Gaois

Search direction

Search mode

Filter results

Collections

38 results in 14 documents

 1. #2046440

  Faisnéis a mhalartú tríd an gCóras Faisnéise Custaim

  Exchange of information via the Customs Information System

  Commission Implementing Regulation (EU) 2021/776 of 11 May 2021 establishing templates for certain forms as well as technical rules for the effective exchange of information under Regulation (EU) 2018/1672 of the European Parliament and of the Council on controls on cash entering or leaving the Union

 2. #2046697

  Mura bhfuil, níor cheart ach cuid A a uaslódáil sa Chóras Faisnéise Custaim.

  If not, then only part A should be uploaded in the Customs Information System (CIS).

  Commission Implementing Regulation (EU) 2021/776 of 11 May 2021 establishing templates for certain forms as well as technical rules for the effective exchange of information under Regulation (EU) 2018/1672 of the European Parliament and of the Council on controls on cash entering or leaving the Union

 3. #2048918

  Áirítear roinnt córais faisnéise ar ardán AFIS, lena n-áirítear an Córas Faisnéise Custaim.

  The AFIS platform comprises several information systems, including the Customs Information System.

  Regulation (EU) 2021/785 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2021 establishing the Union Anti-Fraud Programme and repealing Regulation (EU) No 250/2014

 4. #2048922

  Ós rud é nach bhfuil sa Chóras Faisnéise Custaim féin ach ceann amháin de na córais éagsúla faisnéise a ritear faoi ardán AFIS, agus gur lú líon na gcásanna den chomhar póilíneachta ná líon na gcásanna den chomhar riaracháin sa Chóras Faisnéise Custaim, meastar gur gné choimhdeach gné chomhar póilíneachta ardáin AFIS i gcomparáid leis an ngné riaracháin.

  Considering that the Customs Information System itself is only one of several information systems run under AFIS platform and that the number of police cooperation cases is lower than the number of administrative cooperation cases in the Customs Information System, the police cooperation dimension of AFIS platform is regarded as ancillary to its administrative dimension.

  Regulation (EU) 2021/785 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2021 establishing the Union Anti-Fraud Programme and repealing Regulation (EU) No 250/2014

 5. #3185454

  E.g. COPIS mar a leagtar síos i Rialachán (AE) 608/2013 maidir le bearta teorainn CMI; An Córas Faisnéise Custaim mar a leagtar síos i Rialachán (CE) 515/97 maidir le cúnamh frithpháirteach idir údaráis riaracháin na mBallstát agus maidir le comhar idir na Ballstáit agus an Coimisiún chun a áirithiú go gcuirfear an dlí ar ábhair chustaim agus ar ábhair thalmhaíochta i bhfeidhm i gceart; An Córas Faisnéise Custaim Plus mar a leagtar síos i gCinneadh Réime 2009/917/CGB ón gComhairle maidir le húsáid na teicneolaíochta faisnéise chun críocha custaim; Córas Faisnéise Europol agus an Tairseach Anailísíochta Sonraí mar a leagtar síos i Rialachán (AE) 2016/794 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh i ndáil le Comhar i bhForfheidhmiú an Dlí (Europol), etc.

  E.g. COPIS as laid down in Regulation (EU) No 608/2013 on IPR border measures; Customs Information System as laid down in Regulation (EC) No 515/97 on mutual assistance between the administrative authorities of the Member States and cooperation between the latter and the Commission to ensure the correct application of the law on customs and agricultural matters; Customs Information System Plus as laid down in Council Framework Decision 2009/917/JHA on the use of information technology for customs purposes; Europol Information System and Data Analysis Portal as laid down in Regulation (EU) 2016/794 on the European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol), etc.

  Commission Recommendation (EU) 2024/915 of 19 March 2024 on measures to combat counterfeiting and enhance the enforcement of intellectual property rights

 6. #290072

  (1) Chuir Rialachán (CE) Uimh. 515/97 [3] ón gComhairle feabhas ar an meicníocht dhlíthiúil a bhí ann roimhe sin, go háirithe trína cheadú go stórálfaí faisnéis i mbunachar sonraí Comhphobail an Chórais Eolais Custaim (CEC).

