Gaois

Treo cuardaigh

Modh cuardaigh

Scag na torthaí

Bailiúcháin

57 toradh in 12 doiciméad

 1. #588826

  si = raon difríochta an chontrapháirtí ag éirim ti, arna húsáid chun CLC an chontrapháirtí a ríomh.

  si = is the credit spread of the counterparty at tenor ti, used to calculate the CVA of the counterparty.

  Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 2. #2846191

  CEN/CLC/ETSI/TR 50572:2011 - ‘Ailtireacht tagartha fheidhmiúil le haghaidh cumarsáid i gcórais méadraithe chliste’, ag CEN/CLC/Grúpa Comhordaithe ETSI maidir le Méadair Chliste.

  CEN/CLC/ETSI/TR 50572:2011 - ‘Functional reference architecture for communications in smart metering systems’, by CEN/CLC/ETSI Coordination Group on Smart Meters.

  Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2023/1162 ón gCoimisiún an 6 Meitheamh 2023 maidir le ceanglais idir-inoibritheachta agus nósanna imeachta neamh-idirdhealaitheacha agus trédhearcacha le haghaidh rochtain ar shonraí méadraithe agus tomhaltais (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 3. #588817

  Institiúid a bhfuil cead aici samhail inmheánach a úsáid maidir le priacal sonrach na n-ionstraimí fiachais i gcomhréir le pointe (d) d'Airteagal 363(1), déanfaidh sí, i gcás na n-idirbheart uile a bhfuil cead aici an IMM a úsáid ina leith chun luach risíochta a chinneadh maidir leis an risíocht ghaolmhar ar priacal creidmheasa an chontrapháirtí i gcomhréir le hAirteagal 283, na ceanglais cistí dílse le haghaidh priacal CLC a chinneadh trí thionchar na n-athruithe i raonta difríochta na gcontrapháirtithe ar CLCanna chontrapháirtithe uile na n-idirbheart sin a shamhaltú, ag cur fálú CLC atá incháilithe i gcomhréir le hAirteagal 386 san áireamh.

  An institution which has permission to use an internal model for the specific risk of debt instruments in accordance with point (d) of Article 363 (1) shall, for all transactions for which it has permission to use the IMM for determining the exposure value for the associated counterparty credit risk exposure in accordance with Article 283, determine the own funds requirements for CVA risk by modelling the impact of changes in the counterparties' credit spreads on the CVAs of all counterparties of those transactions, taking into account CVA hedges that are eligible in accordance with Article 386.

  Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 4. #1975055

  Níor cheart pointe ZA.4.9 ná pointe ZA.4.10 de na caighdeáin chomhchuibhithe EN 60456:2016 agus EN IEC 62512:2020 a fhoilsiú ó tharla go ndéantar tagairt sna pointí sin do chur i bhfeidhm na bhfoilseachán Eorpach um chaighdeánú CLC/TS 50577 agus CLC/TS 50707:2019.

  Points ZA.4.9 and ZA.4.10 of harmonised standards EN 60456:2016 and EN IEC 62512:2020 should be excluded from publication given that those points make a reference to the application of European standardisation deliverables CLC/TS 50577 and CLC/TS 50707:2019.

  Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2021/936 ón gCoimisiún an 3 Meitheamh 2021 maidir leis na caighdeáin chomhchuibhithe do mheaisíní níocháin tí agus meaisíní triomadóir-niteoir tí arna ndréachtú chun tacú le Rialachán (AE) 2019/2023 agus Rialachán Tarmligthe (AE) 2019/2014

 5. #588820

  Déanfar ceanglais cistí dílse le haghaidh priacal CLC a ríomh i leith gach contrapháirtí i gcomhréir leis an bhfoirmle seo a leanas:

  The own funds requirements for CVA risk for each counterparty shall be calculated in accordance with the following formula:

  Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 6. #1972885

  Ar bhonn iarraidh BC/CEN/46-92 – BC/CLC/05-92, rinne CEN athbhreithniú ar chaighdeán EN 15188:2007 maidir le hiompraíocht uath-adhainte carn deannaigh.

  On the basis of the request BC/CEN/46-92 – BC/CLC/05-92, CEN revised standard EN 15188:2007 on determination of the spontaneous ignition behaviour of dust accumulations.

  Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2021/845 ón gCoimisiún an 26 Bealtaine 2021 lena leasaítear Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2019/1202 a mhéid a bhaineann le hiompraíocht uath-adhainte carn deannaigh a chinneadh

 7. #1983467

  Ar bhonn iarraidh BC/CEN/46-92 – RC/CLC/05-92, dhréachtaigh CEN caighdeán comhchuibhithe EN 13852-3:2021 maidir le craenacha éadroma amach ón gcósta.

  On the basis of the request BC/CEN/46-92 – BC/CLC/05-92, CEN drafted the harmonised standard EN 13852-3:2021 on light offshore cranes.

  Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2021/1403 ón gCoimisiún an 25 Lúnasa 2021 lena leasaítear Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2019/1202 a mhéid a bhaineann le caighdeáin chomhchuibhithe maidir le craenacha éadroma amach ón gcósta

 8. #1983468

  Caighdeán EN 13852-3:2021 a dhréachtaigh CEN, rinne an Coimisiún measúnú i gcomhar le CEN féachaint an gcomhlíonann an caighdeán sin iarraidh BC/CEN/46-92 – BC/CLC/05-92.

  The Commission together with CEN has assessed whether the standard EN 13852-3:2021 drafted by CEN complies with the request BC/CEN/46-92 – BC/CLC/05-92.

  Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2021/1403 ón gCoimisiún an 25 Lúnasa 2021 lena leasaítear Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2019/1202 a mhéid a bhaineann le caighdeáin chomhchuibhithe maidir le craenacha éadroma amach ón gcósta

 9. #588810

  An díolúine ón táille CLC maidir leis na hidirbhearta sin dá dtagraítear i bpointe (c) den mhír seo a dhéanfar le linn na hidirthréimhse atá leagtha síos in Airteagal 89 (1) de Rialachán (AE) Uimh. 648/2012, beidh feidhm aici fad a mhaireann conradh an idirbhirt sin.

  The exemption from the CVA charge for those transactions referred to in point (c) of this paragraph) which are entered into during the transitional period laid down in Article 89(1) of Regulation (EU) No 648/2012 shall apply for the length of the contract of that transaction.

  Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 10. #588811

  Déanfaidh ÚBE athbhreithniú faoin 1 Eanáir 2015 agus gach dhá bhliain ina dhiaidh sin, i bhfianaise forbairtí rialála idirnáisiúnta agus modheolaíochtaí ionchasacha faoi chalabrúcháin agus thairseacha a áireamh le haghaidh táillí CLC a chur i bhfeidhm ar chontrapháirtithe neamhairgeadais ón tríú tír.

  EBA shall conduct a review by 1 January 2015 and every two years thereafter, in the light of international regulatory developments and including on potential methodologies on the calibration and thresholds for application of CVA charges to non-financial counterparties established in a third country.

  Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 11. #588819

  Úsáidfear an tsamhail inmheánach ar shlí ina spreagtar athruithe i raonta difríochta na gcontrapháirtithe, ach nach samhaltaítear le híogaireacht an CLC d'athruithe i bhfachtóirí margaidh eile, lena n-áirítear i luach sócmhainne tagartha, tráchtearra, airgeadra nó ráta úis díorthaigh.

  The internal model shall be used in such way that it simulates changes in the credit spreads of counterparties, but does not model the sensitivity of CVA to changes in other market factors, including changes in the value of the reference asset, commodity, currency or interest rate of a derivative.

  Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 12. #588835

  Nuair atá ceanglais cistí dílse le haghaidh priacal CLC i leith contrapháirtí á ríomh, bunóidh an institiúid gach ionchur ina samhail inmheánach maidir le priacal sonrach i leith ionstraimí fiachais ar na foirmlí seo a leanas (cibé acu is iomchuí):

  When calculating the own funds requirements for CVA risk for a counterparty, an institution shall base all inputs into its internal model for specific risk of debt instruments on the following formulae (whichever is appropriate):

  Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 13. #588844

  Institiúid atá ag úsáid an tomhas EPE maidir leis na díorthaigh chomhthaobhaithe thar an gcuntar dá dtagraítear i bpointe (a) nó i bpointe (b) d'Airteagal 285(1), déanfaidh sí na nithe seo a leanas araon agus í ag cinneadh ceanglais cistí dílse le haghaidh priacal CLC i gcomhréir le mír 1:

  An institution using the EPE measure for collateralised OTC derivatives referred to in point (a) or (b) of Article 285(1) shall, when determining the own funds requirements for CVA risk in accordance with paragraph 1, do both of the following:

  Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 14. #1972881

  Trí litir BC/CEN/46-92 – BC/CLC/05-92 an 12 Nollaig 1994, rinne an Coimisiún iarraidh ar an gCoiste Eorpach um Chaighdeánú (CEN) agus ar Choiste Eorpach na gCaighdeán Leictriteicniúil (Cenelec) go ndéanfaí caighdeáin chomhchuibhithe a dhréachtú agus a athbhreithniú chun tacú le Treoir 94/9/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle.

  By letter BC/CEN/46-92 – BC/CLC/05-92 of 12 December 1994, the Commission made a request to the European Committee for Standardization (CEN) and the European Committee for Electrotechnical Standardization (Cenelec) for the drafting and revision of harmonised standards in support of Directive 94/9/EC of the European Parliament and of the Council.

  Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2021/845 ón gCoimisiún an 26 Bealtaine 2021 lena leasaítear Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2019/1202 a mhéid a bhaineann le hiompraíocht uath-adhainte carn deannaigh a chinneadh

 15. #1972883

  Go háirithe, iarradh ar CEN agus Cenelec caighdeán a dhréachtú maidir le dearadh agus tástáil trealaimh atá le húsáid in atmaisféir a d’fhéadfadh a bheith pléascach mar atá léirithe i gCaibidil I den chlár caighdeánaithe a comhaontaíodh idir CEN agus Cenelec agus an Coimisiún agus a cuireadh i gceangal le hiarratas BC/CEN/46-92 – BC/CLC/05-92.

  In particular, CEN and Cenelec were requested to draft a standard on the design and testing of equipment for use in potentially explosive atmospheres as indicated in Chapter I of the standardisation programme agreed between CEN and Cenelec and the Commission and attached to request BC/CEN/46-92 – BC/CLC/05-92.

  Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2021/845 ón gCoimisiún an 26 Bealtaine 2021 lena leasaítear Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2019/1202 a mhéid a bhaineann le hiompraíocht uath-adhainte carn deannaigh a chinneadh

 16. #1972887

  Caighdeán EN 15188:2020 a dhréachtaigh CEN, tá measúnú déanta ag an gCoimisiún in éineacht le CEN i dtaobh an gcomhlíonann an caighdeán sin iarraidh BC/CEN/46-92 – BC/CLC/05-92.

  The Commission together with CEN has assessed whether the standard EN 15188:2020 drafted by CEN complies with the request BC/CEN/46-92 – BC/CLC/05-92.

  Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2021/845 ón gCoimisiún an 26 Bealtaine 2021 lena leasaítear Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2019/1202 a mhéid a bhaineann le hiompraíocht uath-adhainte carn deannaigh a chinneadh

 17. #1983463

  Le litir BC/CEN/46-92 – BC/CLC/05-92 an 12 Nollaig 1994, rinne an Coimisiún iarraidh ar an gCoiste Eorpach um Chaighdeánú (CEN) agus ar Choiste Eorpach na gCaighdeán Leictriteicniúil (Cenelec) caighdeáin chomhchuibhithe a dhréachtú agus a athbhreithniú chun tacú le Treoir 94/9/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle.

  By letter BC/CEN/46-92 – BC/CLC/05-92 of 12 December 1994, the Commission made a request to the European Committee for Standardization (CEN) and the European Committee for Electrotechnical Standardization (Cenelec) for the drafting and revision of harmonised standards in support of Directive 94/9/EC of the European Parliament and of the Council.

  Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2021/1403 ón gCoimisiún an 25 Lúnasa 2021 lena leasaítear Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2019/1202 a mhéid a bhaineann le caighdeáin chomhchuibhithe maidir le craenacha éadroma amach ón gcósta

 18. #1983465

  Go háirithe, iarradh ar CEN agus Cenelec caighdeán a dhréachtú maidir le dearadh agus tástáil trealaimh atá le húsáid in atmaisféir a d’fhéadfadh a bheith pléascach mar a léirítear i gCaibidil I den chlár caighdeánaithe a comhaontaíodh idir CEN agus Cenelec agus an Coimisiún, clár a cuireadh i gceangal le hiarratas BC/CEN/46-92 – BC/CLC/05-92.

