Gaois

Treo cuardaigh

Modh cuardaigh

Scag na torthaí

Bailiúcháin

28 toradh in 15 doiciméad

 1. #562341

  Coinbhinsiún Basel maidir le Rialú Gluaiseachtaí Trasteorann Dramhaíolacha Guaiseacha agus a nDiúscairt (1989)

  Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal (1989)

  Rialachán (AE) Uimh. 978/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 lena gcuirtear i bhfeidhm scéim um fhabhair tharaife ghinearálaithe agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 732/2008 ón gComhairle

 2. #1661451

  Coinbhinsiún Basel maidir le Rialú Gluaiseachtaí Trasteorann Dramhaíolacha Guaiseacha agus a nDiúscairt (1989)

  Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal (1989)

  Rialachán (AE) Uimh 1384/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Nollaig 2014 maidir le cóir tharaife d'earraí de thionscnamh Eacuadór

 3. #602327

  Longa ar dramhaíl iad agus atá faoi réir gluaiseachtaí trasteorann chun críche athchúrsála, rialaítear iad le Coinbhinsiún Basel an 22 Márta 1989 maidir le Rialú Gluaiseachtaí Trasteorann Dramhaíola Guaisí agus lena nDiúscairt ("Coinbhinsiún Basel") agus le Rialachán (CE) Uimh. 1013/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [3].

  Ships which constitute waste and which are subject to a transboundary movement for recycling are regulated by the Basel Convention of 22 March 1989 on the Control of the Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal ("the Basel Convention") and Regulation (EC) No 1013/2006 of the European Parliament and of the Council [3].

  Rialachán (AE) Uimh. 1257/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Samhain 2013 maidir le hathchúrsáil long agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1013/2006 agus Treoir 2009/16/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 4. #1986687

  Rialófar gluaiseachtaí dramhaíola idir na Ballstáit agus OCTanna i gcomhréir leis an dlí idirnáisiúnta, go háirithe Coinbhinsiún Basel maidir le Rialú Gluaiseachtaí Trasteorann Dramhaíolacha Guaiseacha agus a nDiúscairt (Coinbhinsiún Basel) agus dlí an Aontais.

  Movements of waste between the Member States and the OCTs shall be controlled in accordance with international law, in particular the Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal (Basel Convention), and Union law.

  Cinneadh (AE) 2021/1764 ón gComhairle an 5 Deireadh Fómhair 2021 maidir le Comhlachas na dTíortha agus na gCríoch Thar Lear leis an Aontas Eorpach lena n-áirítear caidreamh idir an tAontas Eorpach, de pháirt, agus an Ghraonlainn agus Ríocht na Danmhairge, den pháirt eile (an Cinneadh maidir le Comhlachú Thar Lear, lena n-áirítear an Ghraonlainn)

 5. #1877074

  Togra, thar ceann an Aontais Eorpaigh, le haghaidh leasuithe ar Iarscríbhinn IV a ghabhann le Coinbhinsiún Basel maidir le Rialú Gluaiseachtaí Trasteorann Dramhaíolacha Guaiseacha agus a nDiúscairt

  Proposal on behalf of the European Union for amendments to Annex IV to the Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal

  Cinneadh (AE) 2020/1829 ón gComhairle an 24 Samhain 2020 maidir le tograí a thíolacadh, thar ceann an Aontais Eorpaigh, chun Iarscríbhinn IV agus iontrálacha áirithe in Iarscríbhinní II agus IX a ghabhann le Coinbhinsiún Basel maidir le Rialú Gluaiseachtaí Trasteorann Dramhaíolacha Guaiseacha agus a nDiúscairt lena meas ag an gcúigiú cruinniú dhéag de Chomhdháil na bPáirtithe, agus maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh ag an gcruinniú sin a mhéid a bhaineann le tograí ó Pháirtithe eile sa Choinbhinsiún sin chun Iarscríbhinn IV agus iontrálacha áirithe in Iarscríbhinní II, VIII agus IX a ghabhann leis an gCoinbhinsiún sin a leasú

