Gaois

Treo cuardaigh

Modh cuardaigh

Scag na torthaí

Bailiúcháin

4,887 toradh in 753 doiciméad

 1. #1924082

  Níl dearbhú comhcheangailte le Dearbhú imeachta achomair ná le Dearbhú iontrála achomair

  Declaration is not combined with Exit summary declaration or Entry summary declaration

  Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/235 ón gCoimisiún an 8 Feabhra 2021 lena leasaítear Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2015/2447 maidir le formáidí agus cóid na gcomhcheanglas sonraí, rialacha áirithe i dtaca le faireachas agus leis an oifig inniúil custaim lena gcuirtear earraí faoi nós imeachta custaim

 2. #1924086

  dearbhú comhcheangailte le Dearbhú imeachta achomair agus le Dearbhú iontrála achomair

  Declaration is combined with Exit summary declaration and Entry summary declaration

  Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/235 ón gCoimisiún an 8 Feabhra 2021 lena leasaítear Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2015/2447 maidir le formáidí agus cóid na gcomhcheanglas sonraí, rialacha áirithe i dtaca le faireachas agus leis an oifig inniúil custaim lena gcuirtear earraí faoi nós imeachta custaim

 3. #1924401

  Dearbhú maidir le hidirthuras agus dearbhú imeachta achomair agus dearbhú iontrála achomair

  Transit declaration and exit summary declaration and entry summary declaration

  Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/235 ón gCoimisiún an 8 Feabhra 2021 lena leasaítear Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2015/2447 maidir le formáidí agus cóid na gcomhcheanglas sonraí, rialacha áirithe i dtaca le faireachas agus leis an oifig inniúil custaim lena gcuirtear earraí faoi nós imeachta custaim

 4. #1922717

  I gcás ina soláthrófar MRN an dearbhaithe iontrála achomair, an dearbhaithe idirthurais, nó sna cásanna dá dtagraítear in Airteagal 130 den Chód, MRN an dearbhaithe custaim, agus nach mbaineann an dearbhú stórála sealadaí leis na míreanna earraí uile sa dearbhú iontrála achomair, sa dearbhú idirthurais nó sa dearbhú custaim, soláthróidh an dearbhóir an uimhir ábhartha míre nó na huimhreacha ábhartha míre a cuireadh i leith na n-earraí sa dearbhú iontrála achomair bunaidh, sa dearbhú idirthurais bunaidh nó sa dearbhú custaim bunaidh.

  Where the MRN of the entry summary declaration, the transit declaration, or, in the cases referred to in Article 130 of the Code, the customs declaration is provided, and the declaration for temporary storage does not concern all items of goods of the entry summary declaration, transit declaration or customs declaration, the declarant shall provide the relevant item number(s) attributed to the goods in the original entry summary declaration, transit declaration or customs declaration.

  Rialachán Tarmligthe (AE) 2021/234 ón gCoimisiún an 7 Nollaig 2020 lena leasaítear Rialachán Tarmligthe (AE) 2015/2446 a mhéid a bhaineann le ceanglais choiteanna sonraí, agus Rialachán Tarmligthe (AE) 2016/341 a mhéid a bhaineann leis na cóid atá le húsáid i bhfoirmeacha áirithe

 5. #295717

  Chuige sin, tabharfaidh siad dearbhú tiomantais i scríbhinn agus dearbhú leasanna i scríbhinn gach bliain.

  To this end they shall make a written declaration of commitment and a written declaration of interests every year.

  Rialachán (CE) Uimh. 1339/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 lena mbunaítear an Foras Eorpach Oiliúna

 6. #336166

  Beidh ar a laghad na sonraí atá riachtanach don dearbhú imeachta achomair sa dearbhú réamhimeachta.

  The pre-departure declaration shall contain at least the particulars necessary for the exit summary declaration.