  In particular, CEN and Cenelec were requested to draft a standard on the design and testing of equipment for use in potentially explosive atmospheres as indicated in Chapter I of the standardisation programme agreed between CEN and Cenelec and the Commission and attached to request BC/CEN/46-92 – BC/CLC/05-92.

  Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2021/1403 ón gCoimisiún an 25 Lúnasa 2021 lena leasaítear Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2019/1202 a mhéid a bhaineann le caighdeáin chomhchuibhithe maidir le craenacha éadroma amach ón gcósta

 19. #1993690

  Díríonn an tsraith seo de dhea-chleachtais i ndáil le bainistíocht chomhshaoil ar chleachtais a bhaineann go sonrach le lárionaid sonraí (fuarú agus bainistíocht aershreabh, fíorúchán freastalaithe, etc.) agus tagairt dóibh i dTuarascáil Theicniúil Cenelec CLC/TR 50600-99-1

  This set of BEMPs focuses on practices specific to data centres (cooling and airflow management, server virtualisation, etc.) and referenced within the Cenelec Technical Report CLC/TR 50600-99-1

  Cinneadh (AE) 2021/2054 ón gCoimisiún an 8 Samhain 2021 maidir leis an doiciméad tagartha earnála ar na cleachtais is fearr i ndáil le bainistíocht chomhshaoil, ar na táscairí feidhmíochta comhshaoil agus ar na tagarmharcanna barr feabhais le haghaidh earnáil na teileachumarsáide agus na seirbhísí teicneolaíochtaí faisnéise agus cumarsáide (TFC) chun críocha Rialachán (CE) Uimh. 1221/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 20. #1993807

  Sciar na láithreacha a bhfuil dea-chleachtais Chód Iompair an Aontais maidir le hÉifeachtúlacht Fuinnimh Lárionad Sonraí nó Cleachtais Ionchasacha CLC/TR 50600-99-1 maidir le forbairt agus úsáid seirbhísí TF nua curtha chun feidhme acu;

  Share of sites that have implemented the best practices of the EU Code of Conduct on Data Centre Energy Efficiency or the Expected Practices of CLC/TR 50600-99-1 regarding the development and deployment of new IT services;

  Cinneadh (AE) 2021/2054 ón gCoimisiún an 8 Samhain 2021 maidir leis an doiciméad tagartha earnála ar na cleachtais is fearr i ndáil le bainistíocht chomhshaoil, ar na táscairí feidhmíochta comhshaoil agus ar na tagarmharcanna barr feabhais le haghaidh earnáil na teileachumarsáide agus na seirbhísí teicneolaíochtaí faisnéise agus cumarsáide (TFC) chun críocha Rialachán (CE) Uimh. 1221/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 21. #1993816

  Chuir gach lárionad sonraí dea-cleachtais Chód Iompair an Aontais maidir le hÉifeachtúlacht Fuinnimh Lárionad Sonraí chun feidhme acu nó chuir siad na cleachtais ionchasacha CLC/TR 50600-99-1 chun feidhme maidir le seirbhísí TF nua a fhorbairt agus iad a chur in úsáid.

  All data centres have implemented the best practices in the EU Code of Conduct on Data Centre Energy Efficiency or the expected practices of CLC/TR 50600-99-1 regarding the development and deployment of new IT services.

  Cinneadh (AE) 2021/2054 ón gCoimisiún an 8 Samhain 2021 maidir leis an doiciméad tagartha earnála ar na cleachtais is fearr i ndáil le bainistíocht chomhshaoil, ar na táscairí feidhmíochta comhshaoil agus ar na tagarmharcanna barr feabhais le haghaidh earnáil na teileachumarsáide agus na seirbhísí teicneolaíochtaí faisnéise agus cumarsáide (TFC) chun críocha Rialachán (CE) Uimh. 1221/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 22. #1993832

  Sciar na saoráidí a bhfuil córas bainistíochta fuinnimh acu atá deimhnithe de réir ISO 50001 nó atá comhtháite in EMAS, nó a chomhlíonann Cód Iompair an Aontais maidir le hÉifeachtúlacht Fuinnimh Lárionad Sonraí nó “cleachtais ionchasacha” CLC/TR 50600-99-1

  Share of facilities having an energy management system certified according to ISO 50001 or integrated in EMAS, or complying with the EU Code of Conduct on Data Centre Energy Efficiency or the ‘expected practices’ of CLC/TR 50600-99-1

  Cinneadh (AE) 2021/2054 ón gCoimisiún an 8 Samhain 2021 maidir leis an doiciméad tagartha earnála ar na cleachtais is fearr i ndáil le bainistíocht chomhshaoil, ar na táscairí feidhmíochta comhshaoil agus ar na tagarmharcanna barr feabhais le haghaidh earnáil na teileachumarsáide agus na seirbhísí teicneolaíochtaí faisnéise agus cumarsáide (TFC) chun críocha Rialachán (CE) Uimh. 1221/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 23. #1993836

  Tá córas bainistíochta fuinnimh ag gach lárionad sonraí atá deimhnithe de réir ISO 50001 nó comhtháite in EMAS, nó a chomhlíonann na cleachtais íosta ionchasacha i gCód Iompair an Aontais maidir le hÉifeachtúlacht Fuinnimh Lárionad Sonraí nó na “cleachtais ionchasacha” de CLC/TR 50600-99-1

  All data centres have an energy management system certified according to ISO 50001 or integrated in EMAS, or complying with the expected minimum practices in the EU Code of Conduct on Data Centre Energy Efficiency or the ‘expected practices’ of CLC/TR 50600-99-1

  Cinneadh (AE) 2021/2054 ón gCoimisiún an 8 Samhain 2021 maidir leis an doiciméad tagartha earnála ar na cleachtais is fearr i ndáil le bainistíocht chomhshaoil, ar na táscairí feidhmíochta comhshaoil agus ar na tagarmharcanna barr feabhais le haghaidh earnáil na teileachumarsáide agus na seirbhísí teicneolaíochtaí faisnéise agus cumarsáide (TFC) chun críocha Rialachán (CE) Uimh. 1221/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 24. #1993849

  Roinnt na lárionaid sonraí a bhfuil na cleachtais íosta ionchasacha i gCód Iompair an Aontais maidir le hÉifeachtúlacht Fuinnimh Lárionad Sonraí curtha chun feidhme acu nó na Cleachtais Ionchasacha CLC/TR 50600-99-1 maidir le bainistiú agus stóráil sonraí, agus le bainistiú trealamh agus seirbhísí TCF atá ann cheana

