Gaois

Treo cuardaigh

Modh cuardaigh

Scag na torthaí

Bailiúcháin

202 toradh in 100 doiciméad

 1. #468102

  ciallaíonn ‘deontóir’, i ndáil le scéim, an chuideachta a bhunaigh an scéim;

  ‘grantor’, in relation to a scheme, means the company which has established the scheme;

  AN tACHT AIRGEADAIS, 1999

 2. #468120

  5. Más éagóir leis an deontóir

  5. If the grantor is aggrieved by—

  AN tACHT AIRGEADAIS, 1999

 3. #468153

  (b) cuideachta a bhfuil rialú aici ar an deontóir, nó

  (b) a company which has control of the grantor, or

  AN tACHT AIRGEADAIS, 1999

 4. #468155

  (i) is comhalta de chomheagras a bhfuil an deontóir, nó cuideachta a bhfuil rialú aici ar an deontóir, ar úinéireacht aige, agus

  (i) is a member of a consortium which owns either the grantor or a company having control of the grantor, and

  AN tACHT AIRGEADAIS, 1999

 5. #468222

  (ii) ar cuideachta í a bhfuil rialú ag an deontóir uirthi,

  (ii) a company of which the grantor has control,

  AN tACHT AIRGEADAIS, 1999

 6. #485910

  (e) ar an gcúis go mb’fhéidir nach raibh deonú an urrúis údaraithe go cuí ag an deontóir nó go mb’fhéidir nach raibh sé chun tairbhe don deontóir, ná

  (e) by reason that the grant of the security may not have been duly authorised by the grantor or may not have been for the benefit of the grantor, or

  AN tACHT FÁN nGNÍOMHAIREACHT NÁISIÚNTA UM BAINISTÍOCHT SÓCMHAINNÍ 2009

 7. #494893

  ciallaíonn “deontóir”—

  “donor” means—

  AN tACHT AIRGEADAIS 2010

 8. #579610

  Ag deireadh an chonartha, is iondúil go bhfaigheann an deontóir úinéireacht dhlíthiúil na sócmhainní seasta.

  At the end of the contract, the grantor usually acquires legal ownership of the fixed assets.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 9. #1293062

  (b) má chuireann an rogha de cheangal ar an deontóir ceannach, bainfear comaoin na rogha as an gcostas fála a thabhaigh an deontóir ag ceannach de bhun a oibleagáidí faoin rogha.

  ( b ) if the option binds the grantor to buy, the consideration for the option shall be deducted from the cost of acquisition incurred by the grantor in buying in pursuance of his obligations under the option.

  Uimhir 20 de 1975: AN tACHT UM CHÁIN GHNÓCHAN CAIPITIÚIL, 1975

 10. #1293068

  (b) má chuireann an rogha de cheangal ar an deontóir ceannach, déileálfar le costas na rogha mar chostas a bhain le diúscairt na sócmhainne a cheannaigh deontóir na rogha.

  ( b ) if the option binds the grantor to buy, the cost of the option shall be treated as a cost incidental to the disposal of the asset which is bought by the grantor of the option.

  Uimhir 20 de 1975: AN tACHT UM CHÁIN GHNÓCHAN CAIPITIÚIL, 1975

 11. #1327550

  ciallaíonn “deontóir” pearsa aonair a thugann bronntanas don Stát;

  "donor" means an individual who makes a gift to the State;

  Uimhir 18 de 1977: AN tACHT AIRGEADAIS, 1977

 12. #1434013

  tá le “deontóir” an bhrí a thugtar le mír 2 (1);

  "grantor" has the meaning given by paragraph 2 (1);

  Uimhir 13 de 1986: AN tACHT AIRGEADAIS, 1986

 13. #1434045

  4.—Más éagóir leis an deontóir

  4. If the grantor is aggrieved by—

  Uimhir 13 de 1986: AN tACHT AIRGEADAIS, 1986

 14. #1434079

  (b) cuideachta a bhfuil rialú aici ar an deontóir;

