Gaois

This is a static copy of data that is exported from IATE on an occasional basis. It should not be assumed that information provided about an entry here will always correspond to the current version of the entry in IATE. That current version can be checked by clicking on the link on the upper right hand side of each entry. More information »

84 results

 1. EUROPEAN UNION|European Union law|EU act|regulation (EU)|implementing Regulation
  Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2018/1882 ón gCoimisiún an 3 Nollaig 2018 maidir le rialacha áirithe coiscthe agus rialaithe galar a chur i bhfeidhm i leith catagóirí galar liostaithe agus lena mbunaítear liosta speiceas agus grúpaí speiceas a bhfuil riosca suntasach ag gabháil leo maidir le leathadh na ngalar liostaithe sin Reference Téarmeolaithe COM-GA
  ga
  Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1882 of 3 December 2018 on the application of certain disease prevention and control rules to categories of listed diseases and establishing a list of species and groups of species posing a considerable risk for the spread of those listed diseases
  en
 2. EUROPEAN UNION|European Union law|EU act|EC Regulation
  Rialachán (CE) Uimh. 1768/95 ón gCoimisiún an 24 Iúil 1995 lena gcuirtear chun feidhme rialacha maidir leis an díolúine talmhaíochta dá bhforáiltear in Airteagal 14 (3) de Rialachán (CE) Uimh. 2100/94 ón gComhairle maidir le cearta Comhphobail maidir le cineálacha plandaí Reference Téarmeolaithe COM-GA
  ga
  Commission Regulation (EC) No 1768/95 of 24 July 1995 implementing rules on the agricultural exemption provided for in Article 14 (3) of Council Regulation (EC) No 2100/94 on Community plant variety rights
  en
 3. EUROPEAN UNION|European Union law|EU act|regulation (EU) · ENVIRONMENT|environmental policy|climate change policy|emission trading|EU Emissions Trading Scheme
  Rialachán (AE) Uimh. 601/2012 ón gCoimisiún an 21 Meitheamh 2012 maidir le faireachán agus tuairisciú a dhéanamh ar astaíochtaí gás ceaptha teasa Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  an Rialachán maidir le faireachán agus tuairisciú Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Monitoring and Reporting Regulation | MRR | Commission Regulation (EU) No 601/2012 on the monitoring and reporting of greenhouse gas emissions
  en
 4. EUROPEAN UNION · TRANSPORT|air and space transport|air transport
  an Coiste chun an Rialachán lena mbunaítear rialacha comhchoiteanna i réimse slándála na heitlíochta a chur chun feidhme Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Ausschuss für die Durchführung der Verordnung zur Festlegung gemeinsamer Vorschriften für die Sicherheit in der Zivilluftfahrt
  de
  Committee for the implementation of the Regulation on establishing common rules in the field of civil aviation security
  en
  Comité pour la mise en oeuvre du règlement relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile
  fr
 5. INTERNATIONAL ORGANISATIONS|United Nations|UN specialised agency|World Intellectual Property Organisation · INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement
  na Comhrialacháin Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Context 'Is iomchuí gur ar an mBallstát ar dá thionscnamh an tásc geografach, ar dhuine nádúrtha nó ar eintiteas dlítheanach dá dtagraítear i bpointe (ii) d'Airteagal 5(2) d'Ionstraim na Ginéive nó ar thairbhí mar a shainmhínítear é i bpointe (xvii) d'Airteagal 1 de a thitfidh na táillí a bheidh le híoc faoi Ionstraim na Ginéive agus na Comhrialacháin faoi Chomhaontú Liospóin agus faoi Ionstraim na Ginéive de Chomhaontú Liospóin (“na Comhrialacháin”) as iarratas a chomhdú leis an mBiúró Idirnáisiúnta maidir le tásc geografach a chlárú go hidirnáisiúnta maille leis na táillí a bheidh le híoc i ndáil le hiontrálacha eile sa Chlár Idirnáisiúnta agus le soláthar sleachta, fianuithe nó faisnéise eile a bhaineann le hábhar an chlárúcháin idirnáisiúnta sin. Ba cheart rogha a bheith ag na Ballstáit a cheangal ar an duine nádúrtha, an t-eintiteas dlítheanach nó an tairbhí sin na táillí ar fad nó cuid díobh a íoc.' Reference "Rialachán (AE) 2019/1753 maidir le gníomhaíocht an Aontais tar éis a aontachais le hIonstraim na Ginéive de Chomhaontú Liospóin i dtaca le hAinmniúcháin Tionscnaimh agus Tásca Geografacha, CELEX:32019R1753/GA"
  gemeinsame Ausführungsordnung zum Lissabonner Abkommen und zur Genfer Akte des Lissabonner Abkommens | gemeinsame Ausführungsordnung
  de
