Gaois

Search direction

Search mode

Filter results

Collections

68 results in 17 documents

 1. #1280334

  (a) Lá Nollag más dálach é nó, mura dálach é, an Mháirt ina dhiaidh sin,

  ( a ) Christmas Day if falling on a weekday or, if not, the next Tuesday,

  Number 25 of 1973: HOLIDAYS (EMPLOYEES) ACT, 1973

 2. #1280338

  (c) Lá Fhéile Pádraig más dálach é nó, mura dálach é, an lá ina dhiaidh sin,

  ( c ) St. Patrick's Day if falling on a weekday or, if not, the next day.

  Number 25 of 1973: HOLIDAYS (EMPLOYEES) ACT, 1973

 3. #434787

  tá le "dálach" agus "Domhnach" na bríonna a shanntar dóibh leis an alt sin d’Acht 1927.

  "weekday" and "Sunday" have the meanings assigned to them by that section of the Act of 1927.

  INTOXICATING LIQUOR ACT, 2000

 4. #434801

  (I) más dálach an bhigil, idir 10.30 a.m. agus 12.30 a.m. an lá dár gcionn, nó

  (I) if the eve falls on a weekday, between

  INTOXICATING LIQUOR ACT, 2000

 5. #804355

  cialluíonn an focal “gnáth-dhálach” aon dálach nách Satharn;

  the expression "ordinary week day" means any week day which is not a Saturday;

  Number 15 of 1927: INTOXICATING LIQUOR ACT, 1927

 6. #804595

  (i) aon uair aon dálach, no

  (i) at any time on any week-day, or

  Number 15 of 1927: INTOXICATING LIQUOR ACT, 1927

 7. #969336

  (a) aon dálach

  ( a ) on any week day—

  Number 7 of 1943: INTOXICATING LIQUOR ACT, 1943

 8. #969358

  (a) aon dálach

  ( a ) on any week-day—

  Number 7 of 1943: INTOXICATING LIQUOR ACT, 1943

 9. #1047314

  dálach.

  [GA]

  Number 15 of 1952: TOURIST TRAFFIC ACT, 1952

 10. #1047315

  ciallaíonn “dálach” lá nach Domhnach, Aoine an Chéasta, Lá Nollag ná Lá Fhéile Pádraig.

  "week-day" means a day which is not a Sunday and is not Good Friday, Christmas Day or Saint Patrick's Day.

  Number 15 of 1952: TOURIST TRAFFIC ACT, 1952

 11. #1047365

  (a) aon dálach

  ( a ) on any week-day—

  Number 15 of 1952: TOURIST TRAFFIC ACT, 1952

 12. #1049527

  Dálach a cheapadh don leath-lá saoire.

  Fixing of week-day for half holiday.

  Number 26 of 1952: AGRICULTURAL WORKERS (WEEKLY HALF-HOLIDAYS) ACT, 1952

 13. #1128483

  (a) aon dálach, roimh leathuair tar éis a deich a chlog ar maidin ná—

  ( a ) on any week-day, before the hour of half-past ten o'clock in the morning or—

  Number 18 of 1960: INTOXICATING LIQUOR ACT, 1960

 14. #1128514

  (a) aon dálach

  ( a ) on any week-day—

  Number 18 of 1960: INTOXICATING LIQUOR ACT, 1960

 15. #1128548

  (a) aon dálach, roimh leathuair tar éis a deich a chlog ar maidin ná—

  ( a ) on any week-day, before the hour of half-past ten o'clock in the morning or—

  Number 18 of 1960: INTOXICATING LIQUOR ACT, 1960

 16. #1128568

  (a) aon dálach

  ( a ) on any week-day—

  Number 18 of 1960: INTOXICATING LIQUOR ACT, 1960

 17. #1161544

  “(a) aon dálach, roimh leathuair tar éis a deich a chlog ar maidin nó—

  (i) during a period of summer time, after the hour of half-past eleven o'clock in the evening, or

  Number 21 of 1962: INTOXICATING LIQUOR ACT, 1962

 18. #1161589

  “(a) aon dálach, roimh leathuair tar éis a deich a chlog ar maidin, ná—

  "( a ) on any week-day, before the hour of half-past ten o'clock in the morning, or—

