Skip to main content
PARALLEL CORPUSAboutSourcesDisclaimerDownload
Results (61549)
Tar éis eastóscadh agus fuarú, bain an coimeádán eastósctha amach, bain an scagbhreogán as agus bain an sciath scagach as an scagbhreogán.
After extraction and cooling remove the extraction container, take out the filter crucible and remove the porous baffle.
Regulation (EU) No 1007/2011 of the European Parliament and of the Council of 27 September 2011 on textile fibre names and related labelling and marking of the fibre composition of textile products and repealing Council Directive 73/44/EEC and Directives 96/73/EC and 2008/121/EC of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)
(b) i gcás ainmhí bhaininn-fuil, bainne, smuga faighne, gin nó slánadh;
( b ) in the case of a female animal—blood, milk, vaginal mucus, foetus or placenta;
Statutory Instruments: 1980
iasachtaí, bainidís nó ná bainidís le heisiúint, díol, ceannach nó aistriú urrús nó ionstraimí airgeadais eile de réir bhrí Threoir 2014/65/AE;
loans, whether or not in connection with the issue, sale, purchase or transfer of securities or other financial instruments within the meaning of Directive 2014/65/EU;
Regulation (EU, Euratom) 2018/1046 of the European Parliament and of the Council of 18 July 2018 on the financial rules applicable to the general budget of the Union, amending Regulations (EU) No 1296/2013, (EU) No 1301/2013, (EU) No 1303/2013, (EU) No 1304/2013, (EU) No 1309/2013, (EU) No 1316/2013, (EU) No 223/2014, (EU) No 283/2014, and Decision No 541/2014/EU and repealing Regulation (EU, Euratom) No 966/2012
“Faoi réir alt 396C, i gcás go mbainfidh” a chur in ionad “I gcás go mbainfidh”.
Substitute “Subject to section 396C, where in any accounting period” for “Where in any accounting period”.
NATIONAL ASSET MANAGEMENT AGENCY ACT 2009
(1) Beidh ranníocaí iníoctha ag comhalta, lena mbain-eann an scéim nua, mar a leanas:
(1) Contributions shall be payable by a member to whom the new scheme applies as follows:
Statutory Instruments: 1981
(8) Déanfar Cuid 7 (a mhéid a bhaineann le cáin ioncaim) a fhorléiriú i dteannta na nAchtanna Cánach Ioncaim agus (a mhéid a bhaineann le cáin chorparáide) a fhorléiriú i dteannta na nAchtanna Cánach Corparáide agus (a mhéid a bhaineann le cáin ghnóchan caipitiúil) a fhorléiriú i dteannta na nAchtanna um Cháin Ghnóchan Caipitiúil agus (a mhéid a bhaineann le custaim) a fhorléiriú i dteannta na hAchtanna Custam agus (a mhéid a bhaineann le dleachtanna máil) a fhorléiriú i dteannta na reachtanna a bhaineann leis na dleachtanna máil agus le bainistiú na ndleachtanna sin agus (a mhéid a bhaineann le cáin bhreisluacha) a fhorléiriú i dteannta na nAchtanna Cánach Breisluacha, 1972 go 1999, agus (a mhéid a bhaineann le dleacht stampa) a fhorléiriú i dteannta an Stamp Act, 1891, agus na n-achtachán ag leasú nó ag leathnú an Achta sin agus (a mhéid a bhaineann le cáin mhaoine cónaithe) a fhorléiriú i dteannta Chuid VI den Acht Airgeadais, 1983, agus na n-achtachán ag leasú nó ag leathnú na Coda sin agus (a mhéid a bhaineann le cáin bhronntanais nó cáin oidhreachta) a fhorléiriú i dteannta an Achta um Cháin Fháltas Caipitiúil, 1976, agus na n-achtachán ag leasú nó ag leathnú an Achta sin.
(8) Part 7 (so far as relating to income tax) shall be construed together with the Income Tax Acts and (so far as relating to corporation tax) shall be construed together with the Corporation Tax Acts and (so far as relating to capital gains tax) shall be construed together with the Capital Gains Tax Acts and (so far as relating to customs) shall be construed together with the Custom Acts and (so far as relating to duties of excise) shall be construed together with the statutes which relate to duties of excise and the management of those duties and (so far as relating to value-added tax) shall be construed together with the Value-Added Tax Acts, 1972 to 1999, and (so far as relating to stamp duty) shall be construed together with the Stamp Act, 1891, and the enactments amending or extending that Act and (so far as relating to residential property tax) shall be construed together with Part VI of the Finance Act, 1983, and the enactments amending or extending that Part and (so far as relating to gift tax or inheritance tax) shall be construed together with the Capital Acqusitions Tax Act, 1976, and the enactments amending or extending that Act.
