Gaois

Treo cuardaigh

Modh cuardaigh

Scag na torthaí

Bailiúcháin

Foirmeacha na bhfocal

easpa

dídean

28 toradh in 2 dhoiciméad

 1. #664458

  Leis an gCiste, ba cheart go ndéanfaí maolú ar chásanna fíorbhochtaineachta ag a bhfuil an tionchar is mó maidir le heisiamh sóisialta, amhail easpa dídine, bochtaineacht leanaí agus díth bia.

  The Fund should alleviate the forms of extreme poverty with the greatest social exclusion impact, such as homelessness, child poverty and food deprivation.

  Rialachán (AE) Uimh. 223/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2014 maidir leis an gCiste um Chabhair Eorpach do na Daoine is Díothaí

 2. #1618225

  na príomhbhearta a sainaithníodh sa Phlean Forfheidhmithe maidir le Freagra an Stáit ar Easpa Dídine (Bealtaine 2014) de chuid an Rialtais agus sa phlean Gníomhaíochta chun aghaidh a thabhairt ar Easpa Dídine (Nollaig 2014);

  KEY MEASURES IDENTIFIED IN THE GOVERNMENT’S IMPLEMENTATION PLAN ON THE STATE’S RESPONSE TO HOMELESSNESS (MAY 2014) AND IN THE ACTION PLAN TO ADDRESS HOMELESSNESS (DECEMBER 2014);

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 3. #1618226

  —na príomhbhearta a sainaithníodh sa Phlean Forfheidhmithe maidir le Freagra an Stáit ar Easpa Dídine (Bealtaine 2014) de chuid an Rialtais agus sa phlean Gníomhaíochta chun aghaidh a thabhairt ar Easpa Dídine (Nollaig 2014);

  —KEY MEASURES IDENTIFIED IN THE GOVERNMENT’S IMPLEMENTATION PLAN ON THE STATE’S RESPONSE TO HOMELESSNESS (MAY 2014) AND IN THE ACTION PLAN TO ADDRESS HOMELESSNESS (DECEMBER 2014);

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 4. #1591582

  — roimh an méadú ar mhaoiniú le haghaidh seirbhísí easpa dídine go dtí €70 milliún, a fógraíodh i mBuiséad 2016, is rud a chinnteoidh go leanfar leis an dul chun cinn atáthar a dhéanamh i dtreo na sprice arb éard í deireadh a chur le heaspa dídine fhadtéarmach ainneonach agus leis an ngá le codladh amuigh faoi dheireadh 2016;

  — THE INCREASE IN FUNDING FOR HOMELESS SERVICES TO €70 MILLION, ANNOUNCED IN BUDGET 2016, WHICH WILL ENSURE CONTINUED PROGRESS TOWARDS THE ACHIEVEMENT OF THE END OF 2016 TARGET OF ENDING INVOLUNTARY LONG-TERM HOMELESSNESS AND THE NEED TO SLEEP ROUGH;

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 5. #1594172

  a) Coiste Speisialta a bhunú, dá ngairfear an Coiste um Thithíocht agus Easpa Dídine, chun na himpleachtaí a bhaineann le fadhb na tithíochta agus na heaspa dídine a athbhreithniú, agus moltaí maidir leis sin a dhéanamh;

  A) A SPECIAL COMMITTEE, WHICH SHALL BE CALLED THE COMMITTEE ON HOUSING & HOMELESSNESS, SHALL BE ESTABLISHED TO REVIEW THE IMPLICATIONS OF THE PROBLEMS OF HOUSING AND HOMELESSNESS, AND MAKE RECOMMENDATIONS THEREON;

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 6. #1617987

  An Comhchoiste um Chomhshaol agus Rialtas Áitiúil. Tuarascáil ar an Seimineár maidir le hEaspa Dídine. An Bhruiséil, 23 Bealtaine, 2005.