  Number 21 of 1962: INTOXICATING LIQUOR ACT, 1962

 19. #1280336

  (b) Lá Fhéile Stiofáin más dálach é no. mura dálach é. an lá ina dhiaidh sin,

  ( b ) St. Stephen's Day if falling on a weekday or, if not, the next day,

  Number 25 of 1973: HOLIDAYS (EMPLOYEES) ACT, 1973

 20. #1467760

  (a) aon dálach, roimh leathuair tar éis a deich a chlog ar maidin, ná

  ( a ) on any weekday, before the hour of half-past ten o'clock in the morning, or

  Number 16 of 1988: INTOXICATING LIQUOR ACT, 1988

 21. #1467782

  (a) aon dálach, roimh leathuair tar éis a deich a chlog ar maidin, ná

  ( a ) on any weekday, before the hour of half-past ten o'clock in the morning, or

  Number 16 of 1988: INTOXICATING LIQUOR ACT, 1988

 22. #1525680

  —Leasaítear leis seo alt 3 (arna leasú le halt 8 den Acht Deocha Meisciúla, 1960 , agus le halt 3 den Acht Deochanna Meisciúla, 1962 ) d'Acht 1927, i bhfo-alt (1), tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhíreanna (i) agus (ii): [EN] “(i) i gcás áitreabh lena ngabhann ar-cheadúnas, idir leathuair tar éis a seacht a chlog agus leathuair tar éis a deich a chlog maidineacha dálach agus maidin Domhnaigh arb é an 23ú nó an 24ú lá de Nollaig é aon bhliain áirithe, agus [EN] (ii) i gcás áitreabh lena mbaineann eis-cheadúnas, idir a naoi a chlog agus leathuair tar éis a deich a chlog maidineacha dálach agus maidin Domhnaigh arb é an 23ú nó an 24ú lá de Nollaig é aon bhliain áirithe.”. [EN] Leasú ar alt 13 (díolúintí d'óstáin agus do bhialanna) d'Acht 1927. 4. —Leasaítear leis seo alt 13 (a cuireadh isteach le halt 28 d'Acht 1988) d'Acht 1927 tríd an gcoinníoll seo a leanas a chur isteach san alt sin: [EN] “Ar choinníoll, más rud é aon bhliain áirithe gur Domhnach é an 23ú nó an 24ú lá de Nollaig, ansin, maidir leis na forálacha den alt seo a bhaineann le dálach i rith tréimhse nach tréimhse ama samhraidh, go mbeidh feidhm acu, ach amháin i gcás ceadúnais sé lá, maidir le Domhnach den sórt sin amhail is dá mba dhálach den sórt sin é.”. [EN] Leasú ar alt 56 (tráthanna toirmiscthe i gclubanna) d'Acht 1927. 5. —(1) Leasaítear leis seo alt 56 (a cuireadh isteach le halt 26 d'Acht 1988) d'Acht 1927— [EN] (a) trí “i bhfo-ailt (1A), (2) agus (3)” a chur in ionad “i bhfo-ailt (2) agus (3)” i bhfo-alt (1), agus [EN] (b) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (1): [EN] “(1A) Más rud é aon bhliain áirithe gur Domhnach é an 23ú nó an 24ú lá de Nollaig, ansin, maidir leis na forálacha d'fho-alt (1) den alt seo a bhaineann le dálach i rith tréimhse nach tréimhse ama samhraidh, beidh feidhm acu maidir le Domhnach den sórt sin amhail is dá mba dhálach den sórt sin é.”, [EN] agus [EN] (c) tríd an gcoinníoll seo a leanas a chur isteach i bhfo-alt (2): [EN] “Ar choinníoll, más rud é aon bhliain áirithe gur Domhnach é an 23ú nó an 24ú lá de Nollaig, ansin, maidir leis na forálacha den fho-alt seo a bhaineann le dálach i rith tréimhse nach tréimhse ama samhraidh, go mbeidh feidhm acu maidir le Domhnach den sórt sin amhail is dá mba dhálach den sórt sin é.”. [EN] (2) (a) Chun críocha Achtanna Clárú na gClubanna, 1904 go 1988, measfar, ar feadh na hidirthréimhse, rialacha club a bheidh cláraithe faoi na hAchtanna sin ar dháta rite an Achta seo a bheith ar comhréir le forálacha alt 56, arna leasú leis an alt seo, d'Acht 1927. [EN] (b) San fho-alt seo ciallaíonn “idirthréimhse” an tréimhse dar tús dáta rite an Achta seo agus dar críoch an tráth a éagfaidh an deimhniú cláraitheachta maidir leis an gclub a bheidh i bhfeidhm dhá mhí tar éis an dáta sin, nó, más túisce a tharlóidh sin, an dáta a chuirfear rialacha an chlub ar comhréir le halt 56, arna leasú leis an alt seo, d'Acht 1927. [EN]