  (1) Council Regulation (EC) No 515/97 [3] improved the earlier legal mechanism, in particular by allowing information to be stored in the Community database Customs Information System (CIS).

  Regulation (EC) No 766/2008 of the European Parliament and of the Council of 9 July 2008 amending Council Regulation (EC) No 515/97 on mutual assistance between the administrative authorities of the Member States and cooperation between the latter and the Commission to ensure the correct application of the law on customs and agricultural matters

 7. #634044

  Ar an gcúis chéanna, b’úsáideach é dá ndéanfaí tagairt don Chúirt Iniúchóirí in Airteagal 29, maidir le rochtain ar an gCóras um Fhaisnéis Custaim.

  For the same reason, a reference to the Court of Auditors in Article 29, concerning access to the Customs Information System, would be useful.

  Opinion No 1/2014 (pursuant to Article 325(4) TFEU) on the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EC) No 515/97 on mutual assistance between the administrative authorities of the Member States and cooperation between the latter and the Commission to ensure the correct application of the law on customs and agricultural matters

 8. #1850641

  Ba cheart sonraí a chuimsítear sa Chóras Eolais Custaim a stóráil ar feadh uastréimhse cúig bliana, agus dhá bhliain bhreise má tá údar leis sin.

  Data included in the Customs Information System (CIS) should be stored for a period of maximum five years, with an additional two years if justified.

  Statement of Council's reasons: Position (EU) No 10/2015 of the Council at first reading with a view to the adoption of a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EC) No 515/97 on mutual assistance between the administrative authorities of the Member States and cooperation between the latter and the Commission to ensure the correct application of the law on customs and agricultural matters

 9. #2048920

  Cumhdaítear leis an gCóras Faisnéise Custaim, faoi aon bhonneagar amháin, comhar riaracháin agus comhar póilíneachta araon, bunaithe ar iar-cholún um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile an Aontais.

  The single infrastructure of the Customs Information System covers both administrative cooperation and police cooperation based on the former Justice and Home Affairs Pillar of the Union.

  Regulation (EU) 2021/785 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2021 establishing the Union Anti-Fraud Programme and repealing Regulation (EU) No 250/2014

 10. #2048921

  Go teicniúil, ní féidir an ghné comhair póilíneachta den Chóras Faisnéise Custaim a scaradh óna ghné riaracháin toisc go n-oibrítear an dá ghné sin faoi chóras teicneolaíochta faisnéise comhchoiteann.

  The police cooperation dimension of the Customs Information System cannot technically be dissociated from its administrative dimension as both are operated under a common information technology system.

  Regulation (EU) 2021/785 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2021 establishing the Union Anti-Fraud Programme and repealing Regulation (EU) No 250/2014

 11. #3243504

  Coimeádfar rochtain dhíreach ar shonraí a iontráiltear sa Chóras Faisnéise Custaim do na húdaráis náisiúnta arna n-ainmniú ag gach Ballstát.

  Direct access to data entered into the Customs Information System shall be reserved to the national authorities designated by each Member State.

  Regulation (EU) 2024/868 of the European Parliament and of the Council of 13 March 2024 amending Council Decision 2009/917/JHA as regards its alignment with Union rules on the protection of personal data

 12. #3243549

  Déanfaidh an Coiste dá dtagraítear in Airteagal 27 faireachán ar fhiosrúcháin an Chórais Faisnéise Custaim chun a sheiceáil an raibh na cuardaigh a rinneadh inghlactha agus arb úsáideoirí údaraithe a rinne iad.

  The Committee referred to in Article 27 shall monitor the queries of the Customs Information System for the purpose of checking that searches made were admissible and made by authorised users.

  Regulation (EU) 2024/868 of the European Parliament and of the Council of 13 March 2024 amending Council Decision 2009/917/JHA as regards its alignment with Union rules on the protection of personal data

 13. #3243576

  Ní dhéanfar na catagóirí speisialta de shonraí pearsanta dá dtagraítear in Airteagal 10 de Threoir (AE) 2016/680 a iontráil in aon chás sa Chóras Faisnéise Custaim.’

  In no case shall the special categories of personal data referred to in Article 10 of Directive (EU) 2016/680 be entered into the Customs Information System.’

