Gaois

Treo cuardaigh

Modh cuardaigh

Scag na torthaí

Bailiúcháin

Foirmeacha na bhfocal

saol

1,889 toradh in 445 doiciméad

 1. #1053664

  (a) árachas a chur ar a shaol féin nó ar shaol a mhná céile, nó

  ( a ) makes an insurance on his life or the life of his wife, or

  Uimhir 21 de 1953: AN tACHT AIRGEADAIS, 1953

 2. #724849

  Saol an teaghlaigh agus an saol gairmiúil

  Family and professional life

  Cairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh (2016)

 3. #578209

  Ba cheart an méadú ar fhad saoil le himeacht ama a áireamh sna toimhdí fad saoil.

  Longevity assumptions should include the increase of longevity over time.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 4. #1649057

  maidir le fiontair árachais saoil agus gnó saoil na bhfiontar árachais ilchodaigh:

  concerning life insurance enterprises and life business of composite insurance enterprises:

  Rialachán (CE) Uimh. 295/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 maidir le staidreamh struchtúrach gnó (athmhúnlú) Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 5. #1118209

  (7) Chun críocha an ailt seo, ciallaíonn “blianacht saoil” blianacht is iníoctha in aghaidh téarma dar críoch deireadh saoil duine (nó tráth nach infhionnta ach amháin faoi threoir) deireadh saoil duine, cibé acu atá nó nach bhfuil foráil ann go gcríochnóidh an bhlianacht le linn an tsaoil ar bheith caite do théarma socraithe nó ar aon teagmhas áirithe do tharlú nó ar shlí éigin eile, nó go leanfaidh sí tar éis deireadh an tsaoil i gcúinsí áirithe, agus ciallaíonn “blianacht saoil cheannaithe” blianacht saoil a deonaíodh i gcomaoin in airgead nó luach airgid i ngnáthchúrsa gnó dheonaithe bhlianachtaí ar shaol daoine.

  (7) For the purposes of this section, "life annuity" means an annuity payable for a term ending with (or at a time ascertainable only by reference to) the end of a human life, whether or not there is provision for the annuity to end during the life on the expiration of a fixed term or on the happening of any event or otherwise, or to continue after the end of the life in particular circumstances, and "purchased life annuity" means a life annuity granted for consideration in money or money's worth in the ordinary course of a business of granting annuities on human life.

  Uimhir 18 de 1959: AN tACHT AIRGEADAIS, 1959

 6. #1224746

  (7) Chun críocha an ailt seo, ciallaíonn “blianacht saoil” blianacht is iníoctha in aghaidh téarma dar críoch deireadh saoil duine (nó tráth nach infhionnta ach amháin faoi threoir deireadh saoil duine), cibé acu atá nó nach bhfuil foráil ann go gcríochnóidh an bhlianacht le linn an tsaoil ar bheith caite do théarma socraithe nó ar aon teagmhas áirithe tarlú nó ar shlí éigin eile, nó go leanfaidh sí tar éis deireadh an tsaoil i gcúinsí áirithe, agus ciallaíonn “blianacht saoil cheannaithe” blianacht saoil a deonaíodh i gcomaoin in airgead nó luach airgid i ngnáthchúrsa gnó dheonaithe bhlianachtaí ar shaol daoine.

  (7) For the purposes of this section, "life annuity" means an annuity payable for a term ending with (or at a time ascertainable only by reference to) the end of a human life, whether or not there is provision for the annuity to end during the life on the expiration of a fixed term or on the happening of any event or otherwise, or to continue after the end of the life in particular circumstances, and "purchased life annuity" means a life annuity granted for a consideration in money or money's worth in the ordinary course of a business of granting annuities on human life.

  Uimhir 6 de 1967: AN tACHT CÁNACH IONCAIM, 1967

 7. #1223046

  (4) I gcás ina n-íocfaidh banchéile préimh as a hioncam ar leithligh i leith árachais ar a saol féin nó ar shaol a fearchéile nó i leith conartha le haghaidh aon bhlianacht iarchurtha ar a saol féin nó ar shaol a fearchéile tabharfar an liúntas céanna cánach ionann is dá mba phréimh í a d'íoc a fearchéile i leith árachais ar a shaol féin nó i leith conartha le haghaidh blianacht iarchurtha ar a shaol féin agus beidh feidhm ag an alt seo dá réir sin.

  (4) Where a premium is paid by a wife out of her separate income in respect of an insurance on her own life or the life of her husband or a contract for any deferred annuity on her own life or the life of her husband the same allowance of tax shall be made as if the premium were a premium paid by her husband for an insurance on his own life or for a contract for a deferred annuity on his own life and this section shall apply accordingly.

  Uimhir 6 de 1967: AN tACHT CÁNACH IONCAIM, 1967

 8. #1361992

  (6) I gcás ina n-íocfaidh banchéile préimh as a hioncam féin ar leithligh i leith árachais ar a saol féin nó ar shaol a fearchéile, nó i leith conartha le haghaidh blianachta iarchurtha ar a saol féin nó ar shaol a fearchéile, déanfar an asbhaint chéanna, i gcás ina measúnaítear an fearchéile i leith cánach de réir fhorálacha alt 194, agus dhéanfaí dá mba é a bhí sa phréimh, préimh a d'íoc a fearchéile i leith árachais ar a shaol féin nó i leith conartha le haghaidh blianachta iarchurtha ar a shaol féin, agus beidh éifeacht dá réir sin ag an alt seo. [EN]

  (6) Where a premium is paid by a wife out of her separate income in respect of an insurance on her own life or the life of her husband or a contract for any deferred annuity on her own life or the life of her husband, the same deduction shall, in a case in which the husband is assessed to tax in accordance with the provisions of section 194, be made as if the premium were a premium paid by her husband for an insurance on his own life or for a contract for a deferred annuity on his own life, and this section shall apply accordingly.

  Uimhir 14 de 1980: AN tACHT AIRGEADAIS, 1980

 9. #574460

  is éard is teidlíochtaí árachais saoil agus blianachta ann, éilimh airgeadais atá ag sealbhóirí polasaithe árachais saoil agus ag tairbhithe blianachtaí ar chorparáidí a sholáthraíonn árachas saoil.

  life insurance and annuity entitlements consist of financial claims that life insurance policy holders and beneficiaries of annuities have against corporations providing life insurance.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 10. #1513848

  [EN] ciallaíonn “ciste árachais saoil” an ciste iomlán sócmhainní a choimeádann cuideachta árachais saoil maidir lena gnó árachais saoil nach sócmhainní scairshealbhóirí iad.

  "life assurance fund" means the total fund of assets maintained by a life assurance company in respect of its life assurance business, not being shareholders' assets.

  Uimhir 26 de 1990: AN tACHT ÁRACHAIS, 1990

 11. #1154362

  Forléiriú na cumhachta chun léas a thabhairt ar feadh saolta faoi shocraíochtaí.

  Construction of power to lease for lives under settlements. [S.

  Uimhir 5 de 1962: AN tACHT UM GHEARRTHEIDIL, 1962

 12. #1154364

  An tAcht um Léasanna ar feadh Saolta, 1777.

  Leases for Lives Act, 1777.

  Uimhir 5 de 1962: AN tACHT UM GHEARRTHEIDIL, 1962

 13. #1154372

  Léasanna ar feadh saolta a athnuachan.

  Renewal of leases for lives. [Ss.

  Uimhir 5 de 1962: AN tACHT UM GHEARRTHEIDIL, 1962

 14. #1399677

  (i) leas (seachas leas léasach) ar feadh saoilsaolta nó ar feadh tréimhse cinnte;

  (i) an interest (other than a leasehold interest) for the duration of a life or lives or for a period certain;

  Uimhir 15 de 1983: AN tACHT AIRGEADAIS, 1983

 15. #1720157

  Maidir le próiseáil shonraí pearsanta chun críocha an Rialacháin seo, ba cheart go n-urramófaí léi freisin an ceart bunúsach go n-urramófaí an saol príobháideach agus saol an teaghlaigh a aithnítear in Airteagal 8 de Choinbhinsiún Chomhairle na hEorpa chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint, mar aon leis an gceart go n-urramófaí an saol príobháideach agus saol an teaghlaigh agus an ceart go gcosnófaí sonraí pearsanta a aithnítear, faoi seach, in Airteagal 7 agus Airteagal 8 de Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh (an “Chairt”).

  The processing of personal data for the purposes of this Regulation should also respect the fundamental right to respect for private and family life recognised by Article 8 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms of the Council of Europe, as well as the right to respect for private and family life, and the right to the protection of personal data recognised, respectively, by Articles 7 and 8 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union (the ‘Charter’).

  Rialachán (AE) 2018/1672 Ó Pharlaimint na hEorpa agus Ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2018 maidir le rialuithe ar airgead tirim atá ag teacht isteach san Aontas nó ag dul amach as agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1889/2005

 16. #1800094

  Maidir le próiseáil sonraí pearsanta chun críocha an Rialacháin seo, ba cheart go n-urramófaí léi freisin an ceart go n-urramófaí an saol príobháideach agus saol an teaghlaigh a aithnítear in Airteagal 8 de Choinbhinsiún Chomhairle na hEorpa chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint, mar aon leis an gceart go n-urramófaí an saol príobháideach agus saol an teaghlaigh agus an ceart go gcosnófaí sonraí pearsanta a aithnítear, faoi seach, in Airteagal 7 agus Airteagal 8 de Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh.

  The processing of personal data for the purposes of this Regulation should also respect the right to respect for private and family life recognised by Article 8 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms of the Council of Europe, as well as the right to respect for private and family life, and the right to the protection of personal data recognised, respectively, by Articles 7 and 8 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union.

  Rialachán (AE) 2019/880 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le hearraí cultúir a thabhairt isteach agus a allmhairiú

 17. #457083

  Tar éis di forchoimeádas maidir le Coinbhinsiún Eorpach um Eiseachadadh 1957 a dhéanamh á rá nach ndeonóidh sí eiseachadadh daoine a iarrfar i dtaca le cion is inphionóis le pianbhreith saoil nó ordú coinneá la saoil, dearbhaíonn an Phortaingéil, nuair a iarrtar eiseachadadh i dtaca le cion is inphionóis le pianbhreith saoil nó ordú coinneála saoil, nach ndeonóidh sí an t-eiseachadadh, i gcomhlíonadh fhorálacha ábhartha Bhunreacht Phoblacht na Portaingéile mar atá arna léiriú ag Cúirt Bhunreachta, ach amháin más leor dar léi na forchinntithe arna dtabhairt ag an mBallstát iarrthach go ndéanfaidh sé bearta trócaire a chur ar aghaidh, i gcomhréir lena dhlí agus lena chleachtas um pionóis a fhorghníomhú, a d’fhéadfadh an duine a n-iarrtar a eiseachadadh a bheith i dteideal a fháil.

  Having entered a reservation in respect of the European Convention on Extradition of 1957 to the effect that it will not grant extradition of persons wanted for an offence punishable by a life sentence or detention order, Portugal states that where extradition is sought for an offence punishable by a life sentence or detention order, it will grant extradition, in compliance with the relevant provisions of the Constitution of the Portuguese Republic, as interpreted by its Constitutional Court, only if it regards as sufficient the assurances given by the requesting Member State that it will encourage, in accordance with its law and practice regarding the carrying out of sentences, the application of any measures of clemency to which the person whose extradition is requested might be entitled.

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 18. #1220241

  ciallaíonn “ciste árachais saoil coigríche” aon chiste is ionann agus méid dliteanais chomhlacht árachais i leith gnó árachais saoil le sealbhóirí polasaithe agus blianachtóirí a chónaíonn lasmuigh den Stát agus a ndearnadh a dtairiscintí leis an gcuideachta, nó ar dheonaigh an chuideachta a gconarthaí blianachta, i mbrainse nó gníomhaireacht nó trí bhrainse nó gníomhaireacht lasmuigh den Stát, agus, i gcás nach gcoinnítear ciste den sórt sin ar leithligh ó chiste árachais saoil na cuideachta, ciallaíonn sé an chuid sin den chiste árachais saoil is ionann agus dliteanas na cuideachta faoi na polasaithe agus na conarthaí blianachta sin;

  "foreign life assurance fund" means any fund representing the amount of the liability of an assurance company in respect of its life assurance business with policy-holders and annuitants residing outside the State whose proposals were made to, or whose annuity contracts were granted by, the company at or through a branch or agency outside the State, and, where such a fund is not kept separately from the life assurance fund of the company, means such part of the life assurance fund as represents the liability of the company under such policies and annuity contracts;

  Uimhir 6 de 1967: AN tACHT CÁNACH IONCAIM, 1967

 19. #1292248

  (b) má tá leas saoil i gcuid den mhaoin shocraithe agus, i gcás inar leas saoil in ioncam an leas sin, nach bhfuil aon cheart cúláraigh chun fuíoll na maoine socraithe ná chun an ioncaim aisti, measfar, chun críocha an fho-ailt seo, gur maoin shocraithe faoi shocraíocht ar leithligh an chuid den mhaoin shocraithe ina bhfuil an leas saoil fad a bheidh an leas saoil ann.

  ( b ) if there is a life interest in a part of the settled property and, where that interest is a life interest in income, there is no right of recourse to, or to the income of, the remainder of the settled property, the part of the settled property in which the life interest subsists shall while it subsists be treated for the purposes of this subsection as being settled property under a separate settlement.

  Uimhir 20 de 1975: AN tACHT UM CHÁIN GHNÓCHAN CAIPITIÚIL, 1975

 20. #1293296

  (d) nach sócmhainn chnaoiteach leas saoil i maoin shocraithe go dtí gur caoga bliain nó tréimhse is giorra ná sin ionchas saoil intuartha an tionónta saoil, agus déanfar amach ó tháblaí achtúireachta a bheidh ceadaithe ag na Coimisinéirí Ioncaim saol intuartha leasanna saoil i maoin shocraithe agus blianachtaí.

  ( d ) a life interest in settled property shall not be a wasting asset until the predictable expectation of life of the life tenant is fifty years or less, and the predictable life of life interests in settled property and of annuities shall be ascertained from actuarial tables approved by the Revenue Commissioners.

  Uimhir 20 de 1975: AN tACHT UM CHÁIN GHNÓCHAN CAIPITIÚIL, 1975

 21. #337943

  Staidreamh eile maidir le hoideachas agus le foghlaim ar feadh an tsaoil

  Other statistics on education and lifelong learning

  Rialachán (CE) Uimh. 452/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2008 i ndáil le staidreamh maidir le hoideachas agus le foghlaim ar feadh an tsaoil a tháirgeadh agus a fhorbairt

 22. #337961

  Rannpháirtíocht daoine fásta san fhoghlaim ar feadh an tsaoil

  Participation of adults in lifelong learning

  Rialachán (CE) Uimh. 452/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2008 i ndáil le staidreamh maidir le hoideachas agus le foghlaim ar feadh an tsaoil a tháirgeadh agus a fhorbairt

 23. #338049

  cumhdóidh Fearann 2 staidreamh maidir le rannpháirtíocht daoine fásta san fhoghlaim ar feadh an tsaoil;

  Domain 2 shall cover statistics on the participation of adults in lifelong learning;

  Rialachán (CE) Uimh. 452/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2008 i ndáil le staidreamh maidir le hoideachas agus le foghlaim ar feadh an tsaoil a tháirgeadh agus a fhorbairt

 24. #446570

  (i) Rialachán 2 de Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Árachas Neamh-Shaoil), 1976 (I.R.

  (i) Regulation 2 of the European Communities (Non- Life Insurance) Regulations, 1976 (S.I.

  ACHT NA gCUIDEACHTAÍ (LEASÚ) (UIMH. 2), 1999

 25. #446572

  (ii) Rialachán 2 de Rialacháin Chreata na gComhphobal Eorpach (Árachas Neamh-Shaoil), 1994 (I.R.

  (ii) Regulation 2 of the European Communities (Non- Life Insurance) Framework Regulations, 1994 (S.I.

  ACHT NA gCUIDEACHTAÍ (LEASÚ) (UIMH. 2), 1999

 26. #474289

  Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Árachas Neamh-Shaoil) 1976

  European Communities (Non-Life Insurance) Regulations 1976

  AN tACHT UM ATHCHÓIRIÚ AN BHAINC CEANNAIS 2010

 27. #474305

  Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Árachas Neamh-Shaoil) (Caiteachais Dhlíthiúla) 1991

  European Communities (Non-Life Insurance) (Legal Expenses) Regulations 1991

  AN tACHT UM ATHCHÓIRIÚ AN BHAINC CEANNAIS 2010

 28. #474307

  Rialacháin na gComhphobal An ionstraim iomlán Eorpach (Árachas Neamh-Shaoil) (Leasú) 1992

  European Communities (Non-Life Insurance) (Amendment) Regulations 1992 The whole instrument

  AN tACHT UM ATHCHÓIRIÚ AN BHAINC CEANNAIS 2010

 29. #474314

  Rialacháin Chreata na gComhphobal Eorpach (Árachas Neamh-Shaoil) 1994

  European Communities (Non-Life Insurance) Framework Regulations 1994

  AN tACHT UM ATHCHÓIRIÚ AN BHAINC CEANNAIS 2010

 30. #474322

  Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Cuntais Árachais Neamh-Shaoil) 1995

  European Communities (Non-Life Insurance Accounts) Regulations 1995

  AN tACHT UM ATHCHÓIRIÚ AN BHAINC CEANNAIS 2010

 31. #515076

  Infheistiú in oideachas, i scileanna agus i bhfoghlaim ar feadh an tsaoil;

  Investing in education, skills and lifelong learning;

  Tuairim Uimh. 7/2011 maidir leis an togra le haghaidh Rialacháin ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leagtar síos forálacha coiteanna maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, maidir le Ciste Sóisialta na hEorpa, maidir leis an gCiste Comhtháthaithe, maidir leis an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe agus maidir leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh atá cumhdaithe faoin gComhchreat Straitéiseach agus lena leagtar síos forálacha ginearálta maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, maidir le Ciste Sóisialta na hEorpa agus maidir leis an gCiste Comhtháthaithe agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1083/2006

 32. #522419

  Infheistiú in oideachas, i scileanna agus i bhfoghlaim ar feadh an tsaoil;

  Investing in education, skills and lifelong learning;

  Tuairim Uimh. 7/2011 (arna thíolacadh de bhun an dara fomhír d'Airteagal 287(4) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh) maidir leis an togra le haghaidh Rialacháin ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leagtar síos forálacha coiteanna maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, maidir le Ciste Sóisialta na hEorpa, maidir leis an gCiste Comhtháthaithe, maidir leis an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe agus maidir leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh atá cumhdaithe faoin gComhchreat Straitéiseach agus lena leagtar síos forálacha ginearálta maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, maidir le Ciste Sóisialta na hEorpa agus maidir leis an gCiste Comhtháthaithe agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1083/2006

 33. #570820

  taitneamhachtaí agus míbhuntáistí an tsaoil uirbigh;

  amenities and disadvantages of urban life;

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 34. #649673

  Foghlaim ar feadh an tsaoil:

  Lifelong learning (LL):

  Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena leagtar síos forálacha coiteanna maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe, leis an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena leagtar síos forálacha ginearálta maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1083/2006 ón gComhairle

 35. #650752

  foghlaim ar feadh an tsaoil agus gairmoiliúint in earnálacha na talmhaíochta agus na foraoiseachta a chothú.

  fostering lifelong learning and vocational training in the agricultural and forestry sectors.

  Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 maidir le tacaíocht d'fhorbairt tuaithe ón gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT) agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1698/2005

 36. #665981

  Infheistiochtaí in oideachas, i scileanna agus i bhfoghlaim ar feadh an tsaoil.

  Investment in education, skills and lifelong learning.

  Rialachán (AE) Uimh. 231/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2014 lena mbunaítear Ionstraim um Chúnamh Réamhaontachais (ICR II)

 37. #670533

  oiliúint ghairmiúil, scileanna gairmiúla nua agus foghlaim ar feadh an tsaoil a fhorbairt;

  the development of professional training, new professional skills and lifelong learning.

  Rialachán (AE) Uimh. 508/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 maidir leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) 2328/2003 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 861/2006 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1198/2006 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 791/2007 ón gComhairle agus Rialachán (AE) Uimh. 1255/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 38. #911912

  Polasaithe Arachais Lan-tSaoil.

  POLICIES OF WHOLE LIFE ASSURANCE

  Uimhir 45 de 1936: ACHT ÁRACHAIS, 1936

 39. #982873

  (a) liúntas ar feadh a shaoil a mbeidh a mhéid bliantúil comhdhéanta—

  ( a ) an allowance during life the annual amount of which shall consist of—

  Uimhir 19 de 1945: AN tACHT CÓIREÁLA MEABHAIR-GHALAR, 1945

 40. #982910

  (i) liúntas ar feadh a shaoil nó a éagumais a mbeidh a mhéid bliantúil comhdhéanta—

  (i) an allowance during life or incapacity the annual amount of which shall consist of—

  Uimhir 19 de 1945: AN tACHT CÓIREÁLA MEABHAIR-GHALAR, 1945

 41. #1406510

  ciallaíonn “na Rialacháin” Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Árachas Neamh-Shaoil), 1976 (I.R.

  "the Regulations" means the European Communities (Non-Life Insurance) Regulations, 1976 ( S.I.

  Uimhir 29 de 1983: AN tACHT ÁRACHAIS (UIMH. 2), 1983

 42. #1406698

  “ciallaíonn ‘údarú faoi Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Árachas Neamh-Shaoil), 1976;”, agus

  "'authorisation' means an authorisation under the European Communities (Non-Life Insurance) Regulations, 1976;", and

  Uimhir 29 de 1983: AN tACHT ÁRACHAIS (UIMH. 2), 1983

 43. #1422025

  (b) a n-íocann an t-árachaí préimheanna bliantúla ina leith i rith a shaoil;

  ( b ) in respect of which annual premiums are paid by the insured during his life;

  Uimhir 10 de 1985: AN tACHT AIRGEADAIS, 1985

 44. #1477713

  Feidhm na ndíolúintí i Rialacháin 1976 agus 1984 ar árachas saoil agus neamh-shaoil.

  Application of exemptions in the 1976 and 1984 Regulations on life and non-life insurance.

  Uimhir 3 de 1989: AN tACHT ÁRACHAIS, 1989

 45. #1477857

  ciallaíonn “Rialacháin 1976” Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Árachas Neamh-Shaoil), 1976 (I.R.

  "the Regulations of 1976" means the European Communities (Non-Life Insurance) Regulations, 1976 ( S.I.

  Uimhir 3 de 1989: AN tACHT ÁRACHAIS, 1989

 46. #1478541

  (a) maidir lena ghnó árachais neamh-shaoil, go feadh luach £25,000, agus

  ( a ) as respects his non-fife insurance business, to the value of £25,000, and

  Uimhir 3 de 1989: AN tACHT ÁRACHAIS, 1989

 47. #1503272

  ciallaíonn “árachóir” sealbhóir ar údarú faoi Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Árachas Neamh-Shaoil), 1976 (I.R.

  "insurer" means the holder of an authorisation under the European Communities (Non-Life Insurance) Regulations, 1976 ( S.I.

  Uimhir 10 de 1990: AN tACHT AIRGEADAIS, 1990

 48. #328024

  Ba cheart go mbeadh cothromaíocht i measc bhaill an Bhoird Rialaithe ó thaobh taithí ar shaol an ghnó, ar shaol an ardoideachais agus/nó ar shaol an taighde agus ó thaobh taithí ar earnáil na nuálaíochta chomh maith.

  Membership of the Governing Board should balance experience from the business and the higher education and/or research worlds as well as from the innovation sector.

  Rialachán (CE) Uimh. 294/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 lena mbunaítear an Institiúid Eorpach um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht

 49. #341056

  faisnéis faoi shaol príobháideach agus faoi shaol teaghlaigh daoine nádúrtha, mar a shainmhínitear iad sa reachtaíocht náisiúnta nó le cleachtais náisiúnta sna Ballstáit éagsúla;

  information on the private and family lives of natural persons as defined by national legislation or practices in the various Member States;

  Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1101/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2008 maidir le sonraí atá faoi réir na rúndachta staidrimh a tharchur chuig Oifig Staidrimh na gComhphobal Eorpach

 50. #341057

  faisnéis faoi shaol príobháideach daoine nádúrtha:

  information on the private lives of natural persons:

  Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1101/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2008 maidir le sonraí atá faoi réir na rúndachta staidrimh a tharchur chuig Oifig Staidrimh na gComhphobal Eorpach

 51. #466774

  (j) duine a sheolann go dleathach sa Stát gnó ag tabhairt blianachtaí ar shaol daoine,

  (j) a person lawfully carrying on in the State the business of granting annuities on human life,

  AN tACHT AIRGEADAIS, 1999

 52. #474293

  Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Árachas) (Neamh-Shaol) 1978

  European Communities (Insurance)(Nonlife) Regulations 1978

  AN tACHT UM ATHCHÓIRIÚ AN BHAINC CEANNAIS 2010

 53. #500563

  Ba cheart go mbeadh cothromaíocht i measc bhaill an Bhoird Rialaithe ó thaobh taithí ar shaol an ghnó, ar shaol an ardoideachais agus/nó ar shaol an taighde agus ó thaobh taithí ar earnáil na nuálaíochta chomh maith.

  Membership of the Governing Board should balance experience from the business and the higher education and/or research worlds as well as from the innovation sector.

  Rialachán (CE) Uimh. 294/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 lena mbunaítear an Institiúid Eorpach um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht

 54. #577642

  Is é an sampla is simplí de bhlianacht nuair a íocann coibhéis an tsealbhóra polasaí, dá ngairtear an blianachtóir, aon chnapshuim amháin leis an árachóir i gcomaoin srutha íocaíochtaí feadh tréimhse ainmnithe nó feadh shaol iomlán an bhlianachtóra, nó feadh shaol iomlán an bhlianachtóra agus shaol iomlán duine eile ainmnithe.

  With the simplest form of annuity, the equivalent to the policyholder, called the annuitant, pays a single lump sum to the insurer and in return receives a stream of payments either for a nominated period or for the rest of the annuitant's life, or for the rest of the life of both the annuitant and a nominated other person.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 55. #724769

  Meas ar an saol príobháideach agus ar shaol an teaghlaigh

  Respect for private and family life

  Cairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh (2016)

 56. #734513

  ionsaithe ar shaol duine a d’fhéadfadh a bheith ina chúis le bás;

  attacks upon a person’s life which may cause death;

  Treoir (AE) 2017/541 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Márta 2017 maidir leis an sceimhlitheoireacht a chomhrac, agus lena n-ionadaítear Cinneadh Réime 2002/475/CGB ón gComhairle agus lena leasaítear Cinneadh 2005/671/CGB ón gComhairle

 57. #910421

  ní fholuíonn an abairt “gnó árachais saoil” aon ghnó is gnó árachais tionnscail, ach fé réir na teorann san cialluíonn an abairt sin gnó déanta connradh árachais ar shaol daoine, le n-a n-áirmhítear airgead d'íoc ar éag do dhuine (ach amháin nuair nach éinní ach tionóisc fé ndeár an t-éag san) agus le n-a n-áirmhítear connartha árachais go mbíonn na praemia bhaineann leo iníoctha ar feadh téarma bhíonn ag brath ar shaol daoine agus fós connartha chun blianachtaí ar shaol daoine no maidir le saol daoine do dheonadh (seachas aois-liúntaisí agus blianachtaí is iníoctha as aon chistí nach ionchurtha ach chun fóirthne agus cothabhála daoine atá no do bhí ag gabháil do ghairm, do chéird no d'fhostaíocht áirithe no cleithiúnaithe a leithéidí) agus fós connartha bhíonn ag gabháil le connartha árachais ar shaol daoine no ag brath ortha agus ná bíonn aon cheart cealúcháin ag an árachóir fútha agus le n-a socruítear airgead d'íoc i gcás tionóisc no galar, marbhthach no eile, do bhaint don árachaí no do theacht air;

  the expression "life assurance business" does not include any business which is industrial assurance business, but subject to that over-riding limitation the said expression means the business of effecting contracts of assurance upon human life, including the payment of money on death (except on death by accident only) and including contracts of assurance the premiums in respect of which are payable for a term dependent on human life, and also including for the granting of annuities on or with reference to human life (other than superannuation allowances and annuities payable out of any funds applicable solely to the relief and maintenance of persons engaged or who have been engaged in a particular profession, trade or employment or of the dependants of such persons) and also including contracts which are attached to or dependent on contracts of assurance on human life and under which the assurer has no right of cancellation and which provide for the payment of moneys in case of fatal or other accident to or disease of the assured;

  Uimhir 45 de 1936: ACHT ÁRACHAIS, 1936

 58. #911114

  Arachas ar shaol leinbh fé bhun deich mblian d'aois.

  Assurances on lives of children under the age of ten years.

  Uimhir 45 de 1936: ACHT ÁRACHAIS, 1936

 59. #911278

  Aois an té go n-árachófar a shaol d'admháil.

  Admission of age of life assured.

  Uimhir 45 de 1936: ACHT ÁRACHAIS, 1936

 60. #911862

  Polasaithe Arachais Tionnscail ar Shaol-Tearma Iomlan.

  POLICIES OF INDUSTRIAL ASSURANCE FOR THE WHOLE TERM OF LIFE

  Uimhir 45 de 1936: ACHT ÁRACHAIS, 1936

 61. #965895

  (b) dar dheon an Bord air sin liúntas le n-a shaol no aisce, agus

  ( b ) was thereupon granted by the Board an allowance for life or a gratuity, and

  Uimhir 17 de 1942: ACHT BHORD SOLÁTHAIR AN LEICTREACHAIS (AOIS-LIÚNTAS), 1942

 62. #1049207

  Arachas ar shaol uchtlinbh faoi bhun deich mbliana d'aois.

  Assurance on life of adopted child under ten years of age.

  Uimhir 25 de 1952: AN tACHT UCHTÁLA, 1952

 63. #1053666

  (b) conradh a cheangal i gcóir aon bhlianachta iarchurtha ar a shaol féin nó ar shaol a mhná céile,

  ( b ) contracts for any deferred annuity on his own life or the life of his wife,

  Uimhir 21 de 1953: AN tACHT AIRGEADAIS, 1953

 64. #1077535

  Taible ag taispeaint Praghas Blianachta £1 ar Shaol Singil.)

  WORKMEN'S COMPENSATION (AMENDMENT) ACT, 1955) Next (SECOND SCHEDULE)

  Uimhir 16 de 1955: AN tACHT UM CHÚITEAMH DO LUCHT OIBRE (LEASÚ), 1955

 65. #1222904

  (b) gur ar shaol an éilitheora nó ar shaol a bhanchéile atá an t-árachas, nó, cibé acu é, an bhlianacht iarchurtha, tógtha amach;

  ( b ) the insurance, or, as the case may be, the deferred annuity, is on the life of the claimant or on the life of his wife;

  Uimhir 6 de 1967: AN tACHT CÁNACH IONCAIM, 1967

 66. #1222943

  (6) I gcás ina n-íocfaidh banchéile préimh as a hioncam féin ar leithligh i leith árachais ar a saol féin nó ar shaol a fearchéile, déanfar an asbhaint chéanna agus dhéanfaí dá mba é a bhí sa phréimh, préimh a d'íoc a fearchéile ar a shaol féin nó i leith conartha le haghaidh blianachta iarchurtha ar a shaol féin, agus beidh éifeacht dá réir sin ag an alt seo.

  (6) Where a premium is paid by a wife out of her separate income in respect of an insurance on her own life or the life of her husband or a contract for any deferred annuity on her own life or the life of her husband, the same deduction shall be made as if the premium were a premium paid by her husband for an insurance on his own life or for a contract for a deferred annuity on his own life, and this section shall apply accordingly.

  Uimhir 6 de 1967: AN tACHT CÁNACH IONCAIM, 1967

 67. #1223030

  (b) gur ar shaol an éilitheora nó ar shaol a bhanchéile atá an t-árachas, nó cibé acu é, an bhlianacht iarchurtha, tógtha amach, agus

  ( b ) the insurance, or, as the case may be, the deferred annuity, is on the life of the claimant or on the life of his wife; and

  Uimhir 6 de 1967: AN tACHT CÁNACH IONCAIM, 1967

 68. #1298733

  ciallaíonn “gnó blianachtaí” gnó blianachtaí a dheonú ar shaol duine;

  "annuity business" means the business of granting annuities on human life;

  Uimhir 7 de 1976: AN tACHT CÁNACH CORPARÁIDE, 1976

 69. #1306709

  Luach leasa i gcaipiteal £1 do shaol fireannaigh darb aois mar atá i gcolún 1

  Value of an interest in a capital of £1 for a male life aged as in column 1

  Uimhir 8 de 1976: AN tACHT UM CHÁIN FHÁLTAS CAIPITIÚIL, 1976

 70. #1306710

  Luach leasa i gcaipiteal £1 do shaol baineannaigh darb aois mar atá i gcolún 1

  Value of an interest in a capital of £1 for a female life aged as in column 1

  Uimhir 8 de 1976: AN tACHT UM CHÁIN FHÁLTAS CAIPITIÚIL, 1976

 71. #1361989

  (b) gur ar shaol an éilitheora nó ar shaol a chéile atá an t-árachas, nó, cibé acu é, an bhlianacht iarchurtha, tógtha amach;

  ( b ) the insurance, or, as the case may be, the deferred annuity, is on the life of the claimant or on the life of his spouse;

  Uimhir 14 de 1980: AN tACHT AIRGEADAIS, 1980

 72. #327455

  ag soláthar an túis is fearr don saol atá rompu dár leanaí uile

  providing all our children with the best start for the world of tomorrow

  Conclúidí na Comhairle maidir le hoideachas agus cúram na luath-óige: ag soláthar an túis is fearr don saol atá rompu dár leanaí uile (2011)

 73. #327472

  ag soláthar an túis is fearr don saol atá rompu dár leanaí uile" [8].

  providing all our children with the best start for the world of tomorrow" [8].

  Conclúidí na Comhairle maidir le hoideachas agus cúram na luath-óige: ag soláthar an túis is fearr don saol atá rompu dár leanaí uile (2011)

 74. #329747

  Beidh an ceart ag gach saoránach a bheith rannpháirteach i saol daonlathach an Aontais.

  Every citizen shall have the right to participate in the democratic life of the Union.

  Conradh Liospóin ag leasú an Chonartha ar an Aontas Eorpach agus an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh (2007)

 75. #532640

  Luas chlaochlú na hEorpa a ghéarú le nuálaíocht i saol atá ag athrú go tapa",

  Accelerating the transformation of Europe through innovation in a fast-changing world",

  Conclúidí ón gComhairle an 18 Meitheamh 2012 maidir leis an gComhpháirtíocht Eorpach um Nuáil “Táirgiúlacht agus Inbhuanaitheacht na Talmhaíochta”

 76. #608211

  comhpháirtíochtaí idir saol na hoibre agus institiúidí oideachais agus oiliúna mar seo a leanas:

  partnerships between the world of work and education and training institutions in the form of:

  Rialachán (AE) Uimh 1288/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear "Erasmus+": clár an Aontais um oideachas, um oiliúint, um an óige agus um an spórt agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh, 1719/2006/CE, Cinneadh Uimh. 1720/2006/CE agus Cinneadh Uimh. 1298/2008/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 77. #610401

  Is é an cuspóir sonrach sláinte agus folláine gach duine a fheabhsú dá saol ar fad.

  The specific objective is to improve the lifelong health and well-being of all.

  Rialachán (AE) Uimh. 1291/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear Fís 2020 – An Clár Réime um Thaighde agus Nuálaíocht (2014-2020), agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1982/2006/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 78. #640116

  Ní mór gnóthaí AE a lánpháirtiú i saol laethúil agus in obair na bParlaimintí náisiúnta.

  EU affairs need to be integrated into the daily life and work of national Parliaments.

  Tuairimí an L COSAC – 27 – 29 Deireadh Fómhair 2013 , Vilnias OJ C 104, 08/04/2014, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

 79. #649184

  tacú le hathnuachan déimeagrafach trí dhálaí níos fearr do theaghlaigh agus cothromaíocht níos fearr idir saol na hoibre agus saol an teaghlaigh a chur chun cinn;

  support demographic renewal through better conditions for families and an improved balance between working and family life;

  Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena leagtar síos forálacha coiteanna maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe, leis an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena leagtar síos forálacha ginearálta maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1083/2006 ón gComhairle

 80. #720820

  chun sláinte agus saol daoine nó ainmhithe nó plandaí a chosaint;

  the protection of health and life of humans, animals or plants;

  Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (leagan comhdhlúite 2016)

 81. #724332

  Beidh an ceart ag gach saoránach a bheith rannpháirteach i saol daonlathach an Aontais.

  Every citizen shall have the right to participate in the democratic life of the Union.

  Conradh ar an Aontas Eorpach (leagan comhdhlúite 2016)

 82. #724830

  Aithníonn agus urramaíonn an tAontas cearta daoine scothaosta chun saol faoi dhínit agus neamhspleáchas a bheith acu agus chun páirt a ghlacadh sa saol sóisialta agus cultúrtha.

  The Union recognises and respects the rights of the elderly to lead a life of dignity and independence and to participate in social and cultural life.

  Cairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh (2016)

 83. #759752

  O fhíor-thosach a n-óige ba chóir tuisgint do thabhairt dóibh sna búntaistí a bhaineann le saol an teinteáin teolaí seachas mar a bhaineann le saol na Fúndúireachta.

  They should, from earliest years, be given an idea of the advantages of home life as against Institution life.

  Uimhir 9 de 1923: ACHT UM RIALTAS ÁITIÚIL (FORALACHA SEALADACHA), 1923

 84. #823998

  Muirir ag daoine is tionóntaí le n-a saol.

  Charges by tenants for life.

  Uimhir 30 de 1929: ACHT CÁIRDE TALMHAÍOCHTA, 1929

 85. #958115

  Saol-leasanna, etc., do riarasú no d'fhoirceannadh.

  Disposition or determination of life interests etc.

  Uimhir 14 de 1941: ACHT AIRGEADAIS, 1941

 86. #1157526

  Alt V.—Caidreamh Príosúnach Cogaidh leis an Saol Lasmuigh.

  SECTION V.—RELATIONS OF PRISONERS OF WAR WITH THE EXTERIOR. [GA]

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 87. #1159047

  Caibidil VIII.—Caidreamh leis an Saol Lasmuigh.

  Chapter VIII. [GA] Relations with the Exterior. [GA]

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 88. #1293292

  (b) go gciallaíonn “saol” i ndáil le haon mhaoin sho-chorraithe inláimhsithe saol úsáideach, ag féachaint don chuspóir dá bhfuair nó dar sholáthair an duine a rinne an diúscairt na sócmhainní inláimhsithe,

  ( b ) "life", in relation to any tangible movable property, means useful life, having regard to the purpose for which the tangible assets were acquired or provided by the person making the disposal,

  Uimhir 20 de 1975: AN tACHT UM CHÁIN GHNÓCHAN CAIPITIÚIL, 1975

 89. #1305259

  (a) leas (seachas leas léasach) ar feadh saoilsaol nó ar feadh tréimhse cinnte;

  ( a ) an interest (other than a leasehold interest) for the duration of a life or lives or for a period certain;

  Uimhir 8 de 1976: AN tACHT UM CHÁIN FHÁLTAS CAIPITIÚIL, 1976

 90. #1438828

  I gcás aon sócmhainne doichte a bhfuil teorainn lena saol eacnamúil úsáideach, déanfar—

  In the case of any fixed asset which has a limited useful economic life, the amount of—

  Uimhir 25 de 1986: ACHT NA gCUIDEACHTAÍ (LEASÚ), 1986

 91. #1438861

  (3) Ní faide an tréimhse a roghnófar ná saol eacnamúil úsáideach an cháilmheasa atá i gceist.

  (3) The period chosen shall not exceed the useful economic life of the goodwill in question.

  Uimhir 25 de 1986: ACHT NA gCUIDEACHTAÍ (LEASÚ), 1986

 92. #1664492

  tacú leis an saol acadúil lena n-áirítear comhar leis an tionsclaíocht;

  support to academia including collaboration with industry;

  Rialachán (AE) 2015/1017 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Meitheamh 2015 maidir leis an gCiste Eorpach le haghaidh Infheistíochtaí Straitéiseacha, leis an Mol Comhairleach Eorpach maidir le hInfheistíocht agus leis an Tairseach Eorpach de Thionscadail Infheistíochta agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1291/2013 agus Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013 – an Ciste Eorpach le haghaidh Infheistíochtaí Straitéiseacha

 93. #1708752

  Urramófar sna bearta sin na cearta bunúsacha lena mbaineann, amhail saol príobháideach agus saol teaghlaigh na n-úinéirí tairbhiúla.

  Such measures shall respect the fundamental rights concerned, such as the private and family life of beneficial owners.

  Treoir (AE) 2018/1808 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Samhain 2018 lena leasaítear Treoir 2010/13/AE maidir le comhordú forálacha áirithe arna leagan síos le dlí, rialachán nó gníomh riaracháin i mBallstáit i dtaobh seirbhísí meán closamhairc a sholáthar (An Treoir maidir le Seirbhísí Meán Closamhairc) i bhfianaise athruithe ar an margadh

 94. #157080

  (c) le gach deirfiúr le Sínitheoir, liúntas bliantúil £2,229.24 i rith a saoil.

  (c) to each sister of a Signatory, an allowance of £2,229.24 per annum during her life.

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 95. #164150

  (c) le gach deirfiúr le Sínitheoir, liúntas bliantúil £1632.60 ar feadh a saoil.

  ( c ) to each sister of a Signatory, an allowance of £1632.60 per annum during her life.

  Ionstraimí Reachtúla: I.R. 1978

 96. #338550

  i gcás árachais saoil, dlí an Bhallstáit ar náisiúnach de an sealbhóir polasaí;

  in the case of life assurance, the law of the Member State of which the policy holder is a national;

  Rialachán (CE) Uimh. 593/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Meitheamh 2008 maidir leis an dlí is infheidhme ar oibleagáidí conarthacha (An Róimh I)

 97. #427933

  Cearta áirithe iascaireachta a thabhairt d’iarchomhaltaí saoil den Iontaobhas.

  Certain rights to fish given to former life members of Trust.

  AN tACHT UM IASCACH INTÍRE 2010

 98. #446574

  (iii) Rialachán 2 de Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Árachas Saoil), 1984 (I.R.

  (iii) Regulation 2 of the European Communities (Life Assurance) Regulations, 1984 (S.I.

  ACHT NA gCUIDEACHTAÍ (LEASÚ) (UIMH. 2), 1999

 99. #446576

  (iv) Rialachán 2 de Rialacháin Chreata na gComhphobal Eorpach (Árachas Saoil), 1994 (I.R.

  (iv) Regulation 2 of the European Communities (Life Assurance) Framework Regulations, 1994 (S.I.

  ACHT NA gCUIDEACHTAÍ (LEASÚ) (UIMH. 2), 1999

 100. #457082

  Dearbhú ón bPortaingéil maidir le heiseachadadh arna iarraidh i dtaca le cion is inphionóis le pianbhreith saoil nó ordú coinneála saoil

  Declaration by Portugal on extradition requested for an offence punishable by a life sentence or detention order

  AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001

 101. #465065

  (ii) príosúnacht saoil nó cibé téarma príosúnachta is giorra ná sin a chinnfidh an chúirt,

  (ii) imprisonment for life or such lesser term of imprisonment as the court may determine,

  AN tACHT UM AIRM BHITHEOLAÍOCHA, 2011

 102. #465738

  Blianachtaí saoil ceannaithe.

  Purchased life annuities.

  AN tACHT AIRGEADAIS, 1999

 103. #468709

  tá le ‘ciste gnó saoil’ an bhrí a shanntar dó in alt 719;

  ‘life business fund’ has the meaning assigned to it in section 719;

  AN tACHT AIRGEADAIS, 1999

 104. #470638

  Stiúrthóirí saoil agus stiúrthóirí fadtréimhseacha de chuid cuideachtaí bainistíochta úinéirí.

  Life Directors and long term directors of owners’ management companies.

  AN tACHT UM FHORBAIRTÍ ILAONAD, 2011

 105. #470845

  (a) ar ceapachán saoil é an ceapachán, nó

  (a) for life, or

  AN tACHT UM FHORBAIRTÍ ILAONAD, 2011

 106. #471057

  Alt 16 (Stiúrthóirí saoil agus stiúrthóirí fadtréimhseacha de chuid cuideachtaí bainistíochta úinéirí).

  Section 16 (Life directors and long term directors of owners’ management companies).

  AN tACHT UM FHORBAIRTÍ ILAONAD, 2011

 107. #473044

  An tAcht um Polasaithe Árachais Saoil Neamhéilithe 2003

  Unclaimed Life Assurance Policies Act 2003

  AN tACHT UM ATHCHÓIRIÚ AN BHAINC CEANNAIS 2010

 108. #474297

  Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Árachas Saoil) 1984

  European Communities (Life Assurance) Regulations 1984

  AN tACHT UM ATHCHÓIRIÚ AN BHAINC CEANNAIS 2010

 109. #474316

  Rialacháin Chreata na gComhphobal Eorpach (Árachas Saoil) 1994

  European Communities (Life Assurance) Framework Regulations 1994

  AN tACHT UM ATHCHÓIRIÚ AN BHAINC CEANNAIS 2010

 110. #491882

  Tobhach ar phréimheanna áirithe árachais saoil.

  Levy on certain life insurance premiums.

  AN tACHT AIRGEADAIS 2010

 111. #496927

  Polasaithe árachais saoil agus cistí infheistíochta.

  Life assurance policies and investment funds.

  AN tACHT AIRGEADAIS, 2011

 112. #570023

  Teidlíochtaí árachais saoil agus blianachta (F.62)

  Life insurance and annuity entitlements (F.62)

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 113. #570269

  Sochair dhlite in árachas saoil

  Life insurance benefits due

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 114. #570273

  Árachas saoil

  Life insurance

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 115. #570278

  IDIRBHEARTA ÁRACHAIS SAOIL

  TRANSACTIONS OF LIFE INSURANCE

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 116. #571645

  árachas saoil agus árachas neamhshaoil d’aonaid aonair nó do ghrúpaí aonad;

  life and non-life insurance to individual units or groups of units;

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 117. #572237

  Is cineál scéime coigiltis é polasaí árachais saoil.

  A life insurance policy is a type of saving scheme.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 118. #572242

  Díorthaítear an t-aschur ó árachas saoil mar seo a leanas:

  The output of life insurance is derived as:

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 119. #572245

  lúide méaduithe (móide laghduithe) ar chúlchistí teicniúla árachais saoil.

  less increases (plus decreases) in life insurance technical reserves.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 120. #572247

  Is tábhachtaí forlíontaí préimhe i gcás árachais saoil ná i gcás árachais neamhshaoil.

  Premium supplements are more significant for life insurance than for non-life insurance.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 121. #572249

  Ní gá faoi árachas saoil meastachán coigeartaithe ar shochair a ríomh toisc nach bhfuil an luaineacht chéanna gan choinne ag baint le híocaíocht faoi pholasaí saoil.

  There is no need under life insurance to derive an adjusted estimate of benefits since there is not the same unexpected volatility in the payment under a life policy.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 122. #574445

  teidlíochtaí árachais saoil agus blianachta (F.62);

  life insurance and annuity entitlements (F.62);

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 123. #574463

  Breiseanna lúide laghdaithe atá in idirbhearta maidir le teidlíochtaí árachais saoil agus blianachta.

  Transactions in life insurance and annuity entitlements consist of additions less reductions.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 124. #577256

  Baineann an Chaibidil seo le hárachas saoil agus árachas neamhshaoil.

  This Chapter is concerned with life and non-life insurance.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 125. #577274

  árachas saoil agus árachas neamhshaoil.

  life insurance and non-life insurance.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 126. #577276

  Féadfaidh polasaí saoil sochair a thig ó shraith rioscaí a dheonú.

  A life policy can grant benefits arising from a series of risks.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 127. #577286

  Sna cásanna den sórt sin, is féidir árachas téarma a láimhseáil mar a láimhseáiltear árachas saoil.

  In such circumstances, term insurance can be treated in the same way as life insurance.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 128. #577287

  Tá scaipeadh riosca i gceist le hárachas saoil agus árachas neamhshaoil araon.

  Life and non-life insurance both involve spreading risk.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 129. #577354

  In a lán tíortha déantar na préimheanna árachais saoil a eisiamh ón gcáin árachais sin.

  Life insurance premiums are excluded from this insurance tax in many countries.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 130. #577372

  Tá cúlchistí dá samhail ann i gcomhair árachais saoil ach, sa bhreis ar na cúlchistí sin, tá dhá chineál eile cúlchistí árachais ann, cúlchistí achtúireacha árachais saoil agus cúlchistí árachais le brabús.

  Similar reserves exist for life insurance but in addition there are two other elements of insurance reserves, actuarial reserves for life insurance and reserves for with-profit insurance.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 131. #577378

  I gcás árachais saoil, taispeántar préimheanna agus forlíontaí préimhe sa chuntas airgeadais.

  For life insurance, the premiums and premium supplements are shown in the financial account.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 132. #577415

  Is gnách nach mbíonn gá, i gcás árachais saoil, le coigeartú i leith luaineachta gan choinne.

  No adjustment for unexpected volatility is necessary in the case of life insurance.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 133. #577419

  Is féidir idirdhealú a dhéanamh sna cúlchistí teicniúla idir árachas neamhshaoil, árachas saoil agus blianachtaí.

  The technical reserves can be distinguished between non-life and life insurance and annuities.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 134. #577452

  Déantar aschur árachais saoil dhírigh a ríomh ar leithligh mar seo a leanas:

  The output of direct life insurance is calculated separately as:

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 135. #577568

  déantar cúlchistí teicniúla árachais saoil agus teidlíochtaí blianachta (AF.62) a iontráil sa chlár comhardaithe airgeadais.

  the financial balance sheet holds entries for life insurance technical reserves and annuity entitlements (AF.62).

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 136. #577570

  Léiríonn na suimeanna sin an nádúr coigiltis atá sna polasaithe árachais saoil.

  These amounts reflect the savings character of life insurance policies.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 137. #577579

  Tábla 16.2 Árachas Saoil

  Table 16.2 — Life insurance

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 138. #577583

  Cûlchistí teicniûla ârachais saoil

  Life insurance technical reserves

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 139. #577584

  Cúlchistí teicniúla árachais saoil

  Life insurance technical reserves

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 140. #577646

  Cuirtear ionchas saoil san áireamh freisin agus an sruth íocaíochtaí á shocrú.

  Life expectancy is taken into account in determining the stream of payments.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 141. #577656

  Má athraíonn an t-ionchas saoil, ní mór na cúlchistí a athbhreithniú.

  If life expectancies change, revisions to the reserves must be made.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 142. #577705

  Déantar na polasaithe árachais aonair den sórt sin a thaifeadadh mar árachas saoil agus árachas neamhshaoil.

  Such individual insurance policies are recorded as life and non-life insurance.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 143. #578204

  Is fada atá táblaí déimeagrafacha in úsáid chun scéimeanna pinsin agus scéimeanna árachas saoil a shamhaltú.

  Demographic tables are well established for the modelling of pension and life insurance schemes.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 144. #586260

  polasaithe árachas saoil atá curtha i ngeall don institiúid iasachtaí;

  life insurance policies pledged to the lending institution;

  Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 145. #586406

  tá an polasaí árachas saoil curtha i ngeall nó sannta go hoscailte don institiúid iasachtaí;

  the life insurance policy is openly pledged or assigned to the lending institution;

  Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 146. #615488

  saoil an údaráis a dheonóidh cuideachtaí poiblí teoranta chun scaireanna dá gcuid féin a cheannach.

  Duration of authority granted by public limited companies to purchase own shares.

  ACHT NA gCUIDEACHTAÍ, 1990

 147. #619098

  an mianach saoil i gceantair chósta agus i gceantair intíre a éagsúlú agus a fheabhsú;

  diversification and improvement of the quality of life in coastal and inland areas;

  RIALACHÁN (AE) Uimh. 1380/2013 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 11 Nollaig 2013 maidir leis an gComhbheartas Iascaigh, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1954/2003 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2371/2002 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 639/2004 ón gComhairle agus Cinneadh 2004/585/CE ón gComhairle

 148. #666850

  tacú le caighdeán saoil atá leordhóthanach agus sláintiúil agus le dul in aois sláintiúil;

  supporting an adequate and healthy standard of life and healthy growth to adulthood;

  Rialachán (AE) Uimh. 233/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2014 lena mbunaítear ionstraim maoinithe maidir le comhar um fhorbairt don tréimhse 2014-2020

 149. #708530

  Árachas saoil;

  Life insurance;

  Rialachán (AE) 2016/792 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2016 maidir le hinnéacsanna comhchuibhithe praghsanna do thomhaltóirí agus maidir leis an innéacs praghsanna tithe, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2494/95 ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 150. #709035

  Árachas saoil

  Life insurance

  Rialachán (AE) 2016/792 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2016 maidir le hinnéacsanna comhchuibhithe praghsanna do thomhaltóirí agus maidir leis an innéacs praghsanna tithe, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2494/95 ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 151. #754790

  Ní cheadaítear fuascailtí ach i gcás teagmhais saoil réamhshainithe.

  Redemptions are only able to occur in the case of certain predefined life events.

  Rialachán (AE) 2017/1131 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meitheamh 2017 maidir le cistí margaidh airgid (Téacs atá ábhartha maidir le LEE )

 152. #764323

  (g) Aon oifig go bhfuil a sealbhaíocht ag brath ar théarma saoil aon Dála áirithe,

  ( g ) Any office the tenure of which is dependent on the term of existence of a particular Dáil Eireann,

  Uimhir 18 de 1923: ACHT AN OIREACHTAIS (BAILL D'ÍOC), 1923

 153. #796726

  (b) cúrsaí buaine beatha, cúrsaí saoil na ndaoine, agus cúrsaí oideachais;

  ( b ) vital, social and educational matters;

  Uimhir 12 de 1926: ACHT STAITISTÍOCHTA, 1926

 154. #910397

  (a) gnó árachais saoil,

  ( a ) life assurance business,

  Uimhir 45 de 1936: ACHT ÁRACHAIS, 1936

 155. #910488

  (b) do fhreagarthacht chiste árachais saoil no ciste árachais tionnscail cuideachtan go mbeidh gnó árachais saoil no gnó árachais tionnscail ar siúl acu i Saorstát Éireann le linn an tosach feidhme sin chun dochair do dhaoine go mbeidh polasaithe árachais saoil no árachais tionnscail déanta acu le haon chuideachtain den tsórt san roimh an tosach feidhme sin;

  ( b ) the liability of the life assurance fund or the industrial assurance fund of a company carrying on in Saorstát Eireann at such commencement life assurance business or industrial assurance business to the prejudice of persons who have before such commencement effected policies of life assurance or industrial assurance with any such company;

  Uimhir 45 de 1936: ACHT ÁRACHAIS, 1936

 156. #910584

  (b) má bhí gnó árachais saoil ar siúl ag an gcuideachtain sin amhlaidh, go bhfuilid do réir na bhforálacha d'Acht 1909 bhaineann le gnó árachais saoil, agus

  ( b ) such company, if it so carried on life assurance business, complies with the provisions of the Act of 1909 relating to life assurance business, and

  Uimhir 45 de 1936: ACHT ÁRACHAIS, 1936

 157. #910618

  (a) ag cuideachtain le Saorstát Éireann ná beidh gnó árachais saoil ná gnó árachais tionnscail ar siúl acu ar dháta an iarratais sin ach go raibh gnó no gnóthaí árachais seachas gnó árachais saoil agus gnó árachais tionnscail ar siúl acu an 31adh lá de Dheireadh Fómhair, 1935, agus ná raibh gnó árachais saoil ná gnó árachais tionnscail ar siúl acu an 31adh lá san de Dheireadh Fómhair, 1935, no

  ( a ) by a Saorstát Eireann company which at the date of such application carries on neither life assurance business nor industrial assurance business but which, on the 31st day of October, 1935, carried on one or more than one class of assurance business other than life assurance business and industrial assurance business, and did not on the said, 31st day of October, 1935, carry on life assurance business or industrial assurance business, or

  Uimhir 45 de 1936: ACHT ÁRACHAIS, 1936

 158. #932057

  Gnóthaí árachais saoil agus gnóthaí árachais tionnscail Cuideachtana Rannpháirteacha d'aistriú chun na Cuideachtan Foirceanntaighe.

  Transfer of life and industrial assurance businesses of Participating Companies to the Terminating Company.

  Uimhir 31 de 1938: ACHT ÁRACHAIS (LEASÚ), 1938

 159. #1006884

  Muirir ag tionóntaithe saoil.

  Charges by tenants for life.

  Uimhir 14 de 1947: AN tACHT CÁIRDE THALMHAÍOCHTA, 1947

 160. #1020029

  Foráil ghinearálta i dtaobh liúntas a bheith ina liúntas saoil.

  General provision as to allowance being for life.

  Uimhir 4 de 1948: AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL (AOISLIÚNTAS), 1948

 161. #1082089

  Foráil ghinearálta i dtaobh liúntas a bheith ina liúntas saoil.

  General provision as to allowance being for life.

  Uimhir 10 de 1956: AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL (AOISLIÚNTAS), 1956

 162. #1106254

  (e) nach bhforálann go n-íocfar aon bhlianacht ar shlí seachas ar feadh saoil an bhlianachtóra,

  ( e ) provide for the payment of any annuity otherwise than for the life of the annuitant,

  Uimhir 25 de 1958: AN tACHT AIRGEADAIS, 1958

 163. #1118155

  Blianachtaí Saoil Ceannaithe:

  INCOME TAX AND SUR-TAX)

  Uimhir 18 de 1959: AN tACHT AIRGEADAIS, 1959

 164. #1118177

  CUID IV. Blianachtaí Saoil Ceannaithe:

  PART IV PURCHASED LIFE, ANNUITIES :

  Uimhir 18 de 1959: AN tACHT AIRGEADAIS, 1959

 165. #1118185

  (2) I gcás aon bhlianachta saoil ceannaithe lena mbaineann an t-alt seo—

  (2) In the case of any purchased life annuity to which this section applies—

  Uimhir 18 de 1959: AN tACHT AIRGEADAIS, 1959

 166. #1118248

  Lch. Roimhe Seo (CUID IV. Blianachtaí Saoil Ceannaithe:

  Previous (PART IV PURCHASED LIFE, ANNUITIES :

  Uimhir 18 de 1959: AN tACHT AIRGEADAIS, 1959

 167. #1119314

  (b) ionstraimí ina mbeidh athruithe ar théarmaí nó coinníollacha aon pholasaí árachais seachas árachas saoil;

  ( b ) instruments embodying alterations of the terms or conditions of any policy of insurance other than life insurance;

  Uimhir 18 de 1959: AN tACHT AIRGEADAIS, 1959

 168. #1152444

  folaíonn “damáiste” caillteanas maoine, ciorrú saoil agus díobháil phearsanta;

  "damage" includes loss of property, loss of life and personal injury;

  Uimhir 41 de 1961: AN tACHT UM DHLITEANAS SIBHIALTA, 1961

 169. #1154063

  Cruthú ar bhás daoine a raibh eastáit ar teachtadh go ceann a saoil.

  Proof of death of persons for whose lives estates are held.

  Uimhir 5 de 1962: AN tACHT UM GHEARRTHEIDIL, 1962

 170. #1154064

  An tAcht um Eastáit Saoil, 1695.

  Life Estates Act, 1695.

  Uimhir 5 de 1962: AN tACHT UM GHEARRTHEIDIL, 1962

 171. #1154125

  barántais ag tionóta saoil;

  warranties by tenant for life;

  Uimhir 5 de 1962: AN tACHT UM GHEARRTHEIDIL, 1962

 172. #1154176

  Cumhacht do thionóntaí saoil, caomhnóirí agus daoine eile faoi mhíchumas chun léasanna mianadóireachta a thabhairt.

  Empowers tenants for life, guardians, and others under disability, to make mining leases. [Ss.

  Uimhir 5 de 1962: AN tACHT UM GHEARRTHEIDIL, 1962

 173. #1154287

  Cumhacht ag tionóntaí saoil léasanna a dhéanamh d'ospidéil.

  Tenants for life empowered to make leases for hospitals.

  Uimhir 5 de 1962: AN tACHT UM GHEARRTHEIDIL, 1962

 174. #1194653

  (4) (a) Ní údaróidh aon ní san alt seo aon srianta a chur le cumhachtaí tionónta saoil, nó duine a bhfuil cumhachtaí tionónta saoil aige, faoi na hAchtanna um Thalamh Socraithe.

  (4) ( a ) Nothing in this section shall authorise any restrictions to be imposed on the powers of a tenant for life, or a person having the powers of a tenant for life, under the Settled Land Acts.

  Uimhir 16 de 1964: AN tACHT UM CHLÁRÚ TEIDIL, 1964

 175. #1195293

  Ceannach agus díol scaireanna i gCuideachta Árachais Saoil na hÉireann, Teoranta, ag an Aire Airgeadais.

  Purchase and sale of shares of Irish Life Assurance Company, Limited, by Minister for Finance.

  Uimhir 18 de 1964: AN tACHT ÁRACHAIS, 1964

 176. #1220248

  folaíonn “gnó árachais saoil” gnó deonaithe blianachtaí;

  "life assurance business" includes the business of granting annuities;

  Uimhir 6 de 1967: AN tACHT CÁNACH IONCAIM, 1967

 177. #1224524

  Ar Aghaidh (Caibidil IV Blianachtaí Saoil Ceannaithe)

  Next (CHAPTER IV Purchased Life Annuities) No. 6/1967:

  Uimhir 6 de 1967: AN tACHT CÁNACH IONCAIM, 1967

 178. #1224550

  (e) nach bhforálann go n-íocfar aon bhlianacht ar shlí seachas ar feadh saoil an bhlianachtóra,

  ( e ) provide for the payment of any annuity otherwise than for the life of the annuitant,

  Uimhir 6 de 1967: AN tACHT CÁNACH IONCAIM, 1967

 179. #1224715

  Caibidil IV Blianachtaí Saoil Ceannaithe

  CHAPTER IV Purchased Life Annuities

  Uimhir 6 de 1967: AN tACHT CÁNACH IONCAIM, 1967

 180. #1224722

  (2) I gcás aon bhlianacht saoil cheannaithe lena mbaineann an t-alt seo—

  (2) In the case of any purchased life annuity to which this section applies—

  Uimhir 6 de 1967: AN tACHT CÁNACH IONCAIM, 1967

 181. #1224784

  Lch. Roimhe Seo (Caibidil IV Blianachtaí Saoil Ceannaithe)

  Previous (CHAPTER IV Purchased Life Annuities)

  Uimhir 6 de 1967: AN tACHT CÁNACH IONCAIM, 1967

 182. #1239803

  Polasaithe árachais saoil gearrthéarma.

  Short-term life insurance policies.

  Uimhir 7 de 1968: AN tACHT AIRGEADAIS (FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA), 1968

 183. #1251000

  Ioncam ciste árachais saoil choigríche.

  Income of foreign life assurance fund.

  Uimhir 21 de 1969: AN tACHT AIRGEADAIS, 1969

 184. #1258289

  Polasaithe árachais saoil gearr-théarma.

  Short-term life insurance policies.

  Uimhir 14 de 1970: AN tACHT AIRGEADAIS, 1970

 185. #1258341

  Dleacht stampa ar bhlianachtaí saoil ceannaithe.

  Stamp duty on purchase life annuities.

  Uimhir 14 de 1970: AN tACHT AIRGEADAIS, 1970

 186. #1258345

  (2) San alt seo ciallaíonn “blianacht saoil cheannaithe” blianacht saoil arna deonú ar chomaoin in airgead nó luach airgid i ngnáthchúrsa gnó dheonta blianachtaí ar shaol daoine.

  (2) In this section "purchased life annuity" means a life annuity granted for consideration in money or money's worth in the ordinary course of a business of granting annuities on human life.

  Uimhir 14 de 1970: AN tACHT AIRGEADAIS, 1970

 187. #1272095

  Cóir Chánach do Ghnó árachais Saoil

  TAX TREATMENT OF LIFE ASSURANCE BUSINESS

  Uimhir 19 de 1972: AN tACHT AIRGEADAIS, 1972

 188. #1278548

  Ar Aghaidh (AN CHEAD SCEIDEAL Polasaithe Arachais Saoil)

  Next (FIRST SCHEDULE) No. 19/1973:

  Uimhir 19 de 1973: An tACHT AIRGEADAIS, 1973

 189. #1278742

  Polasaithe Arachais Saoil

  POLICIES OF LIFE INSURANCE

  Uimhir 19 de 1973: An tACHT AIRGEADAIS, 1973

 190. #1278848

  Lch. Roimhe Seo (AN CHEAD SCEIDEAL Polasaithe Arachais Saoil)

  FINANCE ACT, 1973)

  Uimhir 19 de 1973: An tACHT AIRGEADAIS, 1973

 191. #1280752

  (i) i gcas inar aon duine a mharú an cion, príosúnacht saoil a chur air, nó

  (i) in case the offence consists of the killing of any person, to imprisonment for life, or

  Uimhir 28 de 1973: AN tACHT UM CHINEDHÍOTHÚ, 1973

 192. #1287172

  (e) nach bhforálann go n-íocfar aon bhlianacht ar shlí seachas ar feadh saoil an bhlianachtóra,

  ( e ) provide for the payment of any annuity otherwise than for the life of the annuitant,

  Uimhir 27 de 1974: AN tACHT AIRGEADAIS, 1974

 193. #1287201

  Conarthaí le haghaidh cleithiúnaithe nó le haghaidh árachais saoil a cheadú.

  Approval of contracts for dependants or for life assurance.

  Uimhir 27 de 1974: AN tACHT AIRGEADAIS, 1974

 194. #1292246

  (a) measfar, maidir le leas saoil is ceart chun coda d'ioncam ó mhaoin shocraithe, gur leas saoil é i gcuid chomhréireach den mhaoin shocraithe, agus

  ( a ) a life interest which is a right to part of the income of settled property shall be treated as a life interest in a corresponding part of the settled property, and

  Uimhir 20 de 1975: AN tACHT UM CHÁIN GHNÓCHAN CAIPITIÚIL, 1975

 195. #1292364

  Arachas saoil agus blianachtaí iarchurtha.

  Life assurance and deferred annuities.

  Uimhir 20 de 1975: AN tACHT UM CHÁIN GHNÓCHAN CAIPITIÚIL, 1975

 196. #1298421

  Cuideachtaí a sheolann gnó saoil.

  Companies carrying on life business.

  Uimhir 7 de 1976: AN tACHT CÁNACH CORPARÁIDE, 1976

 197. #1298427

  Brabúis gnó saoil.

  Profits of life business.

  Uimhir 7 de 1976: AN tACHT CÁNACH CORPARÁIDE, 1976

 198. #1298489

  Gnó saoil:

  Life business:

  Uimhir 7 de 1976: AN tACHT CÁNACH CORPARÁIDE, 1976

 199. #1298548

  Cistí árachais saoil coigríche.

  Foreign life assurance funds.

  Uimhir 7 de 1976: AN tACHT CÁNACH CORPARÁIDE, 1976

 200. #1298574

  (5) San alt seo ciallaíonn “ciste árachais saoil choigríche”—

  (5) In this section "foreign life assurance fund"—

  Uimhir 7 de 1976: AN tACHT CÁNACH CORPARÁIDE, 1976

 201. #1298586

  Cuideachtaí árachais saoil thar lear:

  Overseas life assurance companies:

  Uimhir 7 de 1976: AN tACHT CÁNACH CORPARÁIDE, 1976

 202. #1298629

  Cuideachtaí árachais saoil thar lear:

  Overseas life assurance companies:

  Uimhir 7 de 1976: AN tACHT CÁNACH CORPARÁIDE, 1976

 203. #1298650

  Cuideachtaí árachais saoil thar lear:

  Overseas life assurance companies:

  Uimhir 7 de 1976: AN tACHT CÁNACH CORPARÁIDE, 1976

 204. #1298665

  Cuideachtaí árachais saoil thar lear:

  Overseas life assurance companies:

  Uimhir 7 de 1976: AN tACHT CÁNACH CORPARÁIDE, 1976

 205. #1298686

  Cuideachtaí árachais saoil thar lear:

  Overseas life assurance companies:

  Uimhir 7 de 1976: AN tACHT CÁNACH CORPARÁIDE, 1976

 206. #1298689

  —(1) Chun críocha faoisimh faoi alt 33, déanfar costais bhainistí cuideachta árachais saoil thar lear a chionroinnt idir a gnó pinsean, a gnó ginearálta blianachtaí agus a gnó árachais saoil (gan an gnó pinsean ná an gnó ginearálta blianachtaí sin a áireamh) agus is é a bheidh sa méid is inchurtha i leith gach cineál gnó sin méid a mbeidh idir é agus iomlán na gcostas bainistí an chomhréir chéanna atá idir meánmhéid na ndliteanas don tréimhse chuntasaíochta is inchurtha i leith an chineáil sin maidir le polasaithe agus conarthaí agus meánmhéid dliteanais na cuideachta don tréimhse sin maidir le polasaithe agus conarthaí uile a gnó árachais saoil.

  —(1) For the purposes of relief under section 33, the expenses of management of an overseas life assurance company shall be apportioned between its pension business, its general annuity business and its life assurance business (excluding such pension business and general annuity business) and the amount referable to each such class of business shall be such amount as bears to the total expenses of management the same proportion as the average of the liabilities for the accounting period attributable to that class in respect of policies and contracts bears to the average of liabilities of the company for that period in respect of all policies and contracts of its life assurance business.

  Uimhir 7 de 1976: AN tACHT CÁNACH CORPARÁIDE, 1976

 207. #1298701

  Polasaithe saoil lena ngabhann cearta nach cearta in airgead.

  Life policies carrying rights not in money.

  Uimhir 7 de 1976: AN tACHT CÁNACH CORPARÁIDE, 1976

 208. #1298709

  Sochair ó pholasaithe saoil a eisíodh roimh 6 Aibreán, 1974.

  Benefits from life policies issued before 6th April, 1974.

  Uimhir 7 de 1976: AN tACHT CÁNACH CORPARÁIDE, 1976

 209. #1298711

  —(1) Tá feidhm ag an alt seo i ndáil le polasaithe árachais saoil a eisíodh roimh an 6ú lá d'Aibreán, 1974, ag cuideachta a sheolann gnó saoil, ar polasaithe iad—

  —(1) This section applies in relation to policies of life assurance issued before the 6th day of April, 1974, by a company carrying on life business, being policies which—

  Uimhir 7 de 1976: AN tACHT CÁNACH CORPARÁIDE, 1976

 210. #1298745

  ciallaíonn “cuideachta árachais saoil thar lear” cuideachta árachais ar lasmuigh den Stát dá ceann-oifig ach a sheolann gnó árachais saoil trí bhrainse nó trí ghníomhaireacht sa Stát;

  "overseas life assurance company" means an assurance company having its head office outside the State but carrying on life assurance business through a branch or agency in the State;

  Uimhir 7 de 1976: AN tACHT CÁNACH CORPARÁIDE, 1976

 211. #1298796

  (3) I gcás cuideachta árachais saoil thar lear mar a shainítear in alt 50—

  (3) In the case of an overseas life assurance company as defined in section 50—

  Uimhir 7 de 1976: AN tACHT CÁNACH CORPARÁIDE, 1976

 212. #1298826

  (5) I gcás a mbeidh faoiseamh i leith costas bainistí le tabhairt do chuideachta árachais saoil thar lear d'aon tréimhse chuntasaíochta agus go mbeidh an faoiseamh sin le laghdú faoi alt 51 (3) (b) is é a bheidh sa méid nach gcáilíonn le haghaidh faoisimh codán de mhéid an úis sa tréimhse chuntasaíochta ar airgead a fuarthas ar iasacht chun críocha an ghnó saoil (gan gnó pinsean ná gnó ginearálta blianachtaí, más ann, a áireamh) agus is é a bheidh sa chodán sin an codán is ioncam ó urrúis saor-ó-cháin arna roinnt ar ioncam iomlán infheistíochta an chiste árachais saoil.

  (5) Where relief for expenses of management is to be granted to an overseas life assurance company for any accounting period and that relief falls to be reduced under section 51 (3) (b) the amount ineligible for relief shall be a fraction of the amount of interest in the accounting period on money borrowed for the purposes of the life business (excluding pension business and general annuity business, if any) and that fraction shall be the fraction which is income from tax-free securities divided by total investment income of the life assurance fund.

  Uimhir 7 de 1976: AN tACHT CÁNACH CORPARÁIDE, 1976

 213. #1304633

  In alt 1 (1), na mínithe ar “ciste blianachta”, “ciste árachais saoil coigríche” agus “gnó árachais saoil”.

  In section 1 (1), the definitions of "annuity fund", "foreign life assurance fund" and "life assurance business".

  Uimhir 7 de 1976: AN tACHT CÁNACH CORPARÁIDE, 1976

 214. #1305019

  (a) a sheolann gnó saoil, frithpháirteach nó dílseánach, agus

  ( a ) carries on life business whether mutual or proprietary, and

  Uimhir 7 de 1976: AN tACHT CÁNACH CORPARÁIDE, 1976

 215. #1361979

  Faoiseamh i leith préimheanna árachais saoil agus íocaíochtaí áirithe eile.

  Relief in respect of life assurance premiums and certain other payments.

  Uimhir 14 de 1980: AN tACHT AIRGEADAIS, 1980

 216. #1367836

  Cuideachta Arachais Saoil na hÉireann, Teoranta

  Irish Life Assurance Company Limited

  Uimhir 26 de 1980: AN tACHT OMBUDSMAN, 1980

 217. #1384872

  Cumhacht Chuideachta Árachais Saoil na hÉireann Teoranta a meabhrán comhlachais a athrú.

  Power of Irish Life Assurance Company Limited to alter its memorandum of association.