  Share of data centres that have implemented the expected minimum practices in the EU Code of Conduct on Data Centre Energy Efficiency or the Expected Practices of CLC/TR 50600-99-1 regarding data management and storage, and management of existing ICT equipment and services

  Cinneadh (AE) 2021/2054 ón gCoimisiún an 8 Samhain 2021 maidir leis an doiciméad tagartha earnála ar na cleachtais is fearr i ndáil le bainistíocht chomhshaoil, ar na táscairí feidhmíochta comhshaoil agus ar na tagarmharcanna barr feabhais le haghaidh earnáil na teileachumarsáide agus na seirbhísí teicneolaíochtaí faisnéise agus cumarsáide (TFC) chun críocha Rialachán (CE) Uimh. 1221/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 25. #1993850

  Chuir gach lárionad sonraí na cleachtais íosta ionchasacha i gCód Iompair an Aontais maidir le hÉifeachtúlacht Fuinnimh Lárionad Sonraí chun feidhme nó na cleachtais ionchasacha CLC/TR 50600-99-1 maidir le bainistiú agus stóráil sonraí, agus bainistiú trealaimh TFC agus seirbhísí atá ann cheana

  All data centres have implemented the expected minimum practices in the EU Code of Conduct on Data Centre Energy Efficiency or the expected practices of CLC/TR 50600-99-1 regarding data management and storage, and management of existing ICT equipment and services

  Cinneadh (AE) 2021/2054 ón gCoimisiún an 8 Samhain 2021 maidir leis an doiciméad tagartha earnála ar na cleachtais is fearr i ndáil le bainistíocht chomhshaoil, ar na táscairí feidhmíochta comhshaoil agus ar na tagarmharcanna barr feabhais le haghaidh earnáil na teileachumarsáide agus na seirbhísí teicneolaíochtaí faisnéise agus cumarsáide (TFC) chun críocha Rialachán (CE) Uimh. 1221/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 26. #1993867

  Roinnt na lárionaid sonraí a bhfuil na cleachtais íosta ionchasacha i gCód Iompair an Aontais maidir le hÉifeachtúlacht Fuinnimh Lárionad Sonraí curtha chun feidhme acu nó na Cleachtais Ionchasacha CLC/TR 50600-99-1 maidir le bainistiú agus dearadh sreafa aeir

  Share of data centres that have implemented the expected minimum practices in the EU Code of Conduct on Data Centre Energy Efficiency or the Expected Practices of CLC/TR 50600-99-1 regarding airflow management and design

  Cinneadh (AE) 2021/2054 ón gCoimisiún an 8 Samhain 2021 maidir leis an doiciméad tagartha earnála ar na cleachtais is fearr i ndáil le bainistíocht chomhshaoil, ar na táscairí feidhmíochta comhshaoil agus ar na tagarmharcanna barr feabhais le haghaidh earnáil na teileachumarsáide agus na seirbhísí teicneolaíochtaí faisnéise agus cumarsáide (TFC) chun críocha Rialachán (CE) Uimh. 1221/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 27. #1993869

  Chuir gach lárionad sonraí na cleachtais íosta ionchasacha i gCód Iompair an Aontais maidir le hÉifeachtúlacht Fuinnimh Lárionad Sonraí chun feidhme nó na cleachtais ionchasacha CLC/TR 50600-99-1 maidir le bainistiú agus dearadh sreafa aeir, agus suiteáil trealaimh TFC chun bainistiú sreafa aeir a bharrfheabhsú.

  All data centres have implemented the expected minimum practices in the EU Code of Conduct on Data Centre Energy Efficiency or the expected practices of CLC/TR 50600-99-1 regarding airflow management and design, and installation of ICT equipment to optimise airflow management.

  Cinneadh (AE) 2021/2054 ón gCoimisiún an 8 Samhain 2021 maidir leis an doiciméad tagartha earnála ar na cleachtais is fearr i ndáil le bainistíocht chomhshaoil, ar na táscairí feidhmíochta comhshaoil agus ar na tagarmharcanna barr feabhais le haghaidh earnáil na teileachumarsáide agus na seirbhísí teicneolaíochtaí faisnéise agus cumarsáide (TFC) chun críocha Rialachán (CE) Uimh. 1221/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 28. #1993885

  Roinnt na lárionaid sonraí a bhfuil na cleachtais íosta ionchasacha i gCód Iompair an Aontais maidir le hÉifeachtúlacht Fuinnimh Lárionad Sonraí (codanna 5.2, 5.4 agus 5.5) curtha chun feidhme acu nó na Cleachtais Ionchasacha CLC/TR 50600-99-1 maidir le bainistiú fuaraithe

  Share of data centres that have implemented the expected minimum practices in the EU Code of Conduct on Data Centre Energy Efficiency (parts 5.2, 5.4 and 5.5) or the Expected Practices of CLC/TR 50600-99-1 regarding cooling management

  Cinneadh (AE) 2021/2054 ón gCoimisiún an 8 Samhain 2021 maidir leis an doiciméad tagartha earnála ar na cleachtais is fearr i ndáil le bainistíocht chomhshaoil, ar na táscairí feidhmíochta comhshaoil agus ar na tagarmharcanna barr feabhais le haghaidh earnáil na teileachumarsáide agus na seirbhísí teicneolaíochtaí faisnéise agus cumarsáide (TFC) chun críocha Rialachán (CE) Uimh. 1221/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 29. #1993887

  Chuir gach lárionad sonraí na cleachtais íosta ionchasacha i gCód Iompair an Aontais maidir le hÉifeachtúlacht Fuinnimh Lárionad Sonraí (codanna 5.2, 5.4 agus 5.5) chun feidhme nó chuir siad na cleachtais ionchasacha CLC/TR 50600-99-1 chun feidhme maidir le bainistiú fuaraithe

  All data centres have implemented the expected minimum practices in the EU Code of Conduct on Data Centre Energy Efficiency (parts 5.2, 5.4 and 5.5) or the expected practices of CLC/TR 50600-99-1 regarding cooling management

  Cinneadh (AE) 2021/2054 ón gCoimisiún an 8 Samhain 2021 maidir leis an doiciméad tagartha earnála ar na cleachtais is fearr i ndáil le bainistíocht chomhshaoil, ar na táscairí feidhmíochta comhshaoil agus ar na tagarmharcanna barr feabhais le haghaidh earnáil na teileachumarsáide agus na seirbhísí teicneolaíochtaí faisnéise agus cumarsáide (TFC) chun críocha Rialachán (CE) Uimh. 1221/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 30. #1993897

