Léim go dtí an príomhábhar
BUNACHAR TÉARMAÍOCHTA
Scríobh focal nó frása i nGaeilge nó i mBéarla.

Téarmaíocht IATE

EU institution
ga Comhairle na nAirí TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ÚSÁID SA TEANGA I gcaint na ndaoine a úsáidtear an leagan seo.
ga Comhairle an Aontais Eorpaigh TAGAIRT An Conradh CE, Airt. 202 - 210 http://eur-lex.europa.eu/ga/treaties/dat/12002E/htm/C_2002325GA.003301.html ;<P>Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga an Chomhairle TAGAIRT Seo an leagan a bhíonn i ngníomhartha na Comhairle seachas i dtús an réamhrá. Comhairle-GA, bunaithe ar http://eur-lex.europa.eu/ga/treaties/dat/12002E/htm/C_2002325GA.003301.html ;<P>Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
SAINMHÍNIÚ Príomhchomhlacht cinnteoireachta an Aontais Eorpaigh. Tagann airí na mBallstát le chéile laistigh de Chomhairle an Aontais Eorpaigh. Ag brath ar an ábhar a bhíonn faoi chaibidil, bíonn an t-aire a bhfuil cúram an ábhair sin air nó uirthi (gnóthaí eachtracha, airgeadas, iompar, talmhaíocht etc.) ann thar ceann a thíre nó a thíre. TAGAIRT Comhairle-GA
en Council | Council of the European Union | Council of Ministers
SAINMHÍNIÚ The main decision-making body of the European Union. The ministers of the Member States meet within the Council of the European Union. Depending on the issue on the agenda, each country will be represented by the minister responsible for that subject (foreign affairs, finance, social affairs, transport, agriculture, etc.). TAGAIRT Council website, https://www.consilium.europa.eu/press/press-releases/council-meetings-introduction-offline.aspx?lang=en [15.7.2011]
fr Conseil | Conseil de l'Union européenne | Conseil des ministres | CUE
SAINMHÍNIÚ Institution de l'Union européenne et son principal centre de décision politique. Se réunit en différentes formations en fonction des sujets abordés (affaires étrangères, économie, agriculture, transports, etc.), chaque Etat membre y étant représenté en principe par le ministre responsable du domaine concerné.<br><br>Le Conseil exerce le pouvoir législatif, en général en codécision avec le Parlement européen. Il a un rôle de décision et de coordination des différentes politiques, sur la base des orientations du Conseil européen, et conclut les accords internationaux au nom de l'Union. TAGAIRT Site Internet du Conseil, http://www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=242&lang=fr et art. 16 du traité UE, vesion consolidée, JO C 83 du 30.3.2010, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:FULL:FR:PDF (2.3.2011)
NÓTA Ne pas confondre avec le <b>Conseil européen</b> qui réunit les chefs d'État et de gouvernement et définit les orientations générales [ IATE:836507 ], ni avec le <b>Conseil de l'Europe</b>, organisation intergouvernementale qui n'est pas une institution de l'Union européenne [ IATE:857218 ].