 6. #1877118

  Tograí, thar ceann an Aontais Eorpaigh,le haghaidh leasuithe ar Iarscríbhinní II agus IX a ghabhann le Coinbhinsiún Basel maidir le Rialú Gluaiseachtaí Trasteorann Dramhaíolacha Guaiseacha agus a nDiúscairt

  Proposals on behalf of the European Union for amendments to Annexes II and IX to the Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal

  Cinneadh (AE) 2020/1829 ón gComhairle an 24 Samhain 2020 maidir le tograí a thíolacadh, thar ceann an Aontais Eorpaigh, chun Iarscríbhinn IV agus iontrálacha áirithe in Iarscríbhinní II agus IX a ghabhann le Coinbhinsiún Basel maidir le Rialú Gluaiseachtaí Trasteorann Dramhaíolacha Guaiseacha agus a nDiúscairt lena meas ag an gcúigiú cruinniú dhéag de Chomhdháil na bPáirtithe, agus maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh ag an gcruinniú sin a mhéid a bhaineann le tograí ó Pháirtithe eile sa Choinbhinsiún sin chun Iarscríbhinn IV agus iontrálacha áirithe in Iarscríbhinní II, VIII agus IX a ghabhann leis an gCoinbhinsiún sin a leasú

 7. #2142612

  Is Cinneadh é seo a chuir iontrálacha nua maidir le plaistigh leis na hIarscríbhinní a ghabhann le Coinbhinsiún Basel, lena n-áirítear iontráil B3011 in Iarscríbhinn IX maidir le dramhaíl neamhghuaiseach.

  This Decision added new entries for plastics in the Annexes to the Basel Convention, including entry B3011 in Annex IX concerning non-hazardous waste.

  Rialachán (AE) 2021/1840 ón gCoimisiún an 20 Deireadh Fómhair 2021 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1418/2007 maidir le dramhaíl áirithe a liostaítear in Iarscríbhinn III nó IIIA a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 1013/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a onnmhairiú lena haisghabháil chuig tíortha áirithe nach bhfuil feidhm maidir leo ag Cinneadh ECFE maidir le gluaiseachtaí trasteorann dramhaíola a rialú (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 8. #298974

  (b) féadfar dramhaíl neamhrangaithe a chur le hIarscríbhinn IIIB, le hIarscríbhinn IV nó le hIarscríbhinn V ar bhonn sealadach, fad a bheidh cinneadh ar feitheamh maidir lena n-áireamh sna hIarscríbhinní ábhartha a ghabhann le Coinbhinsiún Basel nó le Cinneadh OECD;

  (b) unclassified wastes may be added to Annex IIIB, IV or V on a provisional basis pending a decision on their inclusion in the relevant Annexes to the Basel Convention or to the OECD Decision;

  Rialachán (CE) Uimh. 219/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2009 lena ndéantar líon áirithe ionstraimí atá faoi réir an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 251 den Chonradh a oiriúnú do Chinneadh 1999/468/CE ón gComhairle maidir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú

 9. #298975

  (c) tar éis do Bhallstát iarraidh a chur isteach, féadfar meascáin de dhá chineál dramhaíola nó níos mó arna liostú in Iarscríbhinn III a mheas i dtaca lena n-áireamh in Iarscríbhinn IIIA sna cásanna dá dtagraítear in Airteagal 3(2) ar bhonn sealadach fad a bheidh cinneadh ar feitheamh maidir lena n-áireamh sna hIarscríbhinní ábhartha a ghabhann le Coinbhinsiún Basel nó le Cinneadh OECD.

  (c) following the submission of a request by a Member State, mixtures of two or more wastes listed in Annex III may be considered for inclusion in Annex IIIA in the cases referred to in Article 3(2) on a provisional basis pending a decision on their inclusion in the relevant Annexes to the Basel Convention or to the OECD Decision.

