Gaois

Treo cuardaigh

Modh cuardaigh

Scag na torthaí

Bailiúcháin

42 toradh in 23 doiciméad

 1. #321211

  nithe a bhaineann le Comhaontú Comhpháirtíochta ACC-AE agus caidreamh leis na comhlachtaí iomchuí;

  matters relating to the ACP-EU Partnership Agreement and relations with the relevant bodies;

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 2. #1859705

  nithe a bhaineann le Comhaontú Comhpháirtíochta ACC-AE agus caidreamh leis na comhlachtaí iomchuí;

  matters relating to the ACP-EU Partnership Agreement and relations with the relevant bodies;

  Rialacha Nós Imeachta — 9ú téarma parlaiminteach — Iúil 2019

 3. #321231

  buiséadú Chiste Forbraíochta na hEorpa, gan dochar do chumhachtaí an choiste atá freagrach as Comhaontú Comhpháirtíochta ACC-AE;

  the budgetisation of the European Development Fund, without prejudice to the powers of the committee responsible for the ACP-EU Partnership Agreement;

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 4. #1859724

  buiséadú Chiste Forbraíochta na hEorpa, gan dochar do chumhachtaí an choiste atá freagrach as Comhaontú Comhpháirtíochta ACC-AE;

  the budgetisation of the European Development Fund, without prejudice to the powers of the committee responsible for the ACP-EU Partnership Agreement;

  Rialacha Nós Imeachta — 9ú téarma parlaiminteach — Iúil 2019

 5. #2373863

  Dá réir sin, níl na bearta idirthréimhseacha leasaithe ceaptha chun Comhaontú Comhpháirtíochta ACC-AE a leasú, faoi mar a fhoráiltear maidir leis sin in Airteagal 95(3) de,

  Accordingly, the amended transitional measures are not intended as amendments to the ACP-EU Partnership Agreement as provided for in Article 95(3) thereof,

  Cinneadh Uimh. 1/2022 ó Choiste Ambasadóirí ACC-AE an 21 Meitheamh 2022 chun Cinneadh Uimh. 3/2019 ó Choiste Ambasadóirí ACC-AE a leasú chun bearta idirthréimhseacha a ghlacadh de bhun Airteagal 95(4) den Chomhaontú Comhpháirtíochta ACC-AE [2022/1102]

 6. #2396017

  Dá réir sin, níl na bearta idirthréimhseacha leasaithe ceaptha chun Comhaontú Comhpháirtíochta ACC-AE a leasú, faoi mar a fhoráiltear maidir leis sin in Airteagal 95(3) de,

  Accordingly, the amended transitional measures are not intended as amendments to the ACP-EU Partnership Agreement as provided for in Article 95(3) thereof,

  Cinneadh (AE) 2022/970 ón gComhairle an 16 Meitheamh 2022 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh i gCoiste Ambasadóirí ACC-AE, a mhéid a bhaineann le Cinneadh Uimh. 3/2019 ó Choiste Ambasadóirí ACC-AE a leasú chun bearta idirthréimhseacha a ghlacadh de bhun Airteagal 95(4) de Chomhaontú Comhpháirtíochta ACC-AE

 7. #2783196

  Dá réir sin, níl na bearta idirthréimhseacha leasaithe ceaptha chun Comhaontú Comhpháirtíochta ACC-AE a leasú, faoi mar a fhoráiltear maidir leis sin in Airteagal 95(3) de,

  Accordingly, the amended transitional measures are not intended as amendments to the ACP-EU Partnership Agreement as provided for in Article 95(3) thereof,

  Cinneadh Uimh. 1/2023 ó Choiste Ambasadóirí ACC-AE an 30 Meitheamh 2023 chun Cinneadh Uimh. 3/2019 ó Choiste Ambasadóirí ACC-AE a leasú chun bearta idirthréimhseacha a ghlacadh de bhun Airteagal 95(4) den Chomhaontú Comhpháirtíochta ACC-AE [2023/1474]

 8. #2793832

  Dá réir sin, níl na bearta idirthréimhseacha leasaithe ceaptha chun Comhaontú Comhpháirtíochta ACC-AE a leasú, faoi mar a fhoráiltear maidir leis sin in Airteagal 95(3) de,

  Accordingly, the amended transitional measures are not intended as amendments to the ACP-EU Partnership Agreement as provided for in Article 95(3) thereof,

  Cinneadh (AE) 2023/1345 ón gComhairle an 26 Meitheamh 2023 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh i gCoiste Ambasadóirí ACC-AE a mhéid a bhaineann le Cinneadh Uimh. 3/2019 ó Choiste Ambasadóirí ACC-AE a leasú chun bearta idirthréimhseacha a ghlacadh de bhun Airteagal 95(4) de Chomhaontú Comhpháirtíochta ACC-AE

 9. #1669163

  Ba cheart oibríochtaí CEFI a bheith éagsúil go soiléir ó thacaíocht eile, lena n-áirítear na hoibríochtaí iasachta arna ndéanamh faoi shainordú seachtrach an Bhainc Eorpaigh Infheistíochta (BEI) agus Tionscnamh Athléimneachta Eacnamaíoch BEI, agus an tSaoráid Infheistíochta a bunaíodh faoi Chomhaontú Comhpháirtíochta idir Comhaltaí Ghrúpa Stát na hAfraice, Mhuir Chairib agus an Aigéin Chiúin, de pháirt amháin, agus an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstáit, den pháirt eile, arna shíniú in Cotonou an 23 Meitheamh 2000 [2] (Comhaontú Comhpháirtíochta ACC-AE) (Saoráid Infheistíochta ACC), agus ba cheart d’oibríochtaí CEFI a bheith comhlántach ar an tacaíocht sin.

  EFSD operations should be clearly distinct from, and complementary to, other support, including the European Investment Bank’s (EIB) external lending mandate operations and Economic Resilience Initiative, and the Investment Facility established under the Partnership Agreement between the members of the African, Caribbean and Pacific Group of States of the one part, and the European Community and its member States, of the other part, signed in Cotonou on 23 June 2000 [2] (ACP-EU Partnership Agreement) (ACP Investment Facility).

