Léim go dtí an príomhábhar
BUNACHAR TÉARMAÍOCHTA
Scríobh focal nó frása i nGaeilge nó i mBéarla.
Téarmaí cosúla: leacht, neacht, reacht, TAC, TACHC

Téarmaí as Ionstraimí Reachtúla

Bailiúchán de théarmaí ilghnéitheacha, ó Ionstraimí Reachtúla, ag eascairt as tionscadal LEX.
Socheolaíocht/Sociology
gu teaghaise, iol teaghaisí
gu tís
gu teaghlaigh, ai teaghlaigh, gi teaghlach
gu , iol tithe
Is í táille is iníoctha leis an Seirbheálaí Toghairme sin, nó leis an duine údaraithe eile sin, cibé suim a chinnfidh an Cláraitheoir Contae ó am go ham, ach, nuair a sheirbheálfar an Bille Sibhialta ar bheirt chosantóir nó níos mó a chónaíonn sa teaghlach céanna, ní bheidh ach táille sheirbheála amháin iníoctha. · The fee payable to such Summons Server or other authorised person shall be such sum as determined by the County Registrar from time to time, but, when the Civil Bill is served upon two or more defendants residing in the same household, only one service fee shall be payable.
Agus tar éis imthosca pearsanta agus tís an fhreagróra a bhreithniú. · And having considered the personal and household circumstances of the respondent.
Turasóireacht/Tourism
ai mná tí
Gnó › Fostaíocht/Business › Employment
Beidh feidhm ag na forálacha seo a leanas maidir le haon óstlann nach bhfostaítear inti ach foireann shóisearach d'aon cheann de na hearnálacha seo-foireann fhreastail foireann chócaireachta agus foireann tábhairne, cailíní tí agus doirseoirí... · In any hotel where only junior staff of any of the following categories are employed—waiting, cooking and bar staff, house assistants and porters—the following provisions shall apply...
Rialtas/Government
I gcás gur comhalta de cheachtar Teach den Oireachtas an duine a bheidh i seilbh na hoifige, ná £13,375. · In case a member of either House of the Oireachtas holds the office, £13,375.
Teileachumarsáid/Telecommunications
abr seoladh, aidbhr seolta
(communicate information)
to send by physical, electronic, optical or other means — http://www.btb.termiumplus.gc.ca/ Public Works and Government Services Canada
I gcás go dtógfar othar isteach in ospidéal do ghalair aicídeacha nó in aonad do ghalair aicídeacha mar chás galair aicídigh amhrasach nó mar iompróir amhrasach agus go bhfaighfear amach, ar é a scrúdú, nach bhfuil aon ghalar aicídeach air ná nach iompróir galair aicídigh é, cuirfidh liachleachtóir is dochtúir oifigiúil i bhfeighil an othair sin fógra á chur sin in iúl ar aghaidh chuig dochtúir oifigiúil sláinte. · Where a patient is admitted as a suspected case of infectious disease or as a suspected carrier to an infectious disease hospital or infectious disease unit and he is found on examination neither to be suffering from nor to be a carrier of any infectious disease, a medical practitioner who is a medical officer in charge of such patient shall transmit a notification to that effect to a medical officer of health.
Gnó/Business
Rialtas › Riarachán Poiblí/Government › Public Administration
I gcás earraí a bheidh i dtithe stórais i méideanna nó i meáchain éagsúla, féadfaidh an Bord na muirir a bhunú ar mheánfhigiúirí nó ar mheáin laistigh de réimsí áirithe méid nó meáchain. · In the case of goods which are warehoused in diverse sizes or weights the Board may base the charges on average figures or on averages within certain ranges of size or weight.
Teicneolaíocht na Tógála/Building Technology
Tugtar údarás le Cuid VII d’údaráis tithíochta uasmhéid iasachta neamhurraithe maidir le feabhsúchán tí a mhéadú go £1,000. · Part VII enables housing authorities to increase the maximum amount of an unsecured house improvement loan to £1,000.
Feithiclí › Feithiclí/Vehicles › Vehicles
a towable shelter, smaller than a mobile home, that is usually used for travel and camping — http://www.btb.termiumplus.gc.ca/ Public Works and Government Services Canada
Gnó › Fostaíocht/Business › Employment
Turasóireacht/Tourism
Turasóireacht/Tourism
Gnó/Business
gu tí aíochta, ai tithe aíochta
An duine atá i bhfeighil forais, mar atá, óstán, club, teach aíochta, brú, teach iostais, teach lóistín, scoil chónaithe, coláiste, clochar, mainistir, beairic, príosún, ospidéal, teachlach contae, teach banaltrais, nó aon bhunaíocht eile d'aon saghas. · The person in charge of an institution, such as a hotel, club, guest house, hostel, boarding house, lodging house, boarding school, college, convent, monastery, barrack, prison, hospital, county home, nursing home, or other establishment of any kind.
Fóillíocht & Spóirt/Leisure & Sports
An chuid den fharraige a luíonn idir an chuid sin den bhunlíne chun críocha an Achta sin agus a luíonn idir líne ama tarraingt 180º fíor ón teach báid a luaitear ag mír (g). · The portion of the sea which lies between that part of the baseline for the purposes of the said Act and which lies between a line drawn 180° true from the boat house mentioned at paragraph (g).
Leigheas/Medicine
An duine atá i bhfeighil forais, mar atá, óstán, club, teach aíochta, brú, teach iostais, teach lóistín, scoil chónaithe, coláiste, clochar, mainistir, beairic, príosún, ospidéal, teachlach contae, teach banaltrais, nó aon bhunaíocht eile d'aon saghas. · The person in charge of an institution, such as a hotel, club, guest house, hostel, boarding house, lodging house, boarding school, college, convent, monastery, barrack, prison, hospital, county home, nursing home, or other establishment of any kind.
Muirí/Marine
Is é is éifeacht don Rialachán seo cead a thabhairt oibrithe aosaithe a fhostú ar uaineacha dhá uair déag an chloig ar dhualgais fhreastalaí theach coirí mar a dhéantar sin in áitreabh Ospidéil chuimhneacháin Shéamais Uí Chonghaile, Baile Bhlainséir, Co. Bhaile Átha Cliath. · The effect of this Regulation is to permit the employment of adult workers on 12 hour shifts on boiler house attendant duties as carried on at the premises of James Connolly Memorial Hospital, Blanchardstown, Co. Dublin.
