Gaois

Search direction

Search mode

Filter results

Collections

Word forms

beart

1,330 results in 485 documents

 1. #1650030

  Gan dochar d'aon bhearta rialaithe a chuirfidh na Ballstáit i gcrích i gcomhréir le dlíthe, rialacháin agus forálacha riaracháin náisiúnta agus gan dochar d'Airteagal 246 den Chonradh agus bearta rialaithe arna gcur i gcrích i gcomhréir le hAirteagal 279 den Chonradh, féadfaidh oifigigh nó gníomhairí de chuid an Choimisiúin seiceálacha a chur i gcrích ar an láthair, lena n-áirítear seiceálacha samplacha, i ndáil le tionscadail arna maoiniú faoin Rialachán seo agus féadfaidh siad na córais agus na bearta rialaithe a scrúdú arna mbunú ag na húdaráis náisiúnta, agus déanfaidh na húdaráis naisiúnta sin an Coimisiún ar an eolas maidir le bearta arna ndéanamh chuige sin.

  Without prejudice to any control measures carried out by the Member States in accordance with national laws, regulations and administrative provisions and without prejudice to Article 246 of the Treaty and control measures carried out in accordance with Article 279 of the Treaty, Commission officials or agents may carry out spot checks, including sample checks, in respect of projects financed under this Regulation and may examine the control systems and measures established by the national authorities, which shall inform the Commission of measures taken to that end.

  Regulation (EC) No 67/2010 of the European Parliament and of the Council of 30 November 2009 laying down general rules for the granting of Community financial aid in the field of trans-European networks

 2. #302623

  Glacfaidh an Coimisiún bearta iomchuí chun rúndacht na faisnéise arna fáil faoin Airteagal seo a chosaint.

  The Commission shall take appropriate steps to protect the confidentiality of information obtained under this Article.

  Regulation (EC) No 1005/2009 of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 on substances that deplete the ozone layer

 3. #328681

  Bearta níos déine arna gcur i bhfeidhm ag na Ballstáit

  More stringent measures applied by Member States

  Regulation (EC) No 300/2008 of the European Parliament and of the Council on Common Rules in the Field of Civil Aviation Security and Repealing Regulation (EC) No 2320/2002

 4. #354179

  Glacfaidh an Coimisiún bearta iomchuí chun rúndacht na faisnéise arna fáil faoin Airteagal seo a chosaint.

  The Commission shall take appropriate steps to protect the confidentiality of information obtained under this Article.

  Regulation (EC) No 1005/2009 of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 on substances that deplete the ozone layer

 5. #354190

  Glacfaidh an Coimisiún bearta iomchuí chun rúndacht na faisnéise arna tíolacadh dó a chosaint.

  The Commission shall take appropriate steps to protect the confidentiality of the information submitted to it.

  Regulation (EC) No 1005/2009 of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 on substances that deplete the ozone layer

 6. #462251

  Bearta eatramhacha arna n-ordú ag cúirt.

  Court-ordered interim measures

  ARBITRATION ACT 2010

 7. #462252

  Airteagal 17 J. Bearta eatramhacha arna n-ordú ag cúirt

  Article 17 J. Court-ordered interim measures A court shall have the same power of issuing an interim measure in relation to arbitration proceedings, irrespective of whether their place is in the territory of this State, as it has in relation to proceedings in courts.

  ARBITRATION ACT 2010

 8. #517157

  Bearta idirthréimhseacha a bhaineann le substaintí gníomhacha arna meas faoi Threoir 98/8/CE

  Transitional measures concerning active substances evaluated under Directive 98/8/EC

  Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council of 22 May 2012 concerning the making available on the market and use of biocidal products Text with EEA relevance

 9. #517172

  Bearta idirthréimhseacha a bhaineann le táirgí bithicídeacha arna n-údarú/gclárú faoi Threoir 98/8/CE

  Transitional measures concerning biocidal products authorised/registered under Directive 98/8/EC

  Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council of 22 May 2012 concerning the making available on the market and use of biocidal products Text with EEA relevance

 10. #563271

  Ceanglais ghinearálta maidir leis na bearta arna nglacadh de bhun an Rialacháin seo

  General requirements concerning the measures adopted pursuant to this Regulation

  Regulation (EU) No 1026/2012 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on certain measures for the purpose of the conservation of fish stocks in relation to countries allowing non-sustainable fishing

 11. #565143

  Cuspóirí agus bearta caomhantais arna ngabháil de láimh ag an Aire

  Conservation objectives and measures to be undertaken by the Minister

  European Communities (Birds and Natural Habitats) Regulations 2011

 12. #565469

  Cuspóirí agus bearta caomhantais arna ngabháil de láimh ag an Aire 26.

  Conservation objectives and measures to be undertaken by the Minister 26.

  European Communities (Birds and Natural Habitats) Regulations 2011

 13. #608586

  bearta chun calaois a chosc arna nglacadh ag idirghabhálaithe airgeadais;

  fraud prevention measures taken by financial intermediaries;

  Regulation (EU) No 1288/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 establishing "Erasmus+": the Union programme for education, training, youth and sport and repealing Decisions No 1719/2006/EC, No 1720/2006/EC and No 1298/2008/EC Text with EEA relevance

 14. #618214

  Chuige sin, áireofar leis na bearta arna nglacadh acu:

  To that end, the measures they take shall include:

  REGULATION (EU) No 1309/2013 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 17 December 2013 on the European Globalisation Adjustment Fund (2014-2020) and repealing Regulation (EC) No 1927/2006

 15. #641502

  urraitheoir atá freagrach as na bearta arna nglacadh i gcomhréir hAirteagal 77 a chur chun feidhme.

  a sponsor responsible for implementing the measures taken in accordance with Article 77.

  Regulation (EU) No 536/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on clinical trials on medicinal products for human use, and repealing Directive 2001/20/EC Text with EEA relevance

 16. #652763

  cláir bhliantúla oibre nó bearta sonracha eile arna gcur i láthair ag tríú páirtithe;

  annual work programmes or other specific measures presented by third parties;

  Regulation (EU) No 1306/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on the financing, management and monitoring of the common agricultural policy and repealing Council Regulations (EEC) No 352/78, (EC) No 165/94, (EC) No 2799/98, (EC) No 814/2000, (EC) No 1290/2005 and (EC) No 485/2008

 17. #657737

  Déanfar na bearta dá bhforáiltear i mír 1 arna iarraidh sin don Bhallstát lena mbaineann.

  The measures provided for in paragraph 1 shall be taken at the request of the Member State concerned.

  Corrigendum to Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 establishing a common organisation of the markets in agricultural products and repealing Council Regulations (EEC) No 922/72, (EEC) No 234/79, (EC) No 1037/2001 and (EC) No 1234/2007 ( OJ L 347, 20.12.2013 )

 18. #670721

  TEIDEAL V BEARTA ARNA MAOINIÚ FAOI BHAINISTÍOCHT CHOMHPHÁIRTEACH

  MEASURES FINANCED UNDER SHARED MANAGEMENT

  Regulation (EU) No 508/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council Regulations (EC) No 2328/2003, (EC) No 861/2006, (EC) No 1198/2006 and (EC) No 791/2007 and Regulation (EU) No 1255/2011 of the European Parliament and of the Council

 19. #671256

  Bearta maidir le BMC arna maoiniú faoi bhainistíocht chomhpháirteach

  The IMP measures financed under shared management

  Regulation (EU) No 508/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council Regulations (EC) No 2328/2003, (EC) No 861/2006, (EC) No 1198/2006 and (EC) No 791/2007 and Regulation (EU) No 1255/2011 of the European Parliament and of the Council

 20. #671269

  BEARTA ARNA MAOINIÚ FAOI BHAINISTÍOCHT DHÍREACH

  MEASURES FINANCED UNDER DIRECT MANAGEMENT

  Regulation (EU) No 508/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council Regulations (EC) No 2328/2003, (EC) No 861/2006, (EC) No 1198/2006 and (EC) No 791/2007 and Regulation (EU) No 1255/2011 of the European Parliament and of the Council

 21. #672211

  bearta riaracháin cur chun feidhme arna nglacadh;

  the administrative implementing measures adopted;

  REGULATION (EU) No 510/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 April 2014 laying down the trade arrangements applicable to certain goods resulting from the processing of agricultural products and repealing Council Regulations (EC) No 1216/2009 and (EC) No 614/2009

 22. #684870

  Cuirfidh an Coimisiún na bearta arna nglacadh in iúl don Chomhairle agus do na Ballstáit eile.

  The measures adopted shall be communicated by the Commission to the Council and other Member States.

  Regulation (EU) 2015/479 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2015 on common rules for exports 

 23. #692865

  measúnú ar na bearta ceartaitheacha arna ndéanamh ag an oibreoir eacnamaíoch, más ann dóibh.

  an assessment of remedial measures taken by the economic operator, if any.

  Regulation (EU, Euratom) 2015/1929 of the European Parliament and of the Council of 28 October 2015 amending Regulation (EU, Euratom) No 966/2012 on the financial rules applicable to the general budget of the Union

 24. #704237

  Bearta arna ndéanamh ag na Ballstáit maidir le hainmhithe uisceacha a scaoileadh amach san fhiadhúlra

  Member States' measures concerning the release of aquatic animals into the wild

  Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on transmissible animal diseases and amending and repealing certain acts in the area of animal health (‘Animal Health Law’) (Text with EEA relevance)

 25. #704316

  bearta éigeandála amhail dá bhforáiltear sna rialacha arna nglacadh de bhun Airteagal 259;

  emergency measures as provided for in the rules adopted pursuant to Article 259;

  Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on transmissible animal diseases and amending and repealing certain acts in the area of animal health (‘Animal Health Law’) (Text with EEA relevance)

 26. #704801

  gan mhoill faoi na bearta éigeandála arna ndéanamh de bhun mhír 1.

  without delay of the emergency measures taken pursuant to paragraph 1.

  Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on transmissible animal diseases and amending and repealing certain acts in the area of animal health (‘Animal Health Law’) (Text with EEA relevance)

 27. #704809

  gan mhoill faoi na bearta éigeandála arna ndéanamh de bhun mhír 1 agus mhír 2.

  without delay of the emergency measures taken pursuant to paragraphs 1 and 2.

  Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on transmissible animal diseases and amending and repealing certain acts in the area of animal health (‘Animal Health Law’) (Text with EEA relevance)

 28. #704884

  Bearta breise nó níos déine arna ndéanamh ag na Ballstáit

  Additional or more stringent measures by Member States

  Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on transmissible animal diseases and amending and repealing certain acts in the area of animal health (‘Animal Health Law’) (Text with EEA relevance)

 29. #722084

  bearta arna nglacadh ag Bord Ghobharnóirí an Bhainc Eorpaigh Infheistíochta.

  measures adopted by the Board of Governors of the European Investment Bank.

  Treaty on the Functioning of the European Union (Consolidated version 2016)

 30. #722086

  bearta arna nglacadh ag Bord Stiúrthóirí an Bhainc Eorpaigh Infheistíochta.

  measures adopted by the Board of Directors of the European Investment Bank.

  Treaty on the Functioning of the European Union (Consolidated version 2016)

 31. #739429

  Mainneachtain an oibreora na bearta arna n-ordú ag na húdaráis inniúla a chur i bhfeidhm

  Failure by the operator to apply the measures ordered by the competent authorities

  Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2017 on official controls and other official activities performed to ensure the application of food and feed law, rules on animal health and welfare, plant health and plant protection products, amending Regulations (EC) No 999/2001, (EC) No 396/2005, (EC) No 1069/2009, (EC) No 1107/2009, (EU) No 1151/2012, (EU) No 652/2014, (EU) 2016/429 and (EU) 2016/2031 of the European Parliament and of the Council, Council Regulations (EC) No 1/2005 and (EC) No 1099/2009 and Council Directives 98/58/EC, 1999/74/EC, 2007/43/EC, 2008/119/EC and 2008/120/EC, and repealing Regulations (EC) No 854/2004 and (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council, Council Directives 89/608/EEC, 89/662/EEC, 90/425/EEC, 91/496/EEC, 96/23/EC, 96/93/EC and 97/78/EC and Council Decision 92/438/EEC (Official Controls Regulation)Text with EEA relevance.

 32. #749343

  bearta speisialta arna nglacadh, dá dtagraítear ina Airteagal 13(6).

  special measures adopted, referred to in Article 13(6).

  Regulation (EU) 2017/825 of the European Parliament and of the Council of 17 May 2017 on the establishment of the Structural Reform Support Programme for the period 2017 to 2020 and amending Regulations (EU) No 1303/2013 and (EU) No 1305/2013

 33. #1649623

  Bearta níos déine arna gcur i bhfeidhm ag na Ballstáit

  More stringent measures applied by Member States

  Regulation (EC) No 300/2008 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2008 on common rules in the field of civil aviation security and repealing Regulation (EC) No 2320/2002 (Text with EEA relevance)

 34. #1658084

  Maidir le bearta arna nglacadh de bhun mhír 1(c):

  Measures adopted pursuant to paragraph 1(c) shall:

  Regulation (EU) No 654/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 concerning the exercise of the Union's rights for the application and enforcement of international trade rules and amending Council Regulation (EC) No 3286/94 laying down Community procedures in the field of the common commercial policy in order to ensure the exercise of the Community's rights under international trade rules, in particular those established under the auspices of the World Trade Organization

 35. #1666823

  Ba cheart rochtain phoiblí a thabhairt ar na bearta arna nglacadh.

  The adopted measures should be made publicly accessible.

  Directive (EU) 2017/2108 of the European Parliament and of the Council of 15 November 2017 amending Directive 2009/45/EC on safety rules and standards for passenger ships (Text with EEA relevance. )

 36. #1667131

  Ba cheart rochtain phoiblí a thabhairt ar na bearta arna nglacadh.

  The adopted measures should be made publicly accessible.

  Directive (EU) 2017/2109 of the European Parliament and of the Council of 15 November 2017 amending Council Directive 98/41/EC on the registration of persons sailing on board passenger ships operating to or from ports of the Member States of the Community and Directive 2010/65/EU of the European Parliament and of the Council on reporting formalities for ships arriving in and/or departing from ports of the Member States

 37. #1670136

  na bearta atá curtha chun feidhme arna iarraidh sin d'údaráis inniúla eile.

  the measures implemented at the request of other competent authorities.

  Regulation (EU) 2017/1938 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2017 concerning measures to safeguard the security of gas supply and repealing Regulation (EU) No 994/2010 (Text with EEA relevance. )

 38. #1731173

  i gcás inarb infheidhme, bearta beartais sonracha nó gníomhaíochtaí aonair arna ndíriú ar bhochtaineacht fuinnimh.

  where applicable, specific policy measures or individual actions targeting energy poverty.

  Regulation (EU) 2018/1999 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 on the Governance of the Energy Union and Climate Action, amending Regulations (EC) No 663/2009 and (EC) No 715/2009 of the European Parliament and of the Council, Directives 94/22/EC, 98/70/EC, 2009/31/EC, 2009/73/EC, 2010/31/EU, 2012/27/EU and 2013/30/EU of the European Parliament and of the Council, Council Directives 2009/119/EC and (EU) 2015/652 and repealing Regulation (EU) No 525/2013 of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance.)

 39. #1777910

  Bearta arna nglacadh de bhun na míre seo, beidh siad comhréireach agus neamh-idirdhealaitheach.

  Measures adopted pursuant to this paragraph shall be proportionate and non-discriminatory.

  Directive (EU) 2019/904 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 on the reduction of the impact of certain plastic products on the environment (Text with EEA relevance)

 40. #1808051

  na bearta arna ndéanamh ag údaráis faireachais margaidh faoi Airteagal 16.

  the measures taken by market surveillance authorities under Article 16.

  Regulation (EU) 2019/1020 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on market surveillance and compliance of products and amending Directive 2004/42/EC and Regulations (EC) No 765/2008 and (EU) No 305/2011 (Text with EEA relevance.)

 41. #1815013

  Leagtar amach sna hIarscríbhinní seo a leanas bearta teicniúla arna mbunú ar an leibhéal réigiúnach:

  Technical measures established at regional level are set out in the following Annexes:

  Regulation (EU) 2019/1241 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on the conservation of fisheries resources and the protection of marine ecosystems through technical measures, amending Council Regulations (EC) No 1967/2006, (EC) No 1224/2009 and Regulations (EU) No 1380/2013, (EU) 2016/1139, (EU) 2018/973, (EU) 2019/472 and (EU) 2019/1022 of the European Parliament and of the Council, and repealing Council Regulations (EC) No 894/97, (EC) No 850/98, (EC) No 2549/2000, (EC) No 254/2002, (EC) No 812/2004 and (EC) No 2187/2005

 42. #1831180

  faisnéis maidir leis na bearta arna ndéanamh agus Airteagal 9 á chur i bhfeidhm;

  information on the measures taken pursuant to Article 9;

  Proposal for a REGULATION (EU) No …/ OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Council Regulation (EC) No 1290/2005 on the financing of the common agricultural policy and repealing Council Regulation (EC) No 165/94 and Council Regulation (EC) No 78/2008

 43. #1832137

  Déanfar na bearta sin arna iarraidh sin don Bhallstát nó do na Ballstáit lena mbaineann.

  Those measures shall be taken at the request of the Member State(s) concerned.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a common organisation of agricultural markets and on specific provisions for certain agricultural products (Single CMO Regulation)

 44. #1832929

  tuairisc mhionsonraithe ar na bearta arna mbeartú chomh maith lena gcuspóirí cainníochtaithe;

  a detailed description of the measures proposed as well as their quantified objectives;

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a common organisation of agricultural markets and on specific provisions for certain agricultural products (Single CMO Regulation)

 45. #1833958

  Cuirfear na bearta arna nglacadh in iúl láithreach do na Ballstáit agus beidh éifeacht acu láithreach.

  The measures adopted shall be communicated forthwith to the Members States and shall take effect immediately.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a common organisation of agricultural markets and on specific provisions for certain agricultural products (Single CMO Regulation)

 46. #1835951

  bearta teicniúla arna moladh ag NEAFC maidir le bainistiú iascaigh a chur chun feidhme.

  to implement technical measures on fisheries management recommended by the North East Atlantic Fisheries Commission (NEAFC).

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing specific conditions to fishing for deep-sea stocks in the North-East Atlantic and provisions for fishing in international waters of the North-East Atlantic and repealing Regulation (EC) No 2347/2002

 47. #1841208

  Déanfar na bearta dá bhforáiltear i mír 1 arna iarraidh sin don Bhallstát lena mbaineann.

  The measures provided for in paragraph 1 shall be taken at the request of the Member State concerned.

  NoDG-2013-02013R1308_EN-GA-DWN

 48. #1854868

  (a)cláir bhliantúla oibre nó bearta sonracha eile arna gcur i láthair ag tríú páirtithe;

  (a)annual work programmes or other specific measures presented by third parties;

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the financing, management and monitoring of the common agricultural policy and repealing Regulation (EU) No 1306/2013

 49. #1855252

  faisnéis maidir leis na bearta arna ndéanamh de bhun Airteagal 57;

  information on the measures taken pursuant to Article 57;

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the financing, management and monitoring of the common agricultural policy and repealing Regulation (EU) No 1306/2013

 50. #511393

  Maidir le bearta arna maoiniú faoin Rialachán seo, cuirfear leo le hiarrachtaí arna ndéanamh ag na Ballstáit agus le hiarrachtaí arna ndéanamh ag comhlachtaí poiblí an Aontais i réimse an chaidrimh thráchtála agus i malartuithe cultúrtha, acadúla agus eolaíocha agus tabharfar luach breise leis na bearta sin do na hiarrachtaí sin.

  Measures financed under this Regulation shall complement and bring added value to the efforts undertaken by Member States and Union public bodies in the area of commercial relations and cultural, academic and scientific exchanges.

  Regulation (EU) No 1338/2011 of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 amending Council Regulation (EC) No 1934/2006 establishing a financing instrument for cooperation with industrialised and other high-income countries and territories

 51. #684327

  D'fhéadfadh an Coimisiún a mheas gurb iomchuí aon bhearta speisialta eile a aisghairm, a leasú nó a ghlacadh i ndáil le bearta arna ndéanamh faoi Rialachán (CE) Uimh. 1225/2009 nó Rialachán (CE) Uimh 597/2009, lena n-áirítear bearta nach raibh ina n-ábhair réitigh díospóide faoin gComhaontú um Réiteach Díospóide, d'fhonn na léirithe dlí, arna ndéanamh i dtuarascáil arna glacadh ag an gComhlacht um Réiteach Díospóide, a chur san áireamh.

  The Commission may consider it appropriate to repeal, amend or adopt any other special measures with respect to measures taken under Regulation (EC) No 1225/2009 or Regulation (EC) No 597/2009, including measures which have not been the subject of dispute settlement under the DSU, in order to take account of the legal interpretations made in a report adopted by the DSB.

  Regulation (EU) 2015/476 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2015 on the measures that the Union may take following a report adopted by the WTO Dispute Settlement Body concerning anti-dumping and anti-subsidy matters 

 52. #1713171

  bearta maolaithe indíreacha, arna gcumhdach ag teastais intrádála, lena bhfianaítear comhlíonadh na hoibleagáide arna leagan síos i mír 1 trí thacú le bearta maolaithe indíreacha, arna ndéanamh ag oibreoir eacnamaíoch eile amhail suiteálaí neamhspleách teicneolaíochta inathnuaite nó ag cuideachta seirbhíse fuinnimh a sholáthraíonn seirbhísí suiteála don fhuinneamh inathnuaite;

  indirect mitigation measures covered by tradable certificates proving compliance with the obligation laid down in paragraph 1 through support to indirect mitigation measures, carried out by another economic operator such as an independent renewable technology installer or energy service company providing renewable installation services;

  Directive (EU) 2018/2001 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 on the promotion of the use of energy from renewable sources (Text with EEA relevance.)

 53. #1727266

  Déanfar foláirimh maidir le náisiúnaigh tríú tír atá ina n-ábhar do bheart sriantach atá ceaptha chun teacht isteach i gcríoch na mBallstát, nó idirthuras trí chríoch na mBallstát, a chosc, ar bearta iad arna ndéanamh i gcomhréir le gníomhartha dlíthiúla arna nglacadh ag an gComhairle, lena n-áirítear bearta lena ndéantar cosc ar thaisteal arna eisiúint ag Comhairle Slándála na Náisiún Aontaithe a chur chun feidhme, a mhéid a chomhlíontar ceanglais maidir le cáilíocht sonraí, a iontráil in SIS chun críche teacht isteach agus fanacht a dhiúltú.

  Alerts on third-country nationals who are the subject of a restrictive measure intended to prevent entry into or transit through the territory of Member States taken in accordance with legal acts adopted by the Council, including measures implementing a travel ban issued by the Security Council of the United Nations, shall, insofar as data-quality requirements are satisfied, be entered into SIS for the purpose of refusing entry and stay.

  Regulation (EU) 2018/1861 of the European Parliament and of the Council of 28 November 2018 on the establishment, operation and use of the Schengen Information System (SIS) in the field of border checks, and amending the Convention implementing the Schengen Agreement, and amending and repealing Regulation (EC) No 1987/2006

 54. #1727677

  Déanfar foláirimh maidir le náisiúnaigh tríú tír atá ina n-ábhar do bheart sriantach atá ceaptha chun teacht isteach i gcríoch na mBallstát, nó idirthuras trí chríoch na mBallstát, a chosc, ar bearta iad arna ndéanamh i gcomhréir le gníomhartha dlíthiúla arna nglacadh ag an gComhairle, lena n-áirítear bearta lena ndéantar cosc ar thaisteal arna eisiúint ag Comhairle Slándála na Náisiún Aontaithe a chur chun feidhme, a mhéid a chomhlíontar ceanglais maidir le cáilíocht sonraí, a iontráil in SIS chun críche teacht isteach agus fanacht a dhiúltú.

  Alerts on third-country nationals who are the subject of a restrictive measure intended to prevent entry into or transit through the territory of Member States taken in accordance with legal acts adopted by the Council, including measures implementing a travel ban issued by the Security Council of the United Nations, shall, insofar as data-quality requirements are satisfied, be entered into SIS II for the purpose of refusing entry and stay.

  Regulation (EU) 2018/1861 of the European Parliament and of the Council of 28 November 2018 on the establishment, operation and use of the Schengen Information System (SIS) in the field of border checks, and amending the Convention implementing the Schengen Agreement, and amending and repealing Regulation (EC) No 1987/2006

 55. #565476

  (7) Féadfaidh an tAire, chun críocha na Treorach um Éin— (a) bearta caomhantais a bhunú a mheasfaidh sé nó sí is gá ó am go ham, i ndáil le limistéir chosanta speisialta arna n-ainmniú faoi Rialachán 18 lena n-áirítear, de réir mar is gá, pleananna bainistíochta arna ndearadh go speisialta do na láithreáin nó arna gcomhtháthú i bpleananna cuí,(b) speicis bhreise dá dtagraítear in Airteagal 4(1) agus 4(2) den Treoir um Éin a shainaithint lena gcur ar áireamh i gcuspóirí caomhantais an láithreáin, agus (c) na bearta riaracháin nó conarthacha a bhunú i ndáil leis na limistéir chosanta speisialta, is bearta a mheasfaidh sé nó sí a chomhfhreagraíonn do cheanglais éiceolaíochta na speiceas in Iarscríbhinn I a ghabhann leis an Treoir um Éin agus leis na speicis imirceacha a fhaightear go rialta nach bhfuil in Iarscríbhinn I a ghabhann leis an Treoir um Éin agus a bheidh i láthair ar na láithreáin.

  (7) The Minister may, for the purposes of the Birds Directive— (a) establish conservation measures which he or she from time to time considers necessary, in respect of special protection areas designated under Regulation 18 including, if need be, management plans either specifically designed for the sites or integrated into appropriate plans, (b) identify additional species referred to in Article 4(1) and 4(2) of the Birds Directive for inclusion in the conservation objectives of the site, and (c) establish in relation to special protection areas the administrative or contractual measures which he or she considers correspond to the ecological requirements of the species in Annex I to the Birds Directive and of the regularly occurring migratory species not in Annex I to the Birds Directive present on the sites.

  European Communities (Birds and Natural Habitats) Regulations 2011

 56. #298518

  (1) Rinneadh Cinneadh 1999/468/CE ón gComhairle an 28 Meitheamh 1999 ag leagan síos na nósanna imeachta maidir le feidhmiú na gcumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don Choimisiún [4] a leasú le Cinneadh 2006/512/CE [5], lenar tugadh isteach an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú chun bearta a ghlacadh a bhfuil raon feidhme ginearálta acu agus ar bearta iad atá ceaptha chun leasú a dhéanamh ar eilimintí neamhriachtanacha d'ionstraim bhunaidh, arna glacadh i gcomhréir leis an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 251 den Chonradh, inter alia trí chuid de na heilimintí sin a scriosadh nó tríd an ionstraim a fhorlíonadh le heilimintí nua neamhriachtanacha.

  (1) Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission [4] has been amended by Decision 2006/512/EC [5], which introduced the regulatory procedure with scrutiny for the adoption of measures of general scope designed to amend non-essential elements of a basic instrument adopted in accordance with the procedure laid down in Article 251 of the Treaty, inter alia, by deleting some of those elements or by supplementing the instrument with new non-essential elements.

  Regulation (EC) No 219/2009 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2009 adapting a number of instruments subject to the procedure referred to in Article 251 of the Treaty to Council Decision 1999/468/EC with regard to the regulatory procedure with scrutiny

 57. #448068

  (7) Chun críocha an ailt seo agus alt 177X nó 177Y, is éard is ‘bearta cúitimh’ ann bearta arna moladh nó arna mbreithniú, de réir mar a bheidh, ag údarás inniúil ar an gcéad ásc, agus ag an Aire, de réir mar a bheidh, chun a chinntiú go ndéantar comhtháthú foriomlán Natura 2000 a chosaint agus féadfaidh soláthar gnáthóg cúitimh a bheith ar áireamh iontu.

  (7) For the purposes of this section and section 177X or 177Y, ‘compensatory measures’ are measures proposed or considered, as the case may be, by a competent authority in the first instance, and by the Minister, as the case may be, for the purposes of ensuring that the overall coherence of Natura 2000 is protected and may include the provision of compensatory habitats.

  PLANNING AND DEVELOPMENT (AMENDMENT) ACT 2010

 58. #563251

  go nglacann sí bearta bainistíochta iascaigh gan aird chuí a thabhairt ar chearta, dualgais agus leasanna tíortha eile agus an Aontais, agus go dtagann de na bearta bainistíochta iascaigh sin, arna mbreithniú i dteannta beart arna ndéanamh ag tíortha eile agus ag an Aontas, gníomhaíochtaí iascaireachta a bhféadfadh staid neamh-inbhuanaithe an stoic a bheith de thoradh orthu.

  it adopts fishery management measures without due regard to the rights, interests and duties of other countries and the Union, and those fishery management measures, when considered in conjunction with measures taken by other countries and the Union, lead to fishing activities which could result in the stock being in an unsustainable state.

  Regulation (EU) No 1026/2012 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on certain measures for the purpose of the conservation of fish stocks in relation to countries allowing non-sustainable fishing

 59. #569462

  Ar áireamh sa tuarascáil beidh tionchar buiséadach na mbeart ar fad arna nglacadh, spriocanna le haghaidh chaiteachas agus ioncam an rialtais, faisnéis maidir leis na bearta arna nglacadh agus cineál na mbeart sin atá beartaithe chun na spriocanna a bhaint amach, agus faisnéis maidir leis na bearta eile atá á ndéanamh mar gheall ar an moladh ón gCoimisiún.

  The report shall include the budgetary impact of all discretionary measures taken, targets for the government expenditure and revenues, information on the measures adopted and the nature of those envisaged to achieve the targets, and information on the other actions being taken in response to the Commission recommendation.

  Regulation (EU) No 473/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on common provisions for monitoring and assessing draft budgetary plans and ensuring the correction of excessive deficit of the Member States in the euro area

 60. #601708

  Sula nglacfar aon mholadh maidir le rialuithe ag teorainneacha inmheánacha áirithe a athbhunú ar bhonn sealadach, ba cheart an fhéidearthacht dul i muinín bearta atá dírithe ar aghaidh a thabhairt ar an gcás is bunús leis an bhfadhb a fhiosrú ina iomláine, go tráthúil, lena n-áirítear cúnamh ó chomhlachtaí, oifigí nó gníomhaireachtaí de chuid an Aontais amhail an Ghníomhaireacht Eorpach chun Comhar Oibríochtúil a Bhainistiú ag na Teorainneacha Seachtracha (Frontex) arna bhunú le Rialachán (CE) Uimh. 2007/2004 [4], nó an Oifig Eorpach Póilíní ("Europol"), arna bhunú le Cinneadh 2009/371/CGB [5] agus bearta teicniúla nó bearta tacaíochta airgeadais ar leibhéal náisiúnta, ar leibhéal an Aontais nó an dá rud.

  Before any recommendation on the temporary reintroduction of border control at certain internal borders is adopted, the possibility of resorting to measures aiming to address the underlying situation, including assistance by Union bodies, offices or agencies, such as the European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders ("Frontex"), established by Council Regulation (EC) No 2007/2004 [4], or the European Police Office ("Europol"), established by Council Decision 2009/371/JHA [5], and technical or financial support measures at national level, Union level, or both, should be fully explored in a timely manner.

  Regulation (EU) No 1051/2013 of the European Parliament and of the Council of 22 October 2013 amending Regulation (EC) No 562/2006 in order to provide for common rules on the temporary reintroduction of border control at internal borders in exceptional circumstances

 61. #685132

  Más rud é, go háirithe, ar bhonn na dtosca dá dtagraítear in Airteagal 6, gur léir go bhfuil na coinníollacha atá leagtha síos chun bearta a ghlacadh faoi Chaibidil IV agus Airteagal 13 á gcomhlíonadh i réigiún amháin nó níos mó de chuid an Aontais, féadfaidh an Coimisiún, tar éis réitigh mhalartacha a scrúdú, cur i bhfeidhm beart faireachais nó beart cosanta a bheidh teoranta don réigiún/do na réigiúin lena mbaineann a údarú go heisceachtúil má mheasann sé go bhfuil bearta den sórt sin arna gcur i bhfeidhm ag an leibhéal sin níos iomchuí ná bearta arna gcur i bhfeidhm ar fud an Aontais.

  Where, on the basis, in particular, of the factors referred to in Article 6, it emerges that the conditions laid down for the adoption of measures under Chapter IV and Article 13 are met in one or more regions of the Union, the Commission, after having examined alternative solutions, may exceptionally authorise the application of surveillance or safeguard measures limited to the region(s) concerned if it considers that such measures applied at that level are more appropriate than measures applied throughout the Union.

  Regulation (EU) 2015/755 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2015 on common rules for imports from certain third countries 

 62. #739834

  Má tá údar ag na húdaráis inniúla a thugann fógra lena chreidiúint nach dtugann na himscrúduithe nó na bearta arna ndéanamh ag na húdaráis inniúla dá dtugtar fógra aghaidh leordhóthanach ar an neamhchomhlíonadh atá i gceist, iarrfaidh siad ar na húdaráis inniúla dá dtugtar fógra na rialuithe oifigiúla nó na bearta arna ndéanamh a chomhlánú.

  If the notifying competent authorities have reason to believe that the investigations performed or the measures taken by the notified competent authorities do not adequately address the non-compliance established, they shall request the notified competent authorities to complement the official controls performed or the measures taken.

  Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2017 on official controls and other official activities performed to ensure the application of food and feed law, rules on animal health and welfare, plant health and plant protection products, amending Regulations (EC) No 999/2001, (EC) No 396/2005, (EC) No 1069/2009, (EC) No 1107/2009, (EU) No 1151/2012, (EU) No 652/2014, (EU) 2016/429 and (EU) 2016/2031 of the European Parliament and of the Council, Council Regulations (EC) No 1/2005 and (EC) No 1099/2009 and Council Directives 98/58/EC, 1999/74/EC, 2007/43/EC, 2008/119/EC and 2008/120/EC, and repealing Regulations (EC) No 854/2004 and (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council, Council Directives 89/608/EEC, 89/662/EEC, 90/425/EEC, 91/496/EEC, 96/23/EC, 96/93/EC and 97/78/EC and Council Decision 92/438/EEC (Official Controls Regulation)Text with EEA relevance.

 63. #743165

  Más rud é go measann Ballstát nó an Coimisiún nach féidir an riosca a bhaineann le feiste don tsláinte agus do tsábháilteacht a mhaolú go sásúil trí bhearta arna ndéanamh ag an mBallstát nó ag na Ballstáit lena mbaineann, féadfaidh an Coimisiún, arna iarraidh sin do Bhallstát nó ar a thionscnamh féin, na bearta is gá agus a bhfuil bonn cirt cuí leo a ghlacadh, trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme, chun cosaint sláinte agus sábháilteachta a áirithiú, lena n-áirítear bearta lena sriantar nó lena dtoirmeasctar an fheiste lena mbaineann a chur ar an margadh agus a chur i seirbhís.

  Where a Member State or the Commission considers that the risk to health and safety emanating from a device cannot be mitigated satisfactorily by means of measures taken by the Member State or Member States concerned, the Commission, at the request of a Member State or on its own initiative, may take, by means of implementing acts, the necessary and duly justified measures to ensure the protection of health and safety, including measures restricting or prohibiting the placing on the market and putting into service of the device concerned.

  Regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2017 on medical devices, amending Directive 2001/83/EC, Regulation (EC) No 178/2002 and Regulation (EC) No 1223/2009 and repealing Council Directives 90/385/EEC and 93/42/EEC (Text with EEA relevance. )

 64. #746880

  Más rud é go measann Ballstát nó an Coimisiún nach féidir an riosca a bhaineann le feiste don tsláinte agus do tsábháilteacht a mhaolú go sásúil trí bhearta arna ndéanamh ag an mBallstát nó ag na Ballstáit lena mbaineann, féadfaidh an Coimisiún, arna iarraidh sin do Bhallstát nó ar a thionscnamh féin, na bearta is gá agus a bhfuil bonn cirt cuí leo a ghlacadh, trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme, chun cosaint sláinte agus sábháilteachta a áirithiú, lena n-áirítear bearta lena sriantar nó lena dtoirmisctear an fheiste lena mbaineann a chur ar an margadh agus a chur i seirbhís.

  Where a Member State or the Commission considers that the risk to health and safety emanating from a device cannot be mitigated satisfactorily by means of measures taken by the Member State or Member States concerned, the Commission, at the request of a Member State or on its own initiative, may take, by means of implementing acts, the necessary and duly justified measures to ensure the protection of health and safety, including measures restricting or prohibiting the placing on the market and putting into service of the device concerned.

  Regulation (EU) 2017/746 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2017 on in vitro diagnostic medical devices and repealing Directive 98/79/EC and Commission Decision 2010/227/EU (Text with EEA relevance. )

 65. #1657788

  Maidir le bearta arna nglacadh de bhun Airteagal 69(2)(o) nó (p) de Threoir 2014/65/AE, coimeádfaidh sé bunachar sonraí ina mbeidh achoimrí ar na bearta atá i bhfeidhm lena n-áirítear mionsonraí maidir leis an duine lena mbaineann, na hionstraimí airgeadais is infheidhme, aon teorainneacha ar mhéid na suíomh is féidir le daoine a shealbhú gach tráth, aon díolúintí ina leith arna ndeonú i gcomhréir le hAirteagal 57 de Threoir 2014/65/AE, agus na cúiseanna atá leis, agus foilseoidh sé ar a láithreán gréasáin é.

  In relation to measures taken pursuant to Article 69(2)(o) or (p) of Directive 2014/65/EU, it shall maintain and publish on its website a database with summaries of the measures in force including details of the person concerned, the applicable financial instruments, any limits on the size of positions the persons can hold at all times, any exemptions thereto granted in accordance with Article 57 of Directive 2014/65/EU, and the reasons therefor.

  Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on markets in financial instruments and amending Regulation (EU) No 648/2012 Text with EEA relevance

 66. #1679890

  Sa chomhthéacs sin, d'fhéadfaí a mheas san athbhreithniú ar Threoir 2003/87/CE más iomchuí coigeartuithe teorann carbóin nó bearta malartacha a chur in ionad na mbeart atá ann faoi láthair chun cosc a chur ar sceitheadh carbóin, nó iad a leasú nó a chomhlánú leo sin, ar choinníoll go mbeadh bearta den sórt sin ag teacht go hiomlán le rialacha na hEagraíochta Domhanda Trádála, ionas go n-áiritheofaí in EU ETS allmhaireoirí táirgí arna dtáirgeadh ag na hearnálacha nó fo-earnálacha arna gcinneadh i gcomhréir le hAirteagal 10a de Threoir 2003/87/CE.

  In that context, the review of Directive 2003/87/EC could consider whether it is appropriate to replace, adapt or complement any existing measures to prevent carbon leakage with carbon border adjustments or alternative measures, provided that such measures are fully compatible with the rules of the World Trade Organisation, so as to include in the EU ETS importers of products which are produced by the sectors or subsectors determined in accordance with Article 10a of Directive 2003/87/EC.

  Directive (EU) 2018/410 of the European Parliament and of the Council of 14 March 2018 amending Directive 2003/87/EC to enhance cost-effective emission reductions and low-carbon investments, and Decision (EU) 2015/1814 (Text with EEA relevance. )

 67. #1710872

  Déanfaidh na húdaráis rialála náisiúnta agus údaráis inniúla eile, agus coinníollacha sa mhargadh agus na tagarmharcanna atá ar fáil á gcur san áireamh, a gcinneadh a bhunú ar mheasúnú oibiachtúil agus réamhbhreathnaitheach arna dhéanamh ar choinníollacha maidir le hiomaíocht sa mhargadh, i dtaobh an bhfuil gá leis na bearta sin chun iomaíocht éifeachtach a chothabháil nó a bhaint amach, agus ar na tionchair is dócha a bheadh ag na bearta sin ar infheistíochtaí atá ann cheana agus ar infheistíochtaí amach anseo arna ndéanamh ag rannpháirtithe margaidh le haghaidh leathadh amach líonraí.

  National regulatory and other competent authorities shall, taking into account market conditions and available benchmarks, base their decisions on an objective and forward-looking assessment of the market competitive conditions, of whether such measures are necessary to maintain or achieve effective competition, and of the likely effects of such measures on existing and future investments by market participants in particular for network roll-out.

  Directive (EU) 2018/1972 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 establishing the European Electronic Communications Code (Recast)Text with EEA relevance.

 68. #1730431

  beartais, bearta agus cláir arna gcur chun feidhme, glactha agus beartaithe chun an rannchuidiú táscach náisiúnta a bhaint amach do 2030 maidir le héifeachtúlacht fuinnimh chomh maith le cuspóirí eile dá dtagraítear in Airteagal 6, lena n-áirítear bearta agus ionstraimí arna mbeartú (de chineál airgeadais freisin) chun feidhmíocht fuinnimh foirgneamh a chur chun cinn, bearta chun leas a bhaint as acmhainneacht éifeachtúlacht fuinnimh an bhonneagair gáis agus leictreachais agus bearta eile chun éifeachtúlacht fuinnimh a chur chun cinn;

  implemented, adopted and planned policies, measures and programmes to achieve the indicative national energy efficiency contribution for 2030 as well as other objectives referred to in Article 6, including planned measures and instruments (also of a financial nature) to promote the energy performance of buildings, measures to utilise energy efficiency potentials of gas and electricity infrastructure and other measures to promote energy efficiency;

  Regulation (EU) 2018/1999 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 on the Governance of the Energy Union and Climate Action, amending Regulations (EC) No 663/2009 and (EC) No 715/2009 of the European Parliament and of the Council, Directives 94/22/EC, 98/70/EC, 2009/31/EC, 2009/73/EC, 2010/31/EU, 2012/27/EU and 2013/30/EU of the European Parliament and of the Council, Council Directives 2009/119/EC and (EU) 2015/652 and repealing Regulation (EU) No 525/2013 of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance.)

 69. #1785082

  Déanfaidh ÚBE suíomh gréasáin a choimeád ar bun agus naisc ann chuig na smachtbhannaí riaracháin agus na bearta riaracháin arna bhfoilsiú ag gach údarás inniúil agus arna bhforchur i gcomhréir le hAirteagal 60 ar institiúidí creidmheasa agus institiúidí airgeadais, agus taispeánfaidh ÚBE an tréimhse dá bhfoilsíonn gach Ballstát smachtbhannaí riaracháin agus bearta riaracháin.”.

  EBA shall maintain a website with links to each competent authority’s publication of administrative sanctions and measures imposed in accordance with Article 60 on credit institutions and financial institutions, and shall show the time period for which each Member State publishes administrative sanctions and measures.’.

  Directive (EU) 2019/2177 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2019 amending Directive 2009/138/EC on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency II), Directive 2014/65/EU on markets in financial instruments and Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money-laundering or terrorist financing (Text with EEA relevance)

 70. #1803310

  Aithneoidh na húdaráis rialála, nó i gcás ina n-ainmníonn Ballstát údarás inniúla eile chun na críche sin, údaráis inniúla arna ainmniú den chineál sin, beartais agus bearta arna gcur i bhfeidhm laistigh dá gcríoch a d'fhéadfadh rannchuidiú le bunú praghsanna mórdhíola a shrianadh go neamhdhíreach, lena n-áirítear teorainn a chur le tairiscintí a bhaineann le fuinneamh don chothromú a chur i ngníomh, le sásraí acmhainneachta, le bearta a dhéanfaidh na hoibreoirí córais tarchurtha, le bearta a bhfuil sé mar aidhm leo aghaidh a thabhairt ar thorthaí an mhargaidh nó mí-úsáid ceannasachta nó criosanna tairisceana atá sainithe go neamh-éifeachtach a chosc.

  Regulatory authorities or, where a Member State has designated another competent authority for that purpose, such designated competent authorities, shall identify policies and measures applied within their territory that could contribute to indirectly restricting wholesale price formation, including limiting bids relating to the activation of balancing energy, capacity mechanisms, measures by the transmission system operators, measures intended to challenge market outcomes, or to prevent the abuse of dominant positions or inefficiently defined bidding zones.

  Regulation (EU) 2019/943 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 on the internal market for electricity (Text with EEA relevance.)

 71. #1835944

  Ar áireamh sna bearta bainistíochta arna nglacadh faoi NEAFC tá bearta teicniúla atá ceaptha speicis arna rialú faoi chuimsiú NEAFC a chaomhnú agus a bhainistiú, agus bearta atá ceaptha gnáthóga leochaileacha muirí a chosaint, lena n‑áirítear bearta réamhchúraim.

  Management measures adopted in NEAFC comprise technical measures for the conservation and management of species regulated within NEAFC and for the protection of marine vulnerable habitats, including precautionary measures.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing specific conditions to fishing for deep-sea stocks in the North-East Atlantic and provisions for fishing in international waters of the North-East Atlantic and repealing Regulation (EC) No 2347/2002

 72. #508793

  faisnéis chuimsitheach arna soláthar maidir leis na bearta arna ndéanamh ag na Ballstáit faoi Airteagal 24 agus ar ina leith a cuireadh fógra chuig an gCoimisiún faoi mhír 1 den Airteagal seo.

  comprehensive information provided on the measures taken by the Member States pursuant to Article 24 and notified to the Commission under paragraph 1 of this Article.

  Regulation (EU) No 1232/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 November 2011 amending Council Regulation (EC) No 428/2009 setting up a Community regime for the control of exports, transfer, brokering and transit of dual-use items

 73. #652892

  Cuirfidh na Ballstáit an Coimisiún ar an eolas faoi na forálacha arna nglacadh agus faoi na bearta arna ndéanamh faoi mhír 1 agus faoi mhír 2.

  Member States shall inform the Commission of the provisions adopted and measures taken under paragraphs 1 and 2.

  Regulation (EU) No 1306/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on the financing, management and monitoring of the common agricultural policy and repealing Council Regulations (EEC) No 352/78, (EC) No 165/94, (EC) No 2799/98, (EC) No 814/2000, (EC) No 1290/2005 and (EC) No 485/2008

 74. #702792

  bearta Aontais maidir le vacsaíniú éigeantach arna leagan síos i ngníomhartha tarmligthe arna nglacadh de bhun Airteagal 47 bheith ann.

  the existence of Union measures for compulsory vaccination laid down in delegated acts adopted pursuant to Article 47.

  Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on transmissible animal diseases and amending and repealing certain acts in the area of animal health (‘Animal Health Law’) (Text with EEA relevance)

 75. #702995

  Bearta breise rialaithe galar arna nglacadh ag na ballstáit, comhordú arna dhéanamh ag an gcoimisiún agus rialacha sealadacha speisialta rialaithe galar

  Additional disease control measures by the Member States, coordination by the Commission and temporary special disease control rules

  Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on transmissible animal diseases and amending and repealing certain acts in the area of animal health (‘Animal Health Law’) (Text with EEA relevance)

 76. #739957

  déanfaidh siad bearta leantacha iomchuí chun aon easnaimh shonracha nó chórasacha arna sainaithint tríd na rialuithe arna ndéanamh ag saineolaithe an Choimisiúin i gcomhréir le hAirteagal 116(1) a leigheas;

  take appropriate follow-up measures to remedy any specific or systemic shortcomings identified through the controls performed by the Commission experts in accordance with Article 116(1);

  Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2017 on official controls and other official activities performed to ensure the application of food and feed law, rules on animal health and welfare, plant health and plant protection products, amending Regulations (EC) No 999/2001, (EC) No 396/2005, (EC) No 1069/2009, (EC) No 1107/2009, (EU) No 1151/2012, (EU) No 652/2014, (EU) 2016/429 and (EU) 2016/2031 of the European Parliament and of the Council, Council Regulations (EC) No 1/2005 and (EC) No 1099/2009 and Council Directives 98/58/EC, 1999/74/EC, 2007/43/EC, 2008/119/EC and 2008/120/EC, and repealing Regulations (EC) No 854/2004 and (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council, Council Directives 89/608/EEC, 89/662/EEC, 90/425/EEC, 91/496/EEC, 96/23/EC, 96/93/EC and 97/78/EC and Council Decision 92/438/EEC (Official Controls Regulation)Text with EEA relevance.

 77. #1387168

  (b) Beidh na bearta arna gcoimirciú agus arna gcur i gcrích go comhpháirteach ag táirgeoirí agus tomhaltóirí faoi chuimsiú CIT.

  ( b ) The measures shall be jointly sponsored and followed up by producers and consumers within the framework of an ICB.

  Number 7 of 1982: INTERNATIONAL COMMON FUND FOR COMMODITIES ACT, 1982

 78. #1748479

  faisnéis chuimsitheach arna soláthar maidir leis na bearta arna ndéanamh ag na Ballstáit faoi Airteagal 24 agus ar ina leith a cuireadh fógra chuig an gCoimisiún faoi mhír 1 den Airteagal seo.

  comprehensive information provided on the measures taken by the Member States pursuant to Article 24 and notified to the Commission under paragraph 1 of this Article.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL setting up a Union regime for the control of exports, transfer, brokering, technical assistance and transit of dual-use items (recast)

 79. #1854982

  5.Cuirfidh na Ballstáit an Coimisiún ar an eolas faoi na forálacha arna nglacadh agus faoi na bearta arna ndéanamh faoi mhír 1 agus mír 2.

  5.Member States shall inform the Commission of the provisions adopted and measures taken under paragraphs 1 and 2.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the financing, management and monitoring of the common agricultural policy and repealing Regulation (EU) No 1306/2013

 80. #279354

  - gníomhartha de chuid na Comhairle arna nglacadh de bhun rialacháin ón gComhairle a bhaineann le bearta chun trádáil a chosaint de réir bhrí Airteagal 133 de Chonradh CE;

  - acts of the Council adopted pursuant to a Council regulation concerning measures to protect trade within the meaning of Article 133 of the EC Treaty;

  Council Decision of 26 April 2004 amending Articles 51 and 54 of the Protocol on the Statute of the Court of Justice

 81. #288866

  (c) go mbainfear úsáid, i gcás inar cuí, as bearta arna n-eisiúint i gcomhréir le hAirteagal 5(5) agus le hAirteagal 8(5);

  (c) use is made, where appropriate, of measures issued in accordance with Articles 5(5) and 8(5);

  Regulation (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of the Council of 20 February 2008 on common rules in the field of civil aviation and establishing a European Aviation Safety Agency, and repealing Council Directive 91/670/EEC, Regulation (EC) No 1592/2002 and Directive 2004/36/EC

 82. #291358

  (d) i gcás bearta maidir le forbairt tuaithe arna sonrú in Iarscríbhinn III, tréimhse trí bliana dar críoch 31 Nollaig den bhliain suirbhé.

  (d) for rural development measures specified in Annex III, a period of three years ending on 31 December of the survey year.

  Regulation (EC) No 1166/2008 of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 on farm structure surveys and the survey on agricultural production methods and repealing Council Regulation (EEC) No 571/88

 83. #302611

  8. Glacfaidh an Coimisiún bearta iomchuí chun rúndacht na faisnéise arna tíolacadh dó a chosaint.

  8. The Commission shall take appropriate steps to protect the confidentiality of the information submitted to it.

  Regulation (EC) No 1005/2009 of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 on substances that deplete the ozone layer

 84. #306115

  Cuirfear na bearta sin i bhfeidhm ón dáta céanna, ar a dhéanaí, agus a chuirfear i bhfeidhm na bearta coimirce arna nglacadh ag an gCoimisiún.

  Those measures shall be applied at the latest as from the same date as the safeguard measures adopted by the Commission.

  Regulation (EC) No 1072/2009 of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 on common rules for access to the international road haulage market

 85. #310412

  (41) Ba cheart bearta iomchuí a dhéanamh freisin le cosc a chur ar mhírialtachtaí agus ar chalaois agus ba cheart na bearta a bhfuil gá leo a dhéanamh chun cistí a cailleadh, a íocadh go mícheart nó ar baineadh leas mícheart astu a aisghabháil, i gcomhréir le Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 2988/95 ón gComhairle an 18 Nollaig 1995 maidir le cosaint leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach [11] agus Rialachán (Euratom, CE) Uimh. 2185/96 ón gComhairle an 11 Samhain 1996 maidir le seiceálacha agus cigireachtaí ar an láthair arna ndéanamh ag an gCoimisiún chun leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint ó chalaois agus ó mhírialtachtaí eile [12] agus Rialachán (CE) Uimh. 1073/1999 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Bealtaine 1999 maidir le himscrúduithe arna ndéanamh ag an Oifig Frithchalaoise Eorpach (OLAF) [13].

  (41) Appropriate measures should also be taken to prevent irregularities and fraud and the necessary steps should be taken to recover funds lost, wrongly paid or incorrectly used in accordance with Council Regulations (EC, Euratom) No 2988/95 of 18 December 1995 on the protection of the European Communities’ financial interests [11] and (Euratom, EC) No 2185/96 of 11 November 1996 concerning on-the-spot checks and inspections carried out by the Commission in order to protect the European Communities’ financial interests against fraud and other irregularities [12] and Regulation (EC) No 1073/1999 of the European Parliament and of the Council of 25 May 1999 concerning investigations conducted by the European Anti-Fraud Office (OLAF) [13].

  Regulation (EU) No 911/2010 of the European Parliament and of the Council of 22 September 2010 on the European Earth monitoring programme (GMES) and its initial operations (2011 to 2013)

 86. #320861

  Déanfaidh an coiste, go háirithe, na bearta a bheidh glactha ag an gComhairle nó ag an gCoimisiún maidir le hachainíocha arna dtarchur ag an bParlaimint chucu a chur in iúl don Pharlaimint.

  The committee shall, in particular, inform Parliament of the measures taken by the Council or the Commission on petitions referred to them by Parliament.

  Rules of Procedure — 7th parliamentary term — March 2011

 87. #323469

  Sa chás deireanach sin, beidh na comhairliúcháin ann deich lá, ar a dhéanaí, tar éis na bearta arna nglacadh ag an gCoimisiún a chur in iúl do na Ballstáit.

  In the latter case, consultations shall take place 10 days at the latest after notification to the Member States of the measures adopted by the Commission.

  Regulation (EU) No 182/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 February 2011 laying down the rules and general principles concerning mechanisms for control by Member States of the Commission’s exercise of implementing powers

 88. #328502

  go mbeidh na Ballstáit eile agus an Coimisiún curtha ar an eolas faoi na bearta arna nglacadh.

  the other Member States and the Commission have been informed of the measures taken.

  Regulation (EC) No 299/2008 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2008 amending Regulation (EC) No 396/2005 on maximum residue levels of pesticides in or on food and feed of plant and animal origin, as regards the implementing powers conferred on the Commission

 89. #331284

  Faoi réir Airteagal 3, ní bheidh an Danmhairg rannpháirteach nuair a ghlacfaidh an Chomhairle bearta arna mbeartú de bhun Theideal IV de Chuid a Trí den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh.

  Subject to Article 3, Denmark shall not take part in the adoption by the Council of measures proposed pursuant to Title IV of Part Three of the Treaty on the Functioning of the European Union.

  Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community (2007)

 90. #331580

  Feidhmeofar na cearta sin faoi na coinníollacha agus na teorainneacha a shainítear leis na Conarthaí agus leis na bearta arna nglacadh dá mbun.’»

  These rights shall be exercised in accordance with the conditions and limits defined by the Treaties and by the measures adopted thereunder.’.»

  Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community (2007)

 91. #331653

  Nuair is gá sin, beidh bearta iomchuí chun éifeacht a thabhairt don phrionsabal sin i ngníomhartha Aontais arna nglacadh de bhun na Caibidle seo.’»

  Whenever necessary, the Union acts adopted pursuant to this Chapter shall contain appropriate measures to give effect to this principle.’.»

  Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community (2007)

 92. #445100

  (a) trí alt 223A (arna leasú le halt 18 den Acht um Bearta Airgeadais Éigeandála ar Mhaithe le Leas an Phobail 2009) a scriosadh,

  (a) by deleting section 223A (as amended by section 18 of the Financial Emergency Measures in the Public Interest Act 2009),

  SOCIAL WELFARE (MISCELLANEOUS PROVISIONS) ACT 2010

 93. #447848

  (e) ordachán arna dhéanamh ag an mBord scor de ghníomhaíocht nó d’oibríochtaí nó bearta leigheasta a dhéanamh faoi alt 177L.

  (e) a direction of the Board to cease activity or operations or to take remedial measures under section 177L.

  PLANNING AND DEVELOPMENT (AMENDMENT) ACT 2010

 94. #447856

  (4) I ndáil leis na bearta leighis a bheidh sonraithe, ordófar i ndréacht-ordachán arna eisiúint faoi fho-alt (1) don duine dá dtabharfar an t-ordachán—

  (4) In relation to the remedial measures that may be specified a draft direction issued under subsection (1) shall direct the person to whom the direction is given—

  PLANNING AND DEVELOPMENT (AMENDMENT) ACT 2010

 95. #455769

  (a) na bearta atá le déanamh de dhroim tuarascálacha arna nullmhú ag an gCoimisiún faoi alt 13H(2)(b) maidir le tarluithe peitriliam, agus

  (a) the measures to be taken arising from reports prepared by the Commission under section 13H(2)(b) with regard to petroleum incidents, and

  PETROLEUM (EXPLORATION AND EXTRACTION) SAFETY ACT 2010

 96. #459360

  Déanfar gach cás den sórt sin, mar aon le bearta a bhaineann leo arna ndéanamh ag údaráis inniúla náisiúnta, a thuairisciú don Choimisiún gan mhoill.

  All such cases as well as measures related thereto taken by national competent authorities shall be reported to the Commission without delay.

  EURO AREA LOAN FACILITY ACT 2010

 97. #487248

  (ii) leas an Stáit a chosaint i leith na ráthaíochtaí arna dtabhairt ag an Stát faoi Acht 2008 agus tacaíocht a thabhairt do na bearta a rinne an Rialtas ina thaobh sin,

  (ii) to protect the State’s interest in respect of the guarantees given by the State under the Act of 2008 and to support the steps taken by the Government in that regard,

  CREDIT INSTITUTIONS (STABILISATION) ACT 2010

 98. #487253

  (h) an Chúirt a chumhachtú chun bearta atheagrúcháin a fhorchur trí orduithe arna ndéanamh ar iontaoibh Threoir TFCF.

  (h) to empower the Court to impose reorganisation measures through orders made in reliance on the CIWUD Directive.

  CREDIT INSTITUTIONS (STABILISATION) ACT 2010

 99. #502003

  Tuairisceoidh na Ballstáit go bliantúil chuig an gCoimisiún maidir leis na bearta arna nglacadh de bhun an Rialacháin seo.

  Member States shall annually report to the Commission on the measures taken pursuant to this Regulation.

  Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the voluntary participation by organisations in a Community eco-management and audit scheme (EMAS) {SEC(2008) 2121} {SEC(2008) 2122}

 100. #502339

  Bearta arna nglacadh tar éis meastóireachta idirmheánaí/ex-post (ceachtanna a foghlaimíodh ón taithí a fuarthas roimhe seo)

  Measures taken following an intermediate/ex-post evaluation (lessons learned from similar experiences in the past)

  Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the voluntary participation by organisations in a Community eco-management and audit scheme (EMAS) {SEC(2008) 2121} {SEC(2008) 2122}

 101. #505788

  Cuirfidh sé an Coimisiún ar an eolas faoi na heaspaí arna sainaithint agus faoi na bearta a rinneadh.

  It shall inform the Commission of the identified shortcomings and the steps taken.

  Regulation (EU) No 1168/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 amending Council Regulation (EC) No 2007/2004 establishing a European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union

 102. #512606

  Tuairisceoidh Ard-Stiúrthóir na hOifige do na hinstitiúidí maidir leis na bearta arna ndéanamh chun an nós imeachta um athbhreithniú a chur ar bun.

  The Director-General of the Office will report to the institutions about the measures taken for the setting up of the review procedure.

  Amended Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EC) No 1073/1999 concerning investigations conducted by the European Anti-fraud Office (OLAF) and repealing Regulation (EURATOM) No 1074/1999

 103. #517165

  Bearta idirthréimhseacha a bhaineann le hiarratais le haghaidh údaruithe ar tháirgí bithicídeacha arna dtíolacadh faoi Threoir 98/8/CE

  Transitional measures concerning applications for biocidal product authorisations submitted under Directive 98/8/EC

  Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council of 22 May 2012 concerning the making available on the market and use of biocidal products Text with EEA relevance

 104. #556741

  Chun na críche céanna, leagtar síos leis an Rialachán seo am tagartha, bunaithe ar thaithí agus ar na héifeachtaí ionchais i ndáil leis na bearta simpliúcháin arna dtabhairt isteach.

  For the same purpose, this Regulation should lay down a reference time, based on experience and on the anticipated effects of the simplification measures introduced.

  Regulation (EU, Euratom) No 966/2012 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on the financial rules applicable to the general budget of the Union and repealing Council Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002

 105. #559625

  Chun na críche céanna, leagtar síos leis an Rialachán seo am tagartha, bunaithe ar thaithí agus ar na héifeachtaí ionchais i ndáil leis na bearta simpliúcháin arna dtabhairt isteach.

  For the same purpose, this Regulation should lay down a reference time, based on experience and on the anticipated effects of the simplification measures introduced.

  Regulation (EU, Euratom) No 966/2012 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on the financial rules applicable to the general budget of the Union and repealing Council Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002

 106. #565483

  (5) Gan dochar do mhíreanna (2), (3) agus (4), déanfaidh gach údarás poiblí i bhfeidhmiú aon cheann dá fheidhmeanna nó dá fhreagrachtaí— (a) ceanglais na Treorach um Ghnáthóga, na Treorach um Éin agus na Rialachán seo a chomhlíonadh a mhéid a eascróidh siad lena mbreithniú i bhfeidhmiú na bhfeidhmeanna sin, (b) na bearta cuí a ghlacadh chun damáiste do Láithreáin Eorpacha trí ghníomhaíochtaí a d’fhéadfadh a bheith ina gcúis le meath ar ghnáthóga nádúrtha nó do stádas caomhantais na speiceas ar ina leith a ainmníodh na limistéir a sheachaint, lena n-áirítear cibé gníomhaíochtaí a tharlaíonn lasmuigh de theorainneacha na láithreán, (c) na bearta cuí a ghlacadh chun díshocrú na speiceas ar ina leith a bunaíodh Láithreáin Eorpacha a sheachaint, a mhéid a d’fhéadfadh sé gur dhíshocrú suntasach an díshocrú sin i ndáil le cuspóirí na Treorach um Éin nó na Treorach um Ghnáthóga, (d) lasmuigh de limistéir chosanta speisialta, iarracht chun truailliú nó meath ar ghnáthóga de réir bhrí an dara habairt d’Airteagal 4(4) den Treoir um Éin a sheachaint, agus (e) na nithe iomchuí seo a leanas a chur i gcuntas—(i) comhaontuithe bainistíochta faoi Rialachán 24, (ii) pleananna freagartha do bhagairtí faoi Rialachán 39, (iii)comhaontuithe riaracháin faoi Rialachán 40, (iv) comhairle ón Aire agus treoir shonrach faoi Rialachán 48, (v) treoirlínte nó cóid chleachtais arna n-eisiúint ag an Aire faoi Rialachán 71, (vi) iarrataí arna ndéanamh ag an Aire faoi mhír (9), agus (vii) gníomhaíochtaí ar gá toiliú ina leith.

  (5) Without prejudice to paragraphs (2), (3) and (4), every public authority in the exercise of any of its functions or responsibilities, shall— (a) comply with the requirements of the Habitats Directive, the Birds Directive and these Regulations insofar as they may arise for consideration in the exercise of those functions, (b) take the appropriate steps to avoid damage to European Sites through activities that may cause deterioration of natural habitats or to the conservation status of the species for which the sites have been designated, including such activities that take place outside the boundaries of the sites, (c) take the appropriate steps to avoid disturbance of the species for which European Sites have been established, in so far as such disturbance could be significant in relation to the objectives of the Birds Directive or the Habitats Directive, (d) outside special protection areas, strive to avoid pollution or deterioration of habitats within the meaning of the second sentence of Article 4(4) of the Birds Directive, and (e) take account of all relevant— (i) management agreements under Regulation 24, (ii) threat response plans under Regulation 39, (iii) administrative agreements under Regulation 40, (iv) Ministerial advice and specific guidance under Regulation 48, (v) guidelines or codes of practice issued by the Minister under Regulation 71, (vi) requests made by the Minister under paragraph (9), and (vii) activities requiring consent.

  European Communities (Birds and Natural Habitats) Regulations 2011

 107. #581062

  Cumhdaítear bearta cosanta arna n-ordú in ábhair choiriúla le Treoir 2011/99/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2011 maidir leis an Ordú Cosanta Eorpach [4].

  Protection measures adopted in criminal matters are covered by Directive 2011/99/EU of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 on the European Protection Order [4].

  Regulation (EU) No 606/2013 of the European Parliament and of the Council of 12 June 2013 on mutual recognition of protection measures in civil matters

 108. #587594

  Comhlíontar an tástáil úsáide má úsáideann institiúid bearta eile CCR, amhail risíocht bhuaice, bunaithe ar leithdháileadh risíochtaí arna nginiúint ag an tsamhail chéanna a úsáidtear chun EPE a ríomh.

  The use test is satisfied if an institution uses other CCR measures, such as peak exposure, based on the distribution of exposures generated by the same model to compute EPE.

  Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms and amending Regulation (EU) No 648/2012 Text with EEA relevance

 109. #587681

  déanfaidh sí bailíochtú tosaigh agus athbhreithniú tréimhsiúil leanúnach ar samhail na risíochta ar CCR agus ar na bearta priacal arna nginiúint léi.

  it shall carry out an initial validation and an on-going periodic review of its CCR exposure model and the risk measures generated by it.

  Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms and amending Regulation (EU) No 648/2012 Text with EEA relevance

 110. #594829

  Chun coinníollacha aonfhoirmeacha a áirithiú do chur chun feidhme an Rialacháin seo, ba cheart cumhachtaí cur chun feidhme a thabhairt don Choimisiún i ndáil leis an liosta de na Ballstáit nó de na codanna díobh a bhfuil stádas fabhrach coibhéiseach acu maidir leis an gconfadh agus atá údaraithe chun comhaontuithe frithpháirteacha a thabhairt chun críche maidir le maolú ar choinníollacha áirithe is infheidhme maidir le gluaiseacht neamhthráchtála peataí, maidir le liosta na mBallstát arna n-aicmiú i gcomhréir leis na rialacha maidir le bearta coisctheacha sláinte i gcoinne galar agus ionfhabhuithe seachas an confadh, agus i ndáil le liostaí na gcríoch nó na dtríú tíortha arna mbunú chun maolú ar choinníollacha áirithe is infheidhme do ghluaiseacht neamhthráchtála, i ndáil leis an múnla de na doiciméid sainaitheantais atá le bheith in éineacht le peataí de na speicis atá liostaithe in Iarscríbhinn I a bhfuiltear á ngluaiseacht chun críoch neamhthráchtála isteach i mBallstát ó Bhallstát eile nó ó chríoch nó ó thríú tír, na rialacha maidir le formáid, leagan amach agus teangacha na ndearbhuithe a bheidh le síniú, agus maidir leis na bearta coimirce i gcás an confadh a bheith ann nó i gcás leathadh an chonfaidh nó leathadh galair nó ionfhabhtaithe seachas an confadh.

  In order to ensure uniform conditions for the implementation of this Regulation, implementing powers should be conferred on the Commission with respect to the list of Member States or parts thereof that have equivalent favourable status with regard to rabies and that are authorised to conclude mutual agreements to derogate from certain conditions applicable to the non-commercial movement of pet animals, the list of Member States categorised in accordance with the rules concerning preventive health measures against diseases and infections other than rabies, the lists of territories and third countries established for the purpose of derogating from certain conditions applicable to non-commercial movement, the model for the identification documents that are to accompany pet animals of the species listed in Annex I during non-commercial movement into a Member State from another Member State or from a territory or a third country, the rules on the format, layout and languages of the declarations to be signed, and the safeguard measures in the event of the occurrence or spread of rabies or of a disease or infection other than rabies.

  Regulation (EU) No 576/2013 of the European Parliament and of the Council of 12 June 2013 on the non-commercial movement of pet animals and repealing Regulation (EC) No 998/2003 Text with EEA relevance

 111. #594891

  comhlíonann siad na bearta coisctheacha sláinte i gcoinne galar nó ionfhabhtuithe seachas an confadh arna nglacadh de bhun Airteagal 19(1);

  they comply with any preventive health measures for diseases or infections other than rabies adopted pursuant to Article 19(1);

  Regulation (EU) No 576/2013 of the European Parliament and of the Council of 12 June 2013 on the non-commercial movement of pet animals and repealing Regulation (EC) No 998/2003 Text with EEA relevance

 112. #595788

  Glacfaidh gach Ballstát, i ndáil leis na sonraí uile arna bpróiseáil ag a údaráis ábhartha de bhun an Rialacháin seo, na bearta is gá, lena n-áirítear plean slándála, chun:

  Each Member State shall, in relation to all data processed by its competent authorities pursuant to this Regulation, adopt the necessary measures, including a security plan, in order to:

  Regulation (EU) No 603/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on the establishment of "Eurodac" for the comparison of fingerprints for the effective application of Regulation (EU) No 604/2013 establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an application for international protection lodged in one of the Member States by a third-country national or a stateless person and on requests for the comparison with Eurodac data by Member States law enforcement authorities and Europol for law enforcement purposes, and amending Regulation (EU) No 1077/2011 establishing a European Agency for the operational management of large-scale IT systems in the area of freedom, security and justice

 113. #596628

  An 13 Meitheamh 2012, ghlac an Chomhdháil Idirnáisiúnta Saothair (CIS) rún "Maidir leis na bearta i ndáil le Maenmar arna nglacadh faoi Airteagal 33 de Bhunreacht CIS" ("Rún CIS").

  On 13 June 2012 the International Labour Conference (ILC) adopted a resolution "Concerning the measures on the subject of Myanmar adopted under article 33 of the ILO Constitution" (ILC resolution).

  Regulation (EU) No 607/2013 of the European Parliament and of the Council of 12 June 2013 repealing Council Regulation (EC) No 552/97 temporarily withdrawing access to generalised tariff preferences from Myanmar/Burma

 114. #605117

  Cuimseofar sa chlár oibre bliantúil freisin tuairisc ar na bearta a bheidh le maoiniú, léiriú ar an méid arna leithdháileadh ar gach beart agus tráthchlár cur chun feidhme táscach.

  The annual work programme shall also contain a description of the measures to be financed, an indication of the amount allocated to each measure and an indicative implementation timetable.

  Regulation (EU) No 1295/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 establishing the Creative Europe Programme (2014 to 2020) and repealing Decisions No 1718/2006/EC, No 1855/2006/EC and No 1041/2009/EC Text with EEA relevance

 115. #606291

  gníomhaíochtaí a gcuid ball a rialú agus bearta comhlíonta a ghlacadh i ndáil leis na rialacha arna mbunú ag an eagraíocht táirgeoirí lena mbaineann agus rialú a dhéanamh ar an gcomhlíonadh sin.

  controlling and taking measures to ensure that their members' activities comply with the rules established by the producer organisation concerned;

  Regulation (EU) No 1379/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 on the common organisation of the markets in fishery and aquaculture products, amending Council Regulations (EC) No 1184/2006 and (EC) No 1224/2009 and repealing Council Regulation (EC) No 104/2000

 116. #606332

  gníomhaíochtaí a gcuid ball a rialú agus bearta comhlíonta a ghlacadh i ndáil leis na rialacha arna mbunú ag an eagraíocht idirchraoibhe lena mbaineann.

  controlling and taking measures for compliance of their members' activities with the rules established by the inter-branch organisation concerned.

  Regulation (EU) No 1379/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 on the common organisation of the markets in fishery and aquaculture products, amending Council Regulations (EC) No 1184/2006 and (EC) No 1224/2009 and repealing Council Regulation (EC) No 104/2000

 117. #608581

  Áireofar, inter alia, i dtuarascáil an Choimisiúin sonraí maidir le hábhair imní chomh maith le bearta arna mbeartú chun déileáil leo i ndáil leis na nithe seo a leanas:

  The Commission's report shall include, inter alia, data on, as well as proposed measures to deal with any areas of concern with regard to:

  Regulation (EU) No 1288/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 establishing "Erasmus+": the Union programme for education, training, youth and sport and repealing Decisions No 1719/2006/EC, No 1720/2006/EC and No 1298/2008/EC Text with EEA relevance

 118. #619876

  Ba cheart bearta idirthréimhseacha a chur ar fáil chun oibleagáidí airgeadais a bhaineann le gníomhaíochtaí arna saothrú faoi na Cinntí sin a chomhlánú.

  Transitional measures should be provided to complete financial obligations relating to actions pursued under those Decisions.

  REGULATION (EU) No 331/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 11 March 2014 establishing an exchange, assistance and training programme for the protection of the euro against counterfeiting (the ‘Pericles 2020’ programme) and repealing Council Decisions 2001/923/EC, 2001/924/EC, 2006/75/EC, 2006/76/EC, 2006/849/EC and 2006/850/EC

 119. #630323

  maidir le hanailís agus maidir le bearta leantacha i dtaca le tarluithe arna dtuairisciú agus maidir le haon fhaisnéis eile a bhaineann le sábháilteacht;

  analysis and follow-up action in respect of reported occurrences and other safety-related information;

  REGULATION (EU) No 376/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 3 April 2014 on the reporting, analysis and follow-up of occurrences in civil aviation, amending Regulation (EU) No 996/2010 of the European Parliament and of the Council and repealing Directive 2003/42/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Regulations (EC) No 1321/2007 and (EC) No 1330/2007

 120. #636164

  Déantar foráil i dTreoir chothrománach, arna comhlánú le bearta cur chun feidhme, maidir le rialacha ar allmhairí ó thríú tíortha d'ainmhithe pórúcháin agus a dtáirgí geirmeacha.

  A horizontal Directive, complemented by implementing measures, provides rules on imports from third countries of breeding animals and their germinal products.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the zootechnical and genealogical conditions for trade in and imports into the Union of breeding animals and their germinal products /* COM/2014/05 final - 2014/0032 (COD) */

 121. #636446

  Airteagal 13 Bearta ar fáil do phóraitheoirí a chuireann i gcoinne cinneadh arna ghlacadh ag cumann póir nó oibríocht phórúcháin

  Article 13 Measures available to breeders disputing a decision taken by a breed society or breeding operation

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the zootechnical and genealogical conditions for trade in and imports into the Union of breeding animals and their germinal products /* COM/2014/05 final - 2014/0032 (COD) */

 122. #641386

  Tabharfaidh an t-urraitheoir fógra do na Ballstáit lena mbaineann a chur ar an eolas, trí thairseach an AE, maidir leis an teagmhas agus maidir leis na bearta arna ndéanamh.

  The sponsor shall notify the Member States concerned, through the EU portal, of the event and the measures taken.

  Regulation (EU) No 536/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on clinical trials on medicinal products for human use, and repealing Directive 2001/20/EC Text with EEA relevance

 123. #645361

  Tuairisceoidh na Ballstáit go bliantúil chuig an gCoimisiún maidir leis na bearta arna nglacadh de bhun an Rialacháin seo.

  Member States shall annually report to the Commission on the measures taken pursuant to this Regulation.

  Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the voluntary participation by organisations in a Community eco-management and audit scheme (EMAS) {SEC(2008) 2121} {SEC(2008) 2122}

 124. #645697

  Bearta arna nglacadh tar éis meastóireachta idirmheánaí/ex-post (ceachtanna a foghlaimíodh ón taithí a fuarthas roimhe seo)

  Measures taken following an intermediate/ex-post evaluation (lessons learned from similar experiences in the past)

  Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the voluntary participation by organisations in a Community eco-management and audit scheme (EMAS) {SEC(2008) 2121} {SEC(2008) 2122}

 125. #647971

  2 Féadfar bearta cúnaimh theicniúil arna gcur chun feidhme ar thionscnamh ón gCoimisiún, nó thar a cheann, a mhaoiniú de réir ráta 100 %.

  Technical assistance measures implemented at the initiative of, or on behalf of, the Commission may be financed at the rate of 100 %.

  Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund and laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1083/2006

 126. #649130

  Féachfaidh na Ballstáit leis na bearta is rathúla arna bhforbairt faoi ais ascnaimh an EaSI a mhéadú, go háirithe maidir le nuálaíocht shóisialta agus tástáil beartais shóisialta le tacaíocht CSE.

  Member States shall seek to scale-up the most successful measures developed under the Progress axis of the EaSI, notably on social innovation and social policy experimentation with the support of the ESF.

  Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund and laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1083/2006

 127. #650623

  Le bearta áirithe faoin Rialachán seo, déantar tacaíocht coinníollach arna tairbhithe ag tabhairt gealltanas a rachadh thar bonnlíne ábhartha a shainítear i dtéarmaí caighdeán nó ceanglas sainordaitheach.

  Certain measures under this Regulation make support conditional upon beneficiaries undertake commitments that go beyond a relevant baseline defined in terms of mandatory standards or requirements.

  Regulation (EU) No 1305/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and repealing Council Regulation (EC) No 1698/2005

 128. #650833

  faisnéis ar chomhlántacht an chláir forbartha tuaithe le bearta arna maoiniú ag ionstraimí eile an chomhbheartais talmhaíochta, agus trí na Cistí Struchtúracha agus Infheistíochta Eorpacha ("ESI");

  information on the complementarity with measures financed by the other common agricultural policy instruments, and by the European Structural and Investment Funds ("ESI");

  Regulation (EU) No 1305/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and repealing Council Regulation (EC) No 1698/2005

 129. #652571

  Beidh mar aidhm leis na bearta arna maoiniú de bhun phointe (c) d'Airteagal 6 cur ar chumas an Choimisiúin na nithe seo a leanas a dhéanamh:

  The measures financed pursuant to point (c) of Article 6 shall aim to give the Commission the means to:

  Regulation (EU) No 1306/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on the financing, management and monitoring of the common agricultural policy and repealing Council Regulations (EEC) No 352/78, (EC) No 165/94, (EC) No 2799/98, (EC) No 814/2000, (EC) No 1290/2005 and (EC) No 485/2008

 130. #652583

  an nós imeachta faoina ndéanfar na bearta dá dtagraítear in Airteagal 21 agus Airteagal 22 chun na cuspóirí arna sannadh a bhaint amach;

  the procedure under which the measures referred to in Articles 21 and 22 shall be carried out in order to meet the objectives assigned,

  Regulation (EU) No 1306/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on the financing, management and monitoring of the common agricultural policy and repealing Council Regulations (EEC) No 352/78, (EC) No 165/94, (EC) No 2799/98, (EC) No 814/2000, (EC) No 1290/2005 and (EC) No 485/2008

 131. #655538

  Ba cheart na bearta sin a dhéanamh arna iarraidh sin do Bhallstáit chun míshocracht mhór na margaí a sheachaint.

  They should be taken at the request of Member States in order to avoid serious disruption on the markets.

  Corrigendum to Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 establishing a common organisation of the markets in agricultural products and repealing Council Regulations (EEC) No 922/72, (EEC) No 234/79, (EC) No 1037/2001 and (EC) No 1234/2007 ( OJ L 347, 20.12.2013 )

 132. #655880

  na straitéisí náisiúnta nó réigiúnacha arna dtarraingt suas ag na Ballstáit, lena n-áirítear na bearta tionlacain i gcás inarb infheidhme;

  the drawing up of the national or regional strategies by Member States, including accompanying measures where applicable;

  Corrigendum to Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 establishing a common organisation of the markets in agricultural products and repealing Council Regulations (EEC) No 922/72, (EEC) No 234/79, (EC) No 1037/2001 and (EC) No 1234/2007 ( OJ L 347, 20.12.2013 )

 133. #664738

  Cuirfidh an t-údarás bainistíochta na bearta ceartaitheacha arna ndéanamh i bhfios don Choimisiún laistigh de thrí mhí.

  The managing authority shall within three months inform the Commission of the corrective measures taken.

  Regulation (EU) No 223/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2014 on the Fund for European Aid to the Most Deprived

 134. #664821

  Féadfar na bearta cúnaimh theicniúil arna gcur chun feidhme ar thionscnamh an Choimisiúin, nó thar a cheann, a mhaoiniú ag ráta 100 %.