  Rialachán (CE) Uimh. 450/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2008 lena leagtar síos Cód Custaim an Chomhphobail (Cód Custaim Nuachóirithe)

 7. #346993

  ciallaíonn "dearbhú custaim""an dearbhú custaim" mar a shainmhínítear sa Chód Custaim é;

  "customs declaration" means the "customs declaration" as defined in the Customs Code;

  Rialachán (CE) Uimh. 471/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Bealtaine 2009 maidir le staidreamh Comhphobail a bhaineann le trádáil eachtrach le tíortha nach Ballstáit iad agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1172/95 ón gComhairle

 8. #437158

  ciallaíonn “dearbhú incháilitheachta agus oiriúnachta” dearbhú arna eisiúint ag an Údarás faoi alt 40;

  “declaration of eligibility and suitability” means a declaration issued by the Authority under section 40;

  AN tACHT UCHTÁLA 2010

 9. #437317

  (b) an dearbhú incháilitheachta agus oiriúnachta iomchuí más rud é gur eisíodh dearbhú faoi alt 40.

  (b) the relevant declaration of eligibility and suitability if one has been issued under section 40.

  AN tACHT UCHTÁLA 2010

 10. #471159

  ciallaíonn “dearbhú neamhréireachta” dearbhú faoi alt 5;

  ‘‘declaration of incompatibility’’ means a declaration under section 5;

  AN tACHT FÁN gCOINBHINSIÚN EORPACH UM CHEARTA AN DUINE 2003

 11. #565272

  ciallaíonn “dearbhú reachtúil” dearbhú reachtúil de réir bhrí an Achta i dtaobh Dearbhuithe Reachtúla, 1938;

  “statutory declaration” means a statutory declaration within the meaning of the Statutory Declarations Act 1938;

  European Communities (Birds and Natural Habitats) Regulations 2011

 12. #597807

  na rialacha nós imeachta maidir leis an dearbhú simplithe agus an dearbhú forlíontach a thaisceadh;

  the procedural rules on the lodging of a simplified declaration and a supplementary declaration;

  Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Deireadh Fómhair 2013 lena leagtar síos Cód Custaim an Aontais

 13. #598100

  ciallaíonn "dearbhóir" an duine a thaisceann dearbhú custaim, dearbhú stórála sealadaí, dearbhú iontrála achomair, dearbhú imeachta achomair, dearbhú ath-onnmhairithe nó fógra ath-onnmhairithe ina ainm nó ina hainm féin nó an duine a ndéantar dearbhú den sórt sin ina ainm, nó ina ndéantar fógra a thaisceadh ina ainm;

  "declarant" means the person lodging a customs declaration, a temporary storage declaration, an entry summary declaration, an exit summary declaration, a re-export declaration or a re-export notification in his or her own name or the person in whose name such a declaration or notification is lodged;

  Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Deireadh Fómhair 2013 lena leagtar síos Cód Custaim an Aontais

 14. #599978

  a glacadh leis an dearbhú custaim nó leis an dearbhú ath-onnmhairithe;

  the customs or re-export declaration was accepted;

  Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Deireadh Fómhair 2013 lena leagtar síos Cód Custaim an Aontais

 15. #640047

  Comhad teicniúil, dearbhú ar scrúdú cineáil CE, Dearbhú Comhréireachta CE

  Technical file, EC type-examination certificate, EC Declaration of Conformity

  DOICIMÉAD INMHEÁNACH OIBRE DE CHUID AN CHOIMISIÚIN ACHOIMRE FEIDHMIÚCHÁIN AR AN MEASÚNÚ TIONCHAIR a ghabhann leis an doiciméad Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le trealamh cosanta pearsanta /* SWD/2014/0119 final */

 16. #1049776

  ciallaíonn “dearbhú suirbhéireachta” dearbhú ar na dhéanamh faoi alt 272 den Phríomh-Acht;

  "declaration of survey" means a declaration made under section 272 of the Principal Act;

