Gaois

Treo cuardaigh

Modh cuardaigh

Scag na torthaí

Bailiúcháin

189 toradh in 37 doiciméad

 1. #1794148

  ciallaíonn “uimhir IMO” uimhir seacht ndigit, a shanntar faoi údarás na hEagraíochta Muirí Idirnáisiúnta (IMO);

  IMO number’ means a 7-digit number, which is assigned to a vessel under the authority of the International Maritime Organisation;

  Rialachán (AE) 2019/833 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 lena leagtar síos bearta caomhnaithe agus forfheidhmithe atá infheidhme i Limistéar Rialála Eagraíocht Iascaigh an Atlantaigh Thiar Thuaidh, lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/1627 agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CE) Uimh. 2115/2005 agus (CE) Uimh. 1386/2007 ón gComhairle

 2. #298834

  Cuirfidh an Coimisiún na critéir sin i bhfios don IMO.";

  The Commission shall communicate these criteria to the IMO.";

  Rialachán (CE) Uimh. 219/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2009 lena ndéantar líon áirithe ionstraimí atá faoi réir an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 251 den Chonradh a oiriúnú do Chinneadh 1999/468/CE ón gComhairle maidir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú

 3. #341421

  Ba cheart go dtabharfaí de chumhacht don Choimisiún freisin tagairtí d'ionstraimí IMO a leasú chun go mbeidh Treoir 2002/6/CE ag luí le bearta Comhphobail nó le bearta IMO.

  The Commission should also be empowered to adapt references to IMO instruments in order to bring Directive 2002/6/EC into line with Community or IMO measures.

  Rialachán (CE) Uimh. 1137/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2008 lena n-oiriúnaítear líon ionstraimí atá faoi réir an nós imeachta a leagtar síos in Airteagal 251 den Chonradh do Chinneadh 1999/468/CE ón gComhairle, maidir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú —Oiriúnú don nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú – Cuid a hAon

 4. #345082

  Rinne Coiste Dlí an IMO Forchoimeádas agus Treoirlínte an IMO maidir le Coinbhinsiún na hAithne a Chur chun Feidhme ("Treoirlínte an IMO") a ghlacadh an 19 Deireadh Fómhair 2006 d'fhonn díriú ar shaincheisteanna áirithe faoi Choinbhinsiún na hAithne, amhail cúiteamh as damáiste a bhaineann le sceimhlitheoireacht, go háirithe.

  The Legal Committee of the IMO adopted on 19 October 2006 the IMO Reservation and Guidelines for the Implementation of the Athens Convention (the IMO Guidelines) to address certain issues under the Athens Convention, such as, in particular, compensation for terrorism-related damage.

  Rialachán (CE) Uimh. 392/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 maidir le dliteanas iompróirí paisinéirí de mhuir i gcás tionóiscí

 5. #345083

  Dá réir sin, is féidir a mheas gur lex specialis iad Treoirlínte an IMO.

  As such, the IMO Guidelines may be considered a lex specialis.

  Rialachán (CE) Uimh. 392/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 maidir le dliteanas iompróirí paisinéirí de mhuir i gcás tionóiscí

 6. #345084

  Leis an Rialachán seo, ionchorpraítear codanna de Threoirlínte an IMO agus tugtar brí cheangailteach dóibh.

  This Regulation incorporates and makes binding parts of the IMO Guidelines.

  Rialachán (CE) Uimh. 392/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 maidir le dliteanas iompróirí paisinéirí de mhuir i gcás tionóiscí

 7. #345109

  Forchoimeádas agus Treoirlínte an IMO maidir le Cur chun Feidhme Choinbhinsiún na hAithne arna ghlacadh ag Coiste Dlí an IMO an 19 Deireadh Fómhair 2006 ("Treoirlínte an IMO") de réir mar atá leagtha amach in Iarscríbhinn II.

  the IMO Reservation and Guidelines for Implementation of the Athens Convention adopted by the Legal Committee of the IMO on 19 October 2006 (the IMO Guidelines) as set out in Annex II.