Teicneolaíocht na Tógála/Building Technology
a building in which people live — http://www.btb.termiumplus.gc.ca/ Public Works and Government Services Canada
Dul isteach agus cuardach a dhéanamh, le forneart más gá, *(sa ghairdín) *(sa teach cónaithe) *(sa chúirtealáiste) thuasainmnithe *(in aon déanmhas nó foir- gneamh *sa ghairdín *sa chúirtealáiste sin) ... · To enter and search, if need be by force, the above-named *(garden) (dwellinghouse) *(curtilage) *(any structure or building in such garden *curtilage) ...
Ailtireacht/Architecture
In ionad na suime a shonraítear ag cibé ceann d'uimhreacha tagartha 3 nó 4 a bheadh infheidhme dá mbeadh an t-árthach ag tabhairt tuarascála ag Teach Custaim Luimnigh, nó á dhíluchtú nó á luchtú ag aon ché nó áit lasmuigh den Duga Fliuch nó ag Doirinis, suim nach mó ná leath na suime sin. · In lieu of the sum specified at whichever of reference numbers 3 or 4 would be applicable if the vessel were reporting at the Custom House of Limerick or discharging or loading at any quay or place outside the Wet Dock or at Dernish, a sum not exceeding half that sum.
Turasóireacht/Tourism
Gnó/Business
An duine atá i bhfeighil forais, mar atá, óstán, club, teach aíochta, brú, teach iostais, teach lóistín, scoil chónaithe, coláiste, clochar, mainistir, beairic, príosún, ospidéal, teachlach contae, teach banaltrais, nó aon bhunaíocht eile d'aon saghas. · The person in charge of an institution, such as a hotel, club, guest house, hostel, boarding house, lodging house, boarding school, college, convent, monastery, barrack, prison, hospital, county home, nursing home, or other establishment of any kind.
Turasóireacht/Tourism
An duine atá i bhfeighil forais, mar atá, óstán, club, teach aíochta, brú, teach iostais, teach lóistín, scoil chónaithe, coláiste, clochar, mainistir, beairic, príosún, ospidéal, teachlach contae, teach banaltrais, nó aon bhunaíocht eile d'aon saghas. · The person in charge of an institution, such as a hotel, club, guest house, hostel, boarding house, lodging house, boarding school, college, convent, monastery, barrack, prison, hospital, county home, nursing home, or other establishment of any kind.
Iompar/Transport
Turasóireacht/Tourism
gu tí shoghluaiste, iol tithe soghluaiste
Leis an Ordú seo is féidir aisíoc a dhéanamh, faoi réir coinníollacha áirithe, ar chuid den cháin bhreisluacha a íocadh i leith carbháin, teaghaise soghluaiste nó déanmhais dá samhail a cheannaigh duine mar ionad cónaithe nó, i gcás údaráis áitiúil, a cuireadh ar fáil lena ligean mar ionad cónaithe. · This Order enables repayment to be made, subject to certain conditions, of portion of the value-added tax paid in relation to a caravan, a mobile home or similar structure, which has been purchased by a person as a residence or, in the case of a local authority, provided for letting as a residence.
Sábháilteacht/Safety
Ailtireacht/Architecture
Muirí/Marine
Atá siar ó líne arna tarraing trí spuaic Eaglais San Nioclás agus a leanann ó dheas trí Theach Solais Inis Caorach. · Westward of a line drawn through the spire of Saint Nicholas' Church and continued southward through Mutton Island Lighthouse.
Gnó/Business
Teicneolaíocht na Tógála/Building Technology
gu stórais, ai stórais, gi stóras
gu stóir, iol stórtha
a structure used for marshalling and/or storage of materials to provide protection against theft, damage, or deterioration — http://www.btb.termiumplus.gc.ca/ Public Works and Government Services Canada
Obair a dhéantar in aon oifig nó in aon stór nó stóras nó in áit den sórt sin. · Work performed at any office or at any store or warehouse or similar place.
Socheolaíocht/Sociology
(home)
£600, ar oibreacha feabhsúcháin a gcinnfidh an tAire le comhthoiliú an Aire Airgeadais, iad a bheith déanta chun an spleáchas ar ola mar bhreosla tís a laghdú. · £600, for improvement works determined by the Minister, with the concurrence of the Minister for Finance, to be carried out for the purpose of reducing dependence on oil as a domestic fuel.
Éiceolaíocht agus Comhshaol/Ecology and Environment
Fóirdheontais ón Aire d'údaráis tithíochta chun láithreáin a sholáthar le haghaidh tithe príobháideacha. · Subsidies by Minister to housing authorities for provision of sites for private housing.
Teicneolaíocht na Tógála/Building Technology
Gnó › Réadmhaoin/Business › Property
Bainfidh an Chuid seo le fóirdheontais is iníoctha ag an Aire faoi alt 9 d'Acht 1979 faoi chomhair mhuirir bhliantúla iasachta a thabhaíonn údaráis tithíochta i leith láithreáin le haghaidh tithe príobháideacha a sholáthar. · This Part shall apply to subsidies payable by the Minister under section 9 of the Act of 1979 towards annual loan charges incurred by housing authorities in respect of the provision of sites for private housing.
Teicneolaíocht na Tógála/Building Technology
Gnó › Airgeadas/Business › Finance
Déanfar láithreáin a dhíoltar, a ligtear ar léas nó a mhalartaítear ag an údarás faoi alt 88 d'Acht 1966 a dhíol, a ligean ar léas nó a mhalartú acu ar phraghas nach mbeidh níos lú ná an costas measta ar an údarás i leith an láithreán a fháil agus a fhorbairt (ar a n-áirítear costas riaracháin) arna athrú de réir athruithe sa Treoir maidir le Costas Tógála Tithe a fhoilsítear ó am go ham ag an Aire, lúide luach an fhóirdheontais is iníoctha faoi airteagal 61. · Sites sold, leased or exchanged by the authority under section 88 of the Act of 1966 shall be sold, leased or exchanged by them for a price not less than the estimated cost to the authority of the acquisition and development of the site (including administrative costs) varied in accordance with changes in the House Building Cost Index published from time to time by the Minister, less the value of the subsidy payable under article 61.

