Gaois

Treo cuardaigh

Modh cuardaigh

Scag na torthaí

Bailiúcháin

71 toradh in 23 doiciméad

 1. #533892

  Trína Cinneadh 2012/792/AE an 6 Nollaig 2012 maidir leis an gComhaontú i bhfoirm Malartú Litreacha idir an tAontas Eorpach agus an Bhrasaíl de bhun Airteagal XXVIII den Chomhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Thrádáil (CGTT) 1994 a bhaineann le modhnú ar lamháltais i ndáil le feoil éanlaithe phróiseáilte dá bhforáiltear i Sceideal AE atá i gceangal le CGTT 1994, agus den Chomhaontú i bhfoirm Malartú Litreacha idir an tAontas Eorpach agus an Téalainn de bhun Airteagal XXVIII den Chomhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Thrádáil (CGTT) 1994 a bhaineann le modhnú ar lamháltais i ndáil le feoil éanlaithe phróiseáilte dá bhforáiltear i Sceideal AE atá i gceangal le CGTT 1994 [3] ("na Comhaontuithe") a thabhairt i gcrích, rinne an Chomhairle na Comhaontuithe a fhormheas thar ceann an Aontais d’fhonn caibidlíocht a chur i gcrích, ar caibidlíocht í a tionscnaíodh de bhun Airteagal XXVIII de CGTT 1994.

  By its Decision 2012/792/EU of 6 December 2012 on the conclusion of the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and Brazil pursuant to Article XXVIII of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994 relating to the modification of concessions with respect to processed poultry meat provided for in the EU Schedule annexed to GATT 1994, and of the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and Thailand pursuant to Article XXVIII of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994 relating to the modification of concessions with respect to processed poultry meat provided for in the EU Schedule annexed to GATT 1994 [3] ("the Agreements"), the Council approved the Agreements on behalf of the Union with a view to closing negotiations initiated pursuant to Article XXVIII of GATT 1994.

  Rialachán (AE) Uimh. 1218/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2012 maidir le cur chun feidhme an Chomhaontaithe i bhfoirm Malartú Litreacha idir an tAontas Eorpach agus an Bhrasaíl de bhun Airteagal XXVIII den Chomhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Thrádáil (CGTT) 1994 a bhaineann le modhnú ar lamháltais i ndáil le feoil éanlaithe phróiseáilte dá bhforáiltear i Sceideal AE atá i gceangal le CGTT 1994, agus den Chomhaontú i bhfoirm Malartú Litreacha idir an tAontas Eorpach agus an Téalainn de bhun Airteagal XXVIII den Chomhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Thrádáil (CGTT) 1994 a bhaineann le modhnú ar lamháltais i ndáil le feoil éanlaithe phróiseáilte dá bhforáiltear i Sceideal AE atá i gceangal le CGTT 1994, agus lena leasaítear agus lena bhforlíontar Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CEE) Uimh. 2658/87 ón gComhairle maidir leis an ainmníocht taraife agus staidrimh agus maidir leis an gComhtharaif Chustaim

 2. #533885

  Rialachán (AE) Uimh. 1218/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2012 maidir le cur chun feidhme an Chomhaontaithe i bhfoirm Malartú Litreacha idir an tAontas Eorpach agus an Bhrasaíl de bhun Airteagal XXVIII den Chomhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Thrádáil (CGTT) 1994 a bhaineann le modhnú ar lamháltais i ndáil le feoil éanlaithe phróiseáilte dá bhforáiltear i Sceideal AE atá i gceangal le CGTT 1994, agus den Chomhaontú i bhfoirm Malartú Litreacha idir an tAontas Eorpach agus an Téalainn de bhun Airteagal XXVIII den Chomhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Thrádáil (CGTT) 1994 a bhaineann le modhnú ar lamháltais i ndáil le feoil éanlaithe phróiseáilte dá bhforáiltear i Sceideal AE atá i gceangal le CGTT 1994, agus lena leasaítear agus lena bhforlíontar Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CEE) Uimh. 2658/87 ón gComhairle maidir leis an ainmníocht taraife agus staidrimh agus maidir leis an gComhtharaif Chustaim

  Regulation (EU) No 1218/2012 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2012 concerning the implementation of the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and Brazil pursuant to Article XXVIII of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994 relating to the modification of concessions with respect to processed poultry meat provided for in the EU Schedule annexed to GATT 1994, and of the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and Thailand pursuant to Article XXVIII of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994 relating to the modification of concessions with respect to processed poultry meat provided for in the EU Schedule annexed to GATT 1994, and amending and supplementing Annex I to Council Regulation (EEC) No 2658/87 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff

  Rialachán (AE) Uimh. 1218/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2012 maidir le cur chun feidhme an Chomhaontaithe i bhfoirm Malartú Litreacha idir an tAontas Eorpach agus an Bhrasaíl de bhun Airteagal XXVIII den Chomhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Thrádáil (CGTT) 1994 a bhaineann le modhnú ar lamháltais i ndáil le feoil éanlaithe phróiseáilte dá bhforáiltear i Sceideal AE atá i gceangal le CGTT 1994, agus den Chomhaontú i bhfoirm Malartú Litreacha idir an tAontas Eorpach agus an Téalainn de bhun Airteagal XXVIII den Chomhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Thrádáil (CGTT) 1994 a bhaineann le modhnú ar lamháltais i ndáil le feoil éanlaithe phróiseáilte dá bhforáiltear i Sceideal AE atá i gceangal le CGTT 1994, agus lena leasaítear agus lena bhforlíontar Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CEE) Uimh. 2658/87 ón gComhairle maidir leis an ainmníocht taraife agus staidrimh agus maidir leis an gComhtharaif Chustaim

 3. #716534

  bearta speisialta, ar choinníoll nach dtagann na bearta sin salach ar oibleagáidí faoi CGTT 1994.

  special measures, provided that such action does not run counter to obligations under the GATT 1994.

