Gaois

Treo cuardaigh

Modh cuardaigh

Scag na torthaí

Bailiúcháin

14 toradh in 8 ndoiciméad

 1. #1008442

  (b) ús iolraithe do réir ceathair faoin gcéad sa bhliain ar an ranníocaíocht chúlghabhálach sin ón dáta ar a mbeadh sé iníoctha, [EN]

  ( b ) compound interest at four per centum per annum, upon such back contribution from the date at which it would have been payable;

  Uimhir 21 de 1947: AN tACT UM CHUIDEACHTA MHÓR-BHÓITHRE IARAINN AN DEISCIRT (SCÉIM AOISLIÚNTAS), 1947

 2. #2650481

  Cuimseofar leis an gcabhair in-aisghabhála an t-ús agus an t-ús iolraithe a ríomhtar ón dáta a cuireadh an chabhair ar fáil don tairbhí go dtí dáta na haisghabhála.

  The aid to be recovered shall include interest and compound interest, calculated from the date on which the aid was at the disposal of the beneficiary until the date of its recovery.

  Cinneadh Údarás Faireacháin CSTE Uimh. 161/22/COL an 6 Iúil 2022 maidir le cabhair i ndáil leis an mbonneagar soilse sráide in Bergen (an Iorua) [2023/101]

 3. #158392

  13.1 Aon chomhalta a scoireann a chomhaltas mar gheall ar iomarcaíocht agus nach bhfuil i dteideal pinsean agus/nó aisce nó pinsean caomhnaithe agus/nó aisce chaomhnaithe a fuáil faoin Scéim seo agus nach bhfuil i dteideal a sheirbhís inphinsin a aistriú faoi fhorálacha an Achta Aoisliúntas agus Pinsean, 1963 nó an Achta Rialtais Áitiúil (Aoisliúntas), 1956 nó chuig scéim pinsin a bheidh ceadaithe ag na Coimisinéirí Ioncaim lena n-íoctar luach aistrithe, íocfar a ranníocaí go léir leis móide ús iolraithe de réir 3 faoin gcéad sa bhliain, i gceann na leathbhliana, lúide méid is comhionann le haon dliteanas cánach ioncaim ag an mBord i leith an tsochair sin.

  13.1 A member whose membership ceases because of redundancy and who is not eligible to receive a pension and/or gratuity or a preserved pension and/or a preserved gratuity under this Scheme or to transfer his pensionable service under the provisions of the Superannuation and Pensions Act, 1963 or the local government (Superannuation) Act, 1956 or to a pension scheme approved by the Revenue Commissioners to which a transfer value is paid shall have all his contributions, plus compound interest at 3 per cent per annum with half-yearly rests, paid to him less an amount equal to any income tax liability by the Board in respect of such benefit.

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 4. #158395

  13.3 Más rud é, i gcás comhalta ar tugadh a ranníocaí ar ais dó faoi fhomhír 13.1 agus 13.2, go n-athfhostaíonn an Bord é i bpost inphinsin, féadfar a sheirbhís inphinsin roimhe sin a áireamh d'fhonn aoisliúntas ina dhiaidh sin a ríomh ar choinníoll go n-aisíocann sé leis an mBord méid na ranníocaí, lena n-áirítear ús ar an méid sin a íocadh leis móide ús iolraithe de réir 3 faoin gcéad sa bhliain i gceann na leathbhliana ón dáta a íocadh leis iad.

  13.3 Where a member whose contributions have been returned to him under sub-paragraph 13.1 and 13.2, is re-employed by the Board in a pensionable position, his previous pensionable service may be reckoned for the purpose of calculating superannuation subsequently, provided he refunds to the Board the amount of the contributions including interest paid to him with compound interest on such amount at the rate of 3 per cent per annum with half-yearly rests from the date of payment to him.

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 5. #158397

  13.4 I gcás go dtiocfaidh comhalta ar tugadh a ranníocaí ar ais dó faoi fhomhíreanna 13.1 nó 13.2 chun bheith fostaithe ina dhiaidh sin) bpost ar féidir seirbhís ann a áireamh faoin Acht Rialtais Áitiúil (Aoisliúntas), 1956, féadfar a sheirbhís inphinsin roimhe sin a áireamh le haghaidh aoisliúntas ina dhiaidh sin ar choinníoll go n-aisíocann sé leis an mBord méid na ranníocaí, lena n-áirítear ús a íocadh leis móide ús iolraithe ar an méid sin de réir 3 faoin gcéad sa bhliain i gceann na leathbhliana ón dáta a íocadh leis iad.

