Skip to main content
PARALLEL CORPUSAboutSourcesDisclaimerDownload
Results (174)
A ORDÚ LEIS SEO *[an madra a choimeád faoi rialú cuí.]*[an madra a dhíothú,
HEREBY ORDERS *[that the dog be kept under proper control.] *[that the dog be destroyed,
S.I. No. 93 of 1997: The District Court Rules
folaíonn “madra” soith d'aois ar bith nó madra d'aois ar bith;
"dog" includes a bitch of any age or a dog of any age;
Number 32 of 1986: CONTROL OF DOGS ACT, 1986
ciallaíonn “ceadúnas madra” ceadúnas a thugann teideal do dhuine madra a choimeád;
"dog licence" means a licence entitling a person to keep a dog;
Number 32 of 1986: CONTROL OF DOGS ACT, 1986
folaíonn “ceadúnas”, de réir mar a éileoidh an comhthéacs, ceadúnas madra agus ceadúnas madra ginearálta;
"licence" includes, as the context may require, a dog licence and a general dog licence;
Number 32 of 1986: CONTROL OF DOGS ACT, 1986
—Ní eiseoidh údarás áitiúil ceadúnas madra ná ceadúnas madra ginearálta chuig aon duine—
—A local authority shall not issue a dog licence or a general dog licence to any person who—
Number 32 of 1986: CONTROL OF DOGS ACT, 1986
(5) D'ainneoin fhorálacha alt 2 den Acht seo, ní cheanglófar ar dhuine nach sealbhóir ar cheadúnas madra ginearálta agus a choinníonn madra fáin de bhun an ailt seo, ceadúnas madra a bhaineann leis an madra sin a fháil go dtí go mbeidh an madra coimeádta ina sheilbh aige ar feadh tréimhse ocht lá is fiche ar a laghad agus forléireofar an t-alt sin 2 agus beidh éifeacht leis dá réir sin.
(5) Notwithstanding the provisions of section 2 of this Act, a person who is not the holder of a general dog licence and who detains a stray dog pursuant to this section shall not be required to obtain a dog licence relating to that dog until he has kept the dog in his possession for a period of not less than twenty-eight days, and the said section 2 shall be construed and have effect accordingly.
Number 32 of 1986: CONTROL OF DOGS ACT, 1986
—(1) Féadfar ceadúnas madra a eiseofar chuig duine i leith madra, a aistriú chuig aon duine eile nuair a aistreofar seilbh ar an madra chuig an duine eile sin.
—(1) A dog licence issued to a person in respect of a dog may be transferred to any other person when possession of the dog is transferred to such other person.
Number 32 of 1986: CONTROL OF DOGS ACT, 1986
—(1) Ní cheadóidh úinéir madra ná aon duine eile a bheidh i bhfeighil madra madra a bheith in aon áit seachas—
—(1) The owner or any other person in charge of a dog shall not permit the dog to be in any place other than—
Number 32 of 1986: CONTROL OF DOGS ACT, 1986
DE BHRÍ gur deimhin liom ón bhfaisnéis faoi mhionn ón Iarratasóir thuasainmnithe, comhalta den Gharda Síochána, a mionnaíodh os mo chomhairse an lá seo inniu, go bhfuil forais réasúnacha ann lena chreidiúint gur *(ionsaigh madra duine) *(chiap madra beostoc) agus, de dhroim *(an ionsaithe,) *(an chiaptha,) go ndearna úinéir an mhadra cion faoin Acht thuasluaite, agus go bhfuil madra ina sheilbh/ina seilbh ag duine, san áitreabh ........................................................................................................................................., sa cheantar cúirte agus) sa dúiche *(chúirte) réamhráite, a bhfuil forais réasúnacha ag an Iarratasóir sin lena chreidiúint gurb é an madra é a rinne *(an t-ionsaí) *(an ciapadh) sin,
WHEREAS I am satisfied by the information on oath of the above-named Applicant, a member of the Garda Síochána, sworn before me on this day that there are reasonable grounds for believing that a dog has *(attacked a person) *(worried livestock) and that in consequence of *(the attack) *(the worrying) the owner of the dog has committed an offence under the above-mentioned Act, and that a person is in possession, in the premises ......................................................................................................................................... in the court *(area and) district aforesaid, of a dog which the said Applicant has reasonable grounds for believing to be the dog involved in the said *(attack) *(worrying),
S.I. No. 93 of 1997: The District Court Rules
Creidim gur *(ionsaigh madra duine) *(chiap madra beostoc) i ...................................... an lá de 19 agus, de dhroim *(an ionsaithe,) *(an chiaptha,) go ndearna úinéir an mhadra cion faoin Acht thuas, agus creidim go bhfuil an madra ina sheilbh/ina seilbh ag duine san áitreabh i ............................................................., *(sa cheantar cúirte agus) sa dúiche *(chúirte) réamhráite, a bhfuil forais réasúnacha agam lena chreidiúint gurb é an madra é a rinne *(an t-ionsaí) *(an ciapadh) sin,
I believe that a dog has *(attacked a person) *(worried livestock) at............................................ on the day of 19 and that in consequence of the *(attack) *(worrying) the owner of the dog has committed an offence under the above Act, and I believe that a person is in possession in the premises at ................................................................... in the court *(area and) district aforesaid of the dog which I have reasonable grounds for believing to be the dog involved in the said *(attack) *(worrying),
S.I. No. 93 of 1997: The District Court Rules
—(1) I gcás ina gciapfaidh madra beostoc ar thalamh talmhaíochta, beidh úinéir an mhadra, agus, más duine seachas an t-úinéir a mbeidh an madra faoina chúram, beidh an duine sin freisin, ciontach i gcion, muran é an duine ar leis an madra nó a mbeidh an madra faoina chúram—
—(1) Where a dog worries livestock on agricultural land, the owner of the dog, and, if the dog is in the charge of a person other than the owner, that person also, shall be guilty of an offence unless the dog is owned by or in the charge of—
Number 17 of 1960: DOGS (PROTECTION OF LIVESTOCK) ACT, 1960
(2) Más rud é, i gcás madra a gheofar ar thalamh talmhaíochta ag ciapadh beostoic a bheidh go dleathach ar an talamh, nach mbeidh aon duine i láthair a admhóidh gur leis an madra nó go bhfuil an madra faoina chúram, féadfaidh an fáltóir an madra a cheapadh agus é a sheachadadh do chomhalta den Gharda Síochana ag an stáisiún Garda Síochána is gaire do láthair, agus air sin beidh feidhm ag na forálacha d'ailt 3 agus 9 den Dogs Act, 1906, a bhaineann le madraí fáin ceaptha.