  Rialachán (AE) 2016/1037 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2016 maidir le cosaint i gcoinne allmhairí ar tugadh fóirdheontas ina leith, ar allmhairí iad ó thíortha nach baill den Aontas Eorpach iad

 4. #1739454

  Liosta de chuótaí rátaí taraife— comhphobail a cheanglaítear le CGTT

  List of community tariff quotas bound in GATT

  Rialachán (AE) 2019/216 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Eanáir 2019 maidir le cuótaí rátaí taraife a áirítear i sceideal EDT an Aontais a chionroinnt tar éis tharraingt siar na Ríochta Aontaithe ón Aontas, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 32/2000 ón gComhairle

 5. #715270

  Níl aon fhorálacha igComhaontú Frithdhumpála 1994 maidir le teacht timpeall ar bhearta frithdhumpála, cé gur aithin Cinneadh Aireachta CGTT ar leithligh teacht timpeall mar fhadhb agus gur cuireadh faoi bhráid Choiste Frithdhumpála CGTT é leis an gceist a réiteach.

  The 1994 Anti-Dumping Agreement does not contain provisions regarding the circumvention of anti-dumping measures, though a separate GATT Ministerial Decision recognised circumvention as a problem and referred it to the GATT Anti-dumping Committee for resolution.

  Rialachán (AE) 2016/1036 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2016 maidir le cosaint i gcoinne allmhairí dumpáilte ó thíortha nach baill den Aontas Eorpach iad

 6. #1626677

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le críochnú comhaontaithe ar mhodh malartú litreacha idir an Comhphobal Eorpach agus an Téalainn de bhun Airteagal XXVIII den CGTT 1994 a bhaineann le lamháltais i leith ríse, dá bhforáiltear i Sceideal CXL CE atá i gceangal leis an CGTT 1994, a mhodhnú mar aon le nóta faisnéise míniúcháin, COM (2005) 601.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF AN AGREEMENT IN THE FORM OF AN EXCHANGE OF LETTERS BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THAILAND PURSUANT TO ARTICLE XXVIII OF GATT 1994 RELATING TO THE MODIFICATION OF CONCESSIONS WITH RESPECT TO RICE PROVIDED FOR IN EC SCHEDULE CXL ANNEXED TO GATT 1994 TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE COM (2005) 601.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 7. #1626678

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le críochnú comhaontaithe ar mhodh malartú litreacha idir an Comhphobal Eorpach agus an Téalainn de bhun Airteagal XXVIII den CGTT 1994 a bhaineann le lamháltais i leith ríse, dá bhforáiltear i Sceideal CXL CE atá i gceangal leis an CGTT 1994, a mhodhnú, mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2005) 601.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF AN AGREEMENT IN THE FORM OF AN EXCHANGE OF LETTERS BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THAILAND PURSUANT TO ARTICLE XXVIII OF GATT 1994 RELATING TO THE MODIFICATION OF CONCESSIONS WITH RESPECT TO RICE PROVIDED FOR IN EC SCHEDULE CXL ANNEXED TO GATT 1994 TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2005) 601.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 8. #1658068

  i gcás lamháltais a aistarraingt sa trádáil le tríú tír faoi Airteagal XXVIII de CGTT, 1994 agus an Comhaontú gaolmhar [5], beidh siad coibhéiseach go substainteach leis na lamháltais arna modhnú nó arna n-aistarraingt ag an tríú tír sin, i gcomhréir leis na téarmaí atá bunaithe in Airteagal XXVIII de CGTT 1994 agus sa Chomhaontú gaolmhar.

  where concessions are withdrawn in the trade with a third country in connection with Article XXVIII of the GATT 1994 and the related Understanding [5], they shall be substantially equivalent to the concessions modified or withdrawn by that third country, in accordance with the terms established in Article XXVIII of the GATT 1994 and the related Understanding.

  Rialachán (AE) Uimh. 654/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 maidir le feidhmiú chearta an Aontais chun rialacha trádála idirnáisiúnta a chur i bhfeidhm agus a fhorghníomhú agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 3286/94 ón gComhairle lena leagtar síos nósanna imeachta Comhphobail i réimse an chomhbheartais tráchtála d'fhonn feidhmiú chearta an Chomhphobail faoi rialacha trádála idirnáisiúnta a áirithiú, go háirithe na cearta sin a bunaíodh faoi choimirce na hEagraíochta Domhanda Trádála

 9. #1921304

  i gcás ina ndéantar lamháltais nó gealltanais a mhodhnú nó a aistarraingt sa trádáil le tríú tír i ndáil le hAirteagal XXVIII de CGTT 1994 agus an Comhaontú gaolmhar, nó le hAirteagal XXI de GATS agus na nósanna imeachta cur chun feidhme gaolmhara, beidh siad coibhéiseach go substaintiúil leis na lamháltais nó na gealltanais arna modhnú nó arna n-aistarraingt ag an tríú tír sin, i gcomhréir leis na téarmaí a bunaíodh in Airteagal XXVIII de CGTT 1994 agus leis an gComhaontú gaolmhar nó le hAirteagal XXI de GATS agus leis na nósanna imeachta cur chun feidhme gaolmhara.;

  where concessions or commitments are modified or withdrawn in the trade with a third country in connection with Article XXVIII of the GATT 1994 and the related Understanding, or with Article XXI of the GATS and the related implementing procedures, they shall be substantially equivalent to the concessions or commitments modified or withdrawn by that third country, in accordance with the terms established in Article XXVIII of the GATT 1994 and the related Understanding or Article XXI of the GATS and the related implementing procedures.

  Rialachán (AE) 2021/167 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 10 Feabhra 2021 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 654/2014 maidir le feidhmiú chearta an Aontais chun rialacha trádála idirnáisiúnta a chur i bhfeidhm agus a fhorfheidhmiú

 10. #684489

  In Iarscríbhinn 1A a ghabhann leis an gComhaontú sin tá inter alia an Comhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Thrádáil 1994 (“CGTT 1994”) agus an Comhaontú maidir le Bearta Cosanta.

  Annex 1A to that Agreement contains, inter alia, the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (‘GATT 1994’) and an Agreement on Safeguards.

  Rialachán (AE) 2015/478 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2015 maidir le comhrialacha d'allmhairí 

 11. #684490

  Sásaíonn an Comhaontú maidir le Bearta Cosanta an riachtanas le disciplíní CGTT 1994 a shoiléiriú agus a threisiú, go háirithe disciplíní Airteagal XIX de.

  The Agreement on Safeguards meets the need to clarify and reinforce the disciplines of GATT 1994, and specifically those of Article XIX.