  Common Regulations under the Lisbon Agreement and the Geneva Act of the Lisbon Agreement | Common Regulations | Common Regulations under the Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their International Registration and the Geneva Act of the Lisbon Agreement on Appellations of Origin and Geographical Indications
  en
  règlement d’exécution commun à l’arrangement de Lisbonne et à l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne | règlement d’exécution commun
  fr
 6. INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement · TRANSPORT|maritime and inland waterway transport|maritime transport
  an Coinbhinsiún maidir leis na Rialacháin Idirnáisiúnta chun Imbhualadh ar Muir a Chosc Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  na Rialacháin Idirnáisiúnta chun Imbhualadh ar Muir a Chosc Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Übereinkommen über die Internationalen Regeln zur Verhütung von Zusammenstössen auf See
  de
  Definition Verkehrsregeln auf See, die bei der internationalen Konferenz über die Revision der internationalen Regeln zur Verhütung von Zusammenstößen auf See,1972,vereinbart worden sind. Reference O.Krappinger,HSVA
  Comment CONTEXT: Kontext: Internationale Seeschiffahrtsorganisation (IMO).;XREF: Diese Regeln ersetzen die Internationalen Regeln von 1960 zur Verhütung von Zusammenstössen auf See. Weitere Angaben s. Fundstellennachweis B zu BGBl. Teil II.;MISC: London, 20.10.1972. ;
  Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea | COLREG | COLREG 72 | Colreg | 1972 Collision Regulations | International Regulations for Preventing Collisions at Sea | International Rules for Prevention of Collision at Sea | Collision Regulations | COLREGs
  en
  Definition "set of international legal provisions for preventing collisions at sea adopted in 1972 in the form of an IMO IATE:800404 convention" Reference "CENTERM, based on: - Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972 (COLREGs), IMO, http://www.imo.org/about/conventions/listofconventions/pages/colreg.aspx [11.6.2012] - Full text of the convention, http://www.admiraltylawguide.com/conven/collisions1972.html [7.12.2016]"
  Comment "1. The 1972 Convention was designed to update and replace the 1960 Collision Regulations [ IATE:1481190 ] which were adopted at the same time as the 1960 SOLAS Convention. 2. The regulations consist of 38 'rules', which are further specified in four technical annexes. They have been regularly amended and supplemented and a consolidated version of the convention was published in 2003 - http://www.witherbyseamanship.com/collision-regulations-2003-edition-430.html [7.12.2016] 3. Not to be confused with national 'collision regulations' such as those of the UK - see [ IATE:73546 ]."
  Convention sur le Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer | Convention COLREG | Règlement international pour prévenir les abordages en mer
  fr
  Definition "ensemble de règles dans le domaine de la sécurité de la navigation, visant à éviter les collisions entre navires, adoptées en 1972 sous les auspices de l'OMI (Organisation maritime internationale, IATE:800404 )" Reference "Conseil-FR, d'après site de l'OMI, http://www.imo.org/fr/About/conventions/listofconventions/pages/colreg.aspx [9.12.2016]"
  Comment "Signature: Londres, 20.11.1972Entrée en vigueur: 15 juillet 1977Version FR du texte original (modifié depuis): https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201050/volume-1050-I-15824-French.pdf [9.12.2016]"
 7. EUROPEAN UNION|European Union law · INDUSTRY|chemistry|chemical industry
  Treoir 67/548/CEE ón gComhairle an 27 Meitheamh 1967 maidir le comhfhogasú dlíthe, rialachán agus forálacha riaracháin i ndáil le haicmiú, pacáistiú agus lipéadú substaintí contúirteacha Reference "Rialachán (CE) Uimh. 1336/2008 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 648/2004 d'fhonn é a oiriúnú do Rialachán (CE) Uimh 1272/2008 maidir le haicmiú, le lipéadú agus le pacáistiú substaintí agus meascán, CELEX:32008R1336/GA Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex"
  ga
  an Treoir maidir le Substaintí Contúirteacha Reference "'Ráiteas Tionchair Timpeallachata Neamhtheicniúil (EIS)', Bord Iascaigh Mhara, http://www.bim.ie/media/bim/content/downloads/BIM%20Deep%20Sea_non_technical_Irish.pdf [23.9.2016] Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex"
  ga
  Council Directive 67/548/EEC of 27 June 1967 on the approximation of laws, regulations and administrative provisions relating to the classification, packaging and labelling of dangerous substances | Directive on Dangerous Substances | Dangerous Substances Directive