  Rialachán (CE) Uimh. 392/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 maidir le dliteanas iompróirí paisinéirí de mhuir i gcás tionóiscí

 8. #345122

  Beidh Treoirlínte an IMO a leagtar amach in Iarscríbhinn II ceangailteach.

  The IMO Guidelines as set out in Annex II shall be binding.

  Rialachán (CE) Uimh. 392/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 maidir le dliteanas iompróirí paisinéirí de mhuir i gcás tionóiscí

 9. #345249

  uimhir aitheantais loinge an IMO;

  IMO ship identification number;

  Rialachán (CE) Uimh. 392/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 maidir le dliteanas iompróirí paisinéirí de mhuir i gcás tionóiscí

 10. #345413

  FORCHOIMEÁDAS AGUS TREOIRLÍNTE AN IMO MAIDIR LE COINBHINSIÚN NA hAITHNE A CHUR CHUN FEIDHME

  IMO RESERVATION AND GUIDELINES FOR IMPLEMENTATION OF THE ATHENS CONVENTION

  Rialachán (CE) Uimh. 392/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 maidir le dliteanas iompróirí paisinéirí de mhuir i gcás tionóiscí

 11. #345495

  Uimhir Aitheantais Loinge an IMO:

  IMO Ship Identification Number:

  Rialachán (CE) Uimh. 392/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 maidir le dliteanas iompróirí paisinéirí de mhuir i gcás tionóiscí

 12. #352977

  UIMHIR IMO:

  IMO NUMBER

  Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir le Víosaí

 13. #515577

  Uimh. IMO

  IMO No.

  Rialachán (AE) Uimh. 500/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Meitheamh 2012 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 302/2009 ón gComhairle maidir le plean téarnaimh ilbhliantúil do thuinnín gorm san Atlantach Thoir agus sa Mheánmhuir

 14. #515631

  Uimh. IMO:

  IMO No.

  Rialachán (AE) Uimh. 500/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Meitheamh 2012 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 302/2009 ón gComhairle maidir le plean téarnaimh ilbhliantúil do thuinnín gorm san Atlantach Thoir agus sa Mheánmhuir

 15. #515640

  Uimh. IMO:

  IMO No.

  Rialachán (AE) Uimh. 500/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Meitheamh 2012 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 302/2009 ón gComhairle maidir le plean téarnaimh ilbhliantúil do thuinnín gorm san Atlantach Thoir agus sa Mheánmhuir

 16. #517974

  Ba cheart aon chinneadh dul i muinín an chirt sin a chur in iúl don IMO.

  Any decision to have recourse to this right should be communicated to the IMO.

  Rialachán (AE) Uimh. 530/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Meitheamh 2012 maidir le ceanglais cabhlach dúbailte nó ceanglais deartha choibhéiseacha a chéimniú isteach ar mhodh luathaithe do thancaeir ola aonchabhlach

 17. #518039

  Fógra a thabhairt don IMO

  Notification to the IMO

  Rialachán (AE) Uimh. 530/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Meitheamh 2012 maidir le ceanglais cabhlach dúbailte nó ceanglais deartha choibhéiseacha a chéimniú isteach ar mhodh luathaithe do thancaeir ola aonchabhlach

 18. #602361

  Agus ceanglais an Rialacháin seo á léiriú, ba cheart na treoirlínte a d’ullmhaigh IMO ("treoirlínte IMO") chun tacú le Coinbhinsiún Hong Cong a chur san áireamh.

  When interpreting the requirements of this Regulation, consideration should be given to the guidelines developed by the IMO ("IMO guidelines") to support the Hong Kong Convention.

