Gaois

Search direction

Search mode

Filter results

Collections

6 results in 4 documents

 1. #563212

  De réir mar a fhoráiltear i gCoinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige an 10 Nollaig 1982 ("Unclos") agus i gComhaontú na Náisiún Aontaithe maidir le Forálacha Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige an 10 Nollaig 1982 i ndáil le Caomhnú agus le Bainistiú Stoc Éisc Traslimistéir agus Stoc Éisc Mórimirceach an 4 Lúnasa 1995 ("UNFSA") a chur chun feidhme, chun stoic éisc áirithe chomhroinnte, stoic éisc traslimistéir áirithe agus stoic éisc mhórimirceacha áirithe a bhainistiú teastaíonn comhar gach tíre a bhfuil an stoc ina huiscí (na Stáit chósta) agus na tíortha a saothraíonn a gcabhlaigh an stoc sin (na Stáit iascaireachta).

  As provided in the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 ("UNCLOS") and in the United Nations Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks of 4 August 1995 ("UNFSA"), the management of certain shared, straddling and highly migratory fish stocks requires the cooperation of all the countries in whose waters the stock occurs (the coastal States) and the countries whose fleets exploit that stock (the fishing States).

  Regulation (EU) No 1026/2012 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on certain measures for the purpose of the conservation of fish stocks in relation to countries allowing non-sustainable fishing

 2. #563247

  ina mainníonn sí comhoibriú chun stoc ar leas coiteann é a bhainistiú agus forálacha Unclos agus UNFSA á gcomhlíonadh go hiomlán, nó le forálacha aon chomhaontaithe idirnáisiúnta eile nó aon norm den dlí idirnáisiúnta;

  it fails to cooperate in the management of a stock of common interest in full compliance with the provisions of the UNCLOS and the UNFSA, or any other international agreement or norm of international law;

  Regulation (EU) No 1026/2012 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on certain measures for the purpose of the conservation of fish stocks in relation to countries allowing non-sustainable fishing

 3. #1836084

  A/RES/61/105 an 8 Nollaig 2006 - Comhaontú 1995 maidir le Forálacha Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige an 10 Nollaig 1982 i ndáil le Caomhnú agus le Bainistiú Stoc Éisc Traslimistéir agus Stoc Éisc Mór‑imirceach a chur chun feidhme; Comhaontú NA maidir le Stoic Éisc; UNFSA

  A/RES/61/105 of 8 December 2006 - Sustainable fisheries, including through the 1995 Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks, and related instruments.

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing specific conditions to fishing for deep-sea stocks in the North-East Atlantic and provisions for fishing in international waters of the North-East Atlantic and repealing Regulation (EC) No 2347/2002

 4. #1873032

  Chun iascach neamh-inbhuanaithe a chosc, is chun leas an Aontais é go n-oibreoidh an Ríocht Aontaithe i gcomhar chun stoc éisc leasa choitinn i gcomhréir iomlán le forálacha UNCLOS agus le Comhaontú na Náisiún Aontaithe maidir le Forálacha Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige an 10 Nollaig 1982 i ndáil le caomhnú agus le bainistiú stoc éisc traslimistéir agus stoc éisc mór-imirceach (UNFSA), agus le haon chomhaontú idirnáisiúnta eile nó riail den dlí idirnáisiúnta.

  In order to prevent unsustainable fisheries, it is in the interest of the Union that the United Kingdom cooperate in the management of the stocks of common interest in full compliance with the provisions of UNCLOS and the United Nations Agreement on the implementation of the provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 relating to the conservation and management of straddling fish stocks and highly migratory fish stocks (UNFSA), and of any other international agreement or rule of international law.

  Council Decision (EU) 2020/1325 of 21 September 2020 on the position to be taken on behalf of the European Union in the framework of the Convention on Future Multilateral Cooperation in the North-East Atlantic Fisheries as regards the application for accession to that Convention submitted by the United Kingdom, and repealing Decision (EU) 2019/510

 5. #1873033

  Mar a fhoráiltear in Airteagal 63(2) UNCLOS agus in Airteagal 8 UNFSA, i gcás ina mbíonn an stoc céanna den speiceas gaolmhar nó na stoic chéanna den speiceas gaolmhar ann laistigh den limistéar eisiach eacnamaíoch, lasmuigh den limistéar agus cóngarach dó, ní mór don Stát cósta agus do na Stáit atá ag iascaireacht le haghaidh na stoc sin sa limistéar máguaird dul i gcomhar le chéile d’fhonn aontú ar na bearta is gá chun na stoic sin a chaomhnú sa limistéar máguaird.

  As provided for in Article 63(2) UNCLOS and in Article 8 UNFSA, where the same stock or stocks of associated species occur both within the exclusive economic zone and in an area beyond and adjacent to that zone, the coastal State and the States fishing for such stocks in the adjacent area are to cooperate with a view to agreeing upon the measures necessary for the conservation of those stocks in the adjacent area.

  Council Decision (EU) 2020/1325 of 21 September 2020 on the position to be taken on behalf of the European Union in the framework of the Convention on Future Multilateral Cooperation in the North-East Atlantic Fisheries as regards the application for accession to that Convention submitted by the United Kingdom, and repealing Decision (EU) 2019/510

 6. #2675972

  Tá an easpa comhair sin in aghaidh mholtaí mhír 11 de PGI-INNN freisin, plean a spreagann Stáit, mar ábhar tosaíochta, le UNFSA agus an Comhaontú maidir le comhlíontacht Eagraíocht Bhia agus Talmhaíochta na Náisiún Aontaithe a dhaingniú, le glacadh leo nó le haontú dóibh.

  This lack of cooperation is also against the recommendations of paragraph 11 of the IPOA-IUU, which encourages States, as a matter of priority, to ratify, accept or accede to the UNFSA and the FAO Compliance Agreement.

  Commission Implementing Decision (EU) 2023/97 of 5 January 2023 identifying Cameroon as a non-cooperating third country in fighting illegal, unreported and unregulated fishing