Léim go dtí an príomhábhar
CORPAS COMHTHREOMHAREolasFoinsíFógra séantaÍoslódáil
Torthaí (349)
(b) Má tharlaíonn, maidir le measúnacht lena mbaineann an fo-alt seo go ndéanfaidh an cigire cánach nó an t-oifigeach eile sin adúradh agus an t-achomharcóir comhaontú, i scríbhinn nó ar shlí eile, go seasfaidh an mheasúnacht, go leasófar ar mhodh áirithe í nó go n-urscaoilfear nó go gcealófar í, tabharfaidh an cigire nó an t-oifigeach eile éifeacht don chomhaontú agus, ansin, más é a bheidh sa chomhaontú go seasfaidh an mheasúnacht nó go leasófar í, beidh an fheidhm agus an éifeacht chéanna ag an measúnacht nó ag an measúnacht leasaithe, de réir mar bheidh, a bheadh aici dá mba mheasúnacht í nár tugadh aon fhógra achomhairc ina taobh.
( b ) Where, in relation to an assessment to which this subsection applies, the Inspector of taxes or such other officer as aforesaid and the appellant come to an agreement, whether in writing or otherwise, that the assessment is to stand good, is to be amended in a particular manner or is to be discharged or cancelled, the inspector or other officer shall give effect to the agreement and thereupon, if the agreement is that the assessment is to stand good or is to be amended, the assessment or the amended assessment, as the case may be, shall have the same force and effect as if it were an assessment in respect of which no notice of appeal had been given.
Uimhir 25 de 1958: AN tACHT AIRGEADAIS, 1958
(b) Má tharlaíonn, maidir le measúnacht lena mbaineann an fo-alt seo, go ndéanfaidh an cigire nó an t-oifigeach eile sin a dúradh agus an t-achomharcóir comhaontú, i scríbhinn nó ar shlí eile, go seasfaidh an mheasúnacht, go leasófar ar mhodh áirithe í nó go n-urscaoilfear nó go gcealófar í, tabharfaidh an cigire nó an t-oifigeach eile éifeacht don chomhaontú agus, ansin, más é a bheidh sa chomhaontú go seasfaidh an mheasúnacht nó go leasófar í, beidh an fheidhm agus an éifeacht chéanna ag an measúnacht nó ag an measúnacht leasaithe, de réir mar a bheidh, a bheadh aici dá mba mheasúnacht í nár tugadh aon fhógra achomhairc ina taobh.
( b ) Where, in relation to an assessment to which this subsection applies, the inspector or other officer and the appellant come to an agreement, whether in writing or otherwise, that the assessment is to stand good, is to be amended in a particular manner or is to be discharged or cancelled, the inspector or other officer shall give effect to the agreement and thereupon, if the agreement is that the assessment is to stand good or is to be amended, the assessment or the amended assessment, as the case may be, shall have the same force and effect as if it were an assessment in respect of which no notice of appeal had been given.
Uimhir 6 de 1967: AN tACHT CÁNACH IONCAIM, 1967
—Déanfar gach tagairt in alt 2 den Acht um Bunreacht Shaorstáit Éireann, 1922 (Uimh. 1 de 1922) , do Chonnra 1921 (dá ngairmtear an Connra Sceidealta san alt san) do léiriú agus beidh éifeacht aici mar thagairt don Chonnra san 1921 mar a leasuítear é leis an gCó-aontú atá sa Sceideal a ghabhann leis an Acht so, agus dá réir sin déanfar gach tagairt sa Bhunreacht don Chonnra Sceidealta do léiriú mar thagairt don Chonnra san 1921 mar a leasuítear leis an gCó-aontú san é.
—All reference in section 2 of the Constitution of the Irish Free State (Saorstat Eireann) Act, 1922 (No. 1 of 1922) to the Treaty of 1921 (in that section referred to as the Scheduled Treaty) shall be construed and have effect as references to the said Treaty of 1921 as amended by the Agreement set forth in the Schedule to this Act and accordingly all references in the Constitution to the Scheduled Treaty shall be construed as references to the said Treaty of 1921 as amended by the said Agreement.
Uimhir 40 de 1925: ACHT AN CHONNARTHA (DAINGNIÚ AR AN gCÓ-AONTÚ LEASATHACH), 1925
[An tiontú oifigiúil] ACHT DO LEASÚ AN DLÍ A BHAINEANN LE DÍOL EARRAÍ, LE COMHAONTUITHE FRUILCHEANNAIGH AGUS LE CONARTHAÍ CHUN SEIRBHÍSÍ A SHOLÁTHAR AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE GAOL-MHARA.
AN ACT TO AMEND THE LAW RELATING TO THE SALE OF GOODS, HIRE-PURCHASE AGREEMENTS AND CONTRACTS FOR THE SUPPLY OF SERVICES AND TO PROVIDE FOR RELATED MATTERS.
Uimhir 16 de 1980: AN tACHT UM DHÍOL EARRAÍ AGUS SOLÁTHAR SEIRBHÍSÍ, 1980
“(6) Más rud é, tar éis iarratas go ndéanfadh breitheamh den Chúirt Chuarda achomharc a athéisteacht de réir fho-alt (1), go ndéanfar comhaontú de réir brí fhomhíreanna (b), (c) agus (e) d'alt 416 (3) idir an cigire agus an t-achomharcóir maidir leis an measúnacht, tabharfaidh an cigire éifeacht don chomhaontú agus, air sin, más é a bheidh sa chomhaontú go seasfaidh an mheasúnacht nó go leasófar í, beidh an fheidhm agus an éifeacht chéanna ag an measúnacht nó ag an measúnacht leasaithe, de réir mar a bheidh, a bheadh aici dá mba mheasúnacht í nár tugadh aon fhógra achomhairc ina taobh.”
"(6) Where, following an application for the rehearing of an appeal by a judge of the Circuit Court in accordance with subsection (1), there is an agreement within the meaning of subparagraphs (b), (c) and ( e ) of section 416 (3), between the inspector and the appellant in relation to the assessment, the inspector shall give effect to the agreement and thereupon, if the agreement is that the assessment is to stand good or is to be amended, the assessment or the amended assessment, as the case may be, shall have the same force and effect as if it were an assessment in repel of which no notice of appeal had been given."
Uimhir 27 de 1974: AN tACHT AIRGEADAIS, 1974
—(1) I gcás a gceanglaíonn comhaontú idirnáisiúnta i ndáil le hiompar idirnáisiúnta de bhóthar ar páirtí ann an Stát, nó comhaontú, comhshocraíocht nó rún i ndáil le hiompar den sórt sin ar páirtí ann an tAire, é, féadfaidh an tAire le hordú aon aicme shonraithe feithicle nó aon aicme iompair den sórt sin a dhíolmhú ó fhorálacha alt 7 den Acht um Iompar ar Bhóithre, 1932 , ailt 9 agus 34 den Phríomh-Acht (arna leasú nó arna leathnú) agus ailt 6 agus 7 den Acht um Iompar ar Bhóithre, 1935 (arna leasú nó arna leathnú) nó ó aon cheann de na forálacha sin.
—(1) Where an international agreement relating to international transport by road to which the State is a party, or an agreement, arrangement or resolution relating to such transport to which the Minister is a party so requires, the Minister may by order exempt from the provisions of section 7 of the Road Transport Act, 1932 , sections 9 and 34 of The Principal Act (as amended or extended) and sections 6 of the Road Transport Act 1935 (as amended or extended) or from any of those provisions any specified class of vehicle or any specified class of such transport.
Uimhir 8 de 1978: AN tACHT UM IOMPAR AR BHÓITHRE, 1978
(b) Cuirfidh an Stiúrthóir Bainistí aon togra ón mBord Feidhmiúcháin chun leasú a dhéanamh ar an gComhaontú seo i bhfios do gach Comhalta agus tarchuirfear é chuig an gComhairle Rialaithe.
( b ) Any proposal to amend this Agreement emanating from the Executive Board shall be notified to all Members by the Managing Director and referred to the Governing Council.
Uimhir 7 de 1982: AN tACHT UM AN gCOMHCHISTE IDIRNÁISIÚNTA DO THRÁCHTEARRAÍ, 1982
“(1) I gcás go gceanglaítear amhlaidh le comhaontú idirnáisiúnta i ndáil le hiompar idirnáisiúnta de bhóthar ar páirtí ann an Rialtas nó an Stát, nó le comhaontú, comhshocraíocht nó rún i ndáil le hiompar den sórt sin ar páirtí ann an tAire, féadfaidh an tAire le hordú aon aicme shonraithe feithicle nó aon aicme shonraithe iompair den sórt sin a dhíolmhú ó fhorálacha alt 7 den Acht um Iompar ar Bhóithre, 1932 , ailt 9 agus 34 den Phríomh-Acht (arna leasú nó arna leathnú), ailt 6 agus 7 den Acht um Iompar ar Bhóithre, 1935 (arna leasú nó arna leathnú) agus alt 29 den Acht um Iompras Bhaile Átha Cliath, 1986 , nó ó aon cheann de na forálacha sin.”.
"(1) Where an international agreement relating to international transport by road to which the Government or the State is a party, or an agreement, arrangement or resolution relating to such transport to which the Minister is a party so requires, the Minister may by order exempt from the provisions of section 7 of the Road Transport Act, 1932 , sections 9 and 34 of the Principal Act (as amended or extended), sections 6 of the Road Transport Act, 1935 (as amended or extended) and section 29 of the Dublin Transport Authority Act, 1986, or from any of those provisions any specified class of vehicle or any specified class of such transport.".
