Gaois

Search direction

Search mode

Filter results

Collections

5 results in 2 documents

 1. #1659225

  I gcás inarb infheidhme, ba cheart go mbeadh na pleananna sin i gcomhréir leis an bplean athstruchtúraithe a cheanglaítear ar an eintiteas a chur faoi bhráid an Choimisiúin faoi chreat Státchabhrach an Aontais.

  Where applicable, such plans should be compatible with the restructuring plan that the entity is required to submit to the Commission under the Union State aid framework.

  Regulation (EU) No 806/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 July 2014 establishing uniform rules and a uniform procedure for the resolution of credit institutions and certain investment firms in the framework of a Single Resolution Mechanism and a Single Resolution Fund and amending Regulation (EU) No 1093/2010

 2. #1659793

  Gan dochar do chreat Státchabhrach an Aontais, beidh an luacháil, i gcás inarb infheidhme, bunaithe ar thoimhdí stuama, lena n-áirítear i ndáil le rátaí mainneachtana agus déine na gcaillteanas.

  Without prejudice to the Union State aid framework, where applicable, the valuation shall be based on prudent assumptions, including as to rates of default and severity of losses.

  Regulation (EU) No 806/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 July 2014 establishing uniform rules and a uniform procedure for the resolution of credit institutions and certain investment firms in the framework of a Single Resolution Mechanism and a Single Resolution Fund and amending Regulation (EU) No 1093/2010

 3. #1659715

  I ngach ceann de na cásanna dá dtagraítear i bpointí (i), (ii) agus (iii) de phointe (d) den chéad fhomhír, beidh an ráthaíocht nó na bearta coibhéiseacha dá dtagraítear iontu teoranta do na heintitis sócmhainneacha agus beidh siad faoi réir coinníll formheasa chríochnaithigh faoi chreat Státchabharach an Aontais.

  In each of the cases referred to in points (i), (ii) and (iii) of point (d) of the first subparagraph, the guarantee or equivalent measures referred to therein shall be confined to solvent entities and shall be conditional on final approval under the Union State aid framework.

  Regulation (EU) No 806/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 July 2014 establishing uniform rules and a uniform procedure for the resolution of credit institutions and certain investment firms in the framework of a Single Resolution Mechanism and a Single Resolution Fund and amending Regulation (EU) No 1093/2010

 4. #1659909

  an chomaoin a gheofar nuair atá an t-údarás réitigh náisiúnta leis na sócmhainní a aistriú, na cearta agus na dliteanais chuig an gléas bainistíochta sócmhainní, i gcomhréir leis na prionsabail a bhunaítear in Airteagal 20, den Rialachán seo le hAirteagal 42(7) de Threoir 2014/59/AE agus le creat Státchabhair an Aontais.

  the consideration for which the assets, rights and liabilities are to be transferred by the national resolution authority to the asset management vehicle in accordance with the principles established in Article 20 of this Regulation, with Article 42(7) of Directive 2014/59/EU and with the Union State aid framework.

  Regulation (EU) No 806/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 July 2014 establishing uniform rules and a uniform procedure for the resolution of credit institutions and certain investment firms in the framework of a Single Resolution Mechanism and a Single Resolution Fund and amending Regulation (EU) No 1093/2010

 5. #1676673

  An láimhseáil fhabhrach caipitil rialála d’urrúsuithe STC a bheadh ar fáil i gcás na n-idirbheart seo faoi Rialachán (AE) Uimh. 575/2013, ní dochar í do chomhlíonadh Chreat Státchabhrach an Aontais, mar a leagtar amach i dTreoir 2014/59/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [7].

  The preferential regulatory capital treatment for STS securitisations that would be available to those transactions under Regulation (EU) No 575/2013 is without prejudice to compliance with the Union State aid framework, as set out in Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council [7].

  Regulation (EU) 2017/2401 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2017 amending Regulation (EU) No 575/2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms

Gaois

Our apologies

This website is not compatible with the Microsoft Internet Explorer web browser. Please use Chrome, Edge, Firefox, Opera, or another modern browser to access the website content.

Contact us at gaois@dcu.ie if you have any questions.