  JOINT COMMITTEE ON THE ENVIRONMENT AND LOCAL GOVERNMENT. REPORT ON HOMELESSNESS SEMINAR. BRUSSELS, 23 MAY, 2005.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 7. #1621658

  Tairiscint maidir le Tithíocht agus le hEaspa Dídine

  MOTION REGARDING HOUSING AND HOMELESSNESS.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 8. #1647134

  fáilte a chur roimh freagairt ilshraitheach an Rialtais ar shaincheist na heaspa dídine, go háirithe:

  WELCOMES THE MULTI-STRANDED GOVERNMENT RESPONSE TO THE HOMELESSNESS ISSUE, IN PARTICULAR THE:

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 9. #1647135

  fáilte a chur roimh freagairt ilshraitheach an Rialtais ar shaincheist na heaspa dídine,

  WELCOMES THE MULTI-STRANDED GOVERNMENT RESPONSE TO THE HOMELESSNESS ISSUE,

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 10. #1647859

  cur chuige an Rialtais go foriomlán chun déileáil le castacht na heaspa dídine, ina bhfuil gach phríomhghníomhaireacht Stáit lena mbaineann páirteach, lena n-áirítear an Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil; an Roinn Coimirce Sóisialaí; an Roinn Sláinte; an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige; Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte; Tusla (An Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach); Seirbhís Phríosúin na hÉireann; agus údaráis áitiúla;

  WHOLE-OF-GOVERNMENT APPROACH TO DEALING WITH THE COMPLEXITY OF HOMELESSNESS, INVOLVING ALL KEY STATE AGENCIES CONCERNED, INCLUDING THE DEPARTMENTS OF THE ENVIRONMENT, COMMUNITY AND LOCAL GOVERNMENT; SOCIAL PROTECTION; HEALTH; CHILDREN AND YOUTH AFFAIRS; THE HEALTH SERVICE EXECUTIVE; TUSLA (THE CHILD AND FAMILY AGENCY); THE IRISH PRISON SERVICE; AND LOCAL AUTHORITIES;

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 11. #1647860

  —cur chuige an Rialtais go foriomlán chun déileáil le castacht na heaspa dídine, ina bhfuil gach phríomhghníomhaireacht Stáit lena mbaineann páirteach,

  —WHOLE-OF-GOVERNMENT APPROACH TO DEALING WITH THE COMPLEXITY OF HOMELESSNESS, INVOLVING ALL KEY STATE AGENCIES CONCERNED,

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 12. #1591479

  — Ráitis maidir le Tithíocht agus Easpa Dídine, agus déanfar na himeachtaí orthu sin, mura mbeidh siad críochnaithe roimhe sin, a thabhairt chun críche tar éis 2 uair an chloig, agus beidh feidhm ag na socruithe seo a leanas:

  — STATEMENTS ON HOUSING AND HOMELESSNESS, THE PROCEEDINGS ON WHICH SHALL, IF NOT PREVIOUSLY CONCLUDED, BE BROUGHT TO A CONCLUSION AFTER 2 HOURS AND THE FOLLOWING ARRANGEMENTS SHALL APPLY:

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 13. #1594416

  a aithint, maidir leis an easpa dídine, gur réiteach ilghnéitheach atá de dhíth, agus sa chomhthéacs sincuireann sí fáilte roimh an gcur chuige uile-Rialtais atá ann chun déileáil le castacht an cháis, is cur chuige lena bhfuil baint ag gach gníomhaíocht thábhachtach ábhartha Stáit, lena n-áirítear an Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil; an Roinn Coimirce Sóisialaí, an Roinn Sláinte, an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige, Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte; Tusla (An Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach); Seirbhís Phríosúin na hÉireann; agus údaráis áitiúla;

  ACKNOWLEDGES THAT THE SOLUTION TO HOMELESSNESS IS MULTI-FACETED, AND IN THAT CONTEXT WELCOMES THE WHOLE-OF-GOVERNMENT APPROACH TO DEALING WITH THE COMPLEXITY OF THE SITUATION, INVOLVING ALL KEY STATE AGENCIES CONCERNED, INCLUDING THE DEPARTMENTS OF THE ENVIRONMENT, COMMUNITY AND LOCAL GOVERNMENT; SOCIAL PROTECTION; HEALTH; CHILDREN AND YOUTH AFFAIRS; THE HEALTH SERVICE EXECUTIVE; TUSLA (THE CHILD AND FAMILY AGENCY); THE IRISH PRISON SERVICE; AND LOCAL AUTHORITIES;