  The technical assistance measures implemented at the initiative of, or on behalf of, the Commission may be financed at the rate of 100 %.

  Regulation (EU) No 223/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2014 on the Fund for European Aid to the Most Deprived

 135. #666169

  Urramóidh na bearta sin na gealltanais arna ndéanamh faoi chomhaontaithe iltaobhacha agus faoi choinbhinsiúin idirnáisiúnta ar páirtithe iontu an tAontas agus na tíortha comhpháirtíochta.

  Such measures shall respect the commitments under multilateral agreements and international conventions to which the Union and partner countries are parties.

  Regulation (EU) No 232/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2014 establishing a European Neighbourhood Instrument

 136. #670325

  Is gá idirdhealú a dhéanamh idir catagóirí na mbeart rialaithe agus forfheidhmithe atá á gcómhaoiniú faoi chuimsiú an bhainistithe chomhpháirtigh agus na bearta sin arna gcomhmhaoiniú faoi chuimsiú an bhainistithe dhírigh.

  It is necessary to distinguish between categories of control and enforcement measures that are co-financed within the framework of shared management, and those co-financed within the framework of direct management.

  Regulation (EU) No 508/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council Regulations (EC) No 2328/2003, (EC) No 861/2006, (EC) No 1198/2006 and (EC) No 791/2007 and Regulation (EU) No 1255/2011 of the European Parliament and of the Council

 137. #671363

  Beidh feidhm ag an Teideal seo maidir le bearta arna maoiniú faoi bhainistíocht chomhpháirteach mar a leagtar amach i dTeideal V.

  This Title shall apply to measures financed under shared management as set out in Title V.

  Regulation (EU) No 508/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council Regulations (EC) No 2328/2003, (EC) No 861/2006, (EC) No 1198/2006 and (EC) No 791/2007 and Regulation (EU) No 1255/2011 of the European Parliament and of the Council

 138. #672053

  Féadfaidh an Coimisiún na bearta dá dtagraítear i mír 1 agus i mír 2 a dhéanamh arna iarraidh sin do Bhallstát nó ar a thionscnamh féin.

  The Commission may take the measures referred to in paragraphs 1 and 2 at the request of a Member State or on its own initiative.

  REGULATION (EU) No 510/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 April 2014 laying down the trade arrangements applicable to certain goods resulting from the processing of agricultural products and repealing Council Regulations (EC) No 1216/2009 and (EC) No 614/2009

 139. #675423

  más rud é gur díchoimisiúnaíodh an trealamh, na bearta arna nglacadh chun na gáis cheaptha teasa fhluairínithe a aisghabháil agus a dhiúscairt.

  if the equipment was decommissioned, the measures taken to recover and dispose of the fluorinated greenhouse gases.

  Regulation (EU) No 517/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on fluorinated greenhouse gases and repealing Regulation (EC) No 842/2006 Text with EEA relevance

 140. #677194

  bearta arna nglacadh ag an duine atá freagrach as an sárú chun a áirithiú nach dtarlaíonn an sárú sin arís.

  measures taken by the person responsible for the infringement to prevent its repetition.

  Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC Text with EEA relevance

 141. #677634

  Ba cheart bearta éigeandála arna ndéanamh i gcoinne lotnaidí a bheith incháilithe le haghaidh cómhaoiniú ón Aontas más rud é go bhfuil breisluach ag na bearta sin don Aontas iomlán.

  Emergency measures taken against pests should be eligible for Union co-financing provided that they lead to added value for the Union as a whole.

  Regulation (EU) No 652/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 laying down provisions for the management of expenditure relating to the food chain, animal health and animal welfare, and relating to plant health and plant reproductive material, amending Council Directives 98/56/EC, 2000/29/EC and 2008/90/EC, Regulations (EC) No 178/2002, (EC) No 882/2004 and (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council, Directive 2009/128/EC of the European Parliament and of the Council and Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council and repealing Council Decisions 66/399/EEC, 76/894/EEC and 2009/470/EC

 142. #677771

  Na costais seo leanas, arna dtabhú ag na Ballstáit agus na bearta dá dtagraítear in Airteagal 6(1) á ndéanamh acu, féadfaidh siad cáiliú do chistiú faoin mír sin:

  The following costs incurred by the Member States in carrying out the measures referred to in Article 6(1) may qualify for funding under that paragraph:

  Regulation (EU) No 652/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 laying down provisions for the management of expenditure relating to the food chain, animal health and animal welfare, and relating to plant health and plant reproductive material, amending Council Directives 98/56/EC, 2000/29/EC and 2008/90/EC, Regulations (EC) No 178/2002, (EC) No 882/2004 and (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council, Directive 2009/128/EC of the European Parliament and of the Council and Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council and repealing Council Decisions 66/399/EEC, 76/894/EEC and 2009/470/EC

 143. #677858

  baineann na bearta le lotnaidí atá cumhdaithe ag beart arna ghlacadh ag an gCoimisiún de bhun Airteagal 16(3) de Threoir 2000/29/CE;

  they concern pests covered by a measure adopted by the Commission pursuant to Article 16(3) of Directive 2000/29/EC;

  Regulation (EU) No 652/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 laying down provisions for the management of expenditure relating to the food chain, animal health and animal welfare, and relating to plant health and plant reproductive material, amending Council Directives 98/56/EC, 2000/29/EC and 2008/90/EC, Regulations (EC) No 178/2002, (EC) No 882/2004 and (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council, Directive 2009/128/EC of the European Parliament and of the Council and Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council and repealing Council Decisions 66/399/EEC, 76/894/EEC and 2009/470/EC

 144. #677878

  baineann na bearta le lotnaidí atá cumhdaithe ag beart arna ghlacadh ag an gCoimisiún de bhun Airteagal 16(3) de Threoir 2000/29/CE.

  they concern pests covered by a measure adopted by the Commission pursuant to Article 16(3) of Directive 2000/29/EC.

  Regulation (EU) No 652/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 laying down provisions for the management of expenditure relating to the food chain, animal health and animal welfare, and relating to plant health and plant reproductive material, amending Council Directives 98/56/EC, 2000/29/EC and 2008/90/EC, Regulations (EC) No 178/2002, (EC) No 882/2004 and (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council, Directive 2009/128/EC of the European Parliament and of the Council and Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council and repealing Council Decisions 66/399/EEC, 76/894/EEC and 2009/470/EC

 145. #678045

  Cuirfidh an Coimisiún gníomhaíochtaí faisnéise agus cumarsáide chun feidhme maidir le bearta arna gcistiú agus torthaí na mbeart sin.

  The Commission shall implement information and communication actions on the measures funded and results.

  Regulation (EU) No 652/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 laying down provisions for the management of expenditure relating to the food chain, animal health and animal welfare, and relating to plant health and plant reproductive material, amending Council Directives 98/56/EC, 2000/29/EC and 2008/90/EC, Regulations (EC) No 178/2002, (EC) No 882/2004 and (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council, Directive 2009/128/EC of the European Parliament and of the Council and Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council and repealing Council Decisions 66/399/EEC, 76/894/EEC and 2009/470/EC

 146. #682221

  Ilchláir agus bearta arna gcur chun feidhme ar thionscnamh an choimisiúin a chur chun feidhme agus a bhainistiú

  Implementation and management of multi programmes and measures implemented on the initiative of the commission

  Regulation (EU) No 1144/2014 of the European Parliament and of the Council of 22 October 2014 on information provision and promotion measures concerning agricultural products implemented in the internal market and in third countries and repealing Council Regulation (EC) No 3/2008

 147. #684520

  Doiciméid faireachais arna n-eisiúint i dtaca le bearta faireachais an Aontais, ba cheart dóibh a bheith bailí ar fud an Aontais is cuma cén Ballstát a d'eisigh iad.

  Surveillance documents issued in connection with Union surveillance measures should be valid throughout the Union irrespective of the Member State of issue.

  Regulation (EU) 2015/478 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2015 on common rules for imports 

 148. #684972

  Doiciméid faireachais arna n-eisiúint i dtaca le bearta faireachais an Aontais, ba cheart dóibh a bheith bailí ar fud an Aontais, is cuma cén Ballstát a d'eisigh iad.

  Surveillance documents issued in connection with Union surveillance measures should be valid throughout the Union, irrespective of the Member State of issue.

  Regulation (EU) 2015/755 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2015 on common rules for imports from certain third countries 

 149. #700720

  Áirítear leis sin na bearta arna nglacadh de bhun Threoir 2009/125/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [8].

  This includes the measures adopted pursuant to Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council [8].

  Regulation (EU) 2016/426 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on appliances burning gaseous fuels and repealing Directive 2009/142/EC (Text with EEA relevance)

 150. #701867

  D'fhéadfadh go n-éileofaí bearta modhnaithe arna nglacadh ag an údarás inniúil le go gcosnófaí na póir agus na speiceas sin.

  The protection of such breeds and species may require modified measures to be taken by the competent authority.

  Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on transmissible animal diseases and amending and repealing certain acts in the area of animal health (‘Animal Health Law’) (Text with EEA relevance)

 151. #702766

  bearta maolaithe riosca chun leathadh galar liostaithe trí ainmhithe arna gcóireáil le táirgí íocshláinte tréidliachta, nó trí tháirgí ó na hainmhithe sin, a chosc;

  risk-mitigation measures to prevent the spread of listed diseases through animals treated with the veterinary medicinal products or products from such animals;

  Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on transmissible animal diseases and amending and repealing certain acts in the area of animal health (‘Animal Health Law’) (Text with EEA relevance)

 152. #702997

  Bearta breise rialaithe galar arna nglacadh, comhordú ar bhearta agus rialacha sealadacha speisialta rialaithe galar maidir le Roinn 1 go Roinn 5 (Airteagail 53 go 70)

  Additional disease control measures, coordination of measures and temporary special disease control rules concerning Sections 1 to 5 (Articles 53 to 70)

  Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on transmissible animal diseases and amending and repealing certain acts in the area of animal health (‘Animal Health Law’) (Text with EEA relevance)

 153. #703096

  meastar nach bhfuil na bearta rialaithe galar sin arna nglacadh ag an údarás inniúil i dtrácht oiriúnach don staid eipidéimeolaíoch;

  those disease control measures taken by the competent authority in question are found not to be suited to the epidemiological situation;

  Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on transmissible animal diseases and amending and repealing certain acts in the area of animal health (‘Animal Health Law’) (Text with EEA relevance)

 154. #703603

  go ndéanfar na bearta bithshlándála is gá lena áirithiú i leith na gcrúbach agus na héanlaithe clóis arna gcruinniú:

  the necessary biosecurity measures are taken to ensure that the kept ungulates and poultry assembled:

  Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on transmissible animal diseases and amending and repealing certain acts in the area of animal health (‘Animal Health Law’) (Text with EEA relevance)

 155. #703947

  is ceadmhach iad a aistriú ó chrios srianta faoi réir bearta éigeandála amhail dá bhforáiltear i rialacha arna nglacadh de bhun Airteagal 259;

  are allowed to be moved from a restricted zone subject to emergency measures as provided for in rules adopted pursuant to Article 259;

  Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on transmissible animal diseases and amending and repealing certain acts in the area of animal health (‘Animal Health Law’) (Text with EEA relevance)

 156. #704086

  coraintín, leithlisiú agus bearta bithshlándála eile agus na ceanglais dá bhforáiltear i bpointe (b) dAirteagal 10(1) agus i rialacha arna nglacadh de bhun Airteagal 10(6) á gcur san áireamh acu;

  quarantine, isolation and other biosecurity measures taking into account the requirements provided for in point (b) of Article 10(1)) and any rules adopted pursuant to Article 10(6);

  Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on transmissible animal diseases and amending and repealing certain acts in the area of animal health (‘Animal Health Law’) (Text with EEA relevance)

 157. #704180

  na bearta éigeandála a leagtar síos in Airteagal 257 agus in Airteagal 258 agus sna rialacha arna nglacadh de bhun Airteagal 259.

  the emergency measures laid down in Articles 257 and 258 and the rules adopted pursuant to Article 259.

  Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on transmissible animal diseases and amending and repealing certain acts in the area of animal health (‘Animal Health Law’) (Text with EEA relevance)

 158. #704199

  bearta éigeandála amhail dá bhforáiltear in Airteagal 257 agus in Airteagal 258 agus i rialacha arna nglacadh de bhun Airteagal 259.

  emergency measures as provided for in Articles 257 and 258 and in rules adopted pursuant to Article 259.

  Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on transmissible animal diseases and amending and repealing certain acts in the area of animal health (‘Animal Health Law’) (Text with EEA relevance)

 159. #704231

  cóireálacha, modhanna próiseála agus bearta maolaithe riosca ar leith eile arna gcur i bhfeidhm ag an áit tionscnaimh nó ag an gceann scríbe.

  treatments, processing methods and other special risk-mitigation measures applied at the place of origin or destination.

  Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on transmissible animal diseases and amending and repealing certain acts in the area of animal health (‘Animal Health Law’) (Text with EEA relevance)

 160. #704423

  bearta malartacha maolaithe riosca arna údarú ag an údarás inniúil, ar bearta iad atá i bhfeidhm chun a áirithiú nach bhfuil baol ann leis na gluaiseachtaí go leathfar galair liostaithe;

  alternative risk-mitigation measures authorised by the competent authority are in place to ensure that those movements do not pose a risk of the spread of listed diseases;

  Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on transmissible animal diseases and amending and repealing certain acts in the area of animal health (‘Animal Health Law’) (Text with EEA relevance)

 161. #704814

  go measann an Coimisiún nach leor na bearta arna nglacadh de bhun Airteagal 257(1) agus Airteagal 258(1), (2) agus (3);

  where the Commission considers the measures taken pursuant to Article 257(1) and Article 258(1), (2) and (3) to be inadequate;

  Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on transmissible animal diseases and amending and repealing certain acts in the area of animal health (‘Animal Health Law’) (Text with EEA relevance)

 162. #707730

  coimeádfaidh sé taifid inmheánacha ar sháruithe ar an Rialachán seo agus ar na bearta arna ndéanamh i gcomhréir le hAirteagal 58(2); agus

  keep internal records of infringements of this Regulation and of measures taken in accordance with Article 58(2); and

  Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (Text with EEA relevance)

 163. #719096

  I gcás stoic dá bhfuil siad ar fáil, chun críocha bearta coimirce a chur i bhfeidhm, is gá pointí tagartha caomhnaithe a bhunú arna léiriú mar UTI Btruicear agus Blim.

  For stocks for which they are available, and for the purpose of the application of safeguard measures, it is necessary to establish conservation reference points expressed as MSY Btrigger and Blim.

  Regulation (EU) 2016/1139 of the European Parliament and of the Council of 6 July 2016 establishing a multiannual plan for the stocks of cod, herring and sprat in the Baltic Sea and the fisheries exploiting those stocks, amending Council Regulation (EC) No 2187/2005 and repealing Council Regulation (EC) No 1098/2007

 164. #720371

  gníomhartha de chuid na Comhairle arna nglacadh de bhun rialachán ón gComhairle a bhaineann le bearta chun trádáil a chosaint de réir bhrí Airteagal 207 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh;

  acts of the Council adopted pursuant to a Council regulation concerning measures to protect trade within the meaning of Article 207 of the Treaty on the Functioning of the European Union;

  Treaty establishing the European Atomic Energy Community (Consolidated version 2016)

 165. #720770

  Feidhmeofar na cearta sin faoi na coinníollacha agus na teorainneacha a shainítear leis na Conarthaí agus leis na bearta arna nglacadh dá mbun.

  These rights shall be exercised in accordance with the conditions and limits defined by the Treaties and by the measures adopted thereunder.

  Treaty on the Functioning of the European Union (Consolidated version 2016)

 166. #721023

  Nuair is gá sin, beidh bearta iomchuí chun éifeacht a thabhairt don phrionsabal sin i ngníomhartha Aontais arna nglacadh de bhun na Caibidle seo.

  Whenever necessary, the Union acts adopted pursuant to this Chapter shall contain appropriate measures to give effect to this principle.

  Treaty on the Functioning of the European Union (Consolidated version 2016)

 167. #721586

  Ní chuirfidh bearta arna nglacadh de bhun mhír 3 cosc ar aon Bhallstát bearta cosanta níos déine a choimeád ar bun ná a thabhairt isteach.

  Measures adopted pursuant to paragraph 3 shall not prevent any Member State from maintaining or introducing more stringent protective measures.

  Treaty on the Functioning of the European Union (Consolidated version 2016)

 168. #721707

  Ní chuirfidh na bearta cosanta arna nglacadh de bhun Airteagal 192 bac ar aon Bhallstát bearta cosanta níos déine a choimeád ar bun ná a thabhairt isteach.

  The protective measures adopted pursuant to Article 192 shall not prevent any Member State from maintaining or introducing more stringent protective measures.

  Treaty on the Functioning of the European Union (Consolidated version 2016)

 169. #722767

  gníomhartha de chuid na Comhairle arna nglacadh de bhun rialachán ón gComhairle a bhaineann le bearta chun trádáil a chosaint de réir bhrí Airteagal 207 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh;

  acts of the Council adopted pursuant to a Council regulation concerning measures to protect trade within the meaning of Article 207 of the Treaty on the Functioning of the European Union;

  Treaty on the Functioning of the European Union (Consolidated version 2016)

 170. #723675

  Ní bheidh an Danmhairg rannpháirteach nuair a ghlacfaidh an Chomhairle bearta arna mbeartú de bhun Theideal V de Chuid a Trí den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh.

  Denmark shall not take part in the adoption by the Council of proposed measures pursuant to Title V of Part Three of the Treaty on the Functioning of the European Union.

  Treaty on the Functioning of the European Union (Consolidated version 2016)

 171. #723694

  Sa chás sin, cuirfidh an Danmhairg i bhfeidhm go hiomlán na bearta ábhartha uile a bheidh i bhfeidhm ag an am sin arna nglacadh i gcreat an Aontais Eorpaigh.

  In that event, Denmark will apply in full all relevant measures then in force taken within the framework of the European Union.

  Treaty on the Functioning of the European Union (Consolidated version 2016)

 172. #723699

  Faoi réir Airteagal 3, ní bheidh an Danmhairg rannpháirteach nuair a ghlacfaidh an Chomhairle bearta arna mbeartú de bhun Theideal V de Chuid a Trí den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh.

  Subject to Article 3, Denmark shall not take part in the adoption by the Council of measures proposed pursuant to Title V of Part Three of the Treaty on the Functioning of the European Union.

  Treaty on the Functioning of the European Union (Consolidated version 2016)

 173. #725021

  Ba cheart do na Ballstáit bearta a dhéanamh chun aghaidh a thabhairt ar aon easnaimh arna sainaithint sa mheasúnú sin.

  Member States should take measures to address any deficiencies identified in that assessment.

  Regulation (EU) 2016/1624 of the European Parliament and of the Council of 14 September 2016 on the European Border and Coast Guard and amending Regulation (EU) 2016/399 of the European Parliament and of the Council and repealing Regulation (EC) No 863/2007 of the European Parliament and of the Council, Council Regulation (EC) No 2007/2004 and Council Decision 2005/267/EC

 174. #727836

  i gcás breathnóirí ar shoithí peas-saighne, déanfaidh siad faireachán ar a mhéad a chomhlíonann na soithí peas-saighne na bearta ábhartha caomhnaithe agus bainistíochta arna nglacadh ag ICCAT.

  as regards observers on purse seine vessels, to monitor the purse seine vessels' compliance with the relevant conservation and management measures adopted by ICCAT.

  Regulation (EU) 2016/1627 of the European Parliament and of the Council of 14 September 2016 on a multiannual recovery plan for bluefin tuna in the eastern Atlantic and the Mediterranean, and repealing Council Regulation (EC) No 302/2009

 175. #733667

  Sna bearta bainistíochta arna nglacadh faoi Choimisiún um Iascach an Atlantaigh Thoir Thuaidh (NEAFC) tá córas ar leith beart chun VMEanna a chosaint i Limistéar Rialála NEAFC.

  Management measures adopted in the North-East Atlantic Fisheries Commission (NEAFC) comprise a specific system of measures for the protection of VMEs in the Regulatory Area of the NEAFC.

  Regulation (EU) 2016/2336 of the European Parliament and of the Council of 14 December 2016 establishing specific conditions for fishing for deep-sea stocks in the north-east Atlantic and provisions for fishing in international waters of the north-east Atlantic and repealing Council Regulation (EC) No 2347/2002

 176. #736889

  Ba cheart don Choimisiún tuarascáil a chur faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle maidir leis na bearta arna nglacadh ag na Ballstáit chun an Treoir seo a chomhlíonadh.

  The Commission should report to the European Parliament and to the Council on the measures taken by Member States to comply with this Directive.

  Directive (EU) 2017/1371 of the European Parliament and of the Council of 5 July 2017 on the fight against fraud to the Union's financial interests by means of criminal law

 177. #739422

  Bearta leantacha i ndáil le cinntí arna ndéanamh maidir le coinsíneachtaí neamhchomhlíontacha a thagann isteach san Aontas ó thríú tíortha

  Follow-up of decisions taken in relation to non-compliant consignments entering the Union from third countries

  Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2017 on official controls and other official activities performed to ensure the application of food and feed law, rules on animal health and welfare, plant health and plant protection products, amending Regulations (EC) No 999/2001, (EC) No 396/2005, (EC) No 1069/2009, (EC) No 1107/2009, (EU) No 1151/2012, (EU) No 652/2014, (EU) 2016/429 and (EU) 2016/2031 of the European Parliament and of the Council, Council Regulations (EC) No 1/2005 and (EC) No 1099/2009 and Council Directives 98/58/EC, 1999/74/EC, 2007/43/EC, 2008/119/EC and 2008/120/EC, and repealing Regulations (EC) No 854/2004 and (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council, Council Directives 89/608/EEC, 89/662/EEC, 90/425/EEC, 91/496/EEC, 96/23/EC, 96/93/EC and 97/78/EC and Council Decision 92/438/EEC (Official Controls Regulation)Text with EEA relevance.

 178. #739904

  na bearta arna ndéanamh chun oibriú éifeachtach a MANCPa áirithiú, lena n-áirítear gníomhaíocht forfheidhmiúcháin agus torthaí bearta den sórt sin, agus

  the measures taken to ensure the effective operation of its MANCP, including enforcement action and the results of such measures, and

  Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2017 on official controls and other official activities performed to ensure the application of food and feed law, rules on animal health and welfare, plant health and plant protection products, amending Regulations (EC) No 999/2001, (EC) No 396/2005, (EC) No 1069/2009, (EC) No 1107/2009, (EU) No 1151/2012, (EU) No 652/2014, (EU) 2016/429 and (EU) 2016/2031 of the European Parliament and of the Council, Council Regulations (EC) No 1/2005 and (EC) No 1099/2009 and Council Directives 98/58/EC, 1999/74/EC, 2007/43/EC, 2008/119/EC and 2008/120/EC, and repealing Regulations (EC) No 854/2004 and (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council, Council Directives 89/608/EEC, 89/662/EEC, 90/425/EEC, 91/496/EEC, 96/23/EC, 96/93/EC and 97/78/EC and Council Decision 92/438/EEC (Official Controls Regulation)Text with EEA relevance.

 179. #749530

  Beidh iontu freisin tuairisc ar na bearta atá le maoiniú, meastachán ar an méid maoinithe arna leithdháileadh ar gach gníomhaíocht agus tráthchlár cur chun feidhme táscach.

  They shall also contain a description of the actions to be financed, an indication of the amount of funding allocated to each action and an indicative implementation timetable.

  Regulation (EU) 2017/826 of the European Parliament and of the Council of 17 May 2017 on establishing a Union programme to support specific activities enhancing the involvement of consumers and other financial services end-users in Union policy-making in the area of financial services for the period of 2017-2020 (Text with EEA relevance. )

 180. #749740

  Dá bhrí sin, ba cheart malartú faisnéise idir an Coimisiún agus na Ballstáit tarlú chun taithí maidir leis na tionscnaimh agus na bearta arna nglacadh ar an leibhéal náisiúnta a roinnt.

  Therefore, an exchange of information between the Commission and the Member States should take place to share experiences on the initiatives and measures taken at national level.

  Regulation (EU) 2017/852 of the European Parliament and of the Council of 17 May 2017 on mercury, and repealing Regulation (EC) No 1102/2008 (Text with EEA relevance. )

 181. #750184

  bearta riaracháin riachtanach ar leibhéal an Aontas chun an dlí maidir le trádmharcanna arna leagtha síos ag an Rialachán seo a chur chun feidhme i leith gach trádmhairc.

  Administrative measures are necessary at Union level for implementing in relation to every trade mark the trade mark law laid down by this Regulation.

  Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union trade mark (Text with EEA relevance. )

 182. #753984

  I gcás nach n-aontaíonn údarás inniúil le haon cheann de na bearta arna nglacadh ag údarás inniúil eile de bhun mhír 2, féadfaidh sé aird ÚEUM a tharraingt ar an ábhar.

  Where a competent authority disagrees with any of the measures taken by another competent authority pursuant to paragraph 2, it may bring the matter to the attention of ESMA.

  Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market, and repealing Directive 2003/71/ECText with EEA relevance.

 183. #984786

  (c) na bearta is gá chuige sin a bheith arna ndéanamh faoi Chuid XV den Acht so,

  ( c ) the necessary steps for adopting that course are taken under Part XV of this Act,

  Number 19 of 1945: MENTAL TREATMENT ACT, 1945

 184. #984798

  (c) na bearta is gá chuige sin a bheith arna ndéanamh faoi Chuid XV den Acht so,

  ( c ) the necessary steps for adopting that course are taken under Part XV of this Act,

  Number 19 of 1945: MENTAL TREATMENT ACT, 1945

 185. #1650666

  Beidh ról éascaithe agus comhordaithe ag ÚEUM maidir le bearta arna ndéanamh ag údaráis inniúla faoi Roinn 1.

  ESMA shall perform a facilitation and coordination role in relation to measures taken by the competent authorities under Section 1.

  Regulation (EU) No 236/2012 of the European Parliament and of the Council of 14 March 2012 on short selling and certain aspects of credit default swaps Text with EEA relevance

 186. #1650696

  na bearta arna bhforchur lena n-áirítear na hionstraimí agus aicmí na n-idirbheart a bhfuil feidhm ag na bearta ina leith agus ré na mbeart;

  the measures imposed including the instruments and classes of transactions to which they apply, and their duration;

  Regulation (EU) No 236/2012 of the European Parliament and of the Council of 14 March 2012 on short selling and certain aspects of credit default swaps Text with EEA relevance

 187. #1650790

  Déanfaidh Ballstáit faisnéis chomhiomlán a sholáthar go bliantúil do ÚEUM maidir leis na pionóis agus na bearta riaracháin arna bhforchur.

  Member States shall provide ESMA annually with aggregate information regarding the penalties and administrative measures imposed.

  Regulation (EU) No 236/2012 of the European Parliament and of the Council of 14 March 2012 on short selling and certain aspects of credit default swaps Text with EEA relevance

 188. #1656353

  Ní fhéadfaidh na suimeanna arna leithdháileadh do gach bliain airgeadais chun na bearta dá bhforáiltear i gCaibidil III a mhaoiniú na méideanna seo a leanas a shárú:

  The sums allocated for each financial year to finance the measures provided for in Chapter III may not exceed the following amounts:

  Regulation (EU) No 228/2013 of the European Parliament and of the Council of 13 March 2013 laying down specific measures for agriculture in the outermost regions of the Union and repealing Council Regulation (EC) No 247/2006

 189. #1666989

  Sonrófar na bearta arna nglacadh sa reachtaíocht náisiúnta ábhartha agus cuirfear in iúl don Choimisiún agus do na Ballstáit eile iad.

  The adopted measures shall be specified in the relevant national legislation and communicated to the Commission and to the other Member States.

  Directive (EU) 2017/2108 of the European Parliament and of the Council of 15 November 2017 amending Directive 2009/45/EC on safety rules and standards for passenger ships (Text with EEA relevance. )

 190. #1666993

  Cuirfidh an Coimisiún na bearta arna nglacadh ar fáil ar shuíomh gréasáin a mbeidh rochtain ag an bpobal air.”;

  The Commission shall make the adopted measures available on a publicly accessible website.’;

  Directive (EU) 2017/2108 of the European Parliament and of the Council of 15 November 2017 amending Directive 2009/45/EC on safety rules and standards for passenger ships (Text with EEA relevance. )

 191. #1667205

  Cuirfidh an Coimisiún na bearta arna nglacadh ar fáil ar shuíomh gréasáin a mbeidh rochtain ag an bpobal air;

  The Commission shall make the adopted measures available on a publicly accessible website;

  Directive (EU) 2017/2109 of the European Parliament and of the Council of 15 November 2017 amending Council Directive 98/41/EC on the registration of persons sailing on board passenger ships operating to or from ports of the Member States of the Community and Directive 2010/65/EU of the European Parliament and of the Council on reporting formalities for ships arriving in and/or departing from ports of the Member States

 192. #1668103

  Más gá, glacfaidh na Ballstáit bearta iomchuí chun aon easnaimh arna sainaithint ag an measúnú neamhspleách a leigheas.

  If necessary, Member States shall take appropriate measures to remedy any shortcomings identified by the independent evaluation.

  Directive (EU) 2017/2397 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2017 on the recognition of professional qualifications in inland navigation and repealing Council Directives 91/672/EEC and 96/50/EC (Text with EEA relevance)

 193. #1670501

  Tabhair tuairisc ar na bearta a glacadh chun an caighdeán soláthair a chomhlíonadh chomh maith le haon chaighdeán soláthair méadaithe nó oibleagáid bhreise, arna bhforchur ar mhaithe le slándáil an tsoláthair gáis:

  Describe the measures adopted in order to comply with the supply standard as well as with any increased supply standard or additional obligation imposed for reasons of security of gas supply:

  Regulation (EU) 2017/1938 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2017 concerning measures to safeguard the security of gas supply and repealing Regulation (EU) No 994/2010 (Text with EEA relevance. )

 194. #1672416

  déanfaidh sé faireachán ar a mhéid a chomhlíonann na soithí iascaireachta na bearta ábhartha caomhnaithe agus bainistithe arna nglacadh ag Coimisiún ICCAT.

  to monitor the fishing vessels' compliance with the relevant conservation and management measures adopted by the ICCAT Commission.

  Regulation (EU) 2017/2107 of the European Parliament and of the Council of 15 November 2017 laying down management, conservation and control measures applicable in the Convention area of the International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT), and amending Council Regulations (EC) No 1936/2001, (EC) No 1984/2003 and (EC) No 520/2007

 195. #1675763

  Déanfaidh na húdaráis phoiblí eile sin na húdaráis inniúla a chur ar an eolas go rialta faoi na bearta arna ndéanamh chun an Rialachán seo a chur i bhfeidhm.

  Those other public authorities shall regularly inform the competent authorities about the measures taken in the application of this Regulation.

  Regulation (EU) 2017/2394 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2017 on cooperation between national authorities responsible for the enforcement of consumer protection laws and repealing Regulation (EC) No 2006/2004 (Text with EEA relevance)

 196. #1680301

  Beidh bearta den sórt sin i gcomhréir le gníomhartha arna nglacadh de bhun iar-Airteagal 11b(7) mar a bhí sé i bhfeidhm roimh an 8 Aibreán 2018.

  Such measures shall be consistent with acts adopted pursuant to former Article 11b(7) as in force before 8 April 2018.

  Directive (EU) 2018/410 of the European Parliament and of the Council of 14 March 2018 amending Directive 2003/87/EC to enhance cost-effective emission reductions and low-carbon investments, and Decision (EU) 2015/1814 (Text with EEA relevance. )

 197. #1682223

  Ba cheart do na Ballstáit tuairisciú ar na bearta sin i dtuarascálacha seiceála cáilíochta, a ghabhann le sonraí maidir le hathchúrsáil dramhaíola arna dtuairisciú chuig an gCoimisiún.

  Member States should report on such measures in the quality check reports accompanying the data on waste recycling which they report to the Commission.

  Directive (EU) 2018/851 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 amending Directive 2008/98/EC on waste (Text with EEA relevance)

 198. #1684160

  Déanfaidh na húdaráis náisiúnta bearta chun na foinsí sonraí a úsáidtear a chomhordú agus chun cáilíocht an staidrimh arna tharchur chuig Eurostat a áirithiú.

  The national authorities shall take measures for the coordination of the data sources used and to ensure the quality of the statistics transmitted to Eurostat.

  Regulation (EU) 2018/643 of the European Parliament and of the Council of 18 April 2018 on rail transport statistics

 199. #1686918

  Bearta idirthréimhseacha a bhaineann leis an gcéad aitheantas arna dhéanamh ag na húdaráis rialaithe agus ag na comhlachtaí rialaithe

  Transitional measures relating to the first recognition of control authorities and control bodies

  Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on organic production and labelling of organic products and repealing Council Regulation (EC) No 834/2007

 200. #1688766

  D'fhéadfadh tarraingt siar nó fionraí an chineálcheadaithe, fíneálacha nó bearta eile arna nglacadh de bhun Airteagal 84 a bheith ar na bearta sin.

  Those measures may include the withdrawal or suspension of the type-approval, fines or other measures adopted pursuant to Article 84.

  Regulation (EU) 2018/858 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on the approval and market surveillance of motor vehicles and their trailers, and of systems, components and separate technical units intended for such vehicles, amending Regulations (EC) No 715/2007 and (EC) No 595/2009 and repealing Directive 2007/46/EC (Text with EEA relevance.)

 201. #1692653

  na bearta maolúcháin i dtaca le héanlaith mhara arna n-úsáid ag gach soitheach iascaireachta a raibh a mbratach ar foluain acu agus a bhí ag iascaireacht i Limistéar Choinbhinsiún SPRFMO;

  the seabird mitigation measures used by each fishing vessel flying their flag and fishing in the SPRFMO Convention Area;

  Regulation (EU) 2018/975 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2018 laying down management, conservation and control measures applicable in the South Pacific Regional Fisheries Management Organisation (SPRFMO) Convention Area

 202. #1699680

  Ba cheart do na Ballstáit a bheith ar an eolas faoi thorthaí na meastóireachta agus an dul chun cinn maidir le bearta arna gcistiú.

  Member States should be informed of the evaluation results and progress in the funded actions.

  Regulation (EU) 2018/1092 of the European Parliament and of the Council of 18 July 2018 establishing the European Defence Industrial Development Programme aiming at supporting the competitiveness and innovation capacity of the Union's defence industry

 203. #1699740

  Bearta dá dtagraítear i bpointe (b) de mhír 1, beidh siad bunaithe ar na ceanglais choiteanna arna gcomhaontú go comhpháirteach ag dhá Bhallstát ar a laghad.

  Actions as referred to in point (b) of paragraph 1 shall be based on common requirements jointly agreed by at least two Member States.

  Regulation (EU) 2018/1092 of the European Parliament and of the Council of 18 July 2018 establishing the European Defence Industrial Development Programme aiming at supporting the competitiveness and innovation capacity of the Union's defence industry

 204. #1708784

  Glacfaidh na Ballstáit bearta iomchuí, comhréireacha chun a áirithiú nach mbeidh seirbhísí meán closamhairc arna soláthar ag soláthraithe seirbhíse meán forleagtha chun críocha tráchtála ná modhnaithe gan toiliú sainráite na soláthraithe sin.

  Member States shall take appropriate and proportionate measures to ensure that audiovisual media services provided by media service providers are not, without the explicit consent of those providers, overlaid for commercial purposes or modified.

  Directive (EU) 2018/1808 of the European Parliament and of the Council of 14 November 2018 amending Directive 2010/13/EU on the coordination of certain provisions laid down by law, regulation or administrative action in Member States concerning the provision of audiovisual media services (Audiovisual Media Services Directive) in view of changing market realities

 205. #1710151

  bearta arna nglacadh ag na Ballstáit ar mhaithe leis an ord poiblí agus an tslándáil phoiblí agus ar mhaithe leis an gcosaint;

  actions taken by Member States for public order and public security purposes and for defence;

  Directive (EU) 2018/1972 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 establishing the European Electronic Communications Code (Recast)Text with EEA relevance.

 206. #1714513

  Ba cheart do na bearta sin, más iomchuí, a bheith comhsheasmhach le creataí náisiúnta beartais na mBallstát arna mbunú de bhun Threoir 2014/94/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle.

  Such measures should, if appropriate, be consistent with Member States' national policy frameworks established pursuant to Directive 2014/94/EU of the European Parliament and of the Council.

  Directive (EU) 2018/2002 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 amending Directive 2012/27/EU on energy efficiency (Text with EEA relevance.)

 207. #1714832

  Áiritheoidh na Ballstáit go gcomhlíonfar na ceanglais seo a leanas do na bearta beartais arna nglacadh de bhun Airteagal 7b agus Airteagal 20(6):

  Member States shall ensure that the following requirements for policy measures taken pursuant to Article 7b and Article 20(6) are met:

  Directive (EU) 2018/2002 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 amending Directive 2012/27/EU on energy efficiency (Text with EEA relevance.)

 208. #1716052

  bearta na Gníomhaireachta maidir le heitiltí os cionn limistéar ina bhfuil coinbhleacht, arna gcur i bhfeidhm i gcomhréir le Airteagal 88(3);

  measures of the Agency concerning flights above conflict zones applied in accordance with Article 88(3);

  Regulation (EU) 2018/1139 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2018 on common rules in the field of civil aviation and establishing a European Union Aviation Safety Agency, and amending Regulations (EC) No 2111/2005, (EC) No 1008/2008, (EU) No 996/2010, (EU) No 376/2014 and Directives 2014/30/EU and 2014/53/EU of the European Parliament and of the Council, and repealing Regulations (EC) No 552/2004 and (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of the Council and Council Regulation (EEC) No 3922/91 (Text with EEA relevance.)

 209. #1722304

  coimeádfaidh sé taifid inmheánacha ar sháruithe ar an Rialachán seo agus ar na bearta arna ndéanamh i gcomhréir le hAirteagal 58(2);

  keep internal records of infringements of this Regulation and of measures taken in accordance with Article 58(2);

  Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data, and repealing Regulation (EC) No 45/2001 and Decision No 1247/2002/ECText with EEA relevance.

 210. #1731412

  an méid coigiltis arna bhaint amach le bearta beartais atá dírithe ar an mbochtaineacht fuinnimh a mhaolú i gcomhréir le hAirteagal 7(11) de Threoir 2012/27/AE;

  the amount of savings achieved by policy measures aimed at alleviation of energy poverty in line with Article 7(11) of Directive 2012/27/EU;

  Regulation (EU) 2018/1999 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 on the Governance of the Energy Union and Climate Action, amending Regulations (EC) No 663/2009 and (EC) No 715/2009 of the European Parliament and of the Council, Directives 94/22/EC, 98/70/EC, 2009/31/EC, 2009/73/EC, 2010/31/EU, 2012/27/EU and 2013/30/EU of the European Parliament and of the Council, Council Directives 2009/119/EC and (EU) 2015/652 and repealing Regulation (EU) No 525/2013 of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance.)

 211. #1732308

  Tugann an Coimisiún dá aire an téacs atá in Airteagal 11 arna chomhaontú ag Parlaimint na hEorpa agus ag an gComhairle maidir le bearta eatramhacha.

  The Commission takes note of the text of Article 11 agreed by the European Parliament and the Council on interim measures.

  Directive (EU) 2019/1 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 to empower the competition authorities of the Member States to be more effective enforcers and to ensure the proper functioning of the internal market (Text with EEA relevance.)

 212. #1734944

  Beidh bearta arna nglacadh ag na Ballstáit ar bhonn mhír 7 comhréireach agus beidh údar cuí leo.

  Measures adopted by the Member States on the basis of paragraph 7 shall be proportionate and justified.

  Regulation (EU) 2019/6 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 on veterinary medicinal products and repealing Directive 2001/82/EC (Text with EEA relevance)

 213. #1742056

  D'fhéadfadh tarraingt siar nó fionraí an chineálcheadaithe, fíneálacha, nó bearta eile arna nglacadh de bhun Airteagal 89 a bheith ar na bearta sin.

  Those measures may include withdrawal or suspension of the type-approval, fines, or other measures adopted pursuant to Article 89.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the approval and market surveillance of motor vehicles and their trailers, and of systems, components and separate technical units intended for such vehicles

 214. #1746473

  Airteagal 50 Nós imeachta um fhógra a thabhairt agus nós imeacht um agóid a dhéanamh maidir le bearta sriantacha arna ndéanamh ar an leibhéal náisiúnta

  Article 50 Notification and objection procedures related to restrictive measures taken at national level

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the approval and market surveillance of motor vehicles and their trailers, and of systems, components and separate technical units intended for such vehicles

 215. #1747090

  1.Déanfaidh na húdaráis náisiúnta an Coimisiún agus na Ballstáit eile a chur ar an eolas gan mhoill faoi na bearta sriantacha arna ndéanamh i gcomhréir le hAirteagal 49(1) agus (5).

  1.The national authorities shall inform the Commission and the other Member States without delay of the restrictive measures taken in accordance with Article 49(1) and (5).

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the approval and market surveillance of motor vehicles and their trailers, and of systems, components and separate technical units intended for such vehicles

 216. #1748257

  Tabharfaidh na Ballstáit fógra láithreach don Choimisiún ð agus do na Ballstáit eile ï faoi aon mhodhnú a dhéantar ar na bearta arna nglacadh de bhun mhír 1 freisin.

  Member States shall also immediately notify the Commission ð and the other Member States ï of any modifications to measures adopted pursuant to paragraph 1.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL setting up a Union regime for the control of exports, transfer, brokering, technical assistance and transit of dual-use items (recast)

 217. #1760350

  Costais a bhaineann leis na bearta forfheidhmiúcháin in aghaidh trustaí a dhéanann na húdaráis iomaíochta náisiúnta (costais vs. méid na bhfíneálacha arna ngearradh).

  Cost of NCAs' antitrust enforcement activity (costs vs. amount of fines imposed).

  Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL to empower the competition authorities of the Member States to be more effective enforcers and to ensure the proper functioning of the internal market

 218. #1762201

  nósanna imeachta a bhaineann le faireachán agus meastóireacht a dhéanamh ar na bearta arna mbeartú leis an Rialachán seo;

  procedures relating to monitoring and evaluation of the measures proposed in this Regulation;

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on establishing a framework for interoperability between EU information systems (borders and visa) and amending Council Decision 2004/512/EC, Regulation (EC) No 767/2008, Council Decision 2008/633/JHA, Regulation (EU) 2016/399 and Regulation (EU) 2017/2226

 219. #1764489

  nósanna imeachta a bhaineann le faireachán agus meastóireacht a dhéanamh ar na bearta arna mbeartú leis an Rialachán seo;

  procedures relating to monitoring and evaluation of the measures proposed in this Regulation;

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on establishing a framework for interoperability between EU information systems (police and judicial cooperation, asylum and migration)

 220. #1768411

  bearta arb é is aidhm dóibh dul i ngleic leis an mbréagaisnéis arna scaipeadh d’aon ghnó;

  measures aimed at combatting intentional disinformation spread;

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the Digital Europe programme for the period 2021-2027

 221. #1768626

  –Leanúnachas sna bearta simpliúcháin arna gcur i bhfeidhm maidir le Fís 2020 agus ar thuig rannpháirtithe iad amhail struchtúr an chláir trí cholún, an tsamhail chistithe shimplí agus an Tairseach do Rannpháirtithe;

  –Continuity in the simplification measures applied to Horizon 2020 which were appreciated by participants, such as the three-pillar programme structure, the simple funding model and the Participant Portal;

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing Horizon Europe – the Framework Programme for Research and Innovation, laying down its rules for participation and dissemination

 222. #1773008

  Déanfaidh na Ballstáit na bearta is gá freisin chun a áirithiú nach gceadófar tras-fhóirdheontais idir na gníomhaíochtaí arna ndéanamh i ról an tsoláthraí seirbhíse dolaí agus gníomhaíochtaí eile.

  Member States shall also take the measures necessary to ensure that cross subsidies between the activities performed in the role of toll service provider and other activities are not allowed.

  Directive (EU) 2019/520 of the European Parliament and of the Council of 19 March 2019 on the interoperability of electronic road toll systems and facilitating cross-border exchange of information on the failure to pay road fees in the Union (Text with EEA relevance.)

 223. #1773186

  Déanfaidh na Ballstáit na bearta is gá chun a áirithiú nach mbainfear úsáid as sonraí pearsanta arna bpróiseáil faoin Treoir seo ach amháin chun na gcríoch seo a leanas:

  Member States shall take the measures necessary to ensure that personal data processed under this Directive are used only for the purposes of:

  Directive (EU) 2019/520 of the European Parliament and of the Council of 19 March 2019 on the interoperability of electronic road toll systems and facilitating cross-border exchange of information on the failure to pay road fees in the Union (Text with EEA relevance.)

 224. #1773739

  a éifeachtaí atá na bearta arna gcur chun feidhme ar an leibhéal náisiúnta ó thaobh dul i ngleic le cleachtais éagóracha trádála i slabhra an tsoláthair talmhaíochta agus bia;

  the effectiveness of the measures implemented at national level aimed at combating unfair trading practices in the agricultural and food supply chain;

  Directive (EU) 2019/633 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on unfair trading practices in business-to-business relationships in the agricultural and food supply chain

 225. #1777034

  Áirítear ar an bhfaisnéis sin uimhir aitheantais seachtrach agus ainm an tsoithigh iascaireachta, cineál agus suíomh an trealaimh chaillte, chomh maith leis na bearta arna ndéanamh chun an trealamh a aisghabháil.

  The information includes the external identification number and the name of the fishing vessel, the type and the position of lost gear as well as the measures that were undertaken to retrieve it.

  Directive (EU) 2019/883 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on port reception facilities for the delivery of waste from ships, amending Directive 2010/65/EU and repealing Directive 2000/59/EC (Text with EEA relevance)

 226. #1778883

  Féadfar a áireamh i bhfógraí den sórt sin bearta arna ndéanamh laistigh den chóras ginearálta slándála sóisialta.

  Such notifications may also include measures taken within the general social security system.

  Directive (EU) 2019/944 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 on common rules for the internal market for electricity and amending Directive 2012/27/EU (Text with EEA relevance.)

 227. #1779193

  tuarascáil bhliantúil a ullmhú ina leagfar amach na bearta arna ndéanamh chun an clár comhlíontachta a chur chun feidhme agus an tuarascáil sin a chur faoi bhráid an údaráis rialála;

  elaborating an annual report, setting out the measures taken in order to implement the compliance programme and submitting it to the regulatory authority;

  Directive (EU) 2019/944 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 on common rules for the internal market for electricity and amending Directive 2012/27/EU (Text with EEA relevance.)

 228. #1787460

  gníomhartha de chuid na Comhairle arna nglacadh de bhun rialachán ón gComhairle a bhaineann le bearta chun trádáil a chosaint de réir bhrí Airteagal 207 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh;

  acts of the Council adopted pursuant to a Council regulation concerning measures to protect trade within the meaning of Article 207 of the Treaty on the Functioning of the European Union,

  Regulation (EU, Euratom) 2019/629 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 amending Protocol No 3 on the Statute of the Court of Justice of the European Union

 229. #1788823

  Chun prionsabal na comhréireachta a chomhlíonadh, ba cheart bearta d'aon chineál a theorannú dá bhfuil riachtanach chun fritháireamh a dhéanamh ar an díobháil arna sainaithint.

  In order to comply with the principle of proportionality, measures of any kind should be confined to what is necessary to offset the injury identified.

  Regulation (EU) 2019/712 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on safeguarding competition in air transport, and repealing Regulation (EC) No 868/2004

 230. #1801771

  Ba cheart an tionchar ar an gcomhshaol a bheadh ag na bearta arna mbeartú atá dírithe ar an éileamh agus ar an soláthar a chur san áireamh.

  The environmental impact of demand-side and supply-side measures proposed should be taken into account.

  Regulation (EU) 2019/941 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 on risk-preparedness in the electricity sector and repealing Directive 2005/89/EC (Text with EEA relevance.)

 231. #1801965

  tabharfaidh sé tuairisc ar na bearta atá ceaptha na rioscaí arna sainaithint de bhun Airteagail 6 agus 7 a chosc nó ullmhú faoina gcoinne;

  describe the national measures designed to prevent or prepare for the risks identified pursuant to Articles 6 and 7;

  Regulation (EU) 2019/941 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 on risk-preparedness in the electricity sector and repealing Directive 2005/89/EC (Text with EEA relevance.)

 232. #1802146

  Cuirtear síos ar na bearta náisiúnta is gá chun na bearta réigiúnacha agus déthaobhacha arna gcomhaontú a chur chun feidhme agus a fhorfheidhmiú;

  Describe the national measures necessary to implement and enforce the regional and bilateral measures agreed;

  Regulation (EU) 2019/941 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 on risk-preparedness in the electricity sector and repealing Directive 2005/89/EC (Text with EEA relevance.)

 233. #1803032

  Ba cheart ceangal a bheith ar na Ballstáit bearta a ghlacadh chun deireadh a chur le saobhadh arna aithint, agus ba cheart amlíne a áireamh do chur chun feidhme na mbeart.

  Member States should be required to adopt measures to eliminate the identified distortions, and should adopt a timeline for their implementation.

  Regulation (EU) 2019/943 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 on the internal market for electricity (Text with EEA relevance.)

 234. #1803556

  féinghiniúint, stóráil fuinnimh, bearta atá dírithe ar an éileamh agus éifeachtúlacht fuinnimh a chumasú trí bhearta a ghlacadh chun aon saobhadh rialála arna sainaithint a dhíothú;

  enabling self-generation, energy storage, demand side measures and energy efficiency by adopting measures to eliminate any identified regulatory distortions;

  Regulation (EU) 2019/943 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 on the internal market for electricity (Text with EEA relevance.)

 235. #1804801

  iarmhairtí bitheolaíocha agus socheacnamaíocha na gcásanna bainistíochta malartacha, lena n-áirítear rialú ionchuir/aschuir agus/nó bearta teicniúla, arna moladh ag páirtithe conarthacha CGIM;

  the biological and socio-economic effects of alternative management scenarios, including input/output control and/or technical measures, as proposed by the contracting parties to the GFCM;

  Regulation (EU) 2019/982 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 amending Regulation (EU) No 1343/2011 on certain provisions for fishing in the GFCM (General Fisheries Commission for the Mediterranean) Agreement area

 236. #1804831

  éifeachtaí socheacnamaíocha na gcásanna bainistithe malartacha, lena n-áirítear rialú ionchuir/aschuir agus/nó bearta teicniúla, arna sainaithint ag CGIM agus/nó ag na páirtithe conarthacha;

  the socioeconomic effects of alternative management scenarios, including input/output control and/or technical measures, as identified by the GFCM and/or contracting parties;

  Regulation (EU) 2019/982 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 amending Regulation (EU) No 1343/2011 on certain provisions for fishing in the GFCM (General Fisheries Commission for the Mediterranean) Agreement area

 237. #1804890

  I gcás ina mbeidh sárú braite le linn cigireachta, déanfar na bearta agus an obair leantach a dhéanann an Ballstát brataí a fhógairt don Choimisiún nó don chomhlacht arna ainmniú aige.

  In the event that an infringement has been detected during an inspection, the actions and follow-up taken by the flag Member State shall be notified to the Commission or a body designated by it.

  Regulation (EU) 2019/982 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 amending Regulation (EU) No 1343/2011 on certain provisions for fishing in the GFCM (General Fisheries Commission for the Mediterranean) Agreement area

 238. #1810256

  bearta arna mbunú ag an mBord Bainistíochta a chur chun feidhme chun Rialachán (AE) 2018/1725 a bheith á chur i bhfeidhm ag an Údarás;

  implementing measures established by the Management Board for the application of Regulation (EU) 2018/1725 by the Authority;

  Regulation (EU) 2019/1149 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 establishing a European Labour Authority, amending Regulations (EC) No 883/2004, (EU) No 492/2011, and (EU) 2016/589 and repealing Decision (EU) 2016/344 (Text with relevance for the EEA and for Switzerland)

 239. #1812382

  Ba cheart forbairtí margaidh a chur san áireamh sa mheastóireacht agus ba cheart a mheasúnú inti ar chuir na bearta arna dtabhairt isteach feabhas ar dháileadh trasteorann gnóthas comhinfheistíochta.

  The evaluation should take account of market developments and assess whether the measures introduced have improved the cross-border distribution of collective investment undertakings.

  Regulation (EU) 2019/1156 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on facilitating cross-border distribution of collective investment undertakings and amending Regulations (EU) No 345/2013, (EU) No 346/2013 and (EU) No 1286/2014 (Text with EEA relevance.)

 240. #1814981

  Beidh d’aidhm ag bearta arna nglacadh de bhun mhír 4 den Airteagal seo an sprioc a leagtar amach i bpointe (b) d’Airteagal 4(1) a bhaint amach.

  Measures adopted pursuant to paragraph 4 of this Article shall aim at achieving the target set out in point (b) of Article 4(1).

  Regulation (EU) 2019/1241 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on the conservation of fisheries resources and the protection of marine ecosystems through technical measures, amending Council Regulations (EC) No 1967/2006, (EC) No 1224/2009 and Regulations (EU) No 1380/2013, (EU) 2016/1139, (EU) 2018/973, (EU) 2019/472 and (EU) 2019/1022 of the European Parliament and of the Council, and repealing Council Regulations (EC) No 894/97, (EC) No 850/98, (EC) No 2549/2000, (EC) No 254/2002, (EC) No 812/2004 and (EC) No 2187/2005

 241. #1814991

  Beidh d’aidhm ag bearta arna nglacadh de bhun mhír 2 agus mhír 3 den Airteagal seo an sprioc a leagtar amach i bpointe (c) d’Airteagal 4(1) a bhaint amach.

  Measures adopted pursuant to paragraphs 2 and 3 of this Article shall aim at achieving the target set out in point (c) of Article 4(1).

  Regulation (EU) 2019/1241 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on the conservation of fisheries resources and the protection of marine ecosystems through technical measures, amending Council Regulations (EC) No 1967/2006, (EC) No 1224/2009 and Regulations (EU) No 1380/2013, (EU) 2016/1139, (EU) 2018/973, (EU) 2019/472 and (EU) 2019/1022 of the European Parliament and of the Council, and repealing Council Regulations (EC) No 894/97, (EC) No 850/98, (EC) No 2549/2000, (EC) No 254/2002, (EC) No 812/2004 and (EC) No 2187/2005

 242. #1818964

  Ba cheart do na Ballstáit bearta a dhéanamh chun aghaidh a thabhairt ar aon easnaimh arna sainaithint sa mheasúnú sin.

  Member States should take measures to address any deficiencies identified in that assessment.

  Regulation (EU) 2019/1896 of the European Parliament and of the Council of 13 November 2019 on the European Border and Coast Guard and repealing Regulations (EU) No 1052/2013 and (EU) 2016/1624

 243. #1819637

  Cuirfidh an lárionad náisiúnta comhordúcháin an Ghníomhaireacht ar an eolas go tráthrialta faoi na bearta arna ndéanamh ar an leibhéal náisiúnta de bhun phointí (c) agus (d) de mhír 1.

  The national coordination centres shall regularly inform the Agency of the measures taken at national level pursuant to points (c) and (d) of paragraph 1.

  Regulation (EU) 2019/1896 of the European Parliament and of the Council of 13 November 2019 on the European Border and Coast Guard and repealing Regulations (EU) No 1052/2013 and (EU) 2016/1624

 244. #1821097

  Má bhíonn toradh neamh-inghlactha ar na bearta, féadfaidh baill foirne reachtúla arna n-imscaradh mar bhaill de na foirne an beart a tharscaoileadh.

  Where the measures lead to an unacceptable result, statutory staff deployed as members of the teams may waive the measure.

  Regulation (EU) 2019/1896 of the European Parliament and of the Council of 13 November 2019 on the European Border and Coast Guard and repealing Regulations (EU) No 1052/2013 and (EU) 2016/1624

 245. #1823302

  Cuirfidh na Ballstáit faisnéis chomhiomlán maidir leis na smachtbhannaí riaracháin uile agus maidir le bearta riaracháin eile arna bhforchur de bhun Airteagal 42 ar fáil do ÚEUM ar bhonn bliantúil.

  Member States shall provide ESMA with aggregated information regarding all administrative sanctions and other administrative measures imposed pursuant to Article 42 on an annual basis.

  Regulation (EU) 2019/2175 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2019 amending Regulation (EU) No?1093/2010 establishing a European Supervisory Authority (European Banking Authority), Regulation (EU) No?1094/2010 establishing a European Supervisory Authority (European Insurance and Occupational Pensions Authority), Regulation (EU) No?1095/2010 establishing a European Supervisory Authority (European Securities and Markets Authority), Regulation (EU) No?600/2014 on markets in financial instruments, Regulation (EU) 2016/1011 on indices used as benchmarks in financial instruments and financial contracts or to measure the performance of investment funds, and Regulation (EU) 2015/847 on information accompanying transfers of funds (Text with EEA relevance) (Text with EEA relevance)

 246. #1825229

  Déanfaidh an Coimisiún a fhíorú go bhfuil na bearta arna maoiniú as buiséad ginearálta an Aontais Eorpaigh á gcur i gcrích i gceart agus i gcomhréir le forálacha an Chinnidh seo.

  The Commission shall verify that the measures financed from the general budget of the European Union are being carried out correctly and in compliance with the provisions of this Decision.

  Decision (EU) 2020/263 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2020 on computerising the movement and surveillance of excise goods (recast)

 247. #1831395

  Ba cheart go ndéanfar na bearta sin arna iarraidh sin do Bhallstáit chun míshocracht mhór na margaí lena mbaineann a sheachaint.

  They should be taken at the request of Member States in order to avoid serious disruption on the markets concerned.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a common organisation of agricultural markets and on specific provisions for certain agricultural products (Single CMO Regulation)

 248. #1832133

  Déanfar na bearta dá bhforáiltear sa chéad fhomhír de mhír 1 arna iarraidh sin don Bhallstát nó do na Ballstáit lena mbaineann.

  The measures provided for in the first subparagraph of paragraph 1 shall be taken at the request of the Member State(s) concerned.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a common organisation of agricultural markets and on specific provisions for certain agricultural products (Single CMO Regulation)

 249. #1832578

  Beidh feidhm freisin ag an dualgas tuairiscithe dá dtagraítear in Airteagal 227(3) maidir leis na cinntí nó leis na bearta arna ndéanamh ag na Ballstáit i gcomhréir leis an Airteagal seo.

  The reporting obligation referred to in Article 227(3) shall also apply in respect of the decisions or actions taken by the Member States in accordance with this Article.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a common organisation of agricultural markets and on specific provisions for certain agricultural products (Single CMO Regulation)

 250. #1833066

  Eiseofar bearta arna maoiniú ón gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe i gcomhréir le Rialachán (CE) Uimh. 1698/2005 ón gclár beachadóireachta.

  Measures financed from the European Agricultural Fund for Rural Development in accordance with Regulation (EC) No 1698/2005 shall be excluded from the apiculture programme.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a common organisation of agricultural markets and on specific provisions for certain agricultural products (Single CMO Regulation)

 251. #1833959

  Déanfaidh an Coimisiún bearta cosanta an Aontais arna nglacadh de bhun mhír 3 a chúlghairm nó a leasú trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme.

  Union safeguard measures adopted pursuant to paragraph 3 shall be revoked or amended by the Commission by means of implementing acts.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a common organisation of agricultural markets and on specific provisions for certain agricultural products (Single CMO Regulation)

 252. #1834718

  Ní féidir leis na bearta arna nglacadh de bhun Roinn II agus Roinn III teacht i bhfeidhm mura gcomhlíontar na coinníollacha seo a leanas:

  The measures taken pursuant to Sections II and III may take effect only if the following conditions are met:

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a common organisation of agricultural markets and on specific provisions for certain agricultural products (Single CMO Regulation)

 253. #1835608

  Féadfaidh na bearta arna nglacadh de bhun mhír 1 a bheith in aon cheann de na foirmeacha seo a leanas:

  The measures adopted pursuant to paragraph 1 may take any of the following forms:

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the access of third-country goods and services to the Union’s internal market in public procurement and procedures supporting negotiations on access of Union goods and services to the public procurement markets of third countries

 254. #1835611

  Féadfar bearta arna nglacadh de bhun mhír 1 a theorannú don mhéid seo a leanas go háirithe:

  Measures adopted pursuant to paragraph 1 may in particular be limited to:

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the access of third-country goods and services to the Union’s internal market in public procurement and procedures supporting negotiations on access of Union goods and services to the public procurement markets of third countries

 255. #1839218

  Ba cheart na bearta sin a dhéanamh arna iarraidh sin do Bhallstáit chun míshocracht mhór na margaí a sheachaint.

  They should be taken at the request of Member States in order to avoid serious disruption on the markets.

  NoDG-2013-02013R1308_EN-GA-DWN

 256. #1839512

  na straitéisí náisiúnta nó réigiúnacha arna dtarraingt suas ag na Ballstáit, lena n-áirítear na bearta tionlacain i gcás inarb infheidhme;

  the drawing up of the national or regional strategies by Member States, including accompanying measures where applicable;

  NoDG-2013-02013R1308_EN-GA-DWN

 257. #1849274

  Bearta idirthréimhseacha a bhaineann le hiarratais ó thríú tíortha arna gcur isteach faoi Airteagal 33(2) de Rialachán (CE) Uimh. 834/2007

  Transitional measures relating to applications from third countries submitted under Article 33(2) of Regulation (EC) No 834/2007

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on organic production and labelling of organic products, amending Regulation (EU) No XXX/XXX of the European Parliament and of the Council [Official controls Regulation] and repealing Council Regulation (EC) No 834/2007

 258. #1853687

  aon saincheisteanna a dhéanann difear d'fheidhmíocht an Phlean Straitéisigh faoi CBT agus na bearta arna ndéanamh chun aghaidh a thabhairt ar na saincheisteanna sin;

  any issues that affect the performance of the CAP Strategic Plan and the actions taken to address those issues;

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing rules on support for strategic plans to be drawn up by Member States under the Common agricultural policy (CAP Strategic Plans) and financed by the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) and by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and repealing Regulation (EU) No 1305/2013 of the European Parliament and of the Council and Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council

 259. #1854309

  Ba cheart do na bearta sin a bheith bunaithe ar na himchlúdaigh airgeadais arna socrú i gcomhréir leis an gComhaontú Idirinstitiúideach an [...][COM(2018) 322 final – Rialachán CAI].

  Those measures should therefore be based on the financial envelopes fixed in accordance with the Interinstitutional Agreement of […] [COM(2018) 322 final- MFF Regulation].

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the financing, management and monitoring of the common agricultural policy and repealing Regulation (EU) No 1306/2013

 260. #1856455

  Na suimeanna arna leithdháileadh do gach bliain airgeadais chun na bearta dá bhforáiltear i gCaibidil III a mhaoiniú, ní fhéadfaidh siad na méideanna seo a leanas a shárú:

  The sums for each financial year to finance the measures provided for in Chapter III may not exceed the following amounts:

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulations (EU) No 1308/2013 establishing a common organisation of the markets in agricultural products, (EU) No 1151/2012 on quality schemes for agricultural products and foodstuffs, (EU) No 251/2014 on the definition, description, presentation, labelling and the protection of geographical indications of aromatised wine products, (EU) No 228/2013 laying down specific measures for agriculture in the outermost regions of the Union and (EU) No 229/2013 laying down specific measures for agriculture in favour of the smaller Aegean islands

 261. #298961

  Maidir le Rialachán (CE) Uimh. 1013/2006, ba cheart go dtabharfaí de chumhacht don Choimisiún na hiarscríbhinní arna leagan síos in Airteagal 58 de Rialachán (CE) Uimh. 1013/2006 a leasú agus bearta áirithe breise arna leagan síos in Airteagal 59 de Rialachán (CE) Uimh. 1013/2006 a ghlacadh.

  As regards Regulation (EC) No 1013/2006, the Commission should be empowered to amend the annexes as laid down in Article 58 of Regulation (EC) No 1013/2006 and to adopt certain additional measures as laid down in Article 59 of Regulation (EC) No 1013/2006.

  Regulation (EC) No 219/2009 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2009 adapting a number of instruments subject to the procedure referred to in Article 251 of the Treaty to Council Decision 1999/468/EC with regard to the regulatory procedure with scrutiny

 262. #307684

  Nuair is léir gur dócha go mbainfeadh riosca tromchúiseach do shláinte an duine nó do shláinte ainmhithe, nó don chomhshaol, le substaint ghníomhach, le teorantóir, le sineirgíoch nó le comhfhoirmleach formheasta nó le táirge cosanta plandaí arna údarú i gcomhréir leis an Rialachán seo, agus nuair is léir nach féidir riosca den sórt sin a shrianadh go sásúil trí bhearta arna ndéanamh ag an mBallstát/na Ballstáit lena mbaineann, déanfar bearta láithreach chun úsáid agus/nó díol na substainte sin nó an táirge sin a shrianadh nó a thoirmeasc i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin dá dtagraítear in Airteagal 79(3), ar thionscnamh an Choimisiúin féin nó arna iarraidh sin do Bhallstát.

  Where it is clear that an approved active substance, safener, synergist or co-formulant or a plant protection product which has been authorised in accordance with this Regulation is likely to constitute a serious risk to human or animal health or the environment, and that such risk cannot be contained satisfactorily by means of measures taken by the Member State(s) concerned, measures to restrict or prohibit the use and/or sale of that substance or product shall be taken immediately in accordance with the regulatory procedure referred to in Article 79(3), either at the own initiative of the Commission or at the request of a Member State.

  Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 concerning the placing of plant protection products on the market and repealing Council Directives 79/117/EEC and 91/414/EEC

 263. #310521

  1. Ar bhonn na gcritéar dá dtagraítear i bpointe (b) d’Airteagal 9(2), glacfaidh an Coimisiún bearta sonracha i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin dá dtagraítear in Airteagal 16(3), chun rochtain ar fhaisnéis arna táirgeadh ag seirbhísí GMES agus ar shonraí arna mbailiú trí bhonneagar tiomnaithe GMES a shrianadh.

  1. On the basis of the criteria referred to in point (b) of Article 9(2), the Commission shall adopt specific measures in accordance with the regulatory procedure referred to in Article 16(3), for restricting access to the information produced by GMES services and data collected through the GMES dedicated infrastructure.

  Regulation (EU) No 911/2010 of the European Parliament and of the Council of 22 September 2010 on the European Earth monitoring programme (GMES) and its initial operations (2011 to 2013)

 264. #312714

  Chuige sin, déanfaidh siad na bearta is gá chun cosc a chur ar aon staid ina bhféadfaí freagracht an Choimisiúin as cur chun feidhme an bhuiséid arna fho-tharmligean chucu a chur i mbaol chomh maith le cosc a chur ar aon choimhlint tosaíochtaí ar dóigh di tionchar a bheith aici ar chur chun feidhme na gcúraimí bainistíochta airgeadais arna bhfo-tharmligean chucu.

  To this effect, they shall take the measures necessary to prevent any situation susceptible to put at stake the responsibility of the Commission for the implementation of the budget sub-delegated to them as well as any conflict of priorities which is likely to have an impact on the implementation of the financial management tasks sub-delegated to them.

  Regulation (EU, Euratom) No 1081/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 amending Council Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002 on the Financial Regulation applicable to the general budget of the European Communities, as regards the European External Action Service

 265. #313773

  (d) an éifeachtacht agus méid an chóineasaithe a bhaintear amach i ndáil le forfheidhmiú na bhforálacha arna nglacadh le linn dlí an Aontais a chur chun feidhme, lena n-áirítear na bearta riaracháin agus na smachtbhannaí arna bhforchur ar dhaoine freagracha i gcás nach ndéantar na forálacha sin a chomhlíonadh.

  (d) the effectiveness and the degree of convergence reached with regard to the enforcement of the provisions adopted in the implementation of Union law, including the administrative measures and sanctions imposed against persons responsible where those provisions have not been complied with.

  Regulation (EU) No 1093/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Banking Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/78/EC

 266. #314899

  (d) an éifeachtacht agus méid an chóineasaithe a bhaintear amach i ndáil le forfheidhmiú na bhforálacha arna nglacadh le linn dlí an Aontais a chur chun feidhme, lena n-áirítear na bearta riaracháin agus na smachtbhannaí arna bhforchur ar dhaoine freagracha i gcás nach ndéantar na forálacha sin a chomhlíonadh.

  (d) the effectiveness and the degree of convergence reached with regard to the enforcement of the provisions adopted in the implementation of Union law, including the administrative measures and sanctions imposed against persons responsible where those provisions have not been complied with.

  Regulation (EU) No 1094/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Insurance and Occupational Pensions Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/79/EC

 267. #315998

  (d) an éifeachtacht agus méid an chóineasaithe a bhaintear amach i ndáil le forfheidhmiú na bhforálacha arna nglacadh le linn dlí an Aontais a chur chun feidhme, lena n-áirítear na bearta riaracháin agus na smachtbhannaí arna bhforchur ar dhaoine freagracha i gcás nach ndéantar na forálacha sin a chomhlíonadh.

  (d) the effectiveness and the degree of convergence reached with regard to the enforcement of the provisions adopted in the implementation of Union law, including the administrative measures and sanctions imposed against persons responsible where those provisions have not been complied with.

  Regulation (EU) No 1095/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Securities and Markets Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/77/EC

 268. #316566

  (17) Ba cheart go n-áireofaí le dálaí urghnácha tubaistí nádúrtha amhail dóiteáin agus creathanna talún, ionsaithe sceimhlitheoireachta, cogaí agus coinbhleachtaí míleata nó coinbhleachtaí sibhialta armtha, éirí amach, coigistithe míleata nó mídhleathacha, coinbhleachtaí oibreachais, aon duine atá tinn, gortaithe nó marbh a thabhairt i dtír, oibríochtaí cuardaigh agus tarrthála ar muir nó ar uiscebhealaí intíre, bearta a bhfuil gá leo chun an comhshaol a chosaint, cinntí arna nglacadh ag comhlachtaí bainistithe tráchta nó ag údaráis chalafoirt, nó cinntí arna nglacadh ag na húdaráis inniúla maidir leis an ord poiblí agus maidir leis an tsábháilteacht, agus chun freastal ar riachtanais phráinneacha iompair, ach ní gá gurbh iad na nithe sin amháin a bheadh i gceist leis na dálaí sin.

  (17) Extraordinary circumstances should include, but not be limited to, natural disasters such as fires and earthquakes, terrorist attacks, wars and military or civil armed conflicts, uprisings, military or illegal confiscations, labour conflicts, landing any sick, injured or dead person, search and rescue operations at sea or on inland waterways, measures necessary to protect the environment, decisions taken by traffic management bodies or port authorities, or decisions by the competent authorities with regard to public order and safety as well as to cover urgent transport needs.

  Regulation (EU) No 1177/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 concerning the rights of passengers when travelling by sea and inland waterway and amending Regulation (EC) No 2006/2004

 269. #318187

  1. Faoin 15 Feabhra gach bhliain, cuirfidh na Ballstáit tuarascáil chuig an gCoimisiún nó chuig an gcomhlacht arna ainmniú ag an gCoimisiún maidir le stádas na n-imeachtaí a bhaineann le sáruithe ar na bearta caomhnaithe agus bainistithe arna nglacadh ag NEAFC, ar sáruithe iad a rinneadh i gcaitheamh na bliana féilire roimhe sin.

  1. By 15 February each year, Member States shall report to the Commission or the body designated by it on the status of the proceedings concerning infringements of the conservation and management measures adopted by NEAFC which were committed during the previous calendar year.

  Regulation (EU) No 1236/2010 of the European Parliament and of the Council of 15 December 2010 laying down a scheme of control and enforcement applicable in the area covered by the Convention on future multilateral cooperation in the North-East Atlantic fisheries and repealing Council Regulation (EC) No 2791/1999

 270. #318932

  Maidir leis na rialacha coiteanna atá leagtha síos i gComhaontú Idirinstitiúideach an 25 Bealtaine 1999, ar rialacha iad a bhaineann le himscrúduithe inmheánacha arna ndéanamh ag an Oifig Eorpach Fhrith-Chalaoise (OLAF) agus arb é atá iontu ná na bearta is gá chun reáchtáil réidh na n-imscrúduithe arna seoladh ag an Oifig a éascú, beidh siad infheidhme sa Pharlaimint, de bhun Chinneadh na Parlaiminte a ghabhann mar iarscríbhinn leis na Rialacha Nós Imeachta seo [4].

  The common rules laid down in the Interinstitutional Agreement of 25 May 1999 concerning internal investigations by the European Anti-Fraud Office (OLAF) comprising the measures needed to facilitate the smooth running of investigations conducted by the Office shall be applicable within Parliament, pursuant to the Parliament Decision annexed to these Rules of Procedure [4].

  Rules of Procedure — 7th parliamentary term — March 2011

 271. #319755

  I gcás ina bhfuil feidhm ag teorainneacha ama níos giorra (Airteagal 5a(5)(b) de Chinneadh 1999/468/CE ón gComhairle ag leagan síos na nósanna imeachta maidir le feidhmiú na gcumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don Choimisiún) agus i gcásanna práinne (Airteagal 5a(6) de Chinneadh 1999/468/CE), tosóidh an tréimhse ama don ghrinnscrúdú, mura rud é go ndéanann Cathaoirleach an choiste fhreagraigh agóid ina aghaidh, ón dáta a bhfaigheann an Pharlaimint an dréacht críochnaitheach de na bearta cur chun feidhme sna leaganacha teanga a cuireadh faoi bhráid chomhaltaí an coiste arna chur ar bun i gcomhréir le Cinneadh 1999/468/CE.

  Where shorter time limits apply (Article 5a(5)(b) of Council Decision 1999/468/EC laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission) and in cases of urgency (Article 5a(6) of Decision 1999/468/EC), the time for scrutiny shall, unless the Chair of the committee responsible objects, start to run from the date of receipt by Parliament of the final draft implementing measures in the language versions submitted to the members of the committee set up in accordance with Decision 1999/468/EC.

  Rules of Procedure — 7th parliamentary term — March 2011

 272. #331001

  Áiritheoidh sé nach ndéanfaidh aon ní ann difear do staid na mBallstát i ndáil leis an gCoinbhinsiún Eorpach, go háirithe i ndáil leis na Prótacail atá i gceangal leis, le bearta arna nglacadh ag na Ballstáit de mhaolú ar an gCoinbhinsiún Eorpach i gcomhréir le hAirteagal 15 de agus le forchoimeádais arna ndéanamh ag na Ballstáit maidir leis an gCoinbhinsiún Eorpach i gcomhréir le hAirteagal 57 de.

  It shall ensure that nothing therein affects the situation of Member States in relation to the European Convention, in particular in relation to the Protocols thereto, measures taken by Member States derogating from the European Convention in accordance with Article 15 thereof and reservations to the European Convention made by Member States in accordance with Article 57 thereof.

  Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community (2007)

 273. #339852

  Bearta arna nglacadh nó arna mbeartú ag údaráis inniúla ar bhonn rialacha náisiúnta teicniúla, ba cheart go mbeadh siad faoi réir an Rialacháin seo, sa mhéid nach mbaineann siad le cuspóirí Rialachán (CE) Uimh. 882/2004.

  However, measures taken or intended to be taken by competent authorities on the basis of national technical rules, insofar as they do not concern the objectives of Regulation (EC) No 882/2004, should be subject to this Regulation.

  Regulation (EC) No 764/2008 of the European Parliament and of the Council of 9 July 2008 laying down procedures relating to the application of certain national technical rules to products lawfully marketed in another Member State and repealing Decision No 3052/95/EC

 274. #345812

  comhairle a thabhairt do na Ballstáit aonair maidir le forbairt, bunú agus leathnú a gcuid córas chun faireachán a dhéanamh ar na bearta comhshaoil, arna iarraidh sin dóibh agus i gcás ina mbeidh sé sin i gcomhréir le clár oibre bliantúil na Gníomhaireachta, agus ar choinníoll nach ndéanann gníomhaíochtaí den sórt sin comhlíonadh na gcúraimí eile arna mbunú leis an Airteagal seo a chur i mbaol;

  to advise individual Member States, upon their request and where this is consistent with the Agency’s annual work programme, on the development, establishment and expansion of their systems for the monitoring of environmental measures, provided such activities do not endanger the fulfilment of the other tasks established by this Article;

  Regulation (EC) No 401/2009 of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the European Environment Agency and the European Environment Information and Observation Network

 275. #347088

  Maidir leis na bearta atá ceaptha chun eilimintí neamhriachtanacha den Rialachán seo a leasú, trína fhorlíonadh, agus a bhaineann leis an spriocdháta chun staidreamh a tharchur maidir le trádáil arna mhiondealú de réir saintréithe gnó dá dtagraítear in Airteagal 6(2) agus staidreamh a tharchur arna mhiondealú de réir airgeadra shonraiscthe dá dtagraítear in Airteagal 6(3), glacfar iad i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú agus dá dtagraítear in Airteagal 11(3).

  The measures designed to amend non-essential elements of this Regulation, by supplementing it, relating to the deadline for transmitting statistics on trade by business characteristics referred to in Article 6(2) and statistics on trade broken down by invoicing currency referred to in Article 6(3), shall be adopted in accordance with the regulatory procedure with scrutiny referred to in Article 11(3).

  Regulation (EC) No 471/2009 of the European Parliament and of the Council of 6 May 2009 on Community statistics relating to external trade with non-member countries and repealing Council Regulation (EC) No 1172/95

 276. #347586

  Maidir leis na sonraí faoi fhorbairt praghsanna do sheirbhísí fánaíochta guthghlaonna ar fud an Chomhphobail ó theacht i bhfeidhm Rialachán (CE) Uimh. 717/2007, lena n-áirítear go háirithe na sonraí arna mbailiú ag na húdaráis rialála náisiúnta agus arna dtuairisciú ar bhonn ráithiúil trí mheán an ERG, ní thugann siad dóthain fianaise lena thabhairt le fios gur dócha go mbeidh iomaíocht ar na leibhéil mhiondíola nó mhórdhíola inbhuanaithe ó mhí an Mheithimh 2010 ar aghaidh gan bearta rialála a bheith i bhfeidhm.

  Data on the development of prices for Community-wide voice roaming services since the entry into force of Regulation (EC) No 717/2007, including in particular those collected by national regulatory authorities and reported on a quarterly basis through the medium of the ERG, do not provide sufficient evidence to suggest that competition at the retail or wholesale levels is likely to be sustainable from June 2010 onwards in the absence of regulatory measures.

  Regulation (EC) No 544/2009 of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 amending Regulation (EC) No 717/2007 on roaming on public mobile telephone networks within the Community and Directive 2002/21/EC on a common regulatory framework for electronic communications networks and services

 277. #347864

  Déanfaidh monaróirí feithiclí agus innill a threalmhú ionas go mbeidh na comhpháirteanna ar dóigh dóibh difear a dhéanamh d’astaíochtaí arna ndearadh, arna ndéanamh agus arna gcóimeáil sa chaoi go bhféadfaidh an fheithicil nó an t-inneall, le linn gnáthúsáide, an Rialachán seo agus bearta cur chun feidhme an Rialacháin seo a chomhlíonadh.

  Manufacturers shall equip vehicles and engines so that the components likely to affect emissions are designed, constructed and assembled so as to enable the vehicle or engine, in normal use, to comply with this Regulation and its implementing measures.

  Regulation (EC) No 595/2009 of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 on type-approval of motor vehicles and engines with respect to emissions from heavy duty vehicles (Euro VI) and on access to vehicle repair and maintenance information and amending Regulation (EC) No 715/2007 and Directive 2007/46/EC and repealing Directives 80/1269/EEC, 2005/55/EC and 2005/78/EC

 278. #349721

  Dá bhrí sin, is iad na forálacha bunúsacha a bhaineann le sábháilteacht feithiclí agus le hastaíochtaí CO2 agus torainn ó bhoinn, agus na forálacha sin amháin, ba cheart a leagan síos leis an Rialachán seo agus, os a choinne sin, ba cheart na sonraíochtaí teicniúla a leagan síos le bearta cur chun feidhme arna nglacadh i gcomhréir le Cinneadh 1999/468/CE ón gComhairle an 28 Meitheamh 1999 lena leagtar síos na rialacha mionsonraithe maidir le feidhmiú na gcumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don Choimisiún [4].

