Gaois

Treo cuardaigh

Modh cuardaigh

Scag na torthaí

Bailiúcháin

21 toradh i ndoiciméad amháin

 1. #534108

  I gcomhréir le Cuid IX de CPE féadfaidh grúpa Stát Conarthach sa CPE a fhoráil go bhfuil nádúr aonadach ag paitinní Eorpacha arna ndeonú i gcomhair na Stát sin.

  In accordance with Part IX of the EPC a group of Contracting States to the EPC may provide that European patents granted for those States have a unitary character.

  Rialachán (AE) Uimh. 1257/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2012 lena gcuirtear comhar feabhsaithe chun feidhme sa réimse a bhaineann le cosaint aonadach phaitinne a chruthú

 2. #534168

  ciallaíonn "Clár Eorpach na bPaitinní" an clár a choimeádann OEP faoi Airteagal 127 de CPE;

  "European Patent Register" means the register kept by the EPO under Article 127 of the EPC;

  Rialachán (AE) Uimh. 1257/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2012 lena gcuirtear comhar feabhsaithe chun feidhme sa réimse a bhaineann le cosaint aonadach phaitinne a chruthú

 3. #534170

  ciallaíonn "Feasachán Eorpach na bPaitinní" an foilseachán tréimhsiúil dá bhforáiltear in Airteagal 129 CPE.

  "European Patent Bulletin" means the periodical publication provided for in Article 129 of the EPC.

  Rialachán (AE) Uimh. 1257/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2012 lena gcuirtear comhar feabhsaithe chun feidhme sa réimse a bhaineann le cosaint aonadach phaitinne a chruthú

 4. #534152

  Ba cheart go leanfadh an rogha de bheith ag iarratasóirí paitinne paitinn a fháil, arb éard í paitinn náisiúnta, nó paitinn Eorpach a bhfuil éifeacht aonadach léi, paitinn Eorpach lena ngabhann éifeacht i gceann amháin nó níos mó de Stáit Chonarthacha sa CPE nó paitinn Eorpach a bhfuil éifeacht aonadach léi arna bailíochtú ina theannta sin i gceann amháin nó níos mó de na Stáit Chonarthacha eile sa CPE ar Stáit iad nach bhfuil i measc na mBallstát rannpháirteach.

  Patent applicants should remain free to obtain either a national patent, a European patent with unitary effect, a European patent taking effect in one or more of the Contracting States to the EPC or a European patent with unitary effect validated in addition in one or more other Contracting States to the EPC which are not among the participating Member States.

  Rialachán (AE) Uimh. 1257/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2012 lena gcuirtear comhar feabhsaithe chun feidhme sa réimse a bhaineann le cosaint aonadach phaitinne a chruthú

 5. #534166

  ciallaíonn "paitinn Eorpach" paitinn arna deonú ag Oifig Eorpach na bPaitinní ("OEP" anseo feasta) faoi na rialacha agus na nósanna imeachta atá leagtha síos sa CPE;

  "European patent" means a patent granted by the European Patent Office (hereinafter "EPO") under the rules and procedures laid down in the EPC;

  Rialachán (AE) Uimh. 1257/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2012 lena gcuirtear comhar feabhsaithe chun feidhme sa réimse a bhaineann le cosaint aonadach phaitinne a chruthú

 6. #534215

  Déanfaidh na Ballstáit rannpháirteacha, de réir bhrí Airteagal 143 CPE, na cúraimí seo a leanas a thabhairt do OEP, ar cúraimí iad a bheidh le comhlíonadh i gcomhréir le rialacha inmheánacha OEP:

  The participating Member States shall, within the meaning of Article 143 of the EPC, give the EPO the following tasks, to be carried out in accordance with the internal rules of the EPO:

  Rialachán (AE) Uimh. 1257/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2012 lena gcuirtear comhar feabhsaithe chun feidhme sa réimse a bhaineann le cosaint aonadach phaitinne a chruthú

 7. #534228

  Chuige sin, déanfaidh siad roghchoiste de chuid Chomhairle Riaracháin Eagraíocht Eorpach na bPaitinní ("Roghchoiste" anseo feasta) a chur ar bun de réir bhrí Airteagal 145 de CPE.

