Gaois

Treo cuardaigh

Modh cuardaigh

Scag na torthaí

Bailiúcháin

Foirmeacha na bhfocal

foirceann

foirceannadh

fostaíocht

27 toradh in 14 doiciméad

 1. #1346815

  (a) gur tharla dífhostú (nó foirceannadh fostaíochta) roimh thosach feidhme an ailt seo,

  ( a ) a dismissal (or termination of employment) occurred before the commencement of this section,

  Uimhir 7 de 1979: AN tACHT UM ÍOCAÍOCHTAÍ IOMARCAÍOCHTA, 1979

 2. #145099

  Ní mór dó freisin é a thabhairt suas don phrintíseach nuair a bheidh seisean ag fágáil a fhostaíochta agus déanfaidh sé an dáta a foirceannadh an fhostaíocht a thaifeadadh air.

  He shall also surrender it to the apprentice when leaving his employment and shall enter on it the date of termination of employment.

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 3. #181240

  Ní mór dó freisin é a thabhairt suas don phríntíseach nuair a bheidh seisean ag fágáil a fhostaíochta agus déanfaidh sé an dáta a foirceannadh an fhostaíocht a thaifeadadh air.

  He shall also surrender it to the apprentice when leaving his employment and shall enter on it the date of termination of employment.

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 4. #1513636

  (i) a mbeidh a sheirbhís i bhfostaíocht iomchuí tar éis foirceannadh roimh dháta éifeachtach an deimhnithe, agus

  (i) whose service in relevant employment terminated prior to the effective date of the certificate, and

  Uimhir 25 de 1990: ACHT NA bPINSEAN, 1990

 5. #1263094

  (iii) ina nglacfaidh fostaí de chuid an réamh-úinéara, sula mbeidh a chonradh fostaíochta leis an réamh-úinéir foirceannta nó ar an gconradh sin a fhoirceannadh nó laistigh de cheithre sheachtain don chonradh sin a fhoirceannadh, le tairiscint ón úinéir nua ar fhostaíocht san áit fostaíochta chéanna agus ar théarmaí comhionann lena théarmaí láithreacha fostaíochta nó nach lú bhuntáiste ábhartha don fhostaí ná a théarmaí láithreacha fostaíochta,

  (iii) an employee of the previous owner accepts, before, on or within four weeks of the termination of his contract of employment with the previous owner, an offer by the new owner of employment in the same place of employment and on terms which are either the same as, or not materially less advantageous to the employee than, his existing terms of employment,

  Uimhir 20 de 1971: AN tACHT UM ÍOCAÍOCHTAÍ IOMARCAÍOCHTA, 1971

 6. #1263159

  (2) Maidir le briseadh nó foirceannadh fostaíochta a tharlóidh tráth nach luaithe ná 30 seachtain roimh thosach feidhme an ailt seo, beidh feidhm ag alt 24 den Phríomh Acht ionann is—

  (2) In respect of a dismissal or a termination of employment which occurs not earlier than 30 weeks before the commencement of this section, section 24 of the Principal Act shall apply as if—

  Uimhir 20 de 1971: AN tACHT UM ÍOCAÍOCHTAÍ IOMARCAÍOCHTA, 1971

 7. #1761390

  ·téarmaí fostaíochta (lena náirítear uaireanta oibre, saoire íoctha, teidlíochtaí saoire, cearta agus oibleagáidí maidir le ragobair, scrúduithe sláinte, foirceannadh conarthaí, briseadh as post agus iomarcaíochtaí)

  terms of employment (including working hours, paid leave, holiday entitlements, rights and obligations regarding overtime work, health checks, termination of contracts, dismissal and redundancies)

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le tairseach aonair dhigiteach a bhunú chun faisnéis, nósanna imeachta agus seirbhísí cúnaimh agus réitigh fadhbanna a sholáthar agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012

 8. #1761435

  ·téarmaí fostaíochta (lena náirítear uaireanta oibre, saoire íoctha, teidlíochtaí saoire, cearta agus oibleagáidí maidir le ragobair, scrúduithe sláinte, foirceannadh conarthaí, briseadh as post agus iomarcaíochtaí)

  terms of employment (including working hours, paid leave, holiday entitlements, rights and obligations regarding overtime work, health checks, termination of contracts, dismissals and redundancies)

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le tairseach aonair dhigiteach a bhunú chun faisnéis, nósanna imeachta agus seirbhísí cúnaimh agus réitigh fadhbanna a sholáthar agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012

