Gaois

Foinsí

Liosta de gach téacs ailínithe atá le fáil sa chorpas comhthreomhar

8,827 foinse

 1. ACHT NA gCUIDEACHTAÍ (FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA) 2009

  COMPANIES (MISCELLANEOUS PROVISIONS) ACT 2009

  Achtanna an Oireachtais

  Acts of the Oireachtas

 2. ACHT NA gCUIDEACHTAÍ (LEASÚ) (UIMH. 2), 1999

  COMPANIES (AMENDMENT) (NO. 2) ACT, 1999

  Achtanna an Oireachtais

  Acts of the Oireachtas

 3. ACHT NA gCUIDEACHTAÍ, 1990

  COMPANIES ACT, 1990

  Achtanna an Oireachtais

  Acts of the Oireachtas

 4. ACHT NA gCÚIRTEANNA AGUS NA nOIFIGEACH CÚIRTE 2009

  COURTS AND COURT OFFICERS ACT 2009

  Achtanna an Oireachtais

  Acts of the Oireachtas

 5. ACHT NA LIA-CHLEACHTÓIRÍ (LEASÚ), 2011

  MEDICAL PRACTITIONERS (AMENDMENT) ACT 2011

  Achtanna an Oireachtais

  Acts of the Oireachtas

 6. ACHT NA mBÓITHRE, 1993

  ROADS ACT, 1993

  Achtanna an Oireachtais

  Acts of the Oireachtas

 7. ACHT NA nALTRAÍ AGUS NA gCNÁIMHSEACH, 2011

  NURSES AND MIDWIVES ACT, 2011

  Achtanna an Oireachtais

  Acts of the Oireachtas

 8. ACHT NA nOLLSCOILEANNA, 1997

  UNIVERSITIES ACT, 1997

  Achtanna an Oireachtais

  Acts of the Oireachtas

 9. ACHT RIALAITHE NA STÁTSEIRBHÍSE (LEASÚ), 1996

  CIVIL SERVICE REGULATION (AMENDMENT) ACT, 1996

  Achtanna an Oireachtais

  Acts of the Oireachtas

 10. AISTRIÚCHÁN AISTRIÚCHÁN COMHAONTÚ IDIR AN TAONTAS EORPACH AGUS POBLACHT PHEIRIÚ LENA MBUNAÍTEAR CREAT DO RANNPHÁIRTÍOCHT PHOBLACHT PHEIRIÚ IN OIBRÍOCHTAÍ BAINISTITHE GÉARCHÉIME AN AONTAIS EORPAIGH

  AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND THE REPUBLIC OF PERU ESTABLISHING A FRAMEWORK FOR THE PARTICIPATION OF THE REPUBLIC OF PERU IN EUROPEAN UNION CRISIS MANAGEMENT OPERATIONS

  Doiciméid neamhreachtacha Eorpacha

  European non-legislative Documents

 11. Aistriúchán An Coinbhinsiún um Chaomhnú agus Bainistiú Acmhainní Iascaigh na Mórmhara san Aigéan Ciúin Thuaidh

  Convention on the Conservation and Management of High Seas Fisheries Resources in the North Pacific Ocean

  Doiciméid neamhreachtacha Eorpacha

  European non-legislative Documents

 12. Aistriúchán Cinneadh Uimh. 1/2022 ón gComhairle Cobhsaíochta agus Comhlachais idir an tAontas Eorpach agus an Chosaiv (Tá an t-ainmniú seo gan dochar do sheasaimh ar stádas, agus tá sé ag teacht le Rún 1244/1999 ó Chomhairle Slándála na Náisiún Aontaithe agus le Tuairim na Cúirte Breithiúnais Idirnáisiúnta (CBI) maidir le dearbhú neamhspleáchais na Cosaive.) an lena leasaítear an Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach, de pháirt, agus an Chosaiv (Tá an t-ainmniú seo gan dochar do sheasaimh ar stádas, agus tá sé ag teacht le Rún 1244/1999 ó Chomhairle Slándála na Náisiún Aontaithe agus le Tuairim na Cúirte Breithiúnais Idirnáisiúnta (CBI) maidir le dearbhú neamhspleáchais na Cosaive.), den pháirt eile, trí Phrótacal III a ghabhann leis agus a bhaineann leis an gcoincheap “táirgí tionscnaimh” a ionadú [2022/1685]

  Decision No 1/2022 of the EU-Kosovo (This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244/1999 and the ICJ Opinion on the Kosovo declaration of independence.) Stabilisation and Association Council of 29 April 2022 amending the Stabilisation and Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community, of the one part, and Kosovo (This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244/1999 and the ICJ Opinion on the Kosovo declaration of independence.), of the other part, by replacing Protocol III thereto concerning the concept of ‘originating products’ [2022/1685]