  Uimhir 29 de 1952: AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA (COINBHINSIÚN SÁBHÁLTACHTA), 1952

 17. #1503232

  ciallaíonn “dearbhú”, i ndáil le ceannach aonad ag daoine nach gcónaíonn sa Stát, dearbhú i scríbhinn—

  "declaration", in relation to the purchase of units by persons who are not resident in the State, means a written declaration which—

  Uimhir 10 de 1990: AN tACHT AIRGEADAIS, 1990

 18. #1704641

  i gcás duine a gceadófar dó de réir dlí dearbhú in ionad mionnú, folaíonn "mionnscríbhinn" dearbhú;

  "affidavit" in the case of a person allowed by law to declare instead of swearing, includes a declaration,

  I.R. Uimh. 15 de 1986: Rialacha na nUaschúirteanna

 19. #1786051

  Sna himthosca sin, i gcás ina ndéanfar dearbhú custaim nó dearbhú stórála sealadaí a thaisceadh, áireofar sa dearbhú ar a laghad na sonraí atá ag teastáil don dearbhú iontrála achomair.”;

  Where, in such circumstances, a customs declaration or a temporary storage declaration is lodged, the declaration shall contain at least the particulars necessary for the entry summary declaration.’;

  Rialachán (AE) 2019/474 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Márta 2019 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 lena leagtar síos Cód Custaim an Aontais

 20. #1806978

  Sainaithneofar le dearbhú comhréireachta AE cineál an táirge leasacháin AE dár ullmhaíodh an dearbhú sin.

  The EU declaration of conformity shall identify the EU fertilising product type for which it has been drawn up.

  Rialachán (AE) 2019/1009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Meitheamh 2019 lena leagtar síos rialacha maidir le táirgí AE a chur ar fáil ar an margadh agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1069/2009 agus Rialachán (CE) Uimh. 1107/2009 agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2003/2003 (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 21. #1807692

  má dhéantar foráil i reachtaíocht an Aontais um chomhchuibhiú is infheidhme i leith an táirge maidir le dearbhú comhréireachta nó dearbhú feidhmíochta agus doiciméadacht theicniúil, a fhíorú gur tarraingíodh suas an dearbhú comhréireachta AE nó dearbhú feidhmíochta agus doiciméadacht theicniúil, agus an dearbhú comhréireachta nó dearbhú feidhmíochta á choimeád ar fáil do na húdaráis faireachais margaidh ar feadh na tréimhse a cheanglaítear leis an reachtaíocht sin agus a áirithiú gur féidir an doiciméadacht theicniúil a chur ar fáil do na húdaráis sin arna iarraidh sin;

  if the Union harmonisation legislation applicable to the product provides for an EU declaration of conformity or declaration of performance and technical documentation, verifying that the EU declaration of conformity or declaration of performance and technical documentation have been drawn up, keeping the declaration of conformity or declaration of performance at the disposal of market surveillance authorities for the period required by that legislation and ensuring that the technical documentation can be made available to those authorities upon request;

  Rialachán (AE) 2019/1020 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le faireachas margaidh ar tháirgí agus comhlíonadh táirgí agus lena leasaítear Treoir 2004/42/CE agus Rialacháin (CE) Uimh. 765/2008 agus (AE) Uimh. 305/2011 ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 22. #1836225

  ciallaíonn "dearbhóir" an duine a thaisceann dearbhú custaim, dearbhú stórála sealadaí, dearbhú iontrála achomair, dearbhú imeachta achomair, dearbhú ath-onnmhairithe nó fógra ath-onnmhairithe ina ainm nó ina hainm féin nó an duine a ndéantar dearbhú den sórt sin ina ainm, nó ina ndéantar fógra a thaisceadh ina ainm;

  "declarant" means the person lodging a customs declaration, a temporary storage declaration, an entry summary declaration, an exit summary declaration, a re-export declaration or a re-export notification in his or her own name or the person in whose name such a declaration or notification is lodged;

