Gaois

Treo cuardaigh

Modh cuardaigh

Scag na torthaí

Bailiúcháin

62 toradh in 22 doiciméad

 1. #726242

  cur chun feidhme an chomhair Eorpaigh maidir le feidhmeanna garda cósta;

  the implementation of European cooperation on coast guard functions;

  Rialachán (AE) 2016/1624 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2016 maidir leis an nGarda Teorann agus Cósta Eorpach agus lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 863/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 2007/2004 ón gComhairle agus Cinneadh 2005/267/CE ón gComhairle

 2. #726981

  Comhar Eorpach um fheidhmeanna garda cósta

  European cooperation on coast guard functions

  Rialachán (AE) 2016/1626 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2016 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 768/2005 ón gComhairle lena mbunaítear Gníomhaireacht Chomhphobail um Rialú ar Iascach

 3. #1785632

  Comhar Eorpach um fheidhmeanna garda cósta

  European cooperation on coast guard functions

  Rialachán (AE) 2019/473 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Márta 2019 maidir leis an nGníomhaireacht Eorpach um Rialú ar Iascach

 4. #1820225

  Comhar Eorpach um fheidhmeanna garda cósta

  European cooperation on coast guard functions

  Rialachán (AE) 2019/1896 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Samhain 2019 maidir leis an nGarda Teorann agus Cósta Eorpach agus lena n-aisghairtear Rialacháin (AE) Uimh. 1052/2013 agus (AE) 2016/1624

 5. #2777232

  Treoraíocht bheartais arna n-eisiúint ag Garda Cósta na Stát Aontaithe

  Policy guidance issued by the U.S. Coast Guard

  Cinneadh Uimh 1/2023 ón gComhchoiste a bunaíodh leis an gComhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Stáit Aontaithe Mheiriceá an 26 Bealtaine 2023 maidir le haitheantas frithpháirteach a thabhairt do dheimhnithe comhréireachta le haghaidh trealamh muirí lena leasaítear Iarscríbhinní I, II agus III [2023/1146]

 6. #2095701

  ciallaíonn “garda cósta” údaráis náisiúnta a dhéanann feidhmeanna garda cósta, lena gcuimsítear sábháilteacht mhuirí, slándáil mhuirí, custaim mhuirí, gáinneáil agus smuigleáil a chosc agus a dhíchur, forfheidhmiú cónasctha an dlí muirí, rialú teorann muirí, faireachas muirí, cosaint an chomhshaoil mhuirí, cuardach agus tarrtháil, freagairt timpiste agus tubaiste, rialú agus cigireacht iascach agus gníomhaíochtaí eile a bhaineann leis na feidhmeanna sin;

  ‘coast guard’ means national authorities performing coast guard functions, which encompass maritime safety, maritime security, maritime customs, prevention and suppression of trafficking and smuggling, connected maritime law enforcement, maritime border control, maritime surveillance, protection of the marine environment, search and rescue, accident and disaster response, fisheries control, inspection and other activities related to those functions;

  Rialachán (AE) 2021/1139 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 7 Iúil 2021 lena mbunaítear an Ciste Eorpach Muirí, Iascaigh agus Dobharshaothraithe agus lena leasaítear Rialachán (AE) 2017/1004

 7. #725855

  malartú faisnéise agus comhar um fheidhmeanna garda cósta a fheabhsú lena n-áirítear trí dhúshláin oibríochtúla agus rioscaí atá ag teacht chun cinn sa réimse muirí a anailísiú;

  enhancing the exchange of information and cooperation on coast guard functions including by analysing operational challenges and emerging risks in the maritime domain;

  Rialachán (AE) 2016/1624 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2016 maidir leis an nGarda Teorann agus Cósta Eorpach agus lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 863/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 2007/2004 ón gComhairle agus Cinneadh 2005/267/CE ón gComhairle

 8. #726936

  malartú faisnéise agus comhar um fheidhmeanna garda cósta a fheabhsú lena n-áirítear trí dhúshláin oibríochtúla agus rioscaí atá ag teacht chun cinn sa réimse muirí a anailísiú;

  enhancing the exchange of information and cooperation on coast guard functions including by analysing operational challenges and emerging risks in the maritime domain;

  Rialachán (AE) 2016/1625 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2016 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1406/2002 lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Mhuirí (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 9. #726986

  malartú faisnéise agus comhar um fheidhmeanna garda cósta a fheabhsú lena n-áirítear trí dhúshláin oibríochtúla agus rioscaí atá ag teacht chun cinn sa réimse muirí a anailísiú;

  enhancing the exchange of information and cooperation on coast guard functions including by analysing operational challenges and emerging risks in the maritime domain;

  Rialachán (AE) 2016/1626 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2016 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 768/2005 ón gComhairle lena mbunaítear Gníomhaireacht Chomhphobail um Rialú ar Iascach

 10. #1785637

  malartú faisnéise agus comhar um fheidhmeanna garda cósta a fheabhsú, lena n-áirítear trí dhúshláin oibríochtúla agus rioscaí atá ag teacht chun cinn sa réimse muirí a anailísiú;

  enhancing the exchange of information and cooperation on coast guard functions, including by analysing operational challenges and emerging risks in the maritime domain;

  Rialachán (AE) 2019/473 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Márta 2019 maidir leis an nGníomhaireacht Eorpach um Rialú ar Iascach

 11. #1820230

  malartú faisnéise agus comhar um fheidhmeanna garda cósta a fheabhsú lena n-áirítear trí dhúshláin oibríochtúla agus rioscaí atá ag teacht chun cinn sa réimse muirí a anailísiú;

  enhancing the exchange of information and cooperation on coast guard functions, including by analysing operational challenges and emerging risks in the maritime domain;

  Rialachán (AE) 2019/1896 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Samhain 2019 maidir leis an nGarda Teorann agus Cósta Eorpach agus lena n-aisghairtear Rialacháin (AE) Uimh. 1052/2013 agus (AE) 2016/1624

 12. #1820235

  Déanfaidh an Coimisiún, i ndlúthchomhar leis na Ballstáit, leis an nGníomhaireacht, le EFCA agus le EMSA, lámhleabhar praiticiúil a chur ar fáil maidir le comhar Eorpach um fheidhmeanna garda cósta.

  The Commission shall, in close cooperation with the Member States, the Agency, EFCA and EMSA, make available a practical handbook on European cooperation on coast guard functions.

  Rialachán (AE) 2019/1896 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Samhain 2019 maidir leis an nGarda Teorann agus Cósta Eorpach agus lena n-aisghairtear Rialacháin (AE) Uimh. 1052/2013 agus (AE) 2016/1624

 13. #1820933

  comhar idirghníomhaireachta ar an leibhéal Eorpach, lena n-áirítear cur chun feidhme an chomhair Eorpaigh maidir le feidhmeanna garda cósta;

  inter-agency cooperation at the European level, including the implementation of European cooperation on coast guard functions;

  Rialachán (AE) 2019/1896 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Samhain 2019 maidir leis an nGarda Teorann agus Cósta Eorpach agus lena n-aisghairtear Rialacháin (AE) Uimh. 1052/2013 agus (AE) 2016/1624

 14. #2095578

  Anuas air sin, d'fhéadfaí infheistíochtaí ó na Ballstáit i sócmhainní rialaithe a úsáid chun críoch faireachais mhuirí agus comhair i dtaobh feidhmeanna garda cósta.

  In addition, investments by Member States in control assets could also be used for the purposes of maritime surveillance and cooperation on coast guard functions.

  Rialachán (AE) 2021/1139 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 7 Iúil 2021 lena mbunaítear an Ciste Eorpach Muirí, Iascaigh agus Dobharshaothraithe agus lena leasaítear Rialachán (AE) 2017/1004

 15. #2777227

  Teideal 46, Fochuid 2.75 agus Cuid 159, a bhaineann leis na húdaráis agus na nósanna imeachta maidir le trealamh muirí a fhormheas ag Garda Cósta na Stát Aontaithe;

  Title 46, Subpart 2.75 and Part 159, related to the authorities and procedures for U.S. Coast Guard approval of marine equipment;

  Cinneadh Uimh 1/2023 ón gComhchoiste a bunaíodh leis an gComhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Stáit Aontaithe Mheiriceá an 26 Bealtaine 2023 maidir le haitheantas frithpháirteach a thabhairt do dheimhnithe comhréireachta le haghaidh trealamh muirí lena leasaítear Iarscríbhinní I, II agus III [2023/1146]

 16. #2777233

  Ciorclán Loingseoireachta agus Cigireachta Soithí (NVIC) 02-19 a bhaineann le formheasanna arna n-eisiúint ag Garda Cósta na Stát Aontaithe faoin CAFP;

  Navigation and Vessel Inspection Circular (NVIC) 02-19 pertaining to approvals issued by the U.S. Coast Guard under the MRA;

  Cinneadh Uimh 1/2023 ón gComhchoiste a bunaíodh leis an gComhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Stáit Aontaithe Mheiriceá an 26 Bealtaine 2023 maidir le haitheantas frithpháirteach a thabhairt do dheimhnithe comhréireachta le haghaidh trealamh muirí lena leasaítear Iarscríbhinní I, II agus III [2023/1146]

 17. #308071

  (a) táirgí, páirteanna, fearais, pearsanra agus eagraíochtaí dá dtagraítear i mír 1(a) agus (b) agus iad ag gabháil do ghníomhaíochtaí nó do sheirbhísí míleata, custaim, póilíneachta, cuardaigh agus tarrthála, comhraic dóiteáin, garda cósta nó do ghníomhaíochtaí nó do sheirbhísí den tsamhail chéanna.

  (a) products, parts, appliances, personnel and organisations referred to in paragraph 1(a) and (b) while carrying out military, customs, police, search and rescue, firefighting, coastguard or similar activities or services.

  Rialachán (CE) Uimh. 1108/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 216/2008 i réimse na n-aeradróm, an bhainistithe aerthráchta agus na seirbhísí aerloingseoireachta agus lena n-aisghairtear Treoir 2006/23/CE

 18. #567925

  Gan dochar do na cuspóirí agus do na cúraimí atá leagtha síos i Rialachán (CE) Uimh. 1406/2002, ba cheart don Choimisiún, laistigh de bhliain amháin ó dháta theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo, i ndlúthchomhar leis na geallsealbhóirí ábhartha, staidéar féidearthachta a ullmhú agus a thíolacadh d’fhonn meastóireacht a dhéanamh ar na féidearthachtaí, agus na féidearthachtaí a shainiú, maidir le comhar feabhsaithe agus comhordú feabhsaithe feidhmeanna éagsúla garda cósta.

  Without prejudice to the objectives and tasks laid down in Regulation (EC) No 1406/2002, the Commission should prepare and submit, within one year of the date of entry into force of this Regulation, in close cooperation with relevant stakeholders, a feasibility study with a view to evaluate and identify the possibilities of enhancing coordination and cooperation of different coastguard functions.

  Rialachán (AE) Uimh. 100/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1406/2002 lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Mhuirí Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 19. #725084

  Na húdaráis náisiúnta sin a chuireann feidhmeanna garda cósta i gcrích, tá freagracht orthu i leith raon leathan cúraimí, a bhféadfadh an tsábháilteacht mhuirí, an tslándáil mhuirí, oibríochtaí cuardaigh agus tarrthála muirí, rialú ag teorainneacha muirí, rialú ar iascach muirí, rialú custaim mhuirí, forfheidhmiú ginearálta dlí muirí agus cosaint an chomhshaoil mhuirí a bheith ar áireamh leo.

  National authorities carrying out coast guard functions are responsible for a wide range of tasks, which may include maritime safety, security, search and rescue, border control, fisheries control, customs control, general law enforcement and environmental protection.

  Rialachán (AE) 2016/1624 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2016 maidir leis an nGarda Teorann agus Cósta Eorpach agus lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 863/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 2007/2004 ón gComhairle agus Cinneadh 2005/267/CE ón gComhairle

 20. #725085

  An Ghníomhaireacht, an Ghníomhaireacht Eorpach um Rialú ar Iascach arna bunú le Rialachán (CE) Uimh. 768/2005 ón gComhairle [7] agus an Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Mhuirí arna bunú le Rialachán (CE) Uimh. 1406/2002 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [8], ba cheart dóibh mar sin an comhar eatarthu féin a threisiú mar aon leis an gcomhar leis na húdaráis náisiúnta atá i mbun feidhmeanna garda cósta chun feasacht staide muirí a mhéadú agus chun tacú le gníomhaíocht a bheidh comhtháite agus cost-éifeachtúil.

  The Agency, the European Fisheries Control Agency established by Council Regulation (EC) No 768/2005 [7] and the European Maritime Safety Agency established by Regulation (EC) No 1406/2002 of the European Parliament and of the Council [8] should therefore strengthen their cooperation both with each other and with the national authorities carrying out coast guard functions to increase maritime situational awareness and to support coherent and cost-efficient action.

  Rialachán (AE) 2016/1624 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2016 maidir leis an nGarda Teorann agus Cósta Eorpach agus lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 863/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 2007/2004 ón gComhairle agus Cinneadh 2005/267/CE ón gComhairle

 21. #725344

  D'fhéadfadh feidhmeanna garda cósta agus an choireacht thrasteorann a chosc, lena n-áirítear an comhrac in aghaidh imircigh a smuigleáil nó gáinneáil ar dhaoine, agus bainistiú imirce, lena n-áirítear sainaithint, clárú, faisnéisiú agus filleadh, a bheith i gceist le hoibríochtaí den sórt sin.

  Such operations may involve coast guard functions and the prevention of cross-border crime, including the fight against migrant smuggling or trafficking in human beings, and migration management, including identification, registration, debriefing and return.

  Rialachán (AE) 2016/1624 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2016 maidir leis an nGarda Teorann agus Cósta Eorpach agus lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 863/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 2007/2004 ón gComhairle agus Cinneadh 2005/267/CE ón gComhairle

 22. #725857

  Is de réir socrú oibre, a bheidh i gcomhréir lena sainorduithe faoi seach agus leis na rialacha airgeadais is infheidhme do na gníomhaireachtaí sin, a chinnfear foirmeacha beachta an chomhair um fheidhmeanna garda cósta idir an Ghníomhaireacht agus an Ghníomhaireacht Eorpach um Rialú ar Iascach agus an Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Mhuirí.

  The precise forms of cooperation on coast guard functions between the Agency, the European Fisheries Control Agency and the European Maritime Safety Agency shall be determined in a working arrangement, in accordance with their respective mandates and the financial rules applicable to those agencies.

  Rialachán (AE) 2016/1624 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2016 maidir leis an nGarda Teorann agus Cósta Eorpach agus lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 863/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 2007/2004 ón gComhairle agus Cinneadh 2005/267/CE ón gComhairle

 23. #725859

  Déanfaidh an Coimisiún, i ndlúthchomhar leis na Ballstáit, leis an nGníomhaireacht, leis an nGníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Mhuirí agus leis an nGníomhaireacht Eorpach um Rialú ar Iascach, lámhleabhar praiticiúil a chur ar fáil maidir le comhar Eorpach um fheidhmeanna garda cósta.

  The Commission shall, in close cooperation with the Member States, the Agency, the European Maritime Safety Agency and the European Fisheries Control Agency, make available a practical handbook on European cooperation on coast guard functions.

  Rialachán (AE) 2016/1624 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2016 maidir leis an nGarda Teorann agus Cósta Eorpach agus lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 863/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 2007/2004 ón gComhairle agus Cinneadh 2005/267/CE ón gComhairle

 24. #726922

  Na húdaráis náisiúnta a chuireann feidhmeanna garda cósta i gcrích, tá freagracht orthu i leith raon leathan cúraimí, a bhféadfadh an tsábháilteacht mhuirí, an tslándáil mhuirí, oibríochtaí cuardaigh agus tarrthála, rialú ag teorainneacha, rialú ar iascach, rialú custaim, forfheidhmiú ginearálta an dlí agus cosaint an chomhshaoil a bheith ar áireamh leo.

  National authorities carrying out coast guard functions are responsible for a wide range of tasks, which may include maritime safety, security, search and rescue, border control, fisheries control, customs control, general law enforcement and environmental protection.

  Rialachán (AE) 2016/1625 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2016 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1406/2002 lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Mhuirí (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 25. #726923

  Ba cheart don Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Mhuirí (“an Ghníomhaireacht”), don Ghníomhaireacht Eorpach um an nGarda Teorann agus Cósta, arna bunú le Rialachán (AE) 2016/1624 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [3], agus don Ghníomhaireacht Eorpach um Rialú ar Iascach, arna bunú le Rialachán (CE) Uimh. 768/2005 ón gComhairle [4], dá bhrí sin, a gcomhar a neartú, laistigh dá sainordú, le chéile agus le húdaráis náisiúnta a chuireann feidhmeanna garda cósta i gcrích, chun feasacht ar dhálaí muirí a mhéadú agus chun tacú le gníomhaíocht chomhleanúnach chost-éifeachtúil.

  The European Maritime Safety Agency (‘the Agency’), the European Border and Coast Guard Agency, established by Regulation (EU) 2016/1624 of the European Parliament and of the Council [3], and the European Fisheries Control Agency, established by Council Regulation (EC) No 768/2005 [4], should therefore strengthen their cooperation, within their mandate, both with each other and with the national authorities carrying out coast guard functions, in order to increase maritime situational awareness and to support coherent and cost-efficient action.

  Rialachán (AE) 2016/1625 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2016 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1406/2002 lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Mhuirí (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 26. #726925

  Ionas go bhféadfadh tacaíocht éifeachtúil agus éifeachtach a thabhairt d'údaráis náisiúnta a chuireann feidhmeanna garda cósta i gcrích, ba cheart don Ghníomhaireacht úsáid a bhaint as teicneolaíocht úrscothach atá ar fáil, amhail córais aerárthaí cianrialaithe.

  To allow an efficient and effective support to national authorities carrying out coast guard functions, the Agency should make use of available state-of-the-art technology, such as remotely piloted aircraft systems.

  Rialachán (AE) 2016/1625 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2016 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1406/2002 lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Mhuirí (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 27. #726938

  Gan dochar do chumhachtaí Bhord Riaracháin na Gníomhaireachta a leagtar amach in Airteagal 10(2), is de réir socrú oibre, a bheidh i gcomhréir lena sainorduithe faoi seach agus leis na rialacha airgeadais is infheidhme do na Gníomhaireachtaí, a chinnfear foirmeacha beachta an chomhair um fheidhmeanna garda cósta idir an Ghníomhaireacht, an Ghníomhaireacht Eorpach um an nGarda Teorann agus Cósta agus an Ghníomhaireacht Eorpach um Rialú ar Iascach.

  Without prejudice to the powers of the Administrative Board of the Agency set out in Article 10(2), the precise forms of cooperation on coast guard functions between the Agency, the European Border and Coast Guard Agency and the European Fisheries Control Agency shall be determined in a working arrangement, in accordance with their respective mandates and the financial rules applicable to those agencies.

  Rialachán (AE) 2016/1625 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2016 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1406/2002 lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Mhuirí (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 28. #726940

  Déanfaidh an Coimisiún, i ndlúthchomhar leis na Ballstáit, leis an nGníomhaireacht, leis an nGníomhaireacht Eorpach um an nGarda Teorann agus Cósta agus leis an nGníomhaireacht Eorpach um Rialú ar Iascach lámhleabhar praiticiúil a chur ar fáil maidir le comhar Eorpach um fheidhmeanna garda cósta.

  The Commission shall, in close cooperation with the Member States, the Agency, the European Border and Coast Guard Agency and the European Fisheries Control Agency, make available a practical handbook on European cooperation on coast guard functions.

  Rialachán (AE) 2016/1625 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2016 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1406/2002 lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Mhuirí (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 29. #726968

  Na húdaráis náisiúnta a bhfuil sé de chúram orthu chuireann feidhmeanna garda cósta a chomhlíonadhi gcrích, tá freagracht orthu i leith raon leathan cúraimí, lena n áirítear a bhféadfadh an tsábháilteacht mhuirí, an tslándáil mhuirí, oibríochtaí cuardaigh agus tarrthála, rialú ag teorainneacha, rialú ar iascach, rialú custaim, forfheidhmiú ginearálta an dlí agus cosaint an chomhshaoil a bheith ar áireamh leo.

  National authorities carrying out coast guard functions are responsible for a wide range of tasks, which may include maritime safety, security, search and rescue, border control, fisheries control, customs control, general law enforcement and environmental protection.

  Rialachán (AE) 2016/1626 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2016 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 768/2005 ón gComhairle lena mbunaítear Gníomhaireacht Chomhphobail um Rialú ar Iascach

 30. #726970

  Ba cheart do na gníomhaireachtaí sin, dá bhrí sin, a gcomhar a neartú le chéile agus leis na húdaráis náisiúnta sin a chuireann feidhmeanna garda cósta i gcrích, chun feasacht ar dhálaí muirí a mhéadú agus chun tacú le gníomhaíocht chomhleanúnach chost-éifeachtúil.

  Those agencies should therefore strengthen their cooperation with each other and with the national authorities carrying out coast guard functions, in order to increase maritime situational awareness and to support coherent and cost-efficient action.

  Rialachán (AE) 2016/1626 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2016 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 768/2005 ón gComhairle lena mbunaítear Gníomhaireacht Chomhphobail um Rialú ar Iascach

 31. #726978

  comhoibriú leis an nGníomhaireacht Eorpach um an nGarda Teorann agus Cósta, arna bunú le Rialachán (AE) 2016/1624 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, agus leis an nGníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Mhuirí, arna bunú le Rialachán (CE) Uimh. 1406/2002 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, laistigh den sainordú atá ag gach ceann acu, chun tacú leis na húdaráis náisiúnta agus feidhmeanna garda cósta a dhéanamh, mar a leagtar amach in Airteagal 7a den Rialachán seo, trí sheirbhísí, faisnéis, trealamh agus oiliúint a sholáthar agus trí oibríochtaí ilchuspóireacha a chomhordú.

  to cooperate with the European Border and Coast Guard Agency, established by Regulation (EU) 2016/1624 of the European Parliament and of the Council, and the European Maritime Safety Agency, established by Regulation (EC) No 1406/2002 of the European Parliament and of the Council, each within its mandate, to support the national authorities carrying out coast guard functions as set out in Article 7a of this Regulation, by providing services, information, equipment and training as well as by coordinating multipurpose operations.

  Rialachán (AE) 2016/1626 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2016 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 768/2005 ón gComhairle lena mbunaítear Gníomhaireacht Chomhphobail um Rialú ar Iascach

 32. #726988

  Is de réir socrú oibre, a bheidh i gcomhréir lena sainorduithe faoi seach agus leis na rialacha airgeadais is infheidhme do na gníomhaireachtaí, a chinnfear foirmeacha beachta an chomhair um fheidhmeanna garda cósta idir an Ghníomhaireacht, an Ghníomhaireacht Eorpach um an nGarda Teorann agus Cósta agus an Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Mhuirí.

  The precise forms of cooperation on coast guard functions between the Agency, the European Border and Coast Guard Agency and the European Maritime Safety Agency shall be determined in a working arrangement, in accordance with their respective mandates and the financial rules applicable to those agencies.

  Rialachán (AE) 2016/1626 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2016 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 768/2005 ón gComhairle lena mbunaítear Gníomhaireacht Chomhphobail um Rialú ar Iascach

 33. #726990

  Déanfaidh an Coimisiún i ndlúthchomhar leis na Ballstáit, leis an nGníomhaireacht, leis an nGníomhaireacht um an nGarda Teorann agus Cósta agus leis an nGníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Mhuirí lámhleabhar praiticiúil a chur ar fáil maidir le comhar Eorpach um fheidhmeanna garda cósta.

  The Commission shall, in close cooperation with the Member States, the Agency, the European Border and Coast Guard Agency and the European Maritime Safety Agency, make available a practical handbook on European cooperation on coast guard functions.

  Rialachán (AE) 2016/1626 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2016 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 768/2005 ón gComhairle lena mbunaítear Gníomhaireacht Chomhphobail um Rialú ar Iascach

 34. #738162

  Is é a bheidh i gceist le seiceáil den sórt sin fíorú pras éasca ar bhailíocht an doiciméid taistil chun an teorainn a thrasnú, agus fíorú i dtaobh an bhfuil comharthaí falsaithe nó góchumtha air, i gcás inarb iomchuí trí fheistí teicniúla a úsáid, agus, i gcásanna ina bhfuil amhras faoin doiciméad taistil nó ina léirítear go bhféadfadh an duine sin beartas poiblí, slándáil inmheánach, sláinte phoiblí nó caidreamh idirnáisiúnta na mBallstát a chur i mbaol, déanfaidh an garda cósta na bunachair sonraí dá dtagraítear i bpointe (a) agus i bpointe (b) de mhír 2 a cheadú.

  Such a check shall consist of a rapid and straightforward verification of the validity of the travel document for crossing the border, and of the presence of signs of falsification or counterfeiting, where appropriate by using technical devices, and, in cases where there are doubts about the travel document or where there are indications that such a person could represent a threat to the public policy, internal security, public health or international relations of the Member States, the border guard shall consult the databases referred to in points (a) and (b) of paragraph 2.

  Rialachán (AE) 2017/458 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Márta 2017 lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/399 a mhéid a bhaineann le hathneartú seiceálacha sna bunachair sonraí ábhartha ag teorainneacha seachtracha

 35. #1714961

  I gcás inarbh fhearr le Ballstáit, go háirithe d'fhonn sábháilteacht, idir-inoibritheacht nó gnóthachain éifeachtúlachta a bhaint amach, an Rialachán seo seachas a ndlí náisiúnta, a chur i bhfeidhm, maidir le haerárthaí a dhéanann gníomhaíochtaí míleata, custaim, póilíneachta, cuardaigh agus tarrthála, comhraic dóiteáin, rialaithe teorann agus garda cósta nó gníomhaíochtaí comhchosúla agus maidir le seirbhísí a dhéantar ar mhaithe leis an bpobal, ba cheart cead a thabhairt dóibh sin a dhéanamh.

  Where Member States consider it preferable, in particular with a view to achieving safety, interoperability or efficiency gains, to apply, instead of their national law, this Regulation to aircraft carrying out military, customs, police, search and rescue, firefighting, border control and coastguard or similar activities and services undertaken in the public interest, they should be allowed to do so.

  Rialachán (AE) 2018/1139 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2111/2005, Rialachán (CE) Uimh. 1008/2008, Rialachán (AE) Uimh. 996/2010, Rialachán (AE) Uimh. 376/2014 agus Treoir 2014/30/AE agus Treoir 2014/53/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 552/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 216/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CEE) Uimh. 3922/91 ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 36. #1715206

  aerárthaí, agus a n-innill, a liáin, a bpáirteanna agus a dtrealamh neamhshuiteáilte agus trealamh chun aerárthaí a rialú go cianda, agus iad á n-úsáid do ghníomhaíochtaí míleata, custaim, póilíneachta, cuardaigh agus tarrthála, comhraic dóiteáin, rialaithe teorann, garda cósta nó do ghníomhaíochtaí nó do sheirbhísí den chineál céanna faoi rialú agus faoi fhreagracht Ballstáit, arna ndéanamh ag comhlacht a bhfuil cumhachtaí d'údarás poiblí aige nó arna ndéanamh thar a cheann ar mhaithe leis an bpobal, agus an pearsanra agus na heagraíochtaí atá rannpháirteach sna gníomhaíochtaí agus na seirbhísí atá á ndéanamh leis na haerárthaí sin;

  aircraft, and their engines, propellers, parts, non-installed equipment and equipment to control aircraft remotely, while carrying out military, customs, police, search and rescue, firefighting, border control, coastguard or similar activities or services under the control and responsibility of a Member State, undertaken in the public interest by or on behalf of a body vested with the powers of a public authority, and the personnel and organisations involved in the activities and services performed by those aircraft;

  Rialachán (AE) 2018/1139 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2111/2005, Rialachán (CE) Uimh. 1008/2008, Rialachán (AE) Uimh. 996/2010, Rialachán (AE) Uimh. 376/2014 agus Treoir 2014/30/AE agus Treoir 2014/53/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 552/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 216/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CEE) Uimh. 3922/91 ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 37. #1785601

  comhoibriú leis an nGníomhaireacht Eorpach um an nGarda Teorann agus Cósta, a bunaíodh le Rialachán (AE) 2016/1624 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, agus leis an nGníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Mhuirí, a bunaiodh le Rialachán (CE) Uimh. 1406/2002 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, laistigh den sainordú atá ag gach ceann acu, chun tacú leis na húdaráis náisiúnta agus feidhmeanna garda cósta a dhéanamh, mar a leagtar amach in Airteagal 8 den Rialachán seo, trí sheirbhísí, faisnéis, trealamh agus oiliúint a sholáthar agus trí oibríochtaí ilchuspóireacha a chomhordú.

  to cooperate with the European Border and Coast Guard Agency, established by Regulation (EU) 2016/1624 of the European Parliament and of the Council, and the European Maritime Safety Agency, established by Regulation (EC) No 1406/2002 of the European Parliament and of the Council, each within its mandate, to support the national authorities carrying out coast guard functions as set out in Article 8 of this Regulation, by providing services, information, equipment and training as well as by coordinating multipurpose operations.

  Rialachán (AE) 2019/473 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Márta 2019 maidir leis an nGníomhaireacht Eorpach um Rialú ar Iascach

 38. #1785639

  Is de réir socrú oibre, a bheidh i gcomhréir lena sainorduithe faoi seach agus leis na rialacha airgeadais is infheidhme do na gníomhaireachtaí, a chinnfear foirmeacha beachta an chomhair um fheidhmeanna garda cósta idir an Ghníomhaireacht, an Ghníomhaireacht Eorpach um an nGarda Teorann agus Cósta agus an Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Mhuirí.

  The precise forms of cooperation on coast guard functions between the Agency, the European Border and Coast Guard Agency and the European Maritime Safety Agency shall be determined in a working arrangement, in accordance with their respective mandates and the financial rules applicable to those agencies.

  Rialachán (AE) 2019/473 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Márta 2019 maidir leis an nGníomhaireacht Eorpach um Rialú ar Iascach

 39. #1785641

  Déanfaidh an Coimisiún i ndlúthchomhar leis na Ballstáit, leis an nGníomhaireacht, leis an nGníomhaireacht Eorpach um an nGarda Teorann agus Cósta agus leis an nGníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Mhuirí lámhleabhar praiticiúil a chur ar fáil maidir le comhar Eorpach um fheidhmeanna garda cósta.

  The Commission shall, in close cooperation with the Member States, the Agency, the European Border and Coast Guard Agency and the European Maritime Safety Agency, make available a practical handbook on European cooperation on coast guard functions.

  Rialachán (AE) 2019/473 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Márta 2019 maidir leis an nGníomhaireacht Eorpach um Rialú ar Iascach

 40. #1818997

  Na húdaráis náisiúnta sin a chuireann feidhmeanna garda cósta i gcrích, tá freagracht orthu i leith raon leathan cúraimí, a bhféadfadh an tsábháilteacht mhuirí, an tslándáil mhuirí, oibríochtaí cuardaigh agus tarrthála muirí, rialú ag teorainneacha muirí, rialú ar iascach muirí, rialú custaim mhuirí, forfheidhmiú ginearálta dlí muirí agus cosaint an chomhshaoil mhuirí a bheith ar áireamh leo.

  National authorities carrying out coast guard functions are responsible for a wide range of tasks, which may include maritime safety, security, search and rescue, border control, fisheries control, customs control, general law enforcement and environmental protection.

  Rialachán (AE) 2019/1896 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Samhain 2019 maidir leis an nGarda Teorann agus Cósta Eorpach agus lena n-aisghairtear Rialacháin (AE) Uimh. 1052/2013 agus (AE) 2016/1624

 41. #1818998

  An Ghníomhaireacht, an Ghníomhaireacht Eorpach um Rialú ar Iascach (EFCA) agus an Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Mhuirí (EMSA), ba cheart dóibh mar sin an comhar eatarthu féin a threisiú mar aon leis an gcomhar leis na húdaráis náisiúnta atá i mbun feidhmeanna garda cósta chun feasacht ar dhálaí muirí a mhéadú agus chun tacú le gníomhaíocht a bheidh comhtháite agus cost-éifeachtúil.

  The Agency, the European Fisheries Control Agency (EFCA) and the European Maritime Safety Agency (EMSA) should therefore strengthen their cooperation both with each other and with the national authorities carrying out coast guard functions to increase maritime situational awareness and to support coherent and cost-efficient action.

  Rialachán (AE) 2019/1896 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Samhain 2019 maidir leis an nGarda Teorann agus Cósta Eorpach agus lena n-aisghairtear Rialacháin (AE) Uimh. 1052/2013 agus (AE) 2016/1624

 42. #1819338

  comhoibriú leis an nGníomhaireacht Eorpach um Rialú ar Iascach (EFCA) agus leis an nGníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Mhuirí (EMSA), de réir a sainorduithe faoi seach, d’fhonn tacú le húdaráis náisiúnta a dhéanann feidhmeanna garda cósta, mar a leagtar amach iad in Airteagal 69, lena n-áirítear tarrtháil daoine ar an bhfarraige, trí sheirbhísí, faisnéis, trealamh agus oiliúint a sholáthar, agus trí oibríochtaí ilchuspóireacha a chomhordú chomh maith;

  cooperate with the European Fisheries Control Agency (EFCA) and the European Maritime Safety Agency (EMSA), within their respective mandates, in order to support national authorities carrying out coast guard functions, as set out in Article 69, including the saving of lives at sea, by providing services, information, equipment and training, as well as by coordinating multipurpose operations;

  Rialachán (AE) 2019/1896 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Samhain 2019 maidir leis an nGarda Teorann agus Cósta Eorpach agus lena n-aisghairtear Rialacháin (AE) Uimh. 1052/2013 agus (AE) 2016/1624

 43. #1819664

  D’fhéadfadh feidhmeanna garda cósta agus an choireacht thrasteorann a chosc a bheith i gceist le hoibríochtaí den sórt sin, lena ndírítear ar an gcomhrac in aghaidh imircigh a smuigleáil nó gáinneáil ar dhaoine, agus bainistiú imirce, lena ndírítear ar shainaithint, clárú, faisnéisiú agus filleadh.

  Such operations may involve coast guard functions and the prevention of cross-border crime, focusing on the fight against migrant smuggling or trafficking in human beings, and migration management, focusing on identification, registration, debriefing and return.

  Rialachán (AE) 2019/1896 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Samhain 2019 maidir leis an nGarda Teorann agus Cósta Eorpach agus lena n-aisghairtear Rialacháin (AE) Uimh. 1052/2013 agus (AE) 2016/1624

 44. #1820226

  Gan dochar do EUROSUR, tacóidh an Ghníomhaireacht, i gcomhar le EFCA agus EMSA, leis na húdaráis náisiúnta a dhéanann feidhmeanna garda cósta, ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais agus, i gcás inarb iomchuí, ar an leibhéal idirnáisiúnta, mar a leanas:

  Without prejudice to EUROSUR, the Agency shall, in cooperation with EFCA and EMSA, support national authorities carrying out coast guard functions at national and Union level and, where appropriate, at international level by:

  Rialachán (AE) 2019/1896 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Samhain 2019 maidir leis an nGarda Teorann agus Cósta Eorpach agus lena n-aisghairtear Rialacháin (AE) Uimh. 1052/2013 agus (AE) 2016/1624

 45. #1820232

  Cinnfear foirmeacha beachta an chomhair um fheidhmeanna garda cósta idir an Ghníomhaireacht, EFCA agus EMSA i socrú oibre a bheidh i gcomhréir lena sainorduithe faoi seach agus leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir leis na gníomhaireachtaí sin.

  The precise forms of cooperation on coast guard functions between the Agency, EFCA and EMSA shall be determined in a working arrangement in accordance with their respective mandates and with the financial rules applicable to those agencies.

  Rialachán (AE) 2019/1896 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Samhain 2019 maidir leis an nGarda Teorann agus Cósta Eorpach agus lena n-aisghairtear Rialacháin (AE) Uimh. 1052/2013 agus (AE) 2016/1624

 46. #1861636

  Leis an gcaidreamh sa todhchaí, ba cheart comhar i ndáil le sábháilteacht agus slándáil mhuirí a éascú, lena n‐áirítear malartú faisnéise idir an Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Mhuirí (EMSA) agus Gníomhaireacht Mhuirí agus Garda Cósta na Ríochta Aontaithe (MCA), i gcomhréir le stádas na Ríochta Aontaithe mar thríú tír.

  The future relationship should facilitate cooperation on maritime safety and security, including exchange of information between the European Maritime Safety Agency (EMSA) and the United Kingdom Maritime and Coastguard Agency (MCA), consistent with the United Kingdom’s status as a third country.

  Dearbhú polaitiúil lena leagtar amach an creat don chaidreamh sa todhchaí idir an tAontas Eorpach agus Ríocht Aontaithe na Breataine Móire

 47. #1981868

  Sainmhínítear na coinníollacha faoina n-údaraítear an tsaoráid a oibriú i gceadanna, i ndeimhnithe agus in údaruithe arna n-eisiúint chuig an tsaoráid ag an nGníomhaireacht um Chaomhnú an Chomhshaoil, Coimisiún Texas um Cháilíocht Comhshaoil, Oifig Ghinearálta Talún Texas agus Garda Cósta na Stát Aontaithe.

  The conditions under which the facility is authorised to operate are defined in permits, certificates and authorisations issued to the facility by the Environmental Protection Agency, the Texas Commission of Environmental Quality, the Texas General Land Office and the U.S Coast Guard.

  Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2021/1211 ón gCoimisiún an 22 Iúil 2021 lena leasaítear Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2016/2323 lena mbunaítear an Liosta Eorpach de shaoráidí athchúrsála long de bhun Rialachán (AE) Uimh. 1257/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 48. #2031636

  Níor cheart feidhm a bheith ag an Rialachán seo maidir le hoibríochtaí aerárthaí a dhéanann oibríochtaí míleata, custaim, póilíneachta, cuardaigh agus tarrthála, comhraic dóiteáin, rialaithe teorann agus garda cósta nó gníomhaíochtaí agus seirbhísí den chineál céanna a dhéantar ar mhaithe le leas an phobail, faoi rialú agus freagracht Ballstáit nó thar ceann comhlacht a bhfuil cumhachtaí údaráis phoiblí aige mura rud é gur chinn an Ballstát de bhun Airteagal 2(6) de Rialachán (AE) 2018/1139 rialacha i ndáil le haerárthaí gan foireann a chur i bhfeidhm maidir le roinnt de na gníomhaíochtaí sin nó maidir leo ar fad.

  This Regulation should not apply to aircraft operations carrying out military, customs, police, search and rescue, firefighting, border control and coastguard or similar activities and services undertaken in the public interest, under the control and responsibility of a Member State or on behalf of a body vested with the powers of a public authority unless the Member State has decided pursuant to Article 2(6) of Regulation (EU) 2018/1139 to apply rules on unmanned aircraft to some or all of those activities.

  Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/664 ón gCoimisiún an 22 Aibreán 2021 maidir le creat rialála don U-spás (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 49. #2095957

  Leis an tacaíocht dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo, féadfar rannchuidiú freisin leis an bhfaireachas muirí dá dtagraítear in Airteagal 33 agus leis an gcomhar i ndáil le feidhmeanna garda cósta dá dtagraítear in Airteagal 34.

  The support referred to in paragraph 1 of this Article may also contribute to maritime surveillance as referred to in Article 33 and to the cooperation on coast guard functions as referred to in Article 34.

  Rialachán (AE) 2021/1139 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 7 Iúil 2021 lena mbunaítear an Ciste Eorpach Muirí, Iascaigh agus Dobharshaothraithe agus lena leasaítear Rialachán (AE) 2017/1004

 50. #2096024

  Le tacaíocht arna deonú chun an cuspóir sonrach a leagtar amach in Airteagal 31 a bhaint amach trí chomhar an gharda cósta a chur chun cinn, rannchuideofar le gníomhaíochtaí arna ndéanamh ag údaráis náisiúnta faoi chuimsiú an chomhair Eorpaigh um fheidhmeanna garda cósta dá dtagraítear in Airteagal 69 de Rialachán (AE) 2019/1896 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Airteagal 2b de Rialachán (CE) Uimh. 1406/2002 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Airteagal 8 de Rialachán (AE) 2019/473 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle.

  Support granted to achieve the specific objective set out in Article 31 through the promotion of coast guard cooperation shall contribute to actions carried out by national authorities in the framework of the European cooperation on coast guard functions referred to in Article 69 of Regulation (EU) 2019/1896 of the European Parliament and of the Council, Article 2b of Regulation (EC) No 1406/2002 of the European Parliament and of the Council and Article 8 of Regulation (EU) 2019/473 of the European Parliament and of the Council.

  Rialachán (AE) 2021/1139 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 7 Iúil 2021 lena mbunaítear an Ciste Eorpach Muirí, Iascaigh agus Dobharshaothraithe agus lena leasaítear Rialachán (AE) 2017/1004