Uimhir 15 de 1986: AN tACHT UM IOMPRAS BHAILE ÁTHA CLIATH, 1986
maidir le laghduithe bliantúla ceangailteacha ar astaíochtaí gás ceaptha teasa ag na Ballstáit ó 2021 go 2030 lena rannchuidítear leis an ngníomhú ar son na haeráide agus chun gealltanais a tugadh faoi Chomhaontú Pháras a chomhlíonadh, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013
on binding annual greenhouse gas emission reductions by Member States from 2021 to 2030 contributing to climate action to meet commitments under the Paris Agreement and amending Regulation (EU) No 525/2013
Rialachán (AE) 2018/842 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le laghduithe bliantúla ceangailteacha ar astaíochtaí gás ceaptha teasa ag na Ballstáit ó 2021 go 2030 lena rannchuidítear leis an ngníomhú ar son na haeráide agus chun gealltanais a tugadh faoi Chomhaontú Pháras a chomhlíonadh, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
Maidir le Rialachán (CE) Uimh. 517/94, chun feidhmiú iomchuí an chórais do bhainistiú allmhairí táirgí áirithe teicstíle, nach gcumhdaítear le comhaontuithe déthaobhacha, prótacail ná comhshocraíochtaí eile, ná le rialacha sonracha eile Aontais maidir le hallmhairí, a áirithiú, ba cheart an chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh a tharmligean chuig an gCoimisiún i leith na hIarscríbhinní a ghabhann leis an Rialachán sin a leasú, na rialacha maidir le hallmhairí a athrú agus i leith bearta cosanta agus bearta faireachais a chur i bhfeidhm i gcomhréir leis an Rialachán sin.
As regards Regulation (EC) No 517/94, in order to ensure the appropriate functioning of the system for the management of imports of certain textile products not covered by bilateral agreements, protocols or other arrangements, or by other specific Union import rules, the power to adopt acts in accordance with Article 290 of the Treaty on the Functioning of the European Union should be delegated to the Commission in respect of amending the Annexes to that Regulation, altering the import rules and applying safeguard measures and surveillance measures in accordance with that Regulation.
Rialachán (AE) Uimh. 38/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2014 lena leasaítear rialacháin áirithe a bhaineann leis an gcomhbheartas tráchtála maidir le cumhachtaí tarmligthe agus cur chun feidhme a dheonú chun bearta áirithe a ghlacadh
Chun comhaontuithe idirnáisiúnta arna dtabhairt i gcrích ag an Aontas a chur chun feidhme agus chun soiléireacht agus comhsheasmhacht a áirithiú le leasuithe ar Rialachán (CEE) Uimh. 2658/87 ón gComhairle(12), ba cheart an chumhacht a tharmligean chuig an gCoimisiún gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 CFAE i leith eilimintí neamhriachtanacha áirithe den Rialachán seo agus d’Iarscríbhinní dá chuid a leasú agus a fhorlíonadh chun na críocha sin.
In order to implement international agreements concluded by the Union and ensure clarity and coherence with amendments to Council Regulation (EEC) No 2658/87(12), the power to adopt acts in accordance with Article 290 TFEU should be delegated to the Commission in respect of supplementing and amending certain non-essential elements of this Regulation and its Annexes for those purposes.
Rialachán (AE) Uimh. 510/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 lena leagtar síos na socruithe trádála is infheidhme maidir le hearraí áirithe ar toradh ar phróiseáil táirgí talmhaíochta iad agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1216/2009 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 614/2009 ón gComhairle
D'fhonn feidhmiú iomchuí an chórais do bhainistiú ar allmhairiú táirgí áirithe teicstíle, nach dtagann faoi chomhaontuithe déthaobhacha, prótacail ná comhshocraíochtaí eile, ná faoi rialacha sonracha eile an Aontais maidir le hallmhairiú, a áirithiú, ba cheart an chumhacht gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 den Chonradh a tharmligean chuig an gCoimisiún i ndáil leis na hIarscríbhinní a ghabhann leis an Rialachán seo a leasú, na rialacha maidir le hallmhairiú a athrú agus bearta ráthaíochta agus bearta faireachais a chur i bhfeidhm i gcomhréir leis an Rialachán seo.
In order to ensure the appropriate functioning of the system for the management of imports of certain textile products not covered by bilateral agreements, protocols or other arrangements, or by other specific Union import rules, the power to adopt acts in accordance with Article 290 of the Treaty should be delegated to the Commission in respect of amending the Annexes to this Regulation, altering the import rules and applying safeguard measures and surveillance measures in accordance with this Regulation.
Rialachán (AE) 2015/936 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Meitheamh 2015 maidir le rialacha comhchoiteanna i dtaca le hallmhairiú táirgí teicstíle ó thríú tíortha áirithe nach dtagann faoi chomhaontuithe déthaobhacha, prótacail ná comhshocraíochtaí eile, ná faoi rialacha sonracha eile an Aontais i dtaca le hallmhairiú
—Ní bhreithneoidh ná ní bhacfidh aon Bhreitheamh forálacha Airtiogal 4 den Chó-aontú atá curtha síos sa Sceideal a ghabhann le hAcht an Chonnartha (Daingniú ar an gCo-aontú Leasathach), 1925 (Uimh. 40 de 1925) , ná forálacha an Achta so, nuair a bheidh sé ag déanamh amach méid an chúitimh a mholfa sé in aon iarratas ar chúiteamh fé sna hAchtanna Díobhála Coiriúla i ndíobháil le n-a mbaineann Cuid II. den Phríomh-Acht ná, i gcásanna a thiocfidh fé alt 15 den Phríomh-Acht, nuair a bheidh sé ag déanamh amach méid na suime a luadhfa sé, do réir mír (b) d'fho-alt (3) den alt san, ina thuairisc fén bhfo-alt san.
—Neither in considering the amount of compensation to be awarded in any application for compensation under the Criminal Injuries Acts in respect of an injury to which Part II. of the Principal Act applies, nor in considering, in cases within section 15 of the Principal Act, the amount of the sum to be mentioned in pursuance of paragraph (b) of sub-section (3) of that section in his report under that sub-section, shall any Judge consider or have regard to the provisions of Article 4 of the Agreement set out in the Schedule to the Treaty (Confirmation of Amending Agreement) Act, 1925 (No. 40 of 1925), or the provisions of this Act.
Uimhir 19 de 1926: ACHT UM DHÍOBHÁIL DO MHAOIN (CÚITEAMH) (LEASÚ), 1926
—Daingnítear leis seo an comhaontú atá leagtha amach sa Chéad Sceideal a ghabhas léis an Acht seo agus a rinneadh an 21ú lá d'Iúil, 1947, idir an Rialtas agus Rialtas na Ríochta Aontaithe ag leasú an chomhaontuithe atá leagtha amach i gCuid I den Chéad Sceideal a ghabhas leis an Acht Airgeadais, 1926 (Uimh. 35 de 1926) (arna leasú leis an gcomhaontú atá leagtha amach sa Chéad Sceideal a ghabhas leis an Acht Airgeadais, 1928 (Uimh. 11 de 1928) ) agus, faoi réir a dhaingnithe ag Parlaimint na Ríochta Aontaithe, beidh éifeacht aige dá réir sin.
—The agreement, set forth in the First Schedule to this Act, made on the 21st day of July, 1947, between the Government and the United Kingdom Government amending the agreement set out in Part I of the First Schedule to the Finance Act, 1926 (No. 35 of 1926), (as amended by the agreement set out in the First Schedule to the Finance Act, 1928 (No. 11 of 1928)) is hereby confirmed and, subject to confirmation by the United Kingdom Parliament, shall have effect accordingly.
Uimhir 12 de 1948: AN tACHT AIRGEADAIS, 1948
Níor cheart go mbeadh bac ar na Ballstáit ach an oiread, sa mhéid go bhféadfaidh ceann amháin nó níos mó de na Ballstáit a chinneadh a bheith ina pháirtí i gcomhaontuithe agus i socruithe den sórt sin, cinneadh a dhéanamh maidir le glacadh le haontachas páirtithe conarthacha nua, go háirithe a mhéid a bhaineann leis an gceart agóidí a dhéanamh agus fógra a thabhairt faoi agóidí i gcoinne aontachais nua dá dtagraítear sa dara mír d'Airteagal 12 de Choinbhinsiún Apastaile, ná níl bac orthu aontachais a chur i bhfeidhm, a leasú nó cinneadh á dhéanamh ina dtaobh, ar aontachais iad maidir le páirtithe conarthacha nua le Coinbhinsiún Eorpach 1968 maidir le Neamhní Dhleathú Doiciméad arna bhforghníomhú ag Gníomhairí Taidhleoireachta nó Oifigigh Chonsalacha.
Member States should also not be precluded, to the extent that one or more Member States are or may decide to become party to such agreements and arrangements, from deciding on the acceptance of the accession of new contracting parties, in particular as regards the right to raise and notify objections to new accessions as referred to in the second paragraph of Article 12 of the Apostille Convention, or from applying, amending or deciding on accessions of new contracting parties to, the European Convention of 1968 on the Abolition of Legalisation of documents executed by Diplomatic Agents or Consular Officers.
Rialachán (AE) 2016/1191 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Iúil 2016 maidir le saorghluaiseacht saoránach a chur chun cinn trí shimpliú a dhéanamh ar na ceanglais a bhaineann le doiciméid phoiblí áirithe a chur i láthair san Aontas Eorpach, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012
Déantar leis seo na haicmí iompair idirnáisiúnta de bhóthar a shonraítear i míreanna (1) (d) go (1) (j) d'Airteagal 5 den chomhaontú a rinneadh an 9ú lá d'Aibreán, 1980, idir an Rialtas agus Rialtas na Ríochta Aontaithe ar iompar idirnáisiúnta earraí de bhóthar (ar comhaontú idirnáisiúnta é a bhaineann le hiompar idirnáisiúnta de bhóthar), agus atá leagtha amach sa Sceideal a ghabhann leis an Ordú seo, a dhíolmhú ó fhorálacha ailt 9 agus 34 den Acht um Iompar ar Bhóithre, 1934 (arna leasú nó arna leathnú) agus alt 7 den Acht um Iompar ar Bhóithre, 1935 (arna leasú nó arna leathnú).
The classes of international transport by road which are specified in paragraphs (1) (d) to (1) (j) of Article 5 of the agreement made on the 9th day of April, 1980, between the Government and the Government of the United Kingdom on the international carriage of goods by road (being an international agreement relating to international transport by road), and which are set out in the Schedule to this Order, are hereby exempted from the provisions of sections 9 and 34 of the Road Transport Act, 1933 (as amended or extended) and section 7 of the Road Transport Act, 1935 (as amended or extended).
