Gaois

Treo cuardaigh

Modh cuardaigh

Scag na torthaí

Bailiúcháin

1,946 toradh in 609 doiciméad

 1. #318292

  Luafaidh an institiúid a dhéanann agóid na cúiseanna leis an agóid i gcoinne an ghnímh tharmligthe.

  The institution which objects shall state the reasons for objecting to the delegated act.

  Rialachán (AE) Uimh. 1236/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Nollaig 2010 lena leagtar síos scéim um rialú agus um fhorfheidhmiú is infheidhme sa limistéar atá cumhdaithe leis an gCoinbhinsiún um chomhar iltaobhach sa todhchaí in iascaigh an Atlantaigh Thoir Thuaidh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2791/1999 ón gComhairle

 2. #432188

  (ii) go ndéanfar agóid i gcoinne an mhúchta agus nach dtarraingeofar siar an agóid,

  (ii) there is an objection to the extinguishment and the objection is not withdrawn,

  ACHT NA mBÓITHRE, 1993

 3. #978787

  (b) luafar go hiomlán i ngach agóid den tsórt san na forais atá leis an agóid;

  ( b ) every such objection shall contain a full statement of the grounds on which the objection is based;

  Uimhir 3 de 1945: AN tACHT SILTIN AIRTÉIRIGH, 1945

 4. #1075123

  Chun críocha an Sceidil seo ciallaíonn an abairt “agóid ghinearálta”, maidir le haon dréacht-rialacháin, agóid

  For the purposes of this Schedule the expression "general objection" means, as respects any draft regulations, an objection made—

  Uimhir 10 de 1955: AN tACHT MONARCHAN, 1955

 5. #1203131

  Chun críocha an Sceidil seo ciallaíonn “agóid ghinearálta”, maidir le haon dréacht-rialacháin, agóid arna déanamh—

  For the purposes of this Schedule "general objection" means, as respects any draft regulations, an objection made—

  Uimhir 7 de 1965: AN tACHT UM MIANAIGH AGUS CAIRÉIL, 1965

 6. #1017566

  (b) Má dhéanann aon duine acu sin agóid go cuí agus nach dtarraingeofar siar an agóid sin, agus más rud é, maidir le cuid den talamh a mbeidh beartaithe é a thógaint, nach ndearnadh aon agóid nó nach ndearnadh ach agóidagóidí a tarraingíodh siar, féadfaidh an tAire, más oiriúnach leis, an t-ordú a neamhniú nó an t-ordú a dhaingniú láithreach fara modhnú nó gan modhnú sa mhéid sin amháin go mbaineann sé le talamh nach ndearnadh aon agóid, nó nach ndearnadh ach agóidagóidí a tarraingíodh siar, i gcoinne é a thógaint, agus, sa mhéid go mbaineann sé leis an gcuid eile den talamh a mbeidh beartaithe é a thógaint, cuirfidh sé faoi ndear fiosrúchán áitiúil poiblí a dhéanamh i dtaobh aon agóide nár tarraingíodh siar agus, tar éis dó an agóid sin agus tuarascáil an duine a rinne an fiosrúchán a bhreithniú, féadfaidh sé ansin an t-ordú a neamhniú nó an t-ordú a dhaingniú fara modhnú nó gan modhnú sa mhéid go mbaineann sé leis an talamh sin.

  ( b ) If an objection is duly made by any such person and such objection is not withdrawn and, as respects part of the land proposed to be acquired, no objection or only a withdrawn objection or withdrawn objections has or have been made, the Minister may, if he thinks fit, annul the order or confirm the order forthwith with or without modification in so far only as it relates to land to the acquisition of which no objection or the withdrawn objection or withdrawn objections has or have been made and, in so far as it relates to the remaining land proposed to be acquired, cause to be held a public local inquiry into any objection not withdrawn and, having considered such objection and the report of the person who held the inquiry, may then annul the order or confirm the order with or without modification in so far as it relates to such land.

  Uimhir 1 de 1948: ACHT NA dTITHE (LEASÚ), 1948

 7. #477098

  (13) Féadfaidh duine a thaisc agóid faoi fho-alt (1) an agóid a tharraingt siar, ach féadfaidh an tArd-Chláraitheoir, más cuí leis nó léi déanamh amhlaidh, an agóid a imscrúdú, nó a imscrúdú nó a himscrúdú ar an agóid a chríochnú, agus aon ordacháin is cuí leis nó léi a eisiúint chuig an gcláraitheoir lena mbaineann i ndáil leis an ní.

