Skip to main content
TERMINOLOGY DATABASE
Type a word or a phrase in Irish or in English.
Similar terms: N, n., N/A, NAA, NAB

The Rules of the Superior Courts

A collection of legal terms extracted from the Rules of the Superior Courts.
Dlí Bunreachtúil
Constitutional Law
ciallaíonn ‘‘an Bunreacht’’ Bunreacht na hÉireann a d’achtaigh an pobal ar an 1ú lá d’Iúil, 1937
"the Constitution" means the Constitution of Ireland enacted by the people on the 1st day of July, 1937
Dlí an Chomharbais
Law of Succession
Deimhniú dílsithe eastáit i sannaithe nó in ion- taobhaithe, lena n-áirítear cóip a chomhdú agus cóip oifige a fháil agus freastal chun an céanna a chlárú i gClárlann na nGníomhas...
Certificate of the vesting of estate in assignees or trustees, including filing copy and procuring office copy and attendances to register in the Registry of Deeds...
Dlí Maoine
Property Law
Sa Phríomh-Oifig nó in oifig eile den Ard- Chúirt nó den Chúirt Uachtarach, i gClárlann na nGníomhas, i gClárlann na Talún nó in oifig phoiblí eile, chun aon doiciméad a chomhdú, a chuardach nó a chur ar ordú, lena n-áirítear deimhniú ar thoradh aon chuardaigh...
At the Central Office or other office of the High Court or Supreme Court, Registry of Deeds, Land Registry or other public office, to file, search for or bespeak any document including a certificate of the result of any search...
Dlí Maoine
Property Law
Chun glacadóir ar thailte a bheidh díolta ag an mBreitheamh Talún, nó ar thailte a bheidh cuimsithe in ordú dílseacháin a bheidh déanta, nó comhaontú a mbeidh fiat tugtha ina leith, ag Coimisiún Talún na hÉireann... a urscaoileadh.
To discharge receiver over lands sold by the Land Judge, or over lands comprised in a vesting order made or an agreement fiated by the Irish Land Commission...
Dlí, Ábhair Ghinearálta
Law, General Matters
San Ordú seo:... ciallaíonn ‘‘an Cumann’’ Dlí-Chumann Corpraithe na hÉireann.
In this Order:... "the Society" means the Incorporated Law Society of Ireland.
Dlí, Ábhair Ghinearálta
Law, General Matters
Déanfar cóip de gach breithiúnas nó ordú ón gCúirt Uachtarach a chomhdú, freisin, in Oifig Chláraitheoir na Cúirte Uachtaraí.
A copy of every judgment or order of the Supreme Court shall also be filed in the Office of the Registrar of the Supreme Court.
Dlí Cuideachtaí
Company Law
Déanfaidh an t-iarratasóir freisin, má cheanglaíonn an Chúirt nó an Ceannasaí é sin air, sonraíocht nua agus líníochtaí arna leasú, agus iad sin ullmhaithe a mhéid is féidir de réir na Rialacha Maoine Tionscail a bheidh i bhfeidhm de thuras na huaire, a fhágáil in Oifig na bPaitinní.
The applicant shall also if required to do so by the Court or the Controller, leave at the Patents Office a new specification and drawings as amended, the same being prepared so far as may be in accordance with the Industrial Property Rules for the time being in force.
Dlí, Ábhair Ghinearálta
Law, General Matters
Déanfar leabhar, dá ngairfear Leabhar Cúiseanna, a choimeád in Oifig na gCoimircithe Cúirte, ar leabhar é ina dtaifeadfar na himeachtaí go léir den sórt sin.
There shall be in the Office of Wards of Court a book, to be called a Cause Book, in which all such proceedings shall be entered.
Gnás agus Nós Imeachta
Practice and Procedure
Ní foláir don chosantóir nó don ghearánaí (de réir mar a bheidh) gach ábhar a tharraingt anuas trína phléadáil a thaispeánfaidh an chaingean nó an frithéileamh gan a bheith inchoimeádta ar aghaidh... nó a dhéanfadh saincheisteanna fíorais a tharraingt anuas nach mbeadh ag teacht chun cinn as na pléadálacha roimhe sin — mar shampla, calaois, Reacht na dTréimhsí, scaoileadh, íocaíocht, comhlíonadh, fíorais ag taispeáint neamhdhleathachta le reacht nó leis an dlí coiteann, nó Reacht na gCalaoisí.
The defendant or plaintiff (as the case may be) must raise by his pleading all matters which show the action or counterclaim not to be maintainable... or would raise issues of fact not arising out of the preceding pleadings, as, for instance, fraud, Statute of Limitations, release, payment, performance, facts showing illegality either by statute or common law, or Statute of Frauds.
Gnás agus Nós Imeachta
Practice and Procedure
Nuair a líomhnófar conradh, gealltanas nó comhaontú in aon phléadáil... ar na hábhair fhíorais óna bhféadfaidh an céanna a bheith intuigthe de réir dlí... cibé acu faoi threoir Reacht na gCalaoisí nó eile.
When a contract, promise, or agreement is alleged in any pleading... of the matters of fact from which the same may be implied by law... whether with reference to the Statute of Frauds or otherwise.
Dlí, Ábhair Ghinearálta
Law, General Matters
Is iad na tréimhsí saoire a choimeádfar sna Cúirteanna agus sna hoifigí uile agus faoi seach den Chúirt Uachtarach agus den Ard-Chúirt ceithre cinn sa bhliain, eadhon: saoire na Nollag, saoire na Cásca, saoire na Cincíse agus an tsaoire Fhada.
The vacations to be observed in the several Courts and offices of the Supreme Court and the High Court shall be four in every year, viz.: the Christmas vacation, the Easter vacation, the Whitsun vacation and the Long vacation.
Dlí, Ábhair Ghinearálta
Law, General Matters
Is iad na tréimhsí saoire a choimeádfar sna Cúirteanna agus sna hoifigí uile agus faoi seach den Chúirt Uachtarach agus den Ard-Chúirt ceithre cinn sa bhliain, eadhon: saoire na Nollag, saoire na Cásca, saoire na Cincíse agus an tsaoire Fhada.
The vacations to be observed in the several Courts and offices of the Supreme Court and the High Court shall be four in every year, viz.: the Christmas vacation, the Easter vacation, the Whitsun vacation and the Long vacation.
Dlí, Ábhair Ghinearálta
Law, General Matters
Is iad na tréimhsí saoire a choimeádfar sna Cúirteanna agus sna hoifigí uile agus faoi seach den Chúirt Uachtarach agus den Ard-Chúirt ceithre cinn sa bhliain, eadhon: saoire na Nollag, saoire na Cásca, saoire na Cincíse agus an tsaoire Fhada.
The vacations to be observed in the several Courts and offices of the Supreme Court and the High Court shall be four in every year, viz.: the Christmas vacation, the Easter vacation, the Whitsun vacation and the Long vacation.

IATE Terminology

National accounts · Accounting
ga cuntais mhaicreacnamaíocha REFERENCE Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
CONTEXT 'Anuas air sin, nuair atá idirbheart á aicmiú, ní gá go gcuirfidh ainmníocht an idirbhirt i gcuntais phoiblí an rialtais ná i leabharchoimeád corparáide srian ar chuntasóirí náisiúnta. Sampla is ea íocaíocht mhór a dhéantar leis an rialtas, ó chúlchistí na corparáide nó ó dhíolacháin sócmhainní agus dá ngairtear “díbhinn” sna cuntais phoiblí, déantar í a aicmiú mar shárdhíbhinn agus déantar í a thaifeadadh mar idirbheart airgeadais sna cuntais náisiúnta — is ionann í agus aistarraingt cothromais. Is bunphrionsabal de chuid na cuntasaíochta é an réaltacht eacnamaíoch seachas an fhoirm dhlíthiúil a thuairisciú ar mhaithe le comhsheasmhacht a áirithiú agus lena áirithiú go mbeidh éifeachtaí comhchosúla ag idirbhearta den chineál céanna ar na <b>cuntais mhaicreacnamaíocha</b> beag beann ar na socruithe dlíthiúla. Tá tábhacht ar leith ag baint leis seo i gcás na n-idirbheart a bhaineann leis an rialtas ginearálta.' REFERENCE Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach, CELEX:32013R0549/GA
ga cuntais náisiúnta REFERENCE Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
CONTEXT 'Bíonn cuspóir difriúil le <b>cuntais náisiúnta</b> ráithiúla ón gcuspóir atá le <b>cuntais náisiúnta</b> bhliantúla. Dírítear ar ghluaiseachtaí gearrthéarmacha sa gheilleagar sna <b>cuntais náisiúnta</b> ráithiúla agus déantar gluaiseachtaí den sórt sin a thomhas go soiléir laistigh de chreat na g<b>cuntas náisiúnta</b>. Leagtar béim ar rátaí fáis agus a dtréithe le himeacht ama amhail luasghéarú, luasmhoilliú nó athrú ar a gcomharthaí. Leagtar béim sna <b>cuntais náisiúnta</b> bhliantúla ar leibhéil agus ar struchtúr an gheilleagair, chomh maith le rátaí fáis.' REFERENCE Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach, CELEX:32013R0549/GA
en macroeconomic accounts | national accounts | NA
DEFINITION coherent, consistent and integrated set of macroeconomic accounts, balance sheets and tables based on a set of internationally agreed concepts, definitions, classifications and accounting rules REFERENCE 'National Accounts', OECD, Glossary of Statistical Terms, http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=1718 [14.12.2015]
COMMENT National accounts provide a comprehensive accounting framework within which economic data can be compiled and presented in a format that is designed for purposes of economic analysis, decision-taking and policy-making. <HR>National Accounts', OECD, Glossary of Statistical Terms, http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=1718 [14.12.2015]
fr CN | comptes de la nation | comptes nationaux | comptabilité nationale
DEFINITION représentation quantifiée du fonctionnement et des résultats économiques d'une économie nationale REFERENCE Encyclopaedia Universalis, "comptabilité nationale", http://www.universalis.fr/encyclopedie/comptabilite-nationale/ [5.2.2015]
COMMENT Voir par exemple le site ComptaNat.fr: http://www.comptanat.fr/index.htm
GEOGRAPHY · America
ga Aintillí na hÍsiltíre REFERENCE Coinbhinsiún ar Dhlínse agus ar Fhorghníomhú, Prót. ar Léiriú, Airt. 6
en Netherlands Antilles
COMMENT CAPITAL: Willemstad<br>CITIZEN: Antillean<br>ADJECTIVE: of the Netherlands Antilles<br>CURRENCY: Netherlands Antillean guilder<br>CURRENCY SUBUNIT: cent<br>See the "mul" section of this entry for information on ISO and FADO Codes.<br><br>Since 10 October 2010 the Netherlands Antilles no longer exist. Curaçao [ IATE:3528366 ] and Sint Maarten [ IATE:3528414 ] have become internally self-governing parts of the Kingdom of the Netherlands.
fr les Antilles néerlandaises
COMMENT capitale : Willemstad <br>citoyen/habitant : des Antilles néerlandaises <br>adjectif : des Antilles néerlandaises <br>unité monétaire : florin des Antilles néerlandaises <br>subdivision : cent <br>Pour obtenir des informations concernant les codes ISO et FADO, veuillez cliquer sur le code langue MUL ci-dessus. <br><br> dissolution de la fédération est officiellement achevée le 10 octobre 2010 : Curaçao et Sint-Maarten (Saint-Martin) forment depuis deux nouveaux États autonomes (en plus de celui d’Aruba et de l’État des Pays-Bas) au sein du Royaume des Pays-Bas et les trois autres îles, beaucoup moins peuplées, sont réintégrées à l’État des Pays-Bas en tant que "communes néerlandaises à statut particulier" IATE:3540458 .
de die Niederländischen Antillen
DEFINITION Bezeichnung für den überseeischen Teil der Niederlande mit den Inseln Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius und Sint Maarten REFERENCE Wikipedia http://de.wikipedia.org/wiki/Niederl%C3%A4ndische_Antillen (3.1.12)
COMMENT Hauptstadt: Willemstad (auf Curaçao); Adjektiv: von den Niederländischen Antillen; Währung: Antillen-Gulden<br><br>am 10. Oktober 2010 aufgelöst: Curaçao IATE:3528366 und Sint Maarten IATE:3528414 wurden zu autonomen Ländern (als Teile des Königreichs der Niederlande), Bonaire, Saba und Sint Eustatius zu "besonderen Gemeinden" der Niederlande (zusammengefasst unter der Bezeichnung "Karibische Niederlande" IATE:3540458 )
mul NA | AN | ANG | ANT
GEOGRAPHY · Africa
ga Poblacht na Namaibe REFERENCE Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga an Namaib REFERENCE Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
COMMENT Príomhchathair: Windhoek<br>Ainm an tsaoránaigh: Namabach<br>Aidiacht: Namabach<br>Airgeadra: dollar na Namaibe (NAD); rand (ZAR)<br>Fo-Aonad Airgeadra: cent<br>Cliceáil ar "mul" thuas agus tiocfaidh tú ar fhaisnéis faoi na cóid ISO agus FADO a bhaineann leis an iontráil seo.
