Gaois

Treo cuardaigh

Modh cuardaigh

Scag na torthaí

Bailiúcháin

Foirmeacha na bhfocal

tuarascáil

ar

margadh

229 toradh in 112 doiciméad

 1. #676496

  Tá na rialacha sin de bhreis ar Rialachán (AE) Uimh.   1227/2011 a thoirmisceann faisnéis bhréagach a thabhairt go toiliúil do ghnóthais a chuireann meastacháin ar phraghsanna ar fáil nó a sholáthraíonn tuarascálacha margaidh ar tháirgí mórdhíola fuinnimh a mbíonn de thoradh air na rannpháirtithe sa mhargadh, a ghníomhaíonn ar bhonn na meastachán sin ar phraghsanna agus na tuarascálacha margaidh sin, a chur ar míthreo.

  Those rules are in addition to Regulation (EU) No   1227/2011 which prohibits the deliberate provision of false information to undertakings which provide price assessments or market reports on wholesale energy products with the effect of misleading market participants acting on the basis of those price assessments or market reports.

  Rialachán (AE) Uimh. 596/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le drochúsáid mhargaidh (an rialachán maidir le drochúsáid mhargaidh) agus lena n-aisghairtear Treoir 2003/6/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Treoracha 2003/124/CE, 2003/125/CE agus 2004/72/CE ón gCoimisiún Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 2. #1688177

  Ar bhonn na dtuarascálacha a thíolaic na Ballstáit i gcomhréir le hAirteagal 8(7), cuirfidh an Coimisiún tuarascáil achomair ar ghníomhaíochtaí faireachais margaidh ar fáil go poiblí ar bhonn 2 bhliain.

  On the basis of the reports submitted by Member States in accordance with Article 8(7), the Commission shall make a summary report on market surveillance activities publicly available on a two-yearly basis.

  Rialachán (AE) 2018/858 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le ceadú mótarfheithiclí agus a leantóirí, agus córas, comhpháirteanna agus aonad teicniúil ar leithligh atá ceaptha le haghaidh feithiclí den sórt sin, agus faireachas margaidh orthu, lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 715/2007 agus (CE) Uimh. 595/2009 agus lena n-aisghairtear Treoir 2007/46/CE ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 3. #311420

  Faoin 3 Nollaig 2018, déanfaidh gach Ballstát de na Ballstáit dá dtagraítear sa chéad fhomhír tuarascáil a tharchur chuig an gCoimisiún, ar tuarascáil í ina dtabharfar tuairisc ar an staid i dtaca leis na coinníollacha dá dtagraítear faoi seach sa chéad fhomhír san fhomhír sin agus i dtaca leis na hionchais chun an oibleagáid i mír 1 den Airteagal seo a chomhlíonadh, agus aird á tabhairt ar an tionchar eacnamaíoch a ghabhann leis an gcaighdeán bonneagair a shásamh, ar thorthaí thástáil an mhargaidh gáis agus ar fhorbairt an mhargaidh gáis agus ar thionscadail bhonneagar gáis sa réigiúin.

  By 3 December 2018, each of the Member States referred to in the first subparagraph shall transmit a report to the Commission describing the situation with respect to the respective conditions set out in that subparagraph and the prospects for the compliance with the obligation in paragraph 1, taking into account the economic impact of meeting the infrastructure standard, the results of the market testing and the gas market development and gas infrastructure projects in the region.

  Rialachán (AE) Uimh. 994/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Deireadh Fómhair 2010 maidir le bearta chun slándáil an tsoláthair gáis a choimirciú agus lena n-aisghairtear Treoir 2004/67/CE ón gComhairle

 4. #1668787

  Ina thuarascáil dhébhliantúil, ba cheart don Choimisiún, go háirithe, a mheasúnú an bhfuil aon tionchar ag FATB ar éabhlóid na bpleananna taraife atá ar fáil ar na margaí miondíola.

  In its biennial reports, the Commission should, in particular, assess whether RLAH has any impact on the evolution of tariff plans available on the retail markets.

  Rialachán (AE) 2017/920 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Bealtaine 2017 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 531/2012 a mhéid a bhaineann leis na rialacha maidir le margaí fánaíochta mórdhíolaTéacs atá ábhartha maidir le LEE.

 5. #742444

  Ar bhonn na dtuarascálacha ar na hathbhreithnithe agus ar na measúnuithe rinne an t-údarás atá freagrach as comhlachtaí dá dtugtar fógra nó a rinne na comhfhoirne measúnaithe, ar bhonn ionchur a fuarthas mar thoradh ar ghníomhaíochtaí faireachais mhargaidh, aireachais agus faireachais iar-mhargaidh a ndéantar tuairisc orthu i gCaibidil VII, ar bhonn an fhaireacháin leanúnaigh a dhéantar ar dhul chun cinn teicniúil nó ar bhonn údair imní agus saincheisteanna atá ag teacht chun cinn maidir le sábháilteacht agus feidhmíocht feistí a shainaithint, féadfaidh an GCFL a mholadh go ndéanfar measúnú ar chion níos mó nó níos lú agus den doiciméadacht theicniúil agus den doiciméadacht meastóireachta cliniciúla a ndéanann comhlachtaí dá dtugtar fógra measúnú air, leis an tsampláil a dhéanfar faoin Airteagal seo.

  Based on the reports of the reviews and assessments by the authority responsible for notified bodies or joint assessment teams, on input from the market surveillance, vigilance and post-market surveillance activities described in Chapter VII, on the continuous monitoring of technical progress, or on the identification of concerns and emerging issues concerning the safety and performance of devices, the MDCG may recommend that the sampling, carried out under this Article, cover a greater or lesser proportion of the technical documentation and clinical evaluation documentation assessed by a notified body.

  Rialachán (AE) 2017/745 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Aibreán 2017 maidir le feistí leighis, lena leasaítear Treoir 2001/83/CE, Rialachán (CE) Uimh. 178/2002 agus Rialachán (CE) Uimh. 1223/2009 agus lena n-aisghairtear Treoir 90/385/CEE ón gComhairle agus Treoir 93/42/CEE ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE )

 6. #746179

  Ar bhonn na dtuarascálacha ar na hathbhreithnithe agus ar na measúnuithe a rinne an t-údarás atá freagrach as comhlachtaí dá dtugtar fógra nó a rinne na foirne comhpháirteacha um measúnú, agus ar bhonn ionchur a fuarthas mar thoradh ar ghníomhaíochtaí faireachais mhargaidh, aireachais agus faireachais iar-mhargaidh a ndéantar tuairisc orthu i gCaibidil VII, nó bunaithe ar an bhfaireacháin leanúnach a dhéantar ar dhul chun cinn teicniúil, nó ar bhonn shainaithint na n-údar imní agus na saincheisteanna atá ag teacht chun cinn maidir le sábháilteacht agus feidhmíocht feistí, féadfaidh an GFCL a mholadh go gcumhdófar, leis an tsampláil a dhéanfar faoin Airteagal seo, cion níos mó nó níos lú den doiciméadacht theicniúil agus den doiciméadacht meastóireachta feidhmíochta a ndéanann comhlachtaí dá dtugtar fógra measúnú orthu.

  Based on the reports of the reviews and assessments by the authority responsible for notified bodies or joint assessment teams, on input from the market surveillance, vigilance and post-market surveillance activities described in Chapter VII, or on the continuous monitoring of technical progress, or on the identification of concerns and emerging issues concerning the safety and performance of devices, the MDCG may recommend that the sampling carried out under this Article cover a greater or lesser proportion of the technical documentation and performance evaluation documentation assessed by a notified body.

  Rialachán (AE) 2017/746 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Aibreán 2017 maidir le feistí leighis diagnóiseacha in vitro agus lena n-aisghairtear Treoir 98/79/CE agus Cinneadh 2010/227/AE ón gCoimisiún (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE )

 7. #700574

  Coinneoidh an monaróir an tuarascáil ar thástáil ar fáil do na húdaráis náisiúnta go ceann tréimhse deich mbliana tar éis don TCP a bheith curtha ar an margadh.

  The manufacturer shall keep the test report at the disposal of the national authorities for 10 years after the PPE has been placed on the market.

  Rialachán (AE) 2016/425 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le trealamh cosanta pearsanta agus lena n-aisghairtear Treoir 89/686/CEE ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 8. #349695

  Ba cheart don Choimisiún leanúint de mheasúnú a dhéanamh ar fhéidearthacht theicniúil agus eacnamaíoch ardghnéithe sábháilteachta eile, agus ar aibíocht an mhargaidh ina leith sin, agus tuarascáil a thíolacadh faoin 1 Nollaig 2012, agus gach trí bliana dá éis sin, ar tuarascáil í ina n-áireofar, más iomchuí, tograí chun leasú a dhéanamh ar an Rialachán seo.

  The Commission should continue to assess the technical and economic feasibility and market maturity of other advanced safety features, and present a report, including, if appropriate, proposals for amendment to this Regulation, by 1 December 2012, and every three years thereafter.

  Rialachán (CE) Uimh. 661/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 maidir leis na ceanglais i gcomhair cineál-cheadaithe le haghaidh sábháilteachta ginearálta mótarfheithiclí, a leantóiri agus a gcóras, a gcomhpháirteanna agus a n-aonad teicniúil ar leithligh atá beartaithe dóibh

 9. #508388

  Sna tuarascálacha sin, déanfaidh an Ghníomhaireacht measúnú ar oibriú agus ar thrédhearcacht catagóirí éagsúla d'ionaid mhargaidh agus ar bhealaí trádála, agus féadfaidh sí moltaí a dhéanamh don Choimisiún i ndáil le rialacha margaidh, caighdeáin mhargaidh agus nósanna imeachta margaidh lena bhféadfaí feabhas a chur ar shláine an mhargaidh agus ar fheidhmiú an mhargaidh inmheánaigh.

  In such reports the Agency shall assess the operation and transparency of different categories of market places and ways of trading and may make recommendations to the Commission as regards market rules, standards, and procedures which could improve market integrity and the functioning of the internal market.

  Rialachán (AE) Uimh. 1227/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2011 maidir le sláine agus trédhearcacht an mhargaidh mórdhíola fuinnimh (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 10. #583382

  D'fhonn aird a thabhairt ar fhorbairtí sa mhargadh agus ar taithí i gcur i bhfeidhm an Rialacháin seo, ba cheart go mbeadh sé de cheangal ar an gCoimisiún tuarascálacha a chur faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle, in éindí le tograí reachtacha, de réir mar is cuí, tuarascálacha faoi aon tionchar a d'fhéadfadh a bheith ag ceanglais chaipitil ar an timthriall eacnamaíoch, ceanglais maidir le híosmhéid cistí dílse i gcomhair risíochtaí i bhfoirm bannaí faoi chumhdach, risíochtaí móra, ceanglais leachtachta, luamhánú, risíochtaí ar priacal creidmheasa arna aistriú, priacal creidmheasa contrapháirtí agus an modh risíochta bunaidh, risíochtaí miondíola, an sainiú ar chaipitil incháilithe, agus leibhéal chur i bhfeidhm an Rialacháin seo.

  In order to take account of market developments and experience in the application of this Regulation, the Commission should be required to submit reports to the European Parliament and to the Council, together with legislative proposals, where appropriate, on the possible effect of capital requirements on the economic cycle of minimum, own funds requirements for exposures in the form of covered bonds, large exposures, liquidity requirements, leverage, exposures to transferred credit risk, counterparty credit risk and the original exposure method, retail exposures, on the definition of eligible capital, and the level of application of this Regulation.

  Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 11. #694746

  Chun críocha na tuarascála dá dtagraítear sa chéad fhomhír, déanfaidh ÚEUM, laistigh de 24 mhí tar éis dháta theacht i bhfeidhm an ghnímh tharmligthe arna ghlacadh ag an gCoimisiún de bhun Airteagal 4(9) agus gach trí bliana ina dhiaidh sin, nó níos minice i gcás ina dtarlaíonn forbairtí suntasacha sna cleachtais mhargaidh, tuarascáil ar éifeachtúlacht an tuairiscithe a chur faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa, faoi bhráid na Comhairle agus faoi bhráid an Choimisiúin, agus aird á tabhairt ar a oiriúnaí atá tuairisciú aontaobhach, go háirithe maidir le cumhdach agus cáilíocht an tuairiscithe mar aon le laghdú ar thuarascálacha do stórtha trádála, agus ar fhorbairtí suntasacha i gcleachtais sa mhargadh agus ag díriú ar idirbhearta a bhfuil cuspóir nó éifeacht acu atá coibhéiseach le hIMU.

  For the purposes of the report referred to in the first subparagraph, ESMA shall, within 24 months of the date of entry into force of the delegated act adopted by the Commission pursuant to Article 4(9), and every three years thereafter, or more frequently where significant developments in market practices arise, submit a report to the European Parliament, to the Council and to the Commission on the efficiency of the reporting, taking into account the appropriateness of single-side reporting, in particular in terms of reporting coverage and quality as well as reduction of reports to trade repositories, and on significant developments in market practices with a focus on transactions having an equivalent objective or effect to an SFT.

  Rialachán (AE) 2015/2365 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Samhain 2015 maidir le trédhearcacht idirbheart maoinithe urrús agus athúsáide agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 12. #721395

  Tabharfaidh tuarascálacha an Choimisiúin agus an Bhainc Cheannais Eorpaigh aird freisin ar thorthaí imeascadh na margaí, ar riocht agus ar fhorbairt chomhardú na n-íocaíochtaí ar cuntas reatha, agus ar scrúdú ar fhorbairt i gcostais aonad saothair agus ar innéacsanna praghsanna eile.

  The reports of the Commission and the European Central Bank shall also take account of the results of the integration of markets, the situation and development of the balances of payments on current account and an examination of the development of unit labour costs and other price indices.

  Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (leagan comhdhlúite 2016)

 13. #1669436

  measúnú ar shineirgíochtaí agus ar chomhlántacht idir oibríochtaí dá gcumhdaítear le Ráthaíocht CEFI agus an dara colún agus an tríú colún de PIS bunaithe ar thuarascálacha ábhartha atá ann cheana, le haird faoi leith ar an dul chun cinn maidir le dea-rialachas, lena n-áirítear sa chomhrac i gcoinne an éillithe agus i gcoinne sreabha aindleathacha airgeadais, urraim do chearta an duine, an smacht reatha agus beartais a fhreagraíonn do chúrsaí inscne, chomh maith le borradh a chur faoin bhfiontraíocht, faoi thimpeallacht na ngnólachtaí áitiúla agus faoi na margaí airgeadais áitiúla;

  an assessment of the synergies and complementarity between operations covered by the EFSD Guarantee and the second and third pillars of the EIP based on relevant existing reports, with particular regard to progress made on good governance, including in the fight against corruption and illicit financial flows, respect for human rights, the rule of law and gender-responsive policies, as well as the boosting of entrepreneurship, the local business environment and local financial markets;

  Rialachán (AE) 2017/1601 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meán Fómhair 2017 lena mbunaítear an Ciste Eorpach um Fhorbairt Inbhuanaithe (CEFI), Ráthaíocht CEFI agus Ciste Ráthaíocht CEFI

 14. #1688356

  Agus deimhniú ar chineálcheadú AE á eisiúint nó á leasú aige, déanfaidh an t-údarás ceadaithe cóip den deimhniú ar chineálcheadú AE i gcás gach cineál feithicle, córais, comhpháirte agus aonad teicniúil ar leithligh ar dheonaigh sé cineálcheadú ina leith, maille leis na ceangaltáin a ghabhann leis, lena n-áirítear na tuarascálacha tástála dá dtagraítear in Airteagal 30, a chur ar fáil d'údaráis cheadaithe na mBallstát eile, do na húdaráis um fhaireachas margaidh agus don Choimisiún.

  The approval authority shall, when issuing or amending the EU type-approval certificate, make available to the approval authorities of the other Member States, to the market surveillance authorities, and to the Commission, a copy of the EU type-approval certificate for each type of vehicle, system, component and separate technical unit for which it has granted a type-approval and its attachments, including the test reports referred to in Article 30.

  Rialachán (AE) 2018/858 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le ceadú mótarfheithiclí agus a leantóirí, agus córas, comhpháirteanna agus aonad teicniúil ar leithligh atá ceaptha le haghaidh feithiclí den sórt sin, agus faireachas margaidh orthu, lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 715/2007 agus (CE) Uimh. 595/2009 agus lena n-aisghairtear Treoir 2007/46/CE ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 15. #1729358

  dréacht-tuarascálacha rialta a chur ar fáil, ar bhonn na faisnéise dá dtagraítear i bpointe (b), maidir le gnéithe sonracha de na forbairtí ar mhargadh cumarsáide leictreonaí na hEorpa amhail tuarascálacha ar fhánaíocht agus ar thagarmharcáil, a chuirfear faoi bhráid BEREC;

  to produce, on the basis of the information referred to in point (b), regular draft reports on specific aspects of developments in the European electronic communications market, such as roaming and benchmarking reports, to be submitted to BEREC;

  Rialachán (AE) 2018/1971 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 lena mbunaítear Comhlacht na Rialálaithe Eorpacha um Chumarsáid Leictreonach (BEREC) agus Gníomhaireacht Tacaíochta BEREC (Oifig BEREC) lena leasaítear Rialachán (AE) 2015/2120 agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1211/2009Téacs atá ábhartha maidir le LEE.

 16. #1776634

  Anuas air sin, tabharfar aghaidh sna tuarascálacha ar an tionchar atá ag cur i bhfeidhm Airteagal 14 den Treoir seo ar fheidhmiú an mhargaidh inmheánaigh, lena n-áirítear, i gcás ina mbeidh fáil air sin, ar bhonn na faisnéise a fuarthas i gcomhréir le hAirteagal 14(8), agus ar chur i bhfeidhm na díolúine do mhicreafhiontair.

  The reports shall also address the effects to the functioning of the internal market of the application of Article 14 of this Directive, including, where available, on the basis of information received in accordance with Article 14(8), as well as the exemptions for microenterprises.

  Treoir (AE) 2019/882 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 i ndáil leis na ceanglais inrochtaineachta le haghaidh táirgí agus seirbhísí (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 17. #1796462

  ullmhófar tuarascálacha maidir le suíomhanna a aibíonn go laethúil, sáruithe teorann trádála ionlae agus laethúla agus gníomhaíochtaí a dhéanann an institiúid chun aghaidh a thabhairt ar na sáruithe sin, chomh maith le measúnú ar leachtacht an mhargaidh le haghaidh gach deisce trádála ar bhonn míosúil agus cuirfear ar fáil do na húdaráis inniúla iad.

  reports on maturing positions, intra-day trading limit breaches, daily trading limit breaches and actions taken by the institution to address those breaches, as well as assessments of market liquidity, shall be prepared for each trading desk on a monthly basis and made available to the competent authorities.

  Rialachán (AE) 2019/876 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 a mhéid a bhaineann leis an gcóimheas luamhánaithe, leis an gcóimheas glanchistiúcháin chobhsaí, leis na ceanglais maidir le cistí dílse agus dliteanais incháilithe, leis an bpriacal creidmheasa contrapháirtí, leis an bpriacal margaidh, leis na risíochtaí ar chontrapháirtithe lárnacha, leis na risíochtaí ar ghnóthais chomhinfheistíochta, leis na risíochtaí móra, leis na ceanglais tuairiscithe agus nochta, agus Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 18. #1835198

  [Maidir le caidreamh conarthach agus eagraíochtaí táirgeoirí agus eagraíochtaí idirchraoibhe in earnáil an bhainne agus na dtáirgí bainne, tá údar cuí leis na bearta atá leagtha amach sa Rialachán seo, i ngeall ar dhálaí eacnamaíocha reatha an mhargaidh dhéiríochta agus struchtúr an tslabhra sholáthair. Ba cheart dá bhrí sin iad a chur i bhfeidhm ar feadh tréimhse fada go leor (roimh agus tar éis na cuótaí bainne a dhíothú) chun go mbeidh lán-éifeacht acu. I ngeall, áfach, ar a nádúr fadiarmhartach, ba cheart iad a bheith de nádúr sealadach, agus faoi réir athbhreithniú chun féachaint conas a d'fheidhmigh siad agus ar cheart go leanfaidís d'fheidhm a bheith acu. Ba cheart déileáil leis seo i dtuarascálacha an Choimisiúin ar fhorbairt an mhargaidh bhainne, go háirithe maidir le dreasachtaí féideartha d'fheirmeoirí le hiad a spreagadh chun comhaontuithe comhtháirgthe a dhéanamh, ar tuarascálacha iad sin atá le tíolacadh faoin 30 Meitheamh 2014 agus faoin 31 Nollaig 2018.]

  [As regards contractual relations and producer and interbranch organisations in the milk and milk products sectors, the measures set out in this Regulation, are justified in the current economic circumstances of the dairy market and the structure of the supply chain. They should therefore be applied for a sufficiently long duration (both before and after the abolition of milk quotas) to allow them to have full effect. However, given their far-reaching nature, they should nevertheless be temporary in nature, and be subject to review to see how they have operated and whether they should continue to apply. This should be dealt with in Commission reports on the development of the milk market, and covering in particular potential incentives to encourage farmers to enter into joint production agreements, to be submitted by 30 June 2014 and 31 December 2018,]

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear comheagraíocht na margaí talmhaíochta agus maidir le forálacha sonracha i gcomhair táirgí áirithe talmhaíochta (Rialachán maidir le CEM Aonair)

 19. #311992

  3. Faoin 3 Deireadh Fómhair 2015, agus gach sé bliana dá éis sin, déanfaidh an Coimisiún, ar bhonn tuarascálacha a tharraingeofar suas, agus ar bhonn na taithí a bheidh faighte, maidir le cur i bhfeidhm an Rialacháin seo, feidhmiú agus éifeachtacht an Rialacháin seo a athbhreithniú, lena n-áirítear éifeachtacht maidir le cosc a chur ar adhmad arna lománú go neamhdhleathach nó táirgí adhmaid a dhíorthaíonn ó adhmad den sórt sin a chur ar an margadh.

  3. By 3 December 2015 and every six years thereafter, the Commission shall, on the basis of reporting on and experience with the application of this Regulation, review the functioning and effectiveness of this Regulation, including in preventing illegally harvested timber or timber products derived from such timber being placed on the market.

  Rialachán (AE) Uimh. 995/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Deireadh Fómhair 2010 lena leagtar síos oibleagáidí na n-oibreoirí a chuireann adhmad agus táirgí adhmaid ar an margadh

 20. #322796

  Tuarascáil Bhliantúil ar scórchlár an mhargaidh inmheánaigh — (An Coiste um an Margadh Inmheánach)

  Annual Report on the internal market scoreboard - (Committee on the Internal Market)

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 21. #322797

  Tuarascáil Bhliantúil ar chosaint tomhaltóirí — (An Coiste um an Margadh Inmheánach)

  Annual Report on consumer protection - (Committee on the Internal Market)

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 22. #322798

  Tuarascáil Bhliantúil ar Solvit — (An Coiste um an Margadh Inmheánach)

  Annual Report on Solvit - (Committee on the Internal Market)

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 23. #325105

  3. Gach re bliain, cuirfidh an Coimisiún tuarascáil faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa, na Comhairle agus Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa maidir le cur chun feidhme Chaibidil II, agus déanfar achoimre sa tuarascáil sin ar an bhfaisnéis arna soláthar agus ar na sonraí a tháinig as na staidéir agus as an taighde a rinneadh agus tabharfar aon ghnéithe úsáideacha maidir le forbairtí ar mhargadh saothair an Aontais a thabhairt chun suntais.

  3. Every 2 years the Commission shall submit a report to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee on the implementation of Chapter II, summarising the information required and the data obtained from the studies and research carried out and highlighting any useful points with regard to developments on the Union’s labour market.

  Rialachán (AE) Uimh. 492/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Aibreán 2011 maidir le saoirse ghluaiseachta d’oibrithe laistigh den Aontas

 24. #340320

  I gcás ina dtabharfaidh oibreoirí eacnamaíocha tuarascálacha tástálacha nó deimhnithe lena bhfianaítear comhréireacht ar aird a d'eisigh comhlacht creidiúnaithe um measúnú comhréireachta, beidh aird chuí ag na húdaráis um fhaireachas margaidh ar na tuarascálachaar na deimhnithe sin.

  Where economic operators present test reports or certificates attesting conformity issued by an accredited conformity assessment body, market surveillance authorities shall take due account of such reports or certificates.

  Rialachán (CE) Uimh. 765/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Iúil 2008 lena leagtar amach na ceanglais maidir le creidiúnú agus maidir le faireachas margaidh a bhaineann le táirgí a mhargú, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 339/93

 25. #506386

  Cuirfear san áireamh leis na tuarascálacha dá dtagraítear i mír 5 agus i mír 6 gur gá do thomhaltóirí a bheith ar an eolas, an bhféadfar léiriú sainordaitheach na tíre tionscnaimh nó na bunáitíochta a sholáthar agus anailís ar na costais agus ar na sochair a bhaineann le tabhairt isteach na mbeart sin, lena n-áirítear an tionchar dlíthiúil ar an margadh inmheánach agus an tionchar ar thrádáil idirnáisiúnta.

  The reports referred to in paragraphs 5 and 6 shall take into account the need for the consumer to be informed, the feasibility of providing the mandatory indication of the country of origin or place of provenance and an analysis of the costs and benefits of the introduction of such measures, including the legal impact on the internal market and the impact on international trade.

  Rialachán (AE) Uimh. 1169/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2011 maidir le faisnéis bhia a sholáthar do thomhaltóirí lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1924/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1925/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Treoir 87/250/CEE ón gCoimisiún, Treoir 90/496/CEE ón gComhairle, Treoir 1999/10/CE ón gCoimisiún, Treoir 2000/13/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 2002/67/CE ón gCoimisiún agus Treoir 2008/5/CE ón gCoimisiún agus Rialachán (CE) Uimh. 608/2004 ón gCoimisiún (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 26. #508210

  faisnéis bhréagach a sholáthar d’aon ghnó do ghnóthais a sholáthraíonn praghasmheasúnuithe nó tuarascálacha margaidh, ar faisnéis í a mbeadh d’éifeacht aici go ndéanfaí rannpháirtithe margaidh, ag gníomhú dóibh ar bhonn na bpraghasmheasúnuithe nó na dtuarascálacha margaidh sin, a chur ar míthreoir;

  deliberately providing false information to undertakings which provide price assessments or market reports with the effect of misleading market participants acting on the basis of those price assessments or market reports;

  Rialachán (AE) Uimh. 1227/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2011 maidir le sláine agus trédhearcacht an mhargaidh mórdhíola fuinnimh (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 27. #533084

  Mar shampla, chinn painéal Chomhlacht um Réiteach Díospóide na hEagraíochta Domhanda Trádála i ndíospóid DS405 "an tAontas Eorpach — Bearta Frithdhumpála maidir le Coisbhearta Áirithe ón tSín" [4] (tuarascáil a glacadh an 22 Feabhra 2012) nár shuigh an tSín gur ghníomhaigh an tAontas ar bhealach nach raibh comhsheasmhach le hAirteagal 2.4 ná le hAirteagal 6.10.2 den Chomhaontas Frithdhumpála, Mír 15(a)(ii) de Phrótacal Aontachas na Síne, agus Mír 151(e) agus (f) de Thuarascáil Meithle faoi Aontachas na Síne, tríd an gcaoi ar mhainnigh sé na hiarratais ar chóir gheilleagair mhargaidh a rinne táirgeoirí onnmhairiúcháin comhoibríocha Síneacha nár áiríodh sa sampla le haghaidh an imscrúdaithe bhunaidh, a chur isteach.

