Skip to main content
TERMINOLOGY DATABASE
Type a word or a phrase in Irish or in English.
Similar terms: cimigh, ídigh, IGH, IIG, IMI

The Rules of the Superior Courts

A collection of legal terms extracted from the Rules of the Superior Courts.
Dlí » Dlí, Ábhair Ghinearálta
Law » Law, General Matters
GAimeacht fir3
gu imeachta, iol imeachtaí
Tráth déanta ordaithe le haghaidh glaoigh cuirfear an chuid eile de na himeachtaí a bhainfidh leis ar atráth go dtí tráth i ndiaidh an lae a bheidh ceaptha chun a íoctha, agus ina dhiaidh sin ó thráth go chéile, fad is gá sin.
At the time of making an order for a call the further proceedings relating thereto shall be adjourned to a time subsequent to the day appointed for the payment thereof, and afterwards from time to time, so long as may be necessary.
Dlí » Dlí Sibhialta
Law » Civil Law
Dlí » Gnás agus Nós Imeachta
Law » Practice and Procedure
I gcás aon éilimh dá luaitear in Ordú 2, riail 1, is i bhFoirm Uimh. 2 i bhFoscríbhinn A, Cuid I, a bheidh toghairm thionscnaimh chun imeachtaí achoimre a thionscnamh gan phléadálacha agus a éistfear le mionnscríbhinn, le fianaise béil nó gan fianaise béil (dá ngairtear toghairm achomair sna Rialacha seo).
An originating summons for the commencement of summary proceedings without pleadings and to be heard on affidavit with or without oral evidence (in these Rules called a summary summons) shall, in the case of any claim mentioned in Order 2, rule 1, be in the Form No. 2 in Appendix A, Part I.
Dlí » Dlí Muirí
Law » Maritime Law
imeacht a bhaineann le réimse an dlí muirí
Féadfar nós imeachta le toghairm speisialta a ghlacadh le toiliú na bpáirtithe uile in aon imeachtaí aimiréalachta nach mbeidh ag teacht faoi réim aon cheann de na haicmí i riail 3.
Procedure by special summons may be adopted by consent of all parties in any admiralty proceedings not coming within any of the classes in rule 3.
FÉACH FREISIN · SEE ALSO | aimiréalacht · admiralty | caingean aimiréalachta · admiralty action
Dlí » Dlí, Ábhair Ghinearálta
Law » Law, General Matters
Iarratais chun billí costas a fhómhas agus a sheachadadh agus go ndéanfaidh aon aturnae gníomhais, doiciméid agus páipéir a sheachadadh i gcás nach mbeidh aon imeacht ar feitheamh ina bhféadfar an t-iarratas a dhéanamh.
Applications for the taxation and delivery of bills of costs and for the delivery by any solicitor of deeds, documents and papers where there is no pending proceeding in which the application may be made.
Dlí » Dlí Teaghlaigh
Law » Family Law
Déanfaidh an páirtí a mbeidh imeacht maidir le pósadh, arna thionscnamh le hachainí, á thaifeadadh aige le haghaidh trialach dhá chóip d’iomlán na bpléadálacha, maille le cóip den ordú ag socrú am agus mhodh na trialach agus na saincheisteanna a bheidh le triail, a sheachadadh ar an oifigeach cuí.
The party entering for trial a matrimonial proceeding commenced by petition shall deliver to the proper officer two copies of the whole of the pleadings, and a copy of the order fixing the time and mode of trial and the issues to be tried.

