Gaois

Treo cuardaigh

Modh cuardaigh

Scag na torthaí

Bailiúcháin

191 toradh in 92 doiciméad

 1. #954349

  (a) measfaidh an Bord an cúiteamh san do réir mar do bheadh cothrom agus réasúnta mar chomaoin alos margaidh idir deontóir toilteanach agus deonaidhe toilteanach;

  ( a ) the Board shall assess such compensation on the basis of what would be fair and reasonable as the consideration for a bargain between a willing grantor and a willing grantee;

  Uimhir 31 de 1940: ACHT FORBAIRTE MINEARÁL, 1940

 2. #1083227

  —(1) Féadfaidh an Bord bronntanais airgid, talún nó maoine eile a ghlacadh ar pé iontaobhais agus coinníollacha, más ann, a shonrós an deontóir.

  —(1) The Board may accept gifts of money, land or other property upon such trusts and conditions, if any, as may be specified by the donor.

  Uimhir 17 de 1956: ACHT NA RADHARCMHASTÓIRÍ, 1956

 3. #1083229

  (2) Ní ghlacfaidh an Bord bronntanas má bhíonn na coinníollacha a chuirfeas an deontóir lena ghlacadh ar neamhréir le feidhmeanna an Bhoird.

  (2) The Board shall not accept a gift if the conditions attached by the donor to its acceptance are inconsistent with the functions of the Board.

  Uimhir 17 de 1956: ACHT NA RADHARCMHASTÓIRÍ, 1956

 4. #1098189

  (2) Ní ghlacfaidh an Foras bronntanas má bhíonn na coinníollacha a chuirfeas an deontóir lena ghlacadh ar neamhréir le feidhmeanna an Fhorais.

  (2) The Institute shall not accept any gift if the conditions attached by the donor to the acceptance thereof are inconsistent with the functions of the Institute.

  Uimhir 1 de 1958: AN tACHT TALMHAÍOCHTA (AN FORAS TALÚNTAIS), 1958

 5. #1122740

  —(1) Féadfaidh An Chomhairle glacadh le bronntanais airgid, talún nó maoine eile ar cibé iontaobhais agus coinníollacha, más ann, a shonróidh an deontóir.

  —(1) An Chomhairle may accept gifts of money, land or other property upon such trusts and conditions, if any, as may be specified by the donor.

  Uimhir 39 de 1959: AN tACHT PRINTÍSEACHTA, 1959

 6. #1122742

  (2) Ní ghlacfaidh an Chomhairle le bronntanas má bhíonn na coinníollacha a chuirfidh an deontóir ag gabháil lena ghlacadh ar neamhréir le feidhmeanna na Comhairle.

  (2) An Chomhairle shall not accept a gift if the conditions attached by the donor to its acceptance are inconsistent with the functions of An Chomhairle.

  Uimhir 39 de 1959: AN tACHT PRINTÍSEACHTA, 1959

 7. #1125114

  (a) measúnóidh an Bord an cúiteamh sin ar fhoras an ní a bheadh cothrom agus réasúnach mar chomaoin i gcás margadh idir deontóir toiliúil agus deontaí toiliúil,

  ( a ) the Board shall assess such compensation on the basis of what would be fair and reasonable as the consideration for a bargain between a willing grantor and a willing grantee,

  Uimhir 7 de 1960: AN tACHT UM FHORBAIRT PHEITRILIAIM AGUS MIANRAÍ EILE, 1960

 8. #1141756

  (a) le deontóir nach féidir a dhéanamh amach cé hé, nó nach féidir teacht air, tar éis aon fhógráin agus fiosrúcháin a bheidh réasúnach;

  ( a ) to a donor who, after such advertisements and inquiries as are reasonable, cannot be identified or cannot be found;

  Uimhir 17 de 1961: AN tACHT CARTHANAS, 1961

 9. #1141759

  (b) le deontóir a mbeidh séanadh i scríbhinn ar a cheart chun an mhaoin a thabhairt ar ais dó forghníomhaithe aige,

  ( b ) to a donor who has executed a written disclaimer of his right to have the property returned,

