Gaois

Téarmaí cosúla:

Bailiúchán téarmaí dlí agus reachtaíochta i nGaeilge a baineadh as bunachar ilteangach téarmaí an Aontais Eorpaigh. Breis eolais »

47 toradh

 1. deontas Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs 'Cumhachtófar don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 210 i dtaobh inneachar íosta comhaontuithe deontais nó cinntí, go háirithe sa chás go ndéantar deontas a dhámhachtain do roinnt eintiteas éagsúil, oibleagáidí sainiúla an chomhordaitheora, más ann dóibh, agus oibleagáidí na dtairbhithe eile, an córas freagrachta is infheidhme agus na coinníollacha maidir le tairbhí a chur leis an liosta nó tairbhí a bhaint den liosta.' Tagairt Rialachán (AE) Uimh. 966/2012 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais agus lena n-aisghairetar Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1605/2002, CELEX:32012R0966/GA
  grant
  en
  Sainmhíniú financial contribution by way of donation Tagairt Regulation (EU, Euratom) 2018/1046 on the financial rules applicable to the general budget of the Union
  Nóta Grants may be awarded in order to finance any of the following:(a) an action intended to help achieve a Union policy objective (‘action grants’);(b) the functioning of a body which has an objective forming part of, and supporting, a Union policy (‘operating grants’).
  subvention
  fr
  Sainmhíniú (I) Les subventions sont des contributions financières directes à la charge du budget, accordées à titre de libéralité en vue de financer: a) soit une action destinée à promouvoir la réalisation d'un objectif qui s'inscrit dans le cadre d'une politique de l'Union européenne; b) soit le fonctionnement d'un organisme poursuivant un but d'intérêt général européen ou un objectif qui s'inscrit dans le cadre d'une politique de l'Union européenne. ; (II) (4) Die Prüfung der Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der Einnahmen und Ausgaben sowie die Kontrolle der Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung erstrecken sich auch auf die Verwendung der Gemeinschaftsmittel durch Einrichtungen außerhalb der Organe, die diese Mittel in Form von Finanzhilfen erhalten. Tagairt (I) Règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, titre VI, chapitre 1, article 108, paragraphe 1 (JO L 248 du 16.9.2002).;(II) Règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, titre VIII, chapitre 1, article 142, par. 4, JO L 248 du 16.9.2002.
 2. deontas Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs 'Má bhaineann fondúireacht pholaitiúil Eorpach de réir bhrí Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1141/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(7) amach barrachas ioncaim a sháraíonn caiteachas i ndeireadh bliana airgeadais a raibh deontas oibriúcháin faighte aige lena linn, féadfar, de mhaolú ar phrionsabal an neamhbhrabúis a leagtar síos i mír 4 den Airteagal seo, an chuid den bharrachas a chomhfhreagraíonn do suas le 25 % d’ioncam iomlán na bliana sin a thabhairt anonn go dtí an bhliain ina dhiaidh sin ar choinníoll go n-úsáidfear roimh dheireadh na chéad ráithe den bhliain ina dhiaidh sin í.' Tagairt Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais, CELEX:32012R0966/GA
  fóirdheontas Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs 'Ina theannta sin, i gcás ina ndéantar a mheas go bhfuil fóirdheontas ann, is iomchuí a mhíniú go mionsonraithe, na prionsabail ar dá réir a bheidh sé le bheith in-fhrithchúitithe (go háirithe i dtaobh ar bronnadh an fóirdheontas go sonrach), agus na critéir ar dá réir a bheidh méid an fhóirdheontais in-fhrithchúitithe le ríomh.' Tagairt Rialachán (AE) 2016/1037 maidir le cosaint i gcoinne allmhairí ar tugadh fóirdheontas ina leith, ar allmhairí iad ó thíortha nach baill den Aontas Eorpach iad, CELEX:32016R1037/GA
  Subventionen | Zuschuss
  de
  Sainmhíniú im allgemeinen vom Staat oder der öffentlichen Hand gewährter Zuschuß zur Förderung der verschiedensten wirtschaftlichen Zielsetzungen unter bestimmten Bedingungen Tagairt Internat.Account.Lex,UEC-Konzernrechnungslegung
  grant | subsidy | grant aid
  en