  This Regulation should therefore lay down only fundamental provisions on vehicle safety and CO2 and noise emissions from tyres, whereas the technical specifications should be laid down by implementing measures adopted in accordance with Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission [4].

  Regulation (EC) No 661/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 concerning type-approval requirements for the general safety of motor vehicles, their trailers and systems, components and separate technical units intended therefor

 279. #432067

  77.—(1) Féadfaidh an tAire, tar éis dul i gcomhairle leis an nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil, rialacháin a dhéanamh lena gceanglófar ar údaráis bhóithre nó ar an Údarás oibreacha a dhéanamh nó cibé bearta eile is gá a dhéanamh chun éifeachtaí torainn ó thrácht ar bhóithre a mhaolú i leith cibé cineálacha bóthair phoiblí arna ndéanamh nó arna bhfeabhsú tar éis thosach feidhme an ailt seo agus a shonrófar sna rialacháin.

  77. --(1) The Minister may, after consultation with the Environmental Protection Agency, make regulations requiring road authorities or the Authority to carry out works or take such other measures as are necessary to mitigate the effects of road traffic noise in respect of such types of public road constructed or improved after the commencement of this section as are specified in the regulations.

  ROADS ACT, 1993

 280. #433777

  (9) I gcás ina mainníonn duine rialacháin arna ndéanamh faoin alt seo a chomhlíonadh, nó aon bhearta ceartaithe arna nglacadh faoi na rialacháin sin a dhéanamh, féadfaidh an tAire iarratas a dhéanamh chun cúirte dlínse inniúla, nó chun na hArd-Chúirte in aon chás, ar ordú lena gceanglófar na rialacháin a chomhlíonadh, nó bearta ceartaithe a dhéanamh.

  (9) Where a person fails to comply with regulations made under this section or take any corrective measures adopted under those regulations, the Minister may make an application to a court of competent jurisdiction, or to the High Court in any case, for an order requiring compliance with the regulations or the taking of the corrective measures.

  MERCHANT SHIPPING ACT 2010

 281. #457083

  Tar éis di forchoimeádas maidir le Coinbhinsiún Eorpach um Eiseachadadh 1957 a dhéanamh á rá nach ndeonóidh sí eiseachadadh daoine a iarrfar i dtaca le cion is inphionóis le pianbhreith saoil nó ordú coinneá la saoil, dearbhaíonn an Phortaingéil, nuair a iarrtar eiseachadadh i dtaca le cion is inphionóis le pianbhreith saoil nó ordú coinneála saoil, nach ndeonóidh sí an t-eiseachadadh, i gcomhlíonadh fhorálacha ábhartha Bhunreacht Phoblacht na Portaingéile mar atá arna léiriú ag Cúirt Bhunreachta, ach amháin más leor dar léi na forchinntithe arna dtabhairt ag an mBallstát iarrthach go ndéanfaidh sé bearta trócaire a chur ar aghaidh, i gcomhréir lena dhlí agus lena chleachtas um pionóis a fhorghníomhú, a d’fhéadfadh an duine a n-iarrtar a eiseachadadh a bheith i dteideal a fháil.

  Having entered a reservation in respect of the European Convention on Extradition of 1957 to the effect that it will not grant extradition of persons wanted for an offence punishable by a life sentence or detention order, Portugal states that where extradition is sought for an offence punishable by a life sentence or detention order, it will grant extradition, in compliance with the relevant provisions of the Constitution of the Portuguese Republic, as interpreted by its Constitutional Court, only if it regards as sufficient the assurances given by the requesting Member State that it will encourage, in accordance with its law and practice regarding the carrying out of sentences, the application of any measures of clemency to which the person whose extradition is requested might be entitled.

  EXTRADITION (EUROPEAN UNION CONVENTIONS) ACT, 2001

 282. #458225

  Glacfaidh gach Ballstát na bearta is gá chun a áirithiú go mbeidh tuairiscí na gcionta ina dhlí coiriúil dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo agus in Airteagail 2 agus 3 arna ndéanamh ag a Airí Rialtais, comhaltaí tofa a sheomraí parlaiminteacha, comhaltaí a chúirteanna is airde nó comhaltaí a chúirte iniúchóirí i bhfeidhmiú a bhfeidhmeanna, nó arna ndéanamh ina gcoinne, infheidhme ar an dóigh chéanna ar chásanna ina ndéanann comhaltaí de Choimisiún na gComhphobal Eorpach, de Pharlaimint na hEorpa, de Chúirt Bhreithiúnais nó de Chúirt Iniúchóirí na gComhphobal Eorpach, faoi seach, na cionta sin i bhfeidhmiú a bhfeidhmeanna agus ar chásanna ina ndéantar ina gcoinne iad.

  Each Member State shall take the necessary measures to ensure that in its criminal law the descriptions of the offences referred to in paragraph 1 of this Article and in Articles 2 and 3 committed by or against its Government Ministers, elected members of its parliamentary chambers, the members of its highest Courts or the members of its Court of Auditors in the exercise of their functions apply similarly in cases where such offences are committed by or against members of the Commission of the European Communities, the European Parliament, the Court of Justice and the Court of Auditors of the European Communities respectively in the exercise of their duties.

  CRIMINAL JUSTICE (THEFT AND FRAUD OFFENCES) ACT, 2001

 283. #507162

  Mar chuid de chomhordú ar bheartais eacnamaíocha na mBallstát arna seoladh i dtionól na Comhairle mar a fhoráiltear dó in Airteagal 121(1) CFAE, leanann na cinntí aonair sin go dlúth as na bearta arna nglacadh ag an gComhairle i gcomhréir le hAirteagal 121 CFAE agus Rialachán (AE) Uimh. 1176/2011.

  As part of the coordination of the economic policies of the Member States conducted within the Council as provided for in Article 121(1) TFEU, those individual decisions are an integral follow-up to the measures adopted by the Council in accordance with Article 121 TFEU and Regulation (EU) No 1176/2011.

  Regulation (EU) No 1174/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 November 2011 on enforcement measures to correct excessive macroeconomic imbalances in the euro area

 284. #507547

  Mar chuid den chomhordú ar bheartais eacnamaíocha na mBallstát arna sheoladh i dtionól na Comhairle, mar a fhoráiltear dó in Airteagal 121(1) CFAE, is bearta leantacha lárnacha iad na cinntí aonair sin i ndáil leis na moltaí arna nglacadh ag an gComhairle ar bhonn Airteagal 121(4) CFAE i gcomhthéacs an phlean gníomhaíochta ceartaithí.

  As part of the coordination of the economic policies of the Member States conducted within the Council, as provided for in Article 121(1) TFEU, those individual decisions are an integral follow-up to the recommendations adopted by the Council on the basis of Article 121(4) TFEU in the context of the corrective action plan.

  Regulation (EU) No 1176/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 November 2011 on the prevention and correction of macroeconomic imbalances

 285. #509439

  imeachtaí polaitiúla agus/nó deacrachtaí polaitiúla arna n-eascairt lasmuigh de thír an Rannpháirtí a thugann fógra nó de na bearta dlíthiúla nó riaracháin arna nglacadh lasmuigh de thír an Rannpháirtí a thugann fógra, arb iad is cúis le cosc a chur le cistí a aistriú arna n-íoc maidir leis an gcreidmheas, nó moill a chur orthu,

  political events and/or economic difficulties arising outside the country of the notifying Participant or legislative/administrative measures taken outside the country of the notifying Participant which prevent or delay the transfer of funds paid in respect of the credit,

  Regulation (EU) No 1233/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 November 2011 on the application of certain guidelines in the field of officially supported export credits and repealing Council Decisions 2001/76/EC and 2001/77/EC

 286. #512568

  Chun ualach neamhriachtanach riaracháin ar na Ballstáit a sheachaint, foráiltear sa togra leasaithe go dtuairisceoidh siad don Oifig, arna iarraidh sin di, maidir leis na bearta agus an dul chun cinn arna ndéanamh tar éis don Oifig faisnéis a tharchur.

  In order to avoid unnecessary administrative burden for Member States, the amended proposal provides that they will report to the Office upon its request on the actions taken and progress made following transmission of information by the Office.

  Amended Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EC) No 1073/1999 concerning investigations conducted by the European Anti-fraud Office (OLAF) and repealing Regulation (EURATOM) No 1074/1999

 287. #518134

  (22) Maidir leis na sonraí faoi fhorbairt praghsanna do sheirbhísí fánaíochta uile-Aontais guthghlaonna, SMS agus sonraí ó theacht i bhfeidhm Rialachán (CE) Uimh. 717/2007, lena n-áirítear go háirithe na sonraí arna mbailiú ag na húdaráis rialála náisiúnta ar bhonn ráithiúil agus arna dtuairisciú trí mheán BEREC, ní thugann siad fianaise lena thabhairt le fios gur tháinig forás réasúnta ar iomaíocht ar leibhéal an mhiondíola nó ar leibhéal an mhórdhíola ná gur dócha go mbeidh sí inbhuanaithe ó mhí an Mheithimh 2012 ar aghaidh gan bearta rialála a bheith i bhfeidhm.

  (22) Data on the development of prices for Union-wide voice, SMS and data roaming services since the entry into force of Regulation (EC) No 717/2007, including in particular those collected on a quarterly basis by national regulatory authorities and reported through the medium of the BEREC, do not provide evidence to suggest that competition at the retail or wholesale levels has reasonably developed and is likely to be sustainable from June 2012 onwards in the absence of regulatory measures.

  Regulation (EU) No 531/2012 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2012 on roaming on public mobile communications networks within the Union Text with EEA relevance

 288. #556291

  Ba cheart go n-áireofaí le dálaí urghnácha tubaistí nádúrtha amhail dóiteáin agus creathanna talún, ionsaithe sceimhlitheoireachta, cogaí agus coinbhleachtaí míleata nó coinbhleachtaí sibhialta armtha, éirí amach, coigistithe míleata nó mídhleathacha, coinbhleachtaí oibreachais, aon duine atá tinn, gortaithe nó marbh a thabhairt i dtír, oibríochtaí cuardaigh agus tarrthála ar muir nó ar uiscebhealaí intíre, bearta a bhfuil gá leo chun an comhshaol a chosaint, cinntí arna nglacadh ag comhlachtaí bainistithe tráchta nó ag údaráis chalafoirt, nó cinntí arna nglacadh ag na húdaráis inniúla maidir leis an ord poiblí agus maidir leis an tsábháilteacht, agus chun freastal ar riachtanais phráinneacha iompair, ach ní gá gurbh iad na nithe sin amháin a bheadh i gceist leis na dálaí sin.

  Extraordinary circumstances should include, but not be limited to, natural disasters such as fires and earthquakes, terrorist attacks, wars and military or civil armed conflicts, uprisings, military or illegal confiscations, labour conflicts, landing any sick, injured or dead person, search and rescue operations at sea or on inland waterways, measures necessary to protect the environment, decisions taken by traffic management bodies or port authorities, or decisions by the competent authorities with regard to public order and safety as well as to cover urgent transport needs.

  Regulation (EU) No 1177/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 concerning the rights of passengers when travelling by sea and inland waterway and amending Regulation (EC) No 2006/2004 Text with EEA relevance

 289. #557591

  Chuige sin, déanfaidh siad na bearta is gá chun cosc a chur ar aon staid ina bhféadfaí freagracht an Choimisiúin as cur chun feidhme an bhuiséid arna fho-tharmligean chucu a chur i ngeall agus chun cosc a chur ar aon choinbhleacht tosaíochtaí ar dócha go mbeidh tionchar acu ar chur chun feidhme na gcúraimí bainistíochta airgeadais arna bhfo-tharmligean chucu.

  To this effect, they shall take the measures necessary to prevent any situation susceptible to put at stake the responsibility of the Commission for the implementation of the budget subdelegated to them, as well as any conflict of priorities which is likely to have an impact on the implementation of the financial management tasks subdelegated to them.

  Regulation (EU, Euratom) No 966/2012 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on the financial rules applicable to the general budget of the Union and repealing Council Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002

 290. #560473

  Chuige sin, déanfaidh siad na bearta is gá chun cosc a chur ar aon staid ina bhféadfaí freagracht an Choimisiúin as cur chun feidhme an bhuiséid arna fho-tharmligean chucu a chur i ngeall agus chun cosc a chur ar aon choinbhleacht tosaíochtaí ar dócha go mbeidh tionchar acu ar chur chun feidhme na gcúraimí bainistíochta airgeadais arna bhfo-tharmligean chucu.

  To this effect, they shall take the measures necessary to prevent any situation susceptible to put at stake the responsibility of the Commission for the implementation of the budget subdelegated to them, as well as any conflict of priorities which is likely to have an impact on the implementation of the financial management tasks subdelegated to them.

  Regulation (EU, Euratom) No 966/2012 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on the financial rules applicable to the general budget of the Union and repealing Council Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002

 291. #563252

  Meastar an coinníoll seo a bheith comhlíonta freisin sa chás, maidir leis na bearta bainistíochta iascaigh arna nglacadh ag an tír sin, nár tháinig díobh bainistíocht neamh-inbhuanaithe ach amháin de thoradh beart arna nglacadh ag tíortha eile agus dá dtoradh sin amháin.

  This condition is considered to be complied with also where the fishery management measures adopted by that country did not lead to the stock being in an unsustainable state solely due to measures adopted by others.

  Regulation (EU) No 1026/2012 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on certain measures for the purpose of the conservation of fish stocks in relation to countries allowing non-sustainable fishing

 292. #565474

  (5) Bunóidh an tAire na bearta caomhantais a mheasfaidh sé nó sí is gá, i ndáil le limistéir chaomhantais speisialta arna n-ainmniú faoi Rialachán 14 lena n-áirítear, de réir mar is gá, pleananna bainistíochta arna ndearadh go speisialta do na láithreáin nó arna gcomhtháthú i bpleananna cuí.

  (5) The Minister shall establish the conservation measures which he or she considers necessary, in respect of special areas of conservation designated under Regulation 14 including, if need be, management plans either specifically designed for the sites or integrated into appropriate plans.

  European Communities (Birds and Natural Habitats) Regulations 2011

 293. #568002

  tríd an méid a leanas a sholáthar, arna iarraidh sin agus gan dochar don dlí náisiúnta ná do dhlí an Aontais: sonraí ábhartha suiteála soitheach agus bhreathnadóireacht na Cruinne do na húdaráis inniúla náisiúnta agus do chomhlachtaí ábhartha an Aontais de réir a sainordú, chun cabhrú le bearta i gcoinne bhagairtí na píoráideachta agus bhagairtí ó ghníomhartha neamhdhleathacha a dhéanfaí d’aon turas, faoi mar a fhoráiltear dó i ndlí infheidhme an Aontais nó faoi ionstraimí dlí arna gcomhaontú go hidirnáisiúnta i réimse an iompair mhuirí, faoi réir na rialacha infheidhme maidir le cosaint sonraí agus i gcomhréir leis na nósanna imeachta riaracháin a bhunóidh Bord Riaracháin nó Grúpa Stiúrtha Ardleibhéil arna mbunú i gcomhréir le Treoir 2002/59/CE, de réir mar is iomchuí.

  by providing, upon request and without prejudice to national and Union law, relevant vessel positioning and Earth observation data to the competent national authorities and relevant Union bodies within their mandate in order to facilitate measures against threats of piracy and of intentional unlawful acts as provided for in applicable Union law or under internationally agreed legal instruments in the area of maritime transport, subject to applicable data protection rules and in accordance with administrative procedures to be established by the Administrative Board or the High Level Steering Group established in accordance with Directive 2002/59/EC, as appropriate.

  Regulation (EU) No 100/2013 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2013 amending Regulation (EC) No 1406/2002 establishing a European Maritime Safety Agency Text with EEA relevance

 294. #569036

  an chumhacht chun cinntí a ghlacadh i dtaobh na bpríomhriachtanas beartais a bhfuil sé beartaithe ag SCE nó SaorCAE a áireamh sa choinníollacht maidir le cúnamh airgeadais arna dheonú ar bhonn réamhchúraim, iasachtaí arna ndéanamh chun institiúidí airgeadais a athchaipitliú nó in aon in ionstraim airgeadais nua arna comhaontú faoi chuimsiú SCE, agus an chumhacht chun glacadh bearta ceartaitheacha a mholadh do Bhallstáit atá faoi fhaireachas iarchláir, ba cheart í a thabhairt don Chomhairle.

  the power to adopt decisions on the main policy requirements which the ESM or the EFSF plan to include in the conditionality for financial assistance granted on a precautionary basis, loans for the recapitalisation of financial institutions or any new financial instrument agreed within the framework of the ESM; and the power to recommend the adoption of corrective measures to Member States under post-programme surveillance, should be conferred on the Council.

  Regulation (EU) No 472/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the strengthening of economic and budgetary surveillance of Member States in the euro area experiencing or threatened with serious difficulties with respect to their financial stability

 295. #569252

  Ba cheart go ndéanfaí a áireamh sna pleananna buiséadacha den sórt sin táscairí maidir leis an tslí a meastar go rannchuideoidh na hathchóirithe agus na bearta arna leagan amach le gnóthú na spriocanna agus na dtiomantas náisiúnta arna mbunú laistigh de chreat straitéis an Aontais d'fhás agus do phoist.

  Those fiscal plans should include indications on how the reforms and measures set out are expected to contribute to the achievement of the targets and national commitments established within the framework of the Union's strategy for growth and jobs.

  Regulation (EU) No 473/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on common provisions for monitoring and assessing draft budgetary plans and ensuring the correction of excessive deficit of the Member States in the euro area

 296. #569368

  Déanfar a áireamh i bpleananna buiséadacha meántéarmacha náisiúnta agus i gcláir athchóirithe náisiúnta táscairí maidir leis an tslí a meastar go rannchuideoidh na hathchóirithe agus na bearta arna moladh le gnóthú na spriocanna agus na dtiomantas náisiúnta arna mbunú le straitéis an Aontais d'fhás agus do phoist.

  National medium-term fiscal plans and national reform programmes shall include indications on how the reforms and measures set out are expected to contribute to the achievement of the targets and national commitments established within the framework of the Union's strategy for growth and jobs.

  Regulation (EU) No 473/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on common provisions for monitoring and assessing draft budgetary plans and ensuring the correction of excessive deficit of the Member States in the euro area

 297. #594383

  Déanfaidh na húdaráis rialála náisiúnta tuillleadh anailíse ar na rioscaí sonracha arna n-iompar ag na tionscnóirí tionscadail, ar na bearta maolaithe riosca arna ndéanamh agus ar an údar leis an bpróifíl riosca i bhfianaise an ghlantionchair dhearfaigh atá mar thoradh ar an tionscadal, i gcomparáid le rogha eile lena mbaineann riosca níos ísle.

  The national regulatory authorities shall further analyse the specific risks incurred by the project promoters, the risk mitigation measures taken and the justification of this risk profile in view of the net positive impact provided by the project, when compared to a lower-risk alternative.

  Regulation (EU) No 347/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2013 on guidelines for trans-European energy infrastructure and repealing Decision No 1364/2006/EC and amending Regulations (EC) No 713/2009, (EC) No 714/2009 and (EC) No 715/2009 Text with EEA relevance

 298. #597916

  Chun maoirseacht chustaim a áirithiú i gcás earraí arna dtabhairt isteach i gcríoch chustaim an Aontais agus arna dtabhairt amach aisti agus chun a áirithiú go gcuirfear bearta a bhaineann le slándáil i bhfeidhm, ba cheart an chumhacht a tharmligean chuig an gCoimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 CFAE i ndáil leis na rialacha a bhaineann dearbhú iontrála achomair agus dearbhuithe réamhimeachta.

  In order to ensure the customs supervision of goods brought into and taken out of the customs territory of the Union and the application of security-related measures, the power to adopt delegated acts in accordance with Article 290 TFEU should be delegated to the Commission in respect of the rules relating to entry summary declaration and pre-departure declarations.

  Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council of 9 October 2013 laying down the Union Customs Code

 299. #600553

  Beidh rochtain ag oifigigh a bhfuil stádas gníomhach acu ar bhearta de chineál sóisialta, lena n-áirítear bearta sonracha chun réiteach a dhéanamh idir an saol oibre agus saol an teaghlaigh, arna nglacadh ag na hinstitiúidí, agus ar sheirbhísí arna soláthar ag na comhlachtaí leasa shóisialta dá dtagraítear in Airteagal 9.

  Officials in active employment shall have access to measures of a social nature, including specific measures to reconcile working life with family life, adopted by the institutions, and to services provided by the social welfare bodies referred to in Article 9.

  Regulation (EU, Euratom) No 1023/2013 of the European Parliament and of the Council of 22 October 2013 amending the Staff Regulations of Officials of the European Union and the Conditions of Employment of Other Servants of the European Union

 300. #611217

  Chun trasdul éifeachtúil idir na bearta arna nglacadh faoi Rialachán (CE) Uimh. 614/2007 agus faoi Chlár LIFE a áirithiú, is gá leanúint d'fhaireachán, d'iniúchóireacht agus de mheasúnú cáilíochtúil a dhéanamh ar na gníomhaíochtaí arna maoiniú faoin Rialachán sin tar éis dó dul in éag.

  To ensure efficient transition between the measures adopted under Regulation (EC) No 614/2007 and the LIFE Programme, it is necessary to continue to monitor, audit and qualitatively assess the activities financed under that Regulation following its expiry.

  Regulation (EU) No 1293/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 on the establishment of a Programme for the Environment and Climate Action (LIFE) and repealing Regulation (EC) No 614/2007 Text with EEA relevance

 301. #652422

  ranníocaíocht an Aontais le bearta faisnéise agus cur chun cinn maidir le táirgí talmhaíochta ar mhargadh inmheánach an Aontais agus i dtríú tíortha, arna gcur i gcrích ag Ballstáit ar bhonn clár seachas na cinn dá dtagraítear in Airteagal 5 agus arna roghnú ag an gCoimisiún;

  the Union's financial contribution to information and promotion measures for agricultural products on the internal market of the Union and in third countries, undertaken by Member States on the basis of programmes other than those referred to in Article 5 and which are selected by the Commission;

  Regulation (EU) No 1306/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on the financing, management and monitoring of the common agricultural policy and repealing Council Regulations (EEC) No 352/78, (EC) No 165/94, (EC) No 2799/98, (EC) No 814/2000, (EC) No 1290/2005 and (EC) No 485/2008

 302. #655985

  I gcás comhlachais eagraíochtaí táirgeoirí, féadfar an céatadán sin a ardú go 4,7 % de luach an táirgthe arna mhargú, ar choinníoll go n-úsáidtear an méid atá de bhreis ar 4,1 % de luach an táirgthe arna mhargú le haghaidh beart chun géarchéimeanna a chosc agus a bhainistiú agus lena n-aghaidh sin amháin, ar bearta iad a bheidh á gcur chun feidhme ag an gcomhlachas eagraíochtaí táirgeoirí thar ceann na gcomhaltaí.

  In the case of associations of producer organisations, that percentage may be increased to 4,7 % of the value of the marketed production, provided that the amount in excess of 4,1 % of the value of the marketed production is used solely for crisis prevention and management measures implemented by the association of producer organisations on behalf of its members.

  Corrigendum to Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 establishing a common organisation of the markets in agricultural products and repealing Council Regulations (EEC) No 922/72, (EEC) No 234/79, (EC) No 1037/2001 and (EC) No 1234/2007 ( OJ L 347, 20.12.2013 )

 303. #662606

  I gcás ina gcealaítear na bearta arna ndéanamh ag an tríú tír nó ag na tríú tíortha lena mbaineann, nó ina gcuirtear iad ar fionraí nó mura gcuirtear chun feidhme go cuí iad nó nuair atá foras ag an gCoimisiún a chreidiúint gur mar seo atá an cás nó, ar deireadh, nár deonaíodh iarratas ar fhaisnéis arna dhéanamh ag an gCoimisiún, cuirfidh an Coimisiún na Ballstáit ar an eolas, agus i gcás inarb iomchuí agus a bhfuil údar cuí leis le torthaí an imscrúdaithe agus na fíorais nua atá ar fáil déanfar aon bhearta a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 13(2).

  Where the measures taken by the third country or countries concerned have been rescinded, suspended or improperly implemented or where the Commission has grounds for believing this to be the case or, finally, where a request for information made by the Commission as provided for by point (b) has not been granted, the Commission shall inform the Member States, and where necessary and justified by the results of the investigation and the new facts available any measures shall be taken in accordance with Article 13(2).

  Regulation (EU) No 37/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2014 amending certain regulations relating to the common commercial policy as regards the procedures for the adoption of certain measures

 304. #671878

  Chun coinníollacha aonfhoirmeacha a áirithiú i gcomhair chur chun feidhme an Rialacháin seo maidir le honnmhairí, ba cheart cumhachtaí cur chun feidhme a thabhairt don Choimisiún i ndáil le bearta maidir le rátaí aisíocaíochta a chur i bhfeidhm, maidir leis na haisíocaíochtaí onnmhairiúcháin a ríomh, maidir le táirgí áirithe a asamhlú le buntáirgí agus cáilíocht tagartha buntáirgí a chinneadh, maidir le hiarratas ar dheimhnithe, eisiúint agus bainistiú deimhnithe chun táirgí áirithe nach bhfuil in Iarscríbhinn I a onnmhairiú chuig cinn scríbe áirithe má fhoráiltear maidir leis sin i gcomhaontú idirnáisiúnta arna thabhairt i gcrích nó arna chur i bhfeidhm go sealadach ag an Aontas i gcomhréir le CFAE agus maidir le láimhseáil táirgí a théann ar ceal agus caillteanas cainníochta le linn an phróisis mhonaraíochta agus láimhseáil fotháirgí.

  In order to ensure uniform conditions for the implementation of this Regulation as regards exports, implementing powers should be conferred on the Commission in respect of measures on the application of refund rates, on the calculation of the export refunds, on the assimilation of certain products to basic products and the determination of the reference quantity of basic products, on the application for, the issuing of and the management of certificates for the export of certain non-Annex I goods to certain destinations when provided for in an international agreement concluded or provisionally applied by the Union in accordance with the TFEU and on the treatment of disappearances of products and quantity losses during the manufacturing process and the treatment of by-products.

  REGULATION (EU) No 510/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 April 2014 laying down the trade arrangements applicable to certain goods resulting from the processing of agricultural products and repealing Council Regulations (EC) No 1216/2009 and (EC) No 614/2009

 305. #677862

  Maidir le bearta a chomhlíonann an coinníoll a leagtar síos i bpointe (d) den chéad mhír, ní chumhdófar leis an deontas na costais arna dtabhú tráth is déanaí ná dhá bhliain tar éis theacht i bhfeidhm an bhirt arna ghlacadh ag údarás inniúil an Bhallstáit lena mbaineann nó arna dtabhú tar éis don bheart sin dul in éag.

  For measures fulfilling the condition laid down in point (d) of the first paragraph, the grant shall not cover costs incurred later than two years after the entry into force of the measure adopted by the competent authority of the Member State concerned, or incurred after the expiry of that measure.

  Regulation (EU) No 652/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 laying down provisions for the management of expenditure relating to the food chain, animal health and animal welfare, and relating to plant health and plant reproductive material, amending Council Directives 98/56/EC, 2000/29/EC and 2008/90/EC, Regulations (EC) No 178/2002, (EC) No 882/2004 and (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council, Directive 2009/128/EC of the European Parliament and of the Council and Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council and repealing Council Decisions 66/399/EEC, 76/894/EEC and 2009/470/EC

 306. #678315

  Chun comhordú éifeachtach ar mhaoirseacht a chumasú, d’fhéadfadh an fhaisnéis sin a bheith bainteach go háirithe leis na seirbhísí arna soláthar d’úsáideoirí taisclainne lárnaí urrús atá bunaithe sa Bhallstát aíochta, na hionstraimí nó airgeadraí arna bpróiseáil agus féadfaidh faisnéis maidir le forbairtí díobhálacha, torthaí measúnaithe riosca agus bearta leasúcháin.

  In order to enable effective coordination of supervision, that information could concern in particular the services provided to CSD users established in the host Member State or the instruments or currencies processed and may include information on adverse developments, results of risk assessments and remedial measures.

  Regulation (EU) No 909/2014 of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014 on improving securities settlement in the European Union and on central securities depositories and amending Directives 98/26/EC and 2014/65/EU and Regulation (EU) No 236/2012 Text with EEA relevance

 307. #692324

  I gcás ina gcealaítear na bearta arna ndéanamh ag an tríú tír nó ag na tríú tíortha lena mbaineann, nó ina gcuirtear iad ar fionraí nó mura gcuirtear chun feidhme go cuí iad nó nuair atá foras ag an gCoimisiún a chreidiúint gur mar sin atá an cás nó nár cuireadh ar fáil faisnéis arna iarraidh ag an gCoimisiún de bhun an dara fomhír den mhír seo, cuirfidh an Coimisiún na Ballstáit ar an eolas, agus i gcás inarb iomchuí agus a bhfuil údar cuí leis i bhfianaise thorthaí an imscrúdaithe agus na bhfíoras nua atá ar fáil, déanfar aon bhearta a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 14(2).

  Where the measures taken by the third country or countries concerned have been rescinded, suspended or improperly implemented or where the Commission has grounds for believing this to be the case or, where information requested by the Commission pursuant to the second subparagraph of this paragraph has not been provided, the Commission shall inform the Member States, and where necessary and justified by the results of the investigation and the new facts available, any measures shall be taken in accordance with Article 14(2).

  Regulation (EU) 2015/1843 of the European Parliament and of the Council of 6 October 2015 laying down Union procedures in the field of the common commercial policy in order to ensure the exercise of the Union’s rights under international trade rules, in particular those established under the auspices of the World Trade Organization (codification)

 308. #692328

  I gcás inar léir, mar thoradh ar an nós imeachta scrúdúcháin a dhéantar de bhun Airteagal 9, ach amháin i gcás nach mbeadh gá le nós imeachta scrúdúcháin mar gheall ar an staid dhlíthiúil agus fhíorasach, go bhfuil gá le gníomhú chun leasa an Aontais chun feidhmiú chearta an Aontais faoi rialacha trádála idirnáisiúnta a áirithiú, d’fhonn fáil réidh leis an díobháil nó na héifeachtaí díobhálacha ar thrádáil de dhroim constaicí ar thrádáil arna nglacadh nó arna gcoimeád ar bun ag tríú tíortha, déanfar na bearta iomchuí a chinneadh i gcomhréir leis an nós imeachta a leagtar síos in Airteagal 14.

  Where it is found, as a result of the examination procedure conducted pursuant to Article 9, unless the factual and legal situation is such that an examination procedure may not be required, that action is necessary in the interests of the Union in order to ensure the exercise of the Union’s rights under international trade rules, with a view to removing the injury or the adverse trade effects resulting from obstacles to trade that are adopted or maintained by third countries, the appropriate measures shall be determined in accordance with the procedure laid down in Article 14.

  Regulation (EU) 2015/1843 of the European Parliament and of the Council of 6 October 2015 laying down Union procedures in the field of the common commercial policy in order to ensure the exercise of the Union’s rights under international trade rules, in particular those established under the auspices of the World Trade Organization (codification)

 309. #703004

  na bearta rialaithe galar arna nglacadh ag a n-údarás inniúil amhail dá bhforáiltear in Airteagail 58, 59, 61, 62, 64 agus 65, Airteagal 68(1), Airteagal 69 agus Airteagal 70(1) agus (2) agus in aon ghníomh tarmligthe arna nglacadh de bhun Airteagal 63, Airteagal 67 agus Airteagal 68(2) agus Airteagal 70(3);

  the disease control measures taken by their competent authority as provided for in Articles 58, 59, 61, 62, 64 and 65, Article 68(1), Article 69 and Article 70(1) and (2) and in any delegated acts adopted pursuant to Articles 63 and 67 and Articles 68(2) and 70(3);

  Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on transmissible animal diseases and amending and repealing certain acts in the area of animal health (‘Animal Health Law’) (Text with EEA relevance)

 310. #703093

  na bearta rialaithe galar arna nglacadh ag a núdaráis inniúla i gcomhréir le h Airtegal 77(1), le h Airtegal 78, le h Airtegal 79 agus le h Airtegal 81 agus gníomhartha tarmligthe arna nglacadh de bhun Airteagal 76(2) i ndáil le galar liostaithe amhail dá dtagraítear i bpointe (b) d'Airteagal 9(1);

  disease control measures taken by their competent authorities in accordance with Articles 77(1), 78, 79 and 81 and with any delegated acts adopted pursuant to Article 77(2) in respect of a listed disease as referred to in point (b) of Article 9(1);

  Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on transmissible animal diseases and amending and repealing certain acts in the area of animal health (‘Animal Health Law’) (Text with EEA relevance)

 311. #703094

  na bearta rialaithe galar arna nglacadh ag a n-údaráis inniúla i gcomhréir le hAirteagal 77(1), Airteagal 78 agus Airteagal 80(1) agus Airteagal 82 agus na gníomhartha tarmligthe arna nglacadh de bhun Airteagal 77(2) i ndáil le galar liostaithe amhail dá dtagraítear i bpointe (c) d'Airteagal 9(1).

  disease control measures taken by their competent authorities in accordance with Articles 77(1), 78, 80(1) and 82 and with any delegated acts adopted pursuant to Article 77(2) in respect of a listed disease as referred to in point (c) of Article 9(1).

  Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on transmissible animal diseases and amending and repealing certain acts in the area of animal health (‘Animal Health Law’) (Text with EEA relevance)

 312. #703535

  nach bhfuil faoi réir srianta gluaiseachta maidir leis an speiceas atá le haistriú i gcomhréir leis na rialacha a leagtar síos in Airteagail 55(1), i bpointe (a) d'Airteagal (61(1), 62, i bpointe (c) d'Airteagal 65(1), 74(1), Airteagal 79 agus sna rialacha arna nglacadh de bhun Airteagail 55(2), Airteagal 63, Airteagal 67, Airteagal 71(3), 74(4), agus Airteagal 83(2) nó sna bearta éigeandála dá bhforáiltear in Airteagal 257 agus in Airteagal 258 agus aon rialacha arna nglacadh de bhun Airteagal 259 murar tugadh maoluithe maidir le srianta gluaiseachta i gcomhréir leis na rialacha sin;

  which is not subject to movement restrictions affecting the species to be moved in accordance with the rules laid down in Article 55(1), point (a) of Article 61(1), Article 62, point (c) of Article 65(1), Article 74(1) and Article 79 and the rules adopted pursuant to Article 55(2), Articles 63 and 67, Articles 71(3), 74(4), and 83(2) or the emergency measures provided for in Articles 257 and 258 and any rules adopted pursuant to Article 259, unless derogations from movement restrictions have been granted in accordance with those rules;

  Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on transmissible animal diseases and amending and repealing certain acts in the area of animal health (‘Animal Health Law’) (Text with EEA relevance)

 313. #703536

  nach bhfuil lonnaithe i gcrios srianta i gcomhréir leis na rialacha a leagtar síos i bpointe (f)(ii) d'Airteagal 55(1), in Airteagal 64, in Airteagal 65, in Airteagal 74(1), in Airteagal 79 agus i rialacha arna nglacadh de bhun Airteagail 67, 71(3), 74(4), agus in Airteagal 83(2) nó sna bearta éigeandála dá bhforáiltear in Airteagal 257 agus in Airteagal 258 agus i rialacha arna nglacadh de bhun Airteagal 259, murar tugadh maoluithe i gcomhréir leis na rialacha sin;

  which is not situated in a restricted zone in accordance with rules laid down in point (f)(ii) of Article 55(1), Articles 64 and 65, Article 74(1), Article 79 and any rules adopted pursuant to Article 67, Article 71(3), Article 74(4) and Article 83(2) or the emergency measures provided for in Articles 257 and 258 and any rules adopted pursuant to Article 259, unless derogations have been granted in accordance with those rules;

  Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on transmissible animal diseases and amending and repealing certain acts in the area of animal health (‘Animal Health Law’) (Text with EEA relevance)

 314. #703935

  bearta éigeandála amhail dá bhforáiltear in Airteagal 257 agus in Airteagal 258 nó aon cheann de na rialacha arna nglacadh de bhun Airteagal 259 mura bhforáiltear, i rialacha arna nglacadh de bhun Airteagal 259, do mhaoluithe ar an gceanglas dá bhforáiltear i mír 1 den Airteagal seo;

  emergency measures as provided for in Articles 257 and 258 or any rules adopted pursuant to Article 259, unless derogations from the requirement provided for in paragraph 1 of this Article are provided for in rules adopted pursuant to Article 259;

  Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on transmissible animal diseases and amending and repealing certain acts in the area of animal health (‘Animal Health Law’) (Text with EEA relevance)

 315. #709544

  Chun Europol a chumasú le go bhféadfaidh sé cúraimí Europol arna bhunú le Cinneadh 2009/371/CGB a chomhlíonadh chomh maith agus is féidir leis, ba cheart bearta idirthréimhseacha a leagan síos, go háirithe maidir leis an mBord Bainistíochta, an Stiúrthóir Feidhmiúcháin agus baill foirne a fhostaítear faoi chonradh tréimhse éiginnte mar bhaill foirne áitiúla arna chur i gcrích ag Europol arna bhunú le Coinbhinsiún Europol, ar baill foirne iad ar cheart an deis fostaíochta mar bhaill den fhoireann shealadach nó mar bhaill foirne faoi chonradh a thabhairt dóibh faoi Choinníollacha Fostaíochta Seirbhíseach Eile.

  To enable Europol to continue to fulfil the tasks of Europol as established by Decision 2009/371/JHA to the best of its abilities, transitional measures should be laid down, in particular with regard to the Management Board, the Executive Director and staff employed under a contract of indefinite duration as a local staff member concluded by Europol as established by the Europol Convention, who should be offered the possibility of employment as a member of the temporary or contract staff under the Conditions of Employment of Other Servants.

  Regulation (EU) 2016/794 of the European Parliament and of the Council of 11 May 2016 on the European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol) and replacing and repealing Council Decisions 2009/371/JHA, 2009/934/JHA, 2009/935/JHA, 2009/936/JHA and 2009/968/JHA

 316. #709841

  Glacfaidh Europol na bearta iomchuí go léir chun cur ar chumas Eurojust agus OLAF, laistigh dá gcuid sainorduithe faoi seach, rochtain indíreach a bheith acu ar bhonn córas braite/neamhbhraite ar fhaisnéis arna cur ar fáil chun críocha phointe (a), phointe (b) agus phointe (c) d'Airteagal 18(2), gan dochar d'aon srianta arna sonrú ag an mBallstát, ag comhlacht de chuid an Aontais, ag tríú tír nó ag eagraíocht idirnáisiúnta a chuireann an fhaisnéis i gceist ar fáil, i gcomhréir le hAirteagal 19(2).

  Europol shall take all appropriate measures to enable Eurojust and OLAF, within their respective mandates, to have indirect access on the basis of a hit/no hit system to information provided for the purposes of points (a), (b) and (c) of Article 18(2), without prejudice to any restrictions indicated by the Member State, Union body, third country or international organisation providing the information in question, in accordance with Article 19(2).

  Regulation (EU) 2016/794 of the European Parliament and of the Council of 11 May 2016 on the European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol) and replacing and repealing Council Decisions 2009/371/JHA, 2009/934/JHA, 2009/935/JHA, 2009/936/JHA and 2009/968/JHA

 317. #723472

  Áiritheoidh sé nach ndéanfaidh aon ní ann difear do staid na mBallstát i ndáil leis an gCoinbhinsiún Eorpach, go háirithe i ndáil leis na Prótacail atá i gceangal leis, le bearta arna nglacadh ag na Ballstáit de mhaolú ar an gCoinbhinsiún Eorpach i gcomhréir le hAirteagal 15 de agus le forchoimeádais arna ndéanamh ag na Ballstáit maidir leis an gCoinbhinsiún Eorpach i gcomhréir le hAirteagal 57 de.

  It shall ensure that nothing therein affects the situation of Member States in relation to the European Convention, in particular in relation to the Protocols thereto, measures taken by Member States derogating from the European Convention in accordance with Article 15 thereof and reservations to the European Convention made by Member States in accordance with Article 57 thereof.

  Treaty on the Functioning of the European Union (Consolidated version 2016)

 318. #727131

  na soithí gabhála is faide ná 24 mhéadar a áirítear ar an liosta soithí dá dtagraítear i bpointe (a) d'Airteagal 20(1) — an cuóta indibhidiúil arna leithroinnt orthu agus na bearta arna gcur ar bun chun a áirithiú go ndéanfar na cuótaí indibhidiúla agus na lamháltais seachghabhála a chomhlíonadh;

  for catching vessels over 24 metres included in the vessel list referred to in point (a) of Article 20(1) — the individual quota allocated to them and the measures in place to ensure compliance with the individual quotas and by-catch allowances;

  Regulation (EU) 2016/1627 of the European Parliament and of the Council of 14 September 2016 on a multiannual recovery plan for bluefin tuna in the eastern Atlantic and the Mediterranean, and repealing Council Regulation (EC) No 302/2009

 319. #731975

  Maidir le bearta a chomhlíonann an coinníoll a leagtar síos i bpointe (b) den chéad mhír, ní chumhdófar leis an deontas na costais arna dtabhú tráth is déanaí ná dhá bhliain tar éis theacht i bhfeidhm an bhirt arna ghlacadh ag údarás inniúil an Bhallstáit lena mbaineann de bhun Airteagal 29 de Rialachán (AE) 2016/2031 nó arna dtabhú tar éis don bheart sin dul in éag.

  For measures fulfilling the condition laid down in point (b) of the first paragraph, the grant shall not cover costs incurred later than two years after the entry into force of the measure adopted by the competent authority of the Member State concerned pursuant to Article 29 of Regulation (EU) 2016/2031, or incurred after the expiry of that measure.

  Regulation (EU) 2016/2031 of the European Parliament of the Council of 26 October 2016 on protective measures against pests of plants, amending Regulations (EU) No 228/2013, (EU) No 652/2014 and (EU) No 1143/2014 of the European Parliament and of the Council and repealing Council Directives 69/464/EEC, 74/647/EEC, 93/85/EEC, 98/57/EC, 2000/29/EC, 2006/91/EC and 2007/33/EC

 320. #731976

  I gcás bearta a chomhlíonann an coinníoll a leagtar síos i bpointe (c) den chéad mhír, ní chumhdófar leis an deontas costais arna dtabhú tar éis don bheart arna ghlacadh ag an gCoimisiún de bhun Airteagal 30(1) de Rialachán (AE) Uimh. 2016/2031 dul in éag.”

  For measures fulfilling the condition laid down in point (c) of the first paragraph, the grant shall not cover costs incurred after the expiry of the measure adopted by the Commission pursuant to Article 30(1) of Regulation (EU) 2016/2031.’;

  Regulation (EU) 2016/2031 of the European Parliament of the Council of 26 October 2016 on protective measures against pests of plants, amending Regulations (EU) No 228/2013, (EU) No 652/2014 and (EU) No 1143/2014 of the European Parliament and of the Council and repealing Council Directives 69/464/EEC, 74/647/EEC, 93/85/EEC, 98/57/EC, 2000/29/EC, 2006/91/EC and 2007/33/EC

 321. #733125

  Arna iarraidh sin ag sásra náisiúnta coisctheach arna bhunú faoi Phrótacal Roghnach Choinbhinsiún 1984 in aghaidh Céastóireachta agus in aghaidh Íde nó Pionóis Eile atá Cruálach, Mídhaonna nó Táireach, féadfaidh na húdaráis inniúla a chinneadh an fhaisnéis a bheidh faighte acu ó iarratasóir faoin tír is ceann scríbe, faoin gcoinsíní, faoin úsáid deiridh agus faoi na húsáideoirí deiridh nó, i gcás inarb ábhartha, faoin dáileoir, mar aon le faisnéis faoi na socruithe agus na bearta dá dtagraítear i mír 8, a chur ar fáil don sásra náisiúnta coisctheach a iarrann an fhaisnéis sin.

  Upon request of a national preventive mechanism established under the Optional Protocol to the 1984 Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, the competent authorities may decide to make the information they have received from an applicant on the country of destination, the consignee, the end-use and the end-users or, where relevant, the distributor and the arrangements and measures referred to in paragraph 9, available to the requesting national preventive mechanism.

  Regulation (EU) 2016/2134 of the European Parliament and of the Council of 23 November 2016 amending Council Regulation (EC) No 1236/2005 concerning trade in certain goods which could be used for capital punishment, torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment

 322. #734227

  “I gcásanna a chumhdaítear faoi mhír 4a agus faoi mhír 4b, áireofar leis na bearta sin an deis measúnú a iarraidh ar an gcinneadh cuí-réasúnaithe arna ghlacadh ag an údarás inniúil ó chomhlacht neamhspleách arna ainmniú ag an mBallstát lena mbaineann. Cuirfear toradh an mheasúnaithe sin ar fáil go poiblí i gcomhréir leis an dlí náisiúnta.”;

  ‘For cases covered by paragraphs 4a and 4b, such measures shall include the possibility to request an assessment of the substantiated decision taken by the competent authority by an independent body designated by the Member State concerned. The outcome of such assessment shall be made publicly available in accordance with national law.’;

  Regulation (EU) 2016/2338 of the European Parliament and of the Council of 14 December 2016 amending Regulation (EC) No 1370/2007 concerning the opening of the market for domestic passenger transport services by rail (Text with EEA relevance )

 323. #735154

  idirbhearta arna ndéanamh ag institiúidí creidmheasa bunaithe ar bearta a dhíríonn ar a gcobhsaíocht a choimirciú, arna nglacadh ag an údarás inniúil atá i gceannas ar an maoirseacht stuamachta de réir bhrí dhlí an Aontais;

  transactions entered into by credit institutions on the basis of measures, aiming at safeguarding their stability, adopted by the competent authority in charge of the prudential supervision within the meaning of Union law;

  Directive (EU) 2017/828 of the European Parliament and of the Council of 17 May 2017 amending Directive 2007/36/EC as regards the encouragement of long-term shareholder engagement (Text with EEA relevance)

 324. #739438

  Déanfaidh an Coimisiún, trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme, rialacha a leagan síos chun comhsheasmhacht a áirithiú trasna na bpost rialaithe teorann ar fad dá dtagraítear in Airteagal 59(1) agus na bpointí rialaithe dá dtagraítear i bpointe (a) d’Airteagal 53(1) maidir le cinntí agus bearta arna ndéanamh agus orduithe arna n-eisiúint ag na húdaráis inniúla i gcomhréir le hAirteagal 66, Airteagal 67 agus Airteagal 68, i bhfoirm treoracha atá le leanúint ag na húdaráis inniúla agus iad ag freagairt ar chásanna coitianta neamhchomhlíonta nó riosca a tharlaíonn arís is arís eile.

  The Commission shall, by means of implementing acts, lay down rules to ensure consistency across all border control posts referred to in Article 59(1), and control points referred to in point (a) of Article 53(1), of decisions and measures taken and orders issued by the competent authorities in accordance with Articles 66, 67 and 68 which are to be followed by the competent authorities when responding to common or recurring situations of non-compliance or risk.

  Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2017 on official controls and other official activities performed to ensure the application of food and feed law, rules on animal health and welfare, plant health and plant protection products, amending Regulations (EC) No 999/2001, (EC) No 396/2005, (EC) No 1069/2009, (EC) No 1107/2009, (EU) No 1151/2012, (EU) No 652/2014, (EU) 2016/429 and (EU) 2016/2031 of the European Parliament and of the Council, Council Regulations (EC) No 1/2005 and (EC) No 1099/2009 and Council Directives 98/58/EC, 1999/74/EC, 2007/43/EC, 2008/119/EC and 2008/120/EC, and repealing Regulations (EC) No 854/2004 and (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council, Council Directives 89/608/EEC, 89/662/EEC, 90/425/EEC, 91/496/EEC, 96/23/EC, 96/93/EC and 97/78/EC and Council Decision 92/438/EEC (Official Controls Regulation)Text with EEA relevance.

 325. #739833

  imscrúdóidh siad an cás, déanfaidh siad na bearta ar fad is gá agus cuirfidh siad na húdaráis inniúla a thugann fógra ar an eolas faoi chineál na n-imscrúduithe agus na rialuithe oifigiúla arna ndéanamh, faoi na cinntí arna ndéanamh agus faoi na fáthanna atá le cinntí den sórt sin.

  investigate the matter, take all necessary measures and inform the notifying competent authorities of the nature of the investigations and official controls performed, of the decisions taken and of the reasons for such decisions.

  Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2017 on official controls and other official activities performed to ensure the application of food and feed law, rules on animal health and welfare, plant health and plant protection products, amending Regulations (EC) No 999/2001, (EC) No 396/2005, (EC) No 1069/2009, (EC) No 1107/2009, (EU) No 1151/2012, (EU) No 652/2014, (EU) 2016/429 and (EU) 2016/2031 of the European Parliament and of the Council, Council Regulations (EC) No 1/2005 and (EC) No 1099/2009 and Council Directives 98/58/EC, 1999/74/EC, 2007/43/EC, 2008/119/EC and 2008/120/EC, and repealing Regulations (EC) No 854/2004 and (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council, Council Directives 89/608/EEC, 89/662/EEC, 90/425/EEC, 91/496/EEC, 96/23/EC, 96/93/EC and 97/78/EC and Council Decision 92/438/EEC (Official Controls Regulation)Text with EEA relevance.

 326. #740075

  Sna réimsí arna rialú ag na rialacha dá dtagraítear in Airteagal 1(2), seachas pointí (d), (e), (g) agus (h) d’Airteagal 1(2), féadfaidh an Coimisiún a aithint, trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme, go bhfuil na bearta arna gcur i bhfeidhm i dtríú tír, nó i réigiúin de thríú tír, coibhéiseach leis na ceanglais a leagtar síos sna rialacha sin, ar bhonn an mhéid seo a leanas:

  In the areas governed by the rules referred to in Article 1(2), with the exclusion of points (d), (e), (g), and (h) of Article 1(2), the Commission may, by means of implementing acts, recognise that measures applied in a third country, or regions thereof, are equivalent to the requirements laid down in those rules, on the basis of:

  Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2017 on official controls and other official activities performed to ensure the application of food and feed law, rules on animal health and welfare, plant health and plant protection products, amending Regulations (EC) No 999/2001, (EC) No 396/2005, (EC) No 1069/2009, (EC) No 1107/2009, (EU) No 1151/2012, (EU) No 652/2014, (EU) 2016/429 and (EU) 2016/2031 of the European Parliament and of the Council, Council Regulations (EC) No 1/2005 and (EC) No 1099/2009 and Council Directives 98/58/EC, 1999/74/EC, 2007/43/EC, 2008/119/EC and 2008/120/EC, and repealing Regulations (EC) No 854/2004 and (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council, Council Directives 89/608/EEC, 89/662/EEC, 90/425/EEC, 91/496/EEC, 96/23/EC, 96/93/EC and 97/78/EC and Council Decision 92/438/EEC (Official Controls Regulation)Text with EEA relevance.

 327. #740200

  Ní ghlacfar na bearta dá dtagraítear i mír 1 ach amháin i gcás nach mbeidh an cás réitithe ag an mBallstát lena mbaineann arna iarraidh sin air agus laistigh den teorainn ama iomchuí arna socrú ag an gCoimisiún.

  The measures referred to in paragraph 1 shall be adopted only where the Member State concerned has not corrected the situation upon request and within the appropriate time limit set by the Commission.

  Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2017 on official controls and other official activities performed to ensure the application of food and feed law, rules on animal health and welfare, plant health and plant protection products, amending Regulations (EC) No 999/2001, (EC) No 396/2005, (EC) No 1069/2009, (EC) No 1107/2009, (EU) No 1151/2012, (EU) No 652/2014, (EU) 2016/429 and (EU) 2016/2031 of the European Parliament and of the Council, Council Regulations (EC) No 1/2005 and (EC) No 1099/2009 and Council Directives 98/58/EC, 1999/74/EC, 2007/43/EC, 2008/119/EC and 2008/120/EC, and repealing Regulations (EC) No 854/2004 and (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council, Council Directives 89/608/EEC, 89/662/EEC, 90/425/EEC, 91/496/EEC, 96/23/EC, 96/93/EC and 97/78/EC and Council Decision 92/438/EEC (Official Controls Regulation)Text with EEA relevance.

 328. #1650028

  Cuirfidh na Ballstáit an Coimisiún ar an eolas maidir leis na bearta arna nglacadh chun na gcríoch sin agus, déanfaidh siad, go háirithe, fógra a thabhairt don Choimisiún maidir leis an tuairisc ar na córais bainistithe agus rialaithe arna mbunú chun a áirithiú go gcuirfear na tionscadail agus na staidéir chun feidhme go héifeachtúil.

  Member States shall inform the Commission of the measures taken for these purposes and, in particular, shall notify the Commission of the description of the management and control systems established to ensure the efficient implementation of projects and studies.

  Regulation (EC) No 67/2010 of the European Parliament and of the Council of 30 November 2009 laying down general rules for the granting of Community financial aid in the field of trans-European networks

 329. #1650667

  Áiritheoidh ÚEUM, go háirithe, go nglacfaidh na húdaráis inniúla cur chuige comhsheasmhach maidir leis na bearta arna ndéanamh, go háirithe i dtaobh cás inar gá leas a bhaint as cumhachtaí idirghabhála, cineál aon bheart arna bhforchur agus tosach feidhme agus ré beart den sórt sin.

  In particular ESMA shall ensure that a consistent approach is taken by competent authorities regarding measures taken, especially regarding where it is necessary to use powers of intervention, the nature of any measures imposed and the commencement and duration of such measures.

  Regulation (EU) No 236/2012 of the European Parliament and of the Council of 14 March 2012 on short selling and certain aspects of credit default swaps Text with EEA relevance

 330. #1659717

  Déanfar bearta tacaíochta faoi phointe (d)(iii) den chéad fhomhír a theorannú do na hinstealltaí is gá chun aghaidh a thabhairt ar easnamh caipitil atá bunaithe i dtástálacha struis náisiúnta an Aontais nó SMA go léir in athbhreithnithe cáilíochta sócmhainní nó cleachtaí coibhéiseacha arna seoladh ag BCE, ag ÚBE nó ag na húdaráis náisiúnta, i gcás inarb infheidhme, arna ndeimhniú ag an údarás inniúil.

  Support measures under point (d)(iii) of the first subparagraph shall be limited to injections necessary to address capital shortfall established in the national, Union or SSM-wide stress tests, asset quality reviews or equivalent exercises conducted by the ECB, EBA or national authorities, where applicable, confirmed by the competent authority.

  Regulation (EU) No 806/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 July 2014 establishing uniform rules and a uniform procedure for the resolution of credit institutions and certain investment firms in the framework of a Single Resolution Mechanism and a Single Resolution Fund and amending Regulation (EU) No 1093/2010

 331. #1669809

  Áiritheoidh gach Ballstát nó, i gcás ina bhforálfaidh Ballstát amhlaidh, a údarás inniúil go ndéanfar na bearta is gá ionas go mbeidh, i gcás suaitheadh sa bhonneagar aonair gáis is mó, an acmhainn theicniúil a chuid eile den bhonneagar, arna chinneadh i gcomhréir le foirmle N – 1 a leagtar amach i bpointe 2 d'Iarscríbhinn II, in ann, gan dochar do mhír 2 den Airteagal seo, an t-éileamh iomlán ar ghás sa limistéar arna ríomh a shásamh lá atá éileamh ard urghnách ar ghás ann a bhíonn ann uair sa 20 bliain de réir dochúlacht staitistiúil.

  Each Member State or, where a Member State so provides, its competent authority shall ensure that the necessary measures are taken so that in the event of a disruption of the single largest gas infrastructure, the technical capacity of the remaining infrastructure, determined in accordance with the N – 1 formula as set out in point 2 of Annex II, is able, without prejudice to paragraph 2 of this Article, to satisfy total gas demand of the calculated area during a day of exceptionally high gas demand occurring with a statistical probability of once in 20 years.

  Regulation (EU) 2017/1938 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2017 concerning measures to safeguard the security of gas supply and repealing Regulation (EU) No 994/2010 (Text with EEA relevance. )

 332. #1674480

  Lena chois sin, mar riail idirthréimhseach shonrach maidir leis na bearta atá ann cheana, agus á chur san áireamh nach bhfuil aon rialacha idirthréimhseacha sonracha eile ann lena rialófaí an cás seo, i gcás aistriú ó ghnáthluach a ríomhadh de bhun Airteagal 2(7) de Rialachán (AE) 2016/1036 go gnáthluach arna ríomh i gcomhréir leis an modheolaíocht a leagtar amach i Rialachán (AE) 2016/1036 arna leasú leis an Rialachán seo, leanfaidh an mhodheolaíocht bhunaidh d'fheidhm a bheith aici go dtí go dtionscnófar an chéad athbhreithniú éaga tar éis an aistrithe sin.

  Furthermore, by way of specific transitional rule for existing measures, and having regard to the absence of any other specific transitional rules regulating the matter, in the case of a transition from a normal value calculated pursuant to Article 2(7) of Regulation (EU) 2016/1036 to a normal value calculated in accordance with the methodology set out in Regulation (EU) 2016/1036 as amended by this Regulation, the original methodology should continue to apply until the initiation of the first expiry review following such transition.

  Regulation (EU) 2017/2321 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2017 amending Regulation (EU) 2016/1036 on protection against dumped imports from countries not members of the European Union and Regulation (EU) 2016/1037 on protection against subsidised imports from countries not members of the European Union

 333. #1675155

  “Cé is moite de chostais ghinearálta arna sainmhíniú i bpointe (c) d'Airteagal 45(2), i leith oibríochtaí infheistíochta faoi bhearta atá faoi raon feidhme Airteagal 42 CFAE, ní mheasfar a bheith incháilithe ach caiteachas arna thabhú tar éis don iarratas a bheith curtha faoi bhráid an údarás inniúil. Mar sin féin, féadfaidh na Ballstáit foráil a dhéanamh ina gclár go mbeidh caiteachas a bhaineann le bearta éigeandála mar gheall ar thubaistí nádúrtha, teagmhais thurraingeacha nó teagmhais dhíobhálacha aeráide nó athrú suntasach tobann ar dhálaí socheacnamaíocha an Bhallstáit nó an réigiúin, agus a bheidh tabhaithe ag an tairbhí tar éis don teagmhas a bheith ann, go mbeidh an caiteachas sin incháilithe freisin.”;

  ‘With the exception of general costs as defined in point (c) of Article 45(2), in respect of investment operations under measures falling within the scope of Article 42 TFEU, only expenditure which has been incurred after an application has been submitted to the competent authority shall be considered eligible. However, Member States may provide in their programme that expenditure which is related to emergency measures due to natural disasters, catastrophic events or adverse climatic events or a significant and sudden change in the socioeconomic conditions of the Member State or region, and which has been incurred by the beneficiary after the event occurs, is also eligible.’;

  Regulation (EU) 2017/2393 of the European Parliament and of the Council of 13 December 2017 amending Regulations (EU) No 1305/2013 on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD), (EU) No 1306/2013 on the financing, management and monitoring of the common agricultural policy, (EU) No 1307/2013 establishing rules for direct payments to farmers under support schemes within the framework of the common agricultural policy, (EU) No 1308/2013 establishing a common organisation of the markets in agricultural products and (EU) No 652/2014 laying down provisions for the management of expenditure relating to the food chain, animal health and animal welfare, and relating to plant health and plant reproductive material

 334. #1675615

  Agus freagra á thabhairt ar iarrataí arna ndéanamh tríd an sásra um chúnamh frithpháirteach, ba cheart do na húdaráis inniúla, nuair is iomchuí, úsáid a bhaint freisin as cumhachtaí nó bearta eile arna ndeonú dóibh ar an leibhéal náisiúnta, lena n-áirítear an chumhacht chun ionchúiseamh coiriúil a thionscnamh nó ábhair a tharchur le haghaidhionchúiseamh coiriúil.

  When responding to requests submitted through the mutual assistance mechanism, competent authorities should, where appropriate, also make use of other powers or measures granted to them at the national level, including the power to initiate or refer matters for criminal prosecution.

  Regulation (EU) 2017/2394 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2017 on cooperation between national authorities responsible for the enforcement of consumer protection laws and repealing Regulation (EC) No 2006/2004 (Text with EEA relevance)

 335. #1682854

  “Scrúdóidh an Coimisiún, nuair is iomchuí, agus athbhreithneoidh sé, nuair is gá, na samplaí léiritheacha le haghaidh pacáistiú a shainmhíniú arna thabhairt in Iarscríbhinn I. Mar thosaíocht, díreofar ar na rudaí seo a leanas: cásanna CD agus físeán, potaí bláthanna, feadáin agus sorcóirí a bhfuil ábhar solúbtha arna chasadh thart orthu, cúlstiallacha ó lipéid fhéinghreamaitheacha agus páipéar beartán. Maidir leis na bearta sin, atá ceaptha chun eilimintí neamhriachtanacha den Treoir seo a leasú, glacfar iad i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú agus dá dtagraítear in Airteagal 21(3).”;

  ‘The Commission shall, as appropriate, examine and, where necessary, review the illustrative examples for the definition of packaging given in Annex I. As a priority, the following items shall be addressed: CD and video cases, flower pots, tubes and cylinders around which flexible material is wound, release paper of self-adhesive labels and wrapping paper. Those measures, designed to amend non-essential elements of this Directive, shall be adopted in accordance with the regulatory procedure with scrutiny referred to in Article 21(3).’;

  Directive (EU) 2018/852 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 amending Directive 94/62/EC on packaging and packaging waste (Text with EEA relevance)

 336. #1685644

  méadú ar fhigiúr astaíochta gás ceaptha teasa an Bhallstáit don bhliain ina dhiaidh sin arb ionann é agus méid an fharasbairr astaíochtaí gás ceaptha teasa, i dtonaí de choibhéis CO2, arna iolrú faoi fhachtóir 1,08, i gcomhréir leis na bearta arna nglacadh de bhun Airteagal 12; agus

  an addition to the Member State’s greenhouse gas emission figure of the following year equal to the amount in tonnes of CO2 equivalent of the excess greenhouse gas emissions, multiplied by a factor of 1,08, in accordance with the measures adopted pursuant to Article 12; and

  Regulation (EU) 2018/842 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on binding annual greenhouse gas emission reductions by Member States from 2021 to 2030 contributing to climate action to meet commitments under the Paris Agreement and amending Regulation (EU) No 525/2013 (Text with EEA relevance)

 337. #1688252

  I gcás nach bhfuil feithicil, córas, comhpháirt, aonad teicniúil ar leithligh, páirt nó trealamh arna chur nó arna cur ar an margadh ag allmhaireoirí i gcomhréir leis an Rialachán seo, déanfaidh allmhaireoirí na bearta ceartaitheacha is gá láithreach chun an fheithicil, an córas, an chomhpháirt, an t-aonad teicniúil ar leithligh, an pháirt nó an trealamh sin a thabhairt chun comhréireachta faoi mhaoirseacht an allmhaireora, a tharraingt siar ón margadh nó a aisghlaoch, de réir mar is iomchuí.

  Where a vehicle, system, component, separate technical unit, part or equipment that has been placed on the market by importers is not in conformity with this Regulation, importers shall immediately take the corrective measures necessary to bring that vehicle, system, component, separate technical unit, part or equipment into conformity under the manufacturer's supervision, to withdraw it from the market or to recall it, as appropriate.

  Regulation (EU) 2018/858 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on the approval and market surveillance of motor vehicles and their trailers, and of systems, components and separate technical units intended for such vehicles, amending Regulations (EC) No 715/2007 and (EC) No 595/2009 and repealing Directive 2007/46/EC (Text with EEA relevance.)

 338. #1691987

  I gcomhréir leis na forálacha sin, ba cheart cuspóirí, spriocanna inchainníochtaithe le tréimhsí soiléire ama, pointí tagartha caomhnaithe, coimircí agus bearta teicniúla arna ndearadh chun gabhálacha de thaisme a sheachaint agus a laghdú a bheith sa phlean ilbhliantúil arna bhunú leis an Rialachán seo (“an plean”).

  In accordance with those provisions, the multiannual plan established by this Regulation (‘the plan’) should contain objectives, quantifiable targets with clear timeframes, conservation reference points, safeguards and technical measures designed to avoid and reduce unwanted catches.

  Regulation (EU) 2018/973 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2018 establishing a multiannual plan for demersal stocks in the North Sea and the fisheries exploiting those stocks, specifying details of the implementation of the landing obligation in the North Sea and repealing Council Regulations (EC) No 676/2007 and (EC) No 1342/2008

 339. #1695022

  Déanfaidh an t-oifigeach údarúcháin trí tharmligean, maidir le gach bliain airgeadais, conarthaí a thaifead arna dtabhairt i gcrích le nósanna imeachta idirbheartaithe i gcomhréir le pointí (a) go (f) de phointe 11.1 agus pointe 39 d’Iarscríbhinn I. Má thagann ardú suntasach ar chéatadán na nósanna imeachta i ndáil le líon na gconarthaí arna ndeonú ag an oifigeach údarúcháin trí tharmligean céanna i gcomparáid leis na blianta roimhe sin nó más mó go suntasach an céatadán sin ná an meán a taifeadadh d’institiúid sin an Aontais, déanfaidh an t-oifigeach údarúcháin atá freagrach tuarascáil a sheoladh chuig institiúid an Aontais ar na bearta a rinneadh chun an treocht sin a iompú droim ar ais.

  The authorising officer by delegation shall, for each financial year, record contracts concluded by negotiated procedures in accordance with points (a) to (f) of point 11.1 and point 39 of Annex I. If the proportion of negotiated procedures in relation to the number of contracts awarded by the same authorising officer by delegation increases significantly in relation to earlier years or if that proportion is distinctly higher than the average recorded for the Union institution, the authorising officer responsible shall report to the Union institution setting out any measures taken to reverse that trend.

  Regulation (EU, Euratom) 2018/1046 of the European Parliament and of the Council of 18 July 2018 on the financial rules applicable to the general budget of the Union, amending Regulations (EU) No 1296/2013, (EU) No 1301/2013, (EU) No 1303/2013, (EU) No 1304/2013, (EU) No 1309/2013, (EU) No 1316/2013, (EU) No 223/2014, (EU) No 283/2014, and Decision No 541/2014/EU and repealing Regulation (EU, Euratom) No 966/2012

 340. #1695037

  Chuige sin, déanfaidh Cinn thoscaireachtaí an Aontais na bearta is gá chun cosc a chur ar aon staid inar dócha go gcuirfí cumas an Choimisiúin a fhreagracht as cur chun feidhme an bhuiséid arna fho-tharmligean chucu a chomhlíonadh, agus chun cosc a chur ar aon choinbhleacht tosaíochtaí ar dócha go mbeidh tionchar acu ar chur chun feidhme na gcúraimí bainistíochta airgeadais arna bhfo-tharmligean chucu.

  To this effect, Heads of Union delegations shall take the measures necessary to prevent any situation likely to put at risk the Commission’s capacity to fulfil its responsibility for budget implementation subdelegated to them, as well as any conflict of priorities which is likely to have an impact on the implementation of the financial management tasks subdelegated to them.

  Regulation (EU, Euratom) 2018/1046 of the European Parliament and of the Council of 18 July 2018 on the financial rules applicable to the general budget of the Union, amending Regulations (EU) No 1296/2013, (EU) No 1301/2013, (EU) No 1303/2013, (EU) No 1304/2013, (EU) No 1309/2013, (EU) No 1316/2013, (EU) No 223/2014, (EU) No 283/2014, and Decision No 541/2014/EU and repealing Regulation (EU, Euratom) No 966/2012

 341. #1708191

  Dá bhrí sin, ba cheart na bearta arna nglacadh ag an Aontas chun sciúradh airgid a chomhrac a bheith ag teacht le gníomhaíochtaí eile arna ndéanamh i bhfóraim idirnáisiúnta agus ba cheart iad a bheith chomh dian leo ar a laghad freisin.

  The measures adopted by the Union to combat money laundering should therefore be compatible with, and at least as stringent as, other actions undertaken in international fora.

  Directive (EU) 2018/1673 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on combating money laundering by criminal law

 342. #1709470

  Dá bhrí sin, tá sé riachtanach a áirithiú go mbeadh na bandaí 3,4-3,8 GHz agus 24,25-27,5 GHz nó cuid díobh ar fáil, faoin 31 Nollaig 2020, do chórais thrastíre a bheadh in ann seirbhísí leathanbhanda gan sreang a chur ar fáil faoi choinníollacha comhchuibhithe, arna bhunú le bearta cur chun feidhme teicniúla arna glacadh i gcomhréir le hAirteagal 4 de Chinneadh Uimh. 676/2002/CE, mar chomhlánú ar Chinneadh (AE) 2017/89 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, mar go bhfuil cáilíochtaí ar leith ag na bandaí sin, ó thaobh cumhdaigh agus cumas iompair sonraí de, lenar féidir riachtanais 5G a chomhlíonadh ach iad a chomhcheangal go hiomchuí.

  It is therefore necessary to ensure that, by 31 December 2020, the 3,4-3,8 GHz and the 24,25-27,5 GHz bands or parts thereof are available for terrestrial systems capable of providing wireless broadband services under harmonised conditions established by technical implementing measures adopted in accordance with Article 4 of Decision No 676/2002/EC, complementing Decision (EU) 2017/899 of the European Parliament and of the Council, as those bands have specific qualities, in terms of coverage and data capacity, which allow them to be combined appropriately to meet 5G requirements.

  Directive (EU) 2018/1972 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 establishing the European Electronic Communications Code (Recast)Text with EEA relevance.

 343. #1714514

  Bearta arna nglacadh ag Ballstáit de bhun Rialachán (AE) 2018/842 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus a bhfuil feabhsuithe éifeachtúlachta fuinnimh infhíoraithe agus intomhaiste nó inmheasaithe mar thoradh orthu, is féidir iad a mheas mar bhealach costéifeachtach do na Ballstáit chun a n-oibleagáid coigiltis fuinnimh a chomhlíonadh faoi Threoir 2012/27/AE arna leasú leis an Treoir seo.

  Measures taken by Member States pursuant to Regulation (EU) 2018/842 of the European Parliament and of the Council and which result in verifiable, and measurable or estimable, energy efficiency improvements can be considered to be a cost-effective way for Member States to fulfil their energy-saving obligation under Directive 2012/27/EU as amended by this Directive.

  Directive (EU) 2018/2002 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 amending Directive 2012/27/EU on energy efficiency (Text with EEA relevance.)

 344. #1722797

  Chun go mbeidh an Ghníomhaireacht in ann leanúint dá cúraimí a chomhlíonadh maidir le bainistiú oibríochtúil a dhéanamh ar chórais mhórscála TF sa limistéar saoirse, slándála agus ceartais, arna bunú le Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011, a mhéid is féidir, ba cheart bearta idirthréimhseacha a leagan síos, go háirithe maidir leis an mBord Bainistíochta, maidir leis an nGrúpa Comhairleach, maidir leis an Stiúrthóir Feidhmiúcháin agus maidir leis na rialacha inmheánacha arna nglacadh ag an mBord Bainistíochta.

  To enable the Agency to continue to fulfil the tasks of the European Agency for the operational management of large-scale IT systems in the area of freedom, security and justice, as established by Regulation (EU) No 1077/2011, to the best of its abilities, transitional measures should be laid down, in particular with regard to the Management Board, the Advisory Groups, the Executive Director and the internal rules adopted by the Management Board.

  Regulation (EU) 2018/1726 of the European Parliament and of the Council of 14 November 2018 on the European Union Agency for the Operational Management of Large-Scale IT Systems in the Area of Freedom, Security and Justice (eu-LISA), and amending Regulation (EC) No 1987/2006 and Council Decision 2007/533/JHA and repealing Regulation (EU) No 1077/2011

 345. #1722907

  Agus na cúraimí dá dtagraítear sa chéad fhomhír á ndéanamh ag eintitis sheachtracha nó comhlachtaí seachtracha de chuid na hearnála príobháidí, lena n-áirítear ag soláthraithe líonra, beidh na bearta slándála dá dtagraítear i mír 3 ina gceangal orthu siúd agus ní bheidh aon rochtain acu, ar dhóigh ar bith, ar aon sonraí oibríochtúla arna stóráil sna córais nó arna n-aistriú ar aon slí tríd an mbonneagar cumarsáide nó chuig malartú SIRENE a bhaineann le SIS II.

  When carrying out the tasks referred to in the first subparagraph, all external private-sector entities or bodies, including network providers, shall be bound by the security measures referred to in paragraph 3 and shall have no access, by any means, to any operational data stored in the systems or transferred through the communication infrastructure or to the SIS II-related SIRENE exchange.

  Regulation (EU) 2018/1726 of the European Parliament and of the Council of 14 November 2018 on the European Union Agency for the Operational Management of Large-Scale IT Systems in the Area of Freedom, Security and Justice (eu-LISA), and amending Regulation (EC) No 1987/2006 and Council Decision 2007/533/JHA and repealing Regulation (EU) No 1077/2011

 346. #1724526

  Déanfaidh Eurojust na bearta uile is iomchuí chun a chur ar chumas Europol, laistigh de shainordú Europol, rochtain indíreach a bheith aige, ar bhonn córas “amas a fháil/gan amas a fháil”, ar fhaisnéis arna soláthar ag Eurojust, gan dochar d’aon srianta arna sonrú ag an nBallstát, ag an gcomhlacht, oifig nó gníomhaireacht de chuid an Aontais, ag an tríú tír nó ag an eagraíocht idirnáisiúnta a sholáthair an fhaisnéis atá i gceist.

  Eurojust shall take all appropriate measures to enable Europol, within Europol’s mandate, to have indirect access, on the basis of a hit/no-hit system, to information provided to Eurojust, without prejudice to any restrictions indicated by the Member State, Union body, office or agency, third country or international organisation that provided the information in question.

  Regulation (EU) 2018/1727 of the European Parliament and of the Council of 14 November 2018 on the European Union Agency for Criminal Justice Cooperation (Eurojust), and replacing and repealing Council Decision 2002/187/JHA

 347. #1725147

  Déanfaidh an t-údarás forghníomhaitheach ordú coigistíochta arna tharchur i gcomhréir le hAirteagal 4 a aithint agus déanfaidh sé na bearta is gá lena fhorghníomhú ar an mbealach céanna agus a dhéanfaidh sé ordú coigistíochta intíre arna eisiúnt ag údarás de chuid an Stait eisiúna a fhorghníomhú, ach amháin má dhéanann an t-údarás forghníomhaitheach ceann de na forais do neamhaithint nó do neamhfhorghníomhú dá bhforáiltear in Airteagal 8 nó ceann de na forais do chur siar ordaithe dá bhforáiltear in Airteagal 10 a agairt.

  The executing authority shall recognise a freezing order transmitted in accordance with Article 4 and shall take the measures necessary for its execution in the same way as for a domestic freezing order issued by an authority of the executing State, unless the executing authority invokes one of the grounds for non-recognition and non-execution provided for in Article 8 or one of the grounds for postponement provided for in Article 10.

  Regulation (EU) 2018/1805 of the European Parliament and of the Council of 14 November 2018 on the mutual recognition of freezing orders and confiscation orders

 348. #1725251

  Déanfaidh an t-údarás forghníomhaitheach ordú coigistíochta arna tharchur i gcomhréir le hAirteagal 14 a aithint agus déanfaidh sé na bearta is gá lena fhorghníomhú sa tslí chéanna ina fhorghníomhaítear ordú coigistíochta arna eisiúint ag údarás de chuid an Stáit fhorghníomhaithigh, ach amháin má agraíonn an t-údarás forghníomhaitheach ceann de na forais do neamhaithint nó do neamhfhorghníomhú da bhforáiltear in Airteagal 19 nó ceann de na forais chun an t-ordú a chur siar dá bhforáiltear in Airteagal 21.

  The executing authority shall recognise a confiscation order transmitted in accordance with Article 14 and shall take the measures necessary for its execution in the same way as for a domestic confiscation order issued by an authority of the executing State, unless the executing authority invokes one of the grounds for non-recognition and non-execution provided for in Article 19 or one of the grounds for postponement provided for in Article 21.

  Regulation (EU) 2018/1805 of the European Parliament and of the Council of 14 November 2018 on the mutual recognition of freezing orders and confiscation orders

 349. #1732235

  Díospóidí a bhaineann leis na bearta forfheidhmiúcháin arna ndéanamh i mBallstát an údaráis iarrtha nó a bhaineann le bailíocht fógra arna thabhairt ag an údarás iarrtha, tiocfaidh siad faoi inniúlacht chomhlachtaí inniúla Bhallstáit an údaráis iarrtha agus rialófar iad leis dlí náisiúnta an Bhallstáit sin.

  Disputes concerning the enforcement measures taken in the Member State of the requested authority or concerning the validity of a notification made by the requested authority shall fall within the competence of the competent bodies of the Member State of the requested authority and shall be governed by the law of that Member State.

  Directive (EU) 2019/1 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 to empower the competition authorities of the Member States to be more effective enforcers and to ensure the proper functioning of the internal market (Text with EEA relevance.)

 350. #1734923

  Déanfaidh an Coimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 147, chun an tAirteagal seo a fhorlíonadh, de réir mar is gá, lena mbunaítear na rialacha maidir le bearta iomchuí chun a áirithiú go mbaintear úsáid éifeachtach agus shábháilte as táirgí íocshláinte tréidliachta arna n-údarú agus arna n-oideasú lena dtabhairt tríd an mbéal trí bhealaí eile seachas beatha íocleasaithe, amhail uisce óil a mheascadh le táirge íocshláinte tréidliachta nó táirge íocshláinte tréidliachta a mheascadh de láimh i mbeatha agus arna thabhairt ag an gcoimeádaí ainmhithe do na bia-ainmhithe.

  The Commission shall adopt delegated acts in accordance with Article 147, in order to supplement this Article, as necessary, which establish the rules on appropriate measures to ensure the effective and safe use of veterinary medicinal products authorised and prescribed for oral administration via routes other than medicated feed, such as mixing of water for drinking with a veterinary medicinal product or as manual mixing of a veterinary medicinal product into feed and administered by the animal keeper to food-producing animals.

  Regulation (EU) 2019/6 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 on veterinary medicinal products and repealing Directive 2001/82/EC (Text with EEA relevance)

 351. #1736846

  Arna iarraidh sin ag sásra náisiúnta coisctheach arna bhunú faoi Phrótacal Roghnach Choinbhinsiún 1984 na Náisiúin Aontaithe in aghaidh Céastóireachta agus in aghaidh Íde nó Pionóis Eile atá Cruálach, Mídhaonna nó Táireach, féadfaidh na húdaráis inniúla a chinneadh an fhaisnéis a bheidh faighte acu ó iarratasóir faoin tír is ceann scríbe, faoin gcoinsíní, faoin úsáid deiridh agus faoi na húsáideoirí deiridh nó, i gcás inarb ábhartha, faoin dáileoir, mar aon le faisnéis faoi na socruithe agus na bearta dá dtagraítear i mír 9, a chur ar fáil don sásra náisiúnta coisctheach a iarrann an fhaisnéis sin.

  Upon request of a national preventive mechanism established under the Optional Protocol to the 1984 United Nations Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, the competent authorities may decide to make the information they have received from an applicant on the country of destination, the consignee, the end-use and the end-users or, where relevant, the distributor and the arrangements and measures referred to in paragraph 9, available to the requesting national preventive mechanism.

  Regulation (EU) 2019/125 of the European Parliament and of the Council of 16 January 2019 concerning trade in certain goods which could be used for capital punishment, torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment

 352. #1736900

  Gan dochar d'Airteagal 23, cuirfidh an Coimisiún agus na Ballstáit in iúl dá chéile, arna iarraidh sin, na bearta a ghlacfar faoin Rialachán seo agus cuirfidh siad ar fáil dá chéile aon fhaisnéis ábhartha eile atá ar fáil acu a bhaineann leis an Rialachán seo, go háirithe faisnéis maidir le húdaruithe arna ndeonú agus arna ndiúltú.

  Without prejudice to Article 23, the Commission and the Member States shall, upon request, inform each other of the measures taken under this Regulation and supply each other with any relevant information at their disposal in connection with this Regulation, in particular information on authorisations granted and refused.