  For example, the panel of the Dispute Settlement Body of the World Trade Organisation in the dispute DS405 "European Union — Anti-Dumping Measures on Certain Footwear from China" [4] (report adopted on 22 February 2012) found that China did not establish that the Union acted inconsistently with Articles 2.4 and 6.10.2 of the Anti-dumping Agreement, paragraph 15(a)(ii) of China’s Accession Protocol, and paragraph 151(e) and (f) of China’s Accession Working Party Report, by failing to examine the market economy treatment applications of the cooperating Chinese exporting producers that were not part of the sample for the original investigation.

  Rialachán (AE) Uimh. 1168/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2012 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1225/2009 ón gComhairle maidir le cosaint i gcoinne allmhairí dumpáilte ó thíortha nach comhaltaí den Chomhphobal Eorpach iad

 28. #568423

  I gcás ina gceanglófar ar an mbainisteoir um chiste caipitil fiontair cáilitheach tuarascáil bhliantúil airgeadais a phoibliú i gcomhréir le hAirteagal 4 de Threoir 2004/109/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Nollaig 2004 maidir le comhchuibhiú ceanglas trédhearcachta i ndáil le faisnéis faoi eisiúnaithe a ligtear isteach a gcuid urrús chun a dtrádála ar margadh rialáilte [12] i dtaca leis an gciste caipitil fiontair cáilitheach, féadfar an fhaisnéis dá dtagraítear i mír 1 a sholáthar ar leithligh nó ina chuid bhreise den tuarascáil bhliantúil airgeadais.

  Where the manager of a qualifying venture capital fund is required to make public an annual financial report in accordance with Article 4 of Directive 2004/109/EC of the European Parliament and of the Council of 15 December 2004 on the harmonisation of transparency requirements in relation to information about issuers whose securities are admitted to trading on a regulated market [12] in relation to the qualifying venture capital fund, the information referred to in paragraph 1 may be provided separately or as an additional part of the annual financial report.

  Rialachán (AE) Uimh. 345/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2013 maidir le cistí caipitil fiontair Eorpacha Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 29. #590553

  Faoin 31 Nollaig 2014, cuirfidh an Coimisiún tuarascáil ar thionchar agus ar éifeachtacht fhorálacha Chuid a Cúig chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle i bhfianaise fhorbairtí an mhargaidh idirnáisiúnta.;

  By 31 December 2014 the Commission shall report to the European Parliament and the Council on the application and effectiveness of the provisions of Part Five in the light of international market developments.

  Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 30. #639463

  Coinneoidh an monaróir an tuarascáil tástála ar láimh na n‑údarás náisiúnta go ceann 10 mbliana tar éis an TCP a chur ar an margadh.

  The manufacturer shall keep the test report at the disposal of the national authorities for 10 years after the PPE has been placed on the market.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le trealamh cosanta pearsanta /* COM/2014/0186 final - 2014/0108 (COD) */

 31. #656387

  Beidh na gníomhartha tarmligthe sin teoranta go docht do riachtanais a léiríodh a bheith ann de thoradh ar athruithe in éilimh na dtomhaltóirí, ar dhul chun cinn teicniúil nó ar an ngá atá le nuálaíocht táirgí, agus beidh siad faoi réir Thuarascáil an Choimisiúin chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle lena ndéanfar meastóireacht, go háirithe, ar riachtanais an tomhaltóra, ar na costais agus ar na hualaí riaracháin atá ar oibreoirí lena n-áirítear an tionchar ar an margadh inmheánach agus ar thrádáil idirnáisiúnta, agus ar na tairbhí atá ann do tháirgeoirí agus don tomhaltóir deiridh.

  Such delegated acts shall be strictly limited to demonstrated needs resulting from evolving consumer demand, technical progress or the need for product innovation, and shall be subject to a Commission report to the European Parliament and to the Council evaluating, in particular, the needs of the consumer, the costs and administrative burdens for operators, including the impact on the internal market and on international trade, and the benefits offered to producers and to the end consumer.

  Ceartúchán ar Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena mbunaítear comheagraíocht na margaí i dtáirgí talmhaíochta agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CEE) Uimh. 922/72, (CEE) Uimh. 234/79, (CE) Uimh. 1037/2001, agus (CE) Uimh. 1234/2007 ón gComhairle ( IO L 347, 20.12.2013 ) (Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh Eagrán Speisialta Gaeilge)

 32. #675295

  Ba cheart don Choimisiún tuarascáil maidir leis an bhfáil atá ar hidreafluaracarbóin ar mhargadh an Aontais a fhoilsiú faoi dheireadh 2020.

  The Commission should produce a report on the availability of hydrofluorocarbons on the Union market by the end of 2020.

  Rialachán (AE) Uimh. 517/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le gáis cheaptha teasa fhluairínithe agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 842/2006 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 33. #675649

  Tráth nach déanaí ná an 31 Nollaig 2020, foilseoidh an Coimisiún tuarascáil maidir leis an bhfáil atá ar hidreafluaracarbóin ar mhargadh an Aontais.

  No later than 31 December 2020, the Commission shall publish a report on the availability of hydrofluorocarbons on the Union market.

  Rialachán (AE) Uimh. 517/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le gáis cheaptha teasa fhluairínithe agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 842/2006 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 34. #677070

  maidir le díorthaigh tráchtearraí, faisnéis a iarraidh ó rannpháirtithe margaidh ar mhargaí spot-tráchtearraí gaolmhara de réir formáidí caighdeánaithe, tuarascálacha a fháil ar idirbhearta, agus rochtain dhíreach a bheith acu ar chórais trádálaithe;

  in relation to commodity derivatives, to request information from market participants on related spot markets according to standardised formats, obtain reports on transactions, and have direct access to traders’ systems;

  Rialachán (AE) Uimh. 596/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le drochúsáid mhargaidh (an rialachán maidir le drochúsáid mhargaidh) agus lena n-aisghairtear Treoir 2003/6/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Treoracha 2003/124/CE, 2003/125/CE agus 2004/72/CE ón gCoimisiún Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 35. #678455

  Ba cheart do ÚEÚM tuarascálacha bliantúla a chur faoi bhráid an Choimisiúin ina ndéanfar measúnú ar threochtaí agus ar rioscaí féideartha sna margaí a chumhdaítear leis an Rialachán seo.

  ESMA should submit annual reports to the Commission assessing the trends and potential risks in the markets covered by this Regulation.

  Rialachán (AE) Uimh. 909/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Iúil 2014 maidir le socraíocht urrús san Aontas Eorpach a fheabhsú agus maidir le taisclanna lárnacha urrús agus lena leasaítear Treoir 98/26/CE agus Treoir 2014/65/AE agus Rialachán (AE) Uimh. 236/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 36. #679529

  Ina Thuarascáil maidir le Saoránacht AE 2010 dar teideal “Bacannaí ar chearta shaoránaigh AE a chealú”, leag an Coimisiún béim bhreise ar an ngá atá ann na príomhfhadhbanna a réiteach a chuireann bac ar shaoránaigh an Aontais leas a bhaint as margadh aonair digiteach agus seirbhísí trasteorann digiteacha.

  In its EU Citizenship Report 2010, entitled ‘Dismantling the obstacles to EU citizens’ rights’, the Commission further highlighted the need to solve the main problems that prevent Union citizens from enjoying the benefits of a digital single market and cross-border digital services.

  Rialachán (AE) Uimh. 910/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Iúil 2014 maidir le ríomh-shainaitheantas agus seirbhísí iontaoibhele haghaidh ríomh-idirbheart sa mhargadh inmheánach agus lena n-aisghairtear Treoir 1999/93/CE

 37. #743894

  I gcás feistí a chuirtear ar an margadh i mbail steiriúil, tuairisc ar na modhanna a úsáideadh, lena n-áirítear na tuarascálacha bailíochtaithe, maidir le pacáistiú, steiriliú agus cothabháil steirilíochta.

  In the case of devices placed on the market in a sterile condition, a description of the methods used, including the validation reports, with respect to packaging, sterilisation and maintenance of sterility.

  Rialachán (AE) 2017/745 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Aibreán 2017 maidir le feistí leighis, lena leasaítear Treoir 2001/83/CE, Rialachán (CE) Uimh. 178/2002 agus Rialachán (CE) Uimh. 1223/2009 agus lena n-aisghairtear Treoir 90/385/CEE ón gComhairle agus Treoir 93/42/CEE ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE )

 38. #745441

  I gcás feistí leighis in aicme D nach bhfuil SCanna ar bith ann ina leith, is iomchuí a fhoráil gur cheart oibleagáid a chur ar chomhlachtaí dá dtugtar fógra a iarraidh ar phainéil saineolaithe grinnscrúdú a dhéanamh ar a dtuarascálacha measúnaithe ar an meastóireacht feidhmíochta, le cois na tástála saotharlainne ar an bhfeidhmíocht atá á maíomh ag an monaróir agus comhlíonadh na feiste de réir shaotharlanna tagartha AE, i gcás gurb é an chéad deimhniúchán é don chineál sonrach sin feiste agus nach bhfuil feiste chomhchosúil ar an margadh cheana féin ar beartaíodh an chríoch chéanna di agus atá bunaithe ar theicneolaíocht chomhchosúil.

  For class D devices for which no CS exist it is appropriate to provide that where it is the first certification for that specific type of device and there is no similar device on the market having the same intended purpose and based on similar technology, notified bodies should, in addition to the laboratory testing of the performance claimed by the manufacturer and the compliance of the device by the EU reference laboratories, be obliged to request expert panels to scrutinise their performance evaluation assessment reports.

  Rialachán (AE) 2017/746 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Aibreán 2017 maidir le feistí leighis diagnóiseacha in vitro agus lena n-aisghairtear Treoir 98/79/CE agus Cinneadh 2010/227/AE ón gCoimisiún (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE )

 39. #747488

  I gcás feistí a chuirtear ar an margadh i mbail steiriúil, tuairisc ar na modhanna a úsáideadh, lena n-áirítear na tuarascálacha bailíochtaithe, maidir le pacáistiú, steiriliú agus cothabháil steirilíochta.

  In the case of devices placed on the market in a sterile condition, a description of the methods used, including the validation reports, with regard to packaging, sterilisation and maintenance of sterility.

  Rialachán (AE) 2017/746 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Aibreán 2017 maidir le feistí leighis diagnóiseacha in vitro agus lena n-aisghairtear Treoir 98/79/CE agus Cinneadh 2010/227/AE ón gCoimisiún (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE )

 40. #1650851

  I dteannta an chórais trédhearcachta dá bhforáiltear sa Rialachán seo, ba cheart don Choimisiún breithniú a dhéanamh, i gcomhthéacs a athbhreithnithe ar Threoir 2004/39/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Aibreán 2004 maidir le margaí in ionstraimí airgeadais (5), i dtaobh an ndéanfaí le faisnéis a bheith á cur isteach ag cuideachtaí infheistíochta faoi dhíol folamh i dtuarascálacha idirbhirt a thugtar d’údaráis inniúla faisnéis úsáideach fhorlíontach a chur ar fáil chun go bhféadfadh údaráis inniúla faireachán a dhéanamh ar leibhéil dhíola fholaimh.

  In addition to the transparency regime provided for in this Regulation, the Commission should consider, in the context of its revision of Directive 2004/39/EC of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on markets in financial instruments (5), whether inclusion by investment firms of information about short sales in transaction reports to competent authorities would provide useful supplementary information to enable competent authorities to monitor levels of short selling.

  Rialachán (AE) Uimh. 236/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Márta 2012 maidir le díol folamh agus gnéithe áirithe de bhabhtálacha mainneachtana creidmheasa Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 41. #1661600

  Ba cheart go dtíolacfadh an Coimisiún tuarascáil ina ndéantar staidéar ar na héifeachtaí éagsúla atá ag an Rialachán seo ar fheidhmiú an mhargaidh.

  The Commission should present a report studying various effects of this Regulation on the functioning of the market.

  Rialachán (AE) 2015/751 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2015 maidir le táillí idirmhalartaithe ar idirbhearta íocaíochta cártabhunaithe (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 42. #1674464

  Maidir le tuarascálacha ar shaobhadh suntasach, a bhféadfadh imscrúdú frithdhumpála teacht astu, agus lena dtugtar tuairisc ar na dálaí margaidh a bhaineann leis na cásanna sin i dtír nó in earnáil ar leith, ba cheart don Choimisiún iad a ullmhú, a phoibliú agus a thabhairt cothrom le dáta go rialta.

  The Commission should produce, make public and regularly update reports on significant distortions, which could potentially result in an anti-dumping investigation, describing the market circumstances concerning those instances in a certain country or a certain sector.

  Rialachán (AE) 2017/2321 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2017 lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/1036 maidir le cosaint i gcoinne allmhairí dumpáilte ó thíortha nach baill den Aontas Eorpach iad agus Rialachán (AE) 2016/1037 maidir le cosaint i gcoinne allmhairí ar tugadh fóirdheontas ina leith, ar allmhairí iad ó thíortha nach baill den Aontas Eorpach iad

 43. #1674478

  Sa chomhthéacs sin, agus scrúdú á dhéanamh an bhfuil tásc ann gur tháinig athrú ar chúinsí, is iomchuí a shoiléiriú gur cheart aird iomchuí a thabhairt ar an bhfianaise ábhartha uile, lena n-áirítear tuarascálacha ábhartha maidir leis na cúinsí atá i réim i margadh intíre na n-onnmhaireoirí agus na dtáirgeoirí agus an fhianaise ar a bhfuil siad bunaithe, a cuireadh sa chomhad, agus a raibh deis ag na páirtithe leasmhara trácht a dhéanamh ina leith.

  In that context, it is appropriate to clarify that, when examining whether there is an indication that circumstances have changed, due account should be taken of all relevant evidence, including relevant reports regarding the circumstances prevailing on the domestic market of the exporters and producers and the evidence on which they are based, which has been placed on the file, and upon which interested parties have had an opportunity to comment.

  Rialachán (AE) 2017/2321 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2017 lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/1036 maidir le cosaint i gcoinne allmhairí dumpáilte ó thíortha nach baill den Aontas Eorpach iad agus Rialachán (AE) 2016/1037 maidir le cosaint i gcoinne allmhairí ar tugadh fóirdheontas ina leith, ar allmhairí iad ó thíortha nach baill den Aontas Eorpach iad

 44. #1688121

  aon fhaisnéis ábhartha eile, lena n-áirítear an fhaisnéis a mhalartófar san Fhóram, torthaí tástála a fhoilsíonn tríú páirtíthe aitheanta a chomhlíonann na ceanglais a leagtar síos leis na gníomhartha cur chun feidhme dá dtagraítear in hAirteagal 13(10), faisnéis maidir le teicneolaíochtaí nua ar an margadh agus tuarascálacha ar torthaí iad ar an gcianbhraiteacht ar an mbóthar.

  any other relevant information, including information exchanged in the Forum, testing results published by recognised third parties that meet the requirements laid down by the implementing acts referred to in Article 13(10), information concerning new technologies on the market and reports resulting from on-road remote sensing.

  Rialachán (AE) 2018/858 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le ceadú mótarfheithiclí agus a leantóirí, agus córas, comhpháirteanna agus aonad teicniúil ar leithligh atá ceaptha le haghaidh feithiclí den sórt sin, agus faireachas margaidh orthu, lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 715/2007 agus (CE) Uimh. 595/2009 agus lena n-aisghairtear Treoir 2007/46/CE ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 45. #1747947

  Tuarascáil ar Mhargadh Drugaí AE 2016, lch. 28.

  EU Drugs Market Report 2016, p. 28.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1920/2006 maidir le malartú faisnéise, córas luathrabhaidh agus nós imeachta measúnaithe riosca i dtaobh substaintí sícighníomhacha nua

 46. #1822224

  Díreoidh an tuarascáil go háirithe ar na himpleachtaí i dtaca le cobhsaíocht airgeadais, sláine mhargaidh, cosaint infheisteoirí nó ar fheidhmiú an mhargaidh inmheánaigh.

  The report shall focus in particular on implications for financial stability, market integrity, investor protection or the functioning of the internal market.

  RIALACHÁN (AE) 2019/2175 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE an 18 Nollaig 2019 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Baincéireachta Eorpach); Rialachán (AE) Uimh. 1094/2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde); Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí); Rialachán (AE) Uimh. 600/2014 maidir le margaí in ionstraimí airgeadais; Rialachán (AE) 2016/1011 maidir le hinnéacsanna a úsáidtear mar thagarmharcanna in ionstraimí airgeadais agus i gconarthaí airgeadais nó chun feidhmíocht cistí infheistíochta a thomhas; agus Rialachán (AE) 2015/847 maidir le faisnéis a ghabhann le haistrithe cistí (Téacs atá ábhartha maidir le LEE) (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 47. #1839948

  Beidh na gníomhartha tarmligthe sin teoranta go docht do riachtanais a léiríodh a bheith ann de thoradh ar athruithe in éilimh na dtomhaltóirí, ar dhul chun cinn teicniúil nó ar an ngá atá le nuálaíocht táirgí, agus beidh siad faoi réir Thuarascáil an Choimisiúin chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle lena ndéanfar meastóireacht, go háirithe, ar riachtanais an tomhaltóra, ar na costais agus ar na hualaí riaracháin atá ar oibreoirí lena n-áirítear an tionchar ar an margadh inmheánach agus ar thrádáil idirnáisiúnta, agus ar na tairbhí atá ann do tháirgeoirí agus don tomhaltóir deiridh.

  Such delegated acts shall be strictly limited to demonstrated needs resulting from evolving consumer demand, technical progress or the need for product innovation, and shall be subject to a Commission report to the European Parliament and to the Council evaluating, in particular, the needs of the consumer, the costs and administrative burdens for operators, including the impact on the internal market and on international trade, and the benefits offered to producers and to the end consumer.

  NoDG-2013-02013R1308_EN-GA-DWN

 48. #280717

  Tráth nach déanaí ná an 2 Iúil 2011, cuirfidh an Coimisiún tuarascáil faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle maidir le feidhmiú an chórais rochtana ar fhaisnéis faoi dheisiú agus faoi chothabháil feithiclí, agus aird faoi leith á tabhairt don éifeacht ar an iomaíocht agus ar fheidhmiú an mhargaidh inmheánaigh agus do na buntáistí comhshaoil.

  Not later than 2 July 2011, the Commission shall present to the European Parliament and to the Council a report on the operation of the system of access to vehicle repair and maintenance information, with particular consideration being given to the effect on competition and the operation of the internal market and the environmental benefits.

  Rialachán (CE) Uimh. 715/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2007 maidir le cineálcheadú mótarfheithiclí i dtaca le hastaíochtaí ó fheithiclí éadroma paisinéirí agus tráchtála (Euro 5 agus Euro 6) agus maidir le rochtain ar fhaisnéis faoi dheisiú agus faoi chothabháil feithiclí

 49. #286388

  Bliain sula rachaidh an Comhaontú in éag, táirgfidh an Coimisiún tuarascáil ina ndéanfar monatóireacht ar thíosacht mhargadh an trealaimh oifige sa Chomhphobal ar fhuinneamh agus ina ndéanfar meastóireacht ar éifeachtúlacht an chláir Energy Star agus cuirfidh sé faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus faoi bhráid na Comhairle í.

  One year before the expiry of the Agreement, the Commission shall produce and submit to the European Parliament and the Council a report monitoring the energy efficiency of the office equipment market in the Community and evaluating the effectiveness of the Energy Star programme.

  Rialachán (CE) Uimh. 106/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2008 maidir le clár Comhphobail um lipéadú faoi thíosacht ar fhuinneamh do threalamh oifige

 50. #303146

  (74) Ba cheart don Choimisiún freisin tuarascáil a thíolacadh do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle ina ndéantar measúnú ar fhorbairtí sa chreat rialúcháin agus maoirseachta do ghníomhaireachtaí rátála creidmheasa i dtríú tíortha agus ar éifeachtaí na bhforbairtí sin agus na bhforálacha idirthréimhseacha dá dtagraítear sa Rialachán seo ar chobhsaíocht na margaí airgeadais sa Chomhphobal.

  (74) The Commission should also submit a report to the European Parliament and the Council assessing developments in the regulatory and supervisory framework for credit rating agencies in third countries and the effects of those developments and of transitional provisions referred to in this Regulation on the stability of the financial markets in the Community.

  Rialachán (CE) Uimh. 1060/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 maidir le gníomhaireachtaí rátála creidmheasa

 51. #303602

  1. Faoin 7 Nollaig 2012, déanfaidh an Coimisiún measúnú ar chur i bhfeidhm an Rialacháin seo, lena n-áirítear measúnú ar an tslí a bhfuiltear ag brath ar rátálacha creidmheasa sa Chomhphobal, an tionchar ar an leibhéal comhchruinnithe sa mhargadh rátála creidmheasa, an costas agus an sochar atá le tionchar an Rialacháin agus oiriúnacht an luach saothair ón eintiteas rátáilte don ghníomhaireacht rátála creidmheasa (n-íocann an t-eisitheoir) agus tíolacfaidh sé tuarascáil faoi do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle.

  1. By 7 December 2012, the Commission shall make an assessment of the application of this Regulation, including an assessment of the reliance on credit ratings in the Community, the impact on the level of concentration in the credit rating market, the cost and benefit of impacts of the Regulation and of the appropriateness of the remuneration of the credit rating agency by the rated entity (issuer-pays model), and submit a report thereon to the European Parliament and the Council.

  Rialachán (CE) Uimh. 1060/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 maidir le gníomhaireachtaí rátála creidmheasa

 52. #306180

  Sa tuarascáil sin beidh anailís ar staid an mhargaidh, lena n-áirítear meastóireacht ar éifeachtacht rialuithe agus ar éabhlóid choinníollacha fostaíochta sa ghairm, mar aon le measúnú cibé an bhfuil dul chun cinn déanta maidir le comhchuibhiú na rialacha i dtaca le, inter alia, forghníomhú, muirir ar úsáideoirí boithre, maille le reachtaíocht shóisialta agus sabháilteachta go feadh méid lena bhféadfaí oscailt tuilleadh mhargadh an iompair de bhóthar, lena n-áirítear cabatáiste, a bheartú.

  The report shall contain an analysis of the market situation, including an evaluation of the effectiveness of controls and the evolution of employment conditions in the profession, as well as an assessment as to whether harmonisation of the rules in the fields, inter alia, of enforcement and road user charges, as well as social and safety legislation, has progressed to such an extent that the further opening of domestic road transport markets, including cabotage, could be envisaged.

  Rialachán (CE) Uimh. 1072/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 maidir le rialacha comhchoiteanna le haghaidh rochtana ar an margadh idirnáisiúnta tarlaithe de bhóthar (athmhúnlú)

 53. #311991

  Le linn an tuarascáil a ullmhú, tabharfaidh an Coimisiún aird ar an dul chun cinn a rinneadh i ndáil le tabhairt i gcrích agus oibriú na VPAanna FLEGT, de bhun Rialachán (CE) Uimh. 2173/2005, agus i leith an méid a baineadh amach dá mbarr chun íoslaghdú a dhéanamh ar adhmad arna lománú go neamhdhleathach, agus ar tháirgí adhmaid a dhíorthaíonn ó adhmad den sórt sin, a bheith ar an margadh inmheánach.

  In preparing the report, the Commission shall have regard to the progress made in respect of the conclusion and operation of the FLEGT VPAs pursuant to Regulation (EC) No 2173/2005 and their contribution to minimising the presence of illegally harvested timber and timber products derived from such timber on the internal market.

  Rialachán (AE) Uimh. 995/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Deireadh Fómhair 2010 lena leagtar síos oibleagáidí na n-oibreoirí a chuireann adhmad agus táirgí adhmaid ar an margadh

 54. #311996

  Maidir leis an tuarascáil dá dtagraítear sa chéad fhomhír, áireofar inti freisin measúnú ar éifeachtacht an toirmisc ar adhmad arna lománú go neamhdhleathach agus ar tháirgí adhmaid a dhíorthaíonn ó adhmad den sórt sin a chur ar an margadh, de réir mar atá leagtha amach in Airteagal 4(1), chomh maith le héifeachtacht na gcóras díchill chuí atá leagtha amach in Airteagal 6.

  The report referred to in the first subparagraph shall also include an assessment of the effectiveness of the prohibition of the placing on the market of illegally harvested timber and timber products derived from such timber as set out in Article 4(1) as well as of the due diligence systems set out in Article 6.

  Rialachán (AE) Uimh. 995/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Deireadh Fómhair 2010 lena leagtar síos oibleagáidí na n-oibreoirí a chuireann adhmad agus táirgí adhmaid ar an margadh

 55. #314280

  3. Maidir leis an tsaincheist a bhaineann le maoirseacht dhíreach a dhéanamh ar institiúidí nó ar bhonneagair a bhfuil réimse uile-Eorpach acu, agus aird á thabhairt ar fhorbairtí margaidh, tarraingeoidh an Coimisiún suas tuarascáil bhliantúil ar a oiriúnaí atá sé tuilleadh freagrachtaí maoirseachta sa réimse seo a thabhairt don Údarás.

  3. Concerning the issue of direct supervision of institutions or infrastructures of pan-European reach and taking account of market developments, the Commission shall draw up an annual report on the appropriateness of entrusting the Authority with further supervisory responsibilities in this area.

  Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Baincéireachta Eorpach), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/78/CE ón gCoimisiún

 56. #315408

  3. Maidir leis an tsaincheist a bhaineann le maoirseacht dhíreach a dhéanamh ar institiúidí nó ar bhonneagair a bhfuil réimse uile-Eorpach acu, agus aird á thabhairt ar fhorbairtí margaidh, tarraingeoidh an Coimisiún suas tuarascáil bhliantúil ar a oiriúnaí atá sé tuilleadh freagrachtaí maoirseachta sa réimse seo a thabhairt don Údarás.

  3. Concerning the issue of direct supervision of institutions or infrastructures of pan-European reach and taking account of market developments, the Commission shall draw up an annual report on the appropriateness of entrusting the Authority with further supervisory responsibilities in this area.

  Rialachán (AE) Uimh. 1094 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/79/CE ón gCoimisiún

 57. #316503

  3. Maidir leis an tsaincheist a bhaineann le maoirseacht dhíreach a dhéanamh ar institiúidí nó ar bhonneagair a bhfuil réimse uile-Eorpach acu, agus aird á thabhairt ar fhorbairtí margaidh, tarraingeoidh an Coimisiún suas tuarascáil bhliantúil ar a oiriúnaí atá sé tuilleadh freagrachtaí maoirseachta sa réimse seo a thabhairt don Údarás.

  3. Concerning the issue of direct supervision of institutions or infrastructures of pan-European reach and taking account of market developments, the Commission shall draw up an annual report on the appropriateness of entrusting the Authority with further supervisory responsibilities in this area.

  Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 2009/77/CE ón gCoimisiún

 58. #350525

  Déanfaidh an Ghniomhaireacht faireachán agus anailís ar chur chun feidhme na gcód gréasáin agus na dTreoirlínte arna nglacadh ag an gCoimisiún i gcomhréir le hAirteagal 6(11) de Rialachán (CE) Uimh. 9992/2009 agus in Airteagal 6(11) de Rialachán (CE) Uimh. 9993/2009 iad, agus ar a n-éifeacht ar chomhchuibhiú na rialacha is infheidhme atá dírithe ar chomhtháthú margaidh a éascú mar aon le neamhidirdhealú, le hiomaíocht éifeachtach agus le feidhmiú éifeachtúil an mhargaidh agus tabharfaidh sí tuarascáil don Choimisiún.

