Gaois

Treo cuardaigh

Modh cuardaigh

Scag na torthaí

Bailiúcháin

Foirmeacha na bhfocal

coinbhinsiún

ar

2,404 toradh in 344 doiciméad

 1. #158047

  (3) Ní dhéanfar aon cháin a thobhach ar tháillí ná liúntais caiteachais ná i leith táillí nó liúntas caiteachais a gheobhaidh daoine a bheidh ag gníomhú mar chomhréiteoirí, nó eadránaithe, nó comhaltaí de Choiste a cheapfar de bhun mhír (3) d'Airteagal 52, in imeachtaí faoin gCoinbhinsiún seo, más rud é gurb é an t-aon bhonn dlínsiúil leis an gcáin sin suíomh an Lárionaid nó an áit a seoltar na himeachtaí sin nó an áit a n-íoctar na táillí nó na liúntais sin.

  (3) No tax shall be levied on or in respect of fees or expense allowances received by persons acting as conciliators, or arbitrators, or members of a Committee appointed pursuant to paragraph (3) of Article 52, in proceedings under this Convention, if the sole jurisdictional basis for such tax is the location of the Centre or the place where such proceedings are conducted or the place where such fees or allowances are paid.

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 2. #158616

  (b) chun críocha Choinbhinsiún 1949, marcanna aitheantais a shannadh de réir aon ordachán a thabharfaidh an tAire ó am go ham do leantóirí a bheidh duine le linn dó cuairt shealadach a thabhairt lasmuigh den Stát ar tí a thabhairt amach as an Stát.

  ( b ) for the purposes of the Convention of 1949 to assign, in accordance with any directions given from time to time by the Minister, identification marks to trailers about to be brought out of the State by a person making a temporary stay out of the State."

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 3. #159526

  (f) gur á n-athonnmhairiú atá siad tar éis iad a bheith allmhairithe go sealadach faoi réim agus de réir choinbhinsiúin idirnáisiúnta ar páirtí ann an Stát.

  ( f ) are being re-exported after having been temporarily imported under and in accordance with an international convention to which the State is a party.

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 4. #175149

  (a) go bhfuil glactha ag na tíortha atá sonraithe i gCuid I den Sceideal a ghabhann leis an Ordú seo leis an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta um Idirghabháil ar an Mórmhuir i gCás Taismí ó Ola-Thruailliú, 1969, agus

  (a) that the countries specified in Part I of the Schedule to this Order have accepted the International Convention relating to Intervention on the High Seas in Cases of Oil Pollution Casualties, 1969, and

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 5. #175151

  Dearbhaítear leis an Ordú seo go bhfuil glactha ag na tíortha atá sonraithe i gCuid I den Sceideal a ghabhann leis an Ordú leis an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta um Idirghabháil ar an Mórmhuir i gCás Taismí ó Ola-Thruailliú, 1969 agus go bhfuil an chríoch atá sonraithe i gCuid II den Sceideal faoi réim an Choinbhinsiúin sin.

  This Order declares that the International Convention relating to Intervention on the High Seas in Cases of Oil Pollution Casualties, 1969 has been accepted by the countries specified in Part 1 of the Schedule to the Order and that the Convention extends to the territory specified in Part II of the Schedule.

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 6. #184574

  (f) gur á n-athonnmhairiú atá siad tar éis iad a bheith allmhairithe go sealadach faoi réim agus de réir choinbhinsiúin idirnáisiúnta ar páirtí ann an Stát.

  (f) are being re-exported after having been temporarily imported under and in accordance with an international convention to which the State is a party.

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 7. #226719

  ciallaíonn "Coinbhinsiún na Háige" Coinbhinsiún na Háige dar dáta 15 Samhain 1965 ar Sheirbheáil Doiciméad Dlíthiúil agus Seachdhlíthiúil in Ábhair Shibhialta nó Tráchtála ar an gCoigríoch;

  "The Hague Convention" means the Hague Convention of 15th November 1965 on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters;

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 8. #226751

  Más rud é go mbeidh aon doiciméad a bheidh le húsáid in imeachtaí sibhialta nó tráchtála sa Chúirt Dúiche le seirbheáil ar dhuine in aon Stát eile is páirtí i gCoinbhinsiún na Háige, déanfar an doiciméad sin a sheirbheáil de réir fhorálacha (lena n-áirítear Airteagail 8 go 11) an Choinbhinsiúin sin.

  Where any document for use in civil or commercial proceedings in the District Court is to be served upon a person in any other State which is a party to The Hague Convention, that document shall be served in accordance with the provisions (including Articles 8 to 11) of that Convention.

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 9. #226765

  (1) Más rud é gur ghá doiciméad tionscanta imeachtaí (nó fógra ina thaobh) a sheoladh amach ar an gcoigríoch chun críocha seirbheála faoi fhorálacha Choinbhinsiún na Háige agus nár láithrigh an cosantóir nó nár thug sé nó sí fógra chun cosaint a dhéanamh, ní thabharfar breithiúnas go dtí go suífear

  (1) Where a document instituting proceedings (or notice thereof) had to be transmitted abroad for the purposes of service under the provisions of The Hague Convention and the defendant has not appeared or given notice to defend, judgment shall not be given until it is established that

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 10. #226772

  (a) go ndearnadh an doiciméad nó fógra ina thaobh a tharchur ar cheann de na modhanna dá bhforáiltear sa Choinbhinsiún sin,

  ( a ) the document or notice thereof was transmitted by one of the methods provided for in that Convention,

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 11. #226776

  In aon chás inar ghá doiciméad tionscanta na n-imeachtaí lena mbaineann an tOrdú seo (nó fógra ina thaobh) a sheoladh amach ar an gcoigríoch lena sheirbheáil faoi fhorálacha Choinbhinsiún na Háige agus go mbeidh breithiúnas tugtha i gcoinne cosantóra nár láithrigh, is trí fhoriarratas iar bhfógra a bheidh aon iarratas ón gcosantóir sin nó thar a cheann nó thar a ceann chun an tréimhse ama chun achomharc a dhéanamh i gcoinne an bhreithiúnais a shíneadh agus is é is foras dó mionnscríbhinn an pháirtí tionscanta.

  In any case where the document instituting proceedings to which this Order relates (or notice thereof) had to be transmitted abroad for service under the provisions of The Hague Convention and judgment has been given against a defendant who has not appeared, any application by or on behalf of such defendant to extend the time for appeal from the judgment shall be by motion on notice and shall be grounded upon the affidavit of the moving party.

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 12. #227697

  ciallaíonn "Coinbhinsiún na Háige" Coinbhinsiún na Háige dar dáta 15 Samhain 1965 ar Sheirbheáil Doiciméad Dlíthiúil agus Seachdhlíthiúil in Ábhair Shibhialta nó Tráchtála ar an gCoigríoch.

  "The Hague Convention" means the Hague Convention of 15th November, 1965 on the Sevice Abroad of Judicial and Extrjudicial Documents in Civil or Commercial Matters.

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 13. #227736

  (1) Más rud é go mbeidh aon doiciméad a bheidh le húsáid in imeachtaí lena mbaineann an tOrdú seo le seirbheáil ar dhuine lasmuigh den dlínse agus go mbeidh an tseirbheáil le déanamh i Stát is páirtí i gCoinbhinsiún na Háige, beidh feidhm ag forálacha (lena n-áirítear Airteagail 8 go 11) an Choinbhinsiúin agus Ordú 62 de na Rialacha seo i ngach cás den sórt sin.

  (1) Where any document for use in proceedings to which this Order relates is to be served upon a person outside the jurisdiction and the service is to be effected in a State which is a party to the Hague Convention, the provisions (including Articles 8 to 11) of the convention and Order 62 of these Rules shall apply in every such case.

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 14. #227738

  (2) Más rud é go ndearnadh doiciméad tionscanta na n-imeachtaí (nó fógra ina thaobh) a sheoladh amach ar an gcoigríoch lena sheirbheáil faoi fhorálacha Choinbhinsiún na Háige agus nár láithrigh an cosantóir nó nár thug sé nó sí fógra cosanta, ní thabharfar breithiúnas go dtí go gcomhlíonfar forálacha Airteagal 15 den Choinbhinsiún sin mar atá leagtha amach in Ordú 11, riail 10, de na Rialacha seo.

  (2) Where the document instituting the proceedings (or notice thereof) was transmitted abroad for service under the provisions of The Hague Convention and the defendant has not appeared or given notice to defend, judgment shall not be given until the provisions of Article 15 of that Convention as set out in Order 11 rule 10 of these Rules have been complied with.

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 15. #228288

  (2) Nuair a cheanglófar leis an Ordú seo aon doiciméad a bheidh le húsáid in imeachtaí den sórt sin a sheirbheáil agus go mbeidh an doiciméad sin le seirbheáil ar dhuine i Stát eile is páirtí i gCoinbhinsiún na Háige, déanfar an tseirbheáil de réir fhorálacha (lena n-áirítear Airteagail 8 go 11) an Choinbhinsiúin sin agus an Ordaithe seo.

  (2) When any document for use in such proceedings is required by this Order to be served and such document is to be served upon a person in another State which is a party to The Hague Convention, service shall be effected in accordance with the provisions (including Articles 8 to 11) of that Convention and this Order.

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 16. #228293

  (3) Aon uair a thionscnófar imeachtaí sa Chúirt Dúiche de bhua na gCoinbhinsiún nó de bhua Choinbhinsiún Lugano i gcoinne duine a bhfuil sainchónaí air nó uirthi i Stát Conarthach seachas an Stát agus nach saoránach d'Éirinn é nó í an duine sin, nó nach eol nó nach gcreidtear gur saoránach d'Éirinn é nó í, is fógra i dtaobh dhoiciméad tionscanta na n-imeachtaí, i bhFoirm 62.1, Sceideal C, agus ní hé an doiciméad féin, a sheirbheálfar ar an duine sin.

  (3) Whenever proceedings are instituted in the District Court by virtue of the Conventions or the Lugano Convention against a person who is domiciled in a Contracting State other than the State and that person is not or is not known or believed to be a citizen of Ireland, notice of the document instituting the proceedings in the Form 62.1 Schedule C and not the document itself shall be served upon that person.

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 17. #228298

  (6) Ar an deimhniú seirbheála a fhorordaítear in Airteagal 6 de Choinbhinsiún na Háige a fháil, déanfaidh an Gearánaí(nó an t-aturnae thar ceann an Ghearánaí)na cóipeanna bunaidh de na doiciméid seo a leanas,

  (6) Upon receipt of the certificate of service prescribed in Article 6 of The Hague Convention the Plaintiff (or solicitor for the Plaintiff) shall lodge with the Clerk the originals of

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 18. #228425

  (2) Maidir le himeachtaí a bheidh á dtionscnamh ag an gcreidiúnaí cothabhála de bhua Airteagal 2 de Choinbhinsiún 1968 nó de Choinbhinsiún Lugano chun ordú cothabhála arna dhéanamh i Stát Conarthach seachas an Stát a athrú,féadfar iad a thionscnamh, a éisteacht agus a chinneadh ag aon suí den Chúirt don dúiche chúirte dúiche ina bhfuil sainchónaí ar an bhféichiúnaí cothabhála.

  (2) Proceedings being brought by the maintenance creditor by virtue of Article 2 of either the 1968 Convention or the Lugano Convention for the variation of a maintenance order made in a Contracting State other than the State may be brought, heard and determined at any sitting of the Court for the district court district in which the maintenance debtor is domiciled.

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 19. #228800

  (1) Más rud é, chun críocha Airteagal 47 de Choinbhinsiún 1968 nó de Choinbhinsiún Lugano, gur gá breithiúnas arna thabhairt ag suí den Chúirt Dúiche a sheirbheáil ar chosantóir, déanfaidh an gearánaí an tseirbheáil sin, nó déanfar thar a cheann nó a ceann í, agus déanfar de réir fhorálacha (lena n-áirítear Airteagail 8 go 11) Choinbhinsiún na Háige agus an Ordaithe seo í. Nuair a bheidh an tseirbheáil déanta agus deimhnithe go cuí, déanfar an deimhniú seirbheála nó, más cuí, an deimhniú postála, an dearbhú reachtúil i dtaobh seirbheála agus an fhoirm fhaisnéis seachadta a thaisceadh leis an gCléireach lena gcoimeád leis an mbreithiúnas bunaidh.

  (1) Where, for the purposes of Article 47 of either the 1968 Convention or the Lugano Convention, it is necessary to serve upon a defendant a judgment given at a sitting of the District Court, such service shall be effected by or on behalf of the plaintiff and in accordance with the provisions (including Articles 8 to 11) of The Hague Convention and this Order. When service has been effected and duly certified, the certificate of service or, where appropriate, the certificate of posting, statutory declaration as to service and the advice of delivery form, shall be lodged with the Clerk for retention with the original judgment.

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 20. #232348

  — gur éileamh lena mbaineann Airteagal 16 (a bhaineann le dlínse eisiach) *(de Choinbhinsiún thuasainmnithe 1968) *(de Choinbhinsiún thuasainmnithe Lugano) é an t-éileamh i gcoinne an chosantóra agus go bhfuil dlínse eisiach ag an gCúirt Onórach an t-éileamh a éisteacht agus a chinneadh mar gheall ar (tabhair sonraí mar atá i bhforálacha iomchuí Airteagal 16)

  — the claim against the defendant is a claim to which Article 16 (relating to exclusive jurisdiction) of *(the 1968 Convention) *(the Lugano Convention) above-named applies and the Honourable Court has exclusive jurisdiction to hear and determine the claim because(give details as in relevant provisions of Article 16)

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 21. #237561

  1. maidir leis an éileamh/na héilimh a dhéantar i ndoiciméad tionscanta na n-imeachtaí thuasainmnithe a taisceadh leis an deimhniú seo, gur éileamh/éilimh *é *iad a bhfuil de chumhacht ag an gCúirt, — *faoin Acht um Dhlínse Cúirteanna agus Forghníomhú Breithiúnas (Na Comhphobail Eorpacha), 1988, é/iad a éisteacht agus a chinneadh, de bhua fhorálacha Airteagal/Airteagail + +Luaigh na hAirteagail ar a bhfuil dlínse á bunú *(de Choinbhinsiún thuasainmnithe 1968.) *(de Choinbhinsiún thuasainmnithe Lugano.)

  1. that the claim(s) made in the document instituting the above-named proceedings which was lodged with this certificate *is *are claim(s) which, under the - * Jurisdiction of Courts and Enforcement of Judgments (European Communities) Act, 1988, the Court has power to hear and determine by virtue of the provisions of Article(s) + of *(the 1968 Convention) *(the Lugano Convention) above-named.

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 22. #252431

  Más rud é go dtionscnófar imeachtaí sa Chúirt Chuarda ar bhonn dlínse a bheidh bunaithe ar Choinbhinsiún 1968, formhuineofar na nithe seo a leanas ar an mBille Sibhialta sula n-eiseofar é:

  Where proceedings are commenced in the Circuit Court on the basis of jurisdiction derived from the 1968 Convention the Civil Bill shall before issue be indorsed:

  I.R. Uimh 510 de 2001: Na Rialacha Cúirte Cuarda

 23. #278611

  DE BHRÍ gur cheart leibhéal an chomhoibrithe faoi Choinbhinsiún AE an 10 Márta 1995 maidir le nós imeachta simplithe eiseachadta agus faoi Choinbhinsiún AE an 27 Meán Fómhair 1996 a bhaineann leis an eiseachadadh a choimeád ar bun nuair nach féidir cur leis,

  CONSIDERING that the level of cooperation under the EU Convention of 10 March 1995 on simplified extradition procedure and of the EU Convention of 27 September 1996 relating to extradition should be maintained where it is not possible to increase it,

  Comhaontú idir an tAontas Eorpach agus Poblacht na hIoslainne agus Ríocht na hIorua maidir leis an nós imeachta um thabhairt suas idir Ballstáit an Aontais Eorpaigh agus an Íoslainn agus an Iorua (2006)

 24. #278625

  3. Ní mhodhnóidh an Comhaontú seo an oibleagáid maidir le cearta bunúsacha agus prionsabail bhunúsacha dlí a urramú, atá cumhdaithe sa Choinbhinsiún Eorpach um Chearta Daonna, ná i gcás forghníomhú ag údarás breithiúnach de chuid Ballstáit, na prionsabail dá dtagraítear in Airteagal 6 den Chonradh ar an Aontas Eorpach.

  3. This Agreement shall not have the effect of modifying the obligation to respect fundamental rights and fundamental legal principles as enshrined in the European Convention on Human Rights, or, in case of execution by the judicial authority of a Member State, of the principles referred to in Article 6 of the Treaty on European Union.

  Comhaontú idir an tAontas Eorpach agus Poblacht na hIoslainne agus Ríocht na hIorua maidir leis an nós imeachta um thabhairt suas idir Ballstáit an Aontais Eorpaigh agus an Íoslainn agus an Iorua (2006)

 25. #283042

  Chun gur inrochtanaí na rialacha, ba cheart don Choimisiún liosta de na coinbhinsiún ábhartha a fhoilsiú in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh, ar bhonn faisnéise a chuirfidh na Ballstáit ar fáil.

  To make the rules more accessible, the Commission should publish the list of the relevant conventions in the Official Journal of the European Union on the basis of information supplied by the Member States.

  Rialachán (CE) Uimh. 864/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Iúil 2007 maidir leis an dlí is infheidhme ar oibleagáidí neamhchonarthacha ("An Róimh II")

 26. #283208

  2. Beidh tosaíocht ag an Rialachán seo, áfach, amhail idir Bhallstáit, ar choinbhinsiúin idirnáisiúnta a tugadh i gcrích go heisiach idir dhá Bhallstát nó níos mó sa mhéid go mbaineann na coinbhinsiúin sin le hábhair atá á rialú ag an Rialachán seo.

  2. However, this Regulation shall, as between Member States, take precedence over conventions concluded exclusively between two or more of them in so far as such conventions concern matters governed by this Regulation.

  Rialachán (CE) Uimh. 864/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Iúil 2007 maidir leis an dlí is infheidhme ar oibleagáidí neamhchonarthacha ("An Róimh II")

 27. #283214

  Tar éis an dáta sin, tabharfaidh na Ballstáit fógra don Choimisiún faoi gach séanadh ar na coinbhinsiúin sin.

  After that date, Member States shall notify the Commission of all denunciations of such conventions.

  Rialachán (CE) Uimh. 864/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Iúil 2007 maidir leis an dlí is infheidhme ar oibleagáidí neamhchonarthacha ("An Róimh II")

 28. #284590

  1. Sna hábhair a bhfuil feidhm aige maidir leo, beidh forlámhas ag an Rialachán seo ar na forálacha atá sna comhaontuithe déthaobhacha nó iltaobhacha nó sna socruithe déthaobhacha nó iltaobhacha a chuir na Ballstáit i gcrích, agus go háirithe Airteagal IV den Phrótacal a ghabhann le Coinbhinsiún na Bruiséile 1968, agus Coinbhinsiún na Háige an 15 Samhain 1965.

  1. This Regulation shall, in relation to matters to which it applies, prevail over other provisions contained in bilateral or multilateral agreements or arrangements concluded by the Member States, and in particular Article IV of the Protocol to the Brussels Convention of 1968 and the Hague Convention of 15 November 1965.

  Rialachán (CE) Uimh. 1393/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Samhain 2007 maidir le doiciméid bhreithiúnacha agus doiciméid sheachbhreithiúnacha in ábhair shibhialta nó in ábhair tráchtála a sheirbheáil sna Ballstáit ("doiciméid a sheirbheáil"), agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1348/2000 ón gComhairle

 29. #284632

  [9] Coinbhinsiún na Háige an 15 Samhain 1965 ar Dhoiciméid Bhreithiúnacha agus Sheachbhreithiúnacha in Ábhair Shibhialta nó Tráchtála a Sheirbheáil thar lear.

  [9] Hague Convention of 15 November 1965 on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters.

  Rialachán (CE) Uimh. 1393/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Samhain 2007 maidir le doiciméid bhreithiúnacha agus doiciméid sheachbhreithiúnacha in ábhair shibhialta nó in ábhair tráchtála a sheirbheáil sna Ballstáit ("doiciméid a sheirbheáil"), agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1348/2000 ón gComhairle

 30. #288986

  1. Maidir leis na táirgí, na páirteanna agus na fearais dá dtagraítear in Airteagal 4(1) (a) agus (b), comhlíonfaidh an Ghníomhaireacht, thar ceann na mBallstát, i gcás inarb infheidhme agus de réir mar a shonraítear é i gCoinbhinsiún Chicago nó sna hIarscríbhinní a ghabhann leis, feidhmeanna agus tascanna an stáit inar dearadh, inar monaraíodh nó inar cláraíodh iad nuair a bhaineann na feidhmeanna agus na tascanna sin le formheas ar dhearadh.

  1. With regard to the products, parts and appliances referred to in Article 4(1)(a) and (b), the Agency shall, where applicable and as specified in the Chicago Convention or its Annexes, carry out on behalf of Member States the functions and tasks of the state of design, manufacture or registry when related to design approval.

  Rialachán (CE) Uimh. 3697/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Feabhra 2008 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena n-aisghairtear Treoir 91/670/CEE ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1592/2002 agus Treoir 2004/36/CE

 31. #289434

  Féadfaidh tríú tíortha Eorpacha, ar páirtithe conarthacha iad de Choinbhinsiún Chicago agus a bhfuil comhaontuithe curtha i gcrích acu leis an gComhphobal Eorpach trínar ghlac siad dlí an Chomhphobail sa réimse a fholaítear faoin Rialachán seo agus a rialacha cur chun feidhme, agus ina bhfuil sé á chur i bhfeidhm acu, a bheith rannpháirteach sa Ghníomhaireacht.

  The Agency shall be open to the participation of European third countries which are contracting parties to the Chicago Convention and which have entered into agreements with the European Community whereby they adopted and apply Community law in the field covered by this Regulation and its implementing rules.

  Rialachán (CE) Uimh. 3697/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Feabhra 2008 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena n-aisghairtear Treoir 91/670/CEE ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1592/2002 agus Treoir 2004/36/CE

 32. #290081

  Leanann cruthú bunachair shonraí den sórt sin as an tionscnamh um chomhar custaim idir-rialtasach ónar eascair glacadh an Ghnímh ón gComhairle an 8 Bealtaine 2003 ag tarraingt suas an Phrótacail lena leasaítear an Coinbhinsiún maidir le húsáid theicneolaíocht na faisnéise chun críocha custaim [7], ar mhaithe le bunachar sonraí um shainaithint comhad custaim a chruthú.

  The creation of such a database follows up the intergovernmental customs cooperation initiative which led to the adoption of the Council Act of 8 May 2003 drawing up the Protocol amending, as regards the creation of a customs files identification database, the Convention on the use of information technology for customs purposes [7].

  Rialachán (CE) Uimh. 766/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Iúil 2008 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 515/97 ón gComhairle maidir le cúnamh frithpháirteach idir údaráis riaracháin na mBallstát agus maidir le comhar idir na Ballstáit agus an Coimisiún chun a áirithiú go gcuirfear an dlí ar ábhair chustaim agus ar ábhair thalmhaíochta i bhfeidhm i gceart

 33. #290347

  (e) caiteachas a bhaineann le húsáid an CEC dá bhforáiltear in ionstraimí a glacadh faoi Airteagal 29 agus faoi Airteagal 30 den Chonradh ar an Aontas Eorpach agus go háirithe sa Choinbhinsiún maidir le húsáid theicneolaíocht na faisnéise in ábhair chustaim a bunaíodh leis an nGníomh ón gComhairle an 26 Iúil 1995 [], a mhéid a fhoráiltear leis na hionstraimí sin go n-íocfar an caiteachas sin as buiséad ginearálta an Aontais Eorpaigh.

  (e) expenditure relating to use of the CIS provided for in instruments adopted under Articles 29 and 30 of the Treaty on European Union and in particular in the Convention on the use of information technology in customs matters drawn up by the Council Act of 26 July 1995 [], in so far as those instruments provide that that expenditure shall be borne by the general budget of the European Union.

  Rialachán (CE) Uimh. 766/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Iúil 2008 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 515/97 ón gComhairle maidir le cúnamh frithpháirteach idir údaráis riaracháin na mBallstát agus maidir le comhar idir na Ballstáit agus an Coimisiún chun a áirithiú go gcuirfear an dlí ar ábhair chustaim agus ar ábhair thalmhaíochta i bhfeidhm i gceart

 34. #290412

  (9) Ba cheart lánpháirtiú sa VIS a dhéanamh ar fheidhmiúlachtaí teicniúla an líonra chun dul i gcomhairle leis an údaráis víosaí láir mar a leagtar síos in Airteagal 17(2) den Choinbhinsiún chun Comhaontú Schengen an 14 Meitheamh 1985 idir Rialtais Stáit Aontas Eacnamaíoch Benelux, Phoblacht Chónaidhme na Gearmáine agus Phoblacht na Fraince maidir le seiceálacha ag a gcomhtheorainneacha a dhíothú de réir a chéile [7] (Coinbhinsiún Schengen) a chur cun feidhme.

  (9) The technical functionalities of the network for consulting the central visa authorities as laid down in Article 17(2) of the Convention implementing the Schengen Agreement of 14 June 1985 between the Governments of the States of the Benelux Economic Union, the Federal Republic of Germany and the French Republic on the gradual abolition of checks at their common borders [7] (the Schengen Convention) should be integrated into the VIS.

  Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Iúil 2008 maidir leis an gCóras Faisnéise Víosaí (VIS) agus maidir le sonraí ar víosaí gearrfhanachta a mhalartú idir Bhallstáit (Rialachán VIS)

 35. #296971

  (11) Leis an Rialachán seo, urramaítear na cearta bunúsacha agus comhlíontar na prionsabail a aithnítear le hAirteagal 6(2) den Chonradh ar an Aontas Eorpach agus a léirítear sa Choinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint agus sa Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh chomh maith.

  (11) This Regulation respects the fundamental rights and observes the principles recognised by Article 6(2) of the Treaty on European Union and reflected in the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms as well as in the Charter of Fundamental Rights of the European Union.

  Rialachán (CE) Uimh. 81/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Eanáir 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 562/2006 maidir le húsáid an Chórais Faisnéise Víosaí (VIS) de réir Chód Teorainneacha Schengen

 36. #297624

  An chuid sin de Limistéar an Choinbhinsiúin atá suite ó dheas ó pharailéal dhomhanleithead 52o15′ ó thuaidh, agus soir ó líne a shíneann ó thuaidh díreach ó Rinn Bauld ar chósta thuaidh Thalamh an Éisc go dtí domhanleithead 52o15′ ó thuaidh;

  That portion of the convention area lying south of the parallel of 52o15′ north latitude, and to the east of a line extending due north from Cape Bauld on the north coast of Newfoundland to 52o15′ north latitude;

  Rialachán (CE) Uimh. 217/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2009 maidir le Ballstáit atá ag iascaireacht san Atlantach Thiar Thuaidh do thíolacadh staidrimh ar ghabháil agus ar ghníomhaíocht (athmhúnlú)

 37. #297711

  [1] Níl taifead déanta ar an dá fho-aonad seo sa séú foilseachán de chuid Choinbhinsiún NAFO (Bealtaine 2000).

  [1] These two sub-units are not recorded in the sixth publication of the NAFO Convention (May 2000).

  Rialachán (CE) Uimh. 217/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2009 maidir le Ballstáit atá ag iascaireacht san Atlantach Thiar Thuaidh do thíolacadh staidrimh ar ghabháil agus ar ghníomhaíocht (athmhúnlú)

 38. #299559

  Chun forbairtí ar leibhéal idirnáisiúnta, go háirithe san Eagraíocht Mhuirí Idirnáisiúnta (IMO) a chur san áireamh, nó chun éifeachtacht an Rialacháin seo a fheabhsú i bhfianaise na taithí atá faighte, féadfaidh an Coimisiún na tagairtí do Choinbhinsiún AFS, do Dheimhniú AFS, do Dhearbhú AFS agus do Ráiteas Comhlíonta AFS agus na hIarscríbhinní a ghabhann leis an Rialachán seo, lena n-áirítear treoirlínte ábhartha an IMO i ndáil le hAirteagal 11 de Choinbhinsiún AFS, a leasú.

  In order to take account of developments at international level and in particular in the International Maritime Organisation (IMO), or to improve the effectiveness of this Regulation in the light of experience, the Commission may amend the references to the AFS-Convention, to the AFS-Certificate, to the AFS-Declaration and to the AFS-Statement of Compliance and the Annexes to this Regulation, including relevant IMO guidelines in relation to Article 11 of the AFS-Convention.

  Rialachán (CE) Uimh. 219/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2009 lena ndéantar líon áirithe ionstraimí atá faoi réir an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 251 den Chonradh a oiriúnú do Chinneadh 1999/468/CE ón gComhairle maidir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú

 39. #300459

  1. Gabhfaidh forálacha an Rialacháin seo ionad na bhforálacha sin a leagtar síos sna socruithe do chur i bhfeidhm na gcoinbhinsiún dá dtagraítear in Airteagal 8(1) den bhun-Rialachán, seachas na forálacha sin a bhaineann le socruithe maidir leis na coinbhinsiúin dá dtagraítear in Iarscríbhinn II a ghabhann leis an mbun-Rialachán, ar chuntar go n-áireofar forálacha na socruithe sin in Iarscríbhinn 1 den Rialachán cur chun feidhme.

  1. The provisions of the implementing Regulation shall replace those laid down in the arrangements for the application of the conventions referred to in Article 8(1) of the basic Regulation, except the provisions concerning the arrangements concerning the conventions referred to in Annex II to the basic Regulation, provided that the provisions of those arrangements are included in Annex 1 to the implementing Regulation.

  Rialachán (CE) Uimh. 987/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 lena leagtar síos an nós imeachta chun Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir le comhordú na gcóras slándála sóisialta a chur chun feidhme

 40. #301635

  Airteagal 28(1)(b) de Choinbhinsiún an 17 Nollaig 1997 maidir le slándáil shóisialta (coinbhinsiúin arna dtabhairt i gcrích idir an Bhulgáir agus Iar-Phoblacht Dhaonlathach na Gearmáine a choimeád ar bun maidir le daoine a fuair pinsean cheana roimh 1996).

  Article 28(1)(b) of the Convention on social security of 17 December 1997 (maintenance of conventions concluded between Bulgaria and the former German Democratic Republic for persons who already received a pension before 1996).

  Rialachán (CE) Uimh. 988/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir le comhordú córas slándála sóisialta, agus lena gcinntear inneachar a iarscríbhinní

 41. #301642

  Airteagal 39(1)(b) agus (c) de Choinbhinsiún an 27 Iúil 2001 maidir le Slándáil Shóisialta (an coinbhinsiún arna thabhairt i gcrích idir Iar-Phoblacht na Seicslóvaice agus Iar-Phoblacht Dhaonlathach na Gearmáine a choimeád ar bun maidir le daoine a fuair pinsean cheana roimh 1996;

  Article 39(1)(b) and (c) of the Convention on Social Security of 27 July 2001 (maintenance of the convention concluded between the former Czechoslovak Republic and the former German Democratic Republic for persons who already received a pension before 1996;

  Rialachán (CE) Uimh. 988/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir le comhordú córas slándála sóisialta, agus lena gcinntear inneachar a iarscríbhinní

 42. #301670

  Airteagal 40(1)(b) de Choinbhinsiún an 2 Bealtaine 1998 maidir le slándáil shóisialta (an coinbhinsiún arna thabhairt i gcrích idir Iar-Phoblacht Dhaonlathach na Gearmáine agus an Ungáir a choimeád ar bun le haghaidh daoine a fuair pinsean roimh 1996 cheana féin).

  Article 40(1)(b) of the Convention on social security of 2 May 1998 (maintenance of the convention concluded between the former German Democratic Republic and Hungary for persons who already received a pension before 1996).

  Rialachán (CE) Uimh. 988/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir le comhordú córas slándála sóisialta, agus lena gcinntear inneachar a iarscríbhinní

 43. #301682

  Airteagal 28(1)(b) de Choinbhinsiún an 8 Aibreán 2005 maidir le slándáil shóisialta (an Coinbhinsiún arna thabhairt i gcrích idir Iar-Phoblacht Dhaonlathach na Gearmáine agus an Rómáin a choimeád ar bun le haghaidh daoine a fuair pinsean roimh 1996 cheana féin).

  Article 28(1)(b) of the Convention on social security of 8 April 2005 (maintenance of the Convention concluded between the former German Democratic Republic and Romania for persons who already received a pension before 1996).

  Rialachán (CE) Uimh. 988/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir le comhordú córas slándála sóisialta, agus lena gcinntear inneachar a iarscríbhinní

 44. #301687

  Airteagal 29(1), an dara fomhír agus an tríú fomhír de Chomhaontú an 12 Meán Fómhair 2002 (an Coinbhinsiún arna thabhairt i gcrích idir Iar-Phoblacht na Seicslóvaice agus Iar-Phoblacht Dhaonlathach na Gearmáine a choimeád ar bun le haghaidh daoine a fuair pinsean cheana féin roimh 1996;

  Article 29(1), second and third subparagraphs of the Agreement of 12 September 2002 (maintenance of the Convention concluded between the former Czechoslovak Republic and the former German Democratic Republic for persons who already received a pension before 1996;

  Rialachán (CE) Uimh. 988/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir le comhordú córas slándála sóisialta, agus lena gcinntear inneachar a iarscríbhinní

 45. #304979

  Sa chomhthéacs seo, tá sé mar chuspóir breise de chuid an Rialacháin seo, i dtaca leis na réimsí a chlúdaítear ann, go dtabharfar cabhair do na Ballstáit i ndáil le comhlíonadh a gcuid oibleagáidí faoi Choinbhinsiún Chicago trí bhonn a sholáthar maidir le léirmhíniú coiteann agus cur chun feidhme aonfhoirmeach a chuid forálacha agus trína áirithiú go dtugtar aird chuí ar na forálacha sin sa Rialachán seo agus sna rialacha a tharraingeofar suas chun an Rialachán seo a chur chun feidhme.

  In this context, an additional objective of this Regulation is, in the fields it covers, to assist Member States in fulfilling their obligations under the Chicago Convention, by providing a basis for a common interpretation and uniform implementation of its provisions, and by ensuring that these provisions are duly taken into account in this Regulation and in the rules drawn up for its implementation.

  Rialachán (CE) Uimh. 1070/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 549/2004, Rialachán (CE) Uimh. 550/2004, Rialachán (CE) Uimh. 551/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 552/2004 d’fhonn feidhmíocht agus inbhuanaitheacht chóras eitlíochta na hEorpa a fheabhsú

 46. #308012

  (4) Ba cheart don Chomhphobal, i gcomhréir leis na caighdeáin agus leis na cleachtais mholta a socraíodh leis an gCoinbhinsiún ar Eitlíocht Shibhialta Idirnáisiúnta, arna shíniú in Chicago an 7 Nollaig 1944 (Coinbhinsiún Chicago), ceanglais fhíor-riachtanacha a leagan síos a bheadh infheidhme maidir le táirgí, páirteanna agus fearais aerloingseoireachta, aeradróim agus soláthar BAT/SAL;

  (4) The Community should lay down, in line with the Standards and Recommended Practices set by the Convention on International Civil Aviation, signed in Chicago on 7 December 1944 (the Chicago Convention), essential requirements applicable to aeronautical products, parts and appliances, aerodromes and the provision of ATM/ANS;

  Rialachán (CE) Uimh. 1108/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 216/2008 i réimse na n-aeradróm, an bhainistithe aerthráchta agus na seirbhísí aerloingseoireachta agus lena n-aisghairtear Treoir 2006/23/CE

 47. #308160

  (g) na coinníollacha maidir le glacadh agus comhshó deimhnithe aeradróim arna n-eisiúint ag Ballstáit, lena n-áirítear bearta atá údaraithe cheana féin ag an mBallstát lena mbaineann ar bhonn claontaí fógartha ó fhorálacha Iarscríbhinn 14 a ghabhann le Coinbhinsiún Chicago roimh theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo;

  (g) the conditions for the acceptance and for the conversion of aerodrome certificates issued by Member States, including measures which are already authorised by the Member State concerned on the basis of notified deviations from Annex 14 of the Chicago Convention before the entry into force of this Regulation;

  Rialachán (CE) Uimh. 1108/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 216/2008 i réimse na n-aeradróm, an bhainistithe aerthráchta agus na seirbhísí aerloingseoireachta agus lena n-aisghairtear Treoir 2006/23/CE

 48. #308783

  (4) Sa Chomhaontú Eorpach um Inimirce agus um Thearmann, a glacadh i mí Mheán Fómhair 2008, mheabhraigh an Chomhairle Eorpach go sollúnta go bhfuil sé de cheart ag aon eachtrannach atá faoi ghéarleanúint cúnamh agus cosaint a fháil ar chríoch an Aontais Eorpaigh i gcur i bhfeidhm Choinbhinsiún na Ginéive an 28 Iúil 1951 i dtaobh Stádas Dídeanaithe arna leasú le Prótacal Nua-Eabhrac an 31 Eanáir 1967 agus le conarthaí ábhartha eile.

  (4) In the European Pact on Immigration and Asylum, adopted in September 2008, the European Council solemnly reiterated that any persecuted foreigner is entitled to obtain aid and protection on the territory of the European Union in application of the Geneva Convention of 28 July 1951 relating to the Status of Refugees, as amended by the New York Protocol of 31 January 1967, and other relevant treaties.

  Rialachán (AE) Uimh. 439/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Bealtaine 2010 lena mbunaítear Oifig Eorpach Tacaíochta do Chúrsaí Tearmainn

 49. #311773

  (10) Ba cheart a chur san áireamh freisin go leagann an Coinbhinsiún maidir le Trádáil Idirnáisiúnta i Speicis Fauna agus Flora Fiáine i mBaol (CITES) ceanglas ar na páirtithe in CITES gan cead onnmhairíochta CITES a dheonú ach amháin i gcás ina ndearnadh speiceas atá liostaithe in CITES a lománú, inter alia, i gcomhréir leis an reachtaíocht náisiúnta sa tír onnmhairíochta.

  (10) Account should also be taken of the fact that the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) places a requirement on parties to CITES only to grant a CITES permit for export when a CITES-listed species has been harvested, inter alia, in compliance with national legislation in the exporting country.

  Rialachán (AE) Uimh. 995/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Deireadh Fómhair 2010 lena leagtar síos oibleagáidí na n-oibreoirí a chuireann adhmad agus táirgí adhmaid ar an margadh

 50. #312051

  (5) Ba cheart an Coinbhinsiún um Eitlíocht Shibhialta Idirnáisiúnta a síníodh in Chicago an 7 Nollaig 1944 ("Coinbhinsiún Chicago") a chur san áireamh, ar Coinbhinsiún é ina ndéantar foráil maidir le cur chun feidhme na mbeart is gá chun oibriú sábháilte aerárthaí a áirithiú.

  (5) Account should be taken of the Convention on International Civil Aviation, signed in Chicago on 7 December 1944 (the Chicago Convention), which provides for the implementation of the measures necessary to ensure the safe operation of aircraft.

  Rialachán (AE) Uimh. 996/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Deireadh Fómhair 2010 maidir le tionóiscí agus teagmhais eitlíochta sibhialta a imscrúdú agus a chosc agus lena n-aisghairtear Treoir 94/56/CE

 51. #312060

  Ba cheart, dá bhrí sin, a iarraidh ar EASA, i gcomhréir le hIarscríbhinn 13 a ghabhann le Coinbhinsiún Chicago, a bheith rannpháirteach le linn imscrúdaithe sábháilteachta chun rannchuidiú a thabhairt, laistigh de raon feidhme a inniúlachta, maidir le héifeachtúlacht an imscrúdaithe agus chun an tsábháilteacht i ndearadh aerárthaí a áirithiú, gan difear a dhéanamh do stádas neamhspleách an imscrúdaithe.

  Therefore EASA, in accordance with Annex 13 to the Chicago Convention, should be invited to participate in a safety investigation in order to contribute, within the scope of its competence, to its efficiency and to ensure the safety of aircraft design, without affecting the independent status of the investigation.

  Rialachán (AE) Uimh. 996/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Deireadh Fómhair 2010 maidir le tionóiscí agus teagmhais eitlíochta sibhialta a imscrúdú agus a chosc agus lena n-aisghairtear Treoir 94/56/CE

 52. #316554

  Agus iad i mbun na hoibre sin, ba cheart dóibh freisin forálacha iomchuí an Choinbhinsiúin Idirnáisiúnta agus an Chóid maidir le Caighdeáin Oiliúna, Deimhniúcháin agus Faire do Mharaithe a chur san áireamh chomh maith le Moladh na hEagraíochta Muirí Idirnáisiúnta (IMO) maidir le dearadh agus oibriú long paisinéirí ar mhaithe le freagairt do riachtanais daoine scothaosta agus daoine atá faoi mhíchumas.

  In that work they should also take into account the relevant provisions of the International Convention and Code on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers as well as the Recommendation of the International Maritime Organisation (IMO) on the design and operation of passenger ships to respond to elderly and disabled persons’ needs.

  Rialachán (AE) Uimh. 1177/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 maidir le cearta paisinéirí agus iad ag taisteal ar muir agus ar uiscebhealaí intíre agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2006/2004

 53. #316716

  Gan dochar don Choinbhinsiún Idirnáisiúnta ná don Chód maidir le Caighdeáin Oiliúna, Deimhniúcháin agus Faire do Mharaithe ná do na rialacháin arna nglacadh faoi Choinbhinsiún Athchóirithe um Loingseoireacht na Réine agus faoin gCoinbhinsiún maidir leis an gCóras Loingseoireachta ar an Danóib, déanfaidh iompróirí agus, i gcás inarb iomchuí, oibreoirí críochfoirt nósanna imeachta oiliúna i leith míchumais, lena n-áirítear treoracha, a bhunú agus déanfaidh siad an méid seo a leanas a áirithiú:

  Without prejudice to the International Convention and Code on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers and to the regulations adopted under the Revised Convention for Rhine Navigation and the Convention regarding the Regime of Navigation on the Danube, carriers and, where appropriate, terminal operators shall establish disability-related training procedures, including instructions, and ensure that:

  Rialachán (AE) Uimh. 1177/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 maidir le cearta paisinéirí agus iad ag taisteal ar muir agus ar uiscebhealaí intíre agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2006/2004

 54. #317879

  (10) D’fhonn faireachán ar ghníomhaíochtaí iascaireachta i Limistéar an Choinbhinsiúin a áirithiú, is den riachtanas é go gcomhoibreodh na Ballstáit lena chéile agus leis an gCoimisiún agus leis an gcomhlacht arna ainmniú aige agus an Scéim á cur i bhfeidhm acu.

  (10) In order to ensure the monitoring of fishing activities in the Convention Area, it is necessary for Member States to cooperate with one another and with the Commission and the body designated by it in applying the Scheme.

  Rialachán (AE) Uimh. 1236/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Nollaig 2010 lena leagtar síos scéim um rialú agus um fhorfheidhmiú is infheidhme sa limistéar atá cumhdaithe leis an gCoinbhinsiún um chomhar iltaobhach sa todhchaí in iascaigh an Atlantaigh Thoir Thuaidh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2791/1999 ón gComhairle

 55. #318004

  2. Déanfar na gabhálacha a tógadh laistigh de Limistéar an Choinbhinsiúin a stuáil ar leithligh ó ghabhálacha a tógadh lasmuigh den limistéar.

  2. All catches taken inside the Convention Area shall be stowed separately from all catches taken outside the area.

  Rialachán (AE) Uimh. 1236/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Nollaig 2010 lena leagtar síos scéim um rialú agus um fhorfheidhmiú is infheidhme sa limistéar atá cumhdaithe leis an gCoinbhinsiún um chomhar iltaobhach sa todhchaí in iascaigh an Atlantaigh Thoir Thuaidh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2791/1999 ón gComhairle

 56. #318206

  1. Beidh feidhm ag an gCaibidil seo maidir le soithí iascaireachta Páirtithe neamhChonarthacha, ar soithí iad, a úsáidtear nó a bheartaítear a úsáid chun gníomhaíochtaí iascaireachta a dhéanamh i ndáil le hacmhainní iascaigh i Limistéar an Choinbhinsiúin.

  1. This Chapter shall apply to non-Contracting Parties’ fishing vessels used or intended for use for fishing activities carried out in respect of fishery resources in the Convention Area.

  Rialachán (AE) Uimh. 1236/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Nollaig 2010 lena leagtar síos scéim um rialú agus um fhorfheidhmiú is infheidhme sa limistéar atá cumhdaithe leis an gCoinbhinsiún um chomhar iltaobhach sa todhchaí in iascaigh an Atlantaigh Thoir Thuaidh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2791/1999 ón gComhairle

 57. #318210

  1. Tarchuirfidh na Ballstáit gan mhoill chuig an gCoimisiún nó chuig an gcomhlacht arna ainmniú ag an gCoimisiún aon fhaisnéis maidir le soithí de chuid Páirtí neamhChonarthaigh a bhfuarthas amharc orthu nó a sainaithníodh ar bhealach eile agus iad ag gabháil do ghníomhaíochtaí iascaireachta i Limistéar an Choinbhinsiúin.

  1. Member States shall transmit without delay to the Commission or the body designated by it any information regarding non-Contracting Party vessels sighted or otherwise identified as engaging in fishing activities in the Convention Area.

  Rialachán (AE) Uimh. 1236/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Nollaig 2010 lena leagtar síos scéim um rialú agus um fhorfheidhmiú is infheidhme sa limistéar atá cumhdaithe leis an gCoinbhinsiún um chomhar iltaobhach sa todhchaí in iascaigh an Atlantaigh Thoir Thuaidh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2791/1999 ón gComhairle

 58. #319529

  Toghfaidh toscaireacht na Parlaiminte a ceannaire agus a hiarrthóirí chun bheith mar chomhaltaí d’aon ghrúpa stiúrtha nó d’aon bhiúró a chuirfidh an Coinbhinsiún ar bun.

  Parliament’s delegation shall elect its leader and its candidates for membership of any steering group or bureau set up by the Convention

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 59. #319530

  I gcás ina n-iarrann an Chomhairle Eorpach toiliú na Parlaiminte i ndáil le cinneadh gan Coinbhinsiún a chomóradh chun leasuithe beartaithe ar na Conarthaí a scrúdú, déanfar an t-ábhar a tharchur chuig an gcoiste freagrach i gcomhréir le Riail 81.

  Where the European Council requests Parliament’s consent in relation to a decision not to convene a Convention for the examination of proposed amendments of the Treaties, the matter shall be referred to the committee responsible in accordance with Rule 81.

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 60. #330032

  Má dhéanann an Chomhairle Eorpach, tar éis dul i gcomhairle le Parlaimint na hEorpa agus leis an gCoimisiún, cinneadh a ghlacadh trí thromlach simplí i bhfabhar scrúdú a dhéanamh ar na leasuithe arna mbeartú, déanfaidh Uachtarán na Comhairle Eorpaí Coinbhinsiún a chomóradh arb iad a bheidh air ionadaithe do na Parlaimintí náisiúnta, do Cheannairí Stáit nó Rialtais na mBallstát, do Pharlaimint na hEorpa agus don Choimisiún.

  If the European Council, after consulting the European Parliament and the Commission, adopts by a simple majority a decision in favour of examining the proposed amendments, the President of the European Council shall convene a Convention composed of representatives of the national Parliaments, of the Heads of State or Government of the Member States, of the European Parliament and of the Commission.

  Conradh Liospóin ag leasú an Chonartha ar an Aontas Eorpach agus an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh (2007)

 61. #331001

  Áiritheoidh sé nach ndéanfaidh aon ní ann difear do staid na mBallstát i ndáil leis an gCoinbhinsiún Eorpach, go háirithe i ndáil leis na Prótacail atá i gceangal leis, le bearta arna nglacadh ag na Ballstáit de mhaolú ar an gCoinbhinsiún Eorpach i gcomhréir le hAirteagal 15 de agus le forchoimeádais arna ndéanamh ag na Ballstáit maidir leis an gCoinbhinsiún Eorpach i gcomhréir le hAirteagal 57 de.

  It shall ensure that nothing therein affects the situation of Member States in relation to the European Convention, in particular in relation to the Protocols thereto, measures taken by Member States derogating from the European Convention in accordance with Article 15 thereof and reservations to the European Convention made by Member States in accordance with Article 57 thereof.

  Conradh Liospóin ag leasú an Chonartha ar an Aontas Eorpach agus an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh (2007)

 62. #332184

  Forálfar sa chomhaontú a bhaineann leis an Aontas aontú don Choinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint (dá ngairtear ‘an Coinbhinsiún Eorpach’ anseo feasta) dá bhforáiltear in Airteagal 6(2) den Chonradh ar an Aontas Eorpach, go ndéanfar sainairíonna an Aontais agus dhlí an Aontais a chaomhnú, go háirithe maidir leis:

  The agreement relating to the accession of the Union to the European Convention on the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (hereinafter referred to as the ‘European Convention’) provided for in Article 6(2) of the Treaty on European Union shall make provision for preserving the specific characteristics of the Union and Union law, in particular with regard to:

  Conradh Liospóin ag leasú an Chonartha ar an Aontas Eorpach agus an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh (2007)

 63. #332471

  ‘DE BHRÍ, de bhun Airteagal 6(3) den Chonradh ar an Aontas Eorpach, go bhfuil na cearta bunúsacha mar atá siad ráthaithe leis an gCoinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint ina gcuid de dhlí an Aontais mar phrionsabail ghinearálta,’;

  ‘WHEREAS pursuant to Article 6(3) of the Treaty on European Union, fundamental rights, as guaranteed by the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, constitute part of the Union's law as general principles;’;

  Conradh Liospóin ag leasú an Chonartha ar an Aontas Eorpach agus an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh (2007)

 64. #332667

  Mura bhfuil sainchónaí i Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo ar an gcosantóir, rialófar dlínse na gcúirteanna i ngach Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo de réir dhlí an Stáit sin, faoi réir fhorálacha Airteagal 22 agus Airteagal 23.

  If the defendant is not domiciled in a State bound by this Convention, the jurisdiction of the courts of each State bound by this Convention shall, subject to the provisions of Articles 22 and 23, be determined by the law of that State.

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 65. #332668

  Aon duine a bhfuil sainchónaí air i Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo, cibé náisiúntacht atá aige, féadfaidh sé, ar nós náisiúnaigh an Stáit sin, leas a bhaint sa Stát sin, i gcoinne an chosantóra sin, as na rialacha dlínse atá i bhfeidhm ann agus go háirithe as na cinn a shonraítear in Iarscríbhinn I.

  As against such a defendant, any person domiciled in a State bound by this Convention may, whatever his nationality, avail himself in that State of the rules of jurisdiction there in force, and in particular those specified in Annex I, in the same way as the nationals of that State.

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 66. #332694

  i gcás ábhar a bhaineann le conradh, más féidir an chaingean a dhlúthú le caingean i gcoinne an chosantóra chéanna in ábhair a bhaineann le cearta in rem ar mhaoin dhochorraithe, i gcúirt an Stáit atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo ina bhfuil an mhaoin.

  in matters relating to a contract, if the action may be combined with an action against the same defendant in matters relating to rights in rem in immovable property, in the court of the State bound by this Convention in which the property is situated.

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 67. #332702

  Féadfar árachóir ar a bhfuil sainchónaí i Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo a agairt:

  An insurer domiciled in a State bound by this Convention may be sued:

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 68. #332704

  i Stát eile atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo, i gcás caingne a thionscain sealbhóir an pholasaí, an t-árachaí nó an tairbhí, sna cúirteanna don áit ina bhfuil sainchónaí ar an ngearánaí, nó

  in another State bound by this Convention, in the case of actions brought by the policyholder, the insured or a beneficiary, in the courts for the place where the plaintiff is domiciled; or

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 69. #332706

  Árachóir nach bhfuil sainchónaí air i Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo ach a bhfuil brainse nó gníomhaireacht nó bunaíocht eile aige i gceann de na Stáit atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo, measfar, i gcás díospóidí a thiocfaidh ar barr de dhroim oibríochtaí an bhrainse nó na gníomhaireachta nó na bunaíochta, sainchónaí a bheith air sa Stát sin.

  An insurer who is not domiciled in a State bound by this Convention but has a branch, agency or other establishment in one of the States bound by this Convention shall, in disputes arising out of the operations of the branch, agency or establishment, be deemed to be domiciled in that State.

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 70. #332715

  Gan dochar d'Airteagal 11(3), ní féidir leis an árachóir imeachtaí a thionscnamh ach amháin i gcúirteanna an Stáit atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo ina bhfuil sainchónaí ar an gcosantóir, cibé acu sealbhóir an pholasaí nó an t-árachaí nó tairbhí é.

  Without prejudice to Article 11(3), an insurer may bring proceedings only in the courts of the State bound by this Convention in which the defendant is domiciled, irrespective of whether he is the policyholder, the insured or a beneficiary.

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 71. #332730

  a thig as úsáid nó oibriú long, córacha nó aerárthaí mar a luaitear i bpointe 1(a) sa mhéid, i leith an mhéid sin, nach gcuireann dlí an Stáit atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo a bhfuil na haerárthaí sin cláraithe ann toirmeasc le comhaontuithe ar dhlínse maidir le hárachú na bhfiontar sin;

  arising out of the use or operation of ships, installations or aircraft as referred to in point 1(a) insofar as, in respect of the latter, the law of the State bound by this Convention in which such aircraft are registered does not prohibit agreements on jurisdiction regarding insurance of such risks;

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 72. #332741

  i ngach cás eile, gur cuireadh an conradh i gcrích le duine a ghabhann do ghníomhaíochtaí tráchtála nó gairmiúla i Stát shainchónaí an tomhaltóra atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún nó a dhéanann, ar aon slí, na gníomhaíochtaí sin a dhíriú chuig an Stát sin nó chuig iliomad Stát lena n-áirítear an Stát sin, agus go dtagann an conradh faoi réim na ngníomhaíochtaí sin.

  in all other cases, the contract has been concluded with a person who pursues commercial or professional activities in the State bound by this Convention of the consumer's domicile or, by any means, directs such activities to that State or to several States including that State, and the contract falls within the scope of such activities.

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 73. #332750

  a dhéanfaidh an tomhaltóir agus an páirtí eile sa chonradh, agus sainchónaí nó gnáthchónaí orthu araon sa Stát céanna atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo tráth an chonartha a chur i gcrích, agus a thabharfaidh dlínse do chúirteanna an Stáit sin, ar an gcoinníoll nach bhfuil an comhaontú sin contrártha le dlí an Stáit sin.

  which is entered into by the consumer and the other party to the contract, both of whom are at the time of conclusion of the contract domiciled or habitually resident in the same State bound by this Convention, and which confers jurisdiction on the courts of that State, provided that such an agreement is not contrary to the law of that State.

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 74. #332775

  in imeachtaí a bhaineann le clárú nó le bailíocht paitinní, trádmharcanna, dearaí, nó le cearta eile dá leithéid sin is gá a thaisceadh nó a chlárú, cuma an ndúisítear an cheist ar mhodh caingne nó mar chosaint, cúirteanna an Stáit atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo inar iarradh an taisceadh nó an clárú, nó arb ann a rinneadh é nó a meastar faoi théarmaí ionstraime Comhphobail nó coinbhinsiúin idirnáisiúnta gurb ann a rinneadh é.

  in proceedings concerned with the registration or validity of patents, trade marks, designs, or other similar rights required to be deposited or registered, irrespective of whether the issue is raised by way of an action or as a defence, the courts of the State bound by this Convention in which the deposit or registration has been applied for, has taken place or is, under the terms of a Community instrument or an international convention, deemed to have taken place.

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 75. #332776

  Gan dochar do dhlínse Oifig na bPaitinní Eorpacha faoin gCoinbhinsiún chun paitinní Eorpacha a dheonú a síníodh in München an 5 Deireadh Fómhair 1973, beidh dlínse eisiatach ag cúirteanna gach Stáit atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo, gan aird a thabhairt ar shainchónaí, in imeachtaí a bhaineann le clárú nó bailíocht aon phaitinne Eorpaí a deonaíodh le haghaidh an Stáit sin cuma an ndúisítear an cheist trí chaingean nó mar chosaint;

  Without prejudice to the jurisdiction of the European Patent Office under the Convention on the grant of European patents, signed at Munich on 5 October 1973, the courts of each State bound by this Convention shall have exclusive jurisdiction, regardless of domicile, in proceedings concerned with the registration or validity of any European patent granted for that State irrespective of whether the issue is raised by way of an action or as a defence;

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 76. #332781

  Más rud é go ndearna na páirtithe, a bhfuil sainchónaí ar pháirtí nó páirtithe díobh i Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo, comhaontú chun dlínse a bheith ag cúirt nó cúirteanna de chuid Stáit atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo aon díospóidí a réiteach a tharla nó a tharlóidh i ndáil le comhbhaint dhlíthiúil áirithe, beidh dlínse ag an gcúirt nó ag na cúirteanna sin.

  If the parties, one or more of whom is domiciled in a State bound by this Convention, have agreed that a court or the courts of a State bound by this Convention are to have jurisdiction to settle any disputes which have arisen or which may arise in connection with a particular legal relationship, that court or those courts shall have jurisdiction.

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 77. #332799

  Má dhéantar cosantóir a bhfuil sainchónaí air i Stát amháin atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún a agairt i gcúirt de chuid Stáit eile atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo agus nach dtaifeadfaidh sé láithreas, dearbhóidh an chúirt uaithi féin nach bhfuil aon dlínse aici mura bhfuil dlínse aici atá bunaithe ar fhorálacha an Choinbhinsiúin seo.

  Where a defendant domiciled in one State bound by this Convention is sued in a court of another State bound by this Convention and does not enter an appearance, the court shall declare of its own motion that it has no jurisdiction unless its jurisdiction is derived from the provisions of this Convention.

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 78. #332836

  má bhíonn sé bunoscionn le breithiúnas a tugadh roimhe sin i Stát eile atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo nó i dtríú Stát agus é ag baint leis an gcúis chéanna caingne agus idir na páirtithe céanna, ar choinníoll go gcomhlíonann an breithiúnas a tugadh roimhe sin na coinníollacha is gá chun é a aithint sa Stát chun a ndéantar an t-iarratas.

  if it is irreconcilable with an earlier judgment given in another State bound by this Convention or in a third State involving the same cause of action and between the same parties, provided that the earlier judgment fulfils the conditions necessary for its recognition in the State addressed.

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 79. #332850

  Déanfar breithiúnas a tugadh i Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo agus is infhorghníomhaithe sa Stát sin a fhorghníomhú i Stát eile atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo nuair a bheidh sé dearbhaithe, ar iarratas ó aon pháirtí leasmhar, go bhfuil sé infhorghníomhaithe sa Stát eile sin.

  A judgment given in a State bound by this Convention and enforceable in that State shall be enforced in another State bound by this Convention when, on the application of any interested party, it has been declared enforceable there.

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 80. #332886

  Nuair nach mór breithiúnas a aithint de réir an Choinbhinsiúin seo, ní choiscfidh aon ní ar an iarratasóir é do bhaint leasa as bearta sealadacha, lena n-áirítear bearta cosanta, de réir dhlí an Stáit iarrtha gan gá a bheith le dearbhú infhorghníomhaitheachta faoi Airteagal 41.

  When a judgment must be recognised in accordance with this Convention, nothing shall prevent the applicant from availing himself of provisional, including protective, measures in accordance with the law of the State requested without a declaration of enforceability under Article 41 being required.

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 81. #332906

  Déanfaidh cúirt nó údarás inniúil Stáit atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo, i gcás inar tugadh breithiúnas, ar iarraidh ó aon pháirtí leasmhar, deimhniú a eisiúint agus úsáid á baint as an bhfoirm chaighdeánach in Iarscríbhinn V a ghabhann leis an gCoinbhinsiún seo.

  The court or competent authority of a State bound by this Convention where a judgment was given shall issue, at the request of any interested party, a certificate using the standard form in Annex V to this Convention.

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 82. #332921

  Déanfaidh údarás inniúil Stáit atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo, i gcás ina ndearnadh ionstraim bharántúil a tharraingt suas nó a chlárú, ar iarraidh ó aon pháirtí leasmhar, deimhniú a eisiúint agus úsáid á baint as an bhfoirm chaighdeánach in Iarscríbhinn VI a ghabhann leis an gCoinbhinsiún seo.

  The competent authority of a State bound by this Convention where an authentic instrument was drawn up or registered shall issue, at the request of any interested party, a certificate using the standard form in Annex VI to this Convention.

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 83. #332923

  Socraíocht ar tugadh formheas uirthi i gcúirt i gcúrsa imeachtaí agus is infhorghníomhaithe sa Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo inar tugadh i gcrích í beidh sí infhorghníomhaithe sa Stát chun a ndéantar an t-iarratas faoi na coinníollacha céanna le hionstraimí barántúla.

  A settlement which has been approved by a court in the course of proceedings and is enforceable in the State bound by this Convention in which it was concluded shall be enforceable in the State addressed under the same conditions as authentic instruments.

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 84. #332924

  Déanfaidh cúirt nó údarás inniúil Stáit atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo, i gcás ina ndearnadh socraíocht chúirte a fhormheas, ar iarraidh ó aon pháirtí leasmhar, deimhniú a eisiúint agus úsáid á baint as an bhfoirm chaighdeánach in Iarscríbhinn V a ghabhann leis an gCoinbhinsiún seo.

  The court or competent authority of a State bound by this Convention where a court settlement was approved shall issue, at the request of any interested party, a certificate using the standard form in Annex V to this Convention.

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 85. #332931

  Chun críocha an Choinbhinsiúin seo, tá sainchónaí ar chuideachta nó ar dhuine dlítheanach eile nó ar chomhlachas de dhaoine nádúrtha nó dlítheanacha eile:

  For the purposes of this Convention, a company or other legal person or association of natural or legal persons is domiciled at the place where it has its:

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 86. #332936

  Chun a chinneadh an bhfuil sainchónaí ar iontaobhas sa Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo a bhfuil an t-ábhar os comhair a chúirteanna, cuirfidh an chúirt rialacha a dlí idirnáisiúnta phríobháidigh chun feidhme.

  In order to determine whether a trust is domiciled in the State bound by this Convention whose courts are seised of the matter, the court shall apply its rules of private international law.

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 87. #332940

  mura ndearnadh láithriú, níl sé riachtanach aithint a thabhairt ná forghníomhú a dhéanamh sna Stáit eile atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo ar bhreithiúnas a tugadh sa chaingean shibhialta gan caoi a bheith ag an duine a cúisíodh socrú a dhéanamh chun é féin a chosaint.

  in the case of failure to appear, a judgment given in the civil action without the person concerned having had the opportunity to arrange for his defence need not be recognised or enforced in the other States bound by this Convention.

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 88. #332949

  i ngach cás eile, má bhí dlínse bunaithe ar rialacha i gcomhréir leis na rialacha dá bhforáiltear i dTeideal II nó i gcoinbhinsiún a cuireadh i gcrích idir an Stát tionscnaimh agus an Stát chun a ndéantar an t-iarratas agus a raibh feidhm aige nuair a tionscnaíodh na himeachtaí.

  in all other cases, if jurisdiction was founded upon rules which accorded with those provided for either in Title II or in a convention concluded between the State of origin and the State addressed which was in force when the proceedings were instituted.

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 89. #332955

  maidir le dlínse, nuair atá sainchónaí ar an gcosantóir i gcríoch Stáit ina bhfuil feidhm ag an gCoinbhinsiún seo ach nach bhfuil feidhm ann ag ionstraim dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo, nó i gcás ina dtugtar dlínse le hAirteagal 22 nó 23 den Choinbhinsiún seo do chúirteanna Stáit den sórt sin;

  in matters of jurisdiction, where the defendant is domiciled in the territory of a State where this Convention but not an instrument referred to in paragraph 1 of this Article applies, or where Articles 22 or 23 of this Convention confer jurisdiction on the courts of such a State;

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 90. #332967

  Gan dochar d'oibleagáidí a thig de dhroim comhaontuithe eile idir Páirtithe Conarthacha áirithe, ní choiscfidh an Coinbhinsiún seo ar Pháirtithe Conarthacha dul i mbun coinbhinsiún den sórt sin.

  Without prejudice to obligations resulting from other agreements between certain Contracting Parties, this Convention shall not prevent Contracting Parties from entering into such conventions.

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 91. #332971

  I dteannta na bhforas dá bhforáiltear i dTeideal III, féadfar diúltú d'aithint nó d'fhorghníomhú mura bhfuil an Stát chun a ndéantar an t-iarratas faoi cheangal ag an gcoinbhinsiún maidir le hábhar áirithe agus má tá sainchónaí sa Stát sin ar an duine arb ina choinne a iarrtar aithint nó forghníomhú nó, más Ballstát den Chomhphobal Eorpach an Stát chun a ndéantar an t-iarratas agus i leith coinbhinsiún nár mhór a bheith tugtha chun críche ag an gComhphobal Eorpach, in aon cheann dá chuid Ballstát, mura bhféadfar an breithiúnas a aithint nó a fhorghníomhú faoi aon riail dlí i Stát chun a ndéantar an t-iarratas.

  In addition to the grounds provided for in Title III, recognition or enforcement may be refused if the State addressed is not bound by the convention on a particular matter and the person against whom recognition or enforcement is sought is domiciled in that State, or, if the State addressed is a Member State of the European Community and in respect of conventions which would have to be concluded by the European Community, in any of its Member States, unless the judgment may otherwise be recognised or enforced under any rule of law in the State addressed.

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 92. #332973

  Ar aon slí, féadfar forálacha an Choinbhinsiúin seo a bhaineann leis na nósanna imeachta le haghaidh breithiúnais a aithint agus a fhorghníomhú a chur chun feidhme.

  In any event, the provisions of this Convention which concern the procedures for recognition and enforcement of judgments may be applied.

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 93. #332975

  Ní dhéanfaidh an Coinbhinsiún seo difear do chomhaontuithe trínar ghabh Stáit atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo orthu féin, roimh theacht i bhfeidhm don Choinbhinsiún seo, gan breithiúnais a aithint a tugadh i Stáit eile atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo i gcoinne cosantóirí a raibh sainchónaí nó gnáthchónaí orthu i dtríú Stát más rud é, i gcásanna dá bhforáiltear in Airteagal 4, nárbh fhéidir an breithiúnas a bhunú ach amháin ar fhoras dlínse mar a shonraítear in Airteagal 3(2).

  This Convention shall not affect agreements by which States bound by this Convention undertook, prior to the entry into force of this Convention, not to recognise judgments given in other States bound by this Convention against defendants domiciled or habitually resident in a third State where, in cases provided for in Article 4, the judgment could only be founded on a ground of jurisdiction as specified in Article 3(2).

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 94. #332986

  Tiocfaidh an Coinbhinsiún seo i ngníomh ar an gcéad lá den séú mí tar éis an dáta a dtaisceann an Comhphobal Eorpach agus Comhalta de Chomhlachas Saorthrádála na hEorpa a n-ionstraimí daingniúcháin.

  The Convention shall enter into force on the first day of the sixth month following the date on which the European Community and a Member of the European Free Trade Association deposit their instruments of ratification.

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 95. #332999

  Aon Stát dá dtagraítear in Airteagal 70(1)(a) agus (b) ar mian leis teacht chun bheith ina Pháirtí Conarthach leis an gCoinbhinsiún seo:

  Any State referred to in Article 70(1)(a) and (b) wishing to become a Contracting Party to this Convention:

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 96. #333004

  Aon Stát dá dtagraítear in Airteagal 70(1)(c) ar mian leis teacht chun bheith ina Pháirtí Conarthach leis an gCoinbhinsiún seo:

  Any State referred to in Article 70(1)(c) wishing to become a Contracting Party to this Convention:

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 97. #333057

  Doiciméid bhreithiúnacha nó sheachbhreithiúnacha a tarraingíodh suas i Stát amháin atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo agus a dhlífear a sheirbheáil ar dhaoine i Stát eile atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo, tarchuirfear iad de réir na nósanna imeachta atá leagtha síos sna coinbhinsiúin agus sna comhaontuithe is infheidhme idir na Stáit sin.

  Judicial and extrajudicial documents drawn up in one State bound by this Convention which have to be served on persons in another State bound by this Convention shall be transmitted in accordance with the procedures laid down in the conventions and agreements applicable between these States.

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 98. #333068

  Aithneofar mar an gcéanna sna Stáit eile atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo aon éifeachtaí a d’fhéadfadh a bheith ag breithiúnais a tugadh sna Stáit sin ar thríú páirtithe trí na forálacha atá i míreanna 1 agus 2 a chur chun feidhme.

  Any effects which judgments given in these States may have on third parties by application of the provisions in paragraphs 1 and 2 shall also be recognised in the other States bound by this Convention.

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 99. #333090

  DE BHRÍ go dtagann an Coinbhinsiún seo chun bheith ina chuid de rialacha Comhphobail agus, dá réir sin, go bhfuil dlínse ag Cúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach chun rialuithe a thabhairt ar léiriú fhorálacha an Choinbhinsiúin seo i ndáil lena chur i bhfeidhm ag cúirteanna Bhallstáit an Chomhphobail Eorpaigh,

  CONSIDERING that this Convention becomes part of Community rules and that therefore the Court of Justice of the European Communities has jurisdiction to give rulings on the interpretation of the provisions of this Convention as regards the application by the courts of the Member States of the European Community,

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 100. #333096

  Aon chúirt a chuireann an Coinbhinsiún seo i bhfeidhm agus a léiríonn é tabharfaidh sí aird iomchuí ar na prionsabail atá leagtha síos le haon bhreithiúnas ábhartha a bhaineann leis an bhforáil nó leis na forálacha lena mbaineann nó le haon fhoráil nó le haon fhorálacha den sórt sin de chuid Choinbhinsiún Lugano 1988 agus leis na hionstraimí dá dtagraítear in Airteagal 64(1) den Choinbhinsiún seo a bheidh tugtha ag cúirteanna na Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo agus ag Cúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach.

  Any court applying and interpreting this Convention shall pay due account to the principles laid down by any relevant decision concerning the provision(s) concerned or any similar provision(s) of the 1988 Lugano Convention and the instruments referred to in Article 64(1) of the Convention rendered by the courts of the States bound by this Convention and by the Court of Justice of the European Communities.

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 101. #333100

  Beidh an córas inrochtana ag an bpobal agus beidh ann breithiúnais a thug na cúirteanna céime deiridh agus breithiúnais Chúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach chomh maith le breithiúnais a bhfuil tábhacht ar leith leo atá tagtha chun bheith ina mbreithiúnais deiridh agus a bheidh tugtha de bhun an Choinbhinsiúin seo, Choinbhinsiún Lugano 1988, agus na n-ionstraimí dá dtagraítear in Airteagal 64(1) den Choinbhinsiún seo.

  This system shall be accessible to the public and contain judgments delivered by the courts of last instance and of the Court of Justice of the European Communities as well as judgments of particular importance which have become final and have been delivered pursuant to this Convention, the 1988 Lugano Convention, and the instruments referred to in Article 64(1) of this Convention.

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 102. #333103

  Déanfaidh Cláraitheoir Chúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach teaglaim cásanna a roghnú is díol spéise ar leith i dtaca le ceartfheidhmiú an Choinbhinsiúin agus déanfaidh an cláraitheoir an cásdlí a roghnófar a chur i láthair ag an gcruinniú saineolaithe de réir Airteagal 5 den Phrótacal seo.

  A selection of cases of particular interest for the proper functioning of the Convention will be made by the Registrar of the Court of Justice of the European Communities, who shall present the selected case law at the meeting of experts in accordance with Article 5 of this Protocol.

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 103. #333106

  Ar iarraidh ó Pháirtí Conarthach, comórfaidh Taiscí an Choinbhinsiúin cruinnithe den Choiste chun críche na nithe seo a leanas:

  At the request of a Contracting Party, the Depositary of the Convention shall convene meetings of the Committee for the purpose of:

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 104. #333119

  Comórfaidh an Taiscí cruinniú saineolaithe, nuair is gá sin, chun tuairimí a mhalartú maidir le feidhmiú an Choinbhinsiúin, agus go háirithe maidir le forbairt an chásdlí agus na reachtaíochta nua a d'fhéadfadh tionchar a imirt ar fheidhm an Choinbhinsiúin.

  The Depositary may convene, whenever necessary, a meeting of experts to exchange views on the functioning of the Convention, in particular on the development of the case-law and new legislation that may influence the application of the Convention.

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 105. #333126

  Más é tuairim na bPáirtithe Conarthacha go bhfuil foráil atá in ionstraim bheartaithe de chuid institiúidí na gComhphobal Eorpach ar neamhréir leis an gCoinbhinsiún, déanfaidh na Páirtithe Conarthacha breithniú go pras i dtaobh an Coinbhinsiún a leasú de bhun Airteagal 76, ach sin gan dochar don nós imeachta a bhunaítear le Prótacal 2.

  If one of the Contracting Parties is of the opinion that a provision contained in a proposed act of the institutions of the European Communities is incompatible with the Convention, the Contracting Parties shall promptly consider amending the Convention pursuant to Article 76, without prejudice to the procedure established by Protocol 2.

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 106. #333313

  An deimhniú maidir le hionstraimí barántúla dá dtagraítear in Airteagal 57(4) den Choinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála

  Certificate on authentic instruments referred to in Article 57(4) of the Convention on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters

  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)

 107. #337427

  an t-oibreoir eacnamaíoch mar shealbhóir aon deimhnithe atá aitheanta go hidirnáisiúnta agus a eisítear ar bhonn coinbhinsiún ábhartha idirnáisiúnta.

  the economic operator as the holder of any internationally recognised certificate issued on the basis of relevant international conventions.

  Rialachán (CE) Uimh. 450/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2008 lena leagtar síos Cód Custaim an Chomhphobail (Cód Custaim Nuachóirithe)

 108. #337779

  Ina theannta sin, i gcomhréir le Coinbhinsiún athbhreithnithe Kyoto, is cuí foráil do líon laghdaithe cásanna ina bhfuil gá le comhoibriú riaracháin idir na Ballstáit chun an áit ar tabhaíodh an fiach custaim a shuíomh agus chun na dleachtanna a aisghabháil.

  Furthermore, in line with the revised Kyoto Convention, it is appropriate to provide for a reduced number of cases where administrative cooperation between Member States is required in order to establish the place where the customs debt was incurred and to recover the duties.

  Rialachán (CE) Uimh. 450/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2008 lena leagtar síos Cód Custaim an Chomhphobail (Cód Custaim Nuachóirithe)

 109. #338402

  Ní choiscfidh an Rialachán seo ar pháirtithe corpas dlí neamh-Stáit nó coinbhinsiún idirnáisiúnta a chorprú ina gconradh trí thagairt.

  This Regulation does not preclude parties from incorporating by reference into their contract a non-State body of law or an international convention.

  Rialachán (CE) Uimh. 593/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Meitheamh 2008 maidir leis an dlí is infheidhme ar oibleagáidí conarthacha (An Róimh I)

 110. #338459

  Chun gurbh inrochtana na rialacha, ba cheart don Choimisiún liosta de na coinbhinsiúin ábhartha a fhoilsiú in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh, bunaithe ar fhaisnéis a chuirfidh na Ballstáit ar fáil.

  To make the rules more accessible, the Commission should publish the list of the relevant conventions in the Official Journal of the European Union on the basis of information supplied by the Member States.

  Rialachán (CE) Uimh. 593/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Meitheamh 2008 maidir leis an dlí is infheidhme ar oibleagáidí conarthacha (An Róimh I)

 111. #338648

  Beidh tosaíocht ag an Rialachán seo, áfach, amhail idir Bhallstáit, ar choinbhinsiúin idirnáisiúnta a tugadh i gcrích go heisiach idir dhá Bhallstát nó níos mó ná dhá Bhallstát a mhéid a bhaineann na coinbhinsiúin sin le hábhair a rialaítear leis an Rialachán seo.

  However, this Regulation shall, as between Member States, take precedence over conventions concluded exclusively between two or more of them in so far as such conventions concern matters governed by this Regulation.

  Rialachán (CE) Uimh. 593/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Meitheamh 2008 maidir leis an dlí is infheidhme ar oibleagáidí conarthacha (An Róimh I)

 112. #338652

  Tar éis an dáta sin, tabharfaidh na Ballstáit fógra don Choimisiún faoi gach séanadh ar na coinbhinsiúin sin.

  After that date, Member States shall notify the Commission of all denunciations of such conventions.

  Rialachán (CE) Uimh. 593/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Meitheamh 2008 maidir leis an dlí is infheidhme ar oibleagáidí conarthacha (An Róimh I)

 113. #338990

  Le Rialachán (CE) Uimh. 304/2003 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Eanáir 2003 maidir le ceimiceáin chontúirteacha a onnmhairiú agus a allmhairiú [3] cuireadh i bhfeidhm Coinbhinsiún Rotterdam [4] ar an nós imeachta i dtaobh toiliú feasach a chur in iúl roimh ré le haghaidh ceimiceán guaiseach agus lotnaidicídí áirithe sa trádáil idirnáisiúnta, dá ngairfear "an Coinbhinsiún" anseo feasta, a tháinig i bhfeidhm an 24 Feabhra 2004, agus is é a ghabh ionad Rialachán (CEE) Uimh. 2455/92 ón gComhairle an 23 Iúil 1992 maidir le ceimiceáin chontúirteacha áirithe a onnmhairiú agus a allmhairiú [5].

  Regulation (EC) No 304/2003 of the European Parliament and of the Council of 28 January 2003 concerning the export and import of dangerous chemicals [3] implemented the Rotterdam Convention on the prior informed consent procedure for certain hazardous chemicals and pesticides in international trade [4], hereinafter "the Convention", which entered into force on 24 February 2004, and replaced Council Regulation (EEC) No 2455/92 of 23 July 1992 concerning the export and import of certain dangerous chemicals [5].

  Rialachán (CE) Uimh. 689/2008 Ó pharlaimint na heorpa agus ón gcomhairle an 17 Meitheamh 2008 maidir le ceimiceáin chontúirteacha a onnmhairiú agus a allmhairiú

 114. #339003

  Dá réir sin, cibé an bhfuil na ceimiceáin chontúirteacha i bhfoirm substaintí ina n-aonar nó in ullmhóidí nó in earraí ar chuir an Comhphobal toirmeasc nó srian mór orthu mar tháirgí cosanta plandaí, mar fhoirmeacha eile loitnaidicídí nó mar cheimiceáin thionsclaíocha lena n-úsáid ag úsáideoirí gairmiúla nó ag an bpobal, ba chóir iad a chur faoi réir rialacha um fhógra onnmhairíochta a bheidh comhchosúil leis na rialacha atá infheidhme maidir le ceimiceáin den sórt sin nuair a chuirtear toirmeasc nó srian mór orthu laistigh de cheann amháin nó den dá cheann de na catagóirí úsáide a leagtar síos sa Choinbhinsiún, eadhon mar lotnaidicídí nó mar cheimiceáin d'úsáid thionsclaíoch.

  Accordingly, dangerous chemicals, whether in the form of substances on their own or in preparations or in articles, which have been banned or severely restricted by the Community as plant protection products, as other forms of pesticides, or as industrial chemicals for use by professional users or by the public, should be subject to export notification rules similar to those applicable to such chemicals when they are banned or severely restricted within either or both of the use categories laid down in the Convention, namely as pesticides or chemicals for industrial use.

  Rialachán (CE) Uimh. 689/2008 Ó pharlaimint na heorpa agus ón gcomhairle an 17 Meitheamh 2008 maidir le ceimiceáin chontúirteacha a onnmhairiú agus a allmhairiú

 115. #339008

  Ba chóir go gcuirfeadh an Coimisiún fógraí faoi bhráid Rúnaíocht an Choinbhinsiúin i dtaobh gníomhaíochtaí rialaitheacha críochnaitheacha de chuid an Chomhphobail nó na mBallstát lena gcuirtear toirmeasc nó srian mór ar cheimiceáin d'fhonn iad a chuimsiú sa nós imeachta idirnáisiúnta PIC agus ba chóir go mbainfeadh na fógraí sin leis na cásanna sin a chomhlíonann na critéir a leagtar síos sa Choinbhinsiún i ndáil leis sin.

  Notifications to the Secretariat of the Convention of Community or Member State final regulatory actions banning or severely restricting chemicals, with a view to their inclusion in the international PIC procedure, should be submitted by the Commission and should relate to those cases meeting the criteria laid down in the Convention in this regard.

  Rialachán (CE) Uimh. 689/2008 Ó pharlaimint na heorpa agus ón gcomhairle an 17 Meitheamh 2008 maidir le ceimiceáin chontúirteacha a onnmhairiú agus a allmhairiú

 116. #339010

  I gcásanna nach gcáileoidh gníomhaíochtaí rialaitheacha críochnaitheacha de chuid an Chomhphobail nó na mBallstát d'fhógra toisc nach gcomhlíonann siad na critéir, ba chóir faisnéis faoi na gníomhaíochtaí a chur in iúl do Rúnaíocht an Choinbhinsiúin agus do Pháirtithe eile sa Choinbhinsiún ar mhaithe le malartú faisnéise.

  In cases where Community or Member State final regulatory actions do not qualify for notification because they do not meet the criteria, information concerning the actions should nevertheless be conveyed to the Convention Secretariat and other Parties to the Convention in the interests of information exchange.

  Rialachán (CE) Uimh. 689/2008 Ó pharlaimint na heorpa agus ón gcomhairle an 17 Meitheamh 2008 maidir le ceimiceáin chontúirteacha a onnmhairiú agus a allmhairiú

 117. #339043

  Coinbhinsiún Rotterdam ar an Nós Imeachta i dTaobh Toiliú Feasach a chur in iúl roimh ré le haghaidh Ceimiceán Guaiseach agus Lotnaidicídí áirithe sa Trádáil Idirnáisiúnta, dá ngairfear "an Coinbhinsiún" anseo feasta, a chur chun feidhme;

  to implement the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade, hereinafter "the Convention";

  Rialachán (CE) Uimh. 689/2008 Ó pharlaimint na heorpa agus ón gcomhairle an 17 Meitheamh 2008 maidir le ceimiceáin chontúirteacha a onnmhairiú agus a allmhairiú

 118. #339109

  I dtaca le rannpháirtíocht an Chomhphobail sa Choinbhinsiún, le haghaidh feidhmeanna riaracháin an Choinbhinsiúin agus tagairt á déanamh don nós imeachta PIC agus don dearbhú onnmhairíochta, gníomhóidh an Coimisiún mar údarás ainmnithe comhchoiteann ar son na n-údarás náisiúnta ainmnithe uile i ndlúthchomhar agus i gcomhairle le húdaráis náisiúnta ainmnithe uile na mBallstát.

  With regard to the Community's participation in the Convention, for the administrative functions of the Convention with reference to the PIC procedure and the export notification, the Commission shall act as a common designated authority on behalf of and in close cooperation and consultation with all the designated national authorities of the Member States.

