Gaois

Treo cuardaigh

Modh cuardaigh

Scag na torthaí

Bailiúcháin

8 dtoradh in 3 dhoiciméad

 1. #2039306

  Arna thomhas: trí na nithe seo a leanas: líon agus luach na ngníomhaíochtaí cistithe a thugann aghaidh ar na heasnaimh acmhainneachta a sainaithníodh i CDP

  Measured by: number and value of funded actions that address the capability shortfalls identified in the CDP

  Rialachán (AE) 2021/697 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2021 lena mbunaítear an Ciste Eorpach Cosanta agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) 2018/1092 (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 2. #2038738

  Laistigh den Aontas, tá easnaimh choiteanna i dtaca le cumas cosanta sainaitheanta laistigh de chreat an Chomhbheartais Slándála agus Cosanta, go háirithe tríd an bPlean Forbraíochta um Chumas (CDP), agus ag an am céanna sa Chlár Straitéiseach Taighde Uileghabhálach (OSRA), sainaithnítear comhchuspóirí taighde cosanta freisin.

  Within the Union, common defence capability shortfalls are identified within the framework of the Common Security and Defence Policy, in particular through the Capability Development Plan (CDP), while the Overarching Strategic Research Agenda (OSRA) also identifies common defence research objectives.

  Rialachán (AE) 2021/697 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2021 lena mbunaítear an Ciste Eorpach Cosanta agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) 2018/1092 (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 3. #2038880

  Ba cheart anailís a dhéanamh sa tuarascáil chríochnaitheach freisin ar rannpháirtíocht trasteorann FBManna agus cuideachtaí meánchaipitlithe i dtionscadail a fhaigheann tacaíocht faoin gCiste, chomh maith le rannpháirtíocht FBManna agus cuideachtaí meánchaipitlithe sa slabhra luacha domhanda, agus ar rannchuidiú an Chiste i dtaca le haghaidh a thabhairt ar na heasnaimh a sainaithníodh sa CDP, agus ba cheart faisnéis a bheith sa mheastóireacht freisin maidir le tíortha tionscnaimh na bhfaighteoirí, líon na mBallstát agus na dtíortha comhlachaithe a bhfuil baint acu le gníomhaíochtaí aonair agus le dáileadh na gceart maoine intleachtúla (IPRanna) a ghintear.

  The final report should also analyse the cross-border participation of SMEs and mid-caps in projects supported by the Fund as well as the participation of SMEs and mid-caps to the global value chain, and the contribution of the Fund to addressing the shortfalls identified in the CDP, and should include information on the countries of origin of the recipients, the number of Member States and associated countries involved in individual actions and the distribution of the generated intellectual property rights (IPRs).

  Rialachán (AE) 2021/697 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2021 lena mbunaítear an Ciste Eorpach Cosanta agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) 2018/1092 (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 4. #2038940

  Beidh comhoibriú den sórt sin i gcomhréir leis na tosaíochtaí maidir le cumas cosanta arna gcomhaontú go comhchoiteann ag na Ballstáit faoi chuimsiú an Chomhbheartais Eachtraigh agus Slándála (CBES) agus go háirithe i gcomhthéacs CDP.

  Such collaboration shall be consistent with defence capability priorities commonly agreed by Member States within the framework of the Common Foreign and Security Policy (CFSP) and in particular in the context of the CDP.

  Rialachán (AE) 2021/697 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2021 lena mbunaítear an Ciste Eorpach Cosanta agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) 2018/1092 (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 5. #2039203

  déanfar anailís inti freisin ar rannpháirtíocht trasteorann, lena n-áirítear rannpháirtíocht FBManna agus cuideachtaí meánchaipitlithe, i ngníomhartha arna ndéanamh faoin gCiste chomh maith le comhtháthú FBManna agus cuideachtaí meánchaipitlithe sa slabhra luacha domhanda agus rannchuidiú an Chiste agus aghaidh á tabhairt ar na heasnaimh arna n-aithint i CDP; agus

  analyse cross-border participation, including of SMEs and mid-caps, in actions carried out under the Fund as well as the integration of SMEs and mid-caps in the global value chain and the contribution of the Fund to addressing the shortfalls identified in the CDP; and

