Gaois

Treo cuardaigh

Modh cuardaigh

Scag na torthaí

Bailiúcháin

19 toradh in 12 doiciméad

 1. #561941

  socrú speisialta do na tíortha is lú forbairt (Aon rud Seachas Airm (ASA)).

  a special arrangement for the least-developed countries (Everything But Arms (EBA)).

  Rialachán (AE) Uimh. 978/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 lena gcuirtear i bhfeidhm scéim um fhabhair tharaife ghinearálaithe agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 732/2008 ón gComhairle

 2. #623546

  Comhdhúile de chineál dé-asa-, asó- nó asocsa-

  Diazo-, azo– or azoxy-compounds

  RIALACHÁIN (AE) Uimh. 374/2014 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 16 Aibreán 2014 maidir le dleachtanna custaim ar earraí de thionscnamh na hÚcráine a laghdú nó a dhíchur

 3. #1630945

  atá freagrach asa léir bhreithniú a tharraingt suas

  responsible for drawing up the report

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 4. #1941114

  C 91.00 CEANGLAIS CISTÍ DÍLSE (MKR ASA SUM)

  C 91.00 Alternative Standardised Approach: Summary (MKR ASA SUM)

  Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/453 ón gCoimisiún an 15 Márta 2021 lena leagtar síos caighdeáin theicniúla cur chun feidhme chun Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a chur i bhfeidhm maidir leis na ceanglais shonracha tuairiscithe le haghaidh priacal margaidh (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 5. #1941197

  C 91.00 – Priacal Margaidh: Achoimre ar an gCur Chuige Caighdeánaithe Malartach (MKR ASA SUM)

  C 91.00 – Market Risk: Alternative Standardised Approach Summary (MKR ASA SUM)

  Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/453 ón gCoimisiún an 15 Márta 2021 lena leagtar síos caighdeáin theicniúla cur chun feidhme chun Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a chur i bhfeidhm maidir leis na ceanglais shonracha tuairiscithe le haghaidh priacal margaidh (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 6. #793062

  (a) ar bhróga ná ar bhróga ísle (ar a n-áirítear slipéidí, golaisí, asa, agus paitíní), ná ar aon fhíor-choda dhíobh ná cabhartha dhóibh, ná

  ( a ) on boots or shoes (including slippers, goloshes, sandals, and clogs), nor on any component parts or accessories thereof, nor

  Uimhir 28 de 1925: ACHT AIRGID, 1925

 7. #849576

  (a) ar bhróga, ar bhróga ísle, ar shlipéidí, ar gholaisí, ar asa, ná ar phaitíní ná ar choda dhíobh san ná ar chabhartha dhóibh, ná

  ( a ) on boots, shoes, slippers, goloshes, sandals, or clogs or component parts or accessories thereof, nor

  Uimhir 11 de 1932: ACHT AIRGID (DIÚITÉTHE CUSTUM) (Uimh. 2), 1932

 8. #877645

  (a) ar bhróga, ar bhróga ísle, ar gholaisí, ar asa, ar phaitíní ná ar choisbheart imeachtrach eile ná ar chompáirteanna ná ar ghabhálaisí dhíobh san, ná

  ( a ) on boots, shoes, galoshes, sandals, clogs, or other external footwear, or on component parts or accessories thereof, nor

  Uimhir 31 de 1934: ACHT AIRGID, 1934

 9. #918029

  (a) ar bhróga, ar bhróga ísle, ar gholaisí, ar asa, ar phaitíní ná ar choisbheart imeachtrach eile ná ar chompáirteanna dhíobh san ná ar ghabhálaisí dhóibh, ná

  ( a ) on boots, shoes, goloshes, sandals, clogs, or other external footwear or on component parts or accessories thereof, nor

  Uimhir 18 de 1937: ACHT AIRGID, 1937

 10. #231992

  *[maidir leis an gcaomhnóir a cheap an tuismitheoir atá éagtha anois *(gur éag sé/sí)*(go ndiúltaíonn sé/sí gníomhú)] agus gur gá an tOrdú seo a dhéanamh mar gheall ar leas an naín/na naíon,as asA CHEAPADH LEIS SEO chun gníomhú i gcomhpháirt leis an tuismitheoir marthanach mar chaomhnóir(í) ar an naíon/na naín

  *[the guardian appointed by the now deceased parent *(has died) *(refuses to act)]and that the welfare of the infants) requires the making of this Order, HEREBY APPOINTSofofto act jointly with the surviving parent as guardians) of the infants)

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 11. #232811

  DÉANANN AN CHÚIRT, ós deimhin léi nach bhfuil aon chaomhnóir ag an naíon/na naín, agus gur gá an t-ordú seo a dhéanamh mar gheall ar leas an naín/na naíon, as asA CHEAPADH LEIS SEO ina chaomhnóir/caomhnóir/gcaomhnóirí ar an naíon/na naín.

