Gaois

Treo cuardaigh

Modh cuardaigh

Scag na torthaí

Bailiúcháin

34 toradh in 9 ndoiciméad

 1. #2423019

  An Bhulgáir: GATS/SC/122 (21 Bealtaine 1997), GATS/SC/122/S1(11 Aibreán 1997), GATS/SC/122/S2 (26 Feabhra 1998),

  Bulgaria: GATS/SC/122 (21 May 1997), GATS/SC/122/S1(11 April 1997), GATS/SC/122/S2 (26 February 1998);

  Cinneadh (AE) 2022/2384 ón gComhairle an 25 Samhain 2022 maidir leis an modhnú, thar ceann an Aontais Eorpaigh, ar Sceideal an Aontais de Cheangaltais Shonracha faoin gComhaontú Ginearálta maidir le Trádáil Seirbhísí (GATS) a fhormheas chun Iarscríbhinn 1 den Dearbhú maidir le tabhairt i gcrích na Caibidlíochta maidir le Rialáil Intíre Seirbhísí a ionchorprú

 2. #2423020

  An Rómáin: GATS/72 (15 Aibreán 1994), GATS/SC/72/S1 (11 Aibreán 1997), GATS/SC/72/S2 (26 Feabhra 1998),

  Romania: GATS/72 (15 April 1994), GATS/SC/72/S1 (11 April 1997), GATS/SC/72/S2 (26 February 1998);

  Cinneadh (AE) 2022/2384 ón gComhairle an 25 Samhain 2022 maidir leis an modhnú, thar ceann an Aontais Eorpaigh, ar Sceideal an Aontais de Cheangaltais Shonracha faoin gComhaontú Ginearálta maidir le Trádáil Seirbhísí (GATS) a fhormheas chun Iarscríbhinn 1 den Dearbhú maidir le tabhairt i gcrích na Caibidlíochta maidir le Rialáil Intíre Seirbhísí a ionchorprú

 3. #1952428

  Tá forchoimeádais Páirtí gan dochar do chearta agus oibleagáidí na bPáirtithe faoi GATS.

  The reservations of a Party are without prejudice to the rights and obligations of the Parties under GATS.

  Comhaontú Trádála agus Comhair idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach, de pháirt , agus Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann, den pháirt eile

 4. #2423018

  An tAontas Eorpach: GATS/SC/157 (7 Bealtaine 2019),

  European Union: GATS/SC/157 (7 May 2019);

  Cinneadh (AE) 2022/2384 ón gComhairle an 25 Samhain 2022 maidir leis an modhnú, thar ceann an Aontais Eorpaigh, ar Sceideal an Aontais de Cheangaltais Shonracha faoin gComhaontú Ginearálta maidir le Trádáil Seirbhísí (GATS) a fhormheas chun Iarscríbhinn 1 den Dearbhú maidir le tabhairt i gcrích na Caibidlíochta maidir le Rialáil Intíre Seirbhísí a ionchorprú

 5. #2423021

  An Chróit: GATS/SC/130 (22 Nollaig 2000).

  Croatia: GATS/SC/130 (22 December 2000).

  Cinneadh (AE) 2022/2384 ón gComhairle an 25 Samhain 2022 maidir leis an modhnú, thar ceann an Aontais Eorpaigh, ar Sceideal an Aontais de Cheangaltais Shonracha faoin gComhaontú Ginearálta maidir le Trádáil Seirbhísí (GATS) a fhormheas chun Iarscríbhinn 1 den Dearbhú maidir le tabhairt i gcrích na Caibidlíochta maidir le Rialáil Intíre Seirbhísí a ionchorprú

