Gaois

Treo cuardaigh

Modh cuardaigh

Scag na torthaí

Bailiúcháin

Foirmeacha na bhfocal

triail

trialach

1,103 toradh in 164 doiciméad

 1. #1735983

  Ach amháin má tá údar maith leis, déanfar trialacha cliniciúla le hainmhithe cóimheasa (trialacha cliniciúla rialaithe).

  Unless justified, clinical trials shall be carried out with control animals (controlled clinical trials).

  Rialachán (AE) 2019/6 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le táirgí íocshláinte tréidliachta agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/82/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 2. #254376

  Fógra Trialach/Fógra chun dáta a shocrú le haghaidh Trialach

  Notice of Trial/Notice to fix a date for Trial

  I.R. Uimh 510 de 2001: Na Rialacha Cúirte Cuarda

 3. #640830

  Ciallaíonn “fionraíocht na trialach cliniciúla” Ballstát do bhriseadh isteach ar stiúradh na trialach cliniciúla;

  ‘Suspension of a clinical trial’ means interruption of the conduct of a clinical trial by a Member State;

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 4. #641258

  Deireadh trialach cliniciúla, stad sealadach agus foirceannadh trialach cliniciúla go luath agus taisceadh na dtorthaí

  End of a clinical trial, temporary halt and early termination of a clinical trial and submission of the results

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 5. #642061

  Sainaithint trialach cliniciúla (lena n-áirítear teideal na trialach agus uimhir prótacail);

  Clinical trial identification (including title of the trial and protocol number);

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 6. #1453479

  (a) cuspóirí na trialach beartaithe agus pleanáil agus eagrú na trialach sin;

  ( a ) the objectives of the proposed trial and its planning and organisational structure;

  Uimhir 28 de 1987: AN tACHT UM RIALÚ TRIALACHA CLINICIÚLA, 1987

 7. #1560531

  Socróidh an Dlísheomra Trialach dáta le haghaidh na trialach ansin.

  The Trial Chamber shall then set the date for trial.

  Uimhir 40 de 1998: AN tACHT UM BINSÍ COIREANNA IDIRNÁISIÚNTA COGAIDH, 1998

 8. #1560942

  Socróidh an Dlísheomra Trialach dáta le haghaidh na trialach ansin.

  The Trial Chamber shall then set the date for trial.

  Uimhir 40 de 1998: AN tACHT UM BINSÍ COIREANNA IDIRNÁISIÚNTA COGAIDH, 1998

 9. #641780

  tuairisc ar chineál na trialach cliniciúla atá le stiúradh agus plé ar dhearadh na trialach cliniciúla (lena n-áirítear scéimléaráid de dhearadh, nósanna imeachta agus céimeanna na trialach, más ábhartha);

  a description of the type of clinical trial to be conducted and a discussion of the trial design (including a schematic diagram of trial design, procedures and stages, if relevant);

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 10. #1736272

  Beidh leas na n-ainmhithe trialach faoi réir maoirsiú tréidliachta agus cuirfear go hiomlán san áireamh é i rith mionsaothrú aon phrótacail trialach agus le linn na trialach.

  The welfare of the trial animals shall be subject to veterinary supervision and shall be taken fully into consideration during the elaboration of any trial protocol and throughout the conduct of the trial.

  Rialachán (AE) 2019/6 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le táirgí íocshláinte tréidliachta agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/82/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 11. #230576

  Ó cuireadh an cúisí á chimiú/á cimiú chun a thrialach/a trialach:

  The accused being committed for trial:

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 12. #641762

  uimhir thrialach AE;

  the EU trial number;

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 13. #1159494

  (a) ina gcuirfear duine chun a thrialach i gcion indíotáilte, agus

  ( a ) a person is returned for trial for an indictable offence, and

  Uimhir 12 de 1962: AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CÚNAMH DLÍTHIÚIL), 1962

 14. #1159506

  (c) (i) gur ar chúiseamh i ndúnmharú a chuirfear chun a thrialach é, nó

  [GA] (i) the return for trial is upon a charge of murder, or

  Uimhir 12 de 1962: AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CÚNAMH DLÍTHIÚIL), 1962

 15. #1494420

  (ii) go gcuirfear chun a thrialach é mar gheall ar aon chion den sórt sin, nó

  (ii) committed for trial for any such offence, or

  Uimhir 18 de 1989: ACHT NA LEANAÍ, 1989

 16. #295400

  Staidéir thrialacha agus anailísí costais agus tairbhe

  Pilot studies and cost-benefit analyses

  Rialachán (CE) Uimh. 1338/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le staidreamh Comhphobail i dtaca leis an tsláinte phoiblí agus i dtaca leis an tsláinte agus leis an tsábháilteacht ag an obair

 17. #510637

  tionscadail, lena n-áirítear tionscadail thrialacha;

  projects, including test projects;

  Rialachán (AE) Uimh. 1255/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Samhain 2011 lena mbunaítear Clár chun tacú le Beartas Muirí Comhtháite a fhorbairt tuilleadh (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 18. #510643

  gníomhaíochtaí a bhaineann le huirlisí crosghearrthacha, lena n-áirítear tionscadail thrialacha.

  actions relating to cross-cutting tools, including test projects.

  Rialachán (AE) Uimh. 1255/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Samhain 2011 lena mbunaítear Clár chun tacú le Beartas Muirí Comhtháite a fhorbairt tuilleadh (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 19. #641114

  urraitheoir, imscrúdaitheoirí, daoine is ábhar ionchasacha, daoine is ábhar, agus suíomhanna um thrialacha cliniciúla;

  the sponsor, investigators, potential subjects, subjects, and clinical trial sites;

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 20. #641629

  Féadfaidh na Ballstáit táillí laghdaithe a bhunú do thrialacha cliniciúla neamhthráchtála.

  Member States may establish reduced fees for non-commercial clinical trials.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 21. #641872

  Sonraí ó thrialacha cliniciúla a rinneadh roimhe seo agus sonraí ó thaithí an duine

  Data from previous clinical trials and human experience

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 22. #671292

  tionscadail, lena n-áirítear tionscadail thrialacha agus tionscadail comhair;

  projects, including test projects and cooperation projects;

  Rialachán (AE) Uimh. 508/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 maidir leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) 2328/2003 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 861/2006 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1198/2006 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 791/2007 ón gComhairle agus Rialachán (AE) Uimh. 1255/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 23. #153174

  Comhlachas Trialacha Páirce Chorcaí

  Cork Field Trials Association

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 24. #228472

  Bád a choinneáil níos faide go dtí go gcinnfear imeachtaí (lena n-áirítear achomhairc agus trialacha)

  Further detention of boat pending determination of proceedings (incl. appeals and trials)

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 25. #259249

  TRIALACHA

  TRIALS

  I.R. Uimh 510 de 2001: Na Rialacha Cúirte Cuarda

 26. #284932

  Trialacha cliniciúla

  Clinical trials

  Rialachán (CE) Uimh. 1394/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Samhain 2007 maidir le táirgí íocshláinte ardteiripe agus lena leasaítear Treoir 2001/83/CE agus Rialachán (CE) Uimh. 726/2004

 27. #346834

  Ní bheidh feidhm ag mír 1 i gcás trialacha cliniciúla a nglacfaidh na húdaráis inniúla leo tar éis fógra nó údarú a bheith tugtha ina leith i gcomhréir leis an reachtaíocht atá i bhfeidhm, ar trialacha iad nach mbeidh de thoradh orthu go mbeidh iarmhair i mbia-ábhair, a fhaightear ó bheostoc a bhíonn páirteach sna trialacha sin, ina údar baoil do shláinte an duine.

  Paragraph 1 shall not apply in the case of clinical trials which are accepted by the competent authorities following notification or authorisation in accordance with the legislation in force and which do not cause foodstuffs obtained from livestock participating in such trials to contain residues which constitute a hazard to human health.

  Rialachán (CE) Uimh. 470/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Bealtaine 2009 lena leagtar síos nósanna imeachta Comhphobail chun teorainneacha na n-iarmhar a bhunú do shubstaintí atá gníomhach ó thaobh na cógaseolaíochta de i mbia-ábhair de thionscnamh ainmhíoch, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 2377/90 ón gComhairle agus lena leasaítear Treoir 2001/82/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 726/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 28. #508088

  trialacha inmholta is féidir a dhéanamh freisin:

  recommended tests that may also be carried out:

  Rialachán (AE) Uimh. 1214/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Samhain 2011 maidir le hiompar trasteorann gairmiúil airgid thirim in euro de bhóthar idir Ballstáit sa limistéar euro

 29. #600646

  nó an nós imeachta le haghaidh comórtas a leanúint ar bhonn cáilíochtaí nó trialacha, nó ar bhonn cáilíochtaí agus trialacha araon.

  or follow the procedure for competitions on the basis either of qualifications or of tests, or of both qualifications and tests.

  Rialachán (AE) Uimh. 1023/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2013 lena leasaítear Rialacháin Foirne Oifigigh an Aontais Eorpaigh agus Coinníollacha Fostaíochta Sheirbhísigh eile an Aontais Eorpaigh

 30. #640599

  Sa Mholadh ó Chomhairle na hEagraíochta um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta maidir le Rialachas Trialacha Cliniciúla ó Chomhairle ECFE an 10 Nollaig 2012, tugadh isteach catagóirí riosca éagsúla le haghaidh trialacha cliniciúla.

  The Recommendation of the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) Council on the Governance of Clinical Trials of 10 December 2012 introduced different risk categories for clinical trials.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 31. #640624

  Bíonn trialacha cliniciúla faoi réir go leor modhnuithe de ghnáth tar éis a n-údaraithe.

  Clinical trials are usually subject to many modifications after they have been authorised.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 32. #640734

  Laistigh de Bhallstát, d'fhéadfadh sé go mbeadh roinnt comhlachtaí éagsúla rannpháirteach in údarú trialacha cliniciúla.

  Within a Member State, there may be several bodies involved in the authorisation of clinical trials.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 33. #641181

  Toiliú feasach i gcnuas-trialacha

  Informed consent in cluster trials

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 34. #641194

  Trialacha cliniciúla ar dhaoine is ábhar atá éagumasaithe

  Clinical trials on incapacitated subjects

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 35. #641208

  Trialacha cliniciúla ar mhionaoisigh

  Clinical trials on minors

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 36. #641220

  Trialacha cliniciúla ar mhná torracha nó ar mhná atá ag cothú linbh ar an gcíoch

  Clinical trials on pregnant or breastfeeding women

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 37. #641233

  Trialacha cliniciúla in éigeandálaí

  Clinical trials in emergency situations

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 38. #641967

  Beidh liosta sa litir chumhdaigh de na trialacha cliniciúla ar fad lena mbaineann an t-iarratas ar mhodhnú substaintiúil, in éineacht lena n-uimhreacha aitheantais oifigiúla agus le huimhreacha trialacha AE modhnuithe ábhartha gach ceann de na trialacha cliniciúla sin.

  The cover letter shall contain a list of all clinical trials to which the application for substantial modification relates, with the EU trial numbers and respective modification code numbers of each of those clinical trials.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 39. #642104

  Léiriú má mheastar go mbeidh gá le trialacha cliniciúla leantacha;

  Indication if follow up clinical trials are foreseen;

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 40. #708879

  Ceachtanna tiomána, tástálacha, ceadúnais agus trialacha ródacmhainneachta

  Driving lessons, tests, licences and road worthiness tests

  Rialachán (AE) 2016/792 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2016 maidir le hinnéacsanna comhchuibhithe praghsanna do thomhaltóirí agus maidir leis an innéacs praghsanna tithe, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2494/95 ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 41. #824828

  An Chúirt do ghlana ar feadh trialacha coiriúla áirithe.

  Clearing of the Court during certain criminal trials.

  Uimhir 33 de 1929: ACHT NA nGIÚIRITHE (COSAINT), 1929

 42. #842056

  Trialacha d'aistriú chun an Bhínse.

  Transfer of trials to the Tribunal. [GA]

  Uimhir 37 de 1931: ACHT BUNREACHTA (LEASÚ UIMH. 17), 1931

 43. #845108

  Ceart ag an Aire dul isteach agus trialacha do dhéanamh.

  Right of entry and experimenting by Minister.

  Uimhir 54 de 1931: ACHT NA MIANACH AGUS NA MINEARÁL, 1931

 44. #880182

  Ceadunaisi Deantoiri Trialacha.)

  No. 37/1934:

  Uimhir 37 de 1934: ACHT TOBAC, 1934

 45. #880372

  CUID IV. Ceadunaisi Deantoiri Trialacha.

  PART IV EXPERIMENTAL MANUFACTURERS' LICENCES

  Uimhir 37 de 1934: ACHT TOBAC, 1934

 46. #880392

  Fuirm agus éifeacht cheadúnaisí déantóirí trialacha.

  Form and effect of experimental manufacturers' licences.

  Uimhir 37 de 1934: ACHT TOBAC, 1934

 47. #880400

  Srian le sealbhóirí ceadúnaisí déantóirí trialacha.

  Restrictions on holders of experimental manufacturers' licences.

  Uimhir 37 de 1934: ACHT TOBAC, 1934

 48. #880417

  Lch. Roimhe Seo (CUID IV. Ceadunaisi Deantoiri Trialacha.)

  Previous (PART IV EXPERIMENTAL MANUFACTURERS' LICENCES)

  Uimhir 37 de 1934: ACHT TOBAC, 1934

 49. #904826

  (c) trialacha maidir le bunú no cothabháil aon aer-sheirbhíse tar-atlantaighe den tsórt san.

  ( c ) experimental purposes in connection with the establishment or maintenance of any such transatlantic air service.

  Uimhir 31 de 1936: ACHT AIRGID, 1936

 50. #913085

  An Chúirt do ghlanadh le linn trialacha áirithe.

  Clearing of Court at certain trials.

  Uimhir 48 de 1936: ACHT CÚIRTEANNA BREITHIÚNAIS, 1936

 51. #937290

  Trialacha d'aistriú o ghnáth-Chúirteanna chun Cúirte Coiriúla Speisialta.

  Transfer of trials from ordinary Courts to a Special Criminal Court.

  Uimhir 13 de 1939: ACHT UM CHIONTAÍ IN AGHAIDH AN STÁIT, 1939

 52. #996888

  (iii) trialacha maidir le bunú nó cothabháil aon aersheirbhíse eadarnáisiúnta den tsórt sin, nó

  (iii) experimental purposes in connection with the establishment or maintenance of any such international air service, or

  Uimhir 15 de 1946: An tACHT AIRGEADAIS, 1946

 53. #1037336

  Liúntas Tualainge (a bhaineas le trialacha ar 1,000 píosa le chéile)

  Remedy Allowance (applicable to tests of 1,000 pieces in bulk)

  Uimhir 32 de 1950: AN tACHT MONAÍOCHTA, 1950

 54. #1037957

  An Chúirt Chuarda d'aistriú trialacha ó áit go háit.

  Transfer of trials by Circuit Court from place to place.

  Uimhir 2 de 1951: AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL, 1951

 55. #1088804

  (e) aon triailtrialacha eile is cuí leis na Coimisinéirí.

  ( e ) any other test or tests considered by the Commissioners to be appropriate.

  Uimhir 45 de 1956: ACHT CHOIMISINÉIRÍ NA STÁT-SHEIRBHÍSE, 1956

 56. #1150412

  Aistriú trialacha i gcásanna coiriúla ag breitheamh den Chúirt Chuarda.

  Transfer of trials in criminal cases by judge of the Circuit Court.

  Uimhir 39 de 1961: ACHT NA gCÚIRTEANNA (FORÁLACHA FORLÍONTACHA), 1961

 57. #1161832

  (c) trialacha cúnna,

  ( c ) greyhound trials,

  Uimhir 21 de 1962: AN tACHT DEOCHANNA MEISCIÚLA, 1962

 58. #1161850

  (b) Má mhaireann rás-chruinniú cúnna, díol cúnna nó trialacha cúnna ar feadh níos mó ná lá amháin, measfar, chun críocha an ailt seo, gurb éard í an chuid den rás-chruinniú, den díol nó de na trialacha sin, de réir mar a bheidh, a sheolfar aon lá áirithe cruinniú nó díol faoi leith, nó trialacha faoi leith, de réir mar a bheidh.

  ( b ) Where a greyhound race meeting, a greyhound sale or greyhound trials lasts or last for more than one day, the part of such race meeting, sale or trials, as the case may be, held on any day shall be deemed, for the purposes of this section, to be a separate meeting or sale or separate trials, as the case may be.

  Uimhir 21 de 1962: AN tACHT DEOCHANNA MEISCIÚLA, 1962

 59. #1210555

  Liúntas Tualainge (a bhaincas le trialacha ar 1,000 píosa le chéile)

  Remedy Allowance (applicable to tests of 1,000 pieces in bulk)

  Uimhir 5 de 1966: AN tACHT MONAÍOCHTA (LEASÚ), 1966

 60. #1378749

  Trialacha aosánach.

  Trials of juveniles.

  Uimhir 10 de 1981: AN tACHT UM AN DLÍ COIRIÚIL (BANÉIGEAN), 1981

 61. #1378859

  Trialacha ag armchúirt.

  Trials by court-martial.

  Uimhir 10 de 1981: AN tACHT UM AN DLÍ COIRIÚIL (BANÉIGEAN), 1981

 62. #1379272

  Breithiúna den Chúirt Chuarda d'aistriú trialacha i gcásanna coiriúla.

  Transfer of trials in criminal cases by judges of Circuit Court.

  Uimhir 11 de 1981: ACHT NA gCÚIRTEANNA, 1981

 63. #1405786

  An Bord do chur torthaí trialacha agus taighde dá chuid ar fáil do dhaoine áirithe. 3. —(1) Faoi réir fho-alt (4) den alt seo, i gcás ina n-iarrfaidh duine lena mbaineann an t-alt seo ar an mBord aon fhaisnéis a chur ar fáil dó a fuarthas de thoradh trialacha agus taighde de chineál dá dtagraítear in alt 19 den Acht Forbartha Móna, 1946 agus ar trialacha agus taighde iad a rinne an Bord agus ar d'aicme nó de chineál ar leith iad a bheidh sonraithe aige, déanfaidh an Bord, a luaithe is féidir, de réir mar a iarradh air. [EN]

  1980, No. 13

  Uimhir 26 de 1983: AN tACHT FORBARTHA MÓNA, 1983

 64. #1453280

  AN tACHT UM RIALÚ TRIALACHA CLINICIÚLA, 1987

  CONTROL OF CLINICAL TRIALS ACT, 1987 ARRANGEMENT OF SECTIONS

  Uimhir 28 de 1987: AN tACHT UM RIALÚ TRIALACHA CLINICIÚLA, 1987

 65. #1453293

  Faisnéis i dtaobh trialacha cliniciúla agus tuairiscí.

  11. Information on clinical trials and reports. 12.

  Uimhir 28 de 1987: AN tACHT UM RIALÚ TRIALACHA CLINICIÚLA, 1987

 66. #1453313

  AN tACHT UM RIALÚ TRIALACHA CLINICIÚLA, 1987

  No. 28/1987: CONTROL OF CLINICAL TRIALS ACT, 1987

  Uimhir 28 de 1987: AN tACHT UM RIALÚ TRIALACHA CLINICIÚLA, 1987

 67. #1453561

  Faisnéis i dtaobh trialacha cliniciúla agus tuairiscí.

  Information on clinical trials and reports.

  Uimhir 28 de 1987: AN tACHT UM RIALÚ TRIALACHA CLINICIÚLA, 1987

 68. #1453635

  —(1) Féadfar an tAcht um Rialú Trialacha Cliniciúla, 1987 , a ghairm den Acht seo.

  —(1) This Act may be cited as the Control of Clinical Trials Act, 1987 .

  Uimhir 28 de 1987: AN tACHT UM RIALÚ TRIALACHA CLINICIÚLA, 1987

 69. #1508145

  AN tACHT UM RIALÚ TRIALACHA AGUS DRUGAÍ CLINICIÚLA, 1990

  CONTROL OF CLINICAL TRIALS AND DRUGS ACT, 1990 ARRANGEMENT OF SECTIONS

  Uimhir 17 de 1990: AN tACHT UM RIALÚ TRIALACHA AGUS DRUGAÍ CLINICIÚLA, 1990

 70. #1508155

  An tAcht um Rialú Trialacha Cliniciúla, 1987

  Control of Clinical Trials Act, 1987

  Uimhir 17 de 1990: AN tACHT UM RIALÚ TRIALACHA AGUS DRUGAÍ CLINICIÚLA, 1990

 71. #1508158

  AN tACHT UM RIALÚ TRIALACHA AGUS DRUGAÍ CLINICIÚLA, 1990 [An tiontú oifigiúil]

  CONTROL OF CLINICAL TRIALS AND DRUGS ACT, 1990

  Uimhir 17 de 1990: AN tACHT UM RIALÚ TRIALACHA AGUS DRUGAÍ CLINICIÚLA, 1990

 72. #1508165

  —San Acht seo ciallaíonn “Acht 1987” an tAcht um Rialú Trialacha Cliniciúla, 1987 .

  —In this Act "the Act of 1987" means the Control of Clinical Trials Act, 1987 .

  Uimhir 17 de 1990: AN tACHT UM RIALÚ TRIALACHA AGUS DRUGAÍ CLINICIÚLA, 1990

 73. #1733877

  Trialacha cliniciúla

  Clinical trials

  Rialachán (AE) 2019/6 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le táirgí íocshláinte tréidliachta agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/82/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 74. #1735992

  Riaradh trialacha cliniciúla

  Conduct of clinical trials

  Rialachán (AE) 2019/6 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le táirgí íocshláinte tréidliachta agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/82/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 75. #1735993

  Déanfar na trialacha cliniciúla uile i gcomhréir le prótacal trialach mionsonraithe.

  All veterinary clinical trials shall be conducted in accordance with a detailed trial protocol.

  Rialachán (AE) 2019/6 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le táirgí íocshláinte tréidliachta agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/82/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 76. #1736003

  Torthaí trialacha réamhchliniciúla

  Results of pre-clinical trials

  Rialachán (AE) 2019/6 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le táirgí íocshláinte tréidliachta agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/82/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 77. #1736270

  Trialacha a dhéanamh

  Performance of trials

  Rialachán (AE) 2019/6 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le táirgí íocshláinte tréidliachta agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/82/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 78. #1736274

  Déanfar trialacha cliniciúla i gcomhréir le prionsabail sheanbhunaithe dea-chleachtais, ach amháin mura bhfuil údar leo.

  Field trials shall be conducted in accordance with established principles of good clinical practice, unless otherwise justified.

  Rialachán (AE) 2019/6 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le táirgí íocshláinte tréidliachta agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/82/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 79. #1736294

  B. TRIALACHA SAOTHARLAINNE

  B. LABORATORY TRIALS

  Rialachán (AE) 2019/6 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le táirgí íocshláinte tréidliachta agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/82/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 80. #1736301

  C. TRIALACHA ALLAMUIGH

  C. FIELD TRIALS

  Rialachán (AE) 2019/6 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le táirgí íocshláinte tréidliachta agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/82/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 81. #1736304

  Nuair nach féidir trialacha saotharlainne tacaíocht a thabhairt d’éifeachtúlacht, d’fhéadfadh trialacha allamuigh a bheith inghlactha.

  Where laboratory trials cannot be supportive of efficacy, the performance of field trials alone may be acceptable.

  Rialachán (AE) 2019/6 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le táirgí íocshláinte tréidliachta agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/82/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 82. #1736309

  Léireofar agus pléifear aon tástálacha nó trialacha atá liostaithe

  Omission of any tests or trials listed shall be indicated and discussed.

  Rialachán (AE) 2019/6 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le táirgí íocshláinte tréidliachta agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/82/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 83. #1736535

  trialacha cliniciúla do tháirgí íocshláinte tréidliachta díolmhaithe ó raon feidhme na Treorach sin.

  Clinical trials for veterinary medicinal products are exempted from the scope of that Directive. The design and performance of clinical trials, which provide essential information on the safety and efficacy of a veterinary medicinal product, should take into account those principles of replacement, reduction and refinement, where they concern the care and use of live animals for scientific purposes, and should be optimised in order to provide the most satisfactory results whilst using the minimum number of animals.

  Rialachán (AE) 2019/6 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le táirgí íocshláinte tréidliachta agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/82/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 84. #1832057

  na trialacha agus na modhanna atá le cur i bhfeidhm chun cáilitheacht táirgí a shuíomh;

  the tests and methods to be applied for establishing the eligibility of products;

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear comheagraíocht na margaí talmhaíochta agus maidir le forálacha sonracha i gcomhair táirgí áirithe talmhaíochta (Rialachán maidir le CEM Aonair)

 85. #147451

  Ar chaingean a chur síos gcomhair trialach

  On setting down an action for trial

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 86. #148033

  Tabharfar fógra trialach sula gcuirfear an chaingean síos i gcomhair trialach.

  Notice of trial shall be given before setting down the action for trial.

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 87. #148045

  "II Ordú trialach agus cur síos

  "II. Notice of trial and setting down.

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 88. #163944

  Oibreoidh an fógra trialach sin agus a chomhdú chun an t-ábhar nó an chaingean (lena n-áiritear Frithéileamh más ann) a chur síos le haghaidh a éisteachta dáta na trialach a bheidh leagtha amach sa bhfógra trialach nó lá ar bith tar éis dul in éag don dáta a luafar san fhógra sin a thiocfaidh an triail ar aghaidh de réir a oird sa liosta.

  Such notice of trial and filing thereof shall operate to set down the action or matter (including a Counterclaim if any) for hearing upon the date of trial set out in the notice of trial or upon any day after the expiration of the date mentioned in such notice upon which the trial may come on in its order in the list.

  Ionstraimí Reachtúla: I.R. 1978

 89. #163947

  Foirm uimh. IS-Fógra Trialach

  Form No. 15—Notice of Trial.

  Ionstraimí Reachtúla: I.R. 1978

 90. #181449

  Ar chaingean a chur síos i gcóir trialach

  On setting down an action for trial

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 91. #230020

  (cur ar aghaidh chun trialach nó i gcomhair pianbhreithe)

  (sending forward for trial or sentence)

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 92. #236591

  Cur ar aghaidh i gcomhair trialach nó pianbhreithe ar phléadáil ciontach, O.24, r.5

  Sending forward for trial or sentence on plea of, O.24, r.5

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 93. #237417

  Cur ar aghaidh chun trialach, O.24, r.6, 15, 16

  Sending forward for, O.24, rr.6, 15, 16.

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 94. #252715

  (i) arb aon dáta é nach déanaí ná dáta an Fhógra Trialach

  (i) any date not later than the date of the Notice of Trial or

  I.R. Uimh 510 de 2001: Na Rialacha Cúirte Cuarda

 95. #252721

  (i) arb aon dáta é nach déanaí ná dáta an Fhógra Trialach, nó

  (i) any date not later than the date of the Notice of Trial, or

  I.R. Uimh 510 de 2001: Na Rialacha Cúirte Cuarda

 96. #252728

  (i) ar dháta nach déanaí ná dáta an Fhógra Trialach

  (i) at a date not later than the date of the Notice of Trial or

  I.R. Uimh 510 de 2001: Na Rialacha Cúirte Cuarda

 97. #252734

  (i) ar dháta nach déanaí ná dáta an Fhógra Trialach

  (i) at a date not later than the date of the Notice of Trial or

  I.R. Uimh 510 de 2001: Na Rialacha Cúirte Cuarda

 98. #253181

  Oibreoidh an fógra trialach sin agus a chomhdú chun an chaingean nó an t-ábhar (lena n-áirítear frithéileamh, más ann) a chur síos lena héisteacht nó lena éisteacht ar an dáta trialach a bheidh leagtha amach san fhógra trialach nó ar lá ar bith tar éis dul in éag don dáta a bheidh luaite san fhógra sin ar a bhféadfaidh an triail teacht ar aghaidh de réir a hoird sa liosta nó ar cibé dáta a shocróidh an Chúirt nó an Cláraitheoir Contae tar éis Fógra a sheirbheáil.

  Such notice of trial and filing thereof shall operate to set down the action or matter (including a counterclaim if any) for hearing upon the date of trial set out in the notice of trial or upon any day after the expiration of the date mentioned in such notice upon which the trial may come on in its order in the list or upon such date as may be fixed by the Court or the County Registrar following the service of a Notice.

  I.R. Uimh 510 de 2001: Na Rialacha Cúirte Cuarda

 99. #254374

  (ii) cibé ordacháin is cóir leis an gCúirt a thabhairt i ndáil le seirbheáil Fhógra Trialach/Fhógra chun dáta a shocrú le haghaidh Trialach.

  (ii) give such directions in relation to the service of a Notice of Trial/Notice to fix a date for Trial as to the Court appears just.

  I.R. Uimh 510 de 2001: Na Rialacha Cúirte Cuarda

 100. #254379

  Fógra Trialach (Cuarda seachas Cuaird Bhaile Átha Cliath)

  Notice of Trial (Circuits other than Dublin Circuit)

  I.R. Uimh 510 de 2001: Na Rialacha Cúirte Cuarda

 101. #254384

  Fógra chun dáta a shocrú le haghaidh Trialach (Cuaird Bhaile Átha Cliath)

  Notice to fix a date for Trial (Dublin Circuit)

  I.R. Uimh 510 de 2001: Na Rialacha Cúirte Cuarda

 102. #255161

  FÓGRA CHUN DÁTA A SHOCRÚ LE hAGHAIDH TRIALACH

  NOTICE FOR THE FIXING OF A DATE FOR TRIAL

  I.R. Uimh 510 de 2001: Na Rialacha Cúirte Cuarda

 103. #255525

  ORDÚ AG AISTRIÚ TRIALACH GO DTÍ CUAIRD BHAILE ÁTHA CLIATH

  ORDER TRANSFERRING A TRIAL TO THE DUBLIN CIRCUIT

  I.R. Uimh 510 de 2001: Na Rialacha Cúirte Cuarda

 104. #256151

  FÓGRA TRIALACH

  NOTICE OF TRIAL

  I.R. Uimh 510 de 2001: Na Rialacha Cúirte Cuarda

 105. #257063

  FÓGRA CHUN DÁTA A SHOCRÚ LE hAGHAIDH TRIALACH

  NOTICE FOR THE FIXING OF A DATE FOR TRIAL

  I.R. Uimh 510 de 2001: Na Rialacha Cúirte Cuarda

 106. #257427

  ORDÚ AG AISTRIÚ TRIALACH GO DTÍ CUAIRD BHAILE ÁTHA CLIATH

  ORDER TRANSFERRING A TRIAL TO THE DUBLIN CIRCUIT

  I.R. Uimh 510 de 2001: Na Rialacha Cúirte Cuarda

 107. #258053

  FÓGRA TRIALACH

  NOTICE OF TRIAL

  I.R. Uimh 510 de 2001: Na Rialacha Cúirte Cuarda

 108. #259094

  Finné le linn trialach agus é/í, O.33, r.6, 10, 13

  Witness during a trial and, O.33, rr. 6, 10, 13

  I.R. Uimh 510 de 2001: Na Rialacha Cúirte Cuarda

 109. #259146

  Gearánaí do mhainneachtain fógra trialach a sheirbheáil, O.33, r.4

  Failure of plaintiff to serve notice of trial, O.33, r.4

  I.R. Uimh 510 de 2001: Na Rialacha Cúirte Cuarda

 110. #259252

  Fógra trialach, i gCuaird Bhaile Átha Cliath, O.33, r.3, O.59, r.4 (13)

  Notice of, in Dublin Court, O.33, r.3, O.59, r.4 (13)

  I.R. Uimh 510 de 2001: Na Rialacha Cúirte Cuarda

 111. #259253

  Fógra chun dáta a shocrú le haghaidh Trialach, O.59, r.4 (12) (13)

  Notice to fix a date for Trial, O.59, r.4 (12) (13)

  I.R. Uimh 510 de 2001: Na Rialacha Cúirte Cuarda

 112. #279384

  (4) Ba chóir go dtabharfaí ainm ar an bpainéal nua breithiúnach a dhéanfadh idirdhealú idir é ina chuid foirmíochtaí trialach agus foirmíochtaí trialach na Cúirte Céadchéime.

  (4) The new judicial panel should be given a name that distinguishes it in its trial formations from the trial formations of the Court of First Instance.

  Cinneadh ón gComhairle an 4 Samhain 2004 ag bunú an Bhinse um Sheirbhís Shibhialta an Aontais Eorpaigh

 113. #431979

  74.—(1) San alt seo ciallaíonn “rás bóthair” aicme fhorordaithe ráis, trialach ama nó trialach luais ar bhóthar poiblí ina mbeidh daoine, feithiclí nó ainmhithe i gceist.

  74. --(1) In this section "road race" means a prescribed class of race, time trial or speed trial on a public road involving persons, vehicles or animals.

  ACHT NA mBÓITHRE, 1993

 114. #457233

  Nós imeachta trialach.

  Trial procedure.

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001

 115. #457932

  (f) an athscríbhinn ar choimriú bhreitheamh na trialach don ghiúiré,

  (f) the transcript of the trial judge’s charge to the jury,

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001

 116. #458556

  Nós imeachta trialach.

  Trial procedure.

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001

 117. #510053

  Tréimhse trialach agus faireachán

  Trial period and monitoring

  Rialachán (AE) Uimh. 1233/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Samhain 2011 maidir le treoirlínte áirithe a chur i bhfeidhm i réimse na gcreidmheasanna onnmhairiúcháin arna dtacú go hoifigiúil agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2001/76/CE ón gComhairle agus Cinneadh 2001/77/CE ón gComhairle

 118. #510057

  leanúint den Tréimhse Trialach, maille le haon fheabhsuithe/modhnuithe is gá, nó

  to continue the Trial Period, with any necessary enhancements/modifications, or

  Rialachán (AE) Uimh. 1233/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Samhain 2011 maidir le treoirlínte áirithe a chur i bhfeidhm i réimse na gcreidmheasanna onnmhairiúcháin arna dtacú go hoifigiúil agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2001/76/CE ón gComhairle agus Cinneadh 2001/77/CE ón gComhairle

 119. #565078

  Ar gach fógra trialach

  On every notice of trial

  Circuit Court (Fees) Order 2011

 120. #629112

  gaireas trialach inniúlachta siceolaíche;

  psychological aptitude-testing apparatus;

  RIALACHÁIN (AE) Uimh. 374/2014 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 16 Aibreán 2014 maidir le dleachtanna custaim ar earraí de thionscnamh na hÚcráine a laghdú nó a dhíchur

 121. #629114

  gaireas trialach inniúlachta siceolaíche

  psychological aptitude-testing apparatus

  RIALACHÁIN (AE) Uimh. 374/2014 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 16 Aibreán 2014 maidir le dleachtanna custaim ar earraí de thionscnamh na hÚcráine a laghdú nó a dhíchur

 122. #640666

  I gcomhréir le caighdeáin idirnáisiúnta, ba cheart torthaí na trialach cliniciúla a thuairisciú laistigh d'aon bhliain amháin ó dheireadh na trialach cliniciúla.

  In accordance with international standards, the results of the clinical trial should be reported within one year from the end of the clinical trial.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 123. #640678

  Agus raon an fhaireacháin á shuí, ba cheart saintréithe na trialach cliniciúla a chur san áireamh.

  When establishing the extent of monitoring, the characteristics of the clinical trial should be taken into account.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 124. #640682

  Le linn trialach cliniciúla, d'fhéadfadh sé go gcuirfí urraitheoir ar an eolas faoi sháruithe tromchúiseacha ar na rialacha maidir le stiúradh na trialach cliniciúla sin.

  During a clinical trial, a sponsor may become aware of serious breaches of the rules for the conduct of that clinical trial.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 125. #640692

  Ba cheart máistirchomhad na trialach cliniciúla a chartlannú go hiomchuí chun go bhféadfaí maoirseacht a dhéanamh tar éis dheireadh na trialach cliniciúla.

  The clinical trial master file should be archived appropriately to allow for supervision after the clinical trial has ended.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 126. #640696

  Ar na táirgí íocshláinte sin, áirítear táirgí íocshláinte a úsáidtear i gcomhthéacs trialach cliniciúla.

  Such medicinal products include medicinal products used in the context of a clinical trial.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 127. #640733

  Sa bhreis air sin, níor cheart tríd is tríd go ndéanfaí príomh-shaintréithe na trialach cliniciúla, an chonclúid maidir le Cuid I den tuarascáil mheasúnaithe maidir le húdarú do thriail chliniciúil agus an cinneadh maidir le húdarú na trialach cliniciúla, an modhnú substaintiúil ar an triail chliniciúil agus torthaí na trialach cliniciúla, lena n-áirítear na cúiseanna lena stopadh go sealadach agus lena fhoirceannadh go luath, a mheas mar nithe rúnda.

  In addition, the main characteristics of a clinical trial, the conclusion on Part I of the assessment report for the authorisation of a clinical trial, the decision on the authorisation of a clinical trial, the substantial modification of a clinical trial, and the clinical trial results including reasons for temporary halt and early termination, in general, should not be considered confidential.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 128. #640799

  de réir phrótacal na trialach cliniciúla,

  according to the protocol of the clinical trial,

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 129. #640815

  Ciallaíonn “imscrúdaitheoir” duine aonair atá freagrach as triail chliniciúil a stiúradh ag láithreán trialach cliniciúla;

  ‘Investigator’ means an individual responsible for the conduct of a clinical trial at a clinical trial site;

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 130. #640822

  Ciallaíonn “prótacal” doiciméad ina dtugtar tuairisc ar chuspóirí, dearadh, modheolaíocht, gnéithe staidrimh agus eagrúchán trialach cliniciúla.

  ‘Protocol’ means a document that describes the objectives, design, methodology, statistical considerations and organisation of a clinical trial.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 131. #640826

  Ciallaíonn “tús na trialach cliniciúla” an chéad ghníomh chun duine is ábhar ionchasach a earcú le haghaidh trialach cliniciúil sonraí, mura rud é go sainmhínítear ar bhealach éagsúil é sa phrótacal;

  ‘Start of a clinical trial’ means the first act of recruitment of a potential subject for a specific clinical trial, unless defined differently in the protocol;

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 132. #640828

  Ciallaíonn “luathfhoirceannadh na trialach cliniciúla” deireadh anabaí trialach cliniciúla i ngeall ar chúis ar bith sula mbeidh na coinníollacha a shonraítear sa phrótacal comhlíonta;

  ‘Early termination of a clinical trial’ means the premature end of a clinical trial due to any reason before the conditions specified in the protocol are complied with;

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 133. #640891

  tá stiúradh na trialach cliniciúla inghlactha i bhfianaise na gceanglas a leagtar amach sa Rialachán seo;

  the conduct of the clinical trial is acceptable in view of the requirements set out in this Regulation;

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 134. #640893

  níl stiúradh na trialach cliniciúla inghlactha i bhfianaise na gceanglas a leagtar amach sa Rialachán seo.

  the conduct of the clinical trial is not acceptable in view of the requirements set out in this Regulation.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 135. #640981

  Measfar an t-iarratas sin mar iarratas nua ar údarú trialach cliniciúla eile.

  That application shall be deemed to be a new application for authorisation of another clinical trial.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 136. #641113

  stiúradh na trialach cliniciúla, lena n-áirítear an comhthéacs eolaíoch agus na socruithe atá déanta;

  the conduct of the clinical trial, including the scientific context and arrangements taken,

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 137. #641120

  tagairt don triail chliniciúil nó do na trialacha cliniciúla atáthar a mhodhnú go substaintiúil ag úsáid uimhir trialach AE dá dtagraítear sa tríú fomhír d'Airteagal 81(1) (“uimhir trialach AE”);

  a reference to the clinical trial or clinical trials which are substantially modified using the EU trial number referred to in the third subparagraph of Article 81(1) (the ‘EU trial number’);

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 138. #641166

  nádúr, cuspóirí, rioscaí agus míchaoithiúlachtaí na trialach cliniciúla;

  the nature, objectives, benefits, implications, risks and inconveniences of the clinical trial;

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 139. #641173

  beidh ar áireamh san fhaisnéis sin uimhir trialach AE, agus faisnéis faoi infhaightheacht thorthaí na trialach cliniciúla i gcomhréir le mír 6.

  include the EU trial number and information about the availability of the clinical trial results in accordance with paragraph 6.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 140. #641249

  Fógra maidir le tús trialach cliniciúla agus maidir le deireadh earcú na ndaoine is ábhar

  Notification of the start of a clinical trial and of the end of the recruitment of subjects

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 141. #641265

  Gan aird a thabhairt ar thoradh na trialach cliniciúla, laistigh de bhliain ó dheireadh trialach cliniciúla sna Ballstáit uile lena mbaineann, cuirfidh an t-urraitheoir achoimre ar thorthaí na trialach cliniciúla isteach i mbunachar sonraí AE.

  Irrespective of the outcome of a clinical trial, within one year from the end of a clinical trial in all Member States concerned, the sponsor shall submit to the EU database a summary of the results of the clinical trial.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 142. #641278

  I gcás ina bhfoirceannfar na trialach cliniciúla go luath, is é dáta an fhoirceannta luaith sin a mheasfar mar dheireadh na trialach cliniciúla.

  In the case of early termination of the clinical trial, the date of the early termination shall be deemed to be the date of the end of the clinical trial.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 143. #641280

  Gan dochar do mhír 4, i gcás ina mbeidh foráil i bprótacal na trialach cliniciúla maidir le dáta idirmheánach anailís ar shonraí roimh dheireadh na trialach cliniciúla, agus i gcás ina mbeidh torthaí na trialach cliniciúla faoi seach ar fáil, cuirfear achoimre ar na torthaí sin isteach i mbunachar sonraí AE laistigh d'aon bhliain amháin den dáta idirmheánach anailís ar shonraí.

  Without prejudice to paragraph 4, where the clinical trial protocol provides for an intermediate data analysis date prior to the end of the clinical trial, and the respective results of the clinical trial are available, a summary of those results shall be submitted to the EU database within one year of the intermediate data analysis date.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 144. #641291

  TUAIRISCIÚ MAIDIR LE SÁBHÁILTEACHT I GCOMHTHÉACS TRIALACH CLINICIÚLA

  SAFETY REPORTING IN THE CONTEXT OF A CLINICAL TRIAL

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 145. #641312

  ag urraitheoir eile ar cuid de mháthairchuideachta chéanna urraitheoir na trialach cliniciúla nó, más urraitheoir é a fhorbraíonn táirge íocshláinte, ar bhonn comhaontaithe fhoirmiúil, i gcomhar le hurraitheoir na trialach cliniciúla.

  by another sponsor who is either part of the same parent company as the sponsor of the clinical trial, or who develops a medicinal product jointly, on the basis of a formal agreement, with the sponsor of the clinical trial.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 146. #641347

  STIÚRADH TRIALACH CLINICIÚLA, AN MHAOIRSEACHT A DHÉANFAIDH AN T-URRAITHEOIR, OILIÚINT AGUS TAITHÍ, TÁIRGÍ ÍOCSHLÁINTE CÚNTA

  CONDUCT OF A CLINICAL TRIAL, SUPERVISION BY THE SPONSOR, TRAINING AND EXPERIENCE, AUXILIARY MEDICINAL PRODUCTS

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 147. #641358

  cuspóir agus modheolaíocht na trialach cliniciúla;

  the objective and methodology of the clinical trial;

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 148. #641361

  Oiriúnacht daoine aonair atá páirteach i stiúradh na trialach cliniciúla

  Suitability of individuals involved in conducting the clinical trial

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 149. #641365

  Oiriúnacht láithreán trialach cliniciúil

  Suitability of clinical trial sites

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 150. #641398

  Máistirchomhad trialach cliniciúla

  Clinical trial master file

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 151. #641399

  Coinneoidh an t-urraitheoir agus an t-imscrúdaitheoir máistirchomhad trialach cliniciúla.

  The sponsor and the investigator shall keep a clinical trial master file.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 152. #641400

  Beidh sa mháistirchomhad trialach cliniciúla i gcónaí na doiciméid bunriachtanacha a bhaineann leis an triail chliniciúil a chuireann ar chumas fíorú a dhéanamh ar stiúradh na trialach cliniciúla agus ar chaighdeán na sonraí a ghintear, ag cur saintréithe ar fad na trialach cliniciúla san áireamh, lena n-áirítear go háirithe más triail chliniciúil idirghabhála ísle í an triail chliniciúil.

  The clinical trial master file shall at all times contain the essential documents relating to that clinical trial which allow verification of the conduct of a clinical trial and the quality of the data generated, taking into account all characteristics of the clinical trial, including in particular whether the clinical trial is a low-intervention clinical trial.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 153. #641404

  An máistirchomhad trialach cliniciúla a chartlannú

  Archiving of the clinical trial master file

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 154. #641408

  Déanfar aon aistriú úinéireachta ar inneachar an mháistirchomhad trialach cliniciúla a dhoiciméadú.

  Any transfer of ownership of the content of the clinical trial master file shall be documented.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 155. #641413

  Beidh aon athrú ar inneachar an mháistirchomhaid trialach cliniciúla inrianaithe.

  Any alteration to the content of the clinical trial master file shall be traceable.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 156. #641505

  Áiritheoidh an príomh-imscrúdaitheoir go gcomhlíonfaidh triail chliniciúil ag suíomh na trialach cliniciúla ceanglais an Rialacháin.

  A principal investigator shall ensure compliance of a clinical trial at a clinical trial site with the requirements of this Regulation.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 157. #641570

  Déanfaidh bunachar sonraí AE gach triail chliniciúil a shainaithint trí uimhir trialach uathúil AE.

  The EU database shall identify each clinical trial by a unique EU trial number.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 158. #641586

  maoirseacht éifeachtach a áirithiú maidir le stiúradh trialach cliniciúla ag na Ballstáit.

  ensuring effective supervision of the conduct of a clinical trial by Member States.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 159. #641740

  Déanfaidh an litir chumhdaigh uimhir trialach AE agus an uimhir trialach uilíoch a shonrú agus aird a tarraingt ar aon ghnéithe atá sonrach don triail chliniciúil.

  The cover letter shall specify the EU trial number and the universal trial number and shall draw attention to any features which are particular to the clinical trial.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 160. #641761

  teideal na trialach cliniciúla;

  the title of the clinical trial;

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 161. #641793

  cumhacht na trialach cliniciúla agus ábharthacht chliniciúil a ríomh;

  calculations of the power of the clinical trial and clinical relevance;

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 162. #641806

  tuairisc ar shocruithe chun faireachán a dhéanamh ar stiúradh na trialach cliniciúla;

  a description of arrangements for monitoring the conduct of the clinical trial;

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 163. #641957

  Tuairisc ghairid ar mhaoiniú na trialach cliniciúla.

  A brief description of the financing of the clinical trial.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 164. #642014

  Féadfar an FTS a athrú le linn stiúradh trialach cliniciúla a stiúradh.

  The RSI may change during the conduct of a clinical trial.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 165. #642021

  uimhir trialach AE bailí;

  a valid EU trial number;

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 166. #642058

  INNEACHAR NA HACHOIMRE AR THORTHAÍ NA TRIALACH CLINICIÚLA

  CONTENT OF THE SUMMARY OF THE RESULTS OF THE CLINICAL TRIAL

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 167. #642059

  Beidh san achoimre ar thorthaí na trialach cliniciúla faisnéis ar na gnéithe seo a leanas:

  The summary of the results of the clinical trial shall contain information on the following elements:

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 168. #642060

  A.FAISNÉIS NA TRIALACH CLINICIÚLA

  A.CLINICAL TRIAL INFORMATION:

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 169. #642062

  Aitheantóirí (lena n-áirítear uimhir trialach AE, aitheantóirí eile);

  Identifiers (including EU trial number, other identifiers);

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 170. #642067

  Faisnéis ghinearálta faoin triail chliniciúil (lena n-áirítear faisnéis faoi phríomhchuspóirí na trialach, faoi dhearadh trialach, faoi chúlra eolaíoch agus faoi mhíniú na réasúnaíochta don triail; dáta thús na trialach, bearta arna nglacadh maidir le cosaint daoine is ábhar, teiripe cúlra; agus modhanna staidrimh a úsáidtear);

  General information about the clinical trial (including information about main objectives of the trial, trial design, scientific background and explanation of rationale for the trial; date of the start of the trial, measures of protection of subjects taken, background therapy; and statistical methods used);

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 171. #642094

  INNEACHAR NA HACHOIMRE AR THORTHAÍ NA TRIALACH CLINICIÚLA DO NEAMHSHAINEOLAITHE

  CONTENT OF THE SUMMARY OF THE RESULTS OF THE CLINICAL TRIAL FOR LAYPERSONS

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 172. #642096

  Sainaithint trialach cliniciúla (lena n-áirítear teideal na trialach, uimhir phrótacail, uimhir thrialach AE agus aitheantóirí eile);

  Clinical trial identification (including title of the trial, protocol number, EU trial number and other identifiers);

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 173. #642102

  Torthaí foriomlána na trialach cliniciúla;

  Overall results of the clinical trial;

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 174. #642103

  Ráitis ar thoradh na trialach cliniciúla;

  Comments on the outcome of the clinical trial;

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 175. #642143

  cód tagartha na trialach cliniciúla lenar féidir láthair na trialach, an t-imscrúdaitheoir agus an duine is ábhar a aithint;

  clinical trial reference code allowing identification of the clinical trial site, investigator and subject;

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 176. #642147

  cód tagartha trialach cliniciúla lenar féidir láthair na trialach, an t-imscrúdaitheoir, an t-urraitheoir agus an duine is ábhar a aithint.

  clinical trial reference code allowing identification of the clinical trial site, investigator, sponsor and subject;

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 177. #809439

  Coisteoirí do scarúint le n-a chéile le linn trialach.

  Separation of jurors during trial.

  Uimhir 23 de 1927: ACHT NA nGIÚIRITHE, 1927

 178. #809449

  Bás no breoiteacht choisteora le linn trialach.

  Death or illness of juror during trial.

  Uimhir 23 de 1927: ACHT NA nGIÚIRITHE, 1927

 179. #993969

  An Bord do dhéanamh trialach agus taighde maidir le móin agus táirgthe móna.

  Experimental and research work by the Board in relation to turf and turf products.

  Uimhir 10 de 1946: AN tACHT FORBARTHA MÓNA, 1946

 180. #994379

  Deontas don Bhord i leith costas trialach agus taighde.

  Grant to the Board in respect of expenses of experimental and research work.

  Uimhir 10 de 1946: AN tACHT FORBARTHA MÓNA, 1946

 181. #1034844

  Deontais don Bhord i leith costas trialach agus taighde.

  Grants to the Board in respect of expenses of experimental and research work.

  Uimhir 23 de 1950: AN tACHT FORBARTHA MÓNA, 1950

 182. #1088814

  (a) an cineál nó na cineálacha trialach a bheas sa chomórtas,

  ( a ) the type or types of test of which the competition shall consist,

  Uimhir 45 de 1956: ACHT CHOIMISINÉIRÍ NA STÁT-SHEIRBHÍSE, 1956

 183. #1158719

  Ní fhógróidh cúirteanna inniúla na Cumhachta Forghabhála aon phianbhreith ach tar éis trialach rialta.

  No sentence shall be pronounced by the competent courts of the Occupying Power except after a regular trial.

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 184. #1158759

  Cuirfear faisnéis i scríbhinn i dtaobh áit agus ionad na trialach chuig an gCumhacht Choimirceach.

  A notification in respect of the date and place of trial shall be sent to the Protecting Power.

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 185. #1235994

  (2) Tabharfar cóipeanna de na doiciméid do chúirt na trialach freisin.

  (2) Copies of the documents shall also be furnished to the trial court.

  Uimhir 12 de 1967: AN tACHT UM NÓS IMEACHTA COIRIÚIL, 1967

 186. #1236002

  (3) Tabharfar cóipeanna de na doiciméid do chúirt na trialach freisin.

  (3) Copies of the documents shall also be furnished to the trial court

  Uimhir 12 de 1967: AN tACHT UM NÓS IMEACHTA COIRIÚIL, 1967

 187. #1296470

  Giúróir d'fháil bháis nó a urscaoileadh le linn trialach.

  Death or discharge of juror during trial.

  Uimhir 4 de 1976: ACHT NA nGIÚIRÉITHE, 1976

 188. #1296478

  Giúróirí scaradh ó chéile le linn trialach.

  Separation of jurors during trial.

  Uimhir 4 de 1976: ACHT NA nGIÚIRÉITHE, 1976

 189. #1307690

  Fianaise a thógáil i dTuaisceart Éireann le haghaidh trialach coiriúla sa Stát.

  Taking of evidence in Northern Ireland for criminal trial in State.

  Uimhir 14 de 1976: AN tACHT UM AN DLÍ COIRIÚIL (DLÍNSE), 1976

 190. #1307722

  Fianaise a thógáil sa Stát le haghaidh trialach coiriúla i dTuaisceart Éireann.

  Taking of evidence in State for criminal trail in Northern Ireland.

  Uimhir 14 de 1976: AN tACHT UM AN DLÍ COIRIÚIL (DLÍNSE), 1976

 191. #1415642

  Nós Imeachta Trialach

  Trial Procedure 20.

  Uimhir 22 de 1984: AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL, 1984

 192. #1416005

  Nós Imeachta Trialach

  Trial Procedure

  Uimhir 22 de 1984: AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL, 1984

 193. #1416023

  (a) ag an gCúirt Dúiche an tráth a cuireadh ar aghaidh chun trialach é, nó

  ( a ) by the District Court when he was sent forward for trial, or

  Uimhir 22 de 1984: AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL, 1984

 194. #1439729

  folaíonn “ciontú achomair” ciontú a fhorchuirtear de dhroim trialach mar gheall ar chion achomair agus de dhroim trialach mar gheall ar chion indíotáilte a thriailfear go hachomair.

  "summary conviction" includes a conviction imposed on foot of a trial of a summary offence and of a trial of an indictable offence tried summarily.

  Uimhir 26 de 1986: ACHT NA gCÚIRTEANNA (UIMH. 2), 1986

 195. #1453521

  (a) cuspóirí na trialach,

  ( a ) the objectives of the trial,

  Uimhir 28 de 1987: AN tACHT UM RIALÚ TRIALACHA CLINICIÚLA, 1987

 196. #1453555

  (b) aon substaint nó ullmhóid a thabhairt chun críche trialach cliniciúla,

  ( b ) administer any substance or preparation for the purpose of a clinical trial,

  Uimhir 28 de 1987: AN tACHT UM RIALÚ TRIALACHA CLINICIÚLA, 1987

 197. #1453571

  (2) Gach duine, seachas an duine a bheidh ag seoladh na trialach, a thabharfaidh substaint nó ullmhóid chun críche trialach cliniciúla déanfaidh sé, a luaithe a fhaigheann sé amach nó a bhíonn drochamhras air go bhfuil aon droch-imoibriú mar thoradh ar an tsubstaint nó ar an ullmhóid atá á tabhairt, an méid sin a thuairisciú láithreach don duine a bheidh ag seoladh na trialach.

  (2) Every person, other than the person conducting the trial, who administers a substance or preparation for the purpose of a clinical trial shall, upon becoming aware of or suspecting any adverse reaction as a consequence of the substance or preparation being administered, forthwith report that fact to the person conducting the trial.

  Uimhir 28 de 1987: AN tACHT UM RIALÚ TRIALACHA CLINICIÚLA, 1987

 198. #1521468

  (i) an gcuirfear an duine sin ar aghaidh chun trialach, nó

  (i) whether to send forward that person for trial, or

  Uimhir 34 de 1990: AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (FIANAISE DLÍ-EOLAÍOCHTA), 1990

 199. #1559137

  (a) ag an gCúirt Dúiche nuair a cuireadh é nó í ar aghaidh chun trialach, nó

  (a) by the District Court when he or she was sent forward for trial, or

  Uimhir 39 de 1998: AN tACHT UM CHIONTAÍ IN AGHAIDH AN STÁIT (LEASÚ), 1998

 200. #1559141

  (c) i gcás é nó í a bheith tugtha os comhair Cúirte Coiriúla Speisialta chun trialach faoi alt 47 d'Acht 1939, ag an gCúirt nuair a shocraigh sí dáta na trialach.

  (c) where he or she was brought before a Special Criminal Court for trial under section 47 of the Act of 1939, by the Court when it fixed the date of trial.

  Uimhir 39 de 1998: AN tACHT UM CHIONTAÍ IN AGHAIDH AN STÁIT (LEASÚ), 1998

 201. #1560395

  (a) Na Dlísheomraí, ina mbeidh dhá Dhlísheomra Trialach agus Dlísheomra Achomhairc;

  (a) The Chambers, comprising two Trial Chambers and an Appeals Chamber;

  Uimhir 40 de 1998: AN tACHT UM BINSÍ COIREANNA IDIRNÁISIÚNTA COGAIDH, 1998

 202. #1560405

  (a) Triúr breitheamh a fhónfaidh i ngach ceann ar leith de na Dlísheomraí Trialach;

  (a) Three judges shall serve in each of the Trial Chambers;

  Uimhir 40 de 1998: AN tACHT UM BINSÍ COIREANNA IDIRNÁISIÚNTA COGAIDH, 1998

 203. #1560451

  Déanfaidh breithiúna gach Dlísheomra Trialach Breitheamh Ceannais a thoghadh, agus seolfaidh an breitheamh sin imeachtaí go léir an Dlísheomra Trialach ina iomláine.

  The judges of each Trial Chamber shall elect a Presiding Judge, who shall conduct all of the proceedings of the Trial Chamber as a whole. [GA]

  Uimhir 40 de 1998: AN tACHT UM BINSÍ COIREANNA IDIRNÁISIÚNTA COGAIDH, 1998

 204. #1560509

  Déanfar an díotáil a tharchur chuig breitheamh den Dlísheomra Trialach.

  The indictment shall be transmitted to a judge of the Trial Chamber. [GA]

  Uimhir 40 de 1998: AN tACHT UM BINSÍ COIREANNA IDIRNÁISIÚNTA COGAIDH, 1998

 205. #1560514

  Déanfaidh an breitheamh den Dlísheomra Trialach a ndearnadh an díotáil a tharchur chuige í a athbhreithniú.

  The judge of the Trial Chamber to whom the indictment has been transmitted shall review it.

  Uimhir 40 de 1998: AN tACHT UM BINSÍ COIREANNA IDIRNÁISIÚNTA COGAIDH, 1998

 206. #1560521

  Tosach agus seoladh imeachtaí trialach

  Commencement and conduct of trial proceedings

  Uimhir 40 de 1998: AN tACHT UM BINSÍ COIREANNA IDIRNÁISIÚNTA COGAIDH, 1998

 207. #1560577

  Is le tromlach na mbreithiúna den Dlísheomra Trialach a chinnfear an breithiúnas, agus déanfaidh an Dlísheomra Trialach é a chraoladh go poiblí.

  The judgement shall be rendered by a majority of the judges of the Trial Chamber, and shall be delivered by the Trial Chamber in public.

  Uimhir 40 de 1998: AN tACHT UM BINSÍ COIREANNA IDIRNÁISIÚNTA COGAIDH, 1998

 208. #1560583

  Ní dhéanfaidh an Dlísheomra Trialach aon phionós seachas príosúnacht a ghearradh.

  The penalty imposed by the Trial Chamber shall be limited to imprisonment.

  Uimhir 40 de 1998: AN tACHT UM BINSÍ COIREANNA IDIRNÁISIÚNTA COGAIDH, 1998

 209. #1560812

  (a) Na Dlísheomraí, ina mbeidh dhá Dhlísheomra Trialach agus Dlísheomra Achomhairc;

  (a) The Chambers, comprising two Trial Chambers and an Appeals Chamber;

  Uimhir 40 de 1998: AN tACHT UM BINSÍ COIREANNA IDIRNÁISIÚNTA COGAIDH, 1998

 210. #1560823

  (a) Triúr breitheamh a fhónfaidh i ngach ceann ar leith de na Dlísheomraí Trialach;

  (a) Three judges shall serve in each of the Trial Chambers;

  Uimhir 40 de 1998: AN tACHT UM BINSÍ COIREANNA IDIRNÁISIÚNTA COGAIDH, 1998

 211. #1560855

  Toghfar breithiúna na nDlísheomraí Trialach ar feadh téarma ceithre bliana.

  The judges of the Trial Chambers shall be elected for a term of four years.

  Uimhir 40 de 1998: AN tACHT UM BINSÍ COIREANNA IDIRNÁISIÚNTA COGAIDH, 1998

 212. #1560869

  Déanfaidh breithiúna gach Dlísheomra Trialach Breitheamh Ceannais a thoghadh, agus seolfaidh an breitheamh sin imeachtaí go léir an Dlísheomra Trialach sin ina iomláine.

  The judges of each Trial Chamber shall elect a Presiding Judge, who shall conduct all of the proceedings of that Trial Chamber as a whole. [GA]

  Uimhir 40 de 1998: AN tACHT UM BINSÍ COIREANNA IDIRNÁISIÚNTA COGAIDH, 1998

 213. #1560920

  Déanfar an díotáil a tharchur chuig breitheamh den Dlísheomra Trialach.

  The indictment shall be transmitted to a judge of the Trial Chamber. [GA]

  Uimhir 40 de 1998: AN tACHT UM BINSÍ COIREANNA IDIRNÁISIÚNTA COGAIDH, 1998

 214. #1560932

  Tosach agus seoladh imeachtaí trialach

  Commencement and conduct of trial proceedings

  Uimhir 40 de 1998: AN tACHT UM BINSÍ COIREANNA IDIRNÁISIÚNTA COGAIDH, 1998

 215. #1560988

  Is le tromlach na mbreithiúna den Dlísheomra Trialach a chinnfear an breithiúnas, agus déanfaidh an Dlísheomra Trialach é a chraoladh go poiblí.

  The judgement shall be rendered by a majority of the judges of the Trial Chamber, and shall be delivered by the Trial Chamber in public.

  Uimhir 40 de 1998: AN tACHT UM BINSÍ COIREANNA IDIRNÁISIÚNTA COGAIDH, 1998

 216. #1560994

  Ní dhéanfaidh an Dlísheomra Trialach aon phionós seachas príosúnacht a ghearradh.

  The penalty imposed by the Trial Chamber shall be limited to imprisonment.

  Uimhir 40 de 1998: AN tACHT UM BINSÍ COIREANNA IDIRNÁISIÚNTA COGAIDH, 1998

 217. #1574183

  An cúisí le cur ar aghaidh chun trialach.

  Accused to be sent forward for trial.

  Uimhir 10 de 1999: AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL, 1999

 218. #1574236

  (a) breith chúirt na trialach a dhaingniú, nó

  (a) affirm the decision of the trial court, or

  Uimhir 10 de 1999: AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL, 1999

 219. #1574297

  (a) freastal os comhair chúirt na trialach agus fianaise a thabhairt i dtriail an chúisí, agus

  (a) attend before the trial court and give evidence at the trial of the accused, and

  Uimhir 10 de 1999: AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL, 1999

 220. #1574307

  (a) freastal os comhair chúirt na trialach agus fianaise a thabhairt i dtriail an chúisí, agus

  (a) attend before the trial court and give evidence at the trial of the accused, and

  Uimhir 10 de 1999: AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL, 1999

 221. #1700698

  Mura dtabharfaidh an gearánaí in aon chaingean fógra trialach laistigh de shé sheachtain tar éis dheireadh na bpléadálacha, nó laistigh de cibé tréimhse fhadaithe ama a lamhálfaidh an Chúirt, féadfaidh an cosantóir, roimh fhógra trialach arna thabhairt ag an ngearánaí, fógra trialach a thabhairt (ar fógra é le haghaidh trialach le giúiré, i gcásanna ina mbeidh an gearánaí i dteideal giúiré, de cheart), nó féadfaidh sé a iarraidh ar an gCúirt an chaingean a dhíbhe d'uireasa í a thabhairt ar aghaidh; agus ar an iarratas sin a éisteacht féadfaidh an Chúirt a ordú an chaingean a dhíbhe dá réir sin, nó féadfaidh sí cibé ordú eile a dhéanamh is cóir leis an gCúirt ar cibé téarmaí is cóir léi.

  If the plaintiff in any action does not within six weeks after the close of the pleadings, or within such extended time as the Court may allow, give notice of trial, the defendant may, before notice of trial given by the plaintiff, give notice of trial (which, in cases where the plaintiff is entitled as of right to a jury, shall be for trial with a jury), or may apply to the Court to dismiss the action for want of prosecution; and on the hearing of such application, the Court may order the action to be dismissed accordingly, or may make such other order, and on such terms, as to the Court may seem just.

  I.R. Uimh. 15 de 1986: Rialacha na nUaschúirteanna

 222. #1791174

  ciallaíonn “imeachtaí coiriúla” an chéim roimh an triail, céim na trialach agus forghníomhú an chiontaithe;

  ‘criminal proceedings’ means the pre-trial stage, the trial stage and the execution of the conviction;

  Rialachán (AE) 2019/816 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 lena mbunaítear córas láraithe leis na Ballstáit a shainaithint ag a bhfuil faisnéis faoi chiontuithe náisiúnach tríú tír agus daoine gan stát (ECRIS-TCN) chun an Córas Faisnéise Eorpach um Thaifid Choiriúla a fhorlíonadh agus lena leasaítear Rialachán (AE) 2018/1726

 223. #229997

  AGUS DE BHRÍ gurbh í tuairim na Cúirte, ó na fíorais a líomhnaíodh, gur mhionchion é a bhí oiriúnach lena thriail go hachomair agus, tar éis don Chúirt a chur in iúl don chúisí go raibh ceart aige/aici chun a thrialach/a trialach le giúiré, nach ndearna sé/sí agóid i gcoinne a thrialach/a trialach go hachomair;

  AND WHEREAS the Court was of opinion that the facts alleged constituted a minor offence fit to be tried summarily and the accused, on being informed by the Court of his/her right to be tried with a jury, did not object to being tried summarily;

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 224. #230553

  AGUS ós í tuairim na Cúirte, ó na fíorais a líomhnaíodh, gur mhionchion é a bhí oiriúnach lena thriail go hachomair, agus, ar an gCúirt dá chur in iúl don chúisí ceart a bheith aige/aici chun a thrialach/a trialach le giúiré, nach ndearna sé/sí agóid i gcoinne a thrialach/a trialach go hachomair;

  AND the Court being of opinion that the facts alleged constituted a minor offence fit to be tried summarily and the accused, on being informed by the Court of his/her right to be tried with a jury, did not object to 'being tried summarily;

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 225. #230557

  AGUS ós í tuairim na Cúirte, ó na fíorais a líomhnaíodh, gur mhionchion é a bhí oiriúnach lena thriail go hachomair, agus, ar an gCúirt dá chur in iúl don chúisí ceart a bheith aige/aici chun a thrialach/a trialach le giúiré, nach ndearna sé/sí agóid i gcoinne a thrialach/a trialach go hachomair;

  AND the Court being of opinion that the facts alleged constituted a minor offence fit to be tried summarily and the accused, on being informed by the Court of his/her right to be tried with a jury, did not object to being tried summarily;

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 226. #1574393

  (2) Leasaítear alt 3(2) d'Acht 1973 trí “ionann is dá mba gur cuireadh ar aghaidh chun a thrialach é” a chur in ionad “ionann is dá mba gur cuireadh chun a thrialach é”.

  (2) Section 3(2) of the Act of 1973 is amended by the substitution of “as if he had been sent forward for trial” for “as if he had been returned for trial”.