en Republic of Namibia | Namibia
COMMENT CAPITAL: Windhoek<br>CITIZEN: Namibian<br>ADJECTIVE: Namibian<br>CURRENCY: Namibian dollar (NAD); rand (ZAR) <br>CURRENCY SUBUNIT: cent<br>Please see the "mul" section of this entry for information on ISO and FADO Codes.
fr la République de Namibie | la Namibie
COMMENT capitale : Windhoek <br>citoyen/habitant : Namibien <br>adjectif : namibien <br>unité monétaire : dollar namibien; rand<br>subdivision monétaire: cent<br> Pour obtenir des informations concernant les codes ISO et FADO, veuillez cliquer sur le code langue MUL ci-dessus.
de Namibia | die Republik Namibia
COMMENT Hauptstadt: Windhuk; Adjektiv: namibisch; Bez. d. Staatsangehörigen: Namibier/ Namibierin; Währung: Namibia-Dollar, Rand
mul NA | NAM
Defence · Communications
ga SIGINT REFERENCE Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga faisnéis chomharthaí REFERENCE Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en signals intelligence | SIGINT
DEFINITION intelligence derived from signals transmitted from communication systems, radars, and weapon systems REFERENCE Council-EN based on US Central Intelligence Agency (CIA) > News & Information > Featured Story Archive > 2010 Featured Story Archive > INTelligence: Signals Intelligence, https://www.cia.gov/news-information/featured-story-archive/2010-featured-story-archive/intelligence-signals-intelligence-1.html [7.11.2013]
COMMENT It is divided into:<LI>communications intelligence (COMINT) [ IATE:917985 ] and <LI>electronic intelligence (ELINT) [ IATE:915695 ] including foreign instrumentation signals intelligence (FISINT) [ IATE:1322539 ]<HR>Reference: US Central Intelligence Agency (CIA) > News & Information > Featured Story Archive > 2010 Featured Story Archive > INTelligence: Signals Intelligence, https://www.cia.gov/news-information/featured-story-archive/2010-featured-story-archive/intelligence-signals-intelligence-1.html [31.10.2013]
fr MRE | renseignement d'origine électromagnétique | renseignement aérien par écoute des signaux | SIGINT | ROEM | veille automatique | mesure de renseignement électronique
DEFINITION terme générique utilisé pour désigner le renseignement transmissions et le renseignement électronique, lorsqu'il n'est pas nécessaire de distinguer ces deux types de renseignement, ou pour en désigner le fusionnement. REFERENCE OTAN
de SIGINT | Fernmelde- und elektronische Aufklärung | Nachrichten-Aufklärung | NA | FM/EloAufkl
DEFINITION Oberbegriff für die beiden Bereiche Fernmeldeaufklärung u. elektronische Aufklärung als Teilbereich der techn. Aufklärung, der das Erfassen u. Auswerten fremder elektromagnetischer Ausstrahlungen mit dem Ziel der Informationsgewinnung beinhaltet REFERENCE Vgl. Bundeswehr http://www.bundeswehr.de/portal/PA_1_0_LT/PortalFiles/C1256EF40036B05B/N264JFDB289MMISDE/BWAKTUELL_0309.PDF?yw_repository=youatweb
COMMENT liefert u.a. Beiträge zur Lagefeststellung u. zum elektronischen Kampf; s.a. elektronische Aufklärung IATE:915695 , Fernmeldeaufklärung IATE:917985 ; DIV: SGS 13/10/2006
European Union law
ga N/B REFERENCE Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga neamhbhainteach REFERENCE Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga ní bhaineann le hábhar REFERENCE 'Binsí Fiosrúcháin,' Roinn an Taoisigh, http://www.taoiseach.gov.ie/irish/An_Taoiseach_agus_an_Rialtas/Cl%C3%A1r_Reachta%C3%ADochta_an_Rialtais/Bins%C3%AD_Fiosr%C3%BAch%C3%A1in/Bins%C3%AD_Fiosr%C3%BAch%C3%A1in.html [9.8.2016] ;<P>Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
Chemical element
ga sóidiam REFERENCE Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
DEFINITION dúil mhiotalach leis an uimhir adamhach 11 REFERENCE Hussey, M., <i>Fréamh an Eolais</i>, Coiscéim, Baile Átha Cliath, 2011, lch. 612
en sodium
DEFINITION a chemical element which has the symbol Na (Latin: natrium), atomic number 11 REFERENCE Wikipedia, the free encyclopedia , http://en.wikipedia.org/wiki/Sodium , (08.04.2008)
COMMENT "present in great quantities in the earth's oceans as sodium chloride (common salt). It is also a component of many minerals, and it is an essential element for animal life. As such, it is classified as a “dietary inorganic macro-mineral.”" , Source: Wikipedia, the free encyclopedia , http://en.wikipedia.org/wiki/Sodium , (08.04.2008)
fr sodium
DEFINITION élément chimique:numéro atomique 11 REFERENCE Grand dictionnaire encyclopédique Larousse
de Natrium
DEFINITION chemisches Element:Ordnungszahl 11 REFERENCE Römpp,Chemie-Lexicon
mul Na
Family law
ga N/A
en divorce based on acceptance of the principle of the breakdown of the marriage
COMMENT The term «divorce based on acceptance of the principle of the breakdown of the marriage» has been formulated from the translation text of the french Civil code available on LegiFrance WebSite ( http://195.83.177.9/code/liste.phtml?lang=uk&c=22). <br> This ground of divorce does not exist in the UK. In France this ground differs from divorce by mutual consent (Article 230) in that in the latter all questions as to the effect of the divorce (eg child custody, financial provision) are agreed by the parties, whereas an Article 233 divorce requires the judge to resolve such questions.
fr divorce sur acceptation du principe de la rupture du mariage
DEFINITION Divorce demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. [FR] REFERENCE Code civil http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=025FC3D9ACF40069BFAB50CA5B0E79AD.tpdjo04v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006150518&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20090706 art. 233 (21.07.2009) [définition modifiée]
COMMENT Version 2005 du divorce demandé par un époux et accepté par l'autre. Dans ce type de divorce, les époux s'entendent certes sur le principe du divorce mais ne parviennent pas à se mettre d'accord sur les conséquences, à la différence du divorce par consentement mutuel qui porte également sur les effets.
de einverständliche Scheidung ohne Einigung über die Scheidungsfolgen
DEFINITION Scheidung, die von beiden Ehegatten beantragt wird oder bei der der Antragsgegner der Scheidung zustimmt [DE] REFERENCE BGB, § 1566, http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__1666.html [Partially reproduced definition]
COMMENT Nach deutschem Recht reicht das bloße Einverständnis beider Ehegatten zur Scheidung nicht aus, damit die Ehe geschieden wird. Die Ehegatten müssen außerdem bereits ein Jahr getrennt gelebt haben (§ 1566 BGB, http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__1666.html ). / En droit allemand, le seul consentement des deux époux au divorce ne suffit pas pourque le divorce soit prononcé. En outre, les époux doivent avoir vécu séparément pendant au moins un an (§ 1566 du Code civil allemand, http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__1666.html ).
Family law
ga N/A
fr divorce pour altération définitive du lien conjugal | divorce pour rupture de la vie commune
DEFINITION Divorce prononcé à la demande de l'un des époux lorsque ceux-ci vivent séparés depuis deux ans, une telle cessation de la communauté de vie étant considérée comme une altération définitive du lien conjugal. [FR] REFERENCE Gérard Cornu, "Vocabulaire juridique", PUF, Paris, 2008, ISBN 978-2-13-055986-3, p.323.
COMMENT <b>(1) L'altération définitive du lien conjugal</b> résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce (art. 238 code civil). Ce divorce a remplacé en 2005 le divorce pour rupture de la vie commmune.<br><b>(2) Divorce pour rupture de la vie commmune</b><br>Définition: «Divorce naguère prononcé à la demande d'un des époux en raison soit de la séparation de fait existant entre eux depuis six ans (...), soit de l'altération prolongée (six ans) et irrémédiable des facultés mentales du défendeur (...), qui laissait subsister unilatéralement certains devoirs du mariage (devoir de secours) et était réputé prononcé contre celui qui avait pris l'initiative du divorce (divorce à charge).[FR]» [Source: Gérard Cornu, "Vocabulaire juridique", PUF, Paris, 2008, ISBN 978-2-13-055986-3, p.323. ]
de Scheidung wegen Scheiterns der Ehe | Zerrüttungsscheidung | Scheidung wegen Zerrüttung
COMMENT Seit der zum 01.07.1977 in der Bundesrepublik Deutschland in Kraft getretenen Reform des Ehe- und Familienrechts ist der einzige Grund für eine Scheidung das Scheitern der Ehe, ohne dass es auf das Verschulden eines Ehegatten ankommt. Die einverständliche Scheidung ist nach deutschem Recht ein Unterfall der Scheidung wegen Scheiterns der Ehe, weil das einjährige Getrenntleben der Ehegatten und ihr Einverständnis über die Scheidung nach § 1566 Abs. 1 BGB ( http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__1566.html ) die unwiderlegbare Vermutung begründen, dass die Ehe gescheitert ist. / Depuis la réforme du droit matrimonial et familial qui est entrée en vigueur dans la République fédérale d'Allemagne au 01/07/1977, le seul motif de divorce est l'échec du mariage, la faute d'un époux étant sans incidence juridique. Le divorce consensuel est, en droit allemand, un cas particulier du divorce pour échec du mariage, car, aux termes du § 1566 alinéa 1 du Code civil allemand ( http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__1566.html ) la séparation de fait des époux pendant une durée d'un an et leur consentement au divorce fondent une présomption irréfragable pour l'échec du mariage.
Family law
ga N/A
COMMENT "N/A" means that this concept does not exist in the legal system IE.
en family council
COMMENT There is no such concept in UK law.
fr conseil de famille
DEFINITION Organe de la tutelle des mineurs (...) qui, présidé par le juge des tutelles et composé de 4 à 6 personnes désignées par ce juge parmi celles qui s'intéressent au mineur (parents, alliés, amis ou voisins), règle les conditions générales de sa vie et contrôle la gestion du tuteur pour les actes les plus graves. [FR] REFERENCE Gérard Cornu, "Vocabulaire juridique", PUF, Paris, 2008, ISBN 978-2-13-055986-3, p.214.
COMMENT Le conseil de famille a notamment pour mission de régler les conditions générales de l'entretien et de l'éducation de l'enfant, comme le lieu de résidence de l'enfant, et de statuer sur l'adoption de l'enfant.
de Familienrat
COMMENT Die in den §§ 1858-1881 BGB geregelte Institution des Familienrats ist zum 01.01.1980 abgeschafft worden. / L'institution du conseil de famille qui était prévue aux §§ 1858-1881 du Code civil allemand est abrogée à partir du 01/01/1980.
Family
ga N/A
COMMENT "N/A" means that this concept does not exist in the legal system IE.
en unilineal family
COMMENT "Formulation" means that the term "unilineal family" is the result of a translation formulated from the French term "famille unilinéaire". This concept does not exist in the UK system. "Unilineal" is an anthropological term. In the French system, "unilineal family" is defined as: "A family in which the child is legally attached only to one of his or her parents, father or mother, in such a way that he or she has only one line in his or her asccending line, paternal or maternal". Source: definition translated from FR, Gérard Cornu, "Vocabulaire juridique", PUF, Paris, 2000, ISBN 2-13-050600-3, p. 376
fr famille unilinéaire
DEFINITION Famille dans laquelle l’enfant n’est légalement rattaché qu’à l’un de ses parents, père ou mère, de telle sorte qu’il n’a dans son ascendance qu’une ligne, paternelle ou maternelle. [FR] REFERENCE Gérard Cornu, "Vocabulaire juridique", PUF, Paris, 2000, ISBN 2-13-050600-3, p. 376.