 6. #1921301

  i gcásanna ina modhnaíonn comhalta de chuid EDT lamháltais nó gealltanais faoi Airteagal XXVIII de CGTT 1994 nó faoi Airteagal XXI den Chomhaontú Ginearálta maidir le Trádáil Seirbhísí (GATS), i gcás nár comhaontaíodh aon choigeartuithe cúiteacha agus, maidir le seirbhísí, nach ndéantar coigeartuithe cúiteacha i gcomhréir le cinntí na headrána de bhun Airteagal XXI de GATS.”;

  in cases of modification of concessions or commitments by a WTO member under Article XXVIII of the GATT 1994 or Article XXI of the General Agreement on Trade in Services (GATS), where no compensatory adjustments have been agreed and, as regards services, compensatory adjustments are not made in conformity with the findings of the arbitration pursuant to Article XXI of the GATS.’;

  Rialachán (AE) 2021/167 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 10 Feabhra 2021 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 654/2014 maidir le feidhmiú chearta an Aontais chun rialacha trádála idirnáisiúnta a chur i bhfeidhm agus a fhorfheidhmiú

 7. #1921304

  i gcás ina ndéantar lamháltais nó gealltanais a mhodhnú nó a aistarraingt sa trádáil le tríú tír i ndáil le hAirteagal XXVIII de CGTT 1994 agus an Comhaontú gaolmhar, nó le hAirteagal XXI de GATS agus na nósanna imeachta cur chun feidhme gaolmhara, beidh siad coibhéiseach go substaintiúil leis na lamháltais nó na gealltanais arna modhnú nó arna n-aistarraingt ag an tríú tír sin, i gcomhréir leis na téarmaí a bunaíodh in Airteagal XXVIII de CGTT 1994 agus leis an gComhaontú gaolmhar nó le hAirteagal XXI de GATS agus leis na nósanna imeachta cur chun feidhme gaolmhara.;

  where concessions or commitments are modified or withdrawn in the trade with a third country in connection with Article XXVIII of the GATT 1994 and the related Understanding, or with Article XXI of the GATS and the related implementing procedures, they shall be substantially equivalent to the concessions or commitments modified or withdrawn by that third country, in accordance with the terms established in Article XXVIII of the GATT 1994 and the related Understanding or Article XXI of the GATS and the related implementing procedures.

  Rialachán (AE) 2021/167 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 10 Feabhra 2021 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 654/2014 maidir le feidhmiú chearta an Aontais chun rialacha trádála idirnáisiúnta a chur i bhfeidhm agus a fhorfheidhmiú

 8. #1658135

  forbairtí idirnáisiúnta i ndáil le hoibleagáidí eile a fhionraí faoin gComhaontú Ginearálta maidir le Trádáil Seirbhísí (GATS);

  international developments with regard to the suspension of other obligations under the General Agreement on Trade in Services (GATS);

  Rialachán (AE) Uimh. 654/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 maidir le feidhmiú chearta an Aontais chun rialacha trádála idirnáisiúnta a chur i bhfeidhm agus a fhorghníomhú agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 3286/94 ón gComhairle lena leagtar síos nósanna imeachta Comhphobail i réimse an chomhbheartais tráchtála d'fhonn feidhmiú chearta an Chomhphobail faoi rialacha trádála idirnáisiúnta a áirithiú, go háirithe na cearta sin a bunaíodh faoi choimirce na hEagraíochta Domhanda Trádála

 9. #1954074

  Aon bheart atá comhsheasmhach leis na gealltanais a thug an tAontas Eorpach agus atá infheidhme sa Liotuáin in GATS maidir le talamh a éadáil.

  Any measure which is consistent with the commitments taken by the European Union and which are applicable in Lithuania in GATS with respect to land acquisition.