  Rialachán (AE) Uimh. 1257/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Samhain 2013 maidir le hathchúrsáil long agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1013/2006 agus Treoir 2009/16/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 19. #602457

  beidh treoirlínte ábhartha IMO á gcur san áireamh nuair a bheidh sé á chur le chéile;

  be compiled taking into account the relevant IMO guidelines;

  Rialachán (AE) Uimh. 1257/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Samhain 2013 maidir le hathchúrsáil long agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1013/2006 agus Treoir 2009/16/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 20. #602502

  uimhir aitheantais na loinge (uimhir IMO);

  the ship’s identification number (IMO number);

  Rialachán (AE) Uimh. 1257/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Samhain 2013 maidir le hathchúrsáil long agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1013/2006 agus Treoir 2009/16/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 21. #602506

  ainm agus seoladh an úinéara long agus uimhir aitheantais IMO an úinéara chláraithe;

  the name and address of the ship owner as well as the IMO registered owner identification number;

  Rialachán (AE) Uimh. 1257/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Samhain 2013 maidir le hathchúrsáil long agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1013/2006 agus Treoir 2009/16/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 22. #727713

  Uimh. IMO

  IMO No

  Rialachán (AE) 2016/1627 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2016 maidir le plean téarnaimh ilbhliantúil don tuinnín gorm san Atlantach Thoir agus sa Mheánmhuir agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 302/2009 ón gComhairle

 23. #1662416

  uimhir aitheantais IMO,

  IMO identification number,

  Rialachán (AE) 2015/757 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2015 maidir le faireachán, tuairisciú agus fíorú a dhéanamh ar astaíochtaí dé-ocsaíde carbóin ó mhuiriompar, agus lena leasaítear Treoir 2009/16/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 24. #1662487

  céannacht na loinge (ainm, uimhir aitheantais IMO agus calafort cláraithe nó calafort baile);

  identity of the ship (name, IMO identification number and port of registry or home port);

  Rialachán (AE) 2015/757 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2015 maidir le faireachán, tuairisciú agus fíorú a dhéanamh ar astaíochtaí dé-ocsaíde carbóin ó mhuiriompar, agus lena leasaítear Treoir 2009/16/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 25. #1662524

  céannacht na loinge (ainm, uimhir aitheantais IMO agus calafort cláraithe nó calafort baile);

  the identity of the ship (name, IMO identification number and port of registry or home port);

  Rialachán (AE) 2015/757 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2015 maidir le faireachán, tuairisciú agus fíorú a dhéanamh ar astaíochtaí dé-ocsaíde carbóin ó mhuiriompar, agus lena leasaítear Treoir 2009/16/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 26. #1666852

  ciallaíonn ‘Cód Cobhsaíochta Sláine’ an ‘Cód maidir le Cobhsaíocht Shlán do gach cineál loinge a chumhdaítear faoi Ionstraimí IMO’ atá i Rún A.749(18) an 4 Samhain 1993 ó Chomhthionól IMO, nó an ‘Cód Idirnáisiúnta maidir le Cobhsaíocht Shlán, 2008’ atá i Rún IMO MSC.267(85) an 4 Nollaig 2008, sna leaganacha nuashonraithe díobh;”;

  “Intact Stability Code” means the “Code on Intact Stability for all types of ships covered by IMO Instruments” contained in IMO Assembly Resolution A.749(18) of 4 November 1993, or the “International Code on Intact Stability, 2008” contained in IMO Resolution MSC.267(85) of 4 December 2008, in their up-to-date versions;’;

  Treoir (AE) 2017/2108 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairlan 15 Samhain 2017 lena leasaítear Treoir 2009/45/CE maidir le rialacha agus caighdeáin sábháilteachta do longa paisinéirí ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE) )

 27. #1667346

  ciallaíonn “HSSC” Treoirlínte Suirbhé IMO faoin gCóras Comhchuibhithe Suirbhéireachta agus Deimhnithe, ina leagan cothrom le dáta;

  ‘HSSC’ means the IMO Survey Guidelines under the Harmonized System of Survey and Certification, in its up-to-date version;

  Treoir (AE) 2017/2110 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Samhain 2017 maidir le córas cigireachtaí d'oibriú sábháilte long paisinéirí róró agus árthaí paisinéirí ardluais i seirbhís rialta agus lena leasaítear Treoir 2009/16/CE agus lena n-aisghairtear Treoir 1999/35/CE ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE) )