  To that end they shall set up a select committee of the Administrative Council of the European Patent Organisation (hereinafter "Select Committee") within the meaning of Article 145 of the EPC.

  Rialachán (AE) Uimh. 1257/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2012 lena gcuirtear comhar feabhsaithe chun feidhme sa réimse a bhaineann le cosaint aonadach phaitinne a chruthú

 8. #534104

  Leis an gCoinbhinsiún um Paitinní Eorpacha a Dheonú an 5 Deireadh Fómhair 1973, mar a athbhreithníodh an 17 Nollaig 1991 agus an 29 Samhain 2000 ("CPE" anseo feasta), bunaíodh Eagraíocht Eorpach na bPaitinní agus cuireadh an cúram uirthi paitinní Eorpacha a dheonú.

  The Convention on the Grant of European Patents of 5 October 1973, as revised on 17 December 1991 and on 29 November 2000 (hereinafter "EPC"), established the European Patent Organisation and entrusted it with the task of granting European patents.

  Rialachán (AE) Uimh. 1257/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2012 lena gcuirtear comhar feabhsaithe chun feidhme sa réimse a bhaineann le cosaint aonadach phaitinne a chruthú

 9. #534109

  Is éard atá sa Rialachán seo comhaontú speisialta de réir bhrí Airteagal 142 CPE, conradh um paitinní réigiúnacha de réir bhrí Airteagal 45(1) den Chonradh Comhoibriúcháin i dtaobh Paitinní an 19 Meitheamh 1970 mar a modhnaíodh go deireanach an 3 Feabhra 2001 agus comhaontú speisialta de réir bhrí Airteagal 19 den Choinbhinsiún chun Maoin Tionscail a Chosaint, a síníodh i bPáras an 20 Márta 1883 agus a leasaíodh go deireanach an 28 Meán Fómhair 1979.

  This Regulation constitutes a special agreement within the meaning of Article 142 of the EPC, a regional patent treaty within the meaning of Article 45(1) of the Patent Cooperation Treaty of 19 June 1970 as last modified on 3 February 2001 and a special agreement within the meaning of Article 19 of the Convention for the Protection of Industrial Property, signed in Paris on 20 March 1883 and last amended on 28 September 1979.

  Rialachán (AE) Uimh. 1257/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2012 lena gcuirtear comhar feabhsaithe chun feidhme sa réimse a bhaineann le cosaint aonadach phaitinne a chruthú

 10. #534116

  I gcomhréir le prionsabail ghinearálta dlí paitinne agus Airteagal 64(1) de CPE, ba cheart go mbeadh éifeacht aisghníomhach ag an gcosaint aonadach phaitinne sna Ballstáit rannpháirteacha amhail ó dháta fhoilsiú an lua maidir le deonú na paitinne Eorpaí i bhFeasachán Eorpach na bPaitinní.

  In accordance with the general principles of patent law and Article 64(1) of the EPC, unitary patent protection should take effect retroactively in the participating Member States as from the date of publication of the mention of the grant of the European patent in the European Patent Bulletin.

  Rialachán (AE) Uimh. 1257/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2012 lena gcuirtear comhar feabhsaithe chun feidhme sa réimse a bhaineann le cosaint aonadach phaitinne a chruthú

 11. #534120

  Maidir le hábhair nach gcumhdaítear leis an Rialachán seo nó le Rialachán (AE) Uimh. 1260/2012 ón gComhairle an 17 Nollaig 2012 lena gcuirtear chun feidhme comhar feabhsaithe sa réimse a bhaineann le cosaint aonadach phaitinne i ndáil leis na socruithe aistriúcháin is infheidhme [3], ba cheart go mbeadh feidhm ag forálacha CPE, ag an gComhaontú maidir le Cúirt Aontaithe um Paitinní, lena n-áirítear a chuid forálacha lena sainítear raon feidhme an chirt sin agus na teorainneacha a bhaineann leis, agus ag an dlí náisiúnta lena n-áirítear rialacha an dlí idirnáisiúnta phríobháidigh.

  In matters not covered by this Regulation or by Council Regulation (EU) No 1260/2012 of 17 December 2012 implementing enhanced cooperation in the area of unitary patent protection with regard to the applicable translation arrangements [3], the provisions of the EPC, the Agreement on a Unified Patent Court, including its provisions defining the scope of that right and its limitations, and national law, including rules of private international law, should apply.