  Uimhir 17 de 1961: AN tACHT CARTHANAS, 1961

 10. #1141776

  (4) I gcás ina gcuirfear maoin chun feidhme cy-près de bhua an ailt seo, measfar gur scar an deontóir lena leas uile an tráth a tugadh an bronntanas;

  (4) Where property is applied cy-prés by virtue of this section, the donor shall be deemed to have parted with all his interest at the time when the gift was made;

  Uimhir 17 de 1961: AN tACHT CARTHANAS, 1961

 11. #1144549

  —(1) Ní dhéanfar maoin a ghlacfar faoi bhronntanas, cibé acu trí shocraíocht nó ar shlí eile, a thabharfaidh aon duine a gheobhaidh bás tar éis dáta an Achta seo a rith a áireamh ar an maoin a mheasfar a aistreoidh ar a bhás faoi fhorálacha mhír (c) nó mhír (e) d'fho-alt (1) d'alt 2 den Finance Act, 1894, de bhíthin amháin go raibh leas sa mhaoin go ceann saoil nó go ceann aon tréimhse eile ab infhoirceannta faoi threoir báis ar forcoimeád don deontóir nó nach ndearna na deontaí seilbh agus sealúchas bona fide na maoine a ghlacadh láithreach nuair a tugadh an bronntanas agus a choimeád uaidh sin amach ar chuma go raibh an deontóir nó aon sochar dó trí chonradh nó ar shlí eile eisiata ar fad.

  —(1) Property taken under a gift, whether by way of settlement or otherwise, made by any person dying after the passing of this Act shall not be included in the property deemed to pass on his death under the provisions of paragraph (c)or paragraph (e)of subsection (1) of section 2 of the Finance Act, 1894, by reason only of the fact that an interest in the property for life or any other period determinable by reference to death was reserved to the donor or that bona fide possession and enjoyment of the property had not been assumed by the donee immediately on the gift and thenceforward retained to the entire exclusion of the donor or of any benefit to him by contract or otherwise.

  Uimhir 23 de 1961: AN tACHT AIRGEADAIS, 1961

 12. #1219485

  —(1) Féadfaidh an Chomhairle bronntanais airgid, talún nó maoine eile a ghlacadh ar cibé iontaobhais agus coinníollacha, más ann, a shonróidh an deontóir.

  —(1) An Chomhairle may accept gifts of money, land or other property upon such trusts and conditions, if any, as may be specified by the donor.

  Uimhir 5 de 1967: AN tACHT OILIÚNA TIONSCAIL, 1967

 13. #1219487

  (2) Ní ghlacfaidh an Chomhairle bronntanas má bhíonn na coinníollacha a chuirfidh an deontóir leis ar neamhréir le feidhmeanna na Comhairle.

  (2) An Chomhairle shall not accept a gift if the conditions attached by the donor are inconsistent with the functions of An Chomhairle.

  Uimhir 5 de 1967: AN tACHT OILIÚNA TIONSCAIL, 1967

 14. #1253468

  —(1) Féadfaidh an tUdarás bronntanas airgid, talún nó maoine eile a ghlacadh ar cibé iontaobhais agus coinníollacha a shonróidh an deontóir.

  —(1) The Authority may accept a gift of money, land or other property on such trusts and conditions as may be specified by the donor.

  Uimhir 32 de 1969: AN tACHT UM FHORBAIRT TIONSCAIL, 1969

 15. #1253470

  (2) Ní ghlacfaidh an tUdarás bronntanas má bhíonn coinníoll a chuirfidh an deontóir le glacadh an bhronntanais ar neamhréir le feidhmeanna an Údaráis.

  (2) The Authority shall not accept a gift if a condition attached by the donor to the acceptance of the gift is inconsistent with the functions of the Authority.

  Uimhir 32 de 1969: AN tACHT UM FHORBAIRT TIONSCAIL, 1969

 16. #1259909

  —(1) Féadfaidh an Bord bronntanais airgid, talún nó maoine eile a ghlacadh ar cibé iontaobhais agus coinníollacha, más ann, a shonróidh an deontóir.

  —(1) The Board may accept gifts of money, land or other property upon such trusts and conditions, if any, as may be specified by the donor.