  en
  Definition --- Reference "European Commission > About the European Commission - Departments (Directorates-General) and services > Enterprise and Industry (ENTR) > Industry sectors > Chemicals > CLP (classification, labelling and packaging)/GHS (Globally Harmonised System) > Dangerous preparations > Directive 1999/45/EC (Dangerous Preparations Directive), http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/documents/classification/archives/dangerous-preparations/directive_en.htm [8.7.2011]"
  Comment "Directive 67/548/EEC (Dangerous Substances Directive) [ CELEX:31967L0548/EN ] sets out harmonised EU rules for classification, packaging and labelling of dangerous chemical substances. This Directive is the responsibility of DG Environment.Directive 1999/45/EC (Dangerous Preparations Directive) [ IATE:3536590 / CELEX:31999L0045/EN ] extends these rules to dangerous preparations. This directive is the responsibility of DG Enterprise & Industry."
 8. TRADE|consumption|consumer · EUROPEAN UNION|European Union law|EU law
  Treoir 85/374/CEE ón gComhairle an 25 Iúil 1985 maidir le comhfhogasú fhorálacha reachtaíochta, rialúcháin agus riaracháin na mBallstát a bhaineann le dliteanas i leith táirgí lochtacha Reference "Rialachán (AE) 2017/746 maidir le feistí leighis diagnóiseacha in vitro agus lena n-aisghairtear Treoir 98/79/CE agus Cinneadh 2010/227/AE ón gCoimisiún, CELEX:32017R0746/GA ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex"
  ga
  an Treoir maidir le dliteanas i leith táirgí Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Produkthaftungsrichtlinie | Richtlinie 85/374/EWG des Rates vom 25. Juli 1985 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Haftung für fehlerhafte Produkte
  de
  Product Liability Directive | Council Directive 85/374/EEC of 25 July 1985 on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States concerning liability for defective products
  en
  Definition Council Directive 85/374/EEC of 25 July 1985 on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States concerning liability for defective products Reference "Council Directive 85/374/EEC of 25 July 1985 on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States concerning liability for defective products"
 9. ENVIRONMENT|environmental policy|environmental protection
  rialachán CITES Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Rialachán (CE) Uimh. 338/97 ón gComhairle an 9 Nollaig 1996 maidir le speicis fauna agus flora fiáine a chosaint trí thrádáil iontu a rialáil Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Verordnung (EG) Nr. 338 des vom 9. Dezember 1996 über den Schutz von Exemplaren wildlebender Tier- und Pflanzenarten durch Überwachung des Handels | EU-Artenschutzverordnung | EG-Artenschutzverordnung
  de
  Council Regulation (EC) No 338/97 of 9 December 1996 on the protection of species of wild fauna and flora by regulating trade therein | CITES regulation
  en
  Definition "regulation that aims to protect species of wild fauna and flora and to guarantee their conservation by regulating trade therein in compliance with the objectives, principles and provisions of the CITES Convention [ IATE:777811 ]" Reference "Council Regulation (EC) No 338/97 of 9 December 1996 on the protection of species of wild fauna and flora by regulating trade therein CELEX:31997R0338/EN"
  Règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce | règlement CITES
  fr
  Definition "Règlement visant à protéger les espèces menacées de faune et de flore par le contrôle du commerce international des spécimens de ces espèces, conformément à la Convention CITES [ IATE:777811 ]" Reference "Règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce CELEX:31997R0338/FR"
 10. EUROPEAN UNION|European Union law|EU act|EC Regulation · TRADE|tariff policy|customs regulations|customs · INTERNATIONAL RELATIONS|cooperation policy|cooperation policy|cooperation on agriculture
  Rialachán (CE) Uimh. 515/97 ón gComhairle an 13 Márta 1997 maidir le cúnamh frithpháirteach idir údaráis riaracháin na mBallstát agus maidir le comhar idir na Ballstáit agus an Coimisiún chun a áirithiú go gcuirfear an dlí maidir le hábhair chustaim agus ábhair thalmhaíochta i bhfeidhm mar is ceart Reference Comhairle-GA
  ga
  Language usage Is cruinne 'an dlí maidir le hábhair chustaim agus ábhair thalmhaíochta'