Ionstraimí Reachtúla: 1980
Maidir le Treoir 2003/87/CE, ba cheart go dtabharfaí de chumhacht don Choimisiún na forálacha is gá a ghlacadh chun Airteagal 11b(5) a chur chun feidhme, treoirlínte a ghlacadh maidir le faireachán agus tuairisciú ar astaíochtaí, Rialachán a ghlacadh maidir le córas caighdeánaithe agus daingnithe clárlann atá lena n-áirítear forálacha maidir le húsáid agus sainaithint CERanna agus ERUanna i scéim an Chomhphobail agus maidir le faireachán ar leibhéal na húsáide sin, Iarscríbhinn III a leasú mar atá leagtha síos in Airteagal 22, áireamh gníomhaíochtaí agus gás ceaptha teasa nach liostaítear in Iarscríbhinn I a fhormheas, aon fhorálacha is gá i ndáil le haitheantas frithpháirteach do lamháltais faoi chomhaontuithe le tríú tíortha a dhréachtú, agus modhanna caighdeánaithe nó inghlactha le haghaidh faireacháin ar astaíochtaí gás ceaptha teasa eile a ghlacadh.
As regards Directive 2003/87/EC, the Commission should be empowered to adopt provisions necessary for the implementation of Article 11b(5), to adopt guidelines for the monitoring and reporting of emissions, to adopt a Regulation for a standardised and secured system of registries including provisions concerning the use and identification of CERs and ERUs in the Community scheme and the monitoring of the level of such use, to amend Annex III as laid down in Article 22, to approve inclusion of activities and greenhouse gases not listed in Annex I, to draw up any necessary provisions relating to the mutual recognition of allowances under agreements with third countries, and to adopt standardised or accepted methods for monitoring of emissions of other greenhouse gases.
Rialachán (CE) Uimh. 219/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2009 lena ndéantar líon áirithe ionstraimí atá faoi réir an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 251 den Chonradh a oiriúnú do Chinneadh 1999/468/CE ón gComhairle maidir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú
(f) leasófar Iarscríbhinn VIII chun coinbhinsiúin agus comhaontuithe idirnáisiúnta ábhartha a léiriú.
(f) Annex VIII shall be amended to reflect relevant international conventions and agreements.
Rialachán (CE) Uimh. 219/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2009 lena ndéantar líon áirithe ionstraimí atá faoi réir an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 251 den Chonradh a oiriúnú do Chinneadh 1999/468/CE ón gComhairle maidir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú
Maidir le comhaontuithe le tríú tíortha ar shaincheisteanna a bhaineann le ceartas sibhialta a thagann faoi inniúlacht eisiach an Chomhphobail, ba cheart nós imeachta comhtháite agus trédhearcach a bhunú chun údarú a thabhairt do Bhallstát comhaontú atá ann cheana féin a leasú nó comhaontú nua a chaibidil agus a thabhairt i gcrích, go háirithe i gcás nár thug an Comhphobal féin le fios go bhfuil sé beartaithe aige a inniúlacht sheachtrach a fheidhmiú ar mhaithe le comhaontú a thabhairt i gcrích trí shainordú caibidilíochta atá ann cheana féin nó trí shainordú caibidilíochta a bhfuil sé i gceist é a úsáid.
With regard to agreements with third countries on specific civil justice issues falling within the exclusive competence of the Community, a coherent and transparent procedure should be established to authorise a Member State to amend an existing agreement or to negotiate and conclude a new agreement, in particular where the Community itself has not indicated its intention to exercise its external competence to conclude an agreement by way of an already existing mandate of negotiation or an envisaged mandate of negotiation.
Rialachán (CE) Uimh. 662/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 lena mbunaítear nós imeachta maidir le comhaontuithe idir Ballstáit agus tríú tíortha a chaibidil agus a thabhairt i gcrích ar ábhair áirithe a bhaineann leis an dlí is infheidhme ar oibleagáidí conarthacha agus neamhchonarthacha
Leis an Rialachán seo bunaítear nós imeachta chun aon Bhallstát a údarú chun comhaontú atá ann cheana a leasú, nó comhaontú nua le tríú tír a chaibidil agus a thabhairt i gcrích faoi réir na gcoinníollacha a leagtar síos sa Rialachán seo.
This Regulation establishes a procedure to authorise a Member State to amend an existing agreement or to negotiate and conclude a new agreement with a third country, subject to the conditions laid down in this Regulation.
Rialachán (CE) Uimh. 662/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 lena mbunaítear nós imeachta maidir le comhaontuithe idir Ballstáit agus tríú tíortha a chaibidil agus a thabhairt i gcrích ar ábhair áirithe a bhaineann leis an dlí is infheidhme ar oibleagáidí conarthacha agus neamhchonarthacha
I gcás ina mbeidh sé beartaithe ag Ballstát tús a chur le caibidlíocht d’fhonn comhaontú atá ann cheana a leasú, nó comhaontú nua a thagann faoi raon feidhme an Rialacháin seo a thabhairt i gcrích, tabharfaidh sé fógra don Choimisiún i scríbhinn faoina bhfuil i gceist aige a luaithe is féidir roimh thús na caibidilíochta foirmiúla atá beartaithe.
Where a Member State intends to enter into negotiations in order to amend an existing agreement or to conclude a new agreement falling within the scope of this Regulation, it shall notify the Commission in writing of its intention at the earliest possible moment before the envisaged opening of formal negotiations.
Rialachán (CE) Uimh. 662/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 lena mbunaítear nós imeachta maidir le comhaontuithe idir Ballstáit agus tríú tíortha a chaibidil agus a thabhairt i gcrích ar ábhair áirithe a bhaineann leis an dlí is infheidhme ar oibleagáidí conarthacha agus neamhchonarthacha
(3) Má leasaítear comhaontú dá dtagraítear i bhfo-alt (2), cuirfidh an tAire faoi deara an comhaontú leasaithe a leagan faoi bhráid gach Tí den Oireachtas.
(3) If an agreement referred to in subsection (2) is amended, the Minister shall cause the amended agreement to be laid before each House of the Oireachtas.
AN tACHT UCHTÁLA 2010
(3) Má leasaítear comhaontú déthaobhach dá dtagraítear i bhfo-alt (2), cuirfidh an tAire faoi deara an comhaontú leasaithe a leagan faoi bhráid gach Tí den Oireachtas.
(3) If a bilateral agreement referred to in subsection (2) is amended, the Minister shall cause the amended agreement to be laid before each House of the Oireachtas.
AN tACHT UCHTÁLA 2010
(b) The Council shall consider proposals pursuant to Article XXVIII(a) to amend the Articles of Agreement.
(b) The Council shall consider proposals pursuant to Article XXVIII(a) to amend the Articles of Agreement.
AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS (LEASÚ), 2011
(f) Ní bheidh feidhm ag treoirlínte Rialtais um sholáthar poiblí maidir le comhaontú a dhéanfar faoi mhír (a)(ii) nó (iii), ach amháin i gcás comhaontú atá faoi réir cheanglais Threoir Uimh. 93/37/CEE ón gComhairle (1) ar chomhordú nósanna imeachta i ndáil le dámhachtain Conarthaí Oibreacha Poiblí agus aon treorach lena leasaítear an treoir sin nó a chuirtear ina hionad.
(f) Government guidelines on public procurement shall not apply to an agreement made under paragraph (a)(ii) or (iii), except in the case of an agreement which is subject to the requirements of Council Directive No. 93/37/EEC(1) on the co-ordination of procedures relating to the award of Public Works Contracts and any directive amending or replacing that directive.
AN tACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT, 2000
ÚDARÚ CHUN COMHAONTUITHE DÉTHAOBHACHA INFHEISTÍOCHTA A LEASÚ NÓ A THABHAIRT I GCRÍCH
AUTHORISATION TO AMEND OR CONCLUDE BILATERAL INVESTMENT AGREEMENTS
Rialachán (AE) Uimh. 1219/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2012 lena mbunaítear socruithe idirthréimhseacha le haghaidh comhaontuithe déthaobhacha infheistíochta idir na Ballstáit agus tríú tíortha
Údarú chun comhaontú déthaobhach infheistíochta a leasú nó a thabhairt i gcrích
Authorisation to amend or conclude a bilateral investment agreement
Rialachán (AE) Uimh. 1219/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2012 lena mbunaítear socruithe idirthréimhseacha le haghaidh comhaontuithe déthaobhacha infheistíochta idir na Ballstáit agus tríú tíortha
chun substaintí a chur le nó a bhaint de liosta na ngás ceaptha teasa in Iarscríbhinn I a ghabhann leis an Rialachán seo, nó táscairí a chur le nó a bhaint d’Iarscríbhinn III a ghabhann leis an Rialachán seo i gcomhréir le cinntí ábhartha arna nglacadh ag comhlachtaí UNFCCC nó Phrótacal Kyoto nó na gcomhaontuithe a eascraíonn astu nó a thagann ina ndiaidh;
add or delete substances to or from the list of greenhouse gases in Annex I to this Regulation or add, delete or amend indicators in Annex III to this Regulation in accordance with relevant decisions adopted by the bodies of the UNFCCC or the Kyoto Protocol or of agreements deriving from them or succeeding them;
Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir le sásra chun faireachán agus tuairisciú a dhéanamh ar astaíochtaí gás ceaptha teasa agus chun faisnéis eile atá ábhartha don athrú aeráide a thuairisciú ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 280/2004/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Tabharfar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 2b chun Iarscríbhinn I a ghabhann leis an Rialachán seo a leasú trí na réigiúin nó na stáit sin ó Ghrúpa na Stát ACC a baineadh den Iarscríbhinn sin de bhun Rialachán (AE) Uimh. 527/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [***], agus a bhfuil, ó baineadh den Iarscríbhinn iad, na bearta is gá chun a gcomhaontuithe faoi seach a dhaingniú déanta acu a athshuíomh.
The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 2b to amend Annex I to this Regulation by reinstating those regions or states from the ACP Group of States which were removed from that Annex pursuant to Regulation (EU) No 527/2013 of the European Parliament and of the Council [***], and which have, since such removal, taken the necessary steps towards ratification of their respective agreements.