  Rialachán (CE) Uimh. 689/2008 Ó pharlaimint na heorpa agus ón gcomhairle an 17 Meitheamh 2008 maidir le ceimiceáin chontúirteacha a onnmhairiú agus a allmhairiú

 119. #339148

  nuair a chuirfidh an tír allmhairíochta is Páirtí sa Choinbhinsiún freagairt ar fáil don Rúnaíocht i gcomhréir le hAirteagal 10(2) den Choinbhinsiún á rá an dtoileoidh sé le hallmhairiú an cheimiceáin nó an ndiúltóidh sé é;

  the importing country being a Party to the Convention has provided the Secretariat with a response in accordance with Article 10(2) of the Convention indicating whether or not it consents to import of the chemical;

  Rialachán (CE) Uimh. 689/2008 Ó pharlaimint na heorpa agus ón gcomhairle an 17 Meitheamh 2008 maidir le ceimiceáin chontúirteacha a onnmhairiú agus a allmhairiú

 120. #339150

  Ní bheidh feidhm ag an gcéad fhomhír i gcás ina ndéanfaidh an tír allmhairíochta is Páirtí sa Choinbhinsiún éileamh sainráite go dtabharfaidh na Páirtithe onnmhairíochta fógra onnmhairíochta go leanúnach, mar shampla, trína chinneadh allmhairíochta nó ar dhóigh eile.

  The first subparagraph shall not apply where the importing country being Party to the Convention explicitly requires continued export notification by exporting Parties, for example through its import decision or otherwise.

  Rialachán (CE) Uimh. 689/2008 Ó pharlaimint na heorpa agus ón gcomhairle an 17 Meitheamh 2008 maidir le ceimiceáin chontúirteacha a onnmhairiú agus a allmhairiú

 121. #339245

  I gcás ina n-iomprófar ceimiceán a liostaítear i gCuid 3 d'Iarscríbhinn I trí chríoch Páirtí sa Choinbhinsiún a liostaítear in Iarscríbhinn VI, déanfaidh an t-onnmhaireoir, a mhéid is féidir, an fhaisnéis a éileoidh an Páirtí sa Choinbhinsiún i gcomhréir le hIarscríbhinn VI a chur ar fáil d'údarás náisiúnta ainmnithe an Bhallstáit ina mbeidh sé bunaithe, tráth nach déanaí ná 30 lá sula ndéanfar an chéad ghluaiseacht idirthurais agus tráth nach déanaí ná 8 lá roimh gach gluaiseacht idirthurais dá éis sin.

  When a chemical listed in Part 3 of Annex I is transported through the territory of a Party to the Convention listed in Annex VI, the exporter shall, as far as practicable, provide the designated national authority of the Member State in which he is established with the information required by the Party to the Convention in accordance with Annex VI no later than 30 days before the first transit movement takes place and no later than eight days before each subsequent transit movement.

  Rialachán (CE) Uimh. 689/2008 Ó pharlaimint na heorpa agus ón gcomhairle an 17 Meitheamh 2008 maidir le ceimiceáin chontúirteacha a onnmhairiú agus a allmhairiú

 122. #339273

  go ndéanfar faisnéis atá ar fáil go poiblí maidir le gníomhartha rialaitheacha a bheidh ábhartha maidir le cuspóirí an Choinbhinsiúin a chur ar fáil;

  the provision of publicly available information concerning regulatory actions relevant to the objectives of the Convention;

  Rialachán (CE) Uimh. 689/2008 Ó pharlaimint na heorpa agus ón gcomhairle an 17 Meitheamh 2008 maidir le ceimiceáin chontúirteacha a onnmhairiú agus a allmhairiú

 123. #341426

  Féadfar na sainmhínithe a leagtar amach i bpointe 1 go pointe 6 agus i bpointe 15 go pointe 18 d'Airteagal 3, na tagairtí do choinbhinsiúin agus do chóid idirnáisiúnta agus do Rúin agus do Chiorcláin IMO, na tagairtí do chaighdeáin ISO, na tagairtí d'ionstraimí Comhphobail, chomh maith leis na hiarscríbhinní a ghabhann leo, a leasú chun go mbeidh siad ag luí le hionstraimí idirnáisiúnta agus Comhphobail, a glacadh, a leasaíodh nó a tháinig i bhfeidhm tar éis an Treoir seo a ghlacadh, ar an gcoinníoll nach leathnófar leis sin raon feidhme na Treorach seo.

  The definitions set out in points 1 to 6 and 15 to 18 of Article 3, the references to international conventions and codes and to IMO Resolutions and Circulars, the references to ISO standards and the references to Community instruments and the Annexes thereto may be amended in order to bring them into line with international and Community instruments which have been adopted, amended or brought into force after the adoption of this Directive, provided that the scope of this Directive is not thereby broadened.

  Rialachán (CE) Uimh. 1137/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2008 lena n-oiriúnaítear líon ionstraimí atá faoi réir an nós imeachta a leagtar síos in Airteagal 251 den Chonradh do Chinneadh 1999/468/CE ón gComhairle, maidir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú —Oiriúnú don nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú – Cuid a hAon

 124. #341451

  "Gan dochar do na nósanna imeachta chun Coinbhinsiún SOLAS a leasú, féadfar an Treoir seo a leasú chun go n-áireofaí cur i bhfeidhm, chun críocha na Treorach seo agus gan a raon feidhme a leathnú, leasuithe iartheachtacha ar Choinbhinsiún SOLAS i ndáil le córais chlárúcháin a tháinig i bhfeidhm tar éis an Treoir seo a ghlacadh.

  "Without prejudice to the procedures for amending the SOLAS Convention, this Directive may be amended in order to ensure the application, for the purposes of this Directive and without broadening its scope, of amendments to the SOLAS Convention relating to the registration systems which have entered into force after the adoption of this Directive.

  Rialachán (CE) Uimh. 1137/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2008 lena n-oiriúnaítear líon ionstraimí atá faoi réir an nós imeachta a leagtar síos in Airteagal 251 den Chonradh do Chinneadh 1999/468/CE ón gComhairle, maidir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú —Oiriúnú don nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú – Cuid a hAon

 125. #344317

  Níl taifead déanta ar an dá fho-aonad seo sa séú foilseachán de chuid Choinbhinsiún NAFO (Bealtaine 2000).

  These two sub-units are not recorded in the sixth publication of the NAFO Convention (May 2000).

  Rialachán (CE) Uimh. 217/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2009 maidir le Ballstáit atá ag iascaireacht san Atlantach Thiar Thuaidh do thíolacadh staidrimh ar ghabháil agus ar ghníomhaíocht (athmhúnlú)

 126. #344401

  An chuid sin de Limistéar an Choinbhinsiúin atá suite ó dheas ó pharailéal dhomhanleithead 52o15′ ó thuaidh, agus soir ó líne a shíneann ó thuaidh díreach ó Rinn Bauld ar chósta thuaidh Thalamh an Éisc go dtí domhanleithead 52o15′ ó thuaidh;

  That portion of the convention area lying south of the parallel of 52o15′ north latitude, and to the east of a line extending due north from Cape Bauld on the north coast of Newfoundland to 52o15′ north latitude;

  Rialachán (CE) Uimh. 217/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2009 maidir le Ballstáit atá ag iascaireacht san Atlantach Thiar Thuaidh do thíolacadh staidrimh ar ghabháil agus ar ghníomhaíocht (athmhúnlú)

 127. #344868

  Bunaítear leis an Rialachán seo na bearta a bheidh le leanúint ag eagraíochtaí a gcuirtear de chúram orthu cigireacht, suirbhéireacht agus deimhniúchán a dhéanamh i leith long i ndáil le comhlíonadh na gcoinbhinsiún idirnáisiúnta maidir le sábháilteacht ar muir agus maidir le truailliú muirí a chosc, agus an cuspóir saoirse a bheith ann chun seirbhísí a sholáthar á chur chun cinn san am céanna.

  This Regulation establishes measures to be followed by organisations entrusted with the inspection, survey and certification of ships for compliance with the international conventions on safety at sea and prevention of marine pollution, while furthering the objective of freedom to provide services.

  Rialachán (CE) Uimh. 391/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 maidir le rialacha comhchoiteanna agus caighdeáin chomhchoiteanna d'eagraíochtaí cigireachta agus suirbhéireachta loinge

 128. #345082

  Rinne Coiste Dlí an IMO Forchoimeádas agus Treoirlínte an IMO maidir le Coinbhinsiún na hAithne a Chur chun Feidhme ("Treoirlínte an IMO") a ghlacadh an 19 Deireadh Fómhair 2006 d'fhonn díriú ar shaincheisteanna áirithe faoi Choinbhinsiún na hAithne, amhail cúiteamh as damáiste a bhaineann le sceimhlitheoireacht, go háirithe.

  The Legal Committee of the IMO adopted on 19 October 2006 the IMO Reservation and Guidelines for the Implementation of the Athens Convention (the IMO Guidelines) to address certain issues under the Athens Convention, such as, in particular, compensation for terrorism-related damage.

  Rialachán (CE) Uimh. 392/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 maidir le dliteanas iompróirí paisinéirí de mhuir i gcás tionóiscí

 129. #345099

  Tá gealltanas daingean tugtha ag na Ballstáit ina Ráiteas ar Shábháilteacht Mhuirí an 9 Deireadh Fómhair 2008 á rá go dtoileoidh siad, tráth nach déanaí ná an 1 Eanáir 2012, a bheith faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta um Dhliteanais i leith Éileamh Muirí a Theorannú, 1976, arna leasú le Prótacal 1996.

  Member States have taken the firm commitment in their Statement on Maritime Safety of 9 October 2008 to express, no later than 1 January 2012, their consent to be bound by the International Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims, 1976, as amended by the Protocol of 1996.

  Rialachán (CE) Uimh. 392/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 maidir le dliteanas iompróirí paisinéirí de mhuir i gcás tionóiscí

 130. #345100

  Féadfaidh Ballstáit leas a bhaint as an rogha dá bhforáiltear in Airteagal 15(3a) den Choinbhinsiún sin chun rialáil a dhéanamh, trí bhíthin forálacha sonracha de chuid an Rialacháin seo, ar an gcóras teorannaithe dliteanais atá le cur i bhfeidhm maidir le paisinéirí.

  Member States may make use of the option provided for in Article 15(3bis) of that Convention to regulate, by means of specific provisions of this Regulation, the system of limitation of liability to be applied to passengers.

  Rialachán (CE) Uimh. 392/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 maidir le dliteanas iompróirí paisinéirí de mhuir i gcás tionóiscí

 131. #345180

  FORÁLACHA DE CHOINBHINSIÚN NA hAITHNE A BHAINEANN LE hIOMPAR PAISINÉIRÍ AGUS A gCUID BAGÁISTE DE MHUIR AR FORÁLACHA IAD ATÁ ÁBHARTHA MAIDIR LEIS AN RIALACHÁN SEO A CHUR I bhFEIDHM

  PROVISIONS OF THE ATHENS CONVENTION RELATING TO THE CARRIAGE OF PASSENGERS AND THEIR LUGGAGE BY SEA RELEVANT FOR THE APPLICATION OF THIS REGULATION

  Rialachán (CE) Uimh. 392/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 maidir le dliteanas iompróirí paisinéirí de mhuir i gcás tionóiscí

 132. #345210

  D'ainneoin mhír 1 den Airteagal seo, ní bheidh feidhm ag an gCoinbhinsiún seo nuair a bheidh an t-iompar, faoi aon choinbhinsiún idirnáisúnta eile maidir le paisinéirí nó bagáiste a iompar ar mhodh iompair eile, faoi réir córais dliteanais shibhialta faoi fhorálacha coinbhinsiúin den sórt sin, a mhéid a bheidh feidhm shainordaitheach ag na forálacha sin maidir le hiompar de mhuir.

  Notwithstanding paragraph 1 of this Article, this Convention shall not apply when the carriage is subject, under any other international convention concerning the carriage of passengers or luggage by another mode of transport, to a civil liability regime under the provisions of such convention, in so far as those provisions have mandatory application to carriage by sea.

  Rialachán (CE) Uimh. 392/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 maidir le dliteanas iompróirí paisinéirí de mhuir i gcás tionóiscí

 133. #345229

  Ní dhéanfaidh aon ní sa Choinbhinsiún seo dochar do cheart cúláraigh an iompróra i gcoinne aon tríú páirtí, ná do chosaint ar bhonn faillí rannpháirtí faoi Airteagal 6 den Choinbhinsiún seo.

  Nothing in this Convention shall prejudice any right of recourse of the carrier against any third party, or the defence of contributory negligence under Article 6 of this Convention.

  Rialachán (CE) Uimh. 392/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 maidir le dliteanas iompróirí paisinéirí de mhuir i gcás tionóiscí

 134. #345236

  Ní dhéanfaidh aon chomhaontú speisialta faoina nglacfaidh an t-iompróir oibleagáidí chuige féin ar oibleagáidí iad nach bhforchuirtear leis an gCoinbhinsiún seo ná ní dhéanfaidh aon tarscaoileadh ceart a thugtar leis an gCoinbhinsiún seo difear don iompróir feidhmithe ach amháin má aontaíonn sé leis sin go sainráite agus i scríbhinn.

  Any special agreement under which the carrier assumes obligations not imposed by this Convention or any waiver of rights conferred by this Convention shall affect the performing carrier only if agreed by him expressly and in writing.

  Rialachán (CE) Uimh. 392/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 maidir le dliteanas iompróirí paisinéirí de mhuir i gcás tionóiscí

 135. #345241

  I gcás ina n-iompraítear paisinéirí ar bord loinge atá cláraithe i Stát is Páirtí agus atá ceadúnaithe chun níos mó ná dhá phaisinéir déag a iompar, agus i gcás ina bhfuil feidhm ag an gCoinbhinsiún seo, déanfaidh aon iompróir a fheidhmíonn an t-iompar ina iomláine nó cuid de iarbhír árachas nó urrús airgeadais eile, amhail ráthaíocht ó bhanc nó ó fhoras airgeadais den tsamhail chéanna, a choimeád chun dliteanas faoin gCoinbhinsiún seo a chumhdach i leith báis paisinéirí agus i leith díobhála pearsanta do phaisinéirí.

  When passengers are carried on board a ship registered in a State Party that is licensed to carry more than twelve passengers, and this Convention applies, any carrier who actually performs the whole or a part of the carriage shall maintain insurance or other financial security, such as the guarantee of a bank or similar financial institution, to cover liability under this Convention in respect of the death of and personal injury to passengers.

  Rialachán (CE) Uimh. 392/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 maidir le dliteanas iompróirí paisinéirí de mhuir i gcás tionóiscí

 136. #345308

  Déanfaidh na Stáit an modh ríomha de bhun mhír 1 nó toradh an chomhshó i mír 2, de réir mar a bheidh, a chur in iúl don Ard-Rúnaí tráth taiscthe ionstraime daingniúcháin, glactha nó formheasta an Choinbhinsiúin seo, nó tráth taiscthe ionstraime aontachais leis, agus aon uair a tharlaíonn athrú ar aon cheann díobh.

  States shall communicate to the Secretary-General the manner of calculation pursuant to paragraph 1, or the result of the conversion in paragraph 2, as the case may be, when depositing an instrument of ratification, acceptance, approval of or accession to this Convention and whenever there is a change in either.

  Rialachán (CE) Uimh. 392/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 maidir le dliteanas iompróirí paisinéirí de mhuir i gcás tionóiscí

 137. #345316

  Maidir leis an iompar a fheidhmíonn an t-iompróir feidhmithe, ní rachaidh comhiomlán na méideanna is inghnóthaithe ón iompróir agus ón iompróir feidhmithe agus óna seirbhísigh agus óna ngníomhairí, ag gníomhú dóibh laistigh de raon feidhme a bhfostaíochta, thar an méid is airde a d'fhéadfaí a dhámhachtain i gcoinne an iompróra nó i gcoinne an iompróra feidhmithe faoin gCoinbhinsiún seo, ach ní bheidh aon duine de na daoine atá luaite faoi dhliteanas as suim de bhreis ar an teorainn is infheidhme maidir leis.

  In relation to the carriage performed by a performing carrier, the aggregate of the amounts recoverable from the carrier and the performing carrier and from their servants and agents acting within the scope of their employment shall not exceed the highest amount which could be awarded against either the carrier or the performing carrier under this Convention, but none of the persons mentioned shall be liable for a sum in excess of the limit applicable to him.

  Rialachán (CE) Uimh. 392/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 maidir le dliteanas iompróirí paisinéirí de mhuir i gcás tionóiscí

 138. #345317

  In aon chás ina bhfuil seirbhíseach nó gníomhaire de chuid an iompróra nó an iompróra feidhmithe i dteideal, faoi Airteagal 11 den Choinbhinsiún seo, leas a bhaint as na teorainneacha ar dhliteanas a fhorordaítear in Airteagal 7 agus in Airteagal 8, ní rachaidh comhiomlán na méideanna is inghnóthaithe ón iompróir nó ón iompróir feidhmithe, de réir mar a bheidh, agus ón seirbhíseach sin nó ón ngníomhaire sin, thar na teorainneacha sin.

  In any case where a servant or agent of the carrier or of the performing carrier is entitled under Article 11 of this Convention to avail himself of the limits of liability prescribed in Articles 7 and 8, the aggregate of the amounts recoverable from the carrier, or the performing carrier as the case may be, and from that servant or agent, shall not exceed those limits.

  Rialachán (CE) Uimh. 392/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 maidir le dliteanas iompróirí paisinéirí de mhuir i gcás tionóiscí

 139. #345375

  Ní fhéadfar aon teorainn a mhéadú ar shlí ina rachaidh sí thar mhéid a fhreagraíonn don teorainn a leagtar síos sa Choinbhinsiún arna athmheas leis an bPrótacal seo agus an teorainn sin iolraithe faoi thrí.

  No limit may be increased so as to exceed an amount which corresponds to the limit laid down in the Convention as revised by this Protocol multiplied by three.

  Rialachán (CE) Uimh. 392/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 maidir le dliteanas iompróirí paisinéirí de mhuir i gcás tionóiscí

 140. #345422

  Déanfar dliteanas an iompróra feidhmithe de bhun Airteagal 4 den Choinbhinsiún, dliteanas sheirbhísigh agus ghníomhairí an iompróra nó an iompróra feidhmithe de bhun Airteagal 11 den Choinbhinsiún agus an teorainn ar chomhiomlán na méideanna is inghnóthaithe de bhun Airteagal 12 den Choinbhinsiún a theorannú sa tslí chéanna.

  The liability of the performing carrier pursuant to Article 4 of the Convention, the liability of the servants and agents of the carrier or the performing carrier pursuant to Article 11 of the Convention and the limit of the aggregate of the amounts recoverable pursuant to Article 12 of the Convention shall be limited in the same way.

  Rialachán (CE) Uimh. 392/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 maidir le dliteanas iompróirí paisinéirí de mhuir i gcás tionóiscí

 141. #345428

  Forchoimeádann Rialtas … an ceart chun dliteanas an árachóra nó an duine eile a bhfuil urrús airgeadais á sholáthar aige faoi mhír 10 d'Airteagal 4a i leith báis paisinéara nó díobhála pearsanta do phaisinéir arb é ba chúis leis nó léi aon cheann de na rioscaí dá dtagraítear i mír 2.2 de Threoirlínte an IMO maidir le Coinbhinsiún na hAithne a Chur chun Feidhme, a theorannú do theorainn uasta maidir leis an méid árachais nó maidir leis an urrús airgeadais eile a cheanglaítear ar an iompróir a choimeád faoi mhír 1.6 den fhorchoimeádas seo, agus geallann sé déanamh amhlaidh.

  The Government of … reserves the right to and undertakes to limit the liability of the insurer or other person providing financial security under paragraph 10 of Article 4bis, for death or personal injury to a passenger caused by any of the risks referred to in paragraph 2.2 of the IMO Guidelines for Implementation of the Athens Convention, to a maximum limit of the amount of insurance or other financial security which the carrier is required to maintain under paragraph 1.6 of this reservation.

  Rialachán (CE) Uimh. 392/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 maidir le dliteanas iompróirí paisinéirí de mhuir i gcás tionóiscí

 142. #345439

  Má fhormheasann Coiste Dlí na hEagraíochta Muirí Idirnáisiúnta togra le haghaidh leasú a dhéanamh ar Threoirlínte an IMO maidir le Coinbhinsiún na hAithne a Chur chun Feidhme, beidh feidhm ag na leasuithe sin amhail ón tráth a chinnfidh an Coiste.

  If a proposal to amend the IMO Guidelines for Implementation of the Athens Convention, including the limits, has been approved by the Legal Committee of the International Maritime Organisation, those amendments will apply as from the time determined by the Committee.

  Rialachán (CE) Uimh. 392/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 maidir le dliteanas iompróirí paisinéirí de mhuir i gcás tionóiscí

 143. #345450

  An coinníoll go ndéanfaidh aon mhéideanna a shocraítear faoin gCoinbhinsiún laghdú ar aon dliteanas neamhíoctha de chuid an iompróra agus/nó de chuid a árachóra faoi Airteagal 4a den Choinbhinsiún fiú i gcás nach iad na hárachóirí cogaidh nó na hárachóirí neamhchogaidh faoi seach a íocfaidh na méideanna sin nó a n-éileofar na méideanna sin orthu;

  the proviso that any amounts settled under the Convention shall serve to reduce the outstanding liability of the carrier and/or its insurer under Article 4bis of the Convention even if they are not paid by or claimed from the respective war or non war insurers.

  Rialachán (CE) Uimh. 392/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 maidir le dliteanas iompróirí paisinéirí de mhuir i gcás tionóiscí

 144. #345617

  Ba cheart, go háirithe, go dtabharfaí de chumhacht don Choimisiún bearta áirithe a ghlacadh lena rialáiltear an trádáil i speicis flora agus fauna fiáine, leasuithe áirithe a ghlacadh ar na hIarscríbhinní a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 338/97 agus bearta breise a ghlacadh chun rúin ó Chomhdháil na bPáirtithe sa Choinbhinsiún maidir le trádáil idirnáisiúnta i speicis fauna agus flora fiáine atá i mbaol (CITES) (dá ngairtear "an Coinbhinsiún" anseo feasta), chun cinntí nó moltaí ó Bhuanchoiste an Choinbhinsiúin agus chun moltaí ó Rúnaíocht an Choinbhinsiúin a chur chun feidhme.

  In particular, the Commission should be empowered to adopt certain measures regulating trade in species of wild fauna and flora, to adopt certain amendments to the Annexes to Regulation (EC) No 338/97 and to adopt additional measures to implement resolutions of the Conference of the Parties to the Convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora (CITES) (hereinafter referred to as "the Convention"), decisions or recommendations of the Standing Committee of the Convention and recommendations of the Convention Secretariat.

  Rialachán (CE) Uimh. 398/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 338/97 ón gComhairle maidir le speicis flora agus fauna fiáine a chosaint trí thrádáil iontu a rialáil, i ndáil leis na cumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don Choimisiún

 145. #345681

  Leasóidh an Coimisiún Iarscríbhinní A go D ach amháin i gcás leasuithe ar Iarscríbhinn A nach dtagann ó chinntí de chuid Chomhdháil na bPáirtithe sa Choinbhinsiún.

  The Commission shall amend Annexes A to D except in the case of amendments to Annex A which do not result from decisions of the Conference of the Parties to the Convention.

  Rialachán (CE) Uimh. 398/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 338/97 ón gComhairle maidir le speicis flora agus fauna fiáine a chosaint trí thrádáil iontu a rialáil, i ndáil leis na cumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don Choimisiún

 146. #349748

  Ina Tuairim 1/03 an 7 Feabhra 2006 maidir le Coinbhinsiún nua Lugano a thabhairt i gcrích, dheimhnigh Cúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach go bhfuil inniúlacht eisiach faighte ag an gComhphobal chun comhaontuithe idirnáisiúnta amhail Coinbhinsiún Lugano a chur i gcrích le tríú tíortha ar ábhair a dhéanfaidh difear do na rialacha a leagtar síos i Rialachán (CE) Uimh. 44/2001 ón gComhairle an 22 Nollaig 2000 maidir le dlínse agus le haithint agus forfheidhmiú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála [2] (An Bhruiséil I).

  In its Opinion 1/03 of 7 February 2006 relating to the conclusion of the new Lugano Convention, the Court of Justice of the European Communities confirmed that the Community has acquired exclusive competence to conclude an international agreement like the Lugano Convention with third countries on matters affecting the rules laid down in Council Regulation (EC) No 44/2001 of 22 December 2000 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters [2] (Brussels I).

  Rialachán (CE) Uimh. 662/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 lena mbunaítear nós imeachta maidir le comhaontuithe idir Ballstáit agus tríú tíortha a chaibidil agus a thabhairt i gcrích ar ábhair áirithe a bhaineann leis an dlí is infheidhme ar oibleagáidí conarthacha agus neamhchonarthacha

 147. #353866

  Airteagal 29(1), an dara fomhír agus an tríú fomhír de Chomhaontú an 12 Meán Fómhair 2002 (an Coinbhinsiún arna thabhairt i gcrích idir Iar-Phoblacht na Seicslóvaice agus Iar-Phoblacht Dhaonlathach na Gearmáine a choimeád ar bun le haghaidh daoine a fuair pinsean cheana féin roimh 1996;

  Article 29(1), second and third subparagraphs of the Agreement of 12 September 2002 (maintenance of the Convention concluded between the former Czechoslovak Republic and the former German Democratic Republic for persons who already received a pension before 1996;

  Rialachán (CE) Uimh. 988/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir le comhordú córas slándála sóisialta, agus lena gcinntear inneachar a iarscríbhinní

 148. #353871

  Airteagal 28(1)(b) de Choinbhinsiún an 8 Aibreán 2005 maidir le slándáil shóisialta (an Coinbhinsiún arna thabhairt i gcrích idir Iar-Phoblacht Dhaonlathach na Gearmáine agus an Rómáin a choimeád ar bun le haghaidh daoine a fuair pinsean roimh 1996 cheana féin).

  Article 28(1)(b) of the Convention on social security of 8 April 2005 (maintenance of the Convention concluded between the former German Democratic Republic and Romania for persons who already received a pension before 1996).

  Rialachán (CE) Uimh. 988/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir le comhordú córas slándála sóisialta, agus lena gcinntear inneachar a iarscríbhinní

 149. #353882

  Airteagal 40(1)(b) de Choinbhinsiún an 2 Bealtaine 1998 maidir le slándáil shóisialta (an coinbhinsiún arna thabhairt i gcrích idir Iar-Phoblacht Dhaonlathach na Gearmáine agus an Ungáir a choimeád ar bun le haghaidh daoine a fuair pinsean roimh 1996 cheana féin).

  Article 40(1)(b) of the Convention on social security of 2 May 1998 (maintenance of the convention concluded between the former German Democratic Republic and Hungary for persons who already received a pension before 1996).

  Rialachán (CE) Uimh. 988/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir le comhordú córas slándála sóisialta, agus lena gcinntear inneachar a iarscríbhinní

 150. #353910

  Airteagal 39(1)(b) agus (c) de Choinbhinsiún an 27 Iúil 2001 maidir le Slándáil Shóisialta (an coinbhinsiún arna thabhairt i gcrích idir Iar-Phoblacht na Seicslóvaice agus Iar-Phoblacht Dhaonlathach na Gearmáine a choimeád ar bun maidir le daoine a fuair pinsean cheana roimh 1996;

  Article 39(1)(b) and (c) of the Convention on Social Security of 27 July 2001 (maintenance of the convention concluded between the former Czechoslovak Republic and the former German Democratic Republic for persons who already received a pension before 1996;

  Rialachán (CE) Uimh. 988/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir le comhordú córas slándála sóisialta, agus lena gcinntear inneachar a iarscríbhinní

 151. #353917

  Airteagal 28(1)(b) de Choinbhinsiún an 17 Nollaig 1997 maidir le slándáil shóisialta (coinbhinsiúin arna dtabhairt i gcrích idir an Bhulgáir agus Iar-Phoblacht Dhaonlathach na Gearmáine a choimeád ar bun maidir le daoine a fuair pinsean cheana roimh 1996).

  Article 28(1)(b) of the Convention on social security of 17 December 1997 (maintenance of conventions concluded between Bulgaria and the former German Democratic Republic for persons who already received a pension before 1996).

  Rialachán (CE) Uimh. 988/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir le comhordú córas slándála sóisialta, agus lena gcinntear inneachar a iarscríbhinní

 152. #354901

  Féadfaidh aon Pháirtí Conarthach leasuithe ar an gCoinbhinsiún seo a mholadh, go háirithe nuair a bheidh caillteanais mhóra bhuiséadacha i ndán don Pháirtí Conarthach de bharr an Coinbhinsiún seo a bheith á chur i bhfeidhm.

  Amendments to this Convention may be proposed by any Contracting Party, in particular when a Contracting Party faces serious budgetary losses due to the application of this Convention.

  An coinbhinsiún um imréiteach láraithe custaim, maidir le leithdháileadh na gcostas bailiúcháin náisiúnta a choinnítear agus acmhainní dílse traidisiúnta á gcur ar fáil do bhuiséad an AE (2009)

 153. #432630

  (4) Beidh cibé ceanglais ar áireamh i rialacha déanmhais is dóigh leis an Aire is gá chun forálacha an Choinbhinsiúin Sábháilteachta lena bhforordaítear na ceanglais nach foláir a chomhlíonadh maidir le cabhail, barrdhéanmhas, foroinnt agus cobhsaíocht, suiteálacha leictreacha, trealamh agus innealra galtán paisinéirí agus leis an mbreosla a úsáidtear iontu, a chur i ngníomh, ach amháin sa mhéid a chuirtear na forálacha sin i ngníomh le rialacha i dtaobh fearas tarrthála, rialacha raidió, rialacha loingseoireachta agus rianúcháin, rialacháin imbhuailte nó rialacha um chosaint in aghaidh dóiteáin.

  (4) Construction rules shall include such requirements as appear to the Minister to be necessary to implement the provisions of the Safety Convention prescribing the requirements that the hull, superstructure, subdivision and stability, electrical installations, equipment and machinery of and fuel used in passenger steamers must comply with, except so far as those provisions are implemented by rules for life-saving appliances, radio rules, navigation and tracking rules, collision regulations or fire protection rules.

  AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA 2010

 154. #432652

  (7) Beidh cibé ceanglais ar áireamh i rialacha raidió is dóigh leis an Aire is gá chun na forálacha den Choinbhinsiún Sábháilteachta a bhaineann le cumarsáid raidió a chur i ngníomh.

  (7) Radio rules shall include such requirements as appear to the Minister to be necessary to implement the provisions of the Safety Convention relating to radiocommunications.

  AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA 2010

 155. #432680

  “(c) ach amháin i gcás ina ndeirtear sa deimhniú sin go bhfuil an long díolmhaithe go hiomlán ó na forálacha den Choinbhinsiún Sábháilteachta a bhaineann le cumarsáid raidió, gur mar atá ráite sa deimhniú atá líon, gráid agus cáilíochtaí an phearsanra a bheidh ar bord; nó

  “(c) except where such certificate states that the ship is wholly exempt from the provisions of the Safety Convention relating to radiocommunications, that the number, grades and qualifications of personnel on board correspond with those shown in the certificate; or

  AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA 2010

 156. #432818

  (5) Beidh cibé ceanglais ar áireamh i rialacha um bulc-iompróirí is dóigh leis an Aire is gá chun forálacha an Choinbhinsiúin Sábháilteachta lena bhforordaítear na ceanglais nach foláir a chomhlíonadh maidir leis an mbarrdhéanmhas, cobhsaíocht agus foroinnt, neart, cabhail, eagrú, trealamh agus innealra a chur i ngníomh, ach amháin a mhéid a chuirtear na forálacha sin i ngníomh le rialacha um dhéanmhas agus suirbhéireacht lastloinge, rialacha i dtaobh fearas tarrthála, rialacha um chosaint in aghaidh dóiteáin, rialacha raidió, rialacha loingseoireachta agus rianúcháin nó rialacháin imbhuailte.

  (5) Bulk carrier rules shall include such requirements as appear to the Minister to be necessary to implement the provisions of the Safety Convention prescribing the requirements that the superstructure, stability and subdivision, strength, hull, arrangement, equipment and machinery shall comply with, except in so far as those provisions are implemented by cargo ship construction and survey rules, rules for life-saving appliances, fire protection rules, radio rules, navigation and tracking rules or collision regulations.

  AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA 2010

 157. #432909

  (5) Beidh cibé ceanglais ar áireamh i rialacha tancaer ceimiceán is dóigh leis an Aire is gá chun forálacha an Choinbhinsiúin Sábháilteachta, lena n-áirítear an Cód IBI, a chur i ngníomh i ndáil le bulc-lastaí de cheimiceáin chontúirteacha nó de leachtanna urchóideacha a iompar.

  (5) Chemical tanker rules shall include such requirements as appear to the Minister to be necessary to implement the provisions of the Safety Convention, including the IBC Code, in relation to the carriage of bulk cargoes of dangerous chemicals or noxious liquids.

  AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA 2010

 158. #432945

  (a) más rud é go bhfuil an long, ar long Éireannach í, i ndlínse stáit eile lena mbaineann an Coinbhinsiún, a chinntiú go dtuairisceoidh máistir nó úinéir na loinge an ní do na húdaráis chuí de chuid rialtas an stáit sin, agus

  (a) if the ship being an Irish ship is in the jurisdiction of another state to which the Convention applies, ensure that the matter is reported by the master or owner of the ship to the appropriate authorities of the government of that state, and

  AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA 2010

 159. #433011

  (5) Beidh cibé ceanglais ar áireamh sna rialacha iompair gáis leachtaithe is dóigh leis an Aire is gá chun forálacha an Choinbhinsiúin Sábháilteachta, lena n-áirítear an Cód IGI, a chur i ngníomh i ndáil le bulc-lastaí de gháis leachtaithe a iompar.

  (5) Liquefied gas carriage rules shall include such requirements as appear to the Minister to be necessary to implement the provisions of the Safety Convention, including the IGC Code, in relation to the carriage of bulk cargoes of liquefied gases.

  AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA 2010

 160. #433103

  (5) Beidh cibé ceanglais ar áireamh sna rialacha iompair núicléach is dóigh leis an Aire is gá chun forálacha an Choinbhinsiúin Sábháilteachta, lena n-áirítear an cód BNI, a chur i ngníomh i ndáil le lasta núicléach a iompar.

  (5) Nuclear carriage rules shall include such requirements as appear to the Minister to be necessary to implement the provisions of the Safety Convention, including the INF code, in relation to the carriage of nuclear cargo.

  AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA 2010

 161. #433227

  (5) Beidh ar áireamh i rialacha árthaí ardluais cibé ceanglais is dóigh leis an Aire is gá chun forálacha an Choinbhinsiúin Sábháilteachta a chur i ngníomh, lena n-áirítear na cóid ÁAL, i ndáil le hárthaí ardluais.

  (5) High-speed craft rules shall include such requirements as appear to the Minister to be necessary to implement the provisions of the Safety Convention, including the HSC codes, in relation to high-speed craft.

  AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA 2010

 162. #433384

  ciallaíonn “prionsabail foirnithe shábháilte EMI” na prionsabail foirnithe shábháilte a glacadh an 25 Samhain 1999 le Rún A.890(21) de chuid na Comhdhála de Rialtais Chonarthacha a ghabhann leis an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta um Shábháilteacht Anama ar Muir 1974, arna leasú le Rún A.955(23) a ghlac an Chomhdháil sin an 5 Nollaig 2003;

  “IMO principles of safe manning” means the principles of safe manning adopted on 25 November 1999 by Resolution A.890(21) of the Conference of Contracting Governments to the International Convention for the Safety of Life at Sea 1974, as amended by Resolution A.955(23) adopted by such Conference on 5 December 2003;

  AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA 2010

 163. #433445

  (a) go gcomhlíonann na tograí na ceanglais foirnithe shábháilte íosta le haghaidh na loinge sin, ag féachaint do na rialacháin maidir le foirniú sábháilte agus, i leith loinge lena mbaineann Caibidil 1 den Choinbhinsiún Sábháilteachta, do phrionsabail foirnithe shábháilte EMI, agus gur leordhóthanach é gach tráth agus ar gach slí chun an long a oibriú go sábháilte agus le haghaidh slándála na loinge agus chun an comhshaol muirí a chosaint, agus

  (a) that the proposals satisfy the minimum safe manning requirements for such ship, having regard to the safe manning regulations and, in respect of a ship to which Chapter 1 of the Safety Convention applies, the IMO principles of safe manning, and is adequate at all times and in all respects for the safe operation and the security of the ship and for the protection of the marine environment, and

  AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA 2010

 164. #433714

  (5) Beidh ar áireamh i rialacha um chosaint in aghaidh dóiteáin cibé ceanglais is dóigh leis an Aire is gá chun forálacha an Choinbhinsiúin Sábháilteachta a chur i ngníomh lena bhforordaítear na ceanglais nach foláir a chomhlíonadh maidir le cabhail, barrdhéanmhas, trealamh, eagrú, éaluithe i longa agus trealamh agus innealra um chosaint in aghaidh dóiteáin, braite dóiteáin agus múchta dóiteáin a úsáidtear i longa, ach amháin a mhéid a chuirtear na forálacha sin i ngníomh le rialacha déanmhais, rialacha i dtaobh fearas tarrthála, rialacha raidió, rialacha loingseoireachta agus rianúcháin, rialacha um bulc-iompróirí nó rialacháin imbhuailte.

  (5) Fire protection rules shall include such requirements as appear to the Minister to be necessary to implement the provisions of the Safety Convention prescribing the requirements that the hull, superstructure, equipment, arrangement, escapes, fire protection, fire detection and fire extinction equipment and machinery used in ships shall comply with, except so far as those provisions are implemented by rules for construction, life-saving appliances, radio rules, navigation and tracking rules, bulk carrier rules or collision regulations.

  AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA 2010

 165. #433771

  (6) Maidir le rialacháin faoin alt seo, féadfar, le toiliú an Aire Airgeadais, na táillí (más ann) a fhorordú leo i leith deimhniú oibreachais mhuirí nó dearbhuithe um chomhlíonadh i leith oibreachais mhuirí a dheonú, nó a bheidh ag gabháil le hiarratas ar an gcéanna a dheonú nó i leith nithe a bhaineann le suirbhéireachtaí, deimhniúchán, iniúchtaí, tuairisciú, nó faireachán de réir mar a cheanglaítear leis an gCoinbhinsiún.

  (6) Regulations under this section may, with the consent of the Minister for Finance, prescribe the fees (if any) for the granting of or to accompany an application for the granting of maritime labour certificates or declarations of maritime labour compliance or matters relating to surveys, certification, inspections, reporting or monitoring as required by the Convention.

  AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA 2010

 166. #433773

  (7) Déanfar le rialacháin a dhéantar faoin alt seo, toirmeasc a chur ar sháruithe ar cheanglais an Choinbhinsiúin agus—

  (7) Regulations made under this section shall prohibit violations of the requirements of the Convention and shall—

  AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA 2010

 167. #433823

  Ina leith sin ní mór don chuideachta a dheimhniú di féin go gcomhlíonann feidhmiúlacht an duine ó thaobh sláinte de, maidir le radharc na súl, éisteacht agus aclaíocht coirp go háirithe, na caighdeáin a cheanglaítear chun máistrí agus oifigigh i bhfeighil faire loingseoireachta a dheimhniú faoin gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta ar Chaighdeáin Oiliúna, Deimhnithe agus Faire do Mharaithe 1978 a rinneadh i Londain an 7 Iúil 1978 agus cibé ceanglais eile is cuí leis an gcuideachta.

  The company in this regard must satisfy itself that the medical fitness of the person, particularly regarding eyesight, hearing and physical fitness, meets the standards required for certification of masters and officers in charge of a navigational watch under the International Convention on Standards of Training Certification and Watchkeeping for Seafarers 1978 done at London on 7 July 1978 and such other requirements as the company thinks appropriate.

  AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA 2010

 168. #434036

  ciallaíonn "an Coinbhinsiún" an Coinbhinsiún ar Shábháilteacht Phearsanra na Náisiún Aontaithe agus Pearsanra Ghaolmhair arna dhéanamh i Nua-Eabhrac an 9ú lá de Nollaig, 1994, a bhfuil an téacs de, sa Bhéarla, leagtha amach mar áis tagartha sa Chéad Sceideal a ghabhann leis an Acht seo;

  "the Convention" means the Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel done at New York on the 9th day of December, 1994, the text of which, in the English language, is, for convenience of reference, set out in the First Schedule to the Act;

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (SÁBHÁILTEACHT OIBRITHE NA NÁISIÚN AONTAITHE), 2000

 169. #437123

  ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LEIS AN mBORD UCHTÁLA A DHÍSCAOILEADH AGUS MAIDIR LE COMHLACHT A BHUNÚ AR A dTABHARFAR, SA GHAEILGE, ÚDARÁS UCHTÁLA NA hÉIREANN AGUS, SA BHÉARLA, THE ADOPTION AUTHORITY OF IRELAND; DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE NITHE A BHAINEANN LE LEANAÍ A UCHTÁIL; DO THABHAIRT FEIDHM DLÍ DON CHOINBHINSIÚN UM CHOSAINT LEANAÍ AGUS COMHAR I LEITH UCHTÁLA IDIR TÍORTHA A SÍNÍODH SA HÁIG AN 29 BEALTAINE 1993; DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE hUCHTÁLACHA IDIR TÍORTHA A DHÉANAMH AGUS A AITHINT DE RÉIR COMHAONTUITHE DÉTHAOBHACHA AGUS DE RÉIR SOCRUITHE EILE; DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE hUCHTÁLACHA ÁIRITHE A DHÉANTAR LASMUIGH DEN STÁT A AITHINT; D’AISGHAIRM NA nACHTANNA UCHTÁLA 1952 GO 1998; DO DHÉANAMH LEASUITHE IARMHARTACHA AR ACHTANNA EILE AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE GAOLMHARA. [14 Iúil, 2010]

  AN ACT TO PROVIDE FOR THE DISSOLUTION OF AN BORD UCHTÁLA AND THE ESTABLISHMENT OF A BODY TO BE KNOWN AS ÚDARÁS UCHTÁLA NA hÉIREANN AND IN THE ENGLISH LANGUAGE AS THE ADOPTION AUTHORITY OF IRELAND; TO PROVIDE FOR MATTERS RELATING TO THE ADOPTION OF CHILDREN; TO GIVE THE FORCE OF LAW TO THE CONVENTION ON THE PROTECTION OF CHILDREN AND CO-OPERATION IN RESPECT OF INTERCOUNTRY ADOPTION SIGNED AT THE HAGUE ON 29 MAY 1993; TO PROVIDE FOR THE MAKING AND RECOGNITION OF INTERCOUNTRY ADOPTIONS IN ACCORDANCE WITH BILATERAL AGREEMENTS AND WITH OTHER ARRANGEMENTS; TO PROVIDE FOR THE RECOGNITION OF CERTAIN ADOPTIONS EFFECTED OUTSIDE THE STATE; TO REPEAL THE ADOPTION ACTS 1952 TO 1998; TO MAKE CONSEQUENTIAL AMENDMENTS TO OTHER ACTS AND TO PROVIDE FOR RELATED MATTERS. [14th July, 2010]

  AN tACHT UCHTÁLA 2010

 170. #437154

  ciallaíonn “stát conarthach” stát, seachas aon stát a bhfuil agóid i dtaobh a aontachais le Coinbhinsiún na Háige déanta ag an Stát de bhun Airteagal 44 (a bhaineann le haontachas le Coinbhinsiún na Háige), ar tháinig Coinbhinsiún na Háige i bhfeidhm maidir leis de réir Airteagal 46 agus léifear é ionas go mbeidh éifeacht leis an Acht seo i ndáil leis na nithe seo a leanas—

  “contracting state” means a state, other than any state to whose accession to the Hague Convention the State has raised an objection pursuant to Article 44 (which relates to accession to the Hague Convention), in respect of which the Hague Convention has entered into force in accordance with Article 46 and shall be read so that this Act shall have effect in relation to—

  AN tACHT UCHTÁLA 2010

 171. #437221

  (2) Beidh aird chuí ag cúirt nó ag an Údarás, de réir mar a bheidh, ar an tuarascáil mhíniúcháin sin, le linn di nó dó aon fhoráil de Choinbhinsiún na Háige a léiriú,

  (2) When interpreting any provision of the Hague Convention, a court or the Authority, as the case may be, shall pay due regard to that explanatory report.

  AN tACHT UCHTÁLA 2010

 172. #437238

  (c) mura ndéanfaidh sé amhlaidh de réir an Achta seo agus Choinbhinsiún na Háige, go háirithe Airteagal 17 (a bhaineann leis an tráth a fhéadfaidh an stát tionscnaimh leanbh a thabhairt ar iontaoibh d’uchtaitheoirí ionchasacha).

  (c) it does so in accordance with this Act and the Hague Convention, in particular with Article 17 (which relates to when the state of origin may entrust a child to prospective adopters).

  AN tACHT UCHTÁLA 2010

 173. #437747

  (b) a suíodh, de réir Choinbhinsiún na Háige agus an Achta seo, le huchtaitheoirí ionchasacha ar a bhfuil cónaí rialta sa Stát.

  (b) was placed, in accordance with the Hague Convention and this Act, with prospective adopters habitually resident in the State.

  AN tACHT UCHTÁLA 2010

 174. #437754

  (b) a suíodh, de réir Choinbhinsiún na Háige agus an Achta seo, le huchtaitheoirí ionchasacha ar a bhfuil cónaí rialta sa Stát.

  (b) was placed, in accordance with the Hague Convention and this Act, with prospective adopters habitually resident in the State.

  AN tACHT UCHTÁLA 2010

 175. #437772

  (a) an fhéidearthacht go ndéanfadh an Stát comhaontú faoi mhír (2) d’Airteagal 39 (lena ndéantar foráil maidir le hionstraimí idirnáisiúnta ar nithe atá faoi rialú Choinbhinsiún na Háige) leis an stát conarthach sin, agus

  (a) the possibility of the State entering into an agreement under paragraph (2) of Article 39 (which makes provision for international instruments on matters governed by the Hague Convention) with that contracting state, and

  AN tACHT UCHTÁLA 2010

 176. #438728

  (1) Ainmneoidh Stát Conarthach Údarás Lárnach chun na dualgais a fhorchuirtear leis an gCoinbhinsiún ar údaráis den sórt sin a chomhall.

  (1) A Contracting State shall designate a Central Authority to discharge the duties which are imposed by the Convention upon such authorities.

  AN tACHT UCHTÁLA 2010

 177. #438792

  (2) Féadfaidh aon Stát Conarthach a dhearbhú do thaiscí an Choinbhinsiúin go bhféadfaidh comhlachtaí nó daoine feidhmeanna an Údaráis Lárnaigh faoi Airteagail 15 go 21 a chomhlíonadh freisin sa Stát sin, a mhéid a cheadaítear leis an dlí agus faoi réir maoirseachta ag údaráis inniúla an Stáit sin, ar comhlachtaí nó daoine iad—

  (2) Any Contracting State may declare to the depositary of the Convention that the functions of the Central Authority under Articles 15 to 21 may be performed in that State, to the extent permitted by the law and subject to the supervision of the competent authorities of that State, also by bodies or persons who—

  AN tACHT UCHTÁLA 2010

 178. #438796

  (4) Féadfaidh aon Stát Conarthach a dhearbhú do thaiscí an Choinbhinsiúin nach bhféadfar leanaí ar a bhfuil cónaí go rialta ina chríoch a uchtáil ach amháin má chomhlíontar feidhmeanna an Údaráis Lárnaigh de réir mhír 1.

  (4) Any Contracting State may declare to the depositary of the Convention that adoptions of children habitually resident in its territory may only take place if the functions of the Central Authorities are performed in accordance with paragraph 1.

  AN tACHT UCHTÁLA 2010

 179. #438803

  (2) Déanfaidh gach Stát Conarthach, an tráth a shíneofar, a dhaingneofar, a ghlacfar nó a cheadófar an Coinbhinsiún nó a aontófar leis, fógra a thabhairt do thaiscí an Choinbhinsiúin faoi chéannacht agus faoi fheidhmeanna an údaráis nó na n-údarás atá inniúil ar an deimhniúchán a dhéanamh sa Stát sin.

  (2) Each Contracting State shall, at the time of signature, ratification, acceptance, approval or accession, notify the depositary of the Convention of the identity and the functions of the authority or the authorities which, in that State, are competent to make the certification.

  AN tACHT UCHTÁLA 2010

 180. #438824

  Ní dhéanann an Coinbhinsiún difear d’aon dlí de chuid Stáit tionscnaimh lena gceanglaítear gur sa Stát sin a uchtófar leanbh ar a bhfuil cónaí rialta laistigh den Stát sin nó lena dtoirmisctear an leanbh a shuíomh sa Stát glacaidh, nó a aistriú chuig an Stát glacaidh, roimh an uchtáil.

  The Convention does not affect any law of a State of origin which requires that the adoption of a child habitually resident within that State take place in that State or which prohibits the child’s placement in, or transfer to, the receiving State prior to adoption.

  AN tACHT UCHTÁLA 2010

 181. #438855

  (1) Ní dhéanann an Coinbhinsiún difear d’aon ionstraim idirnáisiúnta ar Páirtithe inti Stáit Chonarthacha agus ina bhfuil forálacha maidir le nithe atá faoi rialú ag an gCoinbhinsiún, mura ndéanann na Stáit is Páirtithe san ionstraim sin dearbhú dá mhalairt.

  (1) The Convention does not affect any international instrument to which Contracting States are Parties and which contains provisions on matters governed by the Convention, unless a contrary declaration is made by the States Parties to such instrument.

  AN tACHT UCHTÁLA 2010

 182. #438867

  (1) Beidh an Coinbhinsiún ar oscailt lena shíniú ag na Stáit ba Chomhaltaí de Chomhdháil na Háige um an Dlí Idirnáisiúnta Príobháideach tráth a Seachtú Seisiún Déag agus ag na Stáit eile a ghlac páirt sa Seisiún sin.

  (1) The Convention shall be open for signature by the States which were Members of the Hague Conference on Private International Law at the time of its Seventeenth Session and by the other States which participated in that Session.

  AN tACHT UCHTÁLA 2010

 183. #438876

  (1) Má tá dhá aonad críche nó níos mó ag Stát arb infheidhme córais dlí éagsúla iontu i ndáil le nithe a ndéileáiltear leo sa Choinbhinsiún, féadfaidh sé an tráth a shíneofar, a dhaingneofar, a ghlacfar nó a cheadófar é, nó an tráth a aontófar dó, a dhearbhú go dtiocfaidh a aonaid chríche go léir faoi réim an Choinbhinsiúin seo nó nach dtiocfaidh ach ceann amháin nó níos mó díobh faoina réim agus féadfaidh sé an dearbhú sin a mhodhnú trí dhearbhú eile a chur isteach tráth ar bith.

  (1) If a State has two or more territorial units in which different systems of law are applicable in relation to matters dealt with in the Convention, it may at the time of signature, ratification, acceptance, approval or accession declare that this Convention shall extend to all its territorial units or only to one or more of them and may modify this declaration by submitting another declaration at any time.

  AN tACHT UCHTÁLA 2010

 184. #438880

  (1) Tiocfaidh an Coinbhinsiún i bhfeidhm ar an gcéad lá den mhí tar éis trí mhí a bheith caite tar éis an tríú hionstraim dhaingniúcháin, ghlactha nó cheadaithe dá dtagraítear in Airteagal 43 a thaisceadh.

  (1) The Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of three months after the deposit of the third instrument of ratification, acceptance or approval referred to in Article 43.

  AN tACHT UCHTÁLA 2010

 185. #438883

  (b) maidir le haonad críche a tháinig faoi réim an Choinbhinsiúin i gcomhréir le hAirteagal 45, ar an gcéad lá den mhí tar éis trí mhí a bheith caite tar éis an fhógra dá dtagraítear san Airteagal sin a thabhairt.

  (b) for a territorial unit to which the Convention has been extended in conformity with Article 45, on the first day of the month following the expiration of three months after the notification referred to in that Article.

  AN tACHT UCHTÁLA 2010

 186. #456489

  ciallaíonn “Coinbhinsiún 1996” an Coinbhinsiún maidir le heiseachadadh idir Ballstáit an Aontais Eorpaigh arna tharraingt suas ar bhonn an Airteagail sin K.3, le Gníomh na Comhairle a rinneadh sa Bhruiséil an 27 Meán Fómhair, 1996, a bhfuil an téacs de—

  “Convention of 1996” means the Convention relating to extradition between the Member States of the European Union drawn up on the basis of the said Article K.3, by Council Act done at Brussels on 27 September, 19962, the text of which—

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 187. #456497

  “(1A) Chun críocha na leasuithe ar an Acht seo a dhéantar le Cuid 2 den Acht um Eiseachadadh (Coinbhinsiúin an Aontais Eorpaigh), 2001, ciallaíonn “tír Choinbhinsiúin” tír arna hainmniú faoi alt 4(1) den Acht sin.”.

  “(1A) For the purposes of the amendments to this Act effected by Part 2 of the Extradition (European Union Conventions) Act, 2001, ‘Convention country’ means a country designated under section 4(1) of that Act.”.

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 188. #456508

  (2B) Déanfaidh comhalta den Gharda Síochána, nach ísle céim ná cigire, an fhaisnéis arna tabhairt faoi fho-alt (2A) a sholáthar do dhuine a ghabhfar go sealadach de bhun barántais arna eisiúint ar scór iarrata a bhfuil feidhm ag fo-alt (2A) maidir léi, agus cuirfidh sé in iúl dó gurb é a cheart toiliú go dtabharfar suas é faoi alt 29A(1) (arna chur isteach le halt 6(b) den Acht um Eiseachadadh (Coinbhinsiúin an Aontais Eorpaigh), 2001) agus fiafróidh sé de an mian leis toiliú amhlaidh.”.

  (2B) A member of the Garda Síochána not below the rank of inspector shall provide a person, who is provisionally arrested pursuant to a warrant issued on foot of a request to which subsection (2A) applies, with the information furnished under subsection (2A) and shall inform him of his right to consent to his surrender under section 29A(1) (inserted by section 6(b) of the Extradition (European Union Conventions) Act, 2001) and inquire of him whether he wishes to so consent.”.

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 189. #456536

  (7) I gcás ina ndéanann duine, a bhfuil ordú cimithe déanta ag an Ard-Chúirt ina leith faoi fho-alt (2), a thoiliú go dtabharfar suas é don tír Choinbhinsiúin lena mbaineann a tharraingt siar, déanfar, a luaithe is féidir tar éis iarraidh chun é a eiseachadadh a bheith faighte ag an Aire ón tír Choinbhinsiúin sin, é a thabhairt os comhair na hArd-Chúirte agus déanfaidh an chúirt an t-ordú cimithe sin a dhaingniú ar choinníoll, i ndáil leis an iarraidh sin, gur comhlíonadh an tAcht seo.

  (7) Where a person in respect of whom the High Court has made an order of committal under subsection (2) withdraws his consent to being surrendered to the Convention country concerned, he shall, as soon as may be after a request for his extradition has been received by the Minister from that Convention country, be brought before the High Court and the court shall affirm the said order of committal provided that, in relation to that request, there has been compliance with this Act.

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 190. #456558

  “(1B) Chun críocha na leasuithe a dhéantar ar an Acht seo le Cuid 3 den Acht um Eiseachadadh (Coinbhinsiúin an Aontais Eorpaigh), 2001, ciallaíonn tír Choinbhinsiúin’ tír arna hainmniú faoi alt 10(1) den Acht sin.

  “(1B) For the purposes of the amendments to this Act effected by Part 3 of the Extradition (European Union Conventions) Act, 2001, ‘Convention country’ means a country designated under section 10(1) of that Act.

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 191. #456614

  d’ainneoin go bhféadfar, má mhainníonn nó má dhiúltaíonn an duine sin an pionós lena mbaineann a íoc (nó, i gcás pionóis nach pionós airgeadais é, má mhainníonn nó má dhiúltaíonn sé aon bheart a dhéanamh nó aon cheanglais a chomhlíonadh arb iad an pionós iad), é a choinneáil nó a shaoirse phearsanta a bhaint de ar dhóigh eile faoi dhlí na tíre Coinbhinsiúin sin, nó

  notwithstanding that where such person fails or refuses to pay the penalty concerned (or, in the case of a penalty that is not a financial penalty, fails or refuses to submit to any measure or comply with any requirements of which the penalty consists), he may under the law of that Convention country be detained or otherwise deprived of his personal liberty, or

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 192. #456625

  “(2A) Maidir le duine lena mbaineann an t-alt seo a bheidh tugtha suas don Stát ag tír Choinbhinsiúin de bhun iarrata ón Údarás Lárnach sa Stát ar é a eiseachadadh, féadfar—

  “(2A) A person to whom this section applies, who has been surrendered to the State by a Convention country pursuant to a request for his extradition from the Central Authority in the State, may—

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 193. #456641

  “(2) Chun críocha iarrata ar eiseachadadh ó thír Coinbhinsiúin, measfar doiciméad a bheith ina chóip fhíordheimhnithe má bhíonn sé deimhnithe mar cóip dhílis ag an údarás breithiúnach a d’eisigh an scríbhinn bhunaidh nó ag oifigeach d’Údarás Lárnach na tíre Coinbhinsiúin lena mbaineann, a bheidh údaraithe go cuí sin a dhéanamh.”,

  “(2) For the purposes of a request for extradition from a Convention country, a document shall be deemed to be an authenticated copy if it has been certified as a true copy by the judicial authority that issued the original or by an officer of the Central Authority of the Convention country concerned duly authorised to so do.”,

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 194. #456660

  (b) go ndéanfar, ar aon dóigh eile a chomhaontófar idir an tÚdarás Lárnach sa Stát agus Údarás Lárnach na tíre Coinbhinsiúin lena mbaineann,

  (b) any other means agreed by the Central Authority in the State and the Central Authority of the Convention country concerned,

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 195. #456673

  (i) atá barántas gabhála nó doiciméad eile lena bhfuil an éifeacht chéanna le barántas gabhála faoi dhlí na tíre Coinbhinsiúin, arna eisiúint ag údarás breithiúnach sa tír sin, ar fáil i leith an duine, nó

  (i) there exists an arrest warrant or other document having the same effect as an arrest warrant under the law of the Convention country issued by a judicial authority in that country in respect of the person, or

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 196. #456674

  (ii) a ciontaíodh an duine sa tír Choinbhinsiúin i gcion ar ina leith a tugadh suas é,

  (ii) the person has been convicted in the Convention country of an offence in respect of which he has been surrendered,

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 197. #456706

  “4.—Gach ordú a dhéanfaidh an Rialtas faoin Acht seo tar éis thosach feidhme an Achta um Eiseachadadh (Coinbhinsiúin an Aontais Eorpaigh), 2001, leagfar é faoi bhráid gach Tí den Oireachtas a luaithe is féidir tar éis a dhéanta agus má dhéanann ceachtar Teach acu sin, laistigh den 21 lá a shuífidh an Teach sin tar éis an t-ordú a leagan faoina bhráid, rún a rith ag neamhniú an ordaithe, beidh an t-ordú ar neamhní dá réir sin ach sin gan dochar do bhailíocht aon ní a rinneadh roimhe sin faoin ordú.”.

  “4.—Every order made by the Government under this Act after the commencement of the Extradition (European Union Conventions) Act, 2001, shall be laid before each House of the Oireachtas as soon as may be after it is made and, if a resolution annulling the order is passed by either such House within the next 21 days on which that House sits after the order is laid before it, the order shall be annulled accordingly, but without prejudice to the validity of anything previously done thereunder.”.

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 198. #456717

  “(3) In ordú a bhaineann le comhaontú um eiseachadadh (seachas ordú faoi fho-alt (1A) (arna chur isteach le halt 23(a) den Acht um Eiseachadadh (Coinbhinsiúin an Aontais Eorpaigh), 2001)), déanfar téarmaí an chomhaontaithe a aithris nó a chorprú agus beidh an t-ordú ina fhianaise go ndearnadh an comhaontú agus ar a théarmaí.

  “(3) An order relating to an extradition agreement (other than an order under subsection (1A) (inserted by section 23(a) of the Extradition (European Union Conventions) Act, 2001)) shall recite or embody the terms of the agreement and shall be evidence of the making of the agreement and of its terms.

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 199. #456738

  “(iia) cion a bheidh faoi réim Choinbhinsiún na Ginéive le haghaidh Feabhsú Staid an Lucht Créachtaithe agus an Lucht Breoite i bhFórsaí Armtha ar an Machaire, a rinneadh sa Ghinéiv an 12ú lá de Lúnasa, 1949,

  “(iia) an offence within the scope of the Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field, done at Geneva on the 12th day of August, 1949,

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 200. #456750

  AR BHEITH DEIMHIN DÓIBH gur gá na nósanna imeachta eiseachadta a shimpliú , amhéad atá sin ag luí lena mbunphrionsabail dlí, lena n-áirítear prionsabail an Choinbhinsiúin Eorpaigh chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint,

  CONVINCED of the need to simplify extradition procedures to the extent that this is compatible with their fundamental legal principles, including the principles of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms,

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 201. #456754

  DE BHRÍ go leanann forálacha an Choinbhinsiúin Eorpaigh um Eiseachadadh de bheith infheidhme ar gach ábhar nach ndéileáiltear leis sa Choinbhinsiún seo,

  CONSIDERING that the provisions of the European Convention on Extradition remain applicable for all matters not covered by this Convention,

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 202. #456770

  Ní bheidh an tabhairt suas dá dtagraí tear i mír 1 faoi réir iarraidh ar eiseachadadh ná na cáipéisí is gá de bhun Airteagal 12 den Choinbhinsiún Eorpach um Eiseachadadh a thíolacadh.

  The surrender referred to in paragraph 1 shall not be subject to submission of a request for extradition or the documents required by Article 12 of the European Convention on Extradition.

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 203. #456819

  D’ainneoin na rialacha atá leagtha sí os in Airteagal 18 (1) den Choinbhinsiún Eorpach um Eiseachadadh, is go díreach idir an t-údarás inniúil sa Stát iarrtha agus an t-údarás sa Stát iarrthach a rinne an iarraidh ar ghabháil shealadach a chuirfear in iúl an cinneadh maidir leis an eiseachadadh arna ghlacadh de bhun an nós imeachta simplithe agus an fhaisnéis maidir leis an nós imeachta simplithe eiseachadta.

  Notwithstanding the rules laid down in Article 18 (1) of the European Convention on Extradition, the extradition decision taken pursuant to the simplified procedure and the information concerning the simplified extradition procedure shall be notified directly between the competent authority of the requested State and the authority of the requesting State which has requested provisional arrest.

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 204. #456839

  — cuirfidh an Stát iarrtha an nós imeachta simplithe dá bhforáiltear sa Choinbhinsiún seo chun feidhme mura mbeidh iarraidh ar eiseachadadh de réir bhrí Airteagal 12 den Choinbhinsiún Eorpach um Eiseachadadh faighte aige fós;

  — shall implement the simplified procedure as provided for in this Convention if a request for extradition within the meaning of Article 12 of the European Convention on Extradition has not yet been received by it,

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 205. #456865

  Go dtí go dtiocfaidh an Coinbhinsiún seo i bhfeidhm, féadfaidh gach Ballstát, tráth a ionstraime daingniúcháin, glactha nó formheasta a thaisceadh nó ar aon dáta eile, a dhearbhú go mbeidh an Coinbhinsiún seo infheidhme ina leith ina chaidreamh leis na Ballstáit a mbeidh an dearbhú céanna déanta acu nócha lá tar éis dáta a dhearbhaithe a thaisceadh.

  Until this Convention enters into force, any Member State may, when depositing its instrument of ratification, acceptance or approval, or at any other date, declare that the Convention shall apply to it in its relations with Member States that have made the same declaration 90 days after the date of deposit of its declaration.

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 206. #456873

  Beidh an Coinbhinsiún seo ar oscailt d’aontachas aon Stáit a aontaigh chun bheith ina bhall den Aontas Eorpach.

  This Convention shall be open to accession by any State that becomes a member of the European Union.

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 207. #456880

  Tiocfaidh an Coinbhinsi ún seo i bhfeidhm i leith aon Bhallstáit a aontaíonn dó nócha lá tar éis dó a ionstraim aontachais a thaisceadh nó ar dháta an Choinbhinsiúin a theacht i bhfeidhm, mura mbeidh sé tagtha i bhfeidhm cheana tr áth na tréimhse nócha lá sin a dhul in éag.

  This Convention shall enter into force with respect to any State that accedes to it 90 days after the deposit of its instrument of accession or the date of entry into force of the Convention if it has not already entered into force at the time of expiry of the said period of 90 days.

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 208. #456882

  I gcás nach mbeidh an Coinbhinsiún seo tagtha i bhfeidhm fós tráth a n-ionstraimí aontachais a thaisceadh, beidh forálacha Airteagal 16(3) infheidhme ar na Ballstáit aontacha.

  Where this Convention is not yet in force at the time of the deposit of their instrument of accession, Article 16 (3) shall apply to acceding Member States.

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 209. #456893

  Á CHUR SAN ÁIREAMH gurb é a leas Coinbhinsiún a thabhairt i gcrích idir Bhallstáit an Aontais Eorpaigh a fhorlíonfaidh Coinbhinsiún Eorpach an 13 Nollaig 1957 um Eiseachadadh agus na Coinbhinsiúin eile ar an ábhar sin atá i bhfeidhm;

  TAKING ACCOUNT of the interest in concluding a Convention between the Member States of the European Union supplementing the European Convention on Extradition of 13 December 1957 and the other Conventions in force on the matter,

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 210. #456929

  Ní dhiúltófar eiseachadadh chun críocha ionchúisimh ar an bhforas go bhfuil mar thaca leis an iarraidh, de bhun Airteagal 12 (2), pointe (a), den Choinbhinsiún Eorpach um Eiseachadadh nó Airteagal 11 (2), pointe (a), de Chonradh Benelux, ordú ó údaráis bhreithiúnacha an Bhallstáit iarrthaigh chun a shaoirse a bhaint den duine trína choinneáil in ionad seachas príosún.

  Extradition for the purpose of prosecution shall not be refused on the ground that the request is supported, pursuant to Article 12 (2) (a) of the European Convention on Extradition or Article 11 (2) (a) of the Benelux Treaty, by an order of the judicial authorities of the requesting Member State to deprive the person of his liberty in a place other than a penitentiary institution.

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 211. #456933

  Chun an Coinbhinsiún seo a chur i bhfeidhm, ní bhreathnóidh an Ballstát iarrtha ar aon chion mar chion polaiti úil, mar chion a bhfuil baint aige le cion polaitiúil nó mar chion a bhfuil tucaidí polaitiúla leis.

  For the purposes of applying this Convention, no offence may be regarded by the requested Member State as a political offence, as an offence connected with a political offence or an offence inspired by political motives.

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 212. #456942

  Ní bheidh na forchoimeádais arna ndéanamh faoi Airteagal 13 den Choinbhinsiún Eorpach chun Sceimhliú a Dhíchur infheidhme ar an eiseachadadh idir Bhallstáit.

  Reservations made pursuant to Article 13 of the European Convention on the Suppression of Terrorism shall not apply to extradition between Member States.

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 213. #456990

  Tráth an fhógra dá dtagraítear in Airteagal 18 (2) a thabhairt nó tráth ar bith eile, féadfaidh gach Ballstát a dhearbhú go dtoimhdeofar, ina chaidreamh leis na Ballstáit eile a bhfuil an dearbhú céanna déanta acu, go bhfuil an toiliú chun críocha Airteagal 14 (1), pointe (a), den Choinbhinsiún Eorpach um Eiseachadadh agus Airteagal 13 (1), pointe (a), de Chonradh Benelux tugtha mura sonróidh sé a mhalairt agus eiseachadadh á dheonú aige i gcás áirithe.

  Each Member State, when giving the notification referred to in Article 18 (2) or at any time, may declare that, in its relations with other Member States that have made the same declaration, consent for the purposes of Article 14 (1) (a) of the European Convention on Extradition and Article 13 (1) (a) of the Benelux Treaty is presumed to have been given, unless it indicates otherwise when granting extradition in a particular case.

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 214. #457047

  Go dtí go dtiocfaidh an Coinbhinsiún seo i bhfeidhm, féadfaidh aon Bhallstát, tráth an fhógra dá dtagraítear i mír 2 a thabhairt nó tráth ar bith eile, a dhearbhú go mbeidh an Coinbhinsiún seo infheidhme a mhéad a bhaineann leis ina chaidreamh leis na Ballstáit a mbeidh an dearbhú céanna déanta acu.

  Until this Convention enters into force, any Member State may, when giving the notification referred to in paragraph 2, or at any other time, declare that as far as it is concerned this Convention shall apply to its relations with Member States that have made the same declaration.

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 215. #457054

  Beidh an Coinbhinsiún seo ar oscailt d’aontachas aon Stáit a thiocfaidh chun bheith ina Bhallstát den Aontas Eorpach.

  This Convention shall be open to accession by any State that becomes a member of the European Union.

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 216. #457060

  Tiocfaidh an Coinbhinsiún seo i bhfeidhm i leith aon Stáit a aontaíonn dó 90 lá tar éis dó a ionstraim aontachais a thaisceadh nó ar dháta an Choinbhinsiúin a theacht i bhfeidhm, mura mbeidh sé tagtha i bhfeidhm cheana tráth na tréimhse thuasluaite 90 lá a dhul in éag.

  This Convention shall enter into force with respect to any State that accedes to it 90 days after the deposit of its instrument of accession or on the date of entry into force of this Convention if it has not already entered into force at the time of expiry of the said period 90 days.

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 217. #457062

  I gcás nach mbeidh an Coinbhinsiún seo tagtha i bhfeidhm fós tráth a n-ionstraimí aontachais a thaisceadh, beidh forálacha Airteagal 18 (4) infheidhme ar na Ballstáit aontacha.

  Where this Convention is not yet in force at the time of the deposit of their instrument of accession, Article 18 (4) shall apply to acceding Member States.

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 218. #457083

  Tar éis di forchoimeádas maidir le Coinbhinsiún Eorpach um Eiseachadadh 1957 a dhéanamh á rá nach ndeonóidh sí eiseachadadh daoine a iarrfar i dtaca le cion is inphionóis le pianbhreith saoil nó ordú coinneá la saoil, dearbhaíonn an Phortaingéil, nuair a iarrtar eiseachadadh i dtaca le cion is inphionóis le pianbhreith saoil nó ordú coinneála saoil, nach ndeonóidh sí an t-eiseachadadh, i gcomhlíonadh fhorálacha ábhartha Bhunreacht Phoblacht na Portaingéile mar atá arna léiriú ag Cúirt Bhunreachta, ach amháin más leor dar léi na forchinntithe arna dtabhairt ag an mBallstát iarrthach go ndéanfaidh sé bearta trócaire a chur ar aghaidh, i gcomhréir lena dhlí agus lena chleachtas um pionóis a fhorghníomhú, a d’fhéadfadh an duine a n-iarrtar a eiseachadadh a bheith i dteideal a fháil.

  Having entered a reservation in respect of the European Convention on Extradition of 1957 to the effect that it will not grant extradition of persons wanted for an offence punishable by a life sentence or detention order, Portugal states that where extradition is sought for an offence punishable by a life sentence or detention order, it will grant extradition, in compliance with the relevant provisions of the Constitution of the Portuguese Republic, as interpreted by its Constitutional Court, only if it regards as sufficient the assurances given by the requesting Member State that it will encourage, in accordance with its law and practice regarding the carrying out of sentences, the application of any measures of clemency to which the person whose extradition is requested might be entitled.

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 219. #457084

  Athdhearbhaíonn an Phortaingéil bailíocht na ngealltanas arna ndéanamh i gcomhaontuithe idirnáisiúnta láithreacha ar páirtí iontu í agus go háirithe in Airteagal 5 de Choinbhinsiún Aontachais na Portaingéile leis an gCoinbhinsiún chun Comhaontú Schengen a chur i bhfeidhm.

  Portugal reaffirms the validity of undertakings entered into in existing international agreements to which it is party, in particular in Article 5 of the Convention on Portuguese accession to the Convention Applying the Schengen Agreement.

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 220. #458116

  Chun gur féidir an tionchúiseamh a thabhairt ar aghaidh, seolfar na comhaid, an fhaisnéis agus ábhar eile a bhaineann leis an gcion de réir na nósanna imeachta dá bhforáiltear in Airteagal 6 den Choinbhinsiún Eorpach um Eiseachadadh.

  In order to enable prosecution to take place, the files, information and exhibits relating to the offence shall be transmitted in accordance with the procedures laid down in Article 6 of the European Convention on Extradition.

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001

 221. #458168

  Beidh aontachas leis an gCoinbhinsiún seo ar oscailt d’aon Stát a thagann chun bheith ina Bhallstát den Aontas Eorpach.

  This Convention shall be open to accession by any State that becomes a member of the European Union.

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001

 222. #458174

  Tiocfaidh an Coinbhinsiún seo i bhfeidhm maidir le Stát aontach 90 lá tar éis dó a ionstraim aontachais a thaisceadh nó ar dháta an Choinbhinsiúin a theacht i bhfeidhm mura bhfuil sé tagtha i bhfeidhm fós tráth na tréimhse 90 lá sin a dhul in éag.

  This Convention shall enter into force with respect to any State that accedes to it 90 days after the deposit of its instrument of accession or on the date of entry into force of the Convention if it has not already entered into force at the time of expiry of the said period 90 days.

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001

 223. #458324

  Ar a shon sin, tiocfaidh sé i bhfeidhm ar a luaithe san am céanna leis an gCoinbhinsiún maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint.

  However, it shall at the earliest enter into force at the same time as the Convention on the protection of the European Communities’ financial interests.

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001

 224. #458357

  AG AITHINT DÓIBH thábhacht Phrótacal an 27 Meán Fómhair 1996 a ghabhann leis an gCoinbhinsiún sin sa chomhrac i gcoinne éilliú a dhéanann díobháil, nó ar dóigh dó díobháil a dhéanamh, do leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach;

  RECOGNIZING the importance of the Protocol of 27 September 1996 to the said Convention in the fight against corruption damaging or likely to damage the European Communities’ financial interests;

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001

 225. #458362

  AG TABHAIRT DÁ nAIRE DÓIBH go bhfuil an comhar idir na Ballstáit folaithe cheana i gCoinbhinsiún an 26 Iúil 1995 maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint ach gur gá, gan dochar d’oibleagáidí faoin dlí Comhphobail, a fhoráil go hiomchuí freisin do chomhar idir na Ballstáit agus an Coimisiún d’fhonn gníomhaíocht éifeachtúil a áirithiú i gcoinne na calaoise, an éillithe ghníomhaigh agus neamhghníomhaigh agus sciúradh airgid gaolmhar a dhéanann díobháil, nó ar dóigh dóibh díobháil a dhéanamh, do leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach, lena n-áirítear malartú faisnéise idir na Ballstáit agus an Coimisiún;

  NOTING that cooperation between Member States is already covered by the Convention on the protection of the European Communities’ financial interests of 26 July 1995, but that there is a need, without prejudice to obligations under Community law, for appropriate provision also to be made for cooperation between Member States and the Commission to ensure effective action against fraud, active and passive corruption and related money laundering damaging or likely to damage the European Communities’ financial interests, including exchange of information between the Member States and the Commission;

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001

 226. #458437

  Beidh forálacha Airteagail 3, 5 agus 6 den Choinbhinsiún infheidhme freisin ar an iompar dá dtagraítear in Airteagal 2 den Phrótacal seo.

  The provisions of Articles 3, 5 and 6 of the Convention shall also apply to the conduct referred to in Article 2 of this Protocol.

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001

 227. #461298

  (b) na cearta nó na saoirsí a thugtar nó a ráthaítear do dhaoine le haon chomhaontú, conradh nó coinbhinsiún ar páirtí ann an Stát.

  (b) the rights, liberties or freedoms conferred on, or guaranteed to, persons by any agreement, treaty or convention to which the State is a party.

  ACHT AN CHOIMISIÚIN UM CHEARTA AN DUINE, 2000

 228. #461501

  (2) D’ainneoin aon ní atá sna hAchtanna Ceadúnúcháin, déanfaidh na Coimisinéirí Ioncaim, faoi réir fho-ailt (8) agus (9), ar iarratas chucu a bheith déanta chuige sin ag oibritheoir an Lárionaid Coinbhinsiúin nó ag duine atá ainmnithe ag an oibritheoir sin, ceadúnas a eisiúint maidir le deochanna meisciúla a dhíol sa Lárionad Coinbhinsiúin.

  (2) Notwithstanding anything contained in the Licensing Acts, the Revenue Commissioners shall, subject to subsections (8) and (9), on application to them being made in that behalf by the operator of the Convention Centre or a person nominated by such operator, issue a licence for the sale of intoxicating liquor at the Convention Centre.

  AN tACHT DEOCHANNA MEISCIÚLA (AN LÁRIONAD NÁISIÚNTA COMHDHÁLA) 2010

 229. #462028

  (2) Faoi réir an Achta seo, léireofar Airteagal II(2) agus Airteagal VII(1) de Choinbhinsiún Nua-Eabhrac de réir an mholta lenar ghlac Coimisiún na Náisiún Aontaithe ar an Dlí Trádála Idirnáisiúnta an 7 Iúil 2006 ag a naoú seisiún is tríocha maidir le léiriú na nAirteagal sin.

  (2) Subject to this Act, Article II(2) and Article VII(1) of the New York Convention shall be interpreted in accordance with the recommendation adopted by the United Nations Commission on International Trade Law on 7 July 2006 at its thirty-ninth session concerning the interpretation of those Articles.

  AN tACHT EADRÁNA 2010

 230. #462386

  Bainfidh an Coinbhinsiún seo le haithint agus le forghníomhú dámhachtainí eadrána a dhéanfar i gcríoch Stáit seachas an Stát i gcás ina n-iarrfar na dámhachtainí sin a aithint agus a fhorghníomhú, agus ar dámhachtainí iad a eascraíonn ó easaontais idir daoine, fisiciúil nó dlítheanach.

  This Convention shall apply to the recognition and enforcement of arbitral awards made in the territory of a State other than the State where the recognition and enforcement of such awards are sought, and arising out of differences between persons, whether physical or legal.

  AN tACHT EADRÁNA 2010

 231. #462437

  Maidir le gach Stát a bheidh ag daingniú an Choinbhinsiúin seo nó ag aontú dó, tar éis an tríú hionstraim dhaingniúcháin nó aontachais a thaisceadh, tiocfaidh an Coinbhinsiún seo i bhfeidhm ar an nóchadú lá tar éis don Stát sin a ionstraim dhaingniúcháin nó aontachais a thaisceadh.

  For each State ratifying or acceding to this Convention after the deposit of the third instrument of ratification or accession, this Convention shall enter into force on the ninetieth day after deposit by such State of its instrument of ratification or accession.

  AN tACHT EADRÁNA 2010

 232. #462442

  Leanfaidh an Coinbhinsiún seo de bheith infheidhmithe maidir le dámhachtainí eadrána ar tionscnaíodh imeachtaí aitheanta nó forghníomhaithe ina leith roimh theacht in éifeacht don séanadh.

  This Convention shall continue to be applicable to arbitral awards in respect of which recognition or enforcement proceedings have been instituted before the denunciation takes effect.

  AN tACHT EADRÁNA 2010

 233. #462569

  (3) Ní thoibheofar aon cháin ar tháillí nó liúntais chaiteachais, nó i leith táillí nó liúntais chaiteachais, a gheobhaidh daoine a bheidh ag gníomhú mar chomhréiteoirí, nó mar eadránaithe, nó mar chomhaltaí de Choiste a cheapfar de bhun mhír (3) d’Airteagal 52, in imeachtaí faoin gCoinbhinsiún seo más é is aonbhonn dlínse don cháin sin suíomh an Lárionaid nó an áit ina seoltar na himeachtaí sin nó an áit ina n-íoctar na táillí nó na liúntais sin.

  (3) No tax shall be levied on or in respect of fees or expense allowances received by persons acting as conciliators, or arbitrators, or members of a Committee appointed pursuant to paragraph (3) of Article 52, in proceedings under this Convention, if the sole jurisdictional basis for such tax is the location of the Centre or the place where such proceedings are conducted or the place where such fees or allowances are paid.

  AN tACHT EADRÁNA 2010

 234. #462706

  (1) Beidh an dámhachtain ina ceangal ar na páirtithe agus ní bheidh sí faoi réir aon achomhairc ná aon leighis eile ach amháin na cinn dá bhforáiltear sa Choinbhinsiún seo.

  (1) The award shall be binding on the parties and shall not be subject to any appeal or to any other remedy except those provided for in this Convention.

  AN tACHT EADRÁNA 2010

 235. #462765

  Beidh an Coinbhinsiún seo ar oscailt chun a shínithe thar ceann na Stát is comhaltaí den Bhanc.

  This Convention shall be open for signature on behalf of States members of the Bank.

  AN tACHT EADRÁNA 2010

 236. #462766

  Beidh sé ar oscailt chun a shínithe freisin thar ceann aon Stáit eile is páirtí i Reacht na Cúirte Breithiúnais Idirnáisiúnta agus a mbeidh cuireadh tugtha dó ag an gComhairle Riaracháin, le vóta dhá thrian dá comhaltaí, an Coinbhinsiún a shíniú.

  It shall also be open for signature on behalf of any other State which is a party to the Statute of the International Court of Justice and which the Administrative Council, by a vote of two-thirds of its members, shall have invited to sign the Convention.

  AN tACHT EADRÁNA 2010

 237. #462794

  I gcríocha aon Ard-Pháirtí Chonarthaigh lena mbaineann an Coinbhinsiún seo, déanfar dámhachtain eadrána a rinneadh de bhun comhaontaithe, pé acu le heasaontais atá ann nó a bheidh ann a bhaineann sé (dá ngairtear “comhaontú i leith eadrána” anseo feasta) atá faoi réim an Phrótacail um Chlásail Eadrána a osclaíodh sa Ghinéiv an 24ú Meán Fómhair, 1923, a aithint mar dhámhachtain cheangailteach agus í a chur i bhfeidhm de réir rialacha nós imeachta na críche ina dtéitear i muinín na dámhachtana, ar choinníoll gur i gcríoch ceann de na hArd-Pháirtithe Conarthacha lena mbaineann an Coinbhinsiún seo a rinneadh an dámhachtain sin agus gur idir daoine atá faoi dhlínse ceann de na hArd-Pháirtithe Conarthacha a rinneadh í.

  In the territories of any High Contracting Party to which the present Convention applies, an arbitral award made in pursuance of an agreement, whether relating to existing or future differences (hereinafter called “a submission to arbitration”) covered by the Protocol on Arbitration Clauses, opened at Geneva on September 24th, 1923, shall be recognised as binding and shall be enforced in accordance with the rules of the procedure of the territory where the award is relied upon, provided that the said award has been made in a territory of one of the High Contracting Parties to which the present Convention applies and between persons who are subject to the jurisdiction of one of the High Contracting Parties.

  AN tACHT EADRÁNA 2010

 238. #462816

  Déanfar daingniú ar an gCoinbhinsiún seo, a bheidh ar oscailt lena shíniú ag sínitheoirí uile Phrótacail 1923 um Chlásail Eadrána.

  The present Convention, which will remain open to the signature of all the signatories of the Protocol of 1923 on Arbitration Clauses, shall be ratified.