  The Agency shall monitor and analyse the implementation of the network codes and the Guidelines adopted by the Commission in accordance with Article 6(11) of Regulation (EC) No 714/2009 and in Article 6(11) of Regulation (EC) No 715/2009, and their effect on the harmonisation of applicable rules aimed at facilitating market integration as well as on non-discrimination, effective competition and the efficient functioning of the market, and report to the Commission.

  Rialachán (CE) Uimh. 9991/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 lena mbunaítear Gníomhaireacht um Chomhar idir Rialálaithe Fuinnimh

 59. #350808

  Go háirithe, déanfar scrúdú sa tuarascáil ar a mhéid a d'éirigh leis an Rialachán seo coinníollacha neamh-idirdhealaitheacha agus costas-léiritheacha a áirithiú do rochtain ar an ngréasán ar coinníollacha iad a bhaineann le malartuithe trasteorann leictreachais, d'fhonn rannchuidiú leis an rogha atá ag an gcustaiméir i margadh inmheánach sa leictreachas a fheidhmíonn go maith agus d'fhonn rannchuidiú le cinnteacht fhadtéarmach an tsoláthair, agus ar a mhéid atá comharthaí éifeachtacha suímh ann.

  In particular the report shall examine to what extent this Regulation has been successful in ensuring non-discriminatory and cost-reflective network access conditions for cross border exchanges of electricity in order to contribute to customer choice in a well- functioning internal market in electricity and to long-term security of supply, as well as to what extent effective locational signals are in place.

  Rialachán (CE) Uimh. 9992/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 maidir le coinníollacha rochtana ar an ngréasán um malartuithe trasteorann sa leictreachas agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1228/2003

 60. #350998

  Déanfaidh an Ghníomhaireacht faireachán agus anailís ar chur chun feidhme na gcód gréasáin agus na dTreoirlínte arna nglacadh ag an gCoimisiún de réir mar a leagtar síos in Airteagal 6(11), agus ar a n-éifeacht ar chomhchuibhiú na rialacha is infheidhme, arb é is aidhm dóibh comhtháthú an mhargaidh a éascú, agus ar neamh-idirdhealú, ar iomaíocht éifeachtach agus ar fheidhmiú éifeachtúil an mhargaidh, agus tíolacfaidh sí tuarascáil don Choimisiún.

  The Agency shall monitor and analyse the implementation of the network codes and the Guidelines adopted by the Commission as laid down in Article 6(11), and their effect on the harmonisation of applicable rules aimed at facilitating market integration as well as on non-discrimination, effective competition and the efficient functioning of the market, and report to the Commission.

  Rialachán (CE) Uimh. 9992/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 maidir le coinníollacha rochtana ar an ngréasán um malartuithe trasteorann sa leictreachas agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1228/2003

 61. #351468

  Déanfaidh an Ghníomhaireacht faireachán agus anailís ar chur chun feidhme na gcód gréasáin agus na dTreoirlínte arna nglacadh ag an gCoimisiún de réir mar a leagtar síos in Airteagal 6(11), agus ar a n-éifeacht ar chomhchuibhiú na rialacha is infheidhme, arb é is aidhm dóibh comhtháthú an mhargaidh a éascú, agus ar neamh-idirdhealú, ar iomaíocht éifeachtach agus ar fheidhmiú éifeachtúil an mhargaidh, agus tíolacfaidh sí tuarascáil don Choimisiún.

  The Agency shall monitor and analyse the implementation of the network codes and the Guidelines adopted by the Commission as laid down in Article 6(11), and their effect on the harmonisation of applicable rules aimed at facilitating market integration as well as on non-discrimination, effective competition and the efficient functioning of the market, and report to the Commission.

  Rialachán (CE) Uimh. 715/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 maidir le coinníollacha le haghaidh rochtana ar na gréasáin gáis nádúrtha agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1775/2005

 62. #480432

  (b) Déanfaidh bainisteoir údaráis pleanála, más dóigh leis nó léi go bhfuil athrú tagtha ar an margadh tithíochta, nó ar na rialacháin a rinne an tAire faoi alt 100, a dhéanann difear suntasach don straitéis tithíochta, tuarascáil a thabhairt ar an ábhar do chomhaltaí an údaráis agus, más dóigh leis nó léi gur gá é, féadfaidh an bainisteoir a mholadh go ndéanfar an straitéis tithíochta a choigeartú agus an plean forbartha a athrú dá réir sin.

  (b) The manager of a planning authority shall, where he or she considers that there has been a change in the housing market, or in the regulations made by the Minister under section 100, that significantly affects the housing strategy, give a report on the matter to the members of the authority and, where he or she considers it necessary, the manager may recommend that the housing strategy be adjusted and the development plan be varied accordingly.

  AN tACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT, 2000

 63. #506078

  Dá bhrí sin, is iomchuí go lámhálfaí bealaí éagsúla a fhorbairt maidir le sloinneadh agus cur i láthair, ar bealaí iad a fhorbrófar ar bhonn critéar a bhunaítear leis an Rialachán seo, agus go n-iarrfaí ar an gCoimisiún tuarascáil a ullmhú i ndáil le húsáid na mbealaí sin maidir le le sloinneadh agus cur i láthair a dhéanamh, i ndáil leis an éifeacht atá acu ar an margadh inmheánach, agus i ndáil lena inmhianaithe atá sé iad a chomhchuibhiú tuilleadh.

  Therefore, it is appropriate to allow for different forms of expression and presentation to be developed on the basis of criteria established in this Regulation and to invite the Commission to prepare a report regarding the use of those forms of expression and presentation, their effect on the internal market and the advisability of further harmonisation.

  Rialachán (AE) Uimh. 1169/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2011 maidir le faisnéis bhia a sholáthar do thomhaltóirí lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1924/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1925/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Treoir 87/250/CEE ón gCoimisiún, Treoir 90/496/CEE ón gComhairle, Treoir 1999/10/CE ón gCoimisiún, Treoir 2000/13/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 2002/67/CE ón gCoimisiún agus Treoir 2008/5/CE ón gCoimisiún agus Rialachán (CE) Uimh. 608/2004 ón gCoimisiún (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 64. #514549

  Sa tuarascáil bhí anailís ar staid reatha na hearnála déiríochta agus roinnt moltaí a bhí dírithe ar chaidreamh conarthach, cumhacht margála táirgeoirí, eagraíochtaí idirghairme/idirchraoibhe, trédhearcacht (lena n-áirítear tuilleadh forbartha ar an Uirlis Eorpach um Fhaireachán Praghsanna) bearta margaidh agus todhchaíochtaí, caighdeáin margaíochta agus lipéadú de réir ionaid tionscnaimh, agus nuálaíocht agus taighde.

  The report contained an analysis of the current state of the dairy sector and a number of recommendations which focused on contractual relations, the bargaining power of producers, interprofessional/interbranch organisations, transparency (including the further elaboration of the European Price Monitoring Tool), market measures and futures, marketing standards and origin labelling, and innovation and research.

  Rialachán (AE) Uimh. 261/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Márta 2012 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1234/2007 ón gComhairle a mhéid a bhaineann le caidreamh conarthach in earnáil an bhainne agus na dtáirgí bainne

 65. #516464

  Deanfaidh an Ballstát tagartha an t-achoimre comhaontaithe maidir le saintréithe táirgí bithicídeacha agus an tuarascáil mheasúnaithe deiridh a chur isteach ar an gClár do Tháirgí Bithicídeacha, mar aon le haon téarmaí nó le haon choinníollacha arna gcomhaontú agus a fhorchuirtear agus an táirge bithicídeach á chur ar fáil ar an margadh nó á úsáid.

  The reference Member State shall enter the agreed summary of biocidal product characteristics and the final assessment report in the Register for Biocidal Products, together with any agreed terms or conditions imposed on the making available on the market or use of the biocidal product.

  Rialachán (AE) Uimh. 528/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Bealtaine 2012 maidir le táirgí bithicídeacha a chur ar fáil ar an margadh agus a úsáid Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 66. #518596

  2. Má thaispeántar sa tuarascáil nár leor na bearta struchtúracha dá bhforáiltear sa Rialachán seo chun iomaíocht sa mhargadh inmheánach a chur chun cinn le haghaidh seirbhísí fánaíochta ar mhaithe le tomhaltóirí uile na hEorpa, nó nach bhfuil na difríochtaí idir taraifí fánaíochta agus taraifí náisiúnta tar éis dul gar do náid, cuirfidh an Coimisiún tograí iomchuí chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle chun aghaidh a thabhairt ar an staid sin agus margadh inmheánach le haghaidh seirbhísí cumarsáide soghluaiste a bhaint amach mar sin, ar shlí a fhágann faoi dheireadh nach ndéanfar aon idirdhealú idir taraifí náisiúnta agus taraifí fánaíochta.

  2. If the report shows that the structural measures provided for by this Regulation have not been sufficient to promote competition in the internal market for roaming services for the benefit of all European consumers or that the differences between roaming tariffs and national tariffs have not approached zero, the Commission shall make appropriate proposals to the European Parliament and the Council to address this situation and thus achieve an internal market for mobile communication services, ultimately with there being no difference between national and roaming tariffs.

  Rialachán (AE) Uimh. 531/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Meitheamh 2012 maidir le fánaíocht a dhéanamh ar líonraí poiblí cumarsáide soghluaiste laistigh den Aontas Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 67. #600422

  Maidir le saincheist na maoirseachta dírí ar institiúidí nó ar bhonneagair réimse uile-Eorpaigh agus forbairtí margaidh, cobhsaíocht an mhargaidh inmheánaigh agus comhtháthú an Aontais ina iomláine á gcur san áireamh, tarraingeoidh an Coimisiún suas tuarascáil bhliantúil maidir lena hiomchuí a bheadh sé tuilleadh freagrachtaí maoirseachta sa réimse seo a chur ar an Údarás.";

  Concerning the issue of direct supervision of institutions or infrastructures of pan-European reach and taking account of market developments, the stability of the internal market and the cohesion of the Union as a whole, the Commission shall draw up an annual report on the appropriateness of entrusting the Authority with further supervisory responsibilities in this area.";

  Rialachán (AE) Uimh. 1022/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2013 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (an tÚdarás Baincéireachta Eorpach) a mhéid a bhaineann le cúraimí sonracha a chur ar an mBanc Ceannais Eorpach de bhun Rialachán (AE) Uimh. 1024/2013 ón gComhairle

 68. #600430

  Sa tuarascáil, cuirfear san áireamh, go háirithe, aon athruithe ar líon na mBallstát rannpháirteach, agus déanfar scrúdú chun féachaint an bhfuil gá le tuilleadh coigeartuithe ar na forálacha sin i bhfianaise na n-athruithe sin, lena áirithiú go ndéantar cinntí ÚBE ar mhaithe leis an margadh inmheánach do sheirbhísí airgeadais a chothabháil agus a neartú.

  The report shall take into account in particular any developments in the number of participating Member States and shall examine whether in light of such developments any further adjustments of those provisions are necessary to ensure that EBA decisions are taken in the interest of maintaining and strengthening the internal market for financial services.

  Rialachán (AE) Uimh. 1022/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2013 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (an tÚdarás Baincéireachta Eorpach) a mhéid a bhaineann le cúraimí sonracha a chur ar an mBanc Ceannais Eorpach de bhun Rialachán (AE) Uimh. 1024/2013 ón gComhairle

 69. #694745

  Díreofar sa tuarascáil freisin ar thuairisciú aon idirbheart ábhartha nach n-áirítear i raon feidhme an Rialacháin seo, agus aird á tabhairt ar aon fhorbairtí suntasacha i gcleachtais sa mhargadh, agus ar an tionchar a d’fhéadfadh a bheith ann ar leibhéal trédhearcachta oibríochtaí maoinithe urrús.

  It shall also focus on the reporting of any relevant transactions not included in the scope of this Regulation, taking into account any significant developments in market practices, as well as on the possible impact on the level of transparency of securities financing operations.

  Rialachán (AE) 2015/2365 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Samhain 2015 maidir le trédhearcacht idirbheart maoinithe urrús agus athúsáide agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 70. #729033

  Faoin 31 Nollaig 2018, déanfaidh an Coimisiún tuarascáil a chur faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle maidir leis an measúnú ar an bhféidearthacht bearta comhchuibhithe a leagan síos maidir le suiteáil gléasraí rialaithe astaíochta iarfheistithe ar innill in innealra soghluaiste nach innealra bóthair é a cuireadh ar mhargadh an Aontais cheana féin.

  By 31 December 2018, the Commission shall submit a report to the European Parliament and to the Council regarding the assessment of the possibility of laying down harmonised measures for the installation of retrofit emission control devices in engines in non-road mobile machinery that has already been placed on the Union market.

  Rialachán (AE) 2016/1628 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2016 maidir le ceanglais a bhaineann le teorainneacha astaíochtaí le haghaidh truailleáin ghásacha agus cháithníneacha agus cineálcheadú i dtaca le hinnill dócháin inmheánaigh le haghaidh innealra soghluaiste nach innealra bóthair é, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012 agus Rialachán (AE) Uimh. 167/2013, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 97/68/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 71. #742891

  An achoimre agus an tuarascáil ar an imscrúdú cliniciúil dá dtagraítear i mír 5 den Airteagal seo, beidh siad ar fáil go poiblí tríd an gcóras leictreonach dá dtagraítear in Airteagal 73, ar a dhéanaí nuair a chlárófar an fheiste i gcomhréir le hAirteagal 29 agus sula gcuirfear ar an margadh í.

  The summary and the clinical investigation report referred to in paragraph 5 of this Article shall become publicly accessible through the electronic system referred to in Article 73, at the latest when the device is registered in accordance with Article 29 and before it is placed on the market.

  Rialachán (AE) 2017/745 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Aibreán 2017 maidir le feistí leighis, lena leasaítear Treoir 2001/83/CE, Rialachán (CE) Uimh. 178/2002 agus Rialachán (CE) Uimh. 1223/2009 agus lena n-aisghairtear Treoir 90/385/CEE ón gComhairle agus Treoir 93/42/CEE ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE )

 72. #746620

  An achoimre agus an tuarascáil ar an staidéar feidhmíochta dá dtagraítear i mír 5 den Airteagal seo, tiocfaidh siad chun bheith inrochtana ag an bpobal tríd an gcóras leictreonach dá dtagraítear in Airteagal 69, ar a dhéanaí nuair a chlárófar an fheiste i gcomhréir le hAirteagal 26 agus sula gcuirfear ar an margadh í.

  The summary and the performance study report referred to in paragraph 5 of this Article shall become publicly accessible through the electronic system referred to in Article 69, at the latest when the device is registered in accordance with Article 26 and before it is placed on the market.

  Rialachán (AE) 2017/746 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Aibreán 2017 maidir le feistí leighis diagnóiseacha in vitro agus lena n-aisghairtear Treoir 98/79/CE agus Cinneadh 2010/227/AE ón gCoimisiún (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE )

 73. #755983

  Leis an tuarascáil sin, déanfar measúnú ar a éifeachtaí a bhí an Rialachán seo agus na gníomhartha tarmligthe agus gníomhartha cur chun feidhme arna nglacadh dá bhun maidir le custaiméirí a chumasú chun táirgí níos éifeachtúla a roghnú, lena gcuirfear san áireamh an tionchar ar ghnó, an t-ídiú fuinnimh, astaíochtaí gás ceaptha teasa, gníomhaíochtaí faireachais margaidh, agus an costas a bhaineann leis an mbunachar sonraí a bhunú agus a choimeád ar bun.

  That report shall assess how effectively this Regulation and the delegated and implementing acts adopted pursuant thereto have allowed customers to choose more efficient products, taking into account its impacts on business, energy consumption, greenhouse gas emissions, market surveillance activities, and the cost to establish and maintain the database.

  Rialachán (AE) 2017/1369 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2017 lena leagtar amach creat i gcomhair lipéadú fuinnimh agus lena n-aisghairtear Treoir 2010/30/AE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE )

 74. #1660617

  Faoin 31 Nollaig 2018, agus gach trí bliana ina dhiaidh sin, foilseoidh an Coimisiún tuarascáil ar chur i bhfeidhm an Rialacháin seo, ina gcuirfear béim ar leith ar fhaireachán a dhéanamh ar an tionchar a d'fhéadfadh a bheith ann d'fheidhmiú rianúil an mhargaidh inmheánaigh.

  By 31 December 2018, and every three years thereafter, the Commission shall publish a report on the application of this Regulation, with a special emphasis on monitoring the potential impact on the smooth functioning of the internal market.

  Rialachán (AE) Uimh. 806/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Iúil 2014 lena mbunaítear rialacha aonfhoirmeacha agus nós imeachta aonfhoirmeach maidir le réiteach institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta áirithe faoi chuimsiú Sásra Réitigh Aonair agus Ciste Réitigh Aonair agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010

 75. #1661779

  Sa tuarascáil ón gCoimisiún breathnófar go háirithe ar cé chomh hiomchuí atá leibhéil na dtáillí idirmhalartaithe agus ar shásraí stiúrtha amhail muirir, agus úsáid agus costas modhanna éagsúla íocaíochta agus an leibhéal ar a dtagann gníomhaithe nua, teicneolaíocht nua agus samhlacha gnó nuálacha ar an margadh san áireamh.

  The Commission's report shall look in particular at the appropriateness of the levels of interchange fees and at steering mechanisms such as charges, taking into account the use and cost of the various means of payments and the level of entry of new players, new technology and innovative business models on the market.

  Rialachán (AE) 2015/751 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2015 maidir le táillí idirmhalartaithe ar idirbhearta íocaíochta cártabhunaithe (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 76. #1674509

  I gcás ina bhfuil údar maith ag an gCoimisiún le creidiúint go bhféadfadh saobhadh suntasach dá dtagraítear i bpointe (b) a bheith ann i dtír ar leith nó in earnáil ar leith sa tír sin, agus i gcás inarb iomchuí chun an Rialachán seo a chur i bhfeidhm ar bhealach éifeachtach, déanfaidh an Coimisiún tuarascáil lena dtuairisceofar imthosca an mhargaidh dá dtagraítear i bpointe (b) sa tír sin nó san earnáil sin a ullmhú, a phoibliú agus a thabhairt cothrom le dáta.

  Where the Commission has well-founded indications of the possible existence of significant distortions as referred to in point (b) in a certain country or a certain sector in that country, and where appropriate for the effective application of this Regulation, the Commission shall produce, make public and regularly update a report describing the market circumstances referred to in point (b) in that country or sector.

  Rialachán (AE) 2017/2321 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2017 lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/1036 maidir le cosaint i gcoinne allmhairí dumpáilte ó thíortha nach baill den Aontas Eorpach iad agus Rialachán (AE) 2016/1037 maidir le cosaint i gcoinne allmhairí ar tugadh fóirdheontas ina leith, ar allmhairí iad ó thíortha nach baill den Aontas Eorpach iad

 77. #1674753

  A thúisce a bheidh cineál agus inneachar ionstraimí ICAO soiléir agus sula gcuirfear tús leis an mbeart de chuid ICAO atá bunaithe ar an margadh domhanda, ba cheart don Choimisiún tuarascáil a chur i láthair ina ndéanfaí breithniú ar an gcaoi a gcuirfí na hionstraimí sin chur feidhme i ndlí an Aontais trí leasú a dhéanamh ar Threoir 2003/87/CE.

  Once there is clarity about the nature and content of the ICAO's instruments and in advance of the start of the ICAO's global market-based measure, the Commission should present a report in which it should consider how to implement those instruments in Union law through a revision of Directive 2003/87/EC.

  Rialachán (AE) 2017/2392 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2017 lena leasaítear Treoir 2003/87/CE chun leanúint de na teorainneacha reatha raon feidhme atá ar ghníomhaíochtaí eitlíochta agus chun ullmhúchán a dhéanamh do bheart atá bunaithe ar an margadh domhanda a chur chun feidhme ó 2021 amach

 78. #1676075

  Sa tuarascáil sin, beidh meastóireacht ar chur i bhfeidhm an Rialacháin seo, lena n-áirítear measúnú ar éifeachtacht fhorfheidhmiú dhlíthe an Aontais lena gcosnaítear leasanna tomhaltóirí faoin Rialachán seo, go háirithe maidir le cumhachtaí na n-údarás inniúil a leagtar amach in Airteagal 9, maille le scrúdú ar an gcaoi a gcomhlíonann trádálaithe dlíthe an Aontais lena gcosnaítear leasanna tomhaltóirí agus an fhorbairt a tháinig air sin i margaí tomhaltóra ríthábhachtacha a bhfuil baint acu le trádáil trasteorann, go háirithe.

  That report shall contain an evaluation of the application of this Regulation, including an assessment of the effectiveness of enforcement of Union laws that protect consumers’ interests under this Regulation, in particular with regard to the powers of competent authorities set out in Article 9, along with, in particular, an examination of how compliance by traders with Union laws that protect consumers’ interests has evolved in key consumer markets concerned by cross-border trade.

  Rialachán (AE) 2017/2394 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2017 maidir le comhar idir na húdaráis náisiúnta atá freagrach as dlíthe cosanta tomhaltóirí a fhorfheidhmiú agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2006/2004 (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 79. #1678054

  I gcás ina measann BERS gur gá sin, nó ar a laghad gach 3 bliana, foilseoidh BERS tuarascáil ar na himpleachtaí, i dtaca le cobhsaíocht airgeadais, don mhargadh urrúsúcháin, i ndlúthchomhar le ÚBE, d’fhonn béim a leagan ar na rioscaí do chobhsaíocht airgeadais.

  Where the ESRB considers it necessary, or at least every 3 years, in order to highlight financial stability risks, the ESRB shall, in collaboration with the EBA, publish a report on the financial stability implications of the securitisation market.

  Rialachán (AE) 2017/2402 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2017 lena leagtar síos creat ginearálta maidir le hurrúsú agus lena gcruthaítear creat sonrach maidir le hurrúsú simplí trédhearcach caighdeánaithe, agus lena leasaítear Treoracha 2009/65/CE, 2009/138/CE agus 2011/61/AE, Rialachán (CE) Uimh. 1060/2009 agus Rialachán (AE) Uimh. 648/2012

 80. #1680003

  Áireoidh an Coimisiún sa tuarascáil dá bhforáiltear in Airteagal 10(5), inter alia, measúnú ar na héifeachtaí beart airgeadais den sórt sin ar an margadh inmheánach agus, i gcás inarb iomchuí, molfaidh sé aon bhearta ar bith a d'fhéadfadh a bheith riachtanach de bhun an mheasúnaithe sin.

  The Commission shall include in the report provided for in Article 10(5), inter alia, an assessment of the effects of such financial measures on the internal market and, where appropriate, recommend any measures that may be necessary pursuant to that assessment.

  Treoir (AE) 2018/410 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Márta 2018 lena leasaítear Treoir 2003/87/CE chun laghduithe costéifeachtacha astaíochtaí agus infheistíochtaí ísealcharbóin a fheabhsú, agus Cinneadh (AE) 2015/1814 ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE) )

 81. #1686048

  I bhfianaise chéimniú amach na maoluithe a bhaineann le beatha neamhorgánach próitéine a úsáid d’éanlaith chlóis agus do mhuc-ainmhithe, agus ar bhonn na sonraí maidir le hinfhaighteacht bheatha próitéine den sórt sin i bhfoirm orgánach ar mhargadh an Aontais, sonraí a chuireann na Ballstáit ar fáil gach bliain, ba cheart don Choimisiún, 5 bliana tar éis dháta chur i bhfeidhm an Rialacháin seo, tuarascáil a chur faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle ar an infhaighteacht sin agus ar na cúiseanna go bhféadfadh rochtain theoranta a bheith ag oibreoirí orgánacha ar bheatha orgánach próitéine den sórt sin.

  In view of the phasing out of the derogations concerning the use of non-organic protein feed for poultry and porcine animals, and on the basis of the data provided every year by Member States on the availability of such protein feed in organic form on the market in the Union, five years after the date of application of this Regulation, the Commission should present a report to the European Parliament and to the Council on the availability of and reasons for a possible limited access of organic operators to such organic protein feed.

  Rialachán (AE) 2018/848 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le táirgeadh orgánach agus lipéadú táirgí orgánacha agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 834/2007 ón gComhairle

 82. #1708836

  Déanfaidh an Coimisiún, ar bhonn na faisnéise a chuirfidh na Ballstáit ar fáil agus ar bhonn staidéar neamhspleách, tuarascáil a chur faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle maidir le cur i bhfeidhm mhír 1 agus mhír 2, lena n-áirítear an margadh agus forbairtí teicneolaíocha agus cuspóir na héagsúlachta cultúrtha.

  The Commission shall, on the basis of the information provided by Member States and of an independent study, report to the European Parliament and to the Council on the application of paragraphs 1 and 2, taking into account the market and technological developments and the objective of cultural diversity.

  Treoir (AE) 2018/1808 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Samhain 2018 lena leasaítear Treoir 2010/13/AE maidir le comhordú forálacha áirithe arna leagan síos le dlí, rialachán nó gníomh riaracháin i mBallstáit i dtaobh seirbhísí meán closamhairc a sholáthar (An Treoir maidir le Seirbhísí Meán Closamhairc) i bhfianaise athruithe ar an margadh

 83. #1709522

  I gcás ina dtiocfaidh na saincheisteanna idir-inoibritheachta sin chun cinn, ba cheart go mbeadh an Coimisiún in ann tuarascáil ó BEREC a iarraidh ar cheart measúnú fíorasach a bheith inti ar staid an mhargaidh ar leibhéal an Aontais agus ar leibhéal na mBallstát.

  Where such interoperability issues arise, the Commission should be able to request a BEREC report which should provide a factual assessment of the market situation at Union and Member State level.

  Treoir (AE) 2018/1972 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 lena mbunaítear Cód Eorpach um Chumarsáid Leictreonach (Athmhúnlú)Téacs atá ábhartha maidir le LEE.

 84. #1709523

  Agus lánaird á tabhairt ar an tuarascáil ó BEREC agus ar an bhfianaise eile atá ar fáil agus na héifeachtaí ar an margadh inmheánach á gcur san áireamh, ba cheart don Choimisiún cinneadh a dhéanamh an gá idirghabháil rialála ó na húdaráis rialála náisiúnta nó ó údaráis inniúla eile.

  Taking utmost account of the BEREC report and other available evidence and taking into account the effects on the internal market, the Commission should decide whether there is a need for regulatory intervention by national regulatory or other competent authorities.

  Treoir (AE) 2018/1972 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 lena mbunaítear Cód Eorpach um Chumarsáid Leictreonach (Athmhúnlú)Téacs atá ábhartha maidir le LEE.

 85. #1711704

  Féadfaidh an Coimisiún, agus lánaird á tabhairt aige ar an tuairim ó BEREC, tuarascáil a fhoilsiú maidir le cur i bhfeidhm Chaibidil II de Theideal II de Chuid I agus d'Iarscríbhinn I, agus féadfaidh sé togra reachtach a thíolacadh chun na forálacha sin a leasú, i gcás ina measann sé gur gá sin chun aghaidh a thabhairt ar bhacainní ar fheidhmiú cuí an mhargaidh inmheánaigh.

  The Commission may, taking utmost account of the BEREC opinion, publish a report on the application of Chapter II of Title II of Part I and of Annex I, and may submit a legislative proposal to amend those provisions where it considers this to be necessary for the purpose of addressing obstacles to the proper functioning of the internal market.

  Treoir (AE) 2018/1972 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 lena mbunaítear Cód Eorpach um Chumarsáid Leictreonach (Athmhúnlú)Téacs atá ábhartha maidir le LEE.