Téarmaíocht IATE

AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES
ga acra adhmaid tí TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
EU institution · Operation of the Institutions · Judicial proceedings
ga an cás a tharchur ar ais go dtí an Chúirt TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
International agreement · International organisation · Social affairs · Organisation of work and working conditions
ga an Coinbhinsiún maidir le hobair chuibhiúil d'oibrithe tí TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
de Übereinkommen über menschenwürdige Arbeit für Hausangestellte
SAINMHÍNIÚ IAO-Übereinkommen C189 TAGAIRT http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C189
NÓTA Inkrafttreten: 5.9.2013
International agreement · EU relations · FINANCE
en SWIFT Agreement | Agreement between the European Union and the United States of America on the processing and transfer of Financial Messaging Data from the European Union to the United States for purposes of the Terrorist Finance Tracking Program | TFTP Agreement | EU-US TFTP Agreement
SAINMHÍNIÚ agreement between the EU and the US which permits the sharing of EU citizens’ bank data with US authorities for the purposes of preventing, investigating and prosecuting conduct pertaining to terrorism or terrorist financing subject to a number of data protection safeguards TAGAIRT CENTERM, based on:<br> Inside Privacy website, "European Parliament Calls for Suspension of the SWIFT Agreement following NSA Surveillance Claims", 23.10.3013: http://www.insideprivacy.com/international/european-union/european-parliament-calls-for-suspension-of-the-swift-agreement-following-nsa-surveillance-claims/ [21.11.2014]
NÓTA Signed: Brussels, 28.6.2010<br>Entry into force: 1.8.2010<br><br>For the text of the Agreement see http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:84c098b4-275c-49d7-bbf8-73e978be1818.0016.01/DOC_2&format=PDF [16.01.2015].<p>Entered into force on 1 August 2010 (see CELEX:22010X0727(01)/EN ).
fr accord TFTP | accord TFTP UE-États-Unis | accord entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique sur le traitement et le transfert de données de messagerie financière de l'Union européenne aux États-Unis d'Amérique aux fins du programme de surveillance du financement du terrorisme | accord SWIFT
SAINMHÍNIÚ accord entre l'UE et les États-Unis portant sur l'échange de données bancaires à des fins antiterroristes TAGAIRT CENTERM, sur la base de: <br>Site europaforum, article intitulé "Swift : un accord entre UE et Etats-Unis dont l’histoire mouvementée témoigne du difficile équilibre à trouver entre protection des données et lutte contre le terrorisme": http://www.europaforum.public.lu/fr/dossiers-thematiques/2010/accord-swift/index.html [21.11.2014]
NÓTA Signature: Bruxelles, 28.6.2010<br>Entrée en vigueur: 1.8.2010<br><br>Pour le texte de l'accord, voir http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2010.195.01.0003.01.FRA [18.2.2015]<br><br>Entré en vigueur le 1er août 2010 (voir CELEX:22010X0727(01)/FR </br>
de SWIFT-Abkommen | TFTP-Abkommen | Abkommen zwischen der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten von Amerika über die Verarbeitung von Zahlungsverkehrsdaten und deren Übermittlung aus der Europäischen Union an die Vereinigten Staaten von Amerika für die Zwecke des Programms zum Aufspüren der Finanzierung des Terrorismus
SAINMHÍNIÚ Vertrag zwischen den USA und der EU, der regelt, unter welchen Bedingungen US-Behörden zwecks Fahndung nach Terrorismusfinanzierung aus dem Swift-Datennetz Informationen über Überweisungen von europäischen Konten ins nicht-europäische Ausland abfragen können TAGAIRT Council-DE nach http://www.tagesschau.de/ausland/swift184.html und http://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/Publikationen/Allgemein/PMGKIzuSWIFT.pdf?__blob=publicationFile [23.4.2015]
NÓTA am 1. August 2010 in Kraft getreten (siehe CELEX:22010X0727(01)/DE )
Information technology and data processing · Data processing
ga ar ais go dtí an príomh-roghchlár TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en return to the main menu
SAINMHÍNIÚ the end or interruption of the current process and the display of the menu with the basic options TAGAIRT Dict.of office automation,Centre de Terminologie de Bruxelles,Elsevier,1991
Migration
ga athshocrú dídeanaithe ó Mhálta go dtí tíortha eile san Eoraip TAGAIRT Comhairle-GA bunaithe ar chinneadh a glacadh ag cruinniú idirinstitiúideach téarmaíochta ar an 7 Iúil 2016
en intra-EU Relocation from Malta | EUREMA | European Relocation from Malta | EU Relocation from Malta
SAINMHÍNIÚ EU's pilot project for intra-EU relocation from Malta(phase I: 2010-2011 and phase II: 2012-2013) TAGAIRT Malta Government website, Main > MHAS Information > EUREMA, https://homeaffairs.gov.mt/en/MHAS-Information/EUREMA/Pages/EUREMA-I.aspx (18.1.2016)
fr EUREMA | réinstallation dans l'UE des réfugiés en provenance de Malte
SAINMHÍNIÚ Programme de l'Union européenne visant à répartir dans les divers États de l'UE les réfugiés arrivés sur l'île de Malte. TAGAIRT Conseil-FR
Social security
ga ball den teaghlach TAGAIRT Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach, CELEX:32013R0549/GA ;<P>Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga ball den líon tí TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en member of the household | household member
NÓTA A member of household is defined by national laws and its definition varies by jurisdiction. <hr> See also: <i>member of the family</i> [ IATE:1550149 ]
fr membre du ménage | membre du foyer
SAINMHÍNIÚ personne faisant partie d'un ménage (et habitant sous le même toit)
NÓTA Définition variable selon les législations nationales<HR>Voir aussi <i>membre de la famille</i> [ IATE:1550149 ]
FINANCE
ga ball den teach imréitigh TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en clearing member | CM | member of the clearing house
SAINMHÍNIÚ a member of the exchange or the clearing house which has a direct contractual relationship with the central counterparty (market guarantor); non-clearing members must have their trades routed through a clearing member TAGAIRT Council Directive 93/6/EEC of 15 March 1993 on the capital adequacy of investments firms and credit institutions CELEX:31993L0006/EN
fr membre compensateur | membre de compensation | membre clearing | membre-compensateur | adhérent de la compensation | adhérent-compensateur
SAINMHÍNIÚ une entreprise qui participe à une contrepartie centrale et qui est tenue d’honorer les obligations financières résultant de cette participation TAGAIRT Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés négociés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux , http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0484:FIN:FR:PDF
de Clearing-Mitglied | amtlicher Makler | Mitglied der Verrechnungsstelle
SAINMHÍNIÚ ein Mitglied der Börse und/oder der Clearingstelle, das in einer direkten vertraglichen Beziehung zur zentralen Gegenpartei (Träger der Einrichtung) steht; Nichtmitglieder der Börse und/oder der Clearingstelle müssen ihre Geschäfte über einen amtlichen Makler abwickeln TAGAIRT Richtlinie 93/6/EWG des Rates über die angemessene Eigenkapitalausstattung von Wertpapierfirmen und Kreditinstituten, ABl.1993 L 141/5 CELEX:31993L0006/DE
ENVIRONMENT · ENERGY · Building industry
ga caighdeán "teach éighníomhach" TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en passive house standard
SAINMHÍNIÚ construction standard for buildings which ensure a comfortable indoor climate in summer and winter without needing a conventional heating or cooling system TAGAIRT Council-EN, based on the website of the CEPHEUS Project (Cost Efficient Passive Houses as European Standards), within the THERMIE Programme of the European Commission's Transport and Energy DG http://www.cepheus.de/eng/index.html [25.11.2011]
NÓTA NB: The Passive House concept itself is flexible and each building is adapted to its particular climate. The US, however, has a "Passive House standard", which defines passive houses as using between 75% and 95% less energy for space heating and cooling than current new buildings that meet today's US energy efficiency codes.<hr>REF: Council-EN, based on European Commission > Energy > Energy efficiency > Buildings, The Commission's Info-Note on "Low Energy Buildings", Brussels, 25 September 2006 and International Passive House Association http://www.passivehouse-international.org/index.php?page_id=78 [28.11.2011]<hr>See IATE:2231219 for "passive house" and IATE:3533373 for "Passivhaus Standard".