  NoDG-2013-02013R0952_EN-GA-DWN

 23. #1838060

  a glacadh leis an dearbhú custaim nó leis an dearbhú ath-onnmhairithe;

  the customs or re-export declaration was accepted;

  NoDG-2013-02013R0952_EN-GA-DWN

 24. #1922192

  Dearbhú onnmhairiúcháin agus dearbhú ath-onnmhairiúcháin

  Export declaration and re-export declaration

  Rialachán Tarmligthe (AE) 2021/234 ón gCoimisiún an 7 Nollaig 2020 lena leasaítear Rialachán Tarmligthe (AE) 2015/2446 a mhéid a bhaineann le ceanglais choiteanna sonraí, agus Rialachán Tarmligthe (AE) 2016/341 a mhéid a bhaineann leis na cóid atá le húsáid i bhfoirmeacha áirithe

 25. #1922695

  I gcás dearbhú forlíontach, cuir isteach an MRN don dearbhú simplithe a taisceadh roimhe sin.

  In case of supplementary declaration, enter the MRN for the simplified declaration that was previously lodged.

  Rialachán Tarmligthe (AE) 2021/234 ón gCoimisiún an 7 Nollaig 2020 lena leasaítear Rialachán Tarmligthe (AE) 2015/2446 a mhéid a bhaineann le ceanglais choiteanna sonraí, agus Rialachán Tarmligthe (AE) 2016/341 a mhéid a bhaineann leis na cóid atá le húsáid i bhfoirmeacha áirithe

 26. #1922876

  Páirtí a dhéanann dearbhú allmhairiúcháin, nó a ndéantar dearbhú allmhairiúcháin thar a cheann.

  Party who makes, or on whose behalf an import declaration is made.

  Rialachán Tarmligthe (AE) 2021/234 ón gCoimisiún an 7 Nollaig 2020 lena leasaítear Rialachán Tarmligthe (AE) 2015/2446 a mhéid a bhaineann le ceanglais choiteanna sonraí, agus Rialachán Tarmligthe (AE) 2016/341 a mhéid a bhaineann leis na cóid atá le húsáid i bhfoirmeacha áirithe

 27. #1922877

  Uimhir aitheantais an pháirtí a dhéanann dearbhú allmhairiúcháin, nó a ndéantar dearbhú allmhairiúcháin thar a cheann.

  Identification number of the party who makes, or on whose behalf an import declaration is made.

  Rialachán Tarmligthe (AE) 2021/234 ón gCoimisiún an 7 Nollaig 2020 lena leasaítear Rialachán Tarmligthe (AE) 2015/2446 a mhéid a bhaineann le ceanglais choiteanna sonraí, agus Rialachán Tarmligthe (AE) 2016/341 a mhéid a bhaineann leis na cóid atá le húsáid i bhfoirmeacha áirithe

 28. #1924083

  dearbhú comhcheangailte le Dearbhú iontrála achomair

  Declaration is combined with Entry summary declaration

  Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/235 ón gCoimisiún an 8 Feabhra 2021 lena leasaítear Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2015/2447 maidir le formáidí agus cóid na gcomhcheanglas sonraí, rialacha áirithe i dtaca le faireachas agus leis an oifig inniúil custaim lena gcuirtear earraí faoi nós imeachta custaim

 29. #1924084

  dearbhú comhcheangailte le Dearbhú imeachta achomair

  Declaration is combined with Exit summary declaration

  Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/235 ón gCoimisiún an 8 Feabhra 2021 lena leasaítear Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2015/2447 maidir le formáidí agus cóid na gcomhcheanglas sonraí, rialacha áirithe i dtaca le faireachas agus leis an oifig inniúil custaim lena gcuirtear earraí faoi nós imeachta custaim