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 14. #1594434

  a aithint, maidir leis an easpa dídine, gur réiteach ilghnéitheach atá de dhíth, agus sa chomhthéacs sin cuireann sí fáilte roimh an gcur chuige uile-Rialtais atá ann chun déileáil le castacht an cháis, is cur chuige lena bhfuil baint ag gach gníomhaíocht thábhachtach ábhartha Stáit, lena n-áirítear an Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil; an Roinn Coimirce Sóisialaí;an Roinn Sláinte; an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige, Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte; Tusla (an Gníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach);Seirbhís Phríosúin na hÉireann; agus údaráis áitiúla, agus sa chomhthéacs sin:

  ACKNOWLEDGES, IN RESPECT OF HOMELESSNESS, THAT THE SOLUTION IS MULTI-FACETED, AND IN THAT CONTEXT WELCOMES THE WHOLE-OF-GOVERNMENT APPROACH TO DEALING WITH THE COMPLEXITY OF THE SITUATION, INVOLVING ALL KEY STATE AGENCIES CONCERNED, INCLUDING THE DEPARTMENTS OF THE ENVIRONMENT, COMMUNITY AND LOCAL GOVERNMENT; SOCIAL PROTECTION; HEALTH; CHILDREN AND YOUTH AFFAIRS; THE HEALTH SERVICE EXECUTIVE; TUSLA (THE CHILD AND FAMILY AGENCY); THE IRISH PRISON SERVICE; AND LOCAL AUTHORITIES, AND IN THAT CONTEXT:

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 15. #1601393

  An Coiste um Thithíocht agus Easpa Dídine

  COMMITTEE ON HOUSING AND HOMELESS

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 16. #1601394

  An Coiste um Thithíocht agus Easpa Dídine.

  COMMITTEE ON HOUSING AND HOMELESSNESS.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 17. #1614180

  Bille na dTithe (Easpa Dídine a Chosc), 2014 An Dara Céim

  HOUSING (HOMELESS PREVENTION) BILL 2014 SECOND STAGE

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 18. #1614242

  An Ghéarchéim Thithíochta agus Easpa Dídine

  HOUSING CRISIS AND HOMELESSNESS

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 19. #1615971

  an méadú de níos mó ná 20 faoin gcéad sa mhaoiniú a soláthraíodh le haghaidh seirbhísí easpa dídine in 2015, agus tiomantas an Rialtais níos mó maoinithe a chur ar fáil más gá sin;

  INCREASE OF OVER 20 PER CENT IN FUNDING PROVIDED FOR HOMELESS SERVICES IN 2015, AND THE COMMITMENT OF THE GOVERNMENT TO PROVIDE ADDITIONAL FUNDING, WHERE NECESSARY;

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 20. #1615972

  —an méadú de níos mó ná 20 faoin gcéad sa mhaoiniú a soláthraíodh le haghaidh seirbhísí easpa dídine in 2015, agus tiomantas an Rialtais níos mó maoinithe a chur ar fáil más gá sin;

  —INCREASE OF OVER 20 PER CENT IN FUNDING PROVIDED FOR HOMELESS SERVICES IN 2015, AND THE COMMITMENT OF THE GOVERNMENT TO PROVIDE ADDITIONAL FUNDING, WHERE NECESSARY;

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 21. #1616588

  Tuarascáil Eatramhach ón gCoiste um Thithíocht agus Easpa Dídine. Aibreán 2016

  INTERIM REPORT OF THE COMMITTEE ON HOUSING AND HOMELESSNESS. APRIL 2016

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 22. #1620235

  Cruinniú den Choiste um Thithíocht agus Easpa Dídine

  MEETING OF THE COMMITTEE ON HOUSING AND HOMELESSNESS

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 23. #1623032

  a thabhairt dá haire go bhfuil réimse beart á chur i ngníomh ag an Rialtas chun dul i ngleic leis an easpa dídine, lena n-áirítear cur chuige coisctheach a ghlacadh i ngach cás is féidir agus na tacaíochtaí is gá a chur ar bun chun maolú a dhéanamh ar na deacrachtaí a bhaineann le líon méadaitheach teaghlach gan dídean a ndéantar socruithe míchuí cóiríochta dóibh in óstáin thráchtála;

  NOTES THAT A RANGE OF MEASURES ARE BEING IMPLEMENTED BY GOVERNMENT TO ADDRESS HOMELESSNESS, INCLUDING FOCUSING ON PREVENTATIVE APPROACHES WHEREVER POSSIBLE AND MOBILISING THE NECESSARY SUPPORTS TO MITIGATE THE ISSUES ASSOCIATED WITH AN INCREASING VOLUME OF HOMELESS FAMILIES ACCOMMODATED IN INAPPROPRIATE COMMERCIAL HOTEL ARRANGEMENTS;

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 24. #1623544

  Oifig an Aire Leanaí: Easpa Dídine Daoine Óga i gCathair Bhaile Átha Cliath a Thuiscint. Samhain, 2006.

