Skip to main content
TERMINOLOGY DATABASE
Type a word or a phrase in Irish or in English.

IATE Terminology

FINANCE
ga cúnamh leachtachta éigeandála REFERENCE Rialachán (AE) Uimh. 806/2014 lena mbunaítear rialacha aonfhoirmeacha agus nós imeachta aonfhoirmeach maidir le réiteach institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta áirithe faoi chuimsiú Sásra Réitigh Aonair agus Ciste Réitigh Aonair, CELEX:32014R0806/GA
CONTEXT "Níor cheart, per se, gur coinníoll a léiríonn go leordhóthanach nach bhfuil eintiteas, nó gur dócha nach mbeidh sé go luath amach anseo, ábalta a dhliteanas a íoc nuair a bheidh siad dlite an t-éileamh ar <B>chúnamh leachtachta éigeandála</B> ó bhanc ceannais" REFERENCE Rialachán (AE) Uimh. 806/2014 lena mbunaítear rialacha aonfhoirmeacha agus nós imeachta aonfhoirmeach maidir le réiteach institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta áirithe faoi chuimsiú Sásra Réitigh Aonair agus Ciste Réitigh Aonair, CELEX:32014R0806/GA
ga ELA REFERENCE Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en emergency liquidity assistance | ELA
DEFINITION provision by a central bank of central bank money and/or any other assistance that may lead to an increase in central bank money to a solvent financial institution, or group of solvent financial institutions, that is facing temporary liquidity problems REFERENCE Council-EN, based on:<li>ECB > Monetary Policy > Emergency liquidity assistance (ELA) and monetary policy, http://www.ecb.europa.eu/mopo/ela/html/index.en.html [7.4.2015]</li><li>ECB, <I>Agreement on emergency liquidity assistance</I>, 17.5.2017, point 1.2, https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/Agreement_on_emergency_liquidity_assistance_20170517.en.pdf?23bb6a68e85e0715839088d0a23011db [19.9.2018]</li>
COMMENT Not all liquidity injections aimed at preventing the spread of a liquidity problem relate to a crisis, as central banks routinely offer liquidity against specified collateral requirements in order to support the orderly functioning of markets.
fr apport urgent de liquidités | aide d'urgence en cas de crise de liquidité | fourniture de liquidités d'urgence
DEFINITION fourniture par une banque centrale nationale (BCN) de l'Eurosystème<br>a) de monnaie de banque centrale et/ou<br>b) de toute autre assistance pouvant entraîner une augmentation de la monnaie de banque centrale à une institution financière solvable, ou à un groupe d'institutions financières solvables, devant faire face à des problèmes de liquidité temporaires, sans que ces opérations n'entrent dans le cadre de la politique monétaire unique REFERENCE BCE, Procédures relatives à la fourniture de liquidité d'urgence, http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/201402_elaprocedures.fr.pdf?db6b90f1d0fce516f09a555164c8adf8 [20.7.2015]
de ELA | Notfallliquiditätshilfe | Liquiditätshilfe in Notfällen | Liquiditätshilfe im Krisenfall
DEFINITION Bereitstellung von Zentralbankgeld und/oder jeder sonstigen Hilfe, die möglicherweise zu einem Anstieg von Zentralbankgeld führt, durch eine nationale Zentralbank des Eurosystems an ein solventes Finanzinstitut oder eine Gruppe solventer Finanzinstitute mit vorübergehenden Liquiditätsproblemen REFERENCE Council-DE vgl. Europäische Zentralbank, Verfahren für die Gewährung non Notfall-Liquiditätshilfe http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/201402_elaprocedures.de.pdf?f7dbc28df4f31e59e7c9c5f7b3a64601 [30.4.2015]
COMMENT Die Verantwortung für die Gewährung von ELA liegt bei der betreffenden NZB, d.h. alle daraus resultierenden Kosten und Risiken sind von der betreffenden NZB zu tragen<br>DIV: ajs 24.6.09; UPD: do, 30.4.2015
Humanitarian aid
ga cúnamh éigeandála REFERENCE Rialachán (AE) Uimh. 514/2014 lena leagtar síos na forálacha ginearálta maidir leis an gCiste um Thearmann, Imirce agus Lánpháirtíocht agus maidir leis an ionstraim le haghaidh tacaíochta airgeadais do chomhar póilíneachta, don choireacht a chosc agus a chomhrac, agus do bhainistíocht géarchéime, CELEX:32014R0514/GA