  Rialachán (AE) 2015/478 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2015 maidir le comhrialacha d'allmhairí 

 12. #716097

  tá aon chineál tacaíochta ioncaim nó praghais ann de réir bhrí Airteagal XVI de CGTT 1994; agus

  there is any form of income or price support within the meaning of Article XVI of the GATT 1994; and

  Rialachán (AE) 2016/1037 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2016 maidir le cosaint i gcoinne allmhairí ar tugadh fóirdheontas ina leith, ar allmhairí iad ó thíortha nach baill den Aontas Eorpach iad

 13. #716578

  Aon mhuirear eile ar an gcuntas poiblí ar fóirdheontas onnmhairiúcháin é de réir bhrí Airteagal XVI de CGTT 1994.

  Any other charge on the public account constituting an export subsidy in the sense of Article XVI of the GATT 1994.

  Rialachán (AE) 2016/1037 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2016 maidir le cosaint i gcoinne allmhairí ar tugadh fóirdheontas ina leith, ar allmhairí iad ó thíortha nach baill den Aontas Eorpach iad

 14. #1658015

  Le hAirteagal XXVIII den Chomhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Thrádáil 1994 (CGTT 1994), agus leis an gComhaontú gaolmhar, rialaítear modhnú nó aistarraingt lamháltas a bunaíodh i sceidil taraifí Chomhaltaí EDT.

  Article XXVIII of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (GATT 1994) and the related Understanding govern the modification or withdrawal of concessions established in the tariff schedules of WTO Members.

  Rialachán (AE) Uimh. 654/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 maidir le feidhmiú chearta an Aontais chun rialacha trádála idirnáisiúnta a chur i bhfeidhm agus a fhorghníomhú agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 3286/94 ón gComhairle lena leagtar síos nósanna imeachta Comhphobail i réimse an chomhbheartais tráchtála d'fhonn feidhmiú chearta an Chomhphobail faoi rialacha trádála idirnáisiúnta a áirithiú, go háirithe na cearta sin a bunaíodh faoi choimirce na hEagraíochta Domhanda Trádála

 15. #1658059

  i gcásanna ina modhnaíonn comhalta de chuid EDT lamháltais faoi Airteagal XXVIII de CGTT 1994, murar aontaíodh aon choigeartuithe cúiteacha.

  in cases of modification of concessions by a WTO member under Article XXVIII of the GATT 1994, where no compensatory adjustments have been agreed.

  Rialachán (AE) Uimh. 654/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 maidir le feidhmiú chearta an Aontais chun rialacha trádála idirnáisiúnta a chur i bhfeidhm agus a fhorghníomhú agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 3286/94 ón gComhairle lena leagtar síos nósanna imeachta Comhphobail i réimse an chomhbheartais tráchtála d'fhonn feidhmiú chearta an Chomhphobail faoi rialacha trádála idirnáisiúnta a áirithiú, go háirithe na cearta sin a bunaíodh faoi choimirce na hEagraíochta Domhanda Trádála

 16. #1662002

  Rinne an tAontas lamháltais taraife a chaibidliú faoi Airteagal XXVIII den Chomhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Thrádáil (CGTT) agus faoi Bhabhta Uragua de chaibidlíochtaí iltaobhacha trádála.

  The Union negotiated tariff concessions under Article XXVIII of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) and under the Uruguay Round of multilateral trade negotiations.

  Rialachán (AE) 2015/754 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2015 lena n-osclófar taraif-chuótaí áirithe de chuid an Aontais do mhairteoil ardcháilíochta, agus do mhuiceoil, feoil éanlaithe clóis, cruithneacht agus maislín, agus brain, géaráin agus iarmhair eile agus lena ndéanfar foráil maidir lena riar

 17. #1683550

  Cuirfear lamháltais taraife agus oibleagáidí gaolmhara an Aontais faoi CGTT 1994 ar fionraí i leith táirgí de thionscnamh na Stát Aontaithe a liostaítear in Iarscríbhinn I a ghabhann leis an Rialachán seo.

  The tariff concessions and related obligations under GATT 1994 of the Union shall be suspended in respect of products originating in the United States listed in Annex I to this Regulation.

  Rialachán (AE) 2018/196 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 7 Feabhra 2018 maidir le dleachtanna custaim breise ar allmhairí táirgí áirithe de thionscnamh Stáit Aontaithe Mheiriceá

 18. #1739233

  Ba cheart don mhodheolaíocht a úsáidfear a bheith i gcomhréir le ceanglais Airteagal XXVIII de CGTT 1994.

  The methodology used should be in line with the requirements of Article XXVIII of GATT 1994.

  Rialachán (AE) 2019/216 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Eanáir 2019 maidir le cuótaí rátaí taraife a áirítear i sceideal EDT an Aontais a chionroinnt tar éis tharraingt siar na Ríochta Aontaithe ón Aontas, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 32/2000 ón gComhairle

 19. #1739273

  aon chomhaontú idirnáisiúnta a thabharfaidh an tAontas i gcrích faoi Airteagal XXVIII de CGTT 1994 a bhaineann leis na cuótaí rátaí taraife dá dtagraítear sna codanna sin den Iarscríbhinn; agus

  any international agreement concluded by the Union under Article XXVIII of GATT 1994 concerning the tariff rate quotas referred to in those parts of the Annex; and

  Rialachán (AE) 2019/216 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Eanáir 2019 maidir le cuótaí rátaí taraife a áirítear i sceideal EDT an Aontais a chionroinnt tar éis tharraingt siar na Ríochta Aontaithe ón Aontas, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 32/2000 ón gComhairle

 20. #1739274

  aon fhaisnéis ábhartha a d’fhéadfadh sé a fháil i gcomhthéacs na caibidlíochta faoi Airteagal XXVIII de CGTT 1994 nó ó fhoinsí eile a bhfuil suim acu i gcuóta ráta taraife ar leith.

  pertinent information that it may receive either in the context of negotiations under Article XXVIII of GATT 1994 or from other sources with an interest in a specific tariff rate quota.

  Rialachán (AE) 2019/216 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Eanáir 2019 maidir le cuótaí rátaí taraife a áirítear i sceideal EDT an Aontais a chionroinnt tar éis tharraingt siar na Ríochta Aontaithe ón Aontas, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 32/2000 ón gComhairle

 21. #1739299

  aon fhaisnéis ábhartha a d’fhéadfadh sé a fháil i gcomhthéacs na caibidlíochta faoi Airteagal XXVIII de CGTT 1994 nó ó fhoinsí eile a bhfuil suim acu i gcuóta ráta taraife ar leith.

  pertinent information that it may receive either in the context of negotiations under Article XXVIII of GATT 1994, or from other sources with an interest in a specific tariff rate quota.