  Regulation (EU) 2024/868 of the European Parliament and of the Council of 13 March 2024 amending Council Decision 2009/917/JHA as regards its alignment with Union rules on the protection of personal data

 14. #691890

  Na húdaráis inniúla a mbeidh sonraí iontráilte acu sa Chóras Eolais Custaim dá dtagraítear in Airteagal 23(1) den Rialachán seo, nó a mbeidh sonraí ó chomhad imscrúdaithe curtha isteach acu sa Bhunachar sonraí um shainaithint comhad custaim dá dtagraítear in Airteagal 41a(1) den Rialachán seo, i gcomhréir le hAirteagal 41b den Rialachán seo, beidh rochtain acu ar na sonraí go léir san eolaire um allmhairiú, onnmhairiú agus idirthuras a bhaineann leis an iontráil sin nó leis an gcomhad imscrúdaithe sin.

  The competent authorities having entered data in the Customs Information System referred to in Article 23(1) of this Regulation, or data from an investigation file in the Customs files identification database referred to in Article 41a(1) of this Regulation in accordance with Article 41b of this Regulation, shall have access to all data in the import, export and transit directory pertaining to that entry or that investigation file.

  Regulation (EU) 2015/1525 of the European Parliament and of the Council of 9 September 2015 amending Council Regulation (EC) No 515/97 on mutual assistance between the administrative authorities of the Member States and cooperation between the latter and the Commission to ensure the correct application of the law on customs and agricultural matters

 15. #697270

  D’imigh an Ghníomhaíocht Chomhpháirteach sin as feidhm tar éis theacht i bhfeidhm Ghníomh 98/C 24/01 ón gComhairle, gníomh lenar dréachtaíodh an Coinbhinsiún um Chúnamh agus Comhar Frithpháirteach idir Riaracháin Chustaim, lenar tugadh rialacha mionsonraithe isteach maidir le cúnamh agus comhar frithpháirteach idir na Ballstáit chun sáruithe ar fhorálacha náisiúnta custaim a chosc agus a bhrath, agus tar éis theacht i bhfeidhm Chinneadh 2009/917/CGB ón gComhairle, ar cinneadh é a mhéadaíonn éifeachtacht nósanna imeachta comhair agus rialaithe na n-údarás custaim trí chóras eolais custaim a bhunú agus tar éis theacht i bhfeidhm Chinneadh 2009/371/CGB, ar cinneadh é lena gcuirtear an cúram ar Europol tacú le comhar custaim.

  That Joint Action became obsolete after the entry into force of Council Act 98/C-24/01 drawing up the Convention on Mutual Assistance and Cooperation between Customs Administrations which introduced detailed rules on mutual assistance and cooperation between the Member States for preventing and detecting infringements of national customs provisions, of Council Decision 2009/917/JHA, which increases the effectiveness of the cooperation and control procedures of the customs authorities by setting up a customs information system, and of Decision 2009/371/JHA, which entrusts Europol with tasks aimed at supporting customs cooperation.

  Regulation (EU) 2016/95 of the European Parliament and of the Council of 20 January 2016 repealing certain acts in the field of police cooperation and judicial cooperation in criminal matters

 16. #1720133

  Chun sreabh éifeachtach faisnéise a ráthú, ba cheart go mbeadh na AFAnna go léir nasctha leis an gCóras Faisnéise Custaim (an “CFC”) arna bhunú le Rialachán (CE) Uimh. 515/97 ón gComhairle agus ba cheart go mbeadh na sonraí a tháirgeann nó a mhalartaíonn na húdaráis inniúla agus na AFAnna comhoiriúnach agus inchomparáide.

  To guarantee the effective flow of information, FIUs should all be connected to the Customs Information System (the ‘CIS’) established by Council Regulation (EC) No 515/97 and the data produced or exchanged by competent authorities and FIUs should be compatible and comparable.