  Rialachán (AE) 2017/1601 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meán Fómhair 2017 lena mbunaítear an Ciste Eorpach um Fhorbairt Inbhuanaithe (CEFI), Ráthaíocht CEFI agus Ciste Ráthaíocht CEFI

 10. #1669238

  ciallaíonn “tír chomhpháirtíochta” tír is sínitheoir le Comhaontú Comhpháirtíochta ACC-AE, tír a liostaítear in Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 232/2014, nó le tír atá incháilithe do chomhar geografach faoi Rialachán (AE) Uimh. 233/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [11].

  ‘partner country’ means a country that is a signatory to the ACP-EU Partnership Agreement, a country that is listed in Annex I to Regulation (EU) No 232/2014, or a country that is eligible for geographic cooperation under Regulation (EU) No 233/2014 of the European Parliament and of the Council [11];

  Rialachán (AE) 2017/1601 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meán Fómhair 2017 lena mbunaítear an Ciste Eorpach um Fhorbairt Inbhuanaithe (CEFI), Ráthaíocht CEFI agus Ciste Ráthaíocht CEFI

 11. #1873436

  Ag féachaint don Chomhaontú Inmheánach idir Ionadaithe Rialtais Bhallstáit an Aontais Eorpaigh, ag teacht le chéile dóibh i dtionól na Comhairle, maidir le maoiniú na cabhrach ón Aontas Eorpach faoin gcreat airgeadais ilbhliantúil le haghaidh na tréimhse 2014 go 2020, i gcomhréir le Comhaontú Comhpháirtíochta ACC-AE, agus maidir le leithdháileadh cúnaimh airgeadais le haghaidh na dTíortha agus na gCríoch Thar Lear a bhfuil feidhm ag Cuid a Ceathair den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh maidir leo, agus go háirithe Airteagal 1(4) de,

  Having regard to the Internal Agreement between the Representatives of the Governments of the Member States of the European Union, meeting within the Council, on the financing of European Union aid under the multiannual financial framework for the period 2014 to 2020, in accordance with the ACP-EU Partnership Agreement, and on the allocation of financial assistance for the Overseas Countries and Territories to which Part Four of the Treaty on the Functioning of the European Union applies, and in particular Article 1(4) thereof,

  Cinneadh (AE) 2020/1422 ón gComhairle an 5 Deireadh Fómhair 2020 maidir le leithdháileadh cistí arna saoradh ó thionscadail faoin 10ú Ciste Eorpach Forbraíochta chun athshlánú a dhéanamh ar an tSaoráid um Shíocháin san Afraic

 12. #1873439

  An iarracht leanúnach sa tsíocháin agus sa tslándáil atá á déanamh ag an Aontas ar ilchríoch na hAfraice faoin tSaoráid um Shíocháin san Afraic (APF), ba cheart leanúint di go deireadh Meitheamh 2021 nó go dtí dáta éaga chur i bhfeidhm an Chomhaontaithe Comhpháirtíochta idir comhaltaí Ghrúpa Stát na hAfraice, Mhuir Chairib agus an Aigéin Chiúin de pháirt amháin, agus an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstáit, den pháirt eile faoi mar a leasaíodh é an uair dheireanach (“Comhaontú Comhpháirtíochta ACC-AE”), cibé dáta acu is luaithe.

  The ongoing Union engagement in peace and security on the African continent under the African Peace Facility (APF) should be sustained until the end of June 2021 or until the expiration of the application of the Partnership Agreement between the members of the African, Caribbean and Pacific Group of States of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part, as last amended (the ‘ACP-EU Partnership Agreement’), whichever comes first.

  Cinneadh (AE) 2020/1422 ón gComhairle an 5 Deireadh Fómhair 2020 maidir le leithdháileadh cistí arna saoradh ó thionscadail faoin 10ú Ciste Eorpach Forbraíochta chun athshlánú a dhéanamh ar an tSaoráid um Shíocháin san Afraic

 13. #1875330

  Ag féachaint don Chomhaontú Inmheánach idir Ionadaithe Rialtais Bhallstáit an Aontais Eorpaigh, agus iad cruinn i dtionól den Chomhairle, maidir le maoiniú an chúnaimh ón Aontas Eorpach faoin gcreat airgeadais ilbhliantúil le haghaidh na tréimhse 2014 go 2020, i gcomhréir le Comhaontú Comhpháirtíochta ACC-AE agus maidir le leithdháileadh cúnaimh airgeadais do na Tíortha agus Críocha Thar Lear a bhfuil feidhm ag Cuid a Ceathair den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh maidir leo, agus go háirithe Airteagal 7 de,

  Having regard to the Internal Agreement between the Representatives of the Governments of the Member States of the European Union, meeting within the Council, on the financing of European Union aid under the multiannual financial framework for the period 2014 to 2020, in accordance with the ACP-EU Partnership Agreement and on the allocation of financial assistance for the Overseas Countries and Territories to which Part Four of the Treaty on the Functioning of the European Union applies, and in particular Article 7 thereof,

  Cinneadh (AE) 2020/1587 ón gComhairle an 29 Deireadh Fómhair 2020 maidir leis na ranníocaíochtaí airgeadais a bheidh le híoc ag na Ballstáit chun an Ciste Eorpach Forbraíochta a mhaoiniú, lena n-áirítear an tríú tráthchuid le haghaidh 2020

 14. #1876352

  Ag féachaint don Chomhaontú Inmheánach idir Ionadaithe Rialtais Bhallstáit an Aontais Eorpaigh, ag teacht le cheile dóibh i dtionól den Chomhairle, maidir le maoiniú an chúnaimh ón Aontas Eorpach faoin gcreat airgeadais ilbhliantúil le haghaidh na tréimhse 2014 go 2020, i gcomhréir le Comhaontú Comhpháirtíochta ACC-AE, agus maidir le leithdháileadh cúnaimh airgeadais do na Tíortha agus Críocha Thar Lear a bhfuil feidhm ag Cuid a Ceathair den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh maidir leo, agus go háirithe Airteagal 7 de,

  Having regard to the Internal Agreement between the Representatives of the Governments of the Member States of the European Union, meeting within the Council, on the financing of European Union aid under the multiannual financial framework for the period 2014 to 2020, in accordance with the ACP-EU Partnership Agreement, and on the allocation of financial assistance for the Overseas Countries and Territories to which Part Four of the Treaty on the Functioning of the European Union applies, and in particular Article 7 thereof,