 86. #1721116

  Tráth nach déanaí ná 12 Nollaig 2022 agus gach 2 bhliain ina dhiaidh sin, déanfaidh an Coimisiún athbhreithniú ar chur i bhfeidhm an Rialacháin seo agus cuirfidh sé tuarascáil mheasúnachta faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle ar fheidhmiú an phointe rochtana agus ar fheidhmiú an mhargaidh inmheánaigh, bunaithe ar an staidreamh agus ar an aiseolas arna mbailiú i gcomhréir le hAirteagal 24, Airteagal 25 agus Airteagal 26.

  By 12 December 2022 and once every two years thereafter, the Commission shall review the application of this Regulation and submit to the European Parliament and to the Council an assessment report on the functioning of the gateway and on the functioning of the internal market on the basis of the statistics and feedback collected in accordance with Articles 24, 25 and 26.

  Rialachán (AE) 2018/1724 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 2 Deireadh Fómhair 2018 maidir le pointe rochtana aonair digiteach a bhunú chun rochtain ar fhaisnéis, nósanna imeachta agus seirbhísí cúnaimh agus réitigh fadhbanna a sholáthar agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012Téacs atá ábhartha maidir le LEE.

 87. #1760985

  Faoi cheithre bliana tar éis theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo agus gach dhá bhliain ina dhiaidh sin, déanfaidh an Coimisiún athbhreithniú ar chur i bhfeidhm an Rialacháin seo agus cuirfidh sé tuarascáil mheasúnachta faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle ar fheidhmiú na tairsí agus ar fheidhmiú an mhargaidh inmheánaigh, bunaithe ar na staitisticí agus ar an aiseolas arna mbailiú i gcomhréir le hAirteagal 21, Airteagal 22 agus Airteagal 23.

  By four years after the entry into force of this Regulation and once every two years thereafter, the Commission shall review the application of this Regulation and submit to the European Parliament and the Council an assessment report on the functioning of the gateway and on the functioning of the internal market on the basis of the statistics and feedback collected in accordance with Articles 21, 22 and 23.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le tairseach aonair dhigiteach a bhunú chun faisnéis, nósanna imeachta agus seirbhísí cúnaimh agus réitigh fadhbanna a sholáthar agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012

 88. #1778677

  Ar feadh tréimhse 10 mbliana ar a laghad tar éis fáil a bheith ar chonarthaí leictreachais praghsála dinimiciúla den chéad uair, déanfaidh na Ballstáit nó a n-údaráis rialála faireachán ar na forbairtí is mó ar na conarthaí sin, agus foilseoidh siad tuarascáil bhliantúil maidir leis sin, lena n-áirítear tairiscintí margaidh agus an tionchar ar bhillí na dtomhaltóirí agus, go sonrach, leibhéal na luaineachta praghsanna.

  For at least a ten-year period after dynamic electricity price contracts become available, Member States or their regulatory authorities shall monitor, and shall publish an annual report on the main developments of such contracts, including market offers and the impact on consumers' bills, and specifically the level of price volatility.

  Treoir (AE) 2019/944 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Meitheamh 2019 maidir le rialacha comhchoiteanna don mhargadh inmheánach don leictreachas agus lena leasaítear Treoir 2012/27/AE ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 89. #1802344

  faireachán agus anailís a dhéanamh ar chur chun feidhme na gcód gréasáin arna nglacadh ag an gCoimisiún i gcomhréir le hAirteagal 59 de Rialachán (AE) 2019/943 agus le hAirteagal 6 de Rialachán (CE) Uimh. 715/2009 agus na treoirlínte arna nglacadh i gcomhréir le hAirteagal 61 de Rialachán (AE) 2019/943, agus ar a n-éifeacht ar chomhchuibhiú na rialacha is infheidhme atá dírithe ar chomhtháthú margaidh a éascú mar aon le neamh-idirdhealú, le hiomaíocht éifeachtach agus le feidhmiú éifeachtúil an mhargaidh agus tabharfaidh sí tuarascáil don Choimisiún.

  monitor and analyse the implementation of the network codes adopted by the Commission in accordance with Article 59 of Regulation (EU) 2019/943 and Article 6 of Regulation (EC) No 715/2009 and the guidelines adopted in accordance with Article 61 of Regulation (EU) 2019/943, and their effect on the harmonisation of applicable rules aimed at facilitating market integration as well as on non-discrimination, effective competition and the efficient functioning of the market, and report to the Commission.

  Rialachán (AE) 2019/942 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Meitheamh 2019 lena mbunaítear Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar idir Rialálaithe Fuinnimh ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 90. #1803773

  Déanfaidh ACER faireachán agus anailís ar chur chun feidhme na gcód gréasáin agus na dtreoirlínte arna nglacadh ag an gCoimisiún de réir mar a leagtar síos in Airteagal 58(1), agus ar a n-éifeacht ar chomhchuibhiú na rialacha is infheidhme, arb é is aidhm dóibh comhtháthú an mhargaidh a éascú, agus ar neamh-idirdhealú, ar iomaíocht éifeachtach agus ar fheidhmiú éifeachtúil an mhargaidh, agus tíolacfaidh sí tuarascáil don Choimisiún.

  ACER shall monitor and analyse the implementation of the network codes and the guidelines adopted by the Commission as laid down in Article 58(1), and their effect on the harmonisation of applicable rules aimed at facilitating market integration as well as on non-discrimination, effective competition and the efficient functioning of the market, and report to the Commission.

  Rialachán (AE) 2019/943 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Meitheamh 2019 maidir leis an margadh inmheánach don leictreachas ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 91. #1808131

  Déanfar measúnú sa tuarascáil sin i dtaobh an bhfuil cuspóirí an Rialacháin seo bainte amach, go háirithe maidir le líon na dtáirgí neamhchomhlíontacha ar mhargadh an Aontais a laghdú, forfheidhmiú éifeachtach éifeachtúil reachtaíocht an Aontais um chomhchuibhiú laistigh den Aontas a áirithiú, feabhas a chur ar an gcomhar idir údaráis inniúla agus na rialuithe ar tháirgí atá ag teacht isteach i margadh an Aontais a neartú, agus an tionchar ar lucht gnó agus go háirithe ar fhiontair bheaga agus mheánmhéide á chur san áireamh.

  The report shall assess whether this Regulation achieved its objective, in particular with regard to reducing the number of non-compliant products on the Union market, ensuring effective and efficient enforcement of Union harmonisation legislation within the Union, improving cooperation between competent authorities and strengthening the controls on products entering the Union market, while taking into account the impact on business and in particular on SMEs.

  Rialachán (AE) 2019/1020 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le faireachas margaidh ar tháirgí agus comhlíonadh táirgí agus lena leasaítear Treoir 2004/42/CE agus Rialacháin (CE) Uimh. 765/2008 agus (AE) Uimh. 305/2011 ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 92. #1826341

  Go háirithe, déanfar measúnú sa chéad tuarascáil ar chur i bhfeidhm agus ar thionchar na bhforálacha náisiúnta arna nglacadh agus arna gcur i bhfeidhm de bhun Airteagal 32, agus fianaise ábhartha á cur san áireamh maidir le tionchar na bhforálacha sin a mhéid a bhaineann le héifeachtaí trasteorann, calaois, seachaint, imghabháil nó mí-úsáid, agus maidir le tionchar ar fheidhmiú rianúil an mhargaidh inmheánaigh agus ar an tsláinte phoiblí.

  In particular, the first report shall assess the application and impact of national provisions adopted and applied pursuant to Article 32, taking into account relevant evidence of impact of these provisions as regards cross-border effects, fraud, avoidance, evasion or abuse, impact on smooth functioning of internal market and public health.

  Treoir (AE) 2020/262 ón gComhairle an 19 Nollaig 2019 lena leagtar síos na socruithe ginearálta maidir le dleacht mháil (athmhúnlú)

 93. #518648

  (1) An 25 Feabhra 2009, rinne Grúpa Ardleibhéil faoi chathaoirleacht Jacques de Larosière tuarascáil a fhoilsiú ar iarratas ón gCoimisiún, agus ba é an tátal a bhí ar an tuarascáil sin go gcaithfí an creat maoirseachta don earnáil sin a neartú chun an riosca a bhainfeadh le géarchéimeanna airgeadais sa todhchaí, agus déine géarchéime den sórt sin, a laghdú. Moladh sa tuarascáil athbhreithniú cuimsitheach a dhéanamh ar struchtúr na maoirseachta san earnáil, lena n-áirítear Córas Eorpach Maoirseoirí Airgeadais a bhunú, ina mbeadh trí údarás maoirseachta Eorpacha, údarás amháin faoi seach thar ceann earnáil na baincéireachta, thar ceann earnáil an árachais agus na bpinsean gairme agus thar ceann earnálacha na n-urrús agus na margaí, agus Comhairle Eorpach um Riosca Sistéamach a bhunú.

  (1) At the request of the Commission, a report was published on 25 February 2009 by a High-Level Group chaired by Jacques de Larosière and concluded that the supervisory framework of the financial sector of the Union needed to be strengthened to reduce the risk and severity of future financial crises and recommended far-reaching reforms to the structure of supervision of that sector, including the creation of a European System of Financial Supervisors, comprising three European supervisory authorities, one each for the banking, the insurance and occupational pensions and the securities and markets sectors, and the creation of a European Systemic Risk Council.

  Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le díorthaigh thar an gcuntar, contrapháirtithe lárnacha agus stórtha trádála Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 94. #661867

  Tabharfar an chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 26 den Rialachán seo le go leasófar na príomhthéarmaí, na príomhchoinníollacha agus na príomhnósanna imeachta a leagtar síos i gCuid III d'Iarscríbhinn I a ghabhann leis an Rialachán seo lena rialaítear rannchuidiú an Aontais le gach ionstraim airgeadais atá bunaithe faoin gCreat Fiachais nó faoin gCreat Cothromais a leagtar síos i gCuid III d'Iarscríbhinn I a ghabhann leis an Rialachán seo i gcomhréir le torthaí na tuarascála eatramhaí agus an mheasúnaithe iomláin neamhspleách a rinneadh ar threoirchéim Thionscnamh Bannaí Tionscadal Eoraip 2020 a bunaíodh faoi Cinneadh Uimh. 1639/2006/AE agus Rialachán Uimh. 680/2007agus le go gcuirfear athruithe i ndálaí an mhargaidh san áireamh d'fhonn barr feabhais a chur ar dhearadh agus ar chur chun feidhme na n-ionstraimí airgeadais faoin Rialachán seo.

  The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 26 of this Regulation to modify the main terms, conditions and procedures laid down in Part III of Annex I to this Regulation governing the Union contribution to each financial instrument established under the Debt Framework or Equity Framework laid down in Part III of Annex I to this Regulation in accordance with the results of the interim report and the independent full -scale evaluation of the pilot phase of the Europe 2020 Project Bond Initiative established under Decision No 1639/2006/EC and Regulation (EC) No 680/2007, and in order to take into account changing market conditions with a view to optimising the design and implementation of the financial instruments under this Regulation.

  Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear an tSaoráid um Chónascadh na hEorpa, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 913/2010 agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 680/2007 agus Rialachán (CE) Uimh. 67/2010 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 95. #1770651

  An 25 Feabhra 2009, rinne Grúpa Ardleibhéil faoi chathaoirleacht Jacques de Larosière tuarascáil a fhoilsiú ar iarratas ón gCoimisiún, agus ba é an tátal a bhí ar an tuarascáil sin go gcaithfí an creat maoirseachta don earnáil sin a neartú chun an riosca a bhainfeadh le géarchéimeanna airgeadais sa todhchaí, agus déine géarchéime den sórt sin, a laghdú. Moladh sa tuarascáil athbhreithniú cuimsitheach a dhéanamh ar struchtúr na maoirseachta san earnáil, lena n-áirítear Córas Eorpach Maoirseoirí Airgeadais a bhunú, ina mbeadh trí údarás maoirseachta Eorpacha, údarás amháin faoi seach thar ceann earnáil na baincéireachta, thar ceann earnáil an árachais agus na bpinsean gairme agus thar ceann earnálacha na n-urrús agus na margaí, agus Comhairle Eorpach um Riosca Sistéamach a bhunú.

  At the request of the Commission, a report was published on 25 February 2009 by a High-Level Group chaired by Jacques de Larosière and concluded that the supervisory framework of the financial sector of the Union needed to be strengthened to reduce the risk and severity of future financial crises and recommended far-reaching reforms to the structure of supervision of that sector, including the creation of a European System of Financial Supervisors, comprising three European supervisory authorities, one each for the banking, the insurance and occupational pensions and the securities and markets sectors, and the creation of a European Systemic Risk Council.

  NoDG-2012-02012R0648_EN-GA-DWN

 96. #282155

  2. Ina thuarascáil, measúnóidh an Coimisiún, i bhfianaise forbairtí sa mhargadh agus ag féachaint don iomaíochas agus do chosaint tomhaltóirí, cibé an mbeidh gá le ré an Rialacháin seo a shíneadh thar an tréimhse a leagtar síos in Airteagal 13, nó é a leasú, ag cur na bhforbairtí i dtáillí seirbhísí guthchumarsáide agus cumarsáide sonraí teileafón soghluaiste ar leibhéal náisiúnta san áireamh, mar aon le héifeachtaí an Rialacháin seo ar staid iomaíoch mionoibreoirí, oibreoirí neamhspleácha nó oibreoirí nuathosaithe.

  2. In its report, the Commission shall assess whether, in the light of developments in the market and with regard to both competition and consumer protection, there is need to extend the duration of this Regulation beyond the period set out in Article 13 or to amend it, taking into account the developments in charges for mobile voice and data communication services at national level and the effects of this Regulation on the competitive situation of smaller, independent or newly started operators.

  Rialachán (CE) Uimh. 717/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Meitheamh 2007 maidir le fánaíocht a dhéanamh ar líonraí poiblí teileafón soghluaiste laistigh den Chomhphobal agus lena leasaítear Treoir 2002/21/CE

 97. #303142

  (72) D’fhonn forbairtí breise sna margaí airgeadais a chur san áireamh, ba cheart don Choimisiún tuarascáil a thíolacadh do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle ina ndéantar measúnú ar fheidhmiú an Rialacháin seo, go háirithe mar atáthar ag brath ó thaobh rialúcháin de ar rátálacha creidmheasa chomh maith lena oiriúnaí atá an luach saothair a thugann an t-eintiteas rátáilte don ghníomhaireacht rátála creidmheasa.

  (72) With a view to taking into account further developments in the financial markets, the Commission should submit a report to the European Parliament and the Council assessing the application of this Regulation, in particular the regulatory reliance on credit ratings as well as the appropriateness of the remuneration of the credit rating agency by the rated entity.

  Rialachán (CE) Uimh. 1060/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 maidir le gníomhaireachtaí rátála creidmheasa

 98. #340103

  I gcás ina mbeidh tuarascálacha tástála nó deimhnithe lena bhfianaítear comhréireacht ag oibreoirí eacnamaíocha, ar tuarascálacha nó deimhnithe iad a d'eisigh comhlacht creidiúnaithe um measúnú comhréireachta agus nach n-éilíonn an reachtaíocht Chomhphobail um chomhchuibhiú na tuarascálacha nó na deimhnithe sin, ba cheart do na húdaráis um fhaireachas margaidh aird chuí a thabhairt orthu agus iad ag déanamh seiceálacha ar shaintréithe an táirge.

  In the case of economic operators in possession of test reports or certificates attesting conformity issued by an accredited conformity assessment body, where the relevant Community harmonisation legislation does not require such reports or certificates, market surveillance authorities should take due account of them when performing checks on product characteristics.

  Rialachán (CE) Uimh. 765/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Iúil 2008 lena leagtar amach na ceanglais maidir le creidiúnú agus maidir le faireachas margaidh a bhaineann le táirgí a mhargú, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 339/93

 99. #351296

  Go háirithe, déanfar scrúdú leis an tuarascáil ar a mhéid a d'éirigh leis an Rialachán seo coinníollacha neamh-idirdhealaitheacha agus costas-léiritheacha a áirithiú do rochtain ar an ngréasán i gcomhair gréasán tarchurtha gáis, d'fhonn rannchuidiú leis an rogha atá ag an gcustaiméir i margadh inmheánach atá ag feidhmiú go maith agus d'fhonn cur le cinnteacht fhadtéarmach an tsoláthair.

  In particular, the report shall examine to what extent this Regulation has been successful in ensuring non-discriminatory and cost-reflective network access conditions for gas transmission networks in order to contribute to customer choice in a well-functioning internal market and to long-term security of supply.

  Rialachán (CE) Uimh. 715/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 maidir le coinníollacha le haghaidh rochtana ar na gréasáin gáis nádúrtha agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1775/2005

 100. #353396

  Is iomchuí freisin go ndéanfaidh an Coimisiúin tuarascáil ar chur i bhfeidhm an Rialachán seo, ag measúnú, go háirithe, úsáid IBAN agus BIC chun íocaíochtaí laistigh den Chomhphobal a éascú chomh maith le forbairt an mhargaidh i ndáil le cur i bhfeidhm forálacha ar idirbhearta dochair dhírigh.

  It is also appropriate that the Commission present a report on the application of this Regulation, assessing, in particular, the use of the IBAN and the BIC for the facilitation of payments within the Community as well as market developments in relation to the application of the provisions on direct debit transactions.

  Rialachán (CE) Uimh. 924/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 maidir le híocaíochtaí trasteorann sa Chomhphobal agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2560/2001

 101. #503837

  Chuige sin, iarrtar ar an gCoimisiún tuarascáil a chur faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle maidir le ceanglais nua maidir le lipéadú a d'fhéadfadh a bheith ann agus a bheadh le tabhairt isteach ag leibhéal an Aontais d'fhonn saorghluaiseacht táirgí teicstíle a éascú sa mhargadh inmheánach agus ardleibhéal cosanta tomhaltóirí a bhaint amach ar fud an Aontais.

  To that end, the Commission is invited to submit a report to the European Parliament and to the Council regarding possible new labelling requirements to be introduced at Union level with a view to facilitating the free movement of textile products in the internal market and to achieving a high level of consumer protection throughout the Union.

  Rialachán (AE) Uimh. 1007/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Meán Fómhair 2011 maidir le hainmneacha snáithíní teicstíle agus maidir le lipéadú gaolmhar agus marcáil ghaolmhar táirgí teicstíle i leith a gcomhdhéanaimh shnáithínigh agus lena n-aisghairtear Treoir 73/44/CEE ón gComhairle, Treoir 96/73/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Treoir 2008/121/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 102. #508237

  Bliain amháin tar éis an clár sin a bhunú, ba cheart don Choimisiún, i gcomhar leis an nGníomhaireacht, i gcomhréir leis na tuarascálacha arna gcur faoi bhráid an Chomisiúin ag an nGníomhaireacht, agus i gcomhar leis na húdaráis rialála náisiúnta, measúnú a dhéanamh ar fheidhmiú agus ar fhóinteacht Chlár Eorpach na rannpháirtithe margaidh.

  One year after the establishment of that register, the Commission should assess in cooperation with the Agency, in line with the reports submitted by the Agency to the Commission, and with the national regulatory authorities, the functioning and the usefulness of the European register of market participants.

  Rialachán (AE) Uimh. 1227/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2011 maidir le sláine agus trédhearcacht an mhargaidh mórdhíola fuinnimh (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 103. #568850

  I gcás ina gceanglófar ar an mbainisteoir um chiste fiontraíochta sóisialta cáilitheach tuarascáil bhliantúil airgeadais a phoibliú i gcomhréir le hAirteagal 4 de Threoir 2004/109/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Nollaig 2004 maidir le comhchuibhiú ceanglas trédhearcachta i ndáil le faisnéis faoi eisitheoirí a ligtear a gcuid urrús isteach chun a trádála ar mhargadh rialaithe [10] i dtaca leis an gciste fiontraíochta sóisialta cáilitheach féadfar an fhaisnéis dá dtagraítear i mír 1 agus i mír 2 den Airteagal seo a thabhairt go leithleach nó mar chuid bhreise den tuarascáil bhliantúil airgeadais.

  Where the manager of a qualifying social entrepreneurship fund is required to make public an annual financial report in accordance with Article 4 of Directive 2004/109/EC of the European Parliament and Council of 15 December 2004 on the harmonisation of transparency requirements in relation to information about issuers the securities of which are admitted to trading on a regulated market [10] in relation to the qualifying social entrepreneurship fund the information referred to in paragraphs 1 and 2 of this Article may be provided separately or as an additional part of the annual financial report.

  Rialachán (AE) Uimh. 346/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2013 maidir le cistí fiontraíochta sóisialta Eorpacha Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 104. #589971

  Cuirfidh an Coimisiún i gcomhair le BERS, ar bhonn bliantúil ar a laghad, tuarascáil chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle, maidir le forbairtí margaidh óna bhféadfadh úsáid Airteagal 443B a bheith ag teastáil.

  The Commission, assisted by the ESRB shall, at least on an annual basis, submit to the European Parliament and the Council, a report on market developments potentially requiring the use of this Article.

  Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 105. #592388

  Nuair is deimhin leis an údarás ceadaithe, tar éis dó an tuarascáil ar thástálacha agus fianaise eile a chur san áireamh, go gcomhlíonann na páirteanna nó an trealamh atá i gceist na ceanglais dá dtagraítear in Airteagal 45(4), údaróidh sé na páirteanna nó an trealamh a chur ar an margadh agus a chur i seirbhís faoi réir an dara fomhír de mhír 4 den Airteagal seo.

  When the approval authority is satisfied, taking account of the test report and other evidence, that the parts or equipment in question comply with the requirements referred to in Article 45(4), it shall authorise the parts or equipment to be placed on the market and to be entered into service, subject to the second subparagraph of paragraph 4 of this Article.

  Rialachán (AE) Uimh. 167/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Feabhra 2013 maidir le formheas agus le faireachas margaidh ar fheithiclí talmhaíochta agus foraoiseachta Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 106. #593549

  Nuair is deimhin leis an údarás ceadaithe, tar éis dó an tuarascáil ar thástálacha agus fianaise eile a chur san áireamh, go gcomhlíonann na páirteanna nó an trealamh atá i gceist na ceanglais dá dtagraítear in Airteagal 50(4), údaróidh sé na páirteanna nó an trealamh a chur ar an margadh agus a chur i seirbhís faoi réir an dara fomhír de mhír 4 den Airteagal seo.

  When the approval authority is satisfied, taking account of the test report and other evidence, that the parts or equipment in question comply with the requirements referred to in Article 50(4), it shall authorise the parts or equipment to be placed on the market and to be entered into service subject to the second subparagraph of paragraph 4 of this Article.

  Rialachán (AE) Uimh. 168/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2013 maidir le ceadú agus le faireachas margaidh ar fheithiclí dhá nó trí roth agus cuadrothair Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 107. #605819

  Fónfaidh na sonraí arna bhfáil de bhun an Rialacháin seo, go háirithe, mar bhonn chun go ndréachtódh an Coimisiún tuarascálacha ar staid na talmhaíochta agus na margaí talmhaíochta chomh maith leis ar ioncaim feirme san Aontas.

  The data obtained pursuant to this Regulation shall, in particular, serve as the basis for the drawing up of reports by the Commission on the situation of agriculture and of agricultural markets, as well as on farm incomes in the Union.

  Rialachán (AE) Uimh. 1318/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1217/2009 ón gComhairle lena mbunaítear líonra chun sonraí cuntasaíochta ar ioncaim agus oibriú gnó na ngabháltas talmhaíochta sa Chomhphobal Eorpach a bhailiú

 108. #607927

  treocht margaidh bunaithe ar an gcéatadán de ghlacadóirí Galileo agus de ghlacadóirí EGNOS i líon iomlán na samhlacha glacadóirí a áirítear sa tuarascáil margaidh a chuireann an Ghníomhaireacht Eorpach GNSS ar fáil dá dtagraítear i bpointe (c) d'Airteagal 14(1).

  market trend based on the percentage of Galileo and EGNOS receivers in the total number of receiver models included in the market report provided by the European GNSS Agency referred to in point (c) of Article 14(1).

  Rialachán (AE) Uimh. 1285/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le cur chun feidhme agus saothrú córas Eorpach um loingseoireacht satailíte agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 876/2002 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 683/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 109. #619688

  An 12 Samhain 2013 d’fhoilsigh an Coimisiún tuarascáil Philippe Maystadt, comhairleoir speisialta don Choimisinéir atá freagrach as an margadh agus seirbhísí inmheánacha (“tuarascáil an chomhairleora speisialta”), inar imlínigh sé leasuithe féideartha ar rialachas EFRAG atá dírithe ar ranníocaíocht an Aontais le forbairt na gcaighdeán idirnáisiúnta cuntasaíochta.

  On 12 November 2013 the Commission published the report of Philippe Maystadt, special advisor to the Commissioner responsible for internal market and services (the ‘special advisor’s report’), in which he outlined potential reforms to EFRAG governance aimed at reinforcing the Union’s contribution to the development of international accounting standards.

  RIALACHÁN (AE) Uimh. 258/2014 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE an 3 Aibreán 2014 lena mbunaítear clár Aontais chun tacú le gníomhaíochtaí sonracha i réimse an tuairiscithe airgeadais agus na hiniúchóireachta don tréimhse 2014–2020 agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 110. #631933

  Sa chéad Tuarascáil uaidh maidir le cur chun feidhme Threoir 2000/9/CE[8], thug an Coimisiún ar aird go raibh rath ar an Treoirmaidir le margadh inmheánach a bhunú le haghaidh fochóras agus comhpháirteanna sábháilteachta, agus leibhéal ard aonfhoirmeach sábháilteachta á ráthú.

  In its First Report on the implementation of Directive 2000/9/EC[8], the Commission noted that the Directive has been successful in establishing an internal market for subsystems and safety components, while guaranteeing a uniform and high level of safety.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le suiteálacha cábla-bhealaigh /* COM/2014/0187 final - 2014/0107 (COD) */

 111. #633838

  Tar éis Thionól 2016 an ICAO, déanfaidh an Coimisiún tuarascáil do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle maidir le gníomhaíochtaí chun comhaontú idirnáisiúnta maidir le beart domhanda margadh-bunaithe a chur chun feidhme ó 2020 i leith, ar beart é a laghdóidh astaíochtaí gáis cheaptha teasa ón eitlíocht ar bhealach neamh-idirdhealaitheach, lena n-áirítear faisnéis maidir le húsáid ioncaim, a chuirfidh Ballstáit isteach i gcomhréir le hAirteagal 17 de Rialachán (AE) Uimh. 525/2013.

  Following the 2016 ICAO Assembly, the Commission shall report to the European Parliament and to the Council on actions to implement an international agreement on a global market-based measure from 2020, that will reduce greenhouse gas emissions from aviation in a non-discriminatory manner, including on information, with regard to the use of revenues, submitted by Member States in accordance with Article 17 of Regulation (EU) No 525/2013.

  Rialachán (AE) Uimh. 421/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 lena leasaítear Treoir 2003/87/CE lena mbunaítear scéim um liúntais astaíochtaí gás ceaptha teasa a thrádáil laistigh den Chomhphobal, i bhfianaise chur chun feidhme faoi 2020 comhaontuithe idirnáisiúnta lena gcuirtear i bhfeidhm beart domhanda aonair bunaithe ar an margadh ar astaíochtaí eitlíochta idirnáisiúnta. (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 112. #642772

  Faoin 17 Meitheamh 2016, agus ar bhonn trí bliana ar a laghad dá éis sin, déanfaidh gach údarás inniúil agus ECN tuarascáil a tharraingt suas maidir le forbairtí sa mhargadh chun seirbhísí iniúchóireachta reachtúla a sholáthar d'eintitis leasa phoiblí agus an tuarascáil sin a thíolacadh do CCEFI, ÚEUM, do ÚBE, do ÚEÁPC agus don Choimisiún.