  Uimhir 10 de 1999: AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL, 1999

 227. #1703750

  folaíonn "foilseáin" gach leabhar, páipéar agus doiciméad, agus an mhaoin, na hábhair agus na nithe eile go léir d'aon sórt a bhainfidh leis na himeachtaí i gcoinne aon duine a bheidh i dteideal, nó a bhféadfar a údarú dó, achomharc a dhéanamh, más rud é go mbeidh siad curtha ar aghaidh chun na Cúirte trialach ar an duine cúisithe a chimiú chun a thrialach, nó go mbeifear tar éis iad a thabhairt ar aird agus a úsáid i bhfianaise le linn trialach duine, nó imeachtaí eile i ndáil le duine, a bheidh i dteideal nó a mbeidh údarás aige achomharc a dhéanamh, agus aon ráiteas i scríbhinn a bheidh sínte ag an duine sin isteach chun Breitheamh na Cúirte trialach, ach ní fholóidh sé teistíochtaí bunaidh finnéithe a bheifear tar éis a cheistiú os comhair an bhreithimh a mbeidh an cimiú déanta aige ná aon díotáil i gcoinne aon duine den sórt sin nó aon phléadáil a bheidh comhdaithe sa chúirt trialach;

  "exhibits" includes all books, papers and documents and all other property, matters and things whatsoever connected with the proceedings against any person who is entitled or may be authorised to appeal if the same have been forwarded to the Court of trial on the person accused being committed for trial, or having been produced and used in evidence during the trial of, or other proceedings in relation to a person entitled or authorised to appeal, and any written statement handed in to the Judge of the Court of trial by such person, but shall not include the original depositions of witnesses examined before the committing justice nor any indictment against any such person or any plea filed in the court of trial;

  I.R. Uimh. 15 de 1986: Rialacha na nUaschúirteanna

 228. #284857

  (16) Ba chóir trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte ardteiripe a reáchtáil i gcomhréir leis na prionsabail uileghabhálacha agus leis na ceanglais eiticiúla a leagtar síos le Treoir 2001/20/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Aibreán 2001 maidir le comhfhogasú dhlíthe, rialacháin agus fhorálacha riaracháin na mBallstát maidir le cur chun feidhme an dea-chleachtais chliniciúil i reáchtáil trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine [6].

  (16) Clinical trials on advanced therapy medicinal products should be conducted in accordance with the overarching principles and the ethical requirements laid down in Directive 2001/20/EC of the European Parliament and of the Council of 4 April 2001 on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to the implementation of good clinical practice in the conduct of clinical trials on medicinal products for human use [6].

  Rialachán (CE) Uimh. 1394/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Samhain 2007 maidir le táirgí íocshláinte ardteiripe agus lena leasaítear Treoir 2001/83/CE agus Rialachán (CE) Uimh. 726/2004

 229. #533827

  Déanfar oifigigh den sórt sin a cheapadh amhail ó dháta iarbhír an aontachais agus, amach ó phoist bhainistíochta shinsearacha (Ard-Stiúrthóirí nó a gcothrom, de ghrád AD 16 nó de ghrád AD 15, agus Stiúrthóirí nó a gcothrom, de ghrád AD 15 nó de ghrád AD 14), tar éis comórtas ar bhonn cáilíochtaí nó ar bhonn trialacha, nó ar bhonn cáilíochtaí agus trialacha, arna n-eagrú i gcomhréir le hIarscríbhinn III a ghabhann leis na Rialacháin Foirne.

  Such officials shall be appointed from the actual accession date and, except for senior officials (Directors-General or their equivalent in grade AD 16 or AD 15 and Directors or their equivalent in grade AD 15 or AD 14), following competitions based on either qualifications or tests, or both qualifications and tests, organised in accordance with Annex III to the Staff Regulations.

  Rialachán (AE) Uimh. 1216/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2012 lena dtugtar isteach, toisc aontachas na Cróite leis an Aontas Eorpach, bearta speisialta sealadacha maidir le hoifigigh agus le foireann shealadach de chuid an Aontais a earcú

 230. #640577

  I bhfianaise go bhfuil an tábhacht chéanna do thaighde cliniciúil Eorpach ag baint le trialacha cliniciúla a dhéantar i mBallstát aonair, ba cheart go ndéanfaí an sainchomhad iarratais do na trialacha cliniciúla sin a chur isteach freisin tríd an tairseach aonair sin.

  Given that clinical trials carried out in a single Member State are equally important to European clinical research, the application dossier for such clinical trials should also be submitted through that single portal.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 231. #640652

  Is iomchuí a cheadú go bhfaighfí toiliú feasach ar mhodh simplithe le haghaidh trialacha cliniciúla áirithe i gcás ina n-éilíonn modheolaíocht na trialacha sin gur grúpaí daoine is ábhar seachas daoine ábhair aonair is ábhar atá ceaptha táirgí íocshláinte imscrúdaitheacha éagsúla a fháil.

  It is appropriate to allow that informed consent be obtained by simplified means for certain clinical trials where the methodology of the trial requires that groups of subjects rather than individual subjects are allocated to receive different investigational medicinal products.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 232. #641801

  bonn cirt do leithdháileadh inscne agus aoise na ndaoine is ábhar agus, má eisítear grúpa sonrach inscne nó aoise ó na trialacha nó má tá an grúpa sin gannionadaíoch sna trialacha cliniciúla, míniú ar na cúiseanna agus bonn cirt leis na critéir eisiata sin;

  a justification for the gender and age allocation of subjects and, if a specific gender or age group is excluded from or underrepresented in the clinical trials, an explanation of the reasons and justification for these exclusion criteria;

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 233. #1089036

  —(1) Féadfaidh na Coimisinéirí rialacha a dhéanamh a bhainfeas le hiompar iarrthóirí ag comórtais, scrúduithe, agallaimh nó trialacha a chuirfid ar siúl faoin Acht seo agus a dhéanfas foráil i dtaobh nithe eile maidir leis na comórtais, na scrúduithe, na hagallaimh nó na trialacha sin a chur ar siúl.

  —(1) The Commissioners may make rules governing the conduct of candidates at competitions, examinations, interviews or tests held by them under this Act and providing for other matters in relation to the holding of such competitions, examinations, interviews or tests.

  Uimhir 45 de 1956: ACHT CHOIMISINÉIRÍ NA STÁT-SHEIRBHÍSE, 1956

 234. #1161838

  (ii) dar críoch, i gcás rás-chruinniú, an t-am a thosóidh an rás deireannach den chruinniú, agus, i gcás díola nó trialacha, an t-am a bheidh deireadh leis an díol nó leis na trialacha, de réir mar a bheidh,

  (ii) ending, in the case of a race meeting, at the time at which the last race of the meeting starts, and, in the case of a sale or trials, at the conclusion of the sale or trials, as the case may be,

  Uimhir 21 de 1962: AN tACHT DEOCHANNA MEISCIÚLA, 1962

 235. #1161846

  ní fholaíonn “díol cúnna” agus “trialacha cúnna” díol ná trialacha, de réir mar a bheidh, a sheolfar ag rás-rian cúnna an lá céanna a bheidh rás-chruinniú cúnna ar siúl ag an rian sin ach sin tar éis an ráschruinnithe sin;

  "greyhound sales" and "greyhound trials" do not include a sale or trials, as the case may be, held at a greyhound race track on the same day as but after a greyhound race meeting at that track;

  Uimhir 21 de 1962: AN tACHT DEOCHANNA MEISCIÚLA, 1962

 236. #1561211

  “(d) a údarú don Rialaitheoir comhshocraíochtaí a dhéanamh chun maoirseacht a dhéanamh ar thástálacha, trialacha nó scrúduithe i ndáil le cearta póraitheoirí plandaí arna ndéanamh ag iarratasóir in áitreabh an iarratasóra sin nó, faoi réir thoiliú an Rialaitheora, in aon áitreabh eile, nó chun torthaí tástálacha, trialacha nó scrúduithe den sórt sin a fháil nó fáil a bheith orthu,”.

  "(d) authorise the Controller to make arrangements for the supervision of, the acquisition of or access to the findings of tests, trials or examinations in relation to plant breeders' rights carried out by an applicant on the premises of that applicant or, subject to the consent of the Controller, any other premises,".

  Uimhir 41 de 1998: AN tACHT UM CHINEÁLACHA PLANDAÍ (CEARTA DÍLSEÁNAIGH) (LEASÚ), 1998

 237. #1700699

  Mura ndéanfaidh an t-achainíoch, laistigh de cheithre lá dhéag tar éis ordú an Mháistir nó na Cúirte ag socrú am agus mhodh na trialach, imeacht maidir le pósadh a thaifeadadh le haghaidh trialach, féadfaidh an freagróir an t-imeacht sin a thaifeadadh le haghaidh trialach, nó féadfaidh sé a iarraidh ar an gCúirt an achainí a dhíbhe d'uireasa í a thabhairt ar aghaidh.

  If within fourteen days after the order of the Master or the Court fixing the time and mode of trial the petitioner shall not enter a matrimonial proceeding for trial, the respondent may enter such proceeding for trial, or may apply to the Court to dismiss the petition for want of prosecution.

  I.R. Uimh. 15 de 1986: Rialacha na nUaschúirteanna

 238. #1700700

  Mura ndéanfaidh an gearánaí i gcaingean phrobháide nó aimiréalachta, laistigh de cheithre lá dhéag tar éis ordú an Mháistir nó na Cúirte ag socrú am agus mhodh na trialach, an chaingean a thaifeadadh le haghaidh trialach, féadfaidh an cosantóir an chaingean a thaifeadadh le haghaidh trialach.

  If within fourteen days after the order of the Master or the Court fixing the time and mode of trial, the plaintiff in a probate or an admiralty action shall not enter the action for trial, the defendant may enter the action for trial.

  I.R. Uimh. 15 de 1986: Rialacha na nUaschúirteanna

 239. #227087

  Más rud é go mbeidh duine cúisithe os comhair na Cúirte agus é nó í faoi chúiseamh i gcion indíotáilte a bhfuil dlínse ag an gCúirt chun déileáil leis go hachomair, mura ndéanfaidh an cúisí agóid ina choinne sin, cuirfidh an Breitheamh in iúl don chúisí ceart a bheith aige nó aici chun a thrialach nó a trialach le giúiré, agus mura ndéanfaidh an cúisí (ar an mBreitheamh dá fhiafraí sin de nó di) agóid i gcoinne a thrialach nó a trialach go hachomair, agus más rud é, tar éis don Bhreitheamh cibé fíorais a líomhnófar mar thaca leis an gcúiseamh a éisteacht, gur dóigh leis nó léi gur mionchion é atá oiriúnach lena thriail amhlaidh, tógfaidh an Breitheamh pléadáil an chúisí agus déanfaidh sé nó sí é nó í a thriail go hachomair.

  Where an accused person is before the Court charged with an indictable offence with which the Court has jurisdiction to deal summarily if the accused does not object, the Judge shall inform the accused of his or her right to be tried by a jury, and if the accused (enquiry having been made of him or her by the Judge) does not object to being tried summarily, and if, after hearing such facts as may be alleged in support of the charge, the Judge is of opinion that they constitute a minor offence fit to be so tried, the Judge shall take the accused's plea and try him or her summarily.

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 240. #1159500

  (2) Deonófar deimhniú um chúnamh dlíthiúil (triail ar dhíotáil) i leith duine a chuirfear chun a thrialach i gcion indíotáilte más rud é (ach ar an gcuntar sin amháin)—

  (2) A legal aid (trial on indictment) certificate shall be granted in respect of a person returned for trial for an indictable offence if (but only if)—

  Uimhir 12 de 1962: AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CÚNAMH DLÍTHIÚIL), 1962

 241. #1462098

  —(1) Féadfar comhlacht corpraithe a chur ar aghaidh chun a thrialach ar díotáil i leith ciona faoin Acht seo le cúirtbhannaí nó dá n-éagmais.

  —(1) A body corporate may be sent forward for trial on indictment for an offence under this Act with or without recognisances.

  Uimhir 11 de 1988: AN tACHT UM OLA-THRUAILLIÚ NA FARRAIGE (DLITEANAS SIBHIALTA AGUS CÚITEAMH), 1988

 242. #1574376

  (a) i bhfo-ailt (1) agus (2), trí “ar aghaidh” a chur roimh “chun a thrialach”, aon áit a bhfuil an leagan deiridh sin, agus

  (a) in subsections (1) and (2) by the substitution of “sent forward for trial” for “returned for trial”, wherever the latter phrase appears, and

  Uimhir 10 de 1999: AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL, 1999

 243. #1794224

  tabhairt faoi tharraingt thrialach ar feadh uastréimhse 3 huaire an chloig sula gcuirfidh sé tús le hiascach nua i ndiaidh neamhláithreacht 60 uair an chloig.

  undertake a trial tow for a maximum duration of 3 hours before starting a new fishery following an absence of at least 60 hours.

  Rialachán (AE) 2019/833 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 lena leagtar síos bearta caomhnaithe agus forfheidhmithe atá infheidhme i Limistéar Rialála Eagraíocht Iascaigh an Atlantaigh Thiar Thuaidh, lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/1627 agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CE) Uimh. 2115/2005 agus (CE) Uimh. 1386/2007 ón gComhairle

 244. #1794226

  gach tarraingt thrialach a dhéanfar i gcomhréir le pointe (b) a shainaithint agus na comhordanáidí a bhaineann le suímh thosaithe agus deiridh gach tarraingthe triallaí arna déanamh a thaifead sa logleabhar iascaireachta.

  identify any trial tow conducted in accordance with point (b) and record in the fishing logbook the coordinates pertaining to the start and end locations of any trial tow conducted.

  Rialachán (AE) 2019/833 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 lena leagtar síos bearta caomhnaithe agus forfheidhmithe atá infheidhme i Limistéar Rialála Eagraíocht Iascaigh an Atlantaigh Thiar Thuaidh, lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/1627 agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CE) Uimh. 2115/2005 agus (CE) Uimh. 1386/2007 ón gComhairle

 245. #610308

  agus d'aghaidh a thabhairt ar dhúshláin na sochaí agus béim faoi leith acu ar ghníomhaíochtaí mar phíolótú, mar thaispeántais, mar thrialacha sábháilte agus féachaint an nglacfaidh an margadh leo.

  and addressing societal challenges, with a focus on activities such as piloting, demonstration, test-beds and market uptake.

  Rialachán (AE) Uimh. 1291/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear Fís 2020 – An Clár Réime um Thaighde agus Nuálaíocht (2014-2020), agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1982/2006/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 246. #640589

  Ba cheart do na Ballstáit na hiarratais uile ar thrialacha cliniciúla a mheasúnú go héifeachtúil laistigh de na hamlínte ar leith.

  Member States should efficiently assess all clinical trials applications within the given timelines.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 247. #640615

  Ba cheart measúnú na n-iarratas ar údarú ar thrialacha cliniciúla a stiúradh ar bhonn an tsaineolais iomchuí.

  The assessment of applications for the authorisation of clinical trials should be conducted on the basis of appropriate expertise.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 248. #640629

  Cruthóidh agus bainisteoidh soláthraithe sonraí do WHO ICTRP taifid ar thrialacha cliniciúla ar bhealach atá comhsheasmhach le critéir chlárlainne WHO.

  Data providers to the WHO ICTRP create and manage clinical trial records in a manner that is consistent with the WHO registry criteria.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 249. #640630

  Ba cheart foráil shonrach a dhéanamh do shonraí ó thrialacha cliniciúla a tosaíodh roimh dháta chur i bhfeidhm an Rialacháin seo.

  Specific provision should be made for data from clinical trials started before the date of application of this Regulation.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 250. #641579

  Luafar na huimhreacha sin i ngach iarratas ar thrialacha cliniciúil agus ar mhodhnuithe substaintiúla dá éis sin.

  Those numbers shall be mentioned in all subsequent applications for clinical trials and for substantial modifications.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 251. #641771

  achoimre ar fhionnachtana ó staidéir neamhchliniciúla a bhféadfadh tábhacht chliniciúil a bheith leo agus ó thrialacha cliniciúla eile atá ábhartha don triail chliniciúil;

  a summary of findings from non-clinical studies that potentially have clinical significance and from other clinical trials that are relevant to the clinical trial;

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 252. #641873

  Cuirfear sonraí ó thrialacha cliniciúla a rinneadh roimhe seo agus sonraí ó thaithí an duine isteach i struchtúr loighciúil, amhail struchtúr Mhodúl 5 d'fhormáid an Doiciméid Coitinn Theicniúil CIC.

  Data from previous clinical trials and human experience shall be submitted in a logical structure, such as that of Module 5 of the ICH Common Technical Document format.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 253. #641874

  Sa roinn seo beidh achoimrí ar na sonraí ar fad atá ar fáil ó thrialacha cliniciúla a rinneadh roimhe seo agus ó thaithí an duine leis na táirgí íocshláinte imscrúdaitheacha.

  This section shall provide summaries of all available data from previous clinical trials and human experience with the investigational medicinal products.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 254. #964384

  (d) déanfar orduithe deiridh na cúirte ar thrialacha uile na n-achuingeacha reifrinn sin an t-aon lá amháin;

  ( d ) the final orders of the court on all the trials of the said referendum petitions shall be made on the same day;

  Uimhir 8 de 1942: ACHT AN REIFRINN, 1942

 255. #1425081

  (2) Féadfaidh an Bord taighde a dhéanamh ar oideachas agus oiliúint altraí, lena n-áirítear curaclaim thrialacha a leagan amach agus cláir láithreacha agus nósanna imeachta scrúdúcháin agus measúnachta a mheas.

  (2) The Board may engage in research into the education and training of nurses, including the formulation of experimental curricula and the evaluation of existing programmes and examination and assessment procedures.

  Uimhir 18 de 1985: ACHT NA nALTRAÍ, 1985

 256. #1623175

  An Bille um Chosc ar Thrialacha Núicléacha 2006 do thabhairt éifeacht don Chonradh um Chosc Cuimsitheach ar Thrialacha Núicléacha arna ghlacadh ag Comhthionól Ginearálta na Náisiún Aontaithe an 10 Meán Fómhair 1996; agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara

  NUCLEAR TEST BAN BILL 2006 TO GIVE EFFECT TO THE COMPREHENSIVE NUCLEAR-TEST-BAN TREATY ADOPTED BY THE GENERAL ASSEMBLY OF THE UNITED NATIONS ON 10 SEPTEMBER 1996; AND TO PROVIDE FOR RELATED MATTERS

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 257. #1634680

  Ráitis ar Thuarascáil ar Thrialacha maidir le Vacsaín Chliniciúil. Rinneadh Ráitis ar Thuarascáil ar Thrialacha maidir le Vacsaín Chliniciúil.

  STATEMENTS ON CLINICAL VACCINE TRIALS REPORT. STATEMENTS WERE MADE ON CLINICAL VACCINE TRIALS REPORT.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 258. #1735986

  Úsáidfear prionsabail staidrimh sheanbhunaithe i ndearadh prótacail, anailísiú agus measúnú ar thrialacha cliniciúla, mura mbeidh údar ann gan sin a dhéanamh.

  Established statistical principles shall be used in protocol design, analysis and evaluation of clinical trials, unless justified.

  Rialachán (AE) 2019/6 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le táirgí íocshláinte tréidliachta agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/82/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 259. #1736284

  Mura bhfuil údar maith leis, bunófar teacht na himdhíonachta agus cé chomh fada is a mhair sí agus tacófar léi le sonraí ó thrialacha.

  Unless justified, the onset and duration of immunity shall be established and supported by data from trials.

  Rialachán (AE) 2019/6 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le táirgí íocshláinte tréidliachta agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/82/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 260. #148028

  (b) Mura dtabharfaidh an gearánaí in aon chaingean fógra trialach laistigh de thrí seachtaine ón am a dúnadh na pléadálacha, féadfaidh an cosantóir tar éis fógra a thabhairt don ghearánaí cead a iarraidh ar an gCúirt fógra trialach a thabhairt, agus tar éis an t-iarratas sin a éisteacht féadfaidh an Chúirt cibé ordú a dhéanamh ar cibé téarmaí is cóir leis an gCúirt.

  ( b ) If the plaintiff in any action does not within three weeks after the close of the pleadings give notice of trial, the defendant may on notice to the plaintiff apply to the Court for liberty to give notice of trial, and on the hearing of such application the Court may make such order, on such terms, as to the Court shall seem just.

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 261. #148029

  Mura mbeidh imeacht phósta i gcomhair trialach taifeadta ag an achainíoch laistigh de shé lá tar éis don Mháistir nó don Chúirt ordú a dhéanamh ag socrú am agus modh na trialach, féadfaidh an freagróir an imeacht sin a thaifeadadh lena triail, nó féadfaidh sé a iarraidh ar an gCúirt an achainí a dhíbhe cheal cúisimh.

  If within six days after the order of the Master or the Court fixing the time and mode of trial the petitioner shall not enter a matrimonial proceeding for trial, the respondent may enter such proceeding for trial, or may apply to the Court to dismiss the petition for want of prosecution.

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 262. #148030

  Mura mbeidh an gearanaí i gcaingean phrobháide nó i gcaingean aimiréalachta tar éis an chaingean a thaifeadadh i gcomhair trialach laistigh de shé lá tar éis don Mháistir nó don Chúirt ordú a dhéanamh ag socrú am agus modh na trialach, féadfaidh an cosantóir an chaingean a thaifeadadh lena triail.

  If within six days after the order of the Master or the Court fixing the time and mode of trial, the plaintiff in a probate or an admiralty action shall not enter the action for trial, the defendant may enter the action for trial.

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 263. #148034

  Mura mbeidh an triail curtha síos ag páirtí amháin nó ag an bpáirtí eile laistigh de shé lá tar éis fógra trialach a thabhairt, ní bheidh feidhm a thuilleadh ag an bhfógra trialach.

  Unless, within six days after notice of trial is given the trial shall be set down by one party or the other, the notice of trial shall be no longer in force.

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 264. #148037

  Muna gcuirfidh an páirtí a bheidh tar éis fógra trialach a thabhairt an triail síos an lá a tugadh an fógra trialach nó an lá dá éis sin, féadfaidh an páirtí dár tugadh an fógra, mura mbeidh an fógra curtha ar ceal faoi riail 20, an triail a chur síos laistigh de cheithre lá.

  If the party giving notice of trial omits to set down the trial on the day of or day after giving notice of trial, the party to whom notice has been given may, unless the notice has been countermanded under rule 20, within four days set down the trial.

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 265. #148044

  Déantar foráil leis na Rialacha seo, lena leasaítear Ordú 36, Cuid II, de Rialacha na nUaschúirteanna, go bhféadfaidh Cosantóir caingean a thabhairt chun trialach níos sciobtha i gcás go ndéanfaidh an Gearánaí moill ag cur síos na caingne i gcomhair trialach tar éis na pléadálacha a bheith dúnta.

  These Rules, which amend Order 36, Part II, of the Rules of the Superior Courts, provide that a Defendant may more speedily have an action brought to trial in cases of delay on the part of the Plaintiff in setting the action down for trial after the pleadings have been closed.

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 266. #163958

  Foráiltear leis na Rialacha seo, a thiocfaidh i ngníomh ar an 12ú lá de Bhealtaine, 1978, go liostálfar Caingean Shibhialta ar an lá a leagadh amach san Fhógra Trialach agus nach liostálfar í lá tar eis don am dul in éag a luafar san fhógra sin agus freisin go scriosfar tagairt do Thriail le Giúire san Fhoirm Fógra Trialach.

  These Rules, which come into operation on the 12th day of May, 1978, provide for the listing of a Civil Action on the date set out in the Notice of Trial and not on a day after the expiration of the time mentioned in such notice and also for deletion of reference to Trial by Jury in the Form of Notice of Trial.

  Ionstraimí Reachtúla: I.R. 1978

 267. #227102

  Más rud é go ndéanfaidh an cúisí réamhscrúdú a tharscaoileadh agus nach n-éileoidh an t-ionchúisitheoir go ndéanfaidh finné freastal, déanfaidh an Breitheamh, tar éis dó nó di ceanglais alt 20 den Acht um Cheartas Coiriúil, 1984, a chur in iúl don chúisí, le hordú (Foirm 24.3, Sceideal B), an cúisí a chur ar aghaidh chun trialach chun na cúirte a bhféadfaí go dleathach an cúisí a chur ar aghaidh chuici chun trialach, dá mba rud é nach ndearna sé nó sí an réamhscrúdú sin a tharscaoileadh.

  Where the accused waives a preliminary examination and the prosecutor does not require the attendance of a witness, the Judge shall, having informed the accused of the requirements of section 20 of the Criminal Justice Act, 1984 , by order (Form 24. 3 Schedule B) send the accused forward for trial to the court to which, if he or she had not waived such preliminary examination, the accused could lawfully have been sent forward for trial.

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 268. #253173

  Nuair a bheifear tar éis Cosaint a thaifeadadh go cuí, féadfaidh an gearánaí, ar í a bheith seirbheáilte, fógra trialach, nó fógra chun dáta a shocrú le haghaidh trialach, a sheirbheáil, mar a ordóidh an Cláraitheoir Contae, de réir Fhoirmeacha 15A agus 15B de Sceideal na bhFoirmeacha atá i gceangal leis na hOrduithe seo.

  When a Defence has been duly entered, the plaintiff may, after the service thereof, serve notice of trial or a notice for the fixing of a date for trial, as directed by the County Registrar in accordance with Forms 15A and 15B of the Schedule of Forms annexed hereto.

  I.R. Uimh 510 de 2001: Na Rialacha Cúirte Cuarda

 269. #253185

  Más rud é, in aon chaingean seachas caingean phrobháide, nach seirbheálfaidh an gearánaí fógra trialach laistigh de dheich lá tar éis an Chosaint a sheachadadh, féadfaidh an cosantóir, in ionad fógra trialach a sheirbheáil de réir na Rialach roimhe seo, a iarraidh ar an gCúirt an chaingean a dhíbhe d'uireasa í a thabhairt ar aghaidh, agus ar an iarratas sin a éisteacht féadfaidh an Breitheamh a ordú an chaingean a dhíbhe dá réir sin, agus féadfaidh sé cibé ordú eile is cóir leis a dhéanamh, agus ar cibé téarmaí is cóir leis.

  If the plaintiff, in any action other than a probate action, does not within ten days after the delivery of the Defence serve notice of trial, the defendant may, in lieu of serving notice of trial in accordance with the preceding Rule, apply to the Court to dismiss the action for want of prosecution, and on the hearing of such application the judge may order the action to be dismissed accordingly, and may make such other order, and on such terms, as to him may seem just.

  I.R. Uimh 510 de 2001: Na Rialacha Cúirte Cuarda

 270. #253522

  Mura seirbheálfaidh an t-iarratasóir nó a Aturnae fógra trialach laistigh de dheich lá tar éis sheachadadh na Cosanta, ansin féadfaidh an duine a mbeifear á líomhain gur duine mímheabhrach é, nó aon duine a mbeidh láithreas taifeadta aige thar a cheann, é a sheirbheáil, nó a iarraidh ar an gCúirt, le foriarratas iar bhfógra don iarratasóir, an Bille Sibhialta a dhíbhe d'uireasa é a thabhairt ar aghaidh nó fógra trialach a sheirbheáil de réir Ordú 33, rialacha 4 agus 5, de na Rialacha seo.

  If the applicant or his Solicitor does not serve notice of trial within ten days after delivery of the Defence, then the person alleged to be of unsound mind, or any person who shall have entered an appearance on his behalf, may do so, or may apply to the Court by motion on notice to the applicant to have such Civil Bill dismissed for want of prosecution or may serve a notice of trial in accordance with Order 33 rules 4 and 5 of these rules.

  I.R. Uimh 510 de 2001: Na Rialacha Cúirte Cuarda

 271. #254124

  Maidir le gach cás sonraithe comhairleach, is é an páirtí a mbeidh an céanna á iarraidh aige, nó an páirtí a ainmneoidh Breitheamh na trialach, a ullmhóidh é agus is é Breitheamh na trialach, tar éis dó dul i gcomhairle leis na páirtithe go léir sna himeachtaí, a shocróidh é agus beidh ann:

  Every consultative case stated shall be prepared by the party applying for same or by the party nominated by the trial Judge and shall be settled by the trial Judge after consultation with all the parties to the proceedings and shall contain:

  I.R. Uimh 510 de 2001: Na Rialacha Cúirte Cuarda

 272. #254378

  Faoi réir Riail 11 (h), (i) agus (j) san Ordú seo, nuair a bheidh Cosaint taifeadta agus seirbheáilte go cuí, féadfaidh an tIarratasóir fógra trialach nó fógra chun dáta a shocrú le haghaidh trialach, de réir mar is cuí, de réir Fhoirmeacha 15A agus 15B de Sceideal na bhFoirmeacha atá i gceangal leis na Rialacha seo, a sheirbheáil.

  Subject to Rule 11 (h), (i) and (j) herein, when a Defence has been duly entered and served, the Applicant may serve a notice of trial or a notice to fix a date for trial, as appropriate, in accordance with Forms 15A and 15B of the Schedule of Forms annexed hereto.

  I.R. Uimh 510 de 2001: Na Rialacha Cúirte Cuarda

 273. #254391

  I gcás ina mbeidh mainnithe ag an Iarratasóir fógra trialach nó fógra chun dáta a shocrú le haghaidh trialach, de réir mar is cuí, a sheirbheáil laistigh de dheich lá tar éis an Chosaint a sheirbheáil agus a thaifeadadh, féadfaidh an Freagróir é a sheirbheáil agus féadfaidh sé é a chomhdú de réir na Rialacha seo.

  Where the Applicant has failed to serve a notice of trial or notice to fix a date for trial, as appropriate, within ten days after the service and entry of the Defence, the Respondent may do so and may file the same in accordance with these Rules.

  I.R. Uimh 510 de 2001: Na Rialacha Cúirte Cuarda

 274. #444126

  (b) folaíonn tagairtí do dhuine a chur ar aghaidh chun trialach, más cuí, tagairtí don duine sin a chur nó a chur ar aghaidh chun trialach chuig Cúirt Choiriúil Speisialta nó é nó í a chúiseamh os a comhair.

  (b) a person being sent forward for trial include, where appropriate, references to such a person being sent or being sent forward for trial to, or charged before, a Special Criminal Court.

  AN tACHT UM NÓS IMEACHTA COIRIÚIL 2010

 275. #444486

  (b) i gcás gurb é tuairim bhreitheamh na trialach nach léiriú an taifead nó an scríbhinn dá dtagraítear i mír (a) den fho-alt seo ar ar tharla le linn na trialach, ar thuairisc uaidh i dtaobh na lochtanna a mheasann sé atá sa taifead nó sa scríbhinn sin, de réir mar a bheidh,

  (b) where the trial judge is of opinion that the record or transcript referred to in paragraph (a) of this subsection does not reflect what took place during the trial, a report by him as to the defects which he considers such record or transcript, as the case may be, contains,

  AN tACHT UM NÓS IMEACHTA COIRIÚIL 2010

 276. #449673

  (b) i gcás earraí a dhéanann an soláthraí a shuiteáil nó a chóimeáil, nó a dhéantar a shuiteáil nó a chóimeáil thar ceann an tsoláthraí, tar éis turas trialach a dhéanamh nó gan turas trialach a dhéanamh, an áit a ndéantar na hearraí a shuiteáil nó a chóimeáil,

  (b) in the case of goods which are installed or assembled, with or without a trial run, by or on behalf of the supplier, the place where the goods are installed or assembled,

  AN tACHT COMHDHLÚITE CÁNACH BREISLUACHA, 2010

 277. #457934

  (2) Má bheartaíonn an t-ionchúisitheoir iarratas a dhéanamh chuig breitheamh na trialach ar ordú go dtabharfar doiciméad a luaitear i bhfo-alt (1)(g) don ghiúiré, tabharfaidh an t-ionchúisitheoir cóip den doiciméad don chúisí roimh an triail agus, ar an iarratas a éisteacht, cuirfidh breitheamh na trialach i gcuntas aon uiríll arna ndéanamh ag an gcúisí nó thar ceann an chúisí i ndáil leis.

  (2) If the prosecutor proposes to apply to the trial judge for an order that a document mentioned in subsection (1)(g) shall be given to the jury, the prosecutor shall give a copy of the document to the accused in advance of the trial and, on the hearing of the application, the trial judge shall take into account any representations made by or on behalf of the accused in relation to it.

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001

 278. #640600

  Tá na catagóirí sin ar comhréir leis na catagóirí trialacha cliniciúla a shainítear sa Rialacháin seo mar go gcomhfhreagraíonn Catagóir A agus Catagóir B(1) de chuid ECFE do shainmhíniú na trialach cliniciúla idirghabhála ísle mar a leagtar amach sa Rialachán seo agus go gcomhfhreagraíonn Catagóir B(2) agus Catagóir C de chuid ECFE do shainmhíniú na trialach cliniciúla mar a leagtar amach sa Rialachán seo.

  Those categories are compatible with the categories of clinical trials defined in this Regulation as the OECD CategoriesA and B(1) correspond to the definition of a low-intervention clinical trial as set out in this Regulation, and the OECD Categories B(2) and C correspond to the definition of a clinical trial as set out in this Regulation.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 279. #640665

  Ionas go bhféadfadh othair measúnú a dhéanamh ar na féidearthachtaí i dtaca le bheith rannpháirteach i dtriail chliniciúil, agus chun go bhféadfadh an Ballstát lena mbaineann maoirseacht éifeachtach a dhéanamh ar thriail chliniciúil, ba cheart fógra a thabhairt i leith thús na trialach cliniciúla, dheireadh earcaíocht na ndaoine is ábhar agus dheireadh na trialach cliniciúla.

  In order to allow patients to assess possibilities to participate in a clinical trial, and to allow for effective supervision of a clinical trial by the Member State concerned, the start of the clinical trial, the end of the recruitment of subjects for the clinical trial and the end of the clinical trial should be notified.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 280. #640769

  Maidir le hAirteagal 114 CFAE, déantar, leis an Rialachán seo, comhchuibhiú ar na rialacha maidir le stiúradh trialacha cliniciúla san Aontas lena n-áirithítear, dá réir sin, feidhmiú an mhargaidh inmheánaigh d'fhonn triail chliniciúil a stiúradh i roinnt Ballstát éagsúil, inghlacthacht ar fud an Aontais sonraí arna nginiúint i dtriail chliniciúil agus arna gcur isteach san iarratas ar údarú trialach cliniciúla eile, nó táirge íocshláinte a chur ar an margadh, agus saorghluaiseacht táirgí íocshláinte i gcomhthéacs trialach cliniciúla.

  Regarding Article 114 TFEU, this Regulation harmonises the rules for the conduct of clinical trials in the Union, therefore ensuring the functioning of the internal market in view of the conduct of a clinical trial in several Member States, the acceptability throughout the Union of data generated in a clinical trial and submitted in the application for the authorisation of another clinical trial or of the placing on the market of a medicinal product, and the free movement of medicinal products used in the context of a clinical trial.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 281. #640829

  Ciallaíonn “stopadh sealadach na trialach cliniciúla” briseadh isteach, nach bhforáiltear dó sa phrótacal, ar stiúradh na trialach cliniciúla arna dhéanamh ag an urraitheoir agus é de rún ag an urraitheoir í a atosú;

  ‘Temporary halt of a clinical trial’ means an interruption not provided in the protocol of the conduct of a clinical trial by the sponsor with the intention of the sponsor to resume it;

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 282. #641014

  Ní fhéadfar modhnú substaintiúil, lena n-áirítear láthair trialach cliniciúla a chur leis nó príomhimscrúdaitheoir ar láthair trialach cliniciúla a athrú, a chur chun feidhme ach amháin má tá sé formheasta i gcomhréir leis an nós imeachta a leagtar amach sa Chaibidil seo.

  A substantial modification, including the addition of a clinical trial site or the change of a principal investigator in the clinical trial site, may only be implemented if it has been approved in accordance with the procedure set out in this Chapter.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 283. #641177

  Cuirfear in iúl don duine is ábhar go mbeidh achoimre faoi thorthaí na trialach cliniciúla agus achoimre a chuirfear in iúl i dtéarmaí a thuigfidh neamhshaineolaí ar fáil i mbunachar sonraí AE dá dtagraítear in Airteagal 81 (“bunachar sonraí AE”) de bhun Airteagal 37(4) beag beann ar thoradh na trialach cliniciúla, agus, chomh fada agus is féidir, nuair a chuirfear na hachoimrí ar fáil.

  The subject shall be informed that the summary of the results of the clinical trial and a summary presented in terms understandable to a layperson will be made available in the EU database, referred to in Article 81 (the ‘EU database’), pursuant to Article 37(4), irrespective of the outcome of the clinical trial, and, to the extent possible, when the summaries become available.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 284. #641355

  Chun a áirithiú go ndéanfar cearta, sábháilteacht agus dea-bhail na ndaoine is ábhar chosaint, agus go bhfuil stiúradh na trialach cliniciúla i gcomhréir le ceanglais an Rialacháin seo, déanfaidh an t-urraitheoir faireachán leordhóthanach ar stiúradh na trialach cliniciúla.

  In order to verify that the rights, safety and well-being of subjects are protected, that the reported data are reliable and robust, and that the conduct of the clinical trial is in compliance with the requirements of this Regulation, the sponsor shall adequately monitor the conduct of a clinical trial.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 285. #641405

  Ach amháin má cheanglaítear i ndlí eile de chuid an Aontais cartlannú an inneachair ar feadh tréimhse níos faide, déanfaidh an t-urraitheoir agus an t-imscrúdaitheoir inneachar an mháistirchomhaid trialach cliniciúla a chartlannú ar feadh 25 bliana ar a laghad tar éis dheireadh na trialach cliniciúla.

  Unless other Union law requires archiving for a longer period, the sponsor and the investigator shall archive the content of the clinical trial master file for at least 25 years after the end of the clinical trial.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 286. #641474

  D'ainneoin phointe (b) de mhír 1, i gcás inar gá de dhroim imthosca sonracha trialach cliniciúla, dá bhforáiltear sa phrótacal, chun sábháilteacht an duine is ábhar a áirithiú nó chun iontaofacht agus stóinseacht na sonraí arna ngineadh i dtriail chliniciúil a áirithiú, beidh sonraí breise a bhaineann le sainaithint na trialach cliniciúla agus an duine teagmhála ar phacáistíocht sheachtrach agus ar neasphacáistíocht táirgí íocshláinte imscrúdaitheacha údaraithe.

  Notwithstanding point (b) of paragraph 1, where the specific circumstances, provided for in the protocol, of a clinical trial so require in order to ensure the safety of the subject or the reliability and robustness of data generated in a clinical trial, additional particulars relating to the identification of the clinical trial and of the contact person shall appear on the outer packaging and the immediate packaging of authorised investigational medicinal products.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 287. #641784

  sainiú soiléir gan débhrí de dheireadh na trialach cliniciúla i dtrácht agus, más rud é nach é dáta chuairt dheireanach an duine dheireanaigh is ábhar; sonraíocht dháta deiridh measta na trialach cliniciúla agus bonn cirt leis sin;

  a clear and unambiguous definition of the end of the clinical trial in question and, if it is not the date of the last visit of the last subject, a specification of the estimated end date and a justification thereof;

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 288. #641953

  Cuirfear isteach ráiteas scríofa a bheidh dlisteanaithe go cuí, a eiseoidh an ceann clinice/institiúide ag láthair na trialach cliniciúla nó duine freagrach eile, de réir an chórais sa Bhallstát lena mbaineann, ar a oiriúnaí is atá láithreacha na trialach a bheidh oiriúnaithe do nádúr agus úsáid an táirge íocshláinte imscrúdaithigh agus lena n-áirítear tuairisc ar oiriúnacht na saoráidí, an trealaimh, na n-acmhainní daonna agus tuairisc ar shaineolas.

  A duly justified written statement on the suitability of the clinical trial sites adapted to the nature and use of the investigational medicinal product and including a description of the suitability of facilities, equipment, human resources and description of expertise, issued by the head of the clinic/institution at the clinical trial site or by some other responsible person, according to the system in the Member State concerned, shall be submitted.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 289. #641971

  i líne an ábhair beidh uimhir trialach AE le teideal na trialach cliniciúla agus le códuimhir an mhodhnaithe shubstaintiúil lena lamhálfar an modhnú substaintiúil a shainaithint go huathúil, agus úsáidfear an uimhir sin go comhsheasmhach tríd an sainchomhad iarratais;

  in its subject line, the EU trial number with the title of the clinical trial and the substantial modification code number which allows unique identification of the substantial modification, and which shall be used consistently throughout the application dossier;

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 290. #642046

  Coinneofar an dalladh i gcás daoine eile atá freagrach as stiúradh leanúnach na trialach cliniciúla (amhail an bhainistíocht, monatóirí, imscrúdaitheoirí) agus na ndaoine sin atá freagrach as anailís a dhéanamh ar shonraí agus as na torthaí a léirmhíniú ag conclúid na trialach cliniciúla, amhail pearsanra bithmhéadrachta.

  The blind shall be maintained for other persons responsible for the ongoing conduct of the clinical trial (such as the management, monitors, investigators) and those persons responsible for data analysis and interpretation of results at the conclusion of the clinical trial, such as biometrics personnel.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 291. #771060

  (3) Nuair a bheidh Breitheamh Cúirte Contae no Giúistís Dúithche ag triail ceiste a cuireadh chuige fén alt so beidh aige i dtaobh stiúra na trialach san, pe'ca chun coiste do ghairm, chun a thabhairt ar fhínnithe teacht i láthair, chun ordathacht do chimeád ina chúirt, chun a chur ar oifigigh a chúirte cabhrú leis no chun éinní eile do dhéanamh, na comhachta céanna atá aige do réir dlí i dtaobh stiúra na trialach a bhaineann le bille síbhialta no gairm Chúirte Dúithche, pe'ca san é.

  (3) A County Court Judge or District Justice when trying an issue referred to him under this section shall have the same powers, whether for summoning a jury, compelling the attendance of witnesses, preserving order in his court, requiring the assistance of the officers of his court or otherwise, in relation to the conduct of such trial as he has by law in relation to the conduct of the trial on a civil bill or District Court summons, as the case may be.

  Uimhir 36 de 1923: ACHT CÚIRTEANNA DHÁIL ÉIREANN (CRÍOCHNU A nGNÓTHA), 1923

 292. #1157855

  Mura dtugtar ar aird, ar oscailt na trialach, aon fhianaise go bhfuair an Chumhacht Choimirceach, an príosúnach cogaidh, agus ionadaí na bpríosúnach lena mbainfidh an scéal, an fhaisnéis dá dtagraítear thuas trí sheachtain ar a laghad roimh oscailt na trialach, ní féidir an triail a chur ar bun agus ní foláir í a chur ar atráth.

  If no evidence is submitted, at the opening of a trial, that the notification referred to above was received by the Protecting Power, by the prisoner of war and by the prisoners' representative concerned, at least three weeks before the opening of the trial, then the latter cannot take place and must be adjourned. [GA]

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 293. #1202877

  —(1) Aon úinéir nó bainisteoir mianaigh nó cairéil a thionscnóidh imeachtaí in aghaidh duine a fhostaítear sa mhianach nó sa chairéal mar gheall ar chion faoin Acht seo, déanfaidh sé, laistigh de lá is fiche tar éis críochnú thriail an duine sin sa chion sin, fógra faoi thoradh na trialach a thabhairt do chigire, agus, laistigh de lá is fiche tar éis críochnú aon imeachtaí i modh achomharc de dhroim na trialach, fógra faoi thoradh na n-imeachtaí sin a thabhairt do chigire.

  —(1) An owner or manager of a mine or quarry by whom are instituted proceedings against a person employed at the mine or quarry for an offence under this Act shall, within twenty-one days after the conclusion of the trial of that person for that offence, give to an inspector notice of the result of the trial and shall also, within twenty-one days after the conclusion of any proceedings by way of appeal arising out of the trial, give to an inspector notice of the result of those proceedings.

  Uimhir 7 de 1965: AN tACHT UM MIANAIGH AGUS CAIRÉIL, 1965

 294. #1235963

  (2) Más é tuairim an bhreithimh go bhfuil leorchás ann chun an cúisí a chur ar a thriail mar gheall ar chion indíotáilte éigin seachas an cion inar cúisíodh é, cuirfidh sé faoi deara é a chúiseamh sa chion sin, rachaidh sé ar aghaidh de réir alt 7 (4), a mbeidh éifeacht aige leis na focail “má chuirtear ar aghaidh é chun trialach” fágtha ar lár as mír (a), agus, mura rud é go bhfuil feidhm ag alt 13, cuirfidh sé ar aghaidh é chun trialach.

  (2) If the justice is of opinion that there is a sufficient case to put the accused on trial for some indictable offence other than that charged, he shall cause him to be charged with that offence, proceed in accordance with section 7 (4), which shall have effect with the omission of the words "if he is sent forward for trial" in paragraph (a), and, unless section 13 applies, send him forward for trial.

  Uimhir 12 de 1967: AN tACHT UM NÓS IMEACHTA COIRIÚIL, 1967

 295. #1235984

  —(1) Féadfar toghairm (dá ngairtear toghairm fhinné san alt seo) a eisiúint, ar iarratas ón Ard-Aighne nó ó dhuine cúisithe, as an gcúirt a mbeidh an cúisí curtha ar aghaidh chuici chun trialach á cheangal ar an duine chun a ndíreofar í freastal os comhair chúirt na trialach agus fianaise a thabhairt ag an triail agus aon doiciméad nó rud a thabhairt ar aird a shonrófar sa toghairm, mura rud é gur deimhin leis an gcúirt nach féidir leis an duine sin aon fhianaise ábhartha a thabhairt nó, de réir mar a bheidh, aon doiciméad nó rud a thabhairt ar aird ar dócha dó a bheith ina fhianaise ábhartha.

  —(1) A summons (in this section referred to as a witness summons) may, on the application of the Attorney General or an accused person, be issued out of the court to which the accused has been sent forward for trial requiring the person to whom it is directed to attend before the trial court and give evidence at the trial and to produce any document or thing specified in the summons, unless the court is satisfied that such person cannot give any material evidence or, as the case may be, produce any document or thing likely to be material evidence.

  Uimhir 12 de 1967: AN tACHT UM NÓS IMEACHTA COIRIÚIL, 1967

 296. #1268419

  (4) Má tharlaíonn agus cibé uair a tharlóidh, le linn don alt seo a bheith i ngníomh, go mbeidh duine faoi choimeád míleata de bhun an ailt seo is duine a bheidh ar athchur nó a bheidh curtha ar aghaidh chun trialach nó pianbhreithe, déanfaidh cúirt a athchuirfidh tuilleadh é faoi choimeád nó déanfaidh cúirt a chuirfidh ar aghaidh é faoi choimeád chun trialach nó pianbhreithe nó déanfaidh cúirt a chuirfidh de phianbhreith air é a choinneáil faoi choimeád i bpríosún é a chimiú faoi choimeád míleata i gcaitheamh tréimhse an athchuir, an churtha ar aghaidh nó na pianbhreithe sin.

  (4) If and whenever, at a time when this section is in operation, a person on remand or sent forward for trial or sentence is in military custody pursuant to this section, a court that further remands him in custody or a court that sends him forward in custody for trial or sentence or a court that sentences him to be detained in custody in prison shall commit him to military custody for the period of such remand, sending forward or sentence.

  Uimhir 7 de 1972: ACHT NA bPRÍOSÚN, 1972

 297. #1453473

  (2) Breithneoidh an coiste eitice do thriail chliniciúil bheartaithe ar cheart an triail bheartaithe a sheoladh agus na dálaí faoina mbeartaítear í a sheoladh agus, i gcás gur dóigh leis an gcoiste gur cheart an triail bheartaithe a sheoladh agus go mbeidh sé sásta leis na dálaí sin, formheasfaidh sé seoladh na trialach beartaithe agus déanfaidh an duine a bheidh ag déanamh comhshocruithe do sheoladh na trialach beartaithe an formheas sin a chur in iúl i scríbhinn don Aire.

  (2) The ethics committee for a proposed clinical trial shall consider the justification for conducting the proposed trial and the circumstances under which it is proposed to be conducted and, where the committee considers that the proposed trial is justified and it is satisfied with those circumstances, it shall give its approval to the conducting of the proposed trial and the person who is arranging for the conducting of the proposed trial shall communicate such approval to the Minister in writing.

  Uimhir 28 de 1987: AN tACHT UM RIALÚ TRIALACHA CLINICIÚLA, 1987

 298. #1526463

  (b) i gcás gurb é tuairim bhreitheamh na trialach nach léiriú an taifead nó an scríbhinn dá dtagraítear i mír (a) den fho-alt seo ar ar tharla le linn na trialach, ar thuairisc uaidh i dtaobh na lochtanna a mheasann sé atá sa taifead nó sa scríbhinn sin, de réir mar a bheidh,

  [GA]

  Uimhir 4 de 1997: AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA), 1997

 299. #1559157

  (d) i gcás ina dtabharfar an cúisí os comhair Cúirte Coiriúla Speisialta chun trialach faoi alt 47 d'Acht 1939, cibé tréimhse a shocróidh an Chúirt le linn don Chúirt dáta na trialach a shocrú.

  (d) where the accused is brought before a Special Criminal Court for trial under section 47 of the Act of 1939, such period as is fixed by the Court when the Court fixes the date of trial.

  Uimhir 39 de 1998: AN tACHT UM CHIONTAÍ IN AGHAIDH AN STÁIT (LEASÚ), 1998

 300. #1574184

  4A.—(1) I gcás ina mbeidh duine cúisithe os comhair na Cúirte Dúiche agus é faoi chúiseamh i gcion indíotáilte, cuirfidh an Chúirt an cúisí ar aghaidh chun trialach chuig an gcúirt a bhfuil sé le dul faoi thriail os a comhair (cúirt na trialach) mura rud é—

  4A.— (1) Where an accused person is before the District Court charged with an indictable offence, the Court shall send the accused forward for trial to the court before which he is to stand trial (the trial court) unless—

  Uimhir 10 de 1999: AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL, 1999

 301. #1574223

  4E.—(1) Aon tráth tar éis an cúisí a chur ar aghaidh chun trialach, féadfaidh an cúisí a iarraidh ar chúirt na trialach ceann amháin nó níos mó de na cúisimh in aghaidh an chúisí a dhíbhe.

  4E.—(1) At any time after the accused is sent forward for trial, the accused may apply to the trial court to dismiss one or more of the charges against the accused.

  Uimhir 10 de 1999: AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL, 1999

 302. #1574239

  4F.—(1) Aon tráth tar éis an cúisí a chur ar aghaidh chun trialach, féadfaidh an t-ionchúisitheoir nó an cúisí ordú a iarraidh ar chúirt na trialach á cheangal ar dhuine láithriú os comhair breithimh den Chúirt Dúiche ionas go bhféadfar fianaise an duine sin a thógáil—

  4F.—(1) At any time after the accused is sent forward for trial, the prosecutor or the accused may apply to the trial court for an order requiring a person to appear before a judge of the District Court so that the person's evidence may be taken either—

  Uimhir 10 de 1999: AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL, 1999

 303. #1574323

  4O.—I gcás ina mbeifear tar éis an cúisí a chur ar aghaidh chun trialach de réir na Coda seo, féadfaidh cúirt na trialach aon locht i gcúiseamh in aghaidh an chúisí a cheartú mura rud é go measfaidh sí go dtarlódh éagóir de thoradh an cheartaithe.

  4O.—Where the accused has been sent forward for trial in accordance with this Part, the trial court may correct any defect in a charge against the accused unless it considers that the correction would result in injustice.

  Uimhir 10 de 1999: AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL, 1999

 304. #1574325

  4P.—Más rud é, tar éis an cúisí a bheith curtha ar aghaidh chun trialach de réir na Coda seo chuig an gCúirt Chuarda i leith ciona indíotáilte (an cion bunaidh), go gcuirfear an cúisí ar aghaidh chun trialach chuig an bPríomh-Chúirt Choiriúil i leith ciona indíotáilte eile a bhaineann leis na himthosca ba bhun leis an gcion bunaidh, nó a d'éirigh astu, féadfaidh an Chúirt Chuarda, mura rud é go measfaidh sí nach mbeadh sé ar mhaithe leis an gceartas déanamh amhlaidh, triail an chiona bunaidh a aistriú chuig an bPríomh-Chúirt Choiriúil.

  4P.—Where, after being sent forward for trial in accordance with this Part to the Circuit Court for an indictable offence (the original offence), the accused is sent forward for trial to the Central Criminal Court for another indictable offence connected with or arising from the circumstances that gave rise to the original offence, the Circuit Court may, unless it considers it would not be in the interests of justice to do so, transfer the trial of the original offence to the Central Criminal Court.

  Uimhir 10 de 1999: AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL, 1999

 305. #1725269

  go bhfuair an duine toghairm go pearsanta in am trátha agus gur cuireadh in iúl dó nó dí, dá bhíthin sin, an dáta sceidealta agus láthair na trialach dár lean an t-ordú coigistíochta, nó go bhfuair an duine faisnéis oifigiúil maidir le dáta sceidealta agus láthair na trialach ar bhealach eile ionas gur cinntíodh gan amhras go raibh sé nó sí ar an eolas faoin triail sceidealta, agus gur cuireadh in iúl don duine sin in am trátha go bhféadfaí ordú coigistíochta den chineál sin a thabhairt mura mbeadh an duine sin i láthair don triail;

  was summoned in person in due time and was thereby informed of the scheduled date and place of the trial that resulted in the confiscation order, or actually received, by other means, official information of the scheduled date and place of that trial in such a manner that it was established unequivocally that that person was aware of the scheduled trial, and was informed in due time that such a confiscation order could be handed down if that person did not appear at the trial;

  Rialachán (AE) 2018/1805 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Samhain 2018 maidir le haitheantas frithpháirteach a thabhairt d'orduithe calctha agus d'orduithe coigistíochta

 306. #232639

  (iii) faoi chomhair luach measta aon fhorghéillte a ordaíodh, nó a ordófar, a dhéanamh nuair a chinnfear go críochnaitheach aon trialacha, achomhairc nó imeachtaí eile i ndáil leis an gcion/na cionta,

  (iii) the estimated value of any forfeitures ordered or which may be ordered to be made upon the final determination of any trials, appeals or other proceedings in relation to the offence(s),

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 307. #237538

  faoi alt 235 (1) chun bád a choinneáil níos faide go dtí go gcinnfear imeachtaí (lena n-áirítear achomhairc agus trialacha), O.65, r.8

  235 (1) for further detention of boat pending determination of proceedings (including appeals and trials), O.65, r.8

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 308. #585791

  dianphróiseas staitistiúil a bhunú, lena n-áirítear trialacha feidhmíochta as am agus as sampla chun an tsamhail a bhailíochtú;

  establish a rigorous statistical process including out-of-time and out-of-sample performance tests for validating the model;

  Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 309. #640554

  maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE

  on clinical trials on medicinal products for human use, and repealing Directive 2001/20/EC

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 310. #640570

  Tá sé mar aidhm le Treoir 2001/20/CE na forálacha riaracháin lena rialaítear trialacha cliniciúla san Aontas a shimpliú agus a chomhchuibhiú.

  Directive 2001/20/EC aims to simplify and harmonise the administrative provisions governing clinical trials in the Union.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 311. #640571

  Is léir ón taithí a fuarthas, áfach, nár baineadh amach cur chuige comhchuibhithe maidir le rialáil trialacha cliniciúla ach i bpáirt.

  However, experience shows that a harmonised approach to the regulation of clinical trials has only been partly achieved.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 312. #640575

  Trí na nósanna imeachta nua maidir le húdarú trialacha cliniciúla, ba cheart taobhú leis an méid Ballstát agus is féidir a áireamh.

  The new procedures for the authorisation of clinical trials should stimulate the inclusion of as many Member States as possible.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 313. #640593

  I gcás go leor trialacha cliniciúla, áfach, níl ach riosca breise íosta i gceist do shábháilteacht na ndaoine is ábhar, i gcomparáid le gnáthchleachtas cliniciúil.

  Many clinical trials, however, pose only a minimal additional risk to subject safety compared to normal clinical practice.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 314. #640654

  Ba cheart trialacha cliniciúla den sórt sin, a fhónann chun comparáid a dhéanamh idir cóireálacha seanbhunaithe, a stiúradh laistigh de Bhallstát aonair.

  Such clinical trials, which serve to compare established treatments, should always be conducted within a single Member State.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 315. #640674

  Agus trialacha cliniciúla á ndearadh, á stiúradh, á dtaifeadadh agus á dtuairisciú, d'fhéadfadh ceisteanna mionsonraithe teacht chun cinn maidir leis an gcaighdeán cáilíochta iomchuí.

  When designing, conducting, recording and reporting clinical trials, detailed questions may arise as to the appropriate quality standard.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 316. #640695

  Ní thagann táirgí íocshláinte atá beartaithe le haghaidh trialacha taighde agus forbartha faoi raon feidhme Threoir 2001/83/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(5).

  Medicinal products intended for research and development trials fall outside the scope of Directive 2001/83/EC of the European Parliament and of the Council(5).

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 317. #640727

  Ba cheart na trialacha cliniciúla uile a chlárú i mbunachar sonraí AE sula gcuirtear tús leis an triail.

  All clinical trials should be registered in the EU database prior to being started.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 318. #640750

  Foráiltear le Treoir 2001/20/CE nach bhféadfar aon trialacha géinteiripe a dhéanamh a mbeadh modhnuithe ar chéannacht ghéiniteach gheirmlíne an duine is ábhar mar thoradh orthu.

  Directive 2001/20/EC provides that no gene therapy trials may be carried out which result in modifications to the subject's germ line genetic identity.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 319. #640758

  Ba cheart Treoir 2001/20/CE a aisghairm lena áirithiú nach bhfuil feidhm ach ag an aon tsraith amháin rialacha maidir le stiúradh trialacha cliniciúla san Aontas.

  Directive 2001/20/EC should be repealed to ensure that only one set of rules applies to the conduct of clinical trials in the Union.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 320. #640761

  Maidir le Treoir 2001/20/CE, is léir freisin ón taithí a fuarthas gur urraitheoirí neamhthráchtála a stiúrann cuid mhór de na trialacha cliniciúla.

  As regards Directive 2001/20/EC, experience also shows that a large proportion of clinical trials are conducted by non-commercial sponsors.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 321. #640765

  Díríonn sé ar mhargadh inmheánach a bhaint amach a mhéid a bhaineann le trialacha cliniciúla agus táirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus ardleibhéal cosanta don tsláinte mar bhonn aige.

  It aims at achieving an internal market as regards clinical trials and medicinal products for human use, taking as a base a high level of protection of health.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 322. #640782

  Tá feidhm ag an Rialachán seo maidir leis na trialacha cliniciúla uile a dhéantar a stiúradh san Aontas.

  This Regulation applies to all clinical trials conducted in the Union.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 323. #640862

  cibé an dtagann na trialacha cliniciúla ar cuireadh iarratas isteach ina leith faoi raon feidhme an Rialacháin seo;

  whether the clinical trial applied for falls within the scope of this Regulation;

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 324. #640895

  I gcás trialacha cliniciúla a bhfuil níos mó ná Ballstát amháin bainteach leo, beidh trí chéim sa phróiseas measúnaithe:

  For clinical trials involving more than one Member State, the assessment process shall include three phases:

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 325. #641039

  I gcás trialacha cliniciúla a bhfuil níos mó ná Ballstát amháin bainteach leo, beidh trí chéim sa phróiseas measúnaithe le haghaidh modhnú substaintiúil:

  For clinical trials involving more than one Member State the assessment process of substantial modification shall include three phases:

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 326. #641183

  Maidir le trialacha cliniciúla a chomhlíonfaidh na ceanglais i mír 3, measfar go bhfuil an toiliú feasach faighte:

  For clinical trials that fulfil the conditions set out in paragraph 3, informed consent shall be deemed to have been obtained if:

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 327. #641552

  an n-áirithíonn an córas rialála is infheidhme maidir le trialacha cliniciúla a dhéantar a stiúradh lasmuigh den Aontas go gcomhlíontar Airteagal 25(5) den Rialachán seo.

  whether the regulatory system applicable to clinical trials conducted outside the Union ensures that Article 25(5) of this Regulation is complied with.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 328. #641660

  Ní fhéadfar aon trialacha cliniciúla géinteiripe a chur i gcrích ar a mbeadh mar thoradh modhnuithe ar chéannacht ghéiniteach gheirmlíne an duine is ábhar.

  No gene therapy clinical trials may be carried out which result in modifications to the subject's germ line genetic identity.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 329. #641875

  Beidh ráiteas ann freisin maidir le comhlíonadh an dea-chleachtais chliniciúil ag na trialacha cliniciúla roimhe sin, chomh maith le tagairt don iontráil phoiblí dá dtagraítear in Airteagal 25(6).

  It shall also contain a statement of the compliance with good clinical practice of those previous clinical trials, as well as a reference to the public entry referred to in Article 25(6).

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 330. #641882

  Pléifear freisin ábharthacht chliniciúil aon fhionnachtana sna staidéir neamhchliniciúla agus cliniciúla chomh maith le haon mholtaí i ndáil le tuilleadh faireacháin a dhéanamh ar éifeachtaí agus ar shábháilteacht sna trialacha cliniciúla.

  The clinical relevance of any findings in the non-clinical and clinical studies along with any recommendations for further monitoring of effects and safety in the clinical trials shall also be discussed.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 331. #641944

  i gcás trialacha cliniciúla i staideanna éigeandála, tuairisc ar na nósanna imeachta a leantar chun an cás éigeandála a shainaithint agus chun doiciméadú a dhéanamh air;

  in the case of clinical trials in emergency situations as referred to in Article 35, the description of the procedures followed to identify the urgency of the situation and to document it;

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 332. #641950

  Tabharfar tuairisc ar aon oiliúint a fuarthas roimhe sin i bprionsabail an dea-chleachtais chliniciúil nó ar aon taithí a fuarthas ó obair i mbun trialacha cliniciúla agus ar chúram othar.

  Any previous training in the principles of good clinical practice or experience obtained from work with clinical trials and patient care shall be described.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 333. #641976

  i gcás inarb infheidhme, liosta de na trialacha cliniciúla ar fad a mhodhnaítear go substaintiúil, agus uimhreacha trialach AE agus códuimhreacha modhnuithe ábhartha.

  where applicable, a list of all clinical trials which are substantially modified, with EU trial numbers and respective modification code numbers.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 334. #706951

  An phróiseáil a dhéantar ar shonraí pearsanta chun críocha eolaíochta, ba cheart reachtaíocht ábhartha eile, amhail reachtaíocht maidir le trialacha cliniciúla, a chomhlíonadh léi freisin.

  The processing of personal data for scientific purposes should also comply with other relevant legislation such as on clinical trials.

  Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 2016 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Treoir 95/46/CE (An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí) (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 335. #719566

  Aon Bhallstát a mbeidh trialacha rí-dhainséaracha le déanamh ina chríocha, déanfaidh sé bearta breise ó thaobh sláinte agus sábháilteachta, tar éis tuairim an Choimisiúin ina leith a fháil roimh ré.

  Any Member State in whose territories particularly dangerous experiments are to take place shall take additional health and safety measures, on which it shall first obtain the opinion of the Commission.

  Conradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach (leagan comhdhlúite 2016)

 336. #730874

  Lotnaidí coraintín de chuid an Aontais a úsáidtear chun críocha tástála oifigiúla, agus chun críocha eolaíochta nó oideachasúla, trialacha, roghanna cineáil, nó pórú

  Union quarantine pests used for official testing, scientific or educational purposes, trials, varietal selections or breeding

  Rialachán (AE) 2016/2031 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Deireadh Fómhair 2016 maidir le bearta cosantacha i gcoinne lotnaidí plandaí, lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 228/2013, (AE) Uimh. 652/2014 agus (AE) Uimh. 1143/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Treoracha 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE agus 2007/33/CE ón gComhairle

 337. #731231

  Lotnaidí neamhchoraintín rialáilte de chuid an Aontais a úsáidtear chun críocha eolaíochta nó oideachasúla, trialacha, roghanna cineáil, porú nó taispeántais

  Union regulated non-quarantine pests used for scientific or educational purposes, trials, varietal selection, breeding or exhibitions

  Rialachán (AE) 2016/2031 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Deireadh Fómhair 2016 maidir le bearta cosantacha i gcoinne lotnaidí plandaí, lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 228/2013, (AE) Uimh. 652/2014 agus (AE) Uimh. 1143/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Treoracha 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE agus 2007/33/CE ón gComhairle

 338. #731327

  Plandaí, táirgí plandaí agus réada eile a úsáidtear chun críocha tástála oifigiúla, eolaíochta nó oideachasúla, trialacha, roghanna cineáil nó pórú

  Plants, plant products and other objects used for official testing, scientific or educational purposes, trials, varietal selection or breeding

  Rialachán (AE) 2016/2031 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Deireadh Fómhair 2016 maidir le bearta cosantacha i gcoinne lotnaidí plandaí, lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 228/2013, (AE) Uimh. 652/2014 agus (AE) Uimh. 1143/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Treoracha 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE agus 2007/33/CE ón gComhairle

 339. #731408

  Plandaí, táirgí plandaí agus réada eile a úsáidtear chun críocha tástála oifigiúla, eolaíochta nó oideachasúla, trialacha, roghanna cineáil nó pórú i ndáil le criosanna cosanta

  Plants, plant products and other objects used for official testing, scientific or educational purposes, trials, varietal selection or breeding as regards protected zones

  Rialachán (AE) 2016/2031 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Deireadh Fómhair 2016 maidir le bearta cosantacha i gcoinne lotnaidí plandaí, lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 228/2013, (AE) Uimh. 652/2014 agus (AE) Uimh. 1143/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Treoracha 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE agus 2007/33/CE ón gComhairle

 340. #812942

  (a) ag ordú nós-imeachta agus cleachta cúirteanna speisialta agus na bhfuirm a húsáidfar maidir le trialacha i láthair cúirteanna den tsórt san;

  ( a ) prescribing the procedure and practice of special courts and the forms to be used in relation to trials before such courts;

  Uimhir 31 de 1927: ACHT CHUN COSANTA NA PUIBLÍOCHTA, 1927

 341. #824844

  Trialacha do chur ar athló mar gheall ar eagla do bheith á cur ar choisteoirí no fínnithe.

  Adjournment of trials on account of intimidation of jurors or witnesses.

  Uimhir 33 de 1929: ACHT NA nGIÚIRITHE (COSAINT), 1929

 342. #824846

  —(1) Pé uair agus gach uair (ach ní níos mó ná dhá uair maidir le haon triail áirithe) is deimhin le Breitheamh i gceannas na Príomh-Chúirte Coiriúla no le Breitheamh den Chúirt Chuarda ina shuidhe chun ceisteanna coiriúla do thriail nár mhaith an rud, mar gheall ar eagla do bheith á cur no iarracht do bheith á tabhairt ar eagla do chur ar choisteoirí no ar fhínnithe maidir le triail cheisteanna coiriúla i gcoitinne no le triail aon tsaghas áirithe ceisteanna coiriúla no maidir le triail duine áirithe no mar gheall ar eagla do bheith á cur no iarracht do bheith á tabhairt ar eagla do chur ar choisteoirí no ar fhínnithe áirithe, nár mhaith an rud triail no trialacha duine no daoine cúisithe a bheidh ag feitheamh le n-a dtriail ina láthair do bheith ann ag an suidhe a bheidh ar siúl an uair sin ag an bPríomh-Chúirt Choiriúil no ag an gCúirt Chuarda (pe'ca aca é) féadfidh an Breitheamh san triail no trialacha an duine no na ndaoine cúisithe sin do chur ar athló go dtí an chéad shuidhe eile a bheidh ag an gCúirt sin no, i gcás na Cúirte Cuarda, go dtí an chéad shuidhe eile a bheidh ag an gCúirt sin chun ceisteanna coiriúla sa chontae no sa chontae-bhuirg sin do thriail.

  —(1) Whenever and as often (but not more than twice in respect of any one trial) as a Judge presiding in the Central Criminal Court or a Judge of the Circuit Court sitting for the trial of criminal issues is satisfied that, by reason of intimidation or attempted intimidation of jurors or witnesses either in relation to the trial of criminal issues generally or of any class of criminal issues or in relation to the trial of a particular person or the intimidation or attempted intimidation of particular jurors or witnesses it is not desirable that the trial or trials of one or more accused persons awaiting trial before him should be had at the sittings of the Central Criminal Court or the Circuit Court (as the case may be) then in progress, such Judge may adjourn the trial or trials of such accused person or persons until the next following sittings of such Court or, in the case of the Circuit Court, to the next following sittings of such Court for the trial of criminal issues in that county or county borough.