FINANCE ACT, 1999
(7) Déanfar Cuid VI (a mhéid a bhaineann sí le cáin ioncaim) a fhorléiriú i dteannta na nAchtanna Cánach Ioncaim agus (a mhéid a bhaineann sí le cáin chorparáide) a fhorléiriú i dteannta na nAchtanna Cánach Corparáide agus (a mhéid a bhaineann sí le cáin ghnóchan caipitiúil) a fhorléiriú i dteannta na nAchtanna um Cháin Ghnóchan Caipitiúil agus (a mhéid a bhaineann sí le custaim) a fhorléiriú i dteannta na nAchtanna Custam agus (a mhéid a bhaineann sí le dleachtanna máil) a fhorléiriú i dteannta na reachtanna a bhaineann leis na dleachtanna máil agus le bainistí na ndleachtanna sin agus (a mhéid a bhaineann sí le cáin bhreisluacha) a fhorléiriú i dteannta na nAchtanna Cánach Breisluacha, 1972 go 1986, agus (a mhéid a bhaineann sí le dleachtanna stampa) a fhorléiriú i dteannta an Stamp Acht, 1891, agus na n-achtachán ag leasú nó ag leathnú an Achta sin agus (a mhéid a bhaineann sí le cáin bhronntanais nó cáin oidhreachta) a fhorléiriú i dteannta an Achta um Cháin Fháltas Caipitiúil, 1976 , agus na n-achtachán ag leasú nó ag leathnú an Achta sin agus (a mhéid a bhaineann sí le cáin mhaoine cónaithe) a fhorléiriú i dteannta Chuid VI den Acht Airgeadais, 1983 .
(7) Part VI (so far as relating to income tax) shall be construed together with the Income Tax Acts and (so far as relating to corporation tax) shall be construed together with the Corporation Tax Acts and (so far as relating to capital gains tax) shall be construed together with the Capital Gains Tax Acts and (so far as relating to customs) shall be construed together with the Customs Acts and (so far as relating to duties of excise) shall be construed together with the statutes which relate to the duties of excise and to the management of those duties and (so far as relating to value-added tax) shall be construed together with the Value-Added Tax Acts, 1972 to 1986, and (so far as relating to stamp duties) shall be construed together with the Stamp Act, 1891, and the enactments amending or extending that Act and (so far as relating to gift tax or inheritance tax) shall be construed together with the Capital Acquisitions Tax Act, 1976 , and the enactments amending or extending that Act and (so far as relating to residential property tax) shall be construed together with Part VI of the Finance Act, 1983 .
Number 13 of 1986: FINANCE ACT, 1986
Cumhachtaí an Bhaine.
Powers of Bank.
Number 33 of 1990: COMPANIES ACT, 1990
Bain úsáid as sonraí guaise de chuid comhábhar aitheanta.
Use available hazard data of known components.
Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006
Beidh na habairtí "Bain úsáid chúramach as táirgí cosanta plandaí.
Every advertisement for a plant protection product shall be accompanied by the sentences "Use plant protection products safely.
Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 concerning the placing of plant protection products on the market and repealing Council Directives 79/117/EEC and 91/414/EEC
Gearr stiall thrasnánach ó chúinne go cúinne agus bain amach na dlúthchiumhaiseanna.
Cut a diagonal strip from one corner to the other and remove the selvedges.
Regulation (EU) No 1007/2011 of the European Parliament and of the Council of 27 September 2011 on textile fibre names and related labelling and marking of the fibre composition of textile products and repealing Council Directive 73/44/EEC and Directives 96/73/EC and 2008/121/EC of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)
—Más rud é, i gcás aon duine lena mbaineadh forálacha alt 2 den Acht Airgeadais, 1941 —
—Where as regards any person to whom the provisions of section 2 of the Finance Act, 1941 , formerly applied—
Number 6 of 1967: INCOME TAX ACT, 1967
(duine singil nó bain- treach fir nó mná)
(single or widowed person)
Number 21 of 1978: FINANCE ACT, 1978
Má tá sí á comhlíonadh de láimh, bain úsáid as ceannlitreacha, le do thoil.
If completing by hand, please use capital letters.
Regulation (EU) 2016/1191 of the European Parliament and of the Council of 6 July 2016 on promoting the free movement of citizens by simplifying the requirements for presenting certain public documents in the European Union and amending Regulation (EU) No 1024/2012
An cineál soithigh (bain úsáid as cóid ISSCFV iomchuí)
Type of vessel (use appropriate ISSCFV codes)
Regulation (EU) 2018/975 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2018 laying down management, conservation and control measures applicable in the South Pacific Regional Fisheries Management Organisation (SPRFMO) Convention Area
An cineál modha iascaireachta nó an cineál modhanna iascaireachta (bain úsáid as cóid ISSCFG iomchuí)
Type of fishing method(s) (use appropriate ISSCFG codes)
Regulation (EU) 2018/975 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2018 laying down management, conservation and control measures applicable in the South Pacific Regional Fisheries Management Organisation (SPRFMO) Convention Area
Go sonrach, baintear leas sna Tuarascálacha Comhpháirteacha bliantúla as staidreamh inchomparáide maidir leis an gcosaint shóisialta.