 30. #1924200

  Dearbhú onnmhairiúcháin agus dearbhú athonnmhairiúcháin

  Export declaration and re-export declaration

  Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/235 ón gCoimisiún an 8 Feabhra 2021 lena leasaítear Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2015/2447 maidir le formáidí agus cóid na gcomhcheanglas sonraí, rialacha áirithe i dtaca le faireachas agus leis an oifig inniúil custaim lena gcuirtear earraí faoi nós imeachta custaim

 31. #1924205

  Dearbhú um scaoileadh i saorchúrsaíocht agus nós imeachta speisialta — úsáid shonrach — dearbhú maidir le húsáid deiridh

  Declaration for release for free circulation and special procedure — specific use — declaration for end-use

  Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/235 ón gCoimisiún an 8 Feabhra 2021 lena leasaítear Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2015/2447 maidir le formáidí agus cóid na gcomhcheanglas sonraí, rialacha áirithe i dtaca le faireachas agus leis an oifig inniúil custaim lena gcuirtear earraí faoi nós imeachta custaim

 32. #1924399

  Dearbhú maidir le hidirthuras agus dearbhú imeachta achomair

  Transit declaration and exit summary declaration

  Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/235 ón gCoimisiún an 8 Feabhra 2021 lena leasaítear Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2015/2447 maidir le formáidí agus cóid na gcomhcheanglas sonraí, rialacha áirithe i dtaca le faireachas agus leis an oifig inniúil custaim lena gcuirtear earraí faoi nós imeachta custaim

 33. #1924400

  Dearbhú maidir le hidirthuras agus dearbhú iontrála achomair

  Transit declaration and entry summary declaration

  Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/235 ón gCoimisiún an 8 Feabhra 2021 lena leasaítear Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2015/2447 maidir le formáidí agus cóid na gcomhcheanglas sonraí, rialacha áirithe i dtaca le faireachas agus leis an oifig inniúil custaim lena gcuirtear earraí faoi nós imeachta custaim

 34. #1924404

  Dearbhú allmhairiúcháin agus dearbhú iontrála achomair

  Import declaration and entry summary declaration

  Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/235 ón gCoimisiún an 8 Feabhra 2021 lena leasaítear Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2015/2447 maidir le formáidí agus cóid na gcomhcheanglas sonraí, rialacha áirithe i dtaca le faireachas agus leis an oifig inniúil custaim lena gcuirtear earraí faoi nós imeachta custaim

 35. #1924407

  Dearbhú stórais shealadaigh agus dearbhú iontrála achomair

  Temporary storage declaration and entry summary declaration

  Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/235 ón gCoimisiún an 8 Feabhra 2021 lena leasaítear Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2015/2447 maidir le formáidí agus cóid na gcomhcheanglas sonraí, rialacha áirithe i dtaca le faireachas agus leis an oifig inniúil custaim lena gcuirtear earraí faoi nós imeachta custaim

 36. #1946460

  Dearbhú iontrála achomair agus dearbhú réamh-imeachta

  Entry summary declaration and pre-departure declaration

  Comhaontú maidir le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann a bheith ag tarraingt siar as an Aontas Eorpach agus as an gComhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach

 37. #561883

  Tá an socrú speisialta dreasachta um fhorbairt inbhuanaithe agus dea-rialachas bunaithe ar choincheap dílis na forbartha inbhuanaithe mar atá sé aitheanta ag coinbhinsiúin agus ag ionstraimí idirnáisiúnta amhail Dearbhú na Náisiún Aontaithe (NA) maidir leis an gCeart chun Forbartha 1986, Dearbhú Rio maidir leis an gComhshaol agus Forbairt 1992, Dearbhú na hEagraíochta Idirnáisiúnta Saothair (EIS) maidir le Prionsabail Bhunúsacha agus Cearta Bunúsacha san Obair 1998, Dearbhú Mílaoise na Náisiún Aontaithe 2000, agus Dearbhú Johannesburg maidir leis an bhForbairt Inbhuanaithe 2002.

