Gaois

Treo cuardaigh

Modh cuardaigh

Scag na torthaí

Bailiúcháin

Foirmeacha na bhfocal

mol

moladh

629 toradh in 271 doiciméad

 1. #162496

  (3) Déanfaidh páirtí i ndíospóid achomharc chun an Bhinse i gcoinne moladh ó choimisinéir cirt i ndáil le díospóid a thionscnamh trí fhógra i scríbhinn a thabhairt, laistigh de shé sheachtain ón dáta ar tugadh an moladh don pháirtí sin, don Bhinse á léiriú go bhfuil ar intinn ag an bpáirtí sin achomharc a dhéanamh i gcoinne an mholta, agus tabharfaidh an páirtí sin cóip den fhógra don pháirtí eile sa díospóid laistigh den tréimhse sé sheachtain sin.

  (3) An appeal to the Tribunal from a recommendation of a rights commissioner in relation to a dispute shall be initiated by a party to a dispute giving, within six weeks of the date on which the recommendation was given to that party, a notice in writing to the Tribunal indicating that party's intention to appeal against the recommendation, and a copy of the notice shall be given by that party to the other party to the dispute within that six-week period.

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 2. #289398

  Cuirfear torthaí agus moltaí na meastóireachta araon ar fáil don phobal.

  Both the findings and the recommendations of the evaluation shall be made public.

  Rialachán (CE) Uimh. 3697/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Feabhra 2008 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena n-aisghairtear Treoir 91/670/CEE ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1592/2002 agus Treoir 2004/36/CE

 3. #309274

  (c) conclúidí agus moltaí a eascraíonn ó chomhdhálacha, ó sheimineáir agus ó chruinnithe a bhaineann le hobair na hOifige Tacaíochta a chur in iúl don Stiúrthóir Feidhmiúcháin agus don Bhord Bainistíochta.

  (c) communicate conclusions and recommendations of conferences, seminars and meetings relevant to the work of the Support Office to the Executive Director and the Management Board.

  Rialachán (AE) Uimh. 439/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Bealtaine 2010 lena mbunaítear Oifig Eorpach Tacaíochta do Chúrsaí Tearmainn

 4. #318641

  Riail 121 Moltaí don Chomhairle

  Rule 121 Recommendations to the Council

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 5. #319424

  Tíolacfaidh an coiste freagrach moladh don dara léamh á mholadh go bhformheasfar nó go leasófar an seasamh arna ghlacadh ag an gComhairle, nó go ndiúltófar don chomhsheasamh sin.

  The committee responsible shall submit a recommendation for second reading proposing the approval, amendment or rejection of the position adopted by the Council.

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 6. #319929

  Déanfaidh an coiste freagrach moladh don Pharlaimint i dtaobh an ceart an t-ainmniúchán a fhormheas.

  The committee responsible shall make a recommendation to Parliament as to whether the nomination should be approved.

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 7. #320035

  Moltaí don Chomhairle

  Recommendations to the Council

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 8. #346739

  Moltaí don bhainistiú riosca

  Risk management recommendations

  Rialachán (CE) Uimh. 470/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Bealtaine 2009 lena leagtar síos nósanna imeachta Comhphobail chun teorainneacha na n-iarmhar a bhunú do shubstaintí atá gníomhach ó thaobh na cógaseolaíochta de i mbia-ábhair de thionscnamh ainmhíoch, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 2377/90 ón gComhairle agus lena leasaítear Treoir 2001/82/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 726/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 9. #350577

  Ba cheart go ndéanfadh an Coimisiún moltaí sa tuarascáil sin i leith cúraimí breise don Ghníomhaireacht.

  In that report, the Commission should make suggestions on additional tasks for the Agency.

  Rialachán (CE) Uimh. 9991/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 lena mbunaítear Gníomhaireacht um Chomhar idir Rialálaithe Fuinnimh

 10. #507278

  Ba cheart go mbeadh an Coimisiún in ann a mholadh don Chomhairle moltaí athbhreithnithe a ghlacadh.

  The Commission should be able to recommend to the Council to adopt revised recommendations.

  Rialachán (AE) Uimh. 1175/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Samhain 2011 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1466/97 ón gComhairle maidir leis an bhfaireachas ar riochtaí buiséadacha, agus an faireachas ar bheartais eacnamaíocha agus a gcomhordú, a neartú

 11. #508393

  Ba cheart na moltaí go léir a chur ar fáil do Pharlaimint na hEorpa, don Chomhairle agus don Choimisiún Eorpach agus ba cheart iad a chur ar fáil don phobal.

  All recommendations should be made available to the European Parliament, the Council and the Commission and to the public.

  Rialachán (AE) Uimh. 1227/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2011 maidir le sláine agus trédhearcacht an mhargaidh mórdhíola fuinnimh (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 12. #534530

  Moltaí Domhanda maidir le Gníomhaíocht Choirp don tSláinte, EDS, 2010.

  Global Recommendations on Physical Activity for Health, WHO, 2010.

  Conclúidí ón gComhairle agus ó Ionadaithe Rialtais na mBallstát, ag teacht le chéile dóibh i dtionól na Comhairle an 27 Samhain 2012 , maidir le gníomhaíocht fholláin choirp a chur chun cinn (GFC)

 13. #557910

  Tuairisceoidh an t-iniúchóir inmheánach don institiúid maidir lena chinntí agus maidir lena mholtaí.

  The internal auditor shall report to the institution on his or her findings and recommendations.

  Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais agus lena n-aisghairetar Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1605/2002

 14. #560795

  Tuairisceoidh an t-iniúchóir inmheánach don institiúid maidir lena chinntí agus maidir lena mholtaí.

  The internal auditor shall report to the institution on his or her findings and recommendations.

  Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais agus lena n-aisghairetar Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1605/2002

 15. #569463

  Poibleofar an moladh ón gCoimisiún agus tíolacfar é don Choiste Eacnamaíoch agus Airgeadais.

  The report shall be made public and shall be presented to the Economic and Financial Committee.

  Rialachán (AE) Uimh. 473/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir le forálacha coiteanna le haghaidh faireacháin agus measúnaithe ar dhréachtphleananna buiséadacha agus lena n-áirithítear easnamh iomarcach na mBallstát sa limistéar euro a cheartú

 16. #619515

  Cuirfear moltaí a ghlacfaidh an coiste feidhmiúcháin ar fáil láithreach don chomhthinól ginearálta, don Choimisiún, do na Ballstáit lena mbaineann agus, arna iarraidh sin, do dhuine ar bith sa phobal i gcoitinne.

  Recommendations adopted by the executive committee shall be made available immediately to the general assembly, the Commission, Member States concerned and, upon request, to any member of the public.

  RIALACHÁN (AE) Uimh. 1380/2013 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 11 Nollaig 2013 maidir leis an gComhbheartas Iascaigh, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1954/2003 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2371/2002 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 639/2004 ón gComhairle agus Cinneadh 2004/585/CE ón gComhairle

 17. #639171

  Ní mór táirgí glantacháin, cothabhála nó díghalraithe arna moladh ag monaróirí gan dochar a dhéanamh don TCP nó don úsáideoir nuair a úsáidtear i gcomhréir leis na treoracha iomchuí é;

  Cleaning, maintenance or disinfectant products recommended by manufacturers must have no adverse effect on the PPE or the user when applied in accordance with the relevant instructions;

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le trealamh cosanta pearsanta /* COM/2014/0186 final - 2014/0108 (COD) */

 18. #669672

  Ba cheart dó moltaí na n-iniúchtaí agus na meastóireachtaí seachtracha a rinneadh a chur san áireamh, go háirithe moltaí na Cúirte Iniúchóirí ina Tuarascáil Speisialta Uimh. 2/2009, ar dá réir gur cheart, don tréimhse tar éis 2013, do Pharlaimint na hEorpa, don Chomhairle agus don Choimisiún an deis atá ann do ghníomhaíochtaí an Aontais i réimse na sláinte poiblí agus cur chuige chistiú an Aontais sa réimse sin a athbhreithniú.

  It should also take into account the recommendations of the external audits and evaluations carried out, in particular recommendations of the Court of Auditors in its Special Report No 2/2009, according to which, for the period after 2013, the European Parliament, the Council and the Commission should reconsider the scope for Union public health activities and the approach of Union funding in that area.

  Rialachán (AE) Uimh. 282/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2014 maidir le tríú Clár a bhunú do ghníomhaíocht an Aontais i réimse na sláinte (2014-2020) agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1350/2007/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 19. #700272

  Maidir le táirgí glantacháin, cothabhála nó díghalraithe arna moladh ag monaróirí, ní dhéanfaidh siad aon dochar díobhálach don TCP ná don úsáideoir nuair a úsáidtear i gcomhréir leis na treoracha ábhartha iad;

  Cleaning, maintenance or disinfectant products recommended by manufacturers must have no adverse effect on the PPE or the user when applied in accordance with the relevant instructions;

  Rialachán (AE) 2016/425 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le trealamh cosanta pearsanta agus lena n-aisghairtear Treoir 89/686/CEE ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 20. #709770

  moltaí a thabhairt don Bhord Bainistíochta maidir le struchtúir inmheánacha Europol a bhunú;

  making proposals to the Management Board as regards the establishment of Europol's internal structures;

  Rialachán (AE) 2016/794 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2016 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh i ndáil le Comhar i bhForfheidhmiú an Dlí (Europol) agus lena n-aisghairtear Cinntí 2009/371/CGB, 2009/934/CGB, 2009/935/CGB, 2009/936/CGB agus 2009/968/CGB ón gComhairle agus a ghabhann ionad na gCinntí sin

 21. #710695

  Chuige sin, ba cheart don Ghníomhaireacht bheith freagrach as moltaí agus barúlacha a sholáthar don Choimisiún maidir le STIanna, MCSanna SCSanna agus TCSanna a dhréachtú agus a athbhreithniú.

  To that end, the Agency should be responsible for providing the Commission with recommendations and opinions in relation to the drafting and revision of TSIs, CSMs, CSTs and CSIs.

  Rialachán (AE) 2016/796 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2016 maidir le Gníomhaireacht Iarnróid an Aontais Eorpaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 881/2004 (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 22. #724585

  Féadfaidh Parlaimint na hEorpa ceisteanna a dhíriú chuig an gComhairle agus chuig an Ardionadaí nó moltaí a thabhairt don Chomhairle agus don Ardionadaí.

  The European Parliament may address questions or make recommendations to the Council or the High Representative.

  Conradh ar an Aontas Eorpach (leagan comhdhlúite 2016)

 23. #1249373

  (ii) cuirfidh sé an moladh in iúl don Chúirt.

  (ii) notify the Court of the recommendation.

  Uimhir 14 de 1969: AN tACHT CAIDRIMH THIONSCAIL, 1969

 24. #1284683

  (4) Cuirfear moladh faoin alt seo in iúl don Chúirt, do na páirtithe sa díospóid agus, i gcás díospóid dá dtagraítear i bhfo-alt (2), don Aire freisin.

  (4) A recommendation under this section shall be conveyed to the Court, to the parties to the dispute and, in the case of a dispute referred to in subsection (2), also to the Minister.

  Uimhir 15 de 1974: AN tACHT IN AGHAIDH IDIRDHEALÚ (PÁ), 1974

 25. #1381371

  (6) Má bheartaíonn lia-chleachtóir cláraithe moladh a dhéanamh cuirfidh sé in iúl don duine lena mbaineann agus don iarratasóir go bhfuil ar intinn aige an moladh sin a dhéanamh.

  (6) Where a registered medical practitioner proposes to make a recommendation he shall inform the person to whom it relates, and the applicant, of his intention.

  Uimhir 17 de 1981: AN tACHT SLÁINTE (SEIRBHÍSÍ MEABHAIRGHALAR), 1981

 26. #1381417

  (4) I gcás ina ndéanfar ordú glactha nó ordú fadaithe maidir le duine in aon lárionad cuirfidh an dochtúir oifigiúil i bhfeighil an lárionaid an méid sin in iúl láithreach don duine sin, don té a d'iarr an moladh glactha agus do na lia-chleachtóirí cláraithe nó don liachleachtóir cláraithe a shínigh an moladh agus tabharfaidh sé le fios cad é an fáth a bhí leis an bhfadú agus le fios freisin go bhfuil de cheart athbhreithniú a dhéanamh faoi alt 38.

  (4) Where a reception order or extension order is made in respect of a person in any centre the medical officer in charge of the centre shall forthwith inform the person, the applicant for the recommendation for reception and the registered medical practitioners or practitioner who signed the recommendation of that fact, of the reason for the extension and of the right to a review under section 38.

  Uimhir 17 de 1981: AN tACHT SLÁINTE (SEIRBHÍSÍ MEABHAIRGHALAR), 1981

 27. #1386867

  Déanfaidh an Stiúrthóir Bainistí Comhaontú Comhlachais beartaithe a thíolacadh don Bhord Feidhmiúcháin agus, le moladh ón mBord, don Chomhairle Rialaithe, lena cheadú le Tromlach Cáilithe.

  A proposed Association Agreement shall be presented by the Managing Director to the Executive Board and, with the recommendation of the Board, to the Governing Council for approval by a Qualified Majority.

  Uimhir 7 de 1982: AN tACHT UM AN gCOMHCHISTE IDIRNÁISIÚNTA DO THRÁCHTEARRAÍ, 1982

 28. #1434713

  Moltaí don Aire.

  Recommendations to Minister. 24.

  Uimhir 15 de 1986: AN tACHT UM IOMPRAS BHAILE ÁTHA CLIATH, 1986

 29. #1435128

  Moltaí don Airc.

  Recommendations to Minister.

  Uimhir 15 de 1986: AN tACHT UM IOMPRAS BHAILE ÁTHA CLIATH, 1986

 30. #1509213

  (3) Déanfaidh coimisinéir um chearta gach moladh a dhéanfaidh sé a chur in iúl don Aire agus don Choimisiún, chomh maith lena chur in iúl don Chúirt.

  (3) A rights commissioner, in addition to notifying the Court, shall notify the Minister and the Commission of every recommendation made by him.

  Uimhir 19 de 1990: AN tACHT CAIDRIMH THIONSCAIL, 1990

 31. #1546192

  (b) moladh a dhéanamh i leith an ní sin don oifigeach lena mbaineann.

  (b) make a recommendation in respect of that matter to the officer concerned.

  Uimhir 21 de 1998: AN tACHT UM CHOMHIONANNAS FOSTAÍOCHTA, 1998

 32. #1583046

  (b) déanfaidh an Coiste Meastóireachta moltaí i scríbhinn don Údarás—

  (b) the Evaluation Committee shall make recommendations in writing to an tÚdarás on—

  Uimhir 27 de 1999: AN tACHT UM ÚDARÁS NA GAELTACHTA (LEASÚ) (UIMH. 2), 1999

 33. #1649415

  Foilseofar an lámhleabhar moltaí ar theacht i bhfeidhm don Rialachán seo.

  The recommendations manual will be published when this Regulation enters into force.

  Rialachán (CE) Uimh. 295/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 maidir le staidreamh struchtúrach gnó (athmhúnlú) Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 34. #1659277

  Ba cheart, mar sin, go gcumasófaí don Bhord moltaí ina leith sin a eisiúint.

  The Board should therefore be enabled to issue recommendations in that regard.

  Rialachán (AE) Uimh. 806/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Iúil 2014 lena mbunaítear rialacha aonfhoirmeacha agus nós imeachta aonfhoirmeach maidir le réiteach institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta áirithe faoi chuimsiú Sásra Réitigh Aonair agus Ciste Réitigh Aonair agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010

 35. #1688154

  Cuirfidh an Coimisiún torthaí an mheasúnaithe, lena n-áirítear aon mholtaí, in iúl don Fhóram agus cuirfidh sé achoimre ar na torthaí ar fáil don phobal.

  The Commission shall communicate the outcome of the assessment, including any recommendations, to the Forum and shall make a summary of the outcome publicly available.

  Rialachán (AE) 2018/858 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le ceadú mótarfheithiclí agus a leantóirí, agus córas, comhpháirteanna agus aonad teicniúil ar leithligh atá ceaptha le haghaidh feithiclí den sórt sin, agus faireachas margaidh orthu, lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 715/2007 agus (CE) Uimh. 595/2009 agus lena n-aisghairtear Treoir 2007/46/CE ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 36. #1716160

  Tabharfaidh sé torthaí na measúnuithe sin, mar aon le moltaí iomchuí, don Choimisiún.

  It shall provide the results of those assessments, with appropriate recommendations, to the Commission.

  Rialachán (AE) 2018/1139 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2111/2005, Rialachán (CE) Uimh. 1008/2008, Rialachán (AE) Uimh. 996/2010, Rialachán (AE) Uimh. 376/2014 agus Treoir 2014/30/AE agus Treoir 2014/53/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 552/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 216/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CEE) Uimh. 3922/91 ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 37. #1716616

  Cuirfear torthaí na meastóireachta agus na moltaí ar fáil don phobal.

  The findings of the evaluation and the recommendations shall be made public.

  Rialachán (AE) 2018/1139 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2111/2005, Rialachán (CE) Uimh. 1008/2008, Rialachán (AE) Uimh. 996/2010, Rialachán (AE) Uimh. 376/2014 agus Treoir 2014/30/AE agus Treoir 2014/53/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 552/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 216/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CEE) Uimh. 3922/91 ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 38. #1723248

  Féadfaidh an Bord Bainistíochta moltaí a eisiúint don Choimisiún maidir le leasuithe ar an Rialachán seo.

  The Management Board may issue recommendations regarding amendments to this Regulation to the Commission.

  Rialachán (AE) 2018/1726 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Samhain 2018 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh chun Bainistiú Oibríochtúil a dhéanamh ar Chórais Mhórscála TF sa Limistéar Saoirse, Slándála agus Ceartais (eu-LISA), agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1987/2006 agus Cinneadh 2007/533/CGB ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011

 39. #1740407

  agus moltaí a dhéanamh chun píblíne inchreidte, thrédhearcach a fhorbairt don mheántéarma agus go fadtéarmach.

  and make recommendations for developing a credible and transparent pipeline for the medium to long term.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir leis an gCiste Eorpach le haghaidh Infheistíochtaí Straitéiseacha agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1291/2013 agus Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013

 40. #1802302

  tuairimí agus moltaí a eisiúint a dhíreofar chuig oibreoirí córas tarchurtha, ENTSO don Leictreachas, ENTSO don Ghás, eintiteas AE do OCDanna, na lárionaid chomhordúcháin réigiúnacha agus oibreoirí ainmnithe sa mhargadh leictreachais;

  issue opinions and recommendations addressed to transmission system operators, the ENTSO for Electricity, the ENTSO for Gas, the EU DSO Entity, regional coordination centres and nominated electricity market operators;

  Rialachán (AE) 2019/942 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Meitheamh 2019 lena mbunaítear Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar idir Rialálaithe Fuinnimh ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 41. #1844434

  Cuirfear moltaí a ghlacfaidh an coiste feidhmiúcháin ar fáil láithreach don chomhthinól ginearálta, don Choimisiún, do na Ballstáit lena mbaineann agus, arna iarraidh sin, do dhuine ar bith sa phobal i gcoitinne.

  Recommendations adopted by the executive committee shall be made available immediately to the general assembly, the Commission, Member States concerned and, upon request, to any member of the public.

  NoDG-2013-02013R1380_EN-GA-DWN

 42. #1844901

  Chuige seo, ba cheart don Ghníomhaireacht bheith freagrach as moltaí a sholáthar don Choimisiún maidir le STInna, MSCanna agus SSCanna a dhréachtú agus a leasú.

  To this end, the Agency should be responsible for providing the Commission with recommendations in relation to drafting and revising the TSIs, CSMs and CSTs.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le Gníomhaireacht Iarnróid an Aontais Eorpaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 881/2004

 43. #1857789

  Tíolacfaidh an coiste freagrach moladh don dara léamh á mholadh go bhformheasfar nó go leasófar an seasamh arna ghlacadh ag an gComhairle, nó go ndiúltófar don seasamh sin.

  The committee responsible shall submit a recommendation for second reading, proposing the approval, amendment or rejection of the position adopted by the Council.

  Rialacha Nós Imeachta — 9ú téarma parlaiminteach — Iúil 2019

 44. #1858194

  Ag aon tráth den chaibidlíocht agus ó dheireadh na caibidlíochta chun an comhaontú idirnáisiúnta a thabhairt chun críche, féadfaidh an Pharlaimint, ar bhonn tuarascáil ón gcoiste freagrach, arna tarraingt suas ag an gcoiste sin ar a tionscnamh féin, nó tar éis aon togra iomchuí arna chur síos ag grúpa polaitiúil nó ag Feisirí a shroicheann an tairseach íseal ar a laghad a bhreithniú, moltaí don Chomhairle, don Choimisiún nó do Leas-Uachtarán an Choimisiúin/Ard-Ionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála a ghlacadh agus féadfaidh sí a éileamh go gcuirfear na moltaí sin san áireamh sula ndéantar an comhaontú sin a thabhairt chun críche.

  At any stage of the negotiations and from the end of the negotiations to the conclusion of the international agreement, Parliament may, on the basis of a report from the committee responsible, drawn up by that committee on its own initiative or after considering any relevant proposal tabled by a political group or Members reaching at least the low threshold, adopt recommendations to the Council, the Commission or the Vice President of the Commission/High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy and require them to be taken into account before the conclusion of that agreement.

  Rialacha Nós Imeachta — 9ú téarma parlaiminteach — Iúil 2019

 45. #1858216

  Laistigh de 2 mhí ón éisteacht, féadfaidh an coiste freagrach moltaí a dhéanamh don Chomhairle, don Choimisiún nó do Leas-Uachtarán an Choimisiúin/Ard-Ionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála ar moltaí iad a bhaineann go díreach leis an gceapachán.

  Within two months after the hearing, the committee responsible may make recommendations to the Council, to the Commission or to the Vice President of the Commission/High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy relating directly to the appointment.

  Rialacha Nós Imeachta — 9ú téarma parlaiminteach — Iúil 2019

 46. #1858342

  Déanfaidh an coiste freagrach moladh don Pharlaimint i dtaobh an ceart an t-ainmniúchán a fhormheas.

  The committee responsible shall make a recommendation to Parliament as to whether the nomination should be approved.

  Rialacha Nós Imeachta — 9ú téarma parlaiminteach — Iúil 2019

 47. #1858360

  Déanfaidh an coiste freagrach moladh don Pharlaimint maidir le gach togra le haghaidh ceapacháin.

  The committee responsible shall make a recommendation to Parliament on each proposal for appointment.

  Rialacha Nós Imeachta — 9ú téarma parlaiminteach — Iúil 2019

 48. #1859586

  Bunaithe ar thátail a thorthaí, déanfaidh sé moladh don Uachtarán maidir le cinneadh féideartha.

  Based on its findings, it shall make a recommendation to the President concerning a possible decision.

  Rialacha Nós Imeachta — 9ú téarma parlaiminteach — Iúil 2019

 49. #1564383

  (b) i gcás lena mbaineann fo-alt (6), féadfaidh an tArd-Rúnaí, san fhógra sin, cibé ordacháin a thabhairt don bhord is dealraitheach don Ard-Rúnaí (ag féachaint d'aon mholtaí a bheidh déanta ag an gcoiste achomhairc) a bheith fóirsteanach chun an ní ab ábhar don achomharc a leigheas agus gníomhóidh an bord de réir na n-ordachán sin.

  (b) in a case to which subsection (6) applies, may in such notice give such directions to the board as appear to the Secretary General (having regard to any recommendations made by the appeals committee) to be expedient for the purpose of remedying the matter which was the subject of the appeal and the board shall act in accordance with such directions.

  1998-PUB-051

 50. #1072108

  —(1) Más dóigh leis na Coimisinéirí um Cheapacháin Áitiúla, le comhthoiliú an Aire oiriúnaigh, gurb amhlaidh, ag féachaint don chineál dualgas a ghabhas le hoifig áirithe lena mbaineann an Príomh-Acht nó a ghabhas leis na hoifigí sin uile d'aicme, tuairisc nó grád áirithe, don eolas agus don taithí is riachtanach chun na dualgais sin a chomhlíonadh go héifeachtúil agus do na cáilíochtaí (mar atáid cheana nó mar atá beartaithe iad a bheith) le haghaidh na hoifige nó na n-oifigí sin, nach féidir an duine nó na daoine a bheas le moladh lena gceapadh chun na hoifige nó na n-oifigí sin a roghnú go sásúil trí scrúdú comórtais, féadfaidh na Coimisinéirí um Cheapacháin Áitiúla, maidir leis an oifig nó na hoifigí sin, an scrúdú comórtais a ceanglaítear leis an bPríomh-Acht a ligean thar ceal agus an duine nó na daoine a bheas le moladh acu a roghnú i pé slí is cuí leo.

  —(1) Where the Local Appointments Commissioners, with the concurrence of the appropriate Minister, are of opinion that, having regard to the nature of the duties of a particular office to which The Principal Act applies or of all such offices of a particular class, description or grade, to the knowledge and experience necessary for the efficient performance of those duties and to the qualifications (whether existing or proposed) for such office or offices, the person or persons to be recommended for appointment to such office or offices cannot be satisfactorily selected by competitive examination, the Local Appointments Commissioners may, as respects such office or offices, dispense with the competitive examination required by The Principal Act and may select the person or persons to be recommended by them in such manner as they think proper.

  Uimhir 9 de 1955: AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL, 1955

 51. #312885

  Plean Gníomhaíochta [4], rún an 21 Samhain 2002 maidir le rialacha maoirseachta stuamachta san Aontas Eorpach [5], rún an 11 Iúil 2007 maidir leis an mbeartas seirbhísí airgeadais (2005-2010) - Páipéar Bán [6], rún an 23 Meán Fómhair 2008 maille le moltaí don Choimisiún ar chistí fálaithe agus ar chothromas príobháideach [7] agus rún an 9 Deireadh Fómhair 2008 maille le moltaí don Choimisiún ar bhearta leantacha Lamfalussy:

  Action Plan [4], of 21 November 2002 on prudential supervision rules in the European Union [5], of 11 July 2007 on financial services policy (2005 to 2010) – White Paper [6], of 23 September 2008 with recommendations to the Commission on hedge funds and private equity [7] and of 9 October 2008 with recommendations to the Commission on Lamfalussy follow-up:

  Rialachán (AE) Uimh. 1092/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 maidir le formhaoirseacht stuamachta ar an macraileibhéal ag an Aontas Eorpach ar an gcóras airgeadais agus lena mbunaítear Bord Eorpach um Riosca Sistéamach

 52. #313156

  1. Más rud é go ndírítear moladh dá dtagraítear i bpointe (d) d’Airteagal 3(2) chuig an gCoimisiún, chuig Ballstát amháin nó níos mó, chuig Údarás Maoirseachta Eorpach amháin nó níos mó, nó chuig údarás maoirseachta náisiúnta amháin nó níos mó, déanfaidh na seolaithe na gníomhaíochtaí, a rinne siad mar fhreagairt ar na moltaí, a chur in iúl don BERS agus don Chomhairle agus tabharfaidh siad cosaint leordhóthanach i gcás nach ndéantar aon ghníomhaíocht.

  1. If a recommendation referred to in Article 3(2)(d) is addressed to the Commission, to one or more Member States, to one or more ESAs, or to one or more national supervisory authorities, the addressees shall communicate to the ESRB and to the Council the actions undertaken in response to the recommendation and shall provide adequate justification for any inaction.

  Rialachán (AE) Uimh. 1092/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 maidir le formhaoirseacht stuamachta ar an macraileibhéal ag an Aontas Eorpach ar an gcóras airgeadais agus lena mbunaítear Bord Eorpach um Riosca Sistéamach

 53. #313212

  Plean Gníomhaíochta [4], rún an 21 Samhain 2002 maidir leis na rialacha maoirseachta stuamachta san Aontas Eorpach [5], rún an 11 Iúil 2007 maidir leis an mbeartas seirbhísí airgeadais (2005-2010) – Páipéar Bán [6], rún an 23 Meán Fómhair 2008 maille le moltaí don Choimisiún ar chistí fálaithe agus ar chothromas príobháideach [7] agus an 9 Deireadh Fómhair 2008 maille le moltaí don Choimisiún ar bhearta leantacha Lamfalussy:

  Action Plan [4], of 21 November 2002 on prudential supervision rules in the European Union [5], of 11 July 2007 on financial services policy (2005 to 2010) – White Paper [6], of 23 September 2008 with recommendations to the Commission on hedge funds and private equity [7] and of 9 October 2008 with recommendations to the Commission on Lamfalussy follow-up:

  Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Baincéireachta Eorpach), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/78/CE ón gCoimisiún

 54. #313836

  Más rud é nach ndéanfaidh an tÚdarás aon ghníomhaíocht i ndáil le moladh, tabharfaidh sé míniú don BERS agus don Chomhairle faoi na cúiseanna a bhí aige gan gníomhaíocht den sórt sin a dhéanamh.

  If the Authority does not act on a recommendation, it shall explain to the ESRB and the Council its reasons for not doing so.

  Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Baincéireachta Eorpach), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/78/CE ón gCoimisiún

 55. #314312

  Plean Gníomhaíochta [4], rún an 21 Samhain 2002 maidir leis na rialacha maoirseachta stuamachta san Aontas Eorpach [5], rún an 11 Iúil 2007 maidir leis an mbeartas seirbhísí airgeadais (2005-2010) – Páipéar Bán [6], rún an 23 Meán Fómhair 2008 maille le moltaí don Choimisiún ar chistí fálaithe agus ar chothromas príobháideach [7] agus rún an 9 Deireadh Fómhair 2008 maille le moltaí don Choimisiún ar bhearta leantacha Lamfalussy:

  Action Plan [4], of 21 November 2002 on prudential supervision rules in the European Union [5], of 11 July 2007 on financial services policy (2005 to 2010) – White Paper [6], of 23 September 2008 with recommendations to the Commission on hedge funds and private equity [7] and of 9 October 2008 with recommendations to the Commission on Lamfalussy follow-up:

  Rialachán (AE) Uimh. 1094 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/79/CE ón gCoimisiún

 56. #314962

  Más rud é nach ndéanfaidh an tÚdarás aon ghníomhaíocht i ndáil le moladh, tabharfaidh sé míniú don BERS agus don Chomhairle faoi na cúiseanna a bhí aige gan gníomhaíocht den sórt sin a dhéanamh.

  If the Authority does not act on a recommendation, it shall explain to the ESRB and the Council its reasons for not doing so.

  Rialachán (AE) Uimh. 1094 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/79/CE ón gCoimisiún

 57. #315440

  Plean Gníomhaíochta [4], rún an 21 Samhain 2002 maidir leis na rialacha maoirseachta stuamachta san Aontas Eorpach [5], rún an 11 Iúil 2007 maidir leis an mbeartas seirbhísí airgeadais (2005-2010) – Páipéar Bán [6], rún an 23 Meán Fómhair 2008 maille le moltaí don Choimisiún ar chistí fálaithe agus ar chothromas príobháideach [7] agus rún an 9 Deireadh Fómhair 2008 maille le moltaí don Choimisiún ar bhearta leantacha Lamfalussy:

  Action Plan [4], of 21 November 2002 on prudential supervision rules in the European Union [5], of 11 July 2007 on financial services policy (2005 to 2010) – White Paper [6], of 23 September 2008 with recommendations to the Commission on hedge funds and private equity [7] and of 9 October 2008 with recommendations to the Commission on Lamfalussy follow-up:

  Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 2009/77/CE ón gCoimisiún

 58. #316061

  Más rud é nach ndéanfaidh an tÚdarás aon ghníomhaíocht i ndáil le moladh, tabharfaidh sé míniú don BERS agus don Chomhairle faoi na cúiseanna a bhí aige gan gníomhaíocht den sórt sin a dhéanamh.

  If the Authority does not act on a recommendation, it shall explain to the ESRB and the Council its reasons for not doing so.

  Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 2009/77/CE ón gCoimisiún

 59. #317478

  (10) Chun freagairtí comhchuibhithe ar fud an Aontais a áirithiú i leith ábhar imní maidir le sábháilteacht táirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, ba cheart don Choiste um Tháirgí Íocshláinte lena nÚsáid ag an Duine agus don ghrúpa comhordúcháin a bunaíodh le Treoir 2001/83/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Samhain 2001 maidir leis an gcód Comhphobail a bhaineann le táirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine [6], brath ar mholtaí an Choiste Cógas-Aireachais um Measúnú Rioscaí i dtaobh aon cheiste a bhaineann le cógas-aireachas ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine.

  (10) In order to ensure harmonised responses across the Union to safety concerns regarding medicinal products for human use, the Committee for Medicinal Products for Human Use and the coordination group established by Directive 2001/83/EC of the European Parliament and of the Council of 6 November 2001 on the Community code relating to medicinal products for human use [6] should rely on the recommendations of the Pharmacovigilance Risk Assessment Committee with regard to any question relating to the pharmacovigilance of medicinal products for human use.

  Rialachán (AE) Uimh. 1235/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Nollaig 2010 lena leasaítear, maidir le cógas-aireachas ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, Rialachán (CE) Uimh. 726/2004 lena leagtar síos nósanna imeachta Comhphobail maidir le húdarú agus maoirseacht táirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine agus le haghaidh úsáide tréidliachta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Leigheasra Eorpach, agus Rialachán (CE) Uimh. 1394/2007 maidir le táirgí íocshláinte ardteiripe

 60. #317737

  "(aa) an Coiste Cógas-Aireachais um Measúnú Rioscaí, a bheidh freagrach as moltaí a sholáthar don Choiste um Tháirgí Íocshláinte lena nÚsáid ag an Duine agus don ghrúpa comhordúcháin maidir le haon cheist i ndáil le gníomhaíochtaí cógas-aireachais i leith táirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine agus maidir le córais bhainistithe rioscaí agus beidh sé freagrach as faireachán a dhéanamh ar éifeachtacht na gcóras bainistithe rioscaí sin;";

  "(aa) the Pharmacovigilance Risk Assessment Committee, which shall be responsible for providing recommendations to the Committee for Medicinal Products for Human Use and the coordination group on any question relating to pharmacovigilance activities in respect of medicinal products for human use and on risk management systems and it shall be responsible for monitoring the effectiveness of those risk management systems;";

  Rialachán (AE) Uimh. 1235/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Nollaig 2010 lena leasaítear, maidir le cógas-aireachas ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, Rialachán (CE) Uimh. 726/2004 lena leagtar síos nósanna imeachta Comhphobail maidir le húdarú agus maoirseacht táirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine agus le haghaidh úsáide tréidliachta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Leigheasra Eorpach, agus Rialachán (CE) Uimh. 1394/2007 maidir le táirgí íocshláinte ardteiripe

 61. #319429

  Déanfar seasamh na Comhairle agus, i gcás é a bheith ar fáil, an moladh don dara léamh ón gcoiste freagrach a chur go huathoibríoch ar an dréachtchlár oibre don pháirtseisiún a bhfuil Céadaoin an tseisiúin sin ar an gCéadaoin is gaire roimh an lá a dtéann an tréimhse trí mhí nó, má fhadaítear an tréimhse sin i gcomhréir le Riail 62, an tréimhse ceithre mhí, in éag mura rud é gur déileáladh leis an ábhar ag páirtseisiún níos túisce.

  The Council’s position and, where available, the recommendation for second reading of the committee responsible shall automatically be placed on the draft agenda for the part-session whose Wednesday falls before and closest to the day of expiry of the period of 3 months or, if extended in accordance with Rule 62, of 4 months, unless the matter has been dealt with at an earlier part-session.

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 62. #327329

  93. Molann an Chúirt don Pharlaimint agus don Chomhairle, nuair a bheidh na tograí ón gCoimisiún a mbreithniú acu don chuid seo den Rialachán Airgeadais, an soiléiriú ar na línte arna moladh thuas a chur isteach a mheas.

  93. The Court recommends the Parliament and Council, when considering the Commission’s proposals for this part of the Financial Regulation, to consider the insertion of a clarification on the lines suggested above.

  Tuairim Uimh. 6/2010 (de bhun Airteagal 322, den CFAE) maidir le togra le haghaidh rialacháin ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le Rialachán Airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais Eorpaigh

 63. #330544

  Déanfaidh an Coimisiún, nó Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála nuair a bhainfidh an comhaontú arna bheartú go heisiach nó go príomha leis an gcomhbheartas eachtrach agus slándála, moltaí a thíolacadh don Chomhairle, agus glacfaidh an Chomhairle cinneadh lena n-údarófar an chaibidlíocht a thosú agus lena n-ainmneofar, i bhfianaise ábhar an chomhaontaithe arna bheartú, idirbheartaí an Aontais nó ceannaire fhoireann caibidlíochta an Aontais.

  The Commission, or the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy where the agreement envisaged relates exclusively or principally to the common foreign and security policy, shall submit recommendations to the Council, which shall adopt a decision authorising the opening of negotiations and, depending on the subject of the agreement envisaged, nominating the Union negotiator or the head of the Union's negotiating team.

  Conradh Liospóin ag leasú an Chonartha ar an Aontas Eorpach agus an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh (2007)

 64. #332609

  sa chéad abairt den dara mír, cuirtear ‘... agus chuig an Ardionadaí nó moltaí a thabhairt don Chomhairle agus don Ardionadaí.’ in ionad ‘... agus moltaí a thabhairt di.’ sa dara habairt, cuirtear ‘... dhá uair sa bhliain’ in ionad ‘... gach bliain’ agus cuirtear ‘, lena n-áirítear an comhbheartas slándála agus cosanta.’ isteach ag an deireadh.

  in the second paragraph, first sentence, the words ‘and to the High Representative’ shall be inserted at the end; in the second sentence, the words ‘It shall hold an annual debate’ shall be replaced by ‘Twice a year it shall hold a debate’ and the words ‘, including the common security and defence policy’ shall be inserted at the end.

  Conradh Liospóin ag leasú an Chonartha ar an Aontas Eorpach agus an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh (2007)

 65. #344959

  Sula n-eiseofar na deimhnithe, ní mór don eagraíocht fála dáta eisiúna na ndeimhnithe a chur in iúl don eagraíocht aistritheach agus daingniú a thabhairt faoin ngníomh a rinneadh, mar aon le daingniú faoin dáta agus faoin áit a ndearnadh an gníomh, chun gach suirbhéireacht, gach moladh agus gach staid aicme atá thar téarma a leigheas.

  Prior to the issue of the certificates, the gaining organisation must advise the losing organisation of the date of issue of the certificates and confirm the date, place and action taken to satisfy each overdue survey, overdue recommendation and overdue condition of class.

  Rialachán (CE) Uimh. 391/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 maidir le rialacha comhchoiteanna agus caighdeáin chomhchoiteanna d'eagraíochtaí cigireachta agus suirbhéireachta loinge

 66. #346687

  Ba cheart, go háirithe, go dtabharfaí de chumhacht don Choimisiún prionsabail mhodheolaíochta a ghlacadh le haghaidh na moltaí i leith an mheasúnuithe riosca agus i leith an bhainistithe riosca chun uasteorainneacha na n-iarmhar a bhunú, rialacha a ghlacadh maidir leis na coinníollacha don eachtarshuíomh, bearta a ghlacadh lena socrófar pointí tagartha don ghníomhú, lena n-áirítear bearta lena ndéantar athbhreithniú ar na bpointí tagartha sin, chomh maith le prionsabail mhodheolaíochta agus modhanna eolaíocha a ghlacadh chun pointí tagartha a bhunú don ghníomhú.

  In particular, the Commission should be empowered to adopt methodological principles for the risk assessment and risk management recommendations regarding the establishment of maximum residue limits, rules on the conditions for extrapolation, measures setting reference points for action, including measures reviewing those reference points, as well as methodological principles and scientific methods for the establishment of reference points for action.

  Rialachán (CE) Uimh. 470/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Bealtaine 2009 lena leagtar síos nósanna imeachta Comhphobail chun teorainneacha na n-iarmhar a bhunú do shubstaintí atá gníomhach ó thaobh na cógaseolaíochta de i mbia-ábhair de thionscnamh ainmhíoch, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 2377/90 ón gComhairle agus lena leasaítear Treoir 2001/82/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 726/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 67. #350540

  Féadfaidh an Ghníomhaireacht, arna iarraidh sin do Pharlaimint na hEorpa, don Chomhairle nó don Choimisiún, nó ar a tionscnamh féin, tuairim nó moladh a thabhairt do Pharlaimint na hEorpa, don Chomhairle agus don Choimisiún maidir le haon cheann de na saincheisteanna a bhaineann leis an gcuspóir dar bunaíodh í.

  The Agency may, upon a request of the European Parliament, the Council or the Commission, or on its own initiative, provide an opinion or a recommendation to the European Parliament, the Council and the Commission on any of the issues relating to the purpose for which it has been established.

  Rialachán (CE) Uimh. 9991/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 lena mbunaítear Gníomhaireacht um Chomhar idir Rialálaithe Fuinnimh

 68. #350996

  Laistigh de thréimhse dhá mhí ón lá a bhfaighfear é, tabharfaidh an Ghníomhaireacht tuairim chuí-réasúnaithe, chomh maith le moltaí, don ENTSO don Leictreachas agus don Choimisiún, i gcás ina measfaidh sé nach rannchuideoidh an dréachtchlár oibre bliantúil nó an dréachtphlean forbartha gréasáin uile-Chomhphobail le neamh-idirdhealú, le hiomaíocht éifeachtach nó le feidhmiú éifeachtúil an mhargaidh nó le leibhéal sásúil idirnaisc trasteorann a bheidh oscailte do rochtain ag tríú páirtithe,.

  Within two months from the day of receipt, the Agency shall provide a duly reasoned opinion as well as recommendations to the ENTSO for Electricity and to the Commission where it considers that the draft annual work programme or the draft Community-wide network development plan submitted by the ENTSO for Electricity do not contribute to non-discrimination, effective competition, the efficient functioning of the market or a sufficient level of cross-border interconnection open to third-party access.

  Rialachán (CE) Uimh. 9992/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 maidir le coinníollacha rochtana ar an ngréasán um malartuithe trasteorann sa leictreachas agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1228/2003

 69. #351466

  Laistigh de thréimhse dhá mhí ón lá a bhfaighfear é, tabharfaidh an Ghníomhaireacht tuairim chuí-réasúnaithe, chomh maith le moltaí, don ENTSO don Ghás agus don Choimisiún, i gcás ina measfaidh sé nach rannchuideoidh an dréachtchlár oibre bliantúil nó an dréachtphlean forbartha gréasáin uile-Chomhphobail arna thíolacadh ag an ENTSO don Ghás le neamh-idirdhealú, le hiomaíocht éifeachtach nó le feidhmiú éifeachtúil an mhargaidh nó le leibhéal sásúil idirnaisc trasteorann a bheidh oscailte do rochtain ag tríú páirtithe.

  Within two months from the day of receipt, the Agency shall provide a duly reasoned opinion as well as recommendations to the ENTSO for Gas and to the Commission where it considers that the draft annual work programme or the draft Community-wide network development plan submitted by the ENTSO for Gas do not contribute to non-discrimination, effective competition, the efficient functioning of the market or a sufficient level of cross-border interconnection open to third-party access.

  Rialachán (CE) Uimh. 715/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 maidir le coinníollacha le haghaidh rochtana ar na gréasáin gáis nádúrtha agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1775/2005

 70. #434400

  (2) Má thagann SaorCAE ar an eolas faoi chás ina bhféadfadh gur ghá leasuithe, athstruchtúrú agus/nó tarscaoiltí maidir le haon Iasacht a tugadh faoi Chomhaontú Saoráide Iasachta, cuirfidh sí an méid sin in iúl do na Ráthóirí trí Chathaoirleach Ghasra Oibre an Ghrúpa Euro, don Choimisiún agus do BCE agus déanfaidh sí moladh i dtaobh conas freagairt don mhéid sin.

  (2) If EFSF becomes aware of a situation where amendments, a restructuring and/or waivers relating to any Loan made under a Loan Facility Agreement may become necessary, it shall inform the Guarantors through the Eurogroup Working Group Chairman, the Commission and the ECB about this situation and shall propose how to react to it.

  AN tACHT UM SHAORÁID CHOBHSAÍOCHTA AIRGEADAIS EORPACH 2010

 71. #437467

  (b) moladh a dhéanamh i scríbhinn don Údarás i dtaobh cibé acu ba cheart nó nár cheart don Údarás, faoi alt 40, dearbhú incháilitheachta agus oiriúnachta a eisiúint i bhfabhar na n-iarratasóirí.

  (b) recommend to the Authority, in writing, whether or not, under section 40, the Authority should issue a declaration of eligibility and suitability in favour of the applicants.

  AN tACHT UCHTÁLA 2010

 72. #447030

  “(aa) Tar éis breithniú a dhéanamh ar an dréachtphlean agus ar thuarascáil an bhainisteora faoi mhír (a), más rud é go ndéanfaidh údarás pleanála, tar éis aighneacht de chuid an Aire, nó tuairim nó moladh ón Aire a bheidh curtha faoi bhráid an údaráis faoin alt seo nó ó údarás réigiúnach a bheidh curtha faoi bhráid an údaráis faoi alt 27B, a bhreithniú, cinneadh gan aon mholadh a dhéantar sa dréachtphlean agus sa tuarascáil, a chomhlíonadh, cuirfidh sé an méid sin in iúl don Aire nó don údarás réigiúnach, de réir mar a bheidh, a luaithe is indéanta le fógra i scríbhinn ar fógra é ina mbeidh cúiseanna leis an gcinneadh.”,

  “(aa) Following consideration of the draft plan and the report of the manager under paragraph (a) where a planning authority, after considering a submission of, or observation or recommendation from the Minister made to the authority under this section or from a regional authority made to the authority under section 27B, decides not to comply with any recommendation made in the draft plan and report, it shall so inform the Minister or regional authority, as the case may be, as soon as practicable by notice in writing which notice shall contain reasons for the decision.”,

  AN tACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT (LEASÚ) 2010

 73. #447071

  “(aa) Tar éis breithniú a dhéanamh ar an athrú beartaithe agus ar thuarascáil an bhainisteora faoi mhír (a), más rud é go ndéanfaidh údarás pleanála, tar éis aighneacht de chuid an Aire nó tuairim nó moladh ón Aire a bheidh curtha faoi bhráid an údaráis faoin alt seo nó ó údarás réigiúnach a bheidh curtha faoi bhráid an údaráis faoi alt 27C a bhreithniú, cinneadh gan aon mholadh a dhéantar san athrú beartaithe agus sa tuarascáil, a chomhlíonadh, cuirfidh sé an méid sin in iúl don Aire nó don údarás réigiúnach, de réir mar a bheidh, a luaithe is indéanta le fógra i scríbhinn ar fógra é ina mbeidh cúiseanna leis an gcinneadh.”,

  “(aa) Following consideration of the proposed variation and the report of the manager under paragraph (a) where a planning authority, after considering a submission of, or observation or recommendation from the Minister made to the authority under this section or from a regional authority made to the authority under section 27C, decides not to comply with any recommendation made in the proposed variation and report, it shall so inform the Minister or regional authority, as the case may be, as soon as practicable by notice in writing which notice shall contain reasons for the decision.”,

  AN tACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT (LEASÚ) 2010

 74. #491312

  (6) (a) I gcás go ndéanfar iarratas faoi fho-alt (2), féadfaidh duine a luaitear i mír (b) iarratas a dhéanamh chun na hArd-Chúirte, iar bhfógra don iarratasóir, don Bhanc Ceannais, don chláraitheoir agus do chreidiúnaithe uile an iarratasóra, tráth nach déanaí ná 60 lá tar éis an fógra faoi fho-alt (5) a fhoilsiú, ar ordú lena gcoiscfear éifeacht a bheith le moladh rúin nó le rith rúin a shonraítear i mír (c) den mhíniú ar ‘doiciméid aistriúcháin’ i bhfo-alt (1) i ndáil leis an iarratas.

  (6) (a) Where an application is made under subsection (2), a person mentioned in paragraph (b) may apply to the High Court, on notice to the applicant, the Central Bank, the registrar and all creditors of the applicant, not later than 60 days after the publication of the notice under subsection (5), for an order preventing the proposal or passage of a resolution specified in paragraph (c) of the definition of ‘transfer documents’ in subsection (1) from taking effect in relation to the application.

  ACHT NA gCUIDEACHTAÍ (FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA) 2009

 75. #507188

  Más rud é gur bhunaigh an Ballstát taisce úsmhar nó go bhfuil fíneáil bhliantúil íoctha aige le haghaidh bliana féilire áirithe agus má thagann an Chomhairle ar an gconclúid ina dhiaidh sin, i gcomhréir le hAirteagal 10(1) de Rialachán (AE) Uimh. 1176/2011 go bhfuil an ghníomhaíocht cheartaitheach a moladh déanta ag an mBallstát le linn na bliana sin, déanfar an taisce a íocadh don bhliain sin chomh maith leis an ús a fabhraíodh nó an fhíneáil a íocadh don bhliain sin a thabhairt ar ais don Bhallstát pro rata temporis.

  If a Member State has constituted an interest-bearing deposit or has paid an annual fine for a given calendar year and the Council thereafter concludes, in accordance with Article 10(1) of Regulation (EU) No 1176/2011 that the Member State has taken the recommended corrective action in the course of that year, the deposit paid for that year together with the accrued interest or the fine paid for that year shall be returned to the Member State pro rata temporis.

  Rialachán (AE) Uimh. 1174/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Samhain 2011 maidir le bearta forfheidhmiúcháin chun míchothromaíochtaí maicreacnamaíocha iomarcacha sa limistéar euro a cheartú

 76. #507273

  I gcás diallta shuntasaigh ó chonair an choigeartaithe i dtreo an chuspóra bhuiséadaigh mheántéarmaigh, ba cheart don Choimisiún foláireamh a dhíriú chuig an mBallstát lena mbaineann, agus ba cheart don Chomhairle an cás a scrúdú laistigh de mhí ina dhiaidh sin agus moladh a dhéanamh maidir leis na bearta coigeartaithe is gá a dhéanamh.

  In the event of a significant deviation from the adjustment path towards the medium-term budgetary objective, a warning should be addressed by the Commission to the Member State concerned, to be followed within 1 month by an examination of the situation by the Council and a recommendation for the necessary adjustment measures.

  Rialachán (AE) Uimh. 1175/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Samhain 2011 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1466/97 ón gComhairle maidir leis an bhfaireachas ar riochtaí buiséadacha, agus an faireachas ar bheartais eacnamaíocha agus a gcomhordú, a neartú

 77. #515813

  (27) Ba cheart don Choimisiún athbhreithniú a dhéanamh ar an taithí a fuarthas maidir le forálacha i ndáil le húdaruithe Aontais agus ba cheart dó tuarascáil a thabhairt do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle faoin 31 Nollaig 2017, agus moltaí maidir le hathruithe á gcur i dteannta na tuarascála sin más iomchuí.

  (27) The Commission should review experience with the provisions on Union authorisations and report to the European Parliament and the Council by 31 December 2017, accompanying its report with proposals for changes if appropriate.

  Rialachán (AE) Uimh. 528/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Bealtaine 2012 maidir le táirgí bithicídeacha a chur ar fáil ar an margadh agus a úsáid Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 78. #534424

  Plean Oibre an Aontais Eorpaigh don Spórt 2011-2014 [1], a glacadh an 20 Bealtaine 2011, lenar tugadh tosaíocht ard don obair i dtreo cheapadh bheartas spóirt ar bhonn fianaise ar leibhéal an AE agus lenar bunaíodh Sainghrúpa umStaidreamh Spóirt abhfuil sé mar shainordú aige moltaí a chur ar fáil maidir le bailiú sonraí i réimse an spóirt a chur chun cinn tuilleadh bunaithe ar obair leanúnach;

  the European Union Work Plan for Sport for 2011-2014 [1], adopted on 20 May 2011, which gave high priority to work towards evidence-based sport policy at the EU level and which established an Expert Group on Sport Statistics that got the mandate to recommend ways to further promote data collection in the field of sport based on ongoing work;

  Conclúidí ón gComhairle agus ó Ionadaithe Rialtais na mBallstát, ag teacht le chéile dóibh i dtionól na Comhairle an 27 Samhain 2012 , maidir le ceapadh bheartas spóirt ar bhonn fianaise a neartú

 79. #534679

  Dréacht-chlár oibre "ET2020" a thíolacadh don Chomhairle d'fhonn a áirithiú go gcuirfear na réimsí príomhthosaíochta don dara timthriall oibre "ET2020" 2012-2014 chun feidhme chomh maith leis na moltaí a bhaineann go sonrach le tíortha faoi leith, i gcás inarb ábhartha.

  Present to the Council a draft "ET2020" work programme, with a view to ensuring the implementation of the priority areas for the second "ET2020" work-cycle 2012-2014 and of the country-specific recommendations, where relevant.

  Conclúidí ón gComhairle an 26 Samhain 2012 maidir le hoideachas agus oiliúint san Eoraip 2020 — an méid a chuireann oideachas agus oiliúint le téarnamh eacnamaíoch, leis an bhfás agus le poist

 80. #563616

  Athdhearbhaíonn an Chúirt a moladh gur cheart don Choimisiún treoir thráthúil phraiticiúil shoiléir gan débhrí maidir le cur chun feidhme a sholáthar ar mhaithe le ráthaíochtaí leordhóthanacha a thabhairt do thairbhithe agus don Choimisiún araon [19].

  The Court reiterates its recommendation that the Commission should provide timely, practical, clear and unambiguous implementation guidance so as to offer adequate guarantees both to beneficiaries and to the Commission [19].

  Tuairim Uimh. 6/2012 (de bhun an dara fomhír d’Airteagal 287(4) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh) maidir leis an togra le haghaidh Rialacháin ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leagtar síos na rialacha maidir le rannpháirteachas in “Fís 2020 — An Creatchlár um Thaighde agus Nuálaíocht (2014-2020)” , agus na rialacha maidir leis na torthaí a scaipead

 81. #569290

  I gcás ina sainaithneofaí priacail den sórt sin, ba cheart don Choimisiún moladh a eisiúint don Bhallstát lena mbaineann lena leagtar amach na bearta iomchuí atá le glacadh laistigh de thréimhse ama áirithe.

  In the event of such risks being identified, the Commission should issue a recommendation to the Member State concerned setting out appropriate measures to be taken within a given timeframe.

  Rialachán (AE) Uimh. 473/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir le forálacha coiteanna le haghaidh faireacháin agus measúnaithe ar dhréachtphleananna buiséadacha agus lena n-áirithítear easnamh iomarcach na mBallstát sa limistéar euro a cheartú

 82. #569298

  Ba cheart don Chomhairle a mheas ar ann d’imeachtaí eacnamaíochta dochracha nach bhféadfaí a bheith ag súil leo a bhfuil mór-iarmhairtí mífhabhracha acu ar airgeadas rialtais agus is iad na réamhaisnéisí eacnamaíocha ina moladh tosaigh nó ina cinneadh foláireamh a thabhairt a bheith mar shlat tomhais aici don mheasúnú sin.

  The Council should assess the existence of unexpected adverse economic events with major unfavourable consequences for government finances against the economic forecasts in its initial recommendation or decision to give notice.

  Rialachán (AE) Uimh. 473/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir le forálacha coiteanna le haghaidh faireacháin agus measúnaithe ar dhréachtphleananna buiséadacha agus lena n-áirithítear easnamh iomarcach na mBallstát sa limistéar euro a cheartú

 83. #596377

  I gcás ina suífidh an Coimisiún, ar bhonn na faisnéise a bhaileoidh an Oifig Eorpach um Thacaíocht don Chóras Tearmainn (EASO) de bhun Rialachán (AE) Uimh. 439/2010 go háirithe, go bhféadfaí cur i bhfeidhm an Rialacháin seo a chur i mbaol mar gheall ar bhaol réasúnaithe maidir le brú faoi leith a chuirtear ar chóras tearmainn Ballstáit agus/nó maidir le fadhbanna a bhaineann le feidhmiú an chórais tearmainn de chuid Ballstáit, déanfaidh sé, i gcomhar le EASO, moltaí don Ballstát sin, ina n-iarrfar air plean coisctheach gníomhaíochta a dhréachtú.

  Where, on the basis of, in particular, the information gathered by EASO pursuant to Regulation (EU) No 439/2010, the Commission establishes that the application of this Regulation may be jeopardised due either to a substantiated risk of particular pressure being placed on a Member State’s asylum system and/or to problems in the functioning of the asylum system of a Member State, it shall, in cooperation with EASO, make recommendations to that Member State, inviting it to draw up a preventive action plan.

  Rialachán (AE) Uimh. 604/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 lena mbunaítear na critéir agus na sásraí lena gcinntear cé acu Ballstát atá freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarratas ar chosaint idirnáisiúnta arna thaisceadh i gceann de na Ballstáit ag náisiúnach tríú tír nó ag duine gan stát

 84. #618936

  Nuair a chuirtear isteach faoi mhír 1 moladh comhpháirteach, féadfiadh an Coimisiún na bearta sin a ghlacadh trí bhíthin gníomhartha tarmligthe nó cur chun feidhme ar choinníoll go bhfuil moladh den sórt sin in oiriúint don bheart caomhnaithe ábhartha agus/nó don plean ilbhliantúil.

  Where a joint recommendation is submitted under paragraph 1, the Commission may adopt those measures by means of delegated or implementing acts, provided that such recommendation is compatible with the relevant conservation measure and/or multiannual plan.

  RIALACHÁN (AE) Uimh. 1380/2013 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 11 Nollaig 2013 maidir leis an gComhbheartas Iascaigh, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1954/2003 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2371/2002 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 639/2004 ón gComhairle agus Cinneadh 2004/585/CE ón gComhairle

 85. #642761

  Sula gcuirtear bailchríoch ar thuarascáil chigireachta, cuirfear in iúl don iniúchóir reachtúil nó don ghnólacht iniúchóireachta fionnachtana agus conclúidí chigireachtaí ar a mbunaítear moltaí, lena n-áirítear cinntí agus conclúidí a bhaineann le tuarascáil trédhearcachta agus pléifear iad leis an iniúchóir reachtúil nó leis an ngnólacht iniúchóireachta.

  The findings and conclusions of inspections on which recommendations are based, including the findings and conclusions related to a transparency report, shall be communicated to and discussed with the inspected statutory auditor or audit firm before an inspection report is finalised.

  Rialachán (AE) Uimh. 537/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le ceanglais shonracha a bhaineann le hiniúchóireacht reachtúil ar eintitis leasa phoiblí agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2005/909/CE ón gCoimisiún (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 86. #650062

  Trí dhíriú ar dhaoine aonair de rogha ar struchtúir, ba cheart iarracht a dhéanamh le TFAO oibríochtaí cistithe eile de chuid CSE agus gníomhaíochtaí náisiúnta atá dírithe ar dhaoine óga nach bhfuil in oideachas ná in oiliúint agus atá neamhghníomhach nó dífhostaithe a chomhlánú, lena n-áirítear tríd an Ráthaíocht don Aos Óg a chur chun feidhme i gcomhréir leis an Moladh ón gComhairle [4] an 22 Aibreán 2013 madir le Ráthaíocht don Aos Óg a Bhunú, lena bhforáiltear gur gá do dhaoine óga tairiscint ar chaighdeán maith le haghaidh fostaíochta, oideachais leantaigh, printíseachta nó tréimhse oiliúna a fháil laistigh de thréimhse ceithre mhí i ndiaidh dóibh éirí dífhostaithe nó an t-oideachas foirmiúil a fhágáil.

  By targeting individual persons rather than structures, the YEI should aim to complement other ESF–funded operations and national actions targeting NEET, including through the implementation of the Youth Guarantee in line with the Council's Recommendation of 22 April 2013 on Establishing a Youth Guarantee [4], which provides that young persons should receive a good-quality offer of either employment, continued education, an apprenticeship or a traineeship within a period of four months of becoming unemployed or of leaving formal education.

  Rialachán (AE) Uimh 1304/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 . maidir le Ciste Sóisialta na hEorpa agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1081/2006 ón gComhairle

 87. #676795

  Is ionann na moltaí nó na spreagthaí seo a úsáid dá dtagraítear i mír 2 agus déileáil chos istigh de réir bhrí an Airteagal seo nuair is eol don duine nó nuair is ceart gur eol don duine a bhainfidh úsáid as an moladh nó as an spreagadh gur bunaithe ar fhaisnéis chos istigh atá siad.

  The use of the recommendations or inducements referred to in paragraph 2 amounts to insider dealing within the meaning of this Article where the person using the recommendation or inducement knows or ought to know that it is based upon inside information.

  Rialachán (AE) Uimh. 596/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le drochúsáid mhargaidh (an rialachán maidir le drochúsáid mhargaidh) agus lena n-aisghairtear Treoir 2003/6/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Treoracha 2003/124/CE, 2003/125/CE agus 2004/72/CE ón gCoimisiún Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 88. #709706

  gearrliosta iarrthóirí do na poist mar Stiúrthóir Feidhmiúcháin agus mar Leas-Stiúrthóir Feidhmiúcháin a mholadh don Chomhairle agus, i gcás inarb ábhartha, moladh a thabhairt don Chomhairle go ndéanfaí a dtréimhsí oifige a fhadú nó go ndéanfaí iad a bhaint as oifig i gcomhréir le hAirteagal 54 agus le hAirteagal 55;

  propose to the Council a shortlist of candidates for the posts of Executive Director and Deputy Executive Directors and, where relevant, propose to the Council that their terms of office be extended or that they be removed from office in accordance with Articles 54 and 55;

  Rialachán (AE) 2016/794 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2016 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh i ndáil le Comhar i bhForfheidhmiú an Dlí (Europol) agus lena n-aisghairtear Cinntí 2009/371/CGB, 2009/934/CGB, 2009/935/CGB, 2009/936/CGB agus 2009/968/CGB ón gComhairle agus a ghabhann ionad na gCinntí sin

 89. #709776

  plean gníomhaíochta a ullmhú ina ndéanfar obair leantach ar chonclúidí na dtuarascálacha agus na meastóireachtaí iniúchóireachta inmheánaí nó seachtraí, chomh maith le tuarascálacha imscrúdaithe agus moltaí ó imscrúduithe arna ndéanamh ag OLAF agus ag MECS, agus tuairisc ar dhul chun cinn a thabhairt don Choimisiún dhá uair sa bhliain agus ar bhonn rialta don Bhord Bainistíochta;

  preparing an action plan following up conclusions of internal or external audit reports and evaluations, as well as investigation reports and recommendations from investigations by OLAF and the EDPS, and reporting on progress twice a year to the Commission and regularly to the Management Board;

  Rialachán (AE) 2016/794 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2016 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh i ndáil le Comhar i bhForfheidhmiú an Dlí (Europol) agus lena n-aisghairtear Cinntí 2009/371/CGB, 2009/934/CGB, 2009/935/CGB, 2009/936/CGB agus 2009/968/CGB ón gComhairle agus a ghabhann ionad na gCinntí sin

 90. #721828

  Déanfaidh an Coimisiún, nó Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála nuair a bhainfidh an comhaontú arna bheartú go heisiach nó go príomha leis an gcomhbheartas eachtrach agus slándála, moltaí a thíolacadh don Chomhairle, agus glacfaidh an Chomhairle cinneadh lena n-údarófar an chaibidlíocht a thosú agus lena n-ainmneofar, i bhfianaise ábhar an chomhaontaithe arna bheartú, idirbheartaí an Aontais nó ceannaire fhoireann caibidlíochta an Aontais.

  The Commission, or the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy where the agreement envisaged relates exclusively or principally to the common foreign and security policy, shall submit recommendations to the Council, which shall adopt a decision authorising the opening of negotiations and, depending on the subject of the agreement envisaged, nominating the Union negotiator or the head of the Union's negotiating team.

  Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (leagan comhdhlúite 2016)

 91. #763642

  (d) gur tugadh fógra i dtaobh an tsanna, an mhorgáiste no an mhuirir sin go cuibhe roimh an 6adh lá d'Fheabhra, 1923, don Chomhairle Chontae no don Chomhairle Chontae-Bhuirge a bhí freagarthach fén aithne sin in íoc an chúitimh do moladh leis an aithne sin, agus

  ( d ) Notice of such assignment, mortgage, or charge was duly given before the 6th day of February, 1923, to the County or County Borough Council liable under such decree to pay the compensation thereby awarded, and

  Uimhir 15 de 1923: ACHT UM DHÍOBHÁIL DO MHAOIN (CÚITEAMH), 1923

 92. #867239

  (ii) aon mhac no inghean don duine sin dá chó-aontú leis an Aire i scríbhinn, roimh an 1adh lá d'Iúl, 1936, go ndéanfaidh, i gcás é no í do theacht ar fháil bháis don duine sin i dteideal an tailimh ar a raibh an t-áitreabh gur maidir leis a moladh an cúiteamh san, cólíonadh iomlán ar an gcoinníoll ath-shuidhimh sin laistigh de thréimhse trí mblian tar éis bháis an duine sin, agus

  (ii) any son or daughter of such person has before the 1st day of July, 1936, agreed in writing with the Minister that, in the event of his or her becoming entitled on the death of such person to the land on which was situate the premises in respect of which such compensation was awarded, he or she will, within a period of three years after the death of such person, completely comply with such reinstatement condition, and

  Uimhir 35 de 1933: ACHT UM DHÍOBHÁIL DO MHAOIN (CÚITEAMH) (LEASÚ), 1933

 93. #867257

  (ii) aon mhac no inghean don duine sin dá chó-aontú leis an Aire i scríbhinn roimh an 1adh lá san d'Iúl, 1936, go ndéanfaidh, i gcás é no í do theacht ar fháil bháis don duine sin i dteideal an tailimh ar a raibh an t-áitreabh le n-a mbaineann an moladh no an tuarasgabháil sin (pe'ca aca é), cólíonadh iomlán ar an gcoinníoll ath-shuidhimh sin laistigh de thréimhse trí mblian tar éis bháis an duine sin, agus

  (ii) any son or daughter of such person has before the said 1st day of July, 1936, agreed in writing with the Minister that, in the event of his or her becoming entitled on the death of such person to the land on which was situate the premises to which such award or report (as the case may be) relates, he or she will, within a period of three years after the death of such person, completely comply with such reinstatement condition, and

  Uimhir 35 de 1933: ACHT UM DHÍOBHÁIL DO MHAOIN (CÚITEAMH) (LEASÚ), 1933

 94. #947157

  Aon tsuim do gheobhaidh eadrascánaidhe, ar n-a cheapadh amhlaidh, do bheith dlite o sna Coimisinéirí don Chomhairle agus iníoctha aca leo, is cead don Chomhairle í bhaint de sna Coimisinéirí mar fhiacha gnáth-chonnartha in aon chúirt dlighinse inniúla, agus beidh moladh an eadrascánaidhe, ar n-a shighniú agus ar n-a fhoillsiú aige go cuibhe, ina chruthú dhochlaoite in aon chúirt ar an tsuim sin do bheith dlite o sna Coimisinéirí don Chomhairle agus iníoctha aca leo.

  Any sum which an arbitrator so appointed shall find to be due and payable from the Commissioners to the Council may be recovered by the Council from the Commissioners as a simple contract debt in any court of competent jurisdiction and the award of the arbitrator duly signed and published by him shall be conclusive proof in any court that such sum is due and payable to the Council by the Commissioners.