  Uimhir 34 de 1981: AN tACHT ÁRACHAIS, 1981

 218. #1384874

  —(1) San alt seo ciallaíonn “an Bhuan-Chuideachta” Cuideachta Árachais Saoil na hÉireann Teoranta.

  —(1) In this section "the Permanent Company" means Irish Life Assurance Company Limited.

  Uimhir 34 de 1981: AN tACHT ÁRACHAIS, 1981

 219. #1389253

  Leasú ar alt 152 (faoiseamh árachais saoil—forálacha ginearálta) den Acht Cánach Ioncaim, 1967 .

  Amendment of section 152 (life insurance relief-general provisions) of Income Tax Act, 1967 .

  Uimhir 14 de 1982: AN tACHT AIRGEADAIS, 1982

 220. #1391438

  (II) ionstraimí ina ndéantar athruithe ar théarmaí nó coinníollacha aon pholasaí árachais seachas árachas saoil;

  (II) instruments embodying alterations of the terms or conditions of any policy of insurance other than life insurance;

  Uimhir 14 de 1982: AN tACHT AIRGEADAIS, 1982

 221. #1412400

  (d) mar fhuíollaí, ar thionónta saoil d'fháil bháis.

  ( d ) as remainderman on the death of a tenant for life.

  Uimhir 9 de 1984: AN tACHT AIRGEADAIS, 1984

 222. #1427605

  Árachas Saoil na hÉireann cuideachta phoiblí theoranta

  Irish Life Assurance public limited company

  Uimhir 5 de 1986: AN tACHT UM CHORPARÁID FORBARTHA NÁISIÚNTA, 1986

 223. #1432794

  (i) beidh an bhlianacht iníoctha (cibé acu atá nó nach bhfuil a tosach feidhme curtha siar ar feadh tréimhse ar bith) go dtí deireadh saoil duine nó ar feadh tréimhse nach féidir a fhionnadh ach amháin faoi threoir deiridh saoil duine (cibé acu a leanann nó nach leanann sí tar éis deiridh saoil duine),

  (i) the annuity shall be payable (whether or not its commencement is deferred for any period) until the end of a human life or for a period ascertainable only by reference to the end of a human life (whether or not continuing after the end of a human life),

  Uimhir 13 de 1986: AN tACHT AIRGEADAIS, 1986

 224. #1433411

  ciallaíonn “Rialacháin” Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Árachas Saoil), 1984 (I.R.

  "Regulations" means the European Communities (Life Assurance) Regulations, 1984 ( S.I.

  Uimhir 13 de 1986: AN tACHT AIRGEADAIS, 1986

 225. #1455095

  Cosaint agus cearta breise a thabhairt d'iarchomhaltaí saoil den Iontaobhas.

  21. Saver for and additional rights given to former life members of Trust.

  Uimhir 32 de 1987: AN tACHT IASCAIGH (LEASÚ) (UIMH. 2), 1987

 226. #1455491

  Cosaint agus cearta breise a thabhairt d'iarchomhaltaí saoil den Iontaobhas.

  Saver for and additional rights given to former life members of Trust.

  Uimhir 32 de 1987: AN tACHT IASCAIGH (LEASÚ) (UIMH. 2), 1987

 227. #1463391

  ciallaíonn “gnó árachais saoil coigríche” oibríochtaí trádála iomchuí, de réir bhrí an ailt sin 39B, arb éard iad gnó árachais saoil le sealbhóirí polasaí agus blianachtóirí a chónaíonn lasmuigh den Stát;

  "foreign life assurance business" means relevant trading operations within the meaning of the said section 39B consisting of life assurance business with policy holders and annuitants who reside outside the State;

  Uimhir 12 de 1988: AN tACHT AIRGEADAIS, 1988

 228. #1463744

  ciallaíonn “na Rialacháin” Rialacháin na gComhphobhal Eorpach (Árachas Saoil), 1984 (I.R.

  "the Regulations" means the European Communities (Life Assurance) Regulations, 1984 ( S.I.

  Uimhir 12 de 1988: AN tACHT AIRGEADAIS, 1988

 229. #1477698

  Sócmhainní agus dliteanais is inchurtha i leith gnó árachais saoil a dheighilt.

  Separation of assets and liabilities attributable to life assurance business. 15.

  Uimhir 3 de 1989: AN tACHT ÁRACHAIS, 1989

 230. #1477699

  Cur chun feidhme sócmhainní gnóthais a dhéanann gnó árachais saoil.

  Application of assets of undertaking transacting life assurance business.

  Uimhir 3 de 1989: AN tACHT ÁRACHAIS, 1989

 231. #1477728

  Polasaithe áirithe árachais saoil a bheith in-neamhnithe.

  42. Certain policies of life assurance voidable. 43.

  Uimhir 3 de 1989: AN tACHT ÁRACHAIS, 1989

 232. #1477847

  ciallaíonn “árachas saoil” árachas d'aicme a shonraítear i Sceideal 1 a ghabhann le Rialacháin 1984;

  [GA] "non-life assurance" means assurance of a class specified in Schedule 1 to the Regulations of 1984;

  Uimhir 3 de 1989: AN tACHT ÁRACHAIS, 1989

 233. #1477860

  ciallaíonn “Rialacháin 1984” Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Árachas Saoil), 1984 (I.R.

  "the Regulations of 1984" means the European Communities (Life Assurance) Regulations, 1984 ( S.I.

  Uimhir 3 de 1989: AN tACHT ÁRACHAIS, 1989

 234. #1477994

  Sócmhainní agus dliteanais is inchurtha i leith gnó árachais saoil a dheighilt.

  Separation of assets and liabilities attributable to life assurance business.

  Uimhir 3 de 1989: AN tACHT ÁRACHAIS, 1989

 235. #1477996

  —(1) Déanfaidh gach gnóthas atá údaraithe chun gnó árachais saoil a dhéanamh—

  —(1) Every undertaking authorised to carry on life assurance business—

  Uimhir 3 de 1989: AN tACHT ÁRACHAIS, 1989

 236. #1478008

  Cur chun feidhme sócmhainní gnóthais a dhéanann gnó árachais saoil.

  Application of assets of undertaking transacting life assurance business.

  Uimhir 3 de 1989: AN tACHT ÁRACHAIS, 1989

 237. #1478248

  Feidhm na ndíolúintí i Rialacháin 1976 agus 1984 ar árachas saoil agus neamhshaoil.

  Application of exemptions in the 1976 and 1984 Regulations on life and non-life insurance.

  Uimhir 3 de 1989: AN tACHT ÁRACHAIS, 1989

 238. #1478471

  Polasaithe áirithe árachais saoil a bheith inneamhnithe.

  Certain policies of life assurance voidable.

  Uimhir 3 de 1989: AN tACHT ÁRACHAIS, 1989

 239. #1478543

  (b) maidir lena ghnó árachais saoil, go feadh luach £25,000 nó 25 faoin gcéad dá láimhdeachas árachais saoil, cibé acu is mó, faoi threoir na bliana cuntasaíochta roimhe sin.

  ( b ) as respects his life assurance business, to the value of £25,000 or 25 per cent. of life assurance turnover, whichever is the greater, by reference to the previous accounting year.

  Uimhir 3 de 1989: AN tACHT ÁRACHAIS, 1989

 240. #1488112

  (iii) ar airgead a ghlactar d'aontoisc mar phréimh i leith eisiúint nó athnuachan pholasaí árachais saoil a d'eisigh sealbhóir ar údarú faoi Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Árachas Saoil), 1984 (I.R.

  (iii) moneys taken solely as a premium in respect of the issue or renewal of a life assurance policy issued by a holder of an authorisation under the European Communities (Life Assurance) Regulations, 1984 ( S.I.

  Uimhir 16 de 1989: ACHT AN BHAINC CEANNAIS, 1989

 241. #1507904

  —Gearrfar príosúnacht saoil ar dhuine a chiontófar i dtréas nó i ndúnmharú.

  —A person convicted of treason or murder shall be sentenced to imprisonment for life.

  Uimhir 16 de 1990: AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL, 1990

 242. #1508031

  (i) i gcás gurb é atá sa chion marú aon duine, príosúnacht saoil, nó

  (i) in case the offence consists of the killing of any person, to imprisonment for life, or

  Uimhir 16 de 1990: AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL, 1990

 243. #1508046

  (j) cuirfear “Príosúnacht saoil” in ionad “Bás” in ailt 209 (1) agus 210 (1);

  ( j ) in sections 209 (1) and 210 (1) "Imprisonment for life" shall be substituted for "Death";

  Uimhir 16 de 1990: AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL, 1990

 244. #1508052

  (m) ní bheidh feidhm ag alt 212 maidir le pianbhreith phríosúnachta saoil;

  ( m ) section 212 shall not apply to a sentence of imprisonment for life;

  Uimhir 16 de 1990: AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL, 1990

 245. #1515620

  saoil an údaráis a dheonóidh cuideachtaí poiblí teoranta chun scaireanna dá gcuid féin a cheannach.

  216. Duration of authority granted by public limited companies to purchase own shares.

  Uimhir 33 de 1990: ACHT NA gCUIDEACHTAÍ, 1990

 246. #1520465

  saoil an údaráis a dheonóidh cuideachtaí poiblí teoranta chun scaireanna dá gcuid féin a cheannach.

  Duration of authority granted by public limited companies to purchase own shares.

  Uimhir 33 de 1990: ACHT NA gCUIDEACHTAÍ, 1990

 247. #1529428

  (b) ar é nó í a chiontú ar díotáil, príosúnacht saoil a chur air nó uirthi.

  ( b ) on conviction on indictment, to imprisonment for life.

  Uimhir 26 de 1997: AN tACHT UM CHIONTA NEAMH-MHARFACHA IN AGHAIDH AN DUINE, 1997

 248. #1530727

  Leasú ar Chuid 26 (cuideachtaí árachais saoil) den Phríomh-Acht.

  Amendment of Part 26 (life assurance companies) of Principal Act. 50.

  Uimhir 3 de 1998: AN tACHT AIRGEADAIS, 1998

 249. #1533092

  Leasú ar Chuid 26 (cuideachtaí árachais saoil) den Phríomh-Acht.

  Amendment of Part 26 (life assurance companies) of Principal Act.

  Uimhir 3 de 1998: AN tACHT AIRGEADAIS, 1998

 250. #1533799

  “An duine atá i dteideal leasa saoil do scaradh leis an leas sin.

  "Relinquishing of a life interest by the person entitled.

  Uimhir 3 de 1998: AN tACHT AIRGEADAIS, 1998

 251. #1533803

  (a) dá mba rud é go raibh an duine tagtha chun teideal iomlán a bheith aige nó aici chun na sócmhainní amhail in aghaidh an iontaobhaí tráth thosach an leasa saoil agus gur lean sé nó sí de bheith i dteideal amhlaidh ar feadh na tréimhse (dá ngairtear an ‘tréimhse leasa saoil’ san alt seo) a raibh an leas saoil ar marthain, agus

  (a) if the person had become absolutely entitled to the assets as against the trustee at the commencement of the life interest and had continued to be so entitled throughout the period (in this section referred to as the 'life interest period') that the life interest subsisted, and

  Uimhir 3 de 1998: AN tACHT AIRGEADAIS, 1998

 252. #1649034

  iad sin go léir a dhéanann gnó árachais saoil agus árachais neamhshaoil.

  all those carrying out life and non-life insurance business.,

  Rialachán (CE) Uimh. 295/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 maidir le staidreamh struchtúrach gnó (athmhúnlú) Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 253. #1649045

  ítimí A, A I, A II + A III + A IV mar chomhiomlán, B, C 1 a (gnó saoil agus gnó neamhshaoil na bhfiontar árachais ilchodaigh ar leithligh), C 2 a (gnó saoil agus gnó neamhshaoil na bhfiontar árachais ilchodaigh ar leithligh), C 3 a (gnó saoil agus gnó neamhshaoil na bhfiontar árachais ilchodaigh ar leithligh), C 4 a, C 5, C 6 a, D a, G III (gan na hiasachtaí in-chomhshóite a scaradh amach), G IV;

  items A, A I, A II + A III + A IV as an aggregate, B, C 1 a (separately for the life and non-life business of composite enterprises), C 2 a (separately for the life and non-life business of composite enterprises), C 3 a (separately for the life and non-life business of composite enterprises), C 4 a, C 5, C 6 a, D a, G III (without separation of convertible loans), G IV;

  Rialachán (CE) Uimh. 295/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 maidir le staidreamh struchtúrach gnó (athmhúnlú) Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 254. #1649048

  na saintréithe a liostaítear in Airteagal 34, Cuid II, de Threoir 91/674/CEE maidir le fiontair árachais saoil agus gnó saoil na bhfiontar árachais ilchodaigh:

  characteristics listed in Article 34, Part II, of Directive 91/674/EEC concerning life insurance enterprises and the life business of composite insurance enterprises:

  Rialachán (CE) Uimh. 295/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 maidir le staidreamh struchtúrach gnó (athmhúnlú) Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 255. #1649053

  maidir le fiontair árachais saoil agus fiontair árachais neamhshaoil agus gnó saoil agus gnó neamhshaoil na bhfiontar árachais ilchodaigh:

  concerning life and non-life insurance enterprises and life and non-life business of composite insurance enterprises:

  Rialachán (CE) Uimh. 295/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 maidir le staidreamh struchtúrach gnó (athmhúnlú) Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 256. #1649105

  na saintréithe dá dtagraítear in Airteagal 63 de Threoir 91/674/CEE maidir le fiontair árachais saoil agus fiontair árachais neamhshaoil agus gnó saoil agus gnó neamhshaoil na bhfiontar árachais ilchodaigh:

  characteristics referred to in Article 63 of Directive 91/674/EEC concerning life and non-life insurance enterprises and life and non-life business of composite insurance enterprises:

  Rialachán (CE) Uimh. 295/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 maidir le staidreamh struchtúrach gnó (athmhúnlú) Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 257. #1649114

  Infheistíochtaí chun tairbhe na sealbhóirí polasaithe árachais saoil a sheasann an riosca infheistíochta — talamh agus foirgnimh

  Investments for the benefit of life-assurance policyholders who bear the investment risk — land and buildings

  Rialachán (CE) Uimh. 295/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 maidir le staidreamh struchtúrach gnó (athmhúnlú) Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 258. #1649115

  Infheistíochtaí chun tairbhe na sealbhóirí polasaithe árachais saoil a sheasann an riosca infheistíochta — infheistíochtaí eile airgeadais

  Investments for the benefit of life-assurance policyholders who bear the investment risk — other financial investments

  Rialachán (CE) Uimh. 295/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 maidir le staidreamh struchtúrach gnó (athmhúnlú) Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 259. #1670825

  forbairt creat tomhais ar cháilíocht saoil, lena ndéantar peirspictíocht an teaghlaigh a threisiú sna cuntais náisiúnta;

  the development of a framework for measuring quality of life, reinforcing the household perspective in national accounts;

  Rialachán (AE) 2017/1951 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2017 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 99/2013 maidir le clár staidrimh Eorpach 2013-17, trína fhadú go 2020 (Téacs atá ábhartha maidir le LEE agus leis an Eilvéis )

 260. #1682633

  cosc agus bunú córas a chuireann chun cinn gníomhaíochtaí athúsáide agus leathnú na tréimhse saoil;

  prevention and the setting up of systems which promote re-use activities and the extension of life span;

  Treoir (AE) 2018/851 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 lena leasaítear Treoir 2008/98/CE maidir le dramhaíl (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 261. #1686141

  ciallaíonn “timthriall táirgthe” tréimhse saoil ainmhí dobharshaothraithe nó alga ón gcéim saoil is luaithe (uibheacha toirchithe, i gcás ainmhithe dobharshaothraithe) go dtí go ndéantar é a bhaint;

  ‘production cycle’ means the lifespan of an aquaculture animal or alga, from the earliest life stage (fertilised eggs, in the case of aquaculture animals) to harvesting;

  Rialachán (AE) 2018/848 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le táirgeadh orgánach agus lipéadú táirgí orgánacha agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 834/2007 ón gComhairle

 262. #1698469

  costais deiridh saoil, amhail costais bhailiúcháin agus athchúrsála;

  end-of-life costs, such as collection and recycling costs;

  Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Iúil 2018 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais, lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1296/2013, (AE) Uimh. 1301/2013, (AE) Uimh. 1303/2013, (AE) Uimh. 1304/2013, (AE) Uimh. 1309/2013, (AE) Uimh. 1316/2013, (AE) Uimh. 223/2014, (AE) Uimh. 283/2014, agus Cinneadh Uimh. 541/2014/AE agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012

 263. #1721304

  Imeachtaí saoil

  Life events

  Rialachán (AE) 2018/1724 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 2 Deireadh Fómhair 2018 maidir le pointe rochtana aonair digiteach a bhunú chun rochtain ar fhaisnéis, nósanna imeachta agus seirbhísí cúnaimh agus réitigh fadhbanna a sholáthar agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012Téacs atá ábhartha maidir le LEE.

 264. #1761472

  Imeachtaí saoil

  Life events

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le tairseach aonair dhigiteach a bhunú chun faisnéis, nósanna imeachta agus seirbhísí cúnaimh agus réitigh fadhbanna a sholáthar agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012

 265. #1813156

  ciallaíonn “rioscaí bithmhéadracha” rioscaí atá nasctha le bás, le míchumas agus/nó le fad saoil;

  ‘biometric risks’ means risks linked to death, disability and/or longevity;

  Rialachán (AE) 2019/1238 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le Táirge Pinsin Phearsanta Uile-Eorpach (TPPU) (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 266. #1844081

  an mianach saoil i gceantair chósta agus i gceantair intíre a éagsúlú agus a fheabhsú;

  diversification and improvement of the quality of life in coastal and inland areas;

  NoDG-2013-02013R1380_EN-GA-DWN

 267. #1850107

  Sé mhí in aghaidh na linne, atá comhfhreagrach do ghnáththréimhse saoil séacla táirgthe.

  Six months per pond, corresponding to the normal lifespan of a produced shrimp.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le táirgeadh orgánach agus lipéadú táirgí orgánacha, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. XXX/XXX ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [an Rialachán maidir le rialuithe oifigiúla] agus lena n_x001e_aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 834/2007 ón gComhairle

 268. #1193618

  ciallaíonn “leas léasach” leas i dtalamh faoi léas ar feadh téarma blianta a bhfuil níos mó ná bliain is fiche díobh gan chaitheamh ar dháta an chláraithe, nach téarma chun airgead a urrú, i dteannta nó d'éagmais cúnaint athnuachana, agus folaíonn sé leas a theachtar ar cíos faoi léas saoilsaolta, nó is infhoirceanta ar chríochnú saoilsaolta, agus i gcás léas i seilbh agus léas frithdhílse a ghlacfaidh éifeacht i seilbh ar dhul in éag don léas céadluaite a bheith ar teachtadh amhlaidh ar dhóigh gur leis an duine céanna faoin gceart céanna an leas sa dá léas, measfar, sa mhéid go mbaineann siad le talamh a áirítear sa dá léas, go mbunaíonn na léasanna sin aon téarma comhleanúnach amháin i seilbh;

  "leasehold interest" means an interest in land under a lease for a term of years of which more than twenty-one are unexpired at the date of registration, not being a term for securing money, with or without a covenant for renewal, and includes an interest held at a rent under a lease for a life or lives, or determinable on a life or lives, and where a lease in possession and a reversionary lease to take effect in possession upon the expiry of the first-mentioned lease are so held that the interest under both leases belongs to the same person under the same right, such leases, so far as they relate to land comprised in both leases, shall be deemed to create one continuous term in possession;

  Uimhir 16 de 1964: AN tACHT UM CHLÁRÚ TEIDIL, 1964

 269. #1194372

  (g) aon léas i gcás inar téarma ar feadh saoilsaolta a deonaíodh, nó ina bhfuil an téarma infhoirceanta ar chríochnú saoilsaolta, nó ina bhfuil sé níos faide ná bliain is fiche, nó i gcás an téarma a bheith le haghaidh aon eastáit nó leasa is lú ná sin ach gan an áitíocht a bheith de réir an léasa;

  ( g ) any lease where the term granted is for a life or lives, or is determinable on a life or lives, or exceeds twenty-one years, or where the term is for any less estate or interest but the occupation is not in accordance with the lease;

  Uimhir 16 de 1964: AN tACHT UM CHLÁRÚ TEIDIL, 1964

 270. #1306673

  Is é luach leasa i suim chaipitiúil do chómharthanas trí shaol nó níos mó luach leasa sa tsuim sin do chómharthanas an dá shaol is sine de na saolta sin, arna fhionnadh de réir riail 2, arna iolrú ar chomhfhactóir an tsaoil is óige de na saolta sin.

  The value of an interest in a capital sum for the joint continuance of three or more lives shall be the value of an interest in that sum for the joint continuance of the two oldest of those lives, ascertained in accordance with rule 2, multiplied by the joint factor of the youngest of those lives.

  Uimhir 8 de 1976: AN tACHT UM CHÁIN FHÁLTAS CAIPITIÚIL, 1976

 271. #602865

  Le próiseáil arna déanamh ar shonraí pearsanta chun críocha Rialachán (CE) Uimh. 273/2004, arna leasú leis an Rialachán seo, agus ag aon gníomhartha tarmligthe agus gníomhartha cur chun feidhme arna nglachadh dá bhun, ba cheart go n-urramófaí an ceart bunúsach chun measa ar an saol príobháideach agus ar shaol an teaghlaigh a ráthaítear le hAirteagal 8 den Choinbhinsiún chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint (CECD) agus an ceart chun measa ar an saol príobháideach agus ar shaol an teaghlaigh agus an ceart chun measa ar an saol príobháideach agus ar shaol an teaghlaigh agus an ceart um chosaint sonraí pearsanta a ráthaítear le hAirteagal 7 agus le hAirteagal 8 de Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh.

  The processing of personal data for the purposes of Regulation (EC) No 273/2004, as amended by this Regulation, and any delegated and implementing acts adopted pursuant thereto should respect the fundamental right to respect for private and family life recognised by Article 8 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms as well as the rights to respect for private and family life, and the right to the protection of personal data recognised, respectively, by Articles 7 and 8 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union.

  Rialachán (AE) Uimh. 1258/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Samhain 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 273/2004 maidir le réamhtheachtaithe drugaí Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 272. #566584

  ii Go roinnfear dílse agus urlámhas gustail shaolta an phobail ar phearsana príobháideacha agus ar na haicmí éagsúla sa chuma is fearr a rachas chun leasa an phobail.

  ii That the ownership and control of the material resources of the community may be so distributed amongst private individuals and the various classes as best to subserve the common good.

  BUNREACHT NA hÉIREANN 1937

 273. #809552

  Cléir in Uird Bheannuithe agus daoine eile a mhúineann no a sheanmóineann in aon phobal creidimh agus ná leanann aon tslí bheatha shaolta.

  Clergymen in Holy Orders and other persons who teach or preach in any religious congregation and do not follow any secular occupation.

  Uimhir 23 de 1927: ACHT NA nGIÚIRITHE, 1927

 274. #338056

  ciallaíonn "foghlaim ar feadh an tsaoil" aon ghníomhaíocht foghlama a dhéantar i gcaitheamh an tsaoil, agus arb é an aidhm atá léi cur leis an eolas, leis na scileanna agus leis na hinniúlachtaí atá ag daoine ó thaobh cúrsaí pearsanta, cúrsaí sibhialta, cúrsaí sóisialta agus/nó ó thaobh na fostaíochta de [14];

  "lifelong learning" means all learning activity undertaken throughout life, with the aim of improving knowledge, skills and competences within a personal, civic, social and/or employment-related perspective [14];

  Rialachán (CE) Uimh. 452/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2008 i ndáil le staidreamh maidir le hoideachas agus le foghlaim ar feadh an tsaoil a tháirgeadh agus a fhorbairt

 275. #469459

  (a) i bhfo-alt (1), sa mhíniú ar "árachóir", trí "Rialacháin Chreata na gComhphobal Eorpach (Árachas Neamh- Shaoil), 1994 (I.R. Uimh. 359 de 1994)" a chur in ionad "Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Árachas Neamh- Shaoil), 1976 (I.R. Uimh. 115 de 1976)", agus

  (a) in subsection (1) in the definition of "insurer" by the substitution of "European Communities (Non-Life Insurance) Framework Regulations, 1994 (S.I. No. 359 of 1994)" for "European Communities (Non-Life Insurance) Regulations, 1976 (S.I. No. 115 of 1976)", and

  AN tACHT AIRGEADAIS, 1999

 276. #608132

  ciallaíonn "foghlaim ar feadh an tsaoil" an t-oideachas ginearálta, an gairmoideachas nó an ghairmoiliúint, foghlaim neamhfhoirmiúil nó an fhoghlaim neamhfhoirmiúil ar fad a dhéantar i rith an tsaoil, arb é an toradh atá uirthi, scileanna nó inniúlachtaí nó rannpháirtíocht sa tsochaí a fheabhsú ó thaobh cúrsaí pearsanta, cúrsaí sibhialta, cúrsaí cultúrtha, cúrsaí sóisialta agus/nó ó thaobh na fostaíochta de, lena n-áirítear soláthar seirbhísí comhairliúcháin nó treorach;

  'lifelong learning' means all general education, vocational education and training, non-formal learning and informal learning undertaken throughout life, resulting in an improvement in knowledge, skills and competences or participation in society within a personal, civic, cultural, social and/or employment-related perspective, including the provision of counselling and guidance services;

  Rialachán (AE) Uimh 1288/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear "Erasmus+": clár an Aontais um oideachas, um oiliúint, um an óige agus um an spórt agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh, 1719/2006/CE, Cinneadh Uimh. 1720/2006/CE agus Cinneadh Uimh. 1298/2008/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 277. #1106058

  (h) (i) nach cead luach comhiomlán na sochar uile d'fhéadfadh faibhriú chun aon duine ar scor dó a bheith níos mó ná suim is comhionann, ar dháta an scoir sin, le luach pinsin ar feadh a shaoil ar cóimhéid leis an seascadú cuid dá luach saothair deiridh arna iolrú faoi uimhir a bhlianta seirbhíse, nó ná suim is comhionann, ar an dáta sin, le luach pinsin ar feadh a shaoil ar cóimhéid le dhá dtrian a luach saothair deiridh cibé acu sin is lú, agus

  [GA] (i) the aggregate value of all benefits which may accrue to any person on his retirement may not exceed the value, at the date of such retirement, of a pension for his life equal to one-sixtieth of his final remuneration multiplied by the number of his years of service, or the value, at such date, of a pension for his life equal to two-thirds of his final remuneration whichever is the lesser, and

  Uimhir 25 de 1958: AN tACHT AIRGEADAIS, 1958

 278. #1224380

  (h) (i) nach cead luach comhiomlán na sochar uile a d'fhéadfadh faibhriú chun aon duine ar scor dó a bheith níos mó ná suim is comhionann, ar dháta an scoir sin, le luach pinsin ar feadh a shaoil ar cóimhéid leis an seascadú cuid dá luach saothair deiridh arna iolrú faoi uimhir a bhlianta seirbhíse, nó ná suim is comhionann, ar an dáta sin, le luach pinsin ar feadh a shaoil ar cóimhéid le dhá dtrian a luach saothair deiridh cibé acu sin is lú, agus

  [GA] (i) the aggregate value of all benefits which may accrue to any person on his retirement may not exceed the value, at the date of such retirement, of a pension for his life equal to one-sixtieth of his final remuneration multiplied by the number of his years of service, or the value, at such date, of a pension for his life equal to two-thirds of his final remuneration whichever is the lesser, and

  Uimhir 6 de 1967: AN tACHT CÁNACH IONCAIM, 1967

 279. #1293294

  (c) go measfar, i ngach cás, gur saol intuartha is giorra ná caoga bliain saol intuartha gléasra agus innealra, agus nuair a bheifear ag meas an tsaoil sin toimhdeofar go mbeidh deireadh leis nuair a chuirfear as úsáid é go críochnaitheach ar scór nach inúsáidte feasta é, agus go n-úsáidfear é sa ghnáthshlí agus a mhéid is gnáth agus gur mar sin a úsáidfear é ar feadh an tsaoil a mheastar amhlaidh dó, agus

  ( c ) plant and machinery shall in every case be regarded as having a predictable life of less than fifty years, and in estimating that life it shall be assumed that its life will end when it is finally put out of use as being unfit for further use, and that it is going to be used in the normal manner and to the normal extent and is going to be so used throughout its life as so estimated, and

  Uimhir 20 de 1975: AN tACHT UM CHÁIN GHNÓCHAN CAIPITIÚIL, 1975

 280. #1406702

  “ciallaíonn ‘polasaí’ aon doiciméad nó scríbhinn eile trína ndéantar conradh árachais (seachas conradh ath-árachais) maidir le hárachas neamh-shaoil (de réir bhrí Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Árachas Neamh-Shaoil), 1976) nó trína gcomhaontaítear é a dhéanamh nó is fianaise ar aon chonradh den sórt sin”.

  "'policy' means any document or other writing by which a contract of insurance (other than a contract of re-insurance) as respects non-life insurance (within the meaning of the European Communities (Non-Life Insurance) Regulations, 1976) is made or agreed to be made or which is evidence of any such contract".

  Uimhir 29 de 1983: AN tACHT ÁRACHAIS (UIMH. 2), 1983

 281. #1478152

  (a) údarú a chúlghairm maidir le haon aicme nó cuid d'aicme árachais saoil nó neamh-shaoil más deimhin leis nach bhfuil aon ghnó déanta faoin údarú le dhá bhliain chomhleanúnacha anuas, nó má tá an méid gnó a dhéanann sealbhóir ar údarú in aicme nó i gcuid d'aicme árachais saoil nó neamh-shaoil laghdaithe chomh mór sin aige gurb ionann é dáiríre agus scor de bheith ag seoladh gnó san aicme sin nó sa chuid sin d'aicme;

  ( a ) revoke an authorisation in any class or part of a class of life or non-life insurance if he is satisfied that no business has been carried on under the authorisation for the last two consecutive years, or if the holder of an authorisation has reduced the scale of its business in a class or part of a class of life or non-life insurance so as to amount in effect to a cessation of the carrying on of business in that class or part of a class;

  Uimhir 3 de 1989: AN tACHT ÁRACHAIS, 1989

 282. #1679260

  Le Rún ón gComhairle an 28 Bealtaine 2004 maidir le beartais, córais agus cleachtais i réimse na treorach i rith an tsaoil a threisiú leagtar amach na príomhchuspóirí do threoirbheartas ar feadh an tsaoil do shaoránaigh uile an Aontais.

  The Council Resolution of 28 May 2004 on strengthening policies, systems and practices in the field of guidance throughout life sets out the key objectives of a lifelong guidance policy for all citizens of the Union.

  Cinneadh (AE) 2018/646 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Aibreán 2018 maidir le creat coiteann le haghaidh soláthar seirbhísí níos fearr do scileanna agus do cháilíochtaí (Europass) agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 2241/2004/CE ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE) )

 283. #1679432

  Moladh ón gComhairle an 22 Bealtaine 2017 maidir leis an gCreat Eorpach um Cháilíochtaí don fhoghlaim ar feadh an tsaoil agus lena n-aisghairtear moladh ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2008 maidir le Creat Eorpach um Cháilíochtaí ar feadh an tsaoil a bhunú (IO C 189, 15.6.2017, lch. 15).

  Council Recommendation of 22 May 2017 on the European Qualifications Framework for lifelong learning and repealing the recommendation of the European Parliament and of the Council of 23 April 2008 on the establishment of the European Qualifications Framework for lifelong learning (OJ C 189, 15.6.2017, p. 15).

  Cinneadh (AE) 2018/646 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Aibreán 2018 maidir le creat coiteann le haghaidh soláthar seirbhísí níos fearr do scileanna agus do cháilíochtaí (Europass) agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 2241/2004/CE ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE) )

 284. #1679434

  Rún ón gComhairle agus ó Ionadaithe Rialtais na mBallstát, ag teacht le chéile dóibh i dtionól na Comhairle an 21 Samhain 2008, maidir le treoir ar feadh an tsaoil a chomhtháthú níos fearr le straitéisí foghlama ar feadh an tsaoil (IO C 319, 13.12.2008, lch. 4).

  Resolution of the Council and of the Representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council of 21 November 2008 on better integrating lifelong guidance into lifelong learning strategies (OJ C 319, 13.12.2008, p. 4).

  Cinneadh (AE) 2018/646 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Aibreán 2018 maidir le creat coiteann le haghaidh soláthar seirbhísí níos fearr do scileanna agus do cháilíochtaí (Europass) agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 2241/2004/CE ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE) )

 285. #566266

  3 1° Tig leis an Oireachtas socrú a dhéanamh chun comhairlí feidhmeannais is gairme beatha, a ionadaíos ranna de shaol chomhdhaonnach agus de shaol gheilleagrach an phobail, a chur ar bun nó glacadh leo.

  3 1° The Oireachtas may provide for the establishment or recognition of functional or vocational councils representing branches of the social and economic life of the people.

  BUNREACHT NA hÉIREANN 1937

 286. #603081

  Trí shonraí pearsanta a phróiseáil chun críocha Rialachán (CE) Uimh. 111/2005, arna leasú leis an Rialachán seo, agus chun críocha aon ghníomhartha tarmligthe agus aon ghníomhartha cur chun feidhme arna nglacadh dá bhun, ba cheart go n-urramófaí an ceart bunúsach chun measa ar an saol príobháideach agus ar shaol an teaghlaigh a ráthaítear le hAirteagal 8 den Choinbhinsiún chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint, mar aon leis an gceart chun measa ar an saol príobháideach agus ar shaol an teaghlaigh agus an ceart um chosaint sonraí pearsanta a aithnítear le hAirteagal 7 agus le hAirteagal 8 faoi seach de Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh.

  The processing of personal data for the purposes of Regulation (EC) No 111/2005, as amended by this Regulation, and any delegated and implementing acts adopted pursuant thereto should respect the fundamental right to respect for private and family life recognised by Article 8 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms as well as the right to respect for private and family life, and the right to the protection of personal data recognised, respectively, by Articles 7 and 8 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union.

  Rialachán (AE) Uimh. 1259/2013 ó Pharlaimint na hEORPA agus ón gCOMHAIRLE an 20 Samhain 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 111/2005 ón gComhairle lena leagtar síos rialacha chun faireachán a dhéanamh ar an trádáil i réamhtheachtaithe drugaí idir an Comhphobal agus tríú tíortha

 287. #691781

  Le próiseáil arna déanamh ar shonraí pearsanta chun críocha Rialachán (CE) Uimh. 515/97 agus le haon ghníomhartha tarmligthe agus gníomhartha cur chun feidhme arna nglacadh dá bhun, ba cheart go gcloífí leis an gceart bunúsach chun measa ar an saol príobháideach agus ar shaol an teaghlaigh a aithnítear le hAirteagal 8 den Choinbhinsiún chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint (CECD), mar aon leis na cearta chun measa ar an saol príobháideach agus ar shaol an teaghlaigh agus an ceart um chosaint sonraí pearsanta a aithnítear, faoi seach, le hAirteagal 7 agus le hAirteagal 8 de Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh.

  The processing of personal data for the purposes of Regulation (EC) No 515/97 and any delegated and implementing acts adopted pursuant thereto should observe the fundamental right to respect for private and family life recognised by Article 8 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, as well as the rights to respect for private and family life, and the right to the protection of personal data, recognised, respectively, by Articles 7 and 8 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union.

  Rialachán (AE) 2015/1525 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Meán Fómhair 2015 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 515/97 ón gComhairle maidir le cúnamh frithpháirteach idir údaráis riaracháin na mBallstát agus maidir le comhar idir na Ballstáit agus an Coimisiún chun a áirithiú go gcuirfear an dlí ar ábhair chustaim agus ar ábhair thalmhaíochta i bhfeidhm i gceart

 288. #706567

  Ba cheart a mheas go bhfuil próiseáil sonraí pearsanta dleathach freisin nuair is gá é a dhéanamh chun leas a chosaint ar leas é atá riachtanach do shaol an ábhair sonraí nó do shaol duine nádúrtha eile.

  The processing of personal data should also be regarded to be lawful where it is necessary to protect an interest which is essential for the life of the data subject or that of another natural person.

  Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 2016 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Treoir 95/46/CE (An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí) (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 289. #724770

  Tá ag gach duine an ceart go ndéanfar a shaol nó a saol príobháideach agus a shaol nó a saol teaghlaigh, a chónaí nó a cónaí agus a chumarsáidí nó a cumarsáidí a urramú.

  Everyone has the right to respect for his or her private and family life, home and communications.

  Cairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh (2016)

 290. #824000

  —(1) Einne is tionónta le n-a shaol do réir bhrí na Settled Land Acts, 1882 to 1890, ar aon talamh no 'na mbeidh comhachta mar thionónta le n-a shaol aige maidir le haon talamh fé sna hAchtanna san féadfa sé airgead d'fháil ar iasacht ón gCorparáid chun na gcrícheanna agus ar an urrús a húdaruítear anso ina dhiaidh seo agus féadfidh an Chorparáid airgead do thabhairt ar iasacht d'aon duine den tsórt san.

  —(1) Any person who is a tenant for life within the meaning of the Settled Land Acts, 1882 to 1890, of any land or has under those Acts the powers of a tenant for life in respect of any land may borrow from the Corporation and the Corporation may lend to any such person money for the purposes and on the security hereinafter authorised.

  Uimhir 30 de 1929: ACHT CÁIRDE TALMHAÍOCHTA, 1929

 291. #824010

  (a) chun foirgintí do thógáil ar an talamh ar ar tionónta le n-a shaol an té a gheobhaidh an iasacht no ar a bhfuil comhachta aige mar thionónta le n-a shaol,

  ( a ) construction of buildings on the land in respect of which the borrower is tenant for life or has the powers of a tenant for life,

  Uimhir 30 de 1929: ACHT CÁIRDE TALMHAÍOCHTA, 1929

 292. #874890

  —Ní thiocfaidh aon árachas do tógadh amach ná aon iarracht do tugadh ar árachas do thógaint amach, roimh an Acht so do rith, ar shaol naoidhin ná aon tabhairt amach do rinneadh, roimh an Acht so do rith, ar pholasaí árachais ar shaol naoidhin, ní thiocfaidh san chun bheith ná ní bheidh, de bhuadh an Achta so, ina chionta fé Chuid I den Phríomh-Acht mara raibh an t-árachas, an iarracht, no an tabhairt amach san (pe'ca aca é) ina chionta fén gCuid sin I roimh an Acht so do rith.

  —No insurance or attempt to obtain an insurance, before the passing of this Act, on the life of an infant, nor the issue, before the passing of this Act, of a policy of insurance on the life of an infant shall become or be, by virtue of this Act, an offence under Part I of the Principal Act if such insurance, attempt, or issue (as the case may be) was not an offence under the said Part I before the passing of this Act.

  Uimhir 15 de 1934: ACHT NA LEANBHAÍ, 1934

 293. #911248

  (4) Pé uair a bheidh, i dtairisgint i gcóir polasaí árachais tionnscail, ráiteas nach fíor á rá, maidir leis an duine gur alos a shaoil a rinneadh an tairisgint sin, nach duine é, le linn na tairisgeana san do dhéanamh, gur thug an chuideachta árachais tionnscail chun a mbeidh an tairisgint sin á déanamh aon pholasaí eile amach ar a shaol agus a bhéarfaidh an chuideachta san polasaí árachais amach ar shaol an duine sin do réir na tairisgeana san, ansan, d'ainneoin nach fíor an ráiteas san agus gur coinníoll de choinníollacha an pholasaí sin an ráiteas san do bheith fíor, ní bheidh an chuideachta san saor, de bhíthin nach fíor an ráiteas san, o fhreagarthacht ar scór an pholasaí sin.

  (4) Whenever a proposal for in industrial assurance policy contains a statement, which is not true in fact, that the person in respect of whose life such proposal has been made is not at the time of making such proposal a person on whose life any other policy has been issued by the industrial assurance company to which such proposal is made, and a policy of assurance on the life of such person is issued by such company in pursuance of such proposal, such company shall, notwithstanding that such statement is not true and that the truth of such statement is made a condition of such policy, not be relieved because such statement is not true from liability on foot of such policy.

  Uimhir 45 de 1936: ACHT ÁRACHAIS, 1936

 294. #998554

  (e) údarás a thabhairt chun go ndéanfaidh údaráis áitiúla soláthairtí a chothabháil agus a chur ar fáil is dóigh leis an Rialtas a bheith riachtanach do shaol na ndaoine, agus seirbhísí a chur ar fáil agus a oibriú is dóigh leis an Rialtas a bheith riachtanach do shaol na ndaoine, agus chun go ndéanfaidh údaráis áitiúla aon talamh a thógaint, a ghlacadh ar seilbh, a rialú nó a úsáid (trí chomhaontú nó go héigeanta) is gá chun a chumasú dhóibh na soláthairtí sin a chothabháil nó na seirbhísí sin a oibriú;

  ( e ) authorise the maintenance and provision by local authorities of supplies which are, in the opinion of the Government, essential to the life of the community, and the provision and operation of services which are, in the opinion of the Government, essential to the life of the community, and the acquisition, taking possession, control or user (either by agreement or compulsorily) by local authorities of any land which is necessary to enable them to maintain such supplies or operate such services;

  Uimhir 22 de 1946: AN tACHT SOLÁTHAIRTÍ AGUS SEIRBHÍSÍ (FORÁLA SEALADACHA), 1946

 295. #1008572

  (3) Má déantar a bhlianacht a laghdú, d'fhionraí nó a chúlghairm mar adúradh, beidh sé, ar sheasca bliain d'aois a shlánú dhó agus ar feadh na coda eile dá shaol, i dteideal blianacht lena shaol d'fháil do réir míre (1) den riail seo pé acu a mhairfeas nó ná mairfidh a éagumas agus pé acu a bheas nó ná beidh ioncam á thuilleamh aige.

  (3) If his annuity has been reduced, suspended or revoked as aforesaid he shall on attaining sixty years of age and for the remainder of his life be entitled to receive an annuity for life in accordance with paragraph (1) of this rule whether his incapacity continues or not and whether or not he is earning an income.

  Uimhir 21 de 1947: AN tACT UM CHUIDEACHTA MHÓR-BHÓITHRE IARAINN AN DEISCIRT (SCÉIM AOISLIÚNTAS), 1947

 296. #1189384

  —Leasaítear leis seo alt 3 den Acht um Choinbhinsiúin na Ginéive, 1962 (a bhaineann le sárú tromchúiseach ar na Coinbhinsiúin sceidealta a ghabhann leis an Acht sin) trí “cuirfear pianbhreith phianseirbhíse lena shaol nó go ceann aon téarma is giorra ná sin air” a chur i mír (i) d'fho-alt (1) in ionad “cuirfear pianbhreith bháis air nó pianbhreith phianseirbhíse lena shaol nó go ceann aon téarma is giorra ná sin;”.

  — Section 3 of the Geneva Conventions Act, 1962 (which relates to grave breaches of the Conventions scheduled to that Act) is hereby amended by the deletion, in paragraph (i) of subsection (1), of "death or to".

  Uimhir 5 de 1964: AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL, 1964

 297. #1306676

  Déanfar luach leasa i suim chaipitiúil don saol is faide de dhá shaol a fhionnadh trí mhéid a bhaint as iomlán luachanna leasa sa tsuim sin do gach saol de na saolta sin, arna fhionnadh de réir riail 1, ar cóimhéid le luach leasa sa tsuim chaipitiúil do chómharthanas an dá shaol chéanna, arna fhionnadh de réir riail 2.

  The value of an interest in a capital sum for the longer of two lives shall be ascertained by deducting from the total of the values of an interest in that sum for each of those lives, ascertained in accordance with rule 1, the value of an interest in the capital sum for the joint continuance of the same two lives, ascertained in accordance with rule 2.

  Uimhir 8 de 1976: AN tACHT UM CHÁIN FHÁLTAS CAIPITIÚIL, 1976

 298. #1306679

  I gcás ina mbeidh leas tugtha don saol is faide de chuid is mó ná dhá shaol, luachálfar é, de réir riail 4, ionann is dá mba don saol is faide den dá shaol is óige de na saolta sin é.

  Where an interest is given for the longest of more than two lives, it shall be valued, in accordance with rule 4, as if it were for the longer of the two youngest of those lives.

  Uimhir 8 de 1976: AN tACHT UM CHÁIN FHÁLTAS CAIPITIÚIL, 1976

 299. #1721459

  Ba cheart a mheas go bhfuil próiseáil sonraí pearsanta dleathach freisin nuair is gá é a dhéanamh chun leas a chosaint ar leas é atá riachtanach do shaol an ábhair sonraí nó do shaol duine nádúrtha eile.

  The processing of personal data should also be regarded to be lawful where it is necessary to protect an interest which is essential for the life of the data subject or that of another natural person.

  Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2018 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil ag institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí an Aontais agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 agus Cinneadh Uimh. 1247/2002/CETéacs atá ábhartha maidir le LEE.

 300. #1758892

  (1)In Airteagal 7 den Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh ("An Chairt") déantar cosaint ar na cearta bunúsacha atá ag gach duine go léireofaí meas ar a shaol príobháideach agus ar a shaol teaghlaigh, ar a áit chónaithe agus ar a chuid cumarsáide.

  (1)Article 7 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union ("the Charter") protects the fundamental right of everyone to the respect for his or her private and family life, home and communications.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le meas ar an saol príobháideach agus cosaint sonraí pearsanta i gcumarsáid leictreonach agus lena n-aisghairtear Treoir 2002/58/CE (Rialachán maidir le Príobháideachas agus Cumarsáid Leictreonach)

 301. #300055

  (21) Áirithítear leis an Rialachán seo an ceart go n-urramófaí an saol príobháideach agus saol an teaghlaigh agus an ceart go ndéanfaí sonraí pearsanta a chosaint, mar a leagtar amach iad in Airteagal 7 agus in Airteagal 8 de Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh [10].

  (21) This Regulation ensures the right to respect for private and family life and to the protection of personal data, as set out in Articles 7 and 8 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union [10].

  Rialachán (CE) Uimh. 223/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2009 maidir le Staidreamh Eorpach agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1101/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le tarchur sonraí atá faoi réir rúndachta staidrimh chuig Oifig Staidrimh na gComhphobal Eorpach, Rialachán (CE) Uimh. 322/97 ón gComhairle maidir le Staidreamh Comhphobail, agus Cinneadh 89/382/CEE, Euratom ón gComhairle lena mbunaítear Coiste um Chláir Staidrimh na gComhphobal Eorpach

 302. #312469

  Tagann an méid sin salach ar an gcuspóir ginearálta go ndéanfaí comhréiteach níos fearr idir an saol príobháideach agus an saol gairmiúil agus, go háirithe, is bac é ar mhná a bhféadfadh suim a bheith acu post a ghlacadh i dtoscaireacht de chuid an Aontais murach sin.

  This runs counter to the general objective of better reconciling private and professional life and, in particular, constitutes an obstacle for women who might otherwise be interested in taking up a post in a Union delegation.

  Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1080/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena leasaítear Rialacháin Foirne Oifigigh na gComhphobal Eorpach agus Coinníollacha Fostaíochta Sheirbhísigh Eile na gComhphobal sin

 303. #568303

  Urramaítear leis an Rialachán seo na cearta bunúsacha agus cloíonn sé leis na prionsabail a aithnítear go háirithe i gCairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh, lena n-áirítear an ceart go n-urramófaí an saol príobháideach agus saol an teaghlaigh (Airteagal 7) agus saoirse chun gnó a dhéanamh (Airteagal 16).

  This Regulation respects fundamental rights and observes the principles recognised in particular by the Charter of Fundamental Rights of the European Union, including the right to respect for private and family life (Article 7) and freedom to conduct a business (Article 16).

  Rialachán (AE) Uimh. 345/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2013 maidir le cistí caipitil fiontair Eorpacha Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 304. #600553

  Beidh rochtain ag oifigigh a bhfuil stádas gníomhach acu ar bhearta de chineál sóisialta, lena n-áirítear bearta sonracha chun réiteach a dhéanamh idir an saol oibre agus saol an teaghlaigh, arna nglacadh ag na hinstitiúidí, agus ar sheirbhísí arna soláthar ag na comhlachtaí leasa shóisialta dá dtagraítear in Airteagal 9.

  Officials in active employment shall have access to measures of a social nature, including specific measures to reconcile working life with family life, adopted by the institutions, and to services provided by the social welfare bodies referred to in Article 9.

  Rialachán (AE) Uimh. 1023/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2013 lena leasaítear Rialacháin Foirne Oifigigh an Aontais Eorpaigh agus Coinníollacha Fostaíochta Sheirbhísigh eile an Aontais Eorpaigh

 305. #603285

  Ráthaítear leis an Rialachán seo an ceart go n-urramófar an saol príobháideach agus saol an teaghlaigh agus go ndéanfar sonraí pearsanta a chosaint, de réir mar a leagtar amach in Airteagal 7 agus in Airteagal 8 den Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh.

  This Regulation guarantees the right to respect for private and family life and to the protection of personal data, as set out in Articles 7 and 8 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union.

  Rialachán (AE) Uimh. 1260/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Samhain 2013 maidir le staidreamh déimeagrafach Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 306. #605316

  Tá sé ríthábhachtach, áfach, fócas láidir a choinneáil ar an gcomhionannas idir mná agus fir agus ar shaincheisteanna frith-idirdhealaithe i ngach tionscnamh agus gníomhaíocht ábhartha atá cumhdaithe ag an gClár, go háirithe ó thaobh feabhas a chur ar rannpháirtíocht na mban sa lucht saothair, ar a ndálaí oibre agus cothromaíocht níos fearr idir an saol proifisiúnta agus an saol príobháideach a chur chun cinn.

  It is, however, of the utmost importance to maintain a strong focus on equality between women and men and on anti-discrimination issues in all relevant initiatives and actions covered by this Programme, especially in the fields of improving women's labour force participation, working conditions and promoting a better balance between professional and private lives.

  Rialachán (AE) Uimh. 1296/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le Clár an Aontais Eorpaigh um Fhostaíocht agus um Nuálaíocht Shóisialta ("EaSI") agus lena leasaítear Cinneadh Uimh. 283/2010/AE lena mbunaítear Saoráid Mhicreamhaoiniúcháin don Dul Chun Cinn Eorpach le haghaidh fostaíochta agus cuimsiú sóisialta Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 307. #605365

  tacú le forbairt córas cosanta sóisialta agus margaí saothair atá leormhaith, inrochtana agus éifeachtach agus athchóiriú beartais a éascú, sna réimsí dá dtagraítear in Airteagal 1, go sonrach trí obair agus dálaí oibre cuibhiúla a chur chun cinn, mar aon le cultúr an choisc do shláinte agus sábháilteacht ag an obair, cothromaíocht níos sláintiúla idir an saol proifisiúnta agus an saol príobháideach agus do dhea- rialachas do chuspóirí sóisialta, lena n-áirítear cóineasú, chomh maith le foghlaim fhrithpháirteach agus nuálaíocht shóisialta;

  support the development of adequate, accessible and efficient social protection systems and labour markets and facilitate policy reform, in the fields referred to in Article 1, notably by promoting decent work and working conditions, a prevention culture for health and safety at work, a healthier balance between professional and private life and good governance for social objectives, including convergence, as well as mutual learning and social innovation;

  Rialachán (AE) Uimh. 1296/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le Clár an Aontais Eorpaigh um Fhostaíocht agus um Nuálaíocht Shóisialta ("EaSI") agus lena leasaítear Cinneadh Uimh. 283/2010/AE lena mbunaítear Saoráid Mhicreamhaoiniúcháin don Dul Chun Cinn Eorpach le haghaidh fostaíochta agus cuimsiú sóisialta Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 308. #608184

  leibhéal na n-inniúlachtaí agus na scileanna lárnacha a fheabhsú go háirithe i ndáil le hábharthacht na n-inniúlachtaí agus na scileanna sin maidir le margadh an tsaothair agus le rannchuidiú le sochaí chomhtháite, go háirithe trí dheiseanna soghluaisteachta foghlama a mhéadú, agus trí chomhar idir saol an oideachais agus na hoiliúna chomh maith le saol na hoibre a neartú;

  to improve the level of key competences and skills, with particular regard to their relevance for the labour market and their contribution to a cohesive society, in particular through increased opportunities for learning mobility and through strengthened cooperation between the world of education and training and the world of work;

  Rialachán (AE) Uimh 1288/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear "Erasmus+": clár an Aontais um oideachas, um oiliúint, um an óige agus um an spórt agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh, 1719/2006/CE, Cinneadh Uimh. 1720/2006/CE agus Cinneadh Uimh. 1298/2008/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 309. #650134

  Trí chomhionannas idir fir agus mná i ngach réimse, lena n-áirítear rochtain ar fhostaíocht agus dul chun cinn gairme, réiteach idir saol na hoibre agus an saol príobháideach agus comhphá ar obair comhluacha;

  Equality between men and women in all areas, including in access to employment, career progression, reconciliation of work and private life and promotion of equal pay for equal work;

  Rialachán (AE) Uimh 1304/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 . maidir le Ciste Sóisialta na hEorpa agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1081/2006 ón gComhairle

 310. #650193

  Trí CSE, tacóidh na Ballstáit agus an Coimisiún freisin le gníomhaíochtaí sonracha spriocdhírithe laistigh d'aon cheann de na tosaíochtaí infheistíochta dá dtagraítear in Airteagal 3, agus go áirithe Airteagal 3(1)(a)(iv) den Rialachán seo, agus é mar aidhm acu rannpháirtíocht inbhuanaithe agus dul chun cinn ban i bhfostaíocht a mhéadú, dá bhrí sin déantar baineannú na bochtaineachta a chomhrac, leithscaradh bunaithe ar inscne i margadh an tsaothair a laghdú agus steiréitíopaí inscne i margadh an tsaothair agus in oideachas agus in oiliúint a chomhrac agus réiteach idir saol na hoibre agus an saol príobháideach a chur chun cinn do chách chomh maith le comhroinnt na bhfreagrachtaí cúraim idir fir agus mná.

  Through the ESF, the Member States and the Commission shall also support specific targeted actions within any of the investment priorities referred to in Article 3, and in particular Article 3(1)(a)(iv) of this Regulation, with the aim of increasing the sustainable participation and progress of women in employment, thus combating the feminisation of poverty, reducing gender-based segregation, combating gender stereotypes in the labour market and in education and training, and promoting the reconciliation of work and personal life for all as well as the equal sharing of care responsibilities between men and women.

  Rialachán (AE) Uimh 1304/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 . maidir le Ciste Sóisialta na hEorpa agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1081/2006 ón gComhairle

 311. #678444

  Agus na smachtbhannaí á nglacadh agus á bhfoilsiú, ba cheart cearta bunúsacha a urramú mar a leagtar amach i gCairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh (“an Chairt”) iad, go háirithe na cearta go ndéanfar an saol príobháideach agus an saol teaghlaigh a urramú (Airteagal 7), an ceart go ndéanfar sonraí pearsanta a chosaint (Airteagal 8) agus an ceart chun leigheas éifeachtach agus triail chóir a fháil (Airteagal 47).

  The adoption and publication of sanctions should respect fundamental rights as laid down in the Charter of Fundamental Rights of the European Union (‘the Charter’), in particular the rights to respect for private and family life (Article 7), the right to the protection of personal data (Article 8) and the right to an effective remedy and to a fair trial (Article 47).

  Rialachán (AE) Uimh. 909/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Iúil 2014 maidir le socraíocht urrús san Aontas Eorpach a fheabhsú agus maidir le taisclanna lárnacha urrús agus lena leasaítear Treoir 98/26/CE agus Treoir 2014/65/AE agus Rialachán (AE) Uimh. 236/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 312. #678453

  Leis an Rialachán seo, comhlíontar na cearta bunúsacha agus na prionsabail a aithnítear, go háirithe, leis an gCairt, go háirithe na cearta maidir le saol príobháideach agus saol an teaghlaigh a urramú, an ceart go ndéanfaí sonraí pearsanta a chosaint, an ceart chun leigheas éifeachtach nó triail chóir a fháil, an ceart chun nach ndéanfar duine a thriail ná a phionósú faoi dhó in imeachtaí coiriúla i ngeall ar an gcion coiriúil céanna, agus an tsaoirse chun gnó a sheoladh, agus ní mór é a chur i bhfeidhm i gcomhréir leis na cearta agus leis na prionsabail sin.

  This Regulation complies with the fundamental rights and observes the principles recognised in particular by the Charter, notably the rights to respect for private and family life, the right to the protection of personal data, the right to an effective remedy and to a fair trial, the right not to be tried or punished twice for the same offence, and the freedom to conduct a business, and has to be applied in accordance with those rights and principles.

  Rialachán (AE) Uimh. 909/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Iúil 2014 maidir le socraíocht urrús san Aontas Eorpach a fheabhsú agus maidir le taisclanna lárnacha urrús agus lena leasaítear Treoir 98/26/CE agus Treoir 2014/65/AE agus Rialachán (AE) Uimh. 236/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 313. #706431

  Sa Rialachán seo urramaítear na cearta bunúsacha uile agus comhlíontar na saoirsí agus na prionsabail a aithnítear sa Chairt mar a chumhdaítear sna Conarthaí iad, go háirithe urraim ar an saol príobháideach agus saol an teaghlaigh, ar an áit chónaithe agus ar chumarsáidí, urraim ar chosaint sonraí pearsanta do dhéanamh, an tsaoirse smaoinimh, coinsiasa agus reiligiúin, an tsaoirse chun tuairimí a nochtadh agus faisnéis a fháil, an tsaoirse chun gnó a sheoladh, an ceart chun leigheas éifeachtach agus chun triail chóir a fháil, agus an ceart i leith éagsúlacht chultúrtha, reiligiúnach agus teanga.

  This Regulation respects all fundamental rights and observes the freedoms and principles recognised in the Charter as enshrined in the Treaties, in particular the respect for private and family life, home and communications, the protection of personal data, freedom of thought, conscience and religion, freedom of expression and information, freedom to conduct a business, the right to an effective remedy and to a fair trial, and cultural, religious and linguistic diversity.

  Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 2016 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Treoir 95/46/CE (An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí) (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 314. #711867

  Leis an Rialachán seo, tugtar aird ar na cearta bunúsacha agus urramaítear na prionsabail a aithnítear sa Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE) agus i gCairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh, go háirithe an ceart go ndéanfar an saol príobháideach agus saol an teaghlaigh a urramú, go ndéanfar sonraí pearsanta a chosaint, an ceart chun tuairimí a nochtadh agus faisnéis a fháil, an tsaoirse chun gnó a sheoladh, an ceart chun maoine, an ceart cosaint tomhaltóra a fháil, an ceart chun leigheas éifeachtach a fháil, an ceart chun cosaint a fháil.

  This Regulation respects the fundamental rights and observes the principles recognised in the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) and in the Charter of Fundamental Rights of the European Union, in particular the right to respect for private and family life, the protection of personal data, the right to freedom of expression and information, the freedom to conduct a business, the right to property, the right to consumer protection, the right to an effective remedy, the right of defence.

  Rialachán (AE) 2016/1011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2016 maidir le hinnéacsanna a úsáidtear mar thagarmharcanna in ionstraimí airgeadais agus i gconarthaí airgeadais nó chun feidhmíocht cistí infheistíochta a thomhas agus lena leasaítear Treoir 2008/48/CE agus Treoir 2014/17/AE agus Rialachán (AE) Uimh. 596/2014 (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 315. #724851

  Chun gur féidir comhréiteach a fháil idir saol an teaghlaigh agus an saol gairmiúil, beidh ag gach duine an ceart chun cosaint a fháil ar dhífhostú ar chúis atá bainteach le máithreachas agus an ceart chun saoire mháithreachais le pá agus chun saoire do thuismitheoir tar éis breithe nó uchtála linbh.

  To reconcile family and professional life, everyone shall have the right to protection from dismissal for a reason connected with maternity and the right to paid maternity leave and to parental leave following the birth or adoption of a child.

  Cairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh (2016)

 316. #758900

  Níor cheart leigint d'éinne acu fanúint i bhfúndúireacht más féidir san do sheachaint, ach ba cheart tuisgint do thabhairt dóibh, ó fhíor-thosach a n-óige, sna búntáistí a bhaineann le saol an teinteáin teolaí seachas mar a bhaineann le saol na fúndúireachta.

  None should be allowed to remain in an institution where possible, but they should, from earliest years, be given an idea of the advantages of home life as compared with life in an institution.

  Uimhir 9 de 1923: ACHT UM RIALTAS ÁITIÚIL (FORALACHA SEALADACHA), 1923

 317. #807127

  —(1) I gcás oibre có-údar, mairfidh cóipcheart le saol an údair is túisce éagfidh agus go ceann téarma caoga bliain tar éis a bháis, no le saol an údair is déanaí éagfidh, pe'ca tréimhse acu is sia, agus léireofar tagairtí san Acht so don tréimhse tar éis deire aon mhéid áirithe blian o bhás an údair mar thagairtí don tréimhse tar éis deire an méid céanna blian ó bhás an údair is túisce éagfidh no tar éis bháis an údair is déanaí éagfidh pe'ca tréimhse acu is giorra, agus sna forálacha den Acht so a bhaineann le deona ceadúnaisí éigeanta déanfar tagairt do dháta bháis an údair is déanaí éagfidh do chur in ionad na tagartha do dháta bháis an údair.

  —(1) In the case of a work of joint authorship, copyright shall subsist during the life of the author who first dies and for a term of fifty years after his death, or during the life of the author who dies last, whichever period is the longer, and references in this Act to the period after the expiration of any specified number of years from the death of the author shall be construed as references to the period after the expiration of the like number of years from the death of the author who dies first or after the death of the author who dies last, which ever period may be the shorter, and in the provisions of this Act with respect to the grant of compulsory licences a reference to the date of the death of the author who dies last shall be substituted for the reference to the date of the death of the author.

  Uimhir 16 de 1927: ACHT MAOINE TIONNSCAIL AGUS TRÁCHTÁLA (COSAINT), 1927

 318. #827250

  (4) An méid d'fho-alt (1) d'alt 25 den Irish Church Act, 1869, le n-a gceangailtear ar na Coimisinéirí an tsuim íocann no Coimisinéirí Maoine Saolta Eaglaise in Éirinn le rúnaí na gCoimisinéirí fén bhfo-alt san do chur chun na heaglaisí, na foirgintí, agus na déanmhaisí luaidhtear sa bhfo-alt san do chimeád i dtreo, scuirfe sé d'éifeacht do bheith aige agus achtuítear leis seo ina ionad san go n-íocfar isteach sa Stát-Chiste no go gcuirfear chun tairbhe dho, i pé slí ordóidh an tAire, na súncála agus na cistí atá ar seilbh ag na Coimisinéirí no ag á rúnaí le linn an Achta so do rith agus is ionann agus an tsuim sin íocann na Coimisinéirí Maoine Saolta Eaglaise in Éirinn leis an rúnaí sin amhlaidh.

  (4) So much of sub-section (1) of section 25 of the Irish Church Act, 1869, as requires the Commissioners to apply the sum paid under that sub-section to their secretary by the Commissioners of Church Temporalities in Ireland in maintaining the churches, buildings, and structures mentioned in that sub-section shall cease to have effect and in lieu thereof it is hereby enacted that the investments and funds held at the passing of this Act by the Commissioners or their secretary and representing the said sum so paid to the said secretary by the Commissioners of Church Temporalities in Ireland shall be paid into or disposed of for the benefit of the Exchequer in such manner as the Minister shall direct.

  Uimhir 2 de 1930: ACHT NA SÉADCHOMHARTHAÍ NÁISIÚNTA, 1930

 319. #829864

  cialluíonn an focal “máthair” éinne acu so leanas atá ag iompar cloinne no atá tar éis leanbh tabhartha do thabhairt ar an saol, sé sin le rá, bean singil ar bith no baintreach ar bith, no bean phósta ar bith ná comhnuíonn le n-a fear céile, agus foluíonn sé bean phósta ar bith a chomhnuíonn le n-a fear céile agus do thug leanbh tabhartha ar an saol sarar pósadh í;

  the word "mother" means any of the following persons who is with child or has been delivered of an illegitimate child, that is to say, any single woman or any widow, or any married woman living separate from her husband, and includes any married woman not living separate from her husband who before her marriage was delivered of an illegitimate child;

  Uimhir 17 de 1930: ACHT NA LEANBHAÍ TABHARTHA (ORDUITHE ATHAIRÍOCHTA), 1930

 320. #914746

  Beidh tairisgintí chun aon liúntas bliantúil le saol duine no chun aon liúntas bliantúil speisialta le saol duine no chun aon aisce do dheonadh fé fhorálacha an Orduithe seo ina ngnó neaghnáthach maidir le forálacha Cláis XLIII den Commissioners Clauses Act, 1847, do bhaint leo.

  Proposals for the granting, of any annual allowance for life or any special annual allowance for life or gratuity under the provisions of this Order shall be extraordinary business for the purposes of this application thereto of the provisions of Clause XLIII of the Commissioners Clauses Act, 1847.

  Uimhir 1 (Príobháideach) de 1937: ACHT DAINGNITHE ORDUITHE SHEALADAIGH UM PIARA AGUS CUAN, 1937

 321. #914750

  (1) Gach sannadh dá ndéanfar agus gach muirear dá gcuirfear, agus gach có-aontú chun sannadh do dhéanamh no muirear do chur, ar liúntas bliantúil le saol duine no ar liúntas bliantúil speisialta le saol duine fén Ordú so beidh sé gan bhrí.

  (1) Every assignment of and every charge on and every agreement to assign or charge an annual allowance for life or a special annual allowance for life under this Order shall be void.

  Uimhir 1 (Príobháideach) de 1937: ACHT DAINGNITHE ORDUITHE SHEALADAIGH UM PIARA AGUS CUAN, 1937

 322. #914752

  (2) Ní féadfar aon liúntas bliantúil le saol duine ná aon liúntas bliantúil speisialta le saol duine deonfar fén Ordú so do thógaint i bhfeidhmiúchán ná d'aistriú ar shlí eile tré phróiseas dlí chun íoctha aon fhiacha no fiachaisí bheidh ar an duine dar deonadh an liúntas san.

  (2) No annual allowance for life or special annual allowance for life granted under this Order shall be capable of being taken in execution or otherwise alienated by process of law for the payment of any debts or liabilities of the person to whom such allowance was granted.

  Uimhir 1 (Príobháideach) de 1937: ACHT DAINGNITHE ORDUITHE SHEALADAIGH UM PIARA AGUS CUAN, 1937

 323. #955415

  Beidh tairgsintí chun aon liúntas bliantúil le saol duine no chun aon liúntas bliantúil speisialta le saol duine no chun aon aisce do dheonadh, no chun aon liúntaisí den tsórt san do laghdú, fé fhorálacha an Orduithe seo ina ghnó nea-ghnáthach maidir le forálacha Cláis XLIII den Commissioners Clauses Act, 1847, do bhaint leis an gcéanna.

  Proposals for the granting of any annual allowance for life or any special annual allowance for life, or any gratuity, or for the reduction of any such allowances, under the provisions of this Order shall be extraordinary business for the purposes of the application thereto of the provisions of Clause XLIII of the Commissioners Clauses Act, 1847.

  Uimhir 2 (Príobháideach) de 1941: ACHT DAINGNITHE ORDUITHE SHEALADAIGH UM PIARA AGUS CUAN, 1941

 324. #955419

  (1) Gach sannadh dá ndéanfar agus gach muirear dá gcuirfear, agus gach có-aontú chun sannadh do dhéanamh no muirear do chur, ar liúntas bliantúil le saol duine no ar liúntas bliantúil speisialta le saol duine fén Ordú so beidh sé gan bhrí.

  (1) Every assignment of and every charge on and every agreement to assign or charge an annual allowance for life or a special allowance for life granted under this Order shall be void.

  Uimhir 2 (Príobháideach) de 1941: ACHT DAINGNITHE ORDUITHE SHEALADAIGH UM PIARA AGUS CUAN, 1941

 325. #955421

  (2) Ní féadfar aon liúntas bliantúil le saol duine ná aon liúntas bliantúil speisialta le saol duine deonfar fén Ordú so do thógaint i bhfeidhmiúchán ná d'aistriú ar shlí eile tré phróiseas dlí chun íoctha aon fhiacha no fiachaisí bheidh ar an duine dar deonadh an liúntas no an aisce sin amhlaidh.

  (2) No annual allowance for life or special annual allowance for life granted under this Order shall be capable of being taken in execution or otherwise alienated by process of law for the payment of any debts or liabilities of the person to whom such allowance or gratuity was so granted.

  Uimhir 2 (Príobháideach) de 1941: ACHT DAINGNITHE ORDUITHE SHEALADAIGH UM PIARA AGUS CUAN, 1941

 326. #1194388

  (o) cumhacht chun eastát nó leas a cheapadh sa mhaoin a bheidh infheidhmithe laistigh de thréimhse nach faide ná saolsaolta atá ar marthain agus bliain is fiche dá éis sin;

  ( o ) a power to appoint an estate or interest in the property exercisable within a period not exceeding a life or lives in being and twenty-one years thereafter;

  Uimhir 16 de 1964: AN tACHT UM CHLÁRÚ TEIDIL, 1964

 327. #1199591

  (v) Coimisiún na Talún do dheonú ceart cónaithe i dteach cónaithe ar an talamh don díoltóir ar feadh saol an díoltóra agus ina dhiaidh sin do chéile nó cleithiúnaí marthanach (más ann) an díoltóra ar feadh saol an chéile nó an chleithiúnaí sin;

  (v) the grant by the Land Commission of a right of residence in a dwellinghouse on the land to the vendor for the life of the vendor and thereafter to the surviving spouse or dependant (if any) of the vendor for the life of that spouse or dependant;

  Uimhir 2 de 1965: AN tACHT TALÚN, 1965

 328. #1306670

  Is é luach leasa i suim chaipitiúil do chómharthanas dhá shaol luach leasa sa tsuim sin don saol is sine, arna fhionnadh de réir riail 1, arna iolrú ar an gcomhfhactóir i gcolún 2 de Thábla A is iomchuí don saol is óige.

  The value of an interest in a capital sum for the joint continuance of two lives shall be the value of an interest in that sum for the older life, ascertained in accordance with rule 1, multiplied by the joint factor in column 2 of 'Fable A which is appropriate to the younger life.

  Uimhir 8 de 1976: AN tACHT UM CHÁIN FHÁLTAS CAIPITIÚIL, 1976

 329. #1360677

  (a) faoi léas ar feadh saoilsaolta ar marthain (gan téarma blianta nó le téarma comhthráthach ar lú ná cúig bliana is fiche de a bheidh gan chaitheamh), nó

  ( a ) under a lease for a life or lives in being (either without a term of years or with a concurrent term of which less than twenty-five years are unexpired), or

  Uimhir 10 de 1980: AN tACHT UM THIARNAÍ TALÚN AGUS TIONÓNTAÍ (LEASÚ), 1980

 330. #1361062

  Léasanna ar feadh saolta a chomhshó ina bhfeo simplí. [Nua]

  Conversion of leases for lives into fee simple.

  Uimhir 10 de 1980: AN tACHT UM THIARNAÍ TALÚN AGUS TIONÓNTAÍ (LEASÚ), 1980

 331. #1569616

  — úsáid na Gaeilge a éascú agus a spreagadh sa chaint agus sa scríbhneoireacht sa saol poiblí agus sa saol príobháideach sa Deisceart agus, i gcomhthéacs Chuid III den Chairt Eorpach do Theangacha Réigiúnacha nó Mionlaigh, i dTuaisceart Éireann mar a mbeidh éileamh cuí ann;

  — facilitating and encouraging its use in speech and writing in public and private life in the South and, in the context of Part III of the European Charter for Regional or Minority Languages, in Northern Ireland where where is appropriate demand;

  Uimhir 1 de 1999: AN tACHT UM CHOMHAONTÚ NA BREATAINE-NA hÉIREANN, 1999

 332. #1758478

  Chomh maith leis sin, tá an tábhacht a bhaineann le príobháideachas trealaimh teirminéil a chosaint go héifeachtach ag méadú mar nach féidir déanamh dá uireasa sa saol pearsanta agus sa saol gairmiúil chun faisnéis íogair a stóráil.

  Also, the importance of the effective protection of privacy of terminal equipment is increasing as it has become indispensable in personal and professional life for the storage of sensitive information.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le meas ar an saol príobháideach agus cosaint sonraí pearsanta i gcumarsáid leictreonach agus lena n-aisghairtear Treoir 2002/58/CE (Rialachán maidir le Príobháideachas agus Cumarsáid Leictreonach)

 333. #1774801

  Aon phróiseáil a dhéantar ar shonraí pearsanta faoin Treoir seo, ba cheart dó cearta bunúsacha a urramú, lena n-áirítear an ceart go ndéanfar an saol príobháideach agus saol an teaghlaigh a urramú agus an ceart go ndéanfar sonraí príobháideacha a chosaint a leagtar amach in Airteagail 7 agus 8, faoi seach, den Chairt agus ní mór an phróiseáil sin a dhéanamh i gcomhlíonadh Threoir 2002/58/CE agus Rialachán (AE) 2016/679.

  Any processing of personal data under this Directive should respect fundamental rights, including the right to respect for private and family life and the right to protection of personal data set out in Articles 7 and 8, respectively, of the Charter and must be in compliance with Directive 2002/58/EC and Regulation (EU) 2016/679.

  Treoir (AE) 2019/790 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le cóipcheart agus cearta gaolmhara sa Mhargadh Aonair Digiteach agus lena leasaítear Treoracha 96/9/CE agus 2001/29/CE ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 334. #1782620

  Le hAirteagal 33 den Chairt, foráiltear don cheart cosaint a fháil ar dhífhostú ar chúis atá bainteach le máithreachas agus an ceart chun saoire mháithreachais le pá agus chun saoire do thuismitheoir tar éis breithe nó uchtála linbh, chun comhréiteach a fháil idir saol an teaghlaigh agus an saol gairmiúil.

  Article 33 of the Charter provides for the right to protection from dismissal for a reason connected with maternity and the right to paid maternity leave and to parental leave following the birth or adoption of a child, to reconcile family and professional life.