fr norme "maison passive" | standard "maison passive"
SAINMHÍNIÚ Normes régissant les techniques, méthodes de conception, matériaux, etc. utilisés pour la construction de bâtiments passifs ( IATE:2231219 ) TAGAIRT Conseil-fr, d'après le site du projet CEPHEUS (Cost Efficient Passive Houses as European Standards) http://www.cepheus.de/eng/ (30/9/2011)
de Passsivhausstandard
SAINMHÍNIÚ Gebäudestandard, der energieeffizient, komfortabel, wirtschaftlich und umweltfreundlich zugleich ist und in der ursprünglichen Definition einen Heizwärmebedarf (= Energiekennzahl) von maximal 15 kWh/m²a aufweist TAGAIRT Council-DE, vgl. Wissensdatenbank Passipedia "Passivhaus-Definition" http://passipedia.passiv.de/ppediade/grundlagen/passivhaus-definition (31.3.2015) und <br> Energiesparhaus.at http://www.energiesparhaus.at/gebaeudehuelle/passivhaus.htm (31.3.2015)
International trade · TRANSPORT
ga carraeireacht íoctha go dtí TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en carriage paid to | CPT
SAINMHÍNIÚ transaction in international trade where the seller delivers the goods to the carrier or another person nominated by the seller at an agreed place (if any such place is agreed between parties) and that the seller must contract for and pay the costs of carriage necessary to bring the goods to the named place of destination TAGAIRT COM-Terminology Coordination, based on:<BR>ICC. <i>The Incoterms® rules</i>, http://www.iccwbo.org/products-and-services/trade-facilitation/incoterms-2010/the-incoterms-rules/ [18.5.2015]
fr port payé jusqu'à | CPT
SAINMHÍNIÚ Condition internationale de vente signifiant que le vendeur paie le fret pour le transport de la marchandise jusqu'à la destination convenue. Le risque de perte ou de dommage que peut courir la marchandise, ainsi que le risque de frais supplémentaires nés d'événements intervenant après que la marchandise aura été livrée au transporteur, sont transférés du vendeur à l'acheteur quand la marchandise est remise au transporteur.
European Union · ENVIRONMENT
en 7th EAP | 7th Environment Action programme | General Union Environment Action Programme to 2020 "Living well, within the limits of our planet" | 7th Environment Action Programme to 2020 - "Living well, within the limits of our planet"
SAINMHÍNIÚ programme building on the significant achievements of 40 years of EU environment policy and drawing on a number of recent strategic initiatives in the field of environment, including the Resource Efficiency Roadmap [ IATE:3538555 ], the 2020 Biodiversity Strategy and the Low Carbon Economy Roadmap [ IATE:3533937 ] TAGAIRT Decision No 1386/2013/EU on a General Union Environment Action Programme to 2020 'Living well, within the limits of our planet', CELEX:32013D1386
NÓTA The programme entered into force in January 2014. It is now up to the EU institutions and the Member States to ensure it is implemented, and that priority objectives set out are met by 2020.
fr programme d'action général de l'Union pour l'environnement à l'horizon 2020 «Bien vivre, dans les limites de notre planète» | 7e programme d’action pour l’environnement | 7e PAE | 7e programme d'action général de l'Union pour l'environnement à l'horizon 2020 «Bien vivre, dans les limites de notre planète»
SAINMHÍNIÚ Programme proposé par la Commission en novembre 2012 en vue d'orienter la politique de l'UE en matière d'environnement jusqu'en 2020 et de veiller à ce que les citoyens puissent vivre dans un environnement naturel sûr et sain, où le progrès économique s'appuie sur une économie durable et verte et où il existe une véritable résilience écologique. TAGAIRT Conseil-FR, d'après EUROPA > Salle de presse > Communiqués de presse, "Environnement: la Commission présente la voie vers une prospérité européenne, dans les limites écologiques de la planète", http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1271_fr.htm [5/12/2012]
de 7. UAP | Siebtes Umweltaktionsprogramm | Siebtes Umweltaktionsprogramm bis 2020 – "Gut leben innerhalb der Belastbarkeitsgrenzen unseres Planeten" | allgemeines Umweltaktionsprogramm der Union für die Zeit bis 2020 "Gut leben innerhalb der Belastbarkeitsgrenzen unseres Planeten"
SAINMHÍNIÚ Programm, das auf den Vorläuferprogrammen seit 1973 aufbaut und den Rahmen für die Tätigkeit der Union im Umweltbereich bildet TAGAIRT Council-DE vgl. Beschluss 1386/2013/EU über ein allgemeines Umweltaktionsprogramm der Union für die Zeit bis 2020 "Gut leben innerhalb der Belastbarkeitsgrenzen unseres Planeten", Ew.2 (ABl. L_354/2013, S.171) CELEX:32013D1386/DE
NÓTA DIV: do, 24.3.2014
Financing and investment
ga ar teachtadh go haibíocht TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga coinnithe go dtí aibíocht TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en held to maturity | HTM
SAINMHÍNIÚ positive intent and ability to hold debt securities to maturity for investment purposes rather than trading them for an immediate profit TAGAIRT COM-EN based on:<br>CUNA Mutual Group Executive Benefits Program. Addendum – Frequently Asked Questions - February, 2003, http://sites.cunamutual.com/cmg/media/00010505.pdf [21.6.2010]
NÓTA Accounting standards require a company to classify its investment in debt (bonds) and equity (stocks) securities into one of three categories when they are purchased: <br> (1) held-to-maturity, <br> (2) trading, or <br> (3) available-for-sale. <br> This classification is based on the company’s intended use of that security and the classification dictates the accounting treatment.