  Uimhir 3 (Príobháideach) de 1940: ACHT DAINGNITHE ORDUITHE SHEALADAIGH UM PIARA AGUS CUAN (Uimh. 2), 1940

 95. #965111

  (a) ní bheidh feidhm ná éifeacht ag alt 90 d'Acht 1941 maidir le ceapadh an chéad chontae-bhainisteora don chontae sin, agus achtuítear leis seo ina ionad san go bhféadfar roghnú agus moladh duine fé alt 4 den Phríomh-Acht, chun a cheaptha chun na hoifige sin, do thionnscnamh agus do chríochnú sara mbeidh deireadh le fionnraíocht chomhairle na contae sin, ach an lá cheapfaidh an tAire fé fho-alt (2) den alt san 4 mar lá gur amhail air agus uaidh a thiocfaidh an duine molfar amhlaidh chun bheith ceaptha ina chéad chontae-bhainisteoir don chontae sin ní bheidh sé níos luaithe ná an lá ar a raghaidh an fhionnraíocht san in éag;

  ( a ) section 90 of the Act of 1941 shall not apply or have effect in relation to the appointment of the first county manager for the said county, and in lieu thereof it is hereby enacted that the selection and recommendation under section 4 of the Principal Act of a person for such appointment may be proceeded with and completed before the suspension of the council of the said county has ceased, but the day appointed by the Minister under sub-section (2) of the said section 4 as the day as on and from which the person so recommended becomes appointed to the office of such first county manager shall not be prior to the day on which such suspension ceases;

  Uimhir 13 de 1942: ACHT UM BAINISTÍ CHONTAE (LEASÚ), 1942

 96. #965125

  (a) ní bheidh feidhm ná éifeacht ag alt 90 d'Acht 1941 maidir le ceapadh an chéad chontae-bhainisteora don chontae sin nach ar fionnraighe dá comhairle, agus achtuítear leis seo ina ionad san go bhféadfar roghnú agus moladh an duine sin fé alt 4 den Phríomh-Acht, chun a cheaptha chun na hoifige sin, do thionnscnamh agus do chríochnú sara mbeidh deireadh le fionnraíocht chomhairle an chinn eile de na contaethe sin, ach an lá cheapfaidh an tAire fé fho-alt (2) den alt san 4 mar lá gur amhail air agus uaidh a thiocfaidh an duine molfar amhlaidh chun bheith ceaptha ina chéad chontae-bhainisteoir don chontae sin ní bheidh sé níos luaithe ná an lá ar a raghaidh an fhionnraíocht san in éag;

  ( a ) section 90 of the Act of 1941 shall not apply or have effect in relation to the appointment of the first county manager for the said county the council of which is not suspended, and in lieu thereof it is hereby enacted that the selection and recommendation under section 4 of the Principal Act of a person for such appointment may be proceeded with and completed before the suspension of the council of the other of the said counties has ceased, but the day appointed by the Minister under sub-section (2) of the said section 4 as the day as on and from which the person so recommended becomes appointed to the office of such first county manager shall not be prior to the day on which such suspension ceases;

  Uimhir 13 de 1942: ACHT UM BAINISTÍ CHONTAE (LEASÚ), 1942

 97. #984142

  —(1) Má cuirtear in iúl don oifigeach cúnaimh iomchuibhe nó más eol dó go bhfuil duine a gcreitear gur duine mí-mheabhrach é gan bheith faoi aireachas nó urlámhas ceart nó go bhfuil faillí á thabhairt ann nó cruálacht á déanamh air ag aon ghaol nó duine eile a bhfuil sé faoina aireachas nó faoina chúram, cuirfidh an t-oifigeach san iarratas sa bhfoirm ordaithe chun an dochtúra oifigiúil údaraithe ag iarraidh moladh (a ngairmtear moladh glactha dhe freisin san Acht so) á mholadh an duine a gcreitear gur duine mí-mheabhrach é do ghlacadh agus do choinneáil mar dhuine mí-mheabhrach san óspidéal meabhair-ghalar ceantair don cheantar óspidéil mheabhair-ghalar ina gcomhnaíonn an duine sin de ghnáth.

  —(1) Where the appropriate assistance officer is informed or knows that a person believed to be of unsound mind is not under proper care or control or is neglected or cruelly treated by any relative or other person having the care or charge of him, such officer shall apply in the prescribed form to the authorised medical officer for a recommendation (in this Act also referred to as a recommendation for reception) for the reception and detention of the person believed to be of unsound mind as a person of unsound mind in the district mental hospital for the mental hospital district in which such person ordinarily resides.

  Uimhir 19 de 1945: AN tACHT CÓIREÁLA MEABHAIR-GHALAR, 1945

 98. #984204

  —(1) Má dhiúltaíonn príomh-dhochtúir comhnaitheach nó dochtúir oifigiúil eile d'óspidéal meabhair-ghalar ceantair ordú glactha othair ionmhuirir a dhéanamh, bhéarfa sé don duine d'iarr an moladh glactha iomchuibhe ráiteas i scríbhinn faoina láimh i dtaobh na gcúiseanna a bhí leis an diúltú, cuirfidh cóip den ráiteas go dtí an tAire, agus bhéarfaidh don Aire an t-eolas breise sin go léir a iarrfaidh an tAire i dtaobh tosca an diúltaithe.

  —(1) Where a resident medical superintendent or other medical officer of a district mental hospital refuses to make a chargeable patient reception order, he shall give to the applicant for the relevant recommendation for reception a statement in writing under his hand of the reasons for the refusal, shall send a copy of the statement to the Minister, and shall give the Minister all such additional information as the Minister may require as to the circumstances of the refusal.

  Uimhir 19 de 1945: AN tACHT CÓIREÁLA MEABHAIR-GHALAR, 1945

 99. #993909

  (4) Más oiriúnach leis an mBord é, féadfaidh an Bord, chun críocha ceapacháin faoi fho-alt (1) den alt seo, a iarraidh ar na Coimisinéirí um Cheapacháin Áitiúla duine a mholadh dhó i gcóir an cheapacháin sin, agus déanfaidh na Coimisinéirí sin, ar an iarratas sin a fháil, duine amháin a roghnú agus a mholadh don Bhord i gcóir an cheapacháin sin, agus déanfaidh an Bord ar an moladh sin a fháil ó na Coimisinéirí sin an duine a bheas molta amhlaidh a cheapadh don phost sin.

  (4) The Board may, if it thinks fit, for the purposes of an appointment under subsection (1) of this section request the Local Appointments Commissioners to recommend to it a person for that appointment, and the said Commissioners on receiving that request shall select and recommend to the Board one person for that appointment, and the Board on receiving from the said Commissioners such recommendation shall appoint to such situation the person so recommended.

  Uimhir 10 de 1946: AN tACHT FORBARTHA MÓNA, 1946

 100. #1269450

  —Déanfaidh an Coimisiún scrúdú ar gach tuarascáil a thabharfaidh an Scrúdaitheoir dóibh faoi alt 16 (4) agus tabharfaidh siad tuairimí ar an tuarascáil don Aire agus féadfaidh siad moltaí a thabhairt don Aire i dtaobh cad ba cheart a dhéanamh faoin tuarascáil.

  —The Commission shall examine every report furnished to them by the Examiner under section 16 (4) and shall give observations on the report to the Minister and may make recommendations to the Minister as to what action should be taken on the report.

  Uimhir 11 de 1972: AN tACHT UM CHLEACHTAIS SRIANTA, 1972

 101. #1269508

  —(1) Más rud é, de thoradh imscrúdaithe faoi alt 14 (1) (a), 14 (1) (b) nó 14 (2), gur dóigh leis an Scrúdaitheoir gur chóir don Choimisiún fiosrúchán faoin Acht seo nó léirbhreithniú speisialta faoi alt 10 a dhéanamh nó gur chóir dóibh rialacha cóir-chleachtais a dhéanamh, tabharfaidh sé don Choimisiún tuarascáil ar an imscrúdú ina mbeidh moladh chuige sin.

  —(1) Where, as a result of an investigation under section 14 (1) (a), 14 (1) (b) or 14 (2), the Examiner is of the opinion that the Commission should hold an enquiry under this Act or a special review under section 10 or should make fair practice rules, he shall furnish the Commission with a report of the investigation containing a recommendation to that effect.

  Uimhir 11 de 1972: AN tACHT UM CHLEACHTAIS SRIANTA, 1972

 102. #1317591

  (2) Féadfaidh an Chomhairle, dá deoin féin nó ar iarratas ón Aire, moltaí a dhéanamh don Aire i dtaobh bheartas ginearálta an Aire (lena n-áirítear beartas riaracháin) i ndáil le caomhnú fiadhúlra nó i dtaobh aidhmeanna a bheidh le socrú nó cláir a bheidh le cur i ngníomh ag an Aire i ndáil leis an gcaomhnú sin, ach ní fhorléireofar aon ní san fho-alt seo mar ní á chumasú don Chomhairle aon mholadh a dhéanamh don Aire i dtaobh ábhar áirithe riaracháin.

  (2) The Council may, either of its own volition or at the request of the Minister, make recommendations to the Minister as to the Minister's general policy (including administrative policy) in relation to the conservation of wildlife or as to objectives to be fixed or programmes to be implemented by the Minister in relation to such conservation, but nothing in this subsection shall be construed as enabling the Council to make to the Minister any recommendation as regards a particular administrative matter.

  Uimhir 39 de 1976: AN tACHT UM FHIADHÚLRA, 1976

 103. #1322893

  (2) Déanfaidh páirtí achomharc faoin alt seo a thionscnamh trí fhógra i scríbhinn (ina mbeidh cibé sonraí (más ann) a shonrófar i rialacháin faoi alt 17 den Acht seo chun críocha alt 8 (8) de) a thabhairt don Bhinse, laistigh de 6 sheachtain ón dáta ar tugadh an moladh lena mbaineann sé do na páirtithe áirithe, agus déarfar ann go bhfuil ar intinn ag an bpáirtí áirithe achomharc a dhéanamh i gcoinne an mholta agus tabharfar cóip den fhógra don pháirtí áirithe eile laistigh de na 6 sheachtain sin.

  (2) An appeal under this section shall be initiated by a party by giving, within 6 weeks of the date on which the recommendation to which it relates was given to the parties concerned, a notice in writing (containing such particulars (if any) as way be specified in regulations under section 17 of this Act for the purposes of section 8 (8) thereof) to the Tribunal and stating the intention of the party concerned to appeal against the recommendation and a copy of the notice shall be given to the other party concerned within the said period of 6 weeks.

  Uimhir 10 de 1977: AN tACHT UM DHÍFHOSTÚ ÉAGÓRACH, 1977

 104. #1387302

  (a) Treoir a thabhairt don Bhord Feidhmiúcháin maidir le gnéithe teicniúla agus eacnamaíocha de chláir na mbeart atá molta ag CITí don Chiste chun maoiniú agus cómhaoiniú a dhéanamh tríd an Dara Cuntas agus ar na tosaíochtaí a chuirfear ag gabháil leis na moltaí sin;

  ( a ) To advise the Executive Board on technical and economic aspects of the programmes of measures proposed by ICBs to the Fund for financing and co-financing through the Second Account and on the priorities to be attached to such proposals;

  Uimhir 7 de 1982: AN tACHT UM AN gCOMHCHISTE IDIRNÁISIÚNTA DO THRÁCHTEARRAÍ, 1982

 105. #1435110

  —Déanfaidh an tÚdarás, ag féachaint do bheartais agus cinntí Rialtais i ndáil leis an airgead a bheidh ar fáil (cibé acu sa Stát nó i limistéar feidhme an Údaráis) lena chaitheamh ar iompar de bhóthar agus d'iarnród, moltaí a dhéanamh don Aire agus don Aire Comhshaoil i dtaobh an chaiteachais a dtabharfar tús áite dó i ndáil le saoráidí agus seirbhísí iompair de bhóthar agus d'iarnród a sholáthar, a oibriú agus a bhainistí agus i ndáil le bainistí tráchta i limistéar feidhme an Údaráis.

  —The Authority shall, having regard to Government policies and decisions in relation to moneys available (whether in the State or the Authority's functional area) for expenditure on road and rail transport, make recommendations to the Minister and the Minister for the Environment on the priorities to be assigned in expenditure in relation to the provision, operation and management of road and rail transport facilities and services and to traffic management in the Authority's functional area.

  Uimhir 15 de 1986: AN tACHT UM IOMPRAS BHAILE ÁTHA CLIATH, 1986

 106. #1440277

  (5) Féadfaidh duine a bheidh ceaptha faoin alt seo, más cuí leis é, moltaí a dhéanamh don Aire i ndáil leis an gCrannchur Náisiúnta nó lena stiúradh (lena n-áirítear moladh go gceapfadh an tAire bainisteoir i ndáil leis an gCuideachta faoi alt 30, nó go dtabharfadh sé ordú don Chuideachta i ndáil le ní sonraithe, faoi alt 29 den Acht seo).

  (5) A person appointed under this section may, if he so thinks fit, make recommendations to the Minister in relation to the National Lottery or its conduct (including a recommendation that the Minister should appoint a manager in relation to the Company under section 30, or should give a direction to the Company in relation to a specified matter, under section 29 of this Act).

  Uimhir 28 de 1986: AN tACHT UM CHRANNCHUR NÁISIÚNTA, 1986

 107. #1561831

  (ii) fiontair agus tionscadail ghnó agus shóisialta, agus tionscadail bhonneagair a bhaineann leis na fiontair agus na tionscadail sin, a aithint i Réigiún an Iarthair ar nithe iad ar ceart, le linn an fhorbairt sin a chur ar aghaidh, i dtuairim an Choimisiúin ar thángthas uirthi tar éis dó dul i gcomhairle le cibé cinn de na comhlachtaí is cuí leis, iad a bhunú nó a mhéadú nó dlús a chur lena mbunú nó lena n-úsáid agus moladh a dhéanamh faoin tosaíocht is ceart don Choimisiún nó do cibé cinn de na comhlachtaí is cuí leis, a thabhairt, ina thuairim, i ndáil le cabhair a sholáthar do na fiontair agus na tionscadail sin agus tograí cuí a dhéanamh do na comhlachtaí lena mbaineann agus don Aire,

  (ii) to identify business and social enterprises and projects, and infrastructural projects related to those enterprises and projects, in the Western Region that, in the opinion of the Commission formed after consultation with such of the bodies as it considers appropriate, should, in the furtherance of such development, be established or enlarged or whose establishment or employment should be accelerated and to propose the priority that, in its opinion, should be given by the Commission or such of the bodies as it considers appropriate in relation to the provision of assistance for those enterprises and projects and to make appropriate proposals to the bodies concerned and the Minister,

  Uimhir 42 de 1998: AN tACHT UM CHOIMISIÚN FORBARTHA AN IARTHAIR, 1998

 108. #1680110

  I gcás nach dtagann infheistíocht i nuachóiriú na gcóras fuinnimh, a bhfuil sé beartaithe í a mhaoiniú ón gCiste don Nuachóiriú, faoi na réimsí a liostaítear i mír 2, déanfaidh an coiste infheistíochta inmharthanacht theicniúil agus airgeadais na hinfheistíochta sin a mheas, lena n-áirítear an laghdú astaíochtaí a bhaineann sí amach, agus eiseoidh sé moladh maidir leis an infheistíocht a mhaoiniú ón gCiste don Nuachóiriú.

  Where an investment in the modernisation of energy systems, which is proposed to be financed from the Modernisation Fund, does not fall into the areas listed in paragraph 2, the investment committee shall assess the technical and financial viability of that investment, including the emission reductions it achieves, and issue a recommendation on financing the investment from the Modernisation Fund.

  Treoir (AE) 2018/410 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Márta 2018 lena leasaítear Treoir 2003/87/CE chun laghduithe costéifeachtacha astaíochtaí agus infheistíochtaí ísealcharbóin a fheabhsú, agus Cinneadh (AE) 2015/1814 ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE) )

 109. #1683541

  I gcás ina leanfar de gan rialú agus moladh DSB a chur chun feidhme, ba cheart don Choimisiún an leibhéal fionraí a choigeartú gach bliain chuig an leibhéal neamhnithe nó lagaithe a bhaineann don Aontas Eorpach an tráth sin de dheasca an CDSOA.

  If the non-implementation of the DSB ruling and recommendation persists, the Commission should adjust annually the level of suspension to the level of nullification or impairment caused by the CDSOA to the European Union at that time.

  Rialachán (AE) 2018/196 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 7 Feabhra 2018 maidir le dleachtanna custaim breise ar allmhairí táirgí áirithe de thionscnamh Stáit Aontaithe Mheiriceá

 110. #1685471

  I gcás inar gá, bunaithe ar na measúnuithe teicniúla agus, i gcás inarb iomchuí, ar na moltaí teicniúla, cuirfidh na Ballstáit a leibhéil tagartha foraoise athbhreithnithe atá beartaithe faoi bhráid an Choimisiúin faoin 31 Nollaig 2019 don tréimhse ó 2021 go 2025 agus faoin 30 Meitheamh 2024 don tréimhse ó 2026 go 2030.

  Where necessary based on the technical assessments and on, where applicable, the technical recommendations, Member States shall communicate their revised proposed forest reference levels to the Commission by 31 December 2019 for the period from 2021 to 2025 and by 30 June 2024 for the period from 2026 to 2030.

  Rialachán (AE) 2018/841 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le hastaíochtaí agus aistrithe gás ceaptha teasa ó úsáid talún, athrú ar úsáid talún agus foraoiseacht a chur san áireamh i gcreat 2030 don aeráid agus don fhuinneamh, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 agus Cinneadh Uimh. 529/2013/AE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 111. #1710580

  Laistigh de mhí amháin tar éis don Choimisiún an moladh a eisiúint i gcomhréir le pointe (a) de mhír 5 nó a fhorchoimeádais a tharraingt siar i gcomhréir le pointe (b) de mhír 5, déanfaidh an t-údarás rialála náisiúnta an beart críochnaitheach arna ghlacadh a chur in iúl don Choimisiún agus do BEREC.

  Within one month of the Commission issuing the recommendation in accordance with point (a) of paragraph 5 or lifting its reservations in accordance with point (b) of paragraph 5, the national regulatory authority concerned shall communicate to the Commission and to BEREC the adopted final measure.

  Treoir (AE) 2018/1972 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 lena mbunaítear Cód Eorpach um Chumarsáid Leictreonach (Athmhúnlú)Téacs atá ábhartha maidir le LEE.

 112. #1710630

  Mura mbeidh moladh nó cinneadh glactha ag an gCoimisiún laistigh d'aon bhliain amháin ón dáta a nglacfaidh BEREC tuairim ina léirítear éagsúlachtaí i gcur chun feidhme na gcúraimí rialála a shonraítear sa Treoir seo ag na húdaráis rialála náisiúnta nó ag na húdaráis inniúla, a chruthódh bac don mhargadh inmheánach, tabharfaidh an Coimisiún fógra do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle faoi na cúiseanna nach ndearna sé amhlaidh, agus fógróidh sé na cúiseanna sin go poiblí.

  If the Commission has not adopted a recommendation or a decision within one year from the date of adoption of an opinion by BEREC indicating the existence of divergences in the implementation by the national regulatory or other competent authorities of the regulatory tasks specified in this Directive that could create a barrier to the internal market, it shall inform the European Parliament and the Council of its reasons for not doing so, and make those reasons public.

  Treoir (AE) 2018/1972 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 lena mbunaítear Cód Eorpach um Chumarsáid Leictreonach (Athmhúnlú)Téacs atá ábhartha maidir le LEE.

 113. #1715053

  Ar chúiseanna comhréireachta, níor cheart don Ghníomhaireacht ná don Choimisiún measúnú a dhéanamh ar na díolúintí i dtrácht ach amháin d'fhonn moladh a eisiúint nó cinneadh a dhéanamh, faoi seach, i gcás inar mó a bhfad ná fad séasúir sceidealaithe amháin aerlíne, amháin, eadhon, ocht mí, gan dochar do chumhachtaí an Choimisiúin faoi Airteagal 258 den CFAE.

  For reasons of proportionality, the Agency and the Commission should only assess the exemptions in question with a view to issuing a recommendation or taking a decision, respectively, where their duration exceeds the duration of one airline scheduling season, that is, eight months, without prejudice to the powers of the Commission under Article 258 TFEU.

  Rialachán (AE) 2018/1139 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2111/2005, Rialachán (CE) Uimh. 1008/2008, Rialachán (AE) Uimh. 996/2010, Rialachán (AE) Uimh. 376/2014 agus Treoir 2014/30/AE agus Treoir 2014/53/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 552/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 216/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CEE) Uimh. 3922/91 ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 114. #1715085

  Ba cheart don Ghníomhaireacht cúnamh a thabhairt don Choimisiún an Rialachán sin á chur chun feidhme aige, trí na measúnuithe is gá a dhéanamh ar oibreoirí tríú tír agus údaráis tríú tír atá freagrach as maoirseacht a dhéanamh orthu, agus moltaí iomchuí a thabhairt don Choimisiún.

  The Agency should also assist the Commission in the implementation of that Regulation, by conducting the necessary evaluations of third country operators and authorities responsible for their oversight, and making appropriate recommendations to the Commission.

  Rialachán (AE) 2018/1139 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2111/2005, Rialachán (CE) Uimh. 1008/2008, Rialachán (AE) Uimh. 996/2010, Rialachán (AE) Uimh. 376/2014 agus Treoir 2014/30/AE agus Treoir 2014/53/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 552/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 216/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CEE) Uimh. 3922/91 ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 115. #1719503

  Ba cheart dó freisin comhlánú a dhéanamh ar na hiarrachtaí a dhéanann na Ballstáit chun tacú le daoine óga agus a n-aistriú ón scoil go hobair a éascú faoi scéimeanna amhail Ráthaíocht don Aos Óg arna bhunú i gcomhréir le Moladh ón gComhairle an 22 Aibreán 2013 maidir le Ráthaíocht don Aos Óg a bhunú trí dheiseanna breise a sholáthar dóibh páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí dlúthpháirtíochta i bhfoirm cúrsaí oiliúna nó post laistigh dá mBallstát féin nó thar theorainneacha.

  It should also complement the efforts made by Member States to support young people and ease their school-to-work transition under schemes such as the Youth Guarantee established in line with the Council Recommendation of 22 April 2013 on establishing a Youth Guarantee by providing them with additional opportunities to take part in solidarity activities in the form of traineeships or jobs within their respective Member State or across borders.

  Rialachán (AE) 2018/1475 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 2 Deireadh Fómhair 2018 lena leagtar síos creat dlíthiúil an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1288/2013, Rialachán (AE) Uimh. 1293/2013 agus Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE

 116. #1730542

  I gcás, ar bhonn a chuid measúnaithe de bhun phointe (b) d'Airteagal 29(1), ina measann an Coimisiún nach bhfuil dul chun cinn leordhóthanach déanta ag Ballstát i dtreo a gcuid cuspóirí, spriocanna agus rannchuidithe a bhaint amach, a gcuid pointí tagartha don fhuinneamh in-athnuaite a bhaint amach, nó i dtaca leis na beartais agus na bearta a leagtar amach ina phlean comhtháite náisiúnta fuinnimh agus aeráide a chur chun feidhme, eiseoidh sé moltaí don Bhallstát lena mbaineann de bhun Airteagal 34.

  Where, on the basis of its assessment pursuant to point (b) of Article 29(1), the Commission concludes that insufficient progress is made by a Member State towards meeting its objectives, targets and contributions, its reference points for renewable energy, or in implementing the policies and measures set out in its integrated national climate and energy plan, it shall issue recommendations to the Member State concerned pursuant to Article 34.

  Rialachán (AE) 2018/1999 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le Rialachas an Aontais Fuinnimh agus na Gníomhaíochta Aeráide, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 663/2009 agus Rialachán (CE) Uimh. 715/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 94/22/CE, Treoir 98/70/CE, Treoir 2009/31/CE, Treoir 2009/73/CE, Treoir 2010/31/AE, Treoir 2012/27/AE, agus Treoir 2013/30/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 2009/119/CE agus Treoir (AE) 2015/652 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 117. #1731505

  Maidir leis an bhfuinneamh in-athnuaite, bunaítear an measúnú ón gCoimisiún ar na critéir oibiachtúla.. Má eisíonn an Coimisiún moladh maidir le dréachtphlean náisiúnta Ballstáit, ba cheart dó é sin a dhéanamh a luaithe is féidir, ag féachaint, ar thaobh amháin, don ghá go ríomhfadh an Coimisiún rannchuidithe pleanáilte cainníochtaithe áirithe de chuid na mBallstát ar fad chun uaillmhian ar leibhéal an Aontais a mheas, agus ar an taobh eile, don ghá atá le ham leordhóthanach a thabhairt don Bhallstát lena mbaineann aird chuí a thabhairt ar na moltaí ón gCoimisiún sula gcuirfidh sé bailchríoch ar a phlean náisiúnta, agus ar an ngá atá leis an mbaol go gcuirfí moill ar phlean náisiúnta an Bhallstáit a sheachaint.

  With regard to renewable energy, the Commission assessment is to be based on the objective criteria. If the Commission issues a recommendation with regard to a Member State's draft national plan, it should do so as quickly as possible, having regard, on the one hand, to the need for the Commission to add up certain quantified planned contributions of all Member States in order to assess the ambition at Union level, and, on the other, the need to provide adequate time for the Member State concerned to take due consideration of the Commission's recommendations before finalising its national plan, and the need to avoid the risk of delay of the Member State's national plan.

  Rialachán (AE) 2018/1999 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le Rialachas an Aontais Fuinnimh agus na Gníomhaíochta Aeráide, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 663/2009 agus Rialachán (CE) Uimh. 715/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 94/22/CE, Treoir 98/70/CE, Treoir 2009/31/CE, Treoir 2009/73/CE, Treoir 2010/31/AE, Treoir 2012/27/AE, agus Treoir 2013/30/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 2009/119/CE agus Treoir (AE) 2015/652 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 118. #1734477

  Arna iarraidh sin don údarás inniúil sa Bhallstát tagartha dá dtagraítear i mír 3 den Airteagal seo, déanfaidh sealbhóir an údaraithe margaíochta achoimre a chur ar fáil don ghrúpa comhordúcháin ina sonraítear na difríochtaí idir na hachoimrí ar shaintréithe an táirge, a mholadh le haghaidh achoimre chomhchuibhithe ar shaintréithe an táirge, ar an mbileog phacáiste agus an lipéadú i gcomhréir le hAirteagal 7, agus beidh na sonraí iomchuí atá ann cheana, arna gcur isteach i gcomhréir le hAirteagal 8 agus a bhaineann leis an moladh le haghaidh comhchuibhithe lena mbaineann mar thaca leo.

  On the request of the competent authority in the reference Member State referred to in paragraph 3 of this Article, the marketing authorisation holder shall provide the coordination group with a summary that specifies the differences between the summaries of product characteristics, its proposal for a harmonised summary of product characteristics, package leaflet and labelling in accordance with Article 7, supported by the appropriate existing data submitted in accordance with Article 8 and which are relevant to the proposal for harmonisation concerned.

  Rialachán (AE) 2019/6 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le táirgí íocshláinte tréidliachta agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/82/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 119. #1768849

  (14)Sa Teachtaireacht ón gCoimisiún maidir leis an meastóireacht eatramhach ar an gclár Fís 2020 (COM(2018) 2 final) tugadh sraith moltaí don Chlár seo, lena náirítear a Rialach don rannpháirtíocht agus leathadh, ag tógáil ar na ceachtanna a foghlaimíodh ón gClár roimhe seo agus bunaithe ar ionchur ó institiúidí AE agus páirtithe leasmhara chomh maith.

  (14)The Commission's Communication on the interim evaluation of Horizon 2020 (COM(2018) 2 final) has provided a set of recommendations for this Programme, including its Rules for participation and dissemination, building on the lessons learnt from the previous Programme as well as input from EU institutions and stakeholders.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear Fís Eorpach – an Clár réime um Thaighde agus um Nuálaíocht, lena leagtar síos na rialacha maidir le rannpháirtíocht agus leathadh

 120. #1802005

  Laistigh de 3 mhí ón tuairim ón gCoimisiún dá dtagraítear i mír 2 a fháil, tabharfaidh an t-údarás inniúil lena mbaineann aird iomlán ar an moladh ón gCoimisiún agus tabharfaidh sé fógra don Choimisiún maidir leis an bplean riosca-ullmhachta arna leasú, nó tabharfaidh sé fógra don Choimisiún faoi na cúiseanna a bhfuil agóid aige in aghaidh an mholta.

  Within three months of receipt of the Commission's opinion referred to in paragraph 2, the competent authority concerned shall take full account of the Commission's recommendation and shall either notify the amended risk-preparedness plan to the Commission or notify the Commission of the reasons why it objects to the recommendation.

  Rialachán (AE) 2019/941 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Meitheamh 2019 maidir le riosca-ullmhacht in earnáil an leictreachais agus lena n-aisghairtear Treoir 2005/89/CE ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 121. #1802231

  Ba cheart do ENTSO don Leictreachas, ENTSO don Ghás, eintiteas AE do OCDanna, na hoibreoirí córas tarchurtha, na lárionaid chomhordúcháin réigiúnacha agus na hoibreoirí ainmnithe sa mhargadh leictreachais lánaird a thabhairt ar thuairimí agus ar mholtaí ACER a dhírítear chucu de bhun an Rialacháin seo.

  The ENTSO for Electricity, the ENTSO for Gas, the EU DSO entity, transmission system operators, the regional coordination centres and the nominated electricity market operators should give the utmost consideration to the opinions and recommendations of ACER that are addressed to them pursuant to this Regulation.

  Rialachán (AE) 2019/942 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Meitheamh 2019 lena mbunaítear Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar idir Rialálaithe Fuinnimh ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 122. #1802309

  Féadfaidh ACER, arna iarraidh sin do Pharlaimint na hEorpa, don Chomhairle nó don Choimisiún, nó ar a thionscnamh féin, tuairim nó moladh a thabhairt do Pharlaimint na hEorpa, don Chomhairle agus don Choimisiún maidir le haon cheann de na saincheisteanna a bhaineann leis an gcuspóir dar bunaíodh í.

  ACER may, upon a request of the European Parliament, the Council or the Commission, or on its own initiative, provide an opinion or a recommendation to the European Parliament, the Council and the Commission on any of the issues relating to the purpose for which it has been established.

  Rialachán (AE) 2019/942 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Meitheamh 2019 lena mbunaítear Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar idir Rialálaithe Fuinnimh ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 123. #1802330

  Mura mbeidh an sárú atá déanta ag ENTSO don Leictreachas, eintiteas AE do OCDanna nó lárionad comhordúcháin réigiúnach, a sainaithníodh de bhun mhír 6 nó 7 den Airteagal seo, leigheasta laistigh de 3 mhí, nó i gcás nach bhfuil gníomhaíocht déanta ag an údarás rialála sa Bhallstát ina bhfuil a shuíomh ag an eintiteas chun comhlíonadh cinntí comhordúcháin arna ndéanamh i gcomhréir le mír 7 den Airteagal seo a áirithiú, eiseoidh ACER moladh don údarás rialála go ndéanfaí gníomhaíocht, i gcomhréir le pointe (c) d'Airteagal 59(1) agus le pointe (f) d'Airteagal 62(1) de Threoir (AE) 2019/944 chun a áirithiú go gcomhlíonfaidh ENTSO don Leictreachas, eintiteas AE do OCDanna nó lárionaid chomhordúcháin réigiúnacha a gcuid oibleagáidí, agus cuirfidh sí an Coimisiún ar an eolas.

  Where the non-compliance by the ENTSO for Electricity, the EU DSO entity or a regional coordination centre that was identified pursuant to paragraph 6 or 7 of this Article has not been remedied within three months, or where the regulatory authority in the Member State in which the entity has its seat has not taken action to ensure compliance, ACER shall issue a recommendation to the regulatory authority to take action in accordance with point (c) of Article 59(1) and point (f) of Article 62(1) of Directive (EU) 2019/944, in order to ensure that the ENTSO for Electricity, the EU DSO entity or the regional coordination centre comply with their obligations, and shall inform the Commission.

  Rialachán (AE) 2019/942 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Meitheamh 2019 lena mbunaítear Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar idir Rialálaithe Fuinnimh ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 124. #1803775

  Laistigh de thréimhse 2 mhí ón lá a bhfaighfear é, tabharfaidh ACER tuairim chuí-réasúnaithe, chomh maith le moltaí, do ENTSO don Leictreachas agus don Choimisiún, i gcás ina measfaidh sé nach rannchuideoidh an dréachtchlár oibre bliantúil nó an dréachtphlean forbartha gréasáin Aontais le neamh-idirdhealú, le hiomaíocht éifeachtach nó le feidhmiú éifeachtúil an mhargaidh nó le leibhéal leordhóthanach idirnaisc trasteorann a bheidh oscailte do rochtain ag tríú páirtithe.

  Where it considers that the draft annual work programme or the draft Union-wide network development plan submitted by the ENTSO for Electricity does not contribute to non-discrimination, effective competition, the efficient functioning of the market or a sufficient level of cross-border interconnection open to third-party access, ACER shall provide a duly reasoned opinion as well as recommendations to the ENTSO for Electricity and to the Commission within two months of the submission.

  Rialachán (AE) 2019/943 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Meitheamh 2019 maidir leis an margadh inmheánach don leictreachas ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 125. #1804085

  Déanfaidh ENTSO don Leictreachas suas nó, i gcás dá bhforáiltear sa liosta tosaíochta de bhun mhír 3, eintiteas AE do OCDanna, i gcomhar le ENTSO don Leictreachas moltaí a tharraingt suas maidir le cóid ghréasáin sna réimsí dá dtagraítear i míreanna 1 agus 2 arna iarraidh sin ag an gCoimisiún, i gcomhréir le mír 9.

  The ENTSO for Electricity or where provided for in the priority list pursuant to paragraph 3 the EU DSO entity, in cooperation with the ENTSO for Electricity, shall develop proposals for network codes in the areas referred to in paragraphs 1 and 2 where so requested by the Commission in accordance with paragraph 9.

  Rialachán (AE) 2019/943 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Meitheamh 2019 maidir leis an margadh inmheánach don leictreachas ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 126. #1813487

  Déanfaidh an soláthraí TPPUnna nó an dáileoir TPPUnna comhairle a thabhairt don choigilteoir TPPU ionchasach sula ndéanfar an conradh TPPU a thabhairt i gcrích agus soláthrófar moladh pearsantaithe don choigilteoir TPPU ionchasach ina míneofar cén fáth ar fearr a chomhlíonfadh TPPU ar leith, lena n-áirítear rogha infheistíochta ar leith, más infheidhme, éilimh agus riachtanais an choigilteora TPPU.

  The PEPP provider or PEPP distributor shall provide advice to the prospective PEPP saver prior to the conclusion of the PEPP contract providing the prospective PEPP saver with a personalised recommendation explaining why a particular PEPP, including a particular investment option, if applicable, would best meet the PEPP saver’s demands and needs.

  Rialachán (AE) 2019/1238 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le Táirge Pinsin Phearsanta Uile-Eorpach (TPPU) (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 127. #1823697

  Má dhírítear moladh dá dtagraítear i bpointe (d) d’Airteagal 3(2) chuig ceann de na seolaithe a liostaítear in Airteagal 16(2), cuirfidh an seolaí in iúl do Pharlaimint na hEorpa, don Chomhairle, don Choimisiún agus do BERS na gníomhaíochtaí arna ndéanamh mar fhreagairt ar an moladh agus tabharfaidh sé bunús le haon easpa gníomhaíochta uaidh.

  If a recommendation referred to in point (d) of Article 3(2) is addressed to one of the addressees listed in Article 16(2), the addressee shall communicate to the European Parliament, the Council, the Commission and to the ESRB the actions undertaken in response to the recommendation and shall substantiate any inaction.

  RIALACHÁN (AE) 2019/2176 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE an 18 Nollaig 2019 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1092/2010 maidir le formhaoirseacht stuamachta ar an macraileibhéal ag an Aontas Eorpach ar an gcóras airgeadais agus lena mbunaítear Bord Eorpach um Riosca Sistéamach (Téacs atá ábhartha maidir le LEE) (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 128. #1825014

  Ba cheart don Aontas tacú leis na moltaí eile uile toisc iad a bheith bunaithe ar an eolaíocht, i gcomhréir le tiomantas an Aontais don chomhar idirnáisiúnta ar son chosaint na bithéagsúlachta de réir Airteagal 5 de Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir leis an Éagsúlacht Bhitheolaíoch, agus i gcomhréir le cinntí a glacadh ag Comhdháil na bPáirtithe sa Choinbhinsiún sin.

  The Union should support all other proposals because they are science-based, in line with the Union’s commitment to international cooperation for the protection of biodiversity in accordance with Article 5 of the UN Convention on Biological Diversity, and in line with decisions taken at the Conference of the Parties to that Convention.

  Cinneadh (AE) 2020/243 ón gComhairle an 13 Feabhra 2020 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais ag an tríú cruinniú dhéag de Chomhdháil na bPáirtithe sa Choinbhinsiún maidir le caomhnú na speiceas imirceach ainmhithe fiáine a mhéid a bhaineann le moltaí ó pháirtithe éagsúla na Foscríbhinní a ghabhann leis an gCoinbhinsiúin a leasú, agus maidir le haistarraingt forchoimeádais ar tugadh fógra don Choinbhinsiún sin faoi

 129. #1843930

  Nuair a chuirtear isteach faoi mhír 1 moladh comhpháirteach, féadfiadh an Coimisiún na bearta sin a ghlacadh trí bhíthin gníomhartha tarmligthe nó cur chun feidhme ar choinníoll go bhfuil moladh den sórt sin in oiriúint don bheart caomhnaithe ábhartha agus/nó don plean ilbhliantúil.

  Where a joint recommendation is submitted under paragraph 1, the Commission may adopt those measures by means of delegated or implementing acts, provided that such recommendation is compatible with the relevant conservation measure and/or multiannual plan.

  NoDG-2013-02013R1380_EN-GA-DWN

 130. #1857794

  Déanfar an seasamh ón gComhairle agus, i gcás é a bheith ar fáil, an moladh don dara léamh ón gcoiste freagrach a chur go huathoibríoch ar an dréachtchlár oibre don pháirtseisiún a bhfuil Céadaoin an pháirtseisiúin sin ar an gCéadaoin is gaire roimh an lá a théann an tréimhse 3 mhí nó, má fhadaítear an tréimhse sin i gcomhréir le Riail 64, an tréimhse 4 mhí, in éag mura rud é gur déileáladh leis an ábhar ag páirtseisiún níos túisce.

  The Council's position and, where available, the committee responsible's recommendation for second reading shall be automatically placed on the draft agenda for the part-session the Wednesday of which falls before and closest to the day that the three month period or, if extended in accordance with Rule 64, the four month period, expires, unless the matter has been dealt with at an earlier part-session.

  Rialacha Nós Imeachta — 9ú téarma parlaiminteach — Iúil 2019

 131. #1859588

  Más rud é, agus an moladh sin á chur san áireamh aige agus tar éis dó cuireadh a thabhairt don Chomhalta lena mbaineann a chuid barúlacha i scríbhinn a thíolacadh, go gcinneann an tUachtarán go bhfuil an Cód Iompair sáraithe ag an bhFeisire lena mbaineann, déanfaidh sé, tar éis éisteacht a thabhairt don Fheisire lena mbaineann, cinneadh réasúnaithe a ghlacadh lena leagfar síos pionós.

  If, taking into account that recommendation, and having invited the Member concerned to submit written observations, the President concludes that the Member concerned has breached the Code of Conduct, he or she shall adopt a reasoned decision laying down a penalty.

  Rialacha Nós Imeachta — 9ú téarma parlaiminteach — Iúil 2019

 132. #157511

  Tar éis don Rúnaí an fhoirm sin a ghlacadh, measfar an duine a moladh amhlaidh a bheith roghnaithe chun críche Airteagal 3 den Ordú seo.

  Upon receipt thereof by the Secretary the person so proposed shall be deemed to be selected for the purpose of Article 3 of this Order.

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 133. #289054

  4. Rachfar i gcomhairle leis an nGníomhaireacht agus eiseoidh sí moltaí don Choimisiún maidir le cur i bhfeidhm Airteagal 14.

  4. The Agency shall be consulted on, and issue recommendations to the Commission for, the application of Article 14.

  Rialachán (CE) Uimh. 3697/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Feabhra 2008 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena n-aisghairtear Treoir 91/670/CEE ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1592/2002 agus Treoir 2004/36/CE

 134. #296368

  Ag teacht leis an moladh sin, ba cheart don Choimisiún leanúint de thacaíocht a thabhairt d’fhorbairt cheanglais chomhchuibhithe idirnáisiúnta do mhótarfheithiclí faoi choimirce an UNECE.

  In line with this recommendation, the Commission should continue to support the development of internationally harmonised requirements for motor vehicles under the auspices of UNECE.

  Rialachán (CE) Uimh. 79/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Eanáir 2009 maidir le cineál-cheadú mótarfheithiclí faoi thiomáint hidrigine, agus lena leasaítear Treoir 2007/46/CE

 135. #309501

  Tháinig an Moladh sin i bhfeidhm an 1 Meitheamh 2010 agus is gá don Aontas é a chur chun feidhme.

  That Recommendation entered into force on 1 June 2010 and needs to be implemented by the Union.

  Rialachán (AE) Uimh. 640/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 7 Iúil 2010 lena mbunaítear clár maidir le doiciméid um ghabháil tuinnín ghoirm Thunnus thynnus agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1984/2003 ón gComhairle

 136. #312294

  (c) litreacha cumhdaigh chun moltaí sábháilteachta a tharchur ón údarás um imscrúdú sábháilteachta chuig an seolaí, arna iarraidh sin don údarás um imscrúdú sábháilteachta a eisíonn na moltaí;

  (c) covering letters for the transmission of safety recommendations from the safety investigation authority to the addressee, where so requested by the safety investigation authority issuing the recommendation;

  Rialachán (AE) Uimh. 996/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Deireadh Fómhair 2010 maidir le tionóiscí agus teagmhais eitlíochta sibhialta a imscrúdú agus a chosc agus lena n-aisghairtear Treoir 94/56/CE

 137. #312897

  (8) Ba cheart go rannchuideodh an BERS, inter alia, le cur chun feidhme na moltaí ón IMF, ón FSB agus ón mBanc um Shocraíochtaí Idirnáisiúnta (BIS) don G-20.

  (8) The ESRB should contribute, inter alia, towards implementing the recommendations of the IMF, the FSB and the Bank for International Settlements (BIS) to the G-20.

  Rialachán (AE) Uimh. 1092/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 maidir le formhaoirseacht stuamachta ar an macraileibhéal ag an Aontas Eorpach ar an gcóras airgeadais agus lena mbunaítear Bord Eorpach um Riosca Sistéamach

 138. #313361

  Sula nglacfar dréachtchaighdeáin theicniúla rialála nó cur chun feidhme, treoirlínte agus moltaí, ba cheart don Údarás staidéar tionchair a dhéanamh.

  Before adopting draft regulatory or implementing technical standards, guidelines and recommendations, the Authority should carry out an impact study.

  Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Baincéireachta Eorpach), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/78/CE ón gCoimisiún

 139. #314476

  Sula nglacfar dréachtchaighdeáin theicniúla rialála nó cur chun feidhme, treoirlínte agus moltaí ba cheart don Údarás staidéar tionchair a dhéanamh.

  Before adopting draft regulatory or implementing technical standards, guidelines and recommendations, the Authority should carry out an impact study.

  Rialachán (AE) Uimh. 1094 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/79/CE ón gCoimisiún

 140. #315592

  Sula nglacfar dréachtchaighdeáin theicniúla rialála nó cur chun feidhme, treoirlínte agus moltaí ba cheart don Údarás staidéar tionchair a dhéanamh.

  Before adopting draft regulatory or implementing technical standards, guidelines and recommendations, the Authority should carry out an impact study.

  Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 2009/77/CE ón gCoimisiún

 141. #319178

  Má dhéantar moladh chun diúltú don togra a ghlacadh le tromlach na vótaí a chaitear, dearbhóidh an tUachtarán go bhfuil an nós imeachta tugtha chun críche.

  If a recommendation to reject the proposal is adopted by a majority of the votes cast, the President shall declare the procedure closed.

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 142. #319179

  I gcás nach ndiúltaíonn an Pharlaimint don togra, leanfaidh an nós imeachta ar aghaidh, agus aon mholtaí a fhormheasfaidh an Pharlaimint á gcur san áireamh.

  Where Parliament does not reject the proposal, the procedure shall continue, taking into account any recommendations approved by Parliament.

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 143. #319523

  I gcomhréir le Riail 41 agus Riail 48, féadfaidh an coiste freagrach tuarascáil a chur faoi bhráid na Parlaiminte ina mbeidh moltaí don Chomhairle maidir le leasú a dhéanamh ar na Conarthaí.

  In accordance with Rules 41 and 48 the committee responsible may submit to Parliament a report containing proposals to the Council for amendment of the Treaties.

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 144. #319825

  Déanfar moltaí a tharraingeofar suas ar an tslí seo a chur san áireamh sa chlár oibre don chéad pháirtseisiún eile ina dhiaidh sin.

  Recommendations drawn up in this way shall be included on the agenda for the next part-session.

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 145. #319965

  Déanfar an moladh ón gCoimisiún ar threoirlínte ginearálta maidir le beartais eacnamaíocha na mBallstát agus an Aontais a thíolacadh don choiste freagrach agus cuirfidh an coiste sin tuarascáil faoi bhráid na Parlaiminte.

  The recommendation from the Commission on the broad guidelines of the economic policies of the Member States and the Union shall be presented to the committee responsible which shall submit a report to Parliament.

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 146. #327993

  I gcás inarb iomchuí, ba cheart don Choimisiún moltaí a dhéanamh chun an Rialachán seo a leasú.

  Where appropriate, the Commission should make proposals to amend this Regulation.

  Rialachán (CE) Uimh. 294/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 lena mbunaítear an Institiúid Eorpach um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht

 147. #350514

  I gcás ina measann an Ghníomhaireacht gur gá rialacha ceangailteacha don chomhar sin, cuirfidh sí na moltaí iomchuí faoi bhráid an Choimisiúin.

  Where the Agency considers that binding rules on such cooperation are required, it shall make the appropriate recommendations to the Commission.

  Rialachán (CE) Uimh. 9991/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 lena mbunaítear Gníomhaireacht um Chomhar idir Rialálaithe Fuinnimh

 148. #350517

  Féadfaidh an Ghníomhaireacht, i gcomhréir lena clár oibre nó arna iarraidh sin don Choimisiún, moltaí a dhéanamh chun cuidiú le húdaráis rialála agus le gníomhaithe margaidh dea-chleachtais a roinnt le chéile.

  The Agency may, in accordance with its work programme or at the request of the Commission, make recommendations to assist regulatory authorities and market players in sharing good practices.

  Rialachán (CE) Uimh. 9991/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 lena mbunaítear Gníomhaireacht um Chomhar idir Rialálaithe Fuinnimh

 149. #350532

  Déanfaidh an Ghníomhaireacht tuairim chuí-réasúnaithe mar aon le moltaí, is tuairim a bheidh bunaithe ar ábhair fíoras, a thabhairt don ENTSO don Leictreachas, don ENTSO don Ghás, do Pharlaimint na hEorpa, don Chomhairle agus don Choimisiún, i gcás ina measfaidh sí nach rannchuidíonn an dréacht-chlár oibre bliantúil nó an dréacht-phlean forbartha gréasáin uile-Chomhphobail deich mbliana a cuireadh faoina bráid i gcomhréir leis an dara fomhír d'Airteagal 9(2) de Rialachán (CE) Uimh. 9992/2009 agus leis an dara fomhír d'Airteagal 9(2) de Rialachán (CE) Uimh. 9993/2009 le neamh-idirdhealú, iomaíocht éifeachtach agus feidhmiú éifeachtúil an mhargaidh nó le leibhéal leordhóthanach idirnasctha trasteorann a bheadh oscailte do rochtain tríú páirtithe nó i gcás nach gcomhlíontar forálacha ábhartha Threoir 2009/73/CE agus Rialachán (CE) Uimh. 9992/2009 ná Threoir 2009/723/CE agus Rialachán (CE) Uimh. 9993/2009.

  The Agency shall, based on matters of fact, provide a duly reasoned opinion as well as recommendations to the ENTSO for Electricity, the ENTSO for Gas, the European Parliament, the Council and the Commission, where it considers that the draft annual work programme or the draft Community-wide network development plan submitted to it in accordance with the second subparagraph of Article 9(2) of Regulation (EC) No 714/2009 and the second subparagraph of Article 9(2) of Regulation (EC) No 715/2009 do not contribute to non-discrimination, effective competition and the efficient functioning of the market or a sufficient level of cross-border interconnection open to third-party access, or do not comply with the relevant provisions of Directive 2009/72/EC and Regulation (EC) No 714/2009 or Directive 2009/73/EC and Regulation (EC) No 715/2009.

  Rialachán (CE) Uimh. 9991/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 lena mbunaítear Gníomhaireacht um Chomhar idir Rialálaithe Fuinnimh

 150. #350599

  Ba cheart don Bhord Rialálaithe a thuairimí, a mholtaí agus a chinntí a thuairisciú d'institiúidí an Chomhphobail.

  The Board of Regulators should report its opinions, recommendations and decisions to the Community institutions.

  Rialachán (CE) Uimh. 9991/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 lena mbunaítear Gníomhaireacht um Chomhar idir Rialálaithe Fuinnimh

 151. #431357

  23.—(1) Féadfaidh an tÚdarás tráth ar bith moltaí i scríbhinn a dhéanamh don Choimisinéir i ndáil leis an gCoimisinéir do

  23. --(1) The Authority may at any time make recommendations in writing to the Commissioner in relation to the performance of his functions under the Road Traffic Acts, 1961 to 1987 and the Commissioner shall have regard to such recommendations in the performance of his functions.

  ACHT NA mBÓITHRE, 1993

 152. #447246

  (d) moltaí a dhéanamh i ndáil leis an modh is fearr chun éifeacht a thabhairt don dréacht-ordachán.

  (d) make recommendations in relation to the best manner in which to give effect to the draft direction.

  AN tACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT (LEASÚ) 2010

 153. #447263

  (d) déanfaidh sé nó sí, tráth nach déanaí ná 3 sheachtain tar éis é nó í a cheapadh, tuarascáil ina mbeidh moltaí a thabhairt don Aire.

  (d) shall no later than 3 weeks after he or she was appointed, furnish a report containing recommendations to the Minister.

  AN tACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT (LEASÚ) 2010

 154. #447301

  (c) moltaí a dhéanamh i ndáil leis an modh is fearr chun éifeacht a thabhairt don dréacht-ordachán.

  (c) make recommendations in relation to the best manner in which to give effect to the draft direction.

  AN tACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT (LEASÚ) 2010

 155. #447318

  (d) déanfaidh sé nó sí, tráth nach déanaí ná 3 sheachtain tar éis é nó í a cheapadh, tuarascáil ina mbeidh moltaí a thabhairt don Aire.

  (d) shall no later than 3 weeks after he or she was appointed, furnish a report containing recommendations to the Minister.

  AN tACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT (LEASÚ) 2010

 156. #500594

  I gcás inarb iomchuí, ba cheart don Choimisiún moltaí a dhéanamh chun an Rialachán seo a leasú.

  Where appropriate, the Commission should make proposals to amend this Regulation.

  Rialachán (CE) Uimh. 294/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 lena mbunaítear an Institiúid Eorpach um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht

 157. #503099

  Soláthróidh sé comhairle agus cúnamh don Choimisiún freisin sna réimsí seo agus, go háirithe, eiseoidh sé moltaí maidir le ceanglais íosta feidhmíochta comhshaoil.

  It shall also provide the Commission with advice and assistance in these areas and, in particular, issue recommendations on minimum environmental performance requirements.

  Rialachán (CE) Uimh. 66/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Samhain 2009 maidir le hÉicilipéad an AE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE )

 158. #507402

  Ag an tráth céanna, féadfaidh an Coimisiún a mholadh don Chomhairle moladh leasaithe a ghlacadh faoi Airteagal 121(4) maidir leis na bearta beartais is gá.

  At the same time, the Commission may recommend to the Council to adopt a revised recommendation under Article 121(4) TFEU on necessary policy measures.

  Rialachán (AE) Uimh. 1175/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Samhain 2011 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1466/97 ón gComhairle maidir leis an bhfaireachas ar riochtaí buiséadacha, agus an faireachas ar bheartais eacnamaíocha agus a gcomhordú, a neartú

 159. #507538

  Leis na foláirimh agus na moltaí ó BERS do Bhallstáit nó don Aontas, dírítear ar rioscaí de chineál macra-airgeadais.

  The warnings and recommendations by the ESRB to Member States or to the Union address risks of a macrofinancial nature.

  Rialachán (AE) Uimh. 1176/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Samhain 2011 maidir le míchothromaíochtaí maicreacnamaíocha a chosc agus a cheartú

 160. #507546

  Ba cheart an chumhacht a thabhairt don Chomhairle chun cinntí aonair a ghlacadh lena suitear neamhchomhlíonadh na moltaí arna nglacadh ag an gComhairle faoi chuimsiú an phlean gníomhaíochta ceartaithísin.

  The power to adopt individual decisions establishing non-compliance with the recommendations adopted by the Council within the framework of the corrective action plan should be conferred on the Council.

  Rialachán (AE) Uimh. 1176/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Samhain 2011 maidir le míchothromaíochtaí maicreacnamaíocha a chosc agus a cheartú

 161. #507665

  Measfar gur ghlac an Chomhairle an moladh ón gCoimisiún lena suitear neamhchomhlíonadh, mura gcinnfidh sí, trí thromlach cáilithe, diúltú don mholadh laistigh de dheich lá ó thráth a ghlactha ag an gCoimisiún.

  The Commission's recommendation on establishing non-compliance shall be deemed to have been adopted by the Council, unless it decides, by qualified majority, to reject the recommendation within 10 days of its adoption by the Commission.

  Rialachán (AE) Uimh. 1176/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Samhain 2011 maidir le míchothromaíochtaí maicreacnamaíocha a chosc agus a cheartú

 162. #512329

  Athdhearbhaíonn an Chúirt a moladh [20] gur cheart an coincheap i leith "leasanna airgeadais an Aontais" atá bunriachtanach don reachtaíocht frith-chalaoise uile a shainiú go soiléir.

  The Court reiterates its recommendation [20] that the notion of "the financial interests of the Union" which is central to all anti-fraud legislation should be clearly defined.

  Tuairim Uimh. 6/2011 (de bhun Airteagal 325 CFAE) ar an togra leasaithe le haghaidh Rialacháin ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1073/1999 maidir le himscrúduithe arna ndéanamh ag an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) agus lena n-aisghairtear Rialachán (Euratom) Uimh. 1074/1999

 163. #562761

  fís don bhliain 2020", leagtar amach lear mór moltaí straitéiseacha i ndáil leis an athbhreithniú ar an gcóras Eorpach um chaighdeánú.

  a vision for 2020", have set out an important number of strategic recommendations regarding the review of the European standardisation system.

  Rialachán (AE) Uimh. 1025/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir le caighdeánú Eorpach, lena leasaítear Treoir 89/686/CEE agus Treoir 93/15/CEE ón gComhairle agus Treoracha 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE agus 2009/105/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Cinneadh 87/95/CEE ón gComhairle agus Cinneadh Uimh. 1673/2006/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 164. #569459

  Poibleofar an moladh ón gCoimisiún agus tabharfar ar aird é don Choiste Eacnamaíoch agus Airgeadais. Déanfaidh an Coimisiún a mholadh a thíolacadh chuig parlaimint.

  The recommendation by the Commission shall be made public and shall be presented to the Economic and Financial Committee.

  Rialachán (AE) Uimh. 473/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir le forálacha coiteanna le haghaidh faireacháin agus measúnaithe ar dhréachtphleananna buiséadacha agus lena n-áirithítear easnamh iomarcach na mBallstát sa limistéar euro a cheartú

 165. #600365

  "Más rud é nach ngníomhóidh an tÚdarás i ndáil le moladh, tabharfaidh sé míniú don Chomhairle agus do BERS faoi na cúiseanna a bhí aige gan déanamh amhlaidh.

  "If the Authority does not act on a recommendation, it shall explain to the Council and to the ESRB its reasons for not doing so.

  Rialachán (AE) Uimh. 1022/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2013 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (an tÚdarás Baincéireachta Eorpach) a mhéid a bhaineann le cúraimí sonracha a chur ar an mBanc Ceannais Eorpach de bhun Rialachán (AE) Uimh. 1024/2013 ón gComhairle

 166. #601803

  Sa chás nach gcuirfidh Ballstát an moladh dá dtagraítear i mír 2 chun feidhme, cuirfidh an Ballstát sin na cúiseanna in iúl don Choimisiún gan mhoill i scríbhinn.

  In the event that the recommendation referred to in paragraph 2 is not implemented by a Member State, that Member State shall without delay inform the Commission in writing of its reasons.

  Rialachán (AE) Uimh. 1051/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 562/2006 dfhonn foráil a dhéanamh maidir le comhrialacha i ndáil le rialú teorann a athbhunú go sealadach ag teorainneacha inmheánacha i gcúinsí eisceachtúla

 167. #607008

  Agus na gníomhaíochtaí atá le cistiú faoin Chlár á roghnú aige, ba cheart don Choimisiún na moltaí a mheasúnú i gcomhréir le critéir réamh-shainithe.

  In selecting actions for funding under the Programme, the Commission should assess the proposals against pre-identified criteria.

  Rialachán (AE) Uimh. 1382/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena mbunaítear Clár um Cheartas don tréimhse 2014 go 2020 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 168. #618012

  An 26 Márta 2010 d'aontaigh an Chomhairle Eorpach le moladh an Choimisiúin straitéis nua don fhás cliste, inbhuanaithe agus cuimsitheach ("Straitéis Eoraip 2020" a sheoladh.

  On 26 March 2010, the European Council agreed to the Commission's proposal to launch a new strategy for smart, sustainable and inclusive growth (the "Europe 2020 strategy").

  RIALACHÁN (AE) Uimh. 1309/2013 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE an 17 Nollaig 2013 maidir leis an gCiste Eorpach um Choigeartú don Domhandú (2014-2020) agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1927/2006

 169. #618880

  I gcás ina dtiolacfar an moladh comhpháirteach sin, cumhachtófar don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 46, ina bhfuil bearta den sórt sin.

  Where such a joint recommendation is submitted, the Commission shall be empowered to adopt delegated acts, in accordance with Article 46, containing such measures.

  RIALACHÁN (AE) Uimh. 1380/2013 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 11 Nollaig 2013 maidir leis an gComhbheartas Iascaigh, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1954/2003 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2371/2002 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 639/2004 ón gComhairle agus Cinneadh 2004/585/CE ón gComhairle

 170. #635712

  Chomhaontaigh Parlaimint na hEorpa leis an moladh ón gComhairle teorainn achur leis an tarmligean cumhachtaí don Choimisiún maidir lena raon feidhme agus lena ré araon:

  The European Parliament agreed with the Council's suggestion to limit the delegation of powers to the Commission both as regards its scope and its duration:

  Seasamh (AE) Uimh. 4/2014 ón gComhairle ar an gcéad léamh chun go nglacfaí Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 812/2004 ón gComhairle lena leagtar síos bearta a bhaineann le gabhálacha teagmhasacha orc in iascaigh Arna ghlacadh ag an gComhairle an 3 Márta 2014

 171. #637404

  rogha an "status quo" faoina gcoinneofaí na creataí ar leith don dáileadh ar na scoileanna ach go dtabharfaí isteach na feabhsuithe a moladh a chur ar na scéimeanna scoile i CBT 2020;

  The three scenarios elaborated in the Impact Assessment are 1) "status quo" option that maintains the separate frameworks for the school distribution but integrates the improvements made to the school schemes by CAP 2020;

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 agus Rialachán (AE) Uimh. 1306/2013 maidir leis an scéim cabhrach chun torthaí agus glasraí, bananaí agus bainne a sholáthar sna forais oideachais /* COM/2014/032 final - 2014/0014 (COD) */

 172. #667500

  Tar éis don tuarascáil mheántréimhseach maidir le hathscrúdú a bheith foilsithe, agus bunaithe ar na moltaí a bheidh inti, glacfaidh an Coimisiún gníomh tarmligthe lena leasófar an Iarscríbhinn faoin 31 Márta 2018.

  In particular, following the publication of the mid-term review report and based upon the recommendations thereof, the Commission shall adopt a delegated act amending the Annex by 31 March 2018.

  Rialachán (AE) Uimh. 235/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2014 lena mbunaítear ionstraim maoinithe don daonlathas agus do chearta an duine ar fud an domhain

 173. #686151

  tabharfaidh an cleachtóir dócmhainneachta sna himeachtaí dócmhainneachta tánaisteacha deis luath don chleachtóir dócmhainneachta sna príomhimeachtaí dócmhainneachta moltaí a chur isteach maidir le réadú nó úsáid na sócmhainní sna himeachtaí dócmhainneachta tánaisteacha.

  the insolvency practitioner in the secondary insolvency proceedings shall give the insolvency practitioner in the main insolvency proceedings an early opportunity to submit proposals on the realisation or use of the assets in the secondary insolvency proceedings.

  Rialachán (AE) 2015/848 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2015 maidir le himeachtaí dócmhainneachta 

 174. #693511

  moltaí a dhéanamh don Bhord Bainistíochta a mhéid a bhaineann le struchtúir inmheánacha CEPOL a bhunú agus, i gcás inar gá sin, modhnú na struchtúir sin;

  making proposals to the Management Board as regards the establishment of CEPOL's internal structures and, where necessary, their modification;

  Rialachán (AE) 2015/2219 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Samhain 2015 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Oiliúint i bhForfheidhmiú an Dlí (CEPOL), agus a ghabhann ionad Chinneadh 2005/681/CGB ón gComhairle agus lena n-aisghairtear an cinneadh sin

 175. #693942

  moladh maidir leis na coinníollacha úsáide beartaithe agus maidir le ceanglais lipéadaithe shonracha nach gcuirfidh an tomhaltóir ar míthreoir nó bonn cirt infhíoraithe don chúis nach bhfuil gá leis na heilimintí sin.

  a proposal for the conditions of intended use and for specific labelling requirements which do not mislead the consumer or a verifiable justification why those elements are not necessary.

  Rialachán (AE) 2015/2283 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Samhain 2015 maidir le bianna núíosacha, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1169/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 258/97 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1852/2001 ón gCoimisiún (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 176. #693993

  moladh maidir leis na coinníollacha úsáide beartaithe agus maidir le ceanglais lipéadaithe shonracha nach gcuirfidh an tomhaltóir ar míthreoir, nó bonn cirt infhíoraithe don chúis nach bhfuil gá leis na heilimintí sin.

  a proposal for the conditions of intended use and for specific labelling requirements, which do not mislead the consumer, or a verifiable justification why those elements are not necessary.

  Rialachán (AE) 2015/2283 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Samhain 2015 maidir le bianna núíosacha, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1169/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 258/97 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1852/2001 ón gCoimisiún (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 177. #697915

  Sa chás nach gcuirfidh Ballstát an moladh dá dtagraítear i mír 2 chun feidhme, cuirfidh an Ballstát sin na cúiseanna in iúl don Choimisiún gan mhoill i scríbhinn.

  In the event that the recommendation referred to in paragraph 2 is not implemented by a Member State, that Member State shall without delay inform the Commission in writing of its reasons.

  Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le Cód an Aontais maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar theorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen)

 178. #710288

  Cuirfidh an Bord Bainistíochta Parlaimint na hEorpa ar an eolas má tá sé ar intinn aige moladh don Chomhairle go ndéanfar téarma oifige an Stiúrthóra Feidhmiúcháin a fhadú.

  The Management Board shall inform the European Parliament if it intends to propose to the Council that the Executive Director's term of office be extended.

  Rialachán (AE) 2016/794 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2016 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh i ndáil le Comhar i bhForfheidhmiú an Dlí (Europol) agus lena n-aisghairtear Cinntí 2009/371/CGB, 2009/934/CGB, 2009/935/CGB, 2009/936/CGB agus 2009/968/CGB ón gComhairle agus a ghabhann ionad na gCinntí sin

 179. #710968

  Chuige sin, tabharfaidh an Ghníomhaireacht cúnamh don Choimisiún agus féadfaidh sí moltaí a thabhairt uaithi ar iarratas ón gCoimisiún nó ar a tionscnamh féin.Airteagal 18

  To that end, the Agency shall assist the Commission and may issue recommendations at the Commission's request or on its own initiative.Article 18

  Rialachán (AE) 2016/796 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2016 maidir le Gníomhaireacht Iarnróid an Aontais Eorpaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 881/2004 (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 180. #710984

  moltaí a thabhairt don Choimisiún maidir le hoiliúint agus le deimhniúchán na foirne ar bord i gcúraimí atá ríthábhachtach ó thaobh na sábháilteachta de;

  issue recommendations to the Commission regarding the training and certification of on-board staff with safety-critical tasks;

  Rialachán (AE) 2016/796 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2016 maidir le Gníomhaireacht Iarnróid an Aontais Eorpaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 881/2004 (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 181. #748950

  moltaí a dhéanamh don allmhaireoir de chuid an Aontais maidir le conas feabhas a chur ar a chleachtais díchill chuí ina shlabhra soláthair; agus

  make recommendations to the Union importer on how to improve its supply chain due diligence practices; and

  Rialachán (AE) 2017/821 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Bealtaine 2017 lena leagtar síos oibleagáidí díchill chuí sa slabhra soláthair d'allmhaireoirí de chuid an Aontais de stán, de thantalam agus de thungstan, dá mianta, agus d'ór de thionscnamh limistéar ina bhfuil coinbhleacht agus limistéar ardriosca

 182. #965121

  (f) más gá, de dhruim forála den Phríomh-Acht no orduithe ar n-a dhéanamh fén Acht san, contaebhainisteoir conganta do cheapadh don chontae sin no do chontae bheidh in aon-ghrúpa leis an gcontae sin, ní bheidh feidhm ná éifeacht ag alt 90 d'Acht 1941 maidir le ceapadh an chéad chontae-bhainisteora chonganta san, agus achtuítear leis seo ina ionad san go bhféadfar roghnú agus moladh duine fé alt 12 den Phríomh-Acht, chun a cheaptha chun na hoifige sin, do thionnscnamh agus do chríochnú sara mbeidh deireadh le fionnraíocht chomhairle na contae sin, ach an lá cheapfaidh an tAire fé mhír (b) d'fho-alt (3) den alt san 12 mar lá gur amhail air agus uaidh a thiocfaidh an duine molfar amhlaidh chun bheith ceaptha ina chéad chontae-bhainisteoir conganta don chontae sin ní bheidh sé níos luaithe ná an lá ar a raghaidh an fhionnraíocht san in éag.

  ( f ) if, by reason of a provision of the Principal Act or an order made under that Act, an assistant county manager is required to be appointed for the said county or for a county included in a group with the said county, section 90 of the Act of 1941 shall not apply or have effect in relation to the appointment of such first assistant county manager, and in lieu thereof it is hereby enacted that the selection and recommendation under section 12 of the Principal Act of a person for such appointment may be proceeded with and completed before the suspension of the council of the said county has ceased, but the day appointed by the Minister under paragraph (b) of sub-section (3) of the said section 12 as the day as on and from which the person so recommended becomes appointed to the office of such first assistant county manager shall not be prior to the day on which such suspension ceases.

  Uimhir 13 de 1942: ACHT UM BAINISTÍ CHONTAE (LEASÚ), 1942

 183. #1001645

  (5) Bhéarfaidh an Chúirt don Aire, a luaithe is féidir tar éis a dhéanta, cóip de gach ordú, moladh agus dámhachtain a dhéanfas an Chúirt faoin Acht seo.

  (5) The Court shall furnish to the Minister a copy of each order, recommendation and award made by the Court under this Act as soon as may be after it is made.

  Uimhir 26 de 1946: AN tACHT CAIDRIMH THIONSCAIL, 1946

 184. #1042980

  (5) Féadfaidh an Bord más oiriúnach leo, chun duine a cheapadh le post a líonadh i seirbhís an Bhoird, a iarraidh ar na Coimisinéirí um Cheapacháin Áitiúla duine a mholadh dhóibh chun a cheaptha chun an phoist sin, agus ar na Coimisinéirí d'fháil an iarratais sin déanfaid, faoi réim agus do réir Achta na nUdarás Áitiúla (Oifigigh agus Fostaithe, 1926 ( Uimh. 39 de 1926 ), duine a roghnú agus a mholadh don Bhord chun a cheaptha chun an phoist sin agus déanfaid, más cuí leo, beirt daoine nó níos mó a roghnú agus a mholadh don Bhord le haghaidh an cheapacháin sin, agus déanfaidh an Bord, ar an moladh sin d'fháil ó na Coimisinéirí, an duine a mholfas na Coimisinéirí amhlaidh nó, má moltar amhlaidh níos mó ná duine amháin, pé duine is cuí leis an mBord de na daoine a molfar amhlaidh, a cheapadh chun an phoist sin.