  Treoir (AE) 2019/1158 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le cothromaíocht oibre is saoil do thuismitheoirí agus do chúramóirí agus lena n-aisghairtear Treoir 2010/18/AE ón gComhairle

 335. #1782650

  Trí chomhréiteach idir saol na hoibre agus saol an teaghlaigh do na tuismitheoirí agus do na cúramóirí a éascú, ba cheart go rannchuideodh an Treoir seo le baint amach na spriocanna atá bunaithe sna Conarthaí maidir le comhionannas idir fir agus mná maidir le deiseanna sa mhargadh saothair, cóir chomhionann ag an obair agus ardleibhéal fostaíochta a chur chun cinn san Aontas.

  By facilitating the reconciliation of work and family life for such parents and carers, this Directive should contribute to the Treaty-based goals of equality between men and women with regard to labour market opportunities, equal treatment at work and the promotion of a high level of employment in the Union.

  Treoir (AE) 2019/1158 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le cothromaíocht oibre is saoil do thuismitheoirí agus do chúramóirí agus lena n-aisghairtear Treoir 2010/18/AE ón gComhairle

 336. #1782732

  Spreagtar na Ballstáit, i gcomhréir leis an gcleachtas náisiúnta, chun idirphlé sóisialta leis na comhpháirtithe sóisialta a chur chun cinn d'fhonn réiteach a chothú idir an saol oibre agus an saol príobháideach, lena n-áirítear trí bhearta a chur chun cinn san áit oibre maidir le cothromaíocht oibre is saoil, córais deimhniúcháin dheonacha a bhunú, gairmoiliúint a sholáthar, feasacht a ardú, agus feachtais faisnéise a chur i gcrích.

  Member States are encouraged, in accordance with national practice, to promote a social dialogue with the social partners with a view to fostering the reconciliation of work and private life, including by promoting work-life balance measures in the workplace, establishing voluntary certification systems, providing vocational training, raising awareness, and carrying out information campaigns.

  Treoir (AE) 2019/1158 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le cothromaíocht oibre is saoil do thuismitheoirí agus do chúramóirí agus lena n-aisghairtear Treoir 2010/18/AE ón gComhairle

 337. #1782740

  Leis an Treoir seo, leagtar síos na híoscheanglais atá ceaptha comhionannas a bhaint amach idir fir agus mná maidir le deiseanna sa mhargadh saothair agus maidir le cóir chomhionann ag an obair trí chomhréiteach idir saol na hoibre agus saol an teaghlaigh d'oibrithe ar tuismitheoirí, nó cúramóirí, iad, a éascú.

  This Directive lays down minimum requirements designed to achieve equality between men and women with regard to labour market opportunities and treatment at work, by facilitating the reconciliation of work and family life for workers who are parents, or carers.

  Treoir (AE) 2019/1158 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le cothromaíocht oibre is saoil do thuismitheoirí agus do chúramóirí agus lena n-aisghairtear Treoir 2010/18/AE ón gComhairle

 338. #1811680

  Go háirithe, féachtar leis lánurraim a thabhairt don cheart chun sonraí pearsanta a chosaint, don cheart go n-urramófar an saol príobháideach agus saol an teaghlaigh, cearta an linbh, agus cosaint daoine leochaileacha.

  In particular, it seeks to ensure full respect of the right to protection of personal data, the right to respect for private and family life, the rights of the child, and the protection of vulnerable persons.

  Rialachán (AE) 2019/1155 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir le Víosaí (Cód Víosaí)

 339. #1812865

  Is réamhchoinníoll iad sin d’fheidhmiú na gceart bunúsach a leagtar síos i gCairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh, lena n-áirítear in Airteagal 25 maidir le cearta daoine scothaosta, ina sonraítear an méid seo a leanas: “Aithníonn agus urramaíonn an tAontas cearta daoine scothaosta chun saol faoi dhínit agus neamhspleáchas a bheith acu agus chun páirt a ghlacadh sa saol sóisialta agus cultúrtha”.

  They are a precondition for exercising fundamental rights laid down in the Charter of Fundamental Rights of the European Union, including in Article 25 on the rights of the elderly which states: ‘The Union recognises and respects the rights of the elderly to lead a life of dignity and independence and to participate in social and cultural life’.

  Rialachán (AE) 2019/1238 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le Táirge Pinsin Phearsanta Uile-Eorpach (TPPU) (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 340. #1813109

  Leis an Rialachán seo, ba cheart go n-áiritheofaí urraim do chearta bunúsacha agus go gcomhlíonfaí ann na prionsabail a aithnítear i gCairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh, go háirithe cearta daoine scothaosta chun saol faoi dhínit agus neamhspleáchas a bheith acu agus chun páirt a ghlacadh sa saol sóisialta agus cultúrtha, an ceart go ndéanfar sonraí pearsanta a chosaint, an ceart chun maoine, an tsaoirse chun gnó a sheoladh, prionsabal an chomhionannais idir fir agus mná agus an prionsabal maidir le hardleibhéal cosanta do thomhaltóirí.

  This Regulation should ensure respect for fundamental rights and observe the principles recognised in particular by the Charter of the Fundamental Rights of the European Union, in particular the rights of the elderly to lead a life of dignity and independence and to participate in social and cultural life, the right to the protection of personal data, the right to property, the freedom to conduct a business, the principle of equality between men and women and the principle of a high level of consumer protection.

  Rialachán (AE) 2019/1238 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le Táirge Pinsin Phearsanta Uile-Eorpach (TPPU) (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 341. #278712

  2. má tá an cion ar eisíodh an barántas gabhála ar a bhonn inphionóis le pianbhreith choimeádta saoil nó ordú coinneála fad saoil, féadfar forghníomhú an bharántais sin a chur faoi réir an choinníll go dtabharfaidh an Stát eisitheach ráthaíocht a mheasann an Stát forghníomhaitheach a bheith leordhóthanach go ndéanfaidh sé athbhreithniú ar an bpionós nó ar an mbeart a forchuireadh, arna iarraidh sin nó tar éis 20 bliain ar a dheireanaí, nó go spreagfaidh an Stát eisitheach cur i bhfeidhm beart trócaire atá an duine i dteideal a iarraidh faoi dhlí nó faoi chleachtas an Stáit eisithigh, arb é neamhfhorghníomhú pionóis nó birt den sórt sin is aidhm dóibh;

  2) if the offence on the basis of which the arrest warrant has been issued is punishable by custodial life sentence or life-time detention order the execution of the said arrest warrant may be subject to the condition that the issuing State gives an assurance deemed sufficient by the executing state that it will review the penalty or measure imposed, on request or at the latest after 20 years, or will encourage the application of measures of clemency to which the person is entitled to apply for under the law or practice of the issuing State, aiming at a non-execution of such penalty or measure;

  Comhaontú idir an tAontas Eorpach agus Poblacht na hIoslainne agus Ríocht na hIorua maidir leis an nós imeachta um thabhairt suas idir Ballstáit an Aontais Eorpaigh agus an Íoslainn agus an Iorua (2006)

 342. #338560

  Chun críocha an Airteagail seo, cinnfear an tír ina bhfuil an riosca suite i gcomhréir le hAirteagal 2(d) den Dara Treoir 88/357/CEE ón gComhairle an 22 Meitheamh 1988 maidir le comhordú dlíthe, rialachán, agus forálacha riaracháin a bhaineann le hárachas díreach seachas árachas saoil agus lena leagtar síos forálacha chun feidhmiú éifeachtúil saoirse chun seirbhísí a sholáthar a éascú [17] agus i gcás árachais saoil, is í an tír ina bhfuil an riosca suite tír an ghealltanais de réir bhrí Airteagal 1(1)(g) de Threoir 2002/83/CE.

  For the purposes of this Article, the country in which the risk is situated shall be determined in accordance with Article 2(d) of the Second Council Directive 88/357/EEC of 22 June 1988 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to direct insurance other than life assurance and laying down provisions to facilitate the effective exercise of freedom to provide services [17] and, in the case of life assurance, the country in which the risk is situated shall be the country of the commitment within the meaning of Article 1(1)(g) of Directive 2002/83/EC.

  Rialachán (CE) Uimh. 593/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Meitheamh 2008 maidir leis an dlí is infheidhme ar oibleagáidí conarthacha (An Róimh I)

 343. #428937

  (4) (a) Aon duine a bhí, díreach sular díscaoileadh an tIontaobhas, ina chomhalta saoil nó ina comhalta saoil den Iontaobhas, déanfaidh IIÉ, tar éis don duine sin iarratas a dhéanamh chuige, agus ar é nó í do dhéanamh dearbhú i bhfoirm a bheidh ceadaithe ag an Aire chun críocha an fho-ailt seo, é nó í a chlárú sa chlár a chothabhálann IIÉ.

  (4) (a) A person who immediately before the dissolution thereof was a life member of the Trust shall on application to IFI, and on making a declaration in a form approved of for the purposes of this subsection by the Minister, be registered by IFI in the register maintained by IFI.

  AN tACHT UM IASCACH INTÍRE 2010

 344. #429099

  81.—(1) Aon duine a bhí, díreach sular díscaoileadh an tIontaobhas faoi Acht 1980, ina chomhalta saoil nó ina comhalta saoil den Iontaobhas, beidh de chead aige nó aici, faoi réir cibé srianta nó ceanglas eile, más ann, a mheasann an tAire is cuí chun an t-iascach lena mbaineann a bhainistiú go cuí agus ar srianta nó ceanglais iad atá forordaithe de thuras na huaire chun críocha an ailt seo, iascaireacht breac nó garbhéisc a dhéanamh de réir dlí in uiscí aon iascaigh atá ar úinéireacht nó ar áitiú ag IIÉ.

  81.—(1) A person who immediately before the dissolution of the Trust under the Act of 1980 was a life member of the Trust shall, subject to such restrictions or other requirements, if any, as the Minister considers appropriate for the proper management of the fishery concerned and which are for the time being prescribed for the purposes of this section, be permitted to fish in accordance with law for trout or coarse fish in the waters of any fishery owned or occupied by IFI.

  AN tACHT UM IASCACH INTÍRE 2010

 345. #494333

  “ciallaíonn ‘méid inmheasúnaithe’, i ndáil le ráithe, an méid comhlán a fhaigheann árachóir ar mhodh préimheanna sa ráithe sin le haghaidh polasaithe árachais saoil dá dtagraítear in aicmí, I, II, III, IV, V agus VI d’Iarscríbhinn I a ghabhann leis an Treoir a mhéid atá na fiontair lena mbaineann na polasaithe árachais saoil sin suite sa Stát (ar fiontair iad a mheastar a bheith suite sa Stát de bhua alt 61) ach gan méideanna arna bhfáil i leith gnó pinsean a fhorléireofar de réir fho-ailt (2) agus (3) d’alt 706 den Acht Comhdhlúite Cánacha 1997 a áireamh agus gan méideanna arna bhfáil i gcúrsa athárachais nó ar mhodh athárachais a áireamh;”,

  “ ‘assessable amount’, in relation to a quarter, means the gross amount received by an insurer by means of premiums in that quarter for policies of life insurance referred to in classes I, II, III, IV, V and VI of Annex I to the Directive to the extent that the risks to which those policies of life insurance relate are located in the State (being risks deemed to be located in the State by virtue of section 61) but excluding amounts received in respect of pension business which shall be construed in accordance with subsections

  AN tACHT AIRGEADAIS 2010

 346. #572251

  Is féidir, dá bhrí sin, leibhéal an aschuir ó árachas saoil a shloinneadh mar an difríocht idir an t-ioncam iomlán ó infheistíocht arna thuilleamh ar na cúlchistí teicniúla árachais saoil lúide an chuid sin den ioncam ó infheistíocht a leithdháileadh iarbhír ar na sealbhóirí polasaithe agus a cuireadh leis na cúlchistí teicniúla árachais.

  It is thus possible to express the level of output of life insurance as the difference between the total investment income earned on the life insurance technical reserves less the part of this investment income actually allocated to the policy holders and added to the insurance technical reserves.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 347. #577435

  Cuimsítear faoin ítim seo cúlchistí teicniúla arna gcomhdhéanamh chun dliteanais i leith sealbhóirí polasaithe a chumhdach i gcomhthéacs polasaithe árachais saoil nuair a dhéantar luach an toraidh a shocrú trí thagairt d’infheistíochtaí arb ar an sealbhóir polasaí atá an riosca ina leith, nó trí thagairt do threoirnasc, mar atá le hárachas saoil treoirnaisc.

  This item shall comprise technical reserves constituted to cover liabilities to policyholders in the context of life insurance policies where the value of the return is determined by reference to investments for which the policyholder bears the risk, or by reference to an index, as is the case with index-linked life insurance.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 348. #610434

  Beidh nasc idir an iarracht sin, nuair is iomchuí sin, le gníomhaíochtaí a dhéantar a fhorbairt i gcomhthéacs an Chláir Sláinte le haghaidh Fáis, na dTiosncnamh Comhphleanála, lena n-áirítear "Taighde ar an nGalar Néar-Meathlúcháin", "Aiste Bia Sláintiúil le haghaidh Saoil Shláintiúil', "Frithsheasmhacht in aghaidh ábhair fhrithmhiocróbaigh", agus "Fad Saol, Scoth Saoil" chomh maith leis an gComhpháirtíocht phíolótach Eorpach um Nuáil maidir le hAosú Gníomhach agus Folláin.

  It will also interface, as and when appropriate, with activities developed in the context of the Health for Growth Programme, the Joint Programming Initiatives, including "Neurodegenerative Disease Research", "A Healthy Diet for a Healthy Life", "Antimicrobial resistance" and "More Years, Better Lives", and the European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing.

  Rialachán (AE) Uimh. 1291/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear Fís 2020 – An Clár Réime um Thaighde agus Nuálaíocht (2014-2020), agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1982/2006/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 349. #610789

  Déanfaidh sé comhéadan, mar is iomchuí, le Comhthionscnaimh Chlárúcháin, lena n-áirítear "Oidhreacht Chultúrtha", "Fad Saoil, Scoth Saoil" agus "An Eoraip Uirbeach" agus rachfar i mbun comhordaithe le gníomhaíochtaí díreacha an Airmheáin Chomhpháirtigh Taighde.

  It will interface, as and when appropriate, with Joint Programming Initiatives, including "Cultural Heritage", "More Years, Better Lives" and "Urban Europe", and coordination with the JRC direct actions will be pursued.

  Rialachán (AE) Uimh. 1291/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear Fís 2020 – An Clár Réime um Thaighde agus Nuálaíocht (2014-2020), agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1982/2006/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 350. #677023

  go bhfuil an chumhacht nó an lánrogha ag an sealbhóir polasaí cinntí infheistíochta a dhéanamh maidir le hionstraimí sonracha sa pholasaí árachais saoil sin nó idirbhearta a fhorghníomhú maidir le hionstraimí sonracha don pholasaí árachais saoil sin.

  the policyholder has the power or discretion to make investment decisions regarding specific instruments in that life insurance policy or to execute transactions regarding specific instruments for that life insurance policy.

  Rialachán (AE) Uimh. 596/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le drochúsáid mhargaidh (an rialachán maidir le drochúsáid mhargaidh) agus lena n-aisghairtear Treoir 2003/6/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Treoracha 2003/124/CE, 2003/125/CE agus 2004/72/CE ón gCoimisiún Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 351. #734950

  gnóthas a chomhallann gníomhaíochtaí árachais saoil de réir bhrí phointe (a), phointe (b) agus phointe (c) d’Airteagal 2(3) de Threoir 2009/138/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus gníomhaíochtaí athárachais mar a shainmhínítear i bpointe (7) d’Airteagal 13 den Treoir sin ar choinníoll go gcumhdaítear leis na gníomhaíochtaí sin oibleagáidí árachais saoil, agus nach bhfuil eisiata de bhun na Treorach sin;

  an undertaking carrying out activities of life assurance within the meaning of points (a), (b) and (c) of Article 2(3) of Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council, and of reinsurance as defined in point (7) of Article 13 of that Directive provided that those activities cover life-insurance obligations, and which is not excluded pursuant to that Directive;

  Treoir (AE) 2017/828 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Bealtaine 2017 lena leasaítear Treoir 2007/36/CE a mhéid a bhaineann le spreagadh rannpháirtíocht scairshealbhóirí fadtéarmacha (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 352. #910682

  (4) Pé uair a dhéanfaidh an tAire ceadúnas árachais, chun aon ghnó árachais seachas gnó árachais saoil no gnó árachais tionnscail do bheith ar siúl acu, do dheonadh do chuideachtain árachais, diúltóidh an tAire, faid a bheidh an ceadúnas san i bhfeidhm, do gach iarratas ón gcuideachtan sin ar cheadúnas árachais chun gnó árachais saoil no gnó árachais tionnscail do bheith ar siúl acu, lasmuich de chás ina n-údaruítear go soiléir le halt eile den Chuid seo den Acht so an ceadúnas a hiarrfar amhlaidh do dheonadh.

  (4) Whenever the Minister grants to an assurance company an assurance licence to carry on any class of assurance business other than life assurance business or industrial assurance business the Minister shall, while such licence continues in force, refuse every application by such company for an assurance licence to carry on life assurance business or industrial assurance business, save where the grant of the licence so applied for is expressly authorised by another section of this Part of this Act.

  Uimhir 45 de 1936: ACHT ÁRACHAIS, 1936

 353. #911686

  (2) Má bhíonn gnó árachais saoil no gnó árachais tionnscail no an dá ghnó san ar siúl i Saorstát Éireann ag cuideachtain árachais agus fós aon ghnó eile ach amháin gnó ciste fhiach-laigheaduithe no fuascailte caipitail déanfaidh an chuideachta árachais sin, fé réir forálacha an chéad fho-ailt ina dhiaidh seo den alt so, sócmhainní a gciste árachais saoil agus a gciste árachais tionnscail do choimeád ar deighilt o shócmhainní an ghnótha eile sin.

  (2) Where an assurance company carries on life assurance business or industrial assurance business or both such businesses in Saorstát Eireann and also carries on any other class of business, except sinking fund or capital redemption business, such assurance company shall, subject to the provisions of the next following sub-section of this section, keep the assets of its life assurance fund and its industrial assurance fund separate from the assets of such other class of business.

  Uimhir 45 de 1936: ACHT ÁRACHAIS, 1936

 354. #911690

  (4) Má bhíonn gnó árachais saoil agus gnó árachais tionnscail ar siúl ag cuideachtain árachais ní bheidh ar an gcuideachtain sin sócmhainní a gcistí árachais saoil do choimeád ar deighilt o shócmhainní a gcistí árachais tionnscail.

  (4) Where an assurance company carries on both life assurance business and industrial assurance business, such assurance company shall be under no obligation to keep the assets of its life assurance funds separate from the assets of its industrial assurance funds.

  Uimhir 45 de 1936: ACHT ÁRACHAIS, 1936

 355. #932203

  —(1) Má dheineann cuideachta árachais (dá ngairmtear Cuideachta Ghlacathach san alt so), nach Cuideachta Rannpháirteach agus nach iad an Chuideachta Fhoirceanntach ná an Bhuan-Chuideachta iad ach is cuideachta go mbíonn gnó árachais saoil no gnó árachais tionnscail no an dá ghnó san ar siúl acu in Éirinn, có-aontú (dá ngairmtear có-aontú foirlíontach san alt so) roimh dháta an aistrithe leis an gCuideachta Fhoirceanntach chun gnó árachais saoil no gnó árachais tionnscail na Cuideachtan Glacathaighe sin no an dá ghnó san d'aistriú chun na Cuideachtan Foirceanntaighe sa mhéid go mbíonn an gnó no na gnóthaí sin ar siúl in Éirinn, beidh éifeacht ag na forálacha so leanas, sé sin le rá:—

  —(1) If an assurance company (in this section referred to as an Adopting Company) which is not a participating Company, the Terminating Company, or the Permanent Company, but which carries on in Ireland the business of life assurance or the business of industrial assurance or both those businesses, enters before the transfer date into an agreement (in this section referred to as a supplemental agreement) with the Terminating Company for the transfer to the Terminating Company of the life assurance business or the industrial assurance business or both those businesses of such Adopting Company so far as such business or businesses is or are carried on in Ireland, the following provisions shall have effect, that is to say:—

  Uimhir 31 de 1938: ACHT ÁRACHAIS (LEASÚ), 1938

 356. #1007090

  (2) I gcás gnó árachais saoil gnáthach agus gnó árachais saoil tionsclach a bheith á seoladh ag cuideachtain árachais, ansin, faoi réir fo-ailt (3) den alt seo, deighlealfar, chun críocha na nAcht Cánach Ioncaim, le gnó gach aicme acu sin amhail is dá mba ghnó ar leithligh é agus beidh feidhm ag alt 33 den Income Tax Act, 1918, maidir le gach aicme ghnótha ar leithligh den tsórt sin.

  (2) Where an assurance company carries on both ordinary life assurance business and industrial life assurance business, then, subject to subsection (3) of this section, the business of each such class shall, for the purposes of the Income Tax Acts, be treated as though it were a separate business and section 83 of the Income Tax Act, 1918, shall apply separately to each such class of business.

  Uimhir 15 de 1947: AN tACHT AIRGEADAIS, 1947

 357. #1034017

  (3) Ciallaíonn an téarma “blianacht saoil” suim áirithe is iníoctha go tréimsiúil ag tráthanna áirithe, ar feadh saoil nó ar feadh tréimhse sonraithe nó tréimhse infhionnta, faoi oblagáid chun na híocaíochta a dhéanamh i gcomaoin airgid a híocadh.

  (3) The term "life annuity" means a stated sum payable periodically at stated times, during life or during a specified or ascertainable period of time, under an obligation to make the payments in consideration of money paid. [GA]

  Uimhir 18 de 1950: AN tACHT AIRGEADAIS, 1950

 358. #1038389

  (6) Aon uair a éagfas comhalta nó a éireos sé as oifig, déanfaidh na comhaltaí leantacha, a luaithe is caothúil, duine (is rialtóir saoil nó ban-rialtóir saoil de thuras na huaire ar an Ospidéal) a thoghadh chun an folúntas a líonadh agus beidh an duine a toghfar amhlaidh i seilbh oifige don tréimhse dá mbeadh an comhalta d'éag nó d'éirigh as oifig amhlaidh i seilbh oifige dá mba nár éag sé nó nár éirigh sé as oifig.

  (6) Whenever a member dies or resigns, the continuing members shall as soon as conveniently may be, elect a person (being a life governor or life governess for the time being of the Hospital) to fill the vacancy, and the person so elected shall hold office for the period for which the member so dying or resigning would have held office if he had not died or resigned.

  Uimhir 5 de 1951: ACHT OSPIDÉAL NA MIDHE, 1951

 359. #1106002

  (b) íocaíochtaí ar mhodh préimhe de bhun scéime sochar scoir, a bhfuil na sochair fúithi urraithe trí phréimheanna is iníoctha ag an gcomhlacht corpraithe, le ranníoca nó gan ranníoca ó na stiúrthóirí nó na fostaithe lena mbaineann, faoi chonarthaí árachas saoil nó dearlaice nó blianachtaí saoil, agus is scéim a bhí i ngníomh roimh an 24ú lá d'Aibreán, 1958,

  ( b ) payments made by way of premium pursuant to a retirement benefits scheme, the benefits whereunder are secured by premiums payable by the body corporate, with or without contributions by the directors or employees affected, under life or endowment assurance or life annuity contracts, being a scheme which was in operation before the 24th day of April, 1958,

  Uimhir 25 de 1958: AN tACHT AIRGEADAIS, 1958

 360. #1106352

  (2) Ach amháin i gcás cuideachta árachais ar ar muirearaíodh cáin de réir na bhforálacha a bhaineann le Cás I de Sceideal D maidir leis na brabúis óna ghnó árachais saoil nó (i gcás ina mbeidh rogha déanta ag an gcuideachta faoi fho-alt (3) d'alt 3 den Acht Airgeadais, 1947 ( Uimh. 15 de 1947 )) déanfar brabúis a ghnáth-ghnó árachais saoil, le brabúis chun cuideachta árachais ó ghnó blianachtaí pinsean, nó ó ghnó ginearálta blianachtaí, a áireamh mar bhrabúis bhliantúla nó gnóchan bliantúil laistigh de Sceideal D, agus beidh an céanna inmhuirir faoi Chás VI den Sceideal sin, agus chun na críche sin—

  (2) Except in the case of an assurance company charged to tax in accordance with the provisions applicable to Case 1 of Schedule D in respect of the profits of its life assurance business or in respect of (where the company has made an election under subsection (3) of section 3 of the Finance Act, 1947 (No. 15 of 1947)) the profits of its ordinary life assurance business, profits arising to an assurance company from pension annuity business, or from general annuity business, shall be treated as annual profits or gains within Schedule D, and be chargeable under Case VI of that Schedule, and for that purpose—

  Uimhir 25 de 1958: AN tACHT AIRGEADAIS, 1958

 361. #1118222

  ach, chun críocha fo-alt (4) agus (5) den alt seo, measfar, maidir le haon fhógra a tugadh roimh an 6ú lá de Dheireadh Fómhair, 1959, ag cinneadh gur blianacht saoil cheannaithe nó nach blianacht saoil cheannaithe lena mbaineann an t-alt seo nó méide an ábhair chaipitiúil (más aon mhéid é), gurb é an lá sin a tugadh é.

  but for the purpose of subsections (4) and (5) of this section any notice given before the 6th day of October, 1959, of a decision as to an annuity being or not being a purchased life annuity to which this section applies or as to the amount of the capital element (if any), shall be treated as given on that day.

  Uimhir 18 de 1959: AN tACHT AIRGEADAIS, 1959

 362. #1152515

  (2) Más rud é, de bhua fho-alt (1) den alt seo, go mairfidh cúis chaingne chun tairbhe eastáit duine éagtha, ní dhéanfar damáistí eiseamláireacha, ná damáistí mar gheall ar aon phian nó fulaingt nó díobháil phearsanta nó mar gheall ar chiorrú saoil nó sonais nó laghdú ar dhóigh saoil nó sonais, a áireamh ar na damáistí is inghnóthaithe chun tairbhe eastát an duine sin.

  (2) Where, by virtue of subsection (1) of this section, a cause of action survives for the benefit of the estate of a deceased person, the damages recoverable for the benefit of the estate of that person shall not include exemplary damages, or damages for any pain or suffering or personal injury or for loss or diminution of expectation of life or happiness.

  Uimhir 41 de 1961: AN tACHT UM DHLITEANAS SIBHIALTA, 1961

 363. #1153028

  (2) Má tharlaíonn, mar gheall ar locht aonarach nó comhthráthach árthaigh, go ndéanfar damáiste don árthach sin nó d'árthach eile nó don lasta nó d'aon mhaoin a bheidh ar bord ceachtar árthaigh, nó go gciorrófar saol aon duine nó go ndéanfar díobháil phearsanta d'aon duine ar bord ceachtar árthaigh, ansin, faoi réir fho-alt (3) den alt seo, ní bheidh aon chaingean inchothaithe chun éileamh ar dhamáistí nó lian i leith an damáiste, an chiorrú saoil nó na díobhála sin a chur i bhfeidhm, mura dtionscnófar imeachtaí laistigh de dhá bhliain ón dáta a rinneadh an damáiste, an ciorrú saoil nó an díobháil sin;

  (2) Where, by the sole or concurrent fault of a vessel damage is caused to that or another vessel or to the cargo or any property on board either vessel, or loss of life or personal injury is suffered, by any person on board either vessel, then, subject to subsection (3) of this section, no action shall be maintainable to enforce a claim for damages or lien in respect of such damage, loss of life or injury unless proceedings are commenced within two years from the date when such damage, loss of life or injury was caused;

  Uimhir 41 de 1961: AN tACHT UM DHLITEANAS SIBHIALTA, 1961

 364. #1193923

  (b) i gcás talún ruílse socraithe, mar úinéir teoranta ar an talamh sin, is é sin le rá, mar thionónta sainoidhreach nó tionónta saoil nó mar dhuine a bhfuil cumhachtaí tionónta saoil aige faoi na hAchtanna um Thalamh Socraithe;

  ( b ) in the case of settled freehold land, as limited owner thereof, that is to say, as tenant in tail or tenant for life or as having under the Settled Land Acts the powers of a tenant for life;

  Uimhir 16 de 1964: AN tACHT UM CHLÁRÚ TEIDIL, 1964

 365. #1193928

  (d) i gcás leasa léasaigh shocraithe, mar úinéir teoranta an leasa, is é sin le rá, mar thionónta saoil nó mar dhuine a bhfuil cumhachtaí tionónta saoil aige faoi na hAchtanna um Thalamh Socraithe.

  ( d ) in the case of a settled leasehold interest, as limited owner of the interest, that is to say, as tenant for life or as having under the Settled Land Acts the powers of a tenant for life.

  Uimhir 16 de 1964: AN tACHT UM CHLÁRÚ TEIDIL, 1964

 366. #1199569

  (2) Is é luach a bheidh ar bhlianacht saoil faoin alt seo cibé luach a bheidh, ar an dáta a chríochnófar díol an leasa, comhionann go hachtúireach (de réir cibé táblaí a bheidh ar an dáta sin arna gceadú ag an Aire Airgeadais chun críocha an ailt seo) leis an iomlán nó le cuid den phraghas ceannaigh ar in ionad a íoctha a dheonaítear an bhlianacht saoil.

  (2) A life annuity under this section shall be of such value as, on the date of the closing of the sale of the interest, is actuarially equivalent (in accordance with such tables as, on that date, stand approved of by the Minister for Finance for the purposes of this section) to the whole or part of the purchase price in lieu of the payment of which the life annuity is granted.

  Uimhir 2 de 1965: AN tACHT TALÚN, 1965

 367. #1220224

  ciallaíonn “ciste blianachta”, i gcás nach gcoinnítear ciste blianachta ar leithligh ó chiste árachais saoil chuideachta árachais, an chuid sin den chiste árachais saoil is ionann agus dliteanas na cuideachta faoina conarthaí blianachta, mar a luaitear ina tuairisceáin thréimhsiúla faoin Assurance Companies Act, 1909;

  "annuity fund" means, where an annuity fund is not kept separately from the life assurance fund of an assurance company, such part of the life assurance fund as represents the liability of the company under its annuity contracts, as stated in its periodical returns under the Assurance Companies Act, 1909;

  Uimhir 6 de 1967: AN tACHT CÁNACH IONCAIM, 1967

 368. #1223066

  (b) San fho-alt seo ciallaíonn “préimheanna árachais chogaidh” aon phréimh bhreise nó suim eile a íocadh d'fhonn polasaí árachais saoil láithreach a shíneadh go dtí fiontair ó chogadh nó ó sheirbhís chogaidh ar an gcoigrích, agus aon chuid d'aon phréimh nó suim eile a íocadh i leith polasaí árachais saoil a chumhdaíonn na fiontair sin, nó ceachtar acu, is dóigh leis na Coimisinéirí a ndéanfar an t-éileamh ar fhaoiseamh chucu a bheith inchurtha i leith na bhfiontar sin, nó ceachtar acu.

  ( b ) In this subsection "war insurance premiums" means any additional premium or other sum paid in order to extend an existing life insurance policy to risks arising from war or war service abroad, and any part of any premium or other sum paid in respect of a life insurance policy covering those risks, or either of them, which appears to the Commissioners to whom the claim for relief is made to be attributable to those risks, or either of them.

  Uimhir 6 de 1967: AN tACHT CÁNACH IONCAIM, 1967

 369. #1223955

  —(1) I gcás ina bhfuil gnó árachais saoil trí aon bhrainse nó gníomhaireacht sa Stát á sheoladh ag cuideachta árachais nach sa Stát atá a ceann-oifig, measfar, a mhéid a fhoráiltear san alt seo, gur brabúis a áirítear i Sceideal D aon ioncam de chuid na cuideachta ó infheistíochtaí a ciste árachais saoil (gan an ciste blianachtaí, más ann, a áireamh), cibé áit ina bhfuarthas é, agus muirearófar an t-ioncam sin faoi Chás III den Sceideal sin.

  —(1) Where an assurance company not having its head office in the State carries on life assurance business through any branch or agency in the State, any income of the company from the investments of its life assurance fund (excluding the annuity fund, if any), wherever received, shall, to the extent provided in this section be deemed to be profits comprised in Schedule D and shall be charged under Case III thereof.

  Uimhir 6 de 1967: AN tACHT CÁNACH IONCAIM, 1967

 370. #1223965

  —(1) Má sheolann cuideachta árachais gnó árachais saoil i ndáil le gnó árachais d'aon aicme eile, déanfar, chun críocha an Achta seo, gnó árachais saoil na cuideachta a áireamh mar ghnó ar leithligh ó aon aicme eile gnó a sheolann an chuideachta.

  —(1) Where an assurance company carries on life assurance business in conjunction with assurance business of any other class, the life assurance business of the company shall for the purposes of this Act be treated as a separate business from any other class of business carried on by the company.

  Uimhir 6 de 1967: AN tACHT CÁNACH IONCAIM, 1967

 371. #1223967

  (2) Nuair a bheifear a chinneadh ar bhain caillteanas do chuideachta árachais i leith a gnó árachais saoil chun an caillteanas sin a fhritháireamh i gcoinne brabús aon ghnó eile a bhí á sheoladh ag an gcuideachta, nó chun aisíoc cánach a fháil faoi alt 307, áireofar aon ioncam de chuid na cuideachta ó infheistíochtaí a ciste árachais saoil mar chuid de bhrabúis na cuideachta a fuarthas sa ghnó sin.

  (2) In ascertaining whether an assurance company has sustained a loss in respect of its life assurance business for the purpose of setting off such loss against the profits of any other business carried on by the company, or for the purpose of obtaining repayment of tax under section 307, any income of the company derived from the investments of its life assurance fund shall be treated as part of the profits of the company acquired in that business.

  Uimhir 6 de 1967: AN tACHT CÁNACH IONCAIM, 1967

 372. #1223977

  (2) I gcás gnó árachais saoil gnách agus gnó árachais saoil tionsclach a bheith á seoladh ag cuideachta árachais, ansin, faoi réir fho-alt (3), déileálfar, chun críocha an Achta seo, le gnó gach aicme acu sin amhail is dá mba ghnó ar leithligh é agus beidh feidhm ag alt 214 maidir le gach aicme ghnó ar leithligh den sórt sin.

  (2) Where an assurance company carries on both ordinary life assurance business and industrial life assurance business, then, subject to subsection (3), the business of each such class shall, for the purposes of this Act, be treated as though it were a separate business and section 214 shall apply separately to each such class of business.

  Uimhir 6 de 1967: AN tACHT CÁNACH IONCAIM, 1967

 373. #1224323

  (b) íocaíochtaí ar mhodh préimhe de bhun scéime sochar scoir, a bhfuil na sochair fúithi urraithe trí phréimheanna is iníoctha ag an gcomhlacht corpraithe, le ranníocaí nó gan ranníocaí ó na stiúrthóirí nó na fostaithe lena mbaineann, faoi chonarthaí árachas saoil nó dearlaice nó blianachtaí saoil, agus is scéim a bhí i ngníomh roimh an 24ú lá d'Aibreán, 1958,

  ( b ) payments made by way of premium pursuant to a retirement benefits scheme, the benefits whereunder are secured by premiums payable by the body corporate, with or without contributions by the directors or employees affected, under life or endowment assurance or life annuity contracts, being a scheme which was in operation before the 24th day of April, 1958,

  Uimhir 6 de 1967: AN tACHT CÁNACH IONCAIM, 1967

 374. #1224646

  (2) Ach amháin i gcás cuideachta árachais a muirearaíodh i leith cánach de réir na bhforálacha is infheidhmithe maidir le Cás 1 de Sceideal D i leith brabús a gnó árachais saoil nó (i gcás ina mbeidh rogha déanta ag an gcuideachta faoi alt 217 (3)) i leith brabús a gnáth-ghnó árachais saoil, déileálfar le brabúis cuideachta árachais ó ghnó blianachtaí pinsean, nó ó ghnó blianachtaí ginearálta, mar bhrabúis nó gnóchain bhliantúla laistigh de Sceideal D, agus beidh an céanna inmhuirir faoi Chás IV den Sceideal sin, agus chun na críche sin—

  (2) Except in the ease of an assurance company charged to tax in accordance with the provisions applicable to Case I of Schedule D in respect of the profits of its life assurance business or in respect of (where the company has made an election under section 217 (3)) the profits of its ordinary life assurance business, profits arising to an assurance company from pension annuity business, or from general annuity business, shall be treated as annual profits or gains within Schedule D, and be chargeable under Case IV of that Schedule, and for that purpose—

  Uimhir 6 de 1967: AN tACHT CÁNACH IONCAIM, 1967

 375. #1224740

  (4) I gcás ina mbeifear tar éis fógra a thabhairt sa tslí fhorordaithe do dhuine a dhéanfaidh íocaíocht ar cuntas aon bhlianachta saoil ag insint aon bhreithe i dtaobh í a bheith nó gan a bheith ina blianacht saoil cheannaithe lena mbaineann an t-alt seo nó i dtaobh méid an ábhair chaipitiúil (más aon mhéid é) agus nach mbeidh aon fhógra tugtha dó i dtaobh aon athrú ar an mbreith sin, beidh an fógra ina fhógra críochnaitheach maidir leis na nithe sin chun a chinneadh cé mhéid cánach atá sé i dteideal, nó is gá dó, a asbhaint as an íocaíocht, nó a bhfuil dliteanas air ina leith.

  (4) Where a person making a payment on account of any life annuity has been notified in the prescribed manner of any decision as to its being or not being a purchased life annuity to which this section applies or as to the amount of the capital element (if any), and has not been notified of any alteration of that decision, the notice shall be conclusive as to those matters for the purpose of determining the amount of tax which he is entitled or required to deduct from the payment, or for which he is liable in respect of it.

  Uimhir 6 de 1967: AN tACHT CÁNACH IONCAIM, 1967

 376. #1224742

  (5) I gcás nach mbeifear tar éis fógra i dtaobh méid an ábhair chaipitiúil a thabhairt sa tslí fhorordaithe do dhuine a dhéanfaidh íocaíocht ar cuntas blianachta saoil ceannaithe lena mbaineann an t-alt seo, is é an méid cánach a bheidh sé i dteideal, nó is gá dó, a asbhaint as an íocaíocht nó a mbeidh dliteanas air ina leith, an méid céanna agus dá mba nár bhlianacht saoil cheannaithe lena mbaineann an t-alt seo an bhlianacht.

  (5) Where a person making a payment on account of a purchased life annuity to which this section applies has not been notified in the prescribed manner of the amount of the capital element, the amount of tax which he is entitled or required to deduct from the payment, or for which he is liable in respect of it, shall be the same as if the annuity were not a purchased life annuity to which this section applies.

  Uimhir 6 de 1967: AN tACHT CÁNACH IONCAIM, 1967

 377. #1230928

  (3) Ciallaíonn an téarma “blianacht saoil” suim shonraithe is iníoctha go tréimhsiúil tráthanna sonraithe, i gcaitheamh saoil nó i gcaitheamh tréimhse sonraithe nó tréimhse infhionnta, faoi oibleagáid na híocaíochtaí a dhéanamh i gcomaoin airgid a íocadh.

  (3) The term "life annuity" means a stated sum payable periodically at stated times, during life or during a specified or ascertainable period of time, under an obligation to make the payments in consideration of money paid. [GA]

  Uimhir 6 de 1967: AN tACHT CÁNACH IONCAIM, 1967

 378. #1292250

  (7) Beidh feidhm ag fo-ailt (3) agus (5), i gcás blianacht nach leas saoil de réir brí an ailt seo foirceannadh ar bhás an bhlianachtóra, mar atá feidhm acu ar leas saoil foirceannadh ar bhás an duine ag a raibh an teideal chuige.

  (7) Subsections (3) and (5) shall apply, where an annuity which is not a life interest within the meaning of this section is terminated by the death of the annuitant, as they apply on the termination of a life interest by the death of the person entitled thereto.

  Uimhir 20 de 1975: AN tACHT UM CHÁIN GHNÓCHAN CAIPITIÚIL, 1975

 379. #1292445

  (4) (a) Ní fhaibhreoidh aon ghnóchan inmhuirearaithe ar leas a dhiúscairt a bunaíodh le socraíocht nó a d'éirigh faoi shocraíocht (lena n-áirítear, go háirithe, blianacht nó leas saoil, agus an fhrithdhílse i leith blianachta nó leasa saoil) ag an duine ar ar mhaithe leis a bunaíodh an leas le téarmaí na socraíochta nó ag aon duine eile ach amháin duine a fuair, nó a fuair a theideal ó dhuine a fuair, an leas ar chomaoin in airgead nó luach airgid, seachas comaoin ar leas eile í faoin tsocraíocht.

  (4) ( a ) No chargeable gain shall accrue on the disposal of an interest created by or arising under a settlement (including, in particular, an annuity or life interest, and the reversion to an annuity or life interest) by the person for whose benefit the interest was created by the terms of the settlement or by any other person except one who acquired, or derives his title from one who acquired, the interest for a consideration in money or money's worth, other than consideration consisting of another interest under the settlement.

  Uimhir 20 de 1975: AN tACHT UM CHÁIN GHNÓCHAN CAIPITIÚIL, 1975

 380. #1298423

  —(1) I gcás a seolann cuideachta árachais gnó saoil i dteannta gnó árachais d'aon chineál eile, déileálfar leis an ngnó saoil, chun críocha cánach corparáide, mar ghnó ar leithligh ó aon chineál eile gnó a sheolann an chuideachta.

  —(1) Where an assurance company carries on life business in conjunction with insurance business of any other class, the life business shall, for the purposes of corporation tax, be treated as a separate business from any other class of business carried on by the company.

  Uimhir 7 de 1976: AN tACHT CÁNACH CORPARÁIDE, 1976

 381. #1298425

  (2) Le linn a bheith a fhionnadh, chun críocha alt 16 nó 18 (faoiseamh i leith caillteanas), ar thabhaigh, agus a mhéid a thabhaigh, cuideachta caillteanas ar a gnó saoil déileálfar le haon bhrabúis ó infheistíochtaí a ciste árachais saoil (lena n-áirítear ioncam infheistíochta frainceáilte de chuid cuideachta a chónaionn sa Stát) mar chuid de bhrabúis an ghnó sin.

  (2) In ascertaining for the purposes of section 16 or 18 (relief for losses) whether and to what extent a company has incurred a loss on its life business any profits derived from the investments of its life assurance fund (including franked investment income of a company resident in the State) shall be treated as part of the profits of that business.

  Uimhir 7 de 1976: AN tACHT CÁNACH CORPARÁIDE, 1976

 382. #1298455

  (4) Déanfar an t-ioncam infheistíochta frainceáilte ó infheistíochtaí a theachtar i ndáil le gnó saoil cuideachta a chionroinnt idir sealbhóirí polasaithe nó blianachtóirí agus scairshealbhóirí trí cibé codán den ioncam sin a chur i leith sealbhóirí polasaithe nó blianachtóirí mar chodán de na brabúis ó ghnó saoil na cuideachta, agus a bheadh, ar na brabúis sin a ríomh de réir na bhforálacha is infheidhmithe ar Chás I de Sceideal D (bíodh nó ná bíodh cáin faoin gCás sin muirearaithe iarbhír ar an gcuideachta don tréimhse chuntasaíochta nó do na tréimhsí cuntasaíochta iomchuí), eisiata faoi alt 35 (1) (a) (b):

  (4) The franked investment income from investments held in connection with a company's life business shall be apportioned between policy holders or annuitants and shareholders by attributing to policy holders or annuitants such fraction of the said income as the fraction of the profits of the company's life business which, on a computation of such profits in accordance with the provisions applicable to Case 1 of Schedule D (whether or not the company is in fact charged to tax under that Case for the relevant accounting period or periods) would be excluded under section 3 5 (1) (a) (b):

  Uimhir 7 de 1976: AN tACHT CÁNACH CORPARÁIDE, 1976

 383. #1298480

  (a) is iad na gnóchain árachais saoil an chuid sin den méid a bheadh, dá scriosfaí “arna laghdú 48 faoin gcéad de” as alt 13 (1), ar áireamh na mbrabús iomlán de chuid na cuideachta is inchurtha i leith gnóchain ó infheistíochtaí a theachtar i ndáil le gnó saoil na cuideachta;

  ( a ) the life assurance gains are such part of the amount which, if the words "reduced by 48 per cent. thereof" in section 13 (1) were deleted, would be included in the company's total profits as is attributable to gains from investments held in connection wish the company's life business:

  Uimhir 7 de 1976: AN tACHT CÁNACH CORPARÁIDE, 1976

 384. #1298578

  (b) i gcás nach gcoinnítear ciste den sórt sin ar leithligh ó chiste árachais saoil na cuideachta, an chuid sin den chiste árachais saoil is ionannas do dhliteanas na cuideachta faoi na polasaithe agus na conarthaí blianachta sin, agus an dliteanas sin a mheas mar a mheastar é chun críocha tuairisceáin thréimhsiúla na cuideachta.

  ( b ) where such a fund is not kept separately from the life assurance fund of the company, means such part of the life assurance fund as represents the liability of the company under such policies and annuity contracts, such liability being estimated in the same manner as it is estimated for the purposes of the periodical returns of the company.

  Uimhir 7 de 1976: AN tACHT CÁNACH CORPARÁIDE, 1976

 385. #1298589

  —(1) Maidir le haon ioncam de chuid cuideachta árachais saoil thar lear ó infheistíochtaí a ciste árachais saoil (gan an ciste pinsean ná an ciste ginearálta blianachtaí, más ann, a áireamh), cibé áit a bhfuarthas é, measfar, a mhéid a fhoráiltear san alt seo, gur brabúis é faoi chuimsiú Sceideal D agus muirearófar cáin chorparáide air faoi Chás III de Sceideal D.

  —(1) Any income of an overseas life assurance company from the investments of its life assurance fund (excluding the pension fund and general annuity fund, if any), wherever received, shall, to the extent provided in this section, be deemed to be profits comprised in Schedule D and shall be charged to corporation tax under Case III of Schedule D.

  Uimhir 7 de 1976: AN tACHT CÁNACH CORPARÁIDE, 1976

 386. #1298653

  —(1) Ní dhéanfaidh alt 12 (6) (ilrialacha speisialta chun ioncam a ríomh) difear do dhliteanas cánach cuideachta árachais saoil thar lear maidir le hioncam infheistíochta a ciste árachais saoil faoi alt 43 ná maidir leis na brabúis óna gnó blianachtaí faoi fhorálacha ailt 39, 41 agus 44.

  —(1) Section 12 (6) (miscellaneous special rules for computation of income) shall not affect the liability to tax of an overseas life assurance company in respect of the investment income of its life assurance fund under section 43 or in respect of the profits of its annuity business under the provisions of sections 39, 41 and 44.

  Uimhir 7 de 1976: AN tACHT CÁNACH CORPARÁIDE, 1976

 387. #1298663

  (6) Ní dhéanfaidh mír 3 (6) de Sceideal 1 a ghabhann leis an Acht um Cháin Ghnóchan Caipitiúil, 1975 (rialacha chun gnóchain chaipitiúla a ríomh), difear don dliteanas cánach a bheidh faoi alt 43 ar chuideachta árachais saoil thar lear maidir le gnóchain ó infheistíochtaí a sealbhaíodh i ndáil lena gnó saoil a dhiúscairt.

  (6) Paragraph 3 (6) of Schedule 1 to the Capital Gains Tax Act, 1975 (rules for computation of capital gains), shall not affect the liability to tax under section 43 of an overseas life assurance company in respect of gains from the disposal of investments held in connection with its life business.

  Uimhir 7 de 1976: AN tACHT CÁNACH CORPARÁIDE, 1976

 388. #1298668

  —(1) I gcás a bhfaighidh cuideachta árachais saoil thar lear dáileadh ó chuideachta a chónaíonn sa Stát agus nach mbeidh faoiseamh i leith an dáilte inchomhairimh ná á éileamh faoi chomhshocraíochtaí a rinneadh faoi alt 361 den Acht Cánach Ioncaim, 1967 (comhaontuithe i leith faoisimh ó chánachas dúbailte ar ioncam), mar a fheidhmítear é chun críocha cánach corparáide, measfar chun críocha ailt 39, 41, 43, 44 agus 45 an chuideachta árachais saoil thar lear a bheith i dteideal creidmheasa cánach den sórt sin i leith an dáilte a mbeadh teideal aici chuige dá mba chuideachta í a chónaíonn sa Stát;

  —(1) Where an overseas life assurance company receives a distribution from a company resident in the State and relief in respect of the distribution is not available or is not claimed under arrangements made under section 361 of the Income Tax Act, 1967 (agreements for relief from double taxation of income), as applied for purposes of corporation tax, the overseas life assurance company shall be deemed for the purposes of sections 39, 41, 43, 44 and 45 to be entitled to such a tax credit in respect of the distribution as it would be entitled to if it were a company resident in the State;

  Uimhir 7 de 1976: AN tACHT CÁNACH CORPARÁIDE, 1976

 389. #1298691

  (2) I gcás cáin chorparáide faoi Chás III de Sceideal D a bheith muirearaithe ar chuideachta árachais saoil i ndáil le cionúireacht den ioncam ó infheistíochtaí a ciste árachais saoil de réir alt 43, déanfar faoiseamh faoi alt 33 i leith na gcostas bainistí is inchurtha i leith an chineáil sin gnó faoi fho-alt (1) a ríomh faoi threoir a samhail de chionúireacht de na costais is inchurtha amhlaidh.

  (2) Where an overseas life assurance company is charged to corporation tax under Case III of Schedule D on a proportion of the income from investments of its life assurance fund in accordance with section 43, relief under section 33 in respect of the expenses of management referable to that class of business under subsection (1) shall be computed by reference to a like proportion of the expenses so referable.

  Uimhir 7 de 1976: AN tACHT CÁNACH CORPARÁIDE, 1976

 390. #1298735

  ciallaíonn “ciste blianachtaí”, i gcás nach gcoinnítear ciste blianachtaí ar leithligh ó chiste árachais saoil cuideachta árachais, an chuid sin den chiste árachais saoil is ionannas do dhliteanas na cuid eachta faoina conarthaí blianachtaí, mar a luaitear ina tuairisceáin thréimhsiúla;

  "annuity fund" means, where an annuity fund is not kept separately from the life assurance fund of an assurance company, such part of the life assurance fund as represents the liability of the company under its annuity contracts, as stated in its periodical returns;

  Uimhir 7 de 1976: AN tACHT CÁNACH CORPARÁIDE, 1976

 391. #1298741

  folaíonn “gnó saoil” “gnó árachais saoil” agus “gnó árachais tionscail” a bhfuil na bríonna leo a shanntar dóibh in alt 3 den Acht Arachais, 1936 , agus i gcás an dá ghnó a bheith á seoladh ag cuideachta féadfaidh ceachtar ciall a bheith leis;

  "life business" includes "life assurance business" and "industrial assurance business" which have the meanings assigned to them in section 3 of the Insurance Act, 1936 , and where a company carries on both businesses may mean either;

  Uimhir 7 de 1976: AN tACHT CÁNACH CORPARÁIDE, 1976

 392. #1298743

  tá le “ciste árachais saoil” agus le “ciste árachais tionscail” na bríonna a shanntar dóibh sna hAchtanna Arachais, 1909 go 1969, agus, i ndáil le gnó árachais tionscail, ciallaíonn ciste árachais saoil an ciste árachais tionscail;

  "life assurance fund" and "industrial assurance fund" have the meanings assigned to them in the Insurance Acts, 1909 to 1969, and life assurance fund, in relation to industrial assurance business, means the industrial assurance fund;

  Uimhir 7 de 1976: AN tACHT CÁNACH CORPARÁIDE, 1976

 393. #1314951

  (2) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) den alt seo in aon chás inar pianbhreith phianseirbhíse saoil nó phríosúnachta saoil an phianbhréith a bheidh á cur isteach nó a bheidh le tabhairt.

  (2) Subsection (1) of this section shall not apply in any case where the sentence being served or to be passed is a sentence of penal servitude for life or imprisonment for life.

  Uimhir 32 de 1976: AN tACHT UM AN DLÍ COIRIÚIL, 1976

 394. #1334704

  (2) Íocfaidh an Chorparáid airgead a fuarthas ar iasacht faoin alt seo leis na hiontaobhaithe, chun críocha na Settled Land Acts, 1882 to 1890, ar an tsocraíocht faoinar tionónta saoil an t-iasachtaí nó faoina bhfuil cumhachtaí tionónta saoil aige nó le daoine a bheidh ceaptha faoin alt seo chun an t-airgead a ghlacadh, agus is airgead caipitil a d'eascair faoin tsocraíocht sin de réir brí na nAchtanna sin an t-airgead, agus is críoch chun a bhféadfar airgead caipitil a úsáid faoi na hAchtanna sin an chríoch chun a bhfaighfear an t-airgead ar iasacht faoin alt seo, agus bainfidh na hAchtanna sin leis an airgead sin dá réir sin.

  (2) Money borrowed under this section shall be paid by the Corporation to the trustees for the purposes of the Settled Land Acts, 1882 to 1890, of the settlement under which the borrower is tenant for life or has the powers of a tenant for life or to persons appointed under this section to receive the money, and the money shall be capital money arising under the said settlement within the meaning of the said Acts, and the purpose for which the money is borrowed under this section shall be a purpose for which capital money may be applied under the said Acts, and the said Acts shall apply to the said money accordingly.

  Uimhir 2 de 1978: AN tACHT CAIRDE TALMHAÍOCHTA, 1978

 395. #1334708

  (4) I gcás a mbeartófar airgead a fháil ar iasacht faoin alt seo agus gan aon iontaobhaithe a bheith ann chun críocha na Settled Land Acts, 1882 to 1890, ar an tsocraíocht faoinar tionónta saoil an t-iasachtaí nó faoina bhfuil cumhachtaí tionónta saoil faoi na hAchtanna sin aige, agus nach mó ná £100 luacháil inrátaithe na talún a chuimsítear sa tsocraíocht, féadfaidh an tAire Talmhaíochta beirt daoine oiriúnacha (seachas an t-iasachtaí) a ainmniú chun an t-airgead sin a ghlacadh agus air sin tiocfaidh na daoine a bheidh ainmnithe amhlaidh chun bheith agus beidh siad ina n-iontaobhaithe chun críocha na nAchtanna sin i leith na socraíochta sin maidir leis an airgead sin ach ní chun aon chríche eile ná in aon slí eile.

  (4) Where money is proposed to be borrowed under this section and there are not trustees for the purposes of the Settled Land Acts, 1882 to 1890, of the settlement under which the borrower is tenant for life or has the powers of a tenant for life under those Acts and the rateable valuation of the land comprised in the settlement does not exceed £100, the Minister for Agriculture may nominate two suitable persons (other than the borrower) to receive such money and thereupon the persons so nominated shall become and be trustees for the purposes of the said Acts of the said settlement in respect of such money but no further or otherwise.

  Uimhir 2 de 1978: AN tACHT CAIRDE TALMHAÍOCHTA, 1978

 396. #1478025

  (6) Ní dhéanfar an t-airgead ón gciste a chothabháiltear ag gnóthas maidir lena ghnó árachais saoil a úsáid chun críocha aon ghnó de chuid an ghnóthais nach gnó árachais saoil d'ainneoin aon chomhshocrú a bheith ann chun é a aisíoc dá éis sin as fáltais an ghnó eile sin.

  (6) Money from the fund maintained by an undertaking in respect of its life assurance business shall not be used for the purposes of any business of the undertaking which is not life assurance business notwithstanding any arrangement for its subsequent repayment out of the receipts of that other business.

  Uimhir 3 de 1989: AN tACHT ÁRACHAIS, 1989

 397. #1533801

  577A.—I gcás ina measfar, de bhua alt 576 (1), na sócmhainní is cuid d'aon mhaoin shocraithe a bheith diúscartha agus faighte ar ais láithreach ag an iontaobhaí ar an ócáid a dtagann duine chun teideal iomlán a bheith aige nó aici chun na sócmhainní amhail in aghaidh an iontaobhaí, ansin, más í an ócáid sin an duine atá i dteideal leasa saoil (de réir bhrí alt 577) do scaradh leis an leas sin, tabharfar cibé faoiseamh don iontaobhaí a thabharfaí faoi ailt 598 agus 599 don duine a scar leis an leas saoil

  577A.—Where by virtue of section 576(1) the assets forming part of any settled property are deemed to be disposed of and immediately reacquired by the trustee on the occasion when a person becomes absolutely entitled to the assets as against the trustee, then, in case that occasion is the relinquishing of a life interest (within the meaning of section 577) by the person entitled to that interest, the trustee shall be given such relief as would be given under sections 598 and 599 to the person who relinquished the life interest—

  Uimhir 3 de 1998: AN tACHT AIRGEADAIS, 1998

 398. #1559325

  —(1) Leasaítear leis seo alt 15 d'Acht na nArm Teine, 1925 , arna leasú le halt 21(4) den Acht um an Dlí Coiriúil (Dlínse), 1976 , agus le halt 14 den Acht um Cheartas Coiriúil, 1984 (seilbh ar arm tine nó lón lámhaigh le hintinn duine a chur i gcontúirt bháis nó díobháil mhór a dhéanamh do mhaoin) trí “fíneáil nó príosúnacht saoil nó iad araon” a chur in ionad “príosúnacht saoil”.

  —(1) Section 15 of the Firearms Act, 1925 , as amended by section 21 (4) of the Criminal Law (Jurisdiction) Act, 1976 , and section 14 of the Criminal Justice Act, 1984 (possessing firearm or ammunition with intent to endanger life or cause serious injury to property) is hereby amended by the substitution for "imprisonment for life" of "a fine or imprisonment for life or both".

  Uimhir 39 de 1998: AN tACHT UM CHIONTAÍ IN AGHAIDH AN STÁIT (LEASÚ), 1998

 399. #1649039

  I liosta A agus liosta B, sainaithnítear saintréithe a bhaineann le fiontair árachais saoil leis an uimhir 1, iad sin a bhaineann le fiontair árachais neamhshaoil leis an uimhir 2, iad sin a bhaineann le fiontair árachais ilchodaigh leis an uimhir 3, iad sin a bhaineann le fiontair athárachais shainfheidhmigh leis an uimhir 4, iad sin a bhaineann le gnó árachais saoil na bhfiontar árachais ilchodaigh leis an uimhir 5 agus iad sin a bhaineann le gnó árachais neamhshaoil (lena n-áirítear glacthaí athárachais) na bhfiontar árachais ilchodaigh leis an uimhir 6.

  In the lists A and B, characteristics relating to life insurance enterprises are identified by the number 1, those relating to non-life insurance enterprises by the number 2, those relating to composite insurance enterprises by the number 3, those relating to specialist reinsurance enterprises by the number 4, those relating to the life insurance business of composite insurance enterprises by the number 5 and those relating to the non-life insurance business (including acceptances in reinsurance) of composite insurance enterprises by the number 6.

  Rialachán (CE) Uimh. 295/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 maidir le staidreamh struchtúrach gnó (athmhúnlú) Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 400. #1676190

  suim na gcaillteanas creidmheasa ionchasach do thréimhse 12 mhí a chinntear i gcomhréir le mír 5.5.5 den Iarscríbhinn a bhaineann le IFRS 9 agus méid an lamháltais caillteanais do chaillteanais chreidmheasa ionchasacha saoil a chinntear i gcomhréir le mír 5.5.3 den Iarscríbhinn a bhaineann le IFRS 9, cé is moite den lamháltas caillteanais do chaillteanais chreidmheasa ionchasacha saoil i gcás sócmhainní airgeadais a bhfuil fadhbanna creidmheasa acu mar a shainmhínítear in Aguisín A a ghabhann leis an Iarscríbhinn a bhaineann le IFRS 9 mar a bheidh ar an lá a ndéanfar an tuairisciú;

  the sum of the 12-month expected credit losses determined in accordance with paragraph 5.5.5 of the Annex relating to IFRS 9 and the amount of the loss allowance for lifetime expected credit losses determined in accordance with paragraph 5.5.3 of the Annex relating to IFRS 9 excluding the loss allowance for lifetime expected credit losses for financial assets that are credit-impaired as defined in Appendix A to the Annex relating to IFRS 9 as of the reporting date;

  Rialachán (AE) 2017/2395 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2017 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 maidir leis na socruithe idirthréimhseacha leis an tionchar a bheidh ag tabhairt isteach IFRS 9 ar chistí dílse a mhaolú agus le haghaidh láimhseáil neamhchosaintí móra i gcás neamhchosaintí áirithe san earnáil phoiblí atá ainmnithe in airgeadra intíre Ballstáit ar bith (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 401. #1676191

  suim na gcaillteanas creidmheasa ionchasach do thréimhse 12 mhí arna cinneadh i gcomhréir le mír 5.5.5 den Iarscríbhinn a bhaineann le IFRS 9 agus méid an lamháltais caillteanais do chaillteanais chreidmheasa ionchasacha saoil arna cinneadh i gcomhréir le mír 5.5.3 den Iarscríbhinn a bhaineann le IFRS 9, cé is moite den lamháltas caillteanais do chaillteanais chreidmheasa ionchasacha saoil i gcás sócmhainní airgeadais a bhfuil fadhbanna creidmheasa acu mar a shainmhínítear sin in Aguisín A a ghabhann leis an Iarscríbhinn a bhaineann le IFRS 9 amhail ón 1 Eanáir 2018 nó ar an dáta a gcuirfear i bhfeidhm IFRS 9 den chéad uair.

  the sum of the 12-month expected credit losses determined in accordance with paragraph 5.5.5 of the Annex relating to IFRS 9 and the amount of the loss allowance for lifetime expected credit losses determined in accordance with paragraph 5.5.3 of the Annex relating to IFRS 9 excluding the loss allowance for lifetime expected credit losses for financial assets that are credit-impaired as defined in Appendix A to the Annex relating to IFRS 9 as of 1 January 2018 or on the date of initial application of IFRS 9.

  Rialachán (AE) 2017/2395 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2017 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 maidir leis na socruithe idirthréimhseacha leis an tionchar a bheidh ag tabhairt isteach IFRS 9 ar chistí dílse a mhaolú agus le haghaidh láimhseáil neamhchosaintí móra i gcás neamhchosaintí áirithe san earnáil phoiblí atá ainmnithe in airgeadra intíre Ballstáit ar bith (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 402. #1849924

  ciallaíonn ‘timthriall táirgthe’ tréimhse saoil ainmhí dobharshaothraithe nó feamainne ón gcéim saoil is luaithe (uibheacha toirchithe i gcás ainmhithe dobharshaothraithe) go dtí go ndéantar é nó go ndéantar í a bhaint nó a mharú;

  ‘production cycle’ means the lifespan of an aquaculture animal or seaweed from the earliest life stage (fertilised eggs in the case of aquaculture animals) to harvesting;

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le táirgeadh orgánach agus lipéadú táirgí orgánacha, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. XXX/XXX ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [an Rialachán maidir le rialuithe oifigiúla] agus lena n_x001e_aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 834/2007 ón gComhairle

 403. #1851203

  Is ar bhreis coimhdeachta a bheidh CBT ag díriú i ndiaidh 2020 áfach, ionas gur fearr a fhéadfaidh na Ballstáit na forálacha forfheidhmithe a mhúnlú faoin dá Philéar, múnla a bheidh de réir a gcuid réaltachtaí saoil féin agus de réir chúinsí saoil na bhfeirmeoirí.

  However, the new design of the CAP for post 2020 will point to an increased subsidiarity so that Member States can better tailor implementing measures under both Pillars to their realities and farmers' concrete circumstances.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear rialacha maidir le tacaíocht do phleananna straitéiseacha a bheidh le tarraingt suas ag na Ballstáit faoin gComhbheartas Talmhaíochta (Pleananna Straitéiseacha faoi CBT) agus arna maoiniú ag an gCiste Eorpach um Ráthaíocht Talmhaíochta (CERT) agus ag an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT) agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh 1305/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (AE) Uimh 1307/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 404. #1854225

  Is ar bhreis coimhdeachta a bheidh CBF ag díriú i ndiaidh 2020 áfach, ionas gur fearr a fhéadfaidh na Ballstáit na forálacha forfheidhmithe a mhúnlú faoin dá Philéar, múnla a bheidh de réir a gcuid réaltachtaí saoil féin agus de réir chúinsí saoil na bhfeirmeoirí.

  However, the new design of the CAP for post 2020 will point to an increased subsidiarity so that Member States can better tailor implementing measures under both Pillars to their realities and farmers' concrete circumstances.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir leis an gcomhbheartas talmhaíochta a mhaoiniú, a bhainistiú agus faireachán a dhéanamh air agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CEE) Uimh. 1306/2013

 405. #1856096

  Is ar bhreis coimhdeachta a bheidh CBF ag díriú i ndiaidh 2020 áfach, ionas gur fearr a fhéadfaidh na Ballstáit na forálacha forfheidhmithe a mhúnlú faoin dá Philéar, múnla a bheidh de réir a gcuid réaltachtaí saoil féin agus de réir chúinsí saoil na bhfeirmeoirí.

  However, the new design of the CAP for post 2020 will point to an increased subsidiarity so that Member States can better tailor implementing measures under both Pillars to their realities and farmers' concrete circumstances.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1308/2013 lena mbunaítear comheagrú na margaí i dtáirgí talmhaíochta, (AE) Uimh. 1151/2012 maidir le scéimeanna cáilíochta do tháirgí talmhaíochta agus do bhia-earraí, (AE) Uimh. 251/2014 maidir le sainmhíniú, tuairisc, cur i láthair, lipéadú agus cosaint sonraí geografacha i ndáil le táirgí fíona cumhraithe, (AE) Uimh. 228/2013 lena leagtar síos bearta sonracha don talmhaíocht sna réigiúin is forimeallaí den Aontas, agus (AE) Uimh. 229/2013 lena leagtar síos bearta sonracha don talmhaíocht i bhfabhar na n-oileán beag Aeigéach

 406. #295611

  (f) chun cur le hinoiriúnaitheacht na n-oibrithe, go háirithe trína rannpháirtíocht a mhéadú in oideachas agus in oiliúint ó thaobh na foghlama ar feadh an tsaoil;

  (f) increasing the adaptability of workers, particularly through increased participation in education and training in a lifelong learning perspective,

  Rialachán (CE) Uimh. 1339/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 lena mbunaítear an Foras Eorpach Oiliúna

 407. #321358

  beartas oideachais an Aontais, lena n-áirítear réimse ardoideachais na hEorpa mar aon le córas na scoileanna Eorpacha agus foghlaim ar feadh an tsaoil a chur chun cinn;

  the Union’s education policy, including the European higher education area, the promotion of the system of European schools and lifelong learning;

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 408. #337941

  Tagróidh staidreamh eile maidir le hoideachas agus foghlaim ar feadh an tsaoil do na gnéithe seo a leanas:

  Other statistics on education and lifelong learning shall refer to the following aspects:

  Rialachán (CE) Uimh. 452/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2008 i ndáil le staidreamh maidir le hoideachas agus le foghlaim ar feadh an tsaoil a tháirgeadh agus a fhorbairt

 409. #337960

  Is é aidhm an tsuirbhé seo sonraí inchomparáide a chur ar fáil maidir le rannpháirtíocht agus le neamh-rannpháirtíocht daoine fásta san fhoghlaim ar feadh an tsaoil.

  The aim of this survey shall be to provide comparable data on participation and non-participation of adults in lifelong learning.

  Rialachán (CE) Uimh. 452/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2008 i ndáil le staidreamh maidir le hoideachas agus le foghlaim ar feadh an tsaoil a tháirgeadh agus a fhorbairt

 410. #337985

  Rún ón gComhairle an 27 Meitheamh 2002 maidir leis an bhfoghlaim ar feadh an tsaoil (IO C 163, 9.7.2002, lch. 1).

  Council Resolution of 27 June 2002 on lifelong learning (OJ C 163, 9.7.2002, p. 1).

  Rialachán (CE) Uimh. 452/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2008 i ndáil le staidreamh maidir le hoideachas agus le foghlaim ar feadh an tsaoil a tháirgeadh agus a fhorbairt

 411. #338044

  Déanfar táirgeadh staidrimh Chomhphobail i réimse an oideachais agus i réimse na foghlama ar feadh an tsaoil a chur chun feidhme trí na gníomhartha aonair staidrimh seo a leanas:

  The production of Community statistics in the field of education and lifelong learning shall be implemented by individual statistical actions as follows:

  Rialachán (CE) Uimh. 452/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2008 i ndáil le staidreamh maidir le hoideachas agus le foghlaim ar feadh an tsaoil a tháirgeadh agus a fhorbairt

 412. #338064

  Bunaítear leis an Rialachán seo creat comhchoiteann chun staidreamh Comhphobail a tháirgeadh go córasach i réimse an oideachais agus na foghlama ar feadh an tsaoil.

  This Regulation establishes a common framework for the systematic production of Community statistics in the field of education and lifelong learning.

  Rialachán (CE) Uimh. 452/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2008 i ndáil le staidreamh maidir le hoideachas agus le foghlaim ar feadh an tsaoil a tháirgeadh agus a fhorbairt

 413. #338095

  Tá staidreamh maidir le hoideachas, le hoiliúint agus le foghlaim ar feadh an tsaoil ríthábhachtach mar bhunús do chinntí polaitiúla.

  Statistics on education, training and lifelong learning are of the highest importance as a basis for political decisions.

  Rialachán (CE) Uimh. 452/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2008 i ndáil le staidreamh maidir le hoideachas agus le foghlaim ar feadh an tsaoil a tháirgeadh agus a fhorbairt

 414. #440112

  (j) foghlaim ar feadh an tsaoil a éascú trí oideachas aosach agus leanúnach a chur ar fáil, agus

  (j) to facilitate lifelong learning through the provision of adult and continuing education, and

  ACHT NA nOLLSCOILEANNA, 1997

 415. #446579

  (b) is sealbhóir ar údarú arna dheonú faoi Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Árachas Neamh-Shaoil) (Leasú) (Uimh. 2), 1991

  (b) a holder of an authorisation granted under the European Communities (Non-Life Insurance) (Amendment) (No. 2) Regulations, 1991

  ACHT NA gCUIDEACHTAÍ (LEASÚ) (UIMH. 2), 1999

 416. #474303

  Rialacháin na Eorpach (Árachas Neamh-Shaoil) (Leasú) (Uimh. 2) 1991 An ionstraim gComhphobal iomlán

  European Communities (Non-Life Insurance) (Amendment) (No. 2) Regulations 1991 The whole instrument

  AN tACHT UM ATHCHÓIRIÚ AN BHAINC CEANNAIS 2010

 417. #474602

  Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Árachas Neamh-Shaoil) 1976 (I.R. Uimh. 115 de 1976), Rialachán 2(1) (an míniú ar “Banc”)

  European Communities (Non-Life Insurance) Regulations 1976 (S.I. No. 115 of 1976), Regulation 2(1) (definition of “Bank”)

  AN tACHT UM ATHCHÓIRIÚ AN BHAINC CEANNAIS 2010

 418. #474607

  Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Árachas Neamh-Shaoil) (Caiteachais Dhlíthiúla) 1991 (I.R.) Uimh. 197 de 1991), Rialachán 2 (an míniú ar “Banc”)

  European Communities (Non-Life Insurance) (Legal Expenses) Regulations 1991 (S.I.) No. 197 of 1991), Regulation 2 (definition of “Bank”)

  AN tACHT UM ATHCHÓIRIÚ AN BHAINC CEANNAIS 2010

 419. #474610

  Rialacháin Chreata na gComhphobal Eorpach (Árachas Neamh-Shaoil) 1994 (I.R. Uimh. 359 de 1994), Rialachán 2(1) (an míniú ar “Banc”)

  European Communities (Non-Life Insurance) Framework Regulations 1994 (S.I. No. 359 of 1994), Regulation 2(1) (definition of “Bank”)

  AN tACHT UM ATHCHÓIRIÚ AN BHAINC CEANNAIS 2010

 420. #474613

  Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Cuntais Árachais Neamh-Shaoil) 1995 (I.R. Uimh. 202 de 1995), Rialachán 2 (an míniú ar “Banc”)

  European Communities (Non-Life Insurance Accounts) Regulations 1995 (S.I. No. 202 of 1995), Regulation 2 (definition of “Bank”)

  AN tACHT UM ATHCHÓIRIÚ AN BHAINC CEANNAIS 2010

 421. #495894

  (d) gnólacht gnó infheistíochta de réir bhrí an Achta um Idirghabhálaithe Infheistíochta 1995 (seachas idirghabhálaí árachais neamh-shaoil de réir bhrí an Achta sin),

  (d) an investment business firm within the meaning of the Investment Intermediaries Act 1995 (other than a nonlife insurance intermediary within the meaning of that Act),

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (SCIÚRADH AIRGID AGUS MAOINIÚ SCEIMHLITHEOIREACHTA) 2010

 422. #566587

  v Go mbunófar ar an talamh faoi shlándáil gheilleagrach an oiread teaghlach agus is féidir de réir chor an tsaoil.

  v That there may be established on the land in economic security as many families as in the circumstances shall be practicable.

  BUNREACHT NA hÉIREANN 1937

 423. #568176

  Déanann caipiteal fiontair maoiniú a sholáthar do ghnóthais atá an-bheag de ghnáth, atá ag dul i gceann an tsaoil chorparáidigh agus a bhfuil móracmhainn fáis agus méadaíochta iontu.

  Venture capital provides finance to undertakings that are generally very small, that are in the initial stages of their corporate existence and that display a strong potential for growth and expansion.

  Rialachán (AE) Uimh. 345/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2013 maidir le cistí caipitil fiontair Eorpacha Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 424. #607542

  Ba cheart cosaint sonraí pearsanta agus an tsaoil phríobháidigh a áirithiú faoi chlár Galileo agus faoi chlár EGNOS.

  Protection of personal data and private life should be ensured under the Galileo and EGNOS programmes.