  AN tACHT EADRÁNA 2010

 239. #465036

  ACHT DO THABHAIRT TUILLEADH ÉIFEACHTA DON PHRÓTACAL MAIDIR LE hÚSÁID GÁS AISFISCEACH, NIMHIÚIL NÓ EILE I gCOGADH, MAR AON LE MODHANNA BAICTÉAREOLAÍOCHA COGAÍOCHTA, A THOIRMEASC, ARNA DHÉANAMH SA GHINÉIV AN 17 MEITHEAMH 1925; DO THABHAIRT TUILLEADH ÉIFEACHTA DON CHOINBHINSIÚN MAIDIR LE TOIRMEASC AR FHORBAIRT, TÁIRGEADH AGUS STOC-CHARNADH ARM BAICTÉAREOLAÍOCH (BITHEOLAÍOCH) AGUS TOCSAINE AGUS MAIDIR LENA nDÍOTHÚ, ARNA DHÉANAMH IN WASHINGTON, I LONDAIN AGUS I MOSCÓ AN 10 AIBREÁN 1972; AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE GAOLMHARA.

  AN ACT TO GIVE FURTHER EFFECT TO THE PROTOCOL FOR THE PROHIBITION OF THE USE IN WAR OF ASPHYXIATING, POISONOUS OR OTHER GASES, AND OF BACTERIOLOGICAL METHODS OF WARFARE, DONE AT GENEVA ON 17 JUNE 1925; TO GIVE FURTHER EFFECT TO THE CONVENTION ON THE PROHIBITION OF THE DEVELOPMENT, PRODUCTION AND STOCKPILING OF BACTERIOLOGICAL (BIOLOGICAL) AND TOXIN WEAPONS AND ON THEIR DESTRUCTION, DONE AT WASHINGTON, LONDON AND MOSCOW ON 10 APRIL 1972; AND TO PROVIDE FOR RELATED MATTERS.

  AN tACHT UM AIRM BHITHEOLAÍOCHA, 2011

 240. #465835

  Leasú ar alt 832 (forálacha i ndáil leis an gCoinbhinsiún chun cánachas dúbailte ar ioncam agus ar ghnóchain chaipitiúla a sheachaint go cómhalartach sa Stát agus sa Ríocht Aontaithe) den Phríomh-Acht.

  Amendment of section 832 (provisions in relation to Convention for reciprocal avoidance of double taxation in the State and the United Kingdom of income and capital gains) of Principal Act.

  AN tACHT AIRGEADAIS, 1999

 241. #471141

  Prótacal Uimh. 4 a ghabhann leis an gCoinbhinsiún chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint agus lena n-áirithítear cearta agus saoirsí áirithe seachas na cearta agus na saoirsí sin atá ar áireamh cheana féin sa Choinbhinsiún agus sa Chéad Phrótacal a ghabhann leis

  Protocol No. 4 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms securing certain rights and freedoms other than those already included in the convention and in the first protocol thereto

  AN tACHT FÁN gCOINBHINSIÚN EORPACH UM CHEARTA AN DUINE 2003

 242. #471155

  (b) Prótacal Uimh. 4 a ghabhann leis an gCoinbhinsiún agus lena n-áirithítear cearta agus saoirsí áirithe seachas na cearta agus na saoirsí sin atá ar áireamh cheana féin sa Choinbhinsiún agus sa Chéad Phrótacal a ghabhann leis arna dhéanamh i Strasbourg an 16ú lá de Mheán Fómhair, 1963;

  (b) Protocol No. 4 to the Convention securing certain rights and freedoms other than those already included in the Convention and in the First Protocol thereto done at Strasbourg on the 16th day of September, 1963;

  AN tACHT FÁN gCOINBHINSIÚN EORPACH UM CHEARTA AN DUINE 2003

 243. #471179

  (a) ar aon dearbhú, cinneadh, tuairim chomhairleach nó breithiúnas ón gCúirt Eorpach um Chearta an Duine, a bunaíodh faoin gCoinbhinsiún, maidir le haon cheist a bhfuil dlínse ag an gCúirt sin ina leith,

  (a) any declaration, decision, advisory opinion or judgment of the European Court of Human Rights established under the Convention on any question in respect of which that Court has jurisdiction,

  AN tACHT FÁN gCOINBHINSIÚN EORPACH UM CHEARTA AN DUINE 2003

 244. #475512

  50.—Le linn aon tréimhse ama a ríomh chun críche aon tréimhse teorann is infheidhme i ndáil le héileamh iomchuí (lena n-áirítear aon tréimhse teorann faoi Reacht na dTréimhsí, 1957, faoi alt 9(2) den Acht um Dhliteanas Sibhialta, 1961, faoin Acht um Reacht na dTréimhsí (Leasú), 1991, agus faoi chomhaontú nó coinbhinsiún idirnáisiúnta ag a mbeidh an Stát faoi cheangal), tabharfar neamhaird ar an tréimhse dar tús an tráth a dhéantar an t-iarratas faoi alt 11 i ndáil leis an éileamh agus dar críoch 6 mhí ó dháta eisiúna údaraithe faoi alt 14, 17, 32, nó 36, faoi rialacha faoi alt 46(3) nó faoi alt 49, de réir mar is cuí.”.

  50.—In reckoning any period of time for the purpose of any applicable limitation period in relation to a relevant claim (including any limitation period under the Statute of Limitations 1957, section 9(2) of the Civil Liability Act 1961, the Statute of Limitations (Amendment) Act 1991 and an international agreement or convention by which the State is bound), the period beginning on the making of an application under section 11 in relation to the claim and ending 6 months from the date of issue of an authorisation under, as appropriate, section 14, 17, 32, or 36, rules under section 46(3) or section 49 shall be disregarded.”.

  AN tACHT UM AN DLÍ SIBHIALTA (FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA), 2011

 245. #480853

  (5) Ní bheidh feidhm ag forálacha fho-ailt (1)(b) agus (4) maidir le haighneachtaí a dhéanfaidh nó tuairimí a thabharfaidh Ballstát de na Comhphobail Eorpacha (de réir bhrí Acht na gComhphobal Eorpach, 1972) nó stát eile is páirtí sa Choinbhinsiún Trasteorann, ag éirí as comhchomhairliúchán de réir na Treorach ón gComhairle nó de réir an Choinbhinsiúin Trasteorann, de réir mar a bheidh, i ndáil leis na héifeachtaí a bheadh ag an bhforbairt, lena mbaineann an t-achomharc faoi alt 37, ar an gcomhshaol.

  (5) Subsections (1)(b) and (4) shall not apply to submissions or observations made by a Member State of the European Communities (within the meaning of the European Communities Act, 1972) or another state which is a party to the Transboundary Convention, arising from consultation in accordance with the Council Directive or the Transboundary Convention, as the case may be, in relation to the effects on the environment of the development to which the appeal under section 37 relates.

  AN tACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT, 2000

 246. #481307

  (8) (a) Féadfaidh an Bord, i gcás inar deimhin leis gur cóir é a dhéanamh de bharr imthosca eisceachtúla, díolúine a dheonú, i leith forbartha beartaithe, ó cheanglas faoi fho-alt (1) ráiteas tionchair timpeallachta a ullmhú, ach amháin nach bhféadfar aon díolúine a dheonú i leith forbartha beartaithe más rud é go bhfuil Ballstát eile de na Comhphobail Eorpacha nó Stát is páirtí sa Choinbhinsiún Trasteorann tar éis a chur in iúl gur mian leis tuairimí a thabhairt maidir le héifeachtaí na forbartha beartaithe ar an gcomhshaol sa Stát sin.

  (8) (a) The Board may where it is satisfied that exceptional circumstances so warrant, grant an exemption in respect of proposed development from a requirement under subsection (1) to prepare an environmental impact statement except that no exemption may be granted in respect of proposed development where another Member State of the European Communities or a State party to the Transboundary Convention has indicated that it wishes to furnish views on the effects on the environment in that State of the proposed development.

  AN tACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT, 2000

 247. #494838

  ansin, faoi réir an ailt seo, beidh feidhm dlí ag an gCoinbhinsiún nó ag aon Phrótacal leis an gCoinbhinsiún, d’ainneoin aon achtacháin, amhail is dá mba rud é gur Acht de chuid an Oireachtais an t-ordú amhail ar an agus ón dáta a dhéantar tagairt don ordú a chur isteach i gCuid 4 de Sceideal 24A.”,

  then, subject to this section, the Convention or any Protocol to the Convention shall, notwithstanding any enactment, have the force of law as if the order were an Act of the Oireachtas on and from the date of the insertion of a reference to the order into Part 4 of Schedule 24A.”, and

  AN tACHT AIRGEADAIS 2010

 248. #513109

  Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Chearta Daoine atá faoi Mhíchumas [2] ("Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe") agus an Prótacal Roghnach a ghabhann leis, a ghlac Comhthionól Ginearálta na Náisiún Aontaithe an 13 Nollaig 2006;

  the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities [2] (the "UN Convention") and its Optional Protocol, adopted on 13 December 2006 by the General Assembly of the United Nations;

  Conclúidí ón gComhairle maidir le tacú leis an Straitéis Eorpach um Míchumas 2010-2020 a chur chun feidhme

 249. #513110

  Cinneadh ón gComhairle an 26 Samhain 2009 i ndáil le Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Chearta Daoine atá faoi Mhíchumas a bheith á thabhairt chun críche ag an gComhphobal Eorpach [3], lena n-áirítear an t-aguisín a ghabhann leis an Iarscríbhinn agus liostaítear Gníomhartha Comhphobail lena dtagraítear d'ábhair a rialaítear leis an gCoinbhinsiún.

  the Council Decision of 26 November 2009 concerning the conclusion, by the European Community, of the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities [3], including the appendix to the Annex which lists Community acts that refer to matters governed by the Convention.

  Conclúidí ón gComhairle maidir le tacú leis an Straitéis Eorpach um Míchumas 2010-2020 a chur chun feidhme

 250. #513175

  go mbeadh an tsochaí shibhialta rannpháirteach, go háirithe daoine atá faoi mhíchumas agus a gcuid eagraíochtaí ionadaíocha, i gcur chun feidhme an Choinbhinsiúin ar leibhéal an AE, agus sna gníomhaíochtaí faireacháin agus tuairiscithe atá riachtanach chomh maith;

  involve civil society, in particular persons with disabilities and their representative organisations, in the implementation of the Convention at the EU level, as well as in the required monitoring and reporting activities;

  Conclúidí ón gComhairle maidir le tacú leis an Straitéis Eorpach um Míchumas 2010-2020 a chur chun feidhme

 251. #515335

  D’aontaigh na Páirtithe uile sa Choinbhinsiún, lena n-áirítear an tAontas, áfach, go gcuirfeadh siad na forálacha sin den Choinbhinsiún is infheidhme ar chlúdach breathnóirí, is clúdach, i gcás an Aontais, atá le háirithiú ag na Ballstáit, i bhfeidhm ón 1 Eanáir 2011.

  However, all Contracting Parties to the Convention, including the Union, agreed to apply those of its provisions applicable to the observer coverage, in the case of the Union to be ensured by the Member States, from 1 January 2011.

  Rialachán (AE) Uimh. 500/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Meitheamh 2012 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 302/2009 ón gComhairle maidir le plean téarnaimh ilbhliantúil do thuinnín gorm san Atlantach Thoir agus sa Mheánmhuir

 252. #515549

  Faoi réir na socruithe a comhaontaíodh faoi mhír 12 den Iarscríbhinn seo, stopfaidh soitheach atá in úsáid don am i láthair de bheith ag iascaireacht tuinnín nó iasc atá cosúil le tuinnín i limistéar an Choinbhinsiúin lasmuigh de na huiscí atá ina dhlínse náisiúnta, má thugann long ar a bhfuil cigire an comhartha iomchuí sa Chód Idirnáisiúnta Comharthaí ach amháin má tá an soitheach i mbun iascaireachta, agus sa chás sin stopfaidh sé a luaithe a bheidh na hoibríochtaí sin críochnaithe aige.

  Subject to the arrangements agreed under paragraph 12 of this Annex, a vessel employed for the time being in fishing for tuna or tuna-like fishes in the Convention area outside the waters within its national jurisdiction shall stop when given the appropriate signal in the International Code of Signals by a ship carrying an inspector unless it is actually carrying out fishing operations, in which case it shall stop immediately that it has finished such operations.

  Rialachán (AE) Uimh. 500/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Meitheamh 2012 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 302/2009 ón gComhairle maidir le plean téarnaimh ilbhliantúil do thuinnín gorm san Atlantach Thoir agus sa Mheánmhuir

 253. #515809

  (24) Ós rud é go ndéantar foráil leis an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta um Rialú agus Bainistiú Uisce Ballasta agus Dríodar Long maidir le measúnú éifeachtach ar na rioscaí a bhaineann le córais bhainistíochta uisce ballasta, ba cheart go measfaí go bhfuil formheas deiridh agus cineál-cheadú iardain na gcóras sin coibhéiseach leis an údarú táirge a éilítear faoin Rialachán seo.

  (24) As the International Convention for the Control and Management of Ships’ Ballast Water and Sediments provides for an effective assessment of the risks posed by ballast water management systems, the final approval and subsequent type-approval of such systems should be considered equivalent to the product authorisation required under this Regulation.

  Rialachán (AE) Uimh. 528/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Bealtaine 2012 maidir le táirgí bithicídeacha a chur ar fáil ar an margadh agus a úsáid Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 254. #517949

  (9) Trí bhíthin an Choinbhinsiúin Idirnáisiúnta um Thruailliú ó Longa a Chosc, 1973 agus trí bhíthin Phrótacal 1978 atá bainteach leis sin (Marpol 73/78), bhunaigh an IMO rialacha idirnáisiúnta maidir le truailliú a chosc, ar rialacha iad a comhaontaíodh go hidirnáisiúnta, agus a dhéanann difear do dhearadh agus d’oibriú thancaer ola.

  (9) The IMO has established, in the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 and the Protocol of 1978 related thereto (MARPOL 73/78), internationally agreed pollution prevention rules affecting the design and operation of oil tankers.

  Rialachán (AE) Uimh. 530/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Meitheamh 2012 maidir le ceanglais cabhlach dúbailte nó ceanglais deartha choibhéiseacha a chéimniú isteach ar mhodh luathaithe do thancaeir ola aonchabhlach

 255. #520285

  (2) Le Rialachán (CE) Uimh. 689/2008 cuirtear i bhfeidhm Coinbhinsiún Rotterdam ar an nós imeachta i dtaobh toiliú feasach a chur in iúl roimh ré le haghaidh ceimiceán guaiseach agus lotnaidicídí áirithe sa trádáil idirnáisiúnta [4], (an "Coinbhinsiún"), a tháinig i bhfeidhm an 24 Feabhra 2004, agus glacann sé ionad Rialachán (CE) Uimh. 304/2003 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Eanáir 2003 maidir le ceimiceáin chontúirteacha a onnmhairiú agus a allmhairiú [5].

  (2) Regulation (EC) No 689/2008 implements the Rotterdam Convention on the prior informed consent procedure for certain hazardous chemicals and pesticides in international trade [4] (the "Convention"), which entered into force on 24 February 2004, and replaces Regulation (EC) No 304/2003 of the European Parliament and of the Council of 28 January 2003 concerning the export and import of dangerous chemicals [5].

  Rialachán (AE) Uimh. 649/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le ceimiceáin ghuaiseacha a onnmhairiú agus a allmhairiú Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 256. #520298

  Dá réir sin, cibé an bhfuil na ceimiceáin ghuaiseacha i bhfoirm substaintí ina n-aonar nó i meascáin nó in earraí, ar chuir an tAontas toirmeasc nó srian mór orthu mar tháirgí cosanta plandaí, mar fhoirmeacha eile lotnaidicídí nó mar cheimiceáin thionsclaíocha lena n-úsáid ag úsáideoirí gairmiúla nó ag an bpobal, ba cheart iad a chur faoi réir rialacha um fhógra onnmhairíochta a bheadh comhchosúil leis na rialacha is infheidhme maidir le ceimiceáin den sórt sin nuair a chuirtear toirmeasc nó srian mór orthu laistigh de cheann amháin nó den dá cheann de na catagóirí úsáide a leagtar síos sa Choinbhinsiún, eadhon mar lotnaidicídí nó mar cheimiceáin d’úsáid thionsclaíoch.

  Accordingly, hazardous chemicals, whether in the form of substances on their own or in mixtures or in articles, which have been banned or severely restricted by the Union as plant protection products, as other forms of pesticides, or as industrial chemicals for use by professional users or by the public, should be subject to export notification rules similar to those applicable to such chemicals when they are banned or severely restricted within either or both of the use categories laid down in the Convention, namely as pesticides or chemicals for industrial use.

  Rialachán (AE) Uimh. 649/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le ceimiceáin ghuaiseacha a onnmhairiú agus a allmhairiú Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 257. #520303

  (10) Ba cheart go gcuirfeadh an Coimisiún fógraí faoi bhráid na Rúnaíochta i dtaobh gníomhaíochtaí rialála críochnaitheacha de chuid an Aontais nó de chuid na mBallstát lena gcuirtear toirmeasc nó srian mór ar cheimiceáin d’fhonn iad a chuimsiú sa nós imeachta idirnáisiúnta PIC i gcásanna nuair a chomhlíonann na critéir a leagtar síos sa Choinbhinsiún i ndáil leis sin.

  (10) Notifications to the Secretariat of Union or Member State final regulatory actions banning or severely restricting chemicals, with a view to their inclusion in the PIC procedure, should be submitted by the Commission in cases where the criteria laid down in the Convention in this regard are met.

  Rialachán (AE) Uimh. 649/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le ceimiceáin ghuaiseacha a onnmhairiú agus a allmhairiú Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 258. #520345

  (a) Coinbhinsiún Rotterdam ar an Nós Imeachta i dTaobh Toiliú Feasach a chur in iúl Roimh Ré le haghaidh Ceimiceán Guaiseach agus Lotnaidicídí áirithe sa Trádáil Idirnáisiúnta (an "Coinbhinsiún") a chur chun feidhme;

  (a) implement the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade (the "Convention");

  Rialachán (AE) Uimh. 649/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le ceimiceáin ghuaiseacha a onnmhairiú agus a allmhairiú Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 259. #520419

  2. Gníomhóidh an Coimisiún mar údarás ainmnithe comhchoiteann le haghaidh feidhmeanna riaracháin an Choinbhinsiúin agus tagairt á déanamh do nós imeachta PIC ar son údarás náisiúnta ainmnithe uile na mBallstát agus i ndlúthchomhar agus i gcomhairle leo.

  2. The Commission shall act as a common designated authority for the administrative functions of the Convention with reference to the PIC procedure on behalf of and in close cooperation and consultation with all the designated national authorities of the Member States.

  Rialachán (AE) Uimh. 649/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le ceimiceáin ghuaiseacha a onnmhairiú agus a allmhairiú Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 260. #520439

  (e) arna iarraidh sin ag saineolaithe an Bhallstáit nó an Choiste Athbhreithnithe Ceimiceán, agus de réir na n-acmhainní a bheidh ar fáil, ionchur a sholáthar i ndréachtú treoirdhoiciméad do chinneadh dá dtagraítear in Airteagal 7 den Choinbhinsiún agus doiciméid theicniúla eile a ullmhú a bhaineann le cur chun feidhme an Choinbhinsiúin;

  (e) at the request of Member State or Commission experts of the Chemical Review Committee, and within the available resources, provide input in drafting of decision guidance documents referred to in Article 7 of the Convention and other technical documents related to the implementation of the Convention;

  Rialachán (AE) Uimh. 649/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le ceimiceáin ghuaiseacha a onnmhairiú agus a allmhairiú Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 261. #520468

  (b) nuair a chuirfidh an tír allmhairíochta is Páirtí sa Choinbhinsiún freagairt ar fáil don Rúnaíocht i gcomhréir le hAirteagal 10(2) den Choinbhinsiún lena gcuirtear in iúl cibé an dtoileoidh sé le hallmhairiú an cheimiceáin nó nach dtoileoidh sé leis;

  (b) the importing country is a Party to the Convention and has provided the Secretariat with a response in accordance with Article 10(2) of the Convention indicating whether or not it consents to import of the chemical;

  Rialachán (AE) Uimh. 649/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le ceimiceáin ghuaiseacha a onnmhairiú agus a allmhairiú Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 262. #520541

  Cuirfidh sé ar aghaidh láithreach freisin chuig na Ballstáit agus chuig an nGníomhaireacht aon fhaisnéis faoi chásanna ina ndearnadh mainneachtain freagairt a tharchur i gcomhréir le hAirteagal 10(2) den Choinbhinsiún.

  It shall also immediately forward to the Member States and the Agency information concerning any cases of failure to transmit a response in accordance with Article 10(2) of the Convention.

  Rialachán (AE) Uimh. 649/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le ceimiceáin ghuaiseacha a onnmhairiú agus a allmhairiú Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 263. #520579

  2. I gcás ina n-iomprófar ceimiceán a liostaítear i gCuid 3 d’Iarscríbhinn I trí chríoch Páirtí sa Choinbhinsiún a liostaítear in Iarscríbhinn VI, déanfaidh an t-onnmhaireoir, a mhéid is féidir, an fhaisnéis a éileoidh an Páirtí sa Choinbhinsiún i gcomhréir le hIarscríbhinn VI a chur ar fáil d’údarás náisiúnta ainmnithe Bhallstát an onnmhaireora ina mbeidh sé bunaithe, tráth nach déanaí ná 30 lá sula ndéanfar an chéad ghluaiseacht idirthurais agus tráth nach déanaí ná ocht lá roimh gach gluaiseacht idirthurais dá éis sin.

  2. Where a chemical listed in Part 3 of Annex I is transported through the territory of a Party to the Convention listed in Annex VI, the exporter shall, as far as practicable, provide the designated national authority of the exporter’s Member State with the information required by the Party to the Convention in accordance with Annex VI no later than 30 days before the first transit movement takes place and no later than eight days before each subsequent transit movement.

  Rialachán (AE) Uimh. 649/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le ceimiceáin ghuaiseacha a onnmhairiú agus a allmhairiú Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 264. #520605

  (a) go ndéanfar faisnéis atá ar fáil go poiblí maidir le gníomhartha rialála a bheidh ábhartha maidir le cuspóirí an Choinbhinsiúin a chur ar fáil;

  (a) the provision of publicly available information concerning regulatory actions relevant to the objectives of the Convention;

  Rialachán (AE) Uimh. 649/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le ceimiceáin ghuaiseacha a onnmhairiú agus a allmhairiú Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 265. #521526

  2. D’ainneoin mhír 1, beidh tosaíocht ag an Rialachán seo, amhail idir Ballstáit, ar choinbhinsiúin a tugadh i gcrích go heisiach idir dhá Bhallstát nó níos mó ná dhá Bhallstát a mhéid a bhaineann na coinbhinsiúin sin le hábhair a rialaítear leis an Rialachán seo.

  2. Notwithstanding paragraph 1, this Regulation shall, as between Member States, take precedence over conventions concluded exclusively between two or more of them in so far as such conventions concern matters governed by this Regulation.

  Rialachán (AE) Uimh. 650/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le dlínse, an dlí is infheidhme, aithint agus forfheidhmiú cinntí agus glacadh le hionstraimí barántúla agus iad a fhorfheidhmiú in ábhair chomharbais agus maidir le Deimhniú Eorpach Comharbais a chruthú

 266. #521527

  3. Leis an Rialachán seo, ní chuirfear bac ar Choinbhinsiún an 19 Samhain 1934 idir an Danmhairg, an Fhionlainn, an Íoslainn, an Iorua agus an tSualainn ina gcuimsítear forálacha dlí idirnáisiúnta phríobháidigh maidir le comharbas, le huachtanna agus le heastáit a riar, arna athbhreithniú leis an gcomhaontú idir-rialtasach idir na Stáit sin an 1 Meitheamh 2012, a bheith á chur i bhfeidhm ag na Ballstáit is páirtithe ann, a mhéid a fhoráiltear ann don mhéid seo a leanas:

  3. This Regulation shall not preclude the application of the Convention of 19 November 1934 between Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden comprising private international law provisions on succession, wills and estate administration, as revised by the intergovernmental agreement between those States of 1 June 2012, by the Member States which are parties thereto, in so far as it provides for:

  Rialachán (AE) Uimh. 650/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le dlínse, an dlí is infheidhme, aithint agus forfheidhmiú cinntí agus glacadh le hionstraimí barántúla agus iad a fhorfheidhmiú in ábhair chomharbais agus maidir le Deimhniú Eorpach Comharbais a chruthú

 267. #533135

  An 27 Meán Fómhair 1968, rinne Ballstáit na gComhphobal Eorpach a bhí ann ag an am, ag gníomhú dóibh faoi Airteagal 220, an ceathrú fleasc, den Chonradh ag bunú Chomhphobal Eacnamaíochta na hEorpa, Coinbhinsiún na Bruiséile ar Dhlínse agus Forghníomhú Breithiúnas in Ábhair Shibhialta agus Tráchtála, arna leasú ina dhiaidh sin le coinbhinsiúin maidir le haontachas don Choinbhinsiún sin ag Ballstáit nua ("Coinbhinsiún na Bruiséile 1968") [5] a thabhairt i gcrích.

  On 27 September 1968, the then Member States of the European Communities, acting under Article 220, fourth indent, of the Treaty establishing the European Economic Community, concluded the Brussels Convention on Jurisdiction and the Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters, subsequently amended by conventions on the accession to that Convention of new Member States [5] ("the 1968 Brussels Convention").

  Rialachán (AE) Uimh. 1215/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2012 maidir le dlínse agus le haithint agus forghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála

 268. #533599

  Ní dhéanfaidh an Rialachán seo difear d’aon choinbhinsiún a bhfuil na Ballstáit ina bpáirtithe iontu agus a dhéanann, maidir le hábhair áirithe, rialú ar dhlínse nó ar aithint nó forghníomhú breithiúnas.

  This Regulation shall not affect any conventions to which the Member States are parties and which, in relation to particular matters, govern jurisdiction or the recognition or enforcement of judgments.

  Rialachán (AE) Uimh. 1215/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2012 maidir le dlínse agus le haithint agus forghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála

 269. #533603

  breithiúnais a thug cúirt i mBallstát i bhfeidhmiú dlínse dá bhforáiltear i gcoinbhinsiún ar ábhar áirithe, déanfar iad a aithint agus a fhorghníomhú sna Ballstáit eile i gcomhréir leis an Rialachán seo.

  judgments given in a Member State by a court in the exercise of jurisdiction provided for in a convention on a particular matter shall be recognised and enforced in the other Member States in accordance with this Regulation.

  Rialachán (AE) Uimh. 1215/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2012 maidir le dlínse agus le haithint agus forghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála

 270. #533607

  Ní dhéanfaidh an Rialachán seo difear do chomhaontuithe trína ndearna Ballstáit, roimh theacht i bhfeidhm do Rialachán (CE) Uimh. 44/2001, a ghabháil orthu féin de bhun Airteagal 59 de Choinbhinsiún na Bruiséile 1968, gan aithint a thabhairt do bhreithiúnais a tugadh, go háirithe i Stáit Chonarthacha eile sa Choinbhinsiún sin, i gcoinne cosantóirí a raibh sainchónaí nó gnáthchónaí orthu i dtríú Stát más rud é, i gcásanna dá bhforáiltear in Airteagal 4 den Choinbhinsiún sin, nárbh fhéidir an breithiúnas a bhunú ach amháin ar fhoras dlínse mar a shonraítear sa dara mír d’Airteagal 3 den Choinbhinsiún sin.

  This Regulation shall not affect agreements by which Member States, prior to the entry into force of Regulation (EC) No 44/2001, undertook pursuant to Article 59 of the 1968 Brussels Convention not to recognise judgments given, in particular in other Contracting States to that Convention, against defendants domiciled or habitually resident in a third State where, in cases provided for in Article 4 of that Convention, the judgment could only be founded on a ground of jurisdiction specified in the second paragraph of Article 3 of that Convention.

  Rialachán (AE) Uimh. 1215/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2012 maidir le dlínse agus le haithint agus forghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála

 271. #556279

  Agus iad i mbun na hoibre sin, ba cheart dóibh freisin forálacha iomchuí an Choinbhinsiúin Idirnáisiúnta agus an Chóid maidir le Caighdeáin Oiliúna, Deimhniúcháin agus Faire do Mharaithe a chur san áireamh chomh maith le Moladh na hEagraíochta Muirí Idirnáisiúnta (IMO) maidir le dearadh agus oibriú long paisinéirí ar mhaithe le freagairt do riachtanais daoine scothaosta agus daoine atá faoi mhíchumas.

  In that work they should also take into account the relevant provisions of the International Convention and Code on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers as well as the Recommendation of the International Maritime Organisation (IMO) on the design and operation of passenger ships to respond to elderly and disabled persons’ needs.

  Rialachán (AE) Uimh. 1177/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 maidir le cearta paisinéirí agus iad ag taisteal ar muir agus ar uiscebhealaí intíre agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2006/2004 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 272. #556440

  Gan dochar don Choinbhinsiún Idirnáisiúnta ná don Chód maidir le Caighdeáin Oiliúna, Deimhniúcháin agus Faire do Mharaithe ná do na rialacháin arna nglacadh faoi Choinbhinsiún Athchóirithe um Loingseoireacht na Réine agus faoin gCoinbhinsiún maidir leis an gCóras Loingseoireachta ar an Danóib, déanfaidh iompróirí agus, i gcás inarb iomchuí, oibreoirí críochfoirt nósanna imeachta oiliúna i leith míchumais, lena n-áirítear treoracha, a bhunú agus déanfaidh siad an méid seo a leanas a áirithiú:

  Without prejudice to the International Convention and Code on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers and to the regulations adopted under the Revised Convention for Rhine Navigation and the Convention regarding the Regime of Navigation on the Danube, carriers and, where appropriate, terminal operators shall establish disability-related training procedures, including instructions, and ensure that:

  Rialachán (AE) Uimh. 1177/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 maidir le cearta paisinéirí agus iad ag taisteal ar muir agus ar uiscebhealaí intíre agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2006/2004 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 273. #561883

  Tá an socrú speisialta dreasachta um fhorbairt inbhuanaithe agus dea-rialachas bunaithe ar choincheap dílis na forbartha inbhuanaithe mar atá sé aitheanta ag coinbhinsiúin agus ag ionstraimí idirnáisiúnta amhail Dearbhú na Náisiún Aontaithe (NA) maidir leis an gCeart chun Forbartha 1986, Dearbhú Rio maidir leis an gComhshaol agus Forbairt 1992, Dearbhú na hEagraíochta Idirnáisiúnta Saothair (EIS) maidir le Prionsabail Bhunúsacha agus Cearta Bunúsacha san Obair 1998, Dearbhú Mílaoise na Náisiún Aontaithe 2000, agus Dearbhú Johannesburg maidir leis an bhForbairt Inbhuanaithe 2002.

  The special incentive arrangement for sustainable development and good governance is based on the integral concept of sustainable development, as recognised by international conventions and instruments such as the 1986 United Nations (UN) Declaration on the Right to Development, the 1992 Rio Declaration on Environment and Development, the 1998 International Labour Organisation (ILO) Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, the 2000 UN Millennium Declaration, and the 2002 Johannesburg Declaration on Sustainable Development.

  Rialachán (AE) Uimh. 978/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 lena gcuirtear i bhfeidhm scéim um fhabhair tharaife ghinearálaithe agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 732/2008 ón gComhairle

 274. #561884

  Dá bhrí sin, ba cheart na fabhair tharaife bhreise a sholáthraítear faoin socrú speisialta dreasachta um fhorbairt inbhuanaithe agus dea-rialachas a dheonú do na tíortha sin i mbéal forbartha atá leochaileach toisc easpa éagsúlaithe agus toisc gan iad a bheith lánpháirtithe a ndóthain sa chóras idirnáisiúnta trádála, chun cuidiú leo na hualaigh agus na freagrachtaí speisialta a ghlacadh, ar ualaigh agus freagrachtaí iad a thagann as daingniú agus cur i bhfeidhm éifeachtach coinbhinsiún bunúsach idirnáisiúnta maidir le cearta an duine agus cearta saothair, le cosaint an chomhshaoil agus le dea-rialachas.

  Consequently, the additional tariff preferences provided under the special incentive arrangement for sustainable development and good governance should be granted to those developing countries which, due to a lack of diversification and insufficient integration within the international trading system, are vulnerable, in order to help them assume the special burdens and responsibilities resulting from the ratification of core international conventions on human and labour rights, environmental protection and good governance as well as from the effective implementation thereof.

  Rialachán (AE) Uimh. 978/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 lena gcuirtear i bhfeidhm scéim um fhabhair tharaife ghinearálaithe agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 732/2008 ón gComhairle

 275. #562049

  luafar na forais leis an amhras réasúnach maidir le comhlíonadh na ngealltanas ceangailteach arna ndéanamh ag an tír is tairbhí de GSP+ dá dtagraítear i bpointe (d), i bpointe (e) agus i bpointe (f) d’Airteagal 9(1), nó maidir le forchoimeádas a bheith ann atá toirmiscthe ag aon cheann de na coinbhinsiúin ábhartha nó nach bhfuil comhoiriúnach le haidhm agus cuspóir an choinbhinsiúin sin de réir mar a shuitear amhlaidh i bpointe (c) d’Airteagal 9(1), ar forais iad a d’fhéadfadh a thabhairt faoi cheist ceart na tíre sin leanúint de bheith ag tairbhiú de na fabhair tharaife arna soláthar faoin socrú speisialta dreasachta um fhorbairt inbhuanaithe agus dea-rialachas;

  state the grounds for the reasonable doubt as to the fulfilment of the binding undertakings made by the GSP+ beneficiary country as referred to in points (d), (e) and (f) of Article 9(1), or as to the existence of a reservation which is prohibited by any of the relevant conventions or which is incompatible with the object and purpose of that convention as established in point (c) of Article 9(1), which may call into question its right to continue to enjoy the tariff preferences provided under the special incentive arrangement for sustainable development and good governance;

  Rialachán (AE) Uimh. 978/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 lena gcuirtear i bhfeidhm scéim um fhabhair tharaife ghinearálaithe agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 732/2008 ón gComhairle

 276. #562332

  An Coinbhinsiún maidir le Luach Saothar Comhionann d’Oibrithe Fir agus d’Oibrithe Mná ar Obair arb Ionann a Luach, Uimh. 100 (1951)

  Convention concerning Equal Remuneration of Men and Women Workers for Work of Equal Value, No 100 (1951)

  Rialachán (AE) Uimh. 978/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 lena gcuirtear i bhfeidhm scéim um fhabhair tharaife ghinearálaithe agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 732/2008 ón gComhairle

 277. #562333

  An Coinbhinsiún maidir le Saothar Éigeantach a chur ar ceal, Uimh. 105 (1957)

  Convention concerning the Abolition of Forced Labour, No 105 (1957)

  Rialachán (AE) Uimh. 978/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 lena gcuirtear i bhfeidhm scéim um fhabhair tharaife ghinearálaithe agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 732/2008 ón gComhairle

 278. #563147

  Arna formheas ag Cinneadh 2010/48/CE ón gComhairle an 26 Samhain 2009 maidir leis an gComhphobal Eorpach do thabhairt Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Chearta Daoine atá faoi Mhíchumas i gcrích (IO L 23, 27.1.2010, lch. 35).

  Approved by Council Decision 2010/48/EC of 26 November 2009 concerning the conclusion, by the European Community, of the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (OJ L 23, 27.1.2010, p. 35).

  Rialachán (AE) Uimh. 1025/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir le caighdeánú Eorpach, lena leasaítear Treoir 89/686/CEE agus Treoir 93/15/CEE ón gComhairle agus Treoracha 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE agus 2009/105/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Cinneadh 87/95/CEE ón gComhairle agus Cinneadh Uimh. 1673/2006/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 279. #564475

  Sceideal C a sheirbheáil ar an gcosantóir de réir fhorálacha Choinbhinsiún na Háige agus Ordú 11 de na Rialacha seo.

  Schedule C shall be served on the defendant in accordance with the provisions of the Hague Convention and Order 11 of these Rules.

  District Court (Affidavits) Rules, 1998

 280. #564489

  Más rud é go mbeidh aon doiciméad a bheidh le húsáid in imeachtaí lena mbaineann an tOrdú seo le seirbheáil ar dhuine lasmuigh den dlínse agus go mbeidh an tseirbheáil le déanamh i Stát is páirtí i gCoinbhinsiún na Háige, beidh feidhm ag forálacha (lena n-áirítear Airteagail 8 go 11) an choinbhinsiúin agus Ordú 62 de na Rialacha seo i ngach cás den sórt sin.

  Where any document for use in proceedings to which this Order relates is to be served upon a person outside the jurisdiction and the service is to be effected in a State which is a party to the Hague Convention, the provisions (including Articles 8 to 11) of the convention and Order 62 of these Rules shall apply in every such case.

  District Court (Affidavits) Rules, 1998

 281. #564491

  Más rud é go ndearnadh doiciméad tionscanta na n-imeachtaí (nó fógra ina thaobh) a sheoladh amach ar an gcoigríoch lena sheirbheáil faoi fhorálacha Choinbhinsiún na Háige agus nár láithrigh an cosantóir nó nár thug sé nó sí fógra cosanta, ní thabharfar breithiúnas go dtí go gcomhlíonfar forálacha Airteagal 15 den Choinbhinsiún sin mar atá leagtha amach in Ordú 11 riail 10 de na Rialacha seo.

  Where the document instituting the proceedings (or notice thereof) was transmitted abroad for service under the provisions of The Hague Convention and the defendant has not appeared or given notice to defend, judgment shall not be given until the provisions of Article 15 of that Convention as set out in Order 11 rule 10 of these Rules have been complied with.

  District Court (Affidavits) Rules, 1998

 282. #566625

  Is iomchuí, dá bhrí sin, i gcomhréir leis an dara fomhír d’Airteagal 48(3) CAE, go gcinnfidh an Chomhairle Eorpach gur cheart go ndéanfadh comhdháil d’ionadaithe rialtais na mBallstát scrúdú ar na leasuithe arna mbeartú ag Rialtas na hÉireann, téarmaí tagartha na comhdhála a shainiú agus a chinneadh gan Coinbhinsiún a chomóradh,

  Therefore, it is appropriate that, in accordance with the second subparagraph of Article 48(3) TEU, the European Council decide that a conference of representatives of the governments of the Member States should examine the amendments proposed by the Irish Government, define the terms of reference of the conference and decide not to convene a Convention,

  2013/106/AE: Cinneadh ón gComhairle Eorpach an 11 Bealtaine 2012 maidir le comhdháil d’ionadaithe rialtais na mBallstát do dhéanamh scrúdú ar an leasú ar na Conarthaí arna mholadh ag Rialtas na hÉireann i bhfoirm Prótacail maidir leis an imní atá ar mhuintir na hÉireann faoi Chonradh Liospóin, a chuirfear i gceangal leis an gConradh ar an Aontas Eorpach agus leis an gConradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus gan Coinbhinsiún a chomóradh

 283. #566629

  I bhfianaise raon na leasuithe arna mbeartú, ní chomórfar Coinbhinsiún faoi Airteagal 48(3) den Chonradh ar an Aontas Eorpach.

  In view of the extent of the proposed amendments, a Convention under Article 48(3) of the Treaty on European Union shall not be convened.

  2013/106/AE: Cinneadh ón gComhairle Eorpach an 11 Bealtaine 2012 maidir le comhdháil d’ionadaithe rialtais na mBallstát do dhéanamh scrúdú ar an leasú ar na Conarthaí arna mholadh ag Rialtas na hÉireann i bhfoirm Prótacail maidir leis an imní atá ar mhuintir na hÉireann faoi Chonradh Liospóin, a chuirfear i gceangal leis an gConradh ar an Aontas Eorpach agus leis an gConradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus gan Coinbhinsiún a chomóradh

 284. #566867

  Leagfaidh an Coimisiún béim faoi leith ar na gealltanais maidir le trádáil agus forbairt inbhuanaithe sa Chomhaontú a chur chun feidhme go héifeachtach, á chur san áireamh dó an fhaisnéis shonrach a sholáthraíonn comhlachtaí ábhartha faireacháin do Choinbhinsiúin bhunúsacha na hEagraíochta Idirnáisiúnta Saothair agus na comhaontuithe déthaobhacha comhshaoil a liostaítear i dTeideal IX den Chomhaontú.

  The Commission will attach particular importance to the effective implementation of commitments on trade and sustainable development in the Agreement, taking into account the specific information provided by the relevant monitoring bodies of the fundamental Conventions of the International Labour Organisation and the multilateral environmental agreements listed in Title IX of the Agreement.

  Rialachán (AE) Uimh. 19/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2013 lena gcuirtear chun feidhme clásal coimirce déthaobhach agus sásra cobhsaíochta do bhananaí an Chomhaontaithe Trádála idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt amháin, agus an Cholóim agus Peiriú, den pháirt eile

 285. #567938

  don Choinbhinsiún chun an Mheánmhuir a Chosaint ar Thruailliú (Coinbhinsiún Barcelona) [11], agus don athbhreithniú a rinneadh air sa bhliain 1995 [12] agus do roinnt de na prótacail a ghabhann leis;

  the Convention for the Protection of the Mediterranean Sea against Pollution (Barcelona Convention) [11], and its 1995 revision [12] and to a number of protocols thereto;

  Rialachán (AE) Uimh. 100/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1406/2002 lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Mhuirí Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 286. #568348

  go bhfuil comhaontú sínithe aici le Ballstát baile an bhainisteora um chiste caipitil fiontair cáilitheach agus le gach ceann de na Ballstáit eile ina bhfuil sé ar intinn aonaid nó scaireanna an chiste caipitil fiontair cháilithigh a mhargú, ionas go ndéantar a áirithiú go bhfuil na caighdeáin a leagtar síos in Airteagal 26 de Shamhail-Choinbhinsiún Cánach an ECFE maidir le hIoncam agus le Caipiteal á gcomhlíonadh ag an tríú tír agus go n-áirithítear malartú éifeachtach faisnéise i gcúrsaí cánach, lena n-áirítear aon chomhaontuithe cánach iltaobhacha;

  has signed an agreement with the home Member State of the manager of a qualifying venture capital fund and with each other Member State in which the units or shares of the qualifying venture capital fund are intended to be marketed to ensure that the third country fully complies with the standards laid down in Article 26 of the OECD Model Tax Convention on Income and on Capital and ensures an effective exchange of information in tax matters, including any multilateral tax agreements;

  Rialachán (AE) Uimh. 345/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2013 maidir le cistí caipitil fiontair Eorpacha Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 287. #582397

  Cinneadh 2002/358/CE an 25 Aibreán 2002 ón gComhairle maidir le formheas, thar ceann an Aontais Eorpaigh, Phrótacal Kyoto a ghabhann le Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide agus an comhlíonadh comhpháirteach faoi sin (IO L 130, 15.5.2002, lch. 1.).

  Council Decision 2002/358/EC of 25 April 2002 concerning the approval, on behalf of the European Community, of the Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change and the joint fulfilment of commitments thereunder (OJ L 130, 15.5.2002, p. 1).

  Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir le sásra chun faireachán agus tuairisciú a dhéanamh ar astaíochtaí gás ceaptha teasa agus chun faisnéis eile atá ábhartha don athrú aeráide a thuairisciú ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 280/2004/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 288. #591292

  Mar an gcéanna, ba cheart forálacha áirithe den Choinbhinsiúin chun Comhaontú Schengen an 14 Meitheamh 1985 a chur chun feidhme idir Rialtais Stáit Aontas Eacnamaíoch Benelux, Phoblacht Chónaidhme na Gearmáine agus Phoblacht na Fraince maidir le seiceálacha ag a gcomhtheorainneacha a dhíothú de réir a chéile [6] ("an Coinbhinsiún chun Comhaontú Schengen a chur chun feidhme") a leasú chun na hathruithe ar Rialachán (CE) Uimh. 562/2006 agus an staid dhlíthiúil reatha a léiriú.

  Equally, certain provisions of the Convention implementing the Schengen Agreement of 14 June 1985 between the Governments of the States of the Benelux Economic Union, the Federal Republic of Germany and the French Republic on the gradual abolition of checks at their common borders [6] ("the Convention implementing the Schengen Agreement") should be amended in order to reflect the changes in Regulation (EC) No 562/2006 and the current legal situation.

  Rialachán (AE) Uimh. 610/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 562/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar teorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen), an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen a chur chun feidhme, Rialachán (CE) Uimh. 1683/95 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 539/2001 ón gComhairle, agus Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 289. #591615

  "De mhaolú ar Airteagal 4 agus Airteagal 7, féadfaidh Ballstáit maraithe a mbeidh doiciméad aitheantais maraí acu, a eiseofar i gcomhréir le Coinbhinsiún na Maraithe de chuid na hEagraíochta Idirnáisiúnta Saothair maidir le Doiciméid Aitheantais, Uimh. 108 (1958) nó Uimh. 185 (2003), le Coinbhinsiún maidir le Muirthrácht Idirnáisiúnta a Éascú (Coinbhinsiún FAL), nó leis an dlí ábhartha náisiúnta, a údarú le dul isteach i gcríoch na mBallstát trí dhul i dtír chun fanacht i gceantar an chalafoirt chuarda nó i mbardais taobh leis, nó le himeacht ó chríoch na mBallstát trí dhul ar ais go dtí a gcuid long, gan iad féin a chur in iúl ag pointe trasnaithe teorann, ar choinníoll go mbeidh a n-ainmneacha ar liosta chriú na loinge a mbainfidh siad léi, liosta a bheidh curtha faoi bhráid na n-údarás inniúil cheana féin d'fhonn seiceálacha a dhéanamh.

  "By way of derogation from Articles 4 and 7, Member States may authorise seamen holding a seafarer's identity document issued in accordance with the International Labour Organization (ILO) Seafarers' Identity Documents Convention No 108 (1958) or No 185 (2003), the Convention on Facilitation of International Maritime Traffic (FAL Convention) and the relevant national law, to enter the territory of the Member States by going ashore to stay in the area of the port where their ships call or in the adjacent municipalities, or exit the territory of the Member States by returning to their ships, without presenting themselves at a border crossing point, on condition that they appear on the crew list, which has previously been submitted for checking by the competent authorities, of the ship to which they belong.

  Rialachán (AE) Uimh. 610/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 562/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar teorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen), an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen a chur chun feidhme, Rialachán (CE) Uimh. 1683/95 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 539/2001 ón gComhairle, agus Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 290. #595307

  Táthar chun roinnt athruithe substaintiúla a dhéanamh ar Rialachán (CE) Uimh. 2725/2000 ón gComhairle an 11 Nollaig 2000 maidir le "Eurodac" a bhunú chun méarloirg a chur i gcomparáid chun Coinbhinsiún Bhaile Átha Cliath [3] a chur i bhfeidhm go héifeachtach agus Rialachán (CE) Uimh. 407/2002 ón gComhairle an 28 Feabhra 2002 lena leagtar síos rialacha áirithe chun Rialachán (CE) Uimh. 2725/2000 a chur chun feidhme a mhéid a bhaineann le "Eurodac" a bhunú chun méarloirg a chur i gcomparáid chun Coinbhinsiún Bhaile Átha Cliath [4] a chur i bhfeidhm go héifeachtach.

  A number of substantive changes are to be made to Council Regulation (EC) No 2725/2000 of 11 December 2000 concerning the establishment of "Eurodac" for the comparison of fingerprints for the effective application of the Dublin Convention [3] and to Council Regulation (EC) No 407/2002 of 28 February 2002 laying down certain rules to implement Regulation (EC) No 2725/2000 concerning the establishment of "Eurodac" for the comparison of fingerprints for the effective application of the Dublin Convention [4].

  Rialachán (AE) Uimh. 603/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le bunú “Eurodac” chun méarloirg a chur i gcomparáid lena chéile ar mhaithe le cur i bhfeidhm éifeachtach Rialachán (CE) Uimh. 604/2013 lena mbunaítear na critéir agus na sásraí lena gcinntear cé acu Ballstát atá freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarratas ar chosaint idirnáisiúnta arna thaisceadh i mBallstát ag náisiúnach tríú tír nó ag duine gan stát agus maidir le hiarrataí ó údaráis forghníomhaithe dlí na mBallstát agus ó Europol ar chomparáidí le sonraí Eurodac chun críocha forghníomhaithe dlí, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011 lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach le haghaidh bainistiú oibríochtúil córas TF ar mhórscála sa limistéar saoirse, slándála agus ceartais

 291. #598366

  cinntí maidir le rangú, tuairimí nó leasuithe maidir le rangú ar na nótaí míniúcháin a ghabhann le hAinmníocht na Tuairisce Comhchuibhithe Tráchtearra agus an Chórais um Chódú, a ghlac an Eagraíocht a bhunaigh an Coinbhinsiún lena mbunaítear Comhairle Comhair Custaim, arna ndéanamh sa Bhruiséil an 15 Nollaig 1950, le héifeacht ón dáta a foilsíodh an Teachtaireacht ón gCoimisiún i sraith 'C' in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh;

  classification decisions, classification opinions or amendments of the explanatory notes to the Nomenclature of the Harmonized Commodity Description and Coding System, adopted by the Organization set-up by the Convention establishing a Customs Co-operation Council, done at Brussels on 15 December 1950, with effect from the date of publication of the Commission Communication in the 'C' series of the Official Journal of the European Union;

  Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Deireadh Fómhair 2013 lena leagtar síos Cód Custaim an Aontais

 292. #599729

  Má chinneann na húdaráis chustaim de chuid Ballstáit duine a eisiamh ó oibríochtaí TIR faoi Airteagal 38 de Choinbhinsiún TIR, beidh feidhm ag an gcinneadh sin ar fud chríoch chustaim an Aontais agus ní ghlacfaidh aon oifig custaim carnet TIR arna dtaisceadh ag an duine sin.

  Where the customs authorities of a Member State decide to exclude a person from TIR operations under Article 38 of the TIR Convention, that decision shall apply throughout the customs territory of the Union and TIR carnets lodged by that person shall not be accepted by any customs office.

  Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Deireadh Fómhair 2013 lena leagtar síos Cód Custaim an Aontais

 293. #602244

  Meabhraíonn an Chomhairle gurb inniúlacht de chuid na mBallstát é cuardach agus tarrtháil ar muir, a fheidhmíonn siad faoi chuimsiú coinbhinsiún idirnáisiúnta.

  The Council recalls that search and rescue at sea is a competence of the Member States which they exercise in the framework of international conventions.

  Rialachán (AE) Uimh. 1052/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2013 lena mbunaítear an Córas Eorpach um Fhaireachas ar Theorainneacha (EUROSUR)

 294. #602333

  Is leor an cumas athchúrsála atá ann i dtíortha nach comhaltaí de ECFE iad chun gach long atá faoi bhratach Ballstáit a chóireáil agus meastar go dtiocfaidh méadú ar an gcumas sin faoi 2015 de thoradh gníomhaíochtaí tíortha athchúrsála chun ceanglais Choinbhinsiún Hong Cong a chomhlíonadh.

  Current safe and environmentally sound ship recycling capacity in countries which are not members of the OECD is sufficient to treat all ships flying the flag of a Member State and is expected to expand further by 2015 as the results of actions taken by recycling countries to meet the requirements of the Hong Kong Convention.

  Rialachán (AE) Uimh. 1257/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Samhain 2013 maidir le hathchúrsáil long agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1013/2006 agus Treoir 2009/16/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 295. #602375

  Chun forbairtí a bhaineann le Coinbhinsiún Hong Cong a chur san áireamh, ba cheart an chumhacht gníomhartha a ghlacadh de réir Airteagal 290 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh a tharmligean chuig an gCoimisiún chun Iarscríbhinn I agus Iarscríbhinn II a ghabhann leis an Rialachán seo a thabhairt cothrom le dáta.

  In order to take into account developments regarding the Hong Kong Convention, the power to adopt acts in accordance with Article 290 of the Treaty on the Functioning of the European Union should be delegated to the Commission in respect of the updating of Annexes I and II to this Regulation.

  Rialachán (AE) Uimh. 1257/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Samhain 2013 maidir le hathchúrsáil long agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1013/2006 agus Treoir 2009/16/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 296. #602407

  ciallaíonn "tancaer" tancaer ola mar a shainmhínítear in Iarscríbhinn I a ghabhann leis an gCoinbhinsiún um Thruailliú ó Longa a Chosc ("Coinbhinisiún Marpol") é nó tancaer a bhfuil substaintí leachtacha urchóideacha ar bord mar a shainmhínítear in Iarscríbhinn II a ghabhann leis an gCoinbhinsiún sin iad;

  "tanker" means an oil tanker as defined in Annex I to the Convention for the Prevention of Pollution from Ships ("MARPOL Convention") or a Noxious Liquid Substances (NLS) tanker as defined in Annex II to that Convention;

  Rialachán (AE) Uimh. 1257/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Samhain 2013 maidir le hathchúrsáil long agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1013/2006 agus Treoir 2009/16/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 297. #602592

  Féadfar an ráiteas maidir le comhlíonadh a bhunú ar bhonn Aguisín 3 a ghabhann le Coinbhinsiún Hong Cong.

  The statement of compliance may be modelled on the basis of Appendix 3 to the Hong Kong Convention.

  Rialachán (AE) Uimh. 1257/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Samhain 2013 maidir le hathchúrsáil long agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1013/2006 agus Treoir 2009/16/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 298. #602782

  Athbhreithneoidh an Coimisiún an Rialachán seo tráth nach déanaí ná 18 mí roimh an dáta a dtiocfaidh Coinbhinsiún Hong Cong i bhfeidhm agus cuirfidh sé ar aghaidh, ag an am céanna, más iomchuí, aon tograí iomchuí le haghaidh reachtaíochta chun na críche sin.

  The Commission shall review this Regulation not later than 18 months prior to the date of entry into force of the Hong Kong Convention and at the same time, submit, if appropriate, any appropriate legislative proposals to that effect.

  Rialachán (AE) Uimh. 1257/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Samhain 2013 maidir le hathchúrsáil long agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1013/2006 agus Treoir 2009/16/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 299. #602784

  Leanfaidh an Coimisiún d’athbhreithniú a dhéanamh ar an Rialachán seo agus, más iomchuí, déanfaidh sé moltaí tráthúla chun tabhairt faoina mbeidh ag tarlú i ndáil le Coinbhinsiúin idirnáisiúnta, lena n-áirítear Coinbhinsiún Basel, más gá sin.

  The Commission shall keep this Regulation under review and, if appropriate, make timely proposals to address developments relating to international Conventions, including the Basel Convention, should it prove necessary.

  Rialachán (AE) Uimh. 1257/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Samhain 2013 maidir le hathchúrsáil long agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1013/2006 agus Treoir 2009/16/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 300. #602812

  Leasú ar Choinbhinsiún Basel ("An leasú toirmisc") arna ghlacadh le Cinneadh III/1 ó Pháirtithe Choinbhinsiún Basel.

  Amendment to the Basel Convention ("Ban amendment") adopted by Decision III/1 of the Parties to the Basel Convention.

  Rialachán (AE) Uimh. 1257/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Samhain 2013 maidir le hathchúrsáil long agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1013/2006 agus Treoir 2009/16/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 301. #602962

  Cuirfidh an Coimisiún achoimre ar na teachtaireachtaí a dhéanfar de bhun mhír 1 den Airteagal seo faoi bhráid an Bhoird Idirnáisiúnta um Rialú Támhshuanach i gcomhréir le hAirteagal 12(12) de Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe agus i gcomhairle leis na Ballstáit.

  A summary of the communications made pursuant to paragraph 1 of this Article shall be submitted by the Commission to the International Narcotics Control Board in accordance with Article 12(12) of the United Nations Convention and in consultation with the Member States.

  Rialachán (AE) Uimh. 1258/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Samhain 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 273/2004 maidir le réamhtheachtaithe drugaí Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 302. #604160

  baill de mhuirchriú sibhialtach nuair a rachaidh siad i dtír, ar baill iad a mbeidh doiciméad aitheantais maraí acu a eisíodh i gcomhréir le Coinbhinsiúin na hEagraíochta Idirnáisiúnta Saothair Uimh. 108 an 13 Bealtaine 1958 nó Uimh. 185 an 16 Meitheamh 2003 nó i gcomhréir le Coinbhinsiún na hEagraíochta Muirí Idirnáisiúnta maidir le Muirthrácht Idirnáisiúnta a Éascú an 9 Aibreán 1965 ();

  civilian sea crew members, when they go ashore, who hold a seafarer's identity document issued in accordance with the International Labour Organisation Conventions No 108 of 13 May 1958 or No 185 of 16 June 2003 or the International Maritime Organisation Convention on Facilitation of International Maritime Traffic of 9 April 1965;

  Rialachán (AE) Uimh. 1289/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 539/2001 ón gComhairle lena liostaítear na tríú tíortha a bhfuil ar a náisiúnaigh víosaí a bheith ina seilbh acu ar thrasnú teorainneacha seachtracha dóibh agus na tríú tíortha a bhfuil a náisiúnaigh díolmhaithe ón gceanglas sin

 303. #604816

  Chuige sin, tacaíonn agus forlíonann an tAontas, más gá, gníomhaíochtaí na mBallstát d'fhonn éagsúlacht chultúrtha agus teanga a urramú, i gcomhréir le hAirteagal 167 CFAE agus le Coinbhinsiún UNESCO 2005 ar Éagsúlacht Léirithe Cultúir a Chosaint agus a Chur Chun Cinn ("Coinbhinsiún UNESCO 2005"), treisíonn sé iomaíochas earnálacha an chultúir agus na cruthaitheachta agus éascaíonn sé oiriúnú d'athruithe tionsclaíocha.

  In that respect, the Union, where necessary, supports and supplements Member States' actions to respect cultural and linguistic diversity, in accordance with Article 167 TFEU and the 2005 Unesco Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions (the "2005 Unesco Convention"), to strengthen the competitiveness of the cultural and creative sectors and to facilitate adaptation to industrial changes.

  Rialachán (AE) Uimh. 1295/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le Clár Eoraip na Cruthaitheachta (2014 go 2020) a bhunú agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1718/2006/CE, Cinneadh Uimh. 1855/2006/CE agus Cinneadh Uimh. 1041/2009/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 304. #606991

  De bhun Airteagal 3(3) den Chonradh ar an Aontas Eorpach (CAE), Airteagal 24 de Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh (an "Chairt") agus Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Chearta an Linbh 1989, ba cheart go dtacódh an Clár le cearta an linbh a chosaint, lena n-áirítear cearta i ndáil le próis chuí, an ceart chun na himeachtaí a thuiscint, an ceart go n-urramófaí saol príobháideach agus teaghlaigh an duine agus an ceart chun sláine agus dínite.

  Pursuant to Article 3(3) of the Treaty on European Union (TEU), Article 24 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union (the "Charter") and the 1989 United Nations Convention on the Rights of the Child, the Programme should support the protection of the rights of the child, including the right to due process, the right to understand the proceedings, the right to respect for private and family life and the right to integrity and dignity.

  Rialachán (AE) Uimh. 1382/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena mbunaítear Clár um Cheartas don tréimhse 2014 go 2020 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 305. #611176

  Tá an tAontas ina pháirtí de Choinbhinsiún Choimisiún Eacnamaíochta na Náisiún Aontaithe don Eoraip (UNECE) maidir le Rochtain ar Fhaisnéis, Rannpháirtíocht Phoiblí agus Rochtain ar Cheartas i gcúrsaí Comhshaoil ("Coinbhinsiún Aarhus").

  The Union is a party to the United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) Convention on Access to Information, Public Participation and Access to Justice in Environmental matters (the "Aarhus Convention").

  Rialachán (AE) Uimh. 1293/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le Clár don Chomhshaol agus do Ghníomhú ar son na hAeráide (LIFE) a bhunú agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 614/2007 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 306. #611177

  Dá bhrí sin, ba cheart tacú le hobair eagraíochtaí neamhrialtasacha (ENRanna) agus le líonraí na n-eintiteas neamhbhrabúis a bhfuil aidhm lena mbaineann leas ginearálta an Aontais á saothrú acu, ós rud é go bhfuil siad éifeachtach i dtacú le haidhmeanna Choinbhinsiún Aarhus trí ábhair imní agus dearcthaí shaoránaigh an Aontais a chur chun cinn mar chuid den phróiseas forbartha beartas agus i dtacú lena chur chun feidhme, agus i múscailt feasachta ar fhadhbanna a bhaineann leis an gcomhshaol agus leis an aeráid agus freagraí beartais.

  The work of non-governmental organisations (NGOs) and networks of non-profit-making entities which pursue an aim of general Union interest should therefore be supported, since they are effective in supporting the aims of the Aarhus Convention by advocating the concerns and views of Union citizens as part of the policy development process as well as in supporting its implementation, and in raising awareness of environmental and climate-related problems and policy responses.

  Rialachán (AE) Uimh. 1293/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le Clár don Chomhshaol agus do Ghníomhú ar son na hAeráide (LIFE) a bhunú agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 614/2007 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 307. #631671

  Beidh cinntí maidir le srianta oibriúcháin atá bainteach le torann bunaithe ar fheidhmíocht torainn an aerárthaigh mar a chinnfear leis an nós imeachta deimhniúcháin a sheolfar i gcomhréir le hImleabhar 1 d'Iarscríbhinn 16 de Choinbhinsiún Chicago, an séú heagrán Márta 2011.

  Decisions on noise-related operating restrictions shall be based on the noise performance of the aircraft as determined by the certification procedure conducted in accordance with Volume 1 of Annex 16 to the Chicago Convention, sixth edition of March 2011.

  Seasamh (AE) Uimh. 8/2014 ón gComhairle ar an gcéad léamh chun go nglacfaí Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le rialacha agus nósanna imeachta a bhunú i ndáil le srianta oibriúcháin atá bainteach le torann a thabhairt isteach ag aerfoirt an Aontais faoi Chur Chuige Cothrom agus lena n-aisghairtear Treoir 2002/30/CE Arna ghlacadh ag an gComhairle an 24 Márta 2014

 308. #635849

  Sa bhliain 1983, cuireadh Prótacal Uimh. 6, lena gcuirtear toirmeasc ar phionós an bháis, leis an Aontas don Choinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint (dá ngairtear 'an Coinbhinsiún Eorpach um Chearta an Duine' anseo feasta).

  In 1983, the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (hereinafter the European Convention on Human Rights) was supplemented by Protocol No 6 prohibiting the death penalty.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena leasófar Rialachán (CE) Uimh. 1236/2005 ón gComhairle maidir le trádáil in earraí áirithe a dfhéadfaí a úsáid le haghaidh phionós an bháis, le haghaidh céastóireachta nó le haghaidh íde nó pionóis eile atá cruálach, mídhaonna nó táireach /* COM/2014/01 final - 2014/0005 (COD) */

 309. #635906

  Cé go bhfuil sé bunaithe ar an ionstraim idirnáisiúnta sin, níl aon sainmhíniú ar 'íde nó pionóis eile atá cruálach, mídhaonna nó táireach' sa Choinbhinsiún ó na Náisiúin Aontaithe.

  Although based on this international instrument, ‘other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment’ is not defined in the UN Convention.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena leasófar Rialachán (CE) Uimh. 1236/2005 ón gComhairle maidir le trádáil in earraí áirithe a dfhéadfaí a úsáid le haghaidh phionós an bháis, le haghaidh céastóireachta nó le haghaidh íde nó pionóis eile atá cruálach, mídhaonna nó táireach /* COM/2014/01 final - 2014/0005 (COD) */

 310. #635908

  Mar a fhoráiltear in Airteagal 52(3) den Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh, a mhéid atá cearta sa Chairt a chomhfhreagraíonn do na cearta a ráthaítear sa Choinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint, beidh sainmhíniú agus raon feidhme na gceart sin ar aon dul leis na cearta a leagtar síos sa Choinbhinsiún.

  As stipulated in Article 52(3) of the Charter of Fundamental Rights of the EU, in so far as the Charter contains rights which correspond to rights guaranteed by the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, the meaning and scope of those rights shall be the same as those laid down by the said Convention.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena leasófar Rialachán (CE) Uimh. 1236/2005 ón gComhairle maidir le trádáil in earraí áirithe a dfhéadfaí a úsáid le haghaidh phionós an bháis, le haghaidh céastóireachta nó le haghaidh íde nó pionóis eile atá cruálach, mídhaonna nó táireach /* COM/2014/01 final - 2014/0005 (COD) */

 311. #635950

  Tá Cairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh ceangailteach ó thaobh dlí de ó tháinig Conradh Liospón i bhfeidhm an 1 Nollaig 2009.[4] Is as Coinbhinsiún 1984 na Náisiún Aontaithe in aghaidh Céastóireachta agus Íde nó Pionóis eile atá Cruálach, Mídhaonna nó Táireach a tógadh an sainmhíniú ar cheastóireacht atá i Rialachán (CE) Uimh. 1236/2005, agus tá an sainmhíniú sin bailí fós.

  The Charter of Fundamental Rights of the European Union has become legally binding with the entry into force of the Treaty of Lisbon on 1 December 2009.[4] The definition of torture in Regulation (EC) No 1236/2005 was taken from the 1984 United Nations Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment and continues to be valid.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena leasófar Rialachán (CE) Uimh. 1236/2005 ón gComhairle maidir le trádáil in earraí áirithe a dfhéadfaí a úsáid le haghaidh phionós an bháis, le haghaidh céastóireachta nó le haghaidh íde nó pionóis eile atá cruálach, mídhaonna nó táireach /* COM/2014/01 final - 2014/0005 (COD) */

 312. #635951

  An sainmhíniú ar 'íde nó pionós eile atá cruálach, mídhaonna nó táireach', nach bhfuil le fáil sa Choinbhinsiún, ba cheart é a leasú chun é a chur in oiriúint do chásdlí na Cúirte Eorpaí um Chearta an Duine.

  The definition of ‘other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment’, which is not found in the Convention, should be amended to align it with the case-law of the European Court of Human Rights.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena leasófar Rialachán (CE) Uimh. 1236/2005 ón gComhairle maidir le trádáil in earraí áirithe a dfhéadfaí a úsáid le haghaidh phionós an bháis, le haghaidh céastóireachta nó le haghaidh íde nó pionóis eile atá cruálach, mídhaonna nó táireach /* COM/2014/01 final - 2014/0005 (COD) */

 313. #640271

  Is conradh idirnáisiúnta a ghlac na Páirtithe sa Choinbhinsiún an 29 Deireadh Fómhair 2010 é Prótacal Nagoya maidir le Rochtain ar Acmhainní Géiniteacha agus Comhroinnt Chothrom agus Chothromasach na dTairbhí a eascraíonn as a nÚsáid(4)a ghabhann leis an gCoinbhinsiún maidir leis an Éagsúlacht Bhitheolaíoch (“Prótacal Nagoya”).

  The Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization to the Convention on Biological Diversity(4)(the ‘Nagoya Protocol’) is an international treaty adopted on 29 October 2010 by the Parties to the Convention.

  Rialachán (AE) Uimh. 511/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 i ndáil le bearta comhlíonta d’úsáideoirí ó Phrótacal Nagoya maidir le Rochtain ar Acmhainní Géiniteacha agus Comhroinnt Chothrom agus Chothromasach na dTairbhí a eascraíonn as a nÚsáid san Aontas Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 314. #640362

  Bunaítear rialacha leis an Rialachán seo a rialaíonn comhlíonadh le rochtain agus comhroinnt tairbhí le haghaidh acmhainní géiniteacha agus eolas traidisiúnta a bhaineann le hacmhainní géiniteacha, i gcomhréir le forálacha Phrótacal Nagoya maidir le Rochtain ar Acmhainní Géiniteacha agus Comhroinnt Chothrom agus Chothromasach na dTairbhí a eascraíonn as a nÚsáid a ghabhann leis an gCoinbhinsiún maidir leis an Éagsúlacht Bhitheolaíoch (“Prótacal Nagoya”).

  This Regulation establishes rules governing compliance with access and benefit-sharing for genetic resources and traditional knowledge associated with genetic resources in accordance with the provisions of the Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization to the Convention on Biological Diversity (the ‘Nagoya Protocol’).

  Rialachán (AE) Uimh. 511/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 i ndáil le bearta comhlíonta d’úsáideoirí ó Phrótacal Nagoya maidir le Rochtain ar Acmhainní Géiniteacha agus Comhroinnt Chothrom agus Chothromasach na dTairbhí a eascraíonn as a nÚsáid san Aontas Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 315. #640363

  Cuirfidh cur chun feidhme éifeachtach an Rialacháin seo leis an éagsúlacht bhitheolaíoch a chaomhnú agus lena comhpháirteanna a úsáid ar bhonn inbhuanaithe freisin, i gcomhréir le forálacha an Choinbhinsiúin maidir leis an Éagsúlacht Bhitheolaíoch (“an Coinbhinsiún”).

  The effective implementation of this Regulation will also contribute to the conservation of biological diversity and the sustainable use of its components, in accordance with the provisions of the Convention on Biological Diversity (the ‘Convention’).

  Rialachán (AE) Uimh. 511/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 i ndáil le bearta comhlíonta d’úsáideoirí ó Phrótacal Nagoya maidir le Rochtain ar Acmhainní Géiniteacha agus Comhroinnt Chothrom agus Chothromasach na dTairbhí a eascraíonn as a nÚsáid san Aontas Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 316. #640545

  Cinneadh 2014/283/AE ón gComhairle an 14 Aibreán 2014 maidir le Prótacal Nagoya maidir le Rochtain ar Acmhainní Géiniteacha agus Comhroinnt Chothrom agus Chothromasach na dTairbhí a eascraíonn as a nÚsáid a ghabhann leis an gCoinbhinsiún maidir leis an Éagsúlacht Bhitheolaíoch a thabhairt i gcrích thar ceann an Aontais (Féach leathanach 231 den Iris Oifigiúil seo.).

  Council Decision 2014/283/EU of 14 April 2014 on the conclusion, on behalf of the Union, of the Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization to the Convention on Biological Diversity (see page 231 of this Official Journal).

  Rialachán (AE) Uimh. 511/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 i ndáil le bearta comhlíonta d’úsáideoirí ó Phrótacal Nagoya maidir le Rochtain ar Acmhainní Géiniteacha agus Comhroinnt Chothrom agus Chothromasach na dTairbhí a eascraíonn as a nÚsáid san Aontas Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 317. #646411

  Ar an lámh eile, chun deimhneacht dhlíthiúil a áirithiú i ndiaidh na tréimhse sin, ba cheart go measfaí an coinbhinsiún a bheith formheasta trí chomhaontú intuigthe, i gcás inarb infheidhme, i gcomhréir le dlí náisiúnta na mBallstát lena mbaineann, lena n-áirítear a gceanglais bhunreachtúla faoi seach.

  On the other hand, in order to ensure legal certainty after that period, the convention should be deemed to be approved by tacit agreement, where applicable, in accordance with the national law of the Member States concerned, including their respective constitutional requirements.

  Rialachán (AE) Uimh. 1302/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1082/2006 maidir le grúpáil Eorpach um chomhar críochach (EGTC) a mhéid a bhaineann le bunú agus feidhmiú grúpálacha den sórt sin a shoiléiriú, a shimpliú agus a fheabhsú

 318. #646416

  Chun aontachas comhaltaí nua le EGTC atá ann cheana a spreagadh, ba cheart go ndéanfaí simpliú ar an nós imeachta chun coinbhinsiúin i gcásanna den sórt sin a leasú.

  In order to encourage the accession of new members to an existing EGTC, the procedure to amend conventions in such cases should be simplified.

  Rialachán (AE) Uimh. 1302/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1082/2006 maidir le grúpáil Eorpach um chomhar críochach (EGTC) a mhéid a bhaineann le bunú agus feidhmiú grúpálacha den sórt sin a shoiléiriú, a shimpliú agus a fheabhsú

 319. #646418

  Maidir le haon leasú a dhéantar ina dhiaidh sin ar an gcoinbhinsiún, ba cheart fógra ina thaobh a thabhairt do na Ballstáit go léir lena mbaineann.

  Any subsequent amendment of the convention should be notified to all Member States concerned.

  Rialachán (AE) Uimh. 1302/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1082/2006 maidir le grúpáil Eorpach um chomhar críochach (EGTC) a mhéid a bhaineann le bunú agus feidhmiú grúpálacha den sórt sin a shoiléiriú, a shimpliú agus a fheabhsú

 320. #646441

  I ngeall ar an tábhacht a bhaineann leis na socruithe maidir le dliteanas comhaltaí, ba cheart don choinbhinsiún, ní do na reachtanna, na socruithe sin a shonrú.

  Given the importance of the arrangements relating to members' liability, the convention, not the statutes, should specify those arrangements.

  Rialachán (AE) Uimh. 1302/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1082/2006 maidir le grúpáil Eorpach um chomhar críochach (EGTC) a mhéid a bhaineann le bunú agus feidhmiú grúpálacha den sórt sin a shoiléiriú, a shimpliú agus a fheabhsú

 321. #646511

  nach bhfuil rannpháirtíocht den sórt sin nó nach bhfuil an coinbhinsiún ar comhréir le haon cheann de na nithe seo a leanas:

  such participation or the convention is not in conformity with any of the following:

  Rialachán (AE) Uimh. 1302/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1082/2006 maidir le grúpáil Eorpach um chomhar críochach (EGTC) a mhéid a bhaineann le bunú agus feidhmiú grúpálacha den sórt sin a shoiléiriú, a shimpliú agus a fheabhsú

 322. #646529

  Tabharfaidh EGTC fógra maidir le haon leasú ar an gcoinbhinsiúnar na reachtanna do na Ballstáit a bhfuil comhaltaí EGTC bunaithe faoin gcuid dlíthe.

  Any amendment to the convention or to the statutes shall be notified by the EGTC to the Member States under whose law the EGTC's members are established.

  Rialachán (AE) Uimh. 1302/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1082/2006 maidir le grúpáil Eorpach um chomhar críochach (EGTC) a mhéid a bhaineann le bunú agus feidhmiú grúpálacha den sórt sin a shoiléiriú, a shimpliú agus a fheabhsú

 323. #646530

  Déanfaidh na Ballstáit sin aon leasú ar an gcoinbhinsiún a fhormheas i gcomhréir leis an nós imeachta a leagtar amach san Airteagal seo, ach amháin i gcás aontachais comhalta nua faoi phointe (a) de mhír 6a, agus sa chás sin amháin.';

  Any amendment to the convention, except solely in the event of accession of a new member under point (a) of paragraph 6a, shall be approved by those Member States in accordance with the procedure set out in this Article.';

  Rialachán (AE) Uimh. 1302/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1082/2006 maidir le grúpáil Eorpach um chomhar críochach (EGTC) a mhéid a bhaineann le bunú agus feidhmiú grúpálacha den sórt sin a shoiléiriú, a shimpliú agus a fheabhsú

 324. #646544

  Gheobhaidh EGTC pearsantacht dhlítheanach ar dháta chlárú nó fhoilsiú an choinbhinsiúin agus na reachtanna, cibé acu is túisce a tharlóidh.

  The EGTC shall acquire legal personality on the date of registration or publication of the convention and the statutes, whichever occurs first.

  Rialachán (AE) Uimh. 1302/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1082/2006 maidir le grúpáil Eorpach um chomhar críochach (EGTC) a mhéid a bhaineann le bunú agus feidhmiú grúpálacha den sórt sin a shoiléiriú, a shimpliú agus a fheabhsú

 325. #646580

  Déanfaidh comhaltaí EGTC, ag gníomhú dóibh d'aontoil, reachtanna EGTC a ghlacadh ar bhonn an choinbhinsiúin agus i gcomhréir leis.

  The statutes of an EGTC shall be adopted on the basis of, and in accordance with, its convention, by its members acting unanimously.

  Rialachán (AE) Uimh. 1302/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1082/2006 maidir le grúpáil Eorpach um chomhar críochach (EGTC) a mhéid a bhaineann le bunú agus feidhmiú grúpálacha den sórt sin a shoiléiriú, a shimpliú agus a fheabhsú

 326. #646601

  Beidh na ceanglais maidir le foilsiú choinbhinsiún, reachtanna agus chuntais EGTC a bhfuil a chomhaltaí faoi dhliteanas teoranta ar a laghad cothrom leo sin a cheanglaítear a dhéanamh i gcás eintiteas dlíthiúil eile atá faoi dhliteanas teoranta faoi dhlíthe an Bhallstáit ina bhfuil a oifig chláraithe ag an EGTC sin.

  The requirements for the publication of the convention, statutes and accounts of an EGTC whose members have limited liability shall be at least equal to those required for other legal entities with limited liability under the laws of the Member State where that EGTC has its registered office.

  Rialachán (AE) Uimh. 1302/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1082/2006 maidir le grúpáil Eorpach um chomhar críochach (EGTC) a mhéid a bhaineann le bunú agus feidhmiú grúpálacha den sórt sin a shoiléiriú, a shimpliú agus a fheabhsú

 327. #646630

  I gcás EGTCanna, ar tosaíodh nós imeachta faoi Airteagal 4 de Rialachán (CE) Uimh. 1082/2006 ina leith roimh an 22 Meitheamh 2014 agus arb é an clárú nó an foilsiú amháin ina leith faoi Airteagal 5 de Rialachán (CE) Uimh. 1082/2006 atá fós gan déanamh, clárófar nó foilseofar an coinbhinsiún agus na reachtanna, nó clárófar agus foilseofar iad, i gcomhréir le forálacha Rialachán (CE) Uimh. 1082/2006 amhail mar a bhí sular leasaíodh é leis an Rialachán seo.

  In the case of EGTCs, for which a procedure under Article 4 of Regulation (EC) No 1082/2006 was started before 22 June 2014 and for which only the registration or publication under Article 5 of Regulation (EC) No 1082/2006 is outstanding, the convention and the statutes shall be registered or published, or both, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No 1082/2006 before its amendment by this Regulation.

  Rialachán (AE) Uimh. 1302/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1082/2006 maidir le grúpáil Eorpach um chomhar críochach (EGTC) a mhéid a bhaineann le bunú agus feidhmiú grúpálacha den sórt sin a shoiléiriú, a shimpliú agus a fheabhsú

 328. #649750

  Cinneadh ón gComhairle an 26 Samhain 2009 maidir leis an gComhphobal Eorpach do thabhairt Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Chearta Daoine atá faoi Mhíchumas i gcrích (IO L 23, 27.1.2010, lch. 35)

  Directive 2011/92/EU of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 on the assessment of the effects of certain public and private projects on the environment (OJ L 26, 28.1.2012, p. 1).

  Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena leagtar síos forálacha coiteanna maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe, leis an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena leagtar síos forálacha ginearálta maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1083/2006 ón gComhairle

 329. #650086

  Ba cheart do CSE tacú le comhlíonadh oibleagáid an Aontais faoi Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Chearta Daoine faoi Mhíchumas maidir le hoideachas, le hobair agus le fostaíocht agus inrochtaineacht inter alia.

  The ESF should support the fulfilment of the Union's obligation under the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities with regard inter alia to education, work, employment and accessibility.

  Rialachán (AE) Uimh 1304/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 . maidir le Ciste Sóisialta na hEorpa agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1081/2006 ón gComhairle

 330. #661513

  Is páirtithe iad an tAontas agus formhór na mBallstát i gCoinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Chearta Daoine faoi Mhíchumas agus tá sé á dhaingniú ag na Ballstáit eile.

  The Union and most Member States are party to the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities, while the remaining Member States are in the process of ratifying it.

  Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear an tSaoráid um Chónascadh na hEorpa, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 913/2010 agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 680/2007 agus Rialachán (CE) Uimh. 67/2010 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 331. #666169

  Urramóidh na bearta sin na gealltanais arna ndéanamh faoi chomhaontaithe iltaobhacha agus faoi choinbhinsiúin idirnáisiúnta ar páirtithe iontu an tAontas agus na tíortha comhpháirtíochta.

  Such measures shall respect the commitments under multilateral agreements and international conventions to which the Union and partner countries are parties.

  Rialachán (AE) Uimh. 232/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2014 lena mbunaítear Ionstraim Eorpach Chomharsanachta

 332. #667997

  In 1998, ghlac ICCAT rún 98-18 a bhaineann le gabhálacha tuinníní gan tuairisciú gan rialáil ag soithí spiléir ar scála mór i limistéar an Choinbhinsiúin.

  In 1998, ICCAT adopted resolution 98-18 concerning the unreported and unregulated catches of tuna by large-scale long line vessels in the Convention area.

  Rialachán (AE) Uimh. 249/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Feabhra 2014 lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 827/2004 ón gComhairle lena dtoirmisctear allmhairí tuinníní mórshúileacha Atlantacha ( Thunnus obesus ) arb iad an Bholaiv, an Chambóid, an Ghuine Mheánchiorclach, an tSeoirsia agus Siarra Leon tíortha a dtionscanta agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1036/2001

 333. #670573

  Ní bheidh iarratas arna chur isteach ag oibreoir inghlactha go ceann tréimhse ama shainaitheanta arna leagan síos de bhun mhír 4 den Airteagal seo, más rud é gur chinn an t-údarás inniúil go bhfuil calaois déanta ag an oibreoir sin, mar a shainmhínítear í in Airteagal 1 den Choinbhinsiún maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint [23] i gcomhthéacs Chiste Eorpach Iascaigh (CEI) nó faoi CEMI, inghlactha ar feadh tréimhse ama sainaitheanta.

  An application submitted by an operator shall be inadmissible for an identified period of time laid down pursuant to paragraph 4 of this Article, if it has been determined by the competent authority that that operator has committed a fraud, as defined in Article 1 of the Convention on the protection of the European Communities’ financial interests [23], in the context of the European Fisheries Fund (EFF) or the EMFF.

  Rialachán (AE) Uimh. 508/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 maidir leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) 2328/2003 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 861/2006 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1198/2006 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 791/2007 ón gComhairle agus Rialachán (AE) Uimh. 1255/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 334. #674481

  ciallóidh an téarma “teorainneacha seachtracha muirí” teorainn fhorimeallach fharraige teorann na mBallstát mar a shainmhínítear i gcomhréir le hAirteagal 4 go hAirteagal 16 de Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige. i gcásanna, áfach, ina bhfuil oibríochtaí fadraonacha ag teastáil ar bhonn rialta chun trasnuithe teorann neamhúdaraithe a chosc, is é teorainn fhorimeallach na limistéar ina bhfuil bagairt ard a bheidh i gceist leis an téarma.

  the expression ‘external maritime borders’ shall mean the outer limit of the territorial sea of the Member States as defined in accordance with Articles 4 to 16 of the United Nations Convention on the Law of the Sea. However, in cases where long range operations are required on a regular basis in order to prevent unauthorised border crossings, that expression shall mean the outer limit of high threat areas.

  Rialachán (AE) Uimh. 515/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 lena mbunaítear, mar chuid den Chiste Slándála Inmheánaí, an ionstraim le haghaidh tacaíochta airgeadais do theorainneacha seachtracha agus do víosaí agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 574/2007/CE

 335. #675712

  Cinneadh 94/69/CE ón gComhairle an 15 Nollaig 1993 maidir le conclúid Chreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide (IO L 33, 7.2.1994, lch. 11).

