Gaois

Treo cuardaigh

Modh cuardaigh

Scag na torthaí

Bailiúcháin

57 toradh in 17 doiciméad

 1. #339758

  Stádas pósta dlíthiúil

  legal marital status,

  Rialachán (CE) Uimh. 763/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Iúil 2008 maidir le daonáirimh agus maidir le háirimh thithíochta

 2. #254273

  (vii) stádas pósta láithreach agus slí bheatha láithreach/slite beatha láithreacha gach páirtí;

  (vii) the present marital status and occupation(s) of each party;

  I.R. Uimh 510 de 2001: Na Rialacha Cúirte Cuarda

 3. #352518

  Stádas Pósta:

  Marital status

  Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir le Víosaí

 4. #438907

  Stádas pósta an uchtaitheora nó na n-uchtaitheoirí.

  Marital status of adopter or adopters.

  AN tACHT UCHTÁLA 2010

 5. #477138

  (a) trí “stádas sibhialta” a chur in ionad “stádas pósta” gach áit a bhfuil sé,

  (a) by substituting “civil status” for “marital status” wherever it appears,

  AN tACHT UM PÁIRTNÉIREACHT SHIBHIALTA AGUS UM CHEARTA AGUS OIBLEAGÁIDÍ ÁIRITHE DE CHUID COMHCHÓNAITHEOIRÍ 2010

 6. #477410

  (b) tríd an míniú ar “stádas pósta” a scriosadh; agus

  (b) by deleting the definition “marital status”; and

  AN tACHT UM PÁIRTNÉIREACHT SHIBHIALTA AGUS UM CHEARTA AGUS OIBLEAGÁIDÍ ÁIRITHE DE CHUID COMHCHÓNAITHEOIRÍ 2010

 7. #690152

  Stádas pósta;

  Marital status;

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar agus Oiliúint na Seirbhísí Forfheidhmithe Dlí (Europol) agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/371/CGB agus Cinneadh 2005/681/CGB 

 8. #710553

  stádas pósta;

  marital status;

  Rialachán (AE) 2016/794 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2016 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh i ndáil le Comhar i bhForfheidhmiú an Dlí (Europol) agus lena n-aisghairtear Cinntí 2009/371/CGB, 2009/934/CGB, 2009/935/CGB, 2009/936/CGB agus 2009/968/CGB ón gComhairle agus a ghabhann ionad na gCinntí sin

 9. #1452179

  Ní bheidh éifeacht ag stádas pósta tuismitheoirí ar an ngaol atá idir daoine.

  Marital status of parents to be of no effect on relationships. 4.

  Uimhir 26 de 1987: AN tACHT UM STÁDAS LEANAÍ, 1987

 10. #1452319

  Ní bheidh éifeacht ag stádas pósta tuismitheoirí ar an ngaol atá idir daoine.

  Marital status of parents to be of no effect on relationships.

  Uimhir 26 de 1987: AN tACHT UM STÁDAS LEANAÍ, 1987

 11. #1527087

  (vi) faisnéis maidir le creideamh, aois, gnéaschlaonadh nó stádas pósta an duine aonair,

  (vi) information relating to the religion, age, sexual orientation or marital status of the ndividual,

  Uimhir 13 de 1997: AN tACHT UM SHAORÁIL FAISNÉISE, 1997

 12. #1543740

  ciallaíonn “stádas pósta” singil, pósta, idirscartha, colscartha nó baintreach;

  "marital status" means single, married, separated, divorced or widowed;

  Uimhir 21 de 1998: AN tACHT UM CHOMHIONANNAS FOSTAÍOCHTA, 1998

 13. #1543836

  (b) nach ionann stádas pósta dóibh (dá ngairtear “an foras stádais pósta” san Acht seo),

  (b) that they are of different marital status (in this Act referred to as "the marital status ground"),

  Uimhir 21 de 1998: AN tACHT UM CHOMHIONANNAS FOSTAÍOCHTA, 1998

 14. #1584867

  ciallaíonn “stádas pósta” a bheith singil, pósta, idirscartha, colscartha nó i mbaintreachas;

  “marital status” means being single, married, separated, divorced or widowed;

  Uimhir 8 de 2000: AN tACHT UM STÁDAS COMHIONANN, 2000

 15. #1584941

  (b) nach ionann stádas pósta dóibh (an “foras stádais pósta”),

  (b) that they are of different marital status (the “marital status ground”),

  Uimhir 8 de 2000: AN tACHT UM STÁDAS COMHIONANN, 2000

 16. #1596485

  agus a gcuimseofar réimse leathan ábhar inti, lena n-áirítear gnéas, stádas pósta nó tuismitheora,

  and will cover a wide range of grounds, including sex, marital or parental status

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 17. #1600030

  Daonáireamh 2006. Imleabhar 2 - Aois agus Stádas Pósta.

  CENSUS 2006. VOLUME 2 - AGES AND MARITAL STATUS.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 18. #1619691

  stádas pósta nó tuismitheora

  marital or parental status

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 19. #1619692

  stádas pósta nó tuismitheorea

  marital or parental status

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 20. #1665548

  pósadh, lena n-áirítear an cumas chun pósadh agus an stádas pósta;

  marriage, including capacity to marry and marital status;

  Rialachán (AE) 2016/1191 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Iúil 2016 maidir le saorghluaiseacht saoránach a chur chun cinn trí shimpliú a dhéanamh ar na ceanglais a bhaineann le doiciméid phoiblí áirithe a chur i láthair san Aontas Eorpach, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012

 21. #1665886

  STÁDAS PÓSTA

  MARITAL STATUS

  Rialachán (AE) 2016/1191 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Iúil 2016 maidir le saorghluaiseacht saoránach a chur chun cinn trí shimpliú a dhéanamh ar na ceanglais a bhaineann le doiciméid phoiblí áirithe a chur i láthair san Aontas Eorpach, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012

 22. #1665894

  (STÁDAS PÓSTA)

  (MARITAL STATUS)

  Rialachán (AE) 2016/1191 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Iúil 2016 maidir le saorghluaiseacht saoránach a chur chun cinn trí shimpliú a dhéanamh ar na ceanglais a bhaineann le doiciméid phoiblí áirithe a chur i láthair san Aontas Eorpach, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012

 23. #254307

  (vi) stádas pósta an chéile éagtha ar dháta an bháis agus stádas pósta an Iarratasóra ar dháta an iarratais agus cibé acu a d’athphós an tIarratasóir ó scaoileadh an pósadh idir an tIarratasóir agus an céile éagtha;

  (vi) the marital status of the deceased spouse at the date of death and the marital status of the Applicant at the date of the application and whether the Applicant has remarried since the dissolution of the marriage between the Applicant and the deceased spouse;

  I.R. Uimh 510 de 2001: Na Rialacha Cúirte Cuarda

 24. #477412

  (3) Leasaítear Acht 1998, trí “stádas sibhialta” agus “stádais shibhialta” a chur in ionad “stádas pósta” agus “stádais pósta” faoi seach, gach áit a bhfuil sé.

  (3) The Act of 1998 is amended by substituting “civil status” for “marital status” wherever it appears.

  AN tACHT UM PÁIRTNÉIREACHT SHIBHIALTA AGUS UM CHEARTA AGUS OIBLEAGÁIDÍ ÁIRITHE DE CHUID COMHCHÓNAITHEOIRÍ 2010

 25. #477417

  (3) Leasaítear Acht 2000, trí “stádas sibhialta” agus “stádais shibhialta” a chur in ionad “stádas pósta” agus “stádais pósta” faoi seach, gach áit a bhfuil sé.

  (3) The Act of 2000 is amended by substituting “civil status” for “marital status” wherever it appears.

  AN tACHT UM PÁIRTNÉIREACHT SHIBHIALTA AGUS UM CHEARTA AGUS OIBLEAGÁIDÍ ÁIRITHE DE CHUID COMHCHÓNAITHEOIRÍ 2010

 26. #478260

  “, a stádas sibhialta de réir bhrí an Achta um Páirtnéireacht Shibhialta agus um Chearta agus Oibleagáidí Áirithe de chuid Comhchónaitheoirí 2010” a chur in ionad “a stádas pósta

  substitute “, civil status within the meaning of the Civil Partnership and Provisions) Certain Rights and Obligations of Cohabitants Act 2010” for “marital status”

  AN tACHT UM PÁIRTNÉIREACHT SHIBHIALTA AGUS UM CHEARTA AGUS OIBLEAGÁIDÍ ÁIRITHE DE CHUID COMHCHÓNAITHEOIRÍ 2010

 27. #601469

  Roghnófar foireann shealadach gan idirdhealú maidir le cine, creideamh polaitiúil, creideamh fealsúnach nó creideamh reiligiúnach, gnéas nó claonadh gnéasach agus gan tagairt dá stádas pósta nó dá n-imthosca teaghlaigh.

  Temporary staff shall be selected without distinction as to race, political, philosophical or religious beliefs, sex or sexual orientation and without reference to their marital status or family situation.

  Rialachán (AE) Uimh. 1023/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2013 lena leasaítear Rialacháin Foirne Oifigigh an Aontais Eorpaigh agus Coinníollacha Fostaíochta Sheirbhísigh eile an Aontais Eorpaigh

 28. #1325722

  (b) i gcás ar le níos lú fabhair, mar gheall ar stádas pósta duine, a dhéileáiltear leis ná mar a dhéileáiltear le duine eile den ghnéas ceanna,

  ( b ) where because of his marital status a person is treated less favourably than another person of the same sex,

  Uimhir 16 de 1977: AN tACHT UM CHOMHIONANNAS FOSTAÍOCHTA, 1977

 29. #1513019

  (d) más rud é, mar gheall ar stádas pósta nó teaghlaigh duine, nach bhfuil an duine in ann ceanglas nó coinníoll a chomhlíonadh—

  ( d ) where because of a person's marital or family status the person is unable to comply with a requirement or condition—

  Uimhir 25 de 1990: ACHT NA bPINSEAN, 1990

 30. #1544566

  (c) sochar a chur ar fáil d'fhostaí, ar theagmhas tarlú, nó faoi threoir teagmhais, is cionsiocair le hathrú ar stádas pósta an fhostaí, nó

  (c) a benefit to an employee on or by reference to an event occasioning a change in the marital status of the employee, or

  Uimhir 21 de 1998: AN tACHT UM CHOMHIONANNAS FOSTAÍOCHTA, 1998

 31. #1585108

  déileáil, i ndáil le cóiríocht tithíochta, ar bhealach éagsúil le daoine, bunaithe ar mhéid an teaghlaigh, stádas teaghlaigh, stádas pósta, míchumas, aois nó toisc gur den Lucht Siúil iad.

  from providing, in relation to housing accommodation, different treatment to persons based on family size, family status, marital status, disability, age or membership of the Traveller community.

  Uimhir 8 de 2000: AN tACHT UM STÁDAS COMHIONANN, 2000

 32. #1585265

  (i) daoine d'inscne, stádas pósta, stádas teaghlaigh, gnéaschlaonadh, creideamh, aois, míchumas, náisiúntacht nó bunadh eitneach nó náisiúnta áirithe,

  (i) persons of a particular gender, marital status, family status, sexual orientation, religious belief, age, disability, nationality or ethnic or national origin,

  Uimhir 8 de 2000: AN tACHT UM STÁDAS COMHIONANN, 2000

 33. #1600051

  Daonáireamh na hÉireann, 2002. Imleabhar 2 - Aois agus Stádas Pósta

  CENSUS OF POPULATION OF IRELAND, 2002. VOLUME 2 - AGES AND MARITAL STATUS

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 34. #1665888

  DE RÉIR AN DOICIMÉID PHOIBLÍ LENA BHFUIL AN FHOIRM SEO CEANGAILTE, TÁ AN STÁDAS PÓSTA A LEANAS AG AN DUINE LENA mBAINEANN:

  ACCORDING TO THE PUBLIC DOCUMENT TO WHICH THIS FORM IS ATTACHED, THE PERSON CONCERNED HAS THE FOLLOWING MARITAL STATUS:

  Rialachán (AE) 2016/1191 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Iúil 2016 maidir le saorghluaiseacht saoránach a chur chun cinn trí shimpliú a dhéanamh ar na ceanglais a bhaineann le doiciméid phoiblí áirithe a chur i láthair san Aontas Eorpach, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012

 35. #1782763

  Deonófar an ceart chun saoire atharthachta gan beann ar stádas pósta nó teaghlaigh an oibrí, mar a shainítear é leis an dlí náisiúnta.

  The right to paternity leave shall be granted irrespective of the worker's marital or family status, as defined by national law.

  Treoir (AE) 2019/1158 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le cothromaíocht oibre is saoil do thuismitheoirí agus do chúramóirí agus lena n-aisghairtear Treoir 2010/18/AE ón gComhairle

 36. #254289

  (iv) mionsonraí faoi aon imeachtaí roimhe sin nó aon imeachtaí ar feitheamh i ndáil le haon phósadh lena mbainfidh nó le stádas pósta páirtí in aon phósadh den sórt sin de réir alt 30 d’Acht 1995;

  (iv) particulars of any previous or pending proceedings in relation to any marriage concerned or to the matrimonial status of a party to any such marriage in accordance with section 30 of the 1995 Act;

  I.R. Uimh 510 de 2001: Na Rialacha Cúirte Cuarda

 37. #477029

  14.—Leasaítear alt 46(7) d’Acht 2004 trí “stádas sibhialta” a chur in ionad “stádas pósta”. 15.—Leasaítear alt 59(2) d’Acht 2004 trí “pósta” a chur isteach i ndiaidh “neamhnithe”, gach áit a bhfuil sé.

  {}

  AN tACHT UM PÁIRTNÉIREACHT SHIBHIALTA AGUS UM CHEARTA AGUS OIBLEAGÁIDÍ ÁIRITHE DE CHUID COMHCHÓNAITHEOIRÍ 2010

 38. #477396

  (a) in alt 65 (1) (arna ionadú le halt 22(1) den Acht Leasa Shóisialaigh (Forálacha Ilghnéitheacha) 2004), tríd an míniú ar “stádas pósta” a scriosadh agus an míniú seo a leanas a chur isteach:

  (a) in section 65(1) (substituted by section 22(1) of the Social Welfare (Miscellaneous Provisions) Act 2004), by deleting the definition of “marital status” and inserting the following definition:

  AN tACHT UM PÁIRTNÉIREACHT SHIBHIALTA AGUS UM CHEARTA AGUS OIBLEAGÁIDÍ ÁIRITHE DE CHUID COMHCHÓNAITHEOIRÍ 2010

 39. #477398

  (b) in alt 66(2)(a)(ii) (arna ionadú le halt 22(1) den Acht Leasa Shóisialaigh (Forálacha Ilghnéitheacha) 2004), trí “stádas sibhialta” a chur in ionad “stádas pósta” i bhfomhír (a)(ii),

  (b) in section 66(2)(a)(ii) (substituted by section 22(1) of the Social Welfare (Miscellaneous Provisions) Act 2004), by substituting “civil status” for “marital status” in subparagraph (a)(ii),

  AN tACHT UM PÁIRTNÉIREACHT SHIBHIALTA AGUS UM CHEARTA AGUS OIBLEAGÁIDÍ ÁIRITHE DE CHUID COMHCHÓNAITHEOIRÍ 2010

 40. #477399

  (c) in alt 66(2)(b) (arna ionadú le halt 22(1) den Acht Leasa Shóisialaigh (Forálacha Ilghnéitheacha) 2004), tríd an leagan cuí gramadaí de “stádas sibhialta” a chur in ionad an leagain chomhfhreagraigh de “stádas pósta”, gach áit a bhfuil sé,

  (c) in section 66(2)(b) (substituted by section 22(1) of the Social Welfare (Miscellaneous Provisions) Act 2004), by substituting “civil status” for “marital status” wherever it appears,

  AN tACHT UM PÁIRTNÉIREACHT SHIBHIALTA AGUS UM CHEARTA AGUS OIBLEAGÁIDÍ ÁIRITHE DE CHUID COMHCHÓNAITHEOIRÍ 2010

 41. #477400

  (d) in alt 67(1)(b) (arna ionadú le halt 22(1) den Acht Leasa Shóisialaigh (Forálacha Ilghnéitheacha) 2004), tríd an leagan cuí gramadaí de “stádas sibhialta” a chur in ionad an leagain chomhfhreagraigh de “stádas pósta”, gach áit a bhfuil sé,

  (d) in section 67(1)(b) (substituted by section 22(1) of the Social Welfare (Miscellaneous Provisions) Act 2004), by substituting “civil status” for “marital status” wherever it appears,

  AN tACHT UM PÁIRTNÉIREACHT SHIBHIALTA AGUS UM CHEARTA AGUS OIBLEAGÁIDÍ ÁIRITHE DE CHUID COMHCHÓNAITHEOIRÍ 2010

 42. #477401

  (e) in alt 72 (arna ionadú le halt 22(1) den Acht Leasa Shóisialaigh (Forálacha Ilghnéitheacha) 2004), tríd an leagan cuí gramadaí de “stádas sibhialta” a chur in ionad an leagain chomhfhreagraigh de “stádas pósta”, gach áit a bhfuil sé, agus

  (e) in section 72 (substituted by section 22(1) of the Social Welfare (Miscellaneous Provisions) Act 2004), by substituting “civil status” for “marital status” wherever it appears, and

  AN tACHT UM PÁIRTNÉIREACHT SHIBHIALTA AGUS UM CHEARTA AGUS OIBLEAGÁIDÍ ÁIRITHE DE CHUID COMHCHÓNAITHEOIRÍ 2010

 43. #1325670

  ACHT CHUN IDIRDHEALÚ DE CHINEÁLACHA ÁIRITHE AR FHORAS GNÉIS NÓ STÁDAS PÓSTA A DHÉANAMH NEAMHDHLEATHACH I nDÁIL LE FOSTAÍOCHT, CHUN COMHLACHT A BHUNÚ DÁ nGAIRTEAR AN GHNÍOMHAIREACHT UM CHOMHIONANNAS FOSTAÍOCHTA, CHUN AN tACHT IN AGHAIDH IDIRDHEALÚ (PÁ), 1974 A LEASÚ AGUS SOCRÚ A DHÉANAMH I dTAOBH NITHE EILE A BHAINEANN LEIS NA NITHE RÉAMHRÁITE.

  AN ACT TO MAKE UNLAWFUL IN RELATION TO EMPLOYMENT CERTAIN KINDS OF DISCRIMINATION ON GROUNDS OF SEX OR MARITAL STATUS, TO ESTABLISH A BODY TO BE KNOWN AS THE EMPLOYMENT EQUALITY AGENCY, TO AMEND THE ANTI-DISCRIMINATION (PAY) ACT, 1974 AND TO PROVIDE FOR OTHER MATTERS.

  Uimhir 16 de 1977: AN tACHT UM CHOMHIONANNAS FOSTAÍOCHTA, 1977

 44. #1325724

  (c) i gcás, mar gheall ar ghnéas nó stádas pósta duine, go bhfuil air ceanglas a chomhlíonadh a bhaineann le fostaíocht nó comhaltas i gcomhlacht dá dtagraítear in alt 5, nach ceanglas é atá riachtanach don fhostaíocht nó don chomhaltas sin agus ar mó go mór an cion daoine den ghnéas eile nó (de réir mar a bheidh) de stádas difriúil pósta ach den ghnéas céanna atá in ann é a chomhlíonadh.

  ( c ) where because of his sex or marital status a person is obliged to comply with a requirement, relating to employment or membership of a body referred to in section 5, which is not an essential requirement for such employment or membership and in respect of which the proportion of persons of the other sex or (as the case may be) of a different marital status but of the same sex able to comply is substantially higher,

  Uimhir 16 de 1977: AN tACHT UM CHOMHIONANNAS FOSTAÍOCHTA, 1977

 45. #1544406

  (a) i ndáil leis an bhforas stádais pósta, gurb éard atá sa tsainghné iomchuí ná an stádas pósta céanna a bheith acu is atá ag C (nó, de réir mar a bheidh, is atá ag D), agus

  (a) in relation to the marital status ground, the relevant characteristic is having the same marital status as C (or, as the case may be, as D), and

  Uimhir 21 de 1998: AN tACHT UM CHOMHIONANNAS FOSTAÍOCHTA, 1998

 46. #1665426

  breith, deimhniú an bhfuil duine beo, bás, ainm, pósadh (lena n-áirítear an cumas chun pósadh agus an stádas pósta), colscaradh, idirscaradh dlíthiúil nó neamhniú pósta, páirtnéireacht chláraithe (lena n-áirítear an cumas dul i mbun páirtnéireacht chláraithe agus stádas na páirtnéireachta cláraithe), díscaoileadh páirtnéireachta cláraithe, idirscaradh dlíthiúil páirtnéireachta cláraithe nó páirtnéireacht chláraithe a neamhniú, tuismíocht, uchtú, sainchónaí agus/nó gnáthchónaí, nó náisiúntacht.

  birth, that a person is alive, death, name, marriage (including capacity to marry and marital status), divorce, legal separation or marriage annulment, registered partnership (including capacity to enter into a registered partnership and registered partnership status), dissolution of a registered partnership, legal separation or annulment of a registered partnership, parenthood, adoption, domicile and/or residence, or nationality.

  Rialachán (AE) 2016/1191 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Iúil 2016 maidir le saorghluaiseacht saoránach a chur chun cinn trí shimpliú a dhéanamh ar na ceanglais a bhaineann le doiciméid phoiblí áirithe a chur i láthair san Aontas Eorpach, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012

 47. #1665437

  Ba cheart an coincheap “stádas pósta” a léirmhíniú mar thagairt do stádas duine aonair atá pósta, scartha nó gan a bheith pósta, lena n-áirítear duine atá singil, colscartha nó ar baintreach nó baintreach fir é nó í.

  The concept of ‘marital status’ should be interpreted as referring to an individual's status of being married, separated or unmarried, including being single, divorced or widowed.

  Rialachán (AE) 2016/1191 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Iúil 2016 maidir le saorghluaiseacht saoránach a chur chun cinn trí shimpliú a dhéanamh ar na ceanglais a bhaineann le doiciméid phoiblí áirithe a chur i láthair san Aontas Eorpach, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012

 48. #1665446

  Níl sé d'aidhm ag an Rialachán seo dlí substainteach na mBallstát a athrú maidir leis na nithe seo leanas: breith, deimhniú an bhfuil duine beo, bás, ainm, pósadh (lena n-áirítear an cumas chun pósadh agus an stádas pósta), colscaradh, idirscaradh dlíthiúil nó neamhniú pósta, páirtnéireacht chláraithe (lena n-áirítear an cumas dul i mbun páirtnéireacht chláraithe agus stádas páirtnéireachta cláraithe), díscaoileadh páirtnéireachta cláraithe, idirscaradh dlíthiúil páirtnéireachta cláraithe nó páirtnéireacht chláraithe a neamhniú, tuismíocht, uchtú, sainchónaí agus/nó gnáthchónaí, náisiúntacht, éagmais taifid choiriúil, nó na doiciméid phoiblí a bhféadfaidh Ballstát a gcur i láthair a éileamh ar iarrthóir i dtoghcháin do Pharlaimint na hEorpa nó i dtoghcháin bhardasacha nó ar vótálaí i dtoghcháin den sórt sin ar náisiúnach é den Bhallstát sin.

  The aim of this Regulation is not to change the substantive law of the Member States relating to birth, a person being alive, death, name, marriage (including capacity to marry and marital status), divorce, legal separation or marriage annulment, registered partnership (including capacity to enter into a registered partnership and registered partnership status), dissolution of a registered partnership, legal separation or annulment of a registered partnership, parenthood, adoption, domicile and/or residence, nationality, the absence of a criminal record, or to public documents the presentation of which can be required by a Member State from a candidate in elections to the European Parliament or in municipal elections or from a voter in such elections who is a national of that Member State.

  Rialachán (AE) 2016/1191 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Iúil 2016 maidir le saorghluaiseacht saoránach a chur chun cinn trí shimpliú a dhéanamh ar na ceanglais a bhaineann le doiciméid phoiblí áirithe a chur i láthair san Aontas Eorpach, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012

 49. #1665450

  Le go bhféadfar constaicí teanga a shárú agus, ar an gcaoi sin, cúrsaíocht doiciméad poiblí a éascú tuilleadh idir na Ballstáit, ba cheart foirmeacha caighdeánacha ilteangacha a bhunú i ngach teanga oifigiúil de chuid institiúidí an Aontais i gcás doiciméid phoiblí a bhaineann le breith, le deimhniú an bhfuil duine beo, le bás, le pósadh (lena n-áirítear an cumas chun pósadh agus an stádas pósta), agus le páirtnéireacht chláraithe (lena n-áirítear an cumas dul i mbun páirtnéireacht chláraithe agus stádas páirtnéireachta cláraithe), le sainchónaí agus/nó gnáthchónaí agus le héagmais taifid choiriúil.

  In order to overcome language barriers and thereby further facilitate the circulation of public documents between the Member States, multilingual standard forms should be established in each of the official languages of the institutions of the Union for public documents concerning birth, a person being alive, death, marriage (including capacity to marry and marital status), registered partnership (including capacity to enter into a registered partnership and registered partnership status), domicile and/or residence, and absence of a criminal record.

  Rialachán (AE) 2016/1191 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Iúil 2016 maidir le saorghluaiseacht saoránach a chur chun cinn trí shimpliú a dhéanamh ar na ceanglais a bhaineann le doiciméid phoiblí áirithe a chur i láthair san Aontas Eorpach, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012

 50. #1665540

  Bunaítear freisin leis an Rialachán seo foirmeacha caighdeánacha ilteangacha a bheidh le húsáid mar áis aistriúcháin agus a bheidh i gceangal le doiciméid phoiblí a bhaineann le breith, le deimhniú an bhfuil duine beo, le bás, le pósadh (lena n-áirítear an cumas chun pósadh agus an stádas pósta), le páirtnéireacht chláraithe (lena n-áirítear an cumas dul i mbun páirtnéireacht chláraithe agus stádas na páirtnéireachta cláraithe), le sainchónaí agus/nó gnáthchónaí agus le héagmais taifid choiriúil.

  This Regulation also establishes multilingual standard forms to be used as a translation aid attached to public documents concerning birth, a person being alive, death, marriage (including capacity to marry and marital status), registered partnership (including capacity to enter into a registered partnership and registered partnership status), domicile and/or residence and absence of a criminal record.

  Rialachán (AE) 2016/1191 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Iúil 2016 maidir le saorghluaiseacht saoránach a chur chun cinn trí shimpliú a dhéanamh ar na ceanglais a bhaineann le doiciméid phoiblí áirithe a chur i láthair san Aontas Eorpach, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012

Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.