  Rialachán (AE) Uimh. 1285/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le cur chun feidhme agus saothrú córas Eorpach um loingseoireacht satailíte agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 876/2002 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 683/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 425. #608027

  Sa teachtaireacht ón gCoimisiún an 29 Meitheamh 2011 "Buiséad don Eoraip" éilítear clár aonair i réimsí an oideachais, na hoiliúna, na hóige agus an spóirt, lena n-áirítear gnéithe idirnáisiúnta an ardoideachais, ina dtabharfar le chéile an clár gníomhaíochta san earnáil um fhoghlaim ar feadh an tsaoil ("Foghlaim le haghaidh an tSaoil") a bunaíodh le Cinneadh Uimh. 1720/2006/CE ó Рharlaimint na hЕorpa agus ón gComhairle [4], agus clár um an Aos Óg i mBun Gníomhaíochta ("an tAos Óg i mBun Gníomhaíochta") a bunaíodh le Cinneadh Uimh. 1719/2006/CE ó Рharlaimint na hЕorpa agus ón gComhairle [5], clár gníomhaíochta Erasmus Mundus ("Erasmus Mundus") a bunaíodh le Cinneadh Uimh. 1298/2008/CE ó Рharlaimint na hЕorpa agus ón gComhairle [6], an clár ALFA III a bunaíodh le Rialachán Uimh. 1905/2006/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [7], cláir Tempus agus Edulink chun a áirithiú go mbainfear amach éifeachtúlacht níos mó, fócas straitéiseach níos láidre agus sineirgí a bhainfear leas astu idir na gnéithe éagsúla den chlár aonair.

  The Commission's communication of 29 June 2011 entitled 'A Budget for Europe 2020' calls for a single programme in the field of education, training, youth and sport, including the international aspects of higher education, bringing together the action programme in the field of lifelong learning ('Lifelong Learning') established by Decision No 1720/2006/EC of the European Parliament and of the Council [4], the Youth in Action programme ('Youth in Action') established by Decision No 1719/2006/EC of the European Parliament and of the Council [5], the Erasmus Mundus action programme ('Erasmus Mundus') established by Decision No 1298/2008/EC of the European Parliament and of the Council [6], the ALFA III programme established by Regulation (EC) No 1905/2006 of the European Parliament and of the Council [7], and the Tempus and Edulink programmes, in order to ensure greater efficiency, a stronger strategic focus and synergies to be exploited between the various aspects of the single programme.

  Rialachán (AE) Uimh 1288/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear "Erasmus+": clár an Aontais um oideachas, um oiliúint, um an óige agus um an spórt agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh, 1719/2006/CE, Cinneadh Uimh. 1720/2006/CE agus Cinneadh Uimh. 1298/2008/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 426. #611848

  infheistiú in oideachas, in oiliúint agus i ngairmoiliúint le haghaidh scileanna agus i bhfoghlaim ar feadh an tsaoil trí scéimeanna comhpháirteacha oideachais, gairmoiliúna agus oiliúna a fhorbairt agus a chur chun feidhme;

  investing in education, training and vocational training for skills and lifelong learning by developing and implementing joint education, vocational training and training schemes;

  Rialachán (AE) Uimh. 1299/2013 ó Pharlaimint na hEORPA agus ón gCOMHAIRLE an 17 Nollaig 2013 maidir le forálacha sonracha i dtaca le tacaíocht ó Chiste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa do sprioc an chomhair chríochaigh Eorpaigh

 427. #646165

  infheistiú in oideachas, in oiliúint agus i ngairmoiliúint chun scileanna a fhoghlaim agus i bhfoghlaim ar feadh an tsaoil trí bhonneagar oideachais agus oiliúna a fhorbairt;

  investing in education, training and vocational training for skills and lifelong learning by developing education and training infrastructure;

  Rialachán (AE) Uimh. 1301/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa agus maidir le forálacha sonracha a bhaineann le sprioc na hInfheistíochta le haghaidh fáis agus post agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1080/2006

 428. #647217

  infheistiú in oideachas, in oiliúint agus i ngairmoiliúint le haghaidh scileanna agus foghlama ar feadh an tsaoil;

  investing in education, training and vocational training for skills and lifelong learning;

  Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena leagtar síos forálacha coiteanna maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe, leis an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena leagtar síos forálacha ginearálta maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1083/2006 ón gComhairle

 429. #649633

  Infheistiú in oideachas, in oiliúint agus i ngairmoiliúint le haghaidh scileanna agus foghlama ar feadh an tsaoil trí bhonneagar oideachais agus oiliúna a fhorbairt.

  Investing in education, training and vocational training for skills and lifelong learning by developing education and training infrastructure.

  Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena leagtar síos forálacha coiteanna maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe, leis an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena leagtar síos forálacha ginearálta maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1083/2006 ón gComhairle

 430. #649649

  Infheistiú in oideachas, in oiliúint agus gairmoiliúint le haghaidh scileanna agus i bhfoghlaim ar feadh an tsaoil;

  Investing in education, training and vocational training for skills and lifelong learning

  Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena leagtar síos forálacha coiteanna maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe, leis an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena leagtar síos forálacha ginearálta maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1083/2006 ón gComhairle

 431. #649674

  Creat beartais straitéiseach náisiúnta agus/nó réigiúnach don fhoghlaim ar feadh an tsaoil a bheith ann laistigh de theorainneacha Airteagal 165 CFAE.

  The existence of a national and/or regional strategic policy framework for lifelong learning within the limits of Article 165 TFEU.

  Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena leagtar síos forálacha coiteanna maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe, leis an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena leagtar síos forálacha ginearálta maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1083/2006 ón gComhairle

 432. #649675

  Tá creat beartais straitéiseach náisiúnta nó réigiúnach don fhoghlaim ar feadh an tsaoil i bhfeidhm ina gcuimsítear na nithe seo a leanas:

  A national or regional strategic policy framework for lifelong learning is in place that contains measures:

  Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena leagtar síos forálacha coiteanna maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe, leis an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena leagtar síos forálacha ginearálta maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1083/2006 ón gComhairle

 433. #649681

  Infheistiú in oideachas, in oiliúint agus i ngairmoiliúint le haghaidh scileanna agus foghlama ar feadh an tsaoil trí bhonneagar oideachais agus oiliúna a fhorbairt.

  Investing in education, training and vocational training for skills and lifelong learning by developing education and training infrastructure

  Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena leagtar síos forálacha coiteanna maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe, leis an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena leagtar síos forálacha ginearálta maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1083/2006 ón gComhairle

 434. #650145

  Maidir leis an gcuspóir téamach, 'infheistiú san oideachas, san oiliúint agus sa ghairmoiliúint le haghaidh scileanna agus foghlaim ar feadh an tsaoil' tríd an méid seo a leanas:

  For the thematic objective 'investing in education, training and vocational training for skills and life-long learning':

  Rialachán (AE) Uimh 1304/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 . maidir le Ciste Sóisialta na hEorpa agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1081/2006 ón gComhairle

 435. #666969

  oideachas cuimsitheach, foghlaim agus oiliúint ar feadh an tsaoil (lena n-áirítear ardoideachas, gairmoideachas agus gairmoiliúint) a chur chun cinn agus feabhas a chur ar fheidhmiú mhargaí an tsaothair,

  promoting inclusive education, life-long learning and training (including higher education, vocational education and training), and improving the functioning of labour markets;

  Rialachán (AE) Uimh. 233/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2014 lena mbunaítear ionstraim maoinithe maidir le comhar um fhorbairt don tréimhse 2014-2020

 436. #669041

  feabhas a chur ar oideachas do thomhaltóirí mar phróiseas ar feadh an tsaoil, agus díriú ar leith ar thomhaltóirí leochaileacha;

  enhancing consumer education as a life-long process, with a particular focus on vulnerable consumers;

  Rialachán (AE) Uimh. 254/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Feabhra 2014 maidir le clár ilbhliantúil tomhaltóirí do na blianta 2014-20 agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1926/2006/CE

 437. #669214

  Feabhas a chur ar oideachas do thomhaltóirí mar phróiseas feadh an tsaoil agus díriú ar leith ar thomhaltóirí leochaileacha

  Enhancing consumer education as a life-long process with a particular focus on vulnerable consumers:

  Rialachán (AE) Uimh. 254/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Feabhra 2014 maidir le clár ilbhliantúil tomhaltóirí do na blianta 2014-20 agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1926/2006/CE

 438. #670997

  oiliúint ghairmiúil, foghlaim ar feadh an tsaoil, eolas eolaíoch agus teicniúil agus cleachtais nuálacha a scaipeadh, scileanna gairmiúla nua a ghnóthú sa dobharshaothrú agus tionchar oibríochtaí dobharshaothraithe ar an gcomhshaol a laghdú;

  professional training, lifelong learning, the dissemination of scientific and technical knowledge and innovative practices, the acquisition of new professional skills in aquaculture and with regard to the reduction of the environmental impact of aquaculture operations;

  Rialachán (AE) Uimh. 508/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 maidir leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) 2328/2003 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 861/2006 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1198/2006 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 791/2007 ón gComhairle agus Rialachán (AE) Uimh. 1255/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 439. #671114

  tacú le héagsúlú laistigh nó lasmuigh den iascach tráchtála, foghlaim ar feadh an tsaoil, agus cruthú post i limistéir iascaigh agus dobharshaothraithe;

  supporting diversification inside or outside commercial fisheries, lifelong learning and job creation in fisheries and aquaculture areas;

  Rialachán (AE) Uimh. 508/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 maidir leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) 2328/2003 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 861/2006 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1198/2006 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 791/2007 ón gComhairle agus Rialachán (AE) Uimh. 1255/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 440. #775360

  Gach Breitheamh Cuarda a imeoidh as oifig no a fhágfidh a oifig ar aon tslí eile ar chúis ar bith tar éis cúig bliana déag no breis agus cúig bliana déag seirbhíse do chríochnú beidh teideal aige chun pinsin a leanfidh aige go deire a shaoil agus a bheidh có-ionann le dhá dtrian an tuarastail a bhí dho le linn do a oifig do thabhairt suas no d'fhágaint, agus gach Breitheamh Cuarda a fhágfidh a oifig mar gheall ar aostacht no easláinte bhuan tar éis cúig bliana no breis agus cúig bliana seirbhíse agus fé bhun cúig mbliana déag seirbhíse do chríochnú beidh teideal aige chun pinsin a leanfidh aige go deire a shaoil agus a háireofar do réir an séú cuid den tuarastal a bhí dho le linn do a oifig d'fhágaint, maraon leis an bhfichiú cuid den tuarastal san aige in aghaidh gach bliana iomlán seirbhíse sa bhreis ar chúig bliana den tsórt san.

  Every Circuit Judge who resigns or otherwise for any cause vacates his office after having completed fifteen or more years' service shall be entitled for his life to a pension amounting to two-thirds of his salary at the time he resigns or vacates his office, and every Circuit Judge who vacates his office owing to age or permanent infirmity, after having completed five or more years' service and less than fifteen years' service shall be entitled for his life to a pension calculated at the rate of one-sixth of his salary at the time he vacates his office, with the addition of one twentieth of his said salary for every completed year of service in excess of five such years.

  Uimhir 10 de 1924: ACHT CÚIRTEANNA BREITHIÚNAIS, 1924

 441. #911280

  —(1) Gach polasaí árachais tionnscail do bhéarfar amach tar éis tosach feidhme na Coda so den Acht so tuigfear é dhéanamh ar na téarmaí go n-admhuíonn an chuideachta bhéarfaidh an polasaí sin amach gurb é is aois, ar dháta an pholasaí sin do thabhairt amach, don duine gur alos a shaoil a bhéarfar an polasaí sin amach ná an aois a bheidh luaidhte chuige sin sa pholasaí sin no, mara mbeidh an aois sin luaidhte chuige sin sa pholasaí sin, an aois a bheidh luaidhte chuige sin sa tairisgint i gcóir an pholasaí sin, agus dá réir sin ní déanfar aon pholasaí árachais tionnscail do neadhleathú ná do chonspóid ar an scór go bhfuil aois an duine gur alos a shaoil a bhéarfar an polasaí sin amach curtha síos go neacheart sa pholasaí sin no sa tairisgint i gcóir an pholasaí sin.

  —(1) Every policy of industrial assurance issued after the commencement of this Part of this Act shall be deemed to be made on the terms that the age, at the date of the issue of such policy, of the person in respect of whose life such policy is issued is admitted by the company issuing such policy to be the age stated in that behalf in such policy or, where such age is not stated in such policy, to be the age stated in that behalf in the proposal for such policy, and accordingly no industrial assurance policy shall be invalidated or questioned on the ground that the age of the person in respect of whose life such policy is issued is incorrectly stated in such policy or in the proposal for such policy.

  Uimhir 45 de 1936: ACHT ÁRACHAIS, 1936

 442. #982934

  (a) liúntas ar feadh a shaoil arb é is méid bliantúil dó an t-ochtódú cuid dá thuarastal nó dá pháigh bhliantúil in aghaidh gach bliana faoi leith dá bhlianta iomlána seirbhíse,

  ( a ) an allowance during life the annual amount of which shall consist of one-eightieth of his yearly salary or wages in respect of each of his completed years of service, and

  Uimhir 19 de 1945: AN tACHT CÓIREÁLA MEABHAIR-GHALAR, 1945

 443. #1224492

  (2) I gcás ina ndéanfar aon ranníocaí a rinne stiúrthóir nó fostaí faoi scéim is scéim cheadaithe de réir bhrí fho-alt (1) a aisíoc leis i rith a shaoil

  (2) Where any contributions made by a director or employee under an approved scheme within the meaning of subsection (1) are repaid to him during his lifetime—

  Uimhir 6 de 1967: AN tACHT CÁNACH IONCAIM, 1967

 444. #1254011

  —(1) Faoi réir fho-alt (2) den alt seo, beidh gach comhalta den Choiste i seilbh oifige i gcaitheamh a shaoil.

  —(1) Subject to subsection (2) of this section, every member of the Committee shall hold office for his life.

  Uimhir 1 (Príobháideach) de 1970: AN tACHT UM CHOISTE REILIGÍ BHAILE ÁTHA CLIATH, 1970

 445. #1256113

  —Féadfaidh an Bord, más oiriúnach leo, liúntas forlíontach ar feadh a shaoil a dheonú do dhuine, agus a íoc le duine—

  —The Board may, if they so think fit, grant and pay to a person—

  Uimhir 5 de 1970: AN tACHT LEICTREACHAIS (SOLÁTHAR) (LEASÚ), 1970

 446. #1274119

  —Féadfaidh an Bord, más oiriúnach leo, liúntas forlíontach ar feadh a shaoil a dheonú do dhuine agus a íoc le duine—

  —The Board may, if they so think fit, grant and pay to a person—

  Uimhir 24 de 1972: AN tACHT LEICTREACHAIS (SOLÁTHAR) (LEASÚ), 1972

 447. #1286796

  (2) I gcás ina ndéanfar aon ranníocaí a rinne stiúrthóir nó fostaí faoi scéim is scéim cheadaithe de réir bhrí fho-alt (1) a aisíoc leis i rith a shaoil— [EN]

  (2) Where any contributions made by a director or employee under an approved scheme within the meaning of subsection (1) are repaid to him during his lifetime—

  Uimhir 27 de 1974: AN tACHT AIRGEADAIS, 1974

 448. #1391376

  ciallaíonn “árachóir” duine is sealbhóir ar cheadúnas árachais faoin Acht Árachais, 1936 , nó is sealbhóir ar údarú de réir bhrí Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Árachas Neamh-Shaoil), 1976 (I.R.

  "insurer" means a person who is the holder of an assurance licence under the Insurance Act, 1936 , or is the holder of an authorisation within the meaning of the European Communities (Non-Life Insurance) Regulations, 1976 ( S.I.

  Uimhir 14 de 1982: AN tACHT AIRGEADAIS, 1982

 449. #1406494

  tá le “údarú” agus le “árachas neamh-shaoil” na bríonna faoi seach a shanntar dóibh leis na Rialacháin;

  [GA]

  Uimhir 29 de 1983: AN tACHT ÁRACHAIS (UIMH. 2), 1983

 450. #1471426

  (b) rialaitheoirí sonraí, is forais airgeadais, daoine ag a bhfuil údaruithe faoi Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Árachas Neamh-Shaoil), 1976 (I.R.

  ( b ) data controllers, being financial institutions, persons holding authorisations under the European Communities (NonLife) Insurance Regulations, 1976 ( S.I.

  Uimhir 25 de 1988: AN tACHT UM CHOSAINT SONRAÍ, 1988

 451. #1477849

  ciallaíonn “árachas neamh-shaoil” árachas d'aicme a shonraítear i Sceideal 1 a ghabhann le Rialacháin 1976;

  "non-life insurance" means insurance of a class specified in Schedule 1 to the Regulations of 1976;

  Uimhir 3 de 1989: AN tACHT ÁRACHAIS, 1989

 452. #1478507

  (i) i gcás árachais neamh-shaoil, conarthaí árachais a shocrú thar ceann a chliant le cúig ghnóthas ar a laghad, nó

  (i) in the case of non-life insurance, to arrange insurance contracts on behalf of his clients with at least five undertakings, or

  Uimhir 3 de 1989: AN tACHT ÁRACHAIS, 1989

 453. #1478587

  (a) faoi fho-alt (1) (a), tabharfar “alt 48 — Cuntas árachais neamh-shaoil” mar ainm air sna taifid airgeadais go léir a chothabhálann an t-idirghabhálaí,

  ( a ) under subsection (1) (a) shall be designated in all financial records maintained by the intermediary as "section 48—Non-life insurance account",

  Uimhir 3 de 1989: AN tACHT ÁRACHAIS, 1989

 454. #1478613

  (a) i gcás árachais neamh-shaoil, ceapachán i scríbhinn ó cheithre ghnóthas, ar a mhéid, a bheidh údaraithe faoi Rialacháin 1976,

  ( a ) in the case of non-life insurance, an appointment in writing from not more than four undertakings authorised under the Regulations of 1976,

  Uimhir 3 de 1989: AN tACHT ÁRACHAIS, 1989

 455. #1556861

  tá le “gnóthas árachais” an bhrí a shanntar dó le Rialacháin Chreata na gComhphobal Eorpach (Árachas Neamh-Shaoil), 1994 (I.R.

  "insurance undertaking" has the meaning assigned to it by the European Communities (Non-Life Insurance) Framework Regulations, 1994 ( S.I.

  Uimhir 37 de 1998: AN tACHT UM CHÚITEAMH D'INFHEISTEOIRÍ, 1998

 456. #1562676

  ciallaíonn “árachóir” sealbhóir ar údarú de réir bhrí Rialacháin Chreata na gComhphobal Eorpach (Árachas Neamh-Shaoil), 1994 (I.R.

  "insurer" means the holder of an authorisation within the meaning of the European Communities (Non-Life Insurance) Framework Regulations, 1994 ( S.I.

  Uimhir 46 de 1998: AN tACHT ÁRACHAIS SLÁINTE SHAORÁLAIGH (LEASÚ), 1998

 457. #1581275

  (e) foghlaim ar feadh an tsaoil a éascú trí rochtain agus deiseanna a chur chun cinn do gach foghlaimeoir, lena n-áirítear foghlaimeoirí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais agus oiliúna acu;

  (e) to facilitate lifelong learning through the promotion of access and opportunities for all learners, including learners with special educational and training needs;

  Uimhir 26 de 1999: ACHT NA gCÁILÍOCHTAÍ (OIDEACHAS AGUS OILIÚINT), 1999

 458. #1613783

  Tithe an Oireachtais An Comhchoiste um Oideachas agus Eolaíocht Tuarascáil Iniúchta AE Uimh. 7 COM (2005)625 – Togra le haghaidh Rialacháin ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a bhaineann le staidreamh a tháirgeadh agus a fhorbairt ar oideachas agus foghlaim ar feadh an tsaoil Agus COM (2006)236 – Togra le haghaidh Cinnidh ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear clár gníomhaíochta i réimse na foghlama ar feadh an tsaoil

  HOUSES OF THE OIREACHTAS JOINT COMMITTEE ON EDUCATION AND SCIENCE EU SCRUTINY REPORT NO. 7 COM (2005)625 - PROPOSAL FOR A REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL CONCERNING THE PRODUCTION AND DEVELOPMENT OF STATISTICS ON EDUCATION AND LIFELONG LEARNING. AND COM (2006)236 - PROPOSAL FOR A DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL ESTABLISHING AN ACTION PROGRAMME IN THE IN THE FIELD OF LIFELONG LEARNING

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 459. #1627083

  Togra le haghaidh Moladh ón gComhairle maidir le Creat Cáilíochtaí na hEorpa um Fhoghlaim ar feadh an tSaoil agus lena n-aisghairtear Moladh an 23 Aibreán 2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le Creat Cáilíochtaí na hEorpa um Fhoghlaim ar feadh an tSaoil a bhunú mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2016) 383.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL RECOMMENDATION ON THE EUROPEAN QUALIFICATIONS FRAMEWORK FOR LIFELONG LEARNING AND REPEALING THE RECOMMENDATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL OF 23 APRIL 2008 ON THE ESTABLISHMENT OF THE EUROPEAN QUALIFICATIONS FRAMEWORK FOR LIFELONG LEARNING TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2016) 383.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 460. #1627084

  Togra le haghaidh Moladh ón gComhairle maidir le Creat Cáilíochtaí na hEorpa um Fhoghlaim ar feadh an tSaoil agus lena n-aisghairtear Moladh an 23 Aibreán 2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le Creat Cáilíochtaí na hEorpa um Fhoghlaim ar feadh an tSaoil a bhunú mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2016) 383. [A leagadh roimhe seo an 26/07/2016].

  PROPOSAL FOR A COUNCIL RECOMMENDATION ON THE EUROPEAN QUALIFICATIONS FRAMEWORK FOR LIFELONG LEARNING AND REPEALING THE RECOMMENDATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL OF 23 APRIL, 2008 ON THE ESTABLISHMENT OF THE EUROPEAN QUALIFICATIONS FRAMEWORK FOR LIFELONG LEARNING TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2016) 383. [PREVIOUSLY LAID 26/07/2016].

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 461. #1679261

  Le Rún ón gComhairle an 21 Samhain 2008, aibhsítear tábhacht na treorach don fhoghlaim ar feadh an tsaoil.

  The Council Resolution of 21 November 2008 highlights the importance of guidance for lifelong learning.

  Cinneadh (AE) 2018/646 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Aibreán 2018 maidir le creat coiteann le haghaidh soláthar seirbhísí níos fearr do scileanna agus do cháilíochtaí (Europass) agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 2241/2004/CE ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE) )

 462. #1859837

  beartas oideachais an Aontais, lena n-áirítear réimse ardoideachais na hEorpa mar aon le córas na scoileanna Eorpacha agus foghlaim ar feadh an tsaoil a chur chun cinn;

  the Union's education policy, including the European higher education area, the promotion of the system of European schools and lifelong learning;

  Rialacha Nós Imeachta — 9ú téarma parlaiminteach — Iúil 2019

 463. #1860523

  Fothú scileanna fiontraíochta agus nuálaíochta a chothú san fhoghlaim ar feadh an tsaoil agus tacú le claochlú fiontraíochta Institiúidí Ardoideachais an Aontais Eorpaigh;

  Fostering the development of entrepreneurial and innovation skills in a lifelong learning perspective and support the entrepreneurial transformation of EU HEIs;

  Togra le haghaidh CINNEADH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le Clár Oibre Straiteiseach um Nualaíocht na hInstitiúide Eorpaí um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht (EIT) 2021-2027: Borradh a chur faoi Thallann Nuálaíochta agus faoi Chumas Nuálaíochta na hEorpa

 464. #1770715

  institiúidí creidmheasa mar a údaraítear i gcomhréir le Treoir 2006/48/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meitheamh 2006 maidir le dul i mbun an ghnó a ghabhann le hinstitiúidí creidmheasa agus leanúint den ghnó sin(8), gnóthais árachais mar a údaraítear i gcomhréir leis an gCéad Treoir 73/239/CEE ón gComhairle an 24 Iúil 1973 maidir le comhordú dlíthe, rialachán agus forálacha riaracháin a bhaineann le gabháil le gnó árachais dhírigh seachas árachas saoil agus lena shaothrú(9), gnóthais árachais mar a údaraítear i gcomhréir le Treoir 2002/83/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Samhain 2002 maidir le hárachas saoil(10), gnóthais athárachais mar a údaraítear i gcomhréir le Treoir 2005/68/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Samhain 2005 maidir le hárachas saoil(11), gnóthais le haghaidh comhinfheistíochta in urrúis inaistrithe (UCITS) agus, i gcás inarb ábhartha, a gcuideachtaí bainistíochta mar a údaraítear i gcomhréir le Treoir 2009/65/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 maidir le dlíthe, rialacháin agus forálacha riaracháin a bhaineann le gnóthais le haghaidh comhinfheistíochta in urrúis inaistrithe (UCITS) a chomhordú(12), institiúidí le haghaidh sochair scoir ghairme mar a shainmhínítear i dTreoir 2003/41/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 3 Meitheamh 2003 maidir le gníomhaíochtaí agus maoirseacht institiúidí le haghaidh sochair scoir ghairme a sholáthar(13) agus cistí infheistíochta malartacha arna mbainistiú ag bainisteoirí cistí infheistíochta malartacha (AIFM) mar a údaraítear nó mar a chláraítear i gcomhréir le Threoir 2011/61/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2011 maidir le Bainisteoirí Cistí Infheistíochta Malartacha(14).

  credit institutions as authorised in accordance with Directive 2006/48/EC of the European Parliament and of the Council of 14 June 2006 relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions(8), insurance undertakings as authorised in accordance with First Council Directive 73/239/EEC of 24 July 1973 on the coordination of laws, Regulations and administrative provisions relating to the taking-up and pursuit of the business of direct insurance other than life insurance(9), assurance undertakings as authorised in accordance with Directive 2002/83/EC of the European Parliament and of the Council of 5 November 2002 concerning life assurance(10), reinsurance undertakings as authorised in accordance with Directive 2005/68/EC of the European Parliament and of the Council of 16 November 2005 on reinsurance(11), undertakings for collective investments in transferable securities (UCITS) and, where relevant, their management companies, as authorised in accordance with Directive 2009/65/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS)(12), institutions for occupational retirement provision as defined in Directive 2003/41/EC of the European Parliament and of the Council of 3 June 2003 on the activities and supervision of institutions for occupational retirement provision(13) and alternative investment funds managed by alternative investment fund managers (AIFM) as authorised or registered in accordance with Directive 2011/61/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on Alternative Investment Fund Managers(14).

  NoDG-2012-02012R0648_EN-GA-DWN

 465. #296424

  5. Cuirfidh na monaróirí faisnéis ar fáil chun críocha iniúchadh na gcóras agus na gcomhpháirteanna hidrigine i gcaitheamh shaol seirbhíse na feithicle.

  5. Manufacturers shall provide information for the purposes of inspection of hydrogen components and systems during the service life of the vehicle.

  Rialachán (CE) Uimh. 79/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Eanáir 2009 maidir le cineál-cheadú mótarfheithiclí faoi thiomáint hidrigine, agus lena leasaítear Treoir 2007/46/CE

 466. #445728

  (b) de rogha an duine ar chuige nó chuici a eisítear é, go ceann tréimhse a bheidh comhaimseartha lena mbeidh fágtha de shaol an mhadra ar ina leith a eisítear an ceadúnas.

  (b) at the option of the person to whom it is issued, for a period that is contemporaneous with the remainder of the lifetime of the dog in respect of which the licence is issued.

  AN tACHT UM BUNACHAIS PÓRÚCHÁIN MADRAÍ 2010

 467. #466733

  (i) dá mba thagairt d’iontaobhaithe na scéime sochair scoir aon tagairt sna hailt sin don duine a sheolann go dleathach sa Stát gnó ag tabhairt blianachtaí ar shaol daoine,

  (i) any reference in those sections to the person lawfully carrying on in the State the business of granting annuities on human life were a reference to the trustees of the retirement benefit scheme,

  AN tACHT AIRGEADAIS, 1999

 468. #534321

  cuimsítear i rannpháirtíocht ghníomhach daoine óga na réimsí uile a théann i gcion ar shaol daoine óga, chomh maith le baint ghníomhach a bheith acu sna próisis dhaonlathacha;

  active participation of young people covers all areas affecting young people's lives, as well as active involvement in democratic processes;

  Conclúidí ón gComhairle agus ó Ionadaithe Rialtais na mBallstát, ag teacht le chéile dóibh i dtionól na Comhairle an 27 Samhain 2012 , maidir le rannpháirtíocht agus cuimsiú sóisialta daoine óga a mbaineann cúlra imirceach leo

 469. #565782

  (3) Beidh feidhm ag na toirmisc dá dtagraítear i mír (2) maidir le gach céim de shaol timthrialla bitheolaíochta de na fauna lena mbaineann an Rialachán seo.

  (3) The prohibitions referred to in paragraph (2) shall apply to all stages of life of the biological cycle of fauna to which this Regulation applies.

  European Communities (Birds and Natural Habitats) Regulations 2011

 470. #577553

  Má fhaigheann cuideachta polasaí árachais ar shaol fostaí, is árachas téarma atá i gceist leis sin, agus ní árachas saoil.

  If a company takes out an insurance policy on the life of an employee, this is term insurance and not life insurance.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 471. #649182

  Díreoidh infheistíochtaí i mbonneagair sláinte ar shaol oibre fada sláintiúil a áirithiú do shaoránaigh uile an Aontais.

  Investments in health infrastructures shall be aimed at ensuring a long and healthy working life for all of the Union's citizens.

  Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena leagtar síos forálacha coiteanna maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe, leis an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena leagtar síos forálacha ginearálta maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1083/2006 ón gComhairle

 472. #674687

  inimirce neamhdhlíthiúil, lena n-áirítear maidir le teagmhais a bhaineann le riosca do shaol na n-imirceach,

  illegal immigration, including incidents relating to a risk to the lives of migrants,

  Rialachán (AE) Uimh. 515/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 lena mbunaítear, mar chuid den Chiste Slándála Inmheánaí, an ionstraim le haghaidh tacaíochta airgeadais do theorainneacha seachtracha agus do víosaí agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 574/2007/CE

 473. #719389

  ÓS É A MIANGAS na dálaí sábháilteachta a bhunú is gá chun guaiseanna do shaol agus do shláinte an phobail a dhíothú,

  ANXIOUS to create the conditions of safety necessary to eliminate hazards to the life and health of the public,

  Conradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach (leagan comhdhlúite 2016)

 474. #730654

  D'fhéadfadh gurb ionann sin agus teorannú ar Airteagal 7 (Meas ar an Saol Príobháideach agus ar Shaol an Teaghlaigh) agus Airteagal 17 (An Ceart chun Maoine) den Chairt um Chearta Bunúsacha.

  This may constitute a limitation of Article 7 (Respect for Private and Family Life) and Article 17 (Right to Property) of the Charter.

  Rialachán (AE) 2016/2031 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Deireadh Fómhair 2016 maidir le bearta cosantacha i gcoinne lotnaidí plandaí, lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 228/2013, (AE) Uimh. 652/2014 agus (AE) Uimh. 1143/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Treoracha 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE agus 2007/33/CE ón gComhairle

 475. #789534

  deonfidh an cólucht áitiúil sin, le toil an Aire, liúntas bliantúil le n-a shaol nách mó ná dhá dtrian a thuarastail agus a shochair oifige bhliantúla.

  an annual allowance for his life not greater than two-thirds of his yearly salary and emoluments.

  Uimhir 5 de 1925: ACHT RIALTAIS ÁITIÚLA, 1925

 476. #824002

  (2) Ní íocfidh an Chorparáid airgead a gheobhfar ar iasacht fén alt so ach leis na daoine is iontaobhaithe, chun crícheanna na Settled Land Acts, 1882 to 1890, don tsocrú fé n-ar tionónta le n-a shaol an té a gheobhaidh an iasacht no fé n-a bhfuil comhachta aige mar thionónta le n-a shaol, no le daoine a ceapfar fén alt so chun an t-airgead san do ghlaca agus beidh an t-airgead san ina airgead chaipitail d'eirigh fén socrú san do réir bhrí na nAcht san, agus an chríoch chun a bhfuighfar an t-airgead san ar iasacht fén alt so beidh sí, maidir leis an airgead san, ina crích chun a bhféadfar airgead caipitail do chur fé sna hAchtanna san, agus bainfidh na hAchtanna san leis an airgead san dá réir sin.

  (2) Money borrowed under this section shall be paid by the Corporation only to the trustees for the purposes of the Settled Land Acts, 1882 to 1890, of the settlement under which the borrower is tenant for life or has the powers of a tenant for life or to persons appointed under this section to receive such money, and such money shall be capital money arising under the said settlement within the meaning of the said Acts, and the purpose for which such money is borrowed under this section shall as respects such money be a purpose for which capital money may be applied under the said Acts, and the said Acts shall apply to the said money accordingly.

  Uimhir 30 de 1929: ACHT CÁIRDE TALMHAÍOCHTA, 1929

 477. #824004

  (3) Má bítear chun airgead d'fháil ar iasacht fén alt so agus ná beidh iontaobhaithe ann, chun crícheanna na Settled Land Acts, 1882 to 1890, don tsocrú fé n-ar tionónta le n-a shaol an té a gheobhaidh an iasacht no fé n-a bhfuil comhachta aige mar thionónta le n-a shaol fé sna hAchtanna san agus nách mó ná trí fichid punt luach bliantúil, fé sna hAchtanna Luachála, an tailimh a bheidh sa tsocrú san, féadfidh an tAire Talmhaíochta beirt oiriúnacha (seachas an té a gheobhaidh an iasacht) d'ainmniú chun an t-airgead san do ghlaca agus leis sin, na daoine a haimneofar amhlaidh, tiocfid chun bheith agus beid ina n-iontaobhaithe, chun crícheanna na nAcht san, don tsocrú san maidir leis an airgead san ach ní níos sia ná san ná ar aon tslí eile.

  (3) Where money is proposed to be borrowed under this section and there are not trustees for the purposes of the Settled Land Acts, 1882 to 1890, of the settlement under which the borrower is tenant for life or has the powers of a tenant for life under those Acts and the annual value under the Valuation Acts of the land comprised in the said settlement does not exceed sixty pounds, the Minister for Agriculture may nominate two suitable persons (other than the borrower) to receive such money and thereupon the persons so nominated shall become and be trustees for the purposes of the said Acts of the said settlement in respect of such money but no further or otherwise.

  Uimhir 30 de 1929: ACHT CÁIRDE TALMHAÍOCHTA, 1929

 478. #824006

  (4) Má gheibhtar airgead ar iasacht fén alt so féadfidh an té a gheobhaidh é a chur mar mhuirear ar an talamh go léir atá sa tsocrú fé n-ar tionónta le n-a shaol é no fé n-a bhfuil comhachta aige mar thionónta le n-a shaol an t-airgead a gheobhfar ar iasacht amhlaidh, agus an t-ús air, d'aisíoc leis an gCorparáid agus beidh éifeacht ag an muirear san mar chur de láimh fé sna Settled Land Acts, 1882 to 1890, agus, má bhíonn nithe i slí gur mhuirear tosaíochta do réir bhrí Acht Leasúcháin 1928 no an Achta so an muirear san dá mba lán-únaer no únaer amuich is amach ar an talamh san do dhéanfadh é, beidh an muirear san ina mhuirear thosaíochta agus ina mhuirear bhuan-fheabhais do réir bhrí Acht Leasúcháin 1928 no an Achta so (pe'ca aca is gá sa chás) agus bainfidh an tAcht san leis an muirear san dá réir sin.

  (4) Where money is borrowed under this section the borrower may charge all the land comprised in the settlement under which he is tenant for life or has the powers of a tenant for life with the repayment to the Corporation of the moneys so borrowed and the interest thereon and such charge shall have effect as a disposition under the Settled Land Acts, 1882 to 1890, and, where the circumstances are such that such charge, if made by a full or absolute owner of such land, would be a priority charge within the meaning of the Amending Act of 1928 or of this Act, such charge shall be a priority charge and a permanent improvement charge within the meaning of the Amending Act of 1928 or of this Act (as the case may require) and such Act shall apply to such charge accordingly.

  Uimhir 30 de 1929: ACHT CÁIRDE TALMHAÍOCHTA, 1929

 479. #840753

  Diúité estáit ar mhaoin, go raibh leas le n-a shaol inti ag duine ná maireann, má haistrítear chun cuideachtan í.

  Estate duty on property in which deceased had a life interest in case of transfer to a company.

  Uimhir 31 de 1931: ACHT AIRGID, 1931

 480. #845932

  (c) i gcás tionóntachta críochnófar tré shaol do thuitim no tré aon teagmhas nea-chinnte eile, mar thagairtí don dáta ar a dtárlóidh an teagmhas san.

  ( c ) in the case of a tenancy terminated by the fall of a life or any other uncertain event, to the date on which such event happens.

  Uimhir 55 de 1931: ACHT UM THIARNAÍ TIGHE AGUS TIONÓNTAITHE, 1931

 481. #911130

  (a) go n-íocfar an tsuim sin fé pholasaí do tógadh amach ar shaol an leinbh sin agus ina mbeidh an chuideachta san freagarthach, agus

  ( a ) such sum is paid under a policy which was effected on the life of such child and for which such company is liable, and

  Uimhir 45 de 1936: ACHT ÁRACHAIS, 1936

 482. #911238

  (a) gur ar shaol agus thar ceann leinbh fé bhun sé mblian déag a tairgfear an polasaí sin do thógaint amach, no

  ( a ) such Policy is proposed to be effected on the life and on behalf of a child under the age of sixteen years, or

  Uimhir 45 de 1936: ACHT ÁRACHAIS, 1936

 483. #911240

  (b) gur duine ina bhfuil leas ion-árachuithe ag an tairgtheoir an duine 'na dtairgfear a shaol d'árachú fén bpolasaí sin,

  ( b ) the person whose life is proposed to be assured under such policy is a person in whom the proposer has an insurable interest,

  Uimhir 45 de 1936: ACHT ÁRACHAIS, 1936

 484. #968343

  (b) dar deonadh, fén gCéal Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-Acht, pinsean lena shaol ar scór fostaíocht do chailliúint amhlaidh;

  ( b ) was awarded, under the First Schedule to the Principal Act, a pension for his life on account of such loss of employment;

  Uimhir 27 de 1942: ACHT LEICTREACHAIS (SOLÁTHAR) (LEASÚ), 1942

 485. #973103

  (4) Féadfaidh an Bord, le toiliú an Aire, liúntas bliantúil lena shaol no aisce d'íoc le héinne dá n-oifigigh no dá seirbhísigh ar é d'imeacht as seirbhís an Bhuird.

  (4) The Board may, with the consent of the Minister, grant to any of their officers and servants on his leaving the service of the Board an annual allowance for life or a gratuity.

  Uimhir 10 de 1944: ACHT NA mBAN CABHARTHA, 1944

 486. #1033780

  (e) I gcás airgid is iníoctha faoi pholasaí árachais ar shaol an éagaigh, measfar a láthair suímh a bheith san áit ina raibh an t-éagach ina shainchónaí tráth a bháis;

  ( e ) Moneys payable under a policy of assurance or insurance on the life of the decedent shall be deemed to be situated at the place where the decedent was domiciled at the time of death;

  Uimhir 18 de 1950: AN tACHT AIRGEADAIS, 1950

 487. #1077619

  Taible ag taispeaint Praghas Blianachta £1 ar Shaol Singil. [EN]

  [GA] TABLE SHOWING PRICE OF AN ANNUITY OF £1 ON A SINGLE LIFE.

  Uimhir 16 de 1955: AN tACHT UM CHÚITEAMH DO LUCHT OIBRE (LEASÚ), 1955

 488. #1106394

  agus chun críocha an ailt seo ciallaíonn “gnó blianachtaí” gnó blianachtaí a dheonadh ar shaol an duine agus folaíonn “préimh” aon chomaoin i leith blianachta.

  and for the purposes of this section "annuity business" means the business of granting annuities on human life and "premium" includes any consideration for an annuity.

  Uimhir 25 de 1958: AN tACHT AIRGEADAIS, 1958

 489. #1189335

  —Dlífear pianseirbhís lena shaol a chur ar dhuine a dhlífí a chur chun báis mura mbeadh an tAcht seo.

  —A person who but for this Act would be liable to suffer death shall be liable to penal servitude for life.

  Uimhir 5 de 1964: AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL, 1964

 490. #1189380

  “(b) más i ndúnmharú breithe báis a chiontófar é, dlífear é a chur chun báis agus, más i ndúnmharú a chiontófar é, dlífear pianseirbhís lena shaol a chur air;”.

  " (b) if he is convicted of capital murder, be liable to suffer death and, if he is convicted of murder, be liable to suffer penal servitude for life;".

  Uimhir 5 de 1964: AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL, 1964

 491. #1224685

  agus chun críocha an ailt seo ciallaíonn “gnó blianachtaí” gnó blianachtaí a dheonú ar shaol duine agus folaíonn “préimh” aon chomaoin i leith blianachta.

  and for the purposes of this section "annuity business" means the business of granting annuities on human life and "premium" includes any consideration for an annuity.

  Uimhir 6 de 1967: AN tACHT CÁNACH IONCAIM, 1967

 492. #1277985

  (a) inar phréimh ab iníoctha go bliantúil, go leathbhliantúil, go ráithiúil nó go míosúil ar feadh tréimhse a bhraith ar shaol an éagaigh a bhí sa chomaoin don pholasaí, agus

  ( a ) the consideration for the policy was a premium payable yearly, half-yearly, quarterly or monthly for a period depending on the life of the deceased, and

  Uimhir 19 de 1973: An tACHT AIRGEADAIS, 1973

 493. #1292366

  —(1) Tá éifeacht leis an alt seo maidir le haon pholasaí árachais nó conradh le haghaidh blianachta iarchurtha ar shaol aon duine.

  —(1) This section has effect as respects any policy of assurance or contract for a deferred annuity on the life of any person.

  Uimhir 20 de 1975: AN tACHT UM CHÁIN GHNÓCHAN CAIPITIÚIL, 1975

 494. #1306014

  —(1) Chun críocha an Achta seo, measfar gurb é an tráth agus an t-aontráth a dhéanann leas seilbhe de leas i bpolasaí árachais ar shaol duine—

  —(1) For the purposes of this Act, an interest in a policy of assurance upon human life shall be deemed to become an interest in possession when and only when, either—

  Uimhir 8 de 1976: AN tACHT UM CHÁIN FHÁLTAS CAIPITIÚIL, 1976

 495. #1307885

  (6) I gcás ina mbeadh, mura mbeadh an fo-alt seo, ceangal ann de bhua alt 2 (1) breith bháis a thabhairt ar dhuine, tabharfar breith phríosúnachta lena shaol air.

  (6) If a person would, but for this subsection, be required by virtue of section 2 (1) to be sentenced to death, he shall be sentenced to imprisonment for life.

  Uimhir 14 de 1976: AN tACHT UM AN DLÍ COIRIÚIL (DLÍNSE), 1976

 496. #1438834

  a laghdú de sholáthairtí le haghaidh díluachadh arna ríomh d'fhonn an méid sin a dhíscríobh go rianúil thar thréimhse shaol eacnamúil úsáideach na sócmhainne.

  shall be reduced by provisions for depreciation calculated to write off that amount systematically over the period of the asset's useful economic life.

  Uimhir 25 de 1986: ACHT NA gCUIDEACHTAÍ (LEASÚ), 1986

 497. #1478479

  (c) i gcás na híocaíochta coimisiúin lenar bhain an cion, gur íocaíocht í i leith conradh árachais ar shaol duine a chur i gcrích idir an duine a ciontaíodh agus duine eile,

  ( c ) the commission payment to which the offence related was in respect of the effecting of a contract of assurance upon human life between the person convicted and another person,

  Uimhir 3 de 1989: AN tACHT ÁRACHAIS, 1989

 498. #1492383

  (c) socrú a dhéanamh go gcuirfí árachas ar fáil i gcoinne caillteanais maoine nó damáiste do mhaoin nó ar shaol duine,

  ( c ) arranging for the provision of insurance against loss of or damage to property or on human life,

  Uimhir 17 de 1989: AN tACHT CUMANN FOIRGNÍOCHTA, 1989

 499. #1522074

  Uimh. 57 de 1984) agus ar gá, d'fhonn bheith páirteach ann, polasaí árachais ar shaol duine a bhaint amach.

  No. 57 of 1984 ), and for participation in which a policy of assurance upon human life is required to be effected.

  Uimhir 37 de 1990: AN tACHT UM IONTAOBHAIS AONAD, 1990

 500. #1591417

  — á thabhairt dá haire breith an Aire Dlí agus Cirt agus Comhionannais an 7 Deireadh Fómhair 2016 a iarraidh ar Bhreitheamh imscrúdú a dhéanamh i dtaobh an raibh feachtas comhordaithe ar bun, faoi stiúir oifigigh shinsearacha, chun míchlú a tharraingt ar an Sáirsint Maurice McCabe trí ráflaí a scaipeadh faoina shaol gairmiúil agus faoina shaol pearsanta;

  — NOTING THE DECISION OF THE MINISTER FOR JUSTICE AND EQUALITY ON 7TH OCTOBER, 2016, TO REQUEST A JUDGE TO INVESTIGATE WHETHER THERE WAS AN ORCHESTRATED CAMPAIGN, DIRECTED BY SENIOR OFFICERS, TO DISCREDIT SERGEANT MAURICE MCCABE BY SPREADING RUMOURS ABOUT HIS PROFESSIONAL AND PERSONAL LIFE;

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 501. #1591419

  — á thabhairt dá haire an Nochtadh Cosanta a rinne an Ceannfort David Taylor don Aire Dlí agus Cirt agus Comhionannais an 30 Meán Fómhair 2016, agus á thabhairt dá haire an Nochtadh Cosanta a rinne an Sáirsint Maurice McCabe an 26 Meán Fómhair 2016, ina líomhnaítear go raibh feachtas comhordaithe ar bun, faoi stiúir oifigigh shinsearacha, chun míchlú a tharraingt ar an Sáirsint Maurice McCabe trí ráflaí a scaipeadh faoina shaol gairmiúil agus faoina shaol pearsanta;

  — NOTING THE PROTECTED DISCLOSURE THAT WAS MADE BY SUPERINTENDENT DAVID TAYLOR TO THE MINISTER FOR JUSTICE AND EQUALITY ON 30TH SEPTEMBER, 2016, AND NOTING THE PROTECTED DISCLOSURE MADE BY SGT MAURICE MCCABE ON 26TH SEPTEMBER, 2016, ALLEGING AN ORCHESTRATED CAMPAIGN, DIRECTED BY SENIOR OFFICERS, TO DISCREDIT SERGEANT MAURICE MCCABE BY SPREADING RUMOURS ABOUT HIS PROFESSIONAL AND PERSONAL LIFE;

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 502. #1685914

  Ba cheart gach fulaingt, pian nós anacair a sheachaint agus a theorannú a mhéid is féidir ag gach céim de shaol na n-ainmhithe.

  Any suffering, pain or distress should be avoided, or should be kept to a minimum at all stages of the animals’ lives.

  Rialachán (AE) 2018/848 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le táirgeadh orgánach agus lipéadú táirgí orgánacha agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 834/2007 ón gComhairle

 503. #1687229

  Déanfar aon fhulaingt, pian nó anacair a sheachaint agus a choinneáil chomh teoranta agus is féidir le linn shaol iomlán an ainmhí, lena n-áirítear ag an am a maraítear é.

  Any suffering, pain and distress shall be avoided and shall be kept to a minimum during the entire life of the animal, including at the time of slaughter.

  Rialachán (AE) 2018/848 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le táirgeadh orgánach agus lipéadú táirgí orgánacha agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 834/2007 ón gComhairle

 504. #1687532

  Déanfar aon fhulaingt le linn shaol iomlán an ainmhí a choinneáil chomh teoranta agus is féidir, lena n-áirítear ag an am a maraítear é.

  Any suffering shall be kept to a minimum during the entire life of the animal, including at the time of slaughter.

  Rialachán (AE) 2018/848 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le táirgeadh orgánach agus lipéadú táirgí orgánacha agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 834/2007 ón gComhairle

 505. #1704494

  "Maidir le Polasaí Uimh. ar shaol A.B. arna thógáil amach le Cuideachta ."

  "In the matter of the Policy No. on the life of A.B. effected with the Company."

  I.R. Uimh. 15 de 1986: Rialacha na nUaschúirteanna

 506. #1736142

  aon réamhchúraimí speisialta a d’fhéadfadh a bheith riachtanach le linn stóráil an ábhair tosaigh, agus, más gá, tabharfar a shaol stórála.

  any special precautions which may be necessary during storage of the starting material and, if necessary, its storage life shall be given.

  Rialachán (AE) 2019/6 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le táirgí íocshláinte tréidliachta agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/82/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 507. #1758879

  –Ba cheart an chosaint ar shaol príobháideach na saoránach a neartú tríd an Treoir maidir le ríomh-Phríobháideachas a ailíniú leis an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí;

  –The protection of citizen's private life should be strengthened through an alignment of the ePrivacy Directive with the General Data Protection Regulation;

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le meas ar an saol príobháideach agus cosaint sonraí pearsanta i gcumarsáid leictreonach agus lena n-aisghairtear Treoir 2002/58/CE (Rialachán maidir le Príobháideachas agus Cumarsáid Leictreonach)

 508. #1758926

  (33)Ba cheart cosaintí a chur ar fáil chun úsáideoirí deiridh a chosaint in aghaidh cumarsáid gan iarraidh chun críocha na margaíochta dírí, a chuireann isteach ar shaol príobháideach úsáideoirí deiridh.

  (33)Safeguards should be provided to protect end-users against unsolicited communications for direct marketing purposes, which intrude into the private life of end-users.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le meas ar an saol príobháideach agus cosaint sonraí pearsanta i gcumarsáid leictreonach agus lena n-aisghairtear Treoir 2002/58/CE (Rialachán maidir le Príobháideachas agus Cumarsáid Leictreonach)

 509. #1760589

  Bíonn tionchar suntasach aige sin ar shaol saoránach agus gníomhaíochtaí gnólachtaí ina dtír féin agus thar theorainneacha araon.

  This has considerable impact for citizens' lives and businesses' activities both in their country and across borders.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le tairseach aonair dhigiteach a bhunú chun faisnéis, nósanna imeachta agus seirbhísí cúnaimh agus réitigh fadhbanna a sholáthar agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012

 510. #1762107

  Tá dlúthbhaint idir cosaint sonraí agus meas ar an saol príobháideach agus ar shaol an teaghlaigh a chosnaítear in Airteagal 7 den Chairt.

  Data protection is closely linked to respect for private and family life protected by Article 7 of the Charter.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le creat a bhunú le haghaidh idir-inoibritheacht idir córais faisnéise an Aontais Eorpaigh (teorainneacha agus víosaí) agus lena leasaítear Cinneadh 2004/512/CE ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 767/2008, Cinneadh 2008/633/CGB, Rialachán (AE) 2016/399 agus Rialachán (AE) 2017/2226

 511. #1764373

  Tá dlúthbhaint idir cosaint sonraí agus meas ar an saol príobháideach agus ar shaol an teaghlaigh a chosnaítear in Airteagal 7 den Chairt.

  Data protection is closely linked to respect for private and family life protected by Article 7 of the Charter.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le creat a bhunú le haghaidh idir-inoibritheacht idir córais faisnéise an Aontais Eorpaigh (comhar póilíneachta agus comhar breithiúnach, tearmann agus imirce)

 512. #1790512

  Dá bhrí sin, rannchuidíonn an tionscnamh Eorpach ó na saoránaigh le feabhas a chur ar fheidhmiú daonlathach an Aontais trí rannpháirtíocht na saoránach ina shaol daonlathach polaitiúil.

  The European citizens' initiative thus contributes to enhancing the democratic functioning of the Union through the participation of citizens in its democratic and political life.

  Rialachán (AE) 2019/788 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir leis an Tionscnamh Eorpach ó na saoránaigh ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 513. #1798870

  ní fhéadfaidh an féichiúnaí iarmhéid an chuntais coigiltis a aistarraingt, go páirteach ná go hiomlán, le linn shaol iomlán na hiasachta;

  the balance on the savings account cannot be withdrawn, in part or in full, by the debtor for the entire duration of the loan;

  Rialachán (AE) 2019/876 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 a mhéid a bhaineann leis an gcóimheas luamhánaithe, leis an gcóimheas glanchistiúcháin chobhsaí, leis na ceanglais maidir le cistí dílse agus dliteanais incháilithe, leis an bpriacal creidmheasa contrapháirtí, leis an bpriacal margaidh, leis na risíochtaí ar chontrapháirtithe lárnacha, leis na risíochtaí ar ghnóthais chomhinfheistíochta, leis na risíochtaí móra, leis na ceanglais tuairiscithe agus nochta, agus Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 514. #1799626

  tá na sreabha airgid thirim a ghineann an féichiúnaí intuartha agus cumhdaíonn siad na haisíocaíochtaí fiacha uile le linn shaol na hiasachta;

  the cash flows that the obligor generates are predictable and cover all future loan repayments during the duration of the loan;

  Rialachán (AE) 2019/876 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 a mhéid a bhaineann leis an gcóimheas luamhánaithe, leis an gcóimheas glanchistiúcháin chobhsaí, leis na ceanglais maidir le cistí dílse agus dliteanais incháilithe, leis an bpriacal creidmheasa contrapháirtí, leis an bpriacal margaidh, leis na risíochtaí ar chontrapháirtithe lárnacha, leis na risíochtaí ar ghnóthais chomhinfheistíochta, leis na risíochtaí móra, leis na ceanglais tuairiscithe agus nochta, agus Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 515. #1849755

  Coinneofar aon fhulaingt ar an méid is lú is féidir le linn shaol iomlán an ainmhí, lena n‑áirítear tráth an mharaithe.

  Any suffering shall be kept to a minimum during the entire life of the animal, including at the time of slaughter.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le táirgeadh orgánach agus lipéadú táirgí orgánacha, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. XXX/XXX ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [an Rialachán maidir le rialuithe oifigiúla] agus lena n_x001e_aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 834/2007 ón gComhairle

 516. #566569

  Admhaíonn an Stát, toisc bua an réasúin a bheith ag an duine, go bhfuil sé de cheart nádúrtha aige maoin shaolta a bheith aige dá chuid féin go príobháideach, ceart is ársa ná reacht daonna.

  The State acknowledges that man, in virtue of his rational being, has the natural right, antecedent to positive law, to the private ownership of external goods.

  BUNREACHT NA hÉIREANN 1937

 517. #666497

  Ba cheart go gcuirfí ar chumas an Aontais, leis an Rialachán seo, cuidiú chun gealltanas comhpháirteach an Aontais a bhaint amach maidir le tacaíocht leanúnach a chur ar fáil d'fhorbairt dhaonna chun feabhas a chur ar shaolta daoine.

  This Regulation should enable the Union to contribute to fulfilling the joint Union commitment of providing continued support for human development to improve peoples' lives.

  Rialachán (AE) Uimh. 233/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2014 lena mbunaítear ionstraim maoinithe maidir le comhar um fhorbairt don tréimhse 2014-2020

 518. #286158

  (4) Tá sé fós mar chuspóir tábhachtach an rannpháirtíocht is leithne is féidir ag saoránaigh a áirithiú i saol daonlathach an Aontais Eorpaigh.

  (4) It remains an important objective to ensure the broadest possible participation of citizens in the democratic life of the European Union.

  Rialachán (CE) Uimh. 1524/2007 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Nollaig 2007 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2004/2003 maidir leis na rialacháin lena rialaítear páirtithe polaitiúla ar leibhéal na hEorpa agus maidir leis na rialacha a bhaineann lena maoiniú

 519. #308447

  Déanfaidh siad an leibhéal feidhmíochta oibríochta is gá maidir lena gcoinníollacha intuartha oibríochta go léir agus maidir lena saol oibríochta iomlán a chomhlíonadh.

  They shall meet the required level of operational performance for all their foreseeable operating conditions and for their whole operational life.

  Rialachán (CE) Uimh. 1108/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 216/2008 i réimse na n-aeradróm, an bhainistithe aerthráchta agus na seirbhísí aerloingseoireachta agus lena n-aisghairtear Treoir 2006/23/CE

 520. #324249

  (28) ciallaíonn "saolré" na céimeanna comhleanúnacha agus idircheangailte i saol táirge foirgníochta, ó amhábhar a fháil nó ó ghiniúint as acmhainní nádúrtha go dtí an diúscairt dheiridh.

  28. "life cycle" means the consecutive and interlinked stages of a construction product’s life, from raw material acquisition or generation from natural resources to final disposal.

  Rialachán (AE) Uimh. 305/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2011 lena leagtar síos coinníollacha comhchuibhithe maidir le táirgí foirgníochta a mhargú agus lena n-aisghairtear Treoir 89/106/CEE ón gComhairle

 521. #331800

  i mír 2, an cúigiú fleasc, cuirtear ‘...agus rannpháirtíocht na ndaoine óga i saol daonlathach na hEorpa a chothú;’ isteach ag an deireadh;

  in paragraph 2, fifth indent, the words ‘and encouraging the participation of young people in democratic life in Europe,’ shall be added at the end;

  Conradh Liospóin ag leasú an Chonartha ar an Aontas Eorpach agus an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh (2007)

 522. #440105

  (c) saol cultúrtha agus sóisialach na sochaí a chur chun cinn, le linn di éagsúlacht thraidisiúin na hollscoile a chothú agus a urramú,

  (c) to promote the cultural and social life of society, while fostering and respecting the diversity of the university’s traditions,

  ACHT NA nOLLSCOILEANNA, 1997

 523. #471112

  Sceideal de ghléasra, de threalamh agus de chórais chosanta in aghaidh dóiteáin ina sonrófar saol úsáideach tuartha an ghléasra, an trealaimh nó na gcóras sin.

  Schedule of plant, equipment and fire protection systems specifying the expected useful life of such plant, equipment and systems.

  AN tACHT UM FHORBAIRTÍ ILAONAD, 2011

 524. #492997

  (b) tríd an míniú seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an mhínithe ar “saol úsáideach intuartha”:

  (b) by inserting the following definition after the definition of “predictable useful life”:

  AN tACHT AIRGEADAIS 2010

 525. #534347

  ba cheart, le straitéisí lena ndéantar iarracht cuimsiú sóisialta a bhaint amach, rannpháirtíocht daoine óga a mbaineann cúlra imirceach leo a éascú sa saol daonlathach, eacnamaíoch, sóisialta agus cultúrtha.

  strategies aiming towards Social inclusion should facilitate the participation of young people with a migrant background in democratic, economic, social and cultural life.

  Conclúidí ón gComhairle agus ó Ionadaithe Rialtais na mBallstát, ag teacht le chéile dóibh i dtionól na Comhairle an 27 Samhain 2012 , maidir le rannpháirtíocht agus cuimsiú sóisialta daoine óga a mbaineann cúlra imirceach leo

 526. #566558

  2 1° Go sonrach, admhaíonn an Stát go dtugann an bhean don Stát, trína saol sa teaghlach, cúnamh nach bhféadfaí leas an phobail a ghnóthú dá éagmais.

  2 1° In particular, the State recognises that by her life within the home, woman gives to the State a support without which the common good cannot be achieved.

  BUNREACHT NA hÉIREANN 1937

 527. #571097

  I gcás aonad nó grúpaí aonad, taifeadtar idirbhearta a bhaineann le gné den saol eacnamaíoch (mar shampla, táirgeadh) i gcuntais éagsúla.

  For units or groups of units, different accounts record transactions which are connected to an aspect of economic life (for instance, production).

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 528. #575240

  Soláthraíonn an taifeadadh struchtúrtha idirbheart i gcomhréir le hanailís loighciúil ar an saol eacnamaíoch na comhiomláin is gá chun earnáil nó fo-earnáil institiúideach, nó an geilleagar iomlán a scrúdú.

  The structured recording of transactions according to a logical analysis of economic life provides the aggregates required for the study of an institutional sector or subsector, or the total economy.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 529. #580533

  Soláthraíonn an modúl anailíseach bunachar sonraí taighde a bheidh in úsáid sa saol acadúil agus ag lucht ceaptha beartas.

  The analytical module provides a research database for use in the academic world and by policymakers.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 530. #608236

  díospóireacht beartais agus malartuithe idir an saol acadúil agus lucht ceaptha beartas a chur chun cinn maidir le tosaíochtaí beartais an Aontais.

  promote policy debate and exchanges between the academic world and policy-makers on Union policy priorities.

  Rialachán (AE) Uimh 1288/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear "Erasmus+": clár an Aontais um oideachas, um oiliúint, um an óige agus um an spórt agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh, 1719/2006/CE, Cinneadh Uimh. 1720/2006/CE agus Cinneadh Uimh. 1298/2008/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 531. #610959

  Rannchuidiú le príomhchuspóirí an tionscnaimh shuaitheanta 'Clár Oibre Digiteach don Eoraip' trí anailísí cáilíochtúla agus cainníochtúla ar ghnéithe eacnamaíocha agus sóisialta (an Geilleagar Digiteach, an tSochaí Dhigiteach, an Saol Digiteach).

  Contribute to the key goals of the flagship initiative 'Digital Agenda for Europe' by qualitative and quantitative analyses of economic and social aspects (Digital Economy, Digital Society, Digital Living).

  Rialachán (AE) Uimh. 1291/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear Fís 2020 – An Clár Réime um Thaighde agus Nuálaíocht (2014-2020), agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1982/2006/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 532. #669980

  Is é an t-idirlíon an t-ardán ceannasach anois níos mó ná riamh le haghaidh cumarsáide, seirbhísí, oideachais, rannpháirtíochta sa saol sóisialta agus polaitiúil, agus le haghaidh ábhar cultúrtha agus gnó.

  The internet is becoming the dominant platform for communication, services, education, participation in social and political life, cultural content, and business.

  Rialachán (AE) Uimh. 283/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2014 maidir le treoirlínte le haghaidh gréasán tras-Eorpach i réimse an bhonneagair teileachumarsáide agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1336/97/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 533. #680715

  Ba cheart saoránaigh Eorpacha a chumasú le húsáid a bhaint as na cearta sin chun páirt iomlán a ghlacadh i saol daonlathach an Aontais.

  European citizens should be enabled to use those rights in order to participate fully in the democratic life of the Union.

  Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1141/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2014 maidir le reacht agus cistiú páirtithe polaitiúla Eorpacha agus fondúireachtaí polaitiúla Eorpacha

 534. #721534

  taobhú le forbairt comhaiseag idir daoine óga agus idir teagascóirí sochoideachasúla, agus rannpháirtíocht na ndaoine óga i saol daonlathach na hEorpa a chothú;

  encouraging the development of youth exchanges and of exchanges of socio-educational instructors, and encouraging the participation of young people in democratic life in Europe,

  Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (leagan comhdhlúite 2016)

 535. #734484

  Leis an Treoir seo, urramaítear na prionsabail a aithnítear le hAirteagal 2 CAE, urramaítear cearta agus saoirsí bunúsacha agus cloítear leis na prionsabail a aithnítear, go háirithe, sa Chairt, lena n-áirítear na cinn sin a leagtar amach i dTeidil II, III, V agus VI inti lena gcuimsítear, inter alia, an ceart chun saoirse agus slándála, an tsaoirse chun tuairimí a nochtadh agus faisnéis a fháil, an tsaoirse comhlachais agus an tsaoirse smaointeoireachta, coinsiasa agus reiligiúin, an toirmeasc ginearálta ar idirdhealú a dhéanamh, go háirithe ar fhorais maidir le cine, dath, tionscnamh eitneach nó sóisialta, airíonna géiniteacha, teanga, reiligiún nó creideamh, tuairim pholaitiúil nó eile, an ceart go n-urramófar an saol príobháideach agus saol an teaghlaigh agus an ceart go ndéanfar sonraí pearsanta a chosaint, prionsabail na dlíthiúlachta agus na comhréireachta i dtaca le cionta coiriúla agus pionóis, lena gcumhdaítear freisin an ceanglas maidir le cruinneas, soiléireacht agus intuarthacht sa dlí coiriúil, toimhde na neamhchiontachta mar aon le saoirse ghluaiseachta mar a leagtar amach in Airteagal 21(1) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE) agus i dTreoir 2004/38/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [18].

  This Directive respects the principles recognised by Article 2 TEU, respects fundamental rights and freedoms and observes the principles recognised, in particular, by the Charter, including those set out in Titles II, III, V and VI thereof which encompass, inter alia, the right to liberty and security, freedom of expression and information, freedom of association and freedom of thought, conscience and religion, the general prohibition of discrimination, in particular on grounds of race, colour, ethnic or social origin, genetic features, language, religion or belief, political or any other opinion, the right to respect for private and family life and the right to protection of personal data, the principles of legality and proportionality of criminal offences and penalties, covering also the requirement of precision, clarity and foreseeability in criminal law, the presumption of innocence as well as freedom of movement as set out in Article 21(1) of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) and in Directive 2004/38/EC of the European Parliament and of the Council [18].

  Treoir (AE) 2017/541 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Márta 2017 maidir leis an sceimhlitheoireacht a chomhrac, agus lena n-ionadaítear Cinneadh Réime 2002/475/CGB ón gComhairle agus lena leasaítear Cinneadh 2005/671/CGB ón gComhairle

 536. #824614

  (b) le hioncum as urrúis den tsórt san roimhráite atá ina gcuid de shúncála ciste saol-árachais coigríche cuideachtan árachais.

  (b) to income arising from such securities as aforesaid which form part of the investments of the foreign life assurance company.

  Uimhir 32 de 1929: ACHT AIRGID, 1929

 537. #911842

  Is tuigthe an ráta mortlaíochta do bheith do réir Saol-Táible an tSaorstáit Uimh. 1 (Fireannaigh).

  The rate of mortality is to be assumed according to the Saorstát Life Table No. 1 (Males).

  Uimhir 45 de 1936: ACHT ÁRACHAIS, 1936

 538. #955411

  Má chítear, in aon bhliain áirithe, go dtiocfadh d'íoc iomlán do dhéanamh in aon liúntas bliantúil le saol duine no in aon liúntas bliantúil speisialta le saol duine dheonfaidh na Coimisinéirí agus a húdaruítear d'íoc fé fhorálacha an Orduithe seo nár leor ioncum an Phuirt agus an Chuain sin Phortláirge chun an méid do sholáthar is gá in aghaidh na bliana chun an port agus an cuan san do riaradh agus do chothabháil, ansan, agus sa chás san, agus chó minic agus a thárlóidh san, déanfaidh na Coimisinéirí, maidir leis an mbliain ina dtárlóidh an t-easnamh san, na liúntaisí sin is iníoctha in aghaidh na bliana áirithe sin do laghdú go dtí pé liúntaisí is lugha ná san is oiriúnach leis na Coimisinéirí ach san i slí go laghdófar gach liúntas den tsórt san do réir na cionúireachta céanna.

  Should it appear that, any year, payment in full of any annual allowance for life or any special annual allowance for life granted by the Commissioners and authorised to be paid under the provisions of this Order would cause the revenues of the said port and harbour of Waterford to be insufficient to provide for what may be annually required for the administration and maintenance of the said port and harbour, then, and in that case, and as often as it shall so happen, the Commissioners shall, in reference to the year in which such insufficiency shall occur, reduce the said allowances payable for that particular year to such smaller allowances as the Commissioners shall think fit but so that each such allowance shall be reduced by the same proportion.

  Uimhir 2 (Príobháideach) de 1941: ACHT DAINGNITHE ORDUITHE SHEALADAIGH UM PIARA AGUS CUAN, 1941

 539. #1008611

  (c) is iad seo a leanas na scálaí chun pinsean rialta a chomhshó ina bhlianacht a bheas iníoctha le comhshaoil chomhalta agus a mhná céile agus le saol an mharthanóra:—

  ( c ) the scales for the conversion of a normal pension into an annuity payable during the joint lives of a member and his wife and the life of the survivor shall be as follows:—

  Uimhir 21 de 1947: AN tACT UM CHUIDEACHTA MHÓR-BHÓITHRE IARAINN AN DEISCIRT (SCÉIM AOISLIÚNTAS), 1947

 540. #1008641

  Beidh trian na blianachta, arna ríomh do réir Scála A, iníoctha lena saol le baintreach an chomhalta scortha ag tosnú an lá i ndiaidh an lae a gheobhaidh an comhalta scortha bás.

  One-third of the annuity calculated in accordance with Scale A will be payable to the retired member's widow during her life commencing on the day following that on which the retired member dies.

  Uimhir 21 de 1947: AN tACT UM CHUIDEACHTA MHÓR-BHÓITHRE IARAINN AN DEISCIRT (SCÉIM AOISLIÚNTAS), 1947

 541. #1293288

  8.—(1) Sa Sceideal seo ciallaíonn “sócmhainn chnaoiteach” sócmhainn a bhfuil saol nach faide ná caoga bliain tuartha di ach sin ar shlí—

  8.—(1) In this Schedule "wasting asset" means an asset with a predictable life not exceeding fifty years but so that—

  Uimhir 20 de 1975: AN tACHT UM CHÁIN GHNÓCHAN CAIPITIÚIL, 1975

 542. #1294555

  (b) más dáta i rith saol an pháirtí mharthanaigh sa phósadh an dáta luachála, measfar gur maoin í a bhfuil teideal tairbhiúil seilbhe chuici ag an bpáirtí sin, agus

  ( b ) if the valuation date occurs during the lifetime of the surviving party to the marriage, be deemed to be property to which that party is beneficially entitled in possession, and

  Uimhir 25 de 1975: AN tACHT CÁNACH RACHMAIS, 1975

 543. #1306695

  I gcás leasa theoranta más leas saoil nó leas saol é, ach é ráthaithe ar feadh tréimhse cinnte, is é an luach an luach is mó díobh seo a leanas—

  In the case of a limited interest where the interest is for a life or lives, but is guaranteed for a period certain, the value shall be the higher of—

  Uimhir 8 de 1976: AN tACHT UM CHÁIN FHÁLTAS CAIPITIÚIL, 1976

 544. #1306697

  (a) luach an leasa saoil nó an leasa saol sin, arna fhionnadh de réir na rialach iomchuí sa chuid seo den Sceideal seo;

  ( a ) the value of an interest for such life or lives, ascertained in accordance with the appropriate rule in this part of this Schedule;

  Uimhir 8 de 1976: AN tACHT UM CHÁIN FHÁLTAS CAIPITIÚIL, 1976

 545. #1475299

  —(1) Tá feidhm ag an alt seo maidir le daoine a bhaineann leis an aicme sin daoine a chleachtann nó a chleacht saol fánaíochta ó thraidisiún.

  —(1) This section applies to persons belonging to the class of persons who traditionally pursue or have pursued a nomadic way of life.

  Uimhir 28 de 1988: ACHT NA dTITHE, 1988

 546. #1485577

  (b) go n-íocann ceachtar acu, nó an bheirt acu, préimheanna bliantúla le linn á gcomhshaol, agus go n-íocann an marthanóir iad le linn saol an mharthanóra sin;

  ( b ) annual premiums are paid by either or both of them during their joint lives, and by the survivor of them during the life of such survivor;

  Uimhir 10 de 1989: AN tACHT AIRGEADAIS, 1989

 547. #1552642

  13.—(1) Tá feidhm ag an alt seo maidir le daoine a bhaineann leis an aicme sin daoine a chleachtann nó a chleacht saol fánaíochta ó thraidisiún.

  13.—(1) This section applies to persons belonging to the class of persons who traditionally pursue or have pursued a nomadic way of life.

  Uimhir 33 de 1998: ACHT NA dTITHE (CÓIRÍOCHT DON LUCHT SIÚIL), 1998

 548. #1587567

  (b) timpeallacht a chur chun cinn agus a chothú, i scoileanna aitheanta, a spreagann leanaí chun freastal ar scoil agus páirt a ghlacadh go hiomlán i saol na scoile,

  (b) to promote and foster, in recognised schools, an environment that encourages children to attend school and participate fully in the life of the school,

  Uimhir 22 de 2000: AN tACHT OIDEACHAIS (LEAS), 2000

 549. #1687099

  12 mhí i gcás bó-ainmhithe agus each-ainmhithe ar le haghaidh táirgeadh feola iad, agus ar aon chuma ar feadh tréimhse nach giorra ná trí cheathrú dá saol;

  12 months in the case of bovine animals and equine animals for meat production, and in any case no less than three quarters of their lifetime;

  Rialachán (AE) 2018/848 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le táirgeadh orgánach agus lipéadú táirgí orgánacha agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 834/2007 ón gComhairle

 550. #1687311

  beidh rochtain ag éanlaith chlóis ar limistéar taobh amuigh ar feadh aon trian dá saol ar a laghad.

  poultry shall have access to an open air area for at least one third of their life.

  Rialachán (AE) 2018/848 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le táirgeadh orgánach agus lipéadú táirgí orgánacha agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 834/2007 ón gComhairle

 551. #1708250

  Leis an Treoir seo, urramaítear na prionsabail a aithnítear in Airteagal 2 den Chonradh ar an Aontas Eorpaigh (CAE), urramaítear cearta agus saoirsí bunúsacha agus cloítear leis na prionsabail a aithnítear, go háirithe, sa Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh, lena n-áirítear na cinn sin a leagtar amach i dTeidil II, III, V agus VI di lena gcuimsítear, inter alia, an ceart go n-urramófaí an saol príobháideach agus saol an teaghlaigh agus an ceart go ndéanfaí sonraí pearsanta a chosaint, prionsabail na dlíthiúlachta agus na comhréireachta i dtaca le cionta coiriúla agus pionóis, lena gcumhdaítear freisin an ceanglas maidir le cruinneas, soiléireacht agus intuarthacht sa dlí coiriúil, toimhde na neamhchiontachta, mar aon le cearta na ndaoine atá faoi dhrochamhras agus na ndaoine atá cúisithe in imeachtaí coiriúla dlíodóir a fháil, an ceart gan iad féin a ionchoiriú agus an ceart chun trialach córa.

