Gaois

Treo cuardaigh

Modh cuardaigh

Scag na torthaí

Bailiúcháin

53 toradh in 33 doiciméad

 1. #296671

  Déanfar iniúchadh ar an meathlú, amhail scoilteadh strustuirse nó diúscairt leictreastatach an choimeádáin.

  Deteriorations, such as fatigue cracking or electrostatic discharge of the container, are inspected.

  Rialachán (CE) Uimh. 79/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Eanáir 2009 maidir le cineál-cheadú mótarfheithiclí faoi thiomáint hidrigine, agus lena leasaítear Treoir 2007/46/CE

 2. #745659

  meathlú tromchúiseach sealadach nó buan ar riocht sláinte othair, úsáideora nó duine eile,

  the temporary or permanent serious deterioration of a patient's, user's or other person's state of health,

  Rialachán (AE) 2017/746 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Aibreán 2017 maidir le feistí leighis diagnóiseacha in vitro agus lena n-aisghairtear Treoir 98/79/CE agus Cinneadh 2010/227/AE ón gCoimisiún (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE )

 3. #562167

  Tabharfar dleachtanna na Comhtharaife Custaim isteach an athuair a fhad a bheidh gá leo chun meathlú chúinsí eacnamaíocha agus/nó airgeadais tháirgeoirí an Aontais a fhritháireamh, nó a fhad a bheidh baol ann go mairfidh meathlú den sórt sin.

  Common Customs Tariff duties shall be reintroduced as long as necessary to counteract the deterioration in the economic and/or financial situation of Union producers, or as long as the threat of such deterioration persists.

  Rialachán (AE) Uimh. 978/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 lena gcuirtear i bhfeidhm scéim um fhabhair tharaife ghinearálaithe agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 732/2008 ón gComhairle

 4. #1669045

  Tabharfar dleachtanna na Comhtharaife Custaim isteach an athuair a fhad a mbeidh gá leo chun meathlú chúinsí eacnamaíocha agus/nó airgeadais tháirgeoirí an Aontais a fhritháireamh, nó a fhad a mbeidh baol ann go mairfidh meathlú den sórt sin.

  The Common Customs Tariff duties under the Association Agreement shall be reintroduced for as long as necessary to counteract the deterioration in the economic and/or financial situation of Union producers, or for as long as the threat of such deterioration persists.

  Rialachán (AE) 2017/1566 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Meán Fómhair 2017 maidir le bearta trádála sealadacha uathrialaitheacha a thabhairt isteach don Úcráin lena bhforlíontar na lamháltais trádála atá le fáil faoin gComhaontú Comhlachais

 5. #455233

  AGUS DE BHRÍ dá dheasca sin gur tháinig meathlú tromchúiseach ar ioncam an Stáit agus go bhfuil gealltanais shuntasacha agus mhéadaitheacha ar an Stát i leith pinsean seirbhíse poiblí;

  AND WHEREAS as a consequence a serious deterioration in the revenues of the State has occurred and there are significant and increasing State commitments in respect of public service pensions;

  AN tACHT UM BEARTA AIRGEADAIS ÉIGEANDÁLA AR MHAITHE LE LEAS AN PHOBAIL 2010

 6. #490223

  AGUS DE BHRÍ dá dheasca sin gur tháinig meathlú tromchúiseach ar ioncam an Stáit agus go bhfuil gealltanais shuntasacha agus mhéadaitheacha ar an Stát;

  AND WHEREAS as a consequence a serious deterioration in the revenues of the State has occurred and there are significant and increasing State commitments;

  AN tACHT UM BEARTA AIRGEADAIS ÉIGEANDÁLA AR MHAITHE LE LEAS AN PHOBAIL (UIMH. 2) 2009

 7. #562134

  Measfar deacrachtaí móra a bheith ann i gcás ina dtiocfaidh meathlú ar chúinsí eacnamaíocha agus/nó airgeadais tháirgeoirí an Aontais.

  Serious difficulties shall be considered to exist where Union producers suffer deterioration in their economic and/or financial situation.

  Rialachán (AE) Uimh. 978/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 lena gcuirtear i bhfeidhm scéim um fhabhair tharaife ghinearálaithe agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 732/2008 ón gComhairle

 8. #586316

  I gcás ina dtiocfaidh laghdú suntasach ar luach na comhthaobhachta, ní mar thoradh air sin amháin a thiocfadh meathlú suntasach ar chaighdeán creidmheasa an oibleagáideora.

  Where the value of the collateral is reduced significantly, this shall not alone imply a significant deterioration of the credit quality of the obligor.

  Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 9. #586425

  go dtiocfadh laghdú ar chostas éifeachtach na cosanta mar thoradh ar cháilíocht chreidmheasa na risíochta faoi chosaint a bheadh ag meathlú;

  would increase the effective cost of protection as a result of a deterioration in the credit quality of the protected exposure;

  Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 10. #587103

  faoin gclár ABCP beidh gnéithe struchtúracha amhail tairseacha clabhsúir i gceist le linn risíochtaí a cheannach d'fhonn meathlú creidmheasa féideartha na punainne foluití a mhaolú.

  the ABCP programme shall incorporate structural features, such as wind-down triggers, into the purchase of exposures in order to mitigate potential credit deterioration of the underlying portfolio.

  Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 11. #620222

  Go háirithe, tá fadhbanna lena bhfás eacnamaíoch agus lena gcobhsaíocht airgeadais mar aon le meathlú ar a riocht easnaimh agus fiachais os a gcomhair.

  In particular, they face problems in their economic growth and financial stability and a deterioration in their deficit and debt position.