  Council Decision 94/69/EC of 15 December 1993 concerning the conclusion of the United Nations Framework Convention on Climate Change (OJ L 33, 7.2.1994, p. 11).

  Rialachán (AE) Uimh. 517/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le gáis cheaptha teasa fhluairínithe agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 842/2006 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 336. #680244

  Cinneadh 2010/48/CE ón gComhairle an 26 Samhain 2009 maidir leis an gComhphobal Eorpach do thabhairt Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Chearta Daoine atá faoi Mhíchumas i gcrích (IO L 23, 27.1.2010, lch. 35).

  Council Decision 2010/48/EC of 26 November 2009 concerning the conclusion, by the European Community, of the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (OJ L 23, 27.1.2010, p. 35).

  Rialachán (AE) Uimh. 910/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Iúil 2014 maidir le ríomh-shainaitheantas agus seirbhísí iontaoibhele haghaidh ríomh-idirbheart sa mhargadh inmheánach agus lena n-aisghairtear Treoir 1999/93/CE

 337. #681553

  Ba cheart leis an ngníomhaíocht tógáil ar an taithí a fuarthas san Aontas agus sna Ballstáit i mbainistiú conairí áirithe, lena n-áirítear bearta a bunaíodh tríd an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta um Rialú agus Bainistiú Uisce Ballasta agus Dríodar Long a glacadh in 2004.

  Action should build on the experience gained in the Union and in Member States in managing certain pathways, including measures established through the International Convention for the Control and Management of Ships Ballast Water and Sediments adopted in 2004.

  Rialachán (AE) Uimh. 1143/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2014 maidir le tabhairt isteach agus leathadh speiceas coimhthíoch ionrach a chosc agus a bhainistiú

 338. #686462

  an Coinbhinsiún idir Ríocht na hÍsiltíre agus Poblacht Chónaidhme na Gearmáine ar Aithint agus Forghníomhú Breithiúnas agus Ionstraimí Infhorghníomhaithe eile go cómhalartach in Ábhair Shibhialta agus Tráchtála, a síníodh sa Háig an 30 Lúnasa 1962;

  the Convention between the Kingdom of the Netherlands and the Federal Republic of Germany on the Mutual Recognition and Enforcement of Judgments and other Enforceable Instruments in Civil and Commercial Matters, signed at The Hague on 30 August 1962;

  Rialachán (AE) 2015/848 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2015 maidir le himeachtaí dócmhainneachta 

 339. #690551

  Tháinig Cinneadh 2009/371/CGB in ionad anChoinbhinsiúin a bhí bunaithe ar Airteagal K.3 den Chonradh ar an AontasEorpach, maidir le bunú na hOifige Eorpaí Póilíní (Coinbhinsiún Europol).[28]

  Decision 2009/371/JHA replaced theConvention based on Article K.3 of the Treaty on European Union, on theestablishment of a European Police Office (Europol Convention).[28]

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar agus Oiliúint na Seirbhísí Forfheidhmithe Dlí (Europol) agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/371/CGB agus Cinneadh 2005/681/CGB 

 340. #695172

  Faoi láthair, tá an chosúlacht ar rudaí nach bhfuil fad na n-imeachtaí inghlactha ó thaobh na ndlíthithe de, go háirithe i bhfianaise na gceanglas a leagtar amach in Airteagal 47 de Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh agus in Airteagal 6 den Choinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint.

  At present, the duration of proceedings does not appear to be acceptable from the point of view of litigants, particularly in the light of the requirements set out in Article 47 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union and in Article 6 of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms.

  Rialachán (AE, Euratom) 2015/2422 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2015 lena leasaítear Prótacal Uimh. 3 ar Reacht Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh

 341. #697190

  D’imigh an Cinneadh sin as feidhm tar éis theacht i bhfeidhm an Choinbhinsiúin um Chúnamh Frithpháirteach in Ábhair Choiriúla idir Ballstáit an Aontais Eorpaigh, a bunaíodh le Gníomh 2000/C-197/01 ón gComhairle, ar coinbhinsiún é lena bhforáiltear do chomhar níos doimhne idir na Ballstáit i réimse an chúnaimh fhrithpháirtigh maidir le gach cion agus dá bhrí sin maidir le gáinneáil drugaí.

  That Decision became obsolete after the entry into force of the Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters between the Member States of the European Union established by Council Act 2000/C-197/01,which provides for deeper cooperation among Member States in the field of mutual assistance on all offences and therefore also on drug trafficking.

  Rialachán (AE) 2016/94 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Eanáir 2016 lena n-aisghairtear gníomhartha áirithe ó acquis Schengen i réimse an chomhair phóilíneachta agus an chomhair bhreithiúnaigh in ábhair choiriúla

 342. #697232

  Gníomh ón gComhairle an 29 Bealtaine 2000 lena mbunaítear, i gcomhréir le hAirteagal 34 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, an Coinbhinsiún um Chúnamh Frithpháirteach in Ábhair Choiriúla idir Ballstáit an Aontais Eorpaigh (IO C 197, 12.7.2000, lch. 1).

  Council Act of 29 May 2000 establishing in accordance with Article 34 of the Treaty on European Union the Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters between the Member States of the European Union (OJ C 197, 12.7.2000, p. 1).

  Rialachán (AE) 2016/94 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Eanáir 2016 lena n-aisghairtear gníomhartha áirithe ó acquis Schengen i réimse an chomhair phóilíneachta agus an chomhair bhreithiúnaigh in ábhair choiriúla

 343. #697318

  Gníomh 2000/C-197/01 ón gComhairle an 29 Bealtaine 2000 lena mbunaítear, i gcomhréir le hAirteagal 34 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, an Coinbhinsiún um Chúnamh Frithpháirteach in Ábhair Choiriúla idir Ballstáit an Aontais Eorpaigh (IO C 197, 12.7.2000, lch. 1)

  Council Act 2000/C-197/01 of 29 May 2000 establishing in accordance with Article 34 of the Treaty on European Union the Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters between the Member States of the European Union (OJ C 197, 12.7.2000, p. 1).

  Rialachán (AE) 2016/95 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Eanáir 2016 lena n-aisghairtear gníomhartha áirithe i réimse an chomhair phóilíneachta agus an chomhair bhreithiúnaigh in ábhair choiriúla

 344. #697593

  Agus an Rialachán seo á chur i bhfeidhm, déanfaidh na Ballstáit a gcuid cúraimí a chomhall agus dlí ábhartha an Aontais á chomhlíonadh go hiomlán acu, lena n-áirítear Cairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh (“an Chairt”), an dlí idirnáisiúnta is ábhartha, lena n-áirítear an Coinbhinsiún maidir le Stádas Dídeanaithe arna dhéanamh sa Ghinéiv an 28 Iúil 1951 (“Coinbhinsiún na Ginéive”), oibleagáidí a bhaineann le rochtain ar chosaint idirnáisiúnta, go háirithe prionsabal an non-refoulement, agus cearta bunúsacha.

  When applying this Regulation, Member States shall act in full compliance with relevant Union law, including the Charter of Fundamental Rights of the European Union (‘the Charter), relevant international law, including the Convention Relating to the Status of Refugees done at Geneva on 28 July 1951 (‘the Geneva Convention’), obligations related to access to international protection, in particular the principle of non-refoulement, and fundamental rights.

  Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le Cód an Aontais maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar theorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen)

 345. #698113

  ordú a thabhairt don iompróir cúram an náisiúnaigh tríú tír a ghlacadh air féin agus é a iompar gan mhoill chuig an tríú tír ónar tógadh é, go dtí an tríú tír a d’eisigh an doiciméad lenar údaraíodh dó an teorainn a thrasnú, nó aon tríú tír eile a bhfuil cead isteach aige ann, nó modh iompair ar aghaidh a aimsiú dó i gcomhréir le hAirteagal 26 de Choinbhinsiún Schengen agus Treoir 2001/51/CE ón gComhairle [1];

  order the carrier to take charge of the third-country national and transport him or her without delay to the third country from which he or she was brought, to the third country which issued the document authorising him or her to cross the border, or to any other third country where he or she is guaranteed admittance, or to find means of onward transportation in accordance with Article 26 of the Schengen Convention and Council Directive 2001/51/EC [1];

  Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le Cód an Aontais maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar theorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen)

 346. #698318

  De mhaolú ar Airteagal 5 agus Airteagal 8, féadfaidh Ballstáit maraithe a mbeidh doiciméad aitheantais maraí acu, a eiseofar i gcomhréir le Coinbhinsiún na Maraithe de chuid na hEagraíochta Idirnáisiúnta Saothair maidir le Doiciméid Aitheantais, Uimh. 108 (1958) nó Uimh. 185 (2003), le Coinbhinsiún maidir le Muirthrácht Idirnáisiúnta a Éascú (Coinbhinsiún FAL), nó leis an dlí ábhartha náisiúnta, a údarú le dul isteach i gcríoch na mBallstát trí dhul i dtír chun fanacht i gceantar an chalafoirt chuarda nó i mbardais taobh leis, nó le himeacht ó chríoch na mBallstát trí dhul ar ais go dtí a gcuid long, gan iad féin a chur in iúl ag pointe trasnaithe teorann, ar choinníoll go mbeidh a n-ainmneacha ar liosta chriú na loinge a mbainfidh siad léi, liosta a bheidh curtha faoi bhráid na n-údarás inniúil cheana féin d’fhonn seiceálacha a dhéanamh.

  By way of derogation from Articles 5 and 8, Member States may authorise seamen holding a seafarer’s identity document issued in accordance with the International Labour Organization (ILO) Seafarers’ Identity Documents Convention No 108 (1958) or No 185 (2003), the Convention on Facilitation of International Maritime Traffic (FAL Convention) and the relevant national law, to enter the territory of the Member States by going ashore to stay in the area of the port where their ships call or in the adjacent municipalities, or exit the territory of the Member States by returning to their ships, without presenting themselves at a border crossing point, on condition that they appear on the crew list, which has previously been submitted for checking by the competent authorities, of the ship to which they belong.

  Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le Cód an Aontais maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar theorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen)

 347. #713052

  Is páirtí an tAontas freisin do Prótacal Nagoya maidir le Rochtain ar Acmhainní Géiniteacha agus Comhroinnt Chothrom agus Chothromasach na dTairbhí a eascraíonn as a nÚsáid a ghabhann leis an gCoinbhinsiún maidir leis an Éagsúlacht Bhitheolaíoch, arna fhormheas le Cinneadh 2014/293/AE ón gComhairle [14].

  The Union is also a party to the Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization to the Convention on Biological Diversity, approved by Council Decision 2014/283/EU [14].

  Rialachán (AE) 2016/1012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2016 maidir le coinníollacha zóiteicniúla agus gineolaíocha i dtaca le pórú agus trádáil ainmhithe pórúcháin folaíochta, muca pórúcháin hibrideacha, agus táirgí geirmeacha díobh san Aontas agus lena dtabhairt isteach san Aontas agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 652/2014, Treoir 89/608/CEE ón gComhairle agus Treoir 90/425/CEE ón gComhairle agus lena n-aisghairtear gníomhartha áirithe i réimse an phóraithe ainmhithe (“An Rialachán maidir le Pórú Ainmhithe”) (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 348. #713973

  Cinneadh 2014/293/AE ón gComhairle an 14 Aibreán 2014 maidir le tabhairt i gcrích, thar ceann an Aontais Eorpaigh, Phrótacal Nagoya maidir le Rochtain ar Acmhainní Géiniteacha agus Comhroinnt Chothrom agus Chothromasach na dTairbhí a eascraíonn as a nÚsáid san Aontas a ghabhann leis an gCoinbhinsiúin maidir leis an Éagsúlacht Bhitheolaíoch (IO L 150, 20.5.2014, lch. 231).

  Council Decision 2014/283/EU of 14 April 2014 on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization to the Convention on Biological Diversity (OJ L 150, 20.5.2014, p. 231).

  Rialachán (AE) 2016/1012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2016 maidir le coinníollacha zóiteicniúla agus gineolaíocha i dtaca le pórú agus trádáil ainmhithe pórúcháin folaíochta, muca pórúcháin hibrideacha, agus táirgí geirmeacha díobh san Aontas agus lena dtabhairt isteach san Aontas agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 652/2014, Treoir 89/608/CEE ón gComhairle agus Treoir 90/425/CEE ón gComhairle agus lena n-aisghairtear gníomhartha áirithe i réimse an phóraithe ainmhithe (“An Rialachán maidir le Pórú Ainmhithe”) (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 349. #723468

  Forálfar sa chomhaontú a bhaineann leis an Aontas aontú don Choinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint (dá ngairtear "an Coinbhinsiún Eorpach" anseo feasta) dá bhforáiltear in Airteagal 6(2) den Chonradh ar an Aontas Eorpach, go ndéanfar sainairíonna an Aontais agus dhlí an Aontais a chaomhnú, go háirithe maidir leis:

  The agreement relating to the accession of the Union to the European Convention on the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (hereinafter referred to as the "European Convention") provided for in Article 6(2) of the Treaty on European Union shall make provision for preserving the specific characteristics of the Union and Union law, in particular with regard to:

  Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (leagan comhdhlúite 2016)

 350. #723472

  Áiritheoidh sé nach ndéanfaidh aon ní ann difear do staid na mBallstát i ndáil leis an gCoinbhinsiún Eorpach, go háirithe i ndáil leis na Prótacail atá i gceangal leis, le bearta arna nglacadh ag na Ballstáit de mhaolú ar an gCoinbhinsiún Eorpach i gcomhréir le hAirteagal 15 de agus le forchoimeádais arna ndéanamh ag na Ballstáit maidir leis an gCoinbhinsiún Eorpach i gcomhréir le hAirteagal 57 de.

  It shall ensure that nothing therein affects the situation of Member States in relation to the European Convention, in particular in relation to the Protocols thereto, measures taken by Member States derogating from the European Convention in accordance with Article 15 thereof and reservations to the European Convention made by Member States in accordance with Article 57 thereof.

  Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (leagan comhdhlúite 2016)

 351. #723721

  DE BHRÍ, de bhun Airteagal 6(3) den Chonradh ar an Aontas Eorpach, go bhfuil na cearta bunúsacha mar atá siad ráthaithe leis an gCoinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint ina gcuid de dhlí an Aontais mar phrionsabail ghinearálta,

  WHEREAS pursuant to Article 6(3) of the Treaty on European Union, fundamental rights, as guaranteed by the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, constitute part of the Union's law as general principles,

  Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (leagan comhdhlúite 2016)

 352. #724673

  Má dhéanann an Chomhairle Eorpach, tar éis dul i gcomhairle le Parlaimint na hEorpa agus leis an gCoimisiún, cinneadh a ghlacadh trí thromlach simplí i bhfabhar scrúdú a dhéanamh ar na leasuithe arna mbeartú, déanfaidh Uachtarán na Comhairle Eorpaí Coinbhinsiún a chomóradh arb iad a bheidh air ionadaithe do na Parlaimintí náisiúnta, do Chinn Stáit nó Rialtais na mBallstát, do Pharlaimint na hEorpa agus don Choimisiún.

  If the European Council, after consulting the European Parliament and the Commission, adopts by a simple majority a decision in favour of examining the proposed amendments, the President of the European Council shall convene a Convention composed of representatives of the national Parliaments, of the Heads of State or Government of the Member States, of the European Parliament and of the Commission.

  Conradh ar an Aontas Eorpach (leagan comhdhlúite 2016)

 353. #724739

  Sa chomhthéacs sin, déanfaidh cúirteanna an Aontais agus na mBallstát an Chairt a léiriú le haird chuí ar na míniúcháin arna n-ullmhú faoi údarás Praesidium an Choinbhinsiúin a dhréachtaigh an Chairt agus arna dtabhairt suas chun dáta faoi fhreagracht Praesidium an Choinbhinsiúin Eorpaigh.

  In this context the Charter will be interpreted by the courts of the Union and the Member States with due regard to the explanations prepared under the authority of the Praesidium of the Convention which drafted the Charter and updated under the responsibility of the Praesidium of the European Convention.

  Cairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh (2016)

 354. #725622

  Áiritheoidh an Garda Teorann agus Cósta Eorpach go ndéanfar cearta bunúsacha a chosaint agus a chúraimí á gcomhlíonadh aige faoin Rialachán seo i gcomhréir le dlí ábhartha an Aontais, go háirithe an Chairt, leis an dlí ábhartha idirnáisiúnta — lena n-áirítear Coinbhinsiún 1951 maidir le Stádas Dídeanaithe, Prótacal 1967 a ghabhann leis sin maille le hoibleagáidí a bhaineann le rochtain ar chosaint idirnáisiúnta, go háirithe prionsabal an non-refoulement.

  The European Border and Coast Guard shall guarantee the protection of fundamental rights in the performance of its tasks under this Regulation in accordance with relevant Union law, in particular the Charter, relevant international law — including the 1951 Convention Relating to the Status of Refugees, the 1967 Protocol thereto and obligations related to access to international protection, in particular the principle of non-refoulement.

  Rialachán (AE) 2016/1624 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2016 maidir leis an nGarda Teorann agus Cósta Eorpach agus lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 863/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 2007/2004 ón gComhairle agus Cinneadh 2005/267/CE ón gComhairle

 355. #727546

  I gcás go bhfuil níos mó ná 15 shoitheach iascaireachta de chuid Ballstáit i mbun gníomhaíochtaí iascaireachta a bhaineann le tuinníní gorma i limistéar an Choinbhinsiúin ag aon tráth amháin, déanfaidh an Ballstát sin soitheach cigireachta a chur amach chun críocha cigireachta agus rialaithe ar muir i limistéar an Choinbhinsiúin feadh na tréimhse a mbeidh na soithí sin sa limistéar sin lena linn.

  If, at any time, more than 15 fishing vessels flagged to a Member State are engaged in bluefin tuna fishing activities in the Convention area, that Member State shall deploy an inspection vessel for the purpose of inspection and control at sea in the Convention area throughout the period that those vessels are there.

  Rialachán (AE) 2016/1627 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2016 maidir le plean téarnaimh ilbhliantúil don tuinnín gorm san Atlantach Thoir agus sa Mheánmhuir agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 302/2009 ón gComhairle

 356. #729368

  D'fhonn athruithe sa Chód Custaim nó forálacha a eascraíonn as coinbhinsiúin idirnáisiúnta, athruithe a bhfuil gá leo ar chúiseanna modheolaíochta agus an gá atá le córas éifeachtúil a bhunú chun sonraí a bhailiú agus staidreamh a chur le chéile a chur san áireamh, ba cheart an chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 a tharmligean chuig an gCoimisiún i ndáil leis na nithe seo a leanas:

  In order to take account of changes in the Customs Code or provisions deriving from international conventions, changes necessary for methodological reasons and the need to set up an efficient system for the collection of data and the compilation of statistics, the power to adopt acts in accordance with Article 290 of the Treaty should be delegated to the Commission in respect of:

  Rialachán (AE) 2016/1724 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2016 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 471/2009 maidir le staidreamh Comhphobail a bhaineann le trádáil eachtrach le tíortha nach Ballstáit iad i ndáil le cumhachtaí tarmligthe agus cumhachtaí cur chun feidhme a thabhairt don Choimisiún chun bearta áirithe a ghlacadh (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 357. #729393

  D'fhonn athruithe sa Chód Custaim agus forálacha a eascraíonn as coinbhinsiúin idirnáisiúnta a chur san áireamh, tugtar an chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh, i gcomhréir le hAirteagal 10a, lena ndéantar oiriúnú ar an liosta de na nósanna imeachta custaim nó de na cóireálacha nó de na húsáidí atá faofa ag lucht custaim dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo.”;

  In order to take account of changes in the Customs Code and provisions deriving from international conventions, the Commission is empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 10a adapting the list of customs procedures or customs-approved treatment or use referred to in the second subparagraph of paragraph 1 of this Article.’;

  Rialachán (AE) 2016/1724 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2016 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 471/2009 maidir le staidreamh Comhphobail a bhaineann le trádáil eachtrach le tíortha nach Ballstáit iad i ndáil le cumhachtaí tarmligthe agus cumhachtaí cur chun feidhme a thabhairt don Choimisiún chun bearta áirithe a ghlacadh (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 358. #732908

  An sainmhíniú ar “íde nó pionós eile atá cruálach, mídhaonna nó táireach”, nach bhfuil le fáil sa Choinbhinsiún sin, ba cheart é a leasú chun é a chur in oiriúint do chásdlí na Cúirte Eorpaí um Chearta an Duine.

  The definition of ‘other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment’, which is not found in that Convention, should be amended to align it with the case law of the European Court of Human Rights.

  Rialachán (AE) 2016/2134 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Samhain 2016 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1236/2005 ón gComhairle maidir le trádáil in earraí áirithe a d'fhéadfaí a úsáid le haghaidh phionós an bháis, le haghaidh céastóireachta nó le haghaidh íde nó pionós eile atá cruálach, mídhaonna nó táireach

 359. #733125

  Arna iarraidh sin ag sásra náisiúnta coisctheach arna bhunú faoi Phrótacal Roghnach Choinbhinsiún 1984 in aghaidh Céastóireachta agus in aghaidh Íde nó Pionóis Eile atá Cruálach, Mídhaonna nó Táireach, féadfaidh na húdaráis inniúla a chinneadh an fhaisnéis a bheidh faighte acu ó iarratasóir faoin tír is ceann scríbe, faoin gcoinsíní, faoin úsáid deiridh agus faoi na húsáideoirí deiridh nó, i gcás inarb ábhartha, faoin dáileoir, mar aon le faisnéis faoi na socruithe agus na bearta dá dtagraítear i mír 8, a chur ar fáil don sásra náisiúnta coisctheach a iarrann an fhaisnéis sin.

  Upon request of a national preventive mechanism established under the Optional Protocol to the 1984 Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, the competent authorities may decide to make the information they have received from an applicant on the country of destination, the consignee, the end-use and the end-users or, where relevant, the distributor and the arrangements and measures referred to in paragraph 9, available to the requesting national preventive mechanism.

  Rialachán (AE) 2016/2134 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Samhain 2016 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1236/2005 ón gComhairle maidir le trádáil in earraí áirithe a d'fhéadfaí a úsáid le haghaidh phionós an bháis, le haghaidh céastóireachta nó le haghaidh íde nó pionós eile atá cruálach, mídhaonna nó táireach

 360. #733534

  Is as Coinbhinsiún 1984 in aghaidh Céastóireachta agus Íde nó Pionóis eile atá Cruálach, Mídhaonna nó Táireach a tógadh an sainmhíniú ar chéastóireacht atá i Rialachán (CE) Uimh. 1236/2005, agus tá an sainmhíniú sin bailí fós.

  The definition of torture in Regulation (EC) No 1236/2005 was taken over from the 1984 Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment and continues to be valid.

  Rialachán (AE) 2016/2134 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Samhain 2016 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1236/2005 ón gComhairle maidir le trádáil in earraí áirithe a d'fhéadfaí a úsáid le haghaidh phionós an bháis, le haghaidh céastóireachta nó le haghaidh íde nó pionós eile atá cruálach, mídhaonna nó táireach

 361. #733977

  Le Cinneadh 81/608/CEE ón gComhairle [8] formheasadh an Coinbhinsiún um Chomhar Iltaobhach sa Todhchaí maidir le hIascaigh an Atlantaigh Thoir Thuaidh, agus tháinig sé i bhfeidhm ar an 17 Márta 1982.

  The Convention on Future Multilateral Cooperation in North-East Atlantic Fisheries was approved by Council Decision 81/608/EEC [8] and entered into force on 17 March 1982.

  Rialachán (AE) 2016/2336 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Nollaig 2016 lena mbunaítear coinníollacha sonracha maidir le stoic dhomhainfharraige a iascach san Atlantach Thoir Thuaidh agus forálacha maidir le hiascaireacht i bhfarraigí idirnáisiúnta an Atlantaigh Thoir Thuaidh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2347/2002 ón gComhairle

 362. #734308

  Miontuairisc cheartaitheach maidir le Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála, a siníodh in Lugano an 30 Deireadh Fómhair 2007

  Procès-verbal of rectification to the Convention on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters, signed at Lugano on 30 October 2007

  Miontuairisc cheartaitheach maidir le Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála, a siníodh in Lugano an 30 Deireadh Fómhair 2007 ( Iris Oifigúil an Aontais Eorpaigh L 339 an 21 Nollaig 2007 )

 363. #736839

  Rinne na Ballstáit an Coinbhinsiún a dhréachtú agus tugadh aird ann ar an gcaoi nach raibh an chalaois lena ndéantar difear d'ioncam agus caiteachas an Aontais teoranta do thír amháin i roinnt mhaith cásanna agus gur minic gurbh iad gréasáin eagraithe coiriúla a rinne an chalaois.

  The Member States drew up the Convention, in which it was noted that fraud affecting Union revenue and expenditure in many cases was not confined to a single country and was often committed by organised criminal networks.

  Treoir (AE) 2017/1371 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Iúil 2017 maidir leis an gcomhrac in aghaidh na calaoise ar leasanna airgeadais an Aontais trí bhíthin an dlí choiriúil

 364. #741894

  Cuimseoidh tagairtí sa Rialachán seo do chaighdeáin chomhchuibhithe freisin monagraif an Pharmacopoeia Eorpaigh arna nglacadh i gcomhréir leis an gCoinbhinsiún maidir le Pharmacopoeia Eorpach a Mhionsaothrú, go háirithe maidir le huamanna máinliacha agus maidir le hidirghníomhaíocht idir táirgí íocshláinte agus ábhair a úsáidtear i bhfeistí ina bhfuil táirgí íocshláinte den sórt sin, ar choinníoll gur foilsíodh na tagairtí do na monagraif sin in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

  References in this Regulation to harmonised standards shall also include the monographs of the European Pharmacopoeia adopted in accordance with the Convention on the Elaboration of a European Pharmacopoeia, in particular on surgical sutures and on interaction between medicinal products and materials used in devices containing such medicinal products, provided that references to those monographs have been published in the Official Journal of the European Union.

  Rialachán (AE) 2017/745 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Aibreán 2017 maidir le feistí leighis, lena leasaítear Treoir 2001/83/CE, Rialachán (CE) Uimh. 178/2002 agus Rialachán (CE) Uimh. 1223/2009 agus lena n-aisghairtear Treoir 90/385/CEE ón gComhairle agus Treoir 93/42/CEE ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE )

 365. #745727

  Áireofar freisin i dtagairtí sa Rialachán seo do chaighdeáin chomhchuibhithe monagraif an Pharmacopoeia Eorpach arna nglacadh i gcomhréir leis an gCoinbhinsiún maidir le Pharmacopoeia Eorpach a Mhionsaothrú, ar choinníoll gur foilsíodh tagairtí do na monagraif sin in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

  References in this Regulation to harmonised standards shall also include the monographs of the European Pharmacopoeia adopted in accordance with the Convention on the Elaboration of a European Pharmacopoeia, provided that references to those monographs have been published in the Official Journal of the European Union.

  Rialachán (AE) 2017/746 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Aibreán 2017 maidir le feistí leighis diagnóiseacha in vitro agus lena n-aisghairtear Treoir 98/79/CE agus Cinneadh 2010/227/AE ón gCoimisiún (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE )

 366. #749700

  Ba cheart don Rialachán seo acquis an Aontais a chomhlanú agus na forálacha a theastaíonn a leagan síos chun a áirithiú go bhfuil sé go hiomlán ar aon dul leis an gCoinbhinsiún ionas gur féidir leis an Aontas agus lena chuid Ballstát é a fhormheas nó é a chur chun feidhme faoi seach.

  This Regulation should complement the Union acquis and lay down the provisions that are needed to ensure the complete alignment of the Union acquis with the Convention so that the Union and its Member States are able to respectively approve or ratify and implement the Convention.

  Rialachán (AE) 2017/852 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Bealtaine 2017 maidir le mearcair, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1102/2008 (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE )

 367. #749720

  Ba cheart úsáid malgaim fiaclóireachta a chéimniú amach dá bhrí sin i gcomhréir leis an gCoinbhinsiún agus leis na pleananna náisiúnta atá bunaithe go háirithe ar na bearta a liostaítear i gCuid II d'Iarscríbhinn A, a ghabhann leis an gCoinbhinsiún.

  The use of dental amalgam should therefore be phased down in accordance with the Convention and with national plans based, in particular, upon the measures listed in Part II of Annex A to the Convention.

  Rialachán (AE) 2017/852 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Bealtaine 2017 maidir le mearcair, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1102/2008 (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE )

 368. #749737

  Leis an gCoinbhinsiún, éilítear ar Pháirtithe féachaint le straitéisí cuí a fhorbairt chun láithreacha atá éillithe ag mearcair agus ag comhdhúile mearcair a shainaithint agus a mheasúnú.

  The Convention requires Parties to endeavour to develop appropriate strategies for identifying and assessing sites contaminated by mercury or mercury compounds.

  Rialachán (AE) 2017/852 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Bealtaine 2017 maidir le mearcair, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1102/2008 (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE )

 369. #749924

  Cuirfidh na Ballstáit ar fáil don Choimisiún, gan mhoill, na tuarascálacha atá curtha ar fáil acu do Rúnaíocht an Choinbhinsiúin.

  The Member States shall, without delay, make available to the Commission reports they provide to the Secretariat of the Convention.

  Rialachán (AE) 2017/852 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Bealtaine 2017 maidir le mearcair, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1102/2008 (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE )

 370. #750276

  trádmharcanna a chuimsíonn suaitheantais, feathail nó scéithíní seachas iad sin a chumhdaítear faoi Airteagal 6ter de Coinbhinsiún Pháras agus a bhfuil leas ar leith ag an bpobal iontu, ach amháin más rud é gur thoiligh an t-údarás inniúil lena gclárú;

  trade marks which include badges, emblems or escutcheons other than those covered by Article 6ter of the Paris Convention and which are of particular public interest, unless the consent of the competent authority to their registration has been given;

  Rialachán (AE) 2017/1001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meitheamh 2017 maidir leis an trádmharc de chuid an Aontais Eorpaigh (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE )

 371. #750461

  4 Go dtí go dtiocfaidh comhrialacha do na Ballstáit i réimse na féimheachta i bhfeidhm, beidh éifeachtaí imeachtaí féimheachta nó imeachtaí cosúla i leith tríú páirtithe á rialú faoi dhlí an Bhallstáit ina ndéantar imeachtaí den sórt sin a thionscnamh ar dtús de réir bhrí an dlí náisiúnta nó na gcoinbhinsiún is infheidhme sa réimse sin.

  Until such time as common rules for the Member States in the field of bankruptcy enter into force, the effects vis-à-vis third parties of bankruptcy or similar proceedings shall be governed by the law of the Member State in which such proceedings are first brought within the meaning of national law or of conventions applicable in this field.

  Rialachán (AE) 2017/1001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meitheamh 2017 maidir leis an trádmharc de chuid an Aontais Eorpaigh (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE )

 372. #752712

  Cinneadh 2010/717/AE ón gComhairle an 8 Samhain 2010 maidir le formheas, thar cheann an Aontais Eorpaigh, an Leasaithe ar an gCoinbhinsiún um Chomhar Iltaobhach sa Todhchaí in Iascaigh an Atlantaigh Thiar Thuaidh (IO L 321, 7.12.2010, p.1).

  Council Decision 2010/717/EU of 8 November 2010 on the approval, on behalf of the European Union, of the Amendment to the Convention on Future Multilateral Cooperation in the Northwest Atlantic Fisheries (OJ L 321, 7.12.2010, p. 1).

  Rialachán (AE) 2017/1004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Bealtaine 2017 maidir le creat Aontais a bhunú maidir le bailiú, bainistiú agus úsáid sonraí in earnáil an iascaigh agus maidir le tacaíocht a thabhairt do chomhairle eolaíochta a mhéid a bhaineann leis an gComhbheartas Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 199/2008 ón gComhairle

 373. #1033497

  (3) Déanfar na cionranna is gá chun éifeacht a thabhairt do théarmaí an Choinbhinsiúin maidir le cáin bhrabús corparáide i gcás tréimhsí cuntasaíochta a thosnós roimh an lú lá d'Aibreán sa bhliain a bheas éifeacht i gcéadóir ag an gCoinbhinsiún agus a chríochnós ar an dáta sin nó dá éis, agus is i gcomhréir leis an méid mí nó codán de mhí a bheas sa chuid den tréimhse chuntasaíochta iomchuí roimh an lú lá d'Aibreán adúradh agus a bheas sa chuid eile den tréimhse chuntasaíochta iomchuí sin faoi seach a déanfar aon chionroinnt den tsórt sin.

  (3) The necessary apportionments shall be made for the purpose of giving effect to the terms of the Convention as respects corporation profits tax in the case of accounting periods beginning before the 1st day of April in the year in which the Convention first has effect and ending on or after that date, and any such apportionment shall be made in proportion to the number of months or fractions of months in the part of the relevant accounting period before the said 1st day of April and in the remaining part of the said relevant accounting period respectively.

  Uimhir 18 de 1950: AN tACHT AIRGEADAIS, 1950

 374. #1033503

  (b) chun a údarú, i gcásanna ina ndearnadh, d'fhonn téarmaí an Chonbhinsiúin a chomhlíonadh, cáin is inbhainte as aon íocaíocht tréimhsiúil áirithe d'fhágaint gan baint, agus ina bhfionnfar nach bhfuil feidhm ag an gCoinbhinsiún maidir leis an íocaíocht sin, an cháin a ghnóthú trí mheasúnú ar an bpearsa ag a mbeidh teideal chun na híocaíochta nó trí asbhaint a dhéanamh as íocaíochta iardain.

  ( b ) for authorising, in cases where tax deductible from any periodical payment has, in order to comply with the terms of the Convention, not been deducted and it is discovered that the Convention does not apply to that payment, the recovery of the tax by assessment on the person entitled to the payment or by deduction from subsequent payments.

  Uimhir 18 de 1950: AN tACHT AIRGEADAIS, 1950

 375. #1033764

  (2) Nuair a bheas feidhm á tabhairt d'fhorála an Choinbhinsiúin seo ag ceann de na Páirtithe Conarthacha, aon téarma nach mínítear ar shlí eile beidh leis, mura n-éilí an comhthéacs a mhalairt, an bhrí atá leis faoi na dlithe de chuid an Pháirtí Chonarthaigh sin a bhaineas leis na cánacha is ábhar don Choinbhinsiún seo.

  (2) In the application of the provisions of the present Convention by one of the Contracting Parties, any term not otherwise defined shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the laws of that Contracting Party relating to the taxes which are the subject of the present Convention. [GA]

  Uimhir 18 de 1950: AN tACHT AIRGEADAIS, 1950

 376. #1033840

  (2) Tiocfaidh an Coinbhinsiún seo i bhfeidhm ar dháta na ndaingniúchán a mhalairtiú agus ní bheidh éifeacht aige ach amháin

  (2) The present Convention shall come into force on the date of exchange of ratifications and shall be effective only as to

  Uimhir 18 de 1950: AN tACHT AIRGEADAIS, 1950

 377. #1033848

  (1) Fanfaidh an Coinbhinsiún seo i bhfeidhm go ceann trí bliana ar a laghad tar éis dáta a theachta i bhfeidhm.

  (1) The present Convention shall remain in force for not less than three years after the date of its coming into force.

  Uimhir 18 de 1950: AN tACHT AIRGEADAIS, 1950

 378. #1033948

  (3) Nuair a bheas feidhm á tabhairt d'fhorála an Choinbhinsiúin seo ag ceann de na Páirtithe Conarthacha, aon téarma nach mínítear ar shí eile beidh leis, mura n-éilí an comhthéacs a mhalairt, an bhrí atá leis faoi na dlithe de chuid an Pháirtí Chonarthaigh sin a bhaineas leis na cánacha is ábhar don Choinbhinsiún seo.

  (3) In the application of the provisions of the present Convention by one of the Contracting Parties any term not otherwise defined shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the laws of that Contracting Party relating to the taxes which are the subject of the present Convention. [GA]

  Uimhir 18 de 1950: AN tACHT AIRGEADAIS, 1950

 379. #1034049

  (2) An cháin ioncaim de chuid na Stát Aontaithe a bheas, ar dháta an Choinbhinsiúin seo a shíniú, gan íoc i leith aon bhliana inchánach i thosnaigh tar éis an t-aonú lá tríochad de Nollaig, 1935, agus roimh an gcéad lá d'Eanáir sa bhliain chaileandair a malairteofar na hionstraimí daingniúcháin, í gcás duine a chónaíos in Éirinn, nó i gcás aon chorparáide Eireannaí, cínnfear í amhail is dá mbeadh forála Airteagal XV agus XVI den Choinbhinsiún seo in éifeacht don bhliain inchánach sin.

  (2) The United States income tax unpaid on the date of signature of the present Convention for any taxable year beginning after the thirty-first day of December, 1935, and prior to the first day of January in the calendar year in which the exchange of instruments of ratification takes place in the case of an individual resident of Ireland or in the case of any Irish corporation shall be determined as if the provisions of Articles XV and XVI of the present Convention had been in effect for such taxable year.

  Uimhir 18 de 1950: AN tACHT AIRGEADAIS, 1950

 380. #1034178

  (2) Má bhíonn díbhinn ar áireamh san ioncam agus más rud é, faoin gCoinbhinsiún, go mbeidh cáin de chuid na Stát Aontaithe, nach inmhuirir go díreach ná trí asbhaint i leith na díbhinne, le cur i gcuntas nuair a beifear á bhreithniú an bhfuil aon chreidmheas le lamháil, agus má tá, cad é an méid é, i gcoinne na gcánach Éireannach i leith na díbhinne, déanfar, chun críocha cánach brabús corparáide, méid an ioncaim d'áireamh amhail is dá mbeadh sé arna mhéadú an méid de cháin na Stat Aontaithe, nach inmhuirir amhlaidh, a bheas le cur i gcuntas agus méid na creidiúna á ríomh.

  (2) Where the income includes a dividend and, under the Convention, United States tax not chargeable directly or by deduction in respect of the dividend is to be taken into account in considering whether any, and if so what, credit is to be allowed against the Irish taxes in respect of the dividend, the amount of the income shall, for the purposes of corporation profits tax, be treated as increased by the amount of the United States tax not so chargeable which falls to be taken into account in computing the amount of the credit.

  Uimhir 18 de 1950: AN tACHT AIRGEADAIS, 1950

 381. #1034191

  (b) má bhíonn díbhinn ar áireamh san ioncam agus más rud é, faoin gCoinbhinsiún, go mbeidh cáin de chuid na Stát Aontaithe, nach inmhuirir go díreach ná trí asbhaint i leith na díbhinne, le cur i gcuntas nuair a beifear á bhreithniú an bhfuil aon chreidmheas le lamháil, agus, má tá, cad é an méid é, i gcoinne na gcánach Éireannach i leith na díbhinne, áireofar méid an ioncaim amhail is dá mbeadh sé arna mhéadú an méid de cháin na Stát Aontaithe, nach inmhuirir amhlaidh, a bheas le cur i gcuntas agus méid an chreidmheasa á ríomh;

  ( b ) where the income includes a dividend and under the Convention United States tax not chargeable directly or by deduction in respect of the dividend is to be taken into account in considering whether any, and if so what, credit is to be allowed against the Irish taxes in respect of the dividend, the amount of the income shall be treated as increased by the amount of the United States tax not so chargeable which falls to be taken into account in computing the amount of the credit;

  Uimhir 18 de 1950: AN tACHT AIRGEADAIS, 1950

 382. #1034206

  Más rud é, i gcás aon díbhinne, go mbeidh cáin de chuid na Stát Aontaithe, nach inmhuirir go díreach ná trí asbhaint i leith na díbhinne, le cur san áireamh, faoin gCoinbhinsiún, nuair a beifear á bhreithniú an bhfuil aon chreidmheas le lamháil agus, má tá, cad é an méid é, i gcoinne na gcánach Éireannach i leith na díbhinne, is í cáin de chuid na Stát Aontaithe, nach inmhuirir amhlaidh, a cuirfear san áireamh ná an cháin a thiteas ar an gcomhlucht corpraithe a íocas an díbhinn i leith na mbrabús iomchuí, sa mhéid go bhfuil sí inchurtha le ceart i leith na cionúireachta de na brabúis iomchuí is ionann agus an díbhinn.

  Where, in the case of any dividend, United States tax not chargeable directly or by deduction in respect of the dividend is, under the Convention, to be taken into account in considering whether any, and if so what, credit is to be allowed against the Irish taxes in respect of the dividend, the United States tax not so chargeable which is to be taken into account shall be that borne by the body corporate paying the dividend upon the relevant profits in so far as it is properly attributable to the proportion of the relevant profits which is represented by the dividend.

  Uimhir 18 de 1950: AN tACHT AIRGEADAIS, 1950

 383. #1049730

  ACHT DÁ CHUMASÚ ÉIFEACHT A THABHAIRT DO CHOINBHINSIÚN EADARNÁISIÚNTA UM SHÁBHÁLTACHT ANAMA AR MUIR, A SÍNÍODH I LONDAIN AN 10ú LÁ DE MHEITHEAMH, 1948;

  AN ACT TO ENABLE EFFECT TO BE GIVEN TO AN INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, SIGNED IN LONDON ON THE 10TH DAY OF JUNE, 1948;

  Uimhir 29 de 1952: AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA (COINBHINSIÚN SÁBHÁLTACHTA), 1952

 384. #1049807

  (4) Má thagann aon leasú ar an gCoinbhinsiún Sábháltachta i bhfeidhm, déanfar, mura n-éilíonn an comhthéacs a mhalairt, tagairtí san Acht seo don Choinbhinsiún Sábháltachta d'fhorléiriú mar thagairtí don Choinbhinsiún Sábháltachta arna leasú.

  (4) If any amendment of the Safety Convention comes into force, references in this Act to the Safety Convention shall, unless the context otherwise requires, be construed as references to the Safety Convention as amended.

  Uimhir 29 de 1952: AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA (COINBHINSIÚN SÁBHÁLTACHTA), 1952

 385. #1050007

  (2) Más gearr-thurais eadarnáisiúnta na turais atá le déanamh ag an ngaltán agus mura gcomhlíonann sí ach na cinn sin de na rialacha sin is infheidhme maidir leis na turais sin, taispeánfaidh an deimhniú go gcomhlíonann an galtán na ceanglais den Choinbhinsiún Sábhaltachta is infheidhme maidir léi mar ghaltán a bhíos ag dul ar ghearr-thurais eadarnáisiúnta, agus gairmtear deimhniú sábháltachta gearr-thurais anseo ina dhiaidh seo san Acht seo d'aon deimhniú den tsórt sin.

  (2) If the voyages on which the steamer is to be engaged are short international voyages and she complies only with such of those rules as are applicable to those voyages, the certificate shall show that the steamer complies with the requirements of the Safety Convention applicable to her as a steamer plying on short international voyages, and any such certificate is hereafter in this Act referred to as a short voyage safety certificate.

  Uimhir 29 de 1952: AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA (COINBHINSIÚN SÁBHÁLTACHTA), 1952

 386. #1050011

  (a) deimhniú díolúine á rá cé acu de na ceanglais den Choinbhinsiún Sábháltachta is infheidhme mar adúradh a bhfuil an galtán díolmhaithe uathu agus á rá go bhfuil an díolúine faoi réir an choinníll nach raghaidh an galtán ach ar na turais, agus nach ngabhfaidh sí ach do na trádála, agus go gcomhlíonfaidh sí na coinníollacha eile (más ann), a sonrófar sa deimhniú, agus

  ( a ) an exemption certificate stating which of the requirements of the Safety Convention applicable as aforesaid the steamer is exempt from and that the exemption is conditional on the steamer plying only on the voyages and being engaged only in the trades and complying with the other conditions (if any) specified in the certificate, and

  Uimhir 29 de 1952: AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA (COINBHINSIÚN SÁBHÁLTACHTA), 1952

 387. #1050029

  (a) deimhniú díolúine á rá cé acu de na ceanglais den Choinbhinsiún Sábháltachta, is ceanglais is ábhar do na rialacha i dtaobh fearas tarrthála agus is infheidhme mar adúradh, a bhfuil an long díolmhaithe uathu agus á rá go bhfuil an díolúine faoi réir an choinníll nach raghaidh an long ach ar na turais, agus go gcomhlíonfaidh sí na coinníollacha eile (más ann), a sonrófar sa deimhniú, agus

  ( a ) an exemption certificate stating which of the requirements of the Safety Convention, being requirements the subject of the rules for life-saving appliances and applicable as aforesaid, the ship is exempt from and that the exemption is conditional on the ship plying only on the voyages and complying with the other conditions (if any) specified in the certificate, and

  Uimhir 29 de 1952: AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA (COINBHINSIÚN SÁBHÁLTACHTA), 1952

 388. #1050039

  (a) deimhniú díolúine á rá cé acu de na ceanglais den Choinbhinsiún Sábháltachta a bhaineas le radio-thelegrafaíocht, le radio-thelefónaíocht agus le treo-aimseoirí, agus is infheidhme mar adúradh, a bhfuil an long díolmhaithe uathu, agus á rá go bhfuil an díolúine faoi réir an choinníll nach raghaidh an long ach ar na turais, agus go gcomhlíonfaidh sí na coinníollacha eile (más ann), a sonrófar sa deimhniú, agus

  ( a ) an exemption certificate stating which of the requirements of the Safety Convention relating to radiotelegraphy, radiotelephony and direction-finders, being requirements applicable as aforesaid, the ship is exempt from and that the exemption is conditional on the ship plying only on the voyages and complying with the other conditions (if any) specified in the certificate, and

  Uimhir 29 de 1952: AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA (COINBHINSIÚN SÁBHÁLTACHTA), 1952

 389. #1050047

  —Má chomhlíonann long ceanglais uile na rialacha déanmhais, na rialacha i dtaobh fearas tarrthála, na radio-rialacha nó na rialacha i dtaobh treo-aimseoirí, is infheidhme maidir leis an long agus leis na turais atá le déanamh aici, sa mhéid gur ceanglais de chuid an Choinbhinsiúin Shábháltachta is infheidhme maradúradh na ceanglais sin, féadfaidh an tAire deimhniú sábháltachta ginearálta, deimhniú sábháltachta gearr-thurais, deimhniú trealaimh shábháltachta nó radio-dheimhniú, do réir mar bheas, d'eisiúint i leith na loinge d'ainneoin í a bheith díolmhaithe ó aon chuid, nó nach gcomhlíonann sí ar chúis éigin eile aon chuid, de cheanglais na rialacha sin nach ceanglais de chuid an Choinbhinsiúin Shábháltachta is infheidhme maidir léi.

  —Where a ship complies with all the requirements of the construction rules, rules for life-saving appliances, radio rules or rules for direction-finders applicable to the ship and to the voyages on which she is to be engaged so far as those requirements are requirements of the Safety Convention applicable, as aforesaid, the Minister may issue in respect of the ship a general safety certificate, short-voyage safety certificate, safety equipment certificate or radio certificate, as the case may be, notwithstanding that she is exempt from, or for some other reason does not comply with, any requirements of those rules that are not applicable requirements of the Safety Convention.

  Uimhir 29 de 1952: AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA (COINBHINSIÚN SÁBHÁLTACHTA), 1952

 390. #1050106

  (3) Beidh deimhniú sábháltachta nó radio-dheimhniú nó deimhniú díolúine, adeir go bhfuil long díolmhaithe go hiomlán ó na forála den Choinbhinsiún Sábháltachta a bhaineas le radiothelegrafaíocht, le radio-thelefónaíocht agus le treo-aimseoirí, i bhfeidhm go ceann bliana, agus beidh deimhniú trealaimh shábháltachta i bhfeidhm go ceann ceithre mhí fichead, ó dháta a eisiúna, nó go ceann pé tréimhse is giorra ná sin a sonrófar sa deimhniú, ach ní fhanfaidh aon deimhniú den tsort sin i bhfeidhm tar éis don Aire fógra a thabhairt d'únaer nó do mháistir na loinge ar heisíodh ina leith é á rá go bhfuil an tAire tar éis an deimhniú a chealú.

  (3) A safety certificate or radio certificate or an exemption certificate stating that a ship is wholly exempt from the provisions of the Safety Convention relating to radiotelegraphy, radiotelephony and direction-finders shall be in force for one year and a safety equipment certificate shall be in force for twenty-four months, from the date of its issue, or for such shorter period as may be specified in the certificate, but no such certificate shall remain in force after notice is given by the Minister to the owner or master of the ship in respect of which it has been issued that the Minister has cancelled the certificate.

  Uimhir 29 de 1952: AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA (COINBHINSIÚN SÁBHÁLTACHTA), 1952

 391. #1050118

  (9) Féadfaidh an tAire a iarraidh ar rialtas tíre lena mbaineann an Coinbhinsiún Sábháltachta aon deimhniú a n-údaraítear a eisiúint faoin Acht seo d'eisiúint i leith loinge atá cláraithe sa Stát;

  (9) The Minister may request the government of a country to which the Safety Convention applies to issue in respect of a ship registered in the State any certificate the issue of which is authorised under this Act;

  Uimhir 29 de 1952: AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA (COINBHINSIÚN SÁBHÁLTACHTA), 1952

 392. #1050124

  —(1) Féadfaidh an tAire, ar rialtas tíre lena mbaineann an Coinbhinsiún Sábháltachta dá iarraidh sin, aon deimhniú, a n-údaraítear a eisiúint faoi na forála roimhe seo den Acht seo i leith long atá cláraithe sa Stát, d'eisiúint i leith loinge atá cláraithe sa tír sin más deimhin leis gur cuí dhó sin a dhéanamh;

  —(1) The Minister may, at the request of the government of a country to which the Safety Convention applies, issue in respect of a ship registered in that country any certificate the issue of which in respect of ships registered in the State is authorised under the preceding provisions of this, Act if he is satisfied that it is proper for him to do so;

  Uimhir 29 de 1952: AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA (COINBHINSIÚN SÁBHÁLTACHTA), 1952

 393. #1050127

  (2) Déanfaidh an tAire pé rialacháin is dóigh leis is gá chun a áirithiú go ndéanfar deimhnithe d'eisigh rialtas aon tíre seachas an Stát, do réir an Choinbhinsiúin Shábháltachta, i leith long faoin gCoinbhinsiún Sábháltachta nach bhfuil cláraithe sa Stát, nó deimhnithe a bhfuil éifeacht acu faoi fho-alt (1) den alt seo amhail is dá mba ar an gcuma sin a heisíodh iad, a ghlacadh mar dheimhnithe a bhfuil an fheidhm chéanna acu atá ag deimhnithe comhréire arna n-eisiúint ag an Aire faoin Acht seo;

  (2) The Minister shall make such regulations as appear to him to be necessary for the purpose of securing that certificates issued in accordance with the Safety Convention by the government of any country other than the State in respect of Safety Convention ships not registered in the State, or having effect under subsection (1) of this section as if so issued, shall be accepted as having the same force as corresponding certificates issued by the Minister under this Act;

  Uimhir 29 de 1952: AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA (COINBHINSIÚN SÁBHÁLTACHTA), 1952

 394. #1050167

  (3) Má déantar deimhniú inghlactha faoin gCoinbhinsiún Sábháltachta a thabhairt ar aird i leith loinge faoin gCoinbhinsiún Sábháltachta nach bhfuil cláraithe sa Stát, agus go dtaispeánfaidh an deímhniú go gcomhlíonann an long na ceanglais den Choinbhinsiún Sábháltachta a bhaineas le radio-thelegrafaíocht, le radío-thelefónaíocht agus le treo-aimseoirí nó go bhfuil sí díolmhaithe ó chuid de na ceanglaís sin agus go gcomhlíonann sí an chuid eile, nó go bhfuil sí díolmhaithe go hiomlán ó na ceanglaís sin, beidh an long díolmhaithe ó fhorála na radioríalacha agus na rialacha i dtaobh treo-aimseoírí.

  (3) Where an accepted Safety Convention certificate is produced in respect of a Safety Convention ship not registered in the State, and the certificate shows that the ship complies with the requirements of the Safety Convention relating to radiotelegraphy, radiotelephony and direction-finders, or that she is exempt from some of those requirements and complies with the rest, or that she is wholly exempt from those requirements, the ship shall be exempt from the provisions of the radio rules and the rules for direction finders.

  Uimhir 29 de 1952: AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA (COINBHINSIÚN SÁBHÁLTACHTA), 1952

 395. #1050454

  (a) maidir le haon tír lena mbaineann an Coinbhinsiún Eadarnáisiúnta um Shábháltacht Anama ar Muir, 1929, go ndéanfar, chun pé críocha, go ceann pé tréimhse agus faoi réir pé coinníollacha, a sonrófar leis na rialacháin, nó fúthu, í d'áireamh, chun críocha an Achta seo, mar thír lena mbaineann an Coinbhinsiún Sábháltachta;

  ( a ) that any country to which the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1929, applies shall, for such purposes, for such a period and subject to such conditions as may be specified by or under the regulations, be treated for the purposes of this Act as if it were a country to which the Safety Convention applies;

  Uimhir 29 de 1952: AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA (COINBHINSIÚN SÁBHÁLTACHTA), 1952

 396. #1067773

  I gcríocha aon Ard-Pháirtí Chonarthaigh lena mbaineann an Coinbhinsiún seo, déanfar dámhachtain eadrána a rinneadh de bhun comhaontuithe, pé acu le heasaontais atá ann nó a bheas ann a bhaineas sé (dá ngairmtear “comhaontú i leith eadrána” anseo feasta) atá faoi réim an Phrótacail um Chlásail Eadrána a hosclaíodh sa Ghinéibh an 24ú Meán Fómhair, 1923, d'aithint mar dhámhachtain cheangailteach agus í a chur i bhfeidhm do réir rialacha nós imeachta na críche ina dtéitear i muinín na dámhachtana, ar choinníoll gur i gcríoch cheann de na hArd-Pháirtithe Conarthacha lena mbaineann an Coinbhinsiún seo a rinneadh an dámhachtain sin agus gur idir daoine atá faoi dhlínse cheann de na hArd-Pháirtithe Conarthacha a rinneadh í.

  In the territories of any High Contracting Party to which the present Convention applies, an arbitral award made in pursuance of an agreement, whether relating to existing or future differences (hereinafter called "a submission to arbitration") covered by the Protocol on Arbitration Clauses, opened at Geneva on September 24th, 1923, shall be recognised as binding and shall be enforced in accordance with the rules of the procedure of the territory where the award is relied upon, provided that the said award has been made in a territory of one of the High Contracting Parties to which the present Convention applies and between persons who are subject to the jurisdiction of one of the High Contracting Parties.

  Uimhir 26 de 1954: AN tACHT EADRÁNA, 1954

 397. #1067820

  Déanfar daingniú ar an gCoinbhinsiún seo, a bheas ar oscailt lena shíniú ag síniúirí uile Phrótacail 1923 um Chlásail Eadrána.

  The present Convention, which will remain open to the signature of all the signatories of the Protocol of 1923 on Arbitration Clauses, shall be ratified.

  Uimhir 26 de 1954: AN tACHT EADRÁNA, 1954

 398. #1084415

  Ar Aghaidh (CUID III. An Coinbhinsiún a chur i bhFeidhm agus Pionóis.)

  Next (PART III ENFORCEMENT AND PENALTIES)

  Uimhir 25 de 1956: AN tACHT UM OLA-THRUAILLIÚ NA FARRAIGE, 1956

 399. #1084427

  (3) Chun éifeacht a thabhairt d'aon athrú ar límistéirí farraige do réir Choinbhinsiúin 1954 nó chun feidhm a thabhairt d'aon Choinbhinsiún ina dhiaidh sin nó chun cóstaí an Stáit a chosaint, féadfaidh an tAire, le hordú, aon réigiúin toirmiscthe a leathnú nó a laghdú nó a dhearbhú gur réigiún toirmiscthe do theaincéirí nó do longa eile aon límistéir shonraithe farraige, agus féadfaidh sé aon ordú faoin bhfo-alt seo a leasú.

  (3) The Minister may by order extend or reduce any prohibited zone or declare any specified sea area to be a prohibited zone for tankers or for other ships for the purpose of giving effect to any variation of sea areas in accordance with the Convention of 1954 or of implementing any subsequent Convention or of protecting the courts of the State, and amend any order under this subsection.

  Uimhir 25 de 1956: AN tACHT UM OLA-THRUAILLIÚ NA FARRAIGE, 1956

 400. #1084687

  —Gach doiciméad a airbheartós a bheith ina thaifead a coimeádtar de bhun an Achta seo nó de bhun Coinbhinsiúin 1954 nó aon Choinbhinsiúin ina dhiaidh sin nó a airbheartós a bheith ina chóip dhílis. arna dheimhniú amhlaidh ag an duine a gceanglaítear air an taifead a choimeád, de thaifeadadh ann, measfar, mura gcruthaítear a mhalairt, gurb é an taifead nó an chóip sin é, agus beidh sé inghlactha, gan a thuilleadh cruthúnais, mar fhianaise ar na nithe a luaitear ann.

  —Every document purporting to be a record kept in pursuance of this Act or of the Convention of 1954 or any subsequent Convention or to be a true copy, certified as such by the person required to keep the record, of an entry therein shall, unless the contrary is shown, be presumed to be such and be admissible as evidence of the facts stated therein without further proof. Section 9.

  Uimhir 25 de 1956: AN tACHT UM OLA-THRUAILLIÚ NA FARRAIGE, 1956

 401. #1085070

  —(1) Más deimhin leis an Rialtas go bhfuil ag saoránaigh Eireannacha i dtír eile faoi dhlí na tíre sin (pé acu de bhuaidh coinbhinsiúin idir an tír sin agus an Stát nó ar shlí eile é) cuid de chearta agus pribhléidí saoránaigh den tír sin, nó iad go léir, féadfaidh an Rialtas le hordú (dá ngairmtear ordú cearta saoránachta san alt seo) a dhearbhú go mbeidh sa Stát ag saoránaigh den tír sin na cearta agus na pribhléidí céanna saoránachta atá sa tír sin ag saoránaigh Eireannacha, ach sin faoi réir pé coinníollacha (más ann) is oiriúnach leis an Rialtas d'fhorchur.

  —(1) Where the Government are satisfied that under the law of another country (whether by virtue of a convention between that country and the State or otherwise) Irish citizens enjoy in that country some or all of the rights and privileges of a citizen of that country, the Government may by order (in this section referred to as a citizenship rights order) declare that citizens of that country shall enjoy in the State similar citizenship rights and privileges to those enjoyed by Irish citizens in that country, but subject to such conditions (if any) as the Government may think fit to impose.

  Uimhir 26 de 1956: ACHT NÁISIÚNTACHTA AGUS SAORÁNACHTA ÉIREANN, 1956

 402. #1085260

  —(1) Má fógraítear pianbhreith bháis ar phríosúnach cogaidh, ní cuirfear an phianbhreith i ngníomh roimh dheireadh na tréimhse sé mhí dá dtagartar in Airteagal 101 de Choinbhinsiún na bPríosúnach Cogaidh.

  —(1) If sentence of death is pronounced on a prisoner of war, the sentence shall not be executed before the expiration of the period of six months referred to in Article 101 of the Prisoners of War Convention.

  Uimhir 27 de 1956: ACHT NA bPRÍOSÚNACH COGAIDH AGUS NA nEACHTRANNACH NAIMHDEACH, 1956

 403. #1109205

  (2) Féadfaidh an Rialtas le hordú ó am go ham a dheimhniú cé hiad na páirtithe i bPrótocol 1955 a ghabhann le Coinbhinsiún Warsaw, cad iad na críocha faoi seach ar páirtithe iad maidir leo agus cad é an leas a bhaineadar as an gceart forcoimeáda dá ndéantar socrú in Airteagal XXVI de Phrótocol 1955 a ghabhann le Coinbhinsiún Warsaw.

  (2) The Government may by order from time to time certify who are the parties to the 1955 Protocol to the Warsaw Convention, in respect of what territories they are respectively parties and to what extent they have availed themselves of the right of reservation provided for in Article XX VI of the 1955 Protocol to the Warsaw Convention.

  Uimhir 1 de 1959: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1959

 404. #1109288

  Mura mbeidh an ticéad paisinéara ann nó má bhíonn sé neamhrialta nó má chailltear é ní dhéanfaidh sin difir do chonradh iompair a bheith ann ná do bhailíocht an chonartha sin, agus beidh an conradh iompair, ar a shon sin, faoi réir rialacha an Choinbhinsiúin seo.

  The absence, irregularity or loss of the passenger ticket does not affect the existence or the validity of the contract of carriage which shall, none the less, be subject to the rules of this Convention.

  Uimhir 1 de 1959: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1959

 405. #1109307

  Mura mbeidh an duillín bagáiste ann nó má bhíonn sé neamhrialta nó má chailltear é ní dhéanfaidh sin difir do bhailíocht an chonartha iompair agus beidh an conradh iompair, ar a shon sin, faoi réir rialacha an Choinbhinsiúin seo.

  The absence, irregularity or loss of the baggage check does not affect the existence or the validity of the contract of carriage which shall, none the less, be subject to the rules of this Convention.

  Uimhir 1 de 1959: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1959

 406. #1109417

  I ngach cás eile, ciallóidh an abairt Páirtí Ard-Chonarthach Stát a bhfuil a dhaingniú ar, nó a ghabháil leis, an gCoinbhinsiún tar éis teacht in éifeacht agus nach bhfuil a shéanadh air tar éis teacht in éifeacht.

  In all other cases, the expression High Contracting Party shall mean a State whose ratification of or adherence to the Convention has become effective and whose denunciation thereof has not become effective.

  Uimhir 1 de 1959: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1959

 407. #1109424

  Beidh feidhm ag an gCoinbhinsiún, arna leasú leis an bPrótocol seo, maidir le hiompar idirnáisiúnta mar mhínítear sin in Airteagal 1 den Choinbhinsiún, ar choinníoll gur i gcríocha dhá pháirtí sa Phrótocol seo nó i gcríoch aon pháirtí amháin sa Phrótocol seo atá an áit fágála agus an ceann scríbe dá dtagraítear san Airteagal sin agus áit stoptha chomhaontaithe i gcríoch Stáit eile.

  The Convention as amended by this Protocol shall apply to international carriage as defined in Article 1 of the Convention, provided that the places of departure and destination referred to in that Article are situated either in the territories of two parties to this Protocol or within the territory of a single party to this Protocol with an agreed stopping place within the territory of another State. [GA]

  Uimhir 1 de 1959: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1959

 408. #1109492

  Taiscfear an Prótocol seo le Rialtas Daon-Phoblacht na Polainne, lena bhfanfaidh sé, de réir Airteagail XX, ar oscailt chun a shínithe, agus cuirfidh an Rialtas sin cóipeanna deimhnithe de go dtí Rialtais na Stát uile a shínigh an Coinbhinsiún nó an Prótocol seo, go dtí na Stáit uile is Páirtithe sa Choinbhinsiún nó sa Phrótocol seo, agus go dtí na Stáit uile is Comhaltaí den Eagras Idirnáisiúnta um Eitlíocht Sibhialta nó de na Náisiúin Aontaithe, agus go dtí an tEagras Idirnáisiúnta um Eitlíocht Sibhialta. [EN]

  This Protocol shall be deposited with the Government of the People's Republic of Poland with which, in accordance with Article XX, it shall remain open for signature, and that Government shall send certified copies thereof to the Governments of all States signatories to the Convention or this Protocol, all States Parties to the Convention or this Protocol, and all States Members of the International Civil Aviation Organisation or of the United Nations, and to the International Civil Aviation Organisation.

  Uimhir 1 de 1959: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1959

 409. #1114817

  ciallaíonn an abairt “teorainneacha iascaigh eisiatacha an Stáit” an chuid sin den fharraige ar laistigh di atá an ceart eisiatach iascaireachta ag saoránaigh Éireannacha de réir an dlí idirnáisiúnta agus, i gcás an chuid sin a bheith sonraithe i dtéarmaí aon choinbhinsiúin, conartha nó socraithe atá i bhfeidhm de thuras na huaire idir an Stát agus aon Stát eile, folaíonn sí, maidir le longa agus géilliúnaigh an Stáit eile sin, an chuid atá sonraithe amhlaidh;

  [GA] the expression "the exclusive fishery limits of the State" means that portion of the seas within which Irish citizens have, by international law, the exclusive right of fishing and, where such portion is defined by the terms of any convention, treaty or arrangement for the time being in force between the State and any other State, includes, as regards the ships and subjects of that other State, the portion so defined;

  Uimhir 14 de 1959: AN tACHT IASCAIGH (COMHDHLÚTHÚ), 1959

 410. #1155807

  —Más rud é, in imeachtaí faoin Acht seo i leith aon sárú ar aon cheann de na Coinbhinsiúin Sceidealta, go n-éireoidh ceist faoi Airteagal 2 den Choinbhinsiún sin (a bhaineann leis na himthosca ina bhfuil feidhm ag an gCoinbhinsiún), is é an tAire a chinnfidh an cheist sin agus glacfar i bhfianaise deimhniú a airbheartóidh aon chinneadh den sórt sin a leagan amach agus a bheith sínithe ag an Aire nó thar a cheann, agus measfar é a bheith sínithe amhlaidh, gan a thuilleadh cruthúnais, mura suífear a mhalairt.

  —If, in proceedings under this Act in respect of any breach of any of the Scheduled Conventions, a question arises under Article 2 of that Convention (which relates to the circumstances in which the Convention applies), that question shall be determined by the Minister and a certificate purporting to set out any such determination and to be signed by or on behalf of the Minister shall be received in evidence and be deemed to be so signed, without further proof, unless the contrary is shown.

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 411. #1155964

  Ní chuireann forálacha an Choinbhinsiúin seo aon bhac ar na gníomhaíochtaí daonchairdiúla a ghabhfaidh Coiste Idirnáisiúnta na Croise Deirge nó aon eagraíocht daonchairdiúil neamhchlaonta eile de láimh, faoi réir thoiliú na bPáirtithe sa choinbhleacht áirithe, chun an lucht créachtaithe agus breoite, pearsanra liachta agus séiplínigh, a choimirciú, agus chun fóirithint orthu.

  The provisions of the present Convention constitute no obstacle to the humanitarian activities which the International Committee of the Red Cross or any other impartial humanitarian organisation may, subject to the consent of the Parties to the conflict concerned, undertake for the protection of wounded and sick, medical personnel and chaplains, and for their relief. [GA]

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 412. #1155980

  I gcásanna inar dóigh leo é a bheith fóinteach ar mhaithe le daoine coimircithe go mór mór i gcás easaontais idir na Páirtithe sa choinbhleacht maidir le feidhmiú nó léiriú forálacha an Choinbhinsiúin seo, tabharfaidh na Cumhachtaí Coimirceacha a gcuidiú chun an t-easaontas a réiteach.

  In cases where they deem it advisable in the interest of protected persons, particularly in cases of disagreement between the Parties to the conflict as to the application or interpretation of the provisions of the present Convention, the Protecting Powers shall lend their good offices with a view to settling the disagreement.

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 413. #1156146

  Mar sin féin tairbheoidh siad, ar an gcuid is lú de, d'fhorálacha uile Choinbhinsiún na Ginéive maidir le Cóireáil Príosúnach Cogaidh den 12 Lúnasa, 1949.

  Nevertheless they shall at least benefit by all the provisions of the Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War of August 12, 1949.

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 414. #1156170

  Mar sin féin, tairbheoidh siad, ar an gcuid is lú de, d'fhorálacha uile Choinbhinsiún na Ginéive maidir le Cóireáil Príosúnach Cogaidh den 12 Lúnasa, 1949.

  Nevertheless they shall at least benefit by all the provisions of the Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War of August 12, 1949.

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 415. #1156244

  Mar sin féin, i gcás tíortha a úsáideann cheana féin mar fheathal, in ionad na croise deirge, an corrán dearg nó an leon dearg agus an ghrian dhearg ar chúlra bán, aithnítear na feathail sin freisin de réir téarmaí an Choinbhinsiúin seo.

  Nevertheless, in the case of countries which already use as emblem, in place of the red cross, the red crescent or the red lion and sun on a white ground, those emblems are also recognised by the terms of the present Convention. [GA]

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 416. #1156253

  Is sa teanga náisiúnta a bheidh na focail air agus inseoidh sé, ar an gcuid is lú de, sloinne agus céadainmneacha, dáta breithe, céim agus uimhir sheirbhíse a iompróra, agus luafar ann an cháil ina bhfuil teideal aige chun coimirce an Choinbhinsiúin seo.

  It shall be worded in the national language, shall mention at least the surname and first names, the date of birth, the rank and the service number of the bearer, and shall state in what capacity he is entitled to the protection of the present Convention.

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 417. #1156280

  Na haonaid liachta le tíortha neodracha, a bheidh údaraithe chun a seirbhísí a thabhairt do chogaíoch, faoi na coinníollacha atá leagtha amach in Airteagal 27, cuirfidh siad ar crochadh, in éineacht le bratach an Choinbhinsiúin, bratach náisiúnta an chogaígh sin, aon áit a mbainfidh an cogaíoch sin leas as an gcead a thugtar dó le hAirteagal 42.

  The medical units belonging to neutral countries, which may have been authorised to lend their services to a belligerent under the conditions laid down in Article 27, shall fly, along with the flag of the Convention, the national flag of that belligerent, wherever the latter makes use of the faculty conferred on him by Article 42.

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 418. #1156285

  Taobh amuigh de na cásanna a luaitear sna míreanna ina dhiaidh seo den Airteagal seo, ní fhéadfar feathal na Croise Deirge ar chúlra bán agus na focail “Crois Dhearg”, nó “Crois na Ginéive”, a úsáid, in aimsir shíochána ná in aimsir chogaidh, ach amháin chun na haonaid agus na bunachais liachta, an pearsanra agus na hábhair a choimircítear leis an gCoinbhinsiún seo agus le Coinbhinsiúin eile a bhaineann le cúrsaí dá samhail, a chur in iúl nó a choimirciú.

  With the exception of the cases mentioned in the following paragraphs of the present Article, the emblem of the Red Cross on a white ground and the words "Red Cross", or "Geneva Cross" may not be employed, either in time of peace or in time of war, except to indicate or to protect the medical units and establishments, the personnel and material protected by the present Convention and other Conventions dealing with similar matters.

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 419. #1156287

  Ní bheidh sé de cheart ag na cumainn náisiúnta den Chrois Dhearg, ná ag na cumainn eile a shonraítear in Airteagal 26, an feathal ar leith a thugann coimirce an Choinbhinsiúin seo a úsáid ach amháin laistigh de chompás na míre seo.

  The national Red Cross Societies and other societies designated in Article 26 shall have the right to use the distinctive emblem conferring the protection of the Convention only within the framework of the present paragraph.

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 420. #1156295

  Mar eisceacht ar leith, féadfar, i gcomhréir leis an reachtaíocht náisiúnta, agus le cead sainráite ó cheann de chumainn náisiúnta na Croise Deirge (an Chorráin Dheirg, an Leoin Dheirg agus na Gréine Deirge), feathal an Choinbhinsiúin a úsáid in aimsir shíochána chun feithiclí a úsáidtear mar otharchairr a aithint agus chun suíomh stáisiún cabhrach a mharcáil a bheidh curtha in áirithe d'aontoisc chun cóireáil in aisce a thabhairt don lucht créachtaithe nó breoite.

  As an exceptional measure, in conformity with national legislation and with the express permission of one of the national Red Cross (Red Crescent, Red Lion and Sun) Societies, the emblem of the Convention may be employed in time of peace to identify vehicles used as ambulances and to mark the position of aid stations exclusively assigned to the purpose of giving free treatment to the wounded or sick. [GA] CHAPTER VIII

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 421. #1156329

  Ar iarratas ó Pháirtí sa choinbhleacht, cuirfear fiosrúchán ar bun, ar dhóigh a shocrófar idir na Páirtithe leasmhara, faoi aon sárú a líomhnófar a rinneadh ar an gCoinbhinsiún.

  At the request of a Party to the conflict, an enquiry shall be instituted, in a manner to be decided between the interested Parties, concerning any alleged violation of the Convention.

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 422. #1156352

  Déanfaidh Comhairle Chónaidhme na hEilvéise socrú chun tiontú oifigiúil ar an gCoinbhinsiún a dhéanamh sa Rúisis agus sa Spáinnis.

  The Swiss Federal Council shall arrange for official translations of the Convention to be made in the Russian and Spanish languages. [GA]

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 423. #1156364

  Tiocfaidh an Coinbhinsiún seo i bhfeidhm sé mhí tar éis dhá ionstraim dhaingniúcháin ar a laghad a bheith taiscthe.

  The present Convention shall come into force six months after not less than two instruments of ratification have been deposited.

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 424. #1156449

  I gcás cogaíochta idir fórsaí talún agus muirfhórsaí Páirtithe sa choinbhleacht, ní bheidh feidhm ag forálacha an Choinbhinsiúin seo ach amháin maidir le fórsaí ar bord loinge.

  In case of hostilities between land and naval forces of Parties to the conflict, the provisions of the present Convention shall apply only to forces on board ship.

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 425. #1156451

  Fórsaí a chuirfear i dtír, tiocfaidh siad láithreach faoi réir forálacha Choinbhinsiún na Ginéive le haghaidh feabhsú staid an lucht Créachtaithe agus an lucht Breoite i bhFórsaí Armtha ar an Machaire den 12 Lúnasa, 1949.

  Forces put ashore shall immediately become subject to the provisions of the Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Form in the Field of August 12, 1949. [GA]

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 426. #1156477

  Ní chuireann forálacha an Choinbhinsiúin seo aon bhac ar na gníomhaíochtaí daonchairdiúla a ghabhfaidh Coiste Idirnáisiúnta na Croise Deirge nó aon eagraíocht daonchairdiúil neamhchlaonta eile de láimh, faoi réir thoiliú na bPáirtithe sa choinbhleacht áirithe, chun an lucht créachtaithe, breoite agus longbhriste, pearsanra liachta agus séiplínigh, a choimirciú agus chun fóirithint orthu.

  The provisions of the present Convention constitute no obstacle to the humanitarian activities which the International Committee of the Red Cross or any other impartial humanitarian organisation may, subject to the consent of the Parties to the conflict concerned, undertake for the protection of wounded, sick and shipwrecked persons, medical personnel and chaplains, and for their relief. [GA]

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 427. #1156493

  I gcásanna inar dóigh leo é a bheith fóinteach ar mhaithe le daoine coimircithe, go mór mór i gcás easaontais idir na Páirtithe sa choinbhleacht maidir le feidhmiú nó léiriú forálacha an Choinbhinsiúin seo, tabharfaidh na Cumhachtaí Coimirceacha a gcuidiú chun an t-easaontas a réiteach.

  In cases where they deem it advisable in the interest of protected persons, particularly in cases of disagreement between the Parties to the conflict as to the application or interpretation of the provisions of the present Convention, the Protecting Powers shall lend their good offices with a view to settling the disagreement.

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 428. #1156576

  Déanfar, a luaithe is féidir, an t-eolas thuasluaite a chur go dtí an oifig eolais a thuairiscítear in Airteagal 122 de Choinbhinsiún na Ginéive maidir le Cóireáil Príosúnach Cogaidh den 12 Lúnasa, 1949, agus cuirfidh an oifig sin an t-eolas sin ar aghaidh chun na Cumhachta a bhfuil na daoine sin ina cleithiúnas tríd an gCumhacht Choimirceach agus trí Lár-Ghníomhaireacht na bPríosúnach Cogaidh.

  As soon as possible the above mentioned information shall be forwarded to the information bureau described in Article 122 of the Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War of August 12, 1949, which shall transmit this information to the Power on which these persons depend through the intermediary of the Protecting Power and of the Central Prisoners of War Agency.

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 429. #1156586

  Má chuirtear daoine marbha i dtír beidh feidhm ag forálacha Choinbhinsiún na Ginéive le haghaidh Feabhsú staid an Lucht Créachtaithe agus an Lucht Breoite i bhFórsaí Armtha ar an Machaire den 12 Lúnasa, 1949.

  If dead persons are landed, the provisions of the Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field of August 12, 1949, shall be applicable. [GA]

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 430. #1156647

  Féadfaidh na Páirtithe sa choinbhleacht, go haontaobhach nó trí chomhaontuithe ar leith, breathnadóirí neodracha a chur ar bord a long a dheimhneoidh go bhfuil forálacha an Choinbhinsiún seo á gcomhlíonadh go cruinn.

  Parties to the conflict may, either unilaterally or by particular agreements, put on board their ships neutral observers who shall verify the strict observation of the provisions contained in the present Convention. [GA]

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 431. #1156726

  Mar sin féin, i gcás tíortha a úsáideann cheana féin, mar fheathal, in ionad na croise deirge, an corrán dearg nó an leon dearg agus an ghrian dhearg ar chúlra bán, aithnítear na feathail sin freisin de réir téarmaí an Choinbhinsiúin seo.

  Nevertheless, in the case of countries which already use as emblem, in place of the red cross, the red crescent or the red lion and sun on a white ground, these emblems are also recognised by the terms of the present Convention. [GA]

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 432. #1156733

  Is sa teanga náisiúnta a bheidh na focail air agus inseoidh sé, ar an gcuid is lú de, sloinne agus céad-ainmneacha, dáta breithe, céim agus uimhir sheirbhíse a iompróra, agus luafar ann an cháil ina bhfuil teideal aige chun coimirce an Choinbhinsiúin seo.

  It shall be worded in the national language, shall mention at least the surname and first names, the date of birth, the rank and the service number of the bearer, and shall state in what capacity he is entitled to the protection of the present Convention.

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 433. #1156805

  Ar iarratas ó Pháirtí sa choinbhleacht, cuirfear fiosrúchán ar bun, ar dhóigh a shocrófar idir na Páirtithe leasmhara, i dtaobh aon sáraithe a líomhnófar a rinneadh ar an gCoinbhinsiún.

  At the request of a Party to the conflict, an enquiry shall be instituted, in a manner to be decided between the interested Parties, concerning any alleged violation of the Convention.

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 434. #1156816

  Déanfaidh Comhairle Chónaidhme na hEilvéise socrú chun tiontú oifigiúil ar an gCoinbhinsiún a dhéanamh sa Rúisis agus sa Spáinnis.

  The Swiss Federal Council shall arrange for official translations of the Convention to be made in the Russian and Spanish languages. [GA]

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 435. #1156828

  Tiocfaidh an Coinbhinsiún seo i bhfeidhm sé mhí tar éis dhá ionstraim dhaingniúcháin ar a laghad a bheith taiscthe.

  The present Convention shall come into force six months after not less than two instruments of ratification have been deposited.

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 436. #1156833

  Gabhann an Coinbhinsiún seo ionad Deichiú Coinbhinsiún an Háig den 18 Deireadh Fómhair, 1907, chun Prionsabail Choinbhinsiún na Ginéive de 1906, a Oiriúnú don Chogaíocht ar Muir, i gcúrsaí caidrimh idir na hArdpháirtithe Conarthacha.

  The present Convention replaces the Tenth Hague Convention of October 18, 1907 for the Adaptation to Maritime Warfare of the Principles of the Geneva Convention of 1906, in relations between the High Contracting Parties. [GA]

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 437. #1156880

  Tá na daoine a bhfuil a síniú anseo thíos, Lánchumhachtaigh ó na Rialtais a raibh ionadaithe uathu ag an gComhdháil Taidhleoireachta a tionóladh sa Ghinéive ón 21 Aibreán go dtí an 12 Lúnasa, 1949, chun athbhreithniú a dhéanamh ar an gCoinbhinsiún a rinneadh sa Ghinéive an 27 Iúil, 1929, maidir le Cóireáil Príosúnach Cogaidh, tar éis comhaontú mar a leanas:

  The undersigned Plenipotentiaries of the Governments represented at the Diplomatic Conference held at Geneva from April 21 to August 12, 1949, for the purpose of revising the Convention concluded at Geneva on July 27, 1929, relative to the Treatment of Prisoners of War, have agreed as follows: [GA] PART I

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 438. #1156947

  C. Ní dhéanfaidh an tAirteagal seo difir ar bith do stádas pearsanra liachta agus séiplíneach mar a fhoráiltear ina leith in Airteagal 33 den Choinbhinsiún seo.

  C. This Article shall in no way affect the status of medical personnel and chaplains as provided for in Article 33 of the present Convention. [GA]

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 439. #1156990

  I gcásanna inar dóigh leo é a bheith fóinteach ar mhaithe le daoine coimircithe, go mór mór i gcás easaontais idir na Páirtithe sa choinbhleacht maidir le feidhm nó léiriú forálacha an Choinbhinsiúin seo, tabharfaidh na Cumhachtaí Coimirceacha a gcuidiú chun an t-easaontas a réiteach.

  In cases where they deem it advisable in the interests of protected persons, particularly in cases of disagreement between the Parties to the conflict as to the application or interpretation of the provisions of the present Convention, the Protecting Powers shall lend their good offices with a view to settling the disagreement.

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 440. #1157002

  Nuair a aistreofar príosúnaigh chogaidh sna himthosca sin, is ar an gCumhacht a ghlacfaidh iad a bheidh sé de fhreagracht an Coinbhinsiún a chur i bhfeidhm fad a bheidh siad faoi choimeád ag an gCumhacht sin.

  When prisoners of war are transferred under such circumstances, responsibility for the application of the Convention rests on the Power accepting them while they are in its custody.

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 441. #1157009

  Toirmisctear aon ghníomh nó neamhghníomh neamhdhleathach ag an gCumhacht Choinneála a thabharfaidh bás príosúnaigh chogaidh ina coimeád nó a bheadh ina chontúirt mhór dá shláinte, agus measfar gur sárú tromchúiseach ar an gCoinbhinsiún seo é.

  Any unlawful act or omission by the Detaining Power causing death or seriously endangering the health of a prisoner of war in its custody is prohibited, and will be regarded as a serious breach of the present Convention.

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 442. #1157087

  Faoi réir forálacha an Choinbhinsiúin seo maidir le smachtbhannaí pionósacha agus araíonachta, ní cead príosúnaigh chogaidh a choimeád i ndlúthghaibhniú ach amháin nuair is gá sin ar mhaithe lena sláinte, agus sa chás sin féin ní cead é ach fad a mhairfidh na himthosca a thugann gur gá an gaibhniú sin.

  Subject to the provisions of the present Convention relative to penal and disciplinary sanctions, prisoners of war may not be held in close confinement except where necessary to safeguard their health and then only during the continuation of the circumstances which make such confinement necessary.

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 443. #1157204

  Gheobhaidh siad, áfach, ar an gcuid is lú de, tairbhe agus coimirce an Choinbhinsiúin seo, agus tabharfar dóibh freisin na saoráidí go léir is gá chun go bhféadfaidh siad aireachas liachta a thabhairt do phríosúnaigh chogaidh agus friotháil orthu i gcúrsaí reiligiúin.

  They shall, however, receive as a minimum the benefits and protection of the present Convention, and shall also be granted all facilities necessary to provide for the medical care of, and religious ministrations to prisoners of war.

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 444. #1157538

  Más dóigh leis an gCumhacht Choinneála gur gá teorainn a chur leis an líon litreacha agus cártaí a chuirfidh gach príosúnach cogaidh amach, ceadófar ar a laghad dhá litir agus ceithre chárta in aghaidh na míosa, taobh amuigh de na cártaí dá bhforáiltear in Airteagal 70, agus beidh na litreacha agus na cártaí sin chomh cosúil agus is féidir leis na samplaí a ghabhann leis an gCoinbhinsiún seo.