de Rat | Ministerrat der EU | Rat der Europäischen Union
SAINMHÍNIÚ Organ der Europäischen Union, das gemeinsam mit dem Europäischen Parlament die gesetzgebende Gewalt IATE:126540 ausübt TAGAIRT EUV Art.13 u. 16 CELEX:12008M013/DE und CELEX:12008M016/DE
NÓTA Sitz: Brüssel
European Union law · Intergovernmental legal instrument
ga Cinneadh ó na Cinn Stáit nó Rialtais, ag teacht le chéile dóibh i dtionól na Comhairle Eorpaí TAGAIRT Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (leagan comhdhlúite 2016), Prótacal 22, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016E/TXT&from=EN ;<P>Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en Decision of the Heads of State or Government, meeting within the European Council
SAINMHÍNIÚ decision of the Member States of the European Union, of an intergovernmental nature TAGAIRT Council document ST 37/16, Draft Decision of the Heads of State or Government, meeting within the European Council, on the association agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and Ukraine, of the other part - Form, legal nature, effects and conformity with the association agreement, http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-37-2016-INIT/en/pdf [29.6.2017]
NÓTA As opposed to a decision of the European Council as an institution of the European Union [ IATE:3516840 ]. The addition of the phrase "<I>meeting within the European Council</I>" aims only at clarifying that the heads of state or government took the opportunity presented by the meeting of the European Council, of which they are all members, to adopt their decision.<hr><I>Note reference</I>: Council-EN based on Council document ST 37/16, http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-37-2016-INIT/en/pdf [29.6.2017]
fr décision des chefs d'État ou de gouvernement, réunis au sein du Conseil européen
SAINMHÍNIÚ décision des États membres de l'Union européenne, de nature intergouvernementale TAGAIRT Document du Conseil EUCO 37/16, Projet de décision des chefs d'État ou de gouvernement, réunis au sein du Conseil européen, relative à l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-37-2016-INIT/fr/pdf [24.11.2017]
NÓTA A différencier d'une décision du Conseil européen [ IATE:3516840 ] en tant qu'institution de l'Union européenne en vertu de l'article 15 du TUE, au sens de l'article 288, quatrième alinéa, du TFUE. L'ajout des termes "réunis au sein du Conseil européen" a pour seul but de préciser que les chefs d'État ou de gouvernement ont profité de leur participation à une réunion du Conseil européen, dont ils sont tous membres, pour adopter leur décision.<hr> Document du Conseil EUCO 37/16, http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-37-2016-INIT/fr/pdf [24.11.2017]
de Beschluss der im Europäischen Rat vereinigten Staats- und Regierungschefs
SAINMHÍNIÚ Beschluss der Mitgliedstaaten der Europäischen Union (zwischenstaatlicher Natur) TAGAIRT Ratsdokument ST 37/16, Entwurf eines Beschlusses der im Europäischen Rat vereinigten Staats- und Regierungschefs über das Assoziierungsabkommen zwischen der Europäischen Union und der Europäischen Atomgemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Ukraine andererseits http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-37-2016-INIT/de/pdf (1.2.18)
NÓTA nicht zu verwechseln mit einem Beschluss des Europäischen Rates [ IATE:3516840 ]– eines Organs der Europäischen Union nach Artikel 15 EUV – im Sinne des Artikels 288 Absatz 4 AEUV. Mit dem Zusatz "im Europäischen Rat vereinigten" soll lediglich präzisiert werden, dass die Staats- und Regierungschefs eine Tagung des Europäischen Rates, dem sie alle angehören, zum Anlass genommen haben, um ihren Beschluss zu verabschieden.
International agreement · EU relations
Community budget
ga Comhaontú Idirinstitiúideach an 2 Nollaig 2013 idir Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún maidir le smacht buiséadach, comhar in ábhair bhuiséadacha agus bainistíocht fhónta airgeadais TAGAIRT Rialachán (AE) 2018/1726 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh chun Bainistiú Oibríochtúil a dhéanamh ar Chórais Mhórscála TF sa Limistéar Saoirse, Slándála agus Ceartais (eu-LISA), agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1987/2006 agus Cinneadh 2007/533/CGB ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011, CELEX:32018R1726/GA
COMHTHÉACS Ba cheart maoiniú na Gníomhaireachta a bheith faoi réir comhaontú idir Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle mar a leagtar amach i bpointe 31 de <b>Chomhaontú Idirinstitiúideach an 2 Nollaig 2013 idir Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún maidir le smacht buiséadach, comhar in ábhair bhuiséadacha agus bainistíocht fhónta airgeadais </b>. TAGAIRT Rialachán (AE) 2018/1726 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh chun Bainistiú Oibríochtúil a dhéanamh ar Chórais Mhórscála TF sa Limistéar Saoirse, Slándála agus Ceartais (eu-LISA), agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1987/2006 agus Cinneadh 2007/533/CGB ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011, CELEX:32018R1726/GA
de IIV | Interinstitutionelle Vereinbarung vom 2. Dezember 2013 zwischen dem Europäischen Parlament, dem Rat und der Kommission über die Haushaltsdisziplin, die Zusammenarbeit im Haushaltsbereich und die wirtschaftliche Haushaltsführung | Interinstitutionelle Vereinbarung
NÓTA Diese Vereinbarung ist am 23. Dezember 2013 in Kraft getreten und ersetzt die Interinstitutionelle Vereinbarung über die Haushaltsdisziplin und die wirtschaftliche Haushaltsführung vom 17. Mai 2006 [ IATE:2228731 ]<br> DIV: AKO 11.4.14
EU act · Community budget
fr accord interinstitutionnel | accord interinstitutionnel du 7 novembre 2002 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur le financement du Fonds de solidarité de l'Union européenne complétant l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire
NÓTA remplacé, depuis le 1er janvier 2007, par l'accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière [ IATE:2228731 ]
European Union law
ga Comhaontú Idirinstitiúideach maidir le Reachtóireacht Níos Fearr TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
COMHTHÉACS 'Tá sé tábhachtach, go háirithe, go rachadh an Coimisiún i mbun comhairliúcháin iomchuí le linn a chuid oibre ullmhúcháin, lena n-áirítear ar leibhéal saineolaithe, agus go ndéanfar na comhairliúcháin sin i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i g<b>Comhaontú Idirinstitiúideach maidir le Reachtóireacht Níos Fearr</b> an 13 Aibreán 2016.' TAGAIRT Comhaontú Idirinstitiúideach maidir le reachtóireacht níos fearr, CELEX:32016Q0512(01)/GA
en Interinstitutional Agreement on Better Regulation | Interinstitutional Agreement on Better Law-Making
NÓTA - Adopted on 13 April 2016 <br>- Replaces the 2003 Interinstitutional agreement on better law-making [ IATE:932701 ] and the 2005 Interinstitutional Common Approach to Impact Assessment.<hr>See also IATE:929367 (better regulation / better law-making).
fr Accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» | accord interinstitutionnel relatif à l'amélioration de la réglementation
NÓTA - Accord adopté le 13 avril 2016<br>- Remplace l'accord interinstitutionnel précédent, en vigueur depuis 2003.<p>Voir aussi:<br>- IATE:929367 <i>"Mieux légiférer"</i><br>- IATE:932701 <i>accord interinstitutionnel "Mieux légiférer"</i>, de 2003<br>- IATE:3547591 <i>programme REFIT</i><br>et le site Commission européenne > Mieux légiférer, http://ec.europa.eu/smart-regulation/index_fr.htm [9.6.2016]
de Interinstitutionelle Vereinbarung über bessere Rechtsetzung | Interinstitutionelle Vereinbarung zwischen dem Europäischen Parlament, dem Rat der Europäischen Union und der Europäischen Kommission über bessere Rechtsetzung
SAINMHÍNIÚ Vereinbarung, mit der die drei Organe übereinkommen, mit einer Reihe von Initiativen und Verfahren eine bessere Rechtsetzung anzustreben, z.B. dass die Rechtsvorschriften der Union verständlich und klar formuliert sein, den Bürgern, Verwaltungen und Unternehmen ein leichtes Verständnis ihrer Rechte und Pflichten ermöglichen, angemessene Berichterstattungs-, Überwachungs- und Evaluierungsvorschriften enthalten, Überregulierung und Verwaltungsaufwand vermeiden und sich leicht umsetzen lassen sollten TAGAIRT Council-DE, nach Interinstitutionelle Vereinbarung zwischen dem Europäischen Parlament, dem Rat der Europäischen Union und der Europäischen Kommission über bessere Rechtsetzung, Nrn.1 bis 3 (ABl. L_123/2016, S.1) CELEX:32016Q0512(01)/DE
NÓTA - Am 13.4.2016 angenommen <br> - Ersetzt die Interinstitutionelle Vereinbarung "Bessere Rechtsetzung" IATE:932701 vom 16. Dezember 2003 und den Interinstitutionellen Gemeinsamen Ansatz für die Folgenabschätzung vom November 2005
EU act · Community budget
en Interinstitutional Agreement between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline and sound financial management | Interinstitutional Agreement on budgetary discipline and sound financial management | Interinstitutional Agreement
NÓTA This Agreement enterered into force on 1 January 2007 and replaced:<BR>— the Interinstitutional Agreement of 6 May 1999 between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline and improvement of the budgetary procedure [ IATE:768778 — CELEX:31999Y0618(02) ],<BR>— the Interinstitutional Agreement of 7 November 2002 between the European Parliament, the Council and the Commission on the financing of the European Union Solidarity Fund supplementing the Interinstitutional Agreement of 6 May 1999 on budgetary discipline and improvement of the budgetary procedure [ IATE:931489 — CELEX:32002Q1120(01) ].<P>It was replaced on 23 December 2013 by the Interinstitutional Agreement of 2 December 2013 between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline, on cooperation in budgetary matters and on sound financial management agreement [ IATE:3553147 — CELEX:32013Q1220(01) ]
de Interinstitutionelle Vereinbarung zwischen dem Europäischen Parlament, dem Rat und der Europäischen Kommission über die Haushaltsdisziplin und die wirtschaftliche Haushaltsführung | IIV | Interinstitutionelle Vereinbarung | Interinstitutionelle Vereinbarung über die Haushaltsdisziplin und die wirtschaftliche Haushaltsführung
NÓTA ersetzt durch die Interinstitutionelle Vereinbarung vom 23. Dezember 2013 über die Haushaltsdisziplin, die Zusammenarbeit im Haushaltsbereich und die wirtschaftliche Haushaltsführung IATE:3553147 <br>UPD: st 22.1.14; AKO 11.4.14
EU act · European Union · EU finance
en Interinstitutional Agreement between the European Parliament, the Council and the European Commission on provisions regarding financing of the Common Foreign and Security Policy
NÓTA Replaced, on 1 January 2000, by the Interinstitutional Agreement on budgetary discipline and improvement of the budgetary procedure [ IATE:768778 ]
fr accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission européenne relatif à des dispositions concernant le financement de la politique étrangère et de sécurité commune
NÓTA remplacé, depuis le 1.1.2000, par l'accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire [ IATE:768778 ]
de Interinstitutionelle Vereinbarung zwischen dem Europäischen Parlament, dem Rat und der Europäischen Kommission über Vorschriften zur Finanzierung der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik
NÓTA am 1.1.2000 ersetzt durch die Interinstitutionelle Vereinbarung über die Haushaltsdisziplin und die Verbesserung des Haushaltsverfahrens IATE:768778 <br> UPD: AKO 11.4.14
Administrative law · European Union · Educational institution
ga Bord Gobharnóirí na Scoileanna Eorpacha TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en Board of Governors | Board of Governors of the European Schools
NÓTA See also:<BR>European School [ IATE:1103552 ]
fr Conseil supérieur | Conseil supérieur des Ecoles européennes
SAINMHÍNIÚ instance suprême des Écoles européennes compétente dans les domaines pédagogique, administratif et budgétaire TAGAIRT Conseil-FR, d'après le site des écoles européennes http://www.eursc.eu/index.php?id=160 (20.5.2011)
NÓTA Ce conseil est composé des ministres de l'éducation nationale de chaque pays de l'Union - représentés par des hauts fonctionnaires du ministère de l'éducation nationale ou des affaires étrangères -, du représentant de la Commission de l'UE ainsi que du représentant de l'Office européen des brevets, d'un représentant du Comité du personnel des écoles - issu du corps enseignant - , et d'un représentant des parents désigné par les associations de parents d'élèves.
de Oberster Rat der Europäischen Schulen | Oberster Rat
SAINMHÍNIÚ höchstes Entscheidungsorgan der zwischenstaatlich organisierten Europäischen Schulen TAGAIRT Vgl. Website Schola Europaea http://www.eursc.eu/index.php?id=160 (16.12.11)
NÓTA bestehend aus Vertretern der Erziehungsminister der Mitgliedstaaten sowie jeweils einem Vertreter der Kommission, des Europäischen Patentamts, des Lehrkörpers und der Eltern; <br>UPD: KW 11/04/2002, aka 16.12.11
EUROPEAN UNION
ga Bord Maoirseoirí an Údaráis Eorpaigh um Árachas agus Pinsin Cheirde TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga Bord Maoirseoirí ÚEÁPC TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en Board of Supervisors of the European Insurance and Occupational Pensions Authority | Board of Supervisors of the EIOPA | EIOPA Board of Supervisors
SAINMHÍNIÚ main decision-making body of the European Insurance and Occupational Pensions Authority [ IATE:3506226 ] TAGAIRT Council-CENTERM, based on<br >- Regulation (EU) No 1094/2010 establishing a European Supervisory Authority (European Insurance and Occupational Pensions Authority), CELEX:32010R1094/EN <br >- EIOPA website, https://eiopa.europa.eu/about-eiopa/organisation/management/board-of-supervisors/index.html [26.3.2013]
NÓTA Composed of: <br>- representatives of the relevant supervisory authority in each EU Member State; <br>- the EIOPA's Chairperson;<br>- representatives of the European Commission, the European Systemic Risk Board, the European Banking Authority, the European Securities Markets Authority;<br>- observers.
fr Conseil des autorités de surveillance de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles | Conseil des autorités de surveillance de l'AEAPP
SAINMHÍNIÚ Organe décisionnel de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (EIOPA) (IATE:3506226 ). TAGAIRT Règlement (UE) nº1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision nº 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission, JO L 331 du 15.12.2010, p. 48, CELEX:32010R1094/fr
NÓTA Voir aussi le site de l'EIOPA (en anglais): https://eiopa.europa.eu/about-eiopa/organisation/management/board-of-supervisors/index.html (2.4.2013)
de Rat der Aufseher der EIOPA | Rat der Aufseher der Europäischen Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung
SAINMHÍNIÚ oberstes Beschlussfassungsgremium der Europäischen Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung TAGAIRT Council-DE vgl. VO 1094/2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung) ABl. L_331/2010, S.48 CELEX:32010R1094/DE
NÓTA Zusammensetzung: Vorsitzender, Leiter der 28 nationalen Behörden und jeweils ein Vertreter der Kommission und der EBA, ESMA sowie des ESRB<br>DIV: do, 8.8.2014
EUROPEAN UNION · Banking
ga Bord Maoirseoirí an Údaráis Baincéireachta Eorpaigh TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
COMHTHÉACS 'Tá an Banc ina chomhalta de <b>Bhord Maoirseoirí an Údaráis Baincéireachta Eorpaigh</b> (ÚBE). In 2013, lean an Banc de thionchar a imirt ar threorú na maoirseachta ar leibhéal Eorpach trína chaidreamh leis an ÚBE. Ina theannta sin, bhí ionadaíocht ag an mBanc ar an mBuanchoiste Oibríochtaí agus Cleachtas, ar fhoghrúpaí den Choiste sin agus ar mheithlí éagsúla eile.' TAGAIRT 'Ráiteas Bliantúil Feidhmíochta (Rialáil Airgeadais) 2013 - 2014', Banc Ceannais na hÉireann, http://www.centralbank.ie/As-Gaeilge/publications/Documents/R%C3%A1iteas%20Bliant%C3%BAil%20Feidhm%C3%ADochta%20(Rial%C3%A1il%20Airgeadais)%202013%20-%202014.pdf [18.3.2016]
ga Bord Maoirseoirí ÚBE TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
COMHTHÉACS 'Ghníomhaigh an Leas-Ghobharnóir mar chathaoirleach malartach ar <b>Bhord Maoirseoirí ÚBE</b> freisin agus ghlac sé páirt i mBord Bainistíochta ÚBE atá freagrach as bainistíocht oibríochtúil an ÚBE.' TAGAIRT 'Ráiteas Bliantúil Feidhmíochta (Rialáil Airgeadais) 2012 - 2013', Banc Ceannais na hÉireann, http://www.centralbank.ie/As-Gaeilge/publications/Documents/R%C3%A1iteas%20Bliant%C3%BAil%20Feidhm%C3%ADochta%20(Rial%C3%A1il%20Airgeadais)%202012%20-%202013.pdf [18.3.2016]
en Board of Supervisors of the European Banking Authority | EBA Board of Supervisors | Board of Supervisors of the EBA
SAINMHÍNIÚ principal decision-making organ of the European Banking Authority [ IATE:3504774 ], composed of the heads of the relevant competent authorities in each Member State, and chaired by the Chairperson of the EBA TAGAIRT Council-CENTERM, based on<br >- Regulation (EU) No 1093/2010 establishing a European Supervisory Authority (European Banking Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/78/EC, CELEX:32010R1093/EN <br ><br >- European Banking Authority > About us > Organisation > Board of Supervisors http://www.eba.europa.eu/Aboutus/Organisation/Board-of-Supervisors.aspx [14.02.2013]
NÓTA Members from EEA countries as well as representatives of the European Commission, the European Systemic Risk Board (ESRB), the European Central Bank (ECB), the European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) and the European Securities and Markets Authority (ESMA) also participate as observers.<br ><br >European Banking Authority > About us > Organisation > Board of Supervisors http://www.eba.europa.eu/Aboutus/Organisation/Board-of-Supervisors.aspx [14.02.2013]
fr conseil des autorités de surveillance de l'Autorité bancaire européenne | conseil des autorités de surveillance de l'ABE
SAINMHÍNIÚ principal organe décisionnel de l’Autorité bancaire européenne IATE:3504774 , composé des dirigeants des autorités compétentes de chaque État membre et présidé par le président de l’Autorité TAGAIRT Conseil-FR, sur la base du:<br>règlement (UE) n°1093/2010 du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n°716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission, CELEX:32010R1093/fr
de Rat der Aufseher der EBA | Rat der Aufseher | Rat der Aufseher der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde
SAINMHÍNIÚ wichtigstes Beschlussfassungsorgan der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) IATE:3504774 , das alle politischen Entscheidungen der EBA trifft TAGAIRT Council-DE, vgl. Verordnung 1093/2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Bankenaufsichtsbehörde), Art.40 bis 44 (ABl. L_331/2010, S.12) CELEX:32010R1093/DE und Website EBA "Organisation" http://www.eba.europa.eu/languages/home_de (30.3.2015)
NÓTA Besteht aus dem nicht stimmberechtigten Vorsitzenden, dem Leiter der für die Beaufsichtigung von Kreditinstituten zuständigen nationalen Behörde jedes Mitgliedstaats, der mindestens zweimal im Jahr persönlich erscheint, einem nicht stimmberechtigten Vertreter der Kommission, einem nicht stimmberechtigten Vertreter der Europäischen Zentralbank, einem nicht stimmberechtigten Vertreter des ESRB, je einem nicht stimmberechtigten Vertreter der beiden anderen Europäischen Aufsichtsbehörden
EUROPEAN UNION · FINANCE
ga Bord Maoirseoirí ESMA TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
COMHTHÉACS 'Ina theannta sin, ghníomhaigh an Banc mar an gcomhordaitheoir inmheánach do <b>Bhord Maoirseoirí ESMA</b>. Tugadh comhairle don Leas-Ghobharnóir, Rialáil Airgeadais, ina cháil mar chomhalta de Bhord Maoirseoirí ESMA agus, ó Mheán Fómhair 2014 i leith, ina cháil mar chomhalta de Bhord Bainistíochta ESMA agus don Stiúrthóir ar Mhaoirseacht ar Mhargaí atá mar chomhalta malartach an Bhainc ar <b>Bhord Maoirseoirí ESMA</b>.' TAGAIRT 'Ráiteas Bliantúil Feidhmíochta (Rialáil Airgeadais) 2014 - 2015', Banc Ceannais na hÉireann, https://www.centralbank.ie/As-Gaeilge/publications/Documents/R%C3%A1iteas%20Bliant%C3%BAil%20Feidhm%C3%ADochta%20(Rial%C3%A1il%20Airgeadais)%202014-2015.pdf [18.3.2016]
ga Bord Maoirseoirí an Údaráis Eorpaigh um Urrúis agus Margaí TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
COMHTHÉACS 'Tá an Banc ina chomhalta de <b>Bhord Maoirseoirí an Údaráis Eorpaigh um Urrúis agus Margaí</b> (ESMA) agus tá ionadaithe aige ar gach ceann de na Buanchoistí a bhíonn ag plé le hábhair amhail struchtúr margaidh, cosaint infheisteoirí, bainistíocht infheistíochta, sláine an mhargaidh, nuálaíocht airgeadais, tuairisciú corporáideach agus airgeadais corporáideach.' TAGAIRT 'Ráiteas Bliantúil Feidhmíochta (Rialáil Airgeadais) 2013 - 2014', Banc Ceannais na hÉireann, http://www.centralbank.ie/As-Gaeilge/publications/Documents/R%C3%A1iteas%20Bliant%C3%BAil%20Feidhm%C3%ADochta%20(Rial%C3%A1il%20Airgeadais)%202013%20-%202014.pdf [18.3.2016]
en Board of Supervisors of the European Securities and Markets Authority | Board of Supervisors of the ESMA | ESMA Board of Supervisors