IATE Terminology

EUROPEAN UNION
ga an Ballstát [atá/a bheidh] ag fágáil an Aontais REFERENCE Comhairle-GA
LANGUAGE USAGE 'tarraingt siar' ar 'withdraw', 'fágáil' ar 'leave' agus 'imeacht (as)' ar 'departure'
ga an Ballstát [atá/a bheidh] ag imeacht [as an Aontas] REFERENCE Comhairle-GA
LANGUAGE USAGE 'tarraingt siar' ar 'withdraw', 'fágáil' ar 'leave' agus 'imeacht (as)' ar 'departure'
ga an Ballstát [atá/a bheidh] ag tarraingt siar REFERENCE Airteagal 50 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, CELEX:12008M050/GA
LANGUAGE USAGE 'tarraingt siar' ar 'withdraw', 'fágáil' ar 'leave' agus 'imeacht (as)' ar 'departure'
CONTEXT 'Chun críocha mhíreanna 2 agus 3, ní bheidh an comhalta den Comhairle Eorpach nó den Chomhairle a ionadaíonn don <b>Bhallstát a bheidh ag tarraingt siar </b> rannpháirteach i bpléití na Comhairle Eorpaí nó na Comhairle nó i gcinntí ón gComhairle Eorpach nó ón gComhairle a bhaineann leis an mBallstát sin. REFERENCE Airteagal 50 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, CELEX:12008M050/GA
en departing Member State | withdrawing Member State
DEFINITION Member State of the EU which has notified the European Council of its intention to withdraw from the European Union REFERENCE COUNCIL-PL based on Article 50 of the Treaty on European Union (TEU) CELEX:12008M050/EN
fr État membre qui se retire
DEFINITION État membre ayant décidé de se retirer de l'Union européenne et ayant notifié son intention au Conseil en application de l'article 50 du TUE REFERENCE Conseil-FR, d'après l'article 50 du TUE, CELEX:12012E/FR
COMMENT Voir aussi:<br>- <i>accord de retrait</i> [IATE:2156466 ]<br>- <i>traité sur l'Union européenne</i> [IATE:865789 ]<br>- <i>Union européenne</i> [IATE:878841 ]
de austretender Mitgliedstaat
DEFINITION Mitgliedstaat der Europäischen Union, der dem Europäischen Rat seine Absicht, aus der Union auszutreten, mitgeteilt hat REFERENCE Council-DE gestützt auf Art.50 EUV, ABl. C_202/2016 CELEX:12016M050/DE
ga ar an tréimhse a bheith imithe in éag REFERENCE Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
Rights and freedoms
ga Clár um Imeacht Ordúil REFERENCE Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en ODP | Orderly Departure Programme
COMMENT 'The displacement caused by the conflicts in Indochina [...] tested to breaking point the capacity of states in the region to absorb the refugees. It also tested the commitment of Western states to resettle refugees fleeing Communism. [...] In the case of Viet Nam, an Orderly Departure Programme was devised, whereby the Vietnamese authorities agreed to permit the orderly departure of individuals to resettlement countries, to avoid the clandestine and dangerous departures by sea.' (UNHCR)
fr Programme des départs ordonnés | Programme de départs légaux | programme de départs organisés
COMMENT En dix ans (1975-1985), près d'un million de "boat-people" ont fui le régime communiste vietnamien. La tragédie des "boat-people" suscite une vive émotion dans le monde et amène le secrétaire général des Nations unies à tenir une conférence internationale à Genève (juillet 1979), où le Vietnam est invité. Sous la pression de l'opinion internationale, Hanoi doit s'engager à supprimer "l'émigration semi-officielle des boat-people". En contrepartie, l'Occident accepte d'élaborer avec l'ONU le programme ODP (initiales du mot anglais "Orderly Departure Programme" ou programme de départs organisés).
TRANSPORT · Land transport
ga earraí imithe ón tír de bhóthar REFERENCE Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en goods having left the country by road
DEFINITION the goods which having been loaded on a road vehicle in the country, left the country by road and were unloaded in another country REFERENCE Gloss. for Transport Statistics: Road Transport, 1997, IWG Trans
TRANSPORT · Land transport
ga earraí imithe ón tír d'iarnród REFERENCE Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en goods having left the country by rail
DEFINITION the goods loaded on a reporting railway network and transported by rail to be unloaded in a foreign country REFERENCE Gloss. for Transport Statistics: Railway Transport, 1997, IWG Trans
Criminal law
ga imeacht achomhairc REFERENCE Gluais Eurojust 2014 (deimhnithe ag deasc náisiúnta Eurojust)
LAW · Migration
ga imeacht as críoch REFERENCE Iarscríbhinn IX, Cuid 1 (2) (II) Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir le Víosaí (Cód Víosaí) CELEX:32009R0810/GA
ECONOMICS
ga pointe do-aisiompaithe a shroicheadh REFERENCE Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga imeacht chomh fada sin go bhfuil sé do-athraithe REFERENCE Comhad na hEorpa, 10/89, lch. 3
LAW · Family