  The special incentive arrangement for sustainable development and good governance is based on the integral concept of sustainable development, as recognised by international conventions and instruments such as the 1986 United Nations (UN) Declaration on the Right to Development, the 1992 Rio Declaration on Environment and Development, the 1998 International Labour Organisation (ILO) Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, the 2000 UN Millennium Declaration, and the 2002 Johannesburg Declaration on Sustainable Development.

  Rialachán (AE) Uimh. 978/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 lena gcuirtear i bhfeidhm scéim um fhabhair tharaife ghinearálaithe agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 732/2008 ón gComhairle

 38. #598216

  Má thaisceann duine dearbhú custaim, dearbhú le haghaidh stórála sealadaí, dearbhú iontrála achomair, dearbhú imeachta achomair, dearbhú ath-onnmhairithe nó fógra ath-onnmhairithe, ó dhuine chuig na húdaráis chustaim, nó má chuireann duine iarratas isteach ar údarú nó ar aon chinneadh eile, beidh an duine lena mbaineann freagrach as na nithe uile a leanas:

  The lodging of a customs declaration, temporary storage declaration, entry summary declaration, exit summary declaration, re-export declaration or re-export notification by a person to the customs authorities, or the submission of an application for an authorisation or any other decision, shall render the person concerned responsible for all of the following:

  Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Deireadh Fómhair 2013 lena leagtar síos Cód Custaim an Aontais

 39. #599190

  I gcás nach mbeidh earraí a thíolacfar do lucht custaim, nach earraí de chuid an Aontais iad, cumhdaithe ag dearbhú iontrála achomair, agus cé is moite de chás inar tarscaoileadh an oibleagáid dearbhú den sórt sin a thaisceadh, taiscfidh duine de na daoine dá dtagraítear in Airteagal 127(4), gan dochar d'Airteagal 127(6), an dearbhú sin nó dearbhú custaim nó dearbhú stórála sealadaí ina áit gan mhoill.

  Where non-Union goods presented to customs are not covered by an entry summary declaration, and except where the obligation to lodge such declaration is waived, one of the persons referred to in Article 127(4) shall, without prejudice to Article 127(6), lodge immediately such declaration or shall instead lodge a customs declaration or temporary storage declaration.

  Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Deireadh Fómhair 2013 lena leagtar síos Cód Custaim an Aontais

 40. #689808

  (10) (a) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (4) ná (5) i gcás go ndéanann duine dá dtagraítear i bhfo-alt (8) iarratas ar cheadúnas nó go ndéanann sé nó sí dearbhú maidir le neamhúsáid i gcás go nglacann an t-údarás ceadúnúcháin le dearbhú (dá ngairtear dearbhú maidir le húsáid cheana san fho-alt seo), a tugadh leis an iarratas ar cheadúnas nó leis an dearbhú maidir le neamhúsáid, á rá nach ndearnadh an fheithicil a shainaithnítear sa dearbhú maidir le húsáid cheana a úsáid in áit phoiblí, ar feadh tréimhse shonraithe dar tosach

  (10) (a) Subsection (4) or (5) shall not apply where a person referred to in subsection (8) makes an application for a licence or makes a non-use declaration where the licensing authority accepts a declaration (in this subsection referred to as a “previous use declaration”) furnished with the application for a licence or the making of the non-use declaration, that the vehicle identified in the previous use declaration was not used in a public place, for a specified period beginning⁠—

  An tAcht um Neamhúsáid Mótarfheithiclí, 2013

 41. #933346

  (2) Is dearbhú reachtúil a gairmfear chun gach críche de dhearbhú ar n-a dhéanamh fén alt so agus isé sin do bheirtear air san Acht so, agus, d'ainneoin éinní atá in aon reacht eile, déanfar an abairt “dearbhú reachtúil” do léiriú agus beidh éifeacht aici (ach amháin más dearbhú no sa mhéid gur dearbhú do rinneadh roimh an Acht so do rith a bheidh i gceist), i ngach reacht no ionstruim reachtúil atá i bhfeidhm anois no a hachtófar no déanfar ina dhiaidh seo, mar abairt a chialluíonn dearbhú ar n-a dhéanamh fén alt so.