(2) Where in the cue of a dog found on agricultural land when worrying livestock lawfully on the land no person is present who admits to being the owner of the dog or in charge of it, the finder may seize the dog and deliver it to a member of the Gárda Síochána at the nearest Gárda Síochána station, and thereupon the provisions of sections 3 and 9 of the Dogs Act, 1906, in relation to seized stray dogs shall apply.
Number 17 of 1960: DOGS (PROTECTION OF LIVESTOCK) ACT, 1960
(e) a iarraidh ar aon duine ar leis madra nó atá i bhfeighil nó i seilbh madra ceadúnas madra nó ceadúnas madra ginearálta, de réir mar a bheidh, a thabhairt ar aird laistigh de dheich lá ó dháta na hiarrata, lena scrúdú ag an maor madraí.
(e) request any person who owns, is in charge of, or is in possession of a dog to produce, as the case may be, a dog licence or a general dog licence, within ten days of the date of the request, for examination by the dog warden.
Number 32 of 1986: CONTROL OF DOGS ACT, 1986
(4) Má ordaíonn an Chúirt de bhun fho-alt (2) den alt seo madra a dhíothú, féadfaidh an Chúirt ordú a thabhairt an madra a sheachadadh ar mhaor madraí nó ar aon duine oiriúnach chun na críche sin, agus, a luaithe is féidir, déanfaidh an duine ar a seachadfar an madra an madra a dhíothú, nó a chur faoi deara é a dhíothú, ar shlí dhaonnachtúil.
(4) Where the Court orders, pursuant to subsection (2) of this section, the destruction of a dog, the Court may direct that the dog be delivered to a dog warden or any suitable person for that purpose, and the person to whom the dog is delivered shall, as soon as possible, destroy the dog, or cause it to be destroyed, in a humane manner.
Number 32 of 1986: CONTROL OF DOGS ACT, 1986
Madra nach cú
Dog other than greyhound
Statutory Instruments: 1980
Beatha madra
Dogfood
Statutory Instruments: 1980
Club Gunna agus Madra Chaiseal Teara
Castleterra Dog and Gun Club
Statutory Instruments: 1980
Beatha madra
Dogfood
Statutory Instruments: 1981
AGUS ORDAÍONN SÍ an madra a sheachadadh ar ......................................................., as ...................................................................................................................................................., *(maor madraí) *(duine oiriúnach) lena dhíothú.
AND DIRECTS that the dog be delivered to.................................................................................of .................................................................................................................................................................... a *(dog warden) *(suitable person) to be destroyed.
S.I. No. 93 of 1997: The District Court Rules
FÓGRA GO bhFUIL AR INTINN GEARÁNADHÉANAMH GO bhFUIL MADRA CONTÚIRTEACH
NOTICE OF INTENTION TO MAKE COMPLAINT THAT A DOG IS DANGEROUS
S.I. No. 93 of 1997: The District Court Rules
ORDÚ I nDÁIL LE MADRA CONTÚIRTEACH
ORDER IN RELATION TO A DANGEROUS DOG
S.I. No. 93 of 1997: The District Court Rules
ORDÚ I nDÁIL LE TAFANN IOMARCACH MADRA
ORDER IN RELATION TO EXCESSIVE BARKING BY A DOG
S.I. No. 93 of 1997: The District Court Rules
- madraí cúnta aitheanta, lena n-áirítear an ról agus na riachtanais atá ag madra cúnta,
- recognised assistance dogs, including the role and the needs of an assistance dog,
Regulation (EU) No 1177/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 concerning the rights of passengers when travelling by sea and inland waterway and amending Regulation (EC) No 2006/2004
- dul ar bord bus nó cóiste agus madra cúnaimh aitheanta in éineacht leo;
- carry a recognised assistance dog on board a bus or coach,
Regulation (EU) No 181/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 February 2011 concerning the rights of passengers in bus and coach transport and amending Regulation (EC) No 2006/2004
Fógra maidir le díolachán nó aistriú madra.