  13.4 Where a member whose contributions have been returned to him under sub-paragraphs 13.1 or 13.2 subsequently becomes employed in a position service in which is capable of being reckoned under the Local Government (Surperannuation) Act, 1956 his previous pensionable service may be reckoned for superannuation subsequently provided he refunds to the Board the amount of the contributions including interest paid to him with compound interest, on such amount at the rate of 3 per cent per annum with half-yearly rests from the date of payment to him.

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 6. #173850

  (4) I gcás go dtabharfar ranníocaí tréimhsiúla ar ais de réir an Airteagail seo do dhuine a thiocfaidh ina dhiaidh sin chun bheith ina chomhalta lena mbaineann an scéim nua, íocfaidh sé leis an Aire suim is comhionann le méid na ranníocaí tréimhsiúla, mar aon leis an ús iolraithe ar an méid sin de réir cibé ráta a bheidh cinnte chun críocha na míre seo de thuras na huaire ag an Aire le comhaontú Aire na Seirbhíse Poiblí.

  (4) Where periodic contributions are returned in accordance with this Article to a person who subsequently becomes a member to whom the new scheme applies, he shall pay to the Minister a sum equal to the amount of the periodic contributions, together with compound interest on the said amount at such rate as stands determined for the purposes of this paragraph for the time being by the Minister with the agreement of the Minister for the Public Service.

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 7. #461989

  (2) Mura gcomhaontóidh na páirtithe a mhalairt, féadfaidh an binse eadrána ús simplí nó ús iolraithe a dhámhachtain ó na dátaí, de réir na rátaí agus maille leis na fuílligh a mheasann sé is cóir agus is réasúnach—

  (2) Unless otherwise agreed by the parties, the arbitral tribunal may award simple or compound interest from the dates, at the rates and with the rests that it considers fair and reasonable—

  AN tACHT EADRÁNA 2010

 8. #461992

  (3) Mura gcomhaontóidh na páirtithe a mhalairt, féadfaidh an binse eadrána ús simplí nó ús iolraithe a dhámhachtain ó dháta na dámhachtana (nó aon dáta is déanaí ná sin) go dtí go ndéanfar an íocaíocht, de réir na rátaí agus maille leis na fuílligh a mheasann sé is cóir agus is réasúnach, ar mhéid neamhíoctha aon dámhachtana (lena n-áirítear aon dámhachtain úis faoi fho-alt (2) agus aon dámhachtain costas).

  (3) Unless otherwise agreed by the parties, the arbitral tribunal may award simple or compound interest from the date of the award (or any later date) until payment, at the rates and with the rests that it considers fair and reasonable, on the outstanding amount of any award (including any award of interest under subsection (2) and any award of costs).

  AN tACHT EADRÁNA 2010

 9. #601358

  Is é a bheidh sa ráta in Airteagal 4 agus in Airteagal 8 d'Iarscríbhinn VIII chun ús iolraithe a ríomh an ráta éifeachtach dá dtagraítear in Airteagal 10 den Iarscríbhinn seo agus, más gá, déanfar uasdátú air ar ócáid na measúnuithe achtúireacha a dhéanfar gach cúig bliana.

  The rate in Articles 4 and 8 of Annex VIII for the calculation of compound interest shall be the effective rate referred to in Article 10 of this Annex and shall, if necessary, be updated on the occasion of the five-yearly actuarial assessments.

  Rialachán (AE) Uimh. 1023/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2013 lena leasaítear Rialacháin Foirne Oifigigh an Aontais Eorpaigh agus Coinníollacha Fostaíochta Sheirbhísigh eile an Aontais Eorpaigh

 10. #1513527

  (3) Beidh aon sochar caomhnaithe a ríomhfar faoin mír seo faoi réir íosmhéid ina mbeidh cibé méid a áiritheoidh gurb ionann luach achtúireach an tsochair sin agus méid aon ranníocaí (gan ranníocaí saorálacha breise a áireamh) a d'íoc an comhalta i leith na tréimhse seirbhíse ináirithe a chríochnaigh tar éis thosach feidhme Chuid III maille leis an ús iolraithe ar an gcéanna de réir an ráta, más ann, is infheidhme faoi rialacha na scéime maidir le ranníocaí comhaltaí a aisíoc ar iad d'fhágáil na seirbhíse.