  ( b ) a company which has control of the grantor;

  Uimhir 13 de 1986: AN tACHT AIRGEADAIS, 1986

 15. #1434084

  (i) is comhalta de chomheagras a bhfuil an deontóir, nó cuideachta a bhfuil rialú aici ar an deontóir, ar úinéireacht aige;

  (i) is a member of a consortium owning either the grantor or a company having control of the grantor;

  Uimhir 13 de 1986: AN tACHT AIRGEADAIS, 1986

 16. #1605567

  an deontóir

  donor

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 17. #1958550

  nár dhéileáil an deontóir le beart arb ionann é agus fóirdheontas mar fhóirdheontas;

  a measure constituting a subsidy was not treated by the grantor as a subsidy;

  Comhaontú Trádála agus Comhair idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach, de pháirt , agus Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann, den pháirt eile

 18. #295243

  (d) ranníocaíochtaí le cistí náisiúnta arna mbunú ag tíortha comhpháirtíochta agus réigiúin chomhpháirtíochta chun maoiniú comhpháirteach a mhealladh ó roinnt deontóirí, nó ranníocaíochtaí le cistí arna mbunú ag deontóir amháin nó ag breis agus deontóir amháin chun críche tionscadail a chur chun feidhme ar bhonn comhpháirteach;

  (d) contributions to national funds set up by partner countries and regions to attract joint financing from a number of donors, or contributions to funds set up by one or more donors for the purpose of the joint implementation of projects;

  Rialachán (CE) Uimh. 1337/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 lena mbunaítear saoráid chun freagairt thapa a thabhairt ar an ardú as cuimse atá ag teacht ar phraghsanna bia i dtíortha atá i mbéal forbartha

 19. #343787

  ranníocaíochtaí le cistí náisiúnta arna mbunú ag tíortha comhpháirtíochta agus réigiúin chomhpháirtíochta chun maoiniú comhpháirteach a mhealladh ó roinnt deontóirí, nó ranníocaíochtaí le cistí arna mbunú ag deontóir amháin nó ag breis agus deontóir amháin chun críche tionscadail a chur chun feidhme ar bhonn comhpháirteach;

  contributions to national funds set up by partner countries and regions to attract joint financing from a number of donors, or contributions to funds set up by one or more donors for the purpose of the joint implementation of projects;

  Rialachán (CE) Uimh. 1337/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 lena mbunaítear saoráid chun freagairt thapa a thabhairt ar an ardú as cuimse atá ag teacht ar phraghsanna bia i dtíortha atá i mbéal forbartha

 20. #468228

  24. Ní dhéileálfar le haon duine chun críocha mhír 20 nó 22(1)(e) mar dhuine a scoireann de bheith i seilbh oifige nó fostaíochta ar dá bua atá an duine sin cáilithe chun bheith rannpháirteach sa scéim go dtí go scoireann an duine sin de bheith i seilbh oifige nó fostaíochta sa deontóir nó in aon chuideachta chomhlachaithe nó cuideachta a bhfuil rialú ag an deontóir uirthi.

  24. No person shall be treated for the purposes of paragraph 20 or 22(1)(e) as ceasing to hold an office or employment by virtue of which that person is eligible to participate in the scheme until that person ceases to hold an office or employment in the grantor or in any associated company or company of which the grantor has control.

  AN tACHT AIRGEADAIS, 1999

 21. #494897

  ciallaíonn “bronntanas”, i ndáil le deontóir agus bliain mheasúnachta, bronntanas airgid arna thabhairt ag an deontóir don oifigeach údaraithe le haghaidh na bliana measúnachta agus arna ghlacadh ag an oifigeach údaraithe agus arna ríomh de réir fho-alt (2), i gcás go mbeidh an bronntanas le húsáid chun aon chríche a soláthraítear airgead poiblí chuici nó faoina comhair;