In particular, comparable statistics on social protection are used in the annual Joint Reports.
Regulation (EC) No 458/2007 of the European Parliament and of the Council of 25 April 2007 on the European system of integrated social protection statistics (ESSPROS)
Tar éis comhpháirteanna meascáin a shainaithint, baintear an t-ábhar neamhshnáithíneach trí réamhchóireáil oiriúnach, ansin baintear ceann amháin de na comhpháirteanna, trí thuaslagadh roghnaitheach de ghnáth [6].
After the identification of the components of a mixture, the non-fibrous material is removed by suitable pre-treatment and then one of the components, usually by selective solution [6].
Regulation (EU) No 1007/2011 of the European Parliament and of the Council of 27 September 2011 on textile fibre names and related labelling and marking of the fibre composition of textile products and repealing Council Directive 73/44/EEC and Directives 96/73/EC and 2008/121/EC of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)
Chun anailís a dhéanamh ar an bpróiseas táirgthe, baintear úsáid as aonad táirgthe anailíseach.
For analysis of the production process, use is made of an analytical unit of production.
Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance
Baintear úsáid as dhá choincheap tomhaltais chríochnaithigh:
Two concepts of final consumption are used:
Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance
baintear brí leathan as cúiteamh anseo sa dóigh is go gcumhdaítear ioncam measctha na ndaoine féinfhostaithe.
compensation is to be interpreted here in a wide sense, including mixed income of self-employed persons.
Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance
Baintear an méid sin amach trí mhodhanna réitigh amhail íoschearnóga íosta nó leithdháileadh comhréireach.
This is achieved by reconciliation methods such as minimum least squares or proportional allocation.
Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance
Diuitethe Baintear d'Earrai as an Riocht Aontuithe no as Ceanada.)
Next (THIRD SCHEDULE) No. 12/1938:
Number 12 of 1938: FINANCE (AGREEMENT WITH UNITED KINGDOM) ACT, 1938
Diuitethe Baintear d'Earrai as an Riocht Aontuithe no as Ceanada.
[GA] DUTIES REMOVED FROM GOODS OF UNITED KINGDOM OR CANADIAN ORIGIN.
Number 12 of 1938: FINANCE (AGREEMENT WITH UNITED KINGDOM) ACT, 1938
Baintear úsáid uaireanta as an bhfocal tionscnóir nó adhainteoir in ionad an fhocail maidhmitheoir.
The word initiator or igniter is sometimes used in place of the word detonator.
Regulation (EU) No 388/2012 of the European Parliament and of the Council of 19 April 2012 amending Council Regulation (EC) No 428/2009 setting up a Community regime for the control of exports, transfer, brokering and transit of dual-use items
Baintear amach an modúl SRA sin agus cuirtear páirt spártha a oibríonn ina ionad.
This SRA is removed and replaced by an operative spare.
Regulation (EU) No 388/2012 of the European Parliament and of the Council of 19 April 2012 amending Council Regulation (EC) No 428/2009 setting up a Community regime for the control of exports, transfer, brokering and transit of dual-use items
I bhfoirm choitianta de “bhogearraí” don chomhtháthú, baintear feidhm as scagadh Kalman.
A common form of integration “software” employs Kalman filtering.
Regulation (EU) No 388/2012 of the European Parliament and of the Council of 19 April 2012 amending Council Regulation (EC) No 428/2009 setting up a Community regime for the control of exports, transfer, brokering and transit of dual-use items
Nóta:I bhfoirm choitianta de “bhogearraí” don chomhtháthú, baintear feidhm as scagadh Kalman.
Note:A common form of integration "software" employs Kalman filtering.
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL setting up a Union regime for the control of exports, transfer, brokering, technical assistance and transit of dual-use items (recast)
1.Baintear úsáid uaireanta as an bhfocal tionscnóir nó adhainteoir in ionad an fhocail maidhmitheoir.
1.The word initiator or igniter is sometimes used in place of the word detonator.
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL setting up a Union regime for the control of exports, transfer, brokering, technical assistance and transit of dual-use items (recast)
Baintear an-leas as an eolas sin nuair a bhíonn na rialacha iomaíochta á bhforfheidhmiú acu.
That knowledge is of great value when enforcing the competition rules.