  (5) The Board may, if they so think fit, for the purpose of the appointment of a person to fill a situation in the service of the Board request the Local Appointments Commissioners to recommend to them a person for appointment to such situation, and the Commissioners on receiving such request shall select and recommend under and in accordance with the Local Authorities (Officers and Employees) Act, 1926 (No. 39 of 1926), to the Board a person for appointment to such a situation and shall, if they so think proper, select and recommend to the Board two or more persons for such appointment, and the Board on receiving from the Commissioners such recommendation shall appoint to such situation the person so recommended by the Commissioners or, where more than one person is so recommended, such one of the persons so recommended as the Board think proper.

  Uimhir 7 de 1952: AN tACHT IASCAIGH MHARA, 1952

 185. #1047509

  (4) Féadfaidh an Bord más oiriúnach leis, chun duine a cheapadh le post a líonadh i seirbhís an Bhoird, a iarraidh ar na Coimisinéirí um Cheapacháin Áitiúla duine a mholadh dhó chun a cheaptha chun an phoist sin, agus ar na Coimisinéirí d'fháil an iarratais sin déanfaid, faoi réim agus do réir Achta na nUdarás Áitiúla (Oifigigh agus Fostaithe), 1926 ( Uimh. 39 de 1926 ), duine a roghnú agus a mholadh don Bhord chun a cheaptha chun an phoist sin agus déanfaid, más cuí leo, beirt nó níos mó a roghnú agus a mholadh don Bhord le haghaidh an cheapacháin sin, agus déanfaidh an Bord, ar an moladh sin d'fháil ó na Coimisinéirí an duine a mhol na Coimisinéirí amhlaidh nó, má moladh amhlaidh níos mó ná duine amháin, pé duine is cuí leis an mBord de na daoine a moladh amhlaidh, a cheapadh chun an phoist sin.

  (4) The Board may, if it so thinks fit, for the purpose of the appointment of a person to fill a situation in the service of the Board request the Local Appointments Commissioners to recommend to it a person for appointment to such situation, and the Commissioners on receiving such request shall select and recommend under and in accordance with the Local Authorities (Officers and Employees) Act, 1926 (No. 39 of 1926), to the Board a person for appointment to such situation and shall, if they so think proper, select and recommend to the Board two or more persons for such appointment, and the Board on receiving from the Commissioners such recommendation shall appoint to such situation the person so recommended by the Commissioners or, where more than one person is so recommended, such one of the persons so recommended as the Board thinks proper.

  Uimhir 15 de 1952: AN tACHT UM THRÁCHT CUARTAÍOCHTA, 1952

 186. #1051520

  —Gan dochar don ghá atá le comhthoiliú an Aire Airgeadais, beidh sé faoina roghain go hiomlán ag an Aire moladh a thabhairt faoin Acht seo.

  —The giving of a recommendation under this Act shall, without prejudice to the necessity of having the concurrence of the Minister for Finance, be within the absolute discretion of the Minister.

  Uimhir 13 de 1953: AN tACHT UM AN ROINN TAILTE (FORAOISEOIRÍ A BHUNÚ), 1953

 187. #1051604

  (2) Más é tuairim an Choimisiúin gur cheart don Aire ordú a dhéanamh faoi alt 9, déanfaid moladh dá réir sin ina dtuarascáil agus luafaid inti foirm an orduithe a mholaid.

  (2) If the Commission are of opinion that the Minister should make an order under section 9, they shall in their report recommend accordingly and indicate the form of order that they recommend.

  Uimhir 14 de 1953: AN tACHT UM CHLEACHTAIS SRIANTA TRÁDÁLA, 1953

 188. #1097737

  —(1) Féadfaidh an Bord más oiriúnach leis, chun duine a cheapadh le post a líonadh i seirbhís an Bhoird, a iarraidh ar na Coimisinéirí um Cheapacháin Áitiúla duine a mholadh dhó lena cheapadh chun an phoist sin, agus ar na Coimisinéirí d'fháil an iarratais sin déanfaid, faoi réim agus do réir Achta na nUdarás Áitiúla (Oifigigh agus Fostaithe), 1926 ( Uimh. 39 de 1926 ), duine a roghnú agus a mholadh don Bhord lena cheapadh chun an phoist sin agus déanfaid, más cuí leo, beirt daoine nó níos mó a roghnú agus a mholadh don Bhord le haghaidh an cheapacháin sin, agus déanfaidh an Bord, ar an moladh sin d'fháil ó na Coimisinéirí, an duine a mholfas na Coimisinéirí amhlaidh nó, má moltar amhlaidh níos mó ná duine amháin, pé duine is cuí leis an mBord de na daoine a molfar amhlaidh, a cheapadh chun an phoist sin.

  —(1) The Board may, if it so thinks fit, for the purpose of the appointment of a person to fill a situation in the service of the Board request the Local Appointments Commissioners to recommend to it a person for appointment to such situation and the Commissioners on receiving such request shall select and recommend under and in accordance with the Local Authorities (Officers and Employees) Act, 1926 (No. 39 of 1926), to the Board a person for appointment to such situation and shall, if they so think proper, select and recommend to the Board two or more persons for such appointment, and the Board on receiving from the Commissioners such recommendation shall appoint to such situation the person so recommended by the Commissioners or, where more than one person is so recommended, such one of the persons so recommended as the Board thinks proper.

  Uimhir 29 de 1957: AN tACHT UM THIONSCAIL NA GAELTACHTA, 1957

 189. #1121596

  (8) Más é tuairim an Choimisiúin gur cheart don Aire an t-ordú is ábhar do léirbhreithniú speisialta a chúlghairm, déanfaidh siad moladh dá réir sin ina dtuarascáil ar an léirbhreithniú.

  (8) Where the Commission are of opinion that the Minister should revoke the order which is the subject of a special review, they shall in their report of the review recommend accordingly.

  Uimhir 37 de 1959: AN tACHT UM CHLEACHTAIS SRIANTA TRÁDÁLA (LEASÚ), 1959

 190. #1142473

  (d) moltaí a thabhairt don Aire maidir le sonraíochtaí caighdeánacha a sholáthar agus a úsáid d'earraí, próiseanna agus cleachtais a bheidh de réir sonraíochtaí caighdeánacha,

  ( d ) to make recommendations to the Minister as to the provision and use of standard marks for commodities, processes and practices which conform to standard specifications,

  Uimhir 20 de 1961: AN tACHT TAIGHDE TIONSCAIL AGUS CAIGHDEÁN, 1961

 191. #1150557

  (4) Féadfaidh Uachtarán na Cúirte Dúiche, aon uair is cuí leis é, moltaí a thabhairt don Aire maidir leis na nithe seo a leanas:

  (4) The President of the District Court may, whenever he thinks fit, make recommendations to the Minister in relation to the following matters:

  Uimhir 39 de 1961: ACHT NA gCÚIRTEANNA (FORÁLACHA FORLÍONTACHA), 1961

 192. #1244152

  (e) tuarascáil a thabhairt don Aire ar na cúiseanna a bhí leis an tionóisc agus ar na himthosca go léir a bhain leis an tionóisc agus moltaí a dhéanamh ina leith sin.

  ( e ) report to the Minister concerning the causes of, and all the circumstances surrounding, the accident and make recommendations in connection therewith.

  Uimhir 25 de 1968: AN tACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE, 1968

 193. #1269446

  (7) Más é tuairim an Choimisiúin gur cheart don Aire an t-ordú is ábhar do léirbhreithniú speisialta a chúlghairm, déanfaidh siad moladh dá réir sin ina dtuarascáil ar an léirbhreithniú.

  (7) Where the Commission are of opinion that the Minister should revoke the order which is the subject of a special review, they shall in their report of the review recommend accordingly.

  Uimhir 11 de 1972: AN tACHT UM CHLEACHTAIS SRIANTA, 1972

 194. #1276503

  (ii) tabharfaidh sí tuarascáil ar an ábhar sin don Aire mar aon le cibé moltaí (más ann) is cuí léi,

  (ii) furnish a report thereon to the Minister together with such recommendations (if any) as it thinks proper,

  Uimhir 12 de 1973: AN tACHT UM RIALÚ BANC (LUACH SAOTHAIR AGUS COINNÍOLLACHA FOSTAÍOCHTA) (FORÁLACHA SEALADACHA), 1973

 195. #1295272

  (ii) tuarascáil air a thabhairt don Aire mar aon le cibé moltaí (más ann) is cuí léi,

  (ii) furnish a report thereon to the Minister together with such recommendations (if any) as it thinks proper,

  Uimhir 27 de 1975: AN tACHT UM RIALÚ BANC (LUACH SAOTHAIR AGUS COINNÍOLLACHA FOSTAÍOCHTA) (FORÁLACHA SEALADACHA), 1975

 196. #1310583

  —I gcás a dtarlóidh i ndáil leis an Aire do chomhlíonadh aon cheann de na feidhmeanna a shanntar dó faoi na hAchtanna Rialtais Áitiúil (Pleanáil agus Forbairt), 1963 agus 1976, nó i ndáil leis an mBord do chomhlíonadh a fheidhmeanna go ndéanfaidh duine, is duine a cheapfar chuige ag an Aire nó ag an mBord, iniúchadh, nó go seolfaidh sé éisteacht ó bhéal, thar ceann an Aire nó an Bhoird, de réir mar a bheidh, tabharfaidh an duine a cheapfar amhlaidh don Aire nó don Bhord, de réir mar is iomchuí, tuarascáil scríofa ar an iniúchadh nó ar an éisteacht, de réir mar a bheidh, agus cuirfidh sé ina thuarascáil moladh maidir leis an ábhar lenar bhain an t-iniúchadh nó an éisteacht, agus breithneoidh an tAire nó an Bord, de réir mar is iomchuí, an tuarascáil (lena n-áirítear aon mholadh a bheidh inti) roimh chinneadh a thabhairt ar an ábhar ar i ndáil leis a rinneadh an t-iniúchadh nó a seoladh an éisteacht.

  —Where in connection with either the performance by the Minister of any of the functions assigned to him under the Local Government (Planning and Development) Acts, 1963 and 1976, or the performance by the Board of its functions an inspection is carried out or an oral hearing is conducted on behalf of the Minister or the Board, as the case may be, by a person appointed for the purpose by the Minister or the Board, the person so appointed shall make to the Minister or the Board, as may be appropriate, a written report on the inspection or hearing, as the case may be, and shall include in his report a recommendation relating to the matter with which the inspection or hearing was concerned, and the Minister or the Board, as may be appropriate, shall, before determining the matter in relation to which the inspection was carried out or the hearing was conducted consider the report (including any recommendation contained therein).

  Uimhir 20 de 1976: AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL (PLEANÁIL AGUS FOR-BAIRT), 1976

 197. #1342499

  folaíonn “fógrán”, i ndáil le táirge tobac, gach gné mholta ag moladh an táirge don phobal, lena n-áirítear, go sonrach—

  "advertisement", in relation to a tobacco product, includes every form of recommendation of the product to the public, including, in particular—

  Uimhir 27 de 1978: AN tACHT UM THÁIRGÍ TOBAC (FÓGRAÍOCHT, COIMIRCÍOCHT AGUS SPREAGADH DÍOLACHÁN A RIALÚ), 1978

 198. #1352175

  (4) Le linn do bhord staidéar bheith á chinneadh an ndéanfaidh nó nach ndéanfaidh sé moltaí don Chomhairle tabharfaidh sé aird speisialta ar an méid seo a leanas:

  (4) In deciding whether or not to make recommendations to the Council a board of studies shall have particular regard to the following:

  Uimhir 30 de 1979: AN tACHT UM CHOMHAIRLE NÁISIÚNTA NA gCÁILÍOCHTAÍ OIDEACHAIS, 1979

 199. #1367482

  (iii) moladh a fhoilsiú chun pearsa a luaitear i bhfo-alt (3) den alt seo is moladh a thug an tOmbudsman don phearsa sin de bhun an fho-ailt sin,

  (iii) to a person mentioned in subsection (3) of this section of a recommendation made to that person by the Ombudsman in pursuance of that subsection,

  Uimhir 26 de 1980: AN tACHT OMBUDSMAN, 1980

 200. #1434423

  (a) comhairle a thabhairt don Aire agus moltaí a chur faoina bhráid faoi gach gné de phleanáil eacnamaíoch agus sóisialach i ndáil le bochtaine sa Stát;

  ( a ) advising and making recommendations to the Minister on all aspects of economic and social planning in relation to poverty in the State;

  Uimhir 14 de 1986: AN tACHT UM GHNÍOMHAIREACHT DO CHOMHRAC NA BOCHTAINE, 1986

 201. #1435130

  —Féadfaidh an tÚdarás tráth ar bith moltaí a thabhairt don Aire faoi na saoráidí i ndáil le hiompar poiblí is dóigh leis is cóir a sholáthar i limistéar feidhme an Údaráis.

  —The Authority may at any time make recommendations to the Minister as to the facilities relating to public transport which it considers should be provided in the Authority's functional area.

  Uimhir 15 de 1986: AN tACHT UM IOMPRAS BHAILE ÁTHA CLIATH, 1986

 202. #1539441

  (f) moltaí a dhéanamh don Aire i ndáil le dlínse agus gnó a dháileadh ar na cúirteanna agus le nithe a bhaineann le nós imeachta,

  (f) make proposals to the Minister in relation to the distribution of jurisdiction and business among the courts and matters of procedure,

  Uimhir 8 de 1998: AN tACHT UM SHEIRBHÍS CHÚIRTEANNA, 1998

 203. #1546196

  (4) Tabharfaidh an Stiúrthóir cóip d'aon mholadh a dhéanfar faoi fho-alt (2)(b) don chomhalta d'Óglaigh na hÉireann a rinne an gearán ba bhun leis an moladh.

  (4) The Director shall give a copy of any recommendation made under subsection (2)(b) to the member of the Defence Forces who made the complaint which gave rise to the recommendation.

  Uimhir 21 de 1998: AN tACHT UM CHOMHIONANNAS FOSTAÍOCHTA, 1998

 204. #1554690

  Má ghlacann an Páirtí a rinne an iarraidh leis na moltaí malartacha, cuirfidh sé an glacadh sin in iúl don Pháirtí eile.

  If the Party which submitted the request accepts the alternative proposals, it shall notify the other Party of such acceptance.

  Uimhir 35 de 1998: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE (LEASÚ), 1998

 205. #1590484

  maidir le fionnachtana an imscrúdaithe agus féadfaidh sé nó sí aon mholtaí is cuí leis nó léi, ag féachaint don imscrúdú, a áireamh sa tuarascáil.

  a report in writing of the findings of the investigation and may include in the report any recommendations he or she considers appropriate having regard to the investigation.

  Uimhir 32 de 2003: ACHT NA dTEANGACHA OIFIGIÚLA 2003

 206. #1591756

  - (1) go n-aontaíonn Seanad Éireann leis an moladh ón gCoiste um Nós Imeachta agus Pribhléidí go bhféadfar cuireadh a thabhairt don Uasal Muiris Ó Mainnín agus don Uasal Seosamh Ó Tuathail, ina gcáil, faoi seach, mar Chathaoirleach ar an nGasra Oibre um Athchóiriú an tSeanaid, agus mar chomhalta den chéanna, an Seanad a aitheasc ag an gcruinniú de Sheanad Éireann a bheidh ann Dé Máirt, an 5 Bealtaine 2015, agus ag aon chruinniú eile de Sheanad Éireann a bheidh ann dá éis sin nuair a dhéanfar ráitis faoin Tuarascáil maidir leis an nGasra Oibre um Athchóiriú an tSeanaid, 2015; agus

  (1) SEANAD ÉIREANN AGREES WITH THE RECOMMENDATION OF THE COMMITTEE ON PROCEDURE AND PRIVILEGES THAT, AS CHAIR AND A MEMBER RESPECTIVELY OF THE WORKING GROUP ON SEANAD REFORM, MR. MAURICE MANNING AND MR. JOE O'TOOLE MAY BE INVITED TO ADDRESS THE SEANAD AT ITS MEETING ON TUESDAY, 5TH MAY, 2015, AND AT ANY SUBSEQUENT MEETING OF THE SEANAD WHEN STATEMENTS ON THE REPORT OF THE WORKING GROUP ON SEANAD REFORM 2015 ARE BEING MADE; AND

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 207. #1638705

  tíolacfaidh an Coimisiún moltaí don Chomhairle a údaróidh don Choimisiún an chaibidlíocht is gá a thosú

  the Commission shall make recommendations to the Council, which shall authorize the Commission to open the necessary negotiations

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 208. #1640923

  Dúirt Leas-Chathaoirleach an Fhochoiste ar an Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge, 2010 – 2030 agus Nithe Gaolmhara, an Seanadóir Labhrás Ó Murchú: Mar Choiste, aithnímid polasaí oifigiúil gach Rialtais in Éirinn ó bunaíodh an Stát maidir leis an nGaeilge a chur chun cinn sa teaghlach agus sa saol poiblí agus tugaimid moladh agus tacaíocht iomlán don pholasaí seo.

  THE LEAS-CHATHAOIRLEACH OF THE SUB-COMMITTEE ON THE 20 YEAR STRATEGY FOR THE IRISH LANGUAGE 2010 – 2030 AND RELATED MATTERS, AN SEANADÓIR LABHRÁS Ó MURCHÚ STATED: AS A COMMITTEE, WE RECOGNISE THE OFFICIAL POLICY OF ALL IRISH GOVERNMENTS SINCE THE FOUNDATION OF THE STATE TO PROMOTE THE IRISH LANGUAGE IN THE HOME AND IN THE PUBLIC ARENA AND WE FULLY ENDORSE AND SUPPORT THIS POLICY.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 209. #1660785

  Ina rún an 7 Iúil 2010 ina raibh moltaí don Choimisiún um Bainistíocht Géarchéime Trasteorann san Earnáil Baincéireachta, d'iarr Parlaimint na hEorpa ar an gCoimisiún teachtaireacht a thíolacadh “ar bhonn Airteagal 50 agus Airteagal 114 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, togra reachtacha amháin nó níos mó a bhaineann le creatlach AE chun géarchéimeanna a bhainistiú, ciste cobhsaíochta airgeadais AE, agus aonad réitigh” agus, ina rún an 20 Samhain 2012 ina raibh moltaí don Choimisiún maidir le tuarascáil Uachtaráin na Comhairle Eorpaí, an Choimisiúin Eorpaigh, an Bhainc Cheannais Eorpaigh agus Ghrúpa an Euro “I dTreo fíor-Aontas Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta”, luadh “go raibh briseadh suas lúb an aiseolais dhiúltaigh idir flaithiúnais, bainc agus an fíorgheilleagar sár-riachtanach d'fheidhmiú rianúil AEA”, leagadh béim “ar an ngéarghá le bearta breise agus forleithne chun an ghéarchéim san earnáil bhaincéireachta a réiteach” agus chun “aontas baincéireachta Eorpach atá i bhfeidhm go hiomlán a réadú;” agus a áirithiú “an margadh inmheánach do sheirbhísí airgeadais agus do shaorghluaiseacht chaipitil a bheith ag feidhmiú i gceart agus go leanúnach”.

  The European Parliament, in its resolution of 7 July 2010 with recommendations to the Commission on Cross-Border Crisis Management in the Banking Sector, requested the Commission to submit ‘on the basis of Articles 50 and 114 of the Treaty on the Functioning of the European Union, one or more legislative proposals relating to an EU crisis-management framework, an EU financial stability fund, and a resolution unit’ and, in its resolution of 20 November 2012 with recommendations to the Commission on the report of the Presidents of the European Council, the European Commission, the European Central Bank and the Eurogroup ‘Towards a genuine Economic and Monetary Union’, stated that ‘breaking up the negative feedback loops between sovereigns, banks and the real economy is crucial for a smooth functioning of the EMU’, stressed the ‘urgent need for additional and far-reaching measures to solve the crisis in the banking sector’ and for the ‘realisation of a fully operational European banking union’ while ensuring ‘the continued proper functioning of the internal market for financial services and the free movement of capital’.

  Rialachán (AE) Uimh. 806/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Iúil 2014 lena mbunaítear rialacha aonfhoirmeacha agus nós imeachta aonfhoirmeach maidir le réiteach institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta áirithe faoi chuimsiú Sásra Réitigh Aonair agus Ciste Réitigh Aonair agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010

 210. #1671693

  Cuireadh moladh ICCAT maidir le plean téarnaimh ilbhliantúil don Tuinnín gorm san Atlantach thoir agus sa Mheánmhuir chun feidhme le Rialachán (AE) 2016/1627 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [9].

  The ICCAT recommendation concerning a multiannual recovery plan for Bluefin tuna in the eastern Atlantic and Mediterranean was implemented by Regulation (EU) 2016/1627 of the European Parliament and of the Council [9].

  Rialachán (AE) 2017/2107 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Samhain 2017 lena leagtar síos bearta bainistíochta, caomhnaithe agus rialaithe is infheidhme i limistéar an Choinbhinsiúin Idirnáisiúnta um Chaomhnú Thuinníní an Atlantaigh (ICCAT), agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1936/2001, Rialachán (CE) Uimh. 1984/2003 agus Rialachán (CE) Uimh. 520/2007 ón gComhairle

 211. #1685703

  Tabharfaidh an Coimisiún tuarascáil do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle, laistigh de shé mhí tar éis gach stocáireamh domhanda a comhaontaíodh faoi Airteagal 14 de Chomhaontú Pháras, maidir le feidhmiú an Rialacháin seo, lena n-áirítear an chothromaíocht idir an soláthar agus an t-éileamh do leithdháiltí bliantúla astaíochtaí, mar aon leis an méid a rannchuidíonn an Rialachán seo le sprioc fhoriomlán an Aontais chun astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú faoi 2030, agus maidir leis an méid a rannchuidíonn sé le spriocanna Chomhaontú Pháras a bhaint amach, go háirithe i ndáil leis an ngá atá le beartais agus bearta breise ón Aontas i bhfianaise na laghduithe ar astaíochtaí gás ceaptha teasa nach mór don Aontas agus a Bhallstáit a dhéanamh, lena n-áirítear creat iar-2030, agus féadfaidh sé moltaí a dhéanamh más iomchuí.

  The Commission shall submit a report to the European Parliament and to the Council, within six months of each global stocktake agreed under Article 14 of the Paris Agreement, on the operation of this Regulation, including the balance between supply and demand for annual emission allocations, as well as on the contribution of this Regulation to the Union’s overall 2030 greenhouse gas emission reduction target and its contribution to the goals of the Paris Agreement, in particular with regard to the need for additional Union policies and measures in view of the necessary greenhouse gas emission reductions by the Union and its Member States, including a post-2030 framework, and may make proposals if appropriate.

  Rialachán (AE) 2018/842 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le laghduithe bliantúla ceangailteacha ar astaíochtaí gás ceaptha teasa ag na Ballstáit ó 2021 go 2030 lena rannchuidítear leis an ngníomhú ar son na haeráide agus chun gealltanais a tugadh faoi Chomhaontú Pháras a chomhlíonadh, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 212. #1708238

  Leis an Treoir sin freisin, ceanglaítear ar an gCoimisiún tuairisc a thabhairt do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle maidir lena chur chun feidhme agus chun moltaí leormhaithe a dhéanamh más gá.

  That Directive also requires the Commission to report to the European Parliament and to the Council on its implementation and make adequate proposals if necessary.

  Treoir (AE) 2018/1673 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2018 maidir le sciúradh airgid a chomhrac tríd an dlí coiriúil

 213. #1709295

  Chun tairbhe a bhaint as saineolas na n-údarás rialála náisiúnta ar an anailís mhargaidh, ba cheart don Choimisiún dul i gcomhairle le BEREC sula nglacfaidh sé a chinntí nó a mholtaí.

  In order to benefit from the expertise of national regulatory authorities on the market analysis, the Commission should consult BEREC prior to adoption of its decisions or recommendations.

  Treoir (AE) 2018/1972 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 lena mbunaítear Cód Eorpach um Chumarsáid Leictreonach (Athmhúnlú)Téacs atá ábhartha maidir le LEE.

 214. #1710622

  I gcás ina gcinnfidh an t-údarás rialála náisiúnta nó údaráis inniúla eile gan moladh a leanúint, cuirfidh sé é sin in iúl don Choimisiún agus tabharfaidh sé na cúiseanna lena sheasamh.

  Where a national regulatory or other competent authority chooses not to follow a recommendation, it shall inform the Commission, giving the reasons for its position.

  Treoir (AE) 2018/1972 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 lena mbunaítear Cód Eorpach um Chumarsáid Leictreonach (Athmhúnlú)Téacs atá ábhartha maidir le LEE.

 215. #1715980

  I gcás ina measann an Ghníomhaireacht nár comhlíonadh na coinníollacha sin, eiseoidh sí, gan aon ró-mhoill, moladh don Choimisiún maidir le toradh an mheasúnaithe sin.

  Where the Agency considers that those conditions have not been met it shall issue, without undue delay, a recommendation to the Commission as regards the outcome of that assessment.

  Rialachán (AE) 2018/1139 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2111/2005, Rialachán (CE) Uimh. 1008/2008, Rialachán (AE) Uimh. 996/2010, Rialachán (AE) Uimh. 376/2014 agus Treoir 2014/30/AE agus Treoir 2014/53/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 552/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 216/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CEE) Uimh. 3922/91 ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 216. #1722702

  Ag tógáil dó ar an meastóireacht sheachtrach sin, chuir an Coimisiún san áireamh forbairtí beartais, dlíthiúla agus fíorasacha agus mhol sé ina thuarascáil ón 29 Meitheamh 2017 ar fheidhmiú na Gníomhaireachta Eorpaí chun bainistiú oibríochtúil a dhéanamh ar chórais mhórscála TF sa limistéar saoirse, slándála agus ceartais (eu-LISA) (an tuarascáil mheastóireachta) go háirithe go ndéanfaí sainordú na Gníomhaireachta a leathnú chun go ndéanfadh sí na cúraimí a eascraíonn as moltaí reachtacha arna nglacadh ag na comhreachtóirí lena dtugtar córais nua don Ghníomhaireacht, agus na cúraimí dá dtagraítear i dTeachtaireacht ón gCoimisiún an 6 Aibreán 2016 dar teideal “Stronger and Smarter Information Systems for Borders agus Security” (Córais Faisnéise níos Láidre agus níos Cliste do Theorainneacha agus don tSlándáil), i dtuarascáil chríochnaitheach ó Sainghrúpa Ardleibhéil maidir le Córais Faisnéise agus Idir-inoibritheacht an 11 Bealtaine 2017, agus i dTeachtaireacht ón gCoimisiún an 16 Bealtaine 2017 dar teideal “Seventh progress report towards an effective and genuine Security Union” (Seachtú tuarascáil ar dhul chun cinn i dtreo Aontas Slándála éifeachtach dílis), faoi réir na gníomhartha dlí ábhartha a ghlacadh, nuair is gá sin.

  Building on that external evaluation, the Commission took into account policy, legal and factual developments and proposed, in particular in its report of 29 June 2017 on the functioning of the European Agency for the operational management of large-scale IT systems in the area of freedom, security and justice (eu-LISA) (the evaluation report), that the mandate of the Agency be extended to carry out the tasks deriving from the adoption by the co-legislators of legislative proposals entrusting new systems to the Agency and the tasks referred to in the Commission’s Communication of 6 April 2016 entitled ‘Stronger and Smarter Information Systems for Borders and Security’, in the High-Level Expert Group on Information Systems and Interoperability’s final report of 11 May 2017 and in the Commission’s Communication of 16 May 2017 entitled ‘Seventh progress report towards an effective and genuine Security Union’, subject to the adoption of the relevant Union legal acts, where required.

  Rialachán (AE) 2018/1726 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Samhain 2018 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh chun Bainistiú Oibríochtúil a dhéanamh ar Chórais Mhórscála TF sa Limistéar Saoirse, Slándála agus Ceartais (eu-LISA), agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1987/2006 agus Cinneadh 2007/533/CGB ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011

 217. #1730522

  Ba cheart don Choimisiún na moltaí is déanaí a bhaineann go sonrach le tíortha a eisíodh i gcomhthéacs an tSeimeastair Eorpaigh a chur san áireamh ina mheasúnú.

  In its assessment the Commission should take into consideration the latest country-specific recommendations issued in the context of the European Semester.

  Rialachán (AE) 2018/1999 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le Rialachas an Aontais Fuinnimh agus na Gníomhaíochta Aeráide, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 663/2009 agus Rialachán (CE) Uimh. 715/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 94/22/CE, Treoir 98/70/CE, Treoir 2009/31/CE, Treoir 2009/73/CE, Treoir 2010/31/AE, Treoir 2012/27/AE, agus Treoir 2013/30/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 2009/119/CE agus Treoir (AE) 2015/652 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 218. #1730530

  I gcás ina gcinneann an Coimisiún, ar bhonn a mheasúnaithe ar na dréachtphleananna comhtháite náisiúnta fuinnimh agus aeráide de bhun Airteagal 9 nó ar bhonn a mheasúnaithe ar dhréachtuasdátú na bpleananna deiridh de bhun Airteagal 14, agus mar chuid den phróiseas atriallach, nach leor cuspóirí, spriocanna agus rannchuidithe na mBallstát chun cuspóirí an Aontais Fuinnimh a bhaint amach ar bhonn comhchoiteann agus go háirithe, don chéad tréimhse deich mbliana, chun sprioc cheangailteach an Aontais 2030 don fhuinneamh in-athnuaite agus sprioc an Aontais 2030 don éifeachtúlacht fuinnimh a bhaint amach, déanfaidh sé – a mhéid a bhaineann le sprioc an Aontais don fhuinneamh in-athnuaite – agus féadfaidh sé –a mhéid a bhaineann le cuspóirí eile an Aontais Fuinnimh – moltaí a eisiúint do na Ballstáit sin nach leor a rannchuidithe, dar leis, chun a n-uaillmhian a mhéadú chun go n-áiritheofar leibhéal leordhóthanach uaillmhéine comhchoitinne.

  Where, on the basis of its assessment of the draft integrated national energy and climate plans pursuant to Article 9 or its assessment of the draft updates of the final plans pursuant to Article 14, and as part of the iterative process, the Commission concludes that the objectives, targets and contributions of the Member States are insufficient for the collective achievement of the Energy Union objectives and in particular, for the first ten-year period, for the Union's binding 2030 target for renewable energy and the Union's 2030 target for energy efficiency, it shall — as regards the Union's target for renewable energy — and may — as regards the other Energy Union objectives — issue recommendations to Member States whose contributions it deems insufficient to increase their ambition in order to ensure a sufficient level of collective ambition.

  Rialachán (AE) 2018/1999 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le Rialachas an Aontais Fuinnimh agus na Gníomhaíochta Aeráide, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 663/2009 agus Rialachán (CE) Uimh. 715/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 94/22/CE, Treoir 98/70/CE, Treoir 2009/31/CE, Treoir 2009/73/CE, Treoir 2010/31/AE, Treoir 2012/27/AE, agus Treoir 2013/30/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 2009/119/CE agus Treoir (AE) 2015/652 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 219. #1735121

  Tar éis gach iniúchta, dréachtóidh an Coimisiún tuarascáil ina mbeidh, nuair is iomchuí, moltaí don Bhallstát ábhartha.

  After each audit, the Commission shall draft a report containing, where appropriate, recommendations to the relevant Member State.

  Rialachán (AE) 2019/6 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le táirgí íocshláinte tréidliachta agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/82/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 220. #1739194

  Rialacháin de chuid Choimisiún Eacnamaíochta na Náisiún Aontaithe don Eoraip Uimhreacha 9, 41, 63, 92 agus na luachanna teorann nua gaolmhara arna moladh ag an gCoimisiún

  UNECE regulations Nos 9, 41, 63, 92 and associated new limit values proposed by the Commission

  Rialachán (AE) 2019/129 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Eanáir 2019 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 168/2013 a mhéid a bhaineann le céim Euro 5 a chur i bhfeidhm i leith cineálcheadú feithiclí dhá roth nó trí roth agus cuadrothar

 221. #1747182

  Déanfaidh na Ballstáit faisnéis faoin dóigh ar thug siad aghaidh ar na moltaí i dtuarascáil an athbhreithnithe phiaraí a chur ar fáil don Choimisiún agus do na Ballstáit eile.

  10.The Member States shall provide information to the Commission and the other Member States on how it has addressed the recommendations in the peer-review report.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le ceadú agus le faireachas margaidh ar mhótarfheithlicí agus a leantóirí, agus ar chórais, comhpháirteanna agus aonaid theicniúla ar leithligh atá ceaptha le haghaidh feithiclí den sórt sin

 222. #1762315

  (45)Ba cheart don Choimisiún meastóireacht a dhéanamh ar thuarascálacha cáilíochta eu-LISA agus moltaí a eisiúint do na Ballstáit i gcás inarb iomchuí.

  (45)The Commission should evaluate eu-LISA quality reports and should issue recommendations to Member States where appropriate.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le creat a bhunú le haghaidh idir-inoibritheacht idir córais faisnéise an Aontais Eorpaigh (teorainneacha agus víosaí) agus lena leasaítear Cinneadh 2004/512/CE ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 767/2008, Cinneadh 2008/633/CGB, Rialachán (AE) 2016/399 agus Rialachán (AE) 2017/2226

 223. #1763485

  Cúig bliana tar éis don chomhpháirt dheireanach teacht i bhfeidhm, agus gach ceithre bliana dá éis, déanfaidh an Coimisiún meastóireacht fhoriomlán agus déanfaidh sé aon mholtaí is gá.

  Five years after the start of operations of the last component implemented and every four years thereafter, the Commission shall produce an overall evaluation and make any necessary recommendations.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le creat a bhunú le haghaidh idir-inoibritheacht idir córais faisnéise an Aontais Eorpaigh (teorainneacha agus víosaí) agus lena leasaítear Cinneadh 2004/512/CE ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 767/2008, Cinneadh 2008/633/CGB, Rialachán (AE) 2016/399 agus Rialachán (AE) 2017/2226

 224. #1764602

  (45)Ba cheart don Choimisiún meastóireacht a dhéanamh ar thuarascálacha cáilíochta eu-LISA agus moltaí a eisiúint do na Ballstáit i gcás inarb iomchuí.

  (45)The Commission should evaluate eu-LISA quality reports and should issue recommendations to Member States where appropriate.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le creat a bhunú le haghaidh idir-inoibritheacht idir córais faisnéise an Aontais Eorpaigh (comhar póilíneachta agus comhar breithiúnach, tearmann agus imirce)

 225. #1765517

  Cúig bliana tar éis don chomhpháirt dheireanach teacht i bhfeidhm, agus gach ceithre bliana dá éis, déanfaidh an Coimisiún meastóireacht fhoriomlán agus déanfaidh sé aon mholtaí is gá.

  Five years after the start of operations of the last component implemented and every four years thereafter, the Commission shall produce an overall evaluation and make any necessary recommendations.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le creat a bhunú le haghaidh idir-inoibritheacht idir córais faisnéise an Aontais Eorpaigh (comhar póilíneachta agus comhar breithiúnach, tearmann agus imirce)

 226. #1767438

  Comhlánaítear agus oibríonn an clár don Eoraip Dhigiteach mar aon le roinnt ionstraimí eile a moladh sa chreat airgeadais ilbhliantúil iar-2020, agus go háirithe iad seo a leanas:

  The Digital Europe programme complements and works together with a number of other instruments proposed in the post-2020 multiannual financial framework, notably:

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear an clár don Eoraip Dhigiteach le haghaidh na tréimhse 2021-2027

 227. #1779194

  tuairisc a thabhairt don Chomhlacht Maoirseachta agus moltaí a eisiúint maidir leis an gclár comhlíontachta agus cur chun feidhme an chláir sin;

  reporting to the Supervisory Body and issuing recommendations on the compliance programme and its implementation;

  Treoir (AE) 2019/944 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Meitheamh 2019 maidir le rialacha comhchoiteanna don mhargadh inmheánach don leictreachas agus lena leasaítear Treoir 2012/27/AE ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 228. #1785944

  Cuirfidh an Coimisiún torthaí na meastóireachta mar aon leis na moltaí a eascróidh aisti faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle agus cuirfear iad ar fáil don phobal.

  Both the evaluation findings and recommendations shall be submitted by the Commission to the European Parliament and the Council and shall be made public.

  Rialachán (AE) 2019/473 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Márta 2019 maidir leis an nGníomhaireacht Eorpach um Rialú ar Iascach

 229. #1791816

  Ba cheart don Choimisiún meastóireacht a dhéanamh ar thuarascálacha cáilíochta eu-LISA agus moltaí a eisiúint do na Ballstáit i gcás inarb iomchuí.

  The Commission should evaluate eu-LISA's quality reports and should issue recommendations to Member States where appropriate.

  Rialachán (AE) 2019/817 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 maidir le creat a bhunú le haghaidh idir-inoibritheacht idir córais faisnéise AE i réimse na dteorainneacha agus na víosaí agus lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 767/2008, (AE) 2016/399, (AE) 2017/2226, (AE) 2018/1240, (AE) 2018/1726 agus (AE) 2018/1861 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Cinntí 2004/512/CE agus 2008/633/CGB ón gComhairle

 230. #1793071

  Ba cheart don Choimisiún meastóireacht a dhéanamh ar thuarascálacha cáilíochta eu-LISA agus moltaí a eisiúint do na Ballstáit i gcás inarb iomchuí.

  The Commission should evaluate eu-LISA's quality reports and should issue recommendations to Member States where appropriate.

  Rialachán (AE) 2019/818 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 maidir le creat a bhunú le haghaidh idir-inoibritheacht idir córais faisnéise AE i réimse an chomhair phóilíneachta agus an chomhair bhreithiúnaigh, an tearmainn agus na himirce agus lena leasaítear Rialacháin (AE) 2018/1726, (AE) 2018/1862 agus (AE) 2019/816

 231. #1801763

  Ba cheart do ENTSO don Leictreachas an mhodheolaíocht sin, agus nuashonruithe uirthi, a mholadh do ACER, agus ba cheart do ACER an moladh agus na nuashonruithe a fhaomhadh.

  The ENTSO for Electricity should propose that methodology and updates thereto to ACER, and ACER should approve the proposal and the updates.

  Rialachán (AE) 2019/941 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Meitheamh 2019 maidir le riosca-ullmhacht in earnáil an leictreachais agus lena n-aisghairtear Treoir 2005/89/CE ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 232. #1802075

  Féadfaidh GCL moltaí a eisiúint do na Ballstáit agus do ENTSO don Leictreachas maidir leis na hábhair dá dtagraítear i mír 1.

  The ECG may issue recommendations to the Member States as well as to the ENTSO for Electricity related to the matters referred to in paragraph 1.

  Rialachán (AE) 2019/941 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Meitheamh 2019 maidir le riosca-ullmhacht in earnáil an leictreachais agus lena n-aisghairtear Treoir 2005/89/CE ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 233. #1802248

  Ba cheart don Bhord Rialálaithe a thuairimí, a mholtaí agus a chinntí a thuairisciú d'institiúidí an Aontais.

  The Board of Regulators should report its opinions, recommendations and decisions to the Union institutions.

  Rialachán (AE) 2019/942 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Meitheamh 2019 lena mbunaítear Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar idir Rialálaithe Fuinnimh ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 234. #1802325

  Déanfaidh ACER, bunaithe ar ábhair fíoras, tuairim chuí-réasúnaithe mar aon le moltaí a thabhairt do ENTSO don Leictreachas, do ENTSO don Ghás, do Pharlaimint na hEorpa, don Chomhairle agus don Choimisiún, i gcás ina measfaidh sí nach rannchuidíonn an dréachtchlár oibre bliantúil nó an dréachtphlean forbartha gréasáin uile-Aontais a cuireadh faoina bráid i gcomhréir leis an dara fomhír d'Airteagal 32(2) de Rialachán (AE) 2019/943 agus leis an dara fomhír d'Airteagal 9(2) de Rialachán (CE) Uimh. 715/2009 le neamh-idirdhealú, iomaíocht éifeachtach agus feidhmiú éifeachtúil an mhargaidh nó le leibhéal leordhóthanach idirnasctha trasteorann a bheadh oscailte do rochtain tríú páirtithe, nó nach gcomhlíonann siad forálacha ábhartha Rialachán (AE) 2019/943 agus Threoir (AE) 2019/944 nó Threoir 2009/73/CE agus Rialachán (CE) Uimh. 715/2009.

  ACER shall, based on matters of fact, provide a duly reasoned opinion as well as recommendations to the ENTSO for Electricity, the ENTSO for Gas, the European Parliament, the Council and the Commission, where it considers that the draft annual work programme or the draft Union-wide network development plan submitted to it in accordance with the second subparagraph of Article 32(2) of Regulation (EU) 2019/943 and the second subparagraph of Article 9(2) of Regulation (EC) No 715/2009 do not contribute to non-discrimination, effective competition and the efficient functioning of the market or a sufficient level of cross-border interconnection open to third-party access, or do not comply with the relevant provisions of Regulation (EU) 2019/943 and Directive (EU) 2019/944 or Regulation (EC) No 715/2009 and Directive 2009/73/EC.

  Rialachán (AE) 2019/942 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Meitheamh 2019 lena mbunaítear Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar idir Rialálaithe Fuinnimh ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 235. #1802369

  I gcás ina measann ACER gur gá rialacha ceangailteacha don chomhar sin, cuirfidh sí na moltaí iomchuí faoi bhráid an Choimisiúin.

  Where ACER considers that binding rules on such cooperation are required, it shall make the appropriate recommendations to the Commission.

  Rialachán (AE) 2019/942 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Meitheamh 2019 lena mbunaítear Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar idir Rialálaithe Fuinnimh ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 236. #1803712

  Laistigh de 6 mhí tar éis dháta dhéanta na hiarrata, déanfaidh ENTSO don Leictreachas dréacht de na hathruithe atá á moladh a chur faoi bhráid na Gníomhaireachta.

  Within six months of the date of receipt of such a request, the ENTSO for Electricity shall submit a draft of the proposed changes to ACER.

  Rialachán (AE) 2019/943 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Meitheamh 2019 maidir leis an margadh inmheánach don leictreachas ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 237. #1803765

  Sula nglacfaidh sé na moltaí dá dtagraítear in Airteagal 30(1) tabharfaidh ENTSO don Leictreachas le fios conas a rinneadh na barúlacha a fuarthas le linn an chomhairliúcháin a chur san áireamh.

  Before adopting the proposals referred to in Article 30(1) the ENTSO for Electricity shall indicate how the observations received during the consultation have been taken into consideration.

  Rialachán (AE) 2019/943 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Meitheamh 2019 maidir leis an margadh inmheánach don leictreachas ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 238. #1804578

  Maidir leis na moltaí arna nglacadh ag an gCoimisiún Ginearálta Iascaigh don Mheánmhuir (“CGIM”), tá siad ina gceangal ar a pháirtithe conarthacha.

  Recommendations adopted by the General Fisheries Commission for the Mediterranean (‘the GFCM’) are binding on its contracting parties.

  Rialachán (AE) 2019/982 Ó Pharlaimint Na hEorpa Agus Ón gComhairle an 5 Meitheamh 2019 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1343/2011 maidir le forálacha áirithe i ndáil le hiascaireacht i limistéar Chomhaontú CGIM (An Coimisiún Ginearálta Iascaigh don Mheánmhuir)

 239. #1810279

  Cuirfidh an tÚdarás tuairimí, comhairle agus moltaí an Ghrúpa Geallsealbhóirí agus torthaí a gcuid comhairliúchán ar fáil don phobal, ach amháin i gcás ceanglais rúndachta.

  The Authority shall make public the opinions, advice and recommendations of the Stakeholder Group and the results of its consultations, except in case of confidentiality requirements.

  Rialachán (AE) 2019/1149 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 lena mbunaítear Údarás Eorpach Saothair, lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 883/2004, (AE) Uimh. 492/2011, agus (AE) 2016/589 agus lena n-aisghairtear Cinneadh (AE) 2016/344 (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE agus maidir leis an Eilvéis)

 240. #1819137

  Agus an doiciméad clársceidealaithe aonair sin á ullmhú aige, ba cheart don bhord bainistíochta na moltaí ón Meitheal Idirinstitiúideach um acmhainní na ngníomhaireachtaí díláraithe, a chur san áireamh.

  When preparing that document, the management board should take into account the recommendations of the Interinstitutional Working Group on decentralised agencies' resources.

  Rialachán (AE) 2019/1896 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Samhain 2019 maidir leis an nGarda Teorann agus Cósta Eorpach agus lena n-aisghairtear Rialacháin (AE) Uimh. 1052/2013 agus (AE) 2016/1624

 241. #1823588

  I gcás inarb iomchuí, ba cheart don Bhord Ginearálta a cheangal go dtabharfar comhaontú i gcrích chun rúndacht a áirithiú nuair a bheidh rabhaidh nó moltaí rúnda nó neamhphoiblí á dtarchur.

  Where appropriate, the General Board should require that an agreement be concluded to ensure confidentiality when confidential or non-public warnings or recommendations are being transmitted.

  RIALACHÁN (AE) 2019/2176 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE an 18 Nollaig 2019 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1092/2010 maidir le formhaoirseacht stuamachta ar an macraileibhéal ag an Aontas Eorpach ar an gcóras airgeadais agus lena mbunaítear Bord Eorpach um Riosca Sistéamach (Téacs atá ábhartha maidir le LEE) (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 242. #1827454

  Thairis sin, ghlac an Coimisiún Iascaigh Ginearálta don Mheánmhuir (GFCM) Moladh GFCM/42/2018/1 lena mbunaítear bearta bainistíochta le haghaidh na heascainne Eorpaí sa Mheánmhuir.

  Moreover, the General Fisheries Commission for the Mediterranean (GFCM) adopted Recommendation GFCM/42/2018/1 establishing management measures for European eel in the Mediterranean.

  Rialachán (AE) 2020/123 ón gComhairle an 27 Eanáir 2020 lena socraítear le haghaidh 2020 na deiseanna iascaireachta le haghaidh stoic éisc áirithe agus grúpaí stoc éisc, is infheidhme in uiscí an Aontais agus, i gcás soithí iascaireachta de chuid an Aontais, in uiscí áirithe nach uiscí de chuid an Aontais iad

 243. #1831509

  Ba cheart don Choimisiún, agus na caighdeáin mhargaíochta de réir earnálacha agus táirgí á sainiú aige, ionchais na dtomhaltóirí, sainiúlacht gach earnála agus moltaí comhlachtaí idirnáisiúnta a chur san áireamh.

  When defining the marketing standards by sectors or products, the Commission should take into account the expectations of the consumers, the specificity of each sector and recommendations of international bodies.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear comheagraíocht na margaí talmhaíochta agus maidir le forálacha sonracha i gcomhair táirgí áirithe talmhaíochta (Rialachán maidir le CEM Aonair)

 244. #1843871

  I gcás ina dtiolacfar an moladh comhpháirteach sin, cumhachtófar don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 46, ina bhfuil bearta den sórt sin.

  Where such a joint recommendation is submitted, the Commission shall be empowered to adopt delegated acts, in accordance with Article 46, containing such measures.

  NoDG-2013-02013R1380_EN-GA-DWN

 245. #1844691

  tá an Ghníomhaireacht freagrach as moltaí a dhéanamh a nglacfaidh an Coimisiún leo, agus as tuairimí a eisiúint don Choimisiún maidir le gan STInna a chur i bhfeidhm;

  the Agency is responsible for drawing up recommendations for them to be adopted by the Commission, and for issuing opinions to the Commission regarding non-application of TSIs;

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le Gníomhaireacht Iarnróid an Aontais Eorpaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 881/2004

 246. #1844895

  Ba cheart don Ghníomhaireacht, agus a cúraimí á gcomhlíonadh aici, agus go háirithe maidir le moltaí a dhréachtadh, saineolas seachtrach iarnróid a thógáil san áireamh a mhéad is féidir.

  The Agency, while performing its tasks, and particularly in relation to drafting recommendations, should take upmost account of external railway expertise.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le Gníomhaireacht Iarnróid an Aontais Eorpaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 881/2004

 247. #1845080

  moltaí a thabhairt uaithi don Choimisiún a bhaineann le dálaí oibre na mball foirne uile a thugann faoi chúraimí atá criticiúil ó thaobh na sábháilteachta de.

  issue recommendations to the Commission relating to the working conditions of all staff carrying out safety-critical tasks.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le Gníomhaireacht Iarnróid an Aontais Eorpaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 881/2004

 248. #1845107

  moladh a thabhairt uaithi chuig an mBallstát lena mbaineann ina sonrófar na cúiseanna nár cheart don riail atá i gceist theacht i bhfeidhm agus/nó a chur i bhfeidhm;

  issue a recommendation addressed to the Member State concerned stating the reasons why the rule in question should not entry into force and/or be applied;

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le Gníomhaireacht Iarnróid an Aontais Eorpaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 881/2004

 249. #1845197

  moltaí a dhéanamh don Choimisiún maidir le feabhsuithe ar shonraíochtaí na gclár atá ann cheana agus aon ghá atá le cinn nua a bhunú.

  making recommendations to the Commission regarding improvements to the specification of existing registers and any need to set up new ones.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le Gníomhaireacht Iarnróid an Aontais Eorpaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 881/2004

 250. #1857577

  Má dhéantar moladh chun diúltú don togra a ghlacadh le tromlach na vótaí a chaitear, dearbhóidh an tUachtarán go bhfuil an nós imeachta tugtha chun críche.

  If a recommendation to reject the proposal is adopted by a majority of the votes cast, the President shall declare the procedure to be closed.

  Rialacha Nós Imeachta — 9ú téarma parlaiminteach — Iúil 2019

 251. #1857578

  I gcás nach ndiúltóidh an Pharlaimint don togra, leanfaidh an nós imeachta ar aghaidh, agus aon mholtaí a fhormheasfaidh an Pharlaimint á gcur i gcuntas.

  Where Parliament does not reject the proposal, the procedure shall continue, taking into account any recommendations approved by Parliament.

  Rialacha Nós Imeachta — 9ú téarma parlaiminteach — Iúil 2019

 252. #1858197

  Sula vótálfaidh an Pharlaimint ar an togra sin, féadfaidh an tUachtarán tuairim an choiste atá freagrach as gnóthaí dlíthiúla a iarraidh, agus déanfaidh an coiste a chuid moltaí a thuairisciú don Pharlaimint.

  Before Parliament votes on that proposal, the President may request the opinion of the committee responsible for legal affairs, which shall report its conclusions to Parliament.

  Rialacha Nós Imeachta — 9ú téarma parlaiminteach — Iúil 2019

 253. #434253

  (1) I gcás iarraidh ó Bhallstát de chuid an limistéir euro ar Bhallstáit eile an limistéir euro iasacht tacaíochta cobhsaíochta a thabhairt, aontaíonn Ballstáit an limistéir euro (i) go n-údarófar leis seo don Choimisiún (i gcuibhreann le BCE agus CAI) an MT a chaibidil leis an Iasachtaí iomchuí ar MT é a bheidh i gcomhréir le cinneadh a fhéadfaidh an Chomhairle a ghlacadh faoi Airteagal 136 den Chonradh ar fheidhmiú an Aontais Eorpaigh tar éis togra ón gCoimisiún agus go n-údarófar leis seo don Choimisiún téarmaí an MT sin a thabhairt chun críche agus an MT sin a shíniú leis an Iasachtaí thar ceann Bhallstáit an limistéir euro nuair a bheidh an MT sin ceadaithe ag Gasra Oibre an Ghrúpa Euro (mura ndearna an tIasachtaí agus an Coimisiún MT cheana féin faoi SásCAE ar MT é a cheadaigh gach Ballstát de chuid an limistéir euro agus sa chás sin beidh feidhm ag an dara MT sin a luaitear, ar choinníoll go gcumhdaíonn sé tacaíocht chobhsaíochta ó SásCAE agus ó SaorCAE); (ii) go ndéanfaidh an Coimisiún, i gcuibhreann le BCE, tar éis an MT iomchuí a cheadú amhlaidh, togra a chur faoi bhráid Ghasra Oibre an Ghrúpa Euro maidir le príomhthéarmaí an Chomhaontaithe Saoráide Iasachta a bheidh le moladh don Iasachtaí bunaithe ar a mheasúnacht ar dhálaí an mhargaidh agus ar choinníoll go mbeidh ar áireamh ar théarmaí an Chomhaontaithe Saoráide Iasachta sin téarmaí airgeadais atá ar comhréir leis an MT agus comhréireacht aibíochtaí le hinmharthanacht fiachais; (iii) tar éis do Ghasra Oibre an Ghrúpa Euro breith a thabhairt, go ndéanfaidh SaorCAE (i gcomhar le Gasra Oibre an Ghrúpa Euro) téarmaí mionsonraithe teicniúla na gComhaontuithe Saoráide Iasachta a chaibidil arb iad na Comhaontuithe iad faoina ndéanfar, faoi réir na dtéarmaí agus na gcoinníollacha a leagfar amach iontu, Iasachtaí a chur ar fáil don Iasachtaí iomchuí, ar choinníoll go mbeidh na Comhaontuithe Saoráide Iasachta sin go substaintiúil i bhfoirm teimpléid le haghaidh Comhaontú Saoráide Iasachta a cheadóidh Ballstáit an limistéir euro chun críche an Chomhaontaithe seo agus go mbeidh paraiméadair airgeadais na gComhaontuithe Saoráide Iasachta sin bunaithe ar na téarmaí airgeadais a mholfaidh an Coimisiún, i gcuibhreann le BCE, agus a cheadóidh Gasra Oibre an Ghrúpa Euro agus (iv) go ndéanfaidh SaorCAE na coinníollacha a bheidh le comhlíonadh roimh na Comhaontuithe Saoráide Iasachta sin agus na leaganacha forghníomhaithe de gach doiciméad gaolmhar a bhailiú, a fhíorú agus a choinneáil i slánchoimeád.

  (1) The euro-area Member States agree that in the event of a request made by a euro-area Member State to the other euro-area Member States for a stability support loan (i) the Commission (in liaison with the ECB and the IMF) shall be hereby authorised to negotiate the MoU with the relevant Borrower which shall be consistent with a decision the Council may adopt under Article 136 of the Treaty on the functioning of the European Union following a proposal of the Commission and the Commission shall be hereby authorised to finalise the terms of such MoU and to sign such MoU with the Borrower on behalf of the euro-area Member States once such MoU has been approved by the Eurogroup Working Group (unless an MoU has been already entered into between the Borrower and the Commission under the EFSM which MoU has been approved by all euro-area Member States in which case this latter MoU shall apply, provided that it covers both EFSM and EFSF stability support); (ii) following such approval of the relevant MoU, the Commission, in liaison with the ECB, shall make a proposal to the Eurogroup Working Group of the main terms of the Loan Facility Agreement to be proposed to the Borrower based on its assessment of market conditions and provided that the terms of such Loan Facility Agreement contain financial terms compatible with the MoU and the compatibility of maturities with debt sustainability; (iii) following a decision of the Eurogroup Working Group, EFSF (in conjunction with the Eurogroup Working Group) shall negotiate the detailed, technical terms of the Loan Facility Agreements under which Loans will, subject to the terms and conditions set out therein, be made available to the relevant Borrower, provided that such Loan Facility Agreements shall be substantially in the form of a template Loan Facility Agreement which shall be approved by the euro-area Member States for the purpose of this Agreement and the financial parameters of such Loan Facility Agreements shall be based on the financial terms proposed by the Commission, in liaison with the ECB, and approved by the Eurogroup Working Group and (iv) EFSF shall collect, verify and hold in safe custody the conditions precedent to such Loan Facility Agreements and the executed versions of all related documents.

  AN tACHT UM SHAORÁID CHOBHSAÍOCHTA AIRGEADAIS EORPACH 2010

 254. #1393710

  (ii) maidir le haon cheapachán a dhéanamh chun foirinne an fhorais ar dóigh leis an Aire go ngabhann dualgais leis a bhaineas le míochaine chliniciúil a theagasc nó taighde míochaine a dhéanamh faoi stiúradh coláiste nó coláistí den tsórt sin, beidh ar aon bhord a cheapfas na Coimisinéirí um Cheapacháin Áitiúla de bhun Acht na nÚdarás nÁitiúil (Oifigigh agus Fostaithe), 1926 (Uimh. 39 de 1926) , chun iarrthóirí d'agallamh, cathaoirleach a ainmneos an tAire agus uimhir de chomhaltaí eile a n-ainmneoidh an coláiste nó na coláistí sin a leath. (2) Déanfar tagairtí don Aire iomchuí in alt 30 den Acht Rialtais Áitiúil, 1955 , a fhorléiriú, maidir le ceapacháin chun bord sláinte, mar thagairtí don Aire. [EN] Feidhm an Achta. 8. —Ní bheidh feidhm ag forálacha an Achta seo i ndáil le haon mholadh faoi alt 6 den Phríomh-Acht más roimh thosach feidhme an Achta seo a fuair na Coimisinéirí an t-iarratas ar dá bhun a dhéanfar an moladh. [EN] Gearrtheideal, tosach feidhme, comhlua agus forléiriú. 9. —(1) Féadfar an tAcht um Údaráis Áitiúla (Oifigigh agus Fostaithe), 1983 , a ghairm den Acht seo agus tiocfaidh sé i ngníomh cibé lá a shocróidh an tAire Comhshaoil le hordú. [EN]

  LOCAL AUTHORITIES (OFFICERS AND EMPLOYEES) ACT, 1983

  Uimhir 1 de 1983: AN tACHT UM ÚDARÁIS ÁITIÚLA (OIFIGIGH AGUS FOSTAITHE), 1983

 255. #279959

  9. Nuair a bheidh sé ag moladh an liosta tionscadal a bhfuil cómhaoiniú le déanamh orthu don Choiste dá dtagraítear in Airteagal 13(1), soláthróidh an Coimisiún míniú scríofa faoin dóigh ar thug sé aird ar na critéir chionroinnte a bunaíodh i gcomhréir le mír 2 den Airteagal seo agus tosaíochtaí bliantúla náisiúnta agus ráitis a cuireadh isteach i gcomhréir le mír 4 agus mír 6 den Airteagal seo, agus na cuspóirí agus na critéir a leagtar amach in Airteagal 1, in Airteagal 3 agus in Airteagal 4 á n-urramú aige.

  9. When proposing the list of projects to be co-financed to the Committee referred to in Article 13(1), the Commission shall provide a written explanation of how it had regard to the allocation criteria established in accordance with paragraph 2 of this Article and national annual priorities and comments submitted in accordance with paragraphs 4 and 6 of this Article, while respecting the objectives and criteria set out in Articles 1, 3 and 4.

  Rialachán (CE) Uimh. 614/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Bealtaine 2007 maidir leis an Ionstraim Airgeadais don Chomhshaol (LIFE+)

 256. #295332

  tacaíocht do na straitéisí náisiúnta ag úsáid "mhodh oscailte an chomhordaithe"", moladh go leagfaí ar an obair chun táscairí a d'fhéadfadh a bheith ann le haghaidh cuspóirí comhpháirteacha a shainaithint d'fhonn córais cúraim a fhorbairt a bheadh bunaithe ar ghníomhaíochtaí a gabhadh de láimh i gcomhthéacs chlár gníomhaíochta an Chomhphobail don tsláinte, i gcomhthéacs staidreamh sláinte Eurostat agus i gcomhthéacs an chomhair le heagraíochtaí idirnáisiúnta.

  support for the national strategies using the "open method of coordination"", proposed starting work to identify possible indicators for joint objectives for developing care systems on the basis of activities undertaken in the context of the Community action programme for health, of Eurostat's health statistics and of cooperation with international organisations.

  Rialachán (CE) Uimh. 1338/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le staidreamh Comhphobail i dtaca leis an tsláinte phoiblí agus i dtaca leis an tsláinte agus leis an tsábháilteacht ag an obair

 257. #298585

  Maidir le Treoir 93/15/CEE, ba cheart go dtabharfaí de chumhacht don Choimisiún an Treoir a oiriúnú chun aon leasuithe ar mholtaí na Náisiún Aontaithe sa todhchaí a chur san áireamh agus chun na coinníollacha a leagan síos maidir leis an dara mír d’Airteagal 14 a chur i bhfeidhm.

  As regards Directive 93/15/EEC, the Commission should be empowered to adapt the Directive to take account of any future amendments to the United Nations recommendations and to set the conditions for the application of Article 14, second paragraph.

  Rialachán (CE) Uimh. 219/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2009 lena ndéantar líon áirithe ionstraimí atá faoi réir an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 251 den Chonradh a oiriúnú do Chinneadh 1999/468/CE ón gComhairle maidir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú

 258. #303180

  (e) ciallaíonn "ceann-anailísí rátála" duine atá freagrach go príomha as rátáil chreidmheasa a dhéanamh nó as cumarsáid a dhéanamh leis an eisitheoir i ndáil le rátáil chreidmheasa ar leithligh nó, go ginearálta, i ndáil le rátáil chreidmheasa ionstraime airgeadais arna eisiúint ag an eisitheoir sin agus, i gcás inarb iomchuí, as moltaí a ullmhú don choiste rátála i ndáil leis sin;

  (e) "lead rating analyst" means a person with primary responsibility for elaborating a credit rating or for communicating with the issuer with respect to a particular credit rating or, generally, with respect to the credit rating of a financial instrument issued by that issuer and, where relevant, for preparing recommendations to the rating committee in relation to such rating;

  Rialachán (CE) Uimh. 1060/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 maidir le gníomhaireachtaí rátála creidmheasa

 259. #308053

  (21) Gan dochar d’inniúlachtaí na mBallstát, d’fhéadfadh an Coimisiún, más gá, moltaí a dhéanamh don Chomhairle chun creat comhordúcháin a bhunú idir an Comhphobal agus an Eagraíocht Eitlíochta Sibhialta Idirnáisiúnta (ICAO) i ndáil le hiniúchtaí sábháilteachta, d’fhonn dúbailt a sheachaint agus ar mhaithe le hacmhainní a úsáid go héifeachtúil.

  (21) Without prejudice to the competences of the Member States, the Commission, if necessary, could make recommendations to the Council to establish a framework of coordination between the Community and the International Civil Aviation Organization (ICAO) on safety audits, with the aim of avoiding duplication and in the interests of the efficient use of resources.

  Rialachán (CE) Uimh. 1108/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 216/2008 i réimse na n-aeradróm, an bhainistithe aerthráchta agus na seirbhísí aerloingseoireachta agus lena n-aisghairtear Treoir 2006/23/CE

 260. #309498

  Le Coinbhinsiún ICCAT, déantar foráil i ndáil le creat don chomhoibriú réigiúnach maidir le caomhnú agus bainistiú tuinnín agus speiceas atá cosúil le tuinnín san Aigéan Atlantach agus sna farraigí máguaird trí bhíthin Coimisiúin Idirnáisiúnta um THhuinníní Atlantacha a Chaomhnú (ICCAT), agus déantar foráil maidir le glacadh moltaí is infheidhme i limistéar Coinbhinsiúin ICCAT ar moltaí iad a thagann chun bheith ina gceangal ar na Páirtithe Conarthacha, ar Pháirtithe comhoibritheacha neamhchonarthacha, ar eintitis chomhoibritheacha neamhchonarthacha agus ar eintitis chomhoibritheacha neamhchonarthacha iascaireachta (CPCanna).

  The ICCAT Convention provides for a framework for regional cooperation on the conservation and management of tuna and tuna-like species in the Atlantic Ocean and adjacent seas through an International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT), and for the adoption of recommendations applicable in the ICCAT Convention area which become binding on the Contracting Parties, cooperating non-contracting Parties, entities and fishing entities (CPCs).

  Rialachán (AE) Uimh. 640/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 7 Iúil 2010 lena mbunaítear clár maidir le doiciméid um ghabháil tuinnín ghoirm Thunnus thynnus agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1984/2003 ón gComhairle

 261. #311367

  Más rud é go gcoimeádann an Coimisiún a iarraidh ar bun, féadfaidh an tÚdarás Inniúil lena mbaineann an Plean a leasú laistigh de dhá mhí tar éis an fógra a fháil faoi chinneadh an Choimisiúin, agus an aird is mó is féidir á tabhairt ar na moltaí ón gCoimisiún dá dtagraítear i mír 6(b)(iii), agus tabharfaidh sé fógra don Choimisiún ina leith.

  If the Commission maintains its request, the Competent Authority concerned shall amend the Plan within 2 months of the notification of the Commission’s decision, taking utmost account of the Commission’s recommendations referred to in paragraph 6(b)(iii), and shall notify it to the Commission.

  Rialachán (AE) Uimh. 994/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Deireadh Fómhair 2010 maidir le bearta chun slándáil an tsoláthair gáis a choimirciú agus lena n-aisghairtear Treoir 2004/67/CE ón gComhairle

 262. #312924

  (17) Ba cheart don BERS rabhaidh a eisiúint agus, i gcás ina measfaidh sé go bhfuil gá leis, moltaí de chineál ginearálta nó de chineál sonrach a eisiúint, ar moltaí iad a bheidh dírithe go háirithe chuig an Aontas ina iomláine nó chuig Ballstát amháin nó níos mó, nó chuig ceann amháin nó níos mó de na ÚMEanna, nó chuig údarás maoirseachta náisiúnta amháin nó níos mó agus ba cheart go mbeadh amlíne shonraithe ag gabháil leo maidir leis an bhfreagairt ábhartha bheartais.

  (17) The ESRB should issue warnings and, where it deems necessary, recommendations either of a general or a specific nature, which should be addressed in particular to the Union as a whole or to one or more Member States, or to one or more of the ESAs, or to one or more of the national supervisory authorities with a specified timeline for the relevant policy response.

  Rialachán (AE) Uimh. 1092/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 maidir le formhaoirseacht stuamachta ar an macraileibhéal ag an Aontas Eorpach ar an gcóras airgeadais agus lena mbunaítear Bord Eorpach um Riosca Sistéamach

 263. #312928

  D’fhonn plé na Comhairle a ullmhú agus d’fhonn comhairle thráthúil bheartais a sholáthar don Chomhairle, ba cheart go gcuirfeadh an BERS an CEA ar an eolas go tráthrialta faoi na rabhaidh agus faoi na moltaí agus ba cheart go seolfadh sé téacsanna aon rabhadh agus aon mholtaí a luaithe a ghlacfar iad.

  In order to prepare the Council’s discussions and provide it with timely policy advice, the ESRB should inform the EFC regularly and should send the texts of any warnings and recommendations as soon as they have been adopted.

  Rialachán (AE) Uimh. 1092/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 maidir le formhaoirseacht stuamachta ar an macraileibhéal ag an Aontas Eorpach ar an gcóras airgeadais agus lena mbunaítear Bord Eorpach um Riosca Sistéamach

 264. #312929

  (20) Ar bhonn tuarascálacha ó na seolaithe, ba cheart don BERS faireachán a dhéanamh freisin ar chomhlíonadh a rabhadh agus a mholtaí chun a áirithiú go ndéantar de réir a rabhadh agus a mholtaí go héifeachtach.

  (20) The ESRB should also monitor compliance with its warnings and recommendations, based on reports from addressees, in order to ensure that its warnings and recommendations are effectively followed.

  Rialachán (AE) Uimh. 1092/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 maidir le formhaoirseacht stuamachta ar an macraileibhéal ag an Aontas Eorpach ar an gcóras airgeadais agus lena mbunaítear Bord Eorpach um Riosca Sistéamach

 265. #312932

  (21) De réir gach cáis ar leith, agus tar éis an Chomhairle a chur ar an eolas sách luath roimh ré le go bhféadfaidh sí freagairt, ba cheart don BERS cinneadh a dhéanamh i dtaobh ar cheart moladh a choimeád faoi rún nó a phoibliú, á chur san áireamh go bhféadfadh sé, in imthosca áirithe, go mbeadh nochtadh poiblí ina chabhair maidir le comhlíonadh na moltaí a chothú.