Notification of sale or transfer of dog.
DOG BREEDING ESTABLISHMENTS ACT 2010
folaíonn “madra” soith;
“dog” includes bitch;
DOG BREEDING ESTABLISHMENTS ACT 2010
(b) Beidh sé neamhdhleathach d’oibritheoir bunachais pórúcháin madraí madra a choimeádtar sa bhunachas sin agus nach bhfuil micrishlis ionphlandaithe ann a aistriú, nó a chur faoi deara é a aistriú nó a cheadú é a aistriú go dtí cóiríocht eile, de dhroim an madra a dhíol nó de dhroim cinnidh chun seilbh ar an madra a aistriú chuig duine eile.
(b) It shall be unlawful for the operator of a dog breeding establishment to remove, cause to be removed, or permit the removal of, a dog kept at that establishment that is not implanted with a microchip to other accommodation, consequent upon a sale, or decision to transfer possession, of the dog to another person.
DOG BREEDING ESTABLISHMENTS ACT 2010
(c) seoladh an bhunachais pórúcháin madraí ag a gcoimeádtar an madra;
(c) the address of the dog breeding establishment at which the dog is kept;
DOG BREEDING ESTABLISHMENTS ACT 2010
“7.—(1) Beidh ceadúnas madra san fhoirm fhorordaithe agus beidh sé bailí—
“7.—(1) A dog licence shall be in the prescribed form and shall be valid—
DOG BREEDING ESTABLISHMENTS ACT 2010
(c) i leith ceadúnas madra ginearálta a eisiúint, €400.
(c) in respect of the issue of a general dog licence, €400.
DOG BREEDING ESTABLISHMENTS ACT 2010
Fógra maidir le díolachán nó aistriú madra.
Notification of sale or transfer of dog.
DOG BREEDING ESTABLISHMENTS ACT 2010
madraí cúnta aitheanta, lena n-áirítear an ról agus na riachtanais atá ag madra cúnta,
recognised assistance dogs, including the role and the needs of an assistance dog,
Regulation (EU) No 1177/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 concerning the rights of passengers when travelling by sea and inland waterway and amending Regulation (EC) No 2006/2004 Text with EEA relevance
Cion maidir le ciapadh beostoic ag madra.
Offence with respect to worrying of livestock by dog.
Number 17 of 1960: DOGS (PROTECTION OF LIVESTOCK) ACT, 1960
Madra a bhí ag ciapadh beostoic a cheapadh.
Seizure of dog worrying livestock.
Number 17 of 1960: DOGS (PROTECTION OF LIVESTOCK) ACT, 1960
—(1) Más rud é i gcás madra a gheofar ar thalamh talmhaíochta—
—(1) Where in the case of a dog found on agricultural land—
Number 17 of 1960: DOGS (PROTECTION OF LIVESTOCK) ACT, 1960
(a) go raibh an madra ag ciapadh beostoic ar an talamh, agus
( a ) the dog has been worrying livestock on the land, and
Number 17 of 1960: DOGS (PROTECTION OF LIVESTOCK) ACT, 1960
(b) nach mbeidh aon duine i láthair a admhóidh gur leis an madra nó go bhfuil an madra faoina chúram,
( b ) no person is present who admits to being the owner of the dog or in charge of it,
Number 17 of 1960: DOGS (PROTECTION OF LIVESTOCK) ACT, 1960
(a) go ndearnadh an madra a lámhach agus é ag ciapadh beostoic ar thalamh talmhaíochta,
( a ) that the dog was shot when worrying livestock on agricultural land,
Number 17 of 1960: DOGS (PROTECTION OF LIVESTOCK) ACT, 1960
—(1) Más rud é go mbeidh madra fáin ar ghlac duine ar bith seilbh air á choinneáil ar feadh tréimhse bliana ag an duine sin tar éis dó fógra i scríbhinn a thabhairt de réir alt 4 den Dogs Act, 1906, do Cheannfort Gharda Síochána an cheantair ina bhfuarthas an madra, agus nach mbeidh úinéir an mhadra sin tar éis éileamh a dhéanamh air i rith na tréimhse sin, tiocfaidh an duine sin chun bheith ina úinéir ar an madra agus beidh deireadh le teideal an tseanúinéara.
—(1) Where a stray dog whereof possession has been taken by any person has been detained by such person for a period of a year after notice in writing has been given by him in accordance with section 4 of the Dogs Act, 1906, to the Superintendent of the Garda Síochána of the district where the dog was found, and the dog has not been claimed by its owner during the said period such person shall become the owner of the dog and the title of the former owner shall be extinguished.
Number 10 of 1965: PROTECTION OF ANIMALS (AMENDMENT) ACT, 1965
Madraí agus gach madra-ainmhí eile.
Dogs and all other canine animals.
Number 6 of 1966: DISEASES OF ANIMALS ACT, 1966
Ceadúnas madra a aistriú.
Transfer of dog licence. 7.