  (13) A person who has lodged an objection under subsection (1) may withdraw the objection, but an tArd-Chláraitheoir may, if he or she considers it appropriate to do so, investigate or complete his or her investigation of the objection and issue any directions to the registrar concerned in relation to the matter that he or she considers necessary.

  AN tACHT UM PÁIRTNÉIREACHT SHIBHIALTA AGUS UM CHEARTA AGUS OIBLEAGÁIDÍ ÁIRITHE DE CHUID COMHCHÓNAITHEOIRÍ 2010

 8. #521000

  Mura mbeidh i gceist leis an agóid ach ábhar sonrach a bhainfidh leis na gníomhartha dlíthiúla nó leis na caidrimh dhlíthiúla a taifeadadh in ionstraim bharántúil, níor cheart go mbeadh aon éifeacht fhianaiseach leis an ionstraim bharántúil a mbeidh agóid á déanamh ina leith i mBallstát eile seachas sa Bhallstát tionscnaimh i ndáil leis an ábhar a mbeidh agóid á déanamh ina leith fad a bheidh an agóid ar feitheamh.

  If the challenge concerns only a specific matter relating to the legal acts or legal relationships recorded in the authentic instrument, the authentic instrument in question should not produce any evidentiary effects in a Member State other than the Member State of origin with regard to the matter being challenged as long as the challenge is pending.

  Rialachán (AE) Uimh. 650/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le dlínse, an dlí is infheidhme, aithint agus forfheidhmiú cinntí agus glacadh le hionstraimí barántúla agus iad a fhorfheidhmiú in ábhair chomharbais agus maidir le Deimhniú Eorpach Comharbais a chruthú

 9. #832758

  Ní bhreithneoidh an t-oifigeach clárathachta agóid ar bith (seachas agóid ón oifigeach clárathachta féin) i gcoinnibh liosta de thoghthóirí ná i gcionnibh liosta d'éilitheoirí mara ndeinidh neach déanta na hagóide sin cóip den agóid sin do chur tríd an bpost cláruithe, chun an té le n-a mbaineann an agóid sin, laistigh den aimsir a ceapfar chun na hagóide sin do dhéanamh.

  No objection to an electors list or to a list of claimants (other than an objection made by the registration officer) shall be entertained by the registration officer unless the person making such objection has, within the time limited for making such objection, sent a copy of such objection by registered post to the person to whom such objection relates.

  Uimhir 28 de 1930: ACHT TOGHACHÁIN (LUCHT CEANNAÍOCHTA BHAILE ÁTHA CLIATH), 1930

 10. #832776

  (4) Sara rialóidh an t-oifigeach clárathachta i dtaobh éilimh no agóide ar bith, bhéarfaidh, más dó leis agus pé uair is dó leis gur gá no gur fearr san, don té do rinne an t-éileamh san no an agóid sin (marab agóid í do rinne an t-oifigeach clárathachta féin) agus, i gcás agóide (agus agóid do rinne an t-oifigeach clárathachta féin d'áireamh), don té le n-a mbaineann an agóid sin caoi ar éisteacht d'fháil i dtaobh an éilimh no na hagóide sin (pe'ca aca é) agus éistfidh agus breithneoidh pé ní bheidh le rá ag aon duine den tsórt san leis.

  (4) Before ruling on any claim or objection the registration officer, if and whenever he considers it necessary or desirable so to do, shall give to the person by whom such claim or objection (not being an objection made by the registration officer) was made and, in the case of an objection (including an objection made by the registration officer), to the person to whom such objection relates an opportunity to be heard in regard to Such claim or objection (as the case may be) and shall hear and consider such representations as may be made to him by any such person.

  Uimhir 28 de 1930: ACHT TOGHACHÁIN (LUCHT CEANNAÍOCHTA BHAILE ÁTHA CLIATH), 1930

 11. #832782

  (1) Pé uair a rialóidh an t-oifigeach clárathachta i dtaobh éilimh no agóide déanfaidh, laistigh de thrí lá tar éis an rialuithe do dhéanamh, más rialú bhaineann leis an gcéad chlár é no, más aon rialú eile é, laistigh de sheacht lá tar éis a dhéanta, fógra sa bhfuirm orduithe i dtaobh an rialuithe sin do thabhairt don té do rinne an t-éileamh san no an agóid sin (marab agóid í do rinne an t-oifigeach clárathachta féin) agus más rialú i bhfabhar agóide é (ar a n-áirítear agóid do rinne an t-oifigeach clárathachta féin), bhéarfaidh an fógra san don té le n-a mbaineann an agóid sin.