  Regulation (EU) 2018/1672 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on controls on cash entering or leaving the Union and repealing Regulation (EC) No 1889/2005

 17. #2012970

  I gcás tuairisciú faoin Rialachán seo ar tharluithe aonair maidir le gluaisteacht trasteorann earraí agus an gháinneáil aindleathach a ghabhann leis, ní cheart don tuairisciú sin difear a dhéanamh d’oibleagáidí, srianta nó inniúlachtaí tuairiscithe maidir leis an limistéar custam mar aon le tuairisciú rialaithe chórasaigh, go háirithe faoin gCóras Rialaithe Allmhairí 2 (“ISC2”) de bhun Airteagal 186 de Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2015/2447 ón gCoimisiún nó comhroinnt faisnéise faoi rioscaí faoin gCóras Bainistíochta Riosca Custaim (“CRMS”) de bhun Airteagal 86 den Rialachán céanna agus faoin gCóras Faisnéise Custaim (“CIS”) arna bhunú faoin Rialachán (CE) Uimh. 515/97 ón gComhairle.

  The reporting of single events involving the cross-border movement of goods and associated illicit trafficking under this Regulation should not affect existing reporting obligations, restrictions or competences concerning the customs area as well as systematic control reporting in particular under the Import Control System 2 (‘ICS2’) pursuant to Article 186 of Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2447 or risk information sharing under the Customs Risk Management System (‘CRMS’) pursuant to Article 86 of the same Regulation and the Customs Information System (‘CIS’) established by Council Regulation (EC) No 515/97.

  Commission Implementing Regulation (EU) 2021/581 of 9 April 2021 on the situational pictures of the European Border Surveillance System (EUROSUR)

 18. #2046408

  Chun tarchur teicniúil trí mhodhanna leictreonacha a bhunú maidir leis an bhfaisnéis dá dtagraítear in Airteagal 9(1) de Rialachán (AE) 2018/1672 ó na húdaráis inniúla i ngach Ballstát chuig Aonad Faisnéise Airgeadais an Bhallstáit lena mbaineann, is gá rialacha teicniúla a leagan síos chun go bhféadfar faisnéis a mhalartú ar bhealach lánéifeachtach tríd an gCóras Faisnéise Custaim (CFC) a bunaíodh faoi Rialachán (CE) Uimh. 515/97 ón gComhairle.

  In order to establish the technical transmission by electronic means of the information referred to in Article 9(1) of Regulation (EU) 2018/1672 from the competent authorities of each Member State to the Financial Intelligence Unit of the respective Member State, it is necessary to lay down technical rules for the seamless exchange of information via the Customs Information System (CIS) established under Council Regulation (EC) No 515/97.

  Commission Implementing Regulation (EU) 2021/776 of 11 May 2021 establishing templates for certain forms as well as technical rules for the effective exchange of information under Regulation (EU) 2018/1672 of the European Parliament and of the Council on controls on cash entering or leaving the Union

 19. #2046441

  Déanfaidh na húdaráis inniúla an fhaisnéis arna taifeadadh i gcomhréir le hAirteagail 3 agus 4, Airteagal 5(3) agus Airteagal 6 de Rialachán (AE) 2018/1672 a tharchur chuig an gCóras Faisnéise Custaim (CFC) ar mhodh ar bith de na modhanna seo a leanas:

  The competent authorities shall transmit the information recorded in accordance with Articles 3 and 4, Article 5(3) and Article 6 of Regulation (EU) 2018/1672 to the Customs Information System (CIS) in any of the following manners:

  Commission Implementing Regulation (EU) 2021/776 of 11 May 2021 establishing templates for certain forms as well as technical rules for the effective exchange of information under Regulation (EU) 2018/1672 of the European Parliament and of the Council on controls on cash entering or leaving the Union

 20. #2048919

  Córas uathoibrithe faisnéise is ea an Córas Faisnéise Custaim, atá ceaptha chun cuidiú leis na Ballstáit oibríochtaí ar sárú iad ar reachtaíocht chustaim nó reachtaíocht talmhaíochta a chosc, a imscrúdú agus a ionchúiseamh trí éifeachacht chomhar agus nósanna imeachta a riarachán custaim a mhéadú trí bhíthin faisnéis a scaipeadh níos tapa, ar riaracháin chustaim iad a gcumhdaítear lena sainorduithe oibríochtaí den sórt sin.

  The Customs Information System is an automated information system which aims to assist Member States in preventing, investigating and prosecuting operations which are in breach of customs or agricultural legislation, by increasing, through more rapid dissemination of information, the effectiveness of the cooperation and control procedures of the customs administrations whose remit covers such operations.