COMMENT A distinguer de la <b>famille monoparentale</b> (fiche 3030): la filiation de l'enfant est établie à l'égard de ses deux parents, mais il ne vit qu'avec l'un d'entre eux.
de N/A (DE)
COMMENT "N/A" means that this concept does not exist in the legal system DE.[24.02.2011]
Family law
ga N/A
en N/A UK
COMMENT <b>In the french system</b>, "non-représentation d'enfant" is defined as: "Unduly refusing to give the child back to any person who has the right to require that the child be given back to him or her by virtue of a judgment or a legislation, an act which constitutes a breach of the exercise of parental authority." ([Definition translated from FR language] - Source: Gérard Cornu, "Vocabulaire juridique", PUF, Paris, 2008, ISBN 978-2-13-055986-3, p.617.) <BR>«The unlawful refusal to produce a minor child to the person who has the right to require the production of the child is punished by one year's imprisonment and a fine of €15,000.» (Source: LegiFrance, Les codes en vigueur, French Penal Code (EN version), Art 227-5 http://195.83.177.9/code/liste.phtml?lang=uk&c=22&r=298? [16.03.2011]) <br> <b>This concept per se does not exist in the UK</b>; it is an element of the offence of child abduction as defined in the Child Abduction Act 1984 and of the Scottish offence of plagium. Whether or not the initial taking of a child is wrongful/unlawful, retention or appropriation can be wrongful/unlawful.
fr non-représentation d'enfant
DEFINITION Fait de refuser indûment de remettre un enfant mineur à toute personne qui est en droit de le réclamer en vertu d'un jugement ou de la loi, qui constitue une atteinte à l'exercice de l'autorité parentale. [FR] REFERENCE Gérard Cornu, "Vocabulaire juridique", PUF, Paris, 2008, ISBN 978-2-13-055986-3, p.617. [Définition simplifiée]
COMMENT Pour différencier de la notion de non-retour, il peut s'agir d'une personne qui ne laisse pas l'enfant partir chez l'autre parent. Lorsque le parent qui a l'enfant pour une période déterminée (vacances, week-end, soirée) ne le remet pas au parent chez lequel il a sa résidence habituelle, il se rend également coupable du délit de non-représentation d'enfant (article 227-7 du code pénal). Ces dispositions s'appliquent bien entendu en cas de résidence alternée. Par ailleurs, le déplacement ou le non-retour sont rendus illicites exclusivement par la violation du droit de garde de l'enfant alors que le délit de non-représentation est matérialisé en cas d'atteinte au droit de garde ou au droit de visite.
Family law
ga N/A
en separation of goods regime | principle of separate property during marriage
COMMENT On the rationale for the redistribution by the court of matrimonial assets upon divorce see paras 137-144 in Miller
fr régime de la séparation de biens
DEFINITION Régime matrimonial dans lequel chacun des époux conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de tous ses biens personnels, sous l'obligation de contribuer aux charges du mariage. [FR] REFERENCE Gérard Cornu, "Vocabulaire juridique", PUF, Paris, 2008, ISBN 978-2-13-055986-3, p.856.
COMMENT Chaque époux reste indépendant du point de vue juridique et financier. Aucune communauté n'existe entre eux. Chaque époux fait seul ce qu'il veut de ses biens (gestion, vente...) et est responsable de ses propres dettes. Ce régime est intéressant pour les commerçants, les dettes du commerçant ne pouvant être exigées du conjoint. Ce régime issu généralement d'un contrat de mariage ou d'un changement de régime, peut également résulter d'une décision du juge du tribunal de grande instance, consécutive à une séparation de corps.
de Gütertrennung | subsidiärer gesetzlicher Güterstand
COMMENT Nach deutschem Recht tritt Gütertrennung ein, wenn die Ehegatten dies ausdrücklich durch Ehevertrag vereinbaren, wenn sie den gesetzlichen Güterstand ausschließen oder aufheben, sowie wenn der Ausgleich des Zugewinns ausgeschlossen oder die Gütergemeinschaft aufgehoben wird. / En droit allemand, le régime de la séparation de biens s'applique, lorsque les époux l'ont expressément stipulé par contrat de mariage, ou lorsque ils ont écarté le régime matrimonial légal ou y mettent fin, ou lorsqu'ils écartent la participation aux acquêts ou la communauté de biens est dissoute.
Family law
ga N/A
en rights in property based on universal community | community of property | full community property system | rights arising from equal sharing of matrimonial assets
COMMENT Property rights of spouses on divorce or annulment are determined acording to the general law and not according to a determined set of rules. Matrimonial property (matrimonial home plus property acquired during the marriage otherwise than by gift or inheritance) may be distinguished from non-matrimonial property (property the parties bring with them into the marriage or acquire by inheritance or gift during the marriage). <b>There is no ‘full community property’ system in the UK</b>. Such a system is discussed in the report by the Scottish Law Commission (No 86, 1984) quoted at length in Harris-Short and Miles, e.g. ‘In a ‘full community property’ system practically all the property of a married couple, including property owned by one of them before the marriage or inherited during it, would be automatically subject to a special form of joint ownership. It would not belong to one spouse or the other but would become ‘community property’.
fr régime de la communauté universelle
DEFINITION Régime conventionnel de communauté dans lequel tous les biens, tant meubles qu'immeubles, présents et à venir des époux font partie de la masse commune et où toutes les dettes sont communes. [FR] REFERENCE Gérard Cornu, "Vocabulaire juridique", PUF, Paris, 2008, ISBN 978-2-13-055986-3, p.184.
COMMENT Les époux conviennent que tous leurs biens, de quelque nature qu'ils soient ou d'où qu'ils proviennent, seront communs, y compris les dettes. Les époux n'ont plus aucun bien personnel. Ce régime est fiscalement avantageux, pour le conjoint survivant au moment de la succession, puisqu'il reçoit l'ensemble des biens, avec une clause d'attribution intégrale. Système idéal pour les conjoints sans enfants puisqu'il protège le conjoint survivant d'héritiers malveillants.
de Universalgütergemeinschaft
DEFINITION umfassende Gütergemeinschaft, bei auch voreheliches Vermögen zum Gesamtgut zählt REFERENCE Nina Dethloff, Familienrecht, 29. Auflage, Verlag C.H. Beck, München, 2009, ISBN 978 3 406 59506 6, § 5 Rn. 230
COMMENT Das deutsche Recht kennt keine Universalgütergemeinschaft. / Le droit allemand ne prévoit pas de régime de communauté universelle.
Family law
ga N/A
en rights arising from sharing of the fruits of the matrimonial partnership | rights arising from the sharing of acquired matrimonial assets
COMMENT There is no equivalent rule in the UK that parties to a marriage can agree only to share the acquired assets (or fruits) of the marriage. Both matrimonial property (the matrimonial home plus property acquired during the marriage otherwise than by gift or inheritance) and non-matrimonial property (property the parties bring with them into the marriage or acquire by inheritance or gift during the marriage) can be taken into account, depending on circumstances, when property falls to be divided upon divorce or annulment. Systems of ‘community of acquests’ are discussed in Harris-Short and Miles, Family Law, p. 202, quoting at length from a report by the Scottish Law Commission (No 86, 1984)e.g. ‘Under most ‘community of acquests’ systems the only property which becomes community property is that which is acquired by the spouses during the marriage otherwise than by gift or inheritance’
fr régime de la communauté d'acquêts | régime de la communauté réduite aux acquêts
DEFINITION Régime de communauté (aujourd'hui régime légal) dont l'actif se compose seulement des acquêts (...) et le passif, des dettes communes correspondantes (...): encore nommée communauté réduite aux acquêts. [FR] REFERENCE Gérard Cornu, "Vocabulaire juridique", PUF, Paris, 2008, ISBN 978-2-13-055986-3, p.184.
COMMENT C'est le régime que les époux acquièrent d'office en se mariant s'ils n'ont pas fait de contrat de mariage. Chaque époux conserve comme biens personnels : les biens qu'il possédait avant son mariage ; les biens qui lui ont été donnés durant le mariage ; les biens dont il a hérité pendant le mariage. La communauté ne comprend que les biens qui ont été achetés pendant le mariage. Chacun des époux est seul responsable des dettes faites par lui, les dettes faites pour l'éducation des enfants ou l'entretien du ménage restant à la charge des deux époux. Chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs. Toutefois, un époux ne peut pas faire une donation portant sur un bien de la communauté, sans l'accord de son conjoint. De même, les époux ne peuvent pas, l'un sans l'autre, vendre, donner en usufruit ou en garantie des biens tels que : immeubles, fonds de commerce, exploitations... Ce régime permet à l'époux qui souhaite créer un fonds de commerce pendant le mariage d'avoir l'assurance que ce bien appartienne en commun aux deux époux. Il permet également aux époux de constituer un patrimoine commun dont le conjoint survivant recueillera la moitié, au moment du décès.
de Errungenschaftsgemeinschaft
DEFINITION Form der Gütergemeinschaft, in der das von den Eheleuten in der Ehe errungene Gut gemeinschaftliches Vermögen der Ehegatten wird wird, die vorehelichen Vermögen dagegen getrennte Vermögen des jeweiligen Inhabers bleiben [DE] REFERENCE Gerhard Köbler, Juristisches Wörterbuch, 14. Auflage, Verlag Franz Vahlen, München, 2007, ISBN 978 3 8006 34156, S. 128
COMMENT Die Errungenschaftsgemeinschaft war ein Güterstand, der nach dem BGB bis zum 30.06.1958 zwischen den Eheleuten vereinbart werden konnte. Seit dem 01.07.1958 kennt das deutsche Recht den Güterstand der Errungenschaftsgemeinschaft nicht mehr; vor diesem Datum wirksam vereinbarte Errungenschaftsgemeinschaften bleiben aber wirksam. / La communauté d'acquêts était un régime matrimonial que les époux pouvaient choisir sous le régime du Code civil allemand jusqu'au 30/06/1958. Depuis le 01/07/1958, le droit allemand ne prévoit plus le régime de la communauté d'acquêts; des contrats de mariage valablement conclus avant cette date stipulant ce régime restent néanmoins valables.
Family law
ga N/A
en regime of participation in matrimonial assets
COMMENT This term has been formulated based on the French civil code translation (LegiFrance) http://195.83.177.9/code/liste.phtml?lang=uk&c=22&r=517 Article 1569: Where the spouses have declared that they married under the regime of participation in acquisitions, each of them keeps the administration, enjoyment and free disposal of his or her personal property, without distinguishing between that which belonged to him or her on the day of the marriage or which has come to him or her after by succession or gratuitous transfer and that which he or she has acquired for value during the marriage. During the marriage, that regime operates as if the spouses were married under the regime of separation of property. At the dissolution of the regime, each spouse is entitled to participate by halves in value in the net acquisitions found in the patrimony of the other, and estimated owing to the double appraisal of the original patrimony and of the final patrimony. No such system exists in the UK.
fr régime de la participation aux acquêts
DEFINITION Régime matrimonial conventionnel, de caractère mixte, en vertu duquel chacun des époux conserve, pendant le mariage, l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels (comme s'ils étaient mariés sous le régime de la séparation de biens), mais dans lequel, à la dissolution du régime, chacun a le droit de participer pour moitié, en valeur, aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l'autre et mesurés par la double estimation du patrimoine originaire et du patrimoine final. [FR] REFERENCE Gérard Cornu, "Vocabulaire juridique", PUF, Paris, 2008, ISBN 978-2-13-055986-3, p.663.
de gesetzlicher Güterstand | Zugewinngemeinschaft
DEFINITION Güterstand, bei dem Vermögen des Mannes und das Vermögen der Frau - einschließlich des Vermögens, das ein Ehegatte nach der Eheschließung erwirbt - nicht gemeinschaftliches Vermögen der Ehegatten werden und der Zugewinn, den die Ehegatten in der Ehe erzielen, ausgeglichen wird, wenn die Zugewinngemeinschaft endet.[DE] REFERENCE BGB, § 1363, http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__1363.html [Modified definition]
COMMENT Die Zugewinngemeinschaft ist der gesetzliche Güterstand nach dem BGB. Nach § 1363 BGB "[leben] die Ehegatten ... im Güterstand der Zugewinngemeinschaft, wenn sie nicht durch Ehevertrag etwas anderes vereinbaren". / La participation aux acquêts est le régime matrimonial légal prévu par le Code civil allemand. Aux termes du § 1363 du Code civil allemand, "[l]es époux vivent sous le régime de la participation aux acquêts, s'ils n'ont pas stipulé autrement par un contrat de mariage.