  If the Detaining Power deems it necessary to limit the number of letters and cards sent by each prisoner of war, the said number shall not be less than two letters and four cards monthly, exclusive of the capture cards provided for in Article 70, and conforming as close by as possible to the models annexed to the present Convention.

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 445. #1157716

  (2) stopadh na bpribhléidí a dheonaítear de bhreis agus de bharr ar an gcóireáil dá bhforáiltear sa Choinbhinsiún seo;

  (2) discontinuance of privileges granted over and above the treatment provided for by the present Convention;

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 446. #1157828

  Ní féidir pianbhreith a chur go dleathach ar phríosúnach cogaidh mura rud é go mbeidh sí fógartha ag na cúirteanna céanna, de réir an nós imeachta céanna, a bheadh ann i gcás comhaltaí d'fhórsaí armtha na Cumhachta Coinneála, agus, fairis sin, go mbeidh forálacha an Choinbhinsiúin seo comhlíonta.

  A prisoner of war can be validly sentenced only if the sentence has been pronounced by the same courts according to the same procedure as in the case of members of the armed forces of the Detaining Power, and if, furthermore, the provisions of the present Chapter have been observed. [GA]

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 447. #1158019

  Déanfar deimhnithe báis, san fhoirm a ghabhann leis an gCoinbhinsiún seo, nó liostaí arna ndeimhniú ag oifigeach freagrach, de na daoine uile a gheobhaidh bás ina bpríosúnaigh chogaidh, a chur ar aghaidh chomh tapa agus is féidir go dtí an Oifig Eolais i dtaobh Príosúnach Cogaidh a bheidh bunaithe de réir Airteagal 122.

  Death certificates, in the form annexed to the present Convention, or lists certified by a responsible officer, of all persons who die as prisoners of war shall be forwarded as rapidly as possible to the prisoner of War Information Bureau established in accordance with Article 122.

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 448. #1158138

  Ar iarratas ó Pháirtí sa choinbhleacht, cuirfear fiosrúchán ar bun, ar dhóigh a shocrófar idir na Páirtithe leasmhara, faoi aon sárú a líomhnófar a rinneadh ar an gCoinbhinsiún.

  At the request of a Party to the conflict, an enquiry shall be instituted, in a manner to be decided between the interested Parties, concerning any alleged violation of the Convention.

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 449. #1158149

  Déanfaidh Comhairle Chónaidhme na hEilvéise socrú chun tiontú oifigiúil ar an gCoinbhinsiún a dhéanamh sa Rúisis agus sa Spáinnis.

  The Swiss Federal Council shall arrange for official translations of the Convention to be made in the Russian and Spanish languages. [GA]

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 450. #1158164

  [EN] Tiocfaidh an Coinbhinsiún seo i bhfeidhm sé mhí tar éis dhá ionstraim dhaingniúcháin ar a laghad a bheith taiscthe.

  The present Convention shall come into force six months after not less than two instruments of ratification have been deposited.

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 451. #1158261

  I gcríoch na bPáirtithe sa choinbhleacht, scoirfidh feidhm an Choinbhinsiúin seo ar chríochnú ginearálta na n-oibríochtaí míleata.

  In the territory of Parties to the conflict, the application of the present Convention shall cease on the general close of military operations.

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 452. #1158307

  I gcásanna inar dóigh leo é a bheith fóinteach ar mhaithe le daoine coimircithe, go mór mór i gcás easaontais idir na Páirtithe sa choinbhleacht maidir le feidhm nó léiriú forálacha an Choinbhinsiúin seo, tabharfaidh na Cumhachtaí Coimirceacha a gcuidiú chun an t-easaontas a réiteach.

  In cases where they deem it advisable in the interest of protected persons, particularly in cases of disagreement between the Parties to the conflict as to the application or interpretation of the provisions of the present Convention, the Protecting Powers shall lend their good offices with a view to settling the disagreement.

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 453. #1158363

  Is é an Stát a eiseoidh an crios muinchille sin agus beidh air an feathal dá bhforáiltear in Airteagal 38 de Choinbhinsiún na Ginéive le haghaidh Feabhsú Staid an Lucht Créachtaithe agus Breoite i bhFórsaí Armtha ar an Machaire den 12 Lúnasa, 1949.

  This armlet shall be issued by the State and shall bear the emblem provided for in Article 38 of the Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field of August 12, 1949.

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 454. #1158533

  Nuair a bheidh na bearta smachta a luaitear sa Choinbhinsiún seo á gcur i bhfeidhm ag an gCumhacht Choinneála, ní áireoidh sí mar eachtrannaigh naimhdeacha ar an aon fhoras amháin gur de náisiúntacht Stáit naimhdigh iad de jure, dídeanaithe nach bhfuil, iarbhír, faoi choimirce aon Rialtais.

  In applying the measures of control mentioned in the present Convention, the Detaining Power shall not treat as enemy aliens exclusively on the basis of their nationality de jure of an enemy State, refugees who do not, in fact, enjoy the protection of any Government. [GA]

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 455. #1158541

  Má aistrítear daoine coimircithe sna himthosca sin, is ar an gCumhacht a ghlacfaidh iad a bheidh sé de fhreagracht an Coinbhinsiún seo a chur i bhfeidhm fad a bheidh siad faoi choimeád aici.

  If protected persons are transferred under such circumstances, responsibility for the application of the present Convention rests on the Power accepting them, while they are in its custody.

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 456. #1158623

  Faoi réir forálacha Coinbhinsiún idirnáisiúnta eile, déanfaidh an Chumhacht Forghabhála socruithe chun a áirithiú go n-íocfar a luach cóir ar aon earraí a thógfar.

  Subject to the provisions of other international Conventions, the Occupying Power shall make arrangements to ensure that fair value is paid for any requisitioned goods.

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 457. #1158682

  Fanfaidh péindlithe na gcríocha faoi fhorghabháil i bhfeidhm, ach go bhféadfaidh an Chumhacht Forghabhála iad a aisghairm nó a fhionraí i gcásanna inar baol iad dá slándáil nó inar bacinn iad ar fheidhmiú an Choinbhinsiúin seo.

  The penal laws of the occupied territory shall remain in force, with the exception that they may be repealed or suspended by the Occupying Power in cases where they constitute a threat to its security or an obstacle to the application of the present Convention.

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 458. #1159001

  Tabharfar teagasc don fhoireann a bheidh i mbun na n-imtheorannaithe ar fhorálacha an Choinbhinsiúin seo agus ar na bearta riaracháin chun é a chur i bhfeidhm.

  The staff in control of internees shall be instructed in the provisions of the present Convention and of the administrative measures adopted to ensure its application.

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 459. #1159409

  Ar iarratas ó Pháirtí sa choinbhleacht, cuirfear fiosrúchán ar bun, ar dhóigh a chinnfear idir na Páirtithe leasmhara, faoi aon sárú a líomhnófar a rinneadh ar an gCoinbhinsiún.

  At the request of a Party to the conflict, an enquiry shall be instituted, in a manner to be decided between the interested Parties, concerning any alleged violation of the Convention.

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 460. #1159420

  Déanfaidh Comhairle Chónaidhme na hEilvéise socrú chun tiontú oifigiúil ar an gCoinbhinsiún a dhéanamh sa Rúisis agus sa Spáinnis.

  The Swiss Federal Council shall arrange for official translations of the Convention to be made in the Russian and Spanish languages. [GA]

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 461. #1159431

  Tiocfaidh an Coinbhinsiún seo i bhfeidhm sé mhí tar éis dhá ionstraim dhaingniúcháin ar a laghad a bheith taiscthe. [EN]

  The present Convention shall come into force six months after not less than two instruments of ratification have been deposited.

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 462. #1168965

  (3) Ní dhéanfaidh an Rialtas ordú faoin alt seo ag feidhmiú aon cheann d'fhorálacha an Achta seo i leith aon tíre nach páirtí i gCoinbhinsiún a bhaineann le cóipcheart agus ar páirtí ann an Stát freisin, mura deimhin leis an Rialtas, i leith na haicme saothar nó an ábhair eile lena mbaineann na forálacha sin, go bhfuil socrú déanta, nó go ndéanfar socrú, faoi dhlíthe na tíre sin trína dtabharfar cosaint dhóthanach d'úinéirí cóipchirt faoin Acht seo.

  (3) The Government shall not make an order under this section applying any of the provisions of this Act in respect of any country which is not a party to a Convention relating to copyright to which the State is also a party, unless the Government is satisfied that, in respect of the class of works or other subject matter to which those provisions relate, provision has been or will be made under the laws of that country whereby adequate protection will be given to owners of copyright under this Act.

  Uimhir 10 de 1963: AN tACHT CÓIPCHIRT, 1963

 463. #1170224

  —(1) Féadfaidh an tAire ó am go ham cibé orduithe a dhéanamh is dóigh leis is gá nó is fóirsteanach chun an Coinbhinsiún, agus Reacht na Gníomhaireachta dá dtagraítear sa Choinbhinsiún agus aon mhodhnuithe a dhéanfar ar an Reacht, a chomhlíonadh, agus chun éifeacht a thabhairt dóibh sin nó d'aon cheann dá bhforálacha, agus beidh feidhm dlí ag gach ordú den sórt sin sa Stát.

  —(1) The Minister may from time to time make such orders as appear to him necessary or expedient for carrying out the Convention and the Statute of the Agency referred to in the Convention and any modifications made to the Statute and for giving effect thereto or to any of the provisions thereof and every such order shall have the force of law in the State.

  Uimhir 15 de 1963: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA (EUROCONTROL), 1963

 464. #1170232

  —Féadfaidh an tAire cibé suimeanna ar a gcinnfidh sé, le toiliú an Aire Airgeadais, is suimeanna a mbeidh dliteanas a n-íoctha air faoin gCoinbhinsiún, a íoc leis an Eagraíocht ó am go ham, as airgead a sholáthróidh an tOireachtas.

  —The Minister may pay to the Organisation from time to time, out of moneys provided by the Oireachtas, such sums as, with the consent of the Minister for Finance, he may determine, being sums for the payment of which the State is liable under the Convention.

  Uimhir 15 de 1963: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA (EUROCONTROL), 1963

 465. #1170250

  —(1) Féadfaidh an tAire le hordú a shocrú go gcoinneofar aerárthaí chun a áirithiú go gcomhlíonfar an Coinbhinsiún, aon ordú nó rialachán faoin Acht seo nó údarás chun dul ar aghaidh a d'eisigh an Eagraíocht nó a eisíodh thar a ceann.

  —(1) The Minister may by order provide for the detention of aircraft to secure compliance with the Convention, any order or regulation under this Act or an authorisation to proceed issued by or on behalf of the Organisation.

  Uimhir 15 de 1963: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA (EUROCONTROL), 1963

 466. #1174073

  —(1) Aon uair is dóigh leis an Aire Airgeadais gur gá nó gur fóirsteanach aon earraí a fhuascailt ó dhleachtanna custam is inmhuirir d'fhonn déanamh de réir choinbhinsiúin nó chomhaontú idirnáisiúnta ar páirtí ann an Stát agus a bhaineann le hábhair seachas caidreamh tráchtála, féadfaidh sé le hordú foráil a dhéanamh i dtaobh fuascailt na n-earraí sin ó gach dleacht nó ó aon dleacht acu sin i cibé cúinsí agus faoi réir cibé coinníollacha a shonrófar san ordú.

  —(1) The Minister for Finance, whenever he considers that f it is necessary or expedient to relieve any goods from customs duties chargeable with a view to conforming with an international convention or agreement to which the State is a party and which relates to matters other than commercial relations, may by order provide for the relief of those goods from all or any of those duties in such circumstances and subject to such conditions as may be specified in the order.

  Uimhir 23 de 1963: AN tACHT AIRGEADAIS, 1963

 467. #1189382

  Leasú ar an Acht um Choinbhinsiúin na Ginéive, 1962 . 1962, Uimh. 11 .

  Amendment of Geneva Conventions Act, 1962 .

  Uimhir 5 de 1964: AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL, 1964

 468. #1190773

  (b) nach ndéanfar iarratas coinbhinsiúin a iardhátú faoin bhfo-alt seo go dtí dáta is déanaí ná an dáta deiridh ar a bhféadfaí, faoi na forálacha roimhe seo den Acht seo, an t-iarratas a dhéanamh.

  ( b ) a convention application shall not be post-dated under this subsection to a date later than the last date on which, under the foregoing provisions of this Act, the application could have been made.

  Uimhir 12 de 1964: ACHT NA bPAITINNÍ, 1964

 469. #1190805

  (b) de bhun iarratais choinbhinsiúin a bunaíodh ar iarratas ar chosaint a rinneadh i dtír choinbhinsiúin roimh an dáta sin.

  ( b ) in pursuance of a convention application founded upon an application for protection made in a convention country before that date.

  Uimhir 12 de 1964: ACHT NA bPAITINNÍ, 1964

 470. #1190916

  (h) i gcás iarratais choinbhinsiúin, nach ndearnadh an t-iarratas laistigh den tréimhse a bheidh forordaithe faoi fho-alt (3) d'alt 6 den Acht seo ó dháta an chéad iarratais ar chosaint don aireagán a rinne an t-iarratasóir nó duine óna ngabhann sé teideal i dtír choinbhinsiúin,

  ( h ) that, in the case of a convention application, the application was not made within the period prescribed under subsection (3) of section 6 of this Act from the date of the first application for protection for the invention made in a convention country by the applicant or a person from whom he derives title,

  Uimhir 12 de 1964: ACHT NA bPAITINNÍ, 1964

 471. #1192136

  Ar choinníoll go bhféadfar dearbhú a dhéanamh mar a dúradh chun críocha forálacha uile nó aon chuid d'fhorálacha an Achta seo, agus i gcás tíre nach mbeidh dearbhú i bhfeidhm ina leith ach chun críocha cuid d'fhorálacha an Achta seo, go measfar gur tír choinbhinsiúin í chun críocha na bhforálacha sin amháin.

  Provided that a declaration may be made as aforesaid for the purposes either of all or of some only of the provisions of this Act, and a country in the case of which a declaration made for the purposes of some only of the provisions of this Act is in force shall be deemed to be a convention country for the purposes of those provisions only.

  Uimhir 12 de 1964: ACHT NA bPAITINNÍ, 1964

 472. #1192159

  ach ní thabharfar aird ar aon nochtadh a rinne aon doiciméad den sórt sin mura gcomhdaítear cóip den doiciméad san Oifig leis an iarratas coinbhinsiúin nó laistigh de cibé tréimhse a fhorordófar tar éis an t-iarratas sin a chomhdú.

  but no account shall be taken of any disclosure effected by any such document unless a copy of the document is filed at the Office with the convention application or within such period as may be prescribed after the filing of that application.

  Uimhir 12 de 1964: ACHT NA bPAITINNÍ, 1964

 473. #1199409

  ACHT DO THABHAIRT ÉIFEACHTA DO LEASUITHE ÁIRITHE AR AN gCOINBHINSIÚN IDIRNÁISIÚNTA CHUN TRUAILLIÚ NA FARRAIGE LE hOLA A CHOSC 1954, AGUS CHUN NA CRÍCHE SIN AGUS CHUN CRÍOCHA EILE DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ AN ACHTA UM OLA-THRUAILLIÚ NA FARRAIGE, 1956 .

  AN ACT TO GIVE EFFECT TO CERTAIN AMENDMENTS OF THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PREVENTION OF POLLUTION OF THE SEA BY OIL 1954, AND FOR THAT AND OTHER PURPOSES TO AMEND AND EXTEND THE OIL POLLUTION OF THE SEA ACT, 1956 .

  Uimhir 1 de 1965: AN tACHT UM OLA-THRUAILLIÚ NA FARRAIGE (LEASÚ), 1965

 474. #1200677

  (2) Aon dliteanas chun damáistí a íoc a fhorchuirtear le hAirteagal 17 de Choinbhinsiún Warsaw nó de Choinbhinsiún Guadalajara ar iompróir i leith báis phaisinéara is dliteanas é in ionad aon dliteanais de chuid an iompróra i leith bhás an phaisinéara sin faoi aon reacht (lena n-áirítear Cuid IV den Acht um Dhliteanas Sibhialta, 1961) nó faoin dlí coiteann, agus beidh éifeacht ag na forálacha seo a leanas maidir leis an gcaingean chun an dliteanas a fhorchuirtear amhlaidh a chur i bhfeidhm—

  (2) Any liability to pay damages imposed by Article 17 of the Warsaw Convention or the Guadalajara Convention on a carrier in respect of the death of a passenger shall be in substitution for any liability of the carrier in respect of the death of that passenger under any statute (including Part IV of the Civil Liability Act, 1961 ) or at common law, and the following provisions shall have effect in relation to the action to enforce the liability so imposed—

  Uimhir 6 de 1965: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1965

 475. #1200693

  (3) San alt seo ciallaíonn ‘Coinbhinsiún Guadalajara’ an Coinbhinsiún, i bhForlíonadh ar Choinbhinsiún Warsaw, um aontú rialacha áirithe maidir le hiompar idirnáisiúnta d'aer a dhéanfaidh duine seachas an t-iompróir conarthach, a rinneadh i Guadalajara, Meicsiceo, an 18ú lá de Mheán Fómhair, 1961.”

  (3) In this section 'the Guadalajara Convention' means the Convention, supplementary to the Warsaw Convention, for the unification of certain rules relating to international carriage by air performed by a person other than the contracting carrier done at Guadalajara, Mexico, on the 18th day of September, 1961."

  Uimhir 6 de 1965: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1965

 476. #1200860

  I Bhforlíonadh ar Choinbhinsiún Warsaw, um Aontú Rialacha Áirithe Maidir le hIompar Idirnáisiúnta d'Aer a Dhéanfaidh Duine Seachas an tIompróir Conarthach.

  SUPPLEMENTARY TO THE WARSAW CONVENTION, FOR THE UNIFICATION OF CERTAIN RULES RELATING TO INTERNATIONAL CARRIAGE BY AIR PERFORMED BY A PERSON OTHER THAN THE CONTRACTING CARRIER.

  Uimhir 6 de 1965: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1965

 477. #1200889

  Ar a shon sin, ní chuirfidh aon ghníomh nó neamhghníomh den sórt sin an t-iompróir iarbhír faoi dhliteanas is mó ná na teorainneacha a shonraítear in Airteagal 22 de Choinbhinsiún Warsaw.

  Nevertheless, no such act or omission shall subject the actual carrier to liability exceeding the limits specified in Article 22 of the Warsaw Convention.

  Uimhir 6 de 1965: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1965

 478. #1200894

  Ar a shon sin, ní bheidh éifeacht le horduithe dá dtagraítear in Airteagal 12 de Choinbhinsiún Warsaw ach amháin nuair is chun an iompróra chonarthaigh a dhíreofar iad.

  Nevertheless, orders referred to in Article 12 of the Warsaw Convention shall only be effective if addressed to the contracting carrier. [GA]

  Uimhir 6 de 1965: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1965

 479. #1200917

  Aon chlásal a bheidh i gcomhaontú um iompar, agus gach comhaontú speisialta a rinneadh sular tharla an damáiste, lena n-airbheartóidh na páirtithe na rialacha a leagtar síos leis an gCoinbhinsiún seo a shárú, cibé acu trína chinneadh cad é an dlí a bheidh le cur i bhfeidhm, nó trí na rialacha maidir le dlínse a athrú, beidh sé ar neamhní.

  Any clause contained in an agreement for carriage and all special agreements entered into before the damage occurred by which the parties purport to infringe the rules laid down by this Convention, whether by deciding the law to be applied, or by altering the rules as to jurisdiction, shall be null and void.

  Uimhir 6 de 1965: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1965

 480. #1200918

  Ar a shon sin, i gcás lasta a iompar ceadaítear clásail eadrána, faoi réir an Choinbhinsiúin seo, más i gceann de na dlínsí dá dtagraítear in Airteagal VIII atá an eadráin le déanamh.

  Nevertheless, for the carriage of cargo arbitration clauses are allowed, subject to this Convention, if the arbitration is to take place in one of the jurisdictions referred to in Article VIII. [GA]

  Uimhir 6 de 1965: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1965

 481. #1200921

  Ach amháin mar a fhoráiltear in Airteagal VII, ní bheidh éifeacht ag aon ní sa Choinbhinsiún seo ar chearta agus oibleagáidí an dá iompróir eatarthu féin.

  Except as provided in Article VII, nothing in this Convention shall affect the rights and obligations of the two carriers between themselves. [GA]

  Uimhir 6 de 1965: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1965

 482. #1200935

  A luaithe a bheidh cúig cinn de na Stáit a shínigh é tar éis a n-ionstraimí ag daingniú an Choinbhinsiún seo a thaisceadh, tiocfaidh sé i bhfeidhm eatarthu ar an nóchadú lá tar éis dáta an chúigiú ionstraim dhaingniúcháin a thaisceadh.

  As soon as five of the signatory States have deposited their instruments of ratification of this Convention, it shall come into force between them on the ninetieth day after the date of the deposit of the fifth instrument of ratification.

  Uimhir 6 de 1965: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1965

 483. #1200957

  Féadfaidh aon Stát Conarthach, an tráth a dhaingneoidh sé an Coinbhinsiún seo nó a ghabhfaidh sé leis, nó tráth ar bith dá éis sin, a dhearbhú trí fhógra do Rialtas Stáit Aontaithe Mheicsiceo go mbeidh réim ag an gCoinbhinsiún maidir le haon cheann de na críocha a bhfuil sé freagrach ina chaidreamh coigríche.

  Any Contracting State may at the time of its ratification of or accession to this Convention or at any time thereafter declare by notification to the Government of the United States of Mexico that the Convention shall extend to any of the territories for whose international relations it is responsible.

  Uimhir 6 de 1965: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1965

 484. #1200983

  Déanfaidh Rialtas Stáit Aontaithe Mheicsiceo tiontú oifigiúil ar théacs an Choinbhinsiúin a bhunú sa Rúisis. [EN]

  The Government of the United States of Mexico will establish an official translation of the text of the Convention in the Russian language.

  Uimhir 6 de 1965: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1965

 485. #1200984

  Taiscfear an Coinbhinsiún seo le Rialtas Stáit Aontaithe Mheicsiceo lena bhfanfaidh sé, de réir Airteagal XI, ar oscailt chun a shínithe, agus cuirfidh an Rialtas sin cóipeanna deimhnithe de go dtí an tEagras Idirnáisiúnta um Eitlíocht Shibhialta agus go dtí gach Stát is Comhalta de na Náisiúin Aontaithe nó d'aon Sainghníomhaireacht. [EN]

  This Convention shall be deposited with the Government of the United States of Mexico with which, in accordance with Article XI, it shall remain open for signature, and that Government shall send certified copies thereof to the International Civil Aviation Organisation and to all States Members of the United Nations or of any Specialised Agency.

  Uimhir 6 de 1965: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1965

 486. #1204341

  —(1) Más rud é, trí aon chomhaontú nó coinbhinsiún idirnáisiúnta a mbeidh an Stát ina pháirtí ann, go ndéanfar comhshocraíocht (dá ngairtear comhshocraíocht um eiseachadadh san Acht seo) le tír eile chun go dtabharfaidh an dá thír suas dá chéile daoine a bhfuil lorg orthu lena n-ionchúiseamh nó lena bpionósú, nó más deimhin leis an Rialtas go gcuirfidh tír eile saoráidí cómhalartacha leis an éifeacht sin ar fáil, féadfaidh an Rialtas, le hordú, an Chuid seo a chur chun feidhme maidir leis an tír sin.

  —(1) Where by any international agreement or convention to which the State is a party an arrangement (in this Act referred to as an extradition agreement) is made with another country for the surrender by each country to the other of persons wanted for prosecution or punishment or where the Government are satisfied that reciprocal facilities to that effect will be afforded by another country, the Government may by order apply this Part in relation to that country.

  Uimhir 17 de 1965: AN tACHT UM EISEACHADADH, 1965

 487. #1209001

  Éifeacht sriantachtaí ar inniúlacht. [Coinbhinsiún an Hág, Airt. 5]

  Effect of restrictions on capacity.

  Uimhir 27 de 1965: AN tACHT COMHARBAIS, 1965

 488. #1214862

  (a) mura lú ná cúig chéad tonna tonnáiste comhiomlán na loinge agus go mbeidh sí ag gabháil ar thurais idirnáisiúnta, deimhniú san fhoirm a fhorordaíonn an Coinbhinsiún;

  (a) if the ship is of not less than five hundred tons gross tonnage and is to be engaged on international voyages, a certificate in the form prescribed by the Convention;

  Uimhir 20 de 1966: AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA, 1966

 489. #1214872

  (i) deimhniú díolúine a déarfaidh cé acu de cheanglais an Choinbhinsiúin, is ceanglais a chuirtear chun críche leis na rialacha agus is inchurtha chun feidhme mar a dúradh, óna bhfuil an long díolmhaithe agus a déarfaidh go bhfuil an díolúine faoi réir an choinníll an long do ghabháil ar na turais agus í do chomhlíonadh na gcoinníollacha (más ann) a shonraítear sa deimhniú;

  (i) an exemption certificate stating which of the requirements of the Convention, being requirements implemented by the rules and applicable as aforesaid, the ship is exempt from and that the exemption is conditional on the ship's plying on the voyages and complying with the other conditions (if any) specified in the certificate;

  Uimhir 20 de 1966: AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA, 1966

 490. #1215003

  —I gcás ina n-iarrfaidh an tAire, faoi alt 27 (a) d'Acht 1952, ar rialtas aon tíre lena mbaineann an Coinbhinsiún deimhnithe den sórt a údaraítear don Aire a eisiúint faoi alt 20 (3), alt 22 (2) nó alt 23 (2) den Acht, nó faoi mhír (a) d'alt 4 (2) den Acht seo a eisiúint i leith loinge, agus go mbeidh an rialtas sin toilteanach deimhniú coinníollta a eisiúint faoin gcéanna de bhun an iarrtha sin, ach nach mbeidh siad toilteanach an deimhniú díolúine comhfhreagrach a eisiúint, féadfaidh an tAire an deimhniú díolúine sin a eisiúint i leith na loinge sin.

  —Where the Minister, under section 27 (9) of the Act of 1952, requests the government of a country to which the Convention applies to issue in respect of a ship such certificates as he is authorised to issue under section 20 (3), section 22 (2) or section 23 (2) of that Act or under paragraph (a) of section 4 (2) of this Act, and that government is willing to issue, in pursuance of that request, a qualified certificate thereunder but is not willing to issue the corresponding exemption certificate, the Minister may issue that exemption certificate in respect of the ship.

  Uimhir 20 de 1966: AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA, 1966

 491. #1215067

  (b) go ndéileálfar le haon deimhniú arbh éard é roimh thosach feidhme an Achta seo deimhniú Coinbhinsiúin Sábháilteachta inghlactha de réir brí Acht 1952 mar a achtaíodh ar dtús é ionann is dá mba dheimhniú Coinbhinsiúin Sábháilteachta inghlactha é de réir brí an Achta sin arna leasú leis an Acht seo.

  (b) any certificate which immediately before the commencement of this Act was an accepted Safety Convention certificate within the meaning of the Act of 1952 as originally enacted may be treated as if it were an accepted Safety Convention certificate within the meaning of that Act as amended by this Act.

  Uimhir 20 de 1966: AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA, 1966

 492. #1226956

  —(1) An daingniú atá déanta le halt 12 den Acht Airgeadais, 1950 , ar an gCoinbhinsiún atá leagtha amach i Sceideal 8 agus a rinneadh an 13ú lá de Mheán Fómhair, 1949, idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Stát Aontaithe Mheiriceá ní dhéanann aisghairm an ailt sin 12 leis an Acht seo difear dó.

  —(1) The confirmation, by section 12 of the Finance Act, 1950 , of the Convention set forth in Schedule 8 and concluded on the 13th day of September, 1949, between the Government of Ireland and the Government of the United States of America is not affected by the repeal, by this Act, of the said section 12.

  Uimhir 6 de 1967: AN tACHT CÁNACH IONCAIM, 1967

 493. #1226964

  (b) chun a údarú, i gcásanna ina ndearnadh, d'fhonn téarmaí an Choinbhinsiúin a chomhlíonadh, cáin is inbhainte as aon íocaíocht tréimhsiúil áirithe a fhágáil gan baint, agus ina bhfionnfar nach bhfuil feidhm ag an gCoinbhinsiún maidir leis an íocaíocht sin, an cháin a ghnóthú trí mheasúnacht ar an duine ag a mbeidh teideal chun na híocaíochta nó trí asbhaint a dhéanamh as íocaíochtaí iardain.

  ( b ) for authorising, in cases where tax deductible from any periodical payment has, in order to comply with the terms of the Convention, not been deducted and it is discovered that the Convention does not apply to that payment, the recovery of the tax by assessment on the person entitled to the payment or by deduction from subsequent payments.

  Uimhir 6 de 1967: AN tACHT CÁNACH IONCAIM, 1967

 494. #1230859

  (3) Nuair a bheidh forálacha an Choinbhinsiúin seo á gcur chun feidhme ag ceann de na Páirtithe Conarthacha, aon téarma nach mínítear ar shlí eile beidh leis, mura n-éilíonn an comhthéacs a mhalairt, an bhrí atá leis faoi na dlíthe de chuid an Pháirtí Chonarthaigh sin a bhaineann leis na cánacha is ábhar don Choinbhinsiún seo.

  (3) In the application of the provisions of the present Convention by one of the Contracting Parties any term not otherwise defined shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the laws of that Contracting Party relating to the taxes which are the subject of the present Convention. [GA]

  Uimhir 6 de 1967: AN tACHT CÁNACH IONCAIM, 1967

 495. #1230960

  (2) An cháin ioncaim de chuid na Stát Aontaithe a bheidh, ar dháta an Choinbhinsiúin seo a shíniú, gan íoc in aghaidh aon bhliana inchánaithe i dtosach tar éis an t-aonú lá tríochad de Nollaig, 1935, agus roimh an gcéad lá d'Eanáir an bhliain fhéilire a mhalartófar na hionstraimí daingniúcháin, i gcás duine a chónaíonn in Éirinn, nó i gcás aon chorparáide Éireannaí, cinnfear í amhail is dá mbeadh forálacha Airteagail XV agus XVI den Choinbhinsiún seo in éifeacht don bhliain inchánach sin.

  (2) The United States income tax unpaid on the date of signature of the present Convention for any taxable year beginning after the thirty-first day of December, 1935, and prior to the first day of January in the calendar year in which the exchange of instruments of ratification takes place in the case of an individual resident of Ireland or in the case of any Irish corporation shall be determined as if the provisions of Articles XV and XVI of the present Convention had been in effect for such taxable year.

  Uimhir 6 de 1967: AN tACHT CÁNACH IONCAIM, 1967

 496. #1232285

  —(1) Beidh feidhm dlí sa Stát ag forálacha Choinbhinsiún Víne ar Chaidreamh Taidhleoireachta a rinneadh i Vín an 18ú lá d'Aibreán, 1961, mar atá leagtha amach sa Chéad Sceideal a ghabhann leis an Acht seo.

  —(1) The provisions of the Vienna Convention on Diplomatic Relations done at Vienna on the 18th day of April, 1961, as set out in the First Schedule to this Act, shall have the force of law in the State.

  Uimhir 8 de 1967: AN tACHT UM CHAIDREAMH AGUS DÍOLÚINE TAIDHLEOIREACHTA, 1967

 497. #1232291

  —(1) Beidh feidhm dlí sa Stát ag forálacha Choinbhinsiún Víne ar Chaidreamh Consalachta a rinneadh i Vín an 24ú lá d'Aibreán, 1963, mar atá leagtha amach sa Dara Sceideal a ghabhann leis an Acht seo.

  —(1) The provisions of the Vienna Convention on Consular Relations done at Vienna on the 24th day of April, 1963, as set out in the Second Schedule to this Act, shall have the force of law in the State.

  Uimhir 8 de 1967: AN tACHT UM CHAIDREAMH AGUS DÍOLÚINE TAIDHLEOIREACHTA, 1967

 498. #1232408

  —(1) I gcás ina ndéanfar, maidir le haguisín atá leagtha amach sa Cheathrú Sceideal a ghabhann leis an Acht seo nó a shonraítear in ordú faoi alt 17 den Acht seo, aguisín athbhreithnithe ina mbeidh leasuithe ar an aguisín céadluaite a tharchur chuig Ard-Rúnaí Eagraíocht na Náisiún Aontaithe de bhun Alt 38 den Choinbhinsiún, féadfaidh an Rialtas le hordú a fhoráil go mbeidh éifeacht faoi réir na leasuithe réamhráite ag an aguisín céadluaite.

  —(1) Where, in relation to an annex set out in the Fourth Schedule to this Act or specified in an order under section 17 of this Act, a revised annex incorporating amendments to the first-mentioned annex is transmitted to the Secretary-General of the United Nations Organisation pursuant to Section 38 of the Convention, the Government may by order provide that the first-mentioned annex shall have effect subject to the amendments aforesaid.

  Uimhir 8 de 1967: AN tACHT UM CHAIDREAMH AGUS DÍOLÚINE TAIDHLEOIREACHTA, 1967

 499. #1232659

  á chreidiúint dóibh go gcabhródh coinbhinsiún idirnáisiúnta ar chaidreamh, pribhléidí agus díolúintí taidhleoireachta le hidirghnóthaíocht chairdiúil a fhorbairt i measc náisiún, ar neamhspleidh leis an éagsúlacht idir a gcórais bhunreachtúla agus shóisialaigh,

  Believing that an international convention on diplomatic intercourse, privileges and immunities would contribute to the development of friendly relations among nations, irrespective of their differing constitutional and social systems,

  Uimhir 8 de 1967: AN tACHT UM CHAIDREAMH AGUS DÍOLÚINE TAIDHLEOIREACHTA, 1967

 500. #1233051

  Ní bheidh aon cheart ann áitreabh an mhisiúin a úsáid in aon slí ar neamhréir le feidhmeanna an mhisiúin mar atá leagtha amach sa Choinbhinsiún seo nó le rialacha eile sa dlí idirnáisiúnta ginearálta nó le haon chomhaontuithe speisialta a bheidh i bhfeidhm idir an Stát sallchuir agus an Stát glacaidh.

  The premises of the mission must not be used in any manner incompatible with the functions of the mission as laid down in the present Convention or by other rules of general international law or by any special agreements in force between the sending and the receiving State. [GA]

  Uimhir 8 de 1967: AN tACHT UM CHAIDREAMH AGUS DÍOLÚINE TAIDHLEOIREACHTA, 1967

 501. #1233086

  (a) i gcás ina gcuirfidh an Stát glacaidh aon cheann d'fhorálacha an Choinbhinsiúin seo chun feidhme go sriantach mar gheall ar an bhforáil sin a chur chun feidhme go sriantach maidir lena mhisiún sa Stát sallchuir;

  ( a ) where the receiving State applies any of the provisions of the present Convention restrictively because of a restrictive application of that provision to its mission in the sending State;

  Uimhir 8 de 1967: AN tACHT UM CHAIDREAMH AGUS DÍOLÚINE TAIDHLEOIREACHTA, 1967

 502. #1233098

  Fanfaidh an Coinbhinsiún seo ar oscailt le haghaidh aontachais aon Stát d'aon cheann de na ceithre earnáil a luaitear in Airteagal 48.

  The present Convention shall remain open for accession by any State belonging to any of the four categories mentioned in Article 48.

  Uimhir 8 de 1967: AN tACHT UM CHAIDREAMH AGUS DÍOLÚINE TAIDHLEOIREACHTA, 1967

 503. #1233787

  Má théann oifigeach consalachta trí chríoch tríú Stát, nó má bhíonn sé i gcríoch tríú Stát, a thug pas-víosa dó má ba ghá víosa, ag dul i mbun a phoist dó nó ag filleadh ar an Stát sallchuir dó, tabharfaidh an tríú Stát na díolúintí dó dá bhforáiltear leis na hAirteagal eile den Choinbhinsiún seo is gá chun a idirthuras nó a fhilleadh a áirithiú.

  If a consular officer passes through or is in the territory of a third State, which has granted him a visa if a visa was necessary while proceeding to take up or return to his post or when returning to the sending State, the third State shall accord to him all immunities provided for by the other Articles of the present Convention as may be required to ensure his transit or return.

  Uimhir 8 de 1967: AN tACHT UM CHAIDREAMH AGUS DÍOLÚINE TAIDHLEOIREACHTA, 1967

 504. #1233943

  (a) i gcás ina gcuirfidh an Stát glacaidh aon cheann d'fhorálacha an Choinbhinsiúin seo chun feidhme go sriantach mar gheall ar an bhforáil sin a chur chun feidhme go sriantach maidir lena phostanna consalachta sa Stát sallchuir;

  ( a ) where the receiving State applies any of the provisions of the present Convention restrictively because of a restrictive application of that provision to its consular posts in the sending State;

  Uimhir 8 de 1967: AN tACHT UM CHAIDREAMH AGUS DÍOLÚINE TAIDHLEOIREACHTA, 1967

 505. #1233968

  Fanfaidh an Coinbhinsiún ar oscailt le haghaidh aontachais aon Stáit d'aon cheann de na ceithre earnáil a luaitear in Airteagal 74.

  The present Convention shall remain open for accession by any State belonging to any of the four categories mentioned in Article 74.

  Uimhir 8 de 1967: AN tACHT UM CHAIDREAMH AGUS DÍOLÚINE TAIDHLEOIREACHTA, 1967

 506. #1234169

  Alt 32 .—Déanfar aontachas trí ionstraim a thaisceadh le hArd-Rúnaí na Náisiún Aontaithe agus tiocfaidh an Coinbhinsiún i bhfeidhm maidir le gach Comhalta ar dháta gach ionstraime aontachais a thaisceadh.

  Section 32.—Accession shall be effected by deposit of an instrument with the Secretary-General of the United Nations and the convention shall come into force as regards each Member on the date of deposit of each instrument of accession.

  Uimhir 8 de 1967: AN tACHT UM CHAIDREAMH AGUS DÍOLÚINE TAIDHLEOIREACHTA, 1967

 507. #1234371

  Má mheasann aon Stát is páirtí sa Choinbhinsiún seo go ndearnadh pribhléid nó díolúine a thugtar leis an gCoinbhinsiún seo a mhí-úsáid, rachaidh an Stát sin agus an tsainghníomhaireacht lena mbainfidh i gcomhchomhairle le chéile chun a chinneadh ar tharla aon mhí-úsáid den sórt sin agus, má tharla, chun a fhéachaint lena áirithiú nach dtarlóidh a leithéid arís.

  If any State party to this Convention considers that there has been an abuse of privilege or immunity conferred by this Convention, consultations shall be held between that State and the specialised agency concerned to determine whether any such abuse has occurred and, if so, to attempt to ensure that no repetition occurs.

  Uimhir 8 de 1967: AN tACHT UM CHAIDREAMH AGUS DÍOLÚINE TAIDHLEOIREACHTA, 1967

 508. #1234442

  Ní theorainneoidh ná ní dhocharóidh forálacha an Choinbhinsiúin seo are aon slí na pribhléidí agus na díolúintí atá tugtha, nó a thabharfar dá éis seo, ag aon Stát d'aon sainghníomhaireacht mar gheall ar a ceann-cheathrú nó a hoifigí réigiúin a bheith i gcríoch an Stáit sin.

  The provisions of this Convention shall in no way limit or prejudice the privileges and immunities which have been, or may hereafter be, accorded by any State to any specialised agency by reason of the location in the territory of that State of its headquarters or regional offices.

  Uimhir 8 de 1967: AN tACHT UM CHAIDREAMH AGUS DÍOLÚINE TAIDHLEOIREACHTA, 1967

 509. #1234453

  Tabharfaidh Comhalta de na Náisiúin Aontaithe agus (faoi réir alt 42) aon Stát is comhalta de shainghníomhaireacht shonraithe aontachas leis an gCoinbhinsiún seo trí ionstraim aontachais a thaisceadh le hArd-Rúnaí na Náisiún Aontaithe a thiocfaidh in éifeacht ar an dáta a taiscfear í.

  Accession to this Convention by a Member of the United Nations and (subject to section 42) by any State member of a specialised agency shall be effected by deposit with the Secretary-General of the United Nations of an instrument of accession which shall take effect on the date of its deposit. [GA]

  Uimhir 8 de 1967: AN tACHT UM CHAIDREAMH AGUS DÍOLÚINE TAIDHLEOIREACHTA, 1967

 510. #1234957

  á bhreithniú dóibh go bhfuil, faoi Airteagal 59 den Choinbhinsiún chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chaomhnú, a síníodh sa Róimh an 4 Samhain, 1950, comhaltaí Choimisiúin na hEorpa ar Chearta an Duine (dá ngairtear “an Coimisiún” anseo feasta), le linn dóibh a bhfeidhmeanna a chomhlíonadh, i dteideal na bpribhléidí agus na ndíolúintí dá bhforáiltear in Airteagal 40 de Reacht Chomhairle na hEorpa agus sna Comhaontuithe a rinneadh faoi;

  Considering that, under the terms of Article 59 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, signed at Rome on 4th November, 1950, the members of the European Commission of Human Rights (hereinafter referred to as " the Commission ") are entitled, during the discharge of their functions, to the privileges and immunities provided for in Article 40 of the Statute of the Council of Europe and in the Agreements made thereunder;

  Uimhir 8 de 1967: AN tACHT UM CHAIDREAMH AGUS DÍOLÚINE TAIDHLEOIREACHTA, 1967

 511. #1236008

  —(1) Baineann an t-alt seo le gach cion indíotáilte ach amháin iad seo a leanas—cion faoin Acht Tréasa, 1939 , dúnmharú, iarracht ar dhúnmharú, comhcheilg um dhúnmharú, píoráideacht nó sárú tromchúiseach den sórt dá dtagraítear in alt 3 (1) (i) den Acht um Choinbhinsiúin na Ginéive, 1962 , lena n-áirítear cion ag cúlpháirtí roimh an ngníomh nó i ndiaidh an ghnímh.

  —(1) This section applies to all indictable offences except the following—an offence under the Treason Act, 1939 , murder, attempt to murder, conspiracy to murder, piracy or a grave breach such as is referred to in section 3 (1) (i) of the Geneva Conventions Act, 1962 , including an offence by an accessory before or after the fact.

  Uimhir 12 de 1967: AN tACHT UM NÓS IMEACHTA COIRIÚIL, 1967

 512. #1241550

  (a) maidir le long ar tír Choinbhinsiúin seachas an Stát a máthairthír, an dáta a ndearbhófar faoi alt 30 den Acht seo go bhfuil Rialtas na tíre sin tar éis glacadh, nó tar aontachas a thabhairt, le Coinbhinsiún 1966 nó gur críoch í a roicheann an Coinbhinsiún sin chuici, agus

  ( a ) in relation to a ship whose parent country is a Convention country other than the State, is the date as from which it is declared under section 30 of this Act either that the Government of that country has accepted or acceded to the Convention of 1966 or that it is a territory to which that Convention extends, and

  Uimhir 17 de 1968: AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA (UALACHLÍNTE), 1968

 513. #1241782

  (2) Ní bhaineann an fo-alt sin roimhe seo le long a dtabharfar deimhniú Coinbhinsiúin bailí ar aird ina leith.

  (2) The preceding subsection does not apply to a ship in respect of which a valid Convention certificate is produced.

  Uimhir 17 de 1968: AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA (UALACHLÍNTE), 1968

 514. #1241809

  (4) I gcás nach dtabharfar deimhniú Coinbhinsiúin bailí ar aird maidir le long, ansin, chun críocha na bhforálacha iomchuí a chur chun feidhme maidir leis an long sin in aon imthosca a fhorordaítear leis na rialacha ualachlíne de réir alt 3 (2) (d) den Acht seo, ciallaíonn “an ualachlíne iomchuí” an ualachlíne a shonraíonn, de réir na rialacha sin, an doimhneas uasta is féidir an long a luchtú sa sáile sna himthosca sin.

  (4) Where a valid Convention certificate is not produced in respect of a ship, for the purposes of the application of the relevant provisions to that ship in any circumstances prescribed by the load line rules in accordance with section 3 (2) (d) of this Act, "the appropriate load line" means the load line which, in accordance with those rules, indicates the maximum depth to which the ship may be loaded in salt water in those circumstances.

  Uimhir 17 de 1968: AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA (UALACHLÍNTE), 1968

 515. #1242509

  (2) Ní dhéanfaidh an Rialtas ordú faoin alt seo ag cur aon fhorálacha de chuid an Achta seo chun feidhme maidir le haon tír nach páirtí i gcoinbhinsiún le haghaidh taibheoirí a chosaint ar páirtí ann freisin an Stát mura deimhin leis an Rialtas go ndearnadh nó go ndéanfar socrú faoi dhlíthe na tíre sin trína dtabharfar leorchosaint sa tír sin do thaibhithe sa Stát.

  (2) The Government shall not make an order under this section applying any of the provisions of this Act in respect of any country which is not a party to a convention for the protection of performers to which the State is also a party unless the Government is satisfied that provision has been or will be made under the laws of that country whereby adequate protection will be given in that country to performances in the State.

  Uimhir 19 de 1968: AN tACHT UM CHOSAINT TAIBHEOIRÍ, 1968

 516. #1280727

  —(1) Beidh cion cinedhíothaithe déanta ag duine má dhéanann sé aon ghníomh a thagann faoi réim an mhínithe ar “cinedhíothú” atá in Airteagal II den Choinbhinsiún um Chinedhíothú.

  —(1) A person commits an offence of genocide if he commits any act falling within the definition of "genocide" in Article II of the Genocide Convention.

  Uimhir 28 de 1973: AN tACHT UM CHINEDHÍOTHÚ, 1973

 517. #1280777

  (1) Baineann an t-alt seo le gach cion indíotáilte ach amháin iad seo a leanas—cion faoin Acht Tréasa, 1939 , dúnmharú, iarracht ar dhúnmharú, comhcheilg um dhúnmharú, píoráideacht, cinedhíothú nó sárú tromchúiseach den sórt dá dtagraítear in alt 3 (1) (i) den Acht um Choinbhinsiúin na Ginéive, 1962 , lena n-áirítear cion ag cúlpháirtí roimh an ngníomh nó i ndiaidh an ghníomh.

  (1) This section applies to all indictable offences except the following— an offence under the Treason Act, 1939 , murder, attempt to murder, conspiracy to murder, piracy, genocide or a grave breach such as is referred to in section 3 (1) (i) of the Geneva Conventions Act, 1962 , including an offence by an accessory before or after the fact.

  Uimhir 28 de 1973: AN tACHT UM CHINEDHÍOTHÚ, 1973

 518. #1280866

  Beidh an Coinbhinsiún seo ar oscailt go dtí an 31 Nollaig 1949 lena shíniú thar ceann aon Chomhalta de na Náisiúin Aontaithe agus thar ceann aon Stát nach comhalta a mbeidh cuireadh chun a shínithe dírithe chuige ag an Tionól Ginearálta.

  The present Convention shall be open until 31 December 1949 for signature on behalf of any Member of the United Nations and of any non-member State to which an invitation to sign has been addressed by the General Assembly.

  Uimhir 28 de 1973: AN tACHT UM CHINEDHÍOTHÚ, 1973

 519. #1280875

  Féadfaidh aon Pháirtí Conarthach tráth ar bith, trí fhógra a bheidh dírithe chuig Ard-Rúnaí na Náisiún Aontaithe, feidhmiú an Choinbhinsiúin seo a chur i mbaint le gach críoch nó le haon chríoch arb é an Páirtí Conarthach sin atá freagrach ina caidreamh coigríche a sheoladh.

  Any Contracting Party may at any time, by notification addressed to the Secretary-General of the United Nations, extend the application of the present Convention to all or any of the territories for the conduct of whose foreign relations that Contracting Party is responsible. [GA]

  Uimhir 28 de 1973: AN tACHT UM CHINEDHÍOTHÚ, 1973

 520. #1280885

  Fanfaidh an Coinbhinsiún seo in éifeacht ar feadh tréimhse deich mbliana ó dháta a theachta i bhfeidhm.

  The present Convention shall remain in effect for a period of ten years as from the date of its coming into force.

  Uimhir 28 de 1973: AN tACHT UM CHINEDHÍOTHÚ, 1973

 521. #1280928

  ACHT DÁ CHUMASÚ ÉIFEACHT A THABHAIRT DON CHOINBHINSIÚN UM CHIONTA AGUS GNÍOMHARTHA ÁIRITHE EILE A DHÉANTAR AR BORD AERARTHACH A RINNEADH I dTÓICEO AN 14ú LÁ DE MHEÁN FÓMHAIR, 1963, AGUS DON CHOINBHINSIÚN CHUN COSC A CHUR LE hURGHABHÁIL NEAMHDHLEATHACH AERÁRTHACH A RINNEADH SA HÁIG AN 16ú LÁ DE NOLLAIG, 1970, AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE A BHAINEANN LEIS SIN.

  AN ACT TO ENABLE EFFECT TO BE GIVEN TO THE CONVENTION ON OFFENCES AND CERTAIN OTHER ACTS COMMITTED ON BOARD AIRCRAFT DONE AT TOKYO ON THE 14th DAY OF SEPTEMBER, 1963, AND THE CONVENTION FOR THE SUPPRESSION OF UNLAWFUL SEIZURE OF AIRCRAFT DONE AT THE HAGUE ON THE 16th DAY OF DECEMBER, 1970, AND TO PROVIDE FOR MATTERS RELATED THERETO.

  Uimhir 29 de 1973: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1973

 522. #1280970

  ciallaíonn “Coinbhinsiún Tóiceo” an Coinbhinsiún um Chionta agus Gníomhartha Áirithe eile a dhéantar ar Bord Aerárthach a rinneadh i dTóiceo an 14ú lá de Mheán Fómhair, 1963, agus a bhfuil a théacs leagtha amach sa Chéad Sceideal a ghabhann leis an Acht seo.

  "the Tokyo Convention" means the Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft done at Tokyo on the 14th day of September, 1963, of which the text is set out in the First Schedule to this Act.

  Uimhir 29 de 1973: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1973

 523. #1281394

  Féadfar, go dtí an dáta a thiocfaidh an Coinbhinsiún seo i bhfeidhm de réir forálacha Airteagal 21, é a shíniú thar ceann aon Stát is Comhalta de na Náisiúin Aontaithe nó d'aon cheann de na Sainghníomhaireachtaí ar an dáta sin.

  Until the date on which this Convention comes into force in accordance with the provisions of Article 21, it shall remain open for signature on behalf of any State which at that date is a Member of the United Nations or of any of the Specialised Agencies. [GA]

  Uimhir 29 de 1973: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1973

 524. #1281452

  Taiscfear an Coinbhinsiún seo leis an Eagraíocht Eitlíochta Sibhialta Idirnáisiúnta agus, de réir Airteagal 19, coimeádfaidh an Eagraíocht sin ar oscailt chun a shínithe é agus cuirfidh an Eagraíocht sin cóipeanna deimhnithe de go dtí na Stáit go léir is Comhaltaí de na Náisiún Aontaithe nó d'aon Sainghníomhaireacht.

  This Convention shall be deposited with the International Civil Aviation Organisation with which, in accordance with Article 19, it shall remain open for signature and the said Organisation shall send certified copies thereof to all States Members of the United Nations or of any Specialised Agency.

  Uimhir 29 de 1973: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1973

 525. #1281495

  Chun críocha an Choinbhinsiúin seo, measfar aerárthach a bheith ar eitilt aon tráth ón nóiméad a dhúntar a doirse seachtracha go léir tar éis bordála go dtí an nóiméad a osclaítear aon doras den sórt sin le haghaidh díbhordála.

  For the purposes of this Convention, an aircraft is considered to be in flight at any time from the moment when all its external doors are closed following embarkation until the moment when any such door is opened for disembarkation.

  Uimhir 29 de 1973: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1973

 526. #1281528

  Na Stáit Chonarthacha a bhunóidh comheagraíochtaí oibríochta aeriompair nó gníomhaireachtaí oibríochta idirnáisiúnta a bheidh ag oibriú aerárthaí a bheidh faoi réir a gcláraithe i gcomhar nó go hidirnáisiúnta, ainmneoidh siad, ar mhodh cuí, as a líon, i ndáil le gach aerárthach, an Stát díobh a fheidhmeoidh dlínse, agus ag a mbeidh airíona, an Stáit Chláraitheachta chun críche an Choinbhinsiúin seo agus tabharfaidh siad fógra ina thaobh sin don Eagraíocht Eitlíochta Sibhialta Idirnáisiúnta, agus cuirfidh an Eagraíocht sin an fógra sin in iúl do gach Stát is Páirtí sa Choinbhinsiun seo.

  The Contracting States which establish joint air transport operating organisations or international operating agencies which operate aircraft which are subject to joint or international registration shall, by appropriate means, designate for each aircraft the State among them which shall exercise the jurisdiction and have the attributes of the State of Registration for the purpose of this Convention and shall give notice thereof to the International Civil Aviation Organisation which shall communicate the notice to all States Parties to this Convention. [GA]

  Uimhir 29 de 1973: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1973

 527. #1281555

  Má fhaigheann Stát Conarthach a chuireann de choinníoll le heiseachadadh conradh a bheith ann iarratas ar eiseachdadh ó Stát Conarthach eile nach bhfuil aon chonradh eiseachadta aige leis, féadfaidh sé dá rogha féin a mheas gur bonn dlíthiúil le haghaidh eiseachadta i leith an chiona an Coinbhinsiún seo.

  If a Contracting State which makes extradition conditional on the existence of a treaty receives a request for extradition from another Contracting State with which it has no extradition treaty, it may at its option consider this Convention as the legal basis for extradition in respect of the offence.

  Uimhir 29 de 1973: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1973

 528. #1281602

  Beidh an Coinbhinsiún seo ar ocsailt chun a shínithe sa Háig an 16 Nollaig, 1970, ag Stáit a bhi páirteach sa Chomhdháil Idirnáisiúnta um Aerdhlí a comóradh sa Háig ón 1 go dtí an 16 Nollaig, 1970 (dá ngairtear Comhdháil na Háige anseo feasta).

  This Convention shall be open for signature at The Hague on 16 December, 1970, by States participating in the International Conference on Air Law held at The Hague from 1 to 16 December, 1970 (hereinafter referred to as The Hague Conference).

  Uimhir 29 de 1973: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1973

 529. #1281604

  Aon Stát nach síneoidh an Coinbhinsiún seo sula dtiocfaidh sé i bhfeidhm de réir mhír 3 den Airteagal seo féadfaidh sé aontú dó tráth ar bith.

  Any State which does not sign this Convention before its entry into force in accordance with paragraph 3 of this Article may accede to it at any time.

  Uimhir 29 de 1973: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1973

 530. #1281614

  Tiocfaidh an Coinbhinsiún seo i bhfeidhm do Stáit eile ar an dáta a thiocfaidh an Coinbhinsiún seo i bhfeidhm de réir mhír 3 den Airteagal seo, nó tríocha lá tar éis an dáta a thaiscfidh siad a n-ionstraimí daingniúcháin nó aontachais, cibé acu is déanaí.

  For other States, this Convention shall enter into force on the date of entry into force of this Convention in accordance with paragraph 3 of this Article, or thirty days following the date of deposit of their instruments of ratification or accession, whichever is later.

  Uimhir 29 de 1973: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1973

 531. #1285630

  (5) D'ainneoin aon ní san alt seo, i gcás duine a ionchúiseamh i gcion faoi alt 3 den Acht um Choinbhinsiúin na Ginéive, 1962 , faoin Acht um Rúin Oifigiúla, 1963 , nó faoin Acht um Chinedhíothú, 1973 , ní thionscnófar, gan toiliú an Ard-Aighne, aon imeachtaí eile san ábhar ach amháin cibé athchur nó athchuir i gcoimeád nó ar bannaí a mheasfaidh an chúirt a bheith riachtanach. [EN] Feidhmeanna an Ard-Aighne agus an Stiúrthóra a chomhlíonadh.

  4.

  Uimhir 22 de 1974: AN tACHT UM IONCHÚISEAMH I gCIONTA, 1974

 532. #1290823

  Ar Aghaidh (AN SCEIDEAL Coinbhinsiún chun Cosc a chur le Gníomhartha Neamhdhleathacha in aghaidh Shábháilteacht na hEitlíochta Sibhialta)

  Split Screen Scáileán Roinnte Next (SCHEDULE)

  Uimhir 9 de 1975: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1975

 533. #1291077

  Na Stáit Chonarthacha a bhunóidh comheagraíochtaí oibríochta aeriompair nó gníomhaireachtaí oibríochta idirnáisiúnta, a bheidh ag ibriú aerárthaí atá faoi réir a gcláraithe i gcomhar nó go hidirnáisiúnta, ainmneoidh siad, ar mhodh cuí, i ndáil le gach aerárthach, an Stát díobh a fheidhmeoidh dlínse, agus ag a mbeidh airíona, an Stáit chláraitheachta chun críche an Choinbhinsiúin seo agus tabharfaidh siad fógra ina thaobh sin don Eagraíocht Eitlíochta Sibhialta Idirnáisiúnta, agus cuirfidh an Eagraíocht sin an fógra sin in iúl do gach Stát is Páirtí sa Choinbhinsiún seo.

  The Contracting States which establish joint air transport operating organisations or international operating agencies, which operate aircraft which are subject to joint or international registration shall, by appropriate means, designate for each aircraft the State among them which shall exercise the jurisdiction and have the attributes of the State of registration bar the purpose of this Convention and shall give notice thereof to the International Civil Aviation Organisation which shall communicate the notice to all States Parties to this Convention. [GA]

  Uimhir 9 de 1975: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1975

 534. #1291120

  Beidh an Coinbhinsiún seo ar oscailt chun a shínithe i Montreal an 23 Meán Fómhair, 1971 ag Stáit a bhí páirteach sa Chomhdháil Idirnáisiúnta um Aerdhlí a comóradh i Montreal ón 8 go dtí an 23 Meán Fómhair, 1971 (dá ngairtear Comhdháil Mhontreal anseo feasta).

  This Convention shall be open for signature at Montreal on 23 September 1971, by States participating in the International Conference on Air Law held at Montreal from 8 to 23 September 1971 (hereinafter referred to as the Montreal Conference).

  Uimhir 9 de 1975: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1975

 535. #1291122

  Aon Stát nach síneoidh an Coinbhinsiún seo sula dtiocfaidh sé i bhfeidhm de réir mhír 3 den Airteagal seo, féadfaidh sé aontú dó tráth ar bith.

  Any State which does not sign this Convention before its entry into force in accordance with paragraph 3 of this Article may accede to it at any time.

  Uimhir 9 de 1975: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1975

 536. #1291132

  Tiocfaidh an Coinbhinsiún seo i bhfeidhm do Stáit eile ar an dáta a thiocfaidh an Coinbhinsiún seo i bhfeidhm de réir mhír 3 den Airteagal seo, nó tríocha lá tar éis an dáta a thaiscfidh siad a n-ionstraimí daingniúcháin nó aontachais, cibé acu is déanaí.

  For other States, this Convention shall enter into force on the day of entry into force of this Convention in accordance with paragraph 3 of this Article, or thirty days following the date of deposit of their instruments of ratification or accession, whichever is later.

  Uimhir 9 de 1975: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1975

 537. #1296114

  ACHT Á CHUMHACHTÚ DON AIRE AIRGEADAIS NA hOIBLEAGÁIDÍ A CHOMHLÍONADH A GHLAC AN STÁT I bhFEIDHMIÚ CHOINBHINSIÚN ACC-CEE I LOME FAOI AIRTEAGAL 9 DEN CHOMHAONTÚ INMHEÁNACH AR MHAOINIÚ AGUS RIARADH CABHRACH ÓN gCOMHPHOBAL A RINNEADH SA BHRUISÉIL AN 11ú LÁ D'IÚIL, 1975, THAR CEANN RIALTAIS BHALLSTÁIT CHOMHPHOBAL EACNAMAÍOCHTA NA hEORPA.

  AN ACT TO EMPOWER THE MINISTER FOR FINANCE TO FULFIL THE OBLIGATIONS UNDERTAKEN BY THE STATE IN IMPLEMENTATION OF THE ACP-EEC CONVENTION OF LOMÉ UNDER ARTICLE 9 OF THE INTERNAL AGREEMENT ON THE FINANCING AND ADMINISTRATION OF COMMUNITY AID DONE AT BRUSSELS ON THE 11TH DAY OF JULY, 1975, ON BEHALF OF THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY.

  Uimhir 1 de 1976: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚN ACC-CEE I LOME (CONARTHAÍ RÁTHAÍOCHTA IDIR AN STÁT AGUS AN BANC EORPACH INFHEISTÍOCHTA), 1976

 538. #1296130

  —Beidh cumhacht ag an Aire na hoibleagáidí a chomhlíonadh a ghlac an Stát faoi Airteagal 9 den Chomhaontú gníomhú mar ráthóir don Bhanc, ar comhréir le ranníocaí an Stáit isteach i gcaipiteal an Bhainc, i leith freagrachtaí airgeadais uile iasachtaithe an Bhainc de bharr na gconarthaí iasachta a bheidh déanta ag an mBanc i leith a acmhainne féin agus é ag feidhmiú Choinbhinsiún ACC-CEE Lomé a rinneadh i Lomé an 28ú lá d'Fheabhra, 1975, agus an Chinneadh dá dtagraítear i mír 1 d'Airteagal 9 den Chomhaontú agus, dá réir sin, féadfaidh an tAire conarthaí ráthaíochta a dhéanamh, thar ceann an Stáit, leis an mBanc.

  —The Minister shall have power to fulfil on behalf of the State the obligations undertaken by the State under Article 9 of the Agreement to act as guarantor for the Bank, in proportion to the State's contributions to the capital of the Bank, in respect of all financial commitments arising for borrowers of the Bank out of the loan contracts concluded by the Bank in respect of its own resources in implementation of the ACP-EEC Convention of Lomé done at Lomé on the 28th day of February, 1975, and the Decision referred to in paragraph 1 of Article 9 of the Agreement and, accordingly, the Minister may make, on behalf of the State, contracts of guarantee with the Bank.

  Uimhir 1 de 1976: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚN ACC-CEE I LOME (CONARTHAÍ RÁTHAÍOCHTA IDIR AN STÁT AGUS AN BANC EORPACH INFHEISTÍOCHTA), 1976

 539. #1327315

  Forálacha i ndáil leis an gCoinbhinsiún chun cánachas dúbailte ar ioncam agus ar ghnóchain chaipitiúla a sheachaint go comharaíoch sa Stát agus sa Ríocht Aontaithe.

  Provisions in relation to Convention for reciprocal avoidance of double taxation in the State and the United Kingdom of income and capital gains.

  Uimhir 18 de 1977: AN tACHT AIRGEADAIS, 1977

 540. #1327317

  —(1) (a) Faoi réir forálacha ailt 76 agus 77 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 , arna modhnú le Cuid III de Sceideal 6 a ghabhann leis an Acht sin, i gcás duine a bheith inmhuirearaithe i leith cánach ioncaim nó cánach corparáide faoi Chás III de Sceideal D ar ioncam is díbhinn a bhfuil an duine i dteideal creidmheasa cánach ina leith faoi Airteagal 11 (2) (b) den Choinbhinsiún, áireofar méid an chreidmheasa cánach san ioncam is inmhuirearaithe amhaidh.

  —(1) ( a ) Subject to the provisions of sections 76 of the Income Tax Act, 1967 , as modified by Part III of Schedule 6 to that Act, where a person is chargeable to income tax or corporation tax under Case III of Schedule D on income which is a dividend in respect of which the person is entitled to a tax credit under Article 11 (2) (b) of the Convention, the income so chargeable shall include the amount of the tax credit.

  Uimhir 18 de 1977: AN tACHT AIRGEADAIS, 1977

 541. #1357571

  ACHT DÁ CHUMASÚ ÉIFEACHT A THABHAIRT DON CHOINBHINSIÚN MAIDIR LE DÁMHACHTAINTÍ EAD-RÁNA COIGRÍCHE A AITHINT AGUS A FHOR-GHNÍOMHÚ A RINNEADH I NUA-EABHRAC AN 10ú LÁ DE MHEITHEAMH, 1958, AGUS D'FHORÁLACHA ÁIR-ITHE DEN CHOINBHINSIÚN MAIDIR LE DÍOSPÓIDÍ INFHEISTÍOCHTA IDIR STÁIT AGUS NÁISIÚNAIGH STÁT EILE A SHOCRÚ A OSCLAÍODH LENA SHÍNIÚ I WASHINGTON AN 18ú LÁ DE MHÁRTA, 1965, AGUS DO LEASÚ AN ACHTA EADRÁNA, 1954 , AR SHLITE EILE.

  AN ACT TO ENABLE EFFECT TO BE GIVEN TO THE CONVENTION ON THE RECOGNITION AND ENFORCEMENT OF FOREIGN ARBITRAL AWARDS DONE AT NEW YORK ON THE 10TH DAY OF JUNE, 1958, AND TO CERTAIN PROVISIONS OF THE CONVENTION ON THE SETTLEMENT OF INVESTMENT DISPUTES BETWEEN STATES AND NATIONALS OF OTHER STATES OPENED FOR SIGNATURE IN WASHINGTON ON THE 18TH DAY OF MARCH, 1965, AND OTHERWISE TO AMEND THE ARBITRATION ACT, 1954 .

  Uimhir 7 de 1980: AN tACHT EADRÁNA, 1980

 542. #1357774

  Bainfidh an Coinbhinsiún seo le haithint agus le forghníomhú dámhachtaintí eadrána a dhéanfar i gcríoch Stáit seachas an Stát i gcás ina n-iarrfar na dámhachtaintí sin a aithint agus a fhorghníomhú, agus ar dámhachtaintí iad a eascraíonn ó easaontais idir daoine, fisiciúil nó dlítheanach.

  This Convention shall apply to the recognition and enforcement of arbitral awards made in the territory of a State other than the State where the recognition and enforcement of such awards are sought, and arising out of differences between persons, whether physical or legal.

  Uimhir 7 de 1980: AN tACHT EADRÁNA, 1980

 543. #1357885

  Maidir le gach Stát a bheidh ag daingniú an Choinbhinsiúin seo nó ag aontú dó, tar éis an tríú hionstraim dhaingniúcháin nó aontachais a thaisceadh, tiocfaidh an Coinbhinsiún seo i bhfeidhm ar an nóchadú lá tar éis don Stát sin a ionstraim dhaingniúcháin nó aontachais a thaisceadh.

  For each State ratifying or acceding to this Convention after the deposit of the third instrument of ratification or accession, this Convention shall enter into force on the ninetieth day after deposit by such State of its instrument of ratification or accession. [GA]

  Uimhir 7 de 1980: AN tACHT EADRÁNA, 1980

 544. #1357896

  Leanfaidh an Coinbhinsiún seo de bheith infheidhmithe maidir le dámhachtaintí eadrána ar tionscnaíodh imeachtaí aithinte nó forghníomhaithe ina leith roimh theacht in éifeacht don séanadh.

  This Convention shall continue to be applicable to arbitral awards in respect of which recognition or enforcement proceedings have been instituted before the denunciation takes effect. [GA]

  Uimhir 7 de 1980: AN tACHT EADRÁNA, 1980

 545. #1358111

  (3) Ní thoibheofar aon cháin ar tháillí nó liúntais chaiteachais, nó i leith táillí nó liúntais chaiteachais, a gheobhaidh daoine a bheidh ag gníomhú mar chomhréiteoirí, nó mar eadránaithe, nó mar chomhaltaí de Choiste a cheapfar de bhun mhír (3) d'Airteagal 52, in imeachtaí faoin gCoinbhinsiún seo más é is aonbhonn dlínse don cháin sin suíomh an Lárionaid nó an áit ina seoltar na himeachtaí sin nó an áit ina n-íoctar na táillí nó na liúntais sin.

  (3) No tax shall be levied on or in respect of fees or expense allowances received by persons acting as conciliators, or arbitrators, or members of a Committee appointed pursuant to paragraph (3) of Article 52, in proceedings under this Convention, if the sole jurisdictional basis for such tax is the location of the Centre or the place where such proceedings are conducted or the place where such fees or allowances are paid. [GA]

  Uimhir 7 de 1980: AN tACHT EADRÁNA, 1980

 546. #1358335

  (1) Beidh an dámhachtain ina ceangal ar na páirtithe agus ní bheidh sí faoi réir aon achomhairc ná aon leighis eile ach amháin na cinn dá bhforáiltear sa Choinbhinsiún seo.

  (1) The award shall be binding on the parties and shall not be subject to any appeal or to any other remedy except those provided for in this Convention.

  Uimhir 7 de 1980: AN tACHT EADRÁNA, 1980

 547. #1358419

  Beidh an Coinbhinsiún seo ar oscailt chun a shínithe thar ceann na Stát is comhaltaí den Bhanc.

  This Convention shall be open for signature on behalf of States members of the Bank.

  Uimhir 7 de 1980: AN tACHT EADRÁNA, 1980

 548. #1358420

  Beidh sé ar oscailt chun a shínithe freisin tar ceann aon Stát eile is páirtí i Reacht na Cúirte Breithiúnais Idirnáisiúnta agus a mbeidh cuireadh tugtha dó ag an gComhairle Riaracháin, le vóta dhá thrian dá comhaltaí, an Coinbhinsiún a shíniú.

  It shall also be open for signature on behalf of any other State which is a party to the Statute of the International Court of Justice and which the Administrative Council, by a vote of two-thirds of its members, shall have invited to sign the Convention. [GA]

  Uimhir 7 de 1980: AN tACHT EADRÁNA, 1980

 549. #1366360

  (a) ina ndéanfar iarratas (dá ngairtear “an chéad iarratas”) go cuí i dtír choinbhinsiúin seachas an Stát chun cearta ar comhréir le cearta póraitheoirí plandaí a dheonú faoin dlí atá i bhfeidhm sa tír sin, agus

  ( a ) an application (in this subsection referred to as "the first application") is duly made in a convention country other than the State for the grant, under the law in force in that country, of the rights which correspond to plant breeders' rights, and

  Uimhir 24 de 1980: AN tACHT UM CHINEÁLACHA PLANDAÍ (CEARTA DÍLSEÁNAIGH), 1980

 550. #1378011

  ciallaíonn “Coinbhinsiún Londan” an Coinbhinsiún um Chosc ar Mhuir-Thruailliú trí Fhuíoll agus Ábhar Eile a Dhumpáil a rinneadh i Londain an 29ú lá de Nollaig, 1972, arna leasú le cruinniú Comhairleach na bPáirtithe Conarthacha sa Choinbhinsiún an 12ú lá de Dheireadh Fómhair, 1978;

  "the London Convention" means the Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter done at London on the 29th day of December, 1972, as amended by the Consultative Meeting of Contracting Parties to the Convention on the 12th day of October, 1978;

  Uimhir 8 de 1981: AN tACHT UM DHUMPÁIL AR FARRAIGE, 1981

 551. #1381876

  (c) marc, dá ngairfear “sainmharc idirnáisiúnta”, a bhforordaítear le rialacháin faoi alt 3 den Acht seo gur marc é atá aitheanta ag an Rialtas nó ag an Aire faoi chonradh nó coinbhinsiún idirnáisiúnta inar páirtí an Stát nó an Rialtas agus a bhaineann le miotail lómhara agus ar marc é atá buailte go dleathach—

  ( c ) a mark, to be known as an "international hallmark", which is prescribed by regulations under section 3 of this Act as a mark recognised by the Government or the Minister under a treaty or international convention to which the State or the Government is a party and which relates to precious metals and is lawfully struck—

  Uimhir 18 de 1981: AN tACHT UM SHAINMHARCÁIL, 1981

 552. #1384681

  —(1) Beidh éifeacht le forálacha an ailt seo d'fhonn go bhféadfar éifeacht a thabhairt do Choinbhinsiún 1974 (a chuirtear in ionad an Choinbhinsiúin Idirnáisiúnta um Shábháilteacht Anama ar Muir a síníodh i Londain thar ceann an Rialtais an 17ú lá de Mheitheamh, 1960).

  —(1) The provisions of this section shall have effect for the purposes of enabling effect to be given to the Convention of 1974 (which replaces the International Convention for the Safety of Life at Sea signed in London on behalf of the Government on the 17th day of June, 1960).

  Uimhir 33 de 1981: AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA, 1981

 553. #1384824

  (b) go ndéileálfar le haon deimhniú ar dheimhniú inghlactha faoin gCoinbhinsiún Sábháilteachta é de réir bhrí Acht 1952, arna leasú le hAcht 1966, díreach roimh thosach feidhme an Achta seo, ionann is dá mba dheimhniú inghlactha faoin gCoinbhinsiún Sábháilteachta é, de réir bhrí Acht 1952, arna leasú leis an Acht seo.

  ( b ) any certificate which, immediately, before the commencement of this Act, was an accepted Safety Convention certificate within the meaning of the Act of 1952, as amended by the Act of 1966, may be treated as if it were an accepted Safety Convention certificate within the meaning of the Act of 1952, as amended by this Act.

  Uimhir 33 de 1981: AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA, 1981

 554. #1384826

  (2) An tagairt i mír (b) d'fho-alt (1) den alt seo do dheimhniú ar dheimhniú inghlactha faoin gCoinbhinsiún Sábháilteachta é de réir bhrí Acht 1952, arna leasú le hAcht 1966, díreach roimh thosach feidhme an Achta seo, folaíonn sí tagairt do dheimhniú—

  (2) The reference in paragraph (b) of subsection (1 ) of this section to a certificate which immediately before the commencement of this Act, was an accepted Safety Convention certificate within the meaning of the Act of 1952, as amended by the Act of 1966, includes a reference to a certificate which—

  Uimhir 33 de 1981: AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA, 1981

 555. #1384828

  (a) a airbheartaíonn a bheith arna eisiúint de réir an Choinbhinsiúin Idirnáisiúnta um Shábháilteacht Anama ar Muir, 1948, maidir le long a cláraíodh lasmuigh den Stát;

  ( a ) purports to have been issued in accordance with the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1948, In respect of a ship registered outside the State;

  Uimhir 33 de 1981: AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA, 1981

 556. #1387464

  Gheobhaidh cumarsáidí oifigiúla an Chiste an chóir chéanna ó gach Comhalta a fhaigheann cumarsáidí oifigiúla Comhaltaí eile sa mhéid go bhfuil an chóir sin i gcomhréir le haon choinbhinsiún idirnáisiúnta ar theileachumarsáidí a bheidh i bhfeidhm agus curtha i gcrích faoi choimirce an Aontais Teileachumarsáide Idirnáisiúnta inar páirtí an Comhalta.

  As far as may be compatible with any international convention on telecommunications in force and concluded under the auspices of the International Telecommunication Union to which a Member is a party, the official communications of the Fund shall be accorded by each Member the same treatment that is accorded to the official communications of other Members.

  Uimhir 7 de 1982: AN tACHT UM AN gCOMHCHISTE IDIRNÁISIÚNTA DO THRÁCHTEARRAÍ, 1982

 557. #1405749

  (a) muirear ar thalamh á urrú go n-íocfar an t-iomlán nó cuid de chíos coinbhinsiúin, de chíos feofheirme nó de choróinchíos, nó

  Building Societies Act, 1976 1976, No. 38

  Uimhir 25 de 1983: AN tACHT CUMANN FOIRGNÍOCHTA (LEASÚ), 1983

 558. #1444353

  —(1) Féadfaidh an Rialtas maidir le gach foráil nó le haon fhoráil d'fhorálacha an Achta seo nach mbeadh, ar leith ón alt seo, feidhm acu ach amháin i ndáil le tíortha coinbhinsiúin, a ordú le hordú go mbeidh feidhm acu (faoi réir cibé eisceachtaí, más ann, a shonrófar san ordú) i ndáil le haon tír nach tír choinbhinsiúin í agus a bhfuil comhaontú eiseachadta i bhfeidhm léi (de réir bhrí Acht 1965) faoi mar atá feidhm acu i ndáil le tír choinbhinsiúin.

  —(1) The Government may by order direct that all or any of the provisions of this Act which would, apart from this section, apply only in relation to convention countries shall apply (subject to such exceptions, if any, as may be specified in the order) in relation to any country which is not a convention country and with which there is in force an extradition agreement (within the meaning of the Act of 1965) as they apply in relation to a convention country.

  Uimhir 1 de 1987: AN tACHT UM EISEACHADADH (AN COINBHINSIÚN EORPACH CHUN SCEIMHLIÚ A DHÍCHUR), 1987

 559. #1456543

  Ar Aghaidh (AN CHÉAD SCEIDEAL Téacs Choinbhinsiún 1968 arna leasú le Coinbhinsiún Aontachais 1978 agus le Coinbhinsiún Aontachais 1982)

  No. 3/1988: JURISDICTION OF COURTS AND ENFORCEMENT OF JUDGMENTS (EUROPEAN COMMUNITIES) ACT, 1988

  Uimhir 3 de 1988: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS (NA COMHPHOBAIL EORPACHA), 1988

 560. #1456599

  ciallaíonn “Coinbhinsiún Aontachais 1978” an Coinbhinsiún ar aontachas an Stáit, na Danmhairge agus na Ríochta Aontaithe le Coinbhinsiún 1968 agus le Prótacal 1971, a síníodh i Lucsamburg an 9ú lá de Dheireadh Fómhair, 1978;

  "the 1978 Accession Convention" means the Convention on the accession to the 1968 Convention and the 1971 Protocol of the State, Denmark and the United Kingdom, signed at Luxembourg on the 9th day of October, 1978; [GA] "the 1982 Accession Convention" means the Convention on the accession to the 1968 Convention and the 1971 Protocol (as amended in each case by the 1978 Accession Convention) of the Hellenic Republic, signed at Luxembourg on the 25th day of October, 1982; [GA]

  Uimhir 3 de 1988: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS (NA COMHPHOBAIL EORPACHA), 1988

 561. #1456601

  ciallaíonn “Coinbhinsiún Aontachais 1982” an Coinbhinsiún ar aontachas na Poblachta Heilléanaí le Coinbhinsiún 1968 agus le Prótacal 1971 (arna leasú i ngach cás le Coinbhinsiún Aontachais 1978), a síníodh i Lucsamburg an 25ú lá de Dheireadh Fómhair, 1982; [EN]

  ( a ) one of the original parties to the 1968 Convention (Belgium, the Federal Republic of Germany, France, Italy, Luxembourg and the Netherlands), or

  Uimhir 3 de 1988: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS (NA COMHPHOBAIL EORPACHA), 1988

 562. #1456671

  —Beidh feidhm ag an Acht seo maidir le haon bhreithiúnas nó ordú (faoi cibé ainm a thabharfar air) ar breithiúnas é chun críocha Choinbhinsiún 1968.

  —This Act applies to any judgment or order (by whatever name called) that is a judgment for the purposes of the 1968 Convention.

  Uimhir 3 de 1988: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS (NA COMHPHOBAIL EORPACHA), 1988

 563. #1456856

  —(1) Faoi réir Airteagal 52, beidh feidhm ag Cuid I den Chúigiú Sceideal a ghabhann leis an Acht seo i ndáil le téacs Béarla Choinbhinsiún 1968 agus beidh feidhm ag Cuid II den Chúigiú Sceideal sin i ndáil le téacs Gaeilge Choinbhinsiún 1968, d'fhonn a chinneadh chun críocha Choinbhinsiún 1968 agus an Achta seo an bhfuil sainchónaí ar dhuine sa Stát, in áit sa Stát nó i stát seachas Stát Conarthach.

  —(1) Subject to Article 52, Part I of the Fifth Schedule to this Act shall apply in relation to the text in the English language of the 1968 Convention, and Part II of the said Fifth Schedule shall apply in relation to the text in the Irish language of the 1968 Convention, in order to determine for the purposes of the 1968 Convention and this Act whether an individual is domiciled in the State, in a place in the State or in a state other than a Contracting State.

  Uimhir 3 de 1988: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS (NA COMHPHOBAIL EORPACHA), 1988

 564. #1456860

  (3) Beidh feidhm ag Cuid V den Chúigiú Sceideal sin i ndáil le téacs Béarla Choinbhinsiún 1968, agus beidh feidhm ag Cuid VI den Chúigiú Sceideal sin i ndáil le téacs Gaeilge Choinbhinsiún 1968, d'fhonn a chinneadh chun críocha Choinbhinsiún 1968 agus an Achta seo an sa Stát atá sainchónaí ar iontaobhas.

  (3) Part V of the said Fifth Schedule shall apply in relation to the text in the English language of the 1968 Convention, and Part VI of the said Fifth Schedule shall apply in relation to the text in the Irish language of the 1968 Convention, in order to determine for the purposes of the 1968 Convention and this Act whether a trust is domiciled in the State.

  Uimhir 3 de 1988: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS (NA COMHPHOBAIL EORPACHA), 1988

 565. #1456884

  (3) (a) Tiocfaidh an tAcht seo, seachas alt 3 a mhéid a bhaineann sé le Coinbhinsiún Aontachais 1982, i ngníomh ar cibé lá nó laethanta a shocróidh an tAire le hordú nó le horduithe go ginearálta nó faoi threoir aon chríche nó forála áirithe, agus féadfar laethanta éagsúla a shocrú amhlaidh chun críocha éagsúla agus forálacha éagsúla.

  ( 3 ) ( a ) This Act, other than section 3 in so far as it relates to the 1982 Accession Convention, shall come into operation on such day or days as the Minister shall fix by order or orders either generally or with reference to any particular purpose or provision and different days may be so fixed for different purposes and different provisions.

  Uimhir 3 de 1988: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS (NA COMHPHOBAIL EORPACHA), 1988

 566. #1456886

  (b) Tiocfaidh alt 3 den Acht seo, a mhéid a bhaineann sé le Coinbhinsiún Aontachais 1982, i ngníomh ar cibé lá nó laethanta a shocróidh an tAire le hordú nó le horduithe go ginearálta nó faoi threoir aon chríche nó forála áirithe, agus féadfar laethanta éagsúla a shocrú amhlaidh chun críocha éagsúla agus forálacha éagsúla agus aon lá a shocrófar amhlaidh féadfaidh sé gurb é an lá céanna é agus lá a shocrófar faoi mhír (a) den fho-alt seo nó gur lá éagsúil é.

  ( b ) Section 3 of this Act shall, in so far as it relates to the 1982 Accession Convention, come into operation on such day or days as the Minister shall fix by order or orders either generally or with reference to any particular purpose or provision and different days may be so fixed for different purposes and different provisions and any day so fixed may be the same day as a day fixed under paragraph (a) of this subsection or a different day. Section 3

  Uimhir 3 de 1988: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS (NA COMHPHOBAIL EORPACHA), 1988

 567. #1456897

  Ar Aghaidh (AN DARA SCEIDEAL Téacs de Phrótacal 1971 arna leasú le Coinbhinsiún Aontachais 1978 agus le Coinbhinsiún Aontachais 1982)

  JURISDICTION OF COURTS AND ENFORCEMENT OF JUDGMENTS (EUROPEAN COMMUNITIES) ACT, 1988) Next (SECOND SCHEDULE)

  Uimhir 3 de 1988: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS (NA COMHPHOBAIL EORPACHA), 1988

 568. #1456917

  Tar éis cinneadh ar an gCoinbhinsiún seo a chur i gcrích agus chuige sin tar éis na daoine seo a leanas a cheapadh mar Lánchumhachtaigh:

  Have decided to conclude this Convention and to this end have designated as their Plenipotentiaries:

  Uimhir 3 de 1988: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS (NA COMHPHOBAIL EORPACHA), 1988

 569. #1457164

  Más ar mhaithe le haon cheann amháin de na páirtithe a rinneadh an comhaontú chun dlínse a thabhairt, beidh ag an bpáirtí sin i gcónaí an ceart chun imeachtaí a thabhairt in aon chúirt eile a bhfuil dlínse aici de bhua an Choinbhinsiúin seo.