  Cinneadh (AE) 2020/1708 ón gComhairle an 13 Samhain 2020 maidir leis na ranníocaíochtaí airgeadais a bheidh le híoc ag na Ballstáit chun an Ciste Eorpach Forbraíochta a mhaoiniú, lena n-áirítear an uasteorainn le haghaidh 2022, an méid bliantúil le haghaidh 2021, an chéad tráthchuid le haghaidh 2021 agus réamhaisnéis tháscach neamhcheangailteach i dtaca leis na méideanna bliantúla a mheastar a bheidh sna ranníocaíochtaí le haghaidh na mblianta 2023 agus 2024

 15. #1876960

  Rinneadh Comhaontú Comhpháirtíochta ACC-AE a leasú leis an gComhaontú a síníodh i Lucsamburg an 25 Meitheamh 2005 (IO L 209, 11.8.2005, lch. 27) agus leis an gComhaontú a síníodh in Ouagadougou an 22 Meitheamh 2010 (IO L 287, 4.11.2010, lch. 3).

  The ACP-EU Partnership Agreement was amended by the Agreement signed in Luxembourg on 25 June 2005 (OJ L 209, 11.8.2005, p. 27) and by the Agreement signed in Ouagadougou on 22 June 2010 (OJ L 287, 4.11.2010, p. 3).

  Cinneadh (AE) 2020/1787 ón gComhairle an 23 Samhain 2020 maidir leis an seasamh atá le glacadh, thar ceann an Aontais Eorpaigh, i gCoiste Ambasadóirí ACC-AE, a mhéid a bhaineann le Cinneadh Uimh. 3/2019 ó Choiste Ambasadóirí ACC-AE maidir le bearta idirthréimhseacha a ghlacadh de bhun Airteagal 95(4) de Chomhaontú Comhpháirtíochta ACC-AE a leasú

 16. #1879644

  Ag féachaint don Chomhaontú Inmheánach idir Ionadaithe Rialtais Bhallstáit an Aontais Eorpaigh, ag teacht le chéile dóibh i dtionól na Comhairle, maidir le cabhair ón Aontas Eorpach a mhaoiniú faoin gcreat airgeadais ilbhliantúil don tréimhse 2014 go 2020, i gcomhréir le Comhaontú Comhpháirtíochta ACC-AE, agus maidir le cúnamh airgeadais a leithdháileadh ar na Tíortha agus na Críocha Thar Lear a bhfuil feidhm ag Cuid a Ceathair den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh maidir leo (“an 11ú Comhaontú Inmheánach CEF”), agus go háirithe Airteagail 1(5) de,

  Having regard to the Internal Agreement between the Representatives of the Governments of the Member States of the European Union, meeting within the Council, on the financing of European Union aid under the multiannual financial framework for the period 2014 to 2020, in accordance with the ACP-EU Partnership Agreement, and on the allocation of financial assistance for the Overseas Countries and Territories to which Part Four of the Treaty on the Functioning of the European Union applies (‘the 11th EDF Internal Agreement’), and in particular Article 1(5) thereof,

  Cinneadh (AE) 2020/2233 ón gComhairle an 23 Nollaig 2020 a bhaineann le gealltanas na gcistí a eascraíonn ó athshreabha faoi Shaoráid Infheistíochta ACC maidir le hoibríochtaí faoin 9ú, faoin 10ú agus faoin 11ú Ciste Eorpach Forbraíochta

 17. #1879648

  Cé gur thacaigh Saoráid Infheistíochta ACC leis na cuspóirí maidir le laghdú bochtaineachta, comhtháthú sa gheilleagar domhanda agus forbairt inbhuanaithe sna tíortha ACC, mar a leagtar amach i gComhaontú Comhpháirtíochta idir comhaltaí Ghrúpa Stát na hAfraice, Mhuir Chairib agus an Aigéin Chiúin, de pháirt amháin, agus an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstáit, den pháirt eile, (“Comhaontú Comhpháirtíochta ACC-AE”), tá fianaise láidir ann nár baineadh amach an méid arbh fhéidir i ndáil leis na cuspóirí sin.

  There is strong evidence that, while the ACP Investment Facility contributed to the objectives of poverty reduction, integration into the world economy and sustainable development of the ACP countries, as set out in the Partnership Agreement between the members of the African, Caribbean and Pacific Group of States of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part (‘the ACP-EU Partnership Agreement’), it did not maximise its contribution in that regard.

  Cinneadh (AE) 2020/2233 ón gComhairle an 23 Nollaig 2020 a bhaineann le gealltanas na gcistí a eascraíonn ó athshreabha faoi Shaoráid Infheistíochta ACC maidir le hoibríochtaí faoin 9ú, faoin 10ú agus faoin 11ú Ciste Eorpach Forbraíochta

 18. #1948698

  Comhaontú Inmheánach idir Ionadaithe Rialtais Bhallstáit an Aontais Eorpaigh, ag teacht le chéile dóibh i dtionól na Comhairle, maidir le cúnamh a mhaoiniú ón Aontas Eorpach faoin gcreat airgeadais ilbhliantúil don tréimhse 2014 go 2020, i gcomhréir le Comhaontú Comhpháirtíochta ACC-AE, agus maidir le cúnamh airgeadais a leithdháileadh do na Tíortha agus Críocha Thar Lear a bhfuil feidhm ag Cuid a Ceathair den Chomhaontú ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh maidir leo (IO L 210, 6.8.2013, lch. 1).

  Internal Agreement between the Representatives of the Governments of the Member States of the European Union, meeting within the Council, on the financing of European Union aid under the multiannual financial framework for the period 2014 to 2020, in accordance with the ACP-EU Partnership Agreement, and on the allocation of financial assistance for the Overseas Countries and Territories to which Part Four of the Treaty on the Functioning of the European Union applies (OJ L 210, 6.8.2013, p. 1).

  Comhaontú maidir le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann a bheith ag tarraingt siar as an Aontas Eorpach agus as an gComhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach

 19. #1974763

  Luaitear in Airteagal 15(4) den Chomhaontú Comhpháirtíochta idir Comhaltaí Ghrúpa Stát na hAfraice, Mhuir Chairib agus an Aigéin Chiúin, de pháirt amháin, agus an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstáit, den pháirt eile, arna shíniú in Cotonou an 23 Meitheamh 2000 (“Comhaontú Comhpháirtíochta ACC-AE”) go bhféadfaidh Comhairle Airí ACC-AE cumhachtaí a tharmligean chuig Coiste Ambasadóirí ACC-AE.