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL to empower the competition authorities of the Member States to be more effective enforcers and to ensure the proper functioning of the internal market
Baintear úsáid as critéir cháilíochta agus an uirlis choiteann aiseolais úsáideoirí le haghaidh tairseacha nasctha
Quality criteria and common user feedback tool used for linked portals
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on establishing a single digital gateway to provide information, procedures, assistance and problem solving services and amending Regulation (EU) No 1024/2012
3. Gan dochar do na costais a bhaineann le hoibriú an CEC ná do na méideanna dá bhforáiltear mar chúiteamh de bhun Airteagal 40, tarscaoilfidh na Ballstáit agus an Coimisiún gach uile éileamh ar aisíoc caiteachais a bhaineann le soláthar faisnéise nó a bhaineann le soláthar doiciméad nó a bhaineann le himscrúdú riaracháin nó a bhaineann le haon ghníomhaíocht oibríochtúil eile a chur chun feidhme de bhun an Rialacháin seo agus a chuirtear i gcrích ar iarraidh ó Bhallstát nó ón gCoimisiún, seachas a mhéid a bhaineann leis na liúntais, más ann dóibh, a íocfar le saineolaithe.
3. Without prejudice to the expenses relating to the operation of the CIS and the amounts provided for by way of compensation pursuant to Article 40, the Member States and the Commission shall waive all claims for the reimbursement of expenditure relating to the supply of information or of documents or to the implementation of an administrative investigation or of any other operational action pursuant to this Regulation which are carried out at the request of a Member State or the Commission, except as regards the allowances, if any, paid to experts.
Regulation (EC) No 766/2008 of the European Parliament and of the Council of 9 July 2008 amending Council Regulation (EC) No 515/97 on mutual assistance between the administrative authorities of the Member States and cooperation between the latter and the Commission to ensure the correct application of the law on customs and agricultural matters
(ii) an féichiúnaí lena mbaineann agus aon ráthóir, urra nó duine eile lena mbaineann,
(ii) the debtor concerned and any guarantor, surety or other person concerned,
NATIONAL ASSET MANAGEMENT AGENCY ACT 2009
Mura mbainfí an méid sin amach, d’imreofaí tionchar diúltach ar straitéis rialaithe athbhreithnithe an Choimisiúin.
If this is not achieved, the effective implementation of the Commission’s revised control strategy could be negatively impacted.
Opinion No 6/2012 (pursuant to the second subparagraph of Article 287(4) of the Treaty on the Functioning of the European Union) on the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council laying down the rules for the participation and dissemination in ‘Horizon 2020 — the Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020)’
sula mbainfí leas as an bhféidearthacht sin, go mbainfí leas iomlán as na scéimeanna tacaíochta faoin gCBT do na hearnálacha lena mbaineann.
prior to any recourse to this possibility, full use has been made of the support schemes under the CAP for the sectors concerned.
Regulation (EU) No 1310/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 laying down certain transitional provisions on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD), amending Regulation (EU) No 1305/2013 of the European Parliament and of the Council as regards resources and their distribution in respect of the year 2014 and amending Council Regulation (EC) No 73/2009 and Regulations (EU) No 1307/2013, (EU) No 1306/2013 and (EU) No 1308/2013of the European Parliament and of the Council as regards their application in the year 2014
ciallaíonn “údarás maoirseachta lena mbaineann” údarás maoirseachta a mbaineann próiseáil somraí pearsanta leis mar gurb amhlaidh:
‘supervisory authority concerned’ means a supervisory authority which is concerned by the processing of personal data because:
Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (Text with EEA relevance)
AITHNÍONN SIAD gurb é a gcomhleas é go mbainfí amach cuspóirí chlár na hIodáile.
RECOGNISE that it is in their common interest that the objectives of the Italian programme should be attained;
Treaty on the Functioning of the European Union (Consolidated version 2016)
Mianaigh chopair, stáin, iarainn, luaidhe nach mianaigh stáit cé go mbainfí ór nó airgead astu:
Mines of copper, tin, iron, lead not State mines though gold or silver extracted :
Number 5 of 1962: SHORT TITLES ACT, 1962
Toirmisctear bearta araíonachta comhchoiteanna a bhainfeadh le bia.
Collective disciplinary measures affecting food are prohibited. [GA]
Number 11 of 1962: GENEVA CONVENTIONS ACT, 1962
An t-údarás áitiúil lena mbaineann nó an t-údarás sláintíochta lena mbaineann.
The local authority concerned or the sanitary authority concerned.