  By 17 June 2016, and at least every three years thereafter, each competent authority and the ECN, shall draw up a report on developments in the market for providing statutory audit services to public-interest entities and submit it to the CEAOB, ESMA, EBA, EIOPA and the Commission.

  Rialachán (AE) Uimh. 537/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le ceanglais shonracha a bhaineann le hiniúchóireacht reachtúil ar eintitis leasa phoiblí agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2005/909/CE ón gCoimisiún (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 113. #679415

  Cuirfidh ÚEÚM, i gcomhar leis an Údarás Eorpach Baincéireachta agus leis na húdaráis inniúla agus na húdaráis ábhartha, tuarascálacha bliantúla faoi bhráid an Choimisiúin ina soláthrófar measúnuithe ar threochtaí, ar rioscaí agus leochaileachtaí féideartha agus, i gcás inar gá, moltaí maidir le gníomhaíocht choisctheach nó cheartaitheach sna margaí le haghaidh seirbhísí a chumhdaítear leis an Rialachán seo.

  ESMA shall, in cooperation with EBA and the competent authorities and the relevant authorities, submit annual reports to the Commission providing assessments of trends, potential risks and vulnerabilities, and, where necessary, recommendations of preventative or remedial action in the markets for services covered by this Regulation.

  Rialachán (AE) Uimh. 909/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Iúil 2014 maidir le socraíocht urrús san Aontas Eorpach a fheabhsú agus maidir le taisclanna lárnacha urrús agus lena leasaítear Treoir 98/26/CE agus Treoir 2014/65/AE agus Rialachán (AE) Uimh. 236/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 114. #694748

  Faoin 13 Deireadh Fómhair 2017, tíolacfaidh an Coimisiún tuarascáil do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle ar an dul chun cinn maidir le hiarrachtaí idirnáisiúnta chun na rioscaí a bhaineann le hIMUanna a mhaolú, lena n-áirítear moltaí BCA maidir le caolchorrlaigh d’IMUanna nach ndéantar a imréiteach go lárnach, agus ar a iomchuí atá na moltaí sin do mhargaí an Aontais.

  By 13 October 2017, the Commission shall submit a report to the European Parliament and to the Council on progress in international efforts to mitigate the risks associated with SFTs, including the FSB recommendations for haircuts on non-centrally cleared SFTs, and on the appropriateness of those recommendations for Union markets.

  Rialachán (AE) 2015/2365 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Samhain 2015 maidir le trédhearcacht idirbheart maoinithe urrús agus athúsáide agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 115. #735079

  Déanfaidh an Coimisiún, i ndlúthchomhar le ÚEUM, tuarascáil a chur faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle maidir le hAirteagal 3j a chur i bhfeidhm, lena n-áirítear oiriúnacht a raoin agus a héifeachtacht agus an measúnú ar an ngá chun ceanglais rialála a chur ar bun le haghaidh seach-chomhairleoirí, agus forbairtí ábhartha an Aontais agus an mhargaidh idirnáisiúnta á gcur i gcuntas acu.

  The Commission shall, in close cooperation with ESMA, submit a report to the European Parliament and to the Council on the implementation of Article 3j, including the appropriateness of its scope of application and its effectiveness and the assessment of the need for establishing regulatory requirements for proxy advisors, taking into account relevant Union and international market developments.

  Treoir (AE) 2017/828 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Bealtaine 2017 lena leasaítear Treoir 2007/36/CE a mhéid a bhaineann le spreagadh rannpháirtíocht scairshealbhóirí fadtéarmacha (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 116. #754884

  Sa bhreis air sin, ba cheart a chur san áireamh san athbhreithniú an tuarascáil dá dtagraítear in Airteagal 509(3) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [12], tionchar an Rialacháin seo ar na margaí maoinithe gearrthéarmacha, agus na hathruithe rialála ar an leibhéal idirnáisiúnta.

  In addition, the review should take into account the report referred to in Article 509(3) of Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council [12], the impact of this Regulation on short-term financing markets, and regulatory developments at international level.

  Rialachán (AE) 2017/1131 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meitheamh 2017 maidir le cistí margaidh airgid (Téacs atá ábhartha maidir le LEE )

 117. #754990

  Ciallóidh úsáid an ainmniúcháin “ciste margaidh airgid”, “CMA” nó úsáid ainmniúcháin eile a thugann le fios gur CMA GCUI nó CIM an t-ainmniúchán a úsáid in aon doiciméid sheachtracha, réamheolairí, tuarascálacha, ráitis, fógráin, cumarsáidí, litreacha nó aon ábhar eile atá dírithe ar infheisteoirí ionchasacha, sealbhóirí aonaid, scairshealbhóirí nó údaráis inniúla, nó atá beartaithe lena ndáileadh orthu, i scríbhinn, de bhéal, go leictreonach nó i bhfoirm ar bith eile.

  The use of the designation ‘money market fund’, ‘MMF’ or of another designation that suggests that a UCITS or AIF is an MMF shall mean use in any external documents, prospectuses, reports, statements, advertisements, communications, letters or any other material addressed to or intended for distribution to prospective investors, unit-holders, shareholders or competent authorities in written, oral, electronic or any other form.

  Rialachán (AE) 2017/1131 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meitheamh 2017 maidir le cistí margaidh airgid (Téacs atá ábhartha maidir le LEE )

 118. #1657583

  Cuideoidh ÚEUM leis an gCoimisiún le linn faireachán a dhéanamh agus tuarascálacha a ullmhú, uair in aghaidh na bliana ar a laghad, le cur chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle maidir le cur i bhfeidhm idirnáisiúnta na bprionsabal a leagtar síos in Airteagal 28 agus in Airteagal 29, go háirithe maidir le ceanglais a d’fhéadfadh a bheith dúblach nó contrártha ar rannpháirtithe sa mhargadh, agus moltaí a thabhairt maidir le gníomhartha a d’fhéadfaí a dhéanamh.

  The Commission shall be assisted by ESMA in monitoring and preparing reports, at least on an annual basis, to the European Parliament and to the Council on the international application of principles laid down in Articles 28 and 29, in particular with regard to potential duplicative or conflicting requirements on market participants, and recommend possible actions.

  Rialachán (AE) Uimh. 600/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 maidir le margaí in ionstraimí airgeadais agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 119. #1657902

  Cuirfear san áireamh sa tuarascáil dá dtagraítear i mír 1 tionchar úsáid an tarscaoilte faoi Airteagal 4(1)(a) agus (b)(i) ar mhargaí cothromais Eorpacha, agus ar an sásra caidhpeála méide faoi Airteagal 5, ag tagairt go háirithe do na nithe seo a leanas:

  The report referred to in paragraph 1 shall include the impact on European equity markets of the use of the waiver under Article 4(1)(a) and (b)(i) and the volume cap mechanism under Article 5, with particular reference to:

  Rialachán (AE) Uimh. 600/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 maidir le margaí in ionstraimí airgeadais agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 120. #1657924

  Cuirfear i gcuntas sa tuarascáil sin na rioscaí, más ann dóibh, a éiríonn ó fhorálacha rochtana oscailte maidir le díorthaigh arna dtrádáil ar mhalartán don chobhsaíocht d’fheidhmiú ordúil na margaí airgeadais ar fud an Aontais.

  That report shall take into account risks, if any, resulting from open access provisions regarding exchange-traded derivatives to the overall stability and orderly functioning of the financial markets throughout the Union.

  Rialachán (AE) Uimh. 600/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 maidir le margaí in ionstraimí airgeadais agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 121. #1668739

  Cé go ndéanfadh margaí fánaíochta mórdhíola náisiúnta atá go hiomlán iomaíoch agus ina bhfuil praghsanna ag teacht le bunchostais soláthair líonraí ar ar tugadh cuairt FATB níos inbhuanaithe go soiléir, léiríodh sa Tuarascáil ón gCoimisiún nár amhlaidh an cás.

  Although having fully competitive national wholesale roaming markets in which prices are in line with visited networks’ underlying costs of provision would clearly make RLAH more sustainable, the Commission Report shows that this is not the case.

  Rialachán (AE) 2017/920 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Bealtaine 2017 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 531/2012 a mhéid a bhaineann leis na rialacha maidir le margaí fánaíochta mórdhíolaTéacs atá ábhartha maidir le LEE.

 122. #1674531

  “Maidir leis na cúinsí atá ábhartha chun an gnáthluach a chinneadh de bhun Airteagal 2, tabharfar aird iomchuí ar an bhfianaise ábhartha uile, lena n-áirítear tuarascálacha ábhartha maidir leis na cúinsí atá i réim i margadh intíre na n-onnmhaireoirí agus na dtáirgeoirí agus an fhianaise ar a bhfuil siad bunaithe, a cuireadh sa chomhad agus a raibh deis ag na páirtithe leasmhara a dtuairimí a thabhairt ina leith.”;

  ‘In relation to the circumstances relevant for the determination of the normal value pursuant to Article 2, due account shall be taken of all relevant evidence, including relevant reports regarding the circumstances prevailing on the domestic market of the exporters and producers and the evidence on which they are based, which has been placed on the file, and upon which interested parties have had an opportunity to comment.’;

  Rialachán (AE) 2017/2321 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2017 lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/1036 maidir le cosaint i gcoinne allmhairí dumpáilte ó thíortha nach baill den Aontas Eorpach iad agus Rialachán (AE) 2016/1037 maidir le cosaint i gcoinne allmhairí ar tugadh fóirdheontas ina leith, ar allmhairí iad ó thíortha nach baill den Aontas Eorpach iad

 123. #1674820

  Faoi cheann 12 mhí ón dáta a nglacfaidh ICAO na hionstraimí ábhartha, agus sula mbeidh an beart atá bunaithe ar an margadh domhanda oibríochtúil, cuirfidh an Coimisiún tuarascáil faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle ina mbreithneoidh sé bealaí chun na hionstraimí sin a chur chun feidhme i ndlí an Aontais trí leasú a dhéanamh ar an Treoir seo.

  Within 12 months of the adoption by the ICAO of the relevant instruments, and before the global market-based measure becomes operational, the Commission shall present a report to the European Parliament and to the Council in which it shall consider ways for those instruments to be implemented in Union law through a revision of this Directive.

  Rialachán (AE) 2017/2392 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2017 lena leasaítear Treoir 2003/87/CE chun leanúint de na teorainneacha reatha raon feidhme atá ar ghníomhaíochtaí eitlíochta agus chun ullmhúchán a dhéanamh do bheart atá bunaithe ar an margadh domhanda a chur chun feidhme ó 2021 amach

 124. #1679969

  “Gach bliain, cuirfidh sé tuarascáil faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus faoi bhráid na Comhairle ar fheidhmiú an mhargaidh carbóin agus faoi aon bheartas ábhartha eile aeráide ná fuinnimh, lena n-áirítear oibriú na gceantanna, an leachtacht agus na méideanna arna dtrádáil, agus ina ndéanfar achoimre ar an bhfaisnéis a sholáthraíonn na Ballstáit maidir leis na bearta airgeadais dá dtagraítear in Airteagal 10a(6).”.

  ‘Each year, it shall submit a report to the European Parliament and to the Council on the functioning of the carbon market and on other relevant climate and energy policies, including the operation of the auctions, liquidity and the volumes traded, and summarising the information provided by Member States on the financial measures referred to in Article 10a(6).’.

  Treoir (AE) 2018/410 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Márta 2018 lena leasaítear Treoir 2003/87/CE chun laghduithe costéifeachtacha astaíochtaí agus infheistíochtaí ísealcharbóin a fheabhsú, agus Cinneadh (AE) 2015/1814 ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE) )

 125. #1684522

  De bhrí go bhfuil na margaí i gcomhair seirbhísí seachadta beartán ag athrú go gasta, ba cheart don Choimisiún athmheasúnú a dhéanamh ar éifeachtúlacht agus ar éifeachtacht an Rialacháin seo, agus forbairtí sa ríomhthráchtáil á gcur san áireamh, agus ba cheart dó tuarascáil rialta a chur faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus faoi bhráid na Comhairle.

  As markets for parcel delivery services are changing fast, the Commission should re-assess the efficiency and effectiveness of this Regulation, taking into account developments in e-commerce, and should submit a regular report to the European Parliament and to the Council.

  Rialachán (AE) 2018/644 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Aibreán 2018 maidir le seirbhísí seachadta beartán trasteorann ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE) )

 126. #1686876

  Faoin 31 Nollaig 2025, tíolacfaidh an Coimisiún tuarascáil do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle maidir le hinfhaighteacht na nithe seo a leanas ar mhargadh an Aontais agus, más ábhartha, ar na cúiseanna nach bhfuil ach rochtain theoranta orthu:

  By 31 December 2025, the Commission shall present a report to the European Parliament and the Council on the availability on the Union market of and, if relevant, on the causes of limited access to:

  Rialachán (AE) 2018/848 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le táirgeadh orgánach agus lipéadú táirgí orgánacha agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 834/2007 ón gComhairle

 127. #1687886

  Ba cheart dó dul i gcomhairle freisin le geallsealbhóirí ar bhonn tuarascála agus bac heart dó a dhícheall a dhéanamh chun go mbeidh cothromaíocht chóir idir na ceanglais maidir le sábháilteacht ar bóthar agus cosaint an chomhshaoil a fheabhsú, chomh maith le cothromaíocht chóir idir leasanna tomhaltóirí, monaróirí agus dáileoirí agus iomaíocht á caomhnú sa mhargadh iardhíola.

  It should also consult stakeholders on the basis of a report, and should strive for a fair balance between the requirements of improving road safety and environmental protection, as well as a fair balance between the interests of consumers, manufacturers and distributors while preserving competition in the aftermarket.

  Rialachán (AE) 2018/858 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le ceadú mótarfheithiclí agus a leantóirí, agus córas, comhpháirteanna agus aonad teicniúil ar leithligh atá ceaptha le haghaidh feithiclí den sórt sin, agus faireachas margaidh orthu, lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 715/2007 agus (CE) Uimh. 595/2009 agus lena n-aisghairtear Treoir 2007/46/CE ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 128. #1714745

  I gcomhthéacs na tuarascála ar Staid an Aontais Fuinnimh, tabharfaidh an Coimisiún tuairisc ar fheidhmiú an mhargaidh carbóin i gcomhréir le hAirteagal 35(1) agus le pointe (c) d'Airteagal 35(2) de Rialachán (AE) 2018/1999, agus an tionchar a bhíonn ag cur chun feidhme na Treorach sin á chur san áireamh.”;

  In the context of the State of the Energy Union report, the Commission shall report on the functioning of the carbon market in accordance with Article 35(1) and point (c) of Article 35(2) of Regulation (EU) 2018/1999, taking into consideration the effects of the implementation of this Directive.’;

  Treoir (AE) 2018/2002 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 lena leasaítear Treoir 2012/27/AE maidir le héifeachtúlacht fuinnimh ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 129. #1760804

  Luaitear sa Rialachán go gcuirfear tuarascáil measúnaithe ar fheidhmiú na tairsí aonair digití agus ar bhacainní sainaitheanta sa Mhargadh Aonair faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle dhá bhliain tar éis ghlacadh an Rialacháin agus gach dhá bhliain ina dhiaidh sin.

  The Regulation states that an assessment report on the functioning of the single digital gateway and of identified Single Market obstacles, will be submitted to the European Parliament and the Council two years after the adoption of the Regulation and every two years thereafter.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le tairseach aonair dhigiteach a bhunú chun faisnéis, nósanna imeachta agus seirbhísí cúnaimh agus réitigh fadhbanna a sholáthar agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012

 130. #1795185

  Ba cheart don tuarascáil na réitigh agus na costais do shocruithe do scéimeanna pinsean a ghabhfadh leo a chumhdach, agus ar an gcaoi sin forbairtí rialála agus margaidh a chur san áireamh amhail athruithe ar an gcineál contrapháirtí airgeadais atá faoi réir na hoibleagáide imréitigh.

  That report should also cover the solutions and the related costs for pension scheme arrangements, thereby taking into account regulatory and market developments such as changes to the type of financial counterparty that is subject to the clearing obligation.

  Rialachán (AE) 2019/834 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012, i dtaca leis an oibleagáid imréitigh, le fionraí na hoibleagáide imréitigh, leis na ceanglais tuairiscithe, le teicnící maolaithe riosca do chonarthaí díorthach thar an gcuntar nach n-imréitíonn contrapháirtí lárnach, le clárú agus le maoirseacht stórtha trádála agus leis na ceanglais ar stórtha trádála ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 131. #1801735

  Ba cheart don Ghníomhaireacht um Chomhar idir Rialálaithe Fuinnimh (ACER) na táscairí sin a úsáid freisin agus tuairisc á tabhairt aici ar fheidhmíocht na mBallstát i réimse shlándáil an tsoláthair leictreachais ina tuarascálacha bliantúla faireacháin ar mhargaí leictreachais, de bhun Airteagal 15 de Rialachán (AE) 2019/942 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle.

  The Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) should also use those indicators when reporting on Member States' performance in the area of security of electricity supply in its annual electricity market monitoring reports, pursuant to Article 15 of Regulation (EU) 2019/942 of the European Parliament and of the Council.

  Rialachán (AE) 2019/941 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Meitheamh 2019 maidir le riosca-ullmhacht in earnáil an leictreachais agus lena n-aisghairtear Treoir 2005/89/CE ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 132. #1807754

  I gcás ina soláthróidh oibreoirí eacnamaíocha tuarascálacha tástála nó deimhnithe lena bhfianaítear comhréireacht a dtáirgí le reachtaíocht an Aontais um chomhchuibhiú arna n-eisiúint ag comhlacht um measúnú comhréireachta, arna chreidiúnú i gcomhréir le Rialachán (CE) Uimh. 765/2008, tabharfaidh na húdaráis faireachais margaidh aird chuí ar na tuarascálacha sin nó ar na deimhnithe sin.

  Where economic operators present test reports or certificates attesting the conformity of their products with Union harmonisation legislation issued by a conformity assessment body accredited in accordance with Regulation (EC) No 765/2008, market surveillance authorities shall take due account of those reports or certificates.

  Rialachán (AE) 2019/1020 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le faireachas margaidh ar tháirgí agus comhlíonadh táirgí agus lena leasaítear Treoir 2004/42/CE agus Rialacháin (CE) Uimh. 765/2008 agus (AE) Uimh. 305/2011 ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 133. #1822223

  Cuirfidh an tÚdarás tuarascáil rúnda faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa, na Comhairle, an Choimisiúin agus an Údaráis Maoirseachta Eorpaigh (an tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde) agus an Údaráis Mhaoirseachta Eorpaigh (an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí)ina ndéanfar achoimre ar na torthaí maidir leis na gníomhaíochtaí faireacháin a rinneadh ar gach tríú tír choibhéiseach.

  The Authority shall submit a confidential report to the European Parliament, to the Council, to the Commission and to the European Supervisory Authority (European Insurance and Occupational Pensions Authority) and the European Supervisory Authority (European Securities and Markets Authority) summarising the findings of its monitoring of all equivalent third countries.

  RIALACHÁN (AE) 2019/2175 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE an 18 Nollaig 2019 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Baincéireachta Eorpach); Rialachán (AE) Uimh. 1094/2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde); Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí); Rialachán (AE) Uimh. 600/2014 maidir le margaí in ionstraimí airgeadais; Rialachán (AE) 2016/1011 maidir le hinnéacsanna a úsáidtear mar thagarmharcanna in ionstraimí airgeadais agus i gconarthaí airgeadais nó chun feidhmíocht cistí infheistíochta a thomhas; agus Rialachán (AE) 2015/847 maidir le faisnéis a ghabhann le haistrithe cistí (Téacs atá ábhartha maidir le LEE) (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 134. #1822626

  Cuirfidh an tÚdarás tuarascáil rúnda faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa, na Comhairle, an Choimisiúin agus an tÚdaráis Maoirseachta Eorpaigh (an tÚdarás Baincéireachta Eorpach) agus an Údaráis Maoirseachta Eorpaigh (An tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí)ina ndéanfar achoimre ar thorthaí a fhaireacháin ar na tríú tíortha uile.

  The Authority shall submit a confidential report to the European Parliament, to the Council, to the Commission and to the European Supervisory Authority (European Banking Authority) and to the European Supervisory Authority (European Securities and Markets Authority) summarising the findings of its monitoring of all equivalent third countries.

  RIALACHÁN (AE) 2019/2175 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE an 18 Nollaig 2019 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Baincéireachta Eorpach); Rialachán (AE) Uimh. 1094/2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde); Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí); Rialachán (AE) Uimh. 600/2014 maidir le margaí in ionstraimí airgeadais; Rialachán (AE) 2016/1011 maidir le hinnéacsanna a úsáidtear mar thagarmharcanna in ionstraimí airgeadais agus i gconarthaí airgeadais nó chun feidhmíocht cistí infheistíochta a thomhas; agus Rialachán (AE) 2015/847 maidir le faisnéis a ghabhann le haistrithe cistí (Téacs atá ábhartha maidir le LEE) (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 135. #1845791

  ''údaruithe feithiclí'', Airteagal nua – lena gcumhdófar ról nua an ERA maidir le húdaruithe feithiclí a eisiúint lena gcur ar an margadh, mar a beartaíodh sa tuarascáil ar an measúnú tionchair, i gcomhréir leis an Treoir leasaithe maidir le hIdir-inoibritheacht.

  "vehicle authorisations"; new article — covering ERA’s new role in issuing vehicle authorisations for placing on the market, as proposed in the IA report, in line with the amended Interoperability Directive.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le Gníomhaireacht Iarnróid an Aontais Eorpaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 881/2004

 136. #567193

  I bhfianaise aidhmeanna an Rialacháin seo agus an tionchair a fhéadfaidh a bheith aige ar shlándáil na saoránach agus ar an margadh inmheánach, ba cheart don Choimisiún, agus feidhm á baint as an idirphlé leanúnach sa Bhuanchoiste um Réamhtheachtaithe, tuarascáil a thíolacadh do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle lena ndéantar scrúdú ar aon fhadhb a thiocfaidh chun cinn mar thoradh ar an Rialachán seo a chur chun feidhme, agus ar a inmhianaithe agus a indéanta atá sé a raon feidhme a leathnú, i ndáil le húsáideoirí gairmiúla a chumhdach agus i ndáil le forálacha a chur isteach sna forálacha maidir le tuairisciú idirbhearta amhrasacha, maidir le substaintí a ghabháil ar iarraidh nó a ghoid, ar substaintí iad, cé nach bhfuil siad faoi réir bearta leis an Rialachán seo, atá sainaitheanta mar shubstaintí a úsáideadh chun pléascáin a mhonarú go haindleathach (réamhtheachtaithe pléascán neamhsceidealta).

  Given the aims of this Regulation and the impact that it may have on the security of citizens and on the internal market, the Commission should, drawing on the continuous discussions in the Standing Committee on Precursors, present a report to the European Parliament and to the Council examining any problems arising from the implementation of this Regulation, the desirability and feasibility of extending its scope, both as regards covering professional users and as regards including in the provisions on the reporting of suspicious transactions, disappearances and thefts of substances which, although not subject to measures under this Regulation, are identified as having been used for the illicit manufacture of explosives (non-scheduled explosives precursors).

  Rialachán (AE) Uimh. 98/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2013 maidir le margú agus úsáid réamhtheachtaithe pléascán Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 137. #590468

  Tabharfaidh an ÚBE, i ndiaidh dó dul i gcomhairle le BERS, le húsáideoirí deireanacha neamh-airgeadais, le tionscal na baincéireachta, leis na húdaráis inniúla agus le bainc ceannais de chuid CEBC agus ar bhonn bliantúil agus, den chéad uair faoin 31 Nollaig 2013, tuarascáil don Choimisiún i dtaobh cé acu andóigh go mbeadh tionchar díobhálach ábhartha agag sonrú an cheanglais ghinearálta maidir le cumhdach leachtachta i gCuid a Sé bunaithe ar na critéir maidir le tuairisciú ítimí i gcomhréir le Teideal II de Chuid a Sé agus in Iarscríbhinn III, a bhreithnítear ina n-aonair nó go carnach, ar phróifíl ghnó agus ar phróifíl priacal institiúidí a bhunaítear san Aontais nó ar chobhsaíocht agus feidhmiú rianúil na margaí airgeadais nó ar an ngeilleagar agus ar chobhsaíocht sholáthar iasachtaithe bainc, agus cuirfear fócas faoi leith ar iasachtú chuig FBManna agus ar mhaoiniú trádála, lena n-áirítear iasachtú faoi scéimeanna árachais chreidmheasa onnmhairiúcháin oifigiúla.

  EBA shall, after consulting the ESRB, non-financial end-users, the banking industry, competent authorities and the ESCB central banks annually and for the first time by 31 December 2013 report to the Commission on whether a specification of the general liquidity coverage requirement in Part Six based on the items to be reported in accordance with Part Six, Title II and Annex III, considered either individually or cumulatively, is likely to have a material detrimental impact on the business and risk profile of institutions established in the Union or on the stability and orderly functioning of financial markets or on the economy and the stability of the supply of bank lending, with a particular focus on lending to SMEs and on trade financing, including lending under official export credit insurance schemes.

  Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 138. #590513

  Faoin 31 Nollaig 2015, tabharfaidh ÚBE tuarascáil don Choimisiún, bunaithe ar na hítímí a mbeidh tuairisc le déanamh orthu i gcomhréir le Cuid a Sé, Teideal III, á rá an mbeadh sé oiriúnach, agus conas a bheadh se oiriúnach, a áirithiú go n-úsáidfidh institiúidí foinsí cobhsaithe cistithe, lena n-áirítear an measúnú ar thionchar ar phróifíl ghnó agus ar phróifíl priacal institiúidí a bhunaítear san Aontas nó ar mhargaí airgeadais nó ar an ngeilleagar agus iasachtú bainc, ar measúnú é ina gcuirfear fócas faoi leith ar iasachtaí a thabhairt do FBManna agus ar mhaoiniú trádála, lena n-áirítear iasachtú faoi scéimeanna árachais chreidmheasa onnmhairiúcháin oifigiúla agus múnlaí maoinithe faoi bhealach agus iasachtú morgáiste comhoiriúnaithe ó thaobh maoinithe de agus faoin dóigh a mbeadh sé oiriúnach é sin a dhéanamh.

  By 31 December 2015, EBA shall report to the Commission, on the basis of the items to be reported in accordance with Part Six, Title III, on whether and how it would be appropriate to ensure that institutions use stable sources of funding, including an assessment of the impact on the business and risk profile of institutions established in the Union or on financial markets or the economy and bank lending, with a particular focus on lending to SMEs and on trade financing, including lending under official export credit insurance schemes and pass through financing models, including match funded mortgage lending.

  Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 139. #1630220

  Tuarascáil maidir le Tionchar Ilstóras Grósaeireachta ar na Margaí Grósaeireachta agus Miondíola agus an Éifeacht a bhíonn aige ar Thomhaltóirí, ar Mhiondíoltóirí Grósaeireachta Beaga agus ar Sholáthraithe Grósaeireachta Beaga.