  Article 15(4) of the Partnership Agreement between the members of the African, Caribbean and Pacific Group of States of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part, signed in Cotonou on 23 June 2000 (the ‘ACP-EU Partnership Agreement’) states that the ACP-EU Council of Ministers may delegate powers to the ACP-EU Committee of Ambassadors.

  Cinneadh (AE) 2021/918 ón gComhairle an 3 Meitheamh 2021 maidir leis an seasamh atá le glacadh, thar ceann an Aontais, i gCoiste Ambasadóirí ACC-AE, a mhéid a bhaineann le leasú ar Chinneadh Uimh. 3/2016 ó Choiste Ambasadóirí ACC-AE maidir leis an Ionad um Fhorbairt Fiontraíochta

 20. #1974766

  An 12 Iúil 2016, ghlac Comhairle Airí ACC-AE Cinneadh Uimh. 3/2016 lena leasítear Iarscríbhinn III a ghabhann le Comhaontú Comhpháirtíochta ACC-AE chun na hathruithe is gá a thabhairt isteach, chun an creat dlíthiúil nua CDE a bhunú ón 1 Eanáir 2017, agus chun pearsantacht dhlítheanach CDE a choimeád, chun críocha a leachtaithe agus chun na gcríoch sin amháin, amhail ón dáta sin.

  On 12 July 2016, the ACP-EU Committee of Ambassadors adopted Decision No 3/2016 amending Annex III to the ACP-EU Partnership Agreement to introduce the necessary changes, establish the new legal framework of the CDE as from 1 January 2017, and maintain the legal personality of the CDE, solely for the purposes of its liquidation, as from that date.

  Cinneadh (AE) 2021/918 ón gComhairle an 3 Meitheamh 2021 maidir leis an seasamh atá le glacadh, thar ceann an Aontais, i gCoiste Ambasadóirí ACC-AE, a mhéid a bhaineann le leasú ar Chinneadh Uimh. 3/2016 ó Choiste Ambasadóirí ACC-AE maidir leis an Ionad um Fhorbairt Fiontraíochta

 21. #1974787

  Cinneadh Uimh. 3/2016 ó Choiste Ambasadóirí ACC-AE an 12 Iúil 2016 maidir leis an athbhreithniú ar Iarscríbhinn III a ghabhann le Comhaontú Comhpháirtíochta ACC-AE [2016/1163] (IO L 192, 16.7.2016, lch. 77).

  Decision No 3/2016 of the ACP-EU Committee of Ambassadors of 12 July 2016 regarding the revision of Annex III to the ACP-EU Partnership Agreement [2016/1163] (OJ L 192, 16.7.2016, p. 77).

  Cinneadh (AE) 2021/918 ón gComhairle an 3 Meitheamh 2021 maidir leis an seasamh atá le glacadh, thar ceann an Aontais, i gCoiste Ambasadóirí ACC-AE, a mhéid a bhaineann le leasú ar Chinneadh Uimh. 3/2016 ó Choiste Ambasadóirí ACC-AE maidir leis an Ionad um Fhorbairt Fiontraíochta

 22. #1976090

  Ag féachaint don Chomhaontú Inmheánach idir Ionadaithe Rialtais Bhallstáit an Aontais Eorpaigh, ag teacht le chéile dóibh i dtionól den Chomhairle, maidir le maoiniú na cabhrach ón Aontas Eorpach faoin gcreat airgeadais ilbhliantúil le haghaidh na tréimhse 2014 go 2020, i gcomhréir le Comhaontú Comhpháirtíochta ACC-AE, agus maidir le leithdháileadh cúnaimh airgeadais le haghaidh na dTíortha agus na gCríoch Thar Lear a bhfuil feidhm ag Cuid a Ceathair den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh maidir leo, agus go háirithe Airteagal 7(2) i gcomhréir le hAirteagal 14(3) de,

  Having regard to the Internal Agreement between the Representatives of the Governments of the Member States of the European Union, meeting within the Council, on the financing of European Union aid under the multiannual financial framework for the period 2014 to 2020, in accordance with the ACP-EU Partnership Agreement, and on the allocation of financial assistance for the Overseas Countries and Territories to which Part Four of the Treaty on the Functioning of the European Union applies, and in particular Article 7(2) in conjunction with Article 14(3) thereof,

  Cinneadh (AE) 2021/1019 ón gComhairle an 22 Meitheamh 2021 maidir leis na ranníocaíochtaí airgeadais a bheidh le híoc ag na páirtithe sa Chiste Eorpach Forbraíochta chun an Ciste sin a mhaoiniú, lena n-áirítear an dara tráthchuid le haghaidh 2021

 23. #1995038

  Rinneadh an Comhaontú Comhpháirtíochta ACC-AE a leasú leis an gComhaontú a síníodh i Lucsamburg an 25 Meitheamh 2005 (IO L 209, 11.8.2005, lch. 27) agus leis an gComhaontú a síníodh in Ouagadougou an 22 Meitheamh 2010 (IO L 287, 4.11.2010, lch. 3).

  The ACP-EU Partnership Agreement was amended by the Agreement signed in Luxembourg on 25 June 2005 (OJ L 209, 11.8.2005, p. 27) and by the Agreement signed in Ouagadougou on 22 June 2010 (OJ L 287, 4.11.2010, p. 3).

  Cinneadh (AE) 2021/2120 ón gComhairle an 25 Samhain 2021 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh, i gCoiste Ambasadóirí ACC-AE, a mhéid a bhaineann le Cinneadh Uimh. 3/2019 ó Choiste Ambasadóirí ACC-AE maidir le bearta idirthréimhseacha a ghlacadh de bhun Airteagal 95(4) de Chomhaontú Comhpháirtíochta ACC-AE a leasú

 24. #1995041

  Maidir leis an gComhaontú Comhpháirtíochta idir comhaltaí Ghrúpa Stát na hAfraice, Mhuir Chairib agus an Aigéin Chiúin, de pháirt, agus an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstáit, den pháirt eile (“Comhaontú Comhpháirtíochta ACC-AE”), síníodh é in Cotonou an 23 Meitheamh 2000 agus tháinig sé i bhfeidhm an 1 Aibreáin 2003.