Number 21 of 1990: LOCAL GOVERNMENT (WATER POLLUTION) (AMENDMENT) ACT, 1990
I liosta A agus liosta B, sainaithnítear saintréithe a bhaineann le fiontair árachais saoil leis an uimhir 1, iad sin a bhaineann le fiontair árachais neamhshaoil leis an uimhir 2, iad sin a bhaineann le fiontair árachais ilchodaigh leis an uimhir 3, iad sin a bhaineann le fiontair athárachais shainfheidhmigh leis an uimhir 4, iad sin a bhaineann le gnó árachais saoil na bhfiontar árachais ilchodaigh leis an uimhir 5 agus iad sin a bhaineann le gnó árachais neamhshaoil (lena n-áirítear glacthaí athárachais) na bhfiontar árachais ilchodaigh leis an uimhir 6.
In the lists A and B, characteristics relating to life insurance enterprises are identified by the number 1, those relating to non-life insurance enterprises by the number 2, those relating to composite insurance enterprises by the number 3, those relating to specialist reinsurance enterprises by the number 4, those relating to the life insurance business of composite insurance enterprises by the number 5 and those relating to the non-life insurance business (including acceptances in reinsurance) of composite insurance enterprises by the number 6.
Regulation (EC) No 295/2008 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2008 concerning structural business statistics (recast) (Text with EEA relevance)
Agus aon chásanna á meas ina bhféadfadh sé go mbeadh na costais eacnamaíocha díréireach, ba cheart do na Ballstáit na sochair eacnamaíocha fhoriomlána a bhainfeadh le dramhaíl a bhailiú ar leithligh a chur i gcuntas, lena n-áirítear i dtéarmaí na gcostas díreach a seachnaíodh agus na costais a bhainfeadh leis na tionchair neamhfhabhracha ar an gcomhshaol agus ar an tsláinte a bhainfeadh le bailiú agus cóireáil dramhaíola measctha, ioncaim ó dhíol amhábhar tánaisteach agus an fhéidearthacht margaí a fhorbairt do na hábhair sin, chomh maith le ranníocaíochtaí a dhéanfadh táirgeoirí na dramhaíola nó táirgeoirí táirgí, a d’fhéadfadh feabhas breise a chur ar chostéifeacht na gcóras bainistithe dramhaíola.
When assessing any cases in which economic costs might be disproportionate, Member States should take into account the overall economic benefits of separate collection, including in terms of avoided direct costs and costs of adverse environmental and health impacts associated with the collection and treatment of mixed waste, revenues from sales of secondary raw materials and the possibility to develop markets for such materials, as well as contributions by waste producers and producers of products, which could further improve the cost-efficiency of waste management systems.
Directive (EU) 2018/851 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 amending Directive 2008/98/EC on waste (Text with EEA relevance)
(iv) fáiscín ceangail an tsoic sheachadta a dhaingniú den aerárthach sula mbaintear caipín scagaire na daibhche:
(iv) attaching the bonding clip of the delivery nozzle to the aircraft before the filter cap of the tank is removed;
Statutory Instruments: 1978
*Cuir isteach anseo na forais a mbainfear feidhm astu
*Here insert grounds relied upon.
Statutory Instruments: 1981
(b) cuir isteach anseo na forais a mbainfear feidhm astu.
(b) here insert grounds relied upon.
Statutory Instruments: 1981
bhainfear úsáid as an gcaiteachas sin chun feachtais reifreann a mhaoiniú.
Such expenditure shall not be used to finance referenda campaigns.
Regulation (EC) No 1524/2007 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2007 amending Regulation (EC) No 2004/2003 on the regulations governing political parties at European level and the rules regarding their funding
Ba cheart go mbainfeadh na srianta sin leis an méid seo a leanas go háirithe:
These restrictions should in particular concern the following:
Regulation (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of the Council of 20 February 2008 on common rules in the field of civil aviation and establishing a European Aviation Safety Agency, and repealing Council Directive 91/670/EEC, Regulation (EC) No 1592/2002 and Directive 2004/36/EC
- an dáta a meastar go mbainfear áit an díluchtaithe deiridh amach;
- expected date of arrival at place of final unloading;
Regulation (EC) No 766/2008 of the European Parliament and of the Council of 9 July 2008 amending Council Regulation (EC) No 515/97 on mutual assistance between the administrative authorities of the Member States and cooperation between the latter and the Commission to ensure the correct application of the law on customs and agricultural matters
Bainfear úsáid as modh cupáin iata chun an splancphointe a dhéanamh amach.
For flash point determination a closed-cup method shall be used.
Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006
Sna cásanna sin, bainfear úsáid as an straitéis chisealta bunaithe ar thromachar na fianaise.
In those cases, the tiered weight of evidence strategy shall be applied.
Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006
Bainfear úsáid as breithiúnas saineolaithe.
Expert judgement shall be exercised.
Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006
Mar an gcéanna bainfear úsáid as sonraí bithbhailithe go cúramach [17].