  Roinnt na lárionaid sonraí a bhfuil na cleachtais íosta ionchasacha i gCód Iompair an Aontais maidir le hÉifeachtúlacht Fuinnimh Lárionad Sonraí curtha chun feidhme acu nó na Cleachtais Ionchasacha CLC/TR 50600-99-1 maidir le socruithe teochta agus taise

  Share of data centres that have implemented the expected minimum practices in the EU Code of Conduct on Data Centre Energy Efficiency or the Expected Practices of CLC/TR 50600-99-1 regarding temperature and humidity settings

  Cinneadh (AE) 2021/2054 ón gCoimisiún an 8 Samhain 2021 maidir leis an doiciméad tagartha earnála ar na cleachtais is fearr i ndáil le bainistíocht chomhshaoil, ar na táscairí feidhmíochta comhshaoil agus ar na tagarmharcanna barr feabhais le haghaidh earnáil na teileachumarsáide agus na seirbhísí teicneolaíochtaí faisnéise agus cumarsáide (TFC) chun críocha Rialachán (CE) Uimh. 1221/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 31. #1993898

  Chuir gach lárionad sonraí na cleachtais íosta ionchasacha i gCód Iompair an Aontais maidir le hÉifeachtúlacht Fuinnimh Lárionad Sonraí chun feidhme acu nó chuir siad na cleachtais ionchasacha CLC/TR 50600-99-1 chun feidhme maidir le socruithe teochta agus taise

  All data centres have implemented the expected minimum practices in the EU Code of Conduct on Data Centre Energy Efficiency or the expected practices of CLC/TR 50600-99-1 regarding temperature and humidity settings

  Cinneadh (AE) 2021/2054 ón gCoimisiún an 8 Samhain 2021 maidir leis an doiciméad tagartha earnála ar na cleachtais is fearr i ndáil le bainistíocht chomhshaoil, ar na táscairí feidhmíochta comhshaoil agus ar na tagarmharcanna barr feabhais le haghaidh earnáil na teileachumarsáide agus na seirbhísí teicneolaíochtaí faisnéise agus cumarsáide (TFC) chun críocha Rialachán (CE) Uimh. 1221/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 32. #1993912

  Roinnt na saoráidí a bhfuil na cleachtais íosta ionchasacha i gCód Iompair an Aontais maidir le hÉifeachtúlacht Fuinnimh Lárionad Sonraí curtha chun feidhme acu nó na Cleachtais Ionchasacha CLC/TR 50600-99-1 maidir le trealamh TF/trealamh cumhachta/trealamh fuaraithe nua a roghnú agus é a chur in úsáid

  Share of facilities that have implemented the expected minimum practices in the EU Code of Conduct on Data Centre Energy Efficiency or the Expected Practices of CLC/TR 50600-99-1 regarding the selection and deployment of new IT equipment/power equipment/cooling equipment

  Cinneadh (AE) 2021/2054 ón gCoimisiún an 8 Samhain 2021 maidir leis an doiciméad tagartha earnála ar na cleachtais is fearr i ndáil le bainistíocht chomhshaoil, ar na táscairí feidhmíochta comhshaoil agus ar na tagarmharcanna barr feabhais le haghaidh earnáil na teileachumarsáide agus na seirbhísí teicneolaíochtaí faisnéise agus cumarsáide (TFC) chun críocha Rialachán (CE) Uimh. 1221/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 33. #1993916

  Chuir gach lárionad sonraí na cleachtais íosta ionchasacha i gCód Iompair an Aontais maidir le hÉifeachtúlacht Fuinnimh Lárionad Sonraí chun feidhme acu nó chuir siad na Cleachtais Ionchasacha CLC/TR 50600-99-1 chun feidhme maidir le trealamh nua TFC/córas fuaraithe/trealamh nua cumhachta/trealamh eile lárionad sonraí a roghnú agus é a chur in úsáid.

  All data centres have implemented the expected minimum practices in the EU Code of Conduct on Data Centre Energy Efficiency or the Expected Practices of CLC/TR 50600-99-1 regarding the selection and deployment of new ICT equipment/of cooling system/of new power equipment/of other data centre equipment.

  Cinneadh (AE) 2021/2054 ón gCoimisiún an 8 Samhain 2021 maidir leis an doiciméad tagartha earnála ar na cleachtais is fearr i ndáil le bainistíocht chomhshaoil, ar na táscairí feidhmíochta comhshaoil agus ar na tagarmharcanna barr feabhais le haghaidh earnáil na teileachumarsáide agus na seirbhísí teicneolaíochtaí faisnéise agus cumarsáide (TFC) chun críocha Rialachán (CE) Uimh. 1221/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 34. #1993927

  Roinnt na suíomhanna a bhfuil na cleachtais íosta ionchasacha i gCód Iompair an Aontais maidir le hÉifeachtúlacht Fuinnimh Lárionad Sonraí curtha chun feidhme acu nó na Cleachtais Ionchasacha CLC/TR 50600-99-1 maidir le hÚsáid, bainistiú agus pleanáil le haghaidh lárionaid sonraí nua a thógáil nó lárionaid sonraí a athchóiriú

  Share of sites that have implemented the expected minimum practices in the EU Code of Conduct on Data Centre Energy Efficiency or the Expected Practices of CLC/TR 50600-99-1 regarding Utilisation, management and planning of new build or refurbishment of data centres

  Cinneadh (AE) 2021/2054 ón gCoimisiún an 8 Samhain 2021 maidir leis an doiciméad tagartha earnála ar na cleachtais is fearr i ndáil le bainistíocht chomhshaoil, ar na táscairí feidhmíochta comhshaoil agus ar na tagarmharcanna barr feabhais le haghaidh earnáil na teileachumarsáide agus na seirbhísí teicneolaíochtaí faisnéise agus cumarsáide (TFC) chun críocha Rialachán (CE) Uimh. 1221/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 35. #1993928

  Chuir gach lárionad sonraí na cleachtais íosta ionchasacha i gCód Iompair an Aontais maidir le hÉifeachtúlacht Fuinnimh Lárionad Sonraí chun feidhme acu nó chuir siad na cleachtais ionchasacha CLC/TR 50600-99-1 maidir le húsáid, bainistiú agus pleanáil le haghaidh lárionaid sonraí nua a thógáil agus lárionaid sonraí a athchóiriú