  Rialachán (AE) 2019/216 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Eanáir 2019 maidir le cuótaí rátaí taraife a áirítear i sceideal EDT an Aontais a chionroinnt tar éis tharraingt siar na Ríochta Aontaithe ón Aontas, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 32/2000 ón gComhairle

 22. #318380

  (2) Rinneadh torthaí an phlé sin, mar atá leagtha amach i dTaifead an Phlé, a ionchorprú i sceidil taraifí na rannpháirtithe a cuireadh i gceangal le Prótacal Marrakech a ghabhann leis an gComhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Trádáil (CGTT) 1994.

  (2) The results of the discussions, as set out in the Record of Discussions, were incorporated into the tariff schedules of the participants annexed to the Marrakesh Protocol to the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994.

  Rialachán (AE) Uimh. 1238/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Nollaig 2010 lena leasaítear Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CEE) Uimh. 2658/87 ón gComhairle i ndáil le déileáil ar bhonn saor ó dhleacht le comhábhair shonraithe ghníomhacha chógaisíochta ar a bhfuil "ainm neamhdhílseánaigh idirnáisiúnta" (ANI) ón Eagraíocht Dhomhanda Sláinte, agus le táirgí sonraithe a úsáidtear chun cógais chríochnaithe a mhonarú

 23. #533896

  Tá na rátaí dleachta custaim uathrialacha do na línte taraife a chumhdaítear leis an gcaibidlíocht socraithe faoi láthair ag leibhéil faoi bhun na rátaí dleachta nua coinbhinsiúnta atá mar thoradh ar mhodhnú lamháltas de bhun Airteagal XXVIII de CGTT 1994.

  The autonomous customs duty rates for the tariff lines covered by the negotiations are currently set at levels below the new conventional duty rates resulting from the modification of concessions pursuant to Article XXVIII of GATT 1994.

  Rialachán (AE) Uimh. 1218/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2012 maidir le cur chun feidhme an Chomhaontaithe i bhfoirm Malartú Litreacha idir an tAontas Eorpach agus an Bhrasaíl de bhun Airteagal XXVIII den Chomhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Thrádáil (CGTT) 1994 a bhaineann le modhnú ar lamháltais i ndáil le feoil éanlaithe phróiseáilte dá bhforáiltear i Sceideal AE atá i gceangal le CGTT 1994, agus den Chomhaontú i bhfoirm Malartú Litreacha idir an tAontas Eorpach agus an Téalainn de bhun Airteagal XXVIII den Chomhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Thrádáil (CGTT) 1994 a bhaineann le modhnú ar lamháltais i ndáil le feoil éanlaithe phróiseáilte dá bhforáiltear i Sceideal AE atá i gceangal le CGTT 1994, agus lena leasaítear agus lena bhforlíontar Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CEE) Uimh. 2658/87 ón gComhairle maidir leis an ainmníocht taraife agus staidrimh agus maidir leis an gComhtharaif Chustaim

 24. #561863

  Comhlíonfaidh sé ceanglais na hEagraíochta Trádála Domhanda (ETD), go háirithe leis an gCinneadh maidir le Cóir Dhifreálach agus Níos Fabhraí, Cómhalartacht agus Rannpháirtíocht Níos Iomláine i ndáil le Tíortha i mBeál Forbartha (an "Clásal Cumasaithe"), a glacadh faoin gComhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Trádáili (CGTT) i 1979, faoina bhféadfaidh Comhaltaí ETD cóir dhifreálach atá níos fabhraí a thabhairt do thíortha i mbéal forbartha.

  It is to comply with World Trade Organisation (WTO) requirements, in particular with the Decision on Differential and More Favourable Treatment, Reciprocity and Fuller Participation of Developing Countries (the "Enabling Clause"), adopted under the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) in 1979, under which WTO Members may accord differential and more favourable treatment to developing countries.

  Rialachán (AE) Uimh. 978/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 lena gcuirtear i bhfeidhm scéim um fhabhair tharaife ghinearálaithe agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 732/2008 ón gComhairle

 25. #563447

  D’fhonn fabhair thrádála uathrialacha a dheonú don Phacastáin, bheadh gá le tarscaoileadh ó oibleagáidí an Aontais de réir Airteagal I agus Airteagal XIII den Chomhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Thrádáil 1994 (CGTT) de bhun Airteagal IX den Chomhaontú lena mbunaítear an EDT.

  Extending autonomous trade preferences to Pakistan requires a waiver from the obligations of the Union under Articles I and XIII of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (GATT) pursuant to Article IX of the Agreement establishing the WTO.

  Rialachán (AE) Uimh. 1029/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 lena dtugtar isteach fabhair thrádála uathrialacha phráinneacha don Phacastáin

 26. #715234

  Agus rialacha Chomhaontú Frithdhumpála 1994 á gcur i bhfeidhm, tá sé fíor-riachtanach, chun cothromaíocht idir cearta agus oibleagáidí a bunaíodh leis an gComhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Trádáil(dá ngairtear “CGTT” anseo feasta) a choimeád, go gcuirfidh an tAontas san áireamh an chaoi a léiríonn príomhpháirtithe trádála an Aontais na rialacha sin.

  In applying the rules of the 1994 Anti-Dumping Agreement, it is essential, in order to maintain the balance of rights and obligations which the General Agreement on Tariffs and Trade (‘GATT’) established, that the Union take account of the interpretation of those rules by the Union's major trading partners.

  Rialachán (AE) 2016/1036 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2016 maidir le cosaint i gcoinne allmhairí dumpáilte ó thíortha nach baill den Aontas Eorpach iad

 27. #716020

  In Iarscríbhinn 1A a ghabhann leis an gComhaontú lena mbunaítear an Eagraíocht Dhomhanda Trádála (“Comhaontú an EDT”) tá, inter alia, an Comhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Thrádáil 1994 (“CGTT 1994”), Comhaontú ar Thalmhaíocht (“an Comhaontú ar Thalmhaíocht”), Comhaontú maidir le Cur Chun Feidhme Airteagal VI den Chomhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Thrádáil 1994 (“Comhaontú Frithdhumpála 1994”) agus Comhaontú maidir le Fóirdheontais agus Bearta Frithchúitimh (“an Comhaontú maidir le Fóirdheontais”).