  (3) Any preserved benefit calculated under this paragraph shall be subject to a minimum of such amount as will ensure that the actuarial value of such benefit is equal to the amount of any contributions (excluding additional voluntary contributions) paid by the member in respect of the period of reckonable service completed after the commencement of Part III together with compound interest thereon at the rate, if any, applicable under the rules of the scheme to refunds of members' contributions on leaving service.

  Uimhir 25 de 1990: ACHT NA bPINSEAN, 1990

 11. #1541126

  (2) Mura gcomhaontóidh na páirtithe a mhalairt, féadfaidh an binse eadrána ús simplí nó ús iolraithe a dhámhachtain ó na dátaí, de réir na rátaí agus maille leis na fuílligh a mheasann sé a fhreagraíonn do cheartas an cháis—

  (2) Unless otherwise agreed by the parties, the arbitral tribunal may award simple or compound interest from the dates, at the rates and with the rests that it considers meet the justice of the case—

  Uimhir 14 de 1998: AN tACHT EADRÁNA (TRÁCHTÁIL IDIRNÁISIÚNTA), 1998

 12. #1541132

  (3) Mura gcomhaontóidh na páirtithe a mhalairt, féadfaidh an binse eadrána ús simplí nó ús iolraithe a dhámhachtain ó dháta na dámhachtana (nó aon dáta is déanaí ná sin) go dtí an dáta íoca, de réir na rátaí agus maille leis na fuílligh a mheasann sé a fhreagraíonn do cheartas an cháis, ar mhéid neamhíoctha aon dámhachtana (lena n-áirítear aon dámhachtain úis faoi fho-alt (2) agus aon dámhachtain costas).

  (3) Unless otherwise agreed by the parties, the arbitral tribunal may award simple or compound interest from the date of the award (or any later date) until payment, at the rates and with the rests that it considers meet the justice of the case, on the outstanding amount of any award (including any award of interest under subsection (2) and any award of costs).

  Uimhir 14 de 1998: AN tACHT EADRÁNA (TRÁCHTÁIL IDIRNÁISIÚNTA), 1998

 13. #1541257

  (2) Mura gcomhaontóidh na páirtithe a mhalairt, féadfaidh an t-eadránaí nó an moltóir ús simplí nó ús iolraithe a dhámhachtain ó na dátaí, de réir na rátaí agus maille leis na fuílligh a mheasann sé nó sí a fhreagraíonn do cheartas an cháis—

  (2) Unless otherwise agreed by the parties, the arbitrator or umpire may award simple or compound interest from the dates, at the rates and with the rests that he or she considers meet the justice of the case—

  Uimhir 14 de 1998: AN tACHT EADRÁNA (TRÁCHTÁIL IDIRNÁISIÚNTA), 1998

 14. #1541260

  (3) Mura gcomhaontóidh na páirtithe a mhalairt, féadfaidh an t-eadránaí nó an moltóir ús simplí nó ús iolraithe a dhámhachtain ó dháta na dámhachtana (nó aon dáta is déanaí ná sin) go dtí an data íoca, de réir na rátaí agus maille leis na fuílligh a mheasann sé nó sí a fhreagraíonn do cheartas an cháis, ar mhéid neamhíoctha aon dámhachtana (lena n-áirítear dámhachtain úis faoi fho-alt (2) agus dámhachtain costas).

  (3) Unless otherwise agreed by the parties, the arbitrator or umpire may award simple or compound interest from the date of the award (or any later date) until payment, at the rates and with the rests that he or she considers meet the justice of the case, on the outstanding amount of any award (including an award of interest under subsection (2) and an award of costs).

  Uimhir 14 de 1998: AN tACHT EADRÁNA (TRÁCHTÁIL IDIRNÁISIÚNTA), 1998

Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.