  Uimhir 33 de 1929: ACHT NA nGIÚIRITHE (COSAINT), 1929

 343. #845110

  —(1) Chun a fháil amach cad is fiú aon mhianaigh agus minearáil Stáit no aon aon-cheart mianadóireachta Stáit féadfaidh an tAire, fé réir an choinníll go ndlighfidh cúiteamh d'íoc do réir na Coda so den Acht so agus tar éis fógra mí ar a laighead do thabhairt i scríbhinn do shealbhaire an tailimh gur ann no fé a bheidh na mianaigh agus na minearáil Stáit sin no gur ina thaobh a bheidh an t-aon-cheart mianadóireachta Stáit sin infheidhmithe, fógra tabharfar don tsealbhaire sin tré leitir chláruithe do chur chuige fé sheoladh na háite comhnaithe is déanaí is eol a bheith aige, féadfaidh an tAire dul isteach ar an talamh san agus pé trialacha (agus tolladh d'áireamh) is dóich leis is gá no is oiriúnach do dhéanamh, agus isé gairmtear san Acht so den cheart a bronntar leis an alt so ná an ceart chun dul isteach agus trialacha do dhéanamh.

  —(1) For the Purpose of ascertaining the value of any State mines and minerals or of any exclusive State mining right, the Minister may, subject to the liability to pay compensation in accordance with this Part of this Act and after having given to the occupier of the land in or under which there are such State mines and minerals or in respect of which such exclusive State mining right is exercisable at least one month's notice in writing by registered letter addressed to him at his last known place of abode, enter upon such land and make such experiments (including borings) as in his opinion appear necessary or desirable, and the right conferred by this section is in this Act referred to as the right of entry and experimenting.

  Uimhir 54 de 1931: ACHT NA MIANACH AGUS NA MINEARÁL, 1931

 344. #845124

  (b) an ceart chun dul isteach agus trialacha do dhéanamh d'fheidhmiú no a údarú d'éinne an ceart san d'fheidhmiú i dtaobh an tailimh sin.

  ( b ) exercise or authorise any person to exercise the right of entry and experimenting in respect of such land.

  Uimhir 54 de 1931: ACHT NA MIANACH AGUS NA MINEARÁL, 1931

 345. #845130

  (b) an ceart chun dul isteach agus trialacha do dhéanamh d'fheidhmiú no a údarú d'éinne an ceart san d'fheidhmiú i dtaobh an tailimh sin.

  ( b ) exercise or authorise any person to exercise the right of entry and experimenting in respect of such land.

  Uimhir 54 de 1931: ACHT NA MIANACH AGUS NA MINEARÁL, 1931

 346. #1088794

  (3) I ngach comórtas beidh cineál amháin nó níos mó, do réir mar ordós na Coinisinéirí, de na trialacha seo a leanas—

  (3) Every competition shall consist of such one or more of the following types of test as the Commissioners direct—

  Uimhir 45 de 1956: ACHT CHOIMISINÉIRÍ NA STÁT-SHEIRBHÍSE, 1956

 347. #1324352

  (b) imscrúduithe, tástálacha, fiosrúcháin nó trialacha a éiríonn as feachtais scriosta galar agus rialaithe sláinteachais a oibríonn an tAire;

  ( b ) investigations, tests, inquiries or trials arising from disease eradication and hygiene control programmes operated by the Minister;

  Uimhir 13 de 1977: ACHT AN ÚDARÁIS NÁISIÚNTA UM CHOMHAIRLE, OIDEACHAS AGUS TAIGHDE TALMHAÍOCHTA, 1977

 348. #1347360

  (b) imscrúduithe, tástálacha, fiosrúcháin nó trialacha a éiríonn as feachtais scriosta galar agus rialaithe sláinteachais a oibríonn an tAire.

  ( b ) investigations, tests, inquiries or trials arising from disease eradication and hygiene control programmes operated by the Minister.

  Uimhir 9 de 1979: AN tACHT TALMHAÍOCHTA (AN CHOMHAIRLE OILIÚNA TALMHAÍOCHTA), 1979

 349. #1508226

  —(1) Féadfar an tAcht um Rialú Trialacha agus Drugaí Cliniciúla, 1990 , a ghairm den Acht seo, agus, seachas alt 5 (2), forléireofar le chéile é mar aon ní amháin le hAcht 1987.

  —(1) This Act may be cited as the Control of Clinical Trials and Drugs Act, 1990 , and, other than section 5 (2), shall be construed together as one with the Act of 1987.

  Uimhir 17 de 1990: AN tACHT UM RIALÚ TRIALACHA AGUS DRUGAÍ CLINICIÚLA, 1990

 350. #1508228

  (2) Féadfar na hAchtanna um Rialú Trialacha Cliniciúla, 1987 agus 1990, a ghairm den Acht seo, seachas alt 5 (2), agus d'Acht 1987, le chéile.

  (2) This Act, other than section 5 (2), and the Act of 1987 may be cited together as the Control of Clinical Trials Acts, 1987 and 1990.

  Uimhir 17 de 1990: AN tACHT UM RIALÚ TRIALACHA AGUS DRUGAÍ CLINICIÚLA, 1990

 351. #1580902

  “(i) dar tosach, tráth nach luaithe ná 10.30 ar maidin, ón am a gceadaítear don phobal dul isteach chuig an ráschruinniú, an díol nó na trialacha, de réir mar a bheidh, agus

  “(i) beginning, not before 10.30 in the morning, from the time the public are permitted admission to the race meeting, sale or trials, as the case may be, and

  Uimhir 24 de 1999: AN tACHT UM RÁSAÍOCHT CAPALL AGUS CON (TÁILLÍ AGUS TOBHAIGH GHEALLTÓIREACHTA), 1999

 352. #1580904

  (ii) dar críoch dhá uair an chloig tar éis an cruinniú, an díol nó na trialacha, de réir mar a bheidh, a chríochnú,”.

  (ii) ending two hours after the conclusion of the meeting, sale or trials, as the case may be,”.

  Uimhir 24 de 1999: AN tACHT UM RÁSAÍOCHT CAPALL AGUS CON (TÁILLÍ AGUS TOBHAIGH GHEALLTÓIREACHTA), 1999

 353. #1733882

  Déanfar na trialacha cliniciúla agus aird chuí á tabhairt ar threoirlínte idirnáisiúnta maidir le dea-chleachtas cliniciúil an Chomhair Idirnáisiúnta um Chomhchuibhiú Ceanglas Teicniúil do Chlárú Táirgí Íocshláinte Tréidliachta (“VICH”).

  The clinical trials shall be carried out taking due account of the international guidelines on good clinical practice of the International Cooperation on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Veterinary Medicinal Products (‘VICH’).

  Rialachán (AE) 2019/6 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le táirgí íocshláinte tréidliachta agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/82/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 354. #1733989

  Féadfar na staidéir réamhchliniciúla nó na trialacha cliniciúla i gcomhair táirge íocshláinte tréidliachta hibrideach a dhéanamh le baisceanna den táirge íocshláinte tréidliachta tagartha arna údarú san Aontas nó i dtríú tír.

  The pre-clinical studies or clinical trials for a hybrid veterinary medicinal product may be conducted with batches of the reference veterinary medicinal product authorised in the Union or in a third country.

  Rialachán (AE) 2019/6 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le táirgí íocshláinte tréidliachta agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/82/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 355. #1734181

  Ní bheidh feidhm ag an toirmeasc ar úsáid na dtorthaí sin, sa mhéid go mbeidh litir rochtana faighte ag na hiarratasóirí eile maidir leis na tástálacha, na staidéir agus na trialacha sin.

  The prohibition on using those results shall not apply, insofar as the other applicants have obtained a letter of access with regard to those tests, studies and trials.

  Rialachán (AE) 2019/6 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le táirgí íocshláinte tréidliachta agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/82/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 356. #1734186

  Ní bheidh feidhm ag an toirmeasc ar úsáid na dtorthaí sin, sa mhéid go bhfuil litir rochtana faighte ag na hiarratasóirí eile maidir leis na staidéir agus na trialacha sin.

  The prohibition on using those results shall not apply, insofar as the other applicants have obtained a letter of access with regard to those studies and trials.

  Rialachán (AE) 2019/6 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le táirgí íocshláinte tréidliachta agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/82/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 357. #1735978

  Beidh mionsonraí maidir leis na héifeachtaí cógaseolaíochta a bhfuiltear ag súil leo, mar aon le frithghníomhartha díobhálacha uile, sa tuarascáil ar na trialacha.

  The report on the trials shall contain details of all expected pharmacological effects and all adverse reactions.

  Rialachán (AE) 2019/6 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le táirgí íocshláinte tréidliachta agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/82/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 358. #1735994

  Déanfar trialacha cliniciúla allamuigh i gcomhréir le prionsabail sheanbhunaithe dea-chleachtais chliniciúla, ach amháin má tá údar maith gan sin a dhéanamh.

  Clinical field trials shall be conducted in accordance with established principles of good clinical practice, unless otherwise justified.

  Rialachán (AE) 2019/6 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le táirgí íocshláinte tréidliachta agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/82/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 359. #1735997

  Cuirfear cóip den fhógra sin arna chomhshíniú agus arna dhátú ag úinéir na n-ainmhithe isteach leis an doiciméadacht maidir leis na trialacha.

  A copy of this notification, countersigned and dated by the animal owner, shall be included in the trial documentation.

  Rialachán (AE) 2019/6 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le táirgí íocshláinte tréidliachta agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/82/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 360. #1736038

  I ndáil le gach triail chliniciúil, déanfar achoimre ar na barúlacha cliniciúla in achoimre ar na trialacha agus ar a thorthaí, ag cur in iúl go háirithe:

  In respect of each clinical trial, the clinical observations shall be summarised in a synopsis of the trials and the results thereof, indicating in particular:

  Rialachán (AE) 2019/6 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le táirgí íocshláinte tréidliachta agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/82/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 361. #1736040

  líon na n-ainmhithe arna dtarraingt siar róluath ó na trialacha agus na cúiseanna leis an tarraingt siar sin;

  the number of animals withdrawn prematurely from the trials and the reasons for such withdrawal;

  Rialachán (AE) 2019/6 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le táirgí íocshláinte tréidliachta agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/82/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 362. #1736269

  Gach dearbhú a mhaíonnan t-iarratasóir i dtaca le hairíonna, éifeachtaí agus úsáid an táirge, tabharfar lán-tacaíocht dóibh le torthaí trialacha sonracha a bheidh san iarratas ar údarú margaíochta.

  All claims made by the applicant with regard to the properties, effects and use of the product, shall be fully supported by results of specific trials contained in the application for marketing authorisation.

  Rialachán (AE) 2019/6 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le táirgí íocshláinte tréidliachta agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/82/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 363. #1736278

  Go ginearálta, beidh trialacha a rinneadh faoi ghnáthchoinníollacha úsáide inar áiríodh ainmhithe cóimheasa nár cuireadh cóir leighis orthu ina dtaca ag na staidéir saotharlainne sin.

  In general, these laboratory trials shall be supported by trials carried out in field conditions, including untreated control animals.

  Rialachán (AE) 2019/6 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le táirgí íocshláinte tréidliachta agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/82/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 364. #1736279

  Tabharfar tuairisc ar na trialacha uile ar dhóigh a bheidh mionsonraithe go leor chun gur féidir iad a dhéanamh i dtrialacha rialaithe a dhéanfar ar iarratas ó na húdaráis inniúla.

  All trials shall be described in sufficiently precise details so as to be reproducible in controlled trials, carried out at the request of the competent authorities.

  Rialachán (AE) 2019/6 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le táirgí íocshláinte tréidliachta agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/82/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 365. #1736321

  líon na n-ainmhithe arna dtarraingt siar róluath ó na trialacha agus na cúiseanna leis an tarraingt siar sin;

  the number of animals withdrawn prematurely from the studies and reasons for such withdrawal;

  Rialachán (AE) 2019/6 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le táirgí íocshláinte tréidliachta agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/82/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 366. #1393708

  (3) San alt seo ciallaíonn “an tAire iomchuí” an tAire oiriúnach de réir bhrí alt 30 den Acht Rialtais Áitiúil, 1955 , nó, i ndáil le haon oifig nó fostaíocht lena mbaineann alt 27 den Acht Iascaigh, 1980 , an tAire Iascaigh agus Foraoiseachta. [EN] Leasú ar alt 8 den Phríomh-Acht. 3. —Faoi réir alt 8 den Acht seo, cuirtear, leis seo, an t-alt seo a leanas in ionad alt 8 den Phríomh-Acht: [EN] “8.—(1) Le linn do na Coimisinéirí aon duine a roghnú a bheidh le moladh acu faoin Acht seo tabharfaidh siad aird ar chomórtas a sheolfaidh siad agus déanfar aon chomórtas den sórt sin a sheoladh amhlaidh de réir rialacháin arna ndéanamh ag na Coimisinéirí. [EN] (2) Beidh feidhm ag na forálacha seo a leanas maidir le comórtais a sheolfar de bhun an ailt seo: [EN] (a) Faoi réir mhír (d) den fho-alt seo agus alt 4 (b) den Acht um Údaráis Áitiúla (Oifigigh agus Fostaithe), 1983 , beidh an comórtas ar oscailt do na daoine go léir ar mian leo cur isteach ar an gcomórtas agus a bhfuil, nó a éilíonn go bhfuil, na cáilíochtaí forordaithe acu don oifig lena mbaineann an comórtas agus a íocfaidh an táille (más ann) a bheidh forordaithe ag na Coimisinéirí maidir leis an gcomórtas sin, [EN] (b) is é a bheidh sa chomórtas, de réir mar a chinnfidh na Coimisinéirí, aon cheann amháin nó níos mó díobh seo a leanas: [EN] (i) agallamh, [EN] (ii) scrúdú scríofa, [EN] (iii) scrúdú praiticiúil, [EN] (iv) aon triailtrialacha eile is iomchuí leis na Coimisinéirí, [EN] (c) i gcás arb é a bheidh sa chomórtas níos mó ná ceann amháin de na trialacha a shonraítear i mír (b) den fho-alt seo (cibé acu is de na haicmí céanna nó d'aicmí éagsúla a bheidh sonraithe amhlaidh iad), ní gá gur triail chomórtais níos mó ná aon cheann amháin de na trialacha, agus [EN] (d) féadfaidh na Coimisinéirí é a chur de choinníoll go mbeidh ar iarrthóir, chun bheith istigh ar aon chuid den chomórtas, caighdeán is iomchuí leis na Coimisinéirí a bhaint amach. [EN] (3) Féadfaidh na Coimisinéirí, tar éis dóibh dul i gcomhairle leis an Aire iomchuí de réir bhrí alt 2 den Acht um Údaráis Áitiúla (Oifigigh agus Fostaithe), 1983 , rialacháin a dhéanamh maidir le seoladh (lena n-áirítear, má mheasann na Coimisinéirí gur infheidhme iad, am agus áit agus ábhair) na gcomórtas a bheidh le rith acu chun críocha an ailt seo, agus féadfaidh na rialacháin sin baint a bheith acu le haicme amháin nó níos mó de na comórtais sin nó le haon chomórtas nó comórtais áirithe díobh sin. [EN] (4) Ní fhorléireofar aon ní san alt seo mar ní a dhéanann difear d'fhorálacha alt 5 den Acht seo.”. [EN] Rialacháin faoi alt 8 den Phríomh-Acht. 4. —Féadfaidh rialacháin faoi alt 8 den Phríomh-Acht, i dteannta na nithe dá dtagraítear i bhfo-alt (3) den alt sin a fhorordú— [EN] (a) aon ní amháin nó níos mó díobh seo a leanas a shonrú: [EN] (i) na cineálacha trialach a bheidh sa chomórtas lena mbaineann na rialacháin, [EN] (ii) an modh chun iarratas a dhéanamh le bheith istigh ar an gcomórtas sin, [EN] (iii) an t-eolas, an traenáil, an taithí nó aon ní eile a bheartaíonn na Coimisinéirí, de bhun alt 2 (1) den Acht seo, a chur san áireamh sa chomórtas, [EN] (b) a fhoráil, i gcás inar dóigh leis na Coimisinéirí, mar gheall ar an líon daoine atá ag iarraidh bheith istigh ar an gcomórtas agus caighdeán eolais, traenála nó taithí na ndaoine sin i gcoitinne, gur réasúnach gan na daoine sin go léir a ligean isteach ar an gcomórtas, go bhféadfaidh na Coimisinéirí gan aon duine a ligean isteach ar an gcomórtas ach daoine a measann siad gur dóigh dóibh caighdeán a bhaint amach sa chomórtas ba leor lena roghnú agus lena moladh don cheapachán. [EN] An Príomh-Acht le feidhm a bheith aige mar a leasaítear leis an Acht seo é. 5. —I gcás ina gcuirtear an Príomh-Acht nó aon fhoráil de chun feidhme le haon Acht eile nó faoi aon Acht eile maidir le hoifig nó fostaíocht áirithe, nó i ndáil le haon bhord, coiste nó comhlacht eile (corpraithe nó neamhchorpraithe), beidh feidhm ag an bPríomh-Acht nó ag an bhforáil maidir leis an oifig nó leis an bh

  1955, No. 9

  Uimhir 1 de 1983: AN tACHT UM ÚDARÁIS ÁITIÚLA (OIFIGIGH AGUS FOSTAITHE), 1983

 367. #148025

  Féadfaidh an gearánaí nó an páirtí eile i bpáirt an ghearánaí fógra trialach a thabhairt in aon chúis nó ábhar.

  Notice of trial may be given in any cause or matter by the plaintiff or other party in the position of the plaintiff.

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 368. #148032

  Is fógra ceithre lá a bheidh sa ghearrfhógra trialach, mura n-ordófar a mhalairt.

  Short notice of trial shall be four days' notice, unless otherwise ordered.

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 369. #160911

  Is san fhoirm atá leagtha amach sa Sceideal a ghabhann leis an Ordú seo a bheidh an tOrdú ón gCúirt Chuarda ag aistriú na trialach.

  The Order of the Circuit Court transferring the trial shall be in the form set out in the Schedule to this Order.

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 370. #163943

  ls gá agus is leor fógra trialach deich lá agus seirbheálfar é ar an gcosantóir agus ar gach páirtí eile is gá agus comhdófar é san Oifig.

  Ten days' notice of trial shall be necessary and sufficient and shall be served upon the defendant and all other necessary parties and filed at the Office.

  Ionstraimí Reachtúla: I.R. 1978

 371. #226981

  Más rud é, ar dhuine a bheith arna athchur nó arna hathchur nó ar é nó í a chur ar aghaidh chun trialach nó i gcomhair pianbhreithe, go gcimeofar é nó í chun príosúin gan bhannaí, féadfaidh an Breitheamh a chinneadh, aon tráth roimh lá na héisteachta atrátha nó roimh an gcéad lá de shuíonna na Cúirte a mbeidh an duine sin curtha ar aghaidh chuici chun trialach nó i gcomhair pianbhreithe, go ligfear an duine sin faoi bhannaí, agus féadfaidh sé nó sí, le barántas coirp (Foirm 18.7, Sceideal B), a chur faoi deara an duine sin a thabhairt os a chomhair nó os a comhair chun é nó í a ligean faoi bhannaí amhlaidh, nó, le deimhniú (Foirm 18.8, Sceideal B), a chur in iúl do rialtóir an phríosúin go dtoilíonn sé nó sí an duine sin a bhannú, agus méid na mbannaí is gá a lua.

  Where on remand or on sending forward for trial or sentence a person is committed to prison without bail the Judge may, at any time prior to the day of the adjourned hearing or the first day of the sittings of the Court to which such person has been sent forward for trial or sentence, determine that such person be admitted to bail, and may by body warrant (Form 18.7 Schedule B) cause such person to be brought before him or her for the purpose of being so admitted to bail, or by certificate (Form 18.8 Schedule B) signify to the governor of the prison his or her consent to bail, stating the amount of bail required.

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 372. #227108

  Is de réir Fhoirm 24.4, Sceideal B, a bheidh an t-ordú ag cur cúisí ar aghaidh chun trialach i gcásanna den sórt sin.

  The order sending forward for trial in such cases shall be in accordance with Form 24.4 Schedule B.

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 373. #227127

  Cúisí a chur ar aghaidh chun trialach i gcion indíotáilte seachas an cion inar cúisíodh é nó í

  Sending forward for trial on indictable offence other than that charged

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 374. #229668

  AGUS DE BHRÍ go bhfuil an cúisí tar éis an réamhscrúdú a tharscaoileadh agus go bhfuil glactha de rogha aige/aici a chur/a cur ar aghaidh chun trialach le pléadáil neamhchiontach;

  AND WHEREAS the accused has waived the preliminary examination and elected to be sent forward for trial with plea of not guilty;

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 375. #229672

  AGUS DE BHRÍ go bhfuil sé/sí tar éis an réamhscrúdú a tharscaoileadh agus go bhfuil glactha de rogha aige/aici a chur/a cur ar aghaidh chun trialach le pléadáil neamhchiontach;

  AND WHEREAS he/she has waived the preliminary examination and elected to be sent forward for trial with a plea of not guilty;

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 376. #229787

  CÚIRTBHANNA AR CHÚISÍ A CHUR AR AGHAIDH CHUN TRIALACH NÓ I gCOMHAIR PIANBHREITHE Ceantar Cúirte Dúiche Dúiche Uimh.

  RECOGNISANCE ON SENDING FORWARD FOR TRIAL OR SENTENCE District Court Area of District No.

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 377. #229797

  CÚIRTBHANNA (cur ar aghaidh chun trialach nó i gcomhair pianbhreithe) (i gcás suim airgid a bheith á glacadh in ionad urra nó urraí)

  RECOGNISANCE (sending forward for trial or sentence) (where a sum of money is accepted in lieu of surety or sureties)

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 378. #230019

  AGUS DE BHRÍ gur cuireadh an cúisí ar aghaidh *chun trialach *i gcomhair pianbhreithe sa chúiseamh sin go dtí an *chéad suí eile *suí atá ann faoi láthair den Chúirt i .....................................

  AND WHEREAS the accused has been sent forward for *trial *sentence on the said charge to the *next *present sitting of the ...................... Court at ....................................

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 379. #232624

  ORDÚ CHUN BÁD A CHOINNEÁIL NÍOS FAIDE AR CHÚISÍ A CHUR AR AGHAIDH *CHUN TRIALACH *I gCOMHAIR PIANBHREITHE

  ORDER FOR FURTHER DETENTION OF BOAT ON SENDING FORWARD *FOR TRIAL *FOR SENTENCE

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 380. #235647

  Ar dhuine a chur ar aghaidh chun trialach nó i gcomhair pianbhreithe, O.24, r.30, 31

  On sending forward for trial or sentence, O.24, rr.30, 31

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 381. #252716

  (ii) arb ocht seachtain ar a laghad é roimh an dáta éisteachta a bheidh luaite san Fhógra Trialach a chomhaontófar idir na páirtithe,

  (ii) at least eight weeks before the hearing date mentioned in the Notice of Trial as may be agreed between the parties,

  I.R. Uimh 510 de 2001: Na Rialacha Cúirte Cuarda

 382. #252729

  (ii) ocht seachtain ar a laghad (nó cibé tréimhse is giorra ná sin a chomhaontófar idir na páirtithe) roimh an dáta éisteachta a bheidh luaite san Fhógra Trialach.

  (ii) at least eight weeks (or such shorter period as is agreed between the parties) before the date for hearing mentioned in the Notice of Trial.

  I.R. Uimh 510 de 2001: Na Rialacha Cúirte Cuarda

 383. #254639

  Is san fhoirm atá leagtha amach i bhFoirm 39 de Sceideal na bhFoirmeacha a bheidh an tOrdú ón gCúirt Chuarda ag aistriú na trialach.

  The Order of the Circuit Court transferring the trial shall be in the form set out at Form 39 of the Schedule of Forms.

  I.R. Uimh 510 de 2001: Na Rialacha Cúirte Cuarda

 384. #259251

  Fógra trialach, i gCuarda seachas Cuaird Bhaile Átha Cliath, O.33, r.2, O.59, r.4 (12)

  Notice of, in District Court, O.33, r.2, O.59, r.4 (12)

  I.R. Uimh 510 de 2001: Na Rialacha Cúirte Cuarda

 385. #444396

  (b) gur thug cúirt ordachán le linn trialach dá dtagraítear i bhfo-alt (1), á ordú don ghiúiré sa triail an duine a fháil neamhchiontach i gcás—

  (b) a direction was given by a court during the course of a trial referred to in subsection (1), directing the jury in the trial to find the person not guilty where—

  AN tACHT UM NÓS IMEACHTA COIRIÚIL 2010

 386. #456286

  (ii) chun cinneadh a dhéanamh i dtaobh an bhfuil nó nach bhfuil an duine cúisithe inniúil chun trialach, nó

  (ii) making a determination as to whether or not the accused person is fit to be tried, or

  AN tACHT UM AN DLÍ COIRIÚIL (GEALTACHT) 2010

 387. #456295

  (ii) chun cinneadh a dhéanamh i dtaobh an bhfuil nó nach bhfuil an duine cúisithe inniúil chun trialach, nó

  (ii) making a determination as to whether or not the accused person is fit to be tried, or

  AN tACHT UM AN DLÍ COIRIÚIL (GEALTACHT) 2010

 388. #457935

  (3) I gcás go mbeidh ordú déanta ag breitheamh na trialach go dtabharfar mionnscríbhinn a luaitear i bhfo-alt (1)(g) don ghiúiré, maidir leis an gcuntasóir lena mbaineann—

  (3) Where the trial judge has made an order that an affidavit mentioned in subsection (1)(g) shall be given to the jury, the accountant concerned—

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001

 389. #457937

  (b) féadfaidh breitheamh na trialach a cheangal air nó uirthi, i gcás gur cuí, fianaise a thabhairt maidir le haon phrionsabail chuntasaíochta nó nósanna imeachta cuntasaíochta iomchuí.

  (b) may be required by the trial judge, in an appropriate case, to give evidence in regard to any relevant accounting procedures or principles.

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001

 390. #581116

  Go háirithe, féachann sé leis an ceart chun cosanta agus an ceart chun trialach córa a áirithiú, de réir mar a bhunaítear iad in Airteagal 47 agus Airteagal 48 de.

  In particular, it seeks to ensure the rights of the defence and fair trial, as established in Articles 47 and 48 thereof.

  Rialachán (AE) Uimh. 606/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Meitheamh 2013 maidir le haitheantas frithpháirteach do bhearta cosanta in ábhair shibhialta

 391. #618412

  Beidh uasmhéid EUR2,707 milliún (i bpraghsanna 2011) ar fáil don tionscadal d'Imoibreoir Trialach Teirmeanúicléach Idirnáisiúnta (ITTI) ó bhuiséad ginearálta an Aontais don tréimhse 2014 go 2020.

  A maximum amount of EUR 2707 million (in 2011 prices) shall be available for the International Thermonuclear Experimental Reactor project (ITER) from the general budget of the Union for the period 2014-2020.

  RIALACHÁN ÓN gCOMHAIRLE (AE, EURATOM) Uimh. 1311/2013 an 2 Nollaig 2013 lena leagtar síos an creat airgeadais ilbhliantúil do na blianta 2014 go 2020

 392. #640620

  Ar mhaithe le feidhmiú iontaofa an nós imeachta um measúnú a áirithiú, áfach, níor cheart iarratas ar údarú do thriail chliniciúil a tharraingt siar ach amháin i gcás na trialach cliniciúla iomláine.

  To ensure the reliable functioning of the assessment procedure, however, an application for authorisation of a clinical trial should be withdrawn only for the entire clinical trial.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 393. #640676

  Ba cheart don urraitheoir faireachán leormhaith a dhéanamh ar stiúradh trialach chliniciúla chun iontaofacht agus stóinseacht na dtorthaí a áirithiú.

  The conduct of a clinical trial should be adequately monitored by the sponsor in order to ensure the reliability and robustness of the results.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 394. #640677

  D'fhéadfadh an faireachán rannchuidiú freisin le sábháilteacht na ndaoine is ábhar, ag cur san áireamh saintréithe na trialach cliniciúla agus ag urramú cearta bunúsacha na ndaoine is ábhar.

  Monitoring may also contribute to subject safety, taking into account the characteristics of the clinical trial and respect for fundamental rights of subjects.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 395. #640699

  Níor cheart cógais ghaolmhaireachta a áireamh i dtáirgí íocshláinte cúnta, is é sin cógais nach mbaineann leis an triail chliniciúil agus nach bhfuil ábhartha do dhearadh na trialach cliniciúla.

  Auxiliary medicinal products should not include concomitant medications, that is medications unrelated to the clinical trial and not relevant for the design of the clinical trial.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 396. #640702

  I gcásanna sonracha áirithe, ba cheart go bhféadfaí imeacht ó na rialacha sin chun stiúradh trialach cliniciúla a éascú.

  In some specific cases, it should be possible to allow deviations from those rules in order to facilitate the conduct of a clinical trial.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 397. #640709

  Ar mhaithe le freagrachtaí soiléire a áirithiú tugadh isteach, le Treoir 2001/20/CE, coincheap “urraitheora” trialach cliniciúla, i gcomhréir le treoirlínte idirnáisiúnta.

  In order to ensure clear responsibilities, the concept of a ‘sponsor’ of a clinical trial, in line with international guidelines, was introduced by Directive 2001/20/EC.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 398. #640771

  Thairis sin, socraítear ardchaighdeáin cháilíochta agus sábháilteachta táirgí íocshláinte a úsáidtear i gcomhthéacs trialach cliniciúla, ag áirithiú ar an gcaoi sin sábháilteacht na ndaoine is ábhar.

  Moreover, this Regulation sets high standards of quality and safety of medicinal products used in the context of a clinical trial, thus ensuring the safety of subjects in a clinical trial.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 399. #640808

  Ciallaíonn “táirge íocshláinte cúnta” táirge íocshláinte a úsáidtear le haghaidh riachtanais trialach cliniciúla de réir mar a bhfuil tuairisc air sin sa phrótacal, ach nach n-úsáidtear mar tháirge íocshláinte imscrúdaithe;

  ‘Auxiliary medicinal product’ means a medicinal product used for the needs of a clinical trial as described in the protocol, but not as an investigational medicinal product;

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 400. #640814

  Ciallaíonn “urraitheoir” duine aonair, cuideachta, institiúid nó eagraíocht a ghlacann freagracht as triail chliniciúil a thionscnamh agus a bhainistiú agus freisin as maoiniú trialach cliniciúla a chur ar bun;

  ‘Sponsor’ means an individual, company, institution or organisation which takes responsibility for the initiation, for the management and for setting up the financing of the clinical trial;

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 401. #640816

  Ciallaíonn “príomhimscrúdaitheoir” imscrúdaitheoir arb é an ceannaire freagrach é ar fhoireann imscrúdaitheoirí a dhéanann triail chliniciúil a stiúradh ag láithreán trialach cliniciúla;

  ‘Principal investigator’ means an investigator who is the responsible leader of a team of investigators who conduct a clinical trial at a clinical trial site;

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 402. #640827

  Ciallaíonn “deireadh na trialach cliniciúla” cuairt dheireanach an duine dheireanaigh is ábhar, nó tráth níos déanaí de réir mar a sainmhínítear é sa phrótacal;

  ‘End of a clinical trial’ means the last visit of the last subject, or at a later point in time as defined in the protocol;

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 403. #640879

  ábharthacht na trialach cliniciúla, lena n-áirítear cibé an bhfuil na grúpaí de dhaoine is ábhar a ghlacann páirt sa triail chliniciúil ionadaíoch ar an bpobal a bhfuil cóireáil le cur orthu, agus mura bhfuil, an míniú agus an réasúnú a foráladh i gcomhréir le pointe (y) de mhír 17 d'Iarscríbhinn I a ghabhann leis an Rialachán seo, staid reatha an eolais eolaíoch maidir le cibé acu an ndearna na húdaráis rialála i gceannas ar mheasúnú agus údarú táirgí íocshláinte a chur ar an margadh an triail chliniciúil a mholadh nó a fhorchur, agus, i gcás inarb infheidhme, aon tuairim ón gCoiste Péidiatraiceach maidir leis an bplean imscrúdaithe péidiatraiceach i gcomhréir le Rialachán (CE) Uimh.1901/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(12); iontaofacht agus stóinseacht na sonraí a ghintear sa triail chliniciúil, ag cur san áireamh cur chuige staidrimh, dhearadh na trialach cliniciúla agus modheolaíochta, lena n-áirítear samplamhéid agus randamú, comparadóir agus críochphointí;

  the relevance of the clinical trial, including whether the groups of subjects participating in the clinical trial represent the population to be treated, or if not, the explanation and justification provided in accordance with point (y) of paragraph 17 of Annex I to this Regulation; the current state of scientific knowledge; whether the clinical trial has been recommended or imposed by regulatory authorities in charge of the assessment and authorisation of the placing on the market of medicinal products; and, where applicable, any opinion formulated by the Paediatric Committee on a paediatric investigation plan in accordance with Regulation (EC) No 1901/2006 of the European Parliament and of the Council(12); the reliability and robustness of the data generated in the clinical trial, taking account of statistical approaches, design of the clinical trial and methodology, including sample size and randomisation, comparator and endpoints;

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 404. #640892

  tá stiúradh na trialach cliniciúla inghlactha i bhfianaise na gceanglas a leagtar amach sa Rialachán seo, ach faoi réir coinníollacha sonracha a bheidh liostaithe go sonrach sa chonclúid sin a chomhlíonadh;

  the conduct of the clinical trial is acceptable in view of the requirements set out in this Regulation, but subject to compliance with specific conditions which shall be specifically listed in that conclusion;

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 405. #641188

  éilítear le modheolaíocht na trialach cliniciúla go leithdháilfear grúpaí na ndaoine is ábhar seachas daoine aonair is ábhar chun táirgí íocshláinte imscrúdaitheacha éagsúla a fháil i dtriail chliniciúil;

  the methodology of the clinical trial requires that groups of subjects rather than individual subjects are allocated to receive different investigational medicinal products in a clinical trial;

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 406. #641250

  Tabharfaidh an t-urraitheoir fógra do gach Ballstát lena mbaineann maidir le tús trialach cliniciúla i ndáil leis an mBallstát sin trí thairseach an AE.

  The sponsor shall notify each Member State concerned of the start of a clinical trial in relation to that Member State through the EU portal.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 407. #641251

  Tabharfar an fógra sin laistigh de 15 lá ó thús na trialach cliniciúla i ndáil leis an mBallstát sin.

  That notification shall be made within 15 days from the start of the clinical trial in relation to that Member State.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 408. #641254

  Tabharfaidh an t-urraitheoir fógra do gach Ballstát lena mbaineann maidir le deireadh earcú na ndaoine is ábhar le haghaidh trialach cliniciúla sa Bhallstát sin trí thairseach an AE.

  The sponsor shall notify each Member State concerned of the end of the recruitment of subjects for a clinical trial in that Member State through the EU portal.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 409. #641259

  Tabharfaidh an t-urraitheoir fógra do gach Ballstát lena mbaineann maidir le deireadh trialach cliniciúla i ndáil leis an mBallstát sin trí thairseach an AE.

  The sponsor shall notify each Member State concerned of the end of a clinical trial in relation to that Member State through the EU portal.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 410. #641260

  Tabharfar an fógra sin laistigh de 15 lá ó dheireadh na trialach cliniciúla i ndáil leis an mBallstát.

  That notification shall be made within 15 days from the end of the clinical trial in relation to that Member State.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 411. #641261

  Tabharfaidh an t-urraitheoir fógra do gach Ballstát lena mbaineann maidir le deireadh trialach cliniciúla i ngach Ballstát lena mbaineann trí thairseach an AE.

  The sponsor shall notify each Member State concerned of the end of a clinical trial in all Member States concerned through the EU portal.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 412. #641262

  Tabharfar an fógra sin laistigh de 15 lá ó dheireadh na trialach cliniciúla sa Bhallstát deireanach lena mbaineann.

  That notification shall be made within 15 days from the end of the clinical trial in the last Member State concerned.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 413. #641264

  Tabharfar an fógra sin laistigh de 15 lá ó dheireadh na trialach cliniciúla sa Bhallstát deireanach lena mbaineann agus sna tríú tíortha ina stiúradh an triail chliniciúil.

  That notification shall be made within 15 days from the end of the clinical trial in the last of the Member States concerned and third countries in which the clinical trial has been conducted.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 414. #641274

  Déanfar an fógra laistigh de 15 lá ó stad sealadach na trialach cliniciúla i ngach Ballstát lena mbaineann agus áireofar ann na cúiseanna leis an ngníomh sin.

  That notification shall be made within 15 days from the temporary halt of the clinical trial in all Member States concerned and shall include the reasons for such action.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 415. #641276

  Tabharfar an fógra sin laistigh de 15 lá ó atosú na trialach cliniciúla a raibh stad sealadach leis i ngach Ballstát lena mbaineann.

  That notification shall be made within 15 days from the restart of the temporarily halted clinical trial in all Member States concerned.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 416. #641283

  Chun críocha an Rialacháin seo, déanfar stopadh sealadach nó foirceannadh luath trialach cliniciúla ar chúiseanna athraithe ar an gcothromaíocht sochair-riosca fógra a thabhairt sna Ballstáit lena mbaineann tríd an tairseach AE.

  For the purposes of this Regulation, the temporary halt or early termination of a clinical trial for reasons of a change of the benefit-risk balance shall be notified to the Member States concerned through the EU portal.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 417. #641286

  Measfar gur mhodhnú substaintiúil faoi réir an nós imeachta údaraithe a leagtar amach i gCaibidil III atosú na trialach cliniciúla i ndiaidh stoptha shealadaigh amhail dá dtagraítear i mír 1.

  The restart of the clinical trial following a temporary halt as referred to in paragraph 1 shall be deemed to be a substantial modification subject to the authorisation procedure laid down in Chapter III.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 418. #641328

  Tiocfaidh deireadh léi le deireadh na trialach cliniciúla deiridh arna stiúradh ag an urraitheoir leis an táirge íocshláinte imscrúdaitheach.

  It ends with the end of the last clinical trial conducted by the sponsor with the investigational medicinal product.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 419. #641350

  Áiritheoidh urraitheoir na trialach cliniciúla agus an t-urraitheoir go ndéanfar an triail chliniciúil a stiúradh i gcomhréir leis an bprótacal agus le prionsabail an dea-chleachtais chliniciúil.

  The sponsor of a clinical trial and the investigator shall ensure that the clinical trial is conducted in accordance with the protocol and with the principles of good clinical practice.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 420. #641363

  Beidh na cáilíochtaí oideachais, oiliúna agus taithí is iomchuí chun a gcúraimí a chur i gcrích ag na daoine aonair eile atá páirteach i stiúradh trialach cliniciúla.

  Other individuals involved in conducting a clinical trial shall be suitably qualified by education, training and experience to perform their tasks.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 421. #641366

  Beidh na saoráidí ina bhfuil an triail chliniciúil le stiúradh oiriúnach do stiúradh na trialach cliniciúla i gcomhréir le ceanglais an Rialacháin seo.

  The facilities where the clinical trial is to be conducted shall be suitable for the conduct of the clinical trial in compliance with the requirements of this Regulation.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 422. #641407

  Déanfar inneachar an mháistirchomhaid trialach cliniciúla a chartlannú ar bhealach ina n-áiritheofar go mbeidh sé ar fáil go héasca agus inrochtana ag na húdaráis inniúla arna iarraidh sin dóibh.

  The content of the clinical trial master file shall be archived in a way that ensures that it is readily available and accessible, upon request, to the competent authorities.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 423. #641509

  I gcás nach mbeidh urraitheoir trialach cliniciúla bunaithe san Aontas, áiritheoidh an t-urraitheoir go mbeidh duine nádúrtha nó dlítheanach bunaithe san Aontas mar a ionadaí dlíthiúil.

  Where the sponsor of a clinical trial is not established in the Union, that sponsor shall ensure that a natural or legal person is established in the Union as its legal representative.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 424. #641545

  Cuirfidh an Ballstát sin an tuarascáil chigireachta ar fáil don eintiteas a ndearnadh cigireacht air d'urraitheoir na trialach cliniciúla ábhartha agus cuirfidh sé an tuarascáil chigireachta isteach trí thairseach AE.

  That Member State shall make the inspection report available to the inspected entity and the sponsor of the relevant clinical trial and shall submit the inspection report through the EU portal.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 425. #641759

  Déanfar cur síos sa phrótacal ar chuspóir, dearadh, modheolaíocht, gnéithe staidrimh, críoch agus eagrúchán na trialach cliniciúla.

  The protocol shall describe the objective, design, methodology, statistical considerations, purpose and organisation of the clinical trial.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 426. #641773

  i gcás ina raibh othair bainteach le dearadh na trialach cliniciúla, tuairisc ar an mbaint a bhí acu leis;

  where patients were involved in the design of the clinical trial, a description of their involvement;

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 427. #641781

  sonrú na gcríochphointí príomhúla agus na gcríoch-phointí tánaisteacha, más ann, a bheidh le tomhas le linn na trialach cliniciúla;

  a specification of the primary end-points and the secondary end-points, if any, to be measured during the clinical trial;

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 428. #641783

  tuairisc ar fhad ama measta rannpháirteachas daoine is ábhar don triail agus tuairisc ar ord agus ré na dtréimhsí trialach cliniciúla, lena n-áirítear bearta iardain, más ábhartha;

  a description of the expected duration of subject participation and a description of the sequence and duration of all clinical trial periods, including follow-up, if relevant;

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 429. #641786

  socruithe chun cóid randamúcháin cóireála na trialach cliniciúla a chothabháil agus nósanna imeachta chun cóid a bhriseadh, más ábhartha;

  arrangements for the maintenance of clinical trial treatment randomisation codes and procedures for breaking codes, if relevant;

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 430. #641870

  Léiriú a bheidh san ábhar tástála a úsáidfear i staidéir tocsaineolaíochta ar ábhar na trialach cliniciúla i dtéarmaí próifílí eisíontais cáilíochtúla agus cainníochtúla.

  The test material used in toxicity studies shall be representative of that of the clinical trial use in terms of qualitative and quantitative impurity profiles.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 431. #642043

  Ní dhéanfaidh an t-imscrúdaitheoir leithdháileadh cóireála duine is ábhar a dhídhalladh i gcúrsa trialach cliniciúla ach amháin más rud é go bhfuil an dídhalladh ábhartha do shábháilteacht an duine is ábhar.

  The investigator shall only unblind the treatment allocation of a subject in the course of a clinical trial if unblinding is relevant to the safety of the subject.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 432. #642065

  Céim anailíse ar thoradh (lena n-áirítear faisnéis maidir le dáta idirmheánach anailíse sonraí, céim anailíse eatramhach nó deiridh, dáta dheireadh domhanda na trialach cliniciúla).

  Result analysis stage (including information about intermediate data analysis date, interim or final analysis stage, date of global end of the clinical trial).

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 433. #642095

  Beidh san achoimre ar thorthaí na trialach cliniciúla do neamhshaineolaithe faisnéis ar na gnéithe seo a leanas:

  The summary of the results of the clinical trial for laypersons shall contain information on the following elements:

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 434. #642098

  Faisnéis ghinearálta faoin triail chliniciúil (lena n-áirítear cá stiúradh an triail, cathain a rinneadh an triail chliniciúil, príomhchuspóirí na trialach agus míniú ar na cúiseanna le hé a stiúradh);

  General information about the clinical trial (including where and when the trial was conducted, the main objectives of the trial and an explanation of the reasons for conducting it);

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 435. #642116

  cód tagartha trialach cliniciúla lenar féidir an triail, an láthair, an t-imscrúdaitheoir agus an t-urraitheoir a aithint mura dtugtar na sonraí sin áit ar bith eile;

  a clinical trial reference code allowing identification of the trial, site, investigator and sponsor if not given elsewhere;

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 436. #718370

  Fearais mheicnitheiripe; gairis suathaireachta; gairis trialach inniúlachta siceolaíche; gairis teiripe ózóin, teiripe ocsaigine, teiripe aerasóil, riospráide saorga nó gairis riospráide teiripí eile

  Mechano-therapy appliances; massage apparatus; psychological aptitude-testing apparatus; ozone therapy, oxygen therapy, aerosol therapy, artificial respiration or other therapeutic respiration apparatus

  Rialachán (AE) 2016/1076 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2016 lena gcuirtear i bhfeidhm na socruithe do tháirgí de thionscnamh stát áirithe ar cuid iad de Ghrúpa Stát na hAfraice, Mhuir Chairib agus an Aigéin Chiúin (ACC) dá bhforáiltear i gcomhaontuithe lena mbunaítear comhaontuithe um chomhpháirtíocht eacnamaíoch, nó as a dtagann bunú na gcomhaontuithe sin

 437. #767584

  (1) (a) Einne do choinneáil gan gá fé ghabháil no i mbraighdeannas gan é do thabhairt chun trialach; no [EN]

  (1) The offence of (a) unnecessarily detaining any person under arrest or in confinement without bringing him to trial;

  Uimhir 30 de 1923: ACHT FÓRSAÍ COSANTA (FORÁLACHA SEALADACHA), 1923

 438. #768310

  —I dteanta an phlé “Nea-Chiontach” féadfidh duine cúisithe aon cheann de sna pléanna speisialta so a leanas do chur isteach mar bhac trialach:—

  —In addition to a plea of "Not Guilty" an accused may enter any of the following special pleas in bar of trial:—

  Uimhir 30 de 1923: ACHT FÓRSAÍ COSANTA (FORÁLACHA SEALADACHA), 1923

 439. #768373

  —(1) Más rud é, tré bhás no tré éinní eile, go dtuitfidh líon Arm-Chúirte fé bhun an mhinimum dhleathaigh tar éis tosach na trialach, scuirfar an Chúirt sin.

  —(1) If a Court-Martial after the commencement of the trial is by death or otherwise reduced below the legal minimum it shall be dissolved.

  Uimhir 30 de 1923: ACHT FÓRSAÍ COSANTA (FORÁLACHA SEALADACHA), 1923

 440. #788781

  (a) ná bainfidh an tAcht so le tarbh a cimeádtar chun crícheanna trialach amháin fé údarás scríbhte an Aire agus dá réir, agus

  ( a ) this Act shall not apply to a bull kept solely for experimental purposes under and in accordance with the written authority of the Minister, and

  Uimhir 3 de 1925: ACHT SÍOLRÚCHÁIN EALLACH STUIC, 1925

 441. #824830

  —(1) Pé uair a dhéanfidh oifigeach den Ghárda Síochána nách ísle céim ná ceannphort ag triail duine chúisithe sa Phríomh-Chúirt Choiriúil no sa Chúirt Chuarda agus tar éis don duine chúisithe sin “nea-chiontach” do phléideáil no tar éis an plé “nea-chiontach” do bheith iontrálta dho, a rá fé mhionn leis an mBreitheamh a bheidh i gceannas na trialach san gurb é tuairim an oifigigh sin gur gá, chun cosanta na bhfínnithe agus na gcoisteoirí a bhaineann leis an triail sin, an phuiblíocht do choinneáil amach as an gCúirt ar feadh na trialach san, féadfidh an Breitheamh a ordú an Chúirt do ghlana agus sa chás san ní ragha sé ar aghaidh leis an triail sin go dtí go nglanfar an Chúirt do réir an ailt seo.

  —(1) Whenever, at the trial of an accused person in the Central Criminal Court or in the Circuit Court and after such accused person has pleaded "not guilty" or a plea of "not guilty" has been entered for him and before any further proceedings are had, an officer of the Gárda Síochána not below the rank of superintendent states on oath to the Judge presiding at such trial that in the opinion of such officer it is necessary for the protection of the witnesses and jurors concerned in such trial that the public should be excluded from the Court during such trial, the Judge may order the Court to be cleared and in that case shall not proceed with such trial until the Court has been cleared in accordance with this section.

  Uimhir 33 de 1929: ACHT NA nGIÚIRITHE (COSAINT), 1929

 442. #824834

  (3) Chun crícheanna an ailt seo léireofar tagairtí do ghlana na Cúirte mar thagairtí a chialluíonn gach éinne riamh do choinneáil amach as an gCúirt ach an Breitheamh a bheidh i gceannas na trialach a bheidh ar siúl an uair sin, oifigigh na Cúirte, na coisteoirí do cuireadh fé mhionn i gcóir na trialach san, an duine cúisithe agus aon bhall den Ghárda Síochána no cimeádaí príosúin a bheidh ina fheighil, na habhcóidí agus na hatúrnaethe ar fostú sa triail sin, baill den Ghárda Síochána ar diúité sa Chúirt, oifigigh eile den Stát i láthair ina bhfeadhmannas oifigiúil, an fínné (más ann do) a bheidh ag tabhairt fianaise uaidh de thurus na huaire, abhcóidí ag cleachta bona fide mar abhcóidí i Saorstát Éireann agus, fé réir forálacha na dtrí bhfo-alt díreach ina dhiaidh seo den alt so, ionadaithe páipéirí nuachta.

  (3) For the purposes of this section references to the clearing of the Court shall be construed as meaning the exclusion from the Court of all persons whatsoever except the Judge presiding at the trial then in progress, the officers of the Court, the jurors sworn for such trial, the accused person and any member of the Gárda Síochána or prison warder in charge of him, the counsel and solicitors engaged in such trial, members of the Gárda Síochána on duty in the Court, other officers of the State present in their official capacity, the witness (if any) who is for the time being giving evidence, barristers bona fide practising as such in Saorstát Eireann and, subject to the provisions of the three next following sub-sections of this section, representatives of the press.

  Uimhir 33 de 1929: ACHT NA nGIÚIRITHE (COSAINT), 1929

 443. #898405

  (c) ainmhí ar bith do mharbhadh le haon mheán i gcúrsa fiosrúcháin, taighdthe no trialach a déanfar ar ordú an Aire Talmhaíochta fén gCuid seo den Acht so.

  ( c ) the slaughter of any animal by any means in the course of an inquiry, investigation, or experiment made by direction of the Minister for Agriculture under this Part of this Act.

  Uimhir 45 de 1935: ACHT UM AINMHITHE DO MHARBHADH, 1935

 444. #913087

  —Pé uair a bheidh duine á thriail i gCúirt ar bith i gcúis cionta do dhéanamh is dóich leis an mbreitheamh i gceannas na trialach san do bheith mí-náireach no draosta, beidh sé dleathach don bhreitheamh san, más dóich leis gur ceart san do dhéanamh ar mhaithe le moráltacht phuiblí, gach duine do choinneáil amach as an gCúirt sin le linn na trialach san ar fad no le linn aon choda áirithe dhi ach amháin an breitheamh san, an duine cúisithe, oifigigh na Cúirte sin agus daoine eile bheidh i láthair ag an triail sin i bhfeadhmannas oifigiúil, na daoine uile bheidh ar fostú sa triail sin no go mbeidh baint acu léi i bhfeadhmannas ar bith, gach duine chuirfidh ina luighe ar an mbreitheamh gur ionadaí bona fide do pháipéar nuachta é agus gur mar ionadaí den tsórt san atá sé i láthair, agus pé daoine eile dá gceadóidh an breitheamh san, as a chomhairle féin, fanúint sa Chúirt sin.

  —Whenever a person is being tried in any Court on a charge of having committed an offence which is, in the opinion of the judge or justice presiding at such trial, of an indecent or obscene nature, it shall be lawful for such judge or justice, if he thinks proper so to do in the interests of public morality, to exclude from-such Court during the whole or any particular part of such trial all persons except the said judge or justice, the accused, the officers of such Court and other persons present at such trial in an official capacity, all persons engaged or concerned in such trial in any capacity, every person who satisfies the judge or justice that he is a bona fide representative of the Press and is present as such representative, and such other persons as the said judge or justice shall, at his discretion, permit to remain in such Court.

  Uimhir 48 de 1936: ACHT CÚIRTEANNA BREITHIÚNAIS, 1936

 445. #1153327

  (a) más rud é, ar aon iarratas den sórt sin, go gcinnfidh an breitheamh gur cóir an chaingean a dhul chun trialach, agus

  ( a ) if, on any such application, the judge decides that the action should go to trial, and

  Uimhir 41 de 1961: AN tACHT UM DHLITEANAS SIBHIALTA, 1961

 446. #1157851

  (4) ainm na cúirte a thriailfidh an cás, agus an dáta agus an áit atá socraithe le haghaidh oscailt na trialach.

  (4) designation of the court which will try the case, likewise the date and place fixed for the opening of the trial.

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 447. #1158727

  Ní rachfar ar aghaidh leis an triail mura dtugtar fianaise ar aird ar oscailt na trialach, gur comhlíonadh go hiomlán forálacha an Airteagail seo.

  Unless, at the opening of the trial, evidence is submitted that the provisions of this Article are fully complied with, the trial shall not proceed.

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 448. #1235971

  (6) Is i scríbhinn arna síniú ag an mbreitheamh a bheidh ordú ó bhreitheamh ag cur duine cúisithe ar aghaidh chun trialach.

  (6) An order of a justice sending an accused person forward for trial shall be in writing signed by the justice.

  Uimhir 12 de 1967: AN tACHT UM NÓS IMEACHTA COIRIÚIL, 1967

 449. #1236039

  (6) I gcás ina mbeidh an cúisí curtha ar aghaidh chun trialach is ag an Ard-Aighne amháin is infheidhmithe an ceart iarratais a thugtar don ionchúisitheoir le fo-alt (1).

  (6) Where the accused has been sent forward for trial the right of application given to the prosecutor by subsection (1) shall be exercisable by, and only by, the Attorney General.

  Uimhir 12 de 1967: AN tACHT UM NÓS IMEACHTA COIRIÚIL, 1967

 450. #1236055

  (b) ní léifear teistíocht a tógadh faoi alt 14 má mheasann breitheamh na trialach nach mbeadh sé ar mhaithe leis an gceartas é a léamh.

  ( b ) a deposition taken under section 14 shall not be read if the trial judge considers that to do so would not be in the interests of justice.

  Uimhir 12 de 1967: AN tACHT UM NÓS IMEACHTA COIRIÚIL, 1967

 451. #1236130

  —(1) I gcás ina ndéanfaidh an Chúirt Dúiche duine a athchur nó é a chur ar aghaidh chun trialach nó i gcomhair pianbhreithe, féadfaidh an Chúirt—

  —(1) Where the District Court remands a person or sends him forward for trial or sentence, the Court may—

  Uimhir 12 de 1967: AN tACHT UM NÓS IMEACHTA COIRIÚIL, 1967

 452. #1283159

  (a) nuair a bheidh dáta na trialach á shocrú agus an triail á seoladh, déileálfaidh an chúirt leis an ábhar a luaithe is féidir le réasún;

  ( a ) in fixing the date for and conducting the trial, the court shall deal with the matter as soon as is reasonably possible;

  Uimhir 8 de 1974: AN tACHT UM THOGHCHÁIN ÁITIÚLA (ACHAINÍOCHA AGUS DÍCHAILÍOCHTAÍ), 1974

 453. #1296317

  Féadfaidh an breitheamh, freisin, ar chúis mhaith, an giúróir a shaoradh le linn trialach ó fhónamh níos faide mar ghiúróir sa triail.

  The judge may also, for good reason, excuse the juror during the course of a trial from further service as a juror in the trial.

  Uimhir 4 de 1976: ACHT NA nGIÚIRÉITHE, 1976

 454. #1332334

  102. (1) Chun críocha na trialach ar achainí ag tabhairt toghchán Tionóil faoi cheist, féadfaidh an chúirt más cuí léi, a ordú—

  102.—(1) The court may, for the purposes of the trial of a petition questioning an Assembly election, if it thinks fit, order—

  Uimhir 30 de 1977: AN tACHT UM THOGHCHÁIN DO THIONÓL NA hEORPA, 1977

 455. #1378233

  —(1) Féadfar comhlacht corpraithe a chur ar aghaidh chun trialach ar díotáil mar gheall ar chion faoi alt 2 den Acht seo fara cúirtbhannaí nó dá n-éagmais.

  —(1) A body corporate may be sent forward for trial on indictment for an offence under section 2 of this Act with or without recognisances.

  Uimhir 8 de 1981: AN tACHT UM DHUMPÁIL AR FARRAIGE, 1981

 456. #1378783

  (c) go raibh cúis mhaith nach ndearna sé iarratas faoi fho-alt (2) roimh thosach na trialach,

  ( c ) that there was good reason for his not having made an application under subsection (2) before the commencement of the trial,

  Uimhir 10 de 1981: AN tACHT UM AN DLÍ COIRIÚIL (BANÉIGEAN), 1981

 457. #1378849

  (c) go raibh cúis mhaith nach ndearna sé iarratas faoi fho-alt (3) roimh thosach na trialach,

  ( c ) that there was good reason for his not having made an application under subsection (3) before the commencement of the trial,

  Uimhir 10 de 1981: AN tACHT UM AN DLÍ COIRIÚIL (BANÉIGEAN), 1981

 458. #1416025

  (b) ag cúirt na trialach an tráth a d'athraigh sé a phléadáil chuig pléadáil neamhchiontach tar éis é bheith curtha ar aghaidh i gcomhair pianbhreithe, nó

  ( b ) by the trial court when, on being sent forward by the District Court for sentence, he changed his plea to one of not guilty, or

  Uimhir 22 de 1984: AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL, 1984

 459. #1416027

  (c) i gcás inar tugadh os comhair Cúirte Coiriúla Speisialta é lena thriail faoi alt 47 d'Acht 1939, ag an gCúirt an tráth a shocraigh sí dáta na trialach.

  ( c ) where he was brought before a Special Criminal Court for trial under section 47 of the Act of 1939, by the Court when it fixed the date of trial.

  Uimhir 22 de 1984: AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL, 1984

 460. #1453330

  ciallaíonn “rannpháirtí”, i ndáil le triail chliniciúil, duine dá dtugtar substaint nó ullmhóid amháin nó níos mó i gcúrsa na trialach cliniciúla;

  "participant", in relation to a clinical trial, means a person to whom one or more substances or preparations are administered in the course of the clinical trial;

  Uimhir 28 de 1987: AN tACHT UM RIALÚ TRIALACHA CLINICIÚLA, 1987

 461. #1453379

  (b) leordhóthain faisnéise le gur féidir measúnú eolaíoch a dhéanamh ar an triail chliniciúil bheartaithe agus ar an tsubstaint nó ar an ullmhóid a bheartaítear a thabhairt i gcúrsa na trialach sin,

  ( b ) sufficient information to enable a scientific evaluation to be made of the proposed clinical trial and of the substance or preparation which it is proposed to administer in the course of that trial,

  Uimhir 28 de 1987: AN tACHT UM RIALÚ TRIALACHA CLINICIÚLA, 1987

 462. #1453389

  (g) cibé faisnéis, fianaise, doiciméid, samplaí agus ábhair eile, de bhreis air sin, is gá chun an cineál trialach a bheidh ann a léiriú, agus

  ( g ) such further information, evidence, documents, samples and other materials as may be necessary to indicate the nature of the trial, and

  Uimhir 28 de 1987: AN tACHT UM RIALÚ TRIALACHA CLINICIÚLA, 1987

 463. #1453489

  (f) a mhéid a bheartaítear faireachán a dhéanamh ar shláinte rannpháirtithe le linn na trialach cliniciúla agus dá héis;

  ( f ) the extent to which the health of participants is proposed to be monitored during and after the clinical trial;

  Uimhir 28 de 1987: AN tACHT UM RIALÚ TRIALACHA CLINICIÚLA, 1987

 464. #1453501

  (l) aon íocaíochtaí, cibé acu in airgead nó ar shlí eile, a thabharfar d'aon duine as saoráidí a úsáidfear chun críocha na trialach cliniciúla;

  ( l ) any payments, whether monetary or otherwise, to he made to any person for facilities used for the purposes of the clinical trial;

  Uimhir 28 de 1987: AN tACHT UM RIALÚ TRIALACHA CLINICIÚLA, 1987

 465. #1453517

  (b) gurb é an duine a bheidh ag seoladh na trialach cliniciúla a fhaigheann é, nó go bhfaightear thar a cheann é.

  ( b ) it is obtained by or on behalf of the person conducting the clinical trial.

  Uimhir 28 de 1987: AN tACHT UM RIALÚ TRIALACHA CLINICIÚLA, 1987

 466. #1465446

  (a) fógra trialach ina raibh ceanglas go dtriailfí le giúiré an chaingean, an cheist nó an tsaincheist, nó

  ( a ) a notice of trial containing a requirement to have the action, question or issue tried with a jury, or

  Uimhir 14 de 1988: ACHT NA gCÚIRTEANNA, 1988

 467. #1473382

  (b) ní mór don Chúirt an toghairm a dhíbhe más deimhin léi go mbeadh saincheist i gcomhair trialach i gceist.

  ( a ) may dismiss the summons with or without costs, and ( b ) shall dismiss the summons if satisfied that an issue would arise for trial.

  Uimhir 27 de 1988: AN tACHT FÉIMHEACHTA, 1988

 468. #1515266

  (b) trí “de bhíthin thoradh na trialach agus dá bhíthin sin amháin” a chur in ionad “de bhíthin amháin gur éigiontaíodh duine cúisithe sa triail” i bhfo-alt (4), agus

  ( b ) the substitution of "the outcome of' for "an acquittal of the accused person at" in subsection (4), and

  Uimhir 32 de 1990: AN tACHT UM AN DLÍ COIRIÚIL (BANÉIGEAN) (LEASÚ), 1990

 469. #1555655

  (e) na cearta chun trialach atá cóir agus rialta a bhaint de dhuine a choimircítear leis na Coinbhinsiúin nó de dhuine dá dtagraítear i mír 2 den Airteagal seo.

  (e) depriving a person protected by the Conventions or referred to in paragraph 2 of this Article of the rights of fair and regular trial.

  Uimhir 35 de 1998: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE (LEASÚ), 1998

 470. #1560268

  (f) a chearta chun trialach atá cóir agus rialta a bhaint, go toiliúil, de phríosúnach cogaidh nó de shibhialtach;

  (f) wilfully depriving a prisoner of war or a civilian of the rights of fair and regular trial;

  Uimhir 40 de 1998: AN tACHT UM BINSÍ COIREANNA IDIRNÁISIÚNTA COGAIDH, 1998

 471. #1560447

  Tar éis dul i gcomhairle le breithiúna an Bhinse Idirnáisiúnta déanfaidh an tUachtarán na breithiúna a shannadh don Dlísheomra Achomhairc agus do na Dlísheomraí Trialach.

  After consultation with the judges of the International Tribunal, the President shall assign the judges to the Appeals Chamber and to the Trial Chambers.

  Uimhir 40 de 1998: AN tACHT UM BINSÍ COIREANNA IDIRNÁISIÚNTA COGAIDH, 1998

 472. #1560534

  Seolfar na héisteachtaí go poiblí mura rud é go gcinnfidh an Dlísheomra Trialach na himeachtaí a iamh de réir a rialacha nós imeachta agus fianaise.

  The hearings shall be public unless the Trial Chamber decides to close the proceedings in accordance with its rules of procedure and evidence. [GA]

  Uimhir 40 de 1998: AN tACHT UM BINSÍ COIREANNA IDIRNÁISIÚNTA COGAIDH, 1998

 473. #1560574

  Déanfaidh na Dlísheomraí Trialach breithiúnais a fhógairt agus pianbhreitheanna agus pionóis a ghearradh ar dhaoine a chiontófar i sáruithe tromchúiseacha ar an dlí daonchairdiúil idirnáisiúnta.

  The Trial Chambers shall pronounce judgements and impose sentences and penalties on persons convicted of serious violations of international humanitarian law.

  Uimhir 40 de 1998: AN tACHT UM BINSÍ COIREANNA IDIRNÁISIÚNTA COGAIDH, 1998

 474. #1560584

  Le linn na téarmaí príosúnachta a chinneadh, rachaidh na Dlísheomraí Trialach ar iontaoibh an chleachtais choitianta maidir le pianbhreitheanna príosúnachta i gcúirteanna na hiar-Iúgslaive.

  In determining the terms of imprisonment, the Trial Chambers shall have recourse to the general practice regarding prison sentences in the courts of the former Yugoslavia.

  Uimhir 40 de 1998: AN tACHT UM BINSÍ COIREANNA IDIRNÁISIÚNTA COGAIDH, 1998

 475. #1560587

  Le linn na pianbhreitheanna a fhorchur, is ceart do na Dlísheomraí Trialach tosca ar nós thromaíocht an chiona agus imthosca ar leith an duine chiontaithe a chur i gcuntas.

  In imposing the sentences, the Trial Chambers should take into account such factors as the gravity of the offence and the individual circumstances of the convicted person.

  Uimhir 40 de 1998: AN tACHT UM BINSÍ COIREANNA IDIRNÁISIÚNTA COGAIDH, 1998

 476. #1560595

  Déanfaidh an Dlísheomra Achomhairc achomhairc a éisteacht ó dhaoine a bheidh ciontaithe ag na Dlísheomraí Trialach nó ón Ionchúisitheoir ar na forais seo a leanas:

  The Appeals Chamber shall hear appeals from persons convicted by the Trial Chambers or from the Prosecutor on the following grounds:

  Uimhir 40 de 1998: AN tACHT UM BINSÍ COIREANNA IDIRNÁISIÚNTA COGAIDH, 1998

 477. #1560603

  Féadfaidh an Dlísheomra Achomhairc na cinntí a dhéanann na Dlísheomraí Trialach a dhaingniú, a fhreaschur nó a athrú.

  The Appeals Chamber may affirm, reverse or revise the decisions taken by the Trial Chambers. [GA]

  Uimhir 40 de 1998: AN tACHT UM BINSÍ COIREANNA IDIRNÁISIÚNTA COGAIDH, 1998

 478. #1560625

  Déanfaidh Stáit aon iarraidh ar chúnamh nó ordú a eiseoidh Dlísheomra Trialach a chomhlíonadh gan mhoill mhíchuí, lena n-áirítear:

  States shall comply without undue delay with any request for assistance or an order issued by a Trial Chamber, including, but not limited to:

  Uimhir 40 de 1998: AN tACHT UM BINSÍ COIREANNA IDIRNÁISIÚNTA COGAIDH, 1998

 479. #1560837

  Déanfaidh an Comhthionól Ginearálta breithiúna Dhlísheomraí Trialach an Bhinse Idirnáisiúnta do Ruanda a thoghadh as liosta a bheidh curtha faoina bhráid ag an gComhairle Slándála, ar an modh seo a leanas:

  The judges of the Trial Chambers of the International Tribunal for Rwanda shall be elected by the General Assembly from a list submitted by the Security Council, in the following manner:

  Uimhir 40 de 1998: AN tACHT UM BINSÍ COIREANNA IDIRNÁISIÚNTA COGAIDH, 1998

 480. #1560847

  Déanfaidh an Comhthionól Ginearálta an seisear breitheamh de na Dlísheomraí Trialach a thoghadh as an liosta sin.

  From that list the General Assembly shall elect the six judges of the Trial Chambers.

  Uimhir 40 de 1998: AN tACHT UM BINSÍ COIREANNA IDIRNÁISIÚNTA COGAIDH, 1998

 481. #1560865

  Tar éis dul i gcomhairle le breithiúna an Bhinse Idirnáisiúnta do Ruanda déanfaidh an tUachtarán na breithiúna a shannadh do na Dlísheomraí Trialach.

  After consultation with the judges of the International Tribunal for Rwanda, the President shall assign the judges to the Trial Chambers.

  Uimhir 40 de 1998: AN tACHT UM BINSÍ COIREANNA IDIRNÁISIÚNTA COGAIDH, 1998

 482. #1560925

  Déanfaidh an breitheamh den Dlísheomra Trialach a ndearnadh an díotáil a tharchur chuige nó chuici í a athbhreithniú.

  The judge of the Trial Chamber to whom the indictment has been transmitted shall review it.

  Uimhir 40 de 1998: AN tACHT UM BINSÍ COIREANNA IDIRNÁISIÚNTA COGAIDH, 1998

 483. #1560945

  Seolfar na héisteachtaí go poiblí mura rud é go gcinnfidh an Dlísheomra Trialach na himeachtaí a iamh de réir a rialacha nós imeachta agus fianaise.

  The hearings shall be public unless the Trial Chamber decides to close the proceedings in accordance with its rules of procedure and evidence. [GA]

  Uimhir 40 de 1998: AN tACHT UM BINSÍ COIREANNA IDIRNÁISIÚNTA COGAIDH, 1998

 484. #1560985

  Déanfaidh na Dlísheomraí Trialach breithiúnais a fhógairt agus pianbhreitheanna agus pionóis a ghearradh ar dhaoine a chiontófar i sáruithe tromchúiseacha ar an dlí daonchairdiúil idirnáisiúnta.