  Annex 1A to the Agreement establishing the World Trade Organisation (‘the WTO Agreement’) contains, inter alia, the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (‘the GATT 1994’), an Agreement on Agriculture (‘the Agreement on Agriculture’), an Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 and an Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (‘the Subsidies Agreement’).

  Rialachán (AE) 2016/1037 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2016 maidir le cosaint i gcoinne allmhairí ar tugadh fóirdheontas ina leith, ar allmhairí iad ó thíortha nach baill den Aontas Eorpach iad

 28. #716023

  Agus é á chinneadh gurb ann d'fhóirdheontas, is gá a thaispeáint go raibh ranníocaíocht airgeadais ó rialtas nó ó chomhlacht poiblí éigin laistigh de chríoch tíre, nó go raibh cineál éigin tacaíochta ioncaim nó praghais ann de réir bhrí Airteagal XVI de CGTT 1994, agus gur bronnadh sochar ar an bhfiontar is faighteoir dá bhrí sin.

  In determining the existence of a subsidy, it is necessary to demonstrate that there has been a financial contribution by a government or a public body within the territory of a country, or that there has been some form of income or price support within the meaning of Article XVI of the GATT 1994, and that a benefit has thereby been conferred on the recipient enterprise.

  Rialachán (AE) 2016/1037 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2016 maidir le cosaint i gcoinne allmhairí ar tugadh fóirdheontas ina leith, ar allmhairí iad ó thíortha nach baill den Aontas Eorpach iad

 29. #1626460

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle lena n-údaraítear síniú Comhaontaithe ar mhodh Malartú Litreacha idir an tAontas Eorpach agus Poblacht Oirthearach Uragua de bhun Airteagal XXIV:6 agus Airteagal XXVIII den Chomhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Trádáil (CGTT), 1994 a bhainfidh le lamháltais i sceideal Phoblacht na Cróite i gcúrsa a haontachais leis an Aontas Eorpach a mhodhnú mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2016) 94.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION AUTHORISING THE SIGNATURE OF AN AGREEMENT IN THE FORM OF AN EXCHANGE OF LETTERS BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND THE EASTERN REPUBLIC OF URUGUAY PURSUANT TO ARTICLE XXIV:6 AND ARTICLE XXVIII OF THE GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE (GATT)1994 RELATING TO THE MODIFICATION OF CONCESSIONS IN THE SCHEDULE OF THE REPUBLIC OF CROATIA IN THE COURSE OF ITS ACCESSION TO THE EUROPEAN UNION TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2016) 94.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 30. #1626461

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle lena n-údaraítear síniú Comhaontaithe ar mhodh Malartú Litreacha idir an tAontas Eorpach agus Daon-Phoblacht na Síne de bhun Airteagal XXIV:6 agus Airteagal XXVIII den Chomhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Trádáil (CGTT), 1994 a bhainfidh le lamháltais i sceideal Phoblacht na Cróite i gcúrsa a haontachais leis an Aontas Eorpach a mhodhnú mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2015) 653.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION AUTHORISING THE SIGNATURE OF AN AGREEMENT IN THE FORM OF AN EXCHANGE OF LETTERS BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA PURSUANT TO ARTICLE XXIV:6 AND ARTICLE XXVIII OF THE GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE (GATT) 1994 RELATING TO THE MODIFICATION OF CONCESSIONS IN THE SCHEDULE OF THE REPUBLIC OF CROATIA IN THE COURSE OF ITS ACCESSION TO THE EUROPEAN UNION TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2015) 653.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 31. #1626519

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle lena gcríochnaítear Comhaontú ar mhodh Malartú Litreacha idir an tAontas Eorpach agus Poblacht Oirthearach Uragua de bhun Airteagal XXIV:6 agus Airteagal XXVIII den Chomhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Trádáil (CGTT), 1994 a bhainfidh le lamháltais i sceideal Phoblacht na Cróite i gcúrsa a haontachais leis an Aontas Eorpach a mhodhnú mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2016) 103.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION CONCLUDING AN AGREEMENT IN THE FORM OF AN EXCHANGE OF LETTERS BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND THE EASTERN REPUBLIC OF URUGUAY PURSUANT TO ARTICLE XXIV:6 AND ARTICLE XXVIII OF THE GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE (GATT) 1994 RELATING TO THE MODIFICATION OF CONCESSIONS IN THE SCHEDULE OF THE REPUBLIC OF CROATIA IN THE COURSE OF ITS ACCESSION TO THE EUROPEAN UNION TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2016) 103.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 32. #1626520

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle lena gcríochnaítear Comhaontú ar mhodh Malartú Litreacha idir an tAontas Eorpach agus Daon-Phoblacht na Síne de bhun Airteagal XXIV:6 agus Airteagal XXVIII den Chomhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Trádáil (CGTT), 1994 a bhainfidh le lamháltais i sceideal Phoblacht na Cróite i gcúrsa a haontachais leis an Aontas Eorpach a mhodhnú mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2015) 654.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION CONCLUDING AN AGREEMENT IN THE FORM OF AN EXCHANGE OF LETTERS BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA PURSUANT TO ARTICLE XXIV:6 AND ARTICLE XXVIII OF THE GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE (GATT) 1994 RELATING TO THE MODIFICATION OF CONCESSIONS IN THE SCHEDULE OF THE REPUBLIC OF CROATIA IN THE COURSE OF ITS ACCESSION TO THE EUROPEAN UNION TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2015) 654.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 33. #1626707

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le críochnú an Chomhaontaithe ar mhodh Malartú Litreacha idir an tAontas Eorpach agus Poblacht Chónaidhmitheach na Brasaíle de bhun Airteagal XXIV:6 agus Airteagal XXVIII den Chomhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Trádáil (CGTT), 1994 a bhaineann le modhnú lamháltas i sceideal Phoblacht na Cróite i gcúrsa a haontachais leis an Aontas Eorpach mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2016) 630.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT IN THE FORM OF AN EXCHANGE OF LETTERS BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND THE FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL PURSUANT TO ARTICLE XXIV:6 AND ARTICLE XXVIII OF THE GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE (GATT) 1994 RELATING TO THE MODIFICATION OF CONCESSIONS IN THE SCHEDULE OF THE REPUBLIC OF CROATIA IN THE COURSE OF ITS ACCESSION TO THE EUROPEAN UNION TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2016) 630.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 34. #1626917