  The Partnership Agreement between the members of the African, Caribbean and Pacific Group of States of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part (the ‘ACP-EU Partnership Agreement’) was signed in Cotonou on 23 June 2000 and entered into force on 1 April 2003.

  Cinneadh (AE) 2021/2120 ón gComhairle an 25 Samhain 2021 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh, i gCoiste Ambasadóirí ACC-AE, a mhéid a bhaineann le Cinneadh Uimh. 3/2019 ó Choiste Ambasadóirí ACC-AE maidir le bearta idirthréimhseacha a ghlacadh de bhun Airteagal 95(4) de Chomhaontú Comhpháirtíochta ACC-AE a leasú

 25. #2071931

  Ba cheart don Ionstraim seo tacú le cur chun feidhme an Chomhaontaithe Comhpháirtíochta idir comhaltaí Ghrúpa Stáit na hAfraice, na Cairibe agus an Aigéin Chiúin, den chuid amháin agus an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstáit, den chuid eile (“an Comhaontú Comhpháirtíochta ACC-AE”), a síníodh i Cotonou an 23 Meitheamh 2000 agus a tháinig i bhfeidhm an 1 Aibreán 2003, agus comhaontuithe ina dhiaidh sin le tíortha atá mar chuid de Ghrúpa na Stát san Afraic, sa Mhuir Chairib agus san Aigéan Ciúin agus ba cheart an deis a bheith ag an Aontas agus a chomhpháirtithe ACC comhaontais láidre bhreise a fhorbairt i dtaca le príomhdhúshláin dhomhanda.

  The Instrument should support the implementation of the Partnership Agreement between the members of the African, Caribbean and Pacific Group of States, of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part ('the ACP-EU Partnership Agreement'), signed in Cotonou on 23 June 2000 and entered into force on 1 April 2003, and subsequent agreements with countries of the Africa, Caribbean and Pacific (ACP) Group of States and allow the Union and its ACP partners to develop further strong alliances on key global challenges.

  Rialachán (AE) 2021/947 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Meitheamh 2021 lena mbunaítear an Ionstraim um Chomharsanacht, Forbairt agus Comhar Idirnáisiúnta – An Eoraip Dhomhanda, lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 466/2014/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) 2017/1601 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 480/2009 ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 26. #2072923

  Comhaontú inmheánach idir Ionadaithe Rialtais Bhallstáit an Aontais Eorpaigh, ag teacht le chéile dóibh i dtionól na Comhairle, maidir le cúnamh ón Aontas Eorpach a mhaoiniú faoin gcreat airgeadais ilbhliantúil don tréimhse 2014 go 2020, i gcomhréir le Comhaontú Comhpháirtíochta ACC-AE, agus maidir le cúnamh airgeadais a leithdháileadh do na Tíortha agus Críocha Thar Lear a bhfuil feidhm ag Cuid a Ceathair den Chomhaontú ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh maidir leo (IO L 210, 6.8.2013, lch. 1).

  Internal agreement between the Representatives of the Governments of the Member States of the European Union, meeting within the Council, on the financing of European Union aid under the multiannual financial framework for the period 2014 to 2020, in accordance with the ACP-EU Partnership Agreement, and on the allocation of financial assistance for the Overseas Countries and Territories to which Part Four of the Treaty on the Functioning of the European Union applies (OJ L 210, 6.8.2013, p. 1).

  Rialachán (AE) 2021/947 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Meitheamh 2021 lena mbunaítear an Ionstraim um Chomharsanacht, Forbairt agus Comhar Idirnáisiúnta – An Eoraip Dhomhanda, lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 466/2014/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) 2017/1601 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 480/2009 ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 27. #2072926

  Leasaíodh an Comhaontú Comhpháirtíochta ACC-AE leis an gComhaontú a síníodh i Lucsamburg an 25 Meitheamh 2005 (IO L 209, 11.8.2005, lch. 27) agus leis an gComhaontú a síníodh in Ouagadougou an 22 Meitheamh 2010 (IO L 287, 4.11.2010, lch. 3).

  The ACP-EU Partnership Agreement was amended by the Agreement signed in Luxembourg on 25 June 2005 (OJ L 209, 11.8.2005, p. 27) and by the Agreement signed in Ouagadougou on 22 June 2010 (OJ L 287, 4.11.2010, p. 3).

  Rialachán (AE) 2021/947 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Meitheamh 2021 lena mbunaítear an Ionstraim um Chomharsanacht, Forbairt agus Comhar Idirnáisiúnta – An Eoraip Dhomhanda, lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 466/2014/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) 2017/1601 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 480/2009 ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 28. #2228869

  Ag féachaint don Chomhaontú Inmheánach idir Ionadaithe Rialtais na mBallstát, ag teacht le chéile dóibh i dtionól na Comhairle, maidir leis na bearta a bheidh le glacadh agus na nósanna imeachta a bheidh le leanúint chun Comhaontú Comhpháirtíochta ACC-AE a chur chun feidhme, agus go háirithe Airteagal 3 de agus an Iarscríbhinn a ghabhann leis,

  Having regard to the Internal Agreement between the Representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council, on measures to be taken and procedures to be followed for the implementation of the ACP–EC Partnership Agreement, and in particular Article 3 and the Annex thereof,

  Cinneadh (AE) 2022/178 ón gComhairle an 8 Feabhra 2022 lena n-aisghairtear, thar ceann Ionadaithe Rialtais na mBallstát, ag teacht le chéile dóibh i dtionól na Comhairle, Cinneadh (AE) 2016/394

 29. #2373875

  Maidir leis an gComhaontú Comhpháirtíochta idir comhaltaí Ghrúpa Stát na hAfraice, Mhuir Chairib agus an Aigéin Chiúin , de pháirt amháin, agus an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstáit, den pháirt eile (“Comhaontú Comhpháirtíochta ACC-AE”), síníodh é in Cotonou an 23 Meitheamh 2000 agus tháinig sé i bhfeidhm an 1 Aibreán 2003.

