Léim go dtí an príomhábhar
CORPAS COMHTHREOMHAREolasFoinsíFógra séantaÍoslódáil
Foinsí an Chorpais Chomhthreomhair (3842)
1929-PRA-001
1929-PRA-001
1929-PRA-002
1929-PRA-002
1929-PRA-003
1929-PRA-003
1929-PRA-004
1929-PRA-004
1966-PRA-001
1966-PRA-001
1966-PRA-002
1966-PRA-002
1966-PRA-003
1966-PRA-003
1968-PUB-013
1968-PUB-013
1969-PUB-025
1969-PUB-025
1969-PUB-026
1969-PUB-026
1978-PUB-The
1978-PUB-The
1998-PUB-051
1998-PUB-051
32003R0527-EN-GA-AL
Council Regulation (EC) No 527/2003 of 17 March 2003 authorising the offer and delivery for direct human consumption of certain wines imported from Argentina which may have undergone oenological processes not provided for in Regulation (EC) No 1493/1999
NoDG-2009-02009R0987_EN-GA-DWN
NoDG-2009-02009R0987_EN-GA-DWN
NoDG-2012-02012R0648_EN-GA-DWN
NoDG-2012-02012R0648_EN-GA-DWN
NoDG-2013-02013R0952_EN-GA-DWN
NoDG-2013-02013R0952_EN-GA-DWN
NoDG-2013-02013R1308_EN-GA-DWN
NoDG-2013-02013R1308_EN-GA-DWN
NoDG-2013-02013R1380_EN-GA-DWN
NoDG-2013-02013R1380_EN-GA-DWN
SI No 108 of 2012
District Court (Fees) Order 2012
SI No 109 of 2012
Circuit Court (Fees) Order 2012
SI No 110 of 2012
Supreme Court and High Court (Fees) Order 2012
SI No 151 of 2012
Circuit Court Rules (Enforcement of Certain Decisions of Rights Commissioners and Determinations of the Labour Court or Employment Appeals Tribunal) 2012
SI No 284 of 2012
European Communities (Official Controls on the Import of Food of Non-Animal Origin) (Amendment) (No. 2) Regulations 2012
SI No 285 of 1999
District Court (Discovery of Documents) Rules, 1998
SI No 286 of 1999
District Court (Affidavits) Rules, 1998
SI No 314 of 2007
District Court (Criminal Justice Act 2006, Part 11) Rules 2007
SI No 322 of 2008
District Court (Search Warrants) Rules 2008
SI No 33 of 2010
District Court (Criminal Justice (Amendment) Act 2009) Rules 2010
SI No 358 of 2012
Circuit Court Rules (Actions for Possession and Well-Charging Relief) 2012
SI No 407 of 2011
Circuit Court (Fees) Order 2011
SI No 489 of 2012
Circuit Court Rules (Appeals to Court of Criminal Appeal) 2012
SI No 523 of 2011
Circuit Court Rules (Judges' Robes) 2011
SI No_477_of_2011
European Communities (Birds and Natural Habitats) Regulations 2011
2009/172/EC: Cinneadh ón gcomhairle an 21 Eanáir 2008 lena n-oiriúnaítear Iarscríbhinn VIII a ghabhann le hIonstraim Aontachais na Bulgáire agus na Rómáine
2009/172/EC: Council Decision of 21 January 2008 adapting Annex VIII to the Act of Accession of Bulgaria and Romania
2013/106/AE: Cinneadh ón gComhairle Eorpach an 11 Bealtaine 2012 maidir le comhdháil d’ionadaithe rialtais na mBallstát do dhéanamh scrúdú ar an leasú ar na Conarthaí arna mholadh ag Rialtas na hÉireann i bhfoirm Prótacail maidir leis an imní atá ar mhuintir na hÉireann faoi Chonradh Liospóin, a chuirfear i gceangal leis an gConradh ar an Aontas Eorpach agus leis an gConradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus gan Coinbhinsiún a chomóradh
2013/106/EU: European Council Decision of 11 May 2012 on the examination by a conference of representatives of the governments of the Member States of the amendment to the Treaties proposed by the Irish Government in the form of a Protocol on the concerns of the Irish people on the Treaty of Lisbon, to be annexed to the Treaty on European Union and to the Treaty on the Functioning of the European Union, and not to convene a Convention
2013/312/AE: Cinneadh ón gComhairle Eorpach an 28 Meitheamh 2013 lena socraítear comhdhéanamh Pharlaimint na hEorpa
2013/312/EU: European Council Decision of 28 June 2013 establishing the composition of the European Parliament
ACHT AN CHOIMISIÚIN UM CHEARTA AN DUINE, 2000
HUMAN RIGHTS COMMISSION ACT, 2000
ACHT NA gCOLÁISTÍ TEICNIÚLA RÉIGIÚNACHA (LEASÚ), 1999
REGIONAL TECHNICAL COLLEGES (AMENDMENT) ACT, 1999
ACHT NA gCUIDEACHTAÍ (FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA) 2009
COMPANIES (MISCELLANEOUS PROVISIONS) ACT 2009
ACHT NA gCUIDEACHTAÍ (LEASÚ) (UIMH. 2), 1999
COMPANIES (AMENDMENT) (NO. 2) ACT, 1999
ACHT NA gCUIDEACHTAÍ, 1990
COMPANIES ACT, 1990
ACHT NA gCÚIRTEANNA AGUS NA nOIFIGEACH CÚIRTE 2009
COURTS AND COURT OFFICERS ACT 2009
ACHT NA LIA-CHLEACHTÓIRÍ (LEASÚ), 2011
MEDICAL PRACTITIONERS (AMENDMENT) ACT 2011
ACHT NA mBÓITHRE, 1993
ROADS ACT, 1993
ACHT NA nALTRAÍ AGUS NA gCNÁIMHSEACH, 2011
NURSES AND MIDWIVES ACT, 2011
ACHT NA nOLLSCOILEANNA, 1997
UNIVERSITIES ACT, 1997
ACHT RIALAITHE NA STÁTSEIRBHÍSE (LEASÚ), 1996
CIVIL SERVICE REGULATION (AMENDMENT) ACT, 1996
An coinbhinsiún um imréiteach láraithe custaim, maidir le leithdháileadh na gcostas bailiúcháin náisiúnta a choinnítear agus acmhainní dílse traidisiúnta á gcur ar fáil do bhuiséad an AE (2009)
Convention on centralised customs clearance concerning the allocation of national collection costs retained when traditional own resources are made available to the EU budget (2009)
AN tACHT AIRGEADAIS (Uimh. 2), 2011
FINANCE (No. 2) ACT 2011
AN tACHT AIRGEADAIS 2010
FINANCE ACT 2010
AN tACHT AIRGEADAIS, 1999
FINANCE ACT, 1999
AN tACHT AIRGEADAIS, 2011
FINANCE ACT 2011
AN tACHT ÁRACHAIS SLÁINTE (FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA) 2009
HEALTH INSURANCE (MISCELLANEOUS PROVISIONS) ACT 2009
AN tACHT CAIDRIMH THIONSCAIL (LEASÚ), 2001
INDUSTRIAL RELATIONS (AMENDMENT) ACT, 2001
AN tACHT CEIMICEÁN (LEASÚ) 2010
CHEMICALS (AMENDMENT) ACT 2010
AN tACHT COMHDHLÚITE CÁNACH BREISLUACHA, 2010
VALUE-ADDED TAX CONSOLIDATION ACT 2010
AN tACHT COSANTA (FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA) 2009
DEFENCE (MISCELLANEOUS PROVISIONS) ACT 2009
AN tACHT COSANTA (LEASÚ), 2011
DEFENCE (AMENDMENT) ACT 2011
AN tACHT CUMARSÁIDE (SONRAÍ A CHOIMEÁD), 2011
COMMUNICATIONS (RETENTION OF DATA) ACT 2011
AN tACHT DEOCHANNA MEISCIÚLA (AN LÁRIONAD NÁISIÚNTA COMHDHÁLA) 2010
INTOXICATING LIQUOR (NATIONAL CONFERENCE CENTRE) ACT 2010
AN tACHT DEOCHANNA MEISCIÚLA, 2000
INTOXICATING LIQUOR ACT, 2000
AN tACHT DEOCHANNA MEISCIÚLA, 2003
INTOXICATING LIQUOR ACT 2003
AN tACHT DEOCHANNA MEISCIÚLA, 2004
INTOXICATING LIQUOR ACT 2004
AN tACHT EADRÁNA 2010
ARBITRATION ACT 2010
AN tACHT FÁN gCOINBHINSIÚN EORPACH UM CHEARTA AN DUINE 2003
EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS ACT 2003
AN tACHT FÁN nGNÍOMHAIREACHT NÁISIÚNTA UM BAINISTÍOCHT SÓCMHAINNÍ 2009
NATIONAL ASSET MANAGEMENT AGENCY ACT 2009
AN tACHT FÍNEÁLACHA 2010
FINES ACT 2010
AN tACHT FORAOISEACHTA (LEASÚ) 2009
FORESTRY (AMENDMENT) ACT 2009
AN tACHT FUINNIMH (OIBLEAGÁID BHITHBHREOSLA AGUS FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA) 2010
ENERGY (BIOFUEL OBLIGATION AND MISCELLANEOUS PROVISIONS) ACT 2010
AN tACHT IASCAIGH (LEASÚ), 2000
FISHERIES (AMENDMENT) ACT, 2000
AN tACHT IOMAÍOCHTA (LEASÚ) 2010
COMPETITION (AMENDMENT) ACT 2010
AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH (FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA) 2010
SOCIAL WELFARE (MISCELLANEOUS PROVISIONS) ACT 2010
AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH 2010
SOCIAL WELFARE ACT 2010
AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH AGUS PINSEAN (UIMH. 2) 2009
SOCIAL WELFARE AND PENSIONS (NO. 2) ACT 2009
AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH AGUS PINSEAN, 2010
SOCIAL WELFARE AND PENSIONS ACT 2010
AN tACHT LEITHREASA 2009
APPROPRIATION ACT 2009
AN tACHT LEITHREASA 2010
APPROPRIATION ACT 2010
AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA 2010
MERCHANT SHIPPING ACT 2010
AN tACHT SLÁINTE (FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA) 2010
HEALTH (MISCELLANEOUS PROVISIONS) ACT 2010
AN tACHT SLÁINTE (LEASÚ) (UIMH.2) 2010
HEALTH (AMENDMENT) (NO.2) ACT 2010
AN tACHT SLÁINTE (LEASÚ) 2010
HEALTH (AMENDMENT) ACT 2010
AN tACHT SLÁINTE POIBLÍ (TOBAC) (LEASÚ) 2010
PUBLIC HEALTH (TOBACCO) (AMENDMENT) ACT 2010
AN tACHT SLÁINTE POIBLÍ (TOBAC) (LEASÚ), 2011
PUBLIC HEALTH (TOBACCO) (AMENDMENT) ACT 2011
An tAcht Toghcháin (Leasú) (Uimh. 2), 2014
Electoral (Amendment) (No. 2) Act 2014
AN tACHT TOGHCHÁIN (LEASÚ), 2011
ELECTORAL (AMENDMENT) ACT 2011
An tAcht Uchtála (Leasú), 2013
Adoption (Amendment) Act 2013
AN tACHT UCHTÁLA 2010
ADOPTION ACT 2010
AN tACHT UM AIRM BHITHEOLAÍOCHA, 2011
BIOLOGICAL WEAPONS ACT 2011
AN tACHT UM ÁISEANNA SAOTHAIR (LEASÚ) 2009
LABOUR SERVICES (AMENDMENT) ACT 2009
AN tACHT UM AN DLÍ COIRIÚIL (GEALTACHT) 2010
CRIMINAL LAW (INSANITY) ACT 2010
AN tACHT UM AN DLÍ SIBHIALTA (FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA), 2011
CIVIL LAW (MISCELLANEOUS PROVISIONS) ACT 2011
AN tACHT UM ATHCHÓIRIÚ AN BHAINC CEANNAIS 2010
CENTRAL BANK REFORM ACT 2010
AN tACHT UM BEARTA AIRGEADAIS ÉIGEANDÁLA AR MHAITHE LE LEAS AN PHOBAIL (UIMH. 2) 2009
FINANCIAL EMERGENCY MEASURES IN THE PUBLIC INTEREST (NO. 2) ACT 2009
AN tACHT UM BEARTA AIRGEADAIS ÉIGEANDÁLA AR MHAITHE LE LEAS AN PHOBAIL 2010
FINANCIAL EMERGENCY MEASURES IN THE PUBLIC INTEREST ACT 2010
An tAcht um Boird Fiontar Contae (Díscaoileadh), 2014
County Enterprise Boards (Dissolution) Act 2014
AN tACHT UM BUNACHAIS PÓRÚCHÁIN MADRAÍ 2010
DOG BREEDING ESTABLISHMENTS ACT 2010
AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001
CRIMINAL JUSTICE (THEFT AND FRAUD OFFENCES) ACT, 2001
AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (ORD POIBLÍ), 2003
CRIMINAL JUSTICE (PUBLIC ORDER) ACT 2003
AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (ORD POIBLÍ), 2011
CRIMINAL JUSTICE (PUBLIC ORDER) ACT 2011
AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (SÁBHÁILTEACHT OIBRITHE NA NÁISIÚN AONTAITHE), 2000
CRIMINAL JUSTICE (SAFETY OF UNITED NATIONS WORKERS) ACT, 2000
AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (SCIÚRADH AIRGID AGUS MAOINIÚ SCEIMHLITHEOIREACHTA) 2010
CRIMINAL JUSTICE (MONEY LAUNDERING AND TERRORIST FINANCING) ACT 2010
AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (SUBSTAINTÍ SÍCIGHNÍOMHACHA) 2010
CRIMINAL JUSTICE (PSYCHOACTIVE SUBSTANCES) ACT 2010
AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (SUÍOMH TAISÍ ÍOSPARTACH), 1999
CRIMINAL JUSTICE (LOCATION OF VICTIMS’ REMAINS) ACT, 1999
AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL, 2011
CRIMINAL JUSTICE ACT 2011
AN tACHT UM CHISTE SCOLÁIREACHTAÍ GEORGE MITCHELL (LEASÚ) 2010
GEORGE MITCHELL SCHOLARSHIP FUND (AMENDMENT) ACT 2010
AN tACHT UM CHOIMISIÚN THITHE AN OIREACHTAIS (LEASÚ) 2009
HOUSES OF THE OIREACHTAS COMMISSION (AMENDMENT) ACT 2009
AN tACHT UM CHOMHAIRLE MHÚINTEOIREACHTA, 2001
TEACHING COUNCIL ACT, 2001
AN tACHT UM CHOMHAIRLE, 2000
COMHAIRLE ACT, 2000
AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS (LEASÚ), 2011
BRETTON WOODS AGREEMENTS (AMENDMENT) ACT 2011
AN tACHT UM DHLITEANAS ÁITITHEOIRÍ, 1995
OCCUPIERS' LIABILITY ACT, 1995
AN tACHT UM ÉILLIÚ A CHOSC (LEASÚ) 2010
PREVENTION OF CORRUPTION (AMENDMENT) ACT 2010
AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001
EXTRADITION (EUROPEAN UNION CONVENTIONS) ACT, 2001
AN tACHT UM FHIADHÚLRA (LEASÚ) 2010
WILDLIFE (AMENDMENT) ACT 2010
AN tACHT UM FHORAIS CHREIDMHEASA (COBHSÚCHÁN), 2010
CREDIT INSTITUTIONS (STABILISATION) ACT 2010
AN tACHT UM FHORBAIRTÍ ILAONAD, 2011
MULTI-UNIT DEVELOPMENTS ACT 2011
AN tACHT UM IASCACH INTÍRE 2010
INLAND FISHERIES ACT 2010
AN tACHT UM IMEALL TRÁ (LEASÚ), 2011
FORESHORE (AMENDMENT) ACT 2011
AN tACHT UM IMEALL TRÁ AGUS UM DHUMPÁIL AR FARRAIGE (LEASÚ) 2009
FORESHORE AND DUMPING AT SEA (AMENDMENT) ACT 2009
An tAcht um Neamhúsáid Mótarfheithiclí, 2013
Non-Use of Motor Vehicles Act 2013
AN tACHT UM NÓS IMEACHTA COIRIÚIL 2010
CRIMINAL PROCEDURE ACT 2010
AN tACHT UM NÓS IMEACHTA COIRIÚIL, 1993
CRIMINAL PROCEDURE ACT, 1993
AN tACHT UM ORDUITHE CEANNAIGH ÉIGEANTAIGH (TEORAINNEACHA AMA A FHADÚ) 2010
COMPULSORY PURCHASE ORDERS (EXTENSION OF TIME LIMITS) ACT 2010
AN tACHT UM PÁIRTNÉIREACHT SHIBHIALTA AGUS UM CHEARTA AGUS OIBLEAGÁIDÍ ÁIRITHE DE CHUID COMHCHÓNAITHEOIRÍ 2010
CIVIL PARTNERSHIP AND CERTAIN RIGHTS AND OBLIGATIONS OF COHABITANTS ACT 2010
AN tACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT (LEASÚ) 2010
PLANNING AND DEVELOPMENT (AMENDMENT) ACT 2010
AN tACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT (LEASÚ), 2002
PLANNING AND DEVELOPMENT (AMENDMENT) ACT, 2002
AN tACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT, 2000
PLANNING AND DEVELOPMENT ACT, 2000
AN tACHT UM REACHT NA dTRÉIMHSÍ (LEASÚ), 2000
STATUTE OF LIMITATIONS (AMENDMENT) ACT, 2000
AN tACHT UM RIALÁIL CUMARSÁIDE (SEIRBHÍSÍ ARDRÁTA AGUS BONNEAGAR CUMARSÁIDE LEICTREONAÍ) 2010
COMMUNICATIONS REGULATION (PREMIUM RATE SERVICES AND ELECTRONIC COMMUNICATIONS INFRASTRUCTURE) ACT 2010
AN tACHT UM RIALÁIL CUMARSÁIDE (SEIRBHÍSÍ POIST), 2011
COMMUNICATIONS REGULATION (POSTAL SERVICES) ACT 2011
AN tACHT UM RIALÁIL IOMPAIR PHOIBLÍ 2009
PUBLIC TRANSPORT REGULATION ACT 2009
AN tACHT UM RIALÁIL LEICTREACHAIS (LEASÚ) (TOBHACH IONCAIM CARBÓIN) 2010
ELECTRICITY REGULATION (AMENDMENT) (CARBON REVENUE LEVY) ACT 2010
AN tACHT UM SCÉIM NÁISIÚNTA DEARBHAITHE MAIRTEOLA, 2000
NATIONAL BEEF ASSURANCE SCHEME ACT, 2000
AN tACHT UM SHÁBHÁILTEACHT PEITRILIAM (TAISCÉALADH AGUS ASTARRAINGT) 2010
PETROLEUM (EXPLORATION AND EXTRACTION) SAFETY ACT 2010
AN tACHT UM SHAORÁID CHOBHSAÍOCHTA AIRGEADAIS EORPACH 2010
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY ACT 2010
AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010
EURO AREA LOAN FACILITY ACT 2010
AN tACHT UM SHÁSAMH I LEITH FORAS CÓNAITHE (LEASÚ), 2011
RESIDENTIAL INSTITUTIONS REDRESS (AMENDMENT) ACT 2011
AN tACHT UM THACAÍOCHT DO MHIC LÉINN, 2011
STUDENT SUPPORT ACT 2011
AN tACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE 2010
ROAD TRAFFIC ACT 2010
AN tACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE, 1994
ROAD TRAFFIC ACT, 1994
AN tACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE, 1995
ROAD TRAFFIC ACT, 1995
AN tACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE, 2002
ROAD TRAFFIC ACT, 2002
AN tACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE, 2011
ROAD TRAFFIC ACT 2011
BUNREACHT NA hÉIREANN 1937
CONSTITUTION OF IRELAND 1937
Cairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh (2016)
Charter of Fundamental Rights of the European Union (2016)
Ceartúchán ar Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena mbunaítear comheagraíocht na margaí i dtáirgí talmhaíochta agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CEE) Uimh. 922/72, (CEE) Uimh. 234/79, (CE) Uimh. 1037/2001, agus (CE) Uimh. 1234/2007 ón gComhairle ( IO L 347, 20.12.2013 ) (Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh Eagrán Speisialta Gaeilge)
Corrigendum to Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 establishing a common organisation of the markets in agricultural products and repealing Council Regulations (EEC) No 922/72, (EEC) No 234/79, (EC) No 1037/2001 and (EC) No 1234/2007 ( OJ L 347, 20.12.2013 )
Ceartúchán ar Rialachán (AE) Uimh. 251/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Feabhra 2014 maidir le sainmhíniú, tuairisc, cur i láthair, lipéadú agus cosaint tásc geografach ar tháirgí fíona cumhraithe agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 1601/91 ón gComhairle ( IO L 84, 20.3.2014 ) (Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh L Eagrán Speisialta Gaeilge)
Corrigendum to Regulation (EU) No 251/2014 of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the definition, description, presentation, labelling and the protection of geographical indications of aromatised wine products and repealing Council Regulation (EEC) No 1601/91 ( OJ L 84, 20.3.2014 )
Ceartúchán ar Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 ( IO L 176, 27.6.2013, p. 1 ) (Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh, Eagrán Speisialta Gaeilge, 27.6.2013 , lch. 1)
Corrigendum to Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms and amending Regulation (EU) No 648/2012 ( OJ L 176, 27.6.2013, p. 1 )
Ceartúchán ar Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 ( IO L 176, 27.6.2013 ) (Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh L Eagrán Speisialta Gaeilge)
Corrigendum to Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms and amending Regulation (EU) No 648/2012 ( OJ L 176, 27.6.2013 )
Ceartúchán ar Rialachán (CE) Uimh. 1463/2006 ón gComhairle an 19 Meitheamh 2006 lena n-oiriúnaítear Rialachán (CE) Uimh. 1698/2005 maidir le tacaíocht d'fhorbairt na tuaithe ón gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT), de bharr aontachas na Bulgáire agus na Rómáine leis an Aontas Eorpach ( Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh L 277, den 9 Deireadh Fómhair 2006 )
Corrigendum to Council Regulation (EC) No 1463/2006 of 19 June 2006 adapting Regulation (EC) No 1698/2005 on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) by reason of the accession of Bulgaria and Romania to the European Union ( OJ L 277, 9.10.2006 )
Cinneadh
2012/211/EU: Council Decision of 13 March 2012 amending Decision 2011/734/EU addressed to Greece with a view to reinforcing and deepening fiscal surveillance and giving notice to Greece to take measures for the deficit reduction judged necessary to remedy the situation of excessive deficit
Cinneadh (AE) 2015/1891 ón gComhairle an 1 Deireadh Fómhair 2015 maidir leis an bPrótacal a ghabhann leis an gComhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus Poblacht Iar-Iúgslavach na Macadóine, den pháirt eile, chun aontachas Phoblacht na Cróite leis an Aontas Eorpach a chur san áireamh, a thabhairt chun críche thar ceann an Aontais Eorpaigh agus a chuid Ballstát
Council Decision (EU) 2015/1891 of 1 October 2015 on the conclusion, on behalf of the European Union and its Member States, of the Protocol to the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the former Yugoslav Republic of Macedonia, of the other part, to take account of the accession of the Republic of Croatia to the European Union
Cinneadh (AE) 2018/1093 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 maidir le leas a bhaint as an gCiste Eorpach um Choigeartú don Domhandú tar éis iarratas ón bhFrainc — EGF/2017/009 FR/Air France
Decision (EU) 2018/1093 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2018 on the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund following an application from France — EGF/2017/009 FR/Air France
Cinneadh (AE) 2018/1505 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Meán Fómhair 2018 maidir le Ciste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh a shlógadh chun cúnamh a thabhairt don Bhulgáir, don Ghréig, don Liotuáin agus don Pholainn
Decision (EU) 2018/1505 of the European Parliament and of the Council of 12 September 2018 on the mobilisation of the European Union Solidarity Fund to provide assistance to Bulgaria, Greece, Lithuania and Poland
Cinneadh (AE) 2018/1674 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2018 lena leasaítear Cinneadh 2003/17/CE ón gComhairle maidir le coibhéis cigireachtaí allamuigh arna ndéanamh i bPoblacht Chónaidhmitheach na Brasaíle ar bharra táirgthe síolta plandaí farae agus ar bharra táirgthe síolta gránach agus maidir le coibhéis síol plandaí farae agus síol gránach arna dtáirgeadh i bPoblacht Chónaidhmitheach na Brasaíle, agus maidir le coibhéis cigireachtaí allamuigh arna ndéanamh i bPoblacht na Moldóive ar bharra táirgthe síolta gránach, barra táirgthe síolta glasraí, agus barra táirgthe síolta plandaí ola agus plandaí snáithín agus maidir le coibhéis síol gránach, síol glasraí agus síol plandaí ola agus plandaí snáithín arna dtáirgeadh i bPoblacht na Moldóive
Decision (EU) 2018/1674 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 amending Council Decision 2003/17/EC as regards the equivalence of field inspections carried out in the Federative Republic of Brazil on fodder plant seed-producing crops and cereal seed-producing crops and on the equivalence of fodder plant seed and cereal seed produced in the Federative Republic of Brazil, and as regards the equivalence of field inspections carried out in the Republic of Moldova on cereal seed-producing crops, vegetable seed-producing crops and oil and fibre plant seed-producing crops and on the equivalence of cereal seed, vegetable seed and oil and fibre plant seed produced in the Republic of Moldova
Cinneadh (AE) 2018/1675 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 2 Deireadh Fómhair 2018 maidir le leas a bhaint as an gCiste Eorpach um Choigeartú don Domhandú tar éis iarratas ón ísiltír — EGF/2018/001 NL/Gníomhaíochtaí seirbhísí airgeadais
Decision (EU) 2018/1675 of the European Parliament and of the Council of 2 October 2018 on the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund following an application from the Netherlands — EGF/2018/001 NL/Financial service activities
Cinneadh (AE) 2018/1720 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2018 maidir le leas a bhaint as gCiste Eorpach um Choigeartú don Domhandú tar éis iarratas ón bPortaingéil — EFG/2018/002 PT/Norte — Centro — Lisboa wearing apparel
Decision (EU) 2018/1720 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund following an application from Portugal — EGF/2018/002 PT/Norte — Centro — Lisboa wearing apparel
Cinneadh (AE) 2018/1859 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Samhain 2018 maidir le Ciste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh a fhorscaoileadh chun cúnamh a thabhairt don Laitvia
Decision (EU) 2018/1859 of the European Parliament and of the Council of 14 November 2018 on the mobilisation of the European Union Solidarity Fund to provide assistance to Latvia
Cinneadh (AE) 2018/412 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Márta 2018 lena leasaítear Cinneadh Uimh. 466/2014/AE lena dtugtar ráthaíocht ó AE don Bhanc Eorpach Infheistíochta in aghaidh caillteanas de thoradh oibríochtaí um maoiniú a thacaíonn le tionscadail infheistíochta lasmuigh den Aontas
Decision (EU) 2018/412 of the European Parliament and of the Council of 14 March 2018 amending Decision No 466/2014/EU granting an EU guarantee to the European Investment Bank against losses under financing operations supporting investment projects outside the Union
Cinneadh (AE) 2018/598 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Aibreán 2018 lena dtugtar tuilleadh cúnamh macra-airgeadais don tSeoirsia
Decision (EU) 2018/598 of the European Parliament and of the Council of 18 April 2018 providing further macro-financial assistance to Georgia
Cinneadh (AE) 2018/646 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Aibreán 2018 maidir le creat coiteann le haghaidh soláthar seirbhísí níos fearr do scileanna agus do cháilíochtaí (Europass) agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 2241/2004/CE ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE) )
Decision (EU) 2018/646 of the European Parliament and of the Council of 18 April 2018 on a common framework for the provision of better services for skills and qualifications (Europass) and repealing Decision No 2241/2004/EC (Text with EEA relevance. )
Cinneadh (AE) 2018/853 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1257/2013 agus Treoir 94/63/CE agus Treoir 2009/31/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Treoir 86/278/CEE agus Treoir 87/217/CEE ón gComhairle a mhéid a bhaineann le rialacha nós imeachta i réimse an tuairiscithe comhshaoil agus lena n-aisghairtear Treoir 91/692/CEE ón gComhairle
Decision (EU) 2018/853 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 amending Regulation (EU) No 1257/2013 and Directives 94/63/EC and 2009/31/EC of the European Parliament and of the Council and Council Directives 86/278/EEC and 87/217/EEC as regards procedural rules in the field of environmental reporting and repealing Council Directive 91/692/EEC
Cinneadh (AE) 2018/947 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 lena gcuirtear cúnamh macra-airgeadais breise ar fáil don Úcráin
Decision (EU) 2018/947 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2018 providing further macro-financial assistance to Ukraine
Cinneadh (AE) 2019/1817 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Meán Fómhair 2019 maidir le Ciste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh a shlógadh chun cúnamh a thabhairt don Ostair, don Iodáil agus don Rómáin
Decision (EU) 2019/1817 of the European Parliament and of the Council of 18 September 2019 on the mobilisation of the European Union Solidarity Fund to provide assistance to Austria, Italy and Romania
Cinneadh (AE) 2019/1938 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Meán Fómhair 2019 maidir leis an gCiste Eorpach um Choigeartú don Domhandú a shlógadh (EGF/2019/000 TA 2019 — Cúnamh teicniúil ar thionscnamh ón gCoimisiún)
Decision (EU) 2019/1938 of the European Parliament and of the Council of 18 September 2019 on the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund (EGF/2019/000 TA 2019 — Technical assistance at the initiative of the Commission)
Cinneadh (AE) 2019/275 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le leas a bhaint as an gCiste Eorpach um Choigeartú don Domhandú tar éis iarratas ón nGréig — EGF/2018/003 EL/Attica publishing
Decision (EU) 2019/275 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 on the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund following an application from Greece — EGF/2018/003 EL/Attica publishing
Cinneadh (AE) 2019/276 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2018 maidir leis an Ionstraim Sholúbthachta a shlógadh chun príomhchláir le haghaidh iomaíochas an Aontais a atreisiú agus chun maoiniú a dhéanamh ar bhearta buiséadacha láithreacha chun aghaidh a thabhairt ar dhúshláin leanúnacha na himirce, insreabhadh na ndídeanaithe agus bagairtí slándála
Decision (EU) 2019/276 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2018 on the mobilisation of the Flexibility Instrument to reinforce key programmes for the competitiveness of the EU and to finance immediate budgetary measures to address the ongoing challenges of migration, refugee inflows and security threats
Cinneadh (AE) 2019/277 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2018 maidir le leas a bhaint as Ciste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh chun foráil a dhéanamh maidir le réamhíocaíochtaí a íoc i mbuiséad ginearálta an Aontais do 2019
Decision (EU) 2019/277 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2018 on the mobilisation of the European Union Solidarity Fund to provide for the payment of advances in the general budget of the Union for 2019
Cinneadh (AE) 2019/476 ón gComhairle Eorpach, arna dhéanamh i gcomhaontú leis an Ríocht Aontaithe, an 22 Márta 2019 lena gcuirtear síneadh leis an tréimhse faoi Airteagal 50(3)CAE
European Council Decision (EU) 2019/476 taken in agreement with the United Kingdom of 22 March 2019 extending the period under Article 50(3)TEU
Cinneadh (AE) 2019/584 ón gComhairle Eorpach arna dhéanamh i gcomhaontú leis an Ríocht Aontaithe an 11 Aibreán 2019 lena gcuirtear síneadh leis an tréimhse faoi Airteagal 50(3)CAE
European Council Decision (EU) 2019/584 taken in agreement with the United Kingdom of 11 April 2019 extending the period under Article 50(3) TEU
Cinneadh (AE) 2019/984 Ó Pharlaimint Na Eorpa Agus Ón gComhairle an 5 Meitheamh 2019 lena leasaítear Treoir 96/53/CE ón gComhairle a mhéid a bhaineann leis an teorainn ama do chur chun feidhme na rialacha speisialta maidir le fad uasta i gcás cábáin lena seachadtar feidhmíocht aeraidinimiciúil, éifeachtúlacht fuinnimh agus feidhmíocht sábháilteachta níos fearr
Decision (EU) 2019/984 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 amending Council Directive 96/53/EC as regards the time limit for the implementation of the special rules regarding maximum length for cabs delivering improved aerodynamic performance, energy efficiency and safety performance
Cinneadh (AE) 2020/101 Ón Gcomhairle an 20 Eanáir 2020 lena gceaptar comhalta de Choiste na Réigiún a mhol Poblacht na Polainne
Council Decision (EU) 2020/101 of 20 January 2020 appointing a member, proposed by the Republic of Poland of the Committee of the Regions
Cinneadh (AE) 2020/102 ón Gcomhairle an 20 Eanáir 2020 lena gceaptar comhaltaí agus comhaltaí malartacha Choiste na Réigiún don tréimhse ón 26 Eanáir 2020 go dtí an 25 Eanáir 2025
Council Decision (EU) 2020/102 of 20 January 2020 appointing the members and alternate members of the Committee of the Regions for the period from 26 January 2020 to 25 January 2025
Cinneadh (AE) 2020/135 ón gComhairle an 30 Eanáir 2020 maidir le tabhairt i gcrích an Chomhaontaithe maidir le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann a bheith ag tarraingt siar as an Aontas Eorpach agus as an gComhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
Council Decision (EU) 2020/135 of 30 January 2020 on the conclusion of the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community (Text with EEA relevance)
Cinneadh (AE) 2020/142 Ón Gcomhairle an 21 Eanáir 2020 maidir le tabhairt i gcrích an Phrótacail idir an tAontas Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin, a ghabhann leis an gComhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise, i ndáil leis na critéir agus na sásraí lena gcinntear cé acu Stát a bheidh freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarraidh ar thearmann arna taisceadh i mBallstát nó san Eilvéis i dtaca le rochtain ar Eurodac chun críocha fhorfheidhmiú an dlí
Council Decision (EU) 2020/142 of 21 January 2020 on the conclusion of the Protocol between the European Union, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Community and the Swiss Confederation concerning the criteria and mechanisms for establishing the State responsible for examining a request for asylum lodged in a Member State or in Switzerland regarding access to Eurodac for law enforcement purposes
Cinneadh (AE) 2020/143 ón Gcomhairle an 28 Eanáir 2020 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh sa Choiste Riaracháin don Coinbhinsiún Custaim um Iompar Idirnáisiúnta Earraí faoi Carnets TIR a mhéid a bhaineann leis an gCoinbhinsiún a leasú
Council Decision (EU) 2020/143 of 28 January 2020 on the position to be taken on behalf of the European Union within the Administrative Committee for the Customs Convention on the international transport of goods under cover of TIR carnets as regards the amendment of the Convention
Cinneadh (AE) 2020/144 ón Gcomhairle an 3 Feabhra 2020 lena gceaptar comhaltaí agus comhaltaí malartacha Choiste na Réigiún don tréimhse ón 26 Eanáir 2020 go dtí an 25 Eanáir 2025
Council Decision (EU) 2020/144 of 3 February 2020 appointing the members and alternate members of the Committee of the Regions for the period from 26 January 2020 to 25 January 2025
Cinneadh (AE) 2020/243 ón gComhairle an 13 Feabhra 2020 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais ag an tríú cruinniú dhéag de Chomhdháil na bPáirtithe sa Choinbhinsiún maidir le caomhnú na speiceas imirceach ainmhithe fiáine a mhéid a bhaineann le moltaí ó pháirtithe éagsúla na Foscríbhinní a ghabhann leis an gCoinbhinsiúin a leasú, agus maidir le haistarraingt forchoimeádais ar tugadh fógra don Choinbhinsiún sin faoi
Council Decision (EU) 2020/243 of 13 February 2020 on the position to be taken on behalf of the European Union in the thirteenth meeting of the Conference of the Parties to the Convention on the conservation of migratory species of wild animals as regards proposals from various parties to amend the Appendices to that Convention, and on the withdrawal of a reservation notified to that Convention
Cinneadh (AE) 2020/244 ón gComhairle an 20 Eanáir 2020 thar ceann an Aontais, maidir le tabhairt i gcrích an Chomhaontaithe Comhpháirtíochta agus Comhair Feabhsaithe idir an tAontas Eorpach agus a mBallstáit, de pháirt, agus Poblacht na Casacstáine, den pháirt eile
Council Decision (EU) 2020/244 of 20 January 2020 on the conclusion, on behalf of the Union, of the Enhanced Partnership and Cooperation Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Republic of Kazakhstan, of the other part
Cinneadh (AE) 2020/245 Ón Gcomhairle an 17 Feabhra 2020 maidir leis an seasamh a ghlacfar thar ceann an Aontais Eorpaigh laistigh den Chomhairle Comhpháirtíochta arna bhunú leis an gComhaontú Comhpháirtíochta Cuimsitheach Feabhsaithe idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus Poblacht na hAirméine, den pháirt eile, a mhéid a bhaineann le glacadh Rialacha Nós Imeachta na Comhairle Comhpháirtíochta agus Rialacha Nós Imeachta an Choiste Comhpháirtíochta, na bhfochoistí agus na gcomhlachtaí eile arna mbunú ag an gComhairle Comhpháirtíochta, agus bunú liosta na bhfochoistí, chun an Comhaontú sin a chur i bhfeidhm cé is moite de Theideal II de
Council Decision (EU) 2020/245 of 17 February 2020 on the position to be taken on behalf of the European Union within the Partnership Council established by the Comprehensive and Enhanced Partnership Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and the Republic of Armenia, of the other part, as regards the adoption of the Rules of Procedure of the Partnership Council and those of the Partnership Committee, subcommittees and other bodies set up by the Partnership Council, and the establishment of the list of Sub-Committees, for the application of that Agreement with the exception of Title II thereof
Cinneadh (AE) 2020/246 ón Gcomhairle an 17 Feabhra 2020 maidir leis an seasamh a ghlacfar thar ceann an Aontais Eorpaigh laistigh den Chomhairle Comhpháirtíochta arna bhunú leis an gComhaontú Comhpháirtíochta Cuimsitheach Feabhsaithe idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus Poblacht na hAirméine, den pháirt eile, a mhéid a bhaineann le glacadh Rialacha Nós Imeachta na Comhairle Comhpháirtíochta agus Rialacha Nós Imeachta an Choiste Comhpháirtíochta, na bhfochoistí agus na gcomhlachtaí eile arna mbunú ag an gComhairle Comhpháirtíochta, agus bunú liosta na bhfochoistí, chun an Comhaontú sin a chur i bhfeidhm cé is moite de Theideal II de
Council Decision (EU) 2020/246 of 17 February 2020 on the position to be taken on behalf of the European Union within the Partnership Council established by the Comprehensive and Enhanced Partnership Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and the Republic of Armenia, of the other part, as regards the adoption of the Rules of Procedure of the Partnership Council and those of the Partnership Committee, subcommittees and other bodies set up by the Partnership Council, and the establishment of the list of Sub-Committees, for the application of Title II of that Agreement
Cinneadh (AE) 2020/255 ón gComhairle an 17 Feabhra 2020 maidir le tabhairt i gcrích, thar ceann an Aontais Eorpaigh, an Chomhaontaithe idir an tAontas Eorpach agus Rialtas Dhaon-Phoblacht na Síne maidir le gnéithe áirithe d’aersheirbhísí
Council Decision (EU) 2020/255 of 17 February 2020 on the conclusion on behalf of the Union of the Agreement between the European Union and the Government of the People’s Republic of China on certain aspects of air services
Cinneadh (AE) 2020/263 ó Pharlaimint na Heorpa agus ón Gcomhairle an 15 Eanáir 2020 maidir le ríomhairiú gluaiseachta agus faireacháin earraí máil (athmhúnlú)
Decision (EU) 2020/263 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2020 on computerising the movement and surveillance of excise goods (recast)
Cinneadh (AE) 2020/264 ó Pharlaimint na Heorpa agus ón Gcomhairle an 27 Samhain 2019 maidir le Ciste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh a shlógadh chun foráil a dhéanamh maidir le réamhíocaíochtaí a íoc i mbuiséad ginearálta an Aontais do 2020
Decision (EU) 2020/264 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 on the mobilisation of the European Union Solidarity Fund to provide for the payment of advances in the general budget of the Union for 2020
Cinneadh (AE) 2020/265 Ó Pharlaimint Na Heorpa Agus Ón Gcomhairle an 27 Samhain 2019 maidir le leas a bhaint as an Ionstraim Sholúbthachta chun bearta buiséadacha láithreacha a mhaoiniú chun aghaidh a thabhairt ar dhúshláin leanúnacha na himirce, insreabhadh na ndídeanaithe agus na mbagairtí slándála
Decision (EU) 2020/265 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 on the mobilisation of the Flexibility Instrument to finance immediate budgetary measures to address the ongoing challenges of migration, refugee inflows and security threats
Cinneadh (AE) 2020/272 ón gComhairle an 20 Feabhra 2020 i dtaca le siniú, thar cheann an Aontais Eorpaigh, agus cur chun feidhme sealadach an Chomhaontaithe Comhpháirtíochta maidir le hIascaigh Inbhuanaithe idir an tAontas Eorpach agus agus Poblacht na Séiséal agus a phrótacal cur chun feidhme (2020-2026)
Council Decision (EU) 2020/272 of 20 February 2020 on the signing, on behalf of the European Union, and provisional application of the Sustainable Fisheries Partnership Agreement between the European Union and the Republic of Seychelles and its implementing protocol (2020-2026)
Cinneadh (AE) 2020/276 ón gComhairle an 17 Feabhra 2020 maidir le tabhairt i gcrích an Phrótacail idir an tAontas Eorpach, an Íoslainn agus Ríocht na hIorua, a ghabhann leis an gComhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua, i ndáil leis na critéir agus na sásraí lena mbunaítear cé acu Stát a bheidh freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarraidh ar thearmann arna taisceadh i mBallstát nó san Íoslainn nó san Iorua i dtaca le rochtain ar Eurodac chun críocha fhorfheidhmiú an dlí
Council Decision (EU) 2020/276 of 17 February 2020 on the conclusion of the Protocol between the European Union, Iceland and the Kingdom of Norway to the Agreement between the European Community and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway concerning the criteria and mechanisms for establishing the State responsible for examining a request for asylum lodged in a Member State or in Iceland or Norway regarding access to Eurodac for law enforcement purposes
Cinneadh (AE) 2020/28 ó pharlaimint na heorpa agus ón gcomhairle an 27 Samhain 2019 maidir le Ciste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh a fhorscaoileadh chun cúnamh a thabhairt don Ghréig
Decision (EU) 2020/28 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 on the mobilisation of the European Union Solidarity Fund to provide assistance to Greece
Cinneadh (AE) 2020/286 ón Gcomhairle an 27 Feabhra 2020 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh sa 63ú seisiún den Choimisiún um Dhrugaí Támhshuanacha maidir le substaint amháin a chur le liosta na substaintí i dTábla I de Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe i gcoinne Gáinneáil Aindleathach Drugaí Támhshuanacha agus Substaintí Síceatrópacha
Council Decision (EU) 2020/286 of 27 February 2020 on the position to be taken on behalf of the European Union in the sixty-third session of the Commission on Narcotic Drugs on the addition of one substance to the list of substances in Table I of the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances
Cinneadh (AE) 2020/287 ón gComhairle an 27 Feabhra 2020 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh sna Coistí ábhartha de chuid Choimisiún Eacnamaíochta na Náisiún Aontaithe don Eoraip a mhéid a bhaineann leis na tograí le haghaidh modhnuithe ar Rialacháin de chuid na Náisiún Aontaithe Uimh. 10, 26, 28, 46, 48, 51, 55, 58, 59, 62, 79, 90, 106, 107, 110, 117, 121, 122, 128, 144, 148, 149, 150, 151 agus 152 de chuid na Náisiún Aontaithe, maidir leis na tograí le haghaidh modhnuithe ar Rialacháin Theicniúla Dhomhanda Uimh. 3, 6, agus 16, i dtaca leis na tograí le haghaidh údaruithe chun leasuithe a dhéanamh ar Rialachán Comhdhlúithe R. E.5 a dhéanamh agus maidir leis na tograí le haghaidh údaruithe chun leasú a fhorbairt ar RTD Uimh. 6 agus RTD nua a fhorbairt maidir le Cumhacht Feithiclí Leictrithe a chinneadh
Council Decision (EU) 2020/287 of 27 February 2020 on the position to be taken on behalf of the European Union in the relevant Committees of the United Nations Economic Commission for Europe as regards the proposals for modifications to UN Regulations Nos 10, 26, 28, 46, 48, 51, 55, 58, 59, 62, 79, 90, 106, 107, 110, 117, 121, 122, 128, 144, 148, 149, 150, 151 and 152, as regards the proposals for modifications to Global Technical Regulations Nos 3, 6 and 16, as regards the proposal for amendments to Consolidated Resolution R.E.5, and as regards the proposals for authorisations to develop an amendment to GTR No 6 and to develop a new GTR on the Determination of Electrified Vehicle Power
Cinneadh (AE) 2020/33 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2020 maidir le cúnamh macra-airgeadais breise a sholáthar do Ríocht Haisimíteach na hIordáine
Decision (EU) 2020/33 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2020 providing further macro-financial assistance to the Hashemite Kingdom of Jordan
Cinneadh (AE) 2020/372 ón gComhairle an 27 Feabhra 2020 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh i gComhairle na hEagraíochta Eitlíochta Sibhialta Idirnáisiúnta, a mhéid a bhaineann le glacadh leasuithe ar Iarscríbhinní 1, 3, 4, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 16 agus 18 a ghabhann le Coinbhinsiún Chicago ar an Eitlíocht Shibhialta Idirnáisiúnta
Council Decision (EU) 2020/372 of 27 February 2020 on the position to be taken on behalf of the European Union within the Council of the International Civil Aviation Organization as regards the adoption of amendments to Annexes 1, 3, 4, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 16 and 18 to the Convention on International Civil Aviation
Cinneadh (AE, Euratom) 2020/266 ón gComhairle an 25 Feabhra 2020 lena n-údaraítear tús a chur le caibidlíocht le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann maidir le comhaontú nua comhpháirtíochta
Council Decision (EU, Euratom) 2020/266 of 25 February 2020 authorising the opening of negotiations with the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland for a new partnership agreement
Cinneadh (CBES) 2020/170 Ón Gcomhairle an 6 Feabhra 2020 lena leasaítear Cinneadh (CBES) 2010/231 maidir le bearta sriantacha i gcoinne na Somáile
Council Decision (CFSP) 2020/170 of 6 February 2020 amending Decision 2010/231/CFSP concerning restrictive measures against Somalia
Cinneadh (CBES) 2020/214 ón Gcomhairle an 17 Feabhra 2020 lena leasaítear Cinneadh 2012/642/CBES maidir le bearta sriantacha i gcoinne na Bealarúise
Council Decision (CFSP) 2020/214 of 17 February 2020 amending Decision 2012/642/CFSP concerning restrictive measures against Belarus
Cinneadh (CBES) 2020/215 ÓN Gcomhairle an 17 Feabhra 2020 lena leasaítear Cinneadh 2011/101/CBES maidir le bearta sriantacha i gcoinne na Siombáibe
Council Decision (CFSP) 2020/215 of 17 February 2020 amending Decision 2011/101/CFSP concerning restrictive measures against Zimbabwe
Cinneadh (CBES) 2020/373 ón gComhairle an 5 Márta 2020 lena leasaítear Cinneadh 2014/119/CBES maidir le bearta sriantacha atá dírithe ar dhaoine, ar eintitis agus ar chomhlachtaí áirithe i bhfianaise na staide san Úcráin
Council Decision (CFSP) 2020/373 of 5 March 2020 amending Decision 2014/119/CFSP concerning restrictive measures directed against certain persons, entities and bodies in view of the situation in Ukraine
CINNEADH 2014/C 34/01
DECISION 2014/C 34/01
Cinneadh an Bhoird Ghobharnóirí an 12 Bealtaine 2010 ar leasú Rialacha Nós Imeachta an Bhainc Eorpaigh Infheistíochta chun teacht i bhfeidhm Chonradh Liospóin agus Reacht nua an Bhainc a léiriú
Decision of the Board of Governors of 12 May 2010 on the amendment of the Rules of Procedure of the European Investment Bank to reflect the entry into force of the Treaty of Lisbon and of the new Statute of the Bank
Cinneadh cur chun Feidhme (AE) 2020/216 ón gComhairle an 17 Feabhra 2020 maidir leis an Leas-Chathaoirleach agus beirt chomhaltaí lánaimseartha eile a cheapadh ar an mBord Réitigh Aonair
Council Implementing Decision (EU) 2020/216 of 17 February 2020 on the appointment of the Vice-Chair and two further full-time members of the Single Resolution Board
Cinneadh cur Chun Feidhme (CBES) 2020/118 ón Gcomhairle an 27 Eanáir 2020 lena gcuirtear chun feidhme Cinneadh (CBES) 2017/1775 maidir le bearta sriantacha i bhfianaise na staide i Mailí
Council Implementing Decision (CFSP) 2020/118 of 27 January 2020 implementing Decision (CFSP) 2017/1775 concerning restrictive measures in view of the situation in Mali
Cinneadh Cur Chun Feidhme (CBES) 2020/374 ón gComhairle an 5 Márta 2020 lena gcuirtear chun feidhme Cinneadh (CBES) 2015/1333 maidir le bearta sriantacha i bhfianaise na staide sa Libia
Council Implementing Decision (CFSP) 2020/374 of 5 March 2020 implementing Decision (CFSP) 2015/1333 concerning restrictive measures in view of the situation in Libya
Cinneadh Ón Gcomhairle (CBES) 2020/117 an 27 Eanáir 2020 lena leasaítear Cinneadh 2011/72/CBES maidir le bearta sriantacha atá dírithe i gcoinne daoine agus eintitis áirithe i bhfianaise na staide sa Túinéis
Council Decision (CFSP) 2020/117 of 27 January 2020 amending Decision 2011/72/CFSP concerning restrictive measures directed against certain persons and entities in view of the situation in Tunisia
Cinneadh ón gComhairle an 19 Aibreán 2004 ag leasú Airteagail 16 agus 17 den Phrótacal ar Reacht na Cúirte Breithiúnais
Council Decision of 19 April 2004 amending Articles 16 and 17 of the Protocol on the Statute of the Court of Justice
Cinneadh ón gComhairle an 19 Meitheamh 2006 lena n-oiriúnaítear Iarscríbhinn VIII a ghabhann le hIonstraim Aontachais na Bulgáire agus na Rómáine
Council Decision of 19 June 2006 adapting Annex VIII to the Act of Accession of Bulgaria and Romania
Cinneadh ón gComhairle an 19 Meitheamh 2006 lena n-oiriúnaítear Ionstraim Aontachais na Bulgáire agus na Rómáine, a mhéad a bhaineann le forbairt na tuaithe
Council Decision of 19 June 2006 adapting the Act of Accession of Bulgaria and Romania as regards rural development
Cinneadh ón gComhairle an 22 Márta 2004 ag oiriúnú na hIonstraime i dtaobh choinníollacha aontachais Phoblacht na Seice, Phoblacht na hEastóine, Phoblacht na Cipire, Phoblacht na Laitvia, Phoblacht na Liotuáine, Phoblacht na hUngáire, Phoblacht Mhálta, Phoblacht na Polainne, Phoblacht na Slóivéine agus Phoblacht na Slóvaice agus oiriúnuithe na gConarthaí ar a bhfuil an tAontas Eorpach fothaithe, tar éis athchóiriú an chomhbheartais talmhaíochta
Council Decision of 22 March 2004 adapting the Act concerning the conditions of accession of the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic and the adjustments to the Treaties on which the European Union is founded, following the reform of the common agricultural policy
Cinneadh ón gComhairle an 23 Meitheamh 2008 lena leasaítear Iarscríbhinn I a ghabhann le hIonstraim Aontachais na Bulgáire agus na Rómáine
Council Decision of 23 June 2008 amending Annex I to the Act of Accession of Bulgaria and Romania
Cinneadh ón gComhairle an 23 Meitheamh 2008 maidir le haontachas na Bulgáire agus na Rómáine le Coinbhinsiún an 23 Iúil 1990 maidir le cánachas dúbailte a dhíchur i ndáil le brabúis de chuid gnóthas comhlachaithe a choigeartú
Council Decision of 23 June 2008 concerning the accession of Bulgaria and Romania to the Convention of 23 July 1990 on the elimination of double taxation in connection with the adjustment of profits of associated enterprises
Cinneadh ón gComhairle an 26 Aibreán 2004 ag leasú Airteagail 51 agus 54 den Phrótacal ar Reacht na Cúirte Breithiúnais
Council Decision of 26 April 2004 amending Articles 51 and 54 of the Protocol on the Statute of the Court of Justice
Cinneadh ón gComhairle an 27 Meitheamh 2006 maidir le síniú an Chomhaontaithe idir an tAontas Eorpach agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua maidir leis an nós imeachta um thabhairt suas idir Ballstáit an Aontais Eorpaigh agus an Íoslainn agus an Iorua
Council Decision of 27 June 2006 on the signing of the Agreement between the European Union and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway on the surrender procedure between the Member States of the European Union and Iceland and Norway
Cinneadh ón gComhairle an 3 Deireadh Fómhair 2005 ag leasú an Phrótacail ar Reacht na Cúirte Breithiúnais, d'fhonn na coinníollacha agus na teorainneacha a leagan síos maidir le hathbhreithniú ag an gCúirt Bhreithiúnais ar bhreitheanna arna dtabhairt ag an gCúirt Chéadchéime
Council Decision of 3 October 2005 amending the Protocol on the Statute of the Court of Justice, in order to lay down the conditions and limits for the review by the Court of Justice of decisions given by the Court of First Instance
Cinneadh ón gComhairle an 4 Samhain 2004 ag bunú an Bhinse um Sheirbhís Shibhialta an Aontais Eorpaigh
Council Decision of 2 November 2004 establishing the European Union Civil Service Tribunal
Cinneadh ón gComhairle Eorpach an 25 Márta 2011 lena leasaítear Airteagal 136 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh maidir le sásra cobhsaíochta le haghaidh na mBallstát a bhfuil an euro mar airgeadra acu
European Council Decision of 25 March 2011 amending Article 136 of the Treaty on the Functioning of the European Union with regard to a stability mechanism for Member States whose currency is the euro
Cinneadh ón gComhairle Eorpach an 29 Deireadh Fómhair 2010 maidir le stádas oileán Saint-Barthélemy i leith an Aontais Eorpaigh a leasú
European Council Decision of 29 October 2010 amending the status with regard to the European Union of the island of Saint-Barthélemy
Cinneadh ón Maoirseoir Eorpach ar chosaint sonraí an 3 Nollaig 2015 lena mbunaítear grúpa seachtrach comhairleach ar na gnéithe eiticiúla de chosaint sonraí (“an Grúpa Comhairleach um Eitic”)
European Data Protection Supervisor Decision of 3 December 2015 establishing an external advisory group on the ethical dimensions of data protection (‘the Ethics Advisory Group’)
Cinneadh ón Ombudsman Eorpach lena nglactar Forálacha Cur Chun Feidhme
Decision of the European Ombudsman adopting Implementing Provisions
Cód Iompair do Chomhaltaí Choiste Eorpach na Réigiún
Code of Conduct for Members of the European Committee of the Regions
Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)
Convention on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters (2007)
Comhaontú idir an tAontas Eorpach agus Poblacht na hIoslainne agus Ríocht na hIorua maidir leis an nós imeachta um thabhairt suas idir Ballstáit an Aontais Eorpaigh agus an Íoslainn agus an Iorua (2006)
Agreement between the European Union and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway on the surrender procedure between the Member States of the European Union and Iceland and Norway (2006)
Comhaontú idir Bhallstáit an Aontais Eorpaigh, ag teacht le chéile dóibh i dtionól na Comhairle, maidir le cosaint faisnéise rúnaicmithe a mhalartaítear ar mhaithe le leas an Aontais Eorpaigh (2011)
Agreement between the Member States of the European Union, meeting within the Council, regarding the protection of classified information exchanged in the interests of the European Union (2011)
Comhaontú Idirinstitiúideach idir Parlaimint na hEorpa, Comhairle an Aontais Eorpaigh agus an Coimisiún Eorpach maidir le reachtóireacht níos fearr
Interinstitutional Agreement between the European Parliament, the Council of the European Union and the European Commission on Better Law-Making
Conclúidí na Comhairle maidir le hoideachas agus cúram na luath-óige: ag soláthar an túis is fearr don saol atá rompu dár leanaí uile (2011)
Council conclusions on early childhood education and care: providing all our children with the best start for the world of tomorrow (2011)
Conclúidí na Comhairle maidir le seirbhísí faisnéise um shoghluaisteacht le haghaidh ealaíontóirí agus le haghaidh proifisiúnach cultúir (2011)
Council conclusions on mobility information services for artists and for culture professionals (2011)
Conclúidí ón gComhairle agus ó Ionadaithe Rialtais na mBallstát, ag teacht le chéile dóibh i dtionól na Comhairle an 27 Samhain 2012 , maidir le ceapadh bheartas spóirt ar bhonn fianaise a neartú
Conclusions of the Council and of the Representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council, of 27 November 2012 on strengthening the evidence-base for sport policy making
Conclúidí ón gComhairle agus ó Ionadaithe Rialtais na mBallstát, ag teacht le chéile dóibh i dtionól na Comhairle an 27 Samhain 2012 , maidir le gníomhaíocht fholláin choirp a chur chun cinn (GFC)
Conclusions of the Council and of the Representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council, of 27 November 2012 on promoting health-enhancing physical activity (HEPA)
Conclúidí ón gComhairle agus ó Ionadaithe Rialtais na mBallstát, ag teacht le chéile dóibh i dtionól na Comhairle an 27 Samhain 2012 , maidir le rannpháirtíocht agus cuimsiú sóisialta daoine óga a mbaineann cúlra imirceach leo
Conclusions of the Council and of the Representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council, of 27 November 2012 on the participation and social inclusion of young people with emphasis on those with a migrant background
Conclúidí ón gComhairle an 18 Meitheamh 2012 maidir leis an gComhpháirtíocht Eorpach um Nuáil “Táirgiúlacht agus Inbhuanaitheacht na Talmhaíochta”
Council conclusions of 18 June 2012 on the European Innovation Partnership ‘Agricultural productivity and sustainability’
Conclúidí ón gComhairle an 26 Samhain 2012 maidir le hoideachas agus oiliúint san Eoraip 2020 — an méid a chuireann oideachas agus oiliúint le téarnamh eacnamaíoch, leis an bhfás agus le poist
Council conclusions of 26 November 2012 on education and training in Europe 2020 — the contribution of education and training to economic recovery, growth and jobs
Conclúidí ón gComhairle an 26 Samhain 2012 maidir le Rialachas Cultúir
Council conclusions of 26 November 2012 on Cultural Governance
Conclúidí ón gComhairle an 26 Samhain 2012 maidir leis an litearthacht
Council conclusions of 26 November 2012 on literacy
Conclúidí ón gComhairle an 26 Samhain 2012 maidir leis an Straitéis Eorpach i ndáil le hIdirlíon Níos Fearr do Leanaí
Council conclusions of 26 November 2012 on the European strategy for a Better Internet for Children
Conclúidí ón gComhairle maidir le leanaí a imdhíonadh: rath agus dúshláin a bhaineann le leanaí a imdhíonadh san Eoraip agus an bealach chun cinn (2011)
Council conclusions on childhood immunisation: successes and challenges of European childhood immunisation and the way forward (2011)
Conclúidí ón gComhairle maidir le nuáil san earnáil feistí leighis (2011)
Council conclusions on innovation in the medical device sector (2011)
Conclúidí ón gComhairle maidir le tacú leis an Straitéis Eorpach um Míchumas 2010-2020 a chur chun feidhme
Council Conclusions on the support of the implementation of the European Disability Strategy 2010-2020
Conclúidí ón gComhairle maidir leis an gComhaontú Eorpach um Meabhairshláinte agus um Fholláine: torthaí agus gníomhaíochtaí amach anseo (2011)
Council conclusions on the European Pact for Mental Health and Well-being: results and future action (2011)
Conclúidí ón gComhairle: córais sláinte atá nua-aimseartha, freagrúil agus inbhuanaithe a chur ar aghaidh (2011)
Council conclusions: towards modern, responsive and sustainable health systems (2011)
Conradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach (leagan comhdhlúite 2016)
Treaty establishing the European Atomic Energy Community (Consolidated version 2016)
Conradh ar an Aontas Eorpach (leagan comhdhlúite 2016)
Treaty on European union (Consolidated version 2016)
Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (leagan comhdhlúite 2016)
Treaty on the Functioning of the European Union (Consolidated version 2016)
Conradh Liospóin ag leasú an Chonartha ar an Aontas Eorpach agus an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh (2007)
Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community (2007)
Cuimhne aistriúcháin ginearálta ón gComhairle Ealaíon
General translation memory from the Arts Council
DOICIMÉAD INMHEÁNACH OIBRE DE CHUID AN CHOIMISIÚIN ACHOIMRE FEIDHMIÚCHÁIN AR AN MEASÚNÚ TIONCHAIR a ghabhann leis an doiciméad Togra le haghaidh Rialacháin ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le líonra Eorpach Seirbhísí Fostaíochta, rochtain oibrithe ar sheirbhísí soghluaiseachta agus comhtháthú breise ar mhargaí saothair /* SWD/2014/010 final */
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on a European network of Employment Services, workers access to mobility services and the further integration of labour markets /* SWD/2014/010 final */
DOICIMÉAD INMHEÁNACH OIBRE DE CHUID AN CHOIMISIÚIN ACHOIMRE FEIDHMIÚCHÁIN AR AN MEASÚNÚ TIONCHAIR a ghabhann leis an doiciméad Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le suiteálacha cábla-bhealaigh atá ceaptha chun daoine a iompar agus lena n-aisghairtear Treoir 2000/9/CE maidir le suiteálacha cábla-bhealaigh atá ceaptha chun daoine a iompar /* SWD/2014/0117 final */
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL relating to cableway installations designed to carry persons and repealing Directive 2000/9/EC relating to cableway installations designed to carry persons /* SWD/2014/0117 final */
DOICIMÉAD INMHEÁNACH OIBRE DE CHUID AN CHOIMISIÚIN ACHOIMRE FEIDHMIÚCHÁIN AR AN MEASÚNÚ TIONCHAIR a ghabhann leis an doiciméad Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le trealamh cosanta pearsanta /* SWD/2014/0119 final */
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on personal protective equipment /* SWD/2014/0119 final */
Fógra maidir le teacht i bhfeidhm an Chonartha Aontachais idir Ríocht na Beilge, Poblacht na Bulgáire, Poblacht na Seice, Ríocht na Danmhairge, Poblacht Chónaidhme na Gearmáine, Poblacht na hEastóine, Éire, an Phoblacht Heilléanach, Ríocht na Spáinne, Poblacht na Fraince, Poblacht na hIodáile, Poblacht na Cipire, Poblacht na Laitvia, Poblacht na Liotuáine, Ard-Diúcacht Lucsamburg, Poblacht na hUngáire, Poblacht Mhálta, Ríocht na hÍsiltíre, Poblacht na hOstaire, Poblacht na Polainne, Poblacht na Portaingéile, an Rómáin, Poblacht na Slóivéine, Poblacht na Slóvaice, Poblacht na Fionlainne, Ríocht na Sualainne, Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann (Ballstáit an Aontais Eorpaigh) agus Poblacht na Cróite i ndáil le haontachas Phoblacht na Cróite leis an Aontas Eorpach
Notice concerning the entry into force of the Treaty of Accession between the Kingdom of Belgium, the Republic of Bulgaria, the Czech Republic, the Kingdom of Denmark, the Federal Republic of Germany, the Republic of Estonia, Ireland, the Hellenic Republic, the Kingdom of Spain, the French Republic, the Italian Republic, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Grand Duchy of Luxembourg, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Kingdom of the Netherlands, the Republic of Austria, the Republic of Poland, the Portuguese Republic, Romania, the Republic of Slovenia, the Slovak Republic, the Republic of Finland, the Kingdom of Sweden, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (Member States of the European Union) and the Republic of Croatia concerning the accession of the Republic of Croatia to the European Union
I.R. Uimh 510 de 2001: Na Rialacha Cúirte Cuarda
S.I. No. 510 of 2001: The Circuit Court Rules
I.R. Uimh. 15 de 1986: Rialacha na nUaschúirteanna
S.I. No. 15 of 1986: The Rules of the Superior Courts
I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche
S.I. No. 93 of 1997: The District Court Rules
I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche
S.I. No. 93 of 1997: The District Court Rules
Ionstraim Reachtúil: Uimh. 391 de 2008
Statutory Instrument: No. 391 of 2008
Ionstraimí Reachtúla: 1980
Statutory Instruments: 1980
Ionstraimí Reachtúla: 1980
Statutory Instruments: 1980
Ionstraimí Reachtúla: 1980
Statutory Instruments: 1980
Ionstraimí Reachtúla: 1981
Statutory Instruments: 1981
Ionstraimí Reachtúla: 1981
Statutory Instruments: 1981
Ionstraimí Reachtúla: 1981
Statutory Instruments: 1981
Ionstraimí Reachtúla: 1981
Statutory Instruments: 1981
Ionstraimí Reachtúla: I.R. 1978
Statutory Instruments: 1978
Ionstraimí Reachtúla: I.R. 1981
Statutory Instruments: 1981
Leasú Bunreachta 1, 1939: ACHT UM AN gCEAD LEASÚ AR AN mBUNREACHT, 1939
Constitutional Amendment 1, 1939: FIRST AMENDMENT OF THE CONSTITUTION ACT, 1939
Leasú Bunreachta 17, 1997: AN tACHT UM AN SEACHTÚ LEASÚ DÉAG AR AN mBUNREACHT, 1997
Constitutional Amendment 17, 1997: SEVENTEENTH AMENDMENT OF THE CONSTITUTION ACT, 1997
Leasú Bunreachta 18, 1998: AN tACHT UM AN OCHTÚ LEASÚ DÉAG AR AN mBUNREACHT, 1998
Constitutional Amendment 18, 1998: EIGHTEENTH AMENDMENT OF THE CONSTITUTION ACT, 1998
Leasú Bunreachta 19, 1998: AN tACHT UM AN NAOÚ LEASÚ DÉAG AR AN mBUNREACHT, 1998
Constitutional Amendment 19, 1998: NINETEENTH AMENDMENT OF THE CONSTITUTION ACT, 1998
Leasú Bunreachta 2, 1941: ACHT UM AN DARA LEASÚ AR AN mBUNREACHT, 1941
Constitutional Amendment 2, 1941: SECOND AMENDMENT OF THE CONSTITUTION ACT, 1941
Leasú Bunreachta 21, 2001: AN tACHT UM AN AONÚ LEASÚ IS FICHE AR AN mBUNREACHT, 2001
Constitutional Amendment 21, 2001: TWENTY-FIRST AMENDMENT OF THE CONSTITUTION ACT, 2001
Leasú Bunreachta 23, 2001: AN tACHT UM AN TRÍÚ LEASÚ IS FICHE AR AN mBUNREACHT, 2001
Constitutional Amendment 23, 2001: TWENTY-THIRD AMENDMENT OF THE CONSTITUTION ACT, 2001
Leasú Bunreachta 3, 1972: AN tACHT UM AN TRÍÚ LEASÚ AR AN mBUNREACHT, 1972
Constitutional Amendment 3, 1972: THIRD AMENDMENT OF THE CONSTITUTION ACT, 1972
Leasú Bunreachta 4, 1972: AN tACHT UM AN gCEATHRÚ LEASÚ AR AN mBUNREACHT, 1972
Constitutional Amendment 4, 1972: FOURTH AMENDMENT OF THE CONSTITUTION ACT, 1972
Leasú Bunreachta 5, 1972: AN tACHT UM AN gCÚIGIÚ LEASÚ AR AN mBUNREACHT, 1972
Constitutional Amendment 5, 1972: FIFTH AMENDMENT OF THE CONSTITUTION ACT, 1972
Leasú Bunreachta 6, 1979: AN tACHT UM AN SÉÚ LEASÚ AR AN mBUNREACHT (UCHTÁIL), 1979
Constitutional Amendment 6, 1979: SIXTH AMENDMENT OF THE CONSTITUTION (ADOPTION) ACT, 1979
Leasú Bunreachta 7, 1979: AN tACHT UM AN SEACHTÚ LEASÚ AR AN mBUNREACHT (FORAIS ÁRDOIDEACHAIS DO THOGHADH COMHALTAÍ DE SHEANAD ÉIREANN), 1979
Constitutional Amendment 7, 1979: SEVENTH AMENDMENT OF THE CONSTITUTION (ELECTION OF MEMBERS OF SEANAD ÉIREANN BY INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION) ACT, 1979
Leasú Bunreachta 8, 1983: ACHT CHUN AN BUNREACHT DO LEASÚ
Constitutional Amendment 8, 1983: EIGHTH AMENDMENT OF THE CONSTITUTION ACT, 1983
Leasú Bunreachta 9, 1984: Acht um an Naoú Leasú ar an mBunreacht, 1984
Constitutional Amendment 9, 1984: NINTH AMENDMENT OF THE CONSTITUTION ACT, 1984
Leasuithe ar na hIarscríbhinní a ghabhann le Coinbhinsiún Lugano, an 30 Deireadh Fómhair 2007
Amendments to the Annexes of the Lugano Convention, 30 October 2007
Miontuairisc cheartaitheach maidir le Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála, a siníodh in Lugano an 30 Deireadh Fómhair 2007 ( Iris Oifigúil an Aontais Eorpaigh L 339 an 21 Nollaig 2007 )
Procès-verbal of rectification to the Convention on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters, signed at Lugano on 30 October 2007 ( OJ L 339, 21.12.2007 )
Prótacal ar Reacht na Cúirte Breithiúnais (Conradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh, 2002)
Protocol on the Statute of the Court of Justice (Treaty establishing the European Community, 2002)
Prótacal maidir le méadú an Aontais Eopaigh (Conradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh, 2002)
Protocol on the enlargement of the European Union (Treaty establishing the European Community, 2002)
Prótacal maidir leis na hIarmairtí airgeadais toisc Conradh CEGC a dhul in éag agus leis an gCiste taighde um Ghual agus Cruach (Conradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh, 2002)
Protocol on the Financial Consequences of the Expiry of the ECSC Treaty and on the Research Fund for Coal and Steel (Treaty establishing the European Community, 2002)
Prótcal maidir le hAirteagal 67 den Chonradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh (Conradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh, 2002)
Protocol on article 67 of the Treaty establishing the European Community (Treaty establishing the European Community, 2002)
Ráiteas ar chúiseanna na Comhairle: An seasamh (AE) Uimh. 4/2015 ón gComhairle ar an gcéad léamh ag féachaint leis an Rialacháon ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le ceanglais chineálcheadaithe chun an córas eCall, bunaithe ar an tseirbhís 112, a chur in úsáid agus lena leasaítear Treoir 2007/46/CE
Statement of the Council’s reasons: Position (EU) No 4/2015 of the Council at first reading with view to the adoption of a Regulation of the European Parliament and of the Council concerning type-approval requirements for the deployment of the eCall in-vehicle system based on the 112 service and amending Directive 2007/46/EC
Ráiteas ar chúiseanna na Comhairle: Seasamh (AE) Uimh. 10/2015 ón gComhairle ar an gcéad léamh d'fhonn Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a ghlacadh, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 515/97 ón gComhairle maidir le cúnamh frithpháirteach idir údaráis riaracháin na mBallstát agus maidir le comhar idir údaráis riaracháin na mBallstát agus an Coimisiún chun cur i bhfeidhm ceart an dlí a bhaineann le hábhair custaim agus talmhaíochta a áirithiú
Statement of Council's reasons: Position (EU) No 10/2015 of the Council at first reading with a view to the adoption of a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EC) No 515/97 on mutual assistance between the administrative authorities of the Member States and cooperation between the latter and the Commission to ensure the correct application of the law on customs and agricultural matters
Ráiteas ar chúiseanna na Comhairle: Seasamh (AE) Uimh. 11/2015 ón gComhairle ar an gcéad léamh chun go nglacfaí Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Prótacal Uimh. 3 ar Reacht Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh
Statement of Council's reasons: Position (EU) No 11/2015 of the Council at first reading with a view to the adoption of a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Protocol No 3 on the Statute of the Court of Justice of the European Union
Ráiteas ar chúiseanna na Comhairle: Seasamh (AE) Uimh. 5/2015 ón gComhairle ar an gcéad léamh d’fhonn Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 223/2009 maidir le Staidreamh Eorpacha
Statement of the Council’s reasons: Position (EU) No 5/2015 of the Council at first reading with a view to the adoption of a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 223/2009 on European studies
Ráiteas ar chúiseanna na Comhairle: Seasamh (AE) Uimh. 6/2015 ón gComhairle ar an gcéad léamh ag féachaint le Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le faireachán, tuairisciú agus fíorú a dhéanamh ar astaíochtaí dé-ocsaíde carbóin ó mhuiriompar agus lena leasaítear Treoir 2009/16/CE a ghlacadh
Statement of the Council’s reasons: Position (EU) No 6/2015 of the Council at first reading with a view to the adoption of a Regulation of the European Parliament and of the Council on the monitoring, reporting and verification of carbon dioxide emissions from maritime transport, and amending Directive 2009/16/EC
Ráiteas ar chúiseanna na Comhairle: Seasamh (AE) Uimh. 7/2015 na Comhairle ar an gcéad léamh chun go nglacfaí Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le himeachtaí dócmhainneachta (athmhúnlú)
Statement of the Council's reasons: Position (EU) No 7/2015 of the Council at first reading with a view to the adoption of a Regulation of the European Parliament and of the Council on insolvency proceedings (recast)
Ráiteas ar chúiseanna na Comhairle: Seasamh (AE) Uimh. 8/2015 ón gComhairle ar an gcéad léamh chun go nglacfar Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le faisnéis a ghabhann le haistrithe cistí agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1781/2006
Statement of the Council’s reasons: Position (EU) No 8/2015 of the Council at first reading with a view to the adoption of a Regulation of the European Parliament and of the Council on information accompanying transfers of funds and repealing Regulation (EC) No 1781/2006
Ráiteas comhpháirteach ó Pharlaimint na hEorpa, ón gComhairle agus ón gCoimisiún
Joint statement of the European Parliament, the Council and the Commission
Ráiteas ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gCoimisiún ar thráth glactha an Chomhaontaithe idirinstitiúidigh maidir le reachtóireacht níos fearr an 13 Aibreán 2016
Statement of the European Parliament and of the Commission on the occasion of the adoption of the Interinstitutional Agreement on Better Law-Making of 13 April 2016
Ráitis a bhaineann le Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais
Statements relating to Regulation (EU, Euratom) No 966/2012 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on the financial rules applicable to the general budget of the Union
Ráitis ón gComhairle agus ón gCoimisiún maidir le Rialachán (AE) 2017/821 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Bealtaine 2017 lena leagtar síos oibleagáidí díchill chuí sa slabhra soláthair d’allmhaireoirí de chuid an Aontais de stán, de thantalam agus de thungstan, dá mianta, agus d’ór de thionscnamh limistéar ina bhfuil coinbhleacht agus limistéar ardriosca
Statements by the Council and by the Commission relating to Regulation (EU) 2017/821 of the European Parliament and of the Council of 17 May 2017 laying down supply chain due diligence obligations for Union importers of tin, tantalum and tungsten, their ores, and gold originating from conflict-affected and high-risk areas
Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011
Rules of Procedure — 7th parliamentary term — March 2011
Rialacha Nós Imeachta — 9ú téarma parlaiminteach — Iúil 2019
Rules of Procedure — 9th parliamentary term — July 2019
Rialacháin (AE) Uimh. 1315/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le treoirlínte an Aontais chun an gréasán tras-Eorpach iompair a fhorbairt agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 661/2010/AE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Regulation (EU) No 1315/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 on Union guidelines for the development of the trans-European transport network and repealing Decision No 661/2010/EU Text with EEA relevance
RIALACHÁIN (AE) Uimh. 374/2014 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 16 Aibreán 2014 maidir le dleachtanna custaim ar earraí de thionscnamh na hÚcráine a laghdú nó a dhíchur
REGULATION (EU) No 374/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 April 2014 on the reduction or elimination of customs duties on goods originating in Ukraine
Rialacháin (CE) Uimh. 1335/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 881/2004 lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach Iarnróid (Rialachán Gníomhaireachta)
Regulation (EC) No 1335/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 amending Regulation (EC) No 881/2004 establishing a European Railway Agency (Agency Regulation)
Rialacháin (CE) Uimh. 1336/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 648/2004 d'fhonn é a oiriúnú do Rialachán (CE) Uimh 1272/2008 maidir le haicmiú, le lipéadú agus le pacáistiú substaintí agus meascán
Regulation (EC) No 1336/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 amending Regulation (EC) No 648/2004 in order to adapt it to Regulation (EC) No 1272/2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures
Rialacháin (CE) Uimh. 1336/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 648/2004 d'fhonn é a oiriúnú do Rialachán (CE) Uimh 1272/2008 maidir le haicmiú, le lipéadú agus le pacáistiú substaintí agus meascán
Regulation (EC) No 1336/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 amending Regulation (EC) No 648/2004 in order to adapt it to Regulation (EC) No 1272/2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures
Rialachán (AE) 2015/1017 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Meitheamh 2015 maidir leis an gCiste Eorpach le haghaidh Infheistíochtaí Straitéiseacha, leis an Mol Comhairleach Eorpach maidir le hInfheistíocht agus leis an Tairseach Eorpach de Thionscadail Infheistíochta agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1291/2013 agus Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013 – an Ciste Eorpach le haghaidh Infheistíochtaí Straitéiseacha
Regulation (EU) 2015/1017 of the European Parliament and of the Council of 25 June 2015 on the European Fund for Strategic Investments, the European Investment Advisory Hub and the European Investment Project Portal and amending Regulations (EU) No 1291/2013 and (EU) No 1316/2013 — the European Fund for Strategic Investments
Rialachán (AE) 2015/1145 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Iúil 2015 maidir leis na bearta cosanta dá bhforáiltear sa Chomhaontú idir Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa agus Cónaidhm na hEilvéise
Regulation (EU) 2015/1145 of the European Parliament and of the Council of 8 July 2015 on the safeguard measures provided for in the Agreement between the European Economic Community and the Swiss Confederation
Rialachán (AE) 2015/1146 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Iúil 2015 maidir le ráta coigeartaithe i leith íocaíochtaí díreacha dá bhforáiltear le Rialachán (AE) Uimh. 1306/2013 a shocrú i ndáil leis an mbliain féilire 2015
Regulation (EU) 2015/1146 of the European Parliament and of the Council of 8 July 2015 fixing the adjustment rate provided for in Regulation (EU) No 1306/2013 for direct payments in respect of the calendar year 2015
Rialachán (AE) 2015/1525 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Meán Fómhair 2015 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 515/97 ón gComhairle maidir le cúnamh frithpháirteach idir údaráis riaracháin na mBallstát agus maidir le comhar idir na Ballstáit agus an Coimisiún chun a áirithiú go gcuirfear an dlí ar ábhair chustaim agus ar ábhair thalmhaíochta i bhfeidhm i gceart
Regulation (EU) 2015/1525 of the European Parliament and of the Council of 9 September 2015 amending Council Regulation (EC) No 515/97 on mutual assistance between the administrative authorities of the Member States and cooperation between the latter and the Commission to ensure the correct application of the law on customs and agricultural matters
Rialachán (AE) 2015/1775 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Deireadh Fómhair 2015 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1007/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le trádáil i dtáirgí róin agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 737/2010 ón gCoimisiún (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
Regulation (EU) 2015/1775 of the European Parliament and of the Council of 6 October 2015 amending Regulation (EC) No 1007/2009 on trade in seal products and repealing Commission Regulation (EU) No 737/2010 (Text with EEA relevance)
Rialachán (AE) 2015/1839 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Deireadh Fómhair 2015 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 a fhad a bhaineann le bearta sonracha don Ghréig
Regulation (EU) 2015/1839 of the European Parliament and of the Council of 14 October 2015 amending Regulation (EU) No 1303/2013 as regards specific measures for Greece
Rialachán (AE) 2015/1843 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Deireadh Fómhair 2015 lena leagtar síos nósanna imeachta an Aontais i réimse an chomhbheartais tráchtála d’fhonn feidhmiú chearta an Aontais faoi rialacha trádála idirnáisiúnta a áirithiú, go háirithe na cearta sin a bunaíodh faoi choimirce na hEagraíochta Domhanda Trádála (téacs códaithe)d’fhonn feidhmiú chearta an Aontais faoi rialacha trádála idirnáisiúnta a áirithiú, go háirithe na cearta sin a bunaíodh faoi choimirce na hEagraíochta Domhanda Trádála
Regulation (EU) 2015/1843 of the European Parliament and of the Council of 6 October 2015 laying down Union procedures in the field of the common commercial policy in order to ensure the exercise of the Union’s rights under international trade rules, in particular those established under the auspices of the World Trade Organization (codification)
Rialachán (AE) 2015/2102 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Deireadh Fómhair 2015 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1343/2011 maidir le forálacha áirithe i ndáil le hiascaireacht i limistéar Chomhaontú CGIM (An Coimisiún Ginearálta Iascaigh don Mheánmhuir)
Regulation (EU) 2015/2102 of the European Parliament and of the Council of 28 October 2015 amending Regulation (EU) No 1343/2011 on certain provisions for fishing in the GFCM (General Fisheries Commission for the Mediterranean) Agreement area
Rialachán (AE) 2015/2120 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Samhain 2015 lena leagtar síos bearta maidir le rochtain oscailte ar an idirlíon agus lena leasaítear Treoir 2002/22/CE maidir le seirbhís uilíoch agus cearta úsáideoirí a bhaineann le líonraí agus seirbhísí cumarsáide leictreonaí agus Rialachán (AE) Uimh. 531/2012 maidir le fánaíocht a dhéanamh ar líonraí poiblí cumarsáide soghluaiste laistigh den Aontas (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)
Regulation (EU) 2015/2120 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2015 laying down measures concerning open internet access and amending Directive 2002/22/EC on universal service and users’ rights relating to electronic communications networks and services and Regulation (EU) No 531/2012 on roaming on public mobile communications networks within the Union (Text with EEA relevance)
Rialachán (AE) 2015/2219 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Samhain 2015 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Oiliúint i bhForfheidhmiú an Dlí (CEPOL), agus a ghabhann ionad Chinneadh 2005/681/CGB ón gComhairle agus lena n-aisghairtear an cinneadh sin
Regulation (EU) 2015/2219 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2015 on the European Union Agency for Law Enforcement Training (CEPOL) and replacing and repealing Council Decision 2005/681/JHA
Rialachán (AE) 2015/2283 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Samhain 2015 maidir le bianna núíosacha, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1169/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 258/97 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1852/2001 ón gCoimisiún (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2015 on novel foods, amending Regulation (EU) No 1169/2011 of the European Parliament and of the Council and repealing Regulation (EC) No 258/97 of the European Parliament and of the Council and Commission Regulation (EC) No 1852/2001 (Text with EEA relevance)
Rialachán (AE) 2015/2284 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Samhain 2015 lena n-aisghairtear Treoir 76/621/CEE ón gComhairle maidir le socrú uasleibhéal an aigéid éarúcaigh in olaí agus i saillte agus Rialachán (CE) Uimh. 320/2006 ón gComhairle lena mbunaítear scéim shealadach chun tionscal an tsiúcra a athstruchtúrú
Regulation (EU) 2015/2284 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2015 repealing Council Directive 76/621/EEC relating to the fixing of the maximum level of erucic acid in oils and fats and Council Regulation (EC) No 320/2006 establishing a temporary scheme for the restructuring of the sugar industry
Rialachán (AE) 2015/2365 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Samhain 2015 maidir le trédhearcacht idirbheart maoinithe urrús agus athúsáide agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)
Regulation (EU) 2015/2365 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2015 on transparency of securities financing transactions and of reuse and amending Regulation (EU) No 648/2012 (Text with EEA relevance)
Rialachán (AE) 2015/2421 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2015 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 861/2007 lena mbunaítear Nós Imeachta Eorpach um Éilimh Bheaga agus Rialachán (CE) Uimh. 1896/2006 lena gcruthaítear ordú Eorpach maidir le nós imeachta íocaíochta
Regulation (EU) 2015/2421 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 amending Regulation (EC) No 861/2007 establishing a European Small Claims Procedure and Regulation (EC) No 1896/2006 creating a European order for payment procedure
Rialachán (AE) 2015/2423 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2015 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1215/2009 ón gComhairle lena dtugtar isteach bearta eisceachtúla trádála do thíortha agus do chríocha atá páirteach i bPróiseas Cobhsaíochta agus Comhlachais an Aontais Eorpaigh nó atá bainteach leis agus lena gcuirtear ar fionraí cur i bhfeidhm an phróisis sin maidir leis an mBoisnia agus an Heirseagaivéin
Regulation (EU) 2015/2423 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 amending Council Regulation (EC) No 1215/2009 introducing exceptional trade measures for countries and territories participating in or linked to the European Union's stabilisation and association process and suspending its application with regard to Bosnia and Herzegovina
Rialachán (AE) 2015/2424 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2015 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 207/2009 ón gComhairle maidir leis an trádmharc Comhphobail agus Rialachán (CE) Uimh. 2868/95 ón gCoimisiún lena gcuirtear chun feidhme Rialachán (CE) Uimh. 40/94 ón gComhairle maidir leis an trádmharc Comhphobail, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2869/95 ón gCoimisiún maidir leis na táillí iníoctha leis an Oifig um Chomhoiriúnú sa Mhargadh Inmheánach (Trádmharcanna agus Dearaí) (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
Regulation (EU) 2015/2424 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 amending Council Regulation (EC) No 207/2009 on the Community trade mark and Commission Regulation (EC) No 2868/95 implementing Council Regulation (EC) No 40/94 on the Community trade mark, and repealing Commission Regulation (EC) No 2869/95 on the fees payable to the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (Text with EEA relevance)
Rialachán (AE) 2015/475 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2015 maidir leis na bearta cosanta dá bhforáiltear sa Chomhaontú idir Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa agus Poblacht na hÍoslainn 
Regulation (EU) 2015/475 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2015 on the safeguard measures provided for in the Agreement between the European Economic Community and the Republic of Iceland
Rialachán (AE) 2015/476 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2015 maidir leis na bearta a fhéadfaidh an tAontas a ghlacadh tar éis tuarascála a ghlac Comhlacht um Réiteach Díospóide an EDT maidir le hábhair frithdhumpála agus ábhair frith fhóirdheontais 
Regulation (EU) 2015/476 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2015 on the measures that the Union may take following a report adopted by the WTO Dispute Settlement Body concerning anti-dumping and anti-subsidy matters 
Rialachán (AE) 2015/477 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2015 maidir le bearta a fhéadfaidh an tAontas a dhéanamh i ndáil le héifeacht chomhcheangailte beart frithdhumpála nó frith fhóirdheontais agus beart cosanta 
Regulation (EU) 2015/477 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2015 on measures that the Union may take in relation to the combined effect of anti-dumping or anti-subsidy measures with safeguard measures 
Rialachán (AE) 2015/478 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2015 maidir le comhrialacha d'allmhairí 
Regulation (EU) 2015/478 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2015 on common rules for imports 
Rialachán (AE) 2015/479 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2015 maidir le comhrialacha le haghaidh onnmhairí 
Regulation (EU) 2015/479 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2015 on common rules for exports 
Rialachán (AE) 2015/751 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2015 maidir le táillí idirmhalartaithe ar idirbhearta íocaíochta cártabhunaithe (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
Regulation (EU) 2015/751 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2015 on interchange fees for card-based payment transactions (Text with EEA relevance)
Rialachán (AE) 2015/752 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2015 maidir le nósanna imeachta áirithe chun an Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus Poblacht Mhontainéagró, den pháirt eile, a fheidhmiú
Regulation (EU) 2015/752 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2015 on certain procedures for applying the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Montenegro, of the other part
Rialachán (AE) 2015/753 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2015 maidir le táirgí talmhaíochta de thionscnamh na Tuirce a allmhairiú isteach san Aontas
Regulation (EU) 2015/753 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2015 on the import into the Union of agricultural products originating in Turkey
Rialachán (AE) 2015/754 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2015 lena n-osclófar taraif-chuótaí áirithe de chuid an Aontais do mhairteoil ardcháilíochta, agus do mhuiceoil, feoil éanlaithe clóis, cruithneacht agus maislín, agus brain, géaráin agus iarmhair eile agus lena ndéanfar foráil maidir lena riar
Regulation (EU) 2015/754 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2015 opening and providing for the administration of certain Union tariff quotas for high-quality beef, and for pigmeat, poultrymeat, wheat and meslin, and brans, sharps and other residues
Rialachán (AE) 2015/755 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2015 maidir le comhrialacha d'allmhairí ó thríú tíortha áirithe 
Regulation (EU) 2015/755 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2015 on common rules for imports from certain third countries 
Rialachán (AE) 2015/756 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2015 lena gcuirtear lamháltais áirithe ar fionraí maidir le hallmhairiú táirgí talmhaíochta de thionscnamh na Tuirce isteach san Aontas
Regulation (EU) 2015/756 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2015 suspending certain concessions relating to the import into the Union of agricultural products originating in Turkey
Rialachán (AE) 2015/757 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2015 maidir le faireachán, tuairisciú agus fíorú a dhéanamh ar astaíochtaí dé-ocsaíde carbóin ó mhuiriompar, agus lena leasaítear Treoir 2009/16/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
Regulation (EU) 2015/757 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2015 on the monitoring, reporting and verification of carbon dioxide emissions from maritime transport, and amending Directive 2009/16/EC (Text with EEA relevance)
Rialachán (AE) 2015/758 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2015 maidir le ceanglais chineálcheadaithe chun an córas eCall infheithicle atá bunaithe ar an tseirbhís 112 a chur in úsáid agus lena leasaítear Treoir 2007/46/CE
Regulation (EU) 2015/758 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2015 concerning type-approval requirements for the deployment of the eCall in-vehicle system based on the 112 service and amending Directive 2007/46/EC
Rialachán (AE) 2015/759 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2015 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 223/2009 maidir le Staidreamh Eorpach (Téacs atá ábhartha maidir le LEE agus leis an Eilvéis)
Regulation (EU) 2015/759 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2015 amending Regulation (EC) No 223/2009 on European statistics (Text with relevance for the EEA and Switzerland)
Rialachán (AE) 2015/760 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2015 maidir le Cistí Infheistíochta Fadtéarmaí Eorpacha (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
Regulation (EU) 2015/760 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2015 on European long-term investment funds (Text with EEA relevance)
Rialachán (AE) 2015/779 ó Pharlaimint na hEorpa Agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2015 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1304/2013 i ndáil le méid breise réamh-mhaoinithe tosaigh a íoctar leis na cláir oibríochtúla a fhaigheann tacaíocht ón Tionscnamh um Fhostaíocht don Aos Óg
Regulation (EU) 2015/779 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 amending Regulation (EU) No 1304/2013, as regards an additional initial prefinancing amount paid to operational programmes supported by the Youth Employment Initiative
Rialachán (AE) 2015/812 ó Pharlaimint na h Eorpa agus ón g Comhairle an 20 Bealtaine 2015 lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 850/98, (CE) Uimh. 2187/2005, (CE) Uimh. 1967/2006, (CE) Uimh. 1098/2007, (CE) Uimh. 254/2002, (CE) Uimh. 2347/2002 agus (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle, agus Rialachán (AE) Uimh. 1379/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, maidir leis an oibleagáid gabhálacha a thabhairt i dtír, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1434/98 ón gComhairle
Regulation (EU) 2015/812 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 amending Council Regulations (EC) No 850/98, (EC) No 2187/2005, (EC) No 1967/2006, (EC) No 1098/2007, (EC) No 254/2002, (EC) No 2347/2002 and (EC) No 1224/2009, and Regulations (EU) No 1379/2013 and (EU) No 1380/2013 of the European Parliament and of the Council, as regards the landing obligation, and repealing Council Regulation (EC) No 1434/98
Rialachán (AE) 2015/812 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2015 lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 850/98, (CE) Uimh. 2187/2005, (CE) Uimh. 1967/2006, (CE) Uimh. 1098/2007, (CE) Uimh. 254/2002, (CE) Uimh. 2347/2002 agus (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle, agus Rialachán (AE) Uimh. 1379/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, maidir leis an oibleagáid gabhálacha a thabhairt i dtír, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1434/98 ón gComhairle
Regulation (EU) 2015/812 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 amending Council Regulations (EC) No 850/98, (EC) No 2187/2005, (EC) No 1967/2006, (EC) No 1098/2007, (EC) No 254/2002, (EC) No 2347/2002 and (EC) No 1224/2009, and Regulations (EU) No 1379/2013 and (EU) No 1380/2013 of the European Parliament and of the Council, as regards the landing obligation, and repealing Council Regulation (EC) No 1434/98
Rialachán (AE) 2015/847 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2015 maidir le faisnéis a ghabhann le haistrithe cistí, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) 1781/2006 (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE) 
Regulation (EU) 2015/847 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on information accompanying transfers of funds and repealing Regulation (EC) No 1781/2006 (Text with EEA relevance) 
Rialachán (AE) 2015/848 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2015 maidir le himeachtaí dócmhainneachta 
Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on insolvency proceedings
Rialachán (AE) 2015/936 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Meitheamh 2015 maidir le rialacha comhchoiteanna i dtaca le hallmhairiú táirgí teicstíle ó thríú tíortha áirithe nach dtagann faoi chomhaontuithe déthaobhacha, prótacail ná comhshocraíochtaí eile, ná faoi rialacha sonracha eile an Aontais i dtaca le hallmhairiú
Regulation (EU) 2015/936 of the European Parliament and of the Council of 9 June 2015 on common rules for imports of textile products from certain third countries not covered by bilateral agreements, protocols or other arrangements, or by other specific Union import rules 
Rialachán (AE) 2015/937 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Meitheamh 2015 lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 3030/93 ón gComhairle maidir le comhrialacha le haghaidh allmhairí táirgí áirithe teicstíle ó thríú tíortha 
Regulation (EU) 2015/937 of the European Parliament and of the Council of 9 June 2015 repealing Council Regulation (EEC) No 3030/93 on common rules for imports of certain textile products from third countries
Rialachán (AE) 2015/938 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Meitheamh 2015 maidir leis na bearta cosanta dá bhforáiltear sa Chomhaontú idir Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa agus Ríocht na hIorua 
Regulation (EU) 2015/938 of the European Parliament and of the Council of 9 June 2015 on the safeguard measures provided for in the Agreement between the European Economic Community and the Kingdom of Norway
Rialachán (AE) 2015/939 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Meitheamh 2015 maidir le nósanna imeachta áirithe chun an Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt, agus Poblacht na hAlbáine, den pháirt eile, a fheidhmiú 
Regulation (EU) 2015/939 of the European Parliament and of the Council of 9 June 2015 on certain procedures for applying the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Albania, of the other part
Rialachán (AE) 2015/940 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Meitheamh 2015 maidir le nósanna imeachta áirithe chun an Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus an Bhoisnia agus an Heirseagaivéin, den pháirt eile, a fheidhmiú agus chun an Comhaontú Eatramhach ar thrádáil agus ar ábhair a bhaineann le trádáil idir an Comhphobal Eorpach, de pháirt amháin, agus an Bhoisnia agus an Heirseagaivéin, den pháirt eile, a fheidhmiú 
Regulation (EU) 2015/940 of the European Parliament and of the Council of 9 June 2015 on certain procedures for applying the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and Bosnia and Herzegovina, of the other part, and for applying the Interim Agreement on trade and trade-related matters between the European Community, of the one part, and Bosnia and Herzegovina, of the other part 
Rialachán (AE) 2015/941 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Meitheamh 2015 maidir le nósanna imeachta áirithe chun an Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus Poblacht Iar-Iúgslavach na Macadóine, den pháirt eile, a fheidhmiú
Regulation (EU) 2015/941 of the European Parliament and of the Council of 9 June 2015 on certain procedures for applying the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the former Yugoslav Republic of Macedonia, of the other part 
Rialachán (AE) 2016/1011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2016 maidir le hinnéacsanna a úsáidtear mar thagarmharcanna in ionstraimí airgeadais agus i gconarthaí airgeadais nó chun feidhmíocht cistí infheistíochta a thomhas agus lena leasaítear Treoir 2008/48/CE agus Treoir 2014/17/AE agus Rialachán (AE) Uimh. 596/2014 (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
Regulation (EU) 2016/1011 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 on indices used as benchmarks in financial instruments and financial contracts or to measure the performance of investment funds and amending Directives 2008/48/EC and 2014/17/EU and Regulation (EU) No 596/2014 (Text with EEA relevance)
Rialachán (AE) 2016/1012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2016 maidir le coinníollacha zóiteicniúla agus gineolaíocha i dtaca le pórú agus trádáil ainmhithe pórúcháin folaíochta, muca pórúcháin hibrideacha, agus táirgí geirmeacha díobh san Aontas agus lena dtabhairt isteach san Aontas agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 652/2014, Treoir 89/608/CEE ón gComhairle agus Treoir 90/425/CEE ón gComhairle agus lena n-aisghairtear gníomhartha áirithe i réimse an phóraithe ainmhithe (“An Rialachán maidir le Pórú Ainmhithe”) (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
Regulation (EU) 2016/1012 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 on zootechnical and genealogical conditions for the breeding, trade in and entry into the Union of purebred breeding animals, hybrid breeding pigs and the germinal products thereof and amending Regulation (EU) No 652/2014, Council Directives 89/608/EEC and 90/425/EEC and repealing certain acts in the area of animal breeding (‘Animal Breeding Regulation’) (Text with EEA relevance)
Rialachán (AE) 2016/1013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2016 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 184/2005 maidir le staidreamh Comhphobail a bhaineann le comhardú íocaíochtaí, le trádáil idirnáisiúnta i seirbhísí agus le hinfheistíocht dhíreach ón gcoigríoch (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
Regulation (EU) 2016/1013 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 amending Regulation (EC) No 184/2005 on Community statistics concerning balance of payments, international trade in services and foreign direct investment (Text with EEA relevance)
Rialachán (AE) 2016/1014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2016 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 i dtaca le díolúintí do dhéileálaithe tráchtearraí (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)
Regulation (EU) 2016/1014 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 amending Regulation (EU) No 575/2013 as regards exemptions for commodity dealers (Text with EEA relevance)
Rialachán (AE) 2016/1033 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Meitheamh 2016 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 600/2014 maidir le margaí in ionstraimí airgeadais, Rialachán (AE) Uimh. 596/2014 maidir le drochúsáid mhargaidh agus Rialachán (AE) Uimh. 909/2014 maidir le socraíocht urrús san Aontas Eorpach a fheabhsú agus maidir le taisclanna lárnacha urrús (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
Regulation (EU) 2016/1033 of the European Parliament and of the Council of 23 June 2016 amending Regulation (EU) No 600/2014 on markets in financial instruments, Regulation (EU) No 596/2014 on market abuse and Regulation (EU) No 909/2014 on improving securities settlement in the European Union and on central securities depositories (Text with EEA relevance)
Rialachán (AE) 2016/1035 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2016 maidir le cosaint i gcoinne praghsála díobhálaí soithí
Regulation (EU) 2016/1035 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 on protection against injurious pricing of vessels
Rialachán (AE) 2016/1036 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2016 maidir le cosaint i gcoinne allmhairí dumpáilte ó thíortha nach baill den Aontas Eorpach iad
Regulation (EU) 2016/1036 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 on protection against dumped imports from countries not members of the European Union
Rialachán (AE) 2016/1037 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2016 maidir le cosaint i gcoinne allmhairí ar tugadh fóirdheontas ina leith, ar allmhairí iad ó thíortha nach baill den Aontas Eorpach iad
Regulation (EU) 2016/1037 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 on protection against subsidised imports from countries not members of the European Union
Rialachán (AE) 2016/1076 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2016 lena gcuirtear i bhfeidhm na socruithe do tháirgí de thionscnamh stát áirithe ar cuid iad de Ghrúpa Stát na hAfraice, Mhuir Chairib agus an Aigéin Chiúin (ACC) dá bhforáiltear i gcomhaontuithe lena mbunaítear comhaontuithe um chomhpháirtíocht eacnamaíoch, nó as a dtagann bunú na gcomhaontuithe sin
Regulation (EU) 2016/1076 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 applying the arrangements for products originating in certain states which are part of the African, Caribbean and Pacific (ACP) Group of States provided for in agreements establishing, or leading to the establishment of, economic partnership agreements
Rialachán (AE) 2016/1139 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Iúil 2016 lena mbunaítear plean ilbhliantúil do na stoic troisc, scadáin agus saláin i Muir Bhailt agus don iascach a shaothraíonn na stoic sin, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2187/2005 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1098/2007 ón gComhairle
Regulation (EU) 2016/1139 of the European Parliament and of the Council of 6 July 2016 establishing a multiannual plan for the stocks of cod, herring and sprat in the Baltic Sea and the fisheries exploiting those stocks, amending Council Regulation (EC) No 2187/2005 and repealing Council Regulation (EC) No 1098/2007
Rialachán (AE) 2016/1191 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Iúil 2016 maidir le saorghluaiseacht saoránach a chur chun cinn trí shimpliú a dhéanamh ar na ceanglais a bhaineann le doiciméid phoiblí áirithe a chur i láthair san Aontas Eorpach, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012
Regulation (EU) 2016/1191 of the European Parliament and of the Council of 6 July 2016 on promoting the free movement of citizens by simplifying the requirements for presenting certain public documents in the European Union and amending Regulation (EU) No 1024/2012
Rialachán (AE) 2016/1624 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2016 maidir leis an nGarda Teorann agus Cósta Eorpach agus lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 863/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 2007/2004 ón gComhairle agus Cinneadh 2005/267/CE ón gComhairle
Regulation (EU) 2016/1624 of the European Parliament and of the Council of 14 September 2016 on the European Border and Coast Guard and amending Regulation (EU) 2016/399 of the European Parliament and of the Council and repealing Regulation (EC) No 863/2007 of the European Parliament and of the Council, Council Regulation (EC) No 2007/2004 and Council Decision 2005/267/EC
Rialachán (AE) 2016/1625 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2016 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1406/2002 lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Mhuirí (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
Regulation (EU) 2016/1625 of the European Parliament and of the Council of 14 September 2016 amending Regulation (EC) No 1406/2002 establishing a European Maritime Safety Agency (Text with EEA relevance)
Rialachán (AE) 2016/1626 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2016 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 768/2005 ón gComhairle lena mbunaítear Gníomhaireacht Chomhphobail um Rialú ar Iascach
Regulation (EU) 2016/1626 of the European Parliament and of the Council of 14 September 2016 amending Council Regulation (EC) No 768/2005 establishing a Community Fisheries Control Agency
Rialachán (AE) 2016/1627 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2016 maidir le plean téarnaimh ilbhliantúil don tuinnín gorm san Atlantach Thoir agus sa Mheánmhuir agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 302/2009 ón gComhairle
Regulation (EU) 2016/1627 of the European Parliament and of the Council of 14 September 2016 on a multiannual recovery plan for bluefin tuna in the eastern Atlantic and the Mediterranean, and repealing Council Regulation (EC) No 302/2009
Rialachán (AE) 2016/1628 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2016 maidir le ceanglais a bhaineann le teorainneacha astaíochtaí le haghaidh truailleáin ghásacha agus cháithníneacha agus cineálcheadú i dtaca le hinnill dócháin inmheánaigh le haghaidh innealra soghluaiste nach innealra bóthair é, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012 agus Rialachán (AE) Uimh. 167/2013, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 97/68/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
Regulation (EU) 2016/1628 of the European Parliament and of the Council of 14 September 2016 on requirements relating to gaseous and particulate pollutant emission limits and type-approval for internal combustion engines for non-road mobile machinery, amending Regulations (EU) No 1024/2012 and (EU) No 167/2013, and amending and repealing Directive 97/68/EC (Text with EEA relevance)
Rialachán (AE) 2016/1724 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2016 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 471/2009 maidir le staidreamh Comhphobail a bhaineann le trádáil eachtrach le tíortha nach Ballstáit iad i ndáil le cumhachtaí tarmligthe agus cumhachtaí cur chun feidhme a thabhairt don Choimisiún chun bearta áirithe a ghlacadh (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
Regulation (EU) 2016/1724 of the European Parliament and of the Council of 14 September 2016 amending Regulation (EC) No 471/2009 on Community statistics relating to external trade with non-member countries as regards conferring of delegated and implementing powers upon the Commission for the adoption of certain measures (Text with EEA relevance)
Rialachán (AE) 2016/1952 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Deireadh Fómhair 2016 maidir le staidreamh Eorpach i ndáil le praghsanna gáis nádúrtha agus leictreachais agus lena n-aisghairtear Treoir 2008/92/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)
Regulation (EU) 2016/1952 of the European Parliament and of the Council of 26 October 2016 on European statistics on natural gas and electricity prices and repealing Directive 2008/92/EC (Text with EEA relevance)
Rialachán (AE) 2016/1953 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Deireadh Fómhair 2016 maidir le doiciméad taistil Eorpach a bhunú i ndáil le náisiúnaigh tríú tír atá ag fanacht go neamhdhleathach a fhilleadh, agus lena n-aisghairtear Moladh ón gComhairle an 30 Samhain 1994
Regulation (EU) 2016/1953 of the European Parliament and of the Council of 26 October 2016 on the establishment of a European travel document for the return of illegally staying third-country nationals, and repealing the Council Recommendation of 30 November 1994
Rialachán (AE) 2016/1954 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Deireadh Fómhair 2016 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1365/2006 maidir le staidreamh ar iompar earraí d’uiscebhealaí intíre i ndáil le cumhachtaí tarmligthe agus cur chun feidhme a thabhairt don Choimisiún chun bearta áirithe a ghlacadh
Regulation (EU) 2016/1954 of the European Parliament and of the Council of 26 October 2016 amending Regulation (EC) No 1365/2006 on statistics of goods transport by inland waterways as regards the conferral of delegated and implementing powers on the Commission for the adoption of certain measures
Rialachán (AE) 2016/2031 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Deireadh Fómhair 2016 maidir le bearta cosantacha i gcoinne lotnaidí plandaí, lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 228/2013, (AE) Uimh. 652/2014 agus (AE) Uimh. 1143/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Treoracha 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE agus 2007/33/CE ón gComhairle
Regulation (EU) 2016/2031 of the European Parliament of the Council of 26 October 2016 on protective measures against pests of plants, amending Regulations (EU) No 228/2013, (EU) No 652/2014 and (EU) No 1143/2014 of the European Parliament and of the Council and repealing Council Directives 69/464/EEC, 74/647/EEC, 93/85/EEC, 98/57/EC, 2000/29/EC, 2006/91/EC and 2007/33/EC
Rialachán (AE) 2016/2032 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Deireadh Fómhair 2016 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 91/2003 maidir le staidreamh i ndáil le hiompar d'iarnród, i dtaca le sonraí faoi earraí, faoi phaisinéirí agus faoi thionóiscí a bhailiú
Regulation (EU) 2016/2032 of the European Parliament and of the Council of 26 October 2016 amending Regulation (EC) No 91/2003 on rail transport statistics, as regards the collection of data on goods, passengers and accidents
Rialachán (AE) 2016/2094 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Samhain 2016 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1342/2008 ón gComhairle lena mbunaítear plean fadtéarmach don stoc trosc agus don iascach a shaothraíonn an stoc sin
Regulation (EU) 2016/2094 of the European Parliament and of the Council of 23 November 2016 amending Council Regulation (EC) No 1342/2008 establishing a long-term plan for cod stocks and the fisheries exploiting those stocks
Rialachán (AE) 2016/2134 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Samhain 2016 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1236/2005 ón gComhairle maidir le trádáil in earraí áirithe a d'fhéadfaí a úsáid le haghaidh phionós an bháis, le haghaidh céastóireachta nó le haghaidh íde nó pionós eile atá cruálach, mídhaonna nó táireach
Regulation (EU) 2016/2134 of the European Parliament and of the Council of 23 November 2016 amending Council Regulation (EC) No 1236/2005 concerning trade in certain goods which could be used for capital punishment, torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment
Rialachán (AE) 2016/2135 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Samhain 2016 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 a mhéid a bhaineann le forálacha áirithe i dtaca le bainistiú airgeadais i gcomhair Ballstáit áirithe a bhfuil deacrachtaí tromchúiseacha acu nó a bhfuil deacrachtaí tromchúiseacha ag bagairt orthu i ndáil lena gcobhsaíocht airgeadais
Regulation (EU) 2016/2135 of the European Parliament and of the Council of 23 November 2016 amending Regulation (EU) No 1303/2013 as regards certain provisions relating to financial management for certain Member States experiencing or threatened with serious difficulties with respect to their financial stability
Rialachán (AE) 2016/2336 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Nollaig 2016 lena mbunaítear coinníollacha sonracha maidir le stoic dhomhainfharraige a iascach san Atlantach Thoir Thuaidh agus forálacha maidir le hiascaireacht i bhfarraigí idirnáisiúnta an Atlantaigh Thoir Thuaidh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2347/2002 ón gComhairle
Regulation (EU) 2016/2336 of the European Parliament and of the Council of 14 December 2016 establishing specific conditions for fishing for deep-sea stocks in the north-east Atlantic and provisions for fishing in international waters of the north-east Atlantic and repealing Council Regulation (EC) No 2347/2002
Rialachán (AE) 2016/2337 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Nollaig 2016 lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 1192/69 ón gComhairle maidir le comhrialacha chun cuntais na ngnóthas iarnróid a normalú (Téacs atá ábhartha maidir le LEE )
Regulation (EU) 2016/2337 of the European Parliament and of the Council of 14 December 2016 repealing Regulation (EEC) No 1192/69 of the Council on common rules for the normalisation of the accounts of railway undertakings (Text with EEA relevance )
Rialachán (AE) 2016/2338 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Nollaig 2016 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1370/2007 a mhéid a bhaineann leis an margadh do sheirbhísí intíre iompair do phaisinéirí d'iarnród a oscailt (Téacs atá ábhartha maidir le LEE )
Regulation (EU) 2016/2338 of the European Parliament and of the Council of 14 December 2016 amending Regulation (EC) No 1370/2007 concerning the opening of the market for domestic passenger transport services by rail (Text with EEA relevance )
Rialachán (AE) 2016/2339 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Nollaig 2016 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 lena leagtar síos Cód Custaim an Aontais, a mhéid a bhaineann le hearraí a d'fhág go sealadach críoch chustaim an Aontais ar muir nó san aer
Regulation (EU) 2016/2339 of the European Parliament and of the Council of 14 December 2016 amending Regulation (EU) No 952/2013 laying down the Union Customs Code, as regards goods that have temporarily left the customs territory of the Union by sea or air
Rialachán (AE) 2016/2340 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Nollaig 2016 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1286/2014 maidir le doiciméid um fhaisnéis bhunriachtanach do tháirgí infheistíochta miondíola pacáistithe agus táirgí infheistíochta atá árachas-bhunaithe a mhéid a bhaineann lena dháta cur i bhfeidhm (Téacs atá ábhartha maidir le LEE )
Regulation (EU) 2016/2340 of the European Parliament and of the Council of 14 December 2016 amending Regulation (EU) No 1286/2014 on key information documents for packaged retail and insurance-based investment products as regards the date of its application (Text with EEA relevance )
Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le Cód an Aontais maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar theorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen)
Regulation (EU) 2016/399 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on a Union Code on the rules governing the movement of persons across borders (Schengen Borders Code)
Rialachán (AE) 2016/400 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 lena gcuirtear chun feidhme an clásal cosanta agus an sásra frith-imchéimniúcháin dá bhforáiltear sa Chomhaontú Comhlachais idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus Poblacht na Moldóive, den pháirt eile
Regulation (EU) 2016/400 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 implementing the safeguard clause and the anti-circumvention mechanism provided for in the Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and the Republic of Moldova, of the other part
Rialachán (AE) 2016/401 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 lena gcuirtear chun feidhme an sásra frith-imchéimniúcháin dá bhforáiltear sa Chomhaontú Comhlachais idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach agus a gcuid Ballstát, de pháirt amháin, agus an tSeoirsia, den pháirt eile, a chur ar fionraí go sealadach
Regulation (EU) 2016/401 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 implementing the anti-circumvention mechanism provided for in the Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and Georgia, of the other part
Rialachán (AE) 2016/424 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le suiteálacha cábla-bhealaigh agus lena n-aisghairtear Treoir 2000/9/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
Regulation (EU) 2016/424 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on cableway installations and repealing Directive 2000/9/EC (Text with EEA relevance)
Rialachán (AE) 2016/425 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le trealamh cosanta pearsanta agus lena n-aisghairtear Treoir 89/686/CEE ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
Regulation (EU) 2016/425 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on personal protective equipment and repealing Council Directive 89/686/EEC (Text with EEA relevance)
Rialachán (AE) 2016/426 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le fearais a dhónn breoslaí gásacha agus lena n-aisghairtear Treoir 2009/142/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
Regulation (EU) 2016/426 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on appliances burning gaseous fuels and repealing Directive 2009/142/EC (Text with EEA relevance)
Rialachán (AE) 2016/429 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le galair in-tarchurtha ainmhithe agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear gníomhartha áirithe i réimse na sláinte ainmhithe (“Dlí maidir le Sláinte Ainmhithe”) (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on transmissible animal diseases and amending and repealing certain acts in the area of animal health (‘Animal Health Law’) (Text with EEA relevance)
Rialachán (AE) 2016/580 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Aibreán 2016 maidir le bearta trádála uathrialacha éigeandála a thabhairt isteach do Phoblacht na Túinéise
Regulation (EU) 2016/580 of the European Parliament and of the Council of 13 April 2016 on the introduction of emergency autonomous trade measures for the Republic of Tunisia
Rialachán (AE) 2016/589 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Aibreán 2016 maidir le líonra Eorpach seirbhísí fostaíochta (EURES), rochtain oibrithe ar sheirbhísí soghluaisteachta agus comhtháthú breise ar mhargaí saothair agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 492/2011 agus Rialachán (AE) Uimh. 1296/2013 (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)
Regulation (EU) 2016/589 of the European Parliament and of the Council of 13 April 2016 on a European network of employment services (EURES), workers' access to mobility services and the further integration of labour markets, and amending Regulations (EU) No 492/2011 and (EU) No 1296/2013 (Text with EEA relevance)
Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 2016 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Treoir 95/46/CE (An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí) (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)
Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (Text with EEA relevance)
Rialachán (AE) 2016/791 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2016 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 agus Rialachán (AE) Uimh. 1306/2013 maidir leis an scéim cabhrach chun torthaí agus glasraí, bananaí agus bainne a sholáthar i bhforais oideachais
Regulation (EU) 2016/791 of the European Parliament and of the Council of 11 May 2016 amending Regulations (EU) No 1308/2013 and (EU) No 1306/2013 as regards the aid scheme for the supply of fruit and vegetables, bananas and milk in educational establishments
Rialachán (AE) 2016/792 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2016 maidir le hinnéacsanna comhchuibhithe praghsanna do thomhaltóirí agus maidir leis an innéacs praghsanna tithe, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2494/95 ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)
Regulation (EU) 2016/792 of the European Parliament and of the Council of 11 May 2016 on harmonised indices of consumer prices and the house price index, and repealing Council Regulation (EC) No 2494/95 (Text with EEA relevance)
Rialachán (AE) 2016/793 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2016 chun sraonadh trádála príomhchógas áirithe isteach san Aontas Eorpach a sheachaint
Regulation (EU) 2016/793 of the European Parliament and of the Council of 11 May 2016 to avoid trade diversion into the European Union of certain key medicines
Rialachán (AE) 2016/794 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2016 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh i ndáil le Comhar i bhForfheidhmiú an Dlí (Europol) agus lena n-aisghairtear Cinntí 2009/371/CGB, 2009/934/CGB, 2009/935/CGB, 2009/936/CGB agus 2009/968/CGB ón gComhairle agus a ghabhann ionad na gCinntí sin
Regulation (EU) 2016/794 of the European Parliament and of the Council of 11 May 2016 on the European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol) and replacing and repealing Council Decisions 2009/371/JHA, 2009/934/JHA, 2009/935/JHA, 2009/936/JHA and 2009/968/JHA
Rialachán (AE) 2016/796 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2016 maidir le Gníomhaireacht Iarnróid an Aontais Eorpaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 881/2004 (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
Regulation (EU) 2016/796 of the European Parliament and of the Council of 11 May 2016 on the European Union Agency for Railways and repealing Regulation (EC) No 881/2004 (Text with EEA relevance)
Rialachán (AE) 2016/93 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Eanáir 2016 lena n-aisghairtear gníomhartha áirithe ó acquis Schengen
Regulation (EU) 2016/93 of the European Parliament and of the Council of 20 January 2016 repealing certain acts from the Schengen acquis
Rialachán (AE) 2016/94 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Eanáir 2016 lena n-aisghairtear gníomhartha áirithe ó acquis Schengen i réimse an chomhair phóilíneachta agus an chomhair bhreithiúnaigh in ábhair choiriúla
Regulation (EU) 2016/94 of the European Parliament and of the Council of 20 January 2016 repealing certain acts from the Schengen acquis in the field of police cooperation and judicial cooperation in criminal matters
Rialachán (AE) 2016/95 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Eanáir 2016 lena n-aisghairtear gníomhartha áirithe i réimse an chomhair phóilíneachta agus an chomhair bhreithiúnaigh in ábhair choiriúla
Regulation (EU) 2016/95 of the European Parliament and of the Council of 20 January 2016 repealing certain acts in the field of police cooperation and judicial cooperation in criminal matters
Rialachán (AE) 2016/96 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Eanáir 2016 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1236/2010 lena leagtar síos scéim um rialú agus um fhorfheidhmiú is infheidhme sa limistéar atá cumhdaithe leis an gCoinbhinsiún um chomhar iltaobhach sa todhchaí in iascaigh an Atlantaigh Thoir Thuaidh
Regulation (EU) 2016/96 of the European Parliament and of the Council of 20 January 2016 amending Regulation (EU) No 1236/2010 laying down a scheme of control and enforcement applicable in the area covered by the Convention on future multilateral cooperation in the North-East Atlantic fisheries
Rialachán (AE) 2017/1001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meitheamh 2017 maidir leis an trádmharc de chuid an Aontais Eorpaigh (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE )
Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union trade mark (Text with EEA relevance. )
Rialachán (AE) 2017/1004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Bealtaine 2017 maidir le creat Aontais a bhunú maidir le bailiú, bainistiú agus úsáid sonraí in earnáil an iascaigh agus maidir le tacaíocht a thabhairt do chomhairle eolaíochta a mhéid a bhaineann leis an gComhbheartas Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 199/2008 ón gComhairle
Regulation (EU) 2017/1004 of the European Parliament and of the Council of 17 May 2017 on the establishment of a Union framework for the collection, management and use of data in the fisheries sector and support for scientific advice regarding the common fisheries policy and repealing Council Regulation (EC) No 199/2008
Rialachán (AE) 2017/1128 Ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meitheamh 2017 maidir le hinaistritheacht trasteorann seirbhísí ábhair ar líne sa mhargadh inmheánachTéacs atá ábhartha maidir le LEE.
Regulation (EU) 2017/1128 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on cross-border portability of online content services in the internal marketText with EEA relevance.
Rialachán (AE) 2017/1129 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meitheamh 2017 maidir leis an réamheolaire atá le foilsiú nuair a thairgtear urrúis don phobal nó nuair a ligtear isteach iad chun a dtrádála ar mhargadh rialáilte, agus lena n-aisghairtear Treoir 2003/71/CETéacs atá ábhartha maidir le LEE.
Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market, and repealing Directive 2003/71/ECText with EEA relevance.
Rialachán (AE) 2017/1130 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meitheamh 2017 lena sainmhínítear saintréithe soithí iascaireachta
Regulation (EU) 2017/1130 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 defining characteristics for fishing vessels
Rialachán (AE) 2017/1131 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meitheamh 2017 maidir le cistí margaidh airgid (Téacs atá ábhartha maidir le LEE )
Regulation (EU) 2017/1131 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on money market funds (Text with EEA relevance. )
Rialachán (AE) 2017/1199 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2017 lena leasaítear rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 maidir le bearta sonracha lena dtabharfar cúnamh breise do bhallstáit dá dteagmhaíonn tubaistí nádúrtha
Regulation (EU) 2017/1199 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2017 amending Regulation (EU) No 1303/2013 as regards specific measures to provide additional assistance to Member States affected by natural disasters
Rialachán (AE) 2017/1369 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2017 lena leagtar amach creat i gcomhair lipéadú fuinnimh agus lena n-aisghairtear Treoir 2010/30/AE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE )
Regulation (EU) 2017/1369 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2017 setting a framework for energy labelling and repealing Directive 2010/30/EU (Text with EEA relevance. )
Rialachán (AE) 2017/1370 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2017 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1683/95 ón gComhairle lena leagtar síos formáid aonfhoirmeach do víosaí
Regulation (EU) 2017/1370 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2017 amending Council Regulation (EC) No 1683/95 laying down a uniform format for visas
Rialachán (AE) 2017/1563 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Meán Fómhair 2017 maidir leis an malartú trasteorann idir an tAontas agus tríú tíortha de chóipeanna i bhformáid inrochtana de shaothair áirithe agus ábhar eile atá cosanta le cóipcheart agus le cearta gaolmhara chun leasa daoine dalla, daoine lagamhairc nó daoine atá faoi mhíchumas léitheoireachta cló ar aon bhealach eile
Regulation (EU) 2017/1563 of the European Parliament and of the Council of 13 September 2017 on the cross-border exchange between the Union and third countries of accessible format copies of certain works and other subject matter protected by copyright and related rights for the benefit of persons who are blind, visually impaired or otherwise print-disabled
Rialachán (AE) 2017/1566 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Meán Fómhair 2017 maidir le bearta trádála sealadacha uathrialaitheacha a thabhairt isteach don Úcráin lena bhforlíontar na lamháltais trádála atá le fáil faoin gComhaontú Comhlachais
Regulation (EU) 2017/1566 of the European Parliament and of the Council of 13 September 2017 on the introduction of temporary autonomous trade measures for Ukraine supplementing the trade concessions available under the Association Agreement
Rialachán (AE) 2017/1601 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meán Fómhair 2017 lena mbunaítear an Ciste Eorpach um Fhorbairt Inbhuanaithe (CEFI), Ráthaíocht CEFI agus Ciste Ráthaíocht CEFI
Regulation (EU) 2017/1601 of the European Parliament and of the Council of 26 September 2017 establishing the European Fund for Sustainable Development (EFSD), the EFSD Guarantee and the EFSD Guarantee Fund
Rialachán (AE) 2017/1938 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2017 maidir le bearta chun slándáil an tsoláthair gáis a choimirciú agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 994/2010 (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE )
Regulation (EU) 2017/1938 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2017 concerning measures to safeguard the security of gas supply and repealing Regulation (EU) No 994/2010 (Text with EEA relevance. )
Rialachán (AE) 2017/1951 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2017 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 99/2013 maidir le clár staidrimh Eorpach 2013-17, trína fhadú go 2020 (Téacs atá ábhartha maidir le LEE agus leis an Eilvéis )
Regulation (EU) 2017/1951 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2017 amending Regulation (EU) No 99/2013 on the European statistical programme 2013-17, by extending it to 2020 (Text with relevance for the EEA and for Switzerland. )
Rialachán (AE) 2017/1952 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2017 lena n-aisghairtear, Rialachán (CE) Uimh. 2888/2000 agus Rialachán (CE) Uimh. 685/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CEE) Uimh. 1101/89 ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE )
Regulation (EU) 2017/1952 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2017 repealing Regulations (EC) No 2888/2000 and (EC) No 685/2001 of the European Parliament and of the Council and Council Regulation (EEC) No 1101/89 (Text with EEA relevance. )
Rialachán (AE) 2017/1953 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2017 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013 agus Rialachán (AE) Uimh. 283/2014 maidir le nascacht idirlín a chur chun cinn i bpobail áitiúla (Téacs atá ábhartha maidir le LEE )
Regulation (EU) 2017/1953 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2017 amending Regulations (EU) No 1316/2013 and (EU) No 283/2014 as regards the promotion of internet connectivity in local communities (Text with EEA relevance. )
Rialachán (AE) 2017/1954 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2017 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1030/2002 ón gComhairle lena leagtar síos formáid aonfhoirmeach do cheadanna cónaithe do náisiúnaigh tríú tír
Regulation (EU) 2017/1954 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2017 amending Council Regulation (EC) No 1030/2002 laying down a uniform format for residence permits for third-country nationals
Rialachán (AE) 2017/1991 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2017 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 345/2013 maidir le cistí caipitil fiontair Eorpacha agus Rialachán (AE) Uimh. 346/2013 maidir le cistí fiontraíochta sóisialta Eorpacha (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
Regulation (EU) 2017/1991 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2017 amending Regulation (EU) No 345/2013 on European venture capital funds and Regulation (EU) No 346/2013 on European social entrepreneurship funds (Text with EEA relevance)
Rialachán (AE) 2017/2092 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Samhain 2017 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013 maidir leis an gComhbheartas Iascaigh
Regulation (EU) 2017/2092 of the European Parliament and of the Council of 15 November 2017 amending Regulation (EU) No 1380/2013 on the common fisheries policy
Rialachán (AE) 2017/2101 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Samhain 2017 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1920/2006 a mhéid a bhaineann le malartú faisnéise maidir le substaintí sícighníomhacha nua, agus le córas luathrabhaidh agus nós imeachta measúnaithe riosca maidir leo
Regulation (EU) 2017/2101 of the European Parliament and of the Council of 15 November 2017 amending Regulation (EC) No 1920/2006 as regards information exchange on, and an early warning system and risk assessment procedure for, new psychoactive substances
Rialachán (AE) 2017/2107 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Samhain 2017 lena leagtar síos bearta bainistíochta, caomhnaithe agus rialaithe is infheidhme i limistéar an Choinbhinsiúin Idirnáisiúnta um Chaomhnú Thuinníní an Atlantaigh (ICCAT), agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1936/2001, Rialachán (CE) Uimh. 1984/2003 agus Rialachán (CE) Uimh. 520/2007 ón gComhairle
Regulation (EU) 2017/2107 of the European Parliament and of the Council of 15 November 2017 laying down management, conservation and control measures applicable in the Convention area of the International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT), and amending Council Regulations (EC) No 1936/2001, (EC) No 1984/2003 and (EC) No 520/2007
Rialachán (AE) 2017/2225 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Samhain 2017 lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/399 a mhéid a bhaineann le húsáid an Chórais Dul Isteach/Imeachta
Regulation (EU) 2017/2225 of the European Parliament and of the Council of 30 November 2017 amending Regulation (EU) 2016/399 as regards the use of the Entry/Exit System
Rialachán (AE) 2017/2226 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Samhain 2017 lena mbunaítear Córas Dul Isteach/Imeachta (EES) chun sonraí faoi dhul isteach agus imeacht agus sonraí faoi dhiúltú cead isteach náisiúnach tríú tír a chlárú agus iad ag trasnú theorainneacha seachtracha na mBallstát agus lena gcinntear na coinníollacha ar a dtabharfar rochtain ar EES chun críocha fhorghníomhú an dlí, agus lena leasaítear an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen a chur chun feidhme agus Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 agus Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011
Regulation (EU) 2017/2226 of the European Parliament and of the Council of 30 November 2017 establishing an Entry/Exit System (EES) to register entry and exit data and refusal of entry data of third-country nationals crossing the external borders of the Member States and determining the conditions for access to the EES for law enforcement purposes, and amending the Convention implementing the Schengen Agreement and Regulations (EC) No 767/2008 and (EU) No 1077/2011
Rialachán (AE) 2017/2305 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2017 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 a mhéid a bhaineann leis na hathruithe ar na hacmhainní le haghaidh comhtháthú eacnamaíoch, sóisialta agus críochach agus ar na hacmhainní le haghaidh sprioc na hInfheistíochta le haghaidh fáis agus post agus sprioc an chomhair chríochaigh Eorpaigh
Regulation (EU) 2017/2305 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2017 amending Regulation (EU) No 1303/2013 as regards the changes to the resources for economic, social and territorial cohesion and to the resources for the Investment for growth and jobs goal and for the European territorial cooperation goal
Rialachán (AE) 2017/2306 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2017 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 230/2014 lena mbunaítear ionstraim lena gcuirtear le cobhsaíocht agus le síocháin
Regulation (EU) 2017/2306 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2017 amending Regulation (EU) No 230/2014 establishing an instrument contributing to stability and peace
Rialachán (AE) 2017/2321 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2017 lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/1036 maidir le cosaint i gcoinne allmhairí dumpáilte ó thíortha nach baill den Aontas Eorpach iad agus Rialachán (AE) 2016/1037 maidir le cosaint i gcoinne allmhairí ar tugadh fóirdheontas ina leith, ar allmhairí iad ó thíortha nach baill den Aontas Eorpach iad
Regulation (EU) 2017/2321 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2017 amending Regulation (EU) 2016/1036 on protection against dumped imports from countries not members of the European Union and Regulation (EU) 2016/1037 on protection against subsidised imports from countries not members of the European Union
Rialachán (AE) 2017/2391 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2017 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1059/2003 a mhéid a bhaineann leis na típeolaíochtaí críochacha (Tercet)
Regulation (EU) 2017/2391 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2017 amending Regulation (EC) No 1059/2003 as regards the territorial typologies (Tercet)
Rialachán (AE) 2017/2392 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2017 lena leasaítear Treoir 2003/87/CE chun leanúint de na teorainneacha reatha raon feidhme atá ar ghníomhaíochtaí eitlíochta agus chun ullmhúchán a dhéanamh do bheart atá bunaithe ar an margadh domhanda a chur chun feidhme ó 2021 amach
Regulation (EU) 2017/2392 of the European Parliament and of the Council of 13 December 2017 amending Directive 2003/87/EC to continue current limitations of scope for aviation activities and to prepare to implement a global market-based measure from 2021
Rialachán (AE) 2017/2393 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2017 lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1305/2013 maidir le tacaíocht d'fhorbairt tuaithe ón gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT), (AE) Uimh. 1306/2013 maidir leis an gcomhbheartas talmhaíochta a mhaoiniú, a bhainistiú agus faireachán a dhéanamh air, (AE) Uimh. 1307/2013 lena mbunaítear rialacha maidir le híocaíochtaí díreacha le feirmeoirí faoi scéimeanna tacaíochta faoi chuimsiú an chomhbheartais talmhaíochta, (AE) Uimh. 1308/2013 lena mbunaítear comheagraíocht na margaí i dtáirgí talmhaíochta agus (AE) Uimh. 652/2014 lena leagtar síos forálacha maidir le bainistiú caiteachais i ndáil leis an mbiashlabhra, sláinte ainmhithe agus leas ainmhithe, agus i ndáil le sláinte plandaí agus ábhar atáirgthe plandaí
Regulation (EU) 2017/2393 of the European Parliament and of the Council of 13 December 2017 amending Regulations (EU) No 1305/2013 on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD), (EU) No 1306/2013 on the financing, management and monitoring of the common agricultural policy, (EU) No 1307/2013 establishing rules for direct payments to farmers under support schemes within the framework of the common agricultural policy, (EU) No 1308/2013 establishing a common organisation of the markets in agricultural products and (EU) No 652/2014 laying down provisions for the management of expenditure relating to the food chain, animal health and animal welfare, and relating to plant health and plant reproductive material
Rialachán (AE) 2017/2394 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2017 maidir le comhar idir na húdaráis náisiúnta atá freagrach as dlíthe cosanta tomhaltóirí a fhorfheidhmiú agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2006/2004 (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
Regulation (EU) 2017/2394 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2017 on cooperation between national authorities responsible for the enforcement of consumer protection laws and repealing Regulation (EC) No 2006/2004 (Text with EEA relevance)
Rialachán (AE) 2017/2395 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2017 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 maidir leis na socruithe idirthréimhseacha leis an tionchar a bheidh ag tabhairt isteach IFRS 9 ar chistí dílse a mhaolú agus le haghaidh láimhseáil neamhchosaintí móra i gcás neamhchosaintí áirithe san earnáil phoiblí atá ainmnithe in airgeadra intíre Ballstáit ar bith (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
Regulation (EU) 2017/2395 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2017 amending Regulation (EU) No 575/2013 as regards transitional arrangements for mitigating the impact of the introduction of IFRS 9 on own funds and for the large exposures treatment of certain public sector exposures denominated in the domestic currency of any Member State (Text with EEA relevance)
Rialachán (AE) 2017/2396 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2017 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013 agus Rialachán (AE) Uimh. 2015/1017 i ndáil le síneadh a chur le ré an Chiste Eorpaigh le haghaidh Infheistíochtaí Straitéiseacha chomh maith le feabhsuithe teicniúla ar an gCiste sin agus ar an Mol Comhairleach Eorpach maidir le hInfheistíocht a thabhairt isteach
Regulation (EU) 2017/2396 of the European Parliament and of the Council of 13 December 2017 amending Regulations (EU) No 1316/2013 and (EU) 2015/1017 as regards the extension of the duration of the European Fund for Strategic Investments as well as the introduction of technical enhancements for that Fund and the European Investment Advisory Hub
Rialachán (AE) 2017/2401ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2017 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta
Regulation (EU) 2017/2401 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2017 amending Regulation (EU) No 575/2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms
Rialachán (AE) 2017/2402 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2017 lena leagtar síos creat ginearálta maidir le hurrúsú agus lena gcruthaítear creat sonrach maidir le hurrúsú simplí trédhearcach caighdeánaithe, agus lena leasaítear Treoracha 2009/65/CE, 2009/138/CE agus 2011/61/AE, Rialachán (CE) Uimh. 1060/2009 agus Rialachán (AE) Uimh. 648/2012
Regulation (EU) 2017/2402 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2017 laying down a general framework for securitisation and creating a specific framework for simple, transparent and standardised securitisation, and amending Directives 2009/65/EC, 2009/138/EC and 2011/61/EU and Regulations (EC) No 1060/2009 and (EU) No 648/2012
Rialachán (AE) 2017/2403 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2017 maidir le bainistiú inbhuanaithe a dhéanamh ar chabhlaigh iascaireachta sheachtracha, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1006/2008 ón gComhairle
Regulation (EU) 2017/2403 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2017 on the sustainable management of external fishing fleets, and repealing Council Regulation (EC) No 1006/2008
Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)
Regulation (EU) 2017/352 of the European Parliament and of the Council of 15 February 2017 establishing a framework for the provision of port services and common rules on the financial transparency of ports (Text with EEA relevance)
Rialachán (AE) 2017/353 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena n-ionadaítear Iarscríbhinn A agus Iarscríbhinn B a ghabhann le Rialachán (AE) 2015/848 a mhéid a bhaineann le himeachtaí dócmhainneachta
Regulation (EU) 2017/353 of the European Parliament and of the Council of 15 February 2017 replacing Annexes A and B to Regulation (EU) 2015/848 on insolvency proceedings
Rialachán (AE) 2017/354 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena leasaítear Rialachán (AE) 2015/936 maidir le rialacha comhchoiteanna i dtaca le hallmhairiú táirgí teicstíle ó thríú tíortha áirithe nach dtagann faoi chomhaontuithe déthaobhacha, prótacail ná comhshocraíochtaí eile, ná faoi rialacha sonracha eile an Aontais i dtaca le hallmhairiú
Regulation (EU) 2017/354 of the European Parliament and of the Council of 15 February 2017 amending Regulation (EU) 2015/936 on common rules for imports of textile products from certain third countries not covered by bilateral agreements, protocols or other arrangements, or by other specific Union import rules
Rialachán (AE) 2017/355 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 maidir le nósanna imeachta áirithe chun an Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach, de pháirt amháin, agus an Chosaiv * den pháirt eile, a chur i bhfeidhm
Regulation (EU) 2017/355 of the European Parliament and of the Council of 15 February 2017 on certain procedures for applying the Stabilisation and Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community, of the one part, and Kosovo * of the other part
Rialachán (AE) 2017/371 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 1 Márta 2017 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 539/2001 ón gComhairle lena liostaítear na tríú tíortha a bhfuil ar a náisiúnaigh víosaí a bheith ina seilbh acu ar thrasnú teorainneacha seachtracha dóibh agus na tríú tíortha a bhfuil a náisiúnaigh díolmhaithe ón gceanglas sin (athbhreithniú ar an sásra fionraíochta)
Regulation (EU) 2017/371 of the European Parliament and of the Council of 1 March 2017 amending Council Regulation (EC) No 539/2001 listing the third countries whose nationals must be in possession of visas when crossing the external borders and those whose nationals are exempt from that requirement (revision of the suspension mechanism)
Rialachán (AE) 2017/372 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 1 Márta 2017 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 539/2001 lena liostaítear na tríú tíortha a bhfuil ar a náisiúnaigh víosaí a bheith ina seilbh acu ar thrasnú teorainneacha seachtracha dóibh agus na tríú tíortha a bhfuil a náisiúnaigh díolmhaithe ón gceanglas sin (an tSeoirsia)
Regulation (EU) 2017/372 of the European Parliament and of the Council of 1 March 2017 amending Regulation (EC) No 539/2001 listing the third countries whose nationals must be in possession of visas when crossing the external borders and those whose nationals are exempt from that requirement (Georgia)
Rialachán (AE) 2017/458 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Márta 2017 lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/399 a mhéid a bhaineann le hathneartú seiceálacha sna bunachair sonraí ábhartha ag teorainneacha seachtracha
Regulation (EU) 2017/458 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2017 amending Regulation (EU) 2016/399 as regards the reinforcement of checks against relevant databases at external borders
Rialachán (AE) 2017/540 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Márta 2017 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 19/2013 lena gcuirtear chun feidhme clásal coimirce déthaobhach agus sásra cobhsaíochta do bhananaí an Chomhaontaithe Trádála idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt amháin, agus an Cholóim agus Peiriú, den pháirt eile, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 20/2013 lena gcuirtear chun feidhme clásal coimirce déthaobhach agus sásra cobhsaíochta do bhananaí an Chomhaontaithe lena mbunaítear Comhlachas idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, ar thaobh amháin, agus Meiriceá Láir ar an taobh eile
Regulation (EU) 2017/540 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2017 amending Regulation (EU) No 19/2013 implementing the bilateral safeguard clause and the stabilisation mechanism for bananas of the Trade Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Colombia and Peru, of the other part, and amending Regulation (EU) No 20/2013 implementing the bilateral safeguard clause and the stabilisation mechanism for bananas of the Agreement establishing an Association between the European Union and its Member States, on the one hand, and Central America on the other
Rialachán (AE) 2017/625 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Márta 2017 maidir le rialuithe oifigiúla agus gníomhaíochtaí oifigiúla eile arna ndéanamh lena áirithiú go gcuirtear i bhfeidhm dlí an bhia agus na beatha, rialacha maidir le sláinte agus leas ainmhithe, sláinte plandaí agus táirgí cosanta plandaí, lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 999/2001, (CE) Uimh. 396/2005, (CE) Uimh. 1069/2009, (CE) Uimh. 1107/2009, (AE) Uimh. 1151/2012, (AE) Uimh. 652/2014, (AE) 2016/429 agus (AE) 2016/2031 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1/2005 agus Rialachán (CE) Uimh. 1099/2009 ón gComhairle agus Treoracha 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE agus 2008/120/CE ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 854/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, agus Rialachán (CE) Uimh. 882/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoracha 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE agus 97/78/CE agus Cinneadh 92/438/CEE ón gComhairle (Rialachán maidir le Rialuithe Oifigiúla)Téacs atá ábhartha maidir le LEE.
Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2017 on official controls and other official activities performed to ensure the application of food and feed law, rules on animal health and welfare, plant health and plant protection products, amending Regulations (EC) No 999/2001, (EC) No 396/2005, (EC) No 1069/2009, (EC) No 1107/2009, (EU) No 1151/2012, (EU) No 652/2014, (EU) 2016/429 and (EU) 2016/2031 of the European Parliament and of the Council, Council Regulations (EC) No 1/2005 and (EC) No 1099/2009 and Council Directives 98/58/EC, 1999/74/EC, 2007/43/EC, 2008/119/EC and 2008/120/EC, and repealing Regulations (EC) No 854/2004 and (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council, Council Directives 89/608/EEC, 89/662/EEC, 90/425/EEC, 91/496/EEC, 96/23/EC, 96/93/EC and 97/78/EC and Council Decision 92/438/EEC (Official Controls Regulation)Text with EEA relevance.
Rialachán (AE) 2017/745 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Aibreán 2017 maidir le feistí leighis, lena leasaítear Treoir 2001/83/CE, Rialachán (CE) Uimh. 178/2002 agus Rialachán (CE) Uimh. 1223/2009 agus lena n-aisghairtear Treoir 90/385/CEE ón gComhairle agus Treoir 93/42/CEE ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE )
Regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2017 on medical devices, amending Directive 2001/83/EC, Regulation (EC) No 178/2002 and Regulation (EC) No 1223/2009 and repealing Council Directives 90/385/EEC and 93/42/EEC (Text with EEA relevance. )
Rialachán (AE) 2017/746 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Aibreán 2017 maidir le feistí leighis diagnóiseacha in vitro agus lena n-aisghairtear Treoir 98/79/CE agus Cinneadh 2010/227/AE ón gCoimisiún (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE )
Regulation (EU) 2017/746 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2017 on in vitro diagnostic medical devices and repealing Directive 98/79/EC and Commission Decision 2010/227/EU (Text with EEA relevance. )
Rialachán (AE) 2017/821 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Bealtaine 2017 lena leagtar síos oibleagáidí díchill chuí sa slabhra soláthair d'allmhaireoirí de chuid an Aontais de stán, de thantalam agus de thungstan, dá mianta, agus d'ór de thionscnamh limistéar ina bhfuil coinbhleacht agus limistéar ardriosca
Regulation (EU) 2017/821 of the European Parliament and of the Council of 17 May 2017 laying down supply chain due diligence obligations for Union importers of tin, tantalum and tungsten, their ores, and gold originating from conflict-affected and high-risk areas
Rialachán (AE) 2017/825 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Bealtaine 2017 maidir le bunú an Chláir Tacaíochta um Athchóiriú Struchtúrach don tréimhse 2017 go 2020 agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 agus Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013
Regulation (EU) 2017/825 of the European Parliament and of the Council of 17 May 2017 on the establishment of the Structural Reform Support Programme for the period 2017 to 2020 and amending Regulations (EU) No 1303/2013 and (EU) No 1305/2013
Rialachán (AE) 2017/826 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Bealtaine 2017 maidir le clár de chuid an Aontais a bhunú chun tacú le gníomhaíochtaí sonracha lena gcuirfear feabhas ar rannpháirtíocht tomhaltóirí agus úsáideoirí deiridh eile seirbhísí airgeadais i bpróiseas ceaptha beartas an Aontais i réimse na seirbhísí airgeadais don tréimhse 2017–2020 (Téacs atá ábhartha maidir le LEE )
Regulation (EU) 2017/826 of the European Parliament and of the Council of 17 May 2017 on establishing a Union programme to support specific activities enhancing the involvement of consumers and other financial services end-users in Union policy-making in the area of financial services for the period of 2017-2020 (Text with EEA relevance. )
Rialachán (AE) 2017/827 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Bealtaine 2017 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 258/2014 lena mbunaítear clár Aontais chun tacú le gníomhaíochtaí sonracha i réimse an tuairiscithe airgeadais agus na hiniúchóireachta don tréimhse 2014-2020 (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE )
Regulation (EU) 2017/827 of the European Parliament and of the Council of 17 May 2017 amending Regulation (EU) No 258/2014 establishing a Union Programme to support specific activities in the field of financial reporting and auditing for the period of 2014-20 (Text with EEA relevance. )
Rialachán (AE) 2017/850 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Bealtaine 2017 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 539/2001 lena liostaítear na tríú tíortha a bhfuil ar a náisiúnaigh víosaí a bheith ina seilbh acu nuair atá na teorainneacha seachtracha á dtrasnú acu agus lena liostaítear na tríú tíortha a bhfuil a náisiúnaigh díolmhaithe ón gceanglas sin (an Úcráin)
Regulation (EU) 2017/850 of the European Parliament and of the Council of 17 May 2017 amending Regulation (EC) No 539/2001 listing the third countries whose nationals must be in possession of visas when crossing the external borders and those whose nationals are exempt from that requirement (Ukraine)
Rialachán (AE) 2017/852 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Bealtaine 2017 maidir le mearcair, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1102/2008 (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE )
Regulation (EU) 2017/852 of the European Parliament and of the Council of 17 May 2017 on mercury, and repealing Regulation (EC) No 1102/2008 (Text with EEA relevance. )
Rialachán (AE) 2017/920 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Bealtaine 2017 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 531/2012 a mhéid a bhaineann leis na rialacha maidir le margaí fánaíochta mórdhíolaTéacs atá ábhartha maidir le LEE.
Regulation (EU) 2017/920 of the European Parliament and of the Council of 17 May 2017 amending Regulation (EU) No 531/2012 as regards rules for wholesale roaming marketsText with EEA relevance.
Rialachán (AE) 2018/1091 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Iúil 2018 maidir le staidreamh comhtháite feirme agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1166/2008 agus Rialachán (AE) Uimh. 1337/2011 ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))
Regulation (EU) 2018/1091 of the European Parliament and of the Council of 18 July 2018 on integrated farm statistics and repealing Regulations (EC) No 1166/2008 and (EU) No 1337/2011 (Text with EEA relevance.)
Rialachán (AE) 2018/1092 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Iúil 2018 lena mbunaítear an Clár Eorpach Forbartha Tionscal i réimse na Cosanta lena ndírítear ar thacú le hiomaíochas agus cumas nuálaíochta thionscal cosanta an Aontais
Regulation (EU) 2018/1092 of the European Parliament and of the Council of 18 July 2018 establishing the European Defence Industrial Development Programme aiming at supporting the competitiveness and innovation capacity of the Union's defence industry
Rialachán (AE) 2018/1139 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2111/2005, Rialachán (CE) Uimh. 1008/2008, Rialachán (AE) Uimh. 996/2010, Rialachán (AE) Uimh. 376/2014 agus Treoir 2014/30/AE agus Treoir 2014/53/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 552/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 216/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CEE) Uimh. 3922/91 ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))
Regulation (EU) 2018/1139 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2018 on common rules in the field of civil aviation and establishing a European Union Aviation Safety Agency, and amending Regulations (EC) No 2111/2005, (EC) No 1008/2008, (EU) No 996/2010, (EU) No 376/2014 and Directives 2014/30/EU and 2014/53/EU of the European Parliament and of the Council, and repealing Regulations (EC) No 552/2004 and (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of the Council and Council Regulation (EEC) No 3922/91 (Text with EEA relevance.)
Rialachán (AE) 2018/1240 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Meán Fómhair 2018 lena mbunaítear Córas Eorpach um Fhaisnéis agus Údarú Taistil (ETIAS) agus lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1077/2011, (AE) Uimh. 515/2014, (AE) 2016/399, (AE) 2016/1624 agus (AE) 2017/2226
Regulation (EU) 2018/1240 of the European Parliament and of the Council of 12 September 2018 establishing a European Travel Information and Authorisation System (ETIAS) and amending Regulations (EU) No 1077/2011, (EU) No 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 and (EU) 2017/2226
Rialachán (AE) 2018/1241 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Meán Fómhair 2018 lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/794 chun Córas Eorpach um Fhaisnéis agus Údarú Taistil (ETIAS) a bhunú
Regulation (EU) 2018/1241 of the European Parliament and of the Council of 12 September 2018 amending Regulation (EU) 2016/794 for the purpose of establishing a European Travel Information and Authorisation System (ETIAS)
Rialachán (AE) 2018/1475 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 2 Deireadh Fómhair 2018 lena leagtar síos creat dlíthiúil an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1288/2013, Rialachán (AE) Uimh. 1293/2013 agus Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE
Regulation (EU) 2018/1475 of the European Parliament and of the Council of 2 October 2018 laying down the legal framework of the European Solidarity Corps and amending Regulation (EU) No 1288/2013, Regulation (EU) No 1293/2013 and Decision No 1313/2013/EU
Rialachán (AE) 2018/1504 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 2 Deireadh Fómhair 2018 lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 256/2014 maidir le fógra a thabhairt don Choimisiún faoi thionscadail infheistíochta sa bhonneagar fuinnimh laistigh den Aontas Eorpach
Regulation (EU) 2018/1504 of the European Parliament and of the Council of 2 October 2018 repealing Regulation (EU) No 256/2014 concerning the notification to the Commission of investment projects in energy infrastructure within the European Union
Rialachán (AE) 2018/1670 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2018 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 110/2008 a mhéid a bhaineann le cainníochtaí ainmniúla de shochu aondriogtha, arna tháirgeadh i stil phota agus arna bhuidéalú sa tSeapáin, a chur ar mhargadh an Aontais
Regulation (EU) 2018/1670 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 amending Regulation (EC) No 110/2008 as regards nominal quantities for the placing on the Union market of single distilled shochu produced by pot still and bottled in Japan
Rialachán (AE) 2018/1671 Ó Pharlaimint Na hEorpa Agus Ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2018 lena leasaítear Rialachán (AE) 2017/825 chun imchlúdach airgeadais an Chláir Tacaíochta um Athchóiriú Struchtúrach a mhéadú agus cuspóir ginearálta an Chláir sin a oiriúnú
Regulation (EU) 2018/1671 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 amending Regulation (EU) 2017/825 to increase the financial envelope of the Structural Reform Support Programme and adapt its general objective
Rialachán (AE) 2018/1672 Ó Pharlaimint na hEorpa agus Ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2018 maidir le rialuithe ar airgead tirim atá ag teacht isteach san Aontas nó ag dul amach as agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1889/2005
Regulation (EU) 2018/1672 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on controls on cash entering or leaving the Union and repealing Regulation (EC) No 1889/2005
Rialachán (AE) 2018/1717 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Samhain 2018 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 i dtaca leis an áit ina mbeidh suíomh an Údaráis Baincéireachta EorpaighTéacs atá ábhartha maidir le LEE.
Regulation (EU) 2018/1717 of the European Parliament and of the Council of 14 November 2018 amending Regulation (EU) No 1093/2010 as regards the location of the seat of the European Banking AuthorityText with EEA relevance.
Rialachán (AE) 2018/1718 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Samhain 2018 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 726/2004 maidir le láthair shuíomh na Gníomhaireachta Leigheasra EorpaíTéacs atá ábhartha maidir le LEE.
Regulation (EU) 2018/1718 of the European Parliament and of the Council of 14 November 2018 amending Regulation (EC) No 726/2004 as regards the location of the seat of the European Medicines AgencyText with EEA relevance.
Rialachán (AE) 2018/1719 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Samhain 2018 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 a mhéid a bhaineann leis na hacmhainní le haghaidh comhtháthú eacnamaíoch, sóisialta agus críochach agus leis na hacmhainní le haghaidh sprioc na hInfheistíochta le haghaidh fáis agus post
Regulation (EU) 2018/1719 of the European Parliament and of the Council of 14 November 2018 amending Regulation (EU) No 1303/2013 as regards the resources for economic, social and territorial cohesion and the resources for the Investment for growth and jobs goal
Rialachán (AE) 2018/1724 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 2 Deireadh Fómhair 2018 maidir le pointe rochtana aonair digiteach a bhunú chun rochtain ar fhaisnéis, nósanna imeachta agus seirbhísí cúnaimh agus réitigh fadhbanna a sholáthar agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012Téacs atá ábhartha maidir le LEE.
Regulation (EU) 2018/1724 of the European Parliament and of the Council of 2 October 2018 establishing a single digital gateway to provide access to information, to procedures and to assistance and problem-solving services and amending Regulation (EU) No 1024/2012Text with EEA relevance.
Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2018 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil ag institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí an Aontais agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 agus Cinneadh Uimh. 1247/2002/CETéacs atá ábhartha maidir le LEE.
Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data, and repealing Regulation (EC) No 45/2001 and Decision No 1247/2002/ECText with EEA relevance.
Rialachán (AE) 2018/1726 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Samhain 2018 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh chun Bainistiú Oibríochtúil a dhéanamh ar Chórais Mhórscála TF sa Limistéar Saoirse, Slándála agus Ceartais (eu-LISA), agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1987/2006 agus Cinneadh 2007/533/CGB ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011
Regulation (EU) 2018/1726 of the European Parliament and of the Council of 14 November 2018 on the European Union Agency for the Operational Management of Large-Scale IT Systems in the Area of Freedom, Security and Justice (eu-LISA), and amending Regulation (EC) No 1987/2006 and Council Decision 2007/533/JHA and repealing Regulation (EU) No 1077/2011
Rialachán (AE) 2018/1727 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Samhain 2018 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar Ceartais Choiriúil (Eurojust), agus a ghabhann ionad Chinneadh 2002/187/CGB ón gComhairle agus lena n-aisghairtear an cinneadh sin
Regulation (EU) 2018/1727 of the European Parliament and of the Council of 14 November 2018 on the European Union Agency for Criminal Justice Cooperation (Eurojust), and replacing and repealing Council Decision 2002/187/JHA
Rialachán (AE) 2018/1805 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Samhain 2018 maidir le haitheantas frithpháirteach a thabhairt d'orduithe calctha agus d'orduithe coigistíochta
Regulation (EU) 2018/1805 of the European Parliament and of the Council of 14 November 2018 on the mutual recognition of freezing orders and confiscation orders
Rialachán (AE) 2018/1806 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Samhain 2018 lena liostaítear na tríú tíortha a mbeidh ar a náisiúnaigh víosaí a bheith ina seilbh acu ar thrasnú teorainneacha seachtracha dóibh agus lena liostaítear na tríú tíortha a mbeidh a náisiúnaigh díolmhaithe ón gceanglas sin
Regulation (EU) 2018/1806 of the European Parliament and of the Council of 14 November 2018 listing the third countries whose nationals must be in possession of visas when crossing the external borders and those whose nationals are exempt from that requirement
Rialachán (AE) 2018/1807 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Samhain 2018 maidir le creat le haghaidh saorshreabhadh sonraí neamhphearsanta san Aontas Eorpach ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))
Regulation (EU) 2018/1807 of the European Parliament and of the Council of 14 November 2018 on a framework for the free flow of non-personal data in the European Union (Text with EEA relevance.)
Rialachán (AE) 2018/1860 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Samhain 2018 maidir le húsáid Córas Faisnéise Schengen chun náisiúnaigh tríú tír atá ag fanacht go neamhdhleathach a fhilleadh
Regulation (EU) 2018/1860 of the European Parliament and of the Council of 28 November 2018 on the use of the Schengen Information System for the return of illegally staying third-country nationals
Rialachán (AE) 2018/1861 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Samhain 2018 maidir le Córas Faisnéise Schengen a bhunú, a oibriú agus a úsáid i réimse na seiceálacha teorann, lena leasaítear an Coinbhinsiún lena gcuirtear Comhaontú Schengen chun feidhme, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1987/2006
Regulation (EU) 2018/1861 of the European Parliament and of the Council of 28 November 2018 on the establishment, operation and use of the Schengen Information System (SIS) in the field of border checks, and amending the Convention implementing the Schengen Agreement, and amending and repealing Regulation (EC) No 1987/2006
Rialachán (AE) 2018/1862 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Samhain 2018 maidir le Córas Faisnéise Schengen (SIS) a bhunú, a oibriú agus a úsáid i réimse an chomhair póilíneachta agus an chomhair bhreithiúnaigh in ábhair choiriúla, lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2007/533/CGB ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1986/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Cinneadh 2010/261/AE ón gCoimisiún
Regulation (EU) 2018/1862 of the European Parliament and of the Council of 28 November 2018 on the establishment, operation and use of the Schengen Information System (SIS) in the field of police cooperation and judicial cooperation in criminal matters, amending and repealing Council Decision 2007/533/JHA, and repealing Regulation (EC) No 1986/2006 of the European Parliament and of the Council and Commission Decision 2010/261/EU
Rialachán (AE) 2018/196 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 7 Feabhra 2018 maidir le dleachtanna custaim breise ar allmhairí táirgí áirithe de thionscnamh Stáit Aontaithe Mheiriceá
Regulation (EU) 2018/196 of the European Parliament and of the Council of 7 February 2018 on additional customs duties on imports of certain products originating in the United States of America
Rialachán (AE) 2018/1971 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 lena mbunaítear Comhlacht na Rialálaithe Eorpacha um Chumarsáid Leictreonach (BEREC) agus Gníomhaireacht Tacaíochta BEREC (Oifig BEREC) lena leasaítear Rialachán (AE) 2015/2120 agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1211/2009Téacs atá ábhartha maidir le LEE.
Regulation (EU) 2018/1971 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 establishing the Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC) and the Agency for Support for BEREC (BEREC Office), amending Regulation (EU) 2015/2120 and repealing Regulation (EC) No 1211/2009Text with EEA relevance.
Rialachán (AE) 2018/1999 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le Rialachas an Aontais Fuinnimh agus na Gníomhaíochta Aeráide, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 663/2009 agus Rialachán (CE) Uimh. 715/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 94/22/CE, Treoir 98/70/CE, Treoir 2009/31/CE, Treoir 2009/73/CE, Treoir 2010/31/AE, Treoir 2012/27/AE, agus Treoir 2013/30/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 2009/119/CE agus Treoir (AE) 2015/652 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))
Regulation (EU) 2018/1999 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 on the Governance of the Energy Union and Climate Action, amending Regulations (EC) No 663/2009 and (EC) No 715/2009 of the European Parliament and of the Council, Directives 94/22/EC, 98/70/EC, 2009/31/EC, 2009/73/EC, 2010/31/EU, 2012/27/EU and 2013/30/EU of the European Parliament and of the Council, Council Directives 2009/119/EC and (EU) 2015/652 and repealing Regulation (EU) No 525/2013 of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance.)
Rialachán (AE) 2018/2000 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2018 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 516/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le hathghealladh a dhéanamh ar a bhfuil fágtha de na méideanna a gealladh chun tacú le cur chun feidhme Chinneadh (AE) 2015/1523 ón gComhairle agus Chinneadh (AE) 2015/1601 ón gComhairle nó maidir le leithdháileadh na méideanna sin ar ghníomhaíochtaí eile faoi na cláir náisiúnta
Regulation (EU) 2018/2000 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2018 amending Regulation (EU) No 516/2014 of the European Parliament and of the Council, as regards the recommitment of the remaining amounts committed to support the implementation of Council Decisions (EU) 2015/1523 and (EU) 2015/1601 or the allocation of those amounts to other actions under the national programmes
Rialachán (AE) 2018/302 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Feabhra 2018 maidir le haghaidh a thabhairt ar gheobhlocáil nach bhfuil údar léi agus ar chineálacha eile idirdhealaithe bunaithe ar náisiúntacht, áit chónaithe nó áit bhunaithe custaiméirí laistigh den mhargadh inmheánach agus lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 2006/2004 agus (AE) 2017/2394 agus Treoir 2009/22/CE ((Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE) )
Regulation (EU) 2018/302 of the European Parliament and of the Council of 28 February 2018 on addressing unjustified geo-blocking and other forms of discrimination based on customers' nationality, place of residence or place of establishment within the internal market and amending Regulations (EC) No 2006/2004 and (EU) 2017/2394 and Directive 2009/22/EC (Text with EEA relevance. )
Rialachán (AE) 2018/409 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Márta 2018 lena leasaítear Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 480/2009 ón gComhairle lena mbunaítear Ciste Ráthaíochta do ghníomhaíochtaí seachtracha
Regulation (EU) 2018/409 of the European Parliament and of the Council of 14 March 2018 amending Council Regulation (EC, Euratom) No 480/2009 establishing a Guarantee Fund for external actions
Rialachán (AE) 2018/596 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Aibreán 2018 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1295/2013 maidir le Clár Eoraip na Cruthaitheachta (2014 go 2020) a bhunú
Regulation (EU) 2018/596 of the European Parliament and of the Council of 18 April 2018 amending Regulation (EU) No 1295/2013 establishing the Creative Europe Programme (2014 to 2020)
Rialachán (AE) 2018/643 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Aibreán 2018 maidir le staidreamh i ndáil le hiompar d'iarnród
Regulation (EU) 2018/643 of the European Parliament and of the Council of 18 April 2018 on rail transport statistics
Rialachán (AE) 2018/644 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Aibreán 2018 maidir le seirbhísí seachadta beartán trasteorann ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE) )
Regulation (EU) 2018/644 of the European Parliament and of the Council of 18 April 2018 on cross-border parcel delivery services (Text with EEA relevance. )
Rialachán (AE) 2018/825 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/1036 maidir le cosaint i gcoinne allmhairí dumpáilte ó thíortha nach baill den Aontas Eorpach iad agus Rialachán (AE) 2016/1037 maidir le cosaint i gcoinne allmhairí ar tugadh fóirdheontais ina leith, ar allmhairí iad ó thíortha nach baill den Aontas Eorpach iad
Regulation (EU) 2018/825 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 amending Regulation (EU) 2016/1036 on protection against dumped imports from countries not members of the European Union and Regulation (EU) 2016/1037 on protection against subsidised imports from countries not members of the European Union
Rialachán (AE) 2018/841 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le hastaíochtaí agus aistrithe gás ceaptha teasa ó úsáid talún, athrú ar úsáid talún agus foraoiseacht a chur san áireamh i gcreat 2030 don aeráid agus don fhuinneamh, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 agus Cinneadh Uimh. 529/2013/AE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
Regulation (EU) 2018/841 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on the inclusion of greenhouse gas emissions and removals from land use, land use change and forestry in the 2030 climate and energy framework, and amending Regulation (EU) No 525/2013 and Decision No 529/2013/EU (Text with EEA relevance)
Rialachán (AE) 2018/842 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le laghduithe bliantúla ceangailteacha ar astaíochtaí gás ceaptha teasa ag na Ballstáit ó 2021 go 2030 lena rannchuidítear leis an ngníomhú ar son na haeráide agus chun gealltanais a tugadh faoi Chomhaontú Pháras a chomhlíonadh, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
Regulation (EU) 2018/842 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on binding annual greenhouse gas emission reductions by Member States from 2021 to 2030 contributing to climate action to meet commitments under the Paris Agreement and amending Regulation (EU) No 525/2013 (Text with EEA relevance)
Rialachán (AE) 2018/848 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le táirgeadh orgánach agus lipéadú táirgí orgánacha agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 834/2007 ón gComhairle
Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on organic production and labelling of organic products and repealing Council Regulation (EC) No 834/2007
Rialachán (AE) 2018/858 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le ceadú mótarfheithiclí agus a leantóirí, agus córas, comhpháirteanna agus aonad teicniúil ar leithligh atá ceaptha le haghaidh feithiclí den sórt sin, agus faireachas margaidh orthu, lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 715/2007 agus (CE) Uimh. 595/2009 agus lena n-aisghairtear Treoir 2007/46/CE ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))
Regulation (EU) 2018/858 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on the approval and market surveillance of motor vehicles and their trailers, and of systems, components and separate technical units intended for such vehicles, amending Regulations (EC) No 715/2007 and (EC) No 595/2009 and repealing Directive 2007/46/EC (Text with EEA relevance.)
Rialachán (AE) 2018/946 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 lena n-ionadaítear Iarscríbhinn A agus Iarscríbhinn B a ghabhann le Rialachán (AE) 2015/848 maidir le himeachtaí dócmhainneachta
Regulation (EU) 2018/946 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2018 replacing Annexes A and B to Regulation (EU) 2015/848 on insolvency proceedings
Rialachán (AE) 2018/956 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Meitheamh 2018 maidir le faireachán agus tuairisciú a dhéanamh ar astaíochtaí CO2 ó fheithiclí nua tromshaothair agus ar ídiú breosla na bhfeithiclí sin (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
Regulation (EU) 2018/956 of the European Parliament and of the Council of 28 June 2018 on the monitoring and reporting of CO2 emissions from and fuel consumption of new heavy-duty vehicles (Text with EEA relevance)
Rialachán (AE) 2018/973 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 lena mbunaítear plean ilbhliantúil do stoic ghrinnill sa Mhuir Thuaidh agus don iascach a shaothraíonn na stoic sin, lena sonraítear mionsonraí maidir le cur chun feidhme na hoibleagáide gabhálacha a thabhairt i dtír sa Mhuir Thuaidh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 676/2007 agus Rialachán (CE) Uimh. 1342/2008 ón gComhairle
Regulation (EU) 2018/973 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2018 establishing a multiannual plan for demersal stocks in the North Sea and the fisheries exploiting those stocks, specifying details of the implementation of the landing obligation in the North Sea and repealing Council Regulations (EC) No 676/2007 and (EC) No 1342/2008
Rialachán (AE) 2018/974 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 maidir le staidreamh ar iompar earraí d'uiscebhealaí intíre
Regulation (EU) 2018/974 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2018 on statistics of goods transport by inland waterways
Rialachán (AE) 2018/975 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 lena leagtar síos bearta bainistíochta, caomhnaithe agus rialaithe atá infheidhme i Limistéar Choinbhinsiún na hEagraíochta Réigiúnaí um Bainistíocht Iascaigh san Aigéan Ciúin Theas (SPRFMO)
Regulation (EU) 2018/975 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2018 laying down management, conservation and control measures applicable in the South Pacific Regional Fisheries Management Organisation (SPRFMO) Convention Area
Rialachán (AE) 2018/976 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/1139 a mhéid a bhaineann le raonta básmhaireachta iascaireachta agus leibhéil choimirce le haghaidh stoic scadáin áirithe i Muir Bhailt
Regulation (EU) 2018/976 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2018 amending Regulation (EU) 2016/1139 as regards fishing mortality ranges and safeguard levels for certain herring stocks in the Baltic Sea
Rialachán (AE) 2019/1009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Meitheamh 2019 lena leagtar síos rialacha maidir le táirgí AE a chur ar fáil ar an margadh agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1069/2009 agus Rialachán (CE) Uimh. 1107/2009 agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2003/2003 (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
Regulation (EU) 2019/1009 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 laying down rules on the making available on the market of EU fertilising products and amending Regulations (EC) No 1069/2009 and (EC) No 1107/2009 and repealing Regulation (EC) No 2003/2003 (Text with EEA relevance)
Rialachán (AE) 2019/1010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Meitheamh 2019 maidir le hoibleagáidí tuairiscithe a ailíniú i réimse na reachtaíochta a bhaineann leis an gcomhshaol, agus lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 166/2006 agus (AE) Uimh. 995/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoracha 2002/49/CE, 2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE agus 2010/63/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Rialacháin (CE) Uimh. 338/97 agus (CE) Uimh. 2173/2005 ón gComhairle, agus Treoir 86/278/CEE ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
Regulation (EU) 2019/1010 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 on the alignment of reporting obligations in the field of legislation related to the environment, and amending Regulations (EC) No 166/2006 and (EU) No 995/2010 of the European Parliament and of the Council, Directives 2002/49/EC, 2004/35/EC, 2007/2/EC, 2009/147/EC and 2010/63/EU of the European Parliament and of the Council, Council Regulations (EC) No 338/97 and (EC) No 2173/2005, and Council Directive 86/278/EEC (Text with EEA relevance)
Rialachán (AE) 2019/1020 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le faireachas margaidh ar tháirgí agus comhlíonadh táirgí agus lena leasaítear Treoir 2004/42/CE agus Rialacháin (CE) Uimh. 765/2008 agus (AE) Uimh. 305/2011 ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))
Regulation (EU) 2019/1020 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on market surveillance and compliance of products and amending Directive 2004/42/EC and Regulations (EC) No 765/2008 and (EU) No 305/2011 (Text with EEA relevance.)
Rialachán (AE) 2019/1021 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le truailleáin orgánacha mharthanacha ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))
Regulation (EU) 2019/1021 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on persistent organic pollutants (Text with EEA relevance.)
Rialachán (AE) 2019/1022 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 lena mbunaítear plean ilbhliantúil do na hiascaigh a shaothraíonn stoic ghrinnill sa Mheánmhuir Thiar agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 508/2014
Regulation (EU) 2019/1022 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 establishing a multiannual plan for the fisheries exploiting demersal stocks in the western Mediterranean Sea and amending Regulation (EU) No 508/2014
Rialachán (AE) 2019/1148 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le margú agus úsáid réamhtheachtaithe pléascán, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006 agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 98/2013 (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
Regulation (EU) 2019/1148 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on the marketing and use of explosives precursors, amending Regulation (EC) No 1907/2006 and repealing Regulation (EU) No 98/2013 (Text with EEA relevance)
Rialachán (AE) 2019/1149 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 lena mbunaítear Údarás Eorpach Saothair, lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 883/2004, (AE) Uimh. 492/2011, agus (AE) 2016/589 agus lena n-aisghairtear Cinneadh (AE) 2016/344 (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE agus maidir leis an Eilvéis)
Regulation (EU) 2019/1149 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 establishing a European Labour Authority, amending Regulations (EC) No 883/2004, (EU) No 492/2011, and (EU) 2016/589 and repealing Decision (EU) 2016/344 (Text with relevance for the EEA and for Switzerland)
Rialachán (AE) 2019/1150 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le cothroime agus trédhearcacht a chur chun cinn d’úsáideoirí gnó a bhaineann úsáid as seirbhísí idirghabhála ar líne (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
Regulation (EU) 2019/1150 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on promoting fairness and transparency for business users of online intermediation services (Text with EEA relevance)
Rialachán (AE) 2019/1154 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le plean téarnaimh ilbhliantúil don cholgán Meánmhuirí agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1967/2006 ón gComhairle agus Rialachán (AE) 2017/2107 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle
Regulation (EU) 2019/1154 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on a multiannual recovery plan for Mediterranean swordfish and amending Council Regulation (EC) No 1967/2006 and Regulation (EU) 2017/2107 of the European Parliament and of the Council
Rialachán (AE) 2019/1155 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir le Víosaí (Cód Víosaí)
Regulation (EU) 2019/1155 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 amending Regulation (EC) No 810/2009 establishing a Community Code on Visas (Visa Code)
Rialachán (AE) 2019/1156 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le dáileadh trasteorann gnóthas comhinfheistíochta agus lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 345/2013, (AE) Uimh. 346/2013 agus (AE) Uimh. 1286/2014 ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))
Regulation (EU) 2019/1156 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on facilitating cross-border distribution of collective investment undertakings and amending Regulations (EU) No 345/2013, (EU) No 346/2013 and (EU) No 1286/2014 (Text with EEA relevance.)
Rialachán (AE) 2019/1157 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le neartú a dhéanamh ar shlándáil cártaí aitheantais shaoránaigh an Aontais agus doiciméad cónaithe arna n-eisiúint do shaoránaigh an Aontais agus baill dá dteaghlaigh a fheidhmíonn a gceart chun saorghluaiseachta ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))
Regulation (EU) 2019/1157 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on strengthening the security of identity cards of Union citizens and of residence documents issued to Union citizens and their family members exercising their right of free movement (Text with EEA relevance.)
Rialachán (AE) 2019/1238 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le Táirge Pinsin Phearsanta Uile-Eorpach (TPPU) (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
Regulation (EU) 2019/1238 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on a pan-European Personal Pension Product (PEPP) (Text with EEA relevance)
Rialachán (AE) 2019/1239 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 lena mbunaítear timpeallacht Eorpach Ionaid Ilfhreastail Mhuirí agus lena n-aisghairtear Treoir 2010/65/AE
Regulation (EU) 2019/1239 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 establishing a European Maritime Single Window environment and repealing Directive 2010/65/EU
Rialachán (AE) 2019/1240 ó Pharlaimint na hEorpa Agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le líonra Eorpach oifigeach idirchaidrimh inimirce a chruthú
Regulation (EU) 2019/1240 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on the creation of a European network of immigration liaison officers
Rialachán (AE) 2019/1241 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le hacmhainní iascaigh a chaomhnú agus éiceachórais mhuirí a chosaint trí bhearta teicniúla, lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 2019/2006 agus (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle agus Rialacháin (AE) Uimh. 1380/2013, (AE) 2016/1139, (AE) 2018/973, (AE) 2019/472 agus (AE) 2019/1022 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CE) Uimh. 894/97, (CE) Uimh. 850/98, (CE) Uimh. 2549/2000, (CE) Uimh. 254/2002, (CE) Uimh. 812/2004 agus (CE) Uimh. 2187/2005 ón gComhairle
Regulation (EU) 2019/1241 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on the conservation of fisheries resources and the protection of marine ecosystems through technical measures, amending Council Regulations (EC) No 1967/2006, (EC) No 1224/2009 and Regulations (EU) No 1380/2013, (EU) 2016/1139, (EU) 2018/973, (EU) 2019/472 and (EU) 2019/1022 of the European Parliament and of the Council, and repealing Council Regulations (EC) No 894/97, (EC) No 850/98, (EC) No 2549/2000, (EC) No 254/2002, (EC) No 812/2004 and (EC) No 2187/2005
Rialachán (AE) 2019/1242 Ó Pharlaimint Na hEorpa Agus Ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 lena socraítear na caighdeáin feidhmíochta maidir le hastaíochtaí CO2 d’fheithiclí nua tromshaothair agus lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 595/2009 agus (AE) 2018/956 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Treoir 96/53/CE ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
Regulation (EU) 2019/1242 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 setting CO2 emission performance standards for new heavy-duty vehicles and amending Regulations (EC) No 595/2009 and (EU) 2018/956 of the European Parliament and of the Council and Council Directive 96/53/EC
Rialachán (AE) 2019/1243 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 lena ndéantar roinnt gníomhartha dlí lena ndéantar foráil maidir le húsáid an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú a oiriúnú d’Airteagail 290 agus 291 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
Regulation (EU) 2019/1243 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 adapting a number of legal acts providing for the use of the regulatory procedure with scrutiny to Articles 290 and 291 of the Treaty on the Functioning of the European Union (Text with EEA relevance)
Rialachán (AE) 2019/125 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Eanáir 2019 maidir le trádáil in earraí áirithe a d'fhéadfaí a úsáid le haghaidh phionós an bháis, le haghaidh céastóireachta nó le haghaidh íde nó pionós eile atá cruálach, mídhaonna nó táireach
Regulation (EU) 2019/125 of the European Parliament and of the Council of 16 January 2019 concerning trade in certain goods which could be used for capital punishment, torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment
Rialachán (AE) 2019/126 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Eanáir 2019 lena mbunaítear an Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht agus Sláinte ag an Obair (EU-OSHA), agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2062/94 ón gComhairle
Regulation (EU) 2019/126 of the European Parliament and of the Council of 16 January 2019 establishing the European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA), and repealing Council Regulation (EC) No 2062/94
Rialachán (AE) 2019/127 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Eanáir 2019 lena mbunaítear an Foras Eorpach chun dálaí maireachtála agus oibre a fheabhsú (Eurofound), agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 1365/75 ón gComhairle
Regulation (EU) 2019/127 of the European Parliament and of the Council of 16 January 2019 establishing the European Foundation for the improvement of living and working conditions (Eurofound), and repealing Council Regulation (EEC) No 1365/75
Rialachán (AE) 2019/128 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Eanáir 2019 lena mbunaítear an Lárionad Eorpach um Fhorbairt na Gairmoiliúna (Cedefop) agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 337/75 ón gComhairle
Regulation (EU) 2019/128 of the European Parliament and of the Council of 16 January 2019 establishing a European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop) and repealing Council Regulation (EEC) No 337/75
Rialachán (AE) 2019/129 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Eanáir 2019 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 168/2013 a mhéid a bhaineann le céim Euro 5 a chur i bhfeidhm i leith cineálcheadú feithiclí dhá roth nó trí roth agus cuadrothar
Regulation (EU) 2019/129 of the European Parliament and of the Council of 16 January 2019 amending Regulation (EU) No 168/2013 as regards the application of the Euro 5 step to the type-approval of two- or three-wheel vehicles and quadricycles
Rialachán (AE) 2019/1381 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le trédhearcacht agus inbhuanaitheacht mheasúnú an Aontais ar rioscaí sa bhiashlabhra lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 178/2002, Rialachán (CE) Uimh. 1829/2003, Rialachán (CE) Uimh. 1831/2003, Rialachán (CE) Uimh. 2065/2003, Rialachán (CE) Uimh. 1935/2004, Rialachán (CE) Uimh. 1331/2008, Rialachán (CE) Uimh. 1107/2009, Rialachán (AE) 2015/2283 agus Treoir 2001/18/CE ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))
Regulation (EU) 2019/1381 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on the transparency and sustainability of the EU risk assessment in the food chain and amending Regulations (EC) No 178/2002, (EC) No 1829/2003, (EC) No 1831/2003, (EC) No 2065/2003, (EC) No 1935/2004, (EC) No 1331/2008, (EC) No 1107/2009, (EU) 2015/2283 and Directive 2001/18/EC (Text with EEA relevance.)
Rialachán (AE) 2019/1753 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2019 maidir le gníomhaíocht an Aontais tar éis a aontachais le hIonstraim na Ginéive de Chomhaontú Liospóin i dtaca le hAinmniúcháin Tionscnaimh agus Tásca Geografacha
Regulation (EU) 2019/1753 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2019 on the action of the Union following its accession to the Geneva Act of the Lisbon Agreement on Appellations of Origin and Geographical Indications
Rialachán (AE) 2019/1896 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Samhain 2019 maidir leis an nGarda Teorann agus Cósta Eorpach agus lena n-aisghairtear Rialacháin (AE) Uimh. 1052/2013 agus (AE) 2016/1624
Regulation (EU) 2019/1896 of the European Parliament and of the Council of 13 November 2019 on the European Border and Coast Guard and repealing Regulations (EU) No 1052/2013 and (EU) 2016/1624
Rialachán (AE) 2019/2 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1008/2008 maidir le rialacha comhchoiteanna le haghaidh oibriú aersheirbhísí sa Chomhphobal
Regulation (EU) 2019/2 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 amending Regulation (EC) No 1008/2008 on common rules for the operation of air services in the Community
Rialachán (AE) 2019/216 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Eanáir 2019 maidir le cuótaí rátaí taraife a áirítear i sceideal EDT an Aontais a chionroinnt tar éis tharraingt siar na Ríochta Aontaithe ón Aontas, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 32/2000 ón gComhairle
Regulation (EU) 2019/216 of the European Parliament and of the Council of 30 January 2019 on the apportionment of tariff rate quotas included in the WTO schedule of the Union following the withdrawal of the United Kingdom from the Union, and amending Council Regulation (EC) No 32/2000
RIALACHÁN (AE) 2019/2175 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE an 18 Nollaig 2019 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Baincéireachta Eorpach); Rialachán (AE) Uimh. 1094/2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde); Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí); Rialachán (AE) Uimh. 600/2014 maidir le margaí in ionstraimí airgeadais; Rialachán (AE) 2016/1011 maidir le hinnéacsanna a úsáidtear mar thagarmharcanna in ionstraimí airgeadais agus i gconarthaí airgeadais nó chun feidhmíocht cistí infheistíochta a thomhas; agus Rialachán (AE) 2015/847 maidir le faisnéis a ghabhann le haistrithe cistí (Téacs atá ábhartha maidir le LEE) (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
Regulation (EU) 2019/2175 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2019 amending Regulation (EU) No?1093/2010 establishing a European Supervisory Authority (European Banking Authority), Regulation (EU) No?1094/2010 establishing a European Supervisory Authority (European Insurance and Occupational Pensions Authority), Regulation (EU) No?1095/2010 establishing a European Supervisory Authority (European Securities and Markets Authority), Regulation (EU) No?600/2014 on markets in financial instruments, Regulation (EU) 2016/1011 on indices used as benchmarks in financial instruments and financial contracts or to measure the performance of investment funds, and Regulation (EU) 2015/847 on information accompanying transfers of funds (Text with EEA relevance) (Text with EEA relevance)
RIALACHÁN (AE) 2019/2176 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE an 18 Nollaig 2019 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1092/2010 maidir le formhaoirseacht stuamachta ar an macraileibhéal ag an Aontas Eorpach ar an gcóras airgeadais agus lena mbunaítear Bord Eorpach um Riosca Sistéamach (Téacs atá ábhartha maidir le LEE) (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
Regulation (EU) 2019/2176 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2019 amending Regulation (EU) No?1092/2010 on European Union macro-prudential oversight of the financial system and establishing a European Systemic Risk Board (Text with EEA relevance) (Text with EEA relevance)
Rialachán (AE) 2019/287 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Feabhra 2019 lena gcuirtear chun feidhme clásail choimirce dhéthaobhacha agus sásraí eile lenar féidir aistarraingt shealadach a dhéanamh ar na fabhair tharaife a bhaineann le comhaontuithe trádála áirithe a thabhairt i gcrích idir an tAontas Eorpach agus tríú tíortha
Regulation (EU) 2019/287 of the European Parliament and of the Council of 13 February 2019 implementing bilateral safeguard clauses and other mechanisms allowing for the temporary withdrawal of preferences in certain trade agreements concluded between the European Union and third countries
Rialachán (AE) 2019/288 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Feabhra 2019 lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1305/2013 agus (AE) Uimh. 1307/2013 a mhéid a bhaineann le rialacha áirithe i dtaca le híocaíochtaí díreacha agus tacaíocht d'fhorbairt tuaithe i ndáil leis na blianta 2019 agus 2020
Regulation (EU) 2019/288 of the European Parliament and of the Council of 13 February 2019 amending Regulations (EU) No 1305/2013 and (EU) No 1307/2013 as regards certain rules on direct payments and support for rural development in respect of the years 2019 and 2020
Rialachán (AE) 2019/4 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le beatha íocleasaithe a mhonarú, a chur ar an margadh agus a úsáid, lena leasaítear Treoir (CE) Uimh. 183/2005 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Treoir 90/176/CEE ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
Regulation (EU) 2019/4 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 on the manufacture, placing on the market and use of medicated feed, amending Regulation (EC) No 183/2005 of the European Parliament and of the Council and repealing Council Directive 90/167/EEC (Text with EEA relevance)
Rialachán (AE) 2019/472 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Márta 2019 lena mbunaítear plean ilbhliantúil do stoic a dhéantar a iascach in Uiscí an Iarthair agus sna huiscí máguaird agus d'iascaigh a shaothraíonn na stoic sin, lena leasaítear Rialacháin (AE) 2016/1139 agus (AE) 2018/973 agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CE) Uimh. 811/2004, (CE) Uimh. 2166/2005, (CE) Uimh. 388/2006, (CE) Uimh. 509/2007 agus (CE) Uimh. 1300/2008 ón gComhairle
Regulation (EU) 2019/472 of the European Parliament and of the Council of 19 March 2019 establishing a multiannual plan for stocks fished in the Western Waters and adjacent waters, and for fisheries exploiting those stocks, amending Regulations (EU) 2016/1139 and (EU) 2018/973, and repealing Council Regulations (EC) No 811/2004, (EC) No 2166/2005, (EC) No 388/2006, (EC) No 509/2007 and (EC) No 1300/2008
Rialachán (AE) 2019/473 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Márta 2019 maidir leis an nGníomhaireacht Eorpach um Rialú ar Iascach
Regulation (EU) 2019/473 of the European Parliament and of the Council of 19 March 2019 on the European Fisheries Control Agency
Rialachán (AE) 2019/474 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Márta 2019 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 lena leagtar síos Cód Custaim an Aontais
Regulation (EU) 2019/474 of the European Parliament and of the Council of 19 March 2019 amending Regulation (EU) No 952/2013 laying down the Union Customs Code
Rialachán (AE) 2019/498 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Márta 2019 lena leasaítear Rialachán (AE) 2017/2403 maidir le húdaruithe iascaireachta le haghaidh shoithí iascaireachta an Aontais in uiscí na Ríochta Aontaithe agus maidir le hoibríochtaí iascaireachta shoithí iascaireachta na Ríochta Aontaithe in uiscí an Aontais
Regulation (EU) 2019/498 of the European Parliament and of the Council of 25 March 2019 amending Regulation (EU) 2017/2403 as regards fishing authorisations for Union fishing vessels in United Kingdom waters and fishing operations of United Kingdom fishing vessels in Union waters
Rialachán (AE) 2019/5 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 726/2004 lena leagtar síos nósanna imeachta Comhphobail maidir le húdarú agus maoirseacht táirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine agus le haghaidh úsáid tréidliachta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Leigheasra Eorpach, Rialachán (CE) Uimh.1901/2006 maidir le táirgí íocshláinte le haghaidh úsáid phéidiatraice agus Treoir 2001/83/CE maidir leis an gcód Comhphobail a bhaineann le táirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
Regulation (EU) 2019/5 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 amending Regulation (EC) No 726/2004 laying down Community procedures for the authorisation and supervision of medicinal products for human and veterinary use and establishing a European Medicines Agency, Regulation (EC) No 1901/2006 on medicinal products for paediatric use and Directive 2001/83/EC on the Community code relating to medicinal products for human use (Text with EEA relevance)
Rialachán (AE) 2019/501 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Márta 2019 maidir le rialacha comhchoiteanna lena n-áirithítear nascacht bhunúsach an iompair lasta de bhóthar agus an iompair paisinéirí de bhóthar i dtaca le tarraingt siar Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann as an Aontas ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))
Regulation (EU) 2019/501 of the European Parliament and of the Council of 25 March 2019 on common rules ensuring basic road freight and road passenger connectivity with regard to the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the Union (Text with EEA relevance.)
Rialachán (AE) 2019/515 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Márta 2019 maidir le haitheantas frithpháirteach earraí atá ar an margadh go dleathach i mBallstát eile agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 764/2008 ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))
Regulation (EU) 2019/515 of the European Parliament and of the Council of 19 March 2019 on the mutual recognition of goods lawfully marketed in another Member State and repealing Regulation (EC) No 764/2008 (Text with EEA relevance.)
Rialachán (AE) 2019/516 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Márta 2019 maidir le comhchuibhiú ollioncaim náisiúnta ag praghsanna an mhargaidh agus lena n-aisghairtear Treoir 89/130/CCE, Euratom ón gComhairle agus Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1287/2003 ón gComhairle (Rialachán OIN) ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))
Regulation (EU) 2019/516 of the European Parliament and of the Council of 19 March 2019 on the harmonisation of gross national income at market prices and repealing Council Directive 89/130/EEC, Euratom and Council Regulation (EC, Euratom) No 1287/2003 (GNI Regulation) (Text with EEA relevance.)
Rialachán (AE) 2019/517 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Márta 2019 maidir le cur chun feidhme agus feidhmiú an ainm fearainn barrleibhéil arb é .eu agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 733/2002 agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 874/2004 ón gCoimisiún ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))
Regulation (EU) 2019/517 of the European Parliament and of the Council of 19 March 2019 on the implementation and functioning of the .eu top-level domain name and amending and repealing Regulation (EC) No 733/2002 and repealing Commission Regulation (EC) No 874/2004 (Text with EEA relevance.)
Rialachán (AE) 2019/518 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Márta 2019 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 924/2009 maidir le muirir áirithe ar íocaíochtaí trasteorann san Aontas agus muirir comhshó airgeadra ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))
Regulation (EU) 2019/518 of the European Parliament and of the Council of 19 March 2019 amending Regulation (EC) No 924/2009 as regards certain charges on cross-border payments in the Union and currency conversion charges (Text with EEA relevance.)
Rialachán (AE) 2019/519 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Márta 2019 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 167/2013 maidir le formheas agus le faireachas margaidh ar fheithiclí talmhaíochta agus foraoiseachta ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))
Regulation (EU) 2019/519 of the European Parliament and of the Council of 19 March 2019 amending Regulation (EU) No 167/2013 on the approval and market surveillance of agricultural and forestry vehicles (Text with EEA relevance.)
Rialachán (AE) 2019/6 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le táirgí íocshláinte tréidliachta agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/82/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
Regulation (EU) 2019/6 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 on veterinary medicinal products and repealing Directive 2001/82/EC (Text with EEA relevance)
Rialachán (AE) 2019/630 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 a mhéid a bhaineann le cumhdach caillteanais íosta le haghaidh risíochtaí neamhthuillmheacha ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))
Regulation (EU) 2019/630 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 amending Regulation (EU) No 575/2013 as regards minimum loss coverage for non-performing exposures (Text with EEA relevance.)
Rialachán (AE) 2019/631 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 lena socraítear na caighdeáin feidhmíochta maidir le hastaíochtaí CO2 do ghluaisteáin nua paisinéirí agus d'fheithiclí tráchtála éadroma nua agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 443/2009 agus Rialachán (AE) Uimh. 510/2011 ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))
Regulation (EU) 2019/631 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 setting CO2 emission performance standards for new passenger cars and for new light commercial vehicles, and repealing Regulations (EC) No 443/2009 and (EU) No 510/2011 (Text with EEA relevance.)
Rialachán (AE) 2019/632 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 a mhéid a bhaineann le síneadh ama a chur le húsáid idirthréimhseach a bhaint as bealaí eile seachas na teicnící próiseála sonraí leictreonacha dá bhforáiltear i gCód Custaim an Aontais
Regulation (EU) 2019/632 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 amending Regulation (EU) No 952/2013 to prolong the transitional use of means other than the electronic data-processing techniques provided for in the Union Customs Code
Rialachán (AE) 2019/711 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 a mhéid a bhaineann leis na hacmhainní don leithdháileadh sonrach don Tionscnamh um Fhostaíocht don Aos Óg
Regulation (EU) 2019/711 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 amending Regulation (EU) No 1303/2013 as regards the resources for the specific allocation for the Youth Employment Initiative
Rialachán (AE) 2019/712 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le hiomaíocht in earnáil an aeriompair a chosaint, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 868/2004
Regulation (EU) 2019/712 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on safeguarding competition in air transport, and repealing Regulation (EC) No 868/2004
Rialachán (AE) 2019/787 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le sainmhíniú, tuairisc, cur i láthair agus lipéadú deochanna biotáilleacha, úsáid ainmneacha deochanna biotáilleacha i gcur i láthair agus lipéadú earraí bia eile, agus cosaint tásc geografach le haghaidh deochanna biotáilleacha, úsáid alcól eitile agus driogáití de thionscnamh talmhaíochta i ndeochanna alcólacha, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 110/2008
Regulation (EU) 2019/787 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on the definition, description, presentation and labelling of spirit drinks, the use of the names of spirit drinks in the presentation and labelling of other foodstuffs, the protection of geographical indications for spirit drinks, the use of ethyl alcohol and distillates of agricultural origin in alcoholic beverages, and repealing Regulation (EC) No 110/2008
Rialachán (AE) 2019/788 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir leis an Tionscnamh Eorpach ó na saoránaigh ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))
Regulation (EU) 2019/788 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on the European citizens' initiative (Text with EEA relevance.)
Rialachán (AE) 2019/816 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 lena mbunaítear córas láraithe leis na Ballstáit a shainaithint ag a bhfuil faisnéis faoi chiontuithe náisiúnach tríú tír agus daoine gan stát (ECRIS-TCN) chun an Córas Faisnéise Eorpach um Thaifid Choiriúla a fhorlíonadh agus lena leasaítear Rialachán (AE) 2018/1726
Regulation (EU) 2019/816 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 establishing a centralised system for the identification of Member States holding conviction information on third-country nationals and stateless persons (ECRIS-TCN) to supplement the European Criminal Records Information System and amending Regulation (EU) 2018/1726
Rialachán (AE) 2019/817 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 maidir le creat a bhunú le haghaidh idir-inoibritheacht idir córais faisnéise AE i réimse na dteorainneacha agus na víosaí agus lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 767/2008, (AE) 2016/399, (AE) 2017/2226, (AE) 2018/1240, (AE) 2018/1726 agus (AE) 2018/1861 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Cinntí 2004/512/CE agus 2008/633/CGB ón gComhairle
Regulation (EU) 2019/817 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2019 on establishing a framework for interoperability between EU information systems in the field of borders and visa and amending Regulations (EC) No 767/2008, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1726 and (EU) 2018/1861 of the European Parliament and of the Council and Council Decisions 2004/512/EC and 2008/633/JHA
Rialachán (AE) 2019/818 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 maidir le creat a bhunú le haghaidh idir-inoibritheacht idir córais faisnéise AE i réimse an chomhair phóilíneachta agus an chomhair bhreithiúnaigh, an tearmainn agus na himirce agus lena leasaítear Rialacháin (AE) 2018/1726, (AE) 2018/1862 agus (AE) 2019/816
Regulation (EU) 2019/818 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2019 on establishing a framework for interoperability between EU information systems in the field of police and judicial cooperation, asylum and migration and amending Regulations (EU) 2018/1726, (EU) 2018/1862 and (EU) 2019/816
Rialachán (AE) 2019/833 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 lena leagtar síos bearta caomhnaithe agus forfheidhmithe atá infheidhme i Limistéar Rialála Eagraíocht Iascaigh an Atlantaigh Thiar Thuaidh, lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/1627 agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CE) Uimh. 2115/2005 agus (CE) Uimh. 1386/2007 ón gComhairle
Regulation (EU) 2019/833 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2019 laying down conservation and enforcement measures applicable in the Regulatory Area of the Northwest Atlantic Fisheries Organisation, amending Regulation (EU) 2016/1627 and repealing Council Regulations (EC) No 2115/2005 and (EC) No 1386/2007
Rialachán (AE) 2019/834 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012, i dtaca leis an oibleagáid imréitigh, le fionraí na hoibleagáide imréitigh, leis na ceanglais tuairiscithe, le teicnící maolaithe riosca do chonarthaí díorthach thar an gcuntar nach n-imréitíonn contrapháirtí lárnach, le clárú agus le maoirseacht stórtha trádála agus leis na ceanglais ar stórtha trádála ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))
Regulation (EU) 2019/834 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2019 amending Regulation (EU) No 648/2012 as regards the clearing obligation, the suspension of the clearing obligation, the reporting requirements, the risk-mitigation techniques for OTC derivative contracts not cleared by a central counterparty, the registration and supervision of trade repositories and the requirements for trade repositories (Text with EEA relevance.)
Rialachán (AE) 2019/876 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 a mhéid a bhaineann leis an gcóimheas luamhánaithe, leis an gcóimheas glanchistiúcháin chobhsaí, leis na ceanglais maidir le cistí dílse agus dliteanais incháilithe, leis an bpriacal creidmheasa contrapháirtí, leis an bpriacal margaidh, leis na risíochtaí ar chontrapháirtithe lárnacha, leis na risíochtaí ar ghnóthais chomhinfheistíochta, leis na risíochtaí móra, leis na ceanglais tuairiscithe agus nochta, agus Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))
Regulation (EU) 2019/876 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2019 amending Regulation (EU) No 575/2013 as regards the leverage ratio, the net stable funding ratio, requirements for own funds and eligible liabilities, counterparty credit risk, market risk, exposures to central counterparties, exposures to collective investment undertakings, large exposures, reporting and disclosure requirements, and Regulation (EU) No 648/2012 (Text with EEA relevance.)
Rialachán (AE) 2019/880 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le hearraí cultúir a thabhairt isteach agus a allmhairiú
Regulation (EU) 2019/880 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on the introduction and the import of cultural goods
Rialachán (AE) 2019/881 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le ENISA (Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chibearshlándáil) agus maidir le deimhniú i ndáil le cibearshlándáil theicneolaíocht na faisnéise agus na cumarsáide agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 526/2013 (an Gníomh um Chibearshlándáil) (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
Regulation (EU) 2019/881 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on ENISA (the European Union Agency for Cybersecurity) and on information and communications technology cybersecurity certification and repealing Regulation (EU) No 526/2013 (Cybersecurity Act) (Text with EEA relevance)
Rialachán (AE) 2019/933 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 469/2009 maidir leis an deimhniú forlíontach cosanta le haghaidh táirgí íocshláinte ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))
Regulation (EU) 2019/933 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2019 amending Regulation (EC) No 469/2009 concerning the supplementary protection certificate for medicinal products (Text with EEA relevance.)
Rialachán (AE) 2019/941 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Meitheamh 2019 maidir le riosca-ullmhacht in earnáil an leictreachais agus lena n-aisghairtear Treoir 2005/89/CE ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))
Regulation (EU) 2019/941 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 on risk-preparedness in the electricity sector and repealing Directive 2005/89/EC (Text with EEA relevance.)
Rialachán (AE) 2019/942 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Meitheamh 2019 lena mbunaítear Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar idir Rialálaithe Fuinnimh ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))
Regulation (EU) 2019/942 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 establishing a European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators (Text with EEA relevance.)
Rialachán (AE) 2019/943 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Meitheamh 2019 maidir leis an margadh inmheánach don leictreachas ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))
Regulation (EU) 2019/943 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 on the internal market for electricity (Text with EEA relevance.)
Rialachán (AE) 2019/982 Ó Pharlaimint Na hEorpa Agus Ón gComhairle an 5 Meitheamh 2019 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1343/2011 maidir le forálacha áirithe i ndáil le hiascaireacht i limistéar Chomhaontú CGIM (An Coimisiún Ginearálta Iascaigh don Mheánmhuir)
Regulation (EU) 2019/982 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 amending Regulation (EU) No 1343/2011 on certain provisions for fishing in the GFCM (General Fisheries Commission for the Mediterranean) Agreement area
Rialachán (AE) 2020/123 ón gComhairle an 27 Eanáir 2020 lena socraítear le haghaidh 2020 na deiseanna iascaireachta le haghaidh stoic éisc áirithe agus grúpaí stoc éisc, is infheidhme in uiscí an Aontais agus, i gcás soithí iascaireachta de chuid an Aontais, in uiscí áirithe nach uiscí de chuid an Aontais iad
Council Regulation (EU) 2020/123 of 27 January 2020 fixing for 2020 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks, applicable in Union waters and, for Union fishing vessels, in certain non-Union waters
Rialachán (AE) 2020/127 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Eanáir 2020 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1306/2013 a mhéid a bhaineann leis an smacht airgeadais amhail ón mbliain airgeadais 2021 agus Rialachán (AE) Uimh. 1307/2013 a mhéid a bhaineann leis an tsolúbthacht idir colúin i ndáil leis an mbliain féilire 2020
Regulation (EU) 2020/127 of the European Parliament and of the Council of 29 January 2020 amending Regulation (EU) No 1306/2013 as regards financial discipline as from financial year 2021 and Regulation (EU) No 1307/2013 as regards flexibility between pillars in respect of calendar year 2020
Rialachán (AE) 2020/169 Ón Gcomhairle an 6 Feabhra 2020 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 147/2003 maidir le bearta sriantacha i dtaca leis an tSomáil
Council Regulation (EU) 2020/169 of 6 February 2020 amending Regulation (EC) No 147/2003 concerning restrictive measures in respect of Somalia
Rialachán (AE) 2020/213 ón Gcomhairle an 17 Feabhra 2020 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 314/2004 maidir le bearta sriantacha áirithe i leith na Siombáibe
Council Regulation (EU) 2020/213 of 17 February 2020 amending Regulation (EC) No 314/2004 concerning certain restrictive measures in respect of Zimbabwe
Rialachán (AE) 2020/261 ón gComhairle an 19 Nollaig 2019 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 389/2012 maidir le comhar riaracháin i réimse na ndleachtanna máil a mhéid a bhaineann le hábhar na gclár leictreonach
Council Regulation (EU) 2020/261 of 19 December 2019 amending Regulation (EU) No 389/2012 on administrative cooperation in the field of excise duties as regards the content of electronic registers
Rialachán (AE) 2020/271 ón gComhairle an 20 Feabhra 2020 maidir le leithdháileadh na ndeiseanna iascaireachta faoin bPrótacal ar chur chun feidhme an Chomhaontaithe Comhpháirtíochta maidir le hIascaigh Inbhuanaithe idir an tAontas Eorpach agus Poblacht na Séiséal (2020-2026)
Council Regulation (EU) 2020/271 of 20 February 2020 on the allocation of the fishing opportunities under the Protocol on the implementation of the Sustainable Fisheries Partnership Agreement between the European Union and the Republic of Seychelles (2020-2026)
Rialachán (AE) 2020/283Ón Gcomhairle an 18 Feabhra 2020 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 904/2010 maidir le bearta chun comhar riaracháin a neartú ar mhaithe le calaois CBL a chomhrac
Council Regulation (EU) 2020/283 of 18 February 2020 amending Regulation (EU) No 904/2010 as regards measures to strengthen administrative cooperation in order to combat VAT fraud
Rialachán (AE) Uimh 1288/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear "Erasmus+": clár an Aontais um oideachas, um oiliúint, um an óige agus um an spórt agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh, 1719/2006/CE, Cinneadh Uimh. 1720/2006/CE agus Cinneadh Uimh. 1298/2008/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Regulation (EU) No 1288/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 establishing "Erasmus+": the Union programme for education, training, youth and sport and repealing Decisions No 1719/2006/EC, No 1720/2006/EC and No 1298/2008/EC Text with EEA relevance
Rialachán (AE) Uimh 1304/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 . maidir le Ciste Sóisialta na hEorpa agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1081/2006 ón gComhairle
Regulation (EU) No 1304/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on the European Social Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1081/2006
Rialachán (AE) Uimh 1381/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena mbunaítear Clár um Chearta, um Chomhionannas agus um Shaoránacht don tréimhse 2014-2020 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Regulation (EU) No 1381/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 establishing a Rights, Equality and Citizenship Programme for the period 2014 to 2020 Text with EEA relevance
Rialachán (AE) Uimh 1384/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Nollaig 2014 maidir le cóir tharaife d'earraí de thionscnamh Eacuadór
Regulation (EU) No 1384/2014 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2014 on the tariff treatment for goods originating in Ecuador
Rialachán (AE) Uimh. 100/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1406/2002 lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Mhuirí Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Regulation (EU) No 100/2013 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2013 amending Regulation (EC) No 1406/2002 establishing a European Maritime Safety Agency Text with EEA relevance
Rialachán (AE) Uimh. 1007/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Meán Fómhair 2011 maidir le hainmneacha snáithíní teicstíle agus maidir le lipéadú gaolmhar agus marcáil ghaolmhar táirgí teicstíle i leith a gcomhdhéanaimh shnáithínigh agus lena n-aisghairtear Treoir 73/44/CEE ón gComhairle, Treoir 96/73/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Treoir 2008/121/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)
Regulation (EU) No 1007/2011 of the European Parliament and of the Council of 27 September 2011 on textile fibre names and related labelling and marking of the fibre composition of textile products and repealing Council Directive 73/44/EEC and Directives 96/73/EC and 2008/121/EC of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)
Rialachán (AE) Uimh. 1021/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Deireadh Fómhair 2013 lena leasaítear Treoir 1999/4/CE agus Treoir 2000/36/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Treoir 2001/111/CE, Treoir 2001/113/CE agus Treoir 2001/114/CE ón gComhairle maidir leis na cumhachtaí atá le tabhairt don Choimisiún Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Regulation (EU) No 1021/2013 of the European Parliament and of the Council of 9 October 2013 amending Directives 1999/4/EC and 2000/36/EC of the European Parliament and of the Council and Council Directives 2001/111/EC, 2001/113/EC and 2001/114/EC as regards the powers to be conferred on the Commission Text with EEA relevance
Rialachán (AE) Uimh. 1022/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2013 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (an tÚdarás Baincéireachta Eorpach) a mhéid a bhaineann le cúraimí sonracha a chur ar an mBanc Ceannais Eorpach de bhun Rialachán (AE) Uimh. 1024/2013 ón gComhairle
Regulation (EU) No 1022/2013 of the European Parliament and of the Council of 22 October 2013 amending Regulation (EU) No 1093/2010 establishing a European Supervisory Authority (European Banking Authority) as regards the conferral of specific tasks on the European Central Bank pursuant to Council Regulation (EU) No 1024/2013
Rialachán (AE) Uimh. 1023/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2013 lena leasaítear Rialacháin Foirne Oifigigh an Aontais Eorpaigh agus Coinníollacha Fostaíochta Sheirbhísigh eile an Aontais Eorpaigh
Regulation (EU, Euratom) No 1023/2013 of the European Parliament and of the Council of 22 October 2013 amending the Staff Regulations of Officials of the European Union and the Conditions of Employment of Other Servants of the European Union
Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir le comhar riaracháin trí Chóras Faisnéise an Mhargaidh Inmheánaigh agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2008/49/CE ón gCoimisiún ( “Rialachán IMI” ) Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Regulation (EU) No 1024/2012 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on administrative cooperation through the Internal Market Information System and repealing Commission Decision 2008/49/EC ( ‘the IMI Regulation’ ) Text with EEA relevance
Rialachán (AE) Uimh. 1025/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir le caighdeánú Eorpach, lena leasaítear Treoir 89/686/CEE agus Treoir 93/15/CEE ón gComhairle agus Treoracha 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE agus 2009/105/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Cinneadh 87/95/CEE ón gComhairle agus Cinneadh Uimh. 1673/2006/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Regulation (EU) No 1025/2012 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on European standardisation, amending Council Directives 89/686/EEC and 93/15/EEC and Directives 94/9/EC, 94/25/EC, 95/16/EC, 97/23/EC, 98/34/EC, 2004/22/EC, 2007/23/EC, 2009/23/EC and 2009/105/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Council Decision 87/95/EEC and Decision No 1673/2006/EC of the European Parliament and of the Council Text with EEA relevance
Rialachán (AE) Uimh. 1026/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir le bearta áirithe d’fhonn stoic éisc a chaomhnú i ndáil le tíortha a cheadaíonn iascaireacht neamh-inbhuanaithe
Regulation (EU) No 1026/2012 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on certain measures for the purpose of the conservation of fish stocks in relation to countries allowing non-sustainable fishing
Rialachán (AE) Uimh. 1027/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 726/2004 a mhéid a bhaineann le cógas-aireachas Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Regulation (EU) No 1027/2012 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 amending Regulation (EC) No 726/2004 as regards pharmacovigilance Text with EEA relevance
Rialachán (AE) Uimh. 1028/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1234/2007 ón gComhairle a mhéid a bhaineann le córas na scéime íocaíochta aonair agus le tacaíocht do shaothraithe fíniúnacha
Regulation (EU) No 1028/2012 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 amending Council Regulation (EC) No 1234/2007 as regards the regime of the single payment scheme and support to vine-growers
Rialachán (AE) Uimh. 1029/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 lena dtugtar isteach fabhair thrádála uathrialacha phráinneacha don Phacastáin
Regulation (EU) No 1029/2012 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 introducing emergency autonomous trade preferences for Pakistan
Rialachán (AE) Uimh. 1051/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 562/2006 dfhonn foráil a dhéanamh maidir le comhrialacha i ndáil le rialú teorann a athbhunú go sealadach ag teorainneacha inmheánacha i gcúinsí eisceachtúla
Regulation (EU) No 1051/2013 of the European Parliament and of the Council of 22 October 2013 amending Regulation (EC) No 562/2006 in order to provide for common rules on the temporary reintroduction of border control at internal borders in exceptional circumstances
Rialachán (AE) Uimh. 1052/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2013 lena mbunaítear an Córas Eorpach um Fhaireachas ar Theorainneacha (EUROSUR)
Regulation (EU) No 1052/2013 of the European Parliament and of the Council of 22 October 2013 establishing the European Border Surveillance System (Eurosur)
Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2011 lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach chun bainistiú oibríochtúil a dhéanamh ar chórais mhórscála TF sa limistéar saoirse, slándála agus ceartais
Regulation (EU) No 1077/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 establishing a European Agency for the operational management of large-scale IT systems in the area of freedom, security and justice
Rialachán (AE) Uimh. 1090/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena leasaítear Treoir 2009/42/CE maidir le tuairisceáin staidrimh i ndáil le hiompar earraí agus paisinéirí de mhuir
Regulation (EU) No 1090/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 amending Directive 2009/42/EC on statistical returns in respect of carriage of goods and passengers by sea
Rialachán (AE) Uimh. 1091/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 539/2001 ón gComhairle lena liostaítear na tríú tíortha a bhfuil ar a náisiúnaigh víosa a bheith ina seilbh acu nuair atá na teorainneacha seachtracha á dtrasnú acu agus na tríú tíortha a bhfuil a náisiúnaigh díolmhaithe ón gceanglas sin
Regulation (EU) No 1091/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 amending Council Regulation (EC) No 539/2001 listing the third countries whose nationals must be in possession of visas when crossing the external borders and those whose nationals are exempt from that requirement
Rialachán (AE) Uimh. 1092/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 maidir le formhaoirseacht stuamachta ar an macraileibhéal ag an Aontas Eorpach ar an gcóras airgeadais agus lena mbunaítear Bord Eorpach um Riosca Sistéamach
Regulation (EU) No 1092/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 on European Union macro-prudential oversight of the financial system and establishing a European Systemic Risk Board
Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Baincéireachta Eorpach), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/78/CE ón gCoimisiún
Regulation (EU) No 1093/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Banking Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/78/EC
Rialachán (AE) Uimh. 1094 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/79/CE ón gCoimisiún
Regulation (EU) No 1094/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Insurance and Occupational Pensions Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/79/EC
Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 2009/77/CE ón gCoimisiún
Regulation (EU) No 1095/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Securities and Markets Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/77/EC
Rialachán (AE) Uimh. 1143/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2014 maidir le tabhairt isteach agus leathadh speiceas coimhthíoch ionrach a chosc agus a bhainistiú
Regulation (EU) No 1143/2014 of the European Parliament and of the Council of 22 October 2014 on the prevention and management of the introduction and spread of invasive alien species
Rialachán (AE) Uimh. 1144/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2014 maidir le bearta um sholáthar faisnéise agus bearta cur chun cinn a bhaineann le táirgí talmhaíochta a chuirtear chun feidhme sa mhargadh inmheánach agus i dtríú tíortha agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 3/2008 ón gComhairle
Regulation (EU) No 1144/2014 of the European Parliament and of the Council of 22 October 2014 on information provision and promotion measures concerning agricultural products implemented in the internal market and in third countries and repealing Council Regulation (EC) No 3/2008
Rialachán (AE) Uimh. 1150/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Deireadh Fómhair 2014 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 374/2014 maidir le dleachtanna custaim ar earraí de thionscnamh na hÚcráine a laghdú nó a dhíchur 
Regulation (EU) No 1150/2014 of the European Parliament and of the Council of 29 October 2014 amending Regulation (EU) No 374/2014 on the reduction or elimination of customs duties on goods originating in Ukraine 
Rialachán (AE) Uimh. 1151/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Samhain 2012 maidir le scéimeanna cáilíochta do tháirgí talmhaíochta agus do bhia-earraí
Regulation (EU) No 1151/2012 of the European Parliament and of the Council of 21 November 2012 on quality schemes for agricultural products and foodstuffs
Rialachán (AE) Uimh. 1152/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Samhain 2012 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2371/2002 ón gComhairle maidir le caomhnú agus saothrú inbhuanaithe acmhainní iascaigh faoin gComhbheartas Iascaigh
Regulation (EU) No 1152/2012 of the European Parliament and of the Council of 21 November 2012 amending Council Regulation (EC) No 2371/2002 on the conservation and sustainable exploitation of fisheries resources under the common fisheries policy
Rialachán (AE) Uimh. 1168/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2011 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2007/2004 ón gComhairle lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach chun Comhar Oibríochtúil a Bhainistiú ag Teorainneacha Seachtracha Bhallstáit an Aontais Eorpaigh
Regulation (EU) No 1168/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 amending Council Regulation (EC) No 2007/2004 establishing a European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union
Rialachán (AE) Uimh. 1168/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2012 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1225/2009 ón gComhairle maidir le cosaint i gcoinne allmhairí dumpáilte ó thíortha nach comhaltaí den Chomhphobal Eorpach iad
Regulation (EU) No 1168/2012 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2012 amending Council Regulation (EC) No 1225/2009 on protection against dumped imports from countries not members of the European Community
Rialachán (AE) Uimh. 1169/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2011 maidir le faisnéis bhia a sholáthar do thomhaltóirí lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1924/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1925/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Treoir 87/250/CEE ón gCoimisiún, Treoir 90/496/CEE ón gComhairle, Treoir 1999/10/CE ón gCoimisiún, Treoir 2000/13/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 2002/67/CE ón gCoimisiún agus Treoir 2008/5/CE ón gCoimisiún agus Rialachán (CE) Uimh. 608/2004 ón gCoimisiún (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)
Regulation (EU) No 1169/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on the provision of food information to consumers, amending Regulations (EC) No 1924/2006 and (EC) No 1925/2006 of the European Parliament and of the Council, and repealing Commission Directive 87/250/EEC, Council Directive 90/496/EEC, Commission Directive 1999/10/EC, Directive 2000/13/EC of the European Parliament and of the Council, Commission Directives 2002/67/EC and 2008/5/EC and Commission Regulation (EC) No 608/2004 (Text with EEA relevance)
Rialachán (AE) Uimh. 1173/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Samhain 2011 maidir le faireachas buiséadach a fhorfheidhmiú go héifeachtach sa limistéar euro
Regulation (EU) No 1173/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 November 2011 on the effective enforcement of budgetary surveillance in the euro area
Rialachán (AE) Uimh. 1174/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Samhain 2011 maidir le bearta forfheidhmiúcháin chun míchothromaíochtaí maicreacnamaíocha iomarcacha sa limistéar euro a cheartú
Regulation (EU) No 1174/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 November 2011 on enforcement measures to correct excessive macroeconomic imbalances in the euro area
Rialachán (AE) Uimh. 1175/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Samhain 2011 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1466/97 ón gComhairle maidir leis an bhfaireachas ar riochtaí buiséadacha, agus an faireachas ar bheartais eacnamaíocha agus a gcomhordú, a neartú
Regulation (EU) No 1175/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 November 2011 amending Council Regulation (EC) No 1466/97 on the strengthening of the surveillance of budgetary positions and the surveillance and coordination of economic policies
Rialachán (AE) Uimh. 1176/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Samhain 2011 maidir le míchothromaíochtaí maicreacnamaíocha a chosc agus a cheartú
Regulation (EU) No 1176/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 November 2011 on the prevention and correction of macroeconomic imbalances
Rialachán (AE) Uimh. 1177/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 maidir le cearta paisinéirí agus iad ag taisteal ar muir agus ar uiscebhealaí intíre agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2006/2004
Regulation (EU) No 1177/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 concerning the rights of passengers when travelling by sea and inland waterway and amending Regulation (EC) No 2006/2004
Rialachán (AE) Uimh. 1177/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 maidir le cearta paisinéirí agus iad ag taisteal ar muir agus ar uiscebhealaí intíre agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2006/2004 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Regulation (EU) No 1177/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 concerning the rights of passengers when travelling by sea and inland waterway and amending Regulation (EC) No 2006/2004 Text with EEA relevance
Rialachán (AE) Uimh. 1202/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Samhain 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1215/2009 ón gComhairle i ndáil le taraifchuótaí dfhíon
Regulation (EU) No 1202/2013 of the European Parliament and of the Council of 20 November 2013 amending Council Regulation (EC) No 1215/2009 in relation to tariff quotas for wine
Rialachán (AE) Uimh. 121/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2012 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1290/2005 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1234/2007 ón gComhairle maidir le táirgí bia a dháileadh ar na daoine is díothaí san Aontas
Regulation (EU) No 121/2012 of the European Parliament and of the Council of 15 February 2012 amending Council Regulations (EC) No 1290/2005 and (EC) No 1234/2007 as regards distribution of food products to the most deprived persons in the Union
Rialachán (AE) Uimh. 1210/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Nollaig 2010 maidir le monaí euro a fhíordheimhniú agus le monaí euro atá mí-oiriúnach le haghaidh cúrsaíochta a láimhseáil
Regulation (EU) No 1210/2010 of the European Parliament and of the Council of 15 December 2010 concerning authentication of euro coins and handling of euro coins unfit for circulation
Rialachán (AE) Uimh. 1211/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Nollaig 2010 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 539/2001 ón gComhairle lena liostaítear na tríú tíortha a bhfuil ar a náisiúnaigh víosaí a bheith ina seilbh acu nuair atá na teorainneacha seachtracha á dtrasnú acu agus na tríú tíortha a bhfuil a náisiúnaigh díolmhaithe ón gceanglas sin
Regulation (EU) No 1211/2010 of the European Parliament and of the Council of 15 December 2010 amending Council Regulation (EC) No 539/2001 listing the third countries whose nationals must be in possession of visas when crossing the external borders and those whose nationals are exempt from that requirement
Rialachán (AE) Uimh. 1214/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Samhain 2011 maidir le hiompar trasteorann gairmiúil airgid thirim in euro de bhóthar idir Ballstáit sa limistéar euro
Regulation (EU) No 1214/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 November 2011 on the professional cross-border transport of euro cash by road between euro-area Member States
Rialachán (AE) Uimh. 1215/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2012 maidir le dlínse agus le haithint agus forghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála
Regulation (EU) No 1215/2012 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2012 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters
Rialachán (AE) Uimh. 1216/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2012 lena dtugtar isteach, toisc aontachas na Cróite leis an Aontas Eorpach, bearta speisialta sealadacha maidir le hoifigigh agus le foireann shealadach de chuid an Aontais a earcú
Regulation (EU) No 1216/2012 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2012 introducing, on the occasion of the accession of Croatia to the European Union, special temporary measures for the recruitment of Union officials and temporary staff
Rialachán (AE) Uimh. 1217/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2012 maidir le leithdháileadh cuótaí rátaí taraife a bhfuil feidhm acu i ndáil le honnmhairithe adhmaid ó Chónaidhm na Rúise chun an Aontais Eorpaigh
Regulation (EU) No 1217/2012 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2012 on the allocation of tariff-rate quotas applying to exports of wood from the Russian Federation to the European Union
Rialachán (AE) Uimh. 1218/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2012 maidir le cur chun feidhme an Chomhaontaithe i bhfoirm Malartú Litreacha idir an tAontas Eorpach agus an Bhrasaíl de bhun Airteagal XXVIII den Chomhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Thrádáil (CGTT) 1994 a bhaineann le modhnú ar lamháltais i ndáil le feoil éanlaithe phróiseáilte dá bhforáiltear i Sceideal AE atá i gceangal le CGTT 1994, agus den Chomhaontú i bhfoirm Malartú Litreacha idir an tAontas Eorpach agus an Téalainn de bhun Airteagal XXVIII den Chomhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Thrádáil (CGTT) 1994 a bhaineann le modhnú ar lamháltais i ndáil le feoil éanlaithe phróiseáilte dá bhforáiltear i Sceideal AE atá i gceangal le CGTT 1994, agus lena leasaítear agus lena bhforlíontar Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CEE) Uimh. 2658/87 ón gComhairle maidir leis an ainmníocht taraife agus staidrimh agus maidir leis an gComhtharaif Chustaim
Regulation (EU) No 1218/2012 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2012 concerning the implementation of the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and Brazil pursuant to Article XXVIII of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994 relating to the modification of concessions with respect to processed poultry meat provided for in the EU Schedule annexed to GATT 1994, and of the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and Thailand pursuant to Article XXVIII of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994 relating to the modification of concessions with respect to processed poultry meat provided for in the EU Schedule annexed to GATT 1994, and amending and supplementing Annex I to Council Regulation (EEC) No 2658/87 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff
Rialachán (AE) Uimh. 1219/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2012 lena mbunaítear socruithe idirthréimhseacha le haghaidh comhaontuithe déthaobhacha infheistíochta idir na Ballstáit agus tríú tíortha
Regulation (EU) No 1219/2012 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2012 establishing transitional arrangements for bilateral investment agreements between Member States and third countries
Rialachán (AE) Uimh. 1227/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2011 maidir le sláine agus trédhearcacht an mhargaidh mórdhíola fuinnimh (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)
Regulation (EU) No 1227/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on wholesale energy market integrity and transparency (Text with EEA relevance)
Rialachán (AE) Uimh. 1228/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Samhain 2011 lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 429/73 ón gComhairle lena ndéantar forálacha speisialta maidir le hearraí áirithe a allmhairiú isteach sa Chomhphobal, ar earraí iad a thagann faoi réim Rialachán (CEE) Uimh. 1059/69 agus ar earraí de thionscnamh na Tuirce iad
Regulation (EU) No 1228/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 November 2011 repealing Regulation (EEC) No 429/73 of the Council making special provisions for imports into the Community of certain goods coming under Regulation (EEC) No 1059/69 and originating in Turkey
Rialachán (AE) Uimh. 1229/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Samhain 2011 lena n-aisghairtear gníomhartha áirithe ón gComhairle atá imithe i seandacht i réimse an chomhbheartais talmhaíochta
Regulation (EU) No 1229/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 November 2011 repealing certain obsolete Council acts in the field of the common agricultural policy
Rialachán (AE) Uimh. 1230/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Samhain 2011 maidir le haisghairm gníomhartha áirithe ón gComhairle atá imithe i seandacht i réimse an chomhbheartais tráchtála
Regulation (EU) No 1230/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 November 2011 on repealing certain obsolete Council acts in the field of common commercial policy
Rialachán (AE) Uimh. 1231/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena leathnaítear Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 987/2009 chuig náisiúnaigh tríú tíortha nach gcumhdaítear cheana leis na Rialacháin sin ar fhoras a náisiúntachta amháin
Regulation (EU) No 1231/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 extending Regulation (EC) No 883/2004 and Regulation (EC) No 987/2009 to nationals of third countries who are not already covered by these Regulations solely on the ground of their nationality
Rialachán (AE) Uimh. 1231/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Samhain 2011 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 378/2007 ón gComhairle maidir leis na rialacha le haghaidh chur chun feidhme an mhodhnaithe dheonaigh ar íocaíochtaí díreacha faoin gcomhbheartas talmhaíochta
Regulation (EU) No 1231/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 November 2011 amending Council Regulation (EC) No 378/2007 as regards the rules for the implementation of voluntary modulation of direct payments under the common agricultural policy
Rialachán (AE) Uimh. 1232/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Nollaig 2010 maidir le ranníocaíochtaí airgeadais ón Aontas Eorpach leis an gCiste Idirnáisiúnta d’Éirinn (2007-2010)
Regulation (EU) No 1232/2010 of the European Parliament and of the Council of 15 December 2010 concerning European Union financial contributions to the International Fund for Ireland (2007 to 2010)
Rialachán (AE) Uimh. 1232/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Samhain 2011 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 428/2009 ón gComhairle lena ndéantar córas Comhphobail a chur ar bun chun rialú a dhéanamh ar onnmhairiú, ar aistriú agus ar bhróicéireacht ítimí dé-úsáide agus ar iad a bheith ar idirthuras
Regulation (EU) No 1232/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 November 2011 amending Council Regulation (EC) No 428/2009 setting up a Community regime for the control of exports, transfer, brokering and transit of dual-use items
Rialachán (AE) Uimh. 1233/2010 ó Pharlaimint na hEorpaagus ón gComhairle an 15 Nollaig 2010 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 663/2009 lena mbunaítear clár chun cabhrú leis an téarnamh eacnamaíoch trí chúnamh airgeadais Comhphobail a dheonú ar thionscadail i réimse an fhuinnimh
Regulation (EU) No 1233/2010 of the European Parliament and of the Council of 15 December 2010 amending Regulation (EC) No 663/2009 establishing a programme to aid economic recovery by granting Community financial assistance to projects in the field of energy
Rialachán (AE) Uimh. 1233/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Samhain 2011 maidir le treoirlínte áirithe a chur i bhfeidhm i réimse na gcreidmheasanna onnmhairiúcháin arna dtacú go hoifigiúil agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2001/76/CE ón gComhairle agus Cinneadh 2001/77/CE ón gComhairle
Regulation (EU) No 1233/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 November 2011 on the application of certain guidelines in the field of officially supported export credits and repealing Council Decisions 2001/76/EC and 2001/77/EC
Rialachán (AE) Uimh. 1234/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Nollaig 2010 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1234/2007 ón gComhairle (Rialachán CEM Aonair) maidir leis an gcabhair a dheonaítear faoi chuimsiú Mhonaplacht Alcóil na Gearmáine
Regulation (EU) No 1234/2010 of the European Parliament and of the Council of 15 December 2010 amending Council Regulation (EC) No 1234/2007 (Single CMO Regulation) as regards the aid granted in the framework of the German Alcohol Monopoly
Rialachán (AE) Uimh. 1235/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Nollaig 2010 lena leasaítear, maidir le cógas-aireachas ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, Rialachán (CE) Uimh. 726/2004 lena leagtar síos nósanna imeachta Comhphobail maidir le húdarú agus maoirseacht táirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine agus le haghaidh úsáide tréidliachta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Leigheasra Eorpach, agus Rialachán (CE) Uimh. 1394/2007 maidir le táirgí íocshláinte ardteiripe
Regulation (EU) No 1235/2010 of the European Parliament and of the Council of 15 December 2010 amending, as regards pharmacovigilance of medicinal products for human use, Regulation (EC) No 726/2004 laying down Community procedures for the authorisation and supervision of medicinal products for human and veterinary use and establishing a European Medicines Agency, and Regulation (EC) No 1394/2007 on advanced therapy medicinal products
Rialachán (AE) Uimh. 1236/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Nollaig 2010 lena leagtar síos scéim um rialú agus um fhorfheidhmiú is infheidhme sa limistéar atá cumhdaithe leis an gCoinbhinsiún um chomhar iltaobhach sa todhchaí in iascaigh an Atlantaigh Thoir Thuaidh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2791/1999 ón gComhairle
Regulation (EU) No 1236/2010 of the European Parliament and of the Council of 15 December 2010 laying down a scheme of control and enforcement applicable in the area covered by the Convention on future multilateral cooperation in the North-East Atlantic fisheries and repealing Council Regulation (EC) No 2791/1999
Rialachán (AE) Uimh. 1237/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Nollaig 2010 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2187/2005 ón gComhairle maidir leis an toirmeasc ar roghnaíocht ar son luacha agus leis na srianta ar iascaireacht leitheanna agus turbard i Muir Bhailt, sna Belts agus in Øresund
Regulation (EU) No 1237/2010 of the European Parliament and of the Council of 15 December 2010 amending Council Regulation (EC) No 2187/2005 as regards the prohibition of highgrading and restrictions on fishing for flounder and turbot in the Baltic Sea, the Belts and the Sound
Rialachán (AE) Uimh. 1238/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Nollaig 2010 lena leasaítear Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CEE) Uimh. 2658/87 ón gComhairle i ndáil le déileáil ar bhonn saor ó dhleacht le comhábhair shonraithe ghníomhacha chógaisíochta ar a bhfuil "ainm neamhdhílseánaigh idirnáisiúnta" (ANI) ón Eagraíocht Dhomhanda Sláinte, agus le táirgí sonraithe a úsáidtear chun cógais chríochnaithe a mhonarú
Regulation (EU) No 1238/2010 of the European Parliament and of the Council of 15 December 2010 amending Annex I to Council Regulation (EEC) No 2658/87 as regards the provision of duty-free treatment for specified pharmaceutical active ingredients bearing an "international non-proprietary name" (INN) from the World Health Organization and specified products used for the manufacture of finished pharmaceuticals
Rialachán (AE) Uimh. 1255/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Samhain 2011 lena mbunaítear Clár chun tacú le Beartas Muirí Comhtháite a fhorbairt tuilleadh (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)
Regulation (EU) No 1255/2011 of the European Parliament and of the Council of 30 November 2011 establishing a Programme to support the further development of an Integrated Maritime Policy (Text with EEA relevance)
Rialachán (AE) Uimh. 1257/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2012 lena gcuirtear comhar feabhsaithe chun feidhme sa réimse a bhaineann le cosaint aonadach phaitinne a chruthú
Regulation (EU) No 1257/2012 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2012 implementing enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection
Rialachán (AE) Uimh. 1257/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Samhain 2013 maidir le hathchúrsáil long agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1013/2006 agus Treoir 2009/16/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Regulation (EU) No 1257/2013 of the European Parliament and of the Council of 20 November 2013 on ship recycling and amending Regulation (EC) No 1013/2006 and Directive 2009/16/EC Text with EEA relevance
Rialachán (AE) Uimh. 1258/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Samhain 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 273/2004 maidir le réamhtheachtaithe drugaí Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Regulation (EU) No 1258/2013 of the European Parliament and of the Council of 20 November 2013 amending Regulation (EC) No 273/2004 on drug precursors Text with EEA relevance
Rialachán (AE) Uimh. 1259/2013 ó Pharlaimint na hEORPA agus ón gCOMHAIRLE an 20 Samhain 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 111/2005 ón gComhairle lena leagtar síos rialacha chun faireachán a dhéanamh ar an trádáil i réamhtheachtaithe drugaí idir an Comhphobal agus tríú tíortha
Regulation (EU) No 1259/2013 of the European Parliament and of the Council of 20 November 2013 amending Council Regulation (EC) No 111/2005 laying down rules for the monitoring of trade between the Community and third countries in drug precursors
Rialachán (AE) Uimh. 1260/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Samhain 2013 maidir le staidreamh déimeagrafach Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Regulation (EU) No 1260/2013 of the European Parliament and of the Council of 20 November 2013 on European demographic statistics Text with EEA relevance
Rialachán (AE) Uimh. 1285/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le cur chun feidhme agus saothrú córas Eorpach um loingseoireacht satailíte agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 876/2002 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 683/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle
Regulation (EU) No 1285/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 on the implementation and exploitation of European satellite navigation systems and repealing Council Regulation (EC) No 876/2002 and Regulation (EC) No 683/2008 of the European Parliament and of the Council
Rialachán (AE) Uimh. 1286/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear clár gníomhaíochta chun feabhas a chur ar oibriú na gcóras cánachais san Aontas Eorpach don tréimhse 2014–2020 (Fiscalis 2020) agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1482/2007/CE
Regulation (EU) No 1286/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 establishing an action programme to improve the operation of taxation systems in the European Union for the period 2014-2020 (Fiscalis 2020) and repealing Decision No 1482/2007/EC
Rialachán (AE) Uimh. 1286/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Samhain 2014 maidir le doiciméid um fhaisnéis bhunriachtanach do tháirgí infheistíochta miondíola pacáistithe agus táirgí infheistíochta atá árachas-bhunaithe (PRIIPanna) (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)
Regulation (EU) No 1286/2014 of the European Parliament and of the Council of 26 November 2014 on key information documents for packaged retail and insurance-based investment products (PRIIPs) (Text with EEA relevance)
Rialachán (AE) Uimh. 1287/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear Clár um Iomaíochas na bhFiontar agus na bhfiontar beag agus meánmhéide (COSME) (2014 - 2020) agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1639/2006/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Regulation (EU) No 1287/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 establishing a Programme for the Competitiveness of Enterprises and small and medium-sized enterprises (COSME) (2014 - 2020) and repealing Decision No 1639/2006/EC Text with EEA relevance
Rialachán (AE) Uimh. 1289/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 539/2001 ón gComhairle lena liostaítear na tríú tíortha a bhfuil ar a náisiúnaigh víosaí a bheith ina seilbh acu ar thrasnú teorainneacha seachtracha dóibh agus na tríú tíortha a bhfuil a náisiúnaigh díolmhaithe ón gceanglas sin
Regulation (EU) No 1289/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 amending Council Regulation (EC) No 539/2001 listing the third countries whose nationals must be in possession of visas when crossing the external borders and those whose nationals are exempt from that requirement
Rialachán (AE) Uimh. 1290/2013 ó Pharlaimint na heorpa agus ón gcomhairle an 11 Nollaig 2013 lena leagtar síos na rialacha maidir le rannpháirtíocht agus leathadh i "Fís 2020 - an Clár réime um Thaighde agus um Nuálaíocht (2014-2020)" agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1906/2006 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Regulation (EU) No 1290/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 laying down the rules for participation and dissemination in "Horizon 2020 - the Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020)" and repealing Regulation (EC) No 1906/2006 Text with EEA relevance
Rialachán (AE) Uimh. 1291/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear Fís 2020 – An Clár Réime um Thaighde agus Nuálaíocht (2014-2020), agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1982/2006/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Regulation (EU) No 1291/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 establishing Horizon 2020 - the Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020) and repealing Decision No 1982/2006/EC Text with EEA relevance
Rialachán (AE) Uimh. 1292/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 294/2008 lena mbunaítear an Institiúid Eorpach um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Regulation (EU) No 1292/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 amending Regulation (EC) No 294/2008 establishing the European Institute of Innovation and Technology Text with EEA relevance
Rialachán (AE) Uimh. 1293/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le Clár don Chomhshaol agus do Ghníomhú ar son na hAeráide (LIFE) a bhunú agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 614/2007 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Regulation (EU) No 1293/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 on the establishment of a Programme for the Environment and Climate Action (LIFE) and repealing Regulation (EC) No 614/2007 Text with EEA relevance
Rialachán (AE) Uimh. 1294/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear clár gníomhaíochta um chustam san Aontas Eorpach don tréimhse 2014-2020 (Custam 2020) agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 624/2007/CE
Regulation (EU) No 1294/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 establishing an action programme for customs in the European Union for the period 2014-2020 (Customs 2020) and repealing Decision No 624/2007/EC
Rialachán (AE) Uimh. 1295/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le Clár Eoraip na Cruthaitheachta (2014 go 2020) a bhunú agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1718/2006/CE, Cinneadh Uimh. 1855/2006/CE agus Cinneadh Uimh. 1041/2009/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Regulation (EU) No 1295/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 establishing the Creative Europe Programme (2014 to 2020) and repealing Decisions No 1718/2006/EC, No 1855/2006/EC and No 1041/2009/EC Text with EEA relevance
Rialachán (AE) Uimh. 1296/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le Clár an Aontais Eorpaigh um Fhostaíocht agus um Nuálaíocht Shóisialta ("EaSI") agus lena leasaítear Cinneadh Uimh. 283/2010/AE lena mbunaítear Saoráid Mhicreamhaoiniúcháin don Dul Chun Cinn Eorpach le haghaidh fostaíochta agus cuimsiú sóisialta Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Regulation (EU) No 1296/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 on a European Union Programme for Employment and Social Innovation ("EaSI") and amending Decision No 283/2010/EU establishing a European Progress Microfinance Facility for employment and social inclusion Text with EEA relevance
Rialachán (AE) Uimh. 1297/2013 Ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1083/2006 ón gComhairle maidir le forálacha áirithe a bhaineann le bainistíocht airgeadais i gcomhair Ballstát áirithe a bhfuil deacrachtaí tromchúiseacha acu nó a bhfuil deacrachtaí tromchúiseacha ag bagairt orthu i ndáil lena gcobhsaíocht airgeadais, leis na rialacha saortha i gcás Ballstát áirithe agus leis na rialacha maidir le híocaíochtaí an iarmhéid deiridh
Regulation (EU) No 1297/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 amending Council Regulation (EC) No 1083/2006 as regards certain provisions relating to financial management for certain Member States experiencing or threatened with serious difficulties with respect to their financial stability, to the decommitment rules for certain Member States, and to the rules on payments of the final balance
Rialachán (AE) Uimh. 1298/2013 ó Pharlaimint na heorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1083/2006 maidir leis an leithdháileadh airgeadais i gcomhair Ballstát áirithe ó Chiste Sóisialta na hEorpa
Regulation (EU) No 1298/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 amending Council Regulation (EC) No 1083/2006 as regards the financial allocation for certain Member States from the European Social Fund
Rialachán (AE) Uimh. 1299/2013 ó Pharlaimint na hEORPA agus ón gCOMHAIRLE an 17 Nollaig 2013 maidir le forálacha sonracha i dtaca le tacaíocht ó Chiste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa do sprioc an chomhair chríochaigh Eorpaigh
Regulation (EU) No 1299/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on specific provisions for the support from the European Regional Development Fund to the European territorial cooperation goal
Rialachán (AE) Uimh. 1300/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 maidir leis an gCiste Comhtháthaithe agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1084/2006 ón gComhairle
Regulation (EU) No 1300/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on the Cohesion Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1084/2006
Rialachán (AE) Uimh. 1301/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa agus maidir le forálacha sonracha a bhaineann le sprioc na hInfheistíochta le haghaidh fáis agus post agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1080/2006
Regulation (EU) No 1301/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on the European Regional Development Fund and on specific provisions concerning the Investment for growth and jobs goal and repealing Regulation (EC) No 1080/2006
Rialachán (AE) Uimh. 1302/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1082/2006 maidir le grúpáil Eorpach um chomhar críochach (EGTC) a mhéid a bhaineann le bunú agus feidhmiú grúpálacha den sórt sin a shoiléiriú, a shimpliú agus a fheabhsú
Regulation (EU) No 1302/2013 of the european Parliament and of the Council of 17 December 2013 amending Regulation (EC) No 1082/2006 on a European grouping of territorial cooperation (EGTC) as regards the clarification, simplification and improvement of the establishment and functioning of such groupings
Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena leagtar síos forálacha coiteanna maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe, leis an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena leagtar síos forálacha ginearálta maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1083/2006 ón gComhairle
Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund and laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1083/2006
Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 maidir le tacaíocht d'fhorbairt tuaithe ón gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT) agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1698/2005
Regulation (EU) No 1305/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and repealing Council Regulation (EC) No 1698/2005
Rialachán (AE) Uimh. 1306/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 maidir leis an gcomhbheartas talmhaíochta a mhaoiniú, a bhainistiú agus faireachán a dhéanamh air agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CEE) Uimh. 352/78, (CE) Uimh. 165/94, (CE) Uimh. 2799/98, (CE) Uimh. 814/2000, (CE) Uimh. 1290/2005 agus (CE) Uimh. 485/2008 ón gComhairle
Regulation (EU) No 1306/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on the financing, management and monitoring of the common agricultural policy and repealing Council Regulations (EEC) No 352/78, (EC) No 165/94, (EC) No 2799/98, (EC) No 814/2000, (EC) No 1290/2005 and (EC) No 485/2008
Rialachán (AE) Uimh. 1307/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena mbunaítear rialacha maidir le híocaíochtaí díreacha le feirmeoirí faoi scéimeanna tacaíochta faoi chuimsiú an chomhbheartais talmhaíochta agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 637/2008 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 73/2009 ón gComhairle
Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 establishing rules for direct payments to farmers under support schemes within the framework of the common agricultural policy and repealing Council Regulation (EC) No 637/2008 and Council Regulation (EC) No 73/2009
RIALACHÁN (AE) Uimh. 1309/2013 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE an 17 Nollaig 2013 maidir leis an gCiste Eorpach um Choigeartú don Domhandú (2014-2020) agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1927/2006
REGULATION (EU) No 1309/2013 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 17 December 2013 on the European Globalisation Adjustment Fund (2014-2020) and repealing Regulation (EC) No 1927/2006
Rialachán (AE) Uimh. 1310/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2011 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1083/2006 ón gComhairle maidir le cúnamh inaisíoctha, innealtóireacht airgeadais agus forálacha áirithe a bhaineann leis an ráiteas caiteachais
Regulation (EU) No 1310/2011 of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 amending Council Regulation (EC) No 1083/2006 as regards repayable assistance, financial engineering and certain provisions related to the statement of expenditure
Rialachán (AE) Uimh. 1310/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena leagtar síos forálacha idirthréimhseacha áirithe maidir le tacaíocht d'fhorbairt tuaithe ón gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT) agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a mhéid a bhaineann le hacmhainní agus a ndáileadh i dtaca leis an mbliain 2014 agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 73/2009 ón gComhairle agus Rialachán (AE) Uimh. 1307/2013, Rialachán (AE) Uimh. 1306/2013 agus Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a mhéid a bhaineann lena gcur i bhfeidhm sa bhliain 2014
Regulation (EU) No 1310/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 laying down certain transitional provisions on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD), amending Regulation (EU) No 1305/2013 of the European Parliament and of the Council as regards resources and their distribution in respect of the year 2014 and amending Council Regulation (EC) No 73/2009 and Regulations (EU) No 1307/2013, (EU) No 1306/2013 and (EU) No 1308/2013of the European Parliament and of the Council as regards their application in the year 2014
Rialachán (AE) Uimh. 1311/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2011 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1083/2006 ón gComhairle, maidir le forálacha áirithe a bhaineann le bainistíocht airgeadais i gcomhair Ballstát áirithe a bhfuil deacrachtaí tromchúiseacha acu nó a bhfuil deacrachtaí tromchúiseacha ag bagairt orthu i ndáil lena gcobhsaíocht airgeadais
Regulation (EU) No 1311/2011 of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 amending Council Regulation (EC) No 1083/2006 as regards certain provisions relating to financial management for certain Member States experiencing or threatened with serious difficulties with respect to their financial stability
Rialachán (AE) Uimh. 1312/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Nollaig 2011 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1698/2005 ón gComhairle maidir le forálacha áirithe a bhaineann le bainistíocht airgeadais i gcomhair Ballstát áirithe a bhfuil deacrachtaí tromchúiseacha acu nó a bhfuil deacrachtaí tromchúiseacha ag bagairt orthu i ndáil lena gcobhsaíocht airgeadais
Regulation (EU) No 1312/2011 of the European Parliament and of the Council of 19 December 2011 amending Council Regulation (EC) No 1698/2005 as regards certain provisions relating to financial management for certain Member States experiencing or threatened with serious difficulties with respect to their financial stability
Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear an tSaoráid um Chónascadh na hEorpa, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 913/2010 agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 680/2007 agus Rialachán (CE) Uimh. 67/2010 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Regulation (EU) No 1316/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 establishing the Connecting Europe Facility, amending Regulation (EU) No 913/2010 and repealing Regulations (EC) No 680/2007 and (EC) No 67/2010 Text with EEA relevance
Rialachán (AE) Uimh. 1318/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1217/2009 ón gComhairle lena mbunaítear líonra chun sonraí cuntasaíochta ar ioncaim agus oibriú gnó na ngabháltas talmhaíochta sa Chomhphobal Eorpach a bhailiú
Regulation (EU) No 1318/2013 of the European Parliament and of the Council of 22 October 2013 amending Council Regulation (EC) No 1217/2009 setting up a network for the collection of accountancy data on the incomes and business operation of agricultural holdings in the European Community
Rialachán (AE) Uimh. 1336/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2011 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1215/2009 ón gComhairle lena dtugtar isteach bearta eisceachtúla trádála do thíortha agus do chríocha atá rannpháirteach i bpróiseas Cobhsaíochta agus Comhlachais an Aontais Eorpaigh nó atá nasctha leis an bpróiseas sin
Regulation (EU) No 1336/2011 of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 amending Council Regulation (EC) No 1215/2009 introducing exceptional trade measures for countries and territories participating in or linked to the European Union’s Stabilisation and Association process
Rialachán (AE) Uimh. 1337/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2011 maidir le staidreamh Eorpach ar bharra buana agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 357/79 ón gComhairle agus Treoir 2001/109/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)
Regulation (EU) No 1337/2011 of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 concerning European statistics on permanent crops and repealing Council Regulation (EEC) No 357/79 and Directive 2001/109/EC of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)
Rialachán (AE) Uimh. 1338/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2011 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1934/2006 ón gComhairle lena mbunaítear ionstraim maoinithe le haghaidh comhair le tíortha tionsclaithe agus le críocha tionsclaithe agus le tíortha eile ardioncaim agus le críocha eile ardioncaim
Regulation (EU) No 1338/2011 of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 amending Council Regulation (EC) No 1934/2006 establishing a financing instrument for cooperation with industrialised and other high-income countries and territories
Rialachán (AE) Uimh. 1339/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2011 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1905/2006 lena mbunaítear ionstraim maoinithe le haghaidh comhair um fhorbairt
Regulation (EU) No 1339/2011 of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 amending Regulation (EC) No 1905/2006 establishing a financing instrument for development cooperation
Rialachán (AE) Uimh. 1340/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2011 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1889/2006 lena mbunaítear ionstraim maoinithe le haghaidh an daonlathas agus cearta an duine a chur chun cinn ar fud an domhain
Regulation (EU) No 1340/2011 of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 amending Regulation (EC) No 1889/2006 on establishing a financing instrument for the promotion of democracy and human rights worldwide
Rialachán (AE) Uimh. 1341/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2011 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1905/2006 lena mbunaítear ionstraim maoinithe le haghaidh comhair um fhorbairt
Regulation (EU) No 1341/2011 of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 amending Regulation (EC) No 1905/2006 establishing a financing instrument for development cooperation
Rialachán (AE) Uimh. 1342/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2011 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1931/2006 maidir le oblast Kaliningrad agus ceantair riaracháin Pholannacha áirithe a áireamh sa limistéar teorann incháilithe
Regulation (EU) No 1342/2011 of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 amending Regulation (EC) No 1931/2006 as regards the inclusion of the Kaliningrad oblast and certain Polish administrative districts in the eligible border area
Rialachán (AE) Uimh. 1343/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2011 maidir le forálacha áirithe i ndáil le hiascaireacht i limistéar Chomhaontú CGIM (An Coimisiún Ginearálta Iascaigh don Mheánmhuir) agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1967/2006 ón gComhairle maidir le bearta bainistíochta do shaothrú inbhuanaithe acmhainní iascaigh sa Mheánmhuir
Regulation (EU) No 1343/2011 of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 on certain provisions for fishing in the GFCM (General Fisheries Commission for the Mediterranean) Agreement area and amending Council Regulation (EC) No 1967/2006 concerning management measures for the sustainable exploitation of fishery resources in the Mediterranean Sea
Rialachán (AE) Uimh. 1350/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena leasaítear gníomhartha reachtacha áirithe i réimse an staidrimh talmhaíochta agus iascaigh
Regulation (EU) No 1350/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 amending certain legislative acts in the field of agricultural and fishery statistics
Rialachán (AE) Uimh. 1350/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena leasaítear gníomhartha reachtacha áirithe i réimse an staidrimh talmhaíochta agus iascaigh
Regulation (EU) No 1350/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 amending certain legislative acts in the field of agricultural and fishery statistics
Rialachán (AE) Uimh. 1379/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le comheagrú na margaí i dtáirgí iascaigh agus dobharshaothraithe, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1184/2006 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 104/2000 ón gComhairle
Regulation (EU) No 1379/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 on the common organisation of the markets in fishery and aquaculture products, amending Council Regulations (EC) No 1184/2006 and (EC) No 1224/2009 and repealing Council Regulation (EC) No 104/2000
RIALACHÁN (AE) Uimh. 1380/2013 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 11 Nollaig 2013 maidir leis an gComhbheartas Iascaigh, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1954/2003 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2371/2002 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 639/2004 ón gComhairle agus Cinneadh 2004/585/CE ón gComhairle
REGULATION (EU) No 1380/2013 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 11 December 2013 on the Common Fisheries Policy, amending Council Regulations (EC) No 1954/2003 and (EC) No 1224/2009 and repealing Council Regulations (EC) No 2371/2002 and (EC) No 639/2004 and Council Decision 2004/585/EC
Rialachán (AE) Uimh. 1382/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena mbunaítear Clár um Cheartas don tréimhse 2014 go 2020 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Regulation (EU) No 1382/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 establishing a Justice Programme for the period 2014 to 2020 Text with EEA relevance
Rialachán (AE) Uimh. 1383/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 99/2013 maidir leis an gClár Staidrimh Eorpach 2013-17 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE agus maidir leis an Eilvéis
Regulation (EU) No 1383/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 amending Regulation (EU) No 99/2013 on the European statistical programme 2013-17 Text with relevance for the EEA and for Switzerland
Rialachán (AE) Uimh. 1383/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Nollaig 2014 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 55/2008 ón gComhairle lena dtugtar isteach fabhair uathrialacha trádála do Phoblacht na Moldóive
Regulation (EU) No 1383/2014 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2014 amending Council Regulation (EC) No 55/2008 introducing autonomous trade preferences for the Republic of Moldova
RIALACHÁN (AE) Uimh. 1384/2013 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE an 17 Nollaig 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 55/2008 ón gComhairle lena dtugtar isteach fabhair uathrialacha trádála do Phoblacht na Moldóive
REGULATION (EU) No 1384/2013 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 17 December 2013 amending Council Regulation (EC) No 55/2008 introducing autonomous trade preferences for the Republic of Moldova
Rialachán (AE) Uimh. 1384/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 55/2008 ón gComhairle lena dtugtar isteach fabhair uathrialacha trádála do Phoblacht na Moldóive
Regulation (EU) No 1384/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 amending Council Regulation (EC) No 55/2008 introducing autonomous trade preferences for the Republic of Moldova
Rialachán (AE) Uimh. 153/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2012 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1085/2006 ón gComhairle lena mbunaítear Ionstraim um Chúnamh Réamhaontachais (IPA)
Regulation (EU) No 153/2012 of the European Parliament and of the Council of 15 February 2012 amending Council Regulation (EC) No 1085/2006 establishing an Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA)
Rialachán (AE) Uimh. 154/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2012 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir le Víosaí (Cód Víosaí)
Regulation (EU) No 154/2012 of the European Parliament and of the Council of 15 February 2012 amending Regulation (EC) No 810/2009 establishing a Community Code on Visas (Visa Code)
Rialachán (AE) Uimh. 165/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Feabhra 2014 maidir le tacagraif in iompar de bhóthar, lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 3821/85 ón gComhairle maidir le trealamh taifeadta in iompar de bhóthar agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 561/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le comhchuibhiú reachtaíochta sóisialta áirithe a bhaineann le hiompar de bhóthar Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Regulation (EU) No 165/2014 of the European Parliament and of the Council of 4 February 2014 on tachographs in road transport, repealing Council Regulation (EEC) No 3821/85 on recording equipment in road transport and amending Regulation (EC) No 561/2006 of the European Parliament and of the Council on the harmonisation of certain social legislation relating to road transport Text with EEA relevance
Rialachán (AE) Uimh. 167/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Feabhra 2013 maidir le formheas agus le faireachas margaidh ar fheithiclí talmhaíochta agus foraoiseachta Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Regulation (EU) No 167/2013 of the European Parliament and of the Council of 5 February 2013 on the approval and market surveillance of agricultural and forestry vehicles Text with EEA relevance
Rialachán (AE) Uimh. 168/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2013 maidir le ceadú agus le faireachas margaidh ar fheithiclí dhá nó trí roth agus cuadrothair Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Regulation (EU) No 168/2013 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2013 on the approval and market surveillance of two- or three-wheel vehicles and quadricycles Text with EEA relevance
Rialachán (AE) Uimh. 174/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Feabhra 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 106/2008 maidir le clár Comhphobail um lipéadú faoi thíosacht ar fhuinneamh do threalamh oifige Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Regulation (EU) No 174/2013 of the European Parliament and of the Council of 5 February 2013 amending Regulation (EC) No 106/2008 on a Community energy-efficiency labelling programme for office equipment Text with EEA relevance
Rialachán (AE) Uimh. 181/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Feabhra 2011 maidir le cearta paisinéirí in iompar de bhus agus de chóiste agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2006/2004
Regulation (EU) No 181/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 February 2011 concerning the rights of passengers in bus and coach transport and amending Regulation (EC) No 2006/2004
Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Feabhra 2011 lena leagtar síos na rialacha agus na prionsabail ghinearálta a bhaineann leis na sásraí maidir le rialú ag na Ballstáit ar fheidhmiú cumhachtaí cur chun feidhme ag an gCoimisiún
Regulation (EU) No 182/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 February 2011 laying down the rules and general principles concerning mechanisms for control by Member States of the Commission’s exercise of implementing powers
Rialachán (AE) Uimh. 19/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2013 lena gcuirtear chun feidhme clásal coimirce déthaobhach agus sásra cobhsaíochta do bhananaí an Chomhaontaithe Trádála idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt amháin, agus an Cholóim agus Peiriú, den pháirt eile
Regulation (EU) No 19/2013 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2013 implementing the bilateral safeguard clause and the stabilisation mechanism for bananas of the Trade Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Colombia and Peru, of the other part
Rialachán (AE) Uimh. 20/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2013 lena gcuirtear chun feidhme clásal coimirce déthaobhach agus sásra cobhsaíochta do bhananaí an Chomhaontaithe lena mbunaítear Comhlachas idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, ar thaobh amháin, agus Meiriceá Láir ar an taobh eile
Regulation (EU) No 20/2013 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2013 implementing the bilateral safeguard clause and the stabilisation mechanism for bananas of the Agreement establishing an Association between the European Union and its Member States, on the one hand, and Central America on the other
Rialachán (AE) Uimh. 211/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Feabhra 2011 maidir leis an tionscnamh ó na saoránaigh
Regulation (EU) No 211/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 February 2011 on the citizens’ initiative
Rialachán (AE) Uimh. 223/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2014 maidir leis an gCiste um Chabhair Eorpach do na Daoine is Díothaí
Regulation (EU) No 223/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2014 on the Fund for European Aid to the Most Deprived
Rialachán (AE) Uimh. 227/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Márta 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 850/98 maidir le hacmhainní iascaigh a chaomhnú trí bhearta teicniúla chun óg-orgánaigh mhuirí a chosaint agus Rialachán (CE) Uimh. 1434/98 lena sonraítear na coinníollacha faoinar féidir scadáin a chur i dtír chun críche tionsclaíche seachas chun a gcaite go díreach ag daoine
Regulation (EU) No 227/2013 of the European Parliament and of the Council of 13 March 2013 amending Council Regulation (EC) No 850/98 for the conservation of fishery resources through technical measures for the protection of juveniles of marine organisms and Council Regulation (EC) No 1434/98 specifying conditions under which herring may be landed for industrial purposes other than direct human consumption
Rialachán (AE) Uimh. 228/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Márta 2013 lena leagtar síos bearta sonracha don talmhaíocht sna réigiúin is forimeallaí den Aontas agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 247/2006 ón gComhairle
Regulation (EU) No 228/2013 of the European Parliament and of the Council of 13 March 2013 laying down specific measures for agriculture in the outermost regions of the Union and repealing Council Regulation (EC) No 247/2006
Rialachán (AE) Uimh. 229/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Márta 2013 lena leagtar síos bearta sonracha don talmhaíocht i bhfabhar na n-oileán beag Aeigéach agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1405/2006 ón gComhairle
Regulation (EU) No 229/2013 of the European Parliament and of the Council of 13 March 2013 laying down specific measures for agriculture in favour of the smaller Aegean islands and repealing Council Regulation (EC) No 1405/2006
Rialachán (AE) Uimh. 230/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2014 lena mbunaítear ionstraim lena gcuirtear le cobhsaíocht agus le síocháin
Regulation (EU) No 230/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2014 establishing an instrument contributing to stability and peace
Rialachán (AE) Uimh. 231/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2014 lena mbunaítear Ionstraim um Chúnamh Réamhaontachais (ICR II)
Regulation (EU) No 231/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2014 establishing an Instrument for Pre-accession Assistance (IPA II)
Rialachán (AE) Uimh. 232/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2014 lena mbunaítear Ionstraim Eorpach Chomharsanachta
Regulation (EU) No 232/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2014 establishing a European Neighbourhood Instrument
Rialachán (AE) Uimh. 233/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2014 lena mbunaítear ionstraim maoinithe maidir le comhar um fhorbairt don tréimhse 2014-2020
Regulation (EU) No 233/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2014 establishing a financing instrument for development cooperation for the period 2014-2020
Rialachán (AE) Uimh. 234/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2014 lena mbunaítear Ionstraim um Chomhpháirtíocht le haghaidh comhair le tríú tíortha
Regulation (EU) No 234/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2014 establishing a Partnership Instrument for cooperation with third countries
Rialachán (AE) Uimh. 235/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2014 lena mbunaítear ionstraim maoinithe don daonlathas agus do chearta an duine ar fud an domhain
Regulation (EU) No 235/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2014 establishing a financing instrument for democracy and human rights worldwide
Rialachán (AE) Uimh. 236/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Márta 2012 maidir le díol folamh agus gnéithe áirithe de bhabhtálacha mainneachtana creidmheasa Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Regulation (EU) No 236/2012 of the European Parliament and of the Council of 14 March 2012 on short selling and certain aspects of credit default swaps Text with EEA relevance
Rialachán (AE) Uimh. 236/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2014 lena leagtar síos rialacha agus nósanna imeachta coiteanna le haghaidh chur chun feidhme ionstraimí an Aontais chun an ghníomhaíocht sheachtrach a mhaoiniú
Regulation (EU) No 236/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2014 laying down common rules and procedures for the implementation of the Union's instruments for financing external action
Rialachán (AE) Uimh. 248/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Feabhra 2014 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 260/2012 maidir leis an ascnamh chuig aistrithe creidmheasa agus dochair dhíreacha uile-Aontais Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Regulation (EU) No 248/2014 of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 amending Regulation (EU) No 260/2012 as regards the migration to Union-wide credit transfers and direct debits Text with EEA relevance
Rialachán (AE) Uimh. 249/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Feabhra 2014 lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 827/2004 ón gComhairle lena dtoirmisctear allmhairí tuinníní mórshúileacha Atlantacha ( Thunnus obesus ) arb iad an Bholaiv, an Chambóid, an Ghuine Mheánchiorclach, an tSeoirsia agus Siarra Leon tíortha a dtionscanta agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1036/2001
Regulation (EU) No 249/2014 of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 repealing Council Regulation (EC) No 827/2004 prohibiting imports of Atlantic bigeye tuna ( Thunnus obesus ) originating in Bolivia, Cambodia, Equatorial Guinea, Georgia and Sierra Leone and repealing Regulation (EC) No 1036/2001
Rialachán (AE) Uimh. 250/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Feabhra 2014 lena mbunaítear clár chun gníomhaíochtaí i réimse na cosanta ar leasanna airgeadais an Aontais Eorpaigh a chur chun cinn (clár Hercule III) agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 804/2004/CE
Regulation (EU) No 250/2014 of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 establishing a programme to promote activities in the field of the protection of the financial interests of the European Union (Hercule III programme) and repealing Decision No 804/2004/EC
Rialachán (AE) Uimh. 252/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Feabhra 2014 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 774/94 ón gComhairle, a mhéid a bhaineann leis na cumhachtaí cur chun feidhme agus na cumhachtaí tarmligthe atá le tabhairt don Choimisiún
Regulation (EU) No 252/2014 of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 amending Council Regulation (EC) No 774/94, as regards the implementing and delegated powers to be conferred on the Commission
Rialachán (AE) Uimh. 253/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Feabhra 2014 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 510/2011 maidir leis na rialacha mionsonraithe a shainiú chun an sprioc 2020 a bhaint amach maidir le hastaíochtaí CO 2 ó fheithiclí tráchtála éadroma nua a laghdú Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Regulation (EU) No 253/2014 of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 amending Regulation (EU) No 510/2011 to define the modalities for reaching the 2020 target to reduce CO 2 emissions from new light commercial vehicles Text with EEA relevance
Rialachán (AE) Uimh. 254/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Feabhra 2014 maidir le clár ilbhliantúil tomhaltóirí do na blianta 2014-20 agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1926/2006/CE
Regulation (EU) No 254/2014 of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on a multiannual consumer programme for the years 2014-20 and repealing Decision No 1926/2006/EC
Rialachán (AE) Uimh. 255/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Feabhra 2014 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2008/97 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 779/98 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1506/98 ón gComhairle i réimse allmhairí ola olóige agus táirgí talmhaíochta eile ón Tuirc, maidir leis na cumhachtaí tarmligthe agus na cumhachtaí cur chun feidhme atá le tabhairt don Choimisiún
Regulation (EU) No 255/2014 of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 amending Council Regulations (EC) No 2008/97, (EC) No 779/98 and (EC) No 1506/98 in the field of imports of olive oil and other agricultural products from Turkey, as regards the delegated and implementing powers to be conferred on the Commission
Rialachán (AE) Uimh. 256/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Feabhra 2014 maidir le fógra a thabhairt don Choimisiúin faoi thionscadail infheistíochta sa bhonneagar fuinnimh laistigh den Aontas Eorpach agus a chuirtear in ionad Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 617/2010 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 736/96 ón gComhairle
Regulation (EU) No 256/2014 of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 concerning the notification to the Commission of investment projects in energy infrastructure within the European Union, replacing Council Regulation (EU, Euratom) No 617/2010 and repealing Council Regulation (EC) No 736/96
Rialachán (AE) Uimh. 257/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Feabhra 2014 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2368/2002 maidir le cuimsiú na Graonlainne i gcur chun feidhme scéim deimhniúcháin Phróiseas Kimberley
Regulation (EU) No 257/2014 of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 amending Council Regulation (EC) No 2368/2002 as regards the inclusion of Greenland in implementing the Kimberley Process certification scheme
Rialachán (AE) Uimh. 258/2012 Ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Márta 2012 lena gcuirtear Airteagal 10 de Phrótacal na Náisiún Aontaithe i gcoinne monarú agus gáinneáil aindleathach arm tine, a bpáirteanna agus a gcomhpháirteanna agus armlóin, lena bhforlíontar Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in aghaidh coireachta eagraithe trasnáisiúnta (Prótacal Arm Tine na Náisiún Aontaithe) chun feidhme, agus lena mbunaítear bearta i ndáil le húdarú onnmhairithe, le hallmhairithe agus le hidirthurais le haghaidh arm tine, a bpáirteanna agus a gcomhpháirteanna agus armlóin
Regulation (EU) No 258/2012 of the European Parliament and of the Council of 14 March 2012 implementing Article 10 of the United Nations’ Protocol against the illicit manufacturing of and trafficking in firearms, their parts and components and ammunition, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organised Crime (UN Firearms Protocol), and establishing export authorisation, and import and transit measures for firearms, their parts and components and ammunition
RIALACHÁN (AE) Uimh. 258/2014 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE an 3 Aibreán 2014 lena mbunaítear clár Aontais chun tacú le gníomhaíochtaí sonracha i réimse an tuairiscithe airgeadais agus na hiniúchóireachta don tréimhse 2014–2020 agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)
REGULATION (EU) No 258/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 3 April 2014 establishing a Union programme to support specific activities in the field of financial reporting and auditing for the period of 2014-20 and repealing Decision No 716/2009/EC (Text with EEA relevance)
Rialachán (AE) Uimh. 259/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Márta 2012 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 648/2004 maidir le fosfáití agus comhdhúile eile fosfair a úsáid i nglantaigh níocháin tomhaltóra agus i nglantaigh miasniteoirí uathoibríocha tomhaltóra (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)
Regulation (EU) No 259/2012 of the European Parliament and of the Council of 14 March 2012 amending Regulation (EC) No 648/2004 as regards the use of phosphates and other phosphorus compounds in consumer laundry detergents and consumer automatic dishwasher detergents (Text with EEA relevance)
Rialachán (AE) Uimh. 259/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 3 Aibreán 2014 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 539/2001 ón gComhairle lena liostaítear na tríú tíortha a bhfuil ar a náisiúnaigh víosaí a bheith ina seilbh acu nuair atá na teorainneacha seachtracha á dtrasnú acu agus lena liostaítear na tríú tíortha a bhfuil a náisiúnaigh díolmhaithe ón gceanglas sin
Regulation (EU) No 259/2014 of the European Parliament and of the Council of 3 April 2014 amending Council Regulation (EC) No 539/2001 listing the third countries whose nationals must be in possession of visas when crossing the external borders and those whose nationals are exempt from that requirement
Rialachán (AE) Uimh. 260/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Márta 2012 lena mbunaítear ceanglais theicniúla agus gnó le haghaidh aistrithe creidmheasa agus dochar díreach in euro agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 924/2009 (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)
Regulation (EU) No 260/2012 of the European Parliament and of the Council of 14 March 2012 establishing technical and business requirements for credit transfers and direct debits in euro and amending Regulation (EC) No 924/2009 (Text with EEA relevance)
Rialachán (AE) Uimh. 261/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Márta 2012 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1234/2007 ón gComhairle a mhéid a bhaineann le caidreamh conarthach in earnáil an bhainne agus na dtáirgí bainne
Regulation (EU) No 261/2012 of the European Parliament and of the Council of 14 March 2012 amending Council Regulation (EC) No 1234/2007 as regards contractual relations in the milk and milk products sector
Rialachán (AE) Uimh. 265/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Márta 2010 lena leasaítear an Coinbhinsiún chun Comhaontú Schengen a chur chun feidhme agus Rialachán (CE) Uimh. 562/2006 maidir le gluaiseacht daoine ag a bhfuil víosa fadfhanachta
Regulation (EU) No 265/2010 of the European Parliament and of the Council of 25 March 2010 amending the Convention Implementing the Schengen Agreement and Regulation (EC) No 562/2006 as regards movement of persons with a long-stay visa
Rialachán (AE) Uimh. 282/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2014 maidir le tríú Clár a bhunú do ghníomhaíocht an Aontais i réimse na sláinte (2014-2020) agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1350/2007/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Regulation (EU) No 282/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2014 on the establishment of a third Programme for the Union's action in the field of health (2014-2020) and repealing Decision No 1350/2007/EC Text with EEA relevance
Rialachán (AE) Uimh. 283/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2014 maidir le treoirlínte le haghaidh gréasán tras-Eorpach i réimse an bhonneagair teileachumarsáide agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1336/97/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Regulation (EU) No 283/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2014 on guidelines for trans-European networks in the area of telecommunications infrastructure and repealing Decision No 1336/97/EC Text with EEA relevance
Rialachán (AE) Uimh. 304/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2011 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 708/2007 ón gComhairle maidir le speicis choimhthíocha agus speicis nach bhfaightear go háitiúil a úsáid sa dobharshaothrú
Regulation (EU) No 304/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 amending Council Regulation (EC) No 708/2007 concerning use of alien and locally absent species in aquaculture
Rialachán (AE) Uimh. 305/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2011 lena leagtar síos coinníollacha comhchuibhithe maidir le táirgí foirgníochta a mhargú agus lena n-aisghairtear Treoir 89/106/CEE ón gComhairle
Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products and repealing Council Directive 89/106/EEC
Rialachán (AE) Uimh. 306/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2011 lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1964/2005 ón gComhairle maidir le rátaí taraife le haghaidh bananaí
Regulation (EU) No 306/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 repealing Council Regulation (EC) No 1964/2005 on the tariff rates for bananas
RIALACHÁN (AE) Uimh. 331/2014 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE an 11 Márta 2014 lena mbunaítear clár malartúcháin, cúnaimh agus oiliúna chun an euro a chosaint ar ghóchumadh (clár “Pericles 2020”) agus lena n-aisghairtear Cinntí 2001/923/CE, 2001/924/CE, 2006/75/CE, 2006/76/CE, 2006/849/CE agus 2006/850/CE ón gComhairle
REGULATION (EU) No 331/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 11 March 2014 establishing an exchange, assistance and training programme for the protection of the euro against counterfeiting (the ‘Pericles 2020’ programme) and repealing Council Decisions 2001/923/EC, 2001/924/EC, 2006/75/EC, 2006/76/EC, 2006/849/EC and 2006/850/EC
Rialachán (AE) Uimh. 332/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2014 maidir le nósanna imeachta áirithe chun an Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, ar an taobh amháin, agus Poblacht na Seirbia, ar an taobh eile, a fheidhmiú
Regulation (EU) No 332/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2014 on certain procedures for applying the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Serbia, of the other part
RIALACHÁN (AE) Uimh. 333/2014 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE an 11 Márta 2014 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 443/2009 maidir le rialacha mionsonraithe a shainiú chun sprioc 2020 a bhaint amach i ndáil le hastaíochtaí CO2 ó ghluaisteáin nua phaisinéirí a laghdú
REGULATION (EU) No 333/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 11 March 2014 amending Regulation (EC) No 443/2009 to define the modalities for reaching the 2020 target to reduce CO2 emissions from new passenger cars
Rialachán (AE) Uimh. 334/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2014 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 528/2012 maidir le táirgí bithicídeacha a chur ar fáil ar an margadh agus a úsáid, a mhéid a bhaineann le coinníollacha áirithe le haghaidh rochtain ar an margadh Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Regulation (EU) No 334/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2014 amending Regulation (EU) No 528/2012 concerning the making available on the market and use of biocidal products, with regard to certain conditions for access to the market Text with EEA relevance
RIALACHÁN (AE) Uimh. 335/2014 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE an 11 Márta 2014 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1198/2006 ón gComhairle maidir leis an gCiste Eorpach Iascaigh, a mhéid a bhaineann le forálacha áirithe i dtaca le bainistíocht airgeadais i gcomhair Ballstát áirithe a bhfuil deacrachtaí tromchúiseacha acu nó a bhfuil deacrachtaí tromchúiseacha ag bagairt orthu i ndáil lena gcobhsaíocht airgeadais
REGULATION (EU) No 335/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 11 March 2014 amending Council Regulation (EC) No 1198/2006 on the European Fisheries Fund, as regards certain provisions relating to financial management for certain Member States experiencing or threatened with serious difficulties with respect to their financial stability
Rialachán (AE) Uimh. 345/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2013 maidir le cistí caipitil fiontair Eorpacha Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Regulation (EU) No 345/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2013 on European venture capital funds Text with EEA relevance
Rialachán (AE) Uimh. 346/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2013 maidir le cistí fiontraíochta sóisialta Eorpacha Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Regulation (EU) No 346/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2013 on European social entrepreneurship funds Text with EEA relevance
Rialachán (AE) Uimh. 347/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2013 maidir le treoirlínte le haghaidh bonneagair thras-Eorpaigh fuinnimh agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1364/2006/CE agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 713/2009, Rialachán (CE) Uimh. 714/2009 agus Rialachán (CE) Uimh. 715/2009 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Regulation (EU) No 347/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2013 on guidelines for trans-European energy infrastructure and repealing Decision No 1364/2006/EC and amending Regulations (EC) No 713/2009, (EC) No 714/2009 and (EC) No 715/2009 Text with EEA relevance
Rialachán (AE) Uimh. 37/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2014 lena leasaítear rialacháin áirithe a bhaineann leis an gcomhbheartas tráchtála a mhéid a bhaineann leis na nósanna imeachta chun bearta áirithe a ghlacadh
Regulation (EU) No 37/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2014 amending certain regulations relating to the common commercial policy as regards the procedures for the adoption of certain measures
RIALACHÁN (AE) Uimh. 375/2014 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE an 3 Aibreán 2014 lena mbunaítear an Cór Saorálach Eorpach um Chabhair Dhaonnúil (“an Tionscnamh maidir le Saorálaithe Cabhrach AE”)
REGULATION (EU) No 375/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 3 April 2014 establishing the European Voluntary Humanitarian Aid Corps (‘EU Aid Volunteers initiative’)
RIALACHÁN (AE) Uimh. 376/2014 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE an 3 Aibreán 2014 maidir le tarluithe san eitlíocht shibhialta a thuairisciú, leis an anailís a dhéantar orthu agus leis na bearta leantacha a dhéantar ina leith, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 996/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Treoir 2003/42/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1321/2007 ón gCoimisiún agus Rialachán (CE) Uimh. 1330/2007 ón gCoimisiún
REGULATION (EU) No 376/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 3 April 2014 on the reporting, analysis and follow-up of occurrences in civil aviation, amending Regulation (EU) No 996/2010 of the European Parliament and of the Council and repealing Directive 2003/42/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Regulations (EC) No 1321/2007 and (EC) No 1330/2007
RIALACHÁN (AE) Uimh. 377/2014 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE an 3 Aibreán 2014 lena mbunaítear Clár Copernicus agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 911/2010
REGULATION (EU) No 377/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 3 April 2014 establishing the Copernicus Programme and repealing Regulation (EU) No 911/2010
RIALACHÁN (AE) Uimh. 378/2014 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE an 3 Aibreán 2014 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1166/2008 maidir leis an gcreat airgeadais don tréimhse 2014-2018
REGULATION (EU) No 378/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 3 April 2014 amending Regulation (EC) No 1166/2008 as regards the financial framework for the period 2014-2018
Rialachán (AE) Uimh. 38/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2014 lena leasaítear rialacháin áirithe a bhaineann leis an gcomhbheartas tráchtála maidir le cumhachtaí tarmligthe agus cur chun feidhme a dheonú chun bearta áirithe a ghlacadh
Regulation (EU) No 38/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2014 amending certain regulations relating to the common commercial policy as regards the granting of delegated and implementing powers for the adoption of certain measures
Rialachán (AE) Uimh. 388/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Aibreán 2012 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 428/2009 ón gComhairle lena ndéantar córas Comhphobail a chur ar bun chun rialú a dhéanamh ar onnmhairiú, ar aistriú agus ar bhróicéireacht ítimí dé-úsáide agus ar iad a bheith ar idirthuras
Regulation (EU) No 388/2012 of the European Parliament and of the Council of 19 April 2012 amending Council Regulation (EC) No 428/2009 setting up a Community regime for the control of exports, transfer, brokering and transit of dual-use items
Rialachán (AE) Uimh. 421/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 lena leasaítear Treoir 2003/87/CE lena mbunaítear scéim um liúntais astaíochtaí gás ceaptha teasa a thrádáil laistigh den Chomhphobal, i bhfianaise chur chun feidhme faoi 2020 comhaontuithe idirnáisiúnta lena gcuirtear i bhfeidhm beart domhanda aonair bunaithe ar an margadh ar astaíochtaí eitlíochta idirnáisiúnta. (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)
Regulation (EU) No 421/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 amending Directive 2003/87/EC establishing a scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community, in view of the implementation by 2020 of an international agreement applying a single global market-based measure to international aviation emissions Text with EEA relevance
Rialachán (AE) Uimh. 422/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 lena ndéantar luach saothair agus pinsin oifigigh agus sheirbhísigh eile an Aontais Eorpaigh, chomh maith leis na comhéifeachtaí ceartúcháin a chuirtear i bhfeidhm orthu, a choigeartú le héifeacht ón 1 Iúil 2011
Regulation (EU) No 422/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 adjusting with effect from 1 July 2011 the remuneration and pensions of officials and other servants of the European Union and the correction coefficients applied thereto
Rialachán (AE) Uimh. 423/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 lena ndéantar luach saothair agus pinsin oifigigh agus sheirbhísigh eile an Aontais Eorpaigh chomh maith leis na comhéifeachtaí ceartúcháin a chuirtear i bhfeidhm maidir leo a choigeartú le héifeacht ón 1 Iúil 2012
Regulation (EU) No 423/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 adjusting with effect from 1 July 2012 the remuneration and pensions of officials and other servants of the European Union and the correction coefficients applied thereto
Rialachán (AE) Uimh. 437/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Bealtaine 2010 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1080/2006 maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa a mhéid a bhaineann le cáilitheacht idirghabhálacha tithíochta i bhfabhar pobal imeallaithe
Regulation (EU) No 437/2010 of the European Parliament and of the Council of 19 May 2010 amending Regulation (EC) No 1080/2006 on the European Regional Development Fund as regards the eligibility of housing interventions in favour of marginalised communities
Rialachán (AE) Uimh. 438/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Bealtaine 2010 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 998/2003 maidir le ceanglais sláinte ainmhithe is infheidhme maidir le gluaiseacht neamhthráchtála peataí
Regulation (EU) No 438/2010 of the European Parliament and of the Council of 19 May 2010 amending Regulation (EC) No 998/2003 on the animal health requirements applicable to the non-commercial movement of pet animals
Rialachán (AE) Uimh. 439/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Bealtaine 2010 lena mbunaítear Oifig Eorpach Tacaíochta do Chúrsaí Tearmainn
Regulation (EU) No 439/2010 of the European Parliament and of the Council of 19 May 2010 establishing a European Asylum Support Office
Rialachán (AE) Uimh. 464/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Bealtaine 2012 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 617/2009 ón gComhairle lena n-osclaítear taraif-chuóta uathrialach i gcás allmhairithe mairteola ardcháilíochta
Regulation (EU) No 464/2012 of the European Parliament and of the Council of 22 May 2012 amending Council Regulation (EC) No 617/2009 opening an autonomous tariff quota for imports of high-quality beef
Rialachán (AE) Uimh. 465/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Bealtaine 2012 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir le comhordú córas slándála sóisialta agus Rialachán (CE) Uimh. 987/2009 lena leagtar síos an nós imeachta chun Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 a chur chun feidhme Text of relevance to the EEA and to the EU/Switzerland Agreement
Regulation (EU) No 465/2012 of the European Parliament and of the Council of 22 May 2012 amending Regulation (EC) No 883/2004 on the coordination of social security systems and Regulation (EC) No 987/2009 laying down the procedure for implementing Regulation (EC) No 883/2004 Text of relevance to the EEA and to the EU/Switzerland Agreement
Rialachán (AE) Uimh. 472/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir le neartú ar an bhfaireachas eacnamaíoch agus buiséadach ar Bhallstáit sa limistéar euro a bhfuil deacrachtaí tromchúiseacha acu nó a bhfuil deacrachtaí tromchúiseacha ag bagairt orthu i ndáil lena gcobhsaíocht airgeadais
Regulation (EU) No 472/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the strengthening of economic and budgetary surveillance of Member States in the euro area experiencing or threatened with serious difficulties with respect to their financial stability
Rialachán (AE) Uimh. 473/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir le forálacha coiteanna le haghaidh faireacháin agus measúnaithe ar dhréachtphleananna buiséadacha agus lena n-áirithítear easnamh iomarcach na mBallstát sa limistéar euro a cheartú
Regulation (EU) No 473/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on common provisions for monitoring and assessing draft budgetary plans and ensuring the correction of excessive deficit of the Member States in the euro area
Rialachán (AE) Uimh. 492/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Aibreán 2011 maidir le saoirse ghluaiseachta d’oibrithe laistigh den Aontas
Regulation (EU) No 492/2011 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2011 on freedom of movement for workers within the Union
Rialachán (AE) Uimh. 493/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Aibreán 2011 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 377/2004 ón gComhairle maidir le líonra oifigeach idirchaidrimh inimirce a chruthú
Regulation (EU) No 493/2011 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2011 amending Council Regulation (EC) No 377/2004 on the creation of an immigration liaison officers network
Rialachán (AE) Uimh. 500/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Meitheamh 2012 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 302/2009 ón gComhairle maidir le plean téarnaimh ilbhliantúil do thuinnín gorm san Atlantach Thoir agus sa Mheánmhuir
Regulation (EU) No 500/2012 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2012 amending Council Regulation (EC) No 302/2009 concerning a multiannual recovery plan for bluefin tuna in the eastern Atlantic and Mediterranean
Rialachán (AE) Uimh. 508/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 maidir leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) 2328/2003 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 861/2006 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1198/2006 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 791/2007 ón gComhairle agus Rialachán (AE) Uimh. 1255/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle
Regulation (EU) No 508/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council Regulations (EC) No 2328/2003, (EC) No 861/2006, (EC) No 1198/2006 and (EC) No 791/2007 and Regulation (EU) No 1255/2011 of the European Parliament and of the Council
Rialachán (AE) Uimh. 509/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 539/2001 ón gComhairle lena liostaítear na tríú tíortha a bhfuil ar a náisiúnaigh víosaí a bheith ina seilbh acu nuair atá na teorainneacha seachtracha á dtrasnú acu agus lena liostaítear na tríú tíortha a bhfuil a náisiúnaigh díolmhaithe ón gceanglas sin
Regulation (EU) No 509/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 amending Council Regulation (EC) No 539/2001 listing the third countries whose nationals must be in possession of visas when crossing the external borders and those whose nationals are exempt from that requirement
Rialachán (AE) Uimh. 510/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2011 lena socraítear na caighdeáin feidhmíochta d'astaíochtaí ó fheithiclí tráchtála éadroma nua mar chuid de chur chuige comhtháite an Aontais chun astaíochtaí CO2 ó fheithiclí saothair éadroim a laghdú
Regulation (EU) No 510/2011 of the European Parliament and of the Council of 11 May 2011 setting emission performance standards for new light commercial vehicles as part of the Union's integrated approach to reduce CO2 emissions from light-duty vehicles
Rialachán (AE) Uimh. 510/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 lena leagtar síos na socruithe trádála is infheidhme maidir le hearraí áirithe ar toradh ar phróiseáil táirgí talmhaíochta iad agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1216/2009 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 614/2009 ón gComhairle
REGULATION (EU) No 510/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 April 2014 laying down the trade arrangements applicable to certain goods resulting from the processing of agricultural products and repealing Council Regulations (EC) No 1216/2009 and (EC) No 614/2009
Rialachán (AE) Uimh. 511/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2011 lena gcuirtear chun feidhme clásal coimirce déthaobhach an Chomhaontaithe Saorthrádála idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit agus Poblacht na Cóiré
Regulation (EU) No 511/2011 of the European Parliament and of the Council of 11 May 2011 implementing the bilateral safeguard clause of the Free Trade Agreement between the European Union and its Member States and the Republic of Korea
Rialachán (AE) Uimh. 511/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 i ndáil le bearta comhlíonta d’úsáideoirí ó Phrótacal Nagoya maidir le Rochtain ar Acmhainní Géiniteacha agus Comhroinnt Chothrom agus Chothromasach na dTairbhí a eascraíonn as a nÚsáid san Aontas Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Regulation (EU) No 511/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on compliance measures for users from the Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization in the Union Text with EEA relevance
Rialachán (AE) Uimh. 512/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2011 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 732/2008 ón gComhairle lena ndéantar scéim um fhabhair tharaife ghinearálaithe don tréimhse ón 1 Eanáir 2009 go dtí an 31 Nollaig 2011 a chur i bhfeidhm
Regulation (EU) No 512/2011 of the European Parliament and of the Council of 11 May 2011 amending Council Regulation (EC) No 732/2008 applying a scheme of generalised tariff preferences for the period from 1 January 2009 to 31 December 2011
Rialachán (AE) Uimh. 512/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 912/2010 lena mbunaítear an Ghníomhaireacht Eorpach GNSS
Regulation (EU) No 512/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 amending Regulation (EU) No 912/2010 setting up the European GNSS Agency
Rialachán (AE) Uimh. 513/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2011 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1060/2009 maidir le gníomhaireachtaí rátála creidmheasa
Regulation (EU) No 513/2011 of the European Parliament and of the Council of 11 May 2011 amending Regulation (EC) No 1060/2009 on credit rating agencies
Rialachán (AE) Uimh. 513/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 lena mbunaítear, mar chuid den Chiste Slándála Inmheánaí, an ionstraim le haghaidh tacaíochta airgeadais do chomhar póilíneachta, don choireacht a chosc agus a chomhrac agus do bhainistíocht géarchéime agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2007/125/CGB ón gComhairle
Regulation (EU) No 513/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 establishing, as part of the Internal Security Fund, the instrument for financial support for police cooperation, preventing and combating crime, and crisis management and repealing Council Decision 2007/125/JHA
Rialachán (AE) Uimh. 514/2014 Ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 lena leagtar síos na forálacha ginearálta maidir leis an gCiste um Thearmann, Imirce agus Lánpháirtíocht agus maidir leis an ionstraim le haghaidh tacaíochta airgeadais do chomhar póilíneachta, don choireacht a chosc agus a chomhrac, agus do bhainistíocht géarchéime
Regulation (EU) No 514/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 laying down general provisions on the Asylum, Migration and Integration Fund and on the instrument for financial support for police cooperation, preventing and combating crime, and crisis management
Rialachán (AE) Uimh. 515/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 lena mbunaítear, mar chuid den Chiste Slándála Inmheánaí, an ionstraim le haghaidh tacaíochta airgeadais do theorainneacha seachtracha agus do víosaí agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 574/2007/CE
Regulation (EU) No 515/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 establishing, as part of the Internal Security Fund, the instrument for financial support for external borders and visa and repealing Decision No 574/2007/EC
Rialachán (AE) Uimh. 516/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 lena mbunaítear an Ciste um Thearmann, Imirce agus Lánpháirtíocht,lena leasaítear Cinneadh 2008/381/CE ón gComhairleagus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 573/2007/CE ó Pharlaimint na hEorpaagus ón gComhairle agus Cinneadh Uimh. 575/2007/CE ó Pharlaimint na hEorpaagus ón gComhairle agus Cinneadh 2007/435/CE ón gComhairle
Regulation (EU) No 516/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 establishing the Asylum, Migration and Integration Fund, amending Council Decision 2008/381/EC and repealing Decisions No 573/2007/EC and No 575/2007/EC of the European Parliament and of the Council and Council Decision 2007/435/EC
Rialachán (AE) Uimh. 517/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le gáis cheaptha teasa fhluairínithe agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 842/2006 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Regulation (EU) No 517/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on fluorinated greenhouse gases and repealing Regulation (EC) No 842/2006 Text with EEA relevance
Rialachán (AE) Uimh. 524/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir le réiteach díospóidí ar líne le haghaidh díospóidí tomhaltóirí agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2006/2004 agus Treoir 2009/22/CE (Rialachán maidir le ODR le haghaidh tomhaltóirí)' where ID='NoDG-2013-32013R0524_EN-GA-DWN
Regulation (EU) No 524/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on online dispute resolution for consumer disputes and amending Regulation (EC) No 2006/2004 and Directive 2009/22/EC (Regulation on consumer ODR)
Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir le sásra chun faireachán agus tuairisciú a dhéanamh ar astaíochtaí gás ceaptha teasa agus chun faisnéis eile atá ábhartha don athrú aeráide a thuairisciú ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 280/2004/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Regulation (EU) No 525/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on a mechanism for monitoring and reporting greenhouse gas emissions and for reporting other information at national and Union level relevant to climate change and repealing Decision No 280/2004/EC Text with EEA relevance
Rialachán (AE) Uimh. 526/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Shlándáil Gréasáin agus Faisnéise (ENISA) agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 460/2004 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Regulation (EU) No 526/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 concerning the European Union Agency for Network and Information Security (ENISA) and repealing Regulation (EC) No 460/2004 Text with EEA relevance
Rialachán (AE) Uimh. 527/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1528/2007 ón gComhairle maidir le roinnt tíortha a eisiamh ó liosta na réigiún nó na stát a bhfuil caibidlíocht tugtha i gcrích acu
Regulation (EU) No 527/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 amending Council Regulation (EC) No 1528/2007 as regards the exclusion of a number of countries from the list of regions or states which have concluded negotiations
Rialachán (AE) Uimh. 528/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Bealtaine 2012 maidir le táirgí bithicídeacha a chur ar fáil ar an margadh agus a úsáid Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council of 22 May 2012 concerning the making available on the market and use of biocidal products Text with EEA relevance
Rialachán (AE) Uimh. 528/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Meitheamh 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 450/2008 lena leagtar síos Cód Custaim an Chomhphobail (Cód Custaim Nuachóirithe) maidir le dáta a chur i bhfeidhm
Regulation (EU) No 528/2013 of the European Parliament and of the Council of 12 June 2013 amending Regulation (EC) No 450/2008 laying down the Community Customs Code (Modernised Customs Code) as regards the date of its application
Rialachán (AE) Uimh. 529/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Meitheamh 2012 lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1342/2007 ón gComhairle maidir le srianta áirithe ar allmhairí táirgí áirithe cruach ó Chónaidhm na Rúise a riar
Regulation (EU) No 529/2012 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2012 repealing Council Regulation (EC) No 1342/2007 on administering certain restrictions on imports of certain steel products from the Russian Federation
Rialachán (AE) Uimh. 530/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Meitheamh 2012 maidir le ceanglais cabhlach dúbailte nó ceanglais deartha choibhéiseacha a chéimniú isteach ar mhodh luathaithe do thancaeir ola aonchabhlach
Regulation (EU) No 530/2012 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2012 on the accelerated phasing-in of double-hull or equivalent design requirements for single-hull oil tankers
Rialachán (AE) Uimh. 531/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Meitheamh 2012 maidir le fánaíocht a dhéanamh ar líonraí poiblí cumarsáide soghluaiste laistigh den Aontas Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Regulation (EU) No 531/2012 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2012 on roaming on public mobile communications networks within the Union Text with EEA relevance
Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)
Regulation (EU) No 536/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on clinical trials on medicinal products for human use, and repealing Directive 2001/20/EC Text with EEA relevance
Rialachán (AE) Uimh. 537/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le ceanglais shonracha a bhaineann le hiniúchóireacht reachtúil ar eintitis leasa phoiblí agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2005/909/CE ón gCoimisiún (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)
Regulation (EU) No 537/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on specific requirements regarding statutory audit of public-interest entities and repealing Commission Decision 2005/909/EC Text with EEA relevance
Rialachán (AE) Uimh. 538/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 691/2011 maidir le Cuntais Eorpacha Eacnamaíocha Chomhshaoil (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)
Regulation (EU) No 538/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 amending Regulation (EU) No 691/2011 on European environmental economic accounts Text with EEA relevance
Rialachán (AE) Uimh. 539/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meitheamh 2010 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1083/2006 ón gComhairle lena leagtar síos forálacha ginearálta maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, maidir le Ciste Sóisialta na hEorpa agus maidir leis an gCiste Comhtháthaithe i dtaca le ceanglais áirithe a shimpliú agus i dtaca le forálacha áirithe a bhaineann le bainistiú airgeadais
Regulation (EU) No 539/2010 of the European Parliament and of the Council of 16 June 2010 amending Council Regulation (EC) No 1083/2006 laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund as regards simplification of certain requirements and as regards certain provisions relating to financial management
Rialachán (AE) Uimh. 539/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le hallmhairí ríse de thionscnamh na Banglaidéise agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 3491/90 ón gComhairle
Regulation (EU) No 539/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on imports of rice originating in Bangladesh and repealing Council Regulation (EEC) No 3491/90
Rialachán (AE) Uimh. 540/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meitheamh 2010 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1085/2006 ón gComhairle lena mbunaítear Ionstraim do Chúnamh Réamhaontachais (IPA)
Regulation (EU) No 540/2010 of the European Parliament and of the Council of 16 June 2010 amending Council Regulation (EC) No 1085/2006 establishing an Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA)
Rialachán (AE) Uimh. 540/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le leibhéal na fuaime ó mhótarfheithiclí agus ó chórais tosta athsholáthair, agus lena leasaítear Treoir 2007/46/CE agus lena n-aisghairtear Treoir 70/157/CEE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)
Regulation (EU) No 540/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on the sound level of motor vehicles and of replacement silencing systems, and amending Directive 2007/46/EC and repealing Directive 70/157/EEC Text with EEA relevance
Rialachán (AE) Uimh. 542/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1215/2012 a mhéid a bhaineann leis na rialacha atá le cur i bhfeidhm i dtaca le Cúirt Aontaithe na bPaitinní agus le Cúirt Bhreithiúnais Benelux
Regulation (EU) No 542/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 amending Regulation (EU) No 1215/2012 as regards the rules to be applied with respect to the Unified Patent Court and the Benelux Court of Justice
Rialachán (AE) Uimh. 543/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 lena leasaítear Cinneadh 2005/681/CGB ón gComhairle lena mbunaítear an Coláiste Eorpach Póilíneachta (CEPOL)
Regulation (EU) No 543/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 amending Council Decision 2005/681/JHA establishing the European Police College (CEPOL)
Rialachán (AE) Uimh. 544/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 302/2009 ón gComhairle maidir le plean téarnaimh ilbhliantúil do thuinnín gorm san Atlantach Thoir agus sa Mheánmhuir
Regulation (EU) No 544/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 amending Council Regulation (EC) No 302/2009 concerning a multiannual recovery plan for Bluefin tuna in the eastern Atlantic and Mediterranean
Rialachán (AE) Uimh. 545/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 577/98 ón gComhairle maidir le suirbhé samplach ar an bhfórsa saothair a eagrú sa Chomhphobal Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE 
Regulation (EU) No 545/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 amending Council Regulation (EC) No 577/98 on the organisation of a labour force sample survey in the Community Text with EEA relevance 
Rialachán (AE) Uimh. 546/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 718/1999 maidir le beartas i ndáil le hacmhainneacht chabhlach an Chomhphobail chun iompar ar uiscebhealaí intíre a chur chun cinn
Regulation (EU) No 546/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 amending Council Regulation (EC) No 718/1999 on a Community-fleet capacity policy to promote inland waterway transport
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance
Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms and amending Regulation (EU) No 648/2012 Text with EEA relevance
Rialachán (AE) Uimh. 576/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Meitheamh 2013 maidir le gluaiseacht neamhthráchtála peataí agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 998/2003 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Regulation (EU) No 576/2013 of the European Parliament and of the Council of 12 June 2013 on the non-commercial movement of pet animals and repealing Regulation (EC) No 998/2003 Text with EEA relevance
Rialachán (AE) Uimh. 579/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2011 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 850/98 ón gComhairle maidir le hacmhainní iascaigh a chaomhnú trí bhearta teicniúla chun óg-orgánaigh mhuirí a chosaint agus Rialachán (CE) Uimh. 1288/2009 ón gComhairle lena mbunaítear bearta teicniúla idirthréimhseacha ón 1 Eanáir 2010 go dtí an 30 Meitheamh 2011
Regulation (EU) No 579/2011 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 amending Council Regulation (EC) No 850/98 for the conservation of fishery resources through technical measures for the protection of juveniles of marine organisms and Council Regulation (EC) No 1288/2009 establishing transitional technical measures from 1 January 2010 to 30 June 2011
Rialachán (AE) Uimh. 580/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2011 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 460/2004 lena mbunaítear an Ghníomhaireacht Eorpach um Shlándáil Gréasáin agus Faisnéise maidir lena ré
Regulation (EU) No 580/2011 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 amending Regulation (EC) No 460/2004 establishing the European Network and Information Security Agency as regards its duration
Rialachán (AE) Uimh. 581/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2011 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 55/2008 ón gComhairle lena dtugtar isteach fabhair uathrialacha trádála do Phoblacht na Moldóive
Regulation (EU) No 581/2011 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 amending Council Regulation (EC) No 55/2008 introducing autonomous trade preferences for the Republic of Moldova
Rialachán (AE) Uimh. 596/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le drochúsáid mhargaidh (an rialachán maidir le drochúsáid mhargaidh) agus lena n-aisghairtear Treoir 2003/6/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Treoracha 2003/124/CE, 2003/125/CE agus 2004/72/CE ón gCoimisiún Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC Text with EEA relevance
Rialachán (AE) Uimh. 597/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 812/2004 ón gComhairle lena leagtar síos bearta a bhaineann le gabhálacha teagmhasacha orc in iascaigh
Regulation (EU) No 597/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 amending Council Regulation (EC) No 812/2004 laying down measures concerning incidental catches of cetaceans in fisheries
Rialachán (AE) Uimh. 598/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le rialacha agus nósanna imeachta a bhunú i ndáil le srianta oibriúcháin atá bainteach le torann a thabhairt isteach ag aerfoirt an Aontais faoi Chur Chuige Cothrom agus lena n-aisghairtear Treoir 2002/30/CE
Regulation (EU) No 598/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on the establishment of rules and procedures with regard to the introduction of noise-related operating restrictions at Union airports within a Balanced Approach and repealing Directive 2002/30/EC
Rialachán (AE) Uimh. 599/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 428/2009 ón gComhairle lena ndéantar córas Comhphobail a chur ar bun chun rialú a dhéanamh ar onnmhairiú, ar aistriú agus ar bhróicéireacht ítimí dé-úsáide agus ar iad a bheith ar idirthuras
Regulation (EU) No 599/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 amending Council Regulation (EC) No 428/2009 setting up a Community regime for the control of exports, transfer, brokering and transit of dual-use items
Rialachán (AE) Uimh. 600/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 maidir le margaí in ionstraimí airgeadais agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on markets in financial instruments and amending Regulation (EU) No 648/2012 Text with EEA relevance
Rialachán (AE) Uimh. 603/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le bunú “Eurodac” chun méarloirg a chur i gcomparáid lena chéile ar mhaithe le cur i bhfeidhm éifeachtach Rialachán (CE) Uimh. 604/2013 lena mbunaítear na critéir agus na sásraí lena gcinntear cé acu Ballstát atá freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarratas ar chosaint idirnáisiúnta arna thaisceadh i mBallstát ag náisiúnach tríú tír nó ag duine gan stát agus maidir le hiarrataí ó údaráis forghníomhaithe dlí na mBallstát agus ó Europol ar chomparáidí le sonraí Eurodac chun críocha forghníomhaithe dlí, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011 lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach le haghaidh bainistiú oibríochtúil córas TF ar mhórscála sa limistéar saoirse, slándála agus ceartais
Regulation (EU) No 603/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on the establishment of "Eurodac" for the comparison of fingerprints for the effective application of Regulation (EU) No 604/2013 establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an application for international protection lodged in one of the Member States by a third-country national or a stateless person and on requests for the comparison with Eurodac data by Member States law enforcement authorities and Europol for law enforcement purposes, and amending Regulation (EU) No 1077/2011 establishing a European Agency for the operational management of large-scale IT systems in the area of freedom, security and justice
Rialachán (AE) Uimh. 604/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 lena mbunaítear na critéir agus na sásraí lena gcinntear cé acu Ballstát atá freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarratas ar chosaint idirnáisiúnta arna thaisceadh i gceann de na Ballstáit ag náisiúnach tríú tír nó ag duine gan stát
Regulation (EU) No 604/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an application for international protection lodged in one of the Member States by a third-country national or a stateless person
Rialachán (AE) Uimh. 605/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Meitheamh 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1185/2003 maidir le heití a bhaint de shiorcanna ar bord soithí
Regulation (EU) No 605/2013 of the European Parliament and of the Council of 12 June 2013 amending Council Regulation (EC) No 1185/2003 on the removal of fins of sharks on board vessels
Rialachán (AE) Uimh. 606/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Meitheamh 2013 maidir le haitheantas frithpháirteach do bhearta cosanta in ábhair shibhialta
Regulation (EU) No 606/2013 of the European Parliament and of the Council of 12 June 2013 on mutual recognition of protection measures in civil matters
Rialachán (AE) Uimh. 607/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Meitheamh 2013 lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 552/97 ón gComhairle lena n-aistarraingítear rochtain Maenmar/Bhurma ar fhabhair taraife ghinearálaithe go sealadach
Regulation (EU) No 607/2013 of the European Parliament and of the Council of 12 June 2013 repealing Council Regulation (EC) No 552/97 temporarily withdrawing access to generalised tariff preferences from Myanmar/Burma
Rialachán (AE) Uimh. 608/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Meitheamh 2013 maidir leis an bhforghníomhú a dhéanann údaráis chustaim ar chearta maoine intleachtúla agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1383/2003 ón gComhairle
Regulation (EU) No 608/2013 of the European Parliament and of the Council of 12 June 2013 concerning customs enforcement of intellectual property rights and repealing Council Regulation (EC) No 1383/2003
Rialachán (AE) Uimh. 609/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Meitheamh 2013 maidir le bia a cheaptar lena úsáid mar bhia do naíonáin agus do leanaí óga, maidir le bia chun críocha speisialta míochaine, agus maidir le hionadach ar an aiste bia iomlán chun meáchan a rialú agus lena n-aisghairtear Treoir 92/52/CEE ón gComhairle, Treoir 96/8/CE ón gCoimisiún, Treoir 1999/21/CE ón gCoimisiún, Treoir 2006/125/CE ón gCoimisiún, Treoir 2006/141/CE ón gCoimisiún, Treoir 2009/39/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 41/2009 ón gCoimisiún agus Rialachán (CE) Uimh. 953/2009 ón gCoimisiún Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Regulation (EU) No 609/2013 of the European Parliament and of the Council of 12 June 2013 on food intended for infants and young children, food for special medical purposes, and total diet replacement for weight control and repealing Council Directive 92/52/EEC, Commission Directives 96/8/EC, 1999/21/EC, 2006/125/EC and 2006/141/EC, Directive 2009/39/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Regulations (EC) No 41/2009 and (EC) No 953/2009 Text with EEA relevance
Rialachán (AE) Uimh. 610/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 562/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar teorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen), an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen a chur chun feidhme, Rialachán (CE) Uimh. 1683/95 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 539/2001 ón gComhairle, agus Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle
Regulation (EU) No 610/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 amending Regulation (EC) No 562/2006 of the European Parliament and of the Council establishing a Community Code on the rules governing the movement of persons across borders (Schengen Borders Code), the Convention implementing the Schengen Agreement, Council Regulations (EC) No 1683/95 and (EC) No 539/2001 and Regulations (EC) No 767/2008 and (EC) No 810/2009 of the European Parliament and of the Council
Rialachán (AE) Uimh. 640/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 7 Iúil 2010 lena mbunaítear clár maidir le doiciméid um ghabháil tuinnín ghoirm Thunnus thynnus agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1984/2003 ón gComhairle
Regulation (EU) No 640/2010 of the European Parliament and of the Council of 7 July 2010 establishing a catch documentation programme for bluefin tuna Thunnus thynnus and amending Council Regulation (EC) No 1984/2003
Rialachán (AE) Uimh. 641/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 7 Iúil 2010 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 247/2006 ón gComhairle lena leagtar síos bearta sonracha don talmhaíocht sna réigiúin is forimeallaí den Aontas
Regulation (EU) No 641/2010 of the European Parliament and of the Council of 7 July 2010 amending Council Regulation (EC) No 247/2006 laying down specific measures for agriculture in the outermost regions of the Union
Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le díorthaigh thar an gcuntar, contrapháirtithe lárnacha agus stórtha trádála Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories Text with EEA relevance
Rialachán (AE) Uimh. 649/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le ceimiceáin ghuaiseacha a onnmhairiú agus a allmhairiú Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Regulation (EU) No 649/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 concerning the export and import of hazardous chemicals Text with EEA relevance
Rialachán (AE) Uimh. 650/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le dlínse, an dlí is infheidhme, aithint agus forfheidhmiú cinntí agus glacadh le hionstraimí barántúla agus iad a fhorfheidhmiú in ábhair chomharbais agus maidir le Deimhniú Eorpach Comharbais a chruthú
Regulation (EU) No 650/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and acceptance and enforcement of authentic instruments in matters of succession and on the creation of a European Certificate of Succession
Rialachán (AE) Uimh. 651/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le monaí euro a eisiúint
Regulation (EU) No 651/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on the issuance of euro coins
Rialachán (AE) Uimh. 652/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 lena leagtar síos forálacha maidir le bainistiú caiteachais i ndáil leis an mbiashlabhra, sláinte ainmhithe agus leas ainmhithe, agus i ndáil le sláinte plandaí agus ábhar atáirgthe plandaí, lena leasaítear Treoir 98/56/CE, Treoir 2000/29/CE agus Treoir 2008/90/CE ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 178/2002, Rialachán (CE) Uimh. 882/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 396/2005 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 2009/128/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1107/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Cinneadh 66/399/CEE, Cinneadh 76/894/CEE agus Cinneadh 2009/470/CE ón gComhairle
Regulation (EU) No 652/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 laying down provisions for the management of expenditure relating to the food chain, animal health and animal welfare, and relating to plant health and plant reproductive material, amending Council Directives 98/56/EC, 2000/29/EC and 2008/90/EC, Regulations (EC) No 178/2002, (EC) No 882/2004 and (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council, Directive 2009/128/EC of the European Parliament and of the Council and Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council and repealing Council Decisions 66/399/EEC, 76/894/EEC and 2009/470/EC
Rialachán (AE) Uimh. 653/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1760/2000 maidir le sainaithint leictreonach bó-ainmhithe agus maidir le lipéadú mairteola 
Regulation (EU) No 653/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 amending Regulation (EC) No 1760/2000 as regards electronic identification of bovine animals and labelling of beef 
Rialachán (AE) Uimh. 654/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 maidir le feidhmiú chearta an Aontais chun rialacha trádála idirnáisiúnta a chur i bhfeidhm agus a fhorghníomhú agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 3286/94 ón gComhairle lena leagtar síos nósanna imeachta Comhphobail i réimse an chomhbheartais tráchtála d'fhonn feidhmiú chearta an Chomhphobail faoi rialacha trádála idirnáisiúnta a áirithiú, go háirithe na cearta sin a bunaíodh faoi choimirce na hEagraíochta Domhanda Trádála
Regulation (EU) No 654/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 concerning the exercise of the Union's rights for the application and enforcement of international trade rules and amending Council Regulation (EC) No 3286/94 laying down Community procedures in the field of the common commercial policy in order to ensure the exercise of the Community's rights under international trade rules, in particular those established under the auspices of the World Trade Organization
Rialachán (AE) Uimh. 655/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 lena mbunaítear nós imeachta d’Ordú Eorpach um Chaomhnú Cuntas chun aisghabháil fiach trasteorann in ábhair shibhialta agus thráchtála a éascú 
Regulation (EU) No 655/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 establishing a European Account Preservation Order procedure to facilitate cross-border debt recovery in civil and commercial matters 
Rialachán (AE) Uimh. 656/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 lena mbunaítear rialacha i gcomhair faireachais ar na teorainneacha farraige seachtracha i gcomhthéacs comhair oibríochtúil a chomhordaíonn an Ghníomhaireacht Eorpach chun Comhar Oibríochtúil a Bhainistiú ag Teorainneacha Seachtracha Bhallstáit an Aontais Eorpaigh
Regulation (EU) No 656/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 establishing rules for the surveillance of the external sea borders in the context of operational cooperation coordinated by the European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union
Rialachán (AE) Uimh. 657/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2173/2005 ón gComhairle a mhéid a bhaineann leis na cumhachtaí tarmligthe agus na cumhachtaí cur chun feidhme atá le tabhairt don Choimisiún 
Regulation (EU) No 657/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 amending Council Regulation (EC) No 2173/2005 as regards the delegated and implementing powers to be conferred on the Commission 
Rialachán (AE) Uimh. 658/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 maidir le táillí is iníoctha leis an nGníomhaireacht Leigheasra Eorpach chun gníomhaíochtaí cógas-aireachais a dhéanamh i ndáil le táirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Regulation (EU) No 658/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on fees payable to the European Medicines Agency for the conduct of pharmacovigilance activities in respect of medicinal products for human use Text with EEA relevance
Rialachán (AE) Uimh. 659/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 638/2004 maidir le staidreamh Comhphobail i ndáil le trádáil earraí idir Ballstáit i dtaca le cumhachtaí tarmligthe agus cumhachtaí cur chun feidhme a thabhairt don Choimisiún chun bearta áirithe a ghlacadh, faisnéis a chur in iúl trí lucht riaracháin custaim, sonraí rúnda a mhalartú idir na Ballstáit agus luach staidrimh a shainmhíniú 
Regulation (EU) No 659/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 amending Regulation (EC) No 638/2004 on Community statistics relating to trading of goods between Member States as regards conferring delegated and implementing powers on the Commission for the adoption of certain measures, the communication of information by the customs administration, the exchange of confidential data between Member States and the definition of statistical value
Rialachán (AE) Uimh. 660/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1013/2006 maidir le loingsithe dramhaíola 
Regulation (EU) No 660/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 amending Regulation (EC) No 1013/2006 on shipments of waste 
Rialachán (AE) Uimh. 661/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2012/2002 ón gComhairle lena mbunaítear Ciste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh
Regulation (EU) No 661/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 amending Council Regulation (EC) No 2012/2002 establishing the European Union Solidarity Fund
Rialachán (AE) Uimh. 662/2014 ó Pharlaimint na heorpa Agus ón gcomhairle an 15 Bealtaine 2014 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 i ndáil le cur chun feidhme teicniúil Phrótacal Kyoto a ghabhann le Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE 
Regulation (EU) No 662/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 amending Regulation (EU) No 525/2013 as regards the technical implementation of the Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change Text with EEA relevance 
Rialachán (AE) Uimh. 670/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Iúil 2012 lena leasaítear Cinneadh Uimh. 1639/2006/CE lena mbunaítear Clár Réime Iomaíochais agus Nuálaíochta (2007-2013) agus Rialachán (CE) Uimh. 680/2007 lena leagtar síos rialacha ginearálta maidir le cabhair airgeadais Chomhphobail a dheonú i réimse na ngréasán tras-Eorpach iompair agus fuinnimh
Regulation (EU) No 670/2012 of the European Parliament and of the Council of 11 July 2012 amending Decision No 1639/2006/EC establishing a Competitiveness and Innovation Framework Programme (2007-2013) and Regulation (EC) No 680/2007 laying down general rules for the granting of Community financial aid in the field of the trans-European transport and energy networks
Rialachán (AE) Uimh. 671/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Iúil 2012 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 73/2009 ón gComhairle maidir le híocaíochtaí díreacha le feirmeoirí a chur i bhfeidhm i ndáil leis an mbliain 2013
Regulation (EU) No 671/2012 of the European Parliament and of the Council of 11 July 2012 amending Council Regulation (EC) No 73/2009 as regards the application of direct payments to farmers in respect of the year 2013
Rialachán (AE) Uimh. 691/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Iúil 2011 maidir le Cuntais Eorpacha Eacnamaíocha Chomhshaoil Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Regulation (EU) No 691/2011 of the European Parliament and of the Council of 6 July 2011 on European environmental economic accounts Text with EEA relevance
Rialachán (AE) Uimh. 692/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Iúil 2011 maidir le staidreamh Eorpach ar thurasóireacht agus lena n-aisghairtear Treoir 95/57/CE ón gComhairle Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Regulation (EU) No 692/2011 of the European Parliament and of the Council of 6 July 2011 concerning European statistics on tourism and repealing Council Directive 95/57/EC Text with EEA relevance
Rialachán (AE) Uimh. 70/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Eanáir 2012 maidir le tuairisceáin staidrimh i ndáil le hiompar earraí de bhóthar (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)
Regulation (EU) No 70/2012 of the European Parliament and of the Council of 18 January 2012 on statistical returns in respect of the carriage of goods by road (Text with EEA relevance)
Rialachán (AE) Uimh. 765/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Meitheamh 2012 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1225/2009 ón gComhairle maidir le cosaint i gcoinne allmhairí dumpáilte ó thíortha nach comhaltaí den Chomhphobal Eorpach iad
Regulation (EU) No 765/2012 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2012 amending Council Regulation (EC) No 1225/2009 on protection against dumped imports from countries not members of the European Community
Rialachán (AE) Uimh. 806/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Iúil 2014 lena mbunaítear rialacha aonfhoirmeacha agus nós imeachta aonfhoirmeach maidir le réiteach institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta áirithe faoi chuimsiú Sásra Réitigh Aonair agus Ciste Réitigh Aonair agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010
Regulation (EU) No 806/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 July 2014 establishing uniform rules and a uniform procedure for the resolution of credit institutions and certain investment firms in the framework of a Single Resolution Mechanism and a Single Resolution Fund and amending Regulation (EU) No 1093/2010
Rialachán (AE) Uimh. 909/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Iúil 2014 maidir le socraíocht urrús san Aontas Eorpach a fheabhsú agus maidir le taisclanna lárnacha urrús agus lena leasaítear Treoir 98/26/CE agus Treoir 2014/65/AE agus Rialachán (AE) Uimh. 236/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Regulation (EU) No 909/2014 of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014 on improving securities settlement in the European Union and on central securities depositories and amending Directives 98/26/EC and 2014/65/EU and Regulation (EU) No 236/2012 Text with EEA relevance
Rialachán (AE) Uimh. 910/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Iúil 2014 maidir le ríomh-shainaitheantas agus seirbhísí iontaoibhele haghaidh ríomh-idirbheart sa mhargadh inmheánach agus lena n-aisghairtear Treoir 1999/93/CE
Regulation (EU) No 910/2014 of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014 on electronic identification and trust services for electronic transactions in the internal market and repealing Directive 1999/93/EC
Rialachán (AE) Uimh. 911/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Meán Fómhair 2010 maidir leis an gclár Eorpach um fhaire na Cruinne (GMES) agus lena oibríochtaí tosaigh (2011-2013)
Regulation (EU) No 911/2010 of the European Parliament and of the Council of 22 September 2010 on the European Earth monitoring programme (GMES) and its initial operations (2011 to 2013)
Rialachán (AE) Uimh. 911/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Iúil 2014 maidir le cistiú ilbhliantúil i gcomhair ghníomhaíocht na Gníomhaireachta Eorpaí um Shábháilteacht Mhuirí i réimse na freagartha ar thruailliú mara ó longa agus ó shuiteálacha ola agus gáis Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Regulation (EU) No 911/2014 of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014 on multiannual funding for the action of the European Maritime Safety Agency in the field of response to marine pollution caused by ships and oil and gas installations Text with EEA relevance
Rialachán (AE) Uimh. 912/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Meán Fómhair 2010 lena mbunaítear an Ghníomhaireacht Eorpach GNSS, lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1321/2004 ón gComhairle maidir le struchtúir bhainistíochta a bhunú do na cláir Eorpacha um loingseoireacht satailíte agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 683/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle
Regulation (EU) No 912/2010 of the European Parliament and of the Council of 22 September 2010 setting up the European GNSS Agency, repealing Council Regulation (EC) No 1321/2004 on the establishment of structures for the management of the European satellite radio navigation programmes and amending Regulation (EC) No 683/2008 of the European Parliament and of the Council
Rialachán (AE) Uimh. 912/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 lúil 2014 lena mbunaítear creat chun freagracht airgeadais a bhainistiú atá nasctha le binsí socraithe díospóidí idir infheisteoir agus stát arna mbunú le comhaontuithe idirnáisiúnta ar páirtí iontu an tAontas Eorpach
Regulation (EU) No 912/2014 of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014 establishing a framework for managing financial responsibility linked to investor-to-state dispute settlement tribunals established by international agreements to which the European Union is party
Rialachán (AE) Uimh. 913/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Meán Fómhair 2010 maidir le gréasán Eorpach iarnróid i gcomhair lasta iomaíoch
Regulation (EU) No 913/2010 of the European Parliament and of the Council of 22 September 2010 concerning a European rail network for competitive freight
Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Deireadh Fómhair 2013 lena leagtar síos Cód Custaim an Aontais
Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council of 9 October 2013 laying down the Union Customs Code
Rialachán (AE) Uimh. 954/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2011 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2006/2004 maidir le comhar idir na húdaráis náisiúnta atá freagrach as dlíthe cosanta tomhaltóirí a fhorfheidhmiú (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)
Regulation (EU) No 954/2011 of the European Parliament and of the Council of 14 September 2011 amending Regulation (EC) No 2006/2004 on cooperation between national authorities responsible for the enforcement of consumer protection laws (Text with EEA relevance)
Rialachán (AE) Uimh. 955/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2011 lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1541/98 ón gComhairle maidir le cruthúnas tionscnaimh le haghaidh táirgí teicstíle áirithe a thagann faoi réim Roinn XI den Ainmníocht Chomhcheangailte agus a scaoiltear le haghaidh saorchúrsaíochta sa Chomhphobal agus maidir leis na coinníollacha a ghabhann le glacadh leis an gcruthúnas sin, agus lena leasaítear Rialachán (CEE) Uimh. 3030/93 ón gComhairle maidir le rialacha comhchoiteanna le haghaidh allmhairí táirgí teicstíle áirithe ó thríú tíortha
Regulation (EU) No 955/2011 of the European Parliament and of the Council of 14 September 2011 repealing Council Regulation (EC) No 1541/98 on proof of origin for certain textile products falling within Section XI of the Combined Nomenclature and released for free circulation in the Community and on the conditions for the acceptance of such proof, and amending Council Regulation (EEC) No 3030/93 on common rules for imports of certain textile products from third countries
Rialachán (AE) Uimh. 978/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 lena gcuirtear i bhfeidhm scéim um fhabhair tharaife ghinearálaithe agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 732/2008 ón gComhairle
Regulation (EU) No 978/2012 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 applying a scheme of generalised tariff preferences and repealing Council Regulation (EC) No 732/2008
Rialachán (AE) Uimh. 98/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2013 maidir le margú agus úsáid réamhtheachtaithe pléascán Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Regulation (EU) No 98/2013 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2013 on the marketing and use of explosives precursors Text with EEA relevance
Rialachán (AE) Uimh. 99/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2013 maidir leis an gclár staidrimh Eorpach 2013-17 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE agus maidir leis an Eilvéis
Regulation (EU) No 99/2013 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2013 on the European statistical programme 2013-17 Text with relevance for the EEA and for Switzerland
Rialachán (AE) Uimh. 994/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Deireadh Fómhair 2010 maidir le bearta chun slándáil an tsoláthair gáis a choimirciú agus lena n-aisghairtear Treoir 2004/67/CE ón gComhairle
Regulation (EU) No 994/2010 of the European Parliament and of the Council of 20 October 2010 concerning measures to safeguard security of gas supply and repealing Council Directive 2004/67/EC
Rialachán (AE) Uimh. 995/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Deireadh Fómhair 2010 lena leagtar síos oibleagáidí na n-oibreoirí a chuireann adhmad agus táirgí adhmaid ar an margadh
Regulation (EU) No 995/2010 of the European Parliament and of the Council of 20 October 2010 laying down the obligations of operators who place timber and timber products on the market
Rialachán (AE) Uimh. 996/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Deireadh Fómhair 2010 maidir le tionóiscí agus teagmhais eitlíochta sibhialta a imscrúdú agus a chosc agus lena n-aisghairtear Treoir 94/56/CE
Regulation (EU) No 996/2010 of the European Parliament and of the Council of 20 October 2010 on the investigation and prevention of accidents and incidents in civil aviation and repealing Directive 94/56/EC
Rialachán (AE, Euratom) 2015/1929 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Deireadh Fómhair 2015 lena leasaítear Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais
Regulation (EU, Euratom) 2015/1929 of the European Parliament and of the Council of 28 October 2015 amending Regulation (EU, Euratom) No 966/2012 on the financial rules applicable to the general budget of the Union
Rialachán (AE, Euratom) 2015/2422 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2015 lena leasaítear Prótacal Uimh. 3 ar Reacht Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh
Regulation (EU, Euratom) 2015/2422 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 amending Protocol No 3 on the Statute of the Court of Justice of the European Union
Rialachán (AE, Euratom) 2016/1192 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Iúil 2016 maidir le dlínse ag an gcéad chéim a aistriú chuig an gCúirt Ghinearálta i ndíospóidí idir an tAontas Eorpach agus a sheirbhísigh
Regulation (EU, Euratom) 2016/1192 of the European Parliament and of the Council of 6 July 2016 on the transfer to the General Court of jurisdiction at first instance in disputes between the European Union and its servants
Rialachán (AE, Euratom) 2016/2030 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Deireadh Fómhair 2016 lena leasaítear Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 883/2013, a mhéid a bhaineann le rúnaíocht Choiste Maoirseachta na hOifige Eorpaí Frith-Chalaoise (OLAF)
Regulation (EU, Euratom) 2016/2030 of the European Parliament and of the Council of 26 October 2016 amending Regulation (EU, Euratom) No 883/2013, as regards the secretariat of the Supervisory Committee of the European Anti-Fraud Office (OLAF)
Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Iúil 2018 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais, lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1296/2013, (AE) Uimh. 1301/2013, (AE) Uimh. 1303/2013, (AE) Uimh. 1304/2013, (AE) Uimh. 1309/2013, (AE) Uimh. 1316/2013, (AE) Uimh. 223/2014, (AE) Uimh. 283/2014, agus Cinneadh Uimh. 541/2014/AE agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012
Regulation (EU, Euratom) 2018/1046 of the European Parliament and of the Council of 18 July 2018 on the financial rules applicable to the general budget of the Union, amending Regulations (EU) No 1296/2013, (EU) No 1301/2013, (EU) No 1303/2013, (EU) No 1304/2013, (EU) No 1309/2013, (EU) No 1316/2013, (EU) No 223/2014, (EU) No 283/2014, and Decision No 541/2014/EU and repealing Regulation (EU, Euratom) No 966/2012
Rialachán (AE, Euratom) 2019/629 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 lena leasaítear Prótacal Uimh. 3 ar Reacht Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh
Regulation (EU, Euratom) 2019/629 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 amending Protocol No 3 on the Statute of the Court of Justice of the European Union
Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1080/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena leasaítear Rialacháin Foirne Oifigigh na gComhphobal Eorpach agus Coinníollacha Fostaíochta Sheirbhísigh Eile na gComhphobal sin
Regulation (EU, Euratom) No 1080/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 amending the Staff Regulations of Officials of the European Communities and the Conditions of Employment of Other Servants of those Communities
Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1081/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena leasaítear Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1605/2002 ón gComhairle maidir leis an Rialachán Airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta na gComhphobal Eorpach, i dtaca leis an tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí
Regulation (EU, Euratom) No 1081/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 amending Council Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002 on the Financial Regulation applicable to the general budget of the European Communities, as regards the European External Action Service
Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1141/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2014 maidir le reacht agus cistiú páirtithe polaitiúla Eorpacha agus fondúireachtaí polaitiúla Eorpacha
Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014 of the European Parliament and of the Council of 22 October 2014 on the statute and funding of European political parties and European political foundations
Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1142/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2014 lena leasaítear Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 maidir le maoiniú páirtithe polaitiúla Eorpacha
Regulation (EU, Euratom) No 1142/2014 of the European Parliament and of the Council of 22 October 2014 amending Regulation (EU, Euratom) No 966/2012 as regards the financing of European political parties
Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 547/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 lena leasaítear Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais
Regulation (EU, Euratom) No 547/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 amending Regulation (EU, Euratom) No 966/2012 on the financial rules applicable to the general budget of the Union 
Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 741/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Lúnasa 2012 lena leasaítear an Prótacal ar Reacht Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh agus Iarscríbhinn I a ghabhann leis
Regulation (EU, Euratom) No 741/2012 of the European Parliament and of the Council of 11 August 2012 amending the Protocol on the Statute of the Court of Justice of the European Union and Annex I thereto
Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 883/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Meán Fómhair 2013 maidir le himscrúduithe arna ndéanamh ag an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1073/1999 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (Euratom) Uimh. 1074/1999 ón gComhairle
Regulation (EU, Euratom) No 883/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 September 2013 concerning investigations conducted by the European Anti-Fraud Office (OLAF) and repealing Regulation (EC) No 1073/1999 of the European Parliament and of the Council and Council Regulation (Euratom) No 1074/1999
Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais agus lena n-aisghairetar Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1605/2002
Regulation (EU, Euratom) No 966/2012 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on the financial rules applicable to the general budget of the Union and repealing Council Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002
Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 979/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 a bhaineann le Breithiúna sealadacha de chuid an Bhinse um Sheirbhís Shibhialta an Aontais Eorpaigh
Regulation (EU, Euratom) No 979/2012 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 relating to temporary Judges of the European Union Civil Service Tribunal
Rialachán (CE) Uimh. 1005/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 maidir le substaintí a ídíonn an ciseal ózóin
Regulation (EC) No 1005/2009 of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 on substances that deplete the ozone layer
Rialachán (CE) Uimh. 1005/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 maidir le substaintí a ídíonn an ciseal ózóin
Regulation (EC) No 1005/2009 of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 on substances that deplete the ozone layer
Rialachán (CE) Uimh. 1006/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 808/2004 maidir le staidreamh Comhphobail i ndáil leis an tsochaí faisnéise
Regulation (EC) No 1006/2009 of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 amending Regulation (EC) No 808/2004 concerning Community statistics on the information society
Rialachán (CE) Uimh. 1006/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 808/2004 maidir le staidreamh Comhphobail i ndáil leis an tsochaí faisnéise
Regulation (EC) No 1006/2009 of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 amending Regulation (EC) No 808/2004 concerning Community statistics on the information society
Rialachán (CE) Uimh. 1007/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Meán Fómhair 2008 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 460/2004 lena mbunaítear an Ghníomhaireacht Eorpach um Shlándáil Gréasáin agus Faisnéise maidir lena ré (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)
Regulation (EC) No 1007/2008 of the European Parliament and of the Council of 24 September 2008 amending Regulation (EC) No 460/2004 establishing the European Network and Information Security Agency as regards its duration (Text with EEA relevance)
Rialachán (CE) Uimh. 1007/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 maidir le trádáil i dtáirgí róin
Regulation (EC) No 1007/2009 of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 on trade in seal products
Rialachán (CE) Uimh. 1007/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 maidir le trádáil i dtáirgí róin
Regulation (EC) No 1007/2009 of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 on trade in seal products
Rialachán (CE) Uimh. 1008/2008 ó Pharlaimint na hEorpaagus ón gComhairle an 24 Meán Fómhair 2008 maidir le rialacha comhchoiteanna le haghaidh oibriú aersheirbhísí sa Chomhphobal (Athmhúnlú) (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)
Regulation (EC) No 1008/2008 of the European Parliament and of the Council of 24 September 2008 on common rules for the operation of air services in the Community (Recast) (Text with EEA relevance)
Rialachán (CE) Uimh. 106/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2008 maidir le clár Comhphobail um lipéadú faoi thíosacht ar fhuinneamh do threalamh oifige
Regulation (EC) No 106/2008 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2008 on a Community energy-efficiency labelling programme for office equipment
Rialachán (CE) Uimh. 1060/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 maidir le gníomhaireachtaí rátála creidmheasa
Regulation (EC) No 1060/2009 of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 on credit rating agencies
Rialachán (CE) Uimh. 1069/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 lena leagtar síos rialacha sláinte maidir le seachtháirgí ainmhithe agus táirgí díorthaithe nach bhfuil ceaptha mar bhia don duine agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1774/2002 (Rialachán maidir le seachtháirgí ainmhithe)
Regulation (EC) No 1069/2009 of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 laying down health rules as regards animal by-products and derived products not intended for human consumption and repealing Regulation (EC) No 1774/2002 (Animal by-products Regulation)
Rialachán (CE) Uimh. 107/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2008 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1924/2006 maidir le maímh i leith cothaithe agus sláinte a dhéantar maidir le bianna i ndáil leis na cumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don Choimisiún
Regulation (EC) No 107/2008 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2008 amending Regulation (EC) No 1924/2006 on nutrition and health claims made on foods as regards the implementing powers conferred on the Commission
Rialachán (CE) Uimh. 1070/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 549/2004, Rialachán (CE) Uimh. 550/2004, Rialachán (CE) Uimh. 551/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 552/2004 d’fhonn feidhmíocht agus inbhuanaitheacht chóras eitlíochta na hEorpa a fheabhsú
Regulation (EC) No 1070/2009 of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 amending Regulations (EC) No 549/2004, (EC) No 550/2004, (EC) No 551/2004 and (EC) No 552/2004 in order to improve the performance and sustainability of the European aviation system
Rialachán (CE) Uimh. 1071/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 lena mbunaítear rialacha comhchoiteanna maidir leis na coinníollacha a bheidh le comhlíonadh chun gairm an oibreora iompair de bhóthar a chleachtadh agus lena n-aisghairtear Treoir 96/26/CE ón gComhairle
Regulation (EC) No 1071/2009 of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 establishing common rules concerning the conditions to be complied with to pursue the occupation of road transport operator and repealing Council Directive 96/26/EC
Rialachán (CE) Uimh. 1072/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 maidir le rialacha comhchoiteanna le haghaidh rochtana ar an margadh idirnáisiúnta tarlaithe de bhóthar (athmhúnlú)
Regulation (EC) No 1072/2009 of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 on common rules for access to the international road haulage market
Rialachán (CE) Uimh. 1073/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 maidir le rialacha comhchoiteanna le haghaidh rochtana ar an margadh idirnáisiúnta do sheirbhísí cóiste agus bus agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 561/2006
Regulation (EC) No 1073/2009 of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 on common rules for access to the international market for coach and bus services, and amending Regulation (EC) No 561/2006
Rialachán (CE) Uimh. 108/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2008 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1925/2006 maidir le vitimíní agus mianraí agus substaintí áirithe eile a chur i mbianna
Regulation (EC) No 108/2008 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2008 amending Regulation (EC) No 1925/2006 on the addition of vitamins and minerals and of certain other substances to foods
Rialachán (CE) Uimh. 109/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2008 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1924/2006 maidir le maímh i leith cothaithe agus sláinte a dhéantar maidir le bianna
Regulation (EC) No 109/2008 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2008 amending Regulation (EC) No 1924/2006 on nutrition and health claims made on foods
Rialachán (CE) Uimh. 1099/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2008
Regulation (EC) No 1099/2008 of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 on energy statistics
Rialachán (CE) Uimh. 110/2008 ó Pharlamint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2008 maidir le sainmhíniú, tuairisc, cur i láthair, lipéadú agus cosaint sonraí geografacha deochanna biotáilleacha agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 1576/89 ón gComhairle
Regulation (EC) No 110/2008 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2008 on the definition, description, presentation, labelling and the protection of geographical indications of spirit drinks and repealing Council Regulation (EEC) No 1576/89
Rialachán (CE) Uimh. 1100/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2008 maidir le díchur rialuithe a fheidhmítear ag teorainneacha Ballstát i réimse an iompair de bhóthar agus d'uiscebhealach intíre
Regulation (EC) No 1100/2008 of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 on the elimination of controls performed at the frontiers of Member States in the field of road and inland waterway transport
Rialachán (CE) Uimh. 1102/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2008 maidir le honnmhairithe mearcair mhiotalaigh agus comhdhúile agus meascáin áirithe de mhearcair a thoirmeasc agus maidir le mearcair miotalach a stóráil go sábháilte
Regulation (EC) No 1102/2008 of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 on the banning of exports of metallic mercury and certain mercury compounds and mixtures and the safe storage of metallic mercury
Rialachán (CE) Uimh. 1103/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2008 lena n-oiriúnaítear ionstraimí áirithe atá faoi réir an nós imeachta a leagtar síos in Airteagal 251 den Chonradh do Chinneadh 1999/468/CE ón gComhairle, maidir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú – Oiriúnú don nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú – Cuid a Trí
Regulation (EC) No 1103/2008 of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 adapting a number of instruments subject to the procedure laid down in Article 251 of the Treaty to Council Decision 1999/468/EC, with regard to the regulatory procedure with scrutiny — Adaptation to the regulatory procedure with scrutiny — Part Three
Rialachán (CE) Uimh. 1107/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 maidir le táirgí cosanta plandaí a chur ar an margadh agus lena n-aisghairtear Treoir 79/117/CEE agus Treoir 91/414/CEE ón gComhairle
Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 concerning the placing of plant protection products on the market and repealing Council Directives 79/117/EEC and 91/414/EEC
Rialachán (CE) Uimh. 1108/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 216/2008 i réimse na n-aeradróm, an bhainistithe aerthráchta agus na seirbhísí aerloingseoireachta agus lena n-aisghairtear Treoir 2006/23/CE
Regulation (EC) No 1108/2009 of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 amending Regulation (EC) No 216/2008 in the field of aerodromes, air traffic management and air navigation services and repealing Directive 2006/23/EC
Rialachán (CE) Uimh. 1137/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2008 lena n-oiriúnaítear líon ionstraimí atá faoi réir an nós imeachta a leagtar síos in Airteagal 251 den Chonradh do Chinneadh 1999/468/CE ón gComhairle, maidir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú —Oiriúnú don nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú – Cuid a hAon
Regulation (EC) No 1137/2008 of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 adapting a number of instruments subject to the procedure laid down in Article 251 of the Treaty to Council Decision 1999/468/EC, with regard to the regulatory procedure with scrutiny — Adaptation to the regulatory procedure with scrutiny — Part One
Rialachán (CE) Uimh. 1165/2008 ó Pharlaimint na heorpa agus ón gcomhairle an 19 Samhain 2008 maidir le staidreamh beostoic agus feola agus lena n-aisghairtear Treoir 93/23/CEE, Treoir 93/24/CEE agus Treoir 93/25/CEE ón gComhairle
Regulation (EC) No 1165/2008 of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 concerning livestock and meat statistics and repealing Council Directives 93/23/EEC, 93/24/EEC and 93/25/EEC
Rialachán (CE) Uimh. 1166/2008 ó Pharlaimint na heorpa agus ón gcomhairle an 19 Samhain 2008 maidir le suirbhéanna ar struchtúr feirmeacha agus an suirbhé ar mhodhanna táirgeachta talmhaíochta agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 571/88 ón gComhairle
Regulation (EC) No 1166/2008 of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 on farm structure surveys and the survey on agricultural production methods and repealing Council Regulation (EEC) No 571/88
Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 67/548/CEE agus Treoir 1999/45/CE, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006
Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006
Rialachán (CE) Uimh. 1331/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 lena mbunaítear nós imeachta comhchoiteann údaraithe maidir le breiseáin bia, maidir le heinsímí bia agus maidir le blastáin bia
Regulation (EC) No 1331/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 establishing a common authorisation procedure for food additives, food enzymes and food flavourings
Rialachán (CE) Uimh. 1332/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le heinsímí bia agus lena leasaítear Treoir 83/417/CEE ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1493/1999 ón gComhairle, Treoir 2000/13/CE, Treoir 2001/112/CE ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 258/97
Regulation (EC) No 1332/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on food enzymes and amending Council Directive 83/417/EEC, Council Regulation (EC) No 1493/1999, Directive 2000/13/EC, Council Directive 2001/112/EC and Regulation (EC) No 258/97
Rialachán (CE) Uimh. 1333/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le breiseáin bia
Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on food additives
Rialachán (CE) Uimh. 1334/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le blastáin agus maidir le comhábhair áirithe bia a bhfuil airíonna blaistithe acu agus atá le húsáid i mbianna agus ar bhianna agus lena leasaítear Rialachán (CEE) Uimh. 1601/91 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 2232/96 agus Rialachán (CE) Uimh. 110/2008 agus Treoir 2000/13/CE
Regulation (EC) No 1334/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on flavourings and certain food ingredients with flavouring properties for use in and on foods and amending Council Regulation (EEC) No 1601/91, Regulations (EC) No 2232/96 and (EC) No 110/2008 and Directive 2000/13/EC
Rialachán (CE) Uimh. 1337/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 lena mbunaítear saoráid chun freagairt thapa a thabhairt ar an ardú as cuimse atá ag teacht ar phraghsanna bia i dtíortha atá i mbéal forbartha
Regulation (EC) No 1337/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 establishing a facility for rapid response to soaring food prices in developing countries
Rialachán (CE) Uimh. 1337/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 lena mbunaítear saoráid chun freagairt thapa a thabhairt ar an ardú as cuimse atá ag teacht ar phraghsanna bia i dtíortha atá i mbéal forbartha
Regulation (EC) No 1337/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 establishing a facility for rapid response to soaring food prices in developing countries
Rialachán (CE) Uimh. 1338/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le staidreamh Comhphobail i dtaca leis an tsláinte phoiblí agus i dtaca leis an tsláinte agus leis an tsábháilteacht ag an obair
Regulation (EC) No 1338/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on Community statistics on public health and health and safety at work
Rialachán (CE) Uimh. 1339/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 lena mbunaítear an Foras Eorpach Oiliúna
Regulation (EC) No 1339/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 establishing a European Training Foundation
Rialachán (CE) Uimh. 1370/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2007 maidir le seirbhísí poiblí iompair do phaisinéirí d'iarnród agus de bhóthar agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 1191/69 agus Rialachán (CEE) Uimh. 1107/70 ón gComhairle
Regulation (EC) No 1370/2007 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2007 on public passenger transport services by rail and by road and repealing Council Regulations (EEC) Nos 1191/69 and 1107/70
Rialachán (CE) Uimh. 1371/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2007 maidir le cearta agus oibleagáidí paisinéirí iarnróid
Regulation (EC) No 1371/2007 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2007 on rail passengers’ rights and obligations
Rialachán (CE) Uimh. 1372/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2007 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 577/98 ón gComhairle maidir le suirbhé samplach ar an bhfórsa saothair a eagrú sa Chomhphobal
Regulation (EC) No 1372/2007 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2007 amending Council Regulation (EC) No 577/98 on the organisation of a labour force sample survey in the Community
Rialachán (CE) Uimh. 1392/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Samhain 2007 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2223/96 i ndáil le tarchur sonraí cuntas náisiúnta
Regulation (EC) No 1392/2007 of the European Parliament and of the Council of 13 November 2007 amending Council Regulation (EC) No 2223/96 with respect to the transmission of national accounts data
Rialachán (CE) Uimh. 1393/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Samhain 2007 maidir le doiciméid bhreithiúnacha agus doiciméid sheachbhreithiúnacha in ábhair shibhialta nó in ábhair tráchtála a sheirbheáil sna Ballstáit ("doiciméid a sheirbheáil"), agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1348/2000 ón gComhairle
Regulation (EC) No 1393/2007 of the European Parliament and of the Council of 13November 2007 on the service in the Member States of judicial and extrajudicial documents in civil or commercial matters (service of documents), and repealing Council Regulation (EC) No1348/2000
Rialachán (CE) Uimh. 1394/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Samhain 2007 maidir le táirgí íocshláinte ardteiripe agus lena leasaítear Treoir 2001/83/CE agus Rialachán (CE) Uimh. 726/2004
Regulation (EC) No 1394/2007 of the European Parliament and of the Council of 13 November 2007 on advanced therapy medicinal products and amending Directive 2001/83/EC and Regulation (EC) No 726/2004
Rialachán (CE) Uimh. 1445/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2007 lena mbunaítear rialacha comhchoiteanna le haghaidh faisnéis bhunúsach a sholáthar maidir le Paireachtaí Cumhachta Ceannaigh agus le haghaidh na Paireachtaí sin a ríomh agus a scaipeadh
Regulation (EC) No 1445/2007 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2007 establishing common rules for the provision of basic information on Purchasing Power Parities and for their calculation and dissemination
Rialachán (CE) Uimh. 1463/2006 ón gComhairle an 19 Meitheamh 2006 lena n-nglactar Rialachán (CE) Uimh 1698/2005 maidir le tacaíocht d'fhorbairt na tuaithe ón gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT), de bharr aontachas na Bulgáire agus na Rómáine leis an Aontas Eorpach
Council Regulation (EC) No 1463/2006 of 19 June 2006 adapting Regulation (EC) No 1698/2005 on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) by reason of the accession of Bulgaria and Romania to the European Union
Rialachán (CE) Uimh. 1523/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2007 lena dtoirmisctear fionnadh cat agus fionnadh madraí agus táirgí a bhfuil fionnadh den sórt sin iontu a chur ar an margadh agus a allmhairiú isteach sa Chomhphobal nó a onnmhairiú amach as
Regulation (EC) No 1523/2007 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2007 banning the placing on the market and the import to, or export from, the Community of cat and dog fur, and products containing such fur
Rialachán (CE) Uimh. 1524/2007 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Nollaig 2007 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2004/2003 maidir leis na rialacháin lena rialaítear páirtithe polaitiúla ar leibhéal na hEorpa agus maidir leis na rialacha a bhaineann lena maoiniú
Regulation (EC) No 1524/2007 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2007 amending Regulation (EC) No 2004/2003 on the regulations governing political parties at European level and the rules regarding their funding
Rialachán (CE) Uimh. 176/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Feabhra 2008 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1059/2003 maidir le haicmiú coiteann d'aonaid chríochacha ar mhaithe le staidreamh (NUTS) a bhunú mar gheall ar aontachas na Bulgáire agus na Rómáine leis an Aontas Eorpach
Regulation (EC) No 176/2008 of the European Parliament and of the Council of 20 February 2008 amending Regulation (EC) No 1059/2003 on the establishment of a common classification of territorial units for statistics (NUTS) by reason of the accession of Bulgaria and Romania to the European Union
Rialachán (CE) Uimh. 177/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Feabhra 2008 lena mbunaítear creat coiteann do chláir ghnó chun críocha staidrimh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 2186/93 ón gComhairle
Regulation (EC) No 177/2008 of the European Parliament and of the Council of 20 February 2008 establishing a common framework for business registers for statistical purposes and repealing Council Regulation (EEC) No 2186/93
Rialachán (CE) Uimh. 216/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2009 maidir le Ballstáit atá ag iascaireacht i limistéir áirithe seachas i limistéir an Atlantaigh Thuaidh do thíolacadh staidrimh ar ghabháil ainmniúil (athmhúnlú)
Regulation (EC) No 216/2009 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2009 on the submission of nominal catch statistics by Member States fishing in certain areas other than those of the North Atlantic (recast)
Rialachán (CE) Uimh. 216/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2009 maidir le Ballstáit atá ag iascaireacht i limistéir áirithe seachas i limistéir an Atlantaigh Thuaidh do thíolacadh staidrimh ar ghabháil ainmniúil (athmhúnlú)
Regulation (EC) No 216/2009 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2009 on the submission of nominal catch statistics by Member States fishing in certain areas other than those of the North Atlantic (recast)
Rialachán (CE) Uimh. 217/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2009 maidir le Ballstáit atá ag iascaireacht san Atlantach Thiar Thuaidh do thíolacadh staidrimh ar ghabháil agus ar ghníomhaíocht (athmhúnlú)
Regulation (EC) No 217/2009 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2009 on the submission of catch and activity statistics by Member States fishing in the north-west Atlantic (recast)
Rialachán (CE) Uimh. 217/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2009 maidir le Ballstáit atá ag iascaireacht san Atlantach Thiar Thuaidh do thíolacadh staidrimh ar ghabháil agus ar ghníomhaíocht (athmhúnlú)
Regulation (EC) No 217/2009 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2009 on the submission of catch and activity statistics by Member States fishing in the north-west Atlantic (recast)
Rialachán (CE) Uimh. 218/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2009 maidir le Ballstáit atá ag iascaireacht san Atlantach Thoir Thuaidh do thíolacadh staidrimh ar ghabháil ainmniúil (athmhúnlú)
Regulation (EC) No 218/2009 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2009 on the submission of nominal catch statistics by Member States fishing in the north-east Atlantic (recast)
Rialachán (CE) Uimh. 219/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2009 lena ndéantar líon áirithe ionstraimí atá faoi réir an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 251 den Chonradh a oiriúnú do Chinneadh 1999/468/CE ón gComhairle maidir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú
Regulation (EC) No 219/2009 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2009 adapting a number of instruments subject to the procedure referred to in Article 251 of the Treaty to Council Decision 1999/468/EC with regard to the regulatory procedure with scrutiny
Rialachán (CE) Uimh. 220/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 999/2001 lena leagtar síos rialacha chun einceifileapaití spúinseacha intarchurtha áirithe a chosc, a rialú agus a dhíothú, maidir leis na cumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don Choimisiún
Regulation (EC) No 220/2009 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2009 amending Regulation (EC) No 999/2001 laying down rules for the prevention, control and eradication of certain transmissible spongiform encephalopathies, as regards the implementing powers conferred on the Commission
Rialachán (CE) Uimh. 221/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2150/2002 maidir le staidreamh dramhaíola, i ndáil leis na cumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don Choimisiún
Regulation (EC) No 221/2009 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2009 amending Regulation (EC) No 2150/2002 on waste statistics, as regards the implementing powers conferred on the Commission
Rialachán (CE) Uimh. 222/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 638/2004 maidir le staidreamh Comhphobail i ndáil le trádáil earraí idir Ballstáit
Regulation (EC) No 222/2009 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2009 amending Regulation (EC) No 638/2004 on Community statistics relating to the trading of goods between Member States
Rialachán (CE) Uimh. 223/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2009 maidir le Staidreamh Eorpach agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1101/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le tarchur sonraí atá faoi réir rúndachta staidrimh chuig Oifig Staidrimh na gComhphobal Eorpach, Rialachán (CE) Uimh. 322/97 ón gComhairle maidir le Staidreamh Comhphobail, agus Cinneadh 89/382/CEE, Euratom ón gComhairle lena mbunaítear Coiste um Chláir Staidrimh na gComhphobal Eorpach
Regulation (EC) No 223/2009 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2009 on European statistics and repealing Regulation (EC, Euratom) No 1101/2008 of the European Parliament and of the Council on the transmission of data subject to statistical confidentiality to the Statistical Office of the European Communities, Council Regulation (EC) No 322/97 on Community Statistics, and Council Decision 89/382/EEC, Euratom establishing a Committee on the Statistical Programmes of the European Communities
Rialachán (CE) Uimh. 294/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 lena mbunaítear an Institiúid Eorpach um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht
Regulation (EC) No 294/2008 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2008 establishing the European Institute of Innovation and Technology
Rialachán (CE) Uimh. 294/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 lena mbunaítear an Institiúid Eorpach um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht
Regulation (EC) No 294/2008 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2008 establishing the European Institute of Innovation and Technology
Rialachán (CE) Uimh. 295/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 maidir le staidreamh struchtúrach gnó
Regulation (EC) No 295/2008 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2008 concerning structural business statistics
Rialachán (CE) Uimh. 295/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 maidir le staidreamh struchtúrach gnó (athmhúnlú) Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Regulation (EC) No 295/2008 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2008 concerning structural business statistics (recast) (Text with EEA relevance)
Rialachán (CE) Uimh. 296/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 562/2006 lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir leis na rialacha a rialaíonn gluaiseacht daoine thar theorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen), i ndáil leis na cumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don Choimisiún
Regulation (EC) No 296/2008 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2008 amending Regulation (EC) No 562/2006 establishing a Community Code on the rules governing the movement of persons across borders (Schengen Borders Code), as regards the implementing powers conferred on the Commission
Rialachán (CE) Uimh. 297/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1606/2002 maidir le feidhmiú caighdeán cuntasaíochta idirnáisiúnta, i ndáil leis na cumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don Choimisiún
Regulation (EC) No 297/2008 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2008 amending Regulation (EC) No 1606/2002 on the application of international accounting standards, as regards the implementing powers conferred on the Commission
Rialachán (CE) Uimh. 298/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1829/2003 maidir le bia géinmhodhnaithe agus beatha ghéinmhodhnaithe, i ndáil leis na cumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don Choimisiún
Regulation (EC) No 298/2008 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2008 amending Regulation (EC) No 1829/2003 on genetically modified food and feed, as regards the implementing powers conferred on the Commission
Rialachán (CE) Uimh. 299/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 396/2005 maidir le huasleibhéil iarmhar lotnaidicídí i mbia agus i mbeatha nó ar bhia agus ar bheatha i ndáil leis na cumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don Choimisiún
Regulation (EC) No 299/2008 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2008 amending Regulation (EC) No 396/2005 on maximum residue levels of pesticides in or on food and feed of plant and animal origin, as regards the implementing powers conferred on the Commission
Rialachán (CE) Uimh. 300/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse slándála na heitlíochta sibhialta agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2320/2002 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Regulation (EC) No 300/2008 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2008 on common rules in the field of civil aviation security and repealing Regulation (EC) No 2320/2002 (Text with EEA relevance)
Rialachán (CE) Uimh. 300/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse slándála na heitlíochta sibhialta agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2320/2002
Regulation (EC) No 300/2008 of the European Parliament and of the Council on Common Rules in the Field of Civil Aviation Security and Repealing Regulation (EC) No 2320/2002
Rialachán (CE) Uimh. 301/2008 ón gComhairle an 17 Márta 2008 lena n-oiriúnaítear Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 882/2004 maidir le rialuithe oifigiúla a fheidhmítear chun a áirithiú go bhfíorófar go bhfuiltear ag comhlíonadh dlí beatha agus bia agus rialacha sláinte ainmhithe agus leasa ainmhithe
Council Regulation (EC) No 301/2008 of 17 March 2008 adapting Annex I to Regulation (EC) No 882/2004 on official controls performed to ensure the verification of compliance with feed and food law, animal health and animal welfare rules
Rialachán (CE) Uimh. 3697/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Feabhra 2008 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena n-aisghairtear Treoir 91/670/CEE ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1592/2002 agus Treoir 2004/36/CE
Regulation (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of the Council of 20 February 2008 on common rules in the field of civil aviation and establishing a European Aviation Safety Agency, and repealing Council Directive 91/670/EEC, Regulation (EC) No 1592/2002 and Directive 2004/36/EC
Rialachán (CE) Uimh. 390/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 lena leasaítear na Teagaisc Choiteanna Chonsalacha maidir le víosaí do mhisin taidhleoireachta agus do phoist chonsalacha i ndáil leis an mbithmhéadracht a thabhairt isteach, lena n-áirítear forálacha faoi eagrúchán ghlacadh agus phróiseáil iarratas ar víosaí
Regulation (EC) No 390/2009 of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 amending the Common Consular Instructions on visas for diplomatic missions and consular posts in relation to the introduction of biometrics including provisions on the organisation of the reception and processing of visa applications
Rialachán (CE) Uimh. 391/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 maidir le rialacha comhchoiteanna agus caighdeáin chomhchoiteanna d'eagraíochtaí cigireachta agus suirbhéireachta loinge
Regulation (EC) No 391/2009 of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on common rules and standards for ship inspection and survey organisations
Rialachán (CE) Uimh. 392/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 maidir le dliteanas iompróirí paisinéirí de mhuir i gcás tionóiscí
Regulation (EC) No 392/2009 of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the liability of carriers of passengers by sea in the event of accidents
Rialachán (CE) Uimh. 396/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Bealtaine 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1081/2006 maidir le Ciste Sóisialta na hEorpa chun na cineálacha costais atá incháilithe le haghaidh ranníocaíochta ón CSE a leathnú
Regulation (EC) No 396/2009 of the European Parliament and of the Council of 6 May 2009 amending Regulation (EC) No 1081/2006 on the European Social Fund to extend the types of costs eligible for a contribution from the ESF
Rialachán (CE) Uimh. 397/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Bealtaine 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1080/2006 maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa i ndáil le hincháilitheacht infheistíochtaí in éifeachtúlacht fuinnimh agus i bhfuinneamh inathnuaite san earnáil tithíochta
Regulation (EC) No 397/2009 of the European Parliament and of the Council of 6 May 2009 amending Regulation (EC) No 1080/2006 on the European Regional Development Fund as regards the eligibility of energy efficiency and renewable energy investments in housing
Rialachán (CE) Uimh. 398/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 338/97 ón gComhairle maidir le speicis flora agus fauna fiáine a chosaint trí thrádáil iontu a rialáil, i ndáil leis na cumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don Choimisiún
Regulation (EC) No 398/2009 of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 amending Council Regulation (EC) No 338/97 on the protection of species of wild fauna and flora by regulating trade therein, as regards the implementing powers conferred on the Commission
Rialachán (CE) Uimh. 399/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1172/98 ón gComhairle maidir le tuairisceáin staidrimh i ndáil le hiompar earraí de bhóthar, i ndáil leis na cumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don Choimisiún
Regulation (EC) No 399/2009 of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 amending Council Regulation (EC) No 1172/98 on statistical returns in respect of the carriage of goods by road, as regards the implementing powers conferred on the Commission
Rialachán (CE) Uimh. 400/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2223/96 ón gComhairle maidir leis an gcóras Eorpach um chuntais náisiúnta agus réigiúnacha sa Chomhphobal i ndáil leis na cumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don Choimisiún
Regulation (EC) No 400/2009 of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 amending Council Regulation (EC) No 2223/96 on the European system of national and regional accounts in the Community as regards the implementing powers conferred on the Commission
Rialachán (CE) Uimh. 401/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 maidir leis an nGníomhaireacht Eorpach Chomhshaoil agus maidir leis an nGréasán Eorpach um Fhaisnéis agus um Fhaire ar an gComhshaol
Regulation (EC) No 401/2009 of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the European Environment Agency and the European Environment Information and Observation Network
Rialachán (CE) Uimh. 443/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 lena socraítear na caighdeáin feidhmíochta maidir le hastaíochtaí do ghluaisteáin nua phaisinéirí mar chuid de chur chuige comhtháite an Chomhphobail chun astaíochtaí CO2 ó fheithiclí saothair éadroim a laghdú
Regulation (EC) No 443/2009 of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 setting emission performance standards for new passenger cars as part of the Community's integrated approach to reduce CO2 emissions from light-duty vehicles
Rialachàn (CE) Uimh. 444/2009 an 28 Bealtaine 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2252/2004 ón gComhairle maidir le caighdeáin do ghnéithe slándála agus do bhithmhéadracht i bpasanna agus i ndoiciméid taistil arna n-eisiúint ag Ballstáit
Regulation (EC) No 444/2009 of the European Parliament and of the Council of 28 May 2009 amending Council Regulation (EC) No 2252/2004 on standards for security features and biometrics in passports and travel documents issued by Member States
Rialachán (CE) Uimh. 450/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2008 lena leagtar síos Cód Custaim an Chomhphobail (Cód Custaim Nuachóirithe)
Regulation (EC) No 450/2008 of the European Parliament and of the Council of 23 April 2008 laying down the Community Customs Code (Modernised Customs Code)
Rialachán (CE) Uimh. 451/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2008 lena mbunaítear aicmiú nua staidrimh ar tháirgí de réir gníomhaíochta (CPA) agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 3696/93 ón gComhairle
Regulation (EC) No 451/2008 of the European Parliament and of the Council of 23 April 2008 establishing a new statistical classification of products by activity (CPA) and repealing Council Regulation (EEC) No 3696/93
Rialachán (CE) Uimh. 452/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2008 i ndáil le staidreamh maidir le hoideachas agus le foghlaim ar feadh an tsaoil a tháirgeadh agus a fhorbairt
Regulation (EC) No 452/2008 of the European Parliament and of the Council of 23 April 2008 concerning the production and development of statistics on education and lifelong learning
Rialachán (CE) Uimh. 453/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2008 maidir le staidreamh ráithiúil ar fholúntais sa Chomhphobal
Regulation (EC) No 453/2008 of the European Parliament and of the Council of 23 April 2008 on quarterly statistics on Community job vacancies
Rialachán (CE) Uimh. 454/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2008 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 998/2003 maidir leis na ceanglais sláinte ainmhithe is infheidhme i leith gluaiseachtaí neamhthráchtála peataí, i dtaca leis an idirthréimhse a fhadú
Regulation (EC) No 454/2008 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2008 amending Regulation (EC) No 998/2003 on the animal health requirements applicable to the non-commercial movements of pet animals, as regards the extension of the transitional period
Rialachán (CE) Uimh. 457/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Aibreán 2007 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 417/2002 maidir le riachtanais dhá chabhail nó riachtanais deartha choibhéiseacha a chéimniú isteach ar dhóigh bhrostaithe do thancaeir ola aon chabhlach
Regulation (EC) No 457/2007 of the European Parliament and of the Council of 25 April 2007 amending Regulation (EC) No 417/2002 on the accelerated phasing-in of double-hull or equivalent design requirements for single-hull oil tankers
Rialachán (CE) Uimh. 458/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Aibreán 2007 maidir leis an gcóras Eorpach staidrimh iomlánaithe i ndáil le cosaint shóisialta (CESICS)
Regulation (EC) No 458/2007 of the European Parliament and of the Council of 25 April 2007 on the European system of integrated social protection statistics (ESSPROS)
Rialachán (CE) Uimh. 469/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Bealtaine 2009 maidir leis an deimhniú forlíontach cosanta le haghaidh táirgí íocshláinte
Regulation (EC) No 469/2009 of the European Parliament and of the Council of 6 May 2009 concerning the supplementary protection certificate for medicinal products
Rialachán (CE) Uimh. 470/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Bealtaine 2009 lena leagtar síos nósanna imeachta Comhphobail chun teorainneacha na n-iarmhar a bhunú do shubstaintí atá gníomhach ó thaobh na cógaseolaíochta de i mbia-ábhair de thionscnamh ainmhíoch, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 2377/90 ón gComhairle agus lena leasaítear Treoir 2001/82/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 726/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle
Regulation (EC) No 470/2009 of the European Parliament and of the Council of 6 May 2009 laying down Community procedures for the establishment of residue limits of pharmacologically active substances in foodstuffs of animal origin, repealing Council Regulation (EEC) No 2377/90 and amending Directive 2001/82/EC of the European Parliament and of the Council and Regulation (EC) No 726/2004 of the European Parliament and of the Council
Rialachán (CE) Uimh. 471/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Bealtaine 2009 maidir le staidreamh Comhphobail a bhaineann le trádáil eachtrach le tíortha nach Ballstáit iad agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1172/95 ón gComhairle
Regulation (EC) No 471/2009 of the European Parliament and of the Council of 6 May 2009 on Community statistics relating to external trade with non-member countries and repealing Council Regulation (EC) No 1172/95
Rialachán (CE) Uimh. 543/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Meitheamh 2009 maidir le staidreamh i ndáil le barra agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 837/90 ón gComhairle agus Rialachán (CEE) Uimh. 959/93 ón gComhairle
Regulation (EC) No 543 of 18 June 2009 concerning crop statistics and repealing Council Regulations (EEC) No 837/90 and (EEC) No 959/93
Rialachán (CE) Uimh. 544/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Meitheamh 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 717/2007 maidir le fánaíocht a dhéanamh ar líonraí poiblí teileafón soghluaiste laistigh den Chomhphobal agus lena leasaítear Treoir 2002/21/CE maidir le creat rialúcháin coiteann do líonraí agus do sheirbhísí cumarsáide leictreonaí
Regulation (EC) No 544/2009 of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 amending Regulation (EC) No 717/2007 on roaming on public mobile telephone networks within the Community and Directive 2002/21/EC on a common regulatory framework for electronic communications networks and services
Rialachán (CE) Uimh. 545/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Meitheamh 2009 lena leasaítear Rialachán (CEE) Uimh. 95/93 maidir le comhrialacha do leithroinnt sliotán in aerfoirt an Chomhphobail
Regulation (EC) No 545/2009 of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 amending Regulation (EEC) No 95/93 on common rules for the allocation of slots at Community airports
Rialachán (CE) Uimh. 546/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Meitheamh 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1927/2006 maidir le bunú an Chiste Eorpaigh um Choigeartú don Domhandú
Regulation (EC) No 546/2009 of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 amending Regulation (EC) No 1927/2006 on establishing the European Globalisation Adjustment Fund
Rialachán (CE) Uimh. 592/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Meitheamh 2008 lena leasaítear Rialachán (CEE) Uimh. 1408/71 ón gComhairle maidir le scéimeanna slándála sóisialta a chur i bhfeidhm ar dhaoine fostaithe, ar dhaoine féinfhostaithe agus ar bhaill dá dteaghlaigh ag gluaiseacht dóibh laistigh den Chomhphobal
Regulation (EC) No 592/2008 of the European Parliament and of the Council of 17 June 2008 amending Council Regulation (EEC) No 1408/71 on the application of social security schemes to employed persons, to self-employed persons and to members of their families moving within the Community
Rialachán (CE) Uimh. 593/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Meitheamh 2008 maidir leis an dlí is infheidhme ar oibleagáidí conarthacha (An Róimh I)
Regulation (EC) No 593/2008 of the European Parliament and of the Council of 17 June 2008 on the law applicable to contractual obligations (Rome I)
Rialachán (CE) Uimh. 595/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Meitheamh 2009 maidir le mótarfheithiclí agus innill a chineál-cheadú i leith astaíochtaí ó fheithiclí saothair throm (Euro VI) agus maidir le rochtain ar fhaisnéis faoi fheithiclí a dheisiú agus a chothabháil agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 715/2007 agus Treoir 2007/46/CE agus lena n-aisghairtear Treoir 80/1269/CEE, Treoir 2005/55/CE agus Treoir 2005/78/CE
Regulation (EC) No 595/2009 of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 on type-approval of motor vehicles and engines with respect to emissions from heavy duty vehicles (Euro VI) and on access to vehicle repair and maintenance information and amending Regulation (EC) No 715/2007 and Directive 2007/46/EC and repealing Directives 80/1269/EEC, 2005/55/EC and 2005/78/EC
Rialachán (CE) Uimh. 596/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Meitheamh 2009 lena n-oiriúnaítear ionstraimí áirithe, atá faoi réir an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 251 den Chonradh do Chinneadh 1999/468/CE ón gComhairle, maidir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú — Oiriúnú don nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú — Cuid a Ceathair
Regulation (EC) No 596/2009 of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 adapting a number of instruments subject to the procedure referred to in Article 251 of the Treaty to Council Decision 1999/468/EC with regard to the regulatory procedure with scrutiny — Adaptation to the regulatory procedure with scrutiny — Part Four
Rialachán (CE) Uimh. 614/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Bealtaine 2007 maidir leis an Ionstraim Airgeadais don Chomhshaol (LIFE+)
Regulation (EC) No 614/2007 of the European Parliament and of the Council of 23 May 2007 concerning the Financial Instrument for the Environment (LIFE+)
Rialachán (CE) Uimh. 66/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Samhain 2009 maidir le hÉicilipéad an AE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE )
Regulation (EC) No 66/2010 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 on the EU Ecolabel (Text with EEA relevance)
Rialachán (CE) Uimh. 661/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 maidir leis na ceanglais i gcomhair cineál-cheadaithe le haghaidh sábháilteachta ginearálta mótarfheithiclí, a leantóiri agus a gcóras, a gcomhpháirteanna agus a n-aonad teicniúil ar leithligh atá beartaithe dóibh
Regulation (EC) No 661/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 concerning type-approval requirements for the general safety of motor vehicles, their trailers and systems, components and separate technical units intended therefor
Rialachán (CE) Uimh. 662/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 lena mbunaítear nós imeachta maidir le comhaontuithe idir Ballstáit agus tríú tíortha a chaibidil agus a thabhairt i gcrích ar ábhair áirithe a bhaineann leis an dlí is infheidhme ar oibleagáidí conarthacha agus neamhchonarthacha
Regulation (EC) No 662/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 establishing a procedure for the negotiation and conclusion of agreements between Member States and third countries on particular matters concerning the law applicable to contractual and non-contractual obligations
Rialachán (CE) Uimh. 663/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 lena mbunaítear clár chun cabhrú leis an téarnamh eacnamaíoch trí chúnamh airgeadais Comhphobail a dheonú ar thionscadail i réimse an fhuinnimh
Regulation (EC) No 663/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 establishing a programme to aid economic recovery by granting Community financial assistance to projects in the field of energy
Rialachán (CE) Uimh. 680/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2007 lena leagtar síos rialacha ginearálta maidir le cabhair airgeadais Chomhphobail a dheonú i réimse na ngréasán tras-Eorpach iompair agus fuinnimh
Regulation (EC) No 680/2007 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2007 laying down general rules for the granting of Community financial aid in the field of the trans-European transport and energy networks
Rialachán (CE) Uimh. 683/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Iúil 2008 maidir leis na cláir Eorpacha um loingseoireacht satailíte (EGNOS agus Galileo) a chur chun feidhme tuilleadh
Regulation (EC) No 683/2008 of the European Parliament and of the Council of 9 July 2008 on the further implementation of the European satellite navigation programmes (EGNOS and Galileo)
Rialachán (CE) Uimh. 689/2008 Ó pharlaimint na heorpa agus ón gcomhairle an 17 Meitheamh 2008 maidir le ceimiceáin chontúirteacha a onnmhairiú agus a allmhairiú
Regulation (EC) No 689/2008 of the European Parliament and of the Council of 17 June 2008 concerning the export and import of dangerous chemicals
Rialachán (CE) Uimh. 715/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2007 maidir le cineálcheadú mótarfheithiclí i dtaca le hastaíochtaí ó fheithiclí éadroma paisinéirí agus tráchtála (Euro 5 agus Euro 6) agus maidir le rochtain ar fhaisnéis faoi dheisiú agus faoi chothabháil feithiclí
Regulation (EC) No 715/2007 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2007 on type approval of motor vehicles with respect to emissions from light passenger and commercial vehicles (Euro 5 and Euro 6) and on access to vehicle repair and maintenance information
Rialachán (CE) Uimh. 715/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 maidir le coinníollacha le haghaidh rochtana ar na gréasáin gáis nádúrtha agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1775/2005
Regulation (EC) No 715/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on conditions for access to the natural gas transmission networks and repealing Regulation (EC) No 1775/2005
Rialachán (CE) Uimh. 716/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2007 maidir le staidreamh Comhphobail i ndáil le struchtúr agus le gníomhaíocht fiontar cleamhnaithe coigríche
Regulation (EC) No 716/2007 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2007 on Community statistics on the structure and activity of foreign affiliates
Rialachán (CE) Uimh. 717/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Meitheamh 2007 maidir le fánaíocht a dhéanamh ar líonraí poiblí teileafón soghluaiste laistigh den Chomhphobal agus lena leasaítear Treoir 2002/21/CE
Regulation (EC) No 717/2007 of the European Parliament and of the Council of 27 June 2007 on roaming on public mobile telephone networks within the Community and amending Directive 2002/21/EC
Rialachán (CE) Uimh. 762/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Iúil 2008 maidir le tíolacadh staidrimh i ndáil le dobharshaothrú ag Ballstáit agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) 788/96 ón gComhairle.
Regulation (EC) No 762/2008 of the European Parliament and of the Council of 9 July 2008 on the submission by Member States of statistics on aquaculture and repealing Council Regulation (EC) No 788/96
Rialachán (CE) Uimh. 763/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Iúil 2008 maidir le daonáirimh agus maidir le háirimh thithíochta
Regulation (EC) No 763/2008 of the European Parliament and of the Council of 9 July 2008 on population and housing censuses
Rialachán (CE) Uimh. 764/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Iúil 2008 lena leagtar síos nósanna imeachta a bhaineann le rialacha náisiúnta teicniúla áirithe a chur i bhfeidhm maidir le táirgí a chuirtear ar an margadh go dleathach i mBallstát eile agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 3052/95/CE
Regulation (EC) No 764/2008 of the European Parliament and of the Council of 9 July 2008 laying down procedures relating to the application of certain national technical rules to products lawfully marketed in another Member State and repealing Decision No 3052/95/EC
Rialachán (CE) Uimh. 765/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Iúil 2008 lena leagtar amach na ceanglais maidir le creidiúnú agus maidir le faireachas margaidh a bhaineann le táirgí a mhargú, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 339/93
Regulation (EC) No 765/2008 of the European Parliament and of the Council of 9 July 2008 setting out the requirements for accreditation and market surveillance relating to the marketing of products and repealing Regulation (EEC) No 339/93
Rialachán (CE) Uimh. 766/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Iúil 2008 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 515/97 ón gComhairle maidir le cúnamh frithpháirteach idir údaráis riaracháin na mBallstát agus maidir le comhar idir na Ballstáit agus an Coimisiún chun a áirithiú go gcuirfear an dlí ar ábhair chustaim agus ar ábhair thalmhaíochta i bhfeidhm i gceart
Regulation (EC) No 766/2008 of the European Parliament and of the Council of 9 July 2008 amending Council Regulation (EC) No 515/97 on mutual assistance between the administrative authorities of the Member States and cooperation between the latter and the Commission to ensure the correct application of the law on customs and agricultural matters
Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Iúil 2008 maidir leis an gCóras Faisnéise Víosaí (VIS) agus maidir le sonraí ar víosaí gearrfhanachta a mhalartú idir Bhallstáit (Rialachán VIS)
Regulation (EC) No 767/2008 of the European Parliament and of the Council of 9 July 2008 concerning the Visa Information System (VIS) and the exchange of data between Member States on short-stay visas (VIS Regulation)
Rialachán (CE) Uimh. 767/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 maidir le beatha a chur ar an margadh agus a úsáid, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1831/2003 agus lena n-aisghairtear Treoracha 79/373/CEE, 80/511/CEE, 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE agus 96/25/CE agus Cinneadh 2004/217/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)
Regulation (EC) No 767/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on the placing on the market and use of feed, amending European Parliament and Council Regulation (EC) No 1831/2003 and repealing Council Directive 79/373/EEC, Commission Directive 80/511/EEC, Council Directives 82/471/EEC, 83/228/EEC, 93/74/EEC, 93/113/EC and 96/25/EC and Commission Decision 2004/217/EC (Text with EEA relevance)
Rialachán (CE) Uimh. 78/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Eanáir 2009 maidir le cineál-cheadú mótarfheithiclí i ndáil le cosaint coisithe agus úsáideoirí soghonta eile bóithre, lena leasaítear Treoir 2007/46/CE agus lena n-aisghairtear Treoir 2003/102/CE agus Treoir 2005/66/CE
Regulation (EC) No 78/2009 of the European Parliament and of the Council of 14 January 2009 on the type-approval of motor vehicles with regard to the protection of pedestrians and other vulnerable road users, amending Directive 2007/46/EC and repealing Directives 2003/102/EC and 2005/66/EC
Rialachán (CE) Uimh. 79/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Eanáir 2009 maidir le cineál-cheadú mótarfheithiclí faoi thiomáint hidrigine, agus lena leasaítear Treoir 2007/46/CE
Regulation (EC) No 79/2009 of the European Parliament and of the Council of 14 January 2009 on type-approval of hydrogen-powered motor vehicles, and amending Directive 2007/46/EC
Rialachán (CE) Uimh. 80/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Eanáir 2009 maidir le Cód Iompraíochta i dtaca le córais áirithinte ar ríomhairí agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 2299/89 ón gComhairle
Regulation (EC) No 80/2009 of the European Parliament and of the Council of 14 January 2009 on a Code of Conduct for computerised reservation systems and repealing Council Regulation (EEC) No 2299/89
Rialachán (CE) Uimh. 81/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Eanáir 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 562/2006 maidir le húsáid an Chórais Faisnéise Víosaí (VIS) de réir Chód Teorainneacha Schengen
Regulation (EC) No 81/2009 of the European Parliament and of the Council of 14 January 2009 amending Regulation (EC) No 562/2006 as regards the use of the Visa Information System (VIS) under the Schengen Borders Code
Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir le Víosaí
Regulation (EC) No 810/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 establishing a Community Code on Visas
Rialachán (CE) Uimh. 861/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Iúil 2007 lena mbunaítear Nós Imeachta Eorpach um Éilimh Bheaga
Regulation (EC) No 861/2007 of the European Parliament and of the Council of 11 July 2007 establishing a European Small Claims Procedure
Rialachán (CE) Uimh. 862/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Iúil 2007 maidir le staidreamh Comhphobail i ndáil le himirce agus le cosaint idirnáisiúnta agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 311/76 ón gComhairle maidir le staidreamh i ndáil le hoibrithe ón gcoigríoch a thiomsú
Regulation (EC) No 862/2007 of the European Parliament and of the Council of 11 July 2007 on Community statistics on migration and international protection and repealing Council Regulation (EEC) No 311/76 on the compilation of statistics on foreign workers
Rialachán (CE) Uimh. 863/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Iúil 2007 lena mbunaítear meicníocht chun Foirne Mear-Idirghabhála Teorann a chruthú agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2007/2004 ón gComhairle maidir leis an meicníocht sin agus lena rialaítear cumhachtaí agus cúraimí na n-aoi-oifigeach
Regulation (EC) No 863/2007 of the European Parliament and of the Council of 11 July 2007 establishing a mechanism for the creation of Rapid Border Intervention Teams and amending Council Regulation (EC) No 2007/2004 as regards that mechanism and regulating the tasks and powers of guest officers
Rialachán (CE) Uimh. 864/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Iúil 2007 maidir leis an dlí is infheidhme ar oibleagáidí neamhchonarthacha ("An Róimh II")
Regulation (EC) No 864/2007 of the European Parliament and of the Council of 11 July 2007 on the law applicable to non-contractual obligations (Rome II)
Rialachán (CE) Uimh. 923/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1692/2006 lena mbunaítear an dara clár Marco Polo chun cúnamh airgeadais Comhphobail a dheonú chun feidhmíocht chomhshaoil an chórais iompair lasta a fheabhsú (Marco Polo II)
Regulation (EC) No 923/2009 of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 amending Regulation (EC) No 1692/2006 establishing the second Marco Polo programme for the granting of Community financial assistance to improve the environmental performance of the freight transport system (Marco Polo II)
Rialachán (CE) Uimh. 924/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 maidir le híocaíochtaí trasteorann sa Chomhphobal agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2560/2001
Regulation (EC) No 924/2009 of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 on cross-border payments in the Community and repealing Regulation (EC) No 2560/2001
Rialachán (CE) Uimh. 987/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 lena leagtar síos an nós imeachta chun Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir le comhordú na gcóras slándála sóisialta a chur chun feidhme
Regulation (EC) No 987/2009 of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 laying down the procedure for implementing Regulation (EC) No 883/2004 on the coordination of social security systems
Rialachán (CE) Uimh. 988/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir le comhordú córas slándála sóisialta, agus lena gcinntear inneachar a iarscríbhinní
Regulation (EC) No 988/2009 of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 amending Regulation (EC) No 883/2004 on the coordination of social security systems, and determining the content of its Annexes
Rialachán (CE) Uimh. 988/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir le comhordú córas slándála sóisialta, agus lena gcinntear inneachar a iarscríbhinní
Regulation (EC) No 988/2009 of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 amending Regulation (EC) No 883/2004 on the coordination of social security systems, and determining the content of its Annexes
Rialachán (CE) Uimh. 9991/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 lena mbunaítear Gníomhaireacht um Chomhar idir Rialálaithe Fuinnimh
Regulation (EC) No 713/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 establishing an Agency for the Cooperation of Energy Regulators
Rialachán (CE) Uimh. 9992/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 maidir le coinníollacha rochtana ar an ngréasán um malartuithe trasteorann sa leictreachas agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1228/2003
Regulation (EC) No 714/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on conditions for access to the network for cross-border exchanges in electricity and repealing Regulation (EC) No 1228/2003
Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1101/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2008 maidir le sonraí atá faoi réir na rúndachta staidrimh a tharchur chuig Oifig Staidrimh na gComhphobal Eorpach
Regulation (EC, Euratom) No 1101/2008 of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 on the transmission of data subject to statistical confidentiality to the Statistical Office of the European Communities
Rialachán cur chun Feidhme (AE) 2016/1823 ón gCoimisiún an 10 Deireadh Fómhair 2016 lena mbunaítear na foirmeacha dá dtagraítear i Rialachán (AE) Uimh. 655/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear nós imeachta d'Ordú Eorpach um Chaomhnú Cuntas chun aisghabháil fiach trasteorann in ábhair shibhialta agus thráchtála a éascú
Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1823 of 10 October 2016 establishing the forms referred to in Regulation (EU) No 655/2014 of the European Parliament and of the Council establishing a European Account Preservation Order procedure to facilitate cross-border debt recovery in civil and commercial matters
Rialachán cur chun feidhme (AE) 2020/115 ón gComhairle an 27 Eanáir 2020 lena gcuirtear Rialachán (AE) Uimh. 101/2011 maidir le bearta sriantacha atá dírithe i gcoinne daoine, eintitis agus comhlachtaí áirithe i bhfianaise na staide sa Túinéis
Council Implementing Regulation (EU) 2020/115 of 27 January 2020 implementing Regulation (EU) No 101/2011 concerning restrictive measures directed against certain persons, entities and bodies in view of the situation in Tunisia
Rialachán cur chun Feidhme (AE) 2020/116 ón Gcomhairle an 27 Eanáir 2020 lena gcuirtear chun feidhme Airteagal 12(1) de Rialachán (AE) 2017/1770 maidir le bearta sriantacha i bhfianaise na staide i Mailí
Council Implementing Regulation (EU) 2020/116 of 27 January 2020 implementing Article 12(1) of Regulation (EU) 2017/1770 concerning restrictive measures in view of the situation in Mali
Rialachán cur chun feidhme (AE) 2020/370 ón gComhairle an 5 Márta 2020 lena gcuirtear chun feidhme Rialachán (AE) Uimh. 208/2014 maidir le bearta sriantacha atá dírithe ar dhaoine, ar eintitis agus ar chomhlachtaí áirithe i bhfianaise na staide san Úcráin
Council Implementing Regulation (EU) 2020/370 of 5 March 2020 implementing Regulation (EU) No 208/2014 concerning restrictive measures directed against certain persons, entities and bodies in view of the situation in Ukraine
Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2020/371 ón gComhairle an 5 Márta 2020 lena gcuirtear chun feidhme Airteagal 21(5) de Rialachán (AE) 2016/44 maidir le bearta sriantacha i bhfianaise na staide sa Libia
Council Implementing Regulation (EU) 2020/371 of 5 March 2020 implementing Article 21(5) of Regulation (EU) 2016/44 concerning restrictive measures in view of the situation in Libya
Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (AE) Uimh. 5/2014 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 428/2009 ón gComhairle lena ndéantar córas Comhphobail a chur ar bun chun rialú a dhéanamh ar onnmhairiú, ar aistriú agus ar bhróicéireacht ítimí dé-úsáide agus ar iad a bheith ar idirthuras Arna ghlacadh ag an gComhairle an 3 Márta 2014
Position (EU) No 5/2014 of the Council at first reading with a view to the adoption of a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EC) No 428/2009 setting up a Community regime for the control of exports, transfer, brokering and transit of dual-use items Adopted by the Council on 3 March 2014
RIALACHÁN ÓN gCOMHAIRLE (AE, EURATOM) Uimh. 1311/2013 an 2 Nollaig 2013 lena leagtar síos an creat airgeadais ilbhliantúil do na blianta 2014 go 2020
COUNCIL REGULATION (EU, EURATOM) No 1311/2013 of 2 December 2013 laying down the multiannual financial framework for the years 2014-2020
Rialachán tarmligthe (AE) 2015/1070 ón gCoimisiún an 31 Márta 2015 lena leasaítear Iarscríbhinn III, Iarscríbhinn V agus Iarscríbhinn VII de Rialachán Uimh. 211/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis an tionscnamh ó na saoránaigh
Commission Delegated Regulation (EU) 2015/1070 of 31 March 2015 amending Annexes III, V and VII of Regulation (EC) No 211/2011 of the European Parliament and of the Council on the citizens' initiative
Rialachán tarmligthe (AE) 2015/281 ón gCoimisiún an 26 Samhain 2014 lena gcuirtear Iarscríbhinní eile in ionad Iarscríbhinn I agus Iarscríbhinn II de Rialachán (AE) Uimh. 1215/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le dlínse agus le haithint agus forghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála 
Commission Delegated Regulation (EU) 2015/281 of 26 November 2014 replacing Annexes I and II of Regulation (EU) No 1215/2012 of the European Parliament and of the Council on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters 
Rialachán Tarmligthe (AE) 2018/1239 ón gCoimisiún an 9 Iúil 2018 lena leasaítear Iarscríbhinn III de Rialachán (AE) Uimh. 211/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis an tionscnamh ó na saoránaigh
Commission Delegated Regulation (EU) 2018/1239 of 9 July 2018 amending Annex III to Regulation (EU) No 211/2011 of the European Parliament and of the Council on the citizens’ initiative
Rialachán Tarmligthe (AE) 2018/181 ón gCoimisiún an 18 Deireadh Fómhair 2017 lena leasófar Iarscríbhinn IIIb a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 1236/2005 ón gComhairle maidir le trádáil in earraí áirithe a d’fhéadfaí a úsáid le haghaidh phionós an bháis, le haghaidh céastóireachta nó le haghaidh íde nó pionós eile atá cruálach, mídhaonna nó táireach
Commission Delegated Regulation (EU) 2018/181 of 18 October 2017 amending Annex IIIb to Council Regulation (EC) No 1236/2005 concerning trade in certain goods which could be used for capital punishment, torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment
Rialachán Tarmligthe (AE) 2019/1673 Ón Gcoimisiún an 23 Iúil 2019 lena ndéantar ionadú ar Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (AE) 2019/788 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis an Tionscnamh Eorpach ó na saoránaigh
Commission Delegated Regulation (EU) 2019/1673 of 23 July 2019 replacing Annex I to Regulation (EU) 2019/788 of the European Parliament and of the Council on the European citizens’ initiative
Rialachán tarmligthe (AE) 2019/714 ón gCoimisiún an 7 Márta 2019 a chuirtear in ionad Iarscríbhinn I agus lena leasaítear Iarscríbhinn II agus Iarscríbhinn VII a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 211/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis an tionscnamh ó na saoránaigh
Commission Delegated Regulation (EU) 2019/714 of 7 March 2019 replacing Annex I and amending Annexes II and VII to Regulation (EU) No 211/2011 of the European Parliament and of the Council on the citizens' initiative
Rialachán (CE) Uimh. 67/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Samhain 2009 lena leagtar síos rialacha ginearálta maidir le cabhair airgeadais Chomhphobail a dheonú i réimse na ngréasán tras-Eorpach
Regulation (EC) No 67/2010 of the European Parliament and of the Council of 30 November 2009 laying down general rules for the granting of Community financial aid in the field of trans-European networks
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Seasamh (AE) Uimh. 1/2014 ón gComhairle ar an gcéad léamh chun go nglacfaí Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le nósanna imeachta áirithe chun an Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, ar an taobh amháin, agus Poblacht na Seirbia, ar an taobh eile, a fheidhmiú Arna ghlacadh ag an gComhairle an 28 Eanáir 2014
Position (EU) No 1/2014 of the Council at first reading with a view to the adoption of a Regulation of the European Parliament and of the Council on certain procedures for applying the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Serbia, of the other part Adopted by the Council on 28 January 2014
Seasamh (AE) Uimh. 11/2015 ón gComhairle ar an gcéad léamh chun go nglacfaí le Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear an Prótacal Uimh. 3 ar Reacht Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh A ghlac an Chomhairle an 23 Meitheamh 2015
Position (EU) No 11/2015 of the Council at first reading with a view to the adoption of a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Protocol No 3 on the Statute of the Court of Justice of the European Union Adopted by the Council on 23 June 2015
Seasamh (AE) Uimh. 3/2014 ón gComhairle ar an gcéad léamh chun go nglacfar le Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le leibhéal fuaime mhótarfheithiclí agus córais tostaigh athchurtha, ag leasú na Treorach 2007/46/CE agus lena n-aisghairtear Treoir 70/157/CEE Glactha ag an gComhairle an 20 Feabhra 2014
Position (EU) No 3/2014 of the Council at first reading with a view to the adoption of a regulation of the European Parliament and of the Council on the sound level of motor vehicles and of replacement silencing systems, and amending Directive 2007/46/EC and repealing Directive 70/157/EEC Adopted by the Council on 20 February 2014
Seasamh (AE) Uimh. 8/2014 ón gComhairle ar an gcéad léamh chun go nglacfaí Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le rialacha agus nósanna imeachta a bhunú i ndáil le srianta oibriúcháin atá bainteach le torann a thabhairt isteach ag aerfoirt an Aontais faoi Chur Chuige Cothrom agus lena n-aisghairtear Treoir 2002/30/CE Arna ghlacadh ag an gComhairle an 24 Márta 2014
Position (EU) No 8/2014 of the Council at first reading with a view to the adoption of a Regulation of the European Parliament and of the Council on the establishment of rules and procedures with regard to the introduction of noise-related operating restrictions at Union airports within a Balanced Approach and repealing Directive 2002/30/EC Adopted by the Council on 24 March 2014
Seasamh (AE) Uimh. 4/2014 ón gComhairle ar an gcéad léamh chun go nglacfaí Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 812/2004 ón gComhairle lena leagtar síos bearta a bhaineann le gabhálacha teagmhasacha orc in iascaigh Arna ghlacadh ag an gComhairle an 3 Márta 2014
Position (EU) No 4/2014 of the Council at first reading with a view to the adoption of a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EC) No 812/2004 laying down measures concerning incidental catches of cetaceans in fisheries Adopted by the Council on 3 March 2014
TEACHTAIREACHT ÓN gCOIMISIÚN CHUIG PARLAIMINT NA hEORPA de bhun Airteagal 294(6) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh maidir leis an an seasamh ón gComhairle i ndáil le togra le haghaidh rialacháin ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 812/2004. /* COM/2014/0159 final - 2012/0216 (COD) */
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT pursuant to Article 294(6) of the Treaty on the Functioning of the European Union concerning the position of the Council on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 812/2004 /* COM/2014/0159 final - 2012/0216 (COD) */
TEACHTAIREACHT ÓN gCOIMISIÚN CHUIG PARLAIMINT NA hEORPA de bhun Airteagal 294(6) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh maidir leis an seasamh ón gComhairle i dtaca le glacadh Rialacháin ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le nósanna imeachta áirithe chun an Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, ar thaobh amháin, agus Poblacht na Seirbia, ar an taobh eile, a chur i bhfeidhm /* COM/2014/058 final - 2011/0465 (COD) */
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT pursuant to Article 294(6) of the Treaty on the Functioning of the European Union concerning the position of the Council on the adoption of a Regulation of the European Parliament and of the Council concerning certain procedures for applying the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Serbia, of the other part /* COM/2014/058 final - 2011/0465 (COD) */
TEACHTAIREACHT ÓN gCOIMISIÚN CHUIG PARLAIMINT NA hEORPA de bhun Airteagal 294(6) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh maidir leis an seasamh ón gComhairle i dtaca le glacadh Treorach ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le cosc a chur le húsáid an chórais airgeadais chun críocha sciúrtha airgid agus maoinithe sceimhlitheoirí 
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT pursuant to Article 294(6) of the Treaty on the Functioning of the European Union concerning the position of the Council on the adoption of a Directive of the European Parliament and of the Council on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing 
TEACHTAIREACHT ÓN gCOIMISIÚN CHUIG PARLAIMINT NA hEORPA de bhun Airteagal 294(6) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh maidir leis an seasamh ón gComhairle i ndáil le glacadh Rialacháin ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 428/2009 lena ndéantar córas Comhphobail a chur ar bun chun rialú a dhéanamh ar onnmhairiú, ar aistriú agus ar bhróicéireacht ítimí dé-úsáide agus ar iad a bheith ar idirthuras /* COM/2014/0151 final - 2011/0310 (COD) */
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT pursuant to Article 294(6) of the Treaty on the Functioning of the European Union concerning the position of the Council on the adoption of a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 428/2009 setting up a Community regime for the control of exports, transfer, brokering and transit of dual use items /* COM/2014/0151 final - 2011/0310 (COD) */
TEACHTAIREACHT ÓN gCOIMISIÚN CHUIG PARLAIMINT NA hEORPA de bhun Airteagal 294(6) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh maidir leis an seasamh ón gComhairle i ndáil le Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le rialacha agus nósanna imeachta a bhunú i ndáil le srianta oibríochta atá bainteach le torann a thabhairt isteach ag aerfoirt an Aontais faoi Chur Chuige Cothrom agus lena n-aisghairtear Treoir 2002/30/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle /* COM/2014/0205 final - 2011/0398 (COD) */
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT pursuant to Article 294(6) of the Treaty on the Functioning of the European Union concerning the position of the Council on the adoption of a Regulation of the European Parliament and of the Council on the establishment of rules and procedures with regard to the introduction of noise-related operating restrictions at Union airports within a Balanced Approach and repealing Directive 2002/30/EC of the European Parliament and of the Council /* COM/2014/0205 final - 2011/0398 (COD) */
TEACHTAIREACHT ÓN gCOIMISIÚN CHUIG PARLAIMINT NA hEORPA de bhun Airteagal 294(6) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh maidir leis an seasamh ón gComhairle maidir le Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le leibhéal fuaime mótarfheithiclí a ghlacadh /* COM/2014/0107 final - 2011/0409 (COD) */
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT pursuant to Article 294(6) of the Treaty on the Functioning of the European Union concerning the position of the Council on the adoption of a Regulation of the European Parliament and of the Council on the sound level of motor vehicles /* COM/2014/0107 final - 2011/0409 (COD) */
Togra le haghaidh CINNEADH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le Clár Oibre Straiteiseach um Nualaíocht na hInstitiúide Eorpaí um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht (EIT) 2021-2027: Borradh a chur faoi Thallann Nuálaíochta agus faoi Chumas Nuálaíochta na hEorpa
Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the Strategic Innovation Agenda of the European Institute of Innovation and Technology (EIT) 2021-2027: Boosting the Innovation Talent and Capacity of Europe
Togra le haghaidh CINNEADH ÓN gCOMHAIRLE maidir le tabhairt i gcrích an Chomhaontaithe maidir le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann a bheith ag tarraingt siar as an Aontas Eorpach agus as an gComhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach
Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community
Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 agus Rialachán (AE) Uimh. 1306/2013 maidir leis an scéim cabhrach chun torthaí agus glasraí, bananaí agus bainne a sholáthar sna forais oideachais /* COM/2014/032 final - 2014/0014 (COD) */
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EU) No 1308/2013 and Regulation (EU) No 1306/2013 as regards the aid scheme for the supply of fruit and vegetables, bananas and milk in the educational establishments /* COM/2014/032 final - 2014/0014 (COD) */
Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1225/2009 ón gComhairle maidir le cosaint i gcoinne allmhairí dumpáilte ó thíortha nach baill den Chomhphobal Eorpach iad agus Rialachán (CE) Uimh. 597/2009 ón gComhairle maidir le cosaint i gcoinne allmhairí fóirdheontais ó thíortha nach baill den Chomhphobal Eorpach iad
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Council Regulation (EC) No 1225/2009 on protection against dumped imports from countries not members of the European Community and Council Regulation (EC) No 597/2009 on protection against subsidised imports from countries not members of the European Community
Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1370/2007 a bhaineann le margadh na seirbhísí intíre iompair do phaisinéirí d’iarnród a oscailt
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EC) No 1370/2007 concerning the opening of the market for domestic passenger transport services by rail
Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 428/2009 lena mbunaítear córas Comhphobail chun onnmhairiú, aistriú, bróicéireacht agus idirthuras ítimí dé-úsáide a rialú /* COIM/2011/0704 leagan deireanach - 2011/0310 (COD) */
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EC) No 428/2009 setting up a Community regime for the control of exports, transfer, brokering and transit of dual-use items /* COM/2011/0704 final - 2011/0310 (COD) */
Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena leasaítear Treoracha 1999/4/CE, 2000/36/CE, 2001/111/CE, 2001/113/CE agus 2001/114/CE maidir leis na cumhachtaí atá le tabhairt don Choimisiún
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directives 1999/4/EC, 2000/36/EC, 2001/111/EC, 2001/113/EC and 2001/114/EC as regards the powers to be conferred on the Commission
Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena leasófar Rialachán (CE) Uimh. 1236/2005 ón gComhairle maidir le trádáil in earraí áirithe a dfhéadfaí a úsáid le haghaidh phionós an bháis, le haghaidh céastóireachta nó le haghaidh íde nó pionóis eile atá cruálach, mídhaonna nó táireach /* COM/2014/01 final - 2014/0005 (COD) */
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Council Regulation (EC) No 1236/2005 concerning trade in certain goods which could be used for capital punishment, torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment /* COM/2014/01 final - 2014/0005 (COD) */
Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear coinníollacha sonracha maidir le stoic dhomhainfharraige a iascach san Atlantach Thoir Thuaidh agus forálacha maidir le hiascaireacht i bhfarraigí idirnáisiúnta an Atlantaigh Thoir Thuaidh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2347/2002
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing specific conditions to fishing for deep-sea stocks in the North-East Atlantic and provisions for fishing in international waters of the North-East Atlantic and repealing Regulation (EC) No 2347/2002
Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear comheagraíocht na margaí talmhaíochta agus maidir le forálacha sonracha i gcomhair táirgí áirithe talmhaíochta (Rialachán maidir le CEM Aonair)
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a common organisation of agricultural markets and on specific provisions for certain agricultural products (Single CMO Regulation)
Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear córas Aontais féindeimhniúcháin díchill chuí sa slabhra soláthair dallmhaireoirí freagracha stáin, tantalaim agus tungstain, a mianta, agus óir de thionscnamh limistéar ina bhfuil coinbhleacht agus limistéar ardriosca. /* COM/2014/0111 final - 2014/0059 (COD) */
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL setting up a Union system for supply chain due diligence self-certification of responsible importers of tin, tantalum and tungsten, their ores, and gold originating in conflict-affected and high-risk areas /* COM/2014/0111 final - 2014/0059 (COD) */
Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 1192/69 ón gComhairle maidir le comhrialacha chun cuntais na ngnóthas iarnróid a normalú
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL repealing Regulation (EEC) No 1192/69 of the Council on common rules for the normalisation of the accounts of railway undertakings
Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le Cód an Aontais maidir le Víosaí (Cód Víosaí)
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the Union Code on Visas (Visa Code) (recast)
Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le coinníollacha zóiteicniúla agus gineolaíocha i dtaca le trádáil ainmhithe pórúcháin agus a dtáirgí geirmeacha agus a n-allmhairiú isteach san Aontas /* COM/2014/05 final - 2014/0032 (COD) */
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the zootechnical and genealogical conditions for trade in and imports into the Union of breeding animals and their germinal products /* COM/2014/05 final - 2014/0032 (COD) */
Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar agus Oiliúint na Seirbhísí Forfheidhmithe Dlí (Europol) agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/371/CGB agus Cinneadh 2005/681/CGB 
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the European Union Agency for Law Enforcement Cooperation and Training (Europol) and repealing Decisions 2009/371/JHA and 2005/681/JHA 
Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le Gníomhaireacht Iarnróid an Aontais Eorpaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 881/2004
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the European Union Agency for Railways and repealing Regulation (EC) No 881/2004
Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le margú agus úsáid réamhtheachtaithe pléascán
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the marketing and use of explosives precursors
Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le rannpháirtíocht dheonach ag eagraíochtaí i scéim an Chomhphobail um bainistíocht agus iniúchadh comhshaoil (EMAS)
Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the voluntary participation by organisations in a Community eco-management and audit scheme (EMAS) {SEC(2008) 2121} {SEC(2008) 2122}
Togra le haghaidh Rialacháin ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le rannpháirtíocht dheonach ag eagraíochtaí i scéim an Chomhphobail um bainistíocht agus iniúchadh comhshaoil (EMAS) {SEC(2008) 2121} {SEC(2008) 2122}
Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the voluntary participation by organisations in a Community eco-management and audit scheme (EMAS) {SEC(2008) 2121} {SEC(2008) 2122}
Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le ráta coigeartaithe i leith na n-íocaíochtaí díreacha dá bhforáiltear le Rialachán (CE) Uimh. 73/2009 a shocrú i ndáil leis an mbliain féilire 2014 /* COM/2014/0175 final - 2014/0097 (COD) */
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on fixing an adjustment rate for direct payments provided for in Council Regulation (EC) No 73/2009 in respect of calendar year 2014 /* COM/2014/0175 final - 2014/0097 (COD) */
Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le rochtain earraí agus seirbhísí tríú tíortha ar mhargadh inmheánach soláthair phoiblí an Aontais agus maidir le nósanna imeachta atá ceaptha an chaibidlíocht i leith rochtain earraí agus seirbhísí an Aontais ar mhargaí soláthair phoiblí tríú tíortha a éascú
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the access of third-country goods and services to the Union’s internal market in public procurement and procedures supporting negotiations on access of Union goods and services to the public procurement markets of third countries
Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le substaintí sícighníomhacha nua
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on new psychoactive substances
Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le suiteálacha cábla-bhealaigh /* COM/2014/0187 final - 2014/0107 (COD) */
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on cableway installations /* COM/2014/0187 final - 2014/0107 (COD) */
Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le táirgeadh orgánach agus lipéadú táirgí orgánacha, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. XXX/XXX ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [an Rialachán maidir le rialuithe oifigiúla] agus lena n_x001e_aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 834/2007 ón gComhairle
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on organic production and labelling of organic products, amending Regulation (EU) No XXX/XXX of the European Parliament and of the Council [Official controls Regulation] and repealing Council Regulation (EC) No 834/2007
Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le trealamh cosanta pearsanta /* COM/2014/0186 final - 2014/0108 (COD) */
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on personal protective equipment /* COM/2014/0186 final - 2014/0108 (COD) */
Togra le haghaidh RIALACHÁN (AE) Uimh. .../ … Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1290/2005 ón gComhairle maidir le maoiniú an chomhbheartais talmhaíochta agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 165/94 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 78/2008 ón gComhairle
Proposal for a REGULATION (EU) No …/ OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Council Regulation (EC) No 1290/2005 on the financing of the common agricultural policy and repealing Council Regulation (EC) No 165/94 and Council Regulation (EC) No 78/2008
Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1308/2013 lena mbunaítear comheagrú na margaí i dtáirgí talmhaíochta, (AE) Uimh. 1151/2012 maidir le scéimeanna cáilíochta do tháirgí talmhaíochta agus do bhia-earraí, (AE) Uimh. 251/2014 maidir le sainmhíniú, tuairisc, cur i láthair, lipéadú agus cosaint sonraí geografacha i ndáil le táirgí fíona cumhraithe, (AE) Uimh. 228/2013 lena leagtar síos bearta sonracha don talmhaíocht sna réigiúin is forimeallaí den Aontas, agus (AE) Uimh. 229/2013 lena leagtar síos bearta sonracha don talmhaíocht i bhfabhar na n-oileán beag Aeigéach
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulations (EU) No 1308/2013 establishing a common organisation of the markets in agricultural products, (EU) No 1151/2012 on quality schemes for agricultural products and foodstuffs, (EU) No 251/2014 on the definition, description, presentation, labelling and the protection of geographical indications of aromatised wine products, (EU) No 228/2013 laying down specific measures for agriculture in the outermost regions of the Union and (EU) No 229/2013 laying down specific measures for agriculture in favour of the smaller Aegean islands
Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena leasaítear Rialachán (AE) 2017/825 chun imchlúdach airgeadais an Chláir Tacaíochta um Athchóiriú Struchtúrach a mhéadú agus an cuspóir ginearálta a oiriúnú
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EU) 2017/825 to increase the financial envelope of the Structural Reform Support Programme and adapt its general objective
Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1304/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le Ciste Sóisialta na hEorpa, i ndáil le méadú ar an méid réamh-mhaoinithe tosaigh a íoctar leis na cláir oibríochtúla a fhaigheann tacaíocht ón Tionscnamh um Fhostaíocht don Aos Óg
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EU) No 1304/2013 of the European Parliament and the Council on the European Social Fund, as regards an increase of the initial pre-financing amount paid to operational programmes supported by the Youth Employment Initiative
Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013 maidir le tarraingt siar na Ríochta Aontaithe as an Aontas
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EU) No 1316/2013 with regard to the withdrawal of the United Kingdom from the Union
Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 maidir leis na hacmhainní don leithdháileadh sonrach don Tionscnamh um Fhostaíochta don Aos Óg
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EU) No 1303/2013 as regards the resources for the specific allocation for the Youth Employment Initiative
Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1920/2006 maidir le malartú faisnéise, córas luathrabhaidh agus nós imeachta measúnaithe riosca i dtaobh substaintí sícighníomhacha nua
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EC) No 1920/2006 as regards information exchange, early warning system and risk assessment procedure on new psychoactive substances
Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir le Víosaí (Cód Víosaí)
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EC) No 810/2009 establishing a Community Code on Visas (Visa Code)
Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear an clár don Eoraip Dhigiteach le haghaidh na tréimhse 2021-2027
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the Digital Europe programme for the period 2021-2027
Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear Córas an Aontais Eorpaigh um Fhaisnéis agus Údarú Taistil (ETIAS) agus lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 515/2014, (AE) 2016/399, (AE) 2016/794 agus (AE) 2016/1624
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a European Travel Information and Authorisation System (ETIAS) and amending Regulations (EU) No 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/794 and (EU) 2016/1624
Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear Fís Eorpach – an Clár réime um Thaighde agus um Nuálaíocht, lena leagtar síos na rialacha maidir le rannpháirtíocht agus leathadh
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing Horizon Europe – the Framework Programme for Research and Innovation, laying down its rules for participation and dissemination
Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear rialacha maidir le tacaíocht do phleananna straitéiseacha a bheidh le tarraingt suas ag na Ballstáit faoin gComhbheartas Talmhaíochta (Pleananna Straitéiseacha faoi CBT) agus arna maoiniú ag an gCiste Eorpach um Ráthaíocht Talmhaíochta (CERT) agus ag an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT) agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh 1305/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (AE) Uimh 1307/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing rules on support for strategic plans to be drawn up by Member States under the Common agricultural policy (CAP Strategic Plans) and financed by the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) and by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and repealing Regulation (EU) No 1305/2013 of the European Parliament and of the Council and Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council
Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena ndéantar córas Aontais a chur ar bun chun rialú a dhéanamh ar onnmhairiú, ar aistriú, ar bhróicéireacht agus ar chúnamh teicniúil ítimí dé-úsáide agus ar iad a bheith ar idirthuras (athmhúnlú)
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL setting up a Union regime for the control of exports, transfer, brokering, technical assistance and transit of dual-use items (recast)
Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le ceadú agus le faireachas margaidh ar mhótarfheithlicí agus a leantóirí, agus ar chórais, comhpháirteanna agus aonaid theicniúla ar leithligh atá ceaptha le haghaidh feithiclí den sórt sin
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the approval and market surveillance of motor vehicles and their trailers, and of systems, components and separate technical units intended for such vehicles
Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le Córas Faisnéise Schengen (SIS) a bhunú, a oibriú agus a úsáid i réimse an chomhair póilíneachta agus an chomhair bhreithiúnaigh in ábhair choiriúla, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 515/2014 agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1986/2006, Cinneadh 2007/533/JHA ón gComhairle agus Cinneadh 2010/261/AE ón gCoimisiún
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the establishment, operation and use of the Schengen Information System (SIS) in the field of police cooperation and judicial cooperation in criminal matters, amending Regulation (EU) No 515/2014 and repealing Regulation (EC) No 1986/2006, Council Decision 2007/533/JHA and Commission Decision 2010/261/EU
Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le creat a bhunú le haghaidh idir-inoibritheacht idir córais faisnéise an Aontais Eorpaigh (comhar póilíneachta agus comhar breithiúnach, tearmann agus imirce)
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on establishing a framework for interoperability between EU information systems (police and judicial cooperation, asylum and migration)
Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le creat a bhunú le haghaidh idir-inoibritheacht idir córais faisnéise an Aontais Eorpaigh (teorainneacha agus víosaí) agus lena leasaítear Cinneadh 2004/512/CE ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 767/2008, Cinneadh 2008/633/CGB, Rialachán (AE) 2016/399 agus Rialachán (AE) 2017/2226
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on establishing a framework for interoperability between EU information systems (borders and visa) and amending Council Decision 2004/512/EC, Regulation (EC) No 767/2008, Council Decision 2008/633/JHA, Regulation (EU) 2016/399 and Regulation (EU) 2017/2226
Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le hinaistritheacht trasteorann seirbhísí ábhair ar líne sa mhargadh inmheánach
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on ensuring the cross-border portability of online content services in the internal market
Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le meas ar an saol príobháideach agus cosaint sonraí pearsanta i gcumarsáid leictreonach agus lena n-aisghairtear Treoir 2002/58/CE (Rialachán maidir le Príobháideachas agus Cumarsáid Leictreonach)
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL concerning the respect for private life and the protection of personal data in electronic communications and repealing Directive 2002/58/EC (Regulation on Privacy and Electronic Communications)
Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le ráta coigeartaithe i leith na n-íocaíochtaí díreacha dá bhforáiltear le Rialachán (AE) Uimh. 1306/2013 a shocrú i ndáil leis an mbliain féilire 2015
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL fixing the adjustment rate provided for in Regulation (EU) No 1306/2013 for direct payments in respect of calendar year 2015
Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le tairseach aonair dhigiteach a bhunú chun faisnéis, nósanna imeachta agus seirbhísí cúnaimh agus réitigh fadhbanna a sholáthar agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on establishing a single digital gateway to provide information, procedures, assistance and problem solving services and amending Regulation (EU) No 1024/2012
Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir leis an gCiste Eorpach le haghaidh Infheistíochtaí Straitéiseacha agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1291/2013 agus Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the European Fund for Strategic Investments and amending Regulations (EU) No 1291/2013 and (EU) No 1316/2013
Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir leis an gcomhbheartas talmhaíochta a mhaoiniú, a bhainistiú agus faireachán a dhéanamh air agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CEE) Uimh. 1306/2013
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the financing, management and monitoring of the common agricultural policy and repealing Regulation (EU) No 1306/2013
Togra le haghaidh TREOIR Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena leasaítear Treoir 2004/37/CE ar chosaint oibrithe ó na priacail a bhaineann le nochtadh do charcanaiginí nó do shó-ghineacha ag an obair
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2004/37/EC on the protection of workers from the risks related to exposure to carcinogens or mutagens at work
Togra le haghaidh TREOIR Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le húdaráis iomaíochta na mBallstát a chumhachtú le bheith ina bhforfheidhmitheoirí níos éifeachtaí agus chun dea-fheidhmiú an mhargaidh inmheánaigh a áirithiú
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL to empower the competition authorities of the Member States to be more effective enforcers and to ensure the proper functioning of the internal market
Togra leasaithe le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1073/1999 maidir le himscrúduithe arna seoladh ag an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) agus lena n-aisghairtear Rialachán (EURATOM) Uimh. 1074/1999
Amended Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EC) No 1073/1999 concerning investigations conducted by the European Anti-fraud Office (OLAF) and repealing Regulation (EURATOM) No 1074/1999
Treoir (AE) 2017/1132 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meitheamh 2017 maidir le gnéithe áirithe de dhlí na gcuideachtaí (Téacs atá ábhartha maidir le LEE )
Directive (EU) 2017/1132 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 relating to certain aspects of company law (Text with EEA relevance. )
Treoir (AE) 2017/1371 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Iúil 2017 maidir leis an gcomhrac in aghaidh na calaoise ar leasanna airgeadais an Aontais trí bhíthin an dlí choiriúil
Directive (EU) 2017/1371 of the European Parliament and of the Council of 5 July 2017 on the fight against fraud to the Union's financial interests by means of criminal law
Treoir (AE) 2017/1564 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Meán Fómhair 2017 maidir le húsáidí ceadaithe áirithe saothar áirithe agus ábhar eile atá cosanta le cóipcheart agus le cearta gaolmhara chun leasa daoine dalla, daoine lagamhairc nó daoine atá faoi mhíchumas léitheoireachta cló ar bhealach eile agus lena leasaítear Treoir 2001/29/CE maidir le comhchuibhiú gnéithe áirithe den chóipcheart agus de chearta gaolmhara sa tsochaí faisnéise
Directive (EU) 2017/1564 of the European Parliament and of the Council of 13 September 2017 on certain permitted uses of certain works and other subject matter protected by copyright and related rights for the benefit of persons who are blind, visually impaired or otherwise print-disabled and amending Directive 2001/29/EC on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society
Treoir (AE) 2017/2102 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Samhain 2017 lena leasaítear Treoir 2011/65/AE maidir le srian ar shubstaintí guaiseacha áirithe a úsáid i dtrealamh leictreach agus leictreonach ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE) )
Directive (EU) 2017/2102 of the European Parliament and of the Council of 15 November 2017 amending Directive 2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (Text with EEA relevance. )
Treoir (AE) 2017/2103 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Samhain 2017 lena leasaítear Cinneadh Réime 2004/757/CGB ón gComhairle chun substaintí sícighníomhacha nua a áireamh sa sainmhíniú ar “dhruga” agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2005/387/CGB ón gComhairle
Directive (EU) 2017/2103 of the European Parliament and of the Council of 15 November 2017 amending Council Framework Decision 2004/757/JHA in order to include new psychoactive substances in the definition of ‘drug’ and repealing Council Decision 2005/387/JHA
Treoir (AE) 2017/2108 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairlan 15 Samhain 2017 lena leasaítear Treoir 2009/45/CE maidir le rialacha agus caighdeáin sábháilteachta do longa paisinéirí ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE) )
Directive (EU) 2017/2108 of the European Parliament and of the Council of 15 November 2017 amending Directive 2009/45/EC on safety rules and standards for passenger ships (Text with EEA relevance. )
Treoir (AE) 2017/2109 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Samhain 2017 lena leasaítear Treoir 98/41/CE ón gComhairle maidir le clárú daoine atá ag taisteal ar bord long d'iompar paisinéirí a oibríonn trí dhul isteach i gcalafoirt Bhallstáit an Chomhphobail nó trí dhul amach astu agus Treoir 2010/65/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le foirmiúlachtaí tuairiscithe le haghaidh long atá ag teacht isteach i gcalafoirt na mBallstát agus/nó ag imeacht ó chalafoirt na mBallstát
Directive (EU) 2017/2109 of the European Parliament and of the Council of 15 November 2017 amending Council Directive 98/41/EC on the registration of persons sailing on board passenger ships operating to or from ports of the Member States of the Community and Directive 2010/65/EU of the European Parliament and of the Council on reporting formalities for ships arriving in and/or departing from ports of the Member States
Treoir (AE) 2017/2110 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Samhain 2017 maidir le córas cigireachtaí d'oibriú sábháilte long paisinéirí róró agus árthaí paisinéirí ardluais i seirbhís rialta agus lena leasaítear Treoir 2009/16/CE agus lena n-aisghairtear Treoir 1999/35/CE ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE) )
Directive (EU) 2017/2110 of the European Parliament and of the Council of 15 November 2017 on a system of inspections for the safe operation of ro-ro passenger ships and high-speed passenger craft in regular service and amending Directive 2009/16/EC and repealing Council Directive 1999/35/EC (Text with EEA relevance. )
Treoir (AE) 2017/2397 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2017 maidir le cáilíochtaí gairmiúla sa loingseoireacht intíre a aithint agus lena n-aisghairtear Treoir 91/672/CEE ón gComhairle agus Treoir 96/50/CE ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
Directive (EU) 2017/2397 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2017 on the recognition of professional qualifications in inland navigation and repealing Council Directives 91/672/EEC and 96/50/EC (Text with EEA relevance)
Treoir (AE) 2017/2398 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2017 lena leasaítear Treoir 2004/37/CE maidir le hoibrithe a chosaint ar na rioscaí a bhaineann le nochtadh do charcanaiginí nó do shó-ghineacha ag an obair (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
Directive (EU) 2017/2398 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2017 amending Directive 2004/37/EC on the protection of workers from the risks related to exposure to carcinogens or mutagens at work (Text with EEA relevance)
Treoir (AE) 2017/2399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2017 lena leasaítear Treoir 2014/59/AE maidir le hionstraimí fiachais neamhurraithe a rangú in ordlathas dócmhainneachta
Directive (EU) 2017/2399 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2017 amending Directive 2014/59/EU as regards the ranking of unsecured debt instruments in insolvency hierarchy
Treoir (AE) 2017/541 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Márta 2017 maidir leis an sceimhlitheoireacht a chomhrac, agus lena n-ionadaítear Cinneadh Réime 2002/475/CGB ón gComhairle agus lena leasaítear Cinneadh 2005/671/CGB ón gComhairle
Directive (EU) 2017/541 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2017 on combating terrorism and replacing Council Framework Decision 2002/475/JHA and amending Council Decision 2005/671/JHA
Treoir (AE) 2017/828 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Bealtaine 2017 lena leasaítear Treoir 2007/36/CE a mhéid a bhaineann le spreagadh rannpháirtíocht scairshealbhóirí fadtéarmacha (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
Directive (EU) 2017/828 of the European Parliament and of the Council of 17 May 2017 amending Directive 2007/36/EC as regards the encouragement of long-term shareholder engagement (Text with EEA relevance)
Treoir (AE) 2017/853 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Bealtaine 2017 lena leasaítear Treoir 91/477/CEE ón gComhairle maidir le fáil agus seilbh arm a rialú (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE )
Directive (EU) 2017/853 of the European Parliament and of the Council of 17 May 2017 amending Council Directive 91/477/EEC on control of the acquisition and possession of weapons (Text with EEA relevance. )
Treoir (AE) 2018/1673 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2018 maidir le sciúradh airgid a chomhrac tríd an dlí coiriúil
Directive (EU) 2018/1673 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on combating money laundering by criminal law
Treoir (AE) 2018/1808 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Samhain 2018 lena leasaítear Treoir 2010/13/AE maidir le comhordú forálacha áirithe arna leagan síos le dlí, rialachán nó gníomh riaracháin i mBallstáit i dtaobh seirbhísí meán closamhairc a sholáthar (An Treoir maidir le Seirbhísí Meán Closamhairc) i bhfianaise athruithe ar an margadh
Directive (EU) 2018/1808 of the European Parliament and of the Council of 14 November 2018 amending Directive 2010/13/EU on the coordination of certain provisions laid down by law, regulation or administrative action in Member States concerning the provision of audiovisual media services (Audiovisual Media Services Directive) in view of changing market realities
Treoir (AE) 2018/1972 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 lena mbunaítear Cód Eorpach um Chumarsáid Leictreonach (Athmhúnlú)Téacs atá ábhartha maidir le LEE.
Directive (EU) 2018/1972 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 establishing the European Electronic Communications Code (Recast)Text with EEA relevance.
Treoir (AE) 2018/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le húsáid fuinnimh ó fhoinsí inathnuaite a chur chun cinn ((Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE))
Directive (EU) 2018/2001 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 on the promotion of the use of energy from renewable sources (Text with EEA relevance.)
Treoir (AE) 2018/2002 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 lena leasaítear Treoir 2012/27/AE maidir le héifeachtúlacht fuinnimh ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))
Directive (EU) 2018/2002 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 amending Directive 2012/27/EU on energy efficiency (Text with EEA relevance.)
Treoir (AE) 2018/410 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Márta 2018 lena leasaítear Treoir 2003/87/CE chun laghduithe costéifeachtacha astaíochtaí agus infheistíochtaí ísealcharbóin a fheabhsú, agus Cinneadh (AE) 2015/1814 ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE) )
Directive (EU) 2018/410 of the European Parliament and of the Council of 14 March 2018 amending Directive 2003/87/EC to enhance cost-effective emission reductions and low-carbon investments, and Decision (EU) 2015/1814 (Text with EEA relevance. )
Treoir (AE) 2018/411 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Márta 2018 lena leasaítear Treoir (AE) 2016/97 a mhéid a bhaineann le dáta chur i bhfeidhm bhearta trasuí na mBallstát ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE) )
Directive (EU) 2018/411 of the European Parliament and of the Council of 14 March 2018 amending Directive (EU) 2016/97 as regards the date of application of Member States' transposition measures (Text with EEA relevance. )
Treoir (AE) 2018/597 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Aibreán 2018 lena leasaítear Treoir 92/66/CEE ón gComhairle lena dtugtar isteach bearta Comhphobail maidir le rialú ghalar Newcastle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE) )
Directive (EU) 2018/597 of the European Parliament and of the Council of 18 April 2018 amending Council Directive 92/66/EEC introducing Community measures for the control of Newcastle disease (Text with EEA relevance. )
Treoir (AE) 2018/645 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Aibreán 2018 lena leasaítear Treoir 2003/59/CE maidir le cáiliú tosaigh agus le hoiliúint thréimhsiúil tiománaithe feithiclí áirithe bóthair i gcomhair iompar earraí nó paisinéirí agus Treoir 2006/126/CE maidir le ceadúnais tiomána ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE) )
Directive (EU) 2018/645 of the European Parliament and of the Council of 18 April 2018 amending Directive 2003/59/EC on the initial qualification and periodic training of drivers of certain road vehicles for the carriage of goods or passengers and Directive 2006/126/EC on driving licences (Text with EEA relevance. )
Treoir (AE) 2018/843 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 lena leasaítear Treoir (AE) 2015/849 maidir le húsáid an chórais airgeadais chun sciúradh airgid nó maoiniú sceimhlitheoireachta a chosc, agus lena leasaítear Treoir 2009/138/CE agus Treoir 2013/36/AE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
Directive (EU) 2018/843 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 amending Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, and amending Directives 2009/138/EC and 2013/36/EU (Text with EEA relevance)
Treoir (AE) 2018/844 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 lena leasaítear Treoir 2010/31/AE maidir le feidhmíocht fuinnimh foirgneamh agus Treoir 2012/27/AE maidir le héifeachtúlacht fuinnimh (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
Directive (EU) 2018/844 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 amending Directive 2010/31/EU on the energy performance of buildings and Directive 2012/27/EU on energy efficiency (Text with EEA relevance)
Treoir (AE) 2018/849 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 lena leasaítear Treoir 2000/53/CE maidir le feithiclí a bhfuil a ré caite, Treoir 2006/66/CE maidir le cadhnraí agus taisc-cheallraí agus ceallraí agus taisc-cheallraí dramhaíola, agus Treoir 2012/19/AE maidir le trealamh dramhaíola leictreach agus leictreonach (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
Directive (EU) 2018/849 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 amending Directives 2000/53/EC on end-of-life vehicles, 2006/66/EC on batteries and accumulators and waste batteries and accumulators, and 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment (Text with EEA relevance)
Treoir (AE) 2018/850 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 lena leasaítear Treoir 1999/31/CE maidir le líonadh talún le dramhaíl (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
Directive (EU) 2018/850 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 amending Directive 1999/31/EC on the landfill of waste (Text with EEA relevance)
Treoir (AE) 2018/851 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 lena leasaítear Treoir 2008/98/CE maidir le dramhaíl (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
Directive (EU) 2018/851 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 amending Directive 2008/98/EC on waste (Text with EEA relevance)
Treoir (AE) 2018/852 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 lena leasaítear Treoir 94/62/CE maidir le pacáistíocht agus le dramhaíl ó phacáistíocht (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
Directive (EU) 2018/852 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 amending Directive 94/62/EC on packaging and packaging waste (Text with EEA relevance)
Treoir (AE) 2018/957 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Meitheamh 2018 lena leasaítear Treoir 96/71/CE maidir le hoibrithe a phostú faoi chuimsiú seirbhísí a sholáthar (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
Directive (EU) 2018/957 of the European Parliament and of the Council of 28 June 2018 amending Directive 96/71/EC concerning the posting of workers in the framework of the provision of services (Text with EEA relevance)
Treoir (AE) 2018/958 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Meitheamh 2018 maidir le tástáil chomhréireachta a dhéanamh sula nglacfar rialáil nua gairmeacha
Directive (EU) 2018/958 of the European Parliament and of the Council of 28 June 2018 on a proportionality test before adoption of new regulation of professions
Treoir (AE) 2019/1 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le húdaráis iomaíochta na mBallstát a chumhachtú le bheith ina bhforfheidhmitheoirí níos éifeachtaí agus chun dea-fheidhmiú an mhargaidh inmheánaigh a áirithiú ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))
Directive (EU) 2019/1 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 to empower the competition authorities of the Member States to be more effective enforcers and to ensure the proper functioning of the internal market (Text with EEA relevance.)
Treoir (AE) 2019/1023 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le creataí um athstruchtúrú coisctheach, maidir le hurscaoileadh fiachais, agus maidir le dícháílíochtaí agus maidir le bearta chun éifeachtúlacht nósanna imeachta a bhaineann le hathstruchtúrú, dócmhainneacht agus urscaoileadh fiachais a fheabhsú, agus lena leasaítear Treoir (AE) 2017/1132 (an Treoir maidir le hathstruchtúrú agus dócmhainneacht) ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))
Directive (EU) 2019/1023 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on preventive restructuring frameworks, on discharge of debt and disqualifications, and on measures to increase the efficiency of procedures concerning restructuring, insolvency and discharge of debt, and amending Directive (EU) 2017/1132 (Directive on restructuring and insolvency) (Text with EEA relevance.)
Treoir (AE) 2019/1024 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le sonraí oscailte, agus maidir le faisnéis ón earnáil phoiblí a athúsáid
Directive (EU) 2019/1024 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on open data and the re-use of public sector information
Treoir (AE) 2019/1151 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 lena leasaítear Treoir (AE) 2017/1132 maidir le húsáid uirlisí agus próiseas digiteach i ndlí na gcuideachtaí (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
Directive (EU) 2019/1151 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 amending Directive (EU) 2017/1132 as regards the use of digital tools and processes in company law (Text with EEA relevance)
Treoir (AE) 2019/1152 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le dálaí oibre trédhearcacha agus intuartha san Aontas Eorpach
Directive (EU) 2019/1152 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on transparent and predictable working conditions in the European Union
Treoir (AE) 2019/1153ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 lena leagtar síos rialacha lena n-éascaítear úsáid faisnéise airgeadais agus faisnéise eile le haghaidh cionta coiriúla áirithe a chosc, a bhrath, a imscrúdú nó a ionchúiseamh agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2000/642/CGB ón gComhairle
Directive (EU) 2019/1153 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 laying down rules facilitating the use of financial and other information for the prevention, detection, investigation or prosecution of certain criminal offences, and repealing Council Decision 2000/642/JHA
Treoir (AE) 2019/1158 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le cothromaíocht oibre is saoil do thuismitheoirí agus do chúramóirí agus lena n-aisghairtear Treoir 2010/18/AE ón gComhairle
Directive (EU) 2019/1158 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on work-life balance for parents and carers and repealing Council Directive 2010/18/EU
Treoir (AE) 2019/1159 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 lena leasaítear Treoir 2008/106/CE maidir leis an íosleibhéal oiliúna do mharaithe agus lena n-aisghairtear Treoir 2005/45/EC maidir le haitheantas frithpháirteach a thabhairt do dheimhnithe maraithe arna n-eisiúint ag na Ballstáit ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))
Directive (EU) 2019/1159 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 amending Directive 2008/106/EC on the minimum level of training of seafarers and repealing Directive 2005/45/EC on the mutual recognition of seafarers' certificates issued by the Member States (Text with EEA relevance.)
Treoir (AE) 2019/1160 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 lena leasaítear Treoracha 2009/65/CE agus 2011/61/AE a mhéid a bhaineann le dáileadh trasteorann gnóthas comhinfheistíochta ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))
Directive (EU) 2019/1160 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 amending Directives 2009/65/EC and 2011/61/EU with regard to cross-border distribution of collective investment undertakings (Text with EEA relevance.)
Treoir (AE) 2019/1161 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 lena leasaítear Treoir 2009/33/CE a mhéid a bhaineann le feithiclí iompair de bhóthar atá glan agus éifeachtúil ó thaobh fuinnimh de a chur chun cinn ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))
Directive (EU) 2019/1161 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 amending Directive 2009/33/EC on the promotion of clean and energy-efficient road transport vehicles (Text with EEA relevance.)
Treoir (AE) 2019/130 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Eanáir 2019 lena leasaítear Treoir 2004/37/CE maidir le hoibrithe a chosaint ar na rioscaí a bhaineann le nochtadh do charcanaiginí nó do shó-ghineacha ag an obair ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))
Directive (EU) 2019/130 of the European Parliament and of the Council of 16 January 2019 amending Directive 2004/37/EC on the protection of workers from the risks related to exposure to carcinogens or mutagens at work (Text with EEA relevance.)
Treoir (AE) 2019/1936 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2019 lena leasaítear Treoir 2008/96/CE maidir le sábháilteacht an bhonneagair bóthair a bhainistiú
Directive (EU) 2019/1936 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2019 amending Directive 2008/96/EC on road infrastructure safety management
Treoir (AE) 2019/1937 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2019 maidir le cosaint daoine a thuairiscíonn sáruithe ar dhlí an Aontais
Directive (EU) 2019/1937 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2019 on the protection of persons who report breaches of Union law
TREOIR (AE) 2019/2177 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE An 18 Nollaig 2019 lena leasaítear Treoir 2009/138/CE maidir le dul i mbun ghnó an Árachais agus an Athárachais agus leanúint den ghnó sin (Sócmhainneacht II), Treoir 2014/65/AE maidir le margaí in ionstraimí airgeadais agus Treoir (AE) 2015/849 maidir le cosc ar úsáid an chórais airgeadais chun críocha airgead a sciúradh nó sceimhlitheoireacht a mhaoiniú (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
Directive (EU) 2019/2177 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2019 amending Directive 2009/138/EC on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency II), Directive 2014/65/EU on markets in financial instruments and Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money-laundering or terrorist financing (Text with EEA relevance)
Treoir (AE) 2019/520 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Márta 2019 maidir le hidir-inoibritheacht na gcóras leictreonach dolaí bóthair agus lena n-éascaítear malartú trasteorann faisnéise faoi mhainneachtain dolaí a íoc san Aontas ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))
Directive (EU) 2019/520 of the European Parliament and of the Council of 19 March 2019 on the interoperability of electronic road toll systems and facilitating cross-border exchange of information on the failure to pay road fees in the Union (Text with EEA relevance.)
Treoir (AE) 2019/633 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le cleachtais éagóracha trádála sa chaidreamh gnólacht le gnólacht i slabhra an tsoláthair talmhaíochta agus bia
Directive (EU) 2019/633 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on unfair trading practices in business-to-business relationships in the agricultural and food supply chain
Treoir (AE) 2019/692 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 lena leasaítear Treoir 2009/73/CE maidir le comhrialacha don mhargadh inmheánach sa ghás nádúrtha ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))
Directive (EU) 2019/692 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 amending Directive 2009/73/EC concerning common rules for the internal market in natural gas (Text with EEA relevance.)
Treoir (AE) 2019/713 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le calaois agus góchumadh modhanna íocaíochta neamhairgid a chomhrac agus lena n-ionadaítear Cinneadh Réime 2001/413/CGB ón gComhairle
Directive (EU) 2019/713 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on combating fraud and counterfeiting of non-cash means of payment and replacing Council Framework Decision 2001/413/JHA
Treoir (AE) 2019/789 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 lena leagtar síos rialacha maidir le feidhmiú cóipchirt agus ceart gaolmhar is infheidhme maidir le cineálacha áirithe tarchuir ar líne de chuid eagraíochtaí craoltóireachta agus maidir le hatarchur clár teilifíse agus raidió agus lena leasaítear Treoir 93/83/CEE ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))
Directive (EU) 2019/789 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 laying down rules on the exercise of copyright and related rights applicable to certain online transmissions of broadcasting organisations and retransmissions of television and radio programmes, and amending Council Directive 93/83/EEC (Text with EEA relevance.)
Treoir (AE) 2019/790 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le cóipcheart agus cearta gaolmhara sa Mhargadh Aonair Digiteach agus lena leasaítear Treoracha 96/9/CE agus 2001/29/CE ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))
Directive (EU) 2019/790 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on copyright and related rights in the Digital Single Market and amending Directives 96/9/EC and 2001/29/EC (Text with EEA relevance.)
Treoir (AE) 2019/878 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 lena leasaítear Treoir 2013/36/AE a mhéid a bhaineann le heintitis dhíolmhaithe, cuideachtaí sealbhaíochta airgeadais, cuideachtaí sealbhaíochta airgeadais mheasctha, an luach saothair, bearta agus cumhachtaí maoirseachta agus bearta caomhnaithe caipitil ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))
Directive (EU) 2019/878 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2019 amending Directive 2013/36/EU as regards exempted entities, financial holding companies, mixed financial holding companies, remuneration, supervisory measures and powers and capital conservation measures (Text with EEA relevance.)
Treoir (AE) 2019/882 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 i ndáil leis na ceanglais inrochtaineachta le haghaidh táirgí agus seirbhísí (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
Directive (EU) 2019/882 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on the accessibility requirements for products and services (Text with EEA relevance)
Treoir (AE) 2019/883 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le saoráidí glactha calafoirt don seachadadh dramhaíola ó longa, lena leasaítear Treoir 2010/65/AE agus lena n-aisghairtear Treoir 2000/59/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
Directive (EU) 2019/883 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on port reception facilities for the delivery of waste from ships, amending Directive 2010/65/EU and repealing Directive 2000/59/EC (Text with EEA relevance)
Treoir (AE) 2019/884 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 lena leasaítear Cinneadh Réime 2009/315/CGB ón gComhairle, a mhéid a bhaineann le malartú faisnéise faoi náisiúnaigh tríú tír agus a mhéid a bhaineann leis an gCóras Faisnéise Eorpach um Thaifid Choiriúla (ECRIS), agus a ghabhann ionad Chinneadh 2009/316/CGB ón gComhairle
Directive (EU) 2019/884 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 amending Council Framework Decision 2009/315/JHA, as regards the exchange of information on third-country nationals and as regards the European Criminal Records Information System (ECRIS), and replacing Council Decision 2009/316/JHA
Treoir (AE) 2019/904 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Meitheamh 2019 maidir le laghdú a dhéanamh ar an tionchar atá ag táirgí plaisteacha áirithe ar an gcomhshaol (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
Directive (EU) 2019/904 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 on the reduction of the impact of certain plastic products on the environment (Text with EEA relevance)
Treoir (AE) 2019/944 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Meitheamh 2019 maidir le rialacha comhchoiteanna don mhargadh inmheánach don leictreachas agus lena leasaítear Treoir 2012/27/AE ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))
Directive (EU) 2019/944 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 on common rules for the internal market for electricity and amending Directive 2012/27/EU (Text with EEA relevance.)
Treoir (AE) 2019/983 Ó Pharlaimint na hEorpa Agus ón gComhairle an 5 Meitheamh 2019 lena leasaítear Treoir 2004/37/CE maidir le hoibrithe a chosaint ar na rioscaí a bhaineann le nochtadh do charcanaiginí nó do shó-ghineacha ag an obair
Directive (EU) 2019/983 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 amending Directive 2004/37/EC on the protection of workers from the risks related to exposure to carcinogens or mutagens at work (Text with EEA relevance)
Treoir (AE) 2020/262 ón gComhairle an 19 Nollaig 2019 lena leagtar síos na socruithe ginearálta maidir le dleacht mháil (athmhúnlú)
Council Directive (EU) 2020/262 of 19 December 2019 laying down the general arrangements for excise duty (recast)
Treoir (AE) 2020/284 ón gComhairle an 18 Feabhra 2020 lena leasaítear Treoir 2006/112/CE a mhéid a bhaineann le ceanglais áirithe a thabhairt isteach le haghaidh soláthraithe seirbhíse íocaíochta
Council Directive (EU) 2020/284 of 18 February 2020 amending Directive 2006/112/EC as regards introducing certain requirements for payment service providers
Treoir (AE) 2020/285 ón gComhairle an 18 Feabhra 2020 lena leasaítear Treoir 2006/112/CE maidir leis an gcomhchóras cánach breisluacha a mhéid a bhaineann leis an scéim speisialta d'fhiontair bheaga agus Rialachán (AE) Uimh. 904/2010 a mhéid a bhaineann leis an gcomhar riaracháin agus leis an malartú faisnéise chun faireachán a dhéanamh ar chur i bhfeidhm ceart na scéime speisialta d'fhiontair bheaga
Council Directive (EU) 2020/285 of 18 February 2020 amending Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax as regards the special scheme for small enterprises and Regulation (EU) No 904/2010 as regards the administrative cooperation and exchange of information for the purpose of monitoring the correct application of the special scheme for small enterprises
Tuairim Uimh. 1/2014 (de bhun Airteagal 325(4), CFAE) ar an togra le haghaidh Rialacháin ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 515/97 ón gComhairle maidir le cúnamh frithpháirteach idir údaráis riaracháin na mBallstát agus maidir le comhar idir údaráis riaracháin na mBallstát agus an Coimisiún chun a áirithiú go gcuirfear an dlí ar ábhair chustaim agus ar ábhair thalmhaíochta i bhfeidhm mar is ceart
Opinion No 1/2014 (pursuant to Article 325(4) TFEU) on the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EC) No 515/97 on mutual assistance between the administrative authorities of the Member States and cooperation between the latter and the Commission to ensure the correct application of the law on customs and agricultural matters
Tuairim Uimh. 2/2013 (de bhun Airteagal 287(4), CFAE) ar an togra leasaithe do Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leagtar síos forálacha coiteanna maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe, leis an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh atá folaithe sa Chomhchreat Straitéiseach agus lena leagtar síos forálacha ginearálta maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa agus leis an gCiste Comhtháthaithe agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1083/2006 ón gComhairle
Opinion No 2/2013 (pursuant to Article 287(4) TFEU) on the amended proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund covered by the Common Strategic Framework and laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1083/2006
Tuairim Uimh. 2/2014 (de bhun Airteagal 336, CFAE) maidir le togra le haghaidh Rialacháin ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena ndéantar luach saothair agus pinsin oifigigh agus sheirbhísigh eile an Aontais Eorpaigh chomh maith leis na comhéifeachtaí ceartúcháin a chuirtear i bhfeidhm maidir leo a choigeartú le héifeacht ón 1 Iúil 2011 agus maidir le togra le haghaidh rialacháin ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena ndéantar luach saothair agus pinsin oifigigh agus sheirbhísigh eile an Aontais Eorpaigh chomh maith leis na comhéifeachtaí ceartúcháin a chuirtear i bhfeidhm maidir leo a choigeartú le héifeacht ón 1 Iúil 2012
Opinion No 2/2014 (pursuant to Article 336 TFEU) concerning a proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council adjusting with the effect from 1 July 2011 the remuneration and pension of the officials and other servants of the European Union and the correction coefficients applied thereto and concerning a proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council adjusting with the effect from 1 July 2012 the remuneration and pensions of the officials and other servants of the European Union and the correction coefficients applied thereto
Tuairim Uimh. 3/2012 (de bhun an dara fomhír d’Airteagal 287(4) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh) maidir le togra le haghaidh Rialacháin ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le clár Hercule III chun gníomhaíochtaí i réimse chosaint leasanna airgeadais an Aontais Eorpaigh a chur chun cinn
Opinion No 3/2012 (pursuant to the second subparagraph of Article 287(4) of the Treaty on the Functioning of the European Union) on a proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the Hercule III programme to promote activities in the field of the protection of the European Union’s financial interests
Tuairim Uimh. 4/2013 (de bhun Airteagal 322, CFAE) maidir le togra le haghaidh rialacháin ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 ar na rialacha airgeadais infheidhme i ndáil le buiséad ginearálta an Aontais agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1605/2002 ón gComhairle
Opinion No 4/2013 (pursuant to Article 322, TFEU) concerning a proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU, Euratom) No 966/2012 on the financial rules applicable to the general budget of the Union and repealing Council Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002
Tuairim Uimh. 4/2015 (de bhun Airteagal 287(4) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh) i dtaca leis an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis an gCiste Eorpach le haghaidh Infheistíochtaí Straitéiseacha agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1291/2013 agus Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013
Opinion No 4/2015 (pursuant to Article 287(4) of the Treaty on the Functioning of the European Union) concerning the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the European Fund for Strategic Investments and amending Regulations (EU) No 1291/2013 and (EU) No 1316/2013
Tuairim Uimh. 5/2010 (de bhun Airteagal 336, CFAE) maidir le togra le haghaidh rialacháin ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialacháin Foirne Oifigigh na gComhphobal Eorpach agus Coinníollacha Fostaíochta Sheirbhísigh eile na gComhphobal sin
Opinion No 5/2010 (pursuant to Article 336 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU)) concerning a proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending the Staff Regulations of Officials of the European Communities and the Conditions of Employment of Other Servants of those Communities
Tuairim Uimh. 5/2012 (de bhun Airteagal 336 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE)) maidir leis an togra le haghaidh rialacháin ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialacháin Foirne Oifigeach agus Coinníollacha Fostaíochta Seirbhíseach Eile de chuid an Aontais Eorpaigh
Opinion No 5/2012 (pursuant to Article 336 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU)) on the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending the Staff Regulations of Officials and the Conditions of Employment of Other Servants of the European Union
Tuairim Uimh. 6/2010 (de bhun Airteagal 322, den CFAE) maidir le togra le haghaidh rialacháin ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le Rialachán Airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais Eorpaigh
Opinion No 6/2010 (pursuant to Article 322 TFEU) on a proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the Financial Regulation applicable to the general budget of the European Union
Tuairim Uimh. 6/2011 (de bhun Airteagal 325 CFAE) ar an togra leasaithe le haghaidh Rialacháin ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1073/1999 maidir le himscrúduithe arna ndéanamh ag an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) agus lena n-aisghairtear Rialachán (Euratom) Uimh. 1074/1999
Opinion No 6/2011 (pursuant to Article 325 TFEU) on the amended proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 1073/1999 concerning investigations conducted by the European Anti-Fraud Office (OLAF) and repealing Regulation (Euratom) No 1074/1999
Tuairim Uimh. 6/2012 (de bhun an dara fomhír d’Airteagal 287(4) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh) maidir leis an togra le haghaidh Rialacháin ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leagtar síos na rialacha maidir le rannpháirteachas in “Fís 2020 — An Creatchlár um Thaighde agus Nuálaíocht (2014-2020)” , agus na rialacha maidir leis na torthaí a scaipead
Opinion No 6/2012 (pursuant to the second subparagraph of Article 287(4) of the Treaty on the Functioning of the European Union) on the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council laying down the rules for the participation and dissemination in ‘Horizon 2020 — the Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020)’
Tuairim Uimh. 7/2011 (arna thíolacadh de bhun an dara fomhír d'Airteagal 287(4) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh) maidir leis an togra le haghaidh Rialacháin ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leagtar síos forálacha coiteanna maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, maidir le Ciste Sóisialta na hEorpa, maidir leis an gCiste Comhtháthaithe, maidir leis an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe agus maidir leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh atá cumhdaithe faoin gComhchreat Straitéiseach agus lena leagtar síos forálacha ginearálta maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, maidir le Ciste Sóisialta na hEorpa agus maidir leis an gCiste Comhtháthaithe agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1083/2006
Opinion No 7/2011 (presented pursuant to the second subparagraph of Article 287(4) of the Treaty on the Functioning of the European Union) on the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund covered by the Common Strategic Framework and laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund and repealing Regulation (EC) No 1083/2006
Tuairim Uimh. 7/2011 maidir leis an togra le haghaidh Rialacháin ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leagtar síos forálacha coiteanna maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, maidir le Ciste Sóisialta na hEorpa, maidir leis an gCiste Comhtháthaithe, maidir leis an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe agus maidir leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh atá cumhdaithe faoin gComhchreat Straitéiseach agus lena leagtar síos forálacha ginearálta maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, maidir le Ciste Sóisialta na hEorpa agus maidir leis an gCiste Comhtháthaithe agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1083/2006
Opinion No 7/2011 on the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund covered by the Common Strategic Framework and laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund and repealing Regulation (EC) No 1083/2006
Tuairimí an L COSAC – 27 – 29 Deireadh Fómhair 2013 , Vilnias OJ C 104, 08/04/2014, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Contribution of the L COSAC — 27 – 29 October 2013 , Vilnius OJ C 104, 08/04/2014, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Tuairimí an XLVIII COSAC — Nicosia, an 14 - 16 Deireadh Fómhair 2012
Contribution of the XLVIII COSAC — Nicosia, 14 - 16 October 2012
Tuairimí XLIX COSAC – Baile Átha Cliath, 23 - 25 Meitheamh 2013
Contribution of the XLIX COSAC — Dublin, 23 - 25 June 2013
TUARASCÁIL ÓN gCOIMISIÚN CHUIG PARLAIMINT NA hEORPA AGUS CHUIG AN gCOMHAIRLE Tuarascáil maidir le cur i bhfeidhm Rialachán (AE) Uimh. 211/2011 maidir leis an tionscnamh ó na saoránaigh
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Report on the application of Regulation (EU) No 211/2011 on the citizens' initiative
Uimhir 1 (Príobháideach) de 1924: ACHT SOILLSIÚ AGUS COMHACHT LEICTRICIÚIL SHLIGIGH, 1924
Number 1 (Private) of 1924: THE SLIGO LIGHTING AND ELECTRIC POWER ACT, 1924
Uimhir 1 (Príobháideach) de 1925: ACHT TRAMBHEALACH AONTUITHE BHAILE ÁTHA CLIATH (SEIRBHÍSÍ OMNIBUS), 1925
Number 1 (Private) of 1925: DUBLIN UNITED TRAMWAYS (OMNIBUS SERVICES) ACT, 1925
Uimhir 1 (Príobháideach) de 1926: ACHT DAINGNITHE ORDÚ PÍOLÓIDEACHTA, 1926
Number 1 (Private) of 1926: PILOTAGE ORDER CONFIRMATION ACT, 1926
Uimhir 1 (Príobháideach) de 1927: ACHT DAINGNITHE ORDÚ PÍOLÓIDEACHTA, 1927
Number 1 (Private) of 1927: PILOTAGE ORDER CONFIRMATION ACT, 1927
Uimhir 1 (Príobháideach) de 1928: ACHT DAINGNITHE ORDÚ PÍOLÓIDEACHTA, 1928
Number 1 (Private) of 1928: PILOTAGE ORDER CONFIRMATION ACT, 1928
Uimhir 1 (Príobháideach) de 1930: ACHT SCOILEANNA FÉ BHRONNTANAS PHORTLÁIRGE AGUS AN EASBUIG O FIAICH (LEASÚ), 1930
Number 1 (Private) of 1930: WATERFORD AND BISHOP FOY ENDOWED SCHOOLS (AMENDMENT) ACT, 1930
Uimhir 1 (Príobháideach) de 1931: ACHT TRAMBHEALACH CHUAN LUIMNIGHE, 1931
Number 1 (Private) of 1931: LIMERICK HARBOUR TRAMWAYS ACT, 1931
Uimhir 1 (Príobháideach) de 1932: ACHT DAINGNITHE ORDUITHE SHEALADAIGH UM PIARA AGUS CUAN, 1932
Number 1 (Private) of 1932: PIER AND HARBOUR PROVISIONAL ORDER CONFIRMATION ACT, 1932
Uimhir 1 (Príobháideach) de 1933: ACHT CHUAN CHORCAIGHE, 1933
Number 1 (Private) of 1933: CORK HARBOUR ACT, 1933
Uimhir 1 (Príobháideach) de 1935: ACHT BHANC NA hÉIREANN, 1935
Number 1 (Private) of 1935: BANK OF IRELAND ACT, 1935
Uimhir 1 (Príobháideach) de 1936: ACHT AINME AGUS ARMAIS PE (ESTÁIT COMPTON DOMVILE), 1936
Number 1 (Private) of 1936: PO NAME AND ARMS (COMPTON DOMVILE ESTATES) ACT, 1936
Uimhir 1 (Príobháideach) de 1937: ACHT DAINGNITHE ORDUITHE SHEALADAIGH UM PIARA AGUS CUAN, 1937
Number 1 (Private) of 1937: PIER AND HARBOUR PROVISIONAL ORDER CONFIRMATION ACT, 1937
Uimhir 1 (Príobháideach) de 1938: ACHT SCOILEANNA ERASMUS SMITH, 1938
Number 1 (Private) of 1938: ERASMUS SMITH SCHOOLS ACT, 1938
Uimhir 1 (Príobháideach) de 1940: ACHT DAINGNITHE ORDUITHE SHEALADAIGH ÓN ROINN RIAGHALTAIS ÁITEAMHAIL AGUS SLÁINTE POIBLIDHE, 1940
Number 1 (Private) of 1940: LOCAL GOVERNMENT AND PUBLIC HEALTH PROVISIONAL ORDER CONFIRMATION ACT, 1940
Uimhir 1 (Príobháideach) de 1941: ACHT DAINGNITHE ORDUITHE SHEALADAIGH ÓN ROINN RIAGHALTAIS ÁITEAMHAIL AGUS SLÁINTE POIBLIDHE, 1941
Number 1 (Private) of 1941: LOCAL GOVERNMENT AND PUBLIC HEALTH PROVISIONAL ORDER CONFIRMATION ACT, 1941
Uimhir 1 (Príobháideach) de 1944: AN tACHT DAINGNITHE ORDUITHE SEALADACHA ÓN ROINN RIALTAIS ÁITIÚIL AGUS SLÁINTE POIBLÍ, 1944
Number 1 (Private) of 1944: OCAL GOVERNMENT AND PUBLIC HEALTH PROVISIONAL ORDERS CONFIRMATION ACT, 1944
Uimhir 1 (Príobháideach) de 1945: ACHT FORAIS DHOMHNAILL MHIC CHRAITH, 1945
Number 1 (Private) of 1945: DANIEL McGRATH FOUNDATION ACT, 1945
Uimhir 1 (Príobháideach) de 1950: ACHT DAINGNITHE ORDUITHE SEALADACHA RIALTAIS ÁITIÚIL, 1950
Number 1 (Private) of 1950: LOCAL GOVERNMENT PROVISIONAL ORDERS CONFIRMATION ACT, 1950
Uimhir 1 (Príobháideach) de 1951: AN tACHT CHUN ORDÚ OIBREACHA CUAIN PHORTLÁIRGE (TEORANTA CUAIN A LEATHNÚ), 1951, A DHAINGNIÚ, 1951
Number 1 (Private) of 1951: WATERFORD (EXTENSION OF HARBOUR LIMITS) HARBOUR WORKS ORDER, 1951, CONFIRMATION ACT, 1951
Uimhir 1 (Príobháideach) de 1953: ACHT DAINGNITHE ORDUITHE SHEALADAIGH RIALTAIS ÁITIÚIL, 1953
Number 1 (Private) of 1953: LOCAL GOVERNMENT PROVISIONAL ORDER CONFIRMATION ACT, 1953
Uimhir 1 (Príobháideach) de 1954: ACHT OSPIDÉIL SIR PATRICK DUN, 1954
Number 1 (Private) of 1954: SIR PATRICK DUN'S HOSPITAL ACT, 1954
Uimhir 1 (Príobháideach) de 1955: AN tACHT DAINGNITHE ORDUITHE SEALADACHA RIALTAIS ÁITIÚIL, 1955
Number 1 (Private) of 1955: LOCAL GOVERNMENT PROVISIONAL ORDERS CONFIRMATION ACT, 1955
Uimhir 1 (Príobháideach) de 1957: ACHT DAINGNITHE ORDUITHE SHEALADAIGH RIALTAIS ÁITIÚIL, 1957
Number 1 (Private) of 1957: LOCAL GOVERNMENT PROVISIONAL ORDER CONFIRMATION ACT, 1957
Uimhir 1 (Príobháideach) de 1958: AN tACHT UM AN TEACH TÉARNAIMH TEACH LORCAIN (CAIRT A LEASÚ), 1958
Number 1 (Private) of 1958: THE CONVALESCENT HOME STILLORGAN (CHARTER AMENDMENT) ACT, 1958
Uimhir 1 (Príobháideach) de 1959: ACHT DAINGNITHE ORDAITHE SHEALADAIGH RIALTAIS ÁITIÚIL, 1959
Number 1 (Private) of 1959: LOCAL GOVERNMENT PROVISIONAL ORDER CONFIRMATION ACT, 1959
Uimhir 1 (Príobháideach) de 1960: AN tACHT UM INSTITIÚID INNEALTÓIRÍ SIBHIALTA NA hÉIREANN (CAIRT A LEASÚ), 1960
Number 1 (Private) of 1960: THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS OF IRELAND (CHARTER AMENDMENT) ACT, 1960
Uimhir 1 (Príobháideach) de 1961: AN tACHT UM IONTAOBHAS UÍBH EACHACH (LEASÚ), 1961
Number 1 (Private) of 1961: THE IVEAGH TRUST (AMENDMENT) ACT, 1961
Uimhir 1 (Príobháideach) de 1963: ACHT CHUAN LUIMNIGH (DROICHEAD), 1963
Number 1 (Private) of 1963: THE LIMERICK HARBOUR (BRIDGE) ACT, 1963
Uimhir 1 (Príobháideach) de 1964: ACHT CHOIMISINÉIRÍ CHUAN PHORT LÁIRGE (MAOIN A FHÁIL), 1964
Number 1 (Private) of 1964: THE WATERFORD HARBOUR COMMISSIONERS (ACQUISITION OF PROPERTY) ACT, 1964
Uimhir 1 (Príobháideach) de 1965: AN tACHT UM CHOLÁISTE RÍOGA NA MAINLEÁ IN ÉIRINN (LEASÚ CAIRTE), 1965
Number 1 (Private) of 1965: THE ROYAL, COLLEGE OF SURGEONS IN IRELAND (CHARTER AMENDMENT) ACT, 1965
Uimhir 1 (Príobháideach) de 1969: AN tACHT UM INSTITIÚID INNEALTÓIRÍ SIBHIALTA NA hÉIREANN (CAIRT A LEASÚ), 1969
Number 1 (Private) of 1969: THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS OF IRELAND (CHARTER AMENDMENT) ACT, 1969
Uimhir 1 (Príobháideach) de 1970: AN tACHT UM CHOISTE REILIGÍ BHAILE ÁTHA CLIATH, 1970
Number 1 (Private) of 1970: THE DUBLIN CEMETERIES COMMITTEE ACT, 1970
Uimhir 1 (Príobháideach) de 1974: AN tACHT UM OSPIDÉAL PHAIRC BHAILE NA LOBHAR (GNÍOMHAS IONTAOBHAIS A LEASÚ), 1974
Number 1 (Private) of 1974: THE LEOPARDSTOWN PARK HOSPITAL (TRUST DEED AMENDMENT) ACT, 1974
Uimhir 1 (Príobháideach) de 1976: AN tACHT DAINGNITHE ORDAITHE SHEALADAIGH RIALTAIS ÁITIÚIL, 1976
Number 1 (Private) of 1976: LOCAL GOVERNMENT PROVISIONAL ORDER CONFIRMATION ACT, 1976
Uimhir 1 (Príobháideach) de 1979: AN tACHT UM CHOLÁISTE RÍOGA LIANNA NA hÉIREANN (CAIRT AGUS LITREACHA PAITINNE A LEASÚ), 1979
Number 1 (Private) of 1979: THE ROYAL COLLEGE OF PHYSICIANS OF IRELAND (CHARTER AND LETTERS PATENT AMENDMENT) ACT, 1979
Uimhir 1 (Príobháideach) de 1989: AN tACHT DAINGNITHE ORDAITHE SHEALADAIGH RIALTAIS ÁITIÚIL, 1989
Number 1 (Private) of 1989: LOCAL GOVERNMENT PROVISIONAL ORDER CONFIRMATION ACT, 1989
Uimhir 1 de 1923: ACHT AN ÁRD-SCRÚDÓRA, 1923
Number 1 of 1923: COMPTROLLER AND AUDITOR-GENERAL ACT, 1923
Uimhir 1 de 1924: ACHT SEALADACH CHUN COSANTA NA PUIBLÍOCHTA (COMHACHTA GABHÁLA AGUS COINNÉALA), 1924
Number 1 of 1924: PUBLIC SAFETY (POWERS OF ARREST AND DETENTION) TEMPORARY ACT, 1924
Uimhir 1 de 1925: ACHT PORT AGUS DUGANNA BHAILE ÁTHA CLIATH, 1925
Number 1 of 1925: DUBLIN PORT AND DOCKS ACT, 1925
Uimhir 1 de 1926: ACHT CÚIRTEANNA BREITHIÚNAIS, 1926
Number 1 of 1926: COURTS OF JUSTICE ACT, 1926
Uimhir 1 de 1927: ACHT CORÓINÉIRÍ (LEASÚ), 1927
Number 1 of 1927: CORONERS (AMENDMENT) ACT, 1927
Uimhir 1 de 1928: ACHT NA bPINSEAN SEAN-AOISE, 1928
Number 1 of 1928: OLD AGE PENSIONS ACT, 1928
Uimhir 1 de 1929: ACHT GHEAS-GHNÓTHA BHÁRDAIS LUIMNIGHE (PINSIN), 1929
Number 1 of 1929: LIMERICK CORPORATION GAS UNDERTAKING (PENSIONS) ACT, 1929
Uimhir 1 de 1930: ACHT UM THOGHACHÁIN CHORRA AN tSEANAID, 1930
Number 1 of 1930: SEANAD BYE-ELECTIONS ACT, 1930
Uimhir 1 de 1931: ACHT CÚIRTEANNA BREITHIÚNAIS, 1931
Number 1 of 1931: COURTS OF JUSTICE ACT, 1931
Uimhir 1 de 1932: ACHT NA LEABHAR PINSEAN (TOIRMEASC AR AISTRIÚ), 1932
Number 1 of 1932: PENSION BOOKS (PROHIBITION OF ALIENATION) ACT, 1932
Uimhir 1 de 1933: ACHT PRÍMH-CHISTE, 1933
Number 1 of 1933: CENTRAL FUND ACT, 1933
Uimhir 1 de 1934: ACHT NA nDRUGANNA DAINSEARACHA, 1934
Number 1 of 1934: DANGEROUS DRUGS ACT, 1934
Uimhir 1 de 1935: ACHT UM RÁTAÍ AR THALAMH THALMHAÍOCHTA (FAOISEAMH), 1935
Number 1 of 1935: RATES ON AGRICULTURAL LAND (RELIEF) ACT, 1935
Uimhir 1 de 1936: ACHT TALAMH-CHEANNAIGH (CISTE URRAÍOCHTA), 1936
Number 1 of 1936: LAND PURCHASE (GUARANTEE FUND) ACT, 1936
Uimhir 1 de 1937: ACHT I dTAOBH COGAIDH CHATHARDHA NA SPÁINNE (NEAMH-EADARGHABHÁIL), 1937
Number 1 of 1937: SPANISH CIVIL WAR (NON-INTERVENTION) ACT, 1937
Uimhir 1 de 1938: ACHT TORA TALMHAÍOCHTA (FEOIL ÚR) (LEASÚ), 1938
Number 1 of 1938: AGRICULTURAL PRODUCE (FRESH MEAT) (AMENDMENT) ACT, 1938
Uimhir 1 de 1939: ACHT UM LAETHEANTA SAOIRE (FOSTAITHE), 1939
Number 1 of 1939: HOLIDAYS (EMPLOYEES) ACT, 1939
Uimhir 1 de 1940: ACHT COMHACHTA PRÁINNE (LEASÚ), 1940
Number 1 of 1940: EMERGENCY POWERS (AMENDMENT) ACT, 1940
Uimhir 1 de 1941: ACHT LEICTREACHAIS (SOLÁTHAR) (LEASÚ), 1941
Number 1 of 1941: ELECTRICITY (SUPPLY) (AMENDMENT) ACT, 1941
Uimhir 1 de 1942: ACHT SOLÁTHAIRTÍ UISCE, 1942
Number 1 of 1942: WATER SUPPLIES ACT, 1942
Uimhir 1 de 1943: ACHT FÓRSAÍ COSANTA (FORÁLACHA SEALADACHA), 1943
Number 1 of 1943: DEFENCE FORCES (TEMPORARY PROVISIONS) ACT, 1943
Uimhir 1 de 1944: ACHT NA dTITHE (LEASÚ), 1944
Number 1 of 1944: HOUSING (AMENDMENT) ACT, 1944
Uimhir 1 de 1945: AN tACHT GÁRDA SÍOCHÁNA (CÚITEAMH) (LEASÚ), 1945
Number 1 of 1945: GARDA SIOCHANA (COMPENSATION) (AMENDMENT) ACT, 1945
Uimhir 1 de 1946: AN tACHT UM CHINSIREACHT FHOILSEACHÁN, 1946
Number 1 of 1946: CENSORSHIP OF PUBLICATIONS ACT, 1946
Uimhir 1 de 1947: AN tACHT GAIRM-OIDEACHAIS (LEASÚ), 1947
Number 1 of 1947: VOCATIONAL EDUCATION (AMENDMENT) ACT, 1947
Uimhir 1 de 1948: ACHT NA dTITHE (LEASÚ), 1948
Number 1 of 1948: HOUSING AMENDMENT ACT, 1948
Uimhir 1 de 1949: AN tACHT FÓRSAÍ COSANTA (FORÁLA SEALADACHA), 1949
Number 1 of 1949: DEFENCE FORCES (TEMPORARY PROVISIONS) ACT, 1949
Uimhir 1 de 1950: AN tACHT UM AN ACHT CUSTAM (FORÁLA SEALADACHA), 1945 (BUANÚ), 1950
Number 1 of 1950: CUSTOMS (TEMPORARY PROVISIONS) ACT, 1945 (CONTINUANCE) ACT, 1950
Uimhir 1 de 1951: ACHT NA dTORTÓIRÍ, 1951
Number 1 of 1951: TORTFEASORS ACT, 1951
Uimhir 1 de 1952: AN tACHT UM LIMISTÉIRÍ NEAMHFHORBARTHA, 1952
Number 1 of 1952: UNDEVELOPED AREAS ACT, 1952
Uimhir 1 de 1953: AN tACHT FÓRSAÍ COSANTA (FORÁLA SEALADACHA), 1953
Number 1 of 1953: DEFENCE FORCES (TEMPORARY PROVISIONS) ACT, 1953
Uimhir 1 de 1954: ACHT TOGHCHÁIN AN tSEANAID (ROLLA-CHOMHALTAÍ), 1954
Number 1 of 1954: SEANAD ELECTORAL (PANEL MEMBERS) ACT, 1954
Uimhir 1 de 1955: ACHT NA LIA-CHLEACHTÓIRÍ, 1955
Number 1 of 1955: MEDICAL PRACTITIONERS ACT, 1955
Uimhir 1 de 1956: AN tACHT CHUN ONNMHAIRE A RIALÚ (FORÁLA SEALADACHA), 1956
Number 1 of 1956: CONTROL OF EXPORTS (TEMPORARY PROVISIONS) ACT, 1956
Uimhir 1 de 1957: AN tACHT ÁRACHAIS SLÁINTE SHAORÁLAIGH, 1957
Number 1 of 1957: VOLUNTARY HEALTH INSURANCE ACT, 1957
Uimhir 1 de 1958: AN tACHT TALMHAÍOCHTA (AN FORAS TALÚNTAIS), 1958
Number 1 of 1958: AGRICULTURE (AN FORAS TALUNTAIS) ACT, 1958
Uimhir 1 de 1959: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1959
Number 1 of 1959: AIR NAVIGATION AND TRANSPORT ACT, 1959
Uimhir 1 de 1960: AN tACHT AIRGEADAIS (DLEACHTANNA MÁIL) (FEITHICLÍ) (LEASÚ), 1960
Number 1 of 1960: FINANCE (EXCISE DUTIES) (VEHICLES) (AMENDMENT) ACT, 1960
Uimhir 1 de 1961: AN tACHT UM MARGÚ TÁIRGÍ DÉIRÍOCHTA, 1961
Number 1 of 1961: DAIRY PRODUCE MARKETING ACT, 1961
Uimhir 1 de 1962: ACHT AN GHARDA SÍOCHÁNA, 1962
Number 1 of 1962: GARDA SIOCHANA ACT, 1962
Uimhir 1 de 1963: AN tACHT UM RÚIN OIFIGIÚLA, 1963
Number 1 of 1963: OFFICIAL SECRETS ACT, 1963
Uimhir 1 de 1964: ACHT NA nARM TINE, 1964
Number 1 of 1964: FIREARMS ACT, 1964
Uimhir 1 de 1965: AN tACHT UM OLA-THRUAILLIÚ NA FARRAIGE (LEASÚ), 1965
Number 1 of 1965: OIL POLLUTION OF THE SEA (AMENDMENT) ACT, 1965
Uimhir 1 de 1966: ACHT DAINGNITHE ORDAITHE SHEALADAIGH RIALTAIS ÁITIÚIL, 1966
Number 1 of 1966: LOCAL GOVERNMENT PROVISIONAL ORDER CONFIRMATION ACT, 1966
Uimhir 1 de 1967: AN tACHT UM ONNMHAIRIÚ A SPREAGADH (LEASÚ), 1967
Number 1 of 1967: EXPORT PROMOTION (AMENDMENT) ACT, 1967
Uimhir 1 de 1968: AN tACHT UM DHEONTAIS TIONSCAIL (LEASÚ), 1968
Number 1 of 1968: INDUSTRIAL GRANTS (AMENDMENT) ACT, 1968
Uimhir 1 de 1969: AN tACHT TORADH TALMHAÍOCHTA (ARBHAR) (LEASÚ), 1969
Number 1 of 1969: AGRICULTURAL PRODUCE (CEREALS) (AMENDMENT) ACT, 1969
Uimhir 1 de 1970: AN tACHT SLÁINTE, 1970
Number 1 of 1970: HEALTH ACT, 1970
Uimhir 1 de 1971: AN tACHT UM CHOMHLACHTAÍ IDIRNÁISIÚNTA SLÁINTE (STÁDAS CORPRAITHE), 1971
Number 1 of 1971: INTERNATIONAL HEALTH BODIES (CORPORATE STATUS) ACT, 1971
Uimhir 1 de 1972: AN tACHT UM FHÓIR TEORANTA, 1972
Number 1 of 1972: FOIR TEORANTA ACT, 1972
Uimhir 1 de 1973: AN tACHT UM ÚDARÁS CRAOLACHÁIN (LEASÚ), 1973
Number 1 of 1973: BROADCASTING AUTHORITY (AMENDMENT) ACT, 1973
Uimhir 1 de 1974: AN tACHT IOMPAIR, 1974
Number 1 of 1974: TRANSPORT ACT, 1974
Uimhir 1 de 1975: AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH, 1975
Number 1 of 1975: SOCIAL WELFARE ACT, 1975
Uimhir 1 de 1976: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚN ACC-CEE I LOME (CONARTHAÍ RÁTHAÍOCHTA IDIR AN STÁT AGUS AN BANC EORPACH INFHEISTÍOCHTA), 1976
Number 1 of 1976: ACP-EEC CONVENTION OF LOME (CONTRACTS OF GUARANTEE BETWEEN STATE AND EUROPEAN INVESTMENT BANK) ACT, 1976
Uimhir 1 de 1977: AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL (TRUAILLIÚ UISCE), 1977
Number 1 of 1977: LOCAL GOVERNMENT (WATER POLLUTION) ACT, 1977
Uimhir 1 de 1978: AN tACHT UM FHAISNÉIS DO THOMHALTÓIRÍ, 1978
Number 1 of 1978: CONSUMER INFORMATION ACT, 1978
Uimhir 1 de 1979: AN tACHT COSANTA (LEASÚ), 1979
Number 1 of 1979: DEFENCE (AMENDMENT) ACT, 1979
Uimhir 1 de 1980: AN tACHT IASCAIGH, 1980
Number 1 of 1980: FISHERIES ACT, 1980
Uimhir 1 de 1981: AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH (COMHDHLÚTHÚ), 1981
Number 1 of 1981: SOCIAL WELFARE (CONSOLIDATION) ACT, 1981
Uimhir 1 de 1982: AN tACHT UM FHÓIR TEORANTA (LEASÚ), 1982
Number 1 of 1982: FÓIR TEORANTA (AMENDMENT) ACT, 1982
Uimhir 1 de 1983: AN tACHT UM ÚDARÁIS ÁITIÚLA (OIFIGIGH AGUS FOSTAITHE), 1983
Number 1 of 1983: LOCAL AUTHORITIES (OFFICERS AND EMPLOYEES) ACT, 1983
Uimhir 1 de 1984: ACHT NA dTITHE, 1984
Number 1 of 1984: HOUSING ACT, 1984
Uimhir 1 de 1985: ACHT NA gCOMHPHOBAL EORPACH (LEASÚ), 1985
Number 1 of 1985: EUROPEAN COMMUNITIES (AMENDMENT) ACT, 1985
Uimhir 1 de 1986: ACHT NA gCÚIRTEANNA, 1986
Number 1 of 1986: COURTS ACT, 1986
Uimhir 1 de 1987: AN tACHT UM EISEACHADADH (AN COINBHINSIÚN EORPACH CHUN SCEIMHLIÚ A DHÍCHUR), 1987
Number 1 of 1987: EXTRADITION (EUROPEAN CONVENTION ON THE SUPPRESSION OF TERRORISM) ACT, 1987
Uimhir 1 de 1988: AN tACHT UM GHNÍOMHAIREACHT AIRGEADAIS DO THITHE (LEASÚ), 1988
Number 1 of 1988: HOUSING FINANCE AGENCY (AMENDMENT) ACT, 1988
Uimhir 1 de 1989: ACHT AN GHARDA SÍOCHÁNA, 1989
Number 1 of 1989: GARDA SÍOCHÁNA ACT, 1989
Uimhir 1 de 1990: AN tACHT UM BORD GLAS, 1990
Number 1 of 1990: BORD GLAS ACT, 1990
Uimhir 1 de 1995: AN tACHT AIRÍ AGUS RÚNAITHE (LEASÚ), 1995
Number 1 of 1995: MINISTERS AND SECRETARIES (AMENDMENT) ACT, 1995
Uimhir 1 de 1998: ACHT AN REIFRINN, 1998
Number 1 of 1998: REFERENDUM ACT, 1998
Uimhir 1 de 1999: AN tACHT UM CHOMHAONTÚ NA BREATAINE-NA hÉIREANN, 1999
Number 1 of 1999: BRITISH-IRISH AGREEMENT ACT, 1999
Uimhir 10 de 1923: ACHT CHUN ACHT NA nATURNAETHE (ÉIRINN), 1898, DO LEASÚ, 1923
Number 10 of 1923: SOLICITORS (IRELAND) ACT 1898, AMENDMENT ACT, 1923
Uimhir 10 de 1924: ACHT CÚIRTEANNA BREITHIÚNAIS, 1924
Number 10 of 1924: THE COURTS OF JUSTICE ACT, 1924
Uimhir 10 de 1925: ACHT NA nARM TEINE (FORÁLACHA SEALADACHA) (BUANÚ), 1925
Number 10 of 1925: FIREARMS (TEMPORARY PROVISIONS) (CONTINUANCE) ACT, 1925
Uimhir 10 de 1926: ACHT CÓ-NASCTHA NA bhFÓRSAÍ PÓILÍNEACHTA (LEASÚ), 1926
Number 10 of 1926: POLICE FORCES AMALGAMATION (AMENDMENT) ACT, 1926
Uimhir 10 de 1927: ACHT UM ATHCHOMHAIRC CHÚIRTE CUARDA, 1927
Number 10 of 1927: CIRCUIT COURT APPEALS ACT, 1927
Uimhir 10 de 1928: ACHT TELEGRAFA, 1928
Number 10 of 1928: TELEGRAPH ACT, 1928
Uimhir 10 de 1929: ACHT BUNREACHTA (LEASÚ UIMH. 16), 1929
Number 10 of 1929: CONSTITUTION (AMENDMENT No. 16) ACT, 1929
Uimhir 10 de 1930: ACHT TORA TALMHAÍOCHTA (FEOIL ÚR), 1930
Number 10 of 1930: AGRICULTURAL PRODUCE (FRESH MEAT) ACT, 1930
Uimhir 10 de 1931: ACHT TÁSTÁLA PLÁTA (LEASÚ), 1931
Number 10 of 1931: PLATE ASSAY (AMENDMENT) ACT, 1931
Uimhir 10 de 1932: ACHT TORA DÉIRÍOCHTA (PRAGHAS DO DHÉANAMH SEASMHACH), 1932
Number 10 of 1932: DAIRY PRODUCE (PRICE STABILISATION) ACT, 1932
Uimhir 10 de 1933: ACHT IASACHTAÍ TRÁDÁLA (URRAÍOCHT) (LEASÚ), 1933
Number 10 of 1933: TRADE LOANS (GUARANTEE) (AMENDMENT) ACT, 1933
Uimhir 10 de 1934: ACHT FÓRSAÍ COSANTA (FORÁLACHA SEALADACHA), 1934
Number 10 of 1934: DEFENCE FORCES (TEMPORARY PROVISIONS) ACT, 1934
Uimhir 10 de 1935: ACHT RIALTAIS ÁITIÚLA (BAILE ÁTHA CLIATH), 1935
Number 10 of 1935: LOCAL GOVERNMENT (DUBLIN) ACT, 1935
Uimhir 10 de 1936: ACHT CHUN DIÚITÉTHE DO GHEARRADH (ORDÚ DO DHAINGNIÚ), 1936
Number 10 of 1936: IMPOSITION OF DUTIES (CONFIRMATION OF ORDER) ACT, 1936
Uimhir 10 de 1937: ACHT PRÍMH-CHISTE, 1937
Number 10 of 1937: CENTRAL FUND ACT, 1937
Uimhir 10 de 1938: ACHT OSPIDÉIL FHIABHRAIS CHORCAIGHE (LEASÚ), 1938
Number 10 of 1938: CORK FEVER HOSPITAL (AMENDMENT) ACT, 1938
Uimhir 10 de 1939: ACHT TRÉASA, 1939
Number 10 of 1939: TREASON ACT, 1939
Uimhir 10 de 1940: ACHT NA dTITHE (LEASÚ), 1940
Number 10 of 1940: HOUSING (AMENDMENT) ACT, 1940
Uimhir 10 de 1941: ACHT TORA DÉIRÍOCHTA (LEASÚ), 1941
Number 10 of 1941: DAIRY PRODUCE (AMENDMENT) ACT, 1941
Uimhir 10 de 1942: ACHT UM AER-LOINGSEOIREACHT AGUS AER-IOMPAR (LEASÚ), 1942
Number 10 of 1942: AIR NAVIGATION AND TRANSPORT (AMENDMENT) ACT, 1942
Uimhir 10 de 1943: ACHT UM THIARNAÍ TIGHE AGUS TIONÓNTAITHE (LEASÚ), 1943
Number 10 of 1943: LANDLORD AND TENANT (AMENDMENT) ACT, 1943
Uimhir 10 de 1944: ACHT NA mBAN CABHARTHA, 1944
Number 10 of 1944: MIDWIVES ACT, 1944
Uimhir 10 de 1945: AN tACHT FÓRSAÍ COSANTA (FORÁLA SEALADACHA), 1945
Number 10 of 1945: DEFENCE FORCES (TEMPORARY PROVISIONS) ACT, 1945
Uimhir 10 de 1946: AN tACHT FORBARTHA MÓNA, 1946
Number 10 of 1946: TURF DEVELOPMENT ACT, 1946
Uimhir 10 de 1947: AN tACHT UM CHEANTÁLAITHE AGUS GNÍOMHAIRÍ TITHE, 1947
Number 10 of 1947: AUCTIONEERS AND HOUSE AGENTS ACT, 1947
Uimhir 10 de 1948: AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH (COMHAR-SHOCRAÍOCHTA), 1948
Number 10 of 1948: SOCIAL WELFARE (RECIPROCAL ARRANGEMENTS) ACT, 1948
Uimhir 10 de 1949: AN tACHT UM GHALAIR AINMHITHE, 1949
Number 10 of 1949: DISEASES OF ANIMALS ACT, 1949
Uimhir 10 de 1950: AN tACHT UM BEODHÍLE A hONNMHUIREOFAR (ÁRACHAS), 1950
Number 10 of 1950: EXPORTED LIVE STOCK (INSURANCE) ACT, 1950
Uimhir 10 de 1951: AN tACHT UM CHÁNACHA A BHAILIÚ (DAINGNIÚ), 1951
Number 10 of 1951: COLLECTION OF TAXES (CONFIRMATION) ACT, 1951
Uimhir 10 de 1952: AN tACHT D'FHORCHUR DLEACHT (ORDUITHE A DHAINGNIÚ), 1952
Number 10 of 1952: IMPOSITION OF DUTIES (CONFIRMATION OF ORDERS) ACT, 1952
Uimhir 10 de 1953: AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL (BAILE ÁTHA CLIATH) (LEASÚ), 1953
Number 10 of 1953: LOCAL GOVERNMENT (DUBLIN) (AMENDMENT) ACT, 1953
Uimhir 10 de 1954: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN CHONSALACHTA, 1954
Number 10 of 1954: CONSULAR CONVENTIONS ACT, 1954
Uimhir 10 de 1955: AN tACHT MONARCHAN, 1955
Number 10 of 1955: FACTORIES ACT, 1955
Uimhir 10 de 1956: AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL (AOISLIÚNTAS), 1956
Number 10 of 1956: LOCAL GOVERNMENT (SUPERANNUATION) ACT, 1956
Uimhir 10 de 1957: AN tACHT FORBARTHA MÓNA, 1957
Number 10 of 1957: TURF DEVELOPMENT ACT, 1957
Uimhir 10 de 1958: AN tACHT CAIRDE TIONSCAIL (LEASÚ), 1958
Number 10 of 1958: INDUSTRIAL CREDIT (AMENDMENT) ACT, 1958
Uimhir 10 de 1959: AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL, 1959
Number 10 of 1959: LOCAL GOVERNMENT ACT, 1959
Uimhir 10 de 1960: AN tACHT UM ÚDARÁS CRAOLACHÁIN, 1960
Number 10 of 1960: BROADCASTING AUTHORITY ACT, 1960
Uimhir 10 de 1961: AN tACHT D'FHORCHUR DLEACHTANNA (ORDUITHE A DHAINGNIÚ), 1961
Number 10 of 1961: IMPOSITION OF DUTIES (CONFIRMATION OF ORDERS) ACT, 1961
Uimhir 10 de 1962: AN tACHT d'FHORCHUR DLEACHTANNA (ORDUITHE A DHAINGNIÚ), 1962
Number 10 of 1962: IMPOSITION OF DUTIES (CONFIRMATION OF ORDERS) ACT, 1962
Uimhir 10 de 1963: AN tACHT CÓIPCHIRT, 1963
Number 10 of 1963: COPYRIGHT ACT, 1963
Uimhir 10 de 1964: ACHT NA bPINSEAN (MÉADÚ), 1964
Number 10 of 1964: PENSIONS (INCREASE) ACT, 1964
Uimhir 10 de 1965: AN tACHT UM CHOSAINT AINMHITHE (LEASÚ), 1965
Number 10 of 1965: PROTECTION OF ANIMALS (AMENDMENT) ACT, 1965
Uimhir 10 de 1966: AN tACHT UM THITHE AN OIREACHTAIS (DOICIMÉID A LEAGAN FAOINA mBRAID), 1966
Number 10 of 1966: HOUSES OF THE OIREACHTAS (LAYING OF DOCUMENTS) ACT, 1966
Uimhir 10 de 1967: AN tACHT SRIANTA CÍOSA (LEASÚ), 1967
Number 10 of 1967: RENT RESTRICTIONS (AMENDMENT) ACT, 1967
Uimhir 10 de 1968: AN tACHT UM LEABHARLANN CHESTER BEATTY, 1968
Number 10 of 1968: CHESTER BEATTY LIBRARY ACT, 1968
Uimhir 10 de 1969: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS (LEASÚ), 1969
Number 10 of 1969: BRETTON WOODS AGREEMENTS (AMENDMENT) ACT, 1969
Uimhir 10 de 1970: AN tACHT MARCANNA EARRAÍ CEANNAÍOCHTA, 1970
Number 10 of 1970: MERCHANDISE MARKS ACT, 1970
Uimhir 10 de 1971: AN tACHT ÁRACHAIS, 1971
Number 10 of 1971: INSURANCE ACT, 1971
Uimhir 10 de 1972: AN tACHT UM SHUBSTAINTÍ CONTÚIRTEACHA, 1972
Number 10 of 1972: DANGEROUS SUBSTANCES ACT, 1972
Uimhir 10 de 1973: AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH, 1973
Number 10 of 1973: SOCIAL WELFARE ACT, 1973
Uimhir 10 de 1974: ACHT NA bPRÍOSÚN, 1974
Number 10 of 1974: PRISONS ACT, 1974
Uimhir 10 de 1975: AN tACHT UM CHISTE COMHSHÓITE NA gCEADÚNAS SRIANTA, 1975
Number 10 of 1975: RESTRICTED LICENCES CONVERSION FUND ACT, 1975
Uimhir 10 de 1976: AN tACHT UM CHOISTÍ THITHE AN OIREACHTAIS (PRIBHLÉID AGUS NÓS IMEACHTA), 1976
Number 10 of 1976: COMMITTEES OF THE HOUSES OF THE OIREACHTAS (PRIVILEGE AND PROCEDURE) ACT, 1976
Uimhir 10 de 1977: AN tACHT UM DHÍFHOSTÚ ÉAGÓRACH, 1977
Number 10 of 1977: UNFAIR DISMISSALS ACT, 1977
Uimhir 10 de 1978: ACHT CHISTE NA nIASACHTAÍ ÁITIÚLA (LEASÚ), 1978
Number 10 of 1978: LOCAL LOANS FUND (AMENDMENT) ACT, 1978
Uimhir 10 de 1979: ACHT AN REIFRINN [LEASÚ], 1979
Number 10 of 1979: REFERENDUM (AMENDMENT) ACT, 1979
Uimhir 10 de 1980: AN tACHT UM THIARNAÍ TALÚN AGUS TIONÓNTAÍ (LEASÚ), 1980
Number 10 of 1980: LANDLORD AND TENANT (AMENDMENT) ACT, 1980
Uimhir 10 de 1981: AN tACHT UM AN DLÍ COIRIÚIL (BANÉIGEAN), 1981
Number 10 of 1981: CRIMINAL LAW (RAPE) ACT, 1981
Uimhir 10 de 1982: ACHT NA gCUIDEACHTAÍ (LEASÚ), 1982
Number 10 of 1982: COMPANIES (AMENDMENT) ACT, 1982
Uimhir 10 de 1983: AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL (FORÁLACHA AIRGEADAIS), 1983
Number 10 of 1983: LOCAL GOVERNMENT (FINANCIAL PROVISIONS) ACT, 1983
Uimhir 10 de 1984: AN tACHT SEIRBHÍSÍ POIST AGUS TEILEACHUMARSÁIDE (LEASÚ), 1984
Number 10 of 1984: POSTAL AND TELECOMMUNICATIONS SERVICES (AMENDMENT) ACT, 1984
Uimhir 10 de 1985: AN tACHT AIRGEADAIS, 1985
Number 10 of 1985: FINANCE ACT, 1985
Uimhir 10 de 1986: AN tACHT SLÁINTE (LEASÚ), 1986
Number 10 of 1986: HEALTH (AMENDMENT) ACT, 1986
Uimhir 10 de 1987: AN tACHT AIRGEADAIS, 1987
Number 10 of 1987: FINANCE ACT, 1987
Uimhir 10 de 1988: AN tACHT CUSTAM AGUS MÁIL (FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA), 1988
Number 10 of 1988: CUSTOMS AND EXCISE (MISCELLANEOUS PROVISIONS) ACT, 1988
Uimhir 10 de 1989: AN tACHT AIRGEADAIS, 1989
Number 10 of 1989: FINANCE ACT, 1989
Uimhir 10 de 1990: AN tACHT AIRGEADAIS, 1990
Number 10 of 1990: FINANCE ACT, 1990
Uimhir 10 de 1998: AN tACHT UCHTÁLA, 1998
Number 10 of 1998: ADOPTION ACT, 1998
Uimhir 10 de 1999: AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL, 1999
Number 10 of 1999: CRIMINAL JUSTICE ACT, 1999
Uimhir 10 de 2000: AN tACHT UM AN nGNÍOMHAIREACHT ILTAOBHACH DO RÁTHÚ INFHEISTÍOCHTA (LEASÚ), 2000
Number 10 of 2000: MULTILATERAL INVESTMENT GUARANTEE AGENCY (AMENDMENT) ACT, 2000
Uimhir 11 de 1923: ACHT UM ÚDARÁIS ÁITIÚLA (SÍNE AIMSIRE), 1923
Number 11 of 1923: LOCAL AUTHORITIES (EXTENSION OF TIME) ACT, 1923
Uimhir 11 de 1924: ACHT RIALTAIS ÁITIÚLA (BAILIÚ RÁTAÍ), 1924
Number 11 of 1924: LOCAL GOVERNMENT (COLLECTION OF RATES) ACT, 1924
Uimhir 11 de 1925: ACHT NA bPRÍOSÚN (COISTÍ CUAIRTE), 1925
Number 11 of 1925: PRISONS (VISITING COMMITTEES) ACT, 1925
Uimhir 11 de 1926: ACHT TALMHAN, 1926
Number 11 of 1926: LAND ACT, 1926
Uimhir 11 de 1927: ACHT PRÍMH-CHISTE, 1927
Number 11 of 1927: CENTRAL FUND ACT, 1927
Uimhir 11 de 1928: ACHT AIRGID, 1928
Number 11 of 1928: FINANCE ACT, 1928
Uimhir 11 de 1929: ACHT AOIS-LIÚNTAS AGUS PINSEAN, 1929
Number 11 of 1929: SUPERANNUATION AND PENSIONS ACT, 1929
Uimhir 11 de 1930: ACHT CHUN GÉIM DO CHOSAINT, 1930
Number 11 of 1930: GAME PRESERVATION ACT, 1930
Uimhir 11 de 1931: ACHT TALMHAN, 1931
Number 11 of 1931: LAND ACT, 1931
Uimhir 11 de 1932: ACHT AIRGID (DIÚITÉTHE CUSTUM) (Uimh. 2), 1932
Number 11 of 1932: FINANCE (CUSTOMS DUTIES) (No. 2) ACT, 1932
Uimhir 11 de 1933: ACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE, 1933
Number 11 of 1933: ROAD TRAFFIC ACT, 1933
Uimhir 11 de 1934: ACHT NA mBANNAÍ TALMHAN, 1934
Number 11 of 1934: LAND BOND ACT, 1934
Uimhir 11 de 1935: ACHT FÓRSAÍ COSANTA (FORÁLACHA SEALADACHA), 1935
Number 11 of 1935: DEFENCE FORCES (TEMPORARY PROVISIONS) ACT, 1935
Uimhir 11 de 1936: ACHT PRÍMH-CHISTE, 1936
Number 11 of 1936: CENTRAL FUND ACT, 1936
Uimhir 11 de 1937: ACHT UM PINSIN DO BHAINTREACHA AGUS DO DHÍLLEACHTAITHE, 1937
Number 11 of 1937: WIDOWS' AND ORPHANS' PENSIONS ACT, 1937
Uimhir 11 de 1938: ACHT STROIGHNE (LEASÚ), 1938
Number 11 of 1938: CEMENT (AMENDMENT) ACT, 1938
Uimhir 11 de 1939: ACHT UM BAILTE AGUS LÍOMATÁISTÍ DO SHÍNEADH AMACH (LEASÚ), 1939
Number 11 of 1939: TOWN AND REGIONAL PLANNING (AMENDMENT) ACT, 1939
Uimhir 11 de 1940: ACHT FÓRSAÍ COSANTA (FORÁLACHA SEALADACHA) (Uimh. 2), 1940
Number 11 of 1940: DEFENCE FORCES (TEMPORARY PROVISIONS) (No. 2) ACT, 1940
Uimhir 11 de 1941: ACHT AN BHAINNE (SOLÁTHAR AGUS PRAGHAS DO RIALÁIL) (LEASÚ), 1941
Number 11 of 1941: MILK (REGULATION OF SUPPLY AND PRICE) (AMENDMENT) ACT, 1941
Uimhir 11 de 1942: ACHT SOLÁTHAIR SHÍOLTA AGUS LEASACHÁN, 1942
Number 11 of 1942: SEEDS AND FERTILISERS SUPPLY ACT, 1942
Uimhir 11 de 1943: ACHT OLLTOGHCHÁN (FORÁLACHA PRÁINNE), 1943
Number 11 of 1943: GENERAL ELECTIONS (EMERGENCY PROVISIONS) ACT, 1943
Uimhir 11 de 1944: ACHT PRÍMH-CHISTE, 1944
Number 11 of 1944: CENTRAL FUND ACT, 1944
Uimhir 11 de 1945: ACHT NA bPINSEAN SEIRBHÍSE MÍLEATA (LEASÚ), 1945
Number 11 of 1945: MILITARY SERVICE PENSIONS (AMENDMENT) ACT, 1945
Uimhir 11 de 1946: AN tACHT D'FHORCHUR DIÚITÉTHE (ORDÚ A DHAINGNIÚ), 1946
Number 11 of 1946: IMPOSITION OF DUTIES (CONFIRMATION OF ORDER) ACT, 1946
Uimhir 11 de 1947: AN tACHT UM GHNÍOMHARTHA GAILE, 1947
Number 11 of 1947: DEEDS OF BRAVERY ACT, 1947
Uimhir 11 de 1948: AN tACHT CEARDCHUMANN, 1948
Number 11 of 1948: TRADE UNION ACT, 1948
Uimhir 11 de 1949: AN tACHT CEARDCHUMANN, 1949
Number 11 of 1949: TRADE UNION ACT, 1949
Uimhir 11 de 1950: AN tACHT d'FHORCHUR DLEACHT (ORDÚ A DHAINGNIÚ), 1950
Number 11 of 1950: IMPOSITION OF DUTIES (CONFIRMATION OF ORDER) ACT, 1950
Uimhir 11 de 1951: AN tACHT d'FHORCHUR DLEACHT (ORDÚ A DHAINGNIÚ) (Uimh. 2), 1951
Number 11 of 1951: IMPOSITION OF DUTIES (CONFIRMATION OF ORDER) (No. 2) ACT, 1951
Uimhir 11 de 1952: AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH, 1952
Number 11 of 1952: SOCIAL WELFARE ACT, 1952
Uimhir 11 de 1953: AN tACHT MINE FÉIR (TÁIRGEADH), 1953
Number 11 of 1953: GRASS MEAL (PRODUCTION) ACT, 1953
Uimhir 11 de 1954: AN tACHT TAIGHDE AGUS CAIGHDEÁN TIONSCAIL (LEASÚ), 1954
Number 11 of 1954: INDUSTRIAL RESEARCH AND STANDARDS (AMENDMENT) ACT, 1954
Uimhir 11 de 1955: AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH, 1955
Number 11 of 1955: SOCIAL WELFARE ACT, 1955
Uimhir 11 de 1956: AN tACHT UM AN ACHT SOLÁTHAIRTÍ AGUS SEIRBHÍSÍ (FORÁLA SEALADACHA), 1946 (BUANÚ), 1956
Number 11 of 1956: SUPPLIES AND SERVICES (TEMPORARY PROVISIONS) ACT, 1946 (CONTINUANCE) ACT, 1956
Uimhir 11 de 1957: AN tACHT UM THITHE BEAGA CÓNAITHE d'FHÁIL, 1957
Number 11 of 1957: SMALL DWELLINGS ACQUISITION ACT, 1957
Uimhir 11 de 1958: ACHT NA MÍNGEACHA MILLTEACHA AGUS NA LOITMHÍOLA (COMHDHLÚTHÚ), 1958
Number 11 of 1958: DESTRUCTIVE INSECTS AND PESTS (CONSOLIDATION) ACT, 1958
Uimhir 11 de 1959: AN tACHT UM RÁTAÍ AR THALAMH THALMHAÍOCHTA (FAOISEAMH), 1959
Number 11 of 1959: RATES ON AGRICULTURAL LAND (RELIEF) ACT 1959
Uimhir 11 de 1960: AN tACHT D'FHORCHUR DLEACHTANNA (ORDUITHE A DHAINGNIÚ), 1960
Number 11 of 1960: IMPOSITION OF DUTIES (CONFIRMATION OF ORDERS) ACT, 1960
Uimhir 11 de 1961: ACHT NA nGIÚIRÉITHE, 1961
Number 11 of 1961: JURIES ACT, 1961
Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962
Number 11 of 1962: GENEVA CONVENTIONS ACT, 1962
Uimhir 11 de 1963: AN tACHT UM GHABHÁLTAIS CHRUACH NA hÉIREANN TEORANTA (LEASÚ), 1963
Number 11 of 1963: IRISH STEEL HOLDINGS LIMITED (AMENDMENT) ACT, 1963
Uimhir 11 de 1964: ACHT NA gCÚIRTEANNA, 1964
Number 11 of 1964: COURTS ACT, 1964
Uimhir 11 de 1965: AN tACHT UM BAINC THAISCE IONTAOBHAIS, 1965
Number 11 of 1965: TRUSTEE SAVINGS BANKS ACT, 1965
Uimhir 11 de 1966: AN tACHT UM CHLEACHTAIS SRIANTA TRÁDÁLA (ORDÚ A DHAINGNIÚ), 1966
Number 11 of 1966: RESTRICTIVE TRADE PRACTICES (CONFIRMATION OF ORDER) ACT, 1966
Uimhir 11 de 1967: ACHT NA nAERCHUIDEACHTAÍ (LEASÚ), 1967
Number 11 of 1967: AIR COMPANIES (AMENDMENT) ACT, 1967
Uimhir 11 de 1968: AN tACHT d'FHORCHUR DLEACHTANNA (DUMPÁIL AGUS FÓIRDHEONTAIS), 1968
Number 11 of 1968: IMPOSITION OF DUTIES (DUMPING AND SUBSIDIES) ACT, 1968
Uimhir 11 de 1969: AN tACHT UM DHEONTAIS INFHEISTÍOCHTA LOINGIS, 1969
Number 11 of 1969: SHIPPING INVESTMENT GRANTS ACT, 1969
Uimhir 11 de 1970: ACHT NA bPRÍOSÚN, 1970
Number 11 of 1970: PRISONS ACT, 1970
Uimhir 11 de 1971: AN BILLE UM AN BRITISH & IRISH STEAM PACKET COMPANY LIMITED (FÁIL) (LEASÚ), 1971
Number 11 of 1971: BRITISH & IRISH STEAM PACKET COMPANY LIMITED (ACQUISITION) (AMENDMENT) ACT, 1971
Uimhir 11 de 1972: AN tACHT UM CHLEACHTAIS SRIANTA, 1972
Number 11 of 1972: RESTRICTIVE PRACTICES ACT, 1972
Uimhir 11 de 1973: AN tACHT UM ÍOCAÍOCHTAÍ IOMARCAÍOCHTA, 1973
Number 11 of 1973: REDUNDANCY PAYMENTS ACT, 1973
Uimhir 11 de 1974: AN tACHT UM CHAIGHDEÁIN BHIA, 1974
Number 11 of 1974: FOOD STANDARDS ACT, 1974
Uimhir 11 de 1975: AN tACHT UM BORD RÁSAÍOCHTA AGUS RÁS-CHÚRSAÍ (LEASÚ), 1975
Number 11 of 1975: RACING BOARD AND RACECOURSES (AMENDMENT) ACT, 1975
Uimhir 11 de 1976: AN tACHT UM AN DLÍ TEAGHLAIGH (COTHABHÁIL CÉILÍ AGUS LEANAÍ), 1976
Number 11 of 1976: FAMILY LAW (MAINTENANCE OF SPOUSES AND CHILDREN) ACT, 1976
Uimhir 11 de 1977: ACHT NA gCÚIRTEANNA, 1977
Number 11 of 1977: COURTS ACT, 1977
Uimhir 11 de 1978: AN tACHT UM CHLEACHTAIS SRIANTA (ORDÚ A DHAINGNIÚ), 1978
Number 11 of 1978: RESTRICTIVE PRACTICES (CONFIRMATION OF ORDER) ACT, 1978
Uimhir 11 de 1979: AN tACHT AIRGEADAIS, 1979
Number 11 of 1979: FINANCE ACT, 1979
Uimhir 11 de 1980: AN tACHT UM EARRAÍ PACÁISTITHE (CAINNÍOCHTAÍ A RIALÚ), 1980
Number 11 of 1980: PACKAGED GOODS (QUANTITY CONTROL) ACT, 1980
Uimhir 11 de 1981: ACHT NA gCÚIRTEANNA, 1981
Number 11 of 1981: COURTS ACT, 1981
Uimhir 11 de 1982: AN tACHT BRUSCAIR, 1982
Number 11 of 1982: LITTER ACT, 1982
Uimhir 11 de 1983: AN tACHT UM ATHCHÓIRIÚ AN DLÍ REACHTÚIL, 1983
Number 11 of 1983: STATUTE LAW REVISION ACT, 1983
Uimhir 11 de 1984: AN tACHT MARGAITHE OLLA, 1984
Number 11 of 1984: WOOL MARKETING ACT, 1984
Uimhir 11 de 1985: ACHT NA nAINMHITHE, 1985
Number 11 of 1985: ANIMALS ACT, 1985
Uimhir 11 de 1986: AN tACHT UM CHARTLANN NÁISIÚNTA, 1986
Number 11 of 1986: NATIONAL ARCHIVES ACT, 1986
Uimhir 11 de 1987: AN tACHT UM THRÁCHT CUARTAÍOCHTA, 1987
Number 11 of 1987: TOURIST TRAFFIC ACT, 1987
Uimhir 11 de 1988: AN tACHT UM OLA-THRUAILLIÚ NA FARRAIGE (DLITEANAS SIBHIALTA AGUS CÚITEAMH), 1988
Number 11 of 1988: OIL POLLUTION OF THE SEA (CIVIL LIABILITY AND COMPENSATION) ACT, 1988
Uimhir 11 de 1989: AN tACHT UM PÁIRC NÁISIÚNTA STAIRIÚIL AN BHLASCAOID MHÓIR, 1989
Number 11 of 1989: AN BLASCAOD MÓR NATIONAL HISTORIC PARK ACT, 1989
Uimhir 11 de 1990: AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL (PLEANÁIL AGUS FORBAIRT), 1990
Number 11 of 1990: LOCAL GOVERNMENT (PLANNING AND DEVELOPMENT) ACT, 1990
Uimhir 11 de 1994: AN tACHT SLÁINTE (LEASÚ), 1994
Number 11 of 1994: HEALTH (AMENDMENT) ACT, 1994
Uimhir 11 de 1998: AN tACHT UM BINSÍ FIOSRÚCHÁIN (FIANAISE) (LEASÚ), 1998
Number 11 of 1998: TRIBUNALS OF INQUIRY (EVIDENCE) (AMENDMENT) ACT, 1998
Uimhir 11 de 1999: An tAcht um Údarás na Gaeltachta (Leasú), 1999
Number 11 of 1999: ÚDARÁS NA GAELTACHTA (AMENDMENT) ACT, 1999
Uimhir 11 de 2000: AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (COINBHINSIÚN NA NÁISIÚN AONTAITHE IN AGHAIDH CÉASTÓIREACHTA), 2000
Number 11 of 2000: CRIMINAL JUSTICE (UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TORTURE) ACT, 2000
Uimhir 11 de 2002: AN tACHT UM ARRAMARA TEORANTA (SCAIREANNA A FHÁIL), 2002
Number 11 of 2002: ARRAMARA TEORANTA (ACQUISITION OF SHARES) ACT, 2002
Uimhir 12 de 1923: ACHT TIMPEAL TOGHACHÁN, 1923
Number 12 of 1923: ELECTORAL ACT, 1923
Uimhir 12 de 1924: ACHT UM AM SAMHRAIDH, 1924
Number 12 of 1924: SUMMER TIME ACT, 1924
Uimhir 12 de 1925: ACHT NA TITHE, 1925
Number 12 of 1925: HOUSING ACT, 1925
Uimhir 12 de 1926: ACHT STAITISTÍOCHTA, 1926
Number 12 of 1926: STATISTICS ACT, 1926
Uimhir 12 de 1927: ACHT ARM-PHINSEAN, 1927
Number 12 of 1927: ARMY PENSIONS ACT, 1927
Uimhir 12 de 1928: ACHT AINMHITHE MARBHTHA (CÚITEAMH), 1928
Number 12 of 1928: SLAUGHTERED ANIMALS (COMPENSATION) ACT, 1928
Uimhir 12 de 1929: ACHT NA dTITHE, 1929
Number 12 of 1929: HOUSING ACT, 1929
Uimhir 12 de 1930: ACHT UM OISPIDÉIL PHUIBLÍ DHÉIRCIÚLA (FORÁLACHA SEALADACHA), 1930
Number 12 of 1930: PUBLIC CHARITABLE HOSPITALS (TEMPORARY PROVISIONS) ACT, 1930
Uimhir 12 de 1931: ACHT CAPITAIL THELEFÓIN, 1931
Number 12 of 1931: TELEPHONE CAPITAL ACT, 1931
Uimhir 12 de 1932: ACHT IASACHTAÍ TRÁDÁLA (URRAÍOCHT) (LEASÚ), 1932
Number 12 of 1932: TRADE LOANS (GUARANTEE) (AMENDMENT) ACT, 1932
Uimhir 12 de 1933: ACHT IMEALL TRÁGHA, 1933
Number 12 of 1933: FORESHORE ACT, 1933
Uimhir 12 de 1934: ACHT CHUN IOMPORTÁLANNA DO RIALÚ, 1934
Number 12 of 1934: CONTROL OF IMPORTS ACT, 1934
Uimhir 12 de 1935: ACHT BUNREACHTA (LEASÚ UIMH. 26), 1935
Number 12 of 1935: CONSTITUTION (AMENDMENT No. 26) ACT, 1935
Uimhir 12 de 1936: ACHT UM ÁRACHAS SLÁINTE NÁISIÚNTA AGUS UM PINSIN DO BHAINTREACHA AGUS DO DHÍLLEACHTAITHE, 1936
Number 12 of 1936: NATIONAL HEALTH INSURANCE AND WIDOWS' AND ORPHANS' PENSIONS ACT, 1936
Uimhir 12 de 1937: ACHT CHUN DIÚITÉTHE DO GHEARRADH (ORDUITHE DO DHAINGNIÚ), 1937
Number 12 of 1937: IMPOSITION OF DUTIES (CONFIRMATION OF ORDERS) ACT, 1937
Uimhir 12 de 1938: ACHT AIRGEADAIS (CÓ-AONTÚ LEIS AN RÍOCHT AONTUITHE), 1938
Number 12 of 1938: FINANCE (AGREEMENT WITH UNITED KINGDOM) ACT, 1938
Uimhir 12 de 1939: ACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA (LEASÚ), 1939
Number 12 of 1939: MERCHANT SHIPPING (AMENDMENT) ACT, 1939
Uimhir 12 de 1940: ACHT UM BAINISTÍ CHONTAE, 1940
Number 12 of 1940: COUNTY MANAGEMENT ACT, 1940
Uimhir 12 de 1941: ACHT NA LEANBHAÍ, 1941
Number 12 of 1941: CHILDREN ACT, 1941
Uimhir 12 de 1942: ACHT CÁNACHA AGUS DIÚITÉTHE (TOSCA SPEISIALTA), 1942
Number 12 of 1942: TAXES AND DUTIES (SPECIAL CIRCUMSTANCES) ACT, 1942
Uimhir 12 de 1943: ACHT ATURNAETHE, 1943
Number 12 of 1943: SOLICITORS ACT, 1943
Uimhir 12 de 1944: ACHT UM CHOINNÍOLLACHA FOSTAÍOCHTA, 1944
Number 12 of 1944: CONDITIONS OF EMPLOYMENT ACT, 1944
Uimhir 12 de 1945: AN tACHT LEICTREACHAIS (SOLÁTHAR) (LEASÚ), 1945
Number 12 of 1945: ELECTRICITY (SUPPLY) (AMENDMENT) ACT, 1945
Uimhir 12 de 1946: AN tACHT TALÚN, 1946
Number 12 of 1946: LAND ACT, 1946
Uimhir 12 de 1947: ACHT NA BIOTÁILLE NEAMHAIBÍ (SRIANADH), 1947
Number 12 of 1947: IMMATURE SPIRITS (RESTRICTION) ACT, 1947
Uimhir 12 de 1948: AN tACHT AIRGEADAIS, 1948
Number 12 of 1948: FINANCE ACT, 1948
Uimhir 12 de 1949: AN tACHT LEICTREACHAIS (SOLÁTHAR) (LEASÚ), 1949
Number 12 of 1949: ELECTRICITY (SUPPLY) (AMENDMENT) ACT, 1949
Uimhir 12 de 1950: AN tACHT IOMPAIR, 1950
Number 12 of 1950: TRANSPORT ACT, 1950
Uimhir 12 de 1951: AN tACHT UM IASACHTA RIALTAIS (COMHSHÓ), 1951
Number 12 of 1951: GOVERNMENT LOANS (CONVERSION) ACT, 1951
Uimhir 12 de 1952: AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH (LIÚNTAIS LEANAÍ), 1952
Number 12 of 1952: SOCIAL WELFARE (CHILDREN'S ALLOWANCES) ACT, 1952
Uimhir 12 de 1953: AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL, 1953
Number 12 of 1953: LOCAL GOVERNMENT ACT, 1953
Uimhir 12 de 1954: AN tACHT UM EASTÁIT DÍ-THIOMNÓIRÍ, 1954
Number 12 of 1954: INTESTATES' ESTATES ACT, 1954
Uimhir 12 de 1955: AN tACHT UM BAINISTÍ CHATHRACH AGUS CONTAE (LEASÚ), 1955
Number 12 of 1955: CITY AND COUNTY MANAGEMENT (AMENDMENT) ACT, 1955
Uimhir 12 de 1956: AN tACHT PRÍOMH-CHISTE, 1956
Number 12 of 1956: CENTRAL FUND ACT, 1956
Uimhir 12 de 1957: AN tACHT FÓRSAÍ COSANTA (PINSIN) (LEASÚ), 1957
Number 12 of 1957: DEFENCE FORCES (PENSIONS) (AMENDMENT) ACT, 1957
Uimhir 12 de 1958: ACHT TIONSCAIL NA gCON, 1958
Number 12 of 1958: GREYHOUND INDUSTRY ACT, 1958
Uimhir 12 de 1959: AN tACHT RÓD-CHISTE (DEONTAIS AGUS AIRLEACAIN) (FORÁLACHA SEALADACHA), 1959
Number 12 of 1959: ROAD FUND (GRANTS AND ADVANCES) (TEMPORARY PROVISIONS) ACT, 1959
Uimhir 12 de 1960: AN tACHT UM AN OIREACHTAS (LIÚNTAIS DO CHOMHALTAÍ) AGUS OIFIGÍ AIREACHTA AGUS PARLAIMINTE (LEASÚ), 1960
Number 12 of 1960: OIREACHTAS (ALLOWANCES TO MEMBERS) AND MINISTERIAL AND PARLIAMENTARY OFFICES (AMENDMENT) ACT, 1960
Uimhir 12 de 1961: ACHT NA NIMHEANNA, 1961
Number 12 of 1961: POISONS ACT, 1961
Uimhir 12 de 1962: AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CÚNAMH DLÍTHIÚIL), 1962
Number 12 of 1962: CRIMINAL JUSTICE (LEGAL AID) ACT, 1962
Uimhir 12 de 1963: AN tACHT UM CHAOMHNÚ AN CHÓSTA, 1963
Number 12 of 1963: COAST PROTECTION ACT, 1963
Uimhir 12 de 1964: ACHT NA bPAITINNÍ, 1964
Number 12 of 1964: PATENTS ACT, 1964
Uimhir 12 de 1965: AN tACHT CAIRDE TALMHAÍOCHTA, 1965
Number 12 of 1965: AGRICULTURAL CREDIT ACT, 1965
Uimhir 12 de 1966: AN tACHT UM DHEONTAIS TIONSCAIL (LEASÚ), 1966
Number 12 of 1966: INDUSTRIAL GRANTS (AMENDMENT) ACT, 1966
Uimhir 12 de 1967: AN tACHT UM NÓS IMEACHTA COIRIÚIL, 1967
Number 12 of 1967: CRIMINAL PROCEDURE ACT, 1967
Uimhir 12 de 1968: AN tACHT ARM-PHINSEAN, 1968
Number 12 of 1968: ARMY PENSIONS ACT, 1968
Uimhir 12 de 1969: AN tACHT LEICTREACHAIS (FORÁLACHA SPEISIALTA) (AISGHAIRM), 1969
Number 12 of 1969: ELECTRICITY (SPECIAL PROVISIONS) (REPEAL) ACT, 1969
Uimhir 12 de 1970: AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH, 1970
Number 12 of 1970: SOCIAL WELFARE ACT, 1970
Uimhir 12 de 1971: AN tACHT UM FHUINNEAMH NÚICLÉACH (AN BORD FUINNIMH NÚICLÉIGH), 1971
Number 12 of 1971: NUCLEAR ENERGY (AN BORD FUINNIMH NUICLEIGH) ACT, 1971
Uimhir 12 de 1972: AN tACHT UM THOGHCHÁIN ÁITIÚLA, 1972
Number 12 of 1972: LOCAL ELECTIONS ACT, 1972
Uimhir 12 de 1973: AN tACHT UM RIALÚ BANC (LUACH SAOTHAIR AGUS COINNÍOLLACHA FOSTAÍOCHTA) (FORÁLACHA SEALADACHA), 1973
Number 12 of 1973: REGULATION OF BANKS (REMUNERATION AND CONDITIONS OF EMPLOYMENT) (TEMPORARY PROVISIONS) ACT, 1973
Uimhir 12 de 1974: AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH, 1974
Number 12 of 1974: SOCIAL WELFARE ACT, 1974
Uimhir 12 de 1975: AN tACHT UM CHÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCOMHPHOBAL EORPACH (MIONNÚ ÉITHIGH), 1975
Number 12 of 1975: COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES (PERJURY) ACT, 1975
Uimhir 12 de 1976: AN tACHT UM AN BRITISH & IRISH STEAM PACKET COMPANY LIMITED (FÁIL) (LEASÚ), 1976
Number 12 of 1976: BRITISH & IRISH STEAM PACKET COMPANY LIMITED (ACQUISITION) (AMENDMENT) ACT, 1976
Uimhir 12 de 1977: AN tACHT UM MÍ-ÚSÁID DRUGAÍ, 1977
Number 12 of 1977: MISUSE OF DRUGS ACT, 1977
Uimhir 12 de 1978: AN tACHT UM CHLEACHTAIS SRIANTA (ORDÚ A DHAINGNIÚ) (UIMH. 2), 1978
Number 12 of 1978: RESTRICTIVE PRACTICES (CONFIRMATION OF ORDER) (NO. 2) ACT, 1978
Uimhir 12 de 1979: AN tACHT FORBARTHA MIANRAÍ, 1979
Number 12 of 1979: MINERALS DEVELOPMENT ACT, 1979
Uimhir 12 de 1980: AN tACHT TALMHAÍOCHTA (LEASÚ), 1980
Number 12 of 1980: AGRICULTURE (AMENDMENT) ACT, 1980
Uimhir 12 de 1981: AN tACHT UM NÍTRIGIN ÉIREANN TEORANTA, 1981
Number 12 of 1981: NÍTRIGIN ÉIREANN TEORANTA ACT, 1981
Uimhir 12 de 1982: AN tACHT IASCAIGH MHARA (LEASÚ), 1982
Number 12 of 1982: SEA FISHERIES (AMENDMENT) ACT, 1982
Uimhir 12 de 1983: AN tACHT UM CHUIDEACHTA FORBARTHA AERFORT NEAMHCHUSTAM NA SIONNA TEORANTA (LEASÚ), 1983
Number 12 of 1983: SHANNON FREE AIRPORT DEVELOPMENT COMPANY LIMITED (AMENDMENT) ACT, 1983
Uimhir 12 de 1984: AN tACHT UM BEOSTOC A ONNMHAIRÍTEAR (ÁRACHAS), 1984
Number 12 of 1984: EXPORTED LIVE STOCK (INSURANCE) ACT, 1984
Uimhir 12 de 1985: AN tACHT TOGHCHÁIN (LEASÚ), 1985
Number 12 of 1985: ELECTORAL (AMENDMENT) ACT, 1985
Uimhir 12 de 1986: AN tACHT TOGHCHÁIN (LEASÚ), 1986
Number 12 of 1986: ELECTORAL (AMENDMENT) ACT, 1986
Uimhir 12 de 1987: AN tACHT UM THIARNAÍ TALÚN AGUS TIONÓNTAÍ (BUNCHÍOSANNA) (LEASÚ), 1987
Number 12 of 1987: LANDLORD AND TENANT (GROUND RENTS) (AMENDMENT) ACT, 1987
Uimhir 12 de 1988: AN tACHT AIRGEADAIS, 1988
Number 12 of 1988: FINANCE ACT, 1988
Uimhir 12 de 1989: AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH (UIMH. 2), 1989
Number 12 of 1989: SOCIAL WELFARE (NO. 2) ACT, 1989
Uimhir 12 de 1990: ACHT NA nARM TINE AGUS NA nARM IONSAITHEACH, 1990
Number 12 of 1990: FIREARMS AND OFFENSIVE WEAPONS ACT, 1990
Uimhir 12 de 1998: AN tACHT UM DHLITEANAS SIBHIALTA (DÍOBHÁIL ÉISTEACHTA A MHEASÚNÚ), 1998
Number 12 of 1998: CIVIL LIABILITY (ASSESSMENT OF HEARING INJURY) ACT, 1998
Uimhir 12 de 1999: AN tACHT UM DHEARBHÚ FAOI AIRTEAGAL 29.7 DEN BHUNREACHT (AM A FHADÚ), 1999
Number 12 of 1999: DECLARATION UNDER ARTICLE 29.7 OF THE CONSTITUTION (EXTENSION OF TIME) ACT, 1999
Uimhir 12 de 2000: AN tACHT UM CHOMHLACHAS FORBARTHA IDIRNÁISIÚNTA (LEASÚ), 2000
Number 12 of 2000: INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION (AMENDMENT) ACT, 2000
Uimhir 13 de 1923: ACHT UM AM SAMHRAIDH, 1923
Number 13 of 1923: SUMMER TIME ACT, 1923
Uimhir 13 de 1924: ACHT RIALTAIS ÁITIÚLA (FORÁLACHA SEALADACHA) (LEASÚ), 1924
Number 13 of 1924: LOCAL GOVERNMENT (TEMPORARY PROVISIONS) (AMENDMENT) ACT, 1924
Uimhir 13 de 1925: ACHT CHÚIRT UACHTARACH NA DÁLA (PINSIN), 1925
Number 13 of 1925: DAIL SUPREME COURT (PENSIONS) ACT, 1925
Uimhir 13 de 1926: ACHT PRÍMH-CHISTE, 1926
Number 13 of 1926: CENTRAL FUND ACT, 1926
Uimhir 13 de 1927: ACHT BUNREACHTA (LEASÚ UIMH. 5), 1927
Number 13 of 1927: CONSTITUTION (AMENDMENT No. 5) ACT, 1927
Uimhir 13 de 1928: ACHT BUNREACHTA (LEASÚ UIMH. 6), 1928
Number 13 of 1928: CONSTITUTION (AMENDMENT No. 6) ACT, 1928
Uimhir 13 de 1929: ACHT MAOINE TIONNSCAIL AGUS TRÁCHTÁLA (COSAINT) (LEASÚ), 1929
Number 13 of 1929: INDUSTRIAL AND COMMERCIAL PROPERTY (PROTECTION) (AMENDMENT) ACT, 1929
Uimhir 13 de 1930: ACHT UM SCRÚDÓIREACHT SCANNÁN (LEASÚ), 1930
Number 13 of 1930: CENSORSHIP OF FILMS (AMENDMENT) ACT, 1930
Uimhir 13 de 1931: ACHT DLISTEANAIS, 1931
Number 13 of 1931: LEGITIMACY ACT, 1931
Uimhir 13 de 1932: ACHT BEALAIGH THRAMANNA GAILE BHAILE ÁTHA CLIATH AGUS CHROS BHAILE COIMÍN (TRÉIGEAN), 1932
Number 13 of 1932: DUBLIN AND BLESSINGTON STEAM TRAMWAY (ABANDONMENT) ACT, 1932
Uimhir 13 de 1933: ACHT UM ÁRACHAS SLÁINTE NÁISIÚNTA, 1933
Number 13 of 1933: NATIONAL HEALTH INSURANCE ACT, 1933
Uimhir 13 de 1934: ACHT UM CHROICNE CAORACH (EASPORTÁIL DO RIALÚ), 1934
Number 13 of 1934: SHEEPSKIN (CONTROL OF EXPORT) ACT, 1934
Uimhir 13 de 1935: ACHT NÁISIÚNTACHTA AGUS SAORÁNACHTA ÉIREANN, 1935
Number 13 of 1935: IRISH NATIONALITY AND CITIZENSHIP ACT, 1935
Uimhir 13 de 1936: ACHT NA dTITHE (FORÁLACHA AIRGID AGUS FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA) (LEASÚ), 1936
Number 13 of 1936: HOUSING (FINANCIAL AND MISCELLANEOUS PROVISIONS) (AMENDMENT) ACT, 1936
Uimhir 13 de 1937: ACHT NA nÚDARÁS nÁITIÚIL (FOSTAITHE LEICTRICIÚLA), 1937
Number 13 of 1937: LOCAL AUTHORITIES (ELECTRICAL EMPLOYEES) ACT, 1937
Uimhir 13 de 1938: ACHT UM CHÓ-AONTÚ LEIS AN RÍOCHT AONTUITHE (SUIM CHAIPITIÚIL), 1938
Number 13 of 1938: AGREEMENT WITH UNITED KINGDOM (CAPITAL SUM) ACT, 1938
Uimhir 13 de 1939: ACHT UM CHIONTAÍ IN AGHAIDH AN STÁIT, 1939
Number 13 of 1939: OFFENCES AGAINST THE STATE ACT, 1939
Uimhir 13 de 1940: ACHT UM INSTITIÚID ARD-LÉIGHINN, 1940
Number 13 of 1940: INSTITUTE FOR ADVANCED STUDIES ACT, 1940
Uimhir 13 de 1941: ACHT UM CHUIDEACHTAIN LORGTHA AGUS FORBARTHA MIANRAÍ, 1941
Number 13 of 1941: MINERALS EXPLORATION AND DEVELOPMENT COMPANY ACT, 1941
Uimhir 13 de 1942: ACHT UM BAINISTÍ CHONTAE (LEASÚ), 1942
Number 13 of 1942: COUNTY MANAGEMENT (AMENDMENT) ACT, 1942
Uimhir 13 de 1943: ACHT SILTIN CHEANNTAR NA FORGHASA, 1943
Number 13 of 1943: DISTRICT OF FERGUS DRAINAGE ACT, 1943
Uimhir 13 de 1944: ACHT NA nÚDARÁS ÁITIÚIL (SCOLÁIREACHTA OIDEACHAIS), 1944
Number 13 of 1944: LOCAL AUTHORITIES (EDUCATION SCHOLARSHIPS) ACT, 1944
Uimhir 13 de 1945: ACHT NA nÚDARÁS ÁITIÚLA (COSTAS BEATHA) (LEASÚ), 1945
Number 13 of 1945: LOCAL AUTHORITIES (COST OF LIVING) (AMENDMENT) ACT, 1945
Uimhir 13 de 1946: AN tACHT FORAOISEACHTA, 1946
Number 13 of 1946: FORESTRY ACT, 1946
Uimhir 13 de 1947: ACHT CISTÍ SINN FÉIN, 1947
Number 13 of 1947: SINN FEIN FUNDS ACT, 1947
Uimhir 13 de 1948: AN tACHT LEITHREASA, 1948
Number 13 of 1948: APPROPRIATION ACT, 1948
Uimhir 13 de 1949: AN tACHT AIRGEADAIS, 1949
Number 13 of 1949: FINANCE ACT, 1949
Uimhir 13 de 1950: ACHT CISTE NA nIASACHT ÁITIÚLA (LEASÚ), 1950
Number 13 of 1950: LOCAL LOANS FUND (AMENDMENT) ACT, 1950
Uimhir 13 de 1951: AN tACHT UM OIBRITHE TALMHAÍOCHTA (LEATH-LAETHANTA SAOIRE SEACHTAINIÚLA), 1951
Number 13 of 1951: AGRICULTURAL WORKERS (WEEKLY HALF-HOLIDAYS) ACT, 1951
Uimhir 13 de 1952: AN tACHT CEARDCHUMANN, 1952
Number 13 of 1952: TRADE UNION ACT, 1952
Uimhir 13 de 1953: AN tACHT UM AN ROINN TAILTE (FORAOISEOIRÍ A BHUNÚ), 1953
Number 13 of 1953: DEPARTMENT OF LANDS (ESTABLISHMENT OF FORESTERS) ACT, 1953
Uimhir 13 de 1954: AN tACHT PRÍOMH-CHISTE, 1954
Number 13 of 1954: CENTRAL FUND ACT, 1954
Uimhir 13 de 1955: AN tACHT AIRGEADAIS, 1955
Number 13 of 1955: FINANCE ACT, 1955
Uimhir 13 de 1956: AN tACHT UM IOMPAR AR BHÓITHRE, 1956
Number 13 of 1956: ROAD TRANSPORT ACT, 1956
Uimhir 13 de 1957: AN tACHT MAOINE TIONSCAIL AGUS TRÁCHTÁLA (COSAINT) (LEASÚ), 1957
Number 13 of 1957: INDUSTRIAL AND COMMERCIAL PROPERTY (PROTECTION) (AMENDMENT) ACT, 1957
Uimhir 13 de 1958: AN tACHT TAE (CEANNACH AGUS ALLMHUIRIÚ), 1958
Number 13 of 1958: TEA (PURCHASE AND IMPORTATION) ACT, 1958
Uimhir 13 de 1959: AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH, 1959
Number 13 of 1959: SOCIAL WELFARE ACT, 1959
Uimhir 13 de 1960: ACHT NA dTITHE (LEASÚ), 1960
Number 13 of 1960: HOUSING (AMENDMENT) ACT, 1960
Uimhir 13 de 1961: AN tACHT CAIRDE THALMHAÍOCHTA, 1961
Number 13 of 1961: AGRICULTURAL CREDIT ACT, 1961
Uimhir 13 de 1962: AN tACHT UM BAILIÚCHÁIN SRÁIDE AGUS Ó THEACH GO TEACH, 1962
Number 13 of 1962: STREET AND HOUSE TO HOUSE COLLECTIONS ACT, 1962
Uimhir 13 de 1963: AN tACHT CHUN ALLMHAIRÍ A RIALÚ (LEASÚ), 1963
Number 13 of 1963: CONTROL OF IMPORTS (AMENDMENT) ACT, 1963
Uimhir 13 de 1964: ACHT NA mBANNAÍ TALÚN, 1964
Number 13 of 1964: LAND BOND ACT, 1964
Uimhir 13 de 1965: ACHT NA bPINSEAN (LAGHDÚ), 1965
Number 13 of 1965: PENSIONS (ABATEMENT) ACT, 1965
Uimhir 13 de 1966: AN tACHT LEICTREACHAIS (FORÁLACHA SPEISIALTA), 1966
Number 13 of 1966: ELECTRICITY (SPECIAL PROVISIONS) ACT, 1966
Uimhir 13 de 1967: AN tACHT UM RÁTAÍ AR THALAMH TALMHAÍOCHTA (FAOISEAMH), 1967
Number 13 of 1967: RATES ON AGRICULTURAL LAND (RELIEF) ACT, 1967
Uimhir 13 de 1969: ACHT CHURRACH CHILL DARA, 1969
Number 13 of 1969: CURRAGH OF KILDARE ACT, 1969
Uimhir 13 de 1970: AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL (LUACHÁIL A LAGHDÚ GO SEALADACH), 1970
Number 13 of 1970: LOCAL GOVERNMENT (TEMPORARY REDUCTION OF VALUATION) ACT, 1970
Uimhir 13 de 1971: ACHT NA nARM TINE, 1971
Number 13 of 1971: FIREARMS ACT, 1971
Uimhir 13 de 1972: AN tACHT UM RÁTAÍ AR THALAMH TALMHAÍOCHTA (FAOISEAMH), 1972
Number 13 of 1972: RATES ON AGRICULTURAL LAND (RELIEF) ACT, 1972
Uimhir 13 de 1973: AN tACHT CARTHANAS, 1973
Number 13 of 1973: CHARITIES ACT, 1973
Uimhir 13 de 1974: AN tACHT UM THIONSCAIL NA GAELTACHTA (LEASÚ), 1974
Number 13 of 1974: GAELTACHT INDUSTRIES (AMENDMENT) ACT, 1974
Uimhir 13 de 1975: AN tACHT LEITHREASA, 1975
Number 13 of 1975: APPROPRIATION ACT, 1975
Uimhir 13 de 1976: ACHT IASCAIGH AN FHEABHAIL (LEASÚ), 1976
Number 13 of 1976: FOYLE FISHERIES (AMENDMENT) ACT, 1976
Uimhir 13 de 1977: ACHT AN ÚDARÁIS NÁISIÚNTA UM CHOMHAIRLE, OIDEACHAS AGUS TAIGHDE TALMHAÍOCHTA, 1977
Number 13 of 1977: NATIONAL AGRICULTURAL ADVISORY, EDUCATION AND RESEARCH AUTHORITY ACT, 1977
Uimhir 13 de 1978: AN tACHT TORADH TALMHAÍOCHTA (FEOIL) (FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA), 1978
Number 13 of 1978: AGRICULTURAL PRODUCE (MEAT) (MISCELLANEOUS PROVISIONS) ACT, 1978
Uimhir 13 de 1979: AN tACHT UM GHABHÁLTAIS CHRUACH NA hÉIREANN TEORANTA (LEASÚ), 1979
Number 13 of 1979: IRISH STEEL HOLDINGS LIMITED (AMENDMENT) ACT, 1979
Uimhir 13 de 1980: AN tACHT FORBARTHA MÓNA, 1980
Number 13 of 1980: TURF DEVELOPMENT ACT, 1980
Uimhir 13 de 1981: AN tACHT UM FHORBAIRT TIONSCAIL, 1981
Number 13 of 1981: INDUSTRIAL DEVELOPMENT ACT, 1981
Uimhir 13 de 1982: AN tACHT UM GHABHÁLTAIS CHRUACH NA hÉIREANN TEORANTA (LEASÚ), 1982
Number 13 of 1982: IRISH STEEL HOLDINGS LIMITED (AMENDMENT) ACT, 1982
Uimhir 13 de 1983: ACHT NA gCUIDEACHTAÍ (LEASÚ), 1983
Number 13 of 1983: COMPANIES (AMENDMENT) ACT, 1983
Uimhir 13 de 1984: AN tACHT UM CHOSAINT AINMHITHE A CHOINNÍTEAR LE hAGHAIDH FEIRMEOIREACHTA, 1984
Number 13 of 1984: PROTECTION OF ANIMALS KEPT FOR FARMING PURPOSES ACT, 1984
Uimhir 13 de 1985: AN tACHT CHUN TAIRBH I GCOMHAIR SÍOLRÚCHÁIN A RIALÚ, 1985
Number 13 of 1985: CONTROL OF BULLS FOR BREEDING ACT, 1985
Uimhir 13 de 1986: AN tACHT AIRGEADAIS, 1986
Number 13 of 1986: FINANCE ACT, 1986
Uimhir 13 de 1987: AN tACHT UM ONNMHAIRIÚ A SPREAGADH (LEASÚ), 1987
Number 13 of 1987: EXPORT PROMOTION (AMENDMENT) ACT, 1987
Uimhir 13 de 1988: AN tACHT UM PÁIRTEACHAS LUCHT OIBRE (FIONTAIR STÁIT), 1988
Number 13 of 1988: WORKER PARTICIPATION (STATE ENTERPRISES) ACT, 1988
Uimhir 13 de 1989: AN tACHT UM CHUIDEACHTA FORBARTHA AERFORT NEAMHCHUSTAM NA SIONNA TEORANTA (LEASÚ), 1989
Number 13 of 1989: SHANNON FREE AIRPORT DEVELOPMENT COMPANY LIMITED (AMENDMENT) ACT, 1989
Uimhir 13 de 1990: AN tACHT UM IOMPAR IDIRNÁISIÚNTA EARRAÍ DE BHÓTHAR, 1990
Number 13 of 1990: INTERNATIONAL CARRIAGE OF GOODS BY ROAD ACT, 1990
Uimhir 13 de 1997: AN tACHT UM SHAORÁIL FAISNÉISE, 1997
Number 13 of 1997: FREEDOM OF INFORMATION ACT, 1997
Uimhir 13 de 1998: AN tACHT UM OLA-THRUAILLIÚ NA FARRAIGE (DLITEANAS SIBHIALTA AGUS CÚITEAMH) (LEASÚ), 1998
Number 13 of 1998: OIL POLLUTION OF THE SEA (CIVIL LIABILITY AND COMPENSATION) (AMENDMENT) ACT, 1998
Uimhir 13 de 1999: AN tACHT SLÁINTE (ÚDARÁS SLÁINTE RÉIGIÚNACH AN OIRTHIR), 1999
Number 13 of 1999: HEALTH (EASTERN REGIONAL HEALTH AUTHORITY) ACT, 1999
Uimhir 14 de 1923: ACHT UM THUARASTAL AGUS THEAGHLACHAS AN tSEANASCAIL, 1923
Number 14 of 1923: GOVERNOR-GENERAL'S SALARY AND ESTABLISHMENT ACT, 1923
Uimhir 14 de 1924: ACHT NA dTITHE (SAORÁIDÍ TÓGÁLA), 1924
Number 14 of 1924: HOUSING (BUILDING FACILITIES) ACT, 1924
Uimhir 14 de 1925: ACHT GHÁRDA SÍOCHÁNA (ÁITRIBH DO SHOLÁTHAR) (LEASÚ), 1925
Number 14 of 1925: CIVIC GUARD (ACQUISITION OF PREMISES) (AMENDMENT) ACT, 1925
Uimhir 14 de 1926: ACHT COIGHNEÁLA, 1926
Number 14 of 1926: COINAGE ACT, 1926
Uimhir 14 de 1927: ACHT UM THOGHACHÁIN ÁITIÚLA (ÚDARÁIS SCURTHA), 1927
Number 14 of 1927: LOCAL ELECTIONS (DISSOLVED AUTHORITIES) ACT, 1927
Uimhir 14 de 1928: ACHT BUNREACHTA (LEASÚ UIMH. 13), 1928
Number 14 of 1928: CONSTITUTION (AMENDMENT No. 13) ACT, 1928
Uimhir 14 de 1929: ACHT DEOCHA MEISCIÚLA (LEASÚ), 1929
Number 14 of 1929: INTOXICATING LIQUOR (AMENDMENT) ACT, 1929
Uimhir 14 de 1930: ACHT UM CHÚITEAMH STÁT-SHEIRBHÍSE (OIFIGIGH AISTRITHE) (LEASÚ), 1930
Number 14 of 1930: CIVIL SERVICE (TRANSFERRED OFFICERS) COMPENSATION (AMENDMENT) ACT, 1930
Uimhir 14 de 1931: ACHT AIRGID (DIÚITÉTHE CUSTUM), 1931
Number 14 of 1931: FINANCE (CUSTOMS DUTIES) ACT, 1931
Uimhir 14 de 1932: ACHT UM GHALAIR AINMHITHE, 1932
Number 14 of 1932: DISEASES OF ANIMALS ACT, 1932
Uimhir 14 de 1933: ACHT TOGHACHÁIN (LEASÚ), 1933
Number 14 of 1933: ELECTORAL (AMENDMENT) ACT, 1933
Uimhir 14 de 1934: ACHT UM CHLÁRÚ TITHE MAITHREACHAIS, 1934
Number 14 of 1934: REGISTRATION OF MATERNITY HOMES ACT, 1934
Uimhir 14 de 1935: ACHT NA nEACHTRANNACH, 1935
Number 14 of 1935: ALIENS ACT, 1935
Uimhir 14 de 1936: ACHT SÍOLTA TALMHAÍOCHTA, 1936
Number 14 of 1936: AGRICULTURAL SEEDS ACT, 1936
Uimhir 14 de 1937: ACHT UM THOGHACHÁIN ÁITIÚLA, 1937
Number 14 of 1937: LOCAL ELECTIONS ACT, 1937
Uimhir 14 de 1938: ACHT TORTHAÍ TALMHAÍOCHTA (IOMPORTÁIL DO RIALÁIL), 1938
Number 14 of 1938: AGRICULTURAL PRODUCTS (REGULATION OF IMPORT) ACT, 1938
Uimhir 14 de 1939: ACHT NA nÚDARÁS nÁITIÚIL (CÓ-CHEANNACH), 1939
Number 14 of 1939: LOCAL AUTHORITIES (COMBINED PURCHASING) ACT, 1939
Uimhir 14 de 1940: ACHT AIRGEADAIS, 1940
Number 14 of 1940: FINANCE ACT, 1940
Uimhir 14 de 1941: ACHT AIRGEADAIS, 1941
Number 14 of 1941: FINANCE ACT, 1941
Uimhir 14 de 1942: ACHT AIRGEADAIS, 1942
Number 14 of 1942: FINANCE ACT, 1942
Uimhir 14 de 1943: ACHT ARM-PHINSEAN, 1943
Number 14 of 1943: ARMY PENSIONS ACT, 1943
Uimhir 14 de 1944: AN tACHT UM CHÁNACHA DO BHAILIÚ (DAINGNIÚ), 1944
Number 14 of 1944: COLLECTION OF TAXES (CONFIRMATION) ACT, 1944
Uimhir 14 de 1945: AN tACHT CUSTAM (FORÁLA SEALADACHA), 1945
Number 14 of 1945: CUSTOMS (TEMPORARY PROVISIONS) ACT, 1945
Uimhir 14 de 1946: AN tACHT UM THRÁCHT CUARTAÍOCHTA (LEASÚ), 1946
Number 14 of 1946: TOURIST TRAFFIC (AMENDMENT) ACT, 1946
Uimhir 14 de 1947: AN tACHT CÁIRDE THALMHAÍOCHTA, 1947
Number 14 of 1947: AGRICULTURAL CREDIT ACT, 1947
Uimhir 14 de 1948: AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL (RÁTAÍ A MHAITHEAMH), 1948
Number 14 of 1948: LOCAL GOVERNMENT (REMISSION OF RATES) ACT, 1948
Uimhir 14 de 1949: AN tACHT SOLÁTHAIR SHÍOLTA AGUS LEASACHÁN, 1949
Number 14 of 1949: SEEDS AND FERTILISERS SUPPLY ACT, 1949
Uimhir 14 de 1950: AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH, 1950
Number 14 of 1950: SOCIAL WELFARE ACT, 1950
Uimhir 14 de 1951: AN tACHT CEARDCHUMANN, 1951
Number 14 of 1951: TRADE UNION ACT, 1951
Uimhir 14 de 1952: AN tACHT AIRGEADAIS, 1952
Number 14 of 1952: FINANCE ACT, 1952
Uimhir 14 de 1953: AN tACHT UM CHLEACHTAIS SRIANTA TRÁDÁLA, 1953
Number 14 of 1953: RESTRICTIVE TRADE PRACTICES ACT, 1953
Uimhir 14 de 1954: AN tACHT AOISLIÚNTAS, 1954
Number 14 of 1954: SUPERANNUATION ACT, 1954
Uimhir 14 de 1955: AN tACHT UM THÁIRGEADH SÍOLTA, 1955
Number 14 of 1955: SEED PRODUCTION ACT, 1955
Uimhir 14 de 1956: AN tACHT D'FHORCHUR DLEACHT (ORDUITHE A DHAINGNIÚ), 1956
Number 14 of 1956: IMPOSITION OF DUTIES (CONFIRMATION OF ORDERS) ACT, 1956
Uimhir 14 de 1957: AN tACHT UM GHALAIR AINMHITHE (EITINN BHÓLACHTA), 1957
Number 14 of 1957: DISEASES OF ANIMALS (BOVINE TUBERCULOSIS) ACT, 1957
Uimhir 14 de 1958: ACHT AN GHARDA SHÍOCHÁNA, 1958
Number 14 of 1958: GARDA SIOCHANA ACT, 1958
Uimhir 14 de 1959: AN tACHT IASCAIGH (COMHDHLÚTHÚ), 1959
Number 14 of 1959: FISHERIES (CONSOLIDATION) ACT, 1959
Uimhir 14 de 1960: AN tACHT TOGHCHÁN, 1960
Number 14 of 1960: ELECTIONS ACT, 1960
Uimhir 14 de 1961: AN tACHT MUC AGUS BAGÚIN (LEASÚ), 1961
Number 14 of 1961: PIGS AND BACON (AMENDMENT) ACT, 1961
Uimhir 14 de 1962: AN tACHT CÓGAISÍOCHTA, 1962
Number 14 of 1962: PHARMACY ACT, 1962
Uimhir 14 de 1963: AN tACHT LEICTREACHAIS (SOLÁTHAR) (LEASÚ), 1963
Number 14 of 1963: ELECTRICITY (SUPPLY) (AMENDMENT) ACT, 1963
Uimhir 14 de 1964: AN tACHT UM AN OIREACHTAS (LIÚNTAIS DO CHOMHALTAÍ) AGUS OIFIGÍ AIREACHTA AGUS PARLAIMINTE (LEASÚ), 1964
Number 14 of 1964: OIREACHTAS (ALLOWANCES TO MEMBERS) AND MINISTERIAL AND PARLIAMENTARY OFFICES (AMENDMENT) ACT, 1964
Uimhir 14 de 1965: AN tACHT UM CHUIDEACHTA FORBARTHA AERFORT NEAMHCHUSTAM NA SIONNA TEORANTA (LEASÚ), 1965
Number 14 of 1965: SHANNON FREE AIRPORT DEVELOPMENT COMPANY LIMITED (AMENDMENT) ACT, 1965
Uimhir 14 de 1966: AN tACHT TAE (CEANNACH AGUS ALLMHAIRIÚ) (LEASÚ), 1966
Number 14 of 1966: TEA (PURCHASE AND IMPORTATION) (AMENDMENT) ACT 1966
Uimhir 14 de 1967: AN tACHT TALMHAÍOCHTA (LEASÚ), 1967
Number 14 of 1967: AGRICULTURE (AMENDMENT) ACT, 1967
Uimhir 14 de 1968: AN tACHT UM AN SCAIRBH ILCHRÍOCHACH, 1968
Number 14 of 1968: CONTINENTAL SHELF ACT, 1968
Uimhir 14 de 1969: AN tACHT CAIDRIMH THIONSCAIL, 1969
Number 14 of 1969: INDUSTRIAL RELATIONS ACT, 1969
Uimhir 14 de 1970: AN tACHT AIRGEADAIS, 1970
Number 14 of 1970: FINANCE ACT, 1970
Uimhir 14 de 1971: AN tACHT IOMPAIR (FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA), 1971
Number 14 of 1971: TRANSPORT (MISCELLANEOUS PROVISIONS) ACT, 1971
Uimhir 14 de 1972: ACHT CHISTE NA nIASACHTAÍ ÁITIÚLA (LEASÚ), 1972
Number 14 of 1972: LOCAL LOANS FUND (AMENDMENT) ACT, 1972
Uimhir 14 de 1973: AN tACHT AIRÍ AGUS RÚNAITHE (LEASÚ), 1973
Number 14 of 1973: MINISTERS AND SECRETARIES (AMENDMENT) ACT, 1973
Uimhir 14 de 1974: AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH (Uimh. 2), 1974
Number 14 of 1974: SOCIAL WELFARE (No. 2) ACT, 1974
Uimhir 14 de 1975: AN tACHT UM ÚDARÁIS ÁITIÚLA (MAOIR THRÁCHTA), 1975
Number 14 of 1975: LOCAL AUTHORITIES (TRAFFIC WARDENS) ACT, 1975
Uimhir 14 de 1976: AN tACHT UM AN DLÍ COIRIÚIL (DLÍNSE), 1976
Number 14 of 1976: CRIMINAL LAW (JURISDICTION) ACT, 1976
Uimhir 14 de 1977: ACHT NA bPRÍOSÚN, 1977
Number 14 of 1977: PRISONS ACT, 1977
Uimhir 14 de 1979: AN tACHT UM CHLEACHTAIS SRIANTA (ORDÚ A DHAINGNIÚ), 1979
Number 14 of 1979: RESTRICTIVE PRACTICES (CONFIRMATION OF ORDER) ACT, 1979
Uimhir 14 de 1980: AN tACHT AIRGEADAIS, 1980
Number 14 of 1980: FINANCE ACT, 1980
Uimhir 14 de 1981: AN tACHT UM FHORBAIRT TIONSCAIL (UIMH. 2), 1981
Number 14 of 1981: INDUSTRIAL DEVELOPMENT (No. 2) ACT, 1981
Uimhir 14 de 1982: AN tACHT AIRGEADAIS, 1982
Number 14 of 1982: FINANCE ACT, 1982
Uimhir 14 de 1983: ACHT AN REIFRINN (LEASÚ), 1983
Number 14 of 1983: REFERENDUM (AMENDMENT) ACT, 1983
Uimhir 14 de 1984: AN tACHT UM CHRUACH NA hÉIREANN TEORANTA (LEASÚ), 1984
Number 14 of 1984: IRISH STEEL LIMITED (AMENDMENT) ACT, 1984
Uimhir 14 de 1985: AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH (UIMH. 2), 1985
Number 14 of 1985: SOCIAL WELFARE (NO. 2) ACT, 1985
Uimhir 14 de 1986: AN tACHT UM GHNÍOMHAIREACHT DO CHOMHRAC NA BOCHTAINE, 1986
Number 14 of 1986: COMBAT POVERTY AGENCY ACT, 1986
Uimhir 14 de 1987: AN tACHT IASCAIGH (LEASÚ), 1987
Number 14 of 1987: FISHERIES (AMENDMENT) ACT, 1987
Uimhir 14 de 1988: ACHT NA gCÚIRTEANNA, 1988
Number 14 of 1988: COURTS ACT, 1988
Uimhir 14 de 1989: AN tACHT UM OLLSCOIL LUIMNIGH, 1989
Number 14 of 1989: UNIVERSITY OF LIMERICK ACT, 1989
Uimhir 14 de 1990: AN tACHT UM LÁITHREÁIN THRÉIGTHE, 1990
Number 14 of 1990: DERELICT SITES ACT, 1990
Uimhir 14 de 1994: AN tACHT UM THRÁDÁIL AGUS MARGAÍOCHT A SPREAGADH (LEASÚ), 1994
Number 14 of 1994: TRADE AND MARKETING PROMOTION (AMENDMENT) ACT, 1994
Uimhir 14 de 1998: AN tACHT EADRÁNA (TRÁCHTÁIL IDIRNÁISIÚNTA), 1998
Number 14 of 1998: ARBITRATION (INTERNATIONAL COMMERCIAL) ACT, 1998
Uimhir 14 de 1999: AN tACHT UM ÚDARÁS NÁISIÚNTA MÍCHUMAIS, 1999
Number 14 of 1999: NATIONAL DISABILITY AUTHORITY ACT, 1999
Uimhir 15 de 1923: ACHT UM DHÍOBHÁIL DO MHAOIN (CÚITEAMH), 1923
Number 15 of 1923: DAMAGE TO PROPERTY (COMPENSATION) ACT, 1923
Uimhir 15 de 1924: ACHT SEALADACH CHUN COSANTA NA PUIBLÍOCHTA (PIONÓSÚ CIONTAÍ), 1924
Number 15 of 1924: PUBLIC SAFETY (PUNISHMENT OF OFFENCES) TEMPORARY ACT, 1924
Uimhir 15 de 1925: ACHT NA bPINSEAN SEIRBHÍSE MÍLEATA, 1925
Number 15 of 1925: MILITARY SERVICE PENSIONS ACT, 1925
Uimhir 15 de 1926: ACHT TRÁDÁLA SRÁIDE, 1926
Number 15 of 1926: STREET TRADING ACT, 1926
Uimhir 15 de 1927: ACHT DEOCHA MEISCIÚLA, 1927
Number 15 of 1927: INTOXICATING LIQUOR ACT, 1927
Uimhir 15 de 1928: ACHT CÚIRTEANNA BREITHIÚNAIS, 1928
Number 15 of 1928: COURTS OF JUSTICE ACT, 1928
Uimhir 15 de 1929: ACHT UM MÉADÚ CÍOSA AGUS ÚIS MHORGÁISTE (COSCANNA), 1929
Number 15 of 1929: INCREASE OF RENT AND MORTGAGE INTEREST (RESTRICTIONS) ACT, 1929
Uimhir 15 de 1930: ACHT GHÁRDA SÍOCHÁNA (ÁITRIBH DO SHOLÁTHAR) (LEASÚ), 1930
Number 15 of 1930: CIVIC GUARD (ACQUISITION OF PREMISES) (AMENDMENT) ACT, 1930
Uimhir 15 de 1931: ACHT TRÁCHT NA gCUAIRTEOIRÍ (FEABHSÚ), 1931
Number 15 of 1931: TOURIST TRAFFIC (DEVELOPMENT) ACT, 1931
Uimhir 15 de 1932: ACHT LEICTREACHAIS (SOLÁTHAR) (LEASÚ), 1932
Number 15 of 1932: ELECTRICITY (SUPPLY) (AMENDMENT) ACT, 1932
Uimhir 15 de 1933: ACHT AIRGID, 1933
Number 15 of 1933: FINANCE ACT, 1933
Uimhir 15 de 1934: ACHT NA LEANBHAÍ, 1934
Number 15 of 1934: CHILDREN ACT, 1934
Uimhir 15 de 1935: ACHT TORTHAÍ TALMHAÍOCHTA (EASPORTÁIL DO RIALÁIL) (LEASÚ), 1935
Number 15 of 1935: AGRICULTURAL PRODUCTS (REGULATION OF EXPORT) (AMENDMENT) ACT, 1935
Uimhir 15 de 1936: ACHT IASACHTAÍ AGUS CISTÍ DHÁIL ÉIREANN (LEASÚ), 1936
Number 15 of 1936: DÁIL EIREANN LOANS AND FUNDS (AMENDMENT) ACT, 1936
Uimhir 15 de 1937: ACHT ARM-PHINSEAN, 1937
Number 15 of 1937: ARMY PENSIONS ACT, 1937
Uimhir 15 de 1938: ACHT UM AN gCOIMISIÚN PRAGHSANNA (FEIDHMEANNA DO LEATHNÚ), 1938
Number 15 of 1938: PRICES COMMISSION (EXTENSION OF FUNCTIONS) ACT, 1938
Uimhir 15 de 1939: ACHT NA nOISPIDÉAL PUIBLÍ (LEASÚ), 1939
Number 15 of 1939: PUBLIC HOSPITALS (AMENDMENT) ACT, 1939
Uimhir 15 de 1940: ACHT NA nÚDARÁS nÁITIÚIL (OIFIGIGH AGUS FOSTAITHE) (LEASÚ), 1940
Number 15 of 1940: LOCAL AUTHORITIES (OFFICERS AND EMPLOYEES) (AMENDMENT) ACT, 1940
Uimhir 15 de 1941: ACHT OIFIGEACH AGUS SEIRBHÍSEACH ÁITIÚIL (BAILE ÁTHA CLIATH), 1941
Number 15 of 1941: LOCAL OFFICERS AND SERVANTS (DUBLIN) ACT, 1941
Uimhir 15 de 1942: ACHT NA dTITHE (LEASÚ), 1942
Number 15 of 1942: HOUSING (AMENDMENT) ACT, 1942
Uimhir 15 de 1943: ACHT TOGHCHÁIN (CÁRTAÍ VÓTAÍOCHTA), 1943
Number 15 of 1943: ELECTORAL (POLLING CARDS) ACT, 1943
Uimhir 15 de 1944: AN tACHT IASACHT TRÁDÁLA (URRAÍOCHT) (LEASÚ), 1944
Number 15 of 1944: TRADE LOANS (GUARANTEE) (AMENDMENT) ACT, 1944
Uimhir 15 de 1945: AN tACHT TOGHCHÁIN UACHTARÁIN AGUS TOGHCHÁN ÁITIÚLA, 1945
Number 15 of 1945: PRESIDENTIAL AND LOCAL ELECTIONS ACT, 1945
Uimhir 15 de 1946: An tACHT AIRGEADAIS, 1946
Number 15 of 1946: FINANCE ACT, 1946
Uimhir 15 de 1947: AN tACHT AIRGEADAIS, 1947
Number 15 of 1947: FINANCE ACT, 1947
Uimhir 15 de 1948: AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL (BAILE ÁTHA CLIATH) (SEALADACH), 1948
Number 15 of 1948: LOCAL GOVERNMENT (DUBLIN) (TEMPORARY) ACT, 1948
Uimhir 15 de 1949: AN tACHT UM AN ACHT BUANUITHE SCÉIMEANNA CÚITIMH, 1946 (LEASÚ), 1949
Number 15 of 1949: CONTINUATION OF COMPENSATION SCHEMES ACT, 1946 (AMENDMENT) ACT, 1949
Uimhir 15 de 1950: ACHT SILTIN AGUS FORBARTHA NA hEIRNE, 1950
Number 15 of 1950: ERNE DRAINAGE AND DEVELOPMENT ACT, 1950
Uimhir 15 de 1951: AN tACHT AIRGEADAIS, 1951
Number 15 of 1951: FINANCE ACT, 1951
Uimhir 15 de 1952: AN tACHT UM THRÁCHT CUARTAÍOCHTA, 1952
Number 15 of 1952: TOURIST TRAFFIC ACT, 1952
Uimhir 15 de 1953: AN tACHT UM THOGHCHÁIN ÁITIÚLA, 1953
Number 15 of 1953: LOCAL ELECTIONS ACT, 1953
Uimhir 15 de 1954: AN tACHT d'FHORCHUR DLEACHT (ORDUITHE A DHAINGNIÚ), 1954
Number 15 of 1954: IMPOSITION OF DUTIES (CONFIRMATION OF ORDERS) ACT, 1954
Uimhir 15 de 1955: AN tACHT LEITHREASA, 1955
Number 15 of 1955: APPROPRIATION ACT, 1955
Uimhir 15 de 1956: AN tACHT UM CHLEACHTAIS SRIANTA TRÁDÁLA (ORDÚ A DHAINGNIÚ), 1956
Number 15 of 1956: RESTRICTIVE TRADE PRACTICES (CONFIRMATION OF ORDER) ACT, 1956
Uimhir 15 de 1957: AN tACHT LEITHREASA, 1957
Number 15 of 1957: APPROPRIATION ACT, 1957
Uimhir 15 de 1958: AN tACHT IASCAIGH (LEASÚ), 1958
Number 15 of 1958: FISHERIES (AMENDMENT) ACT, 1958
Uimhir 15 de 1959: AN tACHT ARM-PHINSEAN, 1959
Number 15 of 1959: ARMY PENSIONS ACT, 1959
Uimhir 15 de 1960: AN tACHT FRUILCHEANNAIGH (LEASÚ), 1960
Number 15 of 1960: HIRE-PURCHASE (AMENDMENT) ACT, 1960
Uimhir 15 de 1961: AN tACHT TORADH TALMHAÍOCHTA (UIBHEACHA), 1961
Number 15 of 1961: AGRICULTURAL PRODUCE (EGGS) ACT, 1961
Uimhir 15 de 1962: AN tACHT AIRGEADAIS, 1962
Number 15 of 1962: FINANCE ACT, 1962
Uimhir 15 de 1963: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA (EUROCONTROL), 1963
Number 15 of 1963: AIR NAVIGATION (EUROCONTROL) ACT, 1963
Uimhir 15 de 1964: AN tACHT AIRGEADAIS, 1964
Number 15 of 1964: FINANCE ACT, 1964
Uimhir 15 de 1965: AN tACHT LEICTREACHAIS (SOLÁTHAR) (LEASÚ), 1965
Number 15 of 1965: ELECTRICITY (SUPPLY) (AMENDMENT) ACT, 1965
Uimhir 15 de 1966: AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL (LUACHÁIL A LAGHDÚ), 1966
Number 15 of 1966: LOCAL GOVERNMENT (REDUCTION OF VALUATION)ACT, 1966
Uimhir 15 de 1967: AN tACHT UM CHINSIREACHT FHOILSEACHÁN, 1967
Number 15 of 1967: CENSORSHIP OF PUBLICATIONS ACT, 1967
Uimhir 15 de 1968: AN tACHT UM MÓTAR-FHEITHICLÍ (ALLMHAIREOIRÍ A CHLÁRÚ), 1968
Number 15 of 1968: MOTOR VEHICLES (REGISTRATION OF IMPORTERS) ACT, 1968
Uimhir 15 de 1969: AN tACHT UM CHÁNACHA A BHAILIÚ (DAINGNIÚ), 1969
Number 15 of 1969: COLLECTION OF TAXES (CONFIRMATION) ACT, 1969
Uimhir 15 de 1970: AN tACHT GAIRMOIDEACHAIS (LEASÚ), 1970
Number 15 of 1970: VOCATIONAL EDUCATION (AMENDMENT) ACT, 1970
Uimhir 15 de 1971: AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL (INRÁTAITHEACHT CHÍOSANNA) (CEALÚ), 1971
Number 15 of 1971: LOCAL GOVERNMENT (RATEABILITY OF RENTS) (ABOLITION) ACT, 1971
Uimhir 15 de 1972: AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH, 1972
Number 15 of 1972: SOCIAL WELFARE ACT, 1972
Uimhir 15 de 1973: AN tACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE (LEASÚ), 1973
Number 15 of 1973: ROAD TRAFFIC (AMENDMENT) ACT, 1973
Uimhir 15 de 1974: AN tACHT IN AGHAIDH IDIRDHEALÚ (PÁ), 1974
Number 15 of 1974: ANTI-DISCRIMINATION (PAY) ACT, 1974
Uimhir 15 de 1975: AN tACHT UM CHLEACHTAIS SRIANTA (ORDÚ A DHAINGNIÚ), 1975
Number 15 of 1975: RESTRICTIVE PRACTICES (CONFIRMATION OF ORDER) ACT 1975
Uimhir 15 de 1976: AN tACHT CAIDRIMH THIONSCAIL, 1976
Number 15 of 1976: INDUSTRIAL RELATIONS ACT, 1976
Uimhir 15 de 1977: AN tACHT UM OLA-THRUAILLIÚ NA FARRAIGE (LEASÚ), 1977
Number 15 of 1977: OIL POLLUTION OF THE SEA (AMENDMENT) ACT, 1977
Uimhir 15 de 1978: AN tACHT UM CHOIMISINÉIRÍ NA nOIBREACHA POIBLÍ IN ÉIRINN (IONTAOBHAS A GHLACADH), 1978
Number 15 of 1978: COMMISSIONERS OF PUBLIC WORKS IN IRELAND (ACCEPTANCE OF TRUSTEESHIP) ACT, 1978
Uimhir 15 de 1979: ACHT NA gCÚIRTEANNA, 1979
Number 15 of 1979: COURTS ACT, 1979
Uimhir 15 de 1980: AN tACHT UM CHOMHLACHAS FORBARTHA IDIRNÁISIÚNTA (LEASÚ), 1980
Number 15 of 1980: INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION (AMENDMENT) ACT, 1980
Uimhir 15 de 1981: AN tACHT CAIPITIL TEILEACHUMARSÁIDE, 1981
Number 15 of 1981: TELECOMMUNICATIONS CAPITAL ACT, 1981
Uimhir 15 de 1982: AN tACHT UM AIGHNIS CHEIRDE (LEASÚ), 1982
Number 15 of 1982: TRADE DISPUTES (AMENDMENT) ACT, 1982
Uimhir 15 de 1983: AN tACHT AIRGEADAIS, 1983
Number 15 of 1983: FINANCE ACT, 1983
Uimhir 15 de 1984: AN tACHT UM THIARNAÍ TALÚN AGUS TIONÓNTAÍ (BUNCHÍOSANNA) (LEASÚ), 1984
Number 15 of 1984: LANDLORD AND TENANT (GROUND RENTS) (AMENDMENT) ACT, 1984
Uimhir 15 de 1985: AN tACHT IOMPAIR, 1985
Number 15 of 1985: TRANSPORT ACT, 1985
Uimhir 15 de 1986: AN tACHT UM IOMPRAS BHAILE ÁTHA CLIATH, 1986
Number 15 of 1986: DUBLIN TRANSPORT AUTHORITY ACT, 1986
Uimhir 15 de 1987: AN tACHT UM ÁISEANNA SAOTHAIR, 1987
Number 15 of 1987: LABOUR SERVICES ACT, 1987
Uimhir 15 de 1988: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1988
Number 15 of 1988: AIR NAVIGATION AND TRANSPORT ACT, 1988
Uimhir 15 de 1989: AN tACHT UM OLLSCOIL CHATHAIR BHAILE ÁTHA CLIATH, 1989
Number 15 of 1989: DUBLIN CITY UNIVERSITY ACT, 1989
Uimhir 15 de 1990: AN tACHT CAIRDE TIONSCAIL (LEASÚ), 1990
Number 15 of 1990: INDUSTRIAL CREDIT (AMENDMENT) ACT, 1990
Uimhir 15 de 1998: AN tACHT AIRGEADAIS (UIMH. 2), 1998
Number 15 of 1998: FINANCE (NO. 2) ACT, 1998
Uimhir 15 de 1999: AN tACHT UM IOMPAR AR BHÓITHRE, 1999
Number 15 of 1999: ROAD TRANSPORT ACT, 1999
Uimhir 15 de 2000: ACHT NA gCÚIRTEANNA (FORÁLACHA FORLÍONTACHA) (LEASÚ), 2000
Number 15 of 2000: COURTS (SUPPLEMENTAL PROVISIONS) (AMENDMENT) ACT, 2000
Uimhir 15 de 2001: ACHT NÁISIÚNTACHTA AGUS SAORÁNACHTA ÉIREANN, 2001
Number 15 of 2001: IRISH NATIONALITY AND CITIZENSHIP ACT, 2001
Uimhir 16 de 1923: ACHT UM THOISCEANNA REACHTÚLA (BUANÚ MUIREARACHA) (UIMH 2), 1923
Number 16 of 1923: STATUTORY UNDERTAKINGS (CONTINUANCE OF CHARGES) (No. 2) ACT, 1923
Uimhir 16 de 1924: ACHT AIRÍ AGUS RÚNAITHE, 1924
Number 16 of 1924: MINISTERS AND SECRETARIES ACT, 1924
Uimhir 16 de 1925: ACHT UM FHEIDHMIÚ DLÍ (COMHACHTA OCÁIDEACHA) (BUANÚ), 1925
Number 16 of 1925: ENFORCEMENT OF LAW (OCCASIONAL POWERS) (CONTINUANCE) ACT, 1925
Uimhir 16 de 1926: ACHT CAOMHANTA NA nDAOINE (COMHACHTA SPEISIALTA), 1926
Number 16 of 1926: THE PROTECTION OF THE COMMUNITY (SPECIAL POWERS) ACT, 1926
Uimhir 16 de 1927: ACHT MAOINE TIONNSCAIL AGUS TRÁCHTÁLA (COSAINT), 1927
Number 16 of 1927: INDUSTRIAL AND COMMERCIAL PROPERTY (PROTECTION) ACT, 1927
Uimhir 16 de 1928: ACHT PRÍMH-CHISTE (UIMH. 2), 1928
Number 16 of 1928: CENTRAL FUND (No. 2) ACT, 1928
Uimhir 16 de 1929: ACHT LUCHT CLEACHTUITHE DLÍ (CÁILIOCHT), 1929
Number 16 of 1929: LEGAL PRACTITIONERS (QUALIFICATION) ACT, 1929
Uimhir 16 de 1930: ACHT CHUN ÉANACHA FIADHAINE DO CHAOMHAINT, 1930
Number 16 of 1930: WILD BIRDS PROTECTION ACT, 1930
Uimhir 16 de 1931: ACHT GHÁRDA SÍOCHÁNA (ÁITRIBH DO SHOLÁTHAR) (LEASÚ), 1931
Number 16 of 1931: CIVIC GUARD (ACQUISITION OF PREMISES) (AMENDMENT) ACT, 1931
Uimhir 16 de 1932: ACHT CHUN DIÚITÉTHE DO GHEARRADH GO PRÁINNEACH, 1932
Number 16 of 1932: EMERGENCY IMPOSITION OF DUTIES ACT, 1932
Uimhir 16 de 1933: ACHT NA bhFRANNCACH MUISC, 1933
Number 16 of 1933: MUSK RATS ACT, 1933
Uimhir 16 de 1934: ACHT SEIRBHÍSÍ ÁITIÚLA (FEARACHAS SEALADACH), 1934
Number 16 of 1934: LOCAL SERVICES (TEMPORARY ECONOMIES) ACT, 1934
Uimhir 16 de 1935: ACHT CISTE NA nIASACHTAÍ ÁITIÚLA, 1935
Number 16 of 1935: LOCAL LOANS FUND ACT, 1935
Uimhir 16 de 1936: ACHT SIÚICRE (IOMPORTÁIL DO RIALÚ), 1936
Number 16 of 1936: SUGAR (CONTROL OF IMPORT) ACT, 1936
Uimhir 16 de 1937: ACHT POBAL-BHREITHE (DRÉACHT-BHUNREACHT), 1937
Number 16 of 1937: PLEBISCITE (DRAFT CONSTITUTION) ACT, 1937
Uimhir 16 de 1938: ACHT TORA TALMHAÍOCHTA (ARBHAR), 1938
Number 16 of 1938: AGRICULTURAL PRODUCE (CEREALS) ACT, 1938
Uimhir 16 de 1939: ACHT UM CHLÉIREACH SHEANAD ÉIREANN (CÚITEAMH), 1939
Number 16 of 1939: CLERK OF SEANAD EIREANN (COMPENSATION) ACT, 1939
Uimhir 16 de 1940: ACHT COMHACHTA PRÁINNE (LEASÚ) (Uimh. 2), 1940
Number 16 of 1940: EMERGENCY POWERS (AMENDMENT) (No. 2) ACT, 1940
Uimhir 16 de 1941: ACHT COMHACHTA PRÁINNE (BUANÚ), 1941
Number 16 of 1941: EMERGENCY POWERS (CONTINUANCE) ACT, 1941
Uimhir 16 de 1942: ACHT UM CHIONTAÍ IN AGHAIDH AN STÁIT (GEALLBHRUIDEADH), 1942
Number 16 of 1942: OFFENCES AGAINST THE STATE (FORFEITURE) ACT, 1942
Uimhir 16 de 1943: ACHT AIRGEADAIS, 1943
Number 16 of 1943: FINANCE ACT, 1943
Uimhir 16 de 1944: AN tACHT CUMHACHTA PRÁINNE (BUANÚ), 1944
Number 16 of 1944: EMERGENCY POWERS (CONTINUANCE) ACT, 1944
Uimhir 16 de 1945: AN tACHT UM BORD RÁSAÍOCHTA AGUS RÁS-CHÚRSAÍ, 1945
Number 16 of 1945: RACING BOARD AND RACECOURSES ACT, 1945
Uimhir 16 de 1946: AN tACHT FOST-CHEANNAIGH, 1946
Number 16 of 1946: HIRE-PURCHASE ACT, 1946
Uimhir 16 de 1947: AN tACHT TORA DÉIRÍOCHTA (LEASÚ), 1947
Number 16 of 1947: DAIRY PRODUCE (AMENDMENT) ACT, 1947
Uimhir 16 de 1948: AN tACHT RÓD-CHISTE (AIRLEACAIN), 1948
Number 16 of 1948: ROAD FUND (ADVANCES) ACT, 1948
Uimhir 16 de 1949: AN tACHT UM NAÍONMHARÚ, 1949
Number 16 of 1949: INFANTICIDE ACT, 1949
Uimhir 16 de 1950: AN tACHT TALÚN, 1950
Number 16 of 1950: LAND ACT, 1950
Uimhir 16 de 1951: AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH, 1951
Number 16 of 1951: SOCIAL WELFARE ACT, 1951
Uimhir 16 de 1952: ACHT NA dTITHE (LEASÚ), 1952
Number 16 of 1952: HOUSING (AMENDMENT) ACT, 1952
Uimhir 16 de 1953: AN tACHT IASCAIGH (LEASÚ), 1953
Number 16 of 1953: FISHERIES (AMENDMENT) ACT, 1953
Uimhir 16 de 1954: ACHT NA dTITHE (LEASÚ), 1954
Number 16 of 1954: HOUSING (AMENDMENT) ACT, 1954
Uimhir 16 de 1955: AN tACHT UM CHÚITEAMH DO LUCHT OIBRE (LEASÚ), 1955
Number 16 of 1955: WORKMEN'S COMPENSATION (AMENDMENT) ACT, 1955
Uimhir 16 de 1956: AN tACHT UM CHLEACHTAIS SRIANTA TRÁDÁLA (ORDÚ A DHAINGNIÚ) (UIMH. 2), 1956
Number 16 of 1956: RESTRICTIVE TRADE PRACTICES (CONFIRMATION ORDER) (No. 2) ACT, 1956
Uimhir 16 de 1957: AN tACHT SLÁINTE AGUS CÓIREÁLA MEABHAIR-GHALAR, 1957
Number 16 of 1957: HEALTH AND MENTAL TREATMENT ACT, 1957
Uimhir 16 de 1958: AN tACHT UM FHORBAIRT TIONSCAIL (INFHEISTÍOCHT ÓN gCOIGRÍCH A GHRÍOSADH), 1958
Number 16 of 1958: INDUSTRIAL DEVELOPMENT (ENCOURAGEMENT OF EXTERNAL INVESTMENT) ACT, 1958
Uimhir 16 de 1959: ACHT NA dTITHE (GAELTACHT) (LEASÚ), 1959
Number 16 of 1959: HOUSING (GAELTACHT) (AMENDMENT) ACT, 1959
Uimhir 16 de 1960: ACHT CHOLÁISTE OLLSCOILE BHAILE ÁTHA CLIATH, 1960
Number 16 of 1960: UNIVERSITY COLLEGE DUBLIN ACT, 1960
Uimhir 16 de 1961: ACHT NA gCÚIRTEANNA BREITHIÚNAIS AGUS NA nOIFIGEACH CÚIRTE (AOISLIÚNTAS), 1961
Number 16 of 1961: COURTS OF JUSTICE AND COURT OFFICERS (SUPERANNUATION) ACT, 1961
Uimhir 16 de 1962: AN tACHT UM CHLEACHTAIS SRIANTA TRÁDÁLA (ORDUITHE A DHAINGNIÚ), 1962
Number 16 of 1962: RESTRICTIVE TRADE PRACTICES (CONFIRMATION OF ORDERS) ACT, 1962
Uimhir 16 de 1963: AN tACHT UM THAISCÍ STÁIT TEORANTA, 1963
Number 16 of 1963: TAISCI STAIT TEORANTA ACT, 1963
Uimhir 16 de 1964: AN tACHT UM CHLÁRÚ TEIDIL, 1964
Number 16 of 1964: REGISTRATION OF TITLE ACT, 1964
Uimhir 16 de 1965: AN tACHT D'FHORCHUR DLEACHTANNA (ORDUITHE A DHAINGNIÚ), 1965
Number 16 of 1965: IMPOSITION OF DUTIES (CONFIRMATION OF ORDERS) ACT, 1965
Uimhir 16 de 1966: AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH (DÍOBHÁLACHA CEIRDE), 1966
Number 16 of 1966: SOCIAL WELFARE (OCCUPATIONAL INJURIES) ACT, 1966
Uimhir 16 de 1967: ACHT NA dTITHE (GAELTACHT) (LEASÚ), 1967
Number 16 of 1967: HOUSING (GAELTACHT) (AMENDMENT) ACT, 1967
Uimhir 16 de 1968: AN tACHT UM DHEONTAIS TIONSCAIL (LEASÚ) (Uimh. 2), 1968
Number 16 of 1968: INDUSTRIAL GRANTS (AMENDMENT) (No. 2) ACT, 1968
Uimhir 16 de 1969: ACHT NA dTITHE, 1969
Number 16 of 1969: HOUSING ACT, 1969
Uimhir 16 de 1970: AN tACHT UM THRÁCHT CUARTAÍOCHTA, 1970
Number 16 of 1970: TOURIST TRAFFIC ACT, 1970
Uimhir 16 de 1971: AN tACT LEASA SHÓISIALAIGH, 1971
Number 16 of 1971: SOCIAL WELFARE ACT, 1971
Uimhir 16 de 1972: ACHT NA BIOTÁILLE NEAMHAIBÍ (SRIANADH), 1972
Number 16 of 1972: IMMATURE SPIRITS (RESTRICTIONS) ACT, 1972
Uimhir 16 de 1973: AN tACHT UM NÓS IMEACHTA COIRIÚIL (LEASÚ), 1973
Number 16 of 1973: CRIMINAL PROCEDURE (AMENDMENT) ACT, 1973
Uimhir 16 de 1974: AN tACHT UM ORDUITHE COTHABHÁLA, 1974
Number 16 of 1974: MAINTENANCE ORDERS ACT, 1974
Uimhir 16 de 1975: AN tACHT UM FHORBAIRT TIONSCAIL, 1975
Number 16 of 1975: INDUSTRIAL DEVELOPMENT ACT 1975
Uimhir 16 de 1976: AN tACHT AIRGEADAIS, 1976
Number 16 of 1976: FINANCE ACT, 1976
Uimhir 16 de 1977: AN tACHT UM CHOMHIONANNAS FOSTAÍOCHTA, 1977
Number 16 of 1977: EMPLOYMENT EQUALITY ACT, 1977
Uimhir 16 de 1978: AN tACHT UM THIARNAÍ TALÚN AGUS TIONÓNTAÍ (BUNCHÍOSANNA) (UIMH. 2), 1978
Number 16 of 1978: LANDLORD AND TENANT (GROUND RENTS) (NO. 2) ACT, 1978
Uimhir 16 de 1979: ACHT AN GHARDA SÍOCHÁNA, 1979
Number 16 of 1979: GARDA SIOCHANA ACT, 1979
Uimhir 16 de 1980: AN tACHT UM DHÍOL EARRAÍ AGUS SOLÁTHAR SEIRBHÍSÍ, 1980
Number 16 of 1980: SALE OF GOODS AND SUPPLY OF SERVICES ACT, 1980
Uimhir 16 de 1981: AN tACHT AIRGEADAIS, 1981
Number 16 of 1981: FINANCE ACT, 1981
Uimhir 16 de 1982: AN tACHT UM RIALÚ GÁIS, 1982
Number 16 of 1982: GAS REGULATION ACT, 1982
Uimhir 16 de 1983: ACHT CHISTE NA nIASACHTAÍ ÁITIÚLA (LEASÚ), 1983
Number 16 of 1983: LOCAL LOANS FUND (AMENDMENT) ACT, 1983
Uimhir 16 de 1984: AN tACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE (LEASÚ), 1984
Number 16 of 1984: ROAD TRAFFIC (AMENDMENT) ACT, 1984
Uimhir 16 de 1985: AN tACHT UM CHISTÍ INFHEISTÍOCHTA AINMNITHE, 1985
Number 16 of 1985: DESIGNATED INVESTMENT FUNDS ACT, 1985
Uimhir 16 de 1986: AN tACHT UM IOMPAR AR BHÓITHRE, 1986
Number 16 of 1986: ROAD TRANSPORT ACT, 1986
Uimhir 16 de 1987: AN tACHT UM ATHNUACHAN UIRBEACH (LEASÚ), 1987
Number 16 of 1987: URBAN RENEWAL (AMENDMENT) ACT, 1987
Uimhir 16 de 1988: AN tACHT DEOCHANNA MEISCIÚLA, 1988
Number 16 of 1988: INTOXICATING LIQUOR ACT, 1988
Uimhir 16 de 1989: ACHT AN BHAINC CEANNAIS, 1989
Number 16 of 1989: CENTRAL BANK ACT, 1989
Uimhir 16 de 1990: AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL, 1990
Number 16 of 1990: CRIMINAL JUSTICE ACT, 1990
Uimhir 16 de 1992: ACHT NA gCOLÁISTÍ TEICNIÚLA RÉIGIÚNACHA, 1992
Number 16 of 1992: REGIONAL TECHNICAL COLLEGES ACT, 1992
Uimhir 16 de 1998: AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL, 1998
Number 16 of 1998: LOCAL GOVERNMENT ACT, 1998
Uimhir 16 de 1999: AN tACHT UM CHOMHAONTÚ NA BREATAINE-NA hÉIREANN (LEASÚ), 1999
Number 16 of 1999: BRITISH-IRISH AGREEMENT (AMENDMENT) ACT, 1999
Uimhir 17 de 1923: ACHT UM ÁRACHAS DÍOMHAOINTÍS, 1923
Number 17 of 1923: UNEMPLOYMENT INSURANCE ACT 1923
Uimhir 17 de 1924: ACHT GNÓTHAI LEICTREACHAIS (BUANÚ ÉILITHE), 1924
Number 17 of 1924: ELECTRICITY UNDERTAKINGS (CONTINUANCE OF CHARGES) ACT, 1924
Uimhir 17 de 1925: ACHT NA nARM TEINE, 1925
Number 17 of 1925: FIREARMS ACT, 1925
Uimhir 17 de 1926: ACHT FREASTAL SCOILE, 1926
Number 17 of 1926: SCHOOL ATTENDANCE ACT, 1926
Uimhir 17 de 1927: ACHT NA mBÓTHAR IARAINN (SEIRBHÍSÍ GLUAISTEÁIN AR BHÓITHRE), 1927
Number 17 of 1927: RAILWAYS (ROAD MOTOR SERVICES) ACT, 1927
Uimhir 17 de 1928: ACHT AN OIREACHTAIS (BAILL D'ÍOC), 1928
Number 17 of 1928: OIREACHTAS (PAYMENT OF MEMBERS) ACT, 1928
Uimhir 17 de 1929: ACHT UM GHEALL-CHUR, 1929
Number 17 of 1929: BETTING ACT, 1929
Uimhir 17 de 1930: ACHT NA LEANBHAÍ TABHARTHA (ORDUITHE ATHAIRÍOCHTA), 1930
Number 17 of 1930: ILLEGITIMATE CHILDREN (AFFILIATION ORDERS) ACT, 1930
Uimhir 17 de 1931: ACHT TOGHACHÁN AGUS CRUINNITHE ÁITIÚLA (CUR AR ATH-LÓ), 1931
Number 17 of 1931: LOCAL ELECTIONS AND MEETINGS (POSTPONEMENT) ACT, 1931
Uimhir 17 de 1932: ACHT PRÍMH-CHISTE (Uimh. 2), 1932
Number 17 of 1932: CENTRAL FUND (No. 2) ACT, 1932
Uimhir 17 de 1933: ACHT STROIGHNE, 1933
Number 17 of 1933: CEMENT ACT, 1933
Uimhir 17 de 1934: ACHT UM IOMPAR AR BHÓITHRE, 1934
Number 17 of 1934: ROAD TRANSPORT ACT, 1934
Uimhir 17 de 1935: ACHT PÓNAÍ (SOLÁTHAR AGUS COTHABHÁIL), 1935
Number 17 of 1935: POUNDS (PROVISION AND MAINTENANCE) ACT, 1935
Uimhir 17 de 1936: ACHT BUNREACHTA (LEASÚ Uimh. 23), 1936
Number 17 of 1936: CONSTITUTION (AMENDMENT No. 23) ACT, 1936
Uimhir 17 de 1937: ACHT CISTE NA nIASACHTAÍ ÁITIÚLA (LEASÚ), 1937
Number 17 of 1937: LOCAL LOANS FUND (AMENDMENT) ACT, 1937
Uimhir 17 de 1938: ACHT UM GHALAIR AINMHITHE, 1938
Number 17 of 1938: DISEASES OF ANIMALS ACT, 1938
Uimhir 17 de 1939: ACHT IASCAIGH, 1939
Number 17 of 1939: FISHERIES ACT, 1939
Uimhir 17 de 1940: ACHT LEITHREASA, 1940
Number 17 of 1940: APPROPRIATION ACT, 1940
Uimhir 17 de 1941: ACHT LEITHREASA, 1941
Number 17 of 1941: APPROPRIATION ACT, 1941
Uimhir 17 de 1942: ACHT BHORD SOLÁTHAIR AN LEICTREACHAIS (AOIS-LIÚNTAS), 1942
Number 17 of 1942: ELECTRICITY SUPPLY BOARD (SUPERANNUATION) ACT, 1942
Uimhir 17 de 1943: ACHT NA nUACHTARLANN (TÓGAINT), 1943
Number 17 of 1943: CREAMERIES (ACQUISITION) ACT, 1943
Uimhir 17 de 1944: AN tACHT LEITHREASA, 1944
Number 17 of 1944: APPROPRIATION ACT, 1944
Uimhir 17 de 1945: AN tACHT GÁRDA SÍOCHÁNA, 1945
Number 17 of 1945: GARDA SIOCHANA ACT, 1945
Uimhir 17 de 1946: AN tACHT AOISLIÚNTAS, 1946
Number 17 of 1946: SUPERANNUATION ACT, 1946
Uimhir 17 de 1947: AN tACHT CEARDCHUMANN, 1947
Number 17 of 1947: TRADE UNION ACT, 1947
Uimhir 17 de 1948: AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH, 1948
Number 17 of 1948: SOCIAL WELFARE ACT, 1948
Uimhir 17 de 1949: ACHT NA nÚDARÁS ÁITIÚLA (OIBREACHA), 1949
Number 17 of 1949: LOCAL AUTHORITIES (WORKS) ACT, 1949
Uimhir 17 de 1950: AN tACHT D'FHORCHUR DLEACHT (ORDUITHE A DHAINGNIÚ) (Uimh. 2), 1950
Number 17 of 1950: IMPOSITION OF DUTIES (CONFIRMATION OF ORDERS) (No. 2) ACT, 1950
Uimhir 17 de 1951: AN tACHT UM OIFIG AN PHOIST (LEASÚ), 1951
Number 17 of 1951: POST OFFICE (AMENDMENT) ACT, 1951
Uimhir 17 de 1952: AN tACHT LEITHREASA, 1952
Number 17 of 1952: APPROPRIATION ACT, 1952
Uimhir 17 de 1953: ACHT MHÓR-IARNRÓD AN TUAISCIRT, 1953
Number 17 of 1953: GREAT NORTHERN RAILWAY ACT, 1953
Uimhir 17 de 1954: AN tACHT LEICTREACHAIS (SOLÁTHAR) (LEASÚ), 1954
Number 17 of 1954: ELECTRICITY (SUPPLY) (AMENDMENT) ACT, 1954
Uimhir 17 de 1955: AN tACHT IASCAIGH MHARA (LEASÚ), 1955
Number 17 of 1955: SEA FISHERIES (AMENDMENT) ACT, 1955
Uimhir 17 de 1956: ACHT NA RADHARCMHASTÓIRÍ, 1956
Number 17 of 1956: OPTICIANS ACT, 1956
Uimhir 17 de 1957: AN tACHT UM NA CONNAUGHT RANGERS (PINSIN), 1957
Number 17 of 1957: CONNAUGHT RANGERS (PENSIONS) ACT, 1957
Uimhir 17 de 1958: AN tACHT TALMHAÍOCHTA (LEASÚ), 1958
Number 17 of 1958: AGRICULTURE (AMENDMENT) ACT, 1958
Uimhir 17 de 1959: AN tACHT AIRÍ AGUS RÚNAITHE (LEASÚ), 1959
Number 17 of 1959: MINISTERS AND SECRETARIES (AMENDMENT) ACT, 1959
Uimhir 17 de 1960: AN tACHT MADRAÍ (BEOSTOC A CHOSAINT), 1960
Number 17 of 1960: DOGS (PROTECTION OF LIVESTOCK) ACT, 1960
Uimhir 17 de 1961: AN tACHT CARTHANAS, 1961
Number 17 of 1961: CHARITIES ACT, 1961
Uimhir 17 de 1962: AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH (FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA), 1962
Number 17 of 1962: SOCIAL WELFARE MISCELLANEOUS PROVISIONS) ACT, 1962
Uimhir 17 de 1963: AN tACHT IOMPAIR, 1963
Number 17 of 1963: TRANSPORT ACT, 1963
Uimhir 17 de 1964: AN tACHT UM DHLITEANAS SIBHIALTA (LEASÚ), 1964
Number 17 of 1964: CIVIL LIABILITY (AMENDMENT) ACT, 1964
Uimhir 17 de 1965: AN tACHT UM EISEACHADADH, 1965
Number 17 of 1965: EXTRADICTION ACT, 1965
Uimhir 17 de 1966: AN tACHT AIRGEADAIS, 1966
Number 17 of 1966: FINANCE ACT 1966
Uimhir 17 de 1967: AN tACHT AIRGEADAIS, 1967
Number 17 of 1967: FINANCE ACT, 1967
Uimhir 17 de 1968: AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA (UALACHLÍNTE), 1968
Number 17 of 1968: MERCHANT SHIPPING (LOAD LINES) ACT, 1968
Uimhir 17 de 1969: AN tACHT UM OIBRITHE TALMHAÍOCHTA (LAETHANTA SAOIRE AGUS PÁ), 1969
Number 17 of 1969: AGRICULTURAL WORKERS (HOLIDAYS AND WAGES) ACT, 1969
Uimhir 17 de 1970: AN tACHT D'FHORCHUR DLEACHTANNA (ORDUITHE A DHAINGNIÚ), 1970
Number 17 of 1970: IMPOSITION OF DUTIES (CONFIRMATION OF ORDERS) ACT, 1970
Uimhir 17 de 1971: AN tACHT UM AM CAIGHDEÁNACH (LEASÚ), 1971
Number 17 of 1971: STANDARD TIME (AMENDMENT) ACT, 1971
Uimhir 17 de 1972: AN tACHT UM IONTAOBHAIS AONAD, 1972
Number 17 of 1972: UNIT TRUSTS ACT, 1972
Uimhir 17 de 1973: ACHT NA STÁTSEIRBHÍSE (FOSTÚ BAN PÓSTA), 1973
Number 17 of 1973: CIVIL SERVICE (EMPLOYMENT OF MARRIED WOMEN) ACT, 1973
Uimhir 17 de 1974: AN tACHT AIRGEADAIS (CÁNACHAS AR BHRABÚIS MHIANACH ÁIRITHE), 1974
Number 17 of 1974: FINANCE (TAXATION OF PROFITS OF CERTAIN MINES) ACT, 1974
Uimhir 17 de 1975: AN tACHT CAIRDE TALMHAÍOCHTA, 1975
Number 17 of 1975: AGRICULTURAL CREDIT ACT, 1975
Uimhir 17 de 1976: ACHT NA nOSPIDÉAL POIBLÍ (LEASÚ), 1976
Number 17 of 1976: PUBLIC HOSPITALS (AMENDMENT) ACT, 1976
Uimhir 17 de 1977: ACHT NA gCARA-CHUMANN (LEASÚ), 1977
Number 17 of 1977: FRIENDLY SOCIETIES (AMENDMENT) ACT, 1977
Uimhir 17 de 1978: AN tACHT UM CHUMAISC, TÁTHCHEANGAIL AGUS MONAPLACHTAÍ (RIALÚ), 1978
Number 17 of 1978: MERGERS, TAKE-OVERS AND MONOPOLIES (CONTROL) ACT, 1978
Uimhir 17 de 1979: AN tACHT UM BAINC THAISCE IONTAOBHAIS, 1979
Number 17 of 1979: TRUSTEE SAVINGS BANKS ACT, 1979
Uimhir 17 de 1980: AN tACHT TOGHCHÁIN (LEASÚ), 1980
Number 17 of 1980: ELECTORAL (AMENDMENT) ACT, 1980
Uimhir 17 de 1981: AN tACHT SLÁINTE (SEIRBHÍSÍ MEABHAIRGHALAR), 1981
Number 17 of 1981: HEALTH (MENTAL SERVICES) ACT, 1981
Uimhir 17 de 1982: AN tACHT GÁIS (LEASÚ), 1982
Number 17 of 1982: GAS (AMENDMENT) ACT, 1982
Uimhir 17 de 1983: AN tACHT UM CHRUACH NA hÉIREANN TEORANTA (LEASÚ), 1983
Number 17 of 1983: IRISH STEEL LIMITED (AMENDMENT) ACT, 1983
Uimhir 17 de 1984: AN tACHT UM CHISTÍ AGRÓIRÍ, 1984
Number 17 of 1984: FUNDS OF SUITORS ACT, 1984
Uimhir 17 de 1985: AN tACHT UM CHÁIN FHEIRME, 1985
Number 17 of 1985: FARM TAX ACT, 1985
Uimhir 17 de 1986: AN tACHT UM LEABHARLANN CHESTER BEATTY, 1986
Number 17 of 1986: CHESTER BEATTY LIBRARY ACT, 1986
Uimhir 17 de 1987: ACHT NA SÉADCHOMHARTHAÍ NÁISIÚNTA (LEASÚ), 1987
Number 17 of 1987: NATIONAL MONUMENTS (AMENDMENT) ACT, 1987
Uimhir 17 de 1988: AN tACHT LEICTREACHAIS (SOLÁTHAR) (LEASÚ), 1988
Number 17 of 1988: ELECTRICITY (SUPPLY) (AMENDMENT) ACT, 1988
Uimhir 17 de 1989: AN tACHT CUMANN FOIRGNÍOCHTA, 1989
Number 17 of 1989: BUILDING SOCIETIES ACT, 1989
Uimhir 17 de 1990: AN tACHT UM RIALÚ TRIALACHA AGUS DRUGAÍ CLINICIÚLA, 1990
Number 17 of 1990: CONTROL OF CLINICAL TRIALS AND DRUGS ACT, 1990
Uimhir 17 de 1998: AN tACHT GÁIS (LEASÚ), 1998
Number 17 of 1998: GAS (AMENDMENT) ACT, 1998
Uimhir 17 de 1999: AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL (PLEANÁIL AGUS FORBAIRT), 1999
Number 17 of 1999: LOCAL GOVERNMENT (PLANNING AND DEVELOPMENT) ACT, 1999
Uimhir 17 de 2002: ACHT NA LIA-CHLEACHTÓIRÍ (LEASÚ), 2002
Number 17 of 2002: MEDICAL PRACTITIONERS (AMENDMENT) ACT, 2002
Uimhir 18 de 1923: ACHT AN OIREACHTAIS (BAILL D'ÍOC), 1923
Number 18 of 1923: THE OIREACHTAS (PAYMENT OF MEMBERS) ACT, 1923
Uimhir 18 de 1924: ACHT NA gCOISTÍ DHÁRÉAG (LEASÚ), 1924
Number 18 of 1924: JURIES (AMENDMENT) ACT, 1924
Uimhir 18 de 1925: ACHT UM CHIONTAÍ TRÉASÚNTA, 1925
Number 18 of 1925: TREASONABLE OFFENCES ACT, 1925
Uimhir 18 de 1926: ACHT UM FHEIDHMIÚ ORDUITHE CÚIRTE, 1926
Number 18 of 1926: ENFORCEMENT OF COURT ORDERS ACT, 1926
Uimhir 18 de 1927: ACHT AIRGID, 1927
Number 18 of 1927: FINANCE ACT, 1927
Uimhir 18 de 1928: ACHT UM GHEALL-CHUR, 1928
Number 18 of 1928: BETTING ACT, 1928
Uimhir 18 de 1929: ACHT DRÉINEÁLA AIRTÉIRIGHE (LEASÚ), 1929
Number 18 of 1929: ARTERIAL DRAINAGE (AMENDMENT) ACT, 1929
Uimhir 18 de 1930: ACHT UM MÉADÚ CÍOSA AGUS ÚIS MHORGÁISTE (COSCANNA), 1930
Number 18 of 1930: INCREASE OF RENT AND MORTGAGE INTEREST (RESTRICTIONS) ACT, 1930
Uimhir 18 de 1931: ACHT NA nGIÚIRITHE (COSAINT), 1931
Number 18 of 1931: JURIES (PROTECTION) ACT, 1931
Uimhir 18 de 1932: ACHT NA bPINSEAN SEAN-AOISE, 1932
Number 18 of 1932: OLD AGE PENSIONS ACT, 1932
Uimhir 18 de 1933: ACHT NA nÓISPIDÉAL PUIBLÍ, 1933
Number 18 of 1933: PUBLIC HOSPITALS ACT, 1933
Uimhir 18 de 1934: ACHT AIRGID (DIÚITÉTHE CUSTUM), 1934
Number 18 of 1934: FINANCE (CUSTOMS DUTIES) ACT, 1934
Uimhir 18 de 1935: ACHT TITHE CÚIRTE (SOLÁTHAR AGUS COTHABHÁIL), 1935
Number 18 of 1935: COURTHOUSES (PROVISION AND MAINTENANCE) ACT, 1935
Uimhir 18 de 1936: ACHT BUNREACHTA (LEASÚ Uimh. 24), 1936
Number 18 of 1936: CONSTITUTION (AMENDMENT No. 24) ACT, 1936
Uimhir 18 de 1937: ACHT AIRGID, 1937
Number 18 of 1937: FINANCE ACT, 1937
Uimhir 18 de 1938: ACHT UM CHÁNACHA DO BHAILIÚ (DAINGNIÚ), 1938
Number 18 of 1938: COLLECTION OF TAXES (CONFIRMATION) ACT, 1938
Uimhir 18 de 1939: ACHT AIRGEADAIS, 1939
Number 18 of 1939: FINANCE ACT, 1939
Uimhir 18 de 1940: ACHT COMHACHTA PRÁINNE (BUANÚ), 1940
Number 18 of 1940: EMERGENCY POWERS (CONTINUANCE) ACT, 1940
Uimhir 18 de 1941: ACHT NA dTITHE (LEASÚ), 1941
Number 18 of 1941: HOUSING (AMENDMENT) ACT, 1941
Uimhir 18 de 1942: ACHT UM THOGHCHÁIN ÁITIÚLA (LEASÚ), 1942
Number 18 of 1942: LOCAL ELECTIONS (AMENDMENT) ACT, 1942
Uimhir 18 de 1943: ACHT LEITHREASA, 1943
Number 18 of 1943: APPROPRIATION ACT, 1943
Uimhir 18 de 1944: AN tACHT AIRGEADAIS, 1944
Number 18 of 1944: FINANCE ACT, 1944
Uimhir 18 de 1945: AN tACHT TÉARMAÍ DLÍTHIÚLA GAEILGE, 1945
Number 18 of 1945: IRISH LEGAL TERMS ACT, 1945
Uimhir 18 de 1946: AN tACHT LEITHREASA, 1946
Number 18 of 1946: APPROPRIATION ACT, 1946
Uimhir 18 de 1947: AN tACHT TÁIRGÍ TALMHAÍOCHTA AGUS IASCAIGH (ONNMHUIRIÚ A RIALÚ), 1947
Number 18 of 1947: AGRICULTURAL AND FISHERY PRODUCTS (REGULATION OF EXPORT) ACT, 1947
Uimhir 18 de 1948: AN tACHT UM AN ACHT SOLÁTHAIRTÍ AGUS SEIRBHÍSÍ (FORÁLA SEALADACHA), 1946 (BUANÚ), 1948
Number 18 of 1948: SUPPLIES AND SERVICES (TEMPORARY PROVISIONS) ACT, 1946 (CONTINUANCE) ACT, 1948
Uimhir 18 de 1949: AN tACHT IASCAIGH (LEASÚ), 1949
Number 18 of 1949: FISHERIES (AMENDMENT) ACT, 1949
Uimhir 18 de 1950: AN tACHT AIRGEADAIS, 1950
Number 18 of 1950: FINANCE ACT, 1950
Uimhir 18 de 1951: ACHT CISTE NA nIASACHT ÁITIÚLA (LEASÚ), 1951
Number 18 of 1951: LOCAL LOANS FUND (AMENDMENT) ACT, 1951
Uimhir 18 de 1952: ACHT NA dTRÉIDLIA, 1952
Number 18 of 1952: VETERINARY SURGEONS ACT, 1952
Uimhir 18 de 1953: AN tACHT TALÚN, 1953
Number 18 of 1953: LAND ACT, 1953
Uimhir 18 de 1954: AN tACHT COSANTA, 1954
Number 18 of 1954: DEFENCE ACT, 1954
Uimhir 18 de 1955: ACHT NA dTABHARTAS AGUS NA dTIOMNACHT CARTHANULA (LEASÚ), 1955
Number 18 of 1955: CHARITABLE DONATIONS AND BEQUESTS (AMENDMENT) ACT, 1955
Uimhir 18 de 1956: AN tACHT UM RÁTAÍ AR THALAMH THALMHAÍOCHTA (FAOISEAMH), 1956
Number 18 of 1956: RATES ON AGRICULTURAL LAND (RELIEF) ACT, 1956
Uimhir 18 de 1957: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS, 1957
Number 18 of 1957: BRETTON WOODS AGREEMENTS ACT, 1957
Uimhir 18 de 1958: AN tACHT FORBARTHA MÓNA, 1958
Number 18 of 1958: TURF DEVELOPMENT ACT, 1958
Uimhir 18 de 1959: AN tACHT AIRGEADAIS, 1959
Number 18 of 1959: FINANCE ACT, 1959
Uimhir 18 de 1960: AN tACHT DEOCHA MEISCIÚLA, 1960
Number 18 of 1960: INTOXICATING LIQUOR ACT, 1960
Uimhir 18 de 1961: ACHT NA nALTRAÍ, 1961
Number 18 of 1961: NURSES ACT, 1961
Uimhir 18 de 1962: ACHT NA gCÚIRTEANNA (FORÁLACHA FORLÍONTACHA) (LEASÚ), 1962
Number 18 of 1962: COURTS (SUPPLEMENTAL PROVISIONS) (AMENDMENT) ACT, 1962
Uimhir 18 de 1963: AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL (LUACHÁIL A LAGHDÚ GO SEALADACH), 1963
Number 18 of 1963: LOCAL GOVERNMENT (TEMPORARY REDUCTION OF VALUATION) ACT, 1963
Uimhir 18 de 1964: AN tACHT ÁRACHAIS, 1964
Number 18 of 1964: INSURANCE ACT, 1964
Uimhir 18 de 1965: AN tACHT UM THIONSCAIL NA GAELTACHTA (LEASÚ), 1965
Number 18 of 1965: GAELTACHT INDUSTRIES (AMENDMENT) ACT, 1965
Uimhir 18 de 1966: AN tACHT AIRÍ AGUS RÚNAITHE (LEASÚ), 1966
Number 18 of 1966: MINISTERS AND SECRETARIES (AMENDMENT) ACT, 1966
Uimhir 18 de 1967: AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH (FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA), 1967
Number 18 of 1967: SOCIAL WELFARE (MISCELLANEOUS PROVISIONS) ACT, 1967
Uimhir 18 de 1968: AN tACHT UM LÁRIONAID CHUANTA IASCAIGH, 1968
Number 18 of 1968: FISHERY HARBOUR CENTRES ACT, 1968
Uimhir 18 de 1969: AN tACHT UM OIFIG AN PHOIST (LEASÚ), 1969
Number 18 of 1969: POST OFFICE (AMENDMENT) ACT, 1969
Uimhir 18 de 1970: ACHT NA dTITHE, 1970
Number 18 of 1970: HOUSING ACT, 1970
Uimhir 18 de 1971: AN tACHT LEICTREACHAIS (SOLÁTHAR) (LEASÚ), 1971
Number 18 of 1971: ELECTRICITY (SUPPLY) (AMENDMENT) ACT, 1971
Uimhir 18 de 1972: AN tACHT UM CHLEACHTAIS SRIANTA TRÁDÁLA (ORDÚ A DHAINGNIÚ), 1972
Number 18 of 1972: RESTRICTIVE TRADE PRACTICES (CONFIRMATION OF ORDER) ACT, 1972
Uimhir 18 de 1973: ACHT TEAGHLACHAS AN UACHTARÁIN (LEASÚ), 1973
Number 18 of 1973: PRESIDENTIAL ESTABLISHMENT (AMENDMENT) ACT, 1973
Uimhir 18 de 1974: AN tACHT UM ONNMHAIRIÚ A SPREAGADH (LEASÚ), 1974
Number 18 of 1974: EXPORT PROMOTION (AMENDMENT) ACT, 1974
Uimhir 18 de 1975: AN tACHT UM THIONSCAIL NA GAELTACHTA (LEASÚ), 1975
Number 18 of 1975: GAELTACHT INDUSTRIES (AMENDMENT) ACT, 1975
Uimhir 18 de 1976: AN tACHT UM RIALÚ BANC (LUACH SAOTHAIR AGUS COINNÍOLLACHA FOSTAÍOCHTA) (FORÁLACHA SEALADACHA), 1976
Number 18 of 1976: REGULATION OF BANKS (REMUNERATION AND CONDITIONS OF EMPLOYMENT) (TEMPORARY PROVISIONS) ACT, 1976
Uimhir 18 de 1977: AN tACHT AIRGEADAIS, 1977
Number 18 of 1977: FINANCE ACT, 1977
Uimhir 18 de 1978: AN tACHT IASCAIGH (LEASÚ), 1978
Number 18 of 1978: FISHERIES (AMENDMENT) ACT, 1978
Uimhir 18 de 1979: AN tACHT IOMPAIR (FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA), 1979
Number 18 of 1979: TRANSPORT (MISCELLANEOUS PROVISIONS) ACT, 1979
Uimhir 18 de 1980: AN tACHT UM ONNMHAIRIÚ A SPREAGADH (LEASÚ), 1980
Number 18 of 1980: EXPORT PROMOTION (AMENDMENT) ACT, 1980
Uimhir 18 de 1981: AN tACHT UM SHAINMHARCÁIL, 1981
Number 18 of 1981: HALLMARKING ACT, 1981
Uimhir 18 de 1982: AN tACHT UM BREOSLAÍ (SOLÁTHAIRTÍ A RIALÚ), 1982
Number 18 of 1982: FUELS (CONTROL OF SUPPLIES) ACT, 1982
Uimhir 18 de 1983: AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA (DÍRÍ SOLAIS), 1983
Number 18 of 1983: MERCHANT SHIPPING (LIGHT DUES) ACT, 1983
Uimhir 18 de 1984: AN tACHT UM MÍ-ÚSÁID DRUGAÍ, 1984
Number 18 of 1984: MISUSE OF DRUGS ACT, 1984
Uimhir 18 de 1985: ACHT NA nALTRAÍ, 1985
Number 18 of 1985: NURSES ACT, 1985
Uimhir 18 de 1986: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR (RÉAMHINIÚCHADH), 1986
Number 18 of 1986: AIR NAVIGATION AND TRANSPORT (PREINSPECTION) ACT, 1986
Uimhir 18 de 1987: AN tACHT SÁBHÁILTEACHTA, SLÁINTE AGUS LEASA (SUITEÁLACHA AMACH ÓN gCÓSTA), 1987
Number 18 of 1987: SAFETY, HEALTH AND WELFARE (OFFSHORE INSTALLATIONS) ACT, 1987
Uimhir 18 de 1988: AN tACHT TALMHAÍOCHTA (TAIGHDE, OILIÚINT AGUS COMHAIRLE), 1988
Number 18 of 1988: AGRICULTURE (RESEARCH, TRAINING AND ADVICE) ACT, 1988
Uimhir 18 de 1989: ACHT NA LEANAÍ, 1989
Number 18 of 1989: CHILDREN ACT, 1989
Uimhir 18 de 1990: AN tACHT UM GHNÍOMHAIREACHT BAINISTÍOCHTA AN CHISTEÁIN NÁISIÚNTA, 1990
Number 18 of 1990: NATIONAL TREASURY MANAGEMENT AGENCY ACT, 1990
Uimhir 18 de 1998: AN tACHT UM BINSÍ FIOSRÚCHÁIN (FIANAISE) (LEASÚ) (UIMH. 2), 1998
Number 18 of 1998: TRIBUNALS OF INQUIRY (EVIDENCE) (AMENDMENT) (NO. 2) ACT, 1998
Uimhir 18 de 1999: AN tACHT UM THRUAILLIÚ NA FARRAIGE (LEASÚ), 1999
Number 18 of 1999: SEA POLLUTION (AMENDMENT) ACT, 1999
Uimhir 18 de 2000: AN tACHT UM ATHNUACHAN BAILE, 2000
Number 18 of 2000: TOWN RENEWAL ACT, 2000
Uimhir 19 de 1923: ACHT UM MÉADÚ CÍOSA AGUS ÚIS MHORGÁISTE (COSCANNA), 1923
Number 19 of 1923: INCREASE OF RENT AND MORTGAGE INTEREST (RESTRICTIONS) ACT, 1923
Uimhir 19 de 1924: ACHT NA bPINSEAN SEAN-AOISE, 1924
Number 19 of 1924: OLD AGE PENSION ACT, 1924
Uimhir 19 de 1925: ACHT IASACHTAÍ TRÁDALÁ (URRAÍOCHT) (LEASÚ), 1925
Number 19 of 1925: TRADE LOANS (GUARANTEE) (AMENDMENT) ACT, 1925
Uimhir 19 de 1926: ACHT UM DHÍOBHÁIL DO MHAOIN (CÚITEAMH) (LEASÚ), 1926
Number 19 of 1926: DAMAGE TO PROPERTY (COMPENSATION) (AMENDMENT) ACT, 1926
Uimhir 19 de 1927: ACHT TALMHAN, 1927
Number 19 of 1927: LAND ACT, 1927
Uimhir 19 de 1928: ACHT IASACHTAÍ TRÁDALÁ (URRAÍOCHT) (LEASÚ), 1928
Number 19 of 1928: TRADE LOANS (GUARANTEE) (AMENDMENT) ACT, 1928
Uimhir 19 de 1929: ACHT GHÁRDA SÍOCHÁNA (ÁITRIBH DO SHOLÁTHAR) (LEASÚ), 1929
Number 19 of 1929: CIVIC GUARD (ACQUISITION OF PREMISES) (AMENDMENT) ACT, 1929
Uimhir 19 de 1930: ACHT LEICTREACHAIS (SOLÁTHAR) (LEASÚ), 1930
Number 19 of 1930: ELECTRICITY (SUPPLY) (AMENDMENT) ACT, 1930
Uimhir 19 de 1931: ACHT RIALTAIS ÁITIÚLA, 1931
Number 19 of 1931: LOCAL GOVERNMENT ACT, 1931
Uimhir 19 de 1932: ACHT NA dTITHE (FORÁLACHA AIRGID AGUS FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA), 1932
Number 19 of 1932: HOUSING (FINANCIAL AND MISCELLANEOUS PROVISIONS) ACT, 1932
Uimhir 19 de 1933: ACHT IASACHTAÍ AGUS CISTÍ DHÁIL ÉIREANN (LEASÚ), 1933
Number 19 of 1933: DAIL EIREANN LOANS AND FUNDS (AMENDMENT) ACT, 1933
Uimhir 19 de 1934: ACHT DIÚITÉTHE CUSTUM (RÁTAÍ TOSAIOCHTA), 1934
Number 19 of 1934: CUSTOMS DUTIES (PREFERENTIAL RATES) ACT, 1934
Uimhir 19 de 1935: ACHT RIALTAIS ÁITIÚLA (FORÁLACHA SEALADACHA) (LEASÚ), 1935
Number 19 of 1935: LOCAL GOVERNMENT (TEMPORARY PROVISIONS) (AMENDMENT) ACT, 1935
Uimhir 19 de 1936: ACHT CAIPITAIL THELEFÓIN, 1936
Number 19 of 1936: TELEPHONE CAPITAL ACT, 1936
Uimhir 19 de 1937: ACHT TORA DÉIRÍOCHTA (LEASÚ), 1937
Number 19 of 1937: DAIRY PRODUCE (AMENDMENT) ACT, 1937
Uimhir 19 de 1938: ACHT CHUN DIÚITÉTHE DO GHEARRADH (ORDUITHE DO DHAINGNIÚ), 1938
Number 19 of 1938: IMPOSITION OF DUTIES (CONFIRMATION OF ORDERS) ACT, 1938
Uimhir 19 de 1939: ACHT LEITHREASA, 1939
Number 19 of 1939: APPROPRIATION ACT, 1939
Uimhir 19 de 1940: ACHT UM THOGHACHÁIN ÁITIÚLA (LEASÚ), 1940
Number 19 of 1940: LOCAL ELECTIONS (AMENDMENT) ACT, 1940
Uimhir 19 de 1941: ACHT GÁRDA SÍOCHÁNA (CÚITEAMH), 1941
Number 19 of 1941: GARDA SIOCHANA (COMPENSATION) ACT, 1941
Uimhir 19 de 1942: ACHT COMHACHTA PRÁINNE (BUANÚ AGUS LEASÚ), 1942
Number 19 of 1942: EMERGENCY POWERS (CONTINUANCE AND AMENDMENT) ACT, 1942
Uimhir 19 de 1943: ACHT GAIRM-OIDEACHAIS (LEASÚ), 1943
Number 19 of 1943: VOCATIONAL EDUCATION (AMENDMENT) ACT, 1943
Uimhir 19 de 1944: ACHT AN ARD-REACHTAIRE CUNTAS AGUS CISTE (LEASÚ), 1944
Number 19 of 1944: COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL (AMENDMENT) ACT, 1944
Uimhir 19 de 1945: AN tACHT CÓIREÁLA MEABHAIR-GHALAR, 1945
Number 19 of 1945: MENTAL TREATMENT ACT, 1945
Uimhir 19 de 1946: AN tACHT BUANUITHE SCÉIMEANNA CÚITIMH, 1946
Number 19 of 1946: CONTINUATION OF COMPENSATION SCHEMES ACT, 1946
Uimhir 19 de 1947: ACHT AN ARD-REACHTAIRE CUNTAS AGUS CISTE (LEASÚ), 1947
Number 19 of 1947: COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL (AMENDMENT) ACT, 1947
Uimhir 19 de 1948: AN tACT UM CHLÁRÚ BANALTRAN, 1948
Number 19 of 1948: NURSES REGISTRATION ACT, 1948
Uimhir 19 de 1949: AN tACHT ARM-PHINSEAN, 1949
Number 19 of 1949: ARMY PENSIONS ACT, 1949
Uimhir 19 de 1950: AN tACHT CEARDCHUMANN, 1950
Number 19 of 1950: TRADE UNION ACT, 1950
Uimhir 19 de 1951: AN tACHT CAIPITIL THELEFÓNA, 1951
Number 19 of 1951: TELEPHONE CAPITAL ACT, 1951
Uimhir 19 de 1952: AN tACHT UM OIFIGÍ AIREACHTA AGUS PARLAIMINTE (LEASÚ), 1952
Number 19 of 1952: MINISTERIAL AND PARLIAMENTARY OFFICES (AMENDMENT) ACT, 1952
Uimhir 19 de 1953: AN tACHT FORBARTHA MÓNA, 1953
Number 19 of 1953: TURF DEVELOPMENT ACT, 1953
Uimhir 19 de 1954: AN tACHT UM CHÁNACHA A BHAILIÚ (DAINGNIÚ), 1954
Number 19 of 1954: COLLECTION OF TAXES (CONFIRMATION) ACT, 1954
Uimhir 19 de 1955: AN tACHT CAIDRIMH THIONSCAIL (LEASÚ), 1955
Number 19 of 1955: INDUSTRIAL RELATIONS (AMENDMENT) ACT, 1955
Uimhir 19 de 1956: AN tACHT SOLÁTHAIR SHÍOLTA AGUS LEASACHÁN, 1956
Number 19 of 1956: SEEDS AND FERTILISERS SUPPLY ACT, 1956
Uimhir 19 de 1957: AN tACHT ARM-PHINSEAN, 1957
Number 19 of 1957: ARMY PENSIONS ACT, 1957
Uimhir 19 de 1958: AN tACHT IOMPAIR, 1958
Number 19 of 1958: TRANSPORT ACT, 1958
Uimhir 19 de 1959: AN tACHT SEICEANNA, 1959
Number 19 of 1959: CHEQUES ACT, 1959
Uimhir 19 de 1960: AN tACHT AIRGEADAIS, 1960
Number 19 of 1960: FINANCE ACT, 1960
Uimhir 19 de 1961: AN tACHT TOGHCHÁIN (LEASÚ), 1961
Number 19 of 1961: ELECTORAL (AMENDMENT) ACT, 1961
Uimhir 19 de 1962: AN tACHT LEITHREASA, 1962
Number 19 of 1962: APPROPRIATION ACT, 1962
Uimhir 19 de 1963: AN tACHT TOGHCHÁIN, 1963
Number 19 of 1963: ELECTORAL ACT, 1963
Uimhir 19 de 1964: AN tACHT TALMHAÍOCHTA (LEASÚ), 1964
Number 19 of 1964: AGRICULTURE (AMENDMENT) ACT, 1964
Uimhir 19 de 1965: AN tACHT UM THOGHCHÁIN ÁITIÚLA, 1965
Number 19 of 1965: LOCAL ELECTIONS ACT, 1965
Uimhir 19 de 1966: AN tACHT UM CHOMHAR CREIDMHEASA, 1966
Number 19 of 1966: CREDIT UNION ACT, 1966
Uimhir 19 de 1967: AN tACHT FREASTAL SCOILE (LEASÚ), 1967
Number 19 of 1967: SCHOOL ATTENDANCE (AMENDMENT) ACT, 1967
Uimhir 19 de 1968: AN tACHT UM CHOSAINT TAIBHEOIRÍ, 1968
Number 19 of 1968: PERFORMERS' PROTECTION ACT, 1968
Uimhir 19 de 1969: AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH (FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA), 1969
Number 19 of 1969: SOCIAL WELFARE (MISCELLANEOUS PROVISIONS) ACT, 1969
Uimhir 19 de 1970: AN tACHT UM THIONSCAL NA gCAPALL, 1970
Number 19 of 1970: HORSE INDUSTRY ACT, 1970
Uimhir 19 de 1971: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA (EUROCONTROL), 1971
Number 19 of 1971: AIR NAVIGATION (EUROCONTROL) ACT, 1971
Uimhir 19 de 1972: AN tACHT AIRGEADAIS, 1972
Number 19 of 1972: FINANCE ACT, 1972
Uimhir 19 de 1973: An tACHT AIRGEADAIS, 1973
Number 19 of 1973: FINANCE ACT, 1973
Uimhir 19 de 1974: AN tACHT LEICTREACHAIS (SOLÁTHAR) (LEASÚ), 1974
Number 19 of 1974: ELECTRICITY (SUPPLY) (AMENDMENT) ACT, 1974
Uimhir 19 de 1975: AN tACHT AIRGEADAIS (Uimh. 2), 1975
Number 19 of 1975: FINANCE (No. 2) ACT 1975
Uimhir 19 de 1976: AN tACHT UM THÁIRGÍ DÉIRÍOCHTA (FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA) (LEASÚ), 1976
Number 19 of 1976: DAIRY PRODUCE (MISCELLANEOUS PROVISIONS) (AMENDMENT) ACT, 1976
Uimhir 19 de 1977: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS (LEASÚ), 1977
Number 19 of 1977: BRETTON WOODS AGREEMENTS (AMENDMENT) ACT, 1977
Uimhir 19 de 1978: AN tACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE (LEASÚ), 1978
Number 19 of 1978: ROAD TRAFFIC (AMENDMENT) ACT, 1978
Uimhir 19 de 1979: AN tACHT UM THIONÓL NA hEORPA (IONADAITHE NA hÉIREANN), 1979
Number 19 of 1979: EUROPEAN ASSEMBLY (IRISH REPRESENTATIVES) ACT, 1979
Uimhir 19 de 1980: AN tACHT UM CHLEACHTAIS SRIANTA (ORDÚ A DHAINGNIÚ), 1980
Number 19 of 1980: RESTRICTIVE PRACTICES (CONFIRMATION OF ORDER) ACT, 1980
Uimhir 19 de 1981: AN tACHT UM SCÉIM RANNÍOCAÍ FOSTAÍOCHTA FOSTÓIRÍ, 1981
Number 19 of 1981: EMPLOYERS' EMPLOYMENT CONTRIBUTION SCHEME ACT, 1981
Uimhir 19 de 1982: AN tACHT DÉANTÓIREACHTA SIÚCRA (LEASÚ), 1982
Number 19 of 1982: SUGAR MANUFACTURE (AMENDMENT) ACT, 1982
Uimhir 19 de 1983: AN tACHT UM ACHOMHAIRC ARMCHÚIRTEANNA, 1983
Number 19 of 1983: COURTS-MARTIAL APPEALS ACT, 1983
Uimhir 19 de 1984: AN tACHT OMBUDSMAN (LEASÚ), 1984
Number 19 of 1984: OMBUDSMAN (AMENDMENT) ACT, 1984
Uimhir 19 de 1985: ACHT NA gCOMHPHOBAL EORPACH (LEASÚ) (UIMH. 2), 1985
Number 19 of 1985: EUROPEAN COMMUNITIES (AMENDMENT) (NO. 2) ACT, 1985
Uimhir 19 de 1986: AN tACHT UM ATHNUACHAN UIRBEACH, 1986
Number 19 of 1986: URBAN RENEWAL ACT, 1986
Uimhir 19 de 1987: ACHT CHISTE NA nIASACHTAÍ ÁITIÚLA (LEASÚ), 1987
Number 19 of 1987: LOCAL LOANS FUND (AMENDMENT) ACT, 1987
Uimhir 19 de 1988: AN tACHT CRAOLACHÁIN AGUS RAIDIÓ-THEILEAGRAFAÍOCHTA, 1988
Number 19 of 1988: BROADCASTING AND WIRELESS TELEGRAPHY ACT, 1988
Uimhir 19 de 1989: AN tACHT UM THOIRMEASC AR GHRÍOSÚ CHUN FUATHA, 1989
Number 19 of 1989: PROHIBITION OF INCITEMENT TO HATRED ACT, 1989
Uimhir 19 de 1990: AN tACHT CAIDRIMH THIONSCAIL, 1990
Number 19 of 1990: INDUSTRIAL RELATIONS ACT, 1990
Uimhir 19 de 1993: AN tACHT UM FHORBAIRT TIONSCAIL, 1993
Number 19 of 1993: INDUSTRIAL DEVELOPMENT ACT, 1993
Uimhir 19 de 1998: AN tACHT TOGHCHÁIN (LEASÚ) (UIMH. 2), 1998
Number 19 of 1998: ELECTORAL (AMENDMENT) (NO. 2) ACT, 1998
Uimhir 19 de 1999: ACHT NA hOIDHREACHTA AILTIREACHTA (FARDAL NÁISIÚNTA) AGUS NA SÉADCHOMHARTHAÍ STAIRIÚLA (FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA), 1999
Number 19 of 1999: ARCHITECTURAL HERITAGE (NATIONAL INVENTORY) AND HISTORIC MONUMENTS (MISCELLANEOUS PROVISIONS) ACT, 1999
Uimhir 2 (Príobháideach) de 1924: ACHT DAINGNITHE ORDUITHE PÍOLÓIDEACHTA, 1924
Number 2 (Private) of 1924: PILOTAGE ORDERS CONFIRMATION ACT, 1924
Uimhir 2 (Príobháideach) de 1925: ACHT DAINGNITHE ORDUITHE SHEALADAIGH AN ROINN RIALTAIS ÁITIÚLA AGUS SLÁINTE PUIBLÍ UIMH. 1, 1925
Number 2 (Private) of 1925: DEPARTMENT OF LOCAL GOVERNMENT AND PUBLIC HEALTH PROVISIONAL ORDER CONFIRMATION NO. 1 ACT, 1925
Uimhir 2 (Príobháideach) de 1926: ACHT CHUAN LUIMNIGHE, 1926
Number 2 (Private) of 1926: LIMERICK HARBOUR ACT, 1926
Uimhir 2 (Príobháideach) de 1927: ACHT TRAMBHEALACH AONTUITHE BHAILE ÁTHA CLIATH (BÓITHRE IARAINN LEICTRICIÚLA LEAMHCAIN), 1927
Number 2 (Private) of 1927: DUBLIN UNITED TRAMWAYS (LUCAN ELECTRIC RAILWAYS) ACT, 1927
Uimhir 2 (Príobháideach) de 1928: ACHT EAGLAIS NA METHODISTEACH IN ÉIRINN, 1928
Number 2 (Private) of 1928: THE METHODIST CHURCH IN IRELAND ACT, 1928
Uimhir 2 (Príobháideach) de 1930: ACHT DAINGNITHE ORDUITHE SHEALADAIGH UM PIARA AGUS CUAN, 1930
Number 2 (Private) of 1930: PIER AND HARBOUR PROVISIONAL ORDER CONFIRMATION ACT, 1930
Uimhir 2 (Príobháideach) de 1932: ACHT DAINGNITHE ORDUITHE SHEALADAIGH UM PIARA AGUS CUAN (Uimh. 2), 1932
Number 2 (Private) of 1932: PIER AND HARBOUR PROVISIONAL ORDER CONFIRMATION (No. 2) ACT, 1932
Uimhir 2 (Príobháideach) de 1933: ACHT CUIDEACHTAN ROILIGE GENERÁLTA BHAILE ÁTHA CLIATH, 1933
Number 2 (Private) of 1933: THE DUBLIN GENERAL CEMETERY COMPANY'S ACT, 1933
Uimhir 2 (Príobháideach) de 1935: ACHT CHUAN NA GAILLIMHE, 1935
Number 2 (Private) of 1935: GALWAY HARBOUR ACT, 1935
Uimhir 2 (Príobháideach) de 1936: ACHT AN OISPIDÉIL MHÁITHREACHAIS NÁISIÚNTA, BAILE ÁTHA CLIATH (LEASÚ AR AN gCAIRT), 1936
Number 2 (Private) of 1936: NATIONAL MATERNITY HOSPITAL, DUBLIN (CHARTER AMENDMENT) ACT, 1936
Uimhir 2 (Príobháideach) de 1937: ACHT DAINGNITHE ORDUITHE SHEALADAIGH ÓN ROINN RIALTAIS ÁITIÚLA AGUS SLÁINTE PUIBLÍ, 1937
Number 2 (Private) of 1937: LOCAL GOVERNMENT AND PUBLIC HEALTH PROVISIONAL ORDER CONFIRMATION ACT, 1937
Uimhir 2 (Príobháideach) de 1938: ACHT CHEARNÓG MHOINSEÓ, BAILE ÁTHA CLIATH, 1938
Number 2 (Private) of 1938: MOUNTJOY SQUARE, DUBLIN, ACT, 1938
Uimhir 2 (Príobháideach) de 1940: ACHT DAINGNITHE ORDUITHE SHEALADAIGH UM PIARA AGUS CUAN, 1940
Number 2 (Private) of 1940: PIER AND HARBOUR PROVISIONAL ORDER CONFIRMATION ACT, 1940
Uimhir 2 (Príobháideach) de 1941: ACHT DAINGNITHE ORDUITHE SHEALADAIGH UM PIARA AGUS CUAN, 1941
Number 2 (Private) of 1941: PIER AND HARBOUR PROVISIONAL ORDER CONFIRMATION ACT, 1941
Uimhir 2 (Príobháideach) de 1953: AN tACHT UM AN OSPIDÉAL RÍOGA DO DHOLEIGHSIGH, BAILE ÁTHA CLIATH (LEASÚ CAIRTE), 1953
Number 2 (Private) of 1953: THE ROYAL HOSPITAL FOR INCURABLES, DUBLIN (CHARTER AMENDMENT) ACT, 1953
Uimhir 2 (Príobháideach) de 1965: ACHT DAINGNITHE ORDAITHE SHEALADAIGH RIALTAIS ÁITIÚIL, 1965
Number 2 (Private) of 1965: LOCAL GOVERNMENT PROVISIONAL ORDER CONFIRMATION ACT, 1965
Uimhir 2 (Príobháideach) de 1979: AN tACHT DAINGNITHE ORDAITHE SHEALADAIGH RIALTAIS ÁITIÚIL, 1979
Number 2 (Private) of 1979: LOCAL GOVERNMENT PROVISIONAL ORDER CONFIRMATION ACT, 1979
Uimhir 2 de 1923: ACHT SLÁNUÍOCHTA (ARM NA BREATAINE), 1923
Number 2 of 1923: INDEMNITY (BRITISH MILITARY) ACT, 1923
Uimhir 2 de 1924: ACHT OIFIGIGH CÚIRTE (CEAPACHÁIN SHEALADACHA), 1924
Number 2 of 1924: COURT OFFICERS (TEMPORARY APPOINTMENTS) ACT, 1924
Uimhir 2 de 1925: ACHT DOCHTÚIREACHTA, 1925
Number 2 of 1925: MEDICAL ACT, 1925
Uimhir 2 de 1926: ACHT SOLÁTHAR LEICTREACHAIS (COMHACHTA SPEISIALTA), 1926
Number 2 of 1926: ELECTRICITY SUPPLY (SPECIAL POWERS) ACT, 1926
Uimhir 2 de 1927: ACHT DOCHTÚIREACHTA, 1927
Number 2 of 1927: MEDICAL ACT, 1927
Uimhir 2 de 1928: ACHT PRÍMH-CHISTE, 1928
Number 2 of 1928: CENTRAL FUND ACT, 1928
Uimhir 2 de 1929: ACHT PORT AGUS DUGANNA BHAILE ÁTHA CLIATH (DROICHID), 1929
Number 2 of 1929: DUBLIN PORT AND DOCKS (BRIDGES) ACT, 1929
Uimhir 2 de 1930: ACHT NA SÉADCHOMHARTHAÍ NÁISIÚNTA, 1930
Number 2 of 1930: NATIONAL MONUMENTS ACT, 1930
Uimhir 2 de 1931: ACHT FÓRSAÍ COSANTA (FORÁLACHA SEALADACHA), 1931
Number 2 of 1931: DEFENCE FORCES (TEMPORARY PROVISIONS) ACT, 1931
Uimhir 2 de 1932: ACHT UM IOMPAR AR BHÓITHRE, 1932
Number 2 of 1932: ROAD TRANSPORT ACT, 1932
Uimhir 2 de 1933: ACHT TALMHAN (CISTE NA mBLIANACHT CEANNAIGH), 1933
Number 2 of 1933: LAND (PURCHASE ANNUITIES FUND) ACT, 1933
Uimhir 2 de 1934: ACHT NA gCUAN (RÁTAÍ DO RIALÁIL), 1934
Number 2 of 1934: HARBOURS (REGULATION OF RATES) ACT, 1934
Uimhir 2 de 1935: ACHT UM HALLAÍ RINNCE PUIBLÍ, 1935
Number 2 of 1935: PUBLIC DANCE HALLS ACT, 1935
Uimhir 2 de 1936: ACHT UM CHOINNÍOLLACHA FOSTAÍOCHTA, 1936
Number 2 of 1936: CONDITIONS OF EMPLOYMENT ACT, 1936
Uimhir 2 de 1937: ACHT UM CHONGNAMH PHUIBLÍ, 1937
Number 2 of 1937: PUBLIC ASSISTANCE ACT, 1937
Uimhir 2 de 1938: ACHT UM CHONGNAMH DHÍOMHAOINTIS (LEASÚ), 1938
Number 2 of 1938: UNEMPLOYMENT ASSISTANCE (AMENDMENT) ACT, 1938
Uimhir 2 de 1939: ACHT TORA TALMHAÍOCHTA (UIBHE), 1939
Number 2 of 1939: AGRICULTURAL PRODUCE (EGGS) ACT, 1939
Uimhir 2 de 1940: ACHT UM CHIONTAÍ IN AGHAIDH AN STÁIT (LEASÚ), 1940
Number 2 of 1940: OFFENCES AGAINST THE STATE (AMENDMENT) ACT, 1940
Uimhir 2 de 1941: ACHT ARM-PHINSEAN, 1941
Number 2 of 1941: ARMY PENSIONS ACT, 1941
Uimhir 2 de 1942: ACHT NA SIOPAÍ (COINNÍOLLACHA FOSTAÍOCHTA) (LEASÚ), 1942
Number 2 of 1942: SHOPS (CONDITIONS OF EMPLOYMENT) (AMENDMENT) ACT, 1942
Uimhir 2 de 1943: ACHT UM EALLACH STUIC A hEASPORTÁLFAR (ÁRACHAS), 1943
Number 2 of 1943: EXPORTED LIVE STOCK (INSURANCE) ACT, 1943
Uimhir 2 de 1944: ACHT LIÚNTAISÍ LEANBHAÍ, 1944
Number 2 of 1944: CHILDREN'S ALLOWANCES ACT, 1944
Uimhir 2 de 1945: AN tACHT UM GHALAIR AINMHITHE, 1945
Number 2 of 1945: DISEASES OF ANIMALS ACT, 1945
Uimhir 2 de 1946: ACHT NA dTITHE (LEASÚ), 1946
Number 2 of 1946: HOUSING (AMENDMENT) ACT, 1946
Uimhir 2 de 1947: AN tACHT ALCÓIL CHEARDAIS (LEASÚ), 1947
Number 2 of 1947: INDUSTRIAL ALCOHOL (AMENDMENT) ACT, 1947
Uimhir 2 de 1948: ACHT AN GHARDA SHÍOCHÁNA (LÁITHREÁIN A THÓGAINT AGUS ÁITRIBH A CHOINNEÁIL), 1948
Number 2 of 1948: GARDA SIOCHANA (ACQUISITION OF SITES AND RETENTION OF PREMISES) ACT, 1948
Uimhir 2 de 1949: AN tACHT d'FHORCHUR DLEACHT (ORDUITHE A DHAINGNIÚ), 1949
Number 2 of 1949: IMPOSITION OF DUTIES (CONFIRMATION OF ORDERS) ACT, 1949
Uimhir 2 de 1950: AN tACHT FÓRSAÍ COSANTA (FORÁLA SEALADACHA), 1950
Number 2 of 1950: DEFENCE FORCES (TEMPORARY PROVISIONS) ACT, 1950
Uimhir 2 de 1951: AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL, 1951
Number 2 of 1951: CRIMINAL JUSTICE ACT, 1951
Uimhir 2 de 1952: AN tACHT FÓRSAÍ COSANTA (FORÁLA SEALADACHA), 1952
Number 2 of 1952: DEFENCE FORCES (TEMPORARY PROVISIONS) ACT, 1952
Uimhir 2 de 1953: AN tACHT IASACHT TRÁDÁLA (RÁTHAÍOCHT) (LEASÚ), 1953
Number 2 of 1953: TRADE LOANS (GUARANTEE) (AMENDMENT) ACT, 1953
Uimhir 2 de 1954: AN tACHT SRIANTA CÍOSA (LEASÚ), 1954
Number 2 of 1954: RENT RESTRICTIONS (AMENDMENT) ACT, 1954
Uimhir 2 de 1955: AN tACHT TALMHAÍOCHTA (LEASÚ), 1955
Number 2 of 1955: AGRICULTURE (AMENDMENT) 1955
Uimhir 2 de 1956: AN tACHT UM CHEARRBHACHAS AGUS CRANNCHUIR, 1956
Number 2 of 1956: GAMING AND LOTTERIES ACT, 1956
Uimhir 2 de 1957: AN tACHT PRÍOMH-CHISTE, 1957
Number 2 of 1957: CENTRAL FUND ACT, 1957
Uimhir 2 de 1958: AN tACHT UM THIARNAÍ TALÚN AGUS TIONÓNTAÍ (LÉASANNA FRITHDHÍLSE), 1958
Number 2 of 1958: LANDLORD AND TENANT (REVERSIONARY LEASES) ACT, 1958
Uimhir 2 de 1959: AN tACHT FORBARTHA MÓNA, 1959
Number 2 of 1959: TURF DEVELOPMENT ACT, 1959
Uimhir 2 de 1960: AN tACHT ARM-PHINSEAN, 1960
Number 2 of 1960: ARMY PENSIONS ACT, 1960
Uimhir 2 de 1961: AN tACHT LEICTREACHAIS (SOLÁTHAR) (LEASÚ), 1961
Number 2 of 1961: ELECTRICITY (SUPPLY) (AMENDMENT) ACT, 1961
Uimhir 2 de 1962: AN tACHT PÍOLOTAÍOCHTA (LEASÚ), 1962
Number 2 of 1962: PILOTAGE (AMENDMENT) ACT, 1962
Uimhir 2 de 1963: AN tACHT UM NÍTRIGIN ÉIREANN TEORANTA, 1963
Number 2 of 1963: NÍTRIGIN ÉIREANN TEORANTA ACT, 1963
Uimhir 2 de 1964: AN tACHT UCHTÁLA, 1964
Number 2 of 1964: ADOPTION ACT, 1964
Uimhir 2 de 1965: AN tACHT TALÚN, 1965
Number 2 of 1965: LAND ACT, 1965
Uimhir 2 de 1966: AN tACHT UM INSTITIÚID NA gCUNTASÓIRÍ CAIRTE IN ÉIRINN (LEASÚ CAIRTE), 1966
Number 2 of 1966: THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS IN IRELAND (CHARTER AMENDMENT) ACT, 1966
Uimhir 2 de 1967: AN tACHT UM INSTITIÚID ARD-LÉINN (LEASÚ), 1967
Number 2 of 1967: INSTITUTE FOR ADVANCED STUDIES (AMENDMENT) ACT, 1967
Uimhir 2 de 1968: AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL (BUN CRANNCHA), 1968
Number 2 of 1968: LOCAL GOVERNMENT (BUNCRANA) ACT, 1968
Uimhir 2 de 1969: N tACHT CAIPITIL TEILEAFÓIN, 1969
Number 2 of 1969: TELEPHONE CAPITAL ACT, 1969
Uimhir 2 de 1970: AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL (RÁTAÍ), 1970
Number 2 of 1970: LOCAL GOVERNMENT (RATES) ACT, 1970
Uimhir 2 de 1971: AN tACHT UM ÚDARÁS CRAOLACHÁIN (LEASÚ), 1971
Number 2 of 1971: BROADCASTING AUTHORITY (AMENDMENT) ACT, 1971
Uimhir 2 de 1972: ACHT AN GHARDA SÍOCHÁNA, 1972
Number 2 of 1972: GARDA SIOCHANA ACT, 1972
Uimhir 2 de 1973: AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH (SOCHAR PÁ-CHOIBHNEASA), 1973
Number 2 of 1973: SOCIAL WELFARE (PAY-RELATED BENEFIT) ACT, 1973
Uimhir 2 de 1974: AN tACHT UM AN nGNÍOMHAIREACHT FOIRGNÍOCHTA NÁISIÚNTA TEORANTA (LEASÚ), 1974
Number 2 of 1974: NATIONAL BUILDING AGENCY LIMITED (AMENDMENT) ACT, 1974
Uimhir 2 de 1975: AN tACHT FÓRSAÍ COSANTA (PINSIN) (LEASÚ), 1975
Number 2 of 1975: DEFENCE FORCES (PENSIONS) (AMENDMENT) ACT 1975
Uimhir 2 de 1976: AN tACHT UM CHAIDREAMH AGUS DÍOLÚINE TAIDHLEOIREACHTA (LEASÚ), 1976
Number 2 of 1976: DIPLOMATIC RELATIONS AND IMMUNITIES (AMENDMENT) ACT, 1976
Uimhir 2 de 1977: AN tACHT UM RANNÍOCAÍ SLÁINTE (LEASÚ), 1977
Number 2 of 1977: HEALTH CONTRIBUTIONS (AMENDMENT) ACT, 1977
Uimhir 2 de 1978: AN tACHT CAIRDE TALMHAÍOCHTA, 1978
Number 2 of 1978: AGRICULTURAL CREDIT ACT, 1978
Uimhir 2 de 1979: N tACHT LEICTREACHAIS (SOLÁTHAR) (LEASÚ), 1979
Number 2 of 1979: ELECTRICITY (SUPPLY) (AMENDMENT) ACT, 1979
Uimhir 2 de 1980: AN tACHT AIRÍ AGUS RÚNAITHE (LEASÚ), 1980
Number 2 of 1980: MINISTERS AND SECRETARIES (AMENDMENT) ACT, 1980
Uimhir 2 de 1981: N tACHT UM CHOSAINT MHÁITHREACHAIS D'FHOSTAITHE, 1981
Number 2 of 1981: MATERNITY PROTECTION OF EMPLOYEES ACT, 1981
Uimhir 2 de 1982: AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH, 1982
Number 2 of 1982: SOCIAL WELFARE ACT, 1982
Uimhir 2 de 1983: CHT IASCAIGH AN FHEABHAIL (LEASÚ), 1983
Number 2 of 1983: FOYLE FISHERIES (AMENDMENT) ACT, 1983
Uimhir 2 de 1984: AN tACHT UM AN mBORD NÁISIÚNTA SEIRBHÍSE SÓISIALAÍ, 1984
Number 2 of 1984: NATIONAL SOCIAL SERVICE BOARD ACT, 1984
Uimhir 2 de 1985: AN tACHT UM LÁN-AOIS, 1985
Number 2 of 1985: AGE OF MAJORITY ACT, 1985
Uimhir 2 de 1986: AN tACHT LUACHÁLA, 1986
Number 2 of 1986: VALUATION ACT, 1986
Uimhir 2 de 1987: AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH, 1987
Number 2 of 1987: SOCIAL WELFARE ACT, 1987
Uimhir 2 de 1988: AN tACHT LUACHÁLA, 1988
Number 2 of 1988: VALUATION ACT, 1988
Uimhir 2 de 1989: AN tACHT UM THIARNAÍ TALÚN AGUS TIONÓNTAÍ (LEASÚ), 1989
Number 2 of 1989: LANDLORD AND TENANT (AMENDMENT) ACT, 1989
Uimhir 2 de 1990: AN tACHT UM AIRGEAD REATHA DEACHÚIL, 1990
Number 2 of 1990: DECIMAL CURRENCY ACT, 1990
Uimhir 2 de 1994: AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (ORD POIBLÍ), 1994
Number 2 of 1994: CRIMINAL JUSTICE (PUBLIC ORDER) ACT, 1994
Uimhir 2 de 1998: ACHT AN BHAINC CEANNAIS, 1998
Number 2 of 1998: CENTRAL BANK ACT, 1998
Uimhir 20 de 1923: ACHT UM ÁRACHAS SLÁINTE NÁISIÚNTA, 1923
Number 20 of 1923: NATIONAL HEALTH INSURANCE ACT, 1923
Uimhir 20 de 1924: ACHT UM FHEIDHMIÚ DLÍ (COMHACHTA OCÁIDEACHA), 1924
Number 20 of 1924: ENFORCEMENT OF LAW (OCCASIONAL POWERS) ACT, 1924
Uimhir 20 de 1925: ACHT NA nÚDARÁS nÁITIÚIL (CÓ-CHEANNACH), 1925
Number 20 of 1925: LOCAL AUTHORITIES (COMBINED PURCHASING) ACT, 1925
Uimhir 20 de 1926: ACHT GHÁRDA SÍOCHÁNA (ÁITRIBH DO SHOLÁTHAR) (LEASÚ), 1926
Number 20 of 1926: CIVIC GUARD (ACQUISITION OF PREMISES) (AMENDMENT) ACT, 1926
Uimhir 20 de 1927: ACHT LEITHREASA, 1927
Number 20 of 1927: APPROPRIATION ACT, 1927
Uimhir 20 de 1928: ACHT GHAILERÍ NÁISIÚNTA NA ÉIREANN, 1928
Number 20 of 1928: NATIONAL GALLERY OF IRELAND ACT, 1928
Uimhir 20 de 1929: ACHT DEOCHA MEISCIÚLA (LEASÚ) (UIMH. 2), 1929
Number 20 of 1929: INTOXICATING LIQUOR (AMENDMENT) (No. 2) ACT, 1929
Uimhir 20 de 1930: ACHT AIRGID, 1930
Number 20 of 1930: FINANCE ACT, 1930
Uimhir 20 de 1931: ACHT NA nIONTAOBHAITHE, 1931
Number 20 of 1931: TRUSTEE ACT, 1931
Uimhir 20 de 1932: ACHT AIRGID, 1932
Number 20 of 1932: FINANCE ACT, 1932
Uimhir 20 de 1933: ACHT LEITHREASA, 1933
Number 20 of 1933: APPROPRIATION ACT, 1933
Uimhir 20 de 1934: ACHT TALMHAÍOCHTA (LEASÚ), 1934
Number 20 of 1934: AGRICULTURE (AMENDMENT) ACT, 1934
Uimhir 20 de 1935: ACHT LEICTREACHAIS (SOLÁTHAR) (LEASÚ), 1935
Number 20 of 1935: ELECTRICITY (SUPPLY) (AMENDMENT) ACT, 1935
Uimhir 20 de 1936: ACHT LÍN, 1936
Number 20 of 1936: FLAX ACT, 1936
Uimhir 20 de 1937: ACHT UM CHOMHACHTA FEIDHMIÚCHÁIN (FORÁLACHA IARMARTACHA), 1937
Number 20 of 1937: EXECUTIVE POWERS (CONSEQUENTIAL PROVISIONS) ACT, 1937
Uimhir 20 de 1938: ACHT LEITHREASA, 1938
Number 20 of 1938: APPROPRIATION ACT, 1938
Uimhir 20 de 1939: ACHT CHUN DIÚITÉTHE DO GHEARRADH (ORDUITHE DO DHAINGNIÚ), 1939
Number 20 of 1939: IMPOSITION OF DUTIES (CONFIRMATION OF ORDERS) ACT, 1939
Uimhir 20 de 1940: ACHT TOGHACHÁIN AN tSEANAID (BAILL AINMLIOSTA) (TOGHACHÁIN CHORRA), 1940
Number 20 of 1940: SEANAD ELECTORAL (PANEL MEMBERS) (BYE-ELECTIONS) ACT, 1940
Uimhir 20 de 1941: ACHT UM THOGHACHÁIN ÁITIÚLA (LEASÚ), 1941
Number 20 of 1941: LOCAL ELECTIONS (AMENDMENT) ACT, 1941
Uimhir 20 de 1942: ACHT LEITHREASA, 1942
Number 20 of 1942: APPROPRIATION ACT, 1942
Uimhir 20 de 1943: ACHT UM ÁRACHAS DÍOMHAOINTIS, 1943
Number 20 of 1943: UNEMPLOYMENT INSURANCE ACT, 1943
Uimhir 20 de 1944: ACHT NA CROISE DEIRGE, 1944
Number 20 of 1944: RED CROSS ACT, 1944
Uimhir 20 de 1945: AN tACHT AIRGEADAIS, 1945
Number 20 of 1945: FINANCE ACT, 1945
Uimhir 20 de 1946: AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL (RÁTAÍ A MHAITHEAMH), 1946
Number 20 of 1946: LOCAL GOVERNMENT (REMISSION OF RATES) ACT, 1946
Uimhir 20 de 1947: AN tACHT CÚIRTEANNA BREITHIÚNAIS, 1947
Number 20 of 1947: COURTS OF JUSTICE ACT, 1947
Uimhir 20 de 1948: AN tACHT UM RÁTAÍ AR THALAMH THALMHAÍOCHTA (FAOISEAMH), 1948
Number 20 of 1948: RATES ON AGRICULTURAL LAND (RELIEF) ACT, 1948
Uimhir 20 de 1949: AN tACHT D'FHORCHUR DLEACHT (ORDUITHE A DHAINGNIÚ) (Uimh. 2), 1949
Number 20 of 1949: IMPOSITION OF DUTIES (CONFIRMATION OF ORDERS) (No. 2) ACT, 1949
Uimhir 20 de 1950: AN tACHT LEITHREASA, 1950
Number 20 of 1950: APPROPRIATION ACT, 1950
Uimhir 20 de 1951: AN tACHT LEITHREASA, 1951
Number 20 of 1951: APPROPRIATION ACT, 1951
Uimhir 20 de 1952: AN tACHT SRIANTA CÍOSA (BUANÚ AGUS LEASÚ), 1952
Number 20 of 1952: RENT RESTRICTIONS (CONTINUANCE AND AMENDMENT) ACT, 1952
Uimhir 20 de 1953: AN tACHT d'FHORCHUR DLEACHT (ORDUITHE A DHAINGNIÚ), 1953
Number 20 of 1953: IMPOSITION OF DUTIES (CONFIRMATION OF ORDERS) ACT, 1953
Uimhir 20 de 1954: AN tACHT LEITHREASA, 1954
Number 20 of 1954: APPROPRIATION ACT, 1954
Uimhir 20 de 1955: AN tACHT LEICTREACHAIS (SOLÁTHAR) (LEASÚ), 1955
Number 20 of 1955: ELECTRICITY (SUPPLY) (AMENDMENT) ACT, 1955
Uimhir 20 de 1956: AN tACHT TAE (ALLMHUIRIÚ AGUS IMDHÁIL), 1956
Number 20 of 1956: TEA (IMPORTATION AND DISTRIBUTION) ACT, 1956
Uimhir 20 de 1957: AN tACHT AIRGEADAIS, 1957
Number 20 of 1957: FINANCE ACT, 1957
Uimhir 20 de 1958: ACHT MHÓR-IARNRÓD AN TUAISCIRT, 1958
Number 20 of 1958: GREAT NORTHERN RAILWAY ACT, 1958
Uimhir 20 de 1959: AN tACHT UM ONNMHAIRIÚ A SPREAGADH, 1959
Number 20 of 1959: EXPORT PROMOTION ACT, 1959
Uimhir 20 de 1960: AN tACHT UM CHLEACHTAIS SRIANTA TRÁDÁLA (ORDÚ A DHAINGNIÚ), 1960
Number 20 of 1960: RESTRICTIVE TRADE PRACTICES (CONFIRMATION OF ORDER) ACT, 1960
Uimhir 20 de 1961: AN tACHT TAIGHDE TIONSCAIL AGUS CAIGHDEÁN, 1961
Number 20 of 1961: INDUSTRIAL RESEARCH AND STANDARDS ACT, 1961
Uimhir 20 de 1962: AN tACHT UM SHRIANADH ALLMHAIRÍ, 1962
Number 20 of 1962: RESTRICTION OF IMPORTS ACT, 1962
Uimhir 20 de 1963: AN tACHT UM ONNMHAIRIÚ A SPREAGADH (LEASÚ), 1963
Number 20 of 1963: EXPORT PROMOTION (AMENDMENT) ACT, 1963
Uimhir 20 de 1964: AN tACHT CHUN ALLMHAIRÍ A RIALÚ (LEASÚ), 1964
Number 20 of 1964: CONTROL OF IMPORTS (AMENDMENT) ACT, 1964
Uimhir 20 de 1965: AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH (FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA), 1965
Number 20 of 1965: SOCIAL WELFARE (MISCELLANEOUS PROVISIONS) ACT, 1965
Uimhir 20 de 1966: AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA, 1966
Number 20 of 1966: MERCHANT SHIPPING ACT, 1966
Uimhir 20 de 1967: AN tACHT UM MARGALANNA BEOSTOIC, 1967
Number 20 of 1967: LIVESTOCK MARTS ACT, 1967
Uimhir 20 de 1968: ACHT NA nARM TINE (PROMHADH), 1968
Number 20 of 1968: FIREARMS (PROOFING) ACT, 1968
Uimhir 20 de 1969: ACHT NA nAERCHUIDEACHTAÍ (LEASÚ), 1969
Number 20 of 1969: AIR COMPANIES (AMENDMENT) ACT, 1969
Uimhir 20 de 1970: AN tACHT LEITHREASA, 1970
Number 20 of 1970: APPROPRIATION ACT, 1970
Uimhir 20 de 1971: AN tACHT UM ÍOCAÍOCHTAÍ IOMARCAÍOCHTA, 1971
Number 20 of 1971: REDUNDANCY PAYMENTS ACT, 1971
Uimhir 20 de 1972: AN tACHT PRAGHSANNA (LEASÚ), 1972
Number 20 of 1972: PRICES (AMENDMENT) ACT, 1972
Uimhir 20 de 1973: ACHT NA gCOMHPHOBAL EORPACH (LEASÚ), 1973
Number 20 of 1973: EUROPEAN COMMUNITIES (AMENDMENT) ACT, 1973
Uimhir 20 de 1974: AN tACHT CAIRDE TIONSCAIL (LEASÚ), 1974
Number 20 of 1974: INDUSTRIAL CREDIT (AMENDMENT) ACT, 1974
Uimhir 20 de 1975: AN tACHT UM CHÁIN GHNÓCHAN CAIPITIÚIL, 1975
Number 20 of 1975: CAPITAL GAINS TAX ACT, 1975
Uimhir 20 de 1976: AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL (PLEANÁIL AGUS FOR-BAIRT), 1976
Number 20 of 1976: LOCAL GOVERNMENT (PLANNING AND DEVELOPMENT) ACT, 1976
Uimhir 20 de 1977: AN tACHT CAIRDE TIONSCAIL (LEASÚ), 1977
Number 20 of 1977: INDUSTRIAL CREDIT (AMENDMENT) ACT, 1977
Uimhir 20 de 1978: AN tACHT UM CHOMHLACHAS FORBARTHA IDIRNÁISIÚNTA (CUNTAS GNÍOMHAÍOCHTA SPEISIALTA), 1978
Number 20 of 1978: INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION (SPECIAL ACTION ACCOUNT) ACT, 1978
Uimhir 20 de 1979: AN tACHT SLÁINTE (BEARTÚ MUIRÍNE), 1979
Number 20 of 1979: HEALTH (FAMILY PLANNING) ACT, 1979
Uimhir 20 de 1980: AN tACHT UM RÁTAÍ AR THALAMH TALMHAÍOCHTA (FAOISEAMH), 1980
Number 20 of 1980: RATES ON AGRICULTURAL LAND (RELIEF) ACT, 1980
Uimhir 20 de 1981: AN tACHT FORBARTHA MÓNA, 1981
Number 20 of 1981: TURF DEVELOPMENT ACT, 1981
Uimhir 20 de 1982: AN tACHT UM AN nGNÍOMHAIREACHT NÁISIÚNTA FORBARTHA POBAIL, 1982
Number 20 of 1982: NATIONAL COMMUNITY DEVELOPMENT AGENCY ACT, 1982
Uimhir 20 de 1983: AN tACHT UM THIARNAÍ TALÚN AGUS TIONÓNTAÍ (BUNCHÍOSANNA) (LEASÚ), 1983
Number 20 of 1983: LANDLORD AND TENANT (GROUND RENTS) (AMENDMENT) ACT, 1983
Uimhir 20 de 1984: ACHT NA gCOMHPHOBAL EORPACH (MAOINIÚ FORLÍONTACH), 1984
Number 20 of 1984: EUROPEAN COMMUNITIES (SUPPLEMENTARY FUNDING) ACT, 1984
Uimhir 20 de 1985: AN tACHT UM GHNÍOMHAIREACHT AIRGEADAIS DO THITHE (LEASÚ), 1985
Number 20 of 1985: HOUSING FINANCE AGENCY (AMENDMENT) ACT, 1985
Uimhir 20 de 1986: AN tACHT UM CHUIDEACHTA FORBARTHA AERFORT NEAMHCHUSTAM NA SIONNA TEORANTA (LEASÚ), 1986
Number 20 of 1986: SHANNON FREE AIRPORT DEVELOPMENT COMPANY LIMITED (AMENDMENT) ACT, 1986
Uimhir 20 de 1987: AN tACHT UM IOMPAR IDIRNÁISIÚNTA EARRAÍ BIA MEATACHA, 1987
Number 20 of 1987: INTERNATIONAL CARRIAGE OF PERISHABLE FOODSTUFFS ACT, 1987
Uimhir 20 de 1988: AN tACHT RAIDIÓ AGUS TEILIFÍSE, 1988
Number 20 of 1988: RADIO AND TELEVISION ACT, 1988
Uimhir 20 de 1989: AN tACHT UM ÚDARÁS NA GAELTACHTA (LEASÚ), 1989
Number 20 of 1989: ÚDARÁS NA GAELTACHTA (AMENDMENT) ACT, 1989
Uimhir 20 de 1990: ACHT UISCEBHEALACH NA SIONAINNE, 1990
Number 20 of 1990: SHANNON NAVIGATION ACT, 1990
Uimhir 20 de 1998: AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA (FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA), 1998
Number 20 of 1998: MERCHANT SHIPPING (MISCELLANEOUS PROVISIONS) ACT, 1998
Uimhir 20 de 2000: ACHT NA nARM TINE (DEIMHNITHE AIRM TINE DO NEAMHCHÓNAITHEOIRÍ), 2000
Number 20 of 2000: FIREARMS (FIREARM CERTIFICATES FOR NON-RESIDENTS) ACT, 2000
Uimhir 21 de 1923: ACHT AIRGID, 1923
Number 21 of 1923: FINANCE ACT, 1923
Uimhir 21 de 1924: ACHT CUIDEACHTAN (ATHDHÉANAMH BREACACHÁN), 1924
Number 21 of 1924: COMPANIES (RE-CONSTITUTION OF RECORDS) ACT, 1924
Uimhir 21 de 1925: ACHT UM SCRÚDÓIREACHT SCANNÁN (LEASÚ), 1925
Number 21 of 1925: CENSORSHIP OF FILMS (AMENDMENT) ACT, 1925
Uimhir 21 de 1926: ACHT UM ÁRACHAS DÍOMHAOINTIS, 1926
Number 21 of 1926: UNEMPLOYMENT INSURANCE ACT, 1926
Uimhir 21 de 1927: ACHT TIMPEAL TOGHACHÁN (LEASÚ), 1927
Number 21 of 1927: ELECTORAL (AMENDMENT) ACT, 1927
Uimhir 21 de 1928: ACHT NA nÚDARÁS nÁITIÚIL (COMHAR-ÁRACHAS), 1928
Number 21 of 1928: LOCAL AUTHORITIES (MUTUAL ASSURANCE) ACT, 1928
Uimhir 21 de 1929: ACHT UM SCRÚDÓIREACHT FHOILLSEACHÁN, 1929
Number 21 of 1929: CENSORSHIP OF PUBLICATIONS ACT, 1929
Uimhir 21 de 1930: ACHT LEITHREASA, 1930
Number 21 of 1930: APPROPRIATION ACT, 1930
Uimhir 21 de 1931: ACHT IASACHTAÍ TRÁDÁLA (URRAÍOCHT) (LEASÚ), 1931
Number 21 of 1931: TRADE LOANS (GUARANTEE) (AMENDMENT) ACT, 1931
Uimhir 21 de 1932: ACHT CHUN DÉANTÚISÍ DO RIALÚ, 1932
Number 21 of 1932: CONTROL OF MANUFACTURES ACT, 1932
Uimhir 21 de 1933: ACHT CHUN DIÚITÉTHE DO GHEARRADH (ORDUITHE DO DHAINGNIÚ), 1933
Number 21 of 1933: IMPOSITION OF DUTIES (CONFIRMATION OF ORDERS) ACT, 1933
Uimhir 21 de 1934: ACHT UM ÁRACHAS SLÁINTE NÁISIÚNTA, 1934
Number 21 of 1934: NATIONAL HEALTH INSURANCE ACT, 1934
Uimhir 21 de 1935: ACHT TORA DÉIRÍOCHTA (PRAGHAS DO DHÉANAMH SEASMHACH), 1935
Number 21 of 1935: DAIRY PRODUCE (PRICE STABILISATION) ACT, 1935
Uimhir 21 de 1936: ACHT OSPIDÉIL FHIABHRAIS BHAILE ÁTHA CLIATH, 1936
Number 21 of 1936: DUBLIN FEVER HOSPITAL ACT, 1936
Uimhir 21 de 1937: ACHT OIFIGIGH CÚIRTE (LEASÚ), 1937
Number 21 of 1937: COURT OFFICERS (AMENDMENT) ACT, 1937
Uimhir 21 de 1938: ACHT NA nOISPIDÉAL PUIBLÍ (LEASÚ), 1938
Number 21 of 1938: PUBLIC HOSPITALS (AMENDMENT) ACT, 1938
Uimhir 21 de 1939: ACHT UM RÉAMHCHÚRAM IN AGHAIDH AER-RUATHAR, 1939
Number 21 of 1939: AIR-RAID PRECAUTIONS ACT, 1939
Uimhir 21 de 1940: ACHT RIALTAIS ÁITIÚIL (BAILE ÁTHA CLIATH) (LEASÚ), 1940
Number 21 of 1940: LOCAL GOVERNMENT (DUBLIN) (AMENDMENT) ACT, 1940
Uimhir 21 de 1941: ACHT UM CHIONTAÍ IN AGHAIDH AN STÁIT (GEALLBHRUIDEADH), 1941
Number 21 of 1941: OFFENCES AGAINST THE STATE (FORFEITURE) ACT, 1941
Uimhir 21 de 1942: ACHT CUSTUM (LEASÚ), 1942
Number 21 of 1942: CUSTOMS (AMENDMENT) ACT, 1942
Uimhir 21 de 1943: ACHT COMHACHTA PRÁINNE (BUANÚ), 1943
Number 21 of 1943: EMERGENCY POWERS (CONTINUANCE) ACT, 1943
Uimhir 21 de 1944: AN tACHT IOMPAIR, 1944
Number 21 of 1944: TRANSPORT ACT, 1944
Uimhir 21 de 1945: ACHT AN AIRE SHOLÁTHAIRTÍ (FEADHMA D'AISTRIÚ), 1945
Number 21 of 1945: MINISTER FOR SUPPLIES (TRANSFER OF FUNCTIONS) ACT, 1945
Uimhir 21 de 1946: AN tACHT CÚIRTEANNA BREITHIÚNAIS (AN CHÚIRT DÚICHE), 1946
Number 21 of 1946: COURTS OF JUSTICE (DISTRICT COURT) ACT, 1946
Uimhir 21 de 1947: AN tACT UM CHUIDEACHTA MHÓR-BHÓITHRE IARAINN AN DEISCIRT (SCÉIM AOISLIÚNTAS), 1947
Number 21 of 1947: GREAT SOUTHERN RAILWAYS COMPANY (SUPERANNUATION SCHEME) ACT, 1947
Uimhir 21 de 1948: AN tACHT UM DHLÍTHE ATÁ AG DUL IN ÉAG, 1948
Number 21 of 1948: EXPIRING LAWS ACT, 1948
Uimhir 21 de 1949: AN tACHT UM OIFIGÍ AIREACHTA AGUS PARLAIMINTE (LEASÚ), 1949
Number 21 of 1949: MINISTERIAL AND PARLIAMENTARY OFFICES (AMENDMENT) ACT, 1949
Uimhir 21 de 1950: AN tACHT UM OIBRITHE TALMHAÍOCHTA (LAETHANTA SAOIRE), 1950
Number 21 of 1950: AGRICULTURAL WORKERS (HOLIDAYS) ACT, 1950
Uimhir 21 de 1951: AN tACHT IASCAIGH FÍORUISCE (TOIRMEASC AR LÍONTÓIREACHT), 1951
Number 21 of 1951: FRESHWATER FISHERIES (PROHIBITION OF NETTING) ACT, 1951
Uimhir 21 de 1952: AN tACHT D'FHORCHUR DLEACHT (ORDUITHE A DHAINGNIÚ) (Uimh. 2), 1952
Number 21 of 1952: IMPOSITION OF DUTIES (CONFIRMATION OF ORDERS) (No. 2) ACT, 1952
Uimhir 21 de 1953: AN tACHT AIRGEADAIS, 1953
Number 21 of 1953: FINANCE ACT, 1953
Uimhir 21 de 1954: AN tACHT TALÚN, 1954
Number 21 of 1954: LAND ACT, 1954
Uimhir 21 de 1955: AN tACHT IOMPAIR (FORÁLA ILGHNÉITHEACHA), 1955
Number 21 of 1955: TRANSPORT (MISCELLANEOUS PROVISIONS) ACT, 1955
Uimhir 21 de 1956: AN tACHT AIRÍ AGUS RÚNAITHE (LEASÚ), 1956
Number 21 of 1956: MINISTERS AND SECRETARIES (AMENDMENT) ACT, 1956
Uimhir 21 de 1957: AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH (FORÁLA ILGHNÉITHEACHA), 1957
Number 21 of 1957: SOCIAL WELFARE (MISCELLANEOUS PROVISIONS) ACT, 1957
Uimhir 21 de 1958: AN tACHT MAOINE TIONSCAIL AGUS TRÁCHTÁLA (COSAINT) (LEASÚ), 1958
Number 21 of 1958: INDUSTRIAL AND COMMERCIAL PROPERTY (PROTECTION) (AMENDMENT) ACT, 1958
Uimhir 21 de 1959: AN tACHT UM FHIANAISE LEABHAR BAINCÉIRÍ (LEASÚ), 1959
Number 21 of 1959: BANKERS' BOOKS EVIDENCE (AMENDMENT) ACT, 1959
Uimhir 21 de 1960: AN tACHT CAIPITIL TELEFÓIN, 1960
Number 21 of 1960: TELEPHONE CAPITAL ACT, 1960
Uimhir 21 de 1961: AN tACHT UM CHÓNAIDHMEADH AGUS CÓNASCADH OSPIDÉAL, 1961
Number 21 of 1961: HOSPITALS FEDERATION AND AMALGAMATION ACT, 1961
Uimhir 21 de 1962: AN tACHT DEOCHANNA MEISCIÚLA, 1962
Number 21 of 1962: INTOXICATING LIQUOR ACT, 1962
Uimhir 21 de 1963: AN tACHT IASCAIGH MHARA (LEASÚ), 1963
Number 21 of 1963: SEA FISHERIES (AMENDMENT) ACT, 1963
Uimhir 21 de 1964: AN tACHT LEITHREASA, 1964
Number 21 of 1964: APPROPRIATION ACT, 1964
Uimhir 21 de 1965: AN tACHT LEITHREASA, 1965
Number 21 of 1965: APPROPRIATION ACT, 1965
Uimhir 21 de 1966: ACHT NA dTITHE, 1966
Number 21 of 1966: HOUSING ACT 1966
Uimhir 21 de 1967: AN tACHT UM ÍOCAÍOCHTAÍ IOMARCAÍOCHTA, 1967
Number 21 of 1967: REDUNDANCY PAYMENTS ACT, 1967
Uimhir 21 de 1968: ACHT NA gCÚIRTEANNA (FORÁLACHA FORLÍONTACHA) (LEASÚ) (Uimh. 2) 1968
Number 21 of 1968: COURTS (SUPPLEMENTAL PROVISIONS) (AMENDMENT) (No. 2) ACT, 1968
Uimhir 21 de 1969: AN tACHT AIRGEADAIS, 1969
Number 21 of 1969: FINANCE ACT, 1969
Uimhir 21 de 1970: AN tACHT UM AIRGEAD REATHA DEACHÚIL, 1970
Number 21 of 1970: DECIMAL CURRENCY ACT, 1970
Uimhir 21 de 1971: AN tACHT UM RANNÍOCAÍ SLÁINTE, 1971
Number 21 of 1971: HEALTH CONTRIBUTIONS ACT, 1971
Uimhir 21 de 1972: AN tACHT UM OIFIGÍ AIREACHTA AGUS PARLAIMINTE, 1972
Number 21 of 1972: MINISTERIAL AND PARLIAMENTARY OFFICES ACT, 1972
Uimhir 21 de 1973: AN tACHT UM THÁIRGÍ DÉIRÍOCHTA (FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA), 1973
Number 21 of 1973: DAIRY PRODUCE (MISCELLANEOUS PROVISION) ACT, 1973
Uimhir 21 de 1974: AN tACHT UM CHUIDEACHTA FORBARTHA AERFORT NEAMHCHUSTAM NA SIONNA TEORANTA (LEASÚ), 1974
Number 21 of 1974: SHANNON FREE AIRPORT DEVELOPMENT COMPANY LIMITED (AMENDMENT) ACT, 1974
Uimhir 21 de 1975: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR (Uimh. 2), 1975
Number 21 of 1975: AIR NAVIGATION AND TRANSPORT (No. 2) ACT, 1975
Uimhir 21 de 1976: AN tACHT FÁN EAGRAÍOCHT UM CHOMHAR AGUS FORBAIRT EACNAMAÍOCHTA (CISTE TACAÍOCHTA AIRGEADAIS) (COMHAONTÚ), 1976
Number 21 of 1976: ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT (FINANCIAL SUPPORT FUND) (AGREEMENT) ACT, 1976
Uimhir 21 de 1977: AN tACHT UM ONNMHAIRIÚ A SPREAGADH (LEASÚ), 1977
Number 21 of 1977: EXPORT PROMOTION (AMENDMENT) ACT, 1977
Uimhir 21 de 1978: AN tACHT AIRGEADAIS, 1978
Number 21 of 1978: FINANCE ACT, 1978
Uimhir 21 de 1979: AN tACHT UM SHUBSTAINTÍ CONTÚIRTEACHA (LEASÚ), 1979
Number 21 of 1979: DANGEROUS SUBSTANCES (AMENDMENT) ACT, 1979
Uimhir 21 de 1980: AN tACHT ARM-PHINSEAN, 1980
Number 21 of 1980: ARMY PENSIONS ACT, 1980
Uimhir 21 de 1981: AN tACHT UM AN DLÍ TEAGHLAIGH (CÉILÍ AGUS LEANAÍ A CHOSAINT), 1981
Number 21 of 1981: FAMILY LAW (PROTECTION OF SPOUSES AND CHILDREN) ACT, 1981
Uimhir 21 de 1982: AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL (PLEANÁIL AGUS FORBAIRT), 1982
Number 21 of 1982: LOCAL GOVERNMENT (PLANNING AND DEVELOPMENT) ACT, 1982
Uimhir 21 de 1983: AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL (FORÁLACHA AIRGEADAIS) (UIMH. 2), 1983
Number 21 of 1983: LOCAL GOVERNMENT (FINANCIAL PROVISIONS) (NO. 2) ACT, 1983
Uimhir 21 de 1984: AN tACHT UM CHOSAINT FOSTAITHE (DÓCMHAINNEACHT FOSTÓIRÍ), 1984
Number 21 of 1984: PROTECTION OF EMPLOYEES (EMPLOYERS' INSOLVENCY) ACT, 1984
Uimhir 21 de 1985: AN tACHT UM CHOMHLACHAS FORBARTHA IDIRNÁISIÚNTA (LEASÚ), 1985
Number 21 of 1985: INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION (AMENDMENT) ACT, 1985
Uimhir 21 de 1986: ACHT CHISTE NA nIASACHTAÍ ÁITIÚLA (LEASÚ), 1986
Number 21 of 1986: LOCAL LOANS FUND (AMENDMENT) ACT, 1986
Uimhir 21 de 1987: AN tACHT UM DHEONTAIS INFHEISTÍOCHTA LOINGIS, 1987
Number 21 of 1987: SHIPPING INVESTMENT GRANTS ACT, 1987
Uimhir 21 de 1988: ACHT NA gCOMHPHOBAL EORPACH (MAOINIÚ), 1988
Number 21 of 1988: EUROPEAN COMMUNITIES (FUNDING) ACT, 1988
Uimhir 21 de 1989: AN tACHT UM BAINC THAISCE IONTAOBHAIS, 1989
Number 21 of 1989: TRUSTEE SAVINGS BANKS ACT, 1989
Uimhir 21 de 1990: AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL (TRUAILLIÚ UISCE) (LEASÚ), 1990
Number 21 of 1990: LOCAL GOVERNMENT (WATER POLLUTION) (AMENDMENT) ACT, 1990
Uimhir 21 de 1993: AN tACHT STAIDRIMH, 1993
Number 21 of 1993: STATISTICS ACT, 1993
Uimhir 21 de 1998: AN tACHT UM CHOMHIONANNAS FOSTAÍOCHTA, 1998
Number 21 of 1998: EMPLOYMENT EQUALITY ACT, 1998
Uimhir 21 de 1999: AN tACHT FORBARTHA MIANRAÍ, 1999
Number 21 of 1999: MINERALS DEVELOPMENT ACT, 1999
Uimhir 22 de 1923: ACHT AN ORDUITHE SHEALADAIGH UM OIBREACHA UISCE RATH DUIN Uimh. 1 (DAINGNIÚ), 1923
Number 22 of 1923: RATHDOWN No. 1 WATERWORKS PROVISIONAL ORDER (CONFIRMATION) ACT, 1923
Uimhir 22 de 1924: ACHT RÓD-CHISTE (ROIMH-ÍOCANNA), 1924
Number 22 of 1924: ROAD FUND (ADVANCES) ACT, 1924
Uimhir 22 de 1925: ACHT CHUN TALAMH DO THÓGAINT (COISTE RÉITIGH), 1925
Number 22 of 1925: ACQUISITION OF LAND (REFERENCE COMMITTEE) ACT, 1925
Uimhir 22 de 1926: ACHT UM THOGHACHÁIN ÁITIÚLA (ÚDARÁIS SCURTHA), 1926
Number 22 of 1926: LOCAL ELECTIONS (DISSOLVED AUTHORITIES) ACT, 1926
Uimhir 22 de 1927: ACHT GHÁRDA SÍOCHÁNA (ÁITRIBH DO SHOLÁTHAR) (LEASÚ), 1927
Number 22 of 1927: CIVIC GUARD (ACQUISITION OF PREMISES) (AMENDMENT) ACT, 1927
Uimhir 22 de 1928: ACHT CÁIRDE TALMHAÍOCHTA, 1928
Number 22 of 1928: AGRICULTURAL CREDIT ACT, 1928
Uimhir 22 de 1929: ACHT NA SUIMITHEOIRÍ, 1929
Number 22 of 1929: TOTALISATOR ACT, 1929
Uimhir 22 de 1930: ACHT NA dTITHE, 1930
Number 22 of 1930: HOUSING ACT, 1930
Uimhir 22 de 1931: ACHT PHARMACOPOEIA, 1931
Number 22 of 1931: PHARMACOPOEIA ACT, 1931
Uimhir 22 de 1932: ACHT AIRGID (DIÚITÉTHE CUSTUM) (UIMH. 3), 1932
Number 22 of 1932: FINANCE (CUSTOMS DUTIES) (No. 3) ACT, 1932
Uimhir 22 de 1933: ACHT SIOR-CHISTI (CLÁRÚ), 1933
Number 22 of 1933: PERPETUAL FUNDS (REGISTRATION) ACT, 1933
Uimhir 22 de 1934: ACHT UM BAILTE AGUS LÍOMATÁISTÍ DO SHÍNEADH AMACH, 1934
Number 22 of 1934: TOWN AND REGIONAL PLANNING ACT, 1934
Uimhir 22 de 1935: ACHT BAINNE AGUS DÉIRITHE, 1935
Number 22 of 1935: MILK AND DAIRIES ACT, 1935
Uimhir 22 de 1936: ACHT TOGHACHÁIN (DÁILCHEANNTAIR PHRÍOMH-SCOILE), 1936
Number 22 of 1936: ELECTORAL (UNIVERSITY CONSTITUENCIES) ACT, 1936
Uimhir 22 de 1937: ACHT LEITHREASA, 1937
Number 22 of 1937: APPROPRIATION ACT, 1937
Uimhir 22 de 1938: ACHT AINMHITHE MARBHTHA AGUS COINNITHE (CÚITEAMH), 1938
Number 22 of 1938: SLAUGHTERED AND DETAINED ANIMALS (COMPENSATION) ACT, 1938
Uimhir 22 de 1939: ACHT TORA TALMHAÍOCHTA (ARBHAR), 1939
Number 22 of 1939: AGRICULTURAL PRODUCE (CEREALS) ACT, 1939
Uimhir 22 de 1940: ACHT NA nÚDARÁS nÁITIÚIL (COSTAS BEATHA), 1940
Number 22 of 1940: LOCAL AUTHORITIES (COST OF LIVING) ACT, 1940
Uimhir 22 de 1941: ACHT CEÁRD-CHUMANN, 1941
Number 22 of 1941: TRADE UNION ACT, 1941
Uimhir 22 de 1942: ACHT AN BHAINC CHEANNAIS, 1942
Number 22 of 1942: CENTRAL BANK ACT, 1942
Uimhir 22 de 1943: ACHT PRÍMH-CHISTE (Uimh. 2), 1943
Number 22 of 1943: CENTRAL FUND (No. 2) ACT, 1943
Uimhir 22 de 1944: AN tACHT UM DHLÍTHE ATÁ AG DUL IN ÉAG, 1944
Number 22 of 1944: EXPIRING LAWS ACT, 1944
Uimhir 22 de 1945: ACHT LEABHARLANN OSTAÍ AN RÍ, 1945
Number 22 of 1945: KING'S INNS LIBRARY ACT, 1945
Uimhir 22 de 1946: AN tACHT SOLÁTHAIRTÍ AGUS SEIRBHÍSÍ (FORÁLA SEALADACHA), 1946
Number 22 of 1946: SUPPLIES AND SERVICES (TEMPORARY PROVISIONS) ACT, 1946
Uimhir 22 de 1947: ACHT TEAGHLACHAS AN UACHTARÁIN (LEASÚ), 1947
Number 22 of 1947: PRESIDENTIAL ESTABLISHMENT (AMENDMENT) ACT, 1947
Uimhir 22 de 1948: ACHT PHOBLACHT NA hÉIREANN, 1948
Number 22 of 1948: THE REPUBLIC OF IRELAND ACT, 1948
Uimhir 22 de 1949: AN tACHT UM THIONSCAIL AILGÍNEACHA (ÉIRE) TEORANTA (SCAIREANNA D'FHÁIL), 1949
Number 22 of 1949: ALGINATE INDUSTRIES (IRELAND) LIMITED (ACQUISITION OF SHARES) ACT, 1949
Uimhir 22 de 1950: AN tACHT UM RÁTAÍ AR THALAMH THALMHAÍOCHTA (FAOISEAMH), 1950
Number 22 of 1950: RATES ON AGRICULTURAL LAND (RELIEF) ACT, 1950
Uimhir 22 de 1951: AN tACHT SOLÁTHAIR SHÍOLTA AGUS LEASACHÁN, 1951
Number 22 of 1951: SEEDS AND FERTILISERS SUPPLY ACT, 1951
Uimhir 22 de 1952: AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL (SEIRBHÍSÍ SLÁINTÍOCHTA) (COMHBHOIRD ADHLACAIN), 1952
Number 22 of 1952: LOCAL GOVERNMENT (SANITARY SERVICES) (JOINT BURIAL BOARDS) ACT, 1952
Uimhir 22 de 1953: AN tACHT PRÍOMH-CHISTE (Uimh. 2), 1953
Number 22 of 1953: CENTRAL FUND (No. 2) ACT, 1953
Uimhir 22 de 1954: AN tACHT AIRGEADAIS, 1954
Number 22 of 1954: FINANCE ACT 1954
Uimhir 22 de 1955: AN tACHT d'FHORCHUR DLEACHT (ORDUITHE A DHAINGNIÚ) (UIMH. 2), 1955
Number 22 of 1955: IMPOSITION OF DUTIES (CONFIRMATION OF ORDERS) (No. 2) ACT, 1955
Uimhir 22 de 1956: AN tACHT AIRGEADAIS, 1956
Number 22 of 1956: FINANCE ACT, 1956
Uimhir 22 de 1957: AN tACHT SRIANTA CÍOSA (BUANÚ AGUS LEASÚ), 1957
Number 22 of 1957: RENT RESTRICTIONS (CONTINUANCE AND AMENDMENT) ACT, 1957
Uimhir 22 de 1958: AN tACHT UM AN gCORPARÁID AIRGEADAIS IDIRNÁISIÚNTA, 1958
Number 22 of 1958: INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION ACT, 1958
Uimhir 22 de 1959: AN tACHT UM DLÍNSE MHUIRÍ, 1959
Number 22 of 1959: MARITIME JURISDICTION ACT, 1959
Uimhir 22 de 1960: AN tACHT COSANTA (LEASÚ), 1960
Number 22 of 1960: DEFENCE (AMENDMENT) ACT, 1960
Uimhir 22 de 1961: AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH (FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA), 1961
Number 22 of 1961: SOCIAL WELFARE (MISCELLANEOUS PROVISIONS) ACT, 1961
Uimhir 22 de 1962: AN tACHT ARM-PHINSEAN, 1962
Number 22 of 1962: ARMY PENSIONS ACT, 1962
Uimhir 22 de 1963: AN tACHT UM THRÁCHT CUARTAÍOCHTA, 1963
Number 22 of 1963: TOURIST TRAFFIC ACT, 1963
Uimhir 22 de 1964: ACHT AN ARD-REACHTAIRE CUNTAS AGUS CISTE (LEASÚ), 1964
Number 22 of 1964: COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL (AMENDMENT) ACT, 1964
Uimhir 22 de 1965: AN tACHT AIRGEADAIS, 1965
Number 22 of 1965: FINANCE ACT, 1965
Uimhir 22 de 1966: AN tACHT AIRGEADAIS (Uimh. 2), 1966
Number 22 of 1966: FINANCE (No. 2) ACT, 1966
Uimhir 22 de 1967: ACHT AN BHAINNE (SOLÁTHAR AGUS PRAGHAS A RIALÁIL) (LEASÚ), 1967
Number 22 of 1967: MILK (REGULATION OF SUPPLY AND PRICE) (AMENDMENT) ACT, 1967
Uimhir 22 de 1968: AN tACHT UM AN OIREACHTAS (LIÚNTAIS DO CHOMHALTAÍ) AGUS OIFIGÍ AIREACHTA AGUS PARLAIMINTE (LEASÚ), 1968
Number 22 of 1968: OIREACHTAS (ALLOWANCES TO MEMBERS) AND MINISTERIAL AND PARLIAMENTARY OFFICES (AMENDMENT) ACT, 1968
Uimhir 22 de 1969: AN tACHT MINE FÉIR (TÁIRGEADH) (LEASÚ), 1969
Number 22 of 1969: GRASS MEAL (PRODUCTION) (AMENDMENT) ACT, 1969
Uimhir 22 de 1970: AN tACHT FÁN gCOISTE UM CHUNTAIS PHOIBLÍ DHÁIL ÉIREANN (PRIBHLÉID AGUS NÓS IMEACHTA), 1970
Number 22 of 1970: COMMITTEE OF PUBLIC ACCOUNTS OF DAIL EIREANN (PRIVILEGE AND PROCEDURE) ACT, 1970
Uimhir 22 de 1971: ACHT AN ÚDARÁIS UM ARD-OIDEACHAS, 1971
Number 22 of 1971: HIGHER EDUCATION AUTHORITY ACT, 1971
Uimhir 22 de 1972: AN tACHT CÁNACH BREISLUACHA, 1972
Number 22 of 1972: VALUE-ADDED TAX ACT, 1972
Uimhir 22 de 1973: AN tACHT UM AN OIREACHTAS (LIÚNTAIS DO CHOMHALTAÍ) AGUS OIFIGÍ AIREACHTA AGUS PARLAIMINTE (LEASÚ), 1973
Number 22 of 1973: OIREACHTAS (ALLOWANCES TO MEMBERS) AND MINISTERIAL AND PARLIAMENTARY OFFICES (AMENDMENT) ACT, 1973
Uimhir 22 de 1974: AN tACHT UM IONCHÚISEAMH I gCIONTA, 1974
Number 22 of 1974: PROSECUTION OF OFFENCES ACT, 1974
Uimhir 22 de 1975: AN tACHT FORBARTHA MÓNA, 1975
Number 22 of 1975: TURF DEVELOPMENT ACT, 1975
Uimhir 22 de 1976: AN tACHT AOISLIÚNTAS AGUS PINSEAN, 1976
Number 22 of 1976: SUPERANNUATION AND PENSIONS ACT, 1976
Uimhir 22 de 1977: AN tACHT CAIPITIL TEILEAFÓIN, 1977
Number 22 of 1977: TELEPHONE CAPITAL ACT, 1977
Uimhir 22 de 1978: ACHT NA mBANNAÍ TALÚN, 1978
Number 22 of 1978: LAND BOND ACT, 1978
Uimhir 22 de 1979: AN tACHT UM THRÁCHT CUARTAÍOCHTA, 1979
Number 22 of 1979: TOURIST TRAFFIC ACT, 1979
Uimhir 22 de 1980: AN tACHT UM LÁRIONAID CHUANTA IASCAIGH, 1980
Number 22 of 1980: FISHERY HARBOUR CENTRES ACT, 1980
Uimhir 22 de 1981: AN tACHT UM AN DLÍ TEAGHLAIGH, 1981
Number 22 of 1981: FAMILY LAW ACT, 1981
Uimhir 22 de 1982: AN tACHT LEICTREACHAIS (SOLÁTHAR) (LEASÚ), 1982
Number 22 of 1982: ELECTRICITY (SUPPLY) (AMENDMENT) ACT, 1982
Uimhir 22 de 1983: ACHT NA dTITHE (TEAGHAISÍ PRÍOBHÁIDEACHA AR CÍOS) (LEASÚ), 1983
Number 22 of 1983: HOUSING (PRIVATE RENTED DWELLINGS) (AMENDMENT) ACT, 1983
Uimhir 22 de 1984: AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL, 1984
Number 22 of 1984: CRIMINAL JUSTICE ACT, 1984
Uimhir 22 de 1985: AN tACHT UM CHRUACH NA hÉIREANN TEORANTA (LEASÚ), 1985
Number 22 of 1985: IRISH STEEL LIMITED (AMENDMENT) ACT, 1985
Uimhir 22 de 1986: AN tACHT UM AN BRITISH & IRISH STEAM PACKET COMPANY LIMITED (FÁIL) (LEASÚ), 1986
Number 22 of 1986: BRITISH & IRISH STEAM PACKET COMPANY LIMITED (ACQUISITION) (AMENDMENT) ACT, 1986
Uimhir 22 de 1987: AN tACHT UM NÍTRIGIN ÉIREANN TEORANTA, 1987
Number 22 of 1987: NÍTRIGIN ÉIREANN TEORANTA ACT, 1987
Uimhir 22 de 1988: AN tACHT ÁRACHAIS (RÁTHAÍOCHTAÍ UM ONNMHAIRIÚ), 1988
Number 22 of 1988: INSURANCE (EXPORT GUARANTEES) ACT, 1988
Uimhir 22 de 1989: AN tACHT UM FHÍSTAIFEADTAÍ, 1989
Number 22 of 1989: VIDEO RECORDINGS ACT, 1989
Uimhir 22 de 1990: AN tACHT FORBARTHA MÓNA, 1990
Number 22 of 1990: TURF DEVELOPMENT ACT, 1990
Uimhir 22 de 1993: AN tACHT UM DHÍFHOSTÚ ÉAGÓRACH (LEASÚ), 1993
Number 22 of 1993: UNFAIR DISMISSALS (AMENDMENT) ACT, 1993
Uimhir 22 de 1998: AN tACHT UM GHÁINNEÁIL AR LEANAÍ AGUS PORNAGRAFAÍOCHT LEANAÍ, 1998
Number 22 of 1998: CHILD TRAFFICKING AND PORNOGRAPHY ACT, 1998
Uimhir 22 de 1999: AN tACHT INIMIRCE, 1999
Number 22 of 1999: IMMIGRATION ACT, 1999
Uimhir 22 de 2000: AN tACHT OIDEACHAIS (LEAS), 2000
Number 22 of 2000: EDUCATION (WELFARE) ACT, 2000
Uimhir 23 de 1923: ACHT UM SCRÚDÓIREACHT SCANNÁN, 1923
Number 23 of 1923: CENSORSHIP OF FILMS ACT, 1923
Uimhir 23 de 1924: ACHT GHÁRDA SÍOCHÁNA (ÁITRIBH DO SHOLÁTHAR)(LEASÚ), 1924
Number 23 of 1924: CIVIC GUARD (ACQUISITION OF PREMISES) (AMENDMENT) ACT, 1924
Uimhir 23 de 1925: ACHT AOIS-LIÚNTAS AGUS PINSEAN (LEASÚ), 1925
Number 23 of 1925: SUPERANNUATION AND PENSIONS (AMENDMENT) ACT, 1925
Uimhir 23 de 1926: ACHT UM LEAS-CHLÁRATHÓIR I GNÓ-BHRISE (CORCAIGH), 1926
Number 23 of 1926: DEPUTY REGISTRAR IN BANKRUPTCY (CORK) ACT, 1926
Uimhir 23 de 1927: ACHT NA nGIÚIRITHE, 1927
Number 23 of 1927: JURIES ACT, 1927
Uimhir 23 de 1928: ACHT DRÉINEÁLA AIRTÉIRIGHE (MION-SCÉIMEANNA), 1928
Number 23 of 1928: ARTERIAL DRAINAGE (MINOR SCHEMES) ACT, 1928
Uimhir 23 de 1929: ACHT NA mBÓTHAR IARAINN (LEASÚ), 1929
Number 23 of 1929: RAILWAYS (AMENDMENT) ACT, 1929
Uimhir 23 de 1930: ACHT NA mBÉILÍ SCOILE (GAELTACHT), 1930
Number 23 of 1930: SCHOOL MEALS (GAELTACHT) ACT, 1930
Uimhir 23 de 1931: ACHT NA dTÓITEÁN BÓTHAIR IARAINN (LEASÚ), 1931
Number 23 of 1931: RAILWAY FIRES (AMENDMENT) ACT, 1931
Uimhir 23 de 1932: ACHT LEITHREASA, 1932
Number 23 of 1932: APPROPRIATION ACT, 1932
Uimhir 23 de 1933: ACHT PIARA DHROICHEAD AN CHLÁIR, 1933
Number 23 of 1933: CLARE CASTLE PIER ACT, 1933
Uimhir 23 de 1934: ACHT UM CHONGNAMH PHUIBLÍ (TALAMH DO THÓGAINT), 1934
Number 23 of 1934: PUBLIC ASSISTANCE (ACQUISITION OF LAND) ACT, 1934
Uimhir 23 de 1935: ACHT UM IOMPAR AR BHÓITHRE, 1935
Number 23 of 1935: ROAD TRANSPORT ACT, 1935
Uimhir 23 de 1936: ACHT MÓNA (ÚSÁID AGUS FORBAIRT), 1936
Number 23 of 1936: TURF (USE AND DEVELOPMENT) ACT, 1936
Uimhir 23 de 1937: ACHT MUC AGUS BAGÚIN, 1937
Number 23 of 1937: PIGS AND BACON ACT, 1937
Uimhir 23 de 1938: ACHT ALCÓIL CHEÁRDAIS, 1938
Number 23 of 1938: INDUSTRIAL ALCOHOL ACT, 1938
Uimhir 23 de 1939: ACHT UM RÁTAÍ AR THALAMH THALMHAÍOCHTA (FAOISEAMH), 1939
Number 23 of 1939: RATES ON AGRICULTURAL LAND (RELIEF) ACT, 1939
Uimhir 23 de 1940: ACHT UM FHEIDHMIÚ ORDUITHE CÚIRTE, 1940
Number 23 of 1940: ENFORCEMENT OF COURT ORDERS ACT, 1940
Uimhir 23 de 1941: ACHT RIALTAIS ÁITIÚIL, 1941
Number 23 of 1941: LOCAL GOVERNMENT ACT, 1941
Uimhir 23 de 1942: ACHT CEÁRD-CHUMANN, 1942
Number 23 of 1942: TRADE UNION ACT, 1942
Uimhir 23 de 1943: ACHT LEITHREASA (Uimh. 2), 1943
Number 23 of 1943: APPROPRIATION (No. 2) ACT, 1943
Uimhir 23 de 1945: AN tACHT ÁRACHAIS DÍFHOSTAÍOCHTA, 1945
Number 23 of 1945: UNEMPLOYMENT INSURANCE ACT, 1945
Uimhir 23 de 1946: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1946
Number 23 of 1946: AIR NAVIGATION AND TRANSPORT ACT, 1946
Uimhir 23 de 1947: ACHT AN OIREACHTAIS (LIÚNTAIS DO CHOMHALTAÍ) (LEASÚ), 1947
Number 23 of 1947: OIREACHTAS (ALLOWANCES TO MEMBERS) (AMENDMENT) ACT, 1947
Uimhir 23 de 1948: AN tACHT UM CHÚITEAMH DO LUCHT OIBRE (LEASÚ), 1948
Number 23 of 1948: WORKMEN'S COMPENSATION (AMENDMENT) ACT, 1948
Uimhir 23 de 1949: ACHT NA dTITHE (LEASÚ), 1949
Number 23 of 1949: HOUSING (AMENDMENT) ACT, 1949
Uimhir 23 de 1950: AN tACHT FORBARTHA MÓNA, 1950
Number 23 of 1950: TURF DEVELOPMENT ACT, 1950
Uimhir 23 de 1951: AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL (RÁTAÍ A MHAITHEAMH), 1951
Number 23 of 1951: LOCAL GOVERNMENT (REMISSION OF RATES) ACT, 1951
Uimhir 23 de 1952: AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL (RÁTAÍ A MHAITHEAMH), 1952
Number 23 of 1952: LOCAL GOVERNMENT (REMISSION OF RATES) ACT, 1952
Uimhir 23 de 1953: AN tACHT ARM-PHINSEAN, 1953
Number 23 of 1953: ARMY PENSIONS ACT, 1953
Uimhir 23 de 1954: AN tACHT SLÁINTE, 1954
Number 23 of 1954: HEALTH ACT, 1954
Uimhir 23 de 1955: AN tACHT SILTIN AIRTÉIRIGH (LEASÚ), 1955
Number 23 of 1955: ARTERIAL DRAINAGE (AMENDMENT) ACT, 1955
Uimhir 23 de 1956: AN tACHT CAIPITIL THELEFÓNA, 1956
Number 23 of 1956: TELEPHONE CAPITAL ACT, 1956
Uimhir 23 de 1957: AN tACHT UM LIMISTÉIRÍ NEAMHFHORBARTHA (LEASÚ), 1957
Number 23 of 1957: UNDEVELOPED AREAS (AMENDMENT) ACT, 1957
Uimhir 23 de 1958: AN tACHT UM BAINC THAISCE, 1958
Number 23 of 1958: SAVINGS BANKS ACT, 1958
Uimhir 23 de 1959: AN tACHT LEITHREASA, 1959
Number 23 of 1959: APPROPRIATION ACT, 1959
Uimhir 23 de 1960: AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL, 1960
Number 23 of 1960: LOCAL GOVERNMENT ACT, 1960
Uimhir 23 de 1961: AN tACHT AIRGEADAIS, 1961
Number 23 of 1961: FINANCE ACT, 1961
Uimhir 23 de 1962: AN tACHT UM RÁTAÍ AR THALAMH TALMHAÍOCHTA (FAOISEAMH), 1962
Number 23 of 1962: RATES ON AGRICULTURAL LAND (RELIEF) ACT, 1962
Uimhir 23 de 1963: AN tACHT AIRGEADAIS, 1963
Number 23 of 1963: FINANCE ACT, 1963
Uimhir 23 de 1964: AN tACHT IASCAIGH (LEASÚ), 1964
Number 23 of 1964: FISHERIES (AMENDMENT) ACT, 1964
Uimhir 23 de 1965: AN tACHT PRAGHSANNA (LEASÚ), 1965
Number 23 of 1965: PRICES (AMENDMENT) ACT, 1965
Uimhir 23 de 1966: AN tACHT UM ALLMHAIRÍ (FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA), 1966
Number 23 of 1966: IMPORTS (MISCELLANEOUS PROVISIONS) ACT, 1966
Uimhir 23 de 1967: AN tACHT LEITHREASA, 1967
Number 23 of 1967: APPROPRIATION ACT, 1967
Uimhir 23 de 1968: AN tACHT UM AM CAIGHDEÁNACH, 1968
Number 23 of 1968: STANDARD TIME ACT, 1968
Uimhir 23 de 1969: AN tACHT UM AIRGEAD REATHA DEACHÚIL, 1969
Number 23 of 1969: DECIMAL CURRENCY ACT, 1969
Uimhir 23 de 1970: AN tACHT UM RIALÚ IOMLAOIDE (BUANÚ), 1970
Number 23 of 1970: EXCHANGE CONTROL (CONTINUANCE) ACT, 1970
Uimhir 23 de 1971: AN tACHT AIRGEADAIS, 1971
Number 23 of 1971: FINANCE ACT, 1971
Uimhir 23 de 1972: ACHT AN REIFRINN (LEASÚ), 1972
Number 23 of 1972: REFERENDUM (AMENDMENT) ACT, 1972
Uimhir 23 de 1973: AN tACHT UM CHEANTÁLAITHE AGUS GNÍOMHAIRÍ TITHE, 1973
Number 23 of 1973: AUCTIONEERS AND HOUSE AGENTS ACT, 1973
Uimhir 23 de 1974: AN tACHT TALMHAÍOCHTA (LEASÚ), 1974
Number 23 of 1974: AGRICULTURE (AMENDMENT) ACT, 1974
Uimhir 23 de 1975: AN tACHT UM PRÉIMHEANNA FOSTAÍOCHTA, 1975
Number 23 of 1975: EMPLOYMENT PREMIUM ACT, 1975
Uimhir 23 de 1976: AN tACHT IASCAIGH (LEASÚ), 1976
Number 23 of 1976: FISHERIES (AMENDMENT) ACT, 1976
Uimhir 23 de 1977: AN tACHT UM THÁIRGÍ DÉIRÍOCHTA (FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA) (LEASÚ), 1977
Number 23 of 1977: DAIRY PRODUCE (MISCELLANEOUS PROVISIONS) (AMENDMENT) ACT, 1977
Uimhir 23 de 1978: AN tACHT UM CHUMAINN TIONSCAIL AGUS SOLÁTHAIR (LEASÚ), 1978
Number 23 of 1978: INDUSTRIAL AND PROVIDENT SOCIETIES (AMENDMENT) ACT, 1978
Uimhir 23 de 1979: AN tACHT UM AN BRITISH & IRISH STEAM PACKET COMPANY LIMITED (FÁIL) (LEASÚ), 1979
Number 23 of 1979: BRITISH & IRISH STEAM PACKET COMPANY LIMITED (ACQUISITION) (AMENDMENT) ACT, 1979
Uimhir 23 de 1980: AN tACHT STAMPAÍ TRÁDÁLA, 1980
Number 23 of 1980: TRADING STAMPS ACT, 1980
Uimhir 23 de 1981: AN tACHT IOMPAIR, 1981
Number 23 of 1981: TRANSPORT ACT, 1981
Uimhir 23 de 1982: AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH (UIMH. 2), 1982
Number 23 of 1982: SOCIAL WELFARE (NO. 2) ACT, 1982
Uimhir 23 de 1983: AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (SEIRBHÍS POBAIL), 1983
Number 23 of 1983: CRIMINAL JUSTICE (COMMUNITY SERVICE) ACT, 1983
Uimhir 23 de 1984: AN tACHT UM IDIRBHEARTA AIRGEADAIS STÁIT (FORÁLACHA SPEISIALTA), 1984
Number 23 of 1984: STATE FINANCIAL TRANSACTIONS (SPECIAL PROVISIONS) ACT, 1984
Uimhir 23 de 1985: ACHT NA gCÚIRTEANNA, 1985
Number 23 of 1985: COURTS ACT, 1985
Uimhir 23 de 1986: ACHT NÁISIÚNTACHTA AGUS SAORÁNACHTA ÉIREANN, 1986
Number 23 of 1986: IRISH NATIONALITY AND CITIZENSHIP ACT, 1986
Uimhir 23 de 1987: AN tACHT UM CHLEACHTAIS SRIANTA (ORDÚ A DHAINGNIÚ), 1987
Number 23 of 1987: RESTRICTIVE PRACTICES (CONFIRMATION OF ORDER) ACT, 1987
Uimhir 23 de 1988: AN tACHT UM AN gCÓRAS BEOSTOIC AGUS FEOLA (LEASÚ), 1988
Number 23 of 1988: CÓRAS BEOSTOIC AGUS FEOLA (AMENDMENT) ACT, 1988
Uimhir 23 de 1989: AN tACHT LEITHREASA, 1989
Number 23 of 1989: APPROPRIATION ACT, 1989
Uimhir 23 de 1990: AN tACHT SLÁINTE (TITHE BANALTRAIS), 1990
Number 23 of 1990: HEALTH (NURSING HOMES) ACT, 1990
Uimhir 23 de 1998: ACHT NA mBÓITHRE (LEASÚ), 1998
Number 23 of 1998: ROADS (AMENDMENT) ACT, 1998
Uimhir 23 de 1999: AN tACHT UM RIALÁIL LEICTREACHAIS, 1999
Number 23 of 1999: ELECTRICITY REGULATION ACT, 1999
Uimhir 23 de 2000: AN tACHT UM IONTAOBHAS NA nOSPIDÉAL (1940) TEORANTA (ÍOCAÍOCHTAÍ LE hIARFHOSTAITHE), 2000
Number 23 of 2000: HOSPITALS' TRUST (1940) LIMITED (PAYMENTS TO FORMER EMPLOYEES) ACT, 2000
Uimhir 24 de 1923: ACHT GHÁRDA SÍOCHÁNA (ÁITRIBH DO SHOLÁTHAR), 1923
Number 24 of 1923: CIVIC GUARD (ACQUISITION OF PREMISES) ACT, 1923
Uimhir 24 de 1924: ACHT UM ATH-DHÉANAMH I mBAILE ÁTHA CLIATH (FORÁLACHA OCÁIDEACHA), 1924
Number 24 of 1924: DUBLIN RECONSTRUCTION (EMERGENCY PROVISIONS) ACT, 1924
Uimhir 24 de 1925: ACHT UM FHIANAISE SCRÍBHINNE, 1925
Number 24 of 1925: DOCUMENTARY EVIDENCE ACT, 1925
Uimhir 24 de 1926: ACHT UM MÉADÚ CÍOSA AGUS ÚIS MHORGÁISTE (COSCANNA), 1926
Number 24 of 1926: INCREASE OF RENT AND MORTGAGE INTEREST (RESTRICTIONS) ACT, 1926
Uimhir 24 de 1927: ACHT CÁIRDE TALMHAÍOCHTA, 1927
Number 24 of 1927: AGRICULTURAL CREDIT ACT, 1927
Uimhir 24 de 1928: ACHT UM GHEAS DO RIALÁIL, 1928
Number 24 of 1928: GAS REGULATION ACT, 1928
Uimhir 24 de 1929: ACHT NA LEANBHAÍ, 1929
Number 24 of 1929: CHILDREN ACT, 1929
Uimhir 24 de 1930: ACHT IASACHTAÍ TRÁDÁLA (URRAÍOCHT) (LEASÚ), 1930
Number 24 of 1930: TRADE LOANS (GUARANTEE) (AMENDMENT) ACT, 1930
Uimhir 24 de 1931: ACHT UM OISPIDÉIL PHUIBLÍ DHÉIRCIÚLA (LEASÚ), 1931
Number 24 of 1931: PUBLIC CHARITABLE HOSPITALS (AMENDMENT) ACT, 1931
Uimhir 24 de 1932: ACHT ARM-PHINSEAN, 1932
Number 24 of 1932: ARMY PENSIONS ACT, 1932
Uimhir 24 de 1933: ACHT LEICTREACHAIS NA SIONAINNE (LEASÚ), 1933
Number 24 of 1933: SHANNON ELECTRICITY (AMENDMENT) ACT, 1933
Uimhir 24 de 1934: ACHT IASCAIGH (UISCÍ TAOIDE), 1934
Number 24 of 1934: FISHERIES (TIDAL WATERS) ACT, 1934
Uimhir 24 de 1935: ACHT MUC AGUS BAGÚIN, 1935
Number 24 of 1935: PIGS AND BACON ACT, 1935
Uimhir 24 de 1936: ACHT NA SCLÁBHAITHE, 1936
Number 24 of 1936: LABOURERS ACT, 1936
Uimhir 24 de 1937: ACHT OISPIDÉAL BHAILE ÁTHA CLIATH, 1937
Number 24 of 1937: DUBLIN HOSPITALS ACT, 1937
Uimhir 24 de 1938: ACHT TEAGHLAC