Léim go dtí an príomhábhar
EOLAS AR THIONSCADAIL FIONTAR & SCOIL NA GAEILGEFoireannEolas cosanta sonraíFoilseacháinTionscadal LEX

Foireann na dTionscadal Taighde in Fiontar & Scoil na Gaeilge

An Dr Ciarán Mac Murchaidh (Stiúrthóir tionscadal): Rugadh Ciarán i gCo. Fhear Manach agus fuair sé a chuid meánoideachais ar Choláiste Mhichíl, Inis Ceithleann. Is céimí de chuid Ollscoil na hÉireann, Má Nuad (B.A., M.A., PhD, HDipEd) agus Ollscoil Phontaifiúil Mhaigh Nuad (BD, DLT) é. Tá tréimhsí caite aige ag teagasc in Ollscoil Mhá Nuad agus i gColáiste Phádraig, Droim Conrach, áit a raibh sé ina Dhéan Taighde & Léinn Dhaonna ó 2010-2013. Tá sé ina Rúnaí ar Choiste Léann na Gaeilge, Litríocht na Gaeilge agus na gCultúr Ceilteach (Acadamh Ríoga na hÉireann) agus ina Eagarthóir Gaeilge ar Eighteenth-Century Ireland/Iris an Dá Chultúr.

Clare Coughlan (Riarthóir tionscadal taighde): Tá B.Sc. i bhFiontraíocht le Gaeilge Fheidhmeach agus M.A. i Scríobh agus Cumarsáid na Gaeilge aici.

An Dr Úna Bhreathnach (Bainisteoir eagarthóireachta): Tá bunchéim san Iodáilis agus sa bhfealsúnacht aici agus iarchéim sa Staidéar Eorpach. Bhain a tráchtas PhD leis an dea-chleachtas sa phleanáil téarmaíochta. Príomhthaighdeoir (PI) ar thionscadal Dúchas. Comhúdar ar Téarmaíocht don Aontas Eorpach. Taithí na hÉireann: Tionscadal GA IATE (Cló Iar-Chonnacht, 2013). Comheagarthóir ar Teanga, iris Chumann na Teangeolaíochta Feidhmí agus ball den Choiste Logainmneacha.

An Dr Gearóid Ó Cleircín (Bainisteoir cáilíochta): Tá bunchéim sa Nua-Ghaeilge agus san antraipeolaíocht aige ó Ollscoil Mhá Nuad chomh maith le dochtúireacht sa Nua-Ghaeilge a bhain le cúrsaí caighdeáin agus canúna. Príomhthaighdeoir (PI) ar dhá thionscadal taighde i réimse na téarmeolaíochta, Téarma agus LEX. I measc na spéiseanna taighde atá aige tá an téarmeolaíocht, an béaloideas agus gnéithe éagsúla de na daonnachtaí digiteacha. Ball den Choiste Téarmaíochta.

An Dr Brian Ó Raghallaigh (Bainisteoir teicniúil): Tá bunchéim sa ríomhtheangeolaíocht aige agus iarchéim dochtúireachta sa teangeolaíocht (teicneolaíocht urlabhra). Is leis fuaimeanna.ie agus Fuaimeanna na Gaeilge (Cois Life). Príomhthaighdeoir (PI) ar thionscadal Logainm agus ina bhall de choistí eagarthóireachta agus bainistíochta Fhoclóir Stairiúil na Gaeilge (RIA).

Mairéad Nic Lochlainn (Eagarthóir taighde): Tá B.A. International sa Ghaeilge agus sa Ghearmáinis chomh maith le hArd-Dioplóma san Oideachas aici ó Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, agus M.A. i Staidéar an Aistriúcháin ó Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath.

An Dr Conchúr Mag Eacháin (Eagarthóir taighde): Tá bunchéim agus iarchéimeanna sa Ghaeilge agus sa Léann Ceilteach aige ó Ollscoil na Banríona, Béal Feirste. Bhain a thaighde dochtúireachta le Gaeilge Oiriall agus le meathlú na Gaeilge sa dúiche sin. Scríobh sé an leabhar Téarmaíocht Ghaeilge na hAthbheochana (Cois Life, 2014). I measc na spéiseanna taighde atá aige tá an chanúineolaíocht, an fhoclóireacht, tréimhse na hAthbheochana, an logainmníocht agus an béaloideas.