Family
ga N/A
COMMENT Ní dhéantar idirdhealú idir 'cousin' agus 'cousine' as Gaeilge. Féach 'cousin' (3002) <br> <br> Voir fiche Curia Term no. 3002 <br> <br> "N/A" means that this concept does not exist in the legal system IE. [14.07.2010]
en cousin
COMMENT English language does not distinguish between male and female cousin; the term "cousin" applies to both (see concept number 3002).
fr cousine
DEFINITION Nom donné aux filles de frères et soeurs. [FR] REFERENCE Gérard Cornu, "Vocabulaire juridique", PUF, Paris, 2008, ISBN 978-2-13-055986-3, p.251. [Définition modifiée]
de Cousine | Base | Kusine
DEFINITION Tochter von Bruder oder Schwester eines Elternteils [DE] REFERENCE Duden. Das große Wörterbuch der deutschen Sprache: in zehn Bänden, 3. Auflage, Band 2, Dudenverlag, Mannheim, 1999, ISBN 3-411-04753-4, S. 731.
Family law
ga N/A
COMMENT "N/A" means that this concept does not exist in the legal system IE. [08.02.2011]
en N/A (UK)
COMMENT This concept has no equivalent in the UK system. [19.04.2011]<br> In the French system, "<b>Mariage gris</b>" is defined as: 'Marriage achieved as a result of one party intentionally misrepresenting his /her feelings or marital intentions to the other party and thereby exploiting the other party's good faith for his/her own purposes.'
fr mariage gris
DEFINITION Mariage fondé sur une tromperie volontaire de l’un des conjoints sur ses sentiments et son intention matrimoniale aux dépens de son conjoint qui a été abusé dans sa bonne foi.[FR] REFERENCE Site Internet de l'Assemblée nationale, Amendement (rejeté)N° 547, Article 21 ter, 27 septembre 2011, IMMIGRATION, INTÉGRATION ET NATIONALITÉ - (n° 2814 ) http://recherche2.assemblee-nationale.fr/amendements/out/S13/7SPA7HEOKURKHQNXU41.pdf [31.03.2011] [Définition modifiée]
COMMENT «mariage gris» est une expression utilisée initialement dans le contexte du projet de loi sur l'immigration relatif à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité présenté en mars 2010. Le Monde (18.11.09): «Le ministre de l'immigration et de l'identité nationale, Eric Besson, avait engagé une "réflexion" sur les "mariages gris", qu'il a qualifiés "d'escroquerie sentimentale à but migratoire". Ces "mariages gris" désignent des mariages conclus entre un étranger et une personne de nationalité française en situation de faiblesse, au détriment de cette dernière, considérée comme abusée par l'autre partenaire de ce contrat.» <br> Cette notion se distingue du <b>«mariage blanc»</b> (fiche 1772) par le fait que l’un des deux conjoints ignore qu’il est abusé lors de la conclusion du mariage et se trouve par la suite dans une grande détresse juridique et morale.
de N/A (DE)
COMMENT "N/A" means that this concept does not exist in the legal system DE.[20.05.2010]
Family law
ga N/A
COMMENT Féach - freagracht tuismitheora
en N/A
COMMENT The concept appears to be an aspect of parental responsibility.
fr autorité sur la personne du mineur
COMMENT «Formulation» signifie que le terme «autorité sur la personne du mineur» est le résultat d'une traduction formulée à partir du NL (système belge). Cette notion n'existe pas dans le système FR. <br><B>Système belge</B><br>L'autorité sur la personne du mineur constitue, à côté de l’administration des biens de l’enfant et la représentation légale du mineur, l’un des trois aspects de l'autorité parentale. Il s’agit du droit et de l'obligation du parent d'éduquer son enfant et d'en prendre soin. La loi néerlandaise comprend par "éduquer et prendre soin": le soin et la responsabilité du développement mental et physique de l'enfant et la promotion du développement de sa personnalité (art. 1:247 BW). En droit BE, les notions de droit de garde et autorité sur la personne du mineur sont distinctes: le droit de garde (tant matériel que juridique) est un volet de l'autorité sur la personne du mineur. L'autorité sur la personne du mineur comprend le droit de garde (matériel et juridique - voir fiche 2106) et les droits parentaux au sens large (comme le droit de consentir au mariage du mineur).<br><B>Système allemand</b><br>L’autorité sur la personne du mineur (Personensorge) fait, selon le § 1631 du Code civil allemand ( http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__1631.html ) « partie intégrante de l’autorité parentale. Elle comprend notamment le devoir et le droit d’entretenir l’enfant (traduction alternative : « prendre soin de l’enfant »), de l’éduquer, de le surveiller et de fixer sa résidence. ». La « Personensorge » comprend donc tous les aspects du droit de garde, mais va au-delà du dernier concept, la « Personensorge » englobant également les concepts 2959 (éducation), 42657 (obligation d'entretien) et 2958 (surveillance).
de Personensorge
DEFINITION Die Personensorge ist Bestandteil der elterlichen Sorge. Sie umfasst insbesondere die Pflicht und das Recht, das Kind zu pflegen, zu erziehen, zu beaufsichtigen und seinen Aufenthalt zu bestimmen. [DE] REFERENCE [Partially reproduced definition from § 1626, 1630 of German civil code]
LAW · Migration
COMMENT "Formulation" means that the term «Ordú leis an limistéar a fhágáil déanta i ndiaidh neamh-chomhlíonadh beart aistrithe» is the result of a translation formulated from the term «ordine di allontanamento» designating a concept of the system «IT» in the language GA. <BR> <BR> Coincheap ó chóras dlí na hIodáile. Féadfaidh údarás póilíneachta ordú le heachtrannach a aistriú a eisiúint sa chás go bhfuil ordú riaracháin nó ordú bhreithiúnaigh le haistriú nó ordú tionlacain chun na teorann (ID CJUE:42468) ann cheana.
en N/A
fr ordre de quitter le territoire faisant suite au non-respect d'une mesure d'éloignement
COMMENT «Formulation» signifie que le terme «ordre de quitter le territoire faisant suite au non-respect d'une mesure d'éloignement» est le résultat d'une traduction formulée à partir du terme «ordine di allontanamento» désignant une notion du système «IT» dans la langue FR. [24.06.2013] <br><br>Dans le <b>système juridique italien</b>, l'"ordine di allontanamento" est une mesure d’éloignement prise par le questore (chef de la police locale) à l’encontre d’un étranger ayant déjà fait l’objet d’une première «mesure d’éloignement» («espulsione» - ID CJUE:6944 ) ou ayant été refoulé à la frontière (voir "refoulement/respingimento" ID CJUE:42468 ).
Chemistry
ga (Ainm na substainte íograithe) ann. D’fhéadfadh sé a bheith ina chúis le frithghníomh ailléirgeach. REFERENCE Rialachán (CE) uimh. 1272/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 67/548/CEE agus Treoir 1999/45/CE, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006, CELEX:32008R1272/GA
mul EUH208
Chemical compound
ga oráiste meitile REFERENCE Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
CONTEXT ‘Táscairí Aigéid–Buin: Baintear úsáid as táscairí chun a léiriú an bhfuil substaint aigéadach nó bunata. Tá litmeas, ruaim chorcra a úsctar as léicin, ar cheann de na táscairí is simplí. Faightear litmeas mar phúdar nó i riocht tuaslagáin. Tá feanóltailéin agus <b>oráiste meitile</b> ar na táscairí coitianta sa tsaotharlann. Is féidir táscairí simplí eile a úscadh as torthaí agus as glasraí.’ REFERENCE Máirtín, F., <i>An Cheimic - Eolaíocht an Teastais Shóisearaigh</i>, An Gúm, Baile Átha Cliath, 2009, lch. 51.
en methyl orange | sodium 4-(4-dimethylaminophenylazo)benzenesulphonate
DEFINITION an indicator used in the titration of weak bases.Turns red in the presence of acid and orange in the presence of alkali REFERENCE office international de la vigne et du vin
fr méthylorange | orange de méthyle | 4-(4-diméthylaminophénylazo)benzènesulfonate de sodium
DEFINITION indicateur coloré utilisé pour la titration des bases faibles (rouge orangé en milieu acide, jaune en milieu neutre ou alcalin) REFERENCE office international de la vigne et du vin
de Methylorange
DEFINITION als Säure-Base-Indikator verwendeter Azofarbstoff, der im pH-Bereich 3,0-4,4 von rot (sauer) nach gelb (basisch) umschlägt REFERENCE Bibliographisches Institut & F. A. Brockhaus AG (Hg), "Der Brockhaus multimedial 2007 premium", DVD, Bibliographisches Institut & F. A. Brockhaus AG, Mannheim, 2007, ISBN 3-411-06548-6, Eintrag zu "Methylorange"
EU institution · Budget
ga “nós imeachta na tointeála” REFERENCE Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
fr navette (entre Conseil et Parlement)
DEFINITION Par analogie avec la procédure législative française. L'article 45 de la constitution dispose que "tout projet de loi ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux assemblées du Parlement en vue de l'adoption d'un texte unique".
de Hin- und Rückverweisung
DEFINITION Verweisung eines Textes von einem an den anderen Teil der Legislative
COMMENT CONTEXT: Politische Union, Demokratische Legitimität, Mitentscheidung
EU institution
ga Oifig Phríobháideach Uachtarán na Comhairle Eorpaí REFERENCE Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en Cabinet of the President of the European Council | Cabinet of the President
DEFINITION members of staff of the General Secretariat of the Council working directly for the President of the European Council IATE:930874 REFERENCE European Council > President > The President's role, http://www.consilium.europa.eu/en/european-council/president/role/ [23.4.2015]
fr cabinet du président du Conseil européen
DEFINITION service du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne qui travaille directement pour le <i>président du Conseil européen</i> [ IATE:930874 ] REFERENCE Conseil-FR, d'après site du Conseil de l'Union européenne > Conseil européen > Président > Rôle du président du Conseil européen, http://www.consilium.europa.eu/fr/european-council/president/role/ [15.2.2016]
COMMENT Au sein du Cabinet du président du Conseil européen, le <i>cabinet privé du président du Conseil européen</i> [ IATE:3567935 ] assure plus précisément l'appui personnel, administratif et protocolaire.
de Kabinett des Präsidenten | Kabinett des Präsidenten des Europäischen Rates
DEFINITION Mitglieder des Personals des Generalsekretariats des Rates, die direkt für den Präsidenten des Europäischen Rates IATE:930874 arbeiten REFERENCE Council-DE vgl. Website des Europäischen Rates http://www.european-council.europa.eu/the-president/the-presidents-role?lang=de [5.8.2014]
COMMENT DIV: do, 5.8.2014
International affairs · Climate change policy · United Nations
ga 21ú Chomhdháil de na Páirtithe i gCreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide REFERENCE Suíomh gréasáin na Comhairle: http://www.consilium.europa.eu/ga/meetings/international-summit/2015/11/30/ [28.9.2016]
CONTEXT "I bPáras, ón 30 Samhain go dtí an 12 Nollaig, óstaíodh an <b>21ú seisiún de Chomhdháil na bPáirtithe (COP 21) i gCreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide (UNFCCC)</b> agus an 11ú seisiún de chruinniú na bpáirtithe i bPrótacal Kyoto (CMP 11)." REFERENCE Suíomh gréasáin na Comhairle: http://www.consilium.europa.eu/ga/meetings/international-summit/2015/11/30/ [28.9.2016]
ga COP21 REFERENCE Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
CONTEXT 'Ba cheart do MCEI aird ar leith a dhíriú ar thacaíocht a thabhairt do thionscadail a bhfuil baint ag 2 Bhallstát nó níos mó leo a ullmhú, agus do thionscadail a chuireann le cuspóirí <b>COP21</b> a bhaint amach.' REFERENCE Rialachán (AE) 2017/2396 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013 agus Rialachán (AE) Uimh. 2015/1017 i ndáil le síneadh a chur le ré an Chiste Eorpaigh le haghaidh Infheistíochtaí Straitéiseacha chomh maith le feabhsuithe teicniúla ar an gCiste sin agus ar an Mol Comhairleach Eorpach maidir le hInfheistíocht a thabhairt isteach, CELEX:32017R2396/GA
DEFINITION cruinniú de pháirtithe UNFCCC i bPáras, faoi chathaoirleacht na Fraince, idir 30 Samhain agus 11 Nollaig 2015 inar glacadh comhaontú domhanda nua maidir leis an athrú aeráide REFERENCE Comhairle-GA, bunaithe ar an mBéarla
COMMENT Féach Coinbhinsiún ar an Athrú Aeráide [ IATE:843910 ] agus Comhaontú Pháras [IATE:3567281]
en 21st Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change | COP21
DEFINITION meeting of the parties to the UNFCCC<sup>1</sup> chaired and hosted by France from 30.11 to 11.12.2015 in Paris at which a new international climate change agreement<sup>2</sup> aimed at keeping global warming below 2°C was adopted REFERENCE Council-EN, based on COP21 website > <i>188 countries have committed to reducing their greenhouse gas emissions</i>, http://www.cop21.gouv.fr/en/185-countries-have-committed-to-reducing-their-greenhouse-gas-emissions/ [1.9.2016]
COMMENT <sup>1</sup> <i>United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)</i> [ IATE:843910 ]<br><sup>2</sup> <i>Paris Agreement</i> [ IATE:3567281 ]
fr 21<sup>e</sup> Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques | COP21
DEFINITION 21e session de la Conférence des Parties à la CCNUCC, qui s'est tenue à Paris du 30 novembre au 11 décembre 2015, au cours de laquelle a été adopté un nouvel accord international de lutte contre le changement climatique REFERENCE Conseil-FR, d'après Portail de la modernisation de l'action publique, "COP21: La modernisation de l'action publique au service du changement climatique", http://www.modernisation.gouv.fr/actualites/actualites/cop21-la-modernisation-de-laction-publique-au-service-du-changement-climatique [13.9.2017]
COMMENT Voir aussi:<br>- IATE:843910 <i>Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques</i><br>- IATE:3567281 <i>Accord de Paris</i>
de COP 21 | 21. Tagung der Konferenz der Vertragsparteien des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen | Vertragsstaatenkonferenz der VN-Klimarahmenkonvention
DEFINITION Weltklimakonferenz vom 30. November bis<br> 11. Dezember 2015 in Paris, auf der das Pariser Übereinkommen IATE:3567281 verabschiedet wurde REFERENCE Council-DE nach Council-EN
COMMENT siehe auch COP IATE:886296 <br> UNFCCC IATE:843910
Applied sciences
ga tacartheoirice REFERENCE Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga a bhaineann le teoiric na dtacar REFERENCE Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en set-theoretic
DEFINITION relating to set theory REFERENCE COM-EN
COMMENT For more information see: Wikipedia > Set theory, http://en.wikipedia.org/wiki/Set_theory (4.12.2009)
fr ensembliste
DEFINITION qui appartient à la théorie mathématique des ensembles.