 9. #1170692

  (i) i gcás ina mbeifear tar éis scaoileadh lena sheirbhísí mar a dúradh, beidh teideal aige chun cúitimh faoi alt 14 d'Acht 1958 (ach, i gcás duine lena mbaineann fo-alt (3) d'alt 17 d'Acht Mhór-Iarnród an Tuaiscirt, 1958, faoi réir na bhforálacha a bhaineann leis an Dara Sceideal a ghabhann le hAcht 1958 atá san fho-alt sin) a bheidh iníoctha ag an gCuideachta sa mhéid chéanna agus ar na coinníollacha céanna le duine lena mbaineann an t-alt sin, agus chun críocha an teidil sin measfar gur fostaíocht faoin mBord fostaíocht an duine faoin gCuideachta agus measfar nach briseadh ar fhostaíocht an duine faoin mBord an t-eatramh (más ann) idir an foirceannadh a dúradh agus tosach na fostaíochta faoin gCuideachta, agus

  (i) in case his services are dispensed with as aforesaid, he shall be entitled to compensation under section 14 of the Act of 1958 (subject, in the case of a person to whom subsection (3) of section 17 of the Great Northern Railway Act, 1958 , applies, to the provisions relating to the Second Schedule to the Act of 1958 contained in that subsection) payable by the Company to the same extent and on the same conditions as a person to whom that section applies, and for the purpose of such entitlement the employment of the person with the Company shall be deemed to be employment with the Board and the interval (if any) between such termination aforesaid and the commencement of the employment with the Company shall be deemed for such purpose not to be a break in the person's employment with the Board, and

  Uimhir 17 de 1963: AN tACHT IOMPAIR, 1963

 10. #1170710

  (c) measfar, chun críocha aon scéime den sórt sin, nach briseadh ar fhostaíocht an duine an t-eatramh (más ann) idir an foirceannadh sin a dúradh agus tosach na fostaíochta faoin gCuideachta, agus

  (c) the interval (if any) between such termination aforesaid and the commencement of the employment with the Company shall be deemed, for the purposes of any such scheme, not to be a break in the person's employment, and

  Uimhir 17 de 1963: AN tACHT IOMPAIR, 1963

 11. #1184577

  (g) mura rud é nach bhfuil an chuideachta á foirceannadh ach amháin chun í a athchóiriú nó chun í a chónascadh le cuideachta eile, na suimeanna go léir a bheidh dlite ón gcuideachta i leith damáistí agus costas nó dliteanais mar gheall ar dhamáistí agus costais, agus is iníoctha le duine ar fostú aici i ndáil le tionóisc a tharla roimh an dáta iomchuí agus i gcúrsa a fhostaíochta ag an gcuideachta, sa mhéid nach mbeidh an chuideachta slánaithe go héifeachtach ag árachóirí in aghaidh na ndamáistí agus na gcostas sin.

  ( g ) unless the company is being wound up voluntarily merely for the purposes of reconstruction or of amalgamation with another company, all amounts due from the company in respect of damages and costs or liability for damages and costs, payable to a person employed by it in connection with an accident occurring before the relevant date and in the course of his employment with the company, to the extent that the company is not effectively indemnified by insurers against such damages and costs.

  Uimhir 33 de 1963: ACHT NA gCUIDEACHTAÍ, 1963

 12. #1192620

  (2) Baineann an t-alt seo le haon íocaíocht (nach inmhuirir cáin ioncaim uirthi ar shlí eile) arna déanamh, cibé acu de bhun aon oibleagáide dlíthiúla é nó nach ea, go díreach nó go neamhdhíreach i gcomaoin nó de dheasca foirceannadh na hoifige nó na fostaíochta nó ar shlí eile maidir leis sin, nó i gcomaoin nó de dheasca aon athrú ar a fheidhmeanna nó ar shochair na hoifige nó na fostaíochta, lena n-áirítear aon íocaíocht mar iomalartú ar íocaíochtaí bliantúla nó tréimhsiúla (is cuma cáin a bheith, nó gan a bheith, inmhuirir orthu) a dhéanfaí ar shlí eile mar a dúradh.

  (2) This section applies to any payment (not otherwise chargeable to income tax) which is made, whether in pursuance of any legal obligation or not, either directly or indirectly in consideration or in consequence of, or otherwise in connection with, the termination of the holding of the office or employment or any change in its functions or emoluments including any payment in commutation of annual or periodical payments (whether chargeable to tax or not) which would otherwise have been made as aforesaid.