  “gift”, in relation to a donor and a year of assessment, means a gift of money made for the year of assessment by the donor to, and accepted by, the authorised officer and calculated in accordance with subsection (2), where the gift is for use for any purpose for or towards which public moneys are provided;

  AN tACHT AIRGEADAIS 2010

 22. #494905

  (3) Don bhliain mheasúnachta 2010, is é a bheidh i méid bronntanais arna thabhairt ag deontóir an méid a chinnfear de réir na foirmle i bhfo-alt (2), lúide aon mhéid a d’íoc an deontóir idir 1 Eanáir 2010 agus 4 Feabhra 2010 faoi aon socruithe deonacha leis na Coimisinéirí Ioncaim atá ar comhréir leis an alt seo.

  (3) For the year of assessment 2010, the amount of a gift made by a donor shall be the amount determined by the formula in subsection (2) less any amount paid by the donor between 1 January 2010 and 4 February 2010 under any voluntary arrangements with the Revenue Commissioners corresponding to this section.

  AN tACHT AIRGEADAIS 2010

 23. #1118579

  (b) d'ainneoin aon ní sa Chaibidil seo, gearrfar cibé muirear cothromaíochta, má ghearrtar, ar an bhfáltaí nó ar an gceannaitheoir ar aon teagmhas do tharlú tar éis dáta an bhronnta nó an díola a bheadh le garradh ar an deontóir nó ar an díoltóir dá leanadh an deontóir nó díoltóir de bheith ina úinéir ar an innealra nó an gléasra agus dá ndéanadh sé gach ní agus go lamhálfaí dó gach liúntas i ndáil leis an gcéanna a rinne an fáltaí nó an ceannaitheoir nó a lamháladh don fháltaí nó don cheannaitheoir.

  ( b ) notwithstanding anything in this Chapter, such balancing charge, if any, shall be made on the recipient or purchaser on any event occurring after the date of the gift or sale as would have fallen to be made on the donor or seller if the donor or seller had continued to own the machinery or plant and had done all such things and been allowed all such allowances in connection therewith as were done by or allowed to the recipient or purchaser.

  Uimhir 18 de 1959: AN tACHT AIRGEADAIS, 1959

 24. #1225565

  (b) d'ainneoin aon ní sa Chaibidil seo, gearrfar cibé muirear cothromaíochta, más ann, ar an bhfáltaí nó ar an gceannaitheoir ar aon teagmhas tarlú tar éis dáta a bhronnta nó an díola a bheadh le gearradh ar an deontóir nó ar an díoltóir dá leanadh an deontóir nó an díoltóir de bheith ina úinéir ar an innealra nó an gléasra agus dá ndéanadh sé gach ní agus go lamhálfaí dó gach liúntas i ndáil leis an gcéanna a rinne an fáltaí nó an ceannaitheoir nó a lamháladh don fháltaí nó don cheannaitheoir.

  ( b ) notwithstanding anything in this Chapter, such balancing charge, if any, shall be made on the recipient or purchaser on any event occurring after the date of the gift or sale as would have fallen to be made on the donor or seller if the donor or seller had continued to own the machinery or plant and had done all such things and been allowed all such allowances in connection therewith as were done by or allowed to the recipient or purchaser.

  Uimhir 6 de 1967: AN tACHT CÁNACH IONCAIM, 1967

 25. #1575533

  (d) glacadh le bronntanais airgid, talún agus maoine eile ar cibé iontaobhais agus coinníollacha, más ann, a shonróidh an deontóir, ach amháin nach nglacfaidh an Fheidhmeannacht le bronntanas i gcás nach bhfuil na coinníollacha a chuirfidh an deontóir ag gabháil lena ghlacadh i gcomhréir le feidhmeanna na Feidhmeannachta.

  (d) accept gifts of money, land and other property upon such trusts and conditions, if any, as may be specified by the donor, save that the Executive shall not accept a gift where the conditions attached by the donor to its acceptance are not consistent with the functions of the Executive.