  The Trial Chambers shall pronounce judgements and impose sentences and penalties on persons convicted of serious violations of international humanitarian law.

  Uimhir 40 de 1998: AN tACHT UM BINSÍ COIREANNA IDIRNÁISIÚNTA COGAIDH, 1998

 485. #1560995

  Le linn na téarmaí príosúnachta a chinneadh, rachaidh na Dlísheomraí Trialach ar iontaoibh an chleachtais choitianta maidir le pianbhreitheanna príosúnachta i gcúirteanna Ruanda.

  In determining the terms of imprisonment, the Trial Chambers shall have recourse to the general practice regarding prison sentences in the courts of Rwanda.

  Uimhir 40 de 1998: AN tACHT UM BINSÍ COIREANNA IDIRNÁISIÚNTA COGAIDH, 1998

 486. #1560998

  Le linn na pianbhreitheanna a fhorchur, is ceart do na Dlísheomraí Trialach tosca ar nós thromaíocht an chiona agus imthosca ar leith an duine chiontaithe a chur i gcuntas.

  In imposing the sentences, the Trial Chambers should take into account such factors as the gravity of the offence and the individual circumstances of the convicted person.

  Uimhir 40 de 1998: AN tACHT UM BINSÍ COIREANNA IDIRNÁISIÚNTA COGAIDH, 1998

 487. #1561006

  Déanfaidh an Dlísheomra Achomhairc achomhairc a éisteacht ó dhaoine a bheidh ciontaithe ag na Dlísheomraí Trialach nó ón Ionchúisitheoir ar na forais seo a leanas:

  The Appeals Chamber shall hear appeals from persons convicted by the Trial Chambers or from the Prosecutor on the following grounds:

  Uimhir 40 de 1998: AN tACHT UM BINSÍ COIREANNA IDIRNÁISIÚNTA COGAIDH, 1998

 488. #1561014

  Féadfaidh an Dlísheomra Achomhairc na cinntí a dhéanann na Dlísheomraí Trialach a dhaingniú, a fhreaschur nó a athrú.

  The Appeals Chamber may affirm, reverse or revise the decisions taken by the Trial Chambers. [GA]

  Uimhir 40 de 1998: AN tACHT UM BINSÍ COIREANNA IDIRNÁISIÚNTA COGAIDH, 1998

 489. #1561036

  Déanfaidh Stáit aon iarraidh ar chúnamh nó ordú a eiseoidh Dlísheomra Trialach a chomhlíonadh gan mhoill mhíchuí, lena n-áirítear:

  States shall comply without undue delay with any request for assistance or an order issued by a Trial Chamber, including, but not limited to:

  Uimhir 40 de 1998: AN tACHT UM BINSÍ COIREANNA IDIRNÁISIÚNTA COGAIDH, 1998

 490. #1574188

  (2) Ní chuirfear an cúisí ar aghaidh chun trialach faoi fho-alt (1) gan toiliú an ionchúisitheora.

  (2) The accused shall not be sent forward for trial under subsection (1) without the consent of the prosecutor.

  Uimhir 10 de 1999: AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL, 1999

 491. #1574191

  (5) Ní chuirfear an cúisí ar aghaidh chun trialach faoi fho-alt (1) go dtí go ndéanfar na doiciméid a luaitear in alt 4B(1) a sheirbheáil ar an gcúisí.

  (5) The accused shall not be sent forward for trial under subsection (1) until the documents mentioned in section 4B(1) have been served on the accused.

  Uimhir 10 de 1999: AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL, 1999

 492. #1574219

  (2) A luaithe a sheirbheálfar aon doiciméid de réir an ailt seo, tabharfaidh an t-ionchúisitheoir cóipeanna díobh do Chúirt na trialach.

  (2) As soon as any documents are served in accordance with this section, the prosecutor shall furnish copies of them to the trial Court.

  Uimhir 10 de 1999: AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL, 1999

 493. #1574225

  (3) Féadfaidh cúirt na trialach, ar mhaithe leis an gceartas, a chinneadh go bhféadfar fógra níos lú ná 14 lá a thabhairt don ionchúisitheoir maidir le hiarratas faoi fho-alt (1).

  (3) The trial court may, in the interests of justice, determine that less than 14 days notice of an application under subsection (1) may be given to the prosecutor.

  Uimhir 10 de 1999: AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL, 1999

 494. #1574237

  (b) breith chúirt na trialach a neamhniú agus sa chás sin féadfar leanúint ar aghaidh le triail an chúisí amhail is nach ndearnadh an cúiseamh a dhíbhe riamh.

  (b) quash the decision of the trial court, in which case the trial of the accused may proceed as if the charge had never been dismissed.

  Uimhir 10 de 1999: AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL, 1999

 495. #1574257

  4G.—(1) Féadfaidh cúirt na trialach teistíocht a thógfar faoi alt 4F a bhreithniú ar iarratas faoi alt 4E(1).

  4G.—(1) A deposition taken under section 4F may be considered by the trial court on an application under section 4E(1).

  Uimhir 10 de 1999: AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL, 1999

 496. #1574296

  4K.—(1) Féadfaidh cúirt na trialach, i ndáil le triail an chúisí, ordú a dhéanamh á cheangal ar dhuine ar seirbheáladh a ráiteas fianaise ar an gcúisí nó ar tógadh a theistíocht—

  4K.—(1) The trial court may, in relation to the trial of the accused, make an order requiring a person whose statement of evidence was served on the accused or whose deposition was taken to—

  Uimhir 10 de 1999: AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL, 1999

 497. #1574299

  (2) Aon duine nach ndéanfaidh, gan leithscéal cóir, de réir ordaithe finné, beidh sé ciontach i ndíspeagadh chúirt na trialach.

  (2) A person who without just excuse disobeys a witness order shall be guilty of contempt of the trial court.

  Uimhir 10 de 1999: AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL, 1999

 498. #1574300

  (3) Más rud é, ar iarratas ón ionchúisitheoir nó ón gcúisí, gur deimhin le cúirt na trialach, ó fhianaise faoi mhionn, nach dócha d'aon duine déanamh de réir ordaithe finné—

  (3) If, on application by the prosecutor or the accused, the trial court is satisfied by evidence on oath that any person is unlikely to comply with a witness order, the court—

  Uimhir 10 de 1999: AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL, 1999

 499. #1574306

  4L.—(1) Ar iarratas ón ionchúisitheoir nó ón gcúisí, féadfar toghairm a eisiúint as cúirt na trialach á cheangal ar an duine chun a ndíreofar an toghairm—

  4L.—(1) On application by the prosecutor or the accused, a summons may be issued out of the trial court requiring the person to whom the summons is directed to—

  Uimhir 10 de 1999: AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL, 1999

 500. #1574330

  (b) déanfar tagairt in alt 4B(3) nó (5), 4E nó 4P do chúirt na trialach a léamh mar thagairt don chúirt ionadúil a n-athchuirtear an cúisí chuici, agus

  (b) a reference in section 4B(3) or (5), 4E or 4P to the trial court shall be read as a reference to the alternative court to which the accused is remanded, and

  Uimhir 10 de 1999: AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL, 1999

 501. #1574331

  (c) beidh ag an gcúirt ionadúil an chumhacht chéanna chun aon locht sa chúiseamh in aghaidh an chúisí a cheartú atá ag cúirt na trialach faoi alt 4O.

  (c) the alternative court shall have the same power to correct any defect in the charge against the accused as the trial court has under section 4O.

  Uimhir 10 de 1999: AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL, 1999

 502. #1574486

  “(3) Déanfaidh cúirt ionadúil, chun críocha trialach duine, an duine a athchur chun suí den chúirt i nDúiche na Cúirte Dúiche—

  “(3) An alternative court shall, for the purposes of the trial of a person, remand the person to a sitting of the court in the District Court District—

  Uimhir 10 de 1999: AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL, 1999

 503. #1687973

  fréamhshamhlacha feithiclí a úsáidtear ar an mbóthar faoi fhreagracht monaróra chun clár trialach áirithe a fheidhmiú ar choinníoll gur dearadh agus gur tógadh go sonrach iad chun na críche sin.

  prototypes of vehicles used on the road under the responsibility of a manufacturer to perform a specific test programme provided they have been specifically designed and constructed for that purpose.

  Rialachán (AE) 2018/858 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le ceadú mótarfheithiclí agus a leantóirí, agus córas, comhpháirteanna agus aonad teicniúil ar leithligh atá ceaptha le haghaidh feithiclí den sórt sin, agus faireachas margaidh orthu, lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 715/2007 agus (CE) Uimh. 595/2009 agus lena n-aisghairtear Treoir 2007/46/CE ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 504. #1695071

  Déanfar comhardú trialach a tharraingt suas gan moill i gcás ina ndéantar foirceannadh ar dhualgais an oifigigh cuntasaíochta.

  A trial balance shall be drawn up without delay in the event of termination of the duties of the accounting officer.

  Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Iúil 2018 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais, lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1296/2013, (AE) Uimh. 1301/2013, (AE) Uimh. 1303/2013, (AE) Uimh. 1304/2013, (AE) Uimh. 1309/2013, (AE) Uimh. 1316/2013, (AE) Uimh. 223/2014, (AE) Uimh. 283/2014, agus Cinneadh Uimh. 541/2014/AE agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012

 505. #1695073

  Síneoidh an t-oifigeach cuntasaíochta nua an comhardú trialach lena ghlacadh laistigh de mhí amháin ó dháta a tharchuir agus féadfaidh sé forchoimeádais a dhéanamh.

  The new accounting officer shall sign the trial balance in acceptance within one month from the date of transmission and may make reservations.

  Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Iúil 2018 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais, lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1296/2013, (AE) Uimh. 1301/2013, (AE) Uimh. 1303/2013, (AE) Uimh. 1304/2013, (AE) Uimh. 1309/2013, (AE) Uimh. 1316/2013, (AE) Uimh. 223/2014, (AE) Uimh. 283/2014, agus Cinneadh Uimh. 541/2014/AE agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012

 506. #1700682

  I gcás aon imeachtaí a mbeidh na páirtithe i dteideal, de cheart, gur le giúiré a thriailfí iad, féadfar fógra trialach a sheirbheáil i gcomhair aon ionaid de na hionaid seo a leanas — Corcaigh, Luimneach, Gaillimh, Sligeach, Dún Dealgan, Cill Chainnigh — gan iarratas roimh ré chun na Cúirte, agus féadfar an t-ábhar a chur síos i gcomhair trialach san ionad sin.

  In the case of any proceedings which the parties are entitled as of right to have tried with a jury, notice of trial may be served for any of the following venues—Cork, Limerick, Galway, Sligo, Dundalk, Kilkenny without prior application to the Court, and the matter may be set down for trial at such venue.

  I.R. Uimh. 15 de 1986: Rialacha na nUaschúirteanna

 507. #1700684

  Déanfar fógra trialach a sheirbheáil i ngach caingean a bheidh tionscanta le toghairm iomlánach nó a bheidh curtha ar atráth le haghaidh éisteachta iomlánaí (seachas caingne probháide agus aimiréalachta) agus déanfar gach caingean nó ábhar den sórt sin a chur síos i gcomhair trialach sa Phríomh-Oifig.

  A notice of trial shall be served in all actions commenced by plenary summons or adjourned for plenary hearing (other than probate and admiralty actions) and all such actions or matters shall be set down for trial in the Central Office.

  I.R. Uimh. 15 de 1986: Rialacha na nUaschúirteanna

 508. #1700689

  I ngach cás nach dtiocfaidh faoi riail 5, luafaidh an páirtí a mbeidh fógra trialach á sheirbheáil aige, san fhógra sin, é a bheith ag iarraidh gur le giúiré nó gan ghiúiré a dhéanfar na saincheisteanna fíorais a thriail, agus má theastaíonn uaidh go ndéanfar na saincheisteanna sin a thriail gan ghiúiré déanfar iad a thriail amhlaidh, mura gcuirfidh an páirtí nó na páirtithe eile, nó aon pháirtí díobh, in iúl le fógra i scríbhinn, laistigh de cheithre lá dhéag ó dháta seirbheála fógra trialach, nó laistigh de cibé tréimhse ama a lamhálfaidh an Chúirt, gur mian leis nó leo gur le giúiré a thriailfí iad, agus as a aithle sin déanfar iad a thriail amhlaidh.

  In all cases not within rule 5, the party serving notice of trial shall state in such notice whether he requires that the issues of fact shall be tried with or without a jury, and in case he requires the same to be tried without a jury, the same shall be so tried, unless the other party or parties, or any of them, shall within fourteen days from the service of notice of trial, or within such time as the Court may allow, signify his desire by notice in writing to have the same tried with a jury, whereupon the same shall be so tried.

  I.R. Uimh. 15 de 1986: Rialacha na nUaschúirteanna

 509. #1700697

  Mura dtabharfaidh an gearánaí in aon chaingean fógra trialach laistigh de thrí sheachtain tar éis dheireadh na bpléadálacha, féadfaidh an cosantóir, ar fhógra a bheith tugtha don ghearánaí, cead a iarraidh ar an gCúirt fógra trialach a thabhairt, agus ar an iarratas sin a éisteacht féadfaidh an Chúirt cibé ordú a dhéanamh is cóir leis an gCúirt ar cibé téarmaí is cóir léi.

  If the plaintiff in any action does not within three weeks after the close of the pleadings give notice of trial, the defendant may on notice to the plaintiff apply to the Court for liberty to give notice of trial, and on the hearing of such application the Court may make such order, on such terms, as to the Court shall seem just.

  I.R. Uimh. 15 de 1986: Rialacha na nUaschúirteanna

 510. #1700704

  Déanfar fógra trialach a thabhairt sula gcuirfear an chaingean síos i gcomhair trialach.

  Notice of trial shall be given before setting down the action for trial.

  I.R. Uimh. 15 de 1986: Rialacha na nUaschúirteanna

 511. #1700705

  Mura ndéanfaidh páirtí amháin nó an páirtí eile, laistigh de cheithre lá dhéag tar éis fógra trialach a thabhairt, an chaingean a chur síos, ní bheidh feidhm a thuilleadh ag an bhfógra trialach.

  Unless, within fourteen days after notice of trial is given the action shall be set down by one party or the other, the notice of trial shall be no longer in force.

  I.R. Uimh. 15 de 1986: Rialacha na nUaschúirteanna

 512. #1700706

  Ní bheidh fógra trialach nó an cur síos nó an taifeadadh le haghaidh trialach ina fhógra d'aon suíonna áirithe nó ní oibreoidh sé mar fhógra d'aon suíonna áirithe; ach measfar é a bheith le haghaidh aon lae tar éis an fógra do dhul in éag ar a dtiocfaidh an triail ar aghaidh de réir a hoird ar an liosta.

  Notice of trial or the setting down or entering for trial shall not be or operate as for any particular sittings; but shall be deemed to be for any day after the expiration of the notice on which the trial may come on in its order upon the list.

  I.R. Uimh. 15 de 1986: Rialacha na nUaschúirteanna

 513. #1700708

  Mura ndéanfaidh an páirtí a mbeidh fógra trialach á thabhairt aige an chaingean a chur síos laistigh de sheacht lá tar éis fógra trialach a thabhairt, féadfaidh an páirtí dá mbeidh fógra tugtha, mura mbeidh an fógra curtha ar ceal faoi riail 20, an chaingean a chur síos, faoi réir riail 18.

  If the party giving notice of trial omits to set down the action within seven days after giving notice of trial, the party to whom notice has been given may, unless the notice has been countermanded under rule 20, set down the action subject to rule 18.

  I.R. Uimh. 15 de 1986: Rialacha na nUaschúirteanna

 514. #1700716

  An páirtí ar mian leis na himeachtaí a chur síos i gcomhair trialach déanfaidh sé é sin trí chóip den fhógra trialach a sheachadadh ar an oifigeach cuí, mar aon le dhá chóip d'iomlán na bpléadálacha, agus d'aon litir nó fógra ag iarraidh sonraí agus freagra uirthi sin nó air sin, a mbeidh cóip amháin díobh le haghaidh úsáid an Bhreithimh sa triail.

  The party desiring to set down the proceedings for trial shall do so by delivering to the proper officer a copy of the notice of trial together with two copies of the whole of the pleadings, and of any letter or notice for particulars and reply thereto, one of which shall be for the use of the Judge at the trial.

  I.R. Uimh. 15 de 1986: Rialacha na nUaschúirteanna

 515. #1700717

  Mar aon leis an dá chóip d'iomlán na bpléadálacha, déanfaidh an páirtí a mbeidh caingean phrobháide á taifeadadh aige le haghaidh trialach liosta a sheachadadh ar an oifigeach cuí, le hainmneacha agus dátaí gach caveat, rabhaidh, forghairme agus láithris a bheidh taiscthe, comhdaithe, eisithe nó taifeadta anuas go dtí dáta an tseachadta sin, maille le cóip den ordú ag socrú am agus mhodh na trialach.

  The party entering a probate action for trial shall, together with the two copies of the whole pleadings, deliver to the proper officer a list with names and dates of all caveats, warnings, citations and appearances lodged, filed, issued or entered down to the date of such delivery and a copy of the order fixing the time and mode of trial.

  I.R. Uimh. 15 de 1986: Rialacha na nUaschúirteanna

 516. #1700718

  Déanfaidh an páirtí a mbeidh imeacht maidir le pósadh, arna thionscnamh le hachainí, á thaifeadadh aige le haghaidh trialach dhá chóip d'iomlán na bpléadálacha, maille le cóip den ordú ag socrú am agus mhodh na trialach agus na saincheisteanna a bheidh le triail, a sheachadadh ar an oifigeach cuí.

  The party entering for trial a matrimonial proceeding commenced by petition shall deliver to the proper officer two copies of the whole of the pleadings, and a copy of the order fixing the time and mode of trial and the issues to be tried.

  I.R. Uimh. 15 de 1986: Rialacha na nUaschúirteanna

 517. #1702017

  Ní ghlaofar aon chúis le haghaidh trialach nó éisteachta go dtí go mbeidh deich lá caite ón lá a mbeidh an t-iarratas chun modh na trialach a shocrú éiste, mura ndéanfar sin le toiliú nó le hordú speisialta.

  No cause shall be called on for trial or hearing until after the expiration of ten days from the day when the application to settle the mode of trial shall have been heard, unless by consent or by special order.

  I.R. Uimh. 15 de 1986: Rialacha na nUaschúirteanna

 518. #1703756

  Is i ndeireadh na trialach, nó laistigh de thrí lá ina dhiaidh sin, a dhéanfar gach iarratas ar dheimhniú ó Bhreitheamh na Cúirte trialach á dheimhniú gur cás oiriúnach an cás le haghaidh achomhairc, agus féadfaidh an deimhniú, nuair a dheonófar é, bheith i bhFoirm Uimh. I.

  Every application for a certificate of the Judge of the Court of trial that the case is a fit case for appeal shall be made at the close of the trial or within three days thereafter, and the certificate when granted may be in the Form No. 1.

  I.R. Uimh. 15 de 1986: Rialacha na nUaschúirteanna

 519. #1703782

  Má loiceann aon duine ciontaithe a bheidh dulta i gcúirtbhannaí de bhun fho-riail (3) fógra achomhairc a sheirbheáil laistigh den tréimhse ama a lamháiltear le riail 5, nó le haon ordú lena bhfadófar an tréimhse ama, deimhneoidh an Cláraitheoir an loiceadh sin agus cuirfidh sé a dheimhniú, mar aon leis na cúirtbhannaí a bheidh curtha ar aghaidh chuige de bhun fho-riail (3), chuig oifigeach cuí na Cúirte trialach; agus air sin féadfaidh Breitheamh na Cúirte trialach, d'ainneoin an deimhnithe, á dheimhniú gur cás cuí an cás le haghaidh achomhairc, cibé ordú a dhéanamh chun na cúirtbhannaí sin a eistréatadh, chun an fhíneáil a íoc agus eile is cuí leis.

  If any convicted person, who has entered upon recognizances in pursuance of sub-rule (3), fails to serve notice of appeal within the time allowed by rule 5 or by any order enlarging time, the Registrar shall certify such failure and shall send his certificate, together with the recognizances forwarded to him in pursuance of sub-rule (3), to the proper officer of the Court of trial; and thereupon the Judge of the Court of trial may, notwithstanding the certificate, that the case is a fit case for appeal, make such order for the estreat of the said recognizances, payment of the fine and otherwise as he may think fit.

  I.R. Uimh. 15 de 1986: Rialacha na nUaschúirteanna

 520. #1703796

  Ní dhéanfaidh oifigeach cuí na Cúirte trialach, nó an t-oifigeach eile don Chúirt sin a mbeidh taifid na Cúirte sin ina choimeád, nó ionadaí an oifigigh chuí sin nó an oifigigh eile sin, deimhniú ciontaithe a eisiúint, faoi aon reacht á údarú dó déanamh amhlaidh, i leith aon duine arna chiontú ar díotáil sa chúirt arb é an t-oifigeach cuí nó an t-oifigeach nó an t-ionadaí sin di é, go ceann tréimhse lae is fiche glan tar éis lá dheireadh na trialach nó, nuair a bheidh fógra achomhairc nó fógra um iarratas ar chead achomhairc tugtha go cuí, go dtí go gcinnfear an t-achomharc nó an t-iarratas.

  The proper officer of the Court of trial, or other officer thereof having the custody of the records of such Court, or the deputy of such proper officer or other officer, shall not issue, under any statute authorising him so to do, a certificate of conviction of any person convicted on indictment in the court to which he is such proper officer, officer, or deputy for the period of twenty-one clear days after the day of the close of the trial, or, when a notice of appeal or of application for leave to appeal has been duly given, until the determination thereof.

  I.R. Uimh. 15 de 1986: Rialacha na nUaschúirteanna

 521. #1703822

  Aon uair a ordóidh an Chúirt dó déanamh amhlaidh i ndáil le haon achomharc nó le haon iarratas ar chead achomhairc, iarrfaidh an Cláraitheoir ar Bhreitheamh na Cúirte trialach tuarascáil i scríbhinn a thabhairt dó ina dtabharfar a thuairim ar an gcás i gcoitinne nó ar aon phointe a bheidh ag teacht chun cinn as, agus cuirfidh Breitheamh na Cúirte trialach an tuarascáil sin ar fáil de réir na hiarrata sin.

  The Registrar, whenever in relation to any appeal or application for leave to appeal, the Court directs him so to do, shall request the Judge of the Court of trial to furnish him with a report in writing giving his opinion upon the case generally or upon any point arising thereon, and the Judge of the Court of trial shall furnish the same in accordance with such request.

  I.R. Uimh. 15 de 1986: Rialacha na nUaschúirteanna

 522. #1703880

  Nuair a gheobhaidh oifigeach cuí na Cúirte trialach fógra de bhun fho-riail (1), cuirfidh sé na sonraí a bheidh san fhógra sin ar thaifid na Cúirte trialach.

  The proper officer of the Court of trial, on receiving a notice pursuant to sub-rule (1), shall enter the particulars contained therein on the records of the Court of trial.

  I.R. Uimh. 15 de 1986: Rialacha na nUaschúirteanna

 523. #1704909

  Agus bíodh seo ina fhógra thairis sin, mura gcuirfidh tú in iúl le fógra i scríbhinn, laistigh de cheithre lá [nó, i gcás gearrfhógra trialach, dhá lá] ó sheirbheáil an fhógra trialach seo, gur mian leat gur le giúiré a thriailfí an céanna, go ndéanfar an chaingean [nó de réir mar a bheidh] a thriail ag breitheamh, gan ghiúiré.

  And take further notice that in the event of your not signifying your desire by notice in writing to have the same tried with a jury within four days from the service of this notice of trial [or, in case of short notice of trial,two days] the action [or as the case may be] will be tried by a judge without a jury.

  I.R. Uimh. 15 de 1986: Rialacha na nUaschúirteanna

 524. #1736315

  i gcás cóireáil ainmhithe ar tugadh cóireáil dóibh agus nuair is iomchuí, an bhfuair siad an táirge trialach nó táirge eile údaraithe ag an gComhphobal.

  in the case of treated animals and where appropriate, whether they received the test product or another product authorised in the Community;

  Rialachán (AE) 2019/6 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le táirgí íocshláinte tréidliachta agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/82/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 525. #1746796

  (b)fréamhshamhlacha feithiclí a úsáidtear ar an mbóthar faoi fhreagracht monaróra chun clár trialach áirithe a fheidhmiú ar choinníoll gur dearadh agus gur tógadh go sonrach iad chun na críche sin.

  (b)prototypes of vehicles used on the road under the responsibility of a manufacturer to perform a specific test programme provided they have been specifically designed and constructed for that purpose.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le ceadú agus le faireachas margaidh ar mhótarfheithlicí agus a leantóirí, agus ar chórais, comhpháirteanna agus aonaid theicniúla ar leithligh atá ceaptha le haghaidh feithiclí den sórt sin

 526. #227035

  (2) Ní choiscfidh aon ní dá bhfuil anseo ar an mBreitheamh aon chás den sórt sin a chur chun a thrialach, nó a chinneadh ar shlí eile idir an dá linn, de réir aon fhianaise eile a gheofar.

  (2) Nothing herein contained shall prevent the Judge from sending any such case for trial, or otherwise disposing of the same in the meantime, according to any other evidence received.

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 527. #228474

  i gcás duine a chur ar aghaidh chun a thrialach nó a trialach nó i gcomhair pianbhreithe agus é nó í cúisithe i gcion faoin gCaibidil sin II nó III, go dtí go gcinnfear an cás sa chúirt ar cuireadh an duine sin ar aghaidh chuici agus, i gcás achomhairc nó imeachtaí eile a éiríonn as, go dtí go gcinnfear an t-achomharc nó na himeachtaí eile (agus aon imeachtaí de dhroim an achomhairc nó na n-imeachtaí eile).

  in a case where a person is sent forward for trial or for sentence charged with an offence under the said Chapter II or III, the determination of the case in the court to which that person was sent forward and, in the event of an appeal or other proceedings arising therefrom, the determination of the appeal or the other proceedings (and any proceedings consequent upon the appeal or the other proceedings),

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 528. #229799

  Is amhlaidh atá coinníoll an chúirtbhanna seo go láithreoidh an cúisí thuasainmnithe os comhair na Cúirte ................................ a thionólfar i .......................................................... an lá de 19 , agus nach bhfágfaidh sé/sí an Chúirt sin gan chead agus go ndéanfaidh sé/sí freastal ansin i bpearsa ó lá go lá le linn an Chúirt sin a bheith á tionól amhlaidh, nó le linn aon suí atrátha di, chun críocha *a thrialach/a trialach agus thairis sin go ndéanfaidh sé/sí freastal ar aon Chúirt *a phianbhreithe/a pianbhreithe eile a n-aistreofar an triail chuici, go dtí go mbeidh an cúiseamh ina choinne/ina coinne, eadhon† curtha de láimh go cuí de réir dlí.

  The condition of this recognisance is that the above-named accused will appear before the ................... Court to be held at ........................... on the day of 19 and will not depart from the said Court without leave and will attend there in person from day to day during the time the said Court shall be so held or any adjournment thereof for the purposes of his/her ![si093y97p0320b.gif][5]and also attend any other Court to which the trial may be transferred until the charge against him/her namely‡ shall be duly disposed of according to law.

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 529. #229829

  AGUS DE BHRÍ go ndearnadh, le hordú dar dáta an lá de 19 , an cúisí a chur ar aghaidh chun a thrialach/a trialach go dtí an *chéad suí eile *suí atá ann faoi láthair den Chúirt ............................................ i ............................................ faoi chúiseamh go/gur

  AND WHEREAS the accused was by order dated the day of 19 , sent forward for trial to the ![si093y97p0332a.gif][15] sitting of the............................................................?............................................ Court at ............................................................?...................... on a charge that

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 530. #230595

  Agus, ar a chur in iúl don chúisí go raibh ceart aige/aici chun a thrialach/a trialach le giúiré, agus ar é/í do thoiliú lena thriail/lena triail go hachomair, ciontaítear an cúisí sa chion sin:

  The accused, having being informed of his/her right to be tried by a jury, and having consented to be dealt with summarily, is convicted of the said offence:

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 531. #232626

  AGUS DE BHRÍ, an lá de 19 , in imeachtaí a thionscain an t-ionchúisitheoir thuasainmnithe i gcoinne an chúisí thuasainmnithe á chúiseamh/á cúiseamh sa chion go ndearna sé/sí, ar an mbád sin- contrártha d’alt den Acht sin 1959, is foráil é sin *(de Chaibidil II) *(de Chaibidil III) de Chuid XIII den Acht sin, GO nDEARNA AN CHÚIRT ORDÚ ag cur an chúisí ar aghaidh *(chun a thrialach/a trialach) *(i gcomhair pianbhreithe) sa chúiseamh sin chun *an tsuí seo *an chéad suí eile den Chúirt............................... i.................................................................................

  AND WHEREAS on the day of 19 , in proceedings brought by the above-named prosecutor against the above-named accused charging him/her with the offence that he/she did, on the said boat-contrary to section of the said Act of 1959, that being a provision of*(Chapter II) *(Chapter III) of Part XIII of that Act, THE COURT MADE AN ORDER sending the accused forward *(for trial) *(for sentence) on the said charge tothe *present *next sitting of the...................................................Court at................................................

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 532. #640726

  Ba cheart go mbeadh rochtain phoiblí ar bhunachar sonraí AE agus ba cheart na sonraí a chur i láthair i bhformáid atá furasta le cuardach, agus go mbeadh sonraí agus doiciméid ghaolmhara nasctha le chéile trí uimhir thrialach AE agus le hipearnaisc, mar shampla go nascfaí le chéile an achoimre, an achoimre do neamh-shaineolaithe, an prótacal agus an tuarascáil staidéir chliniciúil a ghabhann leis an aon triail chliniciúil amháin, chomh maith leis na sonraí ó thrialacha cliniciúla eile inar úsáideadh an táirge íocshláinte imscrúdaithe céanna a nascadh leis.

  The EU database should be publicly accessible and data should be presented in an easily searchable format, with related data and documents linked together by the EU trial number and with hyperlinks, for example linking together the summary, the layperson's summary, the protocol and the clinical study report of one clinical trial, as well as linking to data from other clinical trials which used the same investigational medicinal product.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 533. #641755

  I gcás iarratais a chuirtear isteach an athuair, sonrófar sa litir chumhdaigh uimhir thrialach AE d'iarratas roimhe sin ar thriail chliniciúil, leagfar béim inti ar na hathruithe ar an iarratas sin i gcomparáid leis an iarratas a cuireadh isteach roimhe sin agus, más infheidhme, sonrófar inti conas a tugadh aghaidh ar aon saincheisteanna gan réiteach sa chéad iarratas a cuireadh isteach.

  In the case of a resubmission, the cover letter shall specify the EU trial number for the previous clinical trial application, highlight the changes as compared to the previous submission and, if applicable, specify how any unresolved issues in the first submission have been addressed.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 534. #768225

  (4) Ní déanfar, do réir an Achta so, éinne fé dhlí airm do thriail ná do chur fé phionós i dtaobh cionta is intrialta ag Arm-Chúirt agus a dineadh breis agus trí bliana roimh dháta a thrialach do thosnú, ach amháin i gcás cúl-mhutaireachta, tréigine no liostála calaoisí;

  (4) A person subject to military law shall not in pursuance of this Act be tried or punished for any offence triable by Court-Martial committed more than three years before the date on which his trial begins, except in the case of mutiny, desertion or fraudulent enlistment;

  Uimhir 30 de 1923: ACHT FÓRSAÍ COSANTA (FORÁLACHA SEALADACHA), 1923

 535. #768983

  (a) Do bheith ciontach i dtréigin no i liostáil chalaoisigh agus é do chiontú sa chéanna ag Arm-Chúirt no, ar admháil an chionta dho, gurbh fhéidir é thriail ach gur dineadh d'eamais a thrialach le hordú ón údarás mileata orduithe;

  ( a ) Has been guilty of the offence of desertion or of fraudulent enlistment, and has either been convicted of the same by a Court-martial, or having confessed the offence is liable to be tried, but his trial has been dispensed with by order of the prescribed military authority;

  Uimhir 30 de 1923: ACHT FÓRSAÍ COSANTA (FORÁLACHA SEALADACHA), 1923

 536. #816777

  (2) Pé uair a dhéanfidh an Chúirt Athchomhairc Choiriúla no an Chúirt Uachtarach ordú ath-thrialach fén alt so féadfar, d'ainneoin aon rialach dlí, an té gur dineadh an t-ordú i dtaobh a chiontuithe do dhíotáil agus do thriail arís agus, má fachtar ciontach é, é do dhaora sa chionta in ar dineadh an ciontú san air.

  (2) Whenever an order for a re-trial is made under this section by the Court of Criminal Appeal or the Supreme Court the person in respect of whose conviction the order was made may, notwithstanding any rule of law, be again indicted and tried and, if found guilty, sentenced for the offence which was the subject of such conviction.

  Uimhir 15 de 1928: ACHT CÚIRTEANNA BREITHIÚNAIS, 1928

 537. #1159496

  (b) ina ndeonófar deimhniú um chúnamh dlíthiúil in aisce (dá ngairtear deimhniú um chúnamh dlíthiúil (triail ar dhíotáil) san Acht seo) ina leith ag an gCúirt Dúiche ar é a chur chun a thrialach, nó ag breitheamh na cúirte a mbeidh sé le triail, nó á thriail, os a comhair,

  ( b ) a certificate for free legal aid (in this Act referred to as a legal aid (trial on indictment) certificate) is granted in respect of him by the District Court, upon his being returned for trial, or by the judge of the court before which he is to be or is being tried,

  Uimhir 12 de 1962: AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CÚNAMH DLÍTHIÚIL), 1962

 538. #1276578

  —Féadfar comhlacht corpraithe a chur ar aghaidh chun a thrialach nó chun pianbhreith a chur air agus féadfar é a ionchúiseamh ar díotáil i leith cion faoin Acht seo agus féadfar aon chomhlacht neamhchorpraithe daoine a ionchúiseamh ionann is dá mba chomhlacht corpraithe é.

  —A body corporate may be sent forward for trial or sentence and may be prosecuted on indictment for an offence under this Act and any unincorporated body of persons may be prosecuted as if it were a body corporate.

  Uimhir 12 de 1973: AN tACHT UM RIALÚ BANC (LUACH SAOTHAIR AGUS COINNÍOLLACHA FOSTAÍOCHTA) (FORÁLACHA SEALADACHA), 1973

 539. #1277167

  (a) faoi alt 12 den Acht um Nós Imeachta Coiriúil, 1967 , go ndéanfaidh duine cúisithe an réamhscrúdú dá bhforáiltear le Cuid II den Acht sin a tharscaoileadh agus go gcuirfear ar aghaidh é chun a thrialach ar chúiseamh ar bith le pléadáil neamhchiontachta,

  ( a ) under section 12 of the Criminal Procedure Act, 1967 , an accused person waives the preliminary examination provided for by Part II of that Act and is sent forward for trial on any charge with a plea of not guilty,

  Uimhir 16 de 1973: AN tACHT UM NÓS IMEACHTA COIRIÚIL (LEASÚ), 1973

 540. #1277185

  (2) Déanfar an fhoráil i dtaobh cúnaimh dhlíthiúil a dhéantar le hailt 3 agus 4 den Acht um Cheartas Coiriúil (Cúnamh Dlíthiúil), 1962 , a chur i mbaint, i gcás duine a chuirfear ar aghaidh i gcóir pianbhreithe faoi alt 13 (2) den Acht um Nós Imeachta Coiriúil, 1967 , leis na himeachtaí sa chúirt ar chuici a cuireadh ar aghaidh é agus le haon achomharc i gcoinne na pianbhreithe ionann is dá mba gur cuireadh chun a thrialach é agus, chun na críche sin, measfar gur triail ar díotáil a bheidh sna himeachtaí sa chúirt sin.

  (2) The provision for legal aid made by sections 3 of the Criminal Justice (Legal Aid) Act, 1962 , shall, in relation to a person sent forward for sentence under section 13 (2) of the Criminal Procedure Act, 1967 , extend to the proceedings in the court to which he is sent forward and to any appeal against sentence as if he had been returned for trial and, for this purpose, the proceedings in the said court shall be deemed to be a trial on indictment.

  Uimhir 16 de 1973: AN tACHT UM NÓS IMEACHTA COIRIÚIL (LEASÚ), 1973

 541. #1307595

  (c) An tagairt i mír (a) do choimeád dleathach is tagairt í d'aon choimeád dleathach ina bhfuil an duine iomchuí, chun críche na n-imeachtaí maidir leis an gcion faoin dlí de chuid Thuaisceart Éireann dá dtagraítear i mír (a), aon uair idir tráth an cúiseamh a thionscnamh i ndáil leis an gcion sin agus deireadh a thrialach (lena n-áirítear aon achomharc nó atriail) mar gheall ar an gcion sin nó ina bhfuil sé le linn dó a bheith ag cur isteach pianbhreithe a tugadh air ar é a chiontú sa chion sin.

  ( c ) The reference in paragraph (a) to lawful custody is a reference to any lawful custody in which the person concerned is held, for the purpose of the proceedings in relation to the offence under the law of Northern Ireland referred to in paragraph (a), at any time between the bringing of a charge in relation to that offence and the conclusion of his trial (including any appeal or retrial) for that offence or in which he is held while serving a sentence imposed on his conviction for that offence.

  Uimhir 14 de 1976: AN tACHT UM AN DLÍ COIRIÚIL (DLÍNSE), 1976

 542. #1379274

  —(1) Faoi réir fho-ailt (2) agus (3) den alt seo, i gcás duine a bheidh cúisithe i gcion indíotáilte (dá ngairtear “cúisí” san alt seo) a chur ar aghaidh chun a thrialach go dtí an Chúirt Chuarda ina suí di in áit seachas laistigh de Chuaird Bhaile Átha Cliath, déanfar, maidir le hiarratas ón ionchúisitheoir nó ón gcúisí chuig an mbreitheamh den Chúirt Chuarda a mbeidh an cúisí intriailte os a chomhair ag iarraidh an triail a aistriú, go dtí an Chúirt Chuarda ina suí di laistigh de Chuaird Bhaile Átha Cliath—

  —(1) Subject to subsections (2) and (3) of this section, where a person charged with an indictable offence (in this section referred to as "an accused") is sent forward for trial to the Circuit Court sitting other than within the Dublin Circuit, an application by the prosecutor or the accused to the judge of the Circuit Court before whom the accused is triable to have the trial transferred to the Circuit Court sitting within the Dublin Circuit shall—

  Uimhir 11 de 1981: ACHT NA gCÚIRTEANNA, 1981

 543. #1379288

  (3) Más giorra ná seacht lá an tréimhse idir an dáta ar a gcuirfear an cúisí ar aghaidh chun a thrialach agus an dáta ar a dtosófar ar an triail, géillfear d'iarratas faoi fho-alt (1) den alt seo.

  (3) Where there are less than seven days between the date on which the accused is sent forward for trial and the date of commencement of the trial, an application under subsection (1) of this section shall be granted.

  Uimhir 11 de 1981: ACHT NA gCÚIRTEANNA, 1981

 544. #1515304

  (c) (i) Faoi réir fhomhír (ii), ní bheidh éifeacht le halt 10 i ndáil le cás ina ndearnadh, roimh an tosach feidhme sin, duine a chur ar aghaidh chun a thrialach sa Chúirt Chuarda.

  ( c ) (i) Subject to subparagraph (ii), section 10 shall not have effect in relation to a case in which, before such commencement, a person has been sent forward for trial to the Circuit Court.

  Uimhir 32 de 1990: AN tACHT UM AN DLÍ COIRIÚIL (BANÉIGEAN) (LEASÚ), 1990

 545. #284881

  Cé nach mbeadh an deimhniúchán ceangailteach ó thaobh dlí, ba chóir go mbeadh sé d’aidhm ag an gcóras sin meastóireacht a éascú i ndáil le haon iarratas a dhéanfaí amach anseo ar thrialacha cliniciúla agus ar údarú margaíochta bunaithe ar na sonraí céanna sin.

  Even though the certification would not be legally binding, this system should also aim at facilitating the evaluation of any future application for clinical trials and marketing authorisation application based on the same data.

  Rialachán (CE) Uimh. 1394/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Samhain 2007 maidir le táirgí íocshláinte ardteiripe agus lena leasaítear Treoir 2001/83/CE agus Rialachán (CE) Uimh. 726/2004

 546. #295401

  1. Gach uair a mbeidh gá le sonraí, de bhreis orthu siúd a bailíodh cheana agus de bhreis orthu siúd a bhfuil modheolaíochtaí ann ina leith cheana, nó nuair a shainaithnítear cáilíocht neamhleor sonraí sna fearainn dá dtagraítear in Airteagal 2, tionscnóidh an Coimisiún (Eurostat) staidéir thrialacha a chuirfidh na Ballstáit i gcrích ar bhonn saorálach.

  1. Whenever data are required in addition to those already collected and to those for which methodologies already exist, or when insufficient quality of data is identified in the domains referred to in Article 2, the Commission (Eurostat) shall institute pilot studies to be completed on a voluntary basis by the Member States.

  Rialachán (CE) Uimh. 1338/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le staidreamh Comhphobail i dtaca leis an tsláinte phoiblí agus i dtaca leis an tsláinte agus leis an tsábháilteacht ag an obair

 547. #610431

  Cuirfear tacaíocht ar fáil do réimse iomlán na ngníomhaíochtaí taighde, forbartha agus nuálaíochta chun éifeacht na ngníomhartha ar leibhéal an Aontais a uasmhéadú. Idir thaighde bunúsach, aistriú eolais faoi na galair go teiripic nua, thrialacha móra, ghníomhaíochtaí píolótacha agus léirithe, tharraingt ar infheistíocht phríobháideach;

  To maximise the impact of Union level actions, support will be provided to the full spectrum of research, development and innovation activities from basic research through translation of knowledge on disease to new therapeutics, to large trials, piloting and demonstration actions, by mobilising private investment;

  Rialachán (AE) Uimh. 1291/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear Fís 2020 – An Clár Réime um Thaighde agus Nuálaíocht (2014-2020), agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1982/2006/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 548. #610443

  Tá sé riachtanach freisin go ndéanfaí sonraí a chomhroinnt go héifeachtach, go ndéanfaí próiseáil chaighdeánaithe ar na sonraí agus go ndéanfaí na sonraí sin a nascadh le staidéir chohóirt mhórscála, chomh maith le torthaí taighde a aistriú go dtí an clinic, go háirithe trí thrialacha cliniciúla a dhéanamh, trialacha ar cheart dóibh aghaidh a thabhairt ar gach aoisghrúpa chun a áirithiú go mbeidh cógais curtha in oiriúint dá n-úsáid siúd.

  Effective sharing of data, standardised data processing and the linkage of these data with large-scale cohort studies is also essential, as is the translation of research findings into the clinic, in particular through the conduct of clinical trials, which should address all age groups to ensure that medicines are adapted to their use.

  Rialachán (AE) Uimh. 1291/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear Fís 2020 – An Clár Réime um Thaighde agus Nuálaíocht (2014-2020), agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1982/2006/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 549. #640583

  Ba cheart go mbeadh na hamlínte chun sainchomhad iarratais ar thrialacha cliniciúla a mheasúnú fada go leor le gur féidir an comhad a mheasúnú, ach rochtain mhear ar chóireálacha nuálaíocha nua a áirithiú ag an am céanna, agus ba cheart go n-áiritheofaí gur áit tharraingteach é an tAontas i gcónaí chun trialacha cliniciúla a stiúradh.

  The timelines for assessing an application dossier for clinical trials should be sufficient to assess the file while, at the same time, ensuring quick access to new, innovative treatments and ensuring that the Union remains an attractive place for conducting clinical trials.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 550. #640627

  Ba cheart inneachar an tsainchomhaid iarratais maidir le húdarú do thriail chliniciúil a chomhchuibhiú chun a áirithiú go mbeidh an fhaisnéis chéanna le fáil ag na Ballstáit go léir agus chun an próiseas iarratais ar thrialacha cliniciúla a shimpliú.

  The content of the application dossier for authorisation of a clinical trial should be harmonised in order to ensure that all Member States have the same information available and to simplify the application process for clinical trials.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 551. #640641

  Is iomchuí go mbeidh sé ar chumas ollscoileanna agus institiúidí taighde eile faoi imthosca áirithe, atá i gcomhréir leis an dlí is infheidhme i leith cosanta sonraí, sonraí a bhailiú ó thrialacha cliniciúla atá le húsáid le haghaidh taighde eolaíoch todhchaí, mar shampla chun críocha taighde íocshláinte, nádúrtha nó eolaíochtaí sóisialta.

  It is appropriate that universities and other research institutions, under certain circumstances that are in accordance with the applicable law on data protection, be able to collect data from clinical trials to be used for future scientific research, for example for medical, natural or social sciences research purposes.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 552. #640680

  Chun sábháilteacht na ndaoine is ábhar agus iontaofacht agus stóinseacht sonraí ó thrialacha cliniciúla a áirithiú, is iomchuí a fhoráil gur cheart go mbeadh socruithe ann le haghaidh inrianaitheacht, stóráil, seoladh ar ais agus scriosadh táirgí íocshláinte imscrúdaitheacha, ag brath ar nádúr na trialach cliniciúla.

  In order to ensure subject safety and the reliability and robustness of data from clinical trials, it is appropriate to provide that there should be arrangements for traceability, storage, return and destruction of investigational medicinal products, depending on the nature of the clinical trial.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 553. #640754

  D'fhonn na cearta ar chosaint sonraí pearsanta a urramú, agus fós stóinseacht agus iontaofacht sonraí ó thrialacha cliniciúla a úsáidtear chun críocha eolaíocha agus sábháilteacht na ndaoine is ábhar a ghlacann páirt i dtrialacha cliniciúla a choimirciú, is iomchuí a fhoráil, gan dochar do Threoir 95/46/CE, nár cheart go ndéanfadh tarraingt siar an toilithe feasaigh difear do thorthaí na ngníomhaíochtaí a rinneadh cheana, amhail stóráil agus úsáid sonraí a fuarthas ar bhonn toilithe feasaigh a fuarthas roimh an tarraingt siar.

  With a view to respecting those rights, while safeguarding the robustness and reliability of data from clinical trials used for scientific purposes and the safety of subjects participating in clinical trials, it is appropriate to provide that, without prejudice to Directive 95/46/EC, the withdrawal of informed consent should not affect the results of activities already carried out, such as the storage and use of data obtained on the basis of informed consent before withdrawal.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 554. #641200

  triail chliniciúil sár-riachtanach maidir le daoine is ábhar atá éagumasaithe agus ní féidir sonraí atá inchomparáide ó thaobh bailíochta de a fháil ó thrialacha cliniciúla ar dhaoine atá in ann toiliú feasach a thabhairt nó ó mhodhanna eile taighde;

  the clinical trial is essential with respect to incapacitated subjects and data of comparable validity cannot be obtained in clinical trials on persons able to give informed consent, or by other research methods;

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 555. #641213

  tá sé beartaithe go ndéanfaidh an triail chliniciúil imscrúdú ar chóireálacha do riocht sláinte a bhíonn ar mhionaoisigh amháin nó tá an triail chliniciúil sár-riachtanach chun bailíochtú a dhéanamh ar shonraí a fuarthas ó thrialacha cliniciúla ar dhaoine a bhí in ann toiliú feasach a thabhairt nó ó mhodhanna eile taighde;

  the clinical trial is intended to investigate treatments for a medical condition that only occurs in minors or the clinical trial is essential with respect to minors to validate data obtained in clinical trials on persons able to give informed consent or by other research methods;

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 556. #641788

  tuairisc ar na socruithe chun cloí leis na rialacha is infheidhme maidir le bailiú, stóráil agus úsáid todhchaí samplaí bitheolaíochta ó dhaoine is ábhar do thrialacha cliniciúla, i gcás inarb infheidhme, mura rud é go mbeidh siad i ndoiciméad ar leithligh;

  a description of the arrangements to comply with the applicable rules for the collection, storage and future use of biological samples from clinical trial subjects, where applicable, unless contained in a separate document;

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 557. #1307527

  [An tiontú oifigiúil] ACHT DO LEATHNÚ DLÍ COIRIÚIL AN STÁIT CHUN BAINT LE GNÍOMHARTHA ÁIRITHE A RINNEADH I dTUAISCEART ÉIREANN, DO DHÉANAMH SOCRÚ CHUN GLACADH LE FIANAISE A GHEOFAR TRÍ FHINNÉITHE A SCRÚDÚ I dTUAISCEART ÉIREANN I dTRIALACHA I nDÁIL LE CIONTA MAIDIR LEIS NA GNÍOMHARTHA SIN, DÁ CHUMASÚ FIANAISE A FHÁIL TRÍ FHINNÉITHE A SCRÚDÚ SA STÁT DO THRIALACHA I dTUAISCEART ÉIREANN I gCÁS CIONTA DEN SÓRT CÉANNA FAOI DHLÍ THUAISCEART ÉIREANN MAIDIR LE GNÍOMHARTHA A RINNEADH SA STÁT, D'ATHCHÓIRIÚ AN DLÍ CHOIRIÚIL I SLITE EILE AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE GAOLMHARA.

  AN ACT TO EXTEND THE CRIMINAL LAW OF THE STATE TO CERTAIN ACTS DONE IN NORTHERN IRELAND, TO PROVIDE FOR THE ADMISSION OF EVIDENCE OBTAINED BY THE EXAMINATION OF WITNESSES IN NORTHERN IRELAND AT TRIALS FOR OFFENCES IN RESPECT OF THOSE ACTS, TO ENABLE EVIDENCE TO BE OBTAINED BY THE EXAMINATION OF WITNESSES IN THE STATE FOR TRIALS IN NORTHERN IRELAND FOR CORRESPONDING OFFENCES UNDER THE LAW OF NORTHERN IRELAND IN RESPECT OF ACTS DONE IN THE STATE, TO REFORM THE CRIMINAL LAW IN OTHER RESPECTS AND TO PROVIDE FOR RELATED MATTERS.

  Uimhir 14 de 1976: AN tACHT UM AN DLÍ COIRIÚIL (DLÍNSE), 1976

 558. #1733880

  Deonófar formheas ar thrialacha cliniciúla ar choinníoll nach dtéann na bia-ainmhithe arna n-úsáid sna trialacha cliniciúla nó a dtáirgí isteach sa bhiashlabhra mura bhfuil tréimhse aistarraingthe iomchuí socraithe ag an údarás inniúil.

  Approvals of clinical trials shall be granted on condition that food-producing animals used in the clinical trials or their produce do not enter the food chain unless an appropriate withdrawal period has been set by the competent authority.

  Rialachán (AE) 2019/6 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le táirgí íocshláinte tréidliachta agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/82/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 559. #1733884

  Ní fhéadfar sonraí a thagann ó thrialacha cliniciúla arna ndéanamh lasmuigh den Aontas a chur san áireamh chun measúnú a dhéanamh ar iarratas ar údarú margaíochta ach amháin i gcás ina ndearnadh na trialacha sin a dhearadh, a chur chun feidhme agus a thuairisciú i gcomhréir le treoirlínte idirnáisiúnta VICH maidir le dea-chleachtas cliniciúil.

  Data stemming from clinical trials conducted outside the Union may be taken into consideration for the assessment of an application for a marketing authorisation only if those trials were designed, implemented and reported in accordance with the international guidelines on good clinical practice of the VICH.

  Rialachán (AE) 2019/6 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le táirgí íocshláinte tréidliachta agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/82/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 560. #1736002

  Sa sainchomhad faoi éifeachtúlacht, beidh doiciméadacht réamhchliniciúil agus chliniciúil agus/nó torthaí ó thrialacha, bíodh siad fabhrach nó neamhfhabhrach i leith na dtáirgí íocshláinte tréidliachta, chun measúnú foriomlán oibiachtúil a dhéanamh ar chothromaíocht riosca/sochair an táirge.

  The dossier on efficacy shall include all pre-clinical and clinical documentation and/or results of trials, whether favourable or unfavourable to the veterinary medicinal products, in order to enable an objective overall assessment of the risk/benefit balance of the product.

  Rialachán (AE) 2019/6 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le táirgí íocshláinte tréidliachta agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/82/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 561. #1702069

  Tar éis ordacháin a bheith tugtha i dtaobh mhodh éisteachta nó trialach cúise, nó i gcéim níos luaithe de chúis, i gcás ina ndéanfar imthosca speisialta a shuíomh, féadfaidh an Chúirt, ar iarratas le foriarratas ó bhanchéile is achainíoch nó a mbeidh láithreas taifeadta aici (mura rud é go gcruthóidh an fearchéile eastát leordhóthanach ar leith a bheith ag an mbanchéile nó mura ndéanfaidh sé cúis mhaith eile a shuíomh), ordú a dhéanamh á ordú don fhearchéile costais an bhanchéile a íoc i leith na cúise suas go dtí dáta an iarratais sin, maille lena costais bhreise de die in diem suas go dtí an triail nó an éisteacht, agus á ordú don Mháistir Fómhais na costais sin a fhómhas agus, tráth an fhómhais sin (má bhíonn ordacháin tugtha roimh an bhfómhas sin i dtaobh an mhodha éisteachta nó trialach), a fhionnadh agus a dheimhniú cén tsuim airgid is leor a íoc isteach sa Chúirt nó cén t-urrús is leor don fhearchéile a thabhairt faoi chomhair chostais an bhanchéile a ghabhfaidh agus a bhainfidh le héisteacht nó triail na cúise.

  After directions have been given as to the mode of hearing of trial of a cause, or in an earlier stage of a cause, where special circumstances are shown, the Court may, on the application by motion of a wife who is a petitioner or who has entered an appearance (unless the husband shall prove that the wife has sufficient separate estate or show other good reason) make an order directing him to pay her costs of the cause up to the date of such application, and her further costs de die in diem up to the trial or hearing, and directing the Taxing Master to tax such costs and at the time of such taxation (if directions as to the mode of hearing or trial have been given before such taxation) to ascertain and certify what is a sufficient sum of money to be paid into Court or what is a sufficient security to be given by the husband to cover the costs of the wife of and incidential to the hearing or trial of the cause.

  I.R. Uimh. 15 de 1986: Rialacha na nUaschúirteanna

 562. #149630

  Is é is éifeacht do na Rialacháin seo na Rialacháin um Rás-Rianta Con (Rásaíocht), 1967 agus na Rialacháin um Rás-Rianta Con (Rásaíocht) (Leasú), 1977, a leasú maidir le trialacha a reáchtáil ag Rás-Rianta Con.

  The effect of these regulations is to amend the Greyhound Race Track (Racing) Regulations, 1967 and the Greyhound Race Track (Racing) (Amendment) Regulations, 1977 regarding the running of trials at Greyhound Race Tracks.

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 563. #160929

  Leis na Rialacha seo, atá i bhfoirm Ordú nua (Ordú 67) atá le cur leis na Rialacha Cúirte Cuarda, 1950, forordaítear nósanna imeachta chun trialacha a aistriú ón gCúirt Chuarda ina suí di in áit seachas laistigh de Chuaird Bhaile Átha Cliath go dtí an Chúirt Chuarda ina suí di laistigh de Chuaird Bhaile Átha Cliath, de bhun Alt 31 d'Acht na gCúirteanna, 1981.

  These Rules, which are in the form of a new Order (Order 67) to be added to the Circuit Court Rules, 1950, prescribe procedures for the transfer of trials from the Circuit Court sitting other than within the Dublin Circuit to the Circuit Court sitting within the Dublin Circuit, pursuant to Section 31 of the Courts Act, 1981 .

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 564. #177306

  (4) Féadfaidh an Rialaitheoir a cheangal ar dhuine a bheidh ag déanamh iarratais ar chearta póraitheoirí plandaí, cibé eolas maidir le tástálacha agus trialacha i ndáil leis an gcineál planda is ábhar don iarratas a éileoidh sé go réasúnach, a thabhairt dó.

  (4) The Controller may require a person making an application for plant breeders' rights to furnish to him such information regarding tests and trials in connection with the plant variety which is the subject of the application as he may reasonably require.

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 565. #232635

  AGUS DE BHRÍ gur tugadh urrús is dóigh leis an gCúirt a bheith sásúil go n-íocfar, i gcás an cúisí a chiontú maidir leis an gcion/na cionta sin nó mar gheall ar é/í do mhainneachtain freastal os comhair aon chúirte nuair is gá dó/di freastal amhlaidh le haghaidh aon réamhscrúduithe faoin Acht um Nós Imeachta Coiriúil, 1967, i ndáil leis an gcion/na cionta nó le haon trialacha, achomhairc nó imeachtaí eile i ndáil leis an gcion/na cionta, suim a mheasann an Chúirt is leor—

  AND WHEREAS security, which in the opinion of the Court is satisfactory, has been given for the payment,in event of the conviction of the accused in respect of the said offence(s) or in the event of his/her failure to attend any court when such attendance is required for the purposes of any preliminary examinations under the Criminal Procedure Act, 1967 in relation to the offence(s) or any trials, appeals or other proceedings in relation to the offence(s), of a sum that in the opinion of the Court is sufficient to provide for-

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 566. #232637

  (ii) faoi chomhair méid measta na gcostas (más ann) a dámhadh, nó a dhámhfar, maidir le trialacha, achomhairc nó imeachtaí eile, i ndáil leis an gcion/na cionta, in aghaidh an chúisí, agus

  (ii) the estimated amount of the costs (if any) of trials, appeals or other proceedings in relation to the offence(s) awarded or which may be awarded against the accused, and

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 567. #252438

  Féadfar na daoine go léir a uamadh i gcaingean amháin mar ghearánaithe a líomhnaítear go bhfuil aon cheart chun faoisimh ar marthain iontu i leith nó de dhroim na n-idirbheart céanna, cibé acu i gcomhpháirt nó go leithleach nó mar mhalairt ar a chéile é, más rud é, dá dtionscnódh na daoine sin caingne ar leithligh, go n-éireodh aon chomhcheist dlí nó fíorais; ar choinníoll, má dhealraíonn sé, ar fhoriarratas iar bhfógra ó aon chosantóir, go bhféadfadh an t-uamadh sin treampán nó moill a chur ar an triail, go bhféadfaidh an Breitheamh trialacha ar leithligh a ordú, nó cibé ordú eile a dhéanamh is ceart, agus ar choinníoll freisin nach ndéanfar gearánaí de dhuine ar bith mura dtoileoidh sé leis sin.

  All persons may be joined in one action as plaintiffs in whom any right to relief in respect of or arising out of the same transactions is alleged to exist, whether jointly, severally, or in the alternative, where, if such persons brought separate actions, any common question of law or fact would arise; provided that if, upon a motion on notice by any defendant, it shall appear that such joinder may embarrass or delay the trial, the Judge may order separate trials, or make such other order as may be right, and provided also that no person shall be made a plaintiff without his consent.

  I.R. Uimh 510 de 2001: Na Rialacha Cúirte Cuarda

 568. #252529

  Ach amháin mar a fhoráiltear sa chéad Riail ina dhiaidh seo, féadfar dhá éileamh nó níos mó a dhéanamh i ndoiciméad tionscnaimh amháin, mar mhalairt ar a chéile nó i slí eile, chomh fada is nach bhfuil na héilimh ar neamhréir lena chéile ná bunaithe ar líomhaintí fíorais atá ar neamhréir lena chéile, ach, más léir don Bhreitheamh nach féidir éilimh a uamadh in aon chaingean nó ábhar a thriail le chéile go caoithiúil, féadfaidh sé trialacha ar leithligh a ordú nó féadfaidh sé aon éileamh a eisiamh, agus féadfaidh sé a ordú go leasófar an taifead dá réir sin, agus féadfaidh sé cibé ordú is cóir a dhéanamh maidir le costais.

  Save as in the next succeeding Rule provided, two or more claims may be made in one originating document, either alternatively or otherwise, so long as the claims are not mutually inconsistent or based upon inconsistent allegations of fact, but, if it appears to the Judge that claims joined in any action or matter cannot be conveniently tried together, he may order separate trials or may exclude any claim, and may order the record to be amended accordingly, and may make such order as to costs as may be just.

  I.R. Uimh 510 de 2001: Na Rialacha Cúirte Cuarda

 569. #317502

  Toisc go bhféadfaí táirgí íocshláinte a úsáid lasmuigh de théarmaí an údaraithe margaíochta, ba cheart go n-áireofaí ar fhreagrachtaí shealbhóir an údaraithe margaíochta an fhaisnéis uile atá ar fáil a sholáthar, lena n-áirítear torthaí trialacha cliniciúla nó staidéar eile, mar aon le tuairisc a dhéanamh ar aon chás ina ndéanfaí an táirge íocshláinte a úsáid ar shlí nach dtagann faoi réim an údaraithe margaíochta.

  As medicinal products for human use could be used outside the terms of the marketing authorisation, the marketing authorisation holder’s responsibilities should include providing all available information, including the results of clinical trials or other studies, as well as reporting any use of the medicinal product which is outside the terms of the marketing authorisation.

  Rialachán (AE) Uimh. 1235/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Nollaig 2010 lena leasaítear, maidir le cógas-aireachas ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, Rialachán (CE) Uimh. 726/2004 lena leagtar síos nósanna imeachta Comhphobail maidir le húdarú agus maoirseacht táirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine agus le haghaidh úsáide tréidliachta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Leigheasra Eorpach, agus Rialachán (CE) Uimh. 1394/2007 maidir le táirgí íocshláinte ardteiripe

 570. #317589

  Áireofar san fhaisnéis sin idir thorthaí dearfacha agus thorthaí diúltacha trialacha cliniciúla nó staidéar eile i ngach tásc agus i ngach daonra, bídís ar áireamh san údarú margaíochta nó ná bíodh, chomh maith le sonraí ar úsáid an táirge íocshláinte i gcás an úsáid sin a bheith lasmuigh de théarmaí an údaraithe margaíochta.

  The information shall include both positive and negative results of clinical trials or other studies in all indications and populations, whether or not included in the marketing authorisation, as well as data on the use of the medicinal product where such use is outside the terms of the marketing authorisation.

  Rialachán (AE) Uimh. 1235/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Nollaig 2010 lena leasaítear, maidir le cógas-aireachas ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, Rialachán (CE) Uimh. 726/2004 lena leagtar síos nósanna imeachta Comhphobail maidir le húdarú agus maoirseacht táirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine agus le haghaidh úsáide tréidliachta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Leigheasra Eorpach, agus Rialachán (CE) Uimh. 1394/2007 maidir le táirgí íocshláinte ardteiripe

 571. #326658

  "Déanfaidh na Ballstáit lena mbaineann torthaí na dtrialacha agus na dturgnamh a thíolacadh don Choimisiún tráth nach déanaí ná an 30 Meán Fómhair sa bhliain ina ndéantar na trialacha agus na turgnaimh sin."

  "Member States concerned shall submit the results of the trials and experiments to the Commission no later than 30 September of the year in which these are carried out."

  Rialachán (AE) Uimh. 579/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2011 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 850/98 ón gComhairle maidir le hacmhainní iascaigh a chaomhnú trí bhearta teicniúla chun óg-orgánaigh mhuirí a chosaint agus Rialachán (CE) Uimh. 1288/2009 ón gComhairle lena mbunaítear bearta teicniúla idirthréimhseacha ón 1 Eanáir 2010 go dtí an 30 Meitheamh 2011

 572. #340938

  Airteagal 3(2) de Threoir 96/96/CE ón gComhairle an 20 Nollaig 1996 maidir le comhfhogasú dhlíthe na mBallstát a bhaineann le trialacha ródacmhainneachta do mhótarfheithiclí agus dá leantóirí [2], lena bhforáiltear go dtabharfaidh gach Ballstát aitheantas don chruthúnas a eiseofar i mBallstát eile agus a thaispeánfaidh gur ghnóthaigh feithicil triail ródacmhainneachta;

  Article 3(2) of Council Directive 96/96/EC of 20 December 1996 on the approximation of the laws of the Member States relating to roadworthiness tests for motor vehicles and their trailers [2], which provides that each Member State shall recognise the proof issued in another Member State showing that a vehicle has passed a roadworthiness test;

  Rialachán (CE) Uimh. 1100/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2008 maidir le díchur rialuithe a fheidhmítear ag teorainneacha Ballstát i réimse an iompair de bhóthar agus d'uiscebhealach intíre

 573. #348054

  Treoir 2001/20/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Aibreán 2001 maidir le comhfhogasú dhlíthe, rialacháin agus fhorálacha riaracháin na mBallstát maidir le dea-chleachtas cliniciúil a chur chun feidhme i stiúradh trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine.

  Directive 2001/20/EC of the European Parliament and of the Council of 4 April 2001 on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to the implementation of good clinical practice in the conduct of clinical trials on medicinal products for human use.

  Rialachán (CE) Uimh. 596/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Meitheamh 2009 lena n-oiriúnaítear ionstraimí áirithe, atá faoi réir an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 251 den Chonradh do Chinneadh 1999/468/CE ón gComhairle, maidir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú — Oiriúnú don nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú — Cuid a Ceathair

 574. #349200

  Treoir 2001/20/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Aibreán 2001 maidir le comhfhogasú dhlíthe, rialacháin agus fhorálacha riaracháin na mBallstát maidir le dea-chleachtas cliniciúil a chur chun feidhme i stiúradh trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine [8]

  Directive 2001/20/EC of the European Parliament and of the Council of 4 April 2001 on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to the implementation of good clinical practice in the conduct of clinical trials on medicinal products for human use [8]

  Rialachán (CE) Uimh. 596/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Meitheamh 2009 lena n-oiriúnaítear ionstraimí áirithe, atá faoi réir an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 251 den Chonradh do Chinneadh 1999/468/CE ón gComhairle, maidir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú — Oiriúnú don nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú — Cuid a Ceathair

 575. #507908

  Más léir do Bhallstát aíochta nó do Bhallstát an idirthurais go bhfuil fabhtanna nach beag i ngléas IBNS ó thaobh na ngnéithe teicniúla a theastódh de ghnáth, eadhon go bhfuil rochtain ar an airgead gan an mheicníocht neodraithe a chur ag obair nó go bhfuil modhnú déanta ar an IBNS tar éis an formheas a bheith tugtha sa chaoi is nach gcomhlíonann sé critéir an fhormheasta a thuilleadh, cuirfidh sé é sin in iúl don Choimisiún agus don Bhallstát a thug an formheas agus féadfaidh sé a iarraidh go ndéanfar trialacha nua ar an IBNS sin.

  If a host Member State or a Member State of transit finds that an IBNS displays serious deficiencies as regards the technical characteristics normally required, namely that the cash can be accessed without triggering the neutralisation mechanism or the IBNS has been modified after homologation in such a way that it no longer fulfils the homologation criteria, it shall inform the Commission and the Member State that granted the homologation and may ask that new tests be carried out on that IBNS.

  Rialachán (AE) Uimh. 1214/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Samhain 2011 maidir le hiompar trasteorann gairmiúil airgid thirim in euro de bhóthar idir Ballstáit sa limistéar euro

 576. #593921

  Treoir 2009/40/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Bealtaine 2009 maidir le trialacha ródacmhainneachta do mhótarfheithiclí agus dá leantóirí (IO L 141, 6.6.2009, lch. 12).

  Directive 2009/40/EC of the European Parliament and of the Council of 6 May 2009 on roadworthiness tests for motor vehicles and their trailers (OJ L 141, 6.6.2009, p. 12).

  Rialachán (AE) Uimh. 168/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2013 maidir le ceadú agus le faireachas margaidh ar fheithiclí dhá nó trí roth agus cuadrothair Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 577. #609823

  Cumhdófar leis na gníomhaíochtaí an próiseas ar fad ón taighde bunúsach go dtí an margadh, agus leagfar béim úr ar ghníomhaíochtaí a bhaineann leis an nuálaíocht, amhail scéimeanna píolótacha, gníomhaíochtaí taispeántais, trialacha sábháilte, tacaíocht don soláthar poiblí, ceapadh, nuálaíocht atá dírithe ar na húsáideoirí deiridh, an nuálaíocht shóisialta, malartú faisnéise agus an chaoi a nglacann an margadh le nuálaíochtaí agus le caighdeánú.