Jamie Murphy (Eagarthóir taighde): Tá bunchéim sa Fhraincis agus sa Ghaeilge aige ó Choláiste na hOllscoile Corcaigh chomh maith le M.A. i Staidéar an Aistriúcháin ó Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath. Rinne sé a thráchtas M.A. ar theoiric an aistriúcháin i Litríocht na nÓg. Chomh maith leis seo, chaith sé seal san aonad aistriúcháin GA i bParlaimint na hEorpa in Lucsamburg. Tá spéis aige i réimse na drámaíochta, na téarmeolaíochta agus an aistriúcháin trí chéile.

Jeaic Mag Fhinn (Cúntóir eagarthóireachta taighde): Tá bunchéim i dTeanga & Litríocht na Gaeilge agus sa Mhatamaitic aige ó Ollscoil Notre Dame agus M.A. sa Nua-Ghaeilge ó Ollscoil na hÉireann, Gaillimh. Bhain a thráchtas M.A. le scéalta gaisce a bailíodh mar chuid de Bhailiúchán na Scol agus an inscne

Cathal Burke (Cúntóir eagarthóireachta taighde): Tá B.A sa Ghaeilge agus sa Stair aige ón gColáiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, áit a ndearna sé M.A i Scríobh agus Cumarsáid na Gaeilge chomh maith. Agus é i mbun an chúrsa iarchéime, chaith sé tréimhse ag obair ar intéirneacht in An Gúm.

Oisín Goodman (Cúntóir taighde): Tá B.A. sa Ghaeilge aige ó Ollscoil na Banríona, Béal Feirste. Rinne sé a thráchtas ar na míreanna fisiciúla i logainmneacha Iardheisceart an Dúin agus an Iúir.

Nils Pappers (Cúntóir taighde): Tá bunchéim sa Léann Ceilteach ó Ollscoil Marburg aige agus rinne sé M.A. sa Nua-Ghaeilge sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath. Tá Dioplóma sa Chultúr Dúchais in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, ar siúl aige faoi láthair. Tá suim aige i bprós na ré 1200–1900, san fhilíocht iarchlasaiceach (agus amhránaíocht) agus sa bhéaloideas.

Michelle Dunne (Mac léinn PhD): Tá B.A. sa Bhéarla agus sa Nua-Ghaeilge aici ó Ollscoil Mhá Nuad agus rinne sí M.A. sa Nua-Ghaeilge san ollscoil chéanna. Scríobh sí miontráchtas ar mhionlogainmneacha agus ar bhéaloideas pharóiste dlí Rú Chonaill, Contae na hIarmhí, idir 2012 agus 2013. Bhuaigh sí Duais Ríocht na Midhe 2018 as alt a scríobh sí ar mhionlogainmneacha cuimhneacháin sa Mhí agus san Iarmhí. Tá spéis aici i mbéaloideas, i gcanúineolaíocht agus i (mion)logainmníocht na hÉireann. Baineann a cuid taighde le heolas faoi mhná agus ó mhná sa chnuasach béaloidis a bhailigh Seán Mac Mathúna (1876-1949) in iarthuasiceart an Chláir.

Justin Ó Gliasáin (Mac léinn PhD): Tá bunchéim aige sa Nua-Ghaeilge agus sa tíreolaíocht agus M.A. sa Nua-Ghaeilge ó Ollscoil Mhá Nuad, chomh maith le Dioplóma Iarchéime i nGaeilge Fheidhmeach agus Aistriúchán ó Institiúid Teicneolaíochta na Gaillimhe-Maigh Eo. Tá spéis aige sa logainmníocht, sa chanúineolaíocht agus sa teangeolaíocht. Baineann a chuid taighde le mionlogainmneacha i gContae Chill Dara.

Michal Boleslav Měchura (Comhairleoir teicniúil): Innealtóir ríomhaireachta é Michal. Tá céim mháistreachta sa ríomhtheangeolaíocht aige ó Choláiste na Tríonóide agus tréimhse caite aige mar innealtóir logánaithe bogearraí le Microsoft. Tá céim PhD sa ríomhfhoclóireacht ar bun aige faoi láthair in Ollscoil Masaryk. Tá spéis aige sa teicneolaíocht teanga agus sna daonnachtaí digiteacha.

Ronan Doherty (Comhairleoir deartha)

Foireann taifeadta fuaime (tionscadal logainm.ie):

Comhairleoirí Acmhainní Oideachas (tionscadal logainm.ie):

Sa bhreis orthu sin thuas, rinne na daoine seo a leanas obair ar na tionscadail éagsúla ó 2005 i leith:

Natasha Mc Aleese; Máirtín Mac Aodh; Pól de Barra; Fionnuala de Barra-Cusack; Donla Uí Bhraonáin; Derek O'Brien; Ciara Ní Bhroin; Caitríona Nic Bhloscaidh; Adrian Ó Brádaigh; Colm Brussels; Luke Carroll; Ursula Nic Cárthaigh; Colm Ó Ciardubhán; Harriet Ní Chinnéide; Sorcha Ní Chnoic; Amy Ní Cholgáin; Hannah Ní Chonghaile; Katie Nic Craith; Sinéad Ní Chrualaoi; Éadaoin Ní Chróinín; Ciara Ní Chuilinn; Fionnuala Cloke; Therese Collins; Doireann McCombe; Gearóid Ó Conchubhair; Stiofán Mac Conmara; Marion O'Connell; Rory O'Connor; Rúadhán Ó Deasmhúnaigh; Deirdre Devlin; Ciara Ní Dhrisceoil; Amanda Ní Dhufaigh; Oisín Ó Doinn; Siobhán O'Donnell; Piaras Ó Droighneáin; Michelle Dunne; Sarah Eaton; Fionn Ó hEithir; Julie O'Farrell; Séamas Ó Fearghail; Emma Ní Fhaoláin; Fiona Nic Fhinn; Gearóidín Nic Fhiobhuí; Cáit Nic Fhionnlaoich; Aengus Finnegan; PJ Mac Gabhann; Moya Gorman; Eibhlín Nic Gearailt; Orlaith Nic Ghearailt; Máirín Nic Giolla Chumhaill; Caoimhín Mac Giolla Easpaig; Brenda Nic Giolla Mhichíl; Antoine Ó Griallais; Cillian Hanaphy; Ashling Harteveld; Stephen Joyce; Clíona Ní Lachtáin; Maura Ní Lionscaigh; Audrey Ní Loingsigh; Katie Ní Loingsigh; Daithí Mac Lochlainn; Kerron Ó Luain; Eileen Lynch; Jill Mc Mahon; Ian Malcolm; Tomás Ó Maolalaidh; Micheál Ó Maolrúnaigh; Micheál Ó Meachair; Caitríona Ní Mháille; Sandra Ní Mhaoláin; Edel Ní Mhuirthile; Sorcha Ní Mhurchú; Óisín Montanari; Éanna Motherway; Róisín Mulford; Frances Mulraney; Tomás Ó Murchú; Anna Paluch; Éadaoin Nic an Phríora; Sophie Osborne; John Prendergast; Declan Quinn; Margaret Quinn; Ciarán Mac Raghnaill; Fearghal Ó Raifeartaigh; Ailbe O'Reilly; Antóin Ó Ríagáin; Aoileann Ní Riain; Ciara Ní Riain; Katie Ní Riain; Hugh Rowland; Michelle Ryan; Conchúr Ó Sé; Ruth Ní Shiadhail; Máire Áine Ní Shúilleabháin; Louise Smith; Cara Spillane; Emma Nic Thomáis; Feena Tóibín; Sarah Walsh; Mairéad Willis.

Ba í an Dr Caoilfhionn Nic Pháidín Stiúrthóir na dTionscadal idir 2004 agus Deireadh Fómhair 2015.

Lógó gaois.ie
gaois.ie