  Regulation (EU) 2019/125 of the European Parliament and of the Council of 16 January 2019 concerning trade in certain goods which could be used for capital punishment, torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment

 353. #1757897

  Beidh na rialacha teicniúla sin comhchosúil le chéile maidir le cuardaigh in CS-SIS, i gcóipeanna náisiúnta agus i gcóipeanna teicniúla, dá dtagraítear in Airteagal 53(2), agus beidh siad bunaithe ar chomhchaighdeáin arna leagan síos agus arna bhforbairt trí bhíthin bearta cur chun feidhme i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 72(2).

  These technical rules shall be similar for searches in CS-SIS, in national copies and in technical copies, as referred to in Article 53(2) and they shall be based upon common standards laid down developed by means of implementing measures in accordance with the examination procedure referred to in Article 72(2).

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the establishment, operation and use of the Schengen Information System (SIS) in the field of police cooperation and judicial cooperation in criminal matters, amending Regulation (EU) No 515/2014 and repealing Regulation (EC) No 1986/2006, Council Decision 2007/533/JHA and Commission Decision 2010/261/EU

 354. #1760224

  Díospóidí a bhaineann leis na bearta forfheidhmiúcháin arna ndéanamh sa Bhallstát iarrtha nó a bhaineann le bailíocht fógra arna thabhairt ag an údarás iarrtha, tiocfaidh siad faoi inniúlacht chomhlachtaí inniúla an Bhallstáit iarrtha agus rialófar iad leis na rialacha atá i bhfeidhm sa Stát sin.

  Disputes concerning the enforcement measures taken in the requested Member State or concerning the validity of a notification made by the requested authority shall fall within the competence of the competent bodies of the requested Member State and be governed by the rules in force of that State.

  Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL to empower the competition authorities of the Member States to be more effective enforcers and to ensure the proper functioning of the internal market

 355. #1785135

  I gcomhréir leis na forálacha sin, ba cheart cuspóirí, spriocanna inchainníochtaithe a bhfuil amchláir shoiléire ag gabháil leo, pointí tagartha caomhnaithe, coimircí agus bearta teicniúla arna ndearadh chun gabhálacha de thaisme a sheachaint agus a laghdú a bheith sa phlean ilbhliantúil arna bhunú leis an Rialachán seo (“an plean”) agus an tionchar ar an muirthimpeallacht a laghdú a oiread is féidir, go háirithe an tionchar ar ghnáthóga leochaileacha agus ar speicis faoi chosaint.

  In accordance with those provisions, the multiannual plan established by this Regulation (‘the plan’) should contain objectives, quantifiable targets with clear timeframes, conservation reference points, safeguards and technical measures designed to avoid and reduce unwanted catches and to minimise the impact on the marine environment, in particular on vulnerable habitats and protected species.

  Regulation (EU) 2019/472 of the European Parliament and of the Council of 19 March 2019 establishing a multiannual plan for stocks fished in the Western Waters and adjacent waters, and for fisheries exploiting those stocks, amending Regulations (EU) 2016/1139 and (EU) 2018/973, and repealing Council Regulations (EC) No 811/2004, (EC) No 2166/2005, (EC) No 388/2006, (EC) No 509/2007 and (EC) No 1300/2008

 356. #1788701

  Glacadh an Cód (lena n-áirítear an dáta deiridh le haghaidh bearta idirthréimhseacha, eadhon an 31 Nollaig 2020) in 2013, ach níor foilsíodh na rialacha lena bhforlíontar nó lena gcuirtear chun feidhme é, eadhon Rialachán arna Tharmligean (AE) 2015/2446 ón gCoimisiún, Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2015/2447 ón gCoimisiún agus Rialachán arna Tharmligean (AE) 2016/341 ón gCoimisiún, go dtí 2015 agus 2016.

  The Code (including the end date for transitional measures on 31 December 2020) was adopted in 2013, but the rules supplementing and implementing it, namely Commission Delegated Regulation (EU) 2015/2446, Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2447 and Commission Delegated Regulation (EU) 2016/341, were only published in 2015 and 2016.

  Regulation (EU) 2019/632 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 amending Regulation (EU) No 952/2013 to prolong the transitional use of means other than the electronic data-processing techniques provided for in the Union Customs Code

 357. #1789013

  Gan dochar d'Airteagal 13, glacfaidh an Coimisiún, gníomhartha cur chun feidhme, lena leagtar síos bearta sásaimh má chinntear san imscrúdú arna dhéanamh de réir Airteagal 5 go bhfuil cleachtas a shaobhann iomaíocht, arna ghlacadh ag tríú tír nó ag eintiteas tríú tír, tar éis díobháil a dhéanamh don aeriompróir nó do na haeriompróirí de chuid an Aontais lena mbaineann.

  Without prejudice to Article 13, the Commission shall adopt implementing acts, laying down redressive measures if the investigation conducted under Article 5 determines that a practice distorting competition, adopted by a third country or a third-country entity, has caused injury to the Union air carriers concerned.

  Regulation (EU) 2019/712 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on safeguarding competition in air transport, and repealing Regulation (EC) No 868/2004

 358. #1789016

  Gan dochar d'Airteagal 13, féadfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme a ghlacadh lena leagtar síos bearta sásaimh má chinntear san imscrúdú arna dhéanamh de réir Airteagal 5 go bhfuil cleachtas a shaobhann iomaíocht, arna ghlacadh ag tríú tír nó ag eintiteas tríú tír, ina shiocair le bagairt díobhála, i gcomhréir le hAirteagail 12(2) agus (3), do na haeriompróirí de chuid an Aontais lena mbaineann.

  Without prejudice to Article 13, the Commission may, adopt implementing acts, laying down redressive measures if the investigation conducted under Article 5 determines that a practice distorting competition, adopted by a third country or a third-country entity, causes a threat of injury, in accordance with Article 12(2) and (3), to the Union air carriers concerned.

  Regulation (EU) 2019/712 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on safeguarding competition in air transport, and repealing Regulation (EC) No 868/2004

 359. #1802018

  Áireofar san fhaisnéis sin na cúiseanna atá leis an meathlú ar staid an tsoláthair leictreachais, na cúiseanna atá le géarchéim leictreachais a fhógairt, na bearta arna mbeartú nó arna nglacadh chun í a mhaolú, agus an gá a d'fhéadfadh a bheith ann aon chúnamh a fháil ó Bhallstáit eile.

  That information shall include the causes of the deterioration of the electricity supply situation, the reasons for declaring an electricity crisis, the measures planned or taken to mitigate it and the need for any assistance from other Member States.

  Regulation (EU) 2019/941 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 on risk-preparedness in the electricity sector and repealing Directive 2005/89/EC (Text with EEA relevance.)

 360. #1804216

  Gan dochar do mhír 2 den Airteagal seo, leagfaidh na Ballstáit síos rialacha maidir leis na pionóis a bheidh infheidhme i gcás sáruithe ar an Rialacháin seo, na gcód gréasáin arna nglacadh de bhun Airteagal 59, agus na dtreoirlínte arna nglacadh de bhun Airteagal 61 agus glacfaidh siad na bearta uile is gá chun a áirithiú go gcuirfear na forálacha sin chun feidhme.

  Without prejudice to paragraph 2 of this Article, the Member States shall lay down the rules on penalties applicable to infringements of this Regulation, the network codes adopted pursuant to Article 59, and the guidelines adopted pursuant to Article 61 and shall take all measures necessary to ensure that they are implemented.

  Regulation (EU) 2019/943 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 on the internal market for electricity (Text with EEA relevance.)

 361. #1820298

  I gcás nach féidir slándáil aon bhaill foirne arna imscaradh i dtríú tíortha a ráthú, déanfaidh an stiúrthóir feidhmiúcháin bearta iomchuí trí ghnéithe comhfhreagracha an chúnaimh theicniúil agus oibríochtúil arna sholáthar ag an nGníomhaireacht don tríú tír sin a chur ar ceal nó a fhoirceannadh.

  Where the security of any staff member deployed in third countries cannot be guaranteed, the executive director shall take appropriate measures by suspending or terminating the corresponding aspects of the technical and operational assistance provided by the Agency to that third country.

  Regulation (EU) 2019/1896 of the European Parliament and of the Council of 13 November 2019 on the European Border and Coast Guard and repealing Regulations (EU) No 1052/2013 and (EU) 2016/1624

 362. #1821164

  Gan dochar d’Airteagal 85, i gcás ina ndéanfaidh an Ghníomhaireacht a shuí go bhfuil gníomhaíochtaí déanta ag ball dá foireann reachtúil arna imscaradh mar bhall de na foirne de shárú ar na rialacha is infheidhme faoin Rialachán seo, lena n-áirítear cearta bunúsacha arna gcosaint faoin gCairt, faoin gCoinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint agus faoin dlí idirnáisiúnta, déanfaidh an stiúrthóir feidhmiúcháin bearta leormhaithe, ar féidir aisghairm láithreach an bhaill foirne reachtúla sin ón ngníomhaíocht oibríochtúil a bheith ar áireamh ann, agus déanfaidh sé nó sí aon bhearta araíonachta i gcomhréir leis an Rialachán Foirne, lena n-áirítear an ball foirne reachtúla a chur as an nGníomhaireacht.

  Without prejudice to Article 85, where the Agency establishes that a member of its statutory staff deployed as a member of the teams has performed activities in breach of the rules applicable under this Regulation, including fundamental rights protected under the Charter, the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and international law, the executive director shall take adequate measures, which may include the immediate recall of that statutory staff member from the operational activity, and any disciplinary measures in accordance with the Staff Regulations, including the removal of the statutory staff member from the Agency.

  Regulation (EU) 2019/1896 of the European Parliament and of the Council of 13 November 2019 on the European Border and Coast Guard and repealing Regulations (EU) No 1052/2013 and (EU) 2016/1624

 363. #1822159

  an éifeachtacht agus méid an chóineasaithe a bhaintear amach i ndáil le forfheidhmiú na bhforálacha arna nglacadh le linn dlí an Aontais a chur chun feidhme, lena n-áirítear na smachtbhannaí riaracháin agus na bearta riaracháin eile arna bhforchur ar dhaoine freagracha i gcás nach ndéantar na forálacha sin a chomhlíonadh.

  the effectiveness and the degree of convergence reached with regard to the enforcement of the provisions adopted in the implementation of Union law, including the administrative sanctions and other administrative measures imposed against persons responsible where those provisions have not been complied with.

  Regulation (EU) 2019/2175 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2019 amending Regulation (EU) No?1093/2010 establishing a European Supervisory Authority (European Banking Authority), Regulation (EU) No?1094/2010 establishing a European Supervisory Authority (European Insurance and Occupational Pensions Authority), Regulation (EU) No?1095/2010 establishing a European Supervisory Authority (European Securities and Markets Authority), Regulation (EU) No?600/2014 on markets in financial instruments, Regulation (EU) 2016/1011 on indices used as benchmarks in financial instruments and financial contracts or to measure the performance of investment funds, and Regulation (EU) 2015/847 on information accompanying transfers of funds (Text with EEA relevance) (Text with EEA relevance)

 364. #1823296

  I gcás na mBallstát a roghnaigh smachtbhannaí coiriúla a leagan síos i leith sáruithe ar na forálacha dá dtagraítear in Airteagal 42, áiritheoidh siad go bhfuil bearta iomchuí i bhfeidhm ionas go mbeidh na cumhachtaí go léir is gá ag na húdaráis inniúla arna n-ainmniú i gcomhréir le hAirteagal 40(2) agus (3) chun idirchaidreamh a dhéanamh le húdaráis bhreithiúnacha laistigh dá ndlínse chun faisnéis shonrach a fháil maidir le himscrúduithe nó imeachtaí coiriúla arna dtionscnamh i dtaca le sáruithe féideartha ar an Rialachán seo.

  Member States that have chosen to lay down criminal sanctions for infringements of the provisions referred to in Article 42 shall ensure that appropriate measures are in place so that the competent authorities designated in accordance with Article 40(2) and (3) have all the necessary powers to liaise with judicial authorities within their jurisdiction to receive specific information relating to criminal investigations or proceedings commenced for possible infringements of this Regulation.

  Regulation (EU) 2019/2175 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2019 amending Regulation (EU) No?1093/2010 establishing a European Supervisory Authority (European Banking Authority), Regulation (EU) No?1094/2010 establishing a European Supervisory Authority (European Insurance and Occupational Pensions Authority), Regulation (EU) No?1095/2010 establishing a European Supervisory Authority (European Securities and Markets Authority), Regulation (EU) No?600/2014 on markets in financial instruments, Regulation (EU) 2016/1011 on indices used as benchmarks in financial instruments and financial contracts or to measure the performance of investment funds, and Regulation (EU) 2015/847 on information accompanying transfers of funds (Text with EEA relevance) (Text with EEA relevance)

 365. #1833204

  Ach amháin mar a fhoráiltear a mhalairt i gcomhaontuithe arna dtabhairt i gcrích de bhun Airteagal 218 den Chonradh, déanfar táirgí dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo a tháirgeadh i gcomhréir leis na cleachtais fhíoneolaíocha atá molta agus foilsithe ag an OIV nó atá údaraithe ag an Aontas de bhun an Rialacháin seo agus ag bearta arna nglacadh de bhun an Rialacháin seo.

  Save as otherwise provided for in agreements concluded pursuant to Article 218 of the Treaty, products referred to in paragraph 1 of this Article shall be produced in accordance with oenological practices recommended and published by the OIV or authorised by the Union pursuant to this Regulation and measures adopted pursuant to this Regulation.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a common organisation of agricultural markets and on specific provisions for certain agricultural products (Single CMO Regulation)

 366. #1834642

  Is ionann na modhanna arna n-úsáid chun na fachtóirí dá dtagraítear i bpointe 1 a chinneadh agus na cinn arna n-úsáid chun na fachtóirí sin faoi na bearta idirghabhála a chinneadh.

  The methods for determining the factors referred to in point 1 shall be those used for determining those factors under the intervention measures.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a common organisation of agricultural markets and on specific provisions for certain agricultural products (Single CMO Regulation)

 367. #1842988

  I gcás comhlachais eagraíochtaí táirgeoirí, féadfar an céatadán sin a ardú go 4,7 % de luach an táirgthe arna mhargú, ar choinníoll go n-úsáidtear an méid atá de bhreis ar 4,1 % de luach an táirgthe arna mhargú le haghaidh beart chun géarchéimeanna a chosc agus a bhainistiú agus lena n-aghaidh sin amháin, ar bearta iad a bheidh á gcur chun feidhme ag an gcomhlachas eagraíochtaí táirgeoirí thar ceann na gcomhaltaí.

  In the case of associations of producer organisations, that percentage may be increased to 4,7 % of the value of the marketed production, provided that the amount in excess of 4,1 % of the value of the marketed production is used solely for crisis prevention and management measures implemented by the association of producer organisations on behalf of its members.

  NoDG-2013-02013R1308_EN-GA-DWN

 368. #1849318

  Sna réimsí arna rialú ag na rialacha dá dtagraítear in Airteagal 1(2), seachas pointí (d), (e), (g), (h) agus (j) d'Airteagal 1(2), féadfaidh an Coimisiún a aithint, trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme, go bhfuil na bearta arna gcur i bhfeidhm i dtríú tír, nó i réigiúin de thríú tír, coibhéiseach leis na ceanglais atá leagtha síos sna rialacha sin, ar bhonn an mhéid seo a leanas:

  In the areas governed by the rules referred to in Article 1(2), with the exclusion of points (d), (e), (g), (h) and (j) of Article 1(2), the Commission may, by means of implementing acts, recognise that measures applied in a third country, or regions thereof, are equivalent to the requirements laid down in those rules, on the basis of:

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on organic production and labelling of organic products, amending Regulation (EU) No XXX/XXX of the European Parliament and of the Council [Official controls Regulation] and repealing Council Regulation (EC) No 834/2007

 369. #1851748

  Leagfar amach leo freisin sintéis ar staid chur chun feidhme an Phlean Straitéisigh faoi CBT arna chur i gcrích sa bhliain airgeadais roimhe, aon saincheisteanna a dhéanann difear d’fheidhmíocht an Phlean Straitéisigh faoi CBT, go háirithe maidir le diallais ó gharspriocanna, na cúiseanna atá leo agus, i gcás inarb ábhartha, tuairisc a dhéanamh ar na bearta arna ndéanamh

  They shall also set out a synthesis of the state of implementation of the CAP Strategic Plan realised during the previous financial year, any issues which affect the performance of the CAP Strategic Plan, in particular as regards deviations from milestones, giving reasons and, where relevant, describing the measures taken.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing rules on support for strategic plans to be drawn up by Member States under the Common agricultural policy (CAP Strategic Plans) and financed by the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) and by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and repealing Regulation (EU) No 1305/2013 of the European Parliament and of the Council and Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council

 370. #1851865

  Leagfar amach leo freisin sintéis ar staid chur chun feidhme an Phlean Straitéisigh faoi CBT arna chur i gcrích sa bhliain airgeadais roimhe, aon saincheist a dhéanann difear d’fheidhmíocht an Phlean Straitéisigh faoi CBT, go háirithe maidir le diallais ó gharspriocanna, na cúiseanna atá leo agus, i gcás inarb ábhartha, na bearta arna ndéanamh.

  They shall also set out a synthesis of the state of implementation of the CAP Strategic Plan realised during the previous financial year, any issues which affect the performance of the CAP Strategic Plan, in particular as regards deviations from milestones, underlining reasons and, where relevant, the measures taken.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing rules on support for strategic plans to be drawn up by Member States under the Common agricultural policy (CAP Strategic Plans) and financed by the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) and by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and repealing Regulation (EU) No 1305/2013 of the European Parliament and of the Council and Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council

 371. #1854532

  (d)ranníocaíocht airgeadais an Aontais le bearta faisnéise agus cur chun cinn do tháirgí talmhaíochta ar mhargadh inmheánach an Aontais agus i dtríú tíortha, arna gcur i gcrích ag Ballstáit agus arna roghnú ag an gCoimisiún;

  (d)the Union's financial contribution to information and promotion measures for agricultural products on the internal market of the Union and in third countries, undertaken by Member States, and which are selected by the Commission;

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the financing, management and monitoring of the common agricultural policy and repealing Regulation (EU) No 1306/2013

 372. #1854639

  1.Cinnfidh an Coimisiún ráta coigeartaithe d’idirghabhálacha ar íocaíochtaí díreacha iad dá dtagraítear i bpointe (c) d’Airteagal 5(2) den Rialachán seo agus ranníocaíocht airgeadais an Aontais leis na bearta sonracha dá dtagraítear i bpointe (f) d’Airteagal 5(2) den Rialachán seo agus arna ndeonú faoi Chaibidil IV de Rialachán (AE) Uimh. 228/2013 agus Caibidil IV de Rialachán (AE) Uimh. 229/2013, (“an ráta coigeartaithe”) i gcás ina léireofar sna réamhaisnéisí do mhaoiniú na nidirghabhálacha agus na mbeart arna maoiniú faoin bhfo-uasteorainn sin le haghaidh bliain airgeadais áirithe go sárófar na huasteorainneacha bliantúla is infheidhme.

  1.An adjustment rate for direct payments interventions referred to in point (c) of Article 5(2) of this Regulation and Union financial contribution to the specific measures referred to in point (f) of Article 5(2) of this Regulation and granted under Chapter IV of Regulation (EU) No 228/2013 and Chapter IV of Regulation (EU) No 229/2013, ("the adjustment rate") shall be determined by the Commission when the forecasts for the financing of the interventions and measures financed under that sub-ceiling for a given financial year indicate that the applicable annual ceilings will be exceeded.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the financing, management and monitoring of the common agricultural policy and repealing Regulation (EU) No 1306/2013

 373. #1855450

  Leagfar amach leo freisin sintéis ar staid chur chun feidhme an Phlean Straitéisigh faoi CBT arna chur i gcrích sa bhliain airgeadais roimhe, aon saincheist a dhéanann difear d’fheidhmíocht an Phlean Straitéisigh faoi CBT, go háirithe maidir le diallais ó gharspriocanna, na cúiseanna atá leo agus, i gcás inarb ábhartha, na bearta arna ndéanamh.

  They shall also set out a synthesis of the state of implementation of the CAP Strategic Plan realised during the previous financial year, any issues which affect the performance of the CAP Strategic Plan, in particular as regards deviations from milestones, underlining reasons and, where relevant, the measures taken.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the financing, management and monitoring of the common agricultural policy and repealing Regulation (EU) No 1306/2013

 374. #1856573

  Leagfar amach leo freisin sintéis ar staid chur chun feidhme an Phlean Straitéisigh faoi CBT arna chur i gcrích sa bhliain airgeadais roimhe, aon saincheist a dhéanann difear d’fheidhmíocht an Phlean Straitéisigh faoi CBT, go háirithe maidir le diallais ó gharspriocanna, na cúiseanna atá leo agus, i gcás inarb ábhartha, na bearta arna ndéanamh.

  They shall also set out a synthesis of the state of implementation of the CAP Strategic Plan realised during the previous financial year, any issues which affect the performance of the CAP Strategic Plan, in particular as regards deviations from milestones, underlining reasons and, where relevant, the measures taken.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulations (EU) No 1308/2013 establishing a common organisation of the markets in agricultural products, (EU) No 1151/2012 on quality schemes for agricultural products and foodstuffs, (EU) No 251/2014 on the definition, description, presentation, labelling and the protection of geographical indications of aromatised wine products, (EU) No 228/2013 laying down specific measures for agriculture in the outermost regions of the Union and (EU) No 229/2013 laying down specific measures for agriculture in favour of the smaller Aegean islands

 375. #1857327

  Maidir leis na rialacha coiteanna atá leagtha síos i gComhaontú Idirinstitiúideach maidir le himscrúduithe inmheánacha arna ndéanamh ag an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) ina mbeidh na bearta is gá chun feidhmiú rianúil imscrúduithe arna seoladh ag an Oifig a éascú laistigh den Pharlaimint, de bhun Chinneadh na Parlaiminte an 18 Samhain 1999.

  The common rules laid down in the Interinstitutional Agreement concerning internal investigations by the European Anti-Fraud Office (OLAF) comprising the measures that are needed to facilitate the smooth running of investigations conducted by the Office shall be applicable within Parliament, pursuant to Parliament Decision of 18 November 1999.

  Rules of Procedure — 9th parliamentary term — July 2019

 376. #279667

  (8) Ba chóir na bearta is gá chun an Rialachán seo a chur chun feidhme a ghlacadh i gcomhréir le Cinneadh 1999/468/CE ón gComhairle an 28 Meitheamh 1999 ag leagan síos na nósanna imeachta maidir le feidhmiú na gcumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don Choimisiún [5].

  (8) The measures necessary for the implementation of this Regulation should be adopted in accordance with Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission [5].

  Regulation (EC) No 458/2007 of the European Parliament and of the Council of 25 April 2007 on the European system of integrated social protection statistics (ESSPROS)

 377. #279862

  (21) Ba chóir na bearta is gá chun an Rialachán seo a chur chun feidhme a ghlacadh i gcomhréir le Cinneadh 1999/468/CE ón gComhairle an 28 Meitheamh 1999 ina leagtar síos na nósanna imeachta maidir le feidhmiú na gcumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don Choimisiún [10].

  (21) The measures necessary for the implementation of this Regulation should be adopted in accordance with Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission [10].

  Regulation (EC) No 614/2007 of the European Parliament and of the Council of 23 May 2007 concerning the Financial Instrument for the Environment (LIFE+)

 378. #280266

  (23) Ba chóir na bearta is gá chun an Rialachán seo a chur chun feidhme a ghlacadh i gcomhréir le Cinneadh 1999/468/CE ón gComhairle an 28 Meitheamh 1999 ag leagan amach na nósanna imeachta maidir le feidhmiú na gcumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don Choimisiún [9].

  (23) The measures necessary for the implementation of this Regulation should be adopted in accordance with Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission [9].

  Regulation (EC) No 680/2007 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2007 laying down general rules for the granting of Community financial aid in the field of the trans-European transport and energy networks

 379. #280604

  (24) Ba chóir na bearta is gá do chur chun feidhme an Rialacháin seo a ghlacadh i gcomhréir le Cinneadh 1999/468/CE ón gComhairle an 28 Meitheamh 1999 ag leagan síos na rialacha mionsonraithe maidir le feidhmiú na gcumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don Choimisiún [22].

  (24) The measures necessary for the implementation of this Regulation should be adopted in accordance with Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission [22].

  Regulation (EC) No 715/2007 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2007 on type approval of motor vehicles with respect to emissions from light passenger and commercial vehicles (Euro 5 and Euro 6) and on access to vehicle repair and maintenance information

 380. #281224

  (11) Ba chóir na bearta is gá chun an Rialachán seo a chur chun feidhme a ghlacadh i gcomhréir le Cinneadh 1999/468/CE ón gComhairle an 28 Meitheamh 1999 ag leagan síos na nósanna imeachta maidir le feidhmiú na gcumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don Choimisiún [8].

  (11) The measures necessary for the implementation of this Regulation should be adopted in accordance with Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission [8].

  Regulation (EC) No 716/2007 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2007 on Community statistics on the structure and activity of foreign affiliates

 381. #282233

  (34) Ba chóir na bearta is gá do chur chun feidhme an Rialacháin seo a ghlacadh i gcomhréir le Cinneadh 1999/468/CE ón gComhairle an 28 Meitheamh 1999 ag leagan síos na rialacha mionsonraithe maidir le feidhmiú na gcumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don Choimisiún [11].

  (34) The measures necessary for the implementation of this Regulation should be adopted in accordance with Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission [11].

  Regulation (EC) No 861/2007 of the European Parliament and of the Council of 11 July 2007 establishing a European Small Claims Procedure

 382. #282485

  (15) Ba chóir na bearta is gá chun an Rialachán seo a chur chun feidhme a ghlacadh i gcomhréir le Cinneadh 1999/468/CE ón gComhairle an 28 Meitheamh 1999 ag leagan síos na nósanna imeachta maidir le feidhmiú na gcumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don Choimisiún [6].

  (15) The measures necessary for the implementation of this Regulation should be adopted in accordance with Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission [6].

  Regulation (EC) No 862/2007 of the European Parliament and of the Council of 11 July 2007 on Community statistics on migration and international protection and repealing Council Regulation (EEC) No 311/76 on the compilation of statistics on foreign workers

 383. #283588

  (27) Ba chóir na bearta is gá chun an Rialachán seo a chur chun feidhme a ghlacadh i gcomhréir le Cinneadh 1999/468/CE ón gComhairle an 28 Meitheamh 1999 lena leagtar síos na rialacha mionsonraithe maidir le feidhmiú na gcumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don Choimisiún [7].

  (27) The measures necessary for the implementation of this Regulation should be adopted in accordance with Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission [7].

  Regulation (EC) No 1371/2007 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2007 on rail passengers’ rights and obligations

 384. #284438

  (21) Ba cheart na bearta is gá chun an Rialachán seo a chur chun feidhme a ghlacadh i gcomhréir le Cinneadh 1999/468/CE ón gComhairle an 28 Meitheamh 1999 ina leagtar síos na nósanna imeachta maidir le feidhmiú na gcumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don Choimisiún [7].

  (21) The measures necessary for the implementation of this Regulation should be adopted in accordance with Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission [7].

  Regulation (EC) No 1393/2007 of the European Parliament and of the Council of 13November 2007 on the service in the Member States of judicial and extrajudicial documents in civil or commercial matters (service of documents), and repealing Council Regulation (EC) No1348/2000

 385. #284886

  (29) Ba cheart na bearta is gá do chur chun feidhme an Rialacháin seo a ghlacadh i gcomhréir le Cinneadh 1999/468/CE ón gComhairle an 28 Meitheamh 1999 lena leagtar síos na nósanna imeachta maidir le feidhmiú na gcumhachtaí cur chun feidhme arna mbronnadh ar an gCoimisiún [13].

  (29) The measures necessary for the implementation of this Regulation should be adopted in accordance with Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission [13].

  Regulation (EC) No 1394/2007 of the European Parliament and of the Council of 13 November 2007 on advanced therapy medicinal products and amending Directive 2001/83/EC and Regulation (EC) No 726/2004

 386. #285253

  (9) Ba chóir na bearta is gá chun an Rialachán seo a chur chun feidhme a ghlacadh i gcomhréir le Cinneadh 1999/468/CE ón gComhairle an 28 Meitheamh 1999 ag leagan síos na nósanna imeachta maidir le feidhmiú na gcumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don Choimisiún [7].

  (9) The measures necessary for the implementation of this Regulation should be adopted in accordance with Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission [7].

  Regulation (EC) No 1445/2007 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2007 establishing common rules for the provision of basic information on Purchasing Power Parities and for their calculation and dissemination

 387. #286092

  (16) Ba chóir na bearta is gá chun an Rialachán seo a chur chun feidhme a ghlacadh i gcomhréir le Cinneadh 1999/468/CE ón gComhairle an 28 Meitheamh 1999 lena leagtar síos na nósanna imeachta maidir le feidhmiú na gcumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don Choimisiún [5].

  (16) The measures necessary for the implementation of this Regulation should be adopted in accordance with Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission [5].

  Regulation (EC) No 1523/2007 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2007 banning the placing on the market and the import to, or export from, the Community of cat and dog fur, and products containing such fur

 388. #286486

  (1) Foráiltear le Rialachán (CE) Uimh. 1924/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [3] go bhfuil an nós imeachta rialúcháin a bunaíodh le Cinneadh 1999/468/CE ón gComhairle an 28 Meitheamh 1999 ag leagan síos na nósanna imeachta maidir le feidhmiú na gcumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don Choimisiún [4] le cur i bhfeidhm maidir le bearta cur chun feidhme a ghlacadh a bhaineann leis an Rialachán sin.

  (1) Regulation (EC) No 1924/2006 of the European Parliament and of the Council [3] provides that the regulatory procedure established by Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission [4] is to be applied for the adoption of implementing measures concerning that Regulation.

  Regulation (EC) No 107/2008 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2008 amending Regulation (EC) No 1924/2006 on nutrition and health claims made on foods as regards the implementing powers conferred on the Commission

 389. #286568

  (1) Foráiltear le Rialachán (CE) Uimh. 1925/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [3] go bhfuil an nós imeachta rialúcháin a bunaíodh le Cinneadh 1999/468/CE ón gComhairle an 28 Meitheamh 1999 lena leagtar síos na nósanna imeachta maidir le feidhmiú na gcumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don Choimisiún [4] le cur i bhfeidhm maidir le bearta cur chun feidhme a bhaineann leis an Rialachán sin a ghlacadh.

  (1) Regulation (EC) No 1925/2006 of the European Parliament and of the Council [3] provides that the regulatory procedure established by Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission [4] is to be applied for the adoption of implementing measures concerning that Regulation.

  Regulation (EC) No 108/2008 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2008 amending Regulation (EC) No 1925/2006 on the addition of vitamins and minerals and of certain other substances to foods

 390. #286712

  (16) Ba chóir na bearta atá riachtanach chun an Rialachán seo a chur chun feidhme a ghlacadh i gcomhréir le Cinneadh 1999/468/CE ón gComhairle an 28 Meitheamh 1999 ag leagan síos na rialacha mionsonraithe maidir le feidhmiú na gcumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don Choimisiún [9].

  (16) The measures necessary for the implementation of this Regulation should be adopted in accordance with Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission [9].

  Regulation (EC) No 110/2008 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2008 on the definition, description, presentation, labelling and the protection of geographical indications of spirit drinks and repealing Council Regulation (EEC) No 1576/89

 391. #288306

  (15) Na bearta is gá chun an Rialachán seo a chur chun feidhme, ba cheart iad a ghlacadh i gcomhréir le Cinneadh 1999/468/CE ón gComhairle an 28 Meitheamh 1999 lena leagtar síos na nósanna imeachta maidir le feidhmiú na gcumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don Choimisiún [12].

  (15) The measures necessary for the implementation of this Regulation should be adopted in accordance with Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission [12].

  Regulation (EC) No 177/2008 of the European Parliament and of the Council of 20 February 2008 establishing a common framework for business registers for statistical purposes and repealing Council Regulation (EEC) No 2186/93

 392. #288656

  (37) Ba cheart na bearta is gá chun an Rialachán seo a chur chun feidhme a ghlacadh i gcomhréir le Cinneadh 1999/468/CE ón gComhairle an 28 Meitheamh 1999 lena leagtar síos na nósanna imeachta maidir le feidhmiú na gcumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don Choimisiún [9].

  (37) The measures necessary for the implementation of this Regulation should be adopted in accordance with Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission [9].

  Regulation (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of the Council of 20 February 2008 on common rules in the field of civil aviation and establishing a European Aviation Safety Agency, and repealing Council Directive 91/670/EEC, Regulation (EC) No 1592/2002 and Directive 2004/36/EC

 393. #288905

  (c) Glacfaidh na Ballstáit na bearta uile is gá chun comhaontuithe a thréigean a luaithe is féidir tar éis teacht i bhfeidhm do chomhaontú idir an Comhphobal agus an tríú tír atá i gceist, maidir leis na fearainn uile arna gcumhdach ag an gcomhaontú sin.

  (c) Member States shall take the necessary measures to renounce agreements as soon as possible after the entry into force of an agreement between the Community and the third country in question, for those domains covered by that latter agreement.

  Regulation (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of the Council of 20 February 2008 on common rules in the field of civil aviation and establishing a European Aviation Safety Agency, and repealing Council Directive 91/670/EEC, Regulation (EC) No 1592/2002 and Directive 2004/36/EC

 394. #289440

  2. Ar feadh idirthréimhse bhreise 42 mí ón dáta dá dtagraítear i mír 1, féadfaidh na Ballstáit leanúint de dheimhnithe agus d'fhormheasanna a eisiúint de mhaolú ar fhorálacha Airteagail 5, 6, 12 agus 20 faoi na coinníollacha arna sonrú ag an gCoimisiún sna bearta a glacadh chun iad a chur i bhfeidhm.

  2. During an additional transition period of 42 months from the date referred to in paragraph 1, Member States may continue to issue certificates and approvals by way of derogation from the provisions of Articles 5, 6, 12 and 20 under the conditions specified by the Commission in the measures adopted for their application.

  Regulation (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of the Council of 20 February 2008 on common rules in the field of civil aviation and establishing a European Aviation Safety Agency, and repealing Council Directive 91/670/EEC, Regulation (EC) No 1592/2002 and Directive 2004/36/EC

 395. #289441

  Sa chomhthéacs sin, nuair a eiseoidh na Ballstáit deimhnithe atá bunaithe ar dheimhnithe a d'eisigh tríú tíortha, cuirfidh na bearta arna nglacadh ag an gCoimisiúin na prionsabail a leagtar síos in Airteagal 12(2)(b) agus (c) san áireamh go cuí.

  When in that context Member States issue certificates on the basis of certificates issued by third countries, the measures adopted by the Commission shall give due consideration to the principles laid down in Article 12(2)(b) and (c).

  Regulation (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of the Council of 20 February 2008 on common rules in the field of civil aviation and establishing a European Aviation Safety Agency, and repealing Council Directive 91/670/EEC, Regulation (EC) No 1592/2002 and Directive 2004/36/EC

 396. #290102

  (22) Ba cheart na bearta is gá chun Rialachán (CE) Uimh 515/97 a chur chun feidhme a ghlacadh i gcomhréir le Cinneadh 1999/468/CE ón gComhairle an 28 Meitheamh 1999 ag leagan síos na nósanna imeachta maidir le feidhmiú na gcumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don Choimisiún [13].

  (22) The measures necessary for the implementation of Regulation (EC) No 515/97 should be adopted in accordance with Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission [13].

  Regulation (EC) No 766/2008 of the European Parliament and of the Council of 9 July 2008 amending Council Regulation (EC) No 515/97 on mutual assistance between the administrative authorities of the Member States and cooperation between the latter and the Commission to ensure the correct application of the law on customs and agricultural matters

 397. #290433

  (23) Ba cheart na bearta is gá do chur chun feidhme an Rialacháin seo a ghlacadh i gcomhréir le Cinneadh 1999/468/CE ón gComhairle an 28 Meitheamh 1999 lena leagtar síos na nósanna imeachta maidir le feidhmiú na gcumhachtaí cur chun feidhme arna mbronnadh ar an gCoimisiún [10].

  (23) The measures necessary for the implementation of this Regulation should be adopted in accordance with Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission [10].

  Regulation (EC) No 767/2008 of the European Parliament and of the Council of 9 July 2008 concerning the Visa Information System (VIS) and the exchange of data between Member States on short-stay visas (VIS Regulation)

 398. #291009

  (10) Ba cheart na bearta is gá chun an Rialachán seo a chur chun feidhme a ghlacadh i gcomhréir le Cinneadh 1999/468/CE ón gComhairle an 28 Meitheamh 1999 ag leagan síos na nósanna imeachta maidir le feidhmiú na gcumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don Choimisiún [9].

  (10) The measures necessary for implementation of this Regulation should be adopted in accordance with Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission [9].

  Regulation (EC) No 1165/2008 of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 concerning livestock and meat statistics and repealing Council Directives 93/23/EEC, 93/24/EEC and 93/25/EEC

 399. #291300

  (19) Ba cheart na bearta is gá chun an Rialachán seo a chur chun feidhme a ghlacadh i gcomhréir le Cinneadh 1999/468/CE ón gComhairle an 28 Meitheamh 1999 ag leagan síos na nósanna imeachta maidir le feidhmiú na gcumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don Choimisiún [11].

  (19) The measures necessary for the implementation of this Regulation should be adopted in accordance with Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission [11].

  Regulation (EC) No 1166/2008 of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 on farm structure surveys and the survey on agricultural production methods and repealing Council Regulation (EEC) No 571/88

 400. #291684

  (76) Ba cheart na bearta is gá chun an Rialachán seo a chur chun feidhme a ghlacadh i gcomhréir le Cinneadh 1999/468/CE ón gComhairle an 28 Meitheamh 1999 ag leagan síos na nósanna imeachta maidir le feidhmiú na gcumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don Choimisiún [24].

  (76) The measures necessary for the implementation of this Regulation should be adopted in accordance with Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission [24].

  Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006

 401. #295182

  (19) Na bearta is gá chun an Rialachán seo a chur chun feidhme, ba cheart iad a ghlacadh i gcomhréir le Cinneadh 1999/468/CE ón gComhairle an 28 Meitheamh 1999 ag leagan síos na nósanna imeachta maidir le feidhmiú na gcumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don Choimisiún [9].

  (19) The measures necessary for the implementation of this Regulation should be adopted in accordance with Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission [9].

  Regulation (EC) No 1337/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 establishing a facility for rapid response to soaring food prices in developing countries

 402. #295248

  1. Bearta a mhaoinítear faoin Rialachán seo, cuirfear chun feidhme iad i gcomhréir le Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1605/2002 ón gComhairle an 25 Meitheamh 2002 maidir leis an Rialachán Airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta na gComhphobal Eorpach [11], agus arna chur san áireamh, i gcás inarb iomchuí, gur bearta géarchéime iad na bearta atá le glacadh.

  1. The measures financed under this Regulation shall be implemented in accordance with Council Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002 of 25 June 2002 on the Financial Regulation applicable to the general budget of the European Communities [11], taking into account where appropriate the crisis-related nature of the measures to be adopted.

  Regulation (EC) No 1337/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 establishing a facility for rapid response to soaring food prices in developing countries

 403. #295359

  (18) Na bearta is gá chun an Rialachán seo a chur chun feidhme, ba cheart iad a ghlacadh i gcomhréir le Cinneadh 1999/468/CE ón gComhairle an 28 Meitheamh 1999 ag leagan síos na nósanna imeachta maidir le feidhmiú na gcumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don Choimisiún [15].

  (18) The measures necessary for the implementation of this Regulation should be adopted in accordance with Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission [15].

  Regulation (EC) No 1338/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on Community statistics on public health and health and safety at work

 404. #295411

  Cuirfear na sonraí ar fáil i gcomhréir leis na teorainneacha ama a leagtar amach, sna heatraimh dá bhforáiltear agus i leith na dtréimhsí tagartha a shonraítear sna hIarscríbhinní nó sna bearta cur chun feidhme arna nglacadh i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú agus dá dtagraítear in Airteagal 10(2).

  The data shall be provided in accordance with the time limits set out, at the intervals provided for, and in respect of the reference periods indicated in the Annexes or in the implementing measures adopted in accordance with the regulatory procedure with scrutiny referred to in Article 10(2).

  Regulation (EC) No 1338/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on Community statistics on public health and health and safety at work

 405. #295865

  (9) Na bearta is gá chun an Rialachán seo a chur chun feidhme, ba cheart go nglacfaí iad i gcomhréir le Cinneadh 1999/468/CE ón gComhairle an 28 Meitheamh 1999 ag leagan síos na nósanna imeachta maidir le feidhmiú na gcumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don Choimisiún [6].

  (9) The measures necessary for the implementation of this Regulation should be adopted in accordance with Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission [6].

  Regulation (EC) No 78/2009 of the European Parliament and of the Council of 14 January 2009 on the type-approval of motor vehicles with regard to the protection of pedestrians and other vulnerable road users, amending Directive 2007/46/EC and repealing Directives 2003/102/EC and 2005/66/EC

 406. #295989

  2. Féadfaidh an Coimisiún, ar bhonn thorthaí an fhaireacháin arna chur i gcrích faoi phointe 2.2, faoi phointe 2.4 agus faoi phointe 3.2 d’Iarscríbhinn I, bearta cur chun feidhme a ghlacadh mar is iomchuí.

  2. The Commission may, on the basis of the results of the monitoring completed under points 2.2, 2.4 and 3.2 of Annex I, adopt implementing measures as appropriate.

  Regulation (EC) No 78/2009 of the European Parliament and of the Council of 14 January 2009 on the type-approval of motor vehicles with regard to the protection of pedestrians and other vulnerable road users, amending Directive 2007/46/EC and repealing Directives 2003/102/EC and 2005/66/EC

 407. #296860

  2. Ní phróiseálfar sonraí pearsanta ach a mhéid atá gá le próiseáil chun conradh a shínigh ábhar na sonraí a chomhlíonadh nó d’fhonn bearta a dhéanamh arna iarraidh sin ag ábhar na sonraí sular shínigh sé nó sí an conradh.

  2. Personal data shall only be processed in so far as processing is necessary for the performance of a contract to which the data subject is party or in order to take steps at the request of the data subject prior to entering into a contract.

  Regulation (EC) No 80/2009 of the European Parliament and of the Council of 14 January 2009 on a Code of Conduct for computerised reservation systems and repealing Council Regulation (EEC) No 2299/89

 408. #297033

  (6) Maidir leis na bearta is gá chun an Rialachán seo a chur chun feidhme, ba cheart go nglacfaí iad i gcomhréir le Cinneadh 1999/468/CE ón gComhairle an 28 Meitheamh 1999 ag leagan síos na rialacha mionsonraithe maidir le feidhmiú na gcumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don Choimisiún [4].

  (6) The measures necessary for the implementation of this Regulation should be adopted in accordance with Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission [4].

  Regulation (EC) No 216/2009 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2009 on the submission of nominal catch statistics by Member States fishing in certain areas other than those of the North Atlantic (recast)

 409. #297460

  (5) Maidir leis na bearta is gá chun an Rialachán seo a chur chun feidhme, ba cheart go nglacfaí iad i gcomhréir le Cinneadh 1999/468/CE ón gComhairle an 28 Meitheamh 1999 lena leagtar síos na nósanna imeachta maidir le feidhmiú na gcumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don Choimisiún [5].

  (5) The measures necessary for the implementation of this Regulation should be adopted in accordance with Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission [5].

  Regulation (EC) No 217/2009 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2009 on the submission of catch and activity statistics by Member States fishing in the north-west Atlantic (recast)

 410. #297782

  (8) Maidir leis na bearta is gá chun an Rialachán seo a chur chun feidhme, ba cheart go nglacfaí iad i gcomhréir le Cinneadh 1999/468/CE ón gComhairle an 28 Meitheamh 1999 lena leagtar síos na nósanna imeachta maidir le feidhmiú na gcumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don Choimisiún [7].

  (8) The measures necessary for the implementation of this Regulation should be adopted in accordance with Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission [7].

  Regulation (EC) No 218/2009 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2009 on the submission of nominal catch statistics by Member States fishing in the north-east Atlantic (recast)

 411. #299743

  (1) Foráiltear le Rialachán (CE) Uimh. 999/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [3] go bhfuil bearta áirithe le glacadh i gcomhréir le Cinneadh 1999/468/CE ón gComhairle an 28 Meitheamh 1999 ag leagan síos na nósanna imeachta maidir le feidhmiú na gcumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don Choimisiún [4].

  (1) Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council [3] provides that certain measures are to be adopted in accordance with Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission [4].

  Regulation (EC) No 220/2009 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2009 amending Regulation (EC) No 999/2001 laying down rules for the prevention, control and eradication of certain transmissible spongiform encephalopathies, as regards the implementing powers conferred on the Commission

 412. #299744

  (2) Leasaíodh Cinneadh 1999/468/CE le Cinneadh 2006/512/CE ón gComhairle [5] lenar tugadh isteach an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú chun bearta a bhfuil raon feidhme ginearálta acu agus atá ceaptha chun eilimintí neamhriachtanacha d'ionstraim bhunaidh arna glacadh i gcomhréir leis an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 251 den Chonradh a leasú, inter alia trí roinnt de na heilimintí sin a scriosadh nó tríd an ionstraim a fhorlíonadh le heilimintí nua neamhriachtanacha.

  (2) Decision 1999/468/EC has been amended by Council Decision 2006/512/EC [5], which introduced the regulatory procedure with scrutiny for the adoption of measures of general scope and designed to amend non-essential elements of a basic instrument adopted in accordance with the procedure referred to in Article 251 of the Treaty, inter alia, by deleting some of those elements or by supplementing the instrument with new non-essential elements.

  Regulation (EC) No 220/2009 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2009 amending Regulation (EC) No 999/2001 laying down rules for the prevention, control and eradication of certain transmissible spongiform encephalopathies, as regards the implementing powers conferred on the Commission

 413. #299796

  (1) Foráiltear le Rialachán (CE) Uimh. 2150/2002 [2] go bhfuil bearta áirithe le glacadh i gcomhréir le Cinneadh 1999/468/CE ón gComhairle an 28 Meitheamh 1999 ag leagan síos na nósanna imeachta maidir le feidhmiú na gcumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don Choimisiún [3].

  (1) Regulation (EC) No 2150/2002 [2] provides that certain measures are to be adopted in accordance with Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission [3].

  Regulation (EC) No 221/2009 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2009 amending Regulation (EC) No 2150/2002 on waste statistics, as regards the implementing powers conferred on the Commission

 414. #299797

  (2) Leasaíodh Cinneadh 1999/468/CE le Cinneadh 2006/512/CE [4], lenar tugadh isteach an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú chun bearta a ghlacadh a bhfuil raon feidhme ginearálta acu agus atá ceaptha chun eilimintí neamhriachtanacha d'ionstraim bhunaidh arna glacadh i gcomhréir leis an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 251 den Chonradh a leasú, inter alia trí roinnt de na heilimintí sin a scriosadh nó tríd an ionstraim a fhorlíonadh le heilimintí nua neamhriachtanacha.

  (2) Decision 1999/468/EC has been amended by Decision 2006/512/EC [4], which introduced the regulatory procedure with scrutiny for the adoption of measures of general scope and designed to amend non-essential elements of a basic instrument adopted in accordance with the procedure referred to in Article 251 of the Treaty, inter alia by deleting some of those elements or by supplementing the instrument with new non-essential elements.

  Regulation (EC) No 221/2009 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2009 amending Regulation (EC) No 2150/2002 on waste statistics, as regards the implementing powers conferred on the Commission

 415. #299909

  (8) Foráiltear le Rialachán (CE) Uimh. 638/2004 go bhfuil bearta áirithe le glacadh i gcomhréir le Cinneadh 1999/468/CE ón gComhairle an 28 Meitheamh 1999 ag leagan síos na nósanna imeachta maidir le feidhmiú na gcumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don Choimisiún [4].

  (8) Regulation (EC) No 638/2004 provides that certain measures are to be adopted in accordance with Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission [4].

  Regulation (EC) No 222/2009 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2009 amending Regulation (EC) No 638/2004 on Community statistics relating to the trading of goods between Member States

 416. #299910

  (9) Leasaíodh Cinneadh 1999/468/CE le Cinneadh 2006/512/CE [5], lenar tugadh isteach an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú chun bearta a ghlacadh a bhfuil raon feidhme ginearálta acu, agus ar bearta iad atá ceaptha chun leasú a dhéanamh ar eilimintí neamhriachtanacha d'ionstraim bhunúsach, arna glacadh i gcomhréir leis an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 251 den Chonradh, inter alia trí roinnt de na heilimintí sin a scriosadh nó tríd an ionstraim a fhorlíonadh le heilimintí nua neamhriachtanacha.

  (9) Decision 1999/468/EC has been amended by Decision 2006/512/EC [5], which introduced the regulatory procedure with scrutiny for the adoption of measures of general scope and designed to amend non-essential elements of a basic instrument adopted in accordance with the procedure referred to in Article 251 of the Treaty, inter alia, by deleting some of those elements or by supplementing the instrument with new non-essential elements.

  Regulation (EC) No 222/2009 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2009 amending Regulation (EC) No 638/2004 on Community statistics relating to the trading of goods between Member States

 417. #300067

  (30) Maidir leis na bearta is gá chun an Rialachán seo a chur chun feidhme, ba cheart iad a ghlacadh i gcomhréir le Cinneadh 1999/468/CE ón gComhairle an 28 Meitheamh 1999 ag leagan síos na nósanna imeachta maidir le feidhmiú na gcumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don Choimisiún [15].

  (30) The measures necessary for the implementation of this Regulation should be adopted in accordance with Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission [15].

  Regulation (EC) No 223/2009 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2009 on European statistics and repealing Regulation (EC, Euratom) No 1101/2008 of the European Parliament and of the Council on the transmission of data subject to statistical confidentiality to the Statistical Office of the European Communities, Council Regulation (EC) No 322/97 on Community Statistics, and Council Decision 89/382/EEC, Euratom establishing a Committee on the Statistical Programmes of the European Communities

 418. #301122

  2. Maidir le bearta arna nglacadh ag an bpáirtí iarrtha chun éilimh a ghnóthú de bhun iarrata ar chúnamh, a mbeadh d’éifeacht acu, dá ndéanfadh an páirtí iarrthach iad, an tréimhse teorann a fhionraí nó a bhriseadh de réir na ndlíthe atá i bhfeidhm i mBallstát an pháirtí iarrthaigh, measfar gur glacadh iad sa Stát is déanaí atá luaite, a mhéid a bhaineann sé leis an éifeacht sin.

  2. Steps taken in the recovery of claims by the requested party in pursuance of a request for assistance, which, if they had been carried out by the applicant party, would have had the effect of suspending or interrupting the period of limitation according to the laws in force in the Member State of the applicant party, shall be deemed to have been taken in the latter State, in so far as that effect is concerned.

  Regulation (EC) No 987/2009 of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 laying down the procedure for implementing Regulation (EC) No 883/2004 on the coordination of social security systems

 419. #302225

  (25) Maidir leis na bearta is gá chun an Rialachán seo a chur chun feidhme, ba cheart iad a ghlacadh i gcomhréir le Cinneadh 1999/468/CE ón gComhairle an 28 Meitheamh 1999 ag leagan síos na rialacha mionsonraithe maidir le feidhmiú na gcumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don Choimisiún [15].

  (25) The measures necessary for the implementation of this Regulation should be adopted in accordance with Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission [15].

  Regulation (EC) No 1005/2009 of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 on substances that deplete the ozone layer

 420. #302499

  Féadfaidh an Coimisiún bearta breise a ghlacadh chun faireachán a dhéanamh ar shubstaintí rialaithe nó ar shubstaintí nua agus ar tháirgí agus ar threalamh ina bhfuil substaintí rialaithe nó atá ag brath ar shubstaintí rialaithe a thagann faoi réim an nós imeachta i ndáil le stóráil shealadach, stórasú custaim nó saorchrios nó atá ar idirthuras trí chríoch chustaim an Chomhphobail agus arna n-athonnmhairiú as an gcríoch sin dá éis sin, ar bhonn meastóireachta ar na rioscaí ionchasacha i dtaca le trádáil neamhdhleathach a d’fhéadfadh a bheith bainteach le gluaiseachtaí den sórt sin, agus na sochair don chomhshaol agus na tionchair shocheacnamaíocha a bheadh ag bearta den sórt sin á gcur san áireamh.

  The Commission may adopt additional measures for the monitoring of controlled substances or new substances and of products and equipment containing or relying on controlled substances placed under temporary storage, customs warehousing or free zone procedure or in transit through the customs territory of the Community and subsequently re-exported, on the basis of an evaluation of the potential risks of illegal trade linked to such movements, taking into account the environmental benefits and socioeconomic impacts of such measures.

  Regulation (EC) No 1005/2009 of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 on substances that deplete the ozone layer

 421. #302528

  Déanfaidh an Coimisiún meastóireacht ar na bearta arna nglacadh ag na Ballstáit agus féadfaidh sé, i bhfianaise na meastóireachta sin agus i bhfianaise faisnéise teicniúla agus faisnéise ábhartha eile, mar is iomchuí, bearta a ghlacadh maidir leis na ceanglais íosta sin i ndáil le cáilíochtaí.

  The Commission shall evaluate the measures taken by the Member States and may in the light of this evaluation and of technical and other relevant information, as appropriate, adopt measures regarding those minimum qualification requirements.

  Regulation (EC) No 1005/2009 of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 on substances that deplete the ozone layer

 422. #302544

  I bhfianaise meastóireachta ar na bearta seo arna nglacadh ag na Ballstáit agus i bhfianaise aon fhaisnéise teicniúla eile nó aon fhaisnéise ábhartha eile, féadfaidh an Coimisiún bearta a ghlacadh i ndáil le comhchuibhiú na gceanglas íosta sin maidir le cáilíochtaí.

  In the light of an evaluation of these measures taken by the Member States and of technical and other relevant information, the Commission may adopt measures regarding the harmonisation of those minimum qualification requirements.

  Regulation (EC) No 1005/2009 of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 on substances that deplete the ozone layer

 423. #302896

  (16) Maidir leis na bearta is gá chun an Rialachán seo a chur chun feidhme, ba cheart go nglacfar iad i gcomhréir le Cinneadh 1999/468/CE ón gComhairle an 28 Meitheamh 1999 ag leagan síos na nósanna imeachta maidir le feidhmiú na gcumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don Choimisiún [6].

  (16) The measures necessary for the implementation of this Regulation should be adopted in accordance with Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission [6].

  Regulation (EC) No 1007/2009 of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 on trade in seal products

 424. #303139

  (70) Ba cheart na bearta is gá chun an Rialachán seo a chur chun feidhme a ghlacadh i gcomhréir le Cinneadh 1999/468/CE ón gComhairle an 28 Meitheamh 1999 ag leagan síos na nósanna imeachta maidir le feidhmiú na gcumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don Choimisiún [15].

  (70) The measures necessary for the implementation of this Regulation should be adopted in accordance with Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission [15].

  Regulation (EC) No 1060/2009 of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 on credit rating agencies

 425. #303843

  (9) Faoi Airteagal 35(2) de Rialachán (CE) Uimh. 1774/2002, cuirfidh an Coimisiún tuarascáil faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus faoi bhráid na Comhairle faoi na bearta arna nglacadh ag na Ballstáit lena áirithiú go ndéantar an Rialachán sin a chomhlíonadh.

  (9) Under Article 35(2) of Regulation (EC) No 1774/2002, the Commission is to submit a report to the European Parliament and to the Council on the measures taken by the Member States to ensure compliance with that Regulation.

  Regulation (EC) No 1069/2009 of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 laying down health rules as regards animal by-products and derived products not intended for human consumption and repealing Regulation (EC) No 1774/2002 (Animal by-products Regulation)

 426. #304022

  (68) Ba cheart na bearta is gá chun an Rialachán seo a chur i bhfeidhm a ghlacadh i gcomhréir le Cinneadh 1999/468/CE ón gComhairle an 28 Meitheamh 1999 ag leagan síos na rialacha mionsonraithe maidir le feidhmiú na gcumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don Choimisiún [37].

  (68) The measures necessary for the implementation of this Regulation should be adopted in accordance with Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission [37].

  Regulation (EC) No 1069/2009 of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 laying down health rules as regards animal by-products and derived products not intended for human consumption and repealing Regulation (EC) No 1774/2002 (Animal by-products Regulation)

 427. #304576

  (b) go bhfuil siad bailithe nó próiseáilte, de réir mar is infheidhme, i gcomhréir leis na coinníollacha don steiriliú faoi bhrú nó coinníollacha eile chun riosca don tsláinte phoiblí agus do shláinte ainmhithe a chosc i gcomhréir leis na bearta a ghlactar de bhun Airteagal 15 agus aon bheart arna leagan síos i gcomhréir le mír 2 den Airteagal seo;

  (b) they have been collected or processed, as applicable, in accordance with the conditions for pressure sterilisation or other conditions to prevent risks arising to public and animal health in accordance with measures adopted pursuant to Article 15 and any measures which have been laid down in accordance with paragraph 2 of this Article;

  Regulation (EC) No 1069/2009 of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 laying down health rules as regards animal by-products and derived products not intended for human consumption and repealing Regulation (EC) No 1774/2002 (Animal by-products Regulation)

 428. #304958

  (39) Ba cheart na bearta is gá chun an Rialachán seo a chur chun feidhme a ghlacadh i gcomhréir le Cinneadh 1999/468/CE ón gComhairle an 28 Meitheamh 1999 lena leagtar síos na nósanna imeachta maidir le feidhmiú na gcumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don Choimisiún [11].

  (39) The measures necessary for the implementation of this Regulation should be adopted in accordance with Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission [11].

  Regulation (EC) No 1070/2009 of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 amending Regulations (EC) No 549/2004, (EC) No 550/2004, (EC) No 551/2004 and (EC) No 552/2004 in order to improve the performance and sustainability of the European aviation system

 429. #305440

  (23) Ba cheart na bearta is gá chun an Rialachán seo a chur chun feidhme a ghlacadh i gcomhréir le Cinneadh 1999/468/CE ón gComhairle an 28 Meitheamh 1999 ag leagan síos na rialacha mionsonraithe maidir le feidhmiú na gcumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don Choimisiún [8].

  (23) The measures necessary for the implementation of this Regulation should be adopted in accordance with Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission [8].

  Regulation (EC) No 1071/2009 of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 establishing common rules concerning the conditions to be complied with to pursue the occupation of road transport operator and repealing Council Directive 96/26/EC

 430. #305966

  (23) Ba cheart na bearta is gá chun an Rialachán seo a chur chun feidhme a ghlacadh i gcomhréir le Cinneadh 1999/468/CE ón gComhairle an 28 Meitheamh 1999 ag leagan síos na nósanna imeachta maidir le feidhmiú na gcumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don Choimisiún [11].

  (23) The measures necessary for the implementation of this Regulation should be adopted in accordance with Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission [11].

  Regulation (EC) No 1072/2009 of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 on common rules for access to the international road haulage market

 431. #306300

  (17) Ba cheart na bearta is gá a ghlacadh chun an Rialachán seo a chur chun feidhme i gcomhréir le Cinneadh 1999/468/CE ón gComhairle an 28 Meitheamh 1999 ag leagan síos na nósanna imeachta maidir le feidhmiú na gcumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don Choimisiún [8].

  (17) The measures necessary for the implementation of this Regulation should be adopted in accordance with Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission [8].

  Regulation (EC) No 1073/2009 of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 on common rules for access to the international market for coach and bus services, and amending Regulation (EC) No 561/2006

 432. #306469

  1. Ach amháin i gcás force majeure, glacfaidh oibreoir seirbhíse tráthrialta, go dtí go dtéann an t-údarú in éag, na bearta uile is gá lena ráthú go mbeidh seirbhís iompair ann a chomhlíonfaidh na caighdeáin a bhaineann le leanúnachas, le tráthrialtacht agus le hacmhainn agus a chomhlíonann na coinníollacha eile arna leagan síos ag an údarás inniúil i gcomhréir le hAirteagal 6(3).

  1. Save in the event of force majeure, the operator of a regular service shall, until the authorisation expires, take all measures to guarantee a transport service that fulfils the standards of continuity, regularity and capacity and complies with the other conditions laid down by the competent authority in accordance with Article 6(3).

  Regulation (EC) No 1073/2009 of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 on common rules for access to the international market for coach and bus services, and amending Regulation (EC) No 561/2006

 433. #306821

  (54) Maidir leis na bearta is gá chun an Rialachán seo a chur chun feidhme, ba cheart iad a ghlacadh i gcomhréir le Cinneadh 1999/468/CE ón gComhairle an 28 Meitheamh 1999 lena leagtar síos na rialacha mionsonraithe maidir le feidhmiú na gcumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don Choimisiún [15].

  (54) The measures necessary for the implementation of this Regulation should be adopted in accordance with Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission [15].

  Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 concerning the placing of plant protection products on the market and repealing Council Directives 79/117/EEC and 91/414/EEC

 434. #307428

  2. I gcás ina mbeidh ábhair mhóra imní ann gur dóigh go mbeadh síolta cóireáilte dá dtagraítear i mír 1 ina riosca tromchúiseach do shláinte an duine nó do shláinte ainmhithe nó don chomhshaol agus nach féidir an riosca sin a shrianadh go sásúil trí bhearta arna ndéanamh ag an mBallstát nó ag na Ballstáit lena mbaineann, déanfar bearta chun srian nó cosc a chur ar úsáid agus/nó ar dhíol na síolta cóireáilte sin a ghlacadh láithreach i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin dá dtagraítear in Airteagal 79(3).

  2. Where there are substantial concerns that treated seeds as referred to in paragraph 1 are likely to constitute a serious risk to human or animal health or to the environment and that such risk cannot be contained satisfactorily by means of measures taken by the Member State(s) concerned, measures to restrict or prohibit the use and/or sale of such treated seeds shall be taken immediately in accordance with the regulatory procedure referred to in Article 79(3).

  Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 concerning the placing of plant protection products on the market and repealing Council Directives 79/117/EEC and 91/414/EEC

 435. #307432

  4. Gan dochar do reachtaíocht eile Chomhphobail a bhaineann le lipéadú síolta, beidh ainm an táirge cosanta plandaí ar cóireáladh na síolta leis, ainm nó ainmneacha na substainte gníomhaí nó na substaintí gníomhacha atá sa táirge sin, na frásaí caighdeánacha maidir le réamhchúraim sábháilteachta dá bhforáiltear i dTreoir 1999/45/CE agus na bearta maolaithe riosca arna leagan amach san údarú don táirge sin, i gcás inarb iomchuí sin, san áireamh sa lipéid agus sna doiciméid a ghabhann leis na síolta cóireáilte.

  4. Without prejudice to other Community legislation concerning the labelling of seeds, the label and documents accompanying the treated seeds shall include the name of the plant protection product with which the seeds were treated, the name(s) of the active substance(s) in that product, standard phrases for safety precautions as provided for in Directive 1999/45/EC and risk mitigation measures set out in the authorisation for that product where appropriate.

  Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 concerning the placing of plant protection products on the market and repealing Council Directives 79/117/EEC and 91/414/EEC

 436. #308050

  (19) Maidir leis na bearta is gá chun an Rialachán seo a chur chun feidhme, ba cheart go nglacfaí iad i gcomhréir le Cinneadh 1999/468/CE ón gComhairle an 28 Meitheamh 1999 ag leagan síos na nósanna imeachta maidir le feidhmiú na gcumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don Choimisiún. [10]

  (19) The measures necessary for the implementation of this Regulation should be adopted in accordance with Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission [10].

  Regulation (EC) No 1108/2009 of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 amending Regulation (EC) No 216/2008 in the field of aerodromes, air traffic management and air navigation services and repealing Directive 2006/23/EC

 437. #308115

  Beidh an deimhniú aeracmhainneachta sin bailí fad nach ndéanfar é a fhionraí, a chúlghairm ná a fhoirceannadh agus fad a dhéanfar an t-aerárthach a chothabháil i gcomhréir leis na ceanglais bhunriachtanacha i dtaca le haeracmhainneacht leantach agus a leagtar amach i bpointe 1.d d’Iarscríbhinn I, agus i gcomhréir leis na bearta arna nglacadh de bhun mhír 5;"

  This certificate of airworthiness shall remain valid as long as it is not suspended, revoked or terminated and as long as the aircraft is maintained in accordance with the essential requirements related to continuing airworthiness set out in point 1.d of Annex I and the measures adopted pursuant to paragraph 5;";

  Regulation (EC) No 1108/2009 of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 amending Regulation (EC) No 216/2008 in the field of aerodromes, air traffic management and air navigation services and repealing Directive 2006/23/EC

 438. #308160

  (g) na coinníollacha maidir le glacadh agus comhshó deimhnithe aeradróim arna n-eisiúint ag Ballstáit, lena n-áirítear bearta atá údaraithe cheana féin ag an mBallstát lena mbaineann ar bhonn claontaí fógartha ó fhorálacha Iarscríbhinn 14 a ghabhann le Coinbhinsiún Chicago roimh theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo;

  (g) the conditions for the acceptance and for the conversion of aerodrome certificates issued by Member States, including measures which are already authorised by the Member State concerned on the basis of notified deviations from Annex 14 of the Chicago Convention before the entry into force of this Regulation;

  Regulation (EC) No 1108/2009 of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 amending Regulation (EC) No 216/2008 in the field of aerodromes, air traffic management and air navigation services and repealing Directive 2006/23/EC

 439. #308290

  Déanfaidh an Coimisiún na bearta dá dtagraítear in Airteagal 8a(5) de Rialachán (CE) Uimh. 216/2008, arna leasú leis an Rialachán seo, a ghlacadh roimh an 31 Nollaig 2013.

  The Commission shall adopt the measures referred to in Article 8a(5) of Regulation (EC) No 216/2008 as amended by this Regulation before 31 December 2013.

  Regulation (EC) No 1108/2009 of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 amending Regulation (EC) No 216/2008 in the field of aerodromes, air traffic management and air navigation services and repealing Directive 2006/23/EC

 440. #308292

  Déanfaidh an Coimisiún na bearta dá dtagraítear in Airteagal 8b(6) agus in Airteagal 8c(10) de Rialachán (CE) Uimh. 216/2008, arna leasú leis an Rialachán seo, a ghlacadh roimh an 31 Nollaig 2012.

  The Commission shall adopt the measures referred to in Article 8b(6) and Article 8c(10) of Regulation (EC) No 216/2008 as amended by this Regulation before 31 December 2012.

  Regulation (EC) No 1108/2009 of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 amending Regulation (EC) No 216/2008 in the field of aerodromes, air traffic management and air navigation services and repealing Directive 2006/23/EC

 441. #308644

  (12) Ba cheart go gcumhachtófaí don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh i ndáil le bearta coisctheacha sláinte le haghaidh galar seachas confadh, mar aon le modhnuithe ar cheanglais theicniúla maidir le hainmhithe a shainaithint agus maidir le vacsaíniú frithchonfaidh de réir mar atá leagtha síos sna hIarscríbhinní arna gcur isteach, i gcomhréir leis an Rialachán seo, i Rialachán (CE) Uimh. 998/2003.

  (12) The Commission should be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 290 of the Treaty on the Functioning of the European Union in respect of preventive health measures regarding diseases other than rabies, and modifications of technical requirements for the identification of animals and for the anti-rabies vaccination as laid down in the Annexes inserted, in accordance with this Regulation, into Regulation (EC) No 998/2003.

  Regulation (EU) No 438/2010 of the European Parliament and of the Council of 19 May 2010 amending Regulation (EC) No 998/2003 on the animal health requirements applicable to the non-commercial movement of pet animals

 442. #309638

  D’fhonn na bearta caomhnaithe arna nglacadh ag ICCAT a chur i bhfeidhm, féadfaidh an Coimisiún, le gníomhartha tarmligthe i gcomhréir le hAirteagal 13 agus faoi réir na gcoinníollacha a leagtar amach in Airteagal 14 agus in Airteagal 15, na hIarscríbhinní a ghabhann leis an Rialachán seo a leasú.

  In order to apply the conservation measures adopted by ICCAT, the Commission may amend, by means of delegated acts in accordance with Article 13 and subject to the conditions set out in Articles 14 and 15, the Annexes to this Regulation.

  Regulation (EU) No 640/2010 of the European Parliament and of the Council of 7 July 2010 establishing a catch documentation programme for bluefin tuna Thunnus thynnus and amending Council Regulation (EC) No 1984/2003

 443. #310354

  (11) Ar mhaithe lena áirithiú go bhfuil coinníollacha aonfhoirmeacha ann do chur chun feidhme an Rialacháin seo agus na ngníomhartha tarmligthe a ghlactar ar bhonn an Rialacháin seo, ba cheart cumhachtaí cur chun feidhme a thabhairt don Choimisiún chun go ndéanfaí, ar bhonn na gcoinníollacha agus na gcritéar arna mbunú leis na gníomhartha tarmligthe, bearta sonracha a ghlacadh maidir le srianadh na rochtana ar fhaisnéis a tháirgeann seirbhísí GMES agus ar shonraí a bhailítear tríd an mbonneagar atá tiomnaithe do GMES, lena n-áirítear bearta leithleacha lena ndéantar íogaireacht na faisnéise agus na sonraí atá i gceist a chur san áireamh.

  (11) In order to ensure uniform conditions for implementation of this Regulation and of the delegated acts adopted on the basis of this Regulation, implementing powers should be conferred on the Commission to adopt, on the basis of the conditions and criteria established by delegated acts, specific measures on restricting access to the information produced by the GMES services and to data collected through the GMES dedicated infrastructure, including individual measures taking into account the sensitivity of the information and data in question.

  Regulation (EU) No 911/2010 of the European Parliament and of the Council of 22 September 2010 on the European Earth monitoring programme (GMES) and its initial operations (2011 to 2013)

 444. #310413

  (42) Ó tharla nach féidir leis na Ballstáit cuspóir an Rialacháin seo, eadhon bunú GMES agus a chuid oibríochtaí tosaigh, a bhaint amach go leordhóthanach toisc go mbeidh cumas uile-Eorpach ag baint le hoibríochtaí tosaigh GMES freisin agus go mbraithfidh siad ar sheirbhísí a bheith á soláthar ar bhealach comhordaithe ar fud na mBallstát agus iad arna gcomhordú ar leibhéal an Aontais agus gur fearr, dá bhrí sin, de bharr fhairsinge na gníomhaíochta, is féidir é a bhaint amach ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach.

  (42) Since the objective of this Regulation, namely the establishment of the programme GMES and its initial operations, cannot be sufficiently achieved by the Member States because GMES initial operations will also comprise pan-European capacity and depend on the coordinated provision of services throughout the Member States that needs to be coordinated at Union level and can therefore, by reason of the scale of the action, be better achieved at Union level, the Union may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty on European Union.

  Regulation (EU) No 911/2010 of the European Parliament and of the Council of 22 September 2010 on the European Earth monitoring programme (GMES) and its initial operations (2011 to 2013)

 445. #310582

  (7) áiritheofar le bearta le tacú le húsáideoirí leas a bhaint as seirbhísí cur chun feidhme comhéadan teicniúil arna gcur in oiriúint do thimpeallacht shonrach an úsáideora, d’oiliúint, do chumarsáid agus d’fhorbairt ar an earnáil iartheachtach;

  7. measures to support take-up of services by users shall include implementation of technical interfaces adapted to the specific user environment, training, communication and development of the downstream sector;

  Regulation (EU) No 911/2010 of the European Parliament and of the Council of 22 September 2010 on the European Earth monitoring programme (GMES) and its initial operations (2011 to 2013)

 446. #311387

  1. Déanfaidh na Ballstáit nó, i gcás ina bhforálfaidh Ballstát amhlaidh, déanfaidh an tÚdarás Inniúil, a áirithiú go ndéanfar na bearta riachtanacha a fhágfaidh, faoin 3 Nollaig 2014 ar a dhéanaí, i gcás suaitheadh sa bhonneagar aonair gáis is mó, ionas go mbeidh acmhainn an bhonneagair a bheidh fágtha, arna cinneadh i gcomhréir leis an bhfoirmle N-1 dá bhforáiltear i bpointe 2 d’Iarscríbhinn I, ábalta, gan dochar do mhír 2 den Airteagal seo, an t-éileamh iomlán ar ghás sa limistéar ríofa a shásamh ar lá ar lena linn a tharlaíonn éileamh ard as an ngnách ar ghás, rud a tharlaíonn, de réir dóchúlachta staitistiúla, uair amháin gach 20 bliain.

  1. Member States or, where a Member State so provides, the Competent Authority shall ensure that the necessary measures are taken so that by 3 December 2014 at the latest, in the event of a disruption of the single largest gas infrastructure, the capacity of the remaining infrastructure, determined according to the N – 1 formula as provided in point 2 of Annex I, is able, without prejudice to paragraph 2 of this Article, to satisfy total gas demand of the calculated area during a day of exceptionally high gas demand occurring with a statistical probability of once in 20 years.

  Regulation (EU) No 994/2010 of the European Parliament and of the Council of 20 October 2010 concerning measures to safeguard security of gas supply and repealing Council Directive 2004/67/EC

 447. #311782

  (16) Ar bhonn cur chuige shistéimigh, ba cheart go ndéanfadh oibreoirí a mbeidh adhmad agus táirgí adhmaid á gcur ar an margadh inmheánach den chéad uair acu, na bearta cuí a dhéanamh chun a áirithiú nach mbeidh adhmad arna lománú go neamhdhleathach ná táirgí adhmaid a dhíorthaíonn ó adhmad den sórt sin á gcur ar an margadh inmheánach.

  (16) On the basis of a systemic approach, operators placing timber and timber products for the first time on the internal market should take the appropriate steps in order to ascertain that illegally harvested timber and timber products derived from such timber are not placed on the internal market.

  Regulation (EU) No 995/2010 of the European Parliament and of the Council of 20 October 2010 laying down the obligations of operators who place timber and timber products on the market

 448. #317265

  (11) Ba cheart nach mbeadh an tsaoráid ina fasach maidir le húsáid bhuiséad ginearálta an Aontais agus maidir le bearta maoiniúcháin a d’fhéadfadh a bheith ann sa todhchaí, lena n-áirítear san earnáil fuinnimh, ach ba cheart go measfaí ina leith gur beart eisceachtúil é arna ghlacadh le linn tréimhse deacrachta eacnamaíche.

  (11) The facility should not constitute a precedent with regard to the use of the general budget of the Union and possible future funding measures, including in the energy sector, but should be considered rather as an exceptional measure adopted during a period of economic difficulty.

  Regulation (EU) No 1233/2010 of the European Parliament and of the Council of 15 December 2010 amending Regulation (EC) No 663/2009 establishing a programme to aid economic recovery by granting Community financial assistance to projects in the field of energy

 449. #317309

  Faoin 30 Meitheamh 2013, déanfaidh an Coimisiún tuarascáil mheastóireachta lárthéarma a thíolacadh do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle faoi na bearta arna nglacadh faoi Chaibidil IIa agus díreofar go háirithe ar na nithe seo a leanas:

  By 30 June 2013 the Commission shall submit to the European Parliament and the Council a mid-term evaluation report on the measures taken under Chapter IIa focusing in particular on:

  Regulation (EU) No 1233/2010 of the European Parliament and of the Council of 15 December 2010 amending Regulation (EC) No 663/2009 establishing a programme to aid economic recovery by granting Community financial assistance to projects in the field of energy

 450. #317314

  Beidh togra reachtúil chun go leanfaí den tsaoráid ag gabháil leis an tuarascáil mheastóireachta lárthéarma, más iomchuí sin, agus go háirithe más meastóireacht dhearfach ar na bearta arna nglacadh faoi Chaibidil IIa atá i meastóireacht an Choimisiúin.";

  The mid-term evaluation report shall, if appropriate, and in particular if the Commission’s assessment of the measures taken under Chapter IIa is positive, be accompanied by a legislative proposal for the continuation of the facility.";

  Regulation (EU) No 1233/2010 of the European Parliament and of the Council of 15 December 2010 amending Regulation (EC) No 663/2009 establishing a programme to aid economic recovery by granting Community financial assistance to projects in the field of energy

 451. #317874

  (8) Cuimsítear freisin, leis an Scéim, forálacha chun comhlíonadh na mbeart rialaithe agus forfheidhmithe ag soithí, a bhfuil bratach Páirtí neamhChonarthaigh ar foluain acu, a chur, chun cinn, d’fhonn go n-urramófar go hiomlán na bearta caomhnaithe agus bainistithe arna nglacadh ag NEAFC.

  (8) The Scheme also comprises provisions to promote compliance by vessels flying the flag of a non-Contracting Party with the control and enforcement measures in order to ensure full respect of conservation and management measures adopted by NEAFC.

  Regulation (EU) No 1236/2010 of the European Parliament and of the Council of 15 December 2010 laying down a scheme of control and enforcement applicable in the area covered by the Convention on future multilateral cooperation in the North-East Atlantic fisheries and repealing Council Regulation (EC) No 2791/1999

 452. #317882

  Ba cheart go gcumhachtófaí don Choimisiún freisin gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i ndáil le leasuithe amach anseo a ionchorprú i ndlí an Aontais, ar leasuithe iad ar na bearta sin sa Scéim arb iad is ábhar do ghnéithe neamhriachtanacha áirithe den Rialachán seo arna sainmhíniú go sainráite agus a thagann chun bheith ceangailteach ar an Aontas i gcomhréir le téarmaí an Choinbhinsiúin.

  The Commission should also be empowered to adopt delegated acts in respect of the incorporation into Union law of future amendments of those measures of the Scheme which form the subject matter of certain expressly defined non-essential elements of this Regulation and which become binding upon the Union in accordance with the terms of the Convention.

  Regulation (EU) No 1236/2010 of the European Parliament and of the Council of 15 December 2010 laying down a scheme of control and enforcement applicable in the area covered by the Convention on future multilateral cooperation in the North-East Atlantic fisheries and repealing Council Regulation (EC) No 2791/1999

 453. #318183

  6. Cuirfidh Ballstáit na brataí toradh na cigireachta críochnúla agus cuirfidh siad na bearta atá glactha acu de bharr an tsáraithe in iúl don Choimisiún nó don chomhlacht arna ainmniú ag an gCoimisiún go pras.

  6. Flag Member States shall inform promptly the Commission or the body designated by it of the outcome of the thorough inspection and of the measures that they have adopted as a result of the infringement.

  Regulation (EU) No 1236/2010 of the European Parliament and of the Council of 15 December 2010 laying down a scheme of control and enforcement applicable in the area covered by the Convention on future multilateral cooperation in the North-East Atlantic fisheries and repealing Council Regulation (EC) No 2791/1999

 454. #318354

  Déanfar aon speiceas atá faoi réir cuóta agus a ghabhtar le linn oibríochtaí iascaireachta a thabhairt ar bord an tsoithigh agus cuirfear i dtír é ina dhiaidh sin mura rud é go mbeadh sé sin contrártha d’oibleagáidí arna leagan síos i rialacháin iascaigh an Aontais, lena mbunaítear bearta teicniúla, rialaithe agus caomhnúcháin go háirithe sa Rialachán seo, i Rialachán (CE) Uimh. 2371/2002 nó i Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle an 20 Samhain 2009 lena mbunaítear córas rialaithe Comhphobail chun comhlíonadh rialacha an chomhbheartais iascaigh a áirithiú [*****].

  Any species which is subject to a quota and which is caught during fishing operations shall be brought aboard the vessel and subsequently landed unless this would be contrary to obligations laid down in Union fisheries regulations establishing technical, control and conservation measures in particular in this Regulation, in Regulation (EC) No 2371/2002 or in Council Regulation (EC) No 1224/2009 of 20 November 2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the common fisheries policy [*****].

  Regulation (EU) No 1237/2010 of the European Parliament and of the Council of 15 December 2010 amending Council Regulation (EC) No 2187/2005 as regards the prohibition of highgrading and restrictions on fishing for flounder and turbot in the Baltic Sea, the Belts and the Sound

 455. #319559

  Cinnteoidh an coiste freagrach go gcoimeádtar an Pharlaimint go hiomlán ar an eolas agus, más gá, go n-iarrtar a cuid tuairimí maidir leis na bearta leantacha go léir a bhaineann lena toiliú arna thabhairt i gcomhréir le mír 3.