Equally the use of bioaccumulation data shall be treated with care [17].
Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006
Bainfear leas as an liosta seo a leanas mar fhoinsí do na saintréithe atá le soláthar:
The characteristics to be provided will be drawn from the following list of subjects:
Regulation (EC) No 1006/2009 of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 amending Regulation (EC) No 808/2004 concerning Community statistics on the information society
Bainfear leas as an liosta seo a leanas mar fhoinsí do na saintréithe atá le soláthar:
The characteristics to be provided will be drawn from the following list of subjects:
Regulation (EC) No 1006/2009 of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 amending Regulation (EC) No 808/2004 concerning Community statistics on the information society
(ii) ó bhunaíochtaí nó ó ghléasraí ina mbaintear ábhar riosca sonraithe as;
(ii) from other establishments or plants where specified risk material is being removed;
Regulation (EC) No 1069/2009 of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 laying down health rules as regards animal by-products and derived products not intended for human consumption and repealing Regulation (EC) No 1774/2002 (Animal by-products Regulation)
Bainfear úsáid cheart as táirgí cosanta plandaí.
Plant protection products shall be used properly.
Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 concerning the placing of plant protection products on the market and repealing Council Directives 79/117/EEC and 91/414/EEC
údaraithe a dheonú chun go mbainfeadh oibreoirí eacnamaíocha údaraithe úsáid as simplithe;
the granting of authorisations for the use of simplifications by authorised economic operators;
Regulation (EC) No 450/2008 of the European Parliament and of the Council of 23 April 2008 laying down the Community Customs Code (Modernised Customs Code)
Bainfear leas as an liosta seo a leanas mar fhoinsí do na saintréithe atá le soláthar:
The characteristics to be provided will be drawn from the following list of subjects:
Regulation (EC) No 1006/2009 of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 amending Regulation (EC) No 808/2004 concerning Community statistics on the information society
(c) Bainne agus ullmhóidí agus eastócáin a bhaintear as bainne.
(c) Milk and preparations and extracts derived from milk.
VALUE-ADDED TAX CONSOLIDATION ACT 2010
(d) Ullmhóidí agus eastócaín a bhaintear as feoil, gabháil nó uibheacha.
(d) Preparations and extracts derived from meat, yeast or eggs.
VALUE-ADDED TAX CONSOLIDATION ACT 2010
(b) a bhainfear den chlár nó a chuirfear ar fionraí ón gclár faoi Chuid 5,
(b) is removed or suspended from the register under Part 5,
TEACHING COUNCIL ACT, 2001
(a) go mbainfear na pointí pionóis den iontráil ag deireadh na tréimhse sin, agus
(a) cause the penalty points to be removed from the entry at the end of that period, and
ROAD TRAFFIC ACT, 2002
(b) bainfidh na leibhéil luacha saothair le cáilíocht na seirbhíse a bhainfear amach; agus
(b) levels of remuneration shall be related to the quality of service achieved; and
COMMUNICATIONS REGULATION (POSTAL SERVICES) ACT 2011
ciallaíonn ‘‘aonach súgraidh’’ siamsaíocht ina mbaintear úsáid as trealamh faiche aonaigh.
"funfair" means an entertainment where fairground equipment is used.
PLANNING AND DEVELOPMENT ACT, 2000
(ii) trí “agus nach mbeidh aisíoctha” a chur isteach i ndiaidh “aon cháin a bhainfear”,
(ii) by inserting “and not repaid” after “tax deducted”,
FINANCE ACT 2010
(c) bainne agus ullmhóidí agus eastóscáin a bhaintear as bainne;
(c) milk and preparations and extracts derived from milk;
FINANCE ACT 2010
(d) ullmhóidí agus eastóscáin a bhaintear as feoil, gabháil nó uibheacha.
(d) preparations and extracts derived from meat, yeast or eggs.
FINANCE ACT 2010
(2) tae agus ullmhóidí a bhaintear as nuair a sholáthraítear é nó iad i bhfoirm inólta;
(2) tea and preparations derived from tea when supplied in drinkable form;
FINANCE ACT 2010
(i) uisce óil, sú a bhaintear as torthaí nó glasraí, agus táirgí inólta eile a bhaintear astu, agus síoróipí,
(i) drinking water, juice extracted from, and other drinkable products derived from, fruit or vegetables, and syrups, concentrates,
FINANCE ACT 2010
Déanfar rialacha maidir le húsáid lógó EMAS a shimpliú agus bainfear srianta atá ann cheana.
Rules for the use of EMAS logo are simplified and existing restrictions are removed.
Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the voluntary participation by organisations in a Community eco-management and audit scheme (EMAS) {SEC(2008) 2121} {SEC(2008) 2122}
simpliú na rialacha maidir leis an úsáid a bhaintear as lógó EMAS
simplification of the rules for the use of the EMAS logo
Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the voluntary participation by organisations in a Community eco-management and audit scheme (EMAS) {SEC(2008) 2121} {SEC(2008) 2122}
Meastar gur cuid dhílis den snáithín an ruaim i bhfabraicí ruaimnithe, agus ní bhaintear í.
Dye in dyed fabrics is considered to be an integral part of the fibre and is not removed.
Regulation (EU) No 1007/2011 of the European Parliament and of the Council of 27 September 2011 on textile fibre names and related labelling and marking of the fibre composition of textile products and repealing Council Directive 73/44/EEC and Directives 96/73/EC and 2008/121/EC of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)
Bainfear amach cuspóirí an chláir trí chomhar dlúth agus comhordaithe i CSE.
The objectives of the programme shall be achieved through close and coordinated cooperation in the ESS.
Regulation (EU) No 99/2013 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2013 on the European statistical programme 2013-17 Text with relevance for the EEA and for Switzerland
ÚSÁIDÍ A BHAINTEAR AS CCE 2010
USES OF THE ESA 2010
Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance
Léiríonn na samplaí a leanas úsáidí a bhaintear as creat CCE:
The following examples demonstrate uses of the ESA framework:
Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance
tréigean saoráidí táirgíochta sula gcríochnaítear iad nó sula mbaintear úsáid eacnamaíoch astu;
abandonment of production facilities before completion or being brought into economic use;
Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance
taispeántar aon éadáil i bhfardail sula mbaintear as é nuair a thomhlaítear é.
any acquisition enters inventories prior to being removed upon consumption.
Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance
I dtéarmaí OTI, tomhas a mbaintear úsáid níos minice as, ní dhéanfaidh sé sin aon difear.
However, in terms of the more commonly used GDP, this makes no difference.
Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance
Ní gá go mbainfeadh na scéimeanna le hinstitiúidí shonracha, rialacháin shonracha ná le dlíthe sonracha;
The schemes do not necessarily refer to specific institutions, regulations or laws;
Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance
san ainmneoir, bainfear úsáid as EPE amhail is dá mba shuim sheasta gan íoc í.
in the denominator, EPE shall be used as if it were a fixed outstanding amount.
Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms and amending Regulation (EU) No 648/2012 Text with EEA relevance
Bainfear úsáid as sonraí margaidh reatha chun risíochtaí reatha a chinneadh.
Current market data shall be used to determine current exposures.
Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms and amending Regulation (EU) No 648/2012 Text with EEA relevance
an dáta a measfar go mbainfear áit an díluchtaithe deiridh amach;
expected date of arrival at place of final unloading;
Regulation (EU) No 608/2013 of the European Parliament and of the Council of 12 June 2013 concerning customs enforcement of intellectual property rights and repealing Council Regulation (EC) No 1383/2003
bearta lena gcuirtear toirmeasc ar bhonn sealadach ar an úsáid a bhaintear as ráthaíochtaí cuimsitheacha.
measures temporarily prohibiting the use of comprehensive guarantees.
Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council of 9 October 2013 laying down the Union Customs Code
Bainfear amach na gníomhaíochtaí sin trí úsáid a bhaint as na hionstraimí cistithe atá ann cheana.
These activities shall be realised using the existing funding instruments.
Regulation (EU) No 1291/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 establishing Horizon 2020 - the Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020) and repealing Decision No 1982/2006/EC Text with EEA relevance
Bainfear leas as an bhfaisnéis i gcomhréir lehAirteagal 15 agus le hAirteagal 16.
The information shall be used in accordance with Articles 15 and 16.
REGULATION (EU) No 376/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 3 April 2014 on the reporting, analysis and follow-up of occurrences in civil aviation, amending Regulation (EU) No 996/2010 of the European Parliament and of the Council and repealing Directive 2003/42/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Regulations (EC) No 1321/2007 and (EC) No 1330/2007
Bainfear leas as an bhfaisnéis sin i gcomhréir le hAirteagal 15 agus le hAirteagal 16.
That information shall be used in accordance with Articles 15 and 16.
REGULATION (EU) No 376/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 3 April 2014 on the reporting, analysis and follow-up of occurrences in civil aviation, amending Regulation (EU) No 996/2010 of the European Parliament and of the Council and repealing Directive 2003/42/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Regulations (EC) No 1321/2007 and (EC) No 1330/2007
Bainfear an luas tástála amach nuair atá an pointe tagartha ag líne PP'.
The test speed shall be reached when the reference point is at line PP'.
Position (EU) No 3/2014 of the Council at first reading with a view to the adoption of a regulation of the European Parliament and of the Council on the sound level of motor vehicles and of replacement silencing systems, and amending Directive 2007/46/EC and repealing Directive 70/157/EEC Adopted by the Council on 20 February 2014
bhaintear nBB ASEPamach in aon ghiar amháin vAA≥70km/h
if nBB ASEPis reached in one gear vBB≤70km/h
Position (EU) No 3/2014 of the Council at first reading with a view to the adoption of a regulation of the European Parliament and of the Council on the sound level of motor vehicles and of replacement silencing systems, and amending Directive 2007/46/EC and repealing Directive 70/157/EEC Adopted by the Council on 20 February 2014
A luaithe is a bhainfear é sin amach, aisghairfear an rialachán seo.
Once this is achieved, this regulation will be repealed.
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT pursuant to Article 294(6) of the Treaty on the Functioning of the European Union concerning the position of the Council on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 812/2004 /* COM/2014/0159 final - 2012/0216 (COD) */
an mhonaraíocht chomhfhreagrach, rialú cáilíochta, teicnící dearbhaithe cáilíochta, próisis agus gníomhaíochtaí córasacha a mbainfear úsáid astu;
the corresponding manufacturing, quality control and quality assurance techniques, processes and systematic actions that will be used;
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on personal protective equipment /* COM/2014/0186 final - 2014/0108 (COD) */
Bainfear úsáid as teanga atá soiléir agus gan débhrí sa tuarascáil iniúchóireachta.
The audit report shall be in clear and unambiguous language.
Regulation (EU) No 537/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on specific requirements regarding statutory audit of public-interest entities and repealing Commission Decision 2005/909/EC Text with EEA relevance
Bainfear an luas tástála amach nuair atá an pointe tagartha ag líne PP'.
The test speed shall be reached when the reference point is at line PP'.
Regulation (EU) No 540/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on the sound level of motor vehicles and of replacement silencing systems, and amending Directive 2007/46/EC and repealing Directive 70/157/EEC Text with EEA relevance
bhaintear nBB ASEPamach in aon ghiar amháinvBB≤70 km/h
if nBB ASEPis reached in one gearvBB≤70 km/h
Regulation (EU) No 540/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on the sound level of motor vehicles and of replacement silencing systems, and amending Directive 2007/46/EC and repealing Directive 70/157/EEC Text with EEA relevance
Déanfar rialacha maidir le húsáid lógó EMAS a shimpliú agus bainfear srianta atá ann cheana.
Rules for the use of EMAS logo are simplified and existing restrictions are removed.
Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the voluntary participation by organisations in a Community eco-management and audit scheme (EMAS) {SEC(2008) 2121} {SEC(2008) 2122}
simpliú na rialacha maidir leis an úsáid a bhaintear as lógó EMAS
simplification of the rules for the use of the EMAS logo
Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the voluntary participation by organisations in a Community eco-management and audit scheme (EMAS) {SEC(2008) 2121} {SEC(2008) 2122}
Bainfear úsáid as tacaíocht CETFT faoi Airteagal 51(3):
EAFRD support under Article 51(3) shall be used:
Regulation (EU) No 1305/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and repealing Council Regulation (EC) No 1698/2005
an teagmhas trína mbaintear amach sprioc eacnamaíoch na hoibríochta i ngach cás eile.
the event whereby the economic objective of the operation is attained in all other cases.
Regulation (EU) No 1306/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on the financing, management and monitoring of the common agricultural policy and repealing Council Regulations (EEC) No 352/78, (EC) No 165/94, (EC) No 2799/98, (EC) No 814/2000, (EC) No 1290/2005 and (EC) No 485/2008
Talamh arúil a aistriú go féarthailte buana a mbaintear úsáid leitheadach astu
Conversion of arable land into permanent grassland extensively used
Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 establishing rules for direct payments to farmers under support schemes within the framework of the common agricultural policy and repealing Council Regulation (EC) No 637/2008 and Council Regulation (EC) No 73/2009
i gcás táirgí a mbainfear úsáid speisialta astu.
for products intended for special uses.
Corrigendum to Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 establishing a common organisation of the markets in agricultural products and repealing Council Regulations (EEC) No 922/72, (EEC) No 234/79, (EC) No 1037/2001 and (EC) No 1234/2007 ( OJ L 347, 20.12.2013 )
bhainfear úsáid as fíon atá treisithe i gcomhair driogtha ach amháin i gcomhair driogtha.
Wine fortified for distillation shall only be used for distillation.
Corrigendum to Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 establishing a common organisation of the markets in agricultural products and repealing Council Regulations (EEC) No 922/72, (EEC) No 234/79, (EC) No 1037/2001 and (EC) No 1234/2007 ( OJ L 347, 20.12.2013 )
Lógó gaois.ie
gaois.ie