  Rialachán (CE) Uimh. 219/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2009 lena ndéantar líon áirithe ionstraimí atá faoi réir an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 251 den Chonradh a oiriúnú do Chinneadh 1999/468/CE ón gComhairle maidir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú

 10. #602328

  Le Rialachán (CE) Uimh. 1013/2006 cuirtear chun feidhme Coinbhinsiún Basel agus leasú [4] ar an gCoinbhinsiún sin a glacadh in 1995, nach bhfuil tagtha i bhfeidhm go fóill ar an leibhéal idirnáisiúnta, agus lena mbunaítear toirmeasc ar onnmhairiú dramhaíola guaisí chuig tíortha nach baill iad den Eagraíocht um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (ECFE).

  Regulation (EC) No 1013/2006 implements the Basel Convention as well as an amendment [4] to that Convention adopted in 1995, which has not yet entered into force at international level, and which establishes a ban on exports of hazardous waste to countries that are not members of the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD).

  Rialachán (AE) Uimh. 1257/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Samhain 2013 maidir le hathchúrsáil long agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1013/2006 agus Treoir 2009/16/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 11. #602784

  Leanfaidh an Coimisiún d’athbhreithniú a dhéanamh ar an Rialachán seo agus, más iomchuí, déanfaidh sé moltaí tráthúla chun tabhairt faoina mbeidh ag tarlú i ndáil le Coinbhinsiúin idirnáisiúnta, lena n-áirítear Coinbhinsiún Basel, más gá sin.

  The Commission shall keep this Regulation under review and, if appropriate, make timely proposals to address developments relating to international Conventions, including the Basel Convention, should it prove necessary.

  Rialachán (AE) Uimh. 1257/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Samhain 2013 maidir le hathchúrsáil long agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1013/2006 agus Treoir 2009/16/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 12. #1618729

  Rún reachtach lena gcorpraítear tuairim na Parlaiminte maidir leis an togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle faoi cheadú an leasaithe ar Iarscríbhinn I, thar ceann an Chomhphobail, agus faoi ghlacadh le hIarscríbhinní nua VIII agus IX a ghabhann leis an gCoinbhinsiún maidir le rialú gluaiseachtaí trasteorann dramhaíolacha guaiseacha agus a ndiúscairt (Coinbhinsiún Basel), de réir mar atá leagtha síos i gCinneadh IV/9 de Chomhdháil na bPáirtithe.

  LEGISLATIVE RESOLUTION EMBODYING PARLIAMENT'S OPINION ON THE PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE APPROVAL, ON BEHALF OF THE COMMUNITY, OF THE AMENDMENT OF ANNEX 1 AND THE ADOPTION OF NEW ANNEXES VIII AND IX TO THE CONVENTION ON THE CONTROL OF TRANSBOUNDARY MOVEMENTS OF HAZARDOUS WASTES AND THEIR DISPOSAL (BASEL CONVENTION), AS LAID DOWN IN DECISION IV/9 OF THE CONFERENCE OF THE PARTIES.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 13. #1682245

  Ba cheart an t-athbhreithniú sin a dhéanamh i bhfianaise Airteagal 13 den Treoir sin agus faisnéis ábhartha, amhail forbairtí ar an leibhéal idirnáisiúnta, go háirithe maidir le Coinbhinsiún Basel an 22 Márta 1989 maidir le rialú gluaiseachtaí trasteorann dramhaíolacha guaiseacha agus a ndiúscairt á cur i gcuntas.

  That review should be carried out in the light of Article 13 of that Directive while taking into account relevant information, such as developments at international level, in particular in relation to the Basel Convention of 22 March 1989 on the control of transboundary movements of hazardous wastes and their disposal.

  Treoir (AE) 2018/851 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 lena leasaítear Treoir 2008/98/CE maidir le dramhaíl (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 14. #1877018

  maidir le tograí a thíolacadh, thar ceann an Aontais Eorpaigh, chun Iarscríbhinn IV agus iontrálacha áirithe in Iarscríbhinní II agus IX a ghabhann le Coinbhinsiún Basel maidir le Rialú Gluaiseachtaí Trasteorann Dramhaíolacha Guaiseacha agus a nDiúscairt lena meas ag an gcúigiú cruinniú dhéag de Chomhdháil na bPáirtithe, agus maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh ag an gcruinniú sin a mhéid a bhaineann le tograí ó Pháirtithe eile sa Choinbhinsiún sin chun Iarscríbhinn IV agus iontrálacha áirithe in Iarscríbhinní II, VIII agus IX a ghabhann leis an gCoinbhinsiún sin a leasú