Rialachán (AE) Uimh. 527/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1528/2007 ón gComhairle maidir le roinnt tíortha a eisiamh ó liosta na réigiún nó na stát a bhfuil caibidlíocht tugtha i gcrích acu
Ba cheart go dtabharfaí de chumhacht don Choimisiún, trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme, maidir le Cistí SIE uile, cinntí a ghlacadh lena bhformheastar eilimintí na gComhaontuithe Comhpháirtíochta agus na leasuithe orthu, cinntí a ghlacadh maidir leis na cláir agus na tosaíochtaí a d'fhéadfadh tairbhe a bhaint as leithdháileadh an chúlchiste feidhmíochta, cinntí lena ndéantar cláir a leasú mar thoradh ar ghníomhartha ceartaitheacha a bhaineann le leithdháiltí airgeadais a aistriú chuig cláir eile, cinntí maidir le pleananna bliantúla gníomhaíochta atá le maoiniú ón gcúnamh teicniúil a ghlacadh ar thionscnamh an Choimisiúin, agus, i gcás saortha, cinntí a ghlacadh chun cinntí lena nglactar cláir a leasú;
The Commission should be empowered to adopt, by means of implementing acts, as regards all the ESI Funds, decisions approving the elements of Partnership Agreements and their amendments, decisions approving elements of the revised Partnership Agreement, decisions on the programmes and priorities which have achieved their milestones and can benefit from the allocation of the performance reserve, decisions on the amendment of programmes as consequence of corrective actions concerning the transfer of financial allocations to other programmes, decisions on annual plans of actions to be financed from technical assistance at the initiative of the Commission, and, in the case of decommitment, decisions to amend decisions adopting programmes;
Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena leagtar síos forálacha coiteanna maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe, leis an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena leagtar síos forálacha ginearálta maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1083/2006 ón gComhairle
Déanfaidh an Ballstát togra chun leasú a dhéanamh ar an gComhaontú Comhpháirtíochta agus ar na cláir ábhartha a thíolacadh laistigh de dhá mhí ón dáta a dtíolacfar an fhreagairt dá dtagraítear i mír 3.
The Member State shall submit a proposal to amend the Partnership Agreement and the relevant programmes within two months of the date of submission of the response referred to in paragraph 3.
Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena leagtar síos forálacha coiteanna maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe, leis an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena leagtar síos forálacha ginearálta maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1083/2006 ón gComhairle
Tabharfar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 16a chun na hiarscríbhinní a leasú trí na teorainneacha cainníochtúla laistigh díobh a choigeartú chun an scéal dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo a leigheas, agus urraim chuí á tabhairt do na téarmaí agus na coinníollacha atá sna comhaontuithe déthaobhacha ábhartha.
The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 16a to amend the annexes by adjusting the quantitative limits therein so as to remedy the situation referred to in paragraph 1 of this Article, due respect being given to the terms and conditions contained in the relevant bilateral agreements.
Rialachán (AE) Uimh. 38/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2014 lena leasaítear rialacháin áirithe a bhaineann leis an gcomhbheartas tráchtála maidir le cumhachtaí tarmligthe agus cur chun feidhme a dheonú chun bearta áirithe a ghlacadh
Tabharfar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 16a chun na hIarscríbhinní ábhartha a ghabhann leis an Rialachán seo a leasú nuair is gá chun conclúid, leasú nó dul in éag comhaontuithe, prótacal nó comhshocraíochtaí eile a dhéanfar le tríú tíortha nó leasuithe ar rialacha Aontais maidir le staidreamh, comhshocraíochtaí custaim nó comhrialacha maidir le hallmhairí a chur san áireamh.".
The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 16a to amend the relevant Annexes to this Regulation where necessary to take into account the conclusion, amendment or expiry of agreements, protocols or arrangements with third countries or amendments made to Union rules on statistics, customs arrangements or common rules for imports.".
Rialachán (AE) Uimh. 38/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2014 lena leasaítear rialacháin áirithe a bhaineann leis an gcomhbheartas tráchtála maidir le cumhachtaí tarmligthe agus cur chun feidhme a dheonú chun bearta áirithe a ghlacadh
Tabharfar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 25a chun na hIarscríbhinní ábhartha a leasú nuair is gá chun conclúid, leasú nó dul in éag comhaontuithe, prótacal nó comhshocraíochtaí eile a dhéanfar le tríú tíortha nó leasuithe ar do rialacha Aontais maidir le staidreamh, comhshocraíochtaí custaim nó comhrialacha maidir le hallmhairí a chur san áireamh.".
The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 25a to amend the relevant Annexes where necessary to take into account the conclusion, amendment or expiry of agreements or arrangements with third countries or amendments made to Union rules on statistics, customs arrangements or common rules for imports.".
Rialachán (AE) Uimh. 38/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2014 lena leasaítear rialacháin áirithe a bhaineann leis an gcomhbheartas tráchtála maidir le cumhachtaí tarmligthe agus cur chun feidhme a dheonú chun bearta áirithe a ghlacadh
Tugtar cumhachtaí don Choimisiún leis freisin coigeartuithe ar an Rialachán sin a ghlacadh, má leasaítear na rialacha mionsonraithe dá bhforáiltear sa Chomhaontú Comhlachais.
It also confers powers on the Commission to adopt adjustments to that Regulation, should the special arrangements provided for in the relevant Association Agreement be amended.
Rialachán (AE) Uimh. 255/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Feabhra 2014 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2008/97 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 779/98 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1506/98 ón gComhairle i réimse allmhairí ola olóige agus táirgí talmhaíochta eile ón Tuirc, maidir leis na cumhachtaí tarmligthe agus na cumhachtaí cur chun feidhme atá le tabhairt don Choimisiún
Ar mhaithe le heilimintí neamhriachtanacha áirithe de Rialachán (CE) Uimh. 2008/97 a fhorlíonadh nó a leasú, ba cheart an chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 CFAE a tharmligean chuig an gCoimisiún i leith leasuithe is gá ar an Rialachán sin i gcás ina leasaítear coinníollacha reatha na socruithe speisialta dá bhforáiltear sa Chomhaontú Comhlachais, go háirithe maidir le méideanna, nó i gcás ina dtugtar comhaontú nua i gcrích.
In order to supplement or amend certain non-essential elements of Regulation (EC) No 2008/97, the power to adopt acts in accordance with Article 290 TFEU should be delegated to the Commission in respect of amendments to that Regulation which are necessary where the present conditions of the special arrangements provided for in the Association Agreement are amended, in particular as regards the amounts, or where a new agreement is concluded.
Rialachán (AE) Uimh. 255/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Feabhra 2014 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2008/97 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 779/98 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1506/98 ón gComhairle i réimse allmhairí ola olóige agus táirgí talmhaíochta eile ón Tuirc, maidir leis na cumhachtaí tarmligthe agus na cumhachtaí cur chun feidhme atá le tabhairt don Choimisiún
Cumhachtófar don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 31 chun na hIarscríbhinní ábhartha a leasú nuair is gá chun conclúid, leasú nó dul in éag comhaontuithe, prótacal nó comhshocraíochtaí eile a dhéanfar le tríú tíortha nó leasuithe ar rialacha an Aontais maidir le staidreamh, comhshocraíochtaí custaim nó rialacha comhchoiteanna maidir le hallmhairiú a chur san áireamh.
The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 31 to amend the relevant Annexes where necessary to take into account the conclusion, amendment or expiry of agreements or arrangements with third countries or amendments made to Union rules on statistics, customs arrangements or common rules for imports.
Rialachán (AE) 2015/936 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Meitheamh 2015 maidir le rialacha comhchoiteanna i dtaca le hallmhairiú táirgí teicstíle ó thríú tíortha áirithe nach dtagann faoi chomhaontuithe déthaobhacha, prótacail ná comhshocraíochtaí eile, ná faoi rialacha sonracha eile an Aontais i dtaca le hallmhairiú
Glacfaidh an Ballstát na céimeanna uile is iomchuí chun an comhaontú a leasú laistigh de thréimhse réasúnta ionas go bhfaighfear réidh leis na neamh-chomhoiriúnachtaí sin.
The Member State shall take all appropriate steps to amend the agreement within a reasonable period in such a way as to eliminate the incompatibilities established.
Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le Cód an Aontais maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar theorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen)
Tugtar an chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 22 chun Iarscríbhinn I a leasú chun réigiúin nó stáit ó Ghrúpa Stát ACC a chur leis an Iarscríbhinn, ar réigiúin nó stáit iad a bhfuil caibidlíochtaí tugtha i gcrích acu maidir le comhaontú leis an Aontas a chomhlíonann ar a laghad ceanglais Airteagal XXIV de Chomhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Trádáil 1994 (GATT 1994).
The Commission is empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 22 to amend Annex I in order to add regions or states from the ACP Group of States which have concluded negotiations on an agreement with the Union which at least meets the requirements of Article XXIV of the General Agreement of Tariffs and Trade 1994 (GATT 1994).
Rialachán (AE) 2016/1076 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2016 lena gcuirtear i bhfeidhm na socruithe do tháirgí de thionscnamh stát áirithe ar cuid iad de Ghrúpa Stát na hAfraice, Mhuir Chairib agus an Aigéin Chiúin (ACC) dá bhforáiltear i gcomhaontuithe lena mbunaítear comhaontuithe um chomhpháirtíocht eacnamaíoch, nó as a dtagann bunú na gcomhaontuithe sin
Tugtar an chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 22 chun Iarscríbhinn I a ghabhann leis an Rialachán seo a leasú trí na réigiúin nó na stáit sin ó Ghrúpa Stát ACC a baineadh d'Iarscríbhinn I faoi Rialachán (AE) Uimh. 527/2013 le Rialachán (CE) Uimh. 1528/2007, agus a bhfuil, ó baineadh di iad, na bearta is gá chun a gcomhaontuithe faoi seach a dhaingniú déanta acu a athshuíomh.
The Commission is empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 22 to amend Annex I to this Regulation by reinstating those regions or states from the ACP Group of States which were removed from Annex I to Regulation (EC) No 1528/2007 by Regulation (EU) No 527/2013 and which have, since such removal, taken the necessary steps towards ratification of their respective agreements.