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le síniú, thar ceann an Aontais Eorpaigh, an Chomhaontaithear mhodh Malartú Litreacha, idir an tAontas Eorpach agus Poblacht Chónaidhmitheach na Brasaíle de bhun Airteagal XXIV:6 agus Airteagal XXVIII den Chomhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Trádáil (CGTT), 1994 a bhaineann le lamháltais i sceideal Phoblacht na Cróite i gcúrsa a haontachais leis an Aontas Eorpach a mhodhnú mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2016) 629.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNING, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION, OF THE AGREEMENT IN THE FORM OF AN EXCHANGE OF LETTERS BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND THE FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL PURSUANT TO ARTICLE XXIV:6 AND ARTICLE XXVIII OF THE GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE (GATT) 1994 RELATING TO THE MODIFICATION OF CONCESSIONS IN THE SCHEDULE OF THE REPUBLIC OF CROATIA IN THE COURSE OF ITS ACCESSION TO THE EUROPEAN UNION TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2016) 629.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 35. #1629030

  Moladh le haghaidh Cinneadh ón gComhairle lena n-údaraítear don Choimisiún caibidlí a oscailt faoi Airteagal XXIV:6 den Chomhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Trádáil (CGTT), 1994 le Poblacht na hAirméine agus le comhaltaí eile de chuid ETD ar comhaltaí iad den Aontas Eacnamaíoch Eoráiseach mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2015) 30.

  RECOMMENDATION FOR A COUNCIL DECISION AUTHORISING THE COMMISSION TO OPEN NEGOTIATIONS UNDER ARTICLE XXIV:6 OF THE GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE (GATT) 1994 WITH THE REPUBLIC OF ARMENIA AND OTHER WTO MEMBERS WHICH ARE MEMBERS OF THE EURASIAN ECONOMIC UNION TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2015) 30.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 36. #1629031

  Moladh le haghaidh Cinneadh ón gComhairle lena n-údaraítear don Choimisiún, faoi réir coinníollacha áirithe, caibidlí a oscailt faoi Airteagal XXIV:6 agus/nó Airteagal XXVIII den Chomhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Trádáil (CGTT), 1994 le comhaltaí ETD, atá iomchuí chun críocha aighneachtaí iar Aibreán 2015 lena modhnaítear lamháltais taraife mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2015) 369.

  RECOMMENDATION FOR A COUNCIL DECISION AUTHORISING THE COMMISSION, UPON CERTAIN CONDITIONS, TO OPEN NEGOTIATIONS UNDER ARTICLE XXIV:6 AND/OR ARTICLE XXVIII OF THE GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE (GATT) 1994 WITH WTO MEMBERS WHICH ARE RELEVANT FOR THE PURPOSES OF POST-APRIL 2015 SUBMISSIONS MODIFYING TARIFF CONCESSIONS TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2015) 369.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 37. #1658108

  i gcásanna inar mhodhnaigh comhalta EDT lamháltais faoi Airteagal XXVIII de CGTT 1994, nuair a thugann an tríú tír lena mbaineann cúiteamh iomchuí, comhréireach don Aontas tar éis gníomh cur chun feidhme a ghlacadh faoi Airteagal 4(1).

  in cases of modification of concessions by a WTO member under Article XXVIII of the GATT 1994, when the third country concerned accords adequate and proportionate compensation to the Union after the adoption of an implementing act under Article 4(1).

  Rialachán (AE) Uimh. 654/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 maidir le feidhmiú chearta an Aontais chun rialacha trádála idirnáisiúnta a chur i bhfeidhm agus a fhorghníomhú agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 3286/94 ón gComhairle lena leagtar síos nósanna imeachta Comhphobail i réimse an chomhbheartais tráchtála d'fhonn feidhmiú chearta an Chomhphobail faoi rialacha trádála idirnáisiúnta a áirithiú, go háirithe na cearta sin a bunaíodh faoi choimirce na hEagraíochta Domhanda Trádála

 38. #1662072

  Cinneadh 94/87/CE ón gComhairle an 20 Nollaig 1993 maidir le Comhaontuithe a tugadh i gcrích i bhfoirm Miontuairiscí Comhaontaithe i ndáil le síolta ola áirithe idir an Comhphobal Eorpach agus an Airgintín, an Bhrasaíl, Ceanada, an Pholainn agus Uragua, faoi seach, de bhun Airteagal XXVIII den Chomhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Thrádáil (CGTT) (IO L 47,18.2.1994 lch. 1).

  Council Decision 94/87/EC of 20 December 1993 concerning the conclusion of Agreements in the form of Agreed Minutes on certain oil seeds between the European Community and Argentina, Brazil, Canada, Poland, Sweden and Uruguay, respectively, pursuant to Article XXVIII of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) (OJ L 47, 18.2.1994, p. 1).

  Rialachán (AE) 2015/754 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2015 lena n-osclófar taraif-chuótaí áirithe de chuid an Aontais do mhairteoil ardcháilíochta, agus do mhuiceoil, feoil éanlaithe clóis, cruithneacht agus maislín, agus brain, géaráin agus iarmhair eile agus lena ndéanfar foráil maidir lena riar

 39. #1683531

  Ós rud é gur mhainnigh na Stáit Aontaithe a reachtaíocht a thabhairt i gcomhréir leis na comhaontuithe cumhdaithe, d'iarr an Comhphobal Eorpach (“Comhphobal”) ar DSB an t-údarás a thabhairt dó cur i bhfeidhm a lamháltas taraife agus a n-oibleagáidí lena mbaineann faoin gComhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Trádáil (“CGTT”) 1994 a chur ar fionraí i leith na Stát Aontaithe.

  Since the United States failed to bring its legislation into conformity with the covered agreements, the European Community (‘Community’) requested authorisation from the DSB to suspend the application of its tariff concessions and related obligations under the General Agreement on Tariffs and Trade (‘GATT’) 1994 to the United States.