  on the submission, on behalf of the European Union, of proposals to amend Annex IV and certain entries in Annexes II and IX to the Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal for consideration at the fifteenth meeting of the Conference of the Parties, and on the position to be adopted on behalf of the European Union at that meeting as regards proposals by other Parties to that Convention to amend Annex IV and certain entries in Annexes II, VIII and IX to that Convention

  Cinneadh (AE) 2020/1829 ón gComhairle an 24 Samhain 2020 maidir le tograí a thíolacadh, thar ceann an Aontais Eorpaigh, chun Iarscríbhinn IV agus iontrálacha áirithe in Iarscríbhinní II agus IX a ghabhann le Coinbhinsiún Basel maidir le Rialú Gluaiseachtaí Trasteorann Dramhaíolacha Guaiseacha agus a nDiúscairt lena meas ag an gcúigiú cruinniú dhéag de Chomhdháil na bPáirtithe, agus maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh ag an gcruinniú sin a mhéid a bhaineann le tograí ó Pháirtithe eile sa Choinbhinsiún sin chun Iarscríbhinn IV agus iontrálacha áirithe in Iarscríbhinní II, VIII agus IX a ghabhann leis an gCoinbhinsiún sin a leasú

 15. #1877023

  Tháinig Coinbhinsiún Basel maidir le Rialú Gluaiseachtaí Trasteorann Dramhaíolacha Guaiseacha agus a nDiúscairt (“an Coinbhinsiún”) i bhfeidhm in 1992 agus thug an tAontas i gcrích é trí bhíthin Cinneadh 93/98/CEE ón gComhairle.

  The Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal (the ‘Convention’) entered into force in 1992 and was concluded by the Union by means of Council Decision 93/98/EEC.

  Cinneadh (AE) 2020/1829 ón gComhairle an 24 Samhain 2020 maidir le tograí a thíolacadh, thar ceann an Aontais Eorpaigh, chun Iarscríbhinn IV agus iontrálacha áirithe in Iarscríbhinní II agus IX a ghabhann le Coinbhinsiún Basel maidir le Rialú Gluaiseachtaí Trasteorann Dramhaíolacha Guaiseacha agus a nDiúscairt lena meas ag an gcúigiú cruinniú dhéag de Chomhdháil na bPáirtithe, agus maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh ag an gcruinniú sin a mhéid a bhaineann le tograí ó Pháirtithe eile sa Choinbhinsiún sin chun Iarscríbhinn IV agus iontrálacha áirithe in Iarscríbhinní II, VIII agus IX a ghabhann leis an gCoinbhinsiún sin a leasú

 16. #1877042

  Ag féachaint do na tograí chun Iarscríbhinn IV agus iontrálacha áirithe in Iarscríbhinní II agus IX a ghabhann le Coinbhinsiún Basel maidir le Rialú Gluaiseachtaí Trasteorann Dramhaíolacha Guaiseacha agus a nDiúscairt (“an Coinbhinsiún”) a leasú chomh maith le tograí lena leasaítear Iarscríbhinní II, VIII agus IX a ghabhann leis an gCoinbhinsiún i dtaca le dramhthrealamh leictreach agus leictreonach, ag an 15ú cruinniú de Chomhdháil na bPáirtithe, saothróidh an tAontas na cuspóirí seo a leanas:

  With regard to proposals to amend Annex IV and certain entries in Annexes II and IX to the Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal (the ‘Convention’) as well as proposals to amend Annexes II, VIII and IX to the Convention in respect of waste electrical and electronic equipment at the fifteenth meeting of the Conference of the Parties, the Union shall pursue the following objectives:

  Cinneadh (AE) 2020/1829 ón gComhairle an 24 Samhain 2020 maidir le tograí a thíolacadh, thar ceann an Aontais Eorpaigh, chun Iarscríbhinn IV agus iontrálacha áirithe in Iarscríbhinní II agus IX a ghabhann le Coinbhinsiún Basel maidir le Rialú Gluaiseachtaí Trasteorann Dramhaíolacha Guaiseacha agus a nDiúscairt lena meas ag an gcúigiú cruinniú dhéag de Chomhdháil na bPáirtithe, agus maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh ag an gcruinniú sin a mhéid a bhaineann le tograí ó Pháirtithe eile sa Choinbhinsiún sin chun Iarscríbhinn IV agus iontrálacha áirithe in Iarscríbhinní II, VIII agus IX a ghabhann leis an gCoinbhinsiún sin a leasú

 17. #1877069

  Cinneadh 93/98/CEE ón gComhairle an 1 Feabhra 1993 maidir le tabhairt i gcrích an Choinbhinsiúin, thar ceann an Chomhphobail Eorpaigh, maidir le Rialú Gluaiseachtaí Trasteorann Dramhaíolacha Guaiseacha agus a nDiúscairt (Coinbhinsiún Basel) (IO L 39, 16.2.1993, lch. 1).

  Council Decision 93/98/EEC of 1 February 1993 on the conclusion, on behalf of the Community, of the Convention on the control of transboundary movements of hazardous wastes and their disposal (Basel Convention) (OJ L 39, 16.2.1993, p. 1).

  Cinneadh (AE) 2020/1829 ón gComhairle an 24 Samhain 2020 maidir le tograí a thíolacadh, thar ceann an Aontais Eorpaigh, chun Iarscríbhinn IV agus iontrálacha áirithe in Iarscríbhinní II agus IX a ghabhann le Coinbhinsiún Basel maidir le Rialú Gluaiseachtaí Trasteorann Dramhaíolacha Guaiseacha agus a nDiúscairt lena meas ag an gcúigiú cruinniú dhéag de Chomhdháil na bPáirtithe, agus maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh ag an gcruinniú sin a mhéid a bhaineann le tograí ó Pháirtithe eile sa Choinbhinsiún sin chun Iarscríbhinn IV agus iontrálacha áirithe in Iarscríbhinní II, VIII agus IX a ghabhann leis an gCoinbhinsiún sin a leasú

 18. #1986689

  Maidir leis na OCTanna sin nach páirtithe i gCoinbhinsiún Basel iad, de bharr a stádais bhunreachtúil, cuirfidh a n-údaráis ábhartha dlús le glacadh na reachtaíochta inmheánaí agus na rialachán riaracháin is gá chun Coinbhinsiún Basel a chur chun feidhme ina gcríocha faoi seach.

  As regards those OCTs which, due to their constitutional status, are not Party to the Basel Convention, their relevant authorities shall expedite adoption of the necessary internal legislation and administrative regulations to implement the Basel Convention in their respective territories.

  Cinneadh (AE) 2021/1764 ón gComhairle an 5 Deireadh Fómhair 2021 maidir le Comhlachas na dTíortha agus na gCríoch Thar Lear leis an Aontas Eorpach lena n-áirítear caidreamh idir an tAontas Eorpach, de pháirt, agus an Ghraonlainn agus Ríocht na Danmhairge, den pháirt eile (an Cinneadh maidir le Comhlachú Thar Lear, lena n-áirítear an Ghraonlainn)

 19. #2142613

  De bhun na gcinntí sin, le Rialachán Tarmligthe (AE) 2020/2174 ón gCoimisiún, leasaíodh Iarscríbhinní IC, III, IIIA, IV, V, VII agus VIII a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 1013/2006 chun go gcuirfí san áireamh na leasuithe a bhaineann le hiontrálacha maidir le dramhaíl phlaisteach sna hIarscríbhinní a ghabhann le Coinbhinsiún Basel, agus i gCinneadh ECFE.

  Pursuant to those decisions, Commission Delegated Regulation (EU) 2020/2174 amended Annexes IC, III, IIIA, IV, V, VII and VIII to Regulation (EC) No 1013/2006 to take account of the amendments relating to entries on plastic waste in the Annexes to the Basel Convention and in the OECD Decision.