  Comhaontú Trádála agus Comhair idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach, de pháirt , agus Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann, den pháirt eile

 10. #1958625

  ciallaíonn ‘seirbhís a sholáthraítear agus údarás rialtasach á fheidhmiú’ seirbhís a sholáthraítear agus údarás rialtasach á fheidhmiú mar a shainítear in GATS;

  "service supplied in the exercise of governmental authority" means a service supplied in the exercise of governmental authority as defined in GATS;

  Comhaontú Trádála agus Comhair idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach, de pháirt , agus Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann, den pháirt eile

 11. #1959860

  ciallaíonn ‘GATS’ an Comhaontú Ginearálta maidir le Trádáil Seirbhísí, atá in Iarscríbhinn 1B a ghabhann le Comhaontú EDT;

  "GATS" means the General Agreement on Trade in Services, contained in Annex 1B to the WTO Agreement;

  Comhaontú Trádála agus Comhair idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach, de pháirt , agus Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann, den pháirt eile

 12. #1959870

  Leis seo, bunaíonn na Páirtithe limistéar saorthrádála i gcomhréir le hAirteagal XXIV de GATT 1994 agus le hAirteagal V de GATS.

  The Parties hereby establish a free trade area, in conformity with Article XXIV of GATT 1994 and Article V of GATS.

  Comhaontú Trádála agus Comhair idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach, de pháirt , agus Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann, den pháirt eile

 13. #1986717

  faoi bhearta a bhaineann tairbhe as cuimsiú díolúine náisiúin barrfhabhair arna liostú i gcomhréir le hAirteagal II.2 de GATS.

  under measures benefitting from the coverage of a most-favoured nation exemption listed in accordance with Article II.2 of the GATS.

  Cinneadh (AE) 2021/1764 ón gComhairle an 5 Deireadh Fómhair 2021 maidir le Comhlachas na dTíortha agus na gCríoch Thar Lear leis an Aontas Eorpach lena n-áirítear caidreamh idir an tAontas Eorpach, de pháirt, agus an Ghraonlainn agus Ríocht na Danmhairge, den pháirt eile (an Cinneadh maidir le Comhlachú Thar Lear, lena n-áirítear an Ghraonlainn)

 14. #2422852

  Tá sé beartaithe ag na Rannpháirtithe na disciplíní a ionchorprú sa Pháipéar Tagartha mar ghealltanais bhreise ina Sceidil GATS, i gcomhréir le Roinn I den Pháipéar Tagartha.

  The Participants intend to incorporate the disciplines in the Reference Paper as additional commitments into their GATS Schedules, in accordance with Section I of the Reference Paper.

  Cinneadh (AE) 2022/2384 ón gComhairle an 25 Samhain 2022 maidir leis an modhnú, thar ceann an Aontais Eorpaigh, ar Sceideal an Aontais de Cheangaltais Shonracha faoin gComhaontú Ginearálta maidir le Trádáil Seirbhísí (GATS) a fhormheas chun Iarscríbhinn 1 den Dearbhú maidir le tabhairt i gcrích na Caibidlíochta maidir le Rialáil Intíre Seirbhísí a ionchorprú

 15. #2422975

  Áirítear ar na nósanna imeachta ábhartha iarrataí ar tharscaoileadh i gcomhréir le mír 3 (b) d’Airteagal IX de Chomhaontú Marrakech, nó agairt Airteagal XXI de GATS.

  Relevant procedures include requests for a Waiver in accordance with paragraph 3 (b) of Article IX of the Marrakesh Agreement, or invocation of Article XXI of the GATS.

  Cinneadh (AE) 2022/2384 ón gComhairle an 25 Samhain 2022 maidir leis an modhnú, thar ceann an Aontais Eorpaigh, ar Sceideal an Aontais de Cheangaltais Shonracha faoin gComhaontú Ginearálta maidir le Trádáil Seirbhísí (GATS) a fhormheas chun Iarscríbhinn 1 den Dearbhú maidir le tabhairt i gcrích na Caibidlíochta maidir le Rialáil Intíre Seirbhísí a ionchorprú

 16. #281213

  (2) Éilíonn cur chun feidhme agus athbhreithniú an Chomhaontaithe Ghinearálta maidir le Trádáil Seirbhísí (GATS) agus an Chomhaontaithe um Chearta Maoine Intleachtúla a bhaineann le Trádáil (TRIPs) agus éilíonn an chaibidlíocht atá á déanamh faoi láthair agus a dhéanfar amach anseo maidir le comhaontuithe breise go ndéanfaí an fhaisnéis ábhartha staidrimh a chur ar fáil chun cabhrú leis an gcaibidlíocht.

  (2) The implementation and review of the General Agreement on Trade in Services (GATS) and of the Trade-Related Intellectual Property Rights Agreement (TRIPs) as well as the current and future negotiations on further agreements call for the relevant statistical information to be made available in order to assist the negotiations.

  Rialachán (CE) Uimh. 716/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2007 maidir le staidreamh Comhphobail i ndáil le struchtúr agus le gníomhaíocht fiontar cleamhnaithe coigríche

 17. #281217

  Ós rud é nach gclúdaíonn an staidreamh maidir le comhardú na n-iocaíochtaí ach cuid de na sonraí atá sa Chomhaontú Ginearálta maidir le Trádáil Seirbhísí (GATS), tá sé riachtanach go gcuirfí mionstaidreamh ar fáil go rialta i ndáil le fiontair chleamhnaithe choigríche.

  As balance of payments statistics cover only partially the data included in the GATS, it is essential that detailed statistics on foreign affiliates be produced regularly.

  Rialachán (CE) Uimh. 716/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2007 maidir le staidreamh Comhphobail i ndáil le struchtúr agus le gníomhaíocht fiontar cleamhnaithe coigríche

 18. #1788775

  In ainneoin iarrachtaí leanúnacha an Aontais agus roinnt tríú tíortha agus an Aontais, áfach, ní dhearnadh prionsabail na hiomaíochta córa a shainiú fós le rialacha iltaobhacha sonracha, go háirithe, faoi chuimsiú chomhaontuithe an ICAO nó na hEagraíochta Domhanda Trádála (WTO), amhail an Comhaontú Ginearálta maidir le Trádáil Seirbhísí (GATS), agus an Iarscríbhinn maidir le Seirbhísí Aeriompair, comhaontuithe nach gcumhdaíonn a raon feidhme na seirbhísí aeriompair den chuid is mó.

  However, in spite of continued efforts by the Union and some third countries, principles of fair competition have not yet been defined through specific multilateral rules, in particular, in the context of the ICAO or of World Trade Organization (WTO) agreements, such as the General Agreement on Trade in Services (GATS), and the Annex on Air Transport Services thereto, from the scope of which air transport services have been largely excluded.

  Rialachán (AE) 2019/712 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le hiomaíocht in earnáil an aeriompair a chosaint, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 868/2004

 19. #1921322

  i gcásanna ina ndéanann comhalta de chuid EDT lamháltais nó gealltanais a aistarraingt siar nó a mhodhnú faoi Airteagal XXVIII de CGTT 1994 nó faoi Airteagal XXI de GATS, nuair a thugann an tríú tír lena mbaineann cúiteamh leordhóthanach agus comhréireach don Aontas tar éis gníomh cur chun feidhme a ghlacadh faoi Airteagal 4(1).”;

  in cases of the withdrawal or modification of concessions or commitments by a WTO member under Article XXVIII of the GATT 1994 or Article XXI of the GATS, when the third country concerned accords adequate and proportionate compensation to the Union after the adoption of an implementing act under Article 4(1).’;

  Rialachán (AE) 2021/167 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 10 Feabhra 2021 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 654/2014 maidir le feidhmiú chearta an Aontais chun rialacha trádála idirnáisiúnta a chur i bhfeidhm agus a fhorfheidhmiú

 20. #1956860

  bearta lena bhforáiltear d’aitheantas, lena n-áirítear aitheantas a thabhairt do na caighdeáin nó na critéir maidir le duine nádúrtha nó fiontar a údarú, a cheadúnú, nó a dheimhniú chun gníomhaíocht eacnamaíoch a dhéanamh, nó na bearta stuamachta dá dtagraítear i mír 3 d’Iarscríbhinn GATS maidir le Seirbhísí Airgeadais.

  measures providing for recognition, including the recognition of the standards or criteria for the authorisation, licencing, or certification of a natural person or enterprise to carry out an economic activity, or the recognition of prudential measures as referred to in paragraph 3 of the GATS Annex on Financial Services.

  Comhaontú Trádála agus Comhair idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach, de pháirt , agus Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann, den pháirt eile

 21. #1956928

  bearta lena bhforáiltear d’aitheantas, lena n-áirítear aitheantas a thabhairt do na caighdeáin nó na critéir maidir le duine nádúrtha nó fiontar a údarú, a cheadúnú, nó a dheimhniú chun gníomhaíocht eacnamaíoch a dhéanamh, nó na bearta stuamachta dá dtagraítear i mír 3 d’Iarscríbhinn GATS maidir le Seirbhísí Airgeadais.

  measures providing for recognition, including of the standards or criteria for the authorisation, licencing, or certification of a natural person or enterprise to carry out an economic activity, or of prudential measures as referred to in paragraph 3 of the GATS Annex on Financial Services.

  Comhaontú Trádála agus Comhair idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach, de pháirt , agus Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann, den pháirt eile

 22. #1958650

  Dearbhaíonn na Páirtithe a gcearta agus a n-oibleagáidí faoi mhíreanna 1 go mír 3 d'Airteagal XVII de GATT 1994, faoin doiciméad dar teideal Tuiscint ar Léiriú Airteagal XVII den Chomhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Trádáil 1994 agus faoi mhíreanna 1, 2 agus 5 d’Airteagal VIII de GATS.

  The Parties affirm their rights and obligations under paragraphs 1 to 3 of Article XVII of GATT 1994, the Understanding on the Interpretation of Article XVII of the GATT 1994, as well as under paragraphs 1, 2 and 5 of Article VIII of GATS.

  Comhaontú Trádála agus Comhair idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach, de pháirt , agus Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann, den pháirt eile

 23. #2214831

  anailís ar na héifeachtaí a bhaineann le deireadh a chur le bacainní roimh an margadh inmheánach do sheirbhísí agus ar éifeachtaí na mbeart atá i bhfeidhm mar chuid de na bearta leantacha a ghabhann le léirscaoileadh forchéimnitheach na seirbhísí poist, comhordú bheartais an Aontais i leith seirbhísí poist maidir le córais idirnáisiúnta agus go háirithe maidir le rannpháirtithe i ngníomhaíochtaí an Aontais Phoist Uilechoitinn (UPU), comhar le tíortha lár agus oirthear na hEorpa, mar aon le hanailís ar impleachtaí coincréiteacha chur i bhfeidhm fhorálacha an Chomhaontaithe Ginearálta maidir le Trádáil Seirbhísí (GATS) maidir leis an earnáil phoist agus ar an bhforluí le rialacháin UPU,

  analysis of the effects of removing obstacles to the internal market for services and of the effects of measures in place as part of the follow-up to the progressive liberalisation of postal services, coordination of Union policies on postal services with regard to international systems and in particular with regard to participants in Universal Postal Union (UPU) activities, cooperation with central and eastern European countries, as well as analysis of practical implications of the application of the General Agreement on Trade in Services (GATS) provisions to the postal sector and overlap with UPU regulations,

  Glacadh cinntitheach (AE, Euratom) 2022/182 bhuiséad ginearálta an Aontais Eorpaigh don bhliain airgeadais 2022

 24. #2422774

  maidir leis an modhnú, thar ceann an Aontais Eorpaigh, ar Sceideal an Aontais de Cheangaltais Shonracha faoin gComhaontú Ginearálta maidir le Trádáil Seirbhísí (GATS) a fhormheas chun Iarscríbhinn 1 den Dearbhú maidir le tabhairt i gcrích na Caibidlíochta maidir le Rialáil Intíre Seirbhísí a ionchorprú

  on the approval, on behalf of the European Union, of the modification of the Union’s Schedule of Specific Commitments under the General Agreement on Trade in Services (GATS) to incorporate Annex 1 to the Declaration on the Conclusion of Negotiations on Services Domestic Regulation

  Cinneadh (AE) 2022/2384 ón gComhairle an 25 Samhain 2022 maidir leis an modhnú, thar ceann an Aontais Eorpaigh, ar Sceideal an Aontais de Cheangaltais Shonracha faoin gComhaontú Ginearálta maidir le Trádáil Seirbhísí (GATS) a fhormheas chun Iarscríbhinn 1 den Dearbhú maidir le tabhairt i gcrích na Caibidlíochta maidir le Rialáil Intíre Seirbhísí a ionchorprú

 25. #2422785

  Ba dhíol sásaimh dóibh freisin Sceidil GATS de Cheangaltais Shonracha a thíolaic Comhaltaí EDT mar rannchuidiú uathu chun bailchríoch a chur ar an gcaibidlíocht agus a bhí ag gabháil leis an Dearbhú mar Iarscríbhinn 2.

  They also welcomed the GATS Schedules of Specific Commitments which were submitted by WTO Members as their contributions to finalise the negotiations and which were attached to the Declaration as Annex 2.

  Cinneadh (AE) 2022/2384 ón gComhairle an 25 Samhain 2022 maidir leis an modhnú, thar ceann an Aontais Eorpaigh, ar Sceideal an Aontais de Cheangaltais Shonracha faoin gComhaontú Ginearálta maidir le Trádáil Seirbhísí (GATS) a fhormheas chun Iarscríbhinn 1 den Dearbhú maidir le tabhairt i gcrích na Caibidlíochta maidir le Rialáil Intíre Seirbhísí a ionchorprú

 26. #2422786

  Tá sé beartaithe ag rannpháirtithe an Dearbhaithe na disciplíní a shonraítear in Iarscríbhinn 1 a ghabhann leis an Dearbhú a ionchorprú mar cheangaltais bhreise ina Sceidil GATS de Cheangaltais Shonracha, i gcomhréir le Roinn 1 den Iarscríbhinn sin.

  The participants to the Declaration intend to incorporate the disciplines specified in Annex 1 to the Declaration as additional commitments into their GATS Schedules of Specific Commitments, in accordance with Section 1 of that Annex.

  Cinneadh (AE) 2022/2384 ón gComhairle an 25 Samhain 2022 maidir leis an modhnú, thar ceann an Aontais Eorpaigh, ar Sceideal an Aontais de Cheangaltais Shonracha faoin gComhaontú Ginearálta maidir le Trádáil Seirbhísí (GATS) a fhormheas chun Iarscríbhinn 1 den Dearbhú maidir le tabhairt i gcrích na Caibidlíochta maidir le Rialáil Intíre Seirbhísí a ionchorprú

 27. #2422787

  I gcomhréir le mír 5 den Dearbhú, tá sé d’aidhm ag na rannpháirtithe a Sceidil GATS de Cheangaltais Shonracha a chur isteach lena ndeimhniú, de bhun na Nósanna Imeachta maidir le Deimhniúchán Ceartúcháin nó Feabhsúcháin a ghabhann le Sceidil de Cheangaltais Shonracha, laistigh de 12 mhí ó dháta an Dearbhaithe, faoi réir aon nós imeachta intíre is gá a chur i gcrích.

  In accordance with paragraph 5 of the Declaration, the participants aim to submit their GATS Schedules of Specific Commitments for certification, pursuant to the Procedures for the Certification of Rectifications or Improvements to Schedules of Specific Commitments, within 12 months of the date of the Declaration, subject to the completion of any required domestic procedures.

  Cinneadh (AE) 2022/2384 ón gComhairle an 25 Samhain 2022 maidir leis an modhnú, thar ceann an Aontais Eorpaigh, ar Sceideal an Aontais de Cheangaltais Shonracha faoin gComhaontú Ginearálta maidir le Trádáil Seirbhísí (GATS) a fhormheas chun Iarscríbhinn 1 den Dearbhú maidir le tabhairt i gcrích na Caibidlíochta maidir le Rialáil Intíre Seirbhísí a ionchorprú

 28. #2422788

  I gcomhréir leis an Dearbhú, ba cheart don Aontas na modhnuithe is gá ar Sceideal GATS an Aontais de Cheangaltais Shonracha a chur faoi bhráid EDT, mar a leagtar amach i Sceideal Réamh Chríochnaithe an Aontais de Cheangaltais Shonracha,

  In accordance with the Declaration, the Union should submit to the WTO the necessary modifications to its GATS Schedule of Specific Commitments, as set out in the Union’s Pre-Finalisation Schedule of Specific Commitments.

  Cinneadh (AE) 2022/2384 ón gComhairle an 25 Samhain 2022 maidir leis an modhnú, thar ceann an Aontais Eorpaigh, ar Sceideal an Aontais de Cheangaltais Shonracha faoin gComhaontú Ginearálta maidir le Trádáil Seirbhísí (GATS) a fhormheas chun Iarscríbhinn 1 den Dearbhú maidir le tabhairt i gcrích na Caibidlíochta maidir le Rialáil Intíre Seirbhísí a ionchorprú

 29. #2422789

  Ba cheart, dá bhrí sin, ionchorprú na ndisciplíní a shonraítear in Iarscríbhinn 1 a ghabhann leis an Dearbhú mar cheangaltais bhreise i Sceideal GATS an Aontais de Cheangaltais Shonracha a fhormheas thar ceann an Aontais.

  The incorporation of the disciplines specified in Annex 1 to the Declaration as additional commitments into the Union’s GATS Schedule of Specific Commitments should therefore be approved on behalf of the Union,

  Cinneadh (AE) 2022/2384 ón gComhairle an 25 Samhain 2022 maidir leis an modhnú, thar ceann an Aontais Eorpaigh, ar Sceideal an Aontais de Cheangaltais Shonracha faoin gComhaontú Ginearálta maidir le Trádáil Seirbhísí (GATS) a fhormheas chun Iarscríbhinn 1 den Dearbhú maidir le tabhairt i gcrích na Caibidlíochta maidir le Rialáil Intíre Seirbhísí a ionchorprú

 30. #2422792

  Leis seo, déantar ionchorprú na ndisciplíní a shonraítear in Iarscríbhinn 1 a ghabhann leis an Dearbhú maidir le tabhairt i gcrích na Caibidlíochta maidir le Rialáil Intíre Seirbhísí i Sceideal GATS an Aontais de Cheangaltais Shonracha a fhormheas thar ceann an Aontais Eorpaigh.

  The incorporation of the disciplines specified in Annex 1 to the Declaration on the Conclusion of Negotiations on Services Domestic Regulation into the Union’s GATS Schedule of Specific Commitments is hereby approved on behalf of the European Union.

  Cinneadh (AE) 2022/2384 ón gComhairle an 25 Samhain 2022 maidir leis an modhnú, thar ceann an Aontais Eorpaigh, ar Sceideal an Aontais de Cheangaltais Shonracha faoin gComhaontú Ginearálta maidir le Trádáil Seirbhísí (GATS) a fhormheas chun Iarscríbhinn 1 den Dearbhú maidir le tabhairt i gcrích na Caibidlíochta maidir le Rialáil Intíre Seirbhísí a ionchorprú

 31. #2422795

  Leis seo, údaraítear don Choimisiún a chur faoi bhráid EDT na modhnuithe is gá ar Sceideal GATS an Aontais de Cheangaltais Shonracha, mar atá leagtha amach i Sceideal Réamh-Chríochnaithe an Aontais de Cheangaltais Shonracha.

  The Commission is hereby authorised to submit to the WTO the necessary modifications to the Union’s GATS Schedule of Specific Commitments, as set out in the Union’s Pre-Finalisation Schedule of Specific Commitments.

  Cinneadh (AE) 2022/2384 ón gComhairle an 25 Samhain 2022 maidir leis an modhnú, thar ceann an Aontais Eorpaigh, ar Sceideal an Aontais de Cheangaltais Shonracha faoin gComhaontú Ginearálta maidir le Trádáil Seirbhísí (GATS) a fhormheas chun Iarscríbhinn 1 den Dearbhú maidir le tabhairt i gcrích na Caibidlíochta maidir le Rialáil Intíre Seirbhísí a ionchorprú

 32. #2422855

  Fáiltíonn na Rannpháirtithe roimh aon Chomhalta eile de EDT a aontóidh leis an dearbhú seo d’fhonn na disciplíní a ionchorprú sa Pháipéar Tagartha mar ghealltanais bhreise ina Sceidil GATS, i gcomhréir le Roinn I den Pháipéar Tagartha.

  The Participants welcome any other WTO Member to join this Declaration with a view to incorporating the disciplines in the Reference Paper as additional commitments into its GATS Schedule, in accordance with Section I of the Reference Paper.

  Cinneadh (AE) 2022/2384 ón gComhairle an 25 Samhain 2022 maidir leis an modhnú, thar ceann an Aontais Eorpaigh, ar Sceideal an Aontais de Cheangaltais Shonracha faoin gComhaontú Ginearálta maidir le Trádáil Seirbhísí (GATS) a fhormheas chun Iarscríbhinn 1 den Dearbhú maidir le tabhairt i gcrích na Caibidlíochta maidir le Rialáil Intíre Seirbhísí a ionchorprú

 33. #2422961

  Bearta a dhéanann Comhaltaí um cheanglais agus nósanna imeachta ceadúnúcháin, agus um cheanglais agus nósanna imeachta cáiliúcháin a dhéanann difear do thrádáil i seirbhísí airgeadais, mar a shainmhínítear in Iarscríbhinn GATS maidir le Seirbhísí Airgeadais, tá feidhm ag na disciplíní seo maidir leis na bearta sin.

  These disciplines apply to measures by Members relating to licensing requirements and procedures, and qualification requirements and procedures affecting trade in financial services, as defined in the GATS Annex on Financial Services.

  Cinneadh (AE) 2022/2384 ón gComhairle an 25 Samhain 2022 maidir leis an modhnú, thar ceann an Aontais Eorpaigh, ar Sceideal an Aontais de Cheangaltais Shonracha faoin gComhaontú Ginearálta maidir le Trádáil Seirbhísí (GATS) a fhormheas chun Iarscríbhinn 1 den Dearbhú maidir le tabhairt i gcrích na Caibidlíochta maidir le Rialáil Intíre Seirbhísí a ionchorprú

 34. #2666837

  anailís ar na héifeachtaí a bhaineann le deireadh a chur le bacainní roimh an margadh inmheánach do sheirbhísí agus ar éifeachtaí na mbeart atá i bhfeidhm mar chuid de na bearta leantacha a ghabhann le léirscaoileadh forchéimnitheach na seirbhísí poist, comhordú bheartais an Aontais i leith seirbhísí poist maidir le córais idirnáisiúnta agus go háirithe maidir le rannpháirtithe i ngníomhaíochtaí an Aontais Phoist Uilechoitinn (UPU), comhar le tíortha lár agus oirthear na hEorpa, mar aon le hanailís ar impleachtaí coincréiteacha chur i bhfeidhm fhorálacha an Chomhaontaithe Ginearálta maidir le Trádáil Seirbhísí (GATS) maidir leis an earnáil phoist agus ar an bhforluí le rialacháin UPU,

  analysis of the effects of removing obstacles to the internal market for services and of the effects of measures in place as part of the follow-up to the progressive liberalisation of postal services, coordination of Union policies on postal services with regard to international systems and in particular with regard to participants in Universal Postal Union (UPU) activities, cooperation with central and eastern European countries, as well as analysis of practical implications of the application of the General Agreement on Trade in Services (GATS) provisions to the postal sector and overlap with UPU regulations,

  Glacadh cinntitheach (AE, Euratom) 2023/278 bhuiséad bliantúil an Aontais Eorpaigh don bhliain airgeadais 2023