  THE COURT being satisfied that the infants) has/have no guardian, and that the welfare of the infants) requires the making of this order,HEREBY APPOINTSofofto be guardians) of the infant(s).

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 12. #776219

  —(1) Má dhineann agus aon uair a dhéanfidh Aire Feidhmiúcháin a chur ina luighe ar Ghiúistís Dúithche go bhfuil cúis réasúnta le bheith amhrusach, maidir le haon tsuim áirithe atá ina seasamh i gcreidiúint d'aon duine i leabhair aon Bhaine no fúndúireachta den tsórt san, gurb é rud atá inti, no gurb é rud go seasuíonn sí dho no asa dtáinig sí díreach no neadhíreach, ná—

  —(1) If and whenever an Executive Minister shall satisfy a District Justice that there is reasonable ground for suspecting that any sum of money standing to the credit of any person in the books of any Bank or similar institution is, or represents, or is directly or indirectly derived from—

  Uimhir 15 de 1924: ACHT SEALADACH CHUN COSANTA NA PUIBLÍOCHTA (PIONÓSÚ CIONTAÍ), 1924

 13. #849876

  (a) na bróga, na bróga ísle, na slipéidí, na golaisí, na hasa, agus na paitíní uile gur de leathar agus de chroiceann no de cheachtar acu a rinneadh a n-uachtair ar fad no nách mór ar fad, ach gan bróga, bróga ísle, slipéidí, golaisí, asa, ná paitíní i gcóir naoidhneán ná leanbhaí óga d'áireamh;

  ( a ) all boots, shoes, slippers, goloshes, sandals, and clogs of which the upper is wholly or mainly made of leather and skin or either of them, but excluding boots, shoes, slippers, goloshes, sandals, and clogs intended for wear by infants or young children;

  Uimhir 11 de 1932: ACHT AIRGID (DIÚITÉTHE CUSTUM) (Uimh. 2), 1932

 14. #849884

  (a) na bróga, na bróga ísle, na slipéidí, na golaisí, na hasa, agus na paitíní uile nách de leathar agus de chroiceann ná de cheachtar acu a rinneadh a n-uachtair ar fad no nách mór ar fad, ach gan bróga, bróga ísle, slipéidí, golaisí, asa, ná paitíní i gcóir naoidhneán ná leanbhaí óga d'áireamh;

  ( a ) all boots, shoes, slippers, goloshes, sandals, and clogs of which the upper is neither wholly nor mainly made of leather and skin or either of them, but excluding boots, shoes, slippers, goloshes, sandals, and clogs intended for wear by infants or young children;

  Uimhir 11 de 1932: ACHT AIRGID (DIÚITÉTHE CUSTUM) (Uimh. 2), 1932

 15. #852202

  Córacha, fearaisti, cabhartha, agus riachtanaisí i gcóir spóirt, cluichí, cleas aicillíochta, agus lúithchleas, ach gan troscán, baill éadaigh agus cóir ghléasta phearsanta, bróga, bróga ísle, slipéidi, golaisí, asa ná paitíní, ná earraí dialladóireachta ná ughmacha ná coda d'earraí dialladóireachta no d'ughmacha d'áireamh.

  Appliances, apparatus, accessories, and requisites for sports, games, gymnastics, and athletics other than furniture, personal clothing and wearing apparel, boots, shoes, slippers, goloshes, sandals and clogs, and saddlery and harness and component parts of saddlery or harness.

  Uimhir 20 de 1932: ACHT AIRGID, 1932

 16. #855854

  “(4) Ní déanfar an diúité forchuirtear leis an alt so d'éileamh ná do ghearradh ar bhuinn chúmtha chúitsiúic ná ar shála cúmtha cúitsiúic ná fuil beartuithe ná nách féidir d'úsáid, dar leis na Coimisinéirí Ioncuim, ach amháin chun iad do ghreamú de bhuinn no de shála bhróga, bhróga ísle, shlipéidí, gholaisí, asa, no phaitíní iomlána, ná ní héileofar ná ní gearrfar an diúité sin ar choda d'aon bhuinn chúmtha chúitsiúic ná d'aon tsála cúmtha cúitsiúic den tsórt san.

