Gaois

Treo cuardaigh

Modh cuardaigh

Scag na torthaí

Bailiúcháin

623 toradh in 279 doiciméad

 1. #1053029

  Féadfaidh an Bord agra a dhéanamh, agus féadfar agra a dhéanamh ina choinne, ina ainm féin.

  The Board may sue and be sued in its own name.

  Uimhir 17 de 1953: ACHT MHÓR-IARNRÓD AN TUAISCIRT, 1953

 2. #1056072

  (b) féadfaidh an bord agra a dhéanamh agus féadfar agra a dhéanamh air faoina ainm corpraithe,

  ( b ) the board shall have power to sue and be sued in their corporate name,

  Uimhir 26 de 1953: AN tACHT SLÁINTE, 1953

 3. #1141290

  féadfaidh an Bord (cé nach páirtithe san agra iad), ar fhoras moille, iarratas a dhéanamh chun an Cúirte ina mbeidh an t-agra ar feitheamh á iarraidh go n-aistreofaí stiúradh an agra chun an Bhoird, agus, air sin, féadfaidh an Chúirt más é a tuairim gur bhain moill mhíchuí nó mhícheart leis an agra a chur ar aghaidh—

  the Board (though not parties to the suit) may, on the ground of delay, apply to the Court in which the suit is pending to have the conduct of the suit transferred to the Board, and thereupon the Court, if of opinion that there has been undue or improper delay in proceeding with the suit, may—

  Uimhir 17 de 1961: AN tACHT CARTHANAS, 1961

 4. #148183

  (a) in ionchúiseamh ar agra an Ard-Aighne nó in aon imeachtaí eile ar agra an Ard-Aighne,

  (a) in a prosecution at the suit of the Attorney General or in any other proceedings at the suit of the Attorney General.

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 5. #148184

  (b) in ionchúiseamh ar agra an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí nó in aon imeachtaí eile ar agra an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí,

  (b) in a prosecution at the suit of the Director of Public Prosecutions or in any other proceedings at the suit of the Director of Public Prosecutions,

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 6. #148595

  (c) ag an dá Aire sin roimhe seo agus iad ag déanamh agra i gcomhpháirt

  ( c ) both of the aforesaid Ministers suing jointly,

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 7. #164614

  (a) in ionchúiseamh ar agra an Ard-Aighne nó in aon imeachtaí eile ar agra an Ard-Aighne.

  ( a ) in a prosecution at the suit of the Attorney General or in any other proceedings at the suit of the Attorney General,

  Ionstraimí Reachtúla: I.R. 1978

 8. #164615

  (b) in ionchúiseamh ar agra an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí nó in aon imeachtai eile ar agra an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poibli,

  ( b ) in a prosecution at the suit of the Director of Public Prosecutions or in any other proceedings at the suit of the Director of Public Prosecutions,

  Ionstraimí Reachtúla: I.R. 1978

 9. #181824

  (a) in ionchúiseamh ar agra an Ard-Aighne nó in aon imeachtaí eile ar agra an Ard-Aighne,

  (a) in a prosecution at the suit of the Attorney General or in any other proceedings at the suit of the Attorney General,

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 10. #181825

  (b) in ionchúiseamh ar agra an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí nó in aon imeachtaí eile ar agra an Stiúrchóra Ionchúiseamh Poiblí,

  (b) in a prosecution at the suit of the Director of Public Prosecutions or in any other proceedings at the suit of the Director of Public Prosecutions,

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 11. #227579

  Agra a dhéanamh faoi ainm trádála

  Suing by trade name

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 12. #235898

  Ainm Trádála, agra a dhéanamh faoi, 0.39, r.9 (3)

  Trade Name, suing by, O.39, r.9 (3)

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 13. #236113

  Ceart éisteachta in imeachtaí ar a agra/a hagra, O.6, r.1 (e)

  Right of audience in proceedings at the suit of, O.6, r.1 (e)

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 14. #237410

  Agra a dhéanamh faoi, O.39, r.9 (3)AISTRIÚ

  Suing by, O.39, r.9 (3)

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 15. #252331

  Folaíonn “cúis” aon agra nó imeacht bunaidh eile.