SAINMHÍNIÚ principal decision-making organ of the European Securities and Markets Authority [ IATE:3504777 ], composed of the heads of 27 national authorities, with one observer from the European Commission, from Norway, Iceland and Lichtenstein, a representative of EBA and EIOPA and one representative of the ESRB TAGAIRT Council-CENTERM, based on<br >- Regulation (EU) No 1095/2010 establishing a European Supervisory Authority (European Securities and Markets Authority), CELEX:32010R1095/EN <br ><br >- European Securities and Markets Authority > About ESMA > Board of Supervisors http://www.esma.europa.eu/bos [25.03.2013]
fr conseil des autorités de surveillance de l'Autorité européenne des marchés financiers | conseil des autorités de surveillance de l'AEMF
SAINMHÍNIÚ Principal organe décisionnel de l'Autorité européenne des marchés financiers (IATE:3504777 ). TAGAIRT Règlement (UE) nº 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), JO L 331 du 15.12.2010, p. 84, CELEX:3201R1095/fr
NÓTA Voir aussi le site de l'AEMF (en anglais): http://www.esma.europa.eu/bos (3.4.2013)
de Rat der Aufseher der ESMA | Rat der Aufseher der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde
SAINMHÍNIÚ oberstes Beschlussfassungsgremium der Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde IATE:3504777 TAGAIRT Council-DE vgl. Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde) (ABl. L_331/2010, S.84) CELEX:32010R1095/DE
NÓTA Zusammensetzung: Vorsitzender, Leiter der 28 nationalen Behörden, jeweil ein Beobachter von der Kommission, Norwegen, Island und Lichtenstein und jeweils ein Vertreter von EBA, EIOPA und ESRB<br>UPD: do, 8.8.2014
ENERGY · European organisation
ga Comhairle Rialálaithe Fuinnimh na hEorpa TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en Council of European Energy Regulators | CEER
SAINMHÍNIÚ Formally established on March 7 2000, the CEER brings together energy regulators from sixteen EU and EEA Member States: Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Greece, Ireland, Italy, Luxembourg, the Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden and the United Kingdom. The CEER acts as a focal point for contacts between regulators and the European Commission's Directorate for Energy and Transport (DG TREN). It plays an active part in the Florence Regulatory Process and in the Madrid Regulatory Process. It maintains close working relations with regulatory authorities in North America and with the EU candidate countries. TAGAIRT < http://www.ceer-eu.org >
NÓTA MISC: Covers gas and electricity. Some Commission documents refer to the Council of European Electricity Regulators, but this would seem to be an error.;UPDATED: NAT 21/10/2002
fr Conseil des régulateurs européens de l'énergie | CEER
SAINMHÍNIÚ association créée en 2000 dont l'objectif principal est de faciliter la création d'un marché intérieur unique, efficace et compétitif pour l'électricité et le gaz TAGAIRT Conseil-FR, d'après le site de la Commission de Régulation de l'Électricité et du Gaz (BE), "Collaboration avec d'autres instances", http://www.creg.be/fr/europe.html [27.4.2016]
NÓTA Le CEER rassemble les régulateurs de quatorze États membres de l'UE (les 15 moins l'Allemagne) et d'un État membre de l'Espace économique européen (EEE), la Norvège. Il sert de point de contact entre ces régulateurs et la Commission européenne et participe aux processus de Florence et de Madrid. Il maintient des relations étroites avec d'autres organismes de régulation dans le secteur de l'énergie, notamment en Amérique du Nord et dans les pays candidats.<p>S'occupe à la fois du gaz (Forum de Madrid) et de l'électricité (Forum de Florence).
Lógó gaois.ie
gaois.ie