  Regulation (EU) 2021/785 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2021 establishing the Union Anti-Fraud Programme and repealing Regulation (EU) No 250/2014

 21. #2049144

  caiteachas a bhaineann le húsáid an Chórais Faisnéise Custaim dá bhforáiltear in ionstraimí arna nglacadh faoi Airteagal 87 CFAE agus go háirithe i gCinneadh 2009/971/CGB, a mhéid a dhéanann na hionstraimí sin foráil maidir le buiséad ginearálta an Aontais an caiteachas sin a sheasamh;

  expenditure relating to use of the Customs Information System provided for in instruments adopted under Article 87 TFEU, and in particular in Decision 2009/917/JHA, in so far as those instruments provide that that expenditure shall be borne by the general budget of the Union.

  Regulation (EU) 2021/785 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2021 establishing the Union Anti-Fraud Programme and repealing Regulation (EU) No 250/2014

 22. #2215119

  Tá sé beartaithe leis an leithreasú seo go gcumhdófar tacaíocht an chúnaimh fhrithpháirtigh in ábhair chustaim trí uirlisí um malartú slán faisnéise a sholáthar le haghaidh oibríochtaí comhpháirteacha agus modúil agus bunachair shonraí um malartú faisnéise frith-chalaoise a bhaineann le custaim go sonrach amhail an Córas Faisnéise Custaim.

  This appropriation is intended to cover the support of mutual assistance in customs matters through the provision of secure information exchange tools for joint operations and specific customs anti-fraud information exchange modules and databases such as the Customs Information System.

  Definitive adoption (EU, Euratom) 2022/182 of the European Union’s general budget for the financial year 2022

 23. #2667130

  Tá sé beartaithe leis an leithreasú seo go gcumhdófar tacaíocht an chúnaimh fhrithpháirtigh in ábhair chustaim trí uirlisí um malartú slán faisnéise a sholáthar le haghaidh oibríochtaí comhpháirteacha agus modúil agus bunachair shonraí um malartú faisnéise frith-chalaoise a bhaineann le custaim go sonrach amhail an Córas Faisnéise Custaim.

  This appropriation is intended to cover the support of mutual assistance in customs matters through the provision of secure information exchange tools for joint operations and specific customs anti-fraud information exchange modules and databases such as the Customs Information System.

  Definitive adoption (EU, Euratom) 2023/278 of the European Union’s annual budget for the financial year 2023

 24. #3155601

  Tá sé beartaithe leis an leithreasú seo go gcumhdófar tacaíocht an chúnaimh fhrithpháirtigh in ábhair chustaim trí uirlisí um malartú slán faisnéise a sholáthar le haghaidh oibríochtaí comhpháirteacha agus modúil agus bunachair shonraí um malartú faisnéise frith-chalaoise a bhaineann le custaim go sonrach amhail an Córas Faisnéise Custaim.

  This appropriation is intended to cover the support of mutual assistance in customs matters through the provision of secure information exchange tools for joint operations and specific customs anti-fraud information exchange modules and databases such as the Customs Information System.

  Definitive adoption (EU, Euratom) 2024/207 of the European Union’s annual budget for the financial year 2024

 25. #3243461

  Le Cinneadh 2009/917/CGB ón gComhairle bunaítear an Córas Faisnéise Custaim (CIS), arb é is cuspóir dó cabhrú le sáruithe tromchúiseacha ar dhlíthe náisiúnta a chosc, a imscrúdú agus a ionchúiseamh trí fhaisnéis a chur ar fáil ar bhealach níos tapúla agus chun méadú a dhéanamh, dá bhrí sin, ar éifeachtacht riaracháin chustaim na mBallstát.

  Council Decision 2009/917/JHA establishes the Customs Information System (CIS), the purpose of which is to assist in preventing, investigating and prosecuting serious contraventions of national laws by making information available more rapidly and thereby to increase the effectiveness of the customs administrations of the Member States.