International agreement · LAW
ga ábhar na coire REFERENCE Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
LAW
ga ábhar na cumarsáide REFERENCE Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
EU institution · LAW
ga ábhar na dlíthíochta REFERENCE Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
EU institution · Operation of the Institutions · Judicial proceedings
ga ábhar na n-imeachtaí REFERENCE Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
Legal profession
ga Abhcóide na Banríona REFERENCE Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga QC REFERENCE Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en QC | Queen's Counsel
DEFINITION (in England and Wales, Scotland, or Northern Ireland) lawyer appointed by letter patent to be one of Her Majesty's Counsel learned in the law REFERENCE Wikipedia > Queen's Counsel, http://en.wikipedia.org/wiki/Queen's_Counsel [10.3.2012]<BR>See also:<BR>• Queen’s Counsel Appointments, http://www.qcappointments.org/ [10.3.2012]<BR>• The Scottish Government > Law Order & Public Safety > Courts and the Legal System > Judiciary > Queen's Counsel, http://www.scotland.gov.uk/Topics/Justice/legal/judiciary/QueensCouncil [10.3.2012]<BR>• Appointment of Queen’s Counsel in Scotland – Guide for Applicants (amended February 2009), http://www.scotcourts.gov.uk/current/docs/QCApplicants.pdf [10.3.2012]<BR>• The Bar Library > About Us > The Legal Profession in NI (Northern Ireland), http://www.barlibrary.com/about-us/the-legal-profession-in-ni/ [11.3.2012]<BR>• Northern Ireland Executive > Media centre > News by Department > Department of Justice > October 2011 news releases > Ford appoints new Queen’s Counsel, http://www.northernireland.gov.uk/news-doj-261011-ford-appoints-new?WT.mc_id=rss-news [11.3.2012]
COMMENT A status conferred by the Crown that is recognised by courts. There are separate selection procedures for England and Wales, Scotland and Northern Ireland. Membership also exists (or has existed) in various Commonwealth countries where Queen Elizabeth II is head of state. In some it has been replaced by the status of ‘Senior Advocate’ or ‘Senior Counsel’.Members have the privilege of sitting within the Bar of court. As members wear silk gowns of a particular design, the award of Queen's Counsel is known informally as taking silk. Appointments are made from within the legal profession on the basis of merit rather than a particular level of experience, however successful applicants tend to be solicitor advocates, barristers, or (in Scotland) advocates with 15 years or more experience.
Natural and applied sciences · Humanities
ga Acadamh Ealaíon agus Eolaíochtaí na Polainne REFERENCE Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
Defence
ga Acadamh na Ríochta Aontaithe um Chosaint REFERENCE Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en Defence Academy of the United Kingdom | Defence Academy
DEFINITION entity responsible for post-graduate education and the majority of command, staff, leadership, defence management, acquisition and technology training for members of the UK Armed Forces and Ministry of Defence Civil Servants REFERENCE Defence Academy of the United Kingdom, http://www.da.mod.uk/ [5.1.2016]
Arts
en EFA | European Film Academy
DEFINITION society founded to advance the interests of the European film industry REFERENCE European Film Academy > European Film Academy, http://www.europeanfilmacademy.org/european-film-academy/ [3.1.2012]
COMMENT located in Berlin, Germany
fr Académie européenne du cinéma
DEFINITION organisation professionnelle dédiée à la promotion du cinéma européen créée sous l'initiative d'un groupe de cinéastes européens en novembre 1988 à Berlin REFERENCE Wikipédia > Académie européenne du cinéma, https://fr.wikipedia.org/wiki/Acad%C3%A9mie_europ%C3%A9enne_du_cin%C3%A9ma [28.9.2018]
de Europäische Filmakademie
DEFINITION Interessenvertretung der europäischen Filmwirtschaft
European Union
ga Acadamh Póilíneachta na hEorpa Láir REFERENCE Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
de Mitteleuropäische Polizeiakademie | MEPA
DEFINITION 1993 von Österreich und Ungarn gegründet; später haben sich Deutschland, Polen, Slowakei und die Tschechische Republik angeschlossen; dient der Weiterbildung von Polizeijuristen und -offizieren.
COMMENT XREF: Kurzform MEPA
Social sciences · African organisation
ga Acadamh Teangacha na hAfraice REFERENCE Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
mul ACALAN
EU institution · Operation of the Institutions · Judicial proceedings
ga achoimre ar na fíorais REFERENCE Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
Operation of the Institutions · European Union
ga achoimre ar na gníomhartha a glacadh de réir an nóis imeachta i scríbhinn REFERENCE Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en summary of acts adopted by the written procedure
DEFINITION summary of the acts of the Council on urgent matters adopted by a written vote; drawn up every month by the General Secretariat REFERENCE based on Council's Rules of Procedure, Article 12(1), CELEX:32009Q1211(01)
de Verzeichnis der im schriftlichen Verfahren erlassenen Rechtsakte
COMMENT Dokumentenbezeichnung; DIV: RSZ 10/06/2004, UPD: cba, 13.2.2009
Parliamentary proceedings · EU institution · Documentation
en topical digest
DEFINITION short primer furnished with links to European Parliamentary Research Service publications offering targeted information on topics high on the EU agenda REFERENCE EP-EN Terminology, based on:<BR>European Parliamentary Research Service Blog, 'Topical Digests', https://epthinktank.eu/topical-digests/ [28.5.2018]
fr résumé thématique
DEFINITION brève introduction assortie de liens vers des publications du Service de recherche du Parlement européen offrant des informations ciblées sur des sujets prioritaires pour l'Union REFERENCE PE-FR, d’après PE-EN
EUROPEAN UNION · Information
ga achoimre na saoránach REFERENCE COM-GA
en layperson's summary | layman's summary note | summary for citizens | citizens' summary
DEFINITION summary accompanying all major policy proposals from the Commission, explaining in plain language to the public at large, the content and impact of the Commission's initiatives REFERENCE COM-EN, based on:<BR><I>Engaging citizensFive years of progress: Margot Wallström as European Commission Vice-President 2004-2009</I>. https://infoeuropa.eurocid.pt/registo/000042555/documento/0001/ [25.8.2010]
ECONOMICS · Preparation for market
ga achoimriú ilnáisiúnta ar chomharduithe na n-íocaíochtaí REFERENCE Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
LAW · Source of law · Rights and freedoms
ga Acht Forbraíochta na bPobal Gorm REFERENCE Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en Black Communities Development Act
DEFINITION A law introduced by the South African Government in 1984, i.e. under the apartheid regime, in its attempts to promote home ownership as part of the process of establishing a black middle class. The BCDA was used to establish many black townships within towns in South Africa and did result in greater private sector involvement in housing development in this market. The legislation was repealed in 1991 when much of the racially-based legislation was removed from the statute books. REFERENCE Southern African Regional Poverty Network (SARPN), 'Scoping Study: Urban Land Issues': http://sarpn.org.za/documents/d0000645/P656-USN_Sept03_Appendix2.pdf (as at 25/08/2009)
fr Loi relative au développement des communautés noires
DEFINITION Le gouvernement sud-africain a fait adopter cette loi en 1984, durant l'apartheid, afin d'aider la population noire à devenir propriétaire et de favoriser ainsi l'émergence d'une classe moyenne. Cette loi a été abrogée en 1991, lorsque la plupart des lois raciales ont disparu du corpus législatif.
International agreement · Intellectual property
ga Acht Londan REFERENCE Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga Acht Londan de Chomhaontú na Háige i dtaca le Taisceadh Idirnáisiúnta Dearaí Tionscail REFERENCE Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en London Act | London Act of the Hague Agreement concerning the International Deposit of Industrial Designs
DEFINITION one of the three international treaties which constitute the Hague Agreement concerning the International Registration of Industrial Designs REFERENCE <i>The Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial Designs: Main Features and Advantages</i>, http://www.wipo.int/freepublications/en/designs/911/wipo_pub_911.pdf [1.2.2007]
COMMENT London, June 2nd 1934<p>The other two treaties are: <br>The Geneva Act of 2 July 1999 (the “1999 Act”); <br>The Hague Act of 28 November 1960 (the “1960 Act”).
fr Acte de Londres de l'Arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels | Acte de Londres
DEFINITION avec l'Acte de Genève et l'Acte de La Haye, un des trois traités internationaux qui constituent l'Arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels REFERENCE Conseil-FR, d'après "L'Arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels: principales caractéristiques et avantages", publication de l'OMPI, n°911, 2012, http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/fr/designs/911/wipo_pub_911.pdf (3.6.2015)
COMMENT Londres, 2.6.1934<br>Version FR disponible sur le site de l'OMPI: http://www.wipo.int/treaties/fr/text.jsp?file_id=284234 (3.6.2015)<br><br>Voir aussi:<br>- Acte de Genève [IATE:918692 ];<br>- Acte de La Haye [IATE:2232734 ];<br>- Arrangement de La Haye [IATE:775795 ]
de Londoner Akte
DEFINITION von 1934; neben der Haager Akte (1960) u. der Genfer Akte (1999) eine der drei Akten, aus denen sich das Haager Abkommen über die internationale Eintragung gewerblicher Muster und Modelle zusammensetzt REFERENCE Vorschlag KOM(2005)687 endg. Beschluss des Rates zur Genehmigung des Beitritts der EG zu der Genfer Akte, Begründung, CELEX:52005PC0687/DE
COMMENT alle 3 drei Akten sind eigenständige Texte, deren materiellrechtliche Bestimmungen parallel gelten; XREF: Haager Akte IATE:2232734 ; Genfer Akte IATE:918692 ; DIV: AKO 6/2/2007
Enlargement of the Union
ga Acht na gComhphobal Eorpach 1972 REFERENCE Comhairle-GA, bunaithe ar 'Fógra ón Ríocht Aontaithe faoi Airteagal 50 CAE', http://data.consilium.europa.eu/doc/document/XT-20001-2017-INIT/ga/pdf [29.5.2017]
en European Communities Act 1972
DEFINITION Act to make provision in connection with the enlargement of the European Communities to include the United Kingdom, together with (for certain purposes) the Channel Islands, the Isle of Man and Gibraltar. REFERENCE European Communities Act 1972, http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1972/68/introduction [31.3.2017]
COMMENT See also:<LI>European Union (Notification of Withdrawal) Act 2017 [ IATE:3572396 ]</LI><LI>Great Repeal Bill [ IATE:3572397 ]</LI>
fr loi de 1972 sur les Communautés européennes | European Communities Act 1972
DEFINITION loi adoptée, dans le cadre de l'adhésion du Royaume-Uni aux Communautés européennes, par le Parlement de ce pays, en vertu de laquelle le droit de l'UE y était applicable REFERENCE Conseil-FR, d'après:<br>- le site officiel de la législation du Royaume-Uni, "<i>European Communities Act 1972</i>", http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1972/68/introduction [19.4.2017]<br>- le site du Conseil, "Notification par le Royaume-Uni en application de l'article 50 du TUE", http://data.consilium.europa.eu/doc/document/XT-20001-2017-INIT/fr/pdf [12.4.2017]
COMMENT Adoption: 17.10.1972<br>Source: site de la législation du Royaume-Uni, "European Communities Act 1972", http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1972/68/introduction [19.4.2017]<p>Voir aussi:<br>- <i>European Union (Notification of Withdrawal) Act 2017</i> [IATE:3572396 ]<br>- <i>Great Repeal Bill</i> [IATE:3572397 ]<br>- <i>European Union (Withdrawal) Act 2018</i> [IATE:3579573 ]
de Gesetz über die Europäischen Gemeinschaften von 1972
DEFINITION im Vereinigten Königreich 1972 erlassenes Gesetz über die Erweiterung der Europäischen Gemeinschaften und den Beitritt des Vereinigten Königreichs, zusammen mit (für bestimmte Zwecke) den Kanalinseln, der Isle of Man und Gibraltar REFERENCE Council-DE in Anlehnung an Council-EN, s.a. European Communities Act 1972, http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1972/68/introduction (31.3.2017)
COMMENT Siehe auch: <br>Gesetz von 2017 über die Mitteilung der Absicht, aus der Europäischen Union auszutreten IATE:3572396 <br>Großes Aufhebungsgesetz IATE:3572397
International agreement · Intellectual property
ga Acht na Ginéive de Chomhaontú na Háige i dtaca le Clárú Idirnáisiúnta Dearaí Tionscail REFERENCE Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga Acht na Ginéive REFERENCE Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en Geneva Act of the Hague Agreement concerning the International Registration of Industrial Designs | Geneva Act
COMMENT The original Hague Agreement concerning the International Deposit of Industrial Designs dates back to 1925. <br>The Geneva Act to this Agreement (whose title was slightly amended in the process) was adopted on 2 July 1999 at the final plenary session of a Diplomatic Conference held under the auspices of the World Intellectual Property Organization (WIPO).