  The committee responsible shall ensure that Parliament is fully informed and, where necessary, asked for its views on all follow-up measures to its consent as given pursuant to paragraph 3.

  Rules of Procedure — 7th parliamentary term — March 2011

 456. #319753

  Má thagann na bearta cur chun feidhme arna samhlú ag an gCoimisiún faoi réim an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú, ní bheidh feidhm ag mír 3 agus déanfar mír 1 agus mír 2 a fhorlíonadh mar a leanas:

  If the implementing measures envisaged by the Commission fall under the regulatory procedure with scrutiny, paragraph 3 shall not apply and paragraphs 1 and 2 shall be supplemented as follows:

  Rules of Procedure — 7th parliamentary term — March 2011

 457. #322042

  Ina theannta sin, comhaontaíonn an Coimisiún dréachtbhearta sonracha lena gcuirtear ionstraimí bunúsacha chun feidhme, ar bearta iad a bhfuil tábhacht ar leith leo do Pharlaimint na hEorpa cé nár glacadh iad i gcomhréir leis an nós imeachta dá bhforáiltear le hAirteagal 251 den Chonradh, a chur ar aghaidh chuig Parlaimint na hEorpa mar eolas agus arna iarraidh sin don choiste freagrach parlaiminteach.

  Furthermore, the Commission agrees to forward to the European Parliament, for information and at the request of the parliamentary committee responsible, specific draft measures implementing basic instruments which, although not adopted in accordance with the procedure provided for by Article 251 of the Treaty, are of particular importance to the European Parliament.

  Rules of Procedure — 7th parliamentary term — March 2011

 458. #322051

  beidh tréimhse aon mhí amháin aici chun déanamh amhlaidh, dar tús an dáta a bhfaightear an dréacht críochnaitheach de na bearta cur chun feidhme sna leaganacha teanga arna gcur faoi bhráid chomhaltaí an choiste lena mbaineann.

  it is to have a period of 1 month in which to do so, beginning on the date of receipt of the final draft of the implementing measures in the language versions submitted to the members of the committee concerned.

  Rules of Procedure — 7th parliamentary term — March 2011

 459. #323453

  4. De mhaolú ar mhír 3, maidir le bearta coimirce iltaobhacha cinntitheacha a ghlacadh, i gcás nach dtugtar tuairim dhearfach arna vótáil leis an tromlach dá bhforáiltear in Airteagal 5(1), ní ghlacfaidh an Coimisiún na dréachtbhearta.

  4. By way of derogation from paragraph 3, for the adoption of definitive multilateral safeguard measures, in the absence of a positive opinion voted by the majority provided for in Article 5(1), the Commission shall not adopt the draft measures.

  Regulation (EU) No 182/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 February 2011 laying down the rules and general principles concerning mechanisms for control by Member States of the Commission’s exercise of implementing powers

 460. #323578

  Ina gcáil mar rialaitheoirí sonraí, is gá d’eagraithe na bearta iomchuí go léir a dhéanamh chun na hoibleagáidí arna bhforchur le Treoir 95/46/CE a chomhlíonadh, go háirithe na hoibleagáidí a bhaineann le dlíthiúlacht na próiseála, le daingne na ngníomhaíochtaí próiseála, le soláthar faisnéise agus le cearta na n-ábhar sonraí rochtain a bheith acu ar a gcuid sonraí pearsanta, mar aon lena gcearta a chur faoi deara a sonraí pearsanta a cheartú agus a scriosadh.

  In their capacity as data controllers, organisers need to take all the appropriate measures to comply with the obligations imposed by Directive 95/46/EC, in particular those relating to the lawfulness of the processing, the security of the processing activities, the provision of information and the rights of data subjects to have access to their personal data, as well as to procure the correction and erasure of their personal data.

  Regulation (EU) No 211/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 February 2011 on the citizens’ initiative

 461. #323585

  (25) Ba cheart na bearta is gá chun an Rialachán a chur chun feidhme a ghlacadh i gcomhréir le Cinneadh 1999/468/CE ón gComhairle an 28 Meitheamh 1999 lena leagtar síos na nósanna imeachta maidir le feidhmiú na gcumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don Choimisiún [6].

  (25) The measures necessary for the implementation of this Regulation should be adopted in accordance with Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission [6].

  Regulation (EU) No 211/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 February 2011 on the citizens’ initiative

 462. #324661

  2. I gcás ina ndéanfar an fógra a tharraingt siar, a shrianadh nó a chur ar fionraí nó i gcás ina scoirfidh an comhlacht dá dtugtar fógra dá ghníomhaíochtaí, déanfaidh an Ballstát áirithe a thugann fógra na bearta iomchuí chun a áirithiú go ndéanfaidh comhlacht eile dá dtugtar fógra comhaid an chomhlachta chéadluaite a phróiseáil nó go gcoinneofar ar fáil iad do na húdaráis atá freagrach as fógra a thabhairt agus do na húdaráis fhaireachais margaidh, arna iarraidh sin dóibh.

  2. In the event of withdrawal, restriction or suspension of notification or where the notified body has ceased its activity, the notifying Member State concerned shall take the appropriate steps to ensure that the files of that body are either processed by another notified body or kept available for the responsible notifying and market surveillance authorities at their request.

  Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products and repealing Council Directive 89/106/EEC

 463. #325132

  (d) arna iarraidh sin don Choimisiún nó ar a thionscnamh féin, tuairimí réasúnaithe a thabhairt ar cheisteanna ginearálta nó ar cheisteanna prionsabail, go háirithe maidir le malartú faisnéise a bhaineann le forbairtí sa mhargadh saothair, maidir le gluaiseacht oibrithe idir Ballstáit, maidir le cláir nó le bearta chun gairmthreoir agus gairmoiliúint a chur ar bun, ar cláir nó bearta iad de chineál a dhéanfaidh na féidearthachtaí i leith saoirse gluaiseachta agus i leith fostaíochta a mhéadú, agus maidir le gach cineál cúnaimh d’oibrithe agus dá dteaghlaigh, lena n-áirítear cúnamh sóisialta agus tithíocht oibrithe.

  (d) delivering, either at the request of the Commission or on its own initiative, reasoned opinions on general questions or on questions of principle, in particular on exchange of information concerning developments in the labour market, on the movement of workers between Member States, on programmes or measures to develop vocational guidance and vocational training which are likely to increase the possibilities of freedom of movement and employment, and on all forms of assistance to workers and their families, including social assistance and the housing of workers.

  Regulation (EU) No 492/2011 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2011 on freedom of movement for workers within the Union

 464. #326012

  (25) I gcás sáraithe arna dhéanamh ag gníomhaireacht rátála creidmheasa, ba cheart go mbeadh sé de chumhacht ag ÚEUM raon beart maoirseachta a dhéanamh, lena n-áirítear a cheangal ar an ngníomhaireacht rátála creidmheasa deireadh a chur leis an sárú, úsáid na rátálacha creidmheasa chun críocha rialála a chur ar fionraí, an ghníomhaireacht rátála creidmheasa a thoirmeasc go sealadach ó rátálacha creidmheasa a eisiúint agus, mar rogha dheireanach, an clárúchán a tharraingt siar i gcás ina mbeidh sárú tromchúiseach, nó sárú arís agus arís eile, déanta ag an ngníomhaireacht rátála creidmheasa ar fhorálacha Rialachán (CE) Uimh. 1060/2009, ach níor cheart go mbeadh na bearta maoirseachta teorannaithe do na nithe sin.

  (25) In the case of an infringement committed by a credit rating agency, ESMA should be empowered to take a range of supervisory measures, including, but not limited to, requiring the credit rating agency to bring the infringement to an end, suspending the use of credit ratings for regulatory purposes, temporarily prohibiting the credit rating agency from issuing credit ratings and, as a last resort, withdrawing the registration when the credit rating agency has seriously or repeatedly infringed Regulation (EC) No 1060/2009.

  Regulation (EU) No 513/2011 of the European Parliament and of the Council of 11 May 2011 amending Regulation (EC) No 1060/2009 on credit rating agencies

 465. #326550

  18. Sáraíonn an ghníomhaireacht rátála creidmheasa Airteagal 6(2), i dteannta phointe 10 de Roinn A d'Iarscríbhinn I, más rud é nach ndéanann sí faireachán nó meastóireacht ar leordhóthanacht agus éifeachtúlacht a cuid córas, a sásraí rialaithe inmheánaigh agus a socruithe arna mbunú i gcomhréir leis an Rialachán seo nó más rud é nach ndéanann sí bearta iomchuí a ghlacadh chun aghaidh a thabhairt ar aon easnaimh.

  18. The credit rating agency infringes Article 6(2), in conjunction with point 10 of Section A of Annex I, by not monitoring or evaluating the adequacy and effectiveness of its systems, internal control mechanisms and arrangements established in accordance with this Regulation or by not taking appropriate measures to address any deficiencies.

  Regulation (EU) No 513/2011 of the European Parliament and of the Council of 11 May 2011 amending Regulation (EC) No 1060/2009 on credit rating agencies

 466. #327739

  - tacú leis an bpróiseas machnaimh trí bhearta iomchuí, lena n-áirítear bearta chun an rochtain a éascú ar shainchomhairle ilearnálach, neamhfhoirmiúil agus neamhspleách, ar comhairle í a chuirfear ar fáil do na Ballstáit agus/nó don Mheitheal um Shláinte Phoiblí ar an Leibhéal Sinsearach arna iarraidh sin dóibh nó di,

  - support the reflection process through appropriate measures, including by facilitating the access to informal and independent multisectoral expert advice to be provided on request to Member States and/or the Working Party on Public Health at Senior Level,

  Council conclusions: towards modern, responsive and sustainable health systems (2011)

 467. #328234

  Ba chóir na bearta is gá do chur chun feidhme an Rialacháin seo a ghlacadh i gcomhréir le Cinneadh 1999/468/CE ón gComhairle an 28 Meitheamh 1999 lena leagtar síos na nósanna imeachta maidir le feidhmiú na gcumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don Choimisiún.

  The measures necessary for the implementation of this Regulation should be adopted in accordance with Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission.

  Regulation (EC) No 295/2008 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2008 concerning structural business statistics

 468. #328317

  Leasaíodh Cinneadh 1999/468/CE le Cinneadh 2006/512/CE, lenar tugadh isteach an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú chun bearta a bhfuil raon feidhme ginearálta leo a ghlacadh, ar bearta iad a cheapfar le heilimintí neamhriachtanacha d’ionstraim bhunaidh, arna glacadh i gcomhréir leis an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 251 den Chonradh, a leasú, inter alia trí roinnt de na heilimintí sin a scriosadh nó tríd an ionstraim a fhorlíonadh le heilimintí nua neamhriachtanacha.

  Decision 1999/468/EC has been amended by Decision 2006/512/EC, which introduced the regulatory procedure with scrutiny for the adoption of measures of general scope and designed to amend non-essential elements of a basic instrument adopted in accordance with the procedure referred to in Article 251 of the Treaty, inter alia, by deleting some of those elements or by supplementing the instrument with new non-essential elements.

  Regulation (EC) No 296/2008 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2008 amending Regulation (EC) No 562/2006 establishing a Community Code on the rules governing the movement of persons across borders (Schengen Borders Code), as regards the implementing powers conferred on the Commission

 469. #328318

  Foráiltear le Rialachán (CE) Uimh. 562/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle gur chóir bearta áirithe a ghlacadh i gcomhréir le Cinneadh 1999/468/CE ón gComhairle an 28 Meitheamh 1999 lena leagtar síos na nósanna imeachta maidir le feidhmiú na gcumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don Choimisiún.

  Regulation (EC) No 562/2006 of the European Parliament and of the Council provides that certain measures should be adopted in accordance with Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission.

  Regulation (EC) No 296/2008 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2008 amending Regulation (EC) No 562/2006 establishing a Community Code on the rules governing the movement of persons across borders (Schengen Borders Code), as regards the implementing powers conferred on the Commission

 470. #328362

  Foráiltear le Rialachán (CE) Uimh. 1606/2002 ó Pharliament na hEorpa agus ón gComhairle go bhfuil bearta áirithe le glacadh i gcomhréir le Cinneadh 1999/468/CE ón gComhairle an 28 Meitheamh 1999 lena leagtar síos na nósanna imeachta maidir le feidhmiú na gcumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don Choimisiún.

  Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council provides that certain measures are to be adopted in accordance with Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission.

  Regulation (EC) No 297/2008 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2008 amending Regulation (EC) No 1606/2002 on the application of international accounting standards, as regards the implementing powers conferred on the Commission

 471. #328429

  Foráiltear le Rialachán (CE) Uimh. 1829/2003 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle go bhfuil bearta áirithe le glacadh i gcomhréir le Cinneadh 1999/468/CE ón gComhairle an 28 Meitheamh 1999 lena leagtar síos na nósanna imeachta maidir le feidhmiú na gcumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don Choimisiún.

  Regulation (EC) No 1829/2003 of the European Parliament and of the Council provides that certain measures are to be adopted in accordance with Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission.

  Regulation (EC) No 298/2008 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2008 amending Regulation (EC) No 1829/2003 on genetically modified food and feed, as regards the implementing powers conferred on the Commission

 472. #328548

  Foráiltear le Rialachán (CE) Uimh. 396/2005 ó Pharliamint na hEorpa agus ón gComhairle go bhfuil bearta áirithe le glacadh i gcomhréir le Cinneadh 1999/468/CE ón gComhairle an 28 Meitheamh 1999 lena leagtar síos na nósanna imeachta maidir le feidhmiú na gcumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don Choimisiún.

  Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council provides that certain measures are to be adopted in accordance with Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission.

  Regulation (EC) No 299/2008 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2008 amending Regulation (EC) No 396/2005 on maximum residue levels of pesticides in or on food and feed of plant and animal origin, as regards the implementing powers conferred on the Commission

 473. #328684

  Más iomchuí, agus i gcomhréir le dlí an Chomhphobail, féadfaidh na Ballstáit ranníocaíocht a dhéanamh maille le húsáideoirí i leith na gcostas a bhainfeadh le bearta slándála níos déine arna nglacadh faoin Rialachán seo.

  If appropriate, and in conformity with Community law, Member States may contribute with users to the costs of more stringent security measures taken under this Regulation.

  Regulation (EC) No 300/2008 of the European Parliament and of the Council on Common Rules in the Field of Civil Aviation Security and Repealing Regulation (EC) No 2320/2002

 474. #328789

  Ba cheart na bearta is gá do chur chun feidhme an Rialacháin seo a ghlacadh i gcomhréir le Cinneadh 1999/468/CE ón gComhairle an 28 Meitheamh 1999 ag leagan síos na rialacha mionsonraithe maidir le feidhmiú na gcumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don Choimisiún.

  The measures necessary for the implementation of this Regulation should be adopted in accordance with Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission.

  Regulation (EC) No 300/2008 of the European Parliament and of the Council on Common Rules in the Field of Civil Aviation Security and Repealing Regulation (EC) No 2320/2002

 475. #329611

  Gan dochar do na bearta arna nglacadh ag an Aontas chun a oibleagáid dlúthpháirtíochta a chomhlíonadh i leith Ballstáit a fhulaingíonn ionsaí sceimhlitheoireachta nó tubaiste nádúrtha nó de dhéantús an duine, ní hé is aidhm d'aon fhoráil in Airteagal 188r difear a dhéanamh do cheart Ballstáit eile na meáin is iomchuí a roghnú chun a oibleagáid dlúthpháirtíochta féin i leith an Bhallstáit sin a chomhlíonadh.

  Without prejudice to the measures adopted by the Union to comply with its solidarity obligation towards a Member State which is the object of a terrorist attack or the victim of natural or man-made disaster, none of the provisions of Article 188 R is intended to affect the right of another Member State to choose the most appropriate means to comply with its own solidarity obligation towards that Member State.

  Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community (2007)

 476. #330197

  Nuair nach mbeidh bearta de bhun Airteagal 57(3) ann, féadfaidh an Coimisiún, nó, nuair nach mbeidh cinneadh ón gCoimisiún ann laistigh de thrí mhí ón mBallstát i dtrácht iarraidh a dhéanamh, féadfaidh an Chomhairle cinneadh a ghlacadh á rá go measfar go bhfuil na bearta cánachais sriantacha arna nglacadh ag Ballstát i leith tríú tír amháin nó níos mó ag luí leis na Conarthaí má tá bonn cirt leo ar mhaithe le ceann de chuspóirí an Aontais agus go bhfuil siad ag luí le dea-oibriú an mhargaidh inmheánaigh.

  In the absence of measures pursuant to Article 57(3), the Commission or, in the absence of a Commission decision within three months from the request of the Member State concerned, the Council, may adopt a decision stating that restrictive tax measures adopted by a Member State concerning one or more third countries are to be considered compatible with the Treaties insofar as they are justified by one of the objectives of the Union and compatible with the proper functioning of the internal market.

  Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community (2007)

 477. #330774

  Déanfaidh an Chomhairle, ag gníomhú di trí bhíthin rialachán i gcomhréir le nós imeachta reachtach speisialta, bearta cur chun feidhme chóras acmhainní dílse an Aontais a leagan síos a mhéid a fhoráiltear sa chinneadh arna ghlacadh ar bhonn an tríú mír.

  The Council, acting by means of regulations in accordance with a special legislative procedure, shall lay down implementing measures for the Union's own resources system insofar as this is provided for in the decision adopted on the basis of the third paragraph.

  Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community (2007)

 478. #331213

  Laistigh de na teorainneacha atá leagtha síos anseo thíos, beidh dlínse ag Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh i ndíospóidí a bhaineann le bearta arna nglacadh ag orgáin chomhlachta atá corpraithe faoi dhlí an Aontais.

  The Court of Justice of the European Union shall, within the limits hereinafter laid down, have jurisdiction in disputes concerning measures adopted by organs of a body incorporated under Union law.

  Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community (2007)

 479. #331450

  ‘Rannchuideoidh siad leis an gceart a chur chun feidhme atá ag saoránaigh an Aontais chun cosaint a fháil ar chríoch tríú tíortha dá dtagraítear in Airteagal 17b(2)(c) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh agus leis na bearta arna nglacadh de bhun Airteagal 20 den Chonradh sin.’»

  ‘They shall contribute to the implementation of the right of citizens of the Union to protection in the territory of third countries as referred to in Article 17(2)(c) of the Treaty on the Functioning of the European Union and of the measures adopted pursuant to Article 20 of that Treaty.’.»

  Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community (2007)

 480. #331917

  Nuair a fhorálfar le cinneadh, arna ghlacadh i gcomhréir le Caibidil 2 de Theideal V den Chonradh ar an Aontas Eorpach, go ndéanfar an caidreamh eacnamaíoch agus airgeadais le tríú tír amháin nó níos mó a bhriseadh nó a laghdú, go hiomlán nó go páirteach, glacfaidh an Chomhairle na bearta is gá, ag gníomhú di trí thromlach cáilithe ar thogra comhpháirteach ó Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála agus ón gCoimisiún.

  Where a decision, adopted in accordance with Chapter 2 of Title V of the Treaty on European Union, provides for the interruption or reduction, in part or completely, of economic and financial relations with one or more third countries, the Council, acting by a qualified majority on a joint proposal from the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy and the Commission, shall adopt the necessary measures.

  Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community (2007)

 481. #331918

  Nuair a fhorálfar amhlaidh le cinneadh arna ghlacadh i gcomhréir le Caibidil 2 de Theideal V den Chonradh ar an Aontas Eorpach, féadfaidh an Chomhairle bearta sriantacha a ghlacadh faoin nós imeachta dá dtagraítear i mír 1 in aghaidh daoine nádúrtha nó dlítheanacha, in aghaidh grúpaí nó in aghaidh eintiteas neamhstáit.

  Where a decision adopted in accordance with Chapter 2 of Title V of the Treaty on European Union so provides, the Council may adopt restrictive measures under the procedure referred to in paragraph 1 against natural or legal persons and groups or non-State entities.

  Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community (2007)

 482. #332182

  comhoibriú chun a áirithiú go nglacfaidh siad na bearta is gá, lena n-áirítear trí chur chuige ilnáisiúnta agus gan dochar do na gealltanais ina leith sin laistigh d'Eagraíocht Chonradh an Atlantaigh Thuaidh, chun na heasnaimh arna suíomh faoi chuimsiú an ‘tSásra Forbartha Cumais’ a shlánú;

  work together to ensure that they take the necessary measures to make good, including through multinational approaches, and without prejudice to undertakings in this regard within the North Atlantic Treaty Organisation, the shortfalls perceived in the framework of the ‘Capability Development Mechanism’;

  Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community (2007)

 483. #332435

  ‘Leagfar síos le bearta arna nglacadh de bhun Airteagal 61c den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh na coinníollacha do rannpháirtíocht na Ríochta Aontaithe agus na hÉireann sna meastacháin a bhaineann leis na réimsí atá folaithe le Teideal IV de Chuid a Trí den Chonradh sin.

  ‘Measures adopted pursuant to Article 61 C of the Treaty on the Functioning of the European Union shall lay down the conditions for the participation of the United Kingdom and Ireland in the evaluations concerning the areas covered by Title IV of Part Three of that Treaty.

  Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community (2007)

 484. #332466

  Sé mhí tar éis an dáta a ghabhfaidh éifeacht leis an bhfógra dá dtagraítear i mír 1, beidh acquis Schengen uile agus bearta arna nglacadh chun cur leis an acquis sin, a bhí ina gceangal ar an Danmhairg go dtí sin mar oibleagáidí faoin dlí idirnáisiúnta, ina gceangal ar an Danmhairg mar chuid de dhlí an Aontais.’;»

  Six months after the date on which the notification referred to in paragraph 1 takes effect all Schengen acquis and measures adopted to build upon this acquis, which until then have been binding on Denmark as obligations under international law, shall be binding upon Denmark as Union law.’;»

  Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community (2007)

 485. #336135

  I gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin dá dtagraítear in Airteagal 184(2), glacfaidh an Coimisiún bearta lena leagfar síos na foirmiúlachtaí onnmhairíochta a bheidh infheidhme maidir le hearraí arna gcur faoin nós imeachta úsáide deiridh nó faoin nós imeachta próiseála amach.

  The Commission shall, in accordance with the regulatory procedure referred to in Article 184(2), adopt measures laying down the export formalities applicable to goods placed under the export procedure, under the end-use procedure or the outward-processing procedure.

  Regulation (EC) No 450/2008 of the European Parliament and of the Council of 23 April 2008 laying down the Community Customs Code (Modernised Customs Code)

 486. #337255

  I gcás ina gcomhlíonfaidh na hearraí a bheidh i dtrácht na coinníollacha a bheidh sna bearta a leagtar síos i bpointí (d) go (g) de mhír 2, beidh feidhm ag na bearta dá dtagraítear sna forálacha sin, arna iarraidh sin don dearbhóir, in ionad na mbeart dá bhforáiltear i bpointe (c) den mhír sin.

  Where the goods concerned fulfil the conditions included in the measures laid down in points (d) to (g) of paragraph 2, the measures referred to in those provisions shall apply, at the request of the declarant, instead of those provided for in point (c) of that paragraph.

  Regulation (EC) No 450/2008 of the European Parliament and of the Council of 23 April 2008 laying down the Community Customs Code (Modernised Customs Code)

 487. #337755

  Ba cheart na bearta is gá chun an Rialachán seo a chur i bhfeidhm a ghlacadh i gcomhréir le Treoir 1999/468/CE ón gComhairle an 28 Meitheamh 1999 ag leagan síos na nósanna imeachta maidir le feidhmiú na gcumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don Choimisiún [7].

  The measures necessary for the implementation of this Regulation should be adopted in accordance with Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying down the procedure for the exercise of implementing powers conferred on the Commission [7].

  Regulation (EC) No 450/2008 of the European Parliament and of the Council of 23 April 2008 laying down the Community Customs Code (Modernised Customs Code)

 488. #337915

  Ba cheart na bearta is gá chun an Rialachán seo a chur chun feidhme a ghlacadh i gcomhréir le Cinneadh 1999/468/CE ón gComhairle an 28 Meitheamh 1999, ag leagan síos na nósanna imeachta maidir le feidhmiú na gcumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don Choimisiún [4].

  The measures necessary for the implementation of this Regulation should be adopted in accordance with Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission [4].

  Regulation (EC) No 451/2008 of the European Parliament and of the Council of 23 April 2008 establishing a new statistical classification of products by activity (CPA) and repealing Council Regulation (EEC) No 3696/93

 489. #338071

  Ba cheart go nglacfaí na bearta is gá chun an Rialachán seo a chur chun feidhme i gcomhréir le Cinneadh 1999/468/CE ón gComhairle an 28 Meitheamh 1999 ag leagan síos na nósanna imeachta maidir le feidhmiú na gcumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don Choimisiún [11].

  The measures necessary for the implementation of this Regulation should be adopted in accordance with Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission [11].

  Regulation (EC) No 452/2008 of the European Parliament and of the Council of 23 April 2008 concerning the production and development of statistics on education and lifelong learning

 490. #338220

  Ba cheart na bearta is gá chun an Rialachán seo a chur chun feidhme a ghlacadh i gcomhréir le Cinneadh 1999/468/CE ón gComhairle an 28 Meitheamh 1999 ag leagan síos na nósanna imeachta maidir le feidhmiú na gcumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don Choimisiún [9].

  The measures necessary for the implementation of this Regulation should be adopted in accordance with Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission [9].

  Regulation (EC) No 453/2008 of the European Parliament and of the Council of 23 April 2008 on quarterly statistics on Community job vacancies

 491. #338754

  Ba cheart na bearta is gá chun an Rialachán seo a chur chun feidhme a ghlacadh i gcomhréir le Cinneadh 1999/468/CE ón gComhairle an 28 Meitheamh 1999 ag leagan síos na nósanna imeachta maidir le feidhmiú na gcumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don Choimisiún [7].

  The measures necessary for the implementation of this Regulation should be adopted in accordance with Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred to the Commission [7].

  Regulation (EC) No 683/2008 of the European Parliament and of the Council of 9 July 2008 on the further implementation of the European satellite navigation programmes (EGNOS and Galileo)

 492. #339037

  Ba chóir na bearta is gá a ghlacadh chun an Rialachán seo a chur chun feidhme i gcomhréir le Cinneadh 1999/468/CE ón gComhairle an 28 Meitheamh 1999 ag leagan síos na rialacha mionsonraithe maidir le feidhmiú na gcumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don Choimisiún [7].

  The measures necessary for the implementation of this Regulation should be adopted in accordance with Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission [7].

  Regulation (EC) No 689/2008 of the European Parliament and of the Council of 17 June 2008 concerning the export and import of dangerous chemicals

 493. #339488

  Ba cheart na bearta is gá do chur chun feidhme an Rialacháin seo a ghlacadh i gcomhréir le Cinneadh 1999/468/CE ón gComhairle an 28 Meitheamh 1999 ag leagan síos na nósanna imeachta maidir le feidhmiú na gcumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don Choimisiún [4].

  The measures necessary for the implementation of this Regulation should be adopted in accordance with Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission [4].

  Regulation (EC) No 762/2008 of the European Parliament and of the Council of 9 July 2008 on the submission by Member States of statistics on aquaculture and repealing Council Regulation (EC) No 788/96

 494. #339650

  Ba cheart na bearta is gá chun an Rialachán seo a chur chun feidhme a ghlacadh i gcomhréir le Cinneadh 1999/468/CE ón gComhairle an 28 Meitheamh 1999 ag leagan síos na nósanna imeachta maidir le feidhmiú na gcumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don Choimisiún [5].

  The measures necessary for the implementation of this Regulation should be adopted in accordance with Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission [5].

  Regulation (EC) No 763/2008 of the European Parliament and of the Council of 9 July 2008 on population and housing censuses

 495. #339904

  Ba cheart na bearta is gá chun an Rialachán seo a chur chun feidhme a ghlacadh i gcomhréir le Cinneadh 1999/468/CE ón gComhairle an 28 Meitheamh 1999 ag leagan síos na rialacha mionsonraithe maidir le feidhmiú na gcumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don Choimisiún [14],

  The measures necessary for the implementation of this Regulation should be adopted in accordance with Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission [14],

  Regulation (EC) No 764/2008 of the European Parliament and of the Council of 9 July 2008 laying down procedures relating to the application of certain national technical rules to products lawfully marketed in another Member State and repealing Decision No 3052/95/EC

 496. #340120

  Le Rialachán (CEE) Uimh. 339/93 ón gComhairle an 8 Feabhra 1993 maidir le seiceálacha ar chomhlíonadh na rialacha maidir le sábháilteacht táirgí i gcás táirgí arna n-allmhairiú ó thríú tíortha [8] leagtar síos rialacha maidir le táirgí a scaoileadh i saorchúrsaíocht ag údaráis chustaim a fhionraí agus déantar foráil maidir le bearta breise lena n-áirítear rannpháirteachas údarás um fhaireachas margaidh.

  Council Regulation (EEC) No 339/93 of 8 February 1993 on checks for conformity with the rules on product safety in the case of products imported from third countries [8] lays down rules regarding the suspension of the release of products by customs authorities and provides for further measures including the involvement of market surveillance authorities.

  Regulation (EC) No 765/2008 of the European Parliament and of the Council of 9 July 2008 setting out the requirements for accreditation and market surveillance relating to the marketing of products and repealing Regulation (EEC) No 339/93

 497. #340865

  Na bearta is gá chun an Rialachán seo a chur chun feidhme, ba cheart iad a ghlacadh i gcomhréir le Cinneadh 1999/468/CE ón gComhairle an 28 Meitheamh 1999 lena leagtar síos na rialacha mionsonraithe maidir le feidhmiú na gcumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don Choimisiún [11].

  The measures necessary for the implementation of this Regulation should be adopted in accordance with Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission [11].

  Regulation (EC) No 1099/2008 of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 on energy statistics

 498. #341016

  Bainfidh na bearta sin ar a laghad le sáruithe arna ndéanamh ar chríoch an Bhallstáit lena mbaineann ag oifigigh nó ag seirbhísigh eile de chuid Eurostat agus ag daoine nádúrtha eile a bheidh ag obair ar conradh in áitreabh Eurostat.

  These measures shall concern at least violations committed in the territory of the Member State concerned, by officials or other staff of Eurostat and by the other natural persons working under contract on the premises of Eurostat.

  Regulation (EC, Euratom) No 1101/2008 of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 on the transmission of data subject to statistical confidentiality to the Statistical Office of the European Communities

 499. #341017

  Glacfaidh na Ballstáit, roimh an 1 Eanáir 1992, bearta iomchuí chun srian a chur le haon sáruithe ar an gceanglas maidir le sonraí staidrimh rúnda arna dtarchur i gcomhréir le hAirteagal 3 a choimeád rúnda.

  Member States shall, before 1 January 1992, take appropriate measures to curb any violations of the obligation to maintain the secrecy of confidential statistical data transmitted in accordance with Article 3.

  Regulation (EC, Euratom) No 1101/2008 of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 on the transmission of data subject to statistical confidentiality to the Statistical Office of the European Communities

 500. #341032

  Glacfaidh an Coimisiún na bearta rialaitheacha, riaracháin, teicniúla agus eagraíochtúla go léir is gá chun rúndacht na sonraí staidrimh arna dtarchur ag ranna inniúla na mBallstát chuig Eurostat a áirthiú i gcomhréir le hAirteagal 3.

  The Commission shall take all the necessary regulatory, administrative, technical and organisational measures to ensure the confidentiality of statistical data transmitted by the competent departments of Member States to Eurostat in accordance with Article 3.

  Regulation (EC, Euratom) No 1101/2008 of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 on the transmission of data subject to statistical confidentiality to the Statistical Office of the European Communities

 501. #341071

  Ba cheart na bearta is gá chun an Rialachán seo a chur chun feidhme a ghlacadh i gcomhréir le Cinneadh 1999/468/CE ón gComhairle an 28 Meitheamh 1999 ag leagan síos na rialacha mionsonraithe maidir le feidhmiú na gcumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don Choimisiún [5],

  The measures necessary for the implementation of this Regulation shall be adopted in accordance with Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission [5],

  Regulation (EC, Euratom) No 1101/2008 of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 on the transmission of data subject to statistical confidentiality to the Statistical Office of the European Communities

 502. #341077

  Tá na ráthaíochtaí sin cumhdaithe cheana, go méid áirithe, i gConarthaí an Chomhphobail, go háirithe in Airteagal 287 de Chonradh CE, in Airteagal 194(1) de Chonradh Euratom agus in Airteagal 17 de Rialachán (CEE, Euratom, CEGC) Uimh. 259/68 ón gComhairle an 29 Feabhra 1968 lena leagtar síos Rialachán Foirne Oifigigh na gComhphobal Eorpach agus Coinníollacha Fostaíochta Sheirbhísigh eile na gComhphobal Eorpach [4], agus féadfar na ráthaíochtaí a neartú le bearta cuí, arna nglacadh faoin Rialachán seo.

  These guarantees are already to some extent enshrined in the Community Treaties, notably in Article 287 of the EC Treaty, Article 194(1) of the Euratom Treaty, and Article 17 of Regulation (EEC, Euratom, ECSC) No 259/68 of the Council of 29 February 1968 laying down the Staff Regulations of Officials of the European Communities and the Conditions of Employment of Other Servants of the European Communities [4], and can be backed up by appropriate measures under this Regulation.

  Regulation (EC, Euratom) No 1101/2008 of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 on the transmission of data subject to statistical confidentiality to the Statistical Office of the European Communities

 503. #341284

  Leasaíodh Cinneadh 1999/468/CE ón gComhairle an 28 Meitheamh 1999 ag leagan síos na nósanna imeachta maidir le feidhmiú na gcumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don Choimisiún [4] le Cinneadh 2006/512/CE ón gComhairle [5], lenar tugadh isteach nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú maidir le bearta a ghlacadh a bhfuil raon feidhme ginearálta acu agus a cheaptar chun eilimintí neamhriachtanacha d"ionstraim bhunúsach a leasú, ar ionstraim í a glacadh i gcomhréir leis an nós imeachta a leagtar síos in Airteagal 251 den Chonradh, inter alia trí chuid de na heilimintí sin a scriosadh nó tríd an ionstraim a fhorlíonadh le heilimintí nua neamhriachtanacha.

  Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission [4] has been amended by Council Decision 2006/512/EC [5], which introduced the regulatory procedure with scrutiny for the adoption of measures of general scope and designed to amend non-essential elements of a basic instrument adopted in accordance with the procedure laid down in Article 251 of the Treaty, inter alia, by deleting some of those elements or by supplementing the instrument with new non-essential elements.

  Regulation (EC) No 1103/2008 of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 adapting a number of instruments subject to the procedure laid down in Article 251 of the Treaty to Council Decision 1999/468/EC, with regard to the regulatory procedure with scrutiny — Adaptation to the regulatory procedure with scrutiny — Part Three

 504. #341770

  Glacfaidh an Coimisiún, i gcomhar leis an gCoiste arna chur ar bun le hAirteagal 13(1) de Threoir 2006/44/CE, na bearta is gá chun luachanna G na bparaiméadar, agus na modhanna anailíse, a leagtar amach in Iarscríbhinn I den Treoir seo a oiriúnú don dul chun cinn teicniúil agus eolaíoch.

  The Commission, assisted by the Committee set up by Article 13(1) of Directive 2006/44/EC, shall adopt measures necessary to adapt to technical and scientific progress the G values for the parameters, and the methods of analysis, set out in Annex I to this Directive.

  Regulation (EC) No 1137/2008 of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 adapting a number of instruments subject to the procedure laid down in Article 251 of the Treaty to Council Decision 1999/468/EC, with regard to the regulatory procedure with scrutiny — Adaptation to the regulatory procedure with scrutiny — Part One

 505. #341866

  Glacfaidh an Coimisiún, le cúnamh ón gCoiste arna chur ar bun le hAirteagal 18 de Threoir 2006/12/CE na bearta is gá chun na hiarscríbhinní a ghabhann leis an Treoir seo a oiriúnú don dul chun cinn eolaíoch agus teicniúil agus aon bhearta a bhaineann le caighdeánú na modhanna rialuithe, samplála agus anailíse a leasú maidir le líonadh talún le dramhaíl.

  Measures necessary to adapt the Annexes to this Directive to scientific and technical progress and to establish the standardisation of control, sampling and analysis methods in relation to the landfill of waste shall be adopted by the Commission, assisted by the Committee established by Article 18 of Directive 2006/12/EC.

  Regulation (EC) No 1137/2008 of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 adapting a number of instruments subject to the procedure laid down in Article 251 of the Treaty to Council Decision 1999/468/EC, with regard to the regulatory procedure with scrutiny — Adaptation to the regulatory procedure with scrutiny — Part One

 506. #342168

  Leasaíodh Cinneadh 1999/468/CE ón gComhairle an 28 Meitheamh 1999 ag leagan síos na nósanna imeachta maidir le feidhmiú na gcumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don Choimisiún [4] le Cinneadh 2006/512/CE [5], lenar tugadh isteach an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú chun bearta a ghlacadh a bhfuil raon feidhme ginearálta leo agus a cheapfar chun eilimintí neamhriachtanacha d'ionstraim bhunaidh a leasú, ar ionstraim í a glacadh i gcomhréir leis an nós imeachta a leagtar síos in Airteagal 251 den Chonradh, inter alia trí roinnt de na heilimintí sin a scriosadh nó tríd an ionstraim a fhorlíonadh le heilimintí nua neamhriachtanacha.

  Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission [4] has been amended by Council Decision 2006/512/EC [5], which introduced the regulatory procedure with scrutiny for the adoption of measures of general scope and designed to amend non-essential elements of a basic instrument adopted in accordance with the procedure laid down in Article 251 of the Treaty, inter alia, by deleting some of those elements or by supplementing the instrument with new non-essential elements.

  Regulation (EC) No 1137/2008 of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 adapting a number of instruments subject to the procedure laid down in Article 251 of the Treaty to Council Decision 1999/468/EC, with regard to the regulatory procedure with scrutiny — Adaptation to the regulatory procedure with scrutiny — Part One

 507. #342319

  Ba cheart na bearta is gá chun an Rialachán seo a chur chun feidhme a ghlacadh i gcomhréir le Cinneadh 1999/468/CE ón gComhairle an 28 Meitheamh 1999 ag leagan síos na nósanna imeachta maidir le feidhmiú na gcumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don Choimisiún [9].

  The measures necessary for the implementation of this Regulation should be adopted in accordance with Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission [9].

  Regulation (EC) No 1331/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 establishing a common authorisation procedure for food additives, food enzymes and food flavourings

 508. #342323

  Údaraíonn sé don Choimisiún bearta den sórt sin a ghlacadh i gcásanna inar dócha go mbainfeadh riosca tromchúiseach le hearraí bia do shláinte an duine, do shláinte ainmhithe nó don chomhshaol agus nuair nach féidir an riosca sin a smachtú go sásúil le bearta arna nglacadh ag an mBallstát, nó ag na Ballstáit, lena mbaineann.

  It authorises the Commission to adopt such measures in situations where foodstuffs are likely to constitute a serious risk to human health, animal health or the environment and where such risk cannot be contained satisfactorily by measures taken by the Member State(s) concerned.

  Regulation (EC) No 1331/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 establishing a common authorisation procedure for food additives, food enzymes and food flavourings

 509. #342554

  Ba cheart na bearta is gá chun an Rialachán seo a chur chun feidhme a ghlacadh i gcomhréir le Cinneadh 1999/468/CE ón gComhairle an 28 Meitheamh 1999 ag leagan síos na nósanna imeachta maidir le feidhmiú na gcumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don Choimisiún [15].

  The measures necessary for the implementation of this Regulation should be adopted in accordance with Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission [15].

  Regulation (EC) No 1332/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on food enzymes and amending Council Directive 83/417/EEC, Council Regulation (EC) No 1493/1999, Directive 2000/13/EC, Council Directive 2001/112/EC and Regulation (EC) No 258/97

 510. #342965

  Ba cheart na bearta is gá chun an Rialachán seo a chur chun feidhme a ghlacadh i gcomhréir le Cinneadh 1999/468/CE ón gComhairle an 28 Meitheamh 1999 ag leagan síos na nósanna imeachta maidir le feidhmiú na gcumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don Choimisiún [15].

  The measures necessary for the implementation of this Regulation should be adopted in accordance with Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission [15].

  Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on food additives

 511. #343342

  Ba cheart na bearta is gá chun an Rialachán seo a chur chun feidhme a ghlacadh i gcomhréir le Cinneadh 1999/468/CE ón gComhairle an 28 Meitheamh 1999 ag leagan síos na rialacha mionsonraithe maidir le feidhmiú na gcumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don Choimisiún [15].

  The measures necessary for the implementation of this Regulation should be adopted in accordance with Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission [15].

  Regulation (EC) No 1334/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on flavourings and certain food ingredients with flavouring properties for use in and on foods and amending Council Regulation (EEC) No 1601/91, Regulations (EC) No 2232/96 and (EC) No 110/2008 and Directive 2000/13/EC

 512. #343782

  Bearta a mhaoinítear faoin Rialachán seo, cuirfear chun feidhme iad i gcomhréir le Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1605/2002 ón gComhairle an 25 Meitheamh 2002 maidir leis an Rialachán Airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta na gComhphobal Eorpach [11], agus arna chur san áireamh, i gcás inarb iomchuí, gur bearta géarchéime iad na bearta atá le glacadh.

  The measures financed under this Regulation shall be implemented in accordance with Council Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002 of 25 June 2002 on the Financial Regulation applicable to the general budget of the European Communities [11], taking into account where appropriate the crisis-related nature of the measures to be adopted.

  Regulation (EC) No 1337/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 establishing a facility for rapid response to soaring food prices in developing countries

 513. #343848

  Na bearta is gá chun an Rialachán seo a chur chun feidhme, ba cheart iad a ghlacadh i gcomhréir le Cinneadh 1999/468/CE ón gComhairle an 28 Meitheamh 1999 ag leagan síos na nósanna imeachta maidir le feidhmiú na gcumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don Choimisiún [9].

  The measures necessary for the implementation of this Regulation should be adopted in accordance with Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission [9].

  Regulation (EC) No 1337/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 establishing a facility for rapid response to soaring food prices in developing countries

 514. #344255

  Maidir leis na bearta is gá chun an Rialachán seo a chur chun feidhme, ba cheart go nglacfaí iad i gcomhréir le Cinneadh 1999/468/CE ón gComhairle an 28 Meitheamh 1999 ag leagan síos na rialacha mionsonraithe maidir le feidhmiú na gcumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don Choimisiún [4].

  The measures necessary for the implementation of this Regulation should be adopted in accordance with Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission [4].

  Regulation (EC) No 216/2009 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2009 on the submission of nominal catch statistics by Member States fishing in certain areas other than those of the North Atlantic (recast)

 515. #344560

  Maidir leis na bearta is gá chun an Rialachán seo a chur chun feidhme, ba cheart go nglacfaí iad i gcomhréir le Cinneadh 1999/468/CE ón gComhairle an 28 Meitheamh 1999 lena leagtar síos na nósanna imeachta maidir le feidhmiú na gcumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don Choimisiún [5].

  The measures necessary for the implementation of this Regulation should be adopted in accordance with Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission [5].

  Regulation (EC) No 217/2009 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2009 on the submission of catch and activity statistics by Member States fishing in the north-west Atlantic (recast)

 516. #344838

  Ba cheart na bearta is gá chun an Rialachán seo a chur chun feidhme a ghlacadh i gcomhréir le Cinneadh 1999/468/CE ón gComhairle an 28 Meitheamh 1999 lena leagtar síos na nósanna imeachta maidir le feidhmiú na gcumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don Choimisiún [5].

  The measures necessary for the implementation of this Regulation should be adopted in accordance with Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission [5].

  Regulation (EC) No 391/2009 of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on common rules and standards for ship inspection and survey organisations

 517. #345094

  Maidir leis na bearta is gá chun an Rialachán seo a chur chun feidhme, ba cheart iad a ghlacadh i gcomhréir le Cinneadh 1999/468/CE ón gComhairle an 28 Meitheamh 1999 lena leagtar síos na nósanna imeachta maidir le feidhmiú na gcumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don Choimisiún [6].

  The measures necessary for the implementation of this Regulation should be adopted in accordance with Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission [6].

  Regulation (EC) No 392/2009 of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the liability of carriers of passengers by sea in the event of accidents

 518. #345154

  Maidir le bearta atá ceaptha chun eilimintí neamhriachtanacha den Rialachán seo a leasú agus a bhaineann le leasuithe ar na teorainneacha a leagtar amach in Airteagal 3(1), Airteagal 4a(1), Airteagal 7(1) agus Airteagal 8 de Choinbhinsiún na hAithne a ionchorprú chun cinntí arna nglacadh de bhun Airteagal 23 den Choinbhinsiún sin, agus, chomh maith leis sin, a bhaineann le huasdátú comhfhreagrach ar Iarscríbhinn I a ghabhann leis an Rialachán seo a chur san áireamh, glacfar iad i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú agus dá dtagraítear in Airteagal 10(2) den Rialachán seo.

  Measures designed to amend non-essential elements of this Regulation and relating to the incorporation of amendments to the limits set out in Article 3(1), Article 4bis(1), Article 7(1) and Article 8 of the Athens Convention to take account of decisions taken pursuant to Article 23 of that Convention, as well as corresponding updates to Annex I to this Regulation, shall be adopted in accordance with the regulatory procedure with scrutiny referred to in Article 10(2) of this Regulation.

  Regulation (EC) No 392/2009 of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the liability of carriers of passengers by sea in the event of accidents

 519. #345614

  Foráiltear le Rialachán (CE) Uimh. 338/97 [3] go bhfuil bearta áirithe le glacadh i gcomhréir le Cinneadh 1999/468/CE ón gComhairle an 28 Meitheamh 1999 ag leagan síos na rialacha mionsonraithe maidir le feidhmiú na gcumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don Choimisiún [4].

  Regulation (EC) No 338/97 [3] provides that certain measures are to be adopted in accordance with Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission [4].

  Regulation (EC) No 398/2009 of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 amending Council Regulation (EC) No 338/97 on the protection of species of wild fauna and flora by regulating trade therein, as regards the implementing powers conferred on the Commission

 520. #345615

  Rinneadh Cinneadh 1999/468/CE a leasú le Cinneadh 2006/512/CE [5], lenar tugadh isteach an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú chun bearta a ghlacadh a bhfuil raon feidhme ginearálta acu, ar bearta iad atá ceaptha chun eilimintí neamhriachtanacha d’ionstraim bhunaidh arna glacadh i gcomhréir leis an nós imeachta atá leagtha síos in Airteagal 251 den Chonradh a leasú, inter alia trí roinnt de na heilimintí sin a scriosadh nó tríd an ionstraim a fhorlíonadh le heilimintí nua neamhriachtanacha.

  Decision 1999/468/EC has been amended by Decision 2006/512/EC [5], which introduced the regulatory procedure with scrutiny for the adoption of measures of general scope designed to amend non-essential elements of a basic instrument adopted in accordance with the procedure laid down in Article 251 of the Treaty, inter alia by deleting some of those elements or by supplementing the instrument with new non-essential elements.

  Regulation (EC) No 398/2009 of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 amending Council Regulation (EC) No 338/97 on the protection of species of wild fauna and flora by regulating trade therein, as regards the implementing powers conferred on the Commission

 521. #345702

  Foráiltear le Rialachán (CE) Uimh. 1172/98 ón gComhairle go [3] bhfuil bearta áirithe le glacadh i gcomhréir le Cinneadh 1999/468/CE ón gComhairle an 28 Meitheamh 1999 lena leagtar síos na nósanna imeachta maidir le feidhmiú na gcumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don Choimisiún [4].

  Council Regulation (EC) No 1172/98 [3] provides that certain measures are to be adopted in accordance with Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission [4].

  Regulation (EC) No 399/2009 of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 amending Council Regulation (EC) No 1172/98 on statistical returns in respect of the carriage of goods by road, as regards the implementing powers conferred on the Commission

 522. #345703

  Leasaíodh Cinneadh 1999/468/CE le Cinneadh 2006/512/CE ón gComhairle [5], lenar tugadh isteach an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú chun bearta a bhfuil raon feidhme ginearálta acu a ghlacadh, ar bearta iad atá ceaptha chun eilimintí neamhriachtanacha d'ionstraim bhunaidh, arna glacadh i gcomhréir leis an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 251 den Chonradh, a leasú.

  Decision 1999/468/EC was amended by Council Decision 2006/512/EC [5], which introduced the regulatory procedure with scrutiny for the adoption of measures of general scope and designed to amend non-essential elements of a basic instrument adopted in accordance with the procedure referred to in Article 251 of the Treaty.

  Regulation (EC) No 399/2009 of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 amending Council Regulation (EC) No 1172/98 on statistical returns in respect of the carriage of goods by road, as regards the implementing powers conferred on the Commission

 523. #345705

  Maidir le Rialachán (CE) Uimh. 1172/98, ba cheart go dtabharfaí de chumhacht don Choimisiún na saintréithe maidir le bailiú sonraí agus inneachar na nIarscríbhinní a oiriúnú, chomh maith le híoscheanglais bheachtais do na tuairisceáin staidrimh arna dtarchur ag na Ballstáit a leagan síos mar aon leis na nósanna imeachta cur chun feidhme don Rialachán sin, lena n-áirítear bearta chun an Rialachán sin a oiriúnú don ascnamh eacnamaíoch agus teicniúil.

  As regards Regulation (EC) No 1172/98, the Commission should be empowered to adapt the data collection characteristics and the contents of the Annexes and to lay down the minimum precision requirements for the statistical returns transmitted by the Member States and the implementing procedures for that Regulation, including measures for adapting it to economic and technical progress.

  Regulation (EC) No 399/2009 of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 amending Council Regulation (EC) No 1172/98 on statistical returns in respect of the carriage of goods by road, as regards the implementing powers conferred on the Commission

 524. #345750

  Foráiltear le Rialachán (CE) Uimh. 2223/96 ón gComhairle [2] go nglacfar bearta áirithe i gcomhréir le Cinneadh 1999/468/CE ón gComhairle an 28 Meitheamh 1999 ag leagan síos na nósanna imeachta maidir le feidhmiú na gcumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don Choimisiún [3].

  Council Regulation (EC) No 2223/96 [2] provides that certain measures are to be adopted in accordance with Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission [3].

  Regulation (EC) No 400/2009 of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 amending Council Regulation (EC) No 2223/96 on the European system of national and regional accounts in the Community as regards the implementing powers conferred on the Commission

 525. #345751

  Leasaíodh Cinneadh 1999/468/CE le Cinneadh 2006/512/CE ón gComhairle [4], lenar tugadh isteach an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú chun bearta a bhfuil raon feidhme ginearálta acu a ghlacadh, ar bearta iad atá ceaptha chun eilimintí neamhriachtanacha d’ionstraim bhunaidh, arna glacadh i gcomhréir leis an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 251 den Chonradh, a leasú, inter alia trí roinnt de na heilimintí sin a scriosadh nó tríd an ionstraim a fhorlíonadh le heilimintí nua neamhriachtanacha.

  Decision 1999/468/EC has been amended by Council Decision 2006/512/EC [4], which introduced the regulatory procedure with scrutiny for the adoption of measures of general scope and designed to amend non-essential elements of a basic instrument adopted in accordance with the procedure referred to in Article 251 of the Treaty, inter alia, by deleting some of those elements or by supplementing the instrument with new non-essential elements.

  Regulation (EC) No 400/2009 of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 amending Council Regulation (EC) No 2223/96 on the European system of national and regional accounts in the Community as regards the implementing powers conferred on the Commission

 526. #346075

  Maidir leis na bearta is gá chun an Rialachán seo a chur chun feidhme, ba cheart go nglacfaí iad i gcomhréir le Cinneadh 1999/468/CE ón gComhairle an 28 Meitheamh 1999 ag leagan síos na nósanna imeachta maidir le feidhmiú na gcumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don Choimisiún [11].

  The measures necessary for the implementation of this Regulation should be adopted in accordance with Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission [11].

  Regulation (EC) No 443/2009 of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 setting emission performance standards for new passenger cars as part of the Community's integrated approach to reduce CO2 emissions from light-duty vehicles

 527. #346079

  Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóir an Rialacháin seo, eadhon ceanglais feidhmíochta astaíochtaí CO2 do ghluaisteáin nua phaisinéirí a bhunú chun dea-fheidhmiú an mhargaidh inmheánaigh a áirithiú agus cuspóir foriomlán an Aontais a bhaint amach maidir le laghdú a dhéanamh ar astaíochtaí gás ceaptha teasa, a bhaint amach go leordhóthanach agus gur fearr, dá bhrí sin, de bharr fhairsinge agus iarmhairtí na gníomhaíochta arna beartú, is féidir é a ghnóthú ar leibhéal an Chomhphobail, féadfaidh an Comhphobal bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh.

  Since the objective of this Regulation, namely establishing CO2 emissions performance requirements for new passenger cars in order to ensure the proper functioning of the internal market and to achieve the Union's overall objective of reducing emissions of greenhouse gases, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore, by reason of the scale and effects of the proposed action, be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.

  Regulation (EC) No 443/2009 of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 setting emission performance standards for new passenger cars as part of the Community's integrated approach to reduce CO2 emissions from light-duty vehicles

 528. #346231

  Déanfar iarratais ar mhaolú, lena n-áirítear an fhaisnéis a thacaíonn leis, fógraí faoi mhír 5, cúlghairm faoi mhír 6 agus aon fhorchur préimhe astaíochtaí iomarcacha faoi mhír 7 agus bearta arna nglacadh de bhun mhír 8, a chur ar fáil go poiblí, ach sin faoi réir Rialachán (CE) Uimh. 1049/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2001 maidir le rochtain phoiblí ar dhoiciméid de chuid Pharlaimint na hEorpa, na Comhairle agus an Choimisiúin [12].

  Applications for a derogation, including the information supporting it, notifications under paragraph 5, revocations under paragraph 6 and any imposition of an excess emissions premium under paragraph 7 and measures adopted pursuant to paragraph 8, shall be made publicly available, subject to Regulation (EC) No 1049/2001 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2001 regarding public access to European Parliament, Council and Commission documents [12].

  Regulation (EC) No 443/2009 of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 setting emission performance standards for new passenger cars as part of the Community's integrated approach to reduce CO2 emissions from light-duty vehicles

 529. #346686

  Na bearta is gá chun an Rialachán seo a chur chun feidhme, ba cheart iad a ghlacadh i gcomhréir le Cinneadh 1999/468/CE ón gComhairle an 28 Meitheamh 1999 ag leagan síos na nósanna imeachta maidir le feidhmiú na gcumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don Choimisiún [16].

  The measures necessary for the implementation of this Regulation should be adopted in accordance with Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission [16].

  Regulation (EC) No 470/2009 of the European Parliament and of the Council of 6 May 2009 laying down Community procedures for the establishment of residue limits of pharmacologically active substances in foodstuffs of animal origin, repealing Council Regulation (EEC) No 2377/90 and amending Directive 2001/82/EC of the European Parliament and of the Council and Regulation (EC) No 726/2004 of the European Parliament and of the Council

 530. #346980

  Maidir leis na bearta is gá chun an Rialachán seo a chur chun feidhme, ba cheart iad a ghlacadh i gcomhréir le Cinneadh 1999/468/CE ón gComhairle an 28 Meitheamh 1999 ag leagan síos na nósanna imeachta maidir le feidhmiú na gcumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don Choimisiún [11].

  The measures necessary for the implementation of this Regulation should be adopted in accordance with Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission [11].

  Regulation (EC) No 471/2009 of the European Parliament and of the Council of 6 May 2009 on Community statistics relating to external trade with non-member countries and repealing Council Regulation (EC) No 1172/95

 531. #347302

  Maidir leis na bearta is gá chun an Rialachán seo a chur chun feidhme, ba cheart go nglacfaí iad i gcomhréir le Cinneadh 1999/468/CE ón gComhairle an 28 Meitheamh 1999 ag leagan síos na nósanna imeachta maidir le feidhmiú na gcumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don Choimisiún [9].

  The measures necessary for implementation of this Regulation should be adopted in accordance with Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission [9].

  Regulation (EC) No 543 of 18 June 2009 concerning crop statistics and repealing Council Regulations (EEC) No 837/90 and (EEC) No 959/93

 532. #347918

  Maidir leis na bearta is gá chun an Rialachán seo a chur chun feidhme, ba cheart iad a ghlacadh i gcomhréir le Cinneadh 1999/468/CE ón gComhairle an 28 Meitheamh 1999 lena leagtar síos na nósanna imeachta maidir le feidhmiú na gcumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don Choimisiún [9].

  The measures necessary for the implementation of this Regulation should be adopted in accordance with Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission [9].

  Regulation (EC) No 595/2009 of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 on type-approval of motor vehicles and engines with respect to emissions from heavy duty vehicles (Euro VI) and on access to vehicle repair and maintenance information and amending Regulation (EC) No 715/2007 and Directive 2007/46/EC and repealing Directives 80/1269/EEC, 2005/55/EC and 2005/78/EC

 533. #348129

  Maidir le Treoir 2004/36/CE, ba cheart, go háirithe, go dtabharfaí de chumhacht don Choimisiún bearta a ghlacadh chun faisnéis a fhaightear trí chigireachtaí rampa arna ndéanamh faoi Chlár SAFA de chuid an Chomhphobail Eorpaigh (CE) a scaipeadh ar pháirtithe leasmhara, agus bearta a ghlacadh lena leasaítear na hIarscríbhinní a ghabhann leis an Treoir, agus lena leagtar síos eilimintí na nósanna imeachta teicniúla a bhaineann le seoladh agus tuairisciú cigireachtaí rampa SAFA.

  As regards Directive 2004/36/EC, the Commission should be empowered in particular to adopt measures for the dissemination to interested parties of the information obtained through ramp inspections conducted under the European Community (EC) SAFA Programme, and measures amending the Annexes to the Directive, laying down the elements of technical procedures for the conduct and reporting of SAFA ramp inspections.

  Regulation (EC) No 596/2009 of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 adapting a number of instruments subject to the procedure referred to in Article 251 of the Treaty to Council Decision 1999/468/EC with regard to the regulatory procedure with scrutiny — Adaptation to the regulatory procedure with scrutiny — Part Four

 534. #348204

  "Maidir leis na grúpaí ábhar agus nithe a liostaítear in Iarscríbhinn I agus, nuair is iomchuí, maidir le cumaisc de na hábhair agus na nithe sin nó ábhair agus nithe athchúrsáilte arna n-úsáid chun monarú a dhéanamh ar na hábhair agus na nithe sin, féadfaidh an Coimisiún bearta sonracha a ghlacadh nó a leasú.";

  "For the groups of materials and articles listed in Annex I and, where appropriate, combinations of those materials and articles or recycled materials and articles used in the manufacture of those materials and articles, specific measures may be adopted or amended by the Commission.";

  Regulation (EC) No 596/2009 of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 adapting a number of instruments subject to the procedure referred to in Article 251 of the Treaty to Council Decision 1999/468/EC with regard to the regulatory procedure with scrutiny — Adaptation to the regulatory procedure with scrutiny — Part Four

 535. #348218

  D'fhonn sainiúlacht Rialachán (CEE) Uimh. 2092/91, Rialachán (CEE) Uimh. 2081/92 agus Rialachán (CEE) Uimh. 2082/92 a chur san áireamh, féadfar, le bearta sonracha arna nglacadh ag an gCoimisiún, foráil a dhéanamh do na maoluithe agus na coigeartuithe is gá ar na rialacha a leagtar síos sa Rialachán seo.

  In order to take account of the specificity of Regulations (EEC) No 2092/91, (EEC) No 2081/92 and (EEC) No 2082/92, specific measures to be adopted by the Commission may provide for the necessary derogations from, and adjustments to, the rules laid down in this Regulation.

  Regulation (EC) No 596/2009 of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 adapting a number of instruments subject to the procedure referred to in Article 251 of the Treaty to Council Decision 1999/468/EC with regard to the regulatory procedure with scrutiny — Adaptation to the regulatory procedure with scrutiny — Part Four

 536. #349320

  Leasaíodh Cinneadh 1999/468/CE ón gComhairle an 28 Meitheamh 1999 ag leagan síos na rialacha mionsonraithe maidir le feidhmiú na gcumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don Choimisiún [4] le Cinneadh 2006/512/CE [5], lenar tugadh isteach an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú maidir le bearta a ghlacadh a bhfuil raon feidhme ginearálta acu agus atá ceaptha chun eilimintí neamhriachtanacha d'ionstraim bhunúsach a leasú, ar ionstraim í a glacadh i gcomhréir leis an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 251 den Chonradh, inter alia, trí roinnt de na heilimintí sin a scriosadh nó tríd an ionstraim a fhorlíonadh le heilimintí nua neamhriachtanacha.

  Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission [4] has been amended by Decision 2006/512/EC [5], which introduced the regulatory procedure with scrutiny for the adoption of measures of general scope designed to amend non-essential elements of a basic instrument adopted in accordance with the procedure laid down in Article 251 of the Treaty, inter alia, by deleting some of those elements or by supplementing the instrument with new non-essential elements.

  Regulation (EC) No 596/2009 of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 adapting a number of instruments subject to the procedure referred to in Article 251 of the Treaty to Council Decision 1999/468/EC with regard to the regulatory procedure with scrutiny — Adaptation to the regulatory procedure with scrutiny — Part Four

 537. #349500

  Faoi réir díolúintí arna mbunú i gcomhréir le hAirteagal 14(3)(a), déanfar feithiclí chatagóirí M2, M3, N2 agus N3 a threalmhú le córas rabhaidh imeacht ó lána a chomhlíonfaidh ceanglais an Rialacháin seo agus bearta cur chun feidhme an Rialacháin seo.

  Subject to exemptions established in accordance with Article 14(3)(a), vehicles of categories M2, M3, N2 and N3 shall be equipped with a lane departure warning system which shall meet the requirements of this Regulation and its implementing measures.

  Regulation (EC) No 661/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 concerning type-approval requirements for the general safety of motor vehicles, their trailers and systems, components and separate technical units intended therefor

 538. #349501

  Faoi réir díolúintí arna mbunú i gcomhréir le hAirteagal 14(3)(a), déanfar feithiclí chatagóirí M2, M3, N2 agus N3 a threalmhú le hardchóras coscánaithe éigeandála a chomhlíonfaidh ceanglais an Rialacháin seo agus bearta cur chun feidhme an Rialacháin seo.

  Subject to exemptions established in accordance with Article 14(3)(a), vehicles of categories M2, M3, N2 and N3 shall be equipped with an advanced emergency braking system which shall meet the requirements of this Regulation and its implementing measures.

  Regulation (EC) No 661/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 concerning type-approval requirements for the general safety of motor vehicles, their trailers and systems, components and separate technical units intended therefor

 539. #349980

  Maidir leis na bearta Comhphobail a mhaoineofar faoin Rialachán seo, ciallaíonn coincheap na neamhrialtachta dá dtagraítear in Airteagal 1(2) de Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 2988/95 aon sárú ar fhoráil den dlí Comhphobail nó aon sárú ar oibleagáid chonarthach arb é is cúis leis ná gníomh nó neamhghníomh de chuid oibreora eacnamaíoch, a bhfuil sé d’éifeacht leis nó a mbeadh sé d’éifeacht aige, de bharr ítime caiteachais gan údar, ná dochar a dhéanamh do bhuiséad ginearálta an Aontais Eorpaigh nó do bhuiséid arna mbainistiú aige.

  For the Community actions financed under this Regulation, the notion of irregularity referred to in Article 1(2) of Regulation (EC, Euratom) No 2988/95 shall mean any infringement of a provision of Community law or any breach of a contractual obligation resulting from an act or omission by an economic operator, which has, or would have, the effect of prejudicing the general budget of the European Union or budgets managed by it, by an unjustified item of expenditure.

  Regulation (EC) No 663/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 establishing a programme to aid economic recovery by granting Community financial assistance to projects in the field of energy

 540. #350061

  Cuirfidh na Ballstáit an Coimisiún ar an eolas maidir leis na bearta arna nglacadh faoi mhír 1 agus, go háirithe, soláthróidh siad tuairisc ar na córais rialaithe, bainistithe agus faireacháin a bhunaítear chun a áirithiú go gcuirfear tionscadail i gcrích ar bhealach rathúil.

  Member States shall inform the Commission of the measures taken under paragraph 1 and, in particular, shall supply a description of the control, management and monitoring systems established to ensure that projects are successfully completed.

  Regulation (EC) No 663/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 establishing a programme to aid economic recovery by granting Community financial assistance to projects in the field of energy

 541. #350159

  Maidir leis na bearta is gá chun an Rialachán seo a chur chun feidhme, ba cheart iad a ghlacadh i gcomhréir le Cinneadh 1999/468/CE ón gComhairle an 28 Meitheamh 1999 ag leagan síos na nósanna imeachta maidir leis na cumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don Choimisiún [8].

  The measures necessary for the implementation of this Regulation should be adopted in accordance with Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission [8].

  Regulation (EC) No 663/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 establishing a programme to aid economic recovery by granting Community financial assistance to projects in the field of energy

 542. #350581

  Maidir leis na bearta is gá chun an Rialachán seo a chur chun feidhme, ba cheart iad a ghlacadh i gcomhréir le Cinneadh 1999/468/CE ón gComhairle an 28 Meitheamh 1999 ag leagan síos na rialacha mionsonraithe maidir le feidhmiú na gcumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don Choimisiún [12].

  The measures necessary for the implementation of this Regulation should be adopted in accordance with Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission [12].

  Regulation (EC) No 713/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 establishing an Agency for the Cooperation of Energy Regulators

 543. #351130

  Maidir leis na bearta atá riachtanach chun an Rialachán seo a chur chun feidhme, ba cheart iad a ghlacadh i gcomhréir le Cinneadh 1999/468/CE ón gComhairle an 28 Meitheamh 1999 ag leagan síos na nósanna imeachta maidir le feidhmiú na gcumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don Choimisiún [7].

  The measures necessary for the implementation of this Regulation should be adopted in accordance with Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission [7].

  Regulation (EC) No 714/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on conditions for access to the network for cross-border exchanges in electricity and repealing Regulation (EC) No 1228/2003

 544. #351622

  Maidir leis na bearta is gá chun an Rialachán seo a chur chun feidhme a ghlacadh i gcomhréir le Cinneadh 1999/468/CE ón gComhairle an 28 Meitheamh 1999 lena leagtar síos na nósanna imeachta maidir le feidhmiú na gcumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don Choimisiún [8].

  The measures necessary for the implementation of this Regulation should be adopted in accordance with Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission [8].

  Regulation (EC) No 715/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on conditions for access to the natural gas transmission networks and repealing Regulation (EC) No 1775/2005

 545. #351742

  Maidir leis na bearta is gá chun an Rialachán seo a chur chun feidhme, ba cheart go nglacfaí iad i gcomhréir le Cinneadh 1999/468/CE ón gComhairle an 28 Meitheamh 1999 ag leagan síos na nósanna imeachta maidir le feidhmiú na gcumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don Choimisiún [7]

  The measures necessary for the implementation of this Regulation should be adopted in accordance with Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission [7].

  Regulation (EC) No 810/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 establishing a Community Code on Visas

 546. #354248

  I bhfianaise meastóireachta ar na bearta seo arna nglacadh ag na Ballstáit agus i bhfianaise aon fhaisnéise teicniúla eile nó aon fhaisnéise ábhartha eile, féadfaidh an Coimisiún bearta a ghlacadh i ndáil le comhchuibhiú na gceanglas íosta sin maidir le cáilíochtaí.

  In the light of an evaluation of these measures taken by the Member States and of technical and other relevant information, the Commission may adopt measures regarding the harmonisation of those minimum qualification requirements.

  Regulation (EC) No 1005/2009 of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 on substances that deplete the ozone layer

 547. #354263

  Déanfaidh an Coimisiún meastóireacht ar na bearta arna nglacadh ag na Ballstáit agus féadfaidh sé, i bhfianaise na meastóireachta sin agus i bhfianaise faisnéise teicniúla agus faisnéise ábhartha eile, mar is iomchuí, bearta a ghlacadh maidir leis na ceanglais íosta sin i ndáil le cáilíochtaí.

  The Commission shall evaluate the measures taken by the Member States and may in the light of this evaluation and of technical and other relevant information, as appropriate, adopt measures regarding those minimum qualification requirements.

  Regulation (EC) No 1005/2009 of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 on substances that deplete the ozone layer

 548. #354288

  Féadfaidh an Coimisiún bearta breise a ghlacadh chun faireachán a dhéanamh ar shubstaintí rialaithe nó ar shubstaintí nua agus ar tháirgí agus ar threalamh ina bhfuil substaintí rialaithe nó atá ag brath ar shubstaintí rialaithe a thagann faoi réim an nós imeachta i ndáil le stóráil shealadach, stórasú custaim nó saorchrios nó atá ar idirthuras trí chríoch chustaim an Chomhphobail agus arna n-athonnmhairiú as an gcríoch sin dá éis sin, ar bhonn meastóireachta ar na rioscaí ionchasacha i dtaca le trádáil neamhdhleathach a d’fhéadfadh a bheith bainteach le gluaiseachtaí den sórt sin, agus na sochair don chomhshaol agus na tionchair shocheacnamaíocha a bheadh ag bearta den sórt sin á gcur san áireamh.

  The Commission may adopt additional measures for the monitoring of controlled substances or new substances and of products and equipment containing or relying on controlled substances placed under temporary storage, customs warehousing or free zone procedure or in transit through the customs territory of the Community and subsequently re-exported, on the basis of an evaluation of the potential risks of illegal trade linked to such movements, taking into account the environmental benefits and socioeconomic impacts of such measures.

  Regulation (EC) No 1005/2009 of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 on substances that deplete the ozone layer

 549. #354536

  Maidir leis na bearta is gá chun an Rialachán seo a chur chun feidhme, ba cheart iad a ghlacadh i gcomhréir le Cinneadh 1999/468/CE ón gComhairle an 28 Meitheamh 1999 ag leagan síos na rialacha mionsonraithe maidir le feidhmiú na gcumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don Choimisiún [15].

  The measures necessary for the implementation of this Regulation should be adopted in accordance with Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission [15].

  Regulation (EC) No 1005/2009 of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 on substances that deplete the ozone layer

 550. #354800

  Maidir leis na bearta is gá chun an Rialachán seo a chur chun feidhme, ba cheart go nglacfar iad i gcomhréir le Cinneadh 1999/468/CE ón gComhairle an 28 Meitheamh 1999 ag leagan síos na nósanna imeachta maidir le feidhmiú na gcumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don Choimisiún [6].

  The measures necessary for the implementation of this Regulation should be adopted in accordance with Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission [6].

  Regulation (EC) No 1007/2009 of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 on trade in seal products

 551. #429309

  (b) Beidh méid aon chaiteachais a thabhóidh údarás áitiúil nó Iascach Intíre Éireann i ndáil le bearta arna nglacadh aige faoi mhír (a) ina fhiach conartha shimplí a bheidh dlite don údarás nó d’Iascach Intíre Éireann, de réir mar a bheidh, den duine ar ina leith a rinneadh an t-ordú faoi fho-alt (1) agus féadfaidh an t-údarás nó Iascach Intíre Éireann é a ghnóthú ón duine mar fhiach conartha shimplí in aon chúirt dlínse inniúla.”.

  (b) The amount of any expenditure incurred by a local authority or Inland Fisheries Ireland in relation to steps taken by it under paragraph (a) shall be a simple contract debt owed by the person in respect of whom the order under subsection (1) was made to the authority or Inland Fisheries Ireland, as the case may be, and may be recovered by it from the person as a simple contract debt in any court of competent

  INLAND FISHERIES ACT 2010

 552. #448128

  (8) San alt seo agus in ailt 177AB agus 177AC is éard is ‘bearta cúitimh’ ann bearta arna moladh ar an gcéad ásc ag an iarratasóir agus ansin ag údarás inniúil nó ag an Aire, de réir mar a bheidh, chun a chinntiú go ndéanfar comhtháthú foriomlán Natura 2000 a chosaint agus féadfaidh soláthar gnáthóg cúitimh a bheith ar áireamh sna bearta sin.

  (8) In this section and in sections 177AB and 177AC ‘compensatory measures’ are measures proposed in the first instance by the applicant and then by a competent authority or the Minister, as the case may be, for the purposes of ensuring that the overall coherence of Natura 2000 is protected and such measures may include the provision of compensatory habitat.

  PLANNING AND DEVELOPMENT (AMENDMENT) ACT 2010

 553. #453447

  (i) de cibé méid den ranníoc inlamhála dá dtagraítear i mír (e) de rialachán 41 (arna chur isteach le halt 16 den Acht um Bearta Airgeadais Éigeandála ar Mhaithe le Leas an Phobail 2009) de na Rialacháin Cánach Ioncaim (Fostaíochtaí) (Comhdhlúite) 2001(I.R.

  (i) so much of the allowable contribution referred to in paragraph (e) of regulation 41 (inserted by section 16 of the Financial Emergency Measures in the Public Interest Act 2009) of the Income Tax (Employments) (Consolidated) Regulations 2001 (S.I.

  SOCIAL WELFARE ACT 2010

 554. #455235

  AGUS DE BHRÍ go bhfuil an Stát ag baint leasa as cláir chúnaimh airgeadais arna gcur ar fáil ag an Sásra Cobhsaíochta Airgeadais Eorpach agus ag an tSaoráid Chobhsaíochta Airgeadais Eorpach agus ag an gCiste Airgeadaíochta Idirnáisiúnta agus go bhfuil sé riachtanach na bearta san Acht seo a ghlacadh mar chuid de réimse beart dá bhforáiltear sna cláir sin chun freastal ar an ngéarchéim gheilleagair sa Stát agus chun muinín sa bhaile agus go hidirnáisiúnta a thabhairt i réim athuair agus chun géarchéim san fhiach ceannasach a dhéanfadh difear don Stát a chosc;

  AND WHEREAS the State is availing of financial assistance programmes provided by the European Financial Stabilisation Mechanism and the European Financial Stability Facility and the International Monetary Fund and it is necessary to take the measures in this Act as part of a range of measures provided for in those programmes to address the economic crisis in the State and to restore domestic and international confidence and to prevent a sovereign debt crisis affecting the State;

  FINANCIAL EMERGENCY MEASURES IN THE PUBLIC INTEREST ACT 2010

 555. #458100

  Glacfaidh gach Ballstát na bearta is gá chun gur féidir a dhearbhú, i gcomhréir leis na prionsabail atá sainmhínithe ina dhlí náisiúnta, go bhfuil ceannairí gnóthas nó aon daoine a bhfuil cumhacht chinnteoireachta nó rialaithe acu laistigh de ghnóthas faoi dhliteanas coiriúil i gcásanna calaoise a dhéanann díobháil do leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach, dá dtagraítear in Airteagal 1, arna déanamh ag duine faoina n-údarás thar ceann an ghnóthais.

  Each Member State shall take the necessary measures to allow heads of businesses or any persons having power to take decisions or exercise control within a business to be declared criminally liable in accordance with the principles defined by its national law in cases of fraud affecting the European Community’s financial interests, as referred to in Article 1, by a person under their authority acting on behalf of the business.

  CRIMINAL JUSTICE (THEFT AND FRAUD OFFENCES) ACT, 2001

 556. #458223

  Glacfaidh gach Ballstát na bearta is gá chun a áirithiú go mbeidh tuairiscí na gcionta ina dhlí coiriúil arb éard iad iompar den saghas dá dtagraítear in Airteagal 1 den Choinbhinsiún arna ndéanamh ag a oifigigh náisiúnta i bhfeidhmiú a bhfeidhmeanna infheidhme ar an dóigh chéanna ar chásanna ina ndéanann oifigigh Chomhphobail na cionta sin i bhfeidhmiú a bhfeidhmeanna.

  Each Member State shall take the necessary measures to ensure that in its criminal law the descriptions of the offences constituting conduct of the type referred to in Article 1 of the Convention committed by its national officials in the exercise of their functions apply similarly in cases where such offences are committed by Community officials in the exercise of their duties.

  CRIMINAL JUSTICE (THEFT AND FRAUD OFFENCES) ACT, 2001

 557. #458383

  Glacfaidh gach Ballstát na bearta is gá chun a áirithiú go bhféadfar daoine dlítheanacha a chur faoi dhliteanas don chalaois, don éilliú gníomhach agus do sciúradh airgid arna ndéanamh ar mhaithe leo ag aon duine, ag gníomhú dó ina aonar nó mar bhall d’orgán de chuid an duine dhlítheanaigh, a bhfuil ardseasamh aige laistigh den duine dlítheanach atá bunaithe:

  Each Member State shall take the necessary measures to ensure that legal persons can be held liable for fraud, active corruption and money laundering committed for their benefit by any person, acting either individually or as part of an organ of the legal person, who has a leading position within the legal person, based on

  CRIMINAL JUSTICE (THEFT AND FRAUD OFFENCES) ACT, 2001

 558. #458395

  Glacfaidh gach Ballstát na bearta is gá chun a áirithiú go mbeidh duine dlítheanach arna chur faoi dhliteanas de bhun Airteagal 3(1) inphionóis le smachtbhannaí atá éifeachtúil, comhréireach agus athchomhairleach a chuimseoidh fíneálacha coiriúla nó neamhchoiriúla agus a fhéadfaidh smachtbhannaí eile a chuimsiú amhail:

  Each Member State shall take the necessary measures to ensure that a legal person held liable pursuant to Article 3 (1) is punishable by effective, proportionate and dissuasive sanctions, which shall include criminal or non-criminal fines and may include other sanctions such as:

  CRIMINAL JUSTICE (THEFT AND FRAUD OFFENCES) ACT, 2001

 559. #458401

  Glacfaidh gach Ballstát na bearta is gá chun a áirithiú go mbeidh duine dlítheanach arna chur faoi dhliteanas de bhun Airteagal 3(2) inphionóis le smachtbhannaí nó bearta atá éifeachtúil, comhréireach agus athchomhairleach.

  Each Member State shall take the necessary measures to ensure that a legal person held liable pursuant to Article 3 (2) is punishable by effective, proportionate and dissuasive sanctions or measures.

  CRIMINAL JUSTICE (THEFT AND FRAUD OFFENCES) ACT, 2001

 560. #464008

  7.—Ní bheidh áititheoir áitribh faoi dhliteanas i leith iontrálaí i ndáil le díobháil nó damáiste a dhéantar don iontrálaí nó do mhaoin an iontrálaí mar gheall ar chontúirt atá ann ar an áitreabh de dhroim faillí ag conraitheoir neamhspleách arna fhostú ag an áititheoir más rud é gur ghlac an t-áititheoir gach cúram réasúnach sna himthosca (lena n-áirítear cibé bearta ba chóir don áititheoir a dhéanamh le réasún chun a dheimhniú dó nó di féin go raibh an conraitheoir neamhspleách inniúil ar an obair lena mbaineann a dhéanamh) mura rud é gurb eol, nó gur chóir gurbh eol, don áititheoir nach ndearnadh an obair go cuí.

  7. --An occupier of premises shall not be liable to an entrant for injury or damage caused to the entrant or property of the entrant by reason of a danger existing on the premises due to the negligence of an independent contractor employed by the occupier if the occupier has taken all reasonable care in the circumstances (including such steps as the occupier ought reasonably to have taken to satisfy himself or herself that the independent contractor was competent to do the work concerned) unless the occupier has or ought to have had knowledge of the fact that the work was not properly done.

