Skip to main content
TERMINOLOGY DATABASE
Type a word or a phrase in Irish or in English.

IATE Terminology

International agreement · Information technology and data processing · European organisations
ga Coinbhinsiún 108 REFERENCE Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga an Coinbhinsiún chun Daoine Aonair a Chosaint maidir le Sonraí Pearsanta a Phróiseáil go hUathoibríoch REFERENCE An tAcht um Chosaint Sonraí, 1988, http://acts.oireachtas.ie/ga.act.1988.0025.1.html [12.3.2018] ;<P>Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
CONTEXT 'Ba cheart rialacha ar chosaint sonraí ag Europol a threisiú agus ba cheart dóibh tarraingt ar na prionsabail a thacaíonn le Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 chun ardleibhéal cosanta a áirithiú i gcás daoine aonair maidir le sonraí pearsanta a phróiseáil. Toisc go n-aithnítear sainiúlacht na próiseála ar shonraí pearsanta i gcomhthéacs fhorfheidhmiú an dlí le Dearbhú Uimh. 21 maidir le sonraí pearsanta a chosaint i réimse an chomhair bhreithiúnaigh in ábhair choiriúla agus an chomhair phóilíneachta atá i gceangal le CAE agus le CFAE, ba cheart do rialacha Europol ar chosaint sonraí a bheith neamhspleách, agus ag an am céanna comhleanúnach le hionstraimí ábhartha eile um chosaint sonraí a bhfuil feidhm acu i réimse an chomhair phóilíneachta san Aontas. Ar na hionstraimí sin, áirítear, go háirithe, Treoir (AE) 2016/680 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle mar aon leis <b>an gCoinbhinsiún chun Daoine Aonair a Chosaint maidir le Sonraí Pearsanta a Phróiseáil go hUathoibríoch</b> ó Chomhairle na hEorpa agus a Moladh Uimh. R(87) 15.' REFERENCE Rialachán (AE) 2016/794 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh i ndáil le Comhar i bhForfheidhmiú an Dlí (Europol) agus lena n-aisghairtear Cinntí 2009/371/CGB, 2009/934/CGB, 2009/935/CGB, 2009/936/CGB agus 2009/968/CGB ón gComhairle agus a ghabhann ionad na gCinntí sin, CELEX:32016R0794/GA
en Convention 108 | Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data
DEFINITION This Convention is the first binding international instrument which protects the individual against abuses which may accompany the collection and processing of personal data and which seeks to regulate at the same time the transfrontier flow of personal data. REFERENCE Council of Europe Treaty Office summary http://www.conventions.coe.int/Treaty/en/Summaries/Html/108.htm (26.4.2012)
COMMENT Signed: Strasbourg, 28.1.1981<br>Entry into force: 1.10.1985<br>European Treaty Series (ETS) No. 108<br>Authentic versions: EN-FR
fr Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel
DEFINITION convention étant le premier instrument international contraignant qui a pour objet de protéger les personnes contre l'usage abusif du traitement automatisé des données à caractère personnel, et qui réglemente les flux transfrontaliers des données REFERENCE site Council of Europe, résumé du traité, http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Summaries/Html/108.htm (28.3.2012)
COMMENT Signature: 28.1.1981 à Strasbourg<br>Entrée en vigueur: 1.10.1985<br>Conseil de l'Europe; STCE n° 108<br>Versions authentiques: EN-FR
Lógó gaois.ie
gaois.ie