  All data centres have implemented the expected minimum practices in the EU Code of Conduct on Data Centre Energy Efficiency or the expected practices of CLC/TR 50600-99-1 regarding utilisation, management and planning of new build and refurbishment of data centres

  Cinneadh (AE) 2021/2054 ón gCoimisiún an 8 Samhain 2021 maidir leis an doiciméad tagartha earnála ar na cleachtais is fearr i ndáil le bainistíocht chomhshaoil, ar na táscairí feidhmíochta comhshaoil agus ar na tagarmharcanna barr feabhais le haghaidh earnáil na teileachumarsáide agus na seirbhísí teicneolaíochtaí faisnéise agus cumarsáide (TFC) chun críocha Rialachán (CE) Uimh. 1221/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 36. #1993935

  Roinnt na suíomhanna a bhfuil na cleachtais íosta ionchasacha i gCód Iompair an Aontais maidir le hÉifeachtúlacht Fuinnimh Lárionad Sonraí curtha chun feidhme acu nó na Cleachtais Ionchasacha CLC/TR 50600-99-1 maidir le teas dramhaíola na lárionad sonraí a athúsáid

  Share of sites that have implemented the expected minimum practices in the EU Code of Conduct on Data Centre Energy Efficiency or the Expected Practices of CLC/TR 50600-99-1 regarding reuse of data centre waste heat

  Cinneadh (AE) 2021/2054 ón gCoimisiún an 8 Samhain 2021 maidir leis an doiciméad tagartha earnála ar na cleachtais is fearr i ndáil le bainistíocht chomhshaoil, ar na táscairí feidhmíochta comhshaoil agus ar na tagarmharcanna barr feabhais le haghaidh earnáil na teileachumarsáide agus na seirbhísí teicneolaíochtaí faisnéise agus cumarsáide (TFC) chun críocha Rialachán (CE) Uimh. 1221/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 37. #1993936

  Chuir gach lárionad sonraí na cleachtais íosta ionchasacha i gCód Iompair an Aontais maidir le hÉifeachtúlacht Fuinnimh Lárionad Sonraí chun feidhme acu nó chuir siad na Cleachtais Ionchasacha CLC/TR 50600-99-1 chun feidhme maidir le teas dramhaíola na lárionad sonraí a athúsáid

  All data centres have implemented the expected minimum practices in the EU Code of Conduct on Data Centre Energy Efficiency or the Expected Practices of CLC/TR 50600-99-1 regarding reuse of data centre waste heat

  Cinneadh (AE) 2021/2054 ón gCoimisiún an 8 Samhain 2021 maidir leis an doiciméad tagartha earnála ar na cleachtais is fearr i ndáil le bainistíocht chomhshaoil, ar na táscairí feidhmíochta comhshaoil agus ar na tagarmharcanna barr feabhais le haghaidh earnáil na teileachumarsáide agus na seirbhísí teicneolaíochtaí faisnéise agus cumarsáide (TFC) chun críocha Rialachán (CE) Uimh. 1221/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 38. #1993941

  Roinnt na suíomhanna a bhfuil na cleachtais íosta ionchasacha i gCód Iompair an Aontais maidir le hÉifeachtúlacht Fuinnimh Lárionad Sonraí curtha chun feidhme acu nó na Cleachtais Ionchasacha CLC/TR 50600-99-1 maidir le leagan amach fisiciúil fhoirgneamh an lárionaid sonraí

  Share of sites that have implemented the expected minimum practices in the EU Code of Conduct on Data Centre Energy Efficiency or the Expected Practices of CLC/TR 50600-99-1 regarding data centre building physical layout

  Cinneadh (AE) 2021/2054 ón gCoimisiún an 8 Samhain 2021 maidir leis an doiciméad tagartha earnála ar na cleachtais is fearr i ndáil le bainistíocht chomhshaoil, ar na táscairí feidhmíochta comhshaoil agus ar na tagarmharcanna barr feabhais le haghaidh earnáil na teileachumarsáide agus na seirbhísí teicneolaíochtaí faisnéise agus cumarsáide (TFC) chun críocha Rialachán (CE) Uimh. 1221/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 39. #1993942

  Chuir gach lárionad sonraí na cleachtais íosta ionchasacha i gCód Iompair an Aontais maidir le hÉifeachtúlacht Fuinnimh Lárionad Sonraí chun feidhme nó chuir siad na cleachtais ionchasacha CLC/TR 50600-99-1 chun feidhme maidir le leagan amach fisiciúil fhoirgneamh an lárionaid sonraí

  All data centres have implemented the expected minimum practices in the EU Code of Conduct on Data Centre Energy Efficiency or the expected practices of CLC/TR 50600-99-1 regarding data centre building physical layout

  Cinneadh (AE) 2021/2054 ón gCoimisiún an 8 Samhain 2021 maidir leis an doiciméad tagartha earnála ar na cleachtais is fearr i ndáil le bainistíocht chomhshaoil, ar na táscairí feidhmíochta comhshaoil agus ar na tagarmharcanna barr feabhais le haghaidh earnáil na teileachumarsáide agus na seirbhísí teicneolaíochtaí faisnéise agus cumarsáide (TFC) chun críocha Rialachán (CE) Uimh. 1221/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 40. #1993952

  Roinnt na lárionaid sonraí a bhfuil na cleachtais íosta ionchasacha i gCód Iompair an Aontais maidir le hÉifeachtúlacht Fuinnimh Lárionad Sonraí curtha chun feidhme acu nó na Cleachtais Ionchasacha CLC/TR 50600-99-1 maidir le suíomh geografach an lárionaid sonraí

  Share of sites that have implemented the expected minimum practices in the EU Code of Conduct on Data Centre Energy Efficiency or the Expected Practices of CLC/TR 50600-99-1 regarding data centre geographical location

  Cinneadh (AE) 2021/2054 ón gCoimisiún an 8 Samhain 2021 maidir leis an doiciméad tagartha earnála ar na cleachtais is fearr i ndáil le bainistíocht chomhshaoil, ar na táscairí feidhmíochta comhshaoil agus ar na tagarmharcanna barr feabhais le haghaidh earnáil na teileachumarsáide agus na seirbhísí teicneolaíochtaí faisnéise agus cumarsáide (TFC) chun críocha Rialachán (CE) Uimh. 1221/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 41. #1993953