  Rialachán(CE) Uimh. 515/97 ón gComhairle an 13 Márta 1997 maidir le cúnamh frithpháirteach idir údaráis riaracháin na mBallstát agus maidir le comhar idir na Ballstáit agus an Coimisiún chun a áirithiú go gcuirtear an dlí i bhfeidhm i gceart maidir le hábhair chustaim agus ábhair thalmhaíochta Reference "Rialachán (AE) 2015/940 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Meitheamh 2015 maidir le nósanna imeachta áirithe chun an Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus an Bhoisnia agus an Heirseagaivéin, den pháirt eile, a fheidhmiú agus chun an Comhaontú Eatramhach ar thrádáil agus ar ábhair a bhaineann le trádáil idir an Comhphobal Eorpach, de pháirt amháin, agus an Bhoisnia agus an Heirseagaivéin, den pháirt eile, a fheidhmiú (códú)"
  ga
  Rialachán (CE) Uimh. 515/97 ón gComhairle an 13 Márta 1997 maidir le cúnamh frithpháirteach idir údaráis riaracháin na mBallstát agus maidir le comhar idir na Ballstáit agus an Coimisiún chun a áirithiú go gcuirfear an dlí ar ábhair chustaim agus ar ábhair thalmhaíochta i bhfeidhm i gceart Reference "Commission Implementing Decision (EU, Euratom) 2018/194 of 8 February 2018 establishing models for statements of accounts for entitlements to own resources and a form for reports on irrecoverable amounts corresponding to the entitlements to own resources pursuant to Council Regulation (EU, Euratom) No 609/2014"
  ga
  Comment Na téarmaí san iontráil seo a ngabhann an nod *CINNEADH leo, baineann siad le bailiúchán sonrach de theidil gníomhartha ar gá leagan amháin díobh a shocrú mar an tiontú údarásach don aistriúchán reachtach as seo amach.
  Council Regulation (EC) No 515/97 of 13 March 1997 on mutual assistance between the administrative authorities of the Member States and cooperation between the latter and the Commission to ensure the correct application of the law on customs and agricultural matters
  en
 11. EUROPEAN UNION|EU finance · EUROPEAN UNION|European Union law|EU act|regulation (EU)
  an Rialachán Airgeadais Reference "Rialachán (AE) Uimh. 1233/2010 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 663/2009 lena mbunaítear clár chun cabhrú leis an téarnamh eacnamaíoch trí chúnamh airgeadais Comhphobail a dheonú ar thionscadail i réimse an fhuinnimh, CELEX:32010R1233/GAFaomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex"
  ga
  Context '...ós rud é gur iarr cuid mhór iarratasóirí go mbeadh an caiteachas cáilithe ón tráth a thíolactar an t-iarratas ar dheontas i gcomhréir le hAirteagal 112 de Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1605/2002 ón gComhairle an 25 Meitheamh 2002 maidir leis an Rialachán Airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta na gComhphobal Eorpach [5] (an Rialachán Airgeadais).' Reference "Rialachán (AE) Uimh. 1233/2010 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 663/2009 lena mbunaítear clár chun cabhrú leis an téarnamh eacnamaíoch trí chúnamh airgeadais Comhphobail a dheonú ar thionscadail i réimse an fhuinnimh, CELEX:32010R1233/GA"
  an Rialachán Airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta na gComhphobal Eorpach Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Gemeinschaften | Haushaltsordnung | HO
  de
  Definition Regelwerk für die Aufstellung und Ausführung des Gesamthaushaltsplans der EU Reference "Europa-Portal, Zusammenfassung der EU-Gesetzgebung: http://europa.eu/legislation_summaries/budget/l34015_de.htm [10.2.11]"
  Comment "Zum 1.1.2013 ersetzt durch VO (EU, Euratom) Nr.966/2012 über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Union und zur Aufhebung der VO (EG, Euratom) Nr.1605/2002 des Rates IATE:3547753 Weitere Informationen: Website Europäische Kommission > Finanzplanung und Haushalt > Bibliothek > Dokumente > Haushaltsordnung http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/regulations/regulations_de.cfm#2 (14.1.13) DIV: cba, 10.2.11, UPD: HM, 14.1.13"
  Financial Regulation applicable to the general budget of the European Communities | Financial Regulation | FR | Council Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002 on the Financial Regulation applicable to the general budget of the European Communities
  en
  Definition regulation which laid down the rules applicable to the establishment and implementation of the general budget of the European Communities Reference Council-EN
  Comment "Repealed as of 1 January 2013 by Regulation (EU, Euratom) No 966/2012 of the European Parliament and of the Council on the financial rules applicable to the general budget of the Union, CELEX:32012R0966/EN [ IATE:3547753 ]. For more information on which provisions of the old Regulation continue to apply and to what, see Article 213 of the new Regulation."
  règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes | règlement financier | RF
  fr
  Definition règlement définissant les règles applicables à l'établissement et à l'exécution du budget général des Communautés européennes Reference "Conseil-FR, d'après:Eur-Lex > Synthèses de la législation de l'UE > Nouveau règlement financier: accès facilité au financement de l’UE"
  Comment "Remplacé au 1.1.2013 par le règlement relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union [IATE:3547753 ]. Pour plus d'informations sur le règlement financier, voir Commission européenne > Programmation financière et Budget > bibliothèque > documents > règlements financiers de l'UE (6.7.2020)"
 12. EUROPEAN UNION|EU finance|Community budget
  Rialachán maidir le cur ar fáil Reference Comhairle-GA
  ga
  Bereitstellungsverordnung | Verordnung zur Festlegung der Methoden und Verfahren für die Bereitstellung der traditionellen, der MwSt- und der BNE-Eigenmittel sowie der Maßnahmen zur Bereitstellung der erforderlichen Kassenmittel
  de
  Definition Verordnung, in der die Methoden und Verfahren, die die Mitgliedstaaten für die Bereitstellung der Eigenmittel für den EU-Haushalt anzuwenden haben, festgelegt sind Reference "Council-DE vgl. Vorschlag für einen Beschluss des Rates über das Eigenmittelsystem der Europäischen Union, Abschn. 7.4. (COM(2018) 325 final) (23.7.2019)"
  Comment "Im Rahmen des Mehrjährigen Finanzrahmens 2021-2027 IATE:930627 wurde eine weitere Bereitstellungsverordnung vorgeschlagen"
  Making Available Regulation | Council Regulation on the methods and procedure for making available the traditional, VAT and GNI-based own resources and on the measures to meet cash requirements
  en
  Definition regulation which lays down rules on the methods and procedures to be used by EU Member States when making their contributions to the EU budget Reference "Council-EN, based on EUR-Lex > Summaries of EU legislation > Budget > Where does the money come from? The EU's own resources > EU countries' contributions to the EU's budget (11.6.2019)"
  Comment "See also 'own resources' [ IATE:1380005 ] A second, complementary Making Available Regulation ( CELEX:52018PC0326 ) has been proposed in the framework of the 2021-2027 multiannual financial framework [ IATE:930627 ]. Note reference: Council-EN"
  règlement relatif à la mise à disposition | règlement relatif aux modalités et à la procédure de mise à disposition des ressources propres traditionnelles, de la ressource propre fondée sur la TVA et de la ressource propre fondée sur le RNB et aux mesures visant à faire face aux besoins de trésorerie
  fr
  Definition règlement ayant pour objectif de définir les règles fixant les modalités et les procédures que les pays de l’UE observent pour mettre à disposition de la Commission européenne les ressources propres de l’UE Reference "Conseil-FR, d'après: EUR-Lex, synthèses de la législation, Les contributions des pays de l’UE au budget de l’UE, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:0601_2&from=FR [21.12.2018]"
  Comment "Voir aussi: - ressources propres, IATE:1380005 Un deuxième règlement relatif à la mise à disposition (CELEX:52018PC0326/fr), complémentaire, a été proposé au titre du cadre financier pluriannuel (IATE:href=""https"" target=""_blank"">930627)."