  (21) The ESRB should decide, on a case-by-case basis and after having informed the Council sufficiently in advance so that it is able to react, whether a recommendation should be kept confidential or made public, bearing in mind that public disclosure can help to foster compliance with the recommendations in certain circumstances.

  Rialachán (AE) Uimh. 1092/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 maidir le formhaoirseacht stuamachta ar an macraileibhéal ag an Aontas Eorpach ar an gcóras airgeadais agus lena mbunaítear Bord Eorpach um Riosca Sistéamach

 266. #312963

  Ba cheart don BERS rannchuidiú leis an gcobhsaíocht airgeadais atá riachtanach chun tuilleadh comhtháthaithe airgeadais a bhaint amach sa mhargadh inmheánach trí fhaireachán a dhéanamh ar rioscaí sistéamacha agus trí rabhaidh agus moltaí a eisiúint i gcás inarb iomchuí sin.

  The ESRB should contribute to the financial stability necessary for further financial integration in the internal market by monitoring systemic risks and issuing warnings and recommendations where appropriate.

  Rialachán (AE) Uimh. 1092/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 maidir le formhaoirseacht stuamachta ar an macraileibhéal ag an Aontas Eorpach ar an gcóras airgeadais agus lena mbunaítear Bord Eorpach um Riosca Sistéamach

 267. #313001

  (e) nuair a chinneann an BERS go bhféadfadh staid éigeandála teacht chun cinn de bhun Airteagal 18 de Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010, de Rialachán (AE) Uimh. 1094/2010 agus de Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010, moladh rúnda, agus é dírithe chuig an gComhairle, a eisiúnt agus measúnú a sholáthar don Chomhairle ar an staid, ionas go gcuirfear ar chumas na Comhairle measúnú a dhéanamh i dtaobh an gá cinneadh arna dhíriú chuig na ÚMEanna a ghlacadh, lena gcinnfear go bhfuil staid éigeandála ann;

  (e) when the ESRB determines that an emergency situation may arise pursuant to Article 18 of Regulation (EU) No 1093/2010, of Regulation (EU) No 1094/2010 and of Regulation (EU) No 1095/2010 issuing a confidential warning addressed to the Council and providing the Council with an assessment of the situation, in order to enable the Council to assess the need to adopt a decision addressed to the ESAs determining the existence of an emergency situation;

  Rialachán (AE) Uimh. 1092/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 maidir le formhaoirseacht stuamachta ar an macraileibhéal ag an Aontas Eorpach ar an gcóras airgeadais agus lena mbunaítear Bord Eorpach um Riosca Sistéamach

 268. #313284

  Mar chéad chéim, ba cheart go gcumhachtófaí don Údarás imscrúdú a dhéanamh ar aon chás ina líomhnaítear nach ndearna údaráis náisiúnta a n-oibleagáidí faoi dhlí an Aontais a chur i bhfeidhm go cuí nó go leordhóthanach sa chleachtas maoirseachta atá acu agus moladh a dhéanamh mar chonclúid leis an imscrúdú sin.

  First, the Authority should be empowered to investigate alleged incorrect or insufficient application of Union law obligations by national authorities in their supervisory practice, concluded by a recommendation.

  Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Baincéireachta Eorpach), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/78/CE ón gCoimisiún

 269. #313285

  Mar dhara chéim, i gcás nach ndéanann an t-údarás inniúil náisiúnta de réir an mholta, ba cheart go gcumhachtófaí don Choimisiún tuairim fhoirmiúil a eisiúint, agus moladh an Údaráis á chur san áireamh aige, ar tuairim í lena gceanglófaí ar an údarás inniúil na gníomhaíochtaí riachtanacha a dhéanamh chun comhlíonadh dhlí an Aontais a áirithiú.

  Second, where the competent national authority does not follow the recommendation, the Commission should be empowered to issue a formal opinion taking into account the Authority’s recommendation, requiring the competent authority to take the actions necessary to ensure compliance with Union law.

  Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Baincéireachta Eorpach), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/78/CE ón gCoimisiún

 270. #313359

  Tar éis rabhaidh nó moltaí arna ndíriú ag an BERS chuig an Údarás nó chuig údarás maoirseachta náisiúnta a fháil, ba cheart don Údarás a áirithiú go ndéanfar beart de réir mar is iomchuí.

  Upon receipt of warnings or recommendations addressed by the ESRB to the Authority or a national supervisory authority, the Authority should ensure follow-up as appropriate.

  Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Baincéireachta Eorpach), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/78/CE ón gCoimisiún

 271. #313360

  (48) Ba cheart don Údarás dul i gcomhairle le páirtithe leasmhara maidir le caighdeáin theicniúla rialála nó cur chun feidhme, maidir le treoirlínte agus maidir le moltaí agus deis réasúnach a thabhairt dóibh a dtuairimí a nochtadh ar na bearta atá beartaithe.

  (48) The Authority should consult interested parties on regulatory or implementing technical standards, guidelines and recommendations and provide them with a reasonable opportunity to comment on proposed measures.

  Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Baincéireachta Eorpach), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/78/CE ón gCoimisiún

 272. #313629

  I gcás nach bhfuil treoirlíne nó moladh á comhlíonadh nó á chomhlíonadh ag údarás inniúil, nó i gcás nach mbeartaíonn sé treoirlíne nó moladh a chomhlíonadh, cuirfidh sé an méid sin in iúl don Údarás agus luafaidh sé na cúiseanna atá aige leis sin.

  In the event that a competent authority does not comply or does not intend to comply, it shall inform the Authority, stating its reasons.

  Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Baincéireachta Eorpach), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/78/CE ón gCoimisiún

 273. #313641

  Déanfaidh an t-údarás inniúil, laistigh de dheich lá oibre ón moladh a fháil, na bearta atá déanta aige nó a bheartaíonn sé a dhéanamh lena áirithiú go gcomhlíonfar dlí an Aontais a chur in iúl don Údarás.

  The competent authority shall, within 10 working days of receipt of the recommendation, inform the Authority of the steps it has taken or intends to take to ensure compliance with Union law.

  Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Baincéireachta Eorpach), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/78/CE ón gCoimisiún

 274. #313661

  Más rud é go measann an BERS nó an tÚdarás go bhféadfadh staid éigeandála teacht chun cinn, eiseoidh sé moladh rúnda a bheidh dírithe ar an gComhairle agus déanfaidh sé measúnú ar an staid a sholáthar don Chomhairle.

  Where the ESRB or the Authority considers that an emergency situation may arise, it shall issue a confidential recommendation addressed to the Council and provide it with an assessment of the situation.

  Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Baincéireachta Eorpach), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/78/CE ón gCoimisiún

 275. #313840

  6. Le linn don Údarás na cúraimí a leagtar amach sa Rialachán seo a chomhlíonadh, beidh lánaird aige ar rabhaidh agus ar mholtaí an BERS.

  6. In discharging the tasks set out in this Regulation, the Authority shall take the utmost account of the warnings and recommendations of the ESRB.

  Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Baincéireachta Eorpach), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/78/CE ón gCoimisiún

 276. #314396

  Mar chéad chéim, ba cheart go gcumhachtófaí don Údarás imscrúdú a dhéanamh ar aon chás ina líomhnaítear nach ndearna údaráis náisiúnta a n-oibleagáidí faoi dhlí an Aontais a chur i bhfeidhm go cuí nó go leordhóthanach sa chleachtas maoirseachta atá acu agus moladh a dhéanamh mar chonclúid leis an imscrúdú sin.

  First, the Authority should be empowered to investigate alleged incorrect or insufficient application of Union law obligations by national authorities in their supervisory practice, concluded by a recommendation.

  Rialachán (AE) Uimh. 1094 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/79/CE ón gCoimisiún

 277. #314397

  Mar dhara céim, i gcás nach ndéanann an t-údarás inniúil náisiúnta de réir an mholta, ba cheart go gcumhachtófaí don Choimisiún tuairim fhoirmiúil a eisiúint, agus moladh an Údaráis á chur san áireamh aige, ar tuairim í lena gceanglófaí ar an údarás inniúil na gníomhaíochtaí riachtanacha a dhéanamh chun comhlíonadh dhlí an Aontais a áirithiú.

  Second, where the competent national authority does not follow the recommendation, the Commission should be empowered to issue a formal opinion taking into account the Authority’s recommendation, requiring the competent authority to take the actions necessary to ensure compliance with Union law.

  Rialachán (AE) Uimh. 1094 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/79/CE ón gCoimisiún

 278. #314474

  Tar éis rabhaidh nó moltaí arna ndíriú ag an BERS chuig an Údarás nó chuig údarás maoirseachta náisiúnta a fháil, ba cheart don Údarás a áirithiú go ndéanfar beart de réir mar is iomchuí.

  Upon receipt of warnings or recommendations addressed by the ESRB to the Authority or a national supervisory authority, the Authority should ensure follow-up as appropriate.

  Rialachán (AE) Uimh. 1094 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/79/CE ón gCoimisiún

 279. #314475

  (47) Ba cheart don Údarás dul i gcomhairle le páirtithe leasmhara maidir le caighdeáin theicniúla rialála nó cur chun feidhme, maidir le treoirlínte agus maidir le moltaí agus deis réasúnach a thabhairt dóibh a dtuairimí a nochtadh ar na bearta atá beartaithe.

  (47) The Authority should consult interested parties on regulatory or implementing technical standards, guidelines and recommendations and provide them with a reasonable opportunity to comment on proposed measures.

  Rialachán (AE) Uimh. 1094 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/79/CE ón gCoimisiún

 280. #314747

  I gcás nach bhfuil treoirlíne nó moladh á comhlíonadh nó á chomhlíonadh ag údarás inniúil, nó i gcás nach mbeartaíonn sé treoirlíne nó moladh a chomhlíonadh, cuirfidh sé an méid sin in iúl don Údarás agus luafaidh sé na cúiseanna atá aige leis sin.

  In the event that a competent authority does not comply or does not intend to comply, it shall inform the Authority, stating its reasons.

  Rialachán (AE) Uimh. 1094 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/79/CE ón gCoimisiún

 281. #314759

  Déanfaidh an t-údarás inniúil, laistigh de dheich lá oibre ón moladh a fháil, na bearta atá déanta aige nó a bheartaíonn sé a dhéanamh lena áirithiú go gcomhlíonfar dlí an Aontais a chur in iúl don Údarás.

  The competent authority shall, within ten working days of receipt of the recommendation, inform the Authority of the steps it has taken or intends to take to ensure compliance with Union law.

  Rialachán (AE) Uimh. 1094 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/79/CE ón gCoimisiún

 282. #314779

  Más rud é go measann an BERS nó an tÚdarás go bhféadfadh staid éigeandála teacht chun cinn, eiseoidh sé moladh rúnda a bheidh dírithe ar an gComhairle agus déanfaidh sé measúnú ar an staid a sholáthar don Chomhairle.

  Where the ESRB or the Authority considers that an emergency situation may arise, it shall issue a confidential recommendation addressed to the Council and provide it with an assessment of the situation.

  Rialachán (AE) Uimh. 1094 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/79/CE ón gCoimisiún

 283. #314966

  6. Le linn don Údarás na cúraimí a leagtar amach sa Rialachán seo a chomhlíonadh, beidh lánaird aige ar rabhaidh agus ar mholtaí an BERS.

  6. In discharging the tasks set out in this Regulation, the Authority shall take the utmost account of the warnings and recommendations of the ESRB.

  Rialachán (AE) Uimh. 1094 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/79/CE ón gCoimisiún

 284. #315517

  Mar chéad chéim, ba cheart go gcumhachtófaí don Údarás imscrúdú a dhéanamh ar aon chás ina líomhnaítear nach ndearna údaráis náisiúnta a n-oibleagáidí faoi dhlí an Aontais a chur i bhfeidhm go cuí nó go leordhóthanach sa chleachtas maoirseachta atá acu agus moladh a dhéanamh mar chonclúid leis an imscrúdú sin.

  First, the Authority should be empowered to investigate alleged incorrect or insufficient application of Union law obligations by national authorities in their supervisory practice, concluded by a recommendation.

  Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 2009/77/CE ón gCoimisiún

 285. #315518

  Mar dara chéim, i gcás nach ndéanann an t-údarás inniúil náisiúnta de réir an mholta, ba cheart go gcumhachtófaí don Choimisiún tuairim fhoirmiúil a eisiúint, agus moladh an Údaráis á chur san áireamh aige, ar tuairim í lena gceanglófaí ar an údarás inniúil na gníomhaíochtaí riachtanacha a dhéanamh chun comhlíonadh dhlí an Aontais a áirithiú.

  Second, where the competent national authority does not follow the recommendation, the Commission should be empowered to issue a formal opinion taking into account the Authority’s recommendation, requiring the competent authority to take the actions necessary to ensure compliance with Union law.

  Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 2009/77/CE ón gCoimisiún

 286. #315590

  Tar éis rabhaidh nó moltaí arna ndíriú ag an BERS chuig an Údarás nó chuig údarás maoirseachta náisiúnta a fháil, ba cheart don Údarás a áirithiú go ndéanfar beart de réir mar is iomchuí.

  Upon receipt of warnings or recommendations addressed by the ESRB to the Authority or a national supervisory authority, the Authority should ensure follow-up as appropriate.

  Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 2009/77/CE ón gCoimisiún

 287. #315591

  (48) Ba cheart don Údarás dul i gcomhairle le páirtithe leasmhara maidir le caighdeáin theicniúla rialála nó cur chun feidhme, maidir le treoirlínte agus maidir le moltaí agus deis réasúnach a thabhairt dóibh a dtuairimí a nochtadh ar na bearta atá beartaithe.

  (48) The Authority should consult interested parties on regulatory or implementing technical standards, guidelines and recommendations and provide them with a reasonable opportunity to comment on proposed measures.

  Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 2009/77/CE ón gCoimisiún

 288. #315857

  I gcás nach bhfuil treoirlíne nó moladh á comhlíonadh nó á chomhlíonadh ag údarás inniúil, nó i gcás nach mbeartaíonn sé treoirlíne nó moladh a chomhlíonadh, cuirfidh sé an méid sin in iúl don Údarás agus luafaidh sé na cúiseanna atá aige leis sin.

  In the event that a competent authority does not comply or does not intend to comply, it shall inform the Authority, stating its reasons.

  Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 2009/77/CE ón gCoimisiún

 289. #315869

  Déanfaidh an t-údarás inniúil, laistigh de dheich lá oibre ón moladh a fháil, na bearta atá déanta aige nó a bheartaíonn sé a dhéanamh lena áirithiú go gcomhlíonfar dlí an Aontais a chur in iúl don Údarás.

  The competent authority shall, within ten working days of receipt of the recommendation, inform the Authority of the steps it has taken or intends to take to ensure compliance with Union law.

  Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 2009/77/CE ón gCoimisiún

 290. #315889

  Más rud é go measann an BERS nó an tÚdarás go bhféadfadh staid éigeandála teacht chun cinn, eiseoidh sé moladh rúnda a bheidh dírithe ar an gComhairle agus déanfaidh sé measúnú ar an staid a sholáthar don Chomhairle.

  Where the ESRB or the Authority considers that an emergency situation may arise, it shall issue a confidential recommendation addressed to the Council and provide it with an assessment of the situation.

  Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 2009/77/CE ón gCoimisiún

 291. #316065

  6. Le linn don Údarás na cúraimí a leagtar amach sa Rialachán seo a chomhlíonadh, beidh lánaird aige ar rabhaidh agus ar mholtaí an BERS.

  6. In discharging the tasks set out in this Regulation, the Authority shall take the utmost account of the warnings and recommendations of the ESRB.

  Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 2009/77/CE ón gCoimisiún

 292. #317480

  (11) Is iomchuí gur cheart don Choiste Cógas-Aireachais um Measúnú Rioscaí moladh a dhéanamh mar chuid d’aon mheasúnú iar-údarúcháin ar fud an Aontais atá bunaithe ar shonraí cógas-aireachais a bhaineann le táirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine agus ba cheart go mbeadh an coiste sin freagrach as moltaí a dhéanamh maidir le córais bainistithe rioscaí agus as faireachán a dhéanamh ar a n-éifeachtúlacht.

  (11) It is appropriate that the Pharmacovigilance Risk Assessment Committee should give a recommendation as part of any Union-wide post-authorisation assessment based on pharmacovigilance data relating to medicinal products for human use and it should be responsible for making recommendations on risk management systems and monitoring their effectiveness.

  Rialachán (AE) Uimh. 1235/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Nollaig 2010 lena leasaítear, maidir le cógas-aireachas ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, Rialachán (CE) Uimh. 726/2004 lena leagtar síos nósanna imeachta Comhphobail maidir le húdarú agus maoirseacht táirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine agus le haghaidh úsáide tréidliachta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Leigheasra Eorpach, agus Rialachán (CE) Uimh. 1394/2007 maidir le táirgí íocshláinte ardteiripe

 293. #319171

  Féadfaidh an coiste atá freagrach as urraim do phrionsabal na coimhdeachta a chinneadh moltaí a thabhairt ar aird don choiste atá freagrach as an ábhar i ndáil le haon togra le haghaidh gnímh reachtaigh.

  The committee responsible for respect of the principle of subsidiarity may decide to make recommendations for the attention of the committee responsible for the subject matter in respect of any proposal for a legislative act.

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 294. #319533

  I gcomhréir le Riail 41 agus Riail 48, féadfaidh an coiste freagrach, i gcomhréir leis an nós imeachta atá leagtha síos in Airteagal 48(6) den Chonradh ar an Aontas Eorpach, tuarascáil a chur faoi bhráid na Parlaiminte ina mbeidh moltaí don Chomhairle Eorpach maidir le hathbhreithniú a dhéanamh ar fhorálacha uile, nó ar chuid d’fhorálacha, Chuid a Trí den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh.

  In accordance with Rules 41 and 48 the committee responsible may submit to Parliament, in accordance with the procedure laid down in Article 48(6) of the Treaty on European Union, a report containing proposals to the European Council for revision of all or part of the provisions of Part Three of the Treaty on the Functioning of the European Union.

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 295. #319694

  I gcás ina bhfuil gá le toiliú na Parlaiminte i gcomhair gnímh reachtaigh nó i gcomhair comhaontaithe idirnáisiúnta atá le tabhairt i gcrích, féadfaidh an coiste freagrach a chinneadh, ar mhaithe le toradh dearfach ar an nós imeachta a éascú, tuarascáil eatramhach ar thogra an Choimisiúin a thíolacadh don Pharlaimint, lena n-áirítear tairiscint i gcomhair rúin ina bhfuil moltaí chun an gníomh beartaithe a mhodhnú nó a chur chun feidhme.

  Where Parliament’s consent is required for a proposed legislative act or an envisaged international agreement, the committee responsible may decide, in the interests of achieving a positive outcome of the procedure, to present an interim report on the proposal to Parliament including a motion for a resolution containing recommendations for modification or implementation of the proposed act.

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 296. #319703

  Nuair a théitear i gcomhairle leis an bParlaimint ar mholtaí ón gComhairle de bhun Airteagal 140(2) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, déanfaidh an Pharlaimint, tar éis don Chomhairle na moltaí sin a thíolacadh i suí iomlánach, an t-ábhar a bhreithniú ar bhonn togra arna thíolacadh ó bhéal nó i scríbhinn ag an gcoiste dá cuid atá freagrach as an ábhar, ar togra é ina moltar na moltaí a ndeachthas i gcomhairle leis an bParlaimint ina dtaobh a fhormheas nó ina moltar diúltú do na moltaí sin.

  When Parliament is consulted on Council recommendations pursuant to Article 140(2) of the Treaty on the Functioning of the European Union, it shall, after the Council has presented those recommendations in plenary, deliberate on the basis of a proposal submitted orally or in writing by its committee responsible and advocating approval or rejection of the recommendations on which Parliament has been consulted.

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 297. #319819

  Féadfaidh an coiste atá freagrach as an gcomhbheartas eachtrach agus slándála moltaí a tharraingt suas don Chomhairle ina réimsí freagrachta tar éis údarú a fháil ó Chomhdháil na nUachtarán nó ar thogra faoi Riail 121.

  The committee responsible for the common foreign and security policy may draw up recommendations to the Council in its areas of responsibility after obtaining authorisation from the Conference of Presidents or on a proposal under Rule 121.

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 298. #319922

  Déanfaidh an coiste freagrach moladh don Pharlaimint i dtaobh an ceart an t-ainmniúchán a fhormheas agus déanfar sin i bhfoirm tuarascála ina mbeidh togra ar leithligh i gcomhair cinnidh ar gach ainmniúchán.

  The committee responsible shall make a recommendation to Parliament, in the form of a report containing a separate proposal for a decision on each nomination as to whether the nomination should be approved.

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 299. #322874

  I gcás ina mbaintear comhaontú amach ag an gcéim seo, déanfaidh cathaoirleach an choiste ábhartha pharlaimintigh, i litir chuig chathaoirleach COREPER, a mholadh a léiriú don suí iomlánach, ar moladh é chun comhsheasamh na Comhairle a ghlacadh gan leasú, ach sin faoi réir dhaingniú an chomhsheasaimh ag an gComhairle agus fíorúcháin dhlítheangeolaíoch.

  Where an agreement is reached at this stage, the chair of the relevant parliamentary committee shall indicate, in a letter to the chair of Coreper, his recommendation to the plenary to accept the Council common position without amendment, subject to confirmation of the common position by the Council and to legal-linguistic verification.

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 300. #322905

  Beidh an togra ón gCoimisiún, an comhsheasamh ón gComhairle agus an tuairim ón gCoimisiún ina leith sin, na leasuithe arna moladh ag Parlaimint na hEorpa agus tuairim ón gCoimisiún ina leith sin agus doiciméad oibre comhpháirteach ó thoscaireachtaí Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle ar fáil don Choiste Idir-réitigh.

  The Conciliation Committee shall have available to it the Commission proposal, the Council common position and the Commission’s opinion thereon, the amendments proposed by the European Parliament and the Commission’s opinion thereon, and a joint working document by the European Parliament and Council delegations.

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 301. #325279

  3. Déanfaidh an Coimisiún, ar bhonn thuarascálacha an Bhallstáit dá dtagraítear i mír 1, agus gnéithe a bhaineann le cearta an duine á gcur san áireamh más ábhartha, achoimre fhíorasach agus, i gcás inarb iomchuí, moltaí a sholáthar do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle ar bhonn bliantúil, maidir le forbairt na líonraí oifigeach idirchaidrimh inimirce.

  3. The Commission shall, on the basis of the Member State’s reports referred to in paragraph 1, taking into consideration human rights aspects where relevant, provide a factual summary and, where appropriate, recommendations to the European Parliament and to the Council, on an annual basis, on the development of immigration liaison officers networks.

  Rialachán (AE) Uimh. 493/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Aibreán 2011 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 377/2004 ón gComhairle maidir le líonra oifigeach idirchaidrimh inimirce a chruthú

 302. #327434

  - iniúchadh a dhéanamh nuair a bheidh sé ag forbairt a mholtaí le haghaidh clár sa todhchaí, gan dochar don phlé maidir leis an gCreat Airgeadais ilbhliantúil a bheidh ann sa todhchaí, ar iniúchadh é maidir le tacú airgeadais le haghaidh seirbhísí faisnéise a bheidh dírithe ar ealaíontóirí agus ar phroifisiúnaigh chultúir ar mian leo gluaiseacht;

  - without prejudice to the discussions on the future multiannual Financial Framework, explore financial support for information services aimed at artists and culture professionals seeking to be mobile when developing its proposals for future programmes;

  Conclúidí na Comhairle maidir le seirbhísí faisnéise um shoghluaisteacht le haghaidh ealaíontóirí agus le haghaidh proifisiúnach cultúir (2011)

 303. #328793

  D’fhonn faireachán a dhéanamh ar chur i bhfeidhm an Rialacháin seo ag na Ballstáit, agus freisin d’fhonn moltaí a dhéanamh chun an tslándáil eitlíochta a fheabhsú, ba cheart don Choimisiún iniúchtaí a sheoladh, lena n-áirítear iniúchtaí gan foláireamh.

  In order to monitor the application by Member States of this Regulation, and also to make recommendations to improve aviation security, the Commission should conduct inspections, including unannounced inspections.

  Rialachán (CE) Uimh. 300/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse slándála na heitlíochta sibhialta agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2320/2002

 304. #340866

  Agus staidreamh Comhphobail á sholáthar á scaipeadh faoin Rialachán seo, ba cheart go gcuirfeadh na húdaráis staidrimh náisiúnta agus Comhphobail san áireamh na prionsabail a leagtar amach sa Chód Cleachtais don Staidreamh Eorpach a ghlac an Coiste um an gClár Staidrimh, a bunaíodh le Cinneadh 89/382/CE ón gComhairle, Euratom, an 24 Feabhra 2005 [10] agus a cuireadh i gceangal leis an Moladh ón gCoimisiún maidir le neamhspleáchas, le hiontaofacht agus le cuntasacht na n-údarás náisiúnta agus Comhphobail staidrimh.

  In the production and dissemination of Community statistics under this Regulation, the national and Community statistical authorities should take account of the principles set out in the European Statistics Code of Practice, which was adopted on 24 February 2005 by the Statistical Programme Committee, established by Council Decision 89/382/EEC, Euratom [10] and attached to the Recommendation of the Commission on the independence, integrity and accountability of the national and Community statistical authorities.

  Rialachán (CE) Uimh. 1099/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2008

 305. #341884

  Cuirfidh na Ballstáit in iúl don Choimisiún, a luaithe is atá an fhaisnéis dá bhforáiltear in Airteagal 14 bailithe, an toradh a bheidh ar a gcuid anailísí agus moltaí ag úsáid foirm tuarascála arna bunú agus arna coimeád faoi athbhreithniú tríd an nós imeachta rialúcháin dá dtagraítear in Airteagal 22(2).

  Member States shall, as soon as the information provided for in Article 14 is collected, inform the Commission of the result of their analysis and recommendations using a report form established and kept under review by means of the regulatory procedure referred to in Article 22(2).

  Rialachán (CE) Uimh. 1137/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2008 lena n-oiriúnaítear líon ionstraimí atá faoi réir an nós imeachta a leagtar síos in Airteagal 251 den Chonradh do Chinneadh 1999/468/CE ón gComhairle, maidir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú —Oiriúnú don nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú – Cuid a hAon

 306. #344958

  Ní féidir leis an eagraíocht fála deimhnithe nua a eisiúint don long ach amháin go dtí go mbeifear tar éis gach suirbhéireacht atá thar téarma a chríochnú go sásúil agus tar éis gach moladh atá thar téarma nó gach staid aicme arna n-eisiúint roimhe sin i ndáil leis an long a chríochnú de réir mar a bheidh sonraithe ag an eagraíocht aistritheach.

  New certificates for the ship can be issued by the gaining organisation only after all overdue surveys have been satisfactorily completed and all overdue recommendations or conditions of class previously issued in respect of the ship have been completed as specified by the losing organisation.

  Rialachán (CE) Uimh. 391/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 maidir le rialacha comhchoiteanna agus caighdeáin chomhchoiteanna d'eagraíochtaí cigireachta agus suirbhéireachta loinge

 307. #345617

  Ba cheart, go háirithe, go dtabharfaí de chumhacht don Choimisiún bearta áirithe a ghlacadh lena rialáiltear an trádáil i speicis flora agus fauna fiáine, leasuithe áirithe a ghlacadh ar na hIarscríbhinní a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 338/97 agus bearta breise a ghlacadh chun rúin ó Chomhdháil na bPáirtithe sa Choinbhinsiún maidir le trádáil idirnáisiúnta i speicis fauna agus flora fiáine atá i mbaol (CITES) (dá ngairtear "an Coinbhinsiún" anseo feasta), chun cinntí nó moltaí ó Bhuanchoiste an Choinbhinsiúin agus chun moltaí ó Rúnaíocht an Choinbhinsiúin a chur chun feidhme.

  In particular, the Commission should be empowered to adopt certain measures regulating trade in species of wild fauna and flora, to adopt certain amendments to the Annexes to Regulation (EC) No 338/97 and to adopt additional measures to implement resolutions of the Conference of the Parties to the Convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora (CITES) (hereinafter referred to as "the Convention"), decisions or recommendations of the Standing Committee of the Convention and recommendations of the Convention Secretariat.

  Rialachán (CE) Uimh. 398/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 338/97 ón gComhairle maidir le speicis flora agus fauna fiáine a chosaint trí thrádáil iontu a rialáil, i ndáil leis na cumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don Choimisiún

 308. #346657

  Ba cheart don Ghníomhaireacht, dá bhrí sin, tuairim a thabhairt ar mheasúnú eolaíoch riosca agus moltaí a thabhairt maidir le bainistiú riosca na n-iarmhar ó shubstaintí atá gníomhach ó thaobh na cógaseolaíochta de.

  The Agency should therefore provide an opinion consisting of a scientific risk assessment and risk management recommendations on residues of pharmacologically active substances.

  Rialachán (CE) Uimh. 470/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Bealtaine 2009 lena leagtar síos nósanna imeachta Comhphobail chun teorainneacha na n-iarmhar a bhunú do shubstaintí atá gníomhach ó thaobh na cógaseolaíochta de i mbia-ábhair de thionscnamh ainmhíoch, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 2377/90 ón gComhairle agus lena leasaítear Treoir 2001/82/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 726/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 309. #346658

  Tá gá le rialacha mionsonraithe maidir le formáid na n-iarratas agus a mbeidh iontu chun uasteorainneacha na n-iarmhar a bhunú agus maidir le prionsabail mhodheolaíochta an mheasúnaithe riosca agus maidir le moltaí don bhainistiú riosca má tá réim iomlán uasteorainneacha na n-iarmhar le feidhmiú ar bhealach rianúil.

  Detailed rules on the format and content of applications for the establishment of maximum residue limits and on methodological principles of risk assessment and of risk management recommendations are necessary for the smooth functioning of the whole framework of maximum residue limits.

  Rialachán (CE) Uimh. 470/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Bealtaine 2009 lena leagtar síos nósanna imeachta Comhphobail chun teorainneacha na n-iarmhar a bhunú do shubstaintí atá gníomhach ó thaobh na cógaseolaíochta de i mbia-ábhair de thionscnamh ainmhíoch, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 2377/90 ón gComhairle agus lena leasaítear Treoir 2001/82/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 726/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 310. #346740

  Bunófar na moltaí don bhainistiú riosca ar an measúnú eolaíoch riosca a chuirfear i gcrích i gcomhréir le hAirteagal 6 agus is éard a bheidh ann measúnú ar na nithe seo a leanas:

  The risk management recommendations shall be based on the scientific risk assessment performed in accordance with Article 6 and shall consist of an assessment of the following:

  Rialachán (CE) Uimh. 470/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Bealtaine 2009 lena leagtar síos nósanna imeachta Comhphobail chun teorainneacha na n-iarmhar a bhunú do shubstaintí atá gníomhach ó thaobh na cógaseolaíochta de i mbia-ábhair de thionscnamh ainmhíoch, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 2377/90 ón gComhairle agus lena leasaítear Treoir 2001/82/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 726/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 311. #348318

  Más gá, agus tar éis don Choimisiún cúnamh eolaíoch agus teicniúil a iarraidh ar an Údarás, féadfaidh an Coimisiún critéir cháilíochta a oiriúnú le haghaidh modhanna anailíseacha bailíochtaithe, arna moladh i gcomhréir le pointe 4 d'Iarscríbhinn II, lena n-áirítear substaintí a bheidh le tomhas.

  If necessary, the Commission shall, after requesting scientific and technical assistance from the Authority, adopt quality criteria for validated analytical methods proposed in accordance with point 4 of Annex II, including substances to be measured.

  Rialachán (CE) Uimh. 596/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Meitheamh 2009 lena n-oiriúnaítear ionstraimí áirithe, atá faoi réir an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 251 den Chonradh do Chinneadh 1999/468/CE ón gComhairle, maidir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú — Oiriúnú don nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú — Cuid a Ceathair

 312. #349926

  Meabhraíonn an Coimisiún sa chomhthéacs seo na tionscnaimh éagsúla nua eile a thacaíonn leis an éifeachtúlacht fuinnimh agus le foinsí inathnuaite fuinnimh a mholann an Coimisiún, agus ar thug sé moladh go háirithe dó sa Phlean Eorpach don Téarnamh, a d'fhormhuinigh Comhairle Eorpach Nollaig 2008.

  The Commission recalls in this context the various other new initiatives supporting energy efficiency and renewable energy sources, suggested by the Commission notably in its European Recovery Plan, which was endorsed by the European Council of December 2008.

  Rialachán (CE) Uimh. 663/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 lena mbunaítear clár chun cabhrú leis an téarnamh eacnamaíoch trí chúnamh airgeadais Comhphobail a dheonú ar thionscadail i réimse an fhuinnimh

 313. #350402

  Tabharfaidh an Bord Rialálaithe tuairimí don Stiúrthóir maidir leis na tuairimí, na moltaí agus na cinntí dá dtagraítear in Airteagail 5, 6, 7, 8 agus 9 agus a bheidh á mbreithniú lena nglacadh.

  The Board of Regulators shall provide opinions to the Director on the opinions, recommendations and decisions referred to in Articles 5, 6, 7, 8 and 9 that are considered for adoption.

  Rialachán (CE) Uimh. 9991/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 lena mbunaítear Gníomhaireacht um Chomhar idir Rialálaithe Fuinnimh

 314. #434397

  (1) Má thagann SaorCAE ar an eolas faoi shárú ar oibleagáid faoi Chomhaontú Saoráide Iasachta, cuirfidh sí an méid sin in iúl go pras do na Ráthóirí (trí Chathaoirleach Ghasra Oibre an Ghrúpa Euro), don Choimisiún agus do BCE agus déanfaidh sí moladh i dtaobh conas freagairt dó.

  (1) If EFSF becomes aware of a breach of an obligation under a Loan Facility Agreement, it shall promptly inform the Guarantors (through the Eurogroup Working Group Chairman), the Commission and the ECB about this situation and shall propose how to react to it.

  AN tACHT UM SHAORÁID CHOBHSAÍOCHTA AIRGEADAIS EORPACH 2010

 315. #434403

  (3) I gcásanna seachas na cásanna sin dá dtagraítear in Airteagal 9(1) agus 9(2), má thagann SaorCAE ar an eolas faoi chás inar gá do na Ráthóirí tuairim a thabhairt nó gníomh a dhéanamh i ndáil le Comhaontú Saoráide Iasachta, cuirfidh sí an méid sin in iúl do na Ráthóirí trí Chathaoirleach Ghasra Oibre an Ghrúpa Euro, agus déanfaidh sí moladh i dtaobh conas freagairt don mhéid sin.

  (3) In other cases than those referred to in Article 9(1) and 9(2), if EFSF becomes aware of a situation where there is a need for the Guarantors to express an opinion or take an action in relation to a Loan Facility Agreement, it shall inform the Guarantors through the Eurogroup Working Group Chairman about this situation, and shall propose how to react to it.

  AN tACHT UM SHAORÁID CHOBHSAÍOCHTA AIRGEADAIS EORPACH 2010

 316. #434416

  (4) Admhaíonn agus comhaontaíonn Ballstáit an limistéir euro, i gcás vótáil ag bord stiúrthóirí SaorCAE, go mbeidh ag gach stiúrthóir a moladh lena ainmniú nó lena hainmniú ag Ballstát de chuid an limistéir euro líon ualaithe den líon iomlán vótaí agus go bhfreagróidh an líon ualaithe sin don líon scaireanna a shealbhaíonn an Ballstát de chuid an limistéir euro a d’ainmnigh é nó í i scairchaipiteal eisithe SaorCAE.

  (4) The euro-area Member States acknowledge and agree that, in the event of a vote of the board of directors of EFSF, each director which has been proposed for nomination by a euro-area Member State shall have a weighted number of the total number of votes which corresponds to the number of shares which his/her nominating euro-area Member State holds in the issued share capital of EFSF.

  AN tACHT UM SHAORÁID CHOBHSAÍOCHTA AIRGEADAIS EORPACH 2010

 317. #437462

  (4) Déanfaidh Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, a luaithe is indéanta tar éis an tuarascáil mheasúnachta dá dtagraítear i bhfo-alt (3)(c) a ullmhú, an tuarascáil a tharchur chuig coiste uchtála chun go dtabharfaidh an coiste sin moladh ina taobh don Údarás faoi alt 39(1).

  (4) As soon as practicable after preparing the assessment report referred to in subsection (3)(c), the Health Service Executive shall refer the report to an adoption committee for the latter’s recommendation to the Authority under section 39(1).

  AN tACHT UCHTÁLA 2010

 318. #461446

  24.—Déanfaidh an Coimisiún, sula mbeidh an tréimhse dhá bhliain ón lá bunaithe caite, tuarascáil a thabhairt don Rialtas ina mbeidh cibé moltaí is cuí leis chun na nithe seo a leanas a fheabhsú—

  24.—The Commission shall, before the expiration of the period of two years from the establishment day, make to the Government a report containing such recommendations as it thinks fit for improving—

  ACHT AN CHOIMISIÚIN UM CHEARTA AN DUINE, 2000

 319. #480068

  (3) Aon údarás pleanála a chinnfidh, tar éis moladh a chuirtear faoina bhráid faoin alt seo a bhreithniú, gan an moladh a chomhlíonadh, déanfaidh sé an chúis atá lena chinneadh a chur in iúl i scríbhinn don Aire Ealaíon, Oidhreachta, Gaeltachta agus Oileán.

  (3) A planning authority which, after considering a recommendation made to it under this section, decides not to comply with the recommendation, shall inform the Minister for Arts, Heritage, Gaeltacht and the Islands in writing of the reason for its decision.

  AN tACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT, 2000

 320. #480959

  (2) Tabharfaidh duine a shannfar de réir fho-alt (1) tuarascáil i scríbhinn, a mbeidh moladh inti, maidir leis an ní don Bhord,, agus breithneoidh an Bord an tuarascáil agus an moladh sula dtabharfaidh sé breith maidir leis an ní.

  (2) A person assigned in accordance with subsection (1) shall make a written report on the matter to the Board, which shall include a recommendation, and the Board shall consider the report and recommendation before determining the matter.

  AN tACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT, 2000

 321. #507031

  Má ghlacann an Chomhairle cinneadh lena suitear gur mhainnigh Ballstát gníomhú mar fhreagairt ar an moladh ón gComhairle dá dtagraítear sa dara fomhír d’Airteagal 6(2) de Rialachán (CE) Uimh 1466/97, déanfaidh an Coimisiún moladh don Chomhairle, laistigh de 20 lá ón tráth a glacadh an cinneadh ón gComhairle, go ndéanfadh an Chomhairle, le cinneadh dá éis sin, a cheangal ar an mBallstát lena mbaineann taisce úsmhar arb ionann é agus 0,2 % dá OTI sa bhliain roimhe sin a thaisceadh leis an gCoimisiún.

  If the Council adopts a decision establishing that a Member State failed to take action in response to the Council recommendation referred to in the second subparagraph of Article 6(2) of Regulation (EC) No 1466/97, the Commission shall, within 20 days of adoption of the Council’s decision, recommend that the Council, by a further decision, require the Member State in question to lodge with the Commission an interest-bearing deposit amounting to 0,2 % of its GDP in the preceding year.

  Rialachán (AE) Uimh. 1173/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Samhain 2011 maidir le faireachas buiséadach a fhorfheidhmiú go héifeachtach sa limistéar euro

 322. #507036

  Mura bhfuil an staid is cúis leis an moladh ón gComhairle, is moladh maidir le mainneachtain, dá dtagraítear sa dara fomhír d’Airteagal 6(2) de Rialachán (CE) Uimh. 1466/97, ann a thuilleadh, cinnfidh an Chomhairle, ar bhonn mholadh dá éis sin ón gCoimisiún, go ndéanfar an taisce agus an t-ús a fabhraíodh uirthi a thabhairt ar ais don Bhallstát lena mbaineann.

  If the situation giving rise to the Council’s recommendation referred to in the second subparagraph of Article 6(2) of Regulation (EC) No 1466/97 no longer exists, the Council, on the basis of a further recommendation from the Commission, shall decide that the deposit and the interest accrued thereon be returned to the Member State concerned.

  Rialachán (AE) Uimh. 1173/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Samhain 2011 maidir le faireachas buiséadach a fhorfheidhmiú go héifeachtach sa limistéar euro

 323. #507281

  Ba cheart an chumhacht a thabhairt don Chomhairle cinntí aonair a ghlacadh lena suitear neamhchomhlíonadh na moltaí a ghlac an Chomhairle ar bhonn Airteagal 121(4) CFAE lena mbunaítear bearta beartais más rud é go ndiallann Ballstát go suntasach ó chonair an choigeartaithe i dtreo an chuspóra bhuiséadaigh mheántéarmaigh.

  The power to adopt individual decisions establishing non-compliance with the recommendations adopted by the Council on the basis of Article 121(4) TFEU establishing policy measures in case a Member State significantly deviates from the adjustment path towards the medium-term budgetary objective should be conferred on the Council.

  Rialachán (AE) Uimh. 1175/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Samhain 2011 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1466/97 ón gComhairle maidir leis an bhfaireachas ar riochtaí buiséadacha, agus an faireachas ar bheartais eacnamaíocha agus a gcomhordú, a neartú

 324. #507401

  I gcás ina mainneoidh an Ballstát lena mbaineann gníomhaíocht iomchuí a dhéanamh laistigh den teorainn ama atá sonraithe i moladh ón gComhairle faoin dara fomhír, molfaidh an Coimisiún láithreach don Chomhairle cinneadh a ghlacadh, trí thromlach cáilithe. lena suífear nach ndearnadh aon ghníomhaíocht éifeachtach.

  If the Member State concerned fails to take appropriate action within the deadline specified in a Council recommendation under the second subparagraph, the Commission shall immediately recommend to the Council to adopt, by qualified majority, a decision establishing that no effective action has been taken.

  Rialachán (AE) Uimh. 1175/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Samhain 2011 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1466/97 ón gComhairle maidir leis an bhfaireachas ar riochtaí buiséadacha, agus an faireachas ar bheartais eacnamaíocha agus a gcomhordú, a neartú

 325. #507511

  Ba cheart don Choimisiún moltaí le haghaidh tráchtaí a chur faoi bhráid choistí inniúla Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle maidir le pleananna chun na táscairí agus na tairseacha a bhunú agus a choigeartú.

  The Commission should present suggestions for comments to the competent committees of the European Parliament and of the Council on plans to establish and adjust the indicators and thresholds.

  Rialachán (AE) Uimh. 1176/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Samhain 2011 maidir le míchothromaíochtaí maicreacnamaíocha a chosc agus a cheartú

 326. #507541

  Má shainaithnítear míchothromaíochtaí maicreacnamaíocha tromaí, lena n-áirítear míchothromaíochtaí lena gcuirtear oibriú rianúil an aontais eacnamaíoch agus airgeadaíochta i mbaol, ba cheart tús a chur le nós imeachta um míchothromaíocht iomarcach, ar nós imeachta é ar bhféadfaí an méid seo a áireamh: moltaí a eisiúint don Bhallstát, ceanglais fheabhsaithe maidir le faireachas agus faireachán agus, i gcás Ballstát a bhfuil an euro mar airgeadra acu, an fhéidearthacht go ndéanfaí forfheidhmiúchán i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 1174/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Samhain 2011 maidir le bearta forfheidhmiúcháin chun míchothromaíochtaí maicreacnamaíocha iomarcacha sa limistéar euro a cheartú [5] i gcás mainneachtana marthanaí i leith gníomhaíocht cheartaitheach a dhéanamh.

  If severe macroeconomic imbalances are identified, including imbalances that jeopardise the proper functioning of the economic and monetary union, an excessive imbalance procedure should be initiated that may include issuing recommendations to the Member State, enhanced surveillance and monitoring requirements and, in respect of Member States whose currency is the euro, the possibility of enforcement in accordance with Regulation (EU) No 1174/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 November 2011 on enforcement measures to correct excessive macroeconomic imbalances in the euro area [5] in the event of sustained failure to take corrective action.

  Rialachán (AE) Uimh. 1176/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Samhain 2011 maidir le míchothromaíochtaí maicreacnamaíocha a chosc agus a cheartú

 327. #507542

  Maidir le Ballstát is ábhar don nós imeachta um míchothromaíocht iomarcach, ba cheart dó plean gníomhaíochta ceartaithí a bhunú ina leagfar amach mionsonraí a chuid beartas, ar beartais iad arna gceapadh chun moltaí na Comhairle a chur chun feidhme.

  A Member State subject to the excessive imbalance procedure should establish a corrective action plan setting out details of its policies designed to implement the Council's recommendations.

  Rialachán (AE) Uimh. 1176/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Samhain 2011 maidir le míchothromaíochtaí maicreacnamaíocha a chosc agus a cheartú

 328. #507549

  Má mheasann an Chomhairle nach ndéanann míchothromaíocht mhacraicneamaíoch iomarcach difear do Bhallstát a thuilleadh, ba cheart deireadh a chur leis an nós imeachta um míchothromaíochtaí iomarcacha tar éis don Chomhairle a moltaí ábhartha a aisghairm, ar bhonn molta ón gCoimisiún.

  If the Council considers that a Member State is no longer affected by an excessive macroeconomic imbalance, the excessive imbalance procedure should be closed following the Council's abrogation, on a recommendation from the Commission, of its relevant recommendations.

  Rialachán (AE) Uimh. 1176/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Samhain 2011 maidir le míchothromaíochtaí maicreacnamaíocha a chosc agus a cheartú

 329. #507636

  Féadfaidh an Chomhairle, ar mholadh ón gCoimisiún, moladh a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 121(4) CFAE lena suitear gurb ann do míchothromaíocht iomarcach agus lena moltar don Bhallstát lena mbaineann gníomhaíocht cheartaitheach a dhéanamh.

  The Council, on a recommendation from the Commission, may, in accordance with Article 121(4) TFEU, adopt a recommendation establishing the existence of an excessive imbalance and recommending that the Member State concerned take corrective action.

  Rialachán (AE) Uimh. 1176/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Samhain 2011 maidir le míchothromaíochtaí maicreacnamaíocha a chosc agus a cheartú

 330. #507672

  Déanfaidh an Chomhairle, ar mholadh ón gCoimisiún, moltaí arna n-eisiúint faoi Airteagal 7, Airteagal 8 nó Airteagal 10 a aisghairm a luaithe a mheasfaidh sí nach bhfuil difear á dhéanamh don Bhallstát lena mbaineann a thuilleadh le míchothromaíochtaí iomarcacha mar a leagtar amach sa mholadh dá dtagraítear in Airteagal 7(2).

  The Council, on a recommendation from the Commission, shall abrogate recommendations issued under Articles 7, 8 or 10 as soon as it considers that the Member State concerned is no longer affected by excessive imbalances as outlined in the recommendation referred to in Article 7(2).

  Rialachán (AE) Uimh. 1176/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Samhain 2011 maidir le míchothromaíochtaí maicreacnamaíocha a chosc agus a cheartú

 331. #508183

  Sa chomhairle ó Choiste na Rialtóirí Urrús Eorpacha agus ó Ghrúpa Rialálaithe na hEorpa um Leictreachas agus um Ghás (ERGEG), daingníodh go bhféadfadh sé nach dtugtar aghaidh mar is cuí, faoi raon feidhme na reachtaíochta reatha, ar shaincheisteanna maidir le sláine margaidh sna margaí gáis agus leictreachais agus moladh go ndéanfaí breithniú ar chreat iomchuí reachtaíochta a cheapfaí go sainiúil don earnáil fuinnimh agus trína gcoiscfí droch-úsáid margaidh agus a chuirfeadh dálaí sainiúla earnála san áireamh nach bhfuil cumhdaithe le treoracha agus rialacháin eile.

  The advice of the Committee of European Securities Regulators and the European Regulators Group for Electricity and Gas confirmed that the scope of existing legislation might not properly address market integrity issues on the electricity and gas markets and recommended the consideration of an appropriate legislative framework tailored to the energy sector which prevents market abuse and takes sector-specific conditions into account which are not covered by other directives and regulations.

  Rialachán (AE) Uimh. 1227/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2011 maidir le sláine agus trédhearcacht an mhargaidh mórdhíola fuinnimh (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 332. #508388

  Sna tuarascálacha sin, déanfaidh an Ghníomhaireacht measúnú ar oibriú agus ar thrédhearcacht catagóirí éagsúla d'ionaid mhargaidh agus ar bhealaí trádála, agus féadfaidh sí moltaí a dhéanamh don Choimisiún i ndáil le rialacha margaidh, caighdeáin mhargaidh agus nósanna imeachta margaidh lena bhféadfaí feabhas a chur ar shláine an mhargaidh agus ar fheidhmiú an mhargaidh inmheánaigh.

  In such reports the Agency shall assess the operation and transparency of different categories of market places and ways of trading and may make recommendations to the Commission as regards market rules, standards, and procedures which could improve market integrity and the functioning of the internal market.

  Rialachán (AE) Uimh. 1227/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2011 maidir le sláine agus trédhearcacht an mhargaidh mórdhíola fuinnimh (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 333. #508391

  Féadfaidh an Ghníomhaireacht moltaí a dhéanamh don Choimisiún maidir leis na taifid ar idirbhearta, lena n-áirítear orduithe chun trádáil a dhéanamh, ar taifid iad a measann sí ina leith go bhfuil gá leo chun faireachán éifeachtach agus éifeachtúil a dhéanamh ar mhargaí mórdhíola fuinnimh.

  The Agency may make recommendations to the Commission as to the records of transactions, including orders to trade, which it considers are necessary to effectively and efficiently monitor wholesale energy markets.

  Rialachán (AE) Uimh. 1227/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2011 maidir le sláine agus trédhearcacht an mhargaidh mórdhíola fuinnimh (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 334. #509775

  Maidir leis an bhfaisnéis agus na moltaí is mian leis na Rannpháirtithe a chur ar aghaidh don athbhreithniú seo, sroichfidh siad an Rúnaíocht tráth nach déanaí ná 45 lá féilire roimh dháta an athbhreithnithe.

  The information and suggestions that Participants wish to put forward for this review shall reach the Secretariat no later than 45 calendar days before the date of review.

  Rialachán (AE) Uimh. 1233/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Samhain 2011 maidir le treoirlínte áirithe a chur i bhfeidhm i réimse na gcreidmheasanna onnmhairiúcháin arna dtacú go hoifigiúil agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2001/76/CE ón gComhairle agus Cinneadh 2001/77/CE ón gComhairle

 335. #512442

  Ní chreideann an Chúirt go bhfuil aon fháthanna bailí le moladh an Choimisiúin go scriosfaí an oibleagáid tuairisciú a dhéanamh don Chúirt Iniúchóirí ar thorthaí imscrúduithe a dhéanann an Oifig ó Airteagal 12(3) atá ann faoi láthair.

  The Court sees no valid reasons for the Commission’s proposal to delete from the current Article 12(3) the obligation to report to the Court of Auditors on the findings of investigations carried out by the Office.

  Tuairim Uimh. 6/2011 (de bhun Airteagal 325 CFAE) ar an togra leasaithe le haghaidh Rialacháin ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1073/1999 maidir le himscrúduithe arna ndéanamh ag an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) agus lena n-aisghairtear Rialachán (Euratom) Uimh. 1074/1999

 336. #512811

  Déanfaidh an institiúid, comhlacht, oifig nó gníomhaireacht cibé beart, go háirithe beart araíonachta nó beart dlíthiúil, maidir leis na himscrúduithe inmheánacha, is gá de réir thorthaí na n-imscrúduithe sin, agus tuairisceofar maidir leis an mbeart sin don Oifig, laistigh de theorainn ama a leagfar síos i moltaí na tuarascála.

  The institution, body, office or agency shall take such action, in particular disciplinary or legal, on the internal investigations, as the results of those investigations warrant, and shall report thereon to the Office, within a deadline laid down in the recommendations of the report.

  Togra leasaithe le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1073/1999 maidir le himscrúduithe arna seoladh ag an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) agus lena n-aisghairtear Rialachán (EURATOM) Uimh. 1074/1999

 337. #513479

  [*] Coimisiún Eacnamaíochta na Náisiún Aontaithe don Eoraip — Cóid le haghaidh cineálacha lasta, pacáistí agus ábhair phacáistíochta, Moladh 21 arna ghlacadh ag an Meitheal um Nósanna Imeachta Trádála Idirnáisiúnta a Éascú, An Ghinéiv, Márta 1986.

  [*] United Nations, Economic Commission for Europe — Codes for types of cargo, packages and packaging materials, Recommendation 21 adopted by the Working Party on Facilitation of International Trade Procedures, Geneva, March 1986.

  Rialachán (AE) Uimh. 70/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Eanáir 2012 maidir le tuairisceáin staidrimh i ndáil le hiompar earraí de bhóthar (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 338. #513884

  Faoin 19 Aibreán 2017, agus ina dhiaidh sin, arna iarraidh sin ag an nGrúpa Comhordaithe, agus ar aon chuma gach 10 mbliana déanfaidh an Coimisiún athbhreithniú ar chur chun feidhme an Rialacháin seo agus tíolacfaidh sé tuarascáil do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle maidir le cur i bhfeidhm an Rialacháin, a bhféadfadh moltaí a bheith inti i leith an Rialachán a leasú.

  By 19 April 2017, and thereafter upon request of the Coordination Group and in any event every 10 years, the Commission shall review the implementation of this Regulation and present a report to the European Parliament and the Council on its application, which may include proposals for its amendment.

  Rialachán (AE) Uimh. 258/2012 Ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Márta 2012 lena gcuirtear Airteagal 10 de Phrótacal na Náisiún Aontaithe i gcoinne monarú agus gáinneáil aindleathach arm tine, a bpáirteanna agus a gcomhpháirteanna agus armlóin, lena bhforlíontar Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in aghaidh coireachta eagraithe trasnáisiúnta (Prótacal Arm Tine na Náisiún Aontaithe) chun feidhme, agus lena mbunaítear bearta i ndáil le húdarú onnmhairithe, le hallmhairithe agus le hidirthurais le haghaidh arm tine, a bpáirteanna agus a gcomhpháirteanna agus armlóin

 339. #516016

  4. Cumhachtófar don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 83 chun an sainmhíniú ar nana-ábhar a leagtar amach i bpointe (z) de mhír 1 den Airteagal seo a oiriúnú ag féachaint do dhul chun cinn teicniúil agus eolaíoch agus Moladh 2011/696/AE á chur san áireamh.

  4. The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 83 in order to adapt the definition of nanomaterial set out in point (z) of paragraph 1 of this Article in view of technical and scientific progress and taking into account the Recommendation 2011/696/EU.

  Rialachán (AE) Uimh. 528/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Bealtaine 2012 maidir le táirgí bithicídeacha a chur ar fáil ar an margadh agus a úsáid Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 340. #516149

  I gcás ina gcinneann an t-údarás inniúil meastóireachta nach bhfuil gá le meastóireacht iomlán ar an iarratas, déanfaidh sé moladh maidir leis an athnuachan ar fhormheas na substaintí gníomhaí a ullmhú agus a chur faoi bhráid na Gníomhaireachta laistigh de 180 lá tar éis don Ghníomhaireacht glacadh leis an iarratas i gcomhréir le hAirteagal 13(3).

  Where the evaluating competent authority decides that a full evaluation of the application is not necessary, it shall, within 180 days of the Agency accepting the application in accordance with Article 13(3), prepare and submit to the Agency a recommendation on the renewal of the approval of the active substance.

  Rialachán (AE) Uimh. 528/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Bealtaine 2012 maidir le táirgí bithicídeacha a chur ar fáil ar an margadh agus a úsáid Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 341. #516153

  3. Déanfaidh an Ghníomhaireacht laistigh de 270 lá tar éis di moladh a fháil ón údarás inniúil meastóireachta, más rud é go bhfuil meastóireacht iomlán déanta aici ar an iarratas, nó laistigh de 90 lá más amhlaidh a mhalairt tuairim a ullmhú maidir le hathnuachan fhormheas na substainte gníomhaí agus an tuairim sin a thíolacadh don Choimisiún.

  3. Within 270 days of receipt of a recommendation from the evaluating competent authority, if it has carried out a full evaluation of the application, or 90 days otherwise, the Agency shall prepare and submit to the Commission an opinion on renewal of the approval of the active substance.

  Rialachán (AE) Uimh. 528/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Bealtaine 2012 maidir le táirgí bithicídeacha a chur ar fáil ar an margadh agus a úsáid Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 342. #516602

  I gcás ina gcinnfidh an t-údarás inniúil meastóireachta nach bhfuil gá le meastóireacht iomlán ar an iarratas, déanfaidh sé moladh maidir leis an athnuachan ar an údarú a ullmhú agus a chur faoi bhráid na Gníomhaireachta laistigh de 180 lá tar éis don Ghníomhaireacht glacadh leis an iarratas.

  Where the evaluating competent authority decides that a full evaluation of the application is not necessary, it shall, within 180 days of the Agency accepting the application, prepare and submit to the Agency a recommendation on the renewal of the authorisation.

  Rialachán (AE) Uimh. 528/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Bealtaine 2012 maidir le táirgí bithicídeacha a chur ar fáil ar an margadh agus a úsáid Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 343. #522723

  Féadfaidh, áfach, go mbeidh fadhbanna ann i dtaca le déileáil neamh-chomhionann [7] do chúntóirí a earcaíodh i ndiaidh athleasú 2004 ar na Rialacháin Foirne de dheasca na bhforálacha idirthréimhseacha a moladh don fhoireann a bheidh ar seirbhís an 31 Nollaig 2012.

  However, the transitional provisions proposed for staff in service on 31 December 2012 might cause problems of unequal treatment [7] for assistants recruited after the 2004 reform of the Staff Regulations.

  Tuairim Uimh. 5/2012 (de bhun Airteagal 336 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE)) maidir leis an togra le haghaidh rialacháin ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialacháin Foirne Oifigeach agus Coinníollacha Fostaíochta Seirbhíseach Eile de chuid an Aontais Eorpaigh

 344. #534682

  Go n-áiritheofaí - gan dochar don chaibidlíocht ar an gCreat Airgeadais Ilbhliantúil - go dtabharfar san áireamh na riachtanais athchóirithe a léiríodh sna moltaí a bhaineann go sonrach le tíortha faoi leith tráth a roghnófar na tosaíochtaí infheistíochta agus an idirghabháil atá beartaithe i gComhchreat Straitéiseach na gCistí Struchtúracha Eorpacha a bheidh ann amach anseo.

  Ensure — without prejudice to the negotiations on the Multiannual Financial Framework — that the reform needs highlighted in the country-specific recommendations are taken into account in the choice of investment priorities and interventions programmed under the future Common Strategic Framework of the European Structural Funds.

  Conclúidí ón gComhairle an 26 Samhain 2012 maidir le hoideachas agus oiliúint san Eoraip 2020 — an méid a chuireann oideachas agus oiliúint le téarnamh eacnamaíoch, leis an bhfás agus le poist

 345. #534709

  an creat coiteann staidrimh agus an mhodheolaíocht a d'fhorbair Cultúr-ESSnet a fheidhmiú a luaithe is féidir, d’fhonn faisnéis iontaofa, inchomparáide, cothrom le dáta a chur ar fáil faoi na himpleachtaí sóisialta agus eacnamaíocha a bhaineann leis an gcultúr, agus leanúint de bheith ag obair ar thosaíochtaí don am amach anseo ar bhonn na moltaí a eisíonn Cultúr-ESSnet [4];

  deploy, as soon as possible, the common statistical framework and methodology developed by ESSnet-Culture with a view to producing reliable, comparable and up-to-date information on the social and economic impact of culture and creative sector, and continue to work on future priorities on the basis of recommendations issued by ESSnet-Culture [4];

  Conclúidí ón gComhairle an 26 Samhain 2012 maidir le Rialachas Cultúir

 346. #561891

  Ba cheart don Choimisiún faireachán a dhéanamh ar stádas dhaigniú na gcoinbhinsiún idirnáisiúnta maidir le cearta daonna agus oibre, cosaint an chomhshaoil agus dea-rialachas agus ar a gcur i bhfeidhm éifeachtach, trí scrúdú a dhéanamh ar chonclúidí agus moltaí na gcomhlachtaí ábhartha faireacháin arna mbunú faoi na coinbhinsiúin sin (na comhlachtaí ábhartha faireacháin).

  The Commission should monitor the status of ratification of the international conventions on human and labour rights, environmental protection and good governance and their effective implementation, by examining the conclusions and recommendations of the relevant monitoring bodies established under those conventions (the relevant monitoring bodies).

  Rialachán (AE) Uimh. 978/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 lena gcuirtear i bhfeidhm scéim um fhabhair tharaife ghinearálaithe agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 732/2008 ón gComhairle

 347. #563640

  Is mian leis an gCúirt a dhearbhú arís an moladh a rinne sí roimhe seo gur cheart don Choimisiún maoirseacht iomchuí a dhéanamh ar na socruithe bainistíochta seo le go bhféadfar leas iomlán a bhaint as na deiseanna a chuirtear ar fáil.

  The Court would like to repeat its previous recommendation that these management arrangements should be properly supervised by the Commission so that full advantage can be taken of the opportunities offered.

  Tuairim Uimh. 6/2012 (de bhun an dara fomhír d’Airteagal 287(4) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh) maidir leis an togra le haghaidh Rialacháin ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leagtar síos na rialacha maidir le rannpháirteachas in “Fís 2020 — An Creatchlár um Thaighde agus Nuálaíocht (2014-2020)” , agus na rialacha maidir leis na torthaí a scaipead

 348. #567926

  Ba cheart go gcuirfí san áireamh sa staidéar sin an creat dlíthiúil agus na moltaí ábhartha ó na fóraim iomchuí de chuid an Aontais maraon le forbairt reatha na Timpeallachta Comónta um Chomhroinnt Faisnéise, agus ba cheart go ndéanfaí prionsabail na coimhdeachta agus na comhréireachta a urramú go hiomlán leis, agus na costais agus na tairbhí á ndéanamh soiléir do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle.

  That study should take into account the existing legal framework and relevant recommendations from the appropriate Union fora as well as the current development of the Common Information Sharing Environment (CISE) and should fully respect the principles of subsidiarity and proportionality, making clear the costs and benefits to the European Parliament and the Council.

  Rialachán (AE) Uimh. 100/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1406/2002 lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Mhuirí Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 349. #569048

  Dá réir sin, ní dhéanann cur i bhfeidhm an Rialacháin seo agus na moltaí sin difear don cheart comhaontuithe comhchoiteanna a chaibidliú, a thabhairt i gcrích nó a fhorfheidhmiú ná gníomhaíocht chomhchoiteann a dhéanamh i gcomhréir leis an dlí náisiúnta.

  Accordingly, the application of this Regulation and of those recommendations does not affect the right to negotiate, conclude and enforce collective agreements or to take collective action in accordance with national law.

  Rialachán (AE) Uimh. 472/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir le neartú ar an bhfaireachas eacnamaíoch agus buiséadach ar Bhallstáit sa limistéar euro a bhfuil deacrachtaí tromchúiseacha acu nó a bhfuil deacrachtaí tromchúiseacha ag bagairt orthu i ndáil lena gcobhsaíocht airgeadais

 350. #569294

  Nuair a bheifear a chinneadh an ndearnadh gníomhaíocht éifeachtach chun an t-easnamh iomarcach a cheartú, ba cheart don Chomhairle a cinneadh a bhunú freisin ar cé acu a chomhlíon nó nár chomhlíon an Ballstát an moladh ón gCoimisiún, agus aird chuí á tabhairt aici ar Airteagal 3(5) agus Airteagal 5(2) de Rialachán (CE) Uimh. 1467/97.

  When deciding whether effective action to correct the excessive deficit has been taken, the Council should also base its decision on whether or not the Member State complied with the Commission recommendation, while giving due consideration to Article 3(5) and Article 5(2) of Regulation (EC) No 1467/97.

  Rialachán (AE) Uimh. 473/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir le forálacha coiteanna le haghaidh faireacháin agus measúnaithe ar dhréachtphleananna buiséadacha agus lena n-áirithítear easnamh iomarcach na mBallstát sa limistéar euro a cheartú

 351. #569314

  Mar a moladh sa suirbhé bliantúil fáis in 2012 agus in 2013, ba cheart do na Ballstáit a ndícheall a dhéanamh féachaint le luas leordhóthanach comhdhlúthaithe bhuiséidigh a chothabháil agus an infheistíocht atá dírithe ar spriocanna "Eoraip 2020" a bhaint amach do phoist agus don fhás á caomhnú.

  As recommended in the annual growth survey in 2012 and 2013, the Member States should strive to maintain an adequate pace of fiscal consolidation while preserving investment aiming to achieve the Europe 2020 goals for growth and jobs.

  Rialachán (AE) Uimh. 473/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir le forálacha coiteanna le haghaidh faireacháin agus measúnaithe ar dhréachtphleananna buiséadacha agus lena n-áirithítear easnamh iomarcach na mBallstát sa limistéar euro a cheartú

 352. #569400

  táscairí i dtaobh conas a fhreastalóidh athchóirithe agus bearta sa dréachtphlean buiséadach, lena n-áirítear infheistíocht phoiblí go háirithe, ar na moltaí reatha don Bhallstát lena mbaineann i gcomhréir le hAirteagal 121 agus le hAirteagal 148 CFAE agus ar athchóirithe agus bearta iad atá mórthábhachtach do ghnóthú na spriocanna a leagtar amach i straitéis an Aontais d'fhás agus do phoist.

  indications on how reforms and measures in the draft budgetary plan, including in particular public investment, address the current recommendations to the Member State concerned in accordance with Articles 121 and 148 TFEU and are instrumental to the achievement of the targets set by the Union's strategy for growth and jobs.

  Rialachán (AE) Uimh. 473/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir le forálacha coiteanna le haghaidh faireacháin agus measúnaithe ar dhréachtphleananna buiséadacha agus lena n-áirithítear easnamh iomarcach na mBallstát sa limistéar euro a cheartú

 353. #573850

  De réir mholtaí cuntasóireachta an Bhoird um Chaighdeáin Idirnáisiúnta Chuntasaíochta (IASB) ba cheart don ghnóthas luach cóir na roghanna ar dháta an deonaithe a ríomh trí bhíthin phraghas ceangail na scaireanna ag an uair sin a iolrú faoi líon na roghanna a mheasfar a bheidh infheidhmithe ar dháta an dílsithe agus é a roinnt ar líon na mblianta seirbhíse a mheasfar a sholáthrófar go dtí dáta an dílsithe.

  The International Accounting Standards Board (IASB) accounting recommendations are that the enterprise derives a fair value for the options at grant date by taking the strike price of the shares at that time multiplied by the number of options expected to be exercisable at vesting date divided by the number of service years expected to be provided until the vesting date.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 354. #582032

  Ba cheart don Choimisiún faireachán a dhéanamh ar fhorbairtí dá leithéid ar leibhéal náisiúnta agus, nuair is iomchuí, moladh a dhéanamh an Rialachán seo a athchóiriú chun comhsheasmhacht leis na modheolaíochtaí úsáidte i gcomhthéacs an phróisis UNFCCC a áirithiú.

  The Commission should monitor such developments at international level and, where necessary, propose revising this Regulation to ensure consistency with the methodologies used in the context of the UNFCCC process.

  Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir le sásra chun faireachán agus tuairisciú a dhéanamh ar astaíochtaí gás ceaptha teasa agus chun faisnéis eile atá ábhartha don athrú aeráide a thuairisciú ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 280/2004/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 355. #582313

  Gan dochar d’Airteagal 27(2) den Rialachán seo, úsáidfidh an Coimisiún, inter alia, an tsuim dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo nuair a bheidh a spriocanna á moladh le haghaidh laghduithe nó srianta astaíochtaí do gach Ballstát don tréimhse i ndiaidh 2020 de bhun Airteagal 14 de Chinneadh Uimh. 406/2009/CE.

  Without prejudice to Article 27(2) of this Regulation, the Commission shall use, inter alia, the sum referred to in paragraph 1 of this Article when proposing the targets for emission reductions or limitations for each Member State for the period after 2020 pursuant to Article 14 of Decision No 406/2009/EC.

  Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir le sásra chun faireachán agus tuairisciú a dhéanamh ar astaíochtaí gás ceaptha teasa agus chun faisnéis eile atá ábhartha don athrú aeráide a thuairisciú ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 280/2004/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 356. #582503

  Ba cheart don Ghníomhaireacht na cúraimí arna dtabhairt di le gníomhartha dlí de chuid an Aontais sa réimse cumarsáide leictreonaí a thabhairt i gcrích agus, go ginearálta, cur le leibhéal feabhsaithe slándála i dtaobh cumarsáide leictreonaí agus príobháideachais agus cosanta sonraí pearsanta trí shaineolas agus comhairle a sholáthar, i measc rudaí eile, agus trí mhalartú dea-chleachtas a chur chun cinn agus trí mholtaí beartais a sholáthar.

  The Agency should carry out the tasks conferred on it by legal acts of the Union in the field of electronic communications and, in general, contribute to an enhanced level of security of electronic communications as well as of privacy and personal data protection by, among other things, providing expertise and advice, and promoting the exchange of best practices, and offering policy suggestions.

  Rialachán (AE) Uimh. 526/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Shlándáil Gréasáin agus Faisnéise (ENISA) agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 460/2004 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 357. #583237

  Meabhraítear é go bhfuil feidhm ag sásra trí-chéim maidir le freagairt chomhréireach ar chásanna ina ndéantar dlí an Aontais a chur i bhfeidhm i gceart agus go leordhóthanach, i gcás ina dtabharfar de chumhacht don ÚBE, mar chéad chéim, imscrúdú a dhéanamh ar aon chás ina líomhnaítear nach ndearna údaráis náisiúnta a n-oibleagáidí faoi dhlí an Aontais a chur i bhfeidhm go cuí nó go leordhóthanach sa chleachtas maoirseachta atá acu agus moladh a dhéanamh mar chonclúid leis an imscrúdú sin.

  It is recalled that a three-step mechanism applies for a proportionate response to instances of incorrect or insufficient application of Union law, whereby, as a first step, EBA is empowered to investigate alleged incorrect or insufficient application of Union law obligations by national authorities in their supervisory practice, concluded by a recommendation.

  Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 358. #583238

  Mar dhara céim, i gcás nach leanann an t-údarás inniúil náisiúnta an moladh, tugtar de chumhacht don Choimisiún tuairim fhoirmiúil a eisiúint, agus moladh an ÚBE á chur san áireamh aige, ar tuairim í lena gceanglófaí ar an údarás inniúil na gníomhaíochtaí riachtanacha a dhéanamh chun comhlíonadh dhlí an Aontais a áirithiú.

  Second, where the competent national authority does not follow the recommendation, the Commission is empowered to issue a formal opinion taking into account the EBA's recommendation, requiring the competent authority to take the actions necessary to ensure compliance with Union law.

  Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 359. #589958

  In éagmais gníomh cur chun feidhme ón gComhairle chun diúltú do na dréachtbhearta náisiúnta atá á moladh laistigh de mhí amháin tar éis don Choimisiún an togra a fháil, féadfaidh an Ballstát na bearta a ghlacadh agus iad a chur i bhfeidhm ar feadh tréimhse suas go dhá bhliain nó go dtí go mbeidh deireadh leis an bpriacal macrastuamachta nó sistéamach más luaithe a tharlaíonn sin.

  In the absence of a Council implementing act to reject the draft national measures within one month after receipt of the proposal by the Commission, the Member State may adopt the measures and apply them for a period of up to two years or until the macroprudential or systemic risk ceases to exist if that occurs sooner.

  Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 360. #597403

  Ba cheart don Ard-Stiúrthóir a chur in iúl sna moltaí a ghabhfaidh leis an tuarascáil deiridh maidir le himscrúdú an bhféadfaí obair leantach níos éifeachtaí a dhéanamh, i bhfianaise chineál na bhfiricí agus scála a dtionchair tionchar airgeadais, trí na bearta inmheánacha a dhéanann an institiúid, an comhlacht, an oifig nó an ghníomhaireacht lena mbaineann.

  In the recommendations accompanying the final investigation report, the Director-General should indicate whether, in the light of the nature of the facts and the scale of their financial impact, internal measures by the institution, body, office or agency concerned would allow for a more effective follow-up.

  Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 883/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Meán Fómhair 2013 maidir le himscrúduithe arna ndéanamh ag an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1073/1999 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (Euratom) Uimh. 1074/1999 ón gComhairle

 361. #597611

  Déanfaidh an institiúid sin, an comhlacht sin, an oifig sin nó an ghníomhaireacht sin cibé beart, go háirithe beart araíonachta nó beart dlíthiúil, is gá de réir thorthaí na n-imscrúduithe sin, agus tuairisceofar maidir leis an mbeart sin don Oifig, laistigh de theorainn ama a leagfar síos sna moltaí a ghabhann leis an tuarascáil agus, ina theannta sin, ar iarraidh ón Oifig.

  That institution, body, office or agency shall take such action, in particular of a disciplinary or legal nature, as the results of the internal investigation warrant, and shall report thereon to the Office, within a time-limit laid down in the recommendations accompanying the report, and, in addition, at the request of the Office.

  Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 883/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Meán Fómhair 2013 maidir le himscrúduithe arna ndéanamh ag an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1073/1999 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (Euratom) Uimh. 1074/1999 ón gComhairle

 362. #601707

  D'fhéadfaí tús a chur le nós imeachta sonrach den sórt sin freisin, faoi na coinníollacha céanna, toisc go bhfuil faillí mór á dhéanamh ag an mBallstát a ndearnadh an mheastóireacht ina leith, ar nós imeachta é chun rialú ag teorainneacha inmheánacha áirithe a athbhunú go sealadach.I bhfianaise íogaireacht pholaitiúil rialú ag teorainneacha inmheánacha áirithe a athbhunú, ar rialú é a bhfuil baint aige le cumhachtaí feidhmiúcháin náisiúnta agus le cumhachtaí náisiúnta maidir le forghníomhú i leith rialú ag teorainneacha inmheánacha, ba cheart cumhachtaí cur chun feidhme chun moltaí a ghlacadh faoin nós imeachta sonrach sin, ar nós imeachta ar leibhéal an Aontais é, a thabhairt don Chomhairle, ag gníomhú di ar thogra ón gCoimisiún.

  Such a specific procedure for the temporary reintroduction of border control at certain internal borders could also be triggered, under the same conditions, as a result of the serious negligence by the evaluated Member State of its obligations. In view of the politically sensitive nature of such measures which touch on national executive and enforcement powers regarding internal border control, implementing powers to adopt recommendations under that specific Union-level procedure should be conferred on the Council, acting on a proposal from the Commission.

  Rialachán (AE) Uimh. 1051/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 562/2006 dfhonn foráil a dhéanamh maidir le comhrialacha i ndáil le rialú teorann a athbhunú go sealadach ag teorainneacha inmheánacha i gcúinsí eisceachtúla

 363. #601712

  Ba cheart gurb iad na tuarascálacha meastóireachta agus na moltaí dá dtagraítear in Airteagal 14 agus in Airteagal 15 de Rialachán (AE) Uimh. xxx/2013 a bheidh mar bhonn do thús a chur leis na bearta sonracha a dhéanfar i gcás ina mbeadh easnaimh thromchúiseacha ann maidir leis an rialú ag teorainneacha inmheánacha agus mar bhonn don nós imeachta sonrach i gcás cúinsí eisceachtúla lena ndéanfaí feidhmiú foriomlán an limistéir gan rialú ag teorainneacha inmheánacha a chur i mbaol dá bhforáiltear sa Rialachán seo.

  The evaluation reports and the recommendations referred to in Articles 14 and 15 of Regulation (EU) No xxx/2013 should form the basis for the triggering of the specific measures in the case of serious deficiencies relating to external border control and of the specific procedure in case of exceptional circumstances putting the overall functioning of the area without internal border control at risk provided for in this Regulation.

  Rialachán (AE) Uimh. 1051/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 562/2006 dfhonn foráil a dhéanamh maidir le comhrialacha i ndáil le rialú teorann a athbhunú go sealadach ag teorainneacha inmheánacha i gcúinsí eisceachtúla

 364. #618596

  Faoi chuimsiú an chomhair réigiúnaigh, níor chóir don Choimisiún bearta caomhnaithe a ghlacadh ach trí ghníomhartha cur chun feidhme nó trí ghníomhartha tarmligthe amháin, i gcás ina gcomhaontaíonn na Ballstáit ar fad lena mbaineann i réigiún maidir le moladh comhpháirteach.

  In the framework of regional cooperation, the Commission should only adopt conservation measures through implementing acts or delegated acts where all Member States concerned in a region agree on a joint recommendation.

  RIALACHÁN (AE) Uimh. 1380/2013 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 11 Nollaig 2013 maidir leis an gComhbheartas Iascaigh, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1954/2003 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2371/2002 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 639/2004 ón gComhairle agus Cinneadh 2004/585/CE ón gComhairle

 365. #618931

  I gcás ina dtugtar cumhachtaí don Choimisiún, lena n-áirítear i bpleana ilbhliantúil arna bhunú de bhun Airteagal 9 agus Airteagal 10, chomh maith le i gcásanna dá bhforáiltear in Airteagal 11 agus in Airteagal 15(6), chun bearta a ghlacadh trí bhíthinn gníomhartha tarmligthe nó cur chun feidhme, maidir le beart caomhnaithe de chuid an Aontais is infeidhme i réimse gheografach, féadfaidh Ballstáit a bhfuil leas bainistithe acu dá ndéanann na bearta seo difear dó teacht ar chomhaontú moltaí comhpháirteacha a chur faoi bhráid lena ndírítear ar chuspóirí na mbeart ábhartha, pleananna ilbhliantúla nó pleananna sonracha aschuir de chuid an Aontais a ghlacadh.

  Where the Commission has been granted powers, including in a multiannual plan established pursuant to Articles 9 and 10, as well as in cases provided for in Articles 11 and 15(6), to adopt measures by means of delegated or implementing acts in respect of a Union conservation measure applying to a relevant geographical area, Member States having a direct management interest affected by those measures may, within a deadline to be stipulated in the relevant conservation measure and/or multiannual plan, agree to submit joint recommendations for achieving the objectives of the relevant Union conservation measures, the multiannual plans or the specific discard plans.

  RIALACHÁN (AE) Uimh. 1380/2013 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 11 Nollaig 2013 maidir leis an gComhbheartas Iascaigh, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1954/2003 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2371/2002 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 639/2004 ón gComhairle agus Cinneadh 2004/585/CE ón gComhairle

 366. #619073

  Déanfaidh an Coimisiún socraithe le haghaidh measúnuithe neamhspleácha ex-ante agus post-ante i ndáil le gach prótacal a ghabhann le Comhaontú comhpháirtíochta iascaigh inbhuanaithe, agus cuirfidh sé iad ar fáil do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle in am agus i dtráth sula gcuirfidh sé moladh faoi bhráid na Comhairle chun go dtabharfar údarú dul i mbun caibidlíochta do phrótacal comharba.

  The Commission shall arrange for independent ex-ante and ex-post evaluations of each protocol to a Sustainable fisheries partnership agreement, and make them available to the European Parliament and to the Council in good time before it submits to the Council a recommendation to authorise the opening of negotiations for a successor protocol.

  RIALACHÁN (AE) Uimh. 1380/2013 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 11 Nollaig 2013 maidir leis an gComhbheartas Iascaigh, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1954/2003 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2371/2002 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 639/2004 ón gComhairle agus Cinneadh 2004/585/CE ón gComhairle

 367. #619726

  Ba cheart don Choimisiún, agus na forbairtí á gcur san áireamh tar éis na moltaí a leagtar amach i dtuarascáil an chomhairleora speisialta, tuarascálacha a chur isteach i Márta 2014 agus ar bhonn bliantúil amhail ó 2015, i Meitheamh ar a dhéanaí, maidir le dul chun cinn EFRAG i gcur chun feidhme a athchóirithe rialachais.

  The Commission, taking into account developments following the recommendations set out in the special advisor’s report, should submit reports in March 2014 and on a yearly basis as of 2015, at the latest in June, on EFRAG’s progress in the implementation of its governance reforms.

  RIALACHÁN (AE) Uimh. 258/2014 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE an 3 Aibreán 2014 lena mbunaítear clár Aontais chun tacú le gníomhaíochtaí sonracha i réimse an tuairiscithe airgeadais agus na hiniúchóireachta don tréimhse 2014–2020 agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 368. #630542

  i ndáil leis sin, úsáidfear an fhaisnéis go háirithe don bhainistíocht riosca agus chun anailís a dhéanamh ar threochtaí sábháilteachta a bhféadfadh moltaí nó bearta sábháilteachta teacht as, lenadtabharfaí aghaidh ar easnaimh sábháilteachta iarbhír nó ar easnaimh sábháilteachta a d'fhéadfadh a bheith ann.

  in this respect, the information shall be used in particular for risk management and for analysis of safety trends which may lead to safety recommendations or actions, addressing actual or potential safety deficiencies.

  RIALACHÁN (AE) Uimh. 376/2014 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE an 3 Aibreán 2014 maidir le tarluithe san eitlíocht shibhialta a thuairisciú, leis an anailís a dhéantar orthu agus leis na bearta leantacha a dhéantar ina leith, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 996/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Treoir 2003/42/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1321/2007 ón gCoimisiún agus Rialachán (CE) Uimh. 1330/2007 ón gCoimisiún

 369. #642283

  Leis an moladh ón gcoiste iniúchóireachta, ba cheart go n-áireofaí ar a laghad dhá rogha féideartha don fhostaíocht iniúchóireachta agus tosaíocht chuí-mhínithe tugtha do cheann amháin acu, sa chaoi gur féidir fíor-rogha a dhéanamh.

  The recommendation of the audit committee should include at least two possible choices for the audit engagement and a duly justified preference for one of them, so that a real choice can be made.

  Rialachán (AE) Uimh. 537/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le ceanglais shonracha a bhaineann le hiniúchóireacht reachtúil ar eintitis leasa phoiblí agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2005/909/CE ón gCoimisiún (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 370. #642584

  Mura rud é go bhfuil baint ag an moladh le hathnuachan fostaíochta iniúchóireachta i gcomhréir le hAirteagal 17(1) agus le hAirteagal 17(2), déanfar bonn cirt a thabhairt don mholadh agus beidh dhá rogha ann sa mholadh maidir leis an bhfostaíocht iniúchóireachta agus léireoidh an coiste iniúchóireachta cén rogha is fearr leis mar aon le húdar maith a léiriú maidir leis an rogha a dhéanfaidh siad.

  Unless it concerns the renewal of an audit engagement in accordance with Article 17(1) and 17(2), the recommendation shall be justified and contain at least two choices for the audit engagement and the audit committee shall express a duly justified preference for one of them.

  Rialachán (AE) Uimh. 537/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le ceanglais shonracha a bhaineann le hiniúchóireacht reachtúil ar eintitis leasa phoiblí agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2005/909/CE ón gCoimisiún (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 371. #642609

  Má tá coiste ainmniúcháin ag an eintiteas a ndéantar iniúchóireacht air, ar coiste é a bhfuil tionchar suntasach ag na scairshealbhóirí nó ag na comhaltaí air agus a bhfuil de chúram air moltaí a dhéanamh maidir le hiniúchóirí a roghnú, féadfaidh Ballstáit ligean don choiste ainmniúcháin sin feidhmeanna an choiste iniúchóireachta a dhéanamh, ar feidhmeanna iad atá leagtha síos san Airteagal seo agus lena n-éilítear go gcuirfidh sé an moladh dá dtagraítear i mír 2 faoi bhráid chruinniú ginearálta na scairshealbhóirí nó na gcomhaltaí.

  Where the audited entity has a nomination committee in which shareholders or members have a considerable influence and which has the task of making recommendations on the selecting of auditors, Member States may allow that nomination committee to perform the functions of the audit committee that are laid down in this Article and require it to submit the recommendation referred to in paragraph 2 to the general meeting of shareholders or members.

  Rialachán (AE) Uimh. 537/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le ceanglais shonracha a bhaineann le hiniúchóireacht reachtúil ar eintitis leasa phoiblí agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2005/909/CE ón gCoimisiún (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 372. #647373

  Maidir le hiarraidh ón gCoimisiún chuig Ballstát i gcomhréir le mír 1, beidh údar maith leis agus déanfar tagairt inti don ghá atá le tacú le cur chun feidhme na moltaí ábhartha nó chun tionchar fáis agus iomaíochta na gCistí SIE a uasmhéadú de réir mar is iomchuí, agus léireoidh an Coimisiún na cláir nó na tosaíochtaí a mheasann sé a thagann i gceist agus cineál na leasuithe a bhfuiltear ag súil leo.

  A request by the Commission to a Member State in accordance with paragraph 1 shall be justified, with reference to the need to support the implementation of the relevant recommendations or to maximise the growth and competitiveness impact of the ESI Funds as appropriate, and shall indicate the programmes or priorities which it considers are concerned and the nature of the amendments expected.

  Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena leagtar síos forálacha coiteanna maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe, leis an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena leagtar síos forálacha ginearálta maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1083/2006 ón gComhairle

 373. #648341

  dlisteanú ar rogha na gcuspóirí téamacha, ar rogha na dtosaíochtaí infheistíochta comhfhreagracha, agus ar rogha na leithdháiltí airgeadais, ag féachaint don Chomhaontú Comhpháirtíochta, bunaithe ar riachtanais réigiúnacha, agus, i gcás inarb iomchuí, ar riachtanais ar an leibhéal náisiúnta a shainaithint lena n-áirítear an gá aghaidh a thabhairt ar na dúshláin arna sainaithint sna moltaí tír-shonracha ábhartha arna nglacadh i gcomhréir le hAirteagal 121(2) CFAE agus leis na moltaí ábhartha ón gComhairle arna nglacadh i gcomhréir le hAirteagal 148(4) CFAE agus an mheastóireacht ex ante i gcomhréir le hAirteagal 55 á cur san áireamh.

  a justification for the choice of thematic objectives, corresponding investment priorities and financial allocations having regard to the Partnership Agreement, based on an identification of regional and, where appropriate, national needs including the need to address the challenges identified in relevant country-specific recommendations adopted in accordance with Article 121(2) TFEU and the relevant Council recommendations adopted in accordance with Article 148(4) TFEU, taking into account the ex ante evaluation in accordance with Article 55;

  Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena leagtar síos forálacha coiteanna maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe, leis an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena leagtar síos forálacha ginearálta maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1083/2006 ón gComhairle

 374. #666754

  Go háirithe, tar éis don tuarascáil mheántéarmach maidir le hathscrúdú dá dtagraítear in Airteagal 17 de Rialachán (AE) Uimh. 236/2014 a bheith foilsithe, agus bunaithe ar na moltaí a bheidh sa tuarascáil sin, glacfaidh an Coimisiún na gníomhartha tarmligthe dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo faoin 31 Márta 2018.

  In particular, following the publication of the mid-term review report referred to in Article 17 of Regulation (EU) No 236/2014, and based on the recommendations contained in that report, the Commission shall adopt the delegated acts referred to in paragraph 1 of this Article by 31 March 2018.

  Rialachán (AE) Uimh. 233/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2014 lena mbunaítear ionstraim maoinithe maidir le comhar um fhorbairt don tréimhse 2014-2020

 375. #667259

  Tar éis don Tuarascáil Athscrúdú Mheántéarmach a bheith foilsithe, agus bunaithe ar na moltaí a bheidh sa tuarascáil sin, glacfaidh an Coimisiún gníomh tarmligthe lena leasófar an Iarscríbhinn a ghabhann leis an Rialachán seo faoin 31 Márta 2018.

  In particular, following the publication of the mid-term review report, and based upon the recommendations contained in that report, the Commission shall adopt a delegated act amending the Annex to this Regulation by 31 March 2018.

  Rialachán (AE) Uimh. 234/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2014 lena mbunaítear Ionstraim um Chomhpháirtíocht le haghaidh comhair le tríú tíortha

 376. #667366

  Sa Teachtaireacht Chomhpháirteach ó Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála agus ón gCoimisiún Eorpach an 12 Nollaig 2011, dar teideal “Cearta an Duine agus Daonlathas i gcroílár ghníomhaíocht sheachtrach an AE — I dTreo cur chuige níos éifeachtaí”, moladh bearta sonracha d'fhonn éifeachtacht agus comhchuibheas chur chuige an Aontais i leith chearta an duine agus an daonlathais a mhéadú.

  The Joint Communication by the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy and the European Commission of 12 December 2011 entitled ‘Human Rights and Democracy at the heart of EU external action — Towards a more effective approach’ proposed specific measures in order to increase the effectiveness and coherence of the Union's approach to human rights and democracy.

  Rialachán (AE) Uimh. 235/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2014 lena mbunaítear ionstraim maoinithe don daonlathas agus do chearta an duine ar fud an domhain

 377. #667611

  I gcomhréir leis na gealltanais a thug an tAontas ag an 3ú agus an 4ú Fóram Ardleibhéil maidir le hÉifeachtacht Cabhrach (Accra 2008 agus Busan 2011), agus leis an moladh ó Choiste Cúnaimh Forbartha na hEagraíochta um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (“OECD-DAC”) maidir le cúnamh oifigiúil forbartha a dhícheangal do na Tíortha is Lú Forbartha agus na Tíortha Bochta a bhfuil Fiachais Ollmhóra orthu, ba cheart don Choimisiún cabhair ón Aontas a neamhcheangal a mhéid is féidir, lena n-áirítear i gcás sásraí nuálacha maoiniúcháin, agus rannpháirtíocht na n-eintiteas ó thíortha comhpháirtíochta a chur chun cinn i nósanna imeachta ina mbronntar conarthaí.

  In line with the commitments of the Union at the 3rd and 4th High Level Fora on Aid Effectiveness (Accra 2008 and Busan 2011), and the recommendation of the Development Assistance Committee of the Organisation for Economic Co-operation and Development (‘OECD-DAC’) on untying official development assistance (ODA) to the Least Developed Countries and Heavily Indebted Poor Countries, the Commission should untie Union aid to the maximum extent, including for innovative financing mechanisms, and promote the participation of entities from partner countries in contract-award procedures.

  Rialachán (AE) Uimh. 236/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2014 lena leagtar síos rialacha agus nósanna imeachta coiteanna le haghaidh chur chun feidhme ionstraimí an Aontais chun an ghníomhaíocht sheachtrach a mhaoiniú

 378. #672959

  straitéis frithchalaoise don Ghníomhaireacht a tharraingt suas ar straitéis í a bheidh comhréireach i dtaca leis na rioscaí calaoise agus aird á tabhairt ar anailís chostais is tairbhe na mbeart a bheidh le cur chun feidhme agus a chuirfidh torthaí agus moltaí a eascróidh ó fhiosruithe OLAF san áireamh agus í a chur faoi bhráid an Bhoird Riaracháin lena formheas.

  drawing up an anti-fraud strategy for the Agency that is proportionate to the risk of fraud, having regard to a cost-benefit analysis of the measures to be implemented and taking into account findings and recommendations arising from OLAF investigations and submitting it to the Administrative Board for approval.

  Rialachán (AE) Uimh. 512/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 912/2010 lena mbunaítear an Ghníomhaireacht Eorpach GNSS

 379. #675027

  Tabharfar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 26 chun Iarscríbhinn III a leasú, ar bhonn na gcatagóirí ginearálta a leagtar amach i mír 3 den Airteagal seo, má bhíonn údar cuí leis nó i bhfianaise aon mholtaí ó UNHCR.

  The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 26 to amend Annex III, on the basis of the general categories set out in paragraph 3 of this Article, where there is a clear justification for doing so or in the light of any recommendations from the UNHCR.

  Rialachán (AE) Uimh. 516/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 lena mbunaítear an Ciste um Thearmann, Imirce agus Lánpháirtíocht,lena leasaítear Cinneadh 2008/381/CE ón gComhairleagus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 573/2007/CE ó Pharlaimint na hEorpaagus ón gComhairle agus Cinneadh Uimh. 575/2007/CE ó Pharlaimint na hEorpaagus ón gComhairle agus Cinneadh 2007/435/CE ón gComhairle

 380. #676695

  ciallaíonn “moltaí infheistíochta” faisnéis lena moltar nó lena gcomhairlítear straitéis infheistíochta, bíodh sin go sainráite nó go hintuigthe, i dtaca le hionstraim airgeadais amháin nó níos mó nó i dtaca leis na heisitheoirí, lena n áirítear aon tuairim i dtaobh luach reatha nó todhchaí nó praghas reatha nó todhchaí na n ionstraimí sin, agus go bhfuil an fhaisnéis sin beartaithe i gcomhair cainéil scaipthe nó don phobal.

  ‘investment recommendations’ means information recommending or suggesting an investment strategy, explicitly or implicitly, concerning one or several financial instruments or the issuers, including any opinion as to the present or future value or price of such instruments, intended for distribution channels or for the public.

  Rialachán (AE) Uimh. 596/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le drochúsáid mhargaidh (an rialachán maidir le drochúsáid mhargaidh) agus lena n-aisghairtear Treoir 2003/6/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Treoracha 2003/124/CE, 2003/125/CE agus 2004/72/CE ón gCoimisiún Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 381. #676820

  Chun críocha an Rialacháin seo, is ionann nochtadh chun tosaigh moltaí nó spreagthaí dá dtagraítear in Airteagal 8(2) agus nochtadh míchuí neamhdhleathach ón taobh istigh faoin Airteagal seo i gás inarb eol don duine nó nuair is ceart gurbh eol dó go bhfuil siad bunaithe ar fhaisnéis ón taobh istigh.

  For the purposes of this Regulation the onward disclosure of recommendations or inducements referred to in Article 8(2) amounts to unlawful disclosure of inside information under this Article where the person disclosing the recommendation or inducement knows or ought to know that it was based on inside information.

  Rialachán (AE) Uimh. 596/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le drochúsáid mhargaidh (an rialachán maidir le drochúsáid mhargaidh) agus lena n-aisghairtear Treoir 2003/6/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Treoracha 2003/124/CE, 2003/125/CE agus 2004/72/CE ón gCoimisiún Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 382. #678254

  Ba cheart don Choimisiún agus d’Údarás Maoirseachta na hEorpa (an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí) (“ÚEÚM”) a bunaíodh le Rialachán (AE) Uimh.1095/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(5), i ndlúthchomhar le comhaltaí CEBC, comhsheasmhacht a áirithiú leis na caighdeáin reatha agus an fhorbairt a dhéanfar orthu amach anseo a chur san áireamh le linn dó na caighdeáin theicniúla rialála agus cur chun feidhme, mar aon leis na treoirlínte agus na moltaí dá dtagraítear sa Rialachán seo, a tharraingt suas nó moltaí a dhéanamh maidir lena leasú.

  The Commission and the European Supervisory Authority (European Securities and Markets Authority) (‘ESMA’), established by Regulation (EU) No1095/2010 of the European Parliament and of the Council(5), in close cooperation with the members of the ESCB, should ensure consistency with the existing standards and their future developments when drawing up or proposing to revise the regulatory technical standards and the implementing technical standards as well as the guidelines and recommendations referred to in this Regulation.

  Rialachán (AE) Uimh. 909/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Iúil 2014 maidir le socraíocht urrús san Aontas Eorpach a fheabhsú agus maidir le taisclanna lárnacha urrús agus lena leasaítear Treoir 98/26/CE agus Treoir 2014/65/AE agus Rialachán (AE) Uimh. 236/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 383. #681522

  Chun nach gcuirfear costais dhíréireacha nó iomarcacha ar aon Bhallstát agus chun go gcosnófar breisluach ghníomhaíocht an Aontais tríd an Rialachán seo, ba cheart don Choimisiún, agus liosta an Aontais agus na bearta iarmhartacha á moladh aige, an costas cur chun feidhme do na Ballstáit, an chost-éifeachtacht, na gnéithe socheacnamaíocha agus an costas a bhaineann le neamhghníomhaíocht a chur san áireamh.

  To avoid disproportionate or excessive costs for any Member State and to safeguard the added value of Union action through this Regulation, when proposing the Union list and consequential measures, the Commission should take into consideration the implementation cost for Member States, the cost of inaction, the cost-effectiveness and the socio-economic aspects.

  Rialachán (AE) Uimh. 1143/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2014 maidir le tabhairt isteach agus leathadh speiceas coimhthíoch ionrach a chosc agus a bhainistiú

 384. #684326

  Ag féachaint don Aontas a cheadú, i gcás a mheasann sé gurb iomchuí, beart arna ghlacadh faoi Rialachán (CE) Uimh. 1225/2009 nó Rialachán (CE) Uimh. 597/2009 a oiriúnú leis na moltaí agus na rialacha atá i dtuarascáil arna glacadh ag an gComhaontú um Réiteach Díospóide, ba cheart forálacha sonracha a leagan síos chuige sin.

  With a view to permitting the Union, where it considers this appropriate, to bring a measure taken under Regulation (EC) No 1225/2009 or Regulation (EC) No 597/2009 into conformity with the recommendations and rulings contained in a report adopted by the DSB, specific provisions should be laid down.

  Rialachán (AE) 2015/476 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2015 maidir leis na bearta a fhéadfaidh an tAontas a ghlacadh tar éis tuarascála a ghlac Comhlacht um Réiteach Díospóide an EDT maidir le hábhair frithdhumpála agus ábhair frith fhóirdheontais 

 385. #686363

  Muna leanann sé moltaí an chomhordaitheora nó an plean comhordaithe grúpa, tabharfaidh sé cúiseanna cén fáth nach ndearna sé sin do na daoine nó do na comhlachtaí a bhfuil iachall air faoina dhlí náisiúnta tuarascáil a chur chucu, agus don chomhordaitheoir.

  If it does not follow the coordinator's recommendations or the group coordination plan, it shall give reasons for not doing so to the persons or bodies that it is to report to under its national law, and to the coordinator.

  Rialachán (AE) 2015/848 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2015 maidir le himeachtaí dócmhainneachta 

 386. #690853

  plean gníomhaíochta a ullmhú chun conclúidí nadtuarascálacha agus na measúnuithe iniúchóireachta inmheánaí agus seachtraí aleanúint, chomh maith le tuarascálacha imscrúdaithe agus moltaí ó imscrúduitheag OLAF agus tuairisc a dhéanamh ar dhul chun cinn dhá uair sa bhliain donChoimisiún agus ar bhonn rialta don Bhord Bainistíochta;

  preparing an action plan following upconclusions of internal or external audit reports and evaluations, as well as investigationreports and recommendations from investigations by the (OLAF) and reporting onprogress twice a year to the Commission and regularly to the Management Board;

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar agus Oiliúint na Seirbhísí Forfheidhmithe Dlí (Europol) agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/371/CGB agus Cinneadh 2005/681/CGB 

 387. #692867

  Le linn na tréimhse eisiaimh déanfaidh an painéal athbhreithniú ar an moladh uaidh arna iarraidh sin don údarás conarthach sna cásanna dá dtagraítear in Airteagal 106(9) nó tar éis do chinneadh faoi bhreithniúnas deiridh a bheith curtha in iúl nó cinneadh deiridh riaracháin lena mbunaítear na forais i gcomhair eisiaimh i gcás nach leagtar síos ina leith, le breithiúnas den sórt sin nó le cinneadh den sórt sin, tréimhse an eisiaimh, amhail dá dtagraítear sa dara fomhír d'Airteagal 106(2).

  The panel shall revise its recommendation during the exclusion period on request from the contracting authority in the cases referred to in Article 106(9) or following the notification of a final judgment or a final administrative decision establishing the grounds for exclusion where such a judgment or decision does not set the duration of the exclusion, as referred to in second subparagraph of Article 106(2).

  Rialachán (AE, Euratom) 2015/1929 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Deireadh Fómhair 2015 lena leasaítear Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais

 388. #693099

  De réir birt a áirítear i Moladh CIGM/36/2012/3 lena ndírítear ar shiorcanna amach ón gcósta a chosaint, toirmeascfar gníomhaíochtaí iascaireachta le tráil laistigh de thrí mhuirmhíle ón gcósta, ar choinníoll nach mbaintear amach na hiseabait 50 méadar, nó laistigh den iseabat 50 méadar i gcás ina mbaintear amach an doimhneacht 50 méadar níos giorra don chósta.

  According to a measure included in Recommendation GFCM/36/2012/3 which aims at the protection of coastal sharks, fishing activities carried out with trawl nets are to be prohibited within three nautical miles off the coast, provided that the 50 metre isobath is not reached, or within the 50 metre isobath where the depth of 50 metres is reached at a shorter distance from the coast.

  Rialachán (AE) 2015/2102 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Deireadh Fómhair 2015 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1343/2011 maidir le forálacha áirithe i ndáil le hiascaireacht i limistéar Chomhaontú CGIM (An Coimisiún Ginearálta Iascaigh don Mheánmhuir)

 389. #694361

  Tar éis thoradh na hoibre a dhéanfaidh na fóraim ábhartha idirnáisiúnta, agus le cúnamh ó ÚEUM, ó ÚEB agus ó BERS, ba cheart don Choimisiún tuarascáil a chur faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus faoi bhráid na Comhairle maidir leis an dul chun cinn sna iarrachtaí idirnáisiúnta chun na rioscaí a bhaineann le hIMUanna a laghdú, lena n-áirítear moltaí BCA maidir le caolchorrlaigh d’IMUanna nach ndéantar a imréiteach go lárnach, agus maidir le hoiriúnacht na moltaí sin do mhargaí an Aontais.

  Following the outcome of the work carried out by relevant international fora, and with the assistance of ESMA, EBA and the ESRB, the Commission should submit a report to the European Parliament and to the Council on progress in international efforts to mitigate the risks associated with SFTs, including the FSB recommendations for haircuts on non-centrally cleared SFTs, and on the appropriateness of those recommendations for Union markets.

  Rialachán (AE) 2015/2365 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Samhain 2015 maidir le trédhearcacht idirbheart maoinithe urrús agus athúsáide agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 390. #694748

  Faoin 13 Deireadh Fómhair 2017, tíolacfaidh an Coimisiún tuarascáil do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle ar an dul chun cinn maidir le hiarrachtaí idirnáisiúnta chun na rioscaí a bhaineann le hIMUanna a mhaolú, lena n-áirítear moltaí BCA maidir le caolchorrlaigh d’IMUanna nach ndéantar a imréiteach go lárnach, agus ar a iomchuí atá na moltaí sin do mhargaí an Aontais.

  By 13 October 2017, the Commission shall submit a report to the European Parliament and to the Council on progress in international efforts to mitigate the risks associated with SFTs, including the FSB recommendations for haircuts on non-centrally cleared SFTs, and on the appropriateness of those recommendations for Union markets.

  Rialachán (AE) 2015/2365 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Samhain 2015 maidir le trédhearcacht idirbheart maoinithe urrús agus athúsáide agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 391. #697518

  I gcás ina sainaithneofar go bhfuil easnaimh thromchúiseacha ann maidir le rialú ag teorainneacha seachtracha a chur i gcrích i dtuarascáil mheastóireachta arna tarraingt suas de bhun Rialachán (AE) Uimh. 1053/2013 ón gComhairle [9] agus d’fhonn a áirithiú go gcomhlíonfar na moltaí a ghlactar de bhun an Rialachán sin, ba cheart cumhachtaí cur chun feidhme a thabhairt don Choimisiún chun moladh a thabhairt go ndéanfaidh an Ballstát a ndearnadh an mheastóireacht ina leith bearta sonracha amhail foirne Eorpacha gardaí teorann a imlonnú, pleananna straitéiseacha a thíolacadh nó, mar rogha dheiridh agus tromchúis an cháis á cur san áireamh, pointe sonrach trasnaithe teorann a dhúnadh.

  Where serious deficiencies in the carrying out of external border control are identified in an evaluation report drawn up pursuant to Council Regulation (EU) No 1053/2013 [9] and with a view to ensuring compliance with the recommendations adopted pursuant to that Regulation, implementing powers should be conferred on the Commission to recommend that the evaluated Member State take specific measures, such as deploying European border guard teams, submitting strategic plans or, as a last resort and taking into account the seriousness of the situation, closing a specific border crossing-point.

  Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le Cód an Aontais maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar theorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen)

 392. #697523

  I bhfianaise íogaireacht pholaitiúil forálacha den sórt sin, ar rialú é a bhfuil baint aige le cumhachtaí feidhmiúcháin náisiúnta agus le cumhachtaí náisiúnta maidir le forghníomhú i leith rialú ag teorainneacha inmheánacha, ba cheart cumhachtaí cur chun feidhme chun moltaí a ghlacadh faoin nós imeachta sonrach sin, ar nós imeachta ar leibhéal an Aontais é, a thabhairt don Chomhairle, ag gníomhú di ar thogra ón gCoimisiún.

  In view of the politically sensitive nature of such measures which touch on national executive and enforcement powers regarding internal border control, implementing powers to adopt recommendations under that specific Union-level procedure should be conferred on the Council, acting on a proposal from the Commission.

  Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le Cód an Aontais maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar theorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen)

 393. #697528

  Ba cheart gurb iad na tuarascálacha meastóireachta agus na moltaí dá dtagraítear in Airteagal 14 agus in Airteagal 15 de Rialachán (AE) Uimh. 1053/2013 a bheidh mar bhonn do thús a chur leis na bearta sonracha a dhéanfar i gcás ina mbeadh easnaimh thromchúiseacha ann maidir leis an rialú ag teorainneacha inmheánacha agus mar bhonn don nós imeachta sonrach i gcás cúinsí eisceachtúla lena ndéanfaí feidhmiú foriomlán an limistéir gan rialú ag teorainneacha inmheánacha a chur i mbaol dá bhforáiltear sa Rialachán seo.

  The evaluation reports and the recommendations referred to in Articles 14 and 15 of Regulation (EU) No 1053/2013 should form the basis for the triggering of the specific measures in the case of serious deficiencies relating to external border control and of the specific procedure in case of exceptional circumstances putting the overall functioning of the area without internal border control at risk provided for in this Regulation.

  Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le Cód an Aontais maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar theorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen)

 394. #706713

  Sa chumarsáid, ba cheart tuairisc a thabhairt ar chineál an tsáraithe i ndáil le sonraí pearsanta chomh maith le moltaí a thabhairt don duine nádúrtha lena mbaineann aon éifeachtaí díobhálacha a d'fhéadfadh a bheith ag gabháil leis an sárú a mhaolú.

  The communication should describe the nature of the personal data breach as well as recommendations for the natural person concerned to mitigate potential adverse effects.

  Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 2016 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Treoir 95/46/CE (An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí) (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 395. #707913

  scrúdóidh sé, ar a thionscnamh féin, arna iarraidh sin do chomhalta dá chuid nó don Choimisiún, ceist ar bith lena gcumhdaítear cur i bhfeidhm an Rialacháin seo agus déanfaidh an Bord Eorpach um Chosaint Sonraí treoirlínte, moltaí agus na cleachtais is fearr a eisiúint do na húdaráis mhaoirseachta d'fhonn cur i bhfeidhm comhsheasmhach an Rialacháin seo a spreagadh;

  examine, on its own initiative, on request of one of its members or on request of the Commission, any question covering the application of this Regulation and issue guidelines, recommendations and best practices in order to encourage consistent application of this Regulation;

  Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 2016 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Treoir 95/46/CE (An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí) (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 396. #709463

  I gcás ina sainaithníonn an Bord Bainistíochta go bhfuil gá oibríochtúil leis an gcomhar le tríú tír nó le heagraíocht idirnáisiúnta, ba cheart dó bheith in ann moladh don Chomhairle go ndéanfadh an Chomhairle aird an Choimisiúin a tharraingt ar an ngá atá le cinneadh leordhóthanachta nó moladh maidir le tús a chur le caibidlíocht ar chomhaontú idirnáisiúnta dá dtagraítear thuas.

  Where the Management Board identifies an operational need for cooperation with a third country or an international organisation, it should be able to suggest to the Council that the latter draw the attention of the Commission to the need for an adequacy decision or for a recommendation for the opening of negotiations on an international agreement as referred to above.

  Rialachán (AE) 2016/794 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2016 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh i ndáil le Comhar i bhForfheidhmiú an Dlí (Europol) agus lena n-aisghairtear Cinntí 2009/371/CGB, 2009/934/CGB, 2009/935/CGB, 2009/936/CGB agus 2009/968/CGB ón gComhairle agus a ghabhann ionad na gCinntí sin

 397. #709509

  D'fhonn comhar idir MECS agus na húdaráis mhaoirseachta náisiúnta a éascú, ach gan dochar do neamhspleáchas MECS agus don fhreagracht atá air nó uirthi maidir le maoirseacht a dhéanamh ar Europol i ndáil le cosaint sonraí, ba cheart dóibh teacht le chéile go rialta laistigh den Bhord um Chomhar, ar cheart dó, mar chomhlacht comhairleach, tuairimí, treoirlínte, moltaí agus dea-chleachtas a thabhairt maidir le saincheisteanna éagsúla a bhfuil rannpháirtíocht náisiúnta ag teastáil lena n-aghaidh.

  In order to facilitate the cooperation between the EDPS and the national supervisory authorities, but without prejudice to the independence of the EDPS and his or her responsibility for data protection supervision of Europol, they should regularly meet within the Cooperation Board, which, as an advisory body, should deliver opinions, guidelines, recommendations and best practices on various issues requiring national involvement.

  Rialachán (AE) 2016/794 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2016 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh i ndáil le Comhar i bhForfheidhmiú an Dlí (Europol) agus lena n-aisghairtear Cinntí 2009/371/CGB, 2009/934/CGB, 2009/935/CGB, 2009/936/CGB agus 2009/968/CGB ón gComhairle agus a ghabhann ionad na gCinntí sin

 398. #709718

  Má mheasann an Bord Bainistíochta go bhfuil sé riachtanach chun cúraimí Europol a chomhlíonadh, féadfaidh sé a mholadh don Chomhairle go ndéanfaidh sí aird an Choimisiúin a tharraingt ar an ngá atá le cinneadh leordhóthanachta dá dtagraítear i bpointe (a) d'Airteagal 25(1) nó le moladh le haghaidh cinneadh lena dtabharfar údarú chun tús a chur le caibidlíocht d'fhonn comhaontú idirnáisiúnta amhail dá dtagraítear i bpointe (b) d'Airteagal 25(1) a thabhairt i gcrích.

  If the Management Board considers it necessary for the performance of Europol's tasks, it may suggest to the Council that it draw the attention of the Commission to the need for an adequacy decision as referred to in point (a) of Article 25(1) or for a recommendation for a decision authorising the opening of negotiations with a view to the conclusion of an international agreement as referred to in point (b) of Article 25(1).

  Rialachán (AE) 2016/794 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2016 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh i ndáil le Comhar i bhForfheidhmiú an Dlí (Europol) agus lena n-aisghairtear Cinntí 2009/371/CGB, 2009/934/CGB, 2009/935/CGB, 2009/936/CGB agus 2009/968/CGB ón gComhairle agus a ghabhann ionad na gCinntí sin

 399. #710689

  Agus a cúraimí á ndéanamh, agus go háirithe nuair a bheidh tuairimí agus moltaí á ndréachtú aici, ba cheart don Ghníomhaireacht aird a thabhairt ar shaineolas seachtrach iarnróid, go háirithe saineolas ó ghairmithe ón earnáil iarnróid agus ó na húdaráis náisiúnta ábhartha.

  When performing its tasks, and particularly when drafting recommendations and opinions, the Agency should take utmost account of external railway expertise, in particular that of professionals from the railway sector and from the relevant national authorities.

  Rialachán (AE) 2016/796 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2016 maidir le Gníomhaireacht Iarnróid an Aontais Eorpaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 881/2004 (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 400. #710740

  Agus moltaí á ndréachtú aici, ba cheart don Ghníomhaireacht cásanna gréasán atá i bhfad ón gcuid eile de chóras iarnróid an Aontais agus a bhfuil saineolas sonrach de dhíth orthu ar chúiseanna geografacha nó stairiúla a chur san áireamh.

  When drafting recommendations, the Agency should take into account the cases of networks which are isolated from the rest of the Union rail system and which require specific expertise for geographical or historical reasons.

  Rialachán (AE) 2016/796 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2016 maidir le Gníomhaireacht Iarnróid an Aontais Eorpaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 881/2004 (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 401. #710947

  Déanfaidh an Ghníomhaireacht moltaí a dhíriú chuig an gCoimisiún, arna iarraidh sin don Choimisiún nó ar a tionscnamh féin, maidir le bearta eile i réimse na sábháilteachta, agus an taithí a fuarthas á cur san áireamh.

  The Agency shall address recommendations to the Commission, at the request of the Commission or on its own initiative, on other measures in the field of safety, taking into account the experience gained.

  Rialachán (AE) 2016/796 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2016 maidir le Gníomhaireacht Iarnróid an Aontais Eorpaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 881/2004 (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 402. #711133

  I gcás nach n-aontóidh Ballstát leis an moladh dá dtagraítear i mír 4, nó i gcás nach ndéanfaidh sé na céimeanna oiriúnacha dá dtagraítear i mír 4, nó i gcás nach dtabharfaidh comhlacht dá dtabharfar fógra aon fhreagra ar mholadh na Gníomhaireachta laistigh de thrí mhí ón moladh sin a fháil, cuirfidh an Ghníomhaireacht an méid sin in iúl don Choimisiún.

  Where a Member State disagrees with the recommendation referred to in paragraph 4 or does not take the appropriate steps referred to in paragraph 4, or where no answer is given by a notified body in response to the Agency's recommendation within 3 months of receipt thereof, the Agency shall inform the Commission.

  Rialachán (AE) 2016/796 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2016 maidir le Gníomhaireacht Iarnróid an Aontais Eorpaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 881/2004 (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 403. #711230

  Arna iarraidh sin don Choimisiún, do na Ballstáit, do thíortha is iarrthóirí nó do na líonraí dá dtagraítear in Airteagal 38, tabharfaidh an Ghníomhaireacht faoi ghníomhaíochtaí oiliúna agus faoi ghníomhaíochtaí oiriúnacha eile a bhaineann le reachtaíocht sábháilteachta agus idir-inoibritheachta iarnróid agus táirgí gaolmhara na Gníomhaireachta amhail cláir, treoracha cur chun feidhme agus moltaí a chur i bhfeidhm agus a mhíniú.

  At the request of the Commission, Member States, candidate countries or the networks referred to in Article 38, the Agency shall engage in training and other appropriate activities concerning the application and explanation of railway safety and interoperability legislation and related products of the Agency such as registers, implementation guides and recommendations.

  Rialachán (AE) 2016/796 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2016 maidir le Gníomhaireacht Iarnróid an Aontais Eorpaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 881/2004 (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 404. #721284

  Má leanann Ballstát de bheith ag mainneachtain na moltaí ón gComhairle a chur i ngníomh, féadfaidh an Chomhairle a chinneadh foláireamh a thabhairt don Bhallstát bearta a ghlacadh laistigh de thréimhse shonraithe chun an laghdú easnaimh a bhaint amach a mheasann an Chomhairle a bheith riachtanach chun an cor a leigheas.

  If a Member State persists in failing to put into practice the recommendations of the Council, the Council may decide to give notice to the Member State to take, within a specified time limit, measures for the deficit reduction which is judged necessary by the Council in order to remedy the situation.

  Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (leagan comhdhlúite 2016)

 405. #721414

  Mura leor gníomh an Bhallstáit a bhfuil maolú aige agus na bearta arna moladh ag an gCoimisiún chun na deacrachtaí atá tagtha chun cinn nó atá ag bagairt a shárú, molfaidh an Coimisiún, tar éis dul i gcomhairle leis an gCoiste Eacnamaíoch agus Airgeadais, don Chomhairle cabhair fhrithpháirteach a dheonú maille leis na modhanna iomchuí chuige sin.

  If the action taken by a Member State with a derogation and the measures suggested by the Commission do not prove sufficient to overcome the difficulties which have arisen or which threaten, the Commission shall, after consulting the Economic and Financial Committee, recommend to the Council the granting of mutual assistance and appropriate methods therefor.

  Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (leagan comhdhlúite 2016)

 406. #727019

  Ag a 15ú cruinniú speisialta in 2006, ghlac an Coimisiún Idirnáisiúnta um Thuinníní Atlantacha a Chaomhnú (“ICCAT”), arna bhunú ag an gCoinbhinsiún, Moladh 06-05 lena bunaíodh plean téarnaimh ilbhliantúil don tuinnín gorm san Atlantach Thoir agus sa Mheánmhuir, plean a mbeidh deireadh leis in 2022 (“an plean téarnaimh”).

  At its 15th special meeting in 2006, the International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas (‘ICCAT’), established by the Convention, adopted Recommendation 06-05 establishing a multiannual recovery plan for bluefin tuna in the eastern Atlantic and Mediterranean ending in 2022 (‘the recovery plan’).

  Rialachán (AE) 2016/1627 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2016 maidir le plean téarnaimh ilbhliantúil don tuinnín gorm san Atlantach Thoir agus sa Mheánmhuir agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 302/2009 ón gComhairle

 407. #749157

  Sa Tuarascáil Speisialta ó Chúirt na nIniúchóirí (19/2015) dar teideal 'Aird níos mó ar thorthaí ag teastáil chun soláthar cúnaimh theicniúil don Ghréig a fheabhsú', áirítear moltaí úsáideacha maidir le cúnamh teicniúil a bheith á sholáthar ag an gCoimisiún do na Ballstáit.

  The European Court of Auditors' Special Report (19/2015) entitled ‘More attention to results needed to improve the delivery of technical assistance to Greece’ includes useful recommendations with respect to the provision of technical assistance by the Commission to Member States.

  Rialachán (AE) 2017/825 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Bealtaine 2017 maidir le bunú an Chláir Tacaíochta um Athchóiriú Struchtúrach don tréimhse 2017 go 2020 agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 agus Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013

 408. #749526

  Chun tairbhiú den Chlár, déanfaidh gach tairbhí, gach bliain, roimh an 30 Samhain, moladh a chur faoi bhráid an Choimisiúin ina mbeidh tuairisc ar na gníomhaíochtaí dá dtagraítear in Airteagal 1(2) atá beartaithe don chéad bhliain eile lena ndéantar cuspóirí beartais an Chláir (an “Togra”) a shaothrú.

  In order to benefit from the Programme, each beneficiary shall submit every year, before 30 November, to the Commission a description of the activities referred to in Article 1(2) planned for the following year that pursue the policy objectives of the Programme (the ‘Proposal’).

  Rialachán (AE) 2017/826 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Bealtaine 2017 maidir le clár de chuid an Aontais a bhunú chun tacú le gníomhaíochtaí sonracha lena gcuirfear feabhas ar rannpháirtíocht tomhaltóirí agus úsáideoirí deiridh eile seirbhísí airgeadais i bpróiseas ceaptha beartas an Aontais i réimse na seirbhísí airgeadais don tréimhse 2017–2020 (Téacs atá ábhartha maidir le LEE )

 409. #749590

  Maidir le forbairt IFRS, PIOB agus EFRAG, ba cheart tagairt a dhéanamh freisin, i dtuarascáil bhliantúil an Choimisiúin, don obair leantach ar na moltaí ó Pharlaimint na hEorpa agus dá gcur chun feidhme.

  As regards the development of IFRS, of PIOB and of EFRAG, the Commission's annual report should also refer to the follow-up to and the implementation of the recommendations of the European Parliament.

  Rialachán (AE) 2017/827 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Bealtaine 2017 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 258/2014 lena mbunaítear clár Aontais chun tacú le gníomhaíochtaí sonracha i réimse an tuairiscithe airgeadais agus na hiniúchóireachta don tréimhse 2014-2020 (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE )

 410. #751774

  Tabharfaidh an t-iniúchóir inmheánach comhairle don 1 Stiúrthóir Feidhmiúcháin maidir le déileáil le rioscaí, trí thuairimí neamhspleácha ar cháilíocht córas bainistíochta agus rialaithe a eisiúint agus trí mholtaí a eisiúint maidir le feabhas a chur ar na coinníollacha cur chun feidhme d'oibríochtaí agus trí bhainistíocht fhónta airgeadais a chur chun cinn.

  The internal auditor shall advise the Executive Director on dealing with risks, by issuing independent opinions on the quality of management and control systems and by issuing recommendations for improving the conditions of implementation of operations and promoting sound financial management.

  Rialachán (AE) 2017/1001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meitheamh 2017 maidir leis an trádmharc de chuid an Aontais Eorpaigh (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE )

 411. #763625

  (b) gur tugadh fógra i dtaobh an tsanna, an mhorgáiste no an mhuirir sin go cuibhe roimh an 6adh lá d'Fheabhra, 1923, don Chomhairle Chontae no Chontae-Bhuirge atá freagarthach fén aithne sin in íoc an chúitimh do moladh leis an aithne sin, agus

  ( b ) Notice of such assignment, mortgage, or charge was duly given before the 6th day of February, 1923, to the County or County Borough Council liable under such decree to pay the compensation thereby awarded, and

  Uimhir 15 de 1923: ACHT UM DHÍOBHÁIL DO MHAOIN (CÚITEAMH), 1923

 412. #791047

  (d) ar scór tighe ath-dhéanta i gcás in ar moladh cúiteamh fé fhorálacha an Achta san um Dhíobháil do Mhaoin (Cúiteamh), 1923, mar gheall ar dhamáiste a dineadh don bhfoirgint sarar hath-dhineadh í no i gcás in ar tugadh tuairisc ar an damáiste sin fé alt 15 den Acht san;

  ( d ) a reconstructed house where compensation has been awarded under the provisions of the said Damage to Property (Compensation) Act, 1923 , in respect of damage to the building before reconstruction or where a report has been made under section 15 of the said Act in respect of such damage;

  Uimhir 12 de 1925: ACHT NA TITHE, 1925

 413. #817352

  —(1) An t-airgead a ceanglófar le scéim dhréineála ar chomhairle chontae do chruinniú tríd an ráta dréineála chun no mar chabhair chun aisíoc do thabhairt don chomhairle sin san airgead a sholáthruigh an chomhairle sin chun íoctha na gcostas fé n-ar chuathas i gcur na scéime sin i ngníomh agus fós gach airgead a ceanglófar ar an gcomhairle sin do sholáthar chun na hoibreacha dréineála a déanfar do réir na scéime sin do chimeád i dtreo, cruinneoidh an chomhairle sin é tré ráta phuntáiste bhliantúil (dá ngairmtear an ráta dréineála san Acht so) a buailfar agus a cuirfar ar shealbhairí uile agus fé seach na dtailte, i gcontae na comhairle sin, do moladh sa scéim sin a dhréineáil no a fheabhsú.

  —(1) The moneys required by a drainage scheme to be raised by a county council by means of the drainage rate for or towards the repayment to such council of the moneys provided by such council to meet the expenses incurred in carrying out such scheme and also all moneys required to be provided by such council for the maintenance of the drainage works executed in pursuance of such scheme shall be raised by such council by means of an annual poundage rate (in this Act referred to as the drainage rate) made and assessed on the several occupiers of the lands in the county of such council which were proposed in such scheme to be drained or improved.

  Uimhir 23 de 1928: ACHT DRÉINEÁLA AIRTÉIRIGHE (MION-SCÉIMEANNA), 1928

 414. #845410

  (2) Féadfaidh an tAire, ar an moladh san do bhreithniú dho, a ordú, le hordú, go ndéanfaidh éinne dar cóir, dar leis an mBord, costaisí d'íoc pé suim costaisí, is oiriúnach leis an Aire, (ach gan a bheith níos mó ná an méid is cóir don duine sin d'íoc dar leis an mBord) d'íoc leis an té le n-ar cóir dar leis an mBord na costaisí sin d'íoc.

  (2) The Minister may on consideration of such recommendation by order direct that any person recommended by the Board to pay costs shall pay such sum of costs as he thinks fit (but not exceeding the amount recommended by the Board to be paid by that person) to the person recommended by the Board to be paid such costs.

  Uimhir 54 de 1931: ACHT NA MIANACH AGUS NA MINEARÁL, 1931

 415. #853226

  —(1) Má deintear aisce fén gCuid seo den Acht so, alos créachta, do mholadh no má diúltuítear do phinsean no d'aisce fén gCuid seo den Acht so, alos créachta, do mholadh, beidh an moladh san no an diúltú don mholadh san do dhéanamh (pe'ca aca é), ach amháin i gcás dá bhforáltar a mhalairt leis an alt so, ina bhreith dheiridh nách féidir d'ath-bhreithniú ná d'ath-scrúdú.

  —(1) Where an award of a gratuity under this Part of this Act in respect of a wound is made or an award of a pension or gratuity under this Part of this Act in respect of a wound is refused, such award or the refusal of such award (as the case may be) shall, save as is otherwise provided by this section, be final and incapable of reconsideration or review.

  Uimhir 24 de 1932: ACHT ARM-PHINSEAN, 1932

 416. #853306

  —(1) Má rinneadh, roimh an Acht so do rith, aisce fé Achtanna 1923 agus 1927, alos créachta, do mholadh no má diúltuíodh do phinsean no d'aisce fé sna hAchtanna san. alos créachta, do mholadh, beidh an moladh san no an diúltú don mholadh san do dhéanamh (pe'ca aca é), ach amháin i gcás dá bhforáltar a mhalairt leis an alt so, ina bhreith deiridh nách féidir d'ath-bhreithniú ná d'ath-scrúdú.

  —(1) Where before the passing of this Act an award of a gratuity under the Acts of 1923 and 1927 in respect of a wound was made or an award of a pension or gratuity under the said Acts in respect of a wound was refused, such award or the refusal of such award (as the case may be) shall, save as is otherwise provided by this section, be final and incapable of reconsideration or review.

  Uimhir 24 de 1932: ACHT ARM-PHINSEAN, 1932

 417. #867251

  (a) i gcás an duine gur ina fhabhar do rinneadh an moladh san no do tugadh an tuarasgabháil sin (pe'ca aca é) d'fháil bháis tar éis an Achta so do rith agus roimh an 1adh lá d'Iúl, 1936, beidh éifeacht ag na forálacha so leanas, sé sin le rá, ní íocfaidh an tAire Airgid íocaíocht ar bith alos an chúitimh sin ná alos aon chaillteanais no damáiste dob abhar don tuarasgabháil sin (pe'ca aca é) tar éis trí mblian o bhás an duine sin ;

  ( a ) in case the person in whose favour such award or report (as the case may be) was made dies after the passing of this Act and before the 1st day of July, 1936, the following provisions shall have effect, that is to say, no payment shall be made by the Minister for Finance after the expiration of three years after the death of such person, in respect of (as the case may be) such compensation or any loss or damage which was the subject of such report;

  Uimhir 35 de 1933: ACHT UM DHÍOBHÁIL DO MHAOIN (CÚITEAMH) (LEASÚ), 1933

 418. #876272

  —(1) Féadfaidh an t-údarás freagarthach fé scéim phleanála, laistigh de mhí tar éis an dáta ar a molfar cúiteamh d'éinne fén alt deiridh sin roimhe seo den Acht so, fógra (dá ngairmtear fógra fiunraíochta san alt so) do thabhairt don duine sin go bhfuil an t-údarás san chun slí do ghlacadh chun a chur in áirithe no a thabhairt chun críche go gceiliúrfar no go leasófar an fhoráil sa scéim phleanála san gur mar gheall ar í do theacht i ngníomh do moladh an cúiteamh san.

  —(1) The responsible authority under a planning scheme may, within one month after the date of an award of compensation under the next preceding section of this Act to any person, give notice (in this section referred to as a suspensory notice) to such person of the intention of such authority to take steps to effect or obtain the revocation or amendment of the provision in such planning scheme on account of the coming into operation of which such compensation was awarded.

  Uimhir 22 de 1934: ACHT UM BAILTE AGUS LÍOMATÁISTÍ DO SHÍNEADH AMACH, 1934

 419. #912867

  —Má bunuítear imeacht shíbhialta sa Chúirt Dúithche ná beidh dlighinse ag an gCúirt sin chun í d'éisteacht agus chun breith do thabhairt uirthi, ordóidh an breitheamh, chó luath agus is léir an t-easnamh dlighinse sin do bheith ann, an imeacht san do bhualadh amach agus féadfaidh, más ceart san dar leis, ordú do dhéanamh ag moladh na gcostaisí sin don chosantóir fhéadfadh an chúirt a mholadh dá mbeadh dlighinse aici chun na himeachta san do thriail agus breith do thabhairt uirthi agus dá mba ná tiocfadh an gearánaí i láthair no go dtiocfadh sé i láthair agus go dteipfeadh air a éileamh do chruthú.

  —Where a civil proceeding is brought in the District Court which that court has not jurisdiction to hear and determine, the justice shall, as soon as such want of jurisdiction becomes apparent, order such proceeding to be struck out and may, if he thinks proper, make an order awarding to the defendant such costs as the court could have awarded if it had jurisdiction to try and determine such proceeding and either the plaintiff did not appear or appeared and failed to prove his demand.

  Uimhir 48 de 1936: ACHT CÚIRTEANNA BREITHIÚNAIS, 1936

 420. #916952

  —(1) Má rinneadh, roimh an Acht so do rith, aisce fé Achtanna 1923 agus 1927, alos créachta, do mholadh no má diúltuíodh do phinsean no d'aisce fé sna hAchtanna san, alos créachta, do mholadh beidh an moladh san no an diúltú don mholadh san do dhéanamh (pe'ca aca é), ach amháin i gcás dá bhforáltar a mhalairt leis an alt so ina bhreith deiridh nach féidir d'athbhreithniú ná d'ath-scrúdú.

  —(1) Where before the passing of this Act an award of a gratuity under the Acts of 1923 and 1927 in respect of a wound, was made or an award of a pension or gratuity under the said Acts, in respect of a wound, was refused such award or the refusal of such award (as the case may be) shall, save as is otherwise provided by this section, be final and incapable of reconsideration or review.

  Uimhir 15 de 1937: ACHT ARM-PHINSEAN, 1937

 421. #949442

  (c) mara ndeintear éinne do mholadh de bhun ceachtair de sna míreanna san roimhe seo den fho-alt so agus go mbeidh rúnaidhe contae (seachas an rúnaidhe contae don chontae, no do cheachtar de sna contaethe grúpálta, gur ina cóir no ina gcóir a bheidh an moladh á dhéanamh) ina iarrthóir agus é oiriúnach déanfaidh na Coimisinéirí sin, i gcás gan ach rúnaidhe contae amháin den tsórt san do bheith ina iarrthóir agus é oiriúnach, an rúnaidhe contae sin do mholadh no, i gcás beirt no níos mó rúnaithe contae den tsórt san do bheith ina n-iarrthóirí agus iad oiriúnach, an duine sin de sna rúnaithe contae sin a mheasfaid is oiriúnaighe do mholadh;

  ( c ) if no person is recommended in pursuance of either of the foregoing paragraphs of this sub-section and a county secretary (other than the county secretary for the county, or either of the grouped counties, in respect of which the recommendation is being made) is a candidate and suitable, the said Commissioners shall, if only one such county secretary is a candidate and suitable, recommend that one such county secretary or, if two or more such county secretaries are candidates and suitable, recommend whichever of those county secretaries they consider to be the most suitable;

  Uimhir 12 de 1940: ACHT UM BAINISTÍ CHONTAE, 1940

 422. #962709

  (b) tuarascbháil do thabhairt don Aire ar chúrsaí airgeadais an chórais Arachais Sláinte Náisiúnta agus moladh do chur sa tuarascbháil sin maidir leis an méid den bhreis sin a féadfar do chur ar fáil chun sochair bhreise do sholáthar, le n-a n-áirmhítear an céanna do riaradh, i ngach bliain den tréimhse shochair bhreise ina dhiaidh sin.

  ( b ) the furnishing to the Minister of a report on the finances of the National Health Insurance system and the inclusion in such report of a recommendation as to the amount of such excess that may be made available towards the provision of additional benefits including the administration thereof in each year of the additional benefit period next following.

  Uimhir 5 de 1942: ACHT UM ÁRACHAS SLÁINTE NÁISIÚNTA, 1942

 423. #970083

  (2) Chun éifeacht a thabhairt don fho-alt san roimhe seo den alt so déanfaidh na Coimisinéirí, le hordú dhéanfaid nuair a bheidh na hoibreacha nua críochnuithe, Sceideal B a ghabhann leis an Moladh Deiridh dar dáta an 30adh lá de Dheireadh Fómhair, 1860, do leasú i slí go mbeidh na hoibreacha siltin a tuairiscítear sa Sceideal san B arna leasú leis an ordú san có dhéanta de na sean-oibreacha (sa mhéid go mbeidh na hoibreacha san riachtanach chun crícheanna Cheanntar na Forghasa) agus de na hoibreacha nua.

  (2) In order to give effect to the foregoing sub-section of this section, the Commissioners, on the completion of the new works, shall by an order to be made by them, so amend Schedule B to the Final Award dated the 30th day of October, 1860, that the drainage works described in the said Schedule B as amended by the said order shall comprise both the old works (so far as those works are essential for the purposes of the Fergus District) and the new works.

  Uimhir 13 de 1943: ACHT SILTIN CHEANNTAR NA FORGHASA, 1943

 424. #977927

  (b) más cúis mhí-shásaimh leis an iarratasóir an diúltú don iarratas nó méid an chúitimh do moladh (pé acu é) féadfaidh, trí fhógra i scríbhinn do chur chun an Aire laistigh de cheithre lá déag tar éis breith an Aire do chur in iúl dó, achomharc do dhéanamh i gcoinne na breithe sin,

  ( b ) if the applicant is aggrieved by (as the case may be) the refusal of the application or the amount of the compensation awarded, he may, by notice in writing sent to the Minister within fourteen days after receiving notification of the decision of the Minister, appeal against such decision,

  Uimhir 2 de 1945: AN tACHT UM GHALAIR AINMHITHE, 1945

 425. #977931

  (d) déanfaidh an tuarascáil (fé mar a mheasfas an duine a dhéanfas í is ceart) breith an Aire do dhaingniú, d'aisiompó, nó d'athrú agus más oiriúnach san, cinnfidh an cúiteamh a bheas le moladh don iarratasóir,

  ( d ) the report shall (as the person making it thinks proper) confirm, reverse, or vary the decision of the Minister and, where appropriate, fix the compensation to be awarded to the applicant,

  Uimhir 2 de 1945: AN tACHT UM GHALAIR AINMHITHE, 1945

 426. #978638

  —(1) Is dleathach don Aire, aon uair tar éis Moladh do bheith déanta ag na Coimisinéirí fán Acht so, a chumasú do na Coimisinéirí, le hordú arna dhéanamh ar na Coimisinéirí dá iarraidh sin, gach ní nó éinní acu so leanas do dhéanamh, sé sin le rá:—

  —(1) At any time after an Award has been made by the Commissioners under this Act, it shall be lawful for the Minister by order made on the application of the Commissioners, to empower the Commissioners to do all or any of the following things, that is to say:—

  Uimhir 3 de 1945: AN tACHT SILTIN AIRTÉIRIGH, 1945

 427. #978646

  (2) Féadfaidh ordú a dhéanfas an tAire fán alt so pé cinn d'fhorála an Achta so do chorprú agus do thonasc a chífear don Aire bheith riachtanach nó oiriúnach agus, go háirithe, údaróidh sé do na Coimisinéirí agus ceanglóidh orthu pé Moladh forlíontach is gá do dhéanamh.

  (2) An order made by the Minister under this section may incorporate and apply such of the provisions of this Act as shall appear to him to be necessary or appropriate and, in particular, shall authorise and require the Commissioners to make such supplemental Award as shall be requisite.

  Uimhir 3 de 1945: AN tACHT SILTIN AIRTÉIRIGH, 1945

 428. #984084

  —(1) I gcás inar mian go ndéanfaí duine do ghlacadh agus do choinneáil mar dhuine mí-mheabhrach agus mar othar ionmhuirir san óspidéal meabhair-ghalar ceantair don cheantar óspidéil mheabhair-ghalar ina mbíonn gnáth-chomhnaí air, féadfar iarratas sa bhfoirm ordaithe do chur chun an dochtúra oifigiúil údaraithe ag iarraidh moladh (dá ngairmtear moladh glactha san Acht so) á mholadh an duine sin a ghlacadh agus a choinneáil mar dhuine mí-mheabhrach san óspidéal meabhair-ghalar ceantair sin.