  (2) A declaration made under this section shall be known for all purposes as and is in this Act called a statutory declaration, and, notwithstanding anything contained in any other statute, the expression "statutory declaration" (save if or in so far as it refers to a declaration made before the passing of this Act) shall, in every statute or statutory instrument now in force or hereafter enacted or made, be construed and have effect as meaning a declaration made under this section.

  Uimhir 37 de 1938: ACHT I dTAOBH DEARBHUITHE REACHTÚLA, 1938

 42. #1786050

  I gcás nach mbeidh earraí a thíolacfar do lucht custaim, nach earraí de chuid an Aontais iad, cumhdaithe ag dearbhú iontrála achomair, agus cé is moite de chás inar tarscaoileadh an oibleagáid dearbhú den sórt sin a thaisceadh, taiscfidh duine de na daoine dá dtagraítear in Airteagal 127(4), gan dochar d'Airteagal 127(6), an dearbhú sin nó le cead ó na húdaráis chustaim, dearbhú custaim nó dearbhú stórála sealadaí ina ionad láithreach.

  Where non-Union goods presented to customs are not covered by an entry summary declaration, and except where the obligation to lodge such declaration is waived, one of the persons referred to in Article 127(4) shall, without prejudice to Article 127(6), immediately lodge such declaration or, if permitted by the customs authorities, shall instead lodge a customs declaration or temporary storage declaration.

  Rialachán (AE) 2019/474 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Márta 2019 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 lena leagtar síos Cód Custaim an Aontais

 43. #1836341

  Má thaisceann duine dearbhú custaim, dearbhú le haghaidh stórála sealadaí, dearbhú iontrála achomair, dearbhú imeachta achomair, dearbhú ath-onnmhairithe nó fógra ath-onnmhairithe, ó dhuine chuig na húdaráis chustaim, nó má chuireann duine iarratas isteach ar údarú nó ar aon chinneadh eile, beidh an duine lena mbaineann freagrach as na nithe uile a leanas:

  The lodging of a customs declaration, temporary storage declaration, entry summary declaration, exit summary declaration, re-export declaration or re-export notification by a person to the customs authorities, or the submission of an application for an authorisation or any other decision, shall render the person concerned responsible for all of the following:

  NoDG-2013-02013R0952_EN-GA-DWN

 44. #1837293

  I gcás nach mbeidh earraí a thíolacfar do lucht custaim, nach earraí de chuid an Aontais iad, cumhdaithe ag dearbhú iontrála achomair, agus cé is moite de chás inar tarscaoileadh an oibleagáid dearbhú den sórt sin a thaisceadh, taiscfidh duine de na daoine dá dtagraítear in Airteagal 127(4), gan dochar d'Airteagal 127(6), an dearbhú sin nó dearbhú custaim nó dearbhú stórála sealadaí ina áit gan mhoill.

  Where non-Union goods presented to customs are not covered by an entry summary declaration, and except where the obligation to lodge such declaration is waived, one of the persons referred to in Article 127(4) shall, without prejudice to Article 127(6), lodge immediately such declaration or shall instead lodge a customs declaration or temporary storage declaration.