Rialachán (AE) 2016/1076 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2016 lena gcuirtear i bhfeidhm na socruithe do tháirgí de thionscnamh stát áirithe ar cuid iad de Ghrúpa Stát na hAfraice, Mhuir Chairib agus an Aigéin Chiúin (ACC) dá bhforáiltear i gcomhaontuithe lena mbunaítear comhaontuithe um chomhpháirtíocht eacnamaíoch, nó as a dtagann bunú na gcomhaontuithe sin
(2) I ngach léas tionóntacháin (pe'ca roimh an Acht so do rith do rinneadh é no dá éis sin) ina mbeidh, no as ar tuigthe de bhuadh an Achta do ritheadh an 5adh lá de Bhealtaine 1826 ag Páirlimint na Ríochta Aontuithe do bhí ann le déanaí agus dar teideal “an Act to amend the Law of Ireland respecting the assignment and sub-letting of Lands and Tenements” no de bhuadh an fho-ailt sin roimhe seo den alt so, cumhnant, coinníoll, no có-aontú chuireann cosc no chuireann srian leis an tionóntachán san d'aistriú, go generálta no ar aon tslí áirithe, gan ceadúnas no toiliú an léasóra tuigfear, d'ainneoin aon fhorála adeir a mhalairt go follus, go bhfuil an cumhnant, an coinníoll, no an có-aontú san—
(2) In every lease (whether made before or after the passing of this Act) of a tenement in which there is contained or in which there is implied by virtue of the Act of the late United Kingdom Parliament passed on the 5th day of May 1826 and entitled "an Act to amend the Law of Ireland respecting the Assignment and Sub-letting of Lands and Tenements", or by virtue of the foregoing sub-section of this section a covenant, condition, or agreement prohibiting or restricting the alienation, either generally or in any particular manner, of such tenement without the licence or consent of the lessor, such covenant, condition, or agreement shall, notwithstanding any express provision to the contrary, be deemed to be subject—
Uimhir 55 de 1931: ACHT UM THIARNAÍ TIGHE AGUS TIONÓNTAITHE, 1931
ACHT CHUN DAINGNITHE DO DHÉANAMH AR CHÓ-AONTÚ AGUS CHUN ÉIFEACHTA REACHTÚLA DO THABHAIRT DO CHÓ-AONTÚ DO RINNEADH IDIR CUIDEACHTANA ÁIRITHE ÁRACHAIS CHUN A nGNÓTHA ÁRACHAIS SAOIL AGUS A nGNÓTHA ÁRACHAIS TIONNSCAIL D'AISTRIÚ CHUN AON CHUIDEACHTAN AMHÁIN, CHUN SOCRUITHE DO DHÉANAMH I dTAOBH NITHE IOMDHA THAGANN NO LEANANN AS AN gCÓ-AONTÚ SAN, AGUS AR A nÁIRMHÍTEAR CUIDEACHTANA EILE ÁRACHAIS DO DHÉANAMH A LEITHÉIDE SIN DE CHÓ-AONTUITHE, AGUS CHUN AN DLÍ BHAINEAS LE GNÓ ÁRACHAIS DO LEASÚ.
AN ACT TO CONFIRM AND GIVE STATUTORY EFFECT TO AN AGREEMENT MADE BETWEEN CERTAIN ASSURANCE COMPANIES FOR THE TRANSFER OF THEIR LIFE ASSURANCE BUSINESS AND THEIR INDUSTRIAL ASSURANCE BUSINESS TO A SINGLE COMPANY, TO MAKE PROVISION FOR DIVERS MATTERS ARISING OUT OF OR CONSEQUENTIAL ON THE SAID AGREEMENT, INCLUDING THE MAKING OF SIMILAR AGREEMENTS BY OTHER ASSURANCE COMPANIES, AND TO AMEND THE LAW RELATING TO ASSURANCE BUSINESS.
Uimhir 31 de 1938: ACHT ÁRACHAIS (LEASÚ), 1938
ACHT D'ATHACHTÚ FORÁL ÁIRITHE MAIDIR LE LONGA A RINNEADH LE hORDUITHE FAOI NA hACHTA CUMHACHTA PRÁINNE, 1939 GO 1945, DO DHÉANAMH SOCRUITHE CHUN ÉIFEACHT A THABHAIRT DO CHOMHAONTUITHE NÓ CONBHINSIÚIN EADARNÁISIÚNTA ÁIRITHE MAIDIR LE LONGA AGUS DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ NA nACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA, 1894 GO 1939.
AN ACT TO RE-ENACT CERTAIN PROVISIONS RELATING TO SHIPS MADE BY ORDERS UNDER THE EMERGENCY POWERS ACTS, 1939 TO 1945, TO PROVIDE FOR GIVING EFFECT TO CERTAIN INTERNATIONAL AGREEMENTS OR CONVENTIONS RELATING TO SHIPS AND TO AMEND AND EXTEND THE MERCHANT SHIPPING ACTS, 1894 TO 1939.
Uimhir 46 de 1947: AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA, 1947
ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LEIS AN RIALTAS DO GHLACADH LEIS AN LEASÚ ATÁ BEARTAITHE AR AN gCOMHAONTÚ I LEITH AN CHISTE AIRGEADAÍOCHTA IDIRNÁISIÚNTA LENAR GHLAC BORD RIALTÓIRÍ AN CHISTE SIN, D'AISTRIÚ CHUN BANC CEANNAIS NA hÉIREANN FEIDHMEANNA ÁIRITHE DE CHUID AN AIRE AIRGEADAIS (LENA nÁIRÍTEAR ÍOCAÍOCHTAÍ A DHÉANAMH AGUS A GHLACADH) I LEITH AN CHOMHAONTAITHE SIN, DO DHÍLSIÚ DON BHANC SIN SÓCMHAINN ÁIRITHE ATÁ AR MARTHAIN MAIDIR LEIS AN gCISTE SIN, DO LEASÚ AN ACHTA UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS, 1957, AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE ÁIRITHE A BHAINEANN LEIS NA NITHE RÉAMHRÁITE.
AN ACT TO MAKE PROVISION WITH RESPECT TO ACCEPTANCE BY THE GOVERNMENT OF THE PROPOSED AMENDMENT OF THE AGREEMENT OF THE INTERNATIONAL MONETARY FUND ADOPTED BY THE BOARD OF GOVERNORS OF THE SAID FUND, TO TRANSFER TO THE CENTRAL BANK OF IRELAND CERTAIN FUNCTIONS OF THE MINISTER FOR FINANCE (INCLUDING THE MAKING AND RECEIPT OF PAYMENTS) RELATING TO THE SAID AGREEMENT, TO VEST IN THE SAID BANK A CERTAIN ASSET EXISTING IN RELATION TO THE SAID FUND, TO AMEND THE BRETTON WOODS AGREEMENTS ACT, 1957 , AND TO PROVIDE FOR CERTAIN MATTERS RELATED TO THE MATTERS AFORESAID.
Uimhir 10 de 1969: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS (LEASÚ), 1969
Ós mian leo Prótacal a chur i gcrích do leasú an Chomhaontaithe idir na Páirtithe Conarthacha i dtaobh faoisimh chomharaíochta ó chánachas dúbailte maidir le Cáin Bhrabús Corparáide na hÉireann agus Cáin Bhrabús na Ríochta Aontaithe, a síníodh an 18 Bealtaine 1949 (dá ngairtear “an Comhaontú” anseo feasta);
Desiring to conclude a Protocol to amend the Agreement between the Contracting Parties for the reciprocal relief of double taxation in respect of Irish Corporation Profits Tax and United Kingdom Profits Tax, signed on 18th May 1949 (hereinafter referred to as "the Agreement");
Uimhir 19 de 1973: An tACHT AIRGEADAIS, 1973
ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LEIS AN RIALTAS DO GHLACADH LEIS AN DARA LEASÚ ATÁ BEARTAITHE AR AIRTEAGAIL CHOMHAONTAITHE AN CHISTE AIRGEADAÍOCHTA IDIRNÁISIÚNTA LENAR GHLAC BORD RIALTÓIRÍ AN CHISTE SIN AN 30ú LÁ D'AIBREÁN, 1976, DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE hÍOCAÍOCHTAÍ ÁIRITHE Ó BHANC CEANNAIS NA hÉIREANN FAOI AIRTEAGAIL CHOMHAONTAITHE AN CHISTE AIRGEADAÍOCHTA IDIRNÁISIÚNTA, DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE (LENA nÁIRÍTEAR ÍOCAÍOCHTAÍ) A BHAINEANN LEIS NA NITHE RÉAMHRÁITE AGUS DO LEASÚ AN ACHTA UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS, 1957, AGUS AN ACHTA UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS (LEASÚ), 1969.
AN ACT TO MAKE PROVISION WITH RESPECT TO ACCEPTANCE BY THE GOVERNMENT OF THE PROPOSED SECOND AMENDMENT TO THE ARTICLES OF AGREEMENT OF THE INTERNATIONAL MONETARY FUND APPROVED BY THE BOARD OF GOVERNORS OF THAT FUND ON THE 30th DAY OF APRIL, 1976, TO PROVIDE FOR CERTAIN PAYMENTS BY THE CENTRAL BANK OF IRELAND UNDER THE ARTICLES OF AGREEMENT OF THE INTERNATIONAL MONETARY FUND, TO PROVIDE FOR MATTERS (INCLUDING PAYMENTS) RELATED TO THE AFORESAID MATTERS AND TO AMEND THE BRETTON WOODS AGREEMENTS ACT, 1957 , AND THE BRETTON WOODS AGREEMENTS (AMENDMENT) ACT, 1969 .
Uimhir 19 de 1977: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS (LEASÚ), 1977
(b) Breithneoidh an Chomhairle tograí de bhun Airteagal XXVIII (a) chun na hAirteagail Chomhaontaithe a leasú.
( b ) The Council shall consider proposals pursuant to Article XXVIII (a) to amend the Articles of Agreement.
Uimhir 19 de 1977: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS (LEASÚ), 1977
ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ I nDÁIL LEIS AN gCOMHAONTÚ IDIR RIALTAS NA hÉIREANN AGUS RIALTAS RÍOCHT AONTAITHE NA BREATAINE MÓIRE AGUS THUAISCEART ÉIREANN ARNA DHÉANAMH LE MALARTÚ LITREACHA DAR DÁTA AN 18ú LÁ DE MHEITHEAMH, 1999, AGUS AN 18ú LÁ DE MHEITHEAMH, 1999, AGUS, CHUN NA CRÍCHE SIN, DO DHÉANAMH SOCRÚ BREISE I nDÁIL LEIS AN gCOMHAONTÚ IDIR RIALTAS NA hÉIREANN AGUS RIALTAS RÍOCHT AONTAITHE NA BREATAINE MÓIRE AGUS THUAISCEART ÉIREANN AG BUNÚ COMHLACHTAÍ FORFHEIDHMITHE ARNA DHÉANAMH I mBAILE ÁTHA CLIATH AN 8ú LÁ DE MHÁRTA, 1999, AGUS DO LEASÚ AN ACHTA UM CHOMHAONTÚ NA BREATAINE-NA hÉIREANN, 1999 .