fr Acte de Genève | Acte de Genève de l'Arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels
DEFINITION acte adopté en juillet 1999 par une conférence diplomatique réunie à Genève
COMMENT Version FR disponible sur le site de l'OMPI: http://www.wipo.int/treaties/fr/text.jsp?file_id=285215 (3.6.2015)<br><br>Voir aussi:<br>- Acte de Londres [IATE:2232732 ];<br>- Acte de La Haye [IATE:2232734 ];<br>- Arrangement de La Haye [IATE:775795 ]
de Genfer Akte | Genfer Akte des Haager Abkommens über die internationale Eintragung gewerblicher Muster und Modelle
DEFINITION Übereinkunft, die es ermöglicht, über eine einzige internationale Eintragung beim Internationalen Büro der Weltorganisation für geistiges Eigentum ein Geschmacksmuster in den Vertragsstaaten des Haager Abkommens schützen zu lassen und so eine Vielzahl von Einzeleintragungen bei nationalen oder regionalen Ämtern zu vermeiden REFERENCE Zentrum für gewerblichen Rechtsschutz (Uni Düsseldorf) http://www.gewrs.de/content/blogcategory/19/69/12/36/ (30.10.2006)
COMMENT abgeschlossen in Genf am 2.7. 1999, in Kraft getreten am 23.12.2003 <br> DIV: hm, 30.10.2006
International agreement · Intellectual property
ga Acht na Háige REFERENCE Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga Acht na Háige maidir le Comhaontú na Háige i dtaca le Clárú Idirnáisiúnta Dearaí Tionscail REFERENCE Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en Hague Act | Hague Act of the Hague Agreement concerning the International Deposit of Industrial Designs
DEFINITION One of the three international agreements which constitute the Hague Agreement concerning the International Registration of Industrial Designs REFERENCE <i>The Hague Agreement [...]: Main Features and Advantages</i>, http://www.wipo.int/freepublications/en/designs/911/wipo_pub_911.pdf [11.6.2015]
COMMENT The Hague, 28 November 1960
fr Acte de La Haye de l'Arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels | Acte de La Haye
DEFINITION avec l'Acte de Londres et l'Acte de Genève, un des trois traités internationaux qui constituent l'Arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels REFERENCE Conseil-FR, d'après d'après "L'Arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels: principales caractéristiques et avantages", publication de l'OMPI, n°911, 2012, http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/fr/designs/911/wipo_pub_911.pdf (3.6.2015)
COMMENT La Haye, 28.11.1960<br>Version FR disponible sur le site de l'OMPI: http://www.wipo.int/treaties/fr/text.jsp?file_id=284503 (3.6.2015)<br><br>Voir aussi:<br>- Acte de Genève [IATE:918692 ];<br>- Acte de Londres [IATE:2232732 ];<br>- Arrangement de La Haye [IATE:775795 ]
de Haager Akte
DEFINITION neben der Londoner Akte (1934) IATE:2232732 u. der Genfer Akte (1999) IATE:918692 eine der drei Akten, aus denen sich das Haager Abkommen über die internationale Eintragung gewerblicher Muster und Modelle IATE:775795 zusammensetzt REFERENCE Vorschlag KOM(2005)687 endg. Beschluss des Rates zur Genehmigung des Beitritts der EG zu der Genfer Akte, Begründung, CELEX:52005PC0687/DE
COMMENT Den Haag, 28.11.1960;<br>alle 3 Akten sind eigenständige Texte, deren materiellrechtliche Bestimmungen parallel gelten
ENVIRONMENT · Natural resources
ga acmhainn mhuirí bheo REFERENCE Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013 maidir leis an gComhbheartas Iascaigh, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1954/2003 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2371/2002 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 639/2004 ón gComhairle agus Cinneadh 2004/585/CE ón gComhairle, CELEX:32013R1380/GA ;<P>Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga acmhainn bhitheolaíoch na mara REFERENCE Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013 maidir leis an gComhbheartas Iascaigh, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1954/2003 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2371/2002 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 639/2004 ón gComhairle agus Cinneadh 2004/585/CE ón gComhairle, CELEX:32013R1380/GA ;<P>Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga acmhainn bhitheolaíoch na farraige REFERENCE Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga beo-acmhainn mhuirí REFERENCE An tAcht um Thruailliú na Farraige (leasú), 1977, http://www.acts.ie/ga.act.1977.0015.1.html [19.4.2018] ;<P>Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga beo-acmhainn na mara REFERENCE Rialachán (AE) 2017/2107 lena leagtar síos bearta bainistíochta, caomhnaithe agus rialaithe is infheidhme i limistéar an Choinbhinsiúin Idirnáisiúnta um Chaomhnú Thuinníní an Atlantaigh (ICCAT), agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1936/2001, Rialachán (CE) Uimh. 1984/2003 agus Rialachán (CE) Uimh. 520/2007 ón gComhairle, CELEX:32017R2107/GA ;<P>Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
fr ressources biologiques de la mer | ressources biologiques marines | ressources marines vivantes | ressources marines biologiques
DEFINITION "...'ressources aquatiques vivantes', les ressources aquatiques marines vivantes disponibles et accessibles, y compris les espèces anadromes et catadromes pendant leur vie marine;" REFERENCE 32002R2371, art. 3
COMMENT UPDATED: nen 13/03/2003;XREF: ressources halieutiques (784627)
de biologische Ressourcen des Meeres | lebende Meeresschätze | Biologische Meeresressourcen
DEFINITION Populationen von Fischen, Weichtieren, Krustentieren und allen anderen in Meeresgewässern angetroffenen Arten lebender Organismen REFERENCE Council-DE, vgl. Übereinkommen über die Erhaltung der lebenden Meeresschätze der Antarktis, Art.1 Abs.2 (ABl. L_252/1981, S.27) CELEX:21981A0905(01)/DE
COMMENT XREF lebende aquatische Ressourcen IATE:874571 <br>UPD: ds, 8.9.2014

Terms from Statutory Instruments

A collection of miscellaneous terms compiled as part of the LEX project.
Rialtas › Comhlachtaí Poiblí/Government › Public Bodies
Teangeolaíocht/Linguistics
Eitlíocht/Aviation
Gnó › Iompar/Business › Transport
Ciallaíonn Aerfort na Sionna" an limistéar talún a chomhdhéanann, de thuras na huaire, Aerfort na Sionna. · "Shannon Airport" means the area of land for the time being constituting Shannon Airport.
Ginearálta/General
Leis na Rialacháin seo cuirtear i bhfeidhm Treoir CEE Uimh. 79/116/CEE ón gComhairle, arna leasú le Treoir Uimh. 9/1034/CEE ón gComhairle, a fhorálann ceanglais íosta tuarascála le haghaidh tancaer áirithe ola, gáis agus ceimicí a bhíonn ag dul isteach i gcalafoirt de chuid na gComhphobal nó á bhfágáil. · These Regulations implement EEC Council Directive No. 79/116/EEC, as amended by Council Directive No. 79/1034/EEC, which prescribes minimum reporting requirements for certain oil, gas and chemical tankers entering or leaving Community ports.
Rialtas › Comhlachtaí Feidhmiúcháin Rialtais/Government › Government Executive Bodies
Polaitíocht/Politics
Toilíonn Aire na Gaeltachta leis seo le hairteagail 4 agus 5 de na Rialacháin sin roimhe seo. · The Minister for the Gaeltacht hereby consents to articles 4 and 5 of the foregoing regulations.
Gnó/Business
Rialtas › Comhlachtaí Feidhmiúcháin Rialtais/Government › Government Executive Bodies
Féadfaidh an Chomhairle liúntais taistil agus cothaithe a íoc le cibé daoine nó aicmí daoine agus de réir cibé scála agus i cibé imthosca a cheadóidh an tAire ó am go ham le toiliú Aire na Seirbhíse Poiblí. · Travelling and subsistence allowances may be paid by the Council to such persons or classes of persons and in accordance with such scale and in such circumstances as may from time to time he approved by the Minister with the consent of the Minister for the Public Service.
Gnó › Airgeadas/Business › Finance
Rialtas › Caidreamh Idirnáisiúnta/Government › International Relations
I gcás gur in airgead reatha coigríche a dhéanfar sonrasc ar earraí ansin chun críocha an Airteagail se9 ríomhfar an choibhéis in airgead reatha na hÉireann. · Where goods are invoiced in a foreign currency then for the purposes of this Article the equivalent in Irish currency.
Eagraíochtaí/Organisations
Is é is éifeacht don Ordú seo an ceadúnas margántaíochta a deonaíodh d'Aontas na Máistir-Gheallbhróicéirí (Master Pawnbrokers' Union) an 28 Meán Fómhair, 1943, a chúlghairm. · The effect of this Order is to revoke the negotiation licence which was granted to the Master Pawnbrokers' Union on 28th September, 1943.
Gnó › Airgeadas/Business › Finance
Rialtas › Comhlachtaí Poiblí/Government › Public Bodies
Inscríobhfar na bannaí talún, ar iad a eisiúint, leabhair Bhanc Ceannais na hÉireann. · The land bonds shall when issued be inscribed in the books of the Central Bank of Ireland.
Gnó › Airgeadas/Business › Finance
Cócaireacht/Cookery
Tionscal an Bhia, na Dí agus an Tobac/Food, Drink and Tobacco Industry
4p an leathghloine ar uisce beatha, ar bhiotáille na Ginéive agus ar vodka. · 4p per half-glass of whiskey, (or whisky), gin and vodka.
Rialtas › Comhlachtaí Poiblí/Government › Public Bodies
Iascaireacht/Fishing
Fóillíocht & Spóirt/Leisure & Sports
Eagraíochtaí/Organisations
Ciallaíonn "an Phríomh-Scéim" Scéim Aoisliuntas Fhoireann Bhord na gCapall, 1980. · “The Main Scheme” means the Bord na gCapall Staff Superannuation Scheme, 1980.
Spóirt/Sports
Sainchaitheamh Aimsire/Hobbies
Rialtas › Comhlachtaí Poiblí/Government › Public Bodies
Teicneolaíocht, Tionsclaíocht, Ceirdeanna › Tionscal na nAmhábhar/Technology, Industry, Trades › Raw Material Industry
Forordaítear leis an ordú seo an lá ceaptha chun blianta toghcháin a chinneadh chun críocha alt 6 den Acht um Páirteachas Lucht Oibre (Fiontair Stáit). 1977, maidir le Bord na Móna. · This order prescribes the appointed day for determining election years for the purposes of section 6 of the Worker Participation (State Enterprises) Act, 1977 , in relation to Bord na Móna.