ga imeacht cúraim leanaí REFERENCE An Bille um an Riail in Camera in Imeachtaí Cúraim Leanaí agus Dlí Teaghlaigh, 2013, https://data.oireachtas.ie/ie/oireachtas/bill/2013/35/eng/initiated/b3513d.pdf [1.10.2018] ;<P>Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
CONTEXT 'Go ginearálta, léiríonn an fhoráil seo dúinn gur cosúil go bhfuil cur chuige neamhchinnteach ar bhonn treallach á glacadh ag ranna an Rialtais maidir le ceart leanaí éisteacht a fháil i reachtaíocht phríomha a bhaineann le himeachtaí cúirte a dhéanann difear do leanaí. Rinneadh foráil, mar shampla, chun caomhnóirí ad litem a cheapadh in <B>imeachtaí cúraim leanaí</b> agus chun saineolaithe ar thuairimí linbh a cheapadh in imeachtaí dlí teaghlaigh príobháideacha agus in imeachtaí um fhoréigean teaghlaigh, gan soiléireacht chuí a sholáthar faoi na difríochtaí, más ann dóibh, atá idir na grúpaí gairmiúla sin.' REFERENCE 'Tuarascáil Bhliantúil 2017,' Ombudsman do Leanaí, https://www.oco.ie/Annual_17_Gaeilge.pdf [1.10.2018]
en childcare proceeding | care proceedings
DEFINITION procedure by which the court assesses a child’s situation and decides whether the child needs a legal order to keep them safe REFERENCE EP-EN, based on: <BR> ‘What happens in care proceedings’, Family Rights Group, http://www.frg.org.uk/5-2-what-happens-in-care-proceedings [16.8.2016]
COMMENT ‘Childcare’ can also be spelt as two words: ‘child care’. University College Cork, Ireland, ‘Child Care Proceedings in the District Court’, https://www.ucc.ie/en/appsoc/resconf/res/childcareproceedingsinthedistrictcourt/ [16.8.2016]
LAW · Migration
ga imeacht deonach REFERENCE Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
DEFINITION an oibleagáid maidir le filleadh laistigh den teorainn ama a socraíodh chuige sin sa chinneadh maidir le filleadh a chomhlíonadh REFERENCE Rialachán (AE) Uimh. 516/2014 lena mbunaítear an Ciste um Thearmann, Imirce agus Lánpháirtíocht,lena leasaítear Cinneadh 2008/381/CE, CELEX:32014R0516/GA
en voluntary departure
DEFINITION compliance with the obligation to return within the time-limit fixed for that purpose in the return decision REFERENCE Directive 2008/115/EC on common standards and procedures in Member States for returning illegally staying third-country nationals, Art. 3(8) CELEX:32008L0115
fr départ volontaire
DEFINITION obtempération à l’obligation de retour dans le délai imparti à cette fin dans la décision de retour [IATE:3501733 ] REFERENCE Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, art. 3, CELEX:32008L0115/FR
de freiwillige Ausreise
DEFINITION Erfüllung der Rückkehrverpflichtung innerhalb der dafür in der Rückkehrentscheidung festgesetzten Frist REFERENCE Legaldefinition der RL 2008/115/EG über gemeinsame Normen und Verfahren in den Mitgliedstaaten zur Rückführung illegal aufhältiger Drittstaatsangehöriger, Art.3 Nr.8 (ABl. L_348/2008) CELEX:32008L0115/DE
COMMENT DIV: cba, 12.2.2009
LAW · Migration
ga imeacht deonach REFERENCE Lch 47 Glossaire 2.0 sur l’asile et les migrations, Janvier 2012, deuxième édition http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/docs/emn-glossary-fr-version.pdf [04.12.2013]
DEFINITION Ciallaíonn "imeacht deonach" an oibleagáid maidir le filleadh laistigh den teorainn ama a socraíodh chuige sin sa chinneadh maidir le filleadh a chomhlíonadh - mar a shainítear in Airteagal 3 de Threoir 2008/115/CE [UE] REFERENCE [Definition constructed from several sources]
COMMENT Níl Éire ná an Ríocht Aontaithe rannpháirteach i dTreoir 2008/115/CE maidir le caighdeáin choiteanna agus nósanna imeachta coiteanna sna Ballstáit i ndáil le náisiúnaigh tríú tír atá ag fanacht go mídhleathach a chur ar ais (IO L 348, 24.12.2008, lch. 98)
en voluntary departure
DEFINITION Departure of the non-national in compliance with the obligation to return within the time-limit fixed for that purpose in the return decision. REFERENCE Directive 2008/115/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on common standards and procedures in Member States for returning illegally staying third-country nationals, Article 3(8) CELEX:32008L0115/EN
fr départ volontaire
DEFINITION Départ de l’étranger suite à son obtempération à l’obligation de retour dans le délai imparti à cette fin dans la décision de retour.[UE] REFERENCE Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. CELEX:32008L0115/FR [Définition modifiée]
COMMENT <b>Attention!</b> L'adjectif "volontaire" peut induire en erreur. Le "départ volontaire" a lieu dans le cadre d'une mesure d'éloignement imposée à l'étranger. On parle de "volontaire" car un "délai de départ volontaire» ID CJUE:6966 est accordé à l'étranger dans le cadre de ce retour forcé ID CJUE:2073 . <br>La notion de la présente fiche ne doit pas être confondue avec le «retour volontaire» ID CJUE:1665 .