  “Cause” includes any suit or other original proceeding.

  I.R. Uimh 510 de 2001: Na Rialacha Cúirte Cuarda

 16. #253266

  Formhuineofar ar gach ordú forghníomhaithe ainm agus áit ghnó an Aturnae a bheidh iarbhír ag déanamh agra i leith an chéanna, agus, mura mbeidh aon Aturnae fostaithe chun agra a dhéanamh i leith an ordaithe, ansin formhuineofar meabhrán air á rá go ndearna an páirtí an t-agra i leith an chéanna i bpearsa, agus luafar ann áit chónaithe agus seoladh poist an pháirtí sin.

  Every order for execution shall be endorsed with the name and place of business of the Solicitor actually suing out the same, and, if no Solicitor shall be employed to sue out the order, then it shall be indorsed with a memorandum expressing that the same has been sued out by the party in person, mentioning the place of residence and postal address of such party.

  I.R. Uimh 510 de 2001: Na Rialacha Cúirte Cuarda

 17. #254740

  (1) Gach agra chun eastáit éagach a riaradh;

  (1) All suits for the administration of estates of deceased persons;

  I.R. Uimh 510 de 2001: Na Rialacha Cúirte Cuarda

 18. #254741

  (2) Gach agra chun iontaobhais a fhorghníomhú;

  (2) All suits for the execution of trusts;

  I.R. Uimh 510 de 2001: Na Rialacha Cúirte Cuarda

 19. #254743

  (4) Gach agra i leith sainchomhlíonadh;

  (4) All suits for specific performance;

  I.R. Uimh 510 de 2001: Na Rialacha Cúirte Cuarda

 20. #254745

  (6) Gach agra chun aon chuntas comhpháirtíochta a thógáil, nó chun aon chomhpháirtíocht a dhíscaoileadh;

  (6) All suits for the taking of any partnership account, or for the dissolution of any partnership;

  I.R. Uimh 510 de 2001: Na Rialacha Cúirte Cuarda

 21. #254782

  Aon pháirtí a bheidh ag déanamh agra nó cosanta trí Aturnae beidh de chead aige a Aturnae a athrú, nó a Aturnae a scaoileadh uaidh, agus an t-agra nó an chosaint a dhéanamh go pearsanta, agus aon pháirtí a bheidh ag déanamh agra nó cosanta go pearsanta beidh de chead aige Aturnae a cheapadh gan ordú chuige sin.

  A party suing or defending by a Solicitor shall be at liberty to change his Solicitor, or to discharge his Solicitor and sue or defend in person, and any party suing or defending in person shall be at liberty to appoint a Solicitor without an order for the purpose.

  I.R. Uimh 510 de 2001: Na Rialacha Cúirte Cuarda

 22. #259172

  Agra a dhéanamh trína chúramaí/trína cúramaí nó trína neaschara, O.6, r.8, O.19

  Suing by, O.6, r.8, O.19

  I.R. Uimh 510 de 2001: Na Rialacha Cúirte Cuarda

 23. #476525

  Orduithe le haghaidh cothabhála go dtí go ndéanfar agra.

  Maintenance pending suit orders.

  AN tACHT UM PÁIRTNÉIREACHT SHIBHIALTA AGUS UM CHEARTA AGUS OIBLEAGÁIDÍ ÁIRITHE DE CHUID COMHCHÓNAITHEOIRÍ 2010

 24. #477463

  ciallaíonn “ordú le haghaidh cothabhála go dtí go ndéanfar agra” ordú faoi alt 116;

  “maintenance pending suit order” means an order under section 116;

  AN tACHT UM PÁIRTNÉIREACHT SHIBHIALTA AGUS UM CHEARTA AGUS OIBLEAGÁIDÍ ÁIRITHE DE CHUID COMHCHÓNAITHEOIRÍ 2010

 25. #614305

  Díolúine ó agra.

  Immunity from suit.