  (1) Whenever the registration officer rules on a claim or objection he shall, in the case of a ruling in relation to the first register, within three days or, in the case of any other ruling, within seven days after making such ruling, give notice in the prescribed form of such ruling to the person by whom such claim or objection (not being an objection made by the registration officer) was made and, in the case of a ruling allowing an objection (including an objection made by the registration officer), to the person to whom such objection relates.

  Uimhir 28 de 1930: ACHT TOGHACHÁIN (LUCHT CEANNAÍOCHTA BHAILE ÁTHA CLIATH), 1930

 12. #846997

  Mara ndeintear aon agóid do réir na rialach san roimhe seo i gcoinnibh orduithe speisialta do dhéanamh no má deintear agóid amhlaidh i gcoinnibh orduithe speisialta do dhéanamh ach gur dóich leis an Aire gur agóid shuaibhreosach an agóid sin féadfa sé ar bheith caithte don aimsir chun agóidí do dhéanamh i gcoinnibh an orduithe speisialta san a bheidh beartuithe, an t-ordú speisialta san do dhéanamh do réir bhun-dréachta an orduithe speisialta san.

  If no objection to the making of a special order is made in accordance with the foregoing rule or if an objection to the making of a special order is so made but the Minister considers such objection frivolous, he may, at the expiration of the time limited for making objections to such proposed special order, make such special order in terms of the original draft thereof.

  Uimhir 56 de 1931: ACHT PRÍNTÍSEACHTA, 1931

 13. #978801

  (f) aon uair a dhéanfas na Coimisinéirí agóid do neamhlomháil, féadfaidh an t-agóidire, laistigh de cheithre lá déag tar éis do na Coimisinéirí a mbreith ar an agóid sin do chur in iúl dó, a iarraidh i scríbhinn ar na Coimisinéirí a agóid do chur fá bhráid eadránaí a cheapfaidh an Coiste Réitigh as an bPainéal d'Eadránaithe Siltin, agus air sin déanfaidh na Coimisinéirí an agóid sin do chur fána bhráid sin amhlaidh;

  ( f ) whenever the Commissioners disallow an objection, the objector may, within fourteen days after being informed by the Commissioners of their decision on such objection, require in writing the Commissioners to refer his objection to an arbitrator appointed by the Reference Committee from the Panel of Drainage Arbitrators, and thereupon the Commissioners shall so refer such objection;

  Uimhir 3 de 1945: AN tACHT SILTIN AIRTÉIRIGH, 1945

 14. #1017578

  —(1) Baineann an t-alt seo le hordú ceannaigh éigeantaigh faoi alt 20 d'Acht 1932 a ndearna aon duine acu sin a gceangaltar leis an Acht sin fógraí a sheirbheáil orthu agóid go cuí ina leith agus nár tarraingíodh siar an agóid sin agus arb ordú é a dhaingnigh an tAire ar an gcéad ásc sa mhéid sin amháin gur bhain sé le talamh nach ndearnadh aon agóid, nó nach ndearnadh ach agóidagóidí a tarraingíodh siar, i gcoinne é a thógaint (dá ngairmtear “an chéad daingniú” san alt seo) agus ar an dara hásc sa mhéid gur bhain sé leis an gcuid eile den talamh a tógadh (dá ngairmtear “an dara daingniú” san alt seo).

  —(1) This section applies to a compulsory purchase order made under section 20 of the Act of 1932, as respects which an objection was duly made by any of the persons upon whom notices are required by that Act to be served and such objection was not withdrawn and which has been confirmed by the Minister firstly in so far only as it related to land to the acquisition of which no objection or only a withdrawn objection or withdrawn objections had been made (in this section referred to as "the first confirmation") and secondly in so far as it related to the remaining land acquired (in this section called "the second confirmation").

  Uimhir 1 de 1948: ACHT NA dTITHE (LEASÚ), 1948

 15. #1062621

  (5) Más i gcoinne comhalta seachas an t-uachtarán a bheas an agóid, agus má ceadaítear í le vótaí a leath nó níos mó de na hoifigigh a bheas i dteideal vótáil, ceadófar an agóid agus scoirfidh an comhalta a ndearnadh an agóid ina choinne, agus féadfar an folúntas a fhágfas sé a líonadh sa tslí fhorordaithe le hoifigeach eile, ach beidh an ceart céanna ag an gcúisí agóid a dhéanamh i gcoinne an oifigigh eile sin.