Number 32 of 1986: CONTROL OF DOGS ACT, 1986
Dícháiliú chun madra a choimeád.
Disqualification from keeping a dog. 19.
Number 32 of 1986: CONTROL OF DOGS ACT, 1986
Dliteanas úinéara mar gheall ar dhamáiste ag madra.
21. Liability of owner for damage by dog.
Number 32 of 1986: CONTROL OF DOGS ACT, 1986
ciallaíonn “ceadúnas madra ginearálta” ceadúnas a thugann teideal do dhuine líon neamhshonraithe madraí a choimeád;
"general dog licence" means a licence entitling a person to keep an unspecified number of dogs;
Number 32 of 1986: CONTROL OF DOGS ACT, 1986
folaíonn “úinéir”, i ndáil le madra, áititheoir aon áitribh ina gcoimeádtar an madra nó ina gceadaítear dó cónaí nó fanacht ag aon tráth áirithe mura gcruthaíonn an t-áititheoir sin a mhalairt:
"owner" in relation to a dog includes the occupier of any premises where the dog is kept or permitted to live or remain at any particular time unless such occupier proves to the contrary:
Number 32 of 1986: CONTROL OF DOGS ACT, 1986
tá le “madra fáin” an bhrí a shanntar dó le halt 11 den Acht seo;
"stray dog" has the meaning assigned to it by section 11 of this Act;
Number 32 of 1986: CONTROL OF DOGS ACT, 1986
(a) madra a choimeád mura mbeidh ina sheilbh aige—
( a ) keep a dog unless he holds either—
Number 32 of 1986: CONTROL OF DOGS ACT, 1986
(i) ceadúnas madra le haghaidh an mhadra sin, nó
(i) a dog licence for that dog, or
Number 32 of 1986: CONTROL OF DOGS ACT, 1986
(ii) ceadúnas madra ginearálta, nó
(ii) a general dog licence, or
Number 32 of 1986: CONTROL OF DOGS ACT, 1986
(b) mura sealbhóir é ar cheadúnas madra ginearálta, seilbh a ghlacadh ar mhadra, de bhun athrú úinéireachta, sula n-eiseofar ceadúnas madra i leith an mhadra sin, nó
( b ) take possession, unless he is the holder of a general dog licence, of a dog, pursuant to a change of ownership, before the issue of a dog licence in respect of that dog, or
Number 32 of 1986: CONTROL OF DOGS ACT, 1986
(c) seilbh ar mhadra a aistriú, de bhun athrú úinéireachta, chuig aon duine eile mura sealbhóir an duine eile ar cheadúnas madra le haghaidh an mhadra sin nó ar cheadúnas madra ginearálta.
( c ) transfer possession of a dog pursuant to a change of ownership to any other person unless the other person is the holder of a dog licence for that dog or a general dog licence.
Number 32 of 1986: CONTROL OF DOGS ACT, 1986
(2) Measfar chun críocha an ailt seo, maidir le háititheoir aon áitribh ina bhfaighfear madra, gurb é an duine é a choimeádann an madra mura gcruthaíonn sé—
(2) The occupier of any premises where a dog is found shall, for the purposes of this section, be deemed to be the person who keeps the dog unless he proves that—
Number 32 of 1986: CONTROL OF DOGS ACT, 1986
(b) gur coimeádadh an madra san áitreabh—
( b ) the dog was kept on the premises either—
Number 32 of 1986: CONTROL OF DOGS ACT, 1986
(2) Is é an t-údarás áitiúil a eiseoidh ceadúnas madra ginearálta chuig duine agus bainfidh sé le gach madra a choimeádfaidh an duine sin laistigh de limistéar feidhme an údaráis áitiúil.
(2) A general dog licence shall be issued to a person by the local authority and shall relate to all dogs kept by such person within the functional area of the local authority.
Number 32 of 1986: CONTROL OF DOGS ACT, 1986
(b) atá dícháilithe, de bhun alt 18 den Acht seo, chun madra a choimeád.
( b ) is disqualified, pursuant to section 18 of this Act, from keeping a dog.
Number 32 of 1986: CONTROL OF DOGS ACT, 1986
[EN] (a) fad a bhíonn an madra sin ina sheilbh ag an údarás áitiúil;
—( a ) whilst such dog is in the possession of a local authority;
Number 32 of 1986: CONTROL OF DOGS ACT, 1986
Ceadúnas madra a aistriú.
Transfer of dog licence.
Number 32 of 1986: CONTROL OF DOGS ACT, 1986
—Beidh ceadúnas madra nó ceadúnas madra ginearálta san fhoirm fhorordaithe agus beidh sé bailí don tréimhse dhá mhí dhéag ó dháta a eisiúna.
—A dog licence or a general dog licence shall be in the prescribed form and shall be valid for the period of twelve months from the date of its issue.
Number 32 of 1986: CONTROL OF DOGS ACT, 1986
—(1) Beidh na táillí seo a leanas iníoctha le húdarás áitiúil maidir le ceadúnas madra nó ceadúnas madra ginearálta a eisiúint, is é sin le rá—
—(1) The following fees shall be payable to a local authority in respect of the issue of a dog licence or a general dog licence, that is to say—
Number 32 of 1986: CONTROL OF DOGS ACT, 1986
(a) maidir le ceadúnas madra a eisiúint, táille £5, agus
( a ) in respect of the issue of a dog licence, a fee of £5, and
Number 32 of 1986: CONTROL OF DOGS ACT, 1986
(b) maidir le ceadúnas madra ginearálta a eisiúint, táille £100.