  ACHT NA gCUIDEACHTAÍ, 1990

 26. #651081

  Agra-chomhshaoil-aeráide

  Agri-environment-climate

  Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 maidir le tacaíocht d'fhorbairt tuaithe ón gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT) agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1698/2005

 27. #651918

  Oibríochtaí aeráide agra-comhshaoil

  Agri-environment climate operations

  Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 maidir le tacaíocht d'fhorbairt tuaithe ón gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT) agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1698/2005

 28. #652006

  Airteagal 28 Agra-chomhshaoil-aeráide

  Article 28 Agri-environment-climate

  Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 maidir le tacaíocht d'fhorbairt tuaithe ón gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT) agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1698/2005

 29. #660331

  Airteagal 36(a)(iv) Íocaíochtaí agra-chomhshaoil

  Article 36(a)(iv): Agri-environment payments

  Rialachán (AE) Uimh. 1310/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena leagtar síos forálacha idirthréimhseacha áirithe maidir le tacaíocht d'fhorbairt tuaithe ón gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT) agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a mhéid a bhaineann le hacmhainní agus a ndáileadh i dtaca leis an mbliain 2014 agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 73/2009 ón gComhairle agus Rialachán (AE) Uimh. 1307/2013, Rialachán (AE) Uimh. 1306/2013 agus Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a mhéid a bhaineann lena gcur i bhfeidhm sa bhliain 2014

 30. #782816

  Ar agra an Phríomh-Atúrnae a cuirfar cúisithe ar aghaidh.

  Prosecutions to be at suit of Attorney-General.

  Uimhir 44 de 1924: ACHT BREITHIÚNAIS CHOIRIÚLA (RIARA), 1924

 31. #789690

  (3) Féadfidh an tAire, no féadfar ar agra an Aire, cionta fén alt so do chúiseamh.

  (3) An offence under this section may be prosecuted by or at the suit of the Minister.

  Uimhir 5 de 1925: ACHT RIALTAIS ÁITIÚLA, 1925

 32. #800307

  —(1) Ní bhainfidh fo-alt (1) d'alt 21 den Inland Revenue Regulation Act, 1890, leis na fíneála a forchuirtar leis an Acht Airgid, 1925 (Uimh. 28 de 1925) maidir le gadhar-dhiúité, agus ina ionad san achtuítear leis seo go bhféadfar imeachta do chur ar aghaidh ar agra an Phríomh-Atúrnae no ar agra oifigeach custum agus máil no ar agra ball den Ghárda Síochána chun aon fhíneáil den tsórt san do bhaint amach agus nách gá an scéala le n-a dtionscnófar na himeachta san do bheith i scríbhinn ná fé mhionn.

  —(1) Sub-section (1) of section 21 of the Inland Revenue Regulation Act, 1890, shall not apply to the penalties imposed by the Finance Act, 1925 (No. 28 of 1925) in relation to dog duty, and in lieu thereof it is hereby enacted that proceedings for the recovery of any such penalty may be prosecuted at the suit of the Attorney-General or at the suit of an officer of customs and excise or at the suit of a member of the Gárda Síochána and that the information initiating such proceedings need not be in writing or on oath.

  Uimhir 35 de 1926: ACHT AIRGID, 1926

 33. #808200

  Forálacha maidir le feidhmiú orduithe ar agra Choimisiún na Talmhan.

  Provisions as to execution of orders at the suit of the Land Commission.

  Uimhir 19 de 1927: ACHT TALMHAN, 1927

 34. #820095

  nuair a húsáidtear na focail “an ghairm,” “an t-agra,” “an gearánaí,” agus “an cosantóir” i dtaobh breithiúntais le n-a mbaineann an tAcht so, cialluíd fé seach an ghairm achmair no an lán-ghairm (pe'ca aca é) ar a bhfuarthas an breithiúntas san, an t-agra do bunuíodh leis an ngairm sin, agus an gearánaí agus an cosantóir san agra san.

  the expressions "the summons", "the suit", "the plaintiff", and "the defendant", when used in relation to a judgment to which this Act applies, mean respectively the summary summons or the plenary summons (as the case may be) on which such judgment was obtained, the suit instituted by such summons, and the plaintiff and the defendant in such suit.