  (5) If the objection is to a member other than the president, and is allowed by one-half or more of the votes of the officers entitled to vote, the objection shall be allowed, and the member objected to shall retire and his vacancy may be filled in the prescribed manner by another officer, subject to the same right of the accused to object.

  Uimhir 18 de 1954: AN tACHT COSANTA, 1954

 16. #1128830

  (5) Maidir le háitreabh is ábhar d'iarratas faoi fho-alt (1) den alt seo, aon duine a mbeadh teideal aige agóid a dhéanamh in aghaidh deimhniú a dheonú ag tabhairt teidil don iarratasóir ceadúnas a fháil i leith an áitribh beidh teideal aige agóid a dhéanamh mar an gcéanna in aghaidh iarratas faoi fho-alt (1) den alt seo agus, maidir le háitreabh is ábhar d'iarratas faoi fho-alt (2) den alt seo, aon duine a mbeadh teideal aige agóid a déanamh in aghaidh iarratas go ndéanfaí deimhniú cláraitheachta faoi Acht 1904 a dheonú nó a athnuachan beidh teideal aige agóid a dhéanamh mar an gcéanna in aghaidh iarratas faoi fho-alt (2) den alt seo.

  (5) In relation to premises the subject of an application under subsection (1) of this section, any person who would be entitled to object to an application for the grant of a certificate entitling the applicant to receive a licence in respect of the premises shall be entitled to object in like manner to an application under subsection (1) of this section and, in relation to premises the subject of an application under subsection (2) of this section, any person who would be entitled to object to an application for the grant or renewal of a certificate of registration under the Act of 1904 applicable to the premises shall be entitled to object in like manner to an application under subsection (2) of this section.

  Uimhir 18 de 1960: AN tACHT DEOCHA MEISCIÚLA, 1960

 17. #289232

  Eisiamh agus agóid

  Exclusion and objection

  Rialachán (CE) Uimh. 3697/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Feabhra 2008 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena n-aisghairtear Treoir 91/670/CEE ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1592/2002 agus Treoir 2004/36/CE

 18. #289237

  Ní féidir agóid ar bith a dhéanamh bunaithe ar náisiúntacht na gcomhaltaí.

  No objection may be based on the nationality of members.

  Rialachán (CE) Uimh. 3697/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Feabhra 2008 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena n-aisghairtear Treoir 91/670/CEE ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1592/2002 agus Treoir 2004/36/CE

 19. #155099

  AGÓID FEABHSÚCHÁ1N.

  IMPROVEMENT OBJECTION

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 20. #155108

  A. Ní fhéadfar agóid feabhsúcháin a sheirbheáil ach ar fhorais áirithe (alt 48 (3)).

  A. An improvement objection may be served only on certain grounds (section 48(3)).

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 21. #155111

  D. Má sheirbheáiltear agóid feabhsúcháin beidh feidhm ag forálacha alt 52 den Acht.

  D. Where an improvement objection is served the provisions of section 52 of the Act apply.

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 22. #317832

  Luafaidh an institiúid a dhéanann agóid na cúiseanna leis an agóid a dhéanamh in aghaidh an ghnímh tharmligthe.".

  The institution which objects shall state the reasons for objecting to the delegated act.".

  Rialachán (AE) Uimh. 1235/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Nollaig 2010 lena leasaítear, maidir le cógas-aireachas ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, Rialachán (CE) Uimh. 726/2004 lena leagtar síos nósanna imeachta Comhphobail maidir le húdarú agus maoirseacht táirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine agus le haghaidh úsáide tréidliachta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Leigheasra Eorpach, agus Rialachán (CE) Uimh. 1394/2007 maidir le táirgí íocshláinte ardteiripe

 23. #320443

  Má dhéantar agóid, déanann an Pharlaimint cinneadh ar an ábhar trí thromlach na vótaí a chaitear.

  If an objection is raised, Parliament decides on the matter by a majority of the votes cast.

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 24. #324096

  Luafaidh an institiúid a dhéanann an agóid na cúiseanna leis an agóid a dhéanamh i gcoinne an ghnímh tharmligthe.".