  The Partnership Agreement between the members of the African, Caribbean and Pacific Group of States of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part (the ‘ACP-EU Partnership Agreement’) was signed in Cotonou on 23 June 2000 and entered into force on 1 April 2003.

  Cinneadh Uimh. 1/2022 ó Choiste Ambasadóirí ACC-AE an 21 Meitheamh 2022 chun Cinneadh Uimh. 3/2019 ó Choiste Ambasadóirí ACC-AE a leasú chun bearta idirthréimhseacha a ghlacadh de bhun Airteagal 95(4) den Chomhaontú Comhpháirtíochta ACC-AE [2022/1102]

 30. #2373877

  Leasaíodh an Comhaontú Comhpháirtíochta ACC-AE leis an gComhaontú a síníodh i Lucsamburg an 25 Meitheamh 2005 (IO L 209, 11.8.2005, lch. 27) agus leis an gComhaontú a síníodh in Ouagadougou an 22 Meitheamh 2010 (IO L 287, 4.11.2010, lch. 3).

  The ACP-EU Partnership Agreement was amended by the Agreement signed in Luxembourg on 25 June 2005 (OJ L 209, 11.8.2005, p. 27) and by the Agreement signed in Ouagadougou on 22 June 2010 (OJ L 287, 4.11.2010, p. 3).

  Cinneadh Uimh. 1/2022 ó Choiste Ambasadóirí ACC-AE an 21 Meitheamh 2022 chun Cinneadh Uimh. 3/2019 ó Choiste Ambasadóirí ACC-AE a leasú chun bearta idirthréimhseacha a ghlacadh de bhun Airteagal 95(4) den Chomhaontú Comhpháirtíochta ACC-AE [2022/1102]

 31. #2386743

  ag féachaint d’Airteagal 11 de Chomhaontú Inmheánach an 24 agus an 26 Meitheamh 2013 idir Ionadaithe Rialtais Bhallstáit an Aontais Eorpaigh, ag teacht le chéile i gcruinniú dóibh i dtionól na Comhairle, maidir le cabhair ón Aontas Eorpach a mhaoiniú faoin gcreat airgeadais ilbhliantúil don tréimhse 2014 go 2020 i gcomhréir le Comhaontú Comhpháirtíochta ACC-AE agus maidir le cúnamh airgeadais a leithdháileadh do na Tíortha agus Críocha Thar Lear a bhfuil feidhm ag Cuid a Ceathair den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh maidir leo,

  having regard to Article 11 of the Internal Agreement of 24 and 26 June 2013 between the Representatives of the Governments of the Member States of the European Union, meeting within the Council, on the financing of European Union aid under the multiannual financial framework for the period 2014 to 2020 in accordance with the ACP-EU Partnership Agreement and on the allocation of financial assistance for the Overseas Countries and Territories to which Part Four of the Treaty on the Functioning of the European Union applies,

  Cinneadh (AE) 2022/1713 ó Pharlaimint na hEorpa an 4 Bealtaine 2022 maidir le hurscaoileadh i ndáil le cur chun feidhme bhuiséad an ochtú, an naoú, an deichiú agus an aonú Ciste Eorpach Forbraíochta déag don bhliain airgeadais 2020

 32. #2386783

  ag féachaint d’Airteagal 11 de Chomhaontú Inmheánach an 24 agus an 26 Meitheamh 2013 idir Ionadaithe Rialtais Bhallstáit an Aontais Eorpaigh, ag teacht le chéile i gcruinniú dóibh i dtionól na Comhairle, maidir le cabhair ón Aontas Eorpach a mhaoiniú faoin gcreat airgeadais ilbhliantúil don tréimhse 2014 go 2020 i gcomhréir le Comhaontú Comhpháirtíochta ACC-AE agus maidir le cúnamh airgeadais a leithdháileadh do na Tíortha agus Críocha Thar Lear a bhfuil feidhm ag Cuid a Ceathair den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh maidir leo,

  having regard to Article 11 of the Internal Agreement of 24 and 26 June 2013 between the Representatives of the Governments of the Member States of the European Union, meeting within the Council, on the financing of European Union aid under the multiannual financial framework for the period 2014 to 2020 in accordance with the ACP-EU Partnership Agreement and on the allocation of financial assistance for the Overseas Countries and Territories to which Part Four of the Treaty on the Functioning of the European Union applies,

  Cinneadh (AE) 2022/1715 ó Pharlaimint na hEorpa an 4 Bealtaine 2022 maidir le dúnadh chuntais an ochtú, an naoú, an 10ú agus an 11ú Ciste Eorpach Forbraíochta don bhliain airgeadais 2020

 33. #2396028

  Rinneadh an Comhaontú Comhpháirtíochta ACC-AE a leasú leis an gComhaontú a síníodh i Lucsamburg an 25 Meitheamh 2005 (IO L 209, 11.8.2005, lch. 27) agus leis an gComhaontú a síníodh in Ouagadougou an 22 Meitheamh 2010 (IO L 287, 4.11.2010, lch. 3).

  The ACP-EU Partnership Agreement was amended by the Agreement signed in Luxembourg on 25 June 2005 (OJ L 209, 11.8.2005, p. 27) and by the Agreement signed in Ouagadougou on 22 June 2010 (OJ L 287, 4.11.2010, p. 3).

  Cinneadh (AE) 2022/970 ón gComhairle an 16 Meitheamh 2022 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh i gCoiste Ambasadóirí ACC-AE, a mhéid a bhaineann le Cinneadh Uimh. 3/2019 ó Choiste Ambasadóirí ACC-AE a leasú chun bearta idirthréimhseacha a ghlacadh de bhun Airteagal 95(4) de Chomhaontú Comhpháirtíochta ACC-AE

 34. #2396031

  Maidir leis an gComhaontú Comhpháirtíochta idir comhaltaí Ghrúpa Stát na hAfraice, Mhuir Chairib agus an Aigéin Chiúin, de pháirt, agus an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstáit, den pháirt eile (“Comhaontú Comhpháirtíochta ACC-AE”), síníodh é in Cotonou an 23 Meitheamh 2000 agus tháinig sé i bhfeidhm an 1 Aibreán 2003.

  The Partnership Agreement between the members of the African, Caribbean and Pacific Group of States of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part (the ‘ACP-EU Partnership Agreement’) was signed in Cotonou on 23 June 2000 and entered into force on 1 April 2003.