  Chuir gach lárionad sonraí na cleachtais íosta ionchasacha i gCód Iompair an Aontais maidir le hÉifeachtúlacht Fuinnimh Lárionad Sonraí chun feidhme acu nó chuir siad na cleachtais ionchasacha agus roghnacha CLC/TR 50600-99-1 chun feidhme maidir le suíomh geografach an lárionaid sonraí

  All data centres have implemented the expected minimum practices in the EU Code of Conduct on Data Centre Energy Efficiency or the expected and optional practices of CLC/TR 50600-99-1 regarding data centre geographical location

  Cinneadh (AE) 2021/2054 ón gCoimisiún an 8 Samhain 2021 maidir leis an doiciméad tagartha earnála ar na cleachtais is fearr i ndáil le bainistíocht chomhshaoil, ar na táscairí feidhmíochta comhshaoil agus ar na tagarmharcanna barr feabhais le haghaidh earnáil na teileachumarsáide agus na seirbhísí teicneolaíochtaí faisnéise agus cumarsáide (TFC) chun críocha Rialachán (CE) Uimh. 1221/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 42. #1993962

  Roinnt na lárionaid sonraí a bhfuil na cleachtais íosta ionchasacha i gCód Iompair an Aontais maidir le hÉifeachtúlacht Fuinnimh Lárionad Sonraí curtha chun feidhme acu nó na Cleachtais Ionchasacha CLC/TR 50600-99-1 maidir le foinsí uisce

  Share of sites that have implemented the expected minimum practices in the EU Code of Conduct on Data Centre Energy Efficiency or the Expected Practices of CLC/TR 50600-99-1 regarding water sources

  Cinneadh (AE) 2021/2054 ón gCoimisiún an 8 Samhain 2021 maidir leis an doiciméad tagartha earnála ar na cleachtais is fearr i ndáil le bainistíocht chomhshaoil, ar na táscairí feidhmíochta comhshaoil agus ar na tagarmharcanna barr feabhais le haghaidh earnáil na teileachumarsáide agus na seirbhísí teicneolaíochtaí faisnéise agus cumarsáide (TFC) chun críocha Rialachán (CE) Uimh. 1221/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 43. #1993963

  Chuir gach lárionad sonraí na cleachtais íosta ionchasacha i gCód Iompair an Aontais maidir le hÉifeachtúlacht Fuinnimh Lárionad Sonraí chun feidhme nó chuir siad na cleachtais ionchasacha CLC/TR 50600-99-1 chun feidhme maidir le foinsí uisce

  All data centres have implemented the expected minimum practices in the EU Code of Conduct on Data Centre Energy Efficiency or the expected practices of CLC/TR 50600-99-1 regarding water sources

  Cinneadh (AE) 2021/2054 ón gCoimisiún an 8 Samhain 2021 maidir leis an doiciméad tagartha earnála ar na cleachtais is fearr i ndáil le bainistíocht chomhshaoil, ar na táscairí feidhmíochta comhshaoil agus ar na tagarmharcanna barr feabhais le haghaidh earnáil na teileachumarsáide agus na seirbhísí teicneolaíochtaí faisnéise agus cumarsáide (TFC) chun críocha Rialachán (CE) Uimh. 1221/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 44. #1994125

  Roinnt na suíomhanna a bhfuil dea-cleachtais Chód Iompair an Aontais maidir le hÉifeachtúlacht Fuinnimh Lárionad Sonraí curtha chun feidhme acu nó na Cleachtais Ionchasacha CLC/TR 50600-99-1 maidir le seirbhísí TF nua a fhorbairt agus iad a imscaradh

  Share of sites that have implemented the best practices of the EU Code of Conduct on Data Centre Energy Efficiency or the Expected Practices of CLC/TR 50600-99-1 regarding the development and deployment of new IT services

  Cinneadh (AE) 2021/2054 ón gCoimisiún an 8 Samhain 2021 maidir leis an doiciméad tagartha earnála ar na cleachtais is fearr i ndáil le bainistíocht chomhshaoil, ar na táscairí feidhmíochta comhshaoil agus ar na tagarmharcanna barr feabhais le haghaidh earnáil na teileachumarsáide agus na seirbhísí teicneolaíochtaí faisnéise agus cumarsáide (TFC) chun críocha Rialachán (CE) Uimh. 1221/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 45. #1994129

  Sciar na saoráidí a bhfuil córas bainistíochta fuinnimh acu atá deimhnithe de réir ISO 50001 nó atá comhtháite in EMAS, nó a chomhlíonann Cód Iompair an Aontais maidir le hÉifeachtúlacht Fuinnimh Lárionad Sonraí nó “cleachtais ionchasacha” CLC/TR 50600-99-1

  Share of facilities having an energy management system certified according ISO 50001 or integrated in EMAS, or complying with the EU Code of Conduct on Data Centre Energy Efficiency or the ‘expected practices’ of CLC/TR 50600-99-1

  Cinneadh (AE) 2021/2054 ón gCoimisiún an 8 Samhain 2021 maidir leis an doiciméad tagartha earnála ar na cleachtais is fearr i ndáil le bainistíocht chomhshaoil, ar na táscairí feidhmíochta comhshaoil agus ar na tagarmharcanna barr feabhais le haghaidh earnáil na teileachumarsáide agus na seirbhísí teicneolaíochtaí faisnéise agus cumarsáide (TFC) chun críocha Rialachán (CE) Uimh. 1221/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 46. #1994131

  Chuir gach lárionad sonraí na cleachtais íosta ionchasacha i gCód Iompair an Aontais maidir le hÉifeachtúlacht Fuinnimh Lárionad Sonraí chun feidhme nó na cleachtais ionchasacha CLC/TR 50600-99-1 maidir le bainistiú agus dearadh sreafa aeir, agus suiteáil trealaimh TFC chun bainistiú sreafa aeir a bharrfheabhsú

  All data centres have implemented the expected minimum practices in the EU Code of Conduct on Data Centre Energy Efficiency or the expected practices of CLC/TR 50600-99-1 regarding airflow management and design, and installation of ICT equipment to optimise airflow management

  Cinneadh (AE) 2021/2054 ón gCoimisiún an 8 Samhain 2021 maidir leis an doiciméad tagartha earnála ar na cleachtais is fearr i ndáil le bainistíocht chomhshaoil, ar na táscairí feidhmíochta comhshaoil agus ar na tagarmharcanna barr feabhais le haghaidh earnáil na teileachumarsáide agus na seirbhísí teicneolaíochtaí faisnéise agus cumarsáide (TFC) chun críocha Rialachán (CE) Uimh. 1221/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 47. #1994133