  This Directive respects the principles recognised by Article 2 of the Treaty on European Union (TEU), respects fundamental rights and freedoms and observes the principles recognised, in particular, by the Charter of Fundamental Rights of the European Union, including those set out in Titles II, III, V and VI thereof which encompass, inter alia, the right to respect for private and family life and the right to protection of personal data, the principles of legality and proportionality of criminal offences and penalties, covering also the requirement of precision, clarity and foreseeability in criminal law, the presumption of innocence, as well as the rights of suspects and accused persons to have access to a lawyer, the right not to incriminate oneself and the right to a fair trial.

  Treoir (AE) 2018/1673 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2018 maidir le sciúradh airgid a chomhrac tríd an dlí coiriúil

 552. #1709372

  Tá sé riachtanach nascacht fhorleathan a áirithiú ar mhaithe le forbairt eacnamaíoch agus shóisialta, rannpháirtíocht sa saol poiblí agus comhtháthú sóisialta agus críochach.

  Ensuring widespread connectivity in each Member State is essential for economic and social development, participation in public life and social and territorial cohesion.

  Treoir (AE) 2018/1972 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 lena mbunaítear Cód Eorpach um Chumarsáid Leictreonach (Athmhúnlú)Téacs atá ábhartha maidir le LEE.

 553. #1718150

  Sa phróiseáil sin, urramófar dínit agus iomláine an duine agus cearta bunúsacha, lena n-áirítear an ceart go n-urramófaí saol príobháideach an duine agus go gcosnófaí sonraí pearsanta.

  It shall fully respect human dignity and integrity and fundamental rights, including the right to respect for one’s private life and to the protection of personal data.

  Rialachán (AE) 2018/1240 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Meán Fómhair 2018 lena mbunaítear Córas Eorpach um Fhaisnéis agus Údarú Taistil (ETIAS) agus lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1077/2011, (AE) Uimh. 515/2014, (AE) 2016/399, (AE) 2016/1624 agus (AE) 2017/2226

 554. #1758567

  maidir le meas ar an saol príobháideach agus cosaint sonraí pearsanta i gcumarsáid leictreonach agus lena naisghairtear Treoir 2002/58/CE (Rialachán maidir le Príobháideachas agus Cumarsáid Leictreonach)

  concerning the respect for private life and the protection of personal data in electronic communications and repealing Directive 2002/58/EC (Regulation on Privacy and Electronic Communications)

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le meas ar an saol príobháideach agus cosaint sonraí pearsanta i gcumarsáid leictreonach agus lena n-aisghairtear Treoir 2002/58/CE (Rialachán maidir le Príobháideachas agus Cumarsáid Leictreonach)

 555. #1770004

  cosaint a thabhairt do shaoránaigh a thóg a saol ar bhonn na gceart a d’eascair as ballraíocht na Ríochta Aontaithe san Aontas;

  protecting citizens who have built their lives on the basis of rights flowing from the United Kingdom's membership to the Union;

  Togra le haghaidh CINNEADH ÓN gCOMHAIRLE maidir le tabhairt i gcrích an Chomhaontaithe maidir le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann a bheith ag tarraingt siar as an Aontas Eorpach agus as an gComhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach

 556. #1776436

  Beidh an tréimhse leasaithe sin níos faide ná 5 bliana agus i gcomhréir le saol eacnamaíoch úsáideach an táirge lena mbaineann.

  That amended period shall be longer than five years, and shall be in proportion to the economically useful life of the product concerned.

  Treoir (AE) 2019/882 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 i ndáil leis na ceanglais inrochtaineachta le haghaidh táirgí agus seirbhísí (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 557. #1777731

  Tá uileláithreacht an phlaistigh sa saol laethúil ag méadú i gcónaí mar gheall ar an ardfheidhmiúlacht agus an costas measartha íseal a bhaineann leis.

  The high functionality and relatively low cost of plastic means that this material is increasingly ubiquitous in everyday life.

  Treoir (AE) 2019/904 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Meitheamh 2019 maidir le laghdú a dhéanamh ar an tionchar atá ag táirgí plaisteacha áirithe ar an gcomhshaol (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 558. #1782368

  Leis an Treoir seo, urramaítear cearta bunúsacha agus cloítear leis na prionsabail a aithnítear le hAirteagal 6 CAE agus le Cairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh, go háirithe an ceart go ndéanfar an saol príobháideach agus saol an teaghlaigh a urramú, an ceart go ndéanfar sonraí pearsanta a chosaint, an toirmeasc ar idirdhealú, an tsaoirse chun gnó a sheoladh, an ceart chun leighis éifeachtaigh agus chun trialach córa, toimhde na neamhchiontachta agus cearta na cosanta agus prionsabail na dlíthiúlachta agus na comhréireachta i dtaca le cionta coiriúla agus pionóis, mar aon leis na cearta bunúsacha agus na prionsabail bhunúsacha dá bhforáiltear sa dlí idirnáisiúnta agus le comhaontuithe idirnáisiúnta a bhfuil an tAontas ina pháirtí iontu nó a bhfuil na Ballstáit uile ina bpáirtí iontu, lena n-áirítear an Coinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint, agus i mbunreachtanna na mBallstát, sna réimsí faoi seach dá gcur i bhfeidhm.

  This Directive respects fundamental rights and observes the principles recognised by Article 6 TEU and by the Charter of Fundamental Rights of the European Union, in particular the right to respect for one’s private and family life, the right to the protection of personal data, the prohibition of discrimination, the freedom to conduct a business, the right to an effective remedy and to a fair trial, the presumption of innocence and the right of defence and the principles of the legality and proportionality of criminal offences and penalties, as well as the fundamental rights and principles provided for in international law and international agreements to which the Union or all the Member States are party, including the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, and in Member States’ constitutions, in their respective fields of application.

  Treoir (AE) 2019/1153ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 lena leagtar síos rialacha lena n-éascaítear úsáid faisnéise airgeadais agus faisnéise eile le haghaidh cionta coiriúla áirithe a chosc, a bhrath, a imscrúdú nó a ionchúiseamh agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2000/642/CGB ón gComhairle

 559. #1790587

  Chun rannpháirtíocht éifeachtach saoránach i saol daonlathach an Aontais a áirithiú, ba cheart don Choimisiún aon tionscnamh atá bailí a scrúdú agus freagra a thabhairt air.

  To ensure the effective participation of citizens in the democratic life of the Union, the Commission should examine a valid initiative and respond to it.

  Rialachán (AE) 2019/788 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir leis an Tionscnamh Eorpach ó na saoránaigh ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 560. #1791949

  Déanfar dínit agus iomláine an duine a lán-urramú chomh maith le cearta bunúsacha, lena n-áirítear an ceart go n-urramófaí saol príobháideach an duine agus go gcosnófaí sonraí pearsanta.

  It shall fully respect human dignity and integrity and fundamental rights, including the right to respect for one's private life and to the protection of personal data.

  Rialachán (AE) 2019/817 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 maidir le creat a bhunú le haghaidh idir-inoibritheacht idir córais faisnéise AE i réimse na dteorainneacha agus na víosaí agus lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 767/2008, (AE) 2016/399, (AE) 2017/2226, (AE) 2018/1240, (AE) 2018/1726 agus (AE) 2018/1861 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Cinntí 2004/512/CE agus 2008/633/CGB ón gComhairle

 561. #1793201

  Déanfar dínit agus iomláine an duine a lán-urramú chomh maith le cearta bunúsacha, lena n-áirítear an ceart go n-urramófaí saol príobháideach an duine agus go gcosnófaí sonraí pearsanta.

  It shall fully respect human dignity and integrity and fundamental rights, including the right to respect for one's private life and to the protection of personal data.

  Rialachán (AE) 2019/818 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 maidir le creat a bhunú le haghaidh idir-inoibritheacht idir córais faisnéise AE i réimse an chomhair phóilíneachta agus an chomhair bhreithiúnaigh, an tearmainn agus na himirce agus lena leasaítear Rialacháin (AE) 2018/1726, (AE) 2018/1862 agus (AE) 2019/816

 562. #1800051

  Cuireann sí le saol cultúrtha gach pobail agus tugann sí daoine le chéile faoi scáth na comhchuimhne agus na forbartha ar an tsibhialtacht.

  It enriches the cultural life of all peoples and unites people through shared memory, knowledge and development of civilisation.

  Rialachán (AE) 2019/880 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le hearraí cultúir a thabhairt isteach agus a allmhairiú

 563. #1800330

  D’fhéadfadh córais gréasán agus faisnéise tacú le gach gné dár saol agus dlús a chur le fás eacnamaíoch an Aontais.

  Network and information systems are capable of supporting all aspects of our lives and drive the Union’s economic growth.

  Rialachán (AE) 2019/881 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le ENISA (Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chibearshlándáil) agus maidir le deimhniú i ndáil le cibearshlándáil theicneolaíocht na faisnéise agus na cumarsáide agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 526/2013 (an Gníomh um Chibearshlándáil) (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 564. #1813136

  ciallaíonn “blianacht” suim is féidir a íoc ag eatraimh shonraithe thar thréimhse, amhail saol thairbhí an TPPU nó líon áirithe blianta, i gcomaoin infheistíochta;

  ‘annuity’ means a sum payable at specific intervals over a period, such as the PEPP beneficiary’s life or a certain number of years, in return for an investment;

  Rialachán (AE) 2019/1238 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le Táirge Pinsin Phearsanta Uile-Eorpach (TPPU) (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 565. #1843699

  trédhearcacht sa láimhseáil sonraí i gcomhréir le ceanglais dhlíthiúla atá ann cheana, agus an saol príobháideach, cosaint na sonraí pearsanta agus rialacha rúndachta a urramú go cuí;

  transparency of data handling in accordance with existing legal requirements, with due respect for private life, the protection of personal data and confidentiality rules;

  NoDG-2013-02013R1380_EN-GA-DWN

 566. #1849764

  12 mhí i gcás bó-ainmhithe le haghaidh táirgthe feola, agus ar aon chuma ar feadh trí cheathrú dá saol ar a laghad;

  12 months in the case of bovines animals for meat production, and in any case at least three quarters of their lifetime;

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le táirgeadh orgánach agus lipéadú táirgí orgánacha, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. XXX/XXX ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [an Rialachán maidir le rialuithe oifigiúla] agus lena n_x001e_aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 834/2007 ón gComhairle

 567. #1849793

  12 mhí i gcás táirgthe feola, agus ar aon chuma ar feadh trí cheathrú dá saol ar a laghad;

  12 months, for meat production, and in any case at least three quarters of their lifetime;

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le táirgeadh orgánach agus lipéadú táirgí orgánacha, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. XXX/XXX ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [an Rialachán maidir le rialuithe oifigiúla] agus lena n_x001e_aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 834/2007 ón gComhairle

 568. #1849841

  beidh rochtain ag éanlaith chlóis ar limistéar taobh amuigh ar feadh aon trian dá saol ar a laghad.

  poultry shall have access to an open air area for at least one third of their life.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le táirgeadh orgánach agus lipéadú táirgí orgánacha, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. XXX/XXX ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [an Rialachán maidir le rialuithe oifigiúla] agus lena n_x001e_aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 834/2007 ón gComhairle

 569. #145010

  Beidh an pinsean iníoctha go ceann cúig bliana go cinnte ón dáta scoir agus ar feadh saoil as sin amach.

  The pension will be payable for five years certain from date of retirement and thereafter for life.

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 570. #167368

  Ráthófar go leanfaidh sochair den chineál sin cúig bliana nó ar feadh a saoil, cibé tréimhse acu is faide, faoi réir na cuideachta a bheith ann.

  Such benefits will be guaranteed for five years or life, whichever is the longer, subject to the Company remaining in existence.

  Ionstraimí Reachtúla: I.R. 1978

 571. #167868

  Beidh an pinsean iníoctha go ceann cúig bliana go cinnte ón dáta scoir agus ar feadh saoil as sin amach.

  The pension will be payable for five years certain from date of retirement and thereafter for life.

  Ionstraimí Reachtúla: I.R. 1978

 572. #167871

  Beidh an pinsean iníoctha go ceann cúig bliana go cinnte ón data scoir agus ar feadh saoil as sin amach.

  The pension will be payable for five years certain from the date of retirement and thereafter for life.

  Ionstraimí Reachtúla: I.R. 1978

 573. #172011

  Beidh an pinsean iníoctha go ceann cúig bliana go cinnte ón dáta scoir agus ar feadh saoil as sin amach.

  The pension will be payable for five years certain from date of retirement and thereafter for life.

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 574. #180488

  Ráthófar go leanfaidh sochair den chineál sin cúig bliana nó ar feadh a saoil, cibé tréimhse acu is faide, faoi réir an chuideachta a bheith fós ann.

  Such benefits will be guaranteed for five years or life, whichever is the longer, subject to the company remaining in existence.

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 575. #293971

  D'fhéadfadh na héifeachtaí seo a bheith á léiriú ag pointe ar bith le linn tréimhse saoil an orgánaigh.

  These effects can be manifested at any point in the life span of the organism.

  Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 67/548/CEE agus Treoir 1999/45/CE, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006

 576. #303199

  1. Ní fhéadfaidh institiúidí creidmheasa faoi mar a shainmhínítear iad i dTreoir 2006/48/CE, gnólachtaí infheistíochta mar a shainítear i dTreoir 2004/39/CE, gnóthais árachais faoi réir ag an gcéad Treoir 73/239/CEE ón gComhairle an 24 Iúil 1973 maidir le comhordú dhlíthe, rialacháin agus forálacha riaracháin a bhaineann le tosnú agus le seoladh gnó an árachais dhírigh seachas árachas saoil [20], gnóthais árachais neamhshaoil mar a shainmhínítear i dTreoir 2002/83/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Samhain 2002 maidir le hárachas saoil [21], gnóthais athárachais mar a shainítear i dTreoir 2005/68/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Samhain 2005 maidir le hathárachas [22], gnóthais le haghaidh comhinfheistíochta in urrúis inaistrithe (UCITS) faoi mar a shainmhínítear iad i dTreoir 85/611/CE agus institiúidí um chóir ar scor gairme faoi mar a shainmhínítear iad i dTreoir 2003/41/CE rátálacha creidmheasa a úsáid chun críocha rialúcháin ach amháin más rud é go bhfuil siad eisithe ag gníomhaireachtaí rátála creidmheasa atá bunaithe sa Chomhphobal agus cláraithe i gcomhréir leis an Rialachán seo.

  1. Credit institutions as defined in Directive 2006/48/EC, investments firms as defined in Directive 2004/39/EC, insurance undertakings subject to the First Council Directive 73/239/EEC of 24 July 1973 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to the taking-up and pursuit of the business of direct insurance other than life assurance [20], assurance undertakings as defined in Directive 2002/83/EC of the European Parliament and of the Council of 5 November 2002 concerning life assurance [21], reinsurance undertakings as defined in Directive 2005/68/EC of the European Parliament and the Council of 16 November 2005 on reinsurance [22], undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS) as defined in Directive 85/611/EEC and institutions for occupational retirement provision as defined in Directive 2003/41/EC may use credit ratings for regulatory purposes only if they are issued by credit rating agencies established in the Community and registered in accordance with this Regulation.

  Rialachán (CE) Uimh. 1060/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 maidir le gníomhaireachtaí rátála creidmheasa

 577. #306843

  (b) tionchar a imirt ar phróisis saoil plandaí, amhail substaintí a imríonn tionchar ar a bhfás, seachas mar chothaitheach;

  (b) influencing the life processes of plants, such as substances influencing their growth, other than as a nutrient;

  Rialachán (CE) Uimh. 1107/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 maidir le táirgí cosanta plandaí a chur ar an margadh agus lena n-aisghairtear Treoir 79/117/CEE agus Treoir 91/414/CEE ón gComhairle

 578. #314363

  Treoir 73/240/CEE ón gComhairle an 24 Iúil 1973 maidir le díothú na srianta ar shaoirse bhunaíochta i ngnó an árachais dhírigh seachas árachas saoil [22],

  Council Directive 73/240/EEC of 24 July 1973 abolishing restrictions on freedom of establishment in the business of direct insurance other than life assurance [22],

  Rialachán (AE) Uimh. 1094 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/79/CE ón gCoimisiún

 579. #314369

  Treoir 92/49/CEE ón gComhairle an 18 Meitheamh 1992 maidir le comhordú dlíthe, rialachán agus forálacha riaracháin a bhaineann le hárachas díreach seachas árachas saoil (tríú Treoir um árachas neamhshaoil) [28],

  Council Directive 92/49/EEC of 18 June 1992 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to direct insurance other than life assurance (third non-life insurance Directive) [28],

  Rialachán (AE) Uimh. 1094 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/79/CE ón gCoimisiún

 580. #314372

  Treoir 2002/83/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Samhain 2002 maidir le hárachas saoil [31],

  Directive 2002/83/EC of the European Parliament and of the Council of 5 November 2002 concerning life assurance [31]and

  Rialachán (AE) Uimh. 1094 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/79/CE ón gCoimisiún

 581. #326043

  Ní fhéadfaidh institiúidí creidmheasa mar a shainmhínítear iad i dTreoir 2006/48/CE, gnólachtaí infheistíochta mar a shainmhínítear iad i dTreoir 2004/39/CE, gnóthais árachais a thagann faoi réir an Chéad Treoir 73/239/CEE ón gComhairle an 24 Iúil 1973 maidir le comhordú dlíthe, rialachán agus forálacha riaracháin a bhaineann le tosú agus le saothrú ghnó an árachais dhírigh seachas árachas saoil [], gnóthais árachais neamhshaoil mar a shainmhínítear iad i dTreoir 2002/83/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Samhain 2002 maidir le hárachas saoil [], gnóthais athárachais mar a shainmhínítear iad i dTreoir 2005/68/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Samhain 2005 maidir le hathárachas [], gnóthais i gcomhair comhinfheistíochta in urrúis inaistrithe (UCITS) mar a shainmhínítear iad i dTreoir 2009/65/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 maidir le comhordú dlíthe, rialachán agus forálacha riaracháin a bhaineann le gnóthais i gcomhair comhinfheistíochta in urrúis inaistrithe (UCITS) [], institiúidí um chóir ar scor gairme mar a shainmhínítear iad i dTreoir 2003/41/CE agus cistí infheistíochta malartacha rátálacha creidmheasa a úsáid chun críocha rialála ach amháin más rud é go bhfuil siad eisithe ag gníomhaireachtaí rátála creidmheasa atá bunaithe san Aontas agus go bhfuil siad cláraithe i gcomhréir leis an Rialachán seo.

  Credit institutions as defined in Directive 2006/48/EC, investment firms as defined in Directive 2004/39/EC, insurance undertakings subject to the First Council Directive 73/239/EEC of 24 July 1973 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to the taking-up and pursuit of the business of direct insurance other than life assurance [], assurance undertakings as defined in Directive 2002/83/EC of the European Parliament and of the Council of 5 November 2002 concerning life assurance [], reinsurance undertakings as defined in Directive 2005/68/EC of the European Parliament and of the Council of 16 November 2005 on reinsurance [], UCITS as defined in Directive 2009/65/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS) [], institutions for occupational retirement provision as defined in Directive 2003/41/EC and alternative investment funds may use credit ratings for regulatory purposes only if they are issued by credit rating agencies established in the Union and registered in accordance with this Regulation.

  Rialachán (AE) Uimh. 513/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2011 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1060/2009 maidir le gníomhaireachtaí rátála creidmheasa

 582. #339589

  Ciallaíonn "gorlanna agus plandlanna" áiteanna le haghaidh pórú saorga, gor agus tógáil luathchéime saoil a dhéanamh ar ainmhithe uisce.

  "Hatcheries and nurseries" means places for the artificial breeding, hatching and rearing through the early life stages of aquatic animals.

  Rialachán (CE) Uimh. 762/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Iúil 2008 maidir le tíolacadh staidrimh i ndáil le dobharshaothrú ag Ballstáit agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) 788/96 ón gComhairle.

 583. #428946

  (c) San alt seo agus in alt 81, folaíonn “comhalta saoil den Iontaobhas” aon duine a shonraigh comhairle an Iontaobhais, faoi Airteagail Chomhlachais an Iontaobhais, mar chomhalta deontóra.

  (c) In this section and in section 81 “life member of the Trust” includes any person who the council of the Trust, under the Articles of Association of the Trust, distinguished as a donor member.

  AN tACHT UM IASCACH INTÍRE 2010

 584. #457489

  (3) Aon duine atá ciontach i dtrombhuirgléireacht dlífear, ar é nó í a chiontú ar díotáil, príosúnacht saoil a chur air nó uirthi.

  (3) A person guilty of aggravated burglary is liable on conviction on indictment to imprisonment for life.

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001

 585. #457491

  (2) Aon duine atá ciontach i robáil dlífear, ar é nó í a chiontú ar díotáil, príosúnacht saoil a chur air nó uirthi.

  (2) A person guilty of robbery is liable on conviction on indictment to imprisonment for life.

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001

 586. #468714

  (i) gur cuideachta árachais an chuideachta agus gur sócmhainn de chuid ciste gnó saoil na cuideachta an fiach dá dtagraítear san fho-alt sin, nó

  (i) the company is an assurance company and the debt referred to in that subsection is an asset of the company’s life business fund, or

  AN tACHT AIRGEADAIS, 1999

 587. #470850

  (i) i gcás ceapacháin saoil, ar an lá atá 3 bliana tar éis don alt seo teacht i ngníomh, agus

  (i) in the case of an appointment for life on the day which is 3 years after the coming into operation of this section, and

  AN tACHT UM FHORBAIRTÍ ILAONAD, 2011

 588. #474337

  Uimh. 15 de 2001 Na Rialacháin um Árachas Saoil (Faisnéis a Sholáthar) 2001

  No. 15 of 2001 Life Assurance (Provision of instrument Information) Regulations 2001

  AN tACHT UM ATHCHÓIRIÚ AN BHAINC CEANNAIS 2010

 589. #474605

  Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Árachas Saoil) 1984 (I.R. Uimh. 57 de 1984), Rialachán 2(1) (an míniú ar “Banc”)

  European Communities (Life Assurance) Regulations 1984 (S.I. No. 57 of 1984), Regulation 2(1) (definition of “Bank”)

  AN tACHT UM ATHCHÓIRIÚ AN BHAINC CEANNAIS 2010

 590. #474611

  Rialacháin Chreata na gComhphobal Eorpach (Árachas Saoil) 1994 (I.R. Uimh. 360 de 1994), Rialachán 2(1) (an míniú ar “Banc”)

  European Communities (Life Assurance) Framework Regulations 1994 (S.I. No. 360 of 1994), Regulation 2(1) (definition of “Bank”)

  AN tACHT UM ATHCHÓIRIÚ AN BHAINC CEANNAIS 2010

 591. #477530

  (a) ordú lena gceanglaítear ar an bpáirtnéir sibhialta eile polasaí árachais saoil a bhaint amach chun sochair an pháirtnéara shibhialta iarrthaigh;

  (a) an order requiring the other civil partner to effect a policy of life insurance for the benefit of the applicant civil partner;

  AN tACHT UM PÁIRTNÉIREACHT SHIBHIALTA AGUS UM CHEARTA AGUS OIBLEAGÁIDÍ ÁIRITHE DE CHUID COMHCHÓNAITHEOIRÍ 2010

 592. #495890

  (b) cuideachta árachais a sheolann na gníomhaíochtaí a thagann faoi réim na Treorach um Chomhdhlúthú Árachais Saoil agus atá údaraithe de réir na Treorach sin,

  (b) an insurance company that carries out the activities covered by the Life Assurance Consolidation Directive and is authorised in accordance with that Directive,

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (SCIÚRADH AIRGID AGUS MAOINIÚ SCEIMHLITHEOIREACHTA) 2010

 593. #495903

  ciallaíonn “Treoir Chomhdhlúite um Árachas Saoil” Treoir 2002/83/CE an 5 Samhain 2002 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le hárachas saoil8;

  “Life Assurance Consolidation Directive” means Directive 2002/83/EC of the European Parliament and of the Council of 5 November 2002 concerning life assurance8;

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (SCIÚRADH AIRGID AGUS MAOINIÚ SCEIMHLITHEOIREACHTA) 2010

 594. #496089

  (a) polasaí árachais saoil ag a bhfuil préimh bhliantúil nach mó a méid ná €1,000 nó préimh aonair nach mó a méid ná €2,500,

  (a) a life assurance policy having an annual premium of no more than €1,000 or a single premium of no more than €2,500,

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (SCIÚRADH AIRGID AGUS MAOINIÚ SCEIMHLITHEOIREACHTA) 2010

 595. #499435

  (b) faoin gCeannteideal “TÍOLACAS nó AISTRIÚar dhíol aon mhaoine seachas stoic nó urrúis inmhargaidh nó polasaí árachais nó polasaí árachais saoil.”, i mír (3)—

  (b) under the Heading ‘‘CONVEYANCE or TRANSFER on sale of any property other than stocks or marketable securities or a policy of insurance or a policy of life insurance.’’, in paragraph (3)—

  AN tACHT AIRGEADAIS, 2011

 596. #499439

  (c) faoin gCeannteideal “TÍOLACAS nó AISTRIÚar dhíol aon mhaoine seachas stoic nó urrúis inmhargaidh nó polasaí árachais nó polasaí árachais saoil.”, i mír (4) —

  (c) under the Heading ‘‘CONVEYANCE or TRANSFER on sale of any property other than stocks or marketable securities or a policy of insurance or a policy of life insurance.’’, in paragraph (4)—

  AN tACHT AIRGEADAIS, 2011

 597. #500482

  ciallaíonn ‘árachóir’ gnóthas árachais de réir bhrí Rialacháin Chreata na gComhphobal Eorpach (Árachas Saoil), 1994 (I.R. Uimh. 360 de 1994);

  ‘insurer’ means an insurance undertaking within the meaning of the European Communities (Life Assurance) Framework Regulations 1994 (S.I. No. 360 of 1994);

  AN tACHT AIRGEADAIS (Uimh. 2), 2011

 598. #518714

  gnóthais árachais mar a údaraítear i gcomhréir le Treoir 2002/83/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Samhain 2002 maidir le hárachas saoil [10],

  assurance undertakings as authorised in accordance with Directive 2002/83/EC of the European Parliament and of the Council of 5 November 2002 concerning life assurance [10],

  Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le díorthaigh thar an gcuntar, contrapháirtithe lárnacha agus stórtha trádála Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 599. #518715

  gnóthais athárachais mar a údaraítear i gcomhréir le Treoir 2005/68/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Samhain 2005 maidir le hárachas saoil [11],

  reinsurance undertakings as authorised in accordance with Directive 2005/68/EC of the European Parliament and of the Council of 16 November 2005 on reinsurance [11],

  Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le díorthaigh thar an gcuntar, contrapháirtithe lárnacha agus stórtha trádála Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 600. #567179

  Leanann cur isteach tromchúiseach ar na cearta bunúsacha chun saoil phríobháidigh agus ar an gceart chun cosanta ar shonraí pearsanta as an bpróiseáil sin agus as an nochtadh sin.

  That processing and disclosure imply a serious interference with the fundamental rights to private life and the right to the protection of personal data.

  Rialachán (AE) Uimh. 98/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2013 maidir le margú agus úsáid réamhtheachtaithe pléascán Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 601. #570827

  Ar na táscairí sin tá, mar shampla, mortlaíocht naíonán, ionchas saoil, litearthacht aosach agus ioncam náisiúnta in aghaidh an duine.

  The indicators could be, for example, infant mortality, life expectancy, adult literacy and national income per capita.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 602. #571675

  I dtíortha áirithe, féadfaidh corparáidí árachais saoil na rioscaí sin go léir a árachú agus féadfar iad a árachú trí chistí pinsin chomh maith.

  In some countries, all those types of risks can be insured by life insurance corporations as well as through pension funds.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 603. #571676

  I dtíortha eile, éilítear go n-árachófar roinnt de na haicmí rioscaí sin trí chorparáidí árachais saoil.

  In other countries, it is required that some of those classes of risks are insured through life insurance corporations.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 604. #571677

  Murab ionann le corparáidí árachais saoil, tá na cistí pinsin srianta, de réir an dlí, do ghrúpaí sonracha fostaithe agus do dhaoine féinfhostaithe.

  In contrast to life insurance corporations, pension funds are restricted by law to specified groups of employees and self-employed.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 605. #572240

  Leanann an modh chun an t-aschur a bhaineann le hárachas saoil a ríomh na prionsabail ghinearálta chéanna is a leanann an modh a úsáidtear i gcás árachais neamhshaoil.

  The method of calculating output for life insurance follows the same general principles as for non-life insurance.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 606. #572246

  Sainítear préimheanna ar an mbealach céanna i gcás árachais saoil is a shainítear iad i gcás árachais neamhshaoil.

  Premiums are defined in exactly the same way for life insurance as for non-life insurance.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 607. #572253

  Tá an t-aschur ó athárachas le cinneadh ar an mbealach céanna is atá sé le cinneadh i gcás árachais neamhshaoil, cibé acu polasaithe saoil nó polasaithe neamhshaoil atá á n-athárachú.

  The output of reinsurance is to be determined in exactly the same way as for non-life insurance, whether it is life or non-life policies that are being reinsured.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 608. #572262

  maidir le scéim ilfhostóirí, déantar luach an aschuir a thomhas mar a dhéantar é a thomhas i gcás polasaithe árachais saoil:

  For a multi-employer scheme, the value of output is measured as for life insurance policies:

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 609. #573340

  Taifeadtar ioncam ó infheistíocht atá inchurtha i leith sealbhóirí polasaithe árachais ar leithligh agus roinntear é ar shealbhóirí polasaithe neamhshaoil agus sealbhóirí polasaithe saoil.

  Investment income attributable to insurance policy holders is recorded separately between holders of non-life and life policies.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 610. #573349

  An t-ioncam ó infheistíocht atá inchurtha i leith sealbhóirí polasaí árachais saoil, taifeadann cuideachta árachais i bhfoirm iníoctha é agus taifeadann teaghlaigh é i bhfoirm infhála sa chuntas leithdháilte ioncaim phríomha.

  The investment income attributable to life insurance policy holders is recorded as payable by the insurance company and receivable by households in the allocation of primary income account.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 611. #574810

  athruithe ar árachas saoil, ar theidlíochtaí blianachta agus ar theidlíochtaí pinsin i ngeall ar athruithe ar thoimhdí déimeagrafacha;

  changes of life insurance, annuity entitlements and pension entitlements due to changes in demographic assumptions;

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 612. #577281

  I bhfianaise an choigiltis mhóir sin, féachtar ar árachas saoil mar chineál coigilte, agus taifeadtar na hidirbhearta comhfhreagracha sa chuntas airgeadais.

  Given the large savings element, life insurance is seen as a form of saving, and the corresponding transactions are recorded in the financial account.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 613. #577285

  Sa chleachtas, áfach, i ngeall ar an mbealach ina gcoimeádann aonaid árachais a gcuid cuntas, d’fhéadfadh nach mbeifí in ann i gcónaí árachas téarma a scaradh ó árachas saoil.

  In practice, because of the way in which insurance units keep their accounts, it may not always be possible to separate term insurance from life insurance.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 614. #577293

  I gcás árachais saoil, tá sé tábhachtach do na sealbhóirí polasaithe agus don árachóir araon go mbeadh gaol idir préimheanna agus éilimh le himeacht ama.

  For life insurance, a relationship between premiums and claims over time is important both to the policyholders and to the insurer.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 615. #577298

  Tá difríochtaí suntasacha ann idir árachas saoil agus árachas neamhshaoil agus fágann na difríochtaí sin go gcruthaítear iontrálacha difriúla sna cuntais.

  There are significant differences between life and non-life insurance that lead to different types of entries in the accounts.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 616. #577300

  Is éard a athdháiltear, den chuid is mó, faoi árachas saoil préimheanna a íoctar thar thréimhse ama mar shochair a íoctar níos deireanaí leis an sealbhóir polasaí céanna.

  Life insurance mainly redistributes premiums paid over a period of time as benefits paid later to the same policyholder.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 617. #577337

  Déantar gach ceann de na hítimí sin faoi seach a phlé sula ndéantar plé ar thomhas an aschuir a bhaineann le hárachas díreach neamhshaoil, árachas díreach saoil agus athárachas faoi seach.

  Each of these is discussed in turn before discussing the measurement of output for direct non-life insurance, direct life insurance and reinsurance respectively.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 618. #577351

  Áirítear na cúlchistí préimheanna neamhthuillte agus cúlchistí eile faoi chúlchistí teicniúla árachais neamhshaoil (AF.61) agus cúlchistí teicniúla árachais saoil (AF.62).

  The reserves for unearned premiums and other reserves are included within non-life insurance technical reserves (AF.61) and life insurance technical reserves (AF.62).

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 619. #577380

  Tagann coincheap na n-éileamh tabhaithe in árachas neamhshaoil agus coincheap na sochar dlite in árachas saoil leis an taifeadadh ar bhonn fabhraithe sna cuntais náisiúnta.

  The concept of claims incurred in non-life insurance and benefits due in life insurance is consistent with the accruals basis of measurement in national accounts.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 620. #577414

  Is ionann sochair dhlite in árachas saoil agus na suimeanna atá iníoctha faoin bpolasaí sa tréimhse chuntasaíochta lena mbaineann.

  Life insurance benefits due are the amounts payable under the policy in the accounting period in question.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 621. #577434

  cúlchistí teicniúla i gcomhair polasaithe árachais saoil i gcás ina bhfuil an riosca infheistíochta ar na sealbhóirí polasaithe.

  technical reserves for life insurance policies where the investment risk is borne by the policyholders.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 622. #577547

  Tugtar tuairisc sa chuid seo den Chaibidil ar an difríocht idir na taifid i gcás árachais saoil agus na taifid i gcás árachais neamhshaoil.

  This section describes how records for life insurance differ from non-life insurance records.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 623. #577548

  I gcás polasaí árachais saoil, déantar na sochair ón bpolasaí a láimhseáil mar athruithe ar rachmas, agus taifeadtar iad sa chuntas airgeadais.

  For a life insurance policy the benefits from the policy are treated as changes in wealth, recorded in the financial account.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 624. #577552

  Is ionann sealbhóir polasaí árachais saoil agus duine aonair a aicmítear in earnáil na dteaghlach (S.143 nó S.144).

  The holder of a life insurance policy is an individual classified within the households sector (S.143 or S.144).

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 625. #577557

  Ní thaispeántar préimheanna agus éilimh ar bhonn leithligh i gcás árachais saoil, áfach, agus ní dhéantar iad a láimhseáil mar aistrithe reatha.

  However, premiums and claims are not shown separately in the case of life insurance and are not treated as current transfers.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 626. #577558

  Is amhlaidh gur eilimintí iad d’idirbheart glan arna thaifeadadh sa chuntas airgeadais, agus is teidlíochtaí árachais saoil agus blianachta an tsócmhainn airgeadais atá i gceist.

  Rather they constitute components of a net transaction recorded in the financial account, the financial asset involved being life insurance and annuities entitlements.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 627. #577561

  déantar aschur (P.1) an árachais saoil a thaifeadadh sa chuntas táirgeachta le haghaidh na n-árachóirí;

  the output (P.1) of the life insurance is recorded in the production account for the insurers;

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 628. #577564

  déantar ioncam ó infheistíocht arna thuilleadh as infheistíocht cúlchistí teicniúla árachais saoil atá curtha i leith sealbhóirí polasaithe (D.441) a thaifeadadh sa chuntas leithdháilte ioncaim phríomha.

  investment income earned from investing life insurance technical reserves attributed to policyholders (D.441) is recorded in the allocation of primary income account.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 629. #577573

  Léiríonn cúlchistí teicniúla árachais saoil agus teidlíochtaí blianachta polasaithe a mbíonn cnapshuim ar dháta áirithe mar thoradh orthu.

  Life insurance technical reserves and annuities entitlements reflect policies that yield a lump sum at a given date.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 630. #577577

  Déantar an tsuim atá le tuairisciú faoi theidlíochtaí árachais saoil agus blianachta a shainiú de réir phrionsabail chuntasaíochta na n-árachóirí.

  The amount to be reported under life insurance and annuity entitlements' is defined according to the insurers' accounting principles.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 631. #577650

  ní tharlóidh ach go mbeidh athrú ó chúlchistí árachais saoil go cúlchistí blianachta i bhfo-earnáil an árachóra agus na gcistí pinsin.

  there will simply be a change from life insurance reserves to annuity reserves in the insurer and pension fund subsector.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 632. #577651

  Má cheannaítear blianacht neamhspleách ar theacht in aibíocht polasaí árachais saoil, déantar é sin a thaifeadadh mar phéire idirbheart airgeadais idir an teaghlach agus an t-árachóir.

  If an annuity is purchased independently of the maturing of a life insurance policy, this is recorded as a pair of financial transactions between the household and the insurer.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 633. #578182

  Is minic a chuireann scéimeanna sochar sainithe pinsin foirmle i bhfeidhm maidir le tuarastal na rannpháirtithe, cibé acu tuarastal deiridh, meán thar thréimhse blianta nó tuilleamh saoil, chun leibhéal pinsin a chinneadh.

  Defined benefit pension schemes often apply a formula to the member's salary — whether it be the final salary, an average of a period of years, or lifetime earnings — to determine the level of pension.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 634. #578203

  Tá íocaíochtaí pinsin todhchaí faoi réir éifeachtaí déimeagrafacha, i dtéarmaí cothroime aoise/inscne agus i dtéarmaí fhad saoil na rannpháirtithe sa scéim.

  Future pension payments are subject to demographic effects, in terms of the age/ gender balance of members and their longevity.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 635. #578208

  Ba cheart grúpa na rannpháirtithe sin atá ag fáil pinsean míchumais a shamhaltú ag úsáid toimhdí fad saoil difriúla más féidir.

  The group of members receiving a disability pension should be modelled with different longevity assumptions, if possible.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 636. #586405

  Cáileoidh polasaithe árachas saoil atá curtha i ngeall don institiúid iasachtaí mar chomhthaobhacht incháilithe i gcás ina gcomhlíonfar na coinníollacha seo a leanas ar fad:

  Life insurance policies pledged to the lending institution shall qualify as eligible collateral where all the following conditions are met:

  Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 637. #586414

  tá an luach géilliúna le híoc go tráthúil ag an gcuideachta atá ag soláthar an árachais saoil, arna iarraidh sin;

  the surrender value is to be paid by the company providing the life insurance in a timely manner upon request;

  Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 638. #586749

  Má tharlaíonn neamhréir airgeadra, laghdóidh institiúidí an luach géilliúna reatha i gcomhréir le hAirteagal 233(3), arb é luach na cosanta creidmheasa luach géilliúna reatha an pholasaí árachas saoil.

  In the event of a currency mismatch, institutions shall reduce the current surrender value in accordance with Article 233(3), the value of the credit protection being the current surrender value of the life insurance policy.

  Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 639. #586751

  ualú priacal 20 %, mar a bhfuil ualú priacal 20 % sannta don risíocht neamhurraithe shinsearach ar an ngnóthas a sholáthraíonn an t-árachas saoil;

  a risk weight of 20 %, where the senior unsecured exposure to the undertaking providing the life insurance is assigned a risk weight of 20 %;

  Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 640. #586752

  ualú priacal 35 %, mar a bhfuil ualú priacal 50 % sannta don risíocht neamhurraithe shinsearach ar an ngnóthas a sholáthraíonn an t-árachas saoil;

  a risk weight of 35 %, where the senior unsecured exposure to the undertaking providing the life insurance is assigned a risk weight of 50 %;

  Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 641. #586753

  ualú priacal 70 %, mar a bhfuil ualú priacal 100 % sannta don risíocht neamhurraithe shinsearach ar an ngnóthas a sholáthraíonn an t-árachas saoil;

  a risk weight of 70 %, where the senior unsecured exposure to the undertaking providing the life insurance is assigned a risk weight of 100 %;

  Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 642. #586754

  ualú priacal 150 %, mar a bhfuil ualú priacal 150 % sannta don risíocht neamhurraithe shinsearach ar an ngnóthas a sholáthraíonn an t-árachas saoil;

  a risk weight of 150 %, where the senior unsecured exposure to the undertaking providing the life insurance is assigned a risk weight of 150 %.

  Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 643. #589269

  bhunaigh rialtas lárnach nó rialtas réigiúnach Ballstáit an institiúid chreidmheasa, agus tá oibleagáid ar an rialtas sin bonn eacnamaíoch na hinstitiúide a chosaint agus a hinmharthanacht a choinneáil ar feadh a saoil;

  the credit institution has been set up by a Member State central or regional government and that government has an obligation to protect the economic basis of the institution and maintain its viability throughout its lifetime;

  Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 644. #610420

  Tiocfaidh athrú ar an struchtúr aoise agus ar struchtúr an daonra san Eoraip toisc gur airde anois an t-ionchas saoil atá ann.

  Due to higher life expectancy the age and population structure in Europe will change.

  Rialachán (AE) Uimh. 1291/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear Fís 2020 – An Clár Réime um Thaighde agus Nuálaíocht (2014-2020), agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1982/2006/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 645. #611119

  Sa Teachtaireacht ón gCoimisiún an 3 Bealtaine 2011 dar teideal "Ár n-árachas saoil, ár gcaipiteal nádúrtha:

  The Commission Communication of 3 May 2011 entitled "Our life insurance, our natural capital:

  Rialachán (AE) Uimh. 1293/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le Clár don Chomhshaol agus do Ghníomhú ar son na hAeráide (LIFE) a bhunú agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 614/2007 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 646. #613759

  (a) i gcás conradh seirbhíse leis an gcuideachta, ina leagfar amach ainm an stiúrthóra agus forálacha an chonartha a bhaineann lena ré saoil;

  (a) in the case of a contract of service with the company, setting out the name of the director and the provisions of the contract relating to its duration;

  ACHT NA gCUIDEACHTAÍ, 1990

 647. #613760

  (b) i gcás conradh seirbhíse le fochuideachta de chuid na cuidachta, ina leagfar amach ainm an stiúrthóra, ainm agus áit chorpraithe na fochuideachta agus forálacha an chonartha a bhaineann lena ré saoil,

  (b) in the case of a contract of service with a subsidiary of the company setting out the name of the director, the name and place of incorporation of the subsidiary and the provisions of the contract relating to its duration,

  ACHT NA gCUIDEACHTAÍ, 1990

 648. #618701

  ciallaíonn 'acmhainní bitheolaíocha na mara' speicis uisceacha bheo na mara atá ar fáil agus atá inrochtana, lena n-áirítear speicis anadromacha agus speicis chatadromacha le linn a saoil mhuirí;

  'marine biological resources' means available and accessible living marine aquatic species, including anadromous and catadromous species during their marine life;

  RIALACHÁN (AE) Uimh. 1380/2013 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 11 Nollaig 2013 maidir leis an gComhbheartas Iascaigh, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1954/2003 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2371/2002 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 639/2004 ón gComhairle agus Cinneadh 2004/585/CE ón gComhairle

 649. #677020

  idirbhearta a dhéantar faoi pholasaí árachais saoil, arna shainiú i gcomhréir le Treoir 2009/138/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [26], más rud é:

  transactions made under a life insurance policy, defined in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council [26], where:

  Rialachán (AE) Uimh. 596/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le drochúsáid mhargaidh (an rialachán maidir le drochúsáid mhargaidh) agus lena n-aisghairtear Treoir 2003/6/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Treoracha 2003/124/CE, 2003/125/CE agus 2004/72/CE ón gCoimisiún Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 650. #755750

  Tabharfaidh an soláthróir an rogha don chustaiméir, go ceann tréimhse atá comhréireach le meántréimhse saoil an táirge, diúltú don nuashonrú gan cailleadh inseachanta feidhmiúlachta a bheith mar thoradh air sin.

  For a period proportionate to the average lifespan of the product, the supplier shall give the customer the option of refusing the update without avoidable loss of functionality.

  Rialachán (AE) 2017/1369 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2017 lena leagtar amach creat i gcomhair lipéadú fuinnimh agus lena n-aisghairtear Treoir 2010/30/AE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE )

 651. #755762

  Más ábhartha i ndáil le meántréimhse saoil táirge, féadfar foráil a dhéanamh do tréimhse caomhaontais sonraí níos giorra ná sin de bhun pointe (q) d'Airteagal 16(3).

  Where appropriate in relation to the average life span of a product, a shorter retention period may be provided for pursuant to point (q) of Article 16(3).

  Rialachán (AE) 2017/1369 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2017 lena leagtar amach creat i gcomhair lipéadú fuinnimh agus lena n-aisghairtear Treoir 2010/30/AE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE )

 652. #757216

  DE BHRÍ gur bheartuigh Dáil Éireann ag cuimhneamh dóibh ar an gcuma in ar dhin an t-Uachtarán, Art O Gríobhtha, a fuair bás le déanaí, a shaol go léir do thabhairt suas le díograis ar mhaithe le muintir na hÉireann, agus i gcomaoine na mórsheirbhíse a thug sé uaidh don Náisiún, agus fós á admháil dóibh go bhfuil sé de dhualgas ar Shaorstát Éireann soláthar oiriúnach do dhéanamh dá bhaintrigh Meadhbh Uí Ghríobhtha agus dá mhac Naomhán O Gríobhtha agus dá iníon Ide Ní Ghríobhtha agus dá dhrifír Próinsias Ní Ghríobhtha gur bheartuíodar le rún go gcuirfí ar leithreas as ciste puiblí Shaorstáit Éireann chun an soláthar oiriúnach san do dhéanamh do Mheadhbh Uí Ghríobhtha, Naomhán O Gríobhtha, Ide Ní Ghríobhtha, agus Próinsias Ní Ghríobhtha roimh-ráite, suim bhliantúil de mhíle púnt ón dara lá déag de Lughnasa, 1922. agus a leanfaidh maidir le leath có-ionann de ar feadh saoil Mheadhbh Uí Ghríobhtha roimh-ráite agus maidir le cúigiú cuid chó-ionann de go ráineoidh do Naomhán O Gríobhtha roimh-ráite cúig bliana fichead do shlánú no bás d'fháil roimh shlánú na haoise sin do, agus maidir le cúigiú cuid chó-ionann eile go ráineoidh d'Ide Ní Ghríobhtha roimh-ráite cúig bliana fichead do shlánú no bás d'fháil roimh shlánú na haoise sin di agus maidir leis an deichiú cuid chó-ionann de a fhanfaidh ar feadh saoil Phróinséis Ní Ghríobhtha roimh-ráite:

  WHEREAS Dáil Eireann, moved by the lifelong self-sacrifice and devotion of the late President Arthur Griffith to the people of Ireland and in consideration of the eminent services rendered by him to the Nation, and acknowledging it to be the duty of Saorstát Eireann to make suitable provision for his widow Mrs. Maud Griffith and for his son Naomhan Griffith and his daughter Ita Griffith and his sister Miss Frances Griffith has resolved that there shall be appropriated out of the public funds of Saorstát Eireann for the purpose of making such suitable provision for the said Mrs. Maud Griffith, Naomhan Griffith, Ita Griffith and Miss Frances Griffith a yearly sum of one thousand pounds to commence from the twelfth day of August 1922 and to continue as to one equal moiety thereof during the life of the said Mrs. Maud Griffith and as to one equal fifth part thereof until the said Naomhan Griffith shall either attain the age of twenty-five years or die before attaining that age, and as to one other equal fifth part until the said Ita Griffith shall either attain the age of twenty-five years or die before attaining that age and as to the remaining one equal tenth part thereof during the life of the said Miss Frances Griffith:

  Uimhir 5 de 1923: ACHT SOCRUITHE NA nGRÍOBHTHACH, 1923

 653. #894005

  (b) gur fundúireacht no cumann gurb é a bpríomh-chuspóir, dar leis na Coimisinéirí Ioncuim, cúrsaí saoil daoine dalla d'fheabhsú iomportálfaidh amhlaidh í, agus

  ( b ) is so imported by an institution or society which, in the opinion of the Revenue Commissioners, has for its primary object the amelioration of the lot of blind persons, and

  Uimhir 28 de 1935: ACHT AIRGID, 1935

 654. #910582

  (a) go raibh gnó árachais saoil no gnó árachais tionnscail no an dá ghnó san ar siúl ag an gcuideachtain sin i Saorstát Éireann an 31adh lá de Dheireadh Fómhair, 1935, agus

  ( a ) such company carried on life assurance business or industrial assurance business or both such businesses in Saorstát Eireann on the 31st day of October, 1935, and

  Uimhir 45 de 1936: ACHT ÁRACHAIS, 1936

 655. #910604

  (a) go raibh gnó no gnóthaí árachais seachas gnó árachais saoil agus gnó árachais tionnscail ar siúl ag an gcuideachtain sin i Saorstát Éireann an 31adh lá de Dheireadh Fómhair, 1935, agus

  ( a ) such company on the 31st day of October, 1935, carried on in Saorstát Eireann one or more than one class of assurance business other than life assurance business and industrial assurance business, and

  Uimhir 45 de 1936: ACHT ÁRACHAIS, 1936

 656. #910788

  (a) suim fiche míle púnt alos gach gnótha árachais fé leith acu so leanas, sé sin le rá, gnó árachais saoil agus gnó árachais tionnscail, agus

  ( a ) the sum of twenty thousand pounds in respect of each of the following classes of assurance business, that is to say, life assurance business and industrial assurance business, and

  Uimhir 45 de 1936: ACHT ÁRACHAIS, 1936

 657. #910790

  (b) suim fiche míle púnt alos aon ghnótha no gnóthaí árachais seachas gnó árachais saoil, gnó árachais tionnscail, gnó árachais fheithicle inneall-ghluaiste agus gnó árachais ghloine, agus

  ( b ) the sum of twenty thousand pounds in respect of any one or more than one class of assurance business other than life assurance business, industrial assurance business, mechanically propelled vehicle insurance business and glass insurance business, and

  Uimhir 45 de 1936: ACHT ÁRACHAIS, 1936

 658. #910873

  —(1) Aon dá chuideachtain no níos mó le Saorstát Éireann go raibh gnó árachais saoil no gnó árachais tionnscail no an dá ghnó san ar siúl acu i Saorstát Éireann an 31adh lá de Dheireadh Fómhair, 1935 (dá ngairmtear cuideachtana bunathóireachta sa Chuid seo den Acht so) féadfaidh, d'ainneoin éinní atá in airtiogail agus i memorandum comhlachais na gcuideachtan san agus pe'ca bhíonn aon ghnó árachais eile ar siúl ag na cuideachtana san no ná bíonn, scéim i scríbhinn do leagadh fé bhráid an Aire tráth ar bith roimh an lá ceaptha chun na gcuideachtana bunathóireachta san do chó-nascadh in aon chuideachtain amháin (dá ngairmtear an chuideachta chó-nasctha sa Chuid seo den Acht so agus sa Chéad Sceideal a ghabhann leis an Acht so) chó fada is théigheann an gnó árachais saoil (más ann dó) agus an gnó árachais tionnscail (más ann dó) a bhíonn ar siúl ag gach cuideachtain acu fé seach agus chun gach saghas eile gnótha árachais (más aon tsaghas é) a bhíonn ar siúl ag na cuideachtana bunathóireachta san fé seach d'aistriú go dtí cuideachta no cuideachtana éigin eile le Saorstát Éireann (dá ngairmtear na cuideachtana glacthacha sa Chuid seo den Acht so).

  —(1) Any two or more Saorstát Eireann companies which on the 31st day of October, 1935, carried on in Saorstát Eireann life assurance business or industrial assurance business or both such businesses (in this Part of this Act referred to as promoting companies) may, notwithstanding anything contained in the articles and memorandum of association of such companies whether such companies do or do not carry on any other class of assurance business, submit to the Minister at any time before the appointed day a scheme in writing for the amalgamation into one company (in this Part of this Act and in the First Schedule to this Act referred to as the amalgamated company) of such promoting companies so far as respects the life assurance business (if any) and the industrial assurance business (if any) carried on by each of them respectively, and the transfer to some other Saorstát Eireann company or companies (in this Part of this Act referred to as the transferee companies) of the several other (if any) classes of assurance business carried on by such promoting companies respectively.

  Uimhir 45 de 1936: ACHT ÁRACHAIS, 1936

 659. #911196

  (c) fé réir forálacha na céad mhíre ina dhiaidh seo den alt so, má háirmhítear i gcuntas cothromaíochta cuideachtan árachais tionnscail mar chuid de shócmhainní na cuideachtan san aon tsuimeanna is ionann agus costaisí do bhain le cóghléasadh, no le leathnú gnótha na cuideachtan san, no le ceannach gnótha no dea-thoile aon chuideachtan eile den tsórt san, agus go mbeidh méid na sócmhainní sin lasmuich de sna suimeanna san (tar éis fiacha bheidh ar an gcuideachtain chéadluaidhte sin, seachas bintiúirí agus iasachtaí, do bhaint as) níos lugha ná méid an chiste árachais tionnscail no méid an chiste árachais saoil agus an chiste árachais tionnscail le chéile (pe'ca aca é) mar a taisbeántar san sa chuntas chothromaíochta san, déanfar méid an chiste árachais tionnscail a taisbeántar sa chuntas chothromaíochta luachála do laigheadú pé méid no suim acu so leanas a bhainfidh le haon chás áirithe, sé sin le rá, méid an easnaimh, no suim go mbeidh idir í agus an t-easnamh san an cothrom céanna bheidh idir méid an chiste árachais tionnscail, a taisbeántar sa chuntas chothromaíochta chéad-luaidhte sin, agus méid iomlán an chiste árachais saoil agus an chiste árachais tionnscail le chéile;

  ( c ) subject to the provisions of the next following paragraph of this section, where the balance sheet of an industrial assurance company includes in the assets thereof any sums representing expenses of organisation, or of extension of the business of such company, or the purchase of the business or goodwill of any other such company, and the amount of such assets exclusive of such sums (after deducting debts due by such first mentioned company other than debentures and loans), is less than the amount (as the case may be) of the industrial assurance fund or of both the life assurance fund and the industrial assurance fund as shown in such balance sheet, the amount of the industrial assurance fund shown in the valuation balance sheet shall be reduced by whichever of the following amounts or sums is applicable in any particular case, that is to say, by the amount of the deficiency, or by a sum bearing such proportion to that deficiency as the amount of the industrial assurance fund shown in such first mentioned balance sheet bears to the aggregate amount of both the life assurance fund and the industrial assurance fund;

  Uimhir 45 de 1936: ACHT ÁRACHAIS, 1936

 660. #932059

  —(1) Ar dháta an aistrithe, beidh gnó árachais saoil agus gnó árachais tionnscail gach Cuideachtan Rannpháirtighe aistrithe chun na Cuideachtan Foirceanntaighe, agus dílsithe inti, de bhuadh an ailt seo.

  —(1) On the transfer date, the life assurance business and the industrial assurance business of every Participating Company shall, by virtue of this section, be transferred to and vest in the Terminating Company.

  Uimhir 31 de 1938: ACHT ÁRACHAIS (LEASÚ), 1938

 661. #932065

  (b) fé réir forálacha an fho-ailt seo i dtaobh cearta chun bheith páirteach i mbrabús, tiocfaidh gach polasaí árachais saoil agus gach polasaí árachais tionnscail a bheidh tugtha amach ag Cuideachta Rannpháirteach agus a bheidh, díreach roimh dháta an aistrithe, ar marthain gan bheith aibidh (dá ngairmtear seanapholasaí san alt so), tiocfa sé chun bheith, agus beidh sé, ar dháta an aistrithe, ina pholasaí árachais saoil no ina pholasaí árachais tionnscail (do réir mar is gá sa chás) leis an gCuideachta Fhoirceanntach, agus gach ceart agus gach fiachas de chuid na Cuideachtan Rannpháirtighe sin alos an tseana-pholasaí sin scuirfe sé, ar dháta an aistrithe, de bheith ionfhoirfheidhmithe ag an gCuideachta Rannpháirteach san no ina gcoinnibh agus tiocfaidh chun bheith, agus beidh, ar dháta an aistrithe, ina cheart no ina fhiachas (do réir mar a bheidh) de chuid na Cuideachtan Foirceanntaighe agus beidh sé ionfhoirfheidhmithe ag an gCuideachtain sin, no ina gcoinnibh, i ngach slí fé mar do bheadh an ceart no an fiachas san ionfhoirfheidhmithe ag an gCuideachta Rannpháirteach san no ina gcoinnibh dá mba ná tárlódh an t-aistriú san;

  ( b ) subject to the provisions of this sub-section in relation to profit-sharing rights, every policy of life assurance and every policy of industrial assurance issued by a Participating Company, which, immediately before the transfer date is subsisting and has not matured (in this section referred to as an existing policy) shall, on the transfer date, become and be a policy of life assurance or a policy of industrial assurance (as the case may require) of the Terminating Company, and every right and every liability of such Participating Company in respect of such existing policy shall, on the transfer date, cease to be enforceable by or against such Participating Company and shall, on the transfer date, become and be the right or the liability (as the case may be) of the Terminating Company and be enforceable by or against that Company in the same manner in all respects as such right or liability would have been enforceable by or against such Participating Company if the said transfer had not taken place;

  Uimhir 31 de 1938: ACHT ÁRACHAIS (LEASÚ), 1938

 662. #1020031

  —Ach amháin mar foráltar a mhalairt leis an Acht seo, is liúntas ar feadh saoil an té dá ndeonfar é liúntas a deonfar faoin Acht seo.

  —Save as otherwise provided by this Act, an allowance granted under this Act shall be an allowance for the life of the person to whom it is granted.

  Uimhir 4 de 1948: AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL (AOISLIÚNTAS), 1948

 663. #1023761

  íocfaidh an Bord leis liúntais saoil, nach mó ná dhá dtrian dá luach saothair, arna ríomh do réir an seascadú cuid dá luach saothair in aghaidh gach bliana dá sheirbhís.

  he shall be paid by the Board an allowance for life, not exceeding two-thirds of his remuneration, calculated at the rate of one-sixtieth of his remuneration for each year of his service.

  Uimhir 12 de 1949: AN tACHT LEICTREACHAIS (SOLÁTHAR) (LEASÚ), 1949

 664. #1034015

  (2) Aon phinsean (seachas pinsean lena mbaineann Airteagal X) agus aon bhlianacht saoil, as bunaidh in Éirinn, a gheobhas duine is cónaitheoir sna Stát Aontaithe, beidh sé díolmhaithe ó cháin Éireannach.

  (2) Any pension (other than a pension to which Article X applies), and any life annuity, derived from sources within Ireland by an individual who is a resident of the United States shall be exempt from Irish tax.

  Uimhir 18 de 1950: AN tACHT AIRGEADAIS, 1950

 665. #1082091

  —Ach amháin mar foráltar a mhalairt leis an Acht seo, is liúntas ar feadh saoil an duine dá ndeonfar é liúntas a deonfar faoin Acht seo.

  —Save as otherwise provided by this Act, an allowance granted under this Act shall be an allowance for the life of the person to whom it is granted.

  Uimhir 10 de 1956: AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL (AOISLIÚNTAS), 1956

 666. #1091435

  (a) inar cuid de mhaoin faoi mhorgáiste nó muirear aon leas todhchaí nó polasaí arachais saoil, agus

  ( a ) the property subject to a mortgage or charge comprises any future interest or life insurance policy, and

  Uimhir 6 de 1957: REACHT NA dTRÉIMHSÍ, 1957

 667. #1106246

  (a) nach bhforálann go n-íocfaidh an duine sin, i rith saoil na pearsan, aon tsuim ach amháin suimeanna is iníoctha ar mhodh blianachta leis an bpearsa,

  ( a ) provide for the payment by that person during the life of the individual of any sum except sums payable by way of annuity to the individual,

  Uimhir 25 de 1958: AN tACHT AIRGEADAIS, 1958

 668. #1106340

  agus ní ghlacfar go bhfolaíonn tagairtí sna hAchtanna Cánach Ioncaim d'fhaoiseamh i leith préimheanna árachais saoil faoiseamh faoin alt seo.

  and references in the Income Tax Acts to relief in respect of life assurance premiums shall not be taken to include relief under this section.

  Uimhir 25 de 1958: AN tACHT AIRGEADAIS, 1958

 669. #1106373

  (b) ní áireofar é mar mhuirear i leith cánach i leith gnó árachais saoil chun críocha míre (4) den Riail sin 3.

  ( b ) shall not be treated as a charge to tax in respect of life assurance business for the purposes of paragraph (4) of the said Rule 3.

  Uimhir 25 de 1958: AN tACHT AIRGEADAIS, 1958

 670. #1119312

  (a) nótaí cumhdaigh, iarratais árachais agus ionstraimí eile is gnáthach a dhéanamh in oirchill polasaí foirmiúil a eisiúint, nach ionstraimí a bhaineann le hárachas saoil;

  ( a ) cover notes, slips and other instruments usually made in anticipation of the issue of a formal policy, not being instruments relating to life insurance;

  Uimhir 18 de 1959: AN tACHT AIRGEADAIS, 1959

 671. #1119326

  (c) beidh feidhm ag alt 116 maidir gach polasaí árachais seachas árachas saoil, agus beidh éifeacht dá réir sin ag an dara cuid den Dara Sceideal;

  ( c ) section 116 shall apply in relation to all policies of insurance other than life insurance, and the second part of the Second Schedule shall have effect accordingly;

  Uimhir 18 de 1959: AN tACHT AIRGEADAIS, 1959

 672. #1120870

  (2) Beidh an Bhanaltra láithreach i dteideal cónaí ar feadh a saoil saor ó chíos sa Lóiste Geata.

  (2) The existing Nurse shall be entitled during her life to reside in the Gate Lodge free of rent.

  Uimhir 30 de 1959: ACHT CHOLÁISTE TALMHAÍOCHTA CHAISLEÁN BHAILE SHEONACH (LEASÚ), 1959

 673. #1141452

  (1) aon chiste a bheidh ar teachtadh ar iontaobhas, tar éis foirceannadh nó faoi réir aon leasa thosaíochta saoil nó aon leasa theoranta eile, chun aon chríocha carthanúla, agus

  (1) any fund is held upon trust, after the determination of or subject to any prior life interest or other limited interest, for any charitable purposes, and

  Uimhir 17 de 1961: AN tACHT CARTHANAS, 1961

 674. #1153026

  (c) Ní bheidh feidhm ag mír (a) den fho-alt seo maidir le héileamh i leith ciorrú saoil ná i leith díobhálacha pearsanta.

  ( c ) Paragraph (a)of this subsection shall not apply to a claim for loss of life or personal injuries.

  Uimhir 41 de 1961: AN tACHT UM DHLITEANAS SIBHIALTA, 1961

 675. #1195149

  ciallaíonn “árachóir” cuideachta nó siondacáit árachais ag a bhfuil ceadúnas árachais chun gnó árachais seachas gnó árachais saoil nó gnó árachais tionscail a sheoladh;

  "insurer" means an assurance company or syndicate holding an assurance licence to carry on assurance business other than life assurance business or industrial assurance business;

  Uimhir 18 de 1964: AN tACHT ÁRACHAIS, 1964

 676. #1195261

  (b) suim chéad míle punt i leith aon ghnó nó gnóthaí árachais seachas gnó árachais saoil, gnó árachais tionscail agus gnó árachais ghloine.”

  ( b ) the sum of one hundred thousand pounds in respect of any one or more than one class of assurance business other than life assurance business, industrial assurance business and glass insurance business."

  Uimhir 18 de 1964: AN tACHT ÁRACHAIS, 1964

 677. #1195295

  —(1) Féadfaidh an tAire Airgeadais aon scaireanna de chuid Chuideachta Árachais Saoil na hÉireann, Teoranta, a fháil trí suibscríobh ina leith nó trína gceannach agus féadfaidh sé iad a dhíol.

  —(1) The Minister for Finance may acquire by subscription or purchase and sell any shares of the Irish Life Assurance Company, Limited.

  Uimhir 18 de 1964: AN tACHT ÁRACHAIS, 1964

 678. #1195309

  (a) gurb é an tAire Airgeadais agus gurbh é riamh úinéir tairbhiúil aon scaireanna a bheidh ar seilbh aige i gCuideachta Árachais Saoil na hÉireann, Teoranta, agus

  ( a ) to be and always to have been the beneficial owner of any shares held by him in the Irish Life Assurance Company, Limited, and

  Uimhir 18 de 1964: AN tACHT ÁRACHAIS, 1964

 679. #1195313

  agus forléireofar airteagail chomhlachais Chuideachta Árachais Saoil na hÉireann, Teoranta, agus beidh éifeacht acu dá réir sin.

  and the articles of association of the Irish Life Assurance Company, Limited, shall be construed and have effect accordingly.

  Uimhir 18 de 1964: AN tACHT ÁRACHAIS, 1964

 680. #1214583

  (b) árachas saoil ar chomhalta den chomhar creidmheasa i leith méid comhionann nó i gcoibhneas le suim a thaiscí agus a scaireanna sa chomhar creidmheasa.

  ( b ) life insurance of a member of the credit union for an amount equal to or proportionate to the sum of his deposits with and shares in the credit union,

  Uimhir 19 de 1966: AN tACHT UM CHOMHAR CREIDMHEASA, 1966

 681. #1221505

  (b) maidir le hioncam ó urrúis agus sealúchais den sórt a dúradh ar cuid iad d'infheistíochtaí chiste árachais saoil choigríche de chuid chomhlacht árachais.

  ( b ) to income arising from such securities and possessions as aforesaid which form part of the investments of the foreign life assurance fund of an assurance company.

  Uimhir 6 de 1967: AN tACHT CÁNACH IONCAIM, 1967

 682. #1222945

  (7) Déanfar tagairtí san Acht seo d'fhaoiseamh i leith préimheanna árachais saoil a fhorléirú mar thagairtí a fholaíonn tagairtí d'asbhaintí faoi na fo-ailt roimhe seo den alt seo.

  (7) References in this Act to relief in respect of life assurance premiums shall be construed as including references to deductions under the foregoing subsections of this section.

  Uimhir 6 de 1967: AN tACHT CÁNACH IONCAIM, 1967

 683. #1223987

  Ar Aghaidh (CUID XII Forálacha Speisialta maidir le Pinsin, Scéimeanna Pinsin, Blianachtaí Scoir agus Blianachtaí Saoil Ceannaithe)

  Next (PART XII SPECIAL PROVISIONS AS TO PENSIONS, PENSION SCHEMES, RETIREMENT ANNUITIES AND PURCHASED LIFE ANNUITIES)

  Uimhir 6 de 1967: AN tACHT CÁNACH IONCAIM, 1967

 684. #1224157

  CUID XII Forálacha Speisialta maidir le Pinsin, Scéimeanna Pinsin, Blianachtaí Scoir agus Blianachtaí Saoil Ceannaithe [EN] Caibidil I

  PART XII SPECIAL PROVISIONS AS TO PENSIONS, PENSION SCHEMES, RETIREMENT ANNUITIES AND PURCHASED LIFE ANNUITIES

  Uimhir 6 de 1967: AN tACHT CÁNACH IONCAIM, 1967

 685. #1224242

  Lch. Roimhe Seo (CUID XII Forálacha Speisialta maidir le Pinsin, Scéimeanna Pinsin, Blianachtaí Scoir agus Blianachtaí Saoil Ceannaithe)

  Previous (PART XII SPECIAL PROVISIONS AS TO PENSIONS, PENSION SCHEMES, RETIREMENT ANNUITIES AND PURCHASED LIFE ANNUITIES)

  Uimhir 6 de 1967: AN tACHT CÁNACH IONCAIM, 1967

 686. #1224542

  (a) nach bhforálann go n-íocfaidh an duine sin, i rith saoil na pearsan aonair aon suim ach amháin suimeanna is iníoctha ar mhodh blianachta leis an bpearsa,

  ( a ) provide for the payment by that person during the life of the individual of any sum except sums payable by way of annuity to the individual,

  Uimhir 6 de 1967: AN tACHT CÁNACH IONCAIM, 1967

 687. #1224634

  agus ní mheasfar go bhfolaíonn tagairtí san Acht seo d'fhaoiseamh i leith préimheanna árachais saoil faoiseamh faoin alt seo.

  and references in this Act to relief in respect of life assurance premium shall not be taken to include relief under this section.

  Uimhir 6 de 1967: AN tACHT CÁNACH IONCAIM, 1967

 688. #1224667

  (b) ní áireofar é mar mhuirear i leith cánach i ndáil le gnó árachais saoil chun críocha alt 215 (3).

  ( b ) shall not be treated as a charge to tax in respect of life assurance business for the purposes of section 215 (3).

  Uimhir 6 de 1967: AN tACHT CÁNACH IONCAIM, 1967

 689. #1224758

  (9) Beidh feidhm ag an alt seo i gcás blianachtaí saoil cibé uair a ceannaíodh iad nó a thosaíodar (agus forléireofar dá réir sin na tagairtí d'ailt 143, 151 agus 236).

  (9) This section shall extend to life annuities whenever purchased or commencing (and the references to sections 143, 151 and 236 shall be construed accordingly).

  Uimhir 6 de 1967: AN tACHT CÁNACH IONCAIM, 1967

 690. #1239673

  (ii) Rialacháin 6, 8 agus 12 (2) de na Rialacháin um Cháin Ioncaim (Blianachtaí Ceannaigh Saoil), 1959,

  (ii) Regulations 6, 8 and 12 (2) of the Income Tax (Purchased Life Annuities) Regulations, 1959,

  Uimhir 7 de 1968: AN tACHT AIRGEADAIS (FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA), 1968

 691. #1239805

  —(1) Sé phingin an méid uasta is inmhuirir ar mhodh dleacht stampa ar aon pholasaí árachais saoil a dhéanfar in aghaidh tréimhse nach faide ná dhá bhliain.

  —(1) The maximum amount chargeable by way of stamp duty on any policy of life insurance made for a period not exceeding two years shall be sixpence.

  Uimhir 7 de 1968: AN tACHT AIRGEADAIS (FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA), 1968

 692. #1271802

  —(1) Leasaítear leis seo alt 19 (1) den Acht Airgeadais, 1950 , trí “nó gnó deonaithe blianachtaí saoil” a chur isteach i ndiaidh “polasaithe árachais”.

  —(1) Section 19 (1) of the Finance Act, 1950 , is hereby amended by the insertion after "policies of insurance" of "or a business of granting life annuities".

  Uimhir 19 de 1972: AN tACHT AIRGEADAIS, 1972

 693. #1272113

  (a) trí “de chiste árachais saoil na cuideachta agus dá ciste blianachtaí ar leithligh, más ann” a chur in ionad “de chiste blianachtaí na cuideachta” i bhfo-alt (1) (a);

  ( a ) in subsection (1) (a), by the substitution, for "annuity fund", of "life assurance fund and separate annuity fund, if any";

  Uimhir 19 de 1972: AN tACHT AIRGEADAIS, 1972

 694. #1272131

  “(6) Aon roinnt a bheidh le déanamh idir gnó blianachtaí ginearálta, gnó pinsean agus gnó eile árachais saoil déanfar é ar an bprionsabal—

  "(6) Any division to be made between general annuity business, pension business and other life assurance business shall be made on the principle of—

  Uimhir 19 de 1972: AN tACHT AIRGEADAIS, 1972

 695. #1276787

  (1) aon chiste a bheith ar teachtadh ar iontaobhas, tar éis foirceannadh nó faoi réir aon leasa thosaíochta saoil nó aon leasa theoranta eile, chun aon chríocha carthanúla, agus

  (1) any fund is held upon trust, after the determination of or subject to any prior life interest or other limited interest, for any charitable purposes, and

  Uimhir 13 de 1973: AN tACHT CARTHANAS, 1973

 696. #1277556

  Polasaithe árachais saoil. 1936, Uimh. 45 .

  Policies of life insurance.

  Uimhir 19 de 1973: An tACHT AIRGEADAIS, 1973

 697. #1280731

  (a) i gcás inar aon duine a mharú an cion tabharfar príosúnacht saoil de phianbhreith air, agus

  ( a ) in case the offence consists of the killing of any person, be sentenced to imprisonment for life, and

  Uimhir 28 de 1973: AN tACHT UM CHINEDHÍOTHÚ, 1973

 698. #1286014

  (c) tríd an míniú seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an mhínithe ar “ciste árachais saoil coigríche”:

  ( c ) by the insertion, after the definition of "foreign life insurance fund", of the following definition:

  Uimhir 27 de 1974: AN tACHT AIRGEADAIS, 1974

 699. #1287164

  (a) nach bhforálann go n-íocfaidh an duine sin i rith saoil na pearsan aonair aon suim ach amháin suimeanna is iníoctha ar mhodh blianachta leis an bpearsa aonair,

  ( a ) provide for the payment by that person during the life of the individual of any sum except sums payable by way of annuity to the individual,

  Uimhir 27 de 1974: AN tACHT AIRGEADAIS, 1974

 700. #1292264

  (ii) ní fholaíonn “leas saoil” aon cheart atá teagmhasach ar an iontaobhaí nó ar dhuine éigin eile d'fheidhmiú rogha, agus

  (ii) does not include any right which is contingent on the exercise of the discretion of the trustee or the discretion of some other person, and

  Uimhir 20 de 1975: AN tACHT UM CHÁIN GHNÓCHAN CAIPITIÚIL, 1975

 701. #1298439

  —(1) Féadfaidh cuideachta árachais a sheolann gnó árachais saoil éileamh a dhéanamh faoin alt seo i leith ioncaim neamhfhaoisimh ó infheistíochtaí a theachtar i ndáil leis an ngnó sin.

  —(1) A claim may be made under this section by an assurance company carrying on life business in respect of unrelieved income from investments held in connection with that business.

  Uimhir 7 de 1976: AN tACHT CÁNACH CORPARÁIDE, 1976

 702. #1298461

  (b) i gcás ar lú an comhiomlán sin ná na brabúis ó ghnó saoil na cuideachta arna ríomh amhlaidh ní bheidh feidhm ag forálacha fho-alt (2).

  ( b ) where the said aggregate is less than the profits of the company's life business as so computed the provisions of subsection (2) shall not apply.