  Cinneadh (AE) 2022/970 ón gComhairle an 16 Meitheamh 2022 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh i gCoiste Ambasadóirí ACC-AE, a mhéid a bhaineann le Cinneadh Uimh. 3/2019 ó Choiste Ambasadóirí ACC-AE a leasú chun bearta idirthréimhseacha a ghlacadh de bhun Airteagal 95(4) de Chomhaontú Comhpháirtíochta ACC-AE

 35. #2397369

  Ag féachaint don Chomhaontú Inmheánach idir Ionadaithe Rialtais Bhallstáit an Aontais Eorpaigh, ag teacht le chéile dóibh i dtionól na Comhairle, maidir le maoiniú na cabhrach ón Aontas Eorpach faoin gcreat airgeadais ilbhliantúil le haghaidh na tréimhse 2014 go 2020, i gcomhréir le Comhaontú Comhpháirtíochta ACC-AE, agus maidir le leithdháileadh an chúnaimh airgeadais ar Thíortha agus ar Chríocha Thar Lear lena mbaineann Cuid a Ceathair den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe Airteagal 7(2) i gcomhar le hAirteagal 14(3) de,

  Having regard to the Internal Agreement between the Representatives of the Governments of the Member States of the European Union, meeting within the Council, on the financing of European Union aid under the multiannual financial framework for the period 2014 to 2020, in accordance with the ACP-EU Partnership Agreement and on the allocation of financial assistance for the Overseas Countries and Territories to which Part Four of the Treaty on the Functioning of the European Union applies and in particular Article 7(2) in conjunction with Article 14(3) thereof,

  Cinneadh (AE) 2022/1027 ón gComhairle an 28 Meitheamh 2022 maidir leis na ranníocaíochtaí airgeadais atá le híoc ag na páirtithe sa Chiste Eorpach Forbraíochta, lena n-áirítear an dara tráthchuid le haghaidh 2022

 36. #2400244

  Ag féachaint don Chomhaontú Inmheánach idir Ionadaithe Rialtais Bhallstáit an Aontais Eorpaigh, ag teacht le chéile dóibh i dtionól na Comhairle, maidir le cabhair ón Aontas Eorpach a mhaoiniú faoin gcreat airgeadais ilbhliantúil don tréimhse 2014 go 2020, i gcomhréir le Comhaontú Comhpháirtíochta ACC-AE, agus maidir le cúnamh airgeadais a leithdháileadh ar na Tíortha agus na Críocha Thar Lear a bhfuil feidhm ag Cuid a Ceathair den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh maidir leo (an 11ú Comhaontú Inmheánach CEF), agus go háirithe Airteagal 1(4) agus (5) de,

  Having regard to the Internal Agreement between the Representatives of the Governments of the Member States of the European Union, meeting within the Council, on the financing of European Union aid under the multiannual financial framework for the period 2014 to 2020, in accordance with the ACP-EU Partnership Agreement, and on the allocation of financial assistance for the Overseas Countries and Territories to which Part Four of the Treaty on the Functioning of the European Union applies (11th EDF Internal Agreement), and in particular Article 1(4) and (5) thereof,

  Cinneadh (AE) 2022/1223 ón gComhairle an 12 Iúil 2022 a bhaineann le leithdháileadh cistí saortha ó thionscadail faoin 10ú agus faoin 11ú Ciste Eorpach Forbraíochta chun críche gníomhaíochtaí maoinithe lena dtugtar aghaidh ar ghéarchéim na slándála bia agus ar an turraing eacnamaíoch i dtíortha san Afraic, i Muir Chairib agus san Aigéan Ciúin (ACC) tar éis chogadh foghach na Rúise i gcoinne na hÚcráine

 37. #2419526

  Ag féachaint don Chomhaontú Inmheánach idir Ionadaithe Rialtais Bhallstáit an Aontais Eorpaigh, ag teacht le chéile dóibh i dtionól na Comhairle, maidir le maoiniú na cabhrach ón Aontas Eorpach faoin gcreat airgeadais ilbhliantúil le haghaidh na tréimhse 2014 go 2020, i gcomhréir le Comhaontú Comhpháirtíochta ACC-AE agus maidir le leithdháileadh an chúnaimh airgeadais ar Thíortha agus ar Chríocha Thar Lear a bhfuil feidhm ag Cuid a Ceathair den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh maidir leis, agus go háirithe Airteagal 7(2) i gcomhar le hAirteagal 14(3) de,

  Having regard to the Internal Agreement between the Representatives of the Governments of the Member States of the European Union, meeting within the Council, on the financing of European Union aid under the multiannual financial framework for the period 2014 to 2020, in accordance with the ACP-EU Partnership Agreement and on the allocation of financial assistance for the Overseas Countries and Territories to which Part Four of the Treaty on the Functioning of the European Union applies, and in particular Article 7(2) in conjunction with Article 14(3) thereof,

  Cinneadh (AE) 2022/2242 ón gComhairle an 14 Samhain 2022 maidir leis na ranníocaíochtaí airgeadais a bheidh le híoc ag na páirtithe sa Chiste Eorpach Forbraíochta chun an ciste sin a mhaoiniú, lena sonraítear an uasteorainn le haghaidh 2024, an méid bliantúil le haghaidh 2023, méid na chéad tráthchoda le haghaidh 2023 agus réamhaisnéis tháscach neamhcheangailteach i dtaca leis na méideanna bliantúla a mheastar a bheidh sna ranníocaíochtaí le haghaidh na mblianta 2025 agus 2026

 38. #2783207

  Leasaíodh an Comhaontú Comhpháirtíochta ACC-AE leis an gComhaontú a síníodh i Lucsamburg an 25 Meitheamh 2005 (IO L 209, 11.8.2005, lch. 27) agus leis an gComhaontú a síníodh in Ouagadougou an 22 Meitheamh 2010 (IO L 287, 4.11.2010, lch. 3).

  The ACP-EU Partnership Agreement was amended by the Agreement signed in Luxembourg on 25 June 2005 (OJ L 209, 11.8.2005, p. 27) and by the Agreement signed in Ouagadougou on 22 June 2010 (OJ L 287, 4.11.2010, p. 3).