  Rialachán (AE) 2021/1840 ón gCoimisiún an 20 Deireadh Fómhair 2021 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1418/2007 maidir le dramhaíl áirithe a liostaítear in Iarscríbhinn III nó IIIA a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 1013/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a onnmhairiú lena haisghabháil chuig tíortha áirithe nach bhfuil feidhm maidir leo ag Cinneadh ECFE maidir le gluaiseachtaí trasteorann dramhaíola a rialú (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 20. #2142614

  Dá thoradh sin, ón 1 Eanáir 2021 i leith, ní cheadófar dramhaíl phlaisteach a onnmhairiú ón Aontas chuig tíortha nach bhfuil feidhm ag cinneadh ECFE maidir leo ach amháin má thagann an dramhaíl sin faoi raon feidhme iontráil nua B3011 maidir le dramhaíl phlaisteach a áirítear in Iarscríbhinn IX a ghabhann le Coinbhinsiún Basel agus má cheadaíonn an tír cinn scríbe dramhaíl den sórt sin a allmhairiú isteach ar a críoch.

  As a result, as of 1 January 2021, exports of plastic waste from the Union to countries to which the OECD decision does not apply is only permitted if such waste falls within the scope of the new plastic waste entry B3011, included in Annex IX to the Basel Convention, and the country of destination allows the import of such waste into its territory.

  Rialachán (AE) 2021/1840 ón gCoimisiún an 20 Deireadh Fómhair 2021 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1418/2007 maidir le dramhaíl áirithe a liostaítear in Iarscríbhinn III nó IIIA a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 1013/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a onnmhairiú lena haisghabháil chuig tíortha áirithe nach bhfuil feidhm maidir leo ag Cinneadh ECFE maidir le gluaiseachtaí trasteorann dramhaíola a rialú (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 21. #2217770

  Cinneadh 93/98/CEE ón gComhairle an 1 Feabhra 1993 i ndáil le tabhairt i gcrích an Choinbhinsiúin, thar ceann an Chomhphobail, maidir le Rialú gluaiseachtaí trasteorann dramhaíola guaisí agus a diúscairt (Coinbhinsiún Basel) (IO L 39, 16.2.1993, lch. 1).

  Council Decision 93/98/EEC of 1 February 1993 on the conclusion, on behalf of the Community, of the Convention on the control of transboundary movements of hazardous wastes and their disposal (Basel Convention) (OJ L 39, 16.2.1993, p. 1).

  Glacadh cinntitheach (AE, Euratom) 2022/182 bhuiséad ginearálta an Aontais Eorpaigh don bhliain airgeadais 2022

 22. #2397270

  Tháinig Coinbhinsiún Basel maidir le Rialú Gluaiseachtaí Trasteorann Dramhaíolacha Guaiseacha agus a nDiúscairt (“an Coinbhinsiún”) i bhfeidhm in 1992 agus thug an tAontas i gcrích é trí bhíthin Chinneadh 93/98/CEE ón gComhairle.

  The Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal (‘the Convention’) entered into force in 1992 and was concluded by the Union by means of Council Decision 93/98/EEC.

  Cinneadh (AE) 2022/1025 ón gComhairle an 2 Meitheamh 2022 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh ag an 15ú cruinniú de Chomhdháil na bPáirtithe i gCoinbhinsiún Basel maidir le Rialú Gluaiseachtaí Trasteorann Dramhaíolacha Guaiseacha agus a nDiúscairt i ndáil le leasuithe áirithe ar mhír 2 d’Airteagal 6 den Choinbhinsiún sin

 23. #2397295

  Cinneadh 93/98/CEE ón gComhairle an 1 Feabhra 1993 maidir le tabhairt i gcrích, thar ceann an Chomhphobail, an Choinbhinsiúin maidir le rialú gluaiseachtaí trasteorann dramhaíolacha guaiseacha agus a ndiúscairt (Coinbhinsiún Basel) (IO L 39, 16.2.1993, lch. 1).