 28. #1672116

  uimhir IMO (más ann);

  IMO number (if any),

  Rialachán (AE) 2017/2107 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Samhain 2017 lena leagtar síos bearta bainistíochta, caomhnaithe agus rialaithe is infheidhme i limistéar an Choinbhinsiúin Idirnáisiúnta um Chaomhnú Thuinníní an Atlantaigh (ICCAT), agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1936/2001, Rialachán (CE) Uimh. 1984/2003 agus Rialachán (CE) Uimh. 520/2007 ón gComhairle

 29. #1678811

  Aitheantóir an tsoithigh (uimhir IMO, uimhir CFR, srl.)

  Vessel identifier (IMO number, CFR number, etc.)

  Rialachán (AE) 2017/2403 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2017 maidir le bainistiú inbhuanaithe a dhéanamh ar chabhlaigh iascaireachta sheachtracha, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1006/2008 ón gComhairle

 30. #1678822

  Liosta de na soithí tacaíochta (ainm an tsoithigh; uimhir IMO; uimhir CFR)

  List of support vessels (vessel name; IMO number; CFR number)

  Rialachán (AE) 2017/2403 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2017 maidir le bainistiú inbhuanaithe a dhéanamh ar chabhlaigh iascaireachta sheachtracha, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1006/2008 ón gComhairle

 31. #1692882

  uimhir IMO;

  IMO number;

  Rialachán (AE) 2018/975 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 lena leagtar síos bearta bainistíochta, caomhnaithe agus rialaithe atá infheidhme i Limistéar Choinbhinsiún na hEagraíochta Réigiúnaí um Bainistíocht Iascaigh san Aigéan Ciúin Theas (SPRFMO)

 32. #1692983

  UVI (Aitheantóir Uathúil Soithigh)/uimhir IMO

  UVI (Unique Vessel Identifier)/IMO number

  Rialachán (AE) 2018/975 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 lena leagtar síos bearta bainistíochta, caomhnaithe agus rialaithe atá infheidhme i Limistéar Choinbhinsiún na hEagraíochta Réigiúnaí um Bainistíocht Iascaigh san Aigéan Ciúin Theas (SPRFMO)

 33. #1693043

  Uimhir IMO/Uimhir IHS Fairplay (más infheidhme)

  IMO number/IHS Fairplay number (if applicable)

  Rialachán (AE) 2018/975 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 lena leagtar síos bearta bainistíochta, caomhnaithe agus rialaithe atá infheidhme i Limistéar Choinbhinsiún na hEagraíochta Réigiúnaí um Bainistíocht Iascaigh san Aigéan Ciúin Theas (SPRFMO)

 34. #1693101

  Uimhir Lloyd's/IMO (má tá ceann sannta dó)

  Lloyd's/IMO number (if allocated)

  Rialachán (AE) 2018/975 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 lena leagtar síos bearta bainistíochta, caomhnaithe agus rialaithe atá infheidhme i Limistéar Choinbhinsiún na hEagraíochta Réigiúnaí um Bainistíocht Iascaigh san Aigéan Ciúin Theas (SPRFMO)

 35. #1693397

  Uimhir IMO

  IMO number

  Rialachán (AE) 2018/975 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 lena leagtar síos bearta bainistíochta, caomhnaithe agus rialaithe atá infheidhme i Limistéar Choinbhinsiún na hEagraíochta Réigiúnaí um Bainistíocht Iascaigh san Aigéan Ciúin Theas (SPRFMO)

 36. #1794381

  eisíodh uimhir IMO dó; agus.

  it has been issued with an IMO number; and

  Rialachán (AE) 2019/833 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 lena leagtar síos bearta caomhnaithe agus forfheidhmithe atá infheidhme i Limistéar Rialála Eagraíocht Iascaigh an Atlantaigh Thiar Thuaidh, lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/1627 agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CE) Uimh. 2115/2005 agus (CE) Uimh. 1386/2007 ón gComhairle