  Uimhir 15 de 1964: AN tACHT AIRGEADAIS, 1964

 13. #1222368

  (2) Baineann an t-alt seo le haon íocaíocht (nach inmhuirir cáin ioncaim uirthi ar shlí eile) arna déanamh, cibé acu de bhun aon oibleagáide dlíthiúla é nó nach ea, go díreach nó go neamhdhíreach i gcomaoin nó de dheasca, nó ar shlí eile i ndáil le, foirceannadh shealbhú na hoifige nó na fostaíochta nó i gcomaoin nó de dheasca, nó ar shlí eile i ndáil le, aon athrú ar fheidhmeanna nó ar dhíolaíochtaí na hoifige nó na fostaíochta, lena n-áirítear aon íocaíocht mar iomalartú ar íocaíochtaí bliantúla nó tréimhsiúla (is cuma cáin a bheith, nó gan a bheith, inmhuirir orthu) a dhéanfaí ar shlí eile mar a dúradh.

  (2) This section applies to any payment (not otherwise chargeable to income tax) which is made, whether in pursuance of any legal obligation or not, either directly or indirectly in consideration or in consequence of, or otherwise in connection with, the termination of the holding of the office or employment or any change in its functions or emoluments including any payment in commutation of annual or periodical payments (whether chargeable to tax or not) which would otherwise have been made as aforesaid.

  Uimhir 6 de 1967: AN tACHT CÁNACH IONCAIM, 1967

 14. #1222397

  (a) aon íocaíocht a rinneadh i ndáil le seilbh oifige nó fostaíochta a foirceannadh mar gheall ar bhás an tsealbhóra, nó a rinneadh de bharr díobháil a bhain do shealbhóir oifige nó fostaíochta nó de bharr míchumas a bheith air;

  ( a ) any payment made in connection with the termination of the holding of an office or employment by the death of the holder, or made on account of injury to or disability of the holder of an office or employment;

  Uimhir 6 de 1967: AN tACHT CÁNACH IONCAIM, 1967

 15. #1275410

  Faoi réir forálacha an Sceidil seo, beidh fostaí, le linn na tréimhse fógra, á íoc ag a fhostóir de réir téarmaí a chonartha fostaíochta agus beidh aige na cearta céanna chun saoire breoiteachta nó saoire le pá a bheadh aige dá mba nár tugadh fógra ag foirceannadh a chonartha fostaíochta.

  Subject to the provisions of this Schedule, an employee shall, during the period of notice, be paid by his employer in accordance with the terms of his contract of employment and shall have the same rights to sick pay or holidays with pay as he would have if notice of termination of his contract of employment had not been given.

  Uimhir 4 de 1973: AN tACHT UM FHÓGRA ÍOSTA AGUS TÉARMAÍ FOSTAÍOCHTA, 1973

 16. #1346744

  D'ainneoin alt 4 (1) den Phríomh-Acht, ní bhainfidh an tAcht sin, le héifeacht ón 6ú lá d'Aibreán, 1980, le duine a raibh, an dáta a foirceannadh a fhostaíocht, an aois slánaithe aige arb í an aois inphinsin í an dáta sin de réir bhrí an Achta Leasa Shóisialaigh, 1952.”.

  Notwithstanding section 4 (1) of the Principal Act, that Act shall, with effect from the 6th day of April, 1980, not apply to a person who on the date of termination of his employment had attained the age which on that date is the pensionable age within the meaning of the Social Welfare Act, 1952 .".

  Uimhir 7 de 1979: AN tACHT UM ÍOCAÍOCHTAÍ IOMARCAÍOCHTA, 1979

 17. #1377255

  (3) Chun críocha an Achta um Fhógra Íosta agus Téarmaí Fostaíochta, 1973 , measfar gur foirceannadh conradh fostaíochta fostaí lena mbaineann an t-alt seo ar an dáta a bheidh sonraithe san fhógra iomchuí faoi alt 22(1).

  (3) For the purposes of the Minimum Notice and Terms of Employment Act, 1973 , the contract of employment of an employee to whom this section applies shall be deemed to have been terminated on the date specified in the relevant notification under section 22 (1).

  Uimhir 2 de 1981: N tACHT UM CHOSAINT MHÁITHREACHAIS D'FHOSTAITHE, 1981

 18. #1513610

  (a) más rud é, ar dháta éifeachtach an deimhnithe, go mbeidh seirbhís an chomhalta i bhfostaíocht iomchuí tar éis foirceannadh agus nach mbeidh íocaíocht aistritheach curtha chun feidhme de réir alt 34 nó 35, sochar caomhnaithe is iníoctha i leith na sochar breise sin arna ríomh de réir Chuid III, agus

  ( a ) where, at the effective date of the certificate, the member's service in relevant employment has terminated and a transfer payment has not been applied in accordance with section 34 or 35, preserved benefit payable in respect of such additional benefits calculated in accordance with Part III, and