Rialtas › Comhlachtaí Poiblí/Government › Public Bodies
Ireland’s national film agency and major film funding body which provides funds for the development and production of Irish film, television drama, documentary and animation
Gnó › Airgeadas/Business › Finance
(1) Déanfaidh ceann comhairimh a chuntais i leith seirbhísí agus costas a bheidh tugtha nó tabhaithe go cuí aige chun críocha olltoghcháin nó i ndáil leis a thabhairt don Aire Airgeadais trína gcur chuig an Rúnaí, An Roinn Airgeadais, Brainse na gCuntas, an tÁras Talmhaíochta, Baile Átha Cliath 2, laistigh den tréimhse sé seachtaine is fiche dar tosach an lá a cheapfar, de bhun alt 24 den Acht Toghcháin, 1963 (Uimh. 19 de 1963), mar an lá a thógfar an vótaíocht sa toghchán, agus beidh dearbhú i scríbhinn i dteannta na gcun-tas sin arna shíniú ag an oifigeach sin agus beidh an dearbhú sin san fhoirm seo a leanas... · (1) Accounts of a returning officer in respect of services and expenses which have been properly rendered or incurred by him for the purposes of or in connection with a general election shall be rendered by such officer to the Minister for Finance by being sent to the Secretary, Department of Finance, Accounts Branch, Agriculture House, Dublin 2, within the period of twenty-six weeks beginning on the day appointed, pursuant to section 24 of the Electoral Act, 1966 (No. 19 of 1966), to be that on which the poll at the election is to be taken, and such accounts shall be accompanied by a declaration in writing signed by such officer and in the following form...
Dlí/Law
Teirmiméadar a chomhlíonfaidh (nó aerbhertóidh go gcomhlíonfaidh) Sonraíocht Chaighdeánach Idirnáisiúnta iomchuí nó sonraíocht de Shonraíochtaí Caighdeánacha na Breataine mar a leanas. · A thermometer which complies (or purports to comply) with an appropriate International Standard Specification or with one of the following British Standard Specifications.
Rialtas › Caidreamh Idirnáisiúnta/Government › International Relations
Gnó › Riarachán/Business › Administration
D'ainneoin Rialachán 22 de na Rialacháin seo, leanfaidh an chatalóg a bhí, díreach roimh thosach feidhme an Rialacháin sin, á cothabháil ag an Aire faoi Rialachán 3 de Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Síolta Glasraí), 1973 (I.R. Uimh. 173 de 1973) de bheith ar marthain agus de bheith á cothabháil ag an Aire ach tabharfar Catalóg Náisiúnta na gCineálacha Glasraí uirthi feasta (is catalóg dá ngairtear sna Rialacháin seo "an Chatalóg Náisiúnta"). · Notwithstanding Regulation 22 of these Regulations, the catalogue which immediately before the commencement of that Regulation was being maintained by the Minister under Regulation 3 of the European Communities (Vegetable Seeds) Regulations, 1973 ( S.I. No. 173 of 1973 ), shall continue in being and shall continue to be maintained by the Minister but shall henceforth be known as the National Catalogue of Vegetable Varieties (which catalogue is in these Regulations referred to as "the National Catalogue").
Gnó/Business
Leis an Ionstraim seo rialaítear coinníollacha reachtúla Fostaíochta, amhail ón 26 Eanáir, 1981 d'oibrithe atá fostaithe i gceird na nUiscí Aeraithe agus na Buidéalóireachta Mór-Reaca. · This Instrument regulates statutory conditions of Employment as from 26th January, 1981 for workers employed in the Aerated Waters and Wholesale Bottling trade.
Dlí › Dlí AE/Law › EU Law
Stair/History
Ní fhorléireofar aon ní sna Rialacháin seo mar ní a bhaineann le haon táirge arb é atá ann táirge bia aiste nó táirge atá beartaithe lena onnmhairiú chuíg tír nó críoch nach ball de Chomhphobal Eacnamaíochta na hEorpa. · Nothing in these Regulations shall be construed as applying to any product which is either a dietary product or a product intended for export to a country or territory which is not a member of the European Economic Community.
Leigheas › Tréidliacht/Medicine › Veterinary science
...náisiúnaigh de chuid Ballstát eile CEE a chomhlíonann coinníollacha na dTreoracha ar na hearnálacha daoine a bheidh i dteideal a bheith cláraithe i gClár na dTréidlia a choimeádtar de bhun an Achta. · ...nationals of other EEC Member States who satisfy the conditions of the Directives in the categories of persons eligible for registration in the Veterinary Register kept pursuant to that Act.
Rialtas › Riarachán Poiblí/Government › Public Administration
Sé phunt déag an táille a ghearrfar as clárú i gclár na mbreitheanna coigríche. · The fee to be charged for registration in the foreign births register shall be sixteen pounds.
Féadfar aois naín a chruthú trí shliocht deimhnithe a thabhairt ar aird as Clár na mBreitheanna ina dtaispeánfar dáta breithe an naín. · The age of an infant may be proved by producing a certified extract from the Register of Births showing the date of the infant's birth.
Gnó › Riarachán/Business › Administration
Rialtas/Government
Ocht bpunt an táille a ghearrfar as clárú i gclár na mbreitheanna coigríche. · The fee to be charged for registration in the foreign births register shall be eight pounds.
Dlí › Dlí Tráchtála/Law › Commercial Law
...ar chlár na muirear a iniúchadh - ar gach iniúchadh. · ...for inspecting the register of charges — for each inspection.
Gnó › Riarachán/Business › Administration
Turasóireacht/Tourism
Áitreabh atá cláraithe í gclár na n-óstlanna faoí fhorálacha na nAchtanna um Thrácht Cuartaiochta, 1939 go 1957. · A premises registered in the register of hotels under the provisions of the Tourist Traffic Acts, 1939 to 1957.
Oideachas/Education
Rialtas/Government
Na Rialacháin um Shábháilteacht i dTionscal (Boird Thógála Feithicle agus Innill Thógála Eile) (Clár Scrúduithe) 1981, is teideal do na Rialacháin seo. · These Regulations may be cited as the Safety in Industry (Vehicle Lifting Tables and Other Lifting Machines) (Register of Examinations) Regulations, 1981.
Dlí › Gnás agus Nós Imeachta/Law › Practice and Procedure
Chun críocha an Achta is é nó í an Cléireach don cheantar cúirte ina bhfuil an t-áitreabh club lena mbaineann Cláraitheoir na gClubanna (dá ngairtear an cláraitheoir freisin san Ordú seo). · For the purposes of the Act the Registrar of Clubs (otherwise referred to herein as the registrar) shall be the Clerk for the court area wherein the club premises concerned are situated.
Eagraíochtaí/Organisations
Maidir le feithiclí atá cláraithe sa Stát agus daoine ag a bhfuil ceadúnais tiomána (seachas ceadúnais tiomána ar "cuireadh na focail "Ceadúnas Tiomána Cuairteora" orthu) údaraítear leis seo do Chomhlachas na nGluaisteán, Sráid Suffolk i Baile Átha Cliath agus do Chlub Ríoga na nGluaisteán in Éirinn, Sráid Dásoin, Baile Átha Cliath... · As respects vehicles registered in the State and persons holding driving licences (other than driving licences on which the words "Visitor's Driving Licence" have been added) the Automobile Association of Suffolk Street, Dublin, and the Royal Irish Automobile Club of Dawson Street, Dublin, are hereby authorised...
Rialtas › Comhlachtaí Poiblí/Government › Public Bodies
Gnó/Business
Is é is éifeacht don Ordú seo a údarú do Choimisinéirí Cuain na Gaillimhe rátaí uasta méadaithe earraí, tonnáiste agus rátaí eile a mhuirearú ag Cuan na Gaillimhe. · The effect of this Order is to authorise Galway Harbour Commissioners to charge increased maximum goods, tonnage and other rates at Galway Harbour.
Rialtas › Riarachán Poiblí/Government › Public Administration
...tar éis dom dul i gcomhairle leis an Aire Talmhaíochta, leis an Aire Iompair agus le Coimisinéirí na nOibreacha· Poiblí in Éirinn... · ...after consultation with the Minister for Agriculture, the Minister for Transport and the Commissioners of Public Works in Ireland...
Rialtas › Comhlachtaí Poiblí/Government › Public Bodies
Déanaimse , PADRAIC DE PAOR, Aire Iascaigh agus Foraoiseachta, tar éis dul i gcomhairle leis an Aire Talmhaíochta agus leis an Aire Iompair agus le Coimisinéirí na nOibreacha Poiblí in Éirinn. · I, PATRICK POWER, Minister for Fisheries and Forestry, after consultation with the Minister for Agriculture and the Minister for Transport and the Commissioners for Public Works in Ireland.
Gnó › Riarachán/Business › Administration
Rialtas/Government
Mura mbeidh fógra tugtha ag Coimisinéirí na Státseirbhíse don Choimisinéir gur cháiligh an fear sin lena cheapadh agus lena liostáil mar chomhalta den Fhórsa de thoradh agallamh comórtais arna stiúradh ag Coimisinéirí na Státseirbhíse. · The Commissioner has been notified by the Civil Service Commissioners that such man has qualified for appointment and enrolment as a member of the Force as a result of a competitive interview conducted by the Civil Service Commissioners.
Rialtas/Government
Eagraíochtaí/Organisations
Díolmhaítear árthaí le Coimisinéirí Soilse na hÉireann agus árthaí a bhíonn ag gabháil d'iascaireacht amháin ó na táillí a luaitear sa Sceideal seo. · Vessels belonging to the Commissioners of Irish Lights and vessels solely employed in fishing are exempt from the fees mentioned in this Schedule.
Zó-eolaíocht/Zoology
Eagraíochtaí/Organisations
Os deimhin liom go bhfuil sa talamh a shonraítear in Airteagal 2 den Ordú seo a leanas, ar leis an Aire Iascaigh agus Foraoiseachta agus le Caomhantas Fia-Éan Éireann i gcomhúinéireacht é. · Being satisfied that the land specified in Article 2 of the following Order and owned jointly by the Minister for Fisheries and Forestry and the Irish Wildbird Conservancy.
Dlí › Dlí AE/Law › EU Law
Rialtas › Caidreamh Idirnáisiúnta/Government › International Relations
Ciallaíonn "an chatalóg choiteann" an Chatalóg Choiteann de Chineálacha Speiceas Plandaí Talmhaíochta a fhoilsíonn Coimisiún na gComhphobal Eorpach in Iris Oifigiúil na gComhphobal Eorpach ó am go ham. · "Common catalogue" means the Common Catalogue of Varieties of Agricultural Plant Species published from time to time by the Commission of the European Communities in the Official Journal of the European Communities.
Dlí › Dlí Maoine/Law › Property Law
Talmhaíocht, Iascaireacht/Agriculture, Fishing
Más Aire Roinne Rialtais, nó Coimisiún na Talún nó Coimisinéirí na nOibreacha Poiblí nó cibé comhlachtaí nó daoine eile a mbeidh teideal acu amhlaidh le reacht. · Where the claim is by a Minister of a Government Department, or the Land Commission, or the Commissioners of Public Works or such other bodies or persons who are by statute so entitled.
Dlí › Dlí Idirnáisiúnta/Law › International Law
Eitlíocht/Aviation
Beidh feidhm ag an bPrótacal do leasú an Phrótacail Bhreise a ghabhann le Coinbhinsiún Idirnáisiúnta Eurocontrol maidir le Comhoibriú um Sábháilteacht na hAerloingseoireachta a rinneadh sa Bhruiséil an 6ú lá d'Iúil, 1970 (a bhfuil cóip de leagtha amach sa Sceideal a ghabhann leis an Ordú seo) chun críocha alt 42 de Acht um Chaidreamh agus Díolúine Taidhleoireachta, 1967. · The Protocol for the amendment of the Additional Protocol to the Eurocontrol International Convention relating to Co-operation for the Safety of Air Navigation done at Brussels on the 6th day of July 1970, (a copy of which is set out in the Schedule hereto) shall apply for the purposes of section 42 of the Diplomatic Relations and Immunities Act, 1967 .