  Uimhir 7 de 1976: AN tACHT CÁNACH CORPARÁIDE, 1976

 703. #1298467

  (2) Chun críocha an ailt seo fionnfar scair na sealbhóirí polasaithe agus fuíoll (dá ngairtear an chuid iarmharach san alt seo) na ngnóchan árachais saoil agus na bhfaoiseamh iomchuí;

  (2) For the purposes of this section there shall be ascertained the policy holders' share and the remainder (in this section referred to as the residual part) of the life assurance gains and of the relevant reliefs:

  Uimhir 7 de 1976: AN tACHT CÁNACH CORPARÁIDE, 1976

 704. #1298487

  (ii) i gcás a mbaineann mír (b) d'alt 36 (5) le hioncam neamhfhaoisimh, beidh na gnóchain árachais saoil go léir agus na faoisimh iomchuí go léir ar áireamh sa chuid iarmharach.

  (ii) where paragraph (b) of section 36 (5) applies to unrelieved income all the life assurance gains and relevant reliefs shall be included in the residual part.

  Uimhir 7 de 1976: AN tACHT CÁNACH CORPARÁIDE, 1976

 705. #1298562

  (4) I gcás faoiseamh ó cháin a bheith tugtha de bhun forálacha an ailt seo d'ioncam ó infheistíochtaí ciste árachais saoil choigríche de chuid cuideachta árachais, déanfar a chomhréir de laghdú—

  (4) Where income from the investments of the foreign life assurance fund of an assurance company has been relieved from tax in pursuance of the provisions of this section a corresponding reduction shall be made—

  Uimhir 7 de 1976: AN tACHT CÁNACH CORPARÁIDE, 1976

 706. #1298755

  (3) Aon idirdhealú a dhéanfar idir gnó ginearálta blianachtaí, gnó pinsean agus gnó árachais saoil eile déanfar é ar an bprionsabal—

  (3) Any division to be made between general annuity business, pension business and other life assurance business shall be made on the principle of—

  Uimhir 7 de 1976: AN tACHT CÁNACH CORPARÁIDE, 1976

 707. #1300691

  (5) Ní fholaíonn tagairtí i bhfo-ailt (3) agus (4) d'alt 15 tagairtí don alt sin arna chur chun feidhm le halt 33 ar chuideachtaí a sheolann gnó saoil.

  (5) References in subsections (3) and (4) to section 15 do not include references to that section as applied by section 33 to companies carrying on life business.

  Uimhir 7 de 1976: AN tACHT CÁNACH CORPARÁIDE, 1976

 708. #1305355

  (d) ar aon teagmhas den sórt dá dtagraítear i bhfo-alt (2) tarlú tar éis deireadh a theacht le leas saoil idirghabhálach.

  ( d ) on the happening, after the cesser of an intervening life interest, of any such event as is referred to in subsection (2).

  Uimhir 8 de 1976: AN tACHT UM CHÁIN FHÁLTAS CAIPITIÚIL, 1976

 709. #1306006

  (c) is diúscairt inter vivos agus an úsáid, an t-áitiú nó an teachtadh a bheith ag an duine sin tar éis deireadh a bheith le leas saoil duine eile,

  ( c ) which is a disposition inter vivos and the use, occupation or enjoyment is had by that person after the cesser of another person's life interest,

  Uimhir 8 de 1976: AN tACHT UM CHÁIN FHÁLTAS CAIPITIÚIL, 1976

 710. #1314931

  (2) Dlífear príosúnacht saoil a chur ar dhuine a bheidh ciontach i bhfuadach nó ciontach i bpríosúnacht bhréige, ar a chiontú ar díotáil.

  (2) A person guilty of kidnapping or guilty of false imprisonment shall be liable on conviction on indictment to imprisonment for life.

  Uimhir 32 de 1976: AN tACHT UM AN DLÍ COIRIÚIL, 1976

 711. #1316939

  (6) Ní ghlacfaidh oifigeach, aturnae nó suirbhéir de chuid cumainn aon choimisiún i ndáil le polasaí árachais (lena n-áirítear polasaí árachais saoil) a chur i gcrích, i gcás—

  (6) An officer, solicitor or surveyor of a society shall not accept any commission in connection with the effecting of an insurance policy (including a life assurance policy),where—

  Uimhir 38 de 1976: AN tACHT CUMANN FOIRGNÍOCHTA, 1976

 712. #1334700

  Muirir ag tionóntaí saoil. [1947, a. 47.]

  Charges by tenants for life.

  Uimhir 2 de 1978: AN tACHT CAIRDE TALMHAÍOCHTA, 1978

 713. #1355184

  Cearta áirithe iascaireachta a thabhairt d'iarchomhaltaí saoil den Iontaobhas agus do dhaoine ar Chlár Duánaithe Breac. Garbhéisc agus Éisc Mhara.

  Certain rights to fish given to former life members of Trust and to persons on Register of Trout, Coarse Fish and Sea Anglers.

  Uimhir 1 de 1980: AN tACHT IASCAIGH, 1980

 714. #1391436

  (I) nótaí árachais, duillíní agus ionstraimí eile a dhéantar go hiondúil in oirchill polasaí foirmiúil a eisiúint, ach nach ionstraimí a bhaineann le hárachas saoil;

  (I) cover notes, slips and other instruments usually made in anticipation of the issue of a formal policy, not being instruments relating to life insurance;

  Uimhir 14 de 1982: AN tACHT AIRGEADAIS, 1982

 715. #1398224

  tá le “gnó árachais saoil” agus le “gnó árachais tionscail” na bríonna céanna atá leo in alt 3 den Acht Árachais, 1936 .

  "life assurance business" and "industrial assurance business" have the same meanings as in section 3 of the Insurance Act, 1936 .

  Uimhir 13 de 1983: ACHT NA gCUIDEACHTAÍ (LEASÚ), 1983

 716. #1411620

  (3) I mír (b) den choinníoll a ghabhann le fo-alt (2), beidh le “gnó saoil” an bhrí a shanntar dó le halt 50 (2) den Acht Cánach Corparáide, 1976 .

  (3) In paragraph (b) of the proviso to subsection (2) "life business" shall have the meaning assigned to it by section 50 (2) of the Corporation Tax Act, 1976 .

  Uimhir 9 de 1984: AN tACHT AIRGEADAIS, 1984

 717. #1415870

  (2) Ní bheidh feidhm le fo-alt (1) i gcás inar pianbhreith phríosúnachta saoil nó pianbhreith choinneála faoi alt 103 den Children Act, 1908, aon phianbhreith den sórt sin.

  (2) Subsection (1) shall not apply where any such sentence is one of imprisonment for life or is a sentence of detention under section 103 of the Children Act, 1908.

  Uimhir 22 de 1984: AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL, 1984

 718. #1432755

  “(1A) I gcás ina n-áireofar ar ghnó árachais saoil cuideachta árachais breis agus cineál amháin de na cineálacha gnó seo a leanas, is é sin le rá:

  "(1A) Where the life assurance business of an assurance company includes more than one of the following classes of business, that is to say:

  Uimhir 13 de 1986: AN tACHT AIRGEADAIS, 1986

 719. #1432761

  (c) gnó árachais saoil (gan an gnó pinsean sin agus an gnó ginearálta blianachtaí sin a áireamh),

  ( c ) life assurance business (excluding such pension business and general annuity business),

  Uimhir 13 de 1986: AN tACHT AIRGEADAIS, 1986

 720. #1432776

  (b) beidh sí inasbhainte le linn brabúis na cuideachta i leith a gnó árachais saoil a bheith á ríomh chun críocha Chás I de Sceideal D.”,

  ( b ) shall be deductible in computing for the purposes of Case I of Schedule D the profits of the company in respect of its life assurance business.",

  Uimhir 13 de 1986: AN tACHT AIRGEADAIS, 1986

 721. #1437635

  Uimh. 115 de 1976), nó ar údarú faoi Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Árachas Saoil), 1984 (I.R.

  No. 115 of 1976 ), or an authorisation under the European Communities (Life Assurance) Regulations, 1984 ( S.I.

  Uimhir 25 de 1986: ACHT NA gCUIDEACHTAÍ (LEASÚ), 1986

 722. #1448358

  (II) atá á riar ag an sealbhóir ar údarú a deonaíodh de bhun Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Árachas Saoil), 1984 (I.R.

  (II) administered by the holder of an authorisation granted pursuant to the European Communities (Life Assurance) Regulations ( S.I.

  Uimhir 10 de 1987: AN tACHT AIRGEADAIS, 1987

 723. #1471427

  Uimh. 115 de 1976), nó faoi Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Árachas Saoil), 1984 (I.R.

  No. 115 of 1976 ), or the European Communities (Life Assurance) Regulations, 1984 ( S.I.

  Uimhir 25 de 1988: AN tACHT UM CHOSAINT SONRAÍ, 1988

 724. #1478016

  (2) I gcás ina suífear, trí fhiosrú lena mbaineann Airteagal 5 de Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Cuntais, Ráitis agus Luachálacha Árachais Saoil), 1986 (I.R.

  (2) Where the value of the assets mentioned in subsection (1) is shown, by an investigation to which Article 5 of the European Communities (Life Assurance Accounts, Statements and Valuations) Regulations, 1986 ( S.I.

  Uimhir 3 de 1989: AN tACHT ÁRACHAIS, 1989

 725. #1478033

  (8) Aon tagairt san alt seo do “an ciste” is tagairt í don chiste iomlán sócmhainní a chothabhálann an gnóthas maidir lena ghnó árachais saoil, nach sócmhainní scairshealbhóirí iad.

  (8) In this section a reference to "the fund" is to the total fund of assets maintained by an undertaking in respect of its life assurance business, not being shareholders' assets.

  Uimhir 3 de 1989: AN tACHT ÁRACHAIS, 1989

 726. #1478509

  (ii) i gcás árachais saoil, conarthaí árachais a shocrú thar ceann a chliant le cúig ghnóthas ar a laghad.

  (ii) in the case of life insurance, to arrange insurance contracts on behalf of his clients with at least five undertakings.

  Uimhir 3 de 1989: AN tACHT ÁRACHAIS, 1989

 727. #1478571

  ciallaíonn “láimhdeachas árachais saoil” comhiomlán an airgid go léir a cheanglaítear ar idirghabhálaí a íoc isteach sa chuntas bainc ar leithligh a cheanglaítear a bheith aige faoi alt 48 (1) (b).

  "life assurance turnover" means the aggregate of all moneys required to be paid by an intermediary into the separate bank account required under section 48 (1) (b).

  Uimhir 3 de 1989: AN tACHT ÁRACHAIS, 1989

 728. #1478589

  (b) faoi fho-alt (1) (b), tabharfar “alt 48 — Cuntas árachais saoil” mar ainm air sna taifid airgeadais go léir a chothabhálann an t-idirghabhálaí.

  ( b ) under subsection (1) (b) shall be designated in all financial records maintained by the intermediary as "section 48—Life Assurance account",

  Uimhir 3 de 1989: AN tACHT ÁRACHAIS, 1989

 729. #1478615

  (b) i gcás árachais saoil, ceapachán i scríbhinn ó cheithre ghnóthas, ar a mhéid, a bheidh údaraithe faoi Rialacháin 1984.

  ( b ) in the case of life insurance, an appointment in writing from not more than four undertakings authorised under the Regulations of 1984.

  Uimhir 3 de 1989: AN tACHT ÁRACHAIS, 1989

 730. #1501998

  “(10) (a) Ní fholaíonn tagairtí sna fo-ailt roimhe seo do chuideachta ghéillte tagairtí do chuideachta a sheolann gnó saoil.

  "(10)( a ) References in the preceding subsections to a surrendering company do not include references to a company carrying on life business.

  Uimhir 10 de 1990: AN tACHT AIRGEADAIS, 1990

 731. #1502000

  (b) Chun críocha an ailt seo déanfar ‘gnó saoil’ a fhorléiriú de réir alt 50 (1).”.

  ( b ) For the purposes of this section 'life business' shall be construed in accordance with section 50 (1).".

  Uimhir 10 de 1990: AN tACHT AIRGEADAIS, 1990

 732. #1502004

  (b) San fho-alt seo déanfar “gnó saoil” a fhorléiriú de réir alt 50 (1) den Acht Cánach Corparáide, 1976 .

  ( b ) In this subsection "life business" shall be construed in accordance with section 50 (1) of the Corporation Tax Act, 1976 .

  Uimhir 10 de 1990: AN tACHT AIRGEADAIS, 1990

 733. #1503273

  Uimh. 115 de 1976), nó faoi Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Árachas Saoil), 1984 (I.R.

  No. 115 of 1976 ), or the European Communities (Life Assurance) Regulations, 1984 ( S.I.

  Uimhir 10 de 1990: AN tACHT AIRGEADAIS, 1990

 734. #1508006

  (a) i bhfo-ailt (1) agus (2) cuirfear “déanfar ar é a chiontú ann príosúnacht saoil a ghearradh air” in ionad “dlighfear ar a chiontú ann é chur chun báis”, agus

  ( a ) in subsections (1) and (2) "be sentenced on conviction thereof to imprisonment for life" shall be substituted for "be liable on conviction thereof to suffer death", and

  Uimhir 16 de 1990: AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL, 1990

 735. #1508015

  (b) cuirfear “príosúnacht saoil a chur air nó” in ionad “é a chur chun báis nó faoi” in ailt 124 agus 125;

  ( b ) in sections 124 and 125 "imprisonment for life" shall be substituted for "death";

  Uimhir 16 de 1990: AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL, 1990

 736. #1508019

  (d) cuirfear “príosúnacht saoil a chur air nó” in ionad “é a chur chun báis nó faoi” in ailt 127 agus 128;

  ( d ) in sections 127 and 128 "imprisonment for life" 'shall be substituted for "death";

  Uimhir 16 de 1990: AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL, 1990

 737. #1508026

  (2) I gcás duine a chúisítear faoin alt seo a chiontú i dtréas nó i ndúnmharú ag armchúirt, gearrfar príosúnacht saoil air.

  (2) Where a person charged under this section is convicted by a court- martial of treason or murder, he shall be sentenced to imprisonment for life. [GA]

  Uimhir 16 de 1990: AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL, 1990

 738. #1508048

  (k) in alt 210 (6) cuirfear “phríosúnachta saoil nó” isteach roimh “phian-tseirbhíse” i ngach áit a bhfuil na focail sin;

  ( k ) in section 210 (6) "imprisonment for life or" shall be inserted before "penal servitude" in each place where those words occur;

  Uimhir 16 de 1990: AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL, 1990

 739. #1508070

  (t) ní bheidh feidhm ag alt 229 maidir le príosúnach míleata a gcuirfear príosúnacht saoil mar phianbhreith air; agus

  ( t ) section 229 shall not apply to a military prisoner sentenced to imprisonment for life;

  Uimhir 16 de 1990: AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL, 1990

 740. #1513845

  ciallaíonn “cuideachta árachais” cuideachta is sealbhóir ar údarú faoi Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Árachas Saoil), 1984 (I.R.

  "assurance company" means a company which is the holder of an authorisation under the European Communities (Life Assurance) Regulations, 1984 (S. 1.

  Uimhir 26 de 1990: AN tACHT ÁRACHAIS, 1990

 741. #1515142

  (2) Aon duine a bheidh ciontach i dtromionsaí gnéasach dlífear, ar é a chiontú ar díotáil, príosúnacht saoil a chur air.

  (2) A person guilty of sexual assault shall be liable on conviction on indictment to imprisonment for a term not exceeding 5 years.

  Uimhir 32 de 1990: AN tACHT UM AN DLÍ COIRIÚIL (BANÉIGEAN) (LEASÚ), 1990

 742. #1515150

  (2) Aon duine a bheidh ciontach i mbanéigean faoi alt 4 dlífear, ar é a chiontú ar díotáil, príosúnacht saoil a chur air.

  (2) A person guilty of aggravated sexual assault shall be liable on conviction on indictment to imprisonment for life.

  Uimhir 32 de 1990: AN tACHT UM AN DLÍ COIRIÚIL (BANÉIGEAN) (LEASÚ), 1990

 743. #1516850

  (a) i gcás conradh seirbhíse leis an gcuideachta, ina leagfar amach ainm an stiúrthóra agus forálacha an chonartha a bhaineann lena ré saoil;

  ( a ) in the case of a contract of service with the company, setting out the name of the director and the provisions of the contract relating to its duration;

  Uimhir 33 de 1990: ACHT NA gCUIDEACHTAÍ, 1990

 744. #1516852

  (b) i gcás conradh seirbhíse le fochuideachta de chuid na cuidachta, ina leagfar amach ainm an stiúrthóra, ainm agus áit chorpraithe na fochuideachta agus forálacha an chonartha a bhaineann lena ré saoil,

  ( b ) in the case of a contract of service with a subsidiary of the company setting out the name of the director, the name and place of incorporation of the subsidiary and the provisions of the contract relating to its duration,

  Uimhir 33 de 1990: ACHT NA gCUIDEACHTAÍ, 1990

 745. #1529201

  (2) Aon duine a bheidh ciontach i gcion faoin alt seo dlífear, ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nó príosúnacht saoil, nó iad araon, a chur air nó uirthi.

  (2) A person guilty of an offence under this section shall be liable on conviction on indictment to a fine or to imprisonment for life or to both.

  Uimhir 26 de 1997: AN tACHT UM CHIONTA NEAMH-MHARFACHA IN AGHAIDH AN DUINE, 1997

 746. #1529305

  (6) Aon duine a bheidh ciontach i gcion faoi fho-alt (2) dlífear, ar é nó í a chiontú ar díotáil, príosúnacht saoil a chur air nó uirthi.

  (6) A person guilty of an offence under subsection (2) shall be liable on conviction on indictment to imprisonment for life.

  Uimhir 26 de 1997: AN tACHT UM CHIONTA NEAMH-MHARFACHA IN AGHAIDH AN DUINE, 1997

 747. #1542137

  [EN] Tíolacadh nó Aistriú ar Dhíol aon mhaoine seachas stoic nó urrúis inmhargaidh nó polasaí árachais nó polasaí árachais saoil

  Conveyance or Transfer on Sale of any property other than stocks or marketable securities or a policy of insurance or a policy of life insurance

  Uimhir 15 de 1998: AN tACHT AIRGEADAIS (UIMH. 2), 1998

 748. #1546329

  beidh sé nó sí ciontach i gcion agus dlífear, ar é nó í a chiontú ar díotáil, príosúnacht saoil a chur air nó uirthi.

  shall be guilty of an offence and shall be liable on conviction on indictment to imprisonment for life.

  Uimhir 22 de 1998: AN tACHT UM GHÁINNEÁIL AR LEANAÍ AGUS PORNAGRAFAÍOCHT LEANAÍ, 1998

 749. #1556862

  Uimh. 359 de 1994), nó faoi Rialacháin Chreata na gComhphobal Eorpach (Árachas Saoil), 1994 (I.R.

  No. 359 of 1994 ), or under the European Communities (Life Assurance) Framwork Regulations, 1994 ( S.I.

  Uimhir 37 de 1998: AN tACHT UM CHÚITEAMH D'INFHEISTEOIRÍ, 1998

 750. #1574099

  (a) príosúnacht saoil nó cibé tréimhse is giorra ná sin a chinnfidh an chúirt, faoi réir fho-ailt (3B) agus (3C) den alt seo, a chur air, agus

  (a) to imprisonment for life or such shorter period as the court may, subject to subsections (3B) and (3C) of this section, determine, and

  Uimhir 10 de 1999: AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL, 1999

 751. #1586301

  (3) Aon duine a bheidh ciontach i gcion na céastóireachta dlífear, ar é nó í a chiontú ar díotáil, príosúnacht saoil a chur air nó uirthi.

  (3) A person guilty of the offence of torture shall be liable on conviction on indictment to imprisonment for life.

  Uimhir 11 de 2000: AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (COINBHINSIÚN NA NÁISIÚN AONTAITHE IN AGHAIDH CÉASTÓIREACHTA), 2000

 752. #1586311

  beidh sé nó sí ciontach i gcion agus dlífear, ar é nó í a chiontú ar díotáil, príosúnacht saoil a chur air nó uirthi.

  shall be guilty of an offence and shall be liable on conviction on indictment to imprisonment for life.

  Uimhir 11 de 2000: AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (COINBHINSIÚN NA NÁISIÚN AONTAITHE IN AGHAIDH CÉASTÓIREACHTA), 2000

 753. #1649041

  na saintréithe a liostaítear in Airteagal 6 de Threoir 91/674/CEE maidir le fiontair árachais saoil, fiontair árachais neamhshaoil, fiontair árachais ilchodaigh agus fiontair athárachais shainfheidhmigh:

  characteristics listed in Article 6 of Directive 91/674/EEC concerning life insurance enterprises, non-life insurance enterprises, composite insurance enterprises and specialist reinsurance enterprises:

  Rialachán (CE) Uimh. 295/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 maidir le staidreamh struchtúrach gnó (athmhúnlú) Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 754. #1649050

  na saintréithe a liostaítear in Airteagal 34, Cuid III, de Threoir 91/674/CEE maidir le fiontair árachais saoil, fiontair árachais neamhshaoil, fiontair árachais ilchodaigh agus fiontair athárachais shainfheidhmigh:

  characteristics listed in Article 34, Part III, of Directive 91/674/EEC concerning life insurance enterprises, non-life insurance enterprises, composite insurance enterprises and specialist reinsurance enterprises:

  Rialachán (CE) Uimh. 295/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 maidir le staidreamh struchtúrach gnó (athmhúnlú) Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 755. #1649059

  na saintréithe dá dtagraítear in Airteagal 64 de Threoir 91/674/CEE maidir le fiontair árachais saoil, fiontair árachais neamhshaoil, fiontair árachais ilchodaigh agus fiontair athárachais shainfheidhmigh:

  characteristics referred to in Article 64 of Directive 91/674/EEC concerning life, non-life, composite and specialist reinsurance enterprises:

  Rialachán (CE) Uimh. 295/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 maidir le staidreamh struchtúrach gnó (athmhúnlú) Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 756. #1649120

  An líon daoine árachaithe ag deireadh na bliana cuntasaíochta, a bhaineann le gnó díreach le haghaidh na ngrúpchonarthaí árachais saoil uile agus i gcomhair na bhfochatagóirí seo a leanas den CPA:

  Number of insured persons at the end of the accounting year, relating to direct business for all group life insurance contracts and for the following subcategories of the CPA:

  Rialachán (CE) Uimh. 295/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 maidir le staidreamh struchtúrach gnó (athmhúnlú) Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 757. #1649520

  iad sin go léir dá dtagraítear in Airteagal 2(1)(a) de Threoir 91/674/CEE [1],fiontair árachais saoil:

  all those referred to in Article 2(1)(a) of Directive 91/674/EEC [1],life assurance enterprises:

  Rialachán (CE) Uimh. 295/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 maidir le staidreamh struchtúrach gnó (athmhúnlú) Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 758. #1660891

  I gcás na dtáirgí um árachais saoil, ciallaíonn an téarma ‘caipiteal’ caipiteal a infheistítear ar iarraidh ón infheisteoir miondíola.

  In the case of life insurance products, the term ‘capital’ means capital that is invested on the request of the retail investor.

  Rialachán (AE) Uimh. 1286/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Samhain 2014 maidir le doiciméid um fhaisnéis bhunriachtanach do tháirgí infheistíochta miondíola pacáistithe agus táirgí infheistíochta atá árachas-bhunaithe (PRIIPanna) (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 759. #1661003

  conarthaí árachais saoil nuair nach mbíonn na sochair faoin gconradh iníoctha ach amháin mar gheall ar bhás nó i gcás éagumais mar gheall ar ghortú, ar bhreoiteacht nó ar éiglíocht;

  life insurance contracts where the benefits under the contract are payable only on death or in respect of incapacity due to injury, sickness or infirmity;

  Rialachán (AE) Uimh. 1286/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Samhain 2014 maidir le doiciméid um fhaisnéis bhunriachtanach do tháirgí infheistíochta miondíola pacáistithe agus táirgí infheistíochta atá árachas-bhunaithe (PRIIPanna) (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 760. #1676198

  maidir leis an tsuim a ríomhfar i gcomhréir le pointe (a) de mhír 3 den Airteagal seo, cuirfidh na hinstitiúidí ina háit sin suim na gcaillteanas creidmheasa ionchasach do thréimhse 12 mhí arna chinneadh i gcomhréir le mír 5.5.5 den Iarscríbhinn a bhaineann le IFRS 9 mar aon le méid an lamháltais caillteanais do chaillteanais ionchasacha saoil arna chinneadh i gcomhréir le mír 5.5.3 den Iarscríbhinn a bhaineann le IFRS 9, cé is moite den lamháltas caillteanais do chaillteanais ionchasacha saoil i gcás sócmhainní airgeadais a bhfuil fadhbanna creidmheasa acu mar a shainmhínítear in Aguisín A a ghabhann leis an Iarscríbhinn a bhaineann le IFRS 9, lúide suim mhéideanna gaolmhara an chaillteanais ionchasaigh le haghaidh na neamhchosaintí céanna arna ríomh i gcomhréir le hAirteagal 158(5), (6) agus (10) mar a bheidh ar an lá a ndéanfar an tuairisciú.

  institutions shall replace the amount calculated in accordance with point (a) of paragraph 3 of this Article by the sum of the 12-month expected credit losses determined in accordance with paragraph 5.5.5 of the Annex relating to IFRS 9 and the amount of the loss allowance for lifetime expected credit losses determined in accordance with paragraph 5.5.3 of the Annex relating to IFRS 9 excluding the loss allowance for lifetime expected credit losses for financial assets that are credit-impaired, as defined in Appendix A to the Annex relating to IFRS 9, reduced by the sum of related expected loss amounts for the same exposures calculated in accordance with Article 158(5), (6) and (10) as of the reporting date.

  Rialachán (AE) 2017/2395 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2017 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 maidir leis na socruithe idirthréimhseacha leis an tionchar a bheidh ag tabhairt isteach IFRS 9 ar chistí dílse a mhaolú agus le haghaidh láimhseáil neamhchosaintí móra i gcás neamhchosaintí áirithe san earnáil phoiblí atá ainmnithe in airgeadra intíre Ballstáit ar bith (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 761. #1676200

  maidir leis an tsuim a ríomhfar i gcomhréir le pointe (b) de mhír 3 den Airteagal seo, cuirfidh na hinstitiúidí ina háit sin suim na gcaillteanas creidmheasa ionchasach do thréimhse 12 mhí arna cinneadh i gcomhréir le mír 5.5.5 den Iarscríbhinn a bhaineann le IFRS 9 mar aon le suim mhéideanna an lamháltais caillteanais do chaillteanais chreidmheasa ionchasacha saoil arna cinneadh i gcomhréir le mír 5.5.3 den Iarscríbhinn a bhaineann le IFRS 9 cé is moite den lamháltas caillteanais do chaillteanais ionchasacha saoil i gcás sócmhainní airgeadais a bhfuil fadhbanna creidmheasa acu, mar a shainmhínítear in Aguisín A a ghabhann leis an Iarscríbhinn a bhaineann le IFRS 9, amhail ón 1 Eanáir 2018 nó ar an dáta a gcuirfear i bhfeidhm IFRS 9 den chéad uair, lúide suim mhéideanna gaolmhara an chaillteanais ionchasaigh le haghaidh na neamhchosaintí céanna arna ríomh i gcomhréir le hAirteagal 158(5), (6) agus (10).

  institutions shall replace the amount calculated in accordance with point (b) of paragraph 3 of this Article by the sum of the 12-month expected credit losses determined in accordance with paragraph 5.5.5 of the Annex relating to IFRS 9 and the amount of the loss allowance for lifetime expected credit losses determined in accordance with paragraph 5.5.3 of the Annex relating to IFRS 9 excluding the loss allowance for lifetime expected credit losses for financial assets that are credit-impaired, as defined in Appendix A to the Annex relating to IFRS 9, as of 1 January 2018 or on the date of initial application of IFRS 9, reduced by the sum of related expected loss amounts for the same exposures calculated in accordance with Article 158(5), (6) and (10).

  Rialachán (AE) 2017/2395 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2017 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 maidir leis na socruithe idirthréimhseacha leis an tionchar a bheidh ag tabhairt isteach IFRS 9 ar chistí dílse a mhaolú agus le haghaidh láimhseáil neamhchosaintí móra i gcás neamhchosaintí áirithe san earnáil phoiblí atá ainmnithe in airgeadra intíre Ballstáit ar bith (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 762. #1686136

  ciallaíonn “gorlann” áit ina ndéantar ainmhithe dobharshaothraithe, iasc eite agus sliogiasc go háirithe a phórú, a ghoradh agus a thógáil le linn luathchéimeanna a saoil;

  ‘hatchery’ means a place for the breeding, hatching and rearing through the early life stages of aquaculture animals, in particular finfish and shellfish;

  Rialachán (AE) 2018/848 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le táirgeadh orgánach agus lipéadú táirgí orgánacha agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 834/2007 ón gComhairle

 763. #1686221

  síolta agus ainmhithe le hardleibhéal éagsúlachta géinití, ag a bhfuil frithsheasmhacht i gcoinne galar agus fad saoil a úsáid;

  the use of seeds and animals with a high degree of genetic diversity, disease resistance and longevity;

  Rialachán (AE) 2018/848 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le táirgeadh orgánach agus lipéadú táirgí orgánacha agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 834/2007 ón gComhairle

 764. #1686230

  táirgí beostoic orgánacha a tháirgeadh atá díorthaithe ó ainmhithe a tógadh ar ghabháltais orgánacha ar feadh a saoil ó rugadh nó ó goradh iad agus ar tógadh ansin;

  the production of organic livestock products derived from animals that have been raised on organic holdings throughout their lives since birth or hatching;

  Rialachán (AE) 2018/848 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le táirgeadh orgánach agus lipéadú táirgí orgánacha agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 834/2007 ón gComhairle

 765. #1702083

  San Ordú seo, folaíonn an abairt "tionónta saoil" aon duine a mbeidh cumhachtaí tionónta saoil aige faoi na hAchtanna.

  In this Order, the expression "tenant for life" includes any person having the powers of a tenant for life under the Acts.

  I.R. Uimh. 15 de 1986: Rialacha na nUaschúirteanna

 766. #1702091

  Ní dhéanfar aon duine eile a sheirbheáil ar an gcéad ásc. Ach amháin mar a fhoráiltear anseo roimhe seo, i gcás ina ndéanfaidh aon duine seachas an tionónta saoil iarratas faoi na hAchtanna is é an tionónta saoil amháin a sheirbheálfar ar an gcéad ásc.

  No other person shall in the first instance be served. Except as hereinbefore provided where an application under the Acts is made by any person other than the tenant for life, the tenant for life alone shall be served in the first instance.

  I.R. Uimh. 15 de 1986: Rialacha na nUaschúirteanna

 767. #1703239

  aon leagáidí nó réadtiomnaí iarmharach saoil i gcomhpháirt le haon leagáidí nó réadtiomnaí iarmharach deiridh ar thréigean nó ar thoiliú na coda eile de na leagáidithe nó réadtiomnaithe iarmharacha saoil;

  any residuary legatee or devisee for life jointly with any ultimate residuary legatee or devisee on the renunciation or consent of the remaining residuary legatees or devisees for life;

  I.R. Uimh. 15 de 1986: Rialacha na nUaschúirteanna

 768. #1703451

  aon leagáidí nó réadtiomnaí iarmharach saoil i gcomhpháirt le haon leagáidí nó réadtiomnaí iarmharach deiridh ar thréigean nó ar thoiliú na coda eile de na leagáidithe nó réadtiomnaithe iarmharacha saoil;

  any residuary legatee or devisee for life jointly with any ultimate residuary legatee or devisee on the renunciation or consent of the remaining residuary legatees or devisees for life;

  I.R. Uimh. 15 de 1986: Rialacha na nUaschúirteanna

 769. #1782607

  maidir le cothromaíocht oibre is saoil do thuismitheoirí agus do chúramóirí agus lena n-aisghairtear Treoir 2010/18/AE ón gComhairle

  on work-life balance for parents and carers and repealing Council Directive 2010/18/EU

  Treoir (AE) 2019/1158 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le cothromaíocht oibre is saoil do thuismitheoirí agus do chúramóirí agus lena n-aisghairtear Treoir 2010/18/AE ón gComhairle

 770. #1782637

  Treisíonn an mhíchothromaíocht i gceapadh na mbeartas maidir le cothromaíocht oibre is saoil idir mná agus fir steiréitíopaí inscne agus na héagsúlachtaí idir na hinscní ó thaobh oibre agus cúraim de.

  The imbalance in the design of work-life balance policies between women and men reinforces gender stereotypes and differences between work and care.

  Treoir (AE) 2019/1158 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le cothromaíocht oibre is saoil do thuismitheoirí agus do chúramóirí agus lena n-aisghairtear Treoir 2010/18/AE ón gComhairle

 771. #1782734

  Ba cheart na comhpháirtithe sóisialta a spreagadh chun córais deimhniúcháin dheonacha a chur chun cinn, ar córais iad lena ndéanfaí measúnú ar an gcothromaíocht oibre is saoil san áit oibre.

  The social partners should be encouraged to promote voluntary certification systems assessing work-life balance at the workplace.

  Treoir (AE) 2019/1158 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le cothromaíocht oibre is saoil do thuismitheoirí agus do chúramóirí agus lena n-aisghairtear Treoir 2010/18/AE ón gComhairle

 772. #1805705

  tionchar a imirt ar phróisis saoil plandaí, amhail substaintí a imríonn tionchar ar a bhfás, seachas mar chothaitheach nó mar bhithspreagthach plandaí;”;

  influencing the life processes of plants, such as substances influencing their growth, other than as a nutrient or a plant biostimulant;’;

  Rialachán (AE) 2019/1009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Meitheamh 2019 lena leagtar síos rialacha maidir le táirgí AE a chur ar fáil ar an margadh agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1069/2009 agus Rialachán (CE) Uimh. 1107/2009 agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2003/2003 (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 773. #1809498

  Fágann an phróiseáil agus an nochtadh sin go gcuirtear as do na cearta bunúsacha chun saoil phríobháidigh agus ar an gceart sonraí pearsanta a chosaint.

  Such processing and disclosure imply an interference with the fundamental rights to respect for one’s private life and the protection of personal data.

  Rialachán (AE) 2019/1148 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le margú agus úsáid réamhtheachtaithe pléascán, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006 agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 98/2013 (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 774. #1813029

  Thairis sin, chun cineál fadtéarmach agus scoir an táirge a chaomhnú, ba cheart foirm na n-eisíocaíochtaí, go háirithe i ndáil le blianachtaí saoil, a mheasúnú go cúramach.

  Moreover, with the aim of preserving the long-term retirement nature of the product, the form of out-payments, in particular with respect to lifelong annuities, should be carefully assessed.

  Rialachán (AE) 2019/1238 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le Táirge Pinsin Phearsanta Uile-Eorpach (TPPU) (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 775. #1813047

  Níor cheart, áfach, go mbeadh sé d’oibleagáid ar sholáthraithe TPPUnna an tseirbhís malartaithe a sholáthar le haghaidh TPPUnna, i gcás ina bhfuil eisíocaíochtaí á bhfáil ag coigilteoirí i bhfoirm blianachtaí saoil.

  However, PEPP providers should not be obliged to provide the switching service for PEPPs, where savers are receiving out-payments in the form of lifetime annuities.

  Rialachán (AE) 2019/1238 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le Táirge Pinsin Phearsanta Uile-Eorpach (TPPU) (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 776. #1830876

  Leanann cur isteach tromchúiseach ar na cearta bunúsacha chun saoil phríobháidigh agus ar an gceart chun cosanta ar shonraí pearsanta ón bpróiseáil sin.

  This processing implies a serious interference with the fundamental rights to private life and the right to the protection of personal data.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le margú agus úsáid réamhtheachtaithe pléascán

 777. #1843705

  ciallaíonn 'acmhainní bitheolaíocha na mara' speicis uisceacha bheo na mara atá ar fáil agus atá inrochtana, lena n-áirítear speicis anadromacha agus speicis chatadromacha le linn a saoil mhuirí;

  'marine biological resources' means available and accessible living marine aquatic species, including anadromous and catadromous species during their marine life;

  NoDG-2013-02013R1380_EN-GA-DWN

 778. #1849529

  COM(2011) 244 final, ‘An Bhithéagsúlacht - árachas saoil agus caipiteal nádúrtha dúinn: Straitéis an AE go dtí 2020’.

  COM(2011) 244 final, ‘Our life insurance, our natural capital: an EU biodiversity strategy to 2020’.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le táirgeadh orgánach agus lipéadú táirgí orgánacha, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. XXX/XXX ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [an Rialachán maidir le rialuithe oifigiúla] agus lena n_x001e_aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 834/2007 ón gComhairle

 779. #1849919

  ciallaíonn ‘gorlann’ áit ina ndéantar ainmhithe dobharshaothraithe, iasc eite agus sliogiasc go háirithe a phórú, a ghoradh agus a thógáil le linn luathchéimeanna a saoil.

  ‘hatchery’ means a place of breeding, hatching and rearing through the early life stages of aquaculture animals, finfish and shellfish in particular;

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le táirgeadh orgánach agus lipéadú táirgí orgánacha, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. XXX/XXX ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [an Rialachán maidir le rialuithe oifigiúla] agus lena n_x001e_aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 834/2007 ón gComhairle

 780. #567714

  Dá thoradh sin, tá éileamh mór ar staidreamh sóisialta, sa chiall is leithne, chun tacú leis an bpróiseas cinnteoireachta agus chun faireachán a dhéanamh ar thoradh na mbeartas sóisialta, ach chomh maith leis sin chun cuidiú le saoránaigh Eorpacha tionchar na mbeartas sin ar a saolta agus ar a ndea-bhail féin a mheas.

  Consequently, social statistics in the broad sense are in heavy demand to support the decision-making process and to monitor the outcome of social policies, but also to help European citizens assess the impact of those policies on their lives and well-being.

  Rialachán (AE) Uimh. 99/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2013 maidir leis an gclár staidrimh Eorpach 2013-17 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE agus maidir leis an Eilvéis

 781. #773262

  (2) Isé rud a chialluíonn an focal “talamh tionóntuithe” ná talamh ar seilbh fé chonnra tionóntachta nách deontas feirmdhílse, ná léas síor-ionathnuachainte ar feadh saolta no blianta, ná léas ar feadh téarma de bhlianta 'na bhfuil trí fichid no níos mó dhíobh gan caitheamh ar dháta rithte an Achta so, ná cur ar cíos chun innir, chun féaraíochta, no chun curadóireachta go ceann tamaill, no chun áise sealadaí, no i gcóir riachtanais shealadaigh, agus is dá réir sin a léireofar an focal “talamh nea-thionóntuithe”:

  (2) The expression "tenanted land" means land held under any contract of tenancy other than a fee farm grant, or lease renewable for ever for lives or years or lease for a term of years of which sixty or more are unexpired at the date of the passing of this Act, or a letting for the purpose of temporary depasturage, agistment or conacre, or for temporary convenience, or to meet a temporary necessity, and the expression "untenanted land" shall be construed accordingly:

  Uimhir 42 de 1923: ACHT TALMHAN, 1923

 782. #778019

  (7) San alt so cialluíonn an focal “unaereacht,” maidir le hionad tighe no foirginte, pé leas no cnuasacht de leasanna a dhineann suas estát bith-dhílse no feirm-dhílse ar seilbh no leas gabháltas-ar-léas ar seilbh fé léas síor-ionathnuachainte ar feadh saolta no blianta no fé léas ar feadh téarma 'na mbeidh nocha bliain de ar a luíod gan caitheamh ar dháta an mhorgáiste.

  (7) In this section the expression "ownership" in relation to the site of a house or building means such interest or combination of interests as constitutes an estate in fee simple or fee farm in possession or a leasehold interest in possession under a lease for lives or years renewable for ever or a lease for a term of at least ninety years unexpired at the date of the mortgage.

  Uimhir 24 de 1924: ACHT UM ATH-DHÉANAMH I mBAILE ÁTHA CLIATH (FORÁLACHA OCÁIDEACHA), 1924

 783. #808048

  —(1) Féadfidh únaer paiste talmhan nea-thionóntuithe atá suidhte i gcontae nách contae go gcumhang-cheanntracha agus atá ar seilbh fé dheontas feirm-dhílse, fé léas ar feadh saolta no blianta agus ion-athnuachainte go bráthach, no fé léas ar feadh téarma blianta go raibh seasca ceann no níos mó díobh gan caitheamh ar dháta rithte an Achta Talmhan, 1923 , féadfa sé ordú d'iarraidh ar Choimisiún na Talmhan á fhaisnéis go ndílseoidh an paiste i gCoimisiún na Talmhan ar an lá ceaptha sa tslí chéanna fé is dá mbeadh an paiste suidhte i gcontae go gcumhang-cheanntracha.

  —(1) The owner of a parcel of untenanted land situate in a non-congested districts county, which is held under a fee farm grant, lease for lives or years renewable for ever, or lease for a term of years of which sixty or more were unexpired at the date, of the passing of the Land Act, 1923 may apply to the Land Commission for an order declaring that the parcel shall vest in the Land Commission on the appointed day in like manner as if the parcel were situate in a congested districts county.

  Uimhir 19 de 1927: ACHT TALMHAN, 1927

 784. #837798

  (a) go bhfuil an píosa san ag an únaer sin fé dheontas fheirm-dhílse, fé léas síor-ionathnuachainte ar feadh saolta no blianta, no fé léas ar feadh téarma de bhlianta go raibh trí fichid no breis díobh gan caitheamh ar dháta an Achta Talmhan, 1923 , do rith, pe'ca bhaineann an deontas no an léas san le talamh eile chó maith leis an bpíosa san no ná baineann, agus

  ( a ) that such parcel is held by such owner under a fee farm grant, lease for lives or years renewable for ever, or lease for a term of years of which sixty or more were unexpired at the date of the passing of the Land Act, 1923 , whether such grant or lease does or does not comprise other land as well as such parcel, and

  Uimhir 11 de 1931: ACHT TALMHAN, 1931

 785. #845916

  (a) go raibh an tionóntachán san á úsáid go bona fide agus i bpáirt no go hiomlán, ar feadh iomlán na dtrí mblian díreach roimh chríochnú na tionóntachta san, ag an té ba thionónta de thurus na huaire air chun gnótha do dhéanamh ann agus, díreach roimh an gcríochnú san go raibh sé ar seilbh ag á thionónta fé thionóntacht o bhliain go bliain no fé léas no fé chonnradh eile tionóntachta ar feadh téarma nár ghiorra ná bliain no fé léas ar feadh saoil no saolta no go raibh sé tar éis bheith ar feadh seacht mblian ar a laighead go leanúnach i seilbh an té ba thionónta air díreach roimh an gcríochnú san no i seilbh a roimh-shealbhadóirí teidil, no

  ( a ) such tenement was, during the whole of the three years next preceding the termination of such tenancy, bonafide used by the tenant for the time being thereof wholly or partly for the purpose of carrying on a business and, immediately before such termination, either was held by the tenant thereof under a tenancy from year to year or under a lease or other contract of tenancy for a term of not less than one year or a lease for a life or lives or had been for not less than seven years continuously in the occupation of the person who was the tenant thereof immediately before such termination or of his predecessors in title, or

  Uimhir 55 de 1931: ACHT UM THIARNAÍ TIGHE AGUS TIONÓNTAITHE, 1931

 786. #846495

  (a) más seilbh i mbith-dhílse no seilbh feirm-dhílse bheidh ag sealbhaire na talmhan tógála ar an talamh tógála no seilbh fé léas ar feadh saoil no saolta bheidh ann (agus go dtéarma no gan téarma blian) no fé léas ar feadh téarma go mbeidh deich mbliana ar a laighead gan caitheamh fós de an lá déanfar an t-iarratas fén alt so, toiliú an tsealbhaire sin i scríbhinn;

  ( a ) where the occupier of the building ground holds the building ground in fee simple or in fee farm or under a lease for a life or lives in being (either with or without a term of years) or under a lease for a term of which not less than ten years are unexpired on the day on which the application under this section is made, the consent in writing of such occupier;

  Uimhir 55 de 1931: ACHT UM THIARNAÍ TIGHE AGUS TIONÓNTAITHE, 1931

 787. #909132

  (a) go bhfuil an talamh san ar seilbh, ag an té sin is sealbhaire air, fé chonnradh tionóntachta (seachas deontas feirmdhílse, léas ar feadh saolta no blianta agus é ionathnuaidhte go bráth, no léas ar feadh téarma de sheasca bliain no níos mó) do rinneadh tar éis an 9adh lá de Lúnasa, 1933, agus roimh an 14adh lá de Dheire Fómhair, 1933, agus

  ( a ) that such land is held by the said occupier thereof under a contract of tenancy (other than a fee farm grant, a lease for lives or years renewable for ever, or a lease for a term of sixty or more years) entered into after the 9th day of August, 1923, and before the 14th day of October, 1933, and

  Uimhir 41 de 1936: ACHT TALMHAN, 1936

 788. #909146

  (a) go bhfuil an talamh san ar seilbh, ag an té sin is únaer air, fé dheontas feirm-dhílse do rinneadh tar éis an 9adh lá de Lúnasa, 1923, agus roimh an 14adh lá de Dheire Fómhair, 1933, no fé léas ar feadh saolta no blianta agus é ion-athnuaidhte go bráth do rinneadh amhlaidh no fé léas ar feadh seascad bliain no níos mó do rinneadh amhlaidh, agus

  ( a ) that such land is held by the said owner thereof under a fee farm grant made after the 9th day of August, 1923, and before the 14th day of October, 1933, or under a lease similarly made for lives or years renewable for ever or under a lease similarly made for sixty or more years, and

  Uimhir 41 de 1936: ACHT TALMHAN, 1936

 789. #1115278

  ciallaíonn an focal “úinéir”, maidir le haon talamh, aon duine atá i dteideal na cíosanna agus na brabúis as talamh a shealbhú nó a fháil le haghaidh eastáit ar feadh a shaoil féin, nó ar feadh blianta is infhoirceanta ar a shaol féin, nó le haghaidh aon eastáit is mó ná sin, gan aon duine a áireamh atá i dteideal na talún sin de bhua aon léasa ar feadh saolta nó blianta ar cíos forlán;

  [GA] the word "owner", in relation to any land, means any person entitled to the possession or receipt of the rents and profits of land for an estate for his own life or for years determinable on his own life or for any greater estate, exclusive of any person entitled to such land by virtue of any lease for lives or years at a rackrent;

  Uimhir 14 de 1959: AN tACHT IASCAIGH (COMHDHLÚTHÚ), 1959

 790. #1118191

  (c) nuair nach mbeidh téarma na blianachta ná méid aon íocaíocht bhlianachta ag braith ar aon teagmhas seachas fad saoil duine nó saolta daoine, is é an cothrom sin an cothrom céanna a bheidh idir méid iomlán nó luach na comaoine i leith an bhlianacht a dheonú agus luach achtúire na n-íocaíochtaí blianachta arna chinneadh de réir fo-ailt (3) den alt seo, agus

  ( c ) where neither the term of the annuity nor the amount of any annuity payment depends on any contingency other than the duration of a human life or lives, that proportion shall be the same proportion which the total amount or value of the consideration for the grant of the annuity bears to the actuarial value of the annuity payments as determined in accordance with subsection (3) of this section, and

  Uimhir 18 de 1959: AN tACHT AIRGEADAIS, 1959

 791. #1224728

  (c) nuair nach mbeidh téarma na blianachta ná méid aon íocaíocht bhlianachta ag braith ar aon teaghmas seachas fad saoil duine nó saolta daoine, is í an chomhréir sin an chomhréir chéanna a bheidh idir méid iomlán nó luach na comaoine i leith an bhlianacht a dheonú agus luach achtúire na n-íocaíochtaí blianachta arna chinneadh de réir fho-alt (3), agus

  ( c ) where neither the term of the annuity nor the amount of any annuity payment depends on any contingency other than the duration of a human life or lives, that proportion shall be the same proportion which the total amount or value of the consideration for the grant of the annuity bears to the actuarial value of the annuity payments as determined in accordance with subsection (3), and

  Uimhir 6 de 1967: AN tACHT CÁNACH IONCAIM, 1967

 792. #1292262

  (i) folaíonn “leas saoil” ceart faoin tsocraíocht chun an ioncaim as maoin shocraithe, nó chun maoin shocraithe a úsáid nó a áitiú, ar feadh saol duine (nó ar feadh saolta daoine) seachas an duine i dteideal an chirt,

  (i) includes a right under the settlement to the income of, or the use or occupation of, settled property for the life of a person (or for the lives of persons) other than the person entitled to the right,

  Uimhir 20 de 1975: AN tACHT UM CHÁIN GHNÓCHAN CAIPITIÚIL, 1975

 793. #1332089

  Duine a dhéanfaidh, i ndáil le toghchán Tionóil, go díreach nó go neamhdhíreach, feidhm a bhaint, nó bagairt feidhm a bhaint, as aon fhorneart, foréigean nó srianadh in aghaidh aon duine nó a dhéanfaidh, nó a chuirfidh faoi deara go ndéanfar, nó a bhagróidh go ndéanfaidh nó go gcuirfidh faoi deara go ndéanfar aon díobháil nó dochar, saolta nó spioradálta d'aon duine nó a fhéachfaidh trí fhuadach, éigeantas, nó calaois—

  A person who, in relation to an Assembly election, directly or indirectly makes use of or threatens to make use of any force, violence or restraint against or inflicts or causes or threatens to inflict or cause any temporal or spiritual injury or loss on or to any person, or attempts by abduction, duress, or fraud—

  Uimhir 30 de 1977: AN tACHT UM THOGHCHÁIN DO THIONÓL NA hEORPA, 1977

 794. #1361064

  —Duine a mbeidh teideal aige chun leasa i dtalamh ar teideal é chun an leasa sin a thionscain faoi léas ar feadh saolta is inathnuaite go suthain a bunaíodh roimh an lú lá de Lúnasa, 1849, agus nach ndearnadh a chomhshó ina dheontas feofheirme faoin Renewable Leasehold Conversion Act, 1849, déanfaidh sé, ó thosach feidhme an Achta seo, an talamh a theachtadh ar eastát i bhfeo simplí.

  —A person entitled to an interest in land the title to which interest originated under a lease for lives renewable forever which was created prior to the 1st day of August, 1849, and was not converted into a fee farm grant under the Renewable Leasehold Conversion Act, 1849, shall from the commencement of this Act hold the land for an estate in fee simple.

  Uimhir 10 de 1980: AN tACHT UM THIARNAÍ TALÚN AGUS TIONÓNTAÍ (LEASÚ), 1980

 795. #160818

  (1) Féadfaidh údarás áitiúil a dheonaigh pinsean sceidealta- (Cuid III), is pinsean a bhí i gcúrsa a íoctha go hiomlán áitiúil (Cuid III). nó go páirteach ar dháta nach luaithe ná an lú lá d'Iúil, 1980, a chinn sé, méadú amháin, agus sin an méid, ar an bpinsean sin a dheonú, de réir cibé méid a cheadóidh an tAire Comh- shaoil, nó a bheidh de réir an cheadaithe a bhainfidh leis an bpinsean agus a bheidh tugtha ag an Aire sin i leith aicme pinsean den sórt sin.

  (1) A local authority who granted a scheduled (Part III) pension which was in course of payment in whole or in part on a date not earlier than the 1st day of July, 1980, determined by them, may grant one increase only of that pension, to such extent as may be sanctioned by the Minister for the Environment or is in accordance with the approval applicable to the pension and given by that Minister in respect of a class to which that pension belongs.

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 796. #166075

  ciallaíonn "na leasanna árachais dóiteáin" comhlachtaí atá údaraithe faoi na hAchtanna Árachais, 1936 go 1971 agus Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Árachas Neamh-Shaoil), 1976 (I.R. Uimh. 115 de 1976) chun gnó árachais dóiteáin a sheoladh in Éirinn agus atá ainmnithe de thuras na huaire ag an Aire chun críche fho-alt 3 d'alt 3 den Acht;

  "the fire insurance interests" means bodies which are authorised under the Insurance Acts, 1936 to 1971 and the European Communities (Non-Life Insurance) Regulations, 1976 ( S.I. No. 115 of 1976 ) to carry on fire insurance business in Ireland and which are for the time being designated by the Minister for the purpose of sub-section 3 of section 3 of the act;

  Ionstraimí Reachtúla: I.R. 1978

 797. #183299

  (a) Méadú i gcás an tairbhí (nach duine é a áirítear i (b) nó {c) thíos) a bheith ag brath go substaintiúil ar an bhfreastal sin chun riachtanais na beatha a fháil agus gur dócha go mbeidh sé amhlaidh ar feadh a shaoil nó ar feadh tréimhse nach lú ná sé mhí

  (a) Increase where the beneficiary (not being a person included in (b) or (c) following) is to a substantial extent dependent on such attendance for the necessities of life and is likely to remain so dependent for life or for a period of not less than six months

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 798. #183301

  (c) Méadú i gcás ina mbeidh míthreoir chomh dian sin ar fad ar an tairbhí go mbeidh sé ag brath ar fad nó beagnach ar fad ar an bhfreastal sin chun riachtanais na beatha a fháil agus gur dócha go mbeidh sé amhlaidh ar feadh a shaoil nó ar feadh tréimhse nach lú ná sé mhí agus gur freastal lánaimseartha an freastal a theastóidh

  (c) Increase where the beneficiary is so exceptionally severely disabled as to be entirely or almost entirely dependent on such attendance for the necessities of life and is likely to remain so for life or for a period of not less than six months and the attendance so required is whole-time

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 799. #295575

  (11) D'fhéadfadh an Foras Eorpach Oiliúna rannchuidiú tábhachtach a dhéanamh, i gcomhthéacs bheartais an AE um chaidreamh sheachtrach, le forbairt caipitil dhaonna a fheabhsú, go háirithe maidir le hoideachas agus le hoiliúint ó thaobh na foghlama ar feadh an tsaoil.

  (11) The European Training Foundation could make an important contribution, in the context of EU external relations policies, to improving human capital development, in particular education and training in a lifelong learning perspective.

  Rialachán (CE) Uimh. 1339/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 lena mbunaítear an Foras Eorpach Oiliúna

 800. #295576

  (12) Chun rannchuidiú a dhéanamh, beidh ar an bhForas Eorpach Oiliúna leas a bhaint as an taithí a fuair sé laistigh den AE maidir le hoideachas agus le hoiliúint ó thaobh na foghlama ar feadh an tsaoil agus leas a bhaint as taithí na n-institiúidí sin dá chuid a bhfuil baint acu leis an ngníomhaíocht sin.

  (12) In order to make its contribution, the European Training Foundation will need to call upon the experience gained within the EU in relation to education and training in a lifelong learning perspective and upon those of its institutions which are involved in this activity.

  Rialachán (CE) Uimh. 1339/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 lena mbunaítear an Foras Eorpach Oiliúna

 801. #295577

  (13) Tá saoráidí réigiúnacha agus/nó náisiúnta agus saoráidí poiblí agus/nó príobháideacha ann sa Chomhphobal agus i dtríú tíortha, lena n-áirítear na tíortha a chumhdaítear le gníomhaíochtaí an Fhorais Eorpaigh Oiliúna, ar féidir iarraidh orthu comhoibriú maidir le soláthar éifeachtach cabhrach i réimse na forbartha caipitil dhaonna, go háirithe maidir le hoideachas agus le hoiliúint ó thaobh na foghlama ar feadh an tsaoil.

  (13) There exist in the Community and in third countries, including the countries covered by the activities of the European Training Foundation, regional and/or national, public and/or private facilities which can be called upon to collaborate in the effective provision of aid in the area of human capital development, in particular education and training in a lifelong learning perspective.

  Rialachán (CE) Uimh. 1339/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 lena mbunaítear an Foras Eorpach Oiliúna

 802. #295581

  (17) Ba cheart go mbeadh an Foras Eorpach Oiliúna oscailte do rannpháirtíocht tíortha nach Ballstáit den Chomhphobal iad agus atá tiomanta mar atá an Comhphobal agus na Ballstáit cabhair a sholáthar do thíortha a chumhdaítear le gníomhaíochtaí an Fhorais Eorpaigh Oiliúna i réimse na forbartha caipitil dhaonna, go háirithe maidir le hoideachas agus le hoiliúint ó thaobh na foghlama ar feadh an tsaoil, páirt a ghlacadh faoi shocruithe a leagfar síos i gcomhaontuithe idir an Comhphobal agus na tíortha sin.

  (17) The European Training Foundation should be open to the participation of countries which are not Member States of the Community and which share the commitment of the Community and the Member States to the provision of aid to the countries covered by the activities of the European Training Foundation in the field of human capital development, in particular education and training in a lifelong learning perspective, under arrangements to be laid down in agreements between the Community and themselves.

  Rialachán (CE) Uimh. 1339/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 lena mbunaítear an Foras Eorpach Oiliúna

 803. #295604

  2. Chun críche an Rialacháin seo, sainmhínítear "forbairt caipitil dhaonna" mar obair a chuireann le forbairt ar feadh an tsaoil ar scileanna agus ar inniúlachtaí gach duine aonair trí fheabhas a chur ar na córais ghairmoideachais agus oiliúna.

  2. For the purpose of this Regulation, "human capital development" shall be defined as work which contributes to the lifelong development of individuals' skills and competences through the improvement of vocational education and training systems.

  Rialachán (CE) Uimh. 1339/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 lena mbunaítear an Foras Eorpach Oiliúna

 804. #327475

  Agus ról lárnach an teaghlaigh á chomhlánú aige, leagann an ECEC síos an bunús riachtanach d’insealbhú teanga, d’fhoghlaim ar feadh an tsaoil a mbeidh rath uirthi, do chomhtháthú sóisialta, d’fhorbairt phearsanta agus d’infhostaitheacht.

  Complementing the central role of the family, ECEC lays the essential foundations for language acquisition, successful lifelong learning, social integration, personal development and employability.

  Conclúidí na Comhairle maidir le hoideachas agus cúram na luath-óige: ag soláthar an túis is fearr don saol atá rompu dár leanaí uile (2011)

 805. #327476

  Má leagtar síos dlúthbhunús le linn bhlianta múnlaitheacha an linbh, beidh an fhoghlaim níos éifeachtaí ina dhiaidh sin agus bíonn cosúlacht níos fearr ann go leanfaidh an fhoghlaim ar feadh an tsaoil, agus go méadófar leis sin an cothromas maidir le torthaí an oideachais agus go laghdófar na costais a ngearrtar ar an tsochaí i dtéarmaí na dtallann a chailltear agus i dtéarmaí caiteachais phoiblí ar leas, ar shláinte agus fiú ar cheartas;

  If solid foundations are laid during a child’s formative years, later learning becomes more effective and more likely to continue throughout life, increasing the equity of educational outcomes and lowering the costs for society in terms of lost talent and public spending on welfare, health and even justice;

  Conclúidí na Comhairle maidir le hoideachas agus cúram na luath-óige: ag soláthar an túis is fearr don saol atá rompu dár leanaí uile (2011)

 806. #327488

  9. de ghnáth dírítear níos lú airde ar ECEC ná mar a dhírítear ar aon leibhéal eile oideachais agus oiliúna, in ainneoin go bhfuil fianaise ann go bhfuil sé i bhfad níos éifeachtaí infheistiú éifeachtúil a dhéanamh in oideachas luath-óige ar ardchaighdeán ná mar atá sé idirghabháil a dhéanamh níos déanaí agus go mbíonn dea-thoradh ar an infheistíocht sin feadh an tsaoil, go háirithe maidir le daoine atá faoi mhíbhuntáiste;

  9. ECEC tends to receive less attention than any other level of education and training despite evidence that investing efficiently in quality early years education is much more effective than intervening later and brings considerable returns throughout the lifecycle, particularly for the disadvantaged;

  Conclúidí na Comhairle maidir le hoideachas agus cúram na luath-óige: ag soláthar an túis is fearr don saol atá rompu dár leanaí uile (2011)

 807. #327511

  2. gan dochar don idirbheartaíocht maidir leis an gcreat airgeadais a bheidh ann sa todhchaí, úsáid éifeachtúil a bhaint as na hionstraimí ábhartha AE uile i réimsí na taighde agus na foghlama ar feadh an tsaoil, chomh maith le húsáid a bhaint as cistí struchtúrtha na hEorpa i gcomhréir le haidhmeanna na straitéise Eoraip 2020, d’fhonn na haidhmeanna thuasluaite a chur chun cinn.

  2. without prejudice to the negotiations on the future financial framework, to make efficient use of all relevant EU instruments in the fields of lifelong learning and research, as well as the European structural funds in line with the goals of the Europe 2020 strategy, in order to promote the above aims.

  Conclúidí na Comhairle maidir le hoideachas agus cúram na luath-óige: ag soláthar an túis is fearr don saol atá rompu dár leanaí uile (2011)

 808. #328006

  D’fhonn maoiniú dúbailte a sheachaint, ba cheart nach mbainfeadh na gníomhaíochtaí sin sochar comhuaineach as ranníocaíocht ó chláir Chomhphobail eile, amhail an Clár Réime do Ghníomhaíochtaí Taighde, Forbartha Teicneolaíche agus Taispeána, an Clár Réime d’Iomaíochas agus Nuálaíocht, an Clár Foghlama ar Feadh an tSaoil nó ó na Cistí Struchtúracha.

  In order to avoid double funding, these activities should not benefit simultaneously from a contribution from other Community programmes, such as the Framework Programme for Research, Technological Development and Demonstration Activities, the Competitiveness and Innovation Framework Programme, the Lifelong Learning Programme, or from the Structural Funds.

  Rialachán (CE) Uimh. 294/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 lena mbunaítear an Institiúid Eorpach um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht

 809. #328035

  Ba cheart don Chomhphobal tacaíocht a chur ar fáil chun nuálaíocht a chothú, go háirithe trí mheán an Seachtú Clár Réime do Ghníomhaíochtaí Taighde, Forbartha Teicneolaíche agus Taispeána, trí mheán an Chláir Réime Iomaíochta agus Nuálaíochta, trí mheán an Chláir Foghlama ar Feadh an tSaoil agus trí mheán na gCistí Struchtúracha.

  The Community should provide support to foster innovation, in particular through the Seventh Framework Programme for Research, Technological Development and Demonstration Activities, the Competitiveness and Innovation Framework Programme, the Lifelong Learning Programme and the Structural Funds.

  Rialachán (CE) Uimh. 294/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 lena mbunaítear an Institiúid Eorpach um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht

 810. #329595

  Is é an cuspóir atá aige seo barrachas buiséadach a bhaint amach de réir a chéile aimsir an dea-shaoil ionas go mbeifear in ann déileáil le cora chun donais eacnamaíocha agus rannchuidiú mar sin le hinbhuaine fhadtéarmach an airgeadais phoiblí.

  The objective is to gradually achieve a budgetary surplus in good times which creates the necessary room to accommodate economic downturns and thus contribute to the long-term sustainability of public finances.

  Conradh Liospóin ag leasú an Chonartha ar an Aontas Eorpach agus an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh (2007)

 811. #337942

  Is é aidhm an bhailiúcháin sonraí seo sonraí inchomparáide breise a chur ar fáil maidir le hoideachas agus le foghlaim ar feadh an tsaoil chun tacú le beartais shonracha ar leibhéal an Chomhphobail nach gcumhdaítear le Fearann 1 ná le Fearann 2.

  The aim of this data collection shall be to provide further comparable data on education and lifelong learning to support specific policies at the Community level not included in Domains 1 and 2.

  Rialachán (CE) Uimh. 452/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2008 i ndáil le staidreamh maidir le hoideachas agus le foghlaim ar feadh an tsaoil a tháirgeadh agus a fhorbairt

 812. #338042

  bainfear úsáid as córais eile faisnéise staidrimh agus as suirbhéanna staidrimh chun athróga agus táscairí breise a sholáthar maidir le hoideachas agus maidir le foghlaim ar feadh an tsaoil, a fhreagróidh d’Fhearann 3;

  the use of other statistical information systems and surveys, to provide additional statistical variables and indicators on education and lifelong learning, corresponding to Domain 3;

  Rialachán (CE) Uimh. 452/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2008 i ndáil le staidreamh maidir le hoideachas agus le foghlaim ar feadh an tsaoil a tháirgeadh agus a fhorbairt

 813. #338043

  déanfaidh na Ballstáit staidreamh maidir leis an oideachas agus leis an bhfoghlaim ar feadh an tsaoil a sheachadadh go rialta laistigh de na spriocdhátaí arna sonrú d’Fhearann 1 agus d’Fhearann 2;

  the regular delivery of statistics on education and lifelong learning by the Member States, within specified deadlines for Domains 1 and 2;

  Rialachán (CE) Uimh. 452/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2008 i ndáil le staidreamh maidir le hoideachas agus le foghlaim ar feadh an tsaoil a tháirgeadh agus a fhorbairt

 814. #338048

  cumhdóidh Fearann 3 staidreamh eile maidir le hoideachas agus maidir le foghlaim ar feadh an tsaoil, amhail staidreamh maidir le caipiteal daonna, maidir leis an leas sóisialta agus eacnamaíoch a dhéanann an t-oideachas, agus nach gcumhdaítear le Fearann 1 ná le Fearann 2.

  Domain 3 shall cover other statistics on education and lifelong learning, such as statistics on human capital and on the social and economic benefits of education, not covered by Domains 1 and 2.

  Rialachán (CE) Uimh. 452/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2008 i ndáil le staidreamh maidir le hoideachas agus le foghlaim ar feadh an tsaoil a tháirgeadh agus a fhorbairt

 815. #338078

  Ó tharla go bhfuil gné dhinimiciúil ag baint le ceapadh beartais agus le faireachán ar bheartas agus go n-oiriúnaítear í do dhálaí claochlaitheacha i réimse an oideachais agus na foghlama ar feadh an tsaoil, ba cheart go bhforálfadh an creat rialúcháin staidrimh do leibhéal áirithe solúbthachta i modh teoranta agus rialaithe, agus aird á tabhairt ar an ualach ar na freagróirí agus ar na Ballstáit.

  Since policy formulation and monitoring in the field of education and lifelong learning is of a dynamic nature and adapts to an evolving environment, the statistical regulatory framework should provide for a certain degree of flexibility in a limited and controlled manner, taking into account the burden for respondents and the Member States.

  Rialachán (CE) Uimh. 452/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2008 i ndáil le staidreamh maidir le hoideachas agus le foghlaim ar feadh an tsaoil a tháirgeadh agus a fhorbairt

 816. #338079

  Tá sonraí á mbailiú freisin ag an gCoimisiún (Eurostat) maidir le hoideachas, le hoiliúint agus le foghlaim ar feadh an tsaoil trí fhoinsí teaghlaigh eile, ar nós Shuirbhé an Aontais Eorpaigh ar an Lucht Oibre [6], staidreamh an Chomhphobail maidir le dálaí ioncaim agus maireachtála [7] agus freisin trína gcuid modúl ad hoc.

  The Commission (Eurostat) is also collecting data on education, training and lifelong learning through other household sources such as the European Union Labour Force Survey [6] and the Community statistics on income and living conditions [7] as well as through their ad-hoc modules.

  Rialachán (CE) Uimh. 452/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2008 i ndáil le staidreamh maidir le hoideachas agus le foghlaim ar feadh an tsaoil a tháirgeadh agus a fhorbairt

 817. #338081

  Caithfidh creat dlíthiúil níos leithne a bheith ann, áfach, chun a áirithiú go dtáirgfear agus go bhforbrófar ar bhealach inbhuanaithe staidreamh maidir le hoideachas agus le foghlaim ar feadh an tsaoil, creat a chumhdóidh ar a laghad na gníomhaíochtaí ábhartha uile atá ann agus iad sin uile atá beartaithe.

  However, a broader legal framework is necessary to ensure the sustainable production and development of statistics on education and lifelong learning, covering at least all relevant existing and planned activities.

  Rialachán (CE) Uimh. 452/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2008 i ndáil le staidreamh maidir le hoideachas agus le foghlaim ar feadh an tsaoil a tháirgeadh agus a fhorbairt

 818. #338084

  Ba cheart go mbeadh táirgeadh an staidrimh bunaithe ar chreat de choincheapa comhtháite agus de shonraí inchomparáide, i bhfianaise bhunú Córais chomhtháite Eorpaigh um Fhaisnéis Staidrimh maidir le hoideachas, maidir le hoiliúint agus maidir le foghlaim ar feadh an tsaoil.

  Statistical production should be based on a framework of coherent concepts and comparable data in view of the establishment of an integrated European statistical information system on education, training and lifelong learning.

  Rialachán (CE) Uimh. 452/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2008 i ndáil le staidreamh maidir le hoideachas agus le foghlaim ar feadh an tsaoil a tháirgeadh agus a fhorbairt

 819. #338085

  Is ríthábhachtach faisnéis staidrimh inchomparáide a bheith ar fáil ar leibhéal an Chomhphobail ionas go mbeifí in ann straitéisí don oideachas agus don fhoghlaim ar feadh an tsaoil a fhorbairt agus go mbeifí in ann monatóireacht a dhéanamh ar an dul chun cinn a dhéantar agus na straitéisí sin á gcur chun feidhme.

  Comparable statistical information at Community level is essential for the development of education and lifelong learning strategies and for the monitoring of progress in their implementation.

  Rialachán (CE) Uimh. 452/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2008 i ndáil le staidreamh maidir le hoideachas agus le foghlaim ar feadh an tsaoil a tháirgeadh agus a fhorbairt

 820. #338092

  Tá sé d’aidhm ag na Treoirlínte Comhtháite um Fhorás agus um Fhostaíocht, lena n-áirítear na treoirlínte do bheartais fostaíochta na mBallstát, ar thacaigh an Chomhairle leo ina Cinneadh 2005/600/CE [3], cur le straitéis Liospóin ar bhealach níos fearr agus straitéisí cuimsitheacha a bhunú don fhoghlaim ar feadh an tsaoil.

  The Integrated Guidelines for Growth and Jobs including the guidelines for the employment policies of the Member States, endorsed by the Council in its Decision 2005/600/EC [3], aim to contribute better to the Lisbon strategy and to establish comprehensive lifelong learning strategies.

  Rialachán (CE) Uimh. 452/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2008 i ndáil le staidreamh maidir le hoideachas agus le foghlaim ar feadh an tsaoil a tháirgeadh agus a fhorbairt

 821. #338094

  Is gné lárnach an fhoghlaim ar feadh an tsaoil agus lucht saothair a bhfuil scileanna acu, a bhfuil oiliúint orthu agus a bhfuil acmhainn inoiriúnaitheachta iontu á fhorbairt agus á chur chun cinn.

  Lifelong learning is a key element in developing and promoting a skilled, trained and adaptable workforce.

  Rialachán (CE) Uimh. 452/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2008 i ndáil le staidreamh maidir le hoideachas agus le foghlaim ar feadh an tsaoil a tháirgeadh agus a fhorbairt

 822. #346731

  Leis an measúnú eolaíoch riosca, measfar meitibileacht agus ídiú na substaintí atá gníomhach ó thaobh na cógaseolaíochta de i speicis ainmhíocha ábhartha, na cineálacha iarmhar, agus an méid díobh, a bhféadfadh daoine a ionghabháil ar feadh an tsaoil gan aon bhaol inmheasta don tsláinte, arna shloinneadh i dtéarmaí Ionghabhála Laethúla Inghlactha "ILI".

  The scientific risk assessment shall consider the metabolism and depletion of pharmacologically active substances in relevant animal species, the type of residues and the amount thereof, that may be ingested by human beings over a lifetime without an appreciable health risk expressed in terms of acceptable daily intake (ADI).

  Rialachán (CE) Uimh. 470/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Bealtaine 2009 lena leagtar síos nósanna imeachta Comhphobail chun teorainneacha na n-iarmhar a bhunú do shubstaintí atá gníomhach ó thaobh na cógaseolaíochta de i mbia-ábhair de thionscnamh ainmhíoch, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 2377/90 ón gComhairle agus lena leasaítear Treoir 2001/82/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 726/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 823. #474606

  Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Árachas Neamh-Shaoil) (Leasú) (Uimh. 2) 1991 (I.R. Uimh. 142 de 1991), Rialachán 2 (an míniú ar “Banc”)

  European Communities (Non-Life Insurance) (Amendment) (No. 2) Regulations 1991 (S.I. No. 142 of 1991), Regulation 2 (definition of “Bank”)

  AN tACHT UM ATHCHÓIRIÚ AN BHAINC CEANNAIS 2010

 824. #495900

  (iii) a d’fhágfadh gur ghnólacht gnó infheistíochta de réir bhrí an Achta um Idirghabhálaithe Infheistíochta 1995 (seachas idirghabhálaí árachais neamh-shaoil de réir bhrí an Achta sin) é, nó príomhaí ar gníomhaire dó é, mura mbeadh feidhm ag alt 2(6) den Acht sin;

  (iii) that would render it, or a principal for whom it is an agent, an investment business firm within the meaning of the Investment Intermediaries Act 1995 (other than a non-life insurance intermediary within the meaning of that Act) if section 2(6) of that Act did not apply;

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (SCIÚRADH AIRGID AGUS MAOINIÚ SCEIMHLITHEOIREACHTA) 2010

 825. #500552

  Ba cheart don Chomhphobal tacaíocht a chur ar fáil chun nuálaíocht a chothú, go háirithe trí mheán an Seachtú Clár Réime do Ghníomhaíochtaí Taighde, Forbartha Teicneolaíche agus Taispeána, trí mheán an Chláir Réime Iomaíochta agus Nuálaíochta, trí mheán an Chláir Foghlama ar Feadh an tSaoil agus trí mheán na gCistí Struchtúracha.

  The Community should provide support to foster innovation, in particular through the Seventh Framework Programme for Research, Technological Development and Demonstration Activities, the Competitiveness and Innovation Framework Programme, the Lifelong Learning Programme and the Structural Funds.