  REPORT ON THE IMPACT OF GROCERY MULTIPLES ON THE GROCERY AND RETAIL MARKETS AND ITS EFFECT ON CONSUMERS, SMALL GROCERY RETAILERS AND SMALL GROCERY SUPPLIERS.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 140. #1657920

  Faoin 3 Iúil 2019, déanfaidh an Coimisiún, tar éis dó dul i gcomhairle le ÚEUM, tuarascáil a chur faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle maidir le tionchar Airteagal 35 agus Airteagal 36 den Rialachán seo ar CCPanna nuabhunaithe agus nua-údaraithe dá dtagraítear in Airteagal 35(5) agus ar ionaid trádála a bhfuil dlúthbhaint acu leis na CCPanna sin agus i dtaobh an sínfear an socrú idirthréimhseach dá bhforáiltear in Airteagal 35(5), agus measúnú á dhéanamh ar na buntáistí a d’fhéadfadh a bheith ann do thomhaltóirí chun iomaíocht agus an réimse rogha a bheidh ar fáil do rannpháirtithe an mhargaidh a fheabhsú i gcoinne éifeacht dhíréireach fhéideartha na bhforálacha sin ar CCPanna nuabhunaithe agus nua-údaraithe agus na sriantachtaí ar rannpháirtithe an mhargaidh áitiúil chun rochtain a fháil ar CCPanna domhanda agus ar dhea-fheidhmiú an mhargaidh.

  By 3 July 2019, the Commission shall, after consulting ESMA, submit a report to the European Parliament and to the Council on the impact of Article 35 and 36 of this Regulation on newly established and authorised CCPs as referred to in Article 35(5) and trading venues connected to those CCPs by close links and whether the transitional arrangement provided for in Article 35(5) shall be extended, weighing the possible benefits to consumers of improving competition and the degree of choice available to market participants against the possible disproportionate effect of those provisions on newly established and authorised CCPs and the constraints of local market participants in accessing global CCPs and the smooth functioning of the market.

  Rialachán (AE) Uimh. 600/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 maidir le margaí in ionstraimí airgeadais agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 141. #1660785

  Ina rún an 7 Iúil 2010 ina raibh moltaí don Choimisiún um Bainistíocht Géarchéime Trasteorann san Earnáil Baincéireachta, d'iarr Parlaimint na hEorpa ar an gCoimisiún teachtaireacht a thíolacadh “ar bhonn Airteagal 50 agus Airteagal 114 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, togra reachtacha amháin nó níos mó a bhaineann le creatlach AE chun géarchéimeanna a bhainistiú, ciste cobhsaíochta airgeadais AE, agus aonad réitigh” agus, ina rún an 20 Samhain 2012 ina raibh moltaí don Choimisiún maidir le tuarascáil Uachtaráin na Comhairle Eorpaí, an Choimisiúin Eorpaigh, an Bhainc Cheannais Eorpaigh agus Ghrúpa an Euro “I dTreo fíor-Aontas Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta”, luadh “go raibh briseadh suas lúb an aiseolais dhiúltaigh idir flaithiúnais, bainc agus an fíorgheilleagar sár-riachtanach d'fheidhmiú rianúil AEA”, leagadh béim “ar an ngéarghá le bearta breise agus forleithne chun an ghéarchéim san earnáil bhaincéireachta a réiteach” agus chun “aontas baincéireachta Eorpach atá i bhfeidhm go hiomlán a réadú;” agus a áirithiú “an margadh inmheánach do sheirbhísí airgeadais agus do shaorghluaiseacht chaipitil a bheith ag feidhmiú i gceart agus go leanúnach”.

  The European Parliament, in its resolution of 7 July 2010 with recommendations to the Commission on Cross-Border Crisis Management in the Banking Sector, requested the Commission to submit ‘on the basis of Articles 50 and 114 of the Treaty on the Functioning of the European Union, one or more legislative proposals relating to an EU crisis-management framework, an EU financial stability fund, and a resolution unit’ and, in its resolution of 20 November 2012 with recommendations to the Commission on the report of the Presidents of the European Council, the European Commission, the European Central Bank and the Eurogroup ‘Towards a genuine Economic and Monetary Union’, stated that ‘breaking up the negative feedback loops between sovereigns, banks and the real economy is crucial for a smooth functioning of the EMU’, stressed the ‘urgent need for additional and far-reaching measures to solve the crisis in the banking sector’ and for the ‘realisation of a fully operational European banking union’ while ensuring ‘the continued proper functioning of the internal market for financial services and the free movement of capital’.

  Rialachán (AE) Uimh. 806/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Iúil 2014 lena mbunaítear rialacha aonfhoirmeacha agus nós imeachta aonfhoirmeach maidir le réiteach institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta áirithe faoi chuimsiú Sásra Réitigh Aonair agus Ciste Réitigh Aonair agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010

 142. #1674818

  Faoin 1 Eanáir 2019, agus go rialta ina dhiaidh sin, cuirfidh an Coimisiún tuarascáil ar fáil do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle maidir leis an dul chun cinn sa chaibidlíocht le ICAO chun an beart atá bunaithe ar an margadh domhanda a chur chun feidhme, beart atá le cur i bhfeidhm i leith astaíochtaí ó 2021 amach, go háirithe maidir leis na nithe seo a leanas: (i) na hionstraimí ábhartha de chuid ICAO, lena n-áirítear Caighdeáin agus Cleachtais Mholta; (ii) moltaí ICAO arna bhformheas ag an gComhairle agus atá ábhartha maidir leis an mbeart atá bunaithe ar an margadh domhanda; (iii) bunú cláir dhomhanda; (iv) bearta intíre a ghlac tríú tíortha chun an beart atá bunaithe ar an margadh domhanda a chur chun feidhme nuair a chuirfear i bhfeidhm é i leith astaíochtaí ó 2021 amach; (v) na himpleachtaí a bheadh ag forchoimeádais tríú tíortha; agus (vi) aon fhorbairtí idirnáisiúnta ábhartha eile agus ionstraimí ábhartha eile is infheidhme.

  Before 1 January 2019 and regularly thereafter, the Commission shall report to the European Parliament and to the Council on progress in the ICAO negotiations to implement the global market-based measure to be applied to emissions from 2021, in particular with regard to: (i) the relevant ICAO instruments, including Standards and Recommended Practices; (ii) ICAO Council-approved recommendations relevant to the global market-based measure; (iii) the establishment of a global registry; (iv) domestic measures taken by third countries to implement the global market-based measure to be applied to emissions from 2021; (v) the implications of reservations by third countries; and (vi) other relevant international developments and applicable instruments.

  Rialachán (AE) 2017/2392 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2017 lena leasaítear Treoir 2003/87/CE chun leanúint de na teorainneacha reatha raon feidhme atá ar ghníomhaíochtaí eitlíochta agus chun ullmhúchán a dhéanamh do bheart atá bunaithe ar an margadh domhanda a chur chun feidhme ó 2021 amach

 143. #1774917

  Bunaithe ar an bhfaisnéis a bheidh faighte de bhun mhír 5 den Airteagal seo agus ar na comhairliúcháin laistigh den choiste teagmhála arna bhunú in Airteagal 12(3) de Threoir 2001/29/CE, déanfaidh an Coimisiún, faoin 10 Aibreán 2021, tuarascáil a chur faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle maidir le húsáid na sásraí ceadúnaithe sin dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo san Aontas, an tionchar atá acu ar cheadúnú agus ar shealbhóirí cirt, lena n-áirítear sealbhóirí cirt nach comhaltaí iad den eagraíocht a dheonaíonn na ceadúnais nó ar náisiúnaigh de Bhallstát eile iad nó atá ina gcónaí i mBallstát eile, a n-éifeachtúlacht a mhéid a bhaineann le scaipeadh inneachar cultúrtha a éascú, agus an tionchar atá acu ar an margadh inmheánach, lena n-áirítear soláthar seirbhísí agus iomaíochas trasteorann.

  Based on the information received pursuant to paragraph 5 of this Article and on the discussions within the contact committee established in Article 12(3) of Directive 2001/29/EC, the Commission shall, by 10 April 2021, submit to the European Parliament and to the Council a report on the use in the Union of the licensing mechanisms referred to in paragraph 1 of this Article, their impact on licensing and rightholders, including rightholders who are not members of the organisation granting the licences or who are nationals of, or resident in, another Member State, their effectiveness in facilitating the dissemination of cultural content, and their impact on the internal market, including the cross-border provision of services and competition.

  Treoir (AE) 2019/790 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le cóipcheart agus cearta gaolmhara sa Mhargadh Aonair Digiteach agus lena leasaítear Treoracha 96/9/CE agus 2001/29/CE ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 144. #1788045

  Sa tuarascáil dá dtagraítear i mír 1, déanfaidh an Coimisiún breithniú, inter alia, ar a ionadaíche agus atá luachanna na n-astaíocht CO2 agus an ídithe breosla nó fuinnimh arna gcinneadh de bhun Rialachán (CE) Uimh. 715/2007 i dtaca le fíordhálaí domhanda; úsáid feithiclí astaíochtaí nialasacha agus astaíochtaí ísle ar mhargadh an Aontais, go háirithe i ndáil le feithiclí tráchtála éadroma; agus cur i bhfeidhm bonneagair athluchtaithe agus athbhreoslaithe arna thuairisciú faoi Threoir 2014/94/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, lena n-áirítear maoiniú na bhfeithiclí sin agus an bhonneagair sin; a mhéid a d'fhéadfadh úsáid breoslaí malartacha sintéiseacha ardfhorbartha arna dtáirgeadh le fuinneamh in-athnuaite rannchuidiú le hastaíochtaí a laghdú; leis an laghdú iarbhír astaíochtaí CO2 arna bhreathnú ar leibhéal an fhlít reatha; feidhmiú an tsásra dreasachta i gcomhair feithiclí astaíochtaí nialasacha agus ísealastaíochtaí; éifeachtaí féideartha an bhirt idirthréimhsigh a leagtar amach i bpointe 6.3 de Chuid A d'Iarscríbhinn I; tionchar an Rialacháin seo ar thomhaltóirí, go háirithe na tomhaltóirí sin ar ioncam íseal agus ar mheánioncam; chomh maith le gnéithe eile a éascódh a thuilleadh an t-athrú i dtreo iompar glan iomaíoch inacmhainne san Aontas, a bheadh inmharthana ar bhonn eacnamaíoch agus cóir ar bhonn sóisialta.

  In the report referred to in paragraph 1, the Commission shall consider, inter alia, the real-world representativeness of the CO2 emission and fuel or energy consumption values determined pursuant to Regulation (EC) No 715/2007; the deployment on the Union market of zero- and low-emission vehicles, in particular with respect to light commercial vehicles; the roll-out of recharging and refuelling infrastructure reported under Directive 2014/94/EU of the European Parliament and of the Council, including their financing; the potential contribution of the use of synthetic and advanced alternative fuels produced with renewable energy to emissions reductions; the CO2 emissions reduction actually observed at the existing fleet level; the functioning of the incentive mechanism for zero- and low-emission vehicles; the potential effects of the transitional measure set out in point 6.3 of Part A of Annex I; the impact of this Regulation on consumers, particularly on those on low and medium incomes; as well as aspects to further facilitate an economically viable and socially fair transition towards clean, competitive and affordable mobility in the Union.

  Rialachán (AE) 2019/631 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 lena socraítear na caighdeáin feidhmíochta maidir le hastaíochtaí CO2 do ghluaisteáin nua paisinéirí agus d'fheithiclí tráchtála éadroma nua agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 443/2009 agus Rialachán (AE) Uimh. 510/2011 ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 145. #1799722

  Faoin 28 Meitheamh 2023 nó bliain amháin tar éis comhaontú ar chaighdeáin idirnáisiúnta a cheapfaidh CBMB, cibé acu is luaithe, déanfaidh an Coimisiún, i gcás inarb iomchuí, agus an tuarascáil dá dtagraítear i mír 9, aon chaighdeáin idirnáisiúnta a cheapfaidh CBMB, éagsúlacht earnáil baincéireachta an Aontais agus aidhmeanna an aontais margaí caipitil á gcur san áireamh aige, togra reachtach a chur faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus faoi bhráid na Comhairle maidir le conas leasú a dhéanamh ar na forálacha maidir le láimhseáil shealúchais urrús a bhíonn ag institiúidí chun conarthaí díorthach a fhálú d'fhonn an cóimheas glanchistiúcháin chobhsaí a ríomh mar a leagtar amach i dTeideal IV de Chuid a Sé i gcás ina measfaidh sé féin gurb iomchuí maidir le tionchar na láimhseála atá ann cheana ar chóimheas glanchistiúcháin chobhsaí institiúidí agus d'fhonn aird níos fearr a thabhairt ar an bpriacal cistiúcháin a bhaineann leis na hidirbhearta sin.

  By 28 June 2023 or a year after an agreement on international standards that is developed by the BCBS, whichever is the earliest, the Commission shall, where appropriate and taking into account the report referred to in paragraph 9, any international standards developed by the BCBS, the diversity of the banking sector in the Union and the aims of the capital markets union, submit a legislative proposal to the European Parliament and to the Council on how to amend the provisions regarding the treatment of institutions' holdings of securities to hedge derivative contracts for the calculation of the net stable funding ratio as set out in Title IV of Part Six where it considers it appropriate regarding the impact of the existing treatment on institutions' net stable funding ratio and to take better account of the funding risk linked to those transactions.

  Rialachán (AE) 2019/876 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 a mhéid a bhaineann leis an gcóimheas luamhánaithe, leis an gcóimheas glanchistiúcháin chobhsaí, leis na ceanglais maidir le cistí dílse agus dliteanais incháilithe, leis an bpriacal creidmheasa contrapháirtí, leis an bpriacal margaidh, leis na risíochtaí ar chontrapháirtithe lárnacha, leis na risíochtaí ar ghnóthais chomhinfheistíochta, leis na risíochtaí móra, leis na ceanglais tuairiscithe agus nochta, agus Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 146. #340469

  Déanfar anailís sa tuarascáil sin, go háirithe, ar chomhréireacht rialacha an Chomhphobail i réimse an fhaireachais margaidh.

  That report shall, in particular, analyse the consistency of Community rules in the field of market surveillance.

  Rialachán (CE) Uimh. 765/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Iúil 2008 lena leagtar amach na ceanglais maidir le creidiúnú agus maidir le faireachas margaidh a bhaineann le táirgí a mhargú, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 339/93

 147. #350473

  Sa tuarascáil sin, sainaithneoidh sí aon bhacainní ar chomhlánú na margaí inmheánacha sa leictreachas agus sa ghás nádúrtha.

  In that report, it shall identify any barriers to the completion of the internal markets in electricity and natural gas.

  Rialachán (CE) Uimh. 9991/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 lena mbunaítear Gníomhaireacht um Chomhar idir Rialálaithe Fuinnimh

 148. #520151

  (d) tuarascáil ar raon feidhme na socruithe idir-inoibritheachta faoi Theideal V a leathnú chuig idirbhearta in aicmí na n-ionstraimí airgeadais seachas chuig urrúis inaistrithe agus ionstraimí margadh airgid;

  (d) on the extension of the scope of interoperability arrangements under Title V to transactions in classes of financial instruments other than transferable securities and money-market instruments;

  Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le díorthaigh thar an gcuntar, contrapháirtithe lárnacha agus stórtha trádála Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 149. #584402

  6, Tíolacfaidh institiúidí tuarascáil ina dtabharfar le fios cé acu na hinnéacsanna leathana sa mhargadh ar a mbraitheann siad.

  Institutions shall report and disclose the broad market indices on which their capital instruments rely.

  Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 150. #607727

  cur, i gcomhthéacs chéim imlonnaithe agus chéim saothraithe chlár Galileo agus chéim saothraithe chlár EGNOS, le cur chun cinn agus margú na seirbhísí dá dtagraítear in Airteagal 2(4) agus (5), lena n-áirítear tríd an anailís mhargaidh is gá a chur i gcrích, go háirithe tríd an tuarascáil mhargaidh a tháirgeann an Ghníomhaireacht Eorpach GNSS go bliantúil maidir leis an margadh le haghaidh feidhmchlár agus seirbhísí, trí theagmhálacha dlútha a bhunú le húsáideoirí agus le húsáideoirí féideartha na gcóras ar mhaithe le faisnéis a bhailiú ar a gcuid riachtanas, trí fhorbairtí i margaí iartheachtacha loingseoireachta satailíte a leanúint, agus trí phlean gníomhaíochta a dhréachtú maidir le glacadh ag pobal úsáideora na seirbhísí dá dtagraítear in Airteagal 2(4) agus (5), a chuimsíonn go háirithe gníomhaíochtaí ábhartha a bhaineann le caighdeánú agus deimhniúchán.

  contribute, in the context of the deployment and exploitation phases of the Galileo programme and the exploitation phase of the EGNOS programme, to the promotion and marketing of the services referred to in Article 2(4) and (5), including by carrying out the necessary market analysis, in particular through the market report produced annually by the European GNSS Agency on the market for applications and services, by establishing close contacts with users and potential users of the systems with a view to collecting information on their needs, by following developments in satellite navigation downstream markets, and by drawing up an action plan for the uptake by user community of the services referred to in Article 2(4) and (5), comprising in particular relevant actions relating to standardisation and certification.

  Rialachán (AE) Uimh. 1285/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le cur chun feidhme agus saothrú córas Eorpach um loingseoireacht satailíte agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 876/2002 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 683/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 151. #1613793

  Tithe an Oireachtais An Comhchoiste um Fhiontraíocht agus Mionghnóthaí An Seachtú Tuarascáil An Ceathrú Tuarascáil Eatramhach maidir le hAthchóirithe ar Mhargadh Árachais na hÉireann Sábháilteacht ar Bhóithre Iúil 2006

  HOUSES OF THE OIREACHTAS JOINT COMMITTEE ON ENTERPRISE AND SMALL BUSINESS SEVENTH REPORT FOURTH INTERIM REPORT ON REFORMS TO THE IRISH INSURANCE MARKET ROAD SAFETY JULY 2006

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 152. #1613924

  Tithe an Oireachtais. An Comhchoiste um Fhiontraíocht agus Mionghnóthaí. An Seachtú Tuarascáil: An Ceathrú Tuarascáil Eatramhach maidir le hAthchóirithe ar Mhargadh Árachais na hÉireann: Sábháilteacht ar Bhóithre. Iúil, 2006.

  HOUSES OF THE OIREACHTAS. JOINT COMMITTEE ON ENTERPRISE AND SMALL BUSINESS. SEVENTH REPORT: FOURTH INTERIM REPORT ON REFORMS TO THE IRISH INSURANCE MARKET: ROAD SAFETY. JULY, 2006.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 153. #1613939

  Tithe an Oireachtais. An Comhchoiste um Chomhshaol agus Rialtas Áitiúil. Tuarascáil Iniúchta AE Uimh. 19: COM (2005) 284: Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle a bhaineann le táirge arbhair Indiaigh (Zea mays L., líne 1507), atá géinmhodhnaithe i gcomhair frithsheasmhachta in aghaidh lotnaidí féileacánacha áirithe agus i gcomhair fulaingthe ar an luibhicíd glufoisfionáit-amóiniam, a chur ar an margadh, de réir Threoir 2001/18/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle. Márta, 2006.

  HOUSES OF THE OIREACHTAS. JOINT COMMITTEE ON ENVIRONMENT AND LOCAL GOVERNMENT. EU SCRUTINY REPORT NO. 19: COM (2005) 284: PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION CONCERNING THE PLACING ON THE MARKET, IN ACCORDANCE WITH DIRECTIVE 2001/18/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL, OF A MAIZE PRODUCT (ZEA MAYS L., LINE 1507) GENETICALLY MODIFIED FOR RESISTANCE TO CERTAIN LEPIDOPTERAN PESTS AND FOR TOLERANCE TO THE HERBICIDE GLUFOSINATE-AMMONIUM. MARCH, 2006.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 154. #1614026

  Tithe an Oireachtais. An Comhchoiste um Shláinte agus Leanaí. Tuarascáil Uimh. 11: COM (2005) 469: Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle lena n-údaraítear bia a chur ar an margadh ar bia é in bhfuil, arb é atá ann, nó a tháirgtear as, arbhar Indiach géinmhodhnaithe líne 1507 faoi Rialachán (CE) Uimh. 1829/2003 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle. Samhain, 2005.

  HOUSES OF THE OIREACHTAS. JOINT COMMITTEE ON HEALTH AND CHILDREN. REPORT NO. 11: COM (2005) 469: PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION AUTHORIZING THE PLACING ON THE MARKET OF FOOD CONTAINING, CONSISTING OF, OR PRODUCED FROM GENETICALLY MODIFIED MAIZE LINE 1507 UNDER REGULATION (EC) NO. 1829/2003 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL. NOVEMBER, 2005.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 155. #1618015

  An Comhchoiste faoi Reachtaíocht Thánaisteach na gComhphobal Eorpach Tuarascáil ar Fhogra le haghaidh Rialachánón gComhairle ag bunú Comheagrú Idirthréimhseach ar an Margadh in Earnáil na Caoireaola agus na hUaineola, 10 Nollaig, 1975.

  Joint Committee on the Secondary Legislation of the European Communities. Report on Proposal for a Council Regulation establishing a Common Transitional Organisation of the market in the Mutton and Lamb Sector, 10th December, 1975.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 156. #1618016

  An Comhchoiste faoi Reachtaíocht Thánaisteach na gComhphobal Eorpach. Tuarascáil ar Thogra le haghaidh Rialachán ón gComhairle ag bunú Comheagrú Idirthréimhseach ar an Margadh in Earnáil na Caoireola agus na hUaineola, 10 Nollaig, 1975.

  Joint Committee on the Secondary Legislation of the European Communities. Report on Proposal for a Council Regulation establishing a Common Transitional Organisation of the Market in the Mutton and Lamb Sector, 10th December, 1975.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 157. #1618017

  An Comhchoiste faoi Reachtaíocht Thánaisteach na gComhphobal Eorpach. Tuarascáil ar Thogra i dtaobh Rialachán ón gComhairle ar Chomheagrú Mhargadh na bPrátaí, 28 Aibreán, 1976.

  Joint Committee on the Secondary Legislation of the European Communities. Report on Proposal for a Council Regulation on the Common Organisation of the Market in Potatoes, 28th April, 1976.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 158. #1630080

  Tuarascáil ar COM (2004) 193 – Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle a bhaineann le táirge arbhair Indiaigh (Zea mays L. líne NK603) atá géinmhodhnaithe chun go bhfulaingeoidh sé gliofasáit a chur ar an margadh, de réir Threoir 2001/18/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

  REPORT ON COM (2004) 193 – PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION CONCERNING THE PLACING ON THE MARKET, IN ACCORDANCE WITH DIRECTIVE 2001/18/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL, OF A MAIZE PRODUCT (ZEA MAYS L. LINE NK603) GENETICALLY MODIFIED FOR GLYPHOSATE TOLERANCE

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 159. #1630082

  Tuarascáil ar COM (2004)572 – Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le táirge ráibe síl ola (Brassica napus L., líne GR73) atá géinmhodhnaithe chun go bhfulaingeoidh sí an luibhicíd gliofasáit a chur ar an margadh, de réir Threoir 2001/18/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

  REPORT ON COM (2004)572 – PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION CONCERNING THE PLACING ON THE MARKET, IN ACCORDANCE WITH DIRECTIVE 2001/18/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL, OF AN OILSEED RAPE PRODUCT (BRASSICA NAPUS L., GR73 LINE) GENETICALLY MODIFIED FOR TOLERANCE TO THE HERBICIDE GLYPHOSPHATE

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 160. #1668737

  I bhfianaise thorthaí a athbhreithnithe, ghlac an Coimisiún a thuarascáil maidir leis an athbhreithniú ar an margadh fánaíochta mórdhíola an 15 Meitheamh 2016 (“an Tuarascáil ón gCoimisiún”).

  In light of the findings of its review, the Commission adopted its report on the review of the wholesale roaming market on 15 June 2016 (‘the Commission Report’).

  Rialachán (AE) 2017/920 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Bealtaine 2017 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 531/2012 a mhéid a bhaineann leis na rialacha maidir le margaí fánaíochta mórdhíolaTéacs atá ábhartha maidir le LEE.

 161. #1730610

  tuarascáil fhoriomlán ar dhul chun cinn maidir le dul chun cinn na mBallstát maidir le margadh fuinnimh iomlán agus oibríochtúil a chruthú;

  an overall progress report on Member States' progress in creating a complete and operational energy market;

  Rialachán (AE) 2018/1999 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le Rialachas an Aontais Fuinnimh agus na Gníomhaíochta Aeráide, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 663/2009 agus Rialachán (CE) Uimh. 715/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 94/22/CE, Treoir 98/70/CE, Treoir 2009/31/CE, Treoir 2009/73/CE, Treoir 2010/31/AE, Treoir 2012/27/AE, agus Treoir 2013/30/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 2009/119/CE agus Treoir (AE) 2015/652 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 162. #1772125

  tuarascáil ar raon feidhme na socruithe idir-inoibritheachta faoi Theideal V a leathnú chuig idirbhearta in aicmí na n-ionstraimí airgeadais seachas chuig urrúis inaistrithe agus ionstraimí margadh airgid;

  on the extension of the scope of interoperability arrangements under Title V to transactions in classes of financial instruments other than transferable securities and money-market instruments;

  NoDG-2012-02012R0648_EN-GA-DWN

 163. #1799756

  Faoin 30 Meán Fómhair 2019, tabharfaidh ÚBE tuarascáil faoin tionchar atá ar institiúidí an Aontais ag caighdeáin idirnáisiúnta chun ceanglais cistí dílse a ríomh i gcás priacal margaidh.

  By 30 September 2019, EBA shall report on the impact, on institutions in the Union, of international standards to calculate the own funds requirements for market risk.

  Rialachán (AE) 2019/876 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 a mhéid a bhaineann leis an gcóimheas luamhánaithe, leis an gcóimheas glanchistiúcháin chobhsaí, leis na ceanglais maidir le cistí dílse agus dliteanais incháilithe, leis an bpriacal creidmheasa contrapháirtí, leis an bpriacal margaidh, leis na risíochtaí ar chontrapháirtithe lárnacha, leis na risíochtaí ar ghnóthais chomhinfheistíochta, leis na risíochtaí móra, leis na ceanglais tuairiscithe agus nochta, agus Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 164. #1802448

  Sa tuarascáil sin, sainaithneoidh sí aon bhacainní ar chomhlánú na margaí inmheánacha don leictreachas agus don ghás nádúrtha.

  In that report, it shall identify any barriers to the completion of the internal markets for electricity and natural gas.

  Rialachán (AE) 2019/942 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Meitheamh 2019 lena mbunaítear Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar idir Rialálaithe Fuinnimh ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 165. #1822627

  Díreoidh an tuarascáil go háirithe ar na himpleachtaí i dtaca le cobhsaíocht airgeadais, sláine mhargaidh, cosaint sealbhóirí polasaí agus feidhmiú an mhargaidh inmheánaigh.

  The report shall focus in particular on implications for financial stability, market integrity, policy holder protection or the functioning of the internal market.

  RIALACHÁN (AE) 2019/2175 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE an 18 Nollaig 2019 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Baincéireachta Eorpach); Rialachán (AE) Uimh. 1094/2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde); Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí); Rialachán (AE) Uimh. 600/2014 maidir le margaí in ionstraimí airgeadais; Rialachán (AE) 2016/1011 maidir le hinnéacsanna a úsáidtear mar thagarmharcanna in ionstraimí airgeadais agus i gconarthaí airgeadais nó chun feidhmíocht cistí infheistíochta a thomhas; agus Rialachán (AE) 2015/847 maidir le faisnéis a ghabhann le haistrithe cistí (Téacs atá ábhartha maidir le LEE) (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 166. #1846563

  Tarraingíodh aird bhreise ar an tsaincheist i dtuarascálacha bliantúla an EMCDDA in 2012 [6] agus 2013[7] , agus i "dTuarascáil an AE faoi mhargaí drugaí ó EMCCDA-Europol:

  The issue has been further highlighted in the 2012[6] and 2013[7] EMCDDA annual reports, as well as in the EMCCDA-Europol "EU drug markets report:

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le substaintí sícighníomhacha nua

 167. #1846755

  Ba cheart bearta srianta margaidh a ghlacadh gan moill mhíchuí, tráth nach déanaí ná ocht seachtaine i ndiaidh an tuarascáil chomhpháirteach nó an tuarascáil ar an measúnú riosca a fháil.