Oideachas/Education
Turasóireacht/Tourism
Is é is éifeacht don Ordú seo an ionadaíocht a bhí roimhe seo ag Coláiste Ollscoile Bhaile Átha Cliath ar Bhord Ospidéal Déidliachta Bhaile Átha Cliath a aistriú chuig Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath. · The effect of this Order is to transfer the representation hitherto held by University College, Dublin on the Dublin Dental Hospital Board to Trinity College, Dublin.
Leigheas › Máinliacht/Medicine › Surgery, Surgical Procedures
Oideachas/Education
Eagraíochtaí/Organisations
Leigheas › Tréidliacht/Medicine › Veterinary science
I gcás go bhfaighidh Comhairle na dTréidlia (comhlacht dá ngairtear "an Chomhairle" sna Rialacháin seo ina dhiaidh seo) iarratas lena mbaineann na Rialacháin seo, beidh feidhm ag an forálacha seo a leanas (de bhreis ar na forálacha sin den Acht, arna leasú leis na Rialacháin seo)... · Where an application to which these Regulations apply is received by the Veterinary Council (which body is in these Regulations subsequently referred to as "the Council"), the following provisions (in addition to those of the Act, as amended by these Regulations) shall apply...
Eagraíochtaí/Organisations
Is í an Chúirt Oibreachais ar mholadh Chomhchoiste Oibreachais na nOibrithe Talmhaíochta, a rinne í. · It is made by the Labor Court on the recommendation of the Agricultural Workers Joint Labour Committee.

Focal sa Chúirt

Focal sa Chúirt, Ó Catháin, L. (Coiscéim, 2000). Minor amendments were made to the contents of the dictionary, in alignment with this database.
aistrigh láthair na trialach
change the venue of trial (v)
an fhírinne, iomlán na fírinne agus an fhírinne amháin
the truth, the whole truth, and nothing but the truth
aois na freagrachta coiriúla
age of criminal responsibility
ascain ar láthair na coire
approach scene of the crime
barra na sinsear
inner bar
barra na sóisear
outer bar
clár na mionn
box (witness)
cód na ndlí
code of laws
coimisinéirí na dtabhartas agus na dtiomanta deirciúla
commissioners of charitable donations and bequests
Coiste na Réigiún
Committee of the Regions
cothrom na caoithiúlachta
balance of convenience
cothrom na dóchúlachta
balance of probabilities
Cúirt na Dídine Deiridh
Court of Last Resort
cúnant faoi ordú na Cúirte
covenant under order of the Court
Dlí na gConarthaí
Contract Law
Dlí na gCuideachtaí
Company Law
Dlí na hIomaíochta
Competition Law
Dlí na mBreithiún
Brehon Law
faoi aird na cúirte
within cognisance of court
gearradh na costais ar
ordered to pay costs
imshruthú na fola
blood circulation
imshruthú na fola (fir)
circulation (blood)
Máistir na hArd-Chúirte
Master of the High Court
riail na fianaise is fearr
best evidence rule
stiúrthóir na n-oibreacha
clerk of works
suí cuntais na himshocraíochta
account composition sitting
urchosc na sainoidhreachta
barring the entail

Téarmaí Dlí

Téarmaí Dlí (Oifig an tSoláthair, 1959). A bilingual dictionary of legal terms.
an tOireachtas (fir1, gu: An Oireachtais, ai: Na hOireachtais, gi: Na n-Oireachtas)
the Legislature
clár na gcomhaontuithe (fir1)
register of agreements
clár na mionn (fir1)
witness box
Cláraitheoir na dTeideal (fir3)
the Registrar of Titles
Cláraitheoir na gCoimircithe Cúirte (fir3)
the Registrar of Wards of Court
Cláraitheoir na gCuideachtaí (fir3)
Registrar of Companies
cúnant faoi ordú sin na Cúirte (fir1)
covenant under the said order of the Court
cúram na n-imeachtaí (fir1)
the carriage of proceedings
cúramaí geilte a breithníodh ina gheilt ag ionchoisne nó le hordú na cúirte (fir4)
committee of lunatic so found by inquisition or by order of the Court
dlí na gceannaithe (fir4)
merchant law
dlí na gceannaithe (fir4)
law merchant
duilleog na gcúiseamh (bain2)
charge sheet
faoi chuimsiú na fostaíochta (fir)
within the scope of the employment
fíorasc in aghaidh thromachar na fianaise (fir1)
verdict against the weight of the evidence
glaoigh chun barra na sinsear (br)
call to the inner bar
glaoigh chun barra na sóisear (br)
call to the outer bar
iarsmaí leanúnacha na díobhála (fir)
continuing effects of the injury
idirláimhsigh na sócmhainní (br)
intermeddle with the assets
Leabhar na mBreithiúnas Achomair (fir1)
the Summary Judgment Book
Leabhar na nEisiachtaintí (fir1)
the Ejectment Book
Luacháil Dhlí na mBocht (bain3)
Poor Law Valuation
Máistir na hArd-Chúirte (fir4)
the Master of the High Court
Máistir na hArd-Chúirte (fir4)
Master of the High Court
meánsuim sheachtainiúil tar éis na tionóisce (bain2)
post-accident average weekly amount
na páirtithe agus a n-ionpháirtithe (fir)
the parties and their privies
na pianbhreitheanna le rith as a chéile (bain)
the sentences to run consecutively
na pianbhreitheanna le rith i gcomhthráth (bain)
the sentences to run concurrently
Reacht na dTréimhsí (fir3)
Statute of Limitations
Reacht na gCalaoisí (fir3)
Statute of Frauds
Reacht na nÚsáidí (fir3)
Statute of Uses
sannaí na gcreidiúnaithe (fir4, gu: sannaí, ai: sannaithe, gi: sannaithe)
creditors' assignee
scríbhinn na fianaise (bain2)
transcript of evidence
suí cuntais na himshocraíochta (fir)
account composition sitting
Suíonna na Cásca (fir)
Easter Sittings
Suíonna na Féile Bríde (fir)
Hilary Sittings
Suíonna na Féile Bríde (fir)
Hilary Sitting
Suíonna na Féile Michíl (fir)
Michaelmas Sittings
Suíonna na Tríonóide (fir)
Trinity Sittings
taitneamhacht na comharsanachta (bain3)
amenity of neighbourhood
tionóisc a tharla de dhroim agus i gcúrsa na fostaíochta (bain2)
accident arising out of and in the course of the employment
tionóisc a tharla de dhroim agus i gcúrsa na fostaíochta (bain2)
accident arising out of and in course of the employment
tomhas na ndamáistí (fir1)
measure of damages
uamadh na saincheiste (fir)
joinder of issue

Acts of the Oireachtas: Short titles

This material is administered by The Translation Section, Office of the Houses of the Oireachtas.
Acht an Aontais Eorpaigh (Aontachas Phoblacht na Cróite) (Rochtain ar an Margadh Saothair), 2013
European Union (Accession of the Republic of Croatia) (Access to the Labour Market) Act 2013
Acht an Bhainc Ceannais agus na bhForas Creidmheasa (Réiteach), 2011
Central Bank and Credit Institutions (Resolution) Act 2011
Acht an Bhainc Ceannais agus Údarás Seirbhísí Airgeadais na hÉireann (Leasú), 2017
Central Bank and Financial Services Authority of Ireland (Amendment) Act 2017
Acht an Bhainc Ceannais agus Údarás Seirbhísí Airgeadais na hÉireann, 2003
Central Bank and Financial Services Authority of Ireland Act 2003
Acht an Bhainc Ceannais agus Údarás Seirbhísí Airgeadais na hÉireann, 2004
Central Bank and Financial Services Authority of Ireland Act 2004
Acht Aois-liúntais na Múinteoirí, 1928
Teachers Superannuation Act 1928
Acht Aoisliúntas na Múinteoirí (Leasú), 1990
Teachers' Superannuation (Amendment) Act 1990
Acht Aoisliúntas na Seirbhíse Poiblí (Leasú), 2018
Public Service Superannuation (Amendment) Act 2018
Acht Bhanc na hÉireann, 1929
Bank of Ireland Act 1929
Acht Bhanc na hÉireann, 1935
Bank of Ireland Act 1935
Acht Caomhanta na nDaoine (Comhachta Speisialta), 1926
Protection of the Community (Special Powers) Act 1926
Acht Chiste na nIasachtaí Áitiúla (Leasú), 1961
Local Loans Fund (Amendment) Act 1961
Acht Chiste na nIasachtaí Áitiúla (Leasú), 1964
Local Loans Fund (Amendment) Act 1964
Acht Chiste na nIasachtaí Áitiúla (Leasú), 1968
Local Loans Fund (Amendment) Act 1968
Acht Chiste na nIasachtaí Áitiúla (Leasú), 1972
Local Loans Fund (Amendment) Act 1972
Acht Chiste na nIasachtaí Áitiúla (Leasú), 1974
Local Loans Fund (Amendment) Act 1974
Acht Chiste na nIasachtaí Áitiúla (Leasú), 1978
Local Loans Fund (Amendment) Act 1978
Acht Chiste na nIasachtaí Áitiúla (Leasú), 1980
Local Loans Fund (Amendment) Act 1980
Acht Chiste na nIasachtaí Áitiúla (Leasú), 1983
Local Loans Fund (Amendment) Act 1983
Acht Chiste na nIasachtaí Áitiúla (Leasú), 1986
Local Loans Fund (Amendment) Act 1986
Acht Chiste na nIasachtaí Áitiúla (Leasú), 1987
Local Loans Fund (Amendment) Act 1987
Acht Choimisinéirí na Stát-Sheirbhíse, 1956
Civil Service Commissioners Act 1956
Acht Choláiste Phríomh-Scoile na Gaillimhe, 1929
University College Galway Act 1929
Acht Chuan na Gaillimhe, 1935
Galway Harbour Act 1935
Acht Chuideachta na Mianraí (Leasú), 1950
Minerals Company (Amendment) Act 1950
Acht Chuideachta na Mianraí, 1945
Minerals Company Act 1945
Acht Chuideachta na Mianraí, 1947
Minerals Company Act 1947
Acht Chúirt Uachtarach na Dála (Pinsin), 1925
Dáil Supreme Court (Pensions) Act 1925
Acht Chumann Na Náisiún (Oblagáidí Ballraíochta), 1935
League of Nations (Obligations of Membership) Act 1935
Acht Ciste na nIasacht Áitiúla (Leasú), 1949
Local Loans Fund (Amendment) Act 1949
Acht Ciste na nIasacht Áitiúla (Leasú), 1950
Local Loans Fund (Amendment) Act 1950
Acht Ciste na nIasacht Áitiúla (Leasú), 1951
Local Loans Fund (Amendment) Act 1951
Acht Ciste na nIasacht Áitiúla (Leasú), 1953
Local Loans Fund (Amendment) Act 1953
Acht Ciste na nIasacht Áitiúla (Leasú), 1954
Local Loans Fund (Amendment) Act 1954
Acht Ciste na nIasacht Áitiúla (Leasú), 1956
Local Loans Fund (Amendment) Act 1956
Acht Ciste na nIasacht Áitiúla (Leasú), 1957
Local Loans Fund (Amendment) Act 1957
Acht Ciste na nIasachtaí Áitiúla (Leasú), 1937
Local Loans Fund (Amendment) Act 1937
Acht Ciste na nIasachtaí Áitiúla (Leasú), 1940
Local Loans Fund (Amendment) Act 1940
Acht Ciste na nIasachtaí Áitiúla, 1935
Local Loans Fund Act 1935
Acht Comhairle Bhailecheanntar na hInse (Scur), 1929
Ennis Urban District Council (Dissolution) Act 1929
Acht Có-nasctha na bhFórsaí Póilíneachta (Leasú), 1926
Police Forces Amalgamation (Amendment) Act 1926
Acht Có-nasctha na bhFórsaí Póilíneachta, 1925
Police Forces Amalgamation Act 1925
Acht Dréineála na Bearbha, 1927
Barrow Drainage Act 1927
Acht Dréineála na Bearbha, 1933
Barrow Drainage Act 1933
Acht Dréineála na hAbhann Móire, 1926
River Owenmore Drainage Act 1926
Acht Eaglais na Methodisteach in Éirinn, 1928
Methodist Church in Ireland Act 1928
Acht Fóirithin na mBocht (Baile Átha Cliath), 1929
Poor Relief (Dublin) Act 1929
Acht Fóirithin na mBocht (Baile Átha Cliath), 1931
Poor Relief (Dublin) Act 1931
Acht Fóirithin na mBocht (Baile Átha Cliath), 1936
Poor Relief (Dublin) Act 1936
Acht Ghailerí Náisiúnta na hÉireann, 1928
National Gallery of Ireland Act 1928
Lógó gaois.ie
gaois.ie