  Rialachán (AE) 2018/196 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 7 Feabhra 2018 maidir le dleachtanna custaim breise ar allmhairí táirgí áirithe de thionscnamh Stáit Aontaithe Mheiriceá

 40. #1683535

  An 26 Samhain 2004, thug DSB an t-údarú cur i bhfeidhm na lamháltas taraife agus na n-oibleagáidí lena mbaineann faoi CGTT 1994 a chur ar fionraí i leith na Stát Aontaithe i gcomhréir le cinneadh an Eadránaí.

  On 26 November 2004, the DSB granted the authorisation to suspend the application to the United States of tariff concessions and related obligations under GATT 1994 in accordance with the decision of the Arbitrator.

  Rialachán (AE) 2018/196 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 7 Feabhra 2018 maidir le dleachtanna custaim breise ar allmhairí táirgí áirithe de thionscnamh Stáit Aontaithe Mheiriceá

 41. #1684687

  Glacadh na Rialacháin ar dtús in 1968 agus leasaíodh go suntasach iad go deireanach in 1996 i ndiaidh Bhabhta Uragua a seoladh laistigh de chreat an Chomhaontaithe Ghinearálta um Tharaifí agus Trádáil (CGTT).

  The Regulations were initially adopted in 1968 and last significantly amended in 1996 following the conclusion of the Uruguay Round conducted within the framework of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT).

  Rialachán (AE) 2018/825 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/1036 maidir le cosaint i gcoinne allmhairí dumpáilte ó thíortha nach baill den Aontas Eorpach iad agus Rialachán (AE) 2016/1037 maidir le cosaint i gcoinne allmhairí ar tugadh fóirdheontais ina leith, ar allmhairí iad ó thíortha nach baill den Aontas Eorpach iad

 42. #1739228

  I gcomhréir le rialacha EDT, ní mór an chionroinnt sin a dhéanfar ar chuótaí rátaí taraife atá mar chuid de sceideal lamháltas agus ceangaltas an Aontais a chur i gcrích i gcomhréir le hAirteagal XXVIII den Chomhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Thrádáil, 1994 (CGTT 1994).

  In line with the WTO rules, such apportionment of tariff rate quotas that are part of the schedule of concessions and commitments of the Union will have to occur in accordance with Article XXVIII of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (GATT 1994).

  Rialachán (AE) 2019/216 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Eanáir 2019 maidir le cuótaí rátaí taraife a áirítear i sceideal EDT an Aontais a chionroinnt tar éis tharraingt siar na Ríochta Aontaithe ón Aontas, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 32/2000 ón gComhairle

 43. #1739240

  Bhunaigh agus chomhaontaigh an tAontas agus an Ríocht Aontaithe an mhodheolaíocht maidir le sciar úsáide gach cuóta ráta taraife aonair, i gcomhréir le ceanglais Airteagal XXVIII de CGTT 1994, agus dá bhrí sin, ba cheart an mhodheolaíocht sin a choinneáil go hiomlán chun a áirithiú go gcuirfear i bhfeidhm go comhsheasmhach í.

  The methodology for the usage share for each individual tariff rate quota has been established and agreed by the Union and the United Kingdom, in line with the requirements of Article XXVIII of GATT 1994, and therefore, that methodology should be wholly maintained to ensure its consistent application.

  Rialachán (AE) 2019/216 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Eanáir 2019 maidir le cuótaí rátaí taraife a áirítear i sceideal EDT an Aontais a chionroinnt tar éis tharraingt siar na Ríochta Aontaithe ón Aontas, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 32/2000 ón gComhairle

 44. #1739264

  Déanfar na cuótaí rátaí taraife a áirítear i sceideal lamháltas agus ceangaltas an Aontais a ghabhann leis an gComhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Trádáil, 1994 (“CGTT 1994”) a chionroinnt ar an Aontas Eorpach agus ar Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann (“an Ríocht Aontaithe”) i gcomhréir leis an modheolaíocht seo a leanas:

  The tariff rate quotas included in the schedule of concessions and commitments of the Union annexed to the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (GATT 1994) shall be apportioned between the Union and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (the ‘United Kingdom’) in line with the following methodology:

  Rialachán (AE) 2019/216 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Eanáir 2019 maidir le cuótaí rátaí taraife a áirítear i sceideal EDT an Aontais a chionroinnt tar éis tharraingt siar na Ríochta Aontaithe ón Aontas, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 32/2000 ón gComhairle

 45. #1739298

  aon chomhaontú idirnáisiúnta a thabharfaidh an tAontas i gcrích faoi Airteagal XXVIII de CGTT 1994, a bhaineann leis na cuótaí rátaí taraife dá dtagraítear in Iarscríbhinn I a ghabhann leis an Rialachán seo; agus

  any international agreement concluded by the Union under Article XXVIII of GATT 1994, concerning the tariff rate quotas referred to in Annex I to this Regulation; and

  Rialachán (AE) 2019/216 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Eanáir 2019 maidir le cuótaí rátaí taraife a áirítear i sceideal EDT an Aontais a chionroinnt tar éis tharraingt siar na Ríochta Aontaithe ón Aontas, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 32/2000 ón gComhairle

 46. #1739314

  Rialachán (CE) Uimh. 32/2000 ón gComhairle an 17 Nollaig 1999 lena n-osclófar taraif-chuótaí Comhphobail a cheanglaítear le CGTT agus taraif-chuótaí Comhphobail áirithe eile agus lena ndéanfar foráil maidir lena riar agus lena mbunaítear rialacha mionsonraithe le haghaidh na cuótaí a choigeartú, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1808/95 ón gComhairle (IO L 5, 8.1.2000, lch. 1).

  Council Regulation (EC) No 32/2000 of 17 December 1999 opening and providing for the administration of Community tariff quotas bound in GATT and certain other Community tariff quotas and establishing detailed rules for adjusting the quotas, and repealing Council Regulation (EC) No 1808/95 (OJ L 5, 8.1.2000, p. 1).