  If an agreement conferring jurisdiction was concluded for the benefit of only one of the parties, that party shall retain the right to bring proceedings in any other court which has jurisdiction by virtue of this Convention. [GA]

  Uimhir 3 de 1988: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS (NA COMHPHOBAIL EORPACHA), 1988

 570. #1457176

  Má dhéantar cosantóir a bhfuil sainchónaí air i Stát Conarthach amháin a agairt i gcúirt de chuid Stáit Chonarthaigh eile agus nach dtaifeadfaidh sé láithreas, dearbhóidh an chúirt as a treoir féin nach bhfuil aon dlínse aici mura bhfuil dlínse aici atá bunaithe ar fhorálacha an Choinbhinsiúin seo.

  Where a defendant domiciled in one Contracting State is sued in a court of another Contracting State and does not enter an appearance, the court shall declare of its own motion that it has no jurisdiction unless its jurisdiction is derived from the provisions of this Convention.

  Uimhir 3 de 1988: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS (NA COMHPHOBAIL EORPACHA), 1988

 571. #1457474

  Chun críocha an Choinbhinsiúin seo, measfar sainchónaí a bheith ar chuideachta nó ar dhuine dlítheanach nó ar chomhlachas de dhaoine nádúrtha nó dlítheanacha san áit a bhfuil a suíomh.

  For the purposes of this Convention, the seat of a company or other legal person or association of natural or legal persons shall be treated as its domicile.

  Uimhir 3 de 1988: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS (NA COMHPHOBAIL EORPACHA), 1988

 572. #1457484

  Déanfar, áfach, breithiúnais a thabharfar tar éis dáta an Choinbhinsiúin seo a theacht i bhfeidhm, i gcás imeachtaí a tionscnaíodh roimh an dáta sin, a aithint agus a fhorghníomhú de réir forálacha Theideal III má bhí dlínse bunaithe ar rialacha i gcomhréir leis na rialacha dá bhforáiltear i dTeideal II den Choinbhinsiún seo nó i gcoinbhinsiún a tugadh i gcrích idir an Stát tionscnaimh agus an Stát chun a ndéantar an t-iarratas agus a raibh feidhm aige nuair a tionscnaíodh na himeachtaí.

  However, judgments given after the date of entry into force of this Convention in proceedings instituted before that date shall be recognized and enforced in accordance with the provisions of Title III if jurisdiction was founded upon rules which accorded with those provided for either in Title II of this Convention or in a convention concluded between the State of origin and the State addressed which was in force when the proceedings were instituted. [GA]

  Uimhir 3 de 1988: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS (NA COMHPHOBAIL EORPACHA), 1988

 573. #1457503

  —an Coinbhinsiún idir Poblacht Chónaidhme na Gearmáine agus Ríocht na Beilge ar aithint agus forghníomhú breithiúnas, dámhachtaintí eadrána agus ionstraimí barántúla go cómhalartach in ábhair shibhialta agus tráchtála, a síníodh in Bonn an 30 Meitheamh 1958;

  — the Convention between the Federal Republic of Germany and the Kingdom of Belgium on the mutual recognition and enforcement of judgments, arbitration awards and authentic instruments in civil and commercial matters, signed at Bonn on 30 June 1958;

  Uimhir 3 de 1988: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS (NA COMHPHOBAIL EORPACHA), 1988

 574. #1457513

  —an Coinbhinsiún idir Ríocht na hÍsiltíre agus Poblacht Chónaidhme na Gearmáine ar aithint agus forghníomhú breithiúnas agus ionstraimí infhorghníomhaithe eile go cómhalartach in ábhair shibhialta agus tráchtála a síníodh sa Háig an 30 Lúnasa 1962;

  — the Convention between the Kingdom of the Netherlands and the Federal Republic of Germany on the mutual recognition and enforcement of judgments and other enforceable instruments in civil and commercial matters, signed at The Hague on 30 August 1962;

  Uimhir 3 de 1988: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS (NA COMHPHOBAIL EORPACHA), 1988

 575. #1457542

  Má leagtar síos le coinbhinsiún ar ábhar áirithe, a bhfuil an Stát tionscnaimh agus an Stát chun a ndéantar an t-iarratas ina bpáirtithe ann, coinníollacha i dtaobh breithiúnais a aithint nó a fhorghníomhú, beidh feidhm ag na coinníollacha sin.

  Where a convention on a particular matter to which both the State of origin and the State addressed are parties lays down conditions for the recognition or enforcement of judgments, those conditions shall apply.

  Uimhir 3 de 1988: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS (NA COMHPHOBAIL EORPACHA), 1988

 576. #1457562

  Féadfaidh Ríocht na hÍsiltíre a dhearbhú, tráth an Choinbhinsiúin seo a shíniú nó a dhaingniú nó tráth ar bith ina dhiaidh sin, trí fhógra a thabhairt d'Ard-Rúnaí Chomhairle na gComhphobal Eorpach, go mbainfidh an Coinbhinsiún seo le hAintillí na hÍsiltíre.

  The Kingdom of the Netherlands may declare at the time of signing or ratifying this Convention or at any later time, by notifying the Secretary-General of the Council of the European Communities, that this Convention shall be applicable to the Netherlands Antilles.

  Uimhir 3 de 1988: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS (NA COMHPHOBAIL EORPACHA), 1988

 577. #1457620

  Tá na hArdpháirtithe Conarthacha tar éis comhaontú ar na forálacha seo a leanas, a chuirfear i gceangal leis an gCoinbhinsiún:

  The High Contracting Parties have agreed upon the following provisions, which shall be annexed to the Convention: [GA]

  Uimhir 3 de 1988: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS (NA COMHPHOBAIL EORPACHA), 1988

 578. #1457661

  Nuair a dhéanfar faoi chuimsiú Airteagal 69 (5) den Choinbhinsiún maidir leis an bPaitinn Eorpach don Chómhargadh, a síníodh i Lucsamburg an 15 Nollaig 1975, Airteagail 52 agus 53 den Choinbhinsiún seo a chur chun feidhme ar na forálacha a bhaineann le residence i dtéacs Béarla an chéad Choinbhinsiúin sin, is tuigthe tagairt do residence sa téacs sin a bheith ina tagairt do shainchónaí in Airteagail 52 agus 53 thuasluaite.

  Articles 52 and 53 of this Convention shall, when applied by Article 69 (5) of the Convention for the European Patent for the Common Market, signed at Luxembourg on 15 December 1975, to the provisions relating to 'residence' in the English text of that Convention, operate as if 'residence' in that text were the same as 'domicile' in Articles 52 and 53.

  Uimhir 3 de 1988: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS (NA COMHPHOBAIL EORPACHA), 1988

 579. #1457663

  Gan dochar do dhlínse Oifig na bPaitinní Eorpacha faoin gCoinbhinsiún chun Paitinní Eorpacha a Dheonú a síníodh i München an 5 Deireadh Fómhair 1973, beidh dlínse eisiatach ag cúirteanna gach Stáit Chonarthaigh, gan aird a thabhairt ar shainchónaí, in imeachtaí a bhaineann le clárú nó bailíocht aon phaitinne Eorpaí a deonaíodh le haghaidh an Stáit sin nach paitinn Chomhphobail de bhua fhorálacha Airteagal 86 den Choinbhinsiún maidir leis an bPaitinn Eorpach don Chómhargadh, a síníodh i Lucsamburg an 15 Nollaig 1975.

  Without prejudice to the jurisdiction of the European Patent Office under the Convention on the Grant of European Patents, signed at Munich on 5 October 1973, the courts of each Contracting State shall have exclusive jurisdiction, regardless of domicile, in proceedings concerned with the registration or validity of any European patent granted for that State which is not a Community patent by virtue of the provisions of Article 86 of the Convention for the European Patent for the Common Market, signed at Luxembourg on 15 December 1975.

  Uimhir 3 de 1988: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS (NA COMHPHOBAIL EORPACHA), 1988

 580. #1457684

  Beidh dlínse freisin ag Cúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach chun rialú a thabhairt i dtaobh léiriú an Choinbhinsiúin ar Aontú Ríocht na Danmhairge, na hÉireann agus Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann do Choinbhinsiún an 27 Meán Fómhair 1968 agus don Phrótacal seo.

  The Court of Justice of the European Communities shall also have jurisdiction to give rulings on the interpretation of the Convention on the accession of the Kingdom of Denmark, Ireland and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland to the Convention of 27 September 1968 and to this Protocol.

  Uimhir 3 de 1988: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS (NA COMHPHOBAIL EORPACHA), 1988

 581. #1457686

  Beidh dlínse freisin ag Cúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach chun rialú a thabhairt i dtaobh léiriú an Choinbhinsiúin ar Aontú na Poblachta Heilléanaí do Choinbhinsiún an 27 Meán Fómhair 1968 agus don Phrótacal seo, arna n-oiriúnú le Coinbhinsiún 1978.

  The Court of Justice of the European Communities shall also have jurisdiction to give rulings on the interpretation of the Convention on the accession of the Hellenic Republic to the Convention of 27 September 1968 and to this Protocol, as adjusted by the 1978 Convention. [GA]

  Uimhir 3 de 1988: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS (NA COMHPHOBAIL EORPACHA), 1988

 582. #1457777

  ach ní thiocfaidh sé i bhfeidhm tráth is luaithe ná teacht i bhfeidhm Choinbhinsiún an 27 Meán Fómhair 1968 ar Dhlínse agus ar Fhorghníomhú Breithiúnas in Ábhair Shibhialta agus Tráchtála.

  provided that it shall at the earliest enter into force at the same time as the Convention of 27th September, 1968 on Jurisdiction and the Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters. [GA]

  Uimhir 3 de 1988: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS (NA COMHPHOBAIL EORPACHA), 1988

 583. #1457960

  Déanfar, áfach, breithiúnas a thabharfar tar éis dáta an Choinbhinsiúin seo a theacht i bhfeidhm idir an Stát tionscnaimh agus an Stát chun a ndéantar an t-iarratas in imeachtaí a tionscnaíodh roimh an dáta sin a aithint agus a fhorghníomhú de réir fhorálacha Theideal III de Choinbhinsiún 1968 arna leasú le Coinbhinsiún 1978 agus leis an gCoinbhinsiún seo i gcás an dlínse a bheith bunaithe ar rialacha a bhí i gcomhréir le forálacha Theideal II de Choinbhinsiún 1968, arna leasú, nó le forálacha coinbhinsiún a bhí i bhfeidhm idir an Stát tionscnaimh agus an Stát chun a ndéantar an t-iarratas tráth na n-imeachtaí a thionscnamh.

  However, judgments given after the date of entry into force of this Convention between the State of origin and the State addressed in proceedings instituted before that date shall be recognised and enforced in accordance with the provisions of Title III of the 1968 Convention, as amended by the 1978 Convention and this Convention, if jurisdiction was founded upon rules which accorded with the provisions of Title II of the 1968 Convention, as amended, or with the provisions of a convention which was in force between the State of origin and the State addressed when the proceedings were instituted. [GA]

  Uimhir 3 de 1988: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS (NA COMHPHOBAIL EORPACHA), 1988

 584. #1461393

  AGUS DO THABHAIRT ÉIFEACHTA DON CHOINBHINSIÚN IDIRNÁISIÚNTA AR BHUNÚ CISTE IDIRNÁISIÚNTA LE hAGHAIDH CÚITIMH AS DAMÁISTE Ó OLA-THRUAILLIÚ, 1971, ARNA DHÉANAMH SA BHRUISÉIL, AN 18ú LÁ DE NOLLAIG, 1971;

  AND TO GIVE EFFECT TO THE INTERNATIONAL CONVENTION ON THE ESTABLISHMENT OF AN INTERNATIONAL FUND FOR COMPENSATION FOR OIL POLLUTION DAMAGE, 1971, DONE AT BRUSSELS ON THE 18th DAY OF DECEMBER, 1971;

  Uimhir 11 de 1988: AN tACHT UM OLA-THRUAILLIÚ NA FARRAIGE (DLITEANAS SIBHIALTA AGUS CÚITEAMH), 1988

 585. #1461394

  AGUS DO THABHAIRT ÉIFEACHTA DON PHRÓTACAL LEIS AN gCOINBHINSIÚN IDIRNÁIS-IÚNTA AR BHUNÚ CISTE IDIRNÁISIÚNTA LE hAGH-AIDH CÚITIMH AS DAMÁISTE Ó OLA-THRUAILLIÚ, 1971, ARNA DHÉANAMH I LONDAIN, AN 19ú LÁ DE SHAMHAIN, 1976;

  AND TO GIVE EFFECT TO THE PROTOCOL TO THE INTERNATIONAL CONVENTION ON THE ESTABLISHMENT OF AN INTERNATIONAL FUND FOR COMPENSATION FOR OIL POLLUTION DAMAGE, 1971, DONE AT LONDON ON THE 19th DAY OF NOVEMBER, 1976;

  Uimhir 11 de 1988: AN tACHT UM OLA-THRUAILLIÚ NA FARRAIGE (DLITEANAS SIBHIALTA AGUS CÚITEAMH), 1988

 586. #1461569

  (d) i gcás go bhfuil scaoileadh amach ola ina chúis le damáiste ó thruailliú sa Stát agus i gcríoch aon Tíre Coinbhinsiúin agus gur chuir úinéir na loinge ónar scaoileadh amach an ola teorainn lena dhliteanas de réir an Achta seo beidh feidhm, maidir le comhiomlán a dhliteanais sa Stát agus in aon Tír Choinbhinsiúin lena mbaineann, ag an teorainn sin ar dhliteanas an úinéara;

  ( d ) where a discharge of oil causes pollution damage both in the State and in the territory of any Convention Country, and the owner of the ship from which the oil was discharged has limited his liability in accordance with this Act, the limitation on the liability of the owner shall apply to the aggregate of his liability in the State and in any Convention Country concerned;

  Uimhir 11 de 1988: AN tACHT UM OLA-THRUAILLIÚ NA FARRAIGE (DLITEANAS SIBHIALTA AGUS CÚITEAMH), 1988

 587. #1461684

  (a) mura rud é, i gcás gur i dTír Choinbhinsiúin eile a cláraíodh an long, go n-iomprófar deimhniú ar bord na loinge, a bheidh arna eisiúint ag údarás na tíre inar cláraíodh an long nó faoin údarás sin, a thaispeánfaidh go bhfuil conradh árachais nó urrús airgeadais eile i bhfeidhm maidir leis an long a shásaíonn ceanglais dhlí na tíre sin maidir le hola a iompar i mbulc, nó

  ( a ) if the ship is registered in another Convention Country, there is carried on board the ship a certificate issued by or under the authority of the country in which the ship is registered showing that there is in force, in respect of the ship, a contract of insurance or other financial security which satisfies the requirements of the law of that country relating to the bulk carriage of oil, or

  Uimhir 11 de 1988: AN tACHT UM OLA-THRUAILLIÚ NA FARRAIGE (DLITEANAS SIBHIALTA AGUS CÚITEAMH), 1988

 588. #1461686

  (b) mura rud é, i gcás nach i dTír Choinbhinsiúin eile ná sa Stát a cláraíodh an long, go n-iomprófar deimhniú ar bord—

  ( b ) if the ship is not registered in, another Convention Country or the State, there is carried on board a certificate—

  Uimhir 11 de 1988: AN tACHT UM OLA-THRUAILLIÚ NA FARRAIGE (DLITEANAS SIBHIALTA AGUS CÚITEAMH), 1988

 589. #1461770

  (4) Ní bheidh an Ciste faoi dhliteanas i leith damáiste ó thruailliú má chruthaítear gur gníomh cogaidh, cogaíocht, cogadh cathartha nó éirí amach ba thrúig don scaoileadh amach ola a bhí ina chúis leis an damáiste ó thruailliú nó gurb é ba chúis leis ola a d'éalaigh nó a scaoileadh amach as long chogaidh nó as long eile de chuid an Stáit nó Tíre Coinbhinsiúin nó a oibríonn an Stát nó Tír Choinbhinsiúin agus nach raibh á húsáid, tráth an tarlaithe, ach amháin ar sheirbhís rialtais neamhthráchtála.

  (4) The Fund shall not be liable for pollution damage if it is proved that the discharge of oil which caused the pollution damage resulted from an act of war, hostilities, civil war or insurrection or was caused by oil which has escaped or been discharged from a warship or other ship owned or operated by the State or by a Convention Country and used, at the time of the incident, only on government non-commercial service.

  Uimhir 11 de 1988: AN tACHT UM OLA-THRUAILLIÚ NA FARRAIGE (DLITEANAS SIBHIALTA AGUS CÚITEAMH), 1988

 590. #1461835

  —(1) Féadfaidh an Stát a bheith ina pháirtí in aon éileamh ar chúiteamh i leith damáiste ó thruailliú in aghaidh úinéara loinge nó a ráthóra nó in aghaidh an Chiste faoin Acht seo nó faoin dlí comhréire in aon Tír Choinbhinsiúin.

  —(1) The State may be a party to any claim for compensation for pollution damage against the owner of a ship or his guarantor or against the Fund either under this Act or under the corresponding law in any Convention Country.

  Uimhir 11 de 1988: AN tACHT UM OLA-THRUAILLIÚ NA FARRAIGE (DLITEANAS SIBHIALTA AGUS CÚITEAMH), 1988

 591. #1465665

  ciallaíonn “Prótacail 1975 le Coinbhinsiún Vársá” Prótacail Bhreise Uimhreacha 1, 2, 3 agus 4 (ar síníodh gach ceann acu i Montreal an 25ú lá de Mheán Fómhair, 1975) do leasú Choinbhinsiún Vársá.

  "1975 Protocols to the Warsaw Convention" means the Additional Protocols Numbers 1, 2, 3 and 4 (each of which was signed at Montreal on the 25th day of September, 1975) to amend the Warsaw Convention.

  Uimhir 15 de 1988: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1988

 592. #1466212

  —Tiocfaidh an Chuid seo agus an Chéad Sceideal i ngníomh ar cibé lá nó laethanta a cheapfaidh an Rialtas le hordú agus féadfar, de réir mar is gá sna himthosca, laethanta éagsúla a cheapadh i ndáil le gach ceann de Phrótacail 1975 le Coinbhinsiún Vársá.

  —This Part and the First Schedule shall come into operation on such day or days as the Government may appoint by order and different days may be appointed, as circumstances may require, in relation to each of the 1975 Protocols to the Warsaw Convention.

  Uimhir 15 de 1988: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1988

 593. #1466216

  —(1) Ní bheidh feidhm ag an gCuid seo ach amháin maidir le stáit ar páirtithe iad i bPrótacail 1975 le Coinbhinsiún Vársá.

  —(1) This Part shall apply only in respect of states which are parties to the 1975 Protocols to the Warsaw Convention.

  Uimhir 15 de 1988: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1988

 594. #1466218

  (2) I gcás gur páirtí stát i gceann amháin nó níos mó de Phrótacail 1975 le Coinbhinsiún Vársá ach nach páirtí é sna Prótacail sin go léir, ní bheidh feidhm ag an gCuid seo maidir leis an stát sin ach amháin i ndáil leis an bPrótacal nó leis na Prótacail ar páirtí ann nó iontu an stát sin.

  (2) Where a state is a party to one or more of the 1975 Protocols to the Warsaw Convention but is not a party to all of those Protocols, this Part shall apply to that state only in relation to the Protocol or Protocols to which that state is a party.

  Uimhir 15 de 1988: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1988

 595. #1466224

  (2) Féadfaidh an tAire le hordú ó am go ham, tar éis dó dul i gcomhairle leis an Aire Gnóthaí Eachtracha, a dheimhniú cé hiad na stáit is páirtithe i bPrótacail 1975 le Coinbhinsiún Vársá nó, de réir mar a bheidh, in aon Phrótacal acu sin, nó féadfaidh sé a dheimhniú cad iad na críocha ar páirtithe na stáit sin maidir leo, agus cá mhéad a bhain na stáit sin leas as an gceart forchoimeádta dá bhforáiltear in Airteagal X den Phrótacal atá leagtha amach i gCuid II den Chéad Sceideal nó in Airteagal XI den Phrótacal atá leagtha amach i gCuid III den Sceideal sin nó in Airteagal XXI den Phrótacal atá leagtha amach i gCuid IV den Sceideal sin.

  (2) The Minister, after consultation with the Minister for Foreign Affairs, may by order from time to time certify the states that are parties to the 1975 Protocols to the Warsaw Convention or, as the case may be, to any of those Protocols, or may certify in respect of which of their territories such states are parties, and to what extent such states have availed themselves of the right of reservation provided for in Article X of the Protocol set out in Part II of the First Schedule or in Article XI of the Protocol set out in Part III of that Schedule or in Article XXI of the Protocol set out in Part IV of that Schedule.

  Uimhir 15 de 1988: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1988

 596. #1466579

  Beidh feidhm ag Coinbhinsiún Vársá, arna leasú leis an bPrótacal seo, maidir le hiompar idirnáisiúnta mar a mhínítear sin in Airteagal 1 den Choinbhinsiún ar choinníoll gur i gcríocha dhá Pháirtí sa Phrótacal seo, nó laistigh de chríoch aon Pháirtí amháin sa Phrótacal seo agus áit stoptha chomhaontaithe i gcríoch Stáit eile, atá an áit fágála agus an ceann scríbe dá dtagraítear san Airteagal sin.

  The Warsaw Convention as amended by this Protocol shall apply to international carriage as defined in Article 1 of the Convention provided that the place of departure and destination referred to in that Article are situated either in the territories of two Parties to this Protocol, or within the territory of a single Party to this Protocol with an agreed stopping place in the territory of another State. [GA]

  Uimhir 15 de 1988: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1988

 597. #1466633

  Amhail idir na Páirtithe sa Phrótacal seo is Páirtithe freisin sa Choinbhinsiún, i bhForlíonadh ar Choinbhinsiún Vársá, um Aontú Rialacha Áirithe maidir le hIompar Idirnáisiúnta d'Aer a Dhéanfaidh Duine Seachas an tIompróir Conarthach, arna shíniú i Guadalajara an 18 Meán Fómhair, 1961 (dá ngairtear “Coinbhinsiún Guadalajara” anseo ina dhiaidh seo), aon tagairt do “Coinbhinsiún Warsaw” i gCoinbhinsiún Guadalajara folóidh sé tagairt do Choinbhinsiún Vársá arna leasú le Prótacal Breise Uimh. 1 Mhontreal, 1975, i gcásanna ina mbeidh an t-iompar faoin gcomhaontú dá dtagraítear in Airteagal I, mír (b) de Choinbhinsiún Guadalajara faoi rialú ag an bPrótacal seo.

  As between the Parties to this Protocol which are also Parties to the Convention, Supplementary to the Warsaw Convention, for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air Performed by a Person Other than the Contracting Carrier, signed at Guadalajara on 18th September 1961 (hereinafter referred to as the "Guadalajara Convention") any reference to the "Warsaw Convention" contained in the Guadalajara Convention shall include) reference to the Warsaw Convention as amended by Additional Protocol No. 1 of Montreal, 1975, in cases where the carriage under the agreement referred to in Article 1, paragraph (b) of the Guadalajara Convention is governed by this Protocol. [GA]

  Uimhir 15 de 1988: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1988

 598. #1466698

  Beidh feidhm ag Coinbhinsiún Vársá, arna leasú sa Háig i 1955 agus leis an bPrótacal seo, maidir le hiompar idirnáisiúnta mar a mhínítear sin in Airteagal 1 den Choinbhinsiún ar choinníoll gur i gcríocha dhá Pháirtí sa Phrótacal seo, nó laistigh de chríoch aon Pháirtí amháin sa Phrótacal seo agus áit stoptha chomhaontaithe i gcríoch Stáit eile, atá an áit fágála agus an ceann scríbe dá dtagraítear san Airteagal sin.

  The Warsaw Convention as amended at The Hague in 1955 and by this Protocol shall apply to international carriage as defined in Article 1 of the Convention, provided that the places of departure and destination referred to in that Article are situated either in the territories of two Parties to this Protocol or within the territory of a single Party to this Protocol with an agreed stopping place in the territory of another State. [GA]

  Uimhir 15 de 1988: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1988

 599. #1466752

  Amhail idir na Páirtithe sa Phrótacal seo is Páirtithe freisin sa Choinbhinsiún, i bhForlíonadh ar Choinbhinsiún Vársá, um Aontú Rialacha Áirithe maidir le hIompar Idirnáisiúnta d'Aer a Dhéanfaidh Duine Seachas an tIompróir Conarthach, arna shíniú i Guadalajara an 18 Meán Fómhair 1961 (dá ngairtear “Coinbhinsiún Guadalajara” anseo ina dhiaidh seo), aon tagairt do “Coinbhinsiún Warsaw” i gCoinbhinsiún Guadalajara folóidh sé tagairt do Choinbhinsiún Vársá arna leasú sa Háig, 1955, agus le Prótacal Breise Uimh. 2 Mhontreal, 1975, i gcásanna ina mbeidh an t-iompar faoin gcomhaontú dá dtagraítear in Airteagal I, mír (b) de Choinbhinsiún Guadalajara faoi rialú ag an bPrótacal seo.

  As between the Parties to this Protocol which are also Parties to the Convention, Supplementary to the Warsaw Convention, for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air Performed by a Person Other than the Contracting Carrier, signed at Guadalajara on 18th September 1961 (hereinafter referred to as the "Guadalajara Convention") any reference to the "Warsaw Convention" contained in the Guadalajara Convention shall include reference to the Warsaw Convention as amended at The Hague, 1955, and by Additional Protocol No. 2 of Montreal, 1975, in cases where the carriage under the agreement referred to in Article 1, paragraph (b) of the Guadalajara Convention is governed by this Protocol. [GA]

  Uimhir 15 de 1988: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1988

 600. #1466833

  Beidh feidhm ag Coinbhinsiún Vársá, arna leasú sa Háig i 1955 agus i gCathair Ghuatamala i 1971 agus leis an bPrótacal seo, maidir le hiompar idirnáisiúnta mar a mhínítear sin in Airteagal 1 den Choinbhinsiún, ar choinníoll gur i gcríocha dhá Pháirtí sa Phrótacal seo, nó laistigh de chríoch Pháirtí amháin sa Phrótacal seo agus áit stoptha chomhaontaithe i gcríoch Stáit eile, atá an áit fágála agus an ceann scríbe dá dtagraítear san Airteagal sin.

  The Warsaw Convention as amended at The Hague in 1955, and at Guatemala City in 1971 and by this Protocol shall apply to international carriage as defined in Article 1 of the Convention, provided that the places of departure and destination referred to in that Article are situated either in the territories of two Parties to this Protocol or within the territory of a single Party to this Protocol with an agreed stopping place in the territory of another State. [GA]

  Uimhir 15 de 1988: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1988

 601. #1466899

  Amhail idir na Páirtithe sa Phrótacal seo is Páirtithe freisin sa Choinbhinsiún, i bhForlíonadh ar Choinbhinsiún Vársá, um Aontú Rialacha Áirithe maidir le hIompar Idirnáisiúnta d'Aer a Dhéanfaidh Duine Seachas an tIompróir Conarthach, arna shíniú i Guadalajara an 18 Meán Fómhair 1961 (dá ngairtear “Coinbhinsiún Guadalajara” anseo ina dhiaidh seo), aon tagairt do “Coinbhinsiún Warsaw” i gCoinbhinsiún Guadalajara folóidh sé tagairt do Choinbhinsiún Vársá arna leasú sa Háig, 1955, i gCathair Ghuatamala, 1971, agus le Prótacal Breise Uimh. 3 Mhontreal, 1975, i gcásanna ina mbeidh an t-iompar faoin gcomhaontú dá dtagraítear in Airteagal I, mír (b) de Choinbhinsiún Guadalajara faoi rialú ag an bPrótacal seo.

  As between the Parties to this Protocol which are also Parties to the Convention, Supplementary to the Warsaw Convention, for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air Performed by a Person Other than the Contracting Carrier, signed at Guadalajara on 18th September 1961 (hereinafter referred to as the "Guadalajara Convention") any reference to the "Warsaw Convention" contained in the Guadalajara Convention shall include reference to the Warsaw Convention as amended at The Hague, 1955, at Guatemala City, 1971, and by the Additional Protocol No. 3 of Montreal, 1975, in cases where the carriage under the agreement referred to in Article I, paragraph (b) of the Guadalajara Convention is governed by this Protocol. [GA]

  Uimhir 15 de 1988: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1988

 602. #1467175

  Beidh feidhm ag Coinbhinsiún Vársá, arna leasú sa Háig i 1955 agus leis an bPrótacal seo, maidir le hiompar idirnáisiúnta mar a mhínítear sin in Airteagal 1 den Choinbhinsiún, ar choinníoll gur i gcríoch dhá Pháirtí sa Phrótacal seo, nó laistigh de chríoch aon Pháirtí amháin sa Phrótacal seo agus áit stoptha chomhaontaithe i gcríoch Stáit eile, atá an áit fágála agus an ceann scríbe dá dtagraítear san Airteagal sin.

  The Warsaw Convention as amended at The Hague in 1955 and by this Protocol shall apply to international carriage as defined in Article 1 of the Convention, provided that the places of departure and destination referred to in that Article are situated either in the territories of two Parties to this Protocol or within the territory of a single Party to this Protocol with an agreed stopping place in the territory of another State. [GA]

  Uimhir 15 de 1988: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1988

 603. #1467239

  Amhail idir na Páirtithe sa Phrótacal seo is Páirtithe freisin sa Choinbhinsiún, i bhForlíonadh ar Choinbhinsiún Vársá, um Aontú Rialacha Áirithe maidir le hIompar Idirnáisiúnta d'Aer a Dhéanfaidh Duine Seachas an tIompróir Conarthach, arna shíniú i Guadalajara an 18 Meán Fómhair 1961 (dá ngairtear “Coinbhinsiún Guadalajara” anseo ina dhiaidh seo), aon tagairt do “Coinbhinsiún Warsaw” i gCoinbhinsiún Guadalajara folóidh sé tagairt do Choinbhinsiún Vársá arna leasú sa Háig, 1955, agus le Prótacal Uimh. 4 Mhontreal, 1975, i gcásanna ina mbeidh an t-iompar faoin gcomhaontú dá dtagraítear in Airteagal I, mír (b) de Choinbhinsiún Guadalajara faoi rialú ag an bPrótacal seo.

  As between the Parties to this Protocol which are also Parties to the Convention, Supplementary to the Warsaw Convention, for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air Performed by a Person Other than the Contracting Carrier, signed at Guadalajara on 18th September 1961 (hereinafter referred to as the "Guadalajara Convention") any reference to the "Warsaw Convention" contained in the Guadalajara Convention shall include reference to the Warsaw Convention as amended at The Hague, 1955, and by Protocol No. 4 of Montreal, 1975, in cases where the carriage under the agreement referred to in Article 1, paragraph (b) of the Guadalajara Convention is governed by this Protocol. [GA]

  Uimhir 15 de 1988: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1988

 604. #1471325

  (3) Ní dhéanfaidh an Coimisinéir aistriú a bheartaítear a dhéanamh ar shonraí pearsanta ón Stát chuig áit lasmuigh den Stát a thoirmeasc mura mbeidh sé den tuairim gur dóigh go dtiocfadh den aistriú, dá mba i stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún a bheadh an áit sin, go sárófaí na bunphrionsabail a ghabhann le cosaint sonraí mar atá leagtha amach i gCaibidil II den Choinbhinsiún.

  (3) The Commissioner shall not prohibit a proposed transfer of personal data from the State to a place outside the State unless he is of opinion that the transfer would, if the place were in a state bound by the Convention, be likely to lead to a contravention of the basic principles for data protection set out in Chapter II of the Convention.

  Uimhir 25 de 1988: AN tACHT UM CHOSAINT SONRAÍ, 1988

 605. #1471353

  (10) Ní bheidh feidhm ag an alt seo maidir le haistriú sonraí má cheanglaítear nó má údaraítear aistriú na sonraí nó na faisnéise arb í atá sna sonraí le haon achtachán nó faoi aon achtachán nó má cheanglaítear an t-aistriú sin le haon choinbhinsiún nó ionstraim eile lena bhforchuirtear oibleagáid idirnáisiúnta ar an Stát.

  (10) This section shall not apply to a transfer of data if the transfer of the data or the information constituting the data is required or authorised by or under any enactment or required by any convention or other instrument imposing an international obligation on the State.

  Uimhir 25 de 1988: AN tACHT UM CHOSAINT SONRAÍ, 1988

 606. #1471770

  Gabhann na Páirtithe orthu féin an coinbhinsiún seo a chur chun feidhme maidir le comhaid sonraí pearsanta uathoibrithe agus maidir le próiseáil uathoibríoch ar shonraí pearsanta sna hearnálacha poiblí agus príobháideacha.

  The Parties undertake to apply this convention to automated personal data files and automatic processing of personal data in the public and private sectors.

  Uimhir 25 de 1988: AN tACHT UM CHOSAINT SONRAÍ, 1988

 607. #1471790

  Mar an gcéanna, ní fhéadfaidh Páirtí nach ndearna ceann éigin de na leathnuithe dá bhforáiltear i bhfomhíreanna 2.b nó c thuas, a éileamh go ndéanfaí an coinbhinsiún seo a fheidhmiú, ar na pointí sin, maidir le Páirtí atá tar éis na leathnuithe sin a dhéanamh.

  Likewise, a Party which has not made one or other of the extensions provided for in sub-paragraphs 2.b or c above may not claim the application of this convention on these points with respect to a Party which has made such extensions.

  Uimhir 25 de 1988: AN tACHT UM CHOSAINT SONRAÍ, 1988

 608. #1471847

  Ceadófar maolú ar fhorálacha Airteagail 5, 6 agus 8 den choinbhinsiún seo má dhéantar foráil don mhaolú sin le dlí an Pháirtí agus gurb é atá ann beart riachtanach i sochaí daonlathach:

  Derogation from the provisions of Articles 5, 6 and 8 of this convention shall be allowed when such derogation is provided for by the law of the Party and constitutes a necessary measure in a democratic society in the interests of:

  Uimhir 25 de 1988: AN tACHT UM CHOSAINT SONRAÍ, 1988

 609. #1471930

  Ní fhéadfaidh údarás ainmnithe a mbeidh iarraidh ar chúnamh dírithe chuige faoi Airteagail 13 nó 14 den choinbhinsiún seo diúltú an iarraidh a chomhlíonadh:

  A designated authority to which a request for assistance is addressed under Articles 13 or 14 of this convention may not refuse to comply with it unless:

  Uimhir 25 de 1988: AN tACHT UM CHOSAINT SONRAÍ, 1988

 610. #1471958

  Beidh de cheart ag aon Bhallstát de Chomhairle na hEorpa nach Páirtí sa choinbhinsiún breathnadóir a bheith aige mar ionadaí ar an gcoiste.

  Any member State of the Council of Europe which is not a Party to the convention shall have the right to be represented on the committee by an observer.

  Uimhir 25 de 1988: AN tACHT UM CHOSAINT SONRAÍ, 1988

 611. #1471971

  c. foirmeoidh sé a thuairim ar aon mholadh chun an coinbhinsiún seo a leasú a tharchuirtear chuige de réir Airteagal 21, mír 3;

  c. shall formulate its opinion on any proposal for amendment of this convention which is referred to it in accordance with Article 21, paragraph 3;

  Uimhir 25 de 1988: AN tACHT UM CHOSAINT SONRAÍ, 1988

 612. #1471973

  d. féadfaidh sé, ar iarraidh ó Pháirtí, tuairim a thabhairt ar aon cheist a bhaineann le feidhmiú an choinbhinsiúin seo.

  d. may, at the request of a Party, express an opinion on any question concerning the application of this convention. [GA]

  Uimhir 25 de 1988: AN tACHT UM CHOSAINT SONRAÍ, 1988

 613. #1472041

  Maidir le críoch den sórt sin, tiocfaidh an coinbhinsiún i bhfeidhm ar an gcéad lá den mhí i ndiaidh tréimhse trí mhí a bheith caite tar éis an dáta a bhfaighidh an tArd-Rúnaí an dearbhú sin.

  In respect of such territory the convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of such declaration by the Secretary General.

  Uimhir 25 de 1988: AN tACHT UM CHOSAINT SONRAÍ, 1988

 614. #1472054

  Féadfaidh aon Pháirtí tráth ar bith an coinbhinsiún seo a shéan adh trí fhógra a bheidh dírithe chun Ard-Rúnaí Chomhairle na hEorpa.

  Any Party may at any time denounce this convention by means of a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe.

  Uimhir 25 de 1988: AN tACHT UM CHOSAINT SONRAÍ, 1988

 615. #1472067

  c. aon dáta ar a dtiocfaidh an coinbhinsiún seo i bhfeidhm de réir Airteagail 22, 23 agus 24;

  c. any date of entry into force of this convention in accordance with Articles 22, 23 and 24;

  Uimhir 25 de 1988: AN tACHT UM CHOSAINT SONRAÍ, 1988

 616. #1476352

  [An tiontú oifigiúil] ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ I nDÁIL LEIS AN STÁT DO GHLACADH LEIS AN gCOINBHINSIÚN LENA nDÉAN-TAR FORÁIL MAIDIR LEIS AN nGNÍOMHAIREACHT ILTAOBHACH DO RÁTHÚ INFHEISTÍOCHTA A BHUNÚ AGUS A OIBRIÚ AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ LE hAGHAIDH NITHE, AR A nÁIRÍTEAR ÍOC-AÍOCHTAÍ, A BHAINEANN LEIS NA NITHE RÉAMHRÁITE.

  AN ACT TO MAKE PROVISION WITH RESPECT TO THE ACCEPTANCE BY THE STATE OF THE CONVENTION PROVIDING FOR THE ESTABLISHMENT AND OPERATION OF THE MULTILATERAL INVESTMENT GUARANTEE AGENCY AND TO PROVIDE FOR MATTERS, INCLUDING PAYMENTS, RELATED TO THE MATTERS AFORESAID.

  Uimhir 32 de 1988: AN tACHT UM AN nGNÍOMHAIREACHT ILTAOBHACH DO RÁTHÚ INFHEISTÍOCHTA, 1988

 617. #1476481

  (b) Is iad na baill bhunaidh na Stáit atá liostaithe i Sceideal A a ghabhann leis an gCoinbhinsiún seo agus a thagann chun bheith ina bpáirtithe sa Choinbhinsiún seo ar nó roimh an 30 Deireadh Fómhair, 1987.

  ( b ) Original members shall be the States which are listed in Schedule A hereto and become parties to this Convention on or before October 30, 1987. [GA]

  Uimhir 32 de 1988: AN tACHT UM AN nGNÍOMHAIREACHT ILTAOBHACH DO RÁTHÚ INFHEISTÍOCHTA, 1988

 618. #1476495

  Déanfaidh gach ball bunaidh de chuid na Gníomhaireachta suibscríobh ar par le haghaidh an líon scaireanna de stoc caipitiúil atá os coinne a ainm i Sceideal A a ghabhann leis an gCoinbhinsiún seo.

  Each original member of the Agency shall subscribe at par to the number of shares of capital stock set forth opposite its name in Schedule A hereto.

  Uimhir 32 de 1988: AN tACHT UM AN nGNÍOMHAIREACHT ILTAOBHACH DO RÁTHÚ INFHEISTÍOCHTA, 1988

 619. #1476815

  Oibreoidh an Ghníomhaireacht, faoi réir théarmaí an Choinbhinsiúin seo, i gcomhar leis na Náisiúin Aontaithe agus le heagraíochtaí idir-rialtasacha eile ar a bhfuil sainfhreagracht i réimsí gaolmhara, lena n-áirítear go háirithe an Banc agus an Chorparáid Airgeadais Idirnáisiúnta.

  The Agency shall, within the terms of this Convention, cooperate with the United Nations and with other inter-governmental organisations having specialised responsibilities in related fields, including in particular the Bank and the International Finance Corporation. [GA]

  Uimhir 32 de 1988: AN tACHT UM AN nGNÍOMHAIREACHT ILTAOBHACH DO RÁTHÚ INFHEISTÍOCHTA, 1988

 620. #1476841

  (b) Más rud é, tráth ar bith laistigh de thrí bliana tar éis don Choinbhinsiún seo teacht i bhfeidhm, gur lú ná daichead faoin gcéad den chumhacht iomlán vótála suim chomhiomlán na vótaí ballraíochta agus suibscríbh de chuid ball a bhaineann le ceachtar den dá Earnáil Stát atá liostaithe i Sceideal A a ghabhann leis an gCoinbhinsiún seo, beidh ag na baill den Earnáil sin cibé uimhir de vótaí forlíontacha is gá chun go mbeidh cumhacht chomhiomlán vótála na hEarnála comhionann leis an gcéatadán sin den chumhacht iomlán vótála.

  ( b ) If at any time within three years after the entry into force of this Convention the aggregate sum of membership and subscription votes of members which belong to either of the two Categories of States listed in Schedule A of this Convention is less than forty percent of the total voting power, members from such a Category shall have such number of supplementary votes as shall be necessary for the aggregate voting power of the Category to equal such a percentage of the total voting power.

  Uimhir 32 de 1988: AN tACHT UM AN nGNÍOMHAIREACHT ILTAOBHACH DO RÁTHÚ INFHEISTÍOCHTA, 1988

 621. #1476845

  (c) Le linn an tríú bliain tar éis don Choinbhinsiún seo a theacht i bhfeidhm, déanfaidh an Chomhairle athbhreithniú ar leithroinnt na scaireanna agus beidh na prionsabail seo a leanas mar threoir aici le linn di cinneadh a dhéanamh:

  ( c ) During the third year following the entry into force of this Convention, the Council shall review the allocation of shares and shall be guided in its decision by the following principles:

  Uimhir 32 de 1988: AN tACHT UM AN nGNÍOMHAIREACHT ILTAOBHACH DO RÁTHÚ INFHEISTÍOCHTA, 1988

 622. #1476985

  Go dtí go ndéanfar socrú críochnaitheach agus go ndáilfear sócmhainní, beidh an Ghníomhaireacht fós ar marthain agus ní bheidh aon laghdú ar chearta agus oibleagáidí uile ball faoin gCoinbhinsiún seo.

  Until final settlement and distribution of assets, the Agency shall remain in existence and all rights and obligations of members under this Convention shall continue unimpaired.

  Uimhir 32 de 1988: AN tACHT UM AN nGNÍOMHAIREACHT ILTAOBHACH DO RÁTHÚ INFHEISTÍOCHTA, 1988

 623. #1476990

  Déanfaidh an Ghníomhaireacht freisin aon sócmhainní a bheidh fágtha sa Chiste Iontaobhais Coimircíochta dá dtagraítear in Iarscríbhinn I a ghabhann leis an gCoinbhinsiún seo a dháileadh ar bhaill choimirceacha sa chomhréir a bheidh idir na hinfheistíochtaí a ndearna gach ball acu coimircíocht orthu agus na hinfheistíochtaí go léir atá faoi choimirce.

  The Agency shall also distribute any remaining assets of the Sponsorship Trust Fund referred to in Annex I to this Convention to sponsoring members in the proportion which the investments sponsored by each bears to the total of sponsored investments.

  Uimhir 32 de 1988: AN tACHT UM AN nGNÍOMHAIREACHT ILTAOBHACH DO RÁTHÚ INFHEISTÍOCHTA, 1988

 624. #1477019

  (a) Féadfar an Coinbhinsiún seo agus na hIarscríbhinní a ghabhann leis a leasú le vóta ó thrí chúigiú de na Rialtóirí a fheidhmeoidh ceithre chúigiú den chumhacht iomlán vótála, ar choinníoll:

  ( a ) This Convention and its Annexes may be amended by vote of three-fifths of the Governors exercising four-fifths of the total voting power, provided that:

  Uimhir 32 de 1988: AN tACHT UM AN nGNÍOMHAIREACHT ILTAOBHACH DO RÁTHÚ INFHEISTÍOCHTA, 1988

 625. #1477041

  (a) Beidh an Coinbhinsiún seo ar oscailt chun a shínithe thar ceann bhaill uile an Bhainc agus thar ceann na hEilvéise agus beidh sé faoi réir a dhaingnithe, a ghlactha nó a fhormheasa ag na Stáit shínitheacha de réir a nósanna imeachta bunreachtúla.

  ( a ) This Convention shall be open for signature on behalf of all members of the Bank and Switzerland and shall be subject to ratification, acceptance or approval by the signatory States in accordance with their constitutional procedures.

  Uimhir 32 de 1988: AN tACHT UM AN nGNÍOMHAIREACHT ILTAOBHACH DO RÁTHÚ INFHEISTÍOCHTA, 1988

 626. #1477046

  (c) Maidir le gach Stát a thaiscfidh a ionstraim dhaingniúcháin, ghlactha nó fhormheasa tar éis don Choinbhinsiún seo teacht i bhfeidhm, tiocfaidh an Coinbhinsiún seo i bhfeidhm ina leith ar dháta an taiscthe sin.

  ( c ) For each State which deposits its instrument of ratification, acceptance or approval after this Convention shall have entered into force, this Convention shall enter into force on the date of such deposit.

  Uimhir 32 de 1988: AN tACHT UM AN nGNÍOMHAIREACHT ILTAOBHACH DO RÁTHÚ INFHEISTÍOCHTA, 1988

 627. #1480090

  (1) Beidh feidhm ag forálacha an Choinbhinsiúin seo maidir le haon soitheach a mbeidh bratach de chuid Stáit Chonarthaigh ar foluain aige i ndlínse aon Stáit Chonarthaigh.

  (1) The provisions of this Convention shall apply to any vessel flying the flag of a Contracting State in the jurisdiction of any Contracting State.

  Uimhir 5 de 1989: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA (COINBHINSIÚIN MHUIRÍ), 1989

 628. #1480098

  (5) Más tríú páirtí seachas an t-éilitheoir bunaidh a dhearbhaíonn éileamh muirí cibé acu trí sheachaíocht, sannadh nó ar shlí eile, measfar maidir leis an tríú páirtí sin, chun críche an Choinbhinsiúin seo, go mbeidh an gnáthchónaí nó an phríomh-áit ghnó chéanna aige atá ag an éilitheoir bunaidh.

  (5) When a maritime claim is asserted by a third party other than the original claimant, whether by subrogation, assignment or otherwise, such third party shall, for the purpose of this Convention, be deemed to have the same habitual residence or principal place of business as the original claimant. [GA]

  Uimhir 5 de 1989: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA (COINBHINSIÚIN MHUIRÍ), 1989

 629. #1480106

  (a) an ceart a fhorchoimeád gan an Coinbhinsiún seo a chur i bhfeidhm maidir le gabháil loinge mar gheall ar aon cheann de na héilimh a áirítear i míreanna (o) agus (p) d'Airteagal 1, ach a ndlíthe baile a chur i bhfeidhm maidir le héilimh den sórt sin;

  ( a ) the right not to apply this Convention to the arrest of a ship for any of the claims enumerated in paragraphs (o) and (p)of Article 1, but to apply their domestic laws to such claims;

  Uimhir 5 de 1989: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA (COINBHINSIÚIN MHUIRÍ), 1989

 630. #1480126

  Féadfaidh aon Stát nach mbeidh i láthair trí ionadaíocht ag an Naoú Comhdháil Taidhleoireachta ar Dhlí Muirí aontú don Choinbhinsiún seo.

  Any State not represented at the Ninth Diplomatic Conference on Maritime Law may accede to this Convention.

  Uimhir 5 de 1989: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA (COINBHINSIÚIN MHUIRÍ), 1989

 631. #1480145

  (b) Aon Ardpháirtí Conarthach a mbeidh dearbhú déanta aige faoi mhír (a) den Airteagal seo ag tabhairt aon chríoch a mbeidh sé freagrach as a chaidreamh idirnáisiúnta faoi réim an Choinbhinsiúin, féadfaidh sé, tráth ar bith dá éis sin, a dhearbhú trí fhógra arna thabhairt d'Aireacht Ghnóthaí Eachtracha na Beilge go scoirfidh an Coinbhinsiún de réim a bheith aige maidir leis an gcríoch sin agus bliain amháin tar éis d'Aireacht Ghnóthaí Eachtracha na Beilge an fógra a fháil, scoirfidh an Coinbhinsiún de réim a bheith aige maidir leis an gcríoch sin. [EN]

  ( b ) A High Contracting Party which has made a declaration under paragraph (a)of this Article extending the Convention to any territory for whose international relations it is responsible may at any time thereafter declare by notification given to the Belgian Ministry of Foreign Affairs that the Convention shall cease to extend to such territory and the Convention shall one year after the receipt of the notification by the Belgian Ministry of Foreign Affairs cease to extend thereto.

  Uimhir 5 de 1989: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA (COINBHINSIÚIN MHUIRÍ), 1989

 632. #1480225

  Féadfaidh aon Stát nach mbeidh i láthair trí ionadaíocht ag an Naoú Comhdháil Taidhleoireachta ar Dhlí Muirí aontú don Choinbhinsiún seo.

  Any State not represented at the Ninth Diplomatic Conference on Maritime Law may accede to this Convention.

  Uimhir 5 de 1989: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA (COINBHINSIÚIN MHUIRÍ), 1989

 633. #1480244

  (b) Aon Ardpháirtí Conarthach a mbeidh dearbhú déanta aige faoi mhír (a) den Airteagal seo ag tabhairt aon chríoch a mbeidh sé freagrach as a chaidreamh idirnáisiúnta faoi réim an Choinbhinsiúin, féadfaidh sé, tráth ar bith dá éis sin, a dhearbhú trí fhógra arna thabhairt d'Aireacht Ghnóthaí Eachtracha na Beilge go scoirfidh an Coinbhinsiún de réim a bheith aige maidir leis an gcríoch sin agus bliain amháin tar éis d'Aireacht Ghnóthaí Eachtracha na Beilge an fógra a fháil, scoirfidh an Coinbhinsiún de réim a bheith aige maidir leis an gcríoch sin.

  ( b ) A High Contracting Party which has made a declaration under paragraph (a)of this Article extending the convention to any territory for whose international relations it is responsible may at any time thereafter declare by notification given to the Belgian Ministry of Foreign Affairs that the Convention shall cease to extend to such territory and the Convention shall one year after the receipt of the notification by the Belgian Ministry of Foreign Affairs cease to extend thereto.

  Uimhir 5 de 1989: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA (COINBHINSIÚIN MHUIRÍ), 1989

 634. #1506241

  ACHT DO THABHAIRT FEIDHM DLÍ DON CHOINBHIN-SIÚN AR AN gCONRADH LE hAGHAIDH IOMPAR IDIRNÁISIÚNTA EARRAÍ DE BHÓTHAR A RINNEADH SA GHINÉIV AN 19ú LÁ DE BHEALTAINE, 1956, AGUS DON PHRÓTACAL LEIS AN gCOINBHINSIÚN SIN A RINNEADH SA GHINÉIV AN 5ú LÁ d'IÚIL, 1978, AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ LE hAGHAIDH NITHE COMH-GHAOLMHARA.

  AN ACT TO GIVE THE FORCE OF LAW TO THE CONVENTION ON THE CONTRACT FOR THE INTERNATIONAL CARRIAGE OF GOODS BY ROAD DONE AT GENEVA ON THE 19th DAY OF MAY, 1956, AND THE PROTOCOL THERETO DONE AT GENEVA ON THE 5TH DAY OF JULY, 1978, AND TO PROVIDE FOR CONNECTED MATTERS.

  Uimhir 13 de 1990: AN tACHT UM IOMPAR IDIRNÁISIÚNTA EARRAÍ DE BHÓTHAR, 1990

 635. #1506255

  ciallaíonn “CMR” an Coinbhinsiún ar an gConradh le haghaidh Iompar Idirnáisiúnta Earraí de Bhóthar a rinneadh sa Ghinéiv an 19ú lá de Bhealtaine, 1956 (a bhfuil an téacs de, sa Bhéarla, leagtha amach i gCuid I den Sceideal mar áis tagartha) arna leasú leis an bPrótacal a rinneadh sa Ghinéiv an 5ú lá d'Iúil, 1978 (a bhfuil an téacs de, sa Bhéarla, leagtha amach i gCuid II den Sceideal mar áis tagartha);

  "CMR" means the Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road done at Geneva on the 19th day of May, 1956 (the text of which, in the English language, is, for convenience of reference, set out in Part I of the Schedule), as amended by the Protocol done at Geneva on the 5th day of July, 1978 (the text of which, in the English language, is, for convenience of reference, set out in Part II of the Schedule);

  Uimhir 13 de 1990: AN tACHT UM IOMPAR IDIRNÁISIÚNTA EARRAÍ DE BHÓTHAR, 1990

 636. #1506754

  Más rud e, faoi fhorálacha an Choinbhinsiúin seo, go ndlífidh iompróir cúiteamh a íoc maidir le caillteanas iomlán nó páirt-chaillteanas earraí, ríomhfar an cúiteamh sin faoi threoir luach na n-earraí san áit agus ag an am ar glacadh iad lena n-iompar.

  When, under the provisions of this Convention, a carrier is liable for compensation in respect of total or partial loss of goods, such compensation shall be calculated by reference to the value of the goods at the place and time at which they were accepted for carriage.

  Uimhir 13 de 1990: AN tACHT UM IOMPAR IDIRNÁISIÚNTA EARRAÍ DE BHÓTHAR, 1990

 637. #1506805

  I gcásanna a mbeidh, faoin dlí is infheidhme, caillteanas, damáiste nó moill a thig as iompar faoin gCoinbhinsiún seo ina chúis le héileamh seach-chonarthach, féadfaidh an t-iompróir leas a bhaint as forálacha an Choinbhinsiúin seo a shaorann é ar dhliteanas nó a shocraíonn nó a theorannaíonn an cúiteamh atá dlite.

  In cases where, under the law applicable, loss, damage or delay arising out of carriage under this Convention gives rise to an extra contractual claim, the carrier may avail himself of the provisions of this Convention which exclude his liability or which fix or limit the compensation due.

  Uimhir 13 de 1990: AN tACHT UM IOMPAR IDIRNÁISIÚNTA EARRAÍ DE BHÓTHAR, 1990

 638. #1506808

  I gcásanna a mbeidh ceist ann faoi dhliteanas seach-chonarthach duine de na daoine a bhfuil an t-iompróir freagrach as faoi théarmaí airteagal 3, i leith caillteanais, damáiste nó moille ag an duine, féadfaidh an duine sin freisin leas a bhaint as forálacha an Choinbhinsiúin seo a shaorann an t-iompróir ar dhliteanas nó a shocraíonn nó a theorannaíonn an cúiteamh atá dlite.

  In cases where the extra-contractual liability for loss, damage or delay of one of the persons for whom the carrier is responsible under the terms of article 3 is in issue, such person may also avail himself of the provisions of this Convention which exclude the liability of the carrier or which fix or limit the compensation due. [GA]

  Uimhir 13 de 1990: AN tACHT UM IOMPAR IDIRNÁISIÚNTA EARRAÍ DE BHÓTHAR, 1990

 639. #1506934

  Tiocfaidh an tréimhse teorann i bhfeidhm, áfach, ar dháta an chinnidh bhreithiúnaigh dheireanaigh lena socraítear méid an chúitimh is iníoctha faoi fhorálacha an Choinbhinsiúin seo, nó, mura ndéantar aon chinneadh breithiúnach den sórt sin, ó dháta iarbhír na híocaíochta.

  The period of limitation shall, however, begin to run either on the date of the final judicial decision fixing the amount of compensation payable under the provisions of this Convention, or, if there is no such judicial decision, from the actual date of payment. [GA]

  Uimhir 13 de 1990: AN tACHT UM IOMPAR IDIRNÁISIÚNTA EARRAÍ DE BHÓTHAR, 1990

 640. #1506943

  Faoi réir fhorálacha airteagal 40, aon choinníoll a mhaolódh go díreach nó go hindíreach forálacha an Choinbhinsiúin seo beidh sé ar neamhní.

  Subject to the provisions of article 40, any stipulation which would directly or indirectly derogate from the provisions of this Convention shall be null and void.

  Uimhir 13 de 1990: AN tACHT UM IOMPAR IDIRNÁISIÚNTA EARRAÍ DE BHÓTHAR, 1990

 641. #1506953

  Tá an Coinbhinsiún seo ar oscailt lena shíniú nó le haontú dó ag tíortha is baill den Choimisiún Eacnamaíoch don Eoraip agus ag tíortha a ligtear isteach sa Choimisiún i gcáil chomhchomhairliúcháin faoi mhír 8 de théarmaí tagartha an Choimisiúin.

  This Convention is open for signature or accession by countries members of the Economic Commission for Europe and countries admitted to the Commission in a consultative capacity under paragraph 8 of the Commission's terms of reference.

  Uimhir 13 de 1990: AN tACHT UM IOMPAR IDIRNÁISIÚNTA EARRAÍ DE BHÓTHAR, 1990

 642. #1506970

  Tiocfaidh an Coinbhinsiún seo i bhfeidhm ar an nóchadú lá tar éis do chúig thír de na tíortha dá dtagraítear in airteagal 42, mír 1, a n-ionstraimí daingniúcháin nó aontachais a thaisceadh.

  This Convention shall come into force on the ninetieth day after five of the countries referred to in article 42, paragraph 1, have deposited their instruments of ratification or accession.

  Uimhir 13 de 1990: AN tACHT UM IOMPAR IDIRNÁISIÚNTA EARRAÍ DE BHÓTHAR, 1990

 643. #1506973

  I gcás aon tíre a dhaingneoidh an Coinbhinsiún seo nó a aontóidh dó tar éis do chúig thír a n-ionstraimí daingniúcháin nó aontachais a thaisceadh, tiocfaidh an Coinbhinsiún seo i bhfeidhm ar an nóchadú lá tar éis don tír sin a hionstraim dhaingniúcháin nó aontachais a thaisceadh.

  For any country ratifying or acceding to it after five countries have deposited their instruments of ratification or accession, this Convention shall enter into force on the ninetieth day after the said country has deposited its instrument of ratification or accession. [GA]

  Uimhir 13 de 1990: AN tACHT UM IOMPAR IDIRNÁISIÚNTA EARRAÍ DE BHÓTHAR, 1990

 644. #1506987

  Féadfaidh aon tír, an tráth a thaiscfidh sí a hionstraim dhaingniúcháin nó aontachais, nó aon tráth dá éis sin, a dhearbhú trí fhógra a bheidh dírithe ar Ard-Rúnaí na Náisiún Aontaithe go mbeidh réim ag an gCoinbhinsiún seo maidir le gach críoch nó aon chríoch de na críocha a mbeidh sí freagrach ina gcaidreamh idirnáisiúnta.

  Any country may, at the time of depositing its instrument of ratification or accession or at any time thereafter, declare, by notification addressed to the Secretary-General of the United Nations that this Convention shall extend to all or any of the territories for the international relations of which it is responsible.

  Uimhir 13 de 1990: AN tACHT UM IOMPAR IDIRNÁISIÚNTA EARRAÍ DE BHÓTHAR, 1990

 645. #1506988

  Beidh an chríoch nó na críocha a bheidh ainmnithe san fhógra faoi réim an Choinbhinsiúin amhail ón nóchadú lá tar éis don Ard-Rúnaí an fógra a fháil nó, mura mbeidh an Coinbhinsiún tagtha i bhfeidhm fós ar an lá sin, ón tráth a dtiocfaidh sé i bhfeidhm.

  The Convention shall extend to the territory or territories named in the notification as from the ninetieth day after its receipt by the Secretary-General or, if on that day the Convention has not yet entered into force, at the time of its entry into force.

  Uimhir 13 de 1990: AN tACHT UM IOMPAR IDIRNÁISIÚNTA EARRAÍ DE BHÓTHAR, 1990

 646. #1507037

  MAR FHIANAISE AIR SIN, rinne na daoine a bhfuil a síniú anseo thíos, ar iad a bheith údaraithe go cuí chuige sin, an Coinbhinsiún seo a shíniú.

  IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Convention.

  Uimhir 13 de 1990: AN tACHT UM IOMPAR IDIRNÁISIÚNTA EARRAÍ DE BHÓTHAR, 1990

 647. #1507081

  Beidh an Prótacal seo ar oscailt lena shíniú ag Stáit is sínitheoirí leis an gCoinbhinsiún nó a d'aontaigh don Choinbhinsiún agus is baill den Choimisiún Eacnamaíoch don Eoraip nó is Stáit a ligeadh isteach sa Choimisiún sin i gcáil chomhchomhairliúcháin faoi mhír 8 de théarmaí tagartha an Choimisiúin sin.

  This Protocol shall be open for signature by States which are signatories to, or have acceded to the Convention and are either members of the Economic Commission for Europe or have been admitted to that Commission in a consultative capacity under paragraph 8 of that Commission's terms of reference.

  Uimhir 13 de 1990: AN tACHT UM IOMPAR IDIRNÁISIÚNTA EARRAÍ DE BHÓTHAR, 1990

 648. #1507084

  Fanfaidh an Prótacal seo ar oscailt le go n-aontóidh aon Stát dó de na Stáit dá dtagraítear i mír 1 den airteagal seo ar Páirtithe iad sa Choinbhinsiún.

  This Protocol shall remain open for accession by any of the States referred to in paragraph 1 of this article which are Parties to the Convention.

  Uimhir 13 de 1990: AN tACHT UM IOMPAR IDIRNÁISIÚNTA EARRAÍ DE BHÓTHAR, 1990

 649. #1507117

  Aon Pháirtí Conarthach a scoirfidh de bheith ina Pháirtí sa Choinbhinsiún scoirfidh sé ar an dáta céanna de bheith ina Pháirtí sa Phrótacal seo.

  Any Contracting Party which ceases to be Party to the Convention shall on the same date cease to be Party to this Protocol. [GA]

  Uimhir 13 de 1990: AN tACHT UM IOMPAR IDIRNÁISIÚNTA EARRAÍ DE BHÓTHAR, 1990

 650. #1507125

  Féadfaidh aon Stát, an tráth a thaiscfidh sé a ionstraim dhaingniúcháin nó aontachais nó aon tráth dá éis sin, a dhearbhú trí fhógra a bheidh dírithe ar Ard-Rúnaí na Náisiún Aontaithe go mbeidh réim ag an bPrótacal seo maidir le gach críoch nó aon chríoch de na críocha a mbeidh sé freagrach ina gcaidreamh idirnáisiúnta agus a mbeidh dearbhú déanta ina leith aige de réir airteagal 46 den Choinbhinsiún.

  Any State may, at the time of depositing its instrument of ratification or accession or at any time thereafter, declare by a notification addressed to the Secretary-General of the United Nations that this Protocol shall extend to all or any of the territories for whose international relations it is responsible and in respect of which it has made a declaration in accordance with article 46 of the Convention.

  Uimhir 13 de 1990: AN tACHT UM IOMPAR IDIRNÁISIÚNTA EARRAÍ DE BHÓTHAR, 1990

 651. #1530726

  Leasú ar an bPríomh-Acht de dhroim coinbhinsiúin le Stáit Aontaithe Mheiriceá i ndáil le cánachas dúbailte, etc.

  Amendment of Principal Act in consequence of convention with United States of America relating to double taxation, etc. 49.

  Uimhir 3 de 1998: AN tACHT AIRGEADAIS, 1998

 652. #1530846

  Leasú ar an bPríomh-Acht de dhroim Coinbhinsiúin le Stáit Aontaithe Mheiriceá i ndáil le Cánachas Dúbailte, etc.

  AMENDMENT OF PRINCIPAL ACT IN CONSEQUENCE OF CONVENTION WITH UNITED STATES OF AMERICA RELATING TO DOUBLE TAXATION, ETC.

  Uimhir 3 de 1998: AN tACHT AIRGEADAIS, 1998

 653. #1533083

  Leasú ar an bPríomh-Acht de dhroim coinbhinsiúin le Stáit Aontaithe Mheiriceá i ndáil le cánachas dúbailte, etc.

  Amendment of Principal Act in consequence of convention with United States of America relating to double taxation, etc.

  Uimhir 3 de 1998: AN tACHT AIRGEADAIS, 1998

 654. #1533087

  (2) (a) Faoi réir mhír (b), beidh feidhm ag an alt seo amhail ag na tráthanna agus ó na tráthanna ag a mbeidh éifeacht leis an gCoinbhinsiún atá leagtha amach sa Sceideal a ghabhann leis an Ordú um Fhaoiseamh ó Chánachas Dúbailte (Cánacha ar Ioncam agus Gnóchain Chaipitiúla) (Stáit Aontaithe Mheiriceá), 1997 (I.R.

  (2) (a) Subject to paragraph (b), this section shall apply as on and from the times at which the Convention set out in the Schedule to the Double Taxation Relief (Taxes on Income and Capital Gains) (United States of America) Order, 1997 ( S.I.

  Uimhir 3 de 1998: AN tACHT AIRGEADAIS, 1998

 655. #1536247

  Ar Aghaidh (SCEIDEAL 3 Leasú ar an bPríomh-Acht de dhroim Coinbhinsiúin le Stáit Aontaithe Mheiriceá i ndáil le Cánachas Dúbailte, etc.)

  Next (SCHEDULE 3) No. 3/1998:

  Uimhir 3 de 1998: AN tACHT AIRGEADAIS, 1998

 656. #1536363

  Leasú ar an bPríomh-Acht de dhroim Coinbhinsiúin le Stáit Aontaithe Mheiriceá i ndáil le Cánachas Dúbailte, etc. [EN]

  AMENDMENT OF PRINCIPAL ACT IN CONSEQUENCE OF CONVENTION WITH UNITED STATES OF AMERICA RELATING TO DOUBLE TAXATION, ETC.

  Uimhir 3 de 1998: AN tACHT AIRGEADAIS, 1998

 657. #1536449

  Lch. Roimhe Seo (SCEIDEAL 3 Leasú ar an bPríomh-Acht de dhroim Coinbhinsiúin le Stáit Aontaithe Mheiriceá i ndáil le Cánachas Dúbailte, etc.)

  FINANCE ACT, 1998) Previous (SCHEDULE 3)

  Uimhir 3 de 1998: AN tACHT AIRGEADAIS, 1998

 658. #1540802

  (c) i gcás ina bhfuil scaoileadh amach ola ina chúis le damáiste ó thruailliú sa Stát agus i gcríoch Tíre Coinbhinsiúin agus gur chuir úinéir na loinge ónar scaoileadh amach an ola teorainn lena dhliteanas de réir an Achta seo beidh feidhm, maidir le comhiomlán a dhliteanais sa Stát agus in aon Tír Choinbhinsiúin lena mbaineann, ag an teorainn sin ar dhliteanas an úinéara;

  (c) where a discharge of oil causes pollution damage both in the State and in the territory of a Convention Country, and the owner of the ship from which the oil was discharged has limited his liability in accordance with this Act, the limitation on the liability of the owner shall apply to the aggregate of his liability in the State and in any Convention Country concerned;

  Uimhir 13 de 1998: AN tACHT UM OLA-THRUAILLIÚ NA FARRAIGE (DLITEANAS SIBHIALTA AGUS CÚITEAMH) (LEASÚ), 1998

 659. #1540864

  “(2) I gcás ina dtarlaíonn tarlú le linn tréimhse nuair nach lú ná 3 pháirtí atá sa Choinbhinsiún ar Dhliteanas agus nach lú ná 600 milliún tonna an chainníocht iomchuí chónasctha d'amhola agus d'ola bhreosla a allmhairítear isteach i gcríocha aon 3 cinn de na páirtithe sin le linn na bliana roimh an mbliain ina dtarlaíonn an tarlú lena mbaineann, beidh éifeacht le fo-alt (1) ionann is dá mba thagairtí do 200 milliún aonad cuntais tagairtí san fho-alt sin do 135 mhilliún aonad cuntais.”,

  "(2) Where an incident occurs during a period when there are not less than 3 parties to the Liability Convention and the combined relevant quantity of crude oil and fuel oil imported into the territories of any 3 of those parties during the year preceding the year in which the incident concerned occurs, amounts to not less than 600 million tons, subsection (1) shall have effect as if references therein to 135 million units of account were references to 200 million units of account.",

  Uimhir 13 de 1998: AN tACHT UM OLA-THRUAILLIÚ NA FARRAIGE (DLITEANAS SIBHIALTA AGUS CÚITEAMH) (LEASÚ), 1998

 660. #1553957

  (a) i gcás sárú tromchúiseach ina ndéanfar duine a choimircítear leis an gCoinbhinsiún nó leis an bPrótacal áirithe a mharú go toiliúil, dlífear príosúnacht saoil nó príosúnacht ar feadh aon téarma is giorra ná sin a chur air nó uirthi,

  (a) in the case of a grave breach involving the wilful killing of a person protected by the Convention or Protocol in question, shall be liable to imprisonment for life or any less term,

  Uimhir 35 de 1998: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE (LEASÚ), 1998

 661. #1553965

  (a) is sárú tromchúiseach ar aon cheann de na Coinbhinsiúin Sceidealta aon ní dá ngairtear sárú tromchúiseach ar an gCoinbhinsiún san Airteagal iomchuí, is é sin le rá—

  (a) a grave breach of any of the Scheduled Conventions is anything referred to as a grave breach of the Convention in the relevant Article, that is to say—

  Uimhir 35 de 1998: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE (LEASÚ), 1998

 662. #1554100

  (a) in alt 3, trí na mínithe seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an mhínithe arCoinbhinsiún na Sibhialtach”:

  (a) in section 3, after the definition of "the Civilians Convention" by the insertion of the following definitions:

  Uimhir 35 de 1998: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE (LEASÚ), 1998

 663. #1554142

  (a) do dhaoine atá, maidir leis an Stát agus le cogadh nó coinbhleacht armtha ina bhfuil an Stát páirteach, ina bpríosúnaigh chogaidh de réir bhrí Mhír A d'Airteagal 4 de Choinbhinsiún na bPríosúnach Cogaidh nó mhír 1 d'Airteagal 44 de Phrótacal I nó atá, faoi mhír 4 den Airteagal sin, i dteideal coimircí is ionann ar gach slí agus iad sin a thugtar do phríosúnaigh chogaidh nó coinbhleachta armtha leis an gCoinbhinsiún agus leis an bPrótacal sin, agus

  (a) persons who, in relation to the State and a war or armed conflict in which the State is a participant, are prisoners of war within the meaning of Paragraph A of Article 4 of the Prisoners of War Convention or paragraph 1 of Article 44 of Protocol I or who are entitled under paragraph 4 of the said Article to protections equivalent in all respects to those accorded to prisoners of war or armed conflict by the said Convention and Protocol, and

  Uimhir 35 de 1998: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE (LEASÚ), 1998

 664. #1554236

  (a) ciallaíonn “an Chéad Choinbhinsiún”, “an Dara Coinbhinsiún”, “an Tríú Coinbhinsiún” agus “an Ceathrú Coinbhinsiún”, faoi seach, Coinbhinsiún na Ginéive le haghaidh Feabhsú Staid an Lucht Créachtaithe agus an Lucht Breoite i bhFórsaí Armtha ar an Machaire den 12 Lúnasa, 1949;

  (a) "First Convention", "Second Convention", "Third Convention" and "Fourth Convention" mean, respectively, the Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field of 12 August 1949;

  Uimhir 35 de 1998: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE (LEASÚ), 1998

 665. #1554551

  Ní údaraíonn an tAirteagal seo aon úsáid níos leithne den fheathal ar leith in aimsir shíochána ná mar a fhorordaítear in Airteagal 44 den Chéad Choinbhinsiún.

  This Article does not authorise any wider use of the distinctive emblem in peacetime than is prescribed in Article 44 of the First Convention.

  Uimhir 35 de 1998: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE (LEASÚ), 1998

 666. #1554568

  Tabharfar urraim agus coimirce d'fheithiclí liachta ar an gcaoi chéanna le haonaid liachta shoghluaiste faoi na Coinbhinsiúin agus faoin bPrótacal seo.

  Medical vehicles shall be respected and protected in the same way as mobile medical units under the Conventions and this Protocol.

  Uimhir 35 de 1998: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE (LEASÚ), 1998

 667. #1554605

  Ós rud é nach féidir leis an gcoimirce sin a bheith éifeachtach ach amháin más féidir iad a chéannú agus a aithint mar longa nó árthaí liachta, ba chóir go mbeadh soithí den sórt sin marcáilte leis an bhfeathal ar leith agus go gcomhlíonfaidís, a mhéid is féidir, an dara mír d'Airteagal 43 den Dara Coinbhinsiún.

  Since this protection can only be effective if they can be identified and recognised as medical ships or craft, such vessels should be marked with the distinctive emblem and as far as possible comply with the second paragraph of Article 43 of the Second Convention.

  Uimhir 35 de 1998: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE (LEASÚ), 1998

 668. #1554624

  Beidh feidhm ag forálacha an Dara Coinbhinsiún maidir leis an lucht créachtaithe, breoite agus longbhriste a bhaineann leis na hearnálacha dá dtagraítear in Airteagal 13 den Dara Coinbhinsiún agus in Airteagal 44 den Phrótacal seo agus a bheidh ar bord long agus árthaí liachta den sórt sin.

  The provisions of the Second Convention shall apply to the wounded, sick and shipwrecked belonging to the categories referred to in Article 13 of the Second Convention and in Article 44 of this Protocol who may be on board such medical ships and craft.

  Uimhir 35 de 1998: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE (LEASÚ), 1998

 669. #1554836

  Toirmisctear úsáid mhíchuí a bhaint as feathal ar leith na croise deirge nó an chorráin dheirg nó an leoin dheirg agus na gréine deirge nó as feathail, comharthaí nó comhairceanna eile dá bhforáiltear leis na Coinbhinsiúin nó leis an bPrótacal seo.

  It is prohibited to make improper use of the distinctive emblem of the red cross, red crescent or red lion and sun or of other emblems, signs or signals provided for by the Conventions or by this Protocol.

  Uimhir 35 de 1998: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE (LEASÚ), 1998

 670. #1554906

  Folaíonn an choimirce sin coimircí is ionann agus iad sin a thugtar do phríosúnaigh chogaidh leis an Tríú Coinbhinsiún i gcás ina ndearnadh duine den sórt sin a thriail agus a phionósú mar gheall ar aon chionta a rinne sé.

  This protection includes protections equivalent to those accorded to prisoners of war by the Third Convention in the case where such a person is tried and punished for any offences he has committed.

  Uimhir 35 de 1998: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE (LEASÚ), 1998

 671. #1554923

  Maidir le duine a ghlacfaidh páirt i gcogaíocht agus a thitfidh faoi urláimh Páirtí naimhdigh, toimhdeofar gur príosúnach cogaidh é, agus dá bhrí sin coimirceofar leis an Tríú Coinbhinsiún é, má éilíonn sé stádas príosúnaigh cogaidh nó más dealraitheach é a bheith i dteideal an stádais sin, nó má éilíonn an Páirtí ar a mbraitheann sé an stádas sin thar a cheann trí fhógra a thabhairt don Chumhacht choinneála nó don Chumhacht Choimirceach.

  A person who takes part in hostilities and falls into the power of an adverse Party shall be presumed to be a prisoner of war, and therefore shall be protected by the Third Convention, if he claims the status of prisoner of war, or if he appears to be entitled to such status, or if the Party on which he depends claims such status on his behalf by notification to the detaining Power or to the Protecting Power.

  Uimhir 35 de 1998: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE (LEASÚ), 1998

 672. #1555610

  Gabhann na hArdpháirtithe Conarthacha orthu féin, in aimsir shíochána agus in aimsir coinbhleachta armtha, na Coinbhinsiúin agus an Prótacal seo a chraobhscaoileadh chomh forleathan agus is féidir ina dtíortha faoi seach agus, go háirithe, staidéar orthu a chur san áireamh ina gcláir teagaisc mhíleata agus a bpobal sibhialta a spreagadh chun staidéar a dhéanamh orthu, chun go mbeidh na hionstraimí sin ar eolas ag na fórsaí armtha agus ag an bpobal sibhialta.

  The High Contracting Parties undertake, in time of peace as in time of armed conflict, to disseminate the Conventions and this Protocol as widely as possible in their respective countries and, in particular, to include the study thereof in their programmes of military instruction and to encourage the study thereof by the civilian population, so that those instruments may become known to the armed forces and to the civilian population.

  Uimhir 35 de 1998: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE (LEASÚ), 1998

 673. #1555613

  Maidir le haon údaráis mhíleata nó shibhialta a dhéanann freagrachtaí a ghabháil chucu féin, in aimsir coinbhleachta armtha, maidir le cur chun feidhme na gCoinbhinsiún agus an Phrótacail seo, beidh eolas iomlán acu ar théacs na gCoinbhinsiún agus an Phrótacail seo.

  Any military or civilian authorities who, in time of armed conflict, assume responsibilities in respect of the application of the Conventions and this Protocol shall be fully acquainted with the text thereof.

  Uimhir 35 de 1998: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE (LEASÚ), 1998

 674. #1555624

  Maidir leis na forálacha de na Coinbhinsiúin a bhaineann le sáruithe agus sáruithe tromchúiseacha a chur faoi chois, arna bhforlíonadh leis an Alt seo, beidh feidhm acu maidir le sáruithe agus sáruithe tromchúiseacha ar an bPrótacal seo a chur faoi chois.

  The provisions of the Conventions relating to the repression of breaches and grave breaches, supplemented by this Section, shall apply to the repression of breaches and grave breaches of this Protocol.

  Uimhir 35 de 1998: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE (LEASÚ), 1998

 675. #1555627

  Maidir le haon ghníomhartha a thuairiscítear a bheith ina sáruithe tromchúiseacha sna Coinbhinsiúin, is sáruithe tromchúiseacha ar an bPrótacal seo iad, más rud é go ndéantar iad i gcoinne daoine atá faoi urláimh Páirtí naimhdigh agus a choimircítear le hAirteagail 44, 45 agus 73 den Phrótacal seo, nó i gcoinne lucht créachtaithe, breoite agus longbhriste an Pháirtí naimhdigh a choimircítear leis an bPrótacal seo, nó i gcoinne an phearsanra liachta nó eaglaise sin, na n-aonad liachta sin nó na n-iompróirí liachta sin atá faoi cheannas an Pháirtí naimhdigh agus a choimircítear leis an bPrótacal seo.

  Acts described as grave breaches in the Conventions are grave breaches of this Protocol if committed against persons in the power of an adverse Party protected by Articles 44, 45 and 73 of this Protocol, or against the wounded, sick and shipwrecked of the adverse Party who are protected by this Protocol, or against those medical or religious personnel, medical units or medical transports which are under the control of the adverse Party and are protected by this Protocol.

  Uimhir 35 de 1998: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE (LEASÚ), 1998

 676. #1555658

  Gan dochar d'fheidhm na gCoinbhinsiún agus an Phrótacail seo, measfar gur coireanna cogaidh iad sáruithe tromchúiseacha ar na hionstraimí seo.

  Without prejudice to the application of the Conventions and of this Protocol, grave breaches of these instruments shall be regarded as war crimes.

  Uimhir 35 de 1998: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE (LEASÚ), 1998

 677. #1555781

  Beidh an Prótacal seo ar oscailt le haghaidh aontachais ag aon Pháirtí sna Coinbhinsiúin nach mbeidh sé sínithe aige.

  This Protocol shall be open for accession by any Party to the Conventions which has not signed it.

  Uimhir 35 de 1998: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE (LEASÚ), 1998

 678. #1555802

  Féadfaidh an t-údarás a bheidh ina ionadaí do phobal atá ag gabháil do choinbhleacht armtha den chineál dá dtagraítear in Airteagal 1, mír 4, i gcoinne Ardpháirtí Chonarthaigh, a ghabháil air féin na Coinbhinsiúin agus an Prótacal seo a chur chun feidhme i ndáil leis an gcoinbhleacht sin trí dhearbhú aontaobhach a bheidh dírithe ar an taiscí.

  The authority representing a people engaged against a High Contracting Party in an armed conflict of the type referred to in Article 1, paragraph 4, may undertake to apply the Conventions and this Protocol in relation to that conflict by means of a unilateral declaration addressed to the depositary.

  Uimhir 35 de 1998: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE (LEASÚ), 1998

 679. #1555810

  (c) tá na Coinbhinsiúin agus an Prótacal seo chomh ceangailteach céanna ar na Páirtithe uile sa choinbhleacht.

  (c) the Conventions and this Protocol are equally binding upon all Parties to the conflict.

  Uimhir 35 de 1998: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE (LEASÚ), 1998

 680. #1555849

  Más rud é, áfach, ar éag don bhliain sin, go mbeidh an Páirtí séantach ag gabháil do cheann de na cora dá dtagraítear in Airteagal 1, ní ghlacfaidh an séanadh éifeacht roimh dheireadh na coinbhleachta armtha nó na forghabhála agus, in aon chás, sula mbeidh deireadh le hoibríochtaí a bhaineann le scaoileadh saor, athdhúichiú nó athshuíomh deireanach na ndaoine a choimircítear leis na Coinbhinsiúin nó leis an bPrótacal seo.

  If, however, on the expiry of that year the denouncing Party is engaged in one of the situations referred to in Article 1, the denunciation shall not take effect before the end of the armed conflict or occupation and not, in any case, before operations connected with the final release, repatriation or re-establishment of the persons protected by the Conventions or this Protocol have been terminated.

  Uimhir 35 de 1998: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE (LEASÚ), 1998

 681. #1555901

  Féadfaidh na húdaráis inniúla i gcónaí, faoi réir fhorálacha iomchuí Choinbhinsiúin na Ginéive agus an Phrótacail, úsáid, taispeáint, soilsiú agus inbhraiteacht na bhfeathal ar leith agus na sainchomhairceanna a rialáil.

  [GA] (c) be worded in the national or official language and, in addition and when appropriate, in the local language of the region concerned;

  Uimhir 35 de 1998: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE (LEASÚ), 1998

 682. #1556047

  Más rud é go n-úsáidtear aerárthach tascartha chun céannacht aerárthaigh liachta a fhíorú agus í ag eitilt, nó chun a cheangal uirthi tuirlingt de réir Airteagail 30 agus 31 den Phrótacal, ba chóir go ndéanfadh an t-aerárthach tascartha agus an t-aerárthach liachta na nósanna imeachta tascartha caighdeánacha amhairc agus raidió a fhorordaítear le hIarscríbhinn 2 a ghabhann le Coinbhinsiún Chicago ar Eitlíocht Shibhialta Idirnáisiúnta den 7 Nollaig, 1944, arna leasú ó am go ham, a úsáid.