de freiwillige Ausreise | freiwillige Erfüllung der Ausreisepflicht
DEFINITION Erfüllung der Rückkehrverpflichtung innerhalb der dafür in der Rückkehrentscheidung festgesetzten Frist [UE] REFERENCE RL 2008/115, Art. 8 CELEX:32008L0115/DE
Chemistry
ga imeacht inteirmeach REFERENCE Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
Enlargement of the Union
ga Breatimeacht REFERENCE '"Cuirtear an toradh i bhfeidhm láithreach"– Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh J.C. Juncker', Nuacht RTÉ, 24.6.2016, http://www.rte.ie/news/nuacht/2016/0624/797990-europeanleaders/ [29.8.2016]
LANGUAGE USAGE Firinscneach atá an téarma 'Breatimeacht'.
CONTEXT Pléifear <B>Breatimeacht</B> ag cruinniú mullaigh Dé Céadaoin. REFERENCE Nuacht RTÉ, 24.6.2016, http://www.rte.ie/news/nuacht/2016/0624/797990-europeanleaders/ [29.8.2016]
ga imeacht na Ríochta Aontaithe as an Aontas Eorpach REFERENCE 'Ráiteas ón Rialtas: Fógra tugtha ag Rialtas na Ríochta Aontaithe faoi Airteagal 50', Roinn an Taoisigh, http://www.taoiseach.gov.ie/irish/Nuacht/Preaseis%C3%BAnta%C3%AD_an_Rialtais/Raiteas_on_Rialtas_Fogra_tugtha_ag_Rialtas_na_Riochta_Aontaithe_faoi_Airteagal_50.html, [26.6.2017]
LANGUAGE USAGE Tabhair faoi deara gur 'tarraingt siar' atá ar 'withdrawal' in Airteagal 50 den Chonradh ar an Aontas Eorpach.
ga Brexit REFERENCE 'BREXIT: D’fhéadfadh aon neamhchinnteacht a leanfadh an reifreann deacrachtaí a chruthú do chomhlachtaí Gaeltachta – Údarás', Tuairisc.ie, http://tuairisc.ie/brexit-dfheadfadh-aon-neamhchinnteacht-a-leanfadh-an-reifreann-deacrachtai-a-chruthu-do-chomhlachtai-gaeltachta-udaras/ [11.7.2016]
DEFINITION imeacht na Ríochta Aontaithe as an Aontas Eorpach REFERENCE Comhairle-GA
en Brexit
DEFINITION withdrawal of the United Kingdom from the European Union REFERENCE Oxford English Dictionary > Brexit, http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/Brexit [5.7.2018]
COMMENT See also:<LI><I>Department for Exiting the European Union</I> [ IATE:3570700 ] <LI><I>Task Force for the Preparation and Conduct of the Negotiations with the United Kingdom under Article 50 TEU (Article 50 Task Force/TF50)</I> [ IATE:3570629 ] <LI><I>hard/clean Brexit</I> [ IATE:3570939 ]<LI><I>soft Brexit</I> [ IATE:3570938 ]
fr Brexit | sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne
DEFINITION processus par lequel le Royaume-Uni se retire de l'Union européenne, en vertu de l'article 50 du TUE REFERENCE Conseil-FR
COMMENT Voir aussi:<br><li> <i>ministère de la sortie de l'Union européenne</i> [IATE:3570700 ] (UK)</li><br><li> <i>task-force "article 50"</i> [IATE:3570629 ] (Commission)</li><br><li> <i>groupe de travail ad hoc sur l'article 50 du TUE</i> [IATE:3572795 ] (Conseil)</li>
de Brexit
DEFINITION Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union REFERENCE Council-DE
EU law · Legal action
ga imeacht um shárú REFERENCE Rialachán (AE) 2015/2424 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 207/2009 ón gComhairle maidir leis an trádmharc Comhphobail agus Rialachán (CE) Uimh. 2868/95 ón gCoimisiún lena gcuirtear chun feidhme Rialachán (CE) Uimh. 40/94 ón gComhairle maidir leis an trádmharc Comhphobail, CELEX:32015R2424/GA
CONTEXT "De bhreis ar fhorais na cúlghairme dá bhforáiltear in Airteagal 51, cúlghairfear na cearta atá ag dílseánach mairc dheimhniúcháin de chuid AE, ar iarratas chuig an Oifig nó ar bhonn frithéilimh in <b>imeachtaí um shárú</b>, i gcás ina gcomhlíontar aon cheann de na coinníollacha seo a leanas..." REFERENCE Rialachán (AE) 2015/2424 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 207/2009 ón gComhairle maidir leis an trádmharc Comhphobail agus Rialachán (CE) Uimh. 2868/95 ón gCoimisiún lena gcuirtear chun feidhme Rialachán (CE) Uimh. 40/94 ón gComhairle maidir leis an trádmharc Comhphobail, CELEX:32015R2424/GA
en infringement proceeding