  Uimhir 13 de 1999: AN tACHT SLÁINTE (ÚDARÁS SLÁINTE RÉIGIÚNACH AN OIRTHIR), 1999

 26. #284914

  - ní bheartaítear na cealla ná na fíocháin a úsáid don bhunfheidhm chéanna ná do na bunfheidhmeanna céanna san fhaighteoir agus a bhí acu sa deontóir.

  - the cells or tissues are not intended to be used for the same essential function or functions in the recipient as in the donor.

  Rialachán (CE) Uimh. 1394/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Samhain 2007 maidir le táirgí íocshláinte ardteiripe agus lena leasaítear Treoir 2001/83/CE agus Rialachán (CE) Uimh. 726/2004

 27. #146315

  (1) Féadfaidh an Bord bronntanais d'airgead, de thalamh agus de mhaoin eile a ghlacadh ar cibé iontaobhais agus coinníollacha, más ann, a shonróidh an deontóir.

  (1) The Board may accept gifts of money, land and other property upon such trusts and conditions, if any, as may be specified by the donor.

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 28. #146317

  (2) Ní fhéadfaidh an Bord bronntanas a ghlacadh má bhíonn na coinníollacha a chuirfidh an deontóir lena ghlacadh ar neamhréir le feidhmeanna an Bhoird.

  (2) The Board may not accept a gift if the conditions attached by the donor to its acceptance are not consistent with the functions of the Board.

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 29. #154328

  (d) bronntanais airgid, talún agus maoine eile a ghlacadh ar cibé iontaobhais agus coinníollacha, más ann, i gcomhréir le feidhmeanna an Chomhlachais, de réir mar a shonróidh an deontóir;

  ( d ) accept gifts of money, land and other property upon such trusts and conditions, if any, consistent with the functions of the Association, as may be specified by the donor;

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 30. #154657

  Iarratas ar theideal oidhreachtáin neamhchorpraigh a cláraíodh le teideal sealbhach a chomhshó i gcás deontóir an oidhreachtáin a bheith cláraithe, ar dháta an iarratais, mar úinéir le teideal iomlán

  Application for conversion of the title of an incorporeal hereditament registered with a possessory title where the grantor of the hereditament, at the date of the application, is registered as owner with an absolute title

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 31. #166119

  (c) bronntanais airgid, talún agus maoine eile a ghlacadh ar cibé iontaobhais agus coinníollacha, más ann, i gcomhréir le feidhmeanna na Comhairle, de réir mar a shonróidh an deontóir.

  ( c ) accept gifts of money, land and other property upon such trusts and conditions, if any, consistent with the functions of the Council, as may be specified by the donor.

  Ionstraimí Reachtúla: I.R. 1978

 32. #183717

  Iarratas ar theideal oidhreachtáin neamhchorpraigh a cláraíodh le teideal sealbhach a chomhshó i gcás deontóir an oidhreachtáin a bheith cláraithe, ar dháta an iarratais, mar úinéir le teideal iomlán

  Application for conversion of the title of an incorporeal hereditament, registered with a possessory title where the grantor of the hereditament, at the date of the application, is registered as owner with an absolute title

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 33. #428358

  (13) (a) Féadfaidh IIÉ bronntanais airgid, talún nó maoine eile a ghlacadh ar cibé téarmaí agus coinníollacha (más ann) a shonróidh an deontóir.

  (13) (a) IFI may accept gifts of money, land or other property upon such terms and conditions (if any) as shall be specified by the donor.

  AN tACHT UM IASCACH INTÍRE 2010

 34. #428359

  (b) Ní ghlacfaidh IIÉ bronntanas má tá na coinníollacha a chuirfidh an deontóir lena ghlacadh ar neamhréir le feidhmeanna IIÉ.

  (b) IFI shall not accept a gift if the conditions attached by the donor to the acceptance are inconsistent with the functions of IFI.

  AN tACHT UM IASCACH INTÍRE 2010

 35. #438207

  116.—(1) Féadfaidh an tÚdarás bronntanais airgid, talún nó maoine eile a ghlacadh ar cibé iontaobhais nó coinníollacha (más ann) a shonróidh an deontóir.