  Uimhir 19 de 1970: AN tACHT UM THIONSCAL NA gCAPALL, 1970

 17. #1259911

  (2) Ní ghlacfaidh an Bord bronntanas má bhíonn na coinníollacha a bheidh curtha ag gabháil leis ag an deontóir ar neamhréir le feidhmeanna an Bhoird.

  (2) The Board shall not accept a gift if the conditions attached to the acceptance by the donor are inconsistent with the functions of the Board.

  Uimhir 19 de 1970: AN tACHT UM THIONSCAL NA gCAPALL, 1970

 18. #1261942

  (3) Ní ghlacfaidh an Bord aon bhronntanas má bhíonn na coinníollacha a chuirfidh an deontóir le glacadh an bhronntanais ar neamhréir le feidhmeanna an Bhoird.

  (3) The Board shall not accept any gift if the conditions attached by the donor to the acceptance thereof are inconsistent with the functions of the Board.

  Uimhir 12 de 1971: AN tACHT UM FHUINNEAMH NÚICLÉACH (AN BORD FUINNIMH NÚICLÉIGH), 1971

 19. #1263716

  —(1) Féadfaidh an tÚdarás bronntanais airgid, talún nó maoine eile a ghlacadh ar cibé iontaobhais agus coinníollacha, más ann, a shonróidh an deontóir.

  —(1) An tÚdarás may accept gifts of money, land or other property upon such trusts and conditions, if any, as may be specified by the donor.

  Uimhir 22 de 1971: ACHT AN ÚDARÁIS UM ARD-OIDEACHAS, 1971

 20. #1263718

  (2) Ní ghlacfaidh an tÚdarás bronntanas má bhíonn na coinníollacha a bheidh curtha ag gabháil leis ag an deontóir ar neamhréir le feidhmeanna an Údaráis.

  (2) An tÚdarás shall not accept a gift if the conditions attached by the donor are inconsistent with the functions of An tÚdarás.

  Uimhir 22 de 1971: ACHT AN ÚDARÁIS UM ARD-OIDEACHAS, 1971

 21. #1266346

  (2) Ní ghlacfaidh an Bord bronntanas má bhíonn na coinníollacha a bheidh curtha ag gabháil lena ghlacadh ag an deontóir ar neamhréir le feidhmeanna an Bhoird.

  (2) An Bord shall not accept a gift if the conditions attached to its acceptance by the donor are inconsistent with the functions of An Bord.

  Uimhir 28 de 1971: AN tACHT UM AN gCOLÁISTE NÁISIÚNTA EALAÍNE IS DEARTHA, 1971

 22. #1293054

  (b) deonú rogha i gcás ina gcuireann an deontóir de cheangal air féin sócmhainn a cheannach, ach, mar gheall ar an rogha a thréigean, nach bhfaighidh sé,

  ( b ) the grant of an option in a case where the grantor binds himself to buy an asset, which, because the option is abandoned, he does not acquire,

  Uimhir 20 de 1975: AN tACHT UM CHÁIN GHNÓCHAN CAIPITIÚIL, 1975

 23. #1293058

  (2) Má fheidhmítear rogha déileálfar mar idirbheart amháin le deonú na rogha agus leis an idirbheart a rinne an deontóir ag comhalladh a oibleagáidí faoin rogha agus dá réir sin—

  (2) If an option is exercised, the grant of the option and the transaction entered into by the grantor in fulfilment of his obligations under the option shall be treated as a single transaction and accordingly—

  Uimhir 20 de 1975: AN tACHT UM CHÁIN GHNÓCHAN CAIPITIÚIL, 1975

 24. #1293060

  (a) má chuireann an rogha de cheangal ar an deontóir díol, is cuid de chomhaoin an díola comaoin na rogha, agus

  ( a ) if the option binds the grantor to sell, the consideration for the option is part of the consideration for the sale, and

  Uimhir 20 de 1975: AN tACHT UM CHÁIN GHNÓCHAN CAIPITIÚIL, 1975

 25. #1293066

  (a) má chuireann an rogha de cheangal ar an deontóir díol, is cuid de chostas na sócmhainne a díoladh a fháil costas na rogha a fháil, agus

  ( a ) if the option binds the grantor to sell, the cost of acquiring the option shall be part of the cost of acquiring the asset which is sold, and

  Uimhir 20 de 1975: AN tACHT UM CHÁIN GHNÓCHAN CAIPITIÚIL, 1975

 26. #1319462

  (1) Féadfaidh an Bord bronntanais airgid, talún nó maoine eile a ghlacadh ar cibé téarmaí agus coinníollacha (más ann) a shonróidh an deontóir.