International organisation · Natural resources
ga IALA TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en International Association of Lighthouse Authorities | IALA | International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities
SAINMHÍNIÚ international association which aims to foster the safe, economic and efficient movement of vessels, through improvement and harmonisation of aids to navigation worldwide and other appropriate means, for the benefit of the maritime community and the protection of the environment TAGAIRT Council-EN, based on IALA Constitution http://www.iala-aism.org/content/uploads/2016/09/IALA-Basic-Documents-reformatted-Final.pdf [4.10.2016]
fr AISM | Association internationale de signalisation maritime
SAINMHÍNIÚ association internationale sans but lucratif de droit français (loi de 1901) créée en 1957 par une vingtaine de pays pour homogénéiser et améliorer la qualité du balisage TAGAIRT Conseil-Fr, d'après Wikipédia https://fr.wikipedia.org/wiki/Association_internationale_de_signalisation_maritime [5.10.2016]
NÓTA Bien qu'association de droit français, l'AISM travaille essentiellement en anglais (cf. site de l'AISM http://www.iala-aism.org/about-iala/ [5.10.2016]).
de IALA | Internationaler Verband der Seezeichenverwaltungen
SAINMHÍNIÚ internationale Organisation zur Verbesserung von Schifffahrtszeichen und Navigationshilfen im Sinne der Sicherheit und Leichtigkeit der Seeverkehrs TAGAIRT Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Hamburg http://www.wsa-hamburg.wsv.de/schifffahrt/Schifffahrtszeichen/Bautechnik/iala/index.html (6.10.2016);<br> s.a. Wikipedia https://de.wikipedia.org/wiki/International_Association_of_Lighthouse_Authorities (6.10.2016)
NÓTA 1957 gegründet; umfasst zahlreiche nationale Seezeichenbehörden sowie Hafenbehörden und Hersteller technischer Navigationshilfen;<br>Sitz: St Germain en Laye bei Paris;<br>Website (EN): http://www.iala-aism.org/about-iala/ (6.10.2016)
General education
ga Creat Comhchoiteann Tagartha Eorpach le haghaidh Teangacha TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en CEFR | Common European Framework of Reference for Languages | CEF | Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment
SAINMHÍNIÚ reference framework designed to provide a transparent, coherent and comprehensive basis for the elaboration of language syllabuses and curriculum guidelines, the design of teaching and learning materials, and the assessment of foreign language proficiency TAGAIRT Council of Europe > Democracy > Education and Languages, Language Policy http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/cadre1_en.asp [24.1.2014]
NÓTA CONTEXT: Council of Europe
de Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen: Lernen, lehren, beurteilen
SAINMHÍNIÚ Auf der Basis des Referenzrahmens werden die verbindlichen Niveaustufen (Lernzielbestimmungen, Kannbeschreibungen und kommunikative Mittel) für die deutsche Sprache erarbeitet; Beteiligt: Goethe-Institut Inter Nationes, Europarat, österr. BuMi für Bildung, Wissenschaft und Kultur und Eidgenöss. Departement für auswärtige Angelegenheiten (Schweiz) TAGAIRT < http://www.goethe.de/z/52/profile.htm#A5 > (16.9.02)
NÓTA CONTEXT: Europarat;DIV: RSZ 16/09/2002
European Union · Education
ga inneachar an teagaisc TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
Preparation for market
ga dáileachán ó theach go teach TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en house-to-house distribution
SAINMHÍNIÚ /samples are typically distributed on a house-to-house people on mailing lists, or to people who submit requests in answer to advertisements. BUMAR 64 412/
fr distribution à domicile
SAINMHÍNIÚ pour effectuer..l'..échantillonnage, on peut utiliser..la..distribution gratuite à domicile de l'objet lui-même.
Human rights
ga daoirse tí TAGAIRT Faofa ag an gCoiste Téarmaíochta, www.tearma.ie ;<P>Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en domestic servitude
SAINMHÍNIÚ exploitation of children or adults for the performance of domestic tasks and services, mostly within a private household under physical or psychological threat or coercion TAGAIRT EP Terminology Coordination Unit based on:<br><I>Unprotected Work, Invisible Exploitation: Trafficking for the Purpose of Domestic Servitude</I>, OSCE, http://ec.europa.eu/anti-trafficking/download.action?nodePath=%2FPublications%2FOSCE+domestic+servitude+report_2010_en.pdf&fileName=OSCE+domestic+servitude+report_2010_en.pdf [13.01.14]
NÓTA For the distinction between 'servitude' and 'slavery' see: http://www.cps.gov.uk/legal/s_to_u/slavery_servitude_and_forced_or_compulsory_labour/#a03
ENVIRONMENT · AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES · Chemistry
ga dramhaíl tí TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
fr déchets domestiques | ordures ménagères | déchets ménagers
NÓTA UPDATED: nen 17/08/2000
de Haushaltsabfälle | Hausmüll | Haushaltsmüll
NÓTA XREF: Vgl. Definition von "Siedlungsmüll" ("déchets municipaux" - A220727)
Waste
ga dramhaíl tí TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en domestic waste | household waste | domestic refuse | household rubbish | domestic rubbish | household refuse
SAINMHÍNIÚ waste from accommodation used purely for living purposes and which is disposed of via the normal mixed domestic refuse collection TAGAIRT Environment Agency. 2011. <i>Domestic waste, separated domestic fractions and asbestos</i>. Home > Business & Industry > Environmental topics > Waste > Hazardous waste > Further inforamtion > Domestic waste, separated domestic fractions and asbestos, http://www.environment-agency.gov.uk/business/topics/waste/34868.aspx [18.5.2011]
fr détritus ménagers | OM | ordures ménagères
SAINMHÍNIÚ déchets domestiques provenant des ménages TAGAIRT Chaplier,Joseph,ingénieur industriel,directeur du secteur Assainissement I.D.E.LUX,Arlon,1998
de Hausmüll | Haushaltsabfälle
SAINMHÍNIÚ Abfälle hauptsächlich aus privaten Haushaltungen, die von den Entsorgungspflichtigen selbst oder von beauftragten Dritten in genormten, im Entsorgungsgebiet vorgeschriebenen Behältern regelmäßig gesammelt, transportiert und d. weiteren Entsorgung zugeführt werden
Preparation for market
ga éadach tí TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en white goods
SAINMHÍNIÚ articles (as sheets, towels, tablecloths, or curtains) originally or typically made of white cloth.
fr blanc
SAINMHÍNIÚ linge blanc. Magasin, exposition, vente de blanc. La quinzaine de blanc.
Statistics · Preparation for market
ga earraí marthanacha tí TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en durable household goods
SAINMHÍNIÚ any goods consumed by the households which have an anticipated useful life and which are intended to be used over a period of time rather than immediately consumed TAGAIRT SEC:Pearce,David W.,Macmillan Dict.of Modern Economics,The Macmillan Press Ltd,1992,London and Basingstoke
Statistics · Consumer
ga earraí neamh-mharthanacha tí TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga neamh-bhuanearraí tí TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en non-durable household goods
SAINMHÍNIÚ those goods consumed by households which are subject to death,destruction,or especially rapid decay or deterioration(as of foodstuffs)e.g.-such as diary products,meats and fruits TAGAIRT SEC:Pearce,David W.,Macmillan Dict.of Modern Economics,The Macmillan Press Ltd,1992,London and Basingstoke
AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES
ga eireog ar tí breithe TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga eireog i mbéal beirthe TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
Education
ga Acadamh Eorpach um Theagasc agus Foghlaim TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
Education
ga Comhlachas Eorpach na nOllscoileanna Cianteagaisc TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga EADTU TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en EADTU | European Association of Distance Teaching Universities
SAINMHÍNIÚ European network that aims to promote open- and distance education and e-learning, by actively supporting the institutional development of its members and cooperation between its members in strategic areas. TAGAIRT COM-HU based on the sections <a href="http://www.eadtu.nl/about-eadtu.html"><i>About EUDTA</i> </a>and <a href="http://www.eadtu.nl/policy/mission-statement.html"><i>Mission Statement</i></a>of EUDTA's homepage http://www.eadtu.nl/ [23.4.2013]
Preparation for market · FINANCE
ga fardal arna thabhairt anonn go dtí an bhliain ina dhiaidh TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga fardal deiridh TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en inventory carried forward to the following year | ending inventory | closing inventory
SAINMHÍNIÚ the inventory counted on the last or closing day of a business period; also the value of goods in inventory on that day TAGAIRT BTM
fr stock final | stock en fin d'exercice
SAINMHÍNIÚ stock de produits, marchandises et matières premières d'une entreprise à la fin(=au jour de clôture) d'un exercice comptable TAGAIRT Kissas,C.,Termin.des marchés financiers,1990
de Endinventar | Lagerbestand bei Jahresabschluß
SAINMHÍNIÚ die Menge des am Ende eines bestimmten Zeitraums in einem gegebenen Bereich vorhandenen Materials TAGAIRT MBZ
Electrical engineering
ga folúsghlantóir tí TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en household vacuum cleaner
SAINMHÍNIÚ vacuum cleaner intended for household or domestic use TAGAIRT Regulation (EU) No 665/2013 supplementing Directive 2010/30/EU with regard to energy labelling of vacuum cleaners CELEX:32013R0665
NÓTA Following EU regulations, a household vacuum cleaner has to be declared by the manufacturer as such in its Declaration of Conformity pertaining to Directive 2006/95/EC of the European Parliament and of the Council.
fr aspirateur ménager
SAINMHÍNIÚ aspirateur destiné à être utilisé dans les ménages ou dans des situations domestiques TAGAIRT Règlement délégué (UE) n° 665/2013 de la Commission complétant la directive 2010/30/UE en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des aspirateurs, CELEX:32013R0665/FR
NÓTA Conformément à la réglementation de l'Union européenne, les aspirateurs ménagers doivent être déclarés comme tels par le fabricant dans la déclaration de conformité prévue par la directive 2006/95/CE.<br>Source: Règlement délégué (UE) n° 665/2013 de la Commission complétant la directive 2010/30/UE en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des aspirateurs, CELEX:32013R0665/FR .<br>Comparer avec <i>aspirateur commercial</i> [ IATE:3548864 ] et <i>aspirateur industriel </i> [ IATE:3548863 ]
de Haushaltsstaubsauger
SAINMHÍNIÚ Staubsauger, der für den Gebrauch im Haushalt oder in der häuslichen Umgebung bestimmt ist TAGAIRT COM-Internes Dokument ENER-2012-80156-00-00: Delegierte Verordnung der Kommission zur Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Energieverbrauchskennzeichnung von Staubsaugern
ENVIRONMENT · Technology and technical regulations · Chemistry
ga galú go dtí tirimeacht TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
Chemistry
ga galú go dtí tirimeacht TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
fr évaporer à sec | sécher par évaporation | évaporer à siccite
SAINMHÍNIÚ enlever une partie ou tout le liquide d'une substance par chauffage TAGAIRT BTB
Financial market
ga GCUI i mbun cumaisc TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga GCUI ar tí cumasc a dhéanamh TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en merging UCITS
SAINMHÍNIÚ <I>UCITS</I> [ IATE:782764 ] that will cease to exist after a merger TAGAIRT COM-EN, based on:<BR>Directive 2009/65/EC on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS), http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009L0065:EN:NOT
NÓTA See also <i>receiving UCITS</i> [ IATE:3504467 ]
de übertragender OGAW
SAINMHÍNIÚ OGAW, der nach der Verschmelzung nicht weiter besteht TAGAIRT Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) CELEX:32009L0065/DE
Preparation for market
ga gníomhaireacht tí TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en house agency
SAINMHÍNIÚ an advertising agency controlled by a single advertiser.
fr agence fictive
SAINMHÍNIÚ désigne une agence qui appartient à un annonceur et travaille surtout pour lui.
Chemistry
ga go dtí an X is gaire TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
Financing and investment
ga iasacht ar chothromas tí TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en HEL | home equity loan
SAINMHÍNIÚ loan secured by a home equity i.e. the home's fair market value minus the outstanding balance of the original mortgage TAGAIRT Commission Delegated Regulation (EU) No 448/2012 of 21 March 2012 supplementing Regulation (EC) No 1060/2009 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the presentation of the information that credit rating agencies shall make available in a central repository established by the European Securities and Markets Authority CELEX:32012R0448/en
Accounting
ga infheistíocht coinnithe go dtí aibíocht TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en held-to-maturity investment
SAINMHÍNIÚ Financial assets with fixed or determinable payments and fixed maturity that an enterprise has the positive intent and ability to hold to maturity other than loans and receivables originated by the enterprise.  TAGAIRT IASCF, Key term list
Teaching
ga teagasc idirghníomhach TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
COMHTHÉACS 'Bíonn an-éifeacht go deo ag baint leis an bhfoghlaim agus leis an <b>teagasc idirghníomhach</b> agus is fusa iad a chur chun cinn sna cúinsí seo. Moltar do mhúinteoirí leanúint leis obair bheirte, leis an ngrúpobair agus le haon ghníomhaíocht a chuireann d’fhiacha ar scoláirí cumarsáid bheo a dhéanamh trí Ghaeilge.' TAGAIRT Cigireacht Ábhair ar an nGaeilge' http://www.education.ie/ga/Foilseach%C3%A1in/Tuairisc%C3%AD-Cigireachta-Foilseach%C3%A1in/Cigireachta%C3%AD-%C3%81bhar-Tuarasc%C3%A1lacha-Liosta/report2_60930L.htm [19.2.2015]
en interactive teaching
SAINMHÍNIÚ interchange of ideas between teachers, students and teaching content, with greater discussion among participants and their active involvement TAGAIRT COM-EN based on: <br> International Journal of Basic and Applied Medical Sciences: Role of interactive teaching in medical education http://www.cibtech.org/J%20MEDICAL%20SCIENCES/PUBLICATIONS/2011/Vol%201%20No.%201/12%20Interactive-teaching.pdf [1.7.2014]
International trade · TRANSPORT
ga iompar agus árachas go dtí TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en carriage and insurance paid to | CIP
SAINMHÍNIÚ transaction in international trade where the seller delivers the goods to the carrier or another person nominated by the seller at an agreed place (if any such place is agreed between parties) and that the seller must contract for and pay the costs of carriage necessary to bring the goods to the named place of destination TAGAIRT COM-Terminology Coordination, based on:<BR>ICC. <i>The Incoterms® rules</i>, http://www.iccwbo.org/products-and-services/trade-facilitation/incoterms-2010/the-incoterms-rules/ [18.5.2015]
NÓTA The seller also contracts for insurance cover against the buyer’s risk of loss of or damage to the goods during the carriage. The buyer should note that under CIP the seller is required to obtain insurance only on minimum cover. Should the buyer wish to have more insurance protection, it will need either to agree as much expressly with the seller or to make its own extra insurance arrangements.
fr PAP | CIP | port payé, assurance comprise jusqu'à
SAINMHÍNIÚ Condition internationale de vente signifiant que le vendeur paie le fret pour le transport de la marchandise jusqu'à la destination convenue et fournit une assurance sur facultés (c'est-à-dire concernant les marchandises transportées) contre le risque, pour l'acheteur, de perte ou de dommage que peut courir la marchandise au cours du transport. Le risque de perte ou de dommage que peut courir la marchandise, ainsi que le risque de frais supplémentaires nés d'événements intervenant après que la marchandise aura été livrée au transporteur, sont transférés du vendeur à l'acheteur quand la marchandise est remise au transporteur.
Electronics and electrical engineering
ga lampa tí TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en household lamp
SAINMHÍNIÚ a lamp intended for householdroom illumination; it does not include special purpose lamps TAGAIRT Commission Regulation (EC) No 244/2009 of 18 March 2009 implementing Directive 2005/32/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for non-directional household lamps , OJ L 76 , 24.3.2009 , http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:076:0003:0016:EN:PDF
fr lampe domestique
SAINMHÍNIÚ lampe destinée à l'illumination d'une pièce d'un ménage, à l'exclusion des lampes à usage spécial TAGAIRT Règlement (CE) no 244/2009 de la Commission du 18 mars 2009 mettant en œuvre la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences relatives à l'écoconception des lampes à usage domestique non dirigées , JO L 76 du 24 mars 2009 , http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:076:0003:0016:FR:PDF
Defence · Rights and freedoms · United Nations
ga Misean Speisialta na Náisiún Aontaithe go dtí an Afganastáin TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en United Nations Special Mission to Afghanistan | UN Special Mission to Afghanistan | UNSMA
NÓTA Replaced by the United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA) IATE:927503 .<hr>Council-EN, based on UN Security Council Resolution 1401 (2002) http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N02/309/14/PDF/N0230914.pdf?OpenElement [15.02.2012]
EMPLOYMENT AND WORKING CONDITIONS
ga Moladh maidir le hObair Chuibhiúil d'Oibrithe Tí TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga Moladh maidir le hOibrithe Tí TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en Domestic Workers Recommendation | Recommendation concerning Decent Work for Domestic Workers
SAINMHÍNIÚ International Labour Organization (ILO) recommendation No. 201 TAGAIRT International Labour Organization (ILO), http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:2551502:NO [4.4.2013]
NÓTA Adoption: 2011<br><br>See also: Convention concerning decent work for domestic workers [ IATE:3541554 ]
fr Recommandation sur les travailleuses et travailleurs domestiques | Recommandation concernant le travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques
SAINMHÍNIÚ recommandation n° 201 de l’Organisation internationale du Travail (OIT) TAGAIRT Organisation internationale du Travail (OIT), http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:2551502 [4.4.2013]
NÓTA Adoption: 2011<br><br>Voir aussi: Convention concernant le travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques [ IATE:3541554 ]
Chemistry
ga Ná láimhsigh go dtí go léifear agus go dtuigfear gach ráiteas réamhchúraim sábháilteachta. TAGAIRT Iarscríbhinn IV, Rialachán (CE) uimh. 1272/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 67/548/CEE agus Treoir 1999/45/CE, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006, CELEX:32008R1272/GA
mul P202
Preparation for market · TRANSPORT · Land transport
ga ó ché go teach TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex

Focal sa Chúirt

Focal sa Chúirt, Ó Catháin, L. (Coiscéim, 2000). Tá mionleasuithe déanta ar ábhar an fhoclóra, lena chur in oiriúint don bhunachar seo.
rothaí tí
contents of house
teach cúirte
courthouse
teach tréigthe
abandoned house

Téarmaí Dlí

Téarmaí Dlí (Oifig an tSoláthair, 1959). Foclóir dátheangach téarmaí dlí.
teach ainriartha (fir)
disorderly house
teach cearrbhachais (fir)
gaming house
teach cónaithe (fir)
dwelling-house
teach iostais coiteann (fir)
common lodging house
teach troscánaithe (fir)
furnished house

Achtanna an Oireachtais: Gearrtheidil

Tá an t-ábhar seo á riar ag Rannóg an Aistriúcháin, Oifig Thithe an Oireachtais.
Acht na dTailte Stáit (Tithe Oibre), 1930
State Lands (Workhouses) Act 1930
Acht na dTailte Stáit (Tithe Oibre), 1962
State Lands (Workhouses) Act 1962
Acht na dTithe (Cóiríocht don Lucht Siúil), 1998
Housing (Traveller Accommodation) Act 1998
Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha) (Leasú) (Uimh. 2), 1936
Housing (Financial and Miscellaneous Provisions) (Amendment) (No. 2) Act 1936
Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha) (Leasú), 1934
Housing (Financial and Miscellaneous Provisions) (Amendment) Act 1934
Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha) (Leasú), 1936
Housing (Financial and Miscellaneous Provisions) (Amendment) Act 1936
Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932
Housing (Financial and Miscellaneous Provisions) Act 1932
Acht na dTithe (Forálacha Ilghnéitheacha), 1931
Housing (Miscellaneous Provisions) Act 1931
Acht na dTithe (Forálacha Ilghnéitheacha), 1979
Housing (Miscellaneous Provisions) Act 1979
Acht na dTithe (Forálacha Ilghnéitheacha), 1992
Housing (Miscellaneous Provisions) Act 1992
Acht na dTithe (Forálacha Ilghnéitheacha), 1997
Housing (Miscellaneous Provisions) Act 1997
Acht na dTithe (Forálacha Ilghnéitheacha), 2002
Housing (Miscellaneous Provisions) Act 2002
Acht na dTithe (Forálacha Ilghnéitheacha), 2004
Housing (Miscellaneous Provisions) Act 2004
Acht na dTithe (Forálacha Ilghnéitheacha), 2009
Housing (Miscellaneous Provisions) Act 2009
Acht na dTithe (Forálacha Ilghnéitheacha), 2014
Housing (Miscellaneous Provisions) Act 2014
Acht na dTithe (Gaeltacht) (Leasú), 1931
Housing (Gaeltacht) (Amendment) Act 1931
Acht na dTithe (Gaeltacht) (Leasú), 1934
Housing (Gaeltacht) (Amendment) Act 1934
Acht na dTithe (Gaeltacht) (Leasú), 1939
Housing (Gaeltacht) (Amendment) Act 1939
Acht na dTithe (Gaeltacht) (Leasú), 1949
Housing (Gaeltacht) (Amendment) Act 1949
Acht na dTithe (Gaeltacht) (Leasú), 1953
Housing (Gaeltacht) (Amendment) Act 1953
Acht na dTithe (Gaeltacht) (Leasú), 1959
Housing (Gaeltacht) (Amendment) Act 1959
Acht na dTithe (Gaeltacht) (Leasú), 1964
Housing (Gaeltacht) (Amendment) Act 1964
Acht na dTithe (Gaeltacht) (Leasú), 1967
Housing (Gaeltacht) (Amendment) Act 1967
Acht na dTithe (Gaeltacht) (Leasú), 1979
Housing (Gaeltacht) (Amendment) Act 1979
Acht na dTithe (Gaeltacht) (Leasú), 2001
Housing (Gaeltacht) (Amendment) Act 2001
Acht na dTithe (Gaeltacht), 1929
Housing (Gaeltacht) Act 1929
Acht na dTithe (Iasachtaí agus Deontais), 1962
Housing (Loans and Grants) Act 1962
Acht na dTithe (Leasú), 1939
Housing (Amendment) Act 1939
Acht na dTithe (Leasú), 1940
Housing (Amendment) Act 1940
Acht na dTithe (Leasú), 1941
Housing (Amendment) Act 1941
Acht na dTithe (Leasú), 1942
Housing (Amendment) Act 1942
Acht na dTithe (Leasú), 1944
Housing (Amendment) Act 1944
Acht na dTithe (Leasú), 1946
Housing (Amendment) Act 1946
Acht na dTithe (Leasú), 1948
Housing (Amendment) Act 1948
Acht na dTithe (Leasú), 1949
Housing (Amendment) Act 1949
Acht na dTithe (Leasú), 1950
Housing (Amendment) Act 1950
Acht na dTithe (Leasú), 1952
Housing (Amendment) Act 1952
Acht na dTithe (Leasú), 1954
Housing (Amendment) Act 1954
Acht na dTithe (Leasú), 1956
Housing (Amendment) Act 1956
Acht na dTithe (Leasú), 1958
Housing (Amendment) Act 1958
Acht na dTithe (Leasú), 1960
Housing (Amendment) Act 1960
Acht na dTithe (Leasú), 2013
Housing (Amendment) Act 2013
Acht na dTithe (Saoráidí Tógála) (Leasú), 1924
Housing (Building Facilities) (Amendment) Act 1924
Acht na dTithe (Saoráidí Tógála), 1924
Housing (Building Facilities) Act 1924
Acht na dTithe (Teaghaisí Príobháideacha ar Cíos) (Leasú), 1983
Housing (Private Rented Dwellings) (Amendment) Act 1983
Acht na dTithe (Teaghaisí Príobháideacha ar Cíos), 1982
Housing (Private Rented Dwellings) Act 1982
Acht na dTithe agus na Sclábhaithe, 1937
Housing and Labourers Act 1937
Acht na dTithe, 1925
Housing Act 1925
Acht na dTithe, 1926
Housing Act 1926
Acht na dTithe, 1928
Housing Act 1928
Lógó gaois.ie
gaois.ie