 13. EDUCATION AND COMMUNICATIONS|information and information processing|information policy|information society · EUROPEAN UNION|European Union law|EU law
  Treoir (AE) 2015/1535 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Meán Fómhair 2015 lena leagtar síos nós imeachta chun faisnéis a sholáthar i réimse na rialachán teicniúil agus na rialacha maidir le seirbhísí na Sochaí Faisnéise Reference "Rialachán (AE) 2019/1150 maidir le cothroime agus trédhearcacht a chur chun cinn d’úsáideoirí gnó a bhaineann úsáid as seirbhísí idirghabhála ar líne, CELEX:32019R1150/GA ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex"
  ga
  an Treoir maidir le Trédhearcacht an Mhargaidh Aonair Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Transparenzrichtlinie für den Binnenmarkt | Richtlinie (EU) 2015/1535 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. September 2015 über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der technischen Vorschriften und der Vorschriften für die Dienste der Informationsgesellschaft
  de
  Single Market Transparency Directive | SMTD | Directive (EU) 2015/1535 laying down a procedure for the provision of information in the field of technical regulations and of rules on Information Society services (codification) | Directive (EU) 2015/1535 of the European Parliament and of the Council of 9 September 2015 laying down a procedure for the provision of information in the field of technical regulations and of rules on Information Society services (codification)
  en
 14. EMPLOYMENT AND WORKING CONDITIONS|labour market|labour force|professional qualifications
  Treoir (AE) 2018/958 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Meitheamh 2018 maidir le tástáil chomhréireachta a dhéanamh sula nglacfar rialáil nua gairmeacha Reference "Treoir (AE) 2018/958 maidir le tástáil chomhréireachta a dhéanamh sula nglacfar rialáil nua gairmeacha, CELEX:32018L0958/GA ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex"
  ga
  an Treoir maidir le tástáil chomhréireachta Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Richtlinie über eine Verhältnismäßigkeitsprüfung | Richtlinie (EU) 2018/958 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Juni 2018 über eine Verhältnismäßigkeitsprüfung vor Erlass neuer Berufsreglementierungen
  de
  Proportionality Test Directive | Directive (EU) 2018/958 of the European Parliament and of the Council of 28 June 2018 on a proportionality test before adoption of new regulation of professions
  en
 15. EUROPEAN UNION|European Union law|EU act|directive (EU) · EDUCATION AND COMMUNICATIONS|information technology and data processing|computer system|information security
  an Treoir athbhreithnithe maidir le Slándáil Gréasán agus Faisnéise Reference "Comhairle-GA, bunaithe ar 3551843, tagairt do chonclúidí mhí Dheireadh Fómhair 2021 le cur isteach"
  ga
  an Dara Treoir NIS Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  an Treoir maidir le bearta le haghaidh ardleibhéal comhchoiteann cibearshlándála ar fud an Aontais Reference Comhairle-GA
  ga
  Richtlinie über Maßnahmen für ein hohes gemeinsames Cybersicherheitsniveau in der Union | NIS-2-Richtlinie | NIS 2 | überarbeitete Richtlinie über die Sicherheit von Netz- und Informationssystemen
  de
  Definition "Richtlinie zur Verbesserung der digitalen und der physischen Widerstandsfähigkeit kritischer Einrichtungen und Netze, die an die Stelle der Vorgänger-Richtlinie 2016/1148 (NIS-Richtlinie) getreten ist" Reference "Council-DE vgl. Rat der EU, PM vom 28.11.2022: EU beschließt Stärkung der unionsweiten Cybersicherheit und Resilienz: Rat nimmt neue Rechtsvorschriften an (31.7.2023)"
  NIS 2 Directive | NIS 2 | Directive (EU) 2022/2555 of the European Parliament and of the Council of 14 December 2022 on measures for a high common level of cybersecurity across the Union, amending Regulation (EU) No 910/2014 and Directive (EU) 2018/1972, and repealing Directive (EU) 2016/1148 | Revised Directive on Security of Network and Information Systems | NIS2 Directive | NIS2 | Network and Information Security 2 Directive | Network Information Systems 2 Directive
  en
  Definition "Directive on common EU cybersecurity measures which has built on and repealed the NIS Directive" Reference "Council Terminology Coordination, based on the proposal for a Directive on measures for a high common level of cybersecurity across the Union, repealing Directive (EU) 2016/1148, explanatory memorandum"
  directive SRI 2 | SRI 2 | Directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union, modifiant le règlement (UE) no 910/2014 et la directive (UE) 2018/1972, et abrogeant la directive (UE) 2016/1148 | Directive révisée sur la sécurité des réseaux et des systèmes d’information
  fr
  Definition "nouvelle directive sur des mesures communes de l'UE en matière de cybersécurité, qui vient remplacer la directive (UE) 2016/1148 relative à la sécurité des réseaux et des systèmes d'information (directive SRI)" Reference "Conseil-FR, d'après:- Parlement européen OEIL- Fiche de procédure (11.2.2021)- Proposition de directive concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union, abrogeant la directive (UE) 2016/1148, COM(2020) 823 final- site du Conseil de l'Union européenne, Accueil > Presse > Communiqués de presse > 28.11.2022 > L'UE décide de renforcer la cybersécurité et la résilience dans l'ensemble de l'Union: adoption d'une nouvelle directive par le Conseil (30.11.2022)"
  Comment La proposition modernise le cadre juridique existant en tenant compte de la numérisation accrue du marché intérieur au cours des dernières années et de l'évolution du paysage des menaces en matière de cybersécurité.