  Council Decision 93/98/EEC of 1 February 1993 on the conclusion, on behalf of the Community, of the Convention on the control of transboundary movements of hazardous wastes and their disposal (Basel Convention) (OJ L 39, 16.2.1993, p. 1).

  Cinneadh (AE) 2022/1025 ón gComhairle an 2 Meitheamh 2022 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh ag an 15ú cruinniú de Chomhdháil na bPáirtithe i gCoinbhinsiún Basel maidir le Rialú Gluaiseachtaí Trasteorann Dramhaíolacha Guaiseacha agus a nDiúscairt i ndáil le leasuithe áirithe ar mhír 2 d’Airteagal 6 den Choinbhinsiún sin

 24. #2669794

  Cinneadh 93/98/CEE ón gComhairle an 1 Feabhra 1993 i ndáil le tabhairt i gcrích an Choinbhinsiúin, thar ceann an Chomhphobail, maidir le Rialú gluaiseachtaí trasteorann dramhaíola guaisí agus a diúscairt (Coinbhinsiún Basel) (IO L 39, 16.2.1993, lch. 1).

  Council Decision 93/98/EEC of 1 February 1993 on the conclusion, on behalf of the Community, of the Convention on the control of transboundary movements of hazardous wastes and their disposal (Basel Convention) (OJ L 39, 16.2.1993, p. 1).

  Glacadh cinntitheach (AE, Euratom) 2023/278 bhuiséad bliantúil an Aontais Eorpaigh don bhliain airgeadais 2023

 25. #2785771

  Tháinig Coinbhinsiún Basel maidir le Rialú Gluaiseachtaí Trasteorann Dramhaíolacha Guaiseacha agus a nDiúscairt (‘an Coinbhinsiún’) i bhfeidhm in 1992 agus tugadh i gcrích thar ceann an Aontais é le Cinneadh 93/98/CEE ón gComhairle.

  The Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal (‘the Convention’) entered into force in 1992 and was concluded on behalf of the Union by Council Decision 93/98/EEC.

  Cinneadh (AE) 2023/1007 ón gComhairle an 25 Aibreán 2023 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh ag an 16ú cruinniú de Chomhdháil na bPáirtithe i gCoinbhinsiún Basel maidir le Rialú Gluaiseachtaí Trasteorann Dramhaíolacha Guaiseacha agus a nDiúscairt i ndáil le leasuithe áirithe ar Airteagail den Choinbhinsiún sin agus ar na hIarscríbhinní a ghabhann leis

 26. #2785799

  Cinneadh 93/98/CEE ón gComhairle an 1 Feabhra 1993 maidir le tabhairt i gcrích, thar ceann an Chomhphobail, an Choinbhinsiún maidir le rialú gluaiseachtaí trasteorann dramhaíolacha guaiseacha agus a ndiúscairt (Coinbhinsiún Basel) (IO L 39, 16.2.1993, lch. 1).

  Council Decision 93/98/EEC of 1 February 1993 on the conclusion, on behalf of the Community, of the Convention on the control of transboundary movements of hazardous wastes and their disposal (Basel Convention) (OJ L 39, 16.2.1993, p. 1).

  Cinneadh (AE) 2023/1007 ón gComhairle an 25 Aibreán 2023 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh ag an 16ú cruinniú de Chomhdháil na bPáirtithe i gCoinbhinsiún Basel maidir le Rialú Gluaiseachtaí Trasteorann Dramhaíolacha Guaiseacha agus a nDiúscairt i ndáil le leasuithe áirithe ar Airteagail den Choinbhinsiún sin agus ar na hIarscríbhinní a ghabhann leis

 27. #1777743

  I gcomhréir le Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige an 10 Nollaig 1982 (UNCLOS), an Coinbhinsiún um Chosc ar Mhuir-Thruailliú trí Fhuíoll agus Ábhar Eile a Dhumpáil an 29 Nollaig 1972 (“Coinbhinsiún Londan”) agus Prótacal 1996 (“Prótacal Londan”), Iarscríbhinn V a ghabhann le Coinbhinsiún Idirnáisiúnta um Thruailliú ó Longa a Chosc 1973 (MARPOL), arna leasú le Prótacal 1978 a bhaineann leis, agus Coinbhinsiún Basel maidir le rialú gluaiseachtaí trasteorann dramhaíolacha guaiseacha agus a ndiúscairt an 22 Márta 1989 agus le reachtaíocht dramhaíola an Aontais, eadhon Treoir 2008/98/CE agus Treoir 2000/59/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, ceanglaítear ar na Ballstáit bainistiú dramhaíola fónta a áirithiú chun an bruscar muirí ó fhoinsí mara agus talaimh araon a chosc agus a laghdú.