  —(1) Where it is desired to have a person received and detained as a person of unsound mind and as a chargeable patient in the district mental hospital for the mental hospital district in which he ordinarily resides, application in the prescribed form may be made to the authorised medical officer for a recommendation (in this Act referred to as a recommendation for reception) for the reception and detention of such person as a person of unsound mind in such district mental hospital.

  Uimhir 19 de 1945: AN tACHT CÓIREÁLA MEABHAIR-GHALAR, 1945

 429. #984094

  (3) Más rud é, i gcás iarratais ag iarraidh moladh glactha, nach é fear céile nó bean chéile an duine lena mbainfidh an t-iarratas ná gaol don duine sin a dhéanfas é ná nach é an t-oifigeach cúnaimh iomchuibhe a dhéanfas é ar fhear céile nó bean chéile an duine sin nó gaol dó dá iarraidh sin air, déarfar san iarratas cad iad na cúiseanna ná dearnadh amhlaidh é, cad é an coibhneas atá ag an iarratasóir leis an duine lena mbaineann an t-iarratas, agus cad iad na tosca ina bhfuil an t-iarratas á dhéanamh.

  (3) Where an application for a recommendation for reception is not made by the husband or wife or a relative of the person to whom the application relates or, at the request of the husband or wife or a relative of such person, by the appropriate assistance officer, the application shall contain a statement of the reasons why it is not so made, of the connection of the applicant with the person to whom the application relates, and of the circumstances in which the application is made.

  Uimhir 19 de 1945: AN tACHT CÓIREÁLA MEABHAIR-GHALAR, 1945

 430. #984122

  —(1) Más rud é, tar éis iarratas ag iarraidh moladh glactha do dhiúltú, go ndéanfar aon iarratas eile ag iarraidh moladh glactha maidir leis an duine céanna, déanfaidh an t-iarratasóir, sa mhéid gurb eol dó na fíorais a bhain leis an iarratas roimhe sin agus lena dhiúltú, na fíorais sin d'insint don dochtúir oifigiúil údaraithe.

  —(1) Where, subsequent to the refusal of an application for a recommendation for reception, any further application for a recommendation for reception is made in relation to the same person, the applicant, so far as he is aware of the facts relating to the previous application and its refusal, shall state those facts to the authorised medical officer.

  Uimhir 19 de 1945: AN tACHT CÓIREÁLA MEABHAIR-GHALAR, 1945

 431. #984130

  (2) Má dhéanann comhalta den Ghárda Síochána duine d'aistriú faoin alt so, cuirfe sé láithreach iarratas sa bhfoirm ordaithe chun an dochtúra oifigiúil údaraithe ag iarraidh moladh (a ngairmtear moladh glactha dhe freisin san Acht so) á mholadh an duine do ghlacadh agus do choinneáil mar dhuine mí-mheabhrach san óspidéal meabhair-ghalar ceantair don cheantar óspidéil mheabhairghalar ina gcomhnaíonn an duine de ghnáth.

  (2) Where a member of the Gárda Síochána removes a person under this section, he shall apply forthwith in the prescribed form to the authorised medical officer for a recommendation (in this Act also referred to as a recommendation for reception) for the reception and detention of the person as a person of unsound mind in the district mental hospital for the mental hospital district in which the person ordinarily resides.

  Uimhir 19 de 1945: AN tACHT CÓIREÁLA MEABHAIR-GHALAR, 1945

 432. #984164

  —Féadfaidh an t-údarás óspidéil mheabhair-ghalar a bheas ag cothabháil an óspidéil mheabhair-ghalar cheantair a luafar i moladh glactha comhoibriú le hiarratasóir an mholta, nó le haon ghaol nó caomhnóir don duine lena mbainfidh an t-iarratas, chun socrú do dhéanamh i dtaobh an duine sin d'aistriú chun an óspidéil.

  —The mental hospital authority maintaining the district mental hospital mentioned in a recommendation for reception may co-operate with the applicant for the recommendation, or with any relative or guardian of the person to whom the recommendation relates, in making arrangements for the removal of such person to the hospital.

  Uimhir 19 de 1945: AN tACHT CÓIREÁLA MEABHAIR-GHALAR, 1945

 433. #984182

  —(1) Nuair a haistreofar duine go dtí óspidéal meabhairghalar ceantair de bhun moladh glactha, déanfaidh príomhdhochtúir comhnaitheach an óspidéil, nó dochtúir oifigiúil eile don óspidéal ag gníomhú thar a cheann, an duine do scrúdú ar é do shroicheadh an óspidéil agus ar an moladh a thíolacadh, agus air sin—

  —(1) Where a person is removed to a district mental hospital in pursuance of a recommendation for reception, the resident medical superintendent of the hospital or another medical officer of the hospital acting on his behalf shall, on the arrival of the person at the hospital and on presentation of the recommendation examine the person, and shall thereupon either—

  Uimhir 19 de 1945: AN tACHT CÓIREÁLA MEABHAIR-GHALAR, 1945

 434. #991352

  (8) Chun críocha an ailt seo, más rud é go mbeidh duine molta ag na Coimisinéirí um Cheapacháin Áitiúla chun a cheaptha chun aon oifige, is fianaise dhochlaoite é sin go raibh aige an tráth a moladh é na cáilíochta (más ann) a bheas dearbhaithe de thuras na huaire faoin alt seo a bheith ina gcáilíochta don oifig.

  (8) For the purposes of this section, the fact that a person has been recommended by the Local Appointments Commissioners for appointment to any office shall be conclusive evidence that he possessed at the time of the recommendation the qualifications (if any) for the time being declared under this section to be the qualifications for the office.

  Uimhir 9 de 1946: AN tACHT CUANTA, 1946

 435. #1001649

  —Breithneoidh an Chúirt aon ní a chuirfeas an tAire faoina bráid i dtaobh na gcoinníollacha fostaíochta atá ar gnáthchleachtadh maidir le hoibrithe d'aon aicme agus lena bhfostóirí agus bhéarfaidh tuarascáil ar an ní sin don Aire maraon le pé molta (más ann) is cuibhe léi, agus breithneoidh an tAire aon tuarascáil agus moladh a bhéarfar dó amhlaidh.

  —The Court shall consider any matter referred to it by the Minister concerning the employment conditions prevailing as regards the workers of any class and their employers and shall furnish a report thereon to the Minister together with such recommendations (if any) as it thinks proper, and the Minister shall consider any report and recommendation so made.

  Uimhir 26 de 1946: AN tACHT CAIDRIMH THIONSCAIL, 1946

 436. #1002186

  —(1) Déanfaidh an Chúirt, tar éis aighneas ceirde a fhiosrú, moladh ina leagfaidh amach a tuairim ar chearta an aighnis agus na téarmaí ar ar chóir, mar mhaithe le leas an phobail agus d'fhonn síocháin tionscail a chothú, an t-aighneas a shocrú, ag féachaint go cuibhe do chothroimhe na dtéarmaí sin maidir leis na páirtithe lena mbainfidh agus don chosúlacht atá ann go mbeidh na téarmaí sin inghlactha acu.

  —(1) The Court, having investigated a trade dispute, shall make a recommendation setting forth its opinion on the merits of the dispute and the terms on which, in the public interest and with a view to promoting industrial peace, it should be settled, due regard being had to the fairness of the said terms to parties concerned, and the prospects of the said terms being acceptable to them.

  Uimhir 26 de 1946: AN tACHT CAIDRIMH THIONSCAIL, 1946

 437. #1010851

  (5) I gcás ina raibh na Coimisinéirí um Cheapacháin Áitiúla, díreach roimh thosach feidhme an ailt seo, ag gabháil do roghnú duine nó daoine a molfaí a cheapadh chun oifige i gcontae faoin teideal dochtúir oifigiúil contae cúnta nó dochtúir oifigiúil sláinte contae cúnta críochnófar an roghnú sin i pé slí is cuí leis na Coimisinéirí sin, agus an duine nó duine de na daoine a dhéanfas na Coimisinéirí sin a roghnú agus a mholadh amhlaidh chun a cheaptha, ceapfaidh comhairle na contae sin é ina dhochtúir oifigiúil contae cúnta don chontae sin amhail is dá mba ar iarratas ón gcomhairle sin tar éis tosach feidhme an ailt seo faoi alt 6 d'Acht, 1926, a rinneadh an roghnú agus an moladh sin.

  (5) Where, immediately before the commencement of this section, the Local Appointments Commissioners were engaged in the selection of a person or persons to be recommended for appointment to an office in a county under the title of assistant county medical officer or assistant county medical officer of health, such selection shall be completed in such manner as the said Commissioners shall think proper, and the person or one of the persons so selected and recommended by the said Commissioners for appointment shall be appointed by the council of such county to be an assistant county medical officer for such county as if the said selection and recommendation were made on a request by such council after the commencement of this section under section 6 of the Act of 1926.

  Uimhir 28 de 1947: AN tACHT SLÁINTE, 1947

 438. #1010871

  (7) I gcás ina raibh na Coimisinéirí um Cheapacháin Áitiúla, díreach roimh thosach feidhme an ailt seo, ag gabháil do roghnú duine nó daoine a molfaí a cheapadh chun oifige phríomh-dhochtúra oifigiúil shláinte do chontae-bhuirg, críochnófar an roghnú sin i pé slí is cuí leis na Coimisinéirí sin, agus an duine nó duine de na daoine a dhéanfas na Coimisinéirí sin a roghnú agus a mholadh amhlaidh chun a cheaptha, ceapfaidh bardas na contae-bhuirge sin é ina dhochtúir oifigiúil cathrach don chontae-bhuirg sin amhail is dá mba ar iarratas ón mbardas sin tar éis tosach feidhme an ailt seo faoi alt 6 d'Acht, 1926, a rinneadh an roghnú agus an moladh sin.

  (7) Where, immediately before the commencement of this section, the Local Appointments Commissioners were engaged in the selection of a person or persons to be recommended for appointment to an office of medical superintendent officer of health for a county borough, such selection shall be completed in such manner as the said Commissioners shall think proper, and the person or one of the persons so selected and recommended by the said Commissioner for appointment shall be appointed by the corporation of such county borough to be city medical officer for such county borough as if the said selection and recommendation were made on a request made by such corporation after the commencement of this section under section 6 of the Act of 1926.

  Uimhir 28 de 1947: AN tACHT SLÁINTE, 1947

 439. #1010887

  (5) I gcás ina raibh na Coimisinéirí um Cheapacháin Áitiúla, díreach roimh thosach feidhme an ailt seo, ag gabháil do roghnú duine nó daoine a molfaí a cheapadh chun oifige dhochtúra oifigiúil shláinte chúnta i gcontae-bhuirg, críochnófar an roghnú sin i pé slí is cuí leis na Coimisinéirí sin, agus an duine nó duine de na daoine a dhéanfas na Coimisinéirí sin a roghnú agus a mholadh amhlaidh chun a cheaptha, ceapfaidh bardas na contaebuirge sin é ina dhochtúir oifigiúil cathrach cúnta don chontaebhuirg sin amhail is dá mba ar iarratas ón mbardas sin tar éis tosach feidhme an ailt seo faoi alt 6 d'Acht, 1926, a rinneadh an roghnú agus an moladh sin.

  (5) Where, immediately before the commencement of this section, the Local Appointments Commissioners were engaged in the selection of a person or persons to be recommended for appointment to an office of assistant medical officer of health in a county borough such selection shall be completed in such manner as the said Commissioners shall think proper, and the person or one of the persons so selected and recommended by the said Commissioners for appointment shall be appointed by the corporation of such county borough to be an assistant city medical officer for such county borough as if the said selection and recommendation were made on a request made by such corporation after the commencement of this section under section 6 of the Act of 1926.

  Uimhir 28 de 1947: AN tACHT SLÁINTE, 1947

 440. #1010939

  (4) I gcás ina raibh na Coimisinéirí um Cheapacháin Áitiúla, díreach roimh thosach feidhme an ailt seo, ag gabháil do roghnú duine nó daoine a molfaí a cheapadh chun oifige chigire shláintíochta faoi údarás sláintíochta, críochnófar an roghnú sin i pé slí is cuí leis na Coimisinéirí sin, agus an duine nó duine de na daoine a dhéanfas na Coimisinéirí sin a roghnú agus a mholadh amhlaidh chun a cheaptha, déanfaidh an t-údarás sláinte ar ina líomatáiste feidhme atá ceantar an údaráis sláintíochta é a cheapadh ina chigire sláinte don údarás sláinte sin amhail is dá mba ar iarratas ón údarás sláinte sin tar éis tosach feidhme an ailt seo faoi alt 6 d'Acht 1926 a rinneadh an roghnú agus an moladh sin.

  (4) Where, immediately before the commencement of this section, the Local Appointments Commissioners were engaged in the selection of a person or persons to be recommended for appointment to an office of sanitary inspector under a sanitary authority, such selection shall be completed in such manner as the said Commissioners think proper, and the person or one of the person's so selected and recommended by the said Commissioners for appointment shall be appointed by the health authority in whose functional area the district of such sanitary authority is situated to be a health inspector of such health authority as if the said selection and recommendation were made on a request made by such health authority after the commencement of this section under section 6 of the Act of 1926.

  Uimhir 28 de 1947: AN tACHT SLÁINTE, 1947

 441. #1014243

  (c) luafar sa pháipéar do mholadh ainmniúcháin an fo-rolla ar ina leith a déantar an moladh agus beidh ann freisin na sonraí is gá do réir foirme ordaithe sin an pháipéir do mholadh ainmniúcháin (lena n-áirítear ráiteas ar cháilíochta an duine a moltar leis don rolla chun a moltar amhlaidh é) agus síneoidh an Taoiseach é;

  ( c ) the proposal for nomination paper shall state the sub-panel in respect of which the proposal is made and shall also contain the particulars required by the said prescribed form of proposal for nomination paper (including a statement of the qualifications of the person thereby proposed for the panel to which he is so proposed) and shall be signed by the Taoiseach;

  Uimhir 42 de 1947: ACHT TOGHCHÁIN AN tSEANAID (ROLLA-CHOMHALTAÍ), 1947

 442. #1014479

  —(1) Má chruthaíonn comhlucht ainmniúcháin chun sástachta cinn chomhairimh an tSeanaid, roimh chríochnú na haimsire do mholadh ainmniúcháin ginearálta chun na rollaí, duine a mhol an comhlucht ainmniúcháin sin chun a ainmnithe chun rolla a bheith tar éis bháis nó tar éis teacht faoi dícháilíocht chun bheith ina chomhalta de Sheanad Éireann, cealóidh ceann comhairimh an tSeanaid moladh ainmniúcháin an duine sin láithreach, agus air sin is tuigthe, chun críocha an Achta seo, nach bhfuair ceann comhairimh an tSeanaid an moladh ainmniúcháin sin riamh agus is dleathach don chomhlucht duine a mholadh chun a ainmnithe do réir an Achta seo chun an rolla in ionad an duine a fuair bás nó a tháinig faoi dhícháilíocht.

  —(1) Where, before the expiration of the time for general panel proposed nominations, a nominating body satisfies the Seanad returning officer that a person proposed for nomination to a panel by the body has died or become disqualified for membership of Seanad Eireann, the Seanad returning officer shall forthwith cancel the proposal for nomination of such person, and thereupon such proposal for nomination shall be deemed for the purposes of this Act never to have been received by the Seanad returning officer and it shall be lawful for the body to propose for nomination in accordance with this Act a person to the panel in the place of the person who has died or become disqualified.

  Uimhir 42 de 1947: ACHT TOGHCHÁIN AN tSEANAID (ROLLA-CHOMHALTAÍ), 1947

 443. #1094751

  (b) Le linn don Bhanc cinneadh a dhéanamh ar iarratais le haghaidh iasachtaí nó ráthaíochtaí a bhainfeas le nithe atá díreach faoi chumas aon eagrais idirnáisiúnta de na cineálacha a sonraítear sa mhír sin roimhe seo agus arb iad comhaltaí an Bhainc is mó atá páirteach iontu, breithneoidh an Banc tuairimí agus moltaí an eagrais sin.

  ( b ) In making decisions on applications for loans or guarantees relating to matters directly within the competence of any international organization of the types specified in the preceding paragraph and participated in primarily by members of the Bank, the Bank shall give consideration to the views and recommendations of such organization. [GA]

  Uimhir 18 de 1957: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS, 1957

 444. #1121594

  (7) Más é tuairim an Choimisiúin gur cheart don Aire an t-ordú is ábhar do léirbhreithniú speisialta a leasú, déanfaidh siad moladh dá réir sin ina dtuarascáil ar an léirbhreithniú agus luafaidh siad inti foirm an ordaithe leasaithigh a mholann siad.

  (7) Where the Commission are of opinion that the Minister should amend the order which is the subject of a special review, they shall in their report of the review recommend accordingly and indicate the form of amending order they recommend.

  Uimhir 37 de 1959: AN tACHT UM CHLEACHTAIS SRIANTA TRÁDÁLA (LEASÚ), 1959

 445. #1136728

  (4) Maidir le moladh aon bhliain ainmniúcháin faoi aon fho-alt acu sin roimhe seo, déanfar é i scr bhinn ag aon sé cinn de na cumainn a shonraítear san fho-alt faoina ndéanfar an moladh (agus, i gcás moladh faoi fho-alt (3) den alt seo, déarfar ann gur faoin bhfo-alt sin atáthar á dhéanamh) agus seachadfar don cheann comhairimh é (maraon le ráiteas i scríbhinn arna shíniú ag an duine a bheidh molta á rá go dtoilíonn sé leis an moladh) i rith na tréimhse míosa a chríochnóidh díreach roimh an lá ainmniúcháin an bhliain sin.

  (4) A proposal in any nomination year under any of the foregoing subsections shall be made in writing by any six societies specified in the subsection under which the proposal is made (and, in the case of a proposal under subsection (3) of this section, shall contain an indication that it is made under that subsection) and shall be delivered to the returning officer (together with a statement in writing signed by the person proposed signifying his consent to the proposal) during the period of one month ending immediately before the nomination day in that year.

  Uimhir 1 de 1961: AN tACHT UM MARGÚ TÁIRGÍ DÉIRÍOCHTA, 1961

 446. #1136748

  (2) Maidir le moladh aon bhliain ainmniúcháin faoi fho-alt (1) den alt seo déanfar é i scríbhinn ag aon fiche duine a ndearna gach duine acu bainne a sholáthar roimh thosach na tréimhse míosa dá dtagraítear san fho-alt sin (1) d'aon uachtarlann nó stáisiúin deighilte uachtair agus seachadfar don cheann comhairimh é (maraon le ráiteas i scríbhinn arna shíniú ag an duine a bheidh molta á rá go dtoilíonn sé leis an moladh) i rith na tréimhse míosa a chríochnóidh díreach roimh an lá ainmniúcháin an bhliain sin.

  (2) A proposal in any nomination year under subsection (1) of this section shall be made in writing by any twenty persons each of whom supplied milk during the month ending immediately before the commencement of the period of one month referred to in the said subsection (1) to any such creamery or cream-separating station and shall be delivered to the returning officer (together with a statement in writing signed by the person proposed signifying his consent to the proposal) during the period of one month ending immediately before the nomination day in that year.

  Uimhir 1 de 1961: AN tACHT UM MARGÚ TÁIRGÍ DÉIRÍOCHTA, 1961

 447. #1138789

  (b) Más rud é, i gcás ina n-airbheartaítear gur dhiúltaigh príomh-dhochtúir oifigiúil ospidéil mheabhair-ghalar cheantair nó dochtúir oifigiúil eile don ospidéal ag gníomhú thar a cheann ordú glactha othair inmhuirir a dhéanamh de bhun mhír (b) d'fho-alt (1) den alt seo, go bhfaighfear amach nach raibh an duine a aistríodh go dtí an t-ospidéal ina ghnáthchónaí tráth ábhartha sa cheantar ospidéil mheabhair-ghalar iomchuí beidh an moladh glactha ar dá dhroim a aistríodh an duine sin amhlaidh chomh bailí chun gach críche agus dá mbeadh sé ina ghnáthchónaí an tráth sin sa cheantar sin.”

  ( b ) Where, the resident medical superintendent of a district mental hospital or another medical officer of the hospital acting on his behalf having purported to refuse pursuant to paragraph (b) of subsection (1) of this section to make a chargeable patient reception order, it is ascertained that the person removed to the hospital was not ordinarily resident at a material time in the appropriate mental hospital district, the recommendation for reception on which such person was so removed shall be as valid for all purposes as if he had been ordinarily resident at that time in that district."

  Uimhir 7 de 1961: AN tACHT CÓIREÁLA MEABHAIR-GHALAR, 1961

 448. #1138869

  “(4) I gcás ina n-iarrfar moladh chun críche fho-alt (3) den alt seo ar an dochtúir oifigiúil údaraithe, scrúdóidh an dochtúir sin an duine ar ina leith a bheifear ag iarraidh an mholta agus tabharfaidh sé an moladh más é a thuairim go rachadh sé chun tairbhe don duine sin é a ghlacadh mar a bheifear a iarraidh.

  "(4) Where a request for a recommendation for the purposes of subsection (3) of this section is made to the authorised medical officer, that officer shall examine the person in respect of whom the recommendation is requested and shall give the recommendation if he is of opinion that such person will benefit by the proposed reception.

  Uimhir 7 de 1961: AN tACHT CÓIREÁLA MEABHAIR-GHALAR, 1961

 449. #1153455

  —(1) Féadfaidh an Rialtas, le hordú, coimisiún fiosrúcháin a cheapadh chun fiosrú faoi nós imeachta Bhord Soláthair an Leictreachais le haghaidh luach saothair chomhaltaí a bhfoirne a chinneadh agus le haghaidh díospóidí a bhaineann lena gcoinníollacha fostaíochta a shocrú, agus chun tuarascáil agus moltaí ar an gcéanna a thabhairt don Rialtas.

  —(1) The Government may by order appoint a commission of inquiry to inquire into the procedure of the Electricity Supply Board for the determination of the remuneration of members of their staff and for the settlement of disputes relating to their conditions of employment, and to report and make recommendations thereon to the Government.

  Uimhir 42 de 1961: AN tACHT LEICTREACHAIS (FORÁLACHA SEALADACHA), 1961

 450. #1240695

  (2) Aon uair a dhéanfaidh an Coimisiún moladh don Aire faoi fho-alt (1) den alt seo, féadfaidh an tAire le hordú, más oiriúnach leis sin, dleacht (ar a dtabharfar agus dá ngairtear san Acht seo dleacht shealadach) de cibé méid, nach mó ná an méid a shonróidh an Coimisiún sa mholadh, a fhorchur ar earraí den sórt sin a allmhaireofar isteach sa Stát (is earraí de chineál a shonrófar sa mholadh) agus ar feadh cibé tréimhse nach mó ná sé mhí a shonrófar san ordú.

  (2) Whenever the Commission makes a recommendation to the Minister under subsection (1) of this section, the Minister may, if he so thinks fit, by order impose a duty (to be known and in this Act referred to as a provisional duty) of such amount, not exceeding the amount specified by the Commission in the recommendation, on such goods imported into the State (being goods of a kind specified in the recommendation) and for such period not exceeding six months as may be specified in the order.

  Uimhir 11 de 1968: AN tACHT d'FHORCHUR DLEACHTANNA (DUMPÁIL AGUS FÓIRDHEONTAIS), 1968

 451. #1240703

  (2) (a) Aon uair a dhéanfaidh an Coimisiún moladh don Aire faoi fho-alt (1) den alt seo maidir le hearraí d'aon chineál agus gur deimhin leis an Aire go ndearnadh dumpáil dhíobhálach ar earraí den sórt sin, nó

  (2) ( a ) Whenever the Commission makes a recommendation to the Minister under subsection (1) of this section in relation to goods of any kind and the Minister is satisfied that there has been injurious dumping of goods of that kind, or

  Uimhir 11 de 1968: AN tACHT d'FHORCHUR DLEACHTANNA (DUMPÁIL AGUS FÓIRDHEONTAIS), 1968

 452. #1269444

  (6) Más é tuairim an Choimisiúin gur cheart don Aire an t-ordú is ábhar do léirbhreithniú speisialta a leasú, déanfaidh siad moladh dá réir sin ina dtuarascáil ar an léirbhreithniú agus luafaidh siad foirm an ordaithe leasaithigh a bheidh á mholadh acu.

  (6) Where the Commission are of opinion that the Minister should amend the order which is the subject of a special review, they shall in their report of the review recommend accordingly and indicate the form of amending order they recommend.

  Uimhir 11 de 1972: AN tACHT UM CHLEACHTAIS SRIANTA, 1972

 453. #1276537

  (b) go gcinnfidh an Chúirt Oibreachais i dtuarascáil a thabharfaidh sí don Aire faoi alt 3 den Acht seo, nó i dtuarascáil nó i moladh arna dhéanamh ar an tosach feidhme sin nó roimhe nó dá éis, faoi alt 24 den Acht Caidrimh Thionscail, 1946 , go bhfuil íoc na n-arduithe nó déanamh na bhfeabhsuithe nó na n-athruithe nó (mura bhfuil siad íoctha nó déanta) go mbeadh a n-íoc nó a ndéanamh, dá n-íocfaí nó dá ndéanfaí iad, ar neamhréir le forálacha nó cuspóirí cheachtar de na Comhaontuithe Náisiúnta nó an Achta seo,

  ( b ) the Labour Court determines, in a report furnished to the Minister under section 3 of this Act, or a report or recommendation made, whether before, on or after, such commencement, under section 24 of the Industrial Relations Act, 1946 that the payment or making of the increases, improvements or variations is or (if they have not been paid or made) would, if they were paid or made, be at variance with the provisions or purposes of either of the National Agreements or this Act,

  Uimhir 12 de 1973: AN tACHT UM RIALÚ BANC (LUACH SAOTHAIR AGUS COINNÍOLLACHA FOSTAÍOCHTA) (FORÁLACHA SEALADACHA), 1973

 454. #1295712

  (3) I gcás ina raibh na Coimisinéirí um Cheapacháin Áitiúla ag gabháil, díreach roimh an lá ceaptha, do dhuine nó daoine a roghnú le moladh le ceapadh chun oifige a n-aistreofaí de bhun fho-alt (1) den alt seo a sealbhóir go dtí an bord sláinte, críochnófar an roghnú mar is cuí leis na Coimisinéirí, agus déanfaidh an bord sláinte an duine nó duine de na daoine a roghnóidh agus a mholfaidh na Coimisinéirí amhlaidh le ceapadh a cheapadh ionann is dá mba ar iarratas faoi alt 6 d'Acht na nUdarás nAitiúil (Oifigigh agus Fostaithe), 1926, ón bpríomh-oifigeach feidhmiúcháin don bhord sláinte tar éis an lae cheaptha a rinneadh an roghnú agus an moladh.

  (3) Where, immediately before the appointed day, the Local Appointments Commissioners were engaged in the selection of a person or persons to be recommended for appointment to an office of which the holder would be transferred to the health board pursuant to subsection (1) of this section, the selection shall be completed in such manner as the Commissioners think proper, and the person or one of the persons so selected and recommended by the Commissioners for appointment shall be appointed by the health board as if the selection and recommendation were made on a request made under section 6 of the Local Authorities (Officers and Employees) Act, 1926 , by the chief executive officer of the health board after the appointed day.

  Uimhir 28 de 1975: AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH (LIÚNTAIS LEASA FORLÍONTACHA), 1975

 455. #1311529

  DE BHRí ag féachaint don Chinneadh, a ghlac Comhairle na hEagraíochta um Chomhar agus Forbairt Eacnamaíochta an 7 Aibreán, 1975, ag tabhairt formheas ar théacs an Chomhaontaithe seo agus ag moladh dá Bhalltíortha é a shíniú;

  CONSIDERING the Decision, adopted by the Council of the Organisation for Economic Co-operation and Development on 7th April, 1975, approving the text of the present Agreement and recommending it to its Member countries for signature;

  Uimhir 21 de 1976: AN tACHT FÁN EAGRAÍOCHT UM CHOMHAR AGUS FORBAIRT EACNAMAÍOCHTA (CISTE TACAÍOCHTA AIRGEADAIS) (COMHAONTÚ), 1976

 456. #1323304

  (5) Nuair a dhéanfaidh coiste fiosrúcháin moladh de bhun fho-alt (4) den alt seo, cuirfidh an tAire faoi deara fógra a thabhairt don fhreagróir á insint cé acu atá nó nach bhfuil beartaithe aige treoir speisialta a thabhairt de bhun an mholta, agus má tá—

  (5) Where a committee of inquiry makes a recommendation pursuant to subsection (4) of this section, the Minister shall cause a notice to be given to the respondent stating whether he proposes to give a special direction pursuant to the recommendation, and where he does so propose the notice shall—

  Uimhir 12 de 1977: AN tACHT UM MÍ-ÚSÁID DRUGAÍ, 1977

 457. #1323701

  (i) a chur faoi deara tuarascáil liachta i scríbhinn a sholáthar don chúirt i dtaobh an duine chiontaithe mar aon le cibé moltaí (más ann) maidir le cóireáil liachta a mheasfaidh an té atá ag tabhairt na tuarascála is iomchuí do riachtanais an duine chiontaithe, agus

  (i) cause to be furnished to the court a medical report in writing on the convicted person together with such recommendations (if any) as to medical treatment which the person making the report considers appropriate to the needs of the convicted person, and

  Uimhir 12 de 1977: AN tACHT UM MÍ-ÚSÁID DRUGAÍ, 1977

 458. #1323703

  (ii) tuarascáil i scríbhinn a sholáthar don chúirt ar imthosca gairme agus oideachais an duine chiontaithe agus a chúlra sóisialach, mar aon le cibé moltaí (más ann) faoi aireachas a mheasann an comhlacht nó an té atá ag tabhairt na tuarascála is iomchuí do na riachtanais sin.

  (ii) furnish to the court a report in writing as to the vocational and educational circumstances and social background of the convicted person together with such recommendations (if any) as to care which the body or person making the report considers appropriate to the said needs.

  Uimhir 12 de 1977: AN tACHT UM MÍ-ÚSÁID DRUGAÍ, 1977

 459. #1323707

  (i) a chur faoi deara tuarascáil liachta i scríbhinn a sholáthar don chúirt i dtaobh an duine chiontaithe mar aon le cibé moltaí (más ann) maidir le cóireáil liachta a mheasfaidh an té atá ag tabhairt na tuarascála is iomchuí do riachtanais an duine chiontaithe, agus

  (i) cause to be furnished to the court a medical report in writing on the convicted person together with such recommendations (if any) as to medical treatment which the person making the report considers appropriate to the needs of the convicted person, and

  Uimhir 12 de 1977: AN tACHT UM MÍ-ÚSÁID DRUGAÍ, 1977

 460. #1323709

  (ii) tuarascáil i scríbhinn a sholáthar don chúirt i dtaobh imthosca gairme agus oideachais an duine chiontaithe agus a chúlra sóisialach, mar aon le cibé moltaí (más ann) faoi aireachas a mheasann an comhlacht nó an té atá ag tabhairt na tuarascála is iomchuí do na riachtanais sin.

  (ii) furnish to the court a report in writing as to the vocational and educational circumstances and social background of the convicted person together with such recommendations (if any) as to care which the body or person making the report considers appropriate to the said needs.

  Uimhir 12 de 1977: AN tACHT UM MÍ-ÚSÁID DRUGAÍ, 1977

 461. #1342501

  (a) ráiteas a insíonn ainm an táirge nó aon bhranda, tuairisc thrádála nó aon ainmníocht a ndíoltar an táirge faoina threoir, i gcás a bhféadfaí le réasún a mheas gur moladh ar an táirge é don phobal, agus

  ( a ) the statement of the name of the product or of any brand, trade description or designation by reference to which the product is sold, where such a statement may reasonably be regarded as a recommendation of the product to the public, and

  Uimhir 27 de 1978: AN tACHT UM THÁIRGÍ TOBAC (FÓGRAÍOCHT, COIMIRCÍOCHT AGUS SPREAGADH DÍOLACHÁN A RIALÚ), 1978

 462. #1352167

  (3) Féadfaidh an Chomhairle a iarraidh ar bhord staidéar, i ndáil le hábhair shonraithe, cúrsaí staidéir nó brainsí, réimsí, gnéithe nó rannáin shonraithe oideachais nó taighde, moltaí a dhéanamh don Chomhairle maidir le haon cheann nó níos mó díobh seo a leanas:

  (3) The Council may request a board of studies to make, in relation to specified subjects, courses of study or specified branches, areas, aspects or other divisions of education or research, recommendations to the Council concerning any one or more of the following:

  Uimhir 30 de 1979: AN tACHT UM CHOMHAIRLE NÁISIÚNTA NA gCÁILÍOCHTAÍ OIDEACHAIS, 1979

 463. #1353768

  (d) Féadfaidh an Príomh-Bhord moltaí a dhéanamh don Aire i dtaobh an tAire d'fheidhmiú na gcumhachtaí a thugtar dó le halt 29 d'Acht 1962, leibhéil rátaí iascaigh, dleachtanna ceadúnais iascaigh is iníoctha faoi na hAchtanna Iascaigh, 1959 go 1980, agus tobhaigh is iníoctha faoi alt 55 den Acht seo.

  ( d ) The Central Board may make recommendations to the Minister as to the exercise by the Minister of the powers conferred on him by section 29 of the Act of 1962, the levels of fishery rates, fishery licence duties payable under the Fisheries Acts, 1959 to 1980, and levies payable under section 55 of this Act.

  Uimhir 1 de 1980: AN tACHT IASCAIGH, 1980

 464. #1367463

  (4) I gcás a ndéanfaidh an tOmbudsman gníomh is ábhar do ghearán a rinneadh leis a imscrúdú faoin Acht seo, tabharfaidh sé fógra don phearsa a rinne an gearán á rá cén toradh a bhí ar an imscrúdú, cén moladh a rinne sé (má rinne) faoi fho-alt (3) den alt seo i ndáil leis an ábhar agus cén freagra a thug (má thug) an Roinn Stáit nó an phearsa eile dar tugadh an moladh ar an gcéanna.

  (4) Where the Ombudsman carries out an investigation under this Act into an action the subject of a complaint to him, he shall notify the person who made the complaint of the result of the investigation, the recommendation (if any) made by him under subsection (3) of this section in relation to the matter and the response (if any) made to it by the Department of State or other person to whom it was given.

  Uimhir 26 de 1980: AN tACHT OMBUDSMAN, 1980

 465. #1367465

  (5) I gcás ar dealraitheach don Ombudsman nach bhfuil na bearta a rinneadh nó a beartaíodh a dhéanamh de bharr moladh faoi fho-alt (3) den alt seo sásúil, féadfaidh sé, más cuí leis é, a chur faoi deara go ndéanfar tuarascáil speisialta ar an gcás a chur i dtuarascáil faoi fho-alt (7) den alt seo.

  (5) Where it appears to the Ombudsman that the measures taken or proposed to be taken in response to a recommendation under subsection (3) of this section are not satisfactory, he may, if he so thinks fit, cause a special report on the case to be included in a report under subsection (7) of this section.

  Uimhir 26 de 1980: AN tACHT OMBUDSMAN, 1980

 466. #1367467

  (6) Ní dhéanfaidh an tOmbudsman cinneadh ná lochtú a bheidh dochrach do phearsa i ráiteas, i moladh ná i dtuarascáil faoi fho-alt (1), (3) nó (5) den alt seo gan deis a thabhairt don phearsa an cinneadh nó an lochtú a mheas agus uiríolla a dhéanamh chun an Ombudsman i ndáil leis an gcéanna.

  (6) The Ombudsman shall not make a finding or criticism adverse to a person in a statement, recommendation or report under subsection (1), (3) or (5) of this section without having afforded to the person an opportunity to consider the finding or criticism and to make representations in relation to it to him.

  Uimhir 26 de 1980: AN tACHT OMBUDSMAN, 1980

 467. #1381379

  —(1) Má dheimhníonn lia-chleachtóir cláraithe a bheidh ag moladh duine a ghlacadh i lárionad síciatrach gur gá coimhdeacht a chur ar fáil chun a áirithiú go dtabharfar an duine sin go sábháilte go dtí an lárionad sin, socróidh an dochtúir oifigiúil i bhfeighil an lárionaid go gcuirfear coimhdeacht ar fáil don othar.

  —(1) Where a registered medical practitioner making a recommendation for reception of a person certifies that an escort is required to ensure that the person is safely brought to a psychiatric centre, the medical officer in charge of the centre shall arrange for the escort of the patient.

  Uimhir 17 de 1981: AN tACHT SLÁINTE (SEIRBHÍSÍ MEABHAIRGHALAR), 1981

 468. #1381477

  (a) don iarratasóir a d'iarr an moladh glactha ar dá bhun atá sé á choinneáil, i gcás inar faoi mhír (a), (b), (c), (d) nó (g) d'alt 15 (2) a rinneadh an t-iarratas.

  ( a ) the applicant for the recommendation for reception in pursuance of which he is detained, where the application was made under paragraph (a), (b), (c), ( d ) or (g) of section 15 (2),

  Uimhir 17 de 1981: AN tACHT SLÁINTE (SEIRBHÍSÍ MEABHAIRGHALAR), 1981

 469. #1387172

  (e) Sula dtabharfar aon iasacht nó deontas, tabharfaidh an Stiúrthóir Bainistí don Bhord Feidhmiúcháin breithmheas mionchruinn ar an togra mar aon lena mholtaí agus comhairle an Choiste Chomhairligh, amhail mar is iomchuí, de réir airteagal 25, mír 2.

  ( e ) Before any loan or grant is made, the Managing Director shall present to the Executive Board a detailed appraisal of the proposal along with his recommendations and the advice of the Consultative Committee, as appropriate, in accordance with article 25, paragraph 2.

  Uimhir 7 de 1982: AN tACHT UM AN gCOMHCHISTE IDIRNÁISIÚNTA DO THRÁCHTEARRAÍ, 1982

 470. #1392612

  (a) comhairle a thabhairt don Aire agus moltaí a dhéanamh dó maidir le beartais fhorbartha pobail agus cláir fhorbartha pobail, i ndáil le féinchúnamh, bochtaineacht agus seirbhísí sóisialacha agus, le ceadú an Aire, cláir den sórt sin a ghabháil de láimh ar bhonn trialach i gcomhar, de réir mar is iomchuí, le comhlachtaí reachtúla agus gníomhaireachtaí saorálacha agus na cláir sin a mheas;

  ( a ) to advise the Minister and make recommendations to him regarding community development policies and community development programmes, in relation to self-help, poverty and social services and, with the approval of the Minister, to undertake such programmes on an experimental basis in co-operation, where appropriate, with statutory bodies and voluntary agencies and to evaluate such programmes;

  Uimhir 20 de 1982: AN tACHT UM AN nGNÍOMHAIREACHT NÁISIÚNTA FORBARTHA POBAIL, 1982

 471. #1415021

  (i) a chur faoi deara tuarascáil liachta i scríbhinn a sholáthar don chúirt i dtaobh an duine chiontaithe mar aon le cibé moltaí (más ann) maidir le cóireáil liachta a mheasfaidh an té atá ag tabhairt na tuarascála is iomchuí do riachtanais an duine chiontaithe de dhroim é bheith i dtuilleamaí drugaí, agus

  (i) cause to be furnished to the court a medical report in writing on the convicted person together with such recommendations (if any) as to medical treatment which the person making the report considers so appropriate to the needs, arising because of his being dependent on drugs, of the convicted person, and

  Uimhir 18 de 1984: AN tACHT UM MÍ-ÚSÁID DRUGAÍ, 1984

 472. #1415022

  (ii) tuarascáil i scríbhinn a sholáthar don chúirt ar imthosca gairme agus oideachais an duine chiontaithe agus a chúlra sóisialach, mar aon le cibé moltaí (más ann) faoi aireachas a mheasann an comhlacht nó an té atá ag tabhairt na tuarascála is iomchuí do na riachtanais sin.

  (ii) furnish to the court a report in writing as to the vocational and educational circumstances and social background of the convicted person together with such recommendations (if any) as to care which the body or person making the report considers appropriate to the said needs.

  Uimhir 18 de 1984: AN tACHT UM MÍ-ÚSÁID DRUGAÍ, 1984

 473. #1415024

  (i) a chur faoi deara tuarascáil liachta i scríbhinn a sholáthar don chúirt i dtaobh an duine chiontaithe mar aon le cibé moltaí (más ann) maidir le cóireáil liachta a mheasfaidh an té atá ag tabhairt na tuarascála is iomchuí do riachtanais an duine chiontaithe de dhroim é bheith i dtuilleamaí drugaí, agus

  (i) cause to be furnished to the court a medical report in writing on the convicted person together with such recommendations (if any) as to medical treatment which the person making the report considers appropriate to the needs, arising because of his being dependent on drugs, of the convicted person, and

  Uimhir 18 de 1984: AN tACHT UM MÍ-ÚSÁID DRUGAÍ, 1984

 474. #1415025

  (ii) tuarascáil i scríbhinn a sholáthair don chúirt i dtaobh imthosca gairme agus oideachais an duine chiontaithe agus a chúlra sóisialach, mar aon le cibé moltaí (más ann) faoi aireachas a mheasann an comhlacht nó an té atá ag tabhairt na tuarascála is iomchuí do na riachtanais sin.

  (ii) furnish to the court a report in writing as to the vocational and educational circumstances and social background of the convicted person together with such recommendations (if any) as to care which the body or person making the report considers appropriate to the said needs.

  Uimhir 18 de 1984: AN tACHT UM MÍ-ÚSÁID DRUGAÍ, 1984

 475. #1415325

  (b) Aon mhéid, damáistí, fíneáil nó cúiteamh dá dtagraítear i bhfomhír (viii), (ix), (x) nó (xi) de mhír (a) den fho-alt seo measfar gur fiach iad lena mbaineann an t-alt seo más rud é, agus más rud é amháin, gur le linn na tréimhse iomchuí, nó tar éis dhul in éag don tréimhse sin, a rinneadh an moladh, an bhreith, an cinneadh, an dámhachtain nó an t-ordú iomchuí.

  ( b ) Any amount, damages, fine or compensation referred to in subparagraph (viii), (ix), (x) or (xi) of paragraph (a) of this subsection shall be regarded as being a debt to which this section applies if, and only if, the relevant recommendation, decision, determination, award or order was made during, or after the expiration of, the relevant period.

  Uimhir 21 de 1984: AN tACHT UM CHOSAINT FOSTAITHE (DÓCMHAINNEACHT FOSTÓIRÍ), 1984

 476. #1434433

  (a) beartais agus cláir de chuid an Stáit agus de chuid comhlachtaí reachtúla agus comhlachtaí eile agus de chuid gníomhaireachtaí saorálacha a mheas agus comhairle a thabhairt don Aire agus moltaí a chur faoina bhráid ina dtaobh a mhéid a dhéanann na beartais agus na cláir sin difear do ghrúpaí nó d'aicmí daoine a bhfearann bochtaine orthu nó ar dóigh go bhfearfadh bochtaine orthu;

  ( a ) evaluating, and advising and making recommendations to the Minister in relation to, policies and programmes of the State and of statutory and other bodies and voluntary agencies in so far as such policies and programmes affect groups or classes of persons afflicted or likely to be afflicted by poverty;

  Uimhir 14 de 1986: AN tACHT UM GHNÍOMHAIREACHT DO CHOMHRAC NA BOCHTAINE, 1986

 477. #1435134

  —(1) Féadfaidh an tÚdarás tráth ar bith moltaí a thabhairt i scríbhinn d'údarás pleanála, ar laistigh de limistéar feidhme an Údar áis dá limistéar feidhme uile nó do chuid de, i dtaobh a bhfuil i bplean forbartha an údaráis sin i ndáil le cuid de limistéar feidhme an Údaráis nó i ndáil leis uile, agus déanfaidh an t-údarás pleanála aon mholtaí den sórt sin a bhreithniú agus freagra a thabhairt don Údarás i ndáil leis na moltaí laistigh de thrí mhí ó dháta na moltaí a fháil.

  —(1) The Authority may at any time make in writing recommendations to a planning authority, part or all of whose functional area falls within the Authority's functional area, as to the content of that authority's development plan which relates to part or all of the Authority's functional area, and any such recommendations shall be considered by the planning authority which shall reply to the Authority in relation to the recommendations within three months of receipt of the recommendations.

  Uimhir 15 de 1986: AN tACHT UM IOMPRAS BHAILE ÁTHA CLIATH, 1986

 478. #1435146

  —Féadfaidh an tÚdarás tráth ar bith moltaí a thabhairt i scríbhinn d'údarás bóithre, ar laistigh de limistéar feidhme an Údaráis dá limistéar feidhme uile nó do chuid de, nó don Aire Comhshaoil, i ndáil le cothabháil agus feabhsú bóithre poiblí i limistéar feidhme an Údaráis agus beidh aird ag an údarás bóithre nó ag an Aire sin ar na moltaí sin.

  —The Authority may at any time make in writing recommendations to a road authority part or all of whose functional area falls within the Authority's functional area or to the Minister for the Environment in relation to the maintenance and improvement of public roads in the Authority's functional area and the road authority or the said Minister shall have regard to such recommendations.

  Uimhir 15 de 1986: AN tACHT UM IOMPRAS BHAILE ÁTHA CLIATH, 1986

 479. #1440825

  (2) Más rud é, tar éis dó an tuarascáil nó na tuarascálacha ar imscrúdú mar a dúradh agus (más iomchuí) na tráchtaí nó an moladh sin a dúradh a bhreithniú, gurb é tuairim an Bhoird nach ábhar lena mbaineann fo-alt (1) den alt seo an t-ábhar, ní mór don Bhord, faoi réir alt 6 (6) den Acht seo, déileáil leis an ábhar de réir na bhforálacha ina dhiaidh seo den alt seo.

  (2) If after consideration of such a report or reports of an investigation as aforesaid and (where appropriate) of such comments and recommendation as aforesaid, the Board is of opinion that the matter is not one to which subsection (1) of this section applies, the Board shall, subject to section 6 (6) of this Act, deal with the matter in accordance with the subsequent provisions of this section.

  Uimhir 29 de 1986: ACHT AN GHARDA SÍOCHÁNA (GEARÁIN), 1986

 480. #1440879

  (g) Beidh feidhm ag alt 6 den Acht seo, fara aon mhodhnuithe is gá, i ndáil le himscrúdú de bhun ordú faoin bhfo-alt seo agus ní mór don Bhord, tar éis dó breithniú a dhéanamh ar an tuarascáil nó ar na tuarascálacha ar an imscrúdú sin a cuireadh faoina bhráid faoin alt sin agus ar na tráchtaí agus an moladh ábhartha a cuireadh faoina bhráid amhlaidh, mar aon leis an doiciméad nó na doiciméid ábhartha a cuireadh faoina bhráid faoin alt sin i ndáil leis an imscrúdú bunaidh ar an ngearán lena mbaineann, déileáil leis an ábhar de réir fho-ailt (3) go (8) den alt seo.

  ( g ) Section 6 of this Act shall, with any necessary modifications, apply in relation to an investigation pursuant to a direction under this subsection and the Board, after consideration of the report or reports of that investigation submitted to it under that section and the relevant comments and recommendation so submitted to it, together with the relevant document or documents submitted to it under that section in relation to the original investigation of the complaint concerned, shall deal with the matter in accordance with subsections (3) to (8) of this section.

  Uimhir 29 de 1986: ACHT AN GHARDA SÍOCHÁNA (GEARÁIN), 1986

 481. #1446088

  (6) I gcás go ndéanfar éisteacht ó bhéal a stiúradh thar ceann an Aire faoin Acht seo ag duine a bheidh arna cheapadh chun na críche ag an Aire, tabharfaidh an duine a bheidh ceaptha amhlaidh don Aire tuarascáil i scríbhinn ar an éisteacht agus áireoidh sé ina thuarascáil moladh i dtaobh an ábhair lenar bhain an éisteacht.

  (6) Where an oral hearing is conducted on behalf of the Minister under this Act by a person appointed for the purpose by the Minister, the person so appointed shall make to the Minister a written report on the hearing and shall include in his report a recommendation relating to the matter with which the hearing was concerned.

  Uimhir 6 de 1987: AN tACHT UM THRUAILLIÚ AEIR, 1987

 482. #1453367

  (i) go mbeidh fógra i scríbhinn faoina bhfuil beartaithe faighte ag an mBord Comhairleach Náisiúnta Druganna agus go mbeidh, tráth nach déanaí ná 6 seachtaine tar éis dóibh an fógra sin a fháil, moladh déanta acu don Aire maidir lena bhfuil beartaithe, agus

  (i) the National Drugs Advisory Board have been notified in writing of the proposal and have, not later than 6 weeks after being so notified, made a recommendation to the Minister on the proposal, and

  Uimhir 28 de 1987: AN tACHT UM RIALÚ TRIALACHA CLINICIÚLA, 1987

 483. #1488789

  —Coimeádfaidh an Banc oibriú an chuntais cosanta taiscí faoi athbhreithniú agus féadfaidh sé, más dóigh leis gur fóirsteanach déanamh amhlaidh tar éis dó féachaint do cibé tosca is dóigh leis is iomchuí, moltaí a dhéanamh ó am go ham don Aire i ndáil le gach ceann nó aon cheann díobh seo a leanas, is é sin le rá:

  —The Bank shall keep the operation of the deposit protection account under review and may, if it considers it expedient to do so after having regard to such factors as it considers relevant, from time to time make recommendations to the Minister in relation to all or any of the following, that is to say:

  Uimhir 16 de 1989: ACHT AN BHAINC CEANNAIS, 1989

 484. #1488843

  (4) I gcás moladh a bheith déanta ag an mBanc don Aire de réir alt 56 maidir leis na méideanna airgid dá seasann na litreacha A, B agus C i bhfo-alt (3), féadfaidh an tAire le hordú, más dóigh leis gur chóir déanamh amhlaidh ar mhaithe le rialáil ordúil chuí na baincéireachta nó le seirbhísí airgeadais i gcoitinne a chur ar fáil, an fo-alt sin a leasú trí na méideanna airgid sin a athrú, bíodh nó ná bíodh sé leasaithe cheana féin de bhua an fho-ailt seo:

  (4) Where the Bank has made a recommendation to the Minister in accordance with section 56 in respect of the monetary amounts represented by the letters A, B and C in subsection (3), the Minister may, where he is of the opinion that it would be in the interest of the orderly and proper regulation of banking or the provision of financial services generally, by order amend that subsection by altering those monetary amounts, whether or not previously amended by virtue of this subsection:

  Uimhir 16 de 1989: ACHT AN BHAINC CEANNAIS, 1989

 485. #1509211

  (2) Ní bhreithneofar achomharc chun na Cúirte in aghaidh an mholta ó choimisinéir um chearta mura gcuirfear in iúl é i scríbhinn don Chúirt laistigh de shé seachtaine tar éis an moladh a dhéanamh.

  (2) An appeal to the Court against the recommendation of a rights commissioner shall not be considered unless it is notified in writing to the Court within six weeks after the making of the recommendation.

  Uimhir 19 de 1990: AN tACHT CAIDRIMH THIONSCAIL, 1990

 486. #1549234

  —Féadfaidh an tAire, tar éis plean limistéar comhtháite a bheidh curtha faoina bhráid nó faoina bráid faoi alt 7 , agus aon mholtaí dá dtagraítear in alt 8 atá ar áireamh sa phlean nó a bhí ag gabháil leis, a bhreithniú, a mholadh don Aire Airgeadais ordú faoi mhír (a), (b) nó (c) d'alt 372B(1) den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997, a dhéanamh maidir leis na nithe lena mbaineann.

  —Having considered an integrated area plan submitted to him or her under section 7 and any recommendations referred to in section 8 which are contained in or have accompanied the plan, the Minister may recommend to the Minister for Finance that he or she make, with respect to the matters concerned, an order under paragraph (a), (b) or (c) of section 372B(1) of the Taxes Consolidation Act, 1997 .

  Uimhir 27 de 1998: AN tACHT UM ATHNUACHAN UIRBEACH, 1998

 487. #1560224

  A iarraidh ar an Ard-Rúnaí an rún seo a chur i ngníomh go práinneach agus go háirithe socruithe praiticiúla chun go bhfeidhmeoidh an Binse Idirnáisiúnta go héifeachtach, lena n-áirítear moltaí chuig an gComhairle maidir leis na háiteanna a bhféadfaí suíomh an Bhinse Idirnáisiúnta a lonnú, a dhéanamh a luaithe is féidir agus tuairisc a thabhairt ó am go chéile don Chomhairle;

  Requests the Secretary-General to implement this resolution urgently and in particular to make practical arrangements for the effective functioning of the International Tribunal, including recommendations to the Council as to possible locations for the seat of the International Tribunal at the earliest time and to report periodically to the Council;

  Uimhir 40 de 1998: AN tACHT UM BINSÍ COIREANNA IDIRNÁISIÚNTA COGAIDH, 1998

 488. #1577266

  (3) Údarás pleanála a chinnfidh, tar éis moladh a chuirtear faoina bhráid faoin alt seo a bhreithniú, gan an moladh a chomhlíonadh, déanfaidh sé an chúis atá lena chinneadh a chur in iúl i scríbhinn don Aire Ealaíon, Oidhreachta, Gaeltachta agus Oileán.

  (3) A planning authority which, after considering a recommendation made to it under this section, decides not to comply with the recommendation shall inform the Minister for Arts, Heritage, Gaeltacht and the Islands in writing of the reason for its decision.

  Uimhir 17 de 1999: AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL (PLEANÁIL AGUS FORBAIRT), 1999

 489. #1578970

  (d) Más rud é go mbeidh moladh i dtuarascáil faoi fho-alt (1) gur chóir a dhearbhú gur dídeanaí é nó í an t-iarratasóir, déanfaidh an Coimisinéir, a luaithe is féidir, an tuarascáil a thabhairt don Aire.”,

  (d) Where a report under subsection (1) includes a recommendation that the applicant should be declared to be a refugee, the Commissioner, shall as soon as may be, furnish the report to the Minister.”,

  Uimhir 22 de 1999: AN tACHT INIMIRCE, 1999

 490. #1584071

  (7) Féadfaidh an Príomh-Bhord moltaí a chur faoi bhráid an Aire maidir leis an Aire d'fheidhmiú na gcumhachtaí a thugtar don Aire le halt 29 den Acht Iascaigh (Leasú), 1962 , leibhéil rátaí iascaigh agus dleachtanna ceadúnais iascaigh is iníoctha faoi na hAchtanna Iascaigh, 1959 go 1999.

  (7) The Central Board may make recommendations to the Minister as to the exercise by the Minister of the powers conferred on the Minister by section 29 of the Fisheries (Amendment) Act, 1962 , the levels of fishery rates and fishery licence duties payable under the Fisheries Acts, 1959 to 1999.

  Uimhir 35 de 1999: AN tACHT IASCAIGH (LEASÚ), 1999

 491. #1584386

  55B.—Is iad feidhmeanna an Choimisiúin cúnamh agus comhairle a thabhairt don Aire i ndáil le caomhnú, bainistiú, cosaint agus forbairt na hacmhainne náisiúnta bradán agus, go háirithe, moltaí a chur faoi bhráid an Aire i dtaobh aon scéime i ndáil le bainistiú, forbairt agus caomhnú stoc de bhradáin fhiáine nó de bhric gheala (de réir bhrí alt 24 den Acht Iascaigh (Leasú), 1999 ) agus go háirithe clibeáil éisc den sórt sin, agus i dtaobh gabháil iomlán incheadaithe náisiúnta agus cuótaí i leith tógáil bradán a leagan síos, i gcomhchomhairle leis na boird agus le Foras na Mara agus le cibé comhlachtaí eile a ordóidh an tAire.

  55B.—The functions of the Commission shall be to assist and advise the Minister in relation to the conservation, management, protection and development of the national salmon resource and, in particular, to make recommendations to the Minister on any scheme in relation to the management, development and conservation of stocks of wild salmon or sea trout (within the meaning of section 24 of the Fisheries (Amendment) Act, 1999) and in particular the tagging of such fish, and on the setting of a national total allowable catch and quotas for the taking of salmon, in consultation with the boards and the Marine Institute and such other bodies as the Minister directs.

  Uimhir 35 de 1999: AN tACHT IASCAIGH (LEASÚ), 1999

 492. #1587057

  —Féadfaidh an tAire, tar éis breithniú a dhéanamh ar phlean athnuachana baile a bheidh curtha faoina bhráid nó faoina bráid faoi alt 3 , ar aon mholtaí dá dtagraítear in alt 5 atá sa phlean athnuachana baile nó a bhí ag gabháil leis agus ar chomhairlí a soláthraíodh faoi alt 4 , a mholadh don Aire Airgeadais ordú, faoi mhír (a), (b) nó (c) d'alt 372AB(1) (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais, 2000) d'Acht 1997, a dhéanamh maidir leis na nithe lena mbaineann.

  —Having considered a town renewal plan submitted to him or her under section 3 , any recommendations referred to in section 5 which are contained in or have accompanied the town renewal plan and advices provided under section 4 , the Minister may recommend to the Minister for Finance that he or she make, with respect to the matters concerned, an order under paragraph (a), (b) or (c) of section 372AB(1) (inserted by the Finance Act, 2000 ) of the Act of 1997.

  Uimhir 18 de 2000: AN tACHT UM ATHNUACHAN BAILE, 2000

 493. #1587589

  (3) Beidh aird ag an mBord, le linn dó comhairle a thabhairt don Aire nó moltaí a chur faoina bhráid nó faoina bráid faoin alt seo, ar chostas na mbeart nár mhór a dhéanamh dá nglacfadh an tAire an chomhairle sin nó dá gcuirfeadh sé nó sí na moltaí sin i ngníomh.

  (3) The Board shall, in giving advice or making recommendations to the Minister under this section, have regard to the cost of measures that would have to be taken if the Minister were to take such advice or implement such recommendations.

  Uimhir 22 de 2000: AN tACHT OIDEACHAIS (LEAS), 2000

 494. #1590506

  (2) Déanfar achomharc faoi fho-alt (1) a thionscnamh tráth nach déanaí ná 4 sheachtain tar éis fógra maidir leis na fionnachtana agus na moltaí iomchuí a thabhairt don duine a bheidh ag tionscnamh an achomhairc.

  (2) An appeal under subsection (1) shall be initiated not later than 4 weeks after notice of the relevant findings and recommendations was given to the person bringing the appeal.

  Uimhir 32 de 2003: ACHT NA dTEANGACHA OIFIGIÚLA 2003

 495. #1637201

  Go ndéanann Dáil Éireann: a aithint gurb é an t-aon chuspóir atá ag an Rialtas reatha agus iad ag beartú athchóiriú a dhéanamh ar an tSraith Shóisearach ná feabhas a chur ar an méid a bhaintear amach do dhaltaí; a aithint go bhfuil na hathchóirithe ar an tSraith Shóisearach bunaithe ar thaighde fad ama a rinne an Institiúid Taighde Eacnamaíochta agus Sóisialta agus ar chomhairle ón gcomhlacht reachtúil a bhfuil de chúram air comhairle a thabhairt don Aire Oideachais agus Scileanna maidir le nithe a bhaineann leis an gcuraclam: an Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta; glacadh leis go bhfanfaidh an cleachtas ranga mar atá agus nach mbainfear amach athchóiriú iarbhír ar an tSraith Shóisearach ná feabhsuithe do dhaltaí mura mbeidh gné measúnachta scoilbhunaithe ann ag céim na Sraithe Sóisearaí; a thabhairt dá haire gur éist an tAire Oideachais agus Scileanna le hábhar imní na leas-sealbhóirí go léir, na múinteoirí san áireamh, i dtaca leis an tsaincheist seo, agus gur chas an tAire le hionadaithe ó cheardchumainn na múinteoirí ar ócáidí iomadúla; a aithint thairis sin go ndearna an tAire Oideachais agus Scileanna, ar bhonn an ábhair imní a cuireadh os a comhair, leasú suntasach ar na moltaí maidir le hathchóiriú chun ábhar imní cheardchumainn na múinteoirí a mhaolú; a thabhairt dá haire thairis sin gurb é atá i gcomhréiteach a mhol an tAire Oideachais agus Scileanna go ndéanfadh an Coimisiún um Scrúduithe Stáit measúnacht sheachtrach de 60% i gcás gach ábhair agus modhnóireacht i leith measúnacht scoilbhunaithe; a rá gurb oth léi:—d’ainneoin na gluaiseachta suntasaí ón Aire Oideachais agus Scileanna, nár chuí le ceardchumainn na múinteoirí aon athrú a dhéanamh ar a seasamh ar chor ar bith;—go ndéanfaidh múinteoirí gníomh tionscadail an 22 Eanáir cé go bhfuil gach iarracht déanta ag an Aire Oideachais agus Scileanna pléití a chur chun cinn agus go bhfuil géilleadh suntasach déanta aici chun ábhar imní múinteoirí a mhaolú; agus—go gcuimsíonn gníomh tionscadail na múinteoirí bearta a mbeidh drochthionchar acu ar dhaltaí, ar a dtuismitheoirí agus ar na múinteoirí iad féin atá ag cailliúint deis chun dul i mbun forbairt ghairmiúil; a aithint gur gá an tSraith Shóisearach a athchóiriú agus a nuachóiriú ionas go bhfreastalódh ár gcóras oideachais ar riachtanais dhaltaí an lae inniu; a thabhairt dá haire gur €9. 3 milliún an infheistíocht atá imfhálaithe chun an tSraith Shóisearach a fhorbairt i mbuiséad 2015 agus go bhfuil an Rialtas tiomanta don infheistíocht riachtanach seo chun oideachas do dhaltaí atá oiriúnach don fheidhm a leathnú amach; agus a iarraidh ar an Aire Oideachais agus Scileanna leanúint d’athchóiriú na Sraithe Sóisearaí a chur i ngníomh, is athchóiriú ar chuir páirtithe leasmhara oideachais, lena n-áirítear ionadaithe tuismitheoirí agus daltaí agus comhlachtaí bainistíochta scoileanna fáilte roimhe.

  THAT DÁIL ÉIREANN:ACKNOWLEDGES THAT THE CURRENT GOVERNMENT’S ONLY MOTIVATION IN PROPOSING JUNIOR CYCLE REFORM HAS BEEN IMPROVING OUTCOMES FOR STUDENTS;RECOGNISES THAT THE JUNIOR CYCLE REFORMS ARE BASED ON LONGITUDINAL RESEARCH CARRIED OUT BY THE EDUCATIONAL AND SOCIAL RESEARCH INSTITUTE AND THE ADVICE OF THE STATUTORY BODY CHARGED WITH PROVIDING ADVICE ON CURRICULUM MATTERS TO THE MINISTER FOR EDUCATION AND SKILLS: THE NATIONAL COUNCIL FOR CURRICULUM AND ASSESSMENT;ACCEPTS THAT UNLESS THERE IS AN ELEMENT OF SCHOOL-BASED ASSESSMENT AT JUNIOR CYCLE, CLASSROOM PRACTICE WILL REMAIN UNCHANGED AND REAL REFORM OF THE JUNIOR CYCLE AND IMPROVEMENTS FOR STUDENTS WILL NOT BE ACHIEVED;NOTES THAT THE MINISTER FOR EDUCATION AND SKILLS HAS LISTENED TO THE CONCERNS OF ALL STAKEHOLDERS, INCLUDING TEACHERS, ON THIS ISSUE AND HAS MET TEACHER UNION REPRESENTATIVES ON SEVERAL OCCASIONS;FURTHER ACKNOWLEDGES THAT, ON THE BASIS OF THE CONCERNS EXPRESSED TO HER, THE MINISTER FOR EDUCATION AND SKILLS HAS SIGNIFICANTLY AMENDED THE REFORM PROPOSALS TO MEET THE CONCERNS OF TEACHER UNIONS;FURTHER NOTES THAT COMPROMISE SUGGESTED BY THE MINISTER FOR EDUCATION AND SKILLS PROPOSES 60% EXTERNAL ASSESSMENT BY THE STATE EXAMINATIONS COMMISSION FOR ALL SUBJECTS AND MODERATION BY THE STATE EXAMINATIONS COMMISSION IN RESPECT OF SCHOOL BASED ASSESSMENT;REGRETS THAT:—NOTWITHSTANDING THE SIGNIFICANT MOVEMENT BY THE MINISTER FOR EDUCATION AND SKILLS, TEACHER UNIONS HAVE NOT SEEN FIT TO MAKE ANY CHANGES WHATSOEVER IN THEIR POSITION;—INDUSTRIAL ACTION BY TEACHERS IS DUE TO TAKE PLACE ON 22ND JANUARY WHEN THE MINISTER FOR EDUCATION AND SKILLS HAS MADE EVERY EFFORT TO PROGRESS DISCUSSIONS AND MADE SIGNIFICANT CONCESSIONS TO MEET TEACHER CONCERNS; AND—THE INDUSTRIAL ACTION OF TEACHERS ENCOMPASSES MEASURES WHICH IMPACT NEGATIVELY ON STUDENTS, THEIR PARENTS AND TEACHERS THEMSELVES WHO ARE MISSING AN OPPORTUNITY TO ENGAGE IN PROFESSIONAL DEVELOPMENT;RECOGNISES THAT REFORM AND MODERNISATION OF THE JUNIOR CYCLE IS NEEDED SO THAT OUR EDUCATION SYSTEM MEETS THE NEEDS OF TODAY’S STUDENTS;NOTES THAT INVESTMENT RINGFENCED FOR JUNIOR CYCLE DEVELOPMENT IN BUDGET 2015 IS €9. 3 MILLION AND THAT THE GOVERNMENT IS COMMITTED TO THIS ESSENTIAL INVESTMENT FOR THE ROLL OUT OF AN EDUCATION FOR STUDENTS WHICH IS FIT FOR PURPOSE; ANDCALLS ON THE MINISTER FOR EDUCATION AND SKILLS TO CONTINUE IMPLEMENTATION OF JUNIOR CYCLE REFORM WHICH HAS BEEN WELCOMED BY EDUCATION STAKEHOLDERS INCLUDING PARENT AND STUDENT REPRESENTATIVES AND SCHOOL MANAGEMENT BODIES.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 496. #1649548

  D’fhonn faireachán a dhéanamh ar chur i bhfeidhm an Rialacháin seo ag na Ballstáit, agus freisin d’fhonn moltaí a dhéanamh chun an tslándáil eitlíochta a fheabhsú, ba cheart don Choimisiún iniúchtaí a sheoladh, lena n-áirítear iniúchtaí gan foláireamh.

  In order to monitor the application by Member States of this Regulation, and also to make recommendations to improve aviation security, the Commission should conduct inspections, including unannounced inspections.

  Rialachán (CE) Uimh. 300/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse slándála na heitlíochta sibhialta agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2320/2002 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 497. #1657033

  Agus na measúnuithe á ndéanamh aige, ba cheart don Choimisiún aird a thabhairt ar na Cuspóirí agus Prionsabail maidir le Rialáil Urrús de chuid na hEagraíochta Idirnáisiúnta um Choimisiúin Urrúis (IOSCO) agus ar na moltaí a ghabhann leo de réir mar a bheidh leasuithe agus léirmhínithe ag IOSCO.

  In carrying out the assessments, the Commission should have regard to the International Organisation of Securities Commission’s (IOSCO) Objectives and Principles of Securities Regulation and its recommendations as amended and interpreted by IOSCO.

  Rialachán (AE) Uimh. 600/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 maidir le margaí in ionstraimí airgeadais agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 498. #1658595

  Ní íocfar an luach saothair dá bhforáiltear i bpointe 1 (a), i bpointe (b) agus i bpointe (d) den chéad fhomhír de mhír 1 go dtí go mbeidh an tuarascáil mheasúnaithe deiridh maidir le moladh, atá beartaithe lena glacadh ag an gCoiste Cógas-Aireachais um Measúnú Rioscaí curtha ar fáil don Ghníomhaireacht.

  The remuneration provided for in points (a), (b) and (d) of the first subparagraph of paragraph 1 shall be paid only after the final assessment report for a recommendation, which is intended for adoption by the Pharmacovigilance Risk Assessment Committee, has been made available to the Agency.