( b ) in respect of the issue of a general dog licence, a fee of £100.
Number 32 of 1986: CONTROL OF DOGS ACT, 1986
(3) Aon uair a dhéanfaidh comhalta den Gharda Síochána madra a urghabháil nó a choinneáil de bhun fho-alt (2) den alt seo, féadfaidh sé an madra a sheachadadh ar an údarás áitiúil ar ina limistéar feidhme a fuarthas an madra.
(3) Whenever a member of the Garda Síochána seizes or detains a dog pursuant to subsection (2) of this section, he may deliver the dog to the local authority in whose functional area the dog was found.
Number 32 of 1986: CONTROL OF DOGS ACT, 1986
(5) Má éilíonn aon duine madra a urghabhadh agus a coinníodh de bhun an ailt seo, tabharfaidh an t-údarás áitiúil nó an Ceannfort den Gharda Síochána an madra don duine sin—
(5) If any person claims a dog which has been seized and detained pursuant to this section, the local authority or the Superintendent of the Garda Síochána shall give the dog to such person if such person—
Number 32 of 1986: CONTROL OF DOGS ACT, 1986
(9) Féadfaidh údarás áitiúil, sula ndéanfaidh sé madra a dhiúscairt faoin alt seo, an madra a aimridiú nó socrú a dhéanamh lena aimridiú.
(9) A local authority may, before disposing of a dog under this section, sterilise, or arrange to have sterilised, the dog.
Number 32 of 1986: CONTROL OF DOGS ACT, 1986
(3) Féadfaidh údarás áitiúil, sula ndéanfaidh sé madra a dhiúscairt faoin alt seo, an madra a aimridiú nó socrú a dhéanamh lena aimridiú.
(3) A local authority may, before disposing of a dog under this section, sterilise, or arrange to have sterilised, the dog.
Number 32 of 1986: CONTROL OF DOGS ACT, 1986
(4) Má dhiúscraíonn údarás áitiúil madra faoin alt seo is é an duine dá dtabharfar an madra a bheidh ina úinéir air agus air sin éagfaidh teideal an úinéara roimhe sin.
(4) Where a local authority disposes of a dog under this section, the person to whom the dog is given shall become the owner of the dog and the title of its previous owner shall thereupon become extinguished.
Number 32 of 1986: CONTROL OF DOGS ACT, 1986
(a) an madra a thabhairt ar ais dá úinéir, nó
( a ) return the dog to its owner, or
Number 32 of 1986: CONTROL OF DOGS ACT, 1986
(b) an madra a sheachadadh ar mhaor madraí, nó
( b ) deliver the dog to a dog warden, or
Number 32 of 1986: CONTROL OF DOGS ACT, 1986
(c) an madra a choinneáil agus fógra i scríbhinn ina mbeidh tuairisc ar an madra, seoladh na háite inar thángthas air agus seoladh na háite ina bhfuil sé á choinneáil, a thabhairt don chomhalta i gceannas ag an Stáisiún Garda is gaire don áit inar thángthas ar an madra, nó do mhaor madraí.
( c ) detain the dog and give notice in writing containing a description of the dog, the address of the place where it was found, and the address of the place where it is detained to the member in charge at the nearest Garda Station to the place where the dog was found, or to a dog warden.
Number 32 of 1986: CONTROL OF DOGS ACT, 1986
(3) I gcás gur tháinig duine ar mhadra fáin agus gur choimeád sé seilbh ar an madra ar feadh bliana tar éis an dáta ar thug sé an fógra dá dtagraítear i bhfo-alt (1) den alt seo, agus nach ndearna a úinéir an madra a éileamh laistigh den bhliain sin, is é an duine sin a bheidh ina úinéir ar an madra agus air sin éagfaidh teideal an úinéara roimhe sin chun an mhadra.
(3) Where a person has found a stray dog and has retained possession of the dog for a year after the date on which he gave the notice referred to in subsection (1) of this section, and the dog has not been claimed by its owner within that year, such person shall become the owner of the dog and the title of the former owner to the dog shall be extinguished.
Number 32 of 1986: CONTROL OF DOGS ACT, 1986
(4) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (3) den alt seo más rud é, i rith na tréimhse bliana a shonraítear san fho-alt sin, go bhfaighidh an duine a tháinig ar an madra amach cé hé úinéir an mhadra agus leis sin cuirfidh an duine sin in iúl don úinéir go bhfuil an madra ina sheilbh agus go bhféadfar an madra a bhailiú uaidh.
(4) Subsection (3) of this section shall not apply if, during the period of a year specified in that subsection, the person who found the dog has ascertained who is the owner of the dog, whereupon such person shall notify the owner that the dog is in his possession and that the dog can be collected from him.