  Uimhir 25 de 1990: ACHT NA bPINSEAN, 1990

 19. #1513612

  (b) más rud é, ar dháta éifeachtach an deimhnithe, go bhfuil an comhalta i bhfostaíocht iomchuí, sochar caomhnaithe i leith na sochar breise sin arna ríomh de réir Chuid III, ionann is dá mbeadh seirbhís an chomhalta i bhfostaíocht iomchuí tar éis foirceannadh ar an dáta sin, ach gan aird a thabhairt ar aon fhoráil a cheanglaíonn go mbeadh tréimhse íosta de sheirbhís cháilitheach críochnaithe.

  ( b ) where, at the effective date of the certificate, the member is in relevant employment, preserved benefit in respect of such additional benefits calculated in accordance with Part III, as if the member's service in relevant employment had terminated on such date but disregarding any provision requiring the completion of a minimum period of qualifying service.

  Uimhir 25 de 1990: ACHT NA bPINSEAN, 1990

 20. #1513617

  (a) i gcás comhalta den scéim sin a mbeidh a sheirbhís i bhfostaíocht iomchuí tar éis foirceannadh tar éis thosach feidhme Chuid IV ach roimh dháta éifeachtach an deimhnithe, agus nach mbeidh íocaíocht aistritheach curtha i bhfeidhm ina leith de réir alt 34 nó 35, an ceann is mó acu seo a leanas—

  ( a ) in the case of a member of that scheme whose service in relevant employment terminated after the commencement of Part IV but prior to the effective date of the certificate and in respect of whom a transfer payment has not been applied in accordance with section 34 or 35 the greater of—

  Uimhir 25 de 1990: ACHT NA bPINSEAN, 1990

 21. #1513629

  arna ríomh ionann is dá mbeadh seirbhís an chomhalta i bhfostaíocht iomchuí tar éis foirceannadh ar dháta éifeachtach an deimhnithe ach gan aird a thabhairt ar aon fhoráil a cheanglaíonn go mbeidh tréimhse íosta de sheirbhís cháilitheach críochnaithe ná ar aon fhoráil eile a fhéadfaidh an comhalta lena mbaineann a chosc ar theideal chun sochair a fháil ar fhoirceannadh na fostaíochta sin.

  calculated as if the member's service in relevant employment had terminated on the effective date of the certificate but disregarding any provision requiring the completion of a minimum period of qualifying service or any other provision which may prevent the member concerned from acquiring an entitlement to benefit on termination of such employment.

  Uimhir 25 de 1990: ACHT NA bPINSEAN, 1990

 22. #1513658

  (II) na sochair is iníoctha faoi rialacha na scéime i leith seirbhíse ináirithe a chríochnaigh roimh thosach feidhme Chuid IV, arna ríomh ionann is dá mbeadh seirbhís an chomhalta i bhfostaíocht iomchuí tar éis foirceannadh ar dháta éifeachtach an deimhnithe ach gan aird a thabhairt ar aon fhoráil a fhéadfaidh an comhalta lena mbaineann a chosc ar theideal chun sochair a fháil ar fhoirceannadh na fostaíochta iomchuí,

  (II) the benefits payable under the rules of the scheme in respect of reckonable service completed prior to the commencement of Part IV calculated as if the member's service in relevant employment had terminated on the effective date of the certificate but disregarding any provision which may prevent the member concerned from acquiring an entitlement to benefit on termination of relevant employment,

  Uimhir 25 de 1990: ACHT NA bPINSEAN, 1990

 23. #1238311

  (c) gurb amhlaidh d'imthosca na hathnuachana nó an athfhruilithe go mbeadh sé, nuair a bheifí a chinneadh, chun críocha alt 7 (1) nó Sceideal 3, an raibh sé, aon tráth iardain, tar éis a bheith ar fostú go leanúnach ar feadh na tréimhse riachtanaí, nó cad é an tréimhse a raibh sé ar fostú go leanúnach ar a feadh, le meas, ar leithligh ón alt seo, nár bhriseadh ar leanúntas a thréimhse fostaíochta foirceannadh an réamhchonartha agus an athnuachan nó an t-athfruiliú.

  ( c ) the circumstances of the renewal or re-engagement are such that, in determining for the purposes of section 7 (1) or Schedule 3 whether at any subsequent time he has been continuously employed for the requisite period, or for what period he has been continuously employed, the continuity of his period of employment would, apart from this section, be treated as not having been broken by the termination of the previous contract and the renewal or re-engagement.