  RIALACHÁN (AE) Uimh. 335/2014 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE an 11 Márta 2014 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1198/2006 ón gComhairle maidir leis an gCiste Eorpach Iascaigh, a mhéid a bhaineann le forálacha áirithe i dtaca le bainistíocht airgeadais i gcomhair Ballstát áirithe a bhfuil deacrachtaí tromchúiseacha acu nó a bhfuil deacrachtaí tromchúiseacha ag bagairt orthu i ndáil lena gcobhsaíocht airgeadais

 12. #716864

  suaitheadh in earnáil den gheilleagar, go háirithe más cúis mórfhadhbanna sóisialta nó deacrachtaí a d'fhéadfadh meathlú tromchúiseach a tharraingt ar staid eacnamaíoch an Aontais é an suaitheadh sin; nó

  disturbances in a sector of the economy, particularly where those disturbances produce major social problems or difficulties which could bring about serious deterioration in the economic situation of the Union; or

  Rialachán (AE) 2016/1076 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2016 lena gcuirtear i bhfeidhm na socruithe do tháirgí de thionscnamh stát áirithe ar cuid iad de Ghrúpa Stát na hAfraice, Mhuir Chairib agus an Aigéin Chiúin (ACC) dá bhforáiltear i gcomhaontuithe lena mbunaítear comhaontuithe um chomhpháirtíocht eacnamaíoch, nó as a dtagann bunú na gcomhaontuithe sin

 13. #745644

  meathlú tromchúiseach ar shláinte an duine aonair arna thástáil nó an fhaighteora fíochán nó ábhar tástálaithe, arbh é ba thoradh air aon cheann díobh seo a leanas:

  serious deterioration in the health of the individual being tested or the recipient of tested donations or materials, that resulted in any of the following:

  Rialachán (AE) 2017/746 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Aibreán 2017 maidir le feistí leighis diagnóiseacha in vitro agus lena n-aisghairtear Treoir 98/79/CE agus Cinneadh 2010/227/AE ón gCoimisiún (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE )

 14. #1659154

  Dá bhrí sin, ba cheart a chumhachtú don Bhord idirghabháil a dhéanamh ag céim luath i gcás ina mbeidh staid airgeadais nó sócmhainneacht eintitis ag meathlú.

  Therefore, the Board should be empowered to intervene at an early stage where the financial situation or the solvency of an entity is deteriorating.

  Rialachán (AE) Uimh. 806/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Iúil 2014 lena mbunaítear rialacha aonfhoirmeacha agus nós imeachta aonfhoirmeach maidir le réiteach institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta áirithe faoi chuimsiú Sásra Réitigh Aonair agus Ciste Réitigh Aonair agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010

 15. #1677165

  sa chlár ABCP, tá gnéithe struchtúracha i gceist le linn risíochtaí a cheannach d’fhonn meathlú creidmheasa féideartha na punainne foluití a mhaolú.

  the ABCP programme comprises structural features in the purchase of exposures in order to mitigate potential credit deterioration of the underlying portfolio.

  Rialachán (AE) 2017/2401ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2017 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta

 16. #289783

  7.f. Níor cheart go ligfeadh aon chomhalta foirne do chur i gcrích a thascanna/dá chinnteoireacht meathlú sa mhéid go gcuirtear sábháilteacht eitilte i mbaol de bharr, inter alia, tuirse, carnadh tuirse, easpa codlata, líon na n-earnálacha ar eitlíodh iontu, dualgais san oíche nó athruithe amchreasa.

  7.f. No crew member must allow their task achievement/decision making to deteriorate to the extent that flight safety is endangered because of the effects of fatigue, taking into account, inter alia, fatigue accumulation, sleep deprivation, number of sectors flown, night duties or time zone changes.

  Rialachán (CE) Uimh. 3697/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Feabhra 2008 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena n-aisghairtear Treoir 91/670/CEE ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1592/2002 agus Treoir 2004/36/CE

 17. #160945

  ciallaíonn "leasaitheach" aon substaint atá in ann meathlú ar bhia, ar mionorgánaigh is bun leis, a urchoilleadh, a mhoilliú nó a chosc nó atá in ann aon chomharthaí de mheathlú ar bith mar sin a cheilt ach ní fholaíonn sé-

  “preservative” means any substance which is capable of inhibiting, retarding or arresting deterioration of food caused by micro-organisms and of concealing the evidence of any such deterioration but does not include—

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 18. #253437

  Más léir, in aon chaingean nó ábhar i ndáil le hearraí nó airnéisí, gur gá nó gur fóirsteanach na hearraí nó na hairnéisí sin, nó aon earraí nó airnéisí díobh, a dhíol, féadfaidh an Breitheamh a ordú go ndéanfaidh aon duine nó daoine a ainmneofar san ordú sin an díol sin, agus go ndéanfar sin i cibé slí agus ar cibé téarmaí is inmhianaithe leis, agus in aon chás inar earraí nó airnéisí meatacha na hearraí nó na hairnéisí sin, nó gur dóigh dóibh meathlú má choimeádtar iad, nó inarb inmhianaithe ar aon leorchúis chóir eile go ndíolfaí láithreach iad, féadfar an t-ordú díolacháin sin a dhéanamh tráth ar bith tar éis na himeachtaí a thionscnamh.

  If, in any action or matter relating to goods or chattels, it shall appear necessary or expedient that the same, or any of the same, shall be sold, the Judge may order such sale by any person or persons named in such order, and in such manner, and on such terms as he may think desirable, and in any case in which such goods or chattels are of a perishable nature, or likely to deteriorate from keeping, or in which it may be desirable for any other just and sufficient reason to have an immediate sale, such order for sale may be made at any time after the commencement of the proceedings.