  The activities shall cover the full cycle from basic research to market, with a new focus on innovation-related activities, such as piloting, demonstration activities, test-beds, support for public procurement, design, end-user driven innovation, social innovation, knowledge transfer and market take-up of innovations and standardisation.

  Rialachán (AE) Uimh. 1291/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear Fís 2020 – An Clár Réime um Thaighde agus Nuálaíocht (2014-2020), agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1982/2006/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 578. #610049

  Aireofar leis an gcur chuige gníomhaíochtaí atá dírithe ar chláir oibre agus réimsí atá níos oscailte araon chun tionscadail nuálacha agus réitigh cheannródaíocha a chur chun cinn, lena gcumhdaítear an slabhra luach iomlán, lena n-áirítear taighde agus forbairt, mórghníomhaíochtaí píolótacha agus taispeántais, trialacha sábháilte agus saotharlanna beo, fréamhshamhaltú agus táirgí a bhailíochtú i línte píolótacha.

  The approach shall include both agenda-driven activities and more open areas to promote innovative projects and breakthrough solutions covering the whole value chain, including R&D, large-scale pilots and demonstration activities, test beds and living labs, prototyping and product validation in pilot lines.

  Rialachán (AE) Uimh. 1291/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear Fís 2020 – An Clár Réime um Thaighde agus Nuálaíocht (2014-2020), agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1982/2006/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 579. #610429

  Áirítear leo sin an bunús móilíneach atá le galair a thuiscint, straitéisí teirpeacha agus nuálaíocha agus córais núíosacha samhla a shainaithint, cur i bhfeidhm ildisciplíneach an eolais san fhisic, sa cheimic agus sa bhitheolaíocht chóras, cohóirt fhadtéarmacha agus cur i gcrích trialacha cliniciúla (lena n-áirítear díriú ar fhorbairtí agus éifeachtaí na gcógas i ngach aoisghrúpa), úsáid chliniciúil a bhaint as na córais eolaíochta "-omics", agus as an mbithleigheas córas nó forbairt TFC agus cur i bhfeidhm na nithe sin i gcleachtas an chúram sláinte, go háirithe sa ríomhshláinte.

  These include understanding the molecular basis of disease, the identification of innovative therapeutic strategies and novel model systems, the multidisciplinary application of knowledge in physics, chemistry and systems biology, the development of long-term cohorts and the conduct of clinical trials (including focus on the development and effects of medicines in all age groups), the clinical use of "-omics", systems biomedicine and the development of ICT and their applications in healthcare practice, notably e-health.

  Rialachán (AE) Uimh. 1291/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear Fís 2020 – An Clár Réime um Thaighde agus Nuálaíocht (2014-2020), agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1982/2006/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 580. #640578

  Maidir le Treoir 2001/20/CE, is léir freisin ón taithí a fuarthas go ndéanfadh foirm dhlíthiúil Rialacháin buntáistí a chruthú d'urraitheoirí agus d'imscrúdaitheoirí, mar shampla i gcomhthéacs trialacha cliniciúla a dhéantar i níos mó ná Ballstát amháin, ós rud é go mbeadh siad in ann brath go díreach ar fhorálacha an rialacháin, ach chomh maith leis sin i gcomhthéacs tuairisciú sábháilteachta agus lipéadú a dhéanamh ar tháirgí íocshláinte imscrúdaitheacha.

  As regards Directive 2001/20/EC, experience also indicates that the legal form of a Regulation would present advantages for sponsors and investigators, for example in the context of clinical trials taking place in more than one Member State, since they will be able to rely on its provisions directly, but also in the context of safety reporting and labelling of investigational medicinal products.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 581. #640588

  Ba cheart go gcothófaí trialacha cliniciúla chun forbairt a dhéanamh ar tháirgí íocshláinte dílleachta, de réir mar a shainmhínítear i Rialachán (CE) Uimh.141/2000 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(4), agus ar tháirgí íocshláinte atá dírithe ar dhaoine is ábhar a bhfuil galair orthu atá tromchúiseach, díblitheach agus go minic is baol báis dóibh agus ar galair iad nach mbuaileann níos mó ná duine as 50000 san Aontas (galair fhíorannamha).

  Clinical trials for the development of orphan medicinal products as defined in Regulation (EC) No 141/2000 of the European Parliament and of the Council(4)and of medicinal products addressed to subjects affected by severe, debilitating and often life-threatening diseases affecting no more than one person in 50000 in the Union (ultra-rare diseases) should be fostered.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 582. #640590

  Tá tábhacht ar leith do na trialacha cliniciúla le measúnú atá meas agus fós cuimsitheach a mhéid a bhaineann le riochtaí sláinte lena ngabhann díbliú mór agus/nó baol don bheatha agus nach bhfuil mórán roghanna teiripeacha ann dóibh, nó nach ann do na roghanna teiripeacha sin ar chor ar bith, mar is amhlaidh i gcás galar annamh agus fíorannamh.

  A rapid yet in-depth assessment is of particular importance for clinical trials concerning medical conditions which are severely debilitating and/or life threatening and for which therapeutic options are limited or non-existent, as in the case of rare and ultra-rare diseases.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 583. #640595

  Is minic a bhíonn na “trialacha cliniciúla idirghabhála ísle” sin ríthábhachtach chun cóireálacha agus diagnóisí caighdeánacha a mheasúnú, agus ar an tslí sin déantar úsáid táirgí íocshláinte a bharrfheabhsú agus ar an gcaoi sin cuirtear le hardleibhéal sláinte poiblí.

  Those low-intervention clinical trials are often of crucial importance for assessing standard treatments and diagnoses, thereby optimising the use of medicinal products and thus contributing to a high level of public health.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 584. #640596

  Ba cheart go mbeadh na trialacha cliniciúla sin faoi réir rialacha nach bhfuil chomh dian sin, a mhéid a bhaineann le faireachán, le ceanglais d'inneachar an mháistirchomhaid agus le hinrianaitheacht na dtáirgí íocshláinte imscrúdaitheacha.

  Those clinical trials should be subject to less stringent rules, as regards monitoring, requirements for the contents of the master file and traceability of investigational medicinal products.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 585. #640616

  Ba cheart saineolas sonrach a bhreithniú nuair a bhíonn trialacha cliniciúla á measúnú lena mbaineann daoine is ábhar atá i gcúinsí éigeandála, mionaoisigh, daoine is ábhar atá éagumasaithe, mná torracha agus mná atá ag cothú an linbh ar an gcíoch agus, i gcás inarb iomchuí, pobalghrúpaí sonracha sainaitheanta eile, amhail daoine scothaosta nó daoine a bhfuil galair annamha agus fíorannamha ag gabháil dóibh.

  Specific expertise should be considered when assessing clinical trials involving subjects in emergency situations, minors, incapacitated subjects, pregnant and breastfeeding women and, where appropriate, other identified specific population groups, such as elderly people or people suffering from rare and ultra rare diseases.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 586. #640628

  Ar mhaithe le trédhearcacht i réimse na dtrialacha cliniciúla a mhéadú, níor cheart sonraí ó thriail chliniciúil a thíolacadh mar thacaíocht d'iarratas ar thriail chliniciúil ach amháin má tá an triail chliniciúil sin taifeadta i mbunachar sonraí a bhfuil rochtain phoiblí agus saor in aisce air, ar bhunachar sonraí é atá ina ardán príomha nó comhpháirtí nó ina sholáthróir sonraí don ardán idirnáisiúnta um chlár trialacha cliniciúla de chuid na hEagraíochta Domhanda Sláinte (WHO ICTRP).

  In order to increase transparency in the area of clinical trials, data from a clinical trial should only be submitted in support of a clinical trial application if that clinical trial has been recorded in a publicly accessible and free of charge database which is a primary or partner registry of, or a data provider to, the international clinical trials registry platform of the World Health Organization (WHO ICTRP).

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 587. #640653

  Sna trialacha cliniciúla sin, baintear úsáid as na táirgí íocshláinte imscrúdaitheacha i gcomhréir leis na húdaruithe margaíochta, agus faigheann an duine aonair is ábhar cóireáil caighdeánach beag beann ar chibé an nglacann sé nó sí páirt i dtriail chliniciúil nó má dhiúltaíonn sé nó sí páirt a ghlacadh ann, nó má tharraingíonn sé siar aisti, ionas gurb é an t-aon iarmhairt a bheadh ar gan a bheith rannpháirteach ná nach mbaintear úsáid as na sonraí a bhaineann leis nó léi don triail chliniciúil.

  In those clinical trials the investigational medicinal products are used in accordance with the marketing authorisations, and the individual subject receives a standard treatment regardless of whether he or she accepts or refuses to participate in the clinical trial, or withdraws from it, so that the only consequence of non-participation is that data relating to him or her are not used for the clinical trial.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 588. #640673

  Comhaltaí na Comhdhála Idirnáisiúnta ar Chomhchuibhiú Ceanglas Teicniúil do Chlárú Cógaisíochta lena nÚsáid ag an Duine (ICH), tá siad tar éis comhaontú ar shraith mhionsonraithe treoirlínte maidir le dea-chleachtas cliniciúil arb ionann í anois agus caighdeán a nglactar go hidirnáisiúnta leis maidir le dearadh, stiúradh, taifeadadh agus tuairisciú trialacha cliniciúla, atá comhsheasmhach le prionsabail a bhfuil a mbunús i nDearbhú Heilsincí de chuid Chomhlachas Domhanda na Lianna Míochaine.

  The members of the International Conference on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use (ICH) have agreed on a detailed set of guidelines on good clinical practice which is an internationally accepted standard for designing, conducting, recording and reporting clinical trials, consistent with principles that have their origin in the World Medical Association's Declaration of Helsinki.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 589. #640707

  I gcás inar cuireadh an táirge íocshláinte imscrúdaithe nó cúnta ar an margadh cheana mar tháirge íocshláinte údaraithe i gcomhréir le Treoir 2001/83/CE agus le Rialachán (CE) Uimh.726/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(6), ní cheanglaítear, mar riail ghinearálta, aon lipéadú breise a bheith ann i gcás trialacha cliniciúla nach bhfuil baint ag dalladh an lipéid leo.

  Where the investigational or auxiliary medicinal product have already been placed on the market as an authorised medicinal product in accordance with Directive 2001/83/EC and Regulation (EC) No 726/2004 of the European Parliament and of the Council(6), as a general rule no additional labelling should be required for clinical trials that do not involve the blinding of the label.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 590. #640723

  Thairis sin, ba cheart go mbeadh ar chumas an Choimisiúin a fhaire an ndéanann córais rialála tríú tíortha comhlíonadh fhorálacha sonracha an Rialacháin seo agus Threoir 2001/83/CE a áirithiú maidir le trialacha cliniciúla arna stiúradh i dtríú tíortha.

  Moreover, the Commission should be able to control whether regulatory systems of third countries ensure compliance with the specific provisions of this Regulation and Directive 2001/83/EC concerning clinical trials conducted in third countries.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 591. #640725

  Ar mhaithe le leibhéal leordhóthanach trédhearcachta sna trialacha cliniciúla a áirithiú, ba cheart an fhaisnéis ábhartha uile maidir leis an triail chliniciúil arna cur isteach trí thairseach AE a bheith i mbunachar sonraí AE.

  In order to ensure a sufficient level of transparency in the clinical trials, the EU database should contain all relevant information as regards the clinical trial submitted through the EU portal.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 592. #640760

  Tá an Rialachán seo ag luí leis na príomhdhoiciméid treoraíochta idirnáisiúnta maidir le trialacha cliniciúla, amhail leagan 2008 de Dhearbhú Heilsincí ón gComhlachas Domhanda na Lianna Míochaine agus an dea-chleachtas cliniciúil atá bunaithe ar Dhearbhú Heilsincí.

  This Regulation is in line with the major international guidance documents on clinical trials, such as the 2008 version of the World Medical Association's Declaration of Helsinki and good clinical practice, which has its origins in the Declaration of Helsinki.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 593. #640763

  Chun an úsáid a bhaintear as a rannchuidiú luachmhar a uasmhéadú agus chun a gcuid taighde a spreagadh tuilleadh, ach gan aon idirdhealú a dhéanamh i leith cháilíocht na dtrialacha cliniciúla, ba cheart do na Ballstáit bearta a dhéanamh chun trialacha a stiúrann na hurraitheoirí sin a spreagadh.

  In order to maximise the valuable contribution of such non-commercial sponsors and to further stimulate their research but without compromising the quality of clinical trials, measures should be taken by Member States to encourage clinical trials conducted by those sponsors.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 594. #640831

  Ciallaíonn “dea-chleachtas cliniciúil” sraith ceanglas mionsonraithe maidir le cáilíocht eiticiúil agus eolaíoch do dhearadh, stiúradh, déanamh, faireachán, iniúchadh, taifeadadh, anailísiú agus tuairisciú trialacha cliniciúla lena n-áiritheofar go ndéantar cearta, sábháilteacht agus dea-bhail na ndaoine is ábhar, agus go mbeidh na sonraí a ghintear sa triail chliniciúil iontaofa agus stóinseach;

  ‘Good clinical practice’ means a set of detailed ethical and scientific quality requirements for designing, conducting, performing, monitoring, auditing, recording, analysing and reporting clinical trials ensuring that the rights, safety and well-being of subjects are protected, and that the data generated in the clinical trial are reliable and robust;

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 595. #640904

  Chun críche comhairliúcháin le saineolaithe, féadfaidh an Ballstát tuairiscithe, freisin, an tréimhse dá dtagraítear i mír 4 a fhadú 50 lá breise i gcás trialacha cliniciúla a mbaineann táirgí íocshláinte imscrúdaitheacha ardteiripe nó táirgí íocshláinte mar a shainmhínítear i bpointe 1 den Iarscríbhinn a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh.726/2004 leo.

  The reporting Member State may also extend the period referred to in paragraph 4 by a further 50 days for clinical trials involving an advanced therapy investigational medicinal products or a medicinal product as defined in point 1 of the Annex to Regulation (EC) No 726/2004, for the purpose of consulting with experts.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 596. #640954

  Áiritheoidh na Ballstáit nach bhfuil coinbhleachtaí leasa ag na daoine a dhéanann bailíochtú agus measúnú ar an iarratas, go mbeidh siad neamhspleách ar an urraitheoir, ar an láthair trialach chliniciúil agus ar na himscrúdaitheoirí atá rannpháirteach agus ar dhaoine atá ag maoiniú na trialacha cliniciúla, agus go bhfuil siad saor ó aon tionchar míchuí eile chomh maith.

  Member States shall ensure that the persons validating and assessing the application do not have conflicts of interest, are independent of the sponsor, of the clinical trial site and the investigators involved and of persons financing the clinical trial, as well as free of any other undue influence.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 597. #641045

  Chun críche comhairliúcháin le saineolaithe, féadfaidh an Ballstát tuairiscithe an tréimhse dá dtagraítear i mír 3 a fhadú 50 lá breise i gcás trialacha cliniciúla lena mbaineann táirgí íocshláinte imscrúdaitheacha ardteiripe nó táirgí íocshláinte mar a shainmhínítear i bpointe 1 den Iarscríbhinn a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh.726/2004. I gcás den sórt sin, beidh feidhmmutatis mutandisag na tréimhsí dá dtagraítear i mír 4 agus i mír 6 den Airteagal seo.

  The reporting Member State may extend the period referred to in paragraph 3 by a further 50 days for clinical trials involving an advanced therapy investigational medicinal product or a medicinal product as set out in point 1 of the Annex to Regulation (EC) No 726/2004, for the purpose of consulting with experts.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 598. #641512

  Féadfaidh Ballstát roghnú gan mír 1 a chur i bhfeidhm maidir le trialacha cliniciúla a stiúradh ar a chríoch amháin, nó ar a chríoch agus ar chríoch tríú tíre, ar choinníoll go n-áiritheoidh siad go n-ainmneoidh an t-urraitheoir duine teagmhála amháin ar a laghad ar a chríoch maidir i ndáil leis an triail chliniciúil a bheidh ina dhuine teagmhála do na cumarsáidí uile leis an urraitheoir dá bhforáiltear sa Rialachán seo.

  Member States may choose not to apply paragraph 1 as regards clinical trials to be conducted solely on their territory, or on their territory and the territory of a third country, provided that they ensure that the sponsor establishes at least a contact person on their territory in respect of that clinical trial who shall be the addressee for all communications with the sponsor provided for in this Regulation.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 599. #641513

  Maidir le trialacha cliniciúla atá le stiúradh i níos mó ná Ballstát amháin, féadfaidh na Ballstáit sin uile gan mír 1 a chur i bhfeidhm ar choinníoll go n-áiritheoidh siad go n-ainmneoidh an t-urraitheoir duine teagmhála amháin ar a laghad san Aontas i ndáil leis an triail chliniciúil a bheidh mar dhuine teagmhála do na cumarsáidí uile leis an urraitheoir dá bhforáiltear sa Rialachán seo.

  As regards clinical trials to be conducted in more than one Member State, all those Member States may choose not to apply paragraph 1 provided that they ensure that the sponsor establishes at least a contact person in the Union in respect of that clinical trial who shall be the addressee for all communications with the sponsor provided for in this Regulation.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 600. #641523

  Ní cheanglóidh an Ballstát ar an urraitheoir aon úsáid bhreise a bhaint as an gcóras dá dtagraítear i mír 1 i gcás trialacha cliniciúla idirghabhála ísle más rud é go bhfuil aon damáiste a d'fhéadfadh tarlú do dhuine is ábhar de thoradh úsáid an táirge íocshláinte imscrúdaithigh i gcomhréir le prótacal na trialach cliniciúla sonraí sin ar chríoch an Bhallstáit sin clúdaithe faoi gcóras cúitimh is infheidhme atá ann cheana féin.

  Member States shall not require any additional use of the system referred to in paragraph 1 from the sponsor for low-intervention clinical trials, if any possible damage that could be suffered by a subject resulting from the use of the investigational medicinal product in accordance with the protocol of that specific clinical trial on the territory of that Member State is covered by the applicable compensation system already in place.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 601. #641551

  an n-áirithíonn an córas rialála is infheidhme maidir le trialacha cliniciúla a dhéantar a stiúradh lasmuigh den Aontas go gcomhlíontar pointe 8 den Réamhrá agus prionsabail ghinearálta atá in Iarscríbhinn I a ghabhann le Treoir 2001/83/CE;

  whether the regulatory system applicable to clinical trials conducted outside the Union ensures that point 8 of the Introduction and general principles contained in Annex I to Directive 2001/83/EC is complied with;

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 602. #641562

  Déanfaidh an Ghníomhaireacht i gcomhar leis na Ballstáit agus leis an gCoimisiún tairseach ar leibhéal an Aontais a chur ar bun agus a chothabháil mar bhealach isteach aonair chun sonraí agus faisnéis a bhaineann le trialacha cliniciúla a chur isteach i gcomhréir leis an Rialachán seo.

  The Agency shall, in collaboration with the Member States and the Commission, set up and maintain a portal at Union level as a single entry point for the submission of data and information relating to clinical trials in accordance with this Regulation.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 603. #641572

  Cuirfear bunachar sonraí AE ar bun chun cur ar chumas údaráis inniúla na mBallstát lena mbaineann obair i gcomhar le chéile a mhéid is gá chun an Rialachán seo a chur i bhfeidhm agus cuardach a dhéanamh le haghaidh trialacha cliniciúla sonracha.

  The EU database shall be established to enable cooperation between the competent authorities of the Member States concerned to the extent that it is necessary for the application of this Regulation and to search for specific clinical trials.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 604. #641591

  An fhaisnéis maidir le hathruithe ar na trialacha cliniciúla nach modhnuithe substaintiúla iad ach atá ábhartha maidir le maoirseacht an Bhallstáit lena mbaineann ar an triail chliniciúil, déanfaidh an t-urraitheoir í a nuashonrú go buan i mbunachar sonraí AE.

  The sponsor shall permanently update in the EU database information on any changes to the clinical trials which are not substantial modifications but are relevant for the supervision of the clinical trial by the Member States concerned.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 605. #641690

  Áireofar sa tuarascáil sin measúnú ar an tionchar a bhí ag an Rialachán ar an dul chun cinn eolaíoch agus teicneolaíoch, faisnéis chuimsitheach faoi na cineálacha éagsúla trialacha cliniciúla arna n-údarú de bhun an Rialacháin seo, agus na bearta is gá chun iomaíochas taighde cliniciúil Eorpaigh a choimeád ar bun.

  That report shall include an assessment of the impact that the Regulation has had on scientific and technological progress, comprehensive information on the different types of clinical trials authorised pursuant to this Regulation, and the measures required in order to maintain the competitiveness of European clinical research.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 606. #641709

  Treoir 2001/20/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Aibreán 2001 maidir le comhfhogasú dhlíthe, rialacháin agus fhorálacha riaracháin na mBallstát maidir le dea-chleachtas cliniciúil a chur chun feidhme i stiúradh trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine (IO L 121, 1.5.2001, lch. 34).

  Directive 2001/20/EC of the European Parliament and of the Council of 4 April 2001 on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to the implementation of good clinical practice in the conduct of clinical trials on medicinal products for human use (OJ L121, 1.5.2001, p.34).

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 607. #641945

  i gcás trialacha cliniciúla a éilíonn a modheolaíochtaí gur grúpaí daoine is ábhar seachas daoine aonair is ábhar atá ceaptha táirgí íocshláinte imscrúdaitheacha éagsúla, amhail dá dtagraítear in Airteagal 30 a fháil i gcás, mar thoradh air sin, ina n-úsáidfear modhanna simplithe chun toiliú feasach a fháil, tabharfar tuairisc ar na modhanna simplithe.

  in the case of clinical trials where their methodology requires that groups of subjects rather than individual subjects are allocated to receive different investigational medicinal products, as referred to in Article 30, and where, as a consequence, simplified means for obtaining informed consent will be used, the simplified means shall be described.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 608. #642048

  I gcás trialacha cliniciúla a chuirfear i gcrích i ngalar ardghalrachta nó ardmhortlaíochta, áfach, más rud é go bhféadfadh sé gur FDTNA-anna iad críochphointí éifeachtúlachta nó inar mortlaíocht nó toradh “tromchúiseach” eile (a fhéadfar a thuairisciú go hionchasach mar FDTNA) an críochphointe éifeachtúlachta i dtriail chliniciúil, féadfar sláine na trialach cliniciúla a chur i mbaol má bhristear an dalladh go córasach.

  However, for clinial trials carried out in high morbidity or high mortality disease, where efficacy end-points could also be SUSARs or when mortality or another 'serious' outcome, that may potentially be reported as a SUSAR, is the efficacy end-point in a clinical trial, the integrity of the clinical trial may be compromised if the blind is systematically broken.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 609. #642066

  I gcás trialacha cliniciúla a mhacasamhlóidh staidéir ar tháirgí íocshláinte imscrúdaitheacha a bheidh údaraithe cheana féin agus a úsáidtear i gcomhréir le téarmaí an údaraithe margaíochta, ba cheart go gcuirfeadh an achoimre ar an toradh in iúl freisin aon ábhair imní a aithníodh i dtorthaí foriomlána na trialach cliniciúla a bhaineann le gnéithe ábhartha d'éifeachtúlacht an táirge íocshláinte gaolmhar;

  For clinical trials replicating studies on already authorised investigational medicinal products and used in accordance with the terms of the marketing authorisation, the summary of the results should also indicate identified concerns in the overall results of the clinical trial relating to relevant aspects of the efficacy of the related medicinal product;

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 610. #642113

  ainm na substainte agus a neart nó a tualaing, agus i gcás trialacha cliniciúla dalla beidh ainm na substainte le feiceáil le hainm an chomparadóra nó an chógais placebo ar phacáistíocht an táirge íocshláinte imscrúdaithigh neamhúdaraithe agus freisin an chomparadóra nó an chógais placebo;

  the name of the substance and its strength or potency, and in the case of blind clinical trials the name of the substance is to appear with the name of the comparator or placebo on the packaging of both the unauthorised investigational medicinal product and the comparator or placebo;

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 611. #642131

  foirm an chógais, an bealach a ndéantar é a riar (féadfar é seo a eisiamh i gcás foirmeacha dáileoige soladacha a ghlactar ó bhéal), líon na n-aonad dáileoige agus, i gcás trialacha cliniciúla nach bhfuil baint acu le dalladh an lipéid, ainm/aitheantóir agus dáileog/cumhacht;

  pharmaceutical form, route of administration (may be excluded for oral solid dose forms), quantity of dosage units and, in the case of clinical trials which do not involve the blinding of the label, the name/identifier and strength/potency;

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 612. #642137

  an bealach a ndéantar é a riar (féadfar é a eisiamh i gcás foirmeacha dáileoige soladacha a ghlactar ó bhéal) agus, i gcás trialacha cliniciúla nach bhfuil baint acu le dalladh an lipéid oscailte, ainm/aitheantóir agus dáileog/cumhacht;

  route of administration (may be excluded for oral solid dose forms) and, in the case of clinical trials which do not involve the blinding of the label, the name/identifier and strength/potency;

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 613. #708156

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (IO L 158, 27.5.2014, lch. 1).

  Regulation (EU) No 536/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on clinical trials on medicinal products for human use, and repealing Directive 2001/20/EC (OJ L 158, 27.5.2014, p. 1).

  Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 2016 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Treoir 95/46/CE (An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí) (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 614. #730683

  Is iomchuí foráil a dhéanamh do dhíolúintí ón toirmeasc lotnaidí, plandaí, táirgí plandaí agus réada eile, atá faoi réir na dtoirmeasc sin agus atá ceaptha chun críocha áirithe amhail críocha tástála oifigiúla, eolaíochta nó oideachasúla, trialacha, roghanna cineáil nó pórú, a thabhairt isteach ar chríoch an Aontais agus a ghluaiseacht laistigh den chríoch sin.

  It is appropriate to provide for exemptions from the prohibition of introduction into, and movement within, the Union territory of pests, plants, plant products and other objects which are subject to those prohibitions and which are intended for certain purposes such as official testing, scientific or educational purposes, trials, varietal selection or breeding.

  Rialachán (AE) 2016/2031 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Deireadh Fómhair 2016 maidir le bearta cosantacha i gcoinne lotnaidí plandaí, lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 228/2013, (AE) Uimh. 652/2014 agus (AE) Uimh. 1143/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Treoracha 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE agus 2007/33/CE ón gComhairle

 615. #730875

  De mhaolú ar Airteagal 5(1), féadfaidh na Ballstáit a n-údarú a thabhairt, ar bhonn sealadach, ar iarratas a fháil ina leith, lotnaidí coraintín de chuid an Aontais nó lotnaidí atá faoi réir na mbeart a glacadh de bhun Airteagal 30(1) a thabhairt isteach, a ghluaiseacht, a choinneáil agus a iolrú ina gcríoch le haghaidh a n-úsáid chun críocha tástála oifigiúla, agus chun críocha eolaíochta nó oideachasúla trialacha, roghanna cineáil, nó pórú.

  By way of derogation from Article 5(1), Member States may, on application, temporarily authorise the introduction into, the movement within, and the holding and multiplication in, their territory of Union quarantine pests or pests subject to the measures adopted pursuant to Article 30(1) for official testing, scientific or educational purposes, trials, varietal selections, or breeding.

  Rialachán (AE) 2016/2031 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Deireadh Fómhair 2016 maidir le bearta cosantacha i gcoinne lotnaidí plandaí, lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 228/2013, (AE) Uimh. 652/2014 agus (AE) Uimh. 1143/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Treoracha 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE agus 2007/33/CE ón gComhairle

 616. #731232

  Ní bhaineann an toirmeasc dá bhforáiltear in Airteagal 37 le lotnaidí neamhchoraintín rialáilte de chuid an Aontais atá ar na plandaí le haghaidh plandú, nó atá in úsáid chun críocha eolaíochta nó oideachasúla, trialacha, roghanna cineáil, pórú nó taispeántais.

  The prohibition provided for in Article 37 shall not apply to Union regulated non-quarantine pests which are present on plants for planting used for scientific or educational purposes, trials, varietal selection, breeding or exhibitions.

  Rialachán (AE) 2016/2031 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Deireadh Fómhair 2016 maidir le bearta cosantacha i gcoinne lotnaidí plandaí, lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 228/2013, (AE) Uimh. 652/2014 agus (AE) Uimh. 1143/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Treoracha 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE agus 2007/33/CE ón gComhairle

 617. #731328

  De mhaolú ar Airteagal 40(1), ar Airteagal 41(1)agus ar Airteagal 42(2) féadfaidh Ballstáit, ar iarratas, a údarú go sealadach, go dtabharfaí isteach agus go ngluaisfí ina gcríoch plandaí, táirgí plandaí agus réada eile a úsáidtear chun críocha, tástála oifigiúla, eolaíochta nó oideachasúla, trialacha, roghanna cineáil nó pórú.

  By way of derogation from Article 40(1), Article 41(1) and Article 42(2), Member States may, on application, authorise temporarily the introduction into, and the movement within, their territory of plants, plant products and other objects used for official testing, scientific or educational purposes, trials, varietal selection or breeding.

  Rialachán (AE) 2016/2031 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Deireadh Fómhair 2016 maidir le bearta cosantacha i gcoinne lotnaidí plandaí, lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 228/2013, (AE) Uimh. 652/2014 agus (AE) Uimh. 1143/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Treoracha 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE agus 2007/33/CE ón gComhairle

 618. #731356

  De mhaolú ar na bearta a ghlactar de bhun mhír 1 den Airteagal seo, beidh feidhm ag Airteagal 48 maidir le plandaí, le táirgí plandaí nó le réada eile a úsáidtear chun críocha tástála oifigiúla, eolaíochta nó oideachasúla, trialacha, roghanna cineáil nó pórú a thabhairt isteach i gcríoch an Aontais agus iad a ghluaiseacht laistigh di.

  By way of derogation from the measures adopted pursuant to paragraph 1 of this Article, Article 48 shall apply to the introduction into, and the movement within, the Union territory of plants, plant products or other objects used for official testing, scientific or educational purposes, trials, varietal selection or breeding.

  Rialachán (AE) 2016/2031 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Deireadh Fómhair 2016 maidir le bearta cosantacha i gcoinne lotnaidí plandaí, lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 228/2013, (AE) Uimh. 652/2014 agus (AE) Uimh. 1143/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Treoracha 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE agus 2007/33/CE ón gComhairle

 619. #731409

  De mhaolú ar na toirmisc agus ar na ceanglais dá bhforáiltear in Airteagal 53(1) agus in Airteagal 54(1), beidh feidhm mutatis mutandis ag Airteagal 48 i ndáil le tabhairt isteach agus gluaiseacht plandaí, táirgí plandaí agus réad eile a liostaítear sna gníomhartha cur chun feidhme dá bhforáiltear in Airteagal 53(2) agus (3) agus Airteagal 54(2) agus (3) laistigh de chriosanna cosanta atá á n-úsáid chun críocha, tástála oifigiúla, eolaíochta nó oideachasúla, trialacha, roghanna cineáil nó pórú.

  By way of derogation from the prohibitions and requirements provided for in Article 53(1) and Article 54(1), Article 48 shall apply mutatis mutandis to the introduction into, and the movement within, protected zones of plants, plant products and other objects listed in the implementing acts provided for in Article 53(2) and (3) and Article 54(2) and (3) and used for official testing, scientific or educational purposes, trials, varietal selection or breeding.

  Rialachán (AE) 2016/2031 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Deireadh Fómhair 2016 maidir le bearta cosantacha i gcoinne lotnaidí plandaí, lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 228/2013, (AE) Uimh. 652/2014 agus (AE) Uimh. 1143/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Treoracha 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE agus 2007/33/CE ón gComhairle

 620. #731430

  Féadfaidh an Coimisiún, trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme, rialacha sonracha a leagan síos d'fhonn coinníollacha aonfhoirmeacha cur i bhfeidhm a chur ar fáil i ndáil leis na ceanglais a leagtar amach i mír 1 maidir le cineál plandaí, táirgí plandaí agus réad eile agus an riosca iarbhír nó a d'fhéadfadh a bheith ann, lena n-áirítear ceanglais shonracha maidir le críocha tástála oifigiúla,, eolaíochta, nó oideachasúla, trialacha, roghanna cineáil, nó pórú.

  The Commission may, by means of implementing acts, lay down specific rules in order to provide uniform conditions of application for the requirements set out in paragraph 1 in relation to the type of plants, plant products and other objects and the actual or potential risk, including specific requirements for official testing, scientific or educational purposes, trials, varietal selection or breeding.

  Rialachán (AE) 2016/2031 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Deireadh Fómhair 2016 maidir le bearta cosantacha i gcoinne lotnaidí plandaí, lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 228/2013, (AE) Uimh. 652/2014 agus (AE) Uimh. 1143/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Treoracha 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE agus 2007/33/CE ón gComhairle

 621. #740614

  Gheofar na luachanna beachtais dá dtagraítear i bpointe 1(e) ó thriail chomhoibríoch a rinneadh i gcomhréir le prótacal atá aitheanta go hidirnáisiúnta maidir le trialacha comhoibríocha (e.g. ISO 5725 “Cruinneas (fíre agus beachtas) modhanna tomhais agus torthaí”) nó, i gcás ina bhfuil critéir feidhmíochta do mhodhanna anailíseacha bunaithe cheana, beidh na luachanna beachtais bunaithe ar thástálacha ar chomhlíonadh na gcritéar.

  The precision values referred to in point 1(e) shall either be obtained from a collaborative trial which has been conducted in accordance with an internationally recognised protocol on collaborative trials (e.g. ISO 5725 ‘Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results’) or, where performance criteria for analytical methods have been established, be based on criteria compliance tests.

  Rialachán (AE) 2017/625 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Márta 2017 maidir le rialuithe oifigiúla agus gníomhaíochtaí oifigiúla eile arna ndéanamh lena áirithiú go gcuirtear i bhfeidhm dlí an bhia agus na beatha, rialacha maidir le sláinte agus leas ainmhithe, sláinte plandaí agus táirgí cosanta plandaí, lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 999/2001, (CE) Uimh. 396/2005, (CE) Uimh. 1069/2009, (CE) Uimh. 1107/2009, (AE) Uimh. 1151/2012, (AE) Uimh. 652/2014, (AE) 2016/429 agus (AE) 2016/2031 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1/2005 agus Rialachán (CE) Uimh. 1099/2009 ón gComhairle agus Treoracha 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE agus 2008/120/CE ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 854/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, agus Rialachán (CE) Uimh. 882/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoracha 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE agus 97/78/CE agus Cinneadh 92/438/CEE ón gComhairle (Rialachán maidir le Rialuithe Oifigiúla)Téacs atá ábhartha maidir le LEE.

 622. #741615

  Chun sineirgí a áirithiú le réimse na dtrialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte, ba cheart an córas leictreonach maidir le himscrúduithe cliniciúla a bheith comh-inoibritheach le bunachar sonraí AE a chuirfear ar bun le haghaidh trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte atá ceaptha lena n-úsáid ag daoine.

  To ensure synergies with the area of clinical trials on medicinal products, the electronic system on clinical investigations should be interoperable with the EU database to be set up for clinical trials on medicinal products for human use.

  Rialachán (AE) 2017/745 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Aibreán 2017 maidir le feistí leighis, lena leasaítear Treoir 2001/83/CE, Rialachán (CE) Uimh. 178/2002 agus Rialachán (CE) Uimh. 1223/2009 agus lena n-aisghairtear Treoir 90/385/CEE ón gComhairle agus Treoir 93/42/CEE ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE )

 623. #742840

  Agus an córas leictreonach dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo á bhunú, áiritheoidh an Coimisiún go mbeidh sé idir-inoibritheach le bunachar sonraí AE le haghaidh trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag daoine a bunaíodh i gcomhréir le hAirteagal 81 de Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint an hEorpa agus ón gComhairle [37] a mhéid a bhaineann le himscrúdú cliniciúil ar fheistí atá comhcheangailte le triail chliniciúil faoin Rialachán sin.

  When setting up the electronic system referred in paragraph 1 of this Article, the Commission shall ensure that it is interoperable with the EU database for clinical trials on medicinal products for human use set up in accordance with Article 81 of Regulation (EU) No 536/2014 of the European Parliament and of the Council [37] as concerns combined clinical investigations of devices with a clinical trial under that Regulation.

  Rialachán (AE) 2017/745 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Aibreán 2017 maidir le feistí leighis, lena leasaítear Treoir 2001/83/CE, Rialachán (CE) Uimh. 178/2002 agus Rialachán (CE) Uimh. 1223/2009 agus lena n-aisghairtear Treoir 90/385/CEE ón gComhairle agus Treoir 93/42/CEE ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE )

 624. #743494

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (IO L 158, 27.5.2014, lch. 1).

  Regulation (EU) No 536/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on clinical trials on medicinal products for human use, and repealing Directive 2001/20/EC (OJ L 158, 27.5.2014, p. 1).

  Rialachán (AE) 2017/745 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Aibreán 2017 maidir le feistí leighis, lena leasaítear Treoir 2001/83/CE, Rialachán (CE) Uimh. 178/2002 agus Rialachán (CE) Uimh. 1223/2009 agus lena n-aisghairtear Treoir 90/385/CEE ón gComhairle agus Treoir 93/42/CEE ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE )

 625. #744704

  na tástálacha agus na trialacha iomchuí a chuirfear i gcrích roimh an monarú, lena linn agus ina dhiaidh, an mhinicíocht faoina dtarlóidh siad, agus an trealamh tástála a úsáidfear; féadfar calabrú an trealaimh tástála a rianú go leordhóthanach

  the appropriate tests and trials which are to be carried out before, during and after manufacture, the frequency with which they are to take place, and the test equipment to be used; it shall be possible to trace back adequately the calibration of that test equipment.

  Rialachán (AE) 2017/745 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Aibreán 2017 maidir le feistí leighis, lena leasaítear Treoir 2001/83/CE, Rialachán (CE) Uimh. 178/2002 agus Rialachán (CE) Uimh. 1223/2009 agus lena n-aisghairtear Treoir 90/385/CEE ón gComhairle agus Treoir 93/42/CEE ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE )

 626. #744998

  plean d'fhorbairt chliniciúil ina léireofar an dul chun cinn ó imscrúduithe taiscéalaíocha amhail trialacha a dhéantar ar an duine den chéad uair, staidéir féidearthachta agus staidéir phíolótacha go himscrúduithe daingniúcháin amhail imscrúduithe ríthábhachtacha cliniciúla agus MLCI dá dtagraítear i gCuid B den Iarscríbhinn seo lena ngabhfaidh léiriú ar na garspriocanna agus cur síos ar na critéir ghlactha a d'fhéadfadh a bheith ann;

  a clinical development plan indicating progression from exploratory investigations, such as first-in-man studies, feasibility and pilot studies, to confirmatory investigations, such as pivotal clinical investigations, and a PMCF as referred to in Part B of this Annex with an indication of milestones and a description of potential acceptance criteria;

  Rialachán (AE) 2017/745 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Aibreán 2017 maidir le feistí leighis, lena leasaítear Treoir 2001/83/CE, Rialachán (CE) Uimh. 178/2002 agus Rialachán (CE) Uimh. 1223/2009 agus lena n-aisghairtear Treoir 90/385/CEE ón gComhairle agus Treoir 93/42/CEE ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE )

 627. #745086

  Measúnú réamhchliniciúil a bhunaítear ar thástáil ábhartha réamhchliniciúil agus sonraí trialacha, go háirithe maidir le ríomhanna an deartha, tástálacha in vitro, tástálacha ex vivo, tástálacha ar ainmhithe, tástálacha meicniúla nó leictreacha, tástálacha iontaofachta, bailíochtú steirilithe, fíorú agus bailíochtú bogearraí, tástálacha feidhmíochta, meastóireacht bhith-chomhoiriúnachta agus sábháilteachta bitheolaíche, de réir mar is infheidhme.

  Pre-clinical evaluation based on relevant pre-clinical testing and experimental data, in particular regarding in-design calculations, in vitro tests, ex vivo tests, animal tests, mechanical or electrical tests, reliability tests, sterilisation validation, software verification and validation, performance tests, evaluation of biocompatibility and biological safety, as applicable.

  Rialachán (AE) 2017/745 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Aibreán 2017 maidir le feistí leighis, lena leasaítear Treoir 2001/83/CE, Rialachán (CE) Uimh. 178/2002 agus Rialachán (CE) Uimh. 1223/2009 agus lena n-aisghairtear Treoir 90/385/CEE ón gComhairle agus Treoir 93/42/CEE ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE )

 628. #745469

  Chun sineirgí a áirithiú le réimse na dtrialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte, ba cheart an córas leictreonach maidir le staidéar feidhmíochta ar fheistí a bheith idir-inoibritheach le bunachar sonraí AE a chuirfear ar bun le haghaidh trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte atá ceaptha lena n-úsáid ag daoine.

  To ensure synergies with the area of clinical trials on medicinal products, the electronic system on performance studies should be interoperable with the EU database to be set up for clinical trials on medicinal products for human use.

  Rialachán (AE) 2017/746 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Aibreán 2017 maidir le feistí leighis diagnóiseacha in vitro agus lena n-aisghairtear Treoir 98/79/CE agus Cinneadh 2010/227/AE ón gCoimisiún (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE )

 629. #746569

  Agus an córas leictreonach dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo á bhunú, áiritheoidh an Coimisiún go mbeidh sé idir-inoibritheach le bunachar sonraí AE le haghaidh trialacha cliniciúla ar tháirgí míochaine lena n-úsáid ag daoine a bunaíodh i gcomhréir le hAirteagal 81 de Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [26] maidir le staidéir feidhmíochta ar fheistí diagnóiseacha coimhdeachta.

  When setting up the electronic system referred to in paragraph 1 of this Article, the Commission shall ensure that it is interoperable with the EU database for clinical trials on medicinal products for human use set up in accordance with Article 81 of Regulation (EU) No 536/2014 of the European Parliament and of the Council [26] as concerns performance studies of companion diagnostics.

  Rialachán (AE) 2017/746 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Aibreán 2017 maidir le feistí leighis diagnóiseacha in vitro agus lena n-aisghairtear Treoir 98/79/CE agus Cinneadh 2010/227/AE ón gCoimisiún (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE )

 630. #747136

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (IO L 158, 27.5.2014, lch. 1).

  Regulation (EU) No 536/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on clinical trials on medicinal products for human use, and repealing Directive 2001/20/EC (OJ L 158, 27.5.2014, p. 1).

  Rialachán (AE) 2017/746 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Aibreán 2017 maidir le feistí leighis diagnóiseacha in vitro agus lena n-aisghairtear Treoir 98/79/CE agus Cinneadh 2010/227/AE ón gCoimisiún (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE )

 631. #748185

  na tástálacha agus na trialacha iomchuí a chuirfear i gcrích roimh an monarú, lena linn agus ina dhiaidh, an mhinicíocht faoina dtarlóidh siad, agus an trealamh tástála a úsáidfear; féadfar calabrú an trealaimh tástála a rianú go leordhóthanach.

  the appropriate tests and trials which are to be carried out before, during and after manufacture, the frequency with which they are to take place, and the test equipment to be used; it shall be possible to trace back adequately the calibration of that test equipment.

  Rialachán (AE) 2017/746 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Aibreán 2017 maidir le feistí leighis diagnóiseacha in vitro agus lena n-aisghairtear Treoir 98/79/CE agus Cinneadh 2010/227/AE ón gCoimisiún (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE )

 632. #748557

  modhanna sonracha agus nósanna imeachta MLFI a bheidh le cur i bhfeidhm, amhail trialacha fáinneacha agus gníomhaíochtaí eile dearbhaithe cáilíochta, staidéir eipidéimeolaíochta, meastóireacht ar chláir d'othair oiriúnacha nó ar chláir galar, bainc sonraí géiniteacha nó staidéir ar fheidhmíocht chliniciúil iarmhargaidh;

  the specific methods and procedures of PMPF to be applied, such as ring trials and other quality assurance activities, epidemiological studies, evaluation of suitable patient or disease registers, genetic databanks or post-market clinical performance studies;

  Rialachán (AE) 2017/746 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Aibreán 2017 maidir le feistí leighis diagnóiseacha in vitro agus lena n-aisghairtear Treoir 98/79/CE agus Cinneadh 2010/227/AE ón gCoimisiún (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE )

 633. #801891

  (2) Le rialacháin a déanfar fén alt so féadfar a údarú agus a shocrú go ndeonfar ceadúnas fén Acht so fé réir téarmaí, coiníollacha, agus sriantachtaí speisialta d'éinne a chuirfidh ina luighe ar an Aire gur chun trialacha dhéanamh i radio-thelegrafaíocht agus chuige sin amháin a theastuíonn an ceadúnas uaidh.

  (2) Regulations made under this section may authorise and provide for the granting of a licence under this Act subject to special terms, conditions, and restrictions to any person who satisfies the Minister that he requires the licence solely for the purpose of conducting experiments in wireless telegraphy.

  Uimhir 45 de 1926: ACHT RADIO-THELEGRAFAÍOCHTA, 1926

 634. #811488

  —(1) Féadfidh an Bord pé fiosrúcháin, fromhthanna, agus trialacha do dhéanamh is oiriúnach leis an mBord chun feabhas do chur ar na modhanna chun leictreachas d'iompar, do roinnt, agus do sholáthar no chun abhar teine, comhacht uisce, no meáin eile gheiniúna leictreachais do chur in úsáid agus féadfa sé saotharlann tástála do bhunú agus do chimeád ar siúl chun instruimidí leictreachais do thástáil agus do standardáil.

  —(1) The Board may conduct such investigations, experiments, and trials as the Board thinks fit for the improvement of the methods of transmission, distribution, and supply of electricity or of the utilisation of fuel, water power, or other means of generating electricity and may establish and maintain a testing laboratory for the testing and standardisation of electrical instruments.

  Uimhir 27 de 1927: ACHT LEICTREACHAIS (SOLÁTHAR), 1927

 635. #836517

  (a) féadfaidh an tAire pé fiosrúcháin, trialacha agus taighdeachán do dhéanamh, no a chur fé ndeár iad do dhéanamh, no cabhrú chun a ndéanta, agus pé eolas do chruinniú no cabhrú chun a chruinnithe, is dóich leis do bheith táchtach chun crícheanna talmhaíochta agus tionnscal eile tuatha;

  ( a ) the Minister may make, or cause to be made, or aid in making, such inquiries, experiments, and research, and collect, or aid in collecting, such information as he may think important for the purposes of agriculture and other rural industries;

  Uimhir 8 de 1931: ACHT TALMHAÍOCHTA, 1931

 636. #836529

  (5) Féadfaidh an tAire, i pé slí is dóich leis is fearr, pé mion innste is dóich leis is ceart d'fhoillsiú maidir le haon fhiosrúcháin, trialacha, taighdeachán no eolas a dhéanfa sé no a chruinneoidh sé no a déanfar no a cruinneofar do no le n-a chongnamh fé sna comhachta bronntar air anso roimhe seo chuige sin no de bhua na gcomhacht san.

  (5) The Minister may publish in such manner as shall appear to him desirable such particulars as he shall think fit in regard to any inquiries, experiments, research, and information made or collected by or for him or with his aid under or by virtue of the powers in that behalf hereinbefore conferred on him.

  Uimhir 8 de 1931: ACHT TALMHAÍOCHTA, 1931

 637. #845112

  (2) Féadfaidh an tAire a údarú do dhuine ar bith i scríbhinn an ceart chun dul isteach agus trialacha do dhéanamh d'fheidhmiú don Aire agus thar a cheann maidir le haon talamh go mbeidh aon mhianaigh agus minearáil Stáit ann no fé no go mbeidh aon aon-cheart mianadóireachta Stáit infheidhmithe ina thaobh, agus féadfaidh éinne go n-údarás amhlaidh an ceart san d'fheidhmiú don Aire agus in ainm agus thar ceann an Aire agus aon ghníomh a dhéanfaidh an duine sin do réir an údaráis sin tuigfear chun crícheanna an Achta so (agus an fo-alt san roimhe seo d'áireamh) gurb é gníomh an Aire é.

  (2) The Minister may authorise any person in writing to exercise for and on behalf of the Minister in relation to any land in or under which there are any State mines and minerals or in respect of which any exclusive State right of mining is exercisable the right of entry and experimenting, and any person so authorised may in the name and for and on behalf of the Minister exercise such right, and any act done by such person in pursuance of such authority shall for the purposes of this Act (including the foregoing sub-section) be deemed the act of the Minister.

  Uimhir 54 de 1931: ACHT NA MIANACH AGUS NA MINEARÁL, 1931

 638. #845116

  —Pé uair a déanfar no thiocfaidh damáiste ar bith d'uachtar aon tailimh no d'aon fhoirgintí ar aon talamh tré fheidhmiú do dhéanamh ar an gceart chun dul isteach no ar an gceart chun dul isteach agus trialacha do dhéanamh no ar aon-cheart mhianadóireachta Stáit no tré mhianaigh agus minearáil Stáit sa talamh san no fé do chuardach agus do thógaint, dlighfidh an té fheidhmeoidh an ceart san no a chuardóidh agus a thógfaidh na minearáil sin cúiteamh (dá ngairmtear san Acht so cúiteamh fé Chuid III den Acht so) d'íoc as an damáiste sin.

  —Whenever any damage is done or occasioned to the surface of any land or any building on any land by the exercise of the right of entry, or the right of entry and experimenting or an exclusive State right of mining or by searching for and taking State mines and minerals in or under such land, the person exercising such right or searching for and taking such minerals shall be liable to pay compensation (in this Act referred to as compensation under Part III of this Act) for such damage.

  Uimhir 54 de 1931: ACHT NA MIANACH AGUS NA MINEARÁL, 1931

 639. #845136

  (b) an ceart chun dul isteach agus trialacha do dhéanamh d'fheidhmiú no a údarú d'éinne an ceart san d'fheidhmiú i dtaobh an tailimh sin, ach amháin tar éis do dul i gcomhairle leis an Aire sin.

  ( b ) exercise or authorise any person to exercise the right of entry and experimenting in respect of such land, except after consultation with such Minister.

  Uimhir 54 de 1931: ACHT NA MIANACH AGUS NA MINEARÁL, 1931

 640. #879983

  (c) cadé an t-achar minimum fhéadfaidh éinne ar leith do chur fé thobac an bhliain sin, seachas duine chuirfidh ina luighe ar an Aire go bhfuil beartuithe aige tobac d'fhás an bhliain sin chun trialacha do dhéanamh.

  ( c ) the minimum area which may be planted with tobacco in such year by any one person, other than a person who satisfies the Minister that he proposes to grow tobacco in such year for experimental purposes.

  Uimhir 37 de 1934: ACHT TOBAC, 1934

 641. #898427

  (2) Chun a chinneadh ce'ca tá aon tsaghas áirithe ionstruime oiriúnach no ná fuil chun a dhearbhú fén alt so í bheith ina hionstruim cheaduithe féadfaidh an tAire Talmhaíochta a chur fé ndeár go ndéanfar pé fiosrúcháin, taighdthe agus trialacha is dóich leis is ceart maidir leis an saghas san ionstruime.

  (2) For the purpose of determining whether any particular type of instrument is or is not fit to be declared under this section to be an approved instrument, the Minister for Agriculture may cause such inquiries, investigations, and experiments as he shall think proper to be made in relation to such type of instrument.

  Uimhir 45 de 1935: ACHT UM AINMHITHE DO MHARBHADH, 1935

 642. #993971

  —Féadfaidh an Bord, d'fhonn feabhas a chur ar an táirgeadh a bheas á dhéanamh ar mhóin agus ar tháirgthe móna agus d'fhonn úsáid móna agus táirgthe móna a leathnú, pé trialacha agus taighde a dhéanamh is oiriúnach leis, agus féadfaidh aon eolas a gheobhfar de thoradh na dtrialach agus an taighde sin a chraobhscaoileadh i pé slí is oiriúnach leis.

  —The Board may, for the purpose of improving the production of turf and turf products and of extending the use of turf and turf products, conduct such experiments and researches as it thinks fit, and may disseminate in such manner as it thinks fit any information obtained as the result of such experiments and researches.

  Uimhir 10 de 1946: AN tACHT FORBARTHA MÓNA, 1946

 643. #994381

  —(1) Sa bhliain airgeadais ina mbeidh dáta an bhunuithe agus i ngach bliain de na naoi mbliana ina dhiaidh sin, féadfaidh an tAire, as airgead a sholáthrós an tOireachtas, deontas de pé méid a chinnfeas an tAire, le toiliú an Aire Airgeadais, a íoc, faoi réir na teorann a forchuirtear le fo-alt (2) den alt seo, leis an mBord i leith na gcostas faoina raghaidh an Bord faoi alt 19 (a bhaineas le trialacha agus taighde ag an mBord maidir le móin agus táirgthe móna) den Acht seo.

  —(1) In the financial year current at the establishment date and in each of the nine subsequent financial years, the Minister may, out of moneys provided by the Oireachtas, pay, subject to the limitation imposed by subsection (2) of this section to the Board a grant, towards the expenses incurred by the Board under section 19 (which relates to experimental and research work by the Board in relation to turf and turf products) of this Act, of such amount as the Minister, with the consent of the Minister for Finance, may fix.

  Uimhir 10 de 1946: AN tACHT FORBARTHA MÓNA, 1946

 644. #998854

  (c) i dtaobh an mhodha agus na gcoinníoll ar a n-eiseofar agus ar a n-athnuafar aon teastas nó ceadúnas is gá do réir an orduithe nó do réir Chonbhinsiúin Chicago, lena n-áirítear an scrúdú agus na trialacha a bheas le déanamh, agus foirm, coimeád, taispeáint, cealú, fionraí, formhuiniú agus tabhairt suas aon teastais nó ceadúnais den tsórt sin;

  ( c ) as to the manner and conditions of the issue and renewal of any certificate or licence required by the order or by the Chicago Convention, including the examination and tests to be undergone, and the form, custody, production, cancellation, suspension, endorsement and surrender of any such certificate or licence;

  Uimhir 23 de 1946: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1946

 645. #1034848

  “(1) Faoi réir na teorann a forchuirtear le fo-alt (2) den alt seo, féadfaidh an tAire, as airgead a sholáthrós an tOireachtas, deontais de pé méideanna a chinnfeas an tAire, le toiliú an Aire Airgeadais, d'íoc leis an mBord ó am go ham i leith na gcaiteachas faoina raghaidh an Bord faoi alt 19 (a bhaineas le trialacha agus taighde ag an mBord maidir le móin agus táirgí móna) den Acht seo.

  "(1) Subject to the limitation imposed by subsection (2) of this section, the Minister may pay to the Board from time to time, out of moneys provided by the Oireachtas, grants, towards the expenses incurred by the Board under section 19 (which relates to experimental and research work by the Board in relation to turf and turf products) of this Act, of such amounts as the Minister, with the consent of the Minister for Finance, may fix.

  Uimhir 23 de 1950: AN tACHT FORBARTHA MÓNA, 1950

 646. #1037961

  (b) Sna cúinsí sin, cuirfear an triail ar siúl san áit chun ar haistríodh í le giúiré ón dúthaigh giúiré nó ón gceantar eile a bheas ordaithe le haghaidh trialacha ag an gCúirt Chuarda ina suí dhi san áit sin.

  ( b ) In that event, the trial shall be held at the place to which it is transferred with a jury drawn from the jury district or other area prescribed for trials by the Circuit Court sitting at that place.

  Uimhir 2 de 1951: AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL, 1951

 647. #1088806

  (4) I gcás níos mó ná ceann amháin de na cineálacha trialach a sonraítear i bhfo-alt (3) den alt seo a bheith i gcomórtas, ní gá thar ceann amháin de na trialacha a bheith ina triail chomórtais.

  (4) Where a competition consists of more than one of the types of test specified in subsection (3) of this section not more than one of the tests need be competitive.

  Uimhir 45 de 1956: ACHT CHOIMISINÉIRÍ NA STÁT-SHEIRBHÍSE, 1956

 648. #1150414

  —(1) Féadfaidh Breitheamh den Chúirt Chuarda, más cuí leis é, triail saincheiste coiriúla a aistriú ón áit ina chuaird inar gá de réir dlí í a bheith ar bun go dtí áit ar bith eile sa chuaird sin, agus, sa chás sin, cuirfear an triail ar bun san áit chun a n-aistreofar í maille le giúiré arna tharraingt ón gceantar giúiré nó ón limistéar eile a bheidh ordaithe le haghaidh trialacha ag an gCúirt Chuarda agus í ina suí san áit deiridh sin.

  —(1) A judge of the Circuit Court may, if he thinks fit transfer the trial of a criminal issue from the place in his circuit where it is required by law to be held to any other place in that circuit, and, in that event, the trial shall be held at the place to which it is transferred with a jury drawn from the jury district or other area prescribed for trials by the Circuit Court sitting in the outer place.

  Uimhir 39 de 1961: ACHT NA gCÚIRTEANNA (FORÁLACHA FORLÍONTACHA), 1961

 649. #1189370

  —Leasaítear leis seo alt 63 d'Acht na nGiúirithe, 1927 (a bhaineann le giúróirí do scaradh lena chéile le linn trialacha) trí “i ndúnmharú breithe báis” a chur in ionad “i ndúnmharbha” i bhfo-ailt (1) agus (2).

  — Section 63 of the Juries Act, 1927 , (which relates to the separation of jurors during trials) is hereby amended by the substitution in subsections (1) and (2), for "murder", of "capital murder".

  Uimhir 5 de 1964: AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL, 1964

 650. #1190489

  Aistriú trialacha i gcásanna coiriúla ag breithiúna den Chúirt Chuarda. 1924, Uimh. 10 . 1963, Uimh. 23 .

  Transfer of trials in criminal cases by judges of Circuit Court.

  Uimhir 11 de 1964: ACHT NA gCÚIRTEANNA, 1964

 651. #1317917

  (c) chun fiach a dhéanamh amhlaidh, cibé lá nó cibé tréimhse laethanta, ar éin fhiáine chosanta de speiceas a shonrófar amhlaidh d'fhonn gadhair ghunna a thraenáil le haghaidh aon spóirt mhachaire nó le haghaidh trialacha gadhar gunna,

  ( c ) to so hunt, on such day or during such period of days, protected wild birds of a species so specified for the purpose of either training gun dogs for any field sport or holding gun dog trials,

  Uimhir 39 de 1976: AN tACHT UM FHIADHÚLRA, 1976

 652. #1338788

  (ii) faoi chomhair méid measta na gcostas (más ann) a dámhadh, nó a dhámhfar, maidir le haon trialacha, achomhairc nó imeachtaí eile, i ndáil leis an gcion nó leis na cionta, in aghaidh an chosantóra áirithe, agus

  (ii) the estimated amount of the costs (if any) of any trials, appeals or other proceedings in relation to the offence or offences awarded, or which may be awarded, against the defendant concerned, and

  Uimhir 18 de 1978: AN tACHT IASCAIGH (LEASÚ), 1978

 653. #1338790

  (iii) faoi chomhair luach measta aon fhorghéilltí a ordaíodh, nó a ordófar, a dhéanamh nuair a chinnfear go críochnaitheach aon trialacha, achomhairc nó imeachtaí eile i ndáil leis an gcion nó leis na cionta.

  (iii) the estimated value of any forfeitures ordered, or which may be ordered, to be made upon the final determination of any trials, appeals or other proceedings in relation to the offence or offences.

  Uimhir 18 de 1978: AN tACHT IASCAIGH (LEASÚ), 1978

 654. #1338792

  (b) An t-urrús dá bhforáiltear i mír (a) is urrús é i dteannta, agus ní urrús é in ionad, aon bhanna nó cúirtbhanna a cheanglóidh an Breitheamh Dúiche áirithe ar an gcosantóir áirithe dul faoi i ndáil le haon trialacha, achomhairc nó imeachtaí eile maidir leis an gcion áirithe.

  ( b ) The security provided for in paragraph (a) is in addition to and not in substitution for any other bond or recognisance which the defendant concerned may be required to enter into by the District Justice concerned in relation to any trials, appeals or other proceedings in respect of the offence concerned.

  Uimhir 18 de 1978: AN tACHT IASCAIGH (LEASÚ), 1978

 655. #1366257

  (c) a údarú don Rialaitheoir comhshocraíochtaí a dhéanamh chun torthaí tástálacha, trialacha nó scrúduithe arna ndéanamh ag daoine in aon tír seachas an Stát i ndáil le cearta póraitheoirí plandaí a fháil nó fáil a bheith orthu.

  ( b ) authorise the Controller to avail of the services of persons who are neither officers nor servants of the Minister,

  Uimhir 24 de 1980: AN tACHT UM CHINEÁLACHA PLANDAÍ (CEARTA DÍLSEÁNAIGH), 1980

 656. #1366260

  (13) Chun go bhféadfaidh an Rialaitheoir aon fheidhmeanna a shanntar dó leis an Acht seo a chomhlíonadh, féadfaidh sé cibé tástálacha, trialacha, scrúduithe nó fiosruithe is cuí leis a dhéanamh, nó a chur á ndéanamh, i ndáil le haon phlanda.

  (13) For the purpose of performing any function assigned to him by this Act, the Controller may carry out or cause to be carried out in relation to any plant such tests, trials, examinations or inquiries as he shall consider appropriate.

  Uimhir 24 de 1980: AN tACHT UM CHINEÁLACHA PLANDAÍ (CEARTA DÍLSEÁNAIGH), 1980

 657. #1366529

  (e) na tástálacha, na trialacha, na scrúduithe nó na bearta eile a bheidh le déanamh ag an Rialaitheoir sula gceadófar aon iarratas faoi alt 4 den Acht seo, agus an tréimhse a mbeidh aon bhearta den sórt sin le déanamh lena linn, a fhorordú,

  ( e ) prescribe the tests, trials, examinations or other steps to be taken by the Controller before any application under section 4 of this Act is granted and the time within which any such steps are to be taken,

  Uimhir 24 de 1980: AN tACHT UM CHINEÁLACHA PLANDAÍ (CEARTA DÍLSEÁNAIGH), 1980

 658. #1366688

  (2) Más rud é, de bhun comhaontú nó comhshocraíocht faoi alt 2 (4) den Acht seo, go gcuirfidh an Rialaitheoir ar chumas duine in aon tír seachas an Stát torthaí tástálacha, trialacha nó scrúduithe a rinne an Rialaitheoir a fháil nó rochtain a bheith aige orthu, féadfaidh sé cibé táille (más ann) ar a gcomhaontófar a mhuirearú.

  (2) Where, pursuant to an agreement or arrangement under section 2 (4) of this Act, the Controller enables a person in any country other than the State to acquire or have access to the findings of tests, trials or examinations carried out by the Controller, he may charge such fee (if any) as may be agreed.

  Uimhir 24 de 1980: AN tACHT UM CHINEÁLACHA PLANDAÍ (CEARTA DÍLSEÁNAIGH), 1980

 659. #1378207

  (ii) chun riar do mhéid measta na gcostas (más ann) a ghabhfaidh le haon trialacha, achomhairc nó imeachtaí eile i ndáil leis an gcion nó leis na cionta áirithe agus a dámhadh, nó a dhámhfar, i gcoinne an chosantóra áirithe.

  (ii) the estimated amount of the costs (if any) of any trials, appeals or other proceedings in relation to the offence or offences concerned awarded, or which may be awarded, against the defendant concerned.

  Uimhir 8 de 1981: AN tACHT UM DHUMPÁIL AR FARRAIGE, 1981

 660. #1378209

  (6) An t-urrús dá bhforáiltear le fo-alt (5) den alt seo is urrús é i dteannta, agus ní urrús é in ionad, aon bhanna nó cúirtbhanna eile a chuirfidh an Breitheamh den Chúirt Dúiche lena mbaineann de cheangal ar an gcosantóir lena mbaineann i ndáil le haon trialacha, achomhairc nó imeachtaí eile i ndáil leis an gcion nó leis na cionta.

  (6) The security provided for in subsection (5) of this section is in addition to and not in substitution for any other bond or recognisance which the defendant concerned may be required to enter into by the Justice of the District Court concerned in relation to any trials, appeals or other proceedings in relation to the offence or offences.

  Uimhir 8 de 1981: AN tACHT UM DHUMPÁIL AR FARRAIGE, 1981

 661. #1383790

  (b) socrú a dhéanamh chun scrúduithe agus trialacha a sheoladh, chun teastais a dheonú ar thorthaí na scrúduithe agus na dtrialacha sin agus chun aitheantas a thabhairt do theastais agus do dhámhachtainí eile ó chomhlachtaí eile.

  ( b ) arrange for the conduct of examinations and tests, for the grant of certificates on the results thereof and for the recognition of certificates and other awards of other bodies.

  Uimhir 30 de 1981: AN tACHT SEIRBHÍSÍ DÓITEÁIN, 1981

 662. #1462070

  (b) chun íoc as méid measta na gcostas (más ann) a bhaineann le haon trialacha, achomhairc nó imeachtaí eile i ndáil leis an gcion nó leis na cionta a dhámhtar nó a d'fhéadfaí a dhámhachtain in aghaidh an chosantóra lena mbaineann.

  ( b ) the estimated amount of the costs (if any) of any trials, appeals or other proceedings in relation to the offence or offences awarded, or which may be awarded, against the defendant concerned.

  Uimhir 11 de 1988: AN tACHT UM OLA-THRUAILLIÚ NA FARRAIGE (DLITEANAS SIBHIALTA AGUS CÚITEAMH), 1988

 663. #1462072

  (3) An t-urrús dá bhforáiltear i bhfo-alt (2) is urrús é i dteannta, agus ní in ionad, aon bhanna nó cúirtbhanna eile a d'fhéadfadh an Breitheamh nó, de réir mar a bheidh, an Breitheamh Dúiche lena mbaineann a cheangal ar an gcosantóir lena mbaineann dul faoi i ndáil le haon trialacha, achomhairc nó imeachtaí eile i leith an chiona lena mbaineann.

  (3) The security provided for in subsection (2) is in addition to, and not in substitution for, any other bond or recognisance which the defendant concerned may be required to enter into by the Judge or, as the case may be, the District Justice, concerned in relation to any trials, appeals or other proceedings in respect of the offence concerned.

  Uimhir 11 de 1988: AN tACHT UM OLA-THRUAILLIÚ NA FARRAIGE (DLITEANAS SIBHIALTA AGUS CÚITEAMH), 1988

 664. #1508159

  ACHT DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ AN ACHTA UM RIALÚ TRIALACHA CLINICIÚLA, 1987 , DO SHOL-ÁTHAR DÍOLÚINTÍ DLÍTHIÚLA ÁIRITHE DON BHORD COMHAIRLEACH NÁISIÚNTA DRUGANNA I bhFEIDHMIÚ A FHEIDHMEANNA AGUS DO DHÉAN-AMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE A BHAINEANN LEIS AN MÉID SIN.

  AN ACT TO AMEND AND EXTEND THE CONTROL OF CLINICAL TRIALS ACT, 1987 , TO PROVIDE CERTAIN LEGAL IMMUNITIES FOR THE NATIONAL DRUGS ADVISORY BOARD IN THE EXERCISE OF ITS FUNCTIONS AND TO PROVIDE FOR MATTERS CONNECTEDTHEREWITH.

  Uimhir 17 de 1990: AN tACHT UM RIALÚ TRIALACHA AGUS DRUGAÍ CLINICIÚLA, 1990

 665. #1508213

  chun damáistí a ghnóthú i leith aon díobhála do dhaoine nó do mhaoin a líomhnaítear gurb é ba chúis nó ba chionchúis leis an díobháil gur de bhíthin nó de dhroim urscaoileadh aon fheidhme dá gcuid feidhmeanna a fhorchuirtear leis na hAchtanna um Rialú Trialacha Cliniciúla, 1987 agus 1990, nó faoi na hAchtanna sin, a tharla sí.

  for the recovery of damages in respect of any injury to persons or property alleged to have been caused or contributed to by reason of or arising from the discharge of any of their functions imposed by or under the Control of Clinical Trials Acts, 1987 and 1990.