  In accordance with the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 (UNCLOS), the Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter of 29 December 1972 (‘London Convention’) and its 1996 Protocol (‘London Protocol’), Annex V to the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships 1973 (MARPOL), as modified by the Protocol of 1978 relating thereto, and the Basel Convention on the control of transboundary movements of hazardous wastes and their disposal of 22 March 1989 and with Union waste legislation, namely Directive 2008/98/EC and Directive 2000/59/EC of the European Parliament and of the Council, Member States are required to ensure environmentally sound waste management to prevent and reduce marine litter from both sea and land sources.

  Treoir (AE) 2019/904 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Meitheamh 2019 maidir le laghdú a dhéanamh ar an tionchar atá ag táirgí plaisteacha áirithe ar an gcomhshaol (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 28. #2047861

  Le Clár LIFE, ba cheart rannchuidiú leis an bhforbairt inbhuanaithe agus cuspóirí agus spriocanna reachtaíocht, straitéisí, phleananna agus ghealltanais idirnáisiúnta an Aontais maidir leis an gcomhshaol agus leis an aeráid mar aon le cuspóirí agus spriocanna reachtaíocht, straitéisí, phleananna agus ghealltanais idirnáisiúnta ábhartha an Aontais maidir le fuinneamh a bhaint amach, go háirithe maidir le Clár Oibre 2030 na Náisiún Aontaithe don Fhorbairt Inbhuanaithe, an Coinbhinsiún maidir leis an Éagsúlacht Bhitheolaíoch agus Comhaontú Pháras a glacadh faoi Chreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide (‘Comhaontú Pháras maidir leis an Athrú Aeráide’), agus, inter alia, Coinbhinsiún Choimisiún Eacnamaíochta na Náisiún Aontaithe don Eoraip (UNECE) maidir le Rochtain ar Fhaisnéis, rannpháirtíocht phoiblí i gcinnteoireacht agus rochtain ar cheartas i gcúrsaí comhshaoil (‘Coinbhinsiún Aarhus’), Coinbhinsiún UNECE maidir le hAerthruailliú Trasteorann Fadraoin, Coinbhinsiún Basel na Náisiún Aontaithe maidir le Rialú Gluaiseachtaí Trasteorann Dramhaíolacha Guaiseacha agus a nDiúscairt, Coinbhinsiún Rotterdam na Náisiún Aontaithe ar an Nós Imeachta i dTaobh Toiliú Feasach a chur in iúl roimh ré le haghaidh Ceimiceán Guaiseach agus Lotnaidicídí áirithe sa Trádáil Idirnáisiúnta, agus Coinbhinsiún Stócólm na Náisiún Aontaithe ar Thruailleáin Orgánacha Mharthanacha.

  The LIFE Programme should contribute to sustainable development and to the achievement of the objectives and targets of the environmental, climate and relevant energy legislation, strategies, plans and international commitments of the Union, in particular as regards the United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development, the Convention on Biological Diversity and the Paris Agreement adopted under the United Nations Framework Convention on Climate Change (the 'Paris Agreement on Climate Change'), and, inter alia, the United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) Convention on Access to Information, public participation in decision-making and access to justice in environmental matters (the 'Aarhus Convention'), the UNECE Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution, the UN Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal, the UN Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade, and the UN Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants.

  Rialachán (AE) 2021/783 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2021 lena mbunaítear Clár don Chomhshaol agus do Ghníomhú ar son na hAeráide (LIFE), agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1293/2013 (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.