  Uimhir 21 de 1967: AN tACHT UM ÍOCAÍOCHTAÍ IOMARCAÍOCHTA, 1967

 24. #1238937

  I gcás ina mbeidh fógra tugtha ag fostóir d'fhostaí chun a chonradh fostaíochta a fhoirceannadh agus go bhfaighidh an fostaí bás sula n-éagfaidh an fógra sin, beidh feidhm ag Cuid II den Acht seo ionann is dá mbeadh an conradh foirceannta go cuí ag an bhfostóir le fógra a d'éag ar dháta an fhostaí d'fháil bháis.

  Where an employer has given notice to an employee to terminate his contract of employment and before that notice expires the employee dies, Part II of this Act shall apply as if the contract had been duly terminated by the employer by notice expiring on the date of the employee's death.

  Uimhir 21 de 1967: AN tACHT UM ÍOCAÍOCHTAÍ IOMARCAÍOCHTA, 1967

 25. #1721207

  téarmaí agus coinníollacha fostaíochta, lena n-áirítear d’oibrithe ar postú, mar a sonraítear i ndlíthe nó in ionstraim reachtúil (lena n-áirítear faisnéis maidir le huaireanta oibre, saoire íoctha, teidlíochtaí saoire, cearta agus oibleagáidí maidir le ragobair, scrúduithe sláinte, foirceannadh conarthaí, briseadh as post agus iomarcaíochtaí)

  terms and conditions of employment, including for posted workers, as stipulated by law or statutory instrument (including information on working hours, paid leave, holiday entitlements, rights and obligations regarding overtime work, health checks, termination of contracts, dismissal and redundancies)

  Rialachán (AE) 2018/1724 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 2 Deireadh Fómhair 2018 maidir le pointe rochtana aonair digiteach a bhunú chun rochtain ar fhaisnéis, nósanna imeachta agus seirbhísí cúnaimh agus réitigh fadhbanna a sholáthar agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012Téacs atá ábhartha maidir le LEE.

 26. #1721267

  téarmaí fostaíochta a sonraítear síos i ndlíthe nó in ionstraim reachtúil(lena n-áirítear uaireanta oibre, saoire íoctha, teidlíochtaí saoire, cearta agus oibleagáidí maidir le ragobair, scrúduithe sláinte, foirceannadh conarthaí, briseadh as post agus iomarcaíochtaí)

  terms of employment stipulated by law or statutory instrument (including working hours, paid leave, holiday entitlements, rights and obligations regarding overtime work, health checks, termination of contracts, dismissals and redundancies)

  Rialachán (AE) 2018/1724 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 2 Deireadh Fómhair 2018 maidir le pointe rochtana aonair digiteach a bhunú chun rochtain ar fhaisnéis, nósanna imeachta agus seirbhísí cúnaimh agus réitigh fadhbanna a sholáthar agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012Téacs atá ábhartha maidir le LEE.

 27. #1224604

  (9) I bhfo-alt (8) den alt seo agus i Sceideal 5 ciallaíonn “scéim aoisliúntais faoi choimirce” scéim nó comhshocraíocht a bhaineann le seirbhís in oifigí nó fostaíochtaí áirithe agus arb é a cuspóir nó ceann dá cuspóirí soláthar a dhéanamh i leith daoine atá ag fónamh ann in oirichill scoir, nó páirt-scoir, san am le teacht, in oirichill foirceannadh seirbhíse san am le teacht mar gheall ar bhás nó míchumas, nó in oirichill rudaí dá samhail sin, agus is scéim nó comhshocraíocht faoina ndéantar nó faoina ndearnadh aon chuid de chostas an tsoláthair a dhéanfar amhlaidh a íoc ag duine nó daoine seachas na daoine sin de dhroim a seirbhíse (cibé acu gurb é costas nó cuid de chostas na sochar a sholáthar é nó costas préimheanna nó suimeanna eile a íoc chun na sochair sin a sholáthar, nó chun an scéim nó an chomhshocraíocht a riaradh nó a bhunú);

  (9) In subsection (8) and in Schedule 5 "sponsored superannuation scheme" means a scheme or arrangement relating to service in particular offices or employments and having for its object or one of its objects to make provision in respect of persons serving therein against future retirement or partial retirement, against future termination of service through death or disability, or against similar matters, being a scheme or arrangement under which any part of the cost of the provision so made is or has been borne otherwise than by those persons by reason of their service (whether it is the cost or part of the cost of the benefits provided, or of paying premiums or other sums in order to provide those benefits, or of administering or instituting the scheme or arrangement);

  Uimhir 6 de 1967: AN tACHT CÁNACH IONCAIM, 1967

Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.