  Rialachán (CE) Uimh. 294/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 lena mbunaítear an Institiúid Eorpach um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht

 826. #500581

  D’fhonn maoiniú dúbailte a sheachaint, ba cheart nach mbainfeadh na gníomhaíochtaí sin sochar comhuaineach as ranníocaíocht ó chláir Chomhphobail eile, amhail an Clár Réime do Ghníomhaíochtaí Taighde, Forbartha Teicneolaíche agus Taispeána, an Clár Réime d’Iomaíochas agus Nuálaíocht, an Clár Foghlama ar Feadh an tSaoil nó ó na Cistí Struchtúracha.

  In order to avoid double funding, these activities should not benefit simultaneously from a contribution from other Community programmes, such as the Framework Programme for Research, Technological Development and Demonstration Activities, the Competitiveness and Innovation Framework Programme, the Lifelong Learning Programme, or from the Structural Funds.

  Rialachán (CE) Uimh. 294/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 lena mbunaítear an Institiúid Eorpach um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht

 827. #518718

  (26) Na heintitis a fheidhmíonn socruithe do scéimeanna pinsean, arb é príomhchuspóir na socruithe sin sochair a chur ar fáil tráth an scoir, de ghnáth i bhfoirm íocaíochtaí ar feadh an tsaoil, ach freisin i bhfoirm íocaíochtaí a thugtar ar feadh tréimhse sealadaí nó mar chnapshuim, is iondúil go ndéanann siad íoslaghdú ar an leithdháileadh in airgead tirim chun éifeachtúlacht agus toradh a uasmhéadú dá gcuid sealbhóirí polasaí.

  (26) Entities operating pension scheme arrangements, the primary purpose of which is to provide benefits upon retirement, usually in the form of payments for life, but also as payments made for a temporary period or as a lump sum, typically minimise their allocation to cash in order to maximise the efficiency and the return for their policy holders.

  Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le díorthaigh thar an gcuntar, contrapháirtithe lárnacha agus stórtha trádála Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 828. #520892

  Sa chás sin, d’fhéadfaí a mheas, ag brath ar imthosca an cháis, go raibh gnáthchónaí ag an duine éagtha ina Stát tionscnaimh, ar stát é ina raibh croílár leasanna a theaghlaigh agus a shaoil shóisialta.

  In such a case, the deceased could, depending on the circumstances of the case, be considered still to have his habitual residence in his State of origin in which the centre of interests of his family and his social life was located.

  Rialachán (AE) Uimh. 650/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le dlínse, an dlí is infheidhme, aithint agus forfheidhmiú cinntí agus glacadh le hionstraimí barántúla agus iad a fhorfheidhmiú in ábhair chomharbais agus maidir le Deimhniú Eorpach Comharbais a chruthú

 829. #534489

  Agus muid níos feasaí anois maidir le tábhacht GFC i gcaitheamh an tsaoil, tá dlús á chur le cur chun cinn na gníomhaíochta coirp ar leibhéal éagsúla agus trí straitéisí, bheartais agus chláir éagsúla.

  Because of the increasing awareness about the importance of HEPA throughout life, physical activity promotion has been stepped up at different levels and through different strategies, policies and programmes.

  Conclúidí ón gComhairle agus ó Ionadaithe Rialtais na mBallstát, ag teacht le chéile dóibh i dtionól na Comhairle an 27 Samhain 2012 , maidir le gníomhaíocht fholláin choirp a chur chun cinn (GFC)

 830. #534567

  Má thugtar aghaidh ar na híseal-leibhéil litearthachta, is bealach éifeachtach é sin chun dul i ngleic le bunchúiseanna luathfhágáil na scoile, na dífhostaíochta agus an rannpháirteachais theoranta san fhoghlaim ar feadh an tsaoil i measc iad siúd atá ar bheagán oiliúna.

  Addressing low literacy levels is an effective way to combat the root causes of early school leaving, unemployment and limited participation in lifelong learning for the low-skilled.

  Conclúidí ón gComhairle an 26 Samhain 2012 maidir leis an litearthacht

 831. #534608

  Gníomhaíochtaí ábhartha uile chlár reatha na Foghlama ar feadh an tSaoil agus an chláir oideachais agus oiliúna de chuid an AE atá ar na bacáin a úsáid, chomh maith le hacmhainní Chiste Sóisialta na hEorpa, chun tacú le modhanna nuálacha i ndáil le feabhas a chur ar an litearthacht ar fud an AE agus chun iad a scaipeadh, agus chun cur le bonn na fianaise don cheapadh beartais amach anseo.

  Use all the relevant actions of the current Lifelong Learning Programme and the future EU programme in education and training, as well as the resources of the European Social Fund, to support and disseminate innovative approaches to improving literacy attainment across the EU, and to reinforce the evidence base for future policy making.

  Conclúidí ón gComhairle an 26 Samhain 2012 maidir leis an litearthacht

 832. #534614

  Tuarascáil a chur i láthair in 2013 faoi chomhar beartais i ndáil le bunscileanna, lena leagfaí amach beartais éifeachtacha chun cion na n-ísealghnóthachtálaithe a laghdú sa litearthacht, sa mhatamaitic agus san eolaíocht síos trí speictream uile na foghlama ar feadh an tsaoil agus béim á leagan ar scileanna léitheoireachta agus scríbhneoireacht agus ar inniúlachtaí araon.

  Present in 2013 a report on policy cooperation on basic skills, outlining effective policies for reducing the share of low achievers in literacy, mathematics and science across the entire lifelong learning spectrum, and emphasising both reading and writing skills and competences.

  Conclúidí ón gComhairle an 26 Samhain 2012 maidir leis an litearthacht

 833. #534659

  Ba cheart, dá bhrí sin, infhostaitheacht a chur chun cinn do dhaoine sna córais oideachais agus oiliúna agus san ionad oibre araon, mar fhreagracht a bheadh ar an earnáil phoiblí agus ar an earnáil phríobháideach go comhpháirteach i gcomhthéacs na foghlama ar feadh an tsaoil.

  The employability of people should therefore be promoted both in education and training systems and at the workplace, as a joint public and private sector responsibility in the context of lifelong learning.

  Conclúidí ón gComhairle an 26 Samhain 2012 maidir le hoideachas agus oiliúint san Eoraip 2020 — an méid a chuireann oideachas agus oiliúint le téarnamh eacnamaíoch, leis an bhfás agus le poist

 834. #534820

  (Moladh ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Nollaig 2006 ar inniúlachtaí lárnacha d'fhoghlaim ar feadh an tsaoil (2006/962/EC), IO L 394, 30.12.2006, lch. 10).

  (Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 on key competences for lifelong learning (2006/962/EC), OJ L 394, 30.12.2006, p. 10).

  Conclúidí ón gComhairle an 26 Samhain 2012 maidir leis an Straitéis Eorpach i ndáil le hIdirlíon Níos Fearr do Leanaí

 835. #568207

  D’fhonn an aidhm a bhaint amach na gnóthais chomhinfheistíochta atá le cumhdach ag an Rialachán seo a shainiú go soiléir agus chun a áirithiú go mbeidh siad dírithe ar chaipiteal a sholáthar do ghnóthais bheaga atá ag dul i gceann an tsaoil chorparáidigh, ba cheart cistí caipitil fiontair cáilitheacha a mheas mar chistí a bhfuil sé beartaithe leo ar a laghad 70 % dá ranníocaíochtaí caipitil comhiomlána agus dá gcaipiteal geallta neamhghlaoite a infheistiú i ngnóthais den sórt sin.

  In line with the aim of precisely circumscribing the collective investment undertakings which are to be covered by this Regulation and in order to ensure a focus on providing capital to small undertakings in the initial stages of their corporate existence, qualifying venture capital funds should be deemed to be funds that intend to invest at least 70 % of their aggregate capital contributions and uncalled committed capital in such undertakings.

  Rialachán (AE) Uimh. 345/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2013 maidir le cistí caipitil fiontair Eorpacha Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 836. #604875

  Mar a shonraítear i dtuarascáil an Choimisiúin an 30 Iúil 2010 ar thionchar Pharlaimint na hEorpa agus Cinntí ón gComhairle lena modhnaítear bunúis dlí na gClár Eorpach i réimsí na Foghlama ar feadh an tSaoil, an Chultúir, na hÓige agus na Saoránachta, tá an giorrú suntasach a rinneadh ar na moilleanna i nósanna imeachta bainistíochta tar éis éifeachtúlacht na gclár a mhéadú.

  As stated in the Commission report of 30 July 2010 on the impact of the European Parliament and Council Decisions modifying the legal bases of the European Programmes in the areas of Lifelong Learning, Culture, Youth and Citizenship, the substantial shortening of the delays in the management procedures has increased the efficiency of programmes.

  Rialachán (AE) Uimh. 1295/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le Clár Eoraip na Cruthaitheachta (2014 go 2020) a bhunú agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1718/2006/CE, Cinneadh Uimh. 1855/2006/CE agus Cinneadh Uimh. 1041/2009/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 837. #608029

  Sna tuarascálacha eatramhacha measúnaithe ar an gclár Foghlama ar feadh an tSaoil, ar an gclár "An tAos Óg i mBun Gníomhaíochta" agus ar chlár Erasmus Mundus, agus sa chomhairliúchán poiblí a reáchtáladh faoi ghníomhaíocht an Aontais a dhéanfar amach anseo san oideachas, san oiliúint, san óige agus san ardoideachas, léiríodh go bhfuil gá mór agus, ar bhealach, gá atá ag éirí níos mó, le leanúint den chomhar agus den tsoghluaisteacht sna réimsí sin ar an leibhéal Eorpach.

  The interim evaluation reports of the existing Lifelong Learning, Youth in Action and Erasmus Mundus programmes and the public consultation on the future of Union action in education, training and youth, as well as in higher education, revealed a strong and in some respects growing need for continuing cooperation and mobility in those fields at European level.

  Rialachán (AE) Uimh 1288/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear "Erasmus+": clár an Aontais um oideachas, um oiliúint, um an óige agus um an spórt agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh, 1719/2006/CE, Cinneadh Uimh. 1720/2006/CE agus Cinneadh Uimh. 1298/2008/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 838. #608030

  Sna tuarascálacha measúnaithe, leagadh béim ar a thábhachtaí atá sé na naisc idir cláir an Aontais agus forbairtí beartais san oideachas, san oiliúint agus san óige a dhéanamh níos dlúithe, iarradh go ndéanfaí gníomhaíocht an Aontais a struchtúrú sa chaoi is go bhfreagróidh sí níos fearr do pharaidím na foghlama ar feadh an tsaoil, agus éilíodh cur chuige níos simplí, níos áisiúla agus níos solúbtha maidir leis an ngníomhaíocht sin a chur chun feidhme, agus éilíodh deireadh a chur le hilroinnt na gclár um chomhar idirnáisiúnta ardoideachais.

  The evaluation reports emphasised the importance of creating closer links between Union programmes and policy developments in education, training and youth, expressed the wish that Union action should be structured in such a way as to respond better to the lifelong learning paradigm, and pressed for a simpler, more user-friendly and more flexible approach to implementing such action and the end of the fragmentation of international higher education cooperation programmes.

  Rialachán (AE) Uimh 1288/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear "Erasmus+": clár an Aontais um oideachas, um oiliúint, um an óige agus um an spórt agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh, 1719/2006/CE, Cinneadh Uimh. 1720/2006/CE agus Cinneadh Uimh. 1298/2008/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 839. #608036

  Ina conclúidí an 12 Bealtaine 2009, d'iarr an Chomhairle go mbunófaí creat straitéise le haghaidh comhair Eorpaigh maidir le hoideachas agus le hoiliúint (ET 2020), lena mbunófaí ceithre chuspóir straitéiseacha d'fhonn aghaidh a thabhairt ar na dúshláin atá ann i gcónaí maidir le hEoraip eolasbhunaithe a chruthú agus foghlaim ar feadh an tsaoil a chur ar fáil do chách.

  In its conclusions of 12 May 2009, the Council called for a strategic framework for European cooperation in education and training (ET 2020), setting up four strategic objectives with a view to responding to the challenges that remain in creating a knowledge-based Europe and making lifelong learning a reality for all.

  Rialachán (AE) Uimh 1288/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear "Erasmus+": clár an Aontais um oideachas, um oiliúint, um an óige agus um an spórt agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh, 1719/2006/CE, Cinneadh Uimh. 1720/2006/CE agus Cinneadh Uimh. 1298/2008/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 840. #608057

  Aithnítear go forleathan an ról ríthábhachtach a bhí ag gairmoideachas agus gairmoiliúint (GG) chun roinnt spriocanna a leagtar amach i straitéis Eoraip 2020 a bhaint amach agus mar a shainítear i bpróiseas athnuaite Chóbanhávan (2011-2020), go háirithe a poitéinseal á chur i gcuntas le linn aghaidh a thabhairt ar leibhéal ard dífhostaíochta na hEorpa, go háirithe dífhostaíocht óige agus dífhostaíocht fhadtéarmach, cultúr foghlama ar feadh an tsaoil a chur chun cinn, dul i ngleic le heisiamh sóisialta agus saoránacht ghníomhach a chur chun cinn.

  The crucial role played by vocational education and training (VET) in helping to achieve a number of targets set out in the Europe 2020 strategy is widely acknowledged and defined in the renewed Copenhagen process (2011-2020), taking into account, in particular, its potential in addressing Europe's high level of unemployment, especially youth unemployment and long-term unemployment, promoting a culture of lifelong learning, countering social exclusion and promoting active citizenship.

  Rialachán (AE) Uimh 1288/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear "Erasmus+": clár an Aontais um oideachas, um oiliúint, um an óige agus um an spórt agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh, 1719/2006/CE, Cinneadh Uimh. 1720/2006/CE agus Cinneadh Uimh. 1298/2008/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 841. #608065

  Tá comhoibriú faoin gClár agus le heagraíochtaí na sochaí sibhialta i réimsí an oideachais, na hoiliúna, na hóige agus an spóirt, ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais fíorthábhachtach chun mothú úinéireachta leithne a chruthú i daca le straitéisí agus faoi bheartais foghlama ar feadh an tsaoil agus chun tuairimí agus ábhair imní geallsealbhóirí a chur san áireamh ar gach leibhéal.

  Cooperation under the Programme with civil society organisations in the fields of education, training, youth and sport, at national and Union level is of great importance in order to create a broad sense of ownership in relation to lifelong learning strategies and policies and to take into consideration stakeholders' ideas and concerns at all levels.

  Rialachán (AE) Uimh 1288/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear "Erasmus+": clár an Aontais um oideachas, um oiliúint, um an óige agus um an spórt agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh, 1719/2006/CE, Cinneadh Uimh. 1720/2006/CE agus Cinneadh Uimh. 1298/2008/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 842. #608070

  Trí bhíthin cáilíochtaí agus inniúlachtaí a dhéanamh níos trédhearcaí agus níos aitheanta agus a mhéid a ghlactar le huirlisí trédhearcachta agus aitheantais an Aontais a leathnú, ba cheart go gcuirfí le héascú na soghluaisteachta, rud a chuideoidh chun oideachas agus oiliúint ar ardchaighdeáin a fhorbairt, agus a éascóidh an tsoghluaisteacht ar fud na hEorpa chun críocha foghlama ar feadh an tsaoil agus chun críocha gairme, idir tíortha agus thar earnálacha araon.

  Improved transparency and recognition of qualifications and competences and extended acceptance of Union transparency and recognition tools should contribute to the development of quality education and training, and facilitate mobility for both lifelong learning and occupational purposes throughout Europe, between countries as well as across sectors.

  Rialachán (AE) Uimh 1288/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear "Erasmus+": clár an Aontais um oideachas, um oiliúint, um an óige agus um an spórt agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh, 1719/2006/CE, Cinneadh Uimh. 1720/2006/CE agus Cinneadh Uimh. 1298/2008/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 843. #608125

  oideachas agus oiliúint ar gach leibhéal, maidir le foghlaim ar feadh an tsaoil, lena n-áirítear oideachas scoile (Comenius), ardoideachas (Erasmus), ardoideachas idirnáisiúnta (Erasmus Mundus), gairmoideachas agus gairmoiliúint (Leonardo da Vinci) agus foghlaim aosach (Grundtvig);

  education and training at all levels, in a lifelong learning perspective, including school education (Comenius), higher education (Erasmus), international higher education (Erasmus Mundus), vocational education and training (Leonardo da Vinci) and adult learning (Grundtvig);

  Rialachán (AE) Uimh 1288/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear "Erasmus+": clár an Aontais um oideachas, um oiliúint, um an óige agus um an spórt agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh, 1719/2006/CE, Cinneadh Uimh. 1720/2006/CE agus Cinneadh Uimh. 1298/2008/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 844. #608186

  teacht chun cinn limistéir Eorpaigh um fhoghlaim ar feadh an tsaoil a spreagadh agus feasachta faoi a ardú ar limistéar é a bheidh deartha chun athchóirithe beartas a chomhlánú ar an leibhéal náisiúnta agus chun tacú le nuachóiriú ar chórais oideachais agus oiliúna, go háirithe trí chomhar maidir le beartas a fheabhsú, trí úsáid níos fearr a bhaint as uirlisí trédhearcachta agus aitheantais an Aontais, agus trí dhea-chleachtais a scaipeadh;

  to promote the emergence and raise awareness of a European lifelong learning area designed to complement policy reforms at national level and to support the modernisation of education and training systems, in particular through enhanced policy cooperation, better use of Union transparency and recognition tools and the dissemination of good practices;

  Rialachán (AE) Uimh 1288/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear "Erasmus+": clár an Aontais um oideachas, um oiliúint, um an óige agus um an spórt agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh, 1719/2006/CE, Cinneadh Uimh. 1720/2006/CE agus Cinneadh Uimh. 1298/2008/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 845. #608318

  Beidh leithdháileadh na gcistí don bhliain 2014 bunaithe ar na sonraí is déanaí atá ar fáil maidir le gníomhaíochtaí a rinneadh agus maidir le glacadh an bhuiséid faoi na cláir Foghlaim ar Feadh an tSaoil, An tAos Óg i mBun Gníomhaíochta agus Erasmus Mundus suas go dtí a agus lena n-áirítear an 31 Nollaig 2013.

  The allocation of funds for the year 2014 shall be based on the latest available data on actions carried out and the budget take-up under the Lifelong Learning, Youth in Action and Erasmus Mundus programmes up to and including 31 December 2013.

  Rialachán (AE) Uimh 1288/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear "Erasmus+": clár an Aontais um oideachas, um oiliúint, um an óige agus um an spórt agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh, 1719/2006/CE, Cinneadh Uimh. 1720/2006/CE agus Cinneadh Uimh. 1298/2008/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 846. #608346

  Cuirfear san áireamh freisin torthaí meastóireachta maidir le tionchar fadtéarmach na gclár ba réamhtheachtaithe chomh maith (Foghlaim ar feadh an tSaoil, an tAos Óg i mBun Gníomhaíochta, Erasmus Mundus agus cláir ardoideachais idirnáisiúnta eile).

  It shall also take into account the results of an evaluation of the long-term impact of the predecessor programmes (Lifelong Learning, Youth in Action, Erasmus Mundus and other international higher education programmes).

  Rialachán (AE) Uimh 1288/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear "Erasmus+": clár an Aontais um oideachas, um oiliúint, um an óige agus um an spórt agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh, 1719/2006/CE, Cinneadh Uimh. 1720/2006/CE agus Cinneadh Uimh. 1298/2008/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 847. #608352

  Áiritheoidh an Coimisiún, i gcomhar leis na Ballstáit, go n-eiseofar faisnéis, go ndéanfar poiblíocht agus go mbeidh athleanúint ann maidir leis na gníomhartha uile agus na gníomhaíochtaí uile a fhaigheann tacaíocht faoin gClár, chomh maith le heisiúint na dtorthaí a bhí ar na cláir Foghlaim ar Feadh an tSaoil, An tAos Óg i mBun Gníomhaíochta agus Erasmus Mundus a bhí ann roimhe.

  The Commission, in cooperation with Member States, shall ensure the dissemination of information, publicity and follow-up with regard to all actions and activities supported under the Programme, as well as the dissemination of the results of the previous Lifelong Learning, Youth in Action and Erasmus Mundus programmes.

  Rialachán (AE) Uimh 1288/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear "Erasmus+": clár an Aontais um oideachas, um oiliúint, um an óige agus um an spórt agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh, 1719/2006/CE, Cinneadh Uimh. 1720/2006/CE agus Cinneadh Uimh. 1298/2008/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 848. #608406

  Sa chás sin is ionann an t-údarás náisiúnta atá sannta don Chlár agus an t-údarás náisiúnta atá sannta do na Cláir Foghlaim ar Feadh an tSaoil nó An tAos Óg i mBun Gníomhaíochta a bhí ann roimhe seo, d'fhéadfaí raon feidhme na seiceálacha agus na hiniúchtaí i ndáil leis an measúnú comhlíonta ex-ante a theorannú do cheanglais atá nua agus sonrach maidir leis an gClár.

  Where the national agency designated for the Programme is the same as the national agency designated for the predecessor Lifelong Learning or Youth in Action programmes, the scope of the controls and audits for the ex-ante compliance assessment may be limited to the requirements that are new and specific to the Programme.

  Rialachán (AE) Uimh 1288/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear "Erasmus+": clár an Aontais um oideachas, um oiliúint, um an óige agus um an spórt agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh, 1719/2006/CE, Cinneadh Uimh. 1720/2006/CE agus Cinneadh Uimh. 1298/2008/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 849. #608440

  Beidh an ghníomhaireacht náisiúnta i gceannas ar bhainistiú agus ar fhoirceannadh na gcomhaontuithe airgeadais a bhaineann leis na cláir is réamhtheachtaí eadhon na cláir Foghlama ar Feadh an tSaoil agus an tAos Óg i mBun Gníomhaíochta a bheidh fós oscailte ag tús an Chláir.

  The national agency shall be in charge of managing and winding up the financial agreements relating to the predecessor Lifelong Learning and Youth in Action programmes that are still open at the beginning of the Programme.

  Rialachán (AE) Uimh 1288/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear "Erasmus+": clár an Aontais um oideachas, um oiliúint, um an óige agus um an spórt agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh, 1719/2006/CE, Cinneadh Uimh. 1720/2006/CE agus Cinneadh Uimh. 1298/2008/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 850. #608446

  Nuair a ghlacfaidh sé leis an measúnú ar chomhlíonadh ex-ante maidir leis an ngníomhaireacht náisiúnta atá ainmnithe don Chlár, déanfaidh an Coimisiún na freagrachtaí dlíthiúla maidir leis na comhaontuithe airgeadais a bhaineann leis na cláir réamhtheachtaí eadhon an clár Foghlama ar Feadh an tSaoil agus an tAos Óg i mBun Gníomhaíochta agus atá fós oscailte ag tús an Chláir a chur ar bhonn foirmiúil.

  Upon accepting the ex-ante compliance assessment by the national agency designated for the Programme, the Commission shall formalise the legal responsibilities with regard to the financial agreements relating to the predecessor Lifelong Learning and Youth in Action programmes which are still open at the start of the Programme.

  Rialachán (AE) Uimh 1288/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear "Erasmus+": clár an Aontais um oideachas, um oiliúint, um an óige agus um an spórt agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh, 1719/2006/CE, Cinneadh Uimh. 1720/2006/CE agus Cinneadh Uimh. 1298/2008/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 851. #608522

  Áiritheoidh na Ballstáit ar an leibhéal náisiúnta nach gcuirfear bac ar aistriú idir na gníomhaíochtaí a rinneadh i gcomhthéacs na gclár roimhe seo i réimsí na foghlama ar feadh an tsaoil, na hóige agus an chomhair idirnáisiúnta san ardoideachas agus na gníomhaíochtaí sin atá le cur chun feidhme faoin gClár.

  Member States shall ensure at national level the unimpeded transition between the actions carried out in the context of the previous programmes in the fields of lifelong learning, youth and international cooperation in higher education and those to be implemented under the Programme.

  Rialachán (AE) Uimh 1288/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear "Erasmus+": clár an Aontais um oideachas, um oiliúint, um an óige agus um an spórt agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh, 1719/2006/CE, Cinneadh Uimh. 1720/2006/CE agus Cinneadh Uimh. 1298/2008/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 852. #608535

  Cinneadh Uimh. 1720/2006/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Samhain 2006 lena mbunaítear clár gníomhaíochta san earnáil um fhoghlaim ar feadh an tsaoil (IO L 327, 24.11.2006, lch. 45).

  Decision No 1720/2006/EC of the European Parliament and of the Council of 15 November 2006 establishing an action programme in the field of lifelong learning (OJ L 327, 24.11.2006, p. 45).

  Rialachán (AE) Uimh 1288/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear "Erasmus+": clár an Aontais um oideachas, um oiliúint, um an óige agus um an spórt agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh, 1719/2006/CE, Cinneadh Uimh. 1720/2006/CE agus Cinneadh Uimh. 1298/2008/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 853. #608542

  Moladh ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2008 maidir le bunú an Chreata Eorpaigh um Cháilíochtaí d'fhoghlaim ar feadh an tsaoil (IO L 111, 6.5.2008, lch. 1).

  Recommendation of the European Parliament and of the Council of 23 April 2008 on the establishment of the European Qualifications Framework for lifelong learning (OJ C 111, 6.5.2008, p. 1).

  Rialachán (AE) Uimh 1288/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear "Erasmus+": clár an Aontais um oideachas, um oiliúint, um an óige agus um an spórt agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh, 1719/2006/CE, Cinneadh Uimh. 1720/2006/CE agus Cinneadh Uimh. 1298/2008/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 854. #608548

  Moladh ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Nollaig 2006 ar inniúlachtaí lárnacha d'fhoghlaim ar feadh an tsaoil (IO L 394, 30.12.2006, lch. 10).

  Recommendation 2006/962/EC of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 on key competences for lifelong learning (OJ L 394, 30.12.2006, p. 10).

  Rialachán (AE) Uimh 1288/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear "Erasmus+": clár an Aontais um oideachas, um oiliúint, um an óige agus um an spórt agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh, 1719/2006/CE, Cinneadh Uimh. 1720/2006/CE agus Cinneadh Uimh. 1298/2008/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 855. #610402

  Sláinte agus folláine do gach duine ar feadh a shaoil - leanaí, daoine fásta agus daoine níos sine - córais sláinte agus chúraim ar ardcháilíocht, atá inbhuanaithe ó thaobh an gheilleagair de agus atá nuálaíoch, agus deiseanna le haghaidh post nua agus fáis, is iad sin na haidhmeanna atá leis an tacaíocht atá á tabhairt don taighde agus don nuálaíocht mar fhreagra ar an dúshlán seo agus is mór an chabhair do Eoraip 2020 a bheidh iontu.

  Lifelong health and well-being for all - children, adults and older people - high-quality, economically sustainable and innovative health and care systems, as part of welfare systems, and opportunities for new jobs and growth are the aims of the support provided to research and innovation in response to this challenge, and they will make a major contribution to the Europe 2020 strategy.

  Rialachán (AE) Uimh. 1291/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear Fís 2020 – An Clár Réime um Thaighde agus Nuálaíocht (2014-2020), agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1982/2006/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 856. #610405

  Beidh laghdú nó srianadh na gcostas sin, ionas nach n-éireoidh siad neamh-iniompartha, ag brath, i bpáirt, ar fheabhas a chur ar shláinte agus folláine gach duine ar feadh a shaoil agus ar an ábhar sin braithfidh sin ar ghalair agus míchumas a chosc, a leigheas agus a bhainistiú go héifeachtach.

  Reducing or containing these costs so that they do not become unsustainable depends partly on improving the lifelong health and well-being of all and therefore on the effective prevention, treatment and management of disease and disability.

  Rialachán (AE) Uimh. 1291/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear Fís 2020 – An Clár Réime um Thaighde agus Nuálaíocht (2014-2020), agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1982/2006/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 857. #610421

  Dá bhrí sin, beidh an taighde lena gcuirfear le sláinte ar feadh an tsaoil, le haosú gníomhach agus leis an bhfolláine do chách ríthábhachtach chun an tsochaí a chur in oiriúint go rathúil don athrú déimeagrafach.

  Therefore, research furthering lifelong health, active ageing and well-being for all will be a cornerstone of the successful adaptation of societies to demographic change.

  Rialachán (AE) Uimh. 1291/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear Fís 2020 – An Clár Réime um Thaighde agus Nuálaíocht (2014-2020), agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1982/2006/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 858. #610792

  Áirítear, inter alia, an imirce, an comhtháthú, an t-athrú déimeagrafach, sochaí atá ag dul in aois agus míchumais, an t-oideachas agus foghlaim ar feadh an tsaoil ar na príomhdhúshláin nach mór dul i ngleic leo maidir le samhlacha Eorpacha don chomhtháthú sóisialta agus d'fholláine an duine, chomh maith le laghdú na bochtaineachta agus an t-eisiamh sóisialta, agus na saintréithe éagsúla réigiúnacha agus cultúrtha á gcur san áireamh.

  The main challenges to be tackled concerning European models for social cohesion and well-being are, inter alia, migration, integration, demographic change, the ageing society and disability, education and lifelong learning, as well as the reduction of poverty and social exclusion taking into account the different regional and cultural characteristics.

  Rialachán (AE) Uimh. 1291/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear Fís 2020 – An Clár Réime um Thaighde agus Nuálaíocht (2014-2020), agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1982/2006/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 859. #613860

  (c) leas atá ag duine le haghaidh a shaoil féin nó saoil duine eile faoi shocraíocht i gcás gurb éard atá sa mhaoin a chuimsítear sa tsocraíocht, nó i gcás go bhfolaíonn an mhaoin sin, scaireanna nó bintiúir agus go sásaítear na coinníollacha a luaitear i bhfo-alt (3);

  (c) an interest for the life of himself or another of a person under a settlement in the case of which the property comprised in the settlement consists of or includes shares or debentures, and the conditions mentioned in subsection (3) are satisfied;

  ACHT NA gCUIDEACHTAÍ, 1990

 860. #614132

  (c) leas atá ag duine le haghaidh a shaoil féin nó saoil duine eile faoi shocraíocht i gcás gurb éard atá sa mhaoin a chuimsítear sa tsocraíocht, nó i gcás go bhfolaíonn an mhaoin sin, scaireanna agus go sásaítear na coinníollacha a luaitear i bhfo-alt (3);

  (c) an interest for the life of himself or another of a person under a settlement in the case of which the property comprised in the settlement consists of or includes shares, and the conditions mentioned in subsection (3) are satisfied;

  ACHT NA gCUIDEACHTAÍ, 1990

 861. #636351

  ciallaíonn "uimhir shaoil shainiúil" cód sainiúil alfa‑uimhriúil 15‑dhigit lena dtiomsaítear faisnéis maidir leis an ainmhí eachaí aonair agus an bunachar sonraí agus an tír inar taifeadadh an fhaisnéis sin i dtús báire i gcomhréir le córas códaithe na hUimhreach Saoil Uathúla Eachaí[46] (UELN) agus is é atá ann:

  "unique life number" means a unique 15-digit alphanumeric code compiling information on the individual equine animal and the database and country where such information is first recorded in accordance with the coding system of the Universal Equine Life Number[46] (UELN) and comprising:

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le coinníollacha zóiteicniúla agus gineolaíocha i dtaca le trádáil ainmhithe pórúcháin agus a dtáirgí geirmeacha agus a n-allmhairiú isteach san Aontas /* COM/2014/05 final - 2014/0032 (COD) */

 862. #637011

  Aon chumann póir a iontrálann ainmhí pórúcháin folaíochta den speiceas eachaí ina phórleabhar atá iontráilte i bpórleabhar eile cheana féin bunaithe ag cumann póir i mBallstát eile, iontrálfaidh sé an t‑ainmhí pórúcháin folaíochta sin faoin uimhir shaoil uathúil agus, ach amháin sa chás gur chomhaontaigh an dá chumann póir i gceist ar mhaolú, an t‑ainm céanna agus luafar cód na tíre inar rugadh an searrach, i gcomhréir le comhaontuithe idirnáisiúnta don phór i gceist.

  A breed society that enters in its breeding book a purebred breeding animal of the equine species which has already been entered in a breeding book established by a breed society in another Member State, shall enter that purebred breeding animal under its unique life number and, except where a derogation has been agreed by the two breed societies concerned, the same name with an indication, in accordance with international agreements for the breed concerned, of the code of the country of foaling.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le coinníollacha zóiteicniúla agus gineolaíocha i dtaca le trádáil ainmhithe pórúcháin agus a dtáirgí geirmeacha agus a n-allmhairiú isteach san Aontas /* COM/2014/05 final - 2014/0032 (COD) */

 863. #637061

  I gcás ina gcuimsíonn cumainn phóir torthúlacht, cumas agus fad saoil breithe laonna sa mheastóireacht ghéiniteach, déanfar measúnú ar na tréithe sin ar bhonn an ráta gan filleadh, nó ar bhonn sonraí toirchithe eile, scór breithe laonna agus fad an tsaoil tháirgiúil agus an aois ciondíothaithe.

  Where breed societies include in the genetic evaluation fertility, calving aptitude and longevity, those traits shall be assessed on the basis of the non-return rate or other fertilisation data, calving score and length of productive life and culling age.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le coinníollacha zóiteicniúla agus gineolaíocha i dtaca le trádáil ainmhithe pórúcháin agus a dtáirgí geirmeacha agus a n-allmhairiú isteach san Aontas /* COM/2014/05 final - 2014/0032 (COD) */

 864. #649672

  Trí rochtain chothrom ar fhoghlaim ar feadh an tsaoil do gach grúpa i suímh fhoirmiúla, i suímh nach bhfuil foirmiúil agus i suímh neamhfhoirmiúla, trí fhaisnéis, scileanna agus inniúlachtaí an luchta saothair a uasghrádú agus conairí solúbtha foghlama a chur chun cinn lena n-áirítear trí ghairmthreoir agus bailíochtú inniúlachtaí faighte;

  Enhancing equal access to lifelong learning for all age groups in formal, non-formal and informal settings, upgrading the knowledge, skills and competences of the workforce, and promoting flexible learning pathways including through career guidance and validation of acquired competences.

  Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena leagtar síos forálacha coiteanna maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe, leis an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena leagtar síos forálacha ginearálta maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1083/2006 ón gComhairle

 865. #649676

  bearta chun tacú leis na seirbhísí forbartha agus nasctha don fhoghlaim ar feadh an tsaoil (FFS) lena n-áirítear a gcur chun feidhme agus uasghrádú scileanna (i.e. bailíochtú, treorú, oideachas agus oiliúint) agus le haghaidh rannpháirtíocht geallsealbhóirí agus comhpháirtíocht le geallsealbhóirí ábhartha;

  to support the developing and linking services for LL, including their implementation and skills upgrading (i.e. validation, guidance, education and training) and providing for the involvement of, and partnership with relevant stakeholders;

  Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena leagtar síos forálacha coiteanna maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe, leis an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena leagtar síos forálacha ginearálta maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1083/2006 ón gComhairle

 866. #650053

  Ag an am céanna, tá sé sár-riachtanach tacú le forbairt agus iomaíochas mhicrifhiontair, fhiontair, bheaga agus mheánmhéide an Aontais agus a áirithiú go bhféadfaidh daoine, trí bhíthin scileanna cuí agus deiseanna foghlama ar feadh an tsaoil, iad féin a oiriúnú do dhúshláin nua amhail an t-athrú chuig geilleagar bunaithe ar fhaisnéis, an clár oibre digiteach, an t-athrú go geilleagar ísealcharbóin agus go geilleagar atá níos éifeachtúla ó thaobh fuinnimh de.

  At the same time, it is crucial to support the development and competitiveness of micro, small and medium-sized enterprises of the Union and to ensure that people can adapt, through acquiring appropriate skills and through lifelong learning opportunities, to new challenges such as the shift to a knowledge-based economy, the digital agenda, and the transition to a low-carbon and more energy-efficient economy.

  Rialachán (AE) Uimh 1304/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 . maidir le Ciste Sóisialta na hEorpa agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1081/2006 ón gComhairle

 867. #650148

  Trí rochtain chothrom ar fhoghlaim ar feadh an tsaoil do gach grúpa i suíomhanna foirmeálta, neamhfhoirmeálta agus neamhfhoirmiúil, trí fhaisnéis, scileanna agus inniúlachtaí an luchta saothair a uasghrádú agus conairí solúbtha foghlama a chur chun cinn lena n-áirítear trí ghairmthreoir agus bailíochtú inniúlachtaí faighte;

  Enhancing equal access to lifelong learning for all age groups in formal, non-formal and informal settings, upgrading the knowledge, skills and competences of the workforce, and promoting flexible learning pathways including through career guidance and validation of acquired competences;

  Rialachán (AE) Uimh 1304/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 . maidir le Ciste Sóisialta na hEorpa agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1081/2006 ón gComhairle

 868. #650153

  Forbairt cumais do na geallsealbhóirí uile atá ag cur oideachais, foghlama ar feadh an tsaoil, oiliúna agus fostaíochta, agus beartas sóisialta i ngníomh lena n-áirítear trí chomhaontuithe earnála agus críche chun gníomh a spreagadh ar son athchóiriú ar leibhéal náisiúnta, réigiúnach agus áitiúil.

  Capacity building for all stakeholders delivering education, lifelong learning, training and employment and social policies, including through sectoral and territorial pacts to mobilise for reform at the national, regional and local levels.

  Rialachán (AE) Uimh 1304/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 . maidir le Ciste Sóisialta na hEorpa agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1081/2006 ón gComhairle

 869. #665982

  Díreofar le hidirghabhálacha sa réimse seo ar an méid a leanas: rochtain chothrom ar oideachas luath-óige, ar bhunoideachas agus ar mheánoideachas ar cháilíocht ard a chur chun cinn; fágáil luath na scoile a laghdú; córais ghairmoideachais agus ghairmoiliúna a chur in oiriúint d'éilimh mhargadh an tsaothair, caighdeán agus ábharthacht an ardoideachais a fheabhsú, rochtain ar an bhfoghlaim ar feadh an tsaoil a fheabhsú, agus tacú le hinfheistíochtaí i mbonneagar an oideachais agus na hoiliúna; go mór mór chun éagothromaíochtaí críochacha a laghdú agus chun oideachas neamhscartha a chothú.

  Interventions in this area shall aim at: promoting equal access to quality early-childhood, primary and secondary education; reducing early school-leaving; adapting vocational education and training (VET) systems to labour market demands; improving the quality and relevance of higher education; enhancing access to lifelong learning and supporting investment in education and training infrastructure; particularly with a view to reducing territorial disparities and fostering non-segregated education.

  Rialachán (AE) Uimh. 231/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2014 lena mbunaítear Ionstraim um Chúnamh Réamhaontachais (ICR II)

 870. #669215

  tairseach idirghníomhach a fhorbairt maidir le malartú na gcleachtas is fearr agus na n-ábhar i dtaca le hoideachas feadh an tsaoil do thomhaltóirí agus, d’fhonn a áirithiú nach gcuirfear amú iad, díriú ar leith ar thomhaltóirí leochaileacha a mbíonn deacrachtaí acu rochtain a fháil ar fhaisnéis do thomhaltóirí agus í a thuiscint;

  development of an interactive platform for exchange of best practices and materials for lifelong consumer education with a particular focus on vulnerable consumers that have difficulties in accessing and comprehending consumer information, in order to ensure that they are not misled;

  Rialachán (AE) Uimh. 254/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Feabhra 2014 maidir le clár ilbhliantúil tomhaltóirí do na blianta 2014-20 agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1926/2006/CE

 871. #670353

  Dá bhrí sin, ba cheart do CEMI tacú le seirbhísí comhairleacha, le comhar idir eolaithe agus iascairí, le hoiliúint ghairmiúil, le foghlaim ar feadh an tsaoil, cabhrú le spreagadh scaipeadh eolais agus a chabhraíonn le feidhmíocht fhoriomlán agus iomaíochas foriomlán na n-oibreoirí a fheabhsú mar aon leis an gcomhphlé sóisialta a chur chun cinn.

  Therefore, the EMFF should support advisory services, cooperation between scientists and fishermen, professional training, lifelong learning, and should stimulate the dissemination of knowledge, help to improve the overall performance and competitiveness of operators and promote social dialogue.

  Rialachán (AE) Uimh. 508/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 maidir leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) 2328/2003 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 861/2006 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1198/2006 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 791/2007 ón gComhairle agus Rialachán (AE) Uimh. 1255/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 872. #670354

  Mar aitheantas ar an ról atá acu i bpobail iascaireachta, ba cheart, faoi choinníollacha áirithe, tacaíocht a dheonú do chéilí agus do pháirtithe saoil iascairí féinfhostaithe maidir le hoiliúint ghairmiúil, le foghlaim ar feadh an tsaoil, le scaipeadh eolais agus le líonrú a chuireann lena bhforbairt ghairmiúil.

  In recognition of their role in fishing communities, spouses and life partners of self-employed fishermen should, under certain conditions, also be granted support for professional training, lifelong learning and the dissemination of knowledge, and for networking that contributes to their professional development.

  Rialachán (AE) Uimh. 508/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 maidir leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) 2328/2003 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 861/2006 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1198/2006 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 791/2007 ón gComhairle agus Rialachán (AE) Uimh. 1255/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 873. #670381

  Dá bhrí sin, ba cheart do CEMI tacú le foghlaim ar feadh an tsaoil, le líonrú a spreagann scaipeadh eolais agus le seirbhísí comhairle a chabhraíonn le feidhmíocht fhoriomlán agus iomaíochas foriomlán na n-oibreoirí a fheabhsú.

  Therefore, it should be possible for the EMFF to support lifelong learning and networking stimulating the dissemination of knowledge, as well as advisory services helping to improve the overall performance and competitiveness of operators.

  Rialachán (AE) Uimh. 508/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 maidir leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) 2328/2003 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 861/2006 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1198/2006 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 791/2007 ón gComhairle agus Rialachán (AE) Uimh. 1255/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 874. #670761

  oiliúint ghairmiúil, foghlaim ar feadh an tsaoil, tionscadail chomhpháirtíochta, eolas de chineál eacnamaíoch, teicniúil, rialála nó eolaíoch agus cleachtais nuálacha a scaipeadh agus scileanna nua gairmiúla a shealbhú go háirithe na cinn sin a bhaineann le bainistíocht inbhuanaithe in éiceachórais na mara, le sláinteachas, le sláinte, le sábháilteacht, le gníomhaíochtaí san earnáil mhuirí, le nuálaíocht agus le fiontraíocht;

  professional training, lifelong learning, joint projects, the dissemination of knowledge of an economic, technical, regulatory or scientific nature and of innovative practices, and the acquisition of new professional skills, in particular linked to the sustainable management of marine ecosystems, hygiene, health, safety, activities in the maritime sector, innovation and entrepreneurship;

  Rialachán (AE) Uimh. 508/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 maidir leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) 2328/2003 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 861/2006 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1198/2006 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 791/2007 ón gComhairle agus Rialachán (AE) Uimh. 1255/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 875. #693368

  Déanfaidh CEPOL uirlisí agus modheolaíochtaí foghlama a fhorbairt agus a nuashonrú agus cuirfidh sé i bhfeidhm iad san fhoghlaim ar feadh an tsaoil chun scileanna na n-oifigeach um fhorfheidhmiú an dlí a neartú.

  CEPOL shall develop and upgrade learning tools and methodologies and shall apply them in a lifelong learning perspective to strengthen the skills of law enforcement officials.

  Rialachán (AE) 2015/2219 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Samhain 2015 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Oiliúint i bhForfheidhmiú an Dlí (CEPOL), agus a ghabhann ionad Chinneadh 2005/681/CGB ón gComhairle agus lena n-aisghairtear an cinneadh sin

 876. #724074

  Is é an cuspóir atá aige seo barrachas buiséadach a bhaint amach de réir a chéile aimsir an dea-shaoil ionas go mbeifear in ann déileáil le cora chun donais eacnamaíocha agus rannchuidiú mar sin le hinbhuaine fhadtéarmach an airgeadais phoiblí.

  The objective is to gradually achieve a budgetary surplus in good times which creates the necessary room to accommodate economic downturns and thus contribute to the long-term sustainability of public finances.

  Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (leagan comhdhlúite 2016)

 877. #757257

  (2) Déanfar an chomhacht chun Iontaobhuithe nua do cheapa chun críche an Achta so do thabhairt don Athair Micheál O Síocháin, O.F.M., roimh-ráite ar feadh a shaoil agus ó aimsir bháis an Athar Micheál O Síocháin, O.F.M., roimh-ráite agus dá héis déanfar an chomhacht chun Iontaobhuithe do cheapa chun críche an Achta so do thabhairt don Aire Airgid.

  (2) The power of appointing new Trustees for the purpose of this Act shall be vested in the said Reverend Michael Sheehan, O.F.M., during his life and from and after the death of the said Reverend Michael Sheehan, O.F.M., the power of appointing new Trustees for the purpose of this Act shall be vested in the Minister of Finance.

  Uimhir 5 de 1923: ACHT SOCRUITHE NA nGRÍOBHTHACH, 1923

 878. #775198

  —Gach breitheamh den Ard-Chúirt agus den Chúirt Uachtaraigh, a imeoidh as oifig tar éis seirbhís 15 mblian no níos mó sna cúirteanna san no in aon cheann acu, deonfar do pinsean a leanfidh aige go deire a shaoil agus a bheidh co-ionann le dhá dtrian an tuarastail a bhí dho le linn do scur de bheith ag gníomhú mar bhreitheamh.

  —There shall be granted to each judge of the High Court and the Supreme Court who retires after 15 years' service or upwards in the said courts or either of them, a pension to be continued during his life of two-thirds of his salary at the time he ceases to act as judge.

  Uimhir 10 de 1924: ACHT CÚIRTEANNA BREITHIÚNAIS, 1924

 879. #775199

  Gach breitheamh den Ard-Chúirt agus den Chúirt Uachtaraigh a fhágfidh a oifig mar gheall ar aostacht no easláinte bhuan tar éis cúig bliana no breis agus cúig bliana seirbhíse agus fé bhun cúig mblian ndéag seirbhíse do chríochnú deonfar do pinsean a háireofar do réir an séú cuid den tuarastal a bhí dho le linn do a oifig d'fhágaint, maraon leis an bhfichiú cuid den tuarastal san aige in aghaidh gach bliana iomlán seirbhíse sa bhreis ar chúig bliana den tsórt san, agus leanfidh an pinsean san aige go deire a shaoil.

  There shall be granted to each judge of the High Court and the Supreme Court who vacates his office owing to age or permanent infirmity after having completed five or more years' service and less than fifteen years' service a pension calculated at the rate of one-sixth of his salary at the time he vacates his office, with the addition of one-twentieth of his said salary for every completed year of service in excess of five such years, such pension to be continued during his life.

  Uimhir 10 de 1924: ACHT CÚIRTEANNA BREITHIÚNAIS, 1924

 880. #796722

  —Féadfidh an tAire staitistíocht do bhailiú, do chur le chéile, do thógaint amach agus (fé réir forálacha an Achta so) d'fhoillsiú i dtaobh éinní a bhaineann le gníomhachtaí agus cor an tsaoil go generálta i gcúrsaí economíochta agus eile i Saorstát Éireann agus go háirithe i dtaobh gach ní no éinní acu so a leanas, sé sin le rá:—

  —The Minister may collect, compile, abstract and (subject to the provisions of this Act) publish statistics relating to any matter affecting the general economic and other activities and conditions in Saorstát Eireann and in particular all or any of the following matters, that is to say:—

  Uimhir 12 de 1926: ACHT STAITISTÍOCHTA, 1926

 881. #873256

  (2) Chun crícheanna an fho-ailt deiridh sin roimhe seo tuigfear gur féidir blianacht shaoil do cheannach ar phraghas a déanfar amach do réir an Táible atá leagtha amach sa Cheathrú Sceideal a ghabhann leis an Acht so agus ní har aon tslí eile.

  (2) For the purposes of the immediately preceding sub-section a life annuity shall be deemed to be purchasable at a price calculated in accordance with the Table set out in the Fourth Schedule to this Act and not otherwise.

  Uimhir 9 de 1934: ACHT UM CHUIT EAMH DO LUCHT OIBRE, 1934

 882. #925475

  AGUS DE BHRÍ gur thárla, toisc atharú do theacht ar chúrsaí an tsaoil agus ar chúrsaí an cháis, gur cirigh amhras maidir le húsáid chuibhe na maoineacht san agus an ioncuim asta, agus le foirfheidhmiú rialachán áirithe atá sna Leitreacha Paitinne sin o Rí Séarlas a Dó, agus le nithe iomdha eile;

  AND WHEREAS owing to the change of times and circumstances doubts arose as to the due application of the said endowments and the income thereof, and as to the enforcement of certain regulations contained in the said Letters Patent of King Charles the Second, and as to divers other matters;

  Uimhir 1 (Príobháideach) de 1938: ACHT SCOILEANNA ERASMUS SMITH, 1938

 883. #954138

  —(1) Féadfar a rá i gceadúnas mianraí neamh-oibrithe no i gceadúnas fo-cheart gur mar thionónta saoil do bheirtear é don duine is ceadúnaidhe fé no mar dhuine go gcomhacht tionónta shaoil fé shocrú no mar ionadaidhe pearsanta do dhuine mharbh no mar iontaobhaidhe no mar dhuine eile i bhfeadhmannas iontaobhais agus má deirtear san in aon cheadúnas den tsórt san is tuigthe gur sa bhfeadhmannas iontaobhais sin dó agus mar chuid den mhaoin atá dílsithe ann sa bhfeadhmannas san dó atá sochar an cheadúnais sin ar seilbh ag an duine is ceadúnaidhe fé.

  —(1) An unworked minerals licence or an ancillary rights licence may be expressed to be issued to the licensee thereunder as tenant for life or person having the powers of a tenant for life under a settlement or as personal representative of a deceased person or as trustee or other person in a fiduciary capacity, and where any such licence is so expressed the benefit of such licence shall be deemed to be held by the licensee thereunder in such fiduciary capacity and as part of the property vested in him in that capacity.

  Uimhir 31 de 1940: ACHT FORBAIRTE MINEARÁL, 1940

 884. #954140

  (2) Féadfar a fhoráil le hordú buanchoimeádta tacaíochta, i dtaobh na gceart do bheirtear leis d'aon duine áirithe, gur mar thionónta saoil do bheirtear dó iad no mar dhuine go gcomhacht tionónta shaoil fé shocrú no mar ionadaidhe pearsanta do dhuine mharbh no mar iontaobhaidhe no mar dhuine eile i bhfeadhmannas iontaobhais agus má foráltar san le haon ordú den tsórt san is tuigthe, i dtaobh na gceart do bheirtear leis don duine sin, gur sa bhfeadhmannas san dó agus mar chuid den mhaoin atá dílsithe ann sa bhfeadhmannas san dó atá na cirt sin dílsithe ann.

  (2) A preservation of support order may provide that the rights thereby conferred on any particular person are conferred on him as tenant for life or person having the powers of a tenant for life under a settlement or as personal representative of a deceased person or as trustee or other person in a fiduciary capacity and, where any such order so provides, the rights thereby conferred on such person shall be deemed to be vested in him in such fiduciary capacity as part of the property vested in him in that capacity.

  Uimhir 31 de 1940: ACHT FORBAIRTE MINEARÁL, 1940

 885. #982903

  (i) liúntas ar feadh a shaoil nó a éagumais arb é is méid bliantúil dó an t-ochtódú cuid dá thuarastal nó dá pháigh bhliantúil in aghaidh gach bliana faoi leith dá bhlianta iomlána seirbhíse, agus

  (i) an allowance during life or incapacity the annual amount of which shall consist of one-eightieth of his yearly salary or wages in respect of each of his completed years of service, and

  Uimhir 19 de 1945: AN tACHT CÓIREÁLA MEABHAIR-GHALAR, 1945

 886. #982954

  (a) liúntas ar feadh a shaoil nó a éagumais arb é is méid bliantúil dó an t-ochtódú cuid dá thuarastal nó dá pháigh bhliantúil in aghaidh gach bliana faoi leith dá bhlianta iomlána seirbhíse, agus

  ( a ) an allowance during life or incapacity the annual amount of which shall consist of one-eightieth of his yearly salary or wages in respect of each of his completed years of service, and

  Uimhir 19 de 1945: AN tACHT CÓIREÁLA MEABHAIR-GHALAR, 1945

 887. #998436

  beidh teideal aige ar feadh a shaoil chun pinsin arna ríomh do réir na séú coda den tuarastal a bheas aige an tráth a searfas sé lena oifig amhlaidh maille leis an gceathrachadú cuid den tuarastal sin aige in aghaidh gach bliana iomláine seirbhíse de bhreis ar dheich mbliana den tsórt sin.

  he shall be entitled for his life to a pension calculated at the rate of one-sixth of his salary at the time he so vacates his office with the addition of one-fortieth of his said salary for every completed year of service in excess of ten such years.

  Uimhir 21 de 1946: AN tACHT CÚIRTEANNA BREITHIÚNAIS (AN CHÚIRT DÚICHE), 1946

 888. #1003856

  (2) Íocfaidh an comhlucht íoca, i rith a shaoil, le Hugh O Flynn (duine a bhí trátha éagsúla i seilbh oifige faoi na coistí ar leithligh a ceapadh, chun críocha Achta athghairmthe 1899, ag an gcomhlucht íoca agus ag gach ceann de na comhluchta ranníoca, faoi seach, agus ar ceapadh é chun poist bhuain sa Stát-Sheirbhís sa bhliain 1925) liúntas bliantúil d'ocht bpuint seascad i leith a sheirbhíse faoi na coistí sin.

  (2) The paying body shall, during his life, pay to Hugh O'Flynn (who at various times held office under the several committees which were, for the purposes of the repealed Act of 1899, appointed respectively by the paying body and each of the contributing bodies and who was appointed to a permanent position in the Civil Service in the year 1925), in respect of his service under the said committees, an annual allowance of sixty-eight pounds.

  Uimhir 1 de 1947: AN tACHT GAIRM-OIDEACHAIS (LEASÚ), 1947

 889. #1006886

  —(1) Duine ar bith is tionónta saoil do réir bhrí na Settled Land Acts, 1882 to 1890, ar aon talamh nó a bhfuil aige, faoi na hAchta sin, cumhachta tionónta shaoil i leith aon tailimh, féadfaidh sé airgead chun críocha buanfheabhsuithe a fháil ar iasacht ón gCorparáid, agus féadfaidh an Chorparáid airgead den tsórt sin a thabhairt ar iasacht do dhuine ar bith den tsórt sin, ar an urrús a húdaraítear anseo ina dhiaidh seo.

  —(1) Any person who is a tenant for life within the meaning of the Settled Land Acts, 1882 to 1890, of any land or has under those Acts the powers of a tenant for life in respect of any land may borrow from the Corporation and the Corporation may lend to any such person money for permanent improvement purposes on the security hereinafter authorised.

  Uimhir 14 de 1947: AN tACHT CÁIRDE THALMHAÍOCHTA, 1947

 890. #1006888

  (2) Aon airgead a gheofar ar iasacht faoin alt seo, íocfaidh an Chorparáid é le hiontaobhaithe, chun críocha na Settled Land Acts, 1882 to 1890, na socraíochta faoinar tionónta saoil an t-iarrthach nó faoina bhfuil cumhachta tionónta shaoil ag an iarrthach nó le daoine a bheas ceaptha faoin alt seo chun an t-airgead sin a ghlacadh, agus beidh an t-airgead sin ina airgead caipitil ag éirí faoin socraíocht sin do réir bhrí na nAcht sin, agus an chríoch chun a bhfaighfear an t-airgead sin ar iasacht faoin alt seo beidh sí, maidir leis an airgead sin, ina crích chun a bhféadfar airgead caipitil a úsáid faoi na hAchta sin, agus bainfidh na hAchta sin leis an airgead sin dá réir sin.

  (2) Money borrowed under this section shall be paid by, the Corporation to the trustees for the purposes of the Settled Land Acts, 1882 to 1890, of the settlement under which the borrower is tenant for life or has the powers of a tenant for life or to persons appointed under this section to receive such money, and such money shall be capital money arising under the said settlement within the meaning of the said Acts, and the purpose for which such money is borrowed under this section shall as respects such money be a purpose for which capital money may be applied under the said Acts, and the said Acts shall apply to the said money accordingly.

  Uimhir 14 de 1947: AN tACHT CÁIRDE THALMHAÍOCHTA, 1947

 891. #1006890

  (3) I gcás ina mbeartófar airgead a fháil ar iasacht faoin alt seo agus ná beidh iontaobhaithe ann, chun críocha na Settled Land Acts, 1882 to 1890, i leith na socraíochta faoinar tionónta saoil an t-iarrthach nó faoina bhfuil cumhachta tionónta shaoil faoi na hAchta sin ag an iarrthach, agus nach mó ná seasca punt luacháil inrátuithe an tailimh lena mbainfidh an tsocraíocht sin, féadfaidh an tAire Talmhaíochta beirt daoine oiriúnacha (seachas an t-iarrthach) a ainmniú chun an t-airgead sin a ghlacadh agus air sin tiocfaidh na daoine a hainmneofar amhlaidh chun bheith, agus beid, ina n-iontaobhaithe chun críocha na nAcht sin i leith na socraíochta sin maidir leis an airgead sin ach ní chun aon chríche eile ná in aon tslí eile.

  (3) Where money is proposed to be borrowed under this section and there are not trustees for the purposes of the Settled Land Acts, 1882 to 1890, of the settlement under which the borrower is tenant for life or has the powers of a tenant for life under those Acts and the rateable valuation of the land comprised in the said settlement does not exceed sixty pounds, the Minister for Agriculture may nominate two suitable persons (other than the borrower) to receive such money and thereupon the persons so nominated shall become and be trustees for the purposes of the said Acts of the said settlement in respect of such money but no further or otherwise

  Uimhir 14 de 1947: AN tACHT CÁIRDE THALMHAÍOCHTA, 1947

 892. #1031646

  Faoi réir forál míre 4 den sceideal seo, is é cúiteamh a bheas iníoctha le duine ag a raibh, ar an dáta a scaoiltear lena sheirbhísí, chúig bliana ar a laghad de sheirbhís inphinsin, ná suim bliantúil a híocfar leis ar feadh a shaoil agus nach mó in aon chás ná dhá dtrian dá luach saothair agus dá shochair oifige bhliantúla agus, faoi réir na teorann sin, a ríomhfar do réir an seascadú cuid dá luach saothair agus dá shochair oifige bhliantúla in aghaidh gach bliana dá sheirbhís inphinsin, maraon le breisiú a bunófar ar an uimhir de bhlianta seirbhíse inphinsin a bheas aige agus a ríomhfar do réir an scála seo a leanas—

  Subject to the provisions of paragraph 4 of this Schedule, the compensation payable to a person who, on the date on which his services are dispensed with, had not less than five years' pensionable service shall be an annual sum to be paid to him during his life, not exceeding in any case two-thirds of his annual remuneration and emoluments and, subject to that limitation, to be calculated at the rate of one-sixtieth of his annual remuneration and emoluments for every year of his pensionable service, with an addition thereto based on the number of years of his pensionable service and calculated according to the following scale—

  Uimhir 12 de 1950: AN tACHT IOMPAIR, 1950

 893. #1043707

  (b) gach duine a thiocfas chun bheith ina ranníocóir fostaithe den chéad uair, beidh sé dá chionn sin árachaithe faoin Acht seo agus leanfaidh dá éis sin ar feadh a shaoil de bheith árachaithe amhlaidh.

  ( b ) every person becoming for the first time an employed contributor shall thereby become insured under this Act and shall thereafter continue throughout his life to be so insured.

  Uimhir 11 de 1952: AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH, 1952

 894. #1077492

  (2) Nuair a bheas méid cnapshuime á chinneadh ag an gCúirt faoi fho-alt (1) den alt seo, déanfaidh sí, i dteannta aird a thabhairt ar gach ní eile is iomchuí léi, aird a thabhairt go háirithe ar aois an oibrí agus ar ré dhóchúil a shaoil.

  (2) In determining under subsection (1) of this section the amount of a lump sum, the Court, as well as having regard to all other matters which it considers relevant, shall have regard, in particular, to the age of the workman and to his expectation of life.

  Uimhir 16 de 1955: AN tACHT UM CHÚITEAMH DO LUCHT OIBRE (LEASÚ), 1955

 895. #1077494

  (3) Chun críocha fo-ailt (1) den alt seo measfar blianacht shaoil a bheith incheannaigh ar phraghas arna ríomh do réir an Táible atá leagtha amach sa Dara Sceideal a ghabhas leis an Acht seo agus dá réir sin amháin.

  (3) For the purposes of subsection (1) of this section a life annuity shall be deemed to be purchasable at a price calculated in accordance with the Table set forth in the Second Schedule to this Act and not otherwise.

  Uimhir 16 de 1955: AN tACHT UM CHÚITEAMH DO LUCHT OIBRE (LEASÚ), 1955

 896. #1092554

  —(1) Is é téarma a mhairfeas cóipcheart ré shaoil an údair móide caoga bhain ón lú lá den chéad Eanáir tar éis a bháis, ach amháin mar a foráltar a mhalairt go sainráite leis an bPríomh-Acht arna leasú leis an Acht seo.

  —(1) The term for which copyright shall subsist shall, except as otherwise expressly provided by The Principal Act, as amended by this Act, be the life of the author and fifty years from the 1st day of January next after his death.

  Uimhir 13 de 1957: AN tACHT MAOINE TIONSCAIL AGUS TRÁCHTÁLA (COSAINT) (LEASÚ), 1957

 897. #1106147

  (b) na suimeanna breise cánach ioncaim agus forchánach, de bhreis ar na suimeanna a ríomhfar de réir míre (a) den fho-alt seo, dob iníoctha aige dá mbeadh ar áireamh a ioncaim iomláin in aghaidh na bliana measúnachta, i dteannta an ioncaim a shonraítear sa mhír sin, íocaíocht bhliana iomláine de phinsean ar feadh a shaoil (dá ngairtear an meas-phinsean ina dhiaidh seo sa bhfo-alt seo) ar chomhionann leis an mbreis a luach ar dháta a scoir,

  ( b ) the additional amounts of income tax and sur-tax, over and above the amounts ascertained in accordance with paragraph (a) of this subsection, which would have been payable by him if his total income for the year of assessment had, in addition to the income specified in that paragraph, included a full year's payment of a pension for his life (hereafter in this subsection referred to as the notional pension) the value of which, at the date of his retirement, would have been equal to the excess,

  Uimhir 25 de 1958: AN tACHT AIRGEADAIS, 1958

 898. #1106175

  (2) I gcás ina ndéanfar aon ranníoca a rinne stiúrthóir nó fostaí faoi scéim is scéim cheadaithe de réir bhrí fo-ailt (1) den alt seo a aisíoc leis i rith a shaoil

  (2) Where any contributions made by a director or employee under an approved scheme within the meaning of subsection (1) of this section are repaid to him during his lifetime—

  Uimhir 25 de 1958: AN tACHT AIRGEADAIS, 1958

 899. #1118182

  —(1) Chun críocha na bhforálacha de na hAchtanna Cánach Ioncaim a bhaineann le cáin ar bhlianachtaí agus íocaíochtaí bliantúla eile, déileálfar le blianacht shaoil cheannaithe (nach blianacht de shórt a eisctear le fo-alt (8) den alt seo) mar ní ina bhfuil ábhar caipitiúil agus, maidir leis an méid de is ábhar caipitiúil, mar ní nach íocaíocht bhliantúil ná nach bhfuil gné íocaíochta bliantúla ann;

  —(1) A purchased life annuity (not being of a description excepted by subsection (8) of this section) shall, for the purposes of the provisions of the Income Tax Acts relating to tax on annuities and other annual payments, be treated as containing a capital element and, to the extent of the capital element, as not being an annual payment or in the nature of an annual payment;

  Uimhir 18 de 1959: AN tACHT AIRGEADAIS, 1959

 900. #1118203

  (4) I gcás ina mbeifear tar éis fógra a thabhairt sa tslí fhorordaithe do dhuine a dhéanfaidh íocaíocht ar cuntas aon bhlianachta saoil i dtaobh aon chinneadh maidir lena bheith nó gan a bheith ina blianacht shaoil cheannaithe lena mbaineann an t-alt seo nó maidir le méid an ábhair chaipitiúil (más aon mhéid é) agus nach mbeidh aon fhógra tugtha dó i dtaobh aon athrú ar an gcinneadh sin, beidh an fógra ina fhógra críochnaitheach maidir leis na nithe sin chun a chinneadh cé mhéid cánach atá sé i dteideal, nó is gá dó, a asbhaint as an íocaíacht, nó a bhfuil dliteanas air ina leith.

  (4) Where a person making a payment on account of any life annuity has been notified in the prescribed manner of any decision as to its being or not being a purchased life annuity to which this section applies or as to the amount of the capital element (if any), and has not been notified of any alteration of that decision, the notice shall be conclusive as to those matters for the purpose of determining the amount of tax which he is entitled or required to deduct from the payment, or for which he is liable in respect of it.

  Uimhir 18 de 1959: AN tACHT AIRGEADAIS, 1959

 901. #1118205

  (5) I gcás nach mbeifear tar éis fógra i dtaobh méid an ábhair chaipitiúil a thabhairt sa tslí fhorordaithe do dhuine a dhéanfaidh íocaíocht ar cuntas blianachta saoil ceannaithe lena mbaineann an t-alt seo, is é an méid cánach a bheidh sé i dteideal, nó is gá dó, a asbhaint as an íocaíocht nó a mbeidh dliteanas air ina leith, an méid céanna agus dá mba nár bhlianacht shaoil cheannaithe lena mbaineann an t-alt seo an bhlianacht.

  (5) Where a person making a payment on account of a purchased life annuity to which this section applies has not been notified in the prescribed manner of the amount of the capital element, the amount of tax which he is entitled or required to deduct from the payment, or for which he is liable in respect of it, shall be the same as if the annuity were not a purchased life annuity to which this section applies.

  Uimhir 18 de 1959: AN tACHT AIRGEADAIS, 1959

 902. #1121948

  —(1) In ionad aon íocaíochtaí faoi na hAchtanna Aoisliúntas 1934 go 1956, beidh aoisliúntas de £450 sa bhliain iníoctha ar feadh a shaoil agus cnapshuim de £1,150 iníoctha mar liúntas breise, ar é a scor dá oifig, leis an duine a bhí, an 1ú lá de Mheitheamh, 1959, i seilbh oifig an Mhaoirseora, Tithe an Oireachtais.

  —(1) In lieu of any payments under the Superannuation Acts, 1834 to 1956, there shall be payable, on his retirement from office, to the person holding on the 1st day of June, 1959, the office of the Superintendent, Houses of the Oireachtas, a superannuation allowance of £450 per annum during his lifetime and by way of additional allowance a lump sum of £1,150.

  Uimhir 38 de 1959: AN tACHT UM FHOIREANN THITHE AN OIREACHTAIS, 1959

 903. #1121950

  (2) In ionad aon íocaíochtaí faoi na hAchtanna Aoisliúntas, 1834 go 1956, beidh aoisliúntas de £400 sa bhliain iníoctha ar feadh a shaoil agus cnapshuim de £1,000 iníoctha mar liúntas breise, ar é a scor dá oifig, leis an duine a bhí, an 1ú lá de Mheitheamh, 1959, i seilbh oifig Chaptaen an Gharda, Tithe an Oireachtais.

  (2) In lieu of any payments under the Superannuation Acts, 1834 to 1956, there shall be payable, on his retirement from office, to the person holding on the 1st day of June, 1959, the office of the Captain of the Guard, Houses of the Oireachtas, a superannuation allowance of £400 per annum during his lifetime and by way of additional allowance a lump sum of £1,000.

  Uimhir 38 de 1959: AN tACHT UM FHOIREANN THITHE AN OIREACHTAIS, 1959

 904. #1123116

  Préimheanna árachais shaoil, etc. 1953, Uimh. 21 . 1958, Uimh. 25 .

  Life insurance premiums, etc.

  Uimhir 42 de 1959: AN tACHT AIRGEADAIS (Uimh. 2), 1959

 905. #1123136

  (6) Déanfar tagairtí sna hAchtanna Cánach Ioncaim d'fhaoiseamh i leith préimheanna árachais shaoil a fhorléiriú mar thagairtí a fholaíonn tagairtí d'asbhaintí faoi fho-alt (3) den alt seo. [EN] Athghairm. 1920, c. 18.

  (6) References in the Income Tax Acts to relief in respect of life assurance premiums shall be construed as including references to deductions under subsection (3) of this section.

  Uimhir 42 de 1959: AN tACHT AIRGEADAIS (Uimh. 2), 1959

 906. #1224464

  (b) na suimeanna breise cánach ioncaim agus forchánach, de bhreis ar na suimeanna a ríomhfar de réir mhír (a) ab iníoctha aige dá mbeadh ar áireamh a ioncaim iomláin don bhliain mheasúnachta, i dteannta an ioncaim a shonraítear sa mhír sin, íocaíocht bhliana iomláine de phinsean ar feadh a shaoil (dá ngairtear an measphinsean ina dhiaidh seo san fho-alt seo) ar chomhionann leis an mbreis a luach ar dháta a scoir,

  ( b ) the additional amounts of income tax and sur-tax, over and above the amounts ascertained in accordance with paragraph (a), which would have been payable by him if his total income for the year of assessment had, in addition to the income specified in that paragraph, included a full year's payment of a pension for his life (hereafter in this subsection referred to as the notional pension) the value of which, at the date of his retirement, would have been equal to the excess,

  Uimhir 6 de 1967: AN tACHT CÁNACH IONCAIM, 1967

 907. #1271505

  —(1) Faoi réir forálacha an ailt seo, muirearófar cáin faoin alt seo ar aon aisíoc a tugadh d'fhostaí i rith a shaoil ar aon ranníocaí (lena n-áirítear ús ar ranníocaí, más ann) más amhlaidh a dhéanfar an íocaíocht—

  —(1) Subject to the provisions of this section, tax shall be charged under this section on any repayment to an employee during his lifetime of any contributions (including interest on contributions, if any) if the payment is made under—

  Uimhir 19 de 1972: AN tACHT AIRGEADAIS, 1972

 908. #1287205

  “235A.—(1) Féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim conradh a rinne pearsa aonair le duine a sheolann go dleathach sa Stát gnó ag tabhairt blianachtaí ar shaoil daoine a cheadú chun críocha na Caibidle seo más rud é—

  (1) The Revenue Commissioners may approve for the purposes of this Chapter a contract made by an individual with a person lawfully carrying on in the State the business of granting annuities on human life if—

  Uimhir 27 de 1974: AN tACHT AIRGEADAIS, 1974

 909. #1293300

  (3) I ndáil le fad saoil intuartha sócmhainne, agus i ndáil leis an iarmharluach nó an dramhluach, más aon luach é, a thuartar di i ndeireadh an tsaoil sin, glacfar, a mhéid nach n-insíonn gné na sócmhainne féin sin, maidir le haon diúscairt ar an tsócmhainn, gurb amhlaidh dóibh mar ab eol nó mar ab infhionnta iad an tráth a fuair nó a sholáthair an duine a rinne an diúscairt an tsócmhainn.

  (3) The question what is the predictable life of an asset, and the question what is its predictable residual or scrap value at the end of that life, if any, shall, so far as those questions are not immediately answered by the nature of the asset, be taken, in relation to any disposal of the asset, as they were known or ascertainable at the time when the asset was acquired or provided by the person making the disposal.

  Uimhir 20 de 1975: AN tACHT UM CHÁIN GHNÓCHAN CAIPITIÚIL, 1975

 910. #1296288

  (a) gur cuireadh tráth ar bith pianbhreith phríosúnachta nó pianseirbhíse air ar feadh a shaoil nó ar feadh téarma cúig bliana nó níos mó nó pianbhreith choinneála faoi alt 103 den Children Act, 1908, nó faoi dhlí comhréire Thuaisceart Éireann, nó

  ( a ) he has at any time been sentenced to imprisonment or penal servitude for life or for a term of five years or more or to detention under section 103 of the Children Act, 1908, or under the corresponding law of Northern Ireland, or

  Uimhir 4 de 1976: ACHT NA nGIÚIRÉITHE, 1976

 911. #1306667

  Is é luach leasa do shaol aonair i suim chaipitiúil an tsuim sin arna hiolrú ar an bhfactóir, atá i gcolún 3 nó 4 faoi seach de Thábla A, is iomchuí d'aois agus do ghnéas an duine ar i leith ré a shaoil a luachálfar an leas.

  The value of an interest for a single life in a capital sum shall be that sum multiplied by the factor, contained in column 3 or 4 respectively of Table A, which, is appropriate to the age and sex of the person in respect of the duration of whose life the interest is to be valued.

  Uimhir 8 de 1976: AN tACHT UM CHÁIN FHÁLTAS CAIPITIÚIL, 1976

 912. #1370776

  (b) gach duine a thiocfaidh chun bheith ina ranníocóir fostaithe den chéad uair, beidh sé dá chionn sin, árachaithe faoin Acht seo agus leanfaidh sé dá éis sin ar feadh a shaoil de bheith árachaithe amhlaidh.

  ( b ) every person becoming for the first time an employed contributor shall thereby become insured under this Act and shall thereafter continue throughout his life to be so insured.

  Uimhir 1 de 1981: AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH (COMHDHLÚTHÚ), 1981

 913. #1385084

  [An tiontú oifigiúil] ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ CHUN AN tAIRE COMH-SHAOIL DO THIONSCNAMH CUIDEACHTA THEOR-ANTA LE AIRGEADAS A SHOLÁTHAR, GO DÍREACH NÓ GO NEAMHDHÍREACH, CHUN TITHE A FHÁIL AGUS A DHÉANAMH, DO DHÉANAMH SOCRÚ CHUN AN tAIRE AIRGEADAIS DO RÁTHÚ IASACHTAÍ A GHEOBHAIDH AN CHUIDEACHTA SIN AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE COMH-GHAOLMHARA EILE.