  I.R. Uimh 510 de 2001: Na Rialacha Cúirte Cuarda

 19. #510840

  I ngeall ar an ngéarchéim airgeadais agus ar an gcor chun donais eacnamaíoch, nár tháinig a samhail riamh roimhe, atá ann ar fud an domhain, tá díobháil thromchúiseach déanta don fhás eacnamaíoch agus don chobhsaíocht airgeadais agus tá meathlú mór tagtha ar dhálaí airgeadais, eacnamaíocha agus sóisialta i roinnt Ballstát.

  The unprecedented global financial crisis and economic downturn have seriously damaged economic growth and financial stability and provoked a strong deterioration in financial, economic and social conditions in several Member States.

  Rialachán (AE) Uimh. 1311/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2011 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1083/2006 ón gComhairle, maidir le forálacha áirithe a bhaineann le bainistíocht airgeadais i gcomhair Ballstát áirithe a bhfuil deacrachtaí tromchúiseacha acu nó a bhfuil deacrachtaí tromchúiseacha ag bagairt orthu i ndáil lena gcobhsaíocht airgeadais

 20. #510841

  Go sonrach, tá deacrachtaí tromchúiseacha ag Ballstáit áirithe nó tá deacrachtaí den sórt sin ag bagairt orthu, go háirithe fadhbanna a bhaineann lena bhfás eacnamaíoch agus lena gcobhsaíocht airgeadais agus fadhbanna a bhaineann le meathlú ar a riocht easnaimh agus fiachais, de dheasca na ndálaí eacnamaíocha idirnáisiúnta agus airgeadais freisin.

  In particular, certain Member States are experiencing serious difficulties or are threatened with such difficulties, notably with problems concerning their economic growth and financial stability and with a deterioration in their deficit and debt position, also due to the international economic and financial environment.

  Rialachán (AE) Uimh. 1311/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2011 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1083/2006 ón gComhairle, maidir le forálacha áirithe a bhaineann le bainistíocht airgeadais i gcomhair Ballstát áirithe a bhfuil deacrachtaí tromchúiseacha acu nó a bhfuil deacrachtaí tromchúiseacha ag bagairt orthu i ndáil lena gcobhsaíocht airgeadais

 21. #510930

  I ngeall ar an ngéarchéim airgeadais agus ar an gcor chun donais eacnamaíoch, nár tháinig a samhail riamh roimhe, atá ann ar fud an domhain, tá díobháil thromchúiseach déanta don fhás eacnamaíoch agus don chobhsaíocht airgeadais agus tá meathlú mór tagtha ar dhálaí airgeadais agus eacnamaíocha i roinnt Ballstát.

  The unprecedented global financial crisis and the unprecedented economic downturn have seriously damaged economic growth and financial stability and provoked a strong deterioration of financial and economic conditions for several Member States.

  Rialachán (AE) Uimh. 1312/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Nollaig 2011 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1698/2005 ón gComhairle maidir le forálacha áirithe a bhaineann le bainistíocht airgeadais i gcomhair Ballstát áirithe a bhfuil deacrachtaí tromchúiseacha acu nó a bhfuil deacrachtaí tromchúiseacha ag bagairt orthu i ndáil lena gcobhsaíocht airgeadais

 22. #510931

  Go sonrach, tá deacrachtaí tromchúiseacha ag Ballstáit áirithe nó tá deacrachtaí den sórt sin ag bagairt orthu, go háirithe fadhbanna a bhaineann lena bhfás eacnamaíoch agus lena gcobhsaíocht airgeadais agus fadhbanna a bhaineann le meathlú ar a riocht easnaimh agus fiachais, de dheasca na ndálaí idirnáisiúnta eacnamaíocha agus airgeadais.

  In particular, certain Member States are experiencing, or are threatened with, serious difficulties, notably those connected with problems in their economic growth and financial stability and with a deterioration in their deficit and debt position, due to the international economic and financial environment.

  Rialachán (AE) Uimh. 1312/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Nollaig 2011 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1698/2005 ón gComhairle maidir le forálacha áirithe a bhaineann le bainistíocht airgeadais i gcomhair Ballstát áirithe a bhfuil deacrachtaí tromchúiseacha acu nó a bhfuil deacrachtaí tromchúiseacha ag bagairt orthu i ndáil lena gcobhsaíocht airgeadais

 23. #521679

  Níor cheart go mbeadh meathlú ar an bhfeidhmíocht ó thaobh na gcóras iompair, teileachumarsáide ná fuinnimh de ná moilliú ar fhódú an leathanbhanda mar thoradh ar dheacrachtaí na dtionscadal bonneagair rochtain a fháil ar airgeadas príobháideach fadtéarmach nó ar mhaoiniú poiblí fadtéarmach.

  The difficulties for infrastructure projects in gaining access to long-term private finance or public funding should not lead to a deterioration in performance on the part of transport, telecommunication and energy systems nor the slowing down of broadband penetration.

  Rialachán (AE) Uimh. 670/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Iúil 2012 lena leasaítear Cinneadh Uimh. 1639/2006/CE lena mbunaítear Clár Réime Iomaíochais agus Nuálaíochta (2007-2013) agus Rialachán (CE) Uimh. 680/2007 lena leagtar síos rialacha ginearálta maidir le cabhair airgeadais Chomhphobail a dheonú i réimse na ngréasán tras-Eorpach iompair agus fuinnimh

 24. #561925

  Ba cheart don Choimisiún gníomhartha cur chun feidhme atá infheidhme láithreach a ghlacadh freisin más rud é, i gcásanna a bhfuil údar cuí tugtha leo agus a bhaineann le himscrúduithe cosanta, go n-éilítear amhlaidh ar mhórchúiseanna práinne a bhaineann le meathlú staid eacnamaíochta agus/nó airgeadais tháirgeoirí an Aontais a bheadh deacair lena chur ina cheart.

  The Commission should also adopt immediately applicable implementing acts where, in duly justified cases relating to safeguard investigations, imperative grounds of urgency relating to the deterioration of the economic and/or financial situation of Union producers which would be difficult to repair so require.

  Rialachán (AE) Uimh. 978/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 lena gcuirtear i bhfeidhm scéim um fhabhair tharaife ghinearálaithe agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 732/2008 ón gComhairle

 25. #562135

  Agus cinneadh á dhéanamh ag an gCoimisiún an bhfuil meathlú den sórt sin ann, cuirfidh sé, inter alia, na fachtóirí seo a leanas maidir le táirgeoirí an Aontais san áireamh, i gcás ina mbeidh an fhaisnéis sin ar fáil:

  In examining whether such deterioration exists, the Commission shall take account, inter alia, of the following factors concerning Union producers, where such information is available:

  Rialachán (AE) Uimh. 978/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 lena gcuirtear i bhfeidhm scéim um fhabhair tharaife ghinearálaithe agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 732/2008 ón gComhairle

 26. #562157

  Ar chúiseanna práinne a bhfuil údar cuí tugtha leo agus a bhaineann le meathlú chúinsí eacnamaíocha agus/nó airgeadais tháirgeoirí an Aontais, agus i gcás ina bhféadfadh moill damáiste a dhéanamh a bheadh deacair a chur ina cheart, tabharfar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha cur chun feidhme a mbeidh feidhm láithreach acu a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta práinne dá dtagraítear in Airteagal 39(4) chun gnáthdhleachtanna Comhtharaife Custaim a thabhairt isteach an athuair ar feadh tréimhse suas le 12 mhí.

  On duly justified grounds of urgency relating to deterioration of the economic and/or financial situation of Union producers, and where delay might cause damage which would be difficult to repair, the Commission shall be empowered to adopt immediately applicable implementing acts in accordance with the urgency procedure referred to in Article 39(4) to reintroduce normal Common Customs Tariff duties for a period of up to 12 months.

  Rialachán (AE) Uimh. 978/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 lena gcuirtear i bhfeidhm scéim um fhabhair tharaife ghinearálaithe agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 732/2008 ón gComhairle

 27. #569005

  De dheasca na géarchéime domhanda gan fasach lena bhfuil an domhan buailte ó 2007 i leith, tá damáiste tromchúiseach déanta d'fhás eacnamaíoch agus do chobhsaíocht airgeadais agus tháinig meathlú mór ar riocht easnamh agus fiachas rialtais na mBallstát, sa dóigh go raibh ar roinnt acu cúnamh airgeadais a lorg laistigh agus lasmuigh de chreat an Aontais.

  The unprecedented global crisis that has hit the world since 2007 has seriously damaged economic growth and financial stability and has given rise to a strong deterioration in the government deficit and debt position of the Member States, leading a number of them to seek financial assistance within and outside the framework of the Union.

  Rialachán (AE) Uimh. 472/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir le neartú ar an bhfaireachas eacnamaíoch agus buiséadach ar Bhallstáit sa limistéar euro a bhfuil deacrachtaí tromchúiseacha acu nó a bhfuil deacrachtaí tromchúiseacha ag bagairt orthu i ndáil lena gcobhsaíocht airgeadais

 28. #605659

  I ngeall ar an ngéarchéim airgeadais marthanach agus ar an gcor chun donais eacnamaíoch, nár tháinig a samhail riamh roimhe, atá ann ar fud an domhain tá díobháil thromchúiseach déanta don fhás eacnamaíoch agus don chobhsaíocht airgeadais agus tá meathlú mór tagtha ar dhálaí airgeadais, eacnamaíocha agus sóisialta sna Ballstáit.

  The unprecedented enduring global financial crisis and economic downturn have seriously damaged economic growth and financial stability and provoked a strong deterioration in financial, economic and social conditions in the Member States.

  Rialachán (AE) Uimh. 1297/2013 Ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1083/2006 ón gComhairle maidir le forálacha áirithe a bhaineann le bainistíocht airgeadais i gcomhair Ballstát áirithe a bhfuil deacrachtaí tromchúiseacha acu nó a bhfuil deacrachtaí tromchúiseacha ag bagairt orthu i ndáil lena gcobhsaíocht airgeadais, leis na rialacha saortha i gcás Ballstát áirithe agus leis na rialacha maidir le híocaíochtaí an iarmhéid deiridh

 29. #605660

  Go sonrach, tá deacrachtaí tromchúiseacha ag Ballstáit áirithe nó tá deacrachtaí den sórt sin ag bagairt orthu, go háirithe fadhbanna lena bhfás eacnamaíoch agus lena gcobhsaíocht airgeadais agus le meathlú ar a riocht easnaimh agus fiachais, de dheasca na ndálaí idirnáisiúnta eacnamaíocha agus airgeadais freisin.

  In particular, certain Member States are experiencing serious difficulties or are threatened with such difficulties, in particular with problems in their economic growth and financial stability and with a deterioration in their deficit and debt position, also as a result of the international economic and financial environment.

  Rialachán (AE) Uimh. 1297/2013 Ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1083/2006 ón gComhairle maidir le forálacha áirithe a bhaineann le bainistíocht airgeadais i gcomhair Ballstát áirithe a bhfuil deacrachtaí tromchúiseacha acu nó a bhfuil deacrachtaí tromchúiseacha ag bagairt orthu i ndáil lena gcobhsaíocht airgeadais, leis na rialacha saortha i gcás Ballstát áirithe agus leis na rialacha maidir le híocaíochtaí an iarmhéid deiridh

 30. #620220

  I ngeall ar an ngéarchéim airgeadais agus ar an gcor chun donais eacnamaíoch, nár tháinig a samhail riamh roimhe, atá ann ar fud an domhain, tá díobháil thromchúiseach déanta don fhás eacnamaíoch agus don chobhsaíocht airgeadais agus tá meathlú mór tagtha ar dhálaí airgeadais agus eacnamaíocha i roinnt Ballstát.

  The unprecedented global financial crisis and economic downturn have seriously damaged economic growth and financial stability and provoked a strong deterioration in financial and economic conditions in several Member States.

  RIALACHÁN (AE) Uimh. 335/2014 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE an 11 Márta 2014 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1198/2006 ón gComhairle maidir leis an gCiste Eorpach Iascaigh, a mhéid a bhaineann le forálacha áirithe i dtaca le bainistíocht airgeadais i gcomhair Ballstát áirithe a bhfuil deacrachtaí tromchúiseacha acu nó a bhfuil deacrachtaí tromchúiseacha ag bagairt orthu i ndáil lena gcobhsaíocht airgeadais

 31. #631381

  Chun breithiúnas Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh i gCás C-63/12 a chomhlíonadh, tá an Coimisiún le togra a thíolacadh faoin nós imeachta a leagtar amach in Airteagal 336 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE) le go mbeidh Parlaimint na hEorpa bainteach leis an bpróiseas reachtaíochta i gcás ina gcinnfidh an Chomhairle go bhfuil meathlú tromchúiseach agus tobann ar an staid eacnamaíoch agus shóisialta laistigh den Aontas.

  In order to comply with the judgment of the Court of Justice in Case C-63/12, where the Council establishes that there is a serious and sudden deterioration in the economic and social situation within the Union, the Commission is to submit a proposal under the procedure laid down in Article 336 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) in order to involve the European Parliament in the legislative process.

  Rialachán (AE) Uimh. 423/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 lena ndéantar luach saothair agus pinsin oifigigh agus sheirbhísigh eile an Aontais Eorpaigh chomh maith leis na comhéifeachtaí ceartúcháin a chuirtear i bhfeidhm maidir leo a choigeartú le héifeacht ón 1 Iúil 2012

 32. #631382

  An 25 Deireadh Fómhair 2012, chuir an Chomhairle in iúl nach ndearnadh i measúnú an Choimisiúin, mar a chuirtear i láthair é ina thuarascáil maidir leis an bhforáil eisceachta, an meathlú tromchúiseach agus tobann ar an staid eacnamaíoch agus shóisialta laistigh den Aontas a léiriú, faoi mar a mhol na sonraí eacnamaíocha oibiachtúla atá ar fáil go poiblí.

  On 25October 2012, the Council stated that the Commission's assessment as presented in its report on the exception clause did not reflect the serious and sudden deterioration in the economic and social situation in the Union in 2012, as the publicly available objective economic data suggested.

  Rialachán (AE) Uimh. 423/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 lena ndéantar luach saothair agus pinsin oifigigh agus sheirbhísigh eile an Aontais Eorpaigh chomh maith leis na comhéifeachtaí ceartúcháin a chuirtear i bhfeidhm maidir leo a choigeartú le héifeacht ón 1 Iúil 2012

 33. #631385

  I bhfianaise sonraí eacnamaíocha agus sóisialta don tréimhse ón 1 Iúil 2011 go dtí an 31 Nollaig 2012, amhail iarmhairt an ghéarchoir chun donais san Fhómhar in 2011 agus a raibh cúlú eacnamaíochta san Aontas mar thoradh air mar aon le meathlú ar an staid eacnamaíoch agus ardleibhéil leantacha na dífhostaíochta agus an easnaimh agus fiachais phoiblí san Aontas, is iomchuí an coigeartú ar luach saothair agus ar phinsin sa Bheilg agus i Lucsamburg a shocrú ag 0,8 % do 2012.

  Economic and social data for the period from 1 July 2011 to 31 December 2012, such as the aftermath of the economic downturn in autumn 2011 resulting in economic recession in the Union and a deteriorating social situation, as well as the continuing high levels of unemployment and of public deficit and debt in the Union, make it appropriate to set the adjustment of remuneration and pensions in Belgium and Luxembourg to 0,8 % for 2012.

  Rialachán (AE) Uimh. 423/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 lena ndéantar luach saothair agus pinsin oifigigh agus sheirbhísigh eile an Aontais Eorpaigh chomh maith leis na comhéifeachtaí ceartúcháin a chuirtear i bhfeidhm maidir leo a choigeartú le héifeacht ón 1 Iúil 2012

 34. #633872

  Chun breithiúnas na Cúirte Breithiúnais i gCás C-63/12 a chomhlíonadh, tá an Coimisiún le togra a thíolacadh faoin nós imeachta a leagtar amach in Airteagal 336 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE) le go mbeidh Parlaimint na hEorpa bainteach leis an bpróiseas reachtaíochta i gcás ina suíonn an Chomhairle go bhfuil meathlú tromchúiseach agus tobann ar an staid eacnamaíoch agus shóisialta laistigh den Aontas.

  In order to comply with the judgment of the Court of Justice in Case C-63/12, where the Council establishes that there is a serious and sudden deterioration in the economic and social situation within the Union, the Commission is to submit a proposal under the procedure laid down in Article 336 of the Treaty on the Functioning ofthe European Union (TFEU) in order to involve the European Parliament in the legislative process.

  Rialachán (AE) Uimh. 422/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 lena ndéantar luach saothair agus pinsin oifigigh agus sheirbhísigh eile an Aontais Eorpaigh, chomh maith leis na comhéifeachtaí ceartúcháin a chuirtear i bhfeidhm orthu, a choigeartú le héifeacht ón 1 Iúil 2011

 35. #633873

  An 4Samhain 2011, chuir an Chomhairle in iúl gurbh ionann an ghéarchéim airgeadais agus eacnamaíoch a bhí ann laistigh den Aontas agus as ar d'eascair coigeartuithe fioscacha suntasacha i bhformhór na mBallstát agus meathlú tromchúiseach agus tobann ar an staid eacnamaíoch agus shóisialta laistigh den Aontas.

  On 4November2011, the Council stated that the financial and economic crisis taking place within the Union, and resulting in substantial fiscal adjustments in most Member States, constituted a serious and sudden deterioration of the economic and social situation within the Union.

  Rialachán (AE) Uimh. 422/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 lena ndéantar luach saothair agus pinsin oifigigh agus sheirbhísigh eile an Aontais Eorpaigh, chomh maith leis na comhéifeachtaí ceartúcháin a chuirtear i bhfeidhm orthu, a choigeartú le héifeacht ón 1 Iúil 2011

 36. #633876

  I bhfianaise sonraí eacnamaíocha agus sóisialta don tréimhse ón 1 Iúil 2010 go dtí 31 Nollaig 2011, amhail an ghéarchéim airgeadais agus eacnamaíoch a chuir isteach ar roinnt Ballstát i bhfómhar 2011, a bhí ina cúis le meathlú láithreach ar an staid eacnamaíoch agus shóisialta laistigh den Aontas agus as ar tháinig coigeartuithe maicreacnamaíocha suntasacha, ardleibhéal na dífhostaíochta agus an t-ardleibhéal easnaimh agus fiachais phoiblí san Aontas, is iomchuí coigeartú luach saothair agus pinsean sa Bheilg agus i Lucsamburg a shocrú ag 0 % don bhliain 2011.

  Economic and social data for the period from 1July 2010 to 31 December 2011, such as the financial and economic crisis affecting a number of Member States in autumn 2011 which caused an immediate deterioration in the economic and social situation in the Union and resulted in substantial macroeconomic adjustments, the high level of unemployment and the high level of public deficit and debt in the Union, make it appropriate to set the adjustment of remuneration and pensions in Belgium and Luxembourg to 0 % for 2011.

  Rialachán (AE) Uimh. 422/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 lena ndéantar luach saothair agus pinsin oifigigh agus sheirbhísigh eile an Aontais Eorpaigh, chomh maith leis na comhéifeachtaí ceartúcháin a chuirtear i bhfeidhm orthu, a choigeartú le héifeacht ón 1 Iúil 2011

 37. #635065

  baineann an córas tosta nó comhpháirteanna de leis an bhfine dheartha chéanna leis na córais nó leis na comhpháirteanna ar cruthaíodh ina leith, le linn an phróisis cineálcheadaithe i gcomhréir le ceanglais an Rialacháin seo maidir le cineál eile feithicle, nach dtagann meathlú orthu.

  the silencing system, or components thereof, are of the same design family as systems or components for which it has been proven, in the course of EU type-approval process in accordance with the requirements of this Regulation for another vehicle-type, that they are not subject to deterioration.

  Seasamh (AE) Uimh. 3/2014 ón gComhairle ar an gcéad léamh chun go nglacfar le Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le leibhéal fuaime mhótarfheithiclí agus córais tostaigh athchurtha, ag leasú na Treorach 2007/46/CE agus lena n-aisghairtear Treoir 70/157/CEE Glactha ag an gComhairle an 20 Feabhra 2014

 38. #644165

  baineann an córas tosta nó comhpháirteanna de leis an bhfine dheartha chéanna leis na córais nó leis na comhpháirteanna ar cruthaíodh ina leith, le linn an phróisis cineálcheadaithe i gcomhréir le ceanglais an Rialacháin seo maidir le cineál eile feithicle, nach dtagann meathlú orthu.

  the silencing system, or components thereof, are of the same design family as systems or components for which it has been proven, in the course of EU type-approval process in accordance with the requirements of this Regulation for another vehicle-type, that they are not subject to deterioration.

  Rialachán (AE) Uimh. 540/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le leibhéal na fuaime ó mhótarfheithiclí agus ó chórais tosta athsholáthair, agus lena leasaítear Treoir 2007/46/CE agus lena n-aisghairtear Treoir 70/157/CEE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 39. #652263

  Leis na caighdeáin sin maidir le dea-bhail talmhaíochta agus comhshaoil na talún dírítear ar rannchuidiú le creimeadh ithreach a chosc, ábhar orgánach ithreach agus struchtúr ithreach a chothabháil, íosleibhéal cothabhála a áirithiú, meathlú gnáthóg a sheachaint agus uisce a chosaint agus a bhainistiú.

  Those standards of good agricultural and environmental condition of the land aim to contribute to preventing soil erosion, maintaining soil organic matter and soil structure, ensuring a minimum level of maintenance, avoiding the deterioration of habitats and protecting and managing water.

  Rialachán (AE) Uimh. 1306/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 maidir leis an gcomhbheartas talmhaíochta a mhaoiniú, a bhainistiú agus faireachán a dhéanamh air agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CEE) Uimh. 352/78, (CE) Uimh. 165/94, (CE) Uimh. 2799/98, (CE) Uimh. 814/2000, (CE) Uimh. 1290/2005 agus (CE) Uimh. 485/2008 ón gComhairle

 40. #695343

  Ag féachaint do mhionlíon na n-iarratas ar thrádmharcanna de chuid AE a chomhdaítear ag oifigí lárnacha maoine tionscail na mBallstát agus ag Oifig Benelux um Maoin Intleachtúil, agus ó tharla go bhfuil an líon sin ag meathlú de réir a chéile, níor cheart go gceadófaí iarratas ar thrádmharc de chuid AE a chomhdú ach amháin ag an Oifig.

  In view of the gradual decline and insignificant number of EU trade mark applications filed at the central industrial property offices of the Member States and the Benelux Office for Intellectual Property, it should be possible to file an EU trade mark application only at the Office.

  Rialachán (AE) 2015/2424 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2015 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 207/2009 ón gComhairle maidir leis an trádmharc Comhphobail agus Rialachán (CE) Uimh. 2868/95 ón gCoimisiún lena gcuirtear chun feidhme Rialachán (CE) Uimh. 40/94 ón gComhairle maidir leis an trádmharc Comhphobail, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2869/95 ón gCoimisiún maidir leis na táillí iníoctha leis an Oifig um Chomhoiriúnú sa Mhargadh Inmheánach (Trádmharcanna agus Dearaí) (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 41. #700299

  I gcás inar dócha go dtiocfaidh meathlú tapa agus suntasach ar fheidhmíocht TCP mar thoradh ar an dul in aois a bhaineann le húsáid thréimhsiúil próisis glantacháin arna mholadh ag an monaróir, ní mór don mhonaróir marcáil a fheistiú ar gach mír TCP a chuirtear ar an margadh lena léireofar an t-uaslíon oibríochtaí glantacháin is féidir a dhéanamh sula mbeidh gá ann scrúdú a dhéanamh ar an trealamh nó é a chaitheamh amach.

  Where appreciable and rapid deterioration in PPE performance is likely to be caused by ageing resulting from the periodic use of a cleaning process recommended by the manufacturer, the latter must, if possible, affix a marking to each item of PPE placed on the market indicating the maximum number of cleaning operations that may be carried out before the equipment needs to be inspected or discarded.

  Rialachán (AE) 2016/425 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le trealamh cosanta pearsanta agus lena n-aisghairtear Treoir 89/686/CEE ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 42. #717372

  I gcás táirgí atá á dtrádáil faoi chlúdach cruthúnais ar thionscnamh agus atá ag dul, le linn a n-iompair, trí shaorchrios ina gcríoch, déanfar gach beart is gá chun a áirithiú nach gcuirfear earraí eile ina n-ionad agus nach ndéanfar láimhseáil orthu seachas gnáthoibríochtaí atá ceaptha meathlú orthu a chosc.

  All necessary steps shall be taken to ensure that products traded under cover of a proof of origin or a supplier's declaration and which in the course of transport use a free zone situated in their territory are not substituted by other goods and do not undergo handling other than normal operations designed to prevent their deterioration.

  Rialachán (AE) 2016/1076 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2016 lena gcuirtear i bhfeidhm na socruithe do tháirgí de thionscnamh stát áirithe ar cuid iad de Ghrúpa Stát na hAfraice, Mhuir Chairib agus an Aigéin Chiúin (ACC) dá bhforáiltear i gcomhaontuithe lena mbunaítear comhaontuithe um chomhpháirtíocht eacnamaíoch, nó as a dtagann bunú na gcomhaontuithe sin

 43. #747303

  an teorainn ama leis an bhfeiste a úsáid go sábháilte, agus í sonraithe gan athbhrí, gan meathlú a theacht ar a feidhmíocht, agus sloinnte i dtéarmaí bliana agus míosa ar a laghad agus, i gcás inarb iomchuí, san ord sin;

  an unambiguous indication of the time limit for using the device safely, without degradation of performance, expressed at least in terms of year and month and, where relevant, the day, in that order;

  Rialachán (AE) 2017/746 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Aibreán 2017 maidir le feistí leighis diagnóiseacha in vitro agus lena n-aisghairtear Treoir 98/79/CE agus Cinneadh 2010/227/AE ón gCoimisiún (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE )

 44. #748764

  rabhaidh, réamhchúraimí agus/nó bearta atá le déanamh i gcás mífheidhm a theacht ar an bhfeiste nó i gcás meathlú a theacht uirthi, rud a thabharfadh athruithe ar a cuma, agus a d'fhéadfadh cur isteach ar a feidhmíocht,

  warnings, precautions and/or measures to be taken in the event of malfunction of the device or its degradation as suggested by changes in its appearance that may affect performance,

  Rialachán (AE) 2017/746 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Aibreán 2017 maidir le feistí leighis diagnóiseacha in vitro agus lena n-aisghairtear Treoir 98/79/CE agus Cinneadh 2010/227/AE ón gCoimisiún (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE )

 45. #1388754

  (10) San alt seo ciallaíonn “as úsáid” i ndáil le ní, é a bheith sa riocht nach bhfuil sé oiriúnach, mar gheall ar fhaillí, damáiste, meathlú, easpa deisiúcháin nó aon chúis eile, lena úsáid le haghaidh na críche dár dearadh an ní sin.

  [GA]

  Uimhir 11 de 1982: AN tACHT BRUSCAIR, 1982

 46. #1479407

  (2) I gcás go dtagann meathlú ar aon taifead bunaidh nó cóipthaifead nó go n-éiríonn ciotaí maidir lena stóráil nó go dtéann modh a choimeádta as feidhm ó thaobh na teicniúlachta de, féadfaidh an tAire nó gníomhaireacht shonraithe dá dheasca sin cóip sholéite a dhéanamh den taifead nó faisnéis a bhaineann leis an taifead sin a stóráil ar shlí eile seachas i bhfoirm sholéite sa chaoi go bhféadfar an fhaisnéis a úsáid chun cóip sholéite a dhéanamh den taifead, agus féadfaidh an tAire nó an ghníomhaireacht shonraithe air sin an taifead bunaidh nó an cóipthaifead a scriosadh:

  (2) The Minister or a specified agency may, where by reason of the deterioration of, or inconvenience in storing, or technical obsolescence in the manner of keeping any original record or any copy record, make a legible copy of the record or store information concerning that record otherwise than in a legible form so that the information is capable of being used to make a legible copy of the record, and the Minister or the specified agency may thereupon destroy the original record or the copy record:

  Uimhir 4 de 1989: AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH, 1989

 47. #1506697

  (d) saghsanna áirithe earraí is de chineál a fhágann go sonrach go bhfuil siad i mbaol a gcaillte, nó i mbaol damáiste, go hiomlán nó go páirteach, go háirithe trí bhriseadh, meirgiú, meathlú, triomú, sileadh, gnáth-dhiomailt, nó gníomhaíocht leamhan nó míolra;

  ( d ) the nature of certain kinds of goods which particularly exposes them to total or partial loss or to damage, especially through breakage, rust, decay, desiccation, leakage, normal wastage, or the action of moth or vermin;

  Uimhir 13 de 1990: AN tACHT UM IOMPAR IDIRNÁISIÚNTA EARRAÍ DE BHÓTHAR, 1990

 48. #1650349

  I gcás titim shuntasach i bpraghas ionstraime airgeadais ar ionad trádála, ba cheart go mbeadh ar chumas údaráis inniúil freisin srian sealadach a chur ar dhíol folamh na hionstraime airgeadais ar an ionad sin laistigh dá dhlínse féin nó a iarraidh ar ÚEUM díol folamh den sórt sin a shrianadh i ndlínsí eile chun go mbeidh sé in ann idirghabháil go tapaidh i gcás inarb iomchuí agus ar feadh tréimhse giorra chun meathlú mí-ordúil ar phraghas na hionstraime lena mbaineann a chosc.

  In the case of a significant fall in the price of a financial instrument on a trading venue a competent authority should also have the ability to restrict temporarily short selling of the financial instrument on that venue within its own jurisdiction or to request that ESMA restrict such short selling in other jurisdictions in order to be able to intervene rapidly where appropriate and for a short period to prevent a disorderly decline in price of the instrument concerned.

  Rialachán (AE) Uimh. 236/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Márta 2012 maidir le díol folamh agus gnéithe áirithe de bhabhtálacha mainneachtana creidmheasa Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 49. #1717128

  Níor cheart d'aon chomhalta foirne ligean do chur i gcrích a chúraimí/dá chinnteoireacht meathlú sa chaoi go gcuirtear sábháilteacht eitilte i mbaol de bharr tuirse, agus carnadh tuirse, easpa codlata, líon na n-earnálacha ar eitlíodh iontu, dualgais san oíche nó athruithe amchreasa, inter alia, á gcur san áireamh.

  No crew member must allow their task achievement/decision making to deteriorate to the extent that flight safety is endangered because of the effects of fatigue, taking into account, inter alia, fatigue accumulation, sleep deprivation, number of sectors flown, night duties or time zone changes.

  Rialachán (AE) 2018/1139 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2111/2005, Rialachán (CE) Uimh. 1008/2008, Rialachán (AE) Uimh. 996/2010, Rialachán (AE) Uimh. 376/2014 agus Treoir 2014/30/AE agus Treoir 2014/53/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 552/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 216/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CEE) Uimh. 3922/91 ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 50. #1798181

  chun dóchúlachtaí mainneachtana a thomhas, úsáidfear sonraí maidir le mainneachtana a tharla san am atá caite agus meathlú móra i bpraghsanna margaidh atá coibhéiseach le teagmhais mhainneachtana, ó thréimhse a théann siar cúig bliana ar a laghad, agus na sonraí sin amháin, nó úsáidfear na sonraí sin i dteannta le praghsanna margaidh reatha;

  the default probabilities shall be measured using, solely or in combination with current market prices, data observed during a historical period of at least five years of actual past defaults and extreme declines in market prices equivalent to default events;

  Rialachán (AE) 2019/876 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 a mhéid a bhaineann leis an gcóimheas luamhánaithe, leis an gcóimheas glanchistiúcháin chobhsaí, leis na ceanglais maidir le cistí dílse agus dliteanais incháilithe, leis an bpriacal creidmheasa contrapháirtí, leis an bpriacal margaidh, leis na risíochtaí ar chontrapháirtithe lárnacha, leis na risíochtaí ar ghnóthais chomhinfheistíochta, leis na risíochtaí móra, leis na ceanglais tuairiscithe agus nochta, agus Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.