 16. FINANCE · FINANCE|financial institutions and credit|financial institution · FINANCE|free movement of capital|financial market · FINANCE|financing and investment|investment
  Treoir 2009/65/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 maidir le comhordú dlíthe, rialachán, agus forálacha riaracháin a bhaineann le gnóthais le haghaidh comhinfheistíochta in urrúis inaistrithe Reference "Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 2009/77/CE ón gCoimisiún"
  ga
  Treoir 2009/65/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 maidir le comhordú forálacha reachtaíochta, rialúcháin agus riaracháin a bhaineann le gnóthais le haghaidh comhinfheistíochta in urrúis inaistrithe Reference "TREOIR (AE) 2019/2162 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE an 27 Samhain 2019 maidir le heisiúint bannaí faoi chumhdach agus maoirseacht phoiblí ar bhannaí faoi chumhdach agus lena leasaítear Treoracha 2009/65/CE agus 2014/59/AE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)"
  ga
  Directive 2009/65/EC of the European Parliament and of the Council on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS) | UCITS directive
  en
  Comment Directive 2009/65/EC replaced Directive 85/611/EC.
 17. EUROPEAN UNION · EDUCATION AND COMMUNICATIONS|communications|means of communication
  Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste | Richtlinie 2010/13/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 10. März 2010 zur Koordinierung bestimmter Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung audiovisueller Mediendienste (Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste) | AVMD-Richtlinie
  de
  Definition --- Reference "Europäische Kommission > Audiovisuelle- und Medienpolitik > Rechtsrahmen > Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste, http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/tvwf/index_de.htm [15.5.2014]"
  Comment "Mit dieser Richtlinie wurde die Richtlinie 89/552/EWG des Rates vom 3. Oktober 1989 [ IATE:1226552 ] (ursprünglich Richtlinie ""Fernsehen ohne Grenzen"" genannt) aufgehoben und ersetzt."
  Audiovisual Media Services Directive | Audio-visual Media Services Directive AVMS Directive | Directive 2010/13/EU of the European Parliament and of the Council of 10 March 2010 on the coordination of certain provisions laid down by law, regulation or administrative action in Member States concerning the provision of audiovisual media services (Audiovisual Media Services Directive) | AVMSD
  en
  Definition --- Reference "European Commission > Audiovisual and Media Policies > Regulatory Framework > Audiovisual Media Services Directive (AVMSD), http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/tvwf/index_en.htm [13.12.2012]"
  Comment "This Directive repealed and replaced Directive 89/552/EEC of 3 October 1989 [ IATE:1226552 ], which was originally known (informally) as the Television without Frontiers Directive, but was (officially) renamed the Audiovisual Media Services Directive by Directive 2007/65/EC"
  directive «Services de médias audiovisuels» | directive SMA | Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive Services de médias audiovisuels)
  fr
 18. LAW · FINANCE|financial institutions and credit
  Treoir 2011/61/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le Bainisteoirí Cistí Infheistíochta Malartacha agus lena leasaítear Treoir 2003/41/CE, Treoir 2009/65/CE, Rialachán (CE) Uimh. 1060/2009 agus Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  an Treoir maidir le Bainisteoirí Cistí Infheistíochta Malartacha Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Richtlinie 2011/61/EU des Europäischen Parlaments und des Rates über die Verwalter alternativer Investmentfonds und zur Änderung der Richtlinien 2003/41/EG und 2009/65/EG und der Verordnungen (EG) Nr. 1060/2009 und (EU) Nr. 1095/2010 | Richtlinie über die Verwalter alternativer Investmentfonds | Richtlinie über die Verwaltung alternativer Investmentfonds
  de