AN ACT TO MAKE PROVISION IN RELATION TO THE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND CONSTITUTED BY AN EXCHANGE OF LETTERS DATED THE 18th DAY OF JUNE, 1999, AND THE 18th DAY OF JUNE, 1999, AND, FOR THAT PURPOSE, TO MAKE FURTHER PROVISION IN RELATION TO THE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRELAND AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND ESTABLISHING IMPLEMENTATION BODIES DONE AT DUBLIN ON THE 8th DAY OF MARCH, 1999, AND TO AMEND THE BRITISH-IRISH AGREEMENT ACT, 1999.
Uimhir 16 de 1999: AN tACHT UM CHOMHAONTÚ NA BREATAINE-NA hÉIREANN (LEASÚ), 1999
D'fhonn an Iarscríbhinn a ghabhann leis an Rialachán seo a leasú, ba cheart an chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 CFAE a tharmligean chuig an gCoimisiún i dtaca le hiontrálacha a bhaineann le comhaontú a chur leis nó a scriosadh, aon fhorálacha sonracha atá i gcomhaontú trádála agus a bhaineann le bearta coimirce nó sásraí eile le haghaidh fabhair tharaife nó cóireáil fhabhrach eile nach bhfuil i gcomhréir leis an Rialachán seo a aistarraingt go sealadach, aon táirgí arna sainaithint mar tháirgí íogaire ag comhaontú trádála nó aon fhorálacha lena leagtar síos rialacha sonracha maidir le sásraí eile.
In order to amend the Annex to this Regulation, the power to adopt acts in accordance with Article 290 of the TFEU should be delegated to the Commission in respect of adding or deleting entries relating to: a trade agreement; any specific provisions contained in a trade agreement and related to safeguard measures or other mechanisms for the temporary withdrawal of tariff preferences or of other preferential treatment that are not in accordance with this Regulation; any products identified as sensitive by a trade agreement; or any provisions laying down specific rules for other mechanisms.
Rialachán (AE) 2019/287 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Feabhra 2019 lena gcuirtear chun feidhme clásail choimirce dhéthaobhacha agus sásraí eile lenar féidir aistarraingt shealadach a dhéanamh ar na fabhair tharaife a bhaineann le comhaontuithe trádála áirithe a thabhairt i gcrích idir an tAontas Eorpach agus tríú tíortha
Maidir le comhaontuithe nó codanna de na comhaontuithe sin le tríú tíortha a d'fhéadfadh tionchar a bheith acu ar rialacha comhchoiteanna an Aontais, ba cheart nós imeachta comhtháite agus trédhearcach a bhunú chun údarú a thabhairt do Bhallstát, arna iarraidh sin dó, comhaontú a leasú, a shíneadh, a oiriúnú, a athnuachan nó a thabhairt i gcrích le tríú tír maidir le hoibriú líne tarchuir nó hoibriú ghréasán na píblíne réamhtheachtaí idir an Ballstát agus tríú tír.
With regard to agreements or parts of agreements with third countries which may affect common rules of the Union, a coherent and transparent procedure should be established by which to authorise a Member State, upon its request, to amend, extend, adapt, renew or conclude an agreement with a third country on the operation of a transmission line or an upstream pipeline network between the Member State and a third country.
Treoir (AE) 2019/692 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 lena leasaítear Treoir 2009/73/CE maidir le comhrialacha don mhargadh inmheánach sa ghás nádúrtha ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))
Chun Rialachán (CE) Uimh. 785/2004 a oiriúnú d’fhorbairt an dlí idirnáisiúnta, ba cheart an chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 CFAEa tharmligean chuig an gCoimisiún i dtaca le luachanna áirithe sa Rialachán sin a leasú i bhfianaise leasuithe arna ndéanamh ar chomhaontuithe idirnáisiúnta.
In order to adapt Regulation (EC) No 785/2004 to the evolution of international law, the power to adopt acts in accordance with Article 290 TFEU should be delegated to the Commission to amend certain values in that Regulation in the light of amendments to international agreements.
Rialachán (AE) 2019/1243 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 lena ndéantar roinnt gníomhartha dlí lena ndéantar foráil maidir le húsáid an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú a oiriúnú d’Airteagail 290 agus 291 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
Tugtar de chumhacht don Choimisiún chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 8a lena leasaítear na luachanna dá dtagraítear i míreanna 1, 2 agus 3 den Airteagal seo i gcás inar gá de bharr leasuithe ar na comhaontuithe idirnáisiúnta is ábhartha.”;
The Commission is empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 8a amending the values referred to in paragraphs 1, 2 and 3 of this Article where amendments to the relevant international agreements make this necessary.’;
Rialachán (AE) 2019/1243 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 lena ndéantar roinnt gníomhartha dlí lena ndéantar foráil maidir le húsáid an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú a oiriúnú d’Airteagail 290 agus 291 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
Tugtar de chumhacht don Choimisiún chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 8a lena leasaítear na luachanna dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo i gcás inar gá de bharr leasuithe ar na comhaontuithe idirnáisiúnta is ábhartha.”;
The Commission is empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 8a amending the values referred to in paragraph 1 of this Article where amendments to the relevant international agreements make this necessary.’;
Rialachán (AE) 2019/1243 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 lena ndéantar roinnt gníomhartha dlí lena ndéantar foráil maidir le húsáid an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú a oiriúnú d’Airteagail 290 agus 291 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
agus Iarscríbhinn IV a leasú chun go n-áireofar Rialacháin Choimisiún Eacnamaíochta na Náisiún Aontaithe don Eoraip (Rialacháin UNECE) inti, ar rialacháin iad atá éigeantach faoi Chinneadh 97/836/CE ón gComhairle an 27 Samhain 1997 d’fhonn go n-aontódh an Comhphobal Eorpach do Chomhaontú Choimisiún Eacnamaíochta na Náisiún Aontaithe don Eoraip maidir le saintreoracha teicniúla aonfhoirmeacha a ghlacadh i gcomhair feithiclí rothacha agus trealaimh agus páirteanna ar féidir iad a fheistiú agus/nó a úsáid ar fheithiclí rothacha agus maidir leis na coinníollacha le haghaidh aitheantais fhrithpháirtigh i gcás ceaduithe a dheonaítear ar bhonn na saintreoracha sin [5].
and to amend Annex IV to include the Regulations of the United Nations Economic Commission for Europe (UNECE Regulations) which are mandatory under Council Decision 97/836/EC of 27 November 1997 with a view to accession by the European Community to the Agreement of the United Nations Economic Commission for Europe concerning the adoption of uniform technical prescriptions for wheeled vehicles, equipment and parts which can be fitted to and/or be used on wheeled vehicles and the conditions for reciprocal recognition of approvals granted on the basis of these prescriptions [5].
Rialachán (CE) Uimh. 661/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 maidir leis na ceanglais i gcomhair cineál-cheadaithe le haghaidh sábháilteachta ginearálta mótarfheithiclí, a leantóiri agus a gcóras, a gcomhpháirteanna agus a n-aonad teicniúil ar leithligh atá beartaithe dóibh
ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ I nDÁIL LEIS AN gCOIMISIÚN NEAMHSPLEÁCH UM SHUÍOMH TAISÍ ÍOSPARTACH A BUNAÍODH FAOIN gCOMHAONTÚ IDIR AN RIALTAS AGUS RIALTAS RÍOCHT AONTAITHE NA BREATAINE MÓIRE AGUS THUAISCEART ÉIREANN ARNA DHÉANAMH I mBAILE ÁTHA CLIATH AN 27ú LÁ D’AIBREÁN, 1999, DO LEASÚ ALT 24 DEN ACHT UM SHAORÁIL FAISNÉISE, 1997, AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE GAOLMHARA. [19 Bealtaine, 1999]
AN ACT TO MAKE PROVISION IN RELATION TO THE INDEPENDENT COMMISSION FOR THE LOCATION OF VICTIMS’ REMAINS ESTABLISHED UNDER THE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND DONE AT DUBLIN ON THE 27TH DAY OF APRIL, 1999, TO AMEND SECTION 24 OF THE FREEDOM OF INFORMATION ACT, 1997, AND TO PROVIDE FOR RELATED MATTERS. [19th May, 1999]
AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (SUÍOMH TAISÍ ÍOSPARTACH), 1999
Faoi réir na gcoinníollacha atá leagtha síos in Airteagal 8 go hAirteagal 11, údarófar do Bhallstát dul i gcaibidlíocht le tríú tír chun comhaontú déthaobhach infheistíochta atá ann cheana a leasú nó chun comhaontú déthaobhach nua infheistíochta a thabhairt i gcrích.
Subject to the conditions laid down in Articles 8 to 11, a Member State shall be authorised to enter into negotiations with a third country to amend an existing or to conclude a new bilateral investment agreement.
Rialachán (AE) Uimh. 1219/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2012 lena mbunaítear socruithe idirthréimhseacha le haghaidh comhaontuithe déthaobhacha infheistíochta idir na Ballstáit agus tríú tíortha
Coinneofar an Coimisiún ar an eolas faoi dhul chun cinn na gcaibidlíocht chun comhaontú déthaobhach infheistíochta a leasú nó a thabhairt i gcrích le linn na gcéimeanna éagsúla, agus féadfaidh sé iarraidh páirt a ghlacadh sna caibidlíocht a bhaineann le hinfheistíocht idir an Ballstát agus an tríú tír.
The Commission shall be kept informed of the progress and results of the negotiations to amend or to conclude a bilateral investment agreement throughout the different stages and may request to participate in the negotiations concerning investment between the Member State and the third country.