  Uimhir 17 de 1990: AN tACHT UM RIALÚ TRIALACHA AGUS DRUGAÍ CLINICIÚLA, 1990

 666. #1560455

  Glacfaidh breithiúna an Bhinse Idirnáisiúnta rialacha nós imeachta agus fianaise maidir leis an gcéim réamhthrialach de na himeachtaí a sheoladh, maidir le trialacha agus achomhairc, maidir le fianaise a ghlacadh, maidir le híospartaigh agus finnéithe a chosaint agus maidir le nithe cuí eile.

  The judges of the International Tribunal shall adopt rules of procedure and evidence for the conduct of the pre-trial phase of the proceedings, trials and appeals, the admission of evidence, the protection of victims and witnesses and other appropriate matters. [GA]

  Uimhir 40 de 1998: AN tACHT UM BINSÍ COIREANNA IDIRNÁISIÚNTA COGAIDH, 1998

 667. #1560873

  Chun críocha imeachtaí os comhair an Bhinse Idirnáisiúnta do Ruanda, glacfaidh breithiúna an Bhinse Idirnáisiúnta do Ruanda rialacha nós imeachta agus fianaise an Bhinse Idirnáisiúnta don Iar-Iúgslaiv maidir leis an gcéim réamhthrialach de na himeachtaí a sheoladh, maidir le trialacha agus achomhairc, maidir le fianaise a ghlacadh, maidir le híospartaigh agus finnéithe a chosaint agus maidir le nithe cuí eile, maille le cibé athruithe a mheasfaidh siad is gá.

  The judges of the International Tribunal for Rwanda shall adopt, for the purpose of proceedings before the International Tribunal for Rwanda, the rules of procedure and evidence for the conduct of the pre-trial phase of the proceedings, trials and appeals, the admission of evidence, the protection of victims and witnesses and other appropriate matters of the International Tribunal for the Former Yugoslavia with such changes as they deem necessary. [GA]

  Uimhir 40 de 1998: AN tACHT UM BINSÍ COIREANNA IDIRNÁISIÚNTA COGAIDH, 1998

 668. #1671672

  Treoir 2001/20/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Aibreán 2001 maidir le comhfhogasú dhlíthe, rialacháin agus fhorálacha riaracháin na mBallstát maidir le dea-chleachtas cliniciúil a chur chun feidhme i stiúradh trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine (IO L 121, 1.5.2001, lch. 34).”.

  Directive 2001/20/EC of the European Parliament and of the Council of 4 April 2001 on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to the implementation of good clinical practice in the conduct of clinical trials on medicinal products for human use (OJ L 121, 1.5.2001, p. 34).’;

  Rialachán (AE) 2017/2101 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Samhain 2017 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1920/2006 a mhéid a bhaineann le malartú faisnéise maidir le substaintí sícighníomhacha nua, agus le córas luathrabhaidh agus nós imeachta measúnaithe riosca maidir leo

 669. #1724980

  Níor cheart gur foras sin le nach ndéanfar orduithe coigistíochta a aithint nó a fhorghníomhú ach amháin i gcás trialacha dá leanann orduithe coigistíochta atá nasctha le ciontú críochnaitheach, agus ní bhíonn feidhm aige in imeachtaí ar orduithe coigistíochta is toradh orthu.

  This should only be a ground for non-recognition or non-execution where trials result in confiscation orders linked to a final conviction and not where proceedings result in non-conviction-based confiscation orders.

  Rialachán (AE) 2018/1805 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Samhain 2018 maidir le haitheantas frithpháirteach a thabhairt d'orduithe calctha agus d'orduithe coigistíochta

 670. #1733216

  comhairle a chur ar ghnóthais i dtaobh tástálacha agus trialacha éagsúla a sheoladh atá riachtanach chun cáilíocht, sábháilteacht agus éifeachtúlacht táirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine agus táirgí íocshláinte tréidliachta a léiriú;

  advising undertakings on the conduct of the various tests and trials necessary to demonstrate the quality, safety and efficacy of medicinal products for human use and of veterinary medicinal products;

  Rialachán (AE) 2019/5 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 726/2004 lena leagtar síos nósanna imeachta Comhphobail maidir le húdarú agus maoirseacht táirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine agus le haghaidh úsáid tréidliachta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Leigheasra Eorpach, Rialachán (CE) Uimh.1901/2006 maidir le táirgí íocshláinte le haghaidh úsáid phéidiatraice agus Treoir 2001/83/CE maidir leis an gcód Comhphobail a bhaineann le táirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 671. #1733453

  an oibleagáid staidéir phéidiatraice a thíolacadh don Ghníomhaireacht, lena n-áirítear an oibleagáid faisnéis i dtaobh trialacha cliniciúla tríú tíortha a iontráil sa bhunachar sonraí Eorpach, amhail dá bhforáiltear in Airteagal 41(1) agus (2), Airteagal 45(1) agus Airteagal 46(1) de Rialachán (CE) Uimh. 1901/2006;

  the obligation to submit paediatric studies to the Agency, including the obligation to enter information on third country clinical trials into the European database, as provided for in Articles 41(1) and (2), 45(1) and 46(1) of Regulation (EC) No 1901/2006;

  Rialachán (AE) 2019/5 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 726/2004 lena leagtar síos nósanna imeachta Comhphobail maidir le húdarú agus maoirseacht táirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine agus le haghaidh úsáid tréidliachta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Leigheasra Eorpach, Rialachán (CE) Uimh.1901/2006 maidir le táirgí íocshláinte le haghaidh úsáid phéidiatraice agus Treoir 2001/83/CE maidir leis an gcód Comhphobail a bhaineann le táirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 672. #1733540

  Is infheistíocht mhór do chuideachtaí atá sna tástálacha, staidéir réamhchliniciúla agus trialacha cliniciúla is gá dóibh a dhéanamh le bheith in ann na sonraí is gá a sheoladh isteach in éineacht leis an iarratas ar údarú margaíochta nó chun uasteorainn iarmhar do shubstaintí atá gníomhach ó thaobh na cógaseolaíochta de den táirge íocshláinte tréidliachta a bhunú.

  Tests, pre-clinical studies and clinical trials represent a major investment for companies which they need to make in order to submit the necessary data with the application for a marketing authorisation or to establish a maximum residue limit for pharmacologically active substances of the veterinary medicinal product.

  Rialachán (AE) 2019/6 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le táirgí íocshláinte tréidliachta agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/82/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 673. #1733883

  Déanfar sonraí arna n-eascairt as trialacha cliniciúla a chur isteach in éineacht leis an iarratas ar údarú margaíochta chun críocha an doiciméadacht dá dtagraítear i bpointe (b) d’Airteagal (8)(1) a sholáthar.

  Data stemming from clinical trials shall be submitted with the application for a marketing authorisation for the purposes of providing the documentation referred to in point (b) of Article 8(1).

  Rialachán (AE) 2019/6 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le táirgí íocshláinte tréidliachta agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/82/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 674. #1734180

  I gcás ina dtíolacann iarratasóir ar údarú margaíochta do tháirge íocshláinte tréidliachta nó ar mhodhnú ar théarmaí de chuid údarú margaíochta iarratas i gcomhréir le Rialachán (CE) Uimh. 470/2009 chun uasleibhéal iarmhar a bhunú, mar aon le tástálacha ar iarmhair, staidéir réamhchliniciúla agus trialacha cliniciúla le linn an nós imeachta iarratais, ní dhéanfaidh iarratasóirí eile tagairt do thorthaí na dtástálacha, na staidéar agus na dtrialacha sin ar feadh tréimhse 5 bliana ón uair ar deonaíodh an t-údarú margaíochta a ndearnadh iad ina leith.

  Where an applicant for a marketing authorisation for a veterinary medicinal product or for a variation to the terms of a marketing authorisation submits an application in accordance with Regulation (EC) No 470/2009 for the establishment of a maximum residue limit, together with safety and residues tests and pre-clinical studies and clinical trials during the application procedure, other applicants shall not refer to results of those tests, studies and trials for a period of five years from the granting of the marketing authorisation for which they were carried out.

  Rialachán (AE) 2019/6 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le táirgí íocshláinte tréidliachta agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/82/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 675. #1734490

  De mhaolú ar mhír 1, i gcás údarú margaíochta le haghaidh táirge íocshláinte tréidliachta hibrideach arna thacú le staidéir bhreise réamhchliniciúla nó trialacha cliniciúla, ní mheasfar na ranna ábhartha den achoimre ar shaintréithe an táirge dá dtagraítear i mír 1 a bheith faoi réir comhchuibhiú.

  By way of derogation from paragraph 1, in the case of a marketing authorisation for a hybrid veterinary medicinal product supported by additional pre-clinical studies or clinical trials, the relevant sections of the summary of product characteristics referred to in paragraph 1 shall not be considered to be subject to harmonisation.

  Rialachán (AE) 2019/6 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le táirgí íocshláinte tréidliachta agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/82/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 676. #1735512

  Beidh san achoimre sin meastóireacht ar na tástálacha agus trialacha éagsúla, agus beidh sé ina shainchomhad don údarú margaíochta, agus rachaidh sé i ngleic le gach pointe is ábhartha do mheasúnú cháilíocht, shábháilteacht agus éifeachtúlacht an táirge íocshláinte tréidliachta.

  It shall contain an evaluation of the various tests and trials, which constitute the marketing authorisation dossier, and shall address all points relevant to the assessment of the quality, safety and efficacy of the veterinary medicinal product.

  Rialachán (AE) 2019/6 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le táirgí íocshláinte tréidliachta agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/82/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 677. #1735869

  Cuirfear san áireamh a mhéid a bheidh an táirge i dteagmháil leis an gcomhshaol agus an fhaisnéis atá ar fáil faoi airíonna fisiciúla/ceimiceacha, cógaseolaíocha agus/nó tocsaineolaíocha na substainte/substaintí lena mbaineann lena n-áirítear meitibilítí i gcás riosca sainaitheanta, a breathnaíodh le linn tástálacha agus trialacha a ceanglaíodh leis an Treoir seo.

  The extent of exposure of the product to the environment, and the available information about the physical/chemical, pharmacological and/or toxicological properties of the substance(s) concerned, including metabolites in case of an identified risk, which has been obtained during the conduct of the other tests and trials required by this Directive, shall be taken into consideration.

  Rialachán (AE) 2019/6 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le táirgí íocshláinte tréidliachta agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/82/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 678. #1735981

  Is é cuspóir trialacha cliniciúla ná chun éifeacht an táirge íocshláinte tréidliachta a léiriú nó a dhearbhú tar éis don chóras dáileoige molta bheith tugtha trí bhealach a thabhartha agus chun a thásca agus a fhritásca de réir speicis, póir agus gnéis, na treoracha maidir lena úsáid mar aon le haon teagmhas díobhálach a d’fhéadfadh teacht as a shonrú.

  The purpose of clinical trials is to demonstrate or substantiate the effect of the veterinary medicinal product after administration at the proposed dosage regimen via the proposed route of administration and to specify its indications and contra-indications according to species, age, breed and sex, its directions for use as well as any adverse reactions which it may have.

  Rialachán (AE) 2019/6 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le táirgí íocshláinte tréidliachta agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/82/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 679. #1736066

  Beidh san achoimre sin meastóireacht ar na tástálacha agus trialacha éagsúla, agus beidh sé ina shainchomhad don údarú margaíochta, agus rachaidh sé i ngleic le gach pointe is ábhartha do mheasúnú cháilíocht, shábháilteacht agus éifeachtúlacht an táirge íocshláinte tréidliachta.

  It shall contain an evaluation of the various tests and trials, which constitute the marketing authorisation dossier and shall address all points relevant to the assessment of the quality, safety and efficacy of the immunological veterinary medicinal product.

  Rialachán (AE) 2019/6 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le táirgí íocshláinte tréidliachta agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/82/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 680. #1736273

  Beidh sé de cheangal nósanna imeachta córasacha réamhshocraithe a bheith i bhfeidhm maidir leis na trialacha atá ina gceangal a eagrú, a dhéanamh, a dhoiciméadú, sonraí a bhailiú agus éifeachtúlacht na dtrialacha a fhíorú.

  Pre-established systematic written procedures for the organisation, conduct, data collection, documentation and verification of efficacy trials shall be required.

  Rialachán (AE) 2019/6 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le táirgí íocshláinte tréidliachta agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/82/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 681. #1736374

  Maidir leis na forálacha i dtaca le húsáid tréidliachta sheanbhunaithe, is gá go háirithe an tagairt bhibleagrafach sin a shoiléiriú d’fhoinsí fianaise eile (staidéir iarmhargaíochta, staidéir eipidéimeolaíochta etc.) agus ní hamháin sonraí atá gaolta le tástálacha agus trialacha féadfaidh siada bheith mar chruthú bailí sábháilteachta agus éifeachtúlachta táirge má mhíníonn iarratas agus má thugann sé údar maith le húsáid na bhfoinsí faisnéise go sásúil.

  With respect to the provisions on well-established veterinary use, it is in particular necessary to clarify that bibliographic reference to other sources of evidence (post-marketing studies, epidemiological studies etc.) and not just data related to tests and trials may serve as a valid proof of safety and efficacy of a product if an application explains and justifies the use of these sources of information satisfactorily.

  Rialachán (AE) 2019/6 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le táirgí íocshláinte tréidliachta agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/82/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 682. #1747963

  Treoir 2001/82/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Samhain 2001 maidir leis an gcód Comhphobail a bhaineann le táirgí íocshláinte tréidliachta (IO L 311, 28.11.2001, lch. 1). (19) Treoir 2001/20/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Aibreán 2001 maidir le comhfhogasú dhlíthe, rialacháin agus fhorálacha riaracháin na mBallstát maidir le dea-chleachtas cliniciúil a chur chun feidhme i stiúradh trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine (IO L 121, 1.5.2001, lch. 34).

  Directive 2001/82/EC of the European Parliament and of the Council of 6 November 2001 on the Community code relating to veterinary medicinal products (OJ L 311, 28.11.2001, p. 1) (19) Directive 2001/20/EC of the European Parliament and of the Council of 4 April 2001 on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to the implementation of good clinical practice in the conduct of clinical trials on medicinal products for human use (OJ L 121, 1.5.2001, p. 34).

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1920/2006 maidir le malartú faisnéise, córas luathrabhaidh agus nós imeachta measúnaithe riosca i dtaobh substaintí sícighníomhacha nua

 683. #1784882

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (IO L 158, 27.5.2014, lch. 1).

  Regulation (EU) No 536/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on clinical trials on medicinal products for human use, and repealing Directive 2001/20/EC (OJ L 158, 27.5.2014, p. 1).

  Treoir (AE) 2019/1937 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2019 maidir le cosaint daoine a thuairiscíonn sáruithe ar dhlí an Aontais

 684. #1805199

  Chun a áirithiú nach gcuirfidh leasacháin níotráite amóiniam de chion ard nítrigine, an tsábháilteacht i mbaol, agus chun a áirithiú nach n-úsáidfear leasacháin den sórt sin chun críocha eile seachas na críocha lena bhfuil siad beartaithe, mar phléascáin mar shampla, ba cheart leasacháin den sórt sin a bheith faoi réir cheanglais shonracha a bhaineann le trialacha friotaíochta in aghaidh madhmadh agus le hinrianaitheacht.

  In order to ensure that ammonium nitrate fertilisers of high nitrogen content do not endanger safety, and that such fertilisers are not used for purposes other than those for which they are intended, for example as explosives, such fertilisers should be subject to specific requirements relating to detonation resistance testing and to traceability.

  Rialachán (AE) 2019/1009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Meitheamh 2019 lena leagtar síos rialacha maidir le táirgí AE a chur ar fáil ar an margadh agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1069/2009 agus Rialachán (CE) Uimh. 1107/2009 agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2003/2003 (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 685. #229790

  Breitheamh den Chúirt Dúiche (nó) Feidhmeannach Síochána Is amhlaidh atá coinníoll an chúirtbhanna seo go láithreoidh an cúisí thuasainmnithe os comhair na Cúirte ............................................. a thionólfar i ............................................. an lá de 19 , agus nach bhfágfaidh sé/sí an Chúirt sin gan chead agus go ndéanfaidh sé/sí freastal ansin i bpearsa ó lá go lá le linn an Chúirt sin a bheith á tionól amhlaidh, nó le linn aon suí atrátha di, chun críocha *a thrialach/a trialach agus thairis sin go ndéanfaidh sé/sí freastal ar aon Chúirt *a phianbhreithe/a pianbhreithe eile a n-aistreofar an triail chuici, go dtí go mbeidh an cúiseamh ina choinne/ina coinne, eadhon† curtha de láimh go cuí de réir dlí.

  Judge of the District Court (or) Peace Commissioner The condition of this recognisance is that the above-named accused will appear before the ................... Court to be held at ........................on the day of 19 and will not depart from the said Court without leave and will attend there in person from day to day during the time the said Court shall be so held or any adjournment thereof for the purposes of his/her ![si093y97p0318.gif][3]and also attend any other Court to which the trial may be transferred until the charge against him/her namely‡ shall be duly disposed of according to law.

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 686. #230604

  Cúisithe Os comhair na Cúirte Dúiche i sa Cheantar Cúirte Dúiche réamhráite Ciontaítear an lá seo inniu A.B., as , dá ngairtear an cúisí anseo ina dhiaidh seo, a dhealraíonn don Chúirt sin a bheith dhá bhliain déag d'aois nó os a chionn, ach faoi bhun 17 mbliana d'aois, eadhon, bliana d'aois, mar gur rugadh é/í,a mhéid atá faighte amach, an lá de 19 , agus a chónaíonn i i gcontae (nó i gcontaebhuirg) (ar bheith dó/di os cionn 15 bliana d'aois, ach faoi bhun 17 mbliana d'aois, agus, ar é/í do thoiliú lena thriail/lena triail go hachomair tar éis don Chúirt a chur in iúl dó/di go raibh ceart aige/aici chun a thrialach/a trialach le giúiré,(nó ar bheith dó/di 12 bhliain d'aois ach faoi bhun 15 bliana d'aois, gan agóid óna thuismitheoir/óna tuismitheoir nó óna chaomhnóir/óna caomhnóir, nach ndearna agóid i gcoinne an leanbh a thriail go hachomair cé gur chuir an Chúirt in iúl dó/di ceart a bheith aige/aici an leanbh a chur á thriailtriail le giúiré) faoi go ndearna sé/sí, an lá de 19 , i laistigh den réamhráite (luaigh anseo an cion).

  Accused Before the District Court at within the District Court area aforesaid A. B., of , hereinafter called the accused, who appears to the said Court to be twelve years of age or upwards, but less than 17 years of age, to wit, of the age of years, having been born, so far as has been ascertained, on the day of 19 , and who resides at in the county (or county borough) of , is this day convicted (he being above the age of 15, but under the age of 17, and, though informed by the Court of his right to be tried by a jury, having consented to be dealt with summarily, (or being of the age of 12 years but under the age of 15 years, without objection of his/her parent or guardian who, though informed by the Court of his/her right to have the child tried by a jury, did not object to the child being dealt with summarily) for that he, on the day of 19 , at within the aforesaid did (here state the offence).

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 687. #232627

  ANOIS ORDAÍONN AN CHÚIRT, de bhun alt 235 (1) (b) den Acht sin 1959 (arna ionadú le halt 14 den Acht sin 1978), don oifigeach cosanta iascaigh mhara a bhfuil an t-ordú seo dírithe chuige/chuici, AGUS CEANGLAÍONN SÍ AIR/UIRTHI, an bád sin ........................................................... A CHOINNEÁIL níos faide i gCalafort..................................... laistigh den Stát godtí go gcinnfear an cás sa Chúirt............................ sin, agus i gcás achomharc in aghaidh, nó aon imeachtaí i leith, an ordaithe sin ag cur an chúisí ar aghaidh *(chun a thrialach/a trialach) *(i gcomhair pianbhreithe) nó i leith an ordaithe ón gCúirt......................... nó ó aon chúirt eile a dtabharfar an cás chuici, i modh achomhairc nó ar dhóigh eile,

  NOW THE COURT ORDERS AND REQUIRES, pursuant to section 235 (1) (b) of the said Act of 1959 (as substituted by section 14 of the said Act of 1978), the sea fisheries protection officer to whom this order is directedTO DETAIN the said boat........................................................................................further at the Port of........................................................................................................within the State pending the determination of the case in the said...............................................................Court, andin the event of an appeal from, or other proceeding in relation to the said order sending forward *(for trial) *(for sentence) or the order of the............................................Court or of any other court to which the case is brought, whether by way of appeal or otherwise,

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 688. #816775

  (b) má chlaochluíonn an Chúirt ciontú go hiomlán, beidh breath-údarás ag an gCúirt ordú (dá ngairmtear ordú ath-thrialach san alt so) do dhéanamh a údarú an duine ar ar dineadh an ciontú san d'ath-thriail sa chionta chéanna in ar dineadh an ciontú san air agus ordóid don Stát costaisí athchomharc agus ath-thriail an duine chúisithe d'íoc, marab é tuairim na Cúirte gurb iad an lucht cosanta fé ndeár an t-athchomharc agus an ath-thriail do bheith riachtanach no gur chabhruíodar chun iad do dhéanamh riachtanach agus leis an ordú san no le haon ordú ina dhiaidh sin féadfid a ordú an té gur dineadh an t-ordú i dtaobh a chiontuithe do choinneáil i gcimeád no é do leigint amach ar bhannaí ar pé téarmaí is dó leo is ceart.

  ( b ) where the Court reverse a conviction in whole, the Court shall have jurisdiction to make an order (in this section referred to as an order for a re-trial) authorising the person in respect of whom such conviction was obtained to be re-tried for the same offence as that which was the subject of such conviction and shall order that the costs of the appeal and of the new trial of the accused person shall be paid by the State, unless the Court shall be of opinion that the necessity for the appeal and the new trial has been caused or contributed to by the defence, and may by such order or any subsequent order direct the person in respect of whose conviction the order was made to be retained in custody or to be admitted to bail on such terms as they think proper.

  Uimhir 15 de 1928: ACHT CÚIRTEANNA BREITHIÚNAIS, 1928

 689. #1338780

  (b) I gcás Breitheamh Dúiche do chur duine ar aghaidh chun a thrialach nó le go dtabharfaí pianbhreith air chuig cúirt seachas an Chúirt Dúiche agus é cúisithe i gcion faoi fhoráil den Chuid sin II nó den Chuid sin III agus go mbeidh an bád ar a ndearna an duine an cion nó a líomhnaítear go ndearna sé an cion uirthi coinnithe faoi alt 234 den Acht seo, déanfaidh an breitheamh, le hordú a bheidh dírithe chuig oifigeach cosanta iascaigh mhara, a cheangal ar an oifigeach an bád a choinneáil níos faide i bport sonraithe sa Stát go dtí go gcinnfear an cás sa chuirt eile sin, agus i gcás achomharc in aghaidh, nó aon imeachtaí eile i leith, an ordaithe ón gCúirt Dúiche nó ón gcúirt a gcuirfear an duine ar aghaidh chuici faoin mír seo nó ó aon chúirt eile a dtabharfar an cás chuici, i modh achomhairc nó ar dhóigh eile, an bád a choinneáil níos faide i bport sonraithe sa Stát go dtí go gcinnfear an t-achomharc nó na himeachtaí eile (agus aon imeachtaí de dhroim an achomhairc nó na n-imeachtaí eile).

  ( b ) Where a person is sent forward for trial or for sentence by a District Justice to a court other than the District Court charged with an offence under a provision of the said Part II or Part III and the boat on which the person committed, or is alleged to have committed, the offence has been detained under section 234 of this Act, the Justice shall, by order directed to a sea fisheries protection officer, require the officer to detain the boat further at a specified port in the State pending the determination of the case in that other court. and in the event of an appeal from, or other proceedings in relation to the order of the District Court or of the court to which the person is sent forward under this paragraph or of any other court to which the case is brought, whether by way of appeal or otherwise, to detain the boat further pending the determination of the appeal or the other proceedings (and any proceedings consequent upon the appeal or the other proceedings) at a specified port in the State.

  Uimhir 18 de 1978: AN tACHT IASCAIGH (LEASÚ), 1978

 690. #1611961

  a thabhairt dá haire thairis sin, gur cuireadh dáta a thrialach ar athló ceithre huaire dhéag, agus gurb amhlaidh don 400 duine eile atá cúisithe ina theannta, go bhfuil an triail le tosú arís i mí Dheireadh Fómhair, agus nach léir go fóill cathain a chríochnóidh sí;

  FURTHER NOTES THAT HIS, ALONG WITH OVER 400 CO-ACCUSED, TRIAL DATE HAS BEEN ADJOURNED FOURTEEN TIMES, THAT THE TRIAL IS DUE TO RESUME IN OCTOBER, AND THAT THERE IS STILL NO CLEAR INDICATION AS TO WHEN IT WILL CONCLUDE;

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 691. #1592965

  Tairiscint maidir leis an gConradh um Chosc Cuimsitheach ar Thrialacha Núicléacha

  1) MOTION RE COMPREHENSIVE NUCLEAR TEST BAN TREATY.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 692. #1593611

  cosc cuimsitheach ar thrialacha núicleácha

  a comprehensive nuclear test ban

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 693. #1593612

  cosc cuimsitheach ar thrialacha núicléacha

  a comprehensive nuclear test ban

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 694. #1600829

  Tuarascáil ar Thrialacha maidir le Vacsaín Chliniciúil.

  CLINICAL VACCINE TRIALS REPORT.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 695. #1601906

  An Conradh um Chosc Cuimsitheach ar Thrialacha Núicléacha (a ghlac Comhthionól Ginearálta na Náisiún Aontaithe an 10 Meán Fómhair, 1996).

  COMPREHENSIVE NUCLEAR - TEST-BAN TREATY (ADOPTED BY THE UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY ON 10 SEPTEMBER, 1996).

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 696. #1601907

  Conradh um Chosc Cuimsitheach ar Thrialacha Núicléacha.

  COMPREHENSIVE NUCLEAR TEST BAN TREATY.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 697. #1603367

  Gníomhaíocht Chomhpháirteach 2006/243/CFSP an 20 Márta, 2006 ón gComhairle maidir le tacaíocht do ghníomhaíochtaí Choimisiún Ullmhúcháin Eagraíocht an Chonartha um Chosc Cuimsitheach ar Thrialacha Núicléacha (CTBTO) i réimse na hoiliúna agus na tógála cumais le haghaidh fíoraithe agus i gcreat chur i bhfeidhm na Straitéise AE i gcoinne Leathadh Arm Adhmhillte mar aon le nóta faisnéise míniúcháin.

  COUNCIL JOINT ACTION 2006/243/CFSP OF 20 MARCH, 2006 ON SUPPORT FOR ACTIVITIES OF THE PREPARATORY COMMISSION OF THE COMPREHENSIVE NUCLEAR-TEST-BAN TREATY ORGANISATION (CTBTO) IN THE AREA OF TRAINING AND CAPACITY BUILDING FOR VERIFICATION AND IN THE FRAMEWORK OF THE IMPLEMENTATION OF THE EU STRATEGY AGAINST PROLIFERATION OF WEAPONS OF MASS DESTRUCTION TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 698. #1621485

  Tairiscint maidir leis an Tuarascáil ar Thrialacha maidir le Vacsaín Chliniciúil a chur chun Comhchoiste.

  MOTION RE REFERRAL TO JOINT COMMITTEE OF THE REPORT ON CLINICAL VACCINE TRIALS.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 699. #1623174

  An tOrdú fán Acht um Chosc ar Thrialacha Núicléacha, 2008 (Tosach Feidhme), 2015 (I.R. Uimh. 134 de 2015).

  NUCLEAR TEST BAN ACT 2008 (COMMENCEMENT) ORDER 2015 (S.I. NO. 134 OF 2015).

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 700. #1630578

  Rún ag bunú an Choimisiúin Ullmhúcháin d'Eagraíocht an Chonartha um Chosc Cuimsitheach ar Thrialacha Núicléacha.

  RESOLUTION ESTABLISHING THE PREPARATORY COMMISSION FOR THE COMPREHENSIVE NUCLEAR TEST-BAN TREATY ORGANIZATION.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 701. #148027

  (a) Mura dtabharfaidh an gearánaí in aon chaingean fógra trialach laistigh de shé seachtaine ón am a dúnadh na pléadálacha nó laistigh de cibé am breise a cheadóidh an Chúirt, féadfaidh an cosantóir a iarraidh ar an gCúirt an chaingean a dhíbhe cheal cúisimh; agus tar éis an t-iarratas sin a éisteacht féadfaidh an Chúirt a ordú go ndéanfar an chaingean a dhíbhe dá réir sin, nó féadfaidh sí cibé ordú eile a dhéanamh ar cibé téarmaí is cóir leis an gCúirt.

  ( a ) If the plaintiff in any action does not within six weeks after the close of the pleadings, or within such extended time as the Court may allow, give notice of trial, the defendant may apply to the Court to dismiss the action for want of prosecution; and on the hearing of such application, the Court may order the action to be dismissed accordingly, or may make such other order, and on such terms, as to the Court may seem just.

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 702. #148031

  Tabharfar fógra deich lá faoin triail, mura mbeidh an páirtí dá mbeidh sé le tabhairt tar éis toiliú, nó faoi théarmaí nó faoi ordú glacadh le gearrfhógra trialach; agus is leor an fógra sin i ngach cás mura n-ordóidh an Chúirt a mhalairt.

  Ten days' notice of trial shall be given, unless the party to whom it is given has consented, or is under terms, or has been ordered, to take short notice of trial; and shall be sufficient in all cases, unless otherwise ordered by the Court.

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 703. #148035

  Maidir le haon fhógra a thabharfar faoi thriail nó faoi chás a chur síos nó a thaifeadadh i gcomhair trialach, ní fógra a bheidh ann le haghaidh aon suíonna áirithe agus ní oibreoidh sé amhlaidh: ach measfar gur fógra a bheidh ann d'aon lá tar éis don fhógra a bheith caite ar a bhféadfadh an triail a theacht chun cinn de réir a ord ar an liosta.

  Notice of trial or of setting down or entering for trial shall not be or operate as for any particular sittings; but shall be deemed to be for any day after the expiration of the notice on which the trial may come on in its order upon the list.

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 704. #148036

  Ní dhéanfar aon fhógra trialach a chur ar ceal ach amháin le toiliú nó le cead na Cúirte agus féadfar an cead sin a thabhairt faoi réir cibé téarmaí is cóir i leith costas nó eile.

  No notice of trial shall be countermanded except by consent or by leave of the Court, which leave may be given subject to such terms as to costs, or otherwise, as may be just.

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 705. #148046

  Cuirfear in iúl san fhógra trialach an fógra é do thriail na cúise nó an ábhair nó do thriail na saincheisteanna ann, agus beidh an fógra sin i bhFoirm 17 nó i bhFoirm 18 d'Fhoscríbhinn C.

  Notice of trial shall state whether it is for the trial of the cause or matter or of issues therein, and shall be in one of the Forms Nos. 17 and 18 in Appendix C.

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 706. #160912

  Más le linn Suí den Chúirt Chuarda laistigh de Chuaird Bhaile Átha Cliath a dhéantar an tOrdú ag aistriú na trialach, déanfar an cás a aistriú go dtí an Suí sin faoi réir Riail 4 den Ordú seo.

  If the Order transferring the trial is made during a Sitting of the Circuit Court within the Dublin Circuit the case shall be transferred to that Sitting subject to Rule 4 of this order.

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 707. #160913

  Más le linn an dá sheachtain dheiridh de Shuí den Chúirt Chuarda laistigh de Chuaird Bhaile Átha Cliath a dhéantar an tOrdú ag aistriú na trialach, déanfar an triail a aistriú go dtí an chéad Suí eile den Chúirt Chuarda laistigh de Chuaird Bhaile Átha Cliath.

  If the Order transferring the trial is made during the last two weeks of a Sitting of the Circuit Court within the Dublin Circuit the trial shall be transferred to the next Sitting of the Circuit Court within the Dublin Circuit.

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 708. #160914

  Má dhéantar an tOrdú ag aistriú na trialach tráth nach bhfuil aon Suí den Chúirt Chuarda laistigh de Chuaird Bhaile Átha Cliath, déanfar an triail a aistriú go dtí an chéad Suí eile den Chúirt Chuarda laistigh de Chuaird Bhaile Átha Cliath.

  If the Order transferring the trial is made when there is no Sitting of the Circuit Court within the Dublin Circuit the trial shall be transferred to the next Sitting of the Circuit Court within the Dublin Circuit.

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 709. #160915

  I gcás ina ndéantar Ordú den Chúirt Chuarda ag aistriú trialach déanfaidh an Cláraitheoir Contae, laistigh de 3 lá ó dháta déanta an Ordaithe sin, an tOrdú sin agus gach doiciméad iomchuí a chur ar aghaidh go dtí an Cláraitheoir Contae do Chontae agus do Chathair Bhaile Átha Cliath.

  When an Order of the Circuit Court transferring a trial is made the County Registrar shall forward within 3 days from the date of the making of the said order, the said order and all relevant documents to the County Registrar for the County and City of Dublin.

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 710. #163946

  Go gcuirfear an Fhoirm Fógra Trialach atá leagtha amach anseo thíos in ionad Foirm Uimh. 15 sa Sceideal Foirmeacha a ghabhann leis na Rialacha Cúirte Cuarda, 1950.

  That the Form of Notice of Trial set out hereunder shall be substituted for Form No. 15 in the Schedule of Forms to the Rules of the Circuit Court, 1950.

  Ionstraimí Reachtúla: I.R. 1978

 711. #226608

  (1) I gcás ina ndearna an cosantóir suim airgid a thaisceadh sa chúirt i gcaingean mar gheall ar éagóir inar mionaoiseach an gearánaí, ar fhógra a thabhairt don chosantóir agus don Chléireach i bhFoirm 7.3, Sceideal C, féadfar iarratas arna dhéanamh ag an ngearánaí chun an bhreithimh de bhun alt 63 (1) den Acht um Dhliteanas Sibhialta, 1961 (Uimh. 41 de 1961), á iarraidh air nó uirthi a chinneadh ar chóir glacadh leis an tsuim airgid sin nó ar chóir an chaingean a dhul chun trialach, a dhéanamh ag aon suí den Chúirt don cheantar cúirte ina bhfuil an chaingean liostaithe lena héisteacht.

  (1) Where a sum of money has been lodged in court by the defendant in an action for a wrong in which the plaintiff is a minor, an application made to the judge pursuant to section 63 (1) of the Civil Liability Act, 1961 (No. 41 of 1961) by the plaintiff to decide whether that sum of money should be accepted or the action should go to trial may, upon notice to the defendant and the Clerk in the Form 7.3, Schedule C, be made at any sitting of the Court for the court area wherein the action is listed for hearing.

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 712. #226983

  Más rud é go ndeonófar deimhniú toilithe le bannú, déanfaidh Feidhmeannach Síochána sa phríosún nó san áit eile ina bhfuil an duine faoi choimeád, ar an deimhniú a thabhairt ar aird, an duine sin a ligean faoi bhannaí mar a bheidh treoraithe leis an deimhniú, aon tráth roimh lá na héisteachta atrátha, más ar a athchur nó ar a hathchur atá an duine sin, nó roimh an gcéad lá de shuíonna na Cúirte a bhfuil an duine sin le triail nó a bhfuil pianbhreith le cur air nó uirthi os a comhair, más amhlaidh a cuireadh ar aghaidh chun trialach nó i gcomhair pianbhreithe é nó í.

  Where a certificate of consent to bail is granted, a Peace Commissioner at the prison or other place wherein the person is in custody shall, on production of the certificate, admit such person to bail as directed by the certificate, at any time before the day of the adjourned hearing if such person is on remand or before the first day of the sittings of the Court before which such person is to be tried or sentenced if he or she has been sent forward for trial or sentence.

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 713. #227014

  (3) má thugtar an cúisí os comhair Breithimh ar dhóigh seachas ag suí den Chúirt don dúiche ina ndearnadh an t-ordú á chur nó á cur ar aghaidh chun trialach nó, i gcás an cúisí a bheith arna athchur nó arna hathchur, den Chúirt a raibh ceangal air nó uirthi faoi chúirtbhanna láithriú os a comhair, athchuirfidh an Breitheamh é nó í(Foirm 20.3, Sceideal B) chun láithriú os comhair suí den sórt réamhráite agus chun na críche sin beidh ag an mBreitheamh na cumhachtaí athchuir a thugtar don Chúirt le Cuid III den Acht um Nós Imeachta Coiriúil, 1967 (Uimh. 12 de 1967).

  (3) If the accused is brought before a Judge otherwise than at a sitting of the Court for the district in which the order sending him or her forward for trial was made or, if the accused is on remand, of the Court before which he or she was bound by recognisance to appear, the Judge shall remand him or her (Form 20.3 Schedule B) to appear before such sitting as aforesaid and for this purpose the Judge shall have the powers of remand conferred on the Court by Part III of the Criminal Procedure Act, 1967 (No. 12 of 1967).

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 714. #227126

  Más é tuairim an Bhreithimh go bhfuil leorchás ann chun an cúisí a chur ar a thriail nó a triail mar gheall ar an gcion inar cúisíodh é nó í, déanfaidh an Breitheamh sin, tar éis dó nó di ceanglais alt 20 den Acht um Cheartas Coiriúil, 1984, a chur in iúl don chúisí, le hordú(Foirm 24.15, Sceideal B), é nó í a chur ar aghaidh chun trialach.

  Where the Judge is of opinion that there is sufficient case to put the accused on trial for the offence with which he or she has been charged such Judge shall, having informed the accused of the requirements of section 20 of the Criminal Justice Act, 1984 , by order (Form 24.15 Schedule B) send him or her forward for trial.

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 715. #227128

  Más rud é, de bhun alt 8 (2) den Acht, gurb é tuairim an Bhreithimh go bhfuil leorchás ann chun an cúisí a chur ar a thriail nó a triail mar gheall ar chion indíotáilte éigin seachas an cion inar cúisíodh é nó í, ordóidh sé nó sí don ionchúisitheoir an cúiseamh sin a ullmhú, agus is de réir Fhoirm 24.16, Sceideal B, a bheidh an cúiseamh. Déanfaidh an Cléireach an cúiseamh nua a léamh don chúisí agus déanfaidh an Chúirt, tar éis di ceanglais alt 20 den Acht um Cheartas Coiriúil, 1984, a chur in iúl don chúisí, le hordú(Foirm 24.17, Sceideal B), an cúisí a chur ar aghaidh chun trialach.

  Where, pursuant to section 8 (2) of the Act, the Judge is of opinion that there is a sufficient case to put the accused on trial for some indictable offence other than that charged, he or she shall direct the prosecutor to prepare that charge, which shall be in accordance with Form 24.16 Schedule B. The new charge shall be read to the accused by the Clerk and the Court shall, having informed the accused of the requirements of section 20 of the Criminal Justice Act, 1984 , by order (Form 24.17 Schedule B) send the accused forward for trial.

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 716. #227157

  Más rud é go ndéanfaidh an Chúirt ordú ag cur duine ar aghaidh chun trialach nó i gcomhair pianbhreithe, féadfaidh an Chúirt, le barántas (Foirm 24.35, Sceideal B), an duine sin a chimiú chun príosúin chun feitheamh lena thriail nó lena triail nó le pianbhreith a chur air nó uirthi nó an duine sin a scaoileadh saor go coinníollach ar é nó í a dhul i gcúirtbhanna (Foirm 18.2 nó18.4, Sceideal B, de réir mar a bheidh).

  Where the Court makes an order sending a person forward for trial or sentence, the Court may by warrant (Form 24.35 Schedule B) commit such person to prison to await his or her trial or sentence or release that person conditionally on his or her entering into a recognisance (Form 18.2 or 18.4 Schedule B, as the case may be).

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 717. #227159

  Beidh feidhm freisin ag na forálacha maidir le bannaí, atá in Ordú 18 de na Rialacha seo, i leith duine arna chúiseamh nó arna cúiseamh os comhair na Cúirte i gcion, i gcás duine a bheidh curtha ar aghaidh chun trialach nó i gcomhair pianbhreithe le toiliú le bannú.

  The provisions regarding bail, contained in Order 18 of these Rules, in respect of a person charged before the Court with an offence, shall also apply in the case of a person sent forward for trial or sentence with consent to bail.

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 718. #227161

  Más rud é go ndéanfaidh an Chúirt ordú ag cur cúisí ar aghaidh chun trialach nó i gcomhair pianbhreithe, déanfaidh an Cléireach don cheantar cúirte ina ndearnadh an t-ordú sin na nithe seo a leanas a tharchur chuig an gCláraitheoir Contae cuí laistigh de dheich lá ó dhéanamh an ordaithe sin, nó láithreach más rud é go mbeidh triail an chúisí ar tí bheith ann:

  Where the Court makes an order sending an accused forward for trial or sentence, the Clerk for the court area where such order was made shall transmit to the appropriate County Registrar within ten days from the making of such order, or forthwith where the trial of the accused is imminent,

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 719. #227170

  Más rud é, tar éis duine cúisithe a bheith curtha ar aghaidh chun trialach, go rachaidh finné i gcúirtbhanna faoi alt 9 (3) den Acht nó go dtógfar teistíocht faoi alt 14 den Acht, déanfaidh an Cléireach an cúirtbhanna nó an teistíocht, de réir mar a bheidh, a tharchur chuig an gCláraitheoir Contae cuí.

  Where, after an accused person has been sent forward for trial, a recognisance is entered into by a witness under section 9 (3) of the Act or a deposition is taken under section 14 of the Act, the Clerk shall transmit the recognisance or deposition, as the case may be, to the appropriate County Registrar.

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 720. #229558

  chun úsáide an Aire Airgeadais AGUS, in ionad urra/urraí, tá mé, de bhun ordú an Bhreithimh do mo chur ar aghaidh *chun trialach, tar éis suim ........................... punt a thaisceadh; *i gcomhair pianbhreithe,

  to the use of the Minister for Finance AND in lieu of surety/sureties I have, pursuant to the direction of the Judge sending me forward for ![si093y97p0320a.gif][4], lodged the sum of ............... pounds;

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 721. #229888

  AGUS DE BHRÍ gur chuir mé ceanglais Alt 20 den Acht um Cheartas Coiriúil, 1984, in iúl don chúisí, ORDAÍM LEIS SEO an cúisí a chur ar aghaidh chun trialach sa chion/sna cionta réamhráite chun an *chéad suí eile den Chúirt ........................ i .........................

  AND WHEREAS I have informed the accused of the requirements of Section 20 of the Criminal Justice Act 1984 , I HEREBY ORDER that the accused be sent forward for trial on the aforesaid offences) to the sitting of the ............................................................?...... Court at ............................................................?.....

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 722. #229892

  AGUS DE BHRÍ gur chuir mé ceanglais Alt 20 den Acht um Cheartas Coiriúil, 1984, in iúl don chúisí (agus don tuismitheoir/chaomhnóir sin); ORDAÍM LEIS SEO an cúisí a chur ar aghaidh chun trialach sa chúiseamh réamhráite chun an *chéad suí eile den Chúirt ........................ i .........................

  AND WHEREAS I have informed the accused (and the said parent/guardian) of the requirements of Section 20 of the Criminal Justice Act, 1984 , I HEREBY ORDER that the accused be sent forward for trial on the aforesaid charge to the sitting of the ....................................... Court at ............................................................?...

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 723. #229909

  (c) gur tugadh caoi chun an teisteoir a chroscheistiú agus a athcheistiú (ach nach ndéanfar i gcás an teisteoir a bheith tar éis bás a fháil an teistíocht seo a léamh má mheasann breitheamh na trialach nach mbeadh sé ar mhaithe le ceartas í aléamh)

  ( c ) an opportunity was given for the cross-examination and re-examination of the deponent (except in the case of the deponent's death this deposition shall not be read if the trial judge considers that to do so would not be in the interests of justice)

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 724. #229912

  AGUS ós rud é gur chuir sí ceanglais alt 20 den Acht um Cheartas Coiriúil, 1984, in iúl don chúisí, ORDAÍONN SÍ an cúisí a chur ar aghaidh chun trialach sa chion/sna cionta réamhráite chun an *chéad suí eile den Chúirt ...................................................... *suí atá ann faoi láthair i .....................................

  AND having informed the accused of the requirements of section 20 of the Criminal Justice Act, 1984 , ORDERS that the accused be sent forward for trial on the aforesaid offence(s) to the *next sitting of the Court present at

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 725. #230093

  agus nach bhfágfaidh sé/sí an Chúirt sin gan chead agus go ndéanfaidh sé/sí freastal ansin i bpearsa ó lá go lá le linn an Chúirt sin a bheith á tionól amhlaidh, nó le linn aon suí atrátha di, chun críocha na trialach thuas agus thairis sin go ndéanfaidh sé/sí freastal ar aon Chúirt eile a n-aistreofar an triail chuici.

  and will not depart from the said Court without leave and will attend there in person from day to day during the time the said Court shall be so held or any adjournment thereof for the purposes of the above trial and also attend any other Court to which the trial may be transferred.

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 726. #230706

  BÍODH SEO INA FHÓGRA go ndéanfar iarratas ag an suí den Chúirt Dúiche a thionólfar i ...................................................................................................................................... an lá de 19 , ar a.m./p.m., ar ordú faoi alt 63 (1) den Acht thuasluaite i dtaobh ar chóir glacadh leis an tsuim airgid sin nó ar chóir an chaingean a dhul chun trialach.

  TAKE NOTICE that an application will be made at the sitting of the District Court to be held at on the day of 19 at a.m./p.m. for a direction under section 63 (1) of the above-mentioned Act as to whether that sum of money should be accepted or the action should go to trial.

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 727. #252687

  (iii) I gcás ina mbeidh Cosaint seachadta ina ndéantar dlínse a chonspóid, féadfaidh aon pháirtí sna himeachtaí iarratas a dhéanamh chun na Cúirte, ar fhoriarratas iar bhfógra a mbeidh mionnscríbhinn mar fhoras leis, chun ceist na dlínse a chinneadh mar réamh-shaincheist, nó féadfar an t-ábhar a chur síos i gcomhair trialach.

  (ii) Where a Defence has been delivered in which jurisdiction is contested, any party to the proceedings may apply to the Court on motion on notice grounded upon affidavit for determination of the question of jurisdiction as a preliminary issue, or the matter may be set down for trial.

  I.R. Uimh 510 de 2001: Na Rialacha Cúirte Cuarda

 728. #252757

  D'ainneoin aon ní atá i Riail 16 den Ordú seo, féadfaidh gearánaí, sula ndéanfar fógra trialach a sheirbheáil, ar fhógra i scríbhinn a thabhairt do chosantóir, airgead a thaisceadh sa Chúirt mar fhreagra ar fhrithéileamh, faoi réir na gcoinníollacha céanna maidir le costais agus eile a bhaineann le taisceadh sa Chúirt ag cosantóir.

  Notwithstanding anything contained in Rule 16 of this Order a plaintiff, prior to service of notice of trial, may, upon written notice to a defendant, lodge money in Court in answer to a counterclaim, subject to the like conditions as to costs and otherwise as upon lodgment in Court by a defendant.

  I.R. Uimh 510 de 2001: Na Rialacha Cúirte Cuarda

 729. #252918

  Ar chaingean, ábhar nó imeacht a bheith taifeadta le haghaidh trialach, féadfaidh an gearánaí nó an cosantóir an chaingean, an t-ábhar nó an t-imeacht sin a tharraingt siar ar thoiliú i scríbhinn arna shíniú ag na páirtithe a thabhairt ar aird don Chláraitheoir Contae.

  When an action, matter or proceeding has been entered for trial, it may be withdrawn by either plaintiff or defendant, upon producing to the County Registrar a consent in writing signed by the parties.

  I.R. Uimh 510 de 2001: Na Rialacha Cúirte Cuarda

 730. #253092

  (b) a cheadú don chosantóir cosaint a dhéanamh gan choinníoll, nó faoi réir cibé téarmaí i dtaobh urrús a thabhairt, nó i dtaobh am agus mhodh na trialach, nó eile, is cuí leis, nó

  (b) give the defendant leave to defend unconditionally, or subject to such terms as to giving security, or as to the time and mode of trial, or otherwise, as he may think fit, or

  I.R. Uimh 510 de 2001: Na Rialacha Cúirte Cuarda

 731. #253140

  Féadfaidh páirtí ar bith, le fógra i scríbhinn, tráth ar bith nach déanaí ná deich lá roimh an lá dá mbeidh fógra trialach tugtha, a fhógairt ar aon pháirtí eile aon fhíoras sonrach nó fíorais shonracha a bheidh luaite san fhógra sin a admháil chun críocha na cúise, an ábhair nó na saincheiste agus chun na gcríoch sin amháin.

  Any party may, by notice in writing, at any time not later than ten days before the day for which notice of trial has been given, call on any other party to admit, for the purposes of the cause, matter, or issue only, any specific fact or facts mentioned in such notice.

  I.R. Uimh 510 de 2001: Na Rialacha Cúirte Cuarda

 732. #253176

  Seirbheálfar fógra trialach deich lá ar a laghad ar an gcosantóir agus ar gach páirtí eile is gá, ach amháin go mbeidh de chead ag na páirtithe comhaontú go mbeidh feidhm ag tréimhse fógra níos giorra, agus is do na chéad Suíonna eile tar éis dul in éag don tréimhse ama a bheidh luaite san fhógra sin a sheirbheálfar é, agus comhdófar é san Oifig tráth nach déanaí ná seacht lá roimh oscailt na Suíonna sin.

  Not less than ten days notice of trial shall be served upon the defendant and all other necessary parties, save that the parties shall be at liberty to agree that a shorter notice period shall apply and shall be for the Sittings next ensuing after the expiration of the time mentioned in the said notice, and same shall be filed at the Office not later than seven days before the opening of such Sittings.

  I.R. Uimh 510 de 2001: Na Rialacha Cúirte Cuarda

 733. #253177

  Oibreoidh an fógra trialach sin agus a chomhdú chun an chaingean nó an t-ábhar (lenan-áirítear frithéileamh, más ann) a chur síos lena héisteacht nó lena éisteacht ag na chéad Suíonna eile sin ina dhiaidh sin.

  Such notice of trial and filing thereof shall operate to set down the action or matter (including a counterclaim if any) for hearing at the said next ensuing Sittings.

  I.R. Uimh 510 de 2001: Na Rialacha Cúirte Cuarda

 734. #253180

  Is gá agus is leor fógra trialach deich lá, mar a ordóidh an Cláraitheoir Contae, de réir Fhoirmeacha 15A agus 15B de Sceideal na bhFoirmeacha atá i gceangal leis na hOrduithe seo, agus seirbheálfar é ar an gcosantóir agus ar gach páirtí eile is gá, agus comhdófar é san Oifig, ach amháin go mbeidh de chead ag na páirtithe comhaontú go mbeidh feidhm agtréimhse fógra níos giorra.

  Ten days' notice of trial, as directed by the County Registrar in accordance with Forms 15A and 15B of the Schedule of Forms annexed hereto, shall be necessary and sufficient, and shall be served upon the defendant and all other necessary parties, and filed at the Office, save that the parties shall be at liberty to agree that a shorter notice period shall apply.

  I.R. Uimh 510 de 2001: Na Rialacha Cúirte Cuarda

 735. #253183

  Más rud é go mbeidh mainnithe ag an ngearánaí fógra trialach a sheirbheáil laistigh de dheich lá tar éis an Chosaint a sheachadadh féadfaidh an cosantóir é a sheirbheáil agus féadfaidh sé é a chomhdú de réir na Rialacha seo.

  Where the plaintiff has failed to serve notice of trial within ten days after the delivery of the Defence the defendant may do so and may file the same in accordance with these Rules.

  I.R. Uimh 510 de 2001: Na Rialacha Cúirte Cuarda

 736. #253209

  Féadfaidh an Breitheamh in aon chúis nó ábhar, tráth ar bith nó ó am go ham, a ordú go ndéanfar ceisteanna éagsúla fíorais a éireoidh sa chúis nó san ábhar sin a thriail ar mhodhanna éagsúla trialach, nó go dtriailfear ceist nó ceisteanna áirithe fíorais sula dtriailfear na cinn eile.

  The Judge may in any cause or matter, at any time or from time to time, order that different questions of fact arising therein be tried by different modes of trial, or that one or more questions of fact be tried before the others.

  I.R. Uimh 510 de 2001: Na Rialacha Cúirte Cuarda

 737. #253520

  Ar dhul in éag don tréimhse ama le haghaidh Láithris, nó, i gcás inar taifeadadh Láithreas, ar dhul in éag don tréimhse ama le haghaidh Cosanta, féadfaidh an t-iarratasóir nó a Aturnae fógra trialach a sheirbheáil, agus déanfaidh sé an céanna a sheirbheáil ar gach duine ar ar seirbheáladh an Bille Sibhialta, agus ar cibé daoine eile (más ann) a thaifead láithreas ina leith.

  Upon the expiration of the time for Appearance, or, where an Appearance has been entered, upon the expiration of the time for a Defence the applicant or his Solicitor may serve notice of trial, and shall serve the same upon all persons who have been served with the Civil Bill, and upon such other persons (if any) as have entered an appearance thereto.

  I.R. Uimh 510 de 2001: Na Rialacha Cúirte Cuarda

 738. #254108

  Is é an t-achomharcóir a ullmhóidh gach achomharc i bhfoirm cáis shonraithe, agus is é Breitheamh na trialach a shocróidh é tar éis dó dul i gcomhairle leis na páirtithe go léir sna himeachtaí agus beidh ann:—

  Every appeal by way of case stated shall be prepared by the appellant, settled by the trial Judge after consultation with all the parties to the proceedings and shall contain:-

  I.R. Uimh 510 de 2001: Na Rialacha Cúirte Cuarda

 739. #254382

  Déanfar fógra trialach deich lá ar a laghad a sheirbheáil ar an bhFreagróir agus ar gach páirtí eile is gá, agus, i gcás ina mbeidh faoiseamh á lorg faoi ailt 12 agus/nó 13 d’Acht 1995 nó alt 17 d’Acht 1996, ar iontaobhaithe na scéime pinsin a bheidh i gceist, agus is do na chéad Suíonna eile tar éis dul in éag don tréimhse ama a bheidh luaite san fhógra sin a sheirbheálfar é, agus comhdófar é san Oifig tráth nach déanaí ná seacht lá roimh oscailt na Suíonna sin.

  Not less than ten days' notice of trial shall be served upon the Respondent and all other necessary parties and, where relief is sought under sections 12 and/or 13 of the 1995 Act or section 17 of the 1996 Act, upon the trustees of the pension scheme in question, and shall be for the Sittings next ensuing after the expiration of the time mentioned in the said notice, and same shall be filed at the Office not later than seven days before the opening of such Sittings.

  I.R. Uimh 510 de 2001: Na Rialacha Cúirte Cuarda

 740. #254383

  Oibreoidh an fógra trialach sin agus a chomhdú chun an chaingean nó an t-ábhar (lena n-áirítear frithéileamh, más ann) a chur síos lena héisteacht nó lena éisteacht ag na chéad Suíonna eile ina dhiaidh sin.

  Such notice of trial and filing thereof shall operate to set down the action or matter (including counterclaim if any) for hearing at the next ensuing Sittings.

  I.R. Uimh 510 de 2001: Na Rialacha Cúirte Cuarda

 741. #254387

  Is gá agus is leor fógra deich lá chun dáta a shocrú le haghaidh trialach agus seirbheálfar é ar an bhFreagróir agus ar gach páirtí eile is gá, agus, i gcás ina mbeidh faoiseamh á lorg faoi ailt 12 agus/nó 13 d’Acht 1995 nó alt 17 d’Acht 1996, ar iontaobhaithe na scéime pinsin a bheidh i gceist, agus comhdófar é san Oifig.

  Ten days' notice to fix a date for trial shall be necessary and sufficient and shall be served upon the Respondent and all other necessary parties and, where relief is sought under sections 12 and/or 13 of the 1995 Act or section 17 of the 1996 Act, upon the trustees of the pension scheme in question, and filed at the Office.

  I.R. Uimh 510 de 2001: Na Rialacha Cúirte Cuarda

 742. #254388

  San fhógra sin chun dáta a shocrú le haghaidh trialach leagfar amach an dáta ar a socróidh an Cláraitheoir Contae dáta le haghaidh na héisteachta agus oibreoidh an fógra chun an chaingean nó an t-ábhar (lena n-áirítear Frithéileamh, más ann) a chur síos lena héisteacht nó lena éisteacht ar cibé dáta a shocróidh an Cláraitheoir Contae.

  Such notice to fix a date for a trial shall set out the date upon which a date for hearing shall be fixed by the County Registrar and shall operate to set down the action or matter (including a Counterclaim if any) for hearing upon such date as may be fixed by the County Registrar.

  I.R. Uimh 510 de 2001: Na Rialacha Cúirte Cuarda

 743. #254641

  Más le linn Suí den Chúirt Chuarda laistigh de Chuaird Bhaile Átha Cliath a dhéanfar an tOrdú ag aistriú na trialach, déanfar an cás a aistriú go dtí an Suí sin faoi réir Riail 4 den Ordú seo.

  If the Order transferring the trial is made during a Sitting of the Circuit Court within the Dublin Circuit the case shall be transferred to that Sitting subject to Rule 4 of this Order.

  I.R. Uimh 510 de 2001: Na Rialacha Cúirte Cuarda

 744. #254643

  Más le linn an dá sheachtain deiridh de Shuí den Chúirt Chuarda laistigh de Chuaird Bhaile Átha Cliath a dhéanfar an tOrdú ag aistriú na trialach, déanfar an triail a aistriú go dtí an chéad Suí eile den Chúirt Chuarda laistigh de Chuaird Bhaile Átha Cliath.

  If the Order transferring the trial is made during the last two weeks of a Sitting of the Circuit Court within the Dublin Circuit the trial shall be transferred to the next Sitting of the Circuit Court within the Dublin Circuit.

  I.R. Uimh 510 de 2001: Na Rialacha Cúirte Cuarda

 745. #254645

  Má dhéantar an tOrdú ag aistriú na trialach tráth nach mbeidh aon Suí den Chúirt Chuarda laistigh de Chuaird Bhaile Átha Cliath, déanfar an triail a aistriú go dtí an chéad Suí eile den Chúirt Chuarda laistigh de Chuaird Bhaile Átha Cliath.

  If the Order transferring the trial is made when there is no Sitting of the Circuit Court within the Dublin Circuit the trial shall be transferred to the next Sitting of the Circuit Court within the Dublin Circuit.

  I.R. Uimh 510 de 2001: Na Rialacha Cúirte Cuarda

 746. #254647

  I gcás ina ndéanfar Ordú den Chúirt Chuarda ag aistriú trialach déanfaidh an Cláraitheoir Contae, laistigh de 3 lá ó dháta déanta an ordaithe sin, an t-ordú sin agus gach doiciméad iomchuí a chur ar aghaidh go dtí an Cláraitheoir Contae do Chontae agus do Chathair Bhaile Átha Cliath.

  When an Order of the Circuit Court transferring a trial is made the County Registrar shall forward within 3 days from the date of the makings of the said order, the said order and all relevant documents to the County Registrar for the County and City of Dublin.

  I.R. Uimh 510 de 2001: Na Rialacha Cúirte Cuarda

 747. #282196

  Ba chóir go n-urramódh an chúirt nó an binse an ceart chun trialach córa agus prionsabal an phróisis sáraíochta, go háirithe agus cinneadh á dhéanamh maidir le gá a bheith le héisteacht ó bhéal agus maidir leis na meáin chun fianaise a ghlacadh agus a mhéid a ghlacfar fianaise.

  The court or tribunal should respect the right to a fair trial and the principle of an adversarial process, in particular when deciding on the necessity of an oral hearing and on the means of taking evidence and the extent to which evidence is to be taken.

  Rialachán (CE) Uimh. 861/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Iúil 2007 lena mbunaítear Nós Imeachta Eorpach um Éilimh Bheaga

 748. #295402

  Is é aidhm na staidéar trialach sin na coincheapa agus na modhanna a thástáil agus féidearthacht na mbailiúchán gaolmhar sonraí a mheas, lena n-áirítear cáilíocht, inchomparáideacht agus costéifeachtacht staidrimh, i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar amach leis an gCód Cleachtais do Staidreamh Eorpach.

  The purpose of such pilot studies shall be to test the concepts and methods and to assess the feasibility of the related data collections, including statistical quality, comparability and cost effectiveness, in accordance with the principles set up by the European Statistics Code of Practice.

  Rialachán (CE) Uimh. 1338/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le staidreamh Comhphobail i dtaca leis an tsláinte phoiblí agus i dtaca leis an tsláinte agus leis an tsábháilteacht ag an obair

 749. #295404

  3. Ullmhóidh an Coimisiún (Eurostat) tuarascáil ina ndéanfar meastóireacht ar chonclúidí na staidéar trialach agus/nó ar na hanailíse costais agus tairbhe, lena n-áirítear iarmhairtí agus impleachtaí na sainiúlachtaí náisiúnta, i gcomhar leis na Ballstáit, faoi chuimsiú na líonraí comhoibritheach agus struchtúr eile CSE.

  3. The Commission (Eurostat) shall prepare a report evaluating the findings of the pilot studies and/or cost benefit analysis, including the effects and implications of national specificities, in cooperation with Member States, in the framework of the collaborative networks and other ESS structures.

  Rialachán (CE) Uimh. 1338/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le staidreamh Comhphobail i dtaca leis an tsláinte phoiblí agus i dtaca leis an tsláinte agus leis an tsábháilteacht ag an obair

 750. #307515

  1. De mhaolú ar Airteagal 28, féadfar turgnaimh nó tástálacha chun críocha taighde nó forbartha, lena ngabhann scaoileadh táirge cosanta plandaí neamhúdaraithe isteach sa chomhshaol nó lena ngabhann úsáid neamhúdaraithe táirge cosanta plandaí, a sheoladh más rud é go mbeidh an Ballstát a seolfar an turgnamh nó an tástáil ar a chríoch tar éis measúnú a dhéanamh ar na sonraí atá ar fáil agus cead a dheonú chun críocha trialach.

  1. By way of derogation from Article 28, experiments or tests for research or development purposes involving the release into the environment of an unauthorised plant protection product or involving unauthorised use of a plant protection product may be carried out if the Member State in whose territory the experiment or test is to be carried out has assessed the available data and granted a permit for trial purposes.

  Rialachán (CE) Uimh. 1107/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 maidir le táirgí cosanta plandaí a chur ar an margadh agus lena n-aisghairtear Treoir 79/117/CEE agus Treoir 91/414/CEE ón gComhairle

 751. #307519

  3. Ní dheonófar cead chun críocha trialach i gcás turgnamh nó tástálacha lena ngabhann scaoileadh orgánaigh ghéinmhodhnaithe isteach sa chomhshaol mura rud é gur glacadh leis an scaoileadh sin faoi Threoir 2001/18/CE.

  3. A permit for trial purposes shall not be granted for experiments or tests involving the release into the environment of a genetically modified organism unless such release has been accepted under Directive 2001/18/EC.

  Rialachán (CE) Uimh. 1107/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 maidir le táirgí cosanta plandaí a chur ar an margadh agus lena n-aisghairtear Treoir 79/117/CEE agus Treoir 91/414/CEE ón gComhairle

 752. #441574

  (2) Más rud é, de bhua duine do mhainneachtain láithriú in imeachtaí lena mbaineann an t-alt seo, nach ndéanann an duine pléadáil a thaifeadadh (cibé acu os comhair na Cúirte Dúiche nó bhreitheamh na trialach), féadfar dul ar aghaidh le triail an duine amhail is dá mba rud é go ndearna sé nó sí pléadáil neamhchiontach a thaifeadadh.

  (2) Where, by virtue of a person’s failure to appear in proceedings to which this section applies, the person does not enter a plea (whether before the District Court or the trial judge), the trial of the person may proceed as though he or she had entered a plea of not guilty.

  AN tACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE 2010

 753. #441981

  (4) Más rud é, nuair a thriailtear duine ar díotáil nó go hachomair i leith ciona faoin alt seo, go bhfuil an giúiré, nó i gcás trialach achoimre, an Chúirt Dúiche, den tuairim nach ndearna sé nó sí cion faoin alt seo ach go ndearna sé nó sí cion faoi alt 52, féadfaidh an giúiré nó an chúirt é nó í a fháil ciontach i gcion faoi alt 52, agus féadfar pianbhreith a chur air nó uirthi dá réir sin.

  (4) Where, when a person is tried on indictment or summarily for an offence under this section, the jury, or, in the case of a summary trial, the District Court, is of the opinion that he or she had not committed an offence under this section but had committed an offence under section 52, the jury or court may find him or her guilty of an offence under section 52, and he or she may be sentenced accordingly.

  AN tACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE 2010

 754. #443221

  (2) Más rud é, de bhua duine do mhainneachtain láithriú in imeachtaí lena mbaineann an t-alt seo, nach ndéanann an duine pléadáil a thaifeadadh (cibé acu os comhair na Cúirte Dúiche nó bhreitheamh na trialach), féadfar dul ar aghaidh le triail an duine amhail is dá mba rud é go ndearna sé nó sí pléadáil neamhchiontach a thaifeadadh.

  (2) Where, by virtue of a person’s failure to appear in proceedings to which this section applies, the person does not enter a plea (whether before the District Court or the trial judge), the trial of the person may proceed as though he or she had entered a plea of not guilty.

  AN tACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE 2010

 755. #443628

  (4) Más rud é, nuair a thriailtear duine ar díotáil nó go hachomair i leith ciona faoin alt seo, go bhfuil an giúiré, nó i gcás trialach achoimre, an Chúirt Dúiche, den tuairim nach ndearna sé nó sí cion faoin alt seo ach go ndearna sé nó sí cion faoi alt 52, féadfaidh an giúiré nó an chúirt é nó í a fháil ciontach i gcion faoi alt 52, agus féadfar pianbhreith a chur air nó uirthi dá réir sin.

  (4) Where, when a person is tried on indictment or summarily for an offence under this section, the jury, or, in the case of a summary trial, the District Court, is of the opinion that he or she had not committed an offence under this section but had committed an offence under section 52, the jury or court may find him or her guilty of an offence under section 52, and he or she may be sentenced accordingly.

  AN tACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE 2010

 756. #444218

  (a) ar thosach feidhme an ailt seo nó dá éis, go ndéanfar duine a chur ar aghaidh chun trialach i leith ciona iomchuí agus go ndéanfar é nó í a thriail ar díotáil i leith an chiona agus a éigiontú sa chion sin (cibé acu ag an triail, ar achomharc i gcoinne ciontú nó ar achomharc i gcoinne breithe den sórt sin ar achomharc), nó

  (a) is, on or after the commencement of this section, sent forward for trial in respect of a relevant offence and is, or

  AN tACHT UM NÓS IMEACHTA COIRIÚIL 2010

 757. #444229

  (i) go ndéanfar, ar thosach feidhme an ailt seo nó dá éis, é nó í a chur ar aghaidh chun trialach i leith ciona (is cuma cé acu is cion iomchuí nó nach ea an cion) agus go ndéanfar é nó í a thriail ar díotáil i leith an chiona, agus a éigiontú sa chion sin (cibé acu ag an triail, ar achomharc i gcoinne ciontú nó ar achomharc i gcoinne breithe den sórt sin ar achomharc), nó

  (i) is, on or after the commencement of this section, sent forward for trial in respect of an offence (irrespective of whether or not the offence is a relevant offence) and is, or

  AN tACHT UM NÓS IMEACHTA COIRIÚIL 2010

 758. #444230

  (ii) a mbeifear, roimh thosach feidhme an ailt seo, tar éis é nó í a chur ar aghaidh chun trialach ach nach ndearnadh é nó í a thriail fós i leith ciona (is cuma cé acu is cion iomchuí nó nach ea an cion) agus, ar an tosach feidhme sin nó dá éis, go ndéanfar é nó í a thriail ar díotáil i leith an chiona, agus a éigiontú sa chion sin (cibé acu ag an triail, ar achomharc i gcoinne ciontú nó ar achomharc i gcoinne breithe den sórt sin ar achomharc), agus

  (ii) has, before the commencement of this section, been sent forward for trial but has not yet been tried in respect of an offence (irrespective of whether or not the offence is a relevant offence) and is, on or after such commencement,

  AN tACHT UM NÓS IMEACHTA COIRIÚIL 2010

 759. #444311

  (a) ar thosach feidhme an ailt seo nó dá éis, go ndéanfar duine a chur ar aghaidh chun trialach i leith ciona iomchuí agus go ndéanfar é nó í a thriail ar díotáil i leith an chiona, agus a éigiontú sa chion sin (cibé acu ag an triail, ar achomharc i gcoinne ciontú nó ar achomharc i gcoinne breithe den sórt sin ar achomharc), nó

  (a) is, on or after the commencement of this section, sent forward for trial in respect of a relevant offence and is, or

  AN tACHT UM NÓS IMEACHTA COIRIÚIL 2010

 760. #444395

  (a) go ndearna cúirt rialú le linn trialach dá dtagraítear i bhfo-alt (1) nó achomharc dá dtagraítear i bhfo-alt (2) a éisteacht, de réir mar a bheidh, lenar eisiadh fianaise fhíorláidir go hearráideach, nó

  (a) a ruling was made by a court during the course of a trial referred to in subsection (1) or the hearing of an appeal referred to in subsection (2), as the case may be, which erroneously excluded compelling evidence, or

  AN tACHT UM NÓS IMEACHTA COIRIÚIL 2010

 761. #444513

  (2) I gcás go mbeartóidh an chosaint glaoch ar fhinné saineolach nó fianaise shaineolach a thabhairt ar aird, cibé acu mar fhreagra ar fhianaise den sórt sin arna tíolacadh ag an ionchúiseamh nó nach ea, tabharfar fógra i dtaobh an céanna a bheith beartaithe don ionchúiseamh 10 lá ar a laghad roimh an dáta sceidealta le haghaidh thús na trialach.