  Rialachán (AE) Uimh. 658/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 maidir le táillí is iníoctha leis an nGníomhaireacht Leigheasra Eorpach chun gníomhaíochtaí cógas-aireachais a dhéanamh i ndáil le táirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 499. #1660060

  Déanfaidh údaráis réitigh náisiúnta moladh an Bhoird a chur chun feidhme agus iarrfaidh siad go ndéanfar na himeachtaí réitigh a aithint nó a fhorghníomhú ina gcríocha faoi seach, sin nó míneoidh siad don Bhord, i ráiteas réasúnaithe, cad í an chúis nach féidir leo moladh an Bhoird a chur chun feidhme.

  National resolution authorities shall implement the recommendation of the Board and ask for the recognition or enforcement of the resolution proceedings in their respective territories, or shall explain in a reasoned statement to the Board why they cannot implement the recommendation of the Board.

  Rialachán (AE) Uimh. 806/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Iúil 2014 lena mbunaítear rialacha aonfhoirmeacha agus nós imeachta aonfhoirmeach maidir le réiteach institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta áirithe faoi chuimsiú Sásra Réitigh Aonair agus Ciste Réitigh Aonair agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010

 500. #1660378

  Tabharfaidh an t-iniúchóir inmheánach comhairle don Bhord maidir le déileáil le rioscaí, trí thuairimí neamhspleácha ar cháilíocht córas bainistíochta agus rialaithe a eisiúint agus trí mholtaí a eisiúint maidir le feabhas a chur ar na coinníollacha cur chun feidhme d'oibríochtaí agus trí bhainistíocht fhónta airgeadais a chur chun cinn.

  The internal auditor shall advise the Board on dealing with risks, by issuing independent opinions on the quality of management and control systems and by issuing recommendations for improving the conditions of implementation of operations and promoting sound financial management.

  Rialachán (AE) Uimh. 806/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Iúil 2014 lena mbunaítear rialacha aonfhoirmeacha agus nós imeachta aonfhoirmeach maidir le réiteach institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta áirithe faoi chuimsiú Sásra Réitigh Aonair agus Ciste Réitigh Aonair agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010

 501. #1660832

  Agus na bearta a bheidh le déanamh á gcinneadh, ba cheart don Bhord nó, i gcás inarb infheidhme, do na húdaráis réitigh náisiúnta aird a thabhairt ar na réamhrabhaidh agus na moltaí ón mBord Eorpach um Riosca Sistéamach (“BERS”) a bunaíodh le Rialachán (AE) Uimh. 1092/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [9].

  When determining the measures to be taken, the Board or, where applicable, the national resolution authorities should take into account the warnings and recommendations of the European Systemic Risk Board (‘ESRB’) established by Regulation (EU) No 1092/2010 of the European Parliament and of the Council [9].

  Rialachán (AE) Uimh. 806/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Iúil 2014 lena mbunaítear rialacha aonfhoirmeacha agus nós imeachta aonfhoirmeach maidir le réiteach institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta áirithe faoi chuimsiú Sásra Réitigh Aonair agus Ciste Réitigh Aonair agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010

 502. #1669930

  Tabharfaidh an Coimisiún tuairim uaidh don údarás inniúil ina mbeidh moladh plean um ghníomhaíocht choisctheach nó plean éigeandála a athbhreithniú má tá feidhm ag ceann amháin nó níos mó den mhéid seo a leanas:

  The Commission shall issue an opinion to the competent authority with the recommendation to review a preventive action plan or an emergency plan if one or more of the following applies:

  Rialachán (AE) 2017/1938 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2017 maidir le bearta chun slándáil an tsoláthair gáis a choimirciú agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 994/2010 (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE )

 503. #1669935

  Laistigh de 3 mhí tar éis fógra a fháil faoin tuairim ón gCoimisiún dá dtagraítear i mír 8, déanfaidh an t-údarás inniúil lena mbaineann fógra a thabhairt don Choimisiún faoin bplean leasaithe um ghníomhaíocht choisctheach nó faoin bplean éigeandála leasaithe, nó cuirfidh sé an Coimisiún ar an eolas faoi na fáthanna nach n-aontaíonn sé leis na moltaí.

  Within three months of notification of the Commission's opinion referred to in paragraph 8, the competent authority concerned shall notify the amended preventive action plan or the emergency plan to the Commission, or shall inform the Commission of the reasons for which it disagree with the recommendations.

  Rialachán (AE) 2017/1938 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2017 maidir le bearta chun slándáil an tsoláthair gáis a choimirciú agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 994/2010 (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE )

 504. #1671695

  Le linn dó na moltaí sin a chur chun feidhme, ba cheart don Aontas agus do na Ballstáit féachaint leis an méid seo a leanas a chur chun cinn: gníomhaíochtaí iascaireachta cósta agus úsáid trealamh agus teicnící iascaireachta atá roghnaitheach agus ar lú a dtionchar ar an gcomhshaol, lena n-áirítear trealamh agus teicnící a úsáidtear in iascaigh thraidisiúnta agus mhionscála, rud a chuirfidh le caighdeán cóir maireachtála le haghaidh geilleagair áitiúla.

  When implementing those recommendations, the Union and Member States should endeavour to promote coastal fishing activities and the use of fishing gear and techniques which are selective and have a reduced environmental impact, including gear and techniques used in traditional and artisanal fisheries, thereby contributing to a fair standard of living for local economies.

  Rialachán (AE) 2017/2107 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Samhain 2017 lena leagtar síos bearta bainistíochta, caomhnaithe agus rialaithe is infheidhme i limistéar an Choinbhinsiúin Idirnáisiúnta um Chaomhnú Thuinníní an Atlantaigh (ICCAT), agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1936/2001, Rialachán (CE) Uimh. 1984/2003 agus Rialachán (CE) Uimh. 520/2007 ón gComhairle

 505. #1672262

  I gcás inar gá d'fhonn leasuithe ar mholtaí ICCAT atá ann cheana a chur chun feidhme i ndlí an Aontais, ar leasuithe iad a bheidh ceangailteach ar an Aontas, a mhéid nach dtéann leasuithe ar dhlí an Aontais thar mholtaí ICCAT, tugtar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 74 chun an méid seo a leanas a leasú:

  Where necessary in order to implement into Union law amendments to the existing ICCAT recommendations which become binding on the Union, and insofar as amendments to Union law do not go beyond the ICCAT recommendations, the Commission is empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 74 for the purpose of amending:

  Rialachán (AE) 2017/2107 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Samhain 2017 lena leagtar síos bearta bainistíochta, caomhnaithe agus rialaithe is infheidhme i limistéar an Choinbhinsiúin Idirnáisiúnta um Chaomhnú Thuinníní an Atlantaigh (ICCAT), agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1936/2001, Rialachán (CE) Uimh. 1984/2003 agus Rialachán (CE) Uimh. 520/2007 ón gComhairle

 506. #1678055

  Má fheictear go bhfuil rioscaí ábhartha ann, tabharfaidh BERS rabhaidh agus, i gcás inarb iomchuí, tabharfaidh sé moltaí don Choimisiúin, do na ÚEManna agus do na Ballstáit maidir le bearta feabhais mar fhreagairt ar na rioscaí sin de bhun Airteagal 16 de Rialachán (AE) Uimh. 1092/2010, lena n-áirítear i dtaca lena iomchuí a bheadh sé na leibhéil coinneála riosca a athrú nó maidir le bearta stuamachta eile ar an macrileibhéal a ghlacadh.

  If material risks are observed, the ESRB shall provide warnings and, where appropriate, issue recommendations for remedial action in response to those risks pursuant to Article 16 of Regulation (EU) No 1092/2010, including on the appropriateness of modifying the risk-retention levels, or the taking of other macroprudential measures, to the Commission, the ESAs and to the Member States.

  Rialachán (AE) 2017/2402 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2017 lena leagtar síos creat ginearálta maidir le hurrúsú agus lena gcruthaítear creat sonrach maidir le hurrúsú simplí trédhearcach caighdeánaithe, agus lena leasaítear Treoracha 2009/65/CE, 2009/138/CE agus 2011/61/AE, Rialachán (CE) Uimh. 1060/2009 agus Rialachán (AE) Uimh. 648/2012

 507. #1678056

  I gcomhréir le hAirteagal 17 de Rialachán (AE) Uimh. 1092/2010, cuirfidh an Coimisiún, na ÚEManna agus na Ballstáit na bearta a rinneadh mar fhreagairt ar an moladh in iúl do BERS, do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle agus tabharfaidh siad údar leordhóthanach le haon easpa gníomhaíochta laistigh de 3 mhí ón dáta a rinneadh an moladh a tharchuir chuig na seolaithr.

  The Commission, the ESAs and the Member States shall, in accordance with Article 17 of Regulation (EU) No 1092/2010, communicate to the ESRB, the European Parliament and the Council the actions undertaken in response to the recommendation and shall provide adequate justification for any inaction within three months of the date of transmission of the recommendation to the addressees.

  Rialachán (AE) 2017/2402 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2017 lena leagtar síos creat ginearálta maidir le hurrúsú agus lena gcruthaítear creat sonrach maidir le hurrúsú simplí trédhearcach caighdeánaithe, agus lena leasaítear Treoracha 2009/65/CE, 2009/138/CE agus 2011/61/AE, Rialachán (CE) Uimh. 1060/2009 agus Rialachán (AE) Uimh. 648/2012

 508. #1679432

  Moladh ón gComhairle an 22 Bealtaine 2017 maidir leis an gCreat Eorpach um Cháilíochtaí don fhoghlaim ar feadh an tsaoil agus lena n-aisghairtear moladh ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2008 maidir le Creat Eorpach um Cháilíochtaí ar feadh an tsaoil a bhunú (IO C 189, 15.6.2017, lch. 15).

  Council Recommendation of 22 May 2017 on the European Qualifications Framework for lifelong learning and repealing the recommendation of the European Parliament and of the Council of 23 April 2008 on the establishment of the European Qualifications Framework for lifelong learning (OJ C 189, 15.6.2017, p. 15).

  Cinneadh (AE) 2018/646 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Aibreán 2018 maidir le creat coiteann le haghaidh soláthar seirbhísí níos fearr do scileanna agus do cháilíochtaí (Europass) agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 2241/2004/CE ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE) )

 509. #1679736

  Chuige sin, cuimseoidh beartas eacnamaíoch agus coinníollacha airgeadais an Mheabhráin Tuisceana atá le bheith socraithe idir an tAontas Eorpach agus an Úcráin oibleagáidí inter alia chun rialachas, an cumas riaracháin agus an leagan amach institiúideach a neartú, go háirithe don chomhrac i gcoinne éilliú san Úcráin, agus go sonrach maidir le córas fíorúcháin do dhearbhuithe sócmhainní, fíorú a dhéanamh ar shonraí maidir le húinéireacht thairbhiúil cuideachtaí agus cúirt dhea-fheidhmiúil speisialaithe frith-éillithe a bheidh i gcomhréir le moltaí Choimisiún na Veinéise.

  To that effect, the economic policy and financial conditions of the Memorandum of Understanding to be agreed between the European Union and Ukraine shall include inter alia obligations to strengthen the governance, the administrative capacities and the institutional set-up in particular for the fight against corruption in Ukraine, notably regarding a verification system for asset declarations, the verification of companies' beneficial ownership data and a well-functioning specialised anti-corruption court in line with the recommendations of the Venice Commission.

  Cinneadh (AE) 2018/947 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 lena gcuirtear cúnamh macra-airgeadais breise ar fáil don Úcráin

 510. #1683299

  Sa Teachtaireacht uaidh an 28 Deireadh Fómhair 2015 dar teideal Upgrading the Single market: more opportunities for people and businesses (An margadh aonair a uasghrádú: tuilleadh deiseanna don phobal agus do ghnólachtaí), shainaithin an Coimisiún gur ghá creat anailíseach comhréireachta a ghlacadh do na Ballstáit lena úsáid agus athbhreithniú á dhéanamh acu ar rialálaithe gairmeacha atá ann cheana nó agus cinn nua á moladh acu.

  In its Communication of 28 October 2015 entitled ‘Upgrading the Single market: more opportunities for people and businesses’, the Commission identified the need to adopt an analytical proportionality framework for Member States to use when reviewing existing regulations of professions or when proposing new ones.

  Treoir (AE) 2018/958 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Meitheamh 2018 maidir le tástáil chomhréireachta a dhéanamh sula nglacfar rialáil nua gairmeacha

 511. #1685545

  De réir an togra um rialachas, ba cheart don Choimisiún a bheith in ann a léiriú ina mholtaí maidir le dréachtphleananna náisiúnta a iomchuí agus atá leibhéal uaillmhéine agus cur chun feidhme na mbeartas agus na mbeart ina dhiaidh sin.

  According to the governance proposal, the Commission should be able to indicate in its recommendations on the draft national plans the appropriateness of the level of ambition and of the subsequent implementation of policies and measures.

  Rialachán (AE) 2018/842 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le laghduithe bliantúla ceangailteacha ar astaíochtaí gás ceaptha teasa ag na Ballstáit ó 2021 go 2030 lena rannchuidítear leis an ngníomhú ar son na haeráide agus chun gealltanais a tugadh faoi Chomhaontú Pháras a chomhlíonadh, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 512. #1695953

  Le linn na tréimhse eisiaimh, déanfaidh an painéal athbhreithniú ar an moladh uaidh arna iarraidh sin don oifigeach údarúcháin atá freagrach sna cásanna dá dtagraítear in Airteagal 136(8) nó tar éis fógra a thabhairt faoi bhreithiúnas críochnaitheach nó faoi chinneadh riaracháin críochnaitheach lena mbunaítear na forais eisiaimh i gcás nach leagtar síos fad an eisiaimh i mbreithiúnas nó i gcinneadh den sórt sin, amhail dá dtagraítear sa dara fomhír d’Airteagal 136(2).

  The panel shall revise its recommendation during the exclusion period on request from the authorising officer responsible in the cases referred to in Article 136(8) or following the notification of a final judgment or a final administrative decision establishing the grounds for exclusion where such a judgment or decision does not set the duration of the exclusion, as referred to in the second subparagraph of Article 136(2).

  Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Iúil 2018 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais, lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1296/2013, (AE) Uimh. 1301/2013, (AE) Uimh. 1303/2013, (AE) Uimh. 1304/2013, (AE) Uimh. 1309/2013, (AE) Uimh. 1316/2013, (AE) Uimh. 223/2014, (AE) Uimh. 283/2014, agus Cinneadh Uimh. 541/2014/AE agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012

 513. #1699567

  Ba cheart don staidreamh talmhaíochta Eorpach, i gcás inarb iomchuí, a bheith i gcomhréir le moltaí na Straitéise Domhanda chun an Staidreamh Talmhaíochta agus Tuaithe a Fheabhsú agus i gcomhréir le moltaí Chlár Domhanda EBT maidir le Móráireamh Talmhaíochta 2020.

  European agricultural statistics should, where appropriate, follow the recommendations of the Global Strategy to Improve Agricultural and Rural Statistics, as well as those of the FAO World Programme for the Census of Agriculture 2020.

  Rialachán (AE) 2018/1091 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Iúil 2018 maidir le staidreamh comhtháite feirme agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1166/2008 agus Rialachán (AE) Uimh. 1337/2011 ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 514. #1709296

  Ag féachaint do na teorainneacha gearrthréimhseacha i sásra comhairliúcháin ar leibhéal an Aontais, ba cheart cumhachtaí a thabhairt don Choimisiún moltaí nó treoirlínte a ghlacadh chun na nósanna imeachta maidir le faisnéis a mhalartú idir an Coimisiún agus na húdaráis rialála náisiúnta a shimpliú, mar shampla i gcásanna a bhaineann le margaí cobhsaí, nó nach mbaineann ach le mionathruithe ar bhearta ar tugadh fógra fúthu cheana.

  Having regard to the short time-limits in the consultation mechanism at Union level, powers should be conferred on the Commission to adopt recommendations or guidelines to simplify the procedures for exchanging information between the Commission and national regulatory authorities, for example in cases concerning stable markets, or involving only minor changes to previously notified measures.

  Treoir (AE) 2018/1972 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 lena mbunaítear Cód Eorpach um Chumarsáid Leictreonach (Athmhúnlú)Téacs atá ábhartha maidir le LEE.

 515. #1709494

  Chun na críche sin, ba cheart na saintréithe a ghabhann leo — amhail uasmhéid, meáchan agus saintréithe astaíochta – a shonrú ar leibhéal an Aontais ar bhealach comhréireach le haghaidh imscaradh áitiúil agus chun ardleibhéal cosanta a áirithiú don tsláinte phoiblí, mar a leagtar síos i Moladh 1999/519/CE.

  To that end, their characteristics, such as maximum size, weight and emission characteristics, should be specified at Union level in a proportionate way for local deployment and to ensure a high level of protection of public health, as laid down in Recommendation 1999/519/EC.

  Treoir (AE) 2018/1972 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 lena mbunaítear Cód Eorpach um Chumarsáid Leictreonach (Athmhúnlú)Téacs atá ábhartha maidir le LEE.

 516. #1710620

  I gcás ina gcinneann an Coimisiún go bhféadfadh sé go gcruthódh éagsúlachtaí i gcur chun feidhme na gcúraimí rialála ag na húdaráis rialála náisiúnta nó ag údaráis inniúla eile na gcúraimí rialála a shonraítear sa Treoir seo bac don mhargadh inmheánach, féadfaidh an Coimisiún, agus lánaird á tabhairt aige ar thuairim BEREC, nó tuairim RSPG más iomchuí, moltaí nó, de bhun mhír 3 den Airteagal seo, cinntí a ghlacadh trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme chun cur i bhfeidhm comhchuibhithe na Treorach seo a áirithiú, chun cur leis na cuspóirí a leagtar amach in Airteagal 3 a bhaint amach.

  Where the Commission finds that divergences in the implementation by the national regulatory or other competent authorities of the regulatory tasks specified in this Directive could create a barrier to the internal market, the Commission may, taking the utmost account of the opinion of BEREC or, where relevant, the RSPG, adopt recommendations or, subject to paragraph 3 of this Article, decisions by means of implementing acts to ensure the harmonised application of this Directive and in order to further the achievement of the objectives set out in Article 3.

  Treoir (AE) 2018/1972 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 lena mbunaítear Cód Eorpach um Chumarsáid Leictreonach (Athmhúnlú)Téacs atá ábhartha maidir le LEE.

 517. #1710631

  I gcás ina nglacann an Coimisiún moladh i gcomhréir le mír 1 ach go leanann an cur chun feidhme díréireach, a chruthaíonn bac don margadh inmheánach, go ceann dhá bhliain eile ina dhiaidh sin, glacfaidh an Coimisiún cinneadh i gcomhréir le mír 3, trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme de bhun mhír 4.

  Where the Commission has adopted a recommendation in accordance with paragraph 1, but the inconsistent implementation creating barriers to the internal market persists for two years thereafter, the Commission shall, subject to paragraph 3, adopt a decision by means of implementing acts in accordance with paragraph 4.

  Treoir (AE) 2018/1972 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 lena mbunaítear Cód Eorpach um Chumarsáid Leictreonach (Athmhúnlú)Téacs atá ábhartha maidir le LEE.

 518. #1715994

  I gcás inar faide ná ocht mí as a chéile an díolúine dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo nó i gcás inar bhronn an Ballstát an díolúine chéanna sin arís is arís eile ar feadh tréimhse is faide ná ocht mí, déanfaidh an Ghníomhaireacht a mheasúnú ar sásaíodh na coinníollacha a leagtar amach i mír 1 den Airteagal seo, agus eiseoidh sí moladh don Choimisiún maidir le toradh an mheasúnaithe sin, tráth nach faide ná 3 mhí tar éis dháta ghlactha an fhógra dheiridh dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo.

  Where the exemption referred to in paragraph 1 of this Article was granted for a duration that exceeds eight consecutive months or where a Member State has granted the same exemption repetitively and its total duration exceeds eight months, the Agency shall assess whether the conditions set out in paragraph 1 of this Article have been met and shall issue, within three months from the date of the reception of the last notification referred to in paragraph 1 of this Article, a recommendation to the Commission as regards the outcome of that assessment.

  Rialachán (AE) 2018/1139 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2111/2005, Rialachán (CE) Uimh. 1008/2008, Rialachán (AE) Uimh. 996/2010, Rialachán (AE) Uimh. 376/2014 agus Treoir 2014/30/AE agus Treoir 2014/53/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 552/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 216/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CEE) Uimh. 3922/91 ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 519. #1715999

  Sa chás sin, déanfaidh an Ghníomhaireacht moladh a eisiúint don Choimisiún, gan ró-mhoill, maidir le cé acu a chomhlíonann nó nach gcomhlíonann iarratas an Bhallstáit na coinníollacha a leagtar amach sa chéad fhomhír.

  In that case, the Agency shall, without undue delay, issue a recommendation to the Commission on whether the Member State's request fulfils the conditions set out in the first subparagraph.

  Rialachán (AE) 2018/1139 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2111/2005, Rialachán (CE) Uimh. 1008/2008, Rialachán (AE) Uimh. 996/2010, Rialachán (AE) Uimh. 376/2014 agus Treoir 2014/30/AE agus Treoir 2014/53/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 552/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 216/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CEE) Uimh. 3922/91 ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 520. #1719742

  Faoi 6 Deireadh Fómhair 2022, déanfaidh an Coimisiún meastóireacht neamhspleách ar an Rialachán seo chun measúnú a dhéanamh ar éifeachtúlacht, éifeachtacht agus tionchar an chláir i bhfianaise chuspóirí an chláir agus cuirfidh sé tuarascáil ar na príomhthorthaí, lena n-áirítear moltaí don chlár amach anseo, faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa, na Comhairle, Choiste na Réigiún agus Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa.

  By 6 October 2022, the Commission shall carry out an independent evaluation of this Regulation to assess the efficiency, effectiveness and impact of the programme in view of the programme objectives and present a report on the main findings, including recommendations for the future of the programme, to the European Parliament, to the Council, to the Committee of the Regions and to the European Economic and Social Committee.

  Rialachán (AE) 2018/1475 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 2 Deireadh Fómhair 2018 lena leagtar síos creat dlíthiúil an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1288/2013, Rialachán (AE) Uimh. 1293/2013 agus Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE

 521. #1721587

  Sa chumarsáid, ba cheart tuairisc a thabhairt ar chineál an tsáraithe i ndáil le sonraí pearsanta chomh maith le moltaí a thabhairt don duine nádúrtha lena mbaineann aon éifeachtaí díobhálacha a d’fhéadfadh a bheith ag gabháil leis an sárú a mhaolú.

  The communication should describe the nature of the personal data breach as well as recommendations for the natural person concerned to mitigate potential adverse effects.

  Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2018 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil ag institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí an Aontais agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 agus Cinneadh Uimh. 1247/2002/CETéacs atá ábhartha maidir le LEE.

 522. #1721604

  Chun comhleanúnachas maidir le rialacha cosanta sonraí ar fud an Aontais a áirithiú, agus tograí nó moltaí á n-ullmhú aige, ba cheart don Choimisiún féachaint le dul i gcomhairle le Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí.

  In order to ensure consistency of data protection rules throughout the Union, when preparing proposals or recommendations, the Commission should endeavour to consult the European Data Protection Supervisor.

  Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2018 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil ag institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí an Aontais agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 agus Cinneadh Uimh. 1247/2002/CETéacs atá ábhartha maidir le LEE.

 523. #1721605

  Ba cheart gurbh éigeantach don Choimisiún dul i mbun comhairliúcháin tar éis gníomh reachtach a ghlacadh nó le linn an ullmhúcháin ar ghníomhartha tarmligthe agus ar ghníomhartha cur chun feidhme de réir mar a shainítear in Airteagal 289, Airteagal 290 agus Airteagal 291 CFAE agus tar éis moltaí agus tograí a ghlacadh a bhaineann le comhaontuithe le tríú tíortha agus le heagraíochtaí idirnáisiúnta, de réir mar a fhoráiltear in Airteagal 218 CFAE, a mbíonn tionchar acu ar an gceart go ndéanfaí sonraí pearsanta a chosaint.

  A consultation by the Commission should be obligatory following the adoption of legislative acts or during the preparation of delegated acts and implementing acts as defined in Article 289, 290 and 291 TFEU and following the adoption of recommendations and proposals relating to agreements with third countries and international organisations as provided for in Article 218 TFEU which have an impact on the right to protection of personal data.

  Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2018 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil ag institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí an Aontais agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 agus Cinneadh Uimh. 1247/2002/CETéacs atá ábhartha maidir le LEE.

 524. #1722590

  Nuair a chuirtear in iúl don ábhar sonraí gur tharla sárú, mar a thagraítear dó i mír 1 den Airteagal seo, tabharfar tuairisc i dteanga shoiléir shimplí ar chineál an tsáraithe i ndáil le sonraí pearsanta lena n-áireofar ar a laghad an fhaisnéis agus na moltaí dá bhforáiltear i bpointí (b), (c) agus (d) d’Airteagal 92(2).

  The communication to the data subject referred to in paragraph 1 of this Article shall describe in clear and plain language the nature of the personal data breach and shall contain at least the information and the recommendations provided for in points (b), (c) and (d) of Article 92(2).

  Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2018 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil ag institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí an Aontais agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 agus Cinneadh Uimh. 1247/2002/CETéacs atá ábhartha maidir le LEE.

 525. #1722776

  Ba cheart don Ghníomhaireacht freisin dul i gcomhairle le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Shlándáil Gréasáin agus Faisnéise (ENISA), a bunaíodh le Rialachán (AE) Uimh. 526/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, maidir le slándáil líonraí agus faisnéise, i gcás inarb iomchuí, agus ba cheart di obair leantach a dhéanamh ar na moltaí sin, i gcás inarb iomchuí.

  The Agency should also consult and follow up on the recommendations of the European Union Agency for Network and Information Security (ENISA), established by Regulation (EU) No 526/2013 of the European Parliament and of the Council, regarding network and information security, where appropriate.

  Rialachán (AE) 2018/1726 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Samhain 2018 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh chun Bainistiú Oibríochtúil a dhéanamh ar Chórais Mhórscála TF sa Limistéar Saoirse, Slándála agus Ceartais (eu-LISA), agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1987/2006 agus Cinneadh 2007/533/CGB ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011

 526. #1723862

  I gcás ina sainaithníonn an Coláiste gá oibríochtúil a bheith le comhar le tríú tír nó le heagraíocht idirnáisiúnta, ba cheart é a bheith in ann a mholadh don Chomhairle go ndéanfadh an Chomhairle aird an Choimisiúin a tharraingt ar an ngá atá le cinneadh leordhóthanachta nó le moladh maidir le tús a chur le caibidlíocht ar chomhaontú idirnáisiúnta de bhun Airteagal 218 CFAE.

  Where the College identifies an operational need for cooperation with a third country or an international organisation, it should be able to suggest that the Council draw the attention of the Commission to the need for an adequacy decision or for a recommendation for the opening of negotiations on an international agreement pursuant to Article 218 TFEU.

  Rialachán (AE) 2018/1727 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Samhain 2018 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar Ceartais Choiriúil (Eurojust), agus a ghabhann ionad Chinneadh 2002/187/CGB ón gComhairle agus lena n-aisghairtear an cinneadh sin

 527. #1724895

  Ba cheart don MECS a bheith i dteideal dul i gcomhairle le Eurojust i ndáil le hiarrataí sonraí pearsanta áirithe, ábhair a tharchur chuig Eurojust chun réiteach a fháil ar chúiseanna imní a bhaineann le próiseáil sonraí pearsanta oibríochtúla, moltaí a dhéanamh maidir le feabhas a chur ar chosaint ábhar sonraí, agus ordú a thabhairt do Eurojust oibríochtaí sonracha a dhéanamh i ndáil le próiseáil sonraí pearsanta oibríochtúla Mar thoradh ar sin tá sé den riachtanas ag MECS go mbeadh na hacmhainní aige/aici chun a áirithiú go ndéanfaí na horduithe sin a chomhlíonadh agus a fhorghníomhú.

  The EDPS should have the right to consult Eurojust regarding submitted requests, to refer matters to Eurojust for the purpose of addressing concerns that have emerged regarding its processing of operational personal data, to make proposals for improving the protection of the data subjects, and to order Eurojust to carry out specific operations with regard to processing of operational personal data. As a result, the EDPS requires the means to have the orders complied with and executed.

  Rialachán (AE) 2018/1727 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Samhain 2018 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar Ceartais Choiriúil (Eurojust), agus a ghabhann ionad Chinneadh 2002/187/CGB ón gComhairle agus lena n-aisghairtear an cinneadh sin

 528. #1729260

  Ba cheart go mbeadh Rialachán (AE) 2015/2120 ar an rialachán is oiriúnaí chun na críche sin, a glacadh tar éis measúnú tionchair a bheith déanta inar moladh inter alia foráil maidir le cumarsáid laistigh den Aontas mar bhealach riachtanach chun an margadh inmheánach don chumarsáid leictreonach a chur i gcrích.

  The most suitable regulation for that purpose is Regulation (EU) 2015/2120, which was adopted after an impact assessment which proposed, inter alia, a provision on intra-EU communications as a necessary means by which to complete the internal market for electronic communications.

  Rialachán (AE) 2018/1971 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 lena mbunaítear Comhlacht na Rialálaithe Eorpacha um Chumarsáid Leictreonach (BEREC) agus Gníomhaireacht Tacaíochta BEREC (Oifig BEREC) lena leasaítear Rialachán (AE) 2015/2120 agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1211/2009Téacs atá ábhartha maidir le LEE.

 529. #1729333

  moltaí agus comhsheasaimh a eisiúint agus dea-chleachtais rialála a scaipeadh do ÚNRanna d’fhonn cur chun feidhme níos comhleanúnaí agus níos fearr a spreagadh i ndáil leis an gcreat rialála don chumarsáid leictreonach;

  to issue recommendations and common positions, and disseminate regulatory best practices addressed to the NRAs in order to encourage the consistent and better implementation of the regulatory framework for electronic communications;

  Rialachán (AE) 2018/1971 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 lena mbunaítear Comhlacht na Rialálaithe Eorpacha um Chumarsáid Leictreonach (BEREC) agus Gníomhaireacht Tacaíochta BEREC (Oifig BEREC) lena leasaítear Rialachán (AE) 2015/2120 agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1211/2009Téacs atá ábhartha maidir le LEE.

 530. #1730032

  De réir mar is iomchuí, ba cheart don Choimisiún moltaí a eisiúint do na Ballstáit, lena n-áirítear moltaí faoi leibhéal uaillmhéine na ndréachtphleananna comhtháite náisiúnta fuinnimh agus aeráide, faoi chur chun feidhme na mbeartas agus na mbeart a fógraíodh sna pleananna comhtháite náisiúnta fuinnimh agus aeráide ina dhiaidh sin, agus faoi bheartais agus bearta náisiúnta eile atá ábhartha ó thaobh chur chun feidhme an Aontais Fuinnimh.

  As appropriate, the Commission should issue recommendations to Member States, including on the level of ambition of the draft integrated national energy and climate plans, on the subsequent implementation of policies and measures of the notified integrated national energy and climate plans, and on other national policies and measures of relevance for the implementation of the Energy Union.

  Rialachán (AE) 2018/1999 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le Rialachas an Aontais Fuinnimh agus na Gníomhaíochta Aeráide, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 663/2009 agus Rialachán (CE) Uimh. 715/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 94/22/CE, Treoir 98/70/CE, Treoir 2009/31/CE, Treoir 2009/73/CE, Treoir 2010/31/AE, Treoir 2012/27/AE, agus Treoir 2013/30/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 2009/119/CE agus Treoir (AE) 2015/652 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 531. #1730042

  I gcás nach leor dul chun cinn an Aontais chun na cuspóirí agus na spriocanna sin a sheachadadh, mar aon le moltaí a eisiúint, ba cheart don Choimisiún bearta a mholadh agus úsáid a bhaint as a chumhachtaí ábhartha ar leibhéal an Aontais, nó ba cheart do na Ballstáit bearta breise a ghlacadh chun a áirithiú go mbainfear amach na cuspóirí agus na spriocanna sin (agus aon “bhearna seachadta” a dhúnadh ar an gcaoi sin).

  Should progress made by the Union towards those objectives and targets be insufficient for their delivery, the Commission should, in addition to issuing recommendations, propose measures and exercise its powers at Union level or Member States should take additional measures in order to ensure achievement of these objectives and targets (thereby closing any ‘delivery gap’).

  Rialachán (AE) 2018/1999 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le Rialachas an Aontais Fuinnimh agus na Gníomhaíochta Aeráide, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 663/2009 agus Rialachán (CE) Uimh. 715/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 94/22/CE, Treoir 98/70/CE, Treoir 2009/31/CE, Treoir 2009/73/CE, Treoir 2010/31/AE, Treoir 2012/27/AE, agus Treoir 2013/30/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 2009/119/CE agus Treoir (AE) 2015/652 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 532. #1730546

  I gcás, ar bhonn a chuid measúnaithe chomhiomláin ar phleananna comhtháite náisiúnta fuinnimh agus aeráide ar dhul chun cinn na mBallstát de bhun phointe (a) d'Airteagal 29(1) agus tacaíocht aige ó fhoinsí eile faisnéise, de réir mar is iomchuí, ina measann an Coimisiún go bhfuil an baol ann nach mbainfidh an tAontas amach cuspóirí an Aontais Fuinnimh, agus go háirithe don chéad tréimhse deich mbliana, spriocanna Chreat 2030 um Aeráid agus um Fhuinneamh an Aontais, féadfaidh sé moltaí a eisiúint do gach Ballstát de bhun Airteagal 34 chun riosca den chineál sin a mhaolú.

  Where, on the basis of its aggregate assessment of Member States' integrated national energy and climate progress reports pursuant to point (a) of Article 29(1), and supported by other information sources, as appropriate, the Commission concludes that the Union is at risk of not meeting the objectives of the Energy Union and, in particular, for the first ten-year period, the targets of the Union's 2030 Framework for Climate and Energy, it may issue recommendations to all Member States pursuant to Article 34 to mitigate such a risk.

  Rialachán (AE) 2018/1999 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le Rialachas an Aontais Fuinnimh agus na Gníomhaíochta Aeráide, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 663/2009 agus Rialachán (CE) Uimh. 715/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 94/22/CE, Treoir 98/70/CE, Treoir 2009/31/CE, Treoir 2009/73/CE, Treoir 2010/31/AE, Treoir 2012/27/AE, agus Treoir 2013/30/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 2009/119/CE agus Treoir (AE) 2015/652 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 533. #1730548

  I gcás nach leor na bearta náisiúnta, déanfaidh an Coimisiún, de réir mar is iomchuí, bearta a mholadh agus a chumhachtaí a fheidhmiú ar leibhéal an Aontais chomh maith leis na moltaí sin chun a áirithiú, go háirithe, go mbainfear amach sprioc 2030 an Aontais don fhuinneamh in-athnuaite.

  In the case of insufficient national measures, the Commission shall, as appropriate, propose measures and exercise its power at Union level in addition to those recommendations in order to ensure, in particular, the achievement of the Union's 2030 target for renewable energy.

  Rialachán (AE) 2018/1999 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le Rialachas an Aontais Fuinnimh agus na Gníomhaíochta Aeráide, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 663/2009 agus Rialachán (CE) Uimh. 715/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 94/22/CE, Treoir 98/70/CE, Treoir 2009/31/CE, Treoir 2009/73/CE, Treoir 2010/31/AE, Treoir 2012/27/AE, agus Treoir 2013/30/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 2009/119/CE agus Treoir (AE) 2015/652 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 534. #1730549

  I réimse na héifeachtúlachta fuinnimh, déanfaidh an Coimisiún, de réir mar is iomchuí, bearta a mholadh agus a chumhachtaí a fheidhmiú ar leibhéal an Aontais chomh maith leis na moltaí sin chun a áirithiú, go háirithe, go mbainfear amach sprioc 2030 an Aontais don éifeachtúlacht fuinnimh.

  In the area of energy efficiency, the Commission shall as appropriate, propose measures and exercise its powers at Union level in addition to those recommendations in order to ensure, in particular, the achievement of the Union's 2030 target for energy efficiency.

  Rialachán (AE) 2018/1999 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le Rialachas an Aontais Fuinnimh agus na Gníomhaíochta Aeráide, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 663/2009 agus Rialachán (CE) Uimh. 715/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 94/22/CE, Treoir 98/70/CE, Treoir 2009/31/CE, Treoir 2009/73/CE, Treoir 2010/31/AE, Treoir 2012/27/AE, agus Treoir 2013/30/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 2009/119/CE agus Treoir (AE) 2015/652 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 535. #1733503

  Ba cheart don Choimisiún moltaí eolaíochta na Gníomhaireachta Leigheasra Eorpaí, a bunaíodh le Rialachán (CE) Uimh. 726/2004 (“an Ghníomhaireacht”), a chur san áireamh, mar shampla maidir le bearta chun íoslaghdú a dhéanamh ar ródháileog nó tearcdháileog, tabhairt neamhbheartaithe d’ainmhithe nach spriocainmhithe iad, riosca thras-truaillithe na dtáirgí sin agus na táirgí sin a scaipeadh sa timpeallacht.

  The Commission should take into account scientific recommendations of the European Medicines Agency, established by Regulation (EC) No 726/2004 (‘the Agency’), for example concerning measures to minimise over-dosage or under-dosage, unintended administration to non-target animals, the risk of cross-contamination and dissemination of those products in the environment.

  Rialachán (AE) 2019/6 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le táirgí íocshláinte tréidliachta agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/82/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 536. #1733515

  Leagtar síos sa Rialachán seo freisin na cúraimí nua don ghrúpa comhordúcháin, lena n-áirítear liosta bliantúil de tháirgí íocshláinte tréidliachta tagartha a tharraingt suas a bheidh faoi réir chomhchuibhiú na hachoimre ar thréithe táirge, agus moltaí a eisiúint maidir le faireachas cógas agus a rannpháirtíocht sa phróiseas bainistithe comharthaí.

  This Regulation also lays down new tasks for the coordination group, including the drawing up an annual list of reference veterinary medicinal products which are to be subject to harmonisation of the summary of product characteristics, the issuing of recommendations on pharmacovigilance and its involvement in the signal management process.

  Rialachán (AE) 2019/6 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le táirgí íocshláinte tréidliachta agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/82/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 537. #1733585

  Agus cinntí den sórt sin maidir le hábhair fhrithmhiocróbacha á ndéanamh aige, ba cheart don Choimisiún moltaí atá ar fáil a chur san áireamh freisin ar an ábhar arna soláthar ag an Údarás Eorpach um Shábháilteacht Bia (EFSA) agus ag gníomhaireachtaí ábhartha eile de chuid an Aontais, a chuireann san áireamh, dá réir sin, aon mholtaí ábhartha ó eagraíochtaí idirnáisiúnta, amhail an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte (EDS), an Eagraíocht Dhomhanda um Shláinte Ainmhithe (OIE), agus Codex Alimentarius.

  When making such decisions on antimicrobials, the Commission should also take into account available recommendations on the matter provided for by the European Food Safety Authority (EFSA) and other relevant Union agencies, which in turn also take into account any relevant recommendations from international organisations, such as the World Health Organization (WHO), the World Organisation for Animal Health (OIE), and the Codex Alimentarius.

  Rialachán (AE) 2019/6 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le táirgí íocshláinte tréidliachta agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/82/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 538. #1734476

  Agus an liosta de tháirgí íocshláinte tréidliachta tagartha a bheidh faoi réir chomhchuibhiú a n-achoimrí ar shaintréith an táirge á tharraingt suas, féadfaidh an grúpa comhordúcháin cinneadh a dhéanamh maidir le tús áite a thabhairt dá chuid oibre i ndáil leis na hachoimrí ar shaintréithe an táirge a chomhchuibhiú, á gcur san áireamh moltaí na Gníomhaireachta maidir leis an aicme nó an grúpa de tháirgí íocshláinte tréidliachta tagartha a ndéanfar a chomhchuibhiú chun sláinte an duine, sláinte ainmhithe nó an comhshaol a chosaint, lena n-áirítear bearta maolaithe chun riosca don chomhshaol a chosc.

  When drawing up the list of reference veterinary medicinal products which shall be subject to harmonisation of their summaries of product characteristics, the coordination group may decide on prioritising its work on harmonisation of summaries of product characteristics, taking into account the recommendations of the Agency on class or group of reference veterinary medicinal products that shall be harmonised in order to protect human or animal health or the environment, including mitigation measures to prevent the risk to the environment.

  Rialachán (AE) 2019/6 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le táirgí íocshláinte tréidliachta agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/82/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 539. #1735937

  plé oibiachtúil maidir leis na torthaí a fuarthas, agus moltaí i ndáil leis na tréimhsí aistarraingthe is gá chun a áirithiú nach mbeidh aon iarmhar a d’fhéadfadh a bheith baolach don tomhaltóir i láthair i mbia-ábhair a fuarthas ó ainmhithe ar cuireadh cóireáil orthu.

  an objective discussion of the results obtained, and proposals concerning the withdrawal periods necessary to ensure that no residues which might constitute a hazard for consumers are present in foodstuffs obtained from treated animals.

  Rialachán (AE) 2019/6 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le táirgí íocshláinte tréidliachta agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/82/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 540. #1742016

  Déanfaidh an túdarás ceadaithe meastóireacht féachaint an bhfuil na leigheasanna a moladh leordhóthanach agus tráthúil a ndóthain agus cuirfidh sé in iúl d'údaráis ceadaithe na mBallstát eile agus don Choimisiún gan mhoill cé na leigheasanna a cheadaigh sé.

  The approval authority shall carry out an evaluation to verify whether the proposed remedies are sufficient and timely enough, and it shall communicate the remedies that it has approved to the approval authorities of the other Member States and to the Commission without delay.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le ceadú agus le faireachas margaidh ar mhótarfheithlicí agus a leantóirí, agus ar chórais, comhpháirteanna agus aonaid theicniúla ar leithligh atá ceaptha le haghaidh feithiclí den sórt sin

 541. #1748439

  Féadfaidh ð Nuair is iomchuí, cuirfidh ï an Coimisiún agus an Chomhairle treoir agus/nó moltaí ar fáil a chur ar fáil freisin don dea-chleachtas i dtaca leis na hábhair dá dtagraítear sa Rialachán seo ð chun éifeachtacht chóras rialaithe onnmhairiúcháin an Aontais, agus comhsheasmhacht a chur chun feidhme, a áirithiú ï. ð Nuair is iomchuí, soláthróidh údaráis inniúla na mBallstát treoir chomhlántach freisin le haghaidh onnmhaireoirí, bróicéirí agus oibreoirí idirthurais a bhfuil cónaí orthu nó atá bunaithe sa Bhallstát sin. ï

  The Commission and the Council may ð shall, where appropriate, ï also make available guidance and/or recommendations for best practices for the subjects referred to in this Regulation ð to ensure the efficiency of the Union export control regime and the consistency of its implementation ï. ð The competent authorities of the Member States shall also, where appropriate, provide complementary guidance for exporters, brokers and transit operators resident or established in that Member State. ï

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena ndéantar córas Aontais a chur ar bun chun rialú a dhéanamh ar onnmhairiú, ar aistriú, ar bhróicéireacht agus ar chúnamh teicniúil ítimí dé-úsáide agus ar iad a bheith ar idirthuras (athmhúnlú)

 542. #1759030

  (b)scrúdú a dhéanamh, ar a thionscnamh féin, arna iarraidh sin do chomhalta dá chuid nó don Choimisiún, ar cheist ar bith lena gcumhdaítear cur i bhfeidhm an Rialacháin seo agus treoirlínte, moltaí agus na cleachtais is fearr a eisiúint, d'fhonn cur i bhfeidhm comhsheasmhach an Rialacháin seo a spreagadh.

  (b)examine, on its own initiative, on request of one of its members or on request of the Commission, any question covering the application of this Regulation and issue guidelines, recommendations and best practices in order to encourage consistent application of this Regulation.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le meas ar an saol príobháideach agus cosaint sonraí pearsanta i gcumarsáid leictreonach agus lena n-aisghairtear Treoir 2002/58/CE (Rialachán maidir le Príobháideachas agus Cumarsáid Leictreonach)

 543. #1761047

  Sa teachtaireacht dar teideal A Digital Single Market Strategy for Europe [Straitéis maidir le Margadh Aonair Digiteach don Eoraip] a d’fhoilsigh an Coimisiún i mí na Bealtaine 2015, moladh go gcruthófaí tairseach aonair dhigiteach chun an fhaisnéis agus na seirbhísí cúnaimh agus réitigh fadhbanna ar fad a theastaíonn chun oibriú go héifeachtach thar theorainneacha a leathnú, a fheabhsú agus a chuíchóiriú agus cur ar chumas na núsáideoirí na nósanna imeachta náisiúnta is mó úsáid a chur i gcrích ar líne.

  The Commission communication 'A Digital Single Market Strategy for Europe' of May 2015 proposed the creation of a single digital gateway in order to expand, improve and streamline all information, assistance and problem solving services needed to operate efficiently across borders and to enable users to complete the most frequently used national procedures online.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le tairseach aonair dhigiteach a bhunú chun faisnéis, nósanna imeachta agus seirbhísí cúnaimh agus réitigh fadhbanna a sholáthar agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012

 544. #1767544

  rinneadh athbhreithniú ar an téacs chun a shoiléiriú cé chomh maith is atá an togra agus cad atá nua agus míniú níos fearr ar an gcúis gur bealach níos fearr é an clár don Eoraip Dhigiteach chun tacú leis na bearta atá á moladh;

  the text has been reviewed to clarify what the proposal builds on and what is new and to better explain why the Digital Europe programme is a better channel to support the proposed measures;

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear an clár don Eoraip Dhigiteach le haghaidh na tréimhse 2021-2027

 545. #1768917

  (37)Ní mór do na rialacha don rannpháirtíocht agus leathadh léiriú leordhóthanach a thabhairt ar riachtanais an Chláir, agus na hábhair imní agus moltaí arna ndéanamh ag na páirtithe leasmhara éagsúla á gcur san áireamh.

  (37)The rules for participation and dissemination should adequately reflect the needs of the Programme taking into account the concerns raised and the recommendations made by various stakeholders.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear Fís Eorpach – an Clár réime um Thaighde agus um Nuálaíocht, lena leagtar síos na rialacha maidir le rannpháirtíocht agus leathadh

 546. #1769758

  faisnéis atá le cur ar fáil ag an Aontas don Ríocht Aontaithe sa Chomhchoiste maidir leis na tograí le haghaidh iarscríbhinn ábhartha an Chomhaontaithe a oiriúnú chun críocha ailínithe le Cinntí agus le Moltaí de chuid an Choimisiúin Riaracháin maidir le Slándáil Shóisialta;

  information to be provided by the Union to the United Kingdom in the Joint Committee on the proposals for adaptation of the relevant annex of the Agreement for the purposes of alignment with Decisions and Recommendations of the Administrative Commission on Social Security;

  Togra le haghaidh CINNEADH ÓN gCOMHAIRLE maidir le tabhairt i gcrích an Chomhaontaithe maidir le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann a bheith ag tarraingt siar as an Aontas Eorpach agus as an gComhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach

 547. #1773587

  Chun forfheidhmiú éifeachtach a éascú, ba cheart don Choimisiún cabhrú le cruinnithe rialta a eagrú idir údaráis forfheidhmithe na mBallstát, ar lena linn is féidir faisnéis ábhartha, dea-chleachtais, forbairtí nua, cleachtais fhorfheidhmiúcháin agus moltaí i ndáil le cur i bhfeidhm na bhforálacha a leagtar síos sa Treoir seo a chomhroinnt.

  To facilitate effective enforcement, the Commission should help organise regular meetings between the enforcement authorities of the Member States at which relevant information, best practices, new developments, enforcement practices and recommendations with regard to the application of the provisions laid down in this Directive can be shared.

  Treoir (AE) 2019/633 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le cleachtais éagóracha trádála sa chaidreamh gnólacht le gnólacht i slabhra an tsoláthair talmhaíochta agus bia

 548. #1774966

  Forálfaidh na Ballstáit, maidir le soláthraithe seirbhíse nua atá ag comhroinnt inneachar ar líne a bhfuil a gcuid seirbhísí ar fáil don phobal san Aontas ar feadh níos lú ná 3 bliana agus a bhfuil a láimhdeachas bliantúil faoi EUR 10 milliún arna ríomh i gcomhréir le Moladh 2003/361/CE ón gCoimisiún, go bhfuil na coinníollacha leo faoin gcóras dliteanais a leagtar amach i mír 4 teoranta do phointe (a) de mhír 4 a chomhlíonadh agus do ghníomhú go tapa, ar fhógra leor-réasúnaithe a fháil, chun rochtain ar shaothair agus ar ábhair a bhfaigheann siad fógra ina dtaobh a chosc nó chun na saothair nó ábhair eile a bhaint anuas dá suíomhanna gréasáin nó rochtain orthu a dhíchumasú.

  Member States shall provide that, in respect of new online content-sharing service providers the services of which have been available to the public in the Union for less than three years and which have an annual turnover below EUR 10 million, calculated in accordance with Commission Recommendation 2003/361/EC, the conditions under the liability regime set out in paragraph 4 are limited to compliance with point (a) of paragraph 4 and to acting expeditiously, upon receiving a sufficiently substantiated notice, to disable access to the notified works or other subject matter or to remove those works or other subject matter from their websites.

  Treoir (AE) 2019/790 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le cóipcheart agus cearta gaolmhara sa Mhargadh Aonair Digiteach agus lena leasaítear Treoracha 96/9/CE agus 2001/29/CE ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 549. #1778239

  Ba cheart don Choimisiún tuarascáil a fhoilsiú go tráthrialta ina ndéanfaí anailís ar na bearta arna ndéanamh ar an leibhéal náisiúnta chun cuspóirí seirbhíse poiblí a ghnóthú agus comparáid ar a éifeachtaí atá siad, d'fhonn moltaí a dhéanamh i ndáil leis na bearta a bheadh le glacadh ar an leibhéal náisiúnta chun ardchaighdeáin seirbhíse poiblí a ghnóthú.

  The Commission should regularly publish a report analysing measures taken at national level to achieve public service objectives and comparing their effectiveness, with a view to making recommendations as regards measures to be taken at national level to achieve high standards of public service.

  Treoir (AE) 2019/944 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Meitheamh 2019 maidir le rialacha comhchoiteanna don mhargadh inmheánach don leictreachas agus lena leasaítear Treoir 2012/27/AE ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 550. #1779406

  An t-údarás rialála atá suite sa Bhallstáit ina bhfuil a shuíomh ag ETSO don Leictreachas nó ag eintiteas AE do OCDanna, beidh de chumhacht aige pionóis éifeachtacha, chomhréireacha agus athchomhairleacha a fhorchur ar na heintitis sin i gcás nach gcomhlíonann siad a n-oibleagáidí faoin Treoir, faoi Rialachán (AE) 2019/943 nó faoi aon chinneadh ábhartha ón údarás rialála nó ó ACER atá ceangailteach ó thaobh dlí, nó moladh a dhéanamh go ngearrfadh cúirt inniúil pionóis den sórt sin orthu.

  The regulatory authority located in the Member State in which the ENTSO for Electricity or the EU DSO entity has its seat shall have the power to impose effective, proportionate and dissuasive penalties on those entities where they do not comply with their obligations under this Directive, Regulation (EU) 2019/943 or any relevant legally binding decisions of the regulatory authority or of ACER, or to propose that a competent court impose such penalties.

  Treoir (AE) 2019/944 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Meitheamh 2019 maidir le rialacha comhchoiteanna don mhargadh inmheánach don leictreachas agus lena leasaítear Treoir 2012/27/AE ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 551. #1779676

  Sa mheasúnú sin, cuirfear san áireamh an mhodheolaíocht don anailís costais agus tairbhe agus na feidhmiúlachtaí íosta do chórais méadraithe chliste dá bhforáiltear i Moladh 2012/148/AE ón gCoimisiún chomh maith leis na teicnící is fearr dá bhfuil ar fáil chun an leibhéal is airde cibearshlándála agus cosanta sonraí a áirithiú.

  Such assessment shall take into consideration the methodology for the cost-benefit analysis and the minimum functionalities for smart metering systems provided for in Commission Recommendation 2012/148/EU as well as the best available techniques for ensuring the highest level of cybersecurity and data protection.

  Treoir (AE) 2019/944 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Meitheamh 2019 maidir le rialacha comhchoiteanna don mhargadh inmheánach don leictreachas agus lena leasaítear Treoir 2012/27/AE ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 552. #1786455

  Ina Chonclúidí maidir le Beartas an Mhargaidh Aonair i mí Feabhra 2015, mhol an Chomhairle Iomaíochais go láidir don Choimisiún bearta a ghlacadh lena áirithiú go mbeadh feidhm éifeachtach ag prionsabal an aitheantais fhrithpháirtigh, agus moltaí a thabhairt ar aghaidh chun na críche sin.

  In its Conclusions on the Single Market Policy of February 2015, the Competitiveness Council urged the Commission to take steps to ensure that the principle of mutual recognition functioned effectively and to bring forward proposals to that effect.

  Rialachán (AE) 2019/515 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Márta 2019 maidir le haitheantas frithpháirteach earraí atá ar an margadh go dleathach i mBallstát eile agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 764/2008 ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 553. #1801325

  Scrúdóidh an ECCG torthaí na hathbhreithnithe piaraí, agus cuirfidh an Grúpa sin achoimrí i dtoll a chéile a fhéadfar a chur ar fáil don phobal agus eiseoidh sé, nuair is gá, treoirlínte nó moltaí maidir le gníomhaíochtaí nó bearta a bheidh le déanamh ag na heintitis lena mbaineann.

  The outcomes of peer reviews shall be examined by the ECCG, which shall draw up summaries that may be made publicly available and which shall, where necessary, issue guidelines or recommendations on actions or measures to be taken by the entities concerned.

  Rialachán (AE) 2019/881 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le ENISA (Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chibearshlándáil) agus maidir le deimhniú i ndáil le cibearshlándáil theicneolaíocht na faisnéise agus na cumarsáide agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 526/2013 (an Gníomh um Chibearshlándáil) (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 554. #1801998

  Déanfaidh an Coimisiún, tar éis dó dul i gcomhairle le GCL, tuairim neamhcheangailteach a eisiúint, ina leagfar amach cúiseanna mionsonraithe, agus tíolacfaidh sé don údarás inniúil í, maille le moladh go ndéanfaí athbhreithniú ar a phlean riosca-ullmhachta i gcás:

  The Commission shall, after consulting the ECG, issue a non-binding opinion, setting out detailed reasons, and submit it to the competent authority, with a recommendation to review its risk-preparedness plan where that plan:

  Rialachán (AE) 2019/941 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Meitheamh 2019 maidir le riosca-ullmhacht in earnáil an leictreachais agus lena n-aisghairtear Treoir 2005/89/CE ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 555. #1802259

  Mura dtabharfaidh an Bord Rialálaithe tuairim fhabhrach ar théacs arna thíolacadh an athuair, ba cheart don Stiúrthóir a bheith in ann an téacs a athbhreithniú tuilleadh i gcomhréir leis na leasuithe agus na barúlacha arna moladh ag an mBord Rialálaithe chun tuairim fhabhrach a fháil uaidh.

  If the Board of Regulators does not give a favourable opinion on a re-submitted text, the Director should have the possibility of revising the text further in line with the amendments and comments proposed by the Board of Regulators, in order to obtain their favourable opinion.

  Rialachán (AE) 2019/942 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Meitheamh 2019 lena mbunaítear Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar idir Rialálaithe Fuinnimh ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 556. #1802327

  Arna iarraidh sin do cheann amháin nó níos mó de na húdaráis rialála nó ar a thionscnamh féin, déanfaidh ACER tuairim réasúnaithe mar aon le moltaí a eisiúint do ENTSO don Leictreachas, chuig eintiteas AE do OCDanna nó chuig na lárionaid chomhordúcháin réigiúnacha maidir le comhlíonadh a gcuid oibleagáidí.

  At the request of one or more regulatory authorities or at its own initiative, ACER shall issue a reasoned opinion as well as a recommendation to the ENTSO for Electricity, the EU DSO entity or the regional coordination centres with regard to compliance with their obligations.

  Rialachán (AE) 2019/942 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Meitheamh 2019 lena mbunaítear Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar idir Rialálaithe Fuinnimh ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 557. #1802365

  Féadfaidh ACER, i gcomhréir lena clár oibre, arna iarraidh sin don Choimisiún nó ar a tionscnamh féin, moltaí a dhéanamh chun cuidiú le húdaráis rialála agus le rannpháirtithe margaidh dea-chleachtais a roinnt le chéile.

  ACER may, in accordance with its work programme, at the request of the Commission or on its own initiative, make recommendations to assist regulatory authorities and market participants in sharing good practices.

  Rialachán (AE) 2019/942 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Meitheamh 2019 lena mbunaítear Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar idir Rialálaithe Fuinnimh ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 558. #1803355

  Seolfaidh an t-údarás rialála ábhartha tuarascáil don ACER agus foilseoidh sé maidir leis na sonraí dá dtagraítear i bpointí (a), (b) agus (c) den chéad fhomhír maille le moltaí le haghaidh feabhais i gcás inar gá.

  The regulatory authority shall submit the report to ACER and shall publish a summary of the data referred to in points (a), (b) and (c) of the first subparagraph together with recommendations for improvement where necessary.

  Rialachán (AE) 2019/943 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Meitheamh 2019 maidir leis an margadh inmheánach don leictreachas ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 559. #1803436

  Faoi 3 mhí tar éis theacht i ngníomh na lárionad chomhordúcháin réigiúnach de bhun Airteagal 35(2) den Rialachán seo agus gach 3 mhí ina dhiaidh sin, cuirfidh na lárionaid chomhordúcháin réigiúnacha faoi bhráid na n-údarás rialála ábhartha agus don ACER maidir le haon laghdú ar acmhainneacht nó mura gcloítear leis an ghníomhaíocht chomhorduithe de bhun na dara fomhíre seo agus déanfaidh siad measúnú ar na teagmhais agus moltaí, más gá, ar an gcaoi le claontaí den sórt sin a sheachaint sa todhchaí.

  By 3 months after the entry into operation of the regional coordination centres pursuant to Article 35(2) of this Regulation and every three months thereafter, the regional coordination centres shall submit a report to the relevant regulatory authorities and to ACER on any reduction of capacity or deviation from coordinated actions pursuant to the second subparagraph and shall assess the incidences and make recommendations, if necessary, on how to avoid such deviations in the future.

  Rialachán (AE) 2019/943 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Meitheamh 2019 maidir leis an margadh inmheánach don leictreachas ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 560. #1804589

  Ag a Sheisiún Bliantúil in 2015, ghlac CGIM Moladh CGIM/39/2015/4 maidir le bearta bainistíochta d’fhíogaigh ghobacha sa Mhuir Dhubh lena dtugtar isteach íosmhéid tagartha caomhnaithe don speiceas lena mbaineann.

  At its Annual Session in 2015, the GFCM adopted Recommendation GFCM/39/2015/4 on management measures for piked dogfish in the Black Sea introducing a minimum conservation reference size for the species concerned.

  Rialachán (AE) 2019/982 Ó Pharlaimint Na hEorpa Agus Ón gComhairle an 5 Meitheamh 2019 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1343/2011 maidir le forálacha áirithe i ndáil le hiascaireacht i limistéar Chomhaontú CGIM (An Coimisiún Ginearálta Iascaigh don Mheánmhuir)

 561. #1808020

  scrúdú a dhéanamh, arna iarraidh sin don Líonra nó ar a thionscnamh féin ar cheist ar bith lena gcumhdaítear cur i bhfeidhm an Rialacháin seo agus treoirlínte, moltaí agus dea-chleachtais a eisiúint chun cur i bhfeidhm comhsheasmhach an Rialacháin seo a spreagadh.

  to examine, at the request of the Network or on its own initiative, any question covering the application of this Regulation and issue guidelines, recommendations and best practices in order to encourage consistent application of this Regulation.

  Rialachán (AE) 2019/1020 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le faireachas margaidh ar tháirgí agus comhlíonadh táirgí agus lena leasaítear Treoir 2004/42/CE agus Rialacháin (CE) Uimh. 765/2008 agus (AE) Uimh. 305/2011 ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 562. #1808458

  Ba cheart é a bheith mar chuid de ról na Gníomhaireachta sainchomhaid theicniúla a ullmhú agus a scrúdú, lena n-áirítear comhairliúcháin le geallsealbhóirí, agus tuairimí a tharraingt suas ar cheart don Choimisiún iad a úsáid agus cinneadh á dhéanamh aige an gcuirfidh sé moladh chun cinn substaint áirithe a liostú mar POP de réir an Choinbhinsiúin nó an Phrótacail.

  The role of the Agency should include the preparation and examination of technical dossiers, including stakeholder consultations, and the drawing up of opinions that should be used by the Commission in considering whether to come forward with a proposal for listing a substance as a POP in the Convention or the Protocol.

  Rialachán (AE) 2019/1021 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le truailleáin orgánacha mharthanacha ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 563. #1811058

  Chuige sin, lena n-áirítear chun cliseadh an stoic a sheachaint, agus tar éis dó anailís a dhéanamh ar chomhairle eolaíoch an Bhuanchoiste um Thaighde agus Staidreamh (SCRS), ghlac ICCAT Moladh 16-05 lena mbunaítear plean téarnaimh ilbhliantúil don cholgán Meánmhuirí (“plean téarnaimh ICCAT”).

  To that end, including avoiding the collapse of the stock, and after analysing the scientific advice of the Standing Committee on Research and Statistics (SCRS), ICCAT adopted Recommendation 16-05 establishing a multiannual recovery plan for Mediterranean swordfish (‘ICCAT recovery plan’).

  Rialachán (AE) 2019/1154 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le plean téarnaimh ilbhliantúil don cholgán Meánmhuirí agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1967/2006 ón gComhairle agus Rialachán (AE) 2017/2107 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 564. #1811373

  I gcás inar gá d'fhonn moltaí ICCAT lena ndéanfaí plean téarnaimh ICCAT a leasú nó a fhorlíonadh agus a bheadh ceangailteach ar an Aontas, a chur chun feidhme i ndlí an Aontais, agus a mhéid nach rachadh leasuithe ar dhlí an Aontais thar mholtaí ICCAT, tugtar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 35 chun an méid seo a leanas a leasú:

  Where necessary in order to implement into Union law ICCAT recommendations amending or supplementing the ICCAT recovery plan which become binding on the Union, and insofar as amendments to Union law do not go beyond ICCAT recommendations, the Commission is empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 35 for the purpose of amending:

  Rialachán (AE) 2019/1154 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le plean téarnaimh ilbhliantúil don cholgán Meánmhuirí agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1967/2006 ón gComhairle agus Rialachán (AE) 2017/2107 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 565. #1813327

  Tairgfidh an soláthraí TPPUnna moladh pearsantaithe a sholáthar don choigilteoir TPPU ina míneofar arbh fhabhraí fochuntas nua a oscailt laistigh de chuntas TPPU an choigilteora TPPU agus ranníocaíochtaí a dhéanamh leis an bhfochuntas nua ná leanúint de bheith ag ranníoc leis an bhfochuntas is deireanaí a osclaíodh.

  The PEPP provider shall offer to provide the PEPP saver with a personalised recommendation explaining whether the opening of a new sub-account within the PEPP saver’s PEPP account and making contributions to the new sub-account would be more favourable than continuing to contribute to the last sub-account opened.

  Rialachán (AE) 2019/1238 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le Táirge Pinsin Phearsanta Uile-Eorpach (TPPU) (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 566. #1813768

  Áireofar leis an bpleanáil scoir dá dtagraítear i mír 1 moladh pearsanta don choigilteoir TPPU maidir le cineál optamach a eisíocaíochtaí nó a heisíocaíochtaí ach amháin mura soláthraítear ach aon chineál amháin d’eisíocaíochtaí.

  The retirement planning referred to in paragraph 1 shall include a personal recommendation to the PEPP saver on his or her optimal form of out-payments unless only one form of out-payments is provided.

  Rialachán (AE) 2019/1238 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le Táirge Pinsin Phearsanta Uile-Eorpach (TPPU) (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 567. #1819636

  i gcás ina sanntar leibhéal tionchair géibheannach do chuid den teorainn sheachtrach, tabharfaidh an Ghníomhaireacht fógra don Choimisiún faoi sin; déanfaidh an stiurthóir feidhmiúcháin, de bhreis ar na bearta a dhéantar faoi phointe (c) den mhír seo, moladh a eisiúint i gcomhréir le hAirteagal 41(1), agus an tacaíocht leanúnach ón nGníomhaireacht á cur san áireamh; tabharfaidh an Ballstát lena mbaineann freagairt ar an moladh i gcomhréir le hAirteagal 41(2).

  where a critical impact level is attributed to an external border section, the Agency shall notify the Commission thereof; the executive director, in addition to the measures taken under point (c) of this paragraph, shall issue a recommendation in accordance with Article 41(1), taking into account the ongoing support by the Agency; the Member State concerned shall respond to the recommendation in accordance with Article 41(2).

  Rialachán (AE) 2019/1896 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Samhain 2019 maidir leis an nGarda Teorann agus Cósta Eorpach agus lena n-aisghairtear Rialacháin (AE) Uimh. 1052/2013 agus (AE) 2016/1624

 568. #1819983

  Faoin 15 Meán Fómhair gach bliain, glacfaidh an Ghníomhaireacht leis na hiarrthóirí arna moladh nó, i gcásanna nach gcomhlíontar na próifílí atá ag teastáil, nach bhfuil scileanna teanga leordhóthanacha acu, mí-iompair nó sárú ar na rialacha is infheidhme le linn tréimhsí imscartha a bhí ann roimhe sin, diúltóidh sí do na hiarrthóirí i gceist agus iarrfaidh sí ar an mBallstát iarrthóirí eile a mholadh don tréimhse iasachta.

  By 15 September of each year, the Agency shall accept the proposed candidates or, in cases of non-compliance with the required profiles, insufficient language skills, misconduct or infringement of the applicable rules during previous deployments, shall refuse the candidates in question and request that the Member State propose other candidates for secondment.

  Rialachán (AE) 2019/1896 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Samhain 2019 maidir leis an nGarda Teorann agus Cósta Eorpach agus lena n-aisghairtear Rialacháin (AE) Uimh. 1052/2013 agus (AE) 2016/1624

 569. #1821647

  Ina réimse saineolais féin, ba cheart don ÚBE faireachán a dhéanamh ar na constaic roimh chomhdhlúthú stuamachta nó ar an gcur isteach air agus d’fhéadfadh an ÚBE tuairimí nó moltaí a thabhairt arbh é ba aidhm dóibh bealaí iomchuí le dul i ngleic leis na constaici agus an cur isteach sin a aimsiú.

  EBA should, in its area of expertise, monitor the obstacles to or impact on prudential consolidation and could provide opinions or recommendations with the aim of identifying appropriate ways to address such obstacles or impact.

  RIALACHÁN (AE) 2019/2175 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE an 18 Nollaig 2019 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Baincéireachta Eorpach); Rialachán (AE) Uimh. 1094/2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde); Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí); Rialachán (AE) Uimh. 600/2014 maidir le margaí in ionstraimí airgeadais; Rialachán (AE) 2016/1011 maidir le hinnéacsanna a úsáidtear mar thagarmharcanna in ionstraimí airgeadais agus i gconarthaí airgeadais nó chun feidhmíocht cistí infheistíochta a thomhas; agus Rialachán (AE) 2015/847 maidir le faisnéis a ghabhann le haistrithe cistí (Téacs atá ábhartha maidir le LEE) (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 570. #1824765

  Ceapadh le Cinneadh (AE) 2019/2157 chomh maith agus don tréimhse chéanna, triúr comhaltaí arna moladh ag Rialtas na Beilge, 21 chomhalta agus 20 comhalta malartach arna moladh ag Rialtas na Gearmáine, ochtar comhaltaí agus ochtar comhaltaí malartacha arna moladh ag Rialtas na hÉireann, 16 chomhalta agus 16 chomhalta mhalartach arna moladh ag Rialtas na Spáinne, ochtar comhaltaí agus ochtar comhaltaí malartacha arna moladh ag Rialtas na hÉireann, 10 gcomhalta agus 14 chomhalta mhalartach arna moladh ag Rialtas na hIodáile, ceathrar comhaltaí agus ceathrar comhaltaí malartacha arna moladh ag Rialtas Mhálta agus ochtar comhaltaí agus ochtar comhaltaí malartacha arna moladh ag Rialtas na Fionlainne.