  Doiciméid neamhreachtacha Eorpacha

  European non-legislative Documents

 13. Aistriúchán Cinneadh Uimh. 1/2022 ón gComhairle Cobhsaíochta agus Comhlachais idir An tAontas Eorpach agus Montainéagró an lena leasaítear an Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt, agus Poblacht Mhontainéagró, den pháirt eile, trí Phrótacal 3 a ghabhann leis a bhaineann le sainmhíniú an choincheapa “táirgí tionscnaimh” agus modhanna comhair riaracháin a ionadú [2022/904]

  Decision No 1/2022 of the EU-Montenegro Stabilisation and Association Council of 9 February 2022 amending the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Montenegro, of the other part, by replacing Protocol 3 thereto concerning the definition of the concept of ‘originating products’ and methods of administrative cooperation [2022/904]

  Doiciméid neamhreachtacha Eorpacha

  European non-legislative Documents

 14. AISTRIÚCHÁN Prótacal a ghabhann leis an gComhaontú Comhair maidir le Córas Domhanda Sibhialta um Loingseoireacht Satailíte (GNSS) idir an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt, agus Poblacht na Cóiré, den pháirt eile, chun aontachas Phoblacht na Bulgáire, Phoblacht na Cróite agus na Rómáine leis an Aontas Eorpach a chur san áireamh

  Protocol to the Cooperation Agreement on a civil Global Navigation Satellite System (GNSS) between the European Community and its Member States, of the one part, and the Republic of Korea, of the other part, to take account of the accession of the Republic of Bulgaria, the Republic of Croatia and Romania to the European Union

  Doiciméid neamhreachtacha Eorpacha

  European non-legislative Documents

 15. AISTRIÚCHÁN Prótacal a ghabhann leis an gComhaontú maidir le hiompar idirnáisiúnta ócáideach paisinéirí de chóiste agus de bhus (Comhaontú interbus) i ndáil le hiompar tráthrialta idirnáisiúnta agus iompar tráthrialta speisialta paisinéirí de chóiste agus de bhus

  Protocol to the Agreement on the international occasional carriage of passengers by coach and bus (Interbus Agreement) regarding the international regular and special regular carriage of passengers by coach and bus

  Doiciméid neamhreachtacha Eorpacha

  European non-legislative Documents

 16. An coinbhinsiún um imréiteach láraithe custaim, maidir le leithdháileadh na gcostas bailiúcháin náisiúnta a choinnítear agus acmhainní dílse traidisiúnta á gcur ar fáil do bhuiséad an AE (2009)

  Convention on centralised customs clearance concerning the allocation of national collection costs retained when traditional own resources are made available to the EU budget (2009)

  Doiciméid neamhreachtacha Eorpacha

  European non-legislative Documents

 17. An Comhaontú i bhfoirm Malartú Litreacha idir an tAontas Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise i gcomhthéacs na caibidlíochta faoi Airteagal XXVIII de GATT 1994 a mhéid a bhaineann le lamháltais EDT na hEilvéise a mhodhnú i ndáil le feoil bhlaistithe

  Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Swiss Confederation in the context of negotiations under Article XXVIII of the GATT 1994 on the modification of Switzerland’s WTO concessions with regard to seasoned meat

  Doiciméid neamhreachtacha Eorpacha

  European non-legislative Documents

 18. An Comhaontú um an gComhlimistéar Eitlíochta IDIR AN tAONTAS EORPACH AGUS A BHALLSTÁIT, DE PHÁIRT, AGUS AN ÚCRÁIN, DEN PHÁIRT EILE

  Common Aviation Area Agreement Between the European Union and its Member States, of the One Part, and Ukraine, of the Other Part

  Doiciméid neamhreachtacha Eorpacha

  European non-legislative Documents

 19. AN tACHT AIRGEADAIS (Uimh. 2), 2011

  FINANCE (No. 2) ACT 2011

  Achtanna an Oireachtais

  Acts of the Oireachtas

 20. AN tACHT AIRGEADAIS 2010

  FINANCE ACT 2010

  Achtanna an Oireachtais

  Acts of the Oireachtas

 21. AN tACHT AIRGEADAIS, 1999

  FINANCE ACT, 1999

  Achtanna an Oireachtais

  Acts of the Oireachtas

 22. AN tACHT AIRGEADAIS, 2011

  FINANCE ACT 2011

  Achtanna an Oireachtais

  Acts of the Oireachtas

 23. AN tACHT ÁRACHAIS SLÁINTE (FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA) 2009

  HEALTH INSURANCE (MISCELLANEOUS PROVISIONS) ACT 2009

  Achtanna an Oireachtais

  Acts of the Oireachtas

 24. AN tACHT CAIDRIMH THIONSCAIL (LEASÚ), 2001

  INDUSTRIAL RELATIONS (AMENDMENT) ACT, 2001

  Achtanna an Oireachtais

  Acts of the Oireachtas

 25. AN tACHT CEIMICEÁN (LEASÚ) 2010

  CHEMICALS (AMENDMENT) ACT 2010

  Achtanna an Oireachtais

  Acts of the Oireachtas

 26. AN tACHT COMHDHLÚITE CÁNACH BREISLUACHA, 2010

  VALUE-ADDED TAX CONSOLIDATION ACT 2010

  Achtanna an Oireachtais

  Acts of the Oireachtas

 27. AN tACHT COSANTA (FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA) 2009

  DEFENCE (MISCELLANEOUS PROVISIONS) ACT 2009

  Achtanna an Oireachtais

  Acts of the Oireachtas

 28. AN tACHT COSANTA (LEASÚ), 2011

  DEFENCE (AMENDMENT) ACT 2011

  Achtanna an Oireachtais

  Acts of the Oireachtas

 29. AN tACHT CUMARSÁIDE (SONRAÍ A CHOIMEÁD), 2011

  COMMUNICATIONS (RETENTION OF DATA) ACT 2011

  Achtanna an Oireachtais

  Acts of the Oireachtas

 30. AN tACHT DEOCHANNA MEISCIÚLA (AN LÁRIONAD NÁISIÚNTA COMHDHÁLA) 2010

  INTOXICATING LIQUOR (NATIONAL CONFERENCE CENTRE) ACT 2010

  Achtanna an Oireachtais

  Acts of the Oireachtas

 31. AN tACHT DEOCHANNA MEISCIÚLA, 2000

  INTOXICATING LIQUOR ACT, 2000

  Achtanna an Oireachtais

  Acts of the Oireachtas

 32. AN tACHT DEOCHANNA MEISCIÚLA, 2003

  INTOXICATING LIQUOR ACT 2003

  Achtanna an Oireachtais

  Acts of the Oireachtas

 33. AN tACHT DEOCHANNA MEISCIÚLA, 2004

  INTOXICATING LIQUOR ACT 2004

  Achtanna an Oireachtais

  Acts of the Oireachtas

 34. AN tACHT EADRÁNA 2010

  ARBITRATION ACT 2010

  Achtanna an Oireachtais

  Acts of the Oireachtas

 35. AN tACHT FÁN gCOINBHINSIÚN EORPACH UM CHEARTA AN DUINE 2003

  EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS ACT 2003

  Achtanna an Oireachtais

  Acts of the Oireachtas

 36. AN tACHT FÁN nGNÍOMHAIREACHT NÁISIÚNTA UM BAINISTÍOCHT SÓCMHAINNÍ 2009

  NATIONAL ASSET MANAGEMENT AGENCY ACT 2009

  Achtanna an Oireachtais

  Acts of the Oireachtas

 37. AN tACHT FÍNEÁLACHA 2010

  FINES ACT 2010

  Achtanna an Oireachtais

  Acts of the Oireachtas

 38. AN tACHT FORAOISEACHTA (LEASÚ) 2009

  FORESTRY (AMENDMENT) ACT 2009

  Achtanna an Oireachtais

  Acts of the Oireachtas

 39. AN tACHT FUINNIMH (OIBLEAGÁID BHITHBHREOSLA AGUS FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA) 2010

  ENERGY (BIOFUEL OBLIGATION AND MISCELLANEOUS PROVISIONS) ACT 2010

  Achtanna an Oireachtais

  Acts of the Oireachtas

 40. AN tACHT IASCAIGH (LEASÚ), 2000

  FISHERIES (AMENDMENT) ACT, 2000

  Achtanna an Oireachtais

  Acts of the Oireachtas

 41. AN tACHT IOMAÍOCHTA (LEASÚ) 2010

  COMPETITION (AMENDMENT) ACT 2010

  Achtanna an Oireachtais

  Acts of the Oireachtas

 42. AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH (FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA) 2010

  SOCIAL WELFARE (MISCELLANEOUS PROVISIONS) ACT 2010

  Achtanna an Oireachtais

  Acts of the Oireachtas

 43. AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH 2010

  SOCIAL WELFARE ACT 2010

  Achtanna an Oireachtais

  Acts of the Oireachtas

 44. AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH AGUS PINSEAN (UIMH. 2) 2009

  SOCIAL WELFARE AND PENSIONS (NO. 2) ACT 2009

  Achtanna an Oireachtais

  Acts of the Oireachtas

 45. AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH AGUS PINSEAN, 2010

  SOCIAL WELFARE AND PENSIONS ACT 2010

  Achtanna an Oireachtais

  Acts of the Oireachtas

 46. AN tACHT LEITHREASA 2009

  APPROPRIATION ACT 2009

  Achtanna an Oireachtais

  Acts of the Oireachtas

 47. AN tACHT LEITHREASA 2010

  APPROPRIATION ACT 2010

  Achtanna an Oireachtais

  Acts of the Oireachtas

 48. AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA 2010

  MERCHANT SHIPPING ACT 2010

  Achtanna an Oireachtais

  Acts of the Oireachtas

 49. AN tACHT SLÁINTE (FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA) 2010

  HEALTH (MISCELLANEOUS PROVISIONS) ACT 2010

  Achtanna an Oireachtais

  Acts of the Oireachtas

 50. AN tACHT SLÁINTE (LEASÚ) (UIMH.2) 2010

  HEALTH (AMENDMENT) (NO.2) ACT 2010

  Achtanna an Oireachtais

  Acts of the Oireachtas

Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.