  Rialachán (AE) 2019/216 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Eanáir 2019 maidir le cuótaí rátaí taraife a áirítear i sceideal EDT an Aontais a chionroinnt tar éis tharraingt siar na Ríochta Aontaithe ón Aontas, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 32/2000 ón gComhairle

 47. #1739317

  Cinneadh 2006/324/CE ón gComhairle an 27 Feabhra 2006 maidir le Comhaontú a thabhairt i gcrích i bhfoirm Malartú Litreacha idir an Comhphobal Eorpach agus Ríocht na Téalainne de bhun Airteagal XXIV:6 agus Airteagal XXVIII den Chomhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Thrádáil (CGTT) 1994 maidir leis na lamháltais i sceidil Phoblacht na Seice, Phoblacht na hEastóine, Phoblacht na Cipire, Phoblacht na Laitvia, Phoblacht na Liotuáine, Phoblacht na hUngáire, Phoblacht Mhálta, Phoblacht na Polainne, Phoblacht na Slóivéine agus Phoblacht na Slóvaice a mhodhnú le linn a n-aontachais leis an Aontas Eorpach (IO L 120, 5.5.2006, lch. 17).

  Council Decision 2006/324/EC of 27 February 2006 on the conclusion of an Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Community and the Kingdom of Thailand pursuant to Articles XXIV:6 and XXVIII of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994 relating to the modification of concessions in the schedules of the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic in the course of their accession to the European Union (OJ L 120, 5.5.2006, p. 17).

  Rialachán (AE) 2019/216 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Eanáir 2019 maidir le cuótaí rátaí taraife a áirítear i sceideal EDT an Aontais a chionroinnt tar éis tharraingt siar na Ríochta Aontaithe ón Aontas, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 32/2000 ón gComhairle

 48. #1856791

  (18)Ag féachaint go hiomchuí do Chomhaontú TRIPS, do Airteagail 22 and 23 de go háirithe, agus don Chomhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Thradáil (‘Comhaontú CGTT’) agus go háirithe d’Airteagal V de a bhaineann le saoirse idirthurais, dhá chomhaontú a formheasadh le Cinneadh 94/800/CE ón gComhairle agus a bhfuil sé d’aidhm leo treisiú le cosaint na sonrúchán tionscnaimh agus na dtásca geografacha agus comhrac níos éifeachtaí a chur ar an ngóchumadh, ba chóir an chosaint a bhronntar le hAirteagal 103(2) de Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 a leathnú ionas go gcumhdódh sí earraí a bheadh á niompar trasna chríocha custaim an Aontais agus earraí a bheifí a dhíol ar an idirlíon nó trí mhodhanna eile trádála leictreonaí.

  (18)Having due regard to the TRIPS Agreement, in particular to Articles 22 and 23 thereof, and to the General Agreement on Tariffs and Trade (‘GATT Agreement’) in particular Article V thereof on freedom of transit, both of which were approved by Council Decision 94/800/EC and aim at strengthening the protection of designations of origin and geographical indications, and to combat counterfeiting more effectively, the protection conferred by Article 103(2) of Regulation (EU) No 1308/2013 should be extended to cover goods which are in transit across the Union customs territory and to goods which are sold over the internet or by other means of electronic commerce.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1308/2013 lena mbunaítear comheagrú na margaí i dtáirgí talmhaíochta, (AE) Uimh. 1151/2012 maidir le scéimeanna cáilíochta do tháirgí talmhaíochta agus do bhia-earraí, (AE) Uimh. 251/2014 maidir le sainmhíniú, tuairisc, cur i láthair, lipéadú agus cosaint sonraí geografacha i ndáil le táirgí fíona cumhraithe, (AE) Uimh. 228/2013 lena leagtar síos bearta sonracha don talmhaíocht sna réigiúin is forimeallaí den Aontas, agus (AE) Uimh. 229/2013 lena leagtar síos bearta sonracha don talmhaíocht i bhfabhar na n-oileán beag Aeigéach

 49. #1873992

  maidir le síniú, thar ceann an Aontais, an Chomhaontaithe idir an tAontas Eorpach agus Poblacht Chúba de bhun Airteagal XXVIII de Chomhaontú Ginearálta 1994 um Tharaifí agus Trádáil (CGTT), comhaontú i bhfoirm Malartú Litreacha i ndáil le modhnú lamháltas ar na cuótaí ráta taraife go léir a áirítear i Sceideal AE CLXXV de thoradh tharraingt siar na Ríochta Aontaithe as an Aontas Eorpach

  on the signing, on behalf of the Union, of the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Republic of Cuba pursuant to Article XXVIII of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994 relating to the modification of concessions on all the tariff-rate quotas included in the EU Schedule CLXXV as a consequence of the United Kingdom’s withdrawal from the European Union

  Cinneadh (AE) 2020/1484 ón gComhairle an 13 Deireadh Fómhair 2020 maidir le síniú, thar ceann an Aontais, an Chomhaontaithe idir an tAontas Eorpach agus Poblacht Chúba de bhun Airteagal XXVIII de Chomhaontú Ginearálta 1994 um Tharaifí agus Trádáil (CGTT), comhaontú i bhfoirm Malartú Litreacha i ndáil le modhnú lamháltas ar na cuótaí ráta taraife go léir a áirítear i Sceideal AE CLXXV de thoradh tharraingt siar na Ríochta Aontaithe as an Aontas Eorpach

 50. #1873997

  An 15 Meitheamh 2018, d’údaraigh an Chomhairle an Coimisiún le tús a chur le caibidlíochtaí de bhun Airteagal XXVIII de Chomhaontú Ginearálta 1994 um Tharaifí agus Trádáil (CGTT) maidir le cionroinnt na gcuótaí ráta taraife a áirítear i Sceideal AE CLXXV de thoradh tharraingt siar na Ríochta Aontaithe as an Aontas.

  On 15 June 2018 the Council authorised the Commission to open negotiations pursuant to Article XXVIII of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994 on the apportionment of the tariff-rate quotas included in the EU Schedule CLXXV as a consequence of the United Kingdom’s withdrawal from the Union.

  Cinneadh (AE) 2020/1484 ón gComhairle an 13 Deireadh Fómhair 2020 maidir le síniú, thar ceann an Aontais, an Chomhaontaithe idir an tAontas Eorpach agus Poblacht Chúba de bhun Airteagal XXVIII de Chomhaontú Ginearálta 1994 um Tharaifí agus Trádáil (CGTT), comhaontú i bhfoirm Malartú Litreacha i ndáil le modhnú lamháltas ar na cuótaí ráta taraife go léir a áirítear i Sceideal AE CLXXV de thoradh tharraingt siar na Ríochta Aontaithe as an Aontas Eorpach

Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.