  Uimhir 35 de 1928: ACHT CÚIRTEANNA BREITHIÚNAIS (UIMH. 2), 1928

 35. #834265

  Cúiseamh ar agra oifigigh fhreastail.

  Prosecution at suit of attendance officer.

  Uimhir 29 de 1930: ACHT OIDEACHAIS GHAIRME BEATHA, 1930

 36. #886425

  (4) Féadfar cionta fén alt so do chúiseamh ar agra an Bhúird no ar agra an bhúird choimeádaithe gur laistigh dá gceanntar do rinneadh an cionta.

  (4) An offence under this section may be prosecuted at the suit of the Board or of the board of conservators within whose district the offence is committed.

  Uimhir 4 de 1935: ACHT IASCAIGH NA SIONAINNE, 1935

 37. #937771

  —Féadfar cionta fé aon alt den Acht so do chúiseamh ar agra an Aire.

  —A prosecution for an offence under any section of this Act may be brought at the suit of the Minister.

  Uimhir 14 de 1939: ACHT NA nÚDARÁS nÁITIÚIL (CÓ-CHEANNACH), 1939

 38. #979148

  Aon agra nó aicsean a bheas ar feitheamh in aon Chúirt an lá ceaptha agus ina mbeidh comhlucht scortha ina bpáirtí ní thuitfidh sé ar lár de bhíthin an comhlucht scortha san do scor, ach ina ionad san tiocfaidh comhairle nó comhairlí aistrithí an chomhluchta scortha san chun bheith agus beid ina bpáirtithe san agra nó san aicsean san in ionad an chomhluchta scortha san agus leanfar den agra nó den aicsean san dá réir sin.

  No suit or action which is pending in any Court on the appointed day and to which a dissolved body is a party shall abate by reason of the dissolution of such dissolved body, but in lieu thereof the transferee council or councils of such dissolved body shall become and be parties to such suit or action in the place of such dissolved body and such suit or action shall continue accordingly.

  Uimhir 3 de 1945: AN tACHT SILTIN AIRTÉIRIGH, 1945

 39. #1044509

  (a) inniúil ar agra a dhéanamh agus ar bheith inagartha (lena n-áirítear agra a dhéanamh agus bheith inagartha faoi alt 35 den Acht seo), agus

  ( a ) be capable of suing and being sued (including suing and being sued under section 35 of this Act), and

  Uimhir 11 de 1952: AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH, 1952

 40. #1053027

  Cumhacht chun agra a dhéanamh.

  Power to sue. [GA]

  Uimhir 17 de 1953: ACHT MHÓR-IARNRÓD AN TUAISCIRT, 1953

 41. #1102032

  —Féadfar cion faoin Acht seo d'inchúiseamh ar agra an Aire.

  —An offence under this Act may be prosecuted at the suit of the Minister.

  Uimhir 13 de 1958: AN tACHT TAE (CEANNACH AGUS ALLMHUIRIÚ), 1958

 42. #1137342

  —Gach caingean, agra nó imeachtaí a bheidh ar feitheamh díreach roimh lá an aistrithe in aon chúirt nó binse agus inar páirtí an Coiste tiocfaidh an Bord chun bheith agus beidh sé, lá an aistrithe, ina pháirtí sa chéanna in ionad an Choiste agus leanfaidh an caingean, an t-agra nó na himeachtaí sin, de réir mar a bheidh, idir an Bord agus na páirtithe eile sa chéanna dá réir sin agus ní thitfidh aon chaingean, agra nó imeachtaí den sórt sin ar lár ná ní scoirfear den chéanna ná ní dhéanfar dochar don chéanna de dhroim an Coiste a dhíscaoileadh.

  —In every action, suit or proceedings which is pending immediately before the transfer day in any court or tribunal and to which the Committee is a party, the Board shall on the transfer day become and be a party in the place of the Committee and such action, suit or proceedings, as the case may be, shall be continued between the Board and the other parties thereto accordingly and no such action, suit or proceedings shall abate or be discontinued or prejudicially affected by reason of the dissolution of the Committee.

