Gaois

Treo cuardaigh

Modh cuardaigh

Scag na torthaí

Bailiúcháin

7 dtoradh in 6 dhoiciméad

 1. #2048918

  Áirítear roinnt córais faisnéise ar ardán AFIS, lena n-áirítear an Córas Faisnéise Custaim.

  The AFIS platform comprises several information systems, including the Customs Information System.

  Rialachán (AE) 2021/785 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2021 lena mbunaítear Clár Frith-Chalaoise an Aontais agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 250/2014

 2. #3185454

  E.g. COPIS mar a leagtar síos i Rialachán (AE) 608/2013 maidir le bearta teorainn CMI; An Córas Faisnéise Custaim mar a leagtar síos i Rialachán (CE) 515/97 maidir le cúnamh frithpháirteach idir údaráis riaracháin na mBallstát agus maidir le comhar idir na Ballstáit agus an Coimisiún chun a áirithiú go gcuirfear an dlí ar ábhair chustaim agus ar ábhair thalmhaíochta i bhfeidhm i gceart; An Córas Faisnéise Custaim Plus mar a leagtar síos i gCinneadh Réime 2009/917/CGB ón gComhairle maidir le húsáid na teicneolaíochta faisnéise chun críocha custaim; Córas Faisnéise Europol agus an Tairseach Anailísíochta Sonraí mar a leagtar síos i Rialachán (AE) 2016/794 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh i ndáil le Comhar i bhForfheidhmiú an Dlí (Europol), etc.

  E.g. COPIS as laid down in Regulation (EU) No 608/2013 on IPR border measures; Customs Information System as laid down in Regulation (EC) No 515/97 on mutual assistance between the administrative authorities of the Member States and cooperation between the latter and the Commission to ensure the correct application of the law on customs and agricultural matters; Customs Information System Plus as laid down in Council Framework Decision 2009/917/JHA on the use of information technology for customs purposes; Europol Information System and Data Analysis Portal as laid down in Regulation (EU) 2016/794 on the European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol), etc.

  Moladh (AE) 2024/915 ón gCoimisiún an 19 Márta 2024 maidir le bearta chun dul i ngleic le góchumadh agus chun forfheidhmiú ceart maoine intleachtúla a fheabhsú

 3. #2048919

  Córas uathoibrithe faisnéise is ea an Córas Faisnéise Custaim, atá ceaptha chun cuidiú leis na Ballstáit oibríochtaí ar sárú iad ar reachtaíocht chustaim nó reachtaíocht talmhaíochta a chosc, a imscrúdú agus a ionchúiseamh trí éifeachacht chomhar agus nósanna imeachta a riarachán custaim a mhéadú trí bhíthin faisnéis a scaipeadh níos tapa, ar riaracháin chustaim iad a gcumhdaítear lena sainorduithe oibríochtaí den sórt sin.

  The Customs Information System is an automated information system which aims to assist Member States in preventing, investigating and prosecuting operations which are in breach of customs or agricultural legislation, by increasing, through more rapid dissemination of information, the effectiveness of the cooperation and control procedures of the customs administrations whose remit covers such operations.

  Rialachán (AE) 2021/785 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2021 lena mbunaítear Clár Frith-Chalaoise an Aontais agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 250/2014

 4. #2215119

  Tá sé beartaithe leis an leithreasú seo go gcumhdófar tacaíocht an chúnaimh fhrithpháirtigh in ábhair chustaim trí uirlisí um malartú slán faisnéise a sholáthar le haghaidh oibríochtaí comhpháirteacha agus modúil agus bunachair shonraí um malartú faisnéise frith-chalaoise a bhaineann le custaim go sonrach amhail an Córas Faisnéise Custaim.

  This appropriation is intended to cover the support of mutual assistance in customs matters through the provision of secure information exchange tools for joint operations and specific customs anti-fraud information exchange modules and databases such as the Customs Information System.

  Glacadh cinntitheach (AE, Euratom) 2022/182 bhuiséad ginearálta an Aontais Eorpaigh don bhliain airgeadais 2022

 5. #2667130

  Tá sé beartaithe leis an leithreasú seo go gcumhdófar tacaíocht an chúnaimh fhrithpháirtigh in ábhair chustaim trí uirlisí um malartú slán faisnéise a sholáthar le haghaidh oibríochtaí comhpháirteacha agus modúil agus bunachair shonraí um malartú faisnéise frith-chalaoise a bhaineann le custaim go sonrach amhail an Córas Faisnéise Custaim.

  This appropriation is intended to cover the support of mutual assistance in customs matters through the provision of secure information exchange tools for joint operations and specific customs anti-fraud information exchange modules and databases such as the Customs Information System.

  Glacadh cinntitheach (AE, Euratom) 2023/278 bhuiséad bliantúil an Aontais Eorpaigh don bhliain airgeadais 2023

 6. #3155601

  Tá sé beartaithe leis an leithreasú seo go gcumhdófar tacaíocht an chúnaimh fhrithpháirtigh in ábhair chustaim trí uirlisí um malartú slán faisnéise a sholáthar le haghaidh oibríochtaí comhpháirteacha agus modúil agus bunachair shonraí um malartú faisnéise frith-chalaoise a bhaineann le custaim go sonrach amhail an Córas Faisnéise Custaim.

  This appropriation is intended to cover the support of mutual assistance in customs matters through the provision of secure information exchange tools for joint operations and specific customs anti-fraud information exchange modules and databases such as the Customs Information System.

  Glacadh cinntitheach (AE, Euratom) 2024/207 Bhuiséad bliantúil an Aontais Eorpaigh don bhliain airgeadais 2024

 7. #3243461

  Le Cinneadh 2009/917/CGB ón gComhairle bunaítear an Córas Faisnéise Custaim (CIS), arb é is cuspóir dó cabhrú le sáruithe tromchúiseacha ar dhlíthe náisiúnta a chosc, a imscrúdú agus a ionchúiseamh trí fhaisnéis a chur ar fáil ar bhealach níos tapúla agus chun méadú a dhéanamh, dá bhrí sin, ar éifeachtacht riaracháin chustaim na mBallstát.

  Council Decision 2009/917/JHA establishes the Customs Information System (CIS), the purpose of which is to assist in preventing, investigating and prosecuting serious contraventions of national laws by making information available more rapidly and thereby to increase the effectiveness of the customs administrations of the Member States.

  Rialachán (AE) 2024/868 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Márta 2024 lena leasaítear Cinneadh 2009/917/CGB ón gComhairle a mhéid a bhaineann lena ailíniú le rialacha an Aontais maidir le sonraí pearsanta a chosaint