  Rialachán (AE) Uimh. 1257/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2012 lena gcuirtear comhar feabhsaithe chun feidhme sa réimse a bhaineann le cosaint aonadach phaitinne a chruthú

 12. #534131

  Féadfaidh grúpa na mBallstát, a bhaineann úsáid as forálacha Chuid IX de CPE, cúraimí a thabhairt do OEP, agus roghchoiste de chuid Chomhairle Riaracháin Eagraíocht Eorpach na bPaitinní a bhunú ("Roghchoiste" anseo feasta).

  The group of Member States making use of the provisions of Part IX of the EPC may give tasks to the EPO and set up a select committee of the Administrative Council of the European Patent Organisation (hereinafter "Select Committee").

  Rialachán (AE) Uimh. 1257/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2012 lena gcuirtear comhar feabhsaithe chun feidhme sa réimse a bhaineann le cosaint aonadach phaitinne a chruthú

 13. #534134

  Ba cheart freisin do na Ballstáit rannpháirteacha a áirithiú go socrófar i gcomhréir leis na rialacha vótála atá leagtha síos in Airteagal 35(2) de CPE leibhéal na dtáillí athnuachana agus sciar dáileacháin na dtáillí athnuachana i gcomhréir leis na critéir a leagtar amach sa Rialachán seo.

  The participating Member States should also ensure the setting, in accordance with the voting rules laid down in Article 35(2) of the EPC, of the level of the renewal fees and the share of the distribution of the renewal fees in accordance with the criteria set out in this Regulation.

  Rialachán (AE) Uimh. 1257/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2012 lena gcuirtear comhar feabhsaithe chun feidhme sa réimse a bhaineann le cosaint aonadach phaitinne a chruthú

 14. #534141

  Ba cheart go ndéanfadh OEP, i gcomhréir le hAirteagal 146 de CPE, méid áirithe a choinneáil siar chun na speansais arna nginiúint ag OEP le linn dó na cúraimí i ndáil le cosaint aonadach phaitinne a chumhdach a chur i gcrích.

  The EPO should retain an amount to cover the expenses generated at the EPO in carrying out tasks in relation to the unitary patent protection in accordance with Article 146 of the EPC.

  Rialachán (AE) Uimh. 1257/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2012 lena gcuirtear comhar feabhsaithe chun feidhme sa réimse a bhaineann le cosaint aonadach phaitinne a chruthú

 15. #534161

  Is éard atá sa Rialachán seo comhaontú speisialta de réir bhrí Airteagal 142 den Choinbhinsiún um Paitinní Eorpacha a Dheonú an 5 Deireadh Fómhair 1973 mar a athbhreithníodh an 17 Nollaig 1991 agus an 29 Samhain 2000 ("CPE" anseo feasta).

  This Regulation constitutes a special agreement within the meaning of Article 142 of the Convention on the Grant of European Patents of 5 October 1973, as revised on 17 December 1991 and on 29 November 2000 (hereinafter "EPC").

  Rialachán (AE) Uimh. 1257/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2012 lena gcuirtear comhar feabhsaithe chun feidhme sa réimse a bhaineann le cosaint aonadach phaitinne a chruthú

 16. #534205

  I gcás nach raibh áit chónaithe, príomhionad gnó nó ionad gnó ag aon iarratasóir i mBallstát rannpháirteach ina bhfuil éifeacht aonadach ag an bpaitinn sin chun críocha mhír 1 nó mhír 2, déileálfar leis an bpaitinn Eorpach a bhfuil éifeacht aonadach léi mar réad maoine ina iomláine agus sna Ballstáit rannpháirteacha uile mar phaitinn náisiúnta an Stáit ina bhfuil ceanncheathrú Eagraíocht Eorpach na bPaitinní i gcomhréir le hAirteagal 6(1) de CPE.

  Where no applicant had his residence, principal place of business or place of business in a participating Member State in which that patent has unitary effect for the purposes of paragraphs 1 or 2, the European patent with unitary effect as an object of property shall be treated in its entirety and in all the participating Member States as a national patent of the State where the European Patent Organisation has its headquarters in accordance with Article 6(1) of the EPC.