  If an intercepting aircraft is used to verify the identity of a medical aircraft in flight or to require it to land in accordance with Articles 30 and 31 of the Protocol, the standard visual and radio interception procedures prescribed by Annex 2 to the Chicago Convention on International Civil Aviation of 7 December 1944, as amended from time to time, should be used by the intercepting and the medical aircraft. [GA]

  Uimhir 35 de 1998: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE (LEASÚ), 1998

 683. #1556401

  Beidh an Prótacal seo ar oscailt le haghaidh aontachais ag aon Pháirtí sna Coinbhinsiúin nach mbeidh sé sínithe aige.

  This Protocol shall be open for accession by any Party to the Conventions which has not signed it.

  Uimhir 35 de 1998: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE (LEASÚ), 1998

 684. #1561176

  (b) trí na mínithe ar “údarú”, “an Coinbhinsiún”, “tír Choinbhinsiúin” agus “sealbhóir” a scriosadh i bhfo-alt (1),

  (b) the deletion in subsection (1) of the definitions of "authorisation", "the Convention", "Convention country", and "holder",

  Uimhir 41 de 1998: AN tACHT UM CHINEÁLACHA PLANDAÍ (CEARTA DÍLSEÁNAIGH) (LEASÚ), 1998

 685. #1565179

  ciallaíonn “Coinbhinsiún Aontachais 1978” an Coinbhinsiún ar aontachas an Stáit, na Danmhairge agus na Ríochta Aontaithe le Coinbhinsiún 1968 agus le Prótacal 1971, a síníodh i Lucsamburg an 9ú lá de Dheireadh Fómhair, 1978;

  "the 1978 Accession Convention" means the Convention on the accession to the 1968 Convention and the 1971 Protocol of the State, Denmark and the United Kingdom, signed at Luxembourg on the 9th day of October, 1978;

  Uimhir 52 de 1998: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS, 1998

 686. #1565181

  ciallaíonn “Coinbhinsiún Aontachais 1982” an Coinbhinsiún ar aontachas na Poblachta Heilléanaí le Coinbhinsiún 1968 agus le Prótacal 1971 (arna leasú i ngach cás le Coinbhinsiún Aontachais 1978), a síníodh i Lucsamburg an 25ú lá de Dheireadh Fómhair, 1982;

  "the 1982 Accession Convention" means the Convention on the accession to the 1968 Convention and the 1971 Protocol (as amended in each case by the 1978 Accession Convention) of the Hellenic Republic, signed at Luxembourg on the 25th day of October, 1982;

  Uimhir 52 de 1998: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS, 1998

 687. #1565183

  ciallaíonn “Coinbhinsiún Aontachais 1989” an Coinbhinsiún ar aontachas Ríocht na Spáinne agus Phoblacht na Portaingéile le Coinbhinsiún 1968 agus le Prótacal 1971 (arna leasú i ngach cás le Coinbhinsiún Aontachais 1978 agus Coinbhinsiún Aontachais 1982), a síníodh i San Sebastian an 26ú lá de Bhealtaine, 1989;

  "the 1989 Accession Convention" means the Convention on the accession to the 1968 Convention and the 1971 Protocol (as amended in each case by the 1978 Accession Convention and the 1982 Accession Convention) of the Kingdom of Spain and the Portuguese Republic, signed at San Sebastian on the 26th day of May, 1989;

  Uimhir 52 de 1998: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS, 1998

 688. #1565185

  ciallaíonn “Coinbhinsiún Aontachais 1996” an Coinbhinsiún ar aontachas Phoblacht na hOstaire, Phoblacht na Fionlainne agus Ríocht na Sualainne le Coinbhinsiún 1968 agus le Prótacal 1971 (arna leasú i ngach cás le Coinbhinsiún Aontachais 1978, Coinbhinsiún Aontachais 1982 agus Coinbhinsiún Aontachais 1989), a síníodh sa Bhruiséil an 29ú lá de Shamhain, 1996;

  "the 1996 Accession Convention" means the Convention on the accession to the 1968 Convention and the 1971 Protocol (as amended in each case by the 1978 Accession Convention, the 1982 Accession Convention and the 1989 Accession Convention) of the Republic of Austria, the Republic of Finland and the Kingdom of Sweden, signed at Brussels on the 29th day of November, 1996;

  Uimhir 52 de 1998: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS, 1998

 689. #1565287

  (ii) ar cheann de na páirtithe a aontaíonn do Choinbhinsiún 1968 faoi aon cheann de na Coinbhinsiúin Aontachais (an Stát, an Danmhairg, an Ríocht Aontaithe, an Phoblacht Heilléanach, Ríocht na Spáinne, Poblacht na Portaingéile, Poblacht na hOstaire, Poblacht na Fionlainne agus Ríocht na Sualainne), agus

  (ii) one of the parties acceding to the 1968 Convention under any of the Accession Conventions (the State, Denmark, the United Kingdom, the Hellenic Republic, the Kingdom of Spain, the Portuguese Republic, the Republic of Austria, the Republic of Finland and the Kingdom of Sweden), and

  Uimhir 52 de 1998: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS, 1998

 690. #1565401

  —(1) Faoi réir alt 10 (4) agus na srianta ar fhorghníomhú atá in Airteagal 39 de Choinbhinsiún 1968, beidh dlínse ag an gCúirt Dúiche ordú cothabhála infhorghníomhaithe a fhorghníomhú.

  —(1) Subject to section 10(4) and to the restrictions on enforcement contained in Article 39 of the 1968 Convention, the District Court shall have jurisdiction to enforce an enforceable maintenance order.

  Uimhir 52 de 1998: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS, 1998

 691. #1565563

  (3) D'fhonn a chinneadh chun críocha Choinbhinsiún 1968 agus na Coda seo an bhfuil sainchónaí ar iontaobhas sa Stát, beidh feidhm ag na forálacha seo a leanas:

  (3) In order to determine for the purposes of the 1968 Convention and this Part whether a trust is domiciled in the State the following provisions shall apply:

  Uimhir 52 de 1998: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS, 1998

 692. #1565653

  (6) Ní dhéanfar an míniú ar “breithiúnas” i bhfo-alt (1) a fhorléiriú ar shlí a theorannóidh éifeacht Airteagal 54b de Choinbhinsiún Lugano.

  (6) The definition of "judgment" in subsection (1) shall not be construed to limit the effect of Article 54b of the Lugano Convention.

  Uimhir 52 de 1998: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS, 1998

 693. #1565663

  (2) Tabharfar aird bhreithiúnach ar an tuarascáil a d'ullmhaigh an tUasal P. Jenard agus an tUasal G. Möller faoi Choinbhinsiún Lugano1 , agus, le linn di aon fhoráil den Choinbhinsiún sin a léiriú, féadfaidh Cúirt an tuarascáil sin a bhreithniú agus tabharfaidh sí di an chreidiúnacht is cuí sna himthosca.

  (2) Judicial notice shall be taken of the report prepared by Mr. P. Jenard and Mr. G. Möller on the Lugano Convention 5 , and, when interpreting any provision of that Convention, a court may consider that report and shall give it the weight that is appropriate in the circumstances.

  Uimhir 52 de 1998: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS, 1998

 694. #1565712

  (a) i bhfo-alt (1) tríd an míniú seo a leanas a chur in ionad na mínithe arCoinbhinsiún na Bruiséile” agus “Coinbhinsiún Lugano” faoi seach:

  (a) in subsection (1) by the substitution of the following definitions for the definitions of "the Brussels Convention", and "the Lugano Convention" respectively:

  Uimhir 52 de 1998: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS, 1998

 695. #1566745

  Ar Aghaidh (AN TRÍÚ SCEIDEAL Teidil V agus VI de Choinbhinsiún Aontachais 19781 arna leasú le Coinbhinsiún Aontachais 19892)

  Next (THIRD SCHEDULE) No. 52/1998:

  Uimhir 52 de 1998: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS, 1998

 696. #1566843

  ach ní thiocfaidh sé i bhfeidhm tráth is luaithe ná teacht i bhfeidhm Choinbhinsiún an 27 Meán Fómhair 1968 ar dhlínse agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála.

  provided that it shall at the earliest enter into force at the same time as the Convention of 27 September 1968 on jurisdiction and the enforcement of judgments in civil and commercial matters. [GA]

  Uimhir 52 de 1998: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS, 1998

 697. #1566870

  Lch. Roimhe Seo (AN DARA SCEIDEAL An téacs de Phrótacal 1971 arna leasú le Coinbhinsiún Aontachais 1978, Coinbhinsiún Aontachais 1982, Coinbhinsiún Aontachais 1989 agus Coinbhinsiún Aontachais 19961) Ar Aghaidh (AN CEATHRÚ SCEIDEAL Teidil V agus VI de Choinbhinsiún Aontachais 19821)

  Titles V and VI of the 1978 Accession Convention 8 as amended by the 1989 Accession Convention 9

  Uimhir 52 de 1998: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS, 1998

 698. #1578182

  —(1) Féadfaidh an tAire, de bhun iarrata ó pháirtí sa Choinbhinsiún nó ó lucht riaracháin muirí an pháirtí sin, cúnamh a sholáthar maidir le cosc nó íoslaghdú a dhéanamh ar dhamáiste lasmuigh den Stát de dhroim scaoileadh amach ola ó long, ó aonad amach ón gcósta nó ó shaoráid láimhseála ola, lena n-áirítear trealamh, ábhair nó comhairle theicniúil a sholáthar nó oibríochtaí a chur i gcrích chun damáiste den sórt sin a chosc nó a íoslaghdú.

  —(1) The Minister may, pursuant to a request from a party to the Convention or the maritime administration thereof, provide assistance in preventing or minimising damage outside the State resulting from a discharge of oil from a ship, offshore unit or oil handling facility, including the provision of equipment, materials or technical advice, or the carrying out of operations to prevent or minimise such damage.

  Uimhir 18 de 1999: AN tACHT UM THRUAILLIÚ NA FARRAIGE (LEASÚ), 1999

 699. #1585361

  (iii) le haon choinbhinsiún nó ionstraim eile lena bhforchuirtear oibleagáid idirnáisiúnta ar an Stát nó faoin gcéanna,

  (iii) any convention or other instrument imposing an international obligation on the State,

  Uimhir 8 de 2000: AN tACHT UM STÁDAS COMHIONANN, 2000

 700. #1586152

  DE BHRÍ, de réir Airteagal 5(c) den Choinbhinsiún, go bhféadfaidh an Chomhairle Rialtóirí, tráth ar bith, trí thromlach speisialta, stoc caipitiúil na Gníomhaireachta a mhéadú;

  WHEREAS, in accordance with Article 5(c) of the Convention, the Council of Governors, may at any time, by special majority, increase the capital stock of the Agency;

  Uimhir 10 de 2000: AN tACHT UM AN nGNÍOMHAIREACHT ILTAOBHACH DO RÁTHÚ INFHEISTÍOCHTA (LEASÚ), 2000

 701. #1586166

  Déanfar na hoibleagáidí íocaíochta uile a shocrú ar bhonn luach an CTS i ndollair na Stát Aontaithe de réir an ráta iomlaoide go bhfuil 1 CTS comhionann le SAM$1.082, mar atá leagtha amach in Airteagal 5(a) den Choinbhinsiún.

  All payment obligations shall be settled on the basis of the value of the SDR in terms of United States dollars at the rate of exchange of SDR 1 equals US$1.082, as set forth in Article 5(a) of the Convention.

  Uimhir 10 de 2000: AN tACHT UM AN nGNÍOMHAIREACHT ILTAOBHACH DO RÁTHÚ INFHEISTÍOCHTA (LEASÚ), 2000

 702. #1586190

  Ní dhéanfar aon vótaí ballraíochta breise (lasmuigh de na 177 vóta ballraíochta atá ag gach ball cheana féin de réir Airteagal 39(a) den Choinbhinsiún) a leithroinnt ar shuibscríobhaithe an chaipitil bhreise.

  No additional membership votes (apart from the 177 membership votes that each member already has in accordance with Article 39(a) of the Convention) shall be allocated to subscribers of the additional capital.

  Uimhir 10 de 2000: AN tACHT UM AN nGNÍOMHAIREACHT ILTAOBHACH DO RÁTHÚ INFHEISTÍOCHTA (LEASÚ), 2000

 703. #1602694

  Coinbhinsiún idir Éire agus an Rómáin chun cánachas dúbailte a sheachaint agus cosc a chur le himghabháil fhioscach maidir le cánacha ar ioncam agus ar ghnóchain chaipitiúla. Arna dhéanamh i mBúcairist an 21 Deireadh Fómhair, 1999.

  CONVENTION BETWEEN IRELAND AND ROMANIA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND CAPITAL GAINS. DONE AT BUCHAREST ON 21ST OCTOBER, 1999.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 704. #1602696

  Coinbhinsiún idir Éire agus an Phoblacht Heilléanach chun cánachas dúbailte a sheachaint agus cosc a chur le himghabháil fhioscach maidir le cánacha ar ioncam agus ar ghnóchain chaipitiúla.Arna dhéanamh san Aithin an 24 Samhain, 2003.

  CONVENTION BETWEEN IRELAND AND THE HELLENIC REPUBLIC FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND CAPITAL GAINS. DONE AT ATHENS ON 24 NOVEMBER, 2003.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 705. #1602724

  An Coinbhinsiún, arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, maidir le hOifig Eorpach Póilíní a bhunú (Coinbhinsiún Europol).

  CONVENTION DRAWN UP ON THE BASIS OF ARTICLE K.3 OF THE TREATY ON THE EUROPEAN UNION, ON THE ESTABLISHMENT OF A EUROPEAN POLICE OFFICE (EUROPOL CONVENTION).

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 706. #1602725

  An Coinbhinsiún, arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint.

  CONVENTION DRAWN UP ON THE BASIS OF ARTICLE K.3 OF THE TREATY ON THE EUROPEAN UNION, ON THE PROTECTION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES' FINANCIAL INTERESTS.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 707. #1602762

  An Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus thráchtála (mar aon le prótacail agus dearbhuithe). Arna chríochnú i Lugano an 16 Meán Fómhair, 1988.

  CONVENTION ON JURISDICTION AND THE ENFORCEMENT OF JUDGEMENTS IN CIVIL AND COMMERCIAL MATTERS (WITH PROTOCOLS AND DECLARATIONS). CONCLUDED AT LUGANO ON 16 SEPTEMBER, 1988.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 708. #1603681

  An Bille um Cheartas Coiriúil (Gáinneáil Aindleathach ar Muir), 2000 do thabhairt éifeacht do Chomhaontú Chomhairle na hEorpa ar Gháinneáil Aindleathach ar Muir lena ndéantar Airteagal 17 de Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe i gcoinne Gáinneáil Aindleathach Drugaí Támhshuanacha agus Substaintí Síceatrópacha a chur chun feidhme, do leasú an Achta um Cheartas Coiriúil, 1994, agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara.

  CRIMINAL JUSTICE (ILLICIT TRAFFIC BY SEA) BILL, 2000 TO GIVE EFFECT TO THE COUNCIL OF EUROPE AGREEMENT ON ILLICIT TRAFFIC BY SEA IMPLEMENTING ARTICLE 17 OF THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST ILLICIT TRAFFIC IN NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES, TO AMEND THE CRIMINAL JUSTICE ACT, 1994, AND TO PROVIDE FOR RELATED MATTERS.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 709. #1608955

  Rún ó Pharlaimint na hEorpa maidir leis an athbhreithniú ar thuairim na Parlaiminte i dtaobh dhearcadh an Aontais Eorpaigh ag féachaint don tríú babhta caibidlí le haghaidh Chreat-Choinbhinsiún ESD ar Rialú Tobac.

  EUROPEAN PARLIAMENT RESOLUTION ON THE FOLLOW-UP TO PARLIAMENT’S OPINION ON THE EUROPEAN UNIONS POSITION IN VIEW OF THE THIRD ROUND OF NEGOTIATIONS FOR A WHO FRAMEWORK CONVENTION ON TOBACCO CONTROL.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 710. #1614166

  Tithe an Oireachtais. An Roghchoiste um Dhlí agus Ceart, Comhionannas, Cosaint agus Cearta na mBan. Tuarascáil ar Thairiscint maidir le: Prótacal ar Fhuílligh Phléascacha Chogaidh (dá ngairtear ‘Prótacal V’) den Choinbhinsiún ar Thoirmisc nó Srianta ar Úsáid Gnáth-Arm Áirithe a mheasfar a bheith Ródhíobhálach nó a measfar Éifeachtaí Neamh-Idirdhealaitheacha a bheith acu, 1980. Deireadh Fómhair, 2006.

  HOUSES OF THE OIREACHTAS. SELECT COMMITTEE ON JUSTICE, EQUALITY, DEFENCE AND WOMEN’S RIGHTS. REPORT ON MOTION RE: PROTOCOL ON EXPLOSIVE REMNANTS OF WAR (REFERRED TO AS ‘PROTOCOL V’) OF THE CONVENTION ON PROHIBITIONS OR RESTRICTIONS ON THE USE OF CERTAIN CONVENTIONAL WEAPONS WHICH MAY BE DEEMED TO BE EXCESSIVELY INJURIOUS OR TO HAVE INDISCRIMINATE EFFECTS, 1980. OCTOBER, 2006.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 711. #1626442

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle ag ceadú chríochnú an Choinbhinsiúin ar Luathfhógra i dtaobh Tionóisce Núicléiche [agus] Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle ag ceadú chríochnú an Choinbhinsiúin ar Chúnamh i gcás Tionóisce Núicléiche nó Éigeandála Raideolaíochta mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2004) 560.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION APPROVING THE CONCLUSION OF THE CONVENTION ON EARLY NOTIFICATION OF A NUCLEAR ACCIDENT [AND] PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION APPROVING THE CONCLUSION OF THE CONVENTION ON ASSISTANCE IN THE CASE OF A NUCLEAR ACCIDENT OR RADIOLOGICAL EMERGENCY TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2004) 560.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 712. #1626448

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle lena n-údaraítear do Bhallstáit daingniú a dhéanamh, ar mhaithe leis an Aontas Eorpach, ar Phrótacal 2014 a ghabhann leis an gCoinbhinsiún um Shaothar faoi Chuing, 1930, de chuid na hEagraíochta Oibreachais Idirnáisiúnta maidir le nithe a bhaineann le comhar breithiúnach in ábhair choiriúla mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2014) 559.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION AUTHORISING MEMBER STATES TO RATIFY, IN THE INTEREST OF THE EUROPEAN UNION, THE PROTOCOL OF 2014 TO THE FORCED LABOUR CONVENTION, 1930, OF THE INTERNATIONAL LABOUR ORGANISATION WITH REGARD TO MATTERS RELATED TO JUDICIAL COOPERATION IN CRIMINAL MATTERS TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2014) 559.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 713. #1626846

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le Ballstáit do dhaingniú Phrótacal 2010, agus maidir le haontachas Ballstát le Prótacal 2010, thar ceann an Aontais, is Prótacal a ghabhann leis an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta ar Dhliteanas agus ar Chúiteamh i leith Damáiste i dtaca le hIompar Substaintí Guaiseacha agus Díobhálacha ar Muir seachas gnéithe a bhaineann le comhar breithiúnach in ábhair shibhialta mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2015) 304.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE RATIFICATION AND ACCESSION BY MEMBER STATES ON BEHALF OF THE UNION TO THE PROTOCOL OF 2010 TO THE INTERNATIONAL CONVENTION ON LIABILITY AND COMPENSATION FOR DAMAGE IN CONNECTION WITH THE CARRIAGE OF HAZARDOUS AND NOXIOUS SUBSTANCES BY SEA WITH THE EXCEPTION OF ASPECTS RELATED TO JUDICIAL COOPERATION IN CIVIL MATTERS TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2015) 304.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 714. #1628079

  Prótacal idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas na Ríochta Aontaithe ag leasú an Choinbhinsiúin chun cánachas dúbailte a sheachaint agus cosc a chur le himghabháil fhioscach maidir le cánacha ar ioncam agus ar ghnóchain chaipitiúla a síníodh an 2 Meitheamh, 1976, Baile Atha Cliath, 28 Deireadh Fómhair, 1976

  protocol between the government of ireland and the government of the united kingdom amending the convention for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and capital gains, signed on 2 june, 1976, dublin, 28 october, 1976

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 715. #1628084

  An Prótacal arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach agus Airteagal 41(3) de Choinbhinsiún Europol, maidir le pribhléidí agus díolúintí Europol, chomhaltaí a organ agus Leas-Stiúrthóirí agus fhostaithe Europol.

  PROTOCOL DRAWN UP ON THE BASIS OF ARTICLE K.3 OF THE TREATY ON THE EUROPEAN UNION AND ARTICLE 41 (3) OF THE EUROPOL CONVENTION, ON THE PRIVILEGES AND IMMUNITIES OF EUROPOL, THE MEMBERS OF ITS ORGANS, THE DEPUTY DIRECTORS AND EMPLOYEES OF EUROPOL.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 716. #1628140

  Prótacal, agus Malartú Nótaí ina theannta, chun leasú a dhéanamh ar an gCoinbhinsiún idir Éire agus Ard-Diúcacht Lucsamburg d’fhonn Cánachas Dúbailte a Sheachaint agus Cosc a Chur le hImghabháil Fhioscach maidir le Cánacha ar Ioncam agus ar Chaipiteal, arna shíniú i Lucsamburg an 14 Eanáir, 1972.

  PROTOCOL, AND ACCOMPANYING EXCHANGE OF NOTES, TO AMEND THE CONVENTION BETWEEN IRELAND AND THE GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND ON CAPITAL, SIGNED AT LUXEMBOURG ON 14 JANUARY, 1972.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 717. #1631223

  Rún maidir leis an gCoinbhinsiún a dréachtadh ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an

  Riaro 5

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 718. #1637106

  Go gceadaíonn Dáil Éireann leis seo téarmaí na leasuithe ar Airteagail II, X, XI, XVIII agus XIX, agus scriosadh Airteagal XVI, den Choinbhinsiún ag bunú Eagraíocht Shatailít Teileachumarsáide na hEorpa EUTELSAT a glacadh an 18 Bealtaine, 1985, ar leagadh cóipeanna díobh faoi bhráid Dháil Éireann an 8 Márta, 1999.

  THAT DÁIL ÉIREANN HEREBY APPROVES THE TERMS OF THE AMENDMENTS TO ARTICLES II, X, XI, XVIII AND XIX AND THE DELETION OF ARTICLE XVI OF THE CONVENTION ESTABLISHING THE EUROPEAN TELECOMMUNICATIONS SATELLITE ORGANISATION (EUTELSAT), ADOPTED ON 18 MAY, 1985, COPIES OF WHICH WERE LAID BEFORE DÁIL ÉIREANN ON 8 MARCH, 1999.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 719. #1645165

  Sraith Conarthaí, 16/2000. Coinbhinsiún idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Stáit Aontaithe Mheiriceá chun Cánachas Dúbailte a Sheachaint agus Cosc a Chur le hImghabháil Fhioscach maidir le Cánacha ar Ioncam agus ar Ghnóchain Chaipitiúla agus Prótacal agus Malartú Litreacha a chomhdhéanann Comhaontú an 28 Iúil, 1997 agus Malartú Litreacha an 24 Samhain, 1997.

  TREATY SERIES, 16/2000. CONVENTION BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE GOVERMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND CAPITAL GAINS AND PROTOCOL AND EXCHANGE OF LETTERS CONSTITUTING AN AGREEMENT OF 28 JULY, 1997 AND EXCHANGE OF LETTERS OF 24 NOVEMBER, 1997.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 720. #1645182

  Sraith Conarthaí, 24/2000. Coinbhinsiún lena leasaítear an Coinbhinsiún idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Stáit Aontaithe Mheiriceá chun Cánachas Dúbailte a Sheachaint agus Cosc a Chur le hImghabháil Fhioscach maidir le Cánacha ar Ioncam agus ar Ghnóchain Chaipitiúla a síníodh i mBaile Átha Cliath an 28 Iúil, 1997.

  TREATY SERIES, 24/2000. CONVENTION AMENDING THE CONVENTION BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND CAPITAL GAINS SIGNED AT DUBLIN ON 28 JULY, 1997.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 721. #1648949

  Miondealú sonrach ar chomhlíonadh Phrótacal Kyoto a ghabhann le Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide

  Specific breakdown on compliance with the Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change

  Rialachán (CE) Uimh. 295/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 maidir le staidreamh struchtúrach gnó (athmhúnlú) Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 722. #1655557

  Ní cheadófar iascaireacht dhírithe ar phéirsí mara in uiscí idirnáisiúnta Fholimistéar I agus Fholimistéar II de CITM ach amháin sa tréimhse idir an 1 Iúil go dtí an 31 Nollaig gach bliain ag soithí a bhí páirteach san iascach péirsí mara roimhe sin i limistéar rialála an Choimisiúin um Iascach an Atlantaigh Thoir Thuaidh (NEAFC), mar a shonraítear in Airteagal 3(3) de Rialachán (AE) Uimh. 1236/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Nollaig 2010 lena leagtar síos scéim um rialú agus um fhorfheidhmiú a mbeidh feidhm aige sa limistéar atá cumhdaithe leis an gCoinbhinsiún um chomhar iltaobhach sa todhchaí in iascaigh an Atlantaigh Thoir Thuaidh.

  Directed fishing for redfish in the international waters of ICES sub-areas I and II shall only be permitted within the period from 1 July to 31 December each year by vessels which have previously been engaged in the redfish fishery in the NEAFC Regulatory Area, as defined in Article 3(3) of Regulation (EU) No 1236/2010 of the European Parliament and of the Council of 15 December 2010 laying down a scheme of control and enforcement applicable in the area covered by the Convention on future multilateral cooperation in the North-East Atlantic fisheries.

  Rialachán (AE) Uimh. 227/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Márta 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 850/98 maidir le hacmhainní iascaigh a chaomhnú trí bhearta teicniúla chun óg-orgánaigh mhuirí a chosaint agus Rialachán (CE) Uimh. 1434/98 lena sonraítear na coinníollacha faoinar féidir scadáin a chur i dtír chun críche tionsclaíche seachas chun a gcaite go díreach ag daoine

 723. #1656614

  Beidh cinntí maidir le srianta oibriúcháin atá bainteach le torann bunaithe ar fheidhmíocht torainn an aerárthaigh mar a chinnfear leis an nós imeachta deimhniúcháin a sheolfar i gcomhréir le hImleabhar 1 d’Iarscríbhinn 16 de Choinbhinsiún Chicago, an séú heagrán Márta 2011.

  Decisions on noise-related operating restrictions shall be based on the noise performance of the aircraft as determined by the certification procedure conducted in accordance with Volume 1 of Annex 16 to the Chicago Convention, sixth edition of March 2011.

  Rialachán (AE) Uimh. 598/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le rialacha agus nósanna imeachta a bhunú i ndáil le srianta oibriúcháin atá bainteach le torann a thabhairt isteach ag aerfoirt an Aontais faoi Chur Chuige Cothrom agus lena n-aisghairtear Treoir 2002/30/CE

 724. #1658202

  Le linn oibríochtaí um fhaireachas ar theorainneacha ar muir, ba cheart do na Ballstáit a n-oibleagáidí faoi seach a urramú faoin Dlí Idirnáisiúnta, go háirithe faoi Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige, faoin gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta um Shábháilteacht Anama ar Muir, faoin gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le Cuardach agus Tarrtháil ar Muir, faoi Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in aghaidh Coireachta Eagraithe Trasnáisiúnta agus a Phrótacal in aghaidh Imircigh a Smuigleáil ar Tír, ar Muir agus san Aer, faoi Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe i dTaobh Stádas Dídeanaithe, faoin gCoinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint, faoin gCúnant Idirnáisiúnta ar Chearta Sibhialta agus Polaitiúla, faoi Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in aghaidh Céastóireachta agus in aghaidh Íde nó Pionóis eile atá Cruálach, Mídhaonna nó Táireach, faoi Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Chearta an Linbh agus faoi ionstraimí idirnáisiúnta ábhartha eile.

  During border surveillance operations at sea, Member States should respect their respective obligations under international law, in particular the United Nations Convention on the Law of the Sea, the International Convention for the Safety of Life at Sea, the International Convention on Maritime Search and Rescue, the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and its Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, the United Nations Convention relating to the Status of Refugees, the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, the International Covenant on Civil and Political Rights, the United Nations Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, the United Nations Convention on the Rights of the Child and other relevant international instruments.

  Rialachán (AE) Uimh. 656/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 lena mbunaítear rialacha i gcomhair faireachais ar na teorainneacha farraige seachtracha i gcomhthéacs comhair oibríochtúil a chomhordaíonn an Ghníomhaireacht Eorpach chun Comhar Oibríochtúil a Bhainistiú ag Teorainneacha Seachtracha Bhallstáit an Aontais Eorpaigh

 725. #1661443

  An Coinbhinsiún maidir le Luach Saothar Comhionann d'Oibrithe Fireanna agus Baineanna ar Obair arb Ionann a Luach, Uimh. 100 (1951)

  Convention concerning Equal Remuneration for Men and Women Workers for Work of Equal Value, No 100 (1951)

  Rialachán (AE) Uimh 1384/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Nollaig 2014 maidir le cóir tharaife d'earraí de thionscnamh Eacuadór

 726. #1661444

  An Coinbhinsiún maidir le Saothar Éigeantach a chur ar ceal, Uimh. 105 (1957)

  Convention concerning the Abolition of Forced Labour, No 105 (1957)

  Rialachán (AE) Uimh 1384/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Nollaig 2014 maidir le cóir tharaife d'earraí de thionscnamh Eacuadór

 727. #1662247

  Le Coinbhinsiún Idirnáisiúnta IMO um Thruailliú ó Longa a Chosc (MARPOL), foráiltear do chur i bhfeidhm éigeantach EEDI ar longa nua agus d'úsáid SEEMPanna i gcabhlach an domhain iomláin.

  The IMO International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL) provides for the mandatory application of the EEDI to new ships and the use of SEEMPs throughout the entire world fleet.

  Rialachán (AE) 2015/757 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2015 maidir le faireachán, tuairisciú agus fíorú a dhéanamh ar astaíochtaí dé-ocsaíde carbóin ó mhuiriompar, agus lena leasaítear Treoir 2009/16/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 728. #1662671

  Má shainmhínítear lastas atá á iompar ag soitheach coimeádáin i gcomhréir le Treoirlínte IMO is infheidhme nó le hionstraimí de bhun an Choinbhinsiúin Idirnáisiúnta um Shábháilteacht Anama ar Muir (Coinbhinsiún SOLAS), measfar go gcomhlíonann an sainmhíniú sin an Rialachán seo.

  Where cargo carried by a container ship is defined in accordance with applicable IMO Guidelines or instruments pursuant to the Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS Convention), that definition shall be deemed to comply with this Regulation.

  Rialachán (AE) 2015/757 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2015 maidir le faireachán, tuairisciú agus fíorú a dhéanamh ar astaíochtaí dé-ocsaíde carbóin ó mhuiriompar, agus lena leasaítear Treoir 2009/16/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 729. #1665415

  Is páirtithe conarthacha iad na Ballstáit ar fad i gCoinbhinsiún na Háige, an 5 Deireadh Fómhair 1961, lena gCuirtear Deireadh leis an gCeangal Fíoraithe i gcás Doiciméad Poiblí Coigríche (“Coinbhinsiún Apastaile na Háige”), lenar tugadh isteach córas le haghaidh cúrsaíocht shimplithe doiciméad poiblí arna n-eisiúint ag na Stáit Chonarthacha sa Choinbhinsiún sin.

  All Member States are contracting parties to the Hague Convention of 5 October 1961 Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents (the ‘Apostille Convention’), which introduced a system for the simplified circulation of public documents issued by Contracting States to that Convention.

  Rialachán (AE) 2016/1191 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Iúil 2016 maidir le saorghluaiseacht saoránach a chur chun cinn trí shimpliú a dhéanamh ar na ceanglais a bhaineann le doiciméid phoiblí áirithe a chur i láthair san Aontas Eorpach, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012

 730. #1665418

  Go háirithe, ba cheart féachaint ar an Rialachán seo mar ionstraim atá ar leithligh ó Choinbhinsiún Apastaile na Háige agus atá neamhspleách air.

  In particular, this Regulation should be regarded as a separate and autonomous instrument from the Apostille Convention.

  Rialachán (AE) 2016/1191 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Iúil 2016 maidir le saorghluaiseacht saoránach a chur chun cinn trí shimpliú a dhéanamh ar na ceanglais a bhaineann le doiciméid phoiblí áirithe a chur i láthair san Aontas Eorpach, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012

 731. #1665420

  Maidir le Coinbhinsiún Apastaile na Háige, cé nár cheart go mbeadh sé indéanta d'údaráis na mBallstát apastail a éileamh nuair a dhéanann duine doiciméad poiblí, a chumhdaítear leis an Rialachán seo agus a eisíodh i mBallstát eile, a chur ina láthair, níor cheart, de bhíthin an Rialacháin seo, cosc a chur ar na Ballstáit apastail a eisiúint i gcás ina roghnaíonn duine apastail a iarraidh.

  As regards the Apostille Convention, while it should not be possible for Member States' authorities to require an apostille when a person presents to them a public document covered by this Regulation and issued in another Member State, this Regulation should not prevent Member States from issuing an apostille where a person chooses to request it.

  Rialachán (AE) 2016/1191 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Iúil 2016 maidir le saorghluaiseacht saoránach a chur chun cinn trí shimpliú a dhéanamh ar na ceanglais a bhaineann le doiciméid phoiblí áirithe a chur i láthair san Aontas Eorpach, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012

 732. #1665435

  Níor cheart feidhm a bheith ag an Rialachán seo, agus go háirithe leis an sásra do chomhar riaracháin a leagtar amach ann, maidir le doiciméid i ndáil le stádas sibhialta a eisíodh ar bhonn na gCoinbhinsiún ábhartha de chuid an Choimisiúin Idirnáisiúnta um Stádas Sibhialta (CISS).

  This Regulation, and in particular the mechanism for administrative cooperation set out therein, should not apply to civil status documents issued on the basis of the relevant International Commission on Civil Status (‘ICCS’) Conventions.

  Rialachán (AE) 2016/1191 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Iúil 2016 maidir le saorghluaiseacht saoránach a chur chun cinn trí shimpliú a dhéanamh ar na ceanglais a bhaineann le doiciméid phoiblí áirithe a chur i láthair san Aontas Eorpach, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012

 733. #1665683

  Tá an Rialachán seo gan dochar do chur i bhfeidhm na gcoinbhinsiún idirnáisiúnta ar páirtí nó páirtithe iontu Ballstát amháin nó níos mó tráth a nglacfar an Rialachán seo agus a bhaineann le hábhair a chumhdaítear leis an Rialachán seo.

  This Regulation is without prejudice to the application of international conventions to which one or more Member States are party at the time of adoption of this Regulation and which concern matters covered by this Regulation.

  Rialachán (AE) 2016/1191 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Iúil 2016 maidir le saorghluaiseacht saoránach a chur chun cinn trí shimpliú a dhéanamh ar na ceanglais a bhaineann le doiciméid phoiblí áirithe a chur i láthair san Aontas Eorpach, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012

 734. #1666141

  Chun críocha mhír 1 agus na míre seo, féadfaidh na Ballstáit a roghnú forálacha an Choinbhinsiúin maidir le Marcanna Promhaidh ar Mhionairm a Aithint go Cómhalartach an 1 Iúil 1969 a chur i bhfeidhm.

  For the purposes of paragraph 1 and this paragraph, Member States may choose to apply the provisions of the Convention for the Reciprocal Recognition of Proof Marks on Small Arms of 1 July 1969.

  Treoir (AE) 2017/853 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Bealtaine 2017 lena leasaítear Treoir 91/477/CEE ón gComhairle maidir le fáil agus seilbh arm a rialú (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE )

 735. #1666348

  Cinneadh 2014/164/AE ón gComhairle an 11 Feabhra 2014 maidir le tabhairt i gcrích an Phrótacail, ar son an Aontais Eorpaigh, i gcoinne Monarú agus Gáinneáil Aindleathach Arm Tine, a bPáirteanna agus a gComhpháirteanna agus Armlón, lena bhforlíontar Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in aghaidh Coireachta Eagraithe Trasnáisiúnta (IO L 89, 25.3.2014, lch. 7).

  Council Decision 2014/164/EU of 11 February 2014 on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Protocol against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Their Parts and Components and Ammunition, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (OJ L 89, 25.3.2014, p. 7).

  Treoir (AE) 2017/853 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Bealtaine 2017 lena leasaítear Treoir 91/477/CEE ón gComhairle maidir le fáil agus seilbh arm a rialú (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE )

 736. #1666820

  I bhfianaise na n-éagsúlachtaí sa chur chuige idir ceanglais Choinbhinsiúin SOLAS 1974 maidir le cobhsaíocht damáiste agus ceanglais shonracha an Aontais maidir le cobhsaíocht damáiste le haghaidh longa paisinéirí róró atá i dTreoir 2003/25/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [6], ba cheart an gá atá le Treoir 2003/25/CE agus an breisluach a ghabhann léi a mheasúnú bunaithe ar cé acu a áirithítear an leibhéal céanna sábháilteachta leis na ceanglais sin de chuid Choinbhinsiúin SOLAS 1974.

  In view of the differences in approach between the 1974 SOLAS Convention requirements on damage stability and the specific Union damage stability requirements for ro-ro passenger ships contained in Directive 2003/25/EC of the European Parliament and of the Council [6], the need for Directive 2003/25/EC and its added value should be assessed based on whether those 1974 SOLAS Convention requirements ensure the same safety level.

  Treoir (AE) 2017/2108 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairlan 15 Samhain 2017 lena leasaítear Treoir 2009/45/CE maidir le rialacha agus caighdeáin sábháilteachta do longa paisinéirí ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE) )

 737. #1666856

  ciallaíonn ‘airde bogha’ an airde bogha a shainmhínítear i Rialachán 39 den Choinbhinsiún Idirnáisiúnta ar Ualachlínte, 1966;”;

  “bow height” means the bow height defined in Regulation 39 of the 1966 International Convention on Load Lines;’;

  Treoir (AE) 2017/2108 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairlan 15 Samhain 2017 lena leasaítear Treoir 2009/45/CE maidir le rialacha agus caighdeáin sábháilteachta do longa paisinéirí ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE) )

 738. #1667344

  ciallaíonn “Coinbhinsiún SOLAS 74”, an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta um Shábháilteacht Anama ar Muir, 1974 lena n-áirítear na Prótacail a ghabhann leis agus na leasuithe a rinneadh air, ina leagan cothrom le dáta;

  ‘SOLAS 74’ means the 1974 International Convention for the Safety of Life at Sea, including Protocols and amendments thereto, in its up-to-date version;

  Treoir (AE) 2017/2110 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Samhain 2017 maidir le córas cigireachtaí d'oibriú sábháilte long paisinéirí róró agus árthaí paisinéirí ardluais i seirbhís rialta agus lena leasaítear Treoir 2009/16/CE agus lena n-aisghairtear Treoir 1999/35/CE ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE) )

 739. #1667397

  I gcásanna eisceachtúla, inar léir go bhfuil riocht iomlán loinge paisinéirí róró nó árthaigh paisinéirí ardluais faoi bhun an chaighdeáin, féadfaidh údarás inniúil an Bhallstáit cigireacht na loinge nó an árthaigh sin a chur ar fionraí go dtí go ndéanann an chuideachta na bearta is gá chun a áirithiú nach léir go follasach a thuilleadh go bhfuil an long paisinéirí róró nó an t-árthach paisinéirí ardluais contúirteach don tsábháilteacht nó don tsláinte nó go bhfuil baol láithreach ann do bheatha chriú agus phaisinéirí an chéanna nó chun a áirithiú go gcomhlíonann sí nó sé ceanglais ábhartha coinbhinsiún idirnáisiúnta is infheidhme.

  In exceptional circumstances, where the overall condition of a ro-ro passenger ship or high-speed passenger craft is obviously substandard, the competent authority of the Member State may suspend the inspection of that ship or craft until the company takes the steps necessary to ensure that the ro-ro passenger ship or high-speed passenger craft is no longer clearly hazardous to safety or health or no longer poses an immediate danger to the life of its crew and passengers or to ensure that it complies with the relevant requirements of applicable international conventions.

  Treoir (AE) 2017/2110 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Samhain 2017 maidir le córas cigireachtaí d'oibriú sábháilte long paisinéirí róró agus árthaí paisinéirí ardluais i seirbhís rialta agus lena leasaítear Treoir 2009/16/CE agus lena n-aisghairtear Treoir 1999/35/CE ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE) )

 740. #1671754

  ciallaíonn “taifead ICCAT ar shoithí iascaireachta mórscála” an liosta a choinníonn Rúnaíocht ICCAT de shoithí iascaireachta mórscála atá údaraithe díriú ar speicis ICCAT i limistéar Choinbhinsiún ICCAT;

  ‘ICCAT record of large-scale fishing vessels’ means the list, maintained by the ICCAT Secretariat, of large-scale fishing vessels authorised to target ICCAT species in the ICCAT Convention area;

  Rialachán (AE) 2017/2107 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Samhain 2017 lena leagtar síos bearta bainistíochta, caomhnaithe agus rialaithe is infheidhme i limistéar an Choinbhinsiúin Idirnáisiúnta um Chaomhnú Thuinníní an Atlantaigh (ICCAT), agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1936/2001, Rialachán (CE) Uimh. 1984/2003 agus Rialachán (CE) Uimh. 520/2007 ón gComhairle

 741. #1671757

  ciallaíonn “taifead ICCAT ar shoithí iompair” an liosta a choinníonn Rúnaíocht ICCAT de shoithí atá údaraithe trasloingsiú a fháil ar muir ó shoithí spiléir peiligeacha mórscála i limistéar Choinbhinsiún ICCAT;

  ‘ICCAT record of carrier vessels’ means the list, maintained by the ICCAT Secretariat, of vessels authorised to receive transhipment at sea from large-scale pelagic longline vessels in the ICCAT Convention area;

  Rialachán (AE) 2017/2107 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Samhain 2017 lena leagtar síos bearta bainistíochta, caomhnaithe agus rialaithe is infheidhme i limistéar an Choinbhinsiúin Idirnáisiúnta um Chaomhnú Thuinníní an Atlantaigh (ICCAT), agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1936/2001, Rialachán (CE) Uimh. 1984/2003 agus Rialachán (CE) Uimh. 520/2007 ón gComhairle

 742. #1671772

  measfar gurb é a bheidh ann meánlíon agus meánacmhainn, in GT, na soithí gabhála de chuid an Aontais a bhí ag díriú ar an tuinnín mórshúileach i limistéar Choinbhinsiún ICCAT le linn na tréimhse 1991 go 1992; agus

  as the average number and the capacity in GT of Union catching vessels targeting bigeye tuna in the ICCAT Convention area during the period 1991 to 1992; and

  Rialachán (AE) 2017/2107 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Samhain 2017 lena leagtar síos bearta bainistíochta, caomhnaithe agus rialaithe is infheidhme i limistéar an Choinbhinsiúin Idirnáisiúnta um Chaomhnú Thuinníní an Atlantaigh (ICCAT), agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1936/2001, Rialachán (CE) Uimh. 1984/2003 agus Rialachán (CE) Uimh. 520/2007 ón gComhairle

 743. #1671871

  Measfar gurb é a bheidh sa mheánlíon soithí gabhála de chuid an Aontais a bhí ag iascach tuinnín colgach an Atlantaigh Thuaidh mar spriocspeiceas le linn na tréimhse 1993 go 1995, gurb é a bheidh ann an t-uaslíon soithí gabhála de chuid an Aontais a dhíríonn ar thuinnín colgach an Atlantaigh Thuaidh i limistéar Choinbhinsiún ICCAT.

  The maximum number of Union catching vessels targeting North Atlantic albacore in the ICCAT Convention area shall be determined as the average number of Union catching vessels fishing for North Atlantic albacore as a target species during the period 1993 to 1995.

  Rialachán (AE) 2017/2107 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Samhain 2017 lena leagtar síos bearta bainistíochta, caomhnaithe agus rialaithe is infheidhme i limistéar an Choinbhinsiúin Idirnáisiúnta um Chaomhnú Thuinníní an Atlantaigh (ICCAT), agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1936/2001, Rialachán (CE) Uimh. 1984/2003 agus Rialachán (CE) Uimh. 520/2007 ón gComhairle

 744. #1673347

  D’fhonn a n-oibleagáidí a chomhlíonadh faoi phointe (b) d’Airteagal 26(1) den Choinbhinsiún lena gcuirtear Comhaontú Schengen chun feidhme, bainfidh iompróirí úsáid as an tseirbhís gréasáin chun a fhíorú, i gcás víosa ghearrfhanachta arna heisiúint chun dul isteach uair amháin nó faoi dhó atá ina seilbh ag náisiúnaigh tríú tír, ar úsáid nó nár úsáid na náisiúnaigh tríú tír sin líon na mbabhtaí is údaraithe dóibh dul isteach leis an víosa atá acu.

  In order to fulfil their obligation under point (b) of Article 26(1) of the Convention implementing the Schengen Agreement, carriers shall use the web service to verify whether third-country nationals holding a short-stay visa issued for one or two entries have already used the number of entries authorised by their visa.

  Rialachán (AE) 2017/2226 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Samhain 2017 lena mbunaítear Córas Dul Isteach/Imeachta (EES) chun sonraí faoi dhul isteach agus imeacht agus sonraí faoi dhiúltú cead isteach náisiúnach tríú tír a chlárú agus iad ag trasnú theorainneacha seachtracha na mBallstát agus lena gcinntear na coinníollacha ar a dtabharfar rochtain ar EES chun críocha fhorghníomhú an dlí, agus lena leasaítear an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen a chur chun feidhme agus Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 agus Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011

 745. #1681386

  Cuirtear borradh ar iarrachtaí de chuid an Aontais chun a stoc foirgneamh a dhícharbónú leis an gComhaontú Pháras 2015 maidir leis an athrú aeráide a tháinig i ndiaidh an 21ú Comhdháil Páirtithe Chreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir leis an Athrú Aeráide (COP 21).

  The 2015 Paris Agreement on climate change following the 21st Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change (COP 21) boosts the Union’s efforts to decarbonise its building stock.

  Treoir (AE) 2018/844 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 lena leasaítear Treoir 2010/31/AE maidir le feidhmíocht fuinnimh foirgneamh agus Treoir 2012/27/AE maidir le héifeachtúlacht fuinnimh (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 746. #1682245

  Ba cheart an t-athbhreithniú sin a dhéanamh i bhfianaise Airteagal 13 den Treoir sin agus faisnéis ábhartha, amhail forbairtí ar an leibhéal idirnáisiúnta, go háirithe maidir le Coinbhinsiún Basel an 22 Márta 1989 maidir le rialú gluaiseachtaí trasteorann dramhaíolacha guaiseacha agus a ndiúscairt á cur i gcuntas.

  That review should be carried out in the light of Article 13 of that Directive while taking into account relevant information, such as developments at international level, in particular in relation to the Basel Convention of 22 March 1989 on the control of transboundary movements of hazardous wastes and their disposal.

  Treoir (AE) 2018/851 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 lena leasaítear Treoir 2008/98/CE maidir le dramhaíl (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 747. #1684812

  Ní gá glacadh le gealltanais a tugadh má mheastar gur neamhphraiticiúil iad a ghlacadh, eadhon i gcás in bhfuil an líon onnmhaireoirí atá ann nó a d’fhéadfadh a bheith ann rómhór, nó ar chúiseanna eile, lena n-áirítear cúiseanna a bhaineann leis an mbeartas ginearálta lena gcuimsítear go háirithe na prionsabail agus na hoibleagáidí a leagtar amach i gcomhaontuithe iltaobhacha comhshaoil agus sna prótacail a ghabhann leo, a bhfuil an tAontas ina pháirtí iontu agus Coinbhinsiúin EIS a liostaítear in Iarscríbhinn Ia a ghabhann leis an Rialachán seo.

  Undertakings offered need not be accepted if their acceptance is considered impractical, such as where the number of actual or potential exporters is too great, or for other reasons, including reasons of general policy which comprise in particular the principles and obligations set out in multilateral environmental agreements and protocols thereunder, to which the Union is a party, and of ILO Conventions listed in Annex Ia to this Regulation.

  Rialachán (AE) 2018/825 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/1036 maidir le cosaint i gcoinne allmhairí dumpáilte ó thíortha nach baill den Aontas Eorpach iad agus Rialachán (AE) 2016/1037 maidir le cosaint i gcoinne allmhairí ar tugadh fóirdheontais ina leith, ar allmhairí iad ó thíortha nach baill den Aontas Eorpach iad

 748. #1684842

  Féadfar forálacha speisialta, go háirithe maidir leis an sainmhíniú ar coincheap an tionscnaimh, mar atá i Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, agus maidir le cur i bhfeidhm agus bailiú dleachta frithdhumpála i scairbh ilchríochach Ballstáit nó limistéar eacnamaíoch eisiach dearbhaithe ag Ballstát de bhun Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige (UNCLOS), a ghlacadh de bhun an Rialacháin seo.

  Special provisions, in particular with regard to the common definition of the concept of origin, as contained in Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council, and with regard to the application and collection of an anti-dumping duty in the continental shelf of a Member State or the exclusive economic zone declared by a Member State pursuant to the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), may be adopted pursuant to this Regulation.

  Rialachán (AE) 2018/825 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/1036 maidir le cosaint i gcoinne allmhairí dumpáilte ó thíortha nach baill den Aontas Eorpach iad agus Rialachán (AE) 2016/1037 maidir le cosaint i gcoinne allmhairí ar tugadh fóirdheontais ina leith, ar allmhairí iad ó thíortha nach baill den Aontas Eorpach iad

 749. #1684958

  Féadfar forálacha speisialta, go háirithe maidir leis an sainmhíniú comhchoiteann ar choincheap an tionscnaimh, mar atá i Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, agus maidir le cur i bhfeidhm agus bailiú dleachta frithchúitimh i scairbh ilchríochach Ballstáit nó limistéar eacnamaíoch eisiach arna dhearbhú ag Ballstát de bhun Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige (UNCLOS), a ghlacadh de bhun an Rialacháin seo.

  Special provisions, in particular with regard to the common definition of the concept of origin, as contained in Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council, and with regard to the application and collection of a countervailing duty in the continental shelf of a Member State or the exclusive economic zone declared by a Member State pursuant to the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), may be adopted pursuant to this Regulation.

  Rialachán (AE) 2018/825 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/1036 maidir le cosaint i gcoinne allmhairí dumpáilte ó thíortha nach baill den Aontas Eorpach iad agus Rialachán (AE) 2016/1037 maidir le cosaint i gcoinne allmhairí ar tugadh fóirdheontais ina leith, ar allmhairí iad ó thíortha nach baill den Aontas Eorpach iad

 750. #1685016

  An Coinbhinsiún maidir le Luach Saothar Comhionann d’Oibrithe Fireanna agus Baineanna ar Obair arb Ionann a Luach, Uimh. 100 (1951)

  Convention concerning Equal Remuneration of Men and Women Workers for Work of Equal Value, No 100 (1951)

  Rialachán (AE) 2018/825 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/1036 maidir le cosaint i gcoinne allmhairí dumpáilte ó thíortha nach baill den Aontas Eorpach iad agus Rialachán (AE) 2016/1037 maidir le cosaint i gcoinne allmhairí ar tugadh fóirdheontais ina leith, ar allmhairí iad ó thíortha nach baill den Aontas Eorpach iad

 751. #1685017

  An Coinbhinsiún maidir le Saothar Éigeantach a chur ar ceal, Uimh. 105 (1957)

  Convention concerning the Abolition of Forced Labour, No 105 (1957)

  Rialachán (AE) 2018/825 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/1036 maidir le cosaint i gcoinne allmhairí dumpáilte ó thíortha nach baill den Aontas Eorpach iad agus Rialachán (AE) 2016/1037 maidir le cosaint i gcoinne allmhairí ar tugadh fóirdheontais ina leith, ar allmhairí iad ó thíortha nach baill den Aontas Eorpach iad

 752. #1685323

  Cinneadh (AE) 2016/1841 ón gComhairle an 5 Deireadh 2016 maidir le tabhairt i gcrích Chomhaontú Pháras a glacadh faoi Chreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide, thar ceann an Aontais Eorpaigh (IO L 282, 19.10.2016, lch. 1).

  Council Decision (EU) 2016/1841 of 5 October 2016 on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Paris Agreement adopted under the United Nations Framework Convention on Climate Change (OJ L 282, 19.10.2016, p. 1).

  Rialachán (AE) 2018/841 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le hastaíochtaí agus aistrithe gás ceaptha teasa ó úsáid talún, athrú ar úsáid talún agus foraoiseacht a chur san áireamh i gcreat 2030 don aeráid agus don fhuinneamh, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 agus Cinneadh Uimh. 529/2013/AE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 753. #1692546

  Tá an t-údarás ag SPRFMO bearta caomhnaithe agus bainistíochta atá ceangailteach ar na Páirtithe Conarthacha i gCoinbhinsiún SPRFMO (“Páirtithe Conarthacha”) a ghlacadh maidir leis na hiascaigh atá faoina chúram.

  The SPRFMO has the authority to adopt conservation and management measures for the fisheries under its purview, which are binding on the Contracting Parties to the SPRFMO Convention (‘Contracting Parties’).

  Rialachán (AE) 2018/975 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 lena leagtar síos bearta bainistíochta, caomhnaithe agus rialaithe atá infheidhme i Limistéar Choinbhinsiún na hEagraíochta Réigiúnaí um Bainistíocht Iascaigh san Aigéan Ciúin Theas (SPRFMO)

 754. #1692670

  Déanfaidh an Coimisiún cinneadh SPRFMO maidir leis an údarú chun iascaireacht ghrinnill a dhéanamh i Limistéar Choinbhinsiún SPRFMO a ndearnadh an measúnú tionchair ina leith a chur in iúl don Bhallstát ábhartha, lena n-áirítear aon choinníollacha a ghabhann leis an údarú agus na bearta ábhartha chun tionchair dhochracha shuntasacha ar ÉMLanna a chosc.

  The Commission shall inform the relevant Member State of the SPRFMO decision regarding the authorisation to bottom fish in the SPRFMO Convention Area for the purpose of which the impact assessment was conducted, including any attached conditions and relevant measures to prevent significant adverse impacts on VMEs.

  Rialachán (AE) 2018/975 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 lena leagtar síos bearta bainistíochta, caomhnaithe agus rialaithe atá infheidhme i Limistéar Choinbhinsiún na hEagraíochta Réigiúnaí um Bainistíocht Iascaigh san Aigéan Ciúin Theas (SPRFMO)

 755. #1692679

  Déanfaidh an Coimisiún cinneadh SPRFMO maidir leis an údarú chun iascaireacht ghrinnill a dhéanamh laistigh de Limistéar Choinbhinsiún SPRFMO a ndearnadh an measúnú tionchair ina leith a chur in iúl don Bhallstát ábhartha, lena n-áirítear aon choinníollacha a ghabhann leis an údarú agus na bearta cuí chun tionchair dhochracha shuntasacha ar ÉMLanna a chosc.

  The Commission shall inform the relevant Member State of the SPRFMO decision regarding the authorisation to bottom fish within the SPRFMO Convention Area for the purpose of which the impact assessment was conducted, including any attached conditions and relevant measures to prevent significant adverse impacts on VMEs.

  Rialachán (AE) 2018/975 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 lena leagtar síos bearta bainistíochta, caomhnaithe agus rialaithe atá infheidhme i Limistéar Choinbhinsiún na hEagraíochta Réigiúnaí um Bainistíocht Iascaigh san Aigéan Ciúin Theas (SPRFMO)

 756. #1692755

  Beag beann ar an áit ina dtarlaíonn an trasloingsiú, i gcás trasloingsiú bolmán Sileach agus speiceas grinnill arna ngabháil i Limistéar Choinbhinsiún SPRFMO ag soithí iascaireachta de chuid an Aontais, déanfaidh údaráis an Bhallstáit brataí an fhaisnéis seo a leanas a tharchur, an tráth céanna, chuig an gCoimisiún agus chuig Rúnaíocht SPRFMO:

  Regardless of where the transhipment takes place, in case of transhipment of jack mackerel and demersal species caught in the SPRFMO Convention Area by Union fishing vessels, the authorities of the flag Member State shall simultaneously transmit to the Commission and the SPRFMO Secretariat the following information:

  Rialachán (AE) 2018/975 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 lena leagtar síos bearta bainistíochta, caomhnaithe agus rialaithe atá infheidhme i Limistéar Choinbhinsiún na hEagraíochta Réigiúnaí um Bainistíocht Iascaigh san Aigéan Ciúin Theas (SPRFMO)

 757. #1692855

  Maidir le haon fhaisnéis dhoiciméadaithe a léiríonn cásanna ina bhféadfadh sé nár chomhlíon aon soitheach iascaireachta i Limistéar Choinbhinsiún SPRFMO bearta caomhnaithe agus bainistíochta SPRFMO sa 2 bhliain roimhe sin, cuirfidh na Ballstáit an fhaisnéis sin faoi bhráid an Choimisiúin 145 lá ar a laghad roimh chruinniú bliantúil Choimisiún SPRFMO.

  Member States shall submit to the Commission any documented information that indicates possible instances of non-compliance by any fishing vessel with SPRFMO conservation and management measures in the SPRFMO Convention Area over the past two years at least 145 days in advance of the annual meeting of the SPRFMO Commission.

  Rialachán (AE) 2018/975 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 lena leagtar síos bearta bainistíochta, caomhnaithe agus rialaithe atá infheidhme i Limistéar Choinbhinsiún na hEagraíochta Réigiúnaí um Bainistíocht Iascaigh san Aigéan Ciúin Theas (SPRFMO)

 758. #1697385

  “Measfar infheistíocht i mbonneagar tuarasóireachta cultúrtha agus inbhuanaithe amhail dá dtagraítear i bpointe (e) den chéad fhomhír den mhír seo a bheith ar mhionscála agus incháilithe le haghaidh tacaíochta, más rud nach mó ná EUR 10000000 ranníocaíocht CFRE don oibríocht. Ardófar an uasteorainn sin go EUR 20000000 i gcás bonneagar a mheasfar a bheith ina oidhreacht chultúrtha de réir bhrí Airteagal 1 den Choinbhinsiún 1972 Unesco maidir leis an Oidhreacht Dhomhanda, Chultúrtha agus Nádúrtha a Chosaint.”;

  ‘Investment in cultural and sustainable tourism infrastructure as referred to in point (e) of the first subparagraph of this paragraph shall be considered small-scale and eligible for support, if the ERDF contribution to the operation does not exceed EUR 10000000. That ceiling shall be raised to EUR 20000000 in the case of infrastructure considered to be cultural heritage within the meaning of Article 1 of the 1972 Unesco Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage.’;

  Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Iúil 2018 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais, lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1296/2013, (AE) Uimh. 1301/2013, (AE) Uimh. 1303/2013, (AE) Uimh. 1304/2013, (AE) Uimh. 1309/2013, (AE) Uimh. 1316/2013, (AE) Uimh. 223/2014, (AE) Uimh. 283/2014, agus Cinneadh Uimh. 541/2014/AE agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012

 759. #1708194

  Ós rud é gur shínigh an tAontas Coinbhinsiún Chomhairle na hEorpa maidir le Sciúradh, Cuardach, Urghabháil agus Coigistiú a Dhéanamh ar na Fáltais ó Choireacht agus maidir le Maoiniú na Sceimhlitheoireachta, ba cheart dó ceanglais an Choinbhinsiúin sin a thrasuí ina dhlíchóras.

  As a signatory to the Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime and on the Financing of Terrorism, the Union should transpose the requirements of that Convention into its legal order.

  Treoir (AE) 2018/1673 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2018 maidir le sciúradh airgid a chomhrac tríd an dlí coiriúil

 760. #1708274

  éilliú, lena n-áirítear ceann ar bith de na cionta a leagtar amach sa Choinbhinsiún maidir leis an gcomhrac i gcoinne an éillithe a bhfuil oifigigh na gComhphobal Eorpach nó oifigigh Bhallstáit an Aontais Eorpaigh i dtreis ann agus a leagtar amach freisin i gCinneadh Réime 2003/568/CGB ón gComhairle;

  corruption, including any offence set out in the Convention on the fight against corruption involving officials of the European Communities or officials of Member States of the European Union and in Council Framework Decision 2003/568/JHA;

  Treoir (AE) 2018/1673 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2018 maidir le sciúradh airgid a chomhrac tríd an dlí coiriúil

 761. #1708494

  Is ceanglas fíor-riachtanach é go ndéanfaí an inrochtaineacht a áirithiú ar inneachar closamhairc i gcomhthéacs na ngealltanas a glacadh faoi Choinbhinsiún Chearta Daoine faoi Mhíchumas na Náisiún Aontaithe.

  Ensuring the accessibility of audiovisual content is an essential requirement in the context of the commitments taken under the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities.

  Treoir (AE) 2018/1808 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Samhain 2018 lena leasaítear Treoir 2010/13/AE maidir le comhordú forálacha áirithe arna leagan síos le dlí, rialachán nó gníomh riaracháin i mBallstáit i dtaobh seirbhísí meán closamhairc a sholáthar (An Treoir maidir le Seirbhísí Meán Closamhairc) i bhfianaise athruithe ar an margadh

 762. #1712944

  táirgeadh an leictreachas i gcomhréir leis an dlí idirnáisiúnta, i dtríú tír ar sínitheoir í leis an Coinbhinsiún Chomhairle na hEorpa chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint nó le coinbhinsiúin idirnáisiúnta eile nó le conarthaí maidir le cearta an duine.

  the electricity has been produced in accordance with international law, in a third country that is a signatory to the Council of Europe Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, or other international conventions or treaties on human rights.

  Treoir (AE) 2018/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le húsáid fuinnimh ó fhoinsí inathnuaite a chur chun cinn ((Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE))

 763. #1714918

  Ba cheart an t-athscrúdú sin a dhéanamh i ndiaidh an stocáirimh dhomhanda a dhéanfaidh Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide in 2023, chun an t-ailíniú is gá don phróiseas sin a thabhairt isteach, agus forbairtí eacnamaíocha agus nuálacha á gcur san áireamh freisin.

  That review should take place after the global stocktake by the United Nations Framework Convention on Climate Change in 2023, in order to allow necessary alignments to that process to be introduced, also taking into account economic and innovation developments.

  Treoir (AE) 2018/2002 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 lena leasaítear Treoir 2012/27/AE maidir le héifeachtúlacht fuinnimh ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 764. #1715353

  Maidir le torann agus le hastaíochtaí, comhlíonfaidh na haerárthaí agus a n-innill, a liáin, a bpáirteanna agus a dtrealamh neamhshuiteáilte na ceanglais maidir le caomhnú an chomhshaoil atá i Leasú 12 d'Imleabhar I, i Leasú 9 d'Imleabhar II, agus sa chéad eagrán d'Imleabhar III, de réir mar is infheidhme iad ar fad an 1 Eanáir 2018, d'Iarscríbhinn 16 a ghabhann le Coinbhinsiún Chicago.

  As regards noise and emissions, those aircraft and their engines, propellers, parts and non-installed equipment shall comply with the environmental protection requirements contained in Amendment 12 of Volume I, in Amendment 9 of Volume II, and in the initial issue of Volume III, all as applicable on 1 January 2018, of Annex 16 to the Chicago Convention.

  Rialachán (AE) 2018/1139 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2111/2005, Rialachán (CE) Uimh. 1008/2008, Rialachán (AE) Uimh. 996/2010, Rialachán (AE) Uimh. 376/2014 agus Treoir 2014/30/AE agus Treoir 2014/53/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 552/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 216/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CEE) Uimh. 3922/91 ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 765. #1715779

  Ní bheidh feidhm, áfach, ag an dara fomhír má bhíonn na ceanglais fhíor-riachtanacha sin ag teacht salach ar chearta tríú tíortha faoi choinbhinsiúin idirnáisiúnta.

  However, the second subparagraph shall not apply where those essential requirements are in conflict with the rights of third countries under international conventions.

  Rialachán (AE) 2018/1139 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2111/2005, Rialachán (CE) Uimh. 1008/2008, Rialachán (AE) Uimh. 996/2010, Rialachán (AE) Uimh. 376/2014 agus Treoir 2014/30/AE agus Treoir 2014/53/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 552/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 216/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CEE) Uimh. 3922/91 ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 766. #1716117

  Maidir leis na táirgí, na páirteanna, an trealamh neamhshuiteáilte agus trealamh chun aerárthaí gan foireann a rialú go cianda dá dtagraítear i bpointe (a) agus i bpointe (b)(i) d'Airteagal 2(1), comhlíonfaidh an Ghníomhaireacht, thar ceann na mBallstát, más infheidhme agus de réir mar a shonraítear é i gCoinbhinsiún Chicago nó sna hIarscríbhinní a ghabhann leis, feidhmeanna agus cúraimí an stáit inar dearadh, inar monaraíodh nó inar cláraíodh iad nuair a bhaineann na feidhmeanna agus na cúraimí sin le deimhniúchán dearthaí agus le formheas ar fhaisnéis maidir le haeracmhainneacht leanúnach.

  With regard to the products, parts, non-installed equipment and equipment to control unmanned aircraft remotely, referred to in points (a) and (b)(i) of Article 2(1), the Agency shall, where applicable and as specified in the Chicago Convention or the Annexes thereto, carry out on behalf of Member States the functions and tasks of the state of design, manufacture or registry, when those functions and tasks are related to design certification and mandatory continuing airworthiness information.

  Rialachán (AE) 2018/1139 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2111/2005, Rialachán (CE) Uimh. 1008/2008, Rialachán (AE) Uimh. 996/2010, Rialachán (AE) Uimh. 376/2014 agus Treoir 2014/30/AE agus Treoir 2014/53/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 552/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 216/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CEE) Uimh. 3922/91 ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 767. #1716657

  Féadfaidh tríú tíortha Eorpacha, ar páirtithe conarthacha iad i gCoinbhinsiún Chicago agus a mbeidh comhaontuithe idirnáisiúnta curtha i gcrích acu leis an Aontas agus dá mbun sin, dlí an Aontais glactha agus curtha i bhfeidhm acu sna réimsí a chuimsítear sa Rialachán seo.

  The Agency shall be open to the participation of European third countries which are contracting parties to the Chicago Convention and which have entered into international agreements with the Union pursuant to which they adopted and apply Union law in the fields covered by this Regulation.

  Rialachán (AE) 2018/1139 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2111/2005, Rialachán (CE) Uimh. 1008/2008, Rialachán (AE) Uimh. 996/2010, Rialachán (AE) Uimh. 376/2014 agus Treoir 2014/30/AE agus Treoir 2014/53/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 552/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 216/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CEE) Uimh. 3922/91 ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 768. #1718014

  ciallaíonn “consalacht” misean taidhleoireachta de chuid Ballstáit nó post consalach de chuid Ballstáit mar a shainmhínítear i gCoinbhinsiún Vín ar Chaidreamh Consalachta an 24 Aibreán 1963;

  ‘consulate’ means a Member State’s diplomatic mission or a Member State’s consular post as defined by the Vienna Convention on Consular Relations of 24 April 1963;

  Rialachán (AE) 2018/1240 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Meán Fómhair 2018 lena mbunaítear Córas Eorpach um Fhaisnéis agus Údarú Taistil (ETIAS) agus lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1077/2011, (AE) Uimh. 515/2014, (AE) 2016/399, (AE) 2016/1624 agus (AE) 2017/2226

 769. #1718682

  Na hiompróirí ar muir dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo, beidh siad faoi réir na bpionós dá bhforáiltear i gcomhréir le hAirteagal 26(2) den Choinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen an 14 Meitheamh 1985 idir Rialtais Stáit Aontas Eacnamaíoch Benelux, Phoblacht Chónaidhme na Gearmáine agus Phoblacht na Fraince maidir le seiceálacha ag a gcomhtheorainneacha a dhíothú de réir a chéile a chur chun feidhme (“an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen a chur chun feidhme”) agus le hAirteagal 4 de Threoir 2001/51/CE ón gComhairle nuair a bheidh náisiúnaigh tríú tír á n-iompar acu nach bhfuil údarú bailí taistil acu cé go bhfuil siad faoi réir cheanglas an údaraithe taistil.

  The carriers referred to in paragraph 1 of this Article shall be subject to the penalties provided for in accordance with Article 26(2) of the Convention Implementing the Schengen Agreement of 14 June 1985 between the Governments of the States of the Benelux Economic Union, the Federal Republic of Germany and the French Republic on the gradual abolition of checks at their common borders (‘the Convention implementing the Schengen Agreement’) and Article 4 of Council Directive 2001/51/EC when they transport third-country nationals who, although subject to the travel authorisation requirement, are not in possession of a valid travel authorisation.

  Rialachán (AE) 2018/1240 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Meán Fómhair 2018 lena mbunaítear Córas Eorpach um Fhaisnéis agus Údarú Taistil (ETIAS) agus lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1077/2011, (AE) Uimh. 515/2014, (AE) 2016/399, (AE) 2016/1624 agus (AE) 2017/2226

 770. #1721176

  Cinneadh 2010/48/CE ón gComhairle an 26 Samhain 2009 maidir leis an gComhphobal Eorpach do thabhairt Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Chearta Daoine atá faoi Mhíchumas i gcrích (IO L 23, 27.1.2010, lch. 35).

  Directive (EU) 2016/2102 of the European Parliament and of the Council of 26 October 2016 on the accessibility of the websites and mobile applications of public sector bodies (OJ L 327, 2.12.2016, p. 1).

  Rialachán (AE) 2018/1724 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 2 Deireadh Fómhair 2018 maidir le pointe rochtana aonair digiteach a bhunú chun rochtain ar fhaisnéis, nósanna imeachta agus seirbhísí cúnaimh agus réitigh fadhbanna a sholáthar agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012Téacs atá ábhartha maidir le LEE.

 771. #1725767

  Ba cheart go bhféadfadh na Ballstáit dídeanaithe aitheanta, daoine gan stát, is é sin na daoine sin atá cumhdaithe ag Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe i dtaobh Stádas Daoine gan Stát an 28 Meán Fómhair 1954 chomh maith leis na daoine atá lasmuigh de raon feidhme an Choinbhinsiúin sin, agus daltaí scoile atá ag taisteal ar thurasanna scoile i gcás ina bhfuil na daoine sna catagóirí sin ina gcónaí i dtríú tír a áirítear sa liosta in Iarscríbhinn II a ghabhann leis an Rialachán seo.

  It should be possible for Member States to exempt from the visa requirement recognised refugees, all stateless persons, both those covered by the United Nations Convention relating to the Status of Stateless Persons of 28 September 1954 and those outside of the scope of that Convention, and school pupils travelling on school excursions, where the persons of these categories reside in a third country that is included in the list in Annex II to this Regulation.

  Rialachán (AE) 2018/1806 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Samhain 2018 lena liostaítear na tríú tíortha a mbeidh ar a náisiúnaigh víosaí a bheith ina seilbh acu ar thrasnú teorainneacha seachtracha dóibh agus lena liostaítear na tríú tíortha a mbeidh a náisiúnaigh díolmhaithe ón gceanglas sin

 772. #1725831

  baill de mhuirchriú sibhialtach nuair a rachaidh siad i dtír, ar baill iad a mbeidh doiciméad aitheantais maraí acu a eisíodh i gcomhréir le Coinbhinsiúin na hEagraíochta Idirnáisiúnta Saothair Uimh. 108 an 13 Bealtaine 1958 nó Uimh. 185 an 19 Meitheamh 2003 nó i gcomhréir le Coinbhinsiún na hEagraíochta Muirí Idirnáisiúnta maidir le Muirthrácht Idirnáisiúnta a Éascú an 9 Aibreán 1965;

  civilian sea crew members, when they go ashore, who hold a seafarer's identity document issued in accordance with the International Labour Organisation Conventions No 108 of 13 May 1958 or No 185 of 19 June 2003 or the International Maritime Organization Convention on Facilitation of International Maritime Traffic of 9 April 1965;

  Rialachán (AE) 2018/1806 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Samhain 2018 lena liostaítear na tríú tíortha a mbeidh ar a náisiúnaigh víosaí a bheith ina seilbh acu ar thrasnú teorainneacha seachtracha dóibh agus lena liostaítear na tríú tíortha a mbeidh a náisiúnaigh díolmhaithe ón gceanglas sin

 773. #1726797

  Cuireadh SIS ar bun den chéad uair de bhun fhorálacha Theideal IV de Choinbhinsiún an 19 Meitheamh 1990 chun Comhaontú Schengen an 14 Meitheamh 1985 idir rialtais Stáit Aontas Eacnamaíoch Benelux, Phoblacht Chónaidhme na Gearmáine agus Phoblacht na Fraince maidir le seiceálacha ag a gcomhtheorainneacha a dhíothú de réir a chéile (an Coinbhinsiún lena gcuirtear Comhaontú Schengen chun feidhme) a chur chun feidhme.

  SIS was initially set up pursuant to the provisions of Title IV of the Convention of 19 June 1990 implementing the Schengen Agreement of 14 June 1985 between the governments of the States of the Benelux Economic Union, the Federal Republic of Germany and the French Republic on the gradual abolition of checks at their common borders (the Convention implementing the Schengen Agreement).

  Rialachán (AE) 2018/1861 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Samhain 2018 maidir le Córas Faisnéise Schengen a bhunú, a oibriú agus a úsáid i réimse na seiceálacha teorann, lena leasaítear an Coinbhinsiún lena gcuirtear Comhaontú Schengen chun feidhme, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1987/2006

 774. #1727798

  Cuireadh SIS ar bun den chéad uair de bhun fhorálacha Theideal IV de Choinbhinsiún an 19 Meitheamh 1990 chun Comhaontú Schengen an 14 Meitheamh 1985 idir rialtais Stáit Aontas Eacnamaíoch Benelux, Phoblacht Chónaidhme na Gearmáine agus Phoblacht na Fraince maidir le seiceálacha ag a gcomhtheorainneacha a dhíothú de réir a chéile (an Coinbhinsiún lena gcuirtear Comhaontú Schengen chun feidhme) a chur chun feidhme.

  SIS was initially set up pursuant to the provisions of Title IV of the Convention of 19 June 1990 implementing the Schengen Agreement of 14 June 1985 between the governments of the States of the Benelux Economic Union, the Federal Republic of Germany and the French Republic on the gradual abolition of checks at their common borders (the Convention implementing the Schengen Agreement).

  Rialachán (AE) 2018/1862 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Samhain 2018 maidir le Córas Faisnéise Schengen (SIS) a bhunú, a oibriú agus a úsáid i réimse an chomhair póilíneachta agus an chomhair bhreithiúnaigh in ábhair choiriúla, lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2007/533/CGB ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1986/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Cinneadh 2010/261/AE ón gCoimisiún

 775. #1728350

  I gcás nach bhfuil feidhm ag Cinneadh Réime 2002/584/CGB, beidh an éifeacht dhlíthiúil chéanna ag foláireamh arna iontráil in SIS i gcomhréir le hAirteagal 26 agus le hAirteagal 29 agus atá ag iarraidh ar ghabháil shealadach faoi Airteagal 16 de Choinbhinsiún Eorpach um Eiseachadadh an 13 Nollaig 1957 nó faoi Airteagal 15 de Chonradh Benelux maidir le hEiseachadadh agus Cúnamh Frithpháirteach in Ábhair Choiriúla an 27 Meitheamh 1962.

  Where Framework Decision 2002/584/JHA does not apply, an alert entered in SIS in accordance with Articles 26 and 29 shall have the same legal force as a request for provisional arrest under Article 16 of the European Convention on Extradition of 13 December 1957 or Article 15 of the Benelux Treaty concerning Extradition and Mutual Assistance in Criminal Matters of 27 June 1962.

  Rialachán (AE) 2018/1862 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Samhain 2018 maidir le Córas Faisnéise Schengen (SIS) a bhunú, a oibriú agus a úsáid i réimse an chomhair póilíneachta agus an chomhair bhreithiúnaigh in ábhair choiriúla, lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2007/533/CGB ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1986/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Cinneadh 2010/261/AE ón gCoimisiún

 776. #1729906

  Leis an Rialachán seo, leagtar amach an bonn reachtach is gá maidir le rialachas iontaofa, cuimsitheach, costéifeachtach, trédhearcach agus intuartha an Aontais Fuinnimh agus na Gníomhaíochta Aeráide (sásra rialachais), lena n-áirithítear go ndéanfar cuspóirí agus spriocanna 2030 agus cuspóirí agus spriocanna fadteármacha an Aontais Fuinnimh a bhaint amach i gcomhréir le Comhaontú Pháras 2015 maidir le hathrú aeráide i ndiaidh an 21ú Comhdháil de na Páirtithe i gCreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide (“Comhaontú Pháras”), trí iarrachtaí comhlántacha, comhleanúnach agus uaillmhianacha ag an Aontas agus ag na Ballstáit, agus teorainn fós á cur le castacht riaracháin.

  This Regulation sets out the necessary legislative foundation for reliable, inclusive, cost-efficient, transparent and predictable governance of the Energy Union and Climate Action (governance mechanism), which ensures the achievement of the 2030 and long-term objectives and targets of the Energy Union in line with the 2015 Paris Agreement on climate change following the 21st Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change (the ‘Paris Agreement’), through complementary, coherent and ambitious efforts by the Union and its Member States, while limiting administrative complexity.

  Rialachán (AE) 2018/1999 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le Rialachas an Aontais Fuinnimh agus na Gníomhaíochta Aeráide, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 663/2009 agus Rialachán (CE) Uimh. 715/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 94/22/CE, Treoir 98/70/CE, Treoir 2009/31/CE, Treoir 2009/73/CE, Treoir 2010/31/AE, Treoir 2012/27/AE, agus Treoir 2013/30/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 2009/119/CE agus Treoir (AE) 2015/652 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 777. #1730837

  Cinneadh 2002/358/CE an 25 Aibreán 2002 ón gComhairle maidir le formheas, thar ceann an Aontais Eorpaigh, Phrótacal Kyoto a ghabhann le Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide agus an comhlíonadh comhpháirteach faoi sin (IO L 130, 15.5.2002, lch. 1.).

  Council Decision 2002/358/EC of 25 April 2002 concerning the approval, on behalf of the European Community, of the Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change and the joint fulfilment of commitments thereunder (OJ L 130, 15.5.2002, p. 1).

  Rialachán (AE) 2018/1999 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le Rialachas an Aontais Fuinnimh agus na Gníomhaíochta Aeráide, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 663/2009 agus Rialachán (CE) Uimh. 715/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 94/22/CE, Treoir 98/70/CE, Treoir 2009/31/CE, Treoir 2009/73/CE, Treoir 2010/31/AE, Treoir 2012/27/AE, agus Treoir 2013/30/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 2009/119/CE agus Treoir (AE) 2015/652 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 778. #1736553

  Le forálacha eile, go háirithe Dearbhú na Náisiún Aontaithe maidir leis an Uile Dhuine a Chosaint ó Chéastóireacht agus ó Íde nó ó Phionós eile atá Cruálach, Mídhaonna nó Táireach agus Coinbhinsiún 1984 na Náisiún Aontaithe in aghaidh na Céastóireachta agus in aghaidh Íde nó Pionós eile atá Cruálach, Mídhaonna nó Táireach, cuirtear oibleagáid ar na Stáit an chéastóireacht a chosc.

  Other provisions, in particular the United Nations Declaration on the Protection of All Persons from Being Subjected to Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment and the 1984 United Nations Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, place an obligation on States to prevent torture.

  Rialachán (AE) 2019/125 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Eanáir 2019 maidir le trádáil in earraí áirithe a d'fhéadfaí a úsáid le haghaidh phionós an bháis, le haghaidh céastóireachta nó le haghaidh íde nó pionós eile atá cruálach, mídhaonna nó táireach

 779. #1736564

  Chun críche an Rialacháin seo, meastar gurb iomchuí an sainmhíniú ar chéastóireacht a leagtar síos i gCoinbhinsiún 1984 na Náisiún Aontaithe in aghaidh Céastóireachta agus in aghaidh Íde nó Pionóis eile atá Cruálach, Mídhaonna nó Táireach agus i Rún 3452 (XXX) ó Chomhthionól Ginearálta na Náisiún Aontaithe a chur i bhfeidhm.

  For the purpose of this Regulation, it is considered appropriate to apply the definition of torture laid down in the 1984 United Nations Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment and in Resolution 3452 (XXX) of the General Assembly of the United Nations.

  Rialachán (AE) 2019/125 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Eanáir 2019 maidir le trádáil in earraí áirithe a d'fhéadfaí a úsáid le haghaidh phionós an bháis, le haghaidh céastóireachta nó le haghaidh íde nó pionós eile atá cruálach, mídhaonna nó táireach

 780. #1736566

  An sainmhíniú ar “íde nó pionós eile atá cruálach, mídhaonna nó táireach” nach bhfuil le fáil sa Choinbhinsiún sin, ba cheart é a bheith i gcomhréir le cásdlí na Cúirte Eorpaí um Chearta an Duine.

  The definition of ‘other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment’, which is not found in that Convention, should be in line with the case law of the European Court of Human Rights.

  Rialachán (AE) 2019/125 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Eanáir 2019 maidir le trádáil in earraí áirithe a d'fhéadfaí a úsáid le haghaidh phionós an bháis, le haghaidh céastóireachta nó le haghaidh íde nó pionós eile atá cruálach, mídhaonna nó táireach

 781. #1736846

  Arna iarraidh sin ag sásra náisiúnta coisctheach arna bhunú faoi Phrótacal Roghnach Choinbhinsiún 1984 na Náisiúin Aontaithe in aghaidh Céastóireachta agus in aghaidh Íde nó Pionóis Eile atá Cruálach, Mídhaonna nó Táireach, féadfaidh na húdaráis inniúla a chinneadh an fhaisnéis a bheidh faighte acu ó iarratasóir faoin tír is ceann scríbe, faoin gcoinsíní, faoin úsáid deiridh agus faoi na húsáideoirí deiridh nó, i gcás inarb ábhartha, faoin dáileoir, mar aon le faisnéis faoi na socruithe agus na bearta dá dtagraítear i mír 9, a chur ar fáil don sásra náisiúnta coisctheach a iarrann an fhaisnéis sin.

  Upon request of a national preventive mechanism established under the Optional Protocol to the 1984 United Nations Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, the competent authorities may decide to make the information they have received from an applicant on the country of destination, the consignee, the end-use and the end-users or, where relevant, the distributor and the arrangements and measures referred to in paragraph 9, available to the requesting national preventive mechanism.

  Rialachán (AE) 2019/125 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Eanáir 2019 maidir le trádáil in earraí áirithe a d'fhéadfaí a úsáid le haghaidh phionós an bháis, le haghaidh céastóireachta nó le haghaidh íde nó pionós eile atá cruálach, mídhaonna nó táireach

 782. #1747668

  faisnéis ar cé acu atá nó nach bhfuil an tsubstaint shícighníomhach nua á measúnú faoi láthair, nó an raibh sí riamh á measúnú, laistigh den chóras a bunaíodh leis an gCoinbhinsiún Aonair um Dhrugaí Támhshuanacha 1961, arna leasú le Prótacal 1972, nó leis an gCoinbhinsiún maidir le Substaintí Síceatrópacha 1971 (córas na Náisiún Aontaithe).

  information on whether the new psychoactive substance is currently under assessment, or has been under assessment, within the system established by the 1961 Single Convention on Narcotic Drugs, as amended by the 1972 Protocol, or the 1971 Convention on Psychotropic Substances (United Nations system).

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1920/2006 maidir le malartú faisnéise, córas luathrabhaidh agus nós imeachta measúnaithe riosca i dtaobh substaintí sícighníomhacha nua

 783. #1754643

  Tá sealbhóirí ceadanna tráchta teorann áitiúil eisiata ó raon feidhme Rialachán ETIAS, go dtí go ndéanfar measúnú críochnúil ar an mbaol slándála a bhaineann leis an gcatagóir daoine sin i gcomhréir le Rialachán (CE) Uimh. 1931/2006, lena leagtar síos rialacha maidir le trácht teorann áitiúil ag teorainneacha seachtracha talún na mBallstát agus lena leasaítear forálacha Choinbhinsiún Schengen.

  Local border traffic permit holders are excluded from the scope of the ETIAS Regulation, pending a thorough assessment of the security risks associated with this category of persons in accordance with Regulation (EC) No 1931/2006, which lays down rules on local border traffic at the external land borders of the Member States and amending the provisions of the Schengen Convention.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear Córas an Aontais Eorpaigh um Fhaisnéis agus Údarú Taistil (ETIAS) agus lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 515/2014, (AE) 2016/399, (AE) 2016/794 agus (AE) 2016/1624

 784. #1757135

  I mBallstáit ar páirtithe iad i gCoinbhinsiún na Háige an 19 Deireadh Fómhair 1996 maidir le Dlínse, an Dlí is Infheidhme, Aitheantas, Forghníomhú agus Comhar i dtaca le Freagracht Tuismitheora agus le Bearta chun Leanaí a Chosaint agus i gcás nach bhfuil feidhm ag Rialachán Uimh. 2201/2003 ón gComhairle, tá forálacha Choinbhinsiún na Háige infheidhme.

  In Member States which are party to the Hague Convention of 19 October 1996 on Jurisdiction, Applicable law, Recognition, Enforcement and Cooperation in Respect of Parental Responsibility and Measures for the Protection of Children and where Council Regulation No 2201/2003 does not apply, the provisions of the Hague Convention are applicable.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le Córas Faisnéise Schengen (SIS) a bhunú, a oibriú agus a úsáid i réimse an chomhair póilíneachta agus an chomhair bhreithiúnaigh in ábhair choiriúla, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 515/2014 agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1986/2006, Cinneadh 2007/533/JHA ón gComhairle agus Cinneadh 2010/261/AE ón gCoimisiún

 785. #1757658

  (2)Cuireadh SIS ar bun de bhun fhorálacha Theideal IV de Choinbhinsiún an 19 Meitheamh 1990 chun Comhaontú Schengen an 14 Meitheamh 1985 idir rialtais Stáit Aontas Eacnamaíoch Benelux, Phoblacht Chónaidhme na Gearmáine agus Phoblacht na Fraince maidir le seiceálacha ag a gcomhtheorainneacha a dhíothú de réir a chéile 37 (Coinbhinsiún Schengen) a chur chun feidhme.

  (2)SIS was set up pursuant to the provisions of Title IV of the Convention of 19 June 1990 implementing the Schengen Agreement of 14 June 1985 between the governments of the States of the Benelux Economic Union, the Federal Republic of Germany and the French Republic on the gradual abolition of checks at their common borders 37 (the Schengen Convention).

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le Córas Faisnéise Schengen (SIS) a bhunú, a oibriú agus a úsáid i réimse an chomhair póilíneachta agus an chomhair bhreithiúnaigh in ábhair choiriúla, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 515/2014 agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1986/2006, Cinneadh 2007/533/JHA ón gComhairle agus Cinneadh 2010/261/AE ón gCoimisiún

 786. #1757949

  gcás nach bhfuil feidhm ag Cinneadh Réime 2002/584/JHA, beidh an éifeacht dhlíthiúil chéanna ag foláireamh arna iontráil in SIS i gcomhréir le hAirteagal 26 agus le hAirteagal 29 agus atá ag iarraidh ar ghabháil shealadach faoi Airteagal 16 de Choinbhinsiún Eorpach um Eiseachadadh an 13 Nollaig 1957 nó faoi Airteagal 15 de Chonradh Benelux maidir le hEiseachadadh agus Cúnamh Frithpháirteach in Ábhair Choiriúla an 27 Meitheamh 1962.

  2.Where Framework Decision 2002/584/JHA does not apply, an alert entered in SIS in accordance with Articles 26 and 29 shall have the same legal force as a request for provisional arrest under Article 16 of the European Convention on Extradition of 13 December 1957 or Article 15 of the Benelux Treaty concerning Extradition and Mutual Assistance in Criminal Matters of 27 June 1962.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le Córas Faisnéise Schengen (SIS) a bhunú, a oibriú agus a úsáid i réimse an chomhair póilíneachta agus an chomhair bhreithiúnaigh in ábhair choiriúla, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 515/2014 agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1986/2006, Cinneadh 2007/533/JHA ón gComhairle agus Cinneadh 2010/261/AE ón gCoimisiún

 787. #1758670

  Dá bhrí sin, níor cheart difear a dhéanamh leis an Rialachán seo do chumas na mBallstát idircheapadh dleathach a dhéanamh ar chumarsáid leictreonach nó bearta eile a ghlacadh, más gá agus má tá siad comhréireach, chun na leasanna poiblí a luadh thuas a chosaint, i gcomhréir le Cairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh agus an Coinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a chosaint, arna léiriú ag Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh agus an Chúirt Eorpach um Chearta an Duine.

  Therefore, this Regulation should not affect the ability of Member States to carry out lawful interception of electronic communications or take other measures, if necessary and proportionate to safeguard the public interests mentioned above, in accordance with the Charter of Fundamental Rights of the European Union and the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, as interpreted by the Court of Justice of the European Union and of the European Court of Human Rights.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le meas ar an saol príobháideach agus cosaint sonraí pearsanta i gcumarsáid leictreonach agus lena n-aisghairtear Treoir 2002/58/CE (Rialachán maidir le Príobháideachas agus Cumarsáid Leictreonach)

 788. #1758913

  (20)Is cuid de réimse príobháideach na núsáideoirí deiridh é an trealamh teirminéil atá ag úsáideoirí deiridh na líonraí cumarsáide leictreonaí agus aon fhaisnéis a bhaineann le húsáid trealaimh den sórt sin, pé acu, go háirithe, an bhfuil sí stóráilte sa trealamh sin nó á hastú aige, á hiarraidh uaidh nó á próiseáil aige chun go mbeidh ar a chumas nascadh le feiste eile agus/nó le trealamh líonra, agus is gá iad a chosaint faoin gCairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh agus an Coinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a chosaint.

  (20)Terminal equipment of end-users of electronic communications networks and any information relating to the usage of such terminal equipment, whether in particular is stored in or emitted by such equipment, requested from or processed in order to enable it to connect to another device and or network equipment, are part of the private sphere of the end-users requiring protection under the Charter of Fundamental Rights of the European Union and the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le meas ar an saol príobháideach agus cosaint sonraí pearsanta i gcumarsáid leictreonach agus lena n-aisghairtear Treoir 2002/58/CE (Rialachán maidir le Príobháideachas agus Cumarsáid Leictreonach)

 789. #1766986

  I gcás ina ndiúltófar víosa ag an teorainn sheachtrach de bhun scéim shonrach, ní fhéadfaidh an Ballstát na hoibleagáidí a leagtar amach in Airteagal 26 den Choinbhinsiún lena gcuirtear chun feidhme Comhaontú Schengen a fhorchur ar an iompróir lena mbaineann.

  Where a visa is refused at the external border pursuant to a specific scheme, the Member State may not impose on the carrier concerned the obligations set out in Article 26 of the Convention Implementing the Schengen Agreement.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir le Víosaí (Cód Víosaí)

 790. #1777085

  Le Coinbhinsiún MARPOL ceanglaítear ar na Páirtithe conarthacha faisnéis atá cothrom le dáta a choinneáil faoina gcuid saoráidí glactha calafoirt agus an fhaisnéis sin a chur in iúl do EMI.

  The MARPOL Convention requires the contracting Parties to maintain up-to-date information on their port reception facilities and to communicate this information to the IMO.

  Treoir (AE) 2019/883 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le saoráidí glactha calafoirt don seachadadh dramhaíola ó longa, lena leasaítear Treoir 2010/65/AE agus lena n-aisghairtear Treoir 2000/59/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 791. #1777162

  Chun an bealach a réiteach don phróiseas seo, féadfaidh saoráidí glactha calafoirt codáin dramhaíola ar leithligh a bhailiú i gcomhréir le catagóirí dramhaíola a shainmhínítear i gCoinbhinsiún MARPOL, ag cur san áireamh treoirlínte an Choinbhinsiúin sin.

  In order to facilitate this process, port reception facilities may collect the separate waste fractions in accordance with waste categories defined in the MARPOL Convention, taking into account the guidelines thereof.

  Treoir (AE) 2019/883 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le saoráidí glactha calafoirt don seachadadh dramhaíola ó longa, lena leasaítear Treoir 2010/65/AE agus lena n-aisghairtear Treoir 2000/59/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 792. #1777402

  Ba cheart an fhoirm seo a choinneáil ar bhord na loinge mar aon leis an Leabhar Taifid Ola, an Leabhar Taifid Lasta, an Leabhar Taifid Bruscair nó Plean Bainistithe Dramhaíola iomchuí mar a cheanglaítear le Coinbhinsiún MARPOL.

  This form should be retained on board the ship along with the appropriate Oil Record Book, Cargo Record Book, Garbage Record Book or Garbage Management Plan as required by the MARPOL Convention.

  Treoir (AE) 2019/883 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le saoráidí glactha calafoirt don seachadadh dramhaíola ó longa, lena leasaítear Treoir 2010/65/AE agus lena n-aisghairtear Treoir 2000/59/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 793. #1780761

  Ní dochar an Treoir seo do chur i bhfeidhm an Choinbhinsiúin ar Leasanna Idirnáisiúnta i dtrealamh soghluaiste agus an Prótacal a ghabhann leis maidir le nithe a bhaineann go sonrach le trealamh aerárthaigh, a síníodh in Cape Town an 16 Samhain 2001, a bhfuil roinnt Ballstát ina bpáirtithe ann tráth ghlacadh na Treorach seo.

  This Directive shall be without prejudice to the application of the Convention on international interests in mobile equipment and its Protocol on matters specific to aircraft equipment, signed at Cape Town on 16 November 2001, to which some Member States are party at the time of the adoption of this Directive.

  Treoir (AE) 2019/1023 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le creataí um athstruchtúrú coisctheach, maidir le hurscaoileadh fiachais, agus maidir le dícháílíochtaí agus maidir le bearta chun éifeachtúlacht nósanna imeachta a bhaineann le hathstruchtúrú, dócmhainneacht agus urscaoileadh fiachais a fheabhsú, agus lena leasaítear Treoir (AE) 2017/1132 (an Treoir maidir le hathstruchtúrú agus dócmhainneacht) ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 794. #1782972

  Anuas air sin, níl an tréimhse ama 18 mí leordhóthanach nuair a bhíonn ar an tríú tír bearta ceartaitheacha a chur chun feidhme agus athruithe dlí a dhéanamh ina chóras d'fhonn ceanglais Choinbhinsiún STCW a chomhlíonadh.

  Furthermore, the 18-month time frame is not sufficient where the third country has to implement corrective actions and undertake legal changes in its system in order to comply with the requirements of the STCW Convention.

  Treoir (AE) 2019/1159 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 lena leasaítear Treoir 2008/106/CE maidir leis an íosleibhéal oiliúna do mharaithe agus lena n-aisghairtear Treoir 2005/45/EC maidir le haitheantas frithpháirteach a thabhairt do dheimhnithe maraithe arna n-eisiúint ag na Ballstáit ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 795. #1783028

  Féadfaidh siad a sholáthar freisin, ar bhonn deonach, faisnéis maidir le deimhnithe oilteachta arna n-eisiúint le haicmigh chabhlaigh i gcomhréir le Caibidlí II, III agus VII den Iarscríbhinn a ghabhann le Coinbhinsiún STCW, amhail an fhaisnéis a léirítear in Iarscríbhinn V a ghabhann leis an Treoir seo.”.

  They may also provide, on a voluntary basis, information on certificates of proficiency issued to ratings in accordance with Chapters II, III and VII of the Annex to the STCW Convention, such as the information indicated in Annex V to this Directive.’.

  Treoir (AE) 2019/1159 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 lena leasaítear Treoir 2008/106/CE maidir leis an íosleibhéal oiliúna do mharaithe agus lena n-aisghairtear Treoir 2005/45/EC maidir le haitheantas frithpháirteach a thabhairt do dheimhnithe maraithe arna n-eisiúint ag na Ballstáit ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 796. #1783410

  Sa teachtaireacht uaidh an 20 Iúil 2016 dar teideal A European Strategy for Low-Emission Mobility (“Straitéis Eorpach maidir le Soghluaisteacht Íseal-Astaíochtaí”), d'fhógair an Coimisiún nach mór dlús a chur le dícharbónú na hearnála iompair agus, dá bhrí sin, go mbeidh gá dícheall a dhéanamh an sprioc astaíochtaí nialasacha gás ceaptha teasa agus astaíochtaí nialasacha truailleán aeir a bhaint amach faoi lár an chéid chun na gealltanais a thug an tAontas ag an 21ú Comhdháil na bPáirtithe i gCreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide a reáchtáladh i bPáras sa bhliain 2015 a chomhlíonadh.

  In its Communication of 20 July 2016 entitled ‘A European Strategy for Low-Emission Mobility’ the Commission announced that in order to meet the Union's commitments pledged at the 21st Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change held in Paris in 2015, the decarbonisation of the transport sector must be accelerated and that therefore greenhouse gas emissions and air pollutant emissions from transport will need to be firmly on the path towards zero by mid-century.

  Treoir (AE) 2019/1161 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 lena leasaítear Treoir 2009/33/CE a mhéid a bhaineann le feithiclí iompair de bhóthar atá glan agus éifeachtúil ó thaobh fuinnimh de a chur chun cinn ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 797. #1788772

  Tugtar aitheantas don phrionsabal sin go háirithe sa Choinbhinsiún Chicago um Eitlíocht Shibhialta an 7 Nollaig 1944 (“Coinbhinsiún Chicago”) ina n-aithnítear sa réamhrá a ghabhann leis go gcaithfidh seirbhísí aeriompair idirnáisiúnta a bheith bunaithe ar bhonn an chomhionannais deiseanna.

  This principle is notably acknowledged by the Chicago Convention on International Civil Aviation of 7 December 1944 (‘the Chicago Convention’) whose preamble recognises the need for international air transport services to be established on the basis of equality of opportunity.

  Rialachán (AE) 2019/712 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le hiomaíocht in earnáil an aeriompair a chosaint, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 868/2004

 798. #1791138

  I ndáil leis an méid sin, cuirtear san áireamh ann freisin an Coinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint, an Cúnant Idirnáisiúnta ar Chearta Sibhialta agus Polaitiúla, agus oibleagáidí eile maidir le cearta an duine faoin dlí idirnáisiúnta.

  In this regard, it also takes into account the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, the International Covenant on Civil and Political Rights, and other human rights obligations under international law.

  Rialachán (AE) 2019/816 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 lena mbunaítear córas láraithe leis na Ballstáit a shainaithint ag a bhfuil faisnéis faoi chiontuithe náisiúnach tríú tír agus daoine gan stát (ECRIS-TCN) chun an Córas Faisnéise Eorpach um Thaifid Choiriúla a fhorlíonadh agus lena leasaítear Rialachán (AE) 2018/1726

 799. #1795013

  Cinneadh 2010/717/AE ón gComhairle an 8 Samhain 2010 maidir le formheas, thar cheann an Aontais Eorpaigh, an Leasaithe ar an gCoinbhinsiún um Chomhar Iltaobhach sa Todhchaí in Iascaigh an Atlantaigh Thiar Thuaidh (IO L 321, 7.12.2010, lch. 1).

  Council Decision 2010/717/EU of 8 November 2010 on the approval, on behalf of the European Union, of the Amendment to the Convention on Future Multilateral Cooperation in the Northwest Atlantic Fisheries (OJ L 321, 7.12.2010, p. 1).

  Rialachán (AE) 2019/833 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 lena leagtar síos bearta caomhnaithe agus forfheidhmithe atá infheidhme i Limistéar Rialála Eagraíocht Iascaigh an Atlantaigh Thiar Thuaidh, lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/1627 agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CE) Uimh. 2115/2005 agus (CE) Uimh. 1386/2007 ón gComhairle

 800. #1795024

  The Convention on future multilateral co-operation in the North-East Atlantic Fisheries (An Coinbhinsiún maidir le comhar iltaobhach amach anseo in Iascach an Atlantaigh Thoir Thuaidh) arna shíniú i Londain an 18 Samhain 1980 agus a tháinig i bhfeidhm an 17 Márta 1982 ar aontaigh an Comhphobal Eorpach dó an 13 Iúil 1981 (IO L 227, 12.8.1981, lch. 22).

  The Convention on future multilateral cooperation in the North-East Atlantic Fisheries signed in London on 18 November 1980 and entered into force on 17 March 1982 to which European Community acceded on 13 July 1981 (OJ L 227, 12.8.1981, p. 22).

  Rialachán (AE) 2019/833 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 lena leagtar síos bearta caomhnaithe agus forfheidhmithe atá infheidhme i Limistéar Rialála Eagraíocht Iascaigh an Atlantaigh Thiar Thuaidh, lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/1627 agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CE) Uimh. 2115/2005 agus (CE) Uimh. 1386/2007 ón gComhairle

 801. #1807241

  Is gá tuairisciú faoi Rialachán (CE) Uimh. 338/97 ón gComhairle a chuíchóiriú agus a ailíniú leis na ceanglais tuairiscithe faoin gCoinbhinsiún maidir le Trádáil Idirnáisiúnta i Speicis Fauna agus Flora Fiáine i mBaol (CITES) an 3 Márta 1973, agus ar páirtithe ann iad an tAontas agus na Ballstáit.

  Reporting under Council Regulation (EC) No 338/97 needs to be streamlined and aligned with the reporting requirements under the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) of 3 March 1973, to which the Union and Member States are parties.

  Rialachán (AE) 2019/1010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Meitheamh 2019 maidir le hoibleagáidí tuairiscithe a ailíniú i réimse na reachtaíochta a bhaineann leis an gcomhshaol, agus lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 166/2006 agus (AE) Uimh. 995/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoracha 2002/49/CE, 2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE agus 2010/63/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Rialacháin (CE) Uimh. 338/97 agus (CE) Uimh. 2173/2005 ón gComhairle, agus Treoir 86/278/CEE ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 802. #1808427

  I bhfianaise na bhfreagrachtaí atá air maidir leis an gcomhshaol a chosaint, d'fhormheas an tAontas an 19 Feabhra 2004 an Prótacal a ghabhann le Coinbhinsiún 1979 ar Thruailliú Aeir Trasteorann Fadraoin maidir le Truailleáin Orgánacha Mharthanacha (“an Prótacal”) agus an 14 Deireadh Fómhair 2004 d'fhormheas sé Coinbhinsiún Stócólm maidir le Truailleáin Orgánacha Mharthanacha (“an Coinbhinsiún”).

  In view of its responsibilities for the protection of the environment, the Union approved on 19 February 2004 the Protocol to the 1979 Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution on Persistent Organic Pollutants (‘the Protocol’) and approved on 14 October 2004 the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (‘the Convention’).

  Rialachán (AE) 2019/1021 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le truailleáin orgánacha mharthanacha ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 803. #1808428

  Chun a áirithiú go gcuirfear chun feidhme go comhleanúnach éifeachtach oibleagáidí an Aontais faoin bPrótacal agus faoin gCoinbhinsiún, is gá creat dlíthiúil comhchoiteann a bhunú faoina nglacfar bearta arna gceapadh, go háirithe, chun deireadh a chur le monarú, cur ar an margadh agus úsáid POPanna a monaraíodh d'aon ghnó.

  In order to ensure coherent and effective implementation of the Union's obligations under the Protocol and the Convention, it is necessary to establish a common legal framework within which to take measures designed, in particular, to eliminate the manufacturing, placing on the market and use of intentionally manufactured POPs.

  Rialachán (AE) 2019/1021 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le truailleáin orgánacha mharthanacha ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 804. #1808432

  Chun oibleagáidí an Aontais faoin bPrótacal agus faoin gCoinbhinsiún a chomhlíonadh, áfach, agus chun íoslaghdú a dhéanamh ar scaoileadh POPanna, is gá agus is iomchuí freisin monarú na substaintí sin a thoirmeasc agus díolúintí a shrianadh a mhéid is féidir chun nach mbeidh feidhm ag díolúintí ach amháin i gcás ina bhfuil feidhm bhunriachtanach ag an tsubstaint in úsáid shonrach.

  However, in order to fulfil the Union's obligations under the Protocol and the Convention, and to minimise the release of POPs, it is necessary and appropriate also to prohibit the manufacturing of those substances and to restrict exemptions to a minimum so that exemptions only apply where a substance fulfils an essential function in a specific application.

  Rialachán (AE) 2019/1021 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le truailleáin orgánacha mharthanacha ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 805. #1808440

  I gcomhréir leis an bPrótacal agus leis an gCoinbhinsiún, ba cheart cásanna scaoilte POPanna ar fotháirgí neamhbheartaithe de phróisis thionsclaíocha iad a shainaithint agus a laghdú a luaithe is féidir, agus é ina aidhm dheiridh iad a dhíothú, nuair is féidir.

  In line with the Protocol and the Convention, releases of POPs which are unintentional by-products of industrial processes should be identified and reduced as soon as possible, with the ultimate aim of elimination, where feasible.

  Rialachán (AE) 2019/1021 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le truailleáin orgánacha mharthanacha ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 806. #1808446

  Faoin gCoinbhinsiún, ní mór an cion POPanna i ndramhaíl a dhíothú nó a chlaochlú ar bhealach do-aisiompaithe ina shubstaintí nach bhfuil saintréithe den chineál céanna acu, ach amháin i gcás ina bhfuil na hoibríochtaí eile níos fearr ó thaobh an chomhshaoil de.

  Under the Convention, the POP content in waste is to be destroyed or irreversibly transformed into substances that do not exhibit similar characteristics, unless other operations are environmentally preferable.

  Rialachán (AE) 2019/1021 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le truailleáin orgánacha mharthanacha ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 807. #1808458

  Ba cheart é a bheith mar chuid de ról na Gníomhaireachta sainchomhaid theicniúla a ullmhú agus a scrúdú, lena n-áirítear comhairliúcháin le geallsealbhóirí, agus tuairimí a tharraingt suas ar cheart don Choimisiún iad a úsáid agus cinneadh á dhéanamh aige an gcuirfidh sé moladh chun cinn substaint áirithe a liostú mar POP de réir an Choinbhinsiúin nó an Phrótacail.

  The role of the Agency should include the preparation and examination of technical dossiers, including stakeholder consultations, and the drawing up of opinions that should be used by the Commission in considering whether to come forward with a proposal for listing a substance as a POP in the Convention or the Protocol.

  Rialachán (AE) 2019/1021 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le truailleáin orgánacha mharthanacha ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 808. #1808537

  I gcás ina liostaítear substaint i gCuid A d'Iarscríbhinn I nó i gCuid A d'Iarscríbhinn II, tabharfaidh Ballstát ar mian leis a cheadú, go dtí an spriocdháta atá sonraithe san Iarscríbhinn ábhartha, go ndéanfaí an tsubstaint sin a mhonarú agus a úsáid mar shubstaint idirmheánach córais iata atá teoranta de réir suímh, fógra dá réir sin do Rúnaíocht an Choinbhinsiúin.

  Where a substance is listed in Part A of Annex I or in Part A of Annex II, a Member State wishing to permit, until the deadline specified in the relevant Annex, the manufacturing and use of that substance as a closed-system site-limited intermediate shall notify accordingly the Secretariat of the Convention.

  Rialachán (AE) 2019/1021 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le truailleáin orgánacha mharthanacha ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 809. #1808543

  Laistigh de mhí amháin tar éis an fógra a chur chuig Rúnaíocht an Choinbhinsiúin, cuirfidh an Ballstát an fógra in iúl do na Ballstáit eile, don Choimisiún agus don Ghníomhaireacht, agus tabharfaidh sé ann sonraí i dtaobh mhonarú agus úsáid iomlán, iarbhír nó measta, na substainte lena mbaineann agus chineál an phróisis córais iata atá teoranta de réir suímh, lena sonrófar méid aon rian-éillithe neamhbheartaithe neamhchlaochlaithe sa tsubstaint, meascán nó earra deiridh ag aon ábhar tosaithe ar POP é.

  Within one month of submission of the notification to the Secretariat of the Convention, the Member State shall communicate the notification to the other Member States, to the Commission and the Agency, and shall give details of actual or estimated total manufacturing and use of the substance concerned and the nature of the closed-system site-limited process, specifying the amount of any non-transformed and unintentional trace contamination by any POP starting material in the final substance, mixture or article.

  Rialachán (AE) 2019/1021 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le truailleáin orgánacha mharthanacha ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 810. #1808582

  tacaíocht theicniúil agus eolaíoch a sholáthar don Choimisiún agus do na Ballstáit maidir le hullmhú agus athbhreithniú na próifíle riosca agus maidir leis an meastóireacht bainistithe riosca i ndáil le substaint a chuimsítear faoin gCoinbhinsiún, cuireadh a thabhairt do na páirtithe leasmhara uile barúlacha nó faisnéis bhreise, nó an dá rud, a thíolacadh laistigh de 8 seachtaine agus na barúlacha sin a fhoilsiú ar a suíomh gréasáin;

  provide the Commission and the Member States with technical and scientific support in the preparation and review of the risk profile and the risk management evaluation of a substance considered under the Convention, invite all interested parties to submit comments or additional information, or both, within eight weeks and publish those comments on its website;

  Rialachán (AE) 2019/1021 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le truailleáin orgánacha mharthanacha ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 811. #1808583

  arna iarraidh sin, tacaíocht theicniúil agus eolaíoch a thabhairt don Choimisiún maidir leis an gCoinbhinsiún a chur chun feidhme agus a fhorbairt tuilleadh, go háirithe i ndáil leis an gCoiste um Athbhreithniú ar POPanna;

  upon request, provide the Commission with technical and scientific support in implementing and further developing the Convention, in particular with respect to the POPs Review Committee;

  Rialachán (AE) 2019/1021 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le truailleáin orgánacha mharthanacha ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 812. #1808596

  Déanfaidh an Coimisiún, le tacaíocht na Gníomhaireachta, cothabháil ar phlean maidir le cur chun feidhme oibleagáidí an Aontais faoin gCoinbhinsiún agus déanfaidh sé an plean sin a fhoilsiú, de réir mar is iomchuí, a athbhreithniú agus a thabhairt cothrom le dáta.

  The Commission, supported by the Agency, shall maintain a plan for the implementation of Union obligations under the Convention and shall publish, review and update that plan, as appropriate.

  Rialachán (AE) 2019/1021 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le truailleáin orgánacha mharthanacha ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 813. #1811042

  Cinneadh 2010/48/CE ón gComhairle an 26 Samhain 2009 maidir leis an gComhphobal Eorpach do thabhairt i gcrích Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Chearta Daoine faoi Mhíchumas (IO L 23, 27.1.2010, lch. 37).

  Council Decision 2010/48/EC of 26 November 2009 concerning the conclusion, by the European Community, of the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (OJ L 23, 27.1.2010, p. 37).

  Rialachán (AE) 2019/1150 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le cothroime agus trédhearcacht a chur chun cinn d’úsáideoirí gnó a bhaineann úsáid as seirbhísí idirghabhála ar líne (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 814. #1812627

  Ba cheart do na Ballstáit a áirithiú go bhfuil nósanna imeachta iomchuí agus éifeachtacha i bhfeidhm maidir le haitheantóirí bithmhéadracha a bhailiú, ar nósanna imeachta iad a chomhlíonann na cearta agus na prionsabail a leagtar amach sa Chairt, i gCoinbhinsiún Chomhairle na hEorpa chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint agus i gCoinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Chearta an Linbh.

  Member States should ensure that appropriate and effective procedures for the collection of biometric identifiers are in place and that such procedures comply with the rights and principles set out in the Charter, the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms of the Council of Europe and the United Nations Convention on the Rights of the Child.

  Rialachán (AE) 2019/1157 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le neartú a dhéanamh ar shlándáil cártaí aitheantais shaoránaigh an Aontais agus doiciméad cónaithe arna n-eisiúint do shaoránaigh an Aontais agus baill dá dteaghlaigh a fheidhmíonn a gceart chun saorghluaiseachta ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 815. #1812644

  Urramaítear leis an Rialachán seo na hoibleagáidí a leagtar amach sa Chairt agus i gCoinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Chearta Daoine atá faoi Mhíchumas.

  This Regulation respects the obligations set out in the Charter and in the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities.

  Rialachán (AE) 2019/1157 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le neartú a dhéanamh ar shlándáil cártaí aitheantais shaoránaigh an Aontais agus doiciméad cónaithe arna n-eisiúint do shaoránaigh an Aontais agus baill dá dteaghlaigh a fheidhmíonn a gceart chun saorghluaiseachta ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 816. #1812775

  Áiritheoidh na Ballstáit go bhfuil nósanna imeachta iomchuí agus éifeachtacha i bhfeidhm maidir le haitheantóirí bithmhéadracha a bhailiú, ar nósanna imeachta iad a chomhlíonann na cearta agus na prionsabail a leagtar amach sa Chairt, sa Choinbhinsiún chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint agus i gCoinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Chearta an Linbh.

  Member States shall ensure that appropriate and effective procedures for the collection of biometric identifiers are in place and that those procedures comply with the rights and principles set out in the Charter, the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and the United Nations Convention on the Rights of the Child.

  Rialachán (AE) 2019/1157 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le neartú a dhéanamh ar shlándáil cártaí aitheantais shaoránaigh an Aontais agus doiciméad cónaithe arna n-eisiúint do shaoránaigh an Aontais agus baill dá dteaghlaigh a fheidhmíonn a gceart chun saorghluaiseachta ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 817. #1815196

  I gcás gach soithigh pheiligigh atá ag oibriú i Limistéar Coinbhinsiúin NEAFC, beidh toirmeasc ar éisc a scaoileadh faoi bhun líne uisce an tsoithigh ó umair mhaolánacha nó ó umair sáile chuisnithe.

  Pelagic vessels operating in the NEAFC Convention Area shall be prohibited from discharging fish under their water line from buffer tanks or refrigerated seawater (RSW) tanks.

  Rialachán (AE) 2019/1241 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le hacmhainní iascaigh a chaomhnú agus éiceachórais mhuirí a chosaint trí bhearta teicniúla, lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 2019/2006 agus (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle agus Rialacháin (AE) Uimh. 1380/2013, (AE) 2016/1139, (AE) 2018/973, (AE) 2019/472 agus (AE) 2019/1022 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CE) Uimh. 894/97, (CE) Uimh. 850/98, (CE) Uimh. 2549/2000, (CE) Uimh. 254/2002, (CE) Uimh. 812/2004 agus (CE) Uimh. 2187/2005 ón gComhairle

 818. #1815197

  Seolfaidh máistir an tsoithigh dearaí a bhaineann le cumas láimhseála agus scaoilte soithí peiligeacha atá dírithe ar iascaireacht ronnach, scadán agus bolmán i Limistéar Coinbhinsiúin NEAFC, dearaí atá deimhnithe ag údaráis inniúla na mBallstát brataí, mar aon le haon mhodhnú a dhéanfar orthu sin, seolfaidh sé na dearaí sin chuig údaráis inniúla iascaireachta an Bhallstáit brataí.

  Drawings related to the catch handling and discharge capabilities of pelagic vessels targeting mackerel, herring and horse mackerel in the NEAFC Convention Area which are certified by the competent authorities of the flag Member States, as well as any modifications thereto, shall be sent by the master of the vessel to the competent fisheries authorities of the flag Member State.

  Rialachán (AE) 2019/1241 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le hacmhainní iascaigh a chaomhnú agus éiceachórais mhuirí a chosaint trí bhearta teicniúla, lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 2019/2006 agus (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle agus Rialacháin (AE) Uimh. 1380/2013, (AE) 2016/1139, (AE) 2018/973, (AE) 2019/472 agus (AE) 2019/1022 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CE) Uimh. 894/97, (CE) Uimh. 850/98, (CE) Uimh. 2549/2000, (CE) Uimh. 254/2002, (CE) Uimh. 812/2004 agus (CE) Uimh. 2187/2005 ón gComhairle

 819. #1820360

  Áiritheoidh an Garda Teorann agus Cósta Eorpach go ndéanfar cearta bunúsacha a chosaint agus a chúraimí á gcur i gcrích aige faoin Rialachán seo i gcomhréir le dlí ábhartha an Aontais, go háirithe an Chairt, agus an dlí ábhartha idirnáisiúnta, lena n-áirítear Coinbhinsiún 1951 i dtaobh Stádas Dídeanaithe, Prótacal 1967 a ghabhann leis, an Coinbhinsiún um Chearta an Linbh agus oibleagáidí a bhaineann le rochtain ar chosaint idirnáisiúnta, go háirithe prionsabal an non-refoulement.

  The European Border and Coast Guard shall guarantee the protection of fundamental rights in the performance of its tasks under this Regulation in accordance with relevant Union law, in particular the Charter, and relevant international law, including the 1951 Convention relating to the Status of Refugees, the 1967 Protocol thereto, the Convention on the Rights of the Child and obligations related to access to international protection, in particular the principle of non-refoulement.

  Rialachán (AE) 2019/1896 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Samhain 2019 maidir leis an nGarda Teorann agus Cósta Eorpach agus lena n-aisghairtear Rialacháin (AE) Uimh. 1052/2013 agus (AE) 2016/1624

 820. #1824591

  De bhun Airteagal 59 de Choinbhinsiún TIR, féadfaidh an Coiste Riaracháin leasuithe ar an gcoinbhinsiún sin a ghlacadh trí thromlach dhá thrian de na Páirtithe Conarthacha a bheidh i láthair agus i mbun vótála.

  Pursuant to Article 59 of the TIR Convention, the Administrative Committee may adopt amendments to that convention by a two‐thirds majority of Contracting Parties present and voting.

  Cinneadh (AE) 2020/143 ón Gcomhairle an 28 Eanáir 2020 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh sa Choiste Riaracháin don Coinbhinsiún Custaim um Iompar Idirnáisiúnta Earraí faoi Carnets TIR a mhéid a bhaineann leis an gCoinbhinsiún a leasú

 821. #1824592

  Le linn seisiún i mí Feabhra 2020, tá an Coiste Riaracháin le hIarscríbhinn 11 nua agus leasuithe gaolmhara ar Choinbhinsiún TIR a ghlacadh.

  During a session in February 2020, the Administrative Committee is to adopt a new Annex 11 and related amendments to the TIR Convention.

  Cinneadh (AE) 2020/143 ón Gcomhairle an 28 Eanáir 2020 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh sa Choiste Riaracháin don Coinbhinsiún Custaim um Iompar Idirnáisiúnta Earraí faoi Carnets TIR a mhéid a bhaineann leis an gCoinbhinsiún a leasú

 822. #1824665

  Is féidir an doiciméad tionlacain a úsáid chun eachtraí ar an tslí a thaifeadadh agus cuirtear in ionad na tuarascála deimhnithe é de bhun Airteagal 25 den Choinbhinsiún seo agus don nós imeachta cúltaca.

  The accompanying document can be used to record incidents en route and replaces the certified report pursuant to Article 25 of this Convention and for the fallback procedure.

  Cinneadh (AE) 2020/143 ón Gcomhairle an 28 Eanáir 2020 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh sa Choiste Riaracháin don Coinbhinsiún Custaim um Iompar Idirnáisiúnta Earraí faoi Carnets TIR a mhéid a bhaineann leis an gCoinbhinsiún a leasú

 823. #1825001

  maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais ag an tríú cruinniú dhéag de Chomhdháil na bPáirtithe sa Choinbhinsiún maidir le caomhnú na speiceas imirceach ainmhithe fiáine a mhéid a bhaineann le moltaí ó pháirtithe éagsúla na Foscríbhinní a ghabhann leis an gCoinbhinsiúin a leasú, agus maidir le haistarraingt forchoimeádais ar tugadh fógra don Choinbhinsiún sin faoi

  on the position to be taken on behalf of the European Union in the thirteenth meeting of the Conference of the Parties to the Convention on the conservation of migratory species of wild animals as regards proposals from various parties to amend the Appendices to that Convention, and on the withdrawal of a reservation notified to that Convention

  Cinneadh (AE) 2020/243 ón gComhairle an 13 Feabhra 2020 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais ag an tríú cruinniú dhéag de Chomhdháil na bPáirtithe sa Choinbhinsiún maidir le caomhnú na speiceas imirceach ainmhithe fiáine a mhéid a bhaineann le moltaí ó pháirtithe éagsúla na Foscríbhinní a ghabhann leis an gCoinbhinsiúin a leasú, agus maidir le haistarraingt forchoimeádais ar tugadh fógra don Choinbhinsiún sin faoi

 824. #1825013

  Ba cheart an tAontas a thacú lena mholadh féin an pobal réigiúnach de Sphyrna zygaena a chur le Foscríbhinn II a ghabhann leis an gCoinbhinsiún, de rogha ar an moladh arna chur isteach ag páirtí eile sa Choinbhinsiún nach gcumhdaíonn ach an pobal réigiúnach a fhaightear feadh Limistéir Eacnamaíocha Eisiacha na Brasaíle, Uragua agus na hAirgintíne agus sna huiscí idirnáisiúnta máguaird.

  The Union should support its own proposal to include the global population of Sphyrna zygaena in Appendix II to the Convention, in preference to the proposal submitted by another party to the Convention to include only the regional population which occurs along the Exclusive Economic Zones of Brazil, Uruguay and Argentina and in international adjacent waters.

  Cinneadh (AE) 2020/243 ón gComhairle an 13 Feabhra 2020 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais ag an tríú cruinniú dhéag de Chomhdháil na bPáirtithe sa Choinbhinsiún maidir le caomhnú na speiceas imirceach ainmhithe fiáine a mhéid a bhaineann le moltaí ó pháirtithe éagsúla na Foscríbhinní a ghabhann leis an gCoinbhinsiúin a leasú, agus maidir le haistarraingt forchoimeádais ar tugadh fógra don Choinbhinsiún sin faoi

 825. #1825015

  Ní stát raoin é an tAontas i gcás na speiceas Elephas maximus indicus, Ardeotis nigriceps agus Houbaropsis bengalensis bengalensis agus dá bhrí sin ní theastódh aon athrú ar dhlí an Aontais chun na speicis sin a chur le Foscríbhinn I a ghabhann leis an gCoinbhinsiún.

  The Union is not a range state for the species Elephas maximus indicus, Ardeotis nigriceps, and Houbaropsis bengalensis bengalensis, so adding these species to Appendix I to the Convention would not require any change in Union law.

  Cinneadh (AE) 2020/243 ón gComhairle an 13 Feabhra 2020 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais ag an tríú cruinniú dhéag de Chomhdháil na bPáirtithe sa Choinbhinsiún maidir le caomhnú na speiceas imirceach ainmhithe fiáine a mhéid a bhaineann le moltaí ó pháirtithe éagsúla na Foscríbhinní a ghabhann leis an gCoinbhinsiúin a leasú, agus maidir le haistarraingt forchoimeádais ar tugadh fógra don Choinbhinsiún sin faoi

 826. #1825016

  Ní stát raoin é an tAontas Eorpach i gcás an speicis Ovis vignei agus dá bhrí sin ní theastódh aon athrú ar dhlí an Aontais chun an speiceas sin a chur le Foscríbhinn II a ghabhann leis an gCoinbhinsiún.

  The Union is not a range state for the species Ovis vignei, so adding this species to Appendix II to the Convention would not require any change in Union law.

  Cinneadh (AE) 2020/243 ón gComhairle an 13 Feabhra 2020 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais ag an tríú cruinniú dhéag de Chomhdháil na bPáirtithe sa Choinbhinsiún maidir le caomhnú na speiceas imirceach ainmhithe fiáine a mhéid a bhaineann le moltaí ó pháirtithe éagsúla na Foscríbhinní a ghabhann leis an gCoinbhinsiúin a leasú, agus maidir le haistarraingt forchoimeádais ar tugadh fógra don Choinbhinsiún sin faoi

 827. #1825443

  Le linn an 63ú seisiún a bheidh ar siúl ón 2 go dtí an 6 Márta 2020 i Vín, tá an Coimisiún um Dhrugaí Támhshuanacha chun cinneadh a dhéanamh maidir le substaint nua amháin a chur le Tábla I an Choinbhinsiúin.

  During its sixty-third session from 2 to 6 March 2020 in Vienna, the Commission on Narcotic Drugs is to take a decision on the addition of one substance to Table I of the Convention.

  Cinneadh (AE) 2020/286 ón Gcomhairle an 27 Feabhra 2020 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh sa 63ú seisiún den Choimisiún um Dhrugaí Támhshuanacha maidir le substaint amháin a chur le liosta na substaintí i dTábla I de Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe i gcoinne Gáinneáil Aindleathach Drugaí Támhshuanacha agus Substaintí Síceatrópacha

 828. #1827543

  Go háirithe, ós rud é go maireann an séasúr iascaireachta i limistéar Choinbhinsiún CAMLR ón 1 Nollaig go dtí an 30 Samhain agus, ar an gcaoi sin, go leagtar síos deiseanna nó toirmisc áirithe iascaireachta i limistéar Choinbhinsiún CAMLR don tréimhse dar tús an 1 Nollaig 2019, is iomchuí go mbeadh feidhm ag forálacha ábhartha an Rialacháin seo ón dáta sin.

  In particular, since the fishing season in the CCAMLR Convention Area runs from 1 December to 30 November, and thus certain fishing opportunities or prohibitions in the CCAMLR Convention Area are laid down for a period of time starting from 1 December 2019, it is appropriate that the relevant provisions of this Regulation apply from that date.

  Rialachán (AE) 2020/123 ón gComhairle an 27 Eanáir 2020 lena socraítear le haghaidh 2020 na deiseanna iascaireachta le haghaidh stoic éisc áirithe agus grúpaí stoc éisc, is infheidhme in uiscí an Aontais agus, i gcás soithí iascaireachta de chuid an Aontais, in uiscí áirithe nach uiscí de chuid an Aontais iad

 829. #1827926

  Ní dhíreoidh soithí iascaireachta de chuid an Aontais ar thuinnín colgacha (Thunnus alalunga) i limistéar Choinbhinsiún WCPFC laisteas de 20°D.

  Union fishing vessels shall not target south Pacific albacore (Thunnus alalunga) in the WCPFC Convention Area south of 20° S.

  Rialachán (AE) 2020/123 ón gComhairle an 27 Eanáir 2020 lena socraítear le haghaidh 2020 na deiseanna iascaireachta le haghaidh stoic éisc áirithe agus grúpaí stoc éisc, is infheidhme in uiscí an Aontais agus, i gcás soithí iascaireachta de chuid an Aontais, in uiscí áirithe nach uiscí de chuid an Aontais iad

 830. #1827930

  Sa chuid sin de Limistéar Choinbhinsiún WCPFC idir 20° T agus 20°D, toirmiscfear ar shoithí peas-saighne FADanna a imlonnú, a sheirbhísiú nó a chur idir 00:00 an 1 Iúil 2020 agus 24:00 an 30 Meán Fómhair 2020.

  In the part of the WCPFC Convention Area located between 20° N and 20° S, it shall be prohibited for purse seiners to deploy, service or set on FADs between 00.00 hours on 1 July 2020 and 24.00 hours on 30 September 2020.

  Rialachán (AE) 2020/123 ón gComhairle an 27 Eanáir 2020 lena socraítear le haghaidh 2020 na deiseanna iascaireachta le haghaidh stoic éisc áirithe agus grúpaí stoc éisc, is infheidhme in uiscí an Aontais agus, i gcás soithí iascaireachta de chuid an Aontais, in uiscí áirithe nach uiscí de chuid an Aontais iad

 831. #1829908

  Gabhfaidh forálacha an Rialacháin seo ionad na bhforálacha sin a leagtar síos sna socruithe do chur i bhfeidhm na gcoinbhinsiún dá dtagraítear in Airteagal 8(1) den bhun-Rialachán, seachas na forálacha sin a bhaineann le socruithe maidir leis na coinbhinsiúin dá dtagraítear in Iarscríbhinn II a ghabhann leis an mbun-Rialachán, ar chuntar go n-áireofar forálacha na socruithe sin in Iarscríbhinn 1 den Rialachán cur chun feidhme.

  The provisions of the implementing Regulation shall replace those laid down in the arrangements for the application of the conventions referred to in Article 8(1) of the basic Regulation, except the provisions concerning the arrangements concerning the conventions referred to in Annex II to the basic Regulation, provided that the provisions of those arrangements are included in Annex 1 to the implementing Regulation.

  NoDG-2009-02009R0987_EN-GA-DWN

 832. #1835307

  Bhí na ceardchumainn agus na heagraíochtaí neamhrialtasacha measartha neodrach maidir leis na roghanna agus bhí a bhfreagraí dírithe go ginearálta ar an ngá atá ann go gcomhlíonfaidh tríú tíortha Coinbhinsiúin na hEagraíochta Idirnáisiúnta Saothair agus iad ag tairiscint san AE nó go n-osclóidh an AE a cuid teorainneacha le go leanfar de thrádáil chóir leis na tíortha is lú forbairt.

  Trade unions and non-governmental organisations (NGOs) have been fairly neutral on the choice of options and have tended to focus their contributions on the need for third countries to respect ILO Conventions when tendering in the EU or for the EU to open its borders to maintain fair trade vis-à-vis least-developed countries.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le rochtain earraí agus seirbhísí tríú tíortha ar mhargadh inmheánach soláthair phoiblí an Aontais agus maidir le nósanna imeachta atá ceaptha an chaibidlíocht i leith rochtain earraí agus seirbhísí an Aontais ar mhargaí soláthair phoiblí tríú tíortha a éascú

 833. #1836490

  cinntí maidir le rangú, tuairimí nó leasuithe maidir le rangú ar na nótaí míniúcháin a ghabhann le hAinmníocht na Tuairisce Comhchuibhithe Tráchtearra agus an Chórais um Chódú, a ghlac an Eagraíocht a bhunaigh an Coinbhinsiún lena mbunaítear Comhairle Comhair Custaim, arna ndéanamh sa Bhruiséil an 15 Nollaig 1950, le héifeacht ón dáta a foilsíodh an Teachtaireacht ón gCoimisiún i sraith 'C' in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh;

  classification decisions, classification opinions or amendments of the explanatory notes to the Nomenclature of the Harmonized Commodity Description and Coding System, adopted by the Organization set-up by the Convention establishing a Customs Co-operation Council, done at Brussels on 15 December 1950, with effect from the date of publication of the Commission Communication in the 'C' series of the Official Journal of the European Union;

  NoDG-2013-02013R0952_EN-GA-DWN

 834. #1837817

  Má chinneann na húdaráis chustaim de chuid Ballstáit duine a eisiamh ó oibríochtaí TIR faoi Airteagal 38 de Choinbhinsiún TIR, beidh feidhm ag an gcinneadh sin ar fud chríoch chustaim an Aontais agus ní ghlacfaidh aon oifig custaim carnet TIR arna dtaisceadh ag an duine sin.

  Where the customs authorities of a Member State decide to exclude a person from TIR operations under Article 38 of the TIR Convention, that decision shall apply throughout the customs territory of the Union and TIR carnets lodged by that person shall not be accepted by any customs office.

  NoDG-2013-02013R0952_EN-GA-DWN

 835. #1847972

  I gcás ina ndiúltaítear an víosa ag an teorainn sheachtrach, ní féidir leis an mBallstát na hoibleagáidí atá leagtha amach in Airteagal 26 den Choinbhinsiún lena gcuirtear chun feidhme Comhaontú Schengen a fhorchur ar an iompróir lena mbaineann.

  Where the visa is refused at the external border, the Member State cannot impose the obligations set out in Article 26 of the Convention Implementing the Schengen Agreement on the carrier concerned.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le Cód an Aontais maidir le Víosaí (Cód Víosaí)

 836. #1848371

  ciallaíonn 'maraí' aon duine atá fostaithe nó atá ag gabháil d'oibreacha i gcáil ar bith ar bord loinge a bhfuil feidhm ag an gCoinbhinsiún Oibreachais Mhuirí 2006 ina leith.

  16.'seafarer' means any person who is employed or engaged or works in any capacity on board a ship to which the Maritime Labour Convention, 2006 applies.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le Cód an Aontais maidir le Víosaí (Cód Víosaí)

 837. #1850663

  Faoi láthair, tá an chosúlacht ar rudaí nach bhfuil fad na n-imeachtaí inghlactha ó thaobh na ndlíthithe de, go háirithe i bhfianaise na gceanglas a leagtar amach in Airteagal 47 de Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh agus in Airteagal 6 den Choinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint.

  At present, the duration of proceedings does not appear to be acceptable from the point of view of litigants, particularly in the light of the requirements set out in Article 47 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union and in Article 6 of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms.

  Seasamh (AE) Uimh. 11/2015 ón gComhairle ar an gcéad léamh chun go nglacfaí le Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear an Prótacal Uimh. 3 ar Reacht Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh A ghlac an Chomhairle an 23 Meitheamh 2015

 838. #1857942

  Toghfaidh toscaireacht na Parlaiminte a ceannaire agus a hiarrthóirí chun bheith mar chomhaltaí d’aon ghrúpa stiúrtha nó d’aon bhiúró a chuirfidh an Coinbhinsiún ar bun.

  Parliament's delegation shall elect its leader and its candidates for membership of any steering group or bureau set up by the Convention.

  Rialacha Nós Imeachta — 9ú téarma parlaiminteach — Iúil 2019

 839. #1857943

  I gcás ina n-iarrann an Chomhairle Eorpach toiliú na Parlaiminte i ndáil le cinneadh gan Coinbhinsiún a chomóradh chun leasuithe beartaithe ar na Conarthaí a scrúdú, déanfar an iarraidh sin a tharchur chuig an gcoiste freagrach i gcomhréir le Riail 105.

  Where the European Council requests Parliament's consent to a decision not to convene a Convention for the examination of proposed amendments of the Treaties, this request shall be referred to the committee responsible in accordance with Rule 105.

  Rialacha Nós Imeachta — 9ú téarma parlaiminteach — Iúil 2019

 840. #175146

  Os deimhin liom go bhfuil glactha ag rialtais na dtíortha atá sonraithe i gCuid I den Sceideal a ghabhann leis an Ordú seo leis an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta um Idirghabháil ar an Mórmhuir i gCás Taismí ó Ola-Thruailliú, 1969, agus go bhfuil an chríoch atá sonraithe i gCuid II den Sceideal a ghabhann leis seo faoi réim an Choinbhinsiúin, déanaimse. AILBHE MAC RAGHNAILL, Aire Iompair, i bhfeidhmiú na gcumhachtaí a thugtar dom le halt 19 (1) den Acht um Ola-Thruailliú na Farraige, 1956 (Uimh. 25 de 1956), leis an Ordú um Iompar, Breosla agus Cumhacht (Riarachán Roinne agus Feidhmeanna Aire a Aistriú), 1959 (I.R. Uimh. 125 de 1959), agus leis an Ordú Turasóireachta agus Iompair (Ainm na Roinne agus Teideal an Aire a Athrú), 1980 (I.R. Uimh. 11 de 1980), a ordú leis seo mar a leanas:

  I, ALBERT REYNOLDS, Minister for Transport, being satisfied that the governments of the countries specified in Part I of the Schedule hereto have accepted the International Convention relating to Intervention on the High Seas in Cases of Oil Pollution Casualties, 1969, and that the Convention extends to the territory specified in Part II of the Schedule hereto, hereby, in exercise of the powers conferred on me by section 19(1) of the Oil Pollution of the Sea Act, 1956 (No. 25 of 1956) , the Transport, Fuel and Power (Transfer of Departmental Administration and Ministerial Functions Order, 1959 ( S.I. No. 125 of 1959 ), and the Tourism and Transport (Alteration of Name of Department and Title of Minister) Order, 1980 ( S.I. No. 11 of 1980 ), order as follows:

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 841. #591295

  Ba cheart, dá bhrí sin, Rialachán (CE) Uimh. 562/2006 agus an Coinbhinsiún chun Comhaontú Schengen a chur chun feidhme, Rialachán (CE) Uimh. 1683/95 an 29 Bealtaine 1995 lena leagtar síos formáid aonfhoirmeach do víosaí [8] agus Rialachán (CE) Uimh. 539/2001 ón gComhairle an 15 Márta 2001 lena liostaítear na tríú tíortha a gcaithfidh a náisiúnaigh víosaí a bheith acu agus iad ag dul thar na teorainneacha seachtracha agus lena liostaítear na tríú tíortha a bhfuil a náisiúnaigh díolmhaithe ón gceanglas sin [9], Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Iúil 2008 maidir leis an gCóras Faisnéise Víosaí (VIS) agus maidir le sonraí ar víosaí gearrfhanachta a mhalartú idir Ballstáit (Rialachán VIS) [10] agus Rialachán (CE) Uimh. 810/2009, a leasú dá réir.

  Regulation (EC) No 562/2006 and the Convention implementing the Schengen Agreement, Council Regulation (EC) No 1683/95 of 29 May 1995 laying down a uniform format for visas [8] and Council Regulation (EC) No 539/2001 of 15 March 2001 listing the third countries whose nationals must be in possession of visas when crossing the external borders and those whose nationals are exempt from that requirement [9], Regulation (EC) No 767/2008 of 9 July 2008 concerning the Visa Information System (VIS) and the exchange of data between Member States on short-stay visas (VIS Regulation) [10] and Regulation (EC) No 810/2009, should therefore be amended accordingly.

  Rialachán (AE) Uimh. 610/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 562/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar teorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen), an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen a chur chun feidhme, Rialachán (CE) Uimh. 1683/95 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 539/2001 ón gComhairle, agus Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 842. #1457832

  Thairis sin, amhail idir na sé Stát Chonarthacha i gCoinbhinsiún 1968, agus na trí Stát a luaitear in Airteagal 1 den Choinbhinsiún seo, agus amhail idir na trí Stát sin, déanfar breithiúnais a thabharfar tar éis dáta an Choinbhinsiúin seo a theacht i bhfeidhm idir an Stát tionscnaimh agus an Stát chun a ndéantar an t-iarratas in imeachtaí a tionscnaíodh roimh an dáta sin a aithint agus a fhorghníomhú freisin de réir fhorálacha Theideal III de Choinbhinsiún 1968 arna leasú i gcás an dlínse a bheith bunaithe ar rialacha a bhí i gcomhréir le forálacha Theideal II, arna leasú, nó le forálacha i gcoinbhinsiún arna thabhairt i gcrích idir an Stát tionscnaimh agus an Stát chun a ndéantar an t-iarratas agus a raibh feidhm aige nuair a tionscnaíodh na himeachtaí.

  Moreover, as between the six Contracting States to the 1968 Convention and the three States mentioned in Article 1 of this Convention, and as between those three States, judgments given after the date of entry into force of this Convention between the State of origin and the State addressed in proceedings instituted before that date shall also be recognised and enforced in accordance with the provisions of Title III of the 1968 Convention as amended if jurisdiction was founded upon rules which accorded with the provisions of Title II, as amended, or with provisions of a convention concluded between the State of origin and the State addressed which was in force when the proceedings were instituted. [GA]

  Uimhir 3 de 1988: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS (NA COMHPHOBAIL EORPACHA), 1988

 843. #1591499

  — go bhfuil Éire faoi mheastóireacht leanúnach sheachtrach maidir le héifeachtacht a cuid bearta frithéillithe faoi líon sásraí meastóireachta idirnáisiúnta lena n-áirítear an Grúpa Stát In Aghaidh an Éillithe (GRECO) de chuid Chomhairle na hEorpa, Gasra Oibre na hEagraíochta um Chomhar Eacnamaíochta agus Forbartha um Breabaireacht in Idirbhearta Gnó Idirnáisiúnta, an Gasra Athbhreithnithe ar Chur i nGníomh de chuid Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in aghaidh an Éillithe agus Tuarascáil Frithéillithe an Aontais Eorpaigh;

  — THAT IRELAND IS SUBJECT TO ONGOING EXTERNAL EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF ITS ANTI-CORRUPTION MEASURES UNDER A NUMBER OF INTERNATIONAL EVALUATION MECHANISMS INCLUDING THE COUNCIL OF EUROPE’S GROUP OF STATES AGAINST CORRUPTION (GRECO), THE ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT (OECD) WORKING GROUP ON BRIBERY IN INTERNATIONAL BUSINESS TRANSACTIONS, THE IMPLEMENTATION REVIEW GROUP OF THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION AND THE EUROPEAN UNION ANTI-CORRUPTION REPORT;

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 844. #1591776

  (i)Sraith Conarthaí, 5/1974. Coinbhinsiún idir Éire agus an BHeilg chun Cánachas Dúbailte a sheachaint agus Cosc a chur le hImghabhaíl Fioscach maidir le Cánacha ar Ioncam, an BHruiséil, 24 Meitheamh, 1970

  (1)Treaty Series 5/1974. Convention between Ireland and Belgium for the avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income, Brussels 24 June 1970

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 845. #1592735

  Tithe an Oireachtais. An Roghchoiste um Thalmhaíocht agus Bia. Togra go gceadaíonn Dáil Éireann, de réir Airteagal 29.5.2 de Bhunreacht na hÉireann Éire d’aontú le Coinbhinsiún Rotterdam ar an nós imeachta i dtaobh toiliú feasach a chur in iúl roimh ré le haghaidh ceimiceán guaiseach agus lotnaidicídí áirithe sa trádáil idirnáisiúnta. Aibreán 2005.

  HOUSES OF THE OIREACHTAS. SELECT COMMITTEE ON AGRICULTURE AND FOOD. PROPOSAL THAT DÁIL ÉIREANN APPROVES IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 29.5.2 OF BUNREACHT NA HÉIREANN THE ACCESSION BY IRELAND TO THE ROTTERDAM CONVENTION ON THE PRIOR INFORMED CONSENT PROCEDURE FOR CERTAIN HAZARDOUS CHEMICALS AND PESTICIDES IN INTERNATIONAL TRADE. APRIL 2005.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 846. #1593147

  Prótacal 1996 a ghabhann leis an gCoinbhinsiún um Chosc ar Mhuir-Thruailliú trí Fhuíoll agus Ábhar Eile a Dhumpáil, 1972, agus Rúin a ghlac an Cruinniú Speisialta an 7 Samhain, 1996.

  1996 PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE PREVENTION OF MARINE POLLUTION BY DUMPING OF WASTES AND OTHER MATTER, 1972 AND RESOLUTIONS ADOPTED BY THE SPECIAL MEETING ON 7 NOVEMBER, 1996.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 847. #1593390

  5) Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa maidir leis an togra le haghaidh cinnidh ón gComhairle ag ceadú, thar ceann an Chomhphobail Eorpaigh, Choinbhinsiún Rotterdam ar an Nós Imeachta i dtaobh Toiliú a Chur in Iúl roimh ré le haghaidh ceimiceán guaiseach agus lotnaidicídí áirithe sa trádáil Idirnáisiúnta. (COM(2001) 802 _ C5_0095/2002 _ 2002/0030(CNS)).

  5) EUROPEAN PARLIAMENT LEGISLATIVE RESOLUTION ON THE PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION APPROVING, ON BEHALF OF THE EUROPEAN COMMUNITY, THE ROTTERDAM CONVENTION ON THE PRIOR INFORMED CONSENT PROCEDURE FOR CERTAIN HAZARDOUS CHEMICALS AND PESTICIDES IN INTERNATIONAL TRADE. (COM(2001) 802 _ C5_0095/2002 _ 2002/0030(CNS)).

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 848. #1594290

  Aontachas na hÉireann leis an bPrótacal don Tríú Leathnú ar an gCoinbhinsiún um Chúnamh Bia.

  accession of ireland to the protocol for the third extension of the food aid convention.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 849. #1599843

  Prótacal Cartagena ar an mBithshábháilteacht a ghabhann leis an gCoinbhinsiún maidir leis an Éagsúlacht Bhitheolaíoch.

  CARTAGENA PROTOCOL ON BIOSAFETY TO THE CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 850. #1602744

  An Coinbhinsiún chun Cosc a Chur le Gníomhartha Neamhdhleathacha in aghaidh Shábháilteacht na Loingseoireachta Muirí, arna dhéanamh sa Róimh an 10 Márta, 1988, agus an Prótacal a ghabhann leis chun Cosc a Chur le Gníomhartha Neamhdhleathacha in aghaidh Shábháilteacht Ardán Fosaidh atá suite ar an Scairbh Ilchríochach, arna dhéanamh sa Róimh an 10 Márta, 1988.

  CONVENTION FOR THE SUPPRESSION OF UNLAWFUL ACTS AGAINST THE SAFETY OF MARITIME NAVIGATION, DONE AT ROME ON 10 MARCH, 1988, AND PROTOCOL THERETO FOR THE SUPPRESSION OF UNLAWFUL ACTS AGAINST THE SAFETY OF FIXED PLATFORMS LOCATED ON THE CONTINENTAL SHELF, DONE AT ROME ON 10 MARCH, 1988.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 851. #1602747

  An Coinbhinsiún ar GHabháil Neamhdhleathach Aerárthach An Háig 16/12/1970

  Convention for the Unlawful Seizure of Aircraft

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 852. #1602757

  Coinbhinsiún maidir le Measúnacht Tionchair Timpeallachta i gComhthéacs Trasteorann. Arna dhéanamh in Espoo (An Fhionlainn), an 25 Feabhra, 1991 agus Leasuithe ar an gCoinbhinsiún a aontaíodh ag an Dara Cruinniú de na Páirtithe, Sóifia, 26-27 Feabhra, 2001 (Cinneadh II/14).

  CONVENTION ON ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT IN A TRANSBOUNDARY CONTEXT. DONE AT ESPOO (FINLAND), ON 25 FEBRUARY, 1991 AND AMENDMENTS TO THE CONVENTION AGREED AT THE SECOND MEETING OF THE PARTIES, SOFIA, 26-27 FEBRUARY, 2001 (DECISION II/14).

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 853. #1602769

  Coinbhinsiún ar aontachas Phoblacht na Seice, Phoblacht na hEastóine, Phoblacht na Cipire, Phoblacht na Laitvia, Phoblacht na Liotuáine, Phoblacht na hUngáire, Phoblacht Mhálta, Phoblacht na Polainne, Phoblacht na Slóivéine agus Phoblacht na Slóvaice leis an gCoinbhinsiún maidir le cánachas dúbailte a dhíothú i ndáil le coigeartú brabús fiontar comhlachaithe. Arna dhéanamh sa Bhruiséil an 8 Nollaig, 2004.

  CONVENTION ON THE ACCESSION OF THE CZECH REPUBLIC, THE REPUBLIC OF ESTONIA, THE REPUBLIC OF CYPRUS, THE REPUBLIC OF LATVIA, THE REPUBLIC OF LITHUANIA, THE REPUBLIC OF HUNGARY, THE REPUBLIC OF MALTA, THE REPUBLIC OF POLAND, THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE SLOVAK REPUBLIC TO THE CONVENTION ON THE ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION IN CONNECTION WITH THE ADJUSTMENT OF PROFITS OF ASSOCIATED ENTERPRISES. DONE AT BRUSSELS ON 8 DECEMBER, 2004.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 854. #1602784

  An Coinbhinsiún ar an dlí is infheidhme maidir le hoibleagáidí conarthacha

  Convention on the law applicable to contractual obligations

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 855. #1602788

  An Coinbhinsiún ar CHosc agus Pionósú CHoir an CHinedhíothaithe

  Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 856. #1603705

  An Bille um Cheartas Coiriúil (Sábháilteacht Oibrithe na Náisiún Aontaithe), 1999 do thabhairt éifeacht do Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar shábháilteacht phearsanra na Náisiún Aontaithe agus pearsanra ghaolmhair arna dhéanamh i Nua-Eabhrac an 9ú lá de Nollaig, 1994, agus chun na críche sin do leasú achtachán áirithe agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara.

  CRIMINAL JUSTICE (SAFETY OF UNITED NATIONS WORKERS) BILL, 1999 TO GIVE EFFECT TO THE UNITED NATIONS CONVENTION ON THE SAFTEY OF UNITED NATIONS AND ASSOCIATED PERSONNEL DONE AT NEW YORK ON THE 9TH DAY OF DECEMBER, 1994, AND FOR THAT PURPOSE TO AMEND CERTAIN ENACTMENTS AND TO PROVIDE FOR RELATED MATTERS.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 857. #1604071

  Dáil Éireann. An Roghchoiste um Iompar. Tairiscint maidir le: Go gceadaíonn Dáil Éireann, de bhun Airteagal 29.5.2 de Bhunreacht na hÉireann, téarmaí an aontachais leis an gCoinbhinsiún ar an Eagraíocht Hidreagrafach Idirnáisiúnta. Márta, 2007.

  DÁIL ÉIREANN. SELECT COMMITTEE ON TRANSPORT. MOTION RE: THAT DÁIL ÉIREANN, PURSUANT TO ARTICLE 29.5.2 OF THE BUNREACHT NA HÉIREANN, APPROVES THE TERMS OF THE ACCESSION TO THE CONVENTION ON THE INTERNATIONAL HYDROGRAPHIC ORGANISATION. MARCH, 2007.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 858. #1604072

  Dáil Éireann. An Roghchoiste um Iompar. Tairiscint maidir le: Go gceadaíonn Dáil Éireann, de bhun Airteagal 29.5.2 de Bhunreacht na hÉireann, téarmaí an aontachais leis an gCoinbhinsiún ar an Eargraíocht Hidreagrafach Idirnáisiúnta. Márta, 2007.

  DÁIL ÉIREANN. SELECT COMMITTEE ON TRANSPORT. MOTION RE: THAT DÁIL ÉIREANN, PURSUANT TO ARTICLE 29.5.2 OF THE BUNREACHT NA HÉIREANN, APPROVES THE TERMS OF THE ACCESSION TO THE CONVENTION ON THE INTERNATIONAL HYDROGRAPHIC ORGANISATION. MARCH, 2007.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 859. #1608519

  Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa maidir leis an togra le haghaidh cinnidh ón gComhairle a bhaineann le Prótacal 1998 a ghabhann le Coinbhinsiún 1979 ar Thruailliú Aeir Trasteorann Fadraoin maidir le Truailleáin Orgánacha Mharthanacha a chríochnú thar ceann an Chomhphobail Eorpaigh (COM(2003) 332 - C5-0318/2003 - 2003/0117(CNS)).

  EUROPEAN PARLIAMENT LEGISLATIVE RESOLUTION ON THE PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION CONCERNING THE CONCLUSION, ON BEHALF OF THE EUROPEAN COMMUNITY, OF THE 1998 PROTOCOL TO THE 1979 CONVENTION ON LONG RANGE TRANSBOUNDARY AIR POLLUTION ON PERSISTENT ORGANIC POLLUTANTS (COM(2003) 332 - C5-0318/2003 - 2003/0117(CNS)).

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 860. #1608521

  Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa maidir leis an togra le haghaidh cinnidh ón gComhairle i dtaca le Coinbhinsiún Stócólm ar Thruailleáin Orgánacha Mharthanacha a chríochnú thar cheann an Chomhphobail Eorpaigh (COM(2003) 331 - C5-0315/2003 - 2003/0118(CNS)).

  EUROPEAN PARLIAMENT LEGISLATIVE RESOLUTION ON THE PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION CONCERNING THE CONCLUSION, ON BEHALF OF THE EUROPEAN COMMUNITY, OF THE STOCKHOLM CONVENTION ON PERSISTENT ORGANIC POLLUTANTS (COM(2003) 331 - C5-0315/2003 - 2003/0118(CNS)).

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 861. #1608530

  Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa maidir leis an togra le haghaidh cinnidh ón gComhairle faoina údarú do Bhallstáit Coinbhinsiún na hEagraíochta Oibreachais Idirnáisiúnta maidir le Doiciméid Chéannachta Maraithe a dhaingniú, ar mhaithe leis an gComhphobal (Coinbhinsiún 185) (COM(2004)0530 –C6_0167/2004 – 2004/0180(CNS)).

  EUROPEAN PARLIAMENT LEGISLATIVE RESOLUTION ON THE PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON AUTHORISING MEMBER STATES TO RATIFY IN THE INTERESTS OF THE COMMUNITY THE SEAFARERS' IDENTITY DOCUMENTS CONVENTION OF THE INTERNATIONAL LABOUR ORGANISATION (CONVENTION 185) (COM(2004)0530 – C6_0167/2004 – 2004/0180(CNS)).

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 862. #1608535

  Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa maidir leis an togra le haghaidh cinnidh ón gComhairle ar chríochnú an Chomhaontaithe maidir le hAontachas an Chomhphobail Eorpaigh leis an gCoinbhinsiún um Iompar Idirnáisiúnta d’Iarnród (COTIF) an 9 Bealtaine 1980, arna leasú le Prótacal Vilnius an 3 Meitheamh 1999 (COM(2003) 696-C5-0041/2004-2003/0269(CNS)).

  EUROPEAN PARLIAMENT LEGISLATIVE RESOLUTION ON THE PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION BY THE EUROPEAN COMMUNITY OF THE AGREEMENT ON THE ACCESSION OF THE EUROPEAN COMMUNITY TO THE CONVENTION CONCERNING INTERNATIONAL CARRIAGE BY RAIL (COTIF) OF 9 MAY 1980, AS AMENDED BY THE VILNIUS PROTOCOL OF 3 JUNE 1999 (COM(2003) 696 - C5-0041/2004 - 2003/0269(CNS)).

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 863. #1608592

  Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa maidir leis an togra le haghaidh cinnidh ón gComhairle maidir leis an bPrótacal ar Fheirmeoireacht Sléibhe a ghabhann leis an gCoinbhinsiún Alpach a chríochnú thar ceann an Chomhphobail Eorpaigh COM(2006)0170-C6-0144/2006-2006/0059(CNS)).

  EUROPEAN PARLIAMENT LEGISLATIVE RESOLUTION ON THE PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION, ON BEHALF OF THE EUROPEAN COMMUNITY, OF THE PROTOCOL ON MOUNTAIN FARMING ATTACHED TO THE ALPINE CONVENTION COM(2006)0170-C6-0144/2006-2006/0059(CNS)).

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 864. #1608595

  Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa ar an togra le haghaidh cinnidh ón gComhairle maidir le Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in Aghaidh Coireachta Eagraithe Trasnáisiúnta a chríochnú thar ceann an Chomhphobail Eorpaigh

  EUROPEAN PARLIAMENT LEGISLATIVE RESOLUTION ON THE PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION, ON BEHALF OF THE EUROPEAN COMMUNITY, OF THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANISED CRIME

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 865. #1612383

  GO GCEADAÍONN DÁIL ÉIREANN TÉARMAÍ AN CHOINBHINSIÚIN EORPAIGH CHUN AN OIDHREACHT SEANDÁLAÍOCHTA A CHOSAINT A ATHBHREITHNÍODH I VALLETTA AN 16 EANÁIR, 1992, AR LEAGADH CÓIP DE FAOI BHRÁID DHÁIL ÉIREANN AN 9Ú LÁ D'EANÁIR, 1997.

  That Dáil Éireann approves the terms of the European Convention for the Protection of the Archaeological Heritage revised at Valletta on 16th January, 1992, a copy of which was laid before Dáil Éireann on the 9th day of January, 1997.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 866. #1616688

  An Coinbhinsiún Idirnáisiúnta um SHábháilteacht Anama ar Muir a síníodh i Londain...an 17ú lá de MHeitheamh,1960;

  International Convention for the Safety of Life at Sea signed in London...on the 17th day of June,1960.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 867. #1616696

  An Coinbhinsiún Idirnáisiúnta ar an gCóras Comhchuibhithe um Thuairisciú agus Códú Tráchtearraí, 1983.

  INTERNATIONAL CONVENTION ON THE HARMONIZED COMMODITY DESCRIPTION AND CODING SYSTEM, 1983.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 868. #1616725

  An Bille um Leasanna Idirnáisiúnta i dTrealamh Soghluaiste (Coinbhinsiún Cape Town) 2005 do thabhairt éifeacht don Choinbhinsiún ar Leasanna Idirnáisiúnta i dTrealamh Soghluaiste, agus don phrótacal a ghabhann leis an gcoinbhinsiún sin maidir le nithe a bhaineann go sonrach le trealamh aerárthaí, a osclaíodh lena shíniú in Cape Town an 16 Samhain 2001; do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara; agus do leasú an Achta Aerloingseoireachta agus Aeriompair (Coinbhinsiúin Idirnáisiúnta) 2004

  INTERNATIONAL INTERESTS IN MOBILE EQUIPMENT (CAPE TOWN CONVENTION) BILL 2005 TO GIVE EFFECT TO THE CONVENTION ON INTERNATIONAL INTERESTS IN MOBILE EQUIPMENT, AND TO THE PROTOCOL TO THAT CONVENTION ON MATTERS SPECIFIC TO AIRCRAFT EQUIPMENT, OPENED FOR SIGNATURE AT CAPE TOWN ON 16 NOVEMBER 2001; TO PROVIDE FOR RELATED MATTERS; AND TO AMEND THE AIR NAVIGATION AND TRANSPORT (INTERNATIONAL CONVENTIONS) ACT 2004

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 869. #1617842

  An Comhchoiste um Ghnóthaí Eorpacha. Institiúidí an Aontais Eorpaigh - Moltaí le haghaidh Athrú ag Coinbhinsiún an AE ar Thodhchaí na hEorpa.

  JOINT COMMITTEE ON EUROPEAN AFFAIRS. INSTITUTIONS OF THE EUROPEAN UNION - SUGGESTIONS FOR CHANGE BY THE EU CONVENTION ON THE FUTURE OF EUROPE.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 870. #1617954

  An Comhchoiste um Dhlí agus Ceart, Comhionannas, Cosaint agus Cearta na mBan. Tuarascáil ar Thairiscintí maidir le Dréacht-Chinneadh ón gComhairle i dtaca le síniú an chomhaontaithe idir an tAontas Eorpach agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua maidir le forálacha áirithe de Choinbhinsiún 2000 um Chúnamh Frithpháirteach i ndáil le Nithe Coiriúla agus Prótacal 2001 a ghabhann leis an gcéanna a fheidhmiú. Nollaig, 2003.

  JOINT COMMITTEE ON JUSTICE, EQUALITY, DEFENCE AND WOMEN’S RIGHTS. REPORT ON MOTIONS RE: DRAFT COUNCIL DECISION CONCERNING SIGNATURE OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND THE REPUBLIC OF ICELAND AND THE KINGDOM OF NORWAY ON THE APPLICATION OF CERTAIN PROVISIONS OF THE 2000 CONVENTION ON MUTUAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS AND THE 2001 PROTOCOL THERETO. DECEMBER, 2003.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 871. #1618729

  Rún reachtach lena gcorpraítear tuairim na Parlaiminte maidir leis an togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle faoi cheadú an leasaithe ar Iarscríbhinn I, thar ceann an Chomhphobail, agus faoi ghlacadh le hIarscríbhinní nua VIII agus IX a ghabhann leis an gCoinbhinsiún maidir le rialú gluaiseachtaí trasteorann dramhaíolacha guaiseacha agus a ndiúscairt (Coinbhinsiún Basel), de réir mar atá leagtha síos i gCinneadh IV/9 de Chomhdháil na bPáirtithe.

  LEGISLATIVE RESOLUTION EMBODYING PARLIAMENT'S OPINION ON THE PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE APPROVAL, ON BEHALF OF THE COMMUNITY, OF THE AMENDMENT OF ANNEX 1 AND THE ADOPTION OF NEW ANNEXES VIII AND IX TO THE CONVENTION ON THE CONTROL OF TRANSBOUNDARY MOVEMENTS OF HAZARDOUS WASTES AND THEIR DISPOSAL (BASEL CONVENTION), AS LAID DOWN IN DECISION IV/9 OF THE CONFERENCE OF THE PARTIES.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 872. #1619702

  An Bille um Shlándáil Mhuirí Bille dá ngairtear Acht do thabhairt éifeacht do Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe chun cosc a chur le gníomhartha neamhdhleathacha in aghaidh shábháilteacht na loingseoireachta muirí, arna dhéanamh sa Róimh an 10 Márta 1988, agus don phrótacal chun cosc a chur le gníomhartha neamhdhleathacha in aghaidh sábháilteachta ardán fosaidh atá suite ar an scairbh ilchríochach, arna dhéanamh sa Róimh an dáta sin.

  MARITIME SECURITY BILL BILL ENTITLED AN ACT TO GIVE EFFECT TO THE UNITED NATIONS CONVENTION FOR THE SUPPRESSION OF UNLAWFUL ACTS AGAINST THE SAFETY OF MARITIME NAVIGATION, DONE AT ROME ON 10 MARCH 1988, AND TO THE PROTOCOL FOR THE SUPPRESSION OF UNLAWFUL ACTS AGAINST THE SAFETY OF FIXED PLATFORMS LOCATED ON THE CONTINENTAL SHELF, DONE AT ROME ON THAT DATE.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 873. #1621383

  Tairiscint maidir le Ceadú beartaithe ag Dáil Éireann i ndáil leis na leasuithe ar an gCoinbhinsiún lenar bunaíodh Eagraíocht Shatailít Teileachumarsáide na hEorpa (arna mbreithniú ag an Roghchoiste um Chumarsáid, Muir agus Acmhainní Nádúrtha an 17 Samhain 2004).

  MOTION RE PROPOSED APPROVAL BY DÁIL ÉIREANN OF THE AMENDMENTS TO THE CONVENTION ESTABLISHING THE EUROPEAN TELECOMMUNICATIONS SATELLITE ORGANISATION (CONSIDERED BY THE SELECT COMMITTEE ON COMMUNICATIONS, MARINE AND NATURAL RESOURCES ON THE 17TH NOVEMBER 2004).

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 874. #1621384

  Tairiscint maidir le Ceadú beartaithe ag Dáil Éireann i ndáil leis na leasuithe ar an gCoinbhinsiún chun an Oifig Eorpach um Raidióchumarsáid a bhunú agus i ndáil le daingniú na hionstraime lenar leasaíodh Coinbhinsiún OER (arna mbreithniú ag an Roghchoiste um Chumarsáid, Muir agus Acmhainní Nádúrtha an 17 Samhain 2004).

  MOTION RE PROPOSED APPROVAL BY DÁIL ÉIREANN OF THE AMENDMENTS TO THE CONVENTION FOR THE ESTABLISHMENT OF THE EUROPEAN RADIOCOMMUNICATIONS OFFICE AND THE RATIFICATION OF THE INSTRUMENT AMENDING THE ERO CONVENTION (CONSIDERED BY THE SELECT COMMITTEE ON COMMUNICATIONS, MARINE AND NATURAL RESOURCES ON THE 17TH NOVEMBER 2004).

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 875. #1624781

  Bille na bPaitinní (Leasú), 1999 do thabhairt éifeacht d'fhorálacha áirithe den chomhaontú ar ghnéithe trádáil-choibhneasa de chearta maoine intleachtúla atá i gceangal leis an gcomhaontú lena mbunaítear an Eagraíocht Trádála Domhanda agus do thabhairt tuilleadh éifeachta don Choinbhinsiún um an bPaitinn Eorpach agus chun na gcríoch sin do leasú agus do leathnú Acht na bPaitinní, 1992, agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara..

  PATENTS (AMENDMENT) BILL, 1999 TO GIVE EFFECT TO CERTAIN PROVISIONS OF THE AGREEMENT ON TRADE-RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS ANNEXED TO THE AGREEMENT ESTABLISHING THE WORLD TRADE ORGANISATION AND TO GIVE FURTHER EFFECT TO THE EUROPEAN PATENT CONVENTION AND FOR THOSE PURPOSES TO AMEND AND EXTEND THE PATENTS ACT, 1992, AND TO PROVIDE FOR RELATED MATTERS.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 876. #1626508

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le síniú an Choinbhinsiúin idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht na hÍoslainne, Ríocht na hIorua, Cónaidhm na hEilvéise, agus Ríocht na Danmhairge ar dhlínse agus aithint agus forghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2007) 387.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION CONCERNING THE SIGNING OF THE CONVENTION BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF ICELAND, THE KINGDOM OF NORWAY, THE SWISS CONFEDERATION, AND THE KINGDOM OF DENMARK ON JURISDICTION AND THE RECOGNITION AND ENFORCEMENT OF JUDGMENTS IN CIVIL AND COMMERCIAL MATTERS TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2007) 387.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 877. #1626547

  Togra le haghaidh Chinnidh ón gComhairle lena mbunaítear an seasamh a bheidh le glacadh thar ceann an Chomhphobail Eorpaigh maidir le togra chun Prótacal Kyoto a ghabhann le Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Athrú Aeráide a leasú, mar aon le nóta faisnéise míniúcháin.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ESTABLISHING THE POSITION TO BE ADOPTED ON BEHALF OF THE EUROPEAN COMMUNITY WITH REGARD TO A PROPOSAL FOR AMENDMENT OF THE KYOTO PROTOCOL TO THE UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 878. #1626557

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle lena mbunaítear an seasamh a bheidh le glacadh ag an Aontas Eorpach i ndáil le tograí maidir le leasuithe ar Iarscríbhinn III a ghabhann le Coinbhinsiún Rotterdam mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2014) 746.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ESTABLISHING THE POSITION TO BE ADOPTED ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION WITH REGARD TO PROPOSALS FOR AMENDMENTS OF ANNEX III TO THE ROTTERDAM CONVENTION TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2014) 746.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 879. #1626558

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle lena mbunaítear an seasamh a bheidh le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh laistigh de Chomhdháil na bPáirtithe maidir le leasuithe ar Iarscríbhinn III a ghabhann le Coinbhinsiún Rotterdam mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2017) 73.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ESTABLISHING THE POSITION TO BE ADOPTED ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION WITHIN THE CONFERENCE OF THE PARTIES WITH REGARD TO AMENDMENTS OF ANNEX III TO THE ROTTERDAM CONVENTION TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2017) 73.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 880. #1626565

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle lena mbunaítear an seasamh a bheidh le glacadh, thar ceann an Aontais Eorpaigh, maidir le tograí chun leasú a dhéanamh ar na Foscríbhinní a ghabhann leis an gCoinbhinsiún um speicis imirceacha ainmhithe fiáine a chaomhnú ag féachaint don dara cruinniú déag de Chomhdháil na bPáirtithe mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2017) 166.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ESTABLISHING THE POSITION TO BE ADOPTED, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION, WITH REGARD TO PROPOSALS FOR AMENDMENT OF THE APPENDICES OF THE CONVENTION ON THE CONSERVATION OF MIGRATORY SPECIES OF WILD ANIMALS WITH A VIEW TO THE TWELFTH MEETING OF THE CONFERENCE OF THE PARTIES TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2017) 166.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 881. #1626650

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle ar Aontachas an Chomhphobail leis an