 37. #1794397

  an uimhir IMO;

  the IMO number;

  Rialachán (AE) 2019/833 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 lena leagtar síos bearta caomhnaithe agus forfheidhmithe atá infheidhme i Limistéar Rialála Eagraíocht Iascaigh an Atlantaigh Thiar Thuaidh, lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/1627 agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CE) Uimh. 2115/2005 agus (CE) Uimh. 1386/2007 ón gComhairle

 38. #1794430

  ainm, clárúchán stáit brataí, uimhir IMO agus stát brataí an tsoithigh;

  the name, flag State registration, IMO number and flag State of the vessel;

  Rialachán (AE) 2019/833 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 lena leagtar síos bearta caomhnaithe agus forfheidhmithe atá infheidhme i Limistéar Rialála Eagraíocht Iascaigh an Atlantaigh Thiar Thuaidh, lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/1627 agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CE) Uimh. 2115/2005 agus (CE) Uimh. 1386/2007 ón gComhairle

 39. #1794529

  ainm, uimhir IMO agus glao-chomhartha raidió idirnáisiúnta an soithigh;

  the name, IMO number, and international radio call sign of the vessel;

  Rialachán (AE) 2019/833 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 lena leagtar síos bearta caomhnaithe agus forfheidhmithe atá infheidhme i Limistéar Rialála Eagraíocht Iascaigh an Atlantaigh Thiar Thuaidh, lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/1627 agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CE) Uimh. 2115/2005 agus (CE) Uimh. 1386/2007 ón gComhairle

 40. #1805046

  Uimhir IMO (i gcás inarb iomchuí):

  IMO number (where applicable):

  Rialachán (AE) 2019/982 Ó Pharlaimint Na hEorpa Agus Ón gComhairle an 5 Meitheamh 2019 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1343/2011 maidir le forálacha áirithe i ndáil le hiascaireacht i limistéar Chomhaontú CGIM (An Coimisiún Ginearálta Iascaigh don Mheánmhuir)

 41. #1814356

  Uimhir IMO

  IMO number

  Rialachán (AE) 2019/1239 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 lena mbunaítear timpeallacht Eorpach Ionaid Ilfhreastail Mhuirí agus lena n-aisghairtear Treoir 2010/65/AE

 42. #1868609

  Táthar ag súil go nglacfaidh Coiste Muir-Shábháilteachta an IMO, le linn an 102ú seisiún dá chuid (“MSC 102”), leasuithe ar Chodanna A-1, B, B-1, B-2 go B-4 de Chaibidil II-1 den Choinbhinsiún Idirnáisiúnta um Shábháilteacht Anama ar Muir (“Caibidil II-1 de SOLAS”), mar a leagtar síos in Iarscríbhinn 1 a ghabhann le doiciméad IMO MSC 102/3, leasuithe ar chodanna A-1 agus B-1 den Chód Idirnáisiúnta um Shábháilteacht Long a úsáideann Gáis nó Breoslaí Íseal-splancphointe Eile (“Cód IGF”) mar a leagtar síos in Iarscríbhinn 2 a ghabhann le doiciméad IMO MSC 102/3, agus leasuithe ar rún A.658(16) maidir le húsáid agus feistiú na n-ábhar ais-fhrithchaiteach ar fhearais tarrthála (“Rún A.658(16)”).

  The Maritime Safety Committee of the IMO, during its 102nd session (‘MSC 102’), is expected to adopt amendments to Parts A-1, B, B-1, B-2 to B-4 of Chapter II-1 of the International Convention for the Safety of Life at Sea (‘SOLAS Chapter II-1’), as laid down in Annex 1 to IMO document MSC 102/3, amendments to Parts A-1 and B-1 of the International Code of Safety for Ships Using Gases or Other Low-flashpoint Fuels (‘IGF Code’), as laid down in Annex 2 to IMO document MSC 102/3, and amendments to resolution A.658(16) on the use and fitting of retro-reflective materials on life-saving appliances (‘Resolution A.658(16)’).