  "(4) The duty imposed by this section shall not be charged or levied on shaped rubber soles or heels which, in the opinion of the Revenue Commissioners, are intended and capable of being used only for attachment to the soles or heels of complete boots, shoes, slippers, goloshes, sandals, or clogs, nor on component parts of any such shaped rubber soles or heels.

  Uimhir 34 de 1932: ACHT AIRGID (DIÚITÉTHE CUSTUM) (UIMH. 4), 1932

 17. #1941199

  Tugtar faisnéis achomair sa teimpléad seo maidir le ceanglais cistí dílse le haghaidh priacal margaidh a ríomh faoin gCur Chuige Caighdeánaithe Malartach (ASA), a leagtar amach i gCaibidil 1a de Theideal IV de Chuid a Trí de CRR.

  This template provides summary information on the calculation of own funds requirements for Market Risk under the Alternative Standardised Approach (ASA), set out in Chapter 1a of Title IV of Part Three CRR.

  Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/453 ón gCoimisiún an 15 Márta 2021 lena leagtar síos caighdeáin theicniúla cur chun feidhme chun Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a chur i bhfeidhm maidir leis na ceanglais shonracha tuairiscithe le haghaidh priacal margaidh (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 18. #1941200

  Faoin gCur Chuige Caighdeánaithe Malartach (ASA), ríomhfaidh institiúidí na ceanglais cistí dílse le haghaidh priacal margaidh do phunann suíomhanna leabhair trádála nó suíomhanna leabhair neamhthrádála atá faoi réir priacal malairte eachtraí nó priacal tráchtearraí mar shuim na dtrí chomhpháirt seo a leanas:

  Under the Alternative Standardised Approach (ASA), institutions shall calculate the own funds requirements for market risk for a portfolio of trading book positions or non-trading book positions that are subject to foreign exchange or commodity risk as the sum of the following three components:

  Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/453 ón gCoimisiún an 15 Márta 2021 lena leagtar síos caighdeáin theicniúla cur chun feidhme chun Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a chur i bhfeidhm maidir leis na ceanglais shonracha tuairiscithe le haghaidh priacal margaidh (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 19. #851724

  —Pé uair is deimhin leis an Aire Airgid, tar éis do dul i gcomhairle leis an Aire Tionnscail agus Tráchtála, gur gá do dhuine ar bith aon choda de bhróga, de bhróga ísle, de shlipéidí, de gholaisí, d'asa no de phaitíní d'iomportáil isteach i Saorstát Éireann roimh an 1adh lá d'Iúl, 1933, chun iad d'úsáid chun bróga, bróga ísle, slipéidí, golaisí, asa, no paitíní (pe'ca aca é) do dhéanamh i Saorstát Éireann, féadfaidh na Coimisinéirí Ioncuim, le ceadúnas, a údarú don duine sin, fé réir cólíonadh pé coinníollacha is oiriúnach leis na Coimisinéirí Ioncuim d'fhorchur, na coda san d'iomportáil roimh an dáta san (gan teora no fé réir srianta, maidir le candaíocht, le saghas, no le héinní eile, fé mar is dóich leis na Coimisinéirí Ioncuim is ceart) gan an diúité is inéilithe fé alt 19 den Acht Airgid, 1924 ( Uimh. 27 de 1924 ), do bheith íoctha ortha, ná an diúité sin mar do hatharuíodh é fén Acht Diúitéthe Custum (Gearradh Sealadach), 1931 (Uimh. 38 de 1931), ná aon diúité do forchuireadh no a forchuirfear in ionad an diúité sin le haon Acht do ritheadh no a rithfear sa bhliain airgeadais dar tosach an 1adh lá d'Abrán, 1932.

  —Whenever the Minister for Finance, after consultation with the Minister for Industry and Commerce, is satisfied that any component parts of boots, shoes, slippers, goloshes, sandals, or clogs are required to be imported into Saorstát Eireann by any person before the 1st day of July, 1933, for use in the manufacture in Saorstát Eireann of boots, shoes, slippers goloshes, sandals, or clogs (as the case may be), the Revenue Commissioners may by licence authorise such person, subject to compliance with such conditions as the Revenue Commissioners may think fit to impose, to import before the said date such component parts (either, as the Revenue Commissioners shall think proper, without limit or subject to restrictions as to quantity, class, or otherwise) without payment of the duty chargeable under section 19 of the Finance Act, 1924 (No. 27 of 1924), or that duty as varied under the Customs Duties (Provisional Imposition) Act, 1931 (No. 38 of 1931), or any duty which has been or shall be imposed in lieu of that duty by any Act passed or to be passed in the financial year beginning on the 1st day of April, 1932.

  Uimhir 20 de 1932: ACHT AIRGID, 1932

Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.