  OFFICE OF THE MINISTER FOR CHILDREN: UNDERSTANDING YOUTH HOMELESSNESS IN DUBLIN CITY. NOVEMBER, 2006.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 25. #1628783

  maidir le Coiste Speisialta um Thithíocht agus Easpa Dídine a Bhunú.

  RE ESTABLISHMENT OF SPECIAL COMMITTEE ON HOUSING AND HOMELESSNESS.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 26. #1629845

  An Tuarascáil ón gCoiste um Thithíocht agus Easpa Dídine. Meitheamh 2016.

  REPORT OF THE COMMITTEE ON HOUSING AND HOMELESSNESS. JUNE, 2016.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 27. #1634707

  Ráitis maidir leis an gCruinniú den Chomhairle Eorpach Ráitis maidir leis an gCruinniú de Chomhairle na nAirí Talmhaíochta Ráitis maidir le Tithíocht agus Easpa Dídine Ráitis maidir leis an gComhairle Eorpach, An Bhruiséil, de bhun Bhuan-Ordú 111(2)(b)

  STATEMENTS ON EUROPEAN COUNCIL MEETINGSTATEMENTS ON THE COUNCIL OF AGRICULTURE MINISTERS MEETINGSTATEMENTS ON HOUSING AND HOMELESSNESSSTATEMENTS ON EUROPEAN COUNCIL, BRUSSELS, PURSUANT TO STANDING ORDER 111(2)(B)

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 28. #1593843

  Fuarthas Teachtaireacht Mholta ón Rialtas faoi Airteagal 17.2 den Bhunreacht a mhol go bhfuil sé fóirsteanach cibé muirir ar an bPríomh-Chiste nó a thoradh fáis, agus cibé íocaíochtaí as an gcéanna, a údarú agus cibé íocaíochtaí a údarú as airgead a sholáthróidh an tOireachtas is gá chun éifeacht a thabhairt d’aon Acht den seisiún seo d’fhonn cur chun feidhme an doiciméid dar teideal Éire a Atógáil - Plean Gníomhaíochta um Thithíocht agus Easpa Dídine a éascú, is doiciméad a d’fhoilsigh an Rialtas an 19 Iúil 2016, agus chun na críche sin agus chun críoch eile do leasú na nAchtanna um Pleanáil agus Forbairt, 2000 go 2015, na nAchtanna um Thionóntachtaí Cónaithe, 2004 go 2015 agus an Achta um Ghníomhaireacht Airgeadais do Thithe, 1981, do leasú an Achta Rialtais Áitiúil, 1998 i ndáil leis an gCiste Rialtais Áitiúil agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe comhghaolmhara.

  A MESSAGE OF RECOMMENDATION FROM THE GOVERNMENT UNDER ARTICLE 17.2 OF THE CONSTITUTION WAS RECEIVED WHICH RECOMMENDED THAT IT IS EXPEDIENT TO AUTHORISE SUCH CHARGES ON AND PAYMENTS OUT OF THE CENTRAL FUND OR THE GROWING PRODUCE THEREOF AND SUCH PAYMENTS OUT OF MONEYS PROVIDED BY THE OIREACHTAS AS ARE NECESSARY TO GIVE EFFECT TO ANY ACT OF THE PRESENT SESSION TO FACILITATE THE IMPLEMENTATION OF THE DOCUMENT ENTITLED REBUILDING IRELAND - ACTION PLAN FOR HOUSING AND HOMELESSNESS THAT WAS PUBLISHED BY THE GOVERNMENT ON 19 JULY 2016, AND FOR THAT AND OTHER PURPOSES TO AMEND THE PLANNING AND DEVELOPMENT ACTS 2000 TO 2015, THE RESIDENTIAL TENANCIES ACTS 2004 TO 2015 AND THE HOUSING FINANCE AGENCY ACT 1981, TO AMEND THE LOCAL GOVERNMENT ACT 1998 IN RELATION TO THE LOCAL GOVERNMENT FUND AND TO PROVIDE FOR CONNECTED MATTERS.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.