  Cinneadh (AE) 2020/721 ón gComhairle an 19 Bealtaine 2020 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh sa Choiste um Chaomhnú an Chomhshaoil Mhuirí de chuid na hEagraíochta Muirí Idirnáisiúnta le linn a 75ú seisiún agus sa Choiste Muir-Shábháilteachta de chuid na hEagraíochta Muirí Idirnáisiúnta le linn a 102ú seisiún i dtaca le glacadh leasuithe ar rialacháin 2, 14 agus 18 agus foscríbhinní I agus VI d'Iarscríbhinn VI a ghabhann leis an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta um Thruailliú ó Longa a Chosc, leasuithe ar Chodanna A-1, B, B-1, B-2 go B-4 de Chaibidil II-1 den Choinbhinsiún Idirnáisiúnta um Shábháilteacht Anama ar Muir, leasuithe ar Chodanna A-1 agus B-1 den Chód Idirnáisiúnta um Shábháilteacht Long a úsáideann Gáis nó Breoslaí Íseal-splancphointe Eile agus leasuithe ar rún A.658(16) maidir le húsáid agus feistiú na n-ábhar ais-fhrithchaiteach ar fhearais tarrthála

 43. #1915108

  Uimhir na hEagraíochta Muirí Idirnáisiúnta (IMO).

  International Maritime Organization (IMO) number.

  Rialachán (AE) 2021/56 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Eanáir 2021 lena leagtar síos bearta bainistithe, caomhnaithe agus rialaithe is infheidhme maidir le limistéar an Choinbhinsiúin Idir-Mheiriceánaigh um Thuinníní Teochreasacha agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 520/2007 ón gComhairle

 44. #1923250

  Uimhir aitheantais loinge IMO nó Sainuimhir Aitheantais Eorpach Soithí (ENI)

  IMO ship identification number or unique European Vessel Identification Number (ENI)

  Rialachán Tarmligthe (AE) 2021/234 ón gCoimisiún an 7 Nollaig 2020 lena leasaítear Rialachán Tarmligthe (AE) 2015/2446 a mhéid a bhaineann le ceanglais choiteanna sonraí, agus Rialachán Tarmligthe (AE) 2016/341 a mhéid a bhaineann leis na cóid atá le húsáid i bhfoirmeacha áirithe

 45. #1924695

  Uimhir aitheantais loinge IMO

  IMO ship identification number

  Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/235 ón gCoimisiún an 8 Feabhra 2021 lena leasaítear Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2015/2447 maidir le formáidí agus cóid na gcomhcheanglas sonraí, rialacha áirithe i dtaca le faireachas agus leis an oifig inniúil custaim lena gcuirtear earraí faoi nós imeachta custaim

 46. #299511

  Maidir le Treoir 1999/35/CE, ba cheart go dtabharfaí de chumhacht don Choimisiún na hIarscríbhinní, na sainmhínithe agus na tagairtí d’ionstraimí Comhphobail agus d’ionstraimí na hEagraíochta Muirí Idirnáisiúnta (IMO) a oiriúnú chun go mbeidh siad ag luí le bearta Comhphobail agus IMO a tháinig i bhfeidhm ina dhiaidh sin.

  As regards Directive 1999/35/EC, the Commission should be empowered to adapt the Annexes, definitions and references to Community instruments and instruments of the International Maritime Organisation (IMO) in order to bring them into line with Community or IMO measures which have subsequently entered into force.

  Rialachán (CE) Uimh. 219/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2009 lena ndéantar líon áirithe ionstraimí atá faoi réir an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 251 den Chonradh a oiriúnú do Chinneadh 1999/468/CE ón gComhairle maidir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú

 47. #299526

  Féadfar na hIarscríbhinní a ghabhann leis an Treoir seo, na sainmhínithe, na tagairtí d’ionstraimí Comhphobail agus tagairtí d’ionstraimí IMO a oiriúnú a mhéid is gá chun go mbeidh siad i gcomhréir le bearta Comhphobail nó IMO atá tagtha i bhfeidhm cheana, ach gan raon feidhme na Treorach seo a leathnú.