  Uimhir 1 de 1961: AN tACHT UM MARGÚ TÁIRGÍ DÉIRÍOCHTA, 1961

 43. #1141292

  (a) stiúradh an agra a thabhairt don Bhord, nó

  ( a ) give the conduct of the suit to the Board, or

  Uimhir 17 de 1961: AN tACHT CARTHANAS, 1961

 44. #1141294

  (b) cibé téarmaí is dóigh léi is gá chun an t-agra a chríochnú go luath a fhorchur ar an bpáirtí ag a mbeidh stiúradh an agra,

  ( b ) impose on the party having conduct of the suit such terms as it deems necessary for bringing the suit to a speedy termination,

  Uimhir 17 de 1961: AN tACHT CARTHANAS, 1961

 45. #1149677

  agus ar páirtí ann an tAire, an tAire Airgeadais, an Saoiste (de réir bhrí Acht 1868) nó an Leas-Saoiste (de réir bhrí Acht 1868), ní thitfidh an chaingean, an t-agra nó an imeacht sin ar lár ná ní thiocfaidh deireadh leis ná ní dhéanfar dochar dó mar gheall ar Acht 1868 a aisghairm agus i ngach caingean, agra nó imeacht mar a dúradh nach páirtí ann an tAire, tiocfaidh an tAire chun bheith agus beidh sé, ar dháta an Achta seo a rith, ina pháirtí in áit an Aire Airgeadais, an tSaoiste nó an Leas-Saoiste, cibé acu é, agus leanfar den chaingean, den agra nó den imeacht sin, cibé acu é, idir an tAire agus na páirtithe eile ann dá réir sin.

  and to which the Minister, the Minister for Finance, the Ranger (within the meaning of the Act of 1868) or the Deputy Ranger (within the meaning of the Act of 1868) is a party shall abate or be discontinued or prejudicially affected by reason of the repeal of the Act of 1868, and in every such action, suit or proceedings aforesaid to which the Minister is not a party, the Minister shall on the passing of this Act become and be a party in the place of the Minister for Finance, the Ranger or the Deputy Ranger, as the case may be, and such action, suit or proceedings, as the case may be, shall be continued between the Minister and the other parties thereto accordingly.

  Uimhir 35 de 1961: ACHT CHURRACH CHILL DARA, 1961

 46. #1150218

  ciallaíonn “cúis” aon chaingean, agra nó imeacht bhunaidh idir gearánaí agus cosantóir;

  "cause" means any action, suit or original proceeding between a plaintiff and a defendant;

  Uimhir 39 de 1961: ACHT NA gCÚIRTEANNA (FORÁLACHA FORLÍONTACHA), 1961

 47. #1154645

  Féadfaidh naíona agra a dhéanamh trí neaschara.

  Infants may sue by next friend.

  Uimhir 5 de 1962: AN tACHT UM GHEARRTHEIDIL, 1962

 48. #1168408

  —(1) Faoi réir forálacha an Achta seo beidh sáruithe cóipchirt inchaingne ar agra úinéir an chóipchirt.

  —(1) Subject to the provisions of this Act infringements of copyright shall be actionable at the suit of the owner of the copyright.

  Uimhir 10 de 1963: AN tACHT CÓIPCHIRT, 1963

 49. #1169212

  ach beidh aon sárú ar na sriantachtaí sin, maidir le duine, inchaingne ar a agra, nó, más marbh dó, ar agra a ionadaithe pearsanta, mar shárú ar dhualgas reachtúil.

  but any contravention of those restrictions, in relation to a person, shall be actionable at his suit, or, if he is dead, at the suit of his personal representatives, as a breach of statutory duty.

  Uimhir 10 de 1963: AN tACHT CÓIPCHIRT, 1963

 50. #1229036

  Cumhacht ag an mBailitheoir agus ag oifigigh údaraithe agra a dhéanamh.

  Power of Collector and authorised officers to sue.

  Uimhir 6 de 1967: AN tACHT CÁNACH IONCAIM, 1967

Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.