  Roinnt na suíomhanna a bhfuil na cleachtais íosta ionchasacha i gCód Iompair an Aontais maidir le hÉifeachtúlacht Fuinnimh Lárionad Sonraí curtha chun feidhme acu nó na Cleachtais Ionchasacha CLC/FprTR 50600-99-1 maidir le hÚsáid, bainistiú agus pleanáil le haghaidh lárionaid sonraí nua a thógáil nó lárionaid sonraí a athchóiriú

  Share of sites that have implemented the expected minimum practices in the EU Code of Conduct on Data Centre Energy Efficiency or the Expected Practices of CLC/FprTR 50600-99-1 regarding Utilisation, management and planning of new build or refurbishment of data centres

  Cinneadh (AE) 2021/2054 ón gCoimisiún an 8 Samhain 2021 maidir leis an doiciméad tagartha earnála ar na cleachtais is fearr i ndáil le bainistíocht chomhshaoil, ar na táscairí feidhmíochta comhshaoil agus ar na tagarmharcanna barr feabhais le haghaidh earnáil na teileachumarsáide agus na seirbhísí teicneolaíochtaí faisnéise agus cumarsáide (TFC) chun críocha Rialachán (CE) Uimh. 1221/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 48. #2172224

  Chuir an ghníomhaíocht gach ceann de na cleachtais ábhartha chun feidhme a liostaítear mar “chleachtais a bhfuil súil leo” sa leagan is déanaí den Chód Iompair Eorpach maidir le hÉifeachtúlacht Fuinnimh Lárionad Sonraí, nó i ndoiciméad CEN-CENELEC CLC TR50600-99-1 “Data centre facilities and infrastructures – Part 99-1: Recommended practices for energy management” [Acmhainní agus bonneagair lárionad sonraí – Cuid 99-1: Cleachtais mholta don bhainistíocht fuinnimh].

  The activity has implemented all relevant practices listed as ‘expected practices’ in the most recent version of the European Code of Conduct on Data Centre Energy Efficiency, or in CEN-CENELEC document CLC TR50600-99-1 ‘Data centre facilities and infrastructures - Part 99-1: Recommended practices for energy management’.

  Rialachán Tarmligthe (AE) 2021/2139 ón gCoimisiún an 4 Meitheamh 2021 lena bhforlíontar Rialachán (AE) 2020/852 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle trí na critéir scagtha theicniúla a bhunú chun na coinníollacha a chinneadh faoina bhfuil gníomhaíocht eacnamaíoch cáilithe mar rannchuidiú substaintiúil le maolú ar an athrú aeráide nó le hoiriúnú don athrú aeráide agus chun a chinneadh cé acu a dhéantar nó nach ndéantar dochar suntasach leis an ngníomhaíocht eacnamaíoch sin d’aon cheann de na cuspóirí comhshaoil eile (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 49. #2172879

  Léiríodh leis an ngníomhaíocht na hiarrachtaí is fearr chun na cleachtais ábhartha a chur chun feidhme a liostaítear mar ‘chleachtais a bhfuil súil leo’ sa leagan is déanaí den Chód Iompair Eorpach maidir le hÉifeachtúlacht Fuinnimh Lárionad Sonraí, nó i ndoiciméad CLC TR50600-99-1 ‘Data centre facilities and infrastructures – Part 99-1: Recommended practices for energy management’ [Acmhainní agus bonneagair lárionad sonraí – Cuid 99-1: Cleachtais mholta don bhainistíocht fuinnimh] de chuid CEN-CENELEC agus gur cuireadh chun feidhme gach cleachtas a bhfuil súil leis ar bronnadh luach uasta 5 orthu de réir an leagain is déanaí den Chód Iompair Eorpach maidir le hÉifeachtúlacht Fuinnimh Lárionad Sonraí.

  The activity has demonstrated best efforts to implement the relevant practices listed as ‘expected practices’ in the most recent version of the European Code of Conduct on Data Centre Energy Efficiency, or in CEN-CENELEC document CLC TR50600-99-1 ‘Data centre facilities and infrastructures - Part 99-1: Recommended practices for energy management’ and has implemented all expected practices that have been assigned the maximum value of 5 according to the most recent version of the European Code of Conduct on Data Centre Energy Efficiency.

  Rialachán Tarmligthe (AE) 2021/2139 ón gCoimisiún an 4 Meitheamh 2021 lena bhforlíontar Rialachán (AE) 2020/852 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle trí na critéir scagtha theicniúla a bhunú chun na coinníollacha a chinneadh faoina bhfuil gníomhaíocht eacnamaíoch cáilithe mar rannchuidiú substaintiúil le maolú ar an athrú aeráide nó le hoiriúnú don athrú aeráide agus chun a chinneadh cé acu a dhéantar nó nach ndéantar dochar suntasach leis an ngníomhaíocht eacnamaíoch sin d’aon cheann de na cuspóirí comhshaoil eile (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 50. #2239087

  Le litir BC/CEN/46-92 – BC/CLC/05-92 an 12 Nollaig 1994, rinne an Coimisiún iarraidh ar an gCoiste Eorpach um Chaighdeánú (CEN) agus ar Choiste Eorpach na gCaighdeán Leictriteicniúil (Cenelec) caighdeáin chomhchuibhithe a dhréachtú agus a athbhreithniú chun tacú le Treoir 94/9/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle.

  By letter BC/CEN/46-92 – BC/CLC/05-92 of 12 December 1994, the Commission made a request to the European Committee for Standardization (CEN) and the European Committee for Electrotechnical Standardization (Cenelec) for the drafting and revision of harmonised standards in support of Directive 94/9/EC of the European Parliament and of the Council.

  Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2022/406 ón gCoimisiún an 3 Márta 2022 lena leasaítear Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2019/1202 a mhéid a bhaineann le caighdeáin chomhchuibhithe maidir le buinní uathoibríocha lena n-úsáid ar dháileoirí breosla, caidéil mhéadraithe, dáileoirí agus aonaid chaidéalaithe chianda, bristeacha sábháilteachta lena n-úsáid ar chaidéil mhéadraithe agus ar dháileoirí, comhlaí fiartha, agus sclóinte lena n-úsáid ar chaidéil mhéadraithe agus ar dháileoirí, ar nithe iad a úsáidtear i stáisiúin pheitril (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.