  Regulation (EU) 2024/868 of the European Parliament and of the Council of 13 March 2024 amending Council Decision 2009/917/JHA as regards its alignment with Union rules on the protection of personal data

 26. #3243496

  ‘Is é a bheidh sa Chóras Faisnéise Custaim saoráid lárnach bunachair sonraí, ar féidir rochtain a fháil uirthi trí theirminéil i ngach Ballstát. Ní chuimseofar ann go heisiach ach sonraí atá riachtanach chun a chuspóir a ghnóthú mar a shonraítear in Airteagal 1(2), lena n-áirítear sonraí pearsanta, sna catagóirí seo a leanas:’;

  ‘The Customs Information System shall consist of a central database facility, accessible through terminals in each Member State. It shall comprise exclusively data necessary to achieve its purpose as stated in Article 1(2), including personal data, in the following categories:’;

  Regulation (EU) 2024/868 of the European Parliament and of the Council of 13 March 2024 amending Council Decision 2009/917/JHA as regards its alignment with Union rules on the protection of personal data

 27. #3243499

  Socróidh na Ballstáit na hítimí atá le hiontráil sa Chóras Faisnéise Custaim a bhaineann le gach ceann de na catagóirí dá dtagraítear in Airteagal 3(1), a mhéid atá riachtanach chun cuspóir an chórais sin a ghnóthú.

  Member States shall determine the items to be entered into the Customs Information System relating to each of the categories referred to in Article 3(1), to the extent that this is necessary to achieve the purpose of that system.

  Regulation (EU) 2024/868 of the European Parliament and of the Council of 13 March 2024 amending Council Decision 2009/917/JHA as regards its alignment with Union rules on the protection of personal data

 28. #3243509

  Féadfaidh na húdaráis náisiúnta arna n-ainmniú ag gach Ballstát i gcomhréir le hAirteagal 7, Europol agus Eurojust próiseáil a dhéanamh ar shonraí pearsanta a fhaightear ón gCóras Faisnéise Custaim chun an cuspóir a shonraítear in Airteagal 1(2) a ghnóthú, i gcomhréir le dlí an Aontais nó leis an dlí náisiúnta is infheidhme i leith sonraí pearsanta a chosaint le réamhúdarú ó údaráis náisiúnta ainmnithe an Bhallstáit a rinne na sonraí pearsanta a iontráil sa chóras sin, agus faoi réir comhlíonadh aon choinníollacha arna bhforchur ag na húdaráis sin.

  The national authorities designated by each Member State in accordance with Article 7, Europol and Eurojust may process personal data obtained from the Customs Information System in order to achieve the purpose stated in Article 1(2), in accordance with Union or national law applicable to the protection of personal data with the prior authorisation of, and subject to compliance with any conditions imposed by, the designated national authorities of the Member State which entered the personal data into that system.

  Regulation (EU) 2024/868 of the European Parliament and of the Council of 13 March 2024 amending Council Decision 2009/917/JHA as regards its alignment with Union rules on the protection of personal data

 29. #3243510

  Féadfaidh na Ballstáit, Europol agus Eurojust sonraí neamhphearsanta a fhaightear ón gCóras Faisnéise Custaim a phróiseáil chun an cuspóir a shonraítear in Airteagal 1(2) a ghnóthú nó chun críoch eile, lena n-áirítear críoch riaracháin, i gcomhréir le haon choinníollacha arna bhforchur ag údaráis náisiúnta ainmnithe an Bhallstáit a rinne na sonraí neamhphearsanta sin a iontráil sa chóras sin.

  The national authorities designated by each Member State, Europol and Eurojust may process non-personal data obtained from the Customs Information System in order to achieve the purpose stated in Article 1(2) or for other purposes, including administrative ones, in compliance with any conditions imposed by the designated national authorities of the Member State which entered the non-personal data in that system.

  Regulation (EU) 2024/868 of the European Parliament and of the Council of 13 March 2024 amending Council Decision 2009/917/JHA as regards its alignment with Union rules on the protection of personal data

 30. #3243511

  Gan dochar do mhíreanna 1 agus 4 den Airteagal seo agus d’Airteagail 11 agus 12, is iad na húdaráis náisiúnta i ngach Ballstát arna n-ainmniú ag an mBallstát atá i gceist agus ar údaráis iad atá inniúil, i gcomhréir le dlíthe, rialacháin agus nósanna imeachta an Bhallstáit sin, chun gníomhú ar mhaithe leis an gcuspóir a shonraítear in Airteagal 1(2) a ghnóthú, agus is iad na húdaráis sin amháin a úsáidfidh na sonraí a fhaightear sa Chóras Faisnéise Custaim.’