  Cinneadh Uimh. 1/2023 ó Choiste Ambasadóirí ACC-AE an 30 Meitheamh 2023 chun Cinneadh Uimh. 3/2019 ó Choiste Ambasadóirí ACC-AE a leasú chun bearta idirthréimhseacha a ghlacadh de bhun Airteagal 95(4) den Chomhaontú Comhpháirtíochta ACC-AE [2023/1474]

 39. #2783210

  Maidir leis an gComhaontú Comhpháirtíochta idir comhaltaí Ghrúpa Stát na hAfraice, Mhuir Chairib agus an Aigéin Chiúin, de pháirt amháin, agus an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstáit, den pháirt eile (‘Comhaontú Comhpháirtíochta ACC-AE’), síníodh é in Cotonou an 23 Meitheamh 2000 agus tháinig sé i bhfeidhm an 1 Aibreán 2003.

  The Partnership Agreement between the members of the African, Caribbean and Pacific Group of States of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part (the ‘ACP-EU Partnership Agreement’) was signed in Cotonou on 23 June 2000 and entered into force on 1 April 2003.

  Cinneadh Uimh. 1/2023 ó Choiste Ambasadóirí ACC-AE an 30 Meitheamh 2023 chun Cinneadh Uimh. 3/2019 ó Choiste Ambasadóirí ACC-AE a leasú chun bearta idirthréimhseacha a ghlacadh de bhun Airteagal 95(4) den Chomhaontú Comhpháirtíochta ACC-AE [2023/1474]

 40. #2793843

  Rinneadh an Comhaontú Comhpháirtíochta ACC-AE a leasú leis an gComhaontú a síníodh i Lucsamburg an 25 Meitheamh 2005 (IO L 209, 11.8.2005, lch. 27) agus leis an gComhaontú a síníodh in Ouagadougou an 22 Meitheamh 2010 (IO L 287, 4.11.2010, lch. 3).

  The ACP-EU Partnership Agreement was amended by the Agreement signed in Luxembourg on 25 June 2005 (OJ L 209, 11.8.2005, p. 27) and by the Agreement signed in Ouagadougou on 22 June 2010 (OJ L 287, 4.11.2010, p. 3).

  Cinneadh (AE) 2023/1345 ón gComhairle an 26 Meitheamh 2023 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh i gCoiste Ambasadóirí ACC-AE a mhéid a bhaineann le Cinneadh Uimh. 3/2019 ó Choiste Ambasadóirí ACC-AE a leasú chun bearta idirthréimhseacha a ghlacadh de bhun Airteagal 95(4) de Chomhaontú Comhpháirtíochta ACC-AE

 41. #2793846

  Maidir leis an gComhaontú Comhpháirtíochta idir comhaltaí Ghrúpa Stát na hAfraice, Mhuir Chairib agus an Aigéin Chiúin, de pháirt, agus an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstáit, den pháirt eile (‘Comhaontú Comhpháirtíochta ACC-AE’), síníodh é in Cotonou an 23 Meitheamh 2000 agus tháinig sé i bhfeidhm an 1 Aibreán 2003.

  The Partnership Agreement between the members of the African, Caribbean and Pacific Group of States of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part (the ‘ACP-EU Partnership Agreement’) was signed in Cotonou on 23 June 2000 and entered into force on 1 April 2003.

  Cinneadh (AE) 2023/1345 ón gComhairle an 26 Meitheamh 2023 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh i gCoiste Ambasadóirí ACC-AE a mhéid a bhaineann le Cinneadh Uimh. 3/2019 ó Choiste Ambasadóirí ACC-AE a leasú chun bearta idirthréimhseacha a ghlacadh de bhun Airteagal 95(4) de Chomhaontú Comhpháirtíochta ACC-AE

 42. #1876360

  Le hAirteagal 55 den 11ú Rialachán Airgeadais CEF, foráiltear go bhfuiltear chun an chuid sin de ranníocaíochtaí na mBallstát dá dtagraítear i bpointe (a) d’Airteagal 1(2), pointe (a), den Chomhaontú sin, a bhaint as na méideanna ó thionscadail faoin 10ú CEF nó ó CEFanna a bhí ann cheana nár gealladh de réir Airteagal 1(3) den Chomhaontú idir Ionadaithe Rialtais Bhallstáit an Aontais Eorpaigh, ag teacht le chéile dóibh i dtionól den Chomhairle, maidir le maoiniú na cabhrach ón Aontas Eorpach faoin gcreat airgeadais ilbhliantúil le haghaidh na tréimhse 2014 go 2020, i gcomhréir le Comhaontú Comhpháirtíochta ACC-AE, agus maidir le leithdháileadh cúnaimh airgeadais le haghaidh na dTíortha agus na gCríoch Thar Lear a bhfuil feidhm ag Cuid a Ceathair den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh maidir leo, agus go háirithe as na méideanna sin a shaortar de réir Airteagal 1(4) den Chomhaontú sin, ach amháin má chinneann an Chomhairle a mhalairt d’aon toil.

  Article 55 of the 11th EDF Financial Regulation provides that the amounts from projects under the 10th EDF or from other previous EDFs not committed according to Article 1(3) of the Internal Agreement between the Representatives of the Governments of the Member States of the European Union, meeting within the Council, on the financing of European Union aid under the multiannual financial framework for the period 2014 to 2020, in accordance with the ACP-EU Partnership Agreement, and on the allocation of financial assistance for the Overseas Countries and Territories to which Part Four of the Treaty on the Functioning of the European Union applies, or decommitted according to Article 1(4) of that Agreement, unless decided otherwise by the Council unanimously, are to be deducted from that part of Member States’ contributions referred to in point (a) of Article 1(2) of thatAgreement.

  Cinneadh (AE) 2020/1708 ón gComhairle an 13 Samhain 2020 maidir leis na ranníocaíochtaí airgeadais a bheidh le híoc ag na Ballstáit chun an Ciste Eorpach Forbraíochta a mhaoiniú, lena n-áirítear an uasteorainn le haghaidh 2022, an méid bliantúil le haghaidh 2021, an chéad tráthchuid le haghaidh 2021 agus réamhaisnéis tháscach neamhcheangailteach i dtaca leis na méideanna bliantúla a mheastar a bheidh sna ranníocaíochtaí le haghaidh na mblianta 2023 agus 2024

Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.