  Market restriction measures should be adopted without undue delay, not later than eight weeks from receipt of the joint report or risk assessment report.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le substaintí sícighníomhacha nua

 168. #296367

  (7) Tá sé ráite ag an nGrúpa Ard-Leibhéil CARS 21 ina thuarascáil dheiridh gur cheart "gach dícheall i ndáil le méadú ar chomhchuibhiú idirnáisiúnta na rialachán mótarfheithicle a chothabháil i gcás inar cuí, d’fhonn na príomh-mhargaí feithiclí a chuimsiú agus an comhchuibheas a leathnú go dtí réimsí nach bhfuil cumhdaithe go dtí seo, faoi chuimsiú Chomhaontú 1958 agus Chomhaontú 1998 an UNECE go háirithe".

  (7) The CARS 21 High Level Group stated in its final report that "efforts with a view to increasing international harmonisation of motor vehicle regulations should be maintained where appropriate, with a view to involve the key vehicle markets and to extend harmonisation to areas not yet covered, notably both in the framework of the 1958 and the 1998 Agreements of the UNECE".

  Rialachán (CE) Uimh. 79/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Eanáir 2009 maidir le cineál-cheadú mótarfheithiclí faoi thiomáint hidrigine, agus lena leasaítear Treoir 2007/46/CE

 169. #303606

  3. Faoin 7 Nollaig 2010, déanfaidh an Coimisiún, i bhfianaise forbairtí sa chreat rialúcháin agus maoirseachta do ghníomhaireachtaí rátála creidmheasa i dtríú tíortha, tuarascáil a thíolacadh do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle maidir le héifeachtaí na bhforbairtí sin agus na bhforálacha idirthréimhseacha dá dtagraítear in Airteagal 40 ar chobhsaíocht na margaí airgeadais sa Chomhphobal.

  3. By 7 December 2010, the Commission shall, in the light of developments in the regulatory and supervisory framework for credit rating agencies in third countries, present a report to the European Parliament and to the Council concerning the effects of those developments and of the transitional provisions referred to in Article 40 on the stability of financial markets in the Community.

  Rialachán (CE) Uimh. 1060/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 maidir le gníomhaireachtaí rátála creidmheasa

 170. #326473

  Faoin 1 Iúil 2011, déanfaidh an Coimisiún, i bhfianaise forbairtí sa chreat rialála agus maoirseachta do ghníomhaireachtaí rátála creidmheasa i dtríú tíortha, tuarascáil a thíolacadh do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle maidir leis na héifeachtaí atá ag na forbairtí sin agus ag na forálacha idirthréimhseacha dá dtagraítear in Airteagal 40 ar chobhsaíocht na margaí airgeadais san Aontas.";

  By 1 July 2011, the Commission shall, in the light of developments in the regulatory and supervisory framework for credit rating agencies in third countries, present a report to the European Parliament and to the Council concerning the effects of those developments and of the transitional provisions referred to in Article 40 on the stability of financial markets in the Union.";

  Rialachán (AE) Uimh. 513/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2011 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1060/2009 maidir le gníomhaireachtaí rátála creidmheasa

 171. #351183

  Le Teachtaireachtaí an Choimisiúin an 10 Eanáir 2007 dar teideal "Ionchais an mhargaidh inmheánaigh sa ghás agus sa leictreachas" agus "Fiosrúchán de bhun Airteagal 17 de Rialachán (CE) Uimh. 1/2003 ar earnálacha an gháis agus an leictreachais san Eoraip (Tuarascáil Chríochnaitheach)", léiríodh nach soláthraítear, leis na rialacha agus na bearta reatha, an creat is gá chun cuspóir an mhargaidh inmheánaigh a fheidhmíonn go maith agus atá éifeachtúil agus oscailte a bhaint amach, ná nach ndéantar foráil leo maidir le cruthú acmhainní idirnaisc chun an cuspóir sin a bhaint amach.

  The Communications of the Commission of 10 January 2007 entitled "Prospects for the internal gas and electricity market" and "Inquiry pursuant to Article 17 of Regulation (EC) No 1/2003 into the European gas and electricity sectors (Final Report)" demonstrated that the present rules and measures neither provide the necessary framework nor provide for the creation of interconnection capacities to achieve the objective of a well-functioning, efficient and open internal market.

  Rialachán (CE) Uimh. 9992/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 maidir le coinníollacha rochtana ar an ngréasán um malartuithe trasteorann sa leictreachas agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1228/2003

 172. #351676

  Le Teachtaireachtaí an Choimisiúin an 10 Eanáir 2007 dar teideal "Ionchais an mhargaidh inmheánaigh sa ghás agus sa leictreachas" agus "Fiosrúchán de bhun Airteagal 17 de Rialachán (CE) Uimh. 1/2003 ar earnálacha an gháis agus an leictreachais san Eoraip (Tuarascáil Chríochnaitheach)", léiríodh nach soláthraítear, leis na rialacha agus na bearta reatha, an creat is gá chun cuspóir an mhargaidh inmheánaigh a fheidhmíonn go maith agus atá éifeachtúil agus oscailte a bhaint amach, ná nach ndéantar foráil leo maidir le cruthú acmhainní idirnaisc chun an cuspóir sin a bhaint amach.

  The Communications of the Commission of 10 January 2007 entitled "Prospects for the internal gas and electricity market" and "Inquiry pursuant to Article 17 of Regulation (EC) No 1/2003 into the European gas and electricity sectors (Final Report)" demonstrated that the present rules and measures neither provide the necessary framework nor provide for the creation of interconnection capacities to achieve the objective of a well-functioning, efficient and open internal market.

  Rialachán (CE) Uimh. 715/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 maidir le coinníollacha le haghaidh rochtana ar na gréasáin gáis nádúrtha agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1775/2005

 173. #506079

  Chun cuidiú leis an gCoimisiún an tuarascáil sin a dhéanamh, ba cheart do na Ballstáit an fhaisnéis ábhartha a sholáthar don Choimisiún faoi úsáid na mbealaí breise maidir le sloinneadh agus cur i láthair an dearbhaithe cothúcháin ar an margadh ina gcríoch.

  In order to assist the Commission in producing that report, Member States should provide the Commission with the relevant information on the use of additional forms of expression and presentation of the nutrition declaration on the market in their territory.

  Rialachán (AE) Uimh. 1169/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2011 maidir le faisnéis bhia a sholáthar do thomhaltóirí lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1924/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1925/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Treoir 87/250/CEE ón gCoimisiún, Treoir 90/496/CEE ón gComhairle, Treoir 1999/10/CE ón gCoimisiún, Treoir 2000/13/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 2002/67/CE ón gCoimisiún agus Treoir 2008/5/CE ón gCoimisiún agus Rialachán (CE) Uimh. 608/2004 ón gCoimisiún (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 174. #506492

  Faoin 13 Nollaig 2017, i bhfianaise na taithí arna fáil aige, déanfaidh an Coimisiún, tuarascáil a chur faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus faoi bhráid na Comhairle maidir le bealaí breise chun sloinneadh agus cur i láthair a dhéanamh, maidir leis an éifeacht atá acu ar an margadh inmheánach agus i dtaca le hinmholtacht comhchuibhithe bhreise i leith na mbealaí sin chun sloinneadh agus cur i láthair a dhéanamh.

  By 13 December 2017, in the light of the experience gained, the Commission shall submit a report to the European Parliament and the Council on the use of additional forms of expression and presentation, on their effect on the internal market and on the advisability of further harmonisation of those forms of expression and presentation.

  Rialachán (AE) Uimh. 1169/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2011 maidir le faisnéis bhia a sholáthar do thomhaltóirí lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1924/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1925/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Treoir 87/250/CEE ón gCoimisiún, Treoir 90/496/CEE ón gComhairle, Treoir 1999/10/CE ón gCoimisiún, Treoir 2000/13/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 2002/67/CE ón gCoimisiún agus Treoir 2008/5/CE ón gCoimisiún agus Rialachán (CE) Uimh. 608/2004 ón gCoimisiún (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 175. #514239

  I bhfianaise staid an mhargaidh faoi láthair agus an gá atá le hardleibhéal cosanta don tomhaltóir a áirithiú, ba cheart measúnú a dhéanamh ar éifeacht na bhforálacha sin sa tuarascáil a dhéanfaidh an Coimisiún, i gcomhréir le hAirteagal 87 de Threoir 2007/64/CE, a chur faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa, na Comhairle, Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa agus an Bhainc Cheannais Eorpaigh, lena mbeidh togra dá athbhreithniú, más iomchuí, tráth nach déanaí ná 1 Samhain 2012.

  In the light of the prevailing market situation and of the necessity to ensure a high level of consumer protection, the impact of those provisions should be assessed in the report that, in accordance with Article 87 of Directive 2007/64/EC, the Commission shall, no later than 1 November 2012, present to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the ECB accompanied, where appropriate, by a proposal for its revision.

  Rialachán (AE) Uimh. 260/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Márta 2012 lena mbunaítear ceanglais theicniúla agus gnó le haghaidh aistrithe creidmheasa agus dochar díreach in euro agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 924/2009 (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 176. #514600

  Tá fógraí ó na Ballstáit ag teastáil ón gCoimisiún i dtaca le caibidlíochtaí conarthacha, le haitheantas a thabhairt d’eagraíochtaí táirgeoirí agus dá gcomhlachais agus d’eagraíochtaí idirchraoibhe, chomh maith le caidreamh conarthach in earnáil an bhainne agus na dtáirgí bainne, tá gá le fógraí ó na Ballstáit chun críche faireachán agus anailís a dhéanamh ar chur i bhfeidhm an Rialacháin seo, go háirithe i bhfianaise na dtuarascálacha ba cheart dó a thíolacadh do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle maidir le forbairt an mhargaidh déiríochta.

  The Commission also needs notifications from Member States with respect to contractual negotiations, recognition of producer organisations and their associations and interbranch organisations, as well as contractual relations in the milk and milk products sector, for the purpose of monitoring and analysing the application of this Regulation, notably with a view to preparing the reports which it should present to the European Parliament and Council on the development of the dairy market.

  Rialachán (AE) Uimh. 261/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Márta 2012 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1234/2007 ón gComhairle a mhéid a bhaineann le caidreamh conarthach in earnáil an bhainne agus na dtáirgí bainne

 177. #518107

  (7) Ina Theachtaireacht dar teideal "Maidir leis an tuarascáil eatramhach faoi staid forbartha na seirbhísí fánaíochta laistigh den Aontas Eorpach", thug an Coimisiún dá aire go bhféadfadh go ndéanfaí an margadh inmheánach do sheirbhísí fánaíochta san Aontas níos iomaíche le forbairtí teicneolaíochta agus/nó na teicneolaíochtaí malartacha a d’fhéadfaí a úsáid mar rogha ar sheirbhísí fánaíochta, amhail Prótacal Idirlín don Ghuthú (VoIP) nó Wi-Fi.

  (7) The Commission noted in its Communication entitled "On the interim report on the state of development of roaming services within the European Union" that technological developments and/or the alternatives to roaming services, such as availability of Voice over Internet Protocol (VoIP) or Wi-Fi, may render the internal market for roaming services in the Union more competitive.

  Rialachán (AE) Uimh. 531/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Meitheamh 2012 maidir le fánaíocht a dhéanamh ar líonraí poiblí cumarsáide soghluaiste laistigh den Aontas Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 178. #519231

  1. Cuideoidh ÚEUM leis an gCoimisiún maidir le faireachán a dhéanamh agus tuarascálacha a ullmhú le cur chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle maidir le cur i bhfeidhm idirnáisiúnta na bprionsabal a leagtar síos in Airteagail 4, 9, 10 agus 11,go háirithe i dtaca le ceanglais a d'fhéadfadh a bheith dúblach nó codarsnach a chuirtear ar rannpháirtithe sa mhargadh, agus moltaí a thabhairt maidir le gníomhartha a d'fhéadfaí a dhéanamh.

  1. The Commission shall be assisted by ESMA in monitoring and preparing reports to the European Parliament and to the Council on the international application of principles laid down in Articles 4, 9, 10 and 11, in particular with regard to potential duplicative or conflicting requirements on market participants, and recommend possible action.

  Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le díorthaigh thar an gcuntar, contrapháirtithe lárnacha agus stórtha trádála Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 179. #583046

  Mar a luaitear i dtuarascáil ghrúpa de Larosière an 25 Feabhra 2009 (tuarascáil "de Larosière"), "ba cheart go mbeadh Ballstát in ann bearta náisiúnta rialála níos déine a ghlacadh, a mheastar gur bearta iomchuí ar bhonn intíre iad chun cobhsaíocht airgeadais a chosaint, fad a urramaítear prionsabail an mhargaidh inmheánaigh agus na croíchaighdeáin íosta a comhaontaíodh".

  As stated in the de Larosière group's report of 25 February 2009 (the "de Larosière report"), "a Member State should be able to adopt more stringent national regulatory measures considered to be domestically appropriate for safeguarding financial stability as long as the principles of the internal market and agreed minimum core standards are respected".

  Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 180. #590469

  Tabharfar aird chuí sa tuarascáil dá dtagraítear sa chéad fhomhír ar a bhfuil ag titim amach sna margaí agus sa rialáil idirnáisiúnta mar aon le hidirghníomhaíocht an cheanglais maidir le cumhdach leachtachta le ceanglais stuamachta eile faoin rialachán seo amhail cóimheasa caipitil priacal mar a leagtar amach in Airteagal 92 agus sna cóimheasa giarála.

  The report referred to in the first subparagraph shall take due account of markets and international regulatory developments as well as of the interactions of the liquidity coverage requirement with other prudential requirements under this Regulation such as the risk based capital ratios as set out in Article 92 and the leverage ratio.

  Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 181. #605293

  Is gá cumas institiúideach soláthraithe micreamhaoiniúcháin, agus go háirithe institiúidí micreamhaoiniúcháin nach bainc iad, a fheabhsú i gcomhréir leis an Teachtaireacht ón gCoimisiún an 13 Samhain 2007 dar teideal 'Tionscnamh Eorpach chun micrichreidmheas a fhorbairt chun tacú le fás agus le fostaíocht' agus leis an Tuarascáil ón gCoimisiún an 25 Iúil 2008 dar teideal 'Cur Chun Cinn Nuálaithe Ban agus na Fiontraíochta' le go mbeidh fáil níos mó ar mhicreamhaoiniú ag margadh micreamhaoiniúcháin úr an Aontais.

  Making microfinance more available on the Union's young microfinance market makes it necessary for the institutional capacity of microfinance providers, and in particular of non-bank microfinance institutions, to be increased in line with the Commission Communication of 13 November 2007 entitled 'A European Initiative for the development of micro-credit in support of growth and employment' and the Commission Report of 25 July 2008 entitled 'Promotion of Women Innovators and Entrepreneurship'.

  Rialachán (AE) Uimh. 1296/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le Clár an Aontais Eorpaigh um Fhostaíocht agus um Nuálaíocht Shóisialta ("EaSI") agus lena leasaítear Cinneadh Uimh. 283/2010/AE lena mbunaítear Saoráid Mhicreamhaoiniúcháin don Dul Chun Cinn Eorpach le haghaidh fostaíochta agus cuimsiú sóisialta Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 182. #655575

  Ba cheart don Choimisiún tuarascálacha a ghlacadh maidir le forbairt an mhargaidh bhainne, lena gcumhdaítear go háirithe dreasachtaí a d'fhéadfaí a thabhairt d'fheirmeoirí chun iad a spreagadh chun comhaontuithe comhtháirgthe a dhéanamh, ar tuarascálacha iad sin atá le tíolacadh faoin 30 Meitheamh 2014 agus faoin 31 Nollaig 2018 faoi seach,

  The Commission should adopt reports on the development of the milk market, covering, in particular, potential incentives to encourage farmers to enter into joint production agreements, the first of which is to be submitted by 30 June 2014, and the second by 31 December 2018,

  Ceartúchán ar Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena mbunaítear comheagraíocht na margaí i dtáirgí talmhaíochta agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CEE) Uimh. 922/72, (CEE) Uimh. 234/79, (CE) Uimh. 1037/2001, agus (CE) Uimh. 1234/2007 ón gComhairle ( IO L 347, 20.12.2013 ) (Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh Eagrán Speisialta Gaeilge)

 183. #662354

  Ina theannta sin, cuirfidh an Coimisiún tuarascáil bhliantúil, le tacaíocht ó na heintitis a gcuirfear cúram orthu, faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle suas go dtí 2023 maidir le cur chun feidhme, dálaí an mhargaidh an tráth sin chun an ionstraim a úsáid, na tionscail nuashonraithe agus an plean do na tionscadail lena n-áirítear faisnéis maidir le tionscadail ag céimeanna éagsúla an nós imeachta, agus rúndacht agus faisnéis íogair ar an margadh á n-urramú i gcomhréir le hAirteagal 140(8) deRialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012.

  In addition, the Commission shall, with the support of the entrusted entities, report annually to the European Parliament and the Council until 2023 on implementation, the prevailing market conditions for the use of the instrument, the updated projects and the project pipeline including information on projects at different stages of the procedure while respecting confidentiality and sensitive market information in accordance with Article 140(8) of Regulation (EU, Euratom) No 966/2012.

  Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear an tSaoráid um Chónascadh na hEorpa, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 913/2010 agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 680/2007 agus Rialachán (CE) Uimh. 67/2010 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 184. #663900

  Tabharfaidh sé tuarascáil faoina chuid torthaí do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle gach dhá bhliain, agus déanfaidh sé scrúdú go háirithe le fíorú an mbeidh aon tionchar diúltach ag na cártaí sealadacha tiománaí ar mhargadh an tsaothair agus le fíorú nach n-eisítear na cártaí sealadacha tiománaí do thiománaithe ainmnithe mar ghnáthchleachtas níos mó ná uair amháin.

  It shall report its findings every two years to the European Parliament and to the Council, and shall examine in particular whether temporary driver cards produce any negative impact on the labour market, and whether temporary cards are issued to named drivers ordinarily on more than one occasion.

  Rialachán (AE) Uimh. 165/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Feabhra 2014 maidir le tacagraif in iompar de bhóthar, lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 3821/85 ón gComhairle maidir le trealamh taifeadta in iompar de bhóthar agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 561/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le comhchuibhiú reachtaíochta sóisialta áirithe a bhaineann le hiompar de bhóthar Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 185. #670163

  Sa tuarascáil, déanfaidh an Coimisiún meastóireacht freisin á rá an áirítear fós faoi raon feidhme na dtionscadal leasa choitinn forbairtí agus nuálachtaí teicneolaíocha le cois forbairtí rialála nó forbairtí margaidh agus eacnamaíocha agus ar cheart, i bhfianaise forbairtí den sórt sin agus an ghá le hinbhuanaitheacht fhadtéarmach, deireadh a chur, i leaba a chéile, le cistiú aon tionscadail leasa choitinn lena dtacaítear, nó foinsí eile a aimsiú lena aghaidh.

  In the report, the Commission shall also evaluate whether the scope of the projects of common interest continues to reflect technological developments and innovations, as well as regulatory or market and economic developments and whether, in view of such developments and the need for long-term sustainability, funding for any of the projects of common interest supported should be phased out or sourced in other ways.

  Rialachán (AE) Uimh. 283/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2014 maidir le treoirlínte le haghaidh gréasán tras-Eorpach i réimse an bhonneagair teileachumarsáide agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1336/97/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 186. #676898

  Déanfaidh ÚEUM faireachán ar chur i bhfeidhm cleachtas margaidh a bhfuil glacadh leo agus cuirfidh sé tuarascáil bhliantúil faoi bhráid an Choimisiúin faoin gcaoi a ndéantar iad a chur i bhfeidhm sna margaí lena mbaineann.

  ESMA shall monitor the application of accepted market practices and shall submit an annual report to the Commission on how they are applied in the markets concerned.

  Rialachán (AE) Uimh. 596/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le drochúsáid mhargaidh (an rialachán maidir le drochúsáid mhargaidh) agus lena n-aisghairtear Treoir 2003/6/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Treoracha 2003/124/CE, 2003/125/CE agus 2004/72/CE ón gCoimisiún Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 187. #683612

  Déanfaidh an Coimisiún athbhreithniú ar an díolúine sin, agus forbairtí sna margaí agus an taithí a fuarthas i gcur chun feidhme an Rialacháin seo á gcur san áireamh aige, cuirfidh sé tuarascáil maidir lena thorthaí s chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle, agus, más gá, cuirfidh sé tograí iomchuí reachtacha faoina mbráid.

  The Commission shall review that exemption, taking into account market developments and the experience gained in the implementation of this Regulation, shall report on its findings to the European Parliament and to the Council and, if necessary, shall come forward with appropriate legislative proposals.

  Rialachán (AE) Uimh. 657/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2173/2005 ón gComhairle a mhéid a bhaineann leis na cumhachtaí tarmligthe agus na cumhachtaí cur chun feidhme atá le tabhairt don Choimisiún 

 188. #735077

  Cuirfidh an Coimisiún tuarascáil faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle maidir le hAirteagal 3g, le hAirteagal 3h agus le hAirteagal 3i a chur i bhfeidhm, lena n-áirítear an measúnú ar an ngá go nochtfaidh bainisteoirí sócmhainne faisnéis áirithe faoi Airteagal 3i, agus forbairtí ábhartha an Aontais agus forbairtí an mhargaidh idirnáisiúnta á gcur i gcuntas acu.

  The Commission shall submit a report to the European Parliament and to the Council on the implementation of Articles 3g, 3h and 3i, including the assessment of the need to require asset managers to publicly disclose certain information under Article 3i, taking into account relevant Union and international market developments.

  Treoir (AE) 2017/828 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Bealtaine 2017 lena leasaítear Treoir 2007/36/CE a mhéid a bhaineann le spreagadh rannpháirtíocht scairshealbhóirí fadtéarmacha (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 189. #735400

  Ní gá an ceanglas a fhorchur ráiteas cuntasaíochta a tharraingt suas i gcás ina ndéanann eisitheoir, a ligtear isteach a chuid nó a cuid urrús chun a dtrádála ar mhargadh rialáilte, tuarascálacha airgeadais leathbhliantúla a fhoilsiú i gcomhréir le Treoir 2004/109/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [23].

  It is not necessary to impose the requirement to draw up an accounting statement where an issuer whose securities are admitted to trading on a regulated market publishes half-yearly financial reports in accordance with Directive 2004/109/EC of the European Parliament and of the Council [23].

  Treoir (AE) 2017/1132 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meitheamh 2017 maidir le gnéithe áirithe de dhlí na gcuideachtaí (Téacs atá ábhartha maidir le LEE )

 190. #749582

  An 12 Samhain 2013, d'fhoilsigh an Coimisiún tuarascáil Philippe Maystadt, comhairleoir speisialta don Choimisinéir a bhfuil an margadh agus seirbhísí inmheánacha de chúram air (“tuarascáil an chomhairleora speisialta”), inar leag sé amach athchóirithe féideartha ar rialachas EFRAG agus é mar aidhm leo rannchuidiú an Aontais le forbairt na gcaighdeán idirnáisiúnta cuntasaíochta a threisiú.

  On 12 November 2013, the Commission published the report of Philippe Maystadt, special advisor to the Commissioner responsible for internal market and services (the ‘special advisor's report’), in which he outlined potential reforms to EFRAG's governance aimed at reinforcing the Union's contribution to the development of international accounting standards.

  Rialachán (AE) 2017/827 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Bealtaine 2017 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 258/2014 lena mbunaítear clár Aontais chun tacú le gníomhaíochtaí sonracha i réimse an tuairiscithe airgeadais agus na hiniúchóireachta don tréimhse 2014-2020 (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE )

 191. #753151

  Ba cheart a áirithiú le moill 18 mí gur chomhlíon an t-eisitheoir, uair amháin ar a laghad, a oibleagáid maidir le tuarascáil airgeadais bhliantúil a fhoilsiú faoi Threoir 2004/109/CE nó faoi na rialacha atá ag oibreoir margaidh fáis FBManna.

  A delay of 18 months should ensure that the issuer has complied at least once with its obligation to publish an annual financial report under Directive 2004/109/EC or under the rules of the market operator of an SME growth market.

  Rialachán (AE) 2017/1129 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meitheamh 2017 maidir leis an réamheolaire atá le foilsiú nuair a thairgtear urrúis don phobal nó nuair a ligtear isteach iad chun a dtrádála ar mhargadh rialáilte, agus lena n-aisghairtear Treoir 2003/71/CETéacs atá ábhartha maidir le LEE.

 192. #755736

  ciallaíonn “doiciméid theicniúla” doiciméid a bheidh leordhóthanach le go bhféadfaidh údaráis faireachais margaidh measúnú a dhéanamh ar chruinneas lipéid táirge agus bileoige faisnéise faoi tháirge, lena n-áirítear tuarascálacha tástála nó fianaise theicniúil den chineál céanna;

  ‘technical documentation’ means documentation sufficient to enable market surveillance authorities to assess the accuracy of the label and the product information sheet of a product, including test reports or similar technical evidence;

  Rialachán (AE) 2017/1369 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2017 lena leagtar amach creat i gcomhair lipéadú fuinnimh agus lena n-aisghairtear Treoir 2010/30/AE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE )

 193. #1656990

  Chun fónamh dá gcuspóir mar uirlis chun faireachán a dhéanamh ar an margadh, ba cheart go n-aithneofaí an duine a rinne an cinneadh infheistíochta i dtuarascálacha idirbhirt, chomh maith leis na daoine atá freagrach as a fhorghníomhú.

  In order to serve their purpose as a tool for market monitoring, transaction reports should identify the person who has made the investment decision, as well as those responsible for its execution.

  Rialachán (AE) Uimh. 600/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 maidir le margaí in ionstraimí airgeadais agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 194. #1657913

  Faoin 3 Márta 2019, déanfaidh an Coimisiún, tar éis dó dul i gcomhairle le ÚEUM, tuarascáil a chur faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle maidir le réitigh iomchuí chun neamhshiméadrachtaí faisnéise idir rannpháirtithe sa mhargadh a laghdú chomh maith le huirlisí do rialtóirí chun faireachán níos fearr a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí luachana i ndáil le hionaid trádála.

  By 3 March 2019, the Commission shall, after consulting ESMA, submit a report to the European Parliament and to the Council on appropriate solutions to reduce information asymmetries between market participants as well as tools for regulators to better monitor quotation activities on trading venues.

  Rialachán (AE) Uimh. 600/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 maidir le margaí in ionstraimí airgeadais agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 195. #1663705

  I ndiaidh an athbhreithnithe dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo, agus tar éis dul i gcomhairle le hÚEUM, tíolacfaidh an Coimisiún do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle tuarascáil lena ndéantar measúnú ar rannchuidiú an Rialacháin seo agus ELTIFanna le hAontas na Margaí Caipitil a thabhairt i gcrích agus leis na cuspóirí a leagtar amach in Airteagal 1(2) a bhaint amach.

  Following the review referred to in paragraph 1 of this Article, and after consulting ESMA, the Commission shall submit to the European Parliament and to the Council a report assessing the contribution of this Regulation and of ELTIFs to the completion of the Capital Markets Union and to the achievement of the objectives set out in Article 1(2).