  The Annexes to this Directive, the definitions, the references to Community instruments and references to IMO instruments may be adapted to the extent necessary to bring them into line with Community or IMO measures which have entered into force, but without broadening the scope of this Directive.

  Rialachán (CE) Uimh. 219/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2009 lena ndéantar líon áirithe ionstraimí atá faoi réir an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 251 den Chonradh a oiriúnú do Chinneadh 1999/468/CE ón gComhairle maidir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú

 48. #299559

  Chun forbairtí ar leibhéal idirnáisiúnta, go háirithe san Eagraíocht Mhuirí Idirnáisiúnta (IMO) a chur san áireamh, nó chun éifeachtacht an Rialacháin seo a fheabhsú i bhfianaise na taithí atá faighte, féadfaidh an Coimisiún na tagairtí do Choinbhinsiún AFS, do Dheimhniú AFS, do Dhearbhú AFS agus do Ráiteas Comhlíonta AFS agus na hIarscríbhinní a ghabhann leis an Rialachán seo, lena n-áirítear treoirlínte ábhartha an IMO i ndáil le hAirteagal 11 de Choinbhinsiún AFS, a leasú.

  In order to take account of developments at international level and in particular in the International Maritime Organisation (IMO), or to improve the effectiveness of this Regulation in the light of experience, the Commission may amend the references to the AFS-Convention, to the AFS-Certificate, to the AFS-Declaration and to the AFS-Statement of Compliance and the Annexes to this Regulation, including relevant IMO guidelines in relation to Article 11 of the AFS-Convention.

  Rialachán (CE) Uimh. 219/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2009 lena ndéantar líon áirithe ionstraimí atá faoi réir an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 251 den Chonradh a oiriúnú do Chinneadh 1999/468/CE ón gComhairle maidir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú

 49. #341418

  Glacfaidh an Coimisiún bearta lena n-oiriúnófar Iarscríbhinn I agus Iarscríbhinn II a ghabhann leis an Treoir seo chomh maith le tagairtí d'ionstraimí IMO chun go mbeidh siad ag luí le bearta Comhphobail nó le bearta IMO atá tar éis teacht i bhfeidhm, sa mhéid is nach leathnóidh a leithéid de leasuithe raon feidhme na Treorach seo.

  Measures adapting Annexes I and II to this Directive and references to IMO instruments in order to bring them into line with Community or IMO measures which have entered into force shall be adopted by the Commission, in so far as such amendments do not broaden the scope of this Directive.

  Rialachán (CE) Uimh. 1137/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2008 lena n-oiriúnaítear líon ionstraimí atá faoi réir an nós imeachta a leagtar síos in Airteagal 251 den Chonradh do Chinneadh 1999/468/CE ón gComhairle, maidir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú —Oiriúnú don nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú – Cuid a hAon

 50. #341437

  Féadfaidh an Coimisiún na hiarscríbhinní a ghabhann leis an Treoir seo, an sainmhíniú in Airteagal 2(b) agus tagairtí d'ionstraimí Comhphobail agus d'ionstraimí IMO a oiriúnú chun go mbeidh siad ag luí le bearta Comhphobail nó le bearta IMO atá tar éis teacht i bhfeidhm, sa mhéid is nach leathnóidh a leithéid de leasuithe raon feidhme na Treorach seo.

  The Annexes to this Directive, the definition in Article 2(b) and references to Community and IMO instruments may be adapted by the Commission in order to bring them into line with Community or IMO measures which have entered into force, in so far as such amendments do not broaden the scope of this Directive.

  Rialachán (CE) Uimh. 1137/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2008 lena n-oiriúnaítear líon ionstraimí atá faoi réir an nós imeachta a leagtar síos in Airteagal 251 den Chonradh do Chinneadh 1999/468/CE ón gComhairle, maidir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú —Oiriúnú don nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú – Cuid a hAon

Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.