Gaois

Treo cuardaigh

Modh cuardaigh

Scag na torthaí

Bailiúcháin

12 toradh in 6 dhoiciméad

 1. #562340

  Prótacal Montréal um Shubstaintí a Ídíonn an Ciseal Ózóin (1987)

  Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer (1987)

  Rialachán (AE) Uimh. 978/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 lena gcuirtear i bhfeidhm scéim um fhabhair tharaife ghinearálaithe agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 732/2008 ón gComhairle

 2. #1661450

  Prótacal Montréal um Shubstaintí a Ídíonn an Ciseal Ózóin (1987)

  Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer (1987)

  Rialachán (AE) Uimh 1384/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Nollaig 2014 maidir le cóir tharaife d'earraí de thionscnamh Eacuadór

 3. #581985

  Faoi UNFCCC, cuirtear de cheangal ar an Aontas agus ar a Bhallstáit fardail náisiúnta d’astaíochtaí antrapaigineacha ag foinsí agus aistriú linnte na ngás ceaptha teasa go léir, nach bhfuil rialaithe ag Prótacal Montréal 1987 maidir le substaintí a ídíonn an ciseal ózóin chuig Coinbhinsiún Vín um Chosaint an Chisil Ózóin [9] (Prótacal Montréal), a fhorbairt, a thabhairt cothrom le dáta go rialta, a fhoilsiú agus a thuairisciú do Chomhdháil na bPáirtithe, ag baint úsáide as modheolaíochtaí inchomparáide atá comhaontaithe ag Comhdháil na bPáirtithe.

  Under the UNFCCC, the Union and its Member States are required to develop, regularly update, publish and report to the Conference of the Parties national inventories of anthropogenic emissions by sources and removals by sinks of all greenhouse gases not controlled by the Montreal Protocol of 1987 on substances that deplete the ozone layer to the Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer [9] (the Montreal Protocol) using comparable methodologies agreed by the Conference of the Parties.

  Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir le sásra chun faireachán agus tuairisciú a dhéanamh ar astaíochtaí gás ceaptha teasa agus chun faisnéis eile atá ábhartha don athrú aeráide a thuairisciú ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 280/2004/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 4. #302263

  1. ciallaíonn "Prótacal" Prótacal Montréal 1987 maidir le Substaintí a Ídíonn an Ciseal Ózóin, mar atá arna leasú agus arna choigeartú go deireanach;

  1. "Protocol" means the 1987 Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer, as last amended and adjusted;

  Rialachán (CE) Uimh. 1005/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 maidir le substaintí a ídíonn an ciseal ózóin

 5. #354511

  ciallaíonn "Prótacal" Prótacal Montréal 1987 maidir le Substaintí a Ídíonn an Ciseal Ózóin, mar atá arna leasú agus arna choigeartú go deireanach;

  "Protocol" means the 1987 Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer, as last amended and adjusted;

  Rialachán (CE) Uimh. 1005/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 maidir le substaintí a ídíonn an ciseal ózóin

 6. #581986

  Ceanglaítear le hAirteagal 5(1) de Phrótacal Kyoto go mbunódh agus go gcoimeádfadh an tAontas agus na Ballstáit córas náisiúnta chun meastachán a dhéanamh ar astaíochtaí antrapaigineacha ag foinsí agus aistriú linnte na ngás ceaptha teasa go léir nach bhfuil rialaithe ag Prótacal Montréal agus é mar aidhm forfheidhmiú fhorálacha eile de chuid Prótacail Kyoto a áirithiú.

  Article 5(1) of the Kyoto Protocol requires the Union and the Member States to establish and maintain a national system for estimating anthropogenic emissions by sources and removals by sinks of all greenhouse gases not controlled by the Montreal Protocol, with a view to ensuring the implementation of other provisions of the Kyoto Protocol.

  Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir le sásra chun faireachán agus tuairisciú a dhéanamh ar astaíochtaí gás ceaptha teasa agus chun faisnéis eile atá ábhartha don athrú aeráide a thuairisciú ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 280/2004/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 7. #581988

  Thairis sin, éilítear le Cinneadh 1/CP.16 freisin go mbunófaí socruithe náisiúnta chun meastachán a dhéanamh ar astaíochtaí antrapaigineacha ag foinsí agus ar aistriú linnte na ngás ceaptha teasa uile nach bhfuil rialaithe ag Prótacal Montréal.

  In addition, Decision 1/CP.16 requires the establishment of national arrangements to estimate anthropogenic emissions by sources and removals by sinks of all greenhouse gases not controlled by the Montreal Protocol.

  Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir le sásra chun faireachán agus tuairisciú a dhéanamh ar astaíochtaí gás ceaptha teasa agus chun faisnéis eile atá ábhartha don athrú aeráide a thuairisciú ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 280/2004/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 8. #582067

  astaíochtaí antrapaigineacha uile ag foinsí agus aistriú linnte astaíochtaí gás ceaptha teasa nach bhfuil á rialú ag Prótacal Montréal ar shubstaintí a ídíonn an ciseal ózóin sna Ballstáit a thuairisciú agus faireachán a dhéanamh orthu;

  monitoring and reporting all anthropogenic emissions by sources and removals by sinks of greenhouse gases not controlled by the Montreal Protocol on substances that deplete the ozone layer in the Member States;

  Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir le sásra chun faireachán agus tuairisciú a dhéanamh ar astaíochtaí gás ceaptha teasa agus chun faisnéis eile atá ábhartha don athrú aeráide a thuairisciú ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 280/2004/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 9. #582079

  réamh-mheastacháin an Aontais agus a Bhallstát ar astaíochtaí antrapaigineacha ag foinsí agus aistriú linnte na ngás ceaptha teasa nach bhfuil á rialú ag Prótacal Montréal, mar aon le beartais agus le bearta na mBallstát a bhaineann leis an méid sin;

  the Union’s and its Member States’ projections of anthropogenic emissions by sources and removals by sinks of greenhouse gases not controlled by the Montreal Protocol, and the Member States’ policies and measures relating thereto;

  Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir le sásra chun faireachán agus tuairisciú a dhéanamh ar astaíochtaí gás ceaptha teasa agus chun faisnéis eile atá ábhartha don athrú aeráide a thuairisciú ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 280/2004/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 10. #582087

  ciallaíonn "córas fardail náisiúnta" córas de shocruithe institiúideacha, dlí agus nós imeachta bunaithe laistigh de Bhallstát agus a bhfuil sé mar aidhm leis astaíochtaí antrapaigineacha ag foinsí agus aistriú linnte gás ceaptha teasa nach bhfuil á rialú ag Prótacal Montréal a mheas, agus córas chun tuairisciú agus cartlannú a dhéanamh ar fhaisnéis fardail de réir Chinneadh 19/CMP.1;

  "national inventory system" means a system of institutional, legal and procedural arrangements established within a Member State for estimating anthropogenic emissions by sources and removals by sinks of greenhouse gases not controlled by the Montreal Protocol, and for reporting and archiving inventory information in accordance with Decision 19/CMP.1 or other relevant decisions of UNFCCC or Kyoto Protocol bodies;

  Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir le sásra chun faireachán agus tuairisciú a dhéanamh ar astaíochtaí gás ceaptha teasa agus chun faisnéis eile atá ábhartha don athrú aeráide a thuairisciú ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 280/2004/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 11. #582100

  ciallaíonn "córas do bheartais agus bearta agus réamh-mheastacháin" córas de shocruithe institiúideacha, dlí agus nós imeachta a bunaíodh agus é mar aidhm beartais, bearta agus réamh-mheastacháin ar astaíochtaí antrapigineacha ag foinsí agus aistriú linnte na ngás ceaptha teasa nach bhfuil rialaithe ag Prótacal Montréal a thuairisciú de réir Airteagal 12 den Rialachán seo;

  "system for policies and measures and projections" means a system of institutional, legal and procedural arrangements established for reporting policies and measures and projections of anthropogenic emissions by sources and removals by sinks of greenhouse gases not controlled by the Montreal Protocol as required by Article 12 of this Regulation;

  Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir le sásra chun faireachán agus tuairisciú a dhéanamh ar astaíochtaí gás ceaptha teasa agus chun faisnéis eile atá ábhartha don athrú aeráide a thuairisciú ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 280/2004/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 12. #675262

  Sa Rún ó Pharlaimint na hEorpa an 14 Meán Fómhair 2011 maidir le cur chuige cuimsitheach i ndáil le hastaíochtaí antrapaigineacha neamh-CO2 a bhaineann leis an aeráid, ba dhíol sásaimh é rún daingean an Aontais tacú le gníomhaíochtaí maidir le hidreafluaracarbóin faoi Phrótacal Montréal ar shubstaintí a ídíonn an ciseal ósóin (“Prótacal Montréal”) agus measadh gur sampla iontach é do chur chuige nach bhfuil margadh-bhunaithe d’fhonn astaíochtaí gáis cheaptha teasa a laghdú.

  The European Parliament Resolution of 14 September 2011 on a comprehensive approach to non-CO2 climate-relevant anthropogenic emissions welcomed the Union’s commitment to support action on hydrofluorocarbons under the Montreal Protocol on substances that deplete the ozone layer (‘Montreal Protocol’) as a prime example of a non-market based approach to reducing greenhouse gas emissions.

  Rialachán (AE) Uimh. 517/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le gáis cheaptha teasa fhluairínithe agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 842/2006 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.