  Sainmhíniú money given by the government to certain producers to help them to produce without loss to themselves, and yet at a low price, goods and services needed by the public Tagairt Longman's Dict.of Business English,1982
  subvention | subside
  fr
  Sainmhíniú soutien financier non remboursable, accordé par l'Etat, par des collectivités publiques, par des tiers, à une entreprise, à un particulier ou à une collectivité Tagairt Dict.commercial européen,s.d.,CILF,Paris
 3. deontas Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Kapitalsubventionen
  de
  grants
  en
  Sainmhíniú the account showing grants received by the business in order to acquire equipment or to finance future operations; this account is debited by the periodic transfer to the profit and loss over the life of the equipment, or a reasonable period in the case of financing future operations Tagairt V.Q.,Chartered accountant,1994
  subventions d'investissement
  fr
  Sainmhíniú compte dans lequel sont enregistrées les subventions reçues par l'entreprise en vue d'acquérir ou de créer des valeurs immobilisées(subvention d'équipement)ou de financer des activités à long terme Tagairt SEC:La Revue fiduciaire,n°770 & 798,1993
 4. FINANCE
  deontas Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  fóirdheontas Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Zuwendungen | Subventionen
  de
  grant | subsidy
  en
  Sainmhíniú unrequited,nonrepayable,noncompulsory receipts of government from other governments or international institutions.In determination of the overall budget deficit,grants are grouped with revenue and expenditure rather than with financing Tagairt Columbia University EDS,World Development Indicators Gloss.,02/1998
  subventions | subsides
  fr
 5. am chun deontas a thabhairt Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  time-to-grant
  en
  Sainmhíniú the interval between the deadline for bidding for funding in response to a call for proposals and the signature of a grant agreement Tagairt Europa Press release: "Commission to cut further red tape in research funding procedures - Questions and Answers", 29 April 2010 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-10-156_en.htm [30.10.2013]
  délai d'engagement
  fr
  Sainmhíniú délai nécessaire à la sélection d'une proposition et à la négociation d'un contrat Tagairt Cour des comptes européenne; Rapport spécial n°2/2013; http://www.dgdr.cnrs.fr/daj/archiv-actus/2013/juin13/Docs/cour_des_comptes_UE.pdf [29.10.2013]
 6. cinneadh deontais Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs 'Féadfaidh gealltanais dhlíthiúla do dheontais lena gcuirtear buiséad chun feidhme faoi Chreat Airgeadais Ilbhliantúil 2014-2020 leanúint de bheith i bhfoirm cinntí deontais.' Tagairt Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais, lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1296/2013, (AE) Uimh. 1301/2013, (AE) Uimh. 1303/2013, (AE) Uimh. 1304/2013, (AE) Uimh. 1309/2013, (AE) Uimh. 1316/2013, (AE) Uimh. 223/2014, (AE) Uimh. 283/2014, agus Cinneadh Uimh. 541/2014/AE agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012, CELEX:32018R1046/GA
  Finanzhilfebeschluss
  de
  granting decision | grant decision | decision awarding a grant
  en
  Sainmhíniú unilateral act awarding a subsidy to a beneficiary which, contrary to the grant agreement, does not have to be signed by the beneficiary and which allows the supported action to start immediately upon receipt/notification Tagairt COM-EN, based on : Call for proposals N° COMM-C2/01/2013 Structural support for European public policy research organisations (think tanks) and for civil society organisations at European level (14.8.2019)
  décision de subvention | décision d’attribution de subvention
  fr
  Sainmhíniú acte unilatéral visant à accorder une subvention à un bénéficiaire Tagairt Programme «L’Europe pour les citoyens» 2014-2020 — Guide du programme concernant les subventions pour actions (2019) (14.11.2019)
  Nóta Contrairement à la convention de subvention, le bénéficiaire ne doit pas signer la décision de subvention et peut débuter les activités immédiatement après la réception/notification de cette dernière. La décision de subvention accélère ainsi le processus. Elle est destinée aux bénéficiaires établis au sein de l’UE.
 7. coibhéis deontais chomhláin Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Bruttosubventionsäquivalent | BSÄ
  de
  gross grant equivalent | nominal grant equivalent | GGE
  en
  Sainmhíniú the discounted value of an aid, calculated at the moment of award of the aid on the basis of the discount rate applicable at that moment in time, expressed as a percentage of the discounted value of the eligible costs Tagairt COM-Term.Coord., based on COM internal document COMP-2013-80003, Commission regulation declaring certain categories of aid compatible with the internal market in application of article 107 and 108 of the Treaty
  équivalent-subvention brut | ESB
  fr
  Sainmhíniú montant auquel s'élèverait l'aide si elle avait été fournie au bénéficiaire sous la forme d'une subvention, avant impôts ou autres prélèvements Tagairt Réglement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, CELEX:32014R0651/FR
 8. FINANCE
  comhaontú deontais Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Beihilfeabkommen | Finanzhilfevereinbarung | Zuschussvereinbarung | Beihilfevereinbarung
  de
  Sainmhíniú (I) Für die durchzuführenden Maßnahmen werden folgende Vereinbarungen geschlossen: a) Finanzierungsvereinbarungen zwischen der Kommission, die im Namen der Gemeinschaften auftritt, und dem Empfängerdrittland oder den Empfängerdrittländern oder aber den von diesen bezeichneten Stellen, im Folgenden "Empfänger" genannt. b) oder Verträge oder Finanzhilfevereinbarungen mit öffentlich-rechtlichen nationalen oder internationalen Einrichtungen oder mit natürlichen oder juristischen Personen, die mit der Durchführung beauftragt werden. In den in Buchstaben a und b vorgesehenen Verträgen und Vereinbarungen werden die Bedingungen festgelegt, unter denen der Vertragsnehmer die Außenhilfen zu verwalten hat. Tagairt (I) Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1605/2002 des Rates vom 25. Juni 2002 über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Gemeinschaften, Zweiter Teil, Sonderbestimmungen, Titel IV, Maßnahmen im Außenbereich, Kapitel 2, Artikel 166, Absatz 1, ABl. L 248 vom 16.9.2002.
  grant agreement
  en
  Sainmhíniú written agreement setting out the modalities of a financing arrangement provided for under the EU budget, signed by the European Commission and a beneficiary Tagairt COM-EN, based on: 1) Communication from the Commission: Final Accounts of the 8th, 9th and 10th European Development Funds - Financial Year 2010. CELEX:52011DC04712 2) Seventh Framework Programme, Grant Agreement Template - Version 2, 01/12/2009, ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/fp7-core-ga-v2_en.pdf [16.11.2011]
  accord de subvention | convention de subvention
  fr
  Sainmhíniú Les subventions sont des contributions financières directes à la charge du budget. Elles font l'objet d'une convention écrite. Chaque convention de subvention prévoit expressément le pouvoir de contrôle de la Commission et de la Cour des comptes, sur pièces et sur place, de tous les contractants et sous-contractants ayant bénéficié de fonds communautaires. Tagairt Règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (32002R1605)
 9. cuntasaíocht um dheontais rialtais agus um nochtadh cúnamh rialtais Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Bilanzierung und Darstellung von Zuwendungen der öffentlichen Hand
  de
  Sainmhíniú Rechnungslegung für Beihilfen der öffentlichen Hand sind, die an ein Unternehmen durch Übertragung von Mitteln gewährt werden und die zum Ausgleich für die vergangene oder künftige Erfüllung bestimmter Bedingungen im Zusammenhang mit der betrieblichen Tätigkeit des Unternehmens dienen; davon ausgeschlossen sind bestimmte Formen von Beihilfen der öffentlichen Hand, die sich nicht angemessen bewerten lassen, sowie Geschäfte mit der öffentlichen Hand, die von der normalen Tätigkeit des Unternehmens nicht unterschieden werden können Tagairt Verordnung (EG) Nr. 1126/2008 (internationale Rechnungslegungsstandards), IAS 20.3, CELEX:32008R1126/DE
  accounting for government grants and disclosure of government assistance
  en
  Sainmhíniú title of accounting standard IAS 20 Tagairt - Commission Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council CELEX:32008R1126/EN - International Accounting Standard 20. Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance, http://www.frascanada.ca/international-financial-reporting-standards/resources/unaccompanied-ifrss/item45617.pdf [21.11.2017]
  Nóta The phrase is the title of a document. The definition relates to the title and not to the concept.
  IAS 20 | Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l'aide publique
  fr
 10. dáta deontais Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Tag der Gewährung
  de
  Sainmhíniú Tag, an dem das Unternehmen und eine andere Partei (einschließlich ein Mitarbeiter) eine anteilsbasierte Vergütungsvereinbarung treffen, worunter der Zeitpunkt zu verstehen ist, zu dem das Unternehmen und die Gegenpartei ein gemeinsames Verständnis über die Vertragsbedingungen der Vereinbarung erlangt haben und [...] an dem das Unternehmen der Gegenpartei das Recht auf den Erhalt von flüssigen Mitteln, anderen Vermögenswerten oder Eigenkapitalinstrumenten des Unternehmens verleiht, das ggf. an die Erfüllung bestimmter Ausübungsbedingungen geknüpft ist; unterliegt diese Vereinbarung einem Genehmigungsverfahren (z. B. durch die Eigentümer), entspricht der Tag der Gewährung dem Tag, an dem die Genehmigung erteilt wurde Tagairt Verordnung (EG) Nr. 1126/2008 (internationale Rechnungslegungsstandards), IFRS 2.A, CELEX:32008R1126/DE
  grant date
  en
  date d’attribution
  fr
 11. deontais a bhaineann le sócmhainní Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Zuwendungen für Vermögenswerte
  de
  Sainmhíniú Zuwendungen der öffentlichen Hand, die an die Hauptbedingung geknüpft sind, dass ein Unternehmen, um die Zuwendungsvoraussetzungen zu erfüllen, langfristige Vermögenswerte kauft, herstellt oder auf andere Weise erwirbt, mit denen auch Nebenbedingungen verbunden sein können, die die Art oder den Standort der Vermögenswerte oder die Perioden, während derer sie zu erwerben oder zu halten sind, beschränken Tagairt Verordnung (EG) Nr. 1126/2008 (internationale Rechnungslegungsstandards), IFRS 20.3, CELEX:32008R1126/DE
  grants related to assets
  en
  Sainmhíniú Government grants whose primary condition is that an enterprise qualifying for them should purchase, construct or otherwise acquire long-term assets. Subsidiary conditions may also be attached restricting the type or location of the assets or the periods during which they are to be acquired or held. Tagairt IASCF, Key term list
 12. deontais eile Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  sonstige Kapitalsubventionen
  de
  other grants
  en
  Sainmhíniú the account showing other grants received Tagairt V.Q.,Chartered accoutant,1994
  autres subventions d'investissement
  fr
  Sainmhíniú compte qui enregistre les autres subventions d'investissement versées à l'entreprise;il est crédité du montant de la subvention par le débit du compte d'actif intéressé(compte de tiers ou compte financier) Tagairt d'après La Revue fiduciaire,n°770 & 789,1993
 13. deontais ioncaim Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Betriebssubventionen
  de
  revenue grants
  en
  Sainmhíniú the account showing grants received to contribute to the operation of the business,e.g.to take on more employees,to compensate for a low selling price on the market Tagairt V.Q.,Chartered accountant,1994
  subventions d'exploitation
  fr
  Sainmhíniú compte qui enregistre les subventions dont bénéficie l'entreprise pour lui permettre de compenser l'insuffisance de certains produits d'exploitation ou de faire face à certaines charges d'exploitation Tagairt SEC:La Revue fiduciaire,n°770 & 798,1993
 14. deontais rialtais neamhairgeadaíochta Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  nicht monetäre Zuwendungen der öffentlichen Hand
  de
  Sainmhíniú nicht auf Geld basierende Beihilfen von Regierungsbehörden, Institutionen mit hoheitlichen Aufgaben und ähnliche Körperschaften, die an ein Unternehmen durch Übertragung von Mitteln gewährt werden und die zum Ausgleich für die vergangene oder künftige Erfüllung bestimmter Bedingungen im Zusammenhang mit der betrieblichen Tätigkeit des Unternehmens dienen; davon ausgeschlossen sind bestimmte Formen von Beihilfen der öffentlichen Hand, die sich nicht angemessen bewerten lassen, sowie Geschäfte mit der öffentlichen Hand, die von der normalen Tätigkeit des Unternehmens nicht unterschieden werden können Tagairt Terminologiedienst Fidacta - Wirtschaftsprüfer (WP) und Chartered Certified Accountant (FCCA) basierend auf Verordnung (EG) Nr. 1126/2008 (internationale Rechnungslegungsstandards), IAS 20.3, CELEX:32008R1126/DE
  non-monetary government grants
  en
 15. deontas ar luach íseal Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs 'Ní bheidh feidhm ag mír 1 maidir leis na nithe seo a leanas: ... (e) | deontais ar luach íseal.' Tagairt Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais, lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1296/2013, (AE) Uimh. 1301/2013, (AE) Uimh. 1303/2013, (AE) Uimh. 1304/2013, (AE) Uimh. 1309/2013, (AE) Uimh. 1316/2013, (AE) Uimh. 223/2014, (AE) Uimh. 283/2014, agus Cinneadh Uimh. 541/2014/AE agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012, CELEX:32018R1046/GA
  Sainmhíniú deontas ar lú ná EUR 60 000 nó cothrom leis an méid sin é Tagairt Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais, lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1296/2013, (AE) Uimh. 1301/2013, (AE) Uimh. 1303/2013, (AE) Uimh. 1304/2013, (AE) Uimh. 1309/2013, (AE) Uimh. 1316/2013, (AE) Uimh. 223/2014, (AE) Uimh. 283/2014, agus Cinneadh Uimh. 541/2014/AE agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012, CELEX:32018R1046/GA
  Finanzhilfe von geringem Wert
  de
  Sainmhíniú Finanzhilfe, die 60 000 EUR nicht übersteigt Tagairt Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juli 2018 über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Union, zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1296/2013, (EU) Nr. 1301/2013, (EU) Nr. 1303/2013, (EU) Nr. 1304/2013, (EU) Nr. 1309/2013, (EU) Nr. 1316/2013, (EU) Nr. 223/2014, (EU) Nr. 283/2014 und des Beschlusses Nr. 541/2014/EU sowie zur Aufhebung der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012
  low value grant
  en
  Sainmhíniú grant which is lower than or equal to EUR 60 000 Tagairt Regulation (EU, Euratom) 2018/1046 on the financial rules applicable to the general budget of the Union
  subvention de faible valeur
  fr
  Sainmhíniú subvention d’un montant inférieur ou égal à 60 000 euros Tagairt Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union
 16. deontas breithe Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Geburtsbeihilfe | Geburtszulage | Geburtenzulage
  de
  Sainmhíniú "Geburtsbeihilfe": Zuwendungen d. Arbeitgebers an Arbeitnehmer beiderlei Geschlechts anläßlich d. Geburt eines Kindes in Geld od. Sachwerten Tagairt Gablers Wirtschaftslexikon, 13. Aufl., 1992
  Nóta UPDATED: BB 09/09/2003
  birth grant | grant on the birth of a child | childbirth allowance
  en
  Sainmhíniú Benefit normally paid as a lump sum or by instalments in case of childbirth or adoption. Tagairt ---
  Nóta CONTEXT: "grant on the birth of a child" - EEC Staff Regulations;CONTEXT: "birth grant" - social security - B, F, IRL, LUX
  allocation en cas de naissance d'un enfant | allocation de naissance | prime de naissance
  fr
Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.