DEFINITION action taken by the Commission against a Member State which it considers to have failed to fulfil an obligation under one of the founding Treaties or under secondary EU legislation REFERENCE COM-EN, based on:<li>Explanation of European Commission infringement proceedings for non-compliance with Community law (MEMO/07/343), http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-07-343_en.htm?locale=en [4.5.2018]<li>Articles 258-260 of the Treaty on the Functioning of the European Union, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.202.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2016:202:TOC
COMMENT This action is part of an <I>infringement procedure</I> [ IATE:1174300 ]. The Commission initiates the proceeding on its own initiative or in response to a complaint. The Commission cannot be obliged by a third party to start an infringement proceeding. If justified, the proceeding can result in a judgment of the European Court of Justice stating that the Member State in question has indeed committed an infringement. If the Member State fails to comply with such a judgment, the Court can impose a penalty payment in a separate proceeding.<P>An infringement proceeding consists of three stages:<BR>• <I>letter of formal notice</I> [ IATE:1899630 ]<BR>• <I>reasoned opinion</I> [ IATE:1133472 ]<BR>• <I>referral to the European Court of Justice</I> [ IATE:1269868 ]<P>The legal basis is Article 258 of the Treaty on the Functioning of the European Union [ CELEX:12008E258/EN ] (formerly Article 226 (ex 169) of the Treaty establishing the European Community [ CELEX:11997E226/EN ]). <HR> Not to be confused with: <li> <I>infringement procedure</I> [ IATE:1174300 ]
fr procédure en manquement | procédure d'infraction
DEFINITION action que la Commission européenne, en tant que gardienne des traités, peut, en vertu de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), engager à l'encontre d'un État membre qui manque aux obligations qui lui incombent en vertu du droit de l'Union REFERENCE Conseil-FR, d'après le MEMO/12/12 de la Commission du 17.1.2012, http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-12_fr.htm?locale=fr%20%20%20MEMO/13/907 [16.5.2017]
COMMENT La Commission engage la procédure de sa propre initiative ou sur la base d'une plainte.<br> Les différentes étapes de la procédure d’infraction sont les suivantes (cf. MEMO/12/12 de la Commission précité) :<br>- la Commission envoie à l'État membre concerné une demande d'informations (<i>lettre de mise en demeure</i> [ IATE:1899630 ]);<br>- si elle n'est pas satisfaite des informations reçues et conclut que l'État membre en question manque à ses obligations, elle peut alors lui demander formellement (via un <I>avis motivé</I> [ IATE:1133472 ]) de s’y conformer, en lui enjoignant de l'informer des mesures de mise en conformité qu'il aura prises;<br>- si l'État membre ne se conforme pas au droit de l'Union, la Commission peut alors décider de l'assigner devant la Cour de justice de l'Union européenne.<p>Si l’État membre est condamné par l’arrêt de la Cour, il doit alors prendre les mesures nécessaires pour se conformer à cet arrêt. Si, en dépit du premier arrêt, l’État membre s’abstient de prendre les mesures qui s’imposent, la Commission peut ouvrir une autre procédure d’infraction, conformément à l’article 260 du TFUE, moyennant l’envoi d’un seul avertissement écrit, avant d’assigner une nouvelle fois l’État membre devant la Cour, et proposer à celle ci d’infliger des sanctions financières à l'État membre en faute.<p><b>NB</b>: l'anglais fait une différence entre les termes <u>infringement proceedings</u>, l'action lancée, et <u>infringement procedure</u> (IATE:1174300 ), qui est la procédure générale, le cadre (défini par les articles 258 à 260 du TFUE) en vertu duquel l'action est lancée, alors que le français utilise dans les deux cas <b>procédure d'infraction</b> ou <b>procédure en manquement</b>.