  1962, No. 21

  Number 33 of 1995: INTOXICATING LIQUOR ACT, 1995

 23. #1049529

  —Déanfar an dálach ar a dtabharfar an leath-lá saoire faoin Acht seo a cheapadh trí chomhaontú idir an fostóir agus an t-oibrí i leith gach tréimhse trí mhí, nó i leith na tréimhse fostaíochta (más giorra ná trí mhí an tréimhse sin) ach, cheal comhaontuithe den tsórt sin, féadfaidh an fostóir féin, i leith tréimhse trí mhí nó i leith na tréimhse fostaíochta (más giorra ná trí mhí an tréimhse sin), an dálach ar a dtógfar an leath-lá saoire a cheapadh, agus mura gceapfaidh sé é, measfar gurb é an Chéadaoin é.

  —The week-day on which the half-holiday is allowed under this Act shall be fixed by agreement between the employer and the worker in respect of each period of three months, or in respect of the period of employment (where that period is less than three months), but in the absence of such agreement, the employer may himself fix in respect of a period of three months, or in respect of the period of employment (where that period is less than three months), the week-day on which the half-holiday is to be taken and, if he does not fix it, it shall be deemed to be Wednesday.

  Number 26 of 1952: AGRICULTURAL WORKERS (WEEKLY HALF-HOLIDAYS) ACT, 1952

 24. #1128651

  (ii) i gcás áitreabh lena mbaineann eis-cheadúnas, idir a naoi a chlog agus leathuair tar éis a deich maidneacha dálach agus, más i gcontae-bhuirg atá an t-áitreabh, idir leathuair tar éis a dó a chlog agus leathuair tar éis a trí a chlog iarnónta dálach.”

  (ii) in the case of premises to which an off-licence is attached, between the hours of nine o'clock and half-past ten o'clock in the morning on week-days and, if the premises are situate in a county borough, between the hours of half-past two o'clock and half-past three o'clock in the afternoon on week-days."

  Number 18 of 1960: INTOXICATING LIQUOR ACT, 1960

 25. #804353

  —(1) San Acht so (lasmuich de Chuid V. de)—cialluíonn an focal “dálach” aon lá nách Domhnach, agus nách é Aoine an Chéasta, Lá Nodlag, ná Lá Fhéile Pádraig é;

  —(1) In this Act (except in Part V thereof)-the expression "week day" means any day which is not a Sunday and is not Good Friday, Christmas Day, or Saint Patrick's Day;

  Number 15 of 1927: INTOXICATING LIQUOR ACT, 1927

 26. #969409

  (a) tré na focail “tar éis a sé a chlog ar maidin” do chur i mír (a) d'fho-alt (1) roimh na focail “aon dálach”,

  ( a ) by the insertion in paragraph (a) of sub-section (1) before the words "on any week day" of the words "after the hour of six o'clock in the morning",

  Number 7 of 1943: INTOXICATING LIQUOR ACT, 1943

 27. #969411

  (b) tré na focail “tar éis a sé a chlog ar maidin” do chur i bhfo-mhír (i) de mhír (b) roimh na focail “aon dálach”,

  ( b ) by the insertion in sub-paragraph (i) of paragraph (b) before the words "on any week day" of the words "after the hour of six o'clock in the morning",

  Number 7 of 1943: INTOXICATING LIQUOR ACT, 1943

 28. #1058053

  (ii) cuirfear “a dó dhéag a chlog meán lae ar an 14ú lá (más dálach é) nó an 13ú lá (más Satharn é) d'Fheabhra” in ionad “an 15ú lá d'Fheabhra”,

  (ii) "at twelve o'clock noon on the 14th day (being a week-day) or the 13th day (being a Saturday) of February" shall be substituted for "on the 15th day of February"

  Number 1 of 1954: SEANAD ELECTORAL (PANEL MEMBERS) ACT, 1954

 29. #1128598

  (4) San alt seo tá le ‘dálach’ agus ‘Domhnach’ na bríonna a thugtar dóibh le halt I den Acht seo.”

  (4) In this section 'week day' and 'Sunday' have the meanings assigned to them by section 1 of this Act."

  Number 18 of 1960: INTOXICATING LIQUOR ACT, 1960

 30. #1128650

  (i) i gcás áitreabh lena ngabhann ar-cheadúnas, idir a naoi a chlog agus leathuair tar éis a deich maidneacha dálach, agus [EN]

  (i) in the case of premises to which an on-licence is attached, between the hours of nine o'clock and half-past ten o'clock in the morning on week-days, and

  Number 18 of 1960: INTOXICATING LIQUOR ACT, 1960

 31. #1467663

  (i) aon dálach, idir leathuair tar éis a dó dhéag a chlog ar maidin agus leathuair tar éis a dó dhéag a chlog san iarnóin, ná

  [GA] (i) on any weekday, between the hours of half-past twelve o'clock in the morning and half-past twelve o'clock in the afternoon, or

  Number 16 of 1988: INTOXICATING LIQUOR ACT, 1988

 32. #1467768

  (c) Lá Fhéile Pádraig, más dálach an lá sin, roimh leathuair tar éis a dó dhéag a chlog san iarnóin ná tar éis a haon déag a chlog tráthnóna, ná

  ( c ) on St. Patrick's Day, where that day falls on a weekday, before the hour of half-past twelve o'clock in the afternoon or after the hour of eleven o'clock in the evening, or

  Number 16 of 1988: INTOXICATING LIQUOR ACT, 1988

 33. #1467790

  (c) Lá Fhéile Pádraig, más dálach an lá sin, roimh leathuair tar éis a dó dhéag a chlog san iarnóin nó tar éis a haon déag a chlog tráthnóna, ná

  ( c ) on St. Patrick's Day, where that day falls on a weekday, before the hour of half-past twelve o'clock in the afternoon or after the hour of eleven o'clock in the evening, or

  Number 16 of 1988: INTOXICATING LIQUOR ACT, 1988

 34. #1467816

  tá le ‘tréimhse ama samhraidh’, ‘dálach’ agus ‘Domhnach’ na bríonna a shanntar dóibh le halt 1 den Acht seo.”.

  'period of summer time', 'weekday' and 'Sunday' have the meanings assigned to them by section 1 of this Act.".

  Number 16 of 1988: INTOXICATING LIQUOR ACT, 1988

 35. #1467835

  (b) i rith tréimhse nach tréimhse ama samhraidh, idir a haon déag a chlog tráthnóna aon dálach agus leathuair tar éis a dó dhéag ar maidin an lá dár gcionn, ná

  ( b ) during a period which is not a period of summer time, between the hours of eleven o'clock in the evening on any weekday and half-past twelve o'clock in the morning on the following day, or

  Number 16 of 1988: INTOXICATING LIQUOR ACT, 1988

 36. #176373

  (4) Sa Rialachán seo ciallaíonn "lá oibre" aon lá dálach, seachas Satharn, nach lá saoire poiblí chun críocha an Achta um Laethanta Saoire (Fostaithe). 1973 (Uimh. 25 de 1973).

  (4) In this Regulation “working day” means any weekday, other than a Saturday, which is not a public holiday for the purposes of the Holidays (Employees) Act, 1973 (No. 25 of 1973) .

  Statutory Instruments: 1981

 37. #233050

  Deonaíodh Ordú Díolúine Ginearálta do shealbhóir an ar-cheadúnais i leith an áitribh seo ag díolmhú an tsealbhóra sin ó fhorálacha na nAchtanna thuas maidir le tráthanna toirmiscthe gach dálach idir agus a chlog mar áis d’uimhir an-mhór daoine a bheidh ag freastal ar mhargadh nó aonach poiblí, is é sin, i gcomharsanacht an áitribh seo.

  A General Exemption Order has been granted to the holder of the on-licence in respect of these premises exempting the said holder from the provisions of the above Acts relating to prohibited hours on every week-day between the hours of and for the accommodation of a considerable number of persons attending a public marketor fair, to wit,in the vicinity of these premises.

  S.I. No. 93 of 1997: The District Court Rules

 38. #233055

  DEONAÍONN AN CHÚIRT LEIS SEO do ...................... as ........ sealbhóir ar-cheadúnais i leith an áitribh .......... i .......... sa cheantar cúirte agus sa dúiche réamhráite, ar áitreabh é sin atá i gcomharsanacht áite ina mbíonn uimhir an-mhór daoine ag gabháil don trádáil nó gairm dhleathach arb é atá inti an tORDÚ DÍOLÚINE GINEARÁLTA seo ag díolmhú an Iarratasóra ó fhorálacha an Achta Deocha Meisciúla, 1927, maidir le tráthanna toirmiscthe i leith an áitribh sin gach dálach idir agus a chlog faoi réir na gcoinníollacha agus na srianta seo a leanas:-

  THE COURT HEREBY GRANTS to................................................................................................of.........................................................................................................................................................................,the holder of an on-licence in respect of the premises..............................................................................situate at.............................................................................................................................................................in court area and district aforesaid,which said premises are situated in the vicinity of a place at which a considerable number of persons are following the lawful trade or calling of this GENERAL EXEMPTION ORDER exempting the Applicant from the provisions of the Intoxicating Liquor Act, 1927 , relating to prohibited hours in respect of I the said premises on every weekday between the hours of and subject to the following conditions and restrictions:-

  S.I. No. 93 of 1997: The District Court Rules

 39. #233060

  Deonaíodh Ordú Díolúine Ginearálta do shealbhóir an ar-cheadúnais i leith an áitribh seo ag díolmhú an tsealbhóra sin ó fhorálacha na nAchtanna thuas maidir le tráthanna toirmiscthe gach dálach idir agus a chlog mar áis d’uimhir an-mhór daoine a bheidh ag gabháil don trádáil nó gairm dhleathach arb é atá inti i gcomharsanacht an áitribh seo.

  A General Exemption Order has been granted to the holder of the on-licence in respect of these premises exempting the said holder from the provisions of the above Acts relating to prohibited hours on every week-day between the hours ofandfor the accommodation of a considerable number of persons following the lawful trade or calling of in the vicinity of these premises.

  S.I. No. 93 of 1997: The District Court Rules

 40. #252370

  Beidh Oifigí na Cúirte ar oscailt don phobal chun gnó a dhéanamh gach dálach idir 10 a chlog a.m. agus 4.30 a chlog p.m., ach amháin an Satharn agus cibé laethanta a fhógrófar le húdarás dleathach a bheith ina laethanta saoire poiblí.

  The Offices of the Court shall be open to the public for the transaction of business on every week-day between the hours of 10 a.m. and 4.30 p.m., with the exception of Saturday and of such days as may be proclaimed by lawful authority to be public holidays.

  S.I. No. 510 of 2001: The Circuit Court Rules

 41. #804453

  —(1) I gcás aon ghnó nách díol deocha meisciúla (dá ngairmtear gnó nea-cheadúnuithe san alt so) do bheith ar siúl in aon áitreabh le n-a ngabhann ceadúnas iomlán agus gan an chuid den áitreabh san ina bhfuil an gnó nea-cheadúnuithe sin ar siúl do bheith deighlte ina déanamh ón gcuid eile den áitreabh san, tuigfar, chun crícheanna an Achta so, gurb ionann an t-áitreabh san d'oscailt no do chimeád ar oscailt chun an gnó nea-cheadúnuithe sin do bheith ar siúl agus an t-áitreabh san d'oscailt no do chimeád ar oscailt chun deocha meisciúla do dhíol, ach amháin idir a naoi a chlog agus a deich a chlog ar maidin dálach.

  —(1) Where any business other than the sale of intoxicating liquor (in this section referred to as non-licensed business) is carried on in any premises to which an on-licence is attached and the portion of such premises in which such non-licensed business is carried on is not structurally separated from the remainder of such premises, the opening or keeping open of such premises for the purpose of carrying on such non-licensed business shall for the purposes of this Act be deemed to be an opening or keeping open of such premises for the sale of intoxicating liquor save and except between the hours of nine o'clock and ten o'clock in the morning on week days.

  Number 15 of 1927: INTOXICATING LIQUOR ACT, 1927

 42. #804565

  (2) Ní oibreoidh éinní san Acht so chun a thoirmeasc ar an té is sealbhóir ar cheadúnas iomlán a bhaineann le háitreabh a bheidh suidhte i gcontae-bhuirg agus is tigh ósta no is tigh bidh de thurus na huaire a cheadú go n-ólfar deoch mheisciúil san áitreabh san aon dálach idir leathuair tar éis a dó a chlog agus leathuair tar éis a trí a chlog tráthnóna más rud é maidir leis an digh mheisciúil sin—

  (2) Nothing in this Act shall operate to prohibit the holder of an on-licence in respect of premises situate in a county borough which are for the time being a hotel or restaurant permitting intoxicating liquor to be consumed on such premises on any week-day between the hours of half-past two o'clock and half-past three o'clock in the afternoon, provided such intoxicating liquor is—

  Number 15 of 1927: INTOXICATING LIQUOR ACT, 1927

 43. #804591

  (a) ar an té is sealbhóir ar cheadúnas iomlán a bhaineann le háitreabh atá suidhte i gcontae-bhuirg deocha meisciúla, le n'ól san áitreabh ceadúnuithe sin, do dhíol le taistealaithe bona fide aon uair aon dálach, ná

  ( a ) the holder of an on-licence in respect of premises situate in a county borough from selling intoxicating liquor for consumption on such licensed premises to bona fide travellers at any time on any week day, or

  Number 15 of 1927: INTOXICATING LIQUOR ACT, 1927

 44. #1057911

  (ii) féadfaidh aon chomhlucht a gceanglaítear leis an mír roimpi seo cóip den achomharc a chur chuige tuairimí ar fhorais an achomhairc a chur isteach agus is i scríbhinn a bheas na tuairimí sin agus seachadfar do Chléireach Dháil Éireann nó cuirfear leis an bpost iad chun go sroichfid é tráth nach déanaí ná a dó dhéag a chlog meán lae ar an 22ú lá (más dálach é) nó an 21ú lá (más Satharn é) de Mhárta sa bhliain inar tugadh an bhreith a bhfuil achomharc á dhéanamh ina coinne, agus ní ghlacfaidh ná ní bhreithneoidh an bord achomhairc aon tuairimí den tsórt sin a gheobhas Cléireach Dháil Éireann tar éis na huaire sin an lá sin,

  (ii) any body to which a copy of the appeal is required by the foregoing paragraph to be sent may submit comments on the grounds of the appeal and such comments shall be made in writing and shall be delivered to or sent by post so as to reach the Clerk of Dáil Éireann not later than twelve o'clock noon on the 22nd day (being a week-day) or the 21st day (being a Saturday) of March in the year in which the decision appealed against was given, and any such comments which are received by the Clerk of Dáil Éireann after that hour on that day shall not be entertained or considered by the appeal board,

  Number 1 of 1954: SEANAD ELECTORAL (PANEL MEMBERS) ACT, 1954

 45. #1057919

  (ii) féadfaidh an freagróir tuairimí ar fhorais an achomhairc a chur isteach agus is i scríbhinn a bheas na tuairimí sin agus seachadfar do Chléireach Dháil Éireann iad nó cuirfear leis an bpost iad chun go sroichfid é tráth nach déanaí ná a dó dhéag a chlog meán lae ar an 22ú lá (más dálach é) nó an 21ú lá (más Satharn é) de Mhárta sa bhliain inar tugadh an bhreith a bhfuil achomharc á dhéanamh ina coinne, agus ní ghlacfaidh ná ní bhreithneoidh an bord achomhairc aon tuairimí den tsórt sin a gheobhas Cléireach Dháil Éireann tar éis na huaire sin an lá sin.”

  (ii) the respondent may submit comment on the grounds of the appeal and such comments shall be made in writing and shall be delivered to or sent by post so as to reach the Clerk of Dáil Éireann not later than twelve o'clock noon on the 22nd day (being a week-day) or the 21st day (being a Saturday) of March in the year in which the decision appealed against was given, and any such comment, which are received by the Clerk of Dáil Éireann after that hour on that day shall not be entertained or considered by the appeal board."

  Number 1 of 1954: SEANAD ELECTORAL (PANEL MEMBERS) ACT, 1954

 46. #1058057

  I bhfo-alt (3) cuirfear “chun go sroichfidh é roimh a dó dhéag a chlog meán lae ar an 15ú lá (más dálach é) nó an 14ú lá (más Satharn é) de Mhárta sa bhliain inar tugadh an bhreith is ábhar don achomharc, agus ní ghlacfaidh ná ní bhreithneoidh an bord achomhairc aon achomharc den tsórt sin a gheobhas Cléireach Dháil Éireann tar éis na huaire sin an lá sin” in ionad “an 15ú lá, nó roimh an 15ú lá, de Mhárta sa bhliain inar tugadh an bhreith is abhar don achomharc”.

  In subsection (3) "to or sent by post so as to reach the Clerk of Dáil Éireann before twelve o'clock noon on the 15th day (being a week-day) or the 14th day (being a Saturday) of March in the year in which the decision appealed against was given, and any such appeal which is received by the Clerk of Dáil Éireann after that hour on that day shall not be entertained or considered by the appeal board" shall be substituted for "or sent by post to the Clerk of Dáil Éireann on or before the 15th day of March in the year in which the decision appealed against was given"

  Number 1 of 1954: SEANAD ELECTORAL (PANEL MEMBERS) ACT, 1954

 47. #1161569

  “(a) i rith tréimhse ama shamhraidh, idir leathuair tar éis a haon déag a chlog tráthnóna aon dálach agus leathuair tar éis a dó dhéag a chlog maidin an lae ina dh aidh sin, nó

  "(a) during a period of summer time, between the hours of half-past eleven o'clock in the evening on any weekday and half-past twelve o'clock in the morning on the following day, or

  Number 21 of 1962: INTOXICATING LIQUOR ACT, 1962

 48. #1161571

  (b) i rith tréimhse nach tréimhse ama shamhraidh, idir a haon déag a chlog tráthnóna aon dálach agus leathuair tar éis a dó dhéag a chlog maidin an lae ina dhiaidh sin, nó

  ( b ) during a period which is not a period of summer time, between the hours of eleven o'clock in the evening on any week-day and half-past twelve o'clock in the morning on the following day, or

  Number 21 of 1962: INTOXICATING LIQUOR ACT, 1962

 49. #1161573

  (bI) más i gcontae-bhuirg Bhaile Átha Cliath nó Chorcaí atá an t-áitreabh, idir leathuair tar éis a dó a chlog agus leathuair tar éis a trí a chlog san iarnóin aon dálach, nó

  (b1) if the premises are situate in the county borough of Dublin or Cork, between the hours of half-past two o'clock and half-past three o'clock in the afternoon, an any week-day, or

  Number 21 of 1962: INTOXICATING LIQUOR ACT, 1962

 50. #1161601

  “(a) i rith tréimhse ama shamhraidh, idir leathuair tar éis a haon déag a chlog tráthnóna aon dálach agus leathuair tar éis a dó dhéag a chlog maidin an lae ina dhiaidh sin, nó

  "( a ) during a period of summer time, between the hours of half-past eleven o'clock in the evening on any week-day and half-past twelve o'clock in the morning on the following day, or

  Number 21 of 1962: INTOXICATING LIQUOR ACT, 1962