  Directive 2011/61/EU of the European Parliament and of the Council on Alternative Investment Fund Managers and amending Directives 2003/41/EC and 2009/65/EC and Regulations (EC) No 1060/2009 and (EU) No 1095/2010 | Alternative Investment Fund Managers Directive | Directive on Alternative Investment Fund Managers | AIFMD | AIFM directive
  en
  Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 | Directive sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs | directive GFIA
  fr
 19. EUROPEAN UNION|European Union law|EU act
  Richtlinie 2014/67/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 zur Durchsetzung der Richtlinie 96/71/EG über die Entsendung von Arbeitnehmern im Rahmen der Erbringung von Dienstleistungen und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1024/2012 über die Verwaltungszusammenarbeit mit Hilfe des Binnenmarkt-Informationssystems ( „IMI-Verordnung“ ) | Durchsetzungsrichtlinie über die Entsendung von Arbeitnehmern | Richtlinie zur Durchsetzung der Richtlinie über die Entsendung von Arbeitnehmern | Richtlinie 2014/67
  de
  Definition "Richtlinie zur Ergänzung und Verstärkung der praktischen Anwendung der Entsenderichtlinie von 1996 [ IATE:3511120] durch die Behandlung von Fragen im Zusammenhang mit Betrug, Umgehung von Vorschriften und Informationsaustausch zwischen den Mitgliedstaaten" Reference "CDT-DE in Anlehnung an: Europäische Kommission, Beschäftigung, Soziales und Integration, Europäische Plattform zur Bekämpfung nicht angemeldeter, Erwerbstätigkeit, Glossare (28.9.2023)"
  Comment Erleichtert die Verwaltungszusammenarbeit und die grenzüberschreitende Durchsetzung von Sanktionen auf nationaler Ebene im Zusammenhang mit der Arbeitskräftemobilität.
  Directive 2014/67/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on the enforcement of Directive 96/71/EC concerning the posting of workers in the framework of the provision of services and amending Regulation (EU) No 1024/2012 on administrative cooperation through the Internal Market Information System (‘the IMI Regulation’) | Enforcement Directive on Posting of Workers | Posting of Workers Enforcement Directive | Enforcement Directive | Directive 2014/67
  en
  Definition "directive complementing and strengthening the practical application of the 1996 Posting of Workers Directive [ IATE:3511120] by addressing issues related to fraud, circumvention of rules and exchange of information between the Member States" Reference "European Commission, Directorate-General for Employment, Social Affairs & Inclusion, European Platform tackling undeclared work, 'Glossary of Terms', https://www.ela.europa.eu/sites/default/files/2021-09/Glossary%20v6-final_0.pdf (10.11.2022)"
  Comment Facilitates the administrative cooperation and the enforcement of national-level sanctions across borders in the labour mobility context.
 20. INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement
  an Comhaontú Eorpach maidir leis na Rialacha lena Rialaítear Gluaiseacht Daoine idir Ballstáit Chomhairle na hEorpa Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Europäisches Übereinkommen über die Regelung des Personenverkehrs zwischen den Mitgliedstaaten des Europarats
  de
  Comment Paris, 13.12.1957
  European Agreement on Regulations governing the Movement of Persons between Member States of the Council of Europe
  en
  Comment Signed: Paris, 13.12.1957Entry into force: 1.1.1958European Treaty Series (ETS) No. 025 Authentic versions: EN-FR
  Accord européen sur le régime de la circulation des personnes entre les pays membres du Conseil de l'Europe
  fr
  Definition accord ayant pour objet de faciliter les voyages de ressortissants des Parties qui peuvent entrer sur le territoire des autres Parties et en sortir par toutes les frontières sous le couvert de l'un des documents énumérés à l'annexe. Reference "site Conseil de l'Europe, résumé du traité, http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Summaries/Html/025.htm (22.3.2012)"
  Comment Signature: 13.12.1957 à ParisEntrée en vigueur: 1.1.1958Conseil de l'Europe; STCE n° 025Versions authentiques: EN-FRCes facilités ne jouent que pour les séjours inférieurs ou égaux à trois mois.