  (2) Where the defence intends to call an expert witness or adduce expert evidence, whether or not in response to such evidence presented by the prosecution, notice of the intention shall be given to the prosecution at least 10 days prior to the scheduled date of the start of the trial.

  AN tACHT UM NÓS IMEACHTA COIRIÚIL 2010

 762. #444520

  (b) i gcás nár tugadh fógra 10 lá ar a laghad roimh an dáta sceidealta le haghaidh thús na trialach, nach bhféadfadh an chosaint le réasún déanamh amhlaidh, in imthosca uile an cháis, nó

  (b) where notice was not given at least 10 days prior to the scheduled date of the start of the trial, it would not, in all the circumstances of the case, have been reasonably possible for the defence to have done so, or

  AN tACHT UM NÓS IMEACHTA COIRIÚIL 2010

 763. #444532

  (2) I gcás go mbeartaíonn an t-ionchúiseamh maoin atá le taifeadadh i bhfianaise a dhiúscairt nó a thabhairt ar ais dá húinéir roimh an dáta sceidealta le haghaidh thús na trialach, seirbheálfaidh an t-ionchúiseamh fógra faoin alt seo (an “fógra ionchúisimh”) ar an gcúisí aon tráth atá 23 lá ar a laghad roimh an dáta sin.

  (2) Where the prosecution proposes to dispose of property that is to be entered in evidence or return it to its owner before the scheduled date of the start of the trial, the prosecution shall serve a notice under this section (the “prosecution notice”) on the accused at any time that is at least 23 days prior to that date.

  AN tACHT UM NÓS IMEACHTA COIRIÚIL 2010

 764. #444541

  (6) I gcás go seirbheáiltear tuarascáil fianaise cosanta ar an ionchúiseamh faoi fho-alt (5), déanfaidh an t-ionchúiseamh, tráth nach déanaí ná 3 lá roimh an dáta sceidealta le haghaidh thús na trialach, fógra a sholáthar don chosaint agus don chúirt ina sonrófar cibé acu a ghlacann sé leis an bhfógra sin (“fógra freagra an ionchúisimh”) nó a dhiúltaíonn sé dó.

  (6) Where a defence report of evidence is served on the prosecution under subsection (5), the prosecution shall, not later than 3 days prior to the scheduled date of the start of the trial, provide to the defence and the court a notice stating whether it accepts or rejects that notice (the “prosecution notice of reply”).

  AN tACHT UM NÓS IMEACHTA COIRIÚIL 2010

 765. #456125

  (3) I bhfo-alt (1)(b), an tagairt d’fhíoras nua is tagairt í d’fhíoras ab eol don duine ciontaithe tráth na trialach nó na n-imeachtaí achomhairc, agus ar thuig sé an tábhacht a bhí leis, i gcás ina líomhnóidh sé go bhfuil míniú réasúnach ann i dtaobh é do mhainneachtain fianaise ar an bhfíoras sin a thabhairt ar aird.

  (3) In subsection (1) (b) the reference to a new fact is to a fact known to the convicted person at the time of the trial or appeal proceedings the significance of which was appreciated by him, where he alleges that there is a reasonable explanation for his failure to adduce evidence of that fact.

  AN tACHT UM NÓS IMEACHTA COIRIÚIL, 1993

 766. #456126

  (4) An tagairt i bhfo-alt (1) (b) d’fhíoras nua-aimsithe is tagairt í d’fhíoras a aimseoidh an duine ciontaithe nó a thiocfaidh ar a iúl tar éis na himeachtaí achomhairc iomchuí a bheith cinnte go críochnaitheach nó d’fhíoras nár thuig an duine ciontaithe nó a chomhairleoirí an tábhacht a bhí leis le linn na trialach nó na n-imeachtaí achomhairc.

  (4) The reference in subsection (1) (b) to a newly-discovered fact is to a fact discovered by or coming to the notice of the convicted person after the relevant appeal proceedings have been finally determined or a fact the significance of which was not appreciated by the convicted person or his advisers during the trial or appeal proceedings.

  AN tACHT UM NÓS IMEACHTA COIRIÚIL, 1993

 767. #456138

  (2) Ar achomharc i gcoinne pianbhreithe i leith ciona a éisteacht, féadfaidh an Chúirt an phianbhreith a neamhniú agus, ina háit, cibé pianbhreith a fhorchur nó cibé ordú is cuí léi a dhéanamh, is pianbhreith nó ordú a d’fhéadfaí a fhorchur ar an duine ciontaithe i leith an chiona ag cúirt na trialach.

  (2) On the hearing of an appeal against sentence for an offence the Court may quash the sentence and in place of it impose such sentence or make such order as it considers appropriate, being a sentence or order which could have been imposed on the convicted person for the offence at the court of trial.

  AN tACHT UM NÓS IMEACHTA COIRIÚIL, 1993

 768. #456152

  (a) i gcás nach mbeidh feidhm ag deimhniú um chúnamh dlíthiúil i leith an cháis, a ordú go n-íocfaidh an Stát costais an achomhairc agus na trialach nua, go hiomlán nó go páirteach, murab é tuairim na Cúirte gurb í an chosaint ba chionchúis leis an achomharc agus an triail nua a bheith riachtanach,

  (a) where a legal aid certificate does not apply in respect thereof, order that the costs of the appeal and of the new trial, in whole or in part, be paid by the State, unless the Court is of opinion that the necessity for the appeal and the new trial has been contributed to by the defence,

  AN tACHT UM NÓS IMEACHTA COIRIÚIL, 1993

 769. #456178

  (3) I bhfo-alt (1)(c), maidir leis an tagairt d’fhíoras nua is tagairt í d’fhíoras ab eol don duine ciontaithe tráth na trialach nó na n-imeachtaí achomhairc agus ar thuig sé an tábhacht a bhí leis, i gcás ina líomhnóidh sé go bhfuil míniú réasúnach ann i dtaobh é do mhainneachtain fianaise ar an bhfíoras sin a thabhairt ar aird.

  (3) In subsection (1)(c) the reference to a new fact is to a fact known to the convicted person at the time of the trial or appeal proceedings the significance of which was appreciated by him, where he alleges that there is a reasonable explanation for his failure to adduce evidence of that fact.

  AN tACHT UM NÓS IMEACHTA COIRIÚIL, 1993

 770. #456179

  (4) An tagairt i bhfo-alt(1)(c) d’fhíoras nua-aimsithe, is tagairt í d’fhíoras a aimseoidh an duine ciontaithe nó a thiocfaidh ar a iúl tar éis na himeachtaí achomhairc iomchuí a bheith cinnte go críochnaitheach nó d’fhíoras nár thuig an duine ciontaithe nó a chomhairleoirí an tábhacht a bhí leis le linn na trialach nó na n-imeachtaí achomhairc.

  (4) The reference in subsection (1)(c) to a newly-discovered fact is to a fact discovered by or coming to the notice of the convicted person after the relevant appeal proceedings have been finally determined or a fact the significance of which was not appreciated by the convicted person or his advisers during the trial or appeal proceedings.

  AN tACHT UM NÓS IMEACHTA COIRIÚIL, 1993

 771. #456198

  (a) i gcás ina ndearna an Chúirt ciontú a neamhniú ar iarratas faoi alt 2 nó inar tugadh maithiúnas do dhuine ciontaithe de thoradh achainí faoi alt 7, nó inar éigiontaíodh é in aon atriail, fíoras a d’aimsigh sé nó a tháinig ar a iúl tar éis na himeachtaí achomhairc iomchuí a bheith cinnte go críochnaitheach nó fíoras nár thuig an duine ciontaithe nó a chomhairleoirí an tábhacht a bhí leis le linn na trialach nó na n-imeachtaí achomhairc, agus

  (a) where a conviction was quashed by the Court on an application under section 2 or a convicted person was pardoned as a result of a petition under section 7, or has been acquitted in any re-trial, a fact which was discovered by him or came to his notice after the relevant appeal proceedings had been finally determined or a fact the significance of which was not appreciated by the convicted person or his advisers during the trial or appeal proceedings, and

  AN tACHT UM NÓS IMEACHTA COIRIÚIL, 1993

 772. #456199

  (b) i gcás ina ndearna an Chúirt sin ciontú a neamhniú ar achomharc, fíoras a d’aimsigh an duine ciontaithe nó a tháinig ar a iúl tar éis an chiontaithe lena mbaineann an t-achomharc nó fíoras nár thuig an duine ciontaithe nó a chomhairleoirí an tábhacht a bhí leis le linn na trialach.

  (b) where a conviction was quashed by that Court on appeal, a fact which was discovered by the convicted person or came to his notice after the conviction to which the appeal relates or a fact the significance of which was not appreciated by the convicted person or his advisers during the trial.

  AN tACHT UM NÓS IMEACHTA COIRIÚIL, 1993

 773. #457901

  (4) Más rud é, ar dhuine a thriail mar gheall ar aon mhaoin a ghoid, go ndealraíonn sé gur ag tráthanna éagsúla a tógadh an mhaoin a líomhnaítear gur ag an tráth céanna a goideadh í, féadfar, mura n-ordaíonn breitheamh na trialach a mhalairt, na tráthanna éagsúla ar tógadh maoin a thriail le chéile, suas go líon nach mó ná 3, ar an gcoinníoll nach raibh níos mó ná 6 mhí caite idir an chéad tráth a tógadh maoin agus an tráth deiridh.

  (4) If on the trial of a person for stealing any property it appears that the property alleged to have been stolen at one time was taken at different times, the separate takings may, unless the trial judge directs otherwise, be tried together, to a number not exceeding 3, provided that not more than 6 months elapsed between the first and the last of the takings.

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001

 774. #457926

  57.—(1) I dtriail ar díotáil i leith ciona faoin Acht seo, féadfaidh breitheamh na trialach a ordú go ndéanfar cóipeanna d’aon cheann de na doiciméid seo a leanas nó díobh go léir a thabhairt don ghiúiré in aon fhoirm is cuí leis an mbreitheamh:

  57.—(1) In a trial on indictment of an offence under this Act, the trial judge may order that copies of any or all of the following documents shall be given to the jury in any form that the judge considers appropriate:

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001

 775. #457933

  (g) aon doiciméad eile is dóigh le breitheamh na trialach a bheadh ina chabhair don ghiúiré ina chuid pléití lena n-áirítear, más cuí, mionnscríbhinn ó chuntasóir ina mbeidh achoimre, i bhfoirm ar dócha go dtuigfeadh an giúiré í, ar aon idirbhearta ag an gcúisí nó ag daoine eile atá iomchuí maidir leis an gcion.

  (g) any other document that in the opinion of the trial judge would be of assistance to the jury in its deliberations including, where appropriate, an affidavit by an accountant summarising, in a form which is likely to be comprehended by the jury, any transactions by the accused or other persons which are relevant to the offence.

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001

 776. #532659

  TUGANN SÍ DÁ hAIRE go gcuirfidh an bord stiúrtha ardleibhéil, ar a bhfuil ionadaithe de chuid na mBallstát agus na ngeallsealbhóirí agus a roghnaíodh ar bhealach trédhearcach, comhairle straitéiseach ar fáil agus go dtabharfaidh sé treoir don Chomhpháirtíocht Eorpach um Nuáil trí phlean straitéiseach cur chun feidhme a bhunú, AGUS AITHNÍONN SÍ an taithí a fuarthas tríd an gComhpháirtíocht Eorpach trialach um Nuáil maidir le hAosú Gníomhach agus Folláin agus a luadh sa Teachtaireacht agus dá bhrí sin gur beag rialú is ceart a dhéanamh ar an gComhpháirtíocht Eorpach um Nuáil;

  NOTES that the high-level steering board, consisting of transparently selected representatives from Member States and stakeholders, will provide strategic advice and give orientations to the EIP by establishing a strategic implementation plan, AND ACKNOWLEDGES the experience of the pilot EIP on "Active and healthy ageing" mentioned in the communication hence that the governance of the EIP should remain light;

  Conclúidí ón gComhairle an 18 Meitheamh 2012 maidir leis an gComhpháirtíocht Eorpach um Nuáil “Táirgiúlacht agus Inbhuanaitheacht na Talmhaíochta”

 777. #569599

  Tá sé riachtanach, áfach, formáid na sonraí a bhaineann le caiteachas ar thaighde agus ar fhorbairt ar sonraí iad atá le taifeadadh mar ollfhoirmiú caipitil sheasta a shonrú trí bhíthin gnímh tharmligthe nuair a bhaintear amach leibhéal leordhóthanach muiníne i dtaca le hiontaofacht agus le hinchomparáideacht na sonraí trí chleachtadh trialach atá bunaithe ar tháblaí forlíontacha a fhorbairt.

  However, it is necessary to specify, by means of a delegated act, the format of the research and development expenditure data to be recorded as gross fixed capital formation when a sufficient level of confidence in the reliability and comparability of the data is reached through a test exercise based on the development of supplementary tables.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 778. #610527

  Díreofar na gníomhaíochtaí ar an mbithgheilleagar eolas-bhunaithe a chothú trí tháirgí agus próisis thionsclaíocha thraidisiúnta a aistriú go dtí cinn atá tíosach ar fhuinneamh agus cinn ina mbaintear úsáid as acmhainní bithbhunacha, ar bhithscaglanna comhtháite dara glúin agus ghlúine iardain a fhorbairt, ar an leas is fearr is féidir a bhaint as bithmhais ó tháirgeadh príomhúil, lena n-áirítear iarmhair, fotháirgí bithdhramhaíola agus an tionscail bhithbhunaigh, agus margaí nua a oscailt trí thacú le córais le haghaidh caighdeánaithe agus deimhniúcháin, rialála agus taispeántais/trialach allamuigh agus gníomhaíochtaí eile, agus iarmhairtí an bhithgheilleagair ar úsáid na talún agus athruithe in úsáid na talún á gcur san áireamh, mar aon le tuairimí agus le hábhair imní na sochaí sibhialta.

  The activities shall focus on fostering the knowledge-based bioeconomy by transforming conventional industrial processes and products into bio-based resource and energy efficient ones, the development of integrated second and subsequent generation biorefineries, optimising the use of biomass from primary production including residues, biowaste and bio-based industry by-products, and opening new markets through supporting standardisation and certification systems as well as regulatory and demonstration/field trial activities, while taking into account the implications of the bioeconomy on land use and land use changes, as well as the views and concerns of civil society.

  Rialachán (AE) Uimh. 1291/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear Fís 2020 – An Clár Réime um Thaighde agus Nuálaíocht (2014-2020), agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1982/2006/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 779. #640567

  Chun na críche sin, ba cheart sainmhíniú níos beaichte a thabhairt ar choincheap na trialach cliniciúla trí choincheap níos leithne an “staidéir chliniciúil” a thabhairt isteach, ar catagóir den staidéar sin í an triail chliniciúil.

  For that purpose, the concept of clinical trial should be more precisely defined by introducing the broader concept of ‘clinical study’ of which the clinical trial is a category.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 780. #640582

  Chun moillithe riaracháin ar thosú trialach cliniciúla a sheachaint, ba cheart an nós imeachta a bheith solúbtha agus éifeachtúil, agus fós gan díobháil a dhéanamh do shábháilteacht na n-othar ná don tsláinte phoiblí.

  In order to avoid administrative delays for starting a clinical trial, the procedure to be used should be flexible and efficient, without compromising patient safety or public health.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 781. #640609

  Ba cheart é a fhágáil faoin mBallstát lena mbaineann an comhlacht iomchuí nó na comhlachtaí iomchuí atá le bheith páirteach sa mheasúnú chun triail cliniciúil a stiúradh a chinneadh agus rannpháirtíocht na gcoistí eitice a eagrú laistigh de na hamchláir le haghaidh údarú na trialach cliniciúla a leagtar amach sa Rialachán seo.

  It should be left to the Member State concerned to determine the appropriate body or bodies to be involved in the assessment of the application to conduct a clinical trial and to organise the involvement of ethics committees within the timelines for the authorisation of that clinical trial as set out in this Regulation.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 782. #640614

  Ba cheart do na daoine a dhéanann measúnú ar an iarratas a bheith neamhspleách ar an urraitheoir, ar láthair na trialach cliniciúil agus ar na himscrúdaitheoirí atá rannpháirteach, agus ba cheart iad a bheith saor ó aon tionchar míchuí eile chomh maith.

  The persons assessing the application should be independent of the sponsor, the clinical trial site, and the investigators involved, as well as free from any other undue influence.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 783. #640622

  Sa chleachtas, ar mhaithe le spriocanna earcaíochta a bhaint amach agus ar chúiseanna eile, d'fhéadfadh sé go mbeidh leas ag urraitheoirí an triail chliniciúil a leathadh amach chuig Ballstát breise tar éis údarú tosaigh na trialach cliniciúla.

  In practice, in order to reach recruitment targets or for other reasons, sponsors may have an interest in extending the clinical trial to an additional Member States after the initial authorisation of the clinical trial.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 784. #640623

  Ba cheart sásra údaraithe a sholáthar chun go bhféadfaí leathadh den sórt sin a dhéanamh, agus ag an am céanna a sheachaint go ndéanfadh gach ceann de na Ballstáit lena mbaineann a bhí rannpháirteach in údarú tosaigh na trialach cliniciúla athmheasúnú ar an iarratas.

  An authorisation mechanism should be provided to allow for such extension, while avoiding the re-assessment of the application by all the Member States concerned which were involved in the initial authorisation of the clinical trial.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 785. #640625

  D'fhéadfadh sé go mbainfeadh na modhnuithe sin leis an stiúradh, leis an dearadh, leis an modheolaíocht, le táirge íocshláinte imscrúdaitheach nó cúnta, nó leis an imscrúdaitheoir nó leis an láthair trialach cliniciúla atá i gceist.

  Those modifications may relate to the conduct, the design, the methodology, the investigational or auxiliary medicinal product, or the investigator or clinical trial site involved.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 786. #640642

  Ar mhaithe le sonraí a bhailiú chun críocha den sórt sin, is gá go dtabharfadh an duine is ábhar toiliú go n-úsáidfí a chuid nó a cuid sonraí lasmuigh de phrótacal na trialach cliniciúla agus tá an ceart aige nó aici an toiliú sin a tharraingt siar aon uair is mian leis nó léi.

  In order to collect data for such purposes it is necessary that the subject gives consent to use his or her data outside the protocol of the clinical trial and has the right to withdraw that consent at any time.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 787. #640667

  Is é atá i ndáta na chéad ghníomhaíochta maidir le duine is ábhar ionchasach a earcú ná an dáta a ndearnadh an chéad ghníomhaíocht den straitéis earcaíochta a bhfuil tuairisc uirthi sa phrótacal, e.g. an dáta a ndearnadh teagmháil le duine is ábhar ionchasach nó an dáta a foilsíodh fógrán le haghaidh trialach cliniciúla ar leith.

  The date of the first act of recruitment of a potential subject is the date on which the first act of the recruitment strategy described in the protocol was performed, e. g. the date of a contact with a potential subject or the date of the publication of an advertisement for a particular clinical trial.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 788. #640668

  Ba cheart don urraitheoir achoimre de thorthaí na trialach cliniciúla, mar aon le hachoimre atá intuigthe do neamhshaineolaithe, a chur isteach chomh maith leis an tuarascáil ar an staidéar cliniciúil, i gcás inarb infheidhme, laistigh d'amlínte sainithe.

  The sponsor should submit a summary of the results of the clinical trial together with a summary that is understandable to a layperson, and the clinical study report, where applicable, within the defined timelines.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 789. #640679

  Ba cheart na daoine aonair atá rannpháirteach i stiúradh trialach cliniciúla, go háirithe imscrúdaitheoirí agus gairmithe cúraim sláinte, a bheith cáilithe go leordhóthanach chun a gcúraimí a chomhlíonadh agus ba cheart na saoráidí ina bhfuil triail chliniciúil le stiúradh bheith oiriúnach don triail chliniciúil sin.

  The individuals involved in conducting a clinical trial, in particular investigators and other healthcare professionals, should be sufficiently qualified to perform their tasks, and the facilities where a clinical trial is to be conducted should be suitable for that clinical trial.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 790. #640685

  Tá sé tábhachtach do shábháilteacht na ndaoine is ábhar, sa bhreis ar theagmhais agus frithghníomhartha díobhálacha tromchúiseacha, gur cheart gach teagmhas neamhthuartha a d'fhéadfadh tionchar ábhartha a imirt ar mheasúnú sochair agus riosca ar an táirge íocshláinte nó as a leanfadh athruithe i riarachán táirge íocshláinte nó i stiúradh foriomlán trialach cliniciúla a chur i bhfógra chuig an mBallstát lena mbaineann.

  It is important for subject safety that, in addition to serious adverse events and reactions, all unexpected events that might materially influence the benefit-risk assessment of the medicinal product or that would lead to changes in the administration of a medicinal product or in overall conduct of a clinical trial are notified to the Member States concerned.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 791. #640689

  Ionas go n-áiritheofar go gcomhlíonfaidh stiúradh trialach cliniciúla an prótacal, agus chun na himscrúdaitheoirí a chur ar an eolas faoi na táirgí íocshláinte imscrúdaitheacha a riarann siad, ba cheart don urraitheoir bróisiúr imscrúdaitheora a sholáthar do na himscrúdaitheoirí.

  In order to ensure compliance of the conduct of a clinical trial with the protocol, and in order for investigators to be informed about the investigational medicinal products they administer, the sponsor should supply the investigators with an investigator's brochure.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 792. #640691

  Ionas go mbeifear in ann a léiriú go bhfuil an prótacal agus an Rialachán seo á gcomhlíonadh, ba cheart don urraitheoir agus don imscrúdaitheoir máistirchomhad na trialach cliniciúla a choinneáil, ina mbeidh doiciméadacht ábhartha chun go bhféadfaí maoirseacht éifeachtach a dhéanamh (faireachán arna dhéanamh ag an urraitheoir agus cigireacht arna déanamh ag Ballstáit).

  In order to be able to demonstrate compliance with the protocol and with this Regulation, a clinical trial master file, containing relevant documentation to allow effective supervision (monitoring by the sponsor and inspection by Member States), should be kept by the sponsor and by the investigator.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 793. #640698

  Agus na rialacha seo á mbunú, ba cheart idirdhealú a dhéanamh idir táirgí íocshláinte imscrúdaitheacha (an táirge a ndearnadh tástáil air agus a tháirgí tagartha, lena n-áirítear placebo) agus táirgí íocshláinte cúnta (táirgí íocshláinte a úsáidtear i gcomhthéacs trialach cliniciúla ach nach n-úsáidtear mar tháirgí íocshláinte imscrúdaithe), amhail táirgí íocshláinte a úsáidtear do chóireáil chúlra, oibreáin dúshláin, cógas tarrthála, nó táirgí a úsáidtear chun críochphointí i dtriail chliniciúil a mheasúnú.

  In establishing these rules, a distinction should be made between investigational medicinal products (the tested product and its reference products, including placebos) and auxiliary medicinal products (medicinal products used in the context of a clinical trial but not as investigational medicinal products), such as medicinal products used for background treatment, challenge agents, rescue medication, or used to assess end-points in a clinical trial.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 794. #640700

  Ar mhaithe le sábháilteacht na ndaoine is ábhar agus chun iontaofacht agus stóinseacht na sonraí a ghintear i dtriail chliniciúil a áirithiú, agus chun go bhféadfaí táirgí íocshláinte imscrúdaithe agus cúnta a dháileadh ar láithreacha trialach cliniciúla ar fud an Aontais, ba cheart rialacha maidir le monarú agus allmhairiú táirgí íocshláinte imscrúdaithe agus cúnta araon a bhunú.

  In order to ensure subject safety and the reliability and robustness of data generated in a clinical trial, and in order to allow for the distribution of investigational and auxiliary medicinal products to clinical trial sites throughout the Union, rules on the manufacturing and import of both investigational and auxiliary medicinal products should be established.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 795. #640705

  Ba cheart táirgí íocshláinte imscrúdaithe agus cúnta a lipéadú go hiomchuí chun sábháilteacht na ndaoine is ábhar agus iontaofacht agus stóinseacht na sonraí a ghintear sa triail chliniciúil a áirithiú, agus chun go bhféadfaí na táirgí sin a dháileadh ar láithreacha trialach cliniciúla ar fud an Aontais.

  Investigational and auxiliary medicinal products should be appropriately labelled in order to ensure subject safety and the reliability and robustness of data generated in clinical trials, and in order to allow for the distribution of those products to clinical trial sites throughout the Union.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 796. #640717

  Más rud é, le linn trialach cliniciúla, go leanann dliteanas sibhialta nó coiriúil an imscrúdaitheora nó an urraitheora as damáiste a rinneadh don duine is ábhar, ba cheart na coinníollacha maidir le dliteanas sna cásanna sin, lena n-áirítear saincheisteanna cúisíochta agus leibhéal na ndamáistí agus na smachtbhannaí fanacht faoi rialú an dlí náisiúnta.

  Where, in the course of a clinical trial, damage caused to the subject leads to the civil or criminal liability of the investigator or the sponsor, the conditions for liability in such cases, including issues of causality and the level of damages and sanctions, should remain governed by national law.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 797. #640832

  Ciallaíonn “cigireacht” an gníomh arna dhéanamh ag údarás inniúil lena ndéantar athbhreithniú oifigiúil ar dhoiciméid, ar shaoráidí, ar thaifid, ar shocruithe dearbhaithe cáilíochta, agus ar aon acmhainní eile a mheasann an t-údarás inniúil go bhfuil baint acu leis an triail chliniciúil agus ar féidir iad a aimsiú ar láthair na trialach cliniciúla, i saoráidí an urraitheora agus/nó na heagraíochta taighde conarthaí, nó in aon bhunaíochtaí a bhfeictear don údarás inniúil gur cuí cigireacht a dhéanamh orthu;

  ‘Inspection’ means the act by a competent authority of conducting an official review of documents, facilities, records, quality assurance arrangements, and any other resources that are deemed by the competent authority to be related to the clinical trial and that may be located at the clinical trial site, at the sponsor's and/or contract research organisation's facilities, or at other establishments which the competent authority sees fit to inspect;

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 798. #640860

  I gcás gur le haghaidh trialach cliniciúla idirghabhála ísle atá an sainchomhad iarratais agus gur triail í nach mbaintear úsáid as táirge íocshláinte imscrúdaitheach inti i gcomhréir le téarmaí an údaraithe margaíochta ach gur cóireáil fhianaise-bhunaithe atá in úsáid an táirge sin agus go bhfuil an méid sin tacaithe le fianaise eolaíoch fhoilsithe maidir le sábháilteacht agus éifeachtúlacht an táirge sin, déanfaidh an t-urraitheoir ceann de na Ballstáit lena mbaineann a mholadh mar Bhallstát tuairiscithe i gcás inar cóireáil fhianaise-bhunaithe atá i gceist leis an úsáid.

  The sponsor shall, when applying for a low-intervention clinical trial, where the investigational medicinal product is not used in accordance with the terms of the marketing authorisation but the use of that product is evidence-based and supported by published scientific evidence on the safety and efficacy of that product, propose one of the Member States concerned where the use is evidence-based, as reporting Member State.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 799. #640937

  I gcás inarb é conclúid an Bhallstáit tuairiscithe maidir le Cuid I den tuarascáil measúnaithe go bhfuil stiúradh na trialach cliniciúla inghlactha nó inghlactha faoi réir coinníollacha áirithe, déanfar an chonclúid sin a mheas mar chonclúid an Bhallstáit lena mbaineann.

  Where the conclusion of the reporting Member State as regards Part I of the assessment report is that the conduct of the clinical trial is acceptable or acceptable subject to compliance with specific conditions, that conclusion shall be deemed to be the conclusion of the Member State concerned.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 800. #640947

  Más rud é nach mbeidh a chinneadh curtha in iúl i bhfógra don urraitheoir ag an mBallstát lena mbaineann laistigh de na tréimhsí ábhartha ama dá dtagraítear i mír 1, déanfar an chonclúid maidir le Cuid I den tuarascáil measúnaithe a mheas mar chinneadh an Bhallstáit lena mbaineann maidir leis an iarratas ar údarú na trialach cliniciúla.

  Where the Member State concerned has not notified the sponsor of its decision within the relevant periods referred to in paragraph 1, the conclusion on Part I of the assessment report shall be deemed to be the decision of the Member State concerned on the application for authorisation of the clinical trial.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 801. #640964

  Más rud é, de réir an phrótacail, go bhforálann triail chliniciúil do rannpháirtíocht grúpaí sonracha nó foghrúpaí de dhaoine is ábhar, i gcás inarb iomchuí, déanfar breithniú sonrach i leith an iarratais ar údarú na trialach cliniciúla sin a mheasúnú ar bhonn saineolais maidir leis an bpobal a bhfuil na daoine is ábhar lena mbaineann ionadaíoch air.

  If according to the protocol a clinical trial provides for the participation of specific groups or subgroups of subjects, where appropriate, specific consideration shall be given to the assessment of the application for authorisation of that clinical trial on the basis of expertise in the population represented by the subjects concerned.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 802. #640988

  I gcás inarb é conclúid an Bhallstáit tuairiscithe maidir le Cuid I den tuarascáil measúnaithe go bhfuil stiúradh na trialach cliniciúla inghlactha nó inghlactha faoi réir coinníollacha áirithe a chomhlíonadh, déanfar an chonclúid sin a mheas mar chonclúid an Bhallstáit breise lena mbaineann.

  Where the conclusion of the reporting Member State as regards Part I of the assessment report is that the conduct of the clinical trial is acceptable or acceptable subject to compliance with specific conditions, that conclusion shall be deemed to be the conclusion of the additional Member State concerned.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 803. #641005

  Más rud é, maidir le gnéithe arna gcumhdach faoi Chuid I den tuarascáil measúnaithe, go bhfuil an stiúradh na trialach cliniciúil inghlactha nó inghlactha faoi réir chomhlíonadh coinníollacha sonracha, déanfaidh an Ballstát breise lena mbaineann a chonclúid ar Chuid II den tuarascáil measúnaithe a áireamh ina chinneadh.

  Where, regarding the aspects covered by Part I of the assessment report, the conduct of the clinical trial is acceptable or acceptable subject to compliance with specific conditions, the additional Member State concerned shall include in its decision its conclusion on Part II of the assessment report.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 804. #641008

  I gcás nach mbeidh fógra i dtaobh a chinnidh tugtha don urraitheoir ag an mBallstát breise lena mbaineann laistigh den tréimhse dá dtagraítear i mír 3, nó, i gcás gur cuireadh fadú leis an tréimhse sin i gcomhréir le mír 6 nó le mír 8 nuair nach mbeidh a chinneadh curtha in iúl ag an mBallstát breise lena mbaineann don urraitheoir laistigh den tréimhse fhadaithe, measfar gurb é conclúid Chuid I na tuarascála measúnaithe a bheidh ina chinneadh ón mBallstáit breise lena mbaineann sin maidir leis an iarratas ar údarú na trialach cliniciúla.

  Where the additional Member State concerned has not notified the sponsor of its decision within the period referred to in paragraph 3, or in case that period has been extended in accordance with paragraph 6 or 8 where that additional Member State concerned has not notified the sponsor of its decision within the extended period, the conclusion on Part I of the assessment report shall be deemed to be the decision of that additional Member State concerned on the application for authorisation of the clinical trial.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 805. #641129

  Maidir le sonraí ó thriail chliniciúil thosaítear roimh an dáta dá dtagraítear sa dara fomhír d'Airteagal 99, ní dhéanfar é a thíolacadh i sainchomhad iarratais ach amháin más rud é go bhfuil an triail chliniciúil sin cláraithe i gclár poiblí ar príomhchlárlann nó clárlann comhpháirtíochta é de chuid WHO ICTRP nó ar sholáthróir sonraí don ardán clárlainne sin é nó má tá torthaí na trialach cliniciúil a sin foilsithe i bhfoilseachán neamhspleách eolaíochta piarmheasúnaithe.

  Data from a clinical trial started before the date referred to in the second paragraph of Article 99 shall only be submitted in an application dossier if that clinical trial is registered in a public register which is a primary or partner registry of, or a data provider to, the WHO ICTRP or if the results of that clinical trial have been published in an independent peer-reviewed scientific publication.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 806. #641151

  Gan dochar do Threoir 95/46/CE, féadfaidh an t-urraitheoir iarraidh ar an duine is ábhar nó, i gcás nach bhfuil an duine is ábhar in ann an toiliú feasach a thabhairt, ar a ionadaí nó a hionadaí arna ainmniú de réir dlí tráth a dtabharfaidh an duine is ábhar nó an t-ionadaí arna ainmniú de réir dlí a thoiliú feasach páirt a ghlacadh sa triail chliniciúil, a thoiliú nó a toiliú a thabhairt go n-úsáidfí a chuid sonraí nó a cuid sonraí lasmuigh de phrótacal na trialach cliniciúla chun críocha eolaíochta.

  Without prejudice to Directive 95/46/EC, the sponsor may ask the subject or, where the subject is not able to give informed consent, his or her legally designated representative at the time when the subject or the legally designated representative gives his or her informed consent to participate in the clinical trial to consent to the use of his or her data outside the protocol of the clinical trial exclusively for scientific purposes.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 807. #641218

  Más rud é le linn na trialach cliniciúla go slánaíonn an mionaoiseach aois na hinniúlachta dlíthiúla chun toiliú feasach a thabhairt mar a shainmhínítear é i ndlí an Bhallstáit lena mbaineann, gheofar toiliú feasach an mhionaoisigh sula féidir leis an duine is ábhar sin leanúint de bheith rannpháirteach sa triail chliniciúil.

  If during a clinical trial the minor reaches the age of legal competence to give informed consent as defined in the law of the Member State concerned, his or her express informed consent shall be obtained before that subject can continue to participate in the clinical trial.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 808. #641263

  Tabharfaidh an t-urraitheoir fógra do gach Ballstát lena mbaineann maidir le deireadh trialach cliniciúla i ngach Ballstát lena mbaineann agus sna tríú tíortha uile ina stiúradh an triail chliniciúil trí thairseach AE.

  The sponsor shall notify each Member State concerned of the end of a clinical trial in all Member States concerned and in all third countries in which the clinical trial has been conducted through the EU portal.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 809. #641277

  Mura ndéanfar triail chliniciúil a cuireadh ar fionraí nó a stopadh go sealadach a atosú laistigh de dhá bliain, measfar gurb é an dáta a rachaidh an tréimhse sin in éag, nó dáta an chinnidh ón urraitheoir gan an triail chliniciúil a atosú, cibé acu is luaithe, deireadh na trialach cliniciúla.

  If a temporarily halted clinical trial is not resumed within two years, the expiry date of this period or the date of the decision of the sponsor not to resume the clinical trial, whichever is earlier, shall be deemed to be the date of the end of the clinical trial.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 810. #641303

  I gcás inarb iomchuí, seolfaidh an t-imscrúdaitheoir tuarascáil leantach chuig an urraitheoir chun cead a thabhairt don urraitheoir measúnú a dhéanamh an raibh tionchar ag an teagmhas díobhálach tromchúiseach ar chothromaíocht sochair-riosca na trialach cliniciúla.

  Where relevant, the investigator shall send a follow-up report to the sponsor to allow the sponsor to assess whether the serious adverse event has an impact on the benefit-risk balance of the clinical trial.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 811. #641305

  Má fhaigheann an t-imscrúdaitheoir amach faoi theagmhas díobhálach tromchúiseach i ndáil le gaolmhaireacht chúise neamhthuartha leis an táirge íocshláinte imscrúdaitheach a tharla i ndiaidh dheireadh na trialach cliniciúla i nduine is ábhar a fuair cóireáil uaidh nó uaithi, tuairisceoidh an t-imscrúdaitheoir gan aon mhoill mhíchuí, an teagmhas díobhálach tromchúiseach don urraitheoir.

  If the investigator becomes aware of a serious adverse event with a suspected causal relationship to the investigational medicinal product that occurs after the end of the clinical trial in a subject treated by him or her, the investigator shall, without undue delay, report the serious adverse event to the sponsor.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 812. #641308

  Déanfaidh urraitheoir trialach cliniciúla a rinneadh i mBallstát amháin ar a laghad gach faisnéis ábhartha maidir leis na frithghníomhartha díobhálacha tromchúiseacha neamhthuartha amhrasta seo a leanas a thuairisciú go leictreonach agus gan mhoill don bhunachar sonraí leictreonach dá dtagraítear in Airteagal 40(1):

  The sponsor of a clinical trial performed in at least one Member State shall report electronically and without delay to the database referred to in Article 40(1) all relevant information about the following suspected unexpected serious adverse reactions.:

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 813. #641309

  frithghníomhartha díobhálacha tromchúiseacha neamhthuartha amhrasta in aghaidh táirgí íocshláinte imscrúdaitheacha a tharla sa triail chliniciúil sin, beag beann ar gur tharla an frithghníomh díobhálach tromchúiseach neamhthuartha amhrasta sin ag suíomh trialach cliniciúla san Aontas nó i dtríú tír;

  all suspected unexpected serious adverse reactions to investigational medicinal products occurring in that clinical trial, irrespective of whether the suspected unexpected serious adverse reaction has occurred at a clinical trial site in the Union or in a third country;

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 814. #641356

  Is é an t-urraitheoir a chinnfidh fairsinge agus cineál an fhaireacháin ar bhonn measúnaithe a chuirfidh saintréithe ar fad na trialach cliniciúla san áireamh, lena n-áirítear na saintréithe seo a leanas:

  The extent and nature of the monitoring shall be determined by the sponsor on the basis of an assessment that takes into consideration all characteristics of the clinical trial, including the following characteristics:

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 815. #641379

  Tabharfaidh an t-urraitheoir fógra do na Ballstáit lena mbaineann trí thairseach AE, maidir le gach teagmhas neamhthuartha a imreoidh tionchar ar chothromaíocht sochair-riosca na trialach cliniciúla, ach nach frithghníomhartha díobhálacha tromchúiseacha neamhthuartha amhrasta dá dtagraítear in Airteagal 42 iad.

  The sponsor shall notify the Member States concerned through the EU portal of all unexpected events which affect the benefit-risk balance of the clinical trial, but are not suspected unexpected serious adverse reactions as referred to in Article 42.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 816. #641402

  Féadfaidh inneachar éagsúil a bheith sa mháistirchomhad trialach cliniciúil a choinneoidh an t-imscrúdaitheoir agus sa cheann a choinneoidh an t-urraitheoir má tá call leis sin de bharr chineál na bhfreagrachtaí atá ar an imscrúdaitheoir agus ar an urraitheoir.

  The clinical trial master file kept by the investigator and that kept by the sponsor may have a different content if this is justified by the different nature of the responsibilities of the investigator and the sponsor.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 817. #641412

  Beidh na meáin a úsáidfear chun inneachar an mháistirchomhaid trialach cliniciúla a chartlannú de chineál a áiritheoidh go bhfanfaidh an t-inneachar iomlán agus inléite ar feadh na tréimhse dá dtagraítear sa chéad mhír.

  The media used to archive the content of the clinical trial master file shall be such that the content remains complete and legible throughout the period referred to in the first paragraph.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 818. #641466

  Beidh an fhaisnéis ar an bpacáistíocht sheachtrach agus áiritheoidh sé ar an neasphacáistíocht sábháilteacht na ndaoine is ábhar agus iontaofacht agus stóinseacht na sonraí arna ngineadh sa triail chliniciúil, agus cuirfear san áireamh léi dearadh na trialach cliniciúla, an táirgí íocshláinte imscrúdaitheach nó cúnta iad na táirgí, agus an táirgí iad a mbaineann saintréithe ar leith leo.

  The information which is to appear on the outer packaging and immediate packaging shall ensure subject safety and reliability and robustness of the data generated in the clinical trial, while taking account of the design of the clinical trial, whether the products are investigational or auxiliary medicinal product, and whether they are products with particular characteristics.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 819. #641506

  Leagfaidh an príomh-imscrúdaitheoir cúraim i measc chomhaltaí na foirne imscrúdaitheoirí ar bhealach nach gcuirfidh i mbaol sábháilteacht na ndaoine is ábhar agus iontaofacht agus stóinseacht na sonraí arna ngineadh sa triail chiniciúil ag suíomh na trialach cliniciúla.

  The principal investigator shall assign tasks among the members of the team of investigators in a way which is not compromising the safety of subjects and the reliability and robustness of the data generated in the clinical trial at that clinical trial site.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 820. #641571

  Déanfaidh an t-urraitheoir tagairt d'uimhir trialach AE seo in aon rud a thíolacfar ina dhiadh sin a bhaineann leis an trial chliniciúil sin nó a thagraíonn don triail chliniciúil sin dá éis sin.

  The sponsor shall refer to this EU trial number in any subsequent submission relating or referring to that clinical trial.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 821. #641575

  Chuige sin, beidh na sonraí uile atá i mbunachar sonraí AE i bhformáid inchuardaithe go héasca, grúpálfar na sonraí gaolmhara uile le chéile ar mhodh uimhir trialach AE, agus cuirfear hipearnaisc ar fáil chun sonraí agus doiciméid ghaolmhara a nascadh le chéile ar bhunachar sonraí AE agus bunachair sonraí eile arna mbainistiú ag an nGníomhaireacht.

  To this end all data held in the EU database shall be in an easily searchable format, all related data shall be grouped together by way of the EU trial number, and hyperlinks shall be provided to link together related data and documents held on the EU database and other databases managed by the Agency.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 822. #641578

  Déanfar é seo roimh an iarratas ar údarú na chéad trialach cliniciúla leis an táirge nó leis an tsubstaint ghníomhach sin arna chur isteach i gcomhréir leis an Rialacháin seo nó lena linn.

  This shall be done before or during the application for authorisation of the first clinical trial with that product or active substance submitted in accordance with this Regulation.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 823. #641753

  Cuirfidh an litir chumhdaigh in iúl má éilíonn modheolaíocht na trialach cliniciúla go gur grúpaí de dhaoine is ábhar seachas daoine aonair is ábhar atá ceaptha táirgí íocshláinte imscrúdaitheacha éagsúla a fháil i dtriail chliniciúil, agus mar thoradh air sin gheofar toiliú feasach ar bhealach simplithe.

  The cover letter shall indicate if the methodology of the clinical trial requires that groups of subjects rather than individual subjects are allocated to receive different investigational medicinal products in a clinical trial, and as a consequence whether informed consent will be obtained by simplified means.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 824. #641837

  I gcás nach ndéantar an táirge íocshláinte imscrúdaithigh a shainaithint sa phrótacal ach trí bhíthin a shubstainte gníomhaí, roghnóidh an t-urraitheoir SmPC amháin a bheidh coibhéiseach leis an BI do na táirgí íocshláinte ar fad ina bhfuil an tsubstaint ghníomhach sin, agus a úsáidtear ag aon láthair trialach cliniciúla.

  Where the investigational medicinal product is identified in the protocol only by its active substance, the sponsor shall select one SmPC as equivalent to the IB for all medicinal products that contain that active substance and are used at any clinical trial site.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 825. #641838

  I gcás trialach cliniciúla ilnáisiúnta nuair is é an táirge íocshláinte atá le húsáid i ngach Ballstát lena mbaineann an táirge sin atá údaraithe ar an leibhéal náisiúnta, agus i gcás nach ionann an SmPC sna Ballstáit ar fad lena mbaineann, roghnóidh an t-urraitheoir SmPC amháin don triail chliniciúil ar fad.

  For a multinational clinical trial where the medicinal product to be used in each Member State concerned is authorised at national level, and the SmPC varies among Member States concerned, the sponsor shall choose one SmPC for the whole clinical trial.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 826. #641868

  Soláthrófar san STMI anailís chriticiúil ar na sonraí, lena n-áirítear an t-údar atá le sonraí a fhágáil ar lár, agus measúnú ar shábháilteacht an táirge i gcomhthéacs na trialach cliniciúla a bheartaítear seachas achoimre fhíorasach amháin ar na staidéir arna stiúradh.

  The IMPD shall provide a critical analysis of the data, including justification for omissions of data, and an assessment of the safety of the product in the context of the proposed clinical trial rather than a mere factual summary of the studies conducted.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 827. #642047

  Ní bheidh rochtain ar fhaisnéis dídhallaithe acu amháin ag na daoine is gá a bheith bainteach le tuairisciú sábháilteachta don Ghníomhaireacht, ag na Boird um Fhaireachán ar Shábháilteacht Sonraí (“BFSS”), nó ag daoine a dhéanann meastóireachtaí leantacha sábháilteachta i rith na trialach cliniciúla.

  Unblinded information shall be accessible only to persons who need to be involved in the safety reporting to the Agency, to Data Safety Monitoring Boards ('DSMB'), or to persons performing ongoing safety evaluations during the clinical trial.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 828. #745068

  má dhéantar an t-iarratas a thíolacadh go comhuaineach le hiarratas ar thriail chliniciúil i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 536/2014, tagairt do chláruimhir oifigiúil na trialach cliniciúla;

  if the application is submitted in parallel with an application for a clinical trial in accordance with Regulation (EU) No 536/2014, reference to the official registration number of the clinical trial;

  Rialachán (AE) 2017/745 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Aibreán 2017 maidir le feistí leighis, lena leasaítear Treoir 2001/83/CE, Rialachán (CE) Uimh. 178/2002 agus Rialachán (CE) Uimh. 1223/2009 agus lena n-aisghairtear Treoir 90/385/CEE ón gComhairle agus Treoir 93/42/CEE ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE )

 829. #748581

  má dhéantar an t-iarratas a thíolacadh go comhuaineach le hiarratas ar thriail chliniciúil i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 536/2014, tagairt do chláruimhir oifigiúil na trialach cliniciúla;

  if the application is submitted in parallel with an application for a clinical trial in accordance with Regulation (EU) No 536/2014, reference to the official registration number of the clinical trial;

  Rialachán (AE) 2017/746 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Aibreán 2017 maidir le feistí leighis diagnóiseacha in vitro agus lena n-aisghairtear Treoir 98/79/CE agus Cinneadh 2010/227/AE ón gCoimisiún (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE )

 830. #768322

  (3) Ach amháin i gcásanna cúlmhutaireachta, tréigine no liostála calaoisí go bhfuil, ar dháta na trialach do thosnú, deire le tréimhse is sia ná trí bliana ón dáta go ndeirtar gur air a dineadh an cionta.

  (3) Save in cases of mutiny, desertion or fraudulent enlistment the expiration at the date on which the trial commences of a period of more than three years from the date at which the offence is alleged to have been committed.

  Uimhir 30 de 1923: ACHT FÓRSAÍ COSANTA (FORÁLACHA SEALADACHA), 1923

 831. #768359

  —I gcás co-ionannas vótanna i dtaobh daor-bhreithe no i dtaobh aon cheist a eireoidh tar éis tosach na trialach, ach amháin i dtaobh agóidí ón duine cúisithe fé Alt 94 den Acht so no i dtaobh an bhreithiúnais, beidh vóta breise no réitigh ag an Uachtarán.

  —In case of equality of votes on the sentence or on any question arising after the commencement of the trial, save objections by the accused under Section 94 of this Act, or the finding, the President shall have a second or casting vote.

  Uimhir 30 de 1923: ACHT FÓRSAÍ COSANTA (FORÁLACHA SEALADACHA), 1923

 832. #768375

  (2) Más rud é, tar éis tosach na trialach go bhfuighidh an tUachtarán bás no, mar gheall ar éinní eile, nách féidir do bheith i láthair, agus ná beidh líon na Cúirte fé bhun an mhinimum dhleathaigh, féadfidh an tOifigeach Có-ghairme sinsear ball na Cúirte do cheapa chun bheith ina Uachtarán más leor a chéim agus raghaidh an triail ar aghaidh dá réir sin, ach marar leor a chéim scuirfar an Chúirt.

  (2) If after the commencement of the trial the President dies or is otherwise unable to attend and the Court is not reduced below the legal minimum, the Convening Officer may appoint the senior member of the Court, if of sufficient rank, to be President and the trial shall proceed accordingly, but if he is not of sufficient rank the Court shall be dissolved.

  Uimhir 30 de 1923: ACHT FÓRSAÍ COSANTA (FORÁLACHA SEALADACHA), 1923

 833. #768438

  Duine cúisithe atá as a mheabhair le linn trialach. An breithiúnas i gcás an duine cúisithe do bheith as a mheabhair agus é ag déanamh an chionta.

  Insanity of accused at trial Finding in case of insanity of accused at time of commission of offence.

  Uimhir 30 de 1923: ACHT FÓRSAÍ COSANTA (FORÁLACHA SEALADACHA), 1923

 834. #770003

  —(1) Bainfidh alt a céad nócha a seacht den Acht so (i dtaobh fianaise ar shaora no daora síbhialta a bheith déanta ar dhuine atá fé dhlí airm) le fear den Chúl-thaca a trialfar fé Chúirt Shíbhialta, pe'ca bheidh sé fé dhlí airm le linn na trialach san no ná beidh.

  —(1) Section one hundred and ninety-seven of this Act (which relates to evidence of the civil conviction or acquittal of a person subject to military law) shall apply to a man belonging to the Reserve who is tried by a Civil Court, whether he is or is not at the time of such trial subject to military law.

  Uimhir 30 de 1923: ACHT FÓRSAÍ COSANTA (FORÁLACHA SEALADACHA), 1923

 835. #782205

  (2) Féadfidh príomh-mharascal no a chongantóirí gabháil agus coinneáil i gcóir trialach do dhéanamh aon uair ar aon daoine atá fé dhlí airm (bíodh go bhfuil na daoine sin ar céim níos aoirde ná céim an lucht gabhála agus coinneála no ar có-chéim leo) agus a dhineann ciontaí i gcoinnibh an Achta so, agus féadfid fós feidhmiú do dhéanamh ar aon phionóisí a bheidh le gearra do réir daortha arm-chúirte.

  (2) A provost marshal or his assistants may at any time arrest and detain for trial any persons subject to military law (even though of higher or equal rank) committing offences against this Act, and may also carry into execution any punishments to be inflicted in pursuance of the sentence of a court martial.

  Uimhir 38 de 1924: ACHT UM AN ACHT FÓRSAÍ COSANTA (FORÁLACHA SEALADACHA), 1923 (BUANÚ AGUS LEASÚ), 1924

 836. #782207

  (3) Féadfidh oifigeach nea-choimisiúnta atá ina bhall den phóilíneacht mhileata gabháil agus coinneáil i gcóir trialach do dhéanamh aon uair ar aon tsaighdiúir (bíodh go bhfuil an saighdiúir sin ar céim níos aoirde ná céim an fhir ghabhála agus coinneála no ar có-chéim leis) a dhineann cionta i gcoinnibh an Achta so.”

  (3) A non-commissioned officer belonging to the military police may at any time arrest and detain for trial any soldier (even though of higher or equal rank) committing an offence against this Act."

  Uimhir 38 de 1924: ACHT UM AN ACHT FÓRSAÍ COSANTA (FORÁLACHA SEALADACHA), 1923 (BUANÚ AGUS LEASÚ), 1924

 837. #782790

  (2) Má leasuítear díotáil amhlaidh, cúl-scríobhfar nóta i dtaobh an orduithe leasúcháin ar an díotáil, agus, chun crícheanna na trialach agus chun crícheanna gach imeachta a bhaineann leis an triail, deighleálfar leis an díotáil fé mar a cuirfí í fé bhráid an choiste dháréag sa bhfuirm leasuithe.

  (2) Where an indictment is so amended, a note of the order for amendment shall be endorsed on the indictment, and the indictment shall be treated for the purposes of the trial and for the purposes of all proceedings in connection therewith as having been preferred to the jury in the amended form.

  Uimhir 44 de 1924: ACHT BREITHIÚNAIS CHOIRIÚLA (RIARA), 1924

 838. #782798

  (a) más le linn trialach a déanfar ordú den tsórt san, féadfidh an chúirt a ordú go scurfar an coiste dháréag o bhreith-fhocal do thabhairt ar an scór no ar na scóranna 'nar cuireadh a dtriail ar athló, no ar an díotáil, pe'ca aca é;

  ( a ) if such an order is made during a trial the court may order that the jury are to be discharged from giving a verdict on the count or counts the trial of which is postponed or on the indictment, as the case may be;

  Uimhir 44 de 1924: ACHT BREITHIÚNAIS CHOIRIÚLA (RIARA), 1924

 839. #782902

  Cuirt na Trialach (e.g. an Phríomh-Chúirt Choiriúil, (no) Cúirt de Chuaird na hArd-Chúirte, (no) An Chúirt Chuarda Breithiúnais i Saorstát Éireann, (no) Cúirt Breithimh Chúirte Contae Phortláirge, (no) Cúirt Breacthóir Chorcaighe).

  COURT OF TRIAL (e.g. Central Criminal Court, (or) Court of the High Court Circuit, (or) The Circuit Court of Justice in Saorstát Eireann, (or) The Court of the County Court Judge of Waterford, (or) The Court of the Recorder of Cork).

  Uimhir 44 de 1924: ACHT BREITHIÚNAIS CHOIRIÚLA (RIARA), 1924

 840. #791774

  (4) Féadfar agus déanfar gach duine a cúiseofar i dtréasún fén alt so do dhíotáil, do thabhairt chun cuntais, agus do thriail ar an gcuma gcéanna agus do réir an chúrsa agus an orduithe chéanna trialach ar gach slí ina ndéanfí san dá mba i ndúnmharbha a cúiseofí an duine sin, agus má fachtar an duine sin ciontach i dtréasún ciontófar é agus daorfar é fé is dá mba i ndúnmharbha a gheobhfí ciontach é.

  (4) Every person charged under this section with treason shall and may be indicted, arraigned, and tried in the same manner and according to the same course and order of trial in every respect as if such person stood charged with murder, and if such person is found guilty of treason he shall be convicted and sentenced in the same manner as if he had been found guilty of murder.

  Uimhir 18 de 1925: ACHT UM CHIONTAÍ TRÉASÚNTA, 1925

 841. #806744

  (2) Má bhíonn aon aighneas ann i dtaobh cumadóireacht do dhéanamh, d'úsáid, no d'fheidhmiú, no pátrún d'úsáid no do chur i mbaint, fén alt so, no i dtaobh na dtéarmaí ina chóir sin, no i dtaobh aon bhreacachán den tsórt san roimhráite do bheith ann no i dtaobh scóipe aon trialach den tsórt san roimhráite, cuirfar an cás chun na cúirte chun breith do thabhairt air, agus beidh comhacht ag an gcúirt an cás go léir no aon cheist fhírinne a eireoidh as do chur chun a thrialta i láthair eadarscánaí ar pé téarmaí a ordóidh sí.

  (2) In case of any dispute as to the making, use, or exercise of an invention, or use or application of a design, under this section, or the terms therefor, or as to the existence or scope of any record or trial as aforesaid, the matter shall be referred to the court for decision, which shall have the power to refer the whole matter or any question or issue of fact arising thereon to be tried before an arbitrator upon such terms as it may direct.

  Uimhir 16 de 1927: ACHT MAOINE TIONNSCAIL AGUS TRÁCHTÁLA (COSAINT), 1927

 842. #809092

  (2) Gach ceist, síbhialta no coiriúil, is intrialta le giúiré ag an Ard-Chúirt no ag Breitheamh no oifigeach di no ag an bPrímh-Bhreitheamh no ag éinne dá oifigigh ina shuidhe in áit eile seachas i gcontae-bhuirg no i gcontae Bhaile Atha Cliath, beidh sí intrialta le giúiré a glaodhfar as paineul de choisteoirí a gheobhfar ón gcontae-bhuirg no ón gcontae ina mbeidh an Chúirt no an Breitheamh san ina shuidhe am na trialach, agus ní trialfar aon cheist den tsórt san le haon ghiúiré eile ag an gCúirt sin ná ag aon Bhreitheamh ná oifigeach di ná ag an bPrímh-Bhreitheamh ná ag éinne dá oifigigh ina shuidhe mar adubhradh.

  (2) Every issue, whether civil or criminal, which is triable with a jury by the High Court or a Judge or officer thereof or the Chief Justice or any of his officers sitting elsewhere than in the county borough or the county. of Dublin shall be triable with a jury called from a panel of jurors drawn from the county borough or the county in which such Court or Judge is sitting at the time of the trial, and no such issue shall be tried by the said Court or any Judge or officer thereof or the Chief Justice or any of his officers sitting as aforesaid with any other jury.

  Uimhir 23 de 1927: ACHT NA nGIÚIRITHE, 1927

 843. #809098

  (2) Gach ceist is intrialta ag an bPríomh-Chúirt Choiriúil ina suidhe in áit eile seachas i gcontae-bhuirg no i gcontae Bhaile Atha Cliath beidh sí intrialta le giúiré a glaodhfar as paineul de choisteoirí a gheobhfar ón gcontae-bhuirg no ón gcontae ina mbeidh an Chúirt ina suidhe am na trialach, agus ní trialfar aon cheist den tsórt san le haon ghiúiré eile ag an gCúirt sin ina suidhe mar adubhradh.

  (2) Every issue which is triable by the Central Criminal Court sitting elsewhere than in the county borough or the county of Dublin shall be triable with a jury called from a panel of jurors drawn from the county borough or the county in which the said Court is sitting at the time of the trial, and no such issue shall be tried by the said Court sitting as aforesaid with any other jury.

  Uimhir 23 de 1927: ACHT NA nGIÚIRITHE, 1927

 844. #809104

  (2) Gach ceist choiriúil is intrialta le giúire ag Breitheamh den Chúirt Chuarda ina shuidhe in áit eile seachas i gcontaebhuirg no i gcontae Bhaile Atha Cliath beidh sí intrialta le giúiré a glaodhfar as paineul de choisteoirí a gheobhfar ón gcontaebhuirg no ón gcontae ina mbeidh an Breitheamh san ina shuidhe am na trialach, agus ní trialfar aon cheist den tsórt san le haon ghiúiré eile ag aon Bhreitheamh den tsórt san ina shuidhe mar adubhradh.

  (2) Every criminal issue which is triable with a jury by a Judge of the Circuit Court sitting elsewhere than in the county borough or the county of Dublin shall be triable with a jury called from a panel of jurors drawn from the county borough or the county in which such Judge is sitting at the time of the trial, and no such issue shall be tried by any such Judge sitting as aforesaid with any other jury.

  Uimhir 23 de 1927: ACHT NA nGIÚIRITHE, 1927

 845. #809108

  (4) Gach ceist shíbhialta is intrialta le giúiré ag Breitheamh den Chúirt Chuarda ina shuidhe in áit eile seachas i gcontaebhuirg no i gcontae Bhaile Atha Cliath beidh sí intrialta le giúiré a glaodhfar as paineul de choisteoirí a gheobhfar ón ngiúirédhúthaigh ina mbeidh an Breitheamh san ina shuidhe am na trialach, agus ní trialfar aon cheist den tsórt san le haon ghiúiré eile ag aon Bhreitheamh den tsórt san ina shuidhe mar adubhradh.

  (4) Every civil issue which is triable with a jury by a Judge of the Circuit Court sitting elsewhere than in the county borough or the county of Dublin shall be triable with a jury called from a panel of jurors drawn from the jury district in which such Judge is sitting at the time of the trial, and no such issue shall be tried by any such Judge sitting as aforesaid with any other jury.

  Uimhir 23 de 1927: ACHT NA nGIÚIRITHE, 1927

 846. #809421

  —(1) I dtriail aon cheiste le giúiré féadfidh an Breitheamh, aon uair tar éis na coisteoirí do bheith curtha fé mhionn agus sara mbeidh a mbreith-fhocal tabhartha acu, a ordú go bhfuighidh na coisteoirí radharc ar aon áit a bheidh luaidhte san ordú agus gur dó leis an mBreitheamh go bhfuil sé oiriúnach, chun crícheanna na trialach, go bhfeicfadh na coisteoirí é agus nuair a déanfar aon ordú den tsórt san féadfidh an Breitheamh an triail do chur ar athló ag pé céim di agus ar feadh pé aimsir is dó leis is caothúil chun an t-ordú d'fheidhmiú.

  —(1) In the trial of any issue with a jury the Judge may, at any time after the jurors have been sworn and before they have given their verdict, order that the jurors shall have a view of any place specified in the order which in the opinion of the Judge it is expedient for the purposes of the trial that the jurors should see and when any such order is made the Judge may adjourn the trial at such stage and for such time as appears to him to be convenient for the execution of the order.

  Uimhir 23 de 1927: ACHT NA nGIÚIRITHE, 1927

 847. #809425

  (3) I dtriail cheiste coiriúla, ní déanfar ordú fén alt so ach ar iarratas an chúisitheora no an duine chúisithe no duine no daoine de sna daoine cúisithe agus na costaisí a bhainfidh leis na coisteoirí d'iompar chun na háite agus ón áit a bheidh luaidhte san ordú íocfar iad ag an gclárathóir contae, no ag oifigeach eile ag gníomhú mar chlárathóir don Chúirt le linn na trialach, amach as airgead a sholáthróidh an tOireachtas.

  (3) In the trial of a criminal issue, an order under this section shall only be made on the application of the prosecutor or of the accused person or of one or more of the accused persons and the expenses of the conveyance of the jurors to and from the place specified in the order shall be paid by the county registrar or other officer acting as registrar to the Court during the trial out of moneys to be provided by the Oireachtas.

  Uimhir 23 de 1927: ACHT NA nGIÚIRITHE, 1927

 848. #809437

  —I ngach triail cheiste síbhialta, má shocruíonn agus nuair a shocróidh an giúiré ar bhreith-fhocal, déanfidh an páirtí gur i bhfabhar do a socrófar ar an mbreith-fhocal san suim chúig scillinge d'íoc le gach coisteoir ar chríochnú na trialach agus déanfar na suimeanna a híocfar amhlaidh do chur in áireamh costaisí an pháirtí sin agus is dá réir sin a beifear thíos leo sa deire.

  —In every trial of a civil issue, if and when a verdict has been found by the jury, the party in whose favour such verdict is found shall at the conclusion of the trial pay to every juror the sum of five shillings, and the sums so paid shall be included in the costs of such party and be ultimately borne accordingly.

  Uimhir 23 de 1927: ACHT NA nGIÚIRITHE, 1927

 849. #809451

  —Pé uair, le linn triail aon cheiste, go bhfuighidh coisteoir bás no go scuirfidh an Breitheamh é toisc é bheith mí-ábalta, tré bhreoiteacht no ar aon chúis eile, ar leanúint de ghníomhú mar choisteoir, tuigfar, mara n-orduighidh an Breitheamh a mhalairt no mara laigheadófar líon na gcoisteoirí dá dhruim sin go dtí líon is lú ná deichniúr, go bhfuil an giúiré curtha le chéile go ceart fós chun crícheanna uile na trialach san, agus raghaidh an triail ar aghaidh agus féadfar socrú ar bhreith-fhocal dá réir sin.

  —Whenever in the course of the trial of any issue, a juror dies or is discharged by the Judge owing to his being incapable through illness or any other cause of continuing to, act as a juror, the jury shall, unless the Judge otherwise directs or the number of jurors is thereby reduced below ten, be considered as remaining properly constituted for all the purposes of such trial, and such trial shall proceed and a verdict may be found accordingly.

  Uimhir 23 de 1927: ACHT NA nGIÚIRITHE, 1927

 850. #811474

  —Féadfidh an Bord a éileamh ar éinne a stiúrann no a úsáideann apparatus leictreachais agus déanfidh gach éinne den tsórt san, nuair a héileofar san air, pé eolas, ná baineann ach le cineál, stiúra, agus úsáid an apparatuis leictreachais sin (gan cineál ná crích aon oibre trialach dá n-úsáidtear an t-apparatus san d'áireamh) agus is dó leis an mBord is gá, do thabhairt don Bhord agus gach éinne ar a dteipfidh no a eiteoidh an t-eolas san do thabhairt don Bhord nuair a héileofar san air beidh sé ciontach i gcionta fén alt so agus ar a chiontú ann ar an slí achmair dlighfar fíneáil ná raghaidh thar cúig púint fhichead do chur air.

  —The Board may require any person controlling or using electrical apparatus to give to the Board and every such person when so required shall give to the Board such information relating only to the nature, control, and use of such electrical apparatus (not including the nature or purpose of any experimental work for which such apparatus is used) as the Board thinks necessary, and every person who, on being so required, fails or refuses to give to the Board such information shall be guilty of an offence under this section and shall be liable on summary conviction thereof to a fine not exceeding twenty-five pounds.

  Uimhir 27 de 1927: ACHT LEICTREACHAIS (SOLÁTHAR), 1927

 851. #812818

  (b) más rud é, ar dhéanamh na trialach san, go bhfuighfar an duine sin ciontach sa choir no sa chionta ina mbeidh sé cúisithe amhlaidh no in aon choir no cionta eile déanfidh an chúirt, nuair a bheidh sí ag tomhas na daor-bhreithe a bheidh le tabhairt air, an drochmheas san aige ar an gcúirt do chur san áireamh agus féadfa sí an daor-bhreith sin do mhéadú mar gheall ar an droch-mheas san ar an gcúirt,

  ( b ) if on such trial such person is found guilty of the crime or offence with which he is so charged or of any other crime or offence the court when measuring the sentence to be imposed upon him shall take into consideration his said contempt of court and may increase such sentence on account of such contempt of court,

  Uimhir 31 de 1927: ACHT CHUN COSANTA NA PUIBLÍOCHTA, 1927

 852. #812824

  (e) más rud é, ar dhéanamh na trialach san, ná fuighfar an duine sin ciontach in aon choir ná cionta dlighfar agus féadfar é do dhaora chun príosúntacha i dteanta no d'éamais daor-oibre ar feadh aon téarma nách sia ná dhá bhliain mar gheall ar an drochmheas san aige ar an gcúirt,

  ( e ) if on such trial such person is not found guilty of any crime or offence he shall be liable and may be sentenced to suffer in respect of his said contempt of court imprisonment with or without hard labour for any term not exceeding two years,

  Uimhir 31 de 1927: ACHT CHUN COSANTA NA PUIBLÍOCHTA, 1927

 853. #812826

  (f) más rud é, ar dhéanamh na trialach san, go dteipfidh ar an ngiúiré teacht ar bhreith-fhocal, ní dhéanfidh aon daor-bhreith a tabharfar ar an duine sin mar gheall ar an droch-mheas san aige ar an gcúirt cosc do chur le n-a thriail i láthair giúiré eile sa chúis in ar theip ar an gcéad ghiúiré sin a luaidhtear teacht ar bhreith-fhocal.

  ( f ) if on such trial the jury fails to find a verdict any sentence imposed on such person in respect of his said contempt of court shall not prevent his being tried before another jury on the charge on which such first-mentioned jury failed to find a verdict.