  (1) The Board may accept gifts of money, land or other property upon such terms and conditions (if any) as may be specified by the donor.

  Uimhir 39 de 1976: AN tACHT UM FHIADHÚLRA, 1976

 27. #1319464

  (2) Ní ghlacfaidh an Bord bronntanas má bhíonn na coinníollacha a chuir an deontóir ag gabháil lena ghlacadh ar neamhréir le feidhmeanna an Bhoird.

  (2) The Board shall not accept a gift if the conditions attached by the donor to the acceptance are inconsistent with the functions of the Board. [GA]

  Uimhir 39 de 1976: AN tACHT UM FHIADHÚLRA, 1976

 28. #1324591

  (a) bronntanais airgid, talún nó maoine eile a ghlacadh ar cibé iontaobhais agus coinníollacha (más ann) a shonróidh an deontóir, agus

  ( a ) accept gifts of money, land or other property, upon such trusts and conditions (if any) as may be specified by the donor, and

  Uimhir 13 de 1977: ACHT AN ÚDARÁIS NÁISIÚNTA UM CHOMHAIRLE, OIDEACHAS AGUS TAIGHDE TALMHAÍOCHTA, 1977

 29. #1324595

  (2) Ní ghlacfaidh an tUdarás aon bhronntanas ná ranníoc má bhíonn aon choinníollacha a chuirfidh an deontóir nó an ranníocóir lena ghlacadh ar neamhréir le feidhmeanna an Údaráis.

  (2) The Authority shall not accept any gift or contribution if any conditions attached by the donor or contributor to the acceptance thereof are inconsistent with the functions of the Authority.

  Uimhir 13 de 1977: ACHT AN ÚDARÁIS NÁISIÚNTA UM CHOMHAIRLE, OIDEACHAS AGUS TAIGHDE TALMHAÍOCHTA, 1977

 30. #1330352

  —(1) Féadfaidh an Bord bronntanais airgid, talún nó maoine eile a ghlacadh ar cibé iontaobhais agus coinníollacha, más ann, a shonróidh an deontóir.

  —(1) The Board may accept gifts of money, land or other property upon such trusts and conditions, if any, as may be specified by the donor.

  Uimhir 25 de 1977: AN tACHT UM BORD NÁISIÚNTA EOLAÍOCHTA AGUS TEICNEOLAÍOCHTA, 1977

 31. #1330354

  (2) Ní ghlacfaidh an Bord bronntanas má bhíonn na coinníollacha a bheidh curtha ag gabháil lena ghlacadh ag an deontóir ar neamhréir le feidhmeanna an Bhoird.

  (2) The Board shall not accept a gift if the conditions attached to the acceptance by the donor are inconsistent with the functions of the Board.

  Uimhir 25 de 1977: AN tACHT UM BORD NÁISIÚNTA EOLAÍOCHTA AGUS TEICNEOLAÍOCHTA, 1977

 32. #1335340

  —(1) Féadfaidh an Chomhairle bronntanais airgid, talún nó maoine eile a ghlacadh ar cibé iontaobhais agus coinníollacha, más ann, a shonróidh an deontóir.

  —(1) The Council may accept gifts of money, land or other property upon such trusts and conditions, if any, as may be specified by the donor.

  Uimhir 4 de 1978: ACHT NA LIA-CHLEACHTÓIRÍ, 1978

 33. #1335342

  (2) Ní ghlacfaidh an Chomhairle bronntanas má bhíonn na coinníollacha a bheidh curtha lena ghlacadh ag an deontóir ar neamhréir le feidhmeanna na Comhairle.

  (2) The Council shall not accept a gift if the conditions attached to the acceptance by the donor are inconsistent with the functions of the Council.

