Léim go dtí an príomhábhar
BUNACHAR TÉARMAÍOCHTA
Scríobh focal nó frása i nGaeilge nó i mBéarla.
Téarmaí cosúla: boladh, monadh, folamh, LADH, locadh

Téarmaíocht IATE

EU act
ga moladh TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en recommendation
SAINMHÍNIÚ one of the legal acts which may be adopted by an institution to exercise the Union's competences; has no binding force TAGAIRT See Article 288 TFEU, Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union, CELEX:12016E288
fr recommandation
SAINMHÍNIÚ acte juridique non contraignant qui peut être adopté par les institutions pour exercer les compétences de l'Union TAGAIRT voir : version consolidée du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), JO C 115 du 9.5.2008, article 288 [ http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0047:0199:FR:PDF ]
de Empfehlung
SAINMHÍNIÚ einer der Rechtsakte, den die Organe für die Ausübung der Zuständigkeiten der Union annehmen können; nicht verbindlich TAGAIRT Art.288 AEUV CELEX:12008E288/DE
NÓTA XREF: Stellungnahme IATE:844514 ;<br>UPD: aka 10.03.10
ga bearta arna moladh ag TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
EUROPEAN UNION · LAW
ga déan moltaí TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga tabhair moltaí TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
de Empfehlungen aussprechen
NÓTA MISC: aus EG-Wörterverzeichnis.
Technology and technical regulations · Non-governmental organisation
ga Eagraíocht Idirnáisiúnta na gCaighdeán-Moladh TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga foirmigh moltaí TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
EUROPEAN UNION · Operation of the Institutions
ga leasú a moladh TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en proposal for an amendment | proposed amendment
SAINMHÍNIÚ written proposal for an amendment of an EESC text TAGAIRT Rules of Procedure of the European Economic and Social Committee, Rule 51 CELEX:32010Q1209(01)/EN
Economic policy · Employment policy
ga moladh a bhaineann go sonrach le tír faoi leith TAGAIRT Conclúidí ón gComhairle Eorpach (23 Deireadh Fómhair 2011). http://www.consilium.europa.eu/uedocs/NewsWord/ga/ec/125523.doc
ÚSÁID SA TEANGA <b> Moltaí a bhaineann go sonrach le tír faoi leith</b> an uimhir iolra
COMHTHÉACS "Áiritheoidh na Ballstáit go léireofar go hiomlán na moltaí a bhaineann go sonrach le tír faoi leith sna cinntí náisiúnta i ndáil leis an mbeartas buiséadach agus le hathchóirithe struchtúracha, i bhfianaise a thábhachtaí agus a riachtanaí atá siad i dtaca le hairgeadas poiblí inbhuanaithe a áirithiú agus chun an fhostaíocht agus an fás a chruthú." TAGAIRT Conclúidí ón gComhairle Eorpach (23 Deireadh Fómhair 2011). http://www.consilium.europa.eu/uedocs/NewsWord/ga/ec/125523.doc
ga moltaí is sonrach do thír TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga moladh tír-shonrach TAGAIRT Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 lena leagtar síos forálacha coiteanna maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe, leis an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena leagtar síos forálacha ginearálta maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1083/2006 ón gComhairle, CELEX:32013R1303/GA
en CSR | country-specific recommendation
SAINMHÍNIÚ recommendation for individual Member States under the Lisbon Growth and Jobs Strategy TAGAIRT COM EN based on: <BR>EUROPA > Press Room > Press Releases > Joint Employment Report 2008 > MEMO/08/110 > 22.02.2008, http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/110&format=HTML&aged=1&language=EN&guiLanguage=en (14.4.2008)
fr recommandation par pays
SAINMHÍNIÚ recommandation adressée par la Commission à un État membre qui porte sur les trois volets des lignes directrices intégrées relatives à la stratégie pour la croissance et l’emploi, qui concernent les réformes macroéconomiques, microéconomiques et les réformes de l’emploi TAGAIRT CONSEIL-FR d'après le rapport conjoint pour l'emploi 2008 (MEMO/08/110), http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/110&format=HTML&aged=1&language=FR&guiLanguage=en [10.12.2013]
NÓTA Une proposition de recommandation signifie que, de l’avis de la Commission, l’État membre concerné devrait amorcer ou intensifier les réformes dans un domaine déterminé.<br>(Source: ibid.)
de länderspezifische Empfehlung
SAINMHÍNIÚ wirtschafts-, beschäftigungs- und finanzpolitische Empfehlung, die die Kommission im Rahmen des Europäischen Semesters IATE:3521805 im Juni jeden Jahres für jeden EU-Mitgliedstaat abgibt, nachdem sie die von ihnen übermittelten Stabilitäts- und Konvergenzprogramme IATE:3535955 sowie Nationalen Reformprogramme ausgewertet hat TAGAIRT vgl. BMWi (DE) "Europa 2020" http://www.bmwi.de/DE/Themen/Europa/Europaeische-Wirtschaftspolitik/europa-2020,did=231708.html (17.6.15)
NÓTA XREF: länderspezifische Stellungnahme IATE:3532063 ; DIV: RSZ, 27.2.09
Parliamentary procedure · EU institution
ga moladh don dara léamh TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
COMHTHÉACS 'Déanfar seasamh na Comhairle agus, i gcás é a bheith ar fáil, <b>an moladh don dara léamh</b> ón gcoiste freagrach a chur go huathoibríoch ar an dréachtchlár oibre don pháirtseisiún a bhfuil Céadaoin an tseisiúin sin ar an gCéadaoin is gaire roimh an lá a dtéann an tréimhse trí mhí nó, má fhadaítear an tréimhse sin i gcomhréir le Riail 62, an tréimhse ceithre mhí, in éag mura rud é gur déileáladh leis an ábhar ag páirtseisiún níos túisce.' TAGAIRT Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpa (Iúil 2013): http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+RULES-EP+20130701+0+DOC+PDF+V0//GA&language=GA
en recommendation for second reading
SAINMHÍNIÚ text submitted by the committee responsible proposing the approval, amendment or rejection of the Council's position at first reading TAGAIRT EP TermCoord based on<br> Rules of Procedure of the European Parliament, Rule 66 http://www.europarl.europa.eu/sides/getLastRules.do?language=EN&reference=TOC [14.1.2015]<br>Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union, Article 294, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT [14.1.2015]
NÓTA The recommendations for second reading submitted by parliamentary committees are equivalent to an explanatory statement in which the committee justifies its position in relation to the Council's position. There is no vote on these texts.
Human rights · Employment
ga Moladh maidir le Fostaíocht agus Obair Chuibhiúil chun críocha Síochána agus Athléimneachta TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en Recommendation concerning Employment and Decent Work for Peace and Resilience
SAINMHÍNIÚ ILO recommendation that provides guidance on the measures to be taken to generate employment and decent work for the purposes of prevention, recovery, peace and resilience with respect to crisis situations arising from conflicts and disasters TAGAIRT Council-IT based on ILO, Recommendation 205 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_559852.pdf [24.4.2018]
fr Recommandation concernant l'emploi et le travail décent au service de la paix et de la résilience
SAINMHÍNIÚ recommandation de l'OIT donnant des orientations sur le rôle de l'emploi et du travail décent dans la prévention, le redressement, la paix et la résilience dans les situations de crise résultant de conflits et de catastrophes TAGAIRT Conseil-FR, d'après OIT http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_559852.pdf [16.5.2018]
NÓTA Recommandation adoptée par l'OIT à Genève lors de la 106<sup>e</sup> session de la Conférence internationale du travail le 16 juin 2017.
de Empfehlung betreffend Beschäftigung und menschenwürdige Arbeit für Frieden und Resilienz
SAINMHÍNIÚ ILO-Empfehlung mit Leitlinien zu den Maßnahmen, die zur Schaffung von Beschäftigung und menschenwürdiger Arbeit im Hinblick auf Prävention, Erholung, Frieden und Resilienz in Bezug auf Krisensituationen infolge von Konflikten und Katastrophen zu treffen sind TAGAIRT Council-DE nach der ILO-Empfehlung betreffend Beschäftigung und menschenwürdige Arbeit für Frieden und Resilienz. Art.I Abs.1 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_610066.pdf (17.7.2018)
EMPLOYMENT AND WORKING CONDITIONS
ga Moladh maidir le hObair Chuibhiúil d'Oibrithe Tí TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga Moladh maidir le hOibrithe Tí TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en Domestic Workers Recommendation | Recommendation concerning Decent Work for Domestic Workers
SAINMHÍNIÚ International Labour Organization (ILO) recommendation No. 201 TAGAIRT International Labour Organization (ILO), http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:2551502:NO [4.4.2013]
NÓTA Adoption: 2011<br><br>See also: Convention concerning decent work for domestic workers [ IATE:3541554 ]
fr Recommandation sur les travailleuses et travailleurs domestiques | Recommandation concernant le travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques
SAINMHÍNIÚ recommandation n° 201 de l’Organisation internationale du Travail (OIT) TAGAIRT Organisation internationale du Travail (OIT), http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:2551502 [4.4.2013]
NÓTA Adoption: 2011<br><br>Voir aussi: Convention concernant le travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques [ IATE:3541554 ]
Communications · Air transport
ga moladh maidir le plean um leithdháileadh chóid na gcóras ceistiúcháin TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en interrogator code allocation plan proposal
SAINMHÍNIÚ proposal for a complete set of interrogator code allocations, submitted by the interrogator code allocation service for approval by Member States TAGAIRT Regulation (EC) No 262/2009 laying down the requirements for the coordinated allocation and use of Mode S interrogator codes for the single European sky, Art. 2(13), CELEX:32009R0262/EN
NÓTA legal definition
fr proposition de plan d'attribution des codes d'interrogateur
SAINMHÍNIÚ une proposition d'ensemble complet d'attributions d'IC soumise, par le service d'attribution des codes d'interrogateur, à l'approbation des États membres TAGAIRT COM-Document interne TREN/2009/80011/00/00 , Projet de règlement (CE) de la Commission définissant les exigences relatives à l'attribution et l'utilisation coordonnées des codes d'interrogateur mode S pour le ciel unique européen
Economic policy
ga moladh maidir leis an limistéar euro TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en euro area recommendation
SAINMHÍNIÚ recommendation for a Council Recommendation containing specific recommendations aimed at euro area Member States on action to be taken with the Eurogroup in the period 2015-2016 TAGAIRT CENTERM based on ST 9230/15, http://www.consilium.europa.eu/register/en/content/out/?typ=SET&i=ADV&RESULTSET=1&DOC_ID=9230%2F15&DOS_INTERINST=&DOC_TITLE=&CONTENTS=&DOC_SUBJECT=&DOC_SUBTYPE=&DOC_DATE=&document_date_single_comparator=&document_date_single_date=&document_date_from_date=&document_date_to_date=&MEET_DATE=&meeting_date_single_comparator=&meeting_date_single_date=&meeting_date_from_date=&meeting_date_to_date=&DOC_LANCD=EN&ROWSPP=25&NRROWS=500&ORDERBY=DOC_DATE+DESC
NÓTA See also:<br><i>country-specific recommendation</i> [IATE:2247461 ]
fr recommandation pour la zone euro
SAINMHÍNIÚ recommandation qui dispense des conseils adaptés aux États membres de la zone euro sur des questions importantes pour le fonctionnement de la zone euro dans son ensemble TAGAIRT Conseil-FR, d'après "Lancement du semestre européen 2016: le paquet de novembre en clair", site Commission européenne, http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-6070_fr.htm [4.12.2015]
NÓTA Pour la première fois en novembre 2015, cette recommandation a été publiée en même temps que l'examen annuel de la croissance, avant les recommandations par pays.<p>Voir aussi:<br>- <i>recommandation par pays</i>, IATE:2247461br>- <i>examen annuel de la croissance</i>, IATE:3528578
de Empfehlung für das Euro-Währungsgebiet
NÓTA XREF: länderspezifische Empfehlung IATE:2247461
EUROPEAN UNION · Preparation for market
ga moladh neamhcheangailteach TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
Public safety · Transport policy
ga moladh sábháilteachta TAGAIRT Rialachán (AE) Uimh. 996/2010 maidir le tionóiscí agus teagmhais eitlíochta sibhialta a imscrúdú agus a chosc agus lena n-aisghairtear Treoir 94/56/CE, CELEX:32010R0996/GA ;<br>Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
COMHTHÉACS 'ciallaíonn “imscrúdú sábháilteachta” próiseas a sheolann údarás um imscrúdú sábháilteachta chun tionóiscí agus teagmhais a chosc, lena n-áirítear faisnéis a bhailiú agus a anailísiú, teacht ar thátail, lena n-áirítear an chúis nó na cúiseanna agus/nó na fachtóirí rannchuiditheacha a chinneadh agus, nuair is iomchuí, <b>moltaí sábháilteachta</b> a dhéanamh;' TAGAIRT Rialachán (AE) Uimh. 996/2010 maidir le tionóiscí agus teagmhais eitlíochta sibhialta a imscrúdú agus a chosc agus lena n-aisghairtear Treoir 94/56/CE, CELEX:32010R0996/GA
en safety recommendation
SAINMHÍNIÚ proposal of a safety investigation authority, based on information derived from a safety investigation or other sources such as safety studies, made with the intention of preventing accidents and incidents TAGAIRT Regulation (EU) No 996/2010 on the investigation and prevention of accidents and incidents in civil aviation, CELEX:32010R0996/EN
NÓTA See also: EASA > easa & you > safety management > accident and incident investigation support > safety recommendations, http://easa.europa.eu/easa-and-you/safety-management/accident-and-incident-investigation-support/safety-recommendations [16.11.2015]<hr>See also: <li><i>safety investigation authority</i> (related) [ IATE:3531195 ]</li><li><i>safety investigation</i> (related) [ IATE:3517939 ]</li>
fr recommandation de sécurité
SAINMHÍNIÚ proposition formulée par une autorité responsable des enquêtes de sécurité, sur la base de renseignements résultant d’une enquête de sécurité ou d’autres sources telles que des études de sécurité, en vue de prévenir des accidents ou incidents TAGAIRT Règlement (UE) n° 996/2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l’aviation civile, CELEX:32010R0096/FR
de Sicherheitsempfehlung
SAINMHÍNIÚ Vorschlag zur Verhütung von Unfällen und Störungen, den eine Sicherheitsuntersuchungsstelle auf der Grundlage von Informationen macht, die sich während einer Sicherheitsuntersuchung ergeben haben oder aus anderen Quellen, wie Sicherheitsstudien, stammen, mit dem Zweck der Verhütung von Unfällen und Störungen TAGAIRT Verordnung (EU) Nr. 996/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Oktober 2010 über die Untersuchung und Verhütung von Unfällen und Störungen in der Zivilluftfahrt und zur Aufhebung der Richtlinie 94/56/EG CELEX:32010R0996
EUROPEAN UNION · Operation of the Institutions
ga moladh vótála TAGAIRT COR/EESC - GA
SAINMHÍNIÚ moladh rapóirtéara go nglacfar liosta leasuithe arna gcur síos maidir lena d(h)réacht-tuairim nó d(h)réacht-tuarascáil TAGAIRT COR/EESC - GA, bunaithe ar: Rules of Procedure of the Committee of the Regions, Rule 24(3) CELEX:32010Q0109(01)/GA
en voting recommendation
SAINMHÍNIÚ Rapporteur's recommendation to adopt a list of amendments tabled to her/his draft opinion or report. TAGAIRT Rules of Procedure of the Committee of the Regions, Rule 24(3) CELEX:32010Q0109(01)/EN
fr recommandation de vote
SAINMHÍNIÚ Fait que le rapporteur recommande d'adopter, parmi les amendements déposés pour son projet d’avis ou de rapport, une liste d'amendements définis. TAGAIRT Règlement intérieur du Comité des régions, article 24, paragraphe 3. CELEX:32010Q0109(01)/FR (28/09/2011)
NÓTA Le terme désigne aussi bien la procédure que la liste des amendements à adopter.
de Stimmempfehlung
SAINMHÍNIÚ Empfehlung des Berichterstatters, eine Liste von Änderungsanträgen anzunehmen, die zu seinem Stellungnahme- bzw. Berichtsentwurf eingegangen sind TAGAIRT AdR/EWSA - TERM-DE
EU institution
ga moltaí an bhreithimh is rapóirtéir TAGAIRT CB - Modhnuithe ar Rialacha Nós Imeachta, Airt. 1(8) (=RNICB, Airt. 44(1))
FINANCE
ga pacáiste CRD IV TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga moltaí maidir le pacáiste um riachtanais chaipitil TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga CRD IV TAGAIRT Comhairle-GA
en CRD IV package | CRD IV | CRD IV/CRR package | CRD IV/CRR
SAINMHÍNIÚ set of legislation comprised of a directive [ IATE:3548170 ] and a regulation [ IATE:3547679 ], replacing the previous framework of rules on capital requirements for credit institutions and investment firms (the Capital Requirements Directive [ IATE:2247138 ]) and intended to strengthen the resilience of the EU banking sector in order for it to be better placed to absorb economic shocks, while ensuring that banks continue to finance economic activity and growth TAGAIRT Council-EN, based on:<br><li> European Banking Authority website > EBA Home > Regulation and Policy > <a href="http://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/implementing-basel-iii-europe" target="blank">Implementing Basel III in Europe: CRD IV package</a> [26.2.2015]<br><li> "CRD IV – Frequently Asked Questions", <a href="http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-11-527_en.htm?locale=en" target="blank"</a>European Commission press release (MEMO/11/527)</a>, 20.7.2011 [26.2.2015]
NÓTA The directive ( CELEX:32013L0036 ) governs access to deposit-taking activities, while the regulation ( CELEX:32013R0575 ) establishes the prudential requirements institutions need to respect.
fr directive et règlement sur les exigences de fonds propres | paquet "CRD IV"
SAINMHÍNIÚ Directive [ IATE:3548170 ] (sur l'accès aux activités de réception de dépôts) et règlement [ IATE:3547679 ] (sur les exigences prudentielles à respecter), proposés par la Commission en 2011 et adoptés en 2013, en vue de renforcer la réglementation du secteur bancaire TAGAIRT Conseil-FR, d'après Commission européenne > Le marché unique de l'UE > Banques > Fonds propres réglementaires, http://ec.europa.eu/internal_market/bank/regcapital/new_proposals_fr.htm [13.03.2015)
de CRD IV/CRR | Paket der neuen Eigenmittelvorschriften | CRD IV-Paket
SAINMHÍNIÚ Gesetzgebungspaket zur Umsetzung der Rahmenvereinbarung "Basel III" IATE:3527960 des Basler Ausschusses für Bankenaufsicht zur grundlegenden Verbesserung der Eigenkapital- und Liquiditätsausstattung von Kreditinstituten als Reaktion auf die Finanzkrise von 2008 TAGAIRT Council-DE, vgl. Bundesbank (DE) http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Downloads/Veroeffentlichungen/Monatsberichtsaufsaetze/2013/2013_06_umsetzung_basel_3.pdf?__blob=publicationFile (21.10.15) und Bank für internationalen Zahlungsausgleich (BIZ): Basel III: Ein globaler Regulierungsrahmen für widerstandsfähigere Banken und Bankensysteme http://www.bis.org/publ/bcbs189_de.pdf
NÓTA besteht aus der <b>Verordnung (EU) Nr. 575/2013</b> über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen CELEX:32013R0575R(02)/DE und der <b>Richtlinie 2013/36/EU</b> über den Zugang zur Tätigkeit von Kreditinstituten und die Beaufsichtigung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen CELEX:32013L0036/DE
Lógó gaois.ie
gaois.ie