  The institution which objects shall state the reasons for objecting to the delegated act.";

  Rialachán (AE) Uimh. 304/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2011 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 708/2007 ón gComhairle maidir le speicis choimhthíocha agus speicis nach bhfaightear go háitiúil a úsáid sa dobharshaothrú

 25. #324410

  Agóid fhoirmiúil i gcoinne caighdeán comhchuibhithe

  Formal objection against harmonised standards

  Rialachán (AE) Uimh. 305/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2011 lena leagtar síos coinníollacha comhchuibhithe maidir le táirgí foirgníochta a mhargú agus lena n-aisghairtear Treoir 89/106/CEE ón gComhairle

 26. #324780

  Luafaidh an institiúid a dhéanann an agóid na cúiseanna leis an agóid a dhéanamh i gcoinne an ghnímh tharmligthe.

  The institution which objects shall state the reasons for objecting to the delegated act.

  Rialachán (AE) Uimh. 305/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2011 lena leagtar síos coinníollacha comhchuibhithe maidir le táirgí foirgníochta a mhargú agus lena n-aisghairtear Treoir 89/106/CEE ón gComhairle

 27. #325577

  Luafaidh an institiúid a dhéanann agóid na cúiseanna leis an agóid a dhéanamh i gcoinne an ghnímh tharmligthe.

  The institution which objects shall state the reasons for objecting to the delegated act.

  Rialachán (AE) Uimh. 510/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2011 lena socraítear na caighdeáin feidhmíochta d'astaíochtaí ó fheithiclí tráchtála éadroma nua mar chuid de chur chuige comhtháite an Aontais chun astaíochtaí CO2 ó fheithiclí saothair éadroim a laghdú

 28. #326468

  I gcomhréir le hAirteagal 296 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, luafaidh an institiúid a dhéanfaidh an agóid na cúiseanna leis an agóid i gcoinne an ghnímh tharmligthe.";

  In accordance with Article 296 of the Treaty on the Functioning of the European Union, the institution which objects shall state the reasons for objecting to the delegated act.";

  Rialachán (AE) Uimh. 513/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2011 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1060/2009 maidir le gníomhaireachtaí rátála creidmheasa

 29. #329077

  Ní chuirfidh an agóid bac ar fhorghníomhú an bhreithiúnais mhainneachtana, mura gcinnfidh an Chúirt a mhalairt.

  The objection shall not have the effect of staying enforcement of the judgment by default unless the Court decides otherwise.

  Prótacal ar Reacht na Cúirte Breithiúnais (Conradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh, 2002)

 30. #228666

  (2) Más rud é gur i gcoinne athnuachana ar cheadúnas mórdhíoltóra leanna nó ar aon eischeadúnas eile a théann in éag, de bhua alt 49 den Finance (1909-10) Act, 1910, an tríochadú lá de Mheitheamh gach bliain, a dhéanfar an agóid, féadfar an agóid sin a dhéanamh ag an suí deiridh den Chúirt chun gnó achomair a sheoladh i mí an Mheithimh don cheantar cúirte ina bhfuil an t-áitreabh lena mbaineann an agóid, nó ag an gcéad suí eile den Chúirt a bheidh ar fáil ina dhiaidh sin.

  (2) Where the objection is made to the renewal of a wholesale beer dealer's licence or any other off-licence which, by virtue of section 49 of the Finance (1909-10) Act, 1910, expires on the thirtieth day of June each year, such objection may be made at the last sitting of the Court for the transaction of summary business in the month of June for the court area wherein the premises to which the objection relates are situate, or at the first available sitting of the Court thereafter.

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 31. #232991

  (agóid i gcoinne ar-cheadúnas mionreacaire fíona a dheonú)

  (objection to the grant of a wine retailer's on-licence)

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 32. #233012

  ORDAÍONN AN CHÚIRT LEIS SEO an agóid sin a dhícheadú.

  THE COURT HEREBY ORDERS that the said objection be disallowed.