  Uimhir 4 de 1978: ACHT NA LIA-CHLEACHTÓIRÍ, 1978

 34. #1352295

  —(1) Féadfaidh an Chomhairle bronntanais airgid, talún nó maoine eile a ghlacadh ar cibé iontaobhais agus coinníollacha, más ann, a shonróidh an deontóir.

  —(1) The Council may accept gifts of money, land or other property upon such trusts and conditions, if any, as may be specified by the donor.

  Uimhir 30 de 1979: AN tACHT UM CHOMHAIRLE NÁISIÚNTA NA gCÁILÍOCHTAÍ OIDEACHAIS, 1979

 35. #1352297

  (2) Ní ghlacfaidh an Chomhairle bronntanas má bhíonn na hiontaobhais nó na coinníollacha a bheidh curtha ag gabháil leis ag an deontóir ar neamhréir le feidhmeanna na Comhairle.

  (2) The Council shall not accept a gift if the trusts or conditions attached by the donor are inconsistent with the functions of the Council.

  Uimhir 30 de 1979: AN tACHT UM CHOMHAIRLE NÁISIÚNTA NA gCÁILÍOCHTAÍ OIDEACHAIS, 1979

 36. #1355622

  (1) Féadfaidh an Príomh-Bhord bronntanais airgid, talún nó maoine eile a ghlacadh ar cibé téarmaí agus coinníollacha (más ann) a shonróidh an deontóir.

  (1) The Central Board may accept gifts of money, land or other property upon such terms and conditions (if any) as shall be specified by the donor.

  Uimhir 1 de 1980: AN tACHT IASCAIGH, 1980

 37. #1355624

  (2) Ní ghlacfaidh an Príomh-Bhord bronntanas má bhíonn na coinníollacha a bheidh curtha ag gabháil lena ghlacadh ag an deontóir ar neamhréir le feidhmeanna an Phríomh-Bhoird.

  (2) The Central Board shall not accept a gift if the conditions attached by the donor to the acceptance are inconsistent with the functions of the Central Board.

  Uimhir 1 de 1980: AN tACHT IASCAIGH, 1980

 38. #1355759

  (1) Féadfaidh an Bord bronntanais airgid, talún nó maoine eile a ghlacadh ar cibé téarmaí agus coinníollacha (más ann) a shonróidh an deontóir.

  (1) The Board may accept gifts of money, land or other property upon such terms and conditions (if any) as may be specified by the donor.

  Uimhir 1 de 1980: AN tACHT IASCAIGH, 1980

 39. #1355761

  (2) Ní ghlacfaidh an Bord bronntanas má bhíonn na coinníollacha a bheidh curtha ag gabháil lena ghlacadh ag an deontóir ar neamhréir le feidhmeanna an Bhoird.

  (2) The Board shall not accept a gift if the conditions attached by the donor to the acceptance are inconsistent with the functions of the Board.

  Uimhir 1 de 1980: AN tACHT IASCAIGH, 1980

 40. #1369436

  (2) Ní ghlacfaidh an Bord aon bhronntanas má bhíonn na coinníollacha a chuirfidh an deontóir ag gabháil lena ghlacadh ar neamhréir le feidhmeanna an Bhoird.

  (2) The Board shall not accept any gift if the conditions attached by the donor to the acceptance of the gift are inconsistent with the functions of the Board.

  Uimhir 36 de 1980: AN tACHT UM BORD SCANNÁN NA hÉIREANN, 1980

 41. #1382527

  (b) faoi réir an choinníll go dtabharfaí ar ais í ar iarratas ón deontóir nó óna ionadaí pearsanta más rud é ar chúis ar bith nach ndéanfar an pósadh.

  ( b ) subject to the condition that it should be returned at the request of the donor or his personal representative if the marriage for whatever reason does not take place.

  Uimhir 22 de 1981: AN tACHT UM AN DLÍ TEAGHLAIGH, 1981

 42. #1392752

  —(1) Faoi réir thoiliú an Aire, féadfaidh an Ghníomhaireacht bronntanais airgid, talún agus maoine eile a ghlacadh ar cibé iontaobhais agus coinníollacha (más ann) a shonróidh an deontóir.