  Rialachán (AE) 2015/760 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2015 maidir le Cistí Infheistíochta Fadtéarmaí Eorpacha (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 196. #1681824

  Faoin 31 Nollaig 2018, déanfaidh an Coimisiún tuarascáil a tharraingt suas maidir le cur chun feidhme na Treorach seo agus an tionchar atá aici ar an gcomhshaol agus maidir le feidhmiú an mhargaidh inmheánaigh.”;

  By 31 December 2018, the Commission shall draw up a report on the implementation of this Directive and its impact on the environment and the functioning of the internal market.’;

  Treoir (AE) 2018/849 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 lena leasaítear Treoir 2000/53/CE maidir le feithiclí a bhfuil a ré caite, Treoir 2006/66/CE maidir le cadhnraí agus taisc-cheallraí agus ceallraí agus taisc-cheallraí dramhaíola, agus Treoir 2012/19/AE maidir le trealamh dramhaíola leictreach agus leictreonach (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 197. #1688681

  Údaróidh an t-údarás ceadaithe páirteanna nó trealamh a chur ar an margadh agus a chur i seirbhís i gcás ina gcinnfidh sé, agus an tuarascáil tástála dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo agus fianaise eile á chur san áireamh aige, go gcomhlíonann na páirteanna nó an trealamh i gceist na ceanglais dá dtagraítear in Airteagal 55(3).

  The approval authority shall authorise the placing on the market and the entering into service of the parts or equipment where it finds, taking into account the test report referred to in paragraph 1 of this Article and other evidence, that the parts or equipment in question comply with the requirements referred to in Article 55(3).

  Rialachán (AE) 2018/858 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le ceadú mótarfheithiclí agus a leantóirí, agus córas, comhpháirteanna agus aonad teicniúil ar leithligh atá ceaptha le haghaidh feithiclí den sórt sin, agus faireachas margaidh orthu, lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 715/2007 agus (CE) Uimh. 595/2009 agus lena n-aisghairtear Treoir 2007/46/CE ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 198. #1711383

  Faoi réir rialacha an Aontais agus rialacha náisiúnta maidir le rúndacht tráchtála, foilseoidh na húdaráis rialála náisiúnta tuarascáil bhliantúil a chuireann ar fáil sonraí chostais ríofa na n-oibleagáidí seirbhíse uilíche, ina sainaithneofar na ranníocaíochtaí a rinne na gnóthais uile lena mbaineann, lena n-áirítear aon sochair mhargaidh a d'fhéadfadh a bheith fabhraithe chun na gnóthais de bhun oibleagáidí seirbhíse uilíche mar a leagtar síos in Airteagail 84 go 87.

  Subject to Union and national rules on commercial confidentiality, national regulatory authorities shall publish an annual report providing the details of calculated cost of universal service obligations, identifying the contributions made by all undertakings involved, including any market benefits that may have accrued to the undertakings pursuant to universal service obligations laid down in Articles 84 to 87.

  Treoir (AE) 2018/1972 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 lena mbunaítear Cód Eorpach um Chumarsáid Leictreonach (Athmhúnlú)Téacs atá ábhartha maidir le LEE.

 199. #1720102

  In ainneoin an ardleibhéil riosca a bhaineann le hairgeadraí fíorúla, mar a léiríodh i dtuarascáil ón gCoimisiún an 26 Meitheamh 2017 maidir leis an measúnú ar na rioscaí a bhaineann le sciúradh airgid agus maoiniú na sceimhlitheoireachta a dhéanann difear don mhargadh inmheánach agus atá bainteach le gníomhaíochtaí trasteorann, níl an inniúlacht ag údaráis chustaim faireachán a dhéanamh orthu.

  Despite the high level of risk posed by virtual currencies, as evidenced in the Commission’s report of 26 June 2017 on the assessment of the risks of money laundering and terrorist financing affecting the internal market and relating to cross-border activities, customs authorities do not have competence to monitor them.

  Rialachán (AE) 2018/1672 Ó Pharlaimint na hEorpa agus Ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2018 maidir le rialuithe ar airgead tirim atá ag teacht isteach san Aontas nó ag dul amach as agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1889/2005

 200. #1726392

  Ba cheart don Choimisiún tuarascáil ar chur chun feidhme an Rialacháin seo a thíolacadh, go háirithe d'fhonn an gá atá le modhnuithe a mheas i bhfianaise forbairtí teicneolaíochta nó forbairtí sa mhargadh.

  The Commission should submit a report on the implementation of this Regulation, in particular with a view to determining the need for modifications in the light of technological or market developments.

  Rialachán (AE) 2018/1807 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Samhain 2018 maidir le creat le haghaidh saorshreabhadh sonraí neamhphearsanta san Aontas Eorpach ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 201. #1731483

  Ba cheart na tuarascálacha ar dhul chun cinn a dhéanamh chun trédhearcacht a áirithiú don Aontas, do Bhallstáit eile, d'údaráis réigiúnacha agus áitiúla, do ghníomhaithe margaidh lena n-áirítear tomhaltóirí, d'aon gheallsealbhóirí ábhartha eile agus don phobal i gcoitinne.

  The progress reports should be carried out in order to ensure transparency towards the Union, other Member States, regional and local authorities, market actors including consumers, any other relevant stakeholders and the general public.

  Rialachán (AE) 2018/1999 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le Rialachas an Aontais Fuinnimh agus na Gníomhaíochta Aeráide, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 663/2009 agus Rialachán (CE) Uimh. 715/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 94/22/CE, Treoir 98/70/CE, Treoir 2009/31/CE, Treoir 2009/73/CE, Treoir 2010/31/AE, Treoir 2012/27/AE, agus Treoir 2013/30/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 2009/119/CE agus Treoir (AE) 2015/652 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 202. #1742007

  Údaróidh an túdarás ceadaithe páirteanna nó trealamh a chur ar an margadh agus a chur i seirbhís i gcás ina gcinnfidh sé, agus an tuarascáil tástála dá dtagraítear i mír 1 agus fianaise eile á chur san áireamh aige, go gcomhlíonann na páirteanna nó an trealamh i gceist na ceanglais dá dtagraítear in Airteagal 55(2).

  The approval authority shall authorise the placement on the market and the entering into service of the parts or equipment where it finds, taking into account the test report referred to in paragraph 1 and other evidence, that the parts or equipment in question comply with the requirements referred to in Article 55(2).

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le ceadú agus le faireachas margaidh ar mhótarfheithlicí agus a leantóirí, agus ar chórais, comhpháirteanna agus aonaid theicniúla ar leithligh atá ceaptha le haghaidh feithiclí den sórt sin

 203. #1771201

  Cuideoidh ÚEUM leis an gCoimisiún maidir le faireachán a dhéanamh agus tuarascálacha a ullmhú le cur chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle maidir le cur i bhfeidhm idirnáisiúnta na bprionsabal a leagtar síos in Airteagail 4, 9, 10 agus 11, go háirithe i dtaca le ceanglais a d'fhéadfadh a bheith dúblach nó codarsnach a chuirtear ar rannpháirtithe sa mhargadh, agus moltaí a thabhairt maidir le gníomhartha a d'fhéadfaí a dhéanamh.

  The Commission shall be assisted by ESMA in monitoring and preparing reports to the European Parliament and to the Council on the international application of principles laid down in Articles 4, 9, 10 and 11, in particular with regard to potential duplicative or conflicting requirements on market participants, and recommend possible action.

  NoDG-2012-02012R0648_EN-GA-DWN

 204. #1799386

  Ón 28 Meitheamh 2022, institiúidí móra a d'eisigh urrúis a ligeadh isteach chun a dtrádála ar mhargadh rialáilte de chuid aon Bhallstáit, mar a shainmhínítear i bpointe (21) d'Airteagal 4(1) de Threoir 2014/65/AE, nochtfaidh siad faisnéis maidir le priacail ESG, lena n-áirítear priacail fhisiceacha agus priacail aistrithe, mar a shainmhínítear sa tuarascáil dá dtagraítear in Airteagal 98(8) de Threoir 2013/36/AE.

  From 28 June 2022, large institutions which have issued securities that are admitted to trading on a regulated market of any Member State, as defined in point (21) of Article 4(1) of Directive 2014/65/EU, shall disclose information on ESG risks, including physical risks and transition risks, as defined in the report referred to in Article 98(8) of Directive 2013/36/EU.

  Rialachán (AE) 2019/876 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 a mhéid a bhaineann leis an gcóimheas luamhánaithe, leis an gcóimheas glanchistiúcháin chobhsaí, leis na ceanglais maidir le cistí dílse agus dliteanais incháilithe, leis an bpriacal creidmheasa contrapháirtí, leis an bpriacal margaidh, leis na risíochtaí ar chontrapháirtithe lárnacha, leis na risíochtaí ar ghnóthais chomhinfheistíochta, leis na risíochtaí móra, leis na ceanglais tuairiscithe agus nochta, agus Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 205. #1799757

  Faoin 30 Meitheamh 2020, déanfaidh an Coimisiún, agus torthaí na tuarascála dá dtagraítear i mír 1 agus na caighdeáin idirnáisiúnta agus na cuir chuige a leagtar amach i gCaibidlí 1a agus 1b de Theideal IV de Chuid a Trí á gcur san áireamh, tuarascáil, a mbeidh togra reachtach ag gabháil léi, i gcás inarb iomchuí, faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus faoi bhráid na Comhairle maidir leis an gcaoi ar féidir caighdeáin idirnáisiúnta maidir le ceanglais leordhóthanacha cistí dílse le haghaidh priacal margaidh a chur chun feidhme.”;

  By 30 June 2020, the Commission shall, taking into account the results of the report referred to in paragraph 1 and the international standards and the approaches set out in Chapters 1a and 1b of Title IV of Part Three, submit a report together with a legislative proposal, where appropriate, to the European Parliament and to the Council on how to implement international standards on adequate own funds requirements for market risk.’;

  Rialachán (AE) 2019/876 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 a mhéid a bhaineann leis an gcóimheas luamhánaithe, leis an gcóimheas glanchistiúcháin chobhsaí, leis na ceanglais maidir le cistí dílse agus dliteanais incháilithe, leis an bpriacal creidmheasa contrapháirtí, leis an bpriacal margaidh, leis na risíochtaí ar chontrapháirtithe lárnacha, leis na risíochtaí ar ghnóthais chomhinfheistíochta, leis na risíochtaí móra, leis na ceanglais tuairiscithe agus nochta, agus Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 206. #1807622

  Dá bhrí sin, ba cheart do ICSMS foráil do réimsí sonraí gaolmhara chun gur féidir leis na húdaráis faireachais margaidh tuarascálacha atá ar fáil go héasca a bheartaítear le linn a gcuid imscrúduithe a iontráil, rud a éascaíonn meastóireachtaí staidrimh ina dhiaidh sin.

  ICSMS should therefore provide for related data fields so that market surveillance authorities can enter readily available reports provided for in the course of their investigations, thus facilitating later statistical evaluations.

  Rialachán (AE) 2019/1020 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le faireachas margaidh ar tháirgí agus comhlíonadh táirgí agus lena leasaítear Treoir 2004/42/CE agus Rialacháin (CE) Uimh. 765/2008 agus (AE) Uimh. 305/2011 ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 207. #1808626

  sonraí bliantúla staidrimh agus faireacháin maidir leis an monarú iomlán iarbhír nó measta agus an cur ar an margadh i gcás aon substainte a liostaítear in Iarscríbhinn I nó Iarscríbhinn II, lena n-áirítear táscairí ábhartha, léarscáileanna forléargais, tuarascálacha.

  annual monitoring and statistical data on the actual or estimated total manufacturing and placing on the market of any substance listed in Annex I or II, including relevant indicators, overview maps, reports.

  Rialachán (AE) 2019/1021 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le truailleáin orgánacha mharthanacha ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 208. #1839243

  Ba cheart don Choimisiún tuarascálacha a ghlacadh maidir le forbairt an mhargaidh bhainne, lena gcumhdaítear go háirithe dreasachtaí a d'fhéadfaí a thabhairt d'fheirmeoirí chun iad a spreagadh chun comhaontuithe comhtháirgthe a dhéanamh, ar tuarascálacha iad sin atá le tíolacadh faoin 30 Meitheamh 2014 agus faoin 31 Nollaig 2018 faoi seach,

  The Commission should adopt reports on the development of the milk market, covering, in particular, potential incentives to encourage farmers to enter into joint production agreements, the first of which is to be submitted by 30 June 2014, and the second by 31 December 2018,

  NoDG-2013-02013R1308_EN-GA-DWN

 209. #1593232

  23) Tithe an Oireachtais. An Comhchoiste um Fhiontraíocht agus Mionghnóthaí. An Dara Tuarascáil Eatramhach maidir le hAthchóirithe ar Mhargadh Árachais na hÉireann. Iúil 2004.

  23) HOUSES OF THE OIREACHTAS. JOINT COMMITTEE ON ENTERPRISE AND SMALL BUSINESS. SECOND INTERIM REPORT ON REFORMS TO THE IRISH INSURANCE MARKET. JULY 2004.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 210. #1608859

  Rún ó Pharlaimint na hEorpa maidir leis an dara tuarascáil ón gCoimisiún chuig an gComhairle agus Parlaimint na hEorpa ar an staid ina bhfuil léirscaoileadh na margaí fuinnimh.

  EUROPEAN PARLIAMENT RESOLUTION ON THE COMMISSION'S SECOND REPORT TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT ON THE STATE OF LIBERALISATION OF THE ENERGY MARKETS.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 211. #1610276

  An Tuarascáil Deiridh maidir le hAthchóirithe ar Mhargadh Árachais na hÉireann

  FINAL REPORT ON REFORMS TO THE IRISH INSURANCE MARKET

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 212. #1613794

  Tithe an Oireachtais An Comhchoiste um Fhiontraíocht agus Mionghnóthaí An Séú Tuarascáil An Tríú Tuarascáil Eatramhach maidir le hAthchóirithe ar Mhargadh Árachais na hÉireann Eanáir 2006

  HOUSES OF THE OIREACHTAS JOINT COMMITTEE ON ENTERPRISE AND SMALL BUSINESS SIXTH REPORT THIRD INTERIM REPORT ON REFORMS TO THE IRISH INSURANCE MARKET JANUARY 2006

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 213. #1613810

  Tithe an Oireachtais An Comhchoiste um Airgeadas agus an tSeirbhís Phoiblí Tuarascáil Iniúchta AE Uimh. 21 COM (2006) 202 – Togra le haghaidh Cinnidh ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear clár Comhphobail chun feabhas a chur ar oibriú córas cánachais sa mhargadh inmheánach (Fiscalis 2013). Márta 2007

  HOUSES OF THE OIREACHTAS JOINT COMMITTEE ON FINANCE AND THE PUBLIC SERVICE EU SCRUTINY REPORT NO. 21 COM (2006) 202 – PROPOSAL FOR A DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL ESTABLISHING A COMMUNITY PROGRAMME TO IMPROVE THE OPERATION OF TAXATION SYSTEMS IN THE INTERNAL MARKET (FISCALIS 2013). MARCH 2007

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 214. #1613853

  Tithe an Oireachtais. An Comhchoiste um Thalmhaíocht agus Bia. Tuarascáil Iniúchta AE Uimh. 38. COM (2006) 684: Togra le haghaidh Rialacháin ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena dtoirmisctear fionnadh cat agus madraí agus táirgí ina bhfuil fionnadh den sórt sin a chur ar an margadh agus a allmhairiú nó a onnmhairiú ón gComhphobal. Aibreán, 2007.

  HOUSES OF THE OIREACHTAS. JOINT COMMITTEE ON AGRICULTURE AND FOOD. EU SCRUTINY REPORT NO. 38. COM (2006) 684: PROPOSAL FOR A REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL BANNING THE PLACING ON THE MARKET AND IMPORT OF OR EXPORT FROM THE COMMUNITY OF CAT AND DOG FUR AND PRODUCTS CONTAINING SUCH FUR. APRIL, 2007.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 215. #1613923

  Tithe an Oireachtais. An Chomhchoiste um Fhiontraíocht agus Mionghnóthaí. An Naoú Tuarascáil: An Tuarascáil deiridh maidir le hAthchóirithe ar Mhargadh Árachais na hÉireann. Márta, 2007.

  HOUSES OF THE OIREACHTAS. JOINT COMMITTEE ON ENTERPRISE AND SMALL BUSINESS. NINTH REPORT: FINAL REPORT ON REFORMS TO THE IRISH INSURANCE MARKET. MARCH, 2007.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 216. #1613925

  Tithe an Oireachtais. An Comhchoiste um Fhiontraíocht agus Mionghnóthaí. An Séú Tuarascáil: An Tríú Tuarascáil Eatramhach maidir le hAthchóirithe ar Mhargadh Árachais na hÉireann. Eanáir, 2006.

  HOUSES OF THE OIREACHTAS. JOINT COMMITTEE ON ENTERPRISE AND SMALL BUSINESS. SIXTH REPORT: THIRD INTERIM REPORT ON REFORMS TO THE IRISH INSURANCE MARKET. JANUARY, 2006.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 217. #1613932

  Tithe an Oireachtais. An Comhchoiste um Chomhshaol agus Rialtas Áitiúil. Tuarascáil Iniúchta AE Uimh. 12: COM (2005) 564: Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle a bhaineann le táirge arbhair Indiaigh (Zea mays L., hibrid Mon 863 x Mon 810) atá géinmhodhnaithe i gcomhair frithsheasmhachta in aghaidh fréamhphéiste arbhair agus péistí féileacánacha áirithe Arbhair Indiaigh a chur ar an margadh, de réir Threoir 2001/18/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle. Márta 2006.

  HOUSES OF THE OIREACHTAS. JOINT COMMITTEE ON ENVIRONMENT AND LOCAL GOVERNMENT. EU SCRUTINY REPORT NO. 12: COM (2005) 564: PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION CONCERNING THE PLACING ON THE MARKET, IN ACCORDANCE WITH DIRECTIVE 2001/18/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL, OF A MAIZE PRODUCT (ZEA MAYS L., HYBRID MON 863 X MON 810) GENETICALLY MODIFIED FOR RESISTANCE TO CORN ROOTWORM AND CERTAIN LEPIDOPTERAN PESTS OF MAIZE. MARCH, 2006.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 218. #1613934

  Tithe an Oireachtais. An Comhchoiste um Chomhshaol agus Rialtas Áitiúil. Tuarascáil Iniúchta AE Uimh. 14: COM (2004) 193: Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle a bhaineann le táirge arbhair Indiaigh (Zea mays L. líne NK603) atá géinmhodhnaithe chun go bhfulaingeoidh sé gliofasáit a chur ar an margadh, de réir Threoir 2001/18/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle. Márta, 2006.

  HOUSES OF THE OIREACHTAS. JOINT COMMITTEE ON ENVIRONMENT AND LOCAL GOVERNMENT. EU SCRUTINY REPORT NO. 14: COM (2004) 193: PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION CONCERNING THE PLACING ON THE MARKET, IN ACCORDANCE WITH DIRECTIVE 2001/18/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL, OF A MAIZE PRODUCT (ZEA MAYS L. LINE NK603) GENETICALLY MODIFIED FOR GLYPHOSATE TOLERANCE. MARCH, 2006.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 219. #1613935

  Tithe an Oireachtais. An Comhchoiste um Chomhshaol agus Rialtas Áitiúil. Tuarascáil Iniúchta AE Uimh. 15: COM (2004) 572: Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le táirge ráibe síl ola (Brassica napus L., líne GR73) atá géinmhodhnaithe chun go bhfulaingeoidh sí an luibhicíd gliofasáit a chur ar an margadh, de réir Threoir 2001/18/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle. Márta, 2006.

  HOUSES OF THE OIREACHTAS. JOINT COMMITTEE ON ENVIRONMENT AND LOCAL GOVERNMENT. EU SCRUTINY REPORT NO. 15: COM (2004) 572: PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION CONCERNING THE PLACING ON THE MARKET, IN ACCORDANCE WITH DIRECTIVE 2001/18/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL, OF AN OILSEED RAPE PRODUCT (BRASSICA NAPUS L., GR73 LINE) GENETICALLY MODIFIED FOR TOLERANCE TO THE HERBICIDE GLYPHOSPHATE. MARCH, 2006.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 220. #1614004

  Tithe an Oireachtais. An Comhchoiste um Airgeadas agus an tSeirbhís Phoiblí. Tuarascáil Iniúchta AE Uimh.21: COM (2006) 202: Togra le haghaidh Cinnidh ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear clár Comhphobail chun feabhas a chur ar oibriú córas cánachais sa mhargadh inmheánach (Fiscalis 2013). Márta, 2007.

  HOUSES OF THE OIREACHTAS. JOINT COMMITTEE ON FINANCE AND THE PUBLIC SERVICE. EU SCRUTINY REPORT NO. 21: COM (2006) 202: PROPOSAL FOR A DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL ESTABLISHING A COMMUNITY PROGRAMME TO IMPROVE THE OPERATION OF TAXATION SYSTEMS IN THE INTERNAL MARKET (FISCALIS 2013). MARCH, 2007.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 221. #1614030

  Tithe an Oireachtais. An Comhchoiste um Shláinte agus Leanaí. Tuarascáil Uimh. 5: Tuarascáil maidir le: COM (2004) 10: togra le haghaidh cinnidh ón gComhairle lena n-údaraítear arbhar milis ó arbhar Indiach géinmhodhnaithe bt11 a chur ar an margadh mar bhia núíosach nó comhábhar bia núíosach faoi Rialachán (CE) Uimh. 258/97 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle. Bealtaine 2004.

  HOUSES OF THE OIREACHTAS. JOINT COMMITTEE ON HEALTH AND CHILDREN. REPORT NO. 5: REPORT ON: COM (2004) 10: A PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION AUTHORIZING THE PLACING ON THE MARKET OF SWEET CORN FROM GENETICALLY MODIFIED MAIZE BT11 AS A NOVEL FOOD OR NOVEL FOOD INGREDIENT UNDER REGULATION (EC) NO. 258/97 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL. MAY 2004.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 222. #1614031

  Tithe an Oireachtais. An Comhchoiste um Shláinte agus Leanaí. Tuarascáil Uimh. 7: COM (2004) 439: togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle lena n-údaraítear bia agus comhábhair bia a dhíorthaigh as arbhar Indiach géinmhodhnaithe NK603 a chur ar an margadh mar bhianna núíosacha nó comhábhair núíosacha bia faoi Rialachán CE Uimh. 258/97 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle. (Meán Fómhair 2004).

  HOUSES OF THE OIREACHTAS. JOINT COMMITTEE ON HEALTH AND CHILDREN. REPORT NO. 7: COM (2004) 439: A PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION AUTHORISING THE PLACING ON THE MARKET OF FOOD AND FOOD INGREDIENTS DERIVED FROM GENETICALLY MODIFIED MAIZE NK603 AS NOVEL FOODS OR NOVEL FOOD INGREDIENTS UNDER REGULATION (EC) NO. 258/97 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL. (SEPTEMBER 2004).

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 223. #1614111

  Tithe an Oireachtais. An Comhchoiste um Chomhshaol agus Rialtas Áitiúil. Tuarascáil Iniúchta AE Uimh. 40: COM (2006) 758: Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le lus na gile (Dianthus Caryophyllus L., Líne 123.2.38) atá géinmhodhnaithe i gcomhair dath blátha a chur ar an margadh, de réir Threoir 2001/18/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle. Márta, 2007.

  HOUSES OF THE OIREACHTAS. JOINT COMMITTEE ON THE ENVIRONMENT AND LOCAL GOVERNMENT. EU SCRUTINY REPORT NO. 40: COM (2006) 758: PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION CONCERNING THE PLACING ON THE MARKET, IN ACCORDANCE WITH DIRECTIVE 2001/18/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL, OF A CARNATION (DIANTHUS CARYOPHYLLUS L., LINE 123.2.38) GENETICALLY MODIFIED FOR FLOWER COLOUR. MARCH, 2007.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 224. #1614147

  Tithe an Oireachtais. An Comhchoiste um Iompar. Tuarascáil Iniúchta AE Uimh. 29. COM (2004) 654: Togra le haghaidh Treorach ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le rochtain mhargaidh ar sheirbhísí poirt. Nollaig, 2006.

  HOUSES OF THE OIREACHTAS. JOINT COMMITTEE ON TRANSPORT. EU SCRUTINY REPORT NO. 29. COM (2004) 654: PROPOSAL FOR A DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL ON MARKET ACCESS TO PORT SERVICES. DECEMBER, 2006.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 225. #1616601

  Tuarascáil Eatramhach maidir le hAthchóirithe ar Mhargadh Árachais na hÉireann

  INTERIM REPORT ON REFORMS TO THE IRISH INSURANCE MARKET

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 226. #1630113

  Tuarascáil maidir le héisteachtaí i ndáil le Páipéar Uaine an Choimisiúin Eorpaigh ar Aontas Margaí Caipitil a Thógáil. (Bealtaine 2015).

  REPORT ON HEARINGS IN RELATION TO THE EUROPEAN COMMISSION’S GREEN PAPER ON BUILDING A CAPITAL MARKETS UNION. (MAY, 2015).

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 227. #1630876

  Rún maidir leis an tríú tuarascáil ón gCoimisiún a bhaineann le caibidlí faoi rochtain ar mhargaí soláthair phoiblí tríú tíortha sna réimsí a chlúdaítear le Treoir 93/98 (Treoir na bhFóntas).

  RESOLUTION ON THE THIRD REPORT FROM THE COMMISSION CONCERNING NEGOTIATIONS REGARDING ACCESS TO THIRD COUNTRY PUBLIC PROCUREMENT MARKETS IN THE FIELDS COVERED BY DIRECTIVE 93/38 (THE UTILITIES DIRECTIVE).

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 228. #1634828

  Ráitis maidir le Tuarascáil an Údaráis Iomaíochta ar an Margadh Árachais

  STATEMENTS ON THE COMPETITION AUTHORITY'S REPORT ON THE INSURANCE MARKET

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 229. #1714751

  Faoin 31 Nollaig 2021, déanfaidh an Coimisiún, murar beartaíodh idir an dá linn athruithe a dhéanamh ar na forálacha margaidh miondíola atá i dTreoir 2009/73/CE maidir le rialacha comhchoiteanna don mhargadh inmheánach sa ghás, measúnú maidir leis na forálacha a bhaineann le méadrú, faisnéis bhilleála agus faisnéis do thomhaltóirí i gcomhair gás nádúrtha, agus cuirfidh sé tuarascáil faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle maidir leis an méid sin, agus é mar aidhm iad a ailíniú, i gcás inarb iomchuí, leis na forálacha ábhartha maidir leis an leictreachas i dTreoir (AE) 2009/72/CE, ionas gur féidir cosaint tomhaltóirí a neartú agus custaiméirí deiridh i gcomhair gás nádúrtha a chumasú le go bhfaighfear faisnéis níos minice, níos soiléire, cothrom le dáta faoina dtomhaltas gáis nádúrtha agus chun go bhféadfaidh siad a n-úsáid fuinnimh a rialú.

  By 31 December 2021, the Commission, shall, unless changes to the retail market provisions of Directive 2009/73/EC on common rules for the internal market in gas have meanwhile been proposed, carry out an assessment, and submit a report to the European Parliament and to the Council, on the provisions related to metering, billing and consumer information for natural gas, with the aim of aligning them, where appropriate, with the relevant provisions for electricity in Directive 2009/72/EC, in order to strengthen consumer protection and enable final customers to receive more frequent, clear and up-to-date information about their natural gas consumption and to regulate their energy use.

  Treoir (AE) 2018/2002 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 lena leasaítear Treoir 2012/27/AE maidir le héifeachtúlacht fuinnimh ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.