  Decision (EU) 2019/2157 also appointed for the same period three members proposed by the Belgian Government, 21 members and 20 alternate members proposed by the German Government, 8 members and 8 alternate members proposed by the Irish Government, 16 members and 16 alternate members proposed by the Spanish Government, 10 members and 14 alternate members proposed by the Italian Government, 4 members and 4 alternate members proposed by the Maltese Government and 8 members and 8 alternate members proposed by the Finnish Government.

  Cinneadh (AE) 2020/144 ón Gcomhairle an 3 Feabhra 2020 lena gceaptar comhaltaí agus comhaltaí malartacha Choiste na Réigiún don tréimhse ón 26 Eanáir 2020 go dtí an 25 Eanáir 2025

 571. #1825001

  maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais ag an tríú cruinniú dhéag de Chomhdháil na bPáirtithe sa Choinbhinsiún maidir le caomhnú na speiceas imirceach ainmhithe fiáine a mhéid a bhaineann le moltaí ó pháirtithe éagsúla na Foscríbhinní a ghabhann leis an gCoinbhinsiúin a leasú, agus maidir le haistarraingt forchoimeádais ar tugadh fógra don Choinbhinsiún sin faoi

  on the position to be taken on behalf of the European Union in the thirteenth meeting of the Conference of the Parties to the Convention on the conservation of migratory species of wild animals as regards proposals from various parties to amend the Appendices to that Convention, and on the withdrawal of a reservation notified to that Convention

  Cinneadh (AE) 2020/243 ón gComhairle an 13 Feabhra 2020 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais ag an tríú cruinniú dhéag de Chomhdháil na bPáirtithe sa Choinbhinsiún maidir le caomhnú na speiceas imirceach ainmhithe fiáine a mhéid a bhaineann le moltaí ó pháirtithe éagsúla na Foscríbhinní a ghabhann leis an gCoinbhinsiúin a leasú, agus maidir le haistarraingt forchoimeádais ar tugadh fógra don Choinbhinsiún sin faoi

 572. #1843925

  I gcás inar tugadh cumhachtaí don Choimisiún, lena n-áirítear i bplean ilbhliantúil arna bhunú de bhun Airteagal 9 agus Airteagal 10, agus sna cásanna dá bhforáiltear in Airteagal 11 agus in Airteagal 15(6), chun bearta a ghlacadh trí bhíthin gníomhartha tarmligthe nó cur chun feidhme i ndáil le beart caomhnaithe de chuid an Aontais is infeidhme maidir le réimse gheografach ábhartha, féadfaidh Ballstáit a bhfuil leas díreach bainistíochta acu dá ndéanann na bearta sin difear teacht ar chomhaontú, laistigh de spriocdháta atá le sonrú sa bheart caomhnaithe ábhartha agus/nó sa phlean ilbhliantúil, moltaí comhpháirteacha a thíolacadh chun cuspóirí na mbeart caomhnaithe ábhartha de chuid an Aontais, na bpleananna ilbhliantúla nó na bpleananna sonracha maidir le hábhar muirí aischurtha a bhaint amach.

  Where the Commission has been granted powers, including in a multiannual plan established pursuant to Articles 9 and 10, as well as in cases provided for in Articles 11 and 15(6), to adopt measures by means of delegated or implementing acts in respect of a Union conservation measure applying to a relevant geographical area, Member States having a direct management interest affected by those measures may, within a deadline to be stipulated in the relevant conservation measure and/or multiannual plan, agree to submit joint recommendations for achieving the objectives of the relevant Union conservation measures, the multiannual plans or the specific discard plans.

  NoDG-2013-02013R1380_EN-GA-DWN

 573. #1844058

  Déanfaidh an Coimisiún socraithe le haghaidh measúnuithe neamhspleácha ex-ante agus post-ante i ndáil le gach prótacal a ghabhann le Comhaontú comhpháirtíochta iascaigh inbhuanaithe, agus cuirfidh sé iad ar fáil do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle in am agus i dtráth sula gcuirfidh sé moladh faoi bhráid na Comhairle chun go dtabharfar údarú dul i mbun caibidlíochta do phrótacal comharba.

  The Commission shall arrange for independent ex-ante and ex-post evaluations of each protocol to a Sustainable fisheries partnership agreement, and make them available to the European Parliament and to the Council in good time before it submits to the Council a recommendation to authorise the opening of negotiations for a successor protocol.

  NoDG-2013-02013R1380_EN-GA-DWN

 574. #1845074

  moltaí a thabhairt uaithi don Choimisiún maidir leis na STInna, agus leasú orthu, i gcomhréir le hAirteagal 5 den Treoir … [An Treoir maidir le hIdir-inoibritheacht];

  issue recommendations to the Commission on the TSIs, and their revision, in accordance with Article 5 of Directive … [Interoperability Directive];

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le Gníomhaireacht Iarnróid an Aontais Eorpaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 881/2004

 575. #1845075

  moltaí a thabhairt uaithi don Choimisiún maidir leis na teimpléid do dhearbhú fíoraithe an 'AE' agus maidir leis na doiciméid sa chomhad teicniúil is gá a bheith ag gabháil leis, i gcomhréir le hAirteagal 15 den Treoir … [An Treoir maidir le hIdir-inoibritheacht];

  issue recommendations to the Commission on the templates for the 'EU' declaration of verification and for documents of the technical file that has to accompany it, in accordance with Article 15 of Directive … [Interoperability Directive];

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le Gníomhaireacht Iarnróid an Aontais Eorpaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 881/2004

 576. #1845076

  moltaí a thabhairt uaithi don Choimisiún maidir le sonraíochta i gcomhair clár, agus leasú orthu, i gcomhréir le hAirteagal 43, Airteagal 44 agus Airteagal 45 den Treoir … [An Treoir maidir le hIdir-inoibritheacht];

  issue recommendations to the Commission on specifications for registers, and their revision, in accordance with Articles 43, 44 and 45 of Directive … [Interoperability Directive];

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le Gníomhaireacht Iarnróid an Aontais Eorpaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 881/2004

 577. #1845778

  ''cláir'', tá an Ghníomhaireacht freagrach as moltaí a dhéanamh don Choimisiún maidir le sonraíochtaí i gcomhair clár (dá dtagraítear sa Treoir maidir le hIdir‑inoibritheacht) agus a n‑athbhreithniú, agus as a áirthiú go bhfuil rochtain ag an bpobal orthu;

  registers: the Agency is responsible for issuing recommendations to the Commission regarding specification for registers (referred to in the Interoperability Directive) and their revision, and ensuring there are accessible to the public;

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le Gníomhaireacht Iarnróid an Aontais Eorpaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 881/2004

 578. #1850886

  Má chinneann an tOmbudsman go raibh drochriarachán ann, déanfaidh sé/sí aon mholadh/aon mholtaí cuí don institiúid lena mbaineann de réir Airteagal 3(6) den Reacht agus iarrfaidh sé/sí ar an institiúid lena mbaineann tuairim a chur ar fáil ar an moladh/na moltaí laistigh de thréimhse trí mhí.

  Where the Ombudsman finds maladministration, the Ombudsman shall make any appropriate recommendation(s) to the institution concerned in accordance with Article 3(6) of the Statute and ask the institution concerned to provide an opinion on the recommendation(s) within three months.

  Cinneadh ón Ombudsman Eorpach lena nglactar Forálacha Cur Chun Feidhme

 579. #1857570

  Ní fhéadfaidh ach an coiste atá freagrach as urraim do phrionsabal na coimhdeachta a chinneadh moltaí a thabhairt ar aird don choiste atá freagrach as an ábhar i ndáil le togra le haghaidh gníomh reachtach.

  Only the committee responsible for respect for the principle of subsidiarity may make recommendations, for the attention of the committee responsible for the subject-matter, in respect of a proposal for a legislative act.

  Rialacha Nós Imeachta — 9ú téarma parlaiminteach — Iúil 2019

 580. #1858090

  I gcás ina n-iarrfar ar an bParlaimint a toiliú a thabhairt maidir le gníomh atá ceangailteach ó thaobh dlí, déanfaidh an coiste freagrach moladh a thíolacadh don Pharlaimint chun an gníomh atá beartaithe a fhormheas nó chun diúltú dó.

  Where Parliament is asked to give its consent to a legally binding act, the committee responsible shall submit to Parliament a recommendation to approve or reject the proposed act.

  Rialacha Nós Imeachta — 9ú téarma parlaiminteach — Iúil 2019

 581. #1858096

  Féadfaidh an coiste freagrach tuarascáil a chur síos freisin, más gá, lena n-áirítear tairiscint i gcomhair gníomh neamhreachtach ina leagtar amach na cúiseanna ar cheart don Pharlaimint a toiliú a thabhairt nó diúltú dá toiliú a thabhairt agus, nuair is iomchuí, ina ndéantar moltaí do chur i bhfeidhm an ghnímh atá beartaithe.

  The committee responsible may also, if necessary, table a report, including a motion for a non-legislative resolution setting out the reasons why Parliament should give or refuse its consent and, where appropriate, making recommendations for the implementation of the proposed act.

  Rialacha Nós Imeachta — 9ú téarma parlaiminteach — Iúil 2019

 582. #1858098

  Mura mbeidh moladh glactha ag an gcoiste freagrach laistigh de 6 mhí tar éis don iarraidh ar thoiliú a bheith tarchurtha chuige, féadfaidh Comhdháil na nUachtarán an t-ábhar a chur ar an gclár oibre do pháirtseisiún ina dhiaidh sin lena bhreithniú, nó féadfaidh sí a chinneadh an tréimhse 6 mhí a fadú i gcásanna cuí-réasúnaithe.

  If the committee responsible has not adopted its recommendation within six months after the request for consent was referred to it, the Conference of Presidents may either place the matter on the agenda for consideration at a subsequent part-session or, in duly justified cases, decide to extend the six-month period.

  Rialacha Nós Imeachta — 9ú téarma parlaiminteach — Iúil 2019

 583. #1858101

  I gcás ina gceanglófar toiliú na Parlaiminte, féadfaidh an coiste freagrach, aon tráth, tuarascáil eatramhach a thíolacadh don Pharlaimint, lena n-áirítear tairiscint i gcomhair rún ina mbeidh moltaí chun an gníomh beartaithe a mhodhnú nó a chur chun feidhme.

  Where Parliament's consent is required, the committee responsible may, at any time, present an interim report to Parliament, including a motion for a resolution containing recommendations for the modification or the implementation of the proposed act.

  Rialacha Nós Imeachta — 9ú téarma parlaiminteach — Iúil 2019

 584. #1858928

  I gcás ina bhfuil comhionannas vótaí ann i ndáil le dréachtmholadh faoi Riail 149(4) gan idirghabháil a dhéanamh in imeachtaí os comhair Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh, tá Riail 189(3) le léirmhíniú ar bhealach nach gciallaíonn comhionannas den sórt sin go bhfuil moladh glactha ar dá réir gur cheart don Pharlaimint idirghabháil a dhéanamh sna himeachtaí sin.

  Rule 189(3) is to be interpreted as meaning that, where there is a tied vote on a draft recommendation under Rule 149(4) not to intervene in proceedings before the Court of Justice of the European Union, such a tie does not signify the adoption of a recommendation according to which Parliament should intervene in those proceedings.

  Rialacha Nós Imeachta — 9ú téarma parlaiminteach — Iúil 2019

 585. #1393708

  (3) San alt seo ciallaíonn “an tAire iomchuí” an tAire oiriúnach de réir bhrí alt 30 den Acht Rialtais Áitiúil, 1955 , nó, i ndáil le haon oifig nó fostaíocht lena mbaineann alt 27 den Acht Iascaigh, 1980 , an tAire Iascaigh agus Foraoiseachta. [EN] Leasú ar alt 8 den Phríomh-Acht. 3. —Faoi réir alt 8 den Acht seo, cuirtear, leis seo, an t-alt seo a leanas in ionad alt 8 den Phríomh-Acht: [EN] “8.—(1) Le linn do na Coimisinéirí aon duine a roghnú a bheidh le moladh acu faoin Acht seo tabharfaidh siad aird ar chomórtas a sheolfaidh siad agus déanfar aon chomórtas den sórt sin a sheoladh amhlaidh de réir rialacháin arna ndéanamh ag na Coimisinéirí. [EN] (2) Beidh feidhm ag na forálacha seo a leanas maidir le comórtais a sheolfar de bhun an ailt seo: [EN] (a) Faoi réir mhír (d) den fho-alt seo agus alt 4 (b) den Acht um Údaráis Áitiúla (Oifigigh agus Fostaithe), 1983 , beidh an comórtas ar oscailt do na daoine go léir ar mian leo cur isteach ar an gcomórtas agus a bhfuil, nó a éilíonn go bhfuil, na cáilíochtaí forordaithe acu don oifig lena mbaineann an comórtas agus a íocfaidh an táille (más ann) a bheidh forordaithe ag na Coimisinéirí maidir leis an gcomórtas sin, [EN] (b) is é a bheidh sa chomórtas, de réir mar a chinnfidh na Coimisinéirí, aon cheann amháin nó níos mó díobh seo a leanas: [EN] (i) agallamh, [EN] (ii) scrúdú scríofa, [EN] (iii) scrúdú praiticiúil, [EN] (iv) aon triail nó trialacha eile is iomchuí leis na Coimisinéirí, [EN] (c) i gcás arb é a bheidh sa chomórtas níos mó ná ceann amháin de na trialacha a shonraítear i mír (b) den fho-alt seo (cibé acu is de na haicmí céanna nó d'aicmí éagsúla a bheidh sonraithe amhlaidh iad), ní gá gur triail chomórtais níos mó ná aon cheann amháin de na trialacha, agus [EN] (d) féadfaidh na Coimisinéirí é a chur de choinníoll go mbeidh ar iarrthóir, chun bheith istigh ar aon chuid den chomórtas, caighdeán is iomchuí leis na Coimisinéirí a bhaint amach. [EN] (3) Féadfaidh na Coimisinéirí, tar éis dóibh dul i gcomhairle leis an Aire iomchuí de réir bhrí alt 2 den Acht um Údaráis Áitiúla (Oifigigh agus Fostaithe), 1983 , rialacháin a dhéanamh maidir le seoladh (lena n-áirítear, má mheasann na Coimisinéirí gur infheidhme iad, am agus áit agus ábhair) na gcomórtas a bheidh le rith acu chun críocha an ailt seo, agus féadfaidh na rialacháin sin baint a bheith acu le haicme amháin nó níos mó de na comórtais sin nó le haon chomórtas nó comórtais áirithe díobh sin. [EN] (4) Ní fhorléireofar aon ní san alt seo mar ní a dhéanann difear d'fhorálacha alt 5 den Acht seo.”. [EN] Rialacháin faoi alt 8 den Phríomh-Acht. 4. —Féadfaidh rialacháin faoi alt 8 den Phríomh-Acht, i dteannta na nithe dá dtagraítear i bhfo-alt (3) den alt sin a fhorordú— [EN] (a) aon ní amháin nó níos mó díobh seo a leanas a shonrú: [EN] (i) na cineálacha trialach a bheidh sa chomórtas lena mbaineann na rialacháin, [EN] (ii) an modh chun iarratas a dhéanamh le bheith istigh ar an gcomórtas sin, [EN] (iii) an t-eolas, an traenáil, an taithí nó aon ní eile a bheartaíonn na Coimisinéirí, de bhun alt 2 (1) den Acht seo, a chur san áireamh sa chomórtas, [EN] (b) a fhoráil, i gcás inar dóigh leis na Coimisinéirí, mar gheall ar an líon daoine atá ag iarraidh bheith istigh ar an gcomórtas agus caighdeán eolais, traenála nó taithí na ndaoine sin i gcoitinne, gur réasúnach gan na daoine sin go léir a ligean isteach ar an gcomórtas, go bhféadfaidh na Coimisinéirí gan aon duine a ligean isteach ar an gcomórtas ach daoine a measann siad gur dóigh dóibh caighdeán a bhaint amach sa chomórtas ba leor lena roghnú agus lena moladh don cheapachán. [EN] An Príomh-Acht le feidhm a bheith aige mar a leasaítear leis an Acht seo é. 5. —I gcás ina gcuirtear an Príomh-Acht nó aon fhoráil de chun feidhme le haon Acht eile nó faoi aon Acht eile maidir le hoifig nó fostaíocht áirithe, nó i ndáil le haon bhord, coiste nó comhlacht eile (corpraithe nó neamhchorpraithe), beidh feidhm ag an bPríomh-Acht nó ag an bhforáil maidir leis an oifig nó leis an bh

  1955, No. 9

  Uimhir 1 de 1983: AN tACHT UM ÚDARÁIS ÁITIÚLA (OIFIGIGH AGUS FOSTAITHE), 1983

 586. #319175

  Más rud é, faoin ngnáthnós imeachta reachtach, gurb ionann líon na dtuairimí réasúnaithe á rá nach gcomhlíonann togra le haghaidh gnímh reachtaigh prionsabal na coimhdeachta agus tromlach simplí ar a laghad de na vótaí uile arna leithroinnt ar na parlaimintí náisiúnta, féadfaidh an coiste atá freagrach as an ábhar, tar éis dó na tuairimí réasúnaithe arna dtíolacadh ag na parlaimintí náisiúnta agus ag an gCoimisiún a bhreithniú, agus tar éis dó éisteacht a thabhairt do thuairimí an choiste atá freagrach as urraim do phrionsabal na coimhdeachta, moladh a dhéanamh don Pharlaimint an togra a dhiúltú ar an bhforas go sáraítear prionsabal na coimhdeachta nó féadfaidh sé aon mholadh eile a chur faoi bhráid na Parlaiminte ar moladh é a bhféadfaidh barúlacha a bheith ann maidir le leasuithe a bhaineann le hurraim do phrionsabal na coimhdeachta.

  Where, under the ordinary legislative procedure, reasoned opinions on the non-compliance of a proposal for a legislative act with the principle of subsidiarity represent at least a simple majority of the votes allocated to the national parliaments, the committee responsible for the subject-matter, having considered the reasoned opinions submitted by the national parliaments and the Commission, and having heard the views of the committee responsible for respect of the principle of subsidiarity, may recommend to Parliament that it reject the proposal on the grounds of infringement of the principle of subsidiarity or submit to Parliament any other recommendation, which may include suggestions for amendments related to respect of the principle of subsidiarity.

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 587. #344950

  Déanfar faisnéis maidir le haistriú, le hathrú, le fionraí agus le tarraingt siar aicme, lena n-áirítear faisnéis maidir leis na suirbhéireachtaí uile atá thar téarma, maidir leis na moltaí uile atá thar téarma, maidir leis na staideanna aicme uile atá thar téarma, maidir leis na coinníollacha oibríochta uile nó leis na srianta oibríochta uile arna n-eisiúint i gcoinne a long aicmithe, gan spleáchas don bhratach atá ar foluain acu, a chur ar aghaidh go leictreonach freisin chuig an gcomhbhunachar sonraí cigireachta a úsáideann na Ballstáit chun Treoir 2009/16/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 i ndáil le Rialú Stát an Chalafoirt [9] a chur chun feidhme, agus déanfar amhlaidh an tráth céanna a dtaifeadtar an fhaisnéis sin i gcórais na heagraíochta aitheanta agus, i ngach cás, tráth nach déanaí ná 72 uair an chloig tar éis an teagmhais ba chúis leis an oibleagáid chun an fhaisnéis a chur ar aghaidh.

  Information on transfers, changes, suspensions, and withdrawals of class, including information on all overdue surveys, overdue recommendations, conditions of class, operating conditions or operating restrictions issued against their classed ships, irrespective of the flag the ships fly, shall also be communicated electronically to the common inspection database used by the Member States for the implementation of Directive 2009/16/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on port State control [9] at the same time as it is recorded within the recognised organisation’s own systems and in any case no later than 72 hours after the event that gave rise to the obligation to communicate the information.

  Rialachán (CE) Uimh. 391/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 maidir le rialacha comhchoiteanna agus caighdeáin chomhchoiteanna d'eagraíochtaí cigireachta agus suirbhéireachta loinge

 588. #518648

  (1) An 25 Feabhra 2009, rinne Grúpa Ardleibhéil faoi chathaoirleacht Jacques de Larosière tuarascáil a fhoilsiú ar iarratas ón gCoimisiún, agus ba é an tátal a bhí ar an tuarascáil sin go gcaithfí an creat maoirseachta don earnáil sin a neartú chun an riosca a bhainfeadh le géarchéimeanna airgeadais sa todhchaí, agus déine géarchéime den sórt sin, a laghdú. Moladh sa tuarascáil athbhreithniú cuimsitheach a dhéanamh ar struchtúr na maoirseachta san earnáil, lena n-áirítear Córas Eorpach Maoirseoirí Airgeadais a bhunú, ina mbeadh trí údarás maoirseachta Eorpacha, údarás amháin faoi seach thar ceann earnáil na baincéireachta, thar ceann earnáil an árachais agus na bpinsean gairme agus thar ceann earnálacha na n-urrús agus na margaí, agus Comhairle Eorpach um Riosca Sistéamach a bhunú.

  (1) At the request of the Commission, a report was published on 25 February 2009 by a High-Level Group chaired by Jacques de Larosière and concluded that the supervisory framework of the financial sector of the Union needed to be strengthened to reduce the risk and severity of future financial crises and recommended far-reaching reforms to the structure of supervision of that sector, including the creation of a European System of Financial Supervisors, comprising three European supervisory authorities, one each for the banking, the insurance and occupational pensions and the securities and markets sectors, and the creation of a European Systemic Risk Council.

  Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le díorthaigh thar an gcuntar, contrapháirtithe lárnacha agus stórtha trádála Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 589. #601703

  I gcás ina sainaithneofar go bhfuil easnaimh thromchúiseacha ann maidir le rialú ag teorainneacha seachtracha a chur i gcrích i dtuarascáil mheastóireachta arna tarraingt suas i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. xxx/2013 ón gComhairle maidir le sásra meastóireachta agus faireacháin a bhunú chun cur i bhfeidhm acquis Schengen a fhíorú [2] agus d'fhonn a áirithiú go gcomhlíonfar na moltaí a ghlactar i gcomhréir leis an Rialachán sin, ba cheart cumhachtaí cur chun feidhme a thabhairt don Choimisiún chun moladh a thabhairt go ndéanfaidh an Ballstát a ndearnadh an mheastóireacht ina leith bearta sonracha amhail foirne Eorpacha gardaí teorann a imlonnú, pleananna straitéiseacha a thíolacadh nó, mar rogha dheiridh agus tromchúis an cháis á chur san áireamh, pointe sonrach trasnaithe teorann a dhúnadh.

  Where serious deficiencies in the carrying out of external border control are identified in an evaluation report drawn up pursuant to Council Regulation (EU) No xxx/2013 of 7 October 2013 establishing an evaluation and monitoring mechanism to verify the application of the Schengen acquis [2] and with a view to ensuring compliance with the recommendations adopted pursuant to that Regulation, implementing powers should be conferred on the Commission to recommend that the evaluated Member State take specific measures, such as deploying European border guard teams, submitting strategic plans or, as a last resort and taking into account the seriousness of the situation, closing a specific border crossing-point.

  Rialachán (AE) Uimh. 1051/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 562/2006 dfhonn foráil a dhéanamh maidir le comhrialacha i ndáil le rialú teorann a athbhunú go sealadach ag teorainneacha inmheánacha i gcúinsí eisceachtúla

 590. #763632

  Ach i gcomhnuí, nuair a déanfar in aon chás den tsórt san coiníoll ath-shuidhimh do chur leis an gcúiteamh, no le haon chuid den chúiteamh a molfar san ath-éisteachta san, féadfaidh an Breitheamh ar dhéanamh na hath-éisteachta san do, más cóir agus más cothrom leis san do dhéanamh, aon tsanna, morgáiste no muirear den tsórt san do shíne no d'aistriú chun an fhoirgnimh a bheidh le tógáil do réir an choiníll ath-shuidhimh sin, i dtreo go mbainfidh an sanna, an morgáiste no an muirear san leis an bhfoirgneamh san i dteanta no chun glana an chúitimh a moladh leis an aithne sin agus san sa tslí sin agus sa mhéid sin a ordóidh an Breitheamh agus féadfar aon tsíne no aistriú den tsórt san do dhéanamh ar shanna tré mhuirear ar an bhfoirgneamh roimh-ráite do thabhairt don sannuí i méid na comaoine d'íocadh sa sanna san.

  Provided always that whenever in any such case a reinstatement condition is attached to the compensation, or to any part of the compensation awarded on such re-hearing the Judge, if he considers it just and equitable so to do, may on such re-hearing extend or transfer any such assignment, mortgage, or charge to the building to be erected pursuant to such re-instatement condition, so that such assignment, mortgage, or charge shall affect such building either in conjunction with or in exoneration of the compensation awarded by such decree, and in such manner and to such extent as the Judge shall direct, and any such extension or transfer of an assignment may take the form of giving to the assignee a charge on the building aforesaid for the amount of the consideration actually paid on such assignment.

  Uimhir 15 de 1923: ACHT UM DHÍOBHÁIL DO MHAOIN (CÚITEAMH), 1923

 591. #763647

  Ach i gcomhnuí, nuair a déanfar in aon chás den tsórt san coiníoll ath-shuidhimh do chur leis an gcúiteamh no le haon chuid den chúiteamh a molfar san athéisteachta san, féadfaidh an Breitheamh ar dhéanamh na hathéisteachta san do, más cóir agus más cothrom leis san do dhéanamh, aon tsanna, morgáiste no muirear den tsórt san do shíne no d'aistriú chun an fhoirgnimh a bheidh le tógáil do réir an choiníll ath-shuidhimh sin i dtreo go mbainfidh an sanna, an morgáiste no an muirear san leis an bhfoirgneamh san i dteanta no chun glana an chúitimh a moladh leis an aithne sin, agus san sa tslí sin agus sa mhéid sin a ordóidh an Breitheamh, agus féadfar aon tsíne no aistriú den tsórt san do dhéanamh ar shanna tré mhuirear ar an bhfoirgneamh roimh-ráite do thabhairt don sannuí i méid na comaoine d'íocadh as an sanna san.

  Provided always that whenever in any such case a reinstatement condition is attached to the compensation or to any part of the compensation awarded on such re-hearing, the Judge, if he considers it just and equitable so to do, may on such re-hearing extend or transfer any such assignment, mortgage, or charge to the building to be erected, pursuant to such reinstatement condition so that such assignment, mortgage, or charge shall affect such building, either in conjunction with or in exoneration of the compensation awarded by such decree, and in such manner and to such extent as the Judge shall direct, and any such extension or transfer of an assignment may take the form of giving to the assignee a charge on the building aforesaid for the amount of the consideration actually paid on such assignment.

  Uimhir 15 de 1923: ACHT UM DHÍOBHÁIL DO MHAOIN (CÚITEAMH), 1923

 592. #873433

  —Suim ar bith a molfar mar chúiteamh is ar admháil an té le n-a mbeidh sí iníoctha fé aon chó-aontú no ordú ón gCúirt a híocfar í mara n-íoctar isteach sa Chúirt fén Acht so í agus ní bheidh atúrnae neach éilithe cúitimh fén Acht so i dteideal aon chostaisí do bhain le himeachta fén Acht so do bhaint de ná nasc ar an suim do moladh no ar ar có-aontuíodh mar chúiteamh d'éileamh alos na gcostaisí sin ná na costaisí sin do bhaint as an suim sin, ach amháin pé suim a mholfaidh an Chúirt ar n-a iarraidh don neach éilithe cúitimh no dá atúrnae an méid costaisí a híocfar leis an atúrnae do chinneadh agus is fé réir a measiniúchta agus fé réir an scála de chostaisí bheidh ceaptha le Rialacha Cúirte molfar an tsuim sin.

  —Any sum awarded as compensation shall, unless paid into Court under this Act, be paid on the receipt of the person to whom it is payable under any agreement or order of the Court, and the solicitor of a person claiming compensation under this Act shall not be entitled to recover from him any costs in respect of any proceeding under this Act, or to claim a lien in respect of such costs on, or deduct such costs from, the sum awarded or agreed as compensation, except such sum as may be awarded by the Court, on an application made either by the person claiming compensation, or by his solicitor, to determine the amount of costs to be paid to the solicitor, such sum to be awarded subject to taxation and to the scale of costs fixed by Rules of Court.

  Uimhir 9 de 1934: ACHT UM CHUIT EAMH DO LUCHT OIBRE, 1934

 593. #912524

  —(1) Má bunuítear aicsean sa Chúirt Chuarda ná beidh dlighinse ag an gCúirt sin chun é d'éisteacht agus breith do thabhairt air déanfaidh an breitheamh, ar iarratas an chosantóra no ar iarratas dhuine de sna cosantóirí no uaidh féin agus chó luath agus is léir an easba dlighinse sin do bheith ann (mara lóisteáltar go cuibhe laistigh de pé am a lomhálfaidh an breitheamh pé toiliú is leor chun an easba dlighinse sin do leigheas), a ordú an t-aicsean do bhualadh amach agus féadfaidh, más ceart san dar leis, ordú do dhéanamh ag moladh na gcostaisí sin don chosantóir fhéadfadh an Chúirt a mholadh dá mbeadh dlighinse aici chun an aicsin sin d'éisteacht agus breith do thabhairt air agus dá mba ná tiocfadh an gearánaí i láthair no go dtiocfadh sé i láthair agus go dteipfeadh air a éileamh do chruthú.

  —(1) Where an action is brought in the Circuit Court which that Court has not jurisdiction to hear and determine, the judge shall, on the application of the defendant or one of the defendants or on his own motion, as soon as such want of jurisdiction becomes apparent (unless such consent as may be sufficient to cure such want of jurisdiction is duly lodged within such time as the judge shall allow) order the action to be struck out and may, if he thinks proper, make an order awarding to the defendant such costs as the Court could have awarded if it had had jurisdiction to hear and determine such action and the plaintiff either had not appeared or had appeared and failed to prove his demand.

  Uimhir 48 de 1936: ACHT CÚIRTEANNA BREITHIÚNAIS, 1936

 594. #962787

  —Nuair a bheidh ath-scrúdú fén Acht so ar chúrsaí airgeadais an chórais Arachais Sláinte Náisiúnta á dhéanamh ag an achtuaire alos aon tréimhse airgeadais áirithe bhéarfa sé áird ar an méid a bheidh i gcreidiúint don Chúl-Chiste i ndeire na tréimhse sin agus molfaidh cad é an méid (más aon mhéid é) ba cheart d'aistriú as an gCúl-Chiste chun creidiúna an Chumainn sa Chiste Arachais Sláinte Náisiúnta agus féadfaidh an tAire, tar éis dó an moladh san do bhreithniú, pé méid is oiriúnach leis d'aistriú as an gCúl-Chiste chun creidiúna an Chumainn sa Chiste Arachais Sláinte Náisiúnta agus is tuigthe chun crícheanna ailt 2 den Acht so gur ioncum de chuid an Chumainn i rith na tréimhse airgeadais sin an méid a haistreofar amhlaidh.

  —The actuary in making a review under this Act of the finances of the National Health Insurance system in respect of any financial period shall take into account the amount standing to the credit of the Reserve Fund at the end of such period and shall recommend the amount (if any) that should be transferred therefrom to the credit of the Society in the National Health Insurance Fund, and the Minister, after considering such recommendation, may transfer from the Reserve Fund to the credit of the Society in the National Health Insurance Fund such amount as he thinks fit and the amount so transferred shall be deemed, for the purposes of section 2 of this Act, to have been income of the Society during such financial period.

  Uimhir 5 de 1942: ACHT UM ÁRACHAS SLÁINTE NÁISIÚNTA, 1942

 595. #1240709

  (3) Aon uair a dhéanfaidh an Coimisiún moladh don Aire faoi fho-alt (1) den alt seo maidir le haon earraí ar a mbeidh dleacht shealadach íoctha agus gur deimhin leis an Aire go raibh dumpáil á déanamh ar na hearraí sin agus go raibh an dumpáil sin, nó go mbeadh sé mura mbeadh an dleacht shealadach sin, ina cúis le díobháil ábhartha a dhéanamh do thionscal sa Stát, féadfaidh an Rialtas, más oiriúnach leo, le hordú faoi fho-alt (2) den alt seo, dleacht frithdhumpála a fhorchur ar na hearraí sin de cibé méid (nach mó ná an marghan dumpála maidir leis na hearraí nó an dleacht shealadach ar na hearraí, cibé acu is lú) a shonrófar san ordú agus, ar ordú den sórt sin a dhéanamh maidir leis na hearraí, measfar gur íoc ar an dleacht frithdhumpála an oiread sin a íoc den dleacht shealadach is inmhuirir i leith na n-earraí agus is comhionann le méid na dleachta frithdhumpála is inmhuirir ar na hearraí.

  (3) Whenever the Commission makes a recommendation to the Minister under subsection (1) of this section in relation to any goods on which a provisional duty has been paid and the Minister is satisfied that there has been dumping of those goods and that the dumping has caused or would, but for the provisional duty, have caused material injury to an industry in the State, the Government may, it they so think fit, by order under subsection (2) of this section impose an anti-dumping duty on those goods of such amount (not exceeding the margin of dumping in relation to the goods or the provisional duty on the goods, whichever is the lesser) as may be specified in the order and, upon the making of such an order in relation to goods, the payment of so much of the provisional duty chargeable in respect of the goods as is equal to the amount of the anti-dumping duty chargeable on the goods shall be deemed to have been a payment of the anti-dumping duty.

  Uimhir 11 de 1968: AN tACHT d'FHORCHUR DLEACHTANNA (DUMPÁIL AGUS FÓIRDHEONTAIS), 1968

 596. #1323324

  (9) Nuair a tharchuirfear cás ar ais chuig coiste fiosrúcháin de bhun fho-alt (8) den alt seo, is é dualgas an choiste an cás a athbhreithniú agus tuilleadh comhairle a thabhairt don Aire i dtaobh feidhmiú na gcumhachtaí a shonraítear i míreanna (a) agus (c) d'fho-alt (8) den alt seo aige, de bhun an fho-alt seo, agus, nuair a bheidh an cás á athbhreithniú ag an gcoiste, má dhéanann sé aon chinneadh nó moladh nó má thugann sé aon chomhairle atá éagsúil le cinneadh a rinneadh nó le comhairle a tugadh cheana sa chás, beidh feidhm ag na forálacha sin d'fho-ailt (3) go (8) den alt seo is iomchuí sna himthosca áirithe amhail is dá mba chinneadh nó moladh é a rinneadh sa chéad ásc nó comhairle a tugadh ar an gcéad ásc ón gcoiste.

  (9) Where a case is referred back to a committee of inquiry pursuant to subsection (8) of this section, it shall be the duty of the committee to reconsider the case and to advise further the Minister as to the exercise by him, pursuant to this subsection, of the powers specified in paragraphs (a) and (c) of subsection (8) of this section, and in case the committee in reconsidering the case makes or gives any finding, recommendation or advice which differs from a finding, recommendation or advice previously made or given by it in the case, such of the provisions of subsections (3) to (8) of this section as are appropriate in the particular circumstances shall apply in the same manner as if the finding, recommendation or advice was being made or given by the committee in the first instance.

  Uimhir 12 de 1977: AN tACHT UM MÍ-ÚSÁID DRUGAÍ, 1977

 597. #1323397

  (2) Nuair a bhunófar coiste fiosrúcháin de bhun fho-alt (1) den alt seo, beidh feidhm ag fo-ailt (3) agus (4) d'alt 8 den Acht seo i leith an cháis amhail is dá mbeadh an coiste arna bhunú de bhun fho-alt (2) den alt sin agus má dhéanann an coiste moladh de bhun an fho-ailt sin (4), arna chur chun feidhme leis an alt seo, beidh feidhm ag fo-ailt (5) go (11) den alt sin 8 i leith an cháis amhail mar a bheadh feidhm acu dá mbeadh an coiste arna bhunú amhlaidh, agus nuair a bheidh a bhfuil foráilte anseo roimhse seo á chur chun feidhme forléireofar gach tagairt do “freagróir” san alt sin 8 mar thagairt don chleachtóir ar bunaíodh an coiste ina leith.

  (2) Where a committee of inquiry is established pursuant to subsection (1) of this section, subsections (3) and (4) of section 8 of this Act shall apply in relation to the case as if the committee had been established pursuant to subsection (2) of that section, and where the committee makes a recommendation pursuant to the said subsection (4), as applied by this section, subsections (5) to (11) of the said section 8 shall apply in relation to the case in the manner in which they would apply if the committee had been so established, and in applying the foregoing each of the references to "respondent" in the said section 8 shall be construed as a reference to the practitioner in respect of whom the committee is established.

  Uimhir 12 de 1977: AN tACHT UM MÍ-ÚSÁID DRUGAÍ, 1977

 598. #1354307

  (4) Faoi réir fho-alt (2) den alt seo, i gcás a mbeartóidh an Príomh-Bhord nó bord réigiúnach ceapachán a dhéanamh chun oifig nó fostaíocht lena mbaineann an t-alt seo, iarrfaidh an bord ar na Coimisinéirí i dtosach duine a mholadh dó lena cheapadh chun na hoifige nó na fostaíochta sin agus déanfaidh na Coimisinéirí, más cuí leo é, tar éis dóibh an iarraidh sin a fháil, duine a roghnú agus a mholadh faoi réim agus de réir Acht 1926 don bhord lena cheapadh chun an phoist sin, agus déanfaidh an bord, tar éis dó an moladh sin a fháil ó na Coimisinéirí, faoi réir an cheadaithe a cheanglaítear le halt 25 (1) den Acht seo, an duine a mhol na Coimisinéirí amhlaidh a cheapadh chun na hoifige nó na fostaíochta sin.

  (4) Subject to subsection (2) of this section, in case the Central Board or a regional board proposes to make an appointment to an office or employment to which this section applies, the board shall first request the Commissioners to recommend to it a person for appointment to such office or employment and the Commissioners on receiving such request shall if they so think proper select and recommend under and in accordance with the Act of 1926 to the board a person for appointment to such situation, and the board on receiving from the Commissioners such recommendation shall, subject to the approval required by section 25 (1) of this Act, appoint to such office or employment the person so recommended by the Commissioners.

  Uimhir 1 de 1980: AN tACHT IASCAIGH, 1980

 599. #1591588

  — go bhfuil an Comhchoiste um Airgeadas, Caiteachas Poiblí agus Athchóiriú, agus an Taoiseach, ag scrúdú na saincheiste seo faoi láthair agus go bhfuil aontaithe acu cuireadh a thabhairt do Bhanc Ceannais na hÉireann freastal os comhair an Choiste ar bhonn ráithiúil, agus gur ceadmhach don Choiste fós tuarascáil a eisiúint agus moltaí a dhéanamh maidir le haon ghné den scannal seo;

  — THE JOINT OIREACHTAS COMMITTEE ON FINANCE, PUBLIC EXPENDITURE AND REFORM, AND TAOISEACH, IS CURRENTLY EXAMINING THIS ISSUE AND HAS AGREED TO INVITE THE CENTRAL BANK OF IRELAND TO ATTEND BEFORE THE COMMITTEE ON A QUARTERLY BASIS, AND IT REMAINS OPEN TO THE COMMITTEE TO ISSUE A REPORT AND MAKE RECOMMENDATIONS ON ANY ASPECT OF THIS SCANDAL;

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 600. #1592039

  (c)tuarascáil a thabhairt don Dáil mar aon le moltaí, lena n-áirítear iarraidh go ndéanfaidh an Dáil díospóireacht ar an tuarascáil.

  (B)REFER THE PETITION TO ANY OTHER COMMITTEE AS IT CONSIDERS APPROPRIATE, WITH A REQUEST FOR FURTHER CONSIDERATION AND REPORT BACK TO THE COMMITTEE; AND

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 601. #1592072

  (c) go ndéanfaidh an Coiste a bharúlacha agus a mholtaí i ndáil leis na nithe a chuimsítear le mír (a) den ordú seo a thuairisciú don Fhochoiste ar Athleasú na Dála tráth nach déanaí ná 35 lá tar éis ainmneacha na gcomhaltaí a bheidh ainmnithe chun fónamh air a chraoladh, de réir mar a fhoráiltear i mír (e) den ordú seo.

  (C) THE COMMITTEE SHALL REPORT IT OPINIONS AND RECOMMENDATIONS IN RELATION TO THE MATTERS COMPREHENDED BY PARAGRAPH (A) OF THIS ORDER TO THE SUB-COMMITTEE ON DÁIL REFORM NOT LATER THAN 35 DAYS AFTER THE ANNOUNCEMENT, PROVIDED FOR IN PARAGRAPH (E) OF THIS ORDER, OF THE MEMBERS NOMINATED TO SERVE ON IT.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 602. #1592184

  (h) go ndéanfaidh an Coiste scrúdú ar shamhlacha maoinithe éagsúla don tseirbhís sláinte agus moltaí a thabhairt maidir leis na samhlacha maoinithe is oiriúnaí d’Éirinn agus go ndéanfaidh sé na samhlacha sin a chostáil go hiomlán;

  (H) THE COMMITTEE SHALL EXAMINE DIFFERENT FUNDING MODELS FOR THE HEALTH SERVICE AND MAKE RECOMMENDATIONS ON THE FUNDING MODELS THAT ARE BEST SUITED TO IRELAND AND HAVE THESE MODELS FULLY COSTED;

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 603. #1592471

  (j) go mbeidh sé sainordaithe don Choiste éisteachtaí a thionól go poiblí le finnéithe saineolacha; aighneachtaí i scríbhinn a iarraidh agus a ghlacadh; tuarascáil/tuarascálacha a dhréachtú; teacht ar fhionnachtana; agus/nó moltaí a thabhairt má aontaíonn an comhaltas amhlaidh d’aonghuth nó trí fhormáid tromlach/mionlach;

  (J) THE COMMITTEE SHALL BE MANDATED TO HOLD HEARINGS IN PUBLIC WITH EXPERT WITNESSES; INVITE AND ACCEPT WRITTEN SUBMISSIONS; DRAW UP A REPORT(S); MAKE FINDINGS; AND/OR SUGGEST RECOMMENDATIONS IF THE MEMBERSHIP SO AGREES IN UNISON OR IN MAJORITY/MINORITY FORMAT;

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 604. #1593099

  Rún ó Pharlaimint na hEorpa maidir leis an moladh ón gCoimisiún i dtaobh uasdátú 2004 de Threoirlínte Leathana Bheartais Eacnamaíocha na mBallstát agus an Chomhphobail (don tréimhse 2003-2005) (COM(2004) 238 - C5-0183/2004-2004/2020(INI)).

  14) EUROPEAN PARLIAMENT RESOLUTION ON THE COMMISSION RECOMMENDATION ON THE 2004 UPDATE OF THE BROAD GUIDELINES OF THE ECONOMIC POLICIES OF THE MEMBER STATES AND THE COMMUNITY (FOR THE 2003-2005 PERIOD) (COM(2004) 238 - C5-0183/2004-2004/2020(INI)).

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 605. #1596486

  agus déanfaidh sé scrúdú agus cuirfidh sé moltaí ar faíl don Rialtas ar na nithe seo a leanas

  and will examine and make recommenations to Government on

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 606. #1608622

  Moladh ó Pharlaimint na hEorpa don Chomhairle maidir le limistéar Saoirse, Slándála agus Ceartais: slándáil ag cruinnithe den Chomhairle Eorpach agus ag imeachtaí comparáideacha eile.

  EUROPEAN PARLIAMENT RECOMMENDATION TO THE COUNCIL ON AN AREA OF FREEDOM, SECURITY AND JUSTICE: SECURITY AT MEETINGS OF THE EUROPEAN COUNCIL AND OTHER COMPARABLE EVENTS.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 607. #1608623

  Moladh ó Pharlaimint na hEorpa don Chomhairle maidir le Europol: rialuithe parlaiminteacha a athneartú agus cumhachtaí a leathnú.

  EUROPEAN PARLIAMENT RECOMMENDATION TO THE COUNCIL ON EUROPOL: REINFORCING PARLIAMENTARY CONTROLS AND EXTENDING POWERS.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 608. #1608629

  Moladh ó Pharlaimint na hEorpa don Chomhairle maidir leis an gclár gníomhaíochtaí nach mór a dhéanamh faoi chomhshocraíochtaí comhair Schengen go dtí Meitheamh, 1999.

  EUROPEAN PARLIAMENT RECOMMENDATION TO THE COUNCIL ON THE PROGRAMME OF ACTIVITIES TO BE CONDUCTED UNDER THE SCHENGEN COOPERATION ARRANGEMENTS UP TO JUNE, 1999.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 609. #1608835

  Rún ó Pharlaimint na hEorpa maidir leis an moladh ón gCoimisiún i dtaobh uasdátú 2004 de Threoirlínte Leathana Bheartais Eacnamaíochta na mBallstát agus an Chomhphobail (don tréimhse 2003-2005) (COM(2004) 238 - C5-0183/2004-2004/2020(INI)).

  EUROPEAN PARLIAMENT RESOLUTION ON THE COMMISSION RECOMMENDATION ON THE 2004 UPDATE OF THE BROAD GUIDELINES OF THE ECONOMIC POLICIES OF THE MEMBER STATES AND THE COMMUNITY (FOR THE 2003-2005 PERIOD) (COM(2004) 238 - C5-0183/2004-2004/2020(INI)).

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 610. #1608838

  Rún ó Pharlaimint na hEorpa maidir leis an moladh ón gCoimisiún i dtaobh Threoirlínte Leathana Bheartais Eacnamaíocha na mBallstát agus an Chomhphobail (don tréimhse 2003-2005) (COM(2003) 170 - C5-0189/2003 - 2003/2074(INI)).

  EUROPEAN PARLIAMENT RESOLUTION ON THE COMMISSION RECOMMENDATION ON THE BROAD GUIDELINES OF THE ECONOMIC POLICIES OF THE MEMBER STATES AND THE COMMUNITY (FOR THE 2003-2005 PERIOD) (COM(2003) 170 - C5-0189/2003 - 2003/2074(INI)).

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 611. #1608938

  Rún ó Pharlaimint na hEorpa maidir le moltaí Pharlaimint na hEorpa don Choimisiún i dtaca leis na Comhaontuithe Comhpháirtaíochta Eacnamaíochta leis na tíortha agus leis na réigiúin ACP a chaibidil. (2002/2097(INI))

  EUROPEAN PARLIAMENT RESOLUTION ON THE EUROPEAN PARLIAMENT’S RECOMMENDATIONS TO THE COMMISSION CONCERNING THE NEGOTIATION OF ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENTS WITH THE ACP COUNTRIES AND REGIONS. (2002/2097(INI)).

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 612. #1613051

  lánmhuinín a shealbhú sa Tánaiste agus Aire Coimirce Sóisialaí, agus moladh a thabhairt don ról a bhí aici sa mhéid atá bainte amach ag an Rialtas, lena n-áirítear:

  HAS FULL CONFIDENCE IN THE TÁNAISTE AND MINISTER FOR SOCIAL PROTECTION AND COMMENDS HER ROLE IN THE GOVERNMENT’S ACHIEVEMENTS INCLUDING:

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 613. #1623076

  Fógra Tairisceana: Go n-aontaíonn Seanad Éireann leis an moladh ón gCoiste um Nós Imeachta agus Pribhléidí go ndéanfar, de réir na bhforálacha a bhaineann le Daoine Oirirce d'aitheasc Sheanad Éireann, cuireadh a thabhairt don Uas. Nicola Sturgeon, MSP, Céad-Aire na hAlban, Seanad Éireann a aitheasc an 29 Samhain 2016, agus d’ainneoin aon ní sna Buan-Orduithe, go mbeidh feidhm ag na socruithe seo a leanas.

  NOTICE OF MOTION: THAT SEANAD ÉIREANN AGREES WITH THE RECOMMENDATION OF THE COMMITTEE ON PROCEDURE AND PRIVILEGES THAT, IN ACCORDANCE WITH THE PROVISIONS FOR THE ADDRESS TO SEANAD ÉIREANN BY DISTINGUISHED PERSONS, MS. NICOLA STURGEON MSP, FIRST MINISTER OF SCOTLAND, BE INVITED TO ADDRESS SEANAD ÉIREANN ON 29TH NOVEMBER, 2016, AND, NOTWITHSTANDING ANYTHING IN STANDING ORDERS, THE FOLLOWING ARRANGEMENTS SHALL APPLY.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 614. #1624018

  gur príomhchuspóir de chuid an staidéir é an easpa eolais a leigheas atá ann faoi láthair maidir le húsáid conarthaí den sórt sin agus an tionchar atá acu ar fhostaithe agus chun a chumasú don Rialtas breithniú a dhéanamh ar aon mholtaí beartais a bheidh bunaithe ar fhianaise a mheasfar is gá de bhun an staidéir;

  ONE OF THE KEY OBJECTIVES OF THE STUDY IS TO FILL THE GAP IN KNOWLEDGE THAT CURRENTLY EXISTS ABOUT THE USE OF SUCH CONTRACTS AND THEIR IMPACT ON EMPLOYEES AND TO ENABLE THE GOVERNMENT TO CONSIDER ANY EVIDENCE-BASED POLICY RECOMMENDATIONS DEEMED NECESSARY ON FOOT OF THE STUDY;

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 615. #1629030

  Moladh le haghaidh Cinneadh ón gComhairle lena n-údaraítear don Choimisiún caibidlí a oscailt faoi Airteagal XXIV:6 den Chomhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Trádáil (CGTT), 1994 le Poblacht na hAirméine agus le comhaltaí eile de chuid ETD ar comhaltaí iad den Aontas Eacnamaíoch Eoráiseach mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2015) 30.

  RECOMMENDATION FOR A COUNCIL DECISION AUTHORISING THE COMMISSION TO OPEN NEGOTIATIONS UNDER ARTICLE XXIV:6 OF THE GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE (GATT) 1994 WITH THE REPUBLIC OF ARMENIA AND OTHER WTO MEMBERS WHICH ARE MEMBERS OF THE EURASIAN ECONOMIC UNION TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2015) 30.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 616. #1629031

  Moladh le haghaidh Cinneadh ón gComhairle lena n-údaraítear don Choimisiún, faoi réir coinníollacha áirithe, caibidlí a oscailt faoi Airteagal XXIV:6 agus/nó Airteagal XXVIII den Chomhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Trádáil (CGTT), 1994 le comhaltaí ETD, atá iomchuí chun críocha aighneachtaí iar Aibreán 2015 lena modhnaítear lamháltais taraife mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2015) 369.

  RECOMMENDATION FOR A COUNCIL DECISION AUTHORISING THE COMMISSION, UPON CERTAIN CONDITIONS, TO OPEN NEGOTIATIONS UNDER ARTICLE XXIV:6 AND/OR ARTICLE XXVIII OF THE GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE (GATT) 1994 WITH WTO MEMBERS WHICH ARE RELEVANT FOR THE PURPOSES OF POST-APRIL 2015 SUBMISSIONS MODIFYING TARIFF CONCESSIONS TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2015) 369.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 617. #1629040

  Moltaí don Phá Íosta Náisiúnta. (CPÍ Uimh. 2, 2016). (Iúil 2016).

  RECOMMENDATIONS FOR THE NATIONAL MINIMUM WAGE. (LPC NO. 2 2016). (JULY, 2016).

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 618. #1630609

  Rún maidir leis 'An Eoraip agus sochaí faisnéise na cruinne - Moltaí don Chomhairle Eorpach' agus maidir le teachtaireacht ó Choimisiún na gComhphobal Eorpach: 'Bealach na hEorpa chun na sochaí faisnéise: plean gníomhaíochta'.

  RESOLUTION ON 'EUROPE AND THE GLOBAL INFORMATION SOCIETY - RECOMMENDATIONS TO THE EUROPEAN COUNCIL' AND ON A COMMUNICATION FROM THE COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES: 'EUROPE'S WAY TO THE INFORMATION SOCIETY: AN ACTION PLAN'.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 619. #1630836

  Rún maidir leis an tuarascáil ón gCoimisiún chuig an gComhairle agus chuig Parlaimint na hEorpa maidir le reachtaíocht níos simplí don mhargadh inmheánach (SLIM): torthaí an dara céim de SLIM agus feidhmiú mholtaí na chéad chéime a thabhairt chun críche.

  RESOLUTION ON THE REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT ON SIMPLER LEGISLATION FOR THE INTERNAL MARKET (SLIM): THE RESULTS OF THE SECOND PHASE OF SLIM AND THE FOLLOW-UP OF THE IMPLEMENTATION OF THE FIRST-PHASE RECOMMENDATIONS.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 620. #1637174

  Go bhfáiltíonn Dáil Éireann roimh na naoi dteangacha a dtabharfar aitheantas dóibh mar theangacha oibre oifigiúla den Aontas Eorpach Lá Bealtaine 2004 agus go n-iarrann an Dáil ar an Rialtas tairiscint a chur faoi bhráid Chomhairle na nAirí ag moladh go dtabharfar stádas mar theanga oibre oifigiúil don Ghaeilge ón data sin chomh maith.

  THAT DÁIL ÉIREANN WELCOMES THE NINE LANGUAGES WHICH WILL BE GIVEN RECOGNITION AS OFFICIAL WORKING LANGUAGES OF THE EUROPEAN UNION ON MAY DAY 2004 AND CALLS UPON THE GOVERNMENT TO PUT A MOTION BEFORE THE COUNCIL OF MINISTERS PROPOSING THAT OFFICIAL WORKING LANGUAGE STATUS BE GIVEN TO THE IRISH LANGUAGE FROM THAT DATE ALSO.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 621. #1637448

  Go n-aontaíonn Seanad Éireann leis an moladh ón gCoiste um Nós Imeachta agus Pribhléidí go dtabharfar cuireadh don Toscaire Oireachtais chuig Coinbhinsiún an AE ar Thodhchaí na hEorpa, John Bruton, T.D., Uasal, a bheith i láthair agus an Seanad a aitheasc agus freagraí a thabhairt ar cheisteanna ó Chomhaltaí ag an gcruinniú a bheidh aige an 12 Márta 2003.

  THAT SEANAD ÉIREANN AGREES WITH THE RECOMMENDATION OF THE COMMITTEE ON PROCEDURE AND PRIVILEGES, THAT THE OIREACHTAS DELEGATE TO THE EU CONVENTION ON THE FUTURE OF EUROPE, MR. JOHN BRUTON, T.D. BE INVITED TO ATTEND AND ADDRESS THE SEANAD AND REPLY TO QUESTIONS FROM MEMBERS AT ITS MEETING ON 12 MARCH 2003.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 622. #1637664

  —maidir leis an an tionscadal DART Faoi Thalamh, ar thug an tÚdarás Náisiúnta Iompair an lúb ar lár i mbonneagar iarnróid na hÉireann air, nár chinneadh fónta an cinneadh é a chur ar ceal agus gur chéim siar chostasach a bhí ann don chathair mar áit inchónaithe, agus lena chois sin go bhféadfadh sé go bhfuil easpa bhunúsach acmhainne san aon mhórbhonneagar iompair amháin a bhí i bPlean Caipitil an Rialtais, is é sin an togra Meitreo Thuaidh barrfheabhsaithe, toisc gur moladh é ar bhonn réamh-mheastacháin a rinneadh in 2013 inar tuaradh laghdú ar fhás fostaíochta agus éileamh paisinéirí agus nach bhfuil cruinn a thuilleadh;

  —THAT THE DECISION TO CANCEL THE DART UNDERGROUND PROJECT, DESCRIBED BY THE NATIONAL TRANSPORT AUTHORITY AS ‘THE MISSING LINK’ IN IRELAND’S RAIL INFRASTRUCTURE, WAS SHORT SIGHTED AND A COSTLY SET-BACK FOR THE LIVEABILITY OF THE CITY, WHILE THE ONLY LARGE TRANSPORT INFRASTRUCTURE CONTAINED IN THE GOVERNMENT’S CAPITAL PLAN, ‘THE OPTIMISED METRO NORTH’ PROPOSAL, COULD BE FUNDAMENTALLY LACKING CAPACITY AS IT WAS RECOMMENDED ON THE BASIS OF REDUCED EMPLOYMENT GROWTH AND PASSENGER DEMAND PROJECTIONS IN 2013, WHICH ARE NO LONGER ACCURATE;

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 623. #1638828

  Déanfaidh an Coiste breithniú freisin ar Thuarascáil Bhliantúil an Choimisinéara Teanga, 2015 agus ar thuarascáil maidir le cur i ngníomh na moltaí a rinne sé faoi alt 21(f) d’Acht na dTeangacha Oifigiúla, 2003 don Roinn Oideachais agus Scileanna i mí na Bealtaine, 2015.

  THE COMMITTEE WILL ALSO CONSIDER THE TUARASCÁIL BHLIANTÚIL 2015 OF AN COIMISINÉIR TEANGA AND A REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF PROPOSALS THAT HE MADE UNDER SECTION 21(F) OF THE OFFICIAL LANGUAGES ACT 2003 TO THE DEPARTMENT OF EDUCATION AND SKILLS IN MAY 2015.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 624. #1640551

  —go bhfuil an scóip agus an chumhacht ag an gCoimisiún neamhspleách réimse leathan ábhar imní poiblí a scrúdú i ndáil leis na forais seo, cinneadh a dhéanamh ar cé chomh hábhartha atá siad i leith na saincheisteanna lárnacha lena mbaineann, agus aon mholtaí a dhéanamh don Rialtas is cuí leis an gCoimisiún;

  —THE INDEPENDENT COMMISSION HAS THE SCOPE AND POWER TO EXAMINE A BROAD RANGE OF PUBLIC CONCERNS IN RELATION TO THESE INSTITUTIONS, TO MAKE A DETERMINATION ON THEIR RELEVANCE TO THE CENTRAL ISSUES IN QUESTION, AND TO MAKE ANY RECOMMENDATIONS TO GOVERNMENT WHICH THE COMMISSION DEEMS APPROPRIATE;

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 625. #1674818

  Faoin 1 Eanáir 2019, agus go rialta ina dhiaidh sin, cuirfidh an Coimisiún tuarascáil ar fáil do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle maidir leis an dul chun cinn sa chaibidlíocht le ICAO chun an beart atá bunaithe ar an margadh domhanda a chur chun feidhme, beart atá le cur i bhfeidhm i leith astaíochtaí ó 2021 amach, go háirithe maidir leis na nithe seo a leanas: (i) na hionstraimí ábhartha de chuid ICAO, lena n-áirítear Caighdeáin agus Cleachtais Mholta; (ii) moltaí ICAO arna bhformheas ag an gComhairle agus atá ábhartha maidir leis an mbeart atá bunaithe ar an margadh domhanda; (iii) bunú cláir dhomhanda; (iv) bearta intíre a ghlac tríú tíortha chun an beart atá bunaithe ar an margadh domhanda a chur chun feidhme nuair a chuirfear i bhfeidhm é i leith astaíochtaí ó 2021 amach; (v) na himpleachtaí a bheadh ag forchoimeádais tríú tíortha; agus (vi) aon fhorbairtí idirnáisiúnta ábhartha eile agus ionstraimí ábhartha eile is infheidhme.

  Before 1 January 2019 and regularly thereafter, the Commission shall report to the European Parliament and to the Council on progress in the ICAO negotiations to implement the global market-based measure to be applied to emissions from 2021, in particular with regard to: (i) the relevant ICAO instruments, including Standards and Recommended Practices; (ii) ICAO Council-approved recommendations relevant to the global market-based measure; (iii) the establishment of a global registry; (iv) domestic measures taken by third countries to implement the global market-based measure to be applied to emissions from 2021; (v) the implications of reservations by third countries; and (vi) other relevant international developments and applicable instruments.

  Rialachán (AE) 2017/2392 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2017 lena leasaítear Treoir 2003/87/CE chun leanúint de na teorainneacha reatha raon feidhme atá ar ghníomhaíochtaí eitlíochta agus chun ullmhúchán a dhéanamh do bheart atá bunaithe ar an margadh domhanda a chur chun feidhme ó 2021 amach

 626. #1770651

  An 25 Feabhra 2009, rinne Grúpa Ardleibhéil faoi chathaoirleacht Jacques de Larosière tuarascáil a fhoilsiú ar iarratas ón gCoimisiún, agus ba é an tátal a bhí ar an tuarascáil sin go gcaithfí an creat maoirseachta don earnáil sin a neartú chun an riosca a bhainfeadh le géarchéimeanna airgeadais sa todhchaí, agus déine géarchéime den sórt sin, a laghdú. Moladh sa tuarascáil athbhreithniú cuimsitheach a dhéanamh ar struchtúr na maoirseachta san earnáil, lena n-áirítear Córas Eorpach Maoirseoirí Airgeadais a bhunú, ina mbeadh trí údarás maoirseachta Eorpacha, údarás amháin faoi seach thar ceann earnáil na baincéireachta, thar ceann earnáil an árachais agus na bpinsean gairme agus thar ceann earnálacha na n-urrús agus na margaí, agus Comhairle Eorpach um Riosca Sistéamach a bhunú.

  At the request of the Commission, a report was published on 25 February 2009 by a High-Level Group chaired by Jacques de Larosière and concluded that the supervisory framework of the financial sector of the Union needed to be strengthened to reduce the risk and severity of future financial crises and recommended far-reaching reforms to the structure of supervision of that sector, including the creation of a European System of Financial Supervisors, comprising three European supervisory authorities, one each for the banking, the insurance and occupational pensions and the securities and markets sectors, and the creation of a European Systemic Risk Council.

  NoDG-2012-02012R0648_EN-GA-DWN

 627. #1800035

  Tabharfar ar aird i measúnú na Comhairle tuairim BERS agus ÚBE agus beidh sé bunaithe ar fhianaise arna cur i láthair i gcomhréir le mír 1 ag an údarás a ainmníodh i gcomhréir le mír 1. In éagmais gníomh cur chun feidhme ón gComhairle chun diúltú do na dréachtbhearta náisiúnta atá á moladh, faoi cheann mí amháin tar éis don Choimisiún an togra a fháil, féadfaidh an Ballstát lena mbaineann na bearta a ghlacadh agus a chur i bhfeidhm ar feadh tréimhse suas le dhá bhliain nó go dtí go mbeidh deireadh leis an bpriacal macrastuamachta nó sistéamach más luaithe a tharlaíonn sin. Féadfaidh Ballstáit eile na bearta a glacadh i gcomhréir leis an Airteagal seo a aithint agus a chur i bhfeidhm maidir le hinstitiúidí atá údaraithe sa bhaile, a bhfuil brainsí nó risíochtaí acu atá lonnaithe sa Bhallstát ina n-údaraítear an beart a chur i bhfeidhm.”;

  The assessment of the Council shall take into account the opinion of the ESRB and EBA and shall be based on the evidence presented in accordance with paragraph 2 by the authority designated in accordance with paragraph 1. In the absence of a Council implementing act to reject the draft national measures within one month of receipt of the proposal by the Commission, the Member State concerned may adopt the measures and apply them for a period of up to two years or until the macroprudential or systemic risk ceases to exist if that occurs sooner. Other Member States may recognise the measures adopted in accordance with this Article and apply them to domestically authorised institutions, which have branches or have exposures located in the Member State authorised to apply the measure.’;

  Rialachán (AE) 2019/876 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 a mhéid a bhaineann leis an gcóimheas luamhánaithe, leis an gcóimheas glanchistiúcháin chobhsaí, leis na ceanglais maidir le cistí dílse agus dliteanais incháilithe, leis an bpriacal creidmheasa contrapháirtí, leis an bpriacal margaidh, leis na risíochtaí ar chontrapháirtithe lárnacha, leis na risíochtaí ar ghnóthais chomhinfheistíochta, leis na risíochtaí móra, leis na ceanglais tuairiscithe agus nochta, agus Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 628. #1823977

  Ceapadh leis an gCinneadh sin, ón tréimhse 26 Eanáir 2020 go 25 Eanáir 2025, na comhaltaí agus na comhaltaí malartacha arna moladh ag Rialtais Phoblacht na Seice, na Danmhairge, na hEastóine, na Cipire, na Laitvia, Lucsamburg, na hÍsiltíre, na hOstaire, na Rómáine, na Slóivéine, na Slóvaice agus na Sualainne, triúr comhaltaí arna moladh ag Rialtas na Beilge, 21 chomhalta agus 20 comhalta malartach arna moladh ag Rialtas na Gearmáine, 16 chomhalta agus 16 chomhalta mhalartach arna moladh ag Rialtas na Spáinne, ochtar comhaltaí agus ochtar comhaltaí malartacha arna moladh ag Rialtas na hÉireann, 10 gcomhalta agus 14 chomhalta mhalartach arna moladh ag Rialtas na hIodáile, ceathrar comhaltaí agus ceathrar comhaltaí malartacha arna moladh ag Rialtas Mhálta agus ochtar comhaltaí agus ochtar comhaltaí malartacha arna moladh ag Rialtas na Fionlainne don tréimhse ón 26 Eanáir 2020 go dtí an 25 Eanáir 2025.

  That Decision appointed, for the period from 26 January 2020 to 25 January 2025, the members and alternate members proposed by the Czech, Danish, Estonian, Cypriot, Latvian, Luxembourg, Dutch, Austrian, Romanian, Slovenian, Slovak and Swedish Governments. Decision (EU) 2019/2157 also appointed for the same period 3 members proposed by the Belgian Government, 21 members and 20 alternate members proposed by the German Government, 16 members and 16 alternate members proposed by the Spanish Government, 8 members and 8 alternate members proposed by the Irish Government, 10 members and 14 alternate members proposed by the Italian Government, 4 members and 4 alternate members proposed by the Maltese Government and 8 members and 8 alternate members proposed by the Finnish Government.

  Cinneadh (AE) 2020/102 ón Gcomhairle an 20 Eanáir 2020 lena gceaptar comhaltaí agus comhaltaí malartacha Choiste na Réigiún don tréimhse ón 26 Eanáir 2020 go dtí an 25 Eanáir 2025

 629. #1857574

  Más rud é, faoin ngnáthnós imeachta reachtach, gurb ionann líon na dtuairimí réasúnaithe á rá nach gcomhlíonann togra le haghaidh gníomh reachtach prionsabal na coimhdeachta agus tromlach simplí ar a laghad de na vótaí uile arna leithroinnt ar na parlaimintí náisiúnta i gcomhréir leis an dara fomhír d’Airteagal 7(1) de Phrótacal Uimh. 2, féadfaidh an coiste atá freagrach as an ábhar, tar éis dó na tuairimí réasúnaithe arna dtíolacadh ag na parlaimintí náisiúnta agus ag an gCoimisiún a bhreithniú, agus tar éis dó éisteacht a thabhairt do thuairimí an choiste atá freagrach as urraim do phrionsabal na coimhdeachta, moladh a dhéanamh don Pharlaimint an togra a dhiúltú ar an bhforas go sáraítear prionsabal na coimhdeachta nó féadfaidh sé aon mholadh eile a chur faoi bhráid na Parlaiminte ar moladh é a bhféadfaidh barúlacha a bheith ann maidir le leasuithe a bhaineann le hurraim do phrionsabal na coimhdeachta.

  Where, under the ordinary legislative procedure, reasoned opinions on the non-compliance of a proposal for a legislative act with the principle of subsidiarity represent at least a simple majority of the votes allocated to the national parliaments in accordance with the second subparagraph of Article 7(1) of Protocol No 2, the committee responsible for the subject-matter, having considered the reasoned opinions submitted by the national parliaments and the Commission, and having heard the views of the committee responsible for respect for the principle of subsidiarity, may recommend to Parliament that it reject the proposal on the grounds of infringement of the principle of subsidiarity or submit to Parliament any other recommendation, which may include suggestions for amendments related to respect of the principle of subsidiarity.

  Rialacha Nós Imeachta — 9ú téarma parlaiminteach — Iúil 2019

Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.