  116.—(1) The Authority may accept gifts of money, land or other property upon such trusts or conditions (if any) as may be specified by the donor.

  AN tACHT UCHTÁLA 2010

 36. #440123

  (h) féadfaidh ollscoil bronntanais airgid, talún nó maoine eile a ghlacadh ar na hiontaobhais agus na coinníollacha, más ann, a shonróidh an deontóir agus nach mbeidh ar neamhréir leis an Acht seo.

  (h) may accept gifts of money, land or other property on the trusts and conditions, if any, not in conflict with this Act, specified by the donor.

  ACHT NA nOLLSCOILEANNA, 1997

 37. #460050

  19.—(1) Féadfaidh an Chomhairle bronntanais airgid, talún nó maoine eile a ghlacadh ar cibé iontaobhais agus coinníollacha, más ann, a shonróidh an deontóir.

  19.—(1) The Council may accept gifts of money, land or other property upon such trusts and conditions, if any, as may be specified by the donor.

  AN tACHT UM CHOMHAIRLE MHÚINTEOIREACHTA, 2001

 38. #461755

  19.—(1) Féadfaidh an Bord bronntanais airgid, talún nó maoine eile a ghlacadh ar cibé iontaobhais, téarmaí nó coinníollacha, más ann, a shonróidh an deontóir.

  19.—(1) The Board may accept gifts of money, land or other property upon such trusts, terms or conditions, if any, as may be specified by the donor.

  AN tACHT UM CHOMHAIRLE, 2000

 39. #468112

  (4) Ciallaíonn ‘cuideachta rannpháirteach’, i ndáil le grúpscéim, an deontóir nó aon chuideachta eile a ndeirtear sa scéim go mbaineann sí leis nó léi de thuras na huaire.

  (4) In relation to a group scheme, ‘participating company’ means the grantor or any other company to which for the time being the scheme is expressed to extend.

  AN tACHT AIRGEADAIS, 1999

 40. #468217

  (i) gur oifig nó fostaíocht í i gcuideachta a scoireann an deontóir de rialú a bheith aige nó aici uirthi, nó

  (i) that office or employment is in a company of which the grantor ceases to have control, or

  AN tACHT AIRGEADAIS, 1999

 41. #477424

  (c) go ndéantar ordú cosanta, ordú urchoisc eatramhach, ordú urchoisc nó ordú sábháilteachta i gcoinne an aturnae ar iarratas ón deontóir, nó vice versa.”

  (c) a protection order, interim barring order, barring order or safety order is made against the attorney on the application of the donor, or vice versa.”

  AN tACHT UM PÁIRTNÉIREACHT SHIBHIALTA AGUS UM CHEARTA AGUS OIBLEAGÁIDÍ ÁIRITHE DE CHUID COMHCHÓNAITHEOIRÍ 2010

 42. #494901

  (2) Faoi réir fho-alt (3), is é a bheidh i méid bronntanais a thabharfaidh deontóir d’aon bhliain mheasúnachta an méid a chinnfear de réir na foirmle—

  (2) Subject to subsection (3) the amount of a gift made by a donor for any year of assessment shall be the amount determined by the formula—

  AN tACHT AIRGEADAIS 2010

 43. #579616

  Baineann conarthaí CPP faoin sainmhíniú sin leis an deontóir a bheith ag íoc táillí "infhaighteachta" nó "éilimh" leis an oibreoir eacnamaíoch, agus gurb ionann iad agus socrú soláthair.

  PPP contracts under this definition involve the grantor paying the operator "availability" or "demand" fees, and as such constitute a procurement arrangement.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 44. #617029

  Faoi réir fho-alt (2), féadfaidh an Bord bronntanais airgid, talún nó maoine eile a ghlacadh ar cibé iontaobhais agus coinníollacha, más ann, a shonróidh an deontóir.