de Vertragsverletzungsverfahren
DEFINITION Vorgehen der Kommission gegen einen Mitgliedstaat der Europäischen Union wegen mangelnder Erfüllung einer Verpflichtung gemäß den Gründungsverträgen oder sekundärrechtlichen Vorschriften der EU REFERENCE Council-DE, vgl. KOM-Pressemitteilung vom 5.9.2007 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-07-343_de.htm (13.2.2018)
COMMENT vgl. Artikel 258-260 AEUV <br>Die Kommission leitet das Verfahren von Amts wegen oder auf Antrag eines anderen Mitgliedstaats ein. Einzelpersonen haben keine Möglichkeit, die Kommission zur Aufnahme eines Vertragsverletzungsverfahrens zu zwingen. In gerechtfertigten Fällen kann das Verfahren zu einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs führen, in dem festgestellt wird, dass der fragliche Mitgliedstaat tatsächlich den Vertrag verletzt hat. Kommt der Mitgliedstaat dem Urteil nicht nach, kann der Gerichtshof in einem getrennten Verfahren die Zahlung eines Zwangsgelds über ihn verhängen.<BR><BR>Ein Vertragsverletzungsverfahren umfasst drei Stufen:<BR>- Aufforderungsschreiben (IATE:1899630 )<BR>-mit Gründen versehene Stellungnahme (IATE:1133472 )<BR>-Anrufung des Gerichtshofs (IATE:1269868 )<BR><BR><b>NB:</b> Im Englischen unterscheidet man zwischen "infringement proceeding", dem eingeleiteten Verfahren, und "infringement procedure" (IATE:1174300 ), dem generellen Verfahren, das in den Artikeln 258 bis 260 AEUV festgelegt ist und nach dem das Verfahren eingeleitet wird, während im Deutschen nur der Begriff Vertragsverletzungverfahren verwendet wird.