  Without prejudice to paragraphs 1 and 4 of this Article and Articles 11 and 12, data obtained from the Customs Information System shall only be used by national authorities in each Member State designated by the Member State in question, which are competent, in accordance with the laws, regulations and procedures of that Member State, to act in order to achieve the purpose stated in Article 1(2).’

  Regulation (EU) 2024/868 of the European Parliament and of the Council of 13 March 2024 amending Council Decision 2009/917/JHA as regards its alignment with Union rules on the protection of personal data

 31. #3243513

  Féadfar an méid seo a leanas a dhéanamh le sonraí pearsanta a fhaightear ón gCóras Faisnéise Custaim, le réamhúdarú ó údaráis náisiúnta ainmnithe an Bhallstáit a rinne na sonraí neamhphearsanta sin a iontráil sa chóras sin, agus faoi réir comhlíonadh aon choinníollacha arna bhforchur ag an mBallstát:

  Personal data obtained from the Customs Information System may, with the prior authorisation of, and subject to compliance with any conditions imposed by, the designated national authorities of the Member State which entered that data into that system, be:

  Regulation (EU) 2024/868 of the European Parliament and of the Council of 13 March 2024 amending Council Decision 2009/917/JHA as regards its alignment with Union rules on the protection of personal data

 32. #3243517

  Faoi réir an Chinnidh seo, i gcás ina ndéanfaidh cúirt aon Bhallstát, nó údarás inniúil eile atá laistigh den Bhallstát sin, cinneadh deiridh maidir le sonraí atá sa Chóras Faisnéise Custaim a leasú, a fhorlíonadh, a cheartú nó a léirscriosadh, geallfaidh na Ballstáit go frithpháirteach an cinneadh sin a fhorfheidhmiú.

  Subject to this Decision, where in any Member State a court, or other competent authority within that Member State, makes a final decision as to the amendment, supplementation, rectification or erasure of data in the Customs Information System, the Member States undertake mutually to enforce such a decision.

  Regulation (EU) 2024/868 of the European Parliament and of the Council of 13 March 2024 amending Council Decision 2009/917/JHA as regards its alignment with Union rules on the protection of personal data

 33. #3243520

  Ní choinneofar sonraí pearsanta a iontráiltear sa Chóras Faisnéise Custaim ach ar feadh na tréimhse ama is gá chun an cuspóir a shonraítear in Airteagal 1(2) a ghnóthú agus ní fhéadfar iad a choimeád ar feadh tréimhse nach faide ná 5 bliana.

  Personal data entered into the Customs Information System shall be kept only for the time necessary to achieve the purpose stated in Article 1(2) and may not be retained for more than five years.

  Regulation (EU) 2024/868 of the European Parliament and of the Council of 13 March 2024 amending Council Decision 2009/917/JHA as regards its alignment with Union rules on the protection of personal data

 34. #3243557

  Faoin 9 Deireadh Fómhair 2025, gan dochar do chur i bhfeidhm an Rialacháin seo, déanfaidh na Ballstáit athbhreithniú ar na sonraí pearsanta a iontráladh sa Chóras Faisnéise Custaim roimh an 8 Aibreán 2024 arb iad na Ballstáit sin iad a rinne na sonraí sin a iontráil agus, i gcás inar gá, a rinne na sonraí a nuashonrú nó a scriosadh chun a áirithiú go gcomhlíonann a bpróiseáil Cinneadh 2009/917/CGB arna leasú leis an Rialachán seo.

  By 9 October 2025, without prejudice to the application of this Regulation, the personal data entered into the Customs Information System before 8 April 2024 shall be reviewed by the Member States which entered those data and, where necessary, updated or deleted in order to ensure that their processing complies with Decision 2009/917/JHA as amended by this Regulation.