Number 32 of 1986: CONTROL OF DOGS ACT, 1986
—(1) Coimeádfaidh gach údarás áitiúil clár de gach madra
—(1) Every local authority shall keep a register of all dogs—
Number 32 of 1986: CONTROL OF DOGS ACT, 1986
(2) Coimeádfaidh gach Ceannfort den Gharda Síochána clár de gach madra
(2) Every Superintendent of the Garda Síochána shall keep a register of all dogs—
Number 32 of 1986: CONTROL OF DOGS ACT, 1986
(a) tuairisc ar an madra;
( a ) a description of the dog;
Number 32 of 1986: CONTROL OF DOGS ACT, 1986
(b) i gcás madra a d'urghabh maor madraí nó comhalta den Gharda Síochána, an dáta a urghabhadh an madra agus sonraí maidir leis an tslí inar diúscraíodh an madra nó, de réir mar a bheidh, inar díothaíodh é;
( b ) in the case of a dog seized by a dog warden or a member of the Garda Síochána, the date of the seizure of the dog and particulars of the manner in which the dog is disposed of or, as the case may be, destroyed;
Number 32 of 1986: CONTROL OF DOGS ACT, 1986
(c) i gcás madra a choinnigh aon duine eile, an dáta ar cuireadh an choinneáil in iúl don mhaor madraí nó don chomhalta i gceannas ar an Stáisiún Garda áirithe, de réir mar a bheidh, an áit inar thángthas ar an madra agus an áit a bhfuil an madra á choinneáil.
( c ) in the case of a dog which was detained by any other person, the date of notification of the detention to, as the case may be, the dog warden or the member in charge of the Garda Station concerned, the place where the dog was found, and the place where the dog is detained.
Number 32 of 1986: CONTROL OF DOGS ACT, 1986
Dícháiliú chun madra a choimeád.
Disqualification from keeping a dog.
Number 32 of 1986: CONTROL OF DOGS ACT, 1986
Dliteanas úinéara mar gheall ar dhamáiste ag madra.
Liability of owner for damage by dog.
Number 32 of 1986: CONTROL OF DOGS ACT, 1986
—(1) Beidh úinéir madra faoi dhliteanas damáistí mar gheall ar dhamáiste a dhéanann an madra le linn ionsaí ar aon duine agus mar gheall ar dhíobháil a dhéanann sé d'aon bheostoc;
—(1) The owner of a dog shall be liable in damages for damage caused in an attack on any person by the dog and for injury done by it to any livestock;
Number 32 of 1986: CONTROL OF DOGS ACT, 1986
(3) Aon uair a sheachadfar madra ar mhaor madraí nó ar aon duine eile de bhun ordú de chuid na Cúirte lena dhíothú, déanfaidh an duine ar a seachadfar an madra, an madra a dhíothú, nó a chur faoi deara é a dhíothú, ar shlí dhaonnachtúil, a luaithe is féidir.
(3) Whenever a dog is delivered to a dog warden or any other person pursuant to an order of the Court to be destroyed, the person to whom the dog is delivered shall, as soon as possible, destroy the dog, or cause it to be destroyed, in a humane manner.
Number 32 of 1986: CONTROL OF DOGS ACT, 1986
(a) a ordú d'áititheoir an áitribh ina gcoimeádtar an madra an núis a laghdú trí rialú cuí a dhéanamh ar an madra;
( a ) order the occupier of the premises in which the dog is kept to abate the nuisance by exercising due control over the dog;
Number 32 of 1986: CONTROL OF DOGS ACT, 1986
(c) ordú a thabhairt an madra a sheachadadh ar mhaor madraí go ndéileálfaidh sé leis de réir fhorálacha an Achta seo amhail is dá mba mhadra nach dteastaíonn an madra.
( c ) direct that the dog be delivered to a dog warden to be dealt with by him in accordance with the provisions of this Act as if the dog were an unwanted dog.
Number 32 of 1986: CONTROL OF DOGS ACT, 1986
(a) gur ionsaigh madra duine nó gur chiap sé beostoc, agus
( a ) a dog has attacked a person or has worried livestock, and
Number 32 of 1986: CONTROL OF DOGS ACT, 1986
Bia madra agus bia cait
Dog and cat food
Regulation (EU) 2019/216 of the European Parliament and of the Council of 30 January 2019 on the apportionment of tariff rate quotas included in the WTO schedule of the Union following the withdrawal of the United Kingdom from the Union, and amending Council Regulation (EC) No 32/2000
(4) Aon uair a dhéanfaidh maor madraí nó comhalta den Gharda Síochána madra fáin a urghabháil nó a choinneáil de bhun an ailt seo, tabharfaidh an t-údarás áitiúil, nó, de réir mar a bheidh, an Ceannfort den Gharda Síochána, fógra don úinéir nó don duine eile i bhfeighil an mhadra, má bhíonn ainm an úineára sin nó an duine eile sin ar eolas ag an údarás nó ag an gCeannfort nó más féidir é a fhionnadh go héasca, go ndearnadh an madra a urghabháil agus a choinneáil agus go ndéanfar é a dhiúscairt nó a dhíothú, tar éis cúig lá ó dháta an fhógra a thabhairt, mura n-éileofar an madra agus mura ndéanfaidh an t-úinéir nó, de réir mar a bheidh, an duine i bhfeighil an mhadra gach costas a bhain lena urghabháil agus lena choinneáil a íoc.
