Gaois

Search direction

Search mode

Filter results

Collections

6 results in 5 documents

 1. #1864599

  á chur i bhfios go láidir gur cheart gur uirlis é an Comhaontú Glas trína mbaintear spriocanna na Straitéise Bithéagsúlachta agus Chomhaontú Pháras amach, agus trína gcuirtear Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe (SFIanna) Chlár Oibre 2030 na Náisiún Aontaithe chun feidhme, agus trína rannchuidítear go huaillmhianach, ar leibhéal an Aontais, leis an gCreat Bithéagsúlachta Domhanda tar éis 2020, rud a chinnfear ag an 15ú Comhdháil de na Páirtithe (COP) sa Choinbhinsiún maidir leis an Éagsúlacht Bhitheolaíoch (CBD);

  underlines that the Green Deal should be an instrument to achieve the goals of the Biodiversity Strategy and the Paris Agreement, and fully implement the UN 2030 Agenda and the Sustainable Development Goals (SDGs), and make an ambitious EU contribution to the post-2020 Global Biodiversity Framework, which will be decided on by the COP15 to the Convention on Biological Diversity (CBD);

  Resolution of the European Committee of the Regions - The Green Deal in partnership with local and regional authorities

 2. #1864678

  Ar mhaithe le COP15 in 2020, ba cheart do na páirtithe in CBD aitheantas foirmiúil a thabhairt do ról riachtanach na n-údarás réigiúnach agus áitiúil chun beartais dhomhanda agus beartais de chuid an Aontais maidir leis an mbithéagsúlacht a chur chun feidhme go rathúil agus chun faireachán, tuairisciú agus fíorú comhtháite a dhéanamh air sin;

  With a view to COP15 in 2020, the parties to the CBD should formally recognise the indispensable role of LRAs in achieving successful implementation and coherent monitoring, reporting and verification of global and EU policies on biodiversity;

  Resolution of the European Committee of the Regions - The Green Deal in partnership with local and regional authorities

 3. #3161767

  seirbhís breathnóireachta bithéagsúlachta de chuid an Aontais a phíolótú agus a thástáil, a mbeidh príomhfheidhmeanna agus príomhsheirbhísí mar a mholtar faoin tionscadal EuropaBON a gabháil léi, trí chur leis na hinstitiúidí atá ann cheana, trína nascadh agus trína dtreisiú, agus ar an gcaoi sin, trí rannchuidiú le forbairt na Seirbhíse Tacaíochta Eolais Domhanda don Bhithéagsúlacht (GKSSB) a glacadh ag an gCoinbhinsiún maidir leis an Éagsúlacht Bhitheolaíoch COP15;

  piloting and testing a Union biodiversity observation service, featuring key functions and services as proposed under the EuropaBON project, by building on, connecting and reinforcing existing institutions, and thereby contributing to the development of the Global Knowledge Support Service for Biodiversity (GKSSB) adopted at the Convention on Biological Diversity COP15;

  Definitive adoption (EU, Euratom) 2024/207 of the European Union’s annual budget for the financial year 2024

 4. #2187313

  Ainmhithe in Iarscríbhinn A a tógadh i mbraighdeanas chun críoch tráchtála in oibríochtaí a liostaítear i gClár Rúnaíocht CITES, i gcomhréir le Rún Comhdhála 12.10 (Rev. CoP15), agus plandaí in Iarscríbhinn A a iomadaíodh go saorga chun críoch tráchtála i gcomhréir le Caibidil XIII de Rialachán (CE) Uimh. 865/2006, chomh maith le gach cuid agus gach díorthach díobh

  (Rev. CoP15), and Annex A plants artificially propagated for commercial purposes in accordance with Chapter XIII of Regulation (EC) No 865/2006, as well as parts and derivatives thereof

  Commission Implementing Regulation (EU) 2021/2281 of 16 December 2021 amending Implementing Regulation (EU) No 792/2012 as regards the addition of a new source code for plants from assisted production and related changes

 5. #2815670

  Má mholann an Ardrúnaíocht é, féadfaidh an Bhuanchoiste a chinneadh cur faoi deara go scoirfear den trádáil seo go páirteach nó go hiomlán i gcás neamhchomhlíonadh ag tíortha is onnmhaireoirí nó tíortha is allmhaireoirí nó i gcás ina gcruthaítear go bhfuil tionchair dhíobhálacha ag an trádáil ar líonta eilifinte eile.

  In addition, such further proposals shall be dealt with in accordance with Decisions 14.77 and 14.78 (Rev. CoP15).

  Commission Regulation (EU) 2023/966 of 15 May 2023 amending Council Regulation (EC) No 338/97 to reflect the amendments adopted at the 19th meeting of the Conference of the Parties to the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

 6. #3055526

  Chuir an tAontas le glacadh Chreat Domhanda Bithéagsúlachta Kunming-Montreal ag Comhdháil na Náisiún Aontaithe maidir leis an mBithéagsúlacht (COP 15) an 18 Nollaig 2022 agus leis an gcomhaontú na Náisiún Aontaithe maidir leis an Mórmhuir sa Chomhdháil Idir-Rialtasach ar Bhithéagsúlacht Mhuirí i Limistéir lasmuigh den Dlínse Náisiúnta an 4 Márta 2023.

  The EU contributed to the adoption of the Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework at the UN Conference on Biodiversity (COP 15) on 18 December 2022 and to the agreement on the UN High Seas Treaty in the Intergovernmental Conference on Marine Biodiversity of Areas Beyond National Jurisdiction on 4 March 2023.

  REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT First biennial report on the implementation of the Global Approach to research and innovation