Rialachán (AE) Uimh. 1219/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2012 lena mbunaítear socruithe idirthréimhseacha le haghaidh comhaontuithe déthaobhacha infheistíochta idir na Ballstáit agus tríú tíortha
Nuair a áirítear an rún ó Pharlaimint na hEorpa an 14 Meán Fómhair 2011 maidir le cur chuige cuimsitheach i ndáil le hastaíochtaí antrapaigineacha neamh-CO2 a bhaineann leis an aeráid agus chomh luath agus a bhíonn comhaontú ann faoin UNFCCC chun treoracha IPCC atá foilsithe cheana a úsáid maidir le faireachán agus tuairisciú a dhéanamh ar astaíochtaí de charbón dubh, ba cheart don Choimisiún anailís a dhéanamh ar na himpleachtaí a d’fhéadfadh bheith ann do bheartais agus do bhearta agus, más ábhartha, Iarscríbhinn I a ghabhann leis an Rialachán seo a leasú.
Taking into consideration the European Parliament resolution of 14 September 2011 on a comprehensive approach to non-CO2 climate-relevant anthropogenic emissions and once there is agreement under the UNFCCC to use agreed and published IPCC guidelines on monitoring and reporting of black carbon emissions, the Commission should analyse the implications for policies and measures and, if appropriate, amend Annex I to this Regulation.
Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir le sásra chun faireachán agus tuairisciú a dhéanamh ar astaíochtaí gás ceaptha teasa agus chun faisnéis eile atá ábhartha don athrú aeráide a thuairisciú ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 280/2004/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
I gcásanna cuí-réasúnaithe agus ar bhonn togra ó Bhallstát, áfach, féadfaidh an Coimisiún na teorainneacha daonra sin a ghlacadh nó a leasú ina chinneadh faoi Airteagal 15(2) nó (3) chun an Comhaontú Comhpháirtíochta a fhormheas nó a leasú faoi seach i gcás an Bhallstáit sin, d'fhonn limistéir a bhfuil daonra beag nó daonra mór iontu a chur san áireamh nó d'fhonn comhleanúnachas críochach na limistéar atá cuimsithe ag na straitéisí um fhorbairt áitiúil a áirithiú.
However, in duly justified cases and on the basis of a proposal by a Member State the Commission may adopt or amend those population limits in its decision under Article 15(2) or (3) to approve or amend respectively the Partnership Agreement in the case of that Member State, in order to take account of sparsely or densely populated areas or in order to ensure the territorial coherence of areas covered by the community-led local development strategies.
Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena leagtar síos forálacha coiteanna maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe, leis an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena leagtar síos forálacha ginearálta maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1083/2006 ón gComhairle
D’fhonn eilimintí neamhriachtanacha áirithe de Rialachán (CE) Uimh. 774/94 a fhorlíonadh nó a leasú, ba cheart an chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 CFAE a tharmligean chuig an gCoimisiún i leith leasuithe ar an Rialachán sin a ghlacadh, más rud é go ndéantar méideanna agus coinníollacha eile na socruithe cuóta a choigeartú, go háirithe trí chinneadh ón gComhairle comhaontú a thabhairt i gcrích le tríú tír amháin nó níos mó.
In order to supplement or amend certain non-essential elements of Regulation (EC) No 774/94, the power to adopt acts in accordance with Article 290 TFEU should be delegated to the Commission in respect of the adoption of amendments to that Regulation, should the volumes and other conditions of quota arrangements be adjusted, in particular by a Council decision to conclude an agreement with one or more third countries.
Rialachán (AE) Uimh. 252/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Feabhra 2014 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 774/94 ón gComhairle, a mhéid a bhaineann leis na cumhachtaí cur chun feidhme agus na cumhachtaí tarmligthe atá le tabhairt don Choimisiún
“Iarrfaidh Ballstát an t-aistriú dá dtagraítear i mír 1 do bhliain féilire faoin 31 Eanáir den bhliain ina ndéanfar an t-aistriú. Beidh togra maidir le leasú a dhéanamh ar an gclár nó ar na cláir óna ndéanfar an t-aistriú ag gabháil leis an iarraidh. Déanfar leasuithe comhfhreagracha ar an gComhaontú Comhpháirtíochta i gcomhréir le hAirteagal 30(2) lena leagfar amach an méid iomlán a aistreofar gach bliain chuig an gCoimisiún.”;
‘A Member State shall request the transfer referred to in paragraph 1 for a calendar year by 31 January of the year in which a transfer is to be made. The request shall be accompanied by a proposal to amend the programme or programmes from which the transfer will be made. Corresponding amendments shall be made to the Partnership Agreement in accordance with Article 30(2) which shall set out the total amount transferred each year to the Commission.’;
Rialachán (AE) 2017/825 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Bealtaine 2017 maidir le bunú an Chláir Tacaíochta um Athchóiriú Struchtúrach don tréimhse 2017 go 2020 agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 agus Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013
ACHT CHUN DAINGNIÚ DO DHÉANAMH AR CHÓ-AONTÚ ÁIRITHE LE N-A LEASUÍTEAR AGUS LE N-A bhFOIRLÍONTAR CONNRA 1921, AGUS CHUN LEASÚ DO DHÉANAMH DÁ RÉIR SIN AR NA TAGAIRTÍ DO CHONNRA 1921 ATÁ SAN ACHT UM BUNREACHT SHAORSTÁIT ÉIREANN, 1922, AGUS SA BHUNREACHT.
AN ACT TO CONFIRM A CERTAIN AGREEMENT AMENDING AND SUPPLEMENTING THE TREATY OF 1921 AND TO AMEND ACCORDINGLY THE REFERENCES TO THE TREATY OF 1921 CONTAINED IN THE CONSTITUTION OF THE IRISH FREE STATE (SAORSTAT EIREANN) ACT, 1922 AND THE CONSTITUTION.
Uimhir 40 de 1925: ACHT AN CHONNARTHA (DAINGNIÚ AR AN gCÓ-AONTÚ LEASATHACH), 1925
—(1) Chun an fiachas do ghlana do thóg Saorstát Éireann air féin le hAirtiogal 3 den Chó-aontú a dineadh an 3adh lá de Mhí na Nodlag, 1925, idir an Rialtas Briotáineach agus Rialtas Shaorstáit Éireann agus le n-ar leasuíodh agus le n-a fóirlíonadh Connra 1921 agus fós chun go n-íocfí leis an Rialtas Briotáineach na haisíocanna do haontuíodh, tríd an Airtiogal san, a íocfadh Rialtas Shaorstáit Éireann, cuirfar mar mhuirear ar an bPrímh-Chiste agus ar a thora fáis agus íocfar amach as an gcéanna leis an Rialtas Briotáineach na suimeanna so a leanas sna tráthanna so a leanas, sé sin le rá:—
—(1) For discharging the liability assumed by the Irish Free State by Article 3 of the Agreement made on the 3rd day of December, 1925, between the British Government and the Government of the Irish Free State amending and supplementing the Treaty of 1921 and also for making the repayments to the British Government agreed by the said Article to be made by the Government of the Irish Free State, there shall be charged on the Central Fund and the growing produce thereof and paid thereout to the British Government the following sums at the following times, that is to say:—
Uimhir 19 de 1926: ACHT UM DHÍOBHÁIL DO MHAOIN (CÚITEAMH) (LEASÚ), 1926
—Ní bheidh aon diúité stampa iníoctha ar scór aon chó-aontú a dineadh roimhe seo fén Tríú Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-Acht no a déanfar ina dhiaidh seo fén Tríú Sceideal san mar a leasuítear leis an Acht so é no fén Acht so idir an chuideachta chó-nasctha agus aon tsean-oifigeach no seanasheirbhíseach no aon oifigeach no seirbhíseach eile don chuideachtain chó-nasctha ná ar scór aon mhola do dhin an buan-mholtóir roimhe seo fén Tríú Sceideal san no a dhéanfidh an buanmholtóir no na moltóirí ina dhiaidh seo fén Tríú Sceideal san mar a leasuítear leis an Acht so é no fén Acht so.
—No stamp duty shall be payable in respect of any agreement heretofore made under the Third Schedule to the Principal Act or hereafter to be made under the said Third Schedule as amended by this Act or under this Act between the amalgamated company and any existing officer or servant or any other officer or servant of the amalgamated company nor in respect of any award heretofore made by the standing arbitrator under the said Third Schedule or hereafter to be made by the standing arbitrator or arbitrators under the said Third Schedule as amended by this Act or under this Act.
Uimhir 25 de 1926: ACHT BÓTHAIR IARAINN (SEAN-OIFIGIGH AGUS SEANA-SHEIRBHÍSIGH), 1926
ACHT CHUN NA LEITREACHA PAITINNE AGUS AN REACHTA BHAINEAS LEIS NA SCOILEANNA DO BHUNUIGH ERASMUS SMITH, ESQUIRE, DO LEASÚ AGUS CHUN COMHACHTA DO THABHAIRT DO GHOBHARNÓIRÍ NA SCOILEANNA SAN CHUN CÓ-AONTUITHE ÁIRITHE DO RINNEADAR LE PRÍOMH-ATURNAE SHAORSTÁIT ÉIREANN DO CHUR IN ÉIFEACHT, AGUS CHUN SOCRUITHE DO DHÉANAMH I dTAOBH MAOINEACHTAÍ NA SCOILEANNA SAN DO CHUR CHUN CRÍCHE, AGUS CHUN CRÍCHEANNA EILE BHAINEAS LEIS NA NITHE SIN.
AN ACT TO AMEND THE LETTERS PATENT AND STATUTE RELATING TO THE SCHOOLS FOUNDED BY ERASMUS SMITH, ESQUIRE, AND TO EMPOWER THE GOVERNORS OF THE SAID SCHOOLS TO CARRY INTO EFFECT A CERTAIN AGREEMENT WITH THE ATTORNEY-GENERAL OF SAORSTÁT EIREANN, AND TO PROVIDE FOR THE APPLICATION OF ENDOWMENTS OF THE SAID SCHOOLS, AND FOR OTHER PURPOSES INCIDENTAL THERETO.
Uimhir 1 (Príobháideach) de 1938: ACHT SCOILEANNA ERASMUS SMITH, 1938
(a) GIVE statutory effect to and validate this agreement which shall be scheduled in the Amending Act, and make such amendments (if any) necessary to the existing law as will enable the Participating Companies to give full effect to all the provisions hereof.
( a ) GIVE statutory effect to and validate this agreement which shall be scheduled in the Amending Act, and make such amendments (if any) necessary to the existing law as will enable the Participating Companies to give full effect to all the provisions hereof.