  Regulation (EU) 2024/868 of the European Parliament and of the Council of 13 March 2024 amending Council Decision 2009/917/JHA as regards its alignment with Union rules on the protection of personal data

 35. #3243575

  Is é an cuspóir a bheidh ag an gCóras Faisnéise Custaim, i gcomhréir leis an gCinneadh seo, cúnamh a thabhairt d’údaráis inniúla na mBallstát cionta coiriúla faoi dhlíthe náisiúnta a chosc, a imscrúdú, a bhrath nó a ionchúiseamh, trí fhaisnéis a chur ar fáil níos tapúla, agus ar an gcaoi sin cur le héifeachtacht nósanna imeachta comhair agus rialaithe údaráis chustaim na mBallstát.’

  The purpose of the Customs Information System, in accordance with this Decision, shall be to assist the competent authorities of the Member States with the prevention, investigation, detection or prosecution of criminal offences under national laws, by making information available more rapidly, thereby increasing the effectiveness of the cooperation and control procedures of the customs administrations of the Member States.’

  Regulation (EU) 2024/868 of the European Parliament and of the Council of 13 March 2024 amending Council Decision 2009/917/JHA as regards its alignment with Union rules on the protection of personal data

 36. #3243577

  Chun críche na ngníomhaíochtaí dá dtagraítear i mír 1, ní iontrálfar sa Chóras Faisnéise Custaim sonraí pearsanta atá in aon cheann de na catagóirí dá dtagraítear in Airteagal 3(1) ach amháin má tá forais réasúnacha ann, go háirithe ar bhonn gníomhaíochtaí mídhleathacha roimhe sin, a thugann le fios go ndearna an duine lena mbaineann cionta coiriúla faoi dhlíthe náisiúnta, go bhfuil sé i mbun cionta coiriúla faoi dhlíthe náisiúnta a dhéanamh nó go ndéanfaidh sé nó sí cion cóiriúil faoi dhlíthe náisiúnta.’

  For the purpose of the actions referred to in paragraph 1, personal data in any of the categories referred to in Article 3(1) may be entered into the Customs Information System only if there are reasonable grounds, in particular on the basis of prior illegal activities, to suggest that the person concerned has committed, is in the act of committing or will commit a criminal offence under national laws.’

  Regulation (EU) 2024/868 of the European Parliament and of the Council of 13 March 2024 amending Council Decision 2009/917/JHA as regards its alignment with Union rules on the protection of personal data

 37. #3243578

  Féadfar sonraí neamhphearsanta a fhaightear ón gCóras Faisnéise Custaim a tharchur chuig údaráis náisiúnta seachas na húdaráis sin a ainmnítear faoi mhír 2, chuig tríú tíortha, agus eagraíochtaí idirnáisiúnta nó réigiúnacha, agus féadfaidh na húdaráis náisiúnta sin tuilleadh próiseála a dhéanamh ar na sonraí sin, i gcomhréir le haon choinníollacha arna bhforchur ag údaráis náisiúnta ainmnithe an Bhallstáit a rinne na sonraí neamhphearsanta sin a iontráil sa chóras sin.’

  Non-personal data obtained from the Customs Information System may be transferred to, and further processed by national authorities other than those designated under paragraph 2, third countries, and international or regional organisations, in compliance with any conditions imposed by the designated national authorities of the Member State which entered the non-personal data in that system.’

  Regulation (EU) 2024/868 of the European Parliament and of the Council of 13 March 2024 amending Council Decision 2009/917/JHA as regards its alignment with Union rules on the protection of personal data

 38. #3243581

  Oibreoidh an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí agus na húdaráis mhaoirseachta náisiúnta, ag gníomhú dóibh laistigh de raon feidhme a gcuid inniúlachtaí faoi seach, i gcomhar le chéile go gníomhach faoi chuimsiú a gcuid freagrachtaí chun maoirseacht chomhordaithe ar oibriú an Chórais Faisnéise Custaim a áirithiú i gcomhréir le hAirteagal 62 de Rialachán (AE) 2018/1725.’

  The European Data Protection Supervisor and the national supervisory authorities, acting within the scope of their respective competences, shall cooperate actively within the framework of their responsibilities to ensure coordinated supervision of the operation of the Customs Information System in accordance with Article 62 of Regulation (EU) 2018/1725.’

  Regulation (EU) 2024/868 of the European Parliament and of the Council of 13 March 2024 amending Council Decision 2009/917/JHA as regards its alignment with Union rules on the protection of personal data