Skip to main content
TERMINOLOGY DATABASE
Type a word or a phrase in Irish or in English.

IATE Terminology

International agreement · ENVIRONMENT
ga Comhdháil na bPáirtithe sa Choinbhinsiúin maidir leis an mBithéagsúlacht REFERENCE Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga CP-CB REFERENCE Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en COP | COP-CBD | Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity
DEFINITION governing body of the Convention on Biological Diversity that has the task of advancing implementation of the Convention through the decisions it takes at its periodic meetings REFERENCE UNTERM, 'Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity, http://unterm.un.org/DGAACS/unterm.nsf/WebView/D71E88F8D9772C08852569FA0000269D?OpenDocument, [21.5.2014]
COMMENT From 1994 to 1996, the Conference of the Parties held its ordinary meetings annually. Since then these meetings have been held less frequently and, following a change in the rules of procedure in 2000, they are now held every two years. The Eleventh meeting of the Conference of the Parties was held in Hyderabad, India, in October 2012, with the Twelfth meeting taking place in Pyeongchang, South Korea in October 2014.<hr>Council-EN based on:<ul><li>UNTERM, 'Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity', http://unterm.un.org/DGAACS/unterm.nsf/WebView/D71E88F8D9772C08852569FA0000269D?OpenDocument, [21.5.2014] and <li>Convention on Biological Diversity > Information > Major Meetings, CBD COP, http://www.cbd.int/doc/?meeting=cop-12, [21.5.2014]
fr COP-CDB | Conférence des Parties à la convention sur la diversité biologique | CdP-CDB
DEFINITION organe directeur de la Convention sur la diversité biologique [IATE:858171 ], chargé de faire progresser la mise en œuvre de la Convention par des décisions prises lors de ses réunions périodiques REFERENCE Convention sur la diversité biologique, http://www.cbd.int/cop/ (5.6.2014)
de CBD COP | Konferenz der Vertragsparteien des Übereinkommens über die biologische Vielfalt
DEFINITION mit dem Übereinkommen über die biologische Vielfalt eingesetztes Gremium, das regelmäßig Tagungen abhält und die Durchführung des Übereinkommens prüft und fördert REFERENCE Council-DE nach Übereinkommen über die biologische Vielfalt (+ Erklärungen), Art.23 (ABl. L_309/1993, S.3) CELEX:21993A1213(01)/DE
COMMENT XREF: Übereinkommen über die biologische Vielfalt IATE:858171
International affairs · Climate change policy · United Nations
ga 21ú Chomhdháil de na Páirtithe i gCreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide REFERENCE Suíomh gréasáin na Comhairle: http://www.consilium.europa.eu/ga/meetings/international-summit/2015/11/30/ [28.9.2016]
CONTEXT "I bPáras, ón 30 Samhain go dtí an 12 Nollaig, óstaíodh an <b>21ú seisiún de Chomhdháil na bPáirtithe (COP 21) i gCreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide (UNFCCC)</b> agus an 11ú seisiún de chruinniú na bpáirtithe i bPrótacal Kyoto (CMP 11)." REFERENCE Suíomh gréasáin na Comhairle: http://www.consilium.europa.eu/ga/meetings/international-summit/2015/11/30/ [28.9.2016]
ga COP21 REFERENCE Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
CONTEXT 'Ba cheart do MCEI aird ar leith a dhíriú ar thacaíocht a thabhairt do thionscadail a bhfuil baint ag 2 Bhallstát nó níos mó leo a ullmhú, agus do thionscadail a chuireann le cuspóirí <b>COP21</b> a bhaint amach.' REFERENCE Rialachán (AE) 2017/2396 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013 agus Rialachán (AE) Uimh. 2015/1017 i ndáil le síneadh a chur le ré an Chiste Eorpaigh le haghaidh Infheistíochtaí Straitéiseacha chomh maith le feabhsuithe teicniúla ar an gCiste sin agus ar an Mol Comhairleach Eorpach maidir le hInfheistíocht a thabhairt isteach, CELEX:32017R2396/GA
DEFINITION cruinniú de pháirtithe UNFCCC i bPáras, faoi chathaoirleacht na Fraince, idir 30 Samhain agus 11 Nollaig 2015 inar glacadh comhaontú domhanda nua maidir leis an athrú aeráide REFERENCE Comhairle-GA, bunaithe ar an mBéarla
COMMENT Féach Coinbhinsiún ar an Athrú Aeráide [ IATE:843910 ] agus Comhaontú Pháras [IATE:3567281]
en 21st Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change | COP21
DEFINITION meeting of the parties to the UNFCCC<sup>1</sup> chaired and hosted by France from 30.11 to 11.12.2015 in Paris at which a new international climate change agreement<sup>2</sup> aimed at keeping global warming below 2°C was adopted REFERENCE Council-EN, based on COP21 website > <i>188 countries have committed to reducing their greenhouse gas emissions</i>, http://www.cop21.gouv.fr/en/185-countries-have-committed-to-reducing-their-greenhouse-gas-emissions/ [1.9.2016]
COMMENT <sup>1</sup> <i>United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)</i> [ IATE:843910 ]<br><sup>2</sup> <i>Paris Agreement</i> [ IATE:3567281 ]
fr 21<sup>e</sup> Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques | COP21
DEFINITION 21e session de la Conférence des Parties à la CCNUCC, qui s'est tenue à Paris du 30 novembre au 11 décembre 2015, au cours de laquelle a été adopté un nouvel accord international de lutte contre le changement climatique REFERENCE Conseil-FR, d'après Portail de la modernisation de l'action publique, "COP21: La modernisation de l'action publique au service du changement climatique", http://www.modernisation.gouv.fr/actualites/actualites/cop21-la-modernisation-de-laction-publique-au-service-du-changement-climatique [13.9.2017]
COMMENT Voir aussi:<br>- IATE:843910 <i>Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques</i><br>- IATE:3567281 <i>Accord de Paris</i>
de COP 21 | 21. Tagung der Konferenz der Vertragsparteien des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen | Vertragsstaatenkonferenz der VN-Klimarahmenkonvention
DEFINITION Weltklimakonferenz vom 30. November bis<br> 11. Dezember 2015 in Paris, auf der das Pariser Übereinkommen IATE:3567281 verabschiedet wurde REFERENCE Council-DE nach Council-EN
COMMENT siehe auch COP IATE:886296 <br> UNFCCC IATE:843910
International affairs · Climate change policy · United Nations
ga CMA REFERENCE Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga Comhdháil na bPáirtithe ag feidhmiú mar Chruinniú na bPáirtithe i gComhaontú Pháras REFERENCE Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
CONTEXT 'Tugtar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 16, chun na sainmhínithe atá i mír 1 den Airteagal seo a leasú nó a scriosadh, nó sainmhínithe nua a chur léi, chun an mhír sin a chur in oiriúint d’fhorbairtí eolaíochta nó do dhul chun cinn teicniúil agus chun a áirithiú go mbeidh comhsheasmhacht idir na sainmhínithe sin agus aon athruithe ar na sainmhínithe ábhartha i dTreoirlínte IPCC faoi mar a glacadh iad ag Comhdháil na bPáirtithe in UNFCCC nó ag <b>Comhdháil na bPáirtithe ag feidhmiú mar Chruinniú na bPáirtithe i gComhaontú Pháras</B>.' REFERENCE Rialachán (AE) 2018/841 maidir le hastaíochtaí agus aistrithe gás ceaptha teasa ó úsáid talún, athrú ar úsáid talún agus foraoiseacht a chur san áireamh i gcreat 2030 don aeráid agus don fhuinneamh, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 agus Cinneadh Uimh. 529/2013/AE, CELEX:32018R0841/GA
en CMA | Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement
DEFINITION negotiating body that oversees the implementation of the Paris Agreement and takes decisions to promote its effective implementation REFERENCE Council-EN, based on: United Nations Framework Convention on Climate Change, (Home > Bodies > Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement (CMA)), http://unfccc.int/bodies/body/9968.php [4.1.2017]
COMMENT See also: <LI> Conference of the Parties [ IATE:884905 ]</LI><LI> Paris Agreement [ IATE:3567281 ]
fr Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris | CMA
DEFINITION organe qui supervise la mise en œuvre de l'accord de Paris et prend des décisions en vue de promouvoir cette mise en œuvre REFERENCE Conseil-FR, d'après le site de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, http://unfccc.int/bodies/body/9968.php [20.1.2017] et http://newsroom.unfccc.int/fr/actualités/l-accord-historique-sur-le-climat-sur-le-point-d-entrer-en-vigueur/ [13.9.2017]
International instrument · Environmental policy · Climate
ga Comhdháil na bPáirtithe REFERENCE Rialachán (AE) 2018/841 maidir le hastaíochtaí agus aistrithe gás ceaptha teasa ó úsáid talún, athrú ar úsáid talún agus foraoiseacht a chur san áireamh i gcreat 2030 don aeráid agus don fhuinneamh, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 agus Cinneadh Uimh. 529/2013/AE, CELEX:32018R0841/GA ;<P>Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga COP REFERENCE Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga Comhdháil Pháirtithe Chreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir leis an Athrú Aeráide REFERENCE Rialachán (AE) 2017/2392 lena leasaítear Treoir 2003/87/CE chun leanúint de na teorainneacha reatha raon feidhme atá ar ghníomhaíochtaí eitlíochta agus chun ullmhúchán a dhéanamh do bheart atá bunaithe ar an margadh domhanda a chur chun feidhme ó 2021 amach, CELEX:32017R2392/GA ;<P>Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en Conference of the Parties to the UNFCCC | COP | Conference of the Parties | Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change
DEFINITION supreme decision-making body of the UN Framework Convention on Climate Change [ IATE:843910 ] REFERENCE COM-ET, based on:<BR>United Nations Framework Convention on Climate Change, Bodies, COP http://unfccc.int/bodies/body/6383.php [16.3.2012]
COMMENT The COP meets every year, unless the Parties decide otherwise, and generally in Bonn, the seat of the secretariat (unless a Party offers to host the session). <BR>There is a tendency for the venue of the COP to rotate among the five recognised UN regions (Africa, Asia, Latin America and the Caribbean, Central and Eastern Europe and Western Europe and Others). <BR><BR>When referring to the event as a whole, i.e. the sessions of the COP, the CMP and of the subsidiary bodies, the term used is <b>United Nations Climate Change Conference</b> [see IATE:2232294 ].
fr Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques | COP
DEFINITION organe suprême de la convention qui est une association de tous les pays parties à la convention REFERENCE Conseil-FR, d'après Les organes de la Convention, Site ONU, https://unfccc.int/portal_francophone/essential_background/convention/convention_bodies/items/3280.php [14.10.2014]
COMMENT Voir aussi: Conférence des parties [ IATE:884905 ]
de Vertragsstaatenkonferenz | Konferenz der Vertragsparteien des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen | UNFCCC-COP
DEFINITION oberstes Entscheidungsgremium des Rahmenübereinkommens über Klimaänderungen IATE:843910 REFERENCE Council-DE, vgl. BM (DE) Umwelt, Naturschutz, Reaktorsicherheit>Klimarahmenkonvention http://www.bmu.de/themen/klima-energie/klimaschutz/internationale-klimapolitik/klimarahmenkonvention/ (13.6.2013)
COMMENT DIV: RSZ 26/07/2002; UPD: aih, 13.6.2013
International agreement · Defence · Nuclear energy
ga Comhdháil Athbhreithnithe an Chonartha maidir le Neamhleathadh Arm Núicléach REFERENCE Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga an Chomhdháil Athbhreithnithe NPT REFERENCE Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga Comhdháil Athbhreithnithe de chuid na bPáirtithe sa Chonradh maidir le Neamhleathadh Arm Núicléach REFERENCE Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en NPT Review Conference | Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons | Nuclear Non-Proliferation Treaty Review Conference
DEFINITION meeting held every five years to review the operation of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons [ IATE:791407 ] REFERENCE Council-EN, based on United Nations > 2015 Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT), 27 April to 22 May 2015, http://www.un.org/en/conf/npt/2015/ [2.8.2016]
fr conférence d'examen du TNP | conférence des parties chargée de l'examen du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires
DEFINITION conférence qui se tient tous les cinq ans afin d'examiner le fonctionnement du traité et qui s'efforce d'aboutir à un accord sur une déclaration finale dressant le bilan de l'application de ses dispositions et contenant des recommandations sur les mesures à prendre afin de le consolider REFERENCE Conseil-FR d'après le site de l'ONU http://www.un.org/fr/conf/npt/2015/background.shtml [19.9.2017]
de NVV-Überprüfungskonferenz | Konferenz zur Überprüfung des Nichtverbreitungsvertrags | Konferenz der Vertragsparteien zur Überprüfung des Vertrags über die Nichtverbreitung von Kernwaffen
DEFINITION alle 5 Jahre stattfindende Konferenz zur Überprüfung des Nichtverbreitungsvertrags IATE:791407 REFERENCE Council-DE
COMMENT XREF: Konferenz zur Überprüfung und Verlängerung des Nichtverbreitungsvertrags IATE:907530
International agreement · Nuclear energy
en Review and Extension Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons | NPT Review and Extension Conference
DEFINITION meeting held in 1995 at which the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons [ IATE:791407 ] was extended for an indefinite period of time REFERENCE Council-EN, based on International Atomic Energy Agency (IAEA) > News Centre > Topics in Focus > IAEA and NPT > NPT Review Conferences, https://www.iaea.org/newscenter/focus/npt/npt-review-conferences [6.9.2017]
COMMENT See also NPT Review Conference [ IATE:893834 ].
fr conférence des parties au traité sur la non-prolifération des armes nucléaires chargée d'examiner le traité et la question de sa prorogation | conférence d'examen et de prorogation du TNP
DEFINITION conférence tenue en 1995, au cours de laquelle le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires [ IATE:791407 ] a été prorogé pour une durée indéterminée REFERENCE Conseil-FR, d'après le site de l'ONU http://www.un.org/fr/conf/npt/2010/npttext.shtml [19.9.2017]
de Konferenz der Vertragsparteien zur Überprüfung und Verlängerung des Vertrages über die Nichtverbreitung von Kernwaffen
DEFINITION Konferenz von 1995, auf der u.a. die uneingeschränkte Verlängerung des Nichtverbreitungsvertrags IATE:791407 beschlossen wurde REFERENCE Council-DE, siehe: https://unoda-web.s3-accelerate.amazonaws.com/wp-content/uploads/assets/WMD/Nuclear/1995-NPT/pdf/NPT_CONF199503.pdf (EN) (1.8.18)
COMMENT XREF: Konferenz zur Überprüfung des Nichtverbreitungsvertrags IATE:893834
International instrument
ga COP/MOP REFERENCE Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga Comhdháil na bPáirtithe atá ag feidhmiú mar Chruinniú na bPáirtithe REFERENCE Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en COP/MOP | Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties
DEFINITION Conference of the Parties to a Convention serving as Meeting of the Parties to a Protocol (e.g. "Biosafety Protocol COP/MOP") REFERENCE <i>Glossary of Terms for Negotiators of Multilateral Environmental Agreements</i>, UNEP, 2007, https://www.cbd.int/doc/guidelines/MEAs-negotiator-glossary-terms-en.pdf [21.5.2014]
COMMENT See also "Conference of the Parties" IATE:884905 and "Meeting of the Parties" IATE:909652
fr CdP/RdP | Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties | COP/MOP
COMMENT Voir aussi:<br>- Conférence des Parties [IATE:884905 ], et <br>- Réunion des Parties [IATE:909652 ]
de COP/MOP | Konferenz der Vertragsparteien, die als Tagung der Vertragsparteien dient
COMMENT XREF: Konferenz der Vertragsparteien IATE:884905 <br>Tagung der Vertragsparteien IATE:909652
Lógó gaois.ie
gaois.ie