  —(1) Subject to the consent of the Minister, the Agency may accept gifts of money, land and other property, on such trusts and conditions (if any) as may be specified by the donor.

  Uimhir 20 de 1982: AN tACHT UM AN nGNÍOMHAIREACHT NÁISIÚNTA FORBARTHA POBAIL, 1982

 43. #1392754

  (2) Ní ghlacfaidh an Ghníomhaireacht bronntanas má bhíonn na coinníollacha a bheidh curtha ag gabháil leis ag an deontóir ar neamhréir le feidhmeanna na Gníomhaireachta.

  (2) The Agency shall not accept a gift if the conditions attached by the donor to its acceptance are not consistent with the functions of the Agency.

  Uimhir 20 de 1982: AN tACHT UM AN nGNÍOMHAIREACHT NÁISIÚNTA FORBARTHA POBAIL, 1982

 44. #1408553

  —(1) Faoi réir thoiliú an Aire, féadfaidh an Bord bronntanais airgid, talún agus maoine eile a ghlacadh ar cibé iontaobhais agus coinníollacha (más ann) a shonróidh an deontóir.

  —(1) Subject to the consent of the Minister, the Board may accept gifts of money, land and other property, on such trusts and conditions (if any) as may be specified by the donor.

  Uimhir 2 de 1984: AN tACHT UM AN mBORD NÁISIÚNTA SEIRBHÍSE SÓISIALAÍ, 1984

 45. #1408555

  (2) Ní ghlacfaidh an Bord bronntanas má bhíonn na coinníollacha a bheidh curtha ag gabháil leis ag an deontóir ar neamhréir le feidhmeanna an Bhoird.

  (2) The Board shall not accept a gift if the conditions attached by the donor to its acceptance are not consistent with the functions of the Board.

  Uimhir 2 de 1984: AN tACHT UM AN mBORD NÁISIÚNTA SEIRBHÍSE SÓISIALAÍ, 1984

 46. #1419633

  —(1) Féadfaidh an Chomhairle bronntanais airgid, talún nó maoine eile a ghlacadh ar cibé iontaobhais agus coinníollacha, más ann, a shonróidh an deontóir.

  —(1) The Council may accept gifts of money, land or other property upon such trusts and conditions, if any, as may be specified by the donor.

  Uimhir 9 de 1985: ACHT NA bhFIACLÓIRÍ, 1985

 47. #1419635

  (2) Ní ghlacfaidh an Chomhairle bronntanas má bhíonn na coinníollacha a bheidh curtha lena ghlacadh ag an deontóir ar neamhréir le feidhmeanna na Comhairle.

  (2) The Council shall not accept a gift if the conditions attached to the acceptance by the donor are inconsistent with the functions of the Council.

  Uimhir 9 de 1985: ACHT NA bhFIACLÓIRÍ, 1985

 48. #1424912

  —(1) Féadfaidh an Bord bronntanais airgid, talún nó maoine eile a ghlacadh ar cibé iontaobhais agus coinníollacha, más ann, a shonróidh an deontóir.

  —(1) The Board may accept gifts of money, land or other property upon such trusts and conditions, if any, as may be specified by the donor.

  Uimhir 18 de 1985: ACHT NA nALTRAÍ, 1985

 49. #1424914

  (2) Ní ghlacfaidh an Bord bronntanas má bhíonn na coinníollacha a bheidh curtha lena ghlacadh ag an deontóir ar neamhréir le feidhmeanna an Bhoird.

  (2) The Board shall not accept a gift if the conditions attached to the acceptance by the donor are inconsistent with the functions of the Board.

  Uimhir 18 de 1985: ACHT NA nALTRAÍ, 1985

 50. #1427245

  (j) bronntanas airgid, urrús, talún agus maoine eile a ghlacadh ar cibé iontaobhais agus coinníollacha (más ann) a shonróidh an deontóir);

  ( j ) to accept a gift of money, securities, land and other property upon such trusts and conditions (if any) as may be specified by the donor;

  Uimhir 5 de 1986: AN tACHT UM CHORPARÁID FORBARTHA NÁISIÚNTA, 1986

Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.