Uimhir 31 de 1938: ACHT ÁRACHAIS (LEASÚ), 1938
—(1) I gcás inar deimhin leis an Rialtas, ag féachaint d'aon chomhaontú idirnáisiúnta inar páirtí an Stát, gur gá sin a dhéanamh chun torthúlacht beo-mhaoine na farraige a chothabháil, féadfaidh siad, le hordú, cibé beartanna caomhnaithe is oiriúnach leo a fhorordú agus a ghlacadh chucu is iomchuí maidir le haon stoc éisc nó aon mhaoin mhuirí eile in aon limistéar (dá ngairtear “limistéar caomhnaithe iascaigh” san Acht seo) den mhórmhuir ar tadhall leis na teorainneacha iascaigh eisiatacha, agus féadfaidh siad, le hordú, aon ordú den sórt sin a chúlghairm nó a leasú.
—(1) Where the Government, having regard to any international agreement to which the State is a party, are satisfied that it is necessary so to do in order to maintain the productivity of the living resources of the sea, they may by order prescribe and adopt such measures of conservation as they think proper, appropriate to any stock of fish or other marine resources in any area (in this Act called "a fishery conservation area") of the high seas adjacent to the exclusive fishery limits, and may by order revoke or amend any such order.
Uimhir 22 de 1959: AN tACHT UM DLÍNSE MHUIRÍ, 1959
—Daingnítear leis seo an prótacal atá leagtha amach sa Cheathrú Sceideal a ghabhann leis an Acht seo agus a síníodh an 2ú lá de Bhealtaine, 1973, idir an Rialtas agus Rialtas na Ríochta Aontaithe ag leasú an chomhaontaithe atá leagtha amach i gCuid I den Chúigiú Sceideal a ghabhann leis an Acht Airgeadais, 1949 , agus, faoi réir a dhaingnithe ag Parlaimint na Ríochta Aontaithe, beidh éifeacht aige dá réir sin.
—The protocol, set forth in the Fourth Schedule to this Act, signed on the 2nd day of May, 1973, between the Government and the United Kingdom Government amending the agreement set forth in Part I of the Fifth Schedule to the Finance Act, 1949 , is hereby confirmed, and, subject to confirmation by the United Kingdom Parliament, shall have effect accordingly.
Uimhir 19 de 1973: An tACHT AIRGEADAIS, 1973
(f) Féadfaidh an tAire aon cheadúnas dobharshaothraithe a leasú chun éifeacht a thabhairt d'aon chomhaontú nó gealltanas arna thabhairt nó arna dhéanamh, tar éis dáta an cheadúnais, ag aon duine nó thar ceann aon duine a bhfuil teideal aige chun sochar an cheadúnais le haon duine eile.
( f ) The Minister may amend any aquaculture licence so as to give effect to any agreement or undertaking which, subsequent to the date of the licence, may have been given or entered into by or on behalf of any person entitled to the benefit of the licence with any other person.
Uimhir 1 de 1980: AN tACHT IASCAIGH, 1980
(a) Cuirfidh an Stiúrthóir Bainistí aon togra ó Chomhalta chun leasú a dhéanamh ar an gComhaontú seo i bhfios do gach Comhalta agus tarchuirfear é chuig an mBord Feidhmiúcháin, agus cuirfidh an Bord Feidhmiúcháin a mholtaí ina thaobh faoi bhráid na Comhairle Rialaithe.
( a ) Any proposal to amend this Agreement emanating from a Member shall be notified to all Members by the Managing Director and referred to the Executive Board, which shall submit its recommendations thereon to the Governing Council.
Uimhir 7 de 1982: AN tACHT UM AN gCOMHCHISTE IDIRNÁISIÚNTA DO THRÁCHTEARRAÍ, 1982
[20 Nollaig, 1983]
AIR NAVIGATION (EUROCONTROL) ACT, 1983 AN ACT TO ENABLE EFFECT TO BE GIVEN TO CERTAIN PROVISIONS OF THE PROTOCOL AMENDING THE EUROCONTROL INTERNATIONAL CONVENTION RELATING TO CO-OPERATION FOR THE SAFETY OF AIR NAVIGATION SIGNED AT BRUSSELS ON THE 12th DAY OF FEBRUARY, 1981, AND TO CERTAIN PROVISIONS OF THE MULTILATERAL AGREEMENT RELATING TO ROUTE CHARGES SIGNED AT BRUSSELS ON THE 12th DAY OF FEBRUARY, 1981, AND FOR THOSE AND OTHER PURPOSES TO AMEND AND EXTEND THE AIR NAVIGATION (EUROCONTROL) ACTS, 1963 AND 1971.
Uimhir 38 de 1983: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA (EUROCONTROL), 1983
(b) go léiríonn an doiciméad go leordhóthanach go mbeidh aon chomhaontú ar neamhní a airbheartaíonn leasú nó eisiamh nó páirt-eisiamh a dhéanamh ar fheidhmiú aon téarma nó coinníoll a bhfuil, de bhua alt 8 den Acht seo, feidhm leis i ndáil le haon ghlacadh den sórt sin.
( b ) makes it sufficiently clear that any agreement purporting to amend or to exclude or partly exclude the application of any term or condition which by virtue of section 8 of this Act applies in relation to any such acceptance shall be void.
Uimhir 16 de 1985: AN tACHT UM CHISTÍ INFHEISTÍOCHTA AINMNITHE, 1985
—Is de réir nó faoi réir na dtéarmaí agus na gcoinníollacha a bheidh sonraithe sa réamheolaire iomchuí de bhun cheanglais alt 4 (1) den Acht seo agus is dá réir sin agus faoina réir sin amháin a ghlacfar le suibscríobhanna le ciste infheistíochta ainmnithe agus beidh aon chomhaontú ar neamhní a airbheartaíonn leasú nó eisiamh nó páirteisiamh a dhéanamh ar fheidhmiú aon téarma nó coinníll a bhfuil feidhm leis de bhua an ailt seo i ndáil le haon ghlacadh den sórt sin.
—Subscriptions to a designated investment fund shall, and shall only, be accepted on or subject to the terms and conditions specified in the relevant prospectus pursuant to the requirements of section 4 (1) of this Act, and any agreement purporting to amend or to exclude or partly exclude the application of any term or condition which by virtue of this section applies in relation to any such acceptance shall be void.
Uimhir 16 de 1985: AN tACHT UM CHISTÍ INFHEISTÍOCHTA AINMNITHE, 1985
—(1) Féadfaidh an tAire le hordú aon fhoráil den Acht seo a mhodhnú nó a leasú ar shlí eile ar cibé modh is dóigh leis is gá chun a chumasú éifeacht a thabhairt d'aon leasú ar Iarscríbhinn 1, 2, nó 3 le ATP, lena n-áirítear aon Fhoscríbhinn leis an Iarscríbhinn sin 1, arna dhéanamh de réir Airteagal 18 den Chomhaontú sin.
—(1) The Minister may by order modify or otherwise amend any provision of this Act in such manner as appears to him to be necessary to enable effect to be given to any amendment of Annex 1, 2 or 3 to ATP, including any Appendix to the said Annex 1, made in accordance with Article 18 of that Agreement.
Uimhir 20 de 1987: AN tACHT UM IOMPAR IDIRNÁISIÚNTA EARRAÍ BIA MEATACHA, 1987
ACHT D'FHEIDHMIÚ THREOIR 96/34/CE AN 3 MEITHEAMH 1996 ÓN gCOMHAIRLE MAIDIR LEIS AN gCREAT-CHOMHAONTÚ UM SHAOIRE DO THUISMITHEOIRÍ ARNA THABHAIRT I gCRÍCH AG UNICE, CEEP AGUS AN ETUC, CHUN NA CRÍCHE SIN DO LEASÚ ACHTACHÁN ÁIRITHE AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE GAOLMHARA.
AN ACT TO IMPLEMENT COUNCIL DIRECTIVE 96/34/EC OF 3 JUNE 1996 ON THE FRAMEWORK AGREEMENT ON PARENTAL LEAVE CONCLUDED BY UNICE, CEEP AND THE ETUC, FOR THAT PURPOSE TO AMEND CERTAIN ENACTMENTS AND TO PROVIDE FOR RELATED MATTERS.
Uimhir 30 de 1998: AN tACHT UM SHAOIRE DO THUISMITHEOIRÍ, 1998
ACHT DÁ CHUMASÚ ÉIFEACHT A THABHAIRT DON CHOMHAONTÚ EORPACH MAIDIR LE hIOMPAR IDIRNÁISIÚNTA EARRAÍ CONTÚIRTEACHA DE BHÓTHAR (ADR), AGUS DON PHRÓTACAL SÍNIÚCHÁIN A GHABHANN LEIS SIN A RINNEADH SA GHINÉIV AN 30 MEÁN FÓMHAIR 1957, AGUS DON PHRÓTACAL LEASAITHEACH A GHABHANN LEIS SIN A GLACADH SA GHINÉIV AN 28 DEIREADH FÓMHAIR 1993, AGUS DO THREOIR 94/55/CE AN 21 SAMHAIN 1994 ÓN gCOMHAIRLE AR CHOMHFHOGASÚ DHLÍTHE NA mBALLSTÁT MAIDIR LE hIOMPAR EARRAÍ CONTÚIRTEACHA DE BHÓTHAR, AGUS DO THREOIR 95/50/CE AN 6 DEIREADH FÓMHAIR 1995 ÓN gCOMHAIRLE AR NÓSANNA IMEACHTA COMHIONANNA LE hAGHAIDH SEICEÁLACHA AR IOMPAR EARRAÍ CONTÚIRTEACHA DE BHÓTHAR, AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE GAOLMHARA.
AN ACT TO ENABLE EFFECT TO BE GIVEN TO THE EUROPEAN AGREEMENT CONCERNING THE INTERNATIONAL CARRIAGE OF DANGEROUS GOODS BY ROAD (ADR), AND THE PROTOCOL OF SIGNATURE THERETO DONE AT GENEVA ON 30 SEPTEMBER 1957, AND THE AMENDING PROTOCOL THERETO ADOPTED AT GENEVA ON 28 OCTOBER 1993, AND COUNCIL DIRECTIVE 94/55/EC OF 21 NOVEMBER 1994 ON THE APPROXIMATION OF THE LAWS OF THE MEMBER STATES WITH REGARD TