Gaois

Treo cuardaigh

Modh cuardaigh

Scag na torthaí

Bailiúcháin

499 toradh in 73 doiciméad

 1. #758319

  Beidh sí freagarthach go pearsanta i ngach stoc a tabharfar di as an Stór, agus tabharfa sí agus sighneoidh sí éileamh ar an Stór-chimeádaí ar gach stór a theastóidh.

  She shall be personally responsible for all stock issued to her from the Store, and shall issue and sign a requisition to the Storekeeper for all Stores required.

  Uimhir 9 de 1923: ACHT UM RIALTAS ÁITIÚIL (FORALACHA SEALADACHA), 1923

 2. #518901

  (88) I gcás sáraithe arna dhéanamh ag stór trádála, ba cheart go mbeadh sé de chumhacht ag ÚEUM raon bearta maoirseachta a dhéanamh, lena n-áirítear a cheangal ar an stór trádála deireadh a chur leis an sárú, agus, mar rogha dheireanach, an clárúchán a tharraingt siar i gcás ina mbeidh sárú tromchúiseach nó sárú arís agus arís eile déanta ag an stór trádála ar an Rialachán seo.

  (88) In the case of an infringement committed by a trade repository, ESMA should be empowered to take a range of supervisory measures, including requiring the trade repository to bring the infringement to an end, and, as a last resort, withdrawing the registration where the trade repository has seriously or repeatedly infringed this Regulation.

  Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le díorthaigh thar an gcuntar, contrapháirtithe lárnacha agus stórtha trádála Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 3. #519781

  Coinníollacha agus Nósanna Imeachta maidir le stór trádála a chlárú

  Conditions and procedures for registration of a trade repository

  Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le díorthaigh thar an gcuntar, contrapháirtithe lárnacha agus stórtha trádála Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 4. #519783

  Stór trádála a chlárú

  Registration of a trade repository

  Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le díorthaigh thar an gcuntar, contrapháirtithe lárnacha agus stórtha trádála Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 5. #519986

  (a) a cheangal ar an stór trádála deireadh a chur leis an sárú;

  (a) requiring the trade repository to bring the infringement to an end;

  Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le díorthaigh thar an gcuntar, contrapháirtithe lárnacha agus stórtha trádála Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 6. #520055

  5. I gcás ina dtairgfidh stór trádála seirbhísí coimhdeacha ar bith, amhail deimhniú trádála, comhoiriúnú trádála, seirbhísiú teagmhas creidmheasa, seirbhísí um réiteach punainne nó seirbhísí um chomhbhrú punainne, coimeádfaidh an stór trádála na seirbhísí coimhdeacha sin, ón taobh oibríochtúil de, ar leithligh ón bhfeidhm atá ag an stór trádála taifid de dhíorthaigh a bhailiú agus a chothabháil go lárnach.

  5. Where a trade repository offers ancillary services such as trade confirmation, trade matching, credit event servicing, portfolio reconciliation or portfolio compression services, the trade repository shall maintain those ancillary services operationally separate from the trade repository’s function of centrally collecting and maintaining records of derivatives.

  Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le díorthaigh thar an gcuntar, contrapháirtithe lárnacha agus stórtha trádála Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 7. #520058

  Tabharfaidh stór trádála rochtain neamh-idirdhealaitheach do sholáthróirí seirbhísí ar fhaisnéis atá á coimeád ag an stór trádála ar choinníoll go dtabharfaidh na contrapháirtithe ábhartha cead dó é sin a dhéanamh.

  A trade repository shall grant service providers non-discriminatory access to information maintained by the trade repository, on condition that the relevant counterparties have provided their consent.

  Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le díorthaigh thar an gcuntar, contrapháirtithe lárnacha agus stórtha trádála Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 8. #520080

  Ní dhéanfaidh duine nádúrtha a bhfuil dlúth nasc aige le stór trádála nó duine dlítheanach a bhfuil caidreamh máthairghnóthas nó fochuideachta aige nó aici leis an stór trádála, faisnéis rúnda arna taifeadadh i stór trádála a úsáid chun críocha tráchtála.

  A natural person who has a close link with a trade repository or a legal person that has a parent undertaking or a subsidiary relationship with the trade repository shall not use confidential information recorded in a trade repository for commercial purposes.

  Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le díorthaigh thar an gcuntar, contrapháirtithe lárnacha agus stórtha trádála Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 9. #520208

  7. Go dtí go ndéanfar cinneadh faoin Rialachán seo maidir le stór trádála a údarú nó aitheantas a thabhairt dó, beidh feidhm ag na rialacha náisiúnta faoi seach maidir le húdarú a dhéanamh ar stórtha trádála, iad a chlárú agus aitheantas a thabhairt dóibh agus leanfaidh údarás inniúil an Bhallstáit inar bunaíodh an stór trádála nó inar tugadh aitheantas dó den stór trádála a mhaoirsiú.

  7. Until a decision is made under this Regulation on the registration or recognition of a trade repository, the respective national rules on authorisation, registration and recognition of trade repositories shall continue to apply and the trade repository shall continue to be supervised by the competent authority of its Member State of establishment or recognition.

  Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le díorthaigh thar an gcuntar, contrapháirtithe lárnacha agus stórtha trádála Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 10. #520245

  (c) sáraíonn stór trádála Airteagal 80(1) le stór mura n-áirithítear rúndacht, sláine nó cosaint na faisnéise a fhaightear faoi Airteagal 9;

  (c) a trade repository infringes Article 80(1) by not ensuring the confidentiality, integrity or protection of the information received under Article 9;

  Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le díorthaigh thar an gcuntar, contrapháirtithe lárnacha agus stórtha trádála Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 11. #562602

  I gcás ina n-éilítear stór faisnéise de bhun ghníomh ceangailteach de chuid an Aontais a liostaítear san Iarscríbhinn, ar stór é a mbeidh gníomhaithe IMI in ann tarraingt air amach anseo, féadfar próiseáil a dhéanamh ar na sonraí pearsanta atá sa stór sin a fhad is gá iad chun na críche sin, le toiliú an ábhair sonraí nó, nuair a dhéantar foráil dó sin leis an ngníomh sin de chuid an Aontais.

  Where a repository of information for future reference by IMI actors is required pursuant to a binding Union act listed in the Annex, the personal data included in such a repository may be processed for as long as they are needed for this purpose either with the data subject’s consent or where this is provided for in that Union act.

  Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir le comhar riaracháin trí Chóras Faisnéise an Mhargaidh Inmheánaigh agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2008/49/CE ón gCoimisiún ( “Rialachán IMI” ) Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 12. #630326

  maidir le faisnéis a chomhtháthú sa Stór Lárnach Eorpach;

  the integration of information into the European Central Repository;

  RIALACHÁN (AE) Uimh. 376/2014 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE an 3 Aibreán 2014 maidir le tarluithe san eitlíocht shibhialta a thuairisciú, leis an anailís a dhéantar orthu agus leis na bearta leantacha a dhéantar ina leith, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 996/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Treoir 2003/42/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1321/2007 ón gCoimisiún agus Rialachán (CE) Uimh. 1330/2007 ón gCoimisiún

 13. #630436

  Stór Lárnach Eorpach

  European Central Repository

  RIALACHÁN (AE) Uimh. 376/2014 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE an 3 Aibreán 2014 maidir le tarluithe san eitlíocht shibhialta a thuairisciú, leis an anailís a dhéantar orthu agus leis na bearta leantacha a dhéantar ina leith, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 996/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Treoir 2003/42/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1321/2007 ón gCoimisiún agus Rialachán (CE) Uimh. 1330/2007 ón gCoimisiún

 14. #630456

  An fhaisnéis sábháilteachta a stóráiltear sa Stór Lárnach Eorpach a scaipeadh

  Dissemination of information stored in the European Central Repository

  RIALACHÁN (AE) Uimh. 376/2014 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE an 3 Aibreán 2014 maidir le tarluithe san eitlíocht shibhialta a thuairisciú, leis an anailís a dhéantar orthu agus leis na bearta leantacha a dhéantar ina leith, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 996/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Treoir 2003/42/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1321/2007 ón gCoimisiún agus Rialachán (CE) Uimh. 1330/2007 ón gCoimisiún

 15. #630464

  Chun críche cúiseanna slándála, ní thabharfar rochtain dhíreach ar an Stór Lárnach Eorpach do pháirtithe leasmhara.

  For security reasons, interested parties shall not be granted direct access to the European Central Repository.

  RIALACHÁN (AE) Uimh. 376/2014 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE an 3 Aibreán 2014 maidir le tarluithe san eitlíocht shibhialta a thuairisciú, leis an anailís a dhéantar orthu agus leis na bearta leantacha a dhéantar ina leith, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 996/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Treoir 2003/42/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1321/2007 ón gCoimisiún agus Rialachán (CE) Uimh. 1330/2007 ón gCoimisiún

 16. #630741

  IARRAIDH AR FHAISNÉIS ÓN STÓR LÁRNACH EORPACH

  REQUEST FOR INFORMATION FROM THE EUROPEAN CENTRAL REPOSITORY

  RIALACHÁN (AE) Uimh. 376/2014 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE an 3 Aibreán 2014 maidir le tarluithe san eitlíocht shibhialta a thuairisciú, leis an anailís a dhéantar orthu agus leis na bearta leantacha a dhéantar ina leith, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 996/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Treoir 2003/42/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1321/2007 ón gCoimisiún agus Rialachán (CE) Uimh. 1330/2007 ón gCoimisiún

 17. #694473

  STÓR TRÁDÁLA A CHLÁRÚ AGUS MAOIRSEACHT A DHÉANAMH AIR

  REGISTRATION AND SUPERVISION OF A TRADE REPOSITORY

  Rialachán (AE) 2015/2365 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Samhain 2015 maidir le trédhearcacht idirbheart maoinithe urrús agus athúsáide agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 18. #694475

  Stór trádála a chlárú

  Registration of a trade repository

  Rialachán (AE) 2015/2365 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Samhain 2015 maidir le trédhearcacht idirbheart maoinithe urrús agus athúsáide agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 19. #694480

  Comhlíonfaidh stór trádála cláraithe na coinníollacha clárúcháin i gcónaí.

  A registered trade repository shall comply at all times with the conditions for registration.

  Rialachán (AE) 2015/2365 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Samhain 2015 maidir le trédhearcacht idirbheart maoinithe urrús agus athúsáide agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 20. #694482

  Cuirfidh stór trádála ceann díobh seo a leanas faoi bhráid ÚEUM:

  A trade repository shall submit to ESMA either of the following:

  Rialachán (AE) 2015/2365 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Samhain 2015 maidir le trédhearcacht idirbheart maoinithe urrús agus athúsáide agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 21. #694519

  ghnóthaigh an stór trádála an clárú trí ráitis bhréige a dhéanamh nó trí mhodhanna neamhrialta eile;

  obtained the registration by making false statements or by other irregular means;

  Rialachán (AE) 2015/2365 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Samhain 2015 maidir le trédhearcacht idirbheart maoinithe urrús agus athúsáide agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 22. #694520

  ní chomhlíonann an stór trádála a thuilleadh na coinníollacha faoinar cláraíodh é.

  no longer meets the conditions under which it was registered.

  Rialachán (AE) 2015/2365 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Samhain 2015 maidir le trédhearcacht idirbheart maoinithe urrús agus athúsáide agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 23. #694533

  Trédhearcacht agus infhaighteacht sonraí arna gcoimeád i stór trádála

  Transparency and availability of data held in a trade repository

  Rialachán (AE) 2015/2365 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Samhain 2015 maidir le trédhearcacht idirbheart maoinithe urrús agus athúsáide agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 24. #694632

  Cuirfidh stór trádála dá dtagraítear i mír 3 ceann acu seo a leanas faoi bhráid ÚEUM:

  A trade repository referred to in paragraph 3 shall submit to ESMA either of the following:

  Rialachán (AE) 2015/2365 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Samhain 2015 maidir le trédhearcacht idirbheart maoinithe urrús agus athúsáide agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 25. #758290

  Stór-chimeádaí agus Teach-mhaor:

  Storekeeper and House Steward:

  Uimhir 9 de 1923: ACHT UM RIALTAS ÁITIÚIL (FORALACHA SEALADACHA), 1923

 26. #758298

  Beidh sí freagarthach go pearsanta i ngach stoc a tabharfar di as an Stór, agus tabharfa sí agus sighneoidh sí éileamh ar an Stórchimeádaí ar gach stór a theastóidh.

  She shall be personally responsible for all stock issued to her from the Store, and shall issue and sign a requisition to the Storekeeper for all stores required.

  Uimhir 9 de 1923: ACHT UM RIALTAS ÁITIÚIL (FORALACHA SEALADACHA), 1923

 27. #758310

  Stór-chimeádaí:

  Storekeeper:

  Uimhir 9 de 1923: ACHT UM RIALTAS ÁITIÚIL (FORALACHA SEALADACHA), 1923

 28. #759305

  (d) Stór-chimeádaí; a dhualgaisí le leaga amach.

  ( d ) A Storekeeper, duties to be defined.

  Uimhir 9 de 1923: ACHT UM RIALTAS ÁITIÚIL (FORALACHA SEALADACHA), 1923

 29. #760053

  Dóirseoir, a ghníomhóidh mar Thiománaí Leaba-chóiste agus, má chítar gur gá é, Stór-chimeádaí.

  a Porter, who shall act as Ambulance Driver, and, if deemed necessary, a Storekeeper.

  Uimhir 9 de 1923: ACHT UM RIALTAS ÁITIÚIL (FORALACHA SEALADACHA), 1923

 30. #848944

  Dleacht d'íoc ar im áirithe cuirfear i bhfuar-stór.

  Payment of levy on certain butter placed in cold store.

  Uimhir 10 de 1932: ACHT TORA DÉIRÍOCHTA (PRAGHAS DO DHÉANAMH SEASMHACH), 1932

 31. #848946

  —Má dheincann dílseánach cláruithe áitreibh uachtarlainne no áitreibh atá cláruithe i gclár na monarchan ime aon im a dhéanfa sé i rith dleacht-mhí do chur i bhfuar-stór i Saorstát Éireann, no má dheineann dílseánach cláruithe aon áitreibh chláruithe aon im feirme gheobha sé i rith dleacht-mhí do chur i bhfuar-stór i Saorstát Eircann, roimh an dáta ar a mbeadh an dleacht ar an im sin iníoctha fén gCuid seo den Acht so mara mbeadh an t-alt so, ní bheidh an dleacht san iníoctha go dtí an 1adh lá den chéad Mhárta i ndiaidh an dáta san, mara ndeintear, roimh an 1adh lá san den Mhárta san, an t-im sin d'aistriú as an bhfuar-stór no é do dhíol faid a bheidh sé sa bhfuar-stór agus, sa chás san, beidh an dleacht san iníoctha ar an aistriú no ar an díol san do thárlachtaint, pe'ca aca is túisce thárlóidh.

  —Where any butter manufactured during a levy month by the registered proprietor of creamery premises or of premises registered in the register of butter factories or any farm butter acquired during a levy month by the registered proprietor of any registered premises is placed in cold store in Saorstát Eireann by such registered proprietor before the date on which, but for this section, the levy on such butter would be payable under this Part of this Act, such levy shall not be payable until the 1st day of March next following such date, unless before such 1st day of March such butter is removed from cold store or sold while in cold store, in which event the said levy shall be payable on such removal or sale, whichever first happens.

  Uimhir 10 de 1932: ACHT TORA DÉIRÍOCHTA (PRAGHAS DO DHÉANAMH SEASMHACH), 1932

 32. #1160163

  (5) Chun críocha fho-alt (4) den alt seo, má úsáidtear aon tuairisc acu seo a leanas, eadhon, cógaslann, lia-stór, drug-stór, drug-halla, stór soláthar liachta, cógaiseoir, i ndáil le gnó a sheoltar in aon áitreabh agus arb é a bheidh ann nó ar cuid de druganna nó nimheanna a dhíol ar mionreic, measfar gur úsáid é a thabharfadh go réasúnach le tuiscint gur cógaiseoir cláraithe, cógaiseoir agus drugadóir urghnaimh cláraithe nó drugadóir cláraithe an duine a bhainistíonn agus a sheolann an gnó.

  (5) For the purposes of subsection (4) of this section, the use of any of the following descriptions, namely, pharmacy, medical stores, drug stores, drug hall, medical supply stores, chemist, in connection with a business carried on in any premises and consisting of or including the selling by retail of drugs or poisons shall be deemed to be reasonably calculated to suggest that the person managing and conducting the business on those premises is a registered pharmaceutical chemist, a registered dispensing chemist and druggist or a registered druggist.

  Uimhir 14 de 1962: AN tACHT CÓGAISÍOCHTA, 1962

 33. #1188685

  (c) ar scáthláin, both, stór rópaí agus leithris na ndugairí.

  ( c ) the dockers' shelters, hut, rope store and toilets.

  Uimhir 1 (Príobháideach) de 1964: ACHT CHOIMISINÉIRÍ CHUAN PHORT LÁIRGE (MAOIN A FHÁIL), 1964

 34. #1215480

  Arásán nó teaghasán leithleach, lánscartha i bhfoirgneamh sé stór nó níos mó a bhfuil ardaitheoir ann ... ... ... ... ...

  A separate, self-contained flat or maisonette in a building of six or more storeys in which a lift is installed.

  Uimhir 21 de 1966: ACHT NA dTITHE, 1966

 35. #1259614

  Arasán nó teaghasán leithleach, lánscartha i bhfoirgneamh sé stór nó níos mó a bhfuil ardaitheoir ann .. ..

  A separate, self-contained flat or maisonette in a building of six or more storeys in which a lift is installed.

  Uimhir 18 de 1970: ACHT NA dTITHE, 1970

 36. #1259635

  Arasán nó teaghasán leithleach, lánscartha i bhfoirgneamh sé stór nó níos mó a bhfuil ardaitheoir ann ..

  A separate, self-contained flat or maisonette in a building of six or more storeys in which a lift is installed

  Uimhir 18 de 1970: ACHT NA dTITHE, 1970

 37. #1259637

  Arasán nó teaghasán leithleach, lánscartha i bhfoirgneamh is ísle ná sé stór .. .. ..

  A separate, self-contained flat or maisonette in a building of less than six storeys

  Uimhir 18 de 1970: ACHT NA dTITHE, 1970

 38. #1289986

  (ii) go bhfanfaidh sé ar stór san áit réamhráite nó go bhfanfaidh sé sa staid réamhráite.

  (ii) it remains stored in the place aforesaid or remains in the state aforesaid.

  Uimhir 6 de 1975: AN tACHT AIRGEADAIS, 1975

 39. #1610665

  Dorchla an Chéad Urláir, An Bloc Cúig Stór

  FIRST FLOOR CORRIDOR, FIVE STOREY BLOCK

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 40. #1620252

  Cruinniú de Choiste Comhairliúcháin Poiblí an tSeanaid i Seomra160, an Bloc Cúig Stór ar 2 P.M. (príobháideach)

  MEETING OF THE SEANAD PUBLIC CONSULTATION COMMITTEE IN ROOM 160, FIVE STOREY BLOCK AT 2 P.M. (PRIVATE)

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 41. #1631504

  Seomra 160, an Bloc Cúig Stór, Teach Laighean

  ROOM 160, FIVE STOREY BLOCK, LEINSTER HOUSE

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 42. #1635208

  stór

  store

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 43. #1677727

  COINNÍOLLACHA AGUS NÓSANNA IMEACHTA MAIDIR LE STÓR URRÚSÚCHÁIN A CHLÁRÚ

  CONDITIONS AND PROCEDURES FOR REGISTRATION OF A SECURITISATION REPOSITORY

  Rialachán (AE) 2017/2402 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2017 lena leagtar síos creat ginearálta maidir le hurrúsú agus lena gcruthaítear creat sonrach maidir le hurrúsú simplí trédhearcach caighdeánaithe, agus lena leasaítear Treoracha 2009/65/CE, 2009/138/CE agus 2011/61/AE, Rialachán (CE) Uimh. 1060/2009 agus Rialachán (AE) Uimh. 648/2012

 44. #1677729

  Stór urrúsúcháin a chlárú

  Registration of a securitisation repository

  Rialachán (AE) 2017/2402 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2017 lena leagtar síos creat ginearálta maidir le hurrúsú agus lena gcruthaítear creat sonrach maidir le hurrúsú simplí trédhearcach caighdeánaithe, agus lena leasaítear Treoracha 2009/65/CE, 2009/138/CE agus 2011/61/AE, Rialachán (CE) Uimh. 1060/2009 agus Rialachán (AE) Uimh. 648/2012

 45. #1677732

  Comhlíonfaidh stór urrúsúcháin cláraithe na coinníollacha clárúcháin i gcónaí.

  A registered securitisation repository shall comply at all times with the conditions for registration.

  Rialachán (AE) 2017/2402 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2017 lena leagtar síos creat ginearálta maidir le hurrúsú agus lena gcruthaítear creat sonrach maidir le hurrúsú simplí trédhearcach caighdeánaithe, agus lena leasaítear Treoracha 2009/65/CE, 2009/138/CE agus 2011/61/AE, Rialachán (CE) Uimh. 1060/2009 agus Rialachán (AE) Uimh. 648/2012

 46. #1677734

  Cuirfidh stór urrúsúcháin ceann díobh seo a leanas faoi bhráid ÚEUM:

  A securitisation repository shall submit to ESMA either of the following:

  Rialachán (AE) 2017/2402 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2017 lena leagtar síos creat ginearálta maidir le hurrúsú agus lena gcruthaítear creat sonrach maidir le hurrúsú simplí trédhearcach caighdeánaithe, agus lena leasaítear Treoracha 2009/65/CE, 2009/138/CE agus 2011/61/AE, Rialachán (CE) Uimh. 1060/2009 agus Rialachán (AE) Uimh. 648/2012

 47. #1677749

  I gcás ina ndéanann stór urrúsúcháin iarratas ar chlárú nó ar a chlárú mar stór urrúsúcháin a leathnú, agus inar eintiteas é atá údaraithe nó cláraithe ag údarás inniúil sa Bhallstát ina bhfuil sé bunaithe, déanfaidh ÚEUM, gan mhoill mhíchuí, fógra a thabhairt don údarás inniúil sin agus rachaidh sé i gcomhairle leis sula gclárófar an stór urrúsúcháin nó sula síneofar clárú an stóir urrúsúcháin.

  Where a securitisation repository applies for registration or for an extension of its registration as trade repository and is an entity authorised or registered by a competent authority in the Member State where it is established, ESMA shall, without undue delay, notify and consult that competent authority prior to the registration or extension of the registration of the securitisation repository.

  Rialachán (AE) 2017/2402 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2017 lena leagtar síos creat ginearálta maidir le hurrúsú agus lena gcruthaítear creat sonrach maidir le hurrúsú simplí trédhearcach caighdeánaithe, agus lena leasaítear Treoracha 2009/65/CE, 2009/138/CE agus 2011/61/AE, Rialachán (CE) Uimh. 1060/2009 agus Rialachán (AE) Uimh. 648/2012

 48. #1677785

  Infhaighteacht na sonraí atá á gcoinneáil i stór urrúsúcháin

  Availability of data held in a securitisation repository

  Rialachán (AE) 2017/2402 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2017 lena leagtar síos creat ginearálta maidir le hurrúsú agus lena gcruthaítear creat sonrach maidir le hurrúsú simplí trédhearcach caighdeánaithe, agus lena leasaítear Treoracha 2009/65/CE, 2009/138/CE agus 2011/61/AE, Rialachán (CE) Uimh. 1060/2009 agus Rialachán (AE) Uimh. 648/2012

 49. #1691945

  an pointe teagmhála atá freagrach as na sonraí a uaslódáil chuig Stór Sonraí Gnó na Gníomhaireachta.

  the contact point responsible for uploading the data to the Business Data Repository of the Agency.

  Rialachán (AE) 2018/956 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Meitheamh 2018 maidir le faireachán agus tuairisciú a dhéanamh ar astaíochtaí CO2 ó fheithiclí nua tromshaothair agus ar ídiú breosla na bhfeithiclí sin (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 50. #1696167

  Conarthaí measctha agus stór focal comhchoiteann um sholáthar

  Mixed contracts and common procurement vocabulary

  Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Iúil 2018 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais, lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1296/2013, (AE) Uimh. 1301/2013, (AE) Uimh. 1303/2013, (AE) Uimh. 1304/2013, (AE) Uimh. 1309/2013, (AE) Uimh. 1316/2013, (AE) Uimh. 223/2014, (AE) Uimh. 283/2014, agus Cinneadh Uimh. 541/2014/AE agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012

Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.