  Subject to subsection (2), the Board may accept gifts of money, land or other property upon such trusts and conditions, if any, as are specified by the donor.

  ACHT NA nALTRAÍ AGUS NA gCNÁIMHSEACH, 2011

 45. #617030

  (2) Ní ghlacfaidh an Bord bronntanas má bhíonn na coinníollacha a bheidh curtha ag gabháil lena ghlacadh ag an deontóir ar neamhréir le feidhmeanna an Bhoird.

  (2) The Board shall not accept a gift if the conditions attached to the acceptance by the donor are inconsistent with the functions of the Board.

  ACHT NA nALTRAÍ AGUS NA gCNÁIMHSEACH, 2011

 46. #629755

  Thairis sin, is é an tAontas trí chéile an deontóir cabhrach daonnúla is mó ar domhan, mar a bhfuil beagnach 50 % den chabhair dhaonnúil fhoriomlán á sholáthar aige.

  Moreover, the Union as a whole is the world's largest humanitarian aid donor, providing almost 50 % of global humanitarian aid.

  RIALACHÁN (AE) Uimh. 375/2014 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE an 3 Aibreán 2014 lena mbunaítear an Cór Saorálach Eorpach um Chabhair Dhaonnúil (“an Tionscnamh maidir le Saorálaithe Cabhrach AE”)

 47. #637236

  an fhaisnéis go léir dá dtagraítear i gCaibidil I maidir leis an deontóir baineann agus an t‑ainmhí fireann atá ag toirchiú;

  all the information referred to in Chapter I concerning the donor female and the fertilising male;

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le coinníollacha zóiteicniúla agus gineolaíocha i dtaca le trádáil ainmhithe pórúcháin agus a dtáirgí geirmeacha agus a n-allmhairiú isteach san Aontas /* COM/2014/05 final - 2014/0032 (COD) */

 48. #681081

  é a chur ar ais chuig an deontóir nó chuig aon duine a ghníomhaíonn thar ceann an deontóra;

  be returned to the donor or to any person acting on the donor's behalf;

  Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1141/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2014 maidir le reacht agus cistiú páirtithe polaitiúla Eorpacha agus fondúireachtaí polaitiúla Eorpacha

 49. #714256

  an fhaisnéis go léir dá dtagraítear i gCaibidil I den Chuid seo maidir leis an deontóir baineann a sholáthair na húicítí;

  all the information referred to in Chapter I of this Part concerning the donor female that provided the oocytes;

  Rialachán (AE) 2016/1012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2016 maidir le coinníollacha zóiteicniúla agus gineolaíocha i dtaca le pórú agus trádáil ainmhithe pórúcháin folaíochta, muca pórúcháin hibrideacha, agus táirgí geirmeacha díobh san Aontas agus lena dtabhairt isteach san Aontas agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 652/2014, Treoir 89/608/CEE ón gComhairle agus Treoir 90/425/CEE ón gComhairle agus lena n-aisghairtear gníomhartha áirithe i réimse an phóraithe ainmhithe (“An Rialachán maidir le Pórú Ainmhithe”) (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 50. #714262

  an fhaisnéis go léir dá dtagraítear i gCaibidil I den Chuid seo maidir leis an deontóir baineann agus maidir leis an ainmhí fireann atá ag toirchiú;

  all the information referred to in Chapter I of this Part concerning the donor female and the fertilising male;

  Rialachán (AE) 2016/1012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2016 maidir le coinníollacha zóiteicniúla agus gineolaíocha i dtaca le pórú agus trádáil ainmhithe pórúcháin folaíochta, muca pórúcháin hibrideacha, agus táirgí geirmeacha díobh san Aontas agus lena dtabhairt isteach san Aontas agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 652/2014, Treoir 89/608/CEE ón gComhairle agus Treoir 90/425/CEE ón gComhairle agus lena n-aisghairtear gníomhartha áirithe i réimse an phóraithe ainmhithe (“An Rialachán maidir le Pórú Ainmhithe”) (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.