  Rialachán (AE) 2021/697 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2021 lena mbunaítear an Ciste Eorpach Cosanta agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) 2018/1092 (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 6. #2441451

  Le caighdeáin agus creataí den sórt sin atá ann cheana, áirítear an Tionscnamh Domhanda um Thuairisciú, an Bord um Chaighdeáin Chuntasaíochta Inbhuanaitheachta, an Chomhairle Idirnáisiúnta um Thuairisciú Comhtháite, an Bord um Chaighdeáin Idirnáisiúnta Chuntasaíochta, an Tascfhórsa um Nochtaí Airgeadais a bhaineann leis an Aeráid, an Bord um Chaighdeáin Nochtadh Carbóin, agus CDP, ar a dtugtaí an Tionscadal Nochtadh Carbóin roimhe seo.

  Such existing standards and frameworks include the Global Reporting Initiative, the Sustainability Accounting Standards Board, the International Integrated Reporting Council, the International Accounting Standards Board, the Task Force on Climate-related Financial Disclosures, the Carbon Disclosure Standards Board, and CDP, formerly known as the Carbon Disclosure Project.

  Treoir (AE) 2022/2464 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Nollaig 2022 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 537/2014, Treoir 2004/109/CE, Treoir 2006/43/CE agus Treoir 2013/34/AE, a mhéid a bhaineann le tuairisciú inbhuanaitheachta corparáideach (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 7. #2629215

  Cuirtear treoshuíomh straitéiseach ar fáil le haghaidh an Chiste Eorpaigh Cosanta trí na tosaíochtaí maidir le cumas cosanta arna gcomhaontú ag na Ballstáit faoi chuimsiú an Chomhbheartais Slándála agus Cosanta (CBSC), agus go háirithe i gcomhthéacs an Phlean Forbraíochta um Chumas (CDP) agus i gcomhréir le tionscnaimh eile de chuid an Aontais a bhaineann le cosaint amhail an tAthbhreithniú Comhordaithe Bliantúil ar Chosaint (CARD) agus an Buanchomhar Struchtúrtha (PESCO).

  Strategic orientation for the EDF is provided through the defence capability priorities commonly agreed by Member States within the framework of the Common Security and Defence Policy (CSDP), and in particular in the context of the Capability Development Plan (CDP) and in coherence with other EU defence related initiatives such as the Coordinated Annual Review on Defence (CARD) and the Permanent Structured Cooperation (PESCO).

  TEACHTAIREACHT ÓN gCOIMISIÚN CHUIG PARLAIMINT NA hEORPA, CHUIG AN gCOMHAIRLE, CHUIG COISTE EACNAMAÍOCH AGUS SÓISIALTA NA hEORPA AGUS CHUIG COISTE NA RÉIGIÚN Rannchuidiú an Choimisiúin le cosaint na hEorpa

 8. #2629230

  Leis an gCiste Eorpach Cosanta, leanfaidh an Coimisiún de na Ballstáit a spreagadh go gníomhach chun tosaíochtaí agus cumasóirí i ndáil le cumais chosanta straitéiseacha a shainiú tuilleadh tar éis an Chompáis Straitéisigh a ghlacadh trí thorthaí athbhreithnithe CDP agus CARD.

  With the EDF, the Commission will continue to actively encourage Member States to further define strategic defence capabilities priorities and enablers following the adoption of the Strategic Compass through the revised CDP and the CARD outcomes.

  TEACHTAIREACHT ÓN gCOIMISIÚN CHUIG PARLAIMINT NA hEORPA, CHUIG AN gCOMHAIRLE, CHUIG COISTE EACNAMAÍOCH AGUS SÓISIALTA NA hEORPA AGUS CHUIG COISTE NA RÉIGIÚN Rannchuidiú an Choimisiúin le cosaint na hEorpa

Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.