CONTEXT 'D’fhonn creat iomchuí a áirithiú le <b>cúnamh éigeandála</b> gasta a sholáthar, ba cheart go gceadófaí de réir an Rialacháin seo tacaíocht le haghaidh gníomhaíochtaí ar tabhaíodh caiteachas a bhaineann leo sula ndearnadh iarratas ar chúnamh den sórt sin, ach tráth nach luaithe ná 1 Eanáir 2014, de réir na forála i Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (4) ina gceadaítear solúbthacht den sórt sin i gcásanna eisceachtúla cuí-réasúnaithe.' REFERENCE Rialachán (AE) Uimh. 514/2014 lena leagtar síos na forálacha ginearálta maidir leis an gCiste um Thearmann, Imirce agus Lánpháirtíocht agus maidir leis an ionstraim le haghaidh tacaíochta airgeadais do chomhar póilíneachta, don choireacht a chosc agus a chomhrac, agus do bhainistíocht géarchéime, CELEX:32014R0514/GA
ga cabhair éigeandála REFERENCE "emergency aid" An Foclóir Nua Béarla-Gaeilge http://www.focloir.ie/ga/dictionary/ei/emergency%20aid [22.9.2016]
CONTEXT "Baineann sé seo go háirithe le cineálacha áirithe beart a bhaineann le gníomhaíocht sheachtrach, lena n-áirítear cabhair dhaonnúil agus <b>cabhair éigeandála</b>, le cosaint sláinte agus sábháilteachta, le slándáil agus sábháilteacht iompair agus le díolúintí ó na rialacha maidir le soláthar poiblí." REFERENCE Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011 CELEX:32011Q0505(01)
ga fóirithint éigeandála REFERENCE Tuarascáil Bhliantúil 2008, Crois Dhearg na hÉireann: https://www.redcross.ie/resources/page/2/?cat_id=6 [22.9.2016]
CONTEXT "Reáchtálann said cláir i dtíortha ar fud an domhain trína soláthraítear seirbhísí riachtanacha i réimsí mar shláinte, dídean, uisce agus sláintíocht, oideachas agus <b>fóirithint éigeandála</b>." REFERENCE Tuarascáil Bhliantúil 2008, Crois Dhearg na hÉireann: https://www.redcross.ie/resources/page/2/?cat_id=6 [22.9.2016]
en emergency relief | emergency assistance | emergency aid
DEFINITION activities providing assistance to communities to save and protect lives or property as a result of an emergency REFERENCE UNTERM, <i>emergency relief</i>, http://unterm.un.org/DGAACS/unterm.nsf/WebView/8B91158235D711FC852569FD00036EA0?OpenDocument [4.9.2015]
COMMENT May include financial aid and/or other forms of material help, e.g. providing food, medical supplies, etc. <br>[ref.: Council-EN]
de Nothilfe | Soforthilfe
DEFINITION Maßnahmen, die während oder umgehend nach dem Eintreten einer Katastrophe zur unmittelbaren Lebenserhaltung durchgeführt werden, etwa durch Versorgung der Menschen mit Trinkwasser, Nahrungsmitteln, Medikamenten REFERENCE GIZ-Glossar Katastrophenvorsorge http://www.giz.de/fachexpertise/html/8877.html (3.06.15)
COMMENT Kontext AKP-Staaten: Soforthilfe wird AKP-Staaten gewährt, die sich infolge von Naturkatastrophen oder sonstigen vergleichbaren außergewöhnlichen Umständen in ernsten wirtschaftlichen und sozialen Schwierigkeiten mit Ausnahmecharakter befinden. Ziel ist es, einen Beitrag zur Überwindung der unmittelbaren Schwierigkeiten zu leisten; XREF: programmierbare Hilfe IATE:748115
Humanitarian aid · International security · Migration · Degradation of the environment
ga tacaíocht éigeandála REFERENCE Conclúidí ón gComhairle Eorpach, 17-18 Márta 2016: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12-2016-REV-1/ga/pdf [24.6.2016]
CONTEXT "Tá sé tábhachtach, mar sin, go nglacfaí go pras an Rialachán maidir le <b>tacaíocht éigeandála</b>" REFERENCE Conclúidí ón gComhairle Eorpach, 17-18 Márta 2016: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12-2016-REV-1/ga/pdf [24.6.2016]
DEFINITION tacaíocht airgeadais ón Aontas nach féidir a dheonú ach amháin i gcás tubaiste fíorthromchúiseach, forleathan i mBallstát amháin nó níos mó Ballstát agus nuair nach leor aon ionstraim tacaíochta eile atá ar fáil REFERENCE Comhairle-GA, bunaithe ar an mBéarla
en emergency support
DEFINITION EU financial support that can only be provided where the exceptional scale and impact of a disaster is such that it gives rise to severe wide-ranging humanitarian consequences in one or more Member States and only in exceptional circumstances where no other instrument available to Member States and to the Union is sufficient REFERENCE Council Regulation (EU) 2016/369 on the provision of emergency support within the Union, CELEX:32016R0369/EN
fr aide d'urgence
DEFINITION soutien financier que peut apporter l'UE en cas de catastrophe dont l'ampleur et l'impact exceptionnels pourraient entraîner d'importantes conséquences humanitaires dans un ou plusieurs États membres et uniquement dans des circonstances exceptionnelles dans lesquelles aucun autre instrument à la disposition des États membres ou de l'Union n'est suffisant REFERENCE Art. 1er du règlement (UE) 2016/369 du Conseil du 15 mars 2016 relatif à la fourniture d'une aide d'urgence au sein de l'Union, CELEX:32016R0369/FR