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 33. #233185

  ORDÚ AR AGÓID A ÉISTEACHT IN AGHAIDH ATHNUACHANA AR CHEADÚNAS LE hAGHAIDH DEOCHANNA MEISCIÚLA

  ORDER ON HEARING OBJECTION TO THE RENEWAL OF INTOXICATING LIQUOR LICENCE

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 34. #233188

  †D’ORDAIGH AN CHÚIRT, an lá de 19 , an agóid sin

  † THE COURT ORDERED on the day of 19 that the said objection

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 35. #233270

  FÓGRA I dTAOBH AGÓID A ÉISTEACHT

  NOTICE OF HEARING OF OBJECTION

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 36. #235624

  Agóid in aghaidh deimhniú a dheonú, O.63, r.3

  Objection to grant of certificate, O.63, r.3

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 37. #235918

  Agóid i gcoinne Ar-Cheadúnas Mionreacaire Fíona a Dheonú den Chéad Uair—

  Objections to First Grant of Wine Retailer's On-Licence—

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 38. #236717

  Agóid i gcoinne Athnuachana ar Cheadúnas—

  Renewal of Licence, Objection to—

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 39. #236763

  Agóid i gcoinne Ar-Cheadúnas Mionreacaire Fíona a dheonú den chéad uair—

  Wine Retailer's On-Licence, Objection to first grant of,—

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 40. #236931

  Agóid i gcoinne athnuachana air, O.80

  Objection to renewal of, O.80

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 41. #237150

  Daoine a bheidh inniúil chun agóid a dhéanamh, O.83, r.7 (1)

  Persons competent to object, O.83, r.7 (1)

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 42. #237501

  Agóid i gcoinne é a dheonú den chéad uair, O.70

  Objection to the first grant, of, O.70

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 43. #431751

  (b) Más rud é go ndéantar agóid in aghaidh dola-scéime i scríbhinn chuig an Aire, agus nach ndéantar an agóid a tharraingt siar, cuirfidh an tAire faoi deara, sula dtabharfaidh sé breith i dtaobh an scéim a cheadú nó gan í a cheadú, fiosrúchán poiblí áitiúil a sheoladh faoin scéim agus faoin agóid sin agus breithneoidh sé tuarascáil an duine a bheidh ag seoladh an fhiosrúcháin agus aon mholadh a dhéanfaidh sé.

  (b) If an objection to a toll scheme is made in writing to the Minister and the objection is not withdrawn the Minister shall, before deciding whether to approve the scheme or not, cause a public local inquiry into the scheme and into such objection to be held and shall consider the report of the person conducting the inquiry and any recommendation made by him.

  ACHT NA mBÓITHRE, 1993

 44. #438874

  Déanfar aon agóid den sórt sin a chur in iúl don taiscí.

  Any such objection shall be notified to the depositary.

  AN tACHT UCHTÁLA 2010

 45. #462109

  Ceart agóid a dhéanamh a tharscaoileadh

  Waiver of right to object

  AN tACHT EADRÁNA 2010

 46. #462166

  Mura rud é go dtarraingeoidh an t-eadránaí a ndéantar agóid ina choinne siar óna oifig nó go gcomhaontóidh an páirtí eile leis an agóid, tabharfaidh an binse eadrána breith maidir leis an agóid.

  Unless the challenged arbitrator withdraws from his office or the other party agrees to the challenge, the arbitral tribunal shall decide on the challenge.

  AN tACHT EADRÁNA 2010

 47. #462215

  (3) Tabharfaidh an binse eadrána breith go pras maidir le haon agóid in aghaidh an réamhordaithe.

  (3) The arbitral tribunal shall decide promptly on any objection to the preliminary order.

  AN tACHT EADRÁNA 2010

 48. #477072

  59F.—(1) Féadfaidh duine, aon tráth roimh chlárú páirtnéireachta sibhialta, agóid i scríbhinn ina mbeidh na forais ar a mbeidh an agóid bunaithe a thaisceadh le haon chláraitheoir.

  59F.—(1) A person may, at any time before a civil partnership registration, lodge with any registrar an objection in writing that contains the grounds on which the objection is based.

  AN tACHT UM PÁIRTNÉIREACHT SHIBHIALTA AGUS UM CHEARTA AGUS OIBLEAGÁIDÍ ÁIRITHE DE CHUID COMHCHÓNAITHEOIRÍ 2010

 49. #477080

  (ii) i dtaobh an agóid a bheith á himscrúdú, agus

  (ii) the objection is being investigated, and

  AN tACHT UM PÁIRTNÉIREACHT SHIBHIALTA AGUS UM CHEARTA AGUS OIBLEAGÁIDÍ ÁIRITHE DE CHUID COMHCHÓNAITHEOIRÍ 2010

 50. #478705

  Agóid i gcoinne déanmhas cosanta a fháil go héigeantach.

  Objection to compulsory acquisition of protected structure.

  AN tACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT, 2000

Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.