  NoDG-2013-02013R0952_EN-GA-DWN

 45. #337581

  ciallaíonn "dearbhóir" an duine a thaisceann dearbhú achomair nó fógra athonnmhairithe nó a dhéanann dearbhú custaim ina ainm féin nó an duine a ndéantar dearbhú den sórt sin ina ainm;

  "declarant" means the person lodging a summary declaration or a re-export notification or making a customs declaration in his own name or the person in whose name such a declaration is made;

  Rialachán (CE) Uimh. 450/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2008 lena leagtar síos Cód Custaim an Chomhphobail (Cód Custaim Nuachóirithe)

 46. #437497

  (ii) measfar, go dtí go gcruthófar a mhalairt, gur cóip dhílis den dearbhú nó sliocht as an dearbhú é agus gur fianaise ar an dearbhú sin é,

  (ii) until the contrary is proved, be deemed to be a true copy of or extract from the declaration and to be evidence of such declaration,

  AN tACHT UCHTÁLA 2010

 47. #499319

  ciallaíonn “dearbhú” aon dearbhú, tuairisceán nó ráiteas a cheanglaítear ar dhuine a dhéanamh de réir Chód Custam an Chomhphobail agus folaíonn sé dearbhú a dhéantar trí theicníc sonra-phróiseála leictreonaí;

  ‘‘declaration’’ means any declaration, return or statement required to be made by a person in accordance with the Community Customs Code and includes a declaration made by an electronic data-processing technique;

  AN tACHT AIRGEADAIS, 2011

 48. #305697

  3. Mura n-eiseoidh an Ballstát nó na Ballstáit ina mbíodh cónaí ar an mbainisteoir iompair nó ar aon duine ábhartha eile an doiciméad dá dtagraítear i mír 1 nó an dearbhú dá dtagraítear i mír 2, féadfar dearbhú faoi mhionn nó dearbhú sollúnta a chur in ionad an doiciméid nó an dearbhaithe sin, ar dearbhú é a dhéanfaidh an bainisteoir iompair nó aon duine ábhartha eile os comhair údaráis inniúil bhreithiúnaigh nó údaráis inniúil riaracháin nó, i gcás inarb iomchuí, os comhair nótaire sa Bhallstát ina mbíodh cónaí ar an mbainisteoir iompair nó ar aon duine ábhartha eile.

  3. If the document referred to in paragraph 1 or the certificate referred to in paragraph 2 has not been issued by the Member State(s) where the transport manager or any other relevant person used to reside, that document or certificate may be replaced by a declaration on oath or by a solemn declaration made by the transport manager or any other relevant person before a competent judicial or administrative authority or, where appropriate, before a notary in the Member State where the transport manager or any other relevant person used to reside.

  Rialachán (CE) Uimh. 1071/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 lena mbunaítear rialacha comhchoiteanna maidir leis na coinníollacha a bheidh le comhlíonadh chun gairm an oibreora iompair de bhóthar a chleachtadh agus lena n-aisghairtear Treoir 96/26/CE ón gComhairle

 49. #429065

  (b) I gcás go ndéantar dearbhú faoin bhfo-alt seo, oibreoidh an dearbhú chun an duine lena mbaineann sé a dhícháiliú chun ceadúnas den chineál a shonraítear sa dearbhú a shealbhú, agus d’ainneoin aon ní atá sa Phríomh-Acht, ní dhéanfar ceadúnas den chineál sin a eisiúint chuig an duine sin i leith na tréimhse a shonraítear sa dearbhú.

  (b) Where a declaration is made under this subsection, the declaration shall operate to disqualify the person to whom it relates for holding a licence of the kind specified in the declaration, and notwithstanding anything contained in the Principal Act a licence of that kind shall not be issued to such person in respect of the period specified in the declaration.

  AN tACHT UM IASCACH INTÍRE 2010

 50. #479468

  (3) (a) I gcás ina n-eiseofar dearbhú faoin alt seo, féadfaidh aon duine ar eisíodh dearbhú chuige nó chuici faoi fho-alt (2)(a), ar cibé táille a bheidh forordaithe a íoc leis an mBord, dearbhú a tharchur lena athbhreithniú ag an mBord laistigh de 4 sheachtain ón dáta a n-eiseofar an dearbhú.

  (3) (a) Where a declaration is issued under this section, any person issued with a declaration under subsection (2)(a) may,

  AN tACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT, 2000

Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.