  Rialachán (AE) Uimh. 1257/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2012 lena gcuirtear comhar feabhsaithe chun feidhme sa réimse a bhaineann le cosaint aonadach phaitinne a chruthú

 17. #534223

  a áirithiú go ndéantar iarraidh ar éifeacht aonadach, ar iarraidh é a dhéanann dílseánach paitinne Eorpaí, a thíolacadh i dteanga na n-imeachtaí mar atá shainithe in Airteagal 14(3) de CPE tráth nach déanaí ná mí amháin tar éis fhoilsiú an lua maidir leis an deonú i bhFeasachán Eorpach na bPaitinní;

  to ensure that a request for unitary effect by a proprietor of a European patent is submitted in the language of the proceedings as defined in Article 14(3) of the EPC no later than one month after the mention of the grant is published in the European Patent Bulletin;

  Rialachán (AE) Uimh. 1257/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2012 lena gcuirtear comhar feabhsaithe chun feidhme sa réimse a bhaineann le cosaint aonadach phaitinne a chruthú

 18. #534226

  Déanfaidh na Ballstáit rannpháirteacha a áirithiú go gcomhlíontar an Rialachán seo le linn dóibh a n-oibleagáidí idirnáisiúnta a chomhall ar oibleagáidí iad a ghlac siad ar láimh sa CPE agus comhoibreoidh siad chuige sin.

  The participating Member States shall ensure compliance with this Regulation in fulfilling their international obligations undertaken in the EPC and shall cooperate to that end.

  Rialachán (AE) Uimh. 1257/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2012 lena gcuirtear comhar feabhsaithe chun feidhme sa réimse a bhaineann le cosaint aonadach phaitinne a chruthú

 19. #534227

  Ina gcáil mar Stáit Chonarthacha sa CPE, déanfaidh na Ballstáit rannpháirteacha rialachas agus maoirsiú na ngníomhaíochtaí a bhaineann leis na cúraimí dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo a áirithiú agus déanfaidh siad a áirithiú go socraítear leibhéal na dtáillí athnuachana i gcomhréir le hAirteagal 12 den Rialachán seo agus go socrófar sciar dáileacháin na dtáillí athnuachana i gcomhréir le hAirteagal 13 den Rialachán seo.

  In their capacity as Contracting States to the EPC, the participating Member States shall ensure the governance and supervision of the activities related to the tasks referred to in paragraph 1 of this Article and shall ensure the setting of the level of renewal fees in accordance with Article 12 of this Regulation and the setting of the share of distribution of the renewal fees in accordance with Article 13 of this Regulation.

  Rialachán (AE) Uimh. 1257/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2012 lena gcuirtear comhar feabhsaithe chun feidhme sa réimse a bhaineann le cosaint aonadach phaitinne a chruthú

 20. #534231

  Déanfar cinntí de chuid an Roghchoiste a dhéanamh agus aird chuí á tabhairt ar sheasamh an Choimisiúin agus déanfar iad i gcomhréir leis na rialacha atá leagtha síos in Airteagal 35(2) de CPE.

  Decisions of the Select Committee shall be taken with due regard for the position of the Commission and in accordance with the rules laid down in Article 35(2) of the EPC.

  Rialachán (AE) Uimh. 1257/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2012 lena gcuirtear comhar feabhsaithe chun feidhme sa réimse a bhaineann le cosaint aonadach phaitinne a chruthú

 21. #534237

  Maidir leis na speansais arna dtabhú ag OEP le linn dó na cúraimí breise, de réir bhrí Airteagal 143 CPE, arna dtabhairt dó ag na Ballstáit rannpháirteacha a chomhlíonadh, déanfar iad a chumhdach leis na táillí a ghintear ó na paitinní Eorpacha a bhfuil éifeacht aonadach leo.

  The expenses incurred by the EPO in carrying out the additional tasks given to it, within the meaning of Article 143 of the EPC, by the participating Member States shall be covered by the fees generated by the European patents with unitary effect.

  Rialachán (AE) Uimh. 1257/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2012 lena gcuirtear comhar feabhsaithe chun feidhme sa réimse a bhaineann le cosaint aonadach phaitinne a chruthú

Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.