  OCCUPIERS' LIABILITY ACT, 1995

 561. #481808

  (i) ranníoc airgeadais de mhéid sonraithe nó de mhéid arna ríomh ar bhonn sonraithe a íoc leis an údarás faoi chomhair an chostais mheasta a bheidh ar an údarás áitiúil as bearta a ghlacfaidh an t- údarás i dtaca leis an ócáid;

  (i) the payment of a financial contribution to the authority of a specified amount or an amount calculated on a specified basis towards the estimated cost to the local authority of measures taken by the authority in connection with the event;

  PLANNING AND DEVELOPMENT ACT, 2000

 562. #481809

  (j) ranníoc airgeadais de mhéid sonraithe nó de mhéid arna ríomh ar bhonn sonraithe a íoc le duine nó le comhlacht a rachfar i gcomhairle leis nó léi de réir fho-alt (2)(e) faoi chomhair an chostais mheasta a bheidh ar an duine sin nó ar an gcomhlacht sin as bearta a ghlacfaidh an duine nó an comhlacht i dtaca leis an ócáid;

  (j) the payment of a financial contribution to a person or body consulted in accordance with subsection (2)(e) of a specified amount or an amount calculated on a specified basis towards the estimated cost to that person or body of measures taken by the person or body in connection with the event;

  PLANNING AND DEVELOPMENT ACT, 2000

 563. #484115

  (iii) leas an Stáit a chosaint i leith na ráthaíochtaí arna n-eisiúint ag an Stát de bhun an Achta um Fhorais Chreidmheasa (Tacaíocht Airgeadais) 2008 agus taca a chur faoi na bearta a rinne an Rialtas ina thaobh sin,

  (iii) to protect the State’s interest in respect of the guarantees issued by the State pursuant to the Credit Institutions (Financial Support) Act 2008 and to underpin the steps taken by the Government in that regard,

  NATIONAL ASSET MANAGEMENT AGENCY ACT 2009

 564. #484990

  (3) D’fhonn amhras a sheachaint, féadfaidh GNBS, faoi réir Chaibidil 1 de Chuid 7, bearta a ghlacadh chun sócmhainn bhainc incháilithe a fháil fiú amháin má tá sé curtha in iúl ag an bhforas rannpháirteach lena mbaineann i bhfaisnéis arna soláthar do GNBS faoi alt 80 go measann sé nach sócmhainn bhainc incháilithe an tsócmhainn bhainc agus go gcuireann sé in aghaidh fháil na sócmhainne.

  (3) For the avoidance of doubt, NAMA may, subject to Chapter 1 of Part 7, take steps to acquire an eligible bank asset even though the participating institution concerned has indicated in information provided to NAMA under section 80 that it does not consider the bank asset to be an eligible bank asset and that it objects to its acquisition.

  NATIONAL ASSET MANAGEMENT AGENCY ACT 2009

 565. #485072

  (a) d’ainneoin go ndúirt an foras rannpháirteach i bhfaisnéis arna soláthar faoi alt 80 nár mheas sé gur shócmhainn bhainc incháilithe an tsócmhainn bhainc, agus go raibh sé i gcoinne fháil na sócmhainne, gur thug GNBS breith faoi alt 83 (3) bearta a dhéanamh chun an tsócmhainn bhainc a fháil, agus

  (a) notwithstanding that the participating institution stated in information provided under section 80 that it did not consider the bank asset to be an eligible bank asset, and that it objected to its aquisition NAMA decided under section 85(3) to take steps to acquire the bank asset, and

  NATIONAL ASSET MANAGEMENT AGENCY ACT 2009

 566. #488535

  (3) I gcás ina measfaidh an tÚdarás, maidir le feidhmeanna údaráis bóithre síneacha tráchta a sholáthar faoi alt 95 (arna leasú le halt 37 d’Acht 1994) d’Acht 1961 nó bearta maolaithe tráchta a sholáthar faoi alt 38 d’Acht 1994 go mbeadh sé níos áisiúla, níos éasca, níos éifeachtaí nó níos eacnamúla dá ndéanfadh sé iad a chomhlíonadh chun seirbhísí bus poiblí a fheabhsú nó chun feabhas a chur ar shaoráidí i gcomhair rothaithe, déanfaidh sé, tar éis dul i gcomhairle leis an údarás bóithre iomchuí, cinneadh síneacha tráchta nó bearta maolaithe tráchta a sholáthar.

  (3) Where the Authority considers it more convenient, more expeditious, more effective or more economic that the functions of a road authority to provide traffic signs under section 95 (as amended by section 37 of the Act of 1994) of the Act of 1961 or to provide traffic calming measures under section 38 of the Act of 1994 should be performed by it to enhance public bus services or improve facilities for cyclists, it shall following consultation with the relevant road authority decide to provide traffic signs or traffic calming measures.

  PUBLIC TRANSPORT REGULATION ACT 2009

 567. #488536

  (4) I gcás ina ndéanfaidh an tÚdarás cinneadh feidhmeanna a chomhlíonadh faoi fho-alt (3), beidh cumhachtaí údaráis bóithre aige chun síneacha tráchta a sholáthar faoi alt 95 (arna leasú le halt 37 d’Acht 1994) d’Acht 1961 nó chun bearta maolaithe tráchta a sholáthar faoi alt 38 d’Acht 1994.

  (4) Where the Authority decides to perform functions under subsection (3) it has the powers of a road authority to provide traffic signs under section 95 (as amended by section 37 of the Act of 1994) of the Act of 1961 or to provide traffic calming measures under section 38 of the Act of 1994.

  PUBLIC TRANSPORT REGULATION ACT 2009

 568. #494903

  gurb é A an méid a chinnfear trí na rátaí atá leagtha amach i dTábla D a ghabhann le halt 2 den Acht um Bearta Airgeadais Éigeandála ar Mhaithe le Leas an Phobail 2009 (arna leasú le halt 13 den Acht Leasa Shóisialaigh agus Pinsean 2009) a chur chun feidhme maidir leis na díolaíochtaí a eascraíonn as oifig an deontóra don bhliain mheasúnachta;

  A is the amount determined by applying the rates set out in Table D to section 2 of the Financial Emergency Measures in the Public Interest Act 2009 (as amended by section 13 of the Social Welfare and Pensions Act 2009) to the emoluments arising from the donor’s office for the year of assessment;

  FINANCE ACT 2010

 569. #496306

  (b) bearta, arna gcinneadh i gcomhairle leis an údarás inniúil, a chur chun feidhme chun déileáil leis an mbaol sciúrtha airgid nó maoinithe sceimhlitheoireachta a éiríonn as na ceanglais sin a bheith in easnamh.

  (b) apply measures, determined in consultation with the competent authority, to deal with the risk of money laundering or terrorist financing arising from the absence of those requirements.

  CRIMINAL JUSTICE (MONEY LAUNDERING AND TERRORIST FINANCING) ACT 2010

 570. #500996

  Ba cheart na bearta is gá chun an Rialachán seo a chur chun feidhme a ghlacadh i gcomhréir le Cinneadh 1999/468/CE ón gComhairle an 28 Meitheamh 1999 lena leagtar síos na nósanna imeachta maidir le feidhmiú na gcumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don Choimisiún [8].

  The measures necessary for the implementation of this Regulation should be adopted in accordance with Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission [8].

  Regulation (EC) No 1008/2008 of the European Parliament and of the Council of 24 September 2008 on common rules for the operation of air services in the Community (Recast) (Text with EEA relevance)

 571. #501546

  Ba chóir go nglacfaí leis na bearta is gá chun an Rialachán seo a chur chun feidhme i gcomhréir le Cinneadh 1999/468/CE ón gComhairle an 28 Meitheamh 1999 lena leagtar síos na rialacha mionsonraithe maidir le feidhmiú na gcumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don Choimisiún[22].

  The measures necessary for the implementation of this Regulation should be adopted in accordance with Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission[22].

  Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the voluntary participation by organisations in a Community eco-management and audit scheme (EMAS) {SEC(2008) 2121} {SEC(2008) 2122}

 572. #502549

  Maidir leis na bearta is gá chun an Rialachán seo a chur chun feidhme, ba cheart go nglacfaí iad i gcomhréir le Cinneadh 1999/468/CE ón gComhairle an 28 Meitheamh 1999 ag leagan síos na nósanna imeachta maidir le feidhmiú na gcumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don Choimisiún [21].

  The measures necessary for the implementation of this Regulation should be adopted in accordance with Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission [21].

  Regulation (EC) No 767/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on the placing on the market and use of feed, amending European Parliament and Council Regulation (EC) No 1831/2003 and repealing Council Directive 79/373/EEC, Commission Directive 80/511/EEC, Council Directives 82/471/EEC, 83/228/EEC, 93/74/EEC, 93/113/EC and 96/25/EC and Commission Decision 2004/217/EC (Text with EEA relevance)

 573. #503066

  Ba cheart na bearta is gá chun an Rialachán seo a chur chun feidhme a ghlacadh i gcomhréir le Cinneadh 1999/468/CE ón gComhairle an 28 Meitheamh 1999 lena leagtar síos na nósanna imeachta maidir le feidhmiú na gcumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don Choimisiún [7].

  The measures necessary for the implementation of this Regulation should be adopted in accordance with Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission [7].

  Regulation (EC) No 66/2010 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 on the EU Ecolabel (Text with EEA relevance)

 574. #503600

  Is féidir leis an gCoiste Bainistíochta bearta eile arna nglacadh a tharmligean i gcomhpháirt don Uachtarán agus do Leas-Uachtarán amháin nó níos mó, faoi réir na srianta agus na gcoinníollacha atá leagtha síos sa chinneadh tarmligin, mura féidir cinneadh a dhéanamh ag an gcruinniú, toisc an cás atá ann.

  The Management Committee may delegate the adoption of other measures jointly to the President and one or more Vice-Presidents, subject to the restrictions and conditions laid down in the decision to delegate, if it is not possible, given the circumstances, to take a decision in the meeting.

  Decision of the Board of Governors of 12 May 2010 on the amendment of the Rules of Procedure of the European Investment Bank to reflect the entry into force of the Treaty of Lisbon and of the new Statute of the Bank

 575. #505554

  Ba cheart, dá bhrí sin, sainordú na Gníomhaireachta a athbhreithniú chun a cuid inniúlachtaí oibríochtúla ach go háirithe a neartú, agus lena linn sin a áirithiú go bhfuil na bearta uile a dhéantar comhréireach i ndáil leis na cuspóirí arna saothrú, go bhfuil siad éifeachtach agus go n-urramaítear go hiomlán leo cearta bunúsacha agus cearta dídeanaithe agus cearta lucht iarrtha tearmainn, lena n-áirítear go háirithe an toirmeasc ar refoulement.

  The mandate of the Agency should therefore be revised in order to strengthen in particular its operational capabilities while ensuring that all measures taken are proportionate to the objectives pursued, are effective and fully respect fundamental rights and the rights of refugees and asylum seekers, including in particular the prohibition of refoulement.

  Regulation (EU) No 1168/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 amending Council Regulation (EC) No 2007/2004 establishing a European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union

 576. #505617

  Á bhreithniú di gurb iad na Ballstáit atá freagrach as rialú agus as faireachas ar na teorainneacha seachtracha, déanfaidh an Ghníomhaireacht, mar chomhlacht de chuid an Aontais amhail a shainítear in Airteagal 15 agus i gcomhréir le hAirteagal 19 den Rialachán seo, an tslí ina gcuirtear bearta an Aontais atá ann faoi láthair agus a bheidh ann sa todhchaí a bhaineann le bainistiú na dteorainneacha seachtracha, go háirithe Cód Teorainneacha Schengen arna bhunú le Rialachán (CE) Uimh. 562/2006 [], a éascú agus a dhéanamh níos éifeachtaí.

  While considering that the responsibility for the control and surveillance of external borders lies with the Member States, the Agency, as a body of the Union as defined in Article 15 and in accordance with Article 19 of this Regulation, shall facilitate and render more effective the application of existing and future Union measures relating to the management of external borders, in particular the Schengen Borders Code established by Regulation (EC) No 562/2006 [].

  Regulation (EU) No 1168/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 amending Council Regulation (EC) No 2007/2004 establishing a European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union

 577. #506261

  Gan dochar do na bearta náisiúnta arna nglacadh faoi Airteagal 44(2), déanfar an fhaisnéis shainordaitheach bhia a mharcáil in áit fheiceálach ionas go mbeidh sí sofheicthe, inléite gan dua, agus, i gcás inarb iomchuí, doscriosta.

  Without prejudice to the national measures adopted under Article 44(2), mandatory food information shall be marked in a conspicuous place in such a way as to be easily visible, clearly legible and, where appropriate, indelible.

  Regulation (EU) No 1169/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on the provision of food information to consumers, amending Regulations (EC) No 1924/2006 and (EC) No 1925/2006 of the European Parliament and of the Council, and repealing Commission Directive 87/250/EEC, Council Directive 90/496/EEC, Commission Directive 1999/10/EC, Directive 2000/13/EC of the European Parliament and of the Council, Commission Directives 2002/67/EC and 2008/5/EC and Commission Regulation (EC) No 608/2004 (Text with EEA relevance)

 578. #506619

  D’ainneoin Rialachán (CE) Uimh. 1162/2009 ón gCoimisiún an 30 Samhain 2009 lena leagtar síos bearta idirthréimhseacha maidir le cur chun feidhme Rialacháin (CE) Uimh. 853/2004, (CE) Uimh. 854/2004 agus (CE) Uimh. 882/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [41], féadfar bianna arna lipéadú i gcomhréir le Cuid B d’Iarscríbhinn VI a ghabhann leis an Rialachán seo a chur ar an margadh roimh an 1 Eanáir 2014.

  Notwithstanding Commission Regulation (EC) No 1162/2009 of 30 November 2009 laying down transitional measures for the implementation of Regulations (EC) No 853/2004, (EC) No 854/2004 and (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council [41], foods labelled in accordance with Part B of Annex VI to this Regulation may be placed on the market before 1 January 2014.

  Regulation (EU) No 1169/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on the provision of food information to consumers, amending Regulations (EC) No 1924/2006 and (EC) No 1925/2006 of the European Parliament and of the Council, and repealing Commission Directive 87/250/EEC, Council Directive 90/496/EEC, Commission Directive 1999/10/EC, Directive 2000/13/EC of the European Parliament and of the Council, Commission Directives 2002/67/EC and 2008/5/EC and Commission Regulation (EC) No 608/2004 (Text with EEA relevance)

 579. #507004

  Mar chuid de chomhordú ar bheartais eacnamaíocha na mBallstát arna seoladh laistigh den Chomhairle, mar a fhoráiltear dó in Airteagal 121(1) CFAE, tá na cinntí aonair sin ina ndlúthchuid den obair leantach ar na bearta a ghlac an Chomhairle i gcomhréir le hAirteagal 121 CFAE agus le hAirteagal 126 CFAE agus le Rialachán (CE) Uimh. 1466/97 agus le Rialachán (CE) Uimh. 1467/97.

  As part of the coordination of the economic policies of the Member States conducted within the Council as provided for in Article 121(1) TFEU, those individual decisions are an integral follow-up to the measures adopted by the Council in accordance with Articles 121 and 126 TFEU and Regulations (EC) No 1466/97 and (EC) No 1467/97.

  Regulation (EU) No 1173/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 November 2011 on the effective enforcement of budgetary surveillance in the euro area

 580. #508782

  Cuirfidh gach Ballstát an Coimisiún ar an eolas maidir leis na dlíthe, na rialacháin agus na forálacha riaracháin arna nglacadh agus an Rialachán seo á chur chun feidhme, lena n-áirítear na bearta dá dtagraítear in Airteagal 24.

  Each Member State shall inform the Commission of the laws, regulations and administrative provisions adopted in implementation of this Regulation, including the measures referred to in Article 24.

  Regulation (EU) No 1232/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 November 2011 amending Council Regulation (EC) No 428/2009 setting up a Community regime for the control of exports, transfer, brokering and transit of dual-use items

 581. #510693

  Fíoróidh an Coimisiún go gcuirtear na gníomhaíochtaí arna maoiniú faoin gClár i gcrích go cuí, go bhfuil siad comhsheasmhach le bearta faoi bheartais earnála agus ionstraim earnála eile agus go gcomhlíonann siad an Rialachán seo agus an Rialachán Airgeadais.

  The Commission shall verify that actions financed under the Programme are carried out properly, are consistent with measures under other sectoral policies and instruments and comply with this Regulation and the Financial Regulation.

  Regulation (EU) No 1255/2011 of the European Parliament and of the Council of 30 November 2011 establishing a Programme to support the further development of an Integrated Maritime Policy (Text with EEA relevance)

 582. #511373

  Fónfar, leis an Rialachán seo, do bhearta a mhaoiniú, ar bearta iad nach gcomhlíonfar leo, i bprionsabal, na critéir le haghaidh Chúnaimh Oifigiúil Forbartha ("critéir COF") arna bhunú ag Coiste um Chúnamh Forbartha na hEagraíochta um Chomhar agus Forbairt Eacnamaíochta ("OECD/DAC").

  This Regulation shall serve to finance measures which, in principle, do not fulfil the criteria for Official Development Assistance ("ODA criteria") established by the Development Assistance Committee of the Organisation for Economic Cooperation and Development ("OECD/DAC").

  Regulation (EU) No 1338/2011 of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 amending Council Regulation (EC) No 1934/2006 establishing a financing instrument for cooperation with industrialised and other high-income countries and territories

 583. #511385

  Maidir leis na tíortha a liostaítear in Iarscríbhinn II a ghabhann leis an Rialachán seo, déanfar deimhin de go ndéanfar comhleanúnachas ó thaobh beartais de, leis na bearta arna maoiniú faoi Rialachán (CE) Uimh. 1905/2006 agus faoi Rialachán (CE) Uimh. 1337/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 lena mbunaítear saoráid chun freagairt thapa a thabhairt ar an ardú as cuimse atá ag teacht ar phraghsanna bia i dtíortha atá i mbéal forbartha [******] a urramú go docht.

  In relation to countries listed in Annex II to this Regulation, policy coherence with measures financed under Regulation (EC) No 1905/2006 and Regulation (EC) No 1337/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 establishing a facility for rapid response to soaring food prices in developing countries [******] shall be strictly observed.

  Regulation (EU) No 1338/2011 of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 amending Council Regulation (EC) No 1934/2006 establishing a financing instrument for cooperation with industrialised and other high-income countries and territories

 584. #511390

  Beidh bearta arna maoiniú faoin Rialachán seo comhsheasmhach le réimsí comhair a leagtar amach, go háirithe, sna hionstraimí, sna comhaontuithe, sna dearbhuithe agus sna pleananna gníomhaíochta idir an tAontas agus na tíortha is comhpháirtithe agus cumhdófar na réimsí sin leis na bearta sin agus beidh siad i gcomhréir le réimsí a bhaineann le leasanna sonracha agus tosaíochtaí sonracha an Aontais.

  Measures financed under this Regulation shall be consistent with and cover areas of cooperation set out notably in the instruments, agreements, declarations and action plans between the Union and partner countries, as well as areas pertaining to the Union’s specific interests and priorities.

  Regulation (EU) No 1338/2011 of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 amending Council Regulation (EC) No 1934/2006 establishing a financing instrument for cooperation with industrialised and other high-income countries and territories

 585. #511391

  Maidir le bearta arna maoiniú faoin Rialachán seo, féachfaidh an tAontas le comhleanúnachas a áirithiú le réimsí eile dá chuid gníomhaíochta seachtraí mar aon le beartais ábhartha eile Aontais, go háirithe an comhar um fhorbairt.

  For measures financed under this Regulation, the Union shall aim to ensure coherence with other areas of its external action as well as with other relevant Union policies, in particular development cooperation.

  Regulation (EU) No 1338/2011 of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 amending Council Regulation (EC) No 1934/2006 establishing a financing instrument for cooperation with industrialised and other high-income countries and territories

 586. #511823

  Maidir leis an gcomhairle ar a mbunaítear na bearta bainistíochta, ba cheart go mbeadh sise bunaithe ar úsáid eolaíoch sonraí ábhartha maidir le toilleadh agus gníomhaíocht na gcabhlach, maidir le stádas bitheolaíoch acmhainní arna saothrú agus maidir le staid shóisialta agus eacnamaíoch iascach.

  The advice upon which management measures are based should itself be based on the scientific use of relevant data on fleet capacity and activity, on the biological status of exploited resources and on the social and economic situation of fisheries.

  Regulation (EU) No 1343/2011 of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 on certain provisions for fishing in the GFCM (General Fisheries Commission for the Mediterranean) Agreement area and amending Council Regulation (EC) No 1967/2006 concerning management measures for the sustainable exploitation of fishery resources in the Mediterranean Sea

 587. #511848

  Leis an Rialachán seo, leagtar síos na rialacha maidir leis na bearta um chaomhnú, um bainistiú, um shaothrú, um fhaireachán, um margaíocht agus um fhorfheidhmiú a chur i bhfeidhm ag an Aontas i leith táirgí iascaigh agus táirgí dobharshaothraithe, ar bearta iad arna mbunú ag an gCoimisiún Ginearálta Iascaigh don Mheánmhuir ("CGIM").

  This Regulation lays down the rules for the application by the Union of the conservation, management, exploitation, monitoring, marketing and enforcement measures for fishery and aquaculture products established by the General Fisheries Commission for the Mediterranean (GFCM).

  Regulation (EU) No 1343/2011 of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 on certain provisions for fishing in the GFCM (General Fisheries Commission for the Mediterranean) Agreement area and amending Council Regulation (EC) No 1967/2006 concerning management measures for the sustainable exploitation of fishery resources in the Mediterranean Sea

 588. #511976

  Glacfaidh Ballstáit na bearta is gá chun toirmeasc a chur ar iascaireacht arna déanamh ag soithí ar mó ná 15 méadar a bhfad foriomlán agus nach bhfuil ar chlár CGIM, aon iasc nó sliogiasc a ghabháil i limistéar Chomhaontú CGIM ná aon iasc nó sliogiasc a gabhadh ann a choimeád ar bord, a thrasloingsiú nó a chur i dtír.

  Member States shall take the necessary measures to prohibit fishing, retention on board, transhipment and landing of fish and shellfish caught in the GFCM Agreement area carried out by vessels of more than 15 metres in overall length that are not on the GFCM register.

  Regulation (EU) No 1343/2011 of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 on certain provisions for fishing in the GFCM (General Fisheries Commission for the Mediterranean) Agreement area and amending Council Regulation (EC) No 1967/2006 concerning management measures for the sustainable exploitation of fishery resources in the Mediterranean Sea

 589. #512519

  Rialachán (CEE, Euratom, CEGC) Uimh. 259/68 ón gComhairle an 29 Feabhra 1968 ina leagtar síos Rialacháin Foirne na nOifigeach agus Coinníollacha Fostaíochta Sheirbhísigh eile na gComhphobal Eorpach agus ina dtionscnaítear bearta speisialta a bhaineann go sealadach le hoifigigh an Choimisiúin (IO L 56, 4.3.1968, lch. 1), arna leasú le déanaí ag Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1080/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 (IO L 311, 26.11.2010, lch. 1) ("na Rialacháin Foirne").

  Regulation (EEC, Euratom, ECSC) No 259/68 of the Council of 29 February 1968 laying down the Staff Regulations of Officials and Conditions of Employment of Other Servants of the European Communities and instituting special measures temporarily applicable to officials of the Commission (OJ L 56, 4.3.1968, p. 1), as most recently amended by Regulation (EU, Euratom) No 1080/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 (OJ L 311, 26.11.2010, p. 1) ("the Staff Regulations").

  Opinion No 6/2011 (pursuant to Article 325 TFEU) on the amended proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 1073/1999 concerning investigations conducted by the European Anti-Fraud Office (OLAF) and repealing Regulation (Euratom) No 1074/1999

 590. #512748

  aon bhearta speisialta arna moladh i dtaobh rúndachta go háirithe i gcás ina n-úsáidtear bearta imscrúdaitheacha a thagann faoi inniúlacht údaráis náisiúnta bhreithiúnaigh nó, i gcás imscrúdaithe sheachtraigh, bearta a thagann faoi inniúlacht údaráis náisiúnta, i gcomhréir leis na forálacha náisiúnta is infheidhme maidir le himscrúduithe.

  any special measures of confidentiality recommended in particular in cases entailing the use of investigative measures falling under the competence of a national judicial authority or, in the case of an external investigation, under the competence of a national authority, in accordance with the national provisions applicable to investigations.

  Amended Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EC) No 1073/1999 concerning investigations conducted by the European Anti-fraud Office (OLAF) and repealing Regulation (EURATOM) No 1074/1999

 591. #512880

  Rachaidh an Oifig i mbun gníomhaíochta iomchuí maidir leis na tuairimí arna sonrú sa mhalartú tuairimí agus soláthróidh sí faisnéis ar na bearta a dhéantar sna tuarascálacha dá dtagraítear sa dara fomhír d'Airteagal 12(3)."

  The Office shall take appropriate action taking into account the opinions expressed in the exchange of views and shall provide information on the actions taken in the reports referred to in the second subparagraph of Article 12(3)."

  Amended Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EC) No 1073/1999 concerning investigations conducted by the European Anti-fraud Office (OLAF) and repealing Regulation (EURATOM) No 1074/1999

 592. #513881

  Cuirfidh gach Ballstát an Coimisiún ar an eolas faoi na dlíthe, na rialacháin agus na forálacha riaracháin arna nglacadh agus an Rialachán seo á chur chun feidhme, lena n-áirítear na bearta dá dtagraítear in Airteagal 16.

  Each Member State shall inform the Commission of the laws, regulations and administrative provisions adopted in implementation of this Regulation, including the measures referred to in Article 16.

  Regulation (EU) No 258/2012 of the European Parliament and of the Council of 14 March 2012 implementing Article 10 of the United Nations’ Protocol against the illicit manufacturing of and trafficking in firearms, their parts and components and ammunition, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organised Crime (UN Firearms Protocol), and establishing export authorisation, and import and transit measures for firearms, their parts and components and ammunition

 593. #515117

  Leagtar amach sa MT le Ceanada treochlár céimeanna atá beartaithe maidir le hallmhairiú mairteola ardcháilíochta isteach san Aontas Eorpach agus maidir le leibhéal na ndleachtanna méadaithe arna bhforchur ag Ceanada ar tháirgí áirithe de chuid an Aontais i ndáil leis an díospóid os comhair WTO, "Na Comhphobail Eorpacha — Bearta maidir le Feoil agus Táirgí Feola (Hormóin)" (DS 48).

  The MoU with Canada sets out a roadmap of intended steps concerning the importation of high-quality beef into the European Union and the level of increased duties imposed by Canada on certain Union products in connection with the WTO dispute "European Communities — Measures Concerning Meat and Meat Products (Hormones)" (DS 48).

  Regulation (EU) No 464/2012 of the European Parliament and of the Council of 22 May 2012 amending Council Regulation (EC) No 617/2009 opening an autonomous tariff quota for imports of high-quality beef

 594. #517954

  (12) Is chun leas an Aontais Eorpaigh é bearta a ghlacadh chun a áirithiú go mbeidh Rialachán 20 d’Iarscríbhinn I a ghabhann le Marpol 73/78, arna athbhreithniú in 2004 le Rún MEPC 117(52) a ghlac Coiste Cosanta Comhshaoil Mhuirí (MEPC) IMO, á chomhlíonadh ag tancaeir ola a thagann isteach i gcalafoirt agus i gcríochfoirt amach ón gcósta, nó a théann ar ancaire i limistéar atá faoi dhlínse na mBallstát, nó ag tancaeir ola a bhfuil bratach Ballstáit ar foluain acu, chun an baol go dtarlódh truailliú taismeach ola in uiscí na hEorpa a laghdú.

  (12) It is in the Union’s interest to adopt measures to ensure that oil tankers entering into ports and offshore terminals or anchoring in an area under the jurisdiction of Member States and oil tankers flying the flags of Member States comply with Regulation 20 of Annex I to MARPOL 73/78 as revised in 2004 by Resolution MEPC 117(52) adopted by the IMO’s Marine Environment Protection Committee (MEPC) in order to reduce the risk of accidental oil pollution in European waters.

  Regulation (EU) No 530/2012 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2012 on the accelerated phasing-in of double-hull or equivalent design requirements for single-hull oil tankers

 595. #518856

  Ba cheart do chontrapháirtithe lárnacha, d'údaráis inniúla agus do ÚEUM, dá bhrí sin, bearta a ghlacadh chun iarmhairtí comhthimthriallacha a d'fhéadfadh teacht chun cinn i gcleachtais bhainistithe riosca arna nglacadh ag contrapháirtithe lárnacha a chosc agus a rialú, a mhéid nach ndéantar dochar d'fhóntacht ná do shlándáil airgeadais na gcontrapháirtithe lárnacha sin.

  CCPs, competent authorities and ESMA should therefore adopt measures to prevent and control possible procyclical effects in risk-management practices adopted by CCPs, to the extent that a CCP’s soundness and financial security is not negatively affected.

  Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories Text with EEA relevance

 596. #518901

  (88) I gcás sáraithe arna dhéanamh ag stór trádála, ba cheart go mbeadh sé de chumhacht ag ÚEUM raon bearta maoirseachta a dhéanamh, lena n-áirítear a cheangal ar an stór trádála deireadh a chur leis an sárú, agus, mar rogha dheireanach, an clárúchán a tharraingt siar i gcás ina mbeidh sárú tromchúiseach nó sárú arís agus arís eile déanta ag an stór trádála ar an Rialachán seo.

  (88) In the case of an infringement committed by a trade repository, ESMA should be empowered to take a range of supervisory measures, including requiring the trade repository to bring the infringement to an end, and, as a last resort, withdrawing the registration where the trade repository has seriously or repeatedly infringed this Regulation.

  Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories Text with EEA relevance

 597. #522140

  (1) An 28 Iúil 2011, ghlac Comhlacht um Réiteach Díospóidí ("DSB") na hEagraíochta Domhanda Trádála ("WTO") an Tuarascáil ón gComhlacht Achomhairc agus an Tuarascáil ón bPainéal arna modhnú leis an Tuarascáil ón gComhlacht Achomhairc ("na Tuarascálacha") sa díospóid "Na Comhphobail Eorpacha — Bearta Cinntitheacha Frithdhumpála maidir le Ceanglóirí Áirithe Iarainn nó Cruach ón tSín" [2].

  (1) On 28 July 2011, the Dispute Settlement Body ("DSB") of the World Trade Organisation ("WTO") adopted the Appellate Body Report and the Panel Report as modified by the Appellate Body Report ("the Reports") in the dispute "European Communities — Definitive Anti-Dumping Measures on Certain Iron or Steel Fasteners from China" [2].

  Regulation (EU) No 765/2012 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2012 amending Council Regulation (EC) No 1225/2009 on protection against dumped imports from countries not members of the European Community

 598. #533199

  Níor cheart, áfach, bearta sealadacha, lena n-áirítear bearta cosantacha, arna n-ordú ag cúirt den sórt sin gan an cosantóir a thoghairm chun láithriú a aithint agus a fhorghníomhú faoin Rialachán seo mura rud é go ndéantar an breithiúnas ina bhfuil an beart a sheirbheáil ar an gcosantóir roimh an bhforghníomhú.

  However, provisional, including protective, measures which were ordered by such a court without the defendant being summoned to appear should not be recognised and enforced under this Regulation unless the judgment containing the measure is served on the defendant prior to enforcement.

  Regulation (EU) No 1215/2012 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2012 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters

 599. #533231

  Chun críocha Chaibidil III, áirítear le "breithiúnas" bearta sealadacha, lena n-áirítear bearta cosantacha, arna n-ordú ag cúirt nó binse ag a bhfuil dlínse maidir le substaint an ábhair de bhua an Rialacháin seo.

  For the purposes of Chapter III, "judgment" includes provisional, including protective, measures ordered by a court or tribunal which by virtue of this Regulation has jurisdiction as to the substance of the matter.

  Regulation (EU) No 1215/2012 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2012 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters

 600. #558564

  Arna iarraidh sin do Pharlaimint na hEorpa nó don Chomhairle, déanfaidh na hinstitiúidí tuarascáil ar na bearta a glacadh i bhfianaise na mbarúlacha agus na dtráchtaí sin agus, go háirithe, ar na treoracha a thug siad do na ranna sin dá gcuid atá freagrach as an mbuiséad a chur chun feidhme.

  At the request of the European Parliament or the Council, the institutions shall report on the measures taken in the light of those observations and comments, and, in particular, on the instructions they have given to any of their departments which are responsible for the implementation of the budget.

  Regulation (EU, Euratom) No 966/2012 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on the financial rules applicable to the general budget of the Union and repealing Council Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002

 601. #561447

  Arna iarraidh sin do Pharlaimint na hEorpa nó don Chomhairle, déanfaidh na hinstitiúidí tuarascáil ar na bearta a glacadh i bhfianaise na mbarúlacha agus na dtráchtaí sin agus, go háirithe, ar na treoracha a thug siad do na ranna sin dá gcuid atá freagrach as an mbuiséad a chur chun feidhme.

  At the request of the European Parliament or the Council, the institutions shall report on the measures taken in the light of those observations and comments, and, in particular, on the instructions they have given to any of their departments which are responsible for the implementation of the budget.

  Regulation (EU, Euratom) No 966/2012 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on the financial rules applicable to the general budget of the Union and repealing Council Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002

 602. #562622

  Cuirfidh an Coimisiún i bhfeidhm na bearta is gá chun slándáil na sonraí pearsanta arna bpróiseáil in IMI a áirithiú, lena n-áirítear rialú iomchuí ar rochtain ar shonraí agus plean slándála a choinneofar cothrom le dáta.

  The Commission shall put in place the necessary measures to ensure security of personal data processed in IMI, including appropriate data access control and a security plan which shall be kept up-to-date.

  Regulation (EU) No 1024/2012 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on administrative cooperation through the Internal Market Information System and repealing Commission Decision 2008/49/EC ( ‘the IMI Regulation’ ) Text with EEA relevance

 603. #563221

  D’fhonn a áirithiú go bhfuil bearta arna nglacadh i gcoinne tíre faoin Rialachán seo fónta ó thaobh an chomhshaoil de, éifeachtach, comhréireach agus comhoiriúnach le rialacha idirnáisiúnta, is gá meastóireacht a dhéanamh ar na héifeachtaí comhshaoil, trádála, eacnamaíocha agus sóisialta a mbeifear ag súil leo de bharr beart den sórt sin, sula nglacfar iad.

  In order to guarantee that measures adopted against a country under this Regulation are environmentally sound, effective, proportionate and compatible with international rules, it is necessary for their adoption to be preceded by an evaluation of their expected environmental, trade, economic and social effects.

  Regulation (EU) No 1026/2012 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on certain measures for the purpose of the conservation of fish stocks in relation to countries allowing non-sustainable fishing

 604. #563222

  Más rud é go bhfuil na bearta arna nglacadh i gcoinne tíre faoin Rialachán seo neamhéifeachtach agus má leantar, i gcás na tíre sin, de bheith á meas mar thír a cheadaíonn iascaireacht neamh-inbhuanaithe, féadfar bearta breise a ghlacadh i gcomhréir leis an Rialachán seo.

  If measures adopted against a country under this Regulation are ineffective and that country continues to be considered to be a country allowing non-sustainable fishing, further measures may be adopted in accordance with this Regulation.

  Regulation (EU) No 1026/2012 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on certain measures for the purpose of the conservation of fish stocks in relation to countries allowing non-sustainable fishing

 605. #563223

  Ba cheart do na bearta arna nglacadh i gcoinne tíre faoin Rialachán seo scor d’fheidhm a bheith acu an tráth a ghlacfaidh an tír a cheadaíonn iascaireacht neamh-inbhuanaithe na bearta is gá chun rannchuidiú le caomhnú an stoic ar leas coiteann é.

  The measures adopted against a country under this Regulation should cease to apply when the country allowing non-sustainable fishing has adopted the measures necessary for its contribution to the conservation of the stock of common interest.

  Regulation (EU) No 1026/2012 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on certain measures for the purpose of the conservation of fish stocks in relation to countries allowing non-sustainable fishing

 606. #563226

  Ba cheart don Choimisiún bearta cur chun feidhme atá infheidhme láithreach a ghlacadh más rud é, i gcásanna a bhfuil údar cuí leo agus a bhaineann le deireadh cur i bhfeidhm beart arna ndéanamh de bhun an Rialacháin seo, ina n-éilítear amhlaidh ar mhórchúiseanna práinne,

  The Commission should adopt immediately applicable implementing acts where, in duly justified cases relating to the end of application of measures taken pursuant to this Regulation, imperative grounds of urgency so require,

  Regulation (EU) No 1026/2012 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on certain measures for the purpose of the conservation of fish stocks in relation to countries allowing non-sustainable fishing

 607. #563231

  Féadfaidh feidhm a bheith ag na bearta arna nglacadh de bhun an Rialacháin seo i ngach cás inar gá comhar idir tríú tíortha agus an tAontas chun stoic ar leas coiteann iad a chomhbhainistiú, lena n-áirítear cás ina ndéanfar an comhar sin i gcomhthéacs ERBI nó comhlachta chomhchosúla.

  The measures adopted pursuant to this Regulation may apply in all cases where cooperation between third countries and the Union is required for the joint management of the stocks of common interest, including where that cooperation takes place in the context of an RFMO or a similar body.

  Regulation (EU) No 1026/2012 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on certain measures for the purpose of the conservation of fish stocks in relation to countries allowing non-sustainable fishing

 608. #563284

  Maidir leis an fógra sin, beidh faisnéis ar áireamh ann maidir leis na fáthanna a bhfuil an tír sin arna sainaithint mar thír a cheadaíonn iascaireacht neamh-inbhuanaithe agus tabharfar tuairisc ann ar na bearta a d’fhéadfaí a dhéanamh ina taobh de bhun an Rialacháin seo.

  That notification shall include information on the reasons for the identification of that country as a country allowing non-sustainable fishing and shall describe the possible measures that may be taken in relation to it pursuant to this Regulation.

  Regulation (EU) No 1026/2012 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on certain measures for the purpose of the conservation of fish stocks in relation to countries allowing non-sustainable fishing

 609. #563291

  Glacfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme, lena gcinnfear cé acu an bhfuil na coinníollacha atá leagtha síos i mír 1 comhlíonta agus lena bhforálfar, más gá, go scoirfidh na bearta arna nglacadh maidir leis an tír lena mbaineann de bhun Airteagal 4 d’fheidhm a bheith acu.

  The Commission shall adopt implementing acts determining whether the conditions laid down in paragraph 1 have been complied with and, where necessary, providing that the measures adopted in respect of the country concerned pursuant to Article 4 cease to apply.

  Regulation (EU) No 1026/2012 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on certain measures for the purpose of the conservation of fish stocks in relation to countries allowing non-sustainable fishing

 610. #563293

  Ar mhórchúiseanna práinne a bhfuil údar cuí leo, agus a bhaineann le briseadh eacnamaíoch nó sóisialta gan choinne, glacfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme a bheidh le cur i bhfeidhm láithreach i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 8(3) chun a chinneadh go bhfuil na bearta arna nglacadh de bhun Airteagal 4 chun scor d’fheidhm a bheith acu.

  On duly justified imperative grounds of urgency relating to unforeseen economic or social disruption, the Commission shall adopt immediately applicable implementing acts in accordance with the procedure referred to in Article 8(3) to decide that the measures adopted pursuant to Article 4 are to cease to apply.

  Regulation (EU) No 1026/2012 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on certain measures for the purpose of the conservation of fish stocks in relation to countries allowing non-sustainable fishing

 611. #566678

  Chun an clásal coimirce déthaobhach agus an sásra cobhsaíochta do bhananaí dá bhforáiltear sa Chomhaontú a chur chun feidhme, éilítear coinníollacha comhionanna maidir le bearta coimirce sealadacha agus bearta coimirce cinntitheacha a ghlacadh, maidir le bearta réamhfhaireachais a fhorchur, maidir le himscrúdú a fhoirceannadh gan bearta a dhéanamh agus maidir le fionraí shealadach na dleachta custaim fabhraí arna bunú faoin sásra cobhsaíochta do bhananaí atá comhaontaithe leis an gColóim agus le Peiriú.

  The implementation of the bilateral safeguard clause and the stabilisation mechanism for bananas provided for in the Agreement requires uniform conditions for the adoption of provisional and definitive safeguard measures, for the imposition of prior surveillance measures, for the termination of an investigation without measures and for suspending temporarily the preferential customs duty established under the stabilisation mechanism for bananas that has been agreed with Colombia and Peru.

  Regulation (EU) No 19/2013 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2013 implementing the bilateral safeguard clause and the stabilisation mechanism for bananas of the Trade Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Colombia and Peru, of the other part

 612. #566918

  Chun an clásal coimirce déthaobhach agus an sásra cobhsaíochta do bhananaí dá bhforáiltear sa Chomhaontú a chur chun feidhme, éilítear coinníollacha comhionanna maidir le bearta coimirce sealadacha agus bearta coimirce cinntitheacha a ghlacadh, maidir le bearta réamhfhaireachais a fhorchur, maidir le himscrúdú a fhoirceannadh gan bearta a dhéanamh agus maidir le fionraí shealadach na dleachta custaim fabhraí arna bunú faoin sásra cobhsaíochta do bhananaí atá comhaontaithe le Meiriceá Láir.

  The implementation of the bilateral safeguard clause and the stabilisation mechanism for bananas provided for in the Agreement requires uniform conditions for the adoption of provisional and definitive safeguard measures, for the imposition of prior surveillance measures, for the termination of an investigation without measures and for suspending temporarily the preferential customs duty established under the stabilisation mechanism for bananas that has been agreed with Central America.

  Regulation (EU) No 20/2013 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2013 implementing the bilateral safeguard clause and the stabilisation mechanism for bananas of the Agreement establishing an Association between the European Union and its Member States, on the one hand, and Central America on the other

 613. #567082

  Tá cur i bhfeidhm an tsásra cobhsaíochta do bhananaí arna leagan amach i gCaibidil II den Rialachán seo gan dochar do chur i bhfeidhm aon cheann de na bearta a shainítear i gCaibidil I. Ní dhéanfar, áfach, bearta a ghlacfar de bhun fhorálacha an dá chaibidil a chur i bhfeidhm go comhuaineach.

  The application of the stabilisation mechanism for bananas set out in this Chapter is without prejudice to the application of any measures defined in Chapter I. Measures taken pursuant to the provisions of both chapters shall not, however, be applied simultaneously.

  Regulation (EU) No 20/2013 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2013 implementing the bilateral safeguard clause and the stabilisation mechanism for bananas of the Agreement establishing an Association between the European Union and its Member States, on the one hand, and Central America on the other

 614. #567456

  Ní chumhdaítear leis an gclár bearta dá bhforáiltear leis an gClár um Nuachóiriú ar Staidreamh Eorpach a bhaineann le Fiontraíocht agus Trádáil ("Clár MEETS"), arna bhunú le Cinneadh Uimh. 1297/2008/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [9], go dtí deireadh Chlár MEETS an 31 Nollaig 2013 ach áirítear ann cuspóirí i réimse an staidrimh fiontair agus trádála a bhfuil sé beartaithe a chur chun feidhme ó 2014 go 2017.

  The programme does not cover measures provided for by the Programme for the Modernisation of European Enterprise and Trade Statistics ("the MEETS Programme"), established by Decision No 1297/2008/EC of the European Parliament and of the Council [9], until the end of the MEETS Programme on 31 December 2013, but includes objectives in the area of enterprise and trade statistics planned to be implemented from 2014 to 2017.

  Regulation (EU) No 99/2013 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2013 on the European statistical programme 2013-17 Text with relevance for the EEA and for Switzerland

 615. #567532

  Glacfaidh an Coimisiún bearta cuí chun a áirithiú, i gcás ina gcuirfear gníomhaíochtaí arna maoiniú faoin Rialachán seo chun feidhme, go mbeidh leasanna airgeadais an Aontais á gcosaint trí bhearta coisctheacha a chur i bhfeidhm i gcoinne calaoise, éilliú agus aon ghníomhaíochtaí neamhdhleathacha eile, trí sheiceálacha comhsheasmhacha agus éifeachtacha, agus, má thugtar mírialtachtaí faoi deara, trí na méideanna a íocadh go mícheart a ghnóthú agus, i gcás inarb iomchuí, trí phionóis éifeachtacha, chomhréireacha agus bhactha a chur i bhfeidhm.

  The Commission shall take appropriate measures to ensure that, when actions financed under this Regulation are implemented, the financial interests of the Union are protected by the application of preventive measures against fraud, corruption and any other illegal activities, by consistent and effective checks and, if irregularities are detected, by the recovery of the amounts wrongly paid and, where appropriate, by effective, proportionate and deterrent penalties.

  Regulation (EU) No 99/2013 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2013 on the European statistical programme 2013-17 Text with relevance for the EEA and for Switzerland

 616. #567932

  Tá sé iomchuí dá bhrí sin go soláthróidh an Ghníomhaireacht, arna iarraidh sin, sonraí ábhartha suiteála soitheach agus bhreathnadóireacht na Cruinne chuig na húdaráis inniúla náisiúnta agus chuig comhlachtaí an Aontais, amhail Frontex agus Europol, chun bearta coisctheacha a éascú i gcoinne gníomhartha neamhdhleathacha a dhéanfaí d’aon turas mar a thuigtear i ndlí ábhartha an Aontais gan dochar do chearta agus d’oibleagáidí na mBallstát agus i gcomhréir leis an reachtaíocht náisiúnta agus le dlí an Aontais is infheidhme, go háirithe maidir leis na comhlachtaí sin a lorgaíonn sonraí.

  It is therefore appropriate that the Agency should provide, upon request, relevant vessel positioning and Earth observation data to competent national authorities and Union bodies, such as Frontex and Europol, to facilitate preventive measures against intentional unlawful acts as understood in relevant Union law without prejudice to the rights and obligations of Member States and in accordance with the applicable national and Union law, in particular regarding those bodies requesting data.

  Regulation (EU) No 100/2013 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2013 amending Regulation (EC) No 1406/2002 establishing a European Maritime Safety Agency Text with EEA relevance

 617. #568050

  An fhaisnéis a bhaileoidh agus a phróiseálfaidh an Coimisiún agus an Ghníomhaireacht i gcomhréir leis an Rialachán seo, beidh sí faoi réir Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Nollaig 2000 maidir le cosaint daoine aonair i ndáil le sonraí pearsanta arna bpróiseáil ag institiúidí agus ag comhlachtaí an Chomhphobail agus maidir le saorghluaiseacht na sonraí sin [] agus déanfaidh an Ghníomhaireacht na bearta is gá leo chun láimhseáil agus próiseáil shábháilte na faisnéise rúnda a áirithiú.

  The information collected and processed in accordance with this Regulation by the Commission and the Agency shall be subject to Regulation (EC) No 45/2001 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2000 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the Community institutions and bodies and on the free movement of such data [] and the Agency shall take the necessary measures to ensure the safe handling and processing of confidential information.

  Regulation (EU) No 100/2013 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2013 amending Regulation (EC) No 1406/2002 establishing a European Maritime Safety Agency Text with EEA relevance

 618. #568216

  Ba cheart don Choimisiún, laistigh de dhá bhliain ó dháta chur i bhfeidhm an Rialacháin seo, athbhreithniú a dhéanamh ar an teorannú ar úsáid an tsonrúcháin "EuVECA" do chistí arna mbunú san AE, agus an taithí maidir le cur i bhfeidhm an Mholta ón gCoimisiún maidir le bearta atá ceaptha spreagadh a thabhairt do thríú tíortha caighdeáin íosta dea-rialachais a chur i bhfeidhm i gcúrsaí cánach á cur san áireamh.

  The Commission should, within two years of the date of application of this Regulation, review the limitation on the use of the designation "EuVECA" to funds established in the Union, taking into account experience of applying the Commission Recommendation regarding measures intended to encourage third countries to apply minimum standards of good governance in tax matters.

  Regulation (EU) No 345/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2013 on European venture capital funds Text with EEA relevance

 619. #568626

  Ba cheart don Choimisiún, ar a dhéanaí laistigh de dhá bhliain de chur i bhfeidhm an Rialacháin seo, athbhreithniú a dhéanamh ar úsáid an tsonrúcháin "EuSEF" i gcás cistí arna mbunú san Aontas agus taithí ó chur i bhfeidhm Mholadh an Choimisiúin á cur san áireamh maidir le bearta lena mbeartaítear chun spreagadh a thabhairt do thríú tíortha íoschaighdeáin dea-rialachais i gcúrsaí cánach a chur i bhfeidhm.

  The Commission should, within two years of the date of application of this Regulation, review the limitation on the use of the designation "EuSEF" to funds established in the Union, taking into account experience of applying the Commission Recommendation regarding measures intended to encourage third countries to apply minimum standards of good governance in tax matters.

  Regulation (EU) No 346/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2013 on European social entrepreneurship funds Text with EEA relevance

 620. #568691

  Más rud é go leanfaidh bainisteoir um chiste fiontraíochta sóisialta cáilitheach ag gníomhú ar dhóigh atá go soiléir ar neamhréir leis an Rialachán seo, in ainneoin na mbeart arna nglacadh ag údarás inniúil an Bhallstáit baile nó toisc go mainneoidh údarás inniúil an Bhallstáit baile bearta a ghlacadh laistigh de thréimhse ama réasúnach, ba cheart go bhféadfadh údarás inniúil an Bhallstáit aíochta, tar éis dó an t-údarás inniúil sa Bhallstát baile a chur ar an eolas mar gheall air, gach beart iomchuí a ghlacadh chun infheisteoirí a chosaint, lena n-áirítear an fhéidearthacht go gcoiscfear an bainisteoir lena mbaineann, ar aon mhargaíocht breise a dhéanamh ar a chistí fiontraíochta sóisialta cáilitheacha laistigh de chríoch an Bhallstáit aíochta.

  If a manager of a qualifying social entrepreneurship fund persists in acting in a manner that is clearly in conflict with this Regulation despite the measures taken by the competent authority of the home Member State or because the competent authority of the home Member State fails to take measures within a reasonable timeframe, the competent authority of the host Member State should be able, after informing the competent authority of the home Member State, to take all the appropriate measures in order to protect investors, including the possibility of preventing the manager concerned from carrying out any further marketing of its qualifying social entrepreneurship funds within the territory of the host Member State.

  Regulation (EU) No 346/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2013 on European social entrepreneurship funds Text with EEA relevance

 621. #568908

  Más rud é go leanfaidh an bainisteoir um chiste fiontraíochta sóisialta cáilitheach ag gníomhú ar shlí atá go soiléir ar neamhréir leis an Rialachán seo in ainneoin na bearta arna nglacadh ag údarás inniúil an Bhallstáit baile nó toisc go mainneoidh údarás inniúil an Bhallstáit baile gníomhú laistigh de thréimhse ama réasúnach, féadfaidh údarás inniúil an Bhallstáit aíochta tar éis dó an t-údarás inniúil sa Bhallstát baile a chur ar an eolas mar gheall air, gach beart iomchuí a ghlacadh chun infheisteoirí a chosaint, lena n-áirítear an bainisteoir um chiste fiontraíochta sóisialta cáilitheach a chosc ó aon mhargaíocht breise a dhéanamh ar a chistí fiontraíochta sóisialta cáilitheacha laistigh de chríoch an Bhallstáit aíochta.

  If the manager of a qualifying social entrepreneurship fund persists in acting in a manner that is clearly in breach of this Regulation despite measures taken by the competent authority of the home Member State or because that competent authority has failed to take measures within reasonable time, the competent authority of the host Member State may, after informing the competent authority of the home Member State, take all the appropriate measures in order to protect investors, including prohibiting the manager of a qualifying social entrepreneurship fund from carrying out any further marketing of its qualifying social entrepreneurship funds within the territory of the host Member State.

  Regulation (EU) No 346/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2013 on European social entrepreneurship funds Text with EEA relevance

 622. #568971

  an fhéidearthacht cistí fiontraíochta sóisialta arna mbunú i dtríú tír a cheadú úsáid a bhaint as an sonrúchán "EuSEF" ag cur san áireamh taithí ó chur i bhfeidhm Mholadh an Choimisiúin maidir le bearta lena mbeartaítear spreagadh a thabhairt do thríú tíortha íoschaighdeáin dea-rialachais i gcúrsaí cánach a chur i bhfeidhm;

  the possibility of allowing social entrepreneurship funds established in a third country to use the designation "EuSEF", taking into account experience in applying the Commission Recommendation regarding measures intended to encourage third countries to apply minimum standards of good governance in tax matters;

  Regulation (EU) No 346/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2013 on European social entrepreneurship funds Text with EEA relevance

 623. #569310

  Tá na tuairimí sin mar chomhlánú ar an nós imeachta um easnamh iomarcach arna leagan síos faoi Airteagal 126 CFAE, ar nós imeachta é a chinneann an Chomhairle i gcomhréir leis cibé ar ann d'easnamh iomarcach agus na bearta chun deireadh a chur leis an easnamh sin.

  Those opinions are complementary to the excessive deficit procedure laid down under Article 126 TFEU in accordance with which the Council is to decide on the existence of an excessive deficit and on the measures required to put an end to it.

  Regulation (EU) No 473/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on common provisions for monitoring and assessing draft budgetary plans and ensuring the correction of excessive deficit of the Member States in the euro area

 624. #569444

  Déanfar torthaí an mheasúnaithe sin a áireamh sa tuarascáil a thíolacfar i gcomhréir le hAirteagal 3(4a) nó le hAirteagal 5(1a) de Rialachán (CE) Uimh. 1467/97 maidir le bearta arna ndéanamh chun an t-easnamh iomarcach a cheartú.

  The result of that assessment shall be included in the report submitted in accordance with Article 3(4a) or Article 5(1a) of Regulation (EC) No 1467/97 on action taken to correct the excessive deficit.

  Regulation (EU) No 473/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on common provisions for monitoring and assessing draft budgetary plans and ensuring the correction of excessive deficit of the Member States in the euro area

 625. #569461

  Laistigh den tréimhse a shocrófar sa mholadh ón gCoimisiún dá dtagraítear i mír 2, tuairisceoidh an Ballstát lena mbaineann chuig an gCoimisiún maidir le bearta arna nglacadh mar gheall ar an moladh sin maille leis na tuairiscí dá bhforáiltear in Airteagal 10(3).

  Within the timeframe set by the Commission recommendation referred to in paragraph 2, the Member State concerned shall report to the Commission on measures adopted in response to that recommendation together with the reports provided for in Article 10(3).

  Regulation (EU) No 473/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on common provisions for monitoring and assessing draft budgetary plans and ensuring the correction of excessive deficit of the Member States in the euro area

 626. #582119

  faireachán thrédhearcach agus chruinn ar an dul chun cinn iarbhír agus réamh-mheasta déanta ag Ballstáit, lena n-áirítear na bearta arna gcur chun feidhme ag an Aontas, bainteach le gealltanais an Aontais agus na mBallstát faoi UNFCCC a chomhlíonadh agus é mar aidhm astaíochtaí gás ceaptha teasa antrapaigineacha a laghdú nó a shrianadh;

  the transparent and accurate monitoring of the actual and projected progress made by Member States, including the contribution made by Union measures, in fulfilling the Union’s and the Member States’ commitments under the UNFCCC to limit or reduce anthropogenic greenhouse gas emissions;

  Regulation (EU) No 525/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on a mechanism for monitoring and reporting greenhouse gas emissions and for reporting other information at national and Union level relevant to climate change and repealing Decision No 280/2004/EC Text with EEA relevance

 627. #582221

  Glacfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme chun struchtúr, formáid agus nós imeachta a leagan amach faoina dtíolacfaidh Ballstáit faisnéis maidir le córais, bearta agus réamh-mheastacháin náisiúnta agus an Aontais de bhun mhír 1 agus mhír 2 den Airteagal seo, d’Airteagal 13 agus d’Airteagal 14(1) agus i gcomhréir le cinntí ábhartha arna nglacadh ag comhlachtaí UNFCCC nó Phrótacal Kyoto nó na gcomhaontuithe a eascraíonn astu nó a thagann ina ndiaidh.

  The Commission shall adopt implementing acts on the structure, format and submission process of information on national and Union systems for policies and measures and projections pursuant to paragraphs 1 and 2 of this Article, Article 13 and Article 14(1), and in accordance with relevant decisions adopted by the bodies of the UNFCCC or the Kyoto Protocol or of agreements deriving from them or succeeding them.

  Regulation (EU) No 525/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on a mechanism for monitoring and reporting greenhouse gas emissions and for reporting other information at national and Union level relevant to climate change and repealing Decision No 280/2004/EC Text with EEA relevance

 628. #582226

  cur síos ar a gcóras náisiúnta chun beartais agus bearta a thuairisciú, nó chun grúpaí beart a thuairisciú, agus chun réamh-mheastacháin ar astaíochtaí gás ceaptha teasa antrapaigineacha ag foinsí agus aistriú linnte a thuairisciú de bhun Airteagal 12(1), murar cuireadh cur síos den sórt sin ar fáil cheana, nó faisnéis faoi aon athruithe arna ndéanamh ar an gcóras sin i gcás ina bhfuil cur síos den chineál sin curtha ar fáil cheana féin;

  a description of their national system for reporting on policies and measures, or groups of measures, and for reporting on projections of anthropogenic greenhouse gas emissions by sources and removals by sinks pursuant to Article 12(1), where such description has not already been provided, or information on any changes made to that system where such a description has already been provided;

  Regulation (EU) No 525/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on a mechanism for monitoring and reporting greenhouse gas emissions and for reporting other information at national and Union level relevant to climate change and repealing Decision No 280/2004/EC Text with EEA relevance

 629. #588646

  Ullmhófar tuairiscí laethúla agus déanfar anailís orthu san aonad maidir le haschur aon samhla inmheánaí arna húsáid chun ceanglais chaipitil a ríomh le haghaidh priacal an tsuímh, priacal malairte eachtraí agus priacal tráchtearraí agus maidir leis na bearta iomchuí atá le déanamh i dtéarmaí teorainneacha trádála;

  The unit shall produce and analyse daily reports on the output of any internal model used for calculating capital requirements for position risk, foreign exchange risk and commodities risk, and on the appropriate measures to be taken in terms of trading limits;

  Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms and amending Regulation (EU) No 648/2012 Text with EEA relevance

 630. #588998

  Chun críocha na míre seo, ciallaíonn bearta struchtúracha bearta a ghlacann Ballstát agus a chuireann údaráis inniúla ábhartha an Bhallstáit sin chun feidhme, roimh do ghníomh dlíthiúil teacht i bhfeidhm lena gcomhchuibhítear bearta den sórt sin go sainráite, a éilíonn go laghdóidh institiúidí creidmheasa arna n-údarú sa Bhallstát sin a risíochtaí ar eintitis éagsúla dlíthiúla ag brath ar a ngníomhaíochtaí, beag beann ar an áit ina bhfuil na gníomhaíochtaí sin lonnaithe, d'fhonn taisceoirí a chosaint agus cobhsaíocht airgeadais a chaomhnú.

  For the purpose of this paragraph, structural measures mean measures adopted by a Member State and implemented by the relevant competent authorities of that Member State before the entry into force of a legal act explicitly harmonising such measures, that require credit institutions authorised in that Member State to reduce their exposures to different legal entities depending on their activities, irrespective of where those activities are located, with a view to protecting depositors and preserving financial stability.

  Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms and amending Regulation (EU) No 648/2012 Text with EEA relevance

 631. #589023

  I gcás ina ndífheidhmítear faoi Airteagal 7(1) comhlíonadh na n-oibleagáidí arna bhforchur sa Chuid seo ag institiúid ar bhonn aonair nó ar bhonn fo-chomhdhlúite, nó i gcás ina bhfeidhmítear forálacha Airteagal 9 maidir le cás na máthairinstitiúidí i mBallstát, déanfar bearta d'fhonn leithdháileadh sásúil priacail laistigh den ghrúpa a áirithiú.

  Where compliance by an institution on an individual or sub-consolidated basis with the obligations imposed in this Part is disapplied under Article 7(1), or the provisions of Article 9 are applied in the case of parent institutions in a Member State, measures shall be taken to ensure the satisfactory allocation of risks within the group.

  Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms and amending Regulation (EU) No 648/2012 Text with EEA relevance

 632. #591938

  Aon mhonaróirí a mheasann, nó a bhfuil cúis acu a chreidiúint, go bhfuil feithicil, córas, comhpháirt, nó aonad teicniúil ar leithligh dá chuid atá curtha ar an margadh nó atá curtha i seirbhís ar neamhréir leis an Rialachán seo nó leis na gníomhartha tarmligthe nó leis na gníomhartha cur chun feidhme arna nglacadh de bhun an Rialacháin seo, déanfaidh siad láithreach na bearta ceartaitheacha is gá chun go mbeidh an fheithicil, an córas, an chomhpháirt nó an t-aonad teicniúil ar leithligh sin comhréireach, nó chun é tharraingt siar, nó chun é a aisghlaoch, de réir mar is iomchuí.

  Manufacturers who consider or have reason to believe that their vehicle, system, component or separate technical unit that has been placed on the market or entered into service is not in conformity with this Regulation or the delegated and implementing acts adopted pursuant to this Regulation shall immediately take the corrective measures necessary to bring that vehicle, system, component or separate technical unit into conformity, to withdraw it or to recall it, as appropriate.

  Regulation (EU) No 167/2013 of the European Parliament and of the Council of 5 February 2013 on the approval and market surveillance of agricultural and forestry vehicles Text with EEA relevance

 633. #592345

  I gcás ina meastar go bhfuil údar maith leis an mbeart náisiúnta agus gur toradh é sin ar easnaimh sa Rialachán seo sna gníomhartha tarmligthe nó sna gníomhartha cur chun feidhme arna nglacadh de bhun an Rialacháin seo, molfaidh an Coimisiún bearta iomchuí mar seo a leanas:

  Where the national measure is considered justified and is attributed to shortcomings in this Regulation or in delegated or implementing acts adopted pursuant to this Regulation, the Commission shall propose appropriate measures as follows:

  Regulation (EU) No 167/2013 of the European Parliament and of the Council of 5 February 2013 on the approval and market surveillance of agricultural and forestry vehicles Text with EEA relevance

 634. #592354

  Rachaidh an Coimisiún i gcomhairle, gan mhoill, leis na Ballstáit agus leis an oibreoir eacnamaíoch nó na hoibreoirí eacnamaíocha ábhartha, agus go háirithe leis an údarás ceadaithe a dheonaigh an cineálcheadú, agus déanfaidh sé meastóireacht ar na bearta náisiúnta arna nglacadh.

  The Commission shall, without delay, consult the Member States and the relevant economic operator or operators and, in particular, the approval authority that granted the type-approval, and shall evaluate the national measures taken.

  Regulation (EU) No 167/2013 of the European Parliament and of the Council of 5 February 2013 on the approval and market surveillance of agricultural and forestry vehicles Text with EEA relevance

 635. #593082

  Aon mhonaróir a mheasann, nó a bhfuil cúis aige a chreidiúint, go bhfuil feithicil, córas, comhpháirt, nó aonad teicniúil ar leithligh dá chuid atá curtha ar an margadh nó atá curtha i seirbhís ar neamh-chomhréir leis an Rialachán seo nó leis na gníomhartha tarmligthe nó leis na gníomhartha cur chun feidhme arna nglacadh de bhun an Rialacháin seo, déanfaidh sé láithreach na bearta ceartaitheacha is gá chun go mbeidh an fheithicil, an córas, an chomhpháirt nó an t-aonad teicniúil ar leithligh sin comhréireach, nó chun é a tharraingt siar, nó chun é a aisghlaoch, de réir mar is iomchuí.

  Manufacturers who consider or have reason to believe that their vehicle, system, component or separate technical unit that has been placed on the market or entered into service is not in conformity with this Regulation or the delegated and implementing acts adopted pursuant to this Regulation shall immediately take the corrective measures necessary to bring that vehicle, system, component or separate technical unit into conformity, to withdraw it or to recall it, as appropriate.

  Regulation (EU) No 168/2013 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2013 on the approval and market surveillance of two- or three-wheel vehicles and quadricycles Text with EEA relevance

 636. #593503

  I gcás ina meastar go bhfuil údar maith leis an mbeart náisiúnta agus gur féidir é sin a chur síos d’easnaimh sa Rialachán seo nó sna gníomhartha tarmligthe nó sna gníomhartha cur chun feidhme arna nglacadh de bhun an Rialacháin seo, molfaidh an Coimisiún bearta iomchuí mar seo a leanas:

  Where the national measure is considered justified and is attributed to shortcomings in this Regulation or in delegated or implementing acts adopted pursuant to this Regulation, the Commission shall propose appropriate measures as follows:

  Regulation (EU) No 168/2013 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2013 on the approval and market surveillance of two- or three-wheel vehicles and quadricycles Text with EEA relevance

 637. #594831

  Ba cheart don Choimisiún gníomhartha cur chun feidhme is féidir a chur i bhfeidhm láithreach a ghlacadh lena nuashonrófar liosta na mBallstát, nó codanna díobh, a bhfuil an stádas fabhrach coibhéiseach acu maidir leis an gconfadh agus a údaraítear le comhaontuithe frithpháirteacha a thabhairt chun críche maidir le maolú ar choinníollacha áirithe is infheidhme maidir le gluaiseacht neamhthráchtála peataí agus liosta na gcríoch agus na dtríú tíortha arna mbunú chun maolú a dhéanamh ar choinníollacha áirithe is infheidhme maidir le gluaiseacht neamhthráchtála, agus maidir le bearta coimirce i gcás an confadh a bheith ann nó i gcás leathadh an chonfaidh nó leathadh galair nó ionfhabhtaithe seachas an confadh más gá sin ar mhórchúiseanna práinne i gcásanna cuí-réasúnaithe a bhaineann le sláinte ainmhithe agus leis an tsláinte phoiblí.

  The Commission should adopt immediately applicable implementing acts updating the list of Member States or parts thereof, with equivalent favourable status with regard to rabies, that are authorised to conclude mutual agreements to derogate from certain conditions applicable to the non-commercial movement of pet animals and the list of territories or third countries established for the purpose of derogating from certain conditions applicable to non-commercial movement, and regarding safeguard measures in the event of the occurrence or spread of rabies or of a disease or infection other than rabies, where, in duly justified cases, related to animal and public health, imperative grounds of urgency so require.

  Regulation (EU) No 576/2013 of the European Parliament and of the Council of 12 June 2013 on the non-commercial movement of pet animals and repealing Regulation (EC) No 998/2003 Text with EEA relevance

 638. #595015

  Na bearta coisctheacha sláinte speicis-oiriúnaithe atá údaraithe le gníomh tarmligthe arna ghlacadh de bhun mhír 1, is ar fhaisnéis eolaíoch atá leordhóthanach, iontaofa agus bailíochtaithe a bheidh siad bunaithe agus cuirfear i bhfeidhm iad i gcomhréir leis na rioscaí don tsláinte phoiblí nó do shláinte ainmhithe a bhaineann le gluaiseacht neamhthráchtála peataí ar dóigh go mbuailfeadh galair nó ionfhabhtuithe seachas an confadh leo.

  The species-specific preventive health measures authorised by a delegated act adopted pursuant to paragraph 1 shall be based on adequate, reliable and validated scientific information and applied proportionately to the risk to public or animal health associated with the non-commercial movement of pet animals likely to be affected by diseases or infections other than rabies.

  Regulation (EU) No 576/2013 of the European Parliament and of the Council of 12 June 2013 on the non-commercial movement of pet animals and repealing Regulation (EC) No 998/2003 Text with EEA relevance

 639. #595653

  glacfaidh sí bearta chun a áirithiú nach bpróiseálfaidh daoine a oibríonn leis an Lárchóras na sonraí arna dtaifeadadh ann ach amháin i gcomhréir le cuspóir Eurodac mar atá leagtha síos in Airteagal 1;

  adopt measures ensuring that persons working with the Central System process the data recorded therein only in accordance with the purposes of Eurodac as laid down in Article 1;

  Regulation (EU) No 603/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on the establishment of "Eurodac" for the comparison of fingerprints for the effective application of Regulation (EU) No 604/2013 establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an application for international protection lodged in one of the Member States by a third-country national or a stateless person and on requests for the comparison with Eurodac data by Member States law enforcement authorities and Europol for law enforcement purposes, and amending Regulation (EU) No 1077/2011 establishing a European Agency for the operational management of large-scale IT systems in the area of freedom, security and justice

 640. #596586

  Sna rúin bhliantúla ar iascach inbhuanaithe arna n-eisiúint ag Comhthionól Ginearálta na Náisiún Aontaithe ó 2007 i leith, i mBeartas Domhanda 2008 an IUCN i gcoinne teascadh eití siorca agus i gcruinniú 2010 na Comhdhála Athbhreithnithe ar an gComhaontú maidir le Stoic Éisc uile, iarradh ar náisiúin bearta a ghlacadh lena gceanglófar go gcuirfear gach siorc i dtír agus na heití orthu ó nádúr.

  The annual resolutions on sustainable fisheries issued by the United Nations General Assembly since 2007, the 2008 IUCN Global Policy against shark finning and the 2010 Meeting of the Fish Stocks Agreement Review Conference have all called on nations to take measures requiring that all sharks are landed with their fins naturally attached to their bodies.

  Regulation (EU) No 605/2013 of the European Parliament and of the Council of 12 June 2013 amending Council Regulation (EC) No 1185/2003 on the removal of fins of sharks on board vessels

 641. #600525

  Ba cheart socruithe idirthréimhseacha a leagan síos ionas gur féidir na rialacha nua agus na bearta nua a chur i bhfeidhm de réir a chéile, agus urraim á léiriú do chearta faighte agus d'ionchais dhlisteanacha na foirne arna fostú roimh theacht i bhfeidhm na leasuithe seo ar na Rialacháin Foirne.

  Transitional arrangements should be laid down to enable the new rules and measures to be applied gradually, whilst respecting the acquired rights and legitimate expectations of the staff employed before the entry into force of these amendments to the Staff Regulations.

  Regulation (EU, Euratom) No 1023/2013 of the European Parliament and of the Council of 22 October 2013 amending the Staff Regulations of Officials of the European Union and the Conditions of Employment of Other Servants of the European Union

 642. #601677

  [] Rialachán (CEGC, CEE, Euratom) Uimh. 1543/73 ón gComhairle an 4 Meitheamh 1973 lena dtugtar isteach bearta speisialta is infheidhme ar bhonn sealadach maidir le hoifigigh na gComhphobal Eorpach arna n-íoc ó chistí taighde agus ó chistí infheistíochta (IO L 155, 11.6.1973, lch. 1).';

  [] Council Regulation (ECSC, EEC Euratom) No 1543/73 of 4 June 1973 introducing special measures temporarily applicable to officials of the European Communities paid from research and investment funds (OJ L 155, 11.6.1973, p. 1).';

  Regulation (EU, Euratom) No 1023/2013 of the European Parliament and of the Council of 22 October 2013 amending the Staff Regulations of Officials of the European Union and the Conditions of Employment of Other Servants of the European Union

 643. #601741

  I gcás ina n-aithneofar easnaimh thromchúiseacha chun rialú ar theorainneacha seachtracha a chur i gcrích i dtuarascáil mheastóireachta arna tarraingt suas i gcomhréir le hAirteagal 14 de Rialachán (AE) Uimh. xxx/2013 ón gComhairle an 7 Deireadh Fómhair 2013 lena mbunaítear sásra meastóireachta agus faireacháin chun cur i bhfeidhm acquis Schengen a fhíorú [], agus d'fhonn go gcomhlíonfar na moltaí dá dtagraítear in Airteagal 15 den Rialachán sin, féadfaidh an Coimisiún a mholadh, trí bhíthin gnímh cur chun feidhme, go ndéanfaidh Ballstát a ndearnadh meastóireacht air, bearta sonracha áirithe a ghlacadh, a lena n-áirítear ceann amháin nó an dá cheann de na bearta seo a leanas:

  Where serious deficiencies in the carrying out of external border control are identified in an evaluation report drawn up pursuant to Article 14 of Council Regulation (EU) No xxx/2013 of 7 October 2013 establishing an evaluation and monitoring mechanism to verify the application of the Schengen acquis [], and with a view to ensuring compliance with the recommendations referred to in Article 15 of that Regulation, the Commission may recommend, by means of an implementing act, that the evaluated Member State take certain specific measures, which may include one or both of the following:

  Regulation (EU) No 1051/2013 of the European Parliament and of the Council of 22 October 2013 amending Regulation (EC) No 562/2006 in order to provide for common rules on the temporary reintroduction of border control at internal borders in exceptional circumstances

 644. #603089

  Chun coinníollacha aonfhoirmeacha a áirithiú chun Rialachán (CE) Uimh. 111/2005, arna leasú leis an Rialachán seo, a chur chun feidhme, ba cheart cumhachtaí cur chun feidhme a thabhairt don Choimisiún, eadhon chun samhail a bhunú le haghaidh ceadúnas, na rialacha nós imeachta a bhunú maidir le soláthar na faisnéise atá ag teastáil ó na húdaráis inniúla chun faireachán a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí allmhairiúcháin, onnmhairiúcháin nó idirmheánacha oibreoirí, agus na bearta a bhunú chun a áirithiú go ndéantar faireachán éifeachtach ar thrádáil i réamhtheachtaithe drugaí idir an tAontas agus tríú tíortha, go háirithe maidir le dearadh agus úsáid foirmeacha údaraithe onnmhairiúcháin agus allmhairiúcháin, chun atreorú réamhtheachtaithe drugaí a chosc.

  In order to ensure uniform conditions for the implementation of Regulation (EC) No 111/2005, as amended by this Regulation, implementing powers should be conferred on the Commission, namely to establish a model for licences, the procedural rules on the provision of information that is required by the competent authorities to monitor export, import or intermediary activities of operators, and the measures to ensure the effective monitoring of trade between the Union and third countries in drug precursors, in particular with regard to the design and use of export and import authorisation forms, for the purpose of preventing the diversion of drug precursors.

  Regulation (EU) No 1259/2013 of the European Parliament and of the Council of 20 November 2013 amending Council Regulation (EC) No 111/2005 laying down rules for the monitoring of trade between the Community and third countries in drug precursors

 645. #603557

  Déanfaidh an Coimisiún bearta iomchuí lena n-áiritheofar, i gcás ina gcuirtear gníomhaíochtaí arna maoiniú faoin Rialachán seo chun feidhme, go gcosnófar leasanna airgeadais an Aontais trí bhearta coisctheacha i gcoinne calaoise, éillithe agus aon ghníomhaíochtaí neamhdhleathacha eile a chur i bhfeidhm trí sheiceálacha éifeachtacha a dhéanamh agus, má bhraitear neamhrialtachtaí, trí mhéideanna a íocadh go mícheart a aisghabháil agus, i gcás inarb iomchuí, trí phionóis riaracháin agus airgeadais atá éifeachtach, comhréireach agus athchomhairleach a chur i bhfeidhm.

  The Commission shall take appropriate measures to ensure that, where actions financed under this Regulation are implemented, the financial interests of the Union are protected by the application of preventive measures against fraud, corruption and any other illegal activities by effective checks and, if irregularities are detected, by the recovery of the amounts unduly paid and, where appropriate, by effective, proportionate and dissuasive administrative and financial penalties.

  Regulation (EU) No 1286/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 establishing an action programme to improve the operation of taxation systems in the European Union for the period 2014-2020 (Fiscalis 2020) and repealing Decision No 1482/2007/EC

 646. #603980

  Déanfaidh an Coimisiún bearta iomchuí lena n-áiritheofar, nuair a chuirtear gníomhaíochtaí arna maoiniú faoin Rialachán seo chun feidhme, go gcosnófar leasanna airgeadais an Aontais trí bhearta coisctheacha a chur i bhfeidhm i gcoinne calaoise, éillithe agus aon ghníomhaíochtaí neamhdhleathacha eile, trí sheiceálacha éifeachtacha a dhéanamh agus, má bhraitear neamhrialtachtaí, trí mhéideanna a íocadh go míchuí a aisghabháil agus, i gcás inarb iomchuí, trí phionóis riaracháin agus airgeadais atá éifeachtach, comhréireach agus athchomhairleach a chur i bhfeidhm.

  The Commission shall take appropriate measures ensuring that, when actions financed under this Regulation are implemented, the financial interests of the Union are protected by the application of preventive measures against fraud, corruption and any other illegal activities, by effective checks and, if irregularities are detected, by the recovery of the amounts unduly paid and, where appropriate, by effective, proportionate and dissuasive administrative and financial penalties.

  Regulation (EU) No 1287/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 establishing a Programme for the Competitiveness of Enterprises and small and medium-sized enterprises (COSME) (2014 - 2020) and repealing Decision No 1639/2006/EC Text with EEA relevance

 647. #604683

  Déanfaidh an Coimisiún bearta iomchuí lena n-áiritheofar, nuair a chuirtear gníomhaíochtaí arna maoiniú faoin Rialachán seo chun feidhme, go gcosnófar leasanna airgeadais an Aontais trí bhearta coisctheacha a chur i bhfeidhm i gcoinne calaoise, éillithe agus aon ghníomhaíochtaí neamhdhleathacha eile, trí sheiceálacha éifeachtacha a dhéanamh agus, má bhraitear neamhrialtachtaí, trí mhéideanna a íocadh go mícheart a aisghabháil agus, i gcás inarb iomchuí, trí phionóis riaracháin agus airgeadais atá éifeachtach, comhréireach agus athchomhairleach a chur i bhfeidhm.

  The Commission shall take appropriate measures ensuring that, where actions financed under this Regulation are implemented, the financial interests of the Union are protected by the application of preventive measures against fraud, corruption and any other illegal activities by effective checks and, if irregularities are detected, by the recovery of the amounts unduly paid and, where appropriate, by effective, proportionate and dissuasive administrative and financial penalties.

  Regulation (EU) No 1294/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 establishing an action programme for customs in the European Union for the period 2014-2020 (Customs 2020) and repealing Decision No 624/2007/EC

 648. #605145

  Déanfaidh an Coimisiún bearta iomchuí chun a áirithiú, nuair a chuirtear gníomhaíochtaí arna maoiniú faoin Rialachán seo chun feidhme, go gcosnófar leasanna airgeadais an Aontais trí bhearta coisctheacha a chur i bhfeidhm i gcoinne calaoise, éillithe agus aon ghníomhaíochtaí neamhdhleathacha eile, trí sheiceálacha agus cigireachtaí éifeachtacha a dhéanamh agus, má bhraitear neamhrialtachtaí, trí mhéideanna a íocadh go mícheart a aisghabháil agus, i gcás inarb iomchuí, trí phionóis riaracháin agus airgeadais atá éifeachtach, comhréireach agus athchomhairleach a chur i bhfeidhm.

  The Commission shall take appropriate measures to ensure that, when actions financed under this Regulation are implemented, the financial interests of the Union are protected by the application of preventive measures against fraud, corruption and any other illegal activities, by effective checks and inspections and, if irregularities are detected, by recovery of the amounts unduly paid and, where appropriate, by effective, proportionate and dissuasive administrative and financial penalties.

  Regulation (EU) No 1295/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 establishing the Creative Europe Programme (2014 to 2020) and repealing Decisions No 1718/2006/EC, No 1855/2006/EC and No 1041/2009/EC Text with EEA relevance

 649. #605409

  Glacfaidh an Coimisiún bearta coisctheacha iomchuí chun a áirithiú, nuair a chuirtear gníomhaíochtaí arna maoiniú faoin gClár seo chun feidhme, go gcosnófar leasanna airgeadais an Aontais ar chalaois, ar éilliú agus ar aon ghníomhaíochtaí neamhdhleathacha eile, trí sheiceálacha éifeachtacha agus, agus má bhraitear neamhrialtachtaí, trí acmhainní a aisghabháil, trí fhritháireamh go príomha, ach, i gcás inarb iomchuí, trí phionóis éifeachtacha, chomhréireacha agus athchomhairleacha a fhorchur, i gcomhréir le hAirteagal 325 CFAE, le Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 2988/95 [15] agus leis an Rialachán Airgeadais.

  The Commission shall take appropriate preventive measures to ensure that, when actions financed under this Programme are implemented, the financial interests of the Union are protected against fraud, corruption and any other illegal activities, by effective checks and that, if irregularities are detected, resources are recovered, primarily via offsetting of amounts wrongly paid but, where appropriate, by imposing effective, proportionate and dissuasive penalties, in accordance with Article 325 TFEU, Council Regulation (EC, Euratom) No 2988/95 [15] and the Financial Regulation.

  Regulation (EU) No 1296/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 on a European Union Programme for Employment and Social Innovation ("EaSI") and amending Decision No 283/2010/EU establishing a European Progress Microfinance Facility for employment and social inclusion Text with EEA relevance

 650. #606886

  Déanfaidh an Coimisiún bearta iomchuí lena n-áiritheofar, nuair a chuirtear gníomhaíochtaí arna maoiniú faoin gClár seo chun feidhme, go gcosnófar leasanna airgeadais an Aontais trí bhearta coisctheacha a chur i bhfeidhm i gcoinne calaoise, éillithe agus aon ghníomhaíochtaí neamhdhleathacha eile, trí sheiceálacha éifeachtacha a dhéanamh agus, má bhraitear neamhrialtachtaí, trí mhéideanna a íocadh go mícheart a ghnóthú agus, i gcás inarb iomchuí, trí phionóis riaracháin agus airgeadais a bheidh éifeachtach, comhréireach agus díspreagthach.

  The Commission shall take appropriate measures ensuring that, when actions financed under the Programme are implemented, the financial interests of the Union are protected by the application of preventive measures against fraud, corruption and any other illegal activities, by effective checks and, if irregularities are detected, by the recovery of amounts wrongly paid and, where appropriate, by effective, proportionate and dissuasive administrative and financial penalties.

  Regulation (EU) No 1381/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 establishing a Rights, Equality and Citizenship Programme for the period 2014 to 2020 Text with EEA relevance

 651. #607735

  Ina theannta sin, leagfar síos leis an gcomhaontú sin na coinníollacha ginearálta maidir le bainistíocht na gcistí arna gcur ar iontaoibh na Gníomhaireachta Eorpaí GNSS agus, go háirithe, na gníomhartha a bheidh le cur chun feidhme, an maoiniú ábhartha, na nósanna imeachta bainistíochta, bearta faireacháin agus rialaithe, na bearta is infheidhme i gcás ina gcuirtear conarthaí chun feidhme ar bhealach neamhdhóthanach i dtéarmaí costas, sceidil agus feidhmíochta, chomh maith leis na rialacha maidir le húinéireacht sócmhainní uile inláimhsithe agus doláimhsithe.

  In addition, it shall lay down general conditions for the management of the funds entrusted to the European GNSS Agency and, in particular, the actions to be implemented, the relevant financing, management procedures, monitoring and control measures, the measures applicable in the event of inadequate implementation of contracts in terms of costs, schedule and performance, as well as the rules regarding ownership of all tangible and intangible assets.

  Regulation (EU) No 1285/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 on the implementation and exploitation of European satellite navigation systems and repealing Council Regulation (EC) No 876/2002 and Regulation (EC) No 683/2008 of the European Parliament and of the Council

 652. #607736

  Déanfar foráil leis na bearta faireacháin agus rialaithe, go háirithe, do chóras réamhaisnéise ar chostais shealadacha, d'fhaisnéis chórasach chuig an gCoimisiún i dtaobh costas agus sceidil, agus, i gcás ina bhfuil neamhréireacht idir na buiséid bheartaithe, an fheidhmíocht agus an sceideal, do ghníomhaíochtaí ceartaitheacha lena n-áirithítear cur chun feidhme na mbonneagar laistigh de theorainn na mbuiséad arna leithdháileadh.

  The monitoring and control measures shall, in particular, provide for a provisional cost forecast system, for systematic information to the Commission on costs and schedule, and, in the event of a discrepancy between the planned budgets, performance and schedule, for corrective action ensuring the implementation of the infrastructures within the limits of the budgets allocated.

  Regulation (EU) No 1285/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 on the implementation and exploitation of European satellite navigation systems and repealing Council Regulation (EC) No 876/2002 and Regulation (EC) No 683/2008 of the European Parliament and of the Council

 653. #607748

  A mhéid is gá do na cúraimí agus do chur chun feidhme an bhuiséid a tharmligtear, leagfar síos leis an gcomhaontú tarmligin na coinníollacha ginearálta maidir le bainistíocht na gcistí arna gcur ar iontaoibh GES agus, go háirithe, na gníomhartha a bheidh le cur chun feidhme maidir le dearadh, forbairt agus soláthar an chórais, an maoiniú ábhartha, na nósanna imeachta bainistíochta agus na bearta faireacháin agus rialaithe, na bearta is infheidhme i gcás ina gcuirtear conarthaí chun feidhme ar bhealach neamhdhóthanach i dtéarmaí costas, sceidil agus feidhmíochta, chomh maith leis na rialacha maidir le húinéireacht sócmhainní uile inláimhsithe agus doláimhsithe.

  The delegation agreement shall, insofar as necessary for the tasks and budget implementation delegated, lay down the general conditions for the management of the funds entrusted to ESA, and, in particular, the actions to be implemented as regards the design, development and procurement of the system, the relevant financing, management procedures and monitoring and control measures, the measures applicable in the event of inadequate implementation of contracts in terms of costs, schedule and performance, as well as the rules regarding ownership of all tangible and intangible assets.

  Regulation (EU) No 1285/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 on the implementation and exploitation of European satellite navigation systems and repealing Council Regulation (EC) No 876/2002 and Regulation (EC) No 683/2008 of the European Parliament and of the Council

 654. #607755

  Comhlíonfaidh na socruithe seo Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 agus na bearta arna leagan síos ag an gCoimisiún i gcomhréir le hAirteagal 12(3).

  Those arrangements shall comply with Regulation (EU, Euratom) No 966/2012 and with the measures laid down by the Commission in accordance with Article 12(3).

  Regulation (EU) No 1285/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 on the implementation and exploitation of European satellite navigation systems and repealing Council Regulation (EC) No 876/2002 and Regulation (EC) No 683/2008 of the European Parliament and of the Council

 655. #607794

  Ní dhéanfaidh na bearta sin iomaíocht a shaobhadh, nó ní dhéanfaidh siad dochar don iomaíocht nó ní dhéanfaidh siad rúndacht na sonraí arna mbailiú i leith gnóthas, a gcaidrimh ghnó agus a struchtúir chostas a chur i mbaol.

  These measures shall not distort competition, or jeopardise equal treatment or the confidentiality of data collected about undertakings, their business relations and cost structure.

  Regulation (EU) No 1285/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 on the implementation and exploitation of European satellite navigation systems and repealing Council Regulation (EC) No 876/2002 and Regulation (EC) No 683/2008 of the European Parliament and of the Council

 656. #607888

  Glacfaidh an Coimisiún na bearta iomchuí lena n-áiritheofar, nuair a chuirtear gníomhaíochtaí arna maoiniú faoin Rialachán seo chun feidhme, go gcosnófar leasanna airgeadais an Aontais trí bhearta coisctheacha a chur i bhfeidhm i gcoinne calaoise, éillithe agus aon ghníomhaíochtaí neamhdhleathacha eile, trí sheiceálacha éifeachtacha a dhéanamh agus, má bhraitear neamhrialtachtaí, trí mhéideanna a íocadh go mícheart a ghnóthú agus, i gcás inarb iomchuí, trí phionóis éifeachtacha, chomhréireacha agus athchomhairleacha.

  The Commission shall take the appropriate measures to ensure that the financial interests of the Union are protected when actions financed under this Regulation are implemented, by the application of preventive measures against fraud, corruption and any other illegal activities, by effective checks and, if irregularities are detected, by the recovery of amounts unduly paid and, if necessary, by effective, proportionate and dissuasive penalties.

  Regulation (EU) No 1285/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 on the implementation and exploitation of European satellite navigation systems and repealing Council Regulation (EC) No 876/2002 and Regulation (EC) No 683/2008 of the European Parliament and of the Council

 657. #607909

  Faoin 30 Meitheamh 2017, tíolacfaidh an Coimisiún tuarascáil mheastóireachta do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle maidir le cur chun feidhme an Rialacháin seo, d'fhonn cinneadh a ghlacadh maidir leis na bearta arna ndéanamh de bhun an Rialacháin seo a athnuachan, a mhodhnú nó a chur ar fionraí, ar bearta iad a bhaineann le:

  By 30 June 2017, the Commission shall present an evaluation report on the implementation of this Regulation to the European Parliament and the Council, with a view to a decision being taken on the renewal, modification or suspension of the measures taken pursuant to this Regulation concerning:

  Regulation (EU) No 1285/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 on the implementation and exploitation of European satellite navigation systems and repealing Council Regulation (EC) No 876/2002 and Regulation (EC) No 683/2008 of the European Parliament and of the Council

 658. #608345

  Díreofar sa tuarascáil mheastóireachta lár téarma ar an scóip chun an Clár a shimpliú, ar chomhchuibheas inmheánach agus seachtrach na mbeart, ábharthacht leanúnach na gcuspóirí uile agus an chaoi ina rannchuidíonn na bearta arna nglacadh le straitéis Eoraip 2020 a bhaint amach.

  The mid-term evaluation report shall address the scope for simplification of the Programme, its internal and external coherence, the continued relevance of all of its objectives, and the contribution made by the measures taken to the realisation of the Europe 2020 strategy.

  Regulation (EU) No 1288/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 establishing "Erasmus+": the Union programme for education, training, youth and sport and repealing Decisions No 1719/2006/EC, No 1720/2006/EC and No 1298/2008/EC Text with EEA relevance

 659. #608474

  Déanfaidh an Coimisiún bearta iomchuí lena n-áiritheofar, nuair a chuirfear gníomhaíochtaí arna maoiniú faoin Rialachán seo chun feidhme, go gcosnófar leasanna airgeadais an Aontais trí bhearta coisctheacha a chur i bhfeidhm i gcoinne calaoise, éillithe agus aon ghníomhaíochtaí neamhdhleathacha eile, trí rialuithe éifeachtacha a dhéanamh agus, má bhraitear neamhrialtachtaí, trí mhéideanna a íocadh go mícheart a ghnóthú agus, i gcás inarb iomchuí, trí phionóis éifeachtacha, chomhréireacha agus athchomhairleacha.

  The Commission shall take appropriate measures ensuring that, when actions financed under this Regulation are implemented, the financial interests of the Union are protected by the application of measures to prevent fraud, corruption and any other illegal activities, by effective controls and, if irregularities are detected, by the recovery of the amounts wrongly paid and, where appropriate, by effective, proportionate and dissuasive penalties.

  Regulation (EU) No 1288/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 establishing "Erasmus+": the Union programme for education, training, youth and sport and repealing Decisions No 1719/2006/EC, No 1720/2006/EC and No 1298/2008/EC Text with EEA relevance

 660. #611513

  I gcás ina mbeidh gníomhaíochtaí arna maoiniú faoin Rialacháin seo á gcur chun feidhme, déanfaidh an Coimisiún bearta iomchuí chun a áirithiú go ndéantar leasanna airgeadais an Aontais a chosaint, trí bhearta coisctheacha a chur i bhfeidhm i gcoinne calaoise, éilliú nó gníomhaíochtaí neamhdhleathacha ar bith eile, trí sheiceálacha éifeachtacha a dhéanamh agus, má bhraitear neamhrialtachtaí, trí na méideanna a íocadh go míchuí a aisghabháil agus, i gcás inarb iomchuí, pionóis riaracháin agus airgeadais atá éifeachtach, comhréireach agus athchomhairleacha a ghearradh.

  The Commission shall take appropriate measures to ensure that, where activities financed under this Regulation are implemented, the financial interests of the Union are protected by the application of preventive measures against fraud, corruption and any other illegal activities, by effective checks and, if irregularities are detected, by the recovery of the amounts unduly paid and, where appropriate, by effective, proportionate and dissuasive administrative and financial penalties.

  Regulation (EU) No 1293/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 on the establishment of a Programme for the Environment and Climate Action (LIFE) and repealing Regulation (EC) No 614/2007 Text with EEA relevance

 661. #611545

  D'fhéadfadh sé go gcumhdódh an leithdháileadh airgeadais do Chlár LIFE speansais maidir le cúnamh teicniúil agus riaracháin freisin, lena n-áirítear aon fhaireachán, cumarsáid agus meastóireacht éigeantach is gá de bhun Rialachán (CE) Uimh. 614/2007 i ndiaidh dó dul in éag, chun an trasdul idir na bearta arna nglacadh de bhun Rialachán (CE) Uimh. 614/2007 agus Clár LIFE a áirithiú.

  The financial allocation for the LIFE Programme may also cover technical and administrative assistance expenses, including any obligatory monitoring, communication and evaluation required pursuant to Regulation (EC) No 614/2007 following its expiry, to ensure the transition between the measures adopted pursuant to Regulation (EC) No 614/2007 and the LIFE Programme.

  Regulation (EU) No 1293/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 on the establishment of a Programme for the Environment and Climate Action (LIFE) and repealing Regulation (EC) No 614/2007 Text with EEA relevance

 662. #618748

  Beidh rochtain chothrom ag soithí iascaireachta an Aontais ar uiscí agus ar acmhainní in uiscí uile an Aontais seachas sna cásanna sin dá dtagraítear i mír 2 agus mír 3, faoi réir ag na bearta arna nglacadh faoi Chuid III.

  Union fishing vessels shall have equal access to waters and resources in all Union waters other than those referred to in paragraphs 2 and 3, subject to the measures adopted under Part III.

  REGULATION (EU) No 1380/2013 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 11 December 2013 on the Common Fisheries Policy, amending Council Regulations (EC) No 1954/2003 and (EC) No 1224/2009 and repealing Council Regulations (EC) No 2371/2002 and (EC) No 639/2004 and Council Decision 2004/585/EC

 663. #618826

  Nuair a bhíonn Ballstát ("an Ballstát tionscantach") den tuairim gur gá bearta a ghlacadh chun na hoibleagáidí dá dtagraítear i mír 1 a chomhlíonadh agus go bhfuil leas bainistíochta díreach ag Ballstáit eile san iascach sin a ndéanfar difear dó leis na bearta sin, tabharfar de chumhacht don Choimisiún, bearta den sórt sin a ghlacadh, arna iarraidh sin dó, trí bhíthinn gníomhartha tarmligthe i gcomhréir le hAirteagal 46.

  Where a Member State ("the initiating Member State") considers that measures need to be adopted for the purpose of complying with the obligations referred to in paragraph 1 and other Member States have a direct management interest in the fishery to be affected by such measures, the Commission shall be empowered to adopt such measures, upon request, by means of delegated acts in accordance with Article 46.

  REGULATION (EU) No 1380/2013 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 11 December 2013 on the Common Fisheries Policy, amending Council Regulations (EC) No 1954/2003 and (EC) No 1224/2009 and repealing Council Regulations (EC) No 2371/2002 and (EC) No 639/2004 and Council Decision 2004/585/EC

 664. #618835

  Déanfaidh an Coimisiún comhar sa phróiseas cur chun feidhme a éascú idir an Ballstát lena mbaineann agus na Ballstáit eile a mbeidh leas díreach bainistíochta acu san iascach a bheidh i gceist, agus déanfar na bearta arna nglacadh faoi mhír 2, mhír 3 agus mhír 4 a fhorghníomhú.

  The Commission shall facilitate cooperation between the Member State concerned and the other Member States having a direct management interest in the fishery in the process of implementation and enforcement of the measures adopted under paragraphs 2, 3 and 4.

  REGULATION (EU) No 1380/2013 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 11 December 2013 on the Common Fisheries Policy, amending Council Regulations (EC) No 1954/2003 and (EC) No 1224/2009 and repealing Council Regulations (EC) No 2371/2002 and (EC) No 639/2004 and Council Decision 2004/585/EC

 665. #618931

  I gcás ina dtugtar cumhachtaí don Choimisiún, lena n-áirítear i bpleana ilbhliantúil arna bhunú de bhun Airteagal 9 agus Airteagal 10, chomh maith le i gcásanna dá bhforáiltear in Airteagal 11 agus in Airteagal 15(6), chun bearta a ghlacadh trí bhíthinn gníomhartha tarmligthe nó cur chun feidhme, maidir le beart caomhnaithe de chuid an Aontais is infeidhme i réimse gheografach, féadfaidh Ballstáit a bhfuil leas bainistithe acu dá ndéanann na bearta seo difear dó teacht ar chomhaontú moltaí comhpháirteacha a chur faoi bhráid lena ndírítear ar chuspóirí na mbeart ábhartha, pleananna ilbhliantúla nó pleananna sonracha aschuir de chuid an Aontais a ghlacadh.

  Where the Commission has been granted powers, including in a multiannual plan established pursuant to Articles 9 and 10, as well as in cases provided for in Articles 11 and 15(6), to adopt measures by means of delegated or implementing acts in respect of a Union conservation measure applying to a relevant geographical area, Member States having a direct management interest affected by those measures may, within a deadline to be stipulated in the relevant conservation measure and/or multiannual plan, agree to submit joint recommendations for achieving the objectives of the relevant Union conservation measures, the multiannual plans or the specific discard plans.

  REGULATION (EU) No 1380/2013 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 11 December 2013 on the Common Fisheries Policy, amending Council Regulations (EC) No 1954/2003 and (EC) No 1224/2009 and repealing Council Regulations (EC) No 2371/2002 and (EC) No 639/2004 and Council Decision 2004/585/EC

 666. #618937

  Nuair a bhaineann an beart caomhnaithe le stoc éisc ar leith a roinntear le tríú tíortha agus a bhainistítear le heagraíochtaí iascaireachta iltaobhacha nó faoi comhaontuithe déthaobhacha agus iltaobhacha, déanfaidh an tAontas gach iarracht chun teacht ar chomhaontú leis na comhpháirtithe ábhartha chun na bearta caomhnaithe arna leagan amach in Airteagal 2 a bhaint amach.

  Where the conservation measure applies to a specific fish stock shared with third countries and managed by multilateral fisheries organisations or under bilateral or multilateral agreements, the Union shall endeavour to agree with the relevant partners the measures that are necessary to achieve the objectives set out in Article 2.

  REGULATION (EU) No 1380/2013 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 11 December 2013 on the Common Fisheries Policy, amending Council Regulations (EC) No 1954/2003 and (EC) No 1224/2009 and repealing Council Regulations (EC) No 2371/2002 and (EC) No 639/2004 and Council Decision 2004/585/EC

 667. #619781

  Déanfaidh an Coimisiún bearta iomchuí lena n-áiritheofar, nuair a chuirfear gníomhaíochtaí arna maoiniú faoin Rialachán seo chun feidhme, go gcosnófar leasanna airgeadais an Aontais trí bhearta coisctheacha a chur i bhfeidhm i gcoinne calaoise, éillithe agus aon ghníomhaíochtaí neamhdhleathacha eile, trí sheiceálacha éifeachtacha a dhéanamh agus, má bhraitear neamhrialtachtaí, trí mhéideanna a íocadh go mícheart a ghnóthú agus, i gcás inarb iomchuí, trí bhíthin pionós éifeachtach, comhréireach agus athchomhairleach.

  The Commission shall take appropriate measures to ensure that, when activities financed under this Regulation are implemented, the financial interests of the Union are protected through the application of preventive measures against fraud, corruption and any other illegal activities, through effective checks and, if irregularities are detected, through the recovery of the amounts wrongly paid and, where appropriate, effective, proportionate and deterrent penalties.

  REGULATION (EU) No 258/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 3 April 2014 establishing a Union programme to support specific activities in the field of financial reporting and auditing for the period of 2014-20 and repealing Decision No 716/2009/EC (Text with EEA relevance)

 668. #619894

  Is é an cuspóir sonrach a bheidh ag an gClár nótaí bainc agus monaí euro a chosaint ar ghóchumadh agus ar chalaois ghaolmhar, trí thacú leis na bearta arna ngabháil de láimh ag na Ballstáit agus trí chur leo, agus trí chúnamh a thabhairt do na húdaráis inniúla náisiúnta agus d’údaráis inniúla an Aontais agus iad ag iarraidh dlúthchomhar tráthrialta agus malartú an chleachtais is fearr a fhorbairt eatarthu féin agus leis an gCoimisiún lena n-áirítear, i gcás inarb iomchuí, tríú tíortha agus eagraíochtaí idirnáisiúnta.

  The specific objective of the Programme shall be to protect euro banknotes and coins against counterfeiting and related fraud, by supporting and supplementing the measures undertaken by the Member States and assisting the competent national and Union authorities in their efforts to develop among themselves and with the Commission a close and regular cooperation and an exchange of best practice, where appropriate including third countries and international organisations.

  REGULATION (EU) No 331/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 11 March 2014 establishing an exchange, assistance and training programme for the protection of the euro against counterfeiting (the ‘Pericles 2020’ programme) and repealing Council Decisions 2001/923/EC, 2001/924/EC, 2006/75/EC, 2006/76/EC, 2006/849/EC and 2006/850/EC

 669. #619971

  Glacfaidh an Coimisiún bearta iomchuí lena n-áiritheofar, nuair a chuirfear gníomhaíochtaí arna maoiniú faoin Rialachán seo chun feidhme, go gcosnófar leasanna airgeadais an Aontais trí bhearta coisctheacha a chur i bhfeidhm i gcoinne calaoise, éillithe agus aon ghníomhaíochtaí neamhdhleathacha eile, trí sheiceálacha éifeachtacha a dhéanamh agus, má bhraitear neamhrialtachtaí, trí mhéideanna a íocadh go mícheart a ghnóthú agus, i gcás inarb iomchuí, trí phionóis riaracháin agus airgeadais atá éifeachtach, comhréireach agus athchomhairleach.

  The Commission shall take appropriate measures ensuring that, when actions financed under this Regulation are implemented, the financial interests of the Union are protected by the application of preventive measures against fraud, corruption and any other illegal activities by effective checks and, if irregularities are detected, by the recovery of the amounts wrongly paid and, where appropriate, by effective, proportionate and dissuasive administrative and financial penalties.

  REGULATION (EU) No 331/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 11 March 2014 establishing an exchange, assistance and training programme for the protection of the euro against counterfeiting (the ‘Pericles 2020’ programme) and repealing Council Decisions 2001/923/EC, 2001/924/EC, 2006/75/EC, 2006/76/EC, 2006/849/EC and 2006/850/EC

 670. #630024

  Déanfaidh an Coimisiún bearta iomchuí lena n-áiritheofar, nuair a chuirfear gníomhaíochtaí arna maoiniú faoin tionscnamh maidir le Saorálaithe Cabhrach AE chun feidhme, go gcosnófar leasanna airgeadais an Aontais trí bhearta coisctheacha a chur i bhfeidhm i gcoinne calaoise, éilithe agus aon ghníomhaíochtaí neamhdhleathacha eile trí sheiceálacha éifeachtacha a dhéanamh agus, má bhraitear neamhrialtachtaí, trí mhéideanna a íocadh go mícheart a ghnóthú agus, i gcás inarb iomchuí, trí phionóis éifeachtacha, chomhréireacha agus athchomhairleacha a chur i bhfeidhm.

  The Commission shall take appropriate measures ensuring that, when actions financed under the EU Aid Volunteers initiative are implemented, the financial interests of the Union are protected by the application of preventive measures against fraud, corruption and any other illegal activities by effective checks and, if irregularities are detected, by the recovery of the amounts wrongly paid and, where appropriate, by effective, proportionate and dissuasive penalties.

  REGULATION (EU) No 375/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 3 April 2014 establishing the European Voluntary Humanitarian Aid Corps (‘EU Aid Volunteers initiative’)

 671. #631107

  Ní dhéanfaidh na bearta seo an iomaíocht a shaobhadh, nó ní dhéanfaidh siad dochar don chóir chomhionann nó do rúndacht nasonraí arna mbailiú i leith gnóthas, a gcaidrimh ghnó agus a struchtúir chostas.

  These measures shall not distort competition, or jeopardise equal treatment or the confidentiality of data collected about undertakings, their business relations and cost structure.

  REGULATION (EU) No 377/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 3 April 2014 establishing the Copernicus Programme and repealing Regulation (EU) No 911/2010

 672. #631350

  Déanfaidh an Coimisiún bearta iomchuí chun a áirithiú, i gcás ina gcuirtear gníomhaíochtaí arna maoiniú faoin Rialachán seo chun feidhme, go gcosnófar leasanna airgeadais an Aontais trí bhearta coisctheacha a chur i bhfeidhm i gcoinne calaoise, éillithe agus aon ghníomhaíochtaí neamhdhleathacha eile, trí sheiceálacha éifeachtacha, agus, má bhraitear neamhrialtachtaí, trí na méideanna a íocadh go mícheart a ghnóthú agus, nuair is iomchuí, trí phionóis atá éifeachtach, comhréireach agus athchomhairleach a chur i bhfeidhm.

  The Commission shall take appropriate measures to ensure that, where activities financed under this Regulation are implemented, the financial interests of the Union are protected through the application of preventive measures against fraud, corruption and any other illegal activities, through effective checks and, if irregularities are detected, through the recovery of the amounts wrongly paid and, where appropriate, through the imposition of effective, proportionate and dissuasive penalties.

  REGULATION (EU) No 378/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 3 April 2014 amending Regulation (EC) No 1166/2008 as regards the financial framework for the period 2014-2018

 673. #631380

  Is é an sprioc atá le hAirteagal 19 d'Iarscríbhinn XIII a ghabhann leis na Rialacháin Foirne, arna leasú go deireanach le Rialachán (AE, Euratom) Uimh.1023/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(5)cur ar chumas na n-institiúidí na bearta is gá a ghlacadh chun a ndíospóidí i ndáil le coigeartuithe luach saothair agus pinsean sa bhliain 2011 agus sa bhliain 2012 a shocrú ag cloí le breithiúnas ón gCúirt Bhreithiúnais, agus ionchais dhlisteanacha na foirne á gcur san áireamh go bhfuil na hinstitiúidí le cinneadh a dhéanamh gach bliain maidir lena luach saothair agus lena bpinsin a choigeartú.

  The purpose of Article 19 of Annex XIII to the Staff Regulations, as last amended by Regulation (EU, Euratom) No 1023/2013 of the European Parliament and of the Council(5), is to enable the institutions to take the necessary measures to settle their disputes concerning the 2011 and 2012 adjustments of remuneration and pensions in compliance with a judgment of the Court of Justice, taking due account of the legitimate expectation of staff that the institutions are to decide each year on the adjustment of their remuneration and pensions.

  Regulation (EU) No 423/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 adjusting with effect from 1 July 2012 the remuneration and pensions of officials and other servants of the European Union and the correction coefficients applied thereto

 674. #632182

  ciallaíonn “cumas cothabhála” na forálacha teicniúla agus na bearta teicniúla a bhfuil tionchar acu ar dhearadh agus ar thógáil agus atá riachtanach le haghaidh cothabhála, arna ndearadh le hoibriú sábháilte na suiteála cábla-bhealaigh a áirithiú;

  "maintainability" means all the technical provisions and measures which have an impact on design and construction and are necessary for maintenance, designed to ensure that the cableway installation operates safely;

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on cableway installations /* COM/2014/0187 final - 2014/0107 (COD) */

 675. #632426

  I gcás ina ndéanfar an fógra a shrianadh, a chur ar fionraí nó a tharraingt siar, nó i gcás ina scoirfidh an comhlacht dá dtugtar fógra dá ghníomhaíochtaí, déanfaidh an Ballstát a thugann fógra bearta iomchuí chun a áirithiú go ndéanfaidh comhlacht eile dá dtugtar fógra comhaid an chomhlachta chéadluaite a phróiseáil nó go gcoinneofar ar fáil iad do na húdaráis atá freagrach as fógra a thabhairt agus do na húdaráis atá freagrach as faireachas margaidh, arna iarraidh sin dóibh.

  In the event of restriction, suspension or withdrawal of notification, or where the notified body has ceased its activity, the notifying Member State shall take appropriate steps to ensure that the files of that body are either processed by another notified body or kept available for the responsible notifying and market surveillance authorities at their request.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on cableway installations /* COM/2014/0187 final - 2014/0107 (COD) */

 676. #633467

  D’ainneoin na nósanna imeachta dá bhforáiltear in Airteagal 5 agus Airteagal 6 den Rialachán seo, i gcás inar gá don Aontas beart a dhéanamh dá bhforáiltear in Airteagal 32(2) nó in Airteagal 41 de CCC, maidir le táirgí talmhaíochta agus iascaigh, déanfaidh an Coimisiún, arna iarraidh sin dó ag Ballstát nó ar a thionscnamh féin, na bearta is gá a chinneadh tar éis dó, i gcás inarb infheidhme, dul ar iontaoibh an nós imeachta atreorúcháin dá bhforáiltear in Airteagal 41 de CCC.

  Notwithstanding the procedures provided for in Articles 5 and 6 of this Regulation, where the Union needs to take a measure as provided for in Article 32(2) or Article 41 of the SAA, concerning agricultural and fishery products, the Commission shall, at the request of a Member State or on its own initiative, decide upon the necessary measures after, where applicable, having had recourse to the referral procedure provided for in Article 41 of the SAA.

  Regulation (EU) No 332/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2014 on certain procedures for applying the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Serbia, of the other part

 677. #633871

  Is é an sprioc atá le hAirteagal 19 d'Iarscríbhinn XIII a ghabhann leis na Rialacháin Foirne, arna leasú go deireanach le Rialachán (AE, Euratom) Uimh.1023/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(5), cur ar cumas na n-institiúidí na bearta is gá a ghlacadh chun a ndíospóidí i ndáil le coigeartuithe luach saothair agus pinsean sa bhliain 2011 agus sa bhliain 2012 a shocrú i gcomhréir le breithiúnas ón gCúirt Bhreithiúnais, agus ionchais dhlisteanacha na foirne á gcur san áireamh go bhfuil na hinstitiúidí le cinneadh a dhéanamh gach bliain maidir lena luach saothair agus lena bpinsin a choigeartú.

  The purpose of Article 19 of Annex XIII to the Staff Regulations, as last amended by Regulation (EU, Euratom) No 1023/2013 of the European Parliament and of the Council(5), is to enable the institutions to take the necessary measures to settle their disputes concerning the 2011 and 2012 adjustments of remuneration and pensions in compliance with a judgment of the Court of Justice, taking due account of the legitimate expectation of staff that the institutions are to decide each year on the adjustment of their remuneration and pensions.

  Regulation (EU) No 422/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 adjusting with effect from 1 July 2011 the remuneration and pensions of officials and other servants of the European Union and the correction coefficients applied thereto

 678. #634163

  D'ainneoin na nósanna imeachta dá bhforáiltear in Airteagal 5 agus Airteagal 6 den Rialachán seo, i gcás inar gá don Aontas beart a dhéanamh dá bhforáiltear in Airteagal 32(2) nó Airteagal 41 de CCC, maidir le táirgí talmhaíochta agus iascaigh, déanfaidh an Coimisiún, arna iarraidh sin dó ag Ballstát nó ar a thionscnamh féin, na bearta is gá a chinneadh tar éis dó, i gcás inarb infheidhme, dul ar iontaoibh an nós imeachta atreorúcháin dá bhforáiltear in Airteagal 41 de CCC.

  Notwithstanding the procedures provided for in Articles 5 and 6 of this Regulation, where the Union needs to take a measure as provided for in Article 32(2) or Article 41 of the SAA, concerning agricultural and fishery products, the Commission shall, at the request of a Member State or on its own initiative, decide upon the necessary measures after, where applicable, having had recourse to the referral procedure provided for in Article 41 of the SAA.

  Position (EU) No 1/2014 of the Council at first reading with a view to the adoption of a Regulation of the European Parliament and of the Council on certain procedures for applying the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Serbia, of the other part Adopted by the Council on 28 January 2014

 679. #636234

  Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóir an Rialacháin seo a bhaint amach go leordhóthanach ar leibhéal náisiúnta, eadhon cur chuige comhchuibhithe a áirithiú maidir le trádáil ainmhithe pórúcháin agus a dtáirgí geirmeacha agus a n‑allmhairiú isteach san Aontas agus maidir leis na rialuithe oifigiúla is gá a chur i bhfeidhm ar chláir phóraithe arna gcur i gcrích ag cumainn phóir agus oibríochtaí pórúcháin, agus dá bhrí sin, mar gheall ar a éifeacht, a chastacht agus a nádúr trasteorann agus idirnáisiúnta, gur fearr is féidir é a bhaint amach ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta dá dtagraítear in Airteagal 5 de Chonradh an Aontais Eorpaigh.

  Since the objective of this Regulation, namely to ensure a harmonised approach to trade in breeding animals and their germinal products and their imports into the Union and to the official controls necessary to be performed on breeding programmes carried out by breed societies and breeding operations, cannot be sufficiently achieved by the Member States at national level and can therefore, by reason of its effect, complexity, trans-border and international character, be better achieved at Union level, the Union may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as referred to in Article 5 of the Treaty on European Union.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the zootechnical and genealogical conditions for trade in and imports into the Union of breeding animals and their germinal products /* COM/2014/05 final - 2014/0032 (COD) */

 680. #636765

  maidir le cásanna sainiúla neamhchomhlíonta, na cásanna ina ndéanfaidh an t‑údarás inniúil ceann amháin nó níos mó de na bearta dá bhforáiltear i ngníomhartha cur chun feidhme arna nglacadh de bhun Airteagal 66(1) nó ina ndéanfaidh sé bearta breise anuas ar a bhforáiltear san Airteagal sin.

  the cases where the competent authority, in relation to specific cases of non-compliance shall take one or more of the measures provided for in implementing acts adopted pursuant to Article 66(1) or additional measures to those provided for in that Article.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the zootechnical and genealogical conditions for trade in and imports into the Union of breeding animals and their germinal products /* COM/2014/05 final - 2014/0032 (COD) */

 681. #636798

  Má tá cúis ag an údarás inniúil a thug an fógra dá dtagraítear i mír 1 lena chreidiúint nach ndéileálann na himscrúduithe nó na bearta arna ndéanamh ag na húdaráis inniúla ar tugadh fógra dóibh i gcomhréir le mír 2 go cuí leis an gcás neamhchomhlíonta, iarrfaidh siad ar na húdaráis inniúla ar tugadh fógra dóibh rialuithe nó bearta oifigiúla breise a dhéanamh.

  If the notifying competent authority referred to in paragraph 1 has reason to believe that the investigations performed or the measures taken by the notified competent authorities in accordance with paragraph 2 do not adequately address the case of non-compliance established, they shall request the notified competent authorities to carry out additional official controls or measures.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the zootechnical and genealogical conditions for trade in and imports into the Union of breeding animals and their germinal products /* COM/2014/05 final - 2014/0032 (COD) */

 682. #638367

  Is é is cuspóir ginearálta leis an togra forálacha Rialachán (CE) Uimh. 812/2004 ón gComhairle lena leagtar síos bearta a bhaineann le gabhálacha céiticeach de thaisme in iascaigh agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 88/98 a ailíniú le forálacha Chonradh Liospóin trí athrangú a dhéanamh ar na cumhachtaí arna dtabhairt don Choimisiún go bearta tarmligthe agus cur chun feidhme.

  The overall objective of the proposal is to align the provisions of the Council Regulation (EC) No 812/2004 laying down measures concerning incidental catches of cetaceans in fisheries and amending Regulation (EC) No 88/98 with the provisions of the Lisbon Treaty by reclassifying the powers conferred upon the Commission to measures of delegated and implementing nature.

  COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT pursuant to Article 294(6) of the Treaty on the Functioning of the European Union concerning the position of the Council on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 812/2004 /* COM/2014/0159 final - 2012/0216 (COD) */

 683. #639008

  I gcás ina ndéantar fógra a shrianadh, a chur ar fionraí nó a tharraingt siar, nó i gcás ina bhfuil an comhlacht dá dtugtar fógra tar éis scor dá chuid gníomhaíochtaí, déanfaidh an Ballstát a thugann fógra na bearta iomchuí chun a áirithiú go bpróiseálann comhlacht eile dá dtugtar fógra comhaid an chomhlachta sin nó go gcoinnítear ar fáil iad do na húdaráis a thugann fógra agus na húdaráis um fhaireachas margaidh atá freagrach arna n‑iarraidh sin dóibh.

  In the event of restriction, suspension or withdrawal of notification, or where the notified body has ceased its activity, the notifying Member State shall take appropriate steps to ensure that the files of that body are either processed by another notified body or kept available for the responsible notifying and market surveillance authorities at their request.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on personal protective equipment /* COM/2014/0186 final - 2014/0108 (COD) */

 684. #640341

  D'áiritheofaí le córas den sórt sin go ndéanfadh bailiúcháin atá san áireamh sa chlár bearta a chur i bhfeidhm go héifeachtach lena srianfaí soláthar samplaí d'acmhainní géiniteacha chuig na tríú daoine ag a bhfuil doiciméadacht a chuireann fianaise ar fáil maidir le rochtain dhleathach, agus go ndéanfadh na bailúcháin a áirithiú go mbunófaí téarmaí arna gcomhaontú go frithpháirteach, i gcás inar ghá sin.

  Such a system would ensure that collections included in the register effectively apply measures restricting the supply of samples of genetic resources to third persons with documentation providing evidence of legal access, and ensure the establishment of mutually agreed terms, where required.

  Regulation (EU) No 511/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on compliance measures for users from the Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization in the Union Text with EEA relevance

 685. #641396

  Cuirfear bearta teicniúla agus eagraíochtúla iomchuí chun feidhme chun faisnéis agus sonraí pearsanta arna bpróiseáil a chosaint ar rochtain, nochtadh, scaipeadh, athrú, nó scriosadh nó cailleadh timpisteach neamhúdaraithe nó neamhdhleathach, go háirithe i gcás ina mbainfidh an phróiseáil le haistriú thar líonra.

  Appropriate technical and organisational measures shall be implemented to protect information and personal data processed against unauthorised or unlawful access, disclosure, dissemination, alteration, or destruction or accidental loss, in particular where the processing involves the transmission over a network.

  Regulation (EU) No 536/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on clinical trials on medicinal products for human use, and repealing Directive 2001/20/EC Text with EEA relevance

 686. #641690

  Áireofar sa tuarascáil sin measúnú ar an tionchar a bhí ag an Rialachán ar an dul chun cinn eolaíoch agus teicneolaíoch, faisnéis chuimsitheach faoi na cineálacha éagsúla trialacha cliniciúla arna n-údarú de bhun an Rialacháin seo, agus na bearta is gá chun iomaíochas taighde cliniciúil Eorpaigh a choimeád ar bun.

  That report shall include an assessment of the impact that the Regulation has had on scientific and technological progress, comprehensive information on the different types of clinical trials authorised pursuant to this Regulation, and the measures required in order to maintain the competitiveness of European clinical research.

  Regulation (EU) No 536/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on clinical trials on medicinal products for human use, and repealing Directive 2001/20/EC Text with EEA relevance

 687. #642067

  Faisnéis ghinearálta faoin triail chliniciúil (lena n-áirítear faisnéis faoi phríomhchuspóirí na trialach, faoi dhearadh trialach, faoi chúlra eolaíoch agus faoi mhíniú na réasúnaíochta don triail; dáta thús na trialach, bearta arna nglacadh maidir le cosaint daoine is ábhar, teiripe cúlra; agus modhanna staidrimh a úsáidtear);

  General information about the clinical trial (including information about main objectives of the trial, trial design, scientific background and explanation of rationale for the trial; date of the start of the trial, measures of protection of subjects taken, background therapy; and statistical methods used);

  Regulation (EU) No 536/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on clinical trials on medicinal products for human use, and repealing Directive 2001/20/EC Text with EEA relevance

 688. #644904

  Ba chóir go nglacfaí leis na bearta is gá chun an Rialachán seo a chur chun feidhme i gcomhréir le Cinneadh 1999/468/CE ón gComhairle an 28 Meitheamh 1999 lena leagtar síos na rialacha mionsonraithe maidir le feidhmiú na gcumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don Choimisiún[22].

  The measures necessary for the implementation of this Regulation should be adopted in accordance with Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission[22].

  Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the voluntary participation by organisations in a Community eco-management and audit scheme (EMAS) {SEC(2008) 2121} {SEC(2008) 2122}

 689. #645858

  Ionas go bhféadfar na bearta arna mbeartú a chur i bhfeidhm go pras, ba cheart go dtiocfadh an Rialachán seo i bhfeidhm an lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh,

  In order to allow for the prompt application of the measures provided for in this Regulation, this Regulation should enter into force on the day following that of its publication in the Official Journal of the European Union,

  Regulation (EU) No 1300/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on the Cohesion Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1084/2006

 690. #646738

  Chun comhordú a fheabhsú agus cur chun feidhme a chomhchuibhiú i gcás na gCistí a thugann tacaíocht faoi bheartas comhtháthaithe, eadhon, Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa (CFRE), Ciste Sóisialta na hEorpa (CSE) agus an Ciste Comhtháthaithe, leis an gCiste le haghaidh forbartha tuaithe, eadhon, an Ciste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT), agus le haghaidh na hearnála muirí agus iascaigh, eadhon bearta arna maoiniú faoi bhainistíocht comhroinnte i dTeideal V den Chiste Eorpach Muirí agus Iascaigh (CEMI), ba cheart forálacha coiteanna a bhunú maidir leis na Cistí sin uile ("Cistí Struchtúracha agus Infheistíochta na hEorpa" - "Cistí SIE").

  In order to improve coordination and harmonise implementation of the Funds providing support under cohesion policy, namely the European Regional Development Fund (ERDF), the European Social Fund (ESF) and the Cohesion Fund, with the Fund for rural development, namely the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD), and for the maritime and fisheries sector, namely measures financed under shared management in the European Maritime and Fisheries Fund (EMFF), common provisions should be established for all these Funds (the 'European Structural and Investment Funds' - 'ESI Funds').

  Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund and laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1083/2006

 691. #646768

  Chun na críche sin, ba cheart do na Ballstáit faisnéis a sholáthar faoin tacaíocht a thugtar do chuspóirí i leith an athraithe aeráide i gcomhréir leis an uaillmhian 20 % ar a laghad de bhuiséad an Aontais a chaitheamh ar na cuspóirí sin agus úsáid á baint as modheolaíocht a bhunaítear ar na catagóirí idirghabhála, na réimsí fócais nó ar na bearta arna glacadh ag an gCoimisiún trí bhíthin gnímh cur chun feidhme lena léirítear prionsabal na comhréireachta.

  To this end, the Member States should provide information on the support for climate change objectives, in line with the ambition to devote at least 20 % of the budget of the Union to those objectives, using a methodology based on the categories of intervention, focus areas or measures adopted by the Commission by means of an implementing act reflecting the principle of proportionality.

  Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund and laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1083/2006

 692. #647394

  i gcás ina gcinnfidh an Chomhairle nach bhfuil an clár coigeartaithe maicreacnamaíoch dá dtagraítear in Airteagal 7 de Rialachán (AE) Uimh. 472/2013, nó na bearta a iarradh le cinneadh ón gComhairle arna ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 136(1) CFAE, á chomhlíonadh ag Ballstát.

  where the Council decides that a Member State does not comply with the macro-economic adjustment programme referred to in Article 7 of Regulation (EU) No 472/2013, or with the measures requested by a Council decision adopted in accordance with Article 136(1) TFEU.

  Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund and laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1083/2006

 693. #647441

  Arna iarraidh sin do Bhallstát a mbeidh deacrachtaí buiséadacha sealadacha aige agus a chomhlíonfaidh na coinníollacha a leagtar amach in Airteagal 24(1), féadfar cuid de na hacmhainní dá bhforáiltear faoi Airteagal 59 agus a dhéantar a chlársceidealú i gcomhréir leis na rialacha Ciste-shonracha, le comhaontú ón gCoimisiún, a aistriú go cúnamh teicniúil ar thionscnamh ón gCoimisiún chun bearta maidir leis an mBallstát lena mbaineann a chur chun feidhme i gcomhréir le pointe (k) den tríú fomhír d'Airteagal 58(1) trí bhainistiú díreach nó neamhdhíreach.

  On the request of a Member State with temporary budgetary difficulties which meets the conditions set out in Article 24(1), a part of the resources provided for under Article 59 and programmed in accordance with Fund-specific rules may, in agreement with the Commission, be transferred to technical assistance at the initiative of the Commission for implementation of measures in relation to the Member State concerned in accordance with point (k) of the third subparagraph of Article 58(1) through direct or indirect management.

  Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund and laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1083/2006

 694. #648387

  Féadfaidh na Ballstáit tuairim ó na comhlachtaí comhionannais náisiúnta maidir leis na bearta arna leagan amach i bpointe (b) agus i bpointe (c) den chéad fhomhír a chur isteach in éineacht leis an togra le haghaidh cláir oibríochtúil faoi sprioc na hInfheistíochta le haghaidh fáis agus post.

  Member States may submit an opinion from the national equality bodies on the measures set out in points (b) and (c) of the first subparagraph with the proposal for an operational programme under the Investment for growth and jobs goal.

  Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund and laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1083/2006

 695. #648615

  Bunóidh an Coimisiún líonraí an Aontais ina mbeidh na comhaltaí arna n-ainmniú ag na Ballstáit chun malartú faisnéise maidir le torthaí chur chun feidhme na straitéisí cumarsáide a áirithiú, mar aon leis an taithí a fuarthas agus na bearta faisnéise agus cumarsáide á gcur chun feidhme a roinnt ar a chéile, agus malartú dea-chleachtas.

  Union networks comprising the members designated by the Member States shall be set up by the Commission to ensure exchange of information on the results of the implementation of the communication strategies, the exchange of experience in implementing the information and communication measures, and the exchange of good practices.

  Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund and laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1083/2006

 696. #648669

  Sna cásanna eile go léir, go háirithe iad sin a thagann roimh fhéimheacht nó i gcásanna calaoise amhrasta, déanfar na neamhrialtachtaí arna mbrath agus na bearta coisctheacha agus ceartaitheacha lena mbaineann a thuairisciú don Choimisiún.

  In all other cases, in particular those preceding a bankruptcy or in cases of suspected fraud, the detected irregularities and the associated preventive and corrective measures shall be reported to the Commission.

  Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund and laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1083/2006

 697. #648709

  I gcás ina mainníonn an t-údarás ainmnithe na bearta leasúcháin a chur i bhfeidhm laistigh den tréimhse phromhaidh arna chinneadh ag an mBallstát, cuirfidh an Ballstát deireadh lena ainmniú mar údarás agus déanfar an cinneadh seo ar leibhéal cuí.

  Where the designated authority fails to implement the required remedial action within the period of probation determined by the Member State, the Member State, at an appropriate level, shall end its designation.

  Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund and laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1083/2006

 698. #649166

  I gcomhréir le hAirteagal 7, saothróidh na Ballstáit agus an Coimisiún cuspóir an chomhionannais idir fir agus mná agus déanfaidh siad bearta iomchuí chun aon idirdhealú a sheachaint agus oibríochtaí sna cláir arna gcómhaoiniú ag Cistí SIE á n-ullmhú agus á gcur chun feidhme, agus faireachán agus meastóireacht á dhéanamh orthu.

  In accordance with Article 7, Member States and the Commission shall pursue the objective of equality between men and women and shall take appropriate steps to prevent any discrimination during the preparation, implementation, monitoring and evaluation of operations in the programmes co-financed by the ESI Funds.

  Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund and laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1083/2006

 699. #649237

  Cinneadh ón gCoimisiún 2010/670/AE an 3 Samhain 2010 lena leagtar síos na critéir agus na bearta maidir le maoiniú tionscadal taispeántais trachtála atá ceaptha CO2 a ghabháil ar bhealach sábháilte ó thaobh an chomhshaoil agus a stóráil go geolaíoch chomh maith le tionscadail taispeántais de theicneolaíochtaí nuálacha fuinnimh inathnuaite faoin scéim i ndáil le trádáil lámhaltas astaíochtaí gáis cheaptha teasa laistigh den Chomhphobal arna bhunú le Treoir 2003/87/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (IO L 290, 6.11.2010, lch. 39).

  Regulation (EU) No 1293/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 on the establishment of a Programme for the Environment and Climate Action (LIFE) and repealing Regulation (EC) No 614/2007 (See page 185 of this Official Journal).

  Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund and laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1083/2006

 700. #650668

  Mar sin féin, i bhfianaise saintréithe earnáil na talmhaíochta, níor cheart go mbeadh feidhm ag na forálacha sin de chuid CFAE maidir leis na bearta forbartha tuaithe i ndáil le hoibríochtaí a thagann faoi raon feidhme Airteagal 42 CFAE, a dhéantar faoin Rialachán seo agus i gcomhlíonadh an Rialacháin seo, chomh maith leis na híocaíochtaí arna ndéanamh ag na Ballstáit, lena mbeartaítear maoiniú breise náisiúnta a sholáthar d'oibríochtaí forbartha tuaithe a dtugtar tacaíocht ón Aontas dóibh, agus a thagann faoi raon feidhme Airteagal 42 CFAE.

  Nevertheless, given the specific characteristics of the agricultural sector, those TFEU provisions should not apply to rural development measures concerning operations falling within the scope of Article 42 TFEU, that are carried out under and in conformity with this Regulation or to payments made by Member States, intended to provide additional national financing for rural development operations for which Union support is granted and which fall within the scope of Article 42 TFEU.

  Regulation (EU) No 1305/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and repealing Council Regulation (EC) No 1698/2005

 701. #651050

  Beidh tacaíocht faoi phointe (d) de mhír 1 faoi réir aithint fhoirmiúil na n-údarás poiblí inniúil sna Ballstáit inar tharla tubaiste nádúrtha agus go raibh scrios 20 % ar laghad den acmhainneacht ábhartha foraoise ina iarmhairt ar an tubaiste sin nó bearta arna nglacadh i gcomhréir le Treoir 2000/29/CE chun galar plandaí nó foirgeacht lotnaidí a dhíothú nó rialú a dhéanamh orthu.

  Support under point (d) of paragraph 1 shall be subject to the formal recognition by the competent public authorities of Member States that a natural disaster has occurred and that that disaster, or measures adopted in accordance with Directive 2000/29/EC to eradicate or contain a plant disease or pest has caused the destruction of at least 20 % of the relevant forest potential.

  Regulation (EU) No 1305/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and repealing Council Regulation (EC) No 1698/2005

 702. #651721

  Beidh feidhm ag Rialachán (AE) Uimh. 1306/2013 agus ag na forálacha arna nglacadh dá bhun maidir leis na bearta atá leagtha amach sa Rialachán seo.

  Regulation (EU) No 1306/2013 and the provisions adopted pursuant to it shall apply in relation to the measures set out in this Regulation.

  Regulation (EU) No 1305/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and repealing Council Regulation (EC) No 1698/2005

 703. #652138

  Más rud é, ag deireadh bliana buiséid, nach féidir an uasteorainn bhliantúil a chomhlíonadh de thoradh aisíocaíochtaí a d'iarr na Ballstáit, ba cheart don Choimisiún a bheith in ann bearta a dhéanamh lena gceadófar dáileadh sealadach an bhuiséid atá ar fáil ar na Ballstáit i gcomhréir lena n-iarrataí ar aisíocaíochtaí nach bhfuil íoctha go fóill, agus lena gceadófar comhlíonadh na huasteorann arna socrú don bhliain lena mbaineann.

  If, at the end of a budget year, the annual ceiling cannot be complied with as a result of the reimbursements requested by the Member States, the Commission should be able to take measures allowing the provisional distribution of the available budget among the Member States in proportion to their as yet unpaid requests for reimbursement, as well as measures ensuring compliance with the ceiling fixed for the year concerned.

  Regulation (EU) No 1306/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on the financing, management and monitoring of the common agricultural policy and repealing Council Regulations (EEC) No 352/78, (EC) No 165/94, (EC) No 2799/98, (EC) No 814/2000, (EC) No 1290/2005 and (EC) No 485/2008

 704. #652181

  Ba cheart a chur san áireamh leis na bearta sin an gá lena áirithiú go ndéanfar cumarsáid níos éifeachtúla leis an bpobal i gcoitinne agus go mbeidh sineirgí níos láidre idir gníomhaíochtaí cumarsáide arna ngabháil ar láimh ar thionscnamh an Choimisiúin agus lena áirithiú go gcuirfear tosaíochtaí polaitiúla an Aontais in iúl go héifeachtach.

  Those measures should also take into account the need to ensure more efficiency in communication to the public at large and stronger synergies between the communication activities undertaken on the initiative of the Commission as well as of the need to ensure that the Union's political priorities are communicated effectively.

  Regulation (EU) No 1306/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on the financing, management and monitoring of the common agricultural policy and repealing Council Regulations (EEC) No 352/78, (EC) No 165/94, (EC) No 2799/98, (EC) No 814/2000, (EC) No 1290/2005 and (EC) No 485/2008

 705. #652372

  Tagann deacrachtaí praiticiúla sonracha as an trasdul ó fhorálacha na Rialachán arna n-aisghairm ag an Rialachán seo go dtí na forálacha sa Rialachán seo. Chun déileáil leis na deacrachtaí sin a d'fhéadfadh a bheith ann, ba cheart a fhoráil go nglacfadh an Coimisiún na bearta is gá agus a bhfuil údar cuí leo.

  Since the transition from the system under the Regulations repealed by this Regulation to the system in this Regulation could give rise to practical and specific difficulties, provision should be made for the Commission to adopt the necessary and duly justified measures.

  Regulation (EU) No 1306/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on the financing, management and monitoring of the common agricultural policy and repealing Council Regulations (EEC) No 352/78, (EC) No 165/94, (EC) No 2799/98, (EC) No 814/2000, (EC) No 1290/2005 and (EC) No 485/2008

 706. #652577

  Baineann na bearta arna maoiniú de bhun phointe (c) d'Airteagal 6 le bailiú nó ceannach sonraí is gá chun CBT a chur chun feidhme agus faireachán a dhéanamh air, lena n-áirítear sonraí satailíte agus sonraí meitéareolaíocha, cruthú infrastruchtúir sonraí spásúla agus suímh ghréasáin, staidéir shonracha a bhaineann le dálaí aeráide a dhéanamh, teicnící cianbhraiteachta a úsáidtear chun cabhrú i ndáil le faireachán a dhéanamh ar shláinte ithreach agus samhlacha agraimeitéareolaíocha agus eacnaiméadracha a thabhairt cothrom le dáta.

  The measures financed pursuant to point (c) of Article 6 concern the collection or purchase of data needed to implement and monitor the CAP, including satellite data and meteorological data, the creation of a spatial data infrastructure and a website, the carrying out of specific studies on climatic conditions, remote sensing used to assist in the monitoring of soil health and the updating of agri-meteorological and econometric models.

  Regulation (EU) No 1306/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on the financing, management and monitoring of the common agricultural policy and repealing Council Regulations (EEC) No 352/78, (EC) No 165/94, (EC) No 2799/98, (EC) No 814/2000, (EC) No 1290/2005 and (EC) No 485/2008

 707. #653716

  Is gá a shoiléiriú gur cheart feidhm a bheith ag Rialachán (AE) Uimh. 1306/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [6] agus ag na forálacha arna nglacadh dá bhun maidir leis na bearta a leagtar amach sa Rialachán seo.

  It is necessary to clarify that Regulation (EU) No 1306/2013 of the European Parliament and of Council [6] and the provisions adopted pursuant to it are to apply in relation to the measures set out in this Regulation.

  Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 establishing rules for direct payments to farmers under support schemes within the framework of the common agricultural policy and repealing Council Regulation (EC) No 637/2008 and Council Regulation (EC) No 73/2009

 708. #655609

  Beidh feidhm ag Rialachán (AE) Uimh. 1306/2013 agus ag na forálacha arna nglacadh dá bhun maidir leis na bearta a leagtar amach sa Rialachán seo.

  Regulation (EU) No 1306/2013 and the provisions adopted pursuant to it shall apply in relation to the measures set out in this Regulation.

  Corrigendum to Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 establishing a common organisation of the markets in agricultural products and repealing Council Regulations (EEC) No 922/72, (EEC) No 234/79, (EC) No 1037/2001 and (EC) No 1234/2007 ( OJ L 347, 20.12.2013 )

 709. #655997

  ar fhorais phionóis, ar scoileanna, ar na forais dá dtagraítear in Airteagal 22, ar champaí saoire leanaí, le hospidéil agus árais seanóirí arna n-ainmniú ag na Ballstáit, a dhéanfaidh na bearta ar fad is gá lena áirithiú i gcás na gcainníochtaí a dháiltear gur cainníochtaí sa bhreis iad ar na cainníochtaí a dhéanann na forais sin a cheannach isteach de ghnáth.

  penal institutions, schools, establishments referred to in Article 22, children's holiday camps, hospitals and old people's homes designated by the Member States, which shall take all necessary steps to ensure that the quantities thus distributed are additional to the quantities normally bought in by such establishments.

  Corrigendum to Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 establishing a common organisation of the markets in agricultural products and repealing Council Regulations (EEC) No 922/72, (EEC) No 234/79, (EC) No 1037/2001 and (EC) No 1234/2007 ( OJ L 347, 20.12.2013 )

 710. #656095

  na critéir agus na táscairí cainníochtúla atá le húsáid chun faireachán agus meastóireacht a dhéanamh chomh maith leis na bearta arna ndéanamh lena áirithiú go gcuirfear na cláir thacaíochta chun feidhme go hiomchuí agus go héifeachtach;

  the criteria and quantitative indicators to be used for monitoring and evaluation as well as the steps taken to ensure that the support programmes are implemented appropriately and effectively;

  Corrigendum to Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 establishing a common organisation of the markets in agricultural products and repealing Council Regulations (EEC) No 922/72, (EEC) No 234/79, (EC) No 1037/2001 and (EC) No 1234/2007 ( OJ L 347, 20.12.2013 )

 711. #657442

  Glacfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme lena leagfar sios bearta chun na ceanglais atá leagtha síos i gcomhaontuithe idirnáisiúnta a tugadh[…] i gcrích i gcomhréir leis […]an gConradh a chomhlíonadh, [nó in aon ghníomh ábhartha eile] arna ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 43(2) nó le hAirteagal 207 CFAE, nó faoin gComhtharaif Chustaim maidir le dleachtanna allmhairiúcháin i leith táirgí talmhaíochta.

  The Commission shall adopt implementing acts laying down measures to comply with requirements laid down in international agreements which have been concluded in accordance with the TFEU or in any other relevant act adopted in accordance with Article 43(2) or Article 207 TFEU or the Common Customs Tariff as regards the calculation of import duties for agricultural products.

  Corrigendum to Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 establishing a common organisation of the markets in agricultural products and repealing Council Regulations (EEC) No 922/72, (EEC) No 234/79, (EC) No 1037/2001 and (EC) No 1234/2007 ( OJ L 347, 20.12.2013 )

 712. #657544

  Féadfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme a ghlacadh lena mbunaítear na bearta dá dtagraítear i mír 1 agus i mír 2 den Airteagal seo, arna iarraidh sin do Bhallstát nó ar a thionscnamh féin.

  The Commission may adopt implementing acts establishing the measures referred to in paragraphs 1 and 2 of this Article at the request of a Member State or on its own initiative.

  Corrigendum to Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 establishing a common organisation of the markets in agricultural products and repealing Council Regulations (EEC) No 922/72, (EEC) No 234/79, (EC) No 1037/2001 and (EC) No 1234/2007 ( OJ L 347, 20.12.2013 )

 713. #657726

  Féadfaidh an Coimisiún áfach, trí bhíthin gníomhartha tarmligthe a ghlacfar i gcomhréir leis an nós imeachta fíorphráinne dá dtagraítear in Airteagal 228, cinneadh a dhéanamh nach mbeidh feidhm ag na bearta dá dtagraítear i mír 1 ach amháin maidir le ceann amháin nó níos mó de na táirgí arna liostú i Roinn 2 de Chuid XXIV d'Iarscríbhinn I.

  However, the Commission may, by means of delegated acts adopted in accordance with the urgency procedure referred to in Article 228, decide that the measures referred to in paragraph 1 shall apply to one or more of the products listed in Section 2 of Part XXIV of Annex I.

  Corrigendum to Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 establishing a common organisation of the markets in agricultural products and repealing Council Regulations (EEC) No 922/72, (EEC) No 234/79, (EC) No 1037/2001 and (EC) No 1234/2007 ( OJ L 347, 20.12.2013 )

 714. #661688

  gníomhaíochtaí tacaíochta cláir, arb iad na speansais chúnaimh theicniúil agus riaracháin iad a thabhaíonn an Coimisiún chun an tSaoráid a bhainistiú, lena n-áirítear na speansais is gá chun an t-aistriú idir SCE agus na bearta arna nglacadh faoi Rialachán (CE) Uimh. 680/2007 a áirithiú, suas le 1 % den chlúdach airgeadais; déanfar na costais a bhaineann le gníomhaireacht fheidhmeach a áireamh faoin uasteorainn sin.

  programme support actions consisting of technical and administrative assistance expenses incurred by the Commission for the management of the CEF, including those necessary to ensure the transition between the CEF and the measures adopted under Regulation (EC) No 680/2007, up to 1 % of the financial envelope; the costs of the Executive Agency shall be included under this ceiling.

  Regulation (EU) No 1316/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 establishing the Connecting Europe Facility, amending Regulation (EU) No 913/2010 and repealing Regulations (EC) No 680/2007 and (EC) No 67/2010 Text with EEA relevance

 715. #662498

  Ní dhéanfaidh an Rialachán seo difear do nósanna imeachta arna dtionscnamh chun bearta a ghlacadh dá bhforáiltear sna Rialacháin san Iarscríbhinn a ghabhann leis an Rialachán seo ar theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo nó roimh a theacht i bhfeidhm sna cásanna seo a leanas:

  This Regulation shall not affect procedures initiated for the adoption of measures provided for in the Regulations listed in the Annex to this Regulation where, on or before the entry into force of this Regulation:

  Regulation (EU) No 37/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2014 amending certain regulations relating to the common commercial policy as regards the procedures for the adoption of certain measures

 716. #662561

  Déanfaidh an Coimisiún faisnéis a áireamh maidir le cur chun feidhme an Rialacháin seo ina thuarascáil bhliantúil maidir le bearta cosanta trádála a chur i bhfeidhm agus a chur chun feidhme arna cur faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle de bhun Airteagal 22a de Rialachán (CE) Uimh. 1125/2009 ón gComhairle.2.

  The Commission shall include information on the implementation of this Regulation in its annual report on the application and implementation of trade defence measures presented to the European Parliament and to the Council pursuant to Article 22a of Council Regulation (EC) No 1225/2009.2.

  Regulation (EU) No 37/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2014 amending certain regulations relating to the common commercial policy as regards the procedures for the adoption of certain measures

 717. #662568

  Déanfaidh an Coimisiún faisnéis a áireamh maidir le cur chun feidhme an Rialacháin seo ina thuarascáil bhliantúil i ndáil le bearta cosanta trádála a chur i bhfeidhm agus a chur chun feidhme arna chur faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle de bhun Airteagal 22a de Rialachán (CE) Uimh. 1125/2009 ón gComhairle.3.

  The Commission shall include information on the implementation of this Regulation in its annual report on the application and implementation of trade defence measures presented to the European Parliament and to the Council pursuant to Article 22a of Council Regulation (EC) No 1225/2009.3.

  Regulation (EU) No 37/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2014 amending certain regulations relating to the common commercial policy as regards the procedures for the adoption of certain measures

 718. #662573

  Déanfaidh an Coimisiún faisnéis a áireamh maidir le cur chun feidhme an Rialacháin seo ina thuarascáil bhliantúil maidir le bearta cosanta trádála a chur i bhfeidhm agus a chur chun feidhme arna chur faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle de bhun Airteagal 22a de Rialachán (CE) Uimh. 1125/2009 ón gComhairle.4.

  The Commission shall include information on the implementation of this Regulation in its annual report on the application and implementation of trade defence measures presented to the European Parliament and to the Council pursuant to Article 22a of Council Regulation (EC) No 1225/2009.4.

  Regulation (EU) No 37/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2014 amending certain regulations relating to the common commercial policy as regards the procedures for the adoption of certain measures

 719. #662617

  Déanfaidh an Coimisiún faisnéis a áireamh maidir le cur chun feidhme an Rialacháin seo ina thuarascáil bhliantúil maidir le bearta cosanta trádála a chur i bhfeidhm agus a chur chun feidhme arna chur faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle de bhun Airteagal 22a de Rialachán (CE) Uimh. 1225/2009.(9) Scriostar Airteagal 14.

  The Commission shall include information on the implementation of this Regulation in its annual report on the application and implementation of trade defence measures presented to the European Parliament and to the Council pursuant to Article 22a of Council Regulation (EC) No 1225/2009.(9) Article 14 is deleted.

  Regulation (EU) No 37/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2014 amending certain regulations relating to the common commercial policy as regards the procedures for the adoption of certain measures

 720. #662681

  Aon uair a ghlacann an Comhlacht um Réiteach Díospóide tuarascáil a bhaineann le beart de chuid an Aontais arna dhéanamh de bhun Rialachán (CE) Uimh. 1225/2009 ón gComhairle, de bhun Rialachán (CE) Uimh. 597/2009 ón gComhairle, nó de bhun an Rialacháin seo ("beart is ábhar díospóide"), féadfaidh an Coimisiún ceann amháin nó níos mó de na bearta seo a leanas a dhéanamh, cibé acu a mheasann sé is iomchuí, i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 3a(3):(a) an beart is ábhar díospóide a aisghairm nó a leasú; nó

  Whenever the DSB adopts a report concerning a Union measure taken pursuant to Council Regulation (EC) No 1225/2009, to Council Regulation (EC) No 597/2009 or to this Regulation ("disputed measure"), the Commission may take one or more of the following measures, whichever it considers appropriate, in accordance with the examination procedure referred to in Article 3a(3):(a) repeal or amend the disputed measure; or

  Regulation (EU) No 37/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2014 amending certain regulations relating to the common commercial policy as regards the procedures for the adoption of certain measures

 721. #662785

  Déanfaidh an Coimisiún faisnéis a áireamh maidir le cur chun feidhme an Rialacháin seo ina thuarascáil bhliantúil maidir le bearta cosanta trádála a chur i bhfeidhm agus a chur chun feidhme arna chur faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle de bhun Airteagal 22a de Rialachán (CE) Uimh. 1225/2009.

  The Commission shall include information on the implementation of this Regulation in its annual report on the application and implementation of trade defence measures presented to the European Parliament and to the Council pursuant to Article 22a of Council Regulation (EC) No 1225/2009.

  Regulation (EU) No 37/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2014 amending certain regulations relating to the common commercial policy as regards the procedures for the adoption of certain measures

 722. #664027

  Tabharfar le bearta arna nglacadh ag Ballstáit de bhun Airteagal 41 cumhacht don údarás inniúil cosc a chur le húsáid feithicle sna cásanna nach ndéanfar cliseadh nó oibriú lochtach a leigheas faoi dá bhforáiltear sa chéad fhomhír agus sa dara fomhír den mhír seo a mhéid is a bheidh an méid sin i gcomhréir leis an reachtaíocht náisiúnta sa Bhallstát lena mbaineann.

  Measures taken by Member States pursuant to Article 41 shall give the competent authorities power to prohibit the use of the vehicle in cases where the breakdown or faulty operation has not been remedied as provided in the first and the second subparagraphs of this paragraph in so far as this is in accordance with the national legislation in the Member State concerned.

  Regulation (EU) No 165/2014 of the European Parliament and of the Council of 4 February 2014 on tachographs in road transport, repealing Council Regulation (EEC) No 3821/85 on recording equipment in road transport and amending Regulation (EC) No 561/2006 of the European Parliament and of the Council on the harmonisation of certain social legislation relating to road transport Text with EEA relevance

 723. #664647

  sainaithint ar gach cineál nó cineálacha díthe ábhartha a bhfuiltear chun díriú orthu faoin gclár oibríochtúil agus údar maith leis an gcineál nó na cinealacha díthe sin a roghnú agus, do gach cineál díthe ábhartha ar a ndírítear, tuairisc, ar gach cineál díthe ábhartha a ndírítear air, ar phríomh-shaintréithe an dáilte bia nó earraí agus/nó an chúnaimh ábhartha bhunúsaigh agus, i gcás inarb iomchuí, ar na bearta tionlacain a bhfuiltear chun foráil a dhéanamh ina leith, ag féachaint do thorthaí na meastóireachta ex-ante arna cur i gcrích i gcomhréir le hAirteagal 16;

  an identification of and a justification for selecting the type or types of material deprivation to be addressed under the operational programme and, for each type of material deprivation addressed, a description of the main characteristics of the distribution of food and/or basic material assistance and, where appropriate, of the accompanying measures to be provided, having regard to the results of the ex ante evaluation carried out in accordance with Article 16;

  Regulation (EU) No 223/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2014 on the Fund for European Aid to the Most Deprived

 724. #664653

  plean maoinithe ina bhfuil tábla ina sonrófar, le haghaidh na tréimhse clársceidealaithe iomláine, méid an leithreasaithe airgeadais iomláin i ndáil le tacaíocht ón gclár oibríochtúil; arna miondealú go táscach de réir gach cineáil díthe ábhartha a ndírítear air chomh maith leis na bearta tionlacain comhfhreagracha.

  a financing plan containing a table specifying, for the whole programming period, the amount of the total financial appropriation in respect of support from the operational programme, indicatively broken down by type of material deprivation addressed as well as the corresponding accompanying measures.

  Regulation (EU) No 223/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2014 on the Fund for European Aid to the Most Deprived

 725. #665022

  I gcás ina dteipeann ar an údarás ainmnithe na bearta leasúcháin a chur i bhfeidhm laistigh den tréimhse phromhaidh arna chinneadh ag an mBallstát, déanfaidh an Ballstát, ar leibhéal cuí, deireadh lena ainmniú mar údarás.

  Where the designated authority fails to implement the required remedial action within the period of probation determined by the Member State, the Member State, at an appropriate level, shall end its designation.

  Regulation (EU) No 223/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2014 on the Fund for European Aid to the Most Deprived

 726. #667674

  Féadfar a chumhdach le maoiniú an Aontais caiteachas le haghaidh chur chun feidhme na nIonstraimí agus le haghaidh bhaint amach a gcuid cuspóirí, lena n-áirítear tacaíocht riaracháin a bhaineann le hullmhúchán, le bearta leantacha, le faireachán, le gníomhaíochtaí iniúchóireachta agus meastóireachta is gá go díreach le haghaidh cur chun feidhme dá leithéid, mar aon le caiteachas ag toscaireachtaí an Aontais ar an tacaíocht riaracháin is gá leis na hoibríochtaí arna maoiniú faoi na hIonstraimí a bhainistiú.

  Union financing may cover expenditure for the implementation of the Instruments and for the achievement of their objectives, including administrative support associated with the preparation, follow-up, monitoring, audit and evaluation activities directly necessary for such implementation, as well as expenditure at Union delegations on the administrative support needed to manage operations financed under the Instruments.

  Regulation (EU) No 236/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2014 laying down common rules and procedures for the implementation of the Union's instruments for financing external action

 727. #667831

  Cuimseofar sa tuarascáil bhliantúil faisnéis a bhaineann leis an mbliain roimhe faoi na bearta a maoiníodh, torthaí na gcleachtaí faireacháin agus meastóireachta, rannpháirtíocht na ngeallsealbhóirí ábhartha, agus cur chun feidhme gealltanas buiséadach agus leithreasaí faoi íocaíochta, arna miondealú de réir tíre, réigiúin agus earnála comhair.

  The annual report shall contain information relating to the previous year on the measures financed, the results of monitoring and evaluation exercises, the involvement of the relevant partners, and the implementation of budgetary commitments and of payment appropriations broken down by country, region and cooperation sector.

  Regulation (EU) No 236/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2014 laying down common rules and procedures for the implementation of the Union's instruments for financing external action

 728. #668157

  Déanfaidh an Coimisiún bearta iomchuí lena n-áiritheofar, nuair a chuirtear gníomhaíochtaí arna maoiniú faoin Rialachán seo chun feidhme, go gcosnófar leasanna airgeadais an Aontais trí bhearta coisctheacha a chur i bhfeidhm i gcoinne calaoise, éillithe agus aon ghníomhaíochtaí neamhdhleathacha eile, trí sheiceálacha éifeachtacha a dhéanamh agus, má bhraitear neamhrialtachtaí, trí mhéideanna a íocadh go mícheart a ghnóthú agus, i gcás inarb iomchuí, trí phionóis riaracháin agus airgeadais a bheidh éifeachtach, comhréireach agus athchomhairleach.

  The Commission shall take appropriate measures ensuring that, when actions financed under this Regulation are implemented, the financial interests of the Union are protected by the application of preventive measures against fraud, corruption and any other illegal activities, by effective checks and, if irregularities are detected, by the recovery of the amounts wrongly paid and, where appropriate, by effective, proportionate and dissuasive administrative and financial penalties.

  Regulation (EU) No 250/2014 of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 establishing a programme to promote activities in the field of the protection of the financial interests of the European Union (Hercule III programme) and repealing Decision No 804/2004/EC

 729. #668239

  Tríd an méid sin a dhéanamh, déanfaidh na bearta an clú atá bainte amach ag táirgí fíona cumhraithe an Aontais sa mhargadh inmheánach agus ar an margadh domhanda a choimirciú trí leanúint de chleachtais thraidisiúnta arna n-úsáid i dtáirgeadh táirgí fíona cumhraithe chomh maith leis an éileamh méadaithe ar chosaint tomhaltóirí agus ar fhaisnéis a chur san áireamh.

  By doing so, the measures will safeguard the reputation that the Union’s aromatised wine products have achieved in the internal market and on the world market by continuing to take into account the traditional practices used in the production of aromatised wine products as well as increased demand for consumer protection and information.

  Corrigendum to Regulation (EU) No 251/2014 of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the definition, description, presentation, labelling and the protection of geographical indications of aromatised wine products and repealing Council Regulation (EEC) No 1601/91 ( OJ L 84, 20.3.2014 )

 730. #668533

  Déanfaidh siad na bearta is gá chun a áirithiú go gcomhlíonfar forálacha an Rialacháin seo agus go háirithe ainmneoidh siad an t-údarás inniúil nó na húdaráis inniúla a bheidh freagrach as seiceálacha i leith na n-oibleagáidí arna mbunú ag an Rialachán seo i gcomhréir le Rialachán (CE) Uimh. 882/2004.

  They shall take the measures necessary to ensure compliance with the provisions of this Regulation and in particular they shall designate the competent authority or authorities responsible for checks in respect of the obligations established by this Regulation in accordance with Regulation (EC) No 882/2004.

  Corrigendum to Regulation (EU) No 251/2014 of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the definition, description, presentation, labelling and the protection of geographical indications of aromatised wine products and repealing Council Regulation (EEC) No 1601/91 ( OJ L 84, 20.3.2014 )

 731. #669284

  Dá bhrí sin, féadfaidh an leithdháileadh airgeadais don Chlár speansais a bhaineann le cúnamh teicniúil agus riaracháin a chumhdach freisin, ar speansais iad a bhfuil gá leo chun an trasdul a áirithiú idir na bearta arna nglacadh faoi Chinneadh Uimh. 1926/2006/CE agus an Clár.

  Therefore, financial allocation for the Programme may also cover technical and administrative assistance expenses necessary to ensure the transition between the measures adopted under Decision No 1926/2006/EC and the Programme.

  Regulation (EU) No 254/2014 of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on a multiannual consumer programme for the years 2014-20 and repealing Decision No 1926/2006/EC

 732. #670550

  Maoineofar trí CEMI bearta atá cumhdaithe faoi Theideal V, i gcomhréir le prionsabal na bainistíochta comhpháirtí idir an tAontas agus na Ballstáit agus na comhrialacha arna leagan síos le Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013.

  Measures covered by Title V shall be financed by the EMFF in accordance with the principle of shared management between the Union and Member States and the common rules laid down in Regulation (EU) No 1303/2013.

  Regulation (EU) No 508/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council Regulations (EC) No 2328/2003, (EC) No 861/2006, (EC) No 1198/2006 and (EC) No 791/2007 and Regulation (EU) No 1255/2011 of the European Parliament and of the Council

 733. #671786

  ullmhúchán, faireachán agus measúnú ar chomhaontuithe iascaigh inbhuanaithe agus ar rannpháirtíocht an Aontais in eagraíochtaí réigiúnacha bainistithe iascaigh; is éard a bheidh sna bearta sin staidéir, cruinnithe, ionchur saineolaithe, caiteachas i ndáil le foireann shealadach, gníomhaíochtaí faisnéise agus aon chaiteachas riaracháin eile nó caiteachas a thiocfaidh as cúnamh eolaíoch nó teicniúil arna gcur ar fáil ag an gCoimisiún.

  the preparation, monitoring and evaluation of sustainable fisheries agreements and the Union participation in regional fisheries management organisations. The measures concerned shall consist of studies, meetings, expert involvement, temporary staff costs, information activities and any other administrative costs or costs arising from scientific or technical assistance by the Commission;

  Regulation (EU) No 508/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council Regulations (EC) No 2328/2003, (EC) No 861/2006, (EC) No 1198/2006 and (EC) No 791/2007 and Regulation (EU) No 1255/2011 of the European Parliament and of the Council

 734. #671810

  Is gá bearta a dhéanamh faoi CBT agus faoin gcomhbheartas tráchtála araon chun an tionchar atá ag trádáil i dtáirgí agus in earraí den sórt sin ar ghnóthú chuspóirí Airteagal 39 CFAE a chur i gcuntas agus chun na héifeachtaí a chur i gcuntas a bhaineann le bearta arna nglacadh chun Airteagal 43 CFAE a chur chun feidhme ar sheasamh eacnamaíoch na dtáirgí agus na n-earraí sin, i bhfianaise na ndifríochtaí idir an costas a bhaineann le táirgí talmhaíochta a sholáthar san Aontas agus ar an margadh domhanda.

  It is necessary to take measures both under the CAP and under the common commercial policy in order to take account of the impact which trade in such products and goods has on the achievement of the objectives of Article 39 TFEU and of the effects which measures adopted to implement Article 43 TFEU have on the economic position of those products and goods, given the differences between the cost of procuring agricultural products in the Union and on the world market.

  REGULATION (EU) No 510/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 April 2014 laying down the trade arrangements applicable to certain goods resulting from the processing of agricultural products and repealing Council Regulations (EC) No 1216/2009 and (EC) No 614/2009

 735. #673225

  Níor cheart go mbeadh sé i gceist leis na bearta tacú le gníomhaíochtaí atá dírithe go díreach ar fhorbairt agus ba cheart go ndéanfaidís comhlánú, nuair is iomchuí, ar an gcúnamh airgeadais arna sholáthar trí ionstraimí cabhrach seachtraí.

  The measures should not be intended to support directly development-oriented actions and should complement, when appropriate, the financial assistance provided through external aid instruments.

  Regulation (EU) No 513/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 establishing, as part of the Internal Security Fund, the instrument for financial support for police cooperation, preventing and combating crime, and crisis management and repealing Council Decision 2007/125/JHA

 736. #673319

  bearta lena ndéanfar modheolaíochtaí nó teicneolaíochtaí nua a chur chun oibre, a aistriú, a thástáil agus a bhailíochtú, lena n-áirítear treoirthionscadail agus bearta leantacha a bhaineann le tionscadail taighde slándála arna gcistiú ag an Aontas.

  measures deploying, transferring, testing and validating new methodology or technology, including pilot projects and follow-up measures to Union funded security research projects.

  Regulation (EU) No 513/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 establishing, as part of the Internal Security Fund, the instrument for financial support for police cooperation, preventing and combating crime, and crisis management and repealing Council Decision 2007/125/JHA

 737. #674213

  Níor cheart go mbeadh sé i gceist leis na bearta sin tacú le gníomhaíochtaí atá dírithe ar fhorbairt go díreach agus ba cheart dóibh, nuair is iomchuí, an cúnamh airgeadais arna sholáthar trí ionstraimí cabhrach seachtraí a chomhlánú.

  Those measures should not be intended to support actions that are directly oriented towards development and they should complement, when appropriate, the financial assistance provided through external aid instruments.

  Regulation (EU) No 514/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 laying down general provisions on the Asylum, Migration and Integration Fund and on the instrument for financial support for police cooperation, preventing and combating crime, and crisis management

 738. #674285

  Áirítear ar an gcóras sin na bearta go léir a bhaineann le beartas, le dlí, le comhar córasach, le comhroinnt dualgas, le measúnú ar an staid agus ar imthosca athraitheacha maidir le pointí trasnaithe d’imircigh neamhrialta, le pearsanra, le trealamh agus le teicneolaíocht arna nglacadh ag údaráis inniúla na mBallstát ar leibhéil éagsúla, ag gníomhú dóibh i gcomhar le Gníomhaireacht Frontex, le tríú tíortha agus, i gcás inar gá, le gníomhaithe eile, go háirithe EUROPOL agus an Ghníomhaireacht um Bainistiú Oibríochtúil a dhéanamh ar Chórais Mhórscála TF, agus leas á bhaint as, inter alia, samhail slándála teorann ceithre chiseal agus anailís riosca chomhtháite an Aontais.

  That system includes all the measures involving policy, law, systematic cooperation, burden sharing, assessment of the situation and changing circumstances regarding crossing points for irregular migrants, personnel, equipment and technology taken at different levels by the competent authorities of the Member States, acting in cooperation with the Frontex Agency, with third countries and, where necessary, with other actors, in particular Europol and the Agency for the Operational Management of Large-Scale IT-Systems, utilising, inter alia, the four-tier border security model and integrated risk analysis of the Union.

  Regulation (EU) No 515/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 establishing, as part of the Internal Security Fund, the instrument for financial support for external borders and visa and repealing Decision No 574/2007/EC

 739. #676424

  Ina theannta sin, tá cosaintí ann ar nochtadh cothrom agus neamh-idirdhealaitheach ar fhaisnéis shonrach praghasíogair atá i seilbh údaráis phoiblí faoi Threoir 2003/87/CE agus na bearta cur chun feidhme arna nglacadh dá bun.

  Furthermore, safeguards of fair and non-discriminatory disclosure of specific price-sensitive information held by public authorities exist under Directive 2003/87/EC and the implementing measures adopted pursuant thereto.

  Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC Text with EEA relevance

 740. #676440

  Ba cheart an Rialachán seo a léiriú ar shlí atá comhsheasmhach leis na bearta arna nglacadh ag na Ballstáit chun leasanna shealbhóirí na n-urrús inaistrithe lena ngabhann cearta vótála i gcuideachta (nó a fhéadfaidh na cearta sin a ghabháil leo mar thoradh ar fheidhmiú na gceart nó ar chomhshó a dhéanamh) a chosaint nuair a bhíonn an chuideachta faoi réir tairisceana táthcheangail poiblí nó aon athrú molta rialaithe eile.

  This Regulation should be interpreted in a manner consistent with the measures adopted by the Member States to protect the interests of holders of transferable securities carrying voting rights in a company (or which may carry such rights as a consequence of the exercise of rights or conversion) where the company is subject to a public take-over bid or any other proposed change of control.

  Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC Text with EEA relevance

 741. #677097

  I gcás inar roghnaigh Ballstáit, i gcomhréir le hAirteagal 30(1), an dara fomhír, pionóis coiriúla a leagan síos i leith sáruithe ar fhorálacha an Rialacháin seo dá dtagraítear san Airteagal sin, áiritheoidh siad go bhfuil bearta iomchuí i bhfeidhm ionas go mbeidh na cumhachtaí go léir is gá ag na húdaráis inniúla chun idirchaidreamh a dhéanamh le húdaráis bhreithiúnacha laistigh dá ndlínse chun faisnéis shonrach a fháil maidir le himscrúduithe nó imeachtaí coiriúla arna dtionscnamh i dtaca le sáruithe ar an Rialachán seo a d’fhéadfadh a bheith ann agus soláthróidh siad an méid sin d’údaráis inniúla eile agus do ÚEUM chun an oibleagáid atá orthu comhoibriú le chéile agus le ÚEUM a chomhlíonadh chun críocha an Rialacháin seo.

  Where Member States have chosen, in accordance with Article 30(1), second subparagraph, to lay down criminal sanctions for infringements of the provisions of this Regulation referred to in that Article, they shall ensure that appropriate measures are in place so that competent authorities have all the necessary powers to liaise with judicial authorities within their jurisdiction to receive specific information related to criminal investigations or proceedings commenced for possible infringements of this Regulation and provide the same to other competent authorities and ESMA to fulfil their obligation to cooperate with each other and ESMA for the purposes of this Regulation.

  Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC Text with EEA relevance

 742. #677664

  Bheadh sé fritorthúil na costais sin arna dtabhú roimh chur isteach an iarratais ar dheontas a eisiamh ó chistiú, mar leis seo spreagfaí na Ballstáit lena n-iarrachtaí láithreacha a dhíriú ar ullmhú iarratais ar dheontas, seachas ar na bearta éigeandála a chur chun feidhme.

  It would therefore be counterproductive to exclude, from funding, those costs incurred prior to the submission of the grant application, as this would encourage Member States to focus their immediate efforts on the preparation of a grant application, instead of on the implementation of emergency measures.

  Regulation (EU) No 652/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 laying down provisions for the management of expenditure relating to the food chain, animal health and animal welfare, and relating to plant health and plant reproductive material, amending Council Directives 98/56/EC, 2000/29/EC and 2008/90/EC, Regulations (EC) No 178/2002, (EC) No 882/2004 and (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council, Directive 2009/128/EC of the European Parliament and of the Council and Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council and repealing Council Decisions 66/399/EEC, 76/894/EEC and 2009/470/EC

 743. #677665

  I bhfianaise raon dhlí an Aontais atá i bhfeidhm maidir le cur chun feidhme beart díothúcháin agus faireachais agus na teorainneacha teicniúla i ndáil le saineolas eile atá ar fáil, is iad údaráis inniúla na mBallstát go príomha is gá na bearta arna gcumhdach sa Rialachán seo a chur chun feidhme.

  Given the extent of the Union law in force concerning the implementation of eradication and surveillance measures and the technical limitations as regards other expertise available, the implementation of the measures covered by this Regulation needs to be carried out principally by the competent authorities of the Member States.

  Regulation (EU) No 652/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 laying down provisions for the management of expenditure relating to the food chain, animal health and animal welfare, and relating to plant health and plant reproductive material, amending Council Directives 98/56/EC, 2000/29/EC and 2008/90/EC, Regulations (EC) No 178/2002, (EC) No 882/2004 and (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council, Directive 2009/128/EC of the European Parliament and of the Council and Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council and repealing Council Decisions 66/399/EEC, 76/894/EEC and 2009/470/EC

 744. #677756

  Féadfar deontais, nach sáróidh na huasrátaí a leagtar amach in Airteagal 5(1) go (3), a thabhairt do Bhallstáit do na bearta arna ndéanamh ar dhearbhú a fháil gur bhris ceann de na galair ainmhithe atá liostaithe de bhun Airteagal 7 amach, ar choinníoll gur cuireadh na bearta sin i bhfeidhm láithreach agus gur comhlíonadh na forálacha infheidhme atá leagtha síos i ndlí ábhartha an Aontais.

  Grants may be awarded to Member States up to the maximum rates set in Article 5(1) to (3) in respect of the measures taken as a result of the confirmation that one of the animal diseases listed pursuant to Article 7 has occurred, provided that the measures have been applied immediately and the applicable provisions laid down in the relevant Union law have been complied with.

  Regulation (EU) No 652/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 laying down provisions for the management of expenditure relating to the food chain, animal health and animal welfare, and relating to plant health and plant reproductive material, amending Council Directives 98/56/EC, 2000/29/EC and 2008/90/EC, Regulations (EC) No 178/2002, (EC) No 882/2004 and (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council, Directive 2009/128/EC of the European Parliament and of the Council and Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council and repealing Council Decisions 66/399/EEC, 76/894/EEC and 2009/470/EC

 745. #677804

  i gcásanna eisceachtúla agus cuí-réasúnaithe, na costais arna dtabhú agus bearta riachtanacha á ndéanamh seachas iad siúd dá dtagraítear i bpointí (a) go (g), ar choinníoll go mbeidh na bearta sin leagtha amach sa chinneadh maidir le deontas a thabhairt dá dtagraítear in Airteagal 13(3) agus (4).

  in exceptional and duly justified cases, the costs incurred in carrying out necessary measures other than those referred to in points (a) to (g), provided that such measures are set out in the grant decision referred to in Article 13(3) and (4).

  Regulation (EU) No 652/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 laying down provisions for the management of expenditure relating to the food chain, animal health and animal welfare, and relating to plant health and plant reproductive material, amending Council Directives 98/56/EC, 2000/29/EC and 2008/90/EC, Regulations (EC) No 178/2002, (EC) No 882/2004 and (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council, Directive 2009/128/EC of the European Parliament and of the Council and Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council and repealing Council Decisions 66/399/EEC, 76/894/EEC and 2009/470/EC

 746. #677846

  bearta chun lotnaid a dhíothú ó limistéar foirgthe, arna ndéanamh ag na húdaráis inniúla de bhun Airteagal 16(1) agus (2) de Threoir 2000/29/CE nó de bhun bhearta an Aontais a glacadh i gcomhréir le hAirteagal 16(3) den Treoir sin;

  measures to eradicate a pest from an infested area, taken by the competent authorities pursuant to Article 16(1) and (2) of Directive 2000/29/EC or pursuant to the Union measures adopted in accordance with Article 16(3) of that Directive;

  Regulation (EU) No 652/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 laying down provisions for the management of expenditure relating to the food chain, animal health and animal welfare, and relating to plant health and plant reproductive material, amending Council Directives 98/56/EC, 2000/29/EC and 2008/90/EC, Regulations (EC) No 178/2002, (EC) No 882/2004 and (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council, Directive 2009/128/EC of the European Parliament and of the Council and Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council and repealing Council Decisions 66/399/EEC, 76/894/EEC and 2009/470/EC

 747. #677849

  bearta cosanta breise arna ndéanamh i gcoinne leathadh lotnaide, ar ghlac an tAontas bearta ina coinne cheana de bhun Airteagal 16(3) de Threoir 2000/29/CE, seachas na bearta díothúcháin sin dá dtagraítear i bpointe (a) agus na bearta srianta dá dtagraítear i bpointe (b), i gcás ina mbeidh na bearta sin riachtanach chun an tAontas a chosaint ar leathadh breise na lotnaide sin.

  additional protective measures taken against the spread of a pest, against which Union measures have been adopted pursuant to Article 16(3) of Directive 2000/29/EC, other than the eradication measures referred to in point (a) and the containment measures referred to in point (b), where those measures are essential to protect the Union against further spread of that pest.

  Regulation (EU) No 652/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 laying down provisions for the management of expenditure relating to the food chain, animal health and animal welfare, and relating to plant health and plant reproductive material, amending Council Directives 98/56/EC, 2000/29/EC and 2008/90/EC, Regulations (EC) No 178/2002, (EC) No 882/2004 and (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council, Directive 2009/128/EC of the European Parliament and of the Council and Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council and repealing Council Decisions 66/399/EEC, 76/894/EEC and 2009/470/EC

 748. #677864

  Na costais seo a leanas, arna dtabhú ag na Ballstáit agus na bearta dá dtagraítear in Airteagal 16 á ndéanamh acu, féadfaidh siad a bheith incháilithe chun deontais a fháil faoin Airteagal sin:

  The following costs incurred by Member States in carrying out the measures referred to in Article 16 may qualify for grants under that Article:

  Regulation (EU) No 652/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 laying down provisions for the management of expenditure relating to the food chain, animal health and animal welfare, and relating to plant health and plant reproductive material, amending Council Directives 98/56/EC, 2000/29/EC and 2008/90/EC, Regulations (EC) No 178/2002, (EC) No 882/2004 and (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council, Directive 2009/128/EC of the European Parliament and of the Council and Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council and repealing Council Decisions 66/399/EEC, 76/894/EEC and 2009/470/EC

 749. #677869

  i gcásanna eisceachtúla agus cuí-réasúnaithe, na costais arna dtabhú agus bearta riachtanacha eile á ndéanamh seachas na cinn sin dá dtagraítear i bpointí (a) go (d), ar choinníoll go mbeidh na bearta sin leagtha amach sa chinneadh maidir le maoiniú dá dtagraítear in Airteagal 36(4).

  in exceptional and duly justified cases, the costs incurred in carrying out necessary measures other than those referred to in points (a) to (d), provided that such measures are set out in the financing decision referred to in Article 36(4).

  Regulation (EU) No 652/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 laying down provisions for the management of expenditure relating to the food chain, animal health and animal welfare, and relating to plant health and plant reproductive material, amending Council Directives 98/56/EC, 2000/29/EC and 2008/90/EC, Regulations (EC) No 178/2002, (EC) No 882/2004 and (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council, Directive 2009/128/EC of the European Parliament and of the Council and Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council and repealing Council Decisions 66/399/EEC, 76/894/EEC and 2009/470/EC

 750. #677886

  i gcásanna eisceachtúla agus cuí-réasúnaithe, na costais arna dtabhú agus bearta riachtanacha á ndéanamh seachas iad siúd dá dtagraítear i bpointe (a) agus i bpointe (b), ar choinníoll go mbeidh na bearta sin leagtha amach sa chinneadh maidir le deontas a thabhairt dá dtagraítear in Airteagal 22(3) agus (4).

  in exceptional and duly justified cases, costs incurred in carrying out necessary measures other than those referred to in points (a) and (b), provided that such measures are set out in the grant decision referred to in Article 22(3) and (4).

  Regulation (EU) No 652/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 laying down provisions for the management of expenditure relating to the food chain, animal health and animal welfare, and relating to plant health and plant reproductive material, amending Council Directives 98/56/EC, 2000/29/EC and 2008/90/EC, Regulations (EC) No 178/2002, (EC) No 882/2004 and (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council, Directive 2009/128/EC of the European Parliament and of the Council and Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council and repealing Council Decisions 66/399/EEC, 76/894/EEC and 2009/470/EC

 751. #678010

  Déanfaidh an Coimisiún bearta iomchuí chun a áirithiú, i gcás ina gcuirfear bearta arna maoiniú faoin Rialachán seo chun feidhme, go mbeidh leasanna airgeadais an Aontais á gcosaint trí bhearta coisctheacha a chur i bhfeidhm i gcoinne calaoise, éilliú agus aon ghníomhaíochtaí neamhdhleathacha eile, trí sheiceálacha éifeachtacha, agus, i gcás ina dtugtar mírialtachtaí faoi deara, trí na méideanna a íocadh go mícheart a ghnóthú agus, i gcás inarb iomchuí, trí phionóis éifeachtacha, chomhréireacha agus athchomhairleacha a chur i bhfeidhm.

  The Commission shall take appropriate measures ensuring that, when measures financed under this Regulation are implemented, the financial interests of the Union are protected by the application of preventive measures against fraud, corruption and any other illegal activities, by effective checks and, where irregularities are detected, by the recovery of the amounts wrongly paid and, where appropriate, by effective, proportionate and dissuasive penalties.

  Regulation (EU) No 652/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 laying down provisions for the management of expenditure relating to the food chain, animal health and animal welfare, and relating to plant health and plant reproductive material, amending Council Directives 98/56/EC, 2000/29/EC and 2008/90/EC, Regulations (EC) No 178/2002, (EC) No 882/2004 and (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council, Directive 2009/128/EC of the European Parliament and of the Council and Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council and repealing Council Decisions 66/399/EEC, 76/894/EEC and 2009/470/EC

 752. #678269

  Ina theannta sin, ba cheart don Rialachán seo a bheith gan dochar do reachtaíocht eile de chuid an Aontais maidir le hionstraimí airgeadais sonracha amhail Treoir 2003/87/CE ó Pharlaimint na hЕorpa agus ón gComhairle(6)agus bearta arna nglacadh i gcomhréir leis an Treoir sin.

  This Regulation should also be without prejudice to other legislation of the Union concerning specific financial instruments such as Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council(6)and measures adopted in accordance with that Directive.

  Regulation (EU) No 909/2014 of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014 on improving securities settlement in the European Union and on central securities depositories and amending Directives 98/26/EC and 2014/65/EU and Regulation (EU) No 236/2012 Text with EEA relevance

 753. #679396

  “3.Faoin 18 Márta 2015, glacfaidh agus foilseoidh na Ballstáit na bearta is gá chun an tríú fleasc den chéad fhomhír de phointe (a) d’Airteagal 2 de Threoir 98/26/CE arna leasú ag an Rialachán seo a chomhlíonadh, agus cuirfidh siad an méid sin in iúl don Choimisiún.”.

  By 18 March 2015, Member States shall adopt and publish and communicate to the Commission measures necessary to comply with the third indent of the first subparagraph of point (a) of Article 2.’.

  Regulation (EU) No 909/2014 of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014 on improving securities settlement in the European Union and on central securities depositories and amending Directives 98/26/EC and 2014/65/EU and Regulation (EU) No 236/2012 Text with EEA relevance

 754. #679440

  Beidh feidhm ag na bearta maidir le haraíonacht socraíochta dá dtagraítear in Airteagal 6(1) go (4) amhail ó dháta theacht i bhfeidhm an ghnímh cur chun feidhme arna ghlacadh ag an gCoimisiún de bhun Airteagal 6(5).

  The settlement discipline measures referred to in Article 6(1) to (4) shall apply from the date of entry into force of the delegated act adopted by the Commission pursuant to Article 6(5).

  Regulation (EU) No 909/2014 of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014 on improving securities settlement in the European Union and on central securities depositories and amending Directives 98/26/EC and 2014/65/EU and Regulation (EU) No 236/2012 Text with EEA relevance

 755. #679445

  Beidh feidhm ag na bearta tuairiscithe dá dtagraítear in Airteagal 9(1) amhail ó dháta theacht i bhfeidhm an ghnímh cur chun feidhme arna ghlacadh ag an gCoimisiún de bhun Airteagal 9(3).

  The reporting measures referred to in Article 9(1) shall apply from the date of entry into force of the implementing act adopted by the Commission pursuant to Article 9(3).

  Regulation (EU) No 909/2014 of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014 on improving securities settlement in the European Union and on central securities depositories and amending Directives 98/26/EC and 2014/65/EU and Regulation (EU) No 236/2012 Text with EEA relevance

 756. #681769

  Cuirfidh na Ballstáit an Coimisiún agus na Ballstáit eile ar an eolas faoi na speicis a measann siad gur speicis choimhthíocha ionracha is ábhar imní do Bhallstát iad agus faoi na bearta arna gcur i bhfeidhm i gcomhréir le mír 1.

  Member States shall inform the Commission and the other Member States of the species they consider to be invasive alien species of Member State concern and of the measures applied in accordance with paragraph 1.

  Regulation (EU) No 1143/2014 of the European Parliament and of the Council of 22 October 2014 on the prevention and management of the introduction and spread of invasive alien species

 757. #682458

  Chun deimhneacht dhlíthiúil a áirithiú, ní mór nach ndéanfadh an Rialachán seo difear do na nósanna imeachta chun bearta arna dtionscnamh ach nach bhfuil críochnaithe roimh theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo a ghlacadh.

  In order to ensure legal certainty, it is necessary that procedures for the adoption of measures which have been initiated but not completed before the entry into force of this Regulation not be affected by this Regulation.

  Regulation (EU) No 545/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 amending Council Regulation (EC) No 577/98 on the organisation of a labour force sample survey in the Community Text with EEA relevance 

 758. #682521

  Ní dhéanfaidh an Rialachán seo difear do na nósanna imeachta chun bearta a ghlacadh dá bhforáiltear i Rialachán (CE) Uimh. 577/98 arna dtionscnamh ach nach bhfuil críochnaithe roimh 18 Meitheamh 2014.

  This Regulation shall not affect the procedures for the adoption of measures provided for in Regulation (EC) No 577/98 which have been initiated but not completed before 18 June 2014.

  Regulation (EU) No 545/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 amending Council Regulation (EC) No 577/98 on the organisation of a labour force sample survey in the Community Text with EEA relevance 

 759. #683809

  Le go mbeadh dóthain ama ag Ballstáit ullmhú chun na bearta a cheanglaítear faoi Airteagal 50 de Rialachán (CE) Uimh. 1013/2006, arna leasú leis an Rialachán seo, a chur i bhfeidhm, is iomchuí go nglacfaí na chéad phleananna iniúchta faoin 1 Eanáir 2017.

  In order to allow sufficient time for Member States to prepare for the application of the measures required under Article 50 of Regulation (EC) No 1013/2006, as amended by this Regulation, it is appropriate that the first inspection plans be adopted by 1 January 2017.

  Regulation (EU) No 660/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 amending Regulation (EC) No 1013/2006 on shipments of waste 

 760. #684331

  Dá dhroim sin, is iomchuí a shonrú go mbeidh éifeacht ag aon bhearta arna nglacadh faoin Rialachán seo ó dháta a dteacht i bhfeidhm, mura sonraítear a mhalairt, agus dá bharr sin nach gcuirfear aon bhonn le haisíoc na ndleachtanna a bailíodh roimh an dáta ar fáil leis na bearta sin.

  Consequently, it is appropriate to specify that any measures taken under this Regulation will take effect from the date of their entry into force, unless otherwise specified, and, therefore, do not provide any basis for the reimbursement of the duties collected prior to that date.

  Regulation (EU) 2015/476 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2015 on the measures that the Union may take following a report adopted by the WTO Dispute Settlement Body concerning anti-dumping and anti-subsidy matters 

 761. #684332

  Chun an Rialachán seo a chur chun feidhme tá gá le coinníollacha aonfhoirmeacha maidir le bearta a ghlacadh tar éis tuarascála arna glacadh ag an gComhlacht um Réiteach Díospóide maidir le hábhair frithdhumpála agus ábhair frith-fhóirdheontais.

  The implementation of this Regulation requires uniform conditions for adopting measures following a report adopted by the DSB concerning anti-dumping and anti-subsidy matters.

  Regulation (EU) 2015/476 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2015 on the measures that the Union may take following a report adopted by the WTO Dispute Settlement Body concerning anti-dumping and anti-subsidy matters 

 762. #684337

  Aon uair a ghlacann an Chomhlacht um Réiteach Díospóide tuarascáil a bhaineann le beart de chuid an Aontais arna ghlacadh de bhun Rialachán (CE) Uimh. 1225/2009, de bhun Rialachán (CE) Uimh. 597/2009 nó de bhun an Rialacháin seo (“beart is ábhar díospóide”), féadfaidh an Coimisiún ceann amháin nó níos mó de na bearta seo a leanas a ghlacadh, cibé acu a mheasann sé is iomchuí, i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 4(3):

  Whenever the DSB adopts a report concerning a Union measure taken pursuant to Regulation (EC) No 1225/2009, to Regulation (EC) No 597/2009 or to this Regulation (‘disputed measure’), the Commission may take one or more of the following measures, whichever it considers appropriate, in accordance with the examination procedure referred to in Article 4(3):

  Regulation (EU) 2015/476 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2015 on the measures that the Union may take following a report adopted by the WTO Dispute Settlement Body concerning anti-dumping and anti-subsidy matters 

 763. #684592

  I gcás ina n-aisghairfear na bearta cosanta sealadacha toisc nach ann d'aon mhórdhíobháil ná d'aon bhagairt mórdhíobhála, déanfar na dleachtanna custaim arna mbailiú de thoradh na mbeart sealadach a aisíoc a luaithe is féidir.

  Should the provisional safeguard measures be repealed because no serious injury or threat of serious injury exists, the customs duties collected as a result of the provisional measures shall be automatically refunded as soon as possible.

  Regulation (EU) 2015/478 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2015 on common rules for imports 

 764. #684815

  Ba cheart go mbeadh an t-údarú sin i bhfeidhm go dtí go nglacfaidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle bearta iomchuí de bhun gealltanas arna ndéanamh ag an Aontas nó ag na Ballstáit uile.

  This authorisation should apply until the adoption by the European Parliament and the Council of appropriate measures pursuant to commitments entered into by the Union or all the Member States.

  Regulation (EU) 2015/479 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2015 on common rules for exports 

 765. #684868

  Maidir leis na tairgí a liostaítear in Iarscríbhinn I, go dtí go nglacfaidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle bearta iomchuí de bhun na ngealltanas idirnáisiúnta a rinne an tAontas nó na Ballstáit uile, údarófar do na Ballstáit, gan dochar do rialacha arna nglacadh ag an Aontas sa réimse sin, an córas comhroinnte práinneach a chur chun feidhme lena dtugtar isteach oibleagáid maidir le leithdháileadh i gcás tríú tíortha dá bhforáiltear i ngealltanais idirnáisiúnta a bheidh déanta sula dtiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm.

  In respect of products listed in Annex I, until the European Parliament and the Council adopt appropriate measures pursuant to international commitments entered into by the Union or all the Member States, Member States shall, without prejudice to rules adopted by the Union in this field, be authorised to implement the emergency sharing system introducing an allocation obligation vis-à-vis third countries provided for in international commitments entered into before the entry into force of this Regulation.

  Regulation (EU) 2015/479 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2015 on common rules for exports 

 766. #684872

  Déanfaidh an Coimisiún faisnéis maidir le cur chun feidhme an Rialacháin seo a chur ina thuarascáil bhliantúil maidir le bearta cosanta trádála a chur i bhfeidhm agus a chur chun feidhme arna cur faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle de bhun Airteagal 22a de Rialachán (CE) Uimh. 1225/2009 ón gComhairle (7).

  The Commission shall include information on the implementation of this Regulation in its annual report on the application and implementation of trade defence measures presented to the European Parliament and to the Council pursuant to Article 22a of Council Regulation (EC) No 1225/2009 (7).

  Regulation (EU) 2015/479 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2015 on common rules for exports 

 767. #687063

  Gan dochar do na bearta arna ndéanamh faoi Airteagal 16, le húdaruithe allmhairiúcháin déanfar allmhairiú táirgí atá faoi réir teorainneacha cainníochtúla a údarú agus beidh siad bailí ar fud na críche ina gcuirtear an Conradh i bhfeidhm faoi na coinníollacha atá leagtha síos sa Chonradh, beag beann ar an áit allmhairiúcháin atá luaite ag allmhaireoirí ar na hiarratais.

  Without prejudice to measures taken under Article 16, import authorisations shall authorise the import of products which are subject to quantitative limits and shall be valid throughout the territory in which the Treaty is applied under the conditions laid down in the Treaty, regardless of the place of import mentioned in the applications by importers.

  Regulation (EU) 2015/936 of the European Parliament and of the Council of 9 June 2015 on common rules for imports of textile products from certain third countries not covered by bilateral agreements, protocols or other arrangements, or by other specific Union import rules 

 768. #687152

  Déanfaidh an Coimisiún faisnéis a áireamh maidir le cur i bhfeidhm an Rialacháin seo ina thuarascáil bhliantúil maidir le bearta cosanta trádála a chur i bhfeidhm agus a chur chun feidhme arna gcur faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle de bhun Airteagal 22a de Rialachán (CE) Uimh. 1225/2009 ón gComhairle (9).

  The Commission shall include information on the implementation of this Regulation in its annual report on the application and implementation of trade defence measures presented to the European Parliament and to the Council pursuant to Article 22a of Council Regulation (EC) No 1225/2009 (9).

  Regulation (EU) 2015/936 of the European Parliament and of the Council of 9 June 2015 on common rules for imports of textile products from certain third countries not covered by bilateral agreements, protocols or other arrangements, or by other specific Union import rules 

 769. #687766

  D'ainneoin na nósanna imeachta dá dtagraítear in Airteagal 5 agus in Airteagal 6 den Rialachán seo, i gcás inar gá don Aontas beart cosanta a dhéanamh dá bhforáiltear in Airteagal 38 den CCC maidir le táirgí talmhaíochta agus iascaigh, déanfaidh an Coimisiún, arna iarraidh sin ó Bhallstat nó ar a thionscnamh féin, na bearta is gá a chinneadh tar éis dó, más infheidhme, dul ar iontaoibh an nós imeachta atreorúcháin dá bhforáiltear in Airteagal 38 den CCC.

  Notwithstanding the procedures referred to in Articles 5 and 6 of this Regulation, where the Union needs to take a safeguard measure as provided for in Article 38 of the SAA concerning agricultural and fisheries products, the Commission shall, at the request of a Member State or on its own initiative, decide upon the necessary measures after, where applicable, having had recourse to the referral procedure provided for in Article 38 of the SAA.

  Regulation (EU) 2015/939 of the European Parliament and of the Council of 9 June 2015 on certain procedures for applying the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Albania, of the other part

 770. #687893

  D'ainneoin na nósanna imeachta dá bhforáiltear in Airteagal 5 agus in Airteagal 6 den Rialachán seo, i gcás inar gá don Aontas beart cosanta a dhéanamh dá bhforáiltear in Airteagal 24 den Chomhaontú Eatramhach, agus in Airteagal 39 den CCC ina dhiaidh sin, maidir le táirgí talmhaíochta agus iascaigh, déanfaidh an Coimisiún, arna iarraidh sin ag Ballstát nó ar a thionscnamh féin, na bearta is gá a chinneadh tar éis dó, más infheidhme, dul ar iontaoibh an nós imeachta atreorúcháin dá bhforáiltear in Airteagal 24 den Chomhaontú Eatramhach, agus in Airteagal 39 den CCC ina dhiaidh sin.

  Notwithstanding the procedures provided for in Articles 5 and 6 of this Regulation, where the Union needs to take a safeguard measure as provided for in Article 24 of the Interim Agreement, and thereafter Article 39 of the SAA, concerning agricultural and fishery products, the Commission shall, at the request of a Member State or on its own initiative, decide upon the necessary measures after, where applicable, having had recourse to the referral procedure provided for in Article 24 of the Interim Agreement, and thereafter Article 39 of the SAA.

  Regulation (EU) 2015/940 of the European Parliament and of the Council of 9 June 2015 on certain procedures for applying the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and Bosnia and Herzegovina, of the other part, and for applying the Interim Agreement on trade and trade-related matters between the European Community, of the one part, and Bosnia and Herzegovina, of the other part 

 771. #691272

  Glacfaidh an Coimisiún, ganmhoill tar éis theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo, na bearta is gá chun aáirithiú go gcuirfidh an Bord Bainistíochta arna bhunú i gcomhréir lehAirteagal 13 tús lena chuid oibre ar [dáta chur i bhfeidhm an Rialacháin seo];

  The Commission shall take the measures necessarywithout delay after the entry into force of this Regulation to ensure that theManagement Board established in accordance with Article 13 starts its work atthe [date of entry into application of the Regulation];

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the European Union Agency for Law Enforcement Cooperation and Training (Europol) and repealing Decisions 2009/371/JHA and 2005/681/JHA 

 772. #692763

  Déanfaidh an t-údarás conarthach, ag féachaint, i gcás inarb infheidhme, don mholadh athbhreithnithe ón bpainéal dá dtagraítear in Airteagal 108, gan mhoill, athbhreithniú ar a chinneadh oibreoir eacnamaíoch a eisiamh ex officio nó arna iarraidh sin don oibreoir eacnamaíoch sin, i gcás ina ndearna sé sin bearta feabhais ar leor iad chun a iontaofacht a léiriú, nó má sholáthair sé gnéithe nua lena léirítear nach ann don staid eisiaimh dá dtagraítear I mír 1 den Airteagal seo a thuilleadh.

  The contracting authority, having regard, where applicable, to the revised recommendation of the panel referred to in Article 108, shall, without delay, revise its decision to exclude an economic operator ex officio or on request from that economic operator, where the latter has taken remedial measures sufficient to demonstrate its reliability or has provided new elements demonstrating that the exclusion situation referred to in paragraph 1 of this Article no longer exists.

  Regulation (EU, Euratom) 2015/1929 of the European Parliament and of the Council of 28 October 2015 amending Regulation (EU, Euratom) No 966/2012 on the financial rules applicable to the general budget of the Union

 773. #692835

  i gcás inarb infheidhme, aon bhearta speisialta is gá chun go n-áiritheofar rúndacht na faisnéise arna tarchur, lena n-áirítear bearta chun fianaise a chosaint le go gcosnófar an t-imscrúdú nó na himeachtaí breithiúnacha náisiúnta.

  where applicable, any special measures necessary to ensure the confidentiality of the information transmitted, including measures for the safeguarding of evidence to protect the investigation or the national judicial proceedings.

  Regulation (EU, Euratom) 2015/1929 of the European Parliament and of the Council of 28 October 2015 amending Regulation (EU, Euratom) No 966/2012 on the financial rules applicable to the general budget of the Union

 774. #693016

  Arna iarraidh sin do Pharlaimint na hEorpa nó don Chomhairle, déanfaidh na hinstitiúidí agus na comhlachtaí dá dtagraítear i mír 1 tuarascáil ar na bearta a glacadh i bhfianaise na mbarúlacha agus na dtráchtaí sin agus, go háirithe, ar na treoracha a thug siad do na ranna sin dá gcuid atá freagrach as an mbuiséad a chur chun feidhme.

  At the request of the European Parliament or the Council, the institutions and bodies referred to in paragraph 1 shall report on the measures taken in the light of those observations and comments, and, in particular, on the instructions they have given to any of their departments which are responsible for the implementation of the budget.

  Regulation (EU, Euratom) 2015/1929 of the European Parliament and of the Council of 28 October 2015 amending Regulation (EU, Euratom) No 966/2012 on the financial rules applicable to the general budget of the Union

 775. #693685

  na rialacha agus na bearta inmheánacha a ghlac sé ar bhonn Chinneadh 2005/681/CGB a athbhreithniú ionas gur féidir leis an mBord Bainistíochta arna bhunú de bhun Airteagal 8 den Rialachán seo cinneadh a dhéanamh de bhun Airteagal 41 de.

  review the internal rules and measures which it has adopted on the basis of Decision 2005/681/JHA so as to allow the Management Board as established pursuant to Article 8 of this Regulation to take a decision pursuant to Article 41 thereof.

  Regulation (EU) 2015/2219 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2015 on the European Union Agency for Law Enforcement Training (CEPOL) and replacing and repealing Council Decision 2005/681/JHA

 776. #693706

  Beidh na rialacha agus bearta inmheánacha arna nglacadh ag an mBord Rialúcháin ar bhonn Chinneadh 2005/681/CGB fós i bhfeidhm tar éis an 1 Iúil 2016, mura rud é go gcinnfidh an Bord Bainistíochta a mhalairt agus an Rialachán seo á chur i bhfeidhm.

  Internal rules and measures adopted by the Governing Board on the basis of Decision 2005/681/JHA shall remain in force after 1 July 2016, unless otherwise decided by the Management Board in the application of this Regulation.

  Regulation (EU) 2015/2219 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2015 on the European Union Agency for Law Enforcement Training (CEPOL) and replacing and repealing Council Decision 2005/681/JHA

 777. #694344

  Ba cheart an chumhacht a thabhairt don Choimisiún chun caighdeáin theicniúla cur chun feidhme arna bhforbairt ag ÚEUM trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme de bhun Airteagal 291 CFAE agus i gcomhréir le hAirteagal 15 de Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 maidir le formáid agus minicíocht na dtuarascálacha, formáid an iarratais ar chlárú nó ar shíneadh chláru seirbhísí stóir trádála, chomh maith leis na nósanna imeachta agus formáidí chun faisnéis faoi smachtbhannaí agus bearta eile a mhalartú le hÚEUM.

  The Commission should be empowered to adopt implementing technical standards developed by ESMA by means of implementing acts pursuant to Article 291 TFEU and in accordance with Article 15 of Regulation (EU) No 1095/2010 with regard to the format and frequency of the reports, the format of the application for registration or extension of the registration of a trade repository, as well as the procedures and forms for exchange of information on sanctions and other measures with ESMA.

  Regulation (EU) 2015/2365 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2015 on transparency of securities financing transactions and of reuse and amending Regulation (EU) No 648/2012 (Text with EEA relevance)

 778. #694738

  Beidh smachtbhannaí agus bearta eile arna mbunú i gcomhréir le Treoir 2009/65/CE agus Treoir 2011/61/AE infheidhme maidir le sáruithe ar Airteagal 13 agus ar Airteagal 14 den Rialachán seo.

  Sanctions and other measures established in accordance with Directives 2009/65/EC and 2011/61/EU shall be applicable to infringements of Articles 13 and 14 of this Regulation.

  Regulation (EU) 2015/2365 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2015 on transparency of securities financing transactions and of reuse and amending Regulation (EU) No 648/2012 (Text with EEA relevance)

 779. #697518

  I gcás ina sainaithneofar go bhfuil easnaimh thromchúiseacha ann maidir le rialú ag teorainneacha seachtracha a chur i gcrích i dtuarascáil mheastóireachta arna tarraingt suas de bhun Rialachán (AE) Uimh. 1053/2013 ón gComhairle [9] agus d’fhonn a áirithiú go gcomhlíonfar na moltaí a ghlactar de bhun an Rialachán sin, ba cheart cumhachtaí cur chun feidhme a thabhairt don Choimisiún chun moladh a thabhairt go ndéanfaidh an Ballstát a ndearnadh an mheastóireacht ina leith bearta sonracha amhail foirne Eorpacha gardaí teorann a imlonnú, pleananna straitéiseacha a thíolacadh nó, mar rogha dheiridh agus tromchúis an cháis á cur san áireamh, pointe sonrach trasnaithe teorann a dhúnadh.

  Where serious deficiencies in the carrying out of external border control are identified in an evaluation report drawn up pursuant to Council Regulation (EU) No 1053/2013 [9] and with a view to ensuring compliance with the recommendations adopted pursuant to that Regulation, implementing powers should be conferred on the Commission to recommend that the evaluated Member State take specific measures, such as deploying European border guard teams, submitting strategic plans or, as a last resort and taking into account the seriousness of the situation, closing a specific border crossing-point.

  Regulation (EU) 2016/399 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on a Union Code on the rules governing the movement of persons across borders (Schengen Borders Code)

 780. #697524

  Sula nglacfar aon mholadh maidir le rialuithe ag teorainneacha inmheánacha áirithe a athbhunú ar bhonn sealadach, ba cheart an fhéidearthacht dul i muinín bearta atá dírithe ar aghaidh a thabhairt ar an gcás is bunús leis an bhfadhb a fhiosrú ina iomláine, go tráthúil, lena n-áirítear cúnamh ó chomhlachtaí, oifigí nó gníomhaireachtaí de chuid an Aontais amhail an Ghníomhaireacht nó an Oifig Eorpach Póilíní (“Europol”), arna bhunú le Cinneadh 2009/371/CGB ón gComhairle [11] agus bearta teicniúla nó bearta tacaíochta airgeadais ar leibhéal náisiúnta, ar leibhéal an Aontais nó an dá rud.

  Before any recommendation on the temporary reintroduction of border control at certain internal borders is adopted, the possibility of resorting to measures aiming to address the underlying situation, including assistance by Union bodies, offices or agencies, such as the Agency or the European Police Office (‘Europol’), established by Council Decision 2009/371/JHA [11], and technical or financial support measures at national level, Union level, or both, should be fully explored in a timely manner.

  Regulation (EU) 2016/399 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on a Union Code on the rules governing the movement of persons across borders (Schengen Borders Code)

 781. #697831

  I gcás ina n-aithneofar easnaimh thromchúiseacha chun rialú ar theorainneacha seachtracha a chur i gcrích i dtuarascáil mheastóireachta arna tarraingt suas i gcomhréir le hAirteagal 14 de Rialachán (AE) Uimh. 1053/2013, agus d’fhonn go gcomhlíonfar na moltaí dá dtagraítear in Airteagal 15 den Rialachán sin, féadfaidh an Coimisiún a mholadh, trí bhíthin gníomh cur chun feidhme, go ndéanfaidh Ballstát a ndearnadh meastóireacht air, bearta sonracha áirithe a ghlacadh, lena n-áirítear ceann amháin nó an dá cheann de na bearta seo a leanas:

  Where serious deficiencies in the carrying out of external border control are identified in an evaluation report drawn up pursuant to Article 14 of Regulation (EU) No 1053/2013, and with a view to ensuring compliance with the recommendations referred to in Article 15 of that Regulation, the Commission may recommend, by means of an implementing act, that the evaluated Member State take certain specific measures, which may include one or both of the following:

  Regulation (EU) 2016/399 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on a Union Code on the rules governing the movement of persons across borders (Schengen Borders Code)

 782. #698840

  Ba cheart don Choimisiún a chinneadh, trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme agus, ag féachaint do chineál speisialta na ngníomhartha sin, ag gníomhú dó gan Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 a chur i bhfeidhm, a chinneadh an bhfuil údar leis na bearta arna nglacadh ag Ballstáit i dtaca le fochórais nó comhpháirteanna sábháilteachta neamhchomhlíontacha.

  The Commission should, by means of implementing acts and, given their special nature, acting without the application of Regulation (EU) No 182/2011, determine whether measures taken by Member States in respect of non-compliant subsystems or safety components are justified or not.

  Regulation (EU) 2016/424 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on cableway installations and repealing Directive 2000/9/EC (Text with EEA relevance)

 783. #699136

  I gcás ina ndéanfar an fógra a shrianadh, a chur ar fionraí nó a tharraingt siar, nó i gcás ina scoirfidh an comhlacht dá dtugtar fógra dá ghníomhaíochtaí, déanfaidh an Ballstát a thugann fógra bearta iomchuí chun a áirithiú go ndéanfaidh comhlacht eile dá dtugtar fógra comhaid an chomhlachta chéadluaite a phróiseáil nó go gcoinneofar ar fáil iad do na húdaráis atá freagrach as fógra a thabhairt agus do na húdaráis atá freagrach as faireachas margaidh, arna iarraidh sin dóibh.

  In the event of restriction, suspension or withdrawal of notification, or where the notified body has ceased its activity, the notifying Member State shall take appropriate steps to ensure that the files of that body are either processed by another notified body or kept available for the responsible notifying and market surveillance authorities at their request.

  Regulation (EU) 2016/424 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on cableway installations and repealing Directive 2000/9/EC (Text with EEA relevance)

 784. #700739

  I gcás ina ndéanann na Ballstáit, i gcomhréir le Treoir 2009/73/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [12] agus obair caighdeánaithe leanúnach CEN maidir le sonraíochtaí cáilíochta gáis, bearta nithiúla ar mhaithe le húsáid níos leithne bithgháis trí ghás den sórt sin a chur sa líonra dáileacháin gáis nó trí ghás den sórt sin a dháileadh trí chórais aonair, ba cheart dóibh a áirithiú go ndéanfaidís a gcumarsáid maidir leis na cineálacha gáis a thabhairt cothrom le dáta ar bhealach tráthúil i gcás nach bhfanann cáilíocht an gháis arna sholáthar laistigh den raon cáilíochta a cuireadh in iúl roimhe.

  When, in accordance with Directive 2009/73/EC of the European Parliament and of the Council [12] and the ongoing standardisation work of CEN on gas quality specifications, Member States take concrete measures for a wider use of biogas by injecting such gas into the gas distribution network or by distributing such gas through isolated systems, they should ensure that they update in a timely manner their communication of the types of gas in the event that the quality of the supplied gas does not remain within the already communicated quality range.

  Regulation (EU) 2016/426 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on appliances burning gaseous fuels and repealing Directive 2009/142/EC (Text with EEA relevance)

 785. #701685

  Leis na bearta dá bhforáiltear sa Rialachán seo ba cheart bithéagsúlacht a chur san áireamh freisin agus ar an gcaoi sin ba cheart don Rialachán speicis ainmhithe agus oibreáin ghalair a chumhdach, lena n-áirítear iad siúd a shainmhínítear mar speicis ainmhithe choimhthíoch ionracha, a imríonn ról i dtarchur galar arna gcumhdach sa Rialachán seo nó a ndéanann na galair sin difear dóibh.

  The measures provided for in this Regulation also take account of biodiversity and thus this Regulation should cover animal species and disease agents, including those defined as invasive animal species, which play a role in the transmission of, or are affected by, diseases covered by this Regulation.

  Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on transmissible animal diseases and amending and repealing certain acts in the area of animal health (‘Animal Health Law’) (Text with EEA relevance)

 786. #701751

  Ba cheart go mbeadh na bearta bithshlándála arna nglaccadh sách solúbtha, in oiriúint don chineál táirgeachta agus do speicis nó catagóirí na n-ainmhithe lena mbaineann agus cuirfear san áireamh na cúinsí áitiúla agus na forbairtí teicniúla.

  The biosecurity measures adopted should be sufficiently flexible, suit the type of production and the species or categories of animals involved and take account of the local circumstances and technical developments.

  Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on transmissible animal diseases and amending and repealing certain acts in the area of animal health (‘Animal Health Law’) (Text with EEA relevance)

 787. #702431

  gníomhaíochtaí a dhéanamh a bhaineann le bearta rialaithe galair i gcás ina mbeidh ráig galair ann, maidir leis na gníomhaíochtaí a liostaítear in Airteagal 61, pointí (a), (b), (e), (f) agus (i) d'Airteagal 65(1), Airteagal 70(1), Airteagal 79, Airteagal 80, agus Airteagal 81(1), agus (2) agus aon ghníomhartha cur chun feidhme agus tarmligthe arna nglacadh de bhun na nAirteagal sin;

  carrying out activities relating to disease control measures in the event of an outbreak of disease, as regards activities listed in Article 61, points (a), (b), (e), (f) and (i) of Article 65(1), Article 70(1), Articles 79 and 80, and Article 81(1) and (2), and any implementing and delegated acts adopted pursuant to those Articles;

  Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on transmissible animal diseases and amending and repealing certain acts in the area of animal health (‘Animal Health Law’) (Text with EEA relevance)

 788. #702841

  an t-imscrúdú arna chur i bhfeidhm ag an údarás inniúil dá bhforáiltear in Airteagal 54(1) agus bearta rialaithe galar dá bhforáiltear i bpointí (a) go (d) den mhír seo maidir le bunaíochtaí eile, gnólachtaí bia agus beatha nó bunaíochtaí seachtháirgí ainmhithe nó aon láthair eile;

  the application of the investigation by the competent authority provided for in Article 54(1) and disease control measures provided for in points (a) to (d) of this paragraph to other establishments, food and feed businesses, or animal by–products establishments, or to any other location;

  Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on transmissible animal diseases and amending and repealing certain acts in the area of animal health (‘Animal Health Law’) (Text with EEA relevance)

 789. #702998

  Féadfaidh na Ballstáit bearta rialaithe galar a dhéanamh sa bhreis ar na bearta dá bhforáiltear in Airteagal 55, Airteagal 61(1), Airteagal 62, Airteagal 65(1) agus (2) agus Airteagal 68(1) agus i ngníomhartha tarmligthe arna nglacadh de bhun Airteagal 63, Airteagal 67 agus Airteagal 68(2), ar an gcoinníoll go n-urramófar leis na bearta sin na rialacha a leagtar síos sa Rialachán seo agus go bhfuil siad riachtanach agus comhréireach le leathadh an ghalair liostaithe amhail dá dtagraítear i bpointe (a) d'Airteagal 9(1) a rialú, agus an méid seo a leanas á chur san áireamh:

  Member States may take disease control measures additional to those provided for in Article 55, Article 61(1), Article 62, Article 65(1) and (2) and Article 68(1) and in any delegated acts adopted pursuant to Article 63, Article 67 and Article 68(2), provided that such measures respect the rules laid down in this Regulation and are necessary and proportionate to control the spread of a listed disease as referred to in point (a) of Article 9(1), taking into account:

  Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on transmissible animal diseases and amending and repealing certain acts in the area of animal health (‘Animal Health Law’) (Text with EEA relevance)

 790. #703095

  Déanfaidh an Coimisiún athbhreithniú ar staid an ghalair agus ar na bearta rialaithe galar arna nglacadh ag an údarás inniúil i gcomhréir leis an gCaibidil seo agus féadfaidh sé, trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme, rialacha ar leith maidir le bearta rialaithe galar a leagan síos ar feadh tréimhse teoranta ama i leith galair liostaithe amhail dá dtagraítear i bpointe (b) nó i bpointe (c) d'Airteagal 9(1) in Airteagal 8(1)(b) agus (c), faoi choinníollacha atá iomchuí don staid eipidéimeolaíoch, sna cásanna seo a leanas:

  The Commission shall review the disease situation and the disease control measures taken by the competent authority in accordance with this Chapter and may, by means of implementing acts, lay down special rules for disease control measures for a limited period of time in respect of a listed disease as referred to in point (b) or point (c) of Article 9(1), under conditions appropriate to the epidemiological situation, where:

  Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on transmissible animal diseases and amending and repealing certain acts in the area of animal health (‘Animal Health Law’) (Text with EEA relevance)

 791. #703210

  coraintín, leithlisiú agus bearta bithshlándála eile agus na ceanglais dá bhforáiltear i bpointe (b) d'Airteagal 10(1) agus i rialacha arna nglacadh de bhun Airteagal 10(2) á gcur san áireamh acu;

  quarantine, isolation and other biosecurity measures taking into account the requirements provided for in point (b) of Article 10(1) and any rules adopted pursuant to Article 10(2);

  Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on transmissible animal diseases and amending and repealing certain acts in the area of animal health (‘Animal Health Law’) (Text with EEA relevance)

 792. #703543

  Glacfaidh siad na bearta uile is gá lena áirithiú go seachadfar ainmhithe talún ar coimeád arna n-aistriú go Ballstát eile go díreach go dtí a gceann scríbe deiridh sa Bhallstát eile sin mura gá go stadfaidh siad ag láthair scíthe ar chúiseanna a bhaineann le leas ainmhithe.

  Operators shall take all necessary measures to ensure that kept terrestrial animals moved to another Member State are consigned directly to their place of destination in that other Member State unless they need to stop at a place of resting for animal welfare reasons.

  Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on transmissible animal diseases and amending and repealing certain acts in the area of animal health (‘Animal Health Law’) (Text with EEA relevance)

 793. #703725

  Tabharfar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 264 maidir le bearta sonracha de mhaolú ar nó lena bhforlíontar an oibleagáid ar oibreoirí a áirithiú go ngabhann deimhniú sláinte ainmhithe le hainmhithe amhail dá bhforáiltear in Airteagal 143 agus sna rialacha arna nglacadh de bhun Airteagal 144 maidir leis na cineálacha gluaiseachtaí seo a leanas i gcás ainmhithe talún ar coimeád:

  The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 264 concerning specific measures derogating from, or supplementing, the obligation of operators to ensure that animals are accompanied by an animal health certificate as provided for in Article 143 and in the rules adopted pursuant to Article 144, for the following types of movements of kept terrestrial animals:

  Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on transmissible animal diseases and amending and repealing certain acts in the area of animal health (‘Animal Health Law’) (Text with EEA relevance)

 794. #703866

  bearta rialaithe galar amhail dá bhforáiltear i bpointe (f)(ii) d'Airteagal 55(1),Airteagal 56, Airteagal 64 agus Airteagal 65, Airteagal 74(1) agus Airteagal 79 agus sna rialacha arna nglacadh de bhun Airteagal 55(2), Airteagal 67, Airteagal 71(3) agus 74(4), agus Airteagal 83(2), nó

  disease control measures as provided for in point (f)(ii) of Article 55(1), Articles 56, 64 and 65, Article 74(1) and Article 79, and the rules adopted pursuant to Article 55(2), Article 67, Articles 71(3) and 74(4), Article 83(2), or

  Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on transmissible animal diseases and amending and repealing certain acts in the area of animal health (‘Animal Health Law’) (Text with EEA relevance)

 795. #703949

  is ceadmhach iad a aistriú ó chrios srianta faoi réir bearta rialú galar i gcomhréir le hAirteagal 32(1), pointe (f)(ii) d'Airteagal 55(1), Airteagal 56, pointe (a) d'Airteagal 61(1), Airteagal 62(1), Airteagal 64, pointe (c) d'Airteagal 65(1), pointe (b) d'Airteagal 70(1) agus pointe (a) d'Airteagal 74(1) agus Airteagal 79 agus Airteagal 80 agus aon rialacha arna nglacadh de bhun Airteagal 55(2), Airteagal 63 agus Airteagal 67 agus Airteagal 71(3) agus Airteagail 71(3), 74(4) agus 83(2),

  are allowed to be moved from a restricted zone subject to disease control measures in accordance with Article 32(1), point (f)(ii) of Article 55(1), Article 56, point (a) of Article 61(1), Article 62(1), Article 64, point (c) of Article 65(1), point (b) of Article 70(1), point (a) of Article 74(1) and Articles 79 and 80 and any rules adopted pursuant to Article 55(2), Articles 63 and 67 and Articles 71(3), 74(4) and 83(2),

  Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on transmissible animal diseases and amending and repealing certain acts in the area of animal health (‘Animal Health Law’) (Text with EEA relevance)

 796. #704198

  aon cheann de na bearta rialaithe galar dá bhforáiltear i bpointe (c) d'Airteagal 32(1) agus in Airteagal 55(1), in Airteagail 56, 61, 62, 64, 65 agus 70, agus Airteagal 74(1) agus (2) agus in Airteagail, 79, 80 agus 81 agus 82 agus sna rialacha arna nglacadh de bhun Airteagal 55(2), Airteagal 63 agus Airteagal 67, Airteagal 70(3) agus Airteagal 71(3) agus Airteagal 74(4) agus in Airteagal 83(2);

  any of the disease control measures provided for in point (c) of Article 32(1) and Article 55(1), Articles 56, 61, 62, 64, 65 and 70, Articles 74(1) and (2) and Articles 79, 80, 81 and 82 and in the rules adopted pursuant to Article 55(2), Articles 63 and 67, Articles 70(3), 71(3) and 74(4), and Article 83(2);

  Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on transmissible animal diseases and amending and repealing certain acts in the area of animal health (‘Animal Health Law’) (Text with EEA relevance)

 797. #704315

  bearta rialú galar amhail dá bhforáiltear in Airteagal 55(1), in Airteagal 56, in Airteagal 61(1), in Airteagal 62 agus in Airteagal 64, agus in Airteagal 65(1), in Airteagal 74(1), agus in Airteagail 79 agus 80 nó sna rialacha arna nglacadh de bhun Airteagal 55(2), Airteagal 63, Airteagal 67 agus Airteagal 68, agus Airteagal 71(3), Airteagal 74(4) agus Airteagal 83(2);

  disease control measures as provided for in Article 55(1), Article 56, Article 61(1), Articles 62 and 64, and Article 65(1), Article 74(1), and Articles 79 and 80 or the rules adopted pursuant to Article 55(2), Articles 63, 67 and 68, and Articles 71(3), 74(4) and 83(2);

  Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on transmissible animal diseases and amending and repealing certain acts in the area of animal health (‘Animal Health Law’) (Text with EEA relevance)

 798. #704317

  rialacha ar leith maidir le deimhniú sláinte ainmhithe amhail dá bhforáiltear in Airteagal 208 agus in Airteagal 209 i gcás ina n-áirithítear leis na bearta sonracha maolaithe riosca arna nglacadh ag an údarás inniúil an méid seo a leanas:

  special rules for animal health certification as provided for in Articles 208 and 209 where specific risk-mitigation measures are taken by the competent authority to ensure:

  Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on transmissible animal diseases and amending and repealing certain acts in the area of animal health (‘Animal Health Law’) (Text with EEA relevance)

 799. #704420

  is ceadmhach iad a aistriú ó chrios srianta faoi réir bearta rialaithe galar i gcomhréir le pointe (c) d'Airteagal 32(1), pointe (c) d'Airteagal 55(1), Airteagal 56, pointe (a) d'Airteagal 61(1), Airteagail 62(1), agus 63(1), pointe (c) d'Airteagail 65(1), pointe (b) d'Airteagal 70(1) agus pointe (a) d'Airteagal 74(1) Airteagail 79 agus le rialacha arna nglacadh de bhun Airteagal 55(2), Airteagail 63 agus 67, agus Airteagail 71(3), 74(4), agus 83(2); agus

  are allowed to leave a restricted zone subject to disease control measures in accordance with point (c) of Article 32(1), point (c) of Article 55(1), Article 56, point (a) of Article 61(1), Articles 62(1) and 63(1), point (c) of Article 65(1), point (b) of Article 70(1), point (a) of Article 74(1) and Article 79 and the rules adopted pursuant to Article 55(2), Articles 63 and 67 and Articles 71(3), 74(4) and 83(2); and

  Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on transmissible animal diseases and amending and repealing certain acts in the area of animal health (‘Animal Health Law’) (Text with EEA relevance)

 800. #704696

  comhlíonfaidh siad na bearta ábhartha coisctheacha agus na bearta ábhartha maolaithe riosca arna nglacadh de bhun phointe (b) d'Airteagal 252(1) maidir leis na galair liostaithe amhail dá dtagraítear i bpointe (d) d'Airteagal 9(1);

  they fulfil the relevant prevention and risk-mitigation measures adopted pursuant to point (b) of Article 252(1) in relation to listed diseases as referred to in point (d) of Article 9(1);

  Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on transmissible animal diseases and amending and repealing certain acts in the area of animal health (‘Animal Health Law’) (Text with EEA relevance)

 801. #704703

  comhlíonfar leo na bearta ábhartha coisctheacha agus na bearta ábhartha maolaithe riosca arna nglacadh de bhun phointe (b) d'Airteagal 252(1) maidir le galair liostaithe amhail dá dtagraítear i bpointe (d) d'Airteagal 9(1);

  they comply with the relevant prevention and risk-mitigation measures adopted pursuant to point (b) of Article 252(1) in relation to listed diseases as referred to in point (d) of Article 9(1);

  Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on transmissible animal diseases and amending and repealing certain acts in the area of animal health (‘Animal Health Law’) (Text with EEA relevance)

 802. #704711

  comhlíonfar leo na bearta ábhartha coisctheacha agus na bearta ábhartha maolaithe riosca arna nglacadh de bhun phointe (b) d'Airteagal 252(1) maidir le galair liostaithe amhail dá dtagraítear i bpointe (d) d'Airteagal 9(1);

  they comply with the relevant prevention and risk-mitigation measures adopted pursuant to point (b) of Article 252(1) in respect of listed diseases as referred to in point (d) of Article 9(1);

  Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on transmissible animal diseases and amending and repealing certain acts in the area of animal health (‘Animal Health Law’) (Text with EEA relevance)

 803. #704740

  Na bearta speicis-oiriúnaithe maidir le cosc agus le laghdú riosca atá údaraithe le gníomh tarmligthe arna ghlacadh de bhun phointe (b) de mhír 1 den Airteagal seo, is ar fhaisnéis eolaíoch atá leordhóthanach, iontaofa agus bailíochtaithe a bheidh siad bunaithe agus cuirfear i bhfeidhm iad i gcomhréir leis na rioscaí don tsláinte phoiblí nó do shláinte ainmhithe a bhaineann le gluaiseachtaí neamhthráchtála peataí, ar dóigh go mbuailfeadh na galair liostaithe amhail dá dtagraítear i bpointe (d) d'Airteagal 9(1).

  The species–specific prevention and risk-mitigation measures authorised by a delegated act adopted pursuant to point (b) of paragraph 1 of this Article shall be based on adequate, reliable and validated scientific information and applied proportionately to the risk to public or animal health associated with non–commercial movements of pet animals likely to be affected by listed diseases as referred to in point (d) of Article 9(1).

  Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on transmissible animal diseases and amending and repealing certain acts in the area of animal health (‘Animal Health Law’) (Text with EEA relevance)

 804. #704812

  I gcás ráige nó i gcás guaise amhail dá dtagraítear in Airteagal 246(1) agus i gcás bearta éigeandála arna nglacadh ag údaráis inniúla na mBallstát i gcomhréir le hAirteagal 257(1) agus le hAirteagal 257(1), agus Airteagal 258(1) agus, athbhreithneoidh an Coimisiún an cás agus na bearta éigeandála a glacadh agus glacfaidh sé, trí bhíthin gnímh cur chun feidhme, ceann amháin nó níos mó de na bearta éigeandála dá bhforáiltear in Airteagal 257(1) maidir leis na hainmhithe agus na táirgí i dtrácht agus na modhanna iompair agus maidir le hábhar eile is féidir a tháinig i dteagmháil leis na hainmhithe sin nó leis na táirgí sin in aon cheann de na cásanna seo a leanas:

  In the event of an outbreak or the occurrence of a hazard as referred to in Article 257(1), and of emergency measures taken by the competent authorities of the Member States in accordance with Article 257(1) and Article 258(1), (2) and (3), the Commission shall review the situation and the emergency measures taken, and shall adopt, by means of an implementing act, one or more of the emergency measures provided for in Article 257(1) concerning the animals and products in question and means of transport and other material that may have come into contact with those animals or products, in any of the following cases:

  Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on transmissible animal diseases and amending and repealing certain acts in the area of animal health (‘Animal Health Law’) (Text with EEA relevance)

 805. #704815

  go measann an Coimisiún gur gá na bearta arna nglacadh ag údaráis inniúla na mBallstát de bhun Airteagal 257(1) agus Airteagal 258(1), (2) agus (3) a fhormheas nó a ionadú d'fhonn cur isteach gan údar maith ar ghluaiseacht ainmhithe agus táirgí a sheachaint.

  where the Commission considers it necessary to approve or replace the measures taken by the competent authorities of the Member States pursuant to Article 257(1) and Article 258(1), (2) and (3) in order to avoid unjustified disruptions in the movement of animals and products.

  Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on transmissible animal diseases and amending and repealing certain acts in the area of animal health (‘Animal Health Law’) (Text with EEA relevance)

 806. #704825

  an Coimisiún agus na Ballstáit eile a chur ar an eolas láithreach faoi na rioscaí a bhaineann leis na hainmhithe agus na táirgí i dtrácht agus ar thionscnamh na n-ainmhithe and na dtáirgí sin trí bhíthin TRACES agus gan mhoill faoi na bearta éigeandála arna ndéanamh de bhun phointe (a).

  immediately inform the Commission and the other Member States of the risks associated with the animals and products in question and of the origin of those animals and products by means of Traces, and without delay of the emergency measures taken pursuant to point (a).

  Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on transmissible animal diseases and amending and repealing certain acts in the area of animal health (‘Animal Health Law’) (Text with EEA relevance)

 807. #704837

  Athbhreithneoidh an Coimisiún an cás agus na bearta éigeandála arna nglacadh ag an mBallstát lena mbaineann i gcomhréir le mír 1 den Airteagal seo agus déanfaidh sé, más gá, ceann amháin nó níos mó de na bearta éigeandála dá bhforáiltear in Airteagal 261 a ghlacadh trí ghníomh cur chun feidhme.

  The Commission shall review the situation and the emergency measures taken by the Member State concerned in accordance with paragraph 1 of this Article and shall, where necessary, adopt by means of an implementing act one or more of the emergency measures provided for in Article 261.

  Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on transmissible animal diseases and amending and repealing certain acts in the area of animal health (‘Animal Health Law’) (Text with EEA relevance)

 808. #705757

  Chun coinníollacha aonfhoirmeacha a áirithiú maidir le cur chun feidhme an Rialacháin seo, ba cheart cumhachtaí cur chun feidhme a thabhairt don Choimisiún lena gcuirtear ar a chumas na socruithe fabhracha arna mbunú leis an Rialachán seo a chur ar fionraí go sealadach agus bearta ceartaitheacha a thabhairt isteach nuair atá tionchar ag an Rialachán seo ar mhargadh an Aontais.

  In order to ensure uniform conditions for the implementation of this Regulation, implementing powers should be conferred on the Commission enabling it to temporarily suspend the preferential arrangements established by this Regulation and to introduce corrective measures in cases where the Union market is affected by this Regulation.

  Regulation (EU) 2016/580 of the European Parliament and of the Council of 13 April 2016 on the introduction of emergency autonomous trade measures for the Republic of Tunisia

 809. #705759

  Tá na bearta trádála uathrialacha éigeandála arna mbunú leis an Rialachán seo ceaptha maolú a dhéanamh ar dheacracht na staide eacnamaíche ina bhfuil an Túinéis faoi láthair de bharr na n-ionsaithe sceimhlitheoireachta.

  The emergency autonomous trade measures established by this Regulation are intended to alleviate the difficult economic situation, which Tunisia is currently facing, due to the terrorist attacks.

  Regulation (EU) 2016/580 of the European Parliament and of the Council of 13 April 2016 on the introduction of emergency autonomous trade measures for the Republic of Tunisia

 810. #706227

  Arna iarraidh sin d'oibrí nó d'fhostóir, déanfaidh Comhaltaí EURES agus, i gcás inarb ábhartha, Comhpháirtithe EURES iarrataí ar fhaisnéis shonrach maidir leis na cearta a bhaineann le slándáil shóisialta, le bearta gníomhacha maidir leis an margadh saothair, le cánachas, le saincheisteanna a bhaineann le conarthaí oibre, le teidlíocht pinsin agus maidir le hárachas sláinte a chur faoi bhráid na n-údarás inniúil náisiúnta agus, i gcás inarb infheidhme, déanfaidh siad na hiarrataí sin a chur faoi bhráid comhlachtaí iomchuí eile ar an leibhéal náisiúnta a thugann tacaíocht d'oibrithe a gcearta a fheidhmiú i gcomhthéacs na saoirse gluaiseachta, lena n-áirítear na comhlachtaí sin dá dtagraítear in Airteagal 4 de Threoir 2014/54/AE.

  Upon the request of a worker or of an employer, the EURES Members and, where relevant, the EURES Partners shall refer requests for specific information on the rights relating to social security, active labour market measures, taxation, issues relating to work contracts, pension entitlement and health insurance to the national competent authorities and, if applicable, other appropriate bodies at national level supporting workers exercising their rights in the framework of the freedom of movement, including those referred to in Article 4 of Directive 2014/54/EU.

  Regulation (EU) 2016/589 of the European Parliament and of the Council of 13 April 2016 on a European network of employment services (EURES), workers' access to mobility services and the further integration of labour markets, and amending Regulations (EU) No 492/2011 and (EU) No 1296/2013 (Text with EEA relevance)

 811. #707072

  is gá an phróiseáil a dhéanamh chun conradh ar páirtí ann an t-ábhar sonraí a chomhlíonadh nó chun bearta a dhéanamh arna iarraidh sin ag an ábhar sonraí sula ndéanfaidh sé nó sí conradh;

  processing is necessary for the performance of a contract to which the data subject is party or in order to take steps at the request of the data subject prior to entering into a contract;

  Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (Text with EEA relevance)

 812. #707626

  gur gá an t-aistriú a dhéanamh chun conradh idir an t-ábhar sonraí agus an rialaitheoir a chomhlíonadh nó chun bearta réamhchonarthacha a chur chun feidhme arna iarraidh sin don ábhar sonraí;

  the transfer is necessary for the performance of a contract between the data subject and the controller or the implementation of pre-contractual measures taken at the data subject's request;

  Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (Text with EEA relevance)

 813. #710416

  na rialacha agus na bearta inmheánacha a ghlac sé ar bhonn Chinneadh 2009/371/CGB a athbhreithniú chun go ndéanfaidh an Bord Bainistíochta arna bhunú de bhun Airteagal 10 den Rialachán seo cinneadh de bhun Airteagal 76 den Rialachán seo.

  review the internal rules and measures which it has adopted on the basis of Decision 2009/371/JHA so as to allow the Management Board as established pursuant to Article 10 of this Regulation to take a decision pursuant to Article 76 of this Regulation.

  Regulation (EU) 2016/794 of the European Parliament and of the Council of 11 May 2016 on the European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol) and replacing and repealing Council Decisions 2009/371/JHA, 2009/934/JHA, 2009/935/JHA, 2009/936/JHA and 2009/968/JHA

 814. #710440

  Fanfaidh rialacha agus bearta inmheánacha arna nglacadh ag an mBord Bainistíochta ar bhonn Chinneadh 2009/371/CGB i bhfeidhm tar éis an 1 Bealtaine 2017, mura gcinnfidh an Bord Bainistíochta a mhalairt agus an Rialachán seo á chur i bhfeidhm.

  Internal rules and measures adopted by the Management Board on the basis of Decision 2009/371/JHA shall remain in force after 1 May 2017, unless otherwise decided by the Management Board in the application of this Regulation.

  Regulation (EU) 2016/794 of the European Parliament and of the Council of 11 May 2016 on the European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol) and replacing and repealing Council Decisions 2009/371/JHA, 2009/934/JHA, 2009/935/JHA, 2009/936/JHA and 2009/968/JHA

 815. #710947

  Déanfaidh an Ghníomhaireacht moltaí a dhíriú chuig an gCoimisiún, arna iarraidh sin don Choimisiún nó ar a tionscnamh féin, maidir le bearta eile i réimse na sábháilteachta, agus an taithí a fuarthas á cur san áireamh.

  The Agency shall address recommendations to the Commission, at the request of the Commission or on its own initiative, on other measures in the field of safety, taking into account the experience gained.

  Regulation (EU) 2016/796 of the European Parliament and of the Council of 11 May 2016 on the European Union Agency for Railways and repealing Regulation (EC) No 881/2004 (Text with EEA relevance)

 816. #711710

  Mar thoradh ar ghearáin ó chustaiméirí agus ar dhlíthíocht a bhaineann le tagarmharcanna a úsáid i roinnt Ballstát, is dealraitheach go nglacfaí bearta atá éagsúil óna chéile, arna spreagadh ag imní dhlisteanach maidir le cosaint tomhaltóirí, ar an leibhéal náisiúnta, agus d'fheadfadh ilroinnt ar an margadh inmheánach a bheith ann dá bharr i ngeall ar na coinníollacha éagsúla iomaíochta a bhaineann le leibhéil dhifriúla cosanta do thomhaltóirí.

  As a result of consumer complaints and litigation relating to the use of benchmarks in several Member States, it is likely that divergent measures, inspired by legitimate concerns of consumer protection, would be adopted at national level, which could result in fragmentation of the internal market due to the divergent conditions of competition attached to different levels of consumer protection.

  Regulation (EU) 2016/1011 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 on indices used as benchmarks in financial instruments and financial contracts or to measure the performance of investment funds and amending Directives 2008/48/EC and 2014/17/EU and Regulation (EU) No 596/2014 (Text with EEA relevance)

 817. #711874

  Ag féachaint do na prionsabail a leagtar amach sa Teachtaireacht ón gCoimisiúin an 8 Nollaig 2010 maidir le córais smachtbhannaí san earnáil seirbhísí airgeadais, agus gníomhartha dlíthiúla an Aontais arna nglacadh mar bhearta leantacha don Teachtaireacht sin a atreisiú, ba cheart do na Ballstáit, d'fhonn cur chuige comhchoiteann agus éifeacht dhíspreagthach a áirithiú, rialacha a leagan síos maidir le smachtbhannaí riaracháin agus bearta riaracháin eile, lena n-áirítear smachtbhannaí airgid, a bhfuil feidhm acu maidir le sáruithe ar fhorálacha an Rialacháin seo agus ba cheart dóibh a áirithiú go gcuirtear chun feidhme iad.

  Taking into consideration the principles set out in the Commission's Communication of 8 December 2010 on reinforcing sanctioning regimes in the financial services sector, and legal acts of the Union adopted as a follow-up to that Communication, Member States should, in order to ensure a common approach and deterrent effect, lay down rules on administrative sanctions and other administrative measures, including pecuniary sanctions, applicable to infringements of the provisions of this Regulation and should ensure that they are implemented.

  Regulation (EU) 2016/1011 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 on indices used as benchmarks in financial instruments and financial contracts or to measure the performance of investment funds and amending Directives 2008/48/EC and 2014/17/EU and Regulation (EU) No 596/2014 (Text with EEA relevance)

 818. #711876

  Ba cheart smachtbhannaí riaracháin agus bearta riaracháin eile arna gcur i bhfeidhm i gcásanna ar leith a chinneadh agus tosca á gcur san áireamh nuair, is iomchuí, amhail aisíoc aon tairbhe airgeadais shonraithe, tromchúise agus fad an tsáraithe, aon tosca géaraitheacha nó maolaitheacha, an gá atá le héifeacht dhíspreagthach a bheith ag smachtbhannaí riaracháin airgid agus, i gcás inarb iomchuí, ba cheart a áireamh iontu laghdú má théitear i gcomhar leis an údarás inniúil.

  Administrative sanctions and other administrative measures applied in specific cases should be determined taking into account, where appropriate, factors such as the repayment of any identified financial benefit, the gravity and duration of the infringement, any aggravating or mitigating factors, the need for administrative pecuniary sanctions to have a deterrent effect and, where appropriate, include a reduction in return for cooperation with the competent authority.

  Regulation (EU) 2016/1011 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 on indices used as benchmarks in financial instruments and financial contracts or to measure the performance of investment funds and amending Directives 2008/48/EC and 2014/17/EU and Regulation (EU) No 596/2014 (Text with EEA relevance)

 819. #712605

  I gcás inar roghnaigh Ballstáit, i gcomhréir le hAirteagal 42, smachtbhannaí coiriúla a leagan síos i leith sáruithe ar na forálacha dá dtagraítear san Airteagal sin, áiritheoidh siad go bhfuil bearta iomchuí i bhfeidhm ionas go mbeidh na cumhachtaí go léir is gá ag na húdaráis inniúla chun idirchaidreamh a dhéanamh le húdaráis bhreithiúnacha laistigh dá ndlínse chun faisnéis shonrach a fháil maidir le himscrúduithe nó imeachtaí coiriúla arna dtionscnamh i dtaca le sáruithe féideartha ar an Rialachán seo.

  Where Member States have chosen, in accordance with Article 42, to lay down criminal sanctions for infringements of the provisions referred to in that Article, they shall ensure that appropriate measures are in place so that competent authorities have all the necessary powers to liaise with judicial authorities within their jurisdiction to receive specific information relating to criminal investigations or proceedings commenced for possible infringements of this Regulation.

  Regulation (EU) 2016/1011 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 on indices used as benchmarks in financial instruments and financial contracts or to measure the performance of investment funds and amending Directives 2008/48/EC and 2014/17/EU and Regulation (EU) No 596/2014 (Text with EEA relevance)

 820. #713015

  Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóirí an Rialacháin seo, eadhon cur chuige comhchuibhithe a áirithiú maidir le trádáil ainmhithe pórúcháin agus táirgí geirmeacha díobh agus lena dtabhairt isteach san Aontas chomh maith leis na rialuithe oifigiúla is gá a chur i bhfeidhm ar chláir phóraithe arna gcur i gcrích ag cumainn phóir agus oibríochtaí pórúcháin, a ghnóthú go leordhóthanach ar an leibhéal náisiúnta, ach gur féidir, de bharr a éifeachta, a chastachta agus a nádúr trasteorann agus idirnáisiúnta, iad a ghnóthú níos fearr ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta amhail dá dtagraítear in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach.

  Since the objectives of this Regulation, namely to ensure a harmonised approach to trade in breeding animals and their germinal products and their entry into the Union, as well as to the official controls necessary to be performed on breeding programmes carried out by breed societies and breeding operations, cannot be sufficiently achieved by the Member States but can rather, by reason of its effect, complexity, transborder and international character, be better achieved at Union level, the Union may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as referred to in Article 5 of the Treaty on European Union.

  Regulation (EU) 2016/1012 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 on zootechnical and genealogical conditions for the breeding, trade in and entry into the Union of purebred breeding animals, hybrid breeding pigs and the germinal products thereof and amending Regulation (EU) No 652/2014, Council Directives 89/608/EEC and 90/425/EEC and repealing certain acts in the area of animal breeding (‘Animal Breeding Regulation’) (Text with EEA relevance)

 821. #713802

  Déanfaidh an Coimisiún faireachán ar an staid dá dtagraítear i mír 1 agus déanfaidh sé gníomhartha cur chun feidhme a ghlacadh lena leasaítear nó lena n-aisghairtear na bearta arna nglacadh, ag brath ar fhorbairt na staide.

  The Commission shall monitor the situation referred to in paragraph 1 and shall adopt implementing acts, amending or repealing the measures adopted, depending on the way in which the situation develops.

  Regulation (EU) 2016/1012 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 on zootechnical and genealogical conditions for the breeding, trade in and entry into the Union of purebred breeding animals, hybrid breeding pigs and the germinal products thereof and amending Regulation (EU) No 652/2014, Council Directives 89/608/EEC and 90/425/EEC and repealing certain acts in the area of animal breeding (‘Animal Breeding Regulation’) (Text with EEA relevance)

 822. #715637

  Féadfar dleachtanna frithdhumpála arna bhforchur de bhun an Rialacháin seo a leathnú chuig allmhairí den táirge comhchosúil ó thríú tíortha, a d'fhéadfadh a bheith modhnaithe beagán nó gan a bheith modhnaithe, nó d'fhéadfaí iad a ghearradh ar allmhairí den táirge comhchosúil atá modhnaithe beagán ón tír atá faoi réir beart, nó cuid de bhearta, i gcás ina bhfuil teacht timpeall ar na bearta atá i bhfeidhm ag tarlú.

  Anti-dumping duties imposed pursuant to this Regulation may be extended to imports from third countries of the like product, whether slightly modified or not, or to imports of the slightly modified like product from the country subject to measures, or parts thereof, when circumvention of the measures in force is taking place.

  Regulation (EU) 2016/1036 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 on protection against dumped imports from countries not members of the European Union

 823. #715638

  Féadfar dleachtanna frithdhumpála nach mó ná an dleacht frithdhumpála iarmharach arna forchur i gcomhréir le hAirteagal 9(5) a leathnú chuig allmhairí ó chomhlachtaí a fhaigheann tairbhe as dleachtanna aonair sna tíortha atá faoi réir beart nuair atá teacht timpeall ar na bearta atá i bhfeidhm ag tarlú.

  Anti-dumping duties not exceeding the residual anti-dumping duty imposed in accordance with Article 9(5) may be extended to imports from companies benefiting from individual duties in the countries subject to measures when circumvention of the measures in force is taking place.

  Regulation (EU) 2016/1036 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 on protection against dumped imports from countries not members of the European Union

 824. #715677

  Chun leasa an Aontais, féadfar bearta arna bhforchur de bhun an Rialacháin seo a chur ar fionraí ar feadh tréimhse naoi mí le cinneadh ón gCoimisiún i gcomhréir leis an nós imeachta comhairliúcháin dá dtagraítear in Airteagal 15(2).

  In the Union interest, measures imposed pursuant to this Regulation may be suspended by a decision of the Commission in accordance with the advisory procedure referred to in Article 15(2) for a period of nine months.

  Regulation (EU) 2016/1036 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 on protection against dumped imports from countries not members of the European Union

 825. #715761

  Ní fhéadfar bearta, arna gcinneadh ar bhonn na dumpála agus na díobhála a rinneadh, a chur i bhfeidhm i gcás inar féidir leis na húdaráis, ar bhonn na faisnéise ar fad a tíolacadh, a bhaint de thátal as nach chun leasa an Aontais atá sé na bearta sin a chur i bhfeidhm.

  Measures, as determined on the basis of the dumping and injury found, may not be applied where the authorities, on the basis of all the information submitted, can clearly conclude that it is not in the Union's interest to apply such measures.

  Regulation (EU) 2016/1036 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 on protection against dumped imports from countries not members of the European Union

 826. #716392

  Féadfar dleachtanna frithchúitimh arna bhforchur de bhun an Rialacháin seo a leathnú chuig allmhairí den táirge comhchosúil ó thríú tíortha, bíodh siad modhnaithe beagán nó gan a bheith modhnaithe, nó d'fhéadfaí iad a ghearradh ar allmhairí den táirge comhchosúil atá modhnaithe beagán ón tír atá faoi réir beart, nó cuid de bhearta, i gcás ina bhfuil teacht timpeall ar na bearta atá i bhfeidhm ag tarlú.

  Countervailing duties imposed pursuant to this Regulation may be extended to imports from third countries of the like product, whether slightly modified or not, or to imports of the slightly modified like product from the country subject to measures, or parts thereof, when circumvention of the measures in force is taking place.

  Regulation (EU) 2016/1037 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 on protection against subsidised imports from countries not members of the European Union

 827. #716393

  Féadfar dleachtanna frithchúitimh nach mó ná an dleacht frithchúitimh iarmharach arna forchur i gcomhréir le hAirteagal 15(2) a leathnú chuig allmhairí ó chomhlachtaí a bhaineann tairbhe as dleachtanna aonair sna tíortha atá faoi réir beart nuair atá teacht timpeall ar na bearta atá i bhfeidhm ag tarlú.

  Countervailing duties not exceeding the residual countervailing duty imposed in accordance with Article 15(2) may be extended to imports from companies benefiting from individual duties in the countries subject to measures when circumvention of the measures in force is taking place.

  Regulation (EU) 2016/1037 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 on protection against subsidised imports from countries not members of the European Union

 828. #716427

  Chun leasa an Aontais, féadfar bearta arna bhforchur de bhun an Rialacháin seo a chur ar fionraí ar feadh tréimhse 9 mí le cinneadh ón gCoimisiún i gcomhréir leis an nós imeachta comhairliúcháin dá dtagraítear in Airteagal 25(2).

  In the Union interest, measures imposed pursuant to this Regulation may be suspended by a decision of the Commission in accordance with the advisory procedure referred to in Article 25(2) for a period of nine months.

  Regulation (EU) 2016/1037 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 on protection against subsidised imports from countries not members of the European Union

 829. #716513

  Ní fhéadfar bearta, arna gcinneadh ar bhonn an fhóirdheontais a tugadh agus na díobhála a rinneadh, a chur i bhfeidhm i gcás inar féidir leis na húdaráis, ar bhonn na faisnéise ar fad a tíolacadh, a bhaint de thátal as nach chun leasa an Aontais atá sé na bearta sin a chur i bhfeidhm.

  Measures, as determined on t