(4) Whenever a stray dog is seized or detained pursuant to this section by a dog warden or a member of the Garda Síochána, the local authority or, as the case may be, the Superintendent of the Garda Síochána shall give notice to the owner or other person in charge of the dog, if the name of such owner or other person is known to it or him or can be readily ascertained, that the dog has been seized and detained and that the dog will be disposed of, or destroyed, after five days from the date of the giving of the notice, if such dog is not claimed and all expenses relating to its seizure and detention are not paid by the owner or, as the case may be, the person in charge of the dog.
Number 32 of 1986: CONTROL OF DOGS ACT, 1986
(1) Féadfar gearán faoi alt 25 (1) den Acht go bhfuil núis déanta mar gheall ar thafann iomarcach madra a dhéanamh ag aon suí den Chúirt don cheantar cúirte ina bhfuil an t-áitreabh ina gcoimeádtar an madra.
(1) A complaint under section 25 (1) of the Act that a nuisance has been created as a result of excessive barking by a dog may be made at any sitting of the Court for the court area wherein the premises in which the dog, is kept are situated.
S.I. No. 93 of 1997: The District Court Rules
*(AGUS ORDAÍONN SÍ an madra sin a sheachadadh ar .............................................., as ............................................................................................. , maor madraí, go ndéileálfaidh sé/sí leis de réir fhorálacha an Achta thuas amhail is dá mba mhadra nach dteastaíonn an madra.)
*(AND DIRECTS that the said dog he delivered to..................................................................... of ........................................................................................................................a dog warden, to be dealt with by him/her in accordance with the provisions of the above Act as if the dog were an unwanted dog.)
S.I. No. 93 of 1997: The District Court Rules
ciallaíonn “micrishlis” feiste, arna hionphlandú ag ionphlandóir údaraithe faoin gcraiceann ar mhuineál madra, ar a bhfuil uimhir as ar féidir an madra lena mbaineann a shainaithint agus faisnéis atá á coinneáil i leith an mhadra sin a aimsiú, lena n-áirítear faisnéis atá á coinneáil ar bhunachar sonraí arna bhunú faoi mhír (aa) (arna chur isteach le halt 26) d’alt 19(2) d’Acht 1986.
“microchip” means a device, implanted by an authorised implanter under the skin covering the neck of a dog, bearing a number from which it is possible to identify the dog concerned and to locate information held in respect of that dog, including information held on a database established under paragraph (aa) (inserted by section 26) of section 19(2) of the Act of 1986.
DOG BREEDING ESTABLISHMENTS ACT 2010
—(1) Is é a eiseoidh ceadúnas madra chuig duine an t-údarás áitiúil don limistéar feidhme ina gcoimeádtar an madra tráth eisiúna an cheadúnais nó ina mbeartaítear é a choimeád tar éis an ceadúnas a eisiúint.
—(1) A dog licence shall be issued to a person by the local authority for the functional area in which the dog is kept at, or is intended to be kept after, the issue of the licence.
Number 32 of 1986: CONTROL OF DOGS ACT, 1986
(2) Má chiapann madra beostoc beidh an t-úinéir nó aon duine eile a bheidh i bhfeighil an mhadra ciontach i gcion mura suífear gur chiap an madra an beostoc ag an tráth ábhartha chun beostoc bradaíola a thabhairt chun siúil agus go raibh an gníomh réasúnach agus riachtanach ag féachaint d'imthosca uile an cháis.
(2) If a dog worries livestock, the owner or any other person in charge of the dog shall be guilty of an offence unless it is established that at the material time the dog worried the livestock for the purpose of removing trespassing livestock and that having regard to all the circumstances the action was reasonable and necessary.
Number 32 of 1986: CONTROL OF DOGS ACT, 1986
(7) Cúig lá tar éis taifead a dhéanamh sa chlár de bhun fho-alt (6) den alt seo, nó tar éis fógra a thabhairt de bhun fho-alt (4) den alt seo, cibé acu is déanaí, féadfaidh an t-údarás áitiúil nó an Ceannfort den Gharda Síochána, de réir mar a bheidh, mura mbeidh an madra tugtha d'aon duine de bhun fho-alt (5) den alt seo agus gach costas a bhain lena urghabháil agus lena choinneáil íoctha ag aon duine, an madra a dhiúscairt faor réir fho-alt (8) den alt seo, nó socrú a dhéanamh lena dhíothú ar shlí dhaonnachtúil.
(7) Five days following the making of an entry in the register pursuant to subsection (6) of this section, or following the giving of a notice pursuant to subsection (4) of this section, whichever is the later, the local authority, or the Superintendent of the Garda Síochána, as the case may be, if no person has been given the dog pursuant to subsection (5) of this section and paid all expenses relating to its seizure and detention, may, subject to subsection (8) of this section, dispose of the dog or arrange for its destruction in a humane manner.
Number 32 of 1986: CONTROL OF DOGS ACT, 1986
(10) Má dhiúscraíonn údarás áitiúil nó Ceannfort den Gharda Síochána madra faoin alt seo, is é an duine dá dtabharfar an madra a bheidh ina úinéir air agus air sin éagfaidh teideal a úinéara roimhe sin.
(10) Where a local authority or a Superintendent of the Garda Síochána disposes of a dog under this section, the person to whom the dog is given shall become the owner of the dog and the title of its previous owner shall thereupon become extinguished.
Number 32 of 1986: CONTROL OF DOGS ACT, 1986
(11) San Acht seo folaíonn “madra fáin” aon mhadra a ndealraíonn sé nach mbeidh duine leis mura mbeidh an madra sin in áitreabh a úinéara nó in áitreabh duine éigin eile atá i bhfeighil an mhadra nó in áitreabh aon duine eile le toiliú an duine sin.
(11) In this Act "stray dog" includes any dog which appears to be unaccompanied by a person unless such dog is on the premises of its owner or of some other person who has the dog in his charge or of any other person with that person's consent.
Number 32 of 1986: CONTROL OF DOGS ACT, 1986
—(1) Féadfaidh údarás áitiúil madra nach dteastaíonn a ghlacadh óna úinéir nó ó dhuine a bheidh údaraithe ag an úinéir agus féadfaidh sé, faoi réir fho-alt (2) den alt seo, an madra sin a dhiúscairt nó socrú a dhéanamh lena dhíothú ar shlí dhaonnachtúil.
—(1) A local authority may accept from its owner, or from a person authorised by the owner, an unwanted dog and, subject to subsection (2) of this section, may dispose of such dog or arrange for its destruction in a humane manner.
Number 32 of 1986: CONTROL OF DOGS ACT, 1986
(2) Go háirithe agus gan dochar d'fhorálacha fho-alt (1) den alt seo, i gcás go mbeidh forais réasúnacha ag aon duine lena chreidiúint gur chiap madra fáin beostoc nó go bhfuil sé ar tí beostoc a chiapadh, féadfaidh an duine sin an madra a urghabháil agus seachadfaidh sé é láithreach ar mhaor madraí.
(2) In particular and without prejudice to the provisions of subsection (1) of this section, where any person has reasonable grounds for believing that a stray dog has worried or is about to worry livestock, such person may seize the dog and shall forthwith deliver it to a dog warden.
Number 32 of 1986: CONTROL OF DOGS ACT, 1986
(a) a cheangal ar an duine i bhfeighil madra an faecas a aistriú láithreach más rud é gur shalaigh an madra áit phoiblí atá suite i cibé cuid de limistéar feidhme an údaráis áitiúil a bheidh sonraithe sna fodhlíthe;
( a ) require the person in charge of a dog to have the faeces removed immediately where the dog has fouled a public place which is situate in such part of the functional area of the local authority as may be specified in the bye-laws;
Number 32 of 1986: CONTROL OF DOGS ACT, 1986
(b) limistéir a shonrú i cibé cuid de limistéar feidhme an údaráis áitiúil a bheidh sonraithe sna fodhlíthe ina gceanglófar ar an duine a bheidh i bhfeighil madra an madra a choimeád ar éill;
( b ) specify areas in such part of the functional area of the local authority as may be specified in the bye-laws in which the person in charge of a dog shall be required to keep the dog on a leash;
Number 32 of 1986: CONTROL OF DOGS ACT, 1986
(c) limistéir a shonrú i cibé cuid de limistéar feidhme an údaráis áitiúil a bheidh sonraithe sna fodhlíthe nach gceadófar madra iontu, seachas madra a bheidh á úsáid le haghaidh treorach ag duine dall nó ag duine a bhfuil a radharc chomh holc sin nach bhfuil ar a chumas a bhealach a dhéanamh gan treoir.
( c ) specify areas in such part of the functional area of the local authority as may be specified in the bye-laws in which a dog, other than a dog being used by a blind person or by a person whose eyesight is so defective that he is unable to find his way without guidance for guidance, shall not be allowed.
Number 32 of 1986: CONTROL OF DOGS ACT, 1986
(2) Má dhéanann madra díobháil do bheostoc ar thalamh a ndeachaigh siad ar seachrán isteach ann agus gur le háititheoir na talún an madra nó gur údaraigh an t-áititheoir é a bheith ar an talamh, ní bheidh duine faoi dhliteanas faoin alt seo maidir le díobháil a rinneadh don bheostoc, murar chuir an duine faoi deara don mhadra an beostoc a ionsaí.
(2) Where livestock are injured by a dog on land on to which they had strayed, and either the dog belonged to the occupier of the land or its presence on the land was authorised by the occupier, a person shall not be liable under this section in respect of injury done to the livestock, unless the person caused the dog to attack the livestock.
Number 32 of 1986: CONTROL OF DOGS ACT, 1986
gur dóigh leis an gCúirt go bhfuil an madra contúirteach agus nach bhfuil sé á choimeád faoi rialú cuí, féadfaidh an Chúirt, i dteannta aon phionóis eile a fhéadfaidh sí a fhorchur, a ordú an madra a choimeád faoi rialú cuí nó é a dhíothú.
it appears to the Court that the dog is dangerous and not kept under proper control, the Court may, in addition to any other penalty which it may impose, order that the dog be kept under proper control or be destroyed.
Number 32 of 1986: CONTROL OF DOGS ACT, 1986
Lógó gaois.ie
gaois.ie