  AN ACT TO PROVIDE FOR THE PROMOTION BY THE MINISTER FOR THE ENVIRONMENT OF A LIMITED COMPANY TO PROVIDE FINANCE, EITHER DIRECTLY OR INDIRECTLY, FOR THE ACQUISITION AND CONSTRUCTION OF HOUSES, TO PROVIDE FOR THE GUARANTEEING BY THE MINISTER FOR FINANCE OF BORROWINGS BY THE SAID COMPANY AND TO PROVIDE FOR OTHER CONNECTED MATTERS.

  Uimhir 37 de 1981: AN tACHT UM GHNÍOMHAIREACHT AIRGEADAIS DO THITHE, 1981

 914. #1406529

  (b) go mba chabhair ordú riartha den sórt sin a dhéanamh agus riarthóir a cheapadh chun gnó árachais neamh-shaoil a choimeád á rialáil agus á sheoladh go ceart rianúil, chun leasa an phobail,

  ( b ) that the making of such an order for administration and the appointment of an administrator would assist in the maintenance, in the public interest, of the proper and orderly regulation and conduct of non-life insurance business,

  Uimhir 29 de 1983: AN tACHT ÁRACHAIS (UIMH. 2), 1983

 915. #1406575

  (8) in aon imeachtaí de dhroim achainí arna tíolacadh faoin Acht seo, aon fhianaise go raibh na nithe atá leagtha amach i bhfo-alt (2) (a) den alt seo bainteach i ndáil le hárachóir i ndeireadh na tréimhse lena mbaineann na tuairisceáin is deireanaí ón árachóir sin chun an Aire faoi na hAchtanna Árachais, 1909 go 1983, nó faoi na Rialacháin nó faoi Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Cuntais Árachais Neamh-Shaoil), 1977 (I.R.

  (8) In any proceedings upon a petition presented under this Act, evidence that the matters set out in subsection (2) (a) of this section pertained in relation to an insurer at the close of the period to which the latest returns of such insurer to the Minister under the Insurance Acts, 1909 to 1983, or under the Regulations or the European Communities (Non-Life Insurance Accounts) Regulations, 1977 ( S.I.

  Uimhir 29 de 1983: AN tACHT ÁRACHAIS (UIMH. 2), 1983

 916. #1406676

  —(1) Cibé am a mbeidh riarthóir arna cheapadh chun árachóra faoi fho-alt (2) nó (4) d'alt 2 den Acht seo, féadfaidh an tAire, más dóigh leis gur gá sin ar mhaithe le leas an phobail, cibé rialacháin a dhéanamh is dóigh leis is gá nó is cuí chun a áirithiú go ndéanfar rialáil agus seoladh ceart rianúil ar ghnó árachais neamh-shaoil.

  —(1) Whenever an administrator stands appointed to an insurer under subsection (2) or (4) of section 2 of this Act, the Minister may, if he considers that it is in the public interest to do so, make such regulations as he considers necessary or appropriate for the purpose of ensuring the proper and orderly regulation and conduct of non-life insurance business.

  Uimhir 29 de 1983: AN tACHT ÁRACHAIS (UIMH. 2), 1983

 917. #1412380

  (d) ina ndéantar trádáil atá á seoladh ag pearsa aonair (dá ngairtear “an réamhtheachtaí” anseo ina dhiaidh seo san alt seo) a dhiúscairt i rith a shaoil chuig leanbh dá chuid (dá ngairtear “an comharba” anseo ina dhiaidh seo san alt seo).

  ( d ) a trade carried on by an individual (hereafter in this section referred to as "the predecessor") is disposed of in his lifetime to a child of his (hereafter in this section referred to as "the successor").

  Uimhir 9 de 1984: AN tACHT AIRGEADAIS, 1984

 918. #1437634

  (3) Níl feidhm ag ailt 3 go 12, 17 go 19 agus 24 den Acht seo i ndáil le cuideachta is sealbhóir ar údarú faoi Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Árachas Neamh-Shaoil), 1976 (I.R.

  (3) Sections 3 to 12, 17 to 19 and 24 of this Act do not apply in relation to a company that is the holder of an authorisation under the European Communities (Non-Life Insurance) Regulations, 1976 ( S.I.

  Uimhir 25 de 1986: ACHT NA gCUIDEACHTAÍ (LEASÚ), 1986

 919. #1458555

  (b) gach duine a thiocfaidh chun bheith ina ranníocóir fostaithe nó ina ranníocóir féinfhostaithe den chéad uair tiocfaidh sé dá chionn sin chun bheith árachaithe faoin Acht seo agus leanfaidh sé, dá éis sin, ar feadh a shaoil de bheith árachaithe amhlaidh, agus

  ( b ) every person becoming for the first time either an employed contributor or a self-employed contributor shall there by become insured under this Act and shall thereafter continue throughout his life to be so insured, and

  Uimhir 7 de 1988: AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH, 1988

 920. #1478154

  (b) údarú a fhionraí maidir le haon aicme nó cuid d'aicme árachais saoil nó neamh-shaoil más deimhin leis go bhfuil scortha go sealadach den ghnó nó go bhfuil an méid gnó a dhéanann an gnóthas san aicme sin gnó nó sa chuid sin den aicme sin gnó laghdaithe chomh mór sin aige gurb ionann é dáiríre agus scor go sealadach de bheith ag seoladh an ghnó sin, agus féadfaidh an tAire coinníollacha a leagan síos maidir le deireadh a chur leis an bhfionraí ar an údarú.

  ( b ) suspend an authorisation in any class or part of a class of life or non-life insurance if he is satisfied that business has ceased temporarily or if the undertaking has so reduced the scale of its business in that class or part of a class of business as to amount in effect to a temporary cessation of the carrying on of such business, and he may lay down conditions for the removal of the suspension of the authorisation.

  Uimhir 3 de 1989: AN tACHT ÁRACHAIS, 1989

 921. #1478419

  —(1) I gcás ina ndéanfar duine is sealbhóir ar údarú i leith árachais neamh-shaoil a chiontú i gcion faoi alt 37 nó 38 agus nach ndéanfaidh an duine achomharc in aghaidh an chiontaithe nó go ndaingneofar an ciontú ar achomharc, beidh an ciontú ina fhoras le cúlghairm an údaraithe ag an Aire agus, dá réir sin, féadfaidh an tAire an t-údarú sin a chúlghairm de réir fhorálacha Airteagal 23 de Rialacháin 1976, ionann is—

  —(1) Where a person who is the holder of an authorisation in respect of non-life insurance is convicted of an offence under section 37 or 38 and, either, the person does not appeal against the conviction or the conviction is affirmed on appeal, the conviction shall be a ground for the revocation by the Minister of the authorisation and, accordingly, the Minister may revoke the said authorisation in accordance with the provisions of Article 23 of the Regulations of 1976, as if—

  Uimhir 3 de 1989: AN tACHT ÁRACHAIS, 1989

 922. #1478577

  (a) cuntas i ndáil le préimheanna is iníoctha le hárachóirí faoi chonarthaí árachais neamh-shaoil, nó airgead a bheidh íoctha nó is iníoctha le sealbhóirí polasaí ag gnóthais a bheidh údaraithe faoi Rialacháin 1976;

  ( a ) an account in connection with premiums payable to insurers under contracts of non-life insurance, or money paid or payable to policyholders by undertakings authorised under the Regulations of 1976;

  Uimhir 3 de 1989: AN tACHT ÁRACHAIS, 1989

 923. #1517071

  (c) leas atá ag duine le haghaidh a shaoil féin nó saoil duine eile faoi shocraíocht i gcás gurb éard atá sa mhaoin a chuimsítear sa tsocraíocht, nó i gcás go bhfolaíonn an mhaoin sin, scaireanna nó bintiúir agus go sásaítear na coinníollacha a luaitear i bhfo-alt (3);

  ( c ) an interest for the life of himself or another of a person under a settlement in the case of which the property comprised in the settlement consists of or includes shares or debentures, and the conditions mentioned in subsection (3) are satisfied;

  Uimhir 33 de 1990: ACHT NA gCUIDEACHTAÍ, 1990

 924. #1517615

  (c) leas atá ag duine le haghaidh a shaoil féin nó saoil duine eile faoi shocraíocht i gcás gurb éard atá sa mhaoin a chuimsítear sa tsocraíocht, nó i gcás go bhfolaíonn an mhaoin sin, scaireanna agus go sásaítear na coinníollacha a luaitear i bhfo-alt (3);

  ( c ) an interest for the life of himself or another of a person under a settlement in the case of which the property comprised in the settlement consists of or includes shares, and the conditions mentioned in subsection (3) are satisfied;

  Uimhir 33 de 1990: ACHT NA gCUIDEACHTAÍ, 1990

 925. #1529183

  (3) Níl cion den sórt sin á dhéanamh más rud é, maidir leis an bhforneart nó leis an imbhualadh, nach bhfuil ceaptha nó nach dóigh dó duine a ghortú, gur de chineál é, sna himthosca, a bhíonn inghlactha i gcoitinne i ngnáthchúrsa an tsaoil laethúil agus nach eol don chosantóir nó nach gcreideann sé nó sí nach bhfuil sé inghlactha iarbhír ag an duine eile.

  (3) No such offence is committed if the force or impact, not being intended or likely to cause injury, is in the circumstances such as is generally acceptable in the ordinary conduct of daily life and the defendant does not know or believe that it is in fact unacceptable to the other person.

  Uimhir 26 de 1997: AN tACHT UM CHIONTA NEAMH-MHARFACHA IN AGHAIDH AN DUINE, 1997

 926. #1557372

  (d) déanfar, i gcás idirghabhálaí árachais, méid préimhe polasaí árachais a bheidh íoctha ag an gcliant leis an idirghabhálaí árachais ach nár cuireadh chuig gnóthas árachais nó, i gcás go bhfuil cliant de chuid idirghabhálaí árachais tar éis caillteanas airgeadais a fhulaingt de dhroim mainneachtain ag an idirghabhálaí árachais árachas d'aicme a shonraítear in Iarscríbhinn 1 a ghabhann le Rialacháin Chreata na gComhphobal Eorpach (Árachas Saoil), 1994, nó in Iarscríbhinn 1 a ghabhann le Rialacháin Chreata na gComhphobal Eorpach (Árachas Neamh-Shaoil), 1994, a shocrú thar ceann an chliaint, méid an chaillteanais airgeadais sin a chur i gcuntas.

  (d) account shall be taken, in the case of an insurance intermediary, of the amount of an insurance policy premium paid by the client to the insurance intermediary but not remitted to an insurance undertaking or, where a client of an insurance intermediary has suffered financial loss arising from the failure of the insurance intermediary to place on behalf of the client insurance of a class specified in Annex 1 to the European Communities (Life Assurance) Framework Regulations, 1994 or Annex 1 to the European Communities (Non-Life Insurance) Framework Regulations, 1994, the amount of that financial loss.

  Uimhir 37 de 1998: AN tACHT UM CHÚITEAMH D'INFHEISTEOIRÍ, 1998

 927. #1580954

  (2) (a) Ag tosú an 18ú lá d'Aibreán, 1999, beidh duine a ceapadh mar ghnáth-bhreitheamh den Chúirt Uachtarach an 26ú lá de Mhárta, 1990, agus a scar lena oifig an 17ú lá d'Aibreán, 1999, i dteideal, ar feadh ré a shaoil, pinsean a fháil a bheadh comhionann le £40,000 nuair a íoctar go cuí é thar bhliain iomlán agus sula ndéantar asbhaintí dleathacha.

  (2) (a) Commencing on the 18th day of April, 1999, a person who was appointed as an ordinary judge of the Supreme Court on the 26th day of March, 1990, and who vacated his office on the 17th day of April, 1999, shall be entitled, for the duration of his life, to a pension which, when duly paid over a full year and before lawful deductions are made, would equate to £40,000.

  Uimhir 25 de 1999: ACHT NA gCÚIRTEANNA (FORÁLACHA FORLIONTACHA) (LEASÚ), 1999

 928. #1580956

  (b) Ag tosú an 21ú lá d'Aibreán, 1999, beidh duine a ceapadh mar ghnáth-bhreitheamh den Ard-Chúirt an 30ú lá de Shamhain, 1998, agus a scar lena oifig an 20ú lá d'Aibreán, 1999, i dteideal, ar feadh ré a shaoil, pinsean a fháil a bheadh comhionann le £30,000 nuair a íoctar go cuí é thar bhliain iomlán agus sula ndéantar asbhaintí dleathacha.

  (b) Commencing on the 21st day of April, 1999, a person who was appointed as an ordinary judge of the High Court on the 30th day of November, 1998, and who vacated his office on the 20th day of April, 1999, shall be entitled, for the duration of his life, to a pension which, when duly paid over a full year and before lawful deductions are made, would equate to £30,000.

  Uimhir 25 de 1999: ACHT NA gCÚIRTEANNA (FORÁLACHA FORLIONTACHA) (LEASÚ), 1999

 929. #1580958

  (c) Ag tosú an 21ú lá d'Aibreán, 1999, beidh duine a ceapadh mar chláraitheoir contae an 24ú lá de Mheitheamh, 1991, agus a scar lena oifig an 20ú lá d'Aibreán, 1999, i dteideal, ar feadh ré a shaoil, pinsean a fháil a bheadh comhionann le £15,000 nuair a íoctar go cuí é thar bhliain iomlán agus sula ndéantar asbhaintí dleathacha.

  (c) Commencing on the 21st day of April, 1999, a person who was appointed as a county registrar on the 24th day of June, 1991, and who vacated his office on the 20th day of April, 1999, shall be entitled, for the duration of his life, to a pension which, when duly paid over a full year and before lawful deductions are made, would equate to £15,000.

  Uimhir 25 de 1999: ACHT NA gCÚIRTEANNA (FORÁLACHA FORLIONTACHA) (LEASÚ), 1999

 930. #1676750

  ciallaíonn ‘eintiteas cur chun cinn’ aon ghnóthas nó eintiteas a bhunaíonn rialtas láir, réigiúnach, nó áitiúil de chuid Ballstáit, a dheonaíonn iasachtaí cur chun cinn nó a dheonaíonn ráthaíochtaí cur chun cinn, agus arb é is príomhaidhm dó gan brabús a dhéanamh ná an sciar den mhargadh a uasmhéadú ach cuspóirí bheartas poiblí an rialtais sin a chur chun cinn, ar choinníoll, faoi réir rialacha Státchabhrach, go bhfuil oibleagáid ar an rialtas sin bonn eacnamaíoch an ghnóthais a chosaint agus a inmharthanacht a choinneáil ar feadh a shaoil, nó go ráthaíonn rialtas láir, réigiúnach nó áitiúil an Bhallstáit, go díreach nó go hindíreach, ar a laghad 90 % dá chaipiteal bunaidh nó dá chistiú bunaidh nó den iasacht cur chun cinn a dheonaíonn sé.

  “promotional entity” means any undertaking or entity established by a Member State’s central, regional or local government, which grants promotional loans or grants promotional guarantees, whose primary goal is not to make profit or maximise market share but to promote that government’s public policy objectives, provided that, subject to State aid rules, that government has an obligation to protect the economic basis of the undertaking or entity and maintain its viability throughout its lifetime, or that at least 90 % of its original capital or funding or the promotional loan it grants is directly or indirectly guaranteed by the Member State’s central, regional or local government.

  Rialachán (AE) 2017/2401ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2017 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta

 931. #1679245

  Líonra Euroguidance, a chuireann an ghné Eorpach i dtreoir chun cinn agus a chuireann faisnéis d'ardchaighdeán ar fáil maidir le treoir ar feadh an tsaoil agus maidir le soghluaisteacht trasnáisiúnta chun críocha foghlama, rannchuidigh sé freisin leis an bhforbairt ar sholáthar faisnéise maidir le huirlisí Aontais do scileanna agus do cháilíochtaí.

  The Euroguidance Network, which promotes the European dimension in guidance and provides high quality information on lifelong guidance and transnational mobility for learning purposes, has also contributed to the development of information provision regarding Union tools for skills and qualifications.

  Cinneadh (AE) 2018/646 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Aibreán 2018 maidir le creat coiteann le haghaidh soláthar seirbhísí níos fearr do scileanna agus do cháilíochtaí (Europass) agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 2241/2004/CE ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE) )

 932. #1680703

  Moladh ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2008 maidir le bunú an Chreata Eorpaigh um Cháilíochtaí d'fhoghlaim ar feadh an tsaoil (IO C 111, 6.5.2008, lch. 1).”;

  Recommendation of the European Parliament and of the Council of 23 April 2008 on the establishment of the European Qualifications Framework for lifelong learning (OJ C 111, 6.5.2008, p. 1).’;

  Treoir (AE) 2018/645 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Aibreán 2018 lena leasaítear Treoir 2003/59/CE maidir le cáiliú tosaigh agus le hoiliúint thréimhsiúil tiománaithe feithiclí áirithe bóthair i gcomhair iompar earraí nó paisinéirí agus Treoir 2006/126/CE maidir le ceadúnais tiomána ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE) )

 933. #1685915

  Ainmhithe a choinneáil ar theaghrán ná aon chiorrú a dhéanfaí, mar shampla sciotadh caorach nó bearradh goib i gcéad 3 lá an tsaoil agus di-adharcadh, níor cheart é a cheadú ach amháin má cheadaíonn na húdaráis inniúla é agus faoi choinníollacha áirithe amháin.

  Tethering and mutilation, such as tail-docking for sheep, beak trimming in the first three days of life and disbudding, should only be possible if allowed by competent authorities, and only under certain conditions.

  Rialachán (AE) 2018/848 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le táirgeadh orgánach agus lipéadú táirgí orgánacha agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 834/2007 ón gComhairle

 934. #1713635

  Chomh maith leis an mbunoiliúint, déanfaidh an soláthraí oiliúna cúrsaí athnuachana níos giorra a thairiscint ar cheisteanna na huaire, lena n-áirítear ar theicneolaíochtaí nua, chun go mbeidh foghlaim ar feadh an tsaoil ar fáil sna gléasraí.

  The training provider shall also offer in addition to the basic training, shorter refresher courses on topical issues, including on new technologies, to enable life-long learning in installations.

  Treoir (AE) 2018/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le húsáid fuinnimh ó fhoinsí inathnuaite a chur chun cinn ((Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE))

 935. #1738686

  Chun tacú le beartas gairmoideachais agus gairmoiliúna a chur chun feidhme, is gá díriú ar an gcaidreamh idir an t-oideachas agus an oiliúint agus saol na hoibre chun a áirithiú go dtacaítear le foghlaim ar feadh an tsaoil, le comhtháthú agus le hinfhostaitheacht an duine, i margaí saothair atá ag athrú, de bharr an eolais, na scileanna agus na n-inniúlachtaí a fhaigheann an duine sin, agus go bhfuil na nithe sin ábhartha do riachtanais na saoránach agus na sochaí.

  Supporting the implementation of a vocational education and training policy will require a focus on the interface between education and training and the world of work in order to ensure that the knowledge, skills and competencies acquired support lifelong learning, integration and employability in changing labour markets and are relevant to the needs of citizens and society.

  Rialachán (AE) 2019/128 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Eanáir 2019 lena mbunaítear an Lárionad Eorpach um Fhorbairt na Gairmoiliúna (Cedefop) agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 337/75 ón gComhairle

 936. #1738744

  faisnéis a scaipeadh d'fhonn rannchuidiú le beartais agus d'fhonn feasacht agus tuiscint ar ionchas an ghairmoideachais agus na gairmoiliúna a ardú ó thaobh tacú le hinfhostaitheacht daoine agus í a chur chun cinn, chomh maith le táirgeacht agus foghlaim ar feadh an tsaoil;

  disseminate information with a view to contributing to policies and to raising awareness and understanding of the potential of vocational education and training in promoting and supporting the employability of people, productivity and lifelong learning;

  Rialachán (AE) 2019/128 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Eanáir 2019 lena mbunaítear an Lárionad Eorpach um Fhorbairt na Gairmoiliúna (Cedefop) agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 337/75 ón gComhairle

 937. #1767671

  D'iarr an Chomhairle Eorpach freisin ar an gCoimisiún, ar na gComhairle agus ar na Ballstáit scrúdú a dhéanamh ar na bearta féideartha chun dul i ngleic leis na dúshláin scileanna a bhaineann leis an digitiú, an chibearshlándáil, litearthacht sna meáin agus an intleacht shaorga, agus an gá le cur chuige uileghabhálach oideachais agus oiliúna atá bunaithe ar an bhfoghlaim ar feadh an tsaoil agus atá á thiomáint ag an nuálaíocht.

  The European Council also asked the Commission, the Council and the Member States to examine possible measures addressing the skills challenges linked to digitisation, cybersecurity, media literacy and artificial intelligence and the need for an inclusive, lifelong-learning-based and innovation-driven approach to education and training.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear an clár don Eoraip Dhigiteach le haghaidh na tréimhse 2021-2027

 938. #1767674

  (27)Ina rún maidir le tionsclaíocht na hEorpa a dhigitiú an 1 Meitheamh 2017 67 , luaigh Parlaimint na hEorpa gur bunchlocha an chomhtháthaithe shóisialta i sochaí dhigiteach iad an toideachas, an oiliúint agus an fhoghlaim ar feadh an tsaoil.

  (27)In its resolution of 1 June 2017 on digitising European industry 67 the European Parliament stated that education, training and lifelong learning are the cornerstone of social cohesion in a digital society.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear an clár don Eoraip Dhigiteach le haghaidh na tréimhse 2021-2027

 939. #1770716

  Na heintitis a fheidhmíonn socruithe do scéimeanna pinsean, arb é príomhchuspóir na socruithe sin sochair a chur ar fáil tráth an scoir, de ghnáth i bhfoirm íocaíochtaí ar feadh an tsaoil, ach freisin i bhfoirm íocaíochtaí a thugtar ar feadh tréimhse sealadaí nó mar chnapshuim, is iondúil go ndéanann siad íoslaghdú ar an leithdháileadh in airgead tirim chun éifeachtúlacht agus toradh a uasmhéadú dá gcuid sealbhóirí polasaí.

  Entities operating pension scheme arrangements, the primary purpose of which is to provide benefits upon retirement, usually in the form of payments for life, but also as payments made for a temporary period or as a lump sum, typically minimise their allocation to cash in order to maximise the efficiency and the return for their policy holders.

  NoDG-2012-02012R0648_EN-GA-DWN

 940. #1861010

  Bheadh tionchar ag EIT a rachadh lasmuigh de na PENanna agus chuideodh sin leis an misean lárnach atá ag EIT borradh a chur faoi fhás eacnamaíoch inbhuanaithe agus iomaíochas trí chumas nuálaíochta na mBallstát a threisiú, i gcomhréir le spriocanna an chláir Fís Eorpach maidir le scileanna fiontraíochta agus nuálaíochta a chothú i dtaca leis an bhfoghlaim ar feadh an tsaoil, lena náirítear cumais institiúidí ardoideachais ar fud na hEorpa a mhéadú.

  The impact of the EIT would reach beyond the KICs and contribute to the EIT's core mission of boosting sustainable economic growth and competitiveness by reinforcing the innovation capacity of Member States, in line with the Horizon Europe goals of fostering entrepreneurial and innovation skills in a lifelong learning perspective, including increasing the capacities of HEIs across Europe.

  Togra le haghaidh CINNEADH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le Clár Oibre Straiteiseach um Nualaíocht na hInstitiúide Eorpaí um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht (EIT) 2021-2027: Borradh a chur faoi Thallann Nuálaíochta agus faoi Chumas Nuálaíochta na hEorpa

 941. #1861015

  Déanfaidh EIT chomh maith leis sin Lipéad EIT a shíneadh chuig gníomhaíochtaí foghlama ar feadh an tsaoil a bhaineann le spriocghrúpa níos leithne mac léinn, foghlaimeoirí fásta agus institiúidí (lena náirítear institiúidí gairmoideachais) nach bhfuil sna PENanna agus ar gníomhaíochtaí iad lena ndéantar iarracht teagmháil a dhéanamh leis an spriocghrúpa sin.

  The EIT will also extend the EIT Label to lifelong learning activities involving and reaching out to a wider target group of students, adult learners and institutions (including VET institutions) beyond the KICs.

  Togra le haghaidh CINNEADH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le Clár Oibre Straiteiseach um Nualaíocht na hInstitiúide Eorpaí um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht (EIT) 2021-2027: Borradh a chur faoi Thallann Nuálaíochta agus faoi Chumas Nuálaíochta na hEorpa

 942. #1703180

  I gcás ina mbeidh cistí a bheidh taiscthe sa Chúirt chun creidiúna do chuntas an Chuntasóra, cibé acu faoi ordú ón gCúirt nó ar shlí eile, faoi réir aon iontaobhais chun aon chríche carthanúla, nó i gcás ina ndlífidh iontaobhas den sórt sin difear a dhéanamh dóibh, cibé acu láithreach nó tar éis aon leas nó leasanna tosaíochta saoil nó aon leas nó leasanna tosaíochta eile a fhoirceannadh, nó faoi réir aon leasa nó leasanna tosaíochta saoil nó aon leasa nó leasanna tosaíochta eile, déanfaidh an duine nó na daoine a mbeidh na cistí sin á dtaisceadh aige nó acu, nó déanfaidh a aturnaetha nó a n-aturnaetha, fógra i scríbhinn ina leagfar amach na sonraí i dtaobh na gcistí a bheidh taiscthe amhlaidh, maille le ráiteas gearr i dtaobh chineál agus cháilíocht aon iontaobhais den sórt sin, a tharchur chuig Coimisinéirí na dTabhartas agus na dTiomnachtaí Carthanúla d'Éirinn tríd an bPríomh-Oifig laistigh de cheithre lá dhéag ó dháta aon taiscthe den sórt sin a dúradh.

  Where funds lodged in Court to the account of the Accountant, whether under an order of the Court or otherwise, are subject to or liable to be affected by any trust for any charitable purpose whether immediately or after the determination of or subject to any prior life or other limited interest or interests, notice in writing setting forth the particulars of the funds so lodged, with a short statement of the nature and character of any such trust, shall be transmitted to the Commissioners of Charitable Donations and Bequests for Ireland through the Central Office by the person or persons making such lodgment, or his or their solicitors within fourteen days from the date of any such lodgment as aforesaid.

  I.R. Uimh. 15 de 1986: Rialacha na nUaschúirteanna

 943. #327536

  12. AITHNÍONN SÍ gur de réir mheastacháin an ESD, buaileann neamhoird mheabhracha gach ceathrú saoránach ar a laghad uair amháin ina shaol agus gur féidir teacht orthu in níos mó ná 10 % de dhaonra an AE le linn aon bhliana ar leith;

  12. RECOGNISES that according to WHO-estimations, mental disorders affect every fourth citizen at least once during their life and can be found in more than 10 % of the EU population during any given year;

  Conclúidí ón gComhairle maidir leis an gComhaontú Eorpach um Meabhairshláinte agus um Fholláine: torthaí agus gníomhaíochtaí amach anseo (2011)

 944. #466729

  (ii) maidir le hiontaobhaithe na scéime sochair scoir, gur dhuine iad a sheolann go dleathach sa Stát gnó ag soláthar blianachtaí ar shaol daoine agus ar leis nó léi a rinneadh an conradh sin, agus

  (ii) that the trustees of the retirement benefit scheme were a person lawfully carrying on the business in the State of providing annuities on human life with whom the said contract had been made, and

  AN tACHT AIRGEADAIS, 1999

 945. #466785

  (b) Le linn iarmhar na sócmhainní a bheidh aistrithe chuig ciste scoir ceadaithe (dá ngairtear ‘an t-iarmhar’ san alt seo agus in alt 784B) ag an duine a sheolann go dleathach sa Stát gnó ag tabhairt blianachtaí ar shaol daoine a bheith á ríomh tráth ar bith—

  (b) In calculating at any time the residue of the assets transferred to an approved retirement fund (in this section and in section 784B referred to as ‘the residue’) by the person lawfully carrying on in the State the business of granting annuities on human life—

  AN tACHT AIRGEADAIS, 1999

 946. #466816

  (2) Ní ghlacfaidh bainisteoir ciste cháilithigh aon sócmhainní isteach i gciste scoir ceadaithe mura bhfaighidh bainisteoir an chiste deimhniú lena mbaineann fo-alt (3) i ndáil leis na sócmhainní sin ó dhuine a sheolann go dleathach sa Stát gnó ag tabhairt blianachtaí ar shaol daoine nó ó bhainisteoir ciste cháilithigh eile.

  (2) A qualifying fund manager shall not accept any assets into an approved retirement fund unless the fund manager receives a certificate to which subsection (3) applies in relation to those assets from a person lawfully carrying on in the State the business of granting annuities on human life or from another qualifying fund manager.

  AN tACHT AIRGEADAIS, 1999

 947. #466833

  (b) Chun críocha an fho-ailt seo, ciallaíonn ‘ioncam sonraithe’ pinsean nó blianacht is iníoctha ar feadh shaol na pearsan aonair, lena n-áirítear pinsean is iníoctha faoin Acht Leasa Shóisialaigh (Comhdhlúthú), 1993, agus aon phinsean lena mbaineann forálacha alt 200.

  (b) For the purposes of this subsection, ‘specified income’ means a pension or annuity which is payable for the life of the individual, including a pension payable under the Social Welfare (Consolidation) Act, 1993, and any pension to which the provisions of section 200 apply.

  AN tACHT AIRGEADAIS, 1999

 948. #466849

  (2) Ní ghlacfaidh bainisteoir ciste cháilithigh aon sócmhainní isteach i gciste scoir íosta ceadaithe mura bhfaighidh bainisteoir an chiste deimhniú lena mbaineann fo-alt (3) i ndáil leis na sócmhainní sin ó dhuine a sheolann go dleathach sa Stát gnó ag tabhairt blianachtaí ar shaol daoine nó ó bhainisteoir ciste cháilithigh eile.

  (2) A qualifying fund manager shall not accept any assets into an approved minimum retirement fund unless the fund manager receives a certificate to which subsection (3) applies in relation to those assets from a person lawfully carrying on in the State the business of granting annuities on human life or from another qualifying fund manager.

  AN tACHT AIRGEADAIS, 1999

 949. #467220

  (b) i gcás conartha blianachta scoir a bhfuil feidhm ag alt 784 nó 785 maidir leis, an duine a sheolann go dleathach sa Stát gnó ag tabhairt blianachtaí ar shaol daoine agus ar leis nó léi a dhéantar an conradh, agus

  (b) in the case of a retirement annuity contract to which section 784 or 785 applies, the person lawfully carrying on in the State the business of granting annuities on human life with whom the contract is made, and

  AN tACHT AIRGEADAIS, 1999

 950. #480277

  84.—(1) Féadfaidh údarás pleanála, más dóigh leis go bhfuil tábhacht ar leith ag baint le limistéar caomhantais ailtireachta ina iomláine, nó le cuid de, do shaol cathartha nó do shainghné ailtireachta, staire, cultúrtha nó sóisialta cathrach nó baile ina bhfuil sé suite, nó maidir leis an gcéanna, scéim a ullmhú ina leagfar amach cuspóirí forbartha maidir le caomhnú agus feabhsú an limistéir sin, nó cuid den limistéar sin, agus ina ndéanfar socrú i dtaobh nithe a bhaineann leis an méid sin.

  84.—(1) A planning authority may, if it considers that all or part of an architectural conservation area is of special importance to, or as respects, the civic life or the architectural, historical, cultural or social character of a city or town in which it is situated, prepare a scheme setting out development objectives for the preservation and enhancement of that area, or part of that area, and providing for matters connected therewith.

  AN tACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT, 2000

 951. #497638

  (ab) (i) Sa mhír seo, ciallaíonn ‘rogha blianachta iarchurtha’ an rogha a thugtar do phearsa aonair, ar comhalta é nó í de scéim sochar scoir, iarchur a dhéanamh, de réir ríomhMhionteagasc Uimh. 65/08 ó na Coimisinéirí Ioncaim dar teideal ‘Ceannach Blianachta a Iarchur’, arna eisiúint ag na Coimisinéirí Ioncaim an 22 Nollaig, 2008, maidir le blianacht a cheannach ó chuideachta atá ag seoladh gnó arb éard é blianachtaí a dheonú ar shaol duine.

  (ab) (i) In this paragraph ‘deferred annuity option’ means the option provided to an individual who is a member of a retirement benefits scheme to defer, in accordance with Revenue e-Brief No. 65/08 entitled ‘Deferral of Annuity Purchase’ issued by the Revenue Commissioners on 22 December 2008, the purchase of an annuity from a company carrying on the business of granting annuities on human life.

  AN tACHT AIRGEADAIS, 2011

 952. #497725

  (ii) do dhuine a luaitear in alt 784, agus a sheolann gnó ag deonú blianachtaí ar shaol daoine go dleathach, lena n-áirítear an duine ceaptha a luaitear in alt 784(4A)(ii), agus

  (ii) a person mentioned in section 784, lawfully carrying on the business of granting annuities on human life, including the appointed person mentioned in section 784(4A)(ii), and

  AN tACHT AIRGEADAIS, 2011

 953. #500461

  (b) duine a luaitear in alt 784 nó 785 d’Acht 1997, agus a bhfuil gnó á sheoladh aige nó aici go dleathach ag deonú blianachtaí ar shaol daoine, lena n-áirítear an duine a luaitear in alt 784(4A)(ii) den Acht sin, agus

  (b) a person mentioned in section 784 or 785 of the Act of 1997, lawfully carrying on the business of granting annuities on human life, including the person mentioned in section 784(4A)(ii) of that Act, and

  AN tACHT AIRGEADAIS (Uimh. 2), 2011

 954. #520888

  D'fhonn an gnáthchónaí a chinneadh, ba cheart don údarás a bheidh ag déileáil leis an gcomharbas measúnú iomlán a dhéanamh ar imthosca shaol an duine éagtha le linn na mblianta roimh a bhás agus tráth a bháis, agus na gnéithe fíorasacha ábhartha go léir á gcur san áireamh, go háirithe fad agus rialtacht láithreacht an duine éagtha sa Stát lena mbaineann agus na dálaí agus na cúiseanna a bhí leis an láithreacht sin.

  In order to determine the habitual residence, the authority dealing with the succession should make an overall assessment of the circumstances of the life of the deceased during the years preceding his death and at the time of his death, taking account of all relevant factual elements, in particular the duration and regularity of the deceased’s presence in the State concerned and the conditions and reasons for that presence.

  Rialachán (AE) Uimh. 650/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le dlínse, an dlí is infheidhme, aithint agus forfheidhmiú cinntí agus glacadh le hionstraimí barántúla agus iad a fhorfheidhmiú in ábhair chomharbais agus maidir le Deimhniú Eorpach Comharbais a chruthú

 955. #577832

  is ionann scéim ranníocaíochtaí sainithe agus scéim pinsin trína ndéantar na sochair a shainiú go heisiach i dtéarmaí leibhéal an chiste a fabhraíodh ó na ranníocaíochtaí a rinneadh thar shaol oibre an fhostaí agus na méaduithe ar luach a thig ó infheistiú na gcistí den sórt sin ag bainisteoir na scéime pinsin.

  a defined contribution scheme is a pension scheme where the benefits are defined exclusively in terms of the level of the fund built up from the contributions made over the employee's working life and the increases in value that result from the investment of such funds by the manager of the pension scheme.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 956. #594835

  Ba cheart go leanfadh doiciméid sainaitheantais arna n-eisiúint i gcomhréir leis an múnla sin de phas, faoi réir coinníollacha áirithe, de bheith bailí ar feadh shaol an pheata chun an t-ualach riaracháin agus airgeadais ar úinéirí a theorannú.

  Identification documents issued in accordance with that model passport should, subject to certain conditions, remain valid for the lifespan of a pet animal in order to limit the administrative and financial burden on owners.

  Rialachán (AE) Uimh. 576/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Meitheamh 2013 maidir le gluaiseacht neamhthráchtála peataí agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 998/2003 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 957. #595963

  I gcomhréir leis an gCoinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint agus le Cairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh, ba cheart do Bhallstáit tús áite a thabhairt d’urramú shaol an teaghlaigh agus an Rialachán seo á chur i bhfeidhm acu.

  In accordance with the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and with the Charter of Fundamental Rights of the European Union, respect for family life should be a primary consideration of Member States when applying this Regulation.

  Rialachán (AE) Uimh. 604/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 lena mbunaítear na critéir agus na sásraí lena gcinntear cé acu Ballstát atá freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarratas ar chosaint idirnáisiúnta arna thaisceadh i gceann de na Ballstáit ag náisiúnach tríú tír nó ag duine gan stát

 958. #640772

  Sa Rialachán seo, urramaítear na cearta bunúsacha agus cloítear leis na prionsabail a aithnítear go háirithe sa Chairt agus go sonrach dínit an duine, iomláine an duine, cearta an linbh, urraim don saol príobháideach agus do shaol an teaghlaigh, cosaint sonraí pearsanta agus saoirse ealaíne agus eolaíochta.

  This Regulation respects the fundamental rights and observes the principles recognised in particular by the Charter and notably human dignity, the integrity of the person, the rights of the child, respect for private and family life, the protection of personal data and the freedom of art and science.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 959. #642344

  Leis an Rialachán seo, urramaítear na cearta bunúsacha agus urramaítear na prionsabail a aithnítear go háirithe i gCairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh, go háirithe an ceart chun measa ar an saol príobháideach agus ar shaol an teaghlaigh, an ceart chun sonraí pearsanta a chosaint, agus an saoirse chun gnó a dhéanamh, agus caithfear é a chur i bhfeidhm i gcomhréir leis na cearta agus na prionsabail sin.

  This Regulation respects the fundamental rights and observes the principles recognised in particular by the Charter of Fundamental Rights of the European Union, notably the right to respect for private and family life, the right to the protection of personal data, and the freedom to conduct a business, and has to be applied in accordance with those rights and principles.

  Rialachán (AE) Uimh. 537/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le ceanglais shonracha a bhaineann le hiniúchóireacht reachtúil ar eintitis leasa phoiblí agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2005/909/CE ón gCoimisiún (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 960. #667145

  Ba cheart go gcuirfí ar chumas an Aontais, le Rialachán Uimh. 233/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2014 lena mbunaítear ionstraim le haghaidh comhair um fhorbairt don tréimhse 2014-2020 cuidiú chun gealltanas comhpháirteach an Aontais a bhaint amach maidir le tacaíocht leanúnach a chur ar fáil d'fhorbairt dhaonna chun feabhas a chur ar shaol daoine i gcomhréir le Spriocanna Forbartha na Mílaoise.

  The Regulation No 233/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2014 establishing an instrument for development cooperation for the period 2014-2020 should enable the Union to contribute to fulfilling the joint Union commitment of providing continued support for human development to improve people's lives in line with the Millennium Development Goals.

  Rialachán (AE) Uimh. 233/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2014 lena mbunaítear ionstraim maoinithe maidir le comhar um fhorbairt don tréimhse 2014-2020

 961. #670081

  feabhas a chur ar shaol laethúil na saoránach, na ngnólachtaí agus na n-údarás poiblí ar gach leibhéal trí líonraí leathanbhanda a chur chun cinn, mar aon le hidirnascthacht agus le hidir-inoibritheacht na líonraí leathanbhanda náisiúnta, réigiúnacha agus áitiúla, agus trí rochtain neamh-idirdhealaitheach ar líonraí den sórt sin agus an cuimsiú digiteach a chur chun cinn.

  improvements in daily life for citizens, businesses and public authorities at every level through the promotion of broadband networks, interconnection and interoperability of national, regional and local broadband networks, as well as non-discriminatory access to such networks and digital inclusion.

  Rialachán (AE) Uimh. 283/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2014 maidir le treoirlínte le haghaidh gréasán tras-Eorpach i réimse an bhonneagair teileachumarsáide agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1336/97/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 962. #670433

  Ina theannta sin, is gá eolas ar shaol na mara a fheabhsú, agus nuálaíocht a spreagadh trí bhailiú, roinnt saor in aisce, athúsáid agus scaipeadh sonraí maidir le stádas na n-aigéan agus na bhfarraigí a éascú.

  Furthermore, it is necessary to improve knowledge of the marine world, and to stimulate innovation by facilitating the collection, free sharing, re-use and dissemination of data concerning the status of oceans and seas.

  Rialachán (AE) Uimh. 508/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 maidir leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) 2328/2003 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 861/2006 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1198/2006 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 791/2007 ón gComhairle agus Rialachán (AE) Uimh. 1255/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 963. #680788

  Leis an Rialachán seo urramaítear na cearta bunúsacha agus comhlíontar na prionsabail atá cumhdaithe sa Chairt, go háirithe Airteagal 7 agus Airteagal 8 de ina ndearbhaítear go bhfuil an ceart ag gach duine go ndéanfar a shaol nó a saol príobháideach a urramú agus go ndéanfar na sonraí pearsanta a bhaineann leis nó léi a chosaint, agus ní mór an Rialachán seo a chur chun feidhme agus lánurraim á tabhairt do na cearta agus do na prionsabail sin.

  This Regulation respects the fundamental rights and observes the principles enshrined in the Charter, in particular Articles 7 and 8 thereof, which state that everyone has the right to respect for his or her private life and to the protection of personal data concerning him or her, and it must be implemented in full respect of those rights and principles.

  Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1141/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2014 maidir le reacht agus cistiú páirtithe polaitiúla Eorpacha agus fondúireachtaí polaitiúla Eorpacha

 964. #681952

  De mhaolú ar phointí (b) agus (d) d’Airteagal 7(1), úinéirí na n-ainmhithe coimhdeachta nach mbíonn á gcoimeád chun críocha tráchtála agus a bhaineann leis na speicis coimhthíocha ionracha atá ar liosta an Aontais, ba cheart go gceadófaí dóibh iad a choimeád go dtí deireadh shaol nádúrtha na n-ainmhithe, ar choinníoll go gcomhlíonfar na coinníollacha seo a leanas:

  By way of derogation from points (b) and (d) of Article 7(1), owners of companion animals not kept for commercial purposes that belong to the invasive alien species included on the Union list shall be allowed to keep them until the end of the animals' natural life, provided the following conditions are met:

  Rialachán (AE) Uimh. 1143/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2014 maidir le tabhairt isteach agus leathadh speiceas coimhthíoch ionrach a chosc agus a bhainistiú

 965. #683068

  Go háirithe, féachann sé le meas ar an saol príobháideach agus ar shaol an teaghlaigh, cosaint sonraí pearsanta, an ceart chun maoine agus an ceart chun leigheas éifeachtach agus triail chóir a fháil a áirithiú, de réir mar a bhunaítear iad in Airteagail 7, 8, 17 agus 47 de, faoi seach.

  In particular, it seeks to ensure respect for private and family life, the protection of personal data, the right to property, and the right to an effective remedy and to a fair trial as established in Articles 7, 8, 17 and 47 thereof respectively.

  Rialachán (AE) Uimh. 655/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 lena mbunaítear nós imeachta d’Ordú Eorpach um Chaomhnú Cuntas chun aisghabháil fiach trasteorann in ábhair shibhialta agus thráchtála a éascú 

 966. #685323

  Urramaítear leis an Rialachán seo na cearta bunúsacha agus na prionsabail a dtugtar aitheantas dóibh i gCairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh, go háirithe an meas ar an saol príobháideach agus ar shaol an teaghlaigh (Airteagal 7), an ceart go ndéanfar sonraí pearsanta a chosaint (Airteagal 8), an ceart chun leigheas éifeachtach agus triail chóir a fháil (Airteagal 47) agus prionsabal ne bis in idem.

  This Regulation respects the fundamental rights and observes the principles recognised by the Charter of Fundamental Rights of the European Union, in particular the right to respect for private and family life (Article 7), the right to the protection of personal data (Article 8), the right to an effective remedy and to a fair trial (Article 47) and the principle of ne bis in idem.

  Rialachán (AE) 2015/847 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2015 maidir le faisnéis a ghabhann le haistrithe cistí, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) 1781/2006 (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE) 

 967. #692025

  San am céanna, dlúthchuid de shaol socheacnamaíoch, de chothú, de chultúr agus d'fhéiniúlacht na nIonúiteach agus pobal dúchasach eile is ea fiach rónta agus cuidíonn sé go mór leo iad féin a chothú agus a fhorbairt, cuireann sé bia ar fáil agus gineann sé ioncam chun tacú le saol agus le slí bheatha an phobail, agus slí thraidisiúnta maireachtála an phobail á cothú agus á tabhairt ar aghaidh leis.

  At the same time, seal hunting is an integral part of the socio-economy, nutrition, culture and identity of the Inuit and other indigenous communities, making a major contribution to their subsistence and development, providing food and income to support the life and sustainable livelihood of the community, preserving and continuing the traditional existence of the community.

  Rialachán (AE) 2015/1775 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Deireadh Fómhair 2015 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1007/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le trádáil i dtáirgí róin agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 737/2010 ón gCoimisiún (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 968. #694354

  Urramaítear leis an Rialachán seo na cearta bunúsacha agus comhlíontar na prionsabail atá aitheanta i gCairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh, go háirithe an ceart go ndéanfar sonraí pearsanta a chosaint, an ceart meas a bheith ar an saol príobháideach agus ar shaol an teaghlaigh, cearta na cosanta agus prionsabal ne bis in idem, an tsaoirse chun gnó a sheoladh, an ceart chun maoine, an ceart leigheas éifeachtach agus triail chóir a fháil.

  This Regulation respects the fundamental rights and observes the principles recognised in the Charter of Fundamental Rights of the European Union, in particular the right to the protection of personal data, the right to respect for private and family life, the rights of the defence and the principle of ne bis in idem, the freedom to conduct a business, the right to property, the right to an effective remedy and to a fair trial.

  Rialachán (AE) 2015/2365 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Samhain 2015 maidir le trédhearcacht idirbheart maoinithe urrús agus athúsáide agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 969. #709439

  Is prionsabal bunúsach den phróiseáil sonraí pearsanta é an teorannú de réir cuspóra; go háirithe, cuireann sé le trédhearcacht, le deimhneacht dhlíthiúil agus le hintuarthacht agus tá an-tábhacht leis go háirithe i réimse an chomhair i bhforfheidhmiú an dlí, nuair is iondúil nach mbíonn a fhios ag ábhair sonraí an uair a bhíonn a gcuid sonraí pearsanta á mbailiú agus á bpróiseáil agus nuair a d'fhéadfadh úsáid sonraí pearsanta tionchar suntasach a bheith aici ar shaol agus ar shaoirsí daoine aonair.

  Purpose limitation is a fundamental principle of personal data processing; in particular, it contributes to transparency, legal certainty and predictability and is particularly of high importance in the area of law enforcement cooperation, where data subjects are usually unaware when their personal data are being collected and processed and where the use of personal data may have a very significant impact on the lives and freedoms of individuals.

  Rialachán (AE) 2016/794 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2016 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh i ndáil le Comhar i bhForfheidhmiú an Dlí (Europol) agus lena n-aisghairtear Cinntí 2009/371/CGB, 2009/934/CGB, 2009/935/CGB, 2009/936/CGB agus 2009/968/CGB ón gComhairle agus a ghabhann ionad na gCinntí sin

 970. #730774

  Léiríonn an Rialachán seo meas ar chearta bunúsacha agus tugann sé aird freisin ar na prionsabail aitheanta go háirithe ag an gCairt mar aon le meas ar shaol príobháideach agus teaghlaigh, an ceart chun maoine, cosaint sonraí pearsanta, saoirse gnó a reáchtáil agus saoirse ealaíne agus eolaíochta.

  This Regulation respects the fundamental rights and observes the principles recognised in particular by the Charter and notably respect for private and family life, the right to property, the protection of personal data, freedom to conduct business and the freedom of art and science.

  Rialachán (AE) 2016/2031 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Deireadh Fómhair 2016 maidir le bearta cosantacha i gcoinne lotnaidí plandaí, lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 228/2013, (AE) Uimh. 652/2014 agus (AE) Uimh. 1143/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Treoracha 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE agus 2007/33/CE ón gComhairle

 971. #752871

  Dá réir sin, ba cheart an Rialachán seo a léiriú agus a chur i bhfeidhm i gcomhréir leis na cearta agus na prionsabail sin, go háirithe an ceart chun measa ar an saol príobháideach agus ar shaol an teaghlaigh, an ceart go ndéanfar sonraí pearsanta a chosaint, an ceart chun saoirse nochtaithe tuairimí, an tsaoirse chun gnó a sheoladh agus an ceart chun maoine, lena n-áirítear maoin intleachtúil.

  Accordingly, this Regulation should be interpreted and applied in accordance with those rights and principles, in particular the right to respect for private and family life, the right to protection of personal data, the right to freedom of expression, the freedom to conduct a business and the right to property, including intellectual property.

  Rialachán (AE) 2017/1128 Ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meitheamh 2017 maidir le hinaistritheacht trasteorann seirbhísí ábhair ar líne sa mhargadh inmheánachTéacs atá ábhartha maidir le LEE.

 972. #752872

  Le haon phróiseáil a dhéantar ar shonraí pearsanta faoin Rialachán seo, ba cheart na cearta bunúsacha a urramú, lena n-áirítear an ceart chun measa ar an saol príobháideach agus ar shaol an teaghlaigh agus an ceart go ndéanfar sonraí pearsanta a chosaint faoi Airteagal 7 agus Airteagal 8 den Chairt, agus tá sé riachtanach go mbeidh próiseáil den sórt sin i gcomhréir le Treoir 95/46/CE agus le Treoir 2002/58/CE.

  Any processing of personal data under this Regulation should respect fundamental rights, including the right to respect for private and family life and the right to protection of personal data under Articles 7 and 8 of the Charter, and it is essential that such processing be in compliance with Directives 95/46/EC and 2002/58/EC.

  Rialachán (AE) 2017/1128 Ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meitheamh 2017 maidir le hinaistritheacht trasteorann seirbhísí ábhair ar líne sa mhargadh inmheánachTéacs atá ábhartha maidir le LEE.

 973. #765059

  20. —(1) Chun sochair den tsórt a luaidhtear sa Chuid seo den Acht so do sholáthar do shaighdiúirí le n-a mbaineann an Chuid seo den Acht so ar feadh téarma a seirbhíse agus tar éis fille thar n-ais dóibh ar a ngnáth-shaol, íocfaidh an tAire Cosanta leis na Coimisinéirí Arachais as airgead a sholáthróidh an t-Oireachtas, suim cheithre phingne agus leath-phingne sa tseachtain ar son

  20.— (1) For the purpose of providing soldiers to whom this Part of this Act applies with such benefits during their term of service and after their return to civil life as are mentioned in this Part of this Act, the sum of four pence and one half-penny per week shall be paid by the Minister for Defence out of moneys to be provided by the Oireachtas to the Insurance Commissioners in respect of

  Uimhir 20 de 1923: ACHT UM ÁRACHAS SLÁINTE NÁISIÚNTA, 1923

 974. #776122

  —(1) Gach éinne a gheobhfar ciontach tar éis a dhíotála in aon chionta dá luaidhtear i gCuid I. den Sceideal a ghabhann leis an Acht so féadfar é dhaora chun pian-tseirbhíse le n-a shaol no chun pé téarma pian-tseirbhíse a cheapfidh an breitheamh.

  —(1) Every person found guilty on indictment of any of the offences mentioned in Part I. of the Schedule to this Act may be sentenced to suffer penal servitude for life or such term of penal servitude as the judge may decide.

  Uimhir 15 de 1924: ACHT SEALADACH CHUN COSANTA NA PUIBLÍOCHTA (PIONÓSÚ CIONTAÍ), 1924

 975. #789524

  deonfidh an cólucht áitiúil sin, le toil an Aire, liúntas bliantúil le n-a shaol nách mó ná dhá dtrian a thuarastail agus a shochair oifige bhliantúla nuair eireoidh sé as a oifig no nuair a scuirfe sé ar aon tslí eile de bheith i seilbh oifige.

  upon his resigning or otherwise ceasing to hold his office an annual allowance for his life not greater than two-thirds of his yearly salary and emoluments.

  Uimhir 5 de 1925: ACHT RIALTAIS ÁITIÚLA, 1925

 976. #791266

  —(1) Féadfidh an tAire Dlí agus Cirt, le cead an Aire Airgid, pinsean le n-a shaol do dheona d'éinne a bhí i seilbh oifige mar bhreitheamh de Chúirt Uachtarach na Dála, do réir pé ráta is dó leis an Aire Dlí agus Cirt, le cead an Aire Airgid, is ceart, ach gan é dhul thar dhá dtrian den tuarastal bliantúil a bhí ag an duine sin á fháil mar bhreitheamh de Chúirt Uachtarach na Dála díreach sarar scuir sé de bheith i seilbh oifige mar bhreitheamh den tsórt san.

  —(1) The Minister for Justice may, with the sanction of the Minister for Finance, grant to any person who held office as a judge of the Dáil Supreme Court a pension for his life at such rate as the Minister for Justice shall, with the sanction of the Minister for Finance, think proper but not exceeding two-thirds of the annual salary of which such person was in receipt as a judge of the Dáil Supreme Court immediately before he ceased to hold office as such judge.

  Uimhir 13 de 1925: ACHT CHÚIRT UACHTARACH NA DÁLA (PINSIN), 1925

 977. #795636

  ar eirghe as a fhostaíocht do no ar scur ar aon tslí eile de bheith ar fostú dho, féadfidh na Coimisinéirí más maith leo é liúntas bliantúil le n-a shaol do dheona dho ach gan é dhul, in aon chás, thar dhá dtrian a luach saothair agus a shochair oifige bhliantúla agus, fé réir na teorann sáruithighe sin, gan é dhul thar shuim bhliantúil a háireofar do réir an seascadú cuid dá luach saothair agus dá shochar oifige bhliantúil in aghaidh gach bliana iomláine dá sheirbhís leis na Coimisinéirí.

  upon his resigning or otherwise ceasing to be employed an annual allowance for his life not exceeding in any case two-thirds of his annual remuneration and emoluments and subject to that over-riding, limitation, not exceeding in annual sum calculated at the rate of one-sixtieth of his annual remuneration and emoluments for every completed year of service with the Commissioners.

  Uimhir 2 (Príobháideach) de 1926: ACHT CHUAN LUIMNIGHE, 1926

 978. #812956

  —Einne a gheobhfar ciontach ag cúirt speisialta sa chionta san fé Acht na nArm Teine, 1925 (Uimh. 17 de 1925) , eadhon, arm teine do bheith ar seilbh aige, no d'úsáid, no d'iompar gan deimhniú airm theine do bheith aige dho, dlighfar, más le linn an Chuid seo den Acht so do bheith i bhfeidhm do dineadh an cionta, é do chur chun báis no chun pian-tseirbhíse le n-a shaol no ar feadh aon téarma de bhlianta nách giorra ná trí bliana no chun príosúntachta i dteanta no d'éamais daor-oibre ar feadh aon téarma nách sia ná dhá bhliain, agus tabharfidh an chúirt sin daor-bhreith air dá réir sin.

  —Any person found guilty by a special court of the offence under the Firearms Act, 1925 (No. 17 of 1925) of having possession of or using or carrying a firearm without holding a firearm certificate therefor, shall if the offence was committed while this Part of this Act is in force be liable to suffer death or penal servitude for life, or any term of years not less than three years, or to imprisonment with or without hard labour for any term not exceeding two years, and shall be sentenced by such court accordingly.

  Uimhir 31 de 1927: ACHT CHUN COSANTA NA PUIBLÍOCHTA, 1927

 979. #820420

  —D'ainneoin éinní atá san Acht so féadfidh an Bárdas, ar dheire do bheith curtha le fostaíocht gach fostaí fé leith dá bhfuil ainmnithe sa chéad cholún den Sceideal a ghabhann leis an Acht so, pinsean seachtainiúil nách mó ná an méid atá curtha síos sa dara colún den Sceideal san os coinne ainm an duine sin d'íoc leis an duine sin le n-a shaol.

  —Notwithstanding anything contained in this Act the Corporation may on the determination of the employment of each of the employees named in the first column of the Schedule to this Act pay to such person during his life a weekly pension of an amount not exceeding the amount set out in the second column of said Schedule opposite his name.

  1929-PRA-001

 980. #846016

  (c) i gcás tionóntachta críochnófar tré shaol do thuitim no tré aon teagmhas nea-chinnte eile, laistigh de mhí tar éis eolais d'fháil don éilitheoir ar an teagmhas san do thárlachtaint, no

  ( c ) in the case of a tenancy terminated by the fall of a life or any other uncertain event, within one month after the happening of such event coming to the knowledge of the claimant, or

  Uimhir 55 de 1931: ACHT UM THIARNAÍ TIGHE AGUS TIONÓNTAITHE, 1931

 981. #846225

  —(1) Aon tionónta tionóntacháin do seirbheáladh le fógra chun imeacht as an tionóntachán san no go ndeaghaidh a thionóntacht sa tionóntachán san in éag tré shaol do thuitim no tré aon teagmhas nea-chinnte eile do thárlachtaint no go raghaidh a thionóntacht sa tionóntachán san in éag le himeacht aimsire fé cheann ráithe, féadfaidh gach fógra no aon fhógra acu so leanas do sheirbheáil, sé sin le rá:—

  —(1) A tenant of a tenement who has been served with a notice to quit such tenement or whose tenancy in such tenement has expired by the fall of a life or the happening of any other uncertain event or whose tenancy in such tenement will expire by effluxion of time within three months may serve all or any of the following notices, that is to say:—

  Uimhir 55 de 1931: ACHT UM THIARNAÍ TIGHE AGUS TIONÓNTAITHE, 1931

 982. #846245

  —(1) Ar na comhachta bhíonn ag duine is tionónta le n-a shaol no ag duine go gcomhachta tionónta den tsórt san fé sna Settled Land Acts, 1882 to 1890, léasanna eile do dhéanamh seachas léasanna tógála agus léasanna mianadóireachta beidh comhacht thiarna tighe chun léasa do dhéanamh ag deonadh tionóntachta nua is gá don tiarna tighe sin, do réir na Coda so no aon Choda roimhe seo den Acht so no fúithe, do dheonadh, agus san d'ainneoin gur sia ná cúig bliana triochad ré na tionóntachta nua san.

  —(1) The powers of a tenant for life or a person having the powers of a tenant for life under the Settled Land Acts, 1882 to 1890, to make leases other than building leases and mining leases shall extend to and include the making by a landlord of a lease granting a new tenancy which such landlord is required by or under this Part or any preceding Part of this Act to grant, notwithstanding that the duration of such new tenancy exceeds thirty-five years.

  Uimhir 55 de 1931: ACHT UM THIARNAÍ TIGHE AGUS TIONÓNTAITHE, 1931

 983. #846257

  (3) Ar na crícheanna chun a bhféadfaidh duine is tionónta le n-a shaol airgead do chruinniú fé alt 18 den Settled Land Act, 1882, áirmheofar éileamh ar chúiteamh fén Acht so d'íoc.

  (3) The satisfaction of a claim for compensation under this Act shall be included amongst the purposes for which a tenant for life may raise money under section 18 of the Settled Land Act, 1882.

  Uimhir 55 de 1931: ACHT UM THIARNAÍ TIGHE AGUS TIONÓNTAITHE, 1931

 984. #846259

  (4) Más tionónta le n-a shaol tiarna tighe dhligheann cúiteamh d'íoc fén Acht so no má bhíonn sé mar bheadh iontaobhaí féadfa sé a chur mar cheangal gur amach as aon airgead caipitiúil a bheidh ar seilbh ar na hiontaobhaisí céanna ar a mbeidh an talamh socruithe ar seilbh a híocfar an tsuim is iníoctha alos an chúitimh sin maraon le gach costas, éileamh, agus caithteachas is iníoctha maidir leis.

  (4) Where a landlord liable to pay compensation under this Act is a tenant for life or in a fiduciary position he may require the sum payable in respect of such compensation and all costs, charges, and expenses payable in relation thereto to be paid out of any capital money held on the same trusts as the settled land.

  Uimhir 55 de 1931: ACHT UM THIARNAÍ TIGHE AGUS TIONÓNTAITHE, 1931

 985. #846524

  (8) Más rud é, maidir le duine go n-ordóidh an Chúirt do bheith ina pháirtí i léas tógála fén alt so, nách féidir dó do réir dlí bheith ina pháirtí sa léas san chun na gcrícheanna ordóidh an Chúirt toisc gur iontaobhaí é no ionadaí pearsanta no duine eile go gcomhacht iontaobhaí no toisc gur mion-aoiseach é no toisc gan ach estát le n-a shaol no do shliocht áirithe no estát teoranta eile do bheith aige no toisc cumhnanta sriantacha do bheith sa léas fé n-a mbeidh seilbh na talmhan tógála aige, féadfaidh an Chúirt, le hordú, comhacht do thabhairt don duine sin bheith ina pháirtí sa léas san chun na gcrícheanna san agus an léas san do chríochnú dá réir sin.

  (8) Where a person who is directed by the Court to be a party to a building lease under this section is, by reason of his being a trustee, personal representative, or other person having a fiduciary capacity or by reason of his being an infant or by reason of his having only an estate for his life, or in tail or other limited estate or by reason of restrictive covenants in the lease under which he holds the building ground, incapable in law of being a party to such lease for the purposes directed by the Court, the Court may by order empower such person to be a party to such lease for those purposes and to execute such lease accordingly.

  Uimhir 55 de 1931: ACHT UM THIARNAÍ TIGHE AGUS TIONÓNTAITHE, 1931

 986. #846546

  —Déanfar na comhachta, chun léasanna tógála do dheonadh, a bronntar le halt 6 den Settled Land Act, 1882, ar thionónta le n-a shaol do leathnú, i gcás talmhan atá suidhte i líomatáiste baile, i dtreo go mbeidh sé údaruithe léasanna tógála ar an talamh san ar feadh téarma ar bith nách sia ná céad go leith bliain do dheonadh.

  —The powers of granting building leases conferred on a tenant for life by section 6 of the Settled Land Act, 1882, shall, in the case of land situate in an urban area, be extended so as to authorise the grant of building leases of such land for any term not exceeding one hundred and fifty years.

  Uimhir 55 de 1931: ACHT UM THIARNAÍ TIGHE AGUS TIONÓNTAITHE, 1931

 987. #850305

  Isé cúiteamh a bheidh iníoctha le duine do bhí, ar an dáta cinnteach, i bhfostaíocht an ghnótha ar feadh tréimhse nár ghiorra ná cúig bliana ná suim bhliantúil a híocfar leis le n-a shaol agus nách mó i gcás ar bith ná dhá dtrian dá luach saothair agus dá shochar oifige bhliantúil ar an dáta cinnteach, agus a déanfar amach, laistigh den teorainn sin, do réir na seascadadh coda, in aghaidh gach bliana iomláine dá chuid seirbhíse, den luach saothair agus den tsochar oifige bliantúil sin, maraon le breis a bheidh do réir líon na mblian iomlán dá chuid seirbhíse agus a déanfar amach do réir an scála so leanas:—

  The compensation payable to a person who, on the critical date, had been in the employment of the undertaking for a period of not less than five years shall be an annual sum to be paid to him during his life not exceeding in any case two-thirds of his annual remuneration and emoluments on the critical date and, subject to that limitation, to be calculated at the rate of one-sixtieth of such annual remuneration and emoluments for every completed year of his service with an addition thereto based on the number of completed years of his service and calculated according to the following scale:—

  Uimhir 13 de 1932: ACHT BEALAIGH THRAMANNA GAILE BHAILE ÁTHA CLIATH AGUS CHROS BHAILE COIMÍN (TRÉIGEAN), 1932

 988. #856276

  ar eirghe as a fhostaíocht do no ar scur ar aon tslí eile de bheith ar fostú dho, féadfaidh na Coimisinéirí más maith leo é liúntas bliantúil le n-a shaol do dheonadh dho ach gan san do dhul, in aon chás, thar dhá dtrian a luach saothair agus a shochair oifige bhliantúla agus, fé réir na teorann sáruithighe sin, gan é dhul thar shuim bhliantúil a háirmheofar do réir an seascadú cuid dá luach saothair agus dá shochar oifige bhliantúil in aghaidh gach bliana iomláine dá sheirbhís leis na Coimisinéirí.

  upon his resigning or otherwise ceasing to be employed an annual allowance for his life not exceeding in any case two-thirds of his annual remuneration and emoluments and subject to that overriding limitation not exceeding an annual sum calculated at the rate of one-sixtieth of his annual remuneration and emoluments for every completed year of service with the Commissioners.

  Uimhir 3 (Príobháideach) de 1933: ACHT DAINGNITHE ORDUITHE SHEALADAIGH UM PIARA AGUS CUAN, 1933

 989. #859521

  Isé cúiteamh a bheidh iníoctha le fostaí ag á raibh, ar dháta a bhriste, seirbhís leanúnach ar feadh tréimhse de chúig bliana ar a laighead ná suim bhliantúil a híocfar leis le n-a shaol agus nách mó i gcás ar bith ná dhá dtrian dá luach saothair agus dá shochar oifige bhliantúil ar dháta a bhriste, agus a déanfar amach, laistigh den teorainn sin, do réir na seascadadh coda, in aghaidh gach bliana iomláine dá chuid seirbhíse, den luach saothair agus den tsochar oifige bhliantúil sin, maraon le breis a bheidh do réir líon na mblian iomlán dá chuid seirbhíse agus a déanfar amach do réir an scála so leanas :—

  The compensation payable to an employee who had at the date of his dismissal continuous service for a period of not less than five years shall be an annual sum to be paid to him during his life not exceeding in any case two-thirds of his annual remuneration and emoluments at the date of his dismissal, and, subject to that limitation to be calculated at the rate of one sixtieth of such annual remuneration and emoluments for every completed year of his service with an addition thereto based on the number of completed years of his service and calculated according to the following scale:—

  Uimhir 9 de 1933: ACHT NA mBÓTHAR IARAINN, 1933

 990. #883406

  —(1) Féadfaidh an tAire, le ceadú an Aire Airgid agus fé réir forálacha an Achta so, pinsean do dheonadh do dhuine ar bith dá mbeidh deimhniú seirbhíse deonta, pinsean a bheidh, fé réir forálacha an Achta so, iníoctha le n-a shaol.

  —(1) The Minister may, with the sanction of the Minister for Finance and subject to the provisions of this Act, grant to any person who has been granted a service certificate a pension payable, subject to the provisions of this Act, during his life.

  Uimhir 43 de 1934: ACHT NA bPINSEAN SEIRBHÍSE MÍLEATA, 1934

 991. #885216

  Féadfaidh an Bord, más rogha leo é, liúntas bliantúil le n-a shaol do dheonadh d'aon oifigeach no seirbhíseach lán-aimsire don Bhord ar eirghe as oifig do no ar é scur de bheith ar fostú, más rud é—

  The Board may, at its discretion, grant an annual allowance during his life to any whole-time officer or servant of the Board upon his resigning or ceasing to be employed, if he either—

  Uimhir 2 (Príobháideach) de 1935: ACHT CHUAN NA GAILLIMHE, 1935

 992. #885223

  Féadfaidh an Bord, más rogha leo é, liúntas bliantúil mar chúiteamh speisialta do dheonadh le n-a shaol d'aon oifigeach no seirbhíseach lán-aimsire don Bhord, go mbeidh seirbhís deich mblian tugtha aige, ar eirghe as oifig do no ar é scur do bheith ar fostú de bhíthin deireadh do chur le n-a oifig no de bhíthin slite feabhsuithe eagrais no oibre le n-ar ghlac an Bord ar mhaithe le héifeachtúlacht no le fearachas:

  The Board may, at its discretion, grant an annual allowance by way of special compensation during his life to any whole-time officer or servant of the Board who has ten years' service, upon his resigning or ceasing to be employed by reason of the abolition of his office or by reason of improved methods of organisation or working adopted by the Board in the interests of efficiency or economy:

  Uimhir 2 (Príobháideach) de 1935: ACHT CHUAN NA GAILLIMHE, 1935

 993. #886763

  —(1) Duine ar bith a dhéanfaidh lánamhnas nea-dhleathach le cailín ar bith fé bhun cúig mblian déag d'aois beidh sé ciontach i bhfeleontacht agus ar a chiontú ann dlighfear pian-tseirbhís le n-a shaol no ar feadh aon téarma nách giorra ná trí bliana no príosúntacht ar feadh aon téarma nách sia ná dhá bhliain do chur air.

  —(1) Any person who unlawfully and carnally knows any girl under the age of fifteen years shall be guilty of a felony, and shall be liable on conviction thereof to penal servitude for life or for any term not less than three years or to imprisonment for any term not exceeding two years.

  Uimhir 6 de 1935: ACHT LEASUITHE AN DLÍ CHOIRIÚLA, 1935

 994. #906214

  —(1) Fé réir forálacha an Achta so féadfar pinsean (dá ngairmtear pinsean seirbhíse fada san Acht so) a bheidh iníoctha le n-a shaol do dheonadh do dhuine cháilithe gur seirbhís fhada a sheirbhís airm.

  —(1) There may, subject to the provisions of this Act, be granted to a qualified person whose army service is long service, a pension (in this Act referred to as a long service pension) payable during his life.

  Uimhir 37 de 1936: ACHT UM NA CONNAUGHT RANGERS (PINSIN), 1936

 995. #906248

  (4) Fé réir forálacha an Achta so féadfar pinsean (dá ngairmtear pinsean seirbhíse gearr san alt so) a bheidh iníoctha le n-a shaol do réir deich scillinge agus sé pingne sa tseachtain do dheonadh do dhuine cháilithe gur seirbhís ghearr roimh 1918 a sheirbhís airm.

  (4) There may, subject to the provisions of this Act, be granted to a qualified person whose army service is pre-1918 short service a pension (in this section referred to as a short service pension) payable during his life at the rate of ten shillings and sixpence per week.

  Uimhir 37 de 1936: ACHT UM NA CONNAUGHT RANGERS (PINSIN), 1936

 996. #906302

  (2) Féadfar, mar gheall ar bhás dhuine ar bith le n-a mbaineann an t-alt so de bhuadh fo-ailt (4) den alt so, liúntas (dá ngairmtear liúntas cleithiúnaí san Acht so) do dheonadh d'athair an duine sin a bheidh iníoctha le n-a shaol do réir deich scillinge sa tseachtain.

  (2) There may, on account of the death of any person to whom, by virtue of sub-section (4) of this section, this section applies, be granted to the father of such person an allowance (in this Act referred to as a dependant's allowance) payable during his life at the rate of ten shillings per week.

  Uimhir 37 de 1936: ACHT UM NA CONNAUGHT RANGERS (PINSIN), 1936

 997. #910423

  cialluíonn an abairt “gnó árachais tionnscail” gnó déanta árachaisí ar shaol daoine ina mbíonn na praemia bhaineann leis na hárachaisí sin iníoctha i gcionn tréimhsí is giorra ná dhá mhí agus ina mbailítear iad tré bhailitheoirí (agus ortha san áirmhítear connartha bhíonn ag gabháil le hárachaisí den tsórt san no ag brath ortha agus ná bíonn aon cheart cealúcháin ag an árachóir fútha agus le n-a socruítear airgead d'íoc i gcás tionóisc nó galar, marbhthach no eile, do bhaint don árachaí no do theacht air) ach ní fholuíonn an abairt sin gnó déanta aon árachais acu so leanas, sé sin le rá:—

  the expression "industrial assurance business" means the business of effecting assurances upon human life where the premiums in respect of such assurances are payable at intervals of less than two months and are collected by means of collectors, (including contracts which are attached to or dependent on such assurances and under which the assurer has no right of cancellation and which provide for the payment of moneys in case of fatal or other accident to or disease of the assured) but the said expression does not include the business of effecting any of the following assurances, that is to say:—

  Uimhir 45 de 1936: ACHT ÁRACHAIS, 1936

 998. #910451

  cialluíonn an abairt “gnó ciste fhiach-laigheaduithe no fuascailte caipitail” gnó déanta connradh árachais (seachas ar shaol daoine) tré n-a gcó-aontuíonn an t-árachóir, i gcomaoine praemium amháin d'íoc leis no dhá phraemium no níos mó d'íoc leis i gcionn tréimhsí nach giorra ná dhá mhí, suim amháin no sreath de shuimeanna d'íoc leis an árachaí ar dháta áirithe no ar dhátaí áirithe;

  the expression "sinking fund or capital redemption business" means the business of effecting contracts of insurance (otherwise than upon human life) whereby the insurer in consideration of the payment to him of one premium, or of two or more premiums paid at intervals of not less than two months, agrees to pay to the insured at a future date or on future dates one sum or a series of sums;

  Uimhir 45 de 1936: ACHT ÁRACHAIS, 1936

 999. #911116

  —(1) D'ainneoin éinní atá sa Life Assurance Act, 1774, mar a leathnuítear é leis an Life Insurance (Ireland) Act, 1866, beidh sé dleathach do chuideachtain árachais tionnscail polasaithe árachais tionnscail ar shaol leinbh fé bhun deich mblian d'aois do thabhairt amach más rud é agus amháin más rud é gur do thuismitheoir, sean-athair, seana-mháthair, leas-tuismitheoir, driotháir, no drifiúr don leanbh san do bhéarfar amach na polasaithe sin, no d'uncail no d'aintín don leanbh san má bhíonn an leanbh san in éintigheas leis an uncail no leis an aintín sin nuair a tógfar amach an polasaí.

  —(1) Notwithstanding anything contained in the Life Assurance Act, 1774, as extended by the Life Insurance (Ireland) Act, 1866, it shall be lawful for an industrial assurance company to issue policies of industrial assurance on the life of a child under the age of ten years if, but only if, such policies are issued to a parent, grandparent, step-parent, brother, or sister of such child or to an uncle or aunt of such child if such child resides with such uncle or aunt at the time when the policy is effected.

  Uimhir 45 de 1936: ACHT ÁRACHAIS, 1936

 1000. #911242

  beidh dearbhú, ón duine 'na dtairgfear a shaol d'árachú fén bpolasaí sin, á dhearbhú gurb é féin a thairgeann an polasaí sin do thógaint amach agus gurb é íocfaidh na praemia air.

  contain a declaration by the person whose life is proposed to be assured under such policy that such policy is proposed to be taken out by him and that the premiums thereon will be paid by him.

  Uimhir 45 de 1936: ACHT ÁRACHAIS, 1936

Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.