  Uimhir 31 de 1927: ACHT CHUN COSANTA NA PUIBLÍOCHTA, 1927

 854. #816882

  —Leasuítear leis seo alt 94 den Phríomh-Acht tré sna focail go léir o sna focail “maran dó leis an mBreitheamh” go dtí na focail “ar iarratas aon pháirtí,” atá anois ann do scriosa amach agus tré sna focail seo do chur in ionad na bhfocal a scriostar amach amhlaidh, eadhon, “maran dó leis an gCúirt, ar iarratas a dhéanfidh aon pháirtí aon uair nach déanaí ná seacht lá tar éis fógra trialach, no uaithi féin ag an triail, gur gá coiste dháréag, no gur mhaith an rud é, chun an t-aicsean do thriail sa cheart agus go n-ordóidh sí amhlaidh.”

  —section 94 of the Principal Act is hereby amended by the deletion of all words from the words "unless the Judge shall consider" to the words "on the application of any party so order" now contained therein and the insertion in lieu of the words so deleted of the words "unless the Court on the application of any party instituted at any time not later than seven days after notice of trial or on its own motion at the trial shall consider a jury to be necessary or desirable for the proper trial of the action and so shall order".

  Uimhir 15 de 1928: ACHT CÚIRTEANNA BREITHIÚNAIS, 1928

 855. #824826

  (b) dul ar aghaidh le triail an duine sin, agus sa chás san fuilingeoidh an duine sin príosúntacht do réir an daortha san o dheire agus i dteanta pé pionós eile (más ann do) chun ar daoradh é ag an triail sin no, más rud é, ar aon réasún, nár daoradh é chun aon phionóis eile den tsórt san ag an triail sin, o dheire na trialach san, ach mara dtánathas ar aon bhreith-fhocal ag an triail sin ní chuirfidh an daora san cosc leis an duine sin do thriail arís, tar éis na príosúntachta san, sa chúis inar thárla an teip sin ar theacht ar bhreithfhocal ina taobh.

  ( b ) proceed with the trial of such person, in which case such person shall suffer imprisonment in accordance with such sentence as from the conclusion of and in addition to such other punishment (if any) as he may have been sentenced to at such trial or, where for any reason he was not sentenced to any such other punishment at such trial, as from the conclusion of such trial but where no verdict was found at such trial such sentence shall not prevent such person after he has suffered such imprisonment being again tried on the charge in respect of which such failure to find a verdict occurred.

  Uimhir 33 de 1929: ACHT NA nGIÚIRITHE (COSAINT), 1929

 856. #824832

  (2) Nuair a glanfar Cúirt fén alt so ag triail duine chúisithe cimeádfar an Chúirt glan amhlaidh ar feadh na trialach san go dtí go mbeidh breith-fhocal an ghiúiré curtha ar breaca no go dtí go mbeidh teipthe ar an ngiúiré teacht ar có-aontú agus go scurfar iad.

  (2) When a Court has been cleared under this section at the trial of an accused person the Court shall be kept so cleared during such trial until the verdict of the jury has been recorded or the jury have failed to agree and have been discharged.

  Uimhir 33 de 1929: ACHT NA nGIÚIRITHE (COSAINT), 1929

 857. #841998

  (3) Beidh dlighinse ag an mBínse a ordú go gcoinneofar éinne do bhéarfar os cóir an Bhínse agus 'na gcuirfear ina leith cionta luaidhtear sa bhFo-Scríbhinn a ghabhann leis an Airtiogal so, agus fós é do choinneáil i gcoimeád, go dtí go dtrialfaidh an Bínse é agus le linn agus tar éis na trialach san go dtí n-a chiontú no a shaoradh.

  (3) The Tribunal shall have jurisdiction to order the detention of and to detain in custody, pending trial by the Tribunal and during and after such trial until conviction or acquittal, any person brought before the Tribunal and charged with an offence mentioned in the Appendix to this Article.

  Uimhir 37 de 1931: ACHT BUNREACHTA (LEASÚ UIMH. 17), 1931

 858. #908691

  Ní bhainfidh an Convensiún so le hiompar eadarnáisiúnta d'aer a dhéanfaidh gnóthaí aer-loingseoireachta i bhfuirm trialach tosaigh d'fhonn rian rialta aer-loingseoireachta do bhunú, ná ní bhainfe sé le hiompar a déanfar i gcásanna neaghnáthacha lasmuich de ghnáth-scóip ghnótha aer-iompróra.

  The present Convention shall not apply to international carriage by air performed by way of experimental trial by air navigation undertakings with the view to the establishment of a regular line of air navigation undertakings with the view to the establishment of a regular line of air navigation, nor shall it apply to carriage performed in extraordinary circumstances outside the normal scone of an air carrier's business. [GA]

  Uimhir 40 de 1936: ACHT UM AER-LOINGSEOIREACHT AGUS AER-IOMPAR, 1936

 859. #912407

  —(1) Féadfar iarratas fé alt 25 den Phríomh-Acht, á iarraidh aicsean ar feitheamh san Ard-Chúirt do chur no d'aistriú chun cúirte eile, do dhéanamh aon uair tar éis fógra teachti-láthair d'iontráil ann agus roimh fhógra trialach do sheirbheáil ann agus, más gá do réir rialacha cúirte an ghairm san aicsean san do chur síos chun a héistithe i láthair Máistir na hArd-Chúirte, d'ainneoin gan an ghairm sin do bheith curtha síos amhlaidh.

  —(1) An application under section 25 of the Principal Act for the remittal or transfer of an action pending in the High Court may be made at any time after an appearance is entered therein and before service of notice of trial therein and, where the summons in such action is required by rules of court to be set down for hearing before the Master of the High Court, notwithstanding that such summons has not been so set down.

  Uimhir 48 de 1936: ACHT CÚIRTEANNA BREITHIÚNAIS, 1936

 860. #912680

  (d) gach fógra i scríbhinn do bhéarfaidh aon pháirtí sa chúis no sa chúrsa do pháirtí eile den tsórt san chun crícheanna na trialach no na héisteachta sa Chúirt Chuarda is leor é gan athnuachaint le haghaidh éisteachta an athchomhairc;

  ( d ) every notice in writing given by any party to the suit or matter to another such party for the purposes of the trial or hearing in the Circuit Court shall be good for the hearing of the appeal without renewal;

  Uimhir 48 de 1936: ACHT CÚIRTEANNA BREITHIÚNAIS, 1936

 861. #937250

  (c) dlighinse chun a ordú aon duine cuirfear, a cuirfear ar aghaidh, a haistreofar no do bhéarfar ar shlí eile chun a thrialta ag an gCúirt sin do choinneáil, fé choimeád síbhialta no míleata, agus chun é choinneáil amhlaidh, no chun é scaoileadh fé bhannaí ar n-a dtabhairt sa mhéid sin ordóidh agus go n-urraithe no ina n-éamais do réir mar ordóidh an Chúirt sin, go dtí go dtriailfidh an Chúirt sin é agus ar feadh agus tar éis na trialach san go dtí n-a chiontú no a shaoradh;

  ( c ) jurisdiction to order the detention of and to detain in civil or military custody, or to admit to bail in such amount and with or without sureties as that Court shall direct, pending trial by that Court and during and after such trial until conviction or acquittal, any person sent, sent forward, transferred, or otherwise brought for trial by that Court;

  Uimhir 13 de 1939: ACHT UM CHIONTAÍ IN AGHAIDH AN STÁIT, 1939

 862. #945108

  (4) Pé uair a déanfar no a triailfear, maidir le luing no árthach eile no aer-árthach, foráil in ordú práinne, no in ionstruim a déanfar no a deonfar no do bhéarfar amach fé ordú phráinne no in ordachán do bhéarfar fé ordú phráinne, do shárú (le gníomh no le faillí), beidh an duine bheidh, le linn an tsáruithe no na trialach san, i bhfeighil an árthaigh no an aer-árthaigh sin, pe'ca aca é, agus fós an duine bheidh an tráth san ag bainistí an árthaigh no an aerárthaigh sin ciontach, gach duine acu ar leithligh, i gcionta fén alt so.

  (4) Whenever there is, in relation to a ship or other vessel or an aircraft, a contravention (whether by act or omission) or an attempted such contravention of a provision in an emergency order or in an instrument made, granted, or issued under an emergency order or in a direction given under an emergency order, the person who is, at the time of such contravention or attempted contravention, in charge of such vessel or such aircraft, as the case may be, and also the person who, at the said time, has the management of such vessel or such aircraft shall each be guilty severally of an offence under this section.

  Uimhir 28 de 1939: ACHT COMHACHTA PRÁINNE, 1939

 863. #952386

  (3) Beidh éifeacht ag na forálacha so leanas sa chathair agus sa chontae maidir le leabhair de choisteoirí d'ullmhú, le painéil de choisteoirí d'ullmhú, agus le coisteoirí do ghairm, agus maidir leis na painéil o n-a bhfuighfear coisteoirí le haghaidh trialach ceisteanna ag cúirt no breitheamh a bheidh ag suidhe sa chathair no sa chontae, sé sin le rá:—

  (3) The following provisions shall have effect in the city and the county in relation to the preparation of jurors books, the preparation of panels of jurors, and the summoning of jurors, and in relation to the panels from which jurors are to be drawn for the trial of issues by a court or a judge sitting in the city or the county, that is to say:—

  Uimhir 21 de 1940: ACHT RIALTAIS ÁITIÚIL (BAILE ÁTHA CLIATH) (LEASÚ), 1940

 864. #964324

  (2) An chúirt a bheidh ag triail achuinge reifrinn, beidh sí i dteideal, tráth ar bith le linn na trialach san, a ordú go dtabharfaí duine áirithe os cóir na cúirte agus go dtabharfadh sé fianaise ag an triail sin, agus aon uair ordóidh an chúirt amhlaidh, beidh éifeacht ag na forálacha so leanas, sé sin le rá:—

  (2) The court trying a referendum petition shall be entitled, at any time during such trial, to direct that a particular person shall be brought before the court and shall give evidence at such trial, and whenever the court so directs, the following provisions shall have effect, that is to say:—

  Uimhir 8 de 1942: ACHT AN REIFRINN, 1942

 865. #986322

  (2) Má scaoiltear giúróir faoin alt so is tuigthe, mura n-ordaí an Breitheamh a mhalairt nó muran lú ná deichniúr líon an ghiúire mar gheall air, an giúire do bheith comhdhéanta go cuibhe i gcomhnaí chun críocha na trialach, agus leanfar den triail agus féadfar teacht ar bhreith dá réir sin.

  (2) Where a juror is discharged under this section, the jury shall, unless the Judge otherwise directs or the number of jurors is thereby reduced below ten, be considered as remaining properly constituted for the purposes of the trial, and the trial shall proceed and a verdict may be found accordingly.

  Uimhir 24 de 1945: ACHT NA nGIÚIRITHE, 1945

 866. #998638

  (4) Aon uair a déanfar nó a triailfear, maidir le loing nó árthach eile nó maidir le haer-árthach, foráil in ordú Rialtais nó i bhfo ionstraim nó in ordachán a shárú (trí ghníomh nó trí neamhghníomh), beidh an duine a bheas, tráth an tsáruithe sin, nó na trialach sin ar shárú, i bhfeighil an árthaigh sin nó an aer-árthaigh sin, pé acu é, agus fós an duine ar a mbeidh, an tráth sin, bainistí an árthaigh sin nó an aer-árthaigh sin ciontach, gach duine acu ar leithligh, i gcion faoin alt seo.

  (4) Whenever there is, in relation to a ship or other vessel, or an aircraft, a contravention (whether by act or omission) or an attempted contravention of a provision in a Government order, a subsidiary instrument or a direction, the person who is, at the time of such contravention or attempted contravention in charge of such vessel or such aircraft, as the case may be, and also the person who, at the said time, has the management of such vessel or such aircraft shall each be guilty severally of an offence under this section.

  Uimhir 22 de 1946: AN tACHT SOLÁTHAIRTÍ AGUS SEIRBHÍSÍ (FORÁLA SEALADACHA), 1946

 867. #999756

  (b) déanfaid aon taighde (lena n-áirítear, go háirithe, suirbhéireachta, tástála agus tolladóireachta trialach) a mheasfaid is gá chun an réamhthuarascáil a ullmhú nó a cheanglós an tAire orthu a dhéanamh, pé acu roimh an réamhthuarascáil a thabhairt nó dá éis é,

  ( b ) make any investigations (including, in particular, surveys, tests and trial borings) which they consider necessary for the purposes of preparing the preliminary report or which the Minister, whether before or after the making of the preliminary report, requires them to make,

  Uimhir 24 de 1946: AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL, 1946

 868. #1074490

  (3) Ní bheidh feidhm ag aon ní san Acht seo maidir le haon obair, dá dtagartar i bhfo-alt (1) den alt seo, a dhéanfas máistir nó foireann loinge nó a déanfar ar bord loinge le linn turais trialach.

  (3) Nothing in this Act shall apply to any work referred to in subsection (1) of this section done by the master or crew of a ship or done on board a ship during a trial run.

  Uimhir 10 de 1955: AN tACHT MONARCHAN, 1955

 869. #1124542

  (7) San alt seo ciallaíonn “peitriliam a chuardach” an ceadúnaí faoi cheadúnas taiscéalaíochta do dhéanamh na nithe sin uile is gá nó is inmhianaithe dar leis chun saghas, méad nó luach an pheitriliaim sa limistéar lena mbaineann an ceadúnas a dhéanamh amach agus, go sonrach agus gan dochar do ghinearáltacht na cumhachta roimhe seo, folaíonn sé taiscéalaíocht a dhéanamh ag lorg peitriliaim trí scrúdú geolaíoch, geofisiciúil, geoceimiciúil agus logeolaíochtúil a dhéanamh, tolladh a dhéanamh, poill a thochailt, uisce a chur as sean-oibreacha agus cainníochtaí réasúnacha peitriliaim agus mianraí eile a thógáil agus a thabhairt chun siúil le haghaidh anailíse, tástála, trialach nó turgnaimh.

  (7) In this section "searching for petroleum" means the doing by the licensee under an exploration licence of all such things as are in his opinion necessary or desirable for the purpose of ascertaining the character, extent or value of the petroleum in the area to which the licence extends and, in particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, includes exploring for petroleum by using geological, geophysical, geochemical and topographic examination, making borings, sinking pits, removing water from old workings and taking and removing reasonable quantities of petroleum and other minerals for analysis, test, trial or experiment.

  Uimhir 7 de 1960: AN tACHT UM FHORBAIRT PHEITRILIAIM AGUS MIANRAÍ EILE, 1960

 870. #1124558

  (5) Déarfaidh gach ceadúnas lorgaireachta peitriliaim go ndílsíonn sé, agus oibreoidh sé ar mhodh go mbeidh ar dílsiú, sa cheadúnaí, ar feadh cibé tréimhse a shonrófar sa cheadúnas, údarás chun dul isteach ar an talamh a shonrófar sa cheadúnas agus na nithe sin uile a dhéanamh is gá nó is inmhianaithe dar leis an gceadúnaí chun saghas, méad nó luach an pheitriliaim faoin talamh sin a dhéanamh amach agus, go sonrach agus gan dochar do ghinearáltacht na cumhachta roimhe seo, chun na críche réamhráite scrúdú geolaíoch, geofisiciúil, geoceimiciúil agus logeolaíochtúil a dhéanamh, agus tolladh a dhéanamh, poill a thochailt, uisce a chur as sean-oibreacha agus cainníochtaí réasúnacha peitriliaim agus mianraí eile a thógáil agus a thabhairt chun siúil le haghaidh anailíse, tástála, trialach nó turgnaimh.

  (5) Every petroleum prospecting licence shall be expressed and operate to authorise the licensee, during the currency of such period as is specified in the licence, to enter on the land specified in the licence and there do all such things as the licensee considers necessary or desirable for the purpose of ascertaining the character, extent or value of the petroleum under such land and, in particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, for the purpose aforesaid, to make geological, geophysical, geochemical and topographic examinations and to make borings, sink pits, remove water from old workings and take and remove reasonable quantities of petroleum and other minerals for the purpose of analysis, test, trial or experiment.

  Uimhir 7 de 1960: AN tACHT UM FHORBAIRT PHEITRILIAIM AGUS MIANRAÍ EILE, 1960

 871. #1124566

  (b) Ní fhorléireofar aon ní i mír (a) den fho-alt seo mar ní a choisceann ar an gceadúnaí faoi cheadúnas lorgaireachta peitriliaim cainníochtaí réasúnacha peitriliaim a thógáil agus a thabhairt chun siúil chun críocha anailíse, tástála, trialach nó turgnaimh.

  ( b ) Nothing in paragraph (a) of this subsection shall be construed as preventing the licensee under a petroleum prospecting licence from taking and removing reasonable quantities of petroleum for the purposes of analysis, test, trial or experiment.

  Uimhir 7 de 1960: AN tACHT UM FHORBAIRT PHEITRILIAIM AGUS MIANRAÍ EILE, 1960

 872. #1124858

  —(1) Beidh ag an mBord na cumhachtaí, na cearta agus na pribhléidí sin uile chun iallach a chur ar fhinnéithe freastal agus iad a scrúdú faoi mhionn (agus údaraítear leis seo d'aon chomhalta den Bhord finné a chur faoi mhionn) nó ar shlí eile agus chun a chur faoi deara go dtabharfar ar aird doiciméid atá dílsithe san Ard-Chúirt nó i mbreitheamh den Chúirt sin i leith trialach caingin, agus beidh toghairm arna síniú ag comhalta amháin nó níos mó den Bhord comhionann, agus ar aon-éifeacht, le próis fhoirmiúil arna heisiúint ag an Ard-Chúirt chun iallach a chur ar fhinnéithe freastal nó a chur faoi deara doiciméid a thabhairt ar aird, cibé acu é.

  —(1) The Board shall have all such powers, rights and privileges for enforcing the attendance of witnesses and examining them on oath (which any member of the Board is hereby authorised to administer) or otherwise and for compelling the production of documents as are vested in the High Court or a judge thereof in respect of the trial of an action, and a summons signed by any one or more members of the Board shall be equivalent to and have the like effect as a formal process issued by the High Court for enforcing the attendance of witnesses or compelling the production of documents, as the case may be.

  Uimhir 7 de 1960: AN tACHT UM FHORBAIRT PHEITRILIAIM AGUS MIANRAÍ EILE, 1960

 873. #1139568

  (3) Gach saincheist shibhialta is intriailte le giúiré ag breitheamh den Chúirt Chuarda ina shuí i gcontae beidh sí intriailte le giúiré a ghairfear as rolla giúróirí a tharraingeofar ó cheantar giúiré ina mbeidh an breitheamh sin ina shuí tráth na trialach, agus ní dhéanfar aon saincheist den sórt sin a thriail ag an mbreitheamh sin ina shuí amhlaidh le haon ghiúiré eile.

  (3) Every civil issue which is triable with a jury by a judge of the Circuit Court sitting in a county shall be triable with a jury called from a panel of jurors drawn from the jury district in, which such judge is sitting at the time of the trial, and no such issue shall be tried by such judge so sitting with any other jury.

  Uimhir 11 de 1961: ACHT NA nGIÚIRÉITHE, 1961

 874. #1146443

  (4) Más rud é, nuair a thriailfear duine ar dhíotáil nó go hachomair mar gheall ar chion faoin alt seo, gurb é tuairim an ghiúiré, nó i gcás trialach achoimre, tuairim na Cúirte Dúiche, nach raibh sé ciontach i gcion faoin alt seo ach go raibh sé ciontach i gcion faoi alt 52 den Acht seo, féadfaidh an giúiré nó an chúirt a chinneadh go raibh sé ciontach i gcion faoi alt 52 den Acht seo agus féadfar pianbhreith a chur air dá réir sin.

  (4) Where, when a person is tried on indictment or summarily for an offence under this section, the jury, or, in the case of a summary trial the District Court, is of opinion that he was not guilty of an offence under this section but was guilty of an offence under section 52 of this Act, the jury or court may find him guilty of an offence under section 52 of this Act and he may be sentenced accordingly.

  Uimhir 24 de 1961: AN tACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE, 1961

 875. #1147813

  (7) Más rud é, nuair a bheidh duine á thriail ar dhíotáil nó go hachomair i ngoid feithicle, gurb é tuairim an ghiúire, nó, i gcás trialach achoimre, tuairim na Cúirte Dúiche, nach raibh sé ciontach i ngoid na feithicle ach go raibh sé ciontach i gcion faoin alt seo maidir leis an bhfeithicil, féadfaidh an giúiré nó an chúirt é a chinneadh go bhfuil sé ciontach sa chion sin agus féadfar pianbhreith a chur air dá réir sin.

  (7) Where, when a person is tried on indictment or summarily for the larceny of a vehicle, the jury, or, in the case of a summary trial, the District Court, is of opinion that he was not guilty of the larceny of the vehicle but was guilty of an offence under this section in relation to the vehicle, the jury or court may find him guilty of that offence and he may be sentenced accordingly.

  Uimhir 24 de 1961: AN tACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE, 1961

 876. #1153325

  —(1) I gcás ina ndearna an cosantóir suim airgid a thaisceadh sa chúirt i gcaingean mar gheall ar éagóir inar naí an gearánaí, féadfaidh an gearánaí iarratas a dhéanamh chun an bhreithimh á iarraidh air a chinneadh ar chóir ghlacadh leis an tsuim airgid sin nó ar chóir an chaingean a dhul chun trialach agus—

  —(1) Where a sum of money has been lodged in court by the defendant in an action for a wrong in which the plaintiff is an infant an application may be made to the judge by the plaintiff to decide whether that sum of money should be accepted or the action should go to trial and—

  Uimhir 41 de 1961: AN tACHT UM DHLITEANAS SIBHIALTA, 1961

 877. #1156315

  Féadfaidh sé freisin, más é is fearr leis, agus de réir forálacha a reachtaíochta féin, na daoine sin a thabhairt suas le haghaidh trialach d'Ardpháirtí Conarthach eile lena mbainfidh an scéal, ar choinníoll go mbeidh cás prima facie déanta amach ag an Ardpháirtí Conarthach sin.

  It may also, if it prefers, and in accordance with the provisions of its own legislation, hand such persons over for trial to another High Contracting Party concerned, provided such High Contracting Party has made out a prima facie case.

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 878. #1156791

  Féadfaidh sé freisin, más é is fearr leis, agus de réir forálacha a reachtaíochta féin, na daoine sin a thabhairt suas le haghaidh trialach d'Ardpháirtí Conarthach eile lena mbainfidh an scéal, ar choinníoll go mbeidh cás prima facie déanta amach ag an Ardpháirtí Conarthach sin.

  It may also, if it prefers, and in accordance with the provisions of its own legislation, hand such persons over for trial to another High Contracting Party concerned, provided such High Contracting Party has made out a prima facie case.

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 879. #1157840

  In aon chás ina gcinnfidh an Chumhacht Choinneála ar imeachtaí breithiúnacha a thionscnamh i gcoinne príosúnaigh chogaidh, cuirfidh sí faisnéis chuig an gCumhacht Choimirceach a luaithe is féidir agus ar a laghad trí sheachtain roimh oscailt na trialach.

  In any case in which the Detaining Power has decided to institute judicial proceedings against a prisoner of war, it shall notify the Protecting Power as soon as possible and at least three weeks before the opening of the trial.

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 880. #1157865

  Beidh ag an abhcóide a bheidh ag stiúradh na cosanta thar ceann an phríosúnaigh chogaidh tréimhse dhá sheachtain ar a laghad roimh oscailt na trialach, maraon leis na saoráidí is gá, chun cosaint an chúisí a ullmhú.

  The advocate or counsel conducting the defence on behalf of the prisoner of war shall have at his disposal a period of two weeks at least before the opening of the trial, as well as the necessary facilities to prepare the defence of the accused.

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 881. #1157870

  Cuirfear i bhfios don phríosúnach cogaidh atá le díotchúiseamh, i dteanga a thuigeann sé agus in am tráth roimh oscailt na trialach, sonraí an chúisimh nó na gcúiseamh ina mbeidh sé á dhíotchúiseamh, maraon leis na doiciméid is gnáth a chur i bhfios don chúisí de bhua na ndlíthe atá i bhfeidhm i bhfórsaí armtha na Cumhachta Coinneála.

  Particulars of the charge or charges on which the prisoner of war is to be arraigned, as well as the documents which are generally communicated to the accused by virtue of the laws in force in the armed forces of the Detaining Power, shall be communicated to the accused prisoner of war in a language which he understands, and in good time before the opening of the trial.

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 882. #1158124

  Féadfaidh sé freisin, más é is fearr leis, agus de réir forálacha a reachtaíochta féin, na daoine sin a thabhairt suas le haghaidh trialach d'Ardpháirtí Conarthach eile lena mbainfidh an scéal ar choinníoll go mbeidh cás prima facie déanta amach ag an Ardpháirtí Conarthach sin.

  It may also, if it prefers, and in accordance with the provisions of its own legislation, hand such persons over for trial to another High Contracting Party concerned, provided such High Contracting Party has made out a prima facie case.

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 883. #1158721

  Cuirfear i bhfios gan mhoill i scríbhinn, i dteanga a thuigeann siad, do dhaoine cúisithe a bheidh á n-ionchúiseamh ag an gCumhacht Forghabhála, sonraí na gcúiseamh a bheifear a thabhairt ina n-aghaidh, agus tabharfar chun trialach iad a luaithe is féidir.

  Accused persons who are prosecuted by the Occupying Power shall be promptly informed, in writing, in a language which they understand, of the particulars of the charges preferred against them, and shall be brought to trial as rapidly as possible.

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 884. #1159395

  Féadfaidh sé freisin, más é is fearr leis, agus de réir forálacha a reachtaíochta féin, na daoine sin a thabhairt suas le haghaidh trialach d'Ardpháirtí Conarthach eile lena mbainfidh an scéal, ar choinníoll go mbeidh cás prima facie déanta amach ag an Ardpháirtí Conarthach sin.

  It may also, if it prefers, and in accordance with the provisions of its own legislation, hand such persons over for trial to another High Contracting Party concerned, provided such High Contracting Party has made out a prima facie case.

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 885. #1183296

  —(1) I gcás duine a chiontú ar díotáil in aon chion i ndáil le cuideachta a thionscnamh, a fhoirmiú nó a bhainistí, nó in aon chion lenar bhain calaois nó mímhacántacht, cibé acu i ndáil le cuideachta é nó nach ea, féadfaidh an chúirt a chiontóidh é, ar iarratas ón Ard-Aighne i ndeireadh na trialach, a ordú nach mbeidh an duine sin, gan cead na hArd-Chúirte, ina stiúrthóir ar aon chuideachta, ná nach mbeidh baint ná páirt aige ar bhealach ar bith, go díreach ná go neamhdhíreach, le bainistí aon chuideachta, go ceann cibé tréimhse a shonrófar san ordú.

  —(1) Where a person is convicted on indictment of any offence in connection with the promotion, formation or management of a company or any offence involving fraud or dishonesty whether in connection with a company or not, the court by which he is convicted may on the application of the Attorney General at the close of the trial, order that that person shall not, without the leave of the High Court, be a director of or in any way, whether directly or indirectly, be concerned or take part in the management of any company for such period as may be specified in the order.

  Uimhir 33 de 1963: ACHT NA gCUIDEACHTAÍ, 1963

 886. #1185805

  (2) Féadfaidh an chuideachta láithriú ag gach céim de na himeachtaí trí ionadaí di, agus féadfaidh an t-ionadaí sin, thar ceann na cuideachta, an freagra a thabhairt ar aon cheist a bheidh le cur chun duine a chúiseofar i gcion indíotáilte, ach mura láithreoidh an chuideachta amhlaidh ní gá na ceisteanna a chur agus féadfaidh an Chúirt Dúiche, d'ainneoin an chuideachta a bheith as látháir, teistíochtaí a ghlacadh agus an chuideachta a chur ar aghaidh chun a trialach.

  (2) The company may appear at all stages of the proceedings by a representative and the answer to any question to be put to a person charged with an indictable offence may be made on behalf of the company by that representative but if the company does not so appear it shall not be necessary to put the questions and the District Court may, notwithstanding its absence, take depositions and send forward the company for trial.

  Uimhir 33 de 1963: ACHT NA gCUIDEACHTAÍ, 1963

 887. #1185809

  (4) Féadfaidh ionadaí cuideachta aon phléadáil a dheanfaidh nó a shíneoidh duine cúisithe, cibé acu os comhair na Cúirte Dúiche nó os comhair bhreitheamh na trialach é, a thaifeadadh i scríbhinn thar ceann na cuideachta, agus, mura láithreoidh an chuideachta trína hionadaí nó, cé go láithreoidh sí amhlaidh, mura ndéanfaidh sí aon phléadáil den sórt sin, rachfar ar aghaidh leis an triail ionann is dá mbeadh an chuideachta tar éis pléideáil neamhchiontachta a thaifeadadh go cuí.

  (4) Any plea which may be entered or signed by an accused person, whether before the District Court or before the trial judge, may be entered in writing on behalf of the company by its representative, and, if the company does not appear by its representative or, though it does so appear, fails to enter any such plea, the trial shall proceed as though the company had duly entered a plea of not guilty.

  Uimhir 33 de 1963: ACHT NA gCUIDEACHTAÍ, 1963

 888. #1189374

  —Leasaítear leis seo fo-alt (3) d'alt 1 den Acht Tréasa, 1939 (a bhaineann le foirm na trialach i dtréas) trí “dúnmharú breithe báis” a chur in ionad “murdar” sa chéad dá áit ina bhfuil an focal sin agus “ndúnmharú breithe báis” in ionad “murdar” sa tríú áit ina bhfuil an focal sin.

  —Subsection (3) of section 1 of the Treason Act, 1939 (which relates to the form of trial for treason) is hereby amended by the substitution, for "murder", of "capital murder".

  Uimhir 5 de 1964: AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL, 1964

 889. #1192094

  (3) I gcás aon díospóide maidir le, nó i ndáil le, haireagán a dhéanamh, a úsáid, a fheidhmiú nó a dhíol, faoin alt seo, nó i dtaobh na dtéarmaí chuige sin, nó maidir le marthain nó réim aon taifid nó trialach mar a dúradh, cuirfear an t-ábhar faoi bhráid na Cúirte lena chinneadh, agus beidh sé de chumhacht ag an gCúirt an t-ábhar uile, nó aon cheist nó saincheist fíorais a éireoidh as, a tharchur lena thriail os comhair eadránaí ar cibé coinníollacha a ordóidh sí.

  (3) In case of any dispute as to or in connection with the making, use, exercise or vending of an invention, under this section, or the terms therefor, or as to the existence or scope of any record or trial as aforesaid, the matter shall be referred to the Court for decision, and the Court shall have the power to refer the whole matter or any question or issue of fact arising thereon to be tried before an arbitrator upon such conditions as it may direct.

  Uimhir 12 de 1964: ACHT NA bPAITINNÍ, 1964

 890. #1229388

  (2) I gcás ina ndéanfar, mar gheall ar aon earraí a urghabháil nó a choinneáil, aon imeacht shibhialta nó choiriúil i gcoinne aon oifigigh nó duine a bheidh fostaithe i ndáil le haon dleacht chánach ioncaim a thabhairt chun trialach agus go dtabharfar fíorasc nó breithiúnas ar an gcéanna i gcoinne an chosantóra, má dheimhníonn an chúirt nó an breitheamh gur dócha go raibh cúis leis an urghabháil, ní bheidh an gearánaí i dteideal aon damáistí, seachas na hearraí a urghabhadh, nó a luach, ná i dteideal aon chostas, agus ní dhlífear aon phionós a chur ar an gcosantóir.

  (2) Where any civil or criminal proceeding, against any officer or person employed in relation to any duty of income tax on account of the seizure or detention of any goods, is brought to trial, and a verdict or judgment is given thereupon against the defendant, if the court or judge certifies that there was probable cause for the seizure, the plaintiff shall not be entitled to any damages, besides the goods seized, or the value thereof, nor to any costs, and the defendant shall not be liable to any punishment.

  Uimhir 6 de 1967: AN tACHT CÁNACH IONCAIM, 1967

 891. #1235951

  Tabharfaidh an breitheamh rabhadh don chúisí nach gá dó aon ní a rá mura mian leis é agus aon ní a déarfaidh sé go scríobhfar síos é agus, má chuirtear ar aghaidh é chun trialach, go bhféadfar é a thabhairt i bhfianaise ag a thriail.

  The justice shall caution the accused that he is not obliged to say anything unless he wishes to do so and that whatever he does say will be taken down in writing and, if he is sent forward for trial, may be given in evidence at his trial.

  Uimhir 12 de 1967: AN tACHT UM NÓS IMEACHTA COIRIÚIL, 1967

 892. #1235961

  —(1) Más é tuairim an bhreithimh go bhfuil leorchás ann chun an cúisí a chur ar a thriail mar gheall ar an gcion inar cúisíodh é, cuirfidh sé ar aghaidh é chun trialach.

  —(1) If the justice is of opinion that there is a sufficient case to put the accused on trial for the offence with which he has been charged, he shall send him forward for trial.

  Uimhir 12 de 1967: AN tACHT UM NÓS IMEACHTA COIRIÚIL, 1967

 893. #1235975

  —(1) Déanfaidh an breitheamh, má chinneann sé an cúisí a chur ar aghaidh chun trialach, ordú (dá ngairtear ordú finné san alt seo) i leith gach duine ar soláthraíodh ráiteas ar a fhianaise nó ar tógadh a theistíocht faoin gCuid seo á cheangal air freastal agus fianaise a thabhairt os comhair na cúirte a ag mbeidh an cúisí le triail agus aon doiciméad nó rud a shonrófar san ordú a thabhairt ar aird.

  —(1) The justice shall, if he decides to send the accused forward for trial, make an order (in this section referred to as a witness order) in respect of each person a statement of whose evidence has been supplied or whose deposition has been taken under this Part requiring him to attend and give evidence before the court by which the accused is to be tried and to produce any document or thing specified in the order.

  Uimhir 12 de 1967: AN tACHT UM NÓS IMEACHTA COIRIÚIL, 1967

 894. #1235992

  —(1) I gcás ina mbeidh an cúisí curtha ar aghaidh chun trialach, cuirfidh an tArd-Aighne faoi deara go seirbheálfar air liosta d'aon fhinnéithe breise a bheartaíonn sé a ghlaoch ag an triail, mar aon le ráiteas ar an bhfianaise a thabharfaidh gach duine díobh, liosta d'aon fhoilseáin bhreise, ráiteas ar aon fhianaise bhreise a thabharfaidh aon fhinné a bhfuil a ainm ar an liosta finnéithe a soláthraíodh cheana féin, agus cóipeanna d'aon ráiteas a taifeadadh faoi alt 7 agus d'aon teistíocht a tógadh faoin alt sin nó faoi alt 14.

  —(1) Where the accused has been sent forward for trial the Attorney General shall cause to be served on him a list of any further witnesses whom he proposes to call at the trial, with a statement of the evidence that is to be given by each of them, a list of any further exhibits, a statement of any further evidence that is to be given by any witness whose name appears on the list of witnesses already supplied, and copies of any statement recorded under section 7 and any deposition taken under that section or under section 14.

  Uimhir 12 de 1967: AN tACHT UM NÓS IMEACHTA COIRIÚIL, 1967

 895. #1235998

  —(1) Féadfaidh an cúisí an réamhscrúdú a tharscaoileadh agus glacadh de rogha é a chur ar aghaidh chun trialach le pléadáil neamhchiontach, mura rud é go n-éileoidh an t-ionchúisitheoir go ndéanfaidh finné freastal faoi alt 7 (2).

  —(1) The accused may waive the preliminary examination and elect to be sent forward for trial with a plea of not guilty, unless the prosecutor requires the attendance of a witness under section 7 (2).

  Uimhir 12 de 1967: AN tACHT UM NÓS IMEACHTA COIRIÚIL, 1967

 896. #1236000

  (2) I gcás tarscaoileadh a dhéanamh amhlaidh ag an gcúisí, cuirfidh an breitheamh ar aghaidh é chun trialach agus cuirfidh an tArd-Aighne faoi deara go seirbheálfar air aon doiciméid is gá a sholáthar don chúisí agus nár seirbheáladh iad cheana féin.

  (2) In the event of such waiver, the justice shall send him forward for trial and the Attorney General shall cause to be served on him any documents required to be supplied to the accused and not already served.

  Uimhir 12 de 1967: AN tACHT UM NÓS IMEACHTA COIRIÚIL, 1967

 897. #1236014

  (b) má shíníonn an cúisí pléadáil ciontach, é a chur ar aghaidh i gcomhair pianbhreithe leis an bpléadáil sin chun cúirte a bhféadfaí go dleathach é a chur ar aghaidh chuici chun trialach, dá mba phléadáil neamhchiontach a bhí déanta aige.

  ( b ) if the accused signs a plea of guilty, send him forward for sentence with that plea to a court to which, if he had pleaded not guilty, he could lawfully have been sent forward for trial.

  Uimhir 12 de 1967: AN tACHT UM NÓS IMEACHTA COIRIÚIL, 1967

 898. #1236022

  (b) Sa chás sin, taifeadfaidh an chúirt pléadáil neamhchiontach, arb ionann oibriú agus éifeacht di, go huile agus go hiomlán, agus d'ordú ó bhreitheamh den Chúirt Dúiche ag cur an chúisí ar aghaidh chun trialach chun na cúirte sin sa chúiseamh sin, agus cuirfidh an tArd-Aighne faoi deara go seirbheálfar air aon doiciméid is gá a sholáthar don chúisí agus nár seirbheáladh iad cheana féin.

  ( b ) In that event, the court shall enter a plea of not guilty, which shall have the same operation and effect in all respects as an order of a justice of the District Court sending the accused forward for trial to that court on that charge, and the Attorney General shall cause to be served on him any documents required to be supplied to the accused and not already served.

  Uimhir 12 de 1967: AN tACHT UM NÓS IMEACHTA COIRIÚIL, 1967

 899. #1236075

  —I gcás ina mbeifear tar éis duine a chur ar aghaidh chun trialach faoin gCuid seo, féadfar, in ionad nó i dteannta na scór ar ar cúisíodh an cion ar ina leith a cuireadh ar aghaidh é, aon scóir a chur sa díotáil ina choinne ar scóir iad a bheidh bunaithe ar aon cheann de na doiciméid (lena n-áirítear aon teistíochtaí agus aon ráiteas a tógadh faoi alt 7) agus de na foilseáin a bhreithnigh an breitheamh ag an réamhscrúdú, más scóir iad is féidir a uamadh go dleathach sa díotáil chéanna.

  —Where a person has been sent forward for trial under this Part the indictment against him may include, either in substitution for or in addition to counts charging the offence for which he has been sent forward, any counts founded on any of the documents (including any depositions and any statement taken under section 7) and exhibits considered by the justice at the preliminary examination, being counts which may lawfully be joined in the same indictment.

  Uimhir 12 de 1967: AN tACHT UM NÓS IMEACHTA COIRIÚIL, 1967

 900. #1236235

  (3) Má thugtar an cúisí os comhair breithimh ar dhóigh seachas ag suí den Chúirt don dúiche ina ndearnadh an t-ordú á chur ar aghaidh chun trialach nó, i gcás é a bheith arna athchur, den Chúirt a raibh ceangal air faoina chúirtbhanna láithriú os a comhair, athchuirfidh an breitheamh é chun láithriú os comhair suí den sórt réamhráite, agus chun na críche sin beidh ag an mbreitheamh na cumhachtaí athchuir a thugtar don Chúirt leis an gCuid seo.

  (3) If the accused is brought before a justice otherwise than at a sitting of the Court for the district in which the order sending him forward for trial was made or, if he is on remand, of the Court before which he was bound by his recognisance to appear, the justice shall remand him to appear before such a sitting as aforesaid, and for this purpose the justice shall have the powers of remand conferred on the Court by this Part.

  Uimhir 12 de 1967: AN tACHT UM NÓS IMEACHTA COIRIÚIL, 1967

 901. #1236253

  —(1) I gcás ina mbeifear, ar cheist dlí, tar éis fíorasc i bhfabhar duine chúisithe a thabhairt faoi threorú ó bhreitheamh na trialach, féadfaidh an tArd-Aighne, gan dochar don fhíorasc i bhfabhar an chúisí, an cheist dlí a tharchur chun na Cúirte Uachtaraí lena cinneadh.

  —(1) Where, on a question of law, a verdict in favour of an accused person is found by direction of the trial judge, the Attorney General may, without prejudice to the verdict in favour of the accused, refer the question of law to the Supreme Court for determination.

  Uimhir 12 de 1967: AN tACHT UM NÓS IMEACHTA COIRIÚIL, 1967

 902. #1268415

  (ii) i gcás daoine a bheidh curtha ar aghaidh chun trialach nó pianbhreithe, go dtí go dtabharfar iad os comhair na cúirte ar chuici a cuireadh ar aghaidh iad agus go mbeidh na himeachtaí maidir leis an triail nó leis an bpianbhreith críochnaithe, agus

  (ii) in the case of persons sent forward for trial or sentence, they are brought before the court to which they were sent forward and the proceedings in relation to the trial or sentence have concluded, and

  Uimhir 7 de 1972: ACHT NA bPRÍOSÚN, 1972

 903. #1296392

  (2) Beidh na cearta faoi fho-alt (1) infheidhmithe aon am idir tráth na dtoghairmeacha a eisiúint agus deireadh na trialach nó an tráth nach féidir triail le giúiré a bheith ann níos mó.

  (2) The rights under subsection (1) shall be exercisable at any time between the issue of the summonses and the close of the trial or the time when it is no longer possible to have a trial with a jury.

  Uimhir 4 de 1976: ACHT NA nGIÚIRÉITHE, 1976

 904. #1296462

  —(1) I dtriail aon saincheiste le giúiré féadfaidh an breitheamh, aon tráth tar éis na giúróirí a bheith curtha faoi mhionn agus sula mbeidh a bhfíorasc tugtha acu, a ordú, le hordú, go bhfaighidh na giúróirí amharc ar aon áit a bheidh sonraithe san ordú ar dóigh leis an mbreitheamh gur fóirsteanach, chun críocha na trialach, go bhfeicfeadh na giúrórí é, agus nuair a dhéanfar aon ordú den sórt sin féadfaidh an breitheamh an triail a chur ar atráth ar cibé céim di agus ar feadh cibé ama is dóigh leis a bheith caothúil chun an t-ordú a fheidhmiú.

  —(1) In the trial of any issue with a jury the judge may, at any time after the jurors have been sworn and before they have given their verdict, by order direct that the jurors shall have a view of any place specified in the order which in the opinion of the judge it is expedient for the purposes of the trial that the jurors should see, and when any such order is made the judge may adjourn the trial at such stage and for such time as appears to him to be convenient for the execution of the order.

  Uimhir 4 de 1976: ACHT NA nGIÚIRÉITHE, 1976

 905. #1296466

  (3) I dtriail saincheiste coiriúla, ní dhéanfar ordú faoin alt seo ach ar iarratas ón ionchúisitheoir nó ón duine cúisithe nó ó dhuine amháin nó níos mó de na daoine cúisithe agus íocfaidh an cláraitheoir contae nó an t-oifigeach eile a bheidh ag gníomhú mar chláraitheoir don chúirt le linn na trialach, as airgead a sholáthróidh an tOireachtas, caiteachais na ngiúróirí a iompar go dtí an áit a bheidh sonraithe san ordú agus ón áit sin.

  (3) In the trial of a criminal issue, an order under this section shall be made only on the application of the prosecution or of the accused person or of one or more of the accused persons and the expenses of the conveyance of the jurors to and from the place specified in the order shall be paid by the county registrar or other officer acting as registrar to the court during the trial out of moneys to be provided by the Oireachtas.

  Uimhir 4 de 1976: ACHT NA nGIÚIRÉITHE, 1976

 906. #1296472

  —Aon uair a tharlóidh, le linn aon saincheist a bheith á triail, go bhfaighidh giúróir bás nó go n-urscaoilfidh an breitheamh giúróir mar gheall ar é a bheith éagumasach de bharr tinnis nó aon chúise eile leanúint ag gníomhú mar ghiúróir, nó faoi alt 9 (7) nó 24, measfar, mura n-ordóidh an breitheamh a mhalairt nó mura lú ná deichniúr an líon giúróirí dá chionn sin, an giúiré a bheith comhdhéanta i gceart chun críocha uile na trialach agus rachaidh an triail ar aghaidh agus féadfar cinneadh ar fhíorasc dá réir sin.

  —Whenever in the course of the trial of any issue a juror dies or is discharged by the judge owing to his being incapable through illness or any other cause of continuing to act as a juror, or under section 9 (7) or 24, the jury shall, unless the judge otherwise directs or the number of jurors is thereby reduced below ten, be considered as remaining properly constituted for all the purposes of the trial and the trial shall proceed and a verdict may be found accordingly.

  Uimhir 4 de 1976: ACHT NA nGIÚIRÉITHE, 1976

 907. #1307692

  —(1) Chun críocha cion faoi alt 2 nó 3 a thriail ag cúirt speisialta a bunaíodh faoi Airteagal 38.3.1° den Bhunreacht nó chun críocha aon achomhairc i ndáil leis an triail, déanfaidh cúirt na trialach, ar iarratas ón ionchúisitheoir nó ón gcúisí, mura deimhin léi nach den cheartas sin a dhéanamh, agus féadfaidh sí uaithi féin, agus féadfaidh aon chúirt achomhairc ar iarratas den sórt sin nó uaithi féin, socrú a dhéanamh le hordú go n-eiseofar litir iarratais chuig Tiarna-Phríomh-Bhreitheamh Thuaisceart Éireann á iarraidh go dtógfaidh breitheamh d'Ard-Chúirt Bhreithiúnais Thuaisceart Éireann, i láthair na gcomhaltaí den chúirt a rinne an t-ordú, fianaise i dTuaisceart Éireann ó fhinné a bheidh sonraithe san ordú.

  —(1) For the purposes of the trial by a special court established under Article 38.3.1° of the Constitution of an offence under section 2 or 3 or of any appeal in relation to the trial, the court of trial shall, at the request of the prosecution or the accused unless it is satisfied that it is not in the interests of justice to do so, and may of its own motion, and any appellate court may at such a request or of its own motion, by order provide for the issue of a letter of request to the Lord Chief Justice of Northern Ireland for the taking, in the presence of the members of the court making the order, of evidence in Northern Ireland by a judge of the High Court of Justice in Northern Ireland from a witness specified in the order.

  Uimhir 14 de 1976: AN tACHT UM AN DLÍ COIRIÚIL (DLÍNSE), 1976

 908. #1307875

  (b) I gcás cion a rinneadh sa Stát ar cion freisin é faoi dhlí Thuaisceart Éireann ar an aon-chúis go bhfuil foráil ar comhréir le halt 2 nó 3 sa dlí sin, ní dhéanfar ordú faoi alt 47 den Acht um Eiseachadadh, 1965 , chun críche trialach i dTuaisceart Éireann i ndáil leis an gcion deiridh sin.

  ( b ) Where an offence committed in the State is also an offence under the law of Northern Ireland by reason only of a provision of that law corresponding to section 2 or 3, an order shall not be made under section 47 of the Extradition Act, 1965, for the purpose of a trial in Northern Ireland in relation to the latter offence.

  Uimhir 14 de 1976: AN tACHT UM AN DLÍ COIRIÚIL (DLÍNSE), 1976

 909. #1378822

  (10) Más rud é, tar éis tosú ar dhuine a thriail i gcion banéigin, go n-ordófar go gcuirfear triail nua ar an duine sin sa chion sin, ní thabharfar aird chun críocha fho-ailt (2) agus (3) ar thosach aon trialach roimhe sin ar an duine sin sa chion sin.

  (10) If, after the commencement of a trial of a person for a rape offence, a new trial of the person for that offence is ordered, the commencement of any previous trial of that person for that offence shall be disregarded for the purposes of subsections (2) and (3).

  Uimhir 10 de 1981: AN tACHT UM AN DLÍ COIRIÚIL (BANÉIGEAN), 1981

 910. #1378857

  (7) Más rud é, tar éis tosú ar dhuine a thriail i gcion banéigin, go n-ordófar go gcuirfear triail nua ar an duine sin sa chion sin, ní thabharfar aird chun críocha fho-ailt (2), (3) agus (4) ar thosach aon trialach roimhe sin ar an duine sin sa chion sin.

  (7) If, after the commencement of a trial of a person for a rape offence, a new trial of the person for that offence is ordered, the commencement of any previous trial of that person for that offence shall be disregarded for the purposes of subsections (2), (3) and (4).

  Uimhir 10 de 1981: AN tACHT UM AN DLÍ COIRIÚIL (BANÉIGEAN), 1981

 911. #1392612

  (a) comhairle a thabhairt don Aire agus moltaí a dhéanamh dó maidir le beartais fhorbartha pobail agus cláir fhorbartha pobail, i ndáil le féinchúnamh, bochtaineacht agus seirbhísí sóisialacha agus, le ceadú an Aire, cláir den sórt sin a ghabháil de láimh ar bhonn trialach i gcomhar, de réir mar is iomchuí, le comhlachtaí reachtúla agus gníomhaireachtaí saorálacha agus na cláir sin a mheas;

  ( a ) to advise the Minister and make recommendations to him regarding community development policies and community development programmes, in relation to self-help, poverty and social services and, with the approval of the Minister, to undertake such programmes on an experimental basis in co-operation, where appropriate, with statutory bodies and voluntary agencies and to evaluate such programmes;

  Uimhir 20 de 1982: AN tACHT UM AN nGNÍOMHAIREACHT NÁISIÚNTA FORBARTHA POBAIL, 1982

 912. #1402295

  (3) I gcás ina ndéanfaidh an Chúirt ciontú a fhreaschur ina iomláine, beidh dlínse ag an gCúirt ordú a dhéanamh á údarú an duine a bhfuarthas an ciontú ina leith a atriail mar gheall ar chion arb é an cion céanna é ab ábhar don chiontú agus ordóidh sí gurb é an Stát a íocfaidh costais an achomhairc agus costais na trialach nua a chuirfear ar an duine cúisithe, murab é tuairim na Cúirte gurb í an chosaint ba chúis nó ba chionchúis leis an achomharc agus an triail nua a bheith riachtanach.

  (3) Where the Court reverses a conviction in whole, the Court shall have jurisdiction to make an order authorising the person in respect of whom the conviction was obtained to be re-tried for the same offence as that which was the subject of the conviction and shall order that the costs of the appeal and of the new trial of the accused person shall be paid by the State, unless the Court shall be of opinion that the necessity for the appeal and the new trial has been caused or contributed to by the defence.

  Uimhir 19 de 1983: AN tACHT UM ACHOMHAIRC ARMCHÚIRTEANNA, 1983

 913. #1415969

  ansin más rud é, in aon imeachtaí i gcoinne an duine i leith an chiona, go dtabharfar fianaise ar na hábhair a dúradh, féadfar cibé tátail is cuí a bhaint as an bhfaillí nó an diúltú le linn don chúirt a bheith á chinneadh an gcuirfear an cúisí ar aghaidh chun trialach nó an bhfuil cás ann le freagairt agus le linn don chúirt (nó, faoi réir orduithe an bhreithimh, don ghiúiré) bheith á chinneadh an bhfuil an cúisí ciontach sa chion inar cúisíodh é (nó in aon chion eile a bhféadfaí é a chiontú go dleathach ann ar an gcúiseamh sin);

  then if, in any proceedings against the person for the offence, evidence of the said matters is given, the court, in determining whether to send forward the accused for trial or whether there is a case to answer and the court (or, subject to the judge's directions, the jury) in determining whether the accused is guilty of the offence charged (or of any other offence of which he could lawfully be convicted on that charge) may draw such inferences from the failure or refusal as appear proper;

  Uimhir 22 de 1984: AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL, 1984

 914. #1415994

  ansin más rud é, in aon imeachtaí i gcoinne an duine i leith an chiona, go dtabharfar fianaise ar na hábhair a dúradh, féadfar cibé tátail is cuí a bhaint as an bhfaillí nó an diúltú le linn don chúirt a bheith á chinneadh an gcuirfear an cúisí ar aghaidh chun trialach nó an bhfuil cás ann le freagairt agus le linn don chúirt (nó, faoi réir orduithe an bhreithimh, don ghiúiré) bheith á chinneadh an bhfuil an cúisí ciontach sa chion inar cúisíodh é (nó in aon chion eile a bhféadfaí é a chiontú go dleathach ann ar an gcúiseamh sin);

  then if, in any proceedings against the person for the offence, evidence of the said matters is given, the court, in determining whether to send forward the accused for trial or whether there is a case to answer and the court (or, subject to the judge's directions, the jury) in determining whether the accused is guilty of the offence charged (or of any other offence of which he could lawfully be convicted on that charge) may draw such inferences from the failure or refusal as appear proper;

  Uimhir 22 de 1984: AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL, 1984

 915. #1416049

  (d) i gcás ina dtabharfar an cúisí os comhair Cúirte Coiriúla Speisialta lena thriail faoi alt 47 d'Acht 1939, cibé tréimhse a shocróidh an Chúirt le linn don Chúirt dáta na trialach a shocrú.

  ( d ) where the accused is brought before a Special Criminal Court for trial under section 47 of the Act of 1939, such period as is fixed by the Court when the Court fixes the date of trial.

  Uimhir 22 de 1984: AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL, 1984

 916. #1453475

  (3) Chun críocha fho-alt (2), ní bhreithneoidh an coiste eitice gur cheart an triail chliniciúil bheartaithe a dhéanamh mura deimhin leis go mbeadh na priacail ina rachaidh rannpháirtithe ar comhréir le cuspóirí na trialach.

  (3) For the purposes of subsection (2), the ethics committee shall not consider the proposed clinical trial justified unless it is satisfied that the risks to be incurred by participants would be commensurate with the objectives of the trial.

  Uimhir 28 de 1987: AN tACHT UM RIALÚ TRIALACHA CLINICIÚLA, 1987

 917. #1453519

  (4) Cinnteoidh an duine a bheidh ag seoladh na trialach cliniciúla go gcuirfear na nithe seo a leanas ar a iúl do gach duine sula dtabharfaidh an duine sin a thoiliú de réir an ailt seo, eadhon—

  (4) The person conducting the clinical trial shall ensure that every person shall, before giving his consent in accordance with this section, be made aware of the following matters—

  Uimhir 28 de 1987: AN tACHT UM RIALÚ TRIALACHA CLINICIÚLA, 1987

 918. #1453539

  (7) I gcás go mbeartaítear triail chliniciúil a sheoladh ar aon duine a bhfuil breoiteacht air, agus go bhfuil ar chuspóirí na trialach teacht ar leigheas nó maolú ar an mbreoiteacht sin, beidh feidhm ag na forálacha seo a leanas:

  (7) Where it is proposed to conduct a clinical trial on any person suffering from an illness, the remedy for or alleviation of which constitutes an objective of the trial, the following provisions shall apply:

  Uimhir 28 de 1987: AN tACHT UM RIALÚ TRIALACHA CLINICIÚLA, 1987

 919. #1453543

  (b) i gcás nach bhfuil an duine sin in ann cineál, ciall agus réim an toilithe atá le tabhairt chun críocha an ailt seo a thuiscint, ní cead an duine sin a bheith rannpháirteach i dtriail chliniciúil ach amháin má thugtar toiliú i scríbhinn, agus é sínithe, leis an rannpháirteachas sin ó dhuine nó ó dhaoine, atá neamhspleách ar an duine a rinne iarratas chun an triail a dhéanamh nó atá ag seoladh na trialach, ar duine nó daoine iad atá, i dtuairim an choiste eitice, inniúil ar chinneadh a dhéanamh maidir leis an rannpháirteachas sin:

  ( b ) where such a person is incapable of comprehending the nature, significance and scope of a consent to be given for the purposes of this section, that person may be a participant in a clinical trial only if a written and signed consent is given for such a participation by a person or persons, independent of the person who applied to undertake or is conducting the trial, who in the opinion of the ethics committee is or are competent to give a decision on such a participation:

  Uimhir 28 de 1987: AN tACHT UM RIALÚ TRIALACHA CLINICIÚLA, 1987

 920. #1453557

  mura suífidh an duine sin chun sástacht an choiste eitice gur féidir leis leordhóthain urrúis a thabhairt chun a chinntiú go mbeidh cistí leordhóthaineacha ar fáil chun cúiteamh cuí a sholáthar do gach rannpháirtí a fhulaingeoidh díobháil nó caillteanas de bharr na trialach.

  unless such person establishes to the satisfaction of the ethics committee that he can provide sufficient security to ensure that adequate funds are available to provide appropriate compensation for each participant who may suffer injury or loss as a result of the trial.

  Uimhir 28 de 1987: AN tACHT UM RIALÚ TRIALACHA CLINICIÚLA, 1987

 921. #1453567

  (b) déanfaidh sé de réir aon iarrata ar fhaisnéis i ndáil le dul chun cinn na trialach, is faisnéis a iarrfaidh an tAire, nó aon duine a bheidh údaraithe go cuí aige, ó am go ham, agus

  ( b ) comply with any request for information in relation to the progress of the trial which the Minister or any person duly authorised by him may from time to time request, and

  Uimhir 28 de 1987: AN tACHT UM RIALÚ TRIALACHA CLINICIÚLA, 1987

 922. #1453569

  (c) déanfaidh sé, a luaithe a fhaigheann sé amach nó a bhíonn drochamhras air go bhfuil droch-imoibriú ag baint do rannpháirtí de thoradh na trialach atá á seoladh, é sin a thuairisciú láithreach don Aire.

  ( c ) upon becoming aware of or suspecting any adverse reaction affecting a participant as a consequence of the trial being conducted, forthwith report that fact to the Minister.

  Uimhir 28 de 1987: AN tACHT UM RIALÚ TRIALACHA CLINICIÚLA, 1987

 923. #1453599

  —Más rud é, in ionchúiseamh mar gheall ar chion faoi alt 13, go líomhnaítear maidir le substaint nó ullmhóid amháin nó níos mó gur tugadh iad, nó gur beartaíodh iad a thabhairt, do dhaoine chun críche trialach cliniciúla, toimhdeofar, go dtí go suífidh an duine a bheidh á chúiseamh a mhalairt, go bhféadfadh éifeacht chógaseolaíoch nó dhochrach a bheith ag gabháil leo dá dtabharfaí amhlaidh iad.

  —Where, in a prosecution for an offence under section 13, it is alleged in respect of one or more substances or preparations that they have been or were intended to be administered to persons for the purpose of a clinical trial, it shall be presumed, until the contrary is shown by the person charged, that they may have a pharmacological or harmful effect if so administered.

  Uimhir 28 de 1987: AN tACHT UM RIALÚ TRIALACHA CLINICIÚLA, 1987

 924. #1494424

  ordú a dhéanamh faoi alt 21 den Acht sin, nó an cheist ar chóir ordú den sórt sin a dhéanamh a tharchur chun na cúirte a chiontaigh an duine sin nó a chuir chun trialach é nó a chuir bannaí air,

  make an order under section 21 of that Act, or remit the question whether such an order should be made to the court by which such person was so convicted, committed or bound over,

  Uimhir 18 de 1989: ACHT NA LEANAÍ, 1989

 925. #1506855

  Beidh feidhm ag forálacha mhír 3 den airteagal seo maidir le breithiúnais tar éis trialach, breithiúnais mhainneachtana agus socraíochtaí a dhaingnítear le hordú ón gcúirt, ach ní bheidh feidhm acu maidir le breithiúnais eatramhacha ná le dámhachtainí damáistí, i dteannta costas i gcoinne gearánaí a dteipeann air go hiomlán nó go páirteach ina chaingean.

  The provisions of paragraph 3 of this article shall apply to judgments after trial, judgments by default and settlements confirmed by an order of the court, but shall not apply to interim judgments or towards of damages, in addition to costs against a plaintiff who wholly or partly fails in his action.

  Uimhir 13 de 1990: AN tACHT UM IOMPAR IDIRNÁISIÚNTA EARRAÍ DE BHÓTHAR, 1990

 926. #1508189

  (2) Ní sheolfaidh duine triail chliniciúil mura suífidh an duine sin chun sástacht an Aire go bhfuil urrús ar fáil ag an duine sin faoi choinne íocaíochtaí a dtiocfaidh sé chun bheith faoi dhliteanas iad a íoc le haon rannpháirtí sa triail chliniciúil, ar mhodh damáistí nó costas, de dheasca díobhála, caillteanais nó damáiste a thrúigtear don rannpháirtí sin de bhíthin faillí i seoladh na trialach cliniciúla.

  (2) A person shall not conduct a clinical trial unless such person establishes to the satisfaction of the Minister that there is available to that person security to provide for payments which, as a result of injury, loss or damage caused to any participant in the clinical trial by reason of negligence in the conducting of the clinical trial, he shall become liable to pay to such participant by way of damages or costs.

  Uimhir 17 de 1990: AN tACHT UM RIALÚ TRIALACHA AGUS DRUGAÍ CLINICIÚLA, 1990

 927. #1515229

  “(2) Má dhéanann duine atá cúisithe i gcion banéigin iarratas chuige sin chun breitheamh den Ard-Chúirt roimh thosach na trialach nó chun an bhreithimh sa triail, ordóidh an breitheamh nach mbeidh feidhm ag fo-alt (1) i leith an duine i ndáil leis an gcúiseamh:

  "(2) If a person charged with a rape offence applies in that behalf to a judge of the High Court before the commencement of the trial or to the judge at the trial, the judge shall direct that subsection (1) shall not apply to the person in relation to the charge:

  Uimhir 32 de 1990: AN tACHT UM AN DLÍ COIRIÚIL (BANÉIGEAN) (LEASÚ), 1990

 928. #1515306

  (ii) I gcás lena mbaineann fomhír (i), géillfear d'iarratas ó dhuine cúisithe nó ón Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí, arna dhéanamh roimh thosach na trialach lena mbaineann, chuig breitheamh den Chúirt Chuarda a shuíonn sa chuaird ina mbeidh sí ar siúl, go n-aistreofar go dtí an Phríomh-Chúirt Choiriúil í.

  (ii) In a case to which subparagraph (i) applies, an application by a person charged or the Director of Public Prosecutions, made before the commencement of the trial concerned, to a judge of the Circuit Court sitting in the circuit where it is to take place for its transfer to the Central Criminal Court shall be granted.

  Uimhir 32 de 1990: AN tACHT UM AN DLÍ COIRIÚIL (BANÉIGEAN) (LEASÚ), 1990

 929. #1526400

  (3) Déanfaidh cúirt ionadúil, d'fhonn réamhscrúdú faoi Acht 1967 a dhéanamh i ndáil le duine, nó, de réir mar a bheidh, chun críocha trialach duine, an duine a athchur chuig suí den chúirt sa Dúiche Chúirte Dúiche—

  (3) An alternative court shall, for the purposes of the conduct of a preliminary examination under the Act of 1967 in relation to a person, or, as the case may be, the trial of a person, remand the person to a sitting of the court in the District Court District—

  Uimhir 4 de 1997: AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA), 1997

 930. #1555540

  (a) ba cheart daoine a chúisítear i gcoireanna den sórt sin a thabhairt suas chun críche ionchúisimh agus trialach de réir rialacha infheidhme an dlí idirnáisiúnta; agus [EN] (b) maidir le haon daoine den sórt sin nach dtairbhíonn de chóireáil níos fabhraí faoi na Coinbhinsiúin nó faoin bPrótacal seo, cuirfear an chóireáil dá bhforáiltear leis an Airteagal seo orthu, cibé acu is sáruithe tromchúiseacha ar na Coinbhinsiúin nó ar an bPrótacal seo iad na coireanna ina gcúisítear iad nó nach ea. [EN] 8.

  [GA]

  Uimhir 35 de 1998: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE (LEASÚ), 1998

 931. #1559139

  (b) ag cúirt na trialach más rud é, tar éis é nó í a bheith curtha ar aghaidh ag an gCúirt Dúiche i gcomhair pianbhreithe, gur athraigh sé nó sí a phléadáil nó a pléadáil go pléadáil neamhchiontach, nó

  (b) by the trial court when, on being sent forward by the District Court for sentence, he or she changed his or her plea to one of not guilty, or

  Uimhir 39 de 1998: AN tACHT UM CHIONTAÍ IN AGHAIDH AN STÁIT (LEASÚ), 1998

 932. #1559319

  (b) an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí d'fheidhmiú a chumhachta nó a cumhachta faoi alt 45(2) den Acht sin chun a ordú nach gcuirfear duine ar aghaidh chun trialach ag an gCúirt Choiriúil Speisialta ar chúiseamh ar leith, nó

  (b) by the Director of Public Prosecutions of his or her power under section 45(2) of the said Act to direct that a person not be sent forward for trial by the Special Criminal Court on a particular charge, or

  Uimhir 39 de 1998: AN tACHT UM CHIONTAÍ IN AGHAIDH AN STÁIT (LEASÚ), 1998

 933. #1559714

  —Féadfaidh an Ard-Chúirt, i ndáil le duine a thabharfar os a comhair faoin Acht seo, a cumhachtaí atráthaithe agus athchuir go léir a fheidhmiú, lena n-áirítear na cumhachtaí atá ag an gCúirt i ndáil le duine a bheidh curtha ar aghaidh chuici i gcomhair trialach, gan a bheith teoranta do na cumhachtaí sin.

  —The High Court may, in relation to a person brought before it under this Act, exercise all of its powers of adjournment and remand, including, but not limited to, the powers the Court has in relation to a person sent forward to it for trial.

  Uimhir 40 de 1998: AN tACHT UM BINSÍ COIREANNA IDIRNÁISIÚNTA COGAIDH, 1998

 934. #1560156

  A chinneadh go gcomhoibreoidh na Stáit uile go hiomlán leis an mBinse Idirnáisiúnta agus lena orgáin de réir an rúin láithrigh agus Reacht an Bhinse Idirnáisiúnta agus, dá bharr sin, go nglacfaidh na Stáit uile aon bhearta is gá faoina ndlí baile chun go gcuirfí forálacha an rúin láithrigh agus an Reachta i ngníomh, lena n-áirítear oibleagáid Stát iarrataí ar chúnamh nó orduithe arna n-eisiúint ag Dlísheomra Trialach faoi Airteagal 29 den Reacht a chomhlíonadh;

  Decides that all States shall cooperate fully with the International Tribunal and its organs in accordance with the present resolution and the Statute of the International Tribunal and that consequently all States shall take any measures necessary under their domestic law to implement the provisions of the present resolution and the Statute, including the obligation of States to comply with requests for assistance or orders issued by a Trial Chamber under Article 29 of the Statute;

  Uimhir 40 de 1998: AN tACHT UM BINSÍ COIREANNA IDIRNÁISIÚNTA COGAIDH, 1998

 935. #1560215

  A chinneadh go gcomhoibreoidh na Stáit uile go hiomlán leis an mBinse Idirnáisiúnta agus lena orgáin de réir an rúin láithrigh agus Reacht an Bhinse Idirnáisiúnta agus, dá bharr sin, go nglacfaidh na Stáit uile aon bhearta is gá faoina ndlí baile chun go gcuirfí forálacha an rúin láithrigh agus an Reachta i ngníomh, lena n-áirítear oibleagáid Stát iarrataí ar chúnamh nó orduithe arna n-eisiúint ag Dlísheomra Trialach faoi Airteagal 28 den Reacht a chomhlíonadh, agus a iarraidh ar Stáit an tArd-Rúnaí a choimeád ar an eolas faoi na bearta sin;

  Decides that all States shall cooperate fully with the International Tribunal and its organs in accordance with the present resolution and the Statute of the International Tribunal and that consequently all States shall take any measures necessary under their domestic law to implement the provisions of the present resolution and the Statute, including the obligation of States to comply with requests for assistance or orders issued by a Trial Chamber under Article 28 of the Statute, and requests States to keep the Secretary-General informed of such measures;

  Uimhir 40 de 1998: AN tACHT UM BINSÍ COIREANNA IDIRNÁISIÚNTA COGAIDH, 1998

 936. #1560524

  Áiritheoidh na Dlísheomraí Trialach, maidir le triail, go bhfuil sí cothrom agus dlúsúil agus go seoltar imeachtaí de réir na rialacha nós imeachta agus fianaise, go n-urramaítear go hiomlán cearta an chúisí agus go dtugtar aird chuí ar chosaint íospartach agus finnéithe.

  The Trial Chambers shall ensure that a tr