EU law · Legal action
ga imeacht um shárú a thionscnamh REFERENCE Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
Preparation for market · FINANCE
ga infheistíocht atá imithe i léig REFERENCE Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
Criminal law · Financial institutions and credit
fr règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté | règlement sur le contrôle des mouvements d'argent liquide
DEFINITION règlement qui complète les dispositions de la directive 91/308/CEE concernant les transactions effectuées à travers les institutions financières, les établissements de crédit et certaines professions, en établissant des règles harmonisées concernant le contrôle, par les autorités compétentes, des mouvements d'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté REFERENCE règlement (CE) n° 1889/2005 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté CELEX:32005R1889/FR
ENVIRONMENT
ga speiceas atá imithe in éag REFERENCE Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en extinct species
DEFINITION species which has died out at regional or global level REFERENCE Council-EN, based on: <LI> Guidelines for Application of IUCN Red List Criteria at Regional and National Levels, Version 4.0, IUCN Species Survival Commission http://s3.amazonaws.com/iucnredlist-newcms/staging/public/attachments/3101/reg_guidelines_en.pdf [21.9.2016]</LI><LI> IUCN Red List Categories and Criteria, Version 3.1 Second edition, IUCN Species Survival Commission http://s3.amazonaws.com/iucnredlist-newcms/staging/public/attachments/3145/redlist_cats_crit_en.pdf [21.9.2016]</LI>
COMMENT The International Union for Conservation of Nature [ IATE:788701 ] classifies extinct species into three categories:<br>1. Extinct (EX)<br>2. Extinct in the wild (EW)<br>3. Regionally extinct (RE)
fr espèce disparue | espèce éteinte
DEFINITION classification officielle de la liste rouge de l'UICN regroupant les espèces qui n'existent plus au niveau mondial ou régional REFERENCE Conseil-FR, d'après "La Liste rouge des espèces menacées en France - Vertébrés des Terres australes et antarctiques françaises (2015)", p.6, https://inpn.mnhn.fr/docs/LR_FCE/Rapport-Eval-Vertebres-TAAF-v7_24-03-2016_finale.pdf [3.10.2016]
COMMENT Bien que ces deux termes soient utilisés comme synonymes la plupart du temps, il existe dans certains cas des nuances et/ou préférences: <br>- Une espèce peut avoir disparu au niveau régional sans pour autant être éteinte au niveau national ou mondial. (Voir titre: https://inpn.mnhn.fr/docs/inventaires/annexee.pdf , [15.9.2016])<p>- une espèce peut avoir disparu sans pour autant être déclarée officiellement éteinte, car cela nécessite des observations scientifiques sur le long terme qui ne peuvent pas toujours être organisées et/ou financées et l'espèce peut réapparaître ailleurs (Voir par exemple: http://theconversation.com/on-a-retrouve-les-tortues-geantes-disparues-des-galapagos-53076 [15.9.2016])<p>- la liste rouge de l'IUCN utilise comme catégorie générale le terme "espèces disparues", qui regroupe 3 sous-catégories, à savoir "éteinte au niveau mondial" (EX), "éteinte à l'état sauvage" (EW) et "disparue au niveau régional" (RE) (p.6, https://inpn.mnhn.fr/docs/LR_FCE/Rapport-Eval-Vertebres-TAAF-v7_24-03-2016_finale.pdf ) [15.9.2016]
de ausgestorbene Art
DEFINITION Art, von der es weltweit bzw. in einer bestimmten Region kein bzw. kein in freier Natur lebendes Individuum mehr gibt REFERENCE Council-DE
COMMENT Die Weltnaturschutzunion (IUCN) IATE:788701 unterscheidet zwischen folgenden Kategorien:<br>1. ausgestorben (EX Extinct)<br>2. in der Natur ausgestorben (EW Extinct in the Wild)<br>3. regional ausgestorben (RE Regionally Extinct)
TRANSPORT · Land transport
ga tástáil roimh imeacht REFERENCE Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en departure test
DEFINITION an operational test made in a depot or on a depot departure track before permitting the unit(train)to enter revenue service REFERENCE Dict.Public Transport,Alba 1981
de Überprüfung vor Fahrzeuginbetriebnahme
DEFINITION vor dem Einsatz zur Fahrgastbeförderung auf dem Betriebshof oder auf der Abstellanlage nach Dienstvorschrift vorgenommene Inbetriebnahme und Funktionskontrolle von Fahrzeugen REFERENCE WB Nahverkehr,Alba 1981
Air transport
ga tuirlingt agus pras-imeacht REFERENCE Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en touch-and-go | touch-and-go landing
DEFINITION a landing in which the aircraft does not come to a complete stop before starting another takeoff run REFERENCE José Velasco,Madrid,1993

Terms from Statutory Instruments

A collection of miscellaneous terms compiled as part of the LEX project.
Feithiclí/Vehicles
gu fágála, ai fágálacha, gi fágálacha
gu imeachta, iol imeachtaí
Déanfaidh máistir tancaeir lena mbaineann na Rialacháin seo, le linn dó a bheith sna huiscí teorann tadhlach leis an gcalafort iontrála nó fágála, a chur in iúl don údarás cuain i dtaobh aon locht i gcabhail, in innealra nó i dtrealamh an tancaeir a fhéadfaidh... · The master of a tanker to which these Regulations apply, whilst in the territorial waters adjacent to the port of entry or departure, shall inform the harbour authority of any defect in the hull, machinery or equipment of the tanker...
Lógó gaois.ie
gaois.ie