de Soforthilfe
DEFINITION Hilfe, die gewährt wird, wenn Umfang und Auswirkungen einer Katastrophe so außergewöhnlich sind, dass gravierende und weitreichende humanitäre Folgen in einem oder mehr als einem Mitgliedstaat entstehen, und nur unter außergewöhnlichen Umständen, in denen kein anderes Instrument, das den Mitgliedstaaten und der Union zur Verfügung steht, ausreichend ist REFERENCE Verordnung (EU) 2016/369 des Rates über die Bereitstellung von Soforthilfe innerhalb der Union, Art.1 Abs.1, ABl. L_70/2016, S.1 CELEX:32016R0369/DE
Cooperation policy · EU relations · European Union
ga Nasc idir Fóirithint, Athshlánú agus Forbairt REFERENCE Comhairle-GA<br>clár ocht mí dhéag na Comhairle (1 Eanáir 2013 - 30 Meitheamh 2014)<br> http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=GA&f=ST%2017426%202012%20INIT ;<br>Bunaithe ar tearma.ie http://www.tearma.ie/Search.aspx?term=disaster+relief
CONTEXT 'Féachfaidh an Chomhairle tacú leis na hiarrachtaí chun cur leis an gcumas i ndáil le hullmhacht agus cosc, go suntasach trí níos mó béime a chur ar athléimneacht agus ar <b>naisc idir fóirithint, athshlánú agus forbairt</b>. REFERENCE clár ocht mí dhéag na Comhairle (1 Eanáir 2013 - 30 Meitheamh 2014)<br> http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=GA&f=ST%2017426%202012%20INIT
en Linking Relief, Rehabilitation and Development | LRRD | Link between Relief, Rehabilitation and Development
DEFINITION measures designed to fill the gap that exists between relief (short-term) and development aid (long-term) and to provide a broader view of the problems involved in assisting the Third World, taking account of the various types of crises, other actors on the international stage and the risk of structural dependence REFERENCE EUROPA > Summaries of EU legislation > Humanitarian aid, http://europa.eu/legislation_summaries/humanitarian_aid/r10002_en.htm [7.12.2012]
fr LARD | lien entre l'aide d'urgence, la réhabilitation et le développement
DEFINITION mesures qui visent à combler le fossé existant entre l'aide humanitaire (caractérisée par le court terme) et l'aide au développement (caractérisée par le long terme) REFERENCE EUROPA > Synthèses de la législation de l'UE > Aide humanitaire http://europa.eu/legislation_summaries/humanitarian_aid/r10002_fr.htm (10.12.2012)
de LRRD | Verknüpfung von Soforthilfe, Rehabilitation und Entwicklung
DEFINITION Maßnahmen mit dem Ziel, den Übergang von der kurzfristig ausgerichteten humanitären Hilfe zu der langfristig ausgerichteten Entwicklungshilfe zu erleichtern REFERENCE Council-DE vgl. Zusammenfassung der EU-Gesetzgebung http://europa.eu/legislation_summaries/humanitarian_aid/r10002_de.htm [11.2.2014]
COMMENT bereits in der ersten Phase der Katastrophenhilfe IATE:852015 sollen auch schon die Ziele des Wiederaufbaus (Wiederherstellung der sozialen und politischen Stabilität) und der Entwicklungszusammenarbeit IATE:890042 ins Auge gefasst werden;<br>DIV: aka 9.02.12; UPD: do, 11.2.2014
FINANCE
ga cúlchiste um chabhair éigeandála REFERENCE Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en emergency aid reserve | EAR | reserve for emergency aid
DEFINITION financial instrument in the EU budget to provide a rapid response to the specific aid requirements of non-member countries following events which could not be foreseen when the budget was established, first and foremost for humanitarian operations, but also for civil crisis management and protection where circumstances so require REFERENCE COM-EN, based on:<BR>Commission working document - Proposal for renewal of the Interinstitutional Agreement on budgetary discipline and improvement of the budgetary procedure. CELEX:52004DC0498/EN
fr réserve d'aide d'urgence | réserve pour aides d'urgence
DEFINITION montant bloqué inscrit au budget de l'UE qui peut être utilisé pour faire face à des besoins d'aide ponctuels dans des pays tiers résultant d'événements qui n'étaient pas prévisibles au moment de l'établissement du budget. La priorité est donnée aux actions à caractère humanitaire, mais la réserve peut au besoin servir à la gestion d'une crise civile et à la protection civile REFERENCE Conseil FR, d'après http://ec.europa.eu/budget/explained/glossary/glossary_fr.cfm#r et http://ec.europa.eu/budget/explained/budg_system/flex/flex_fr.cfm [22.11.2012]
COMMENT Cette réserve ne peut être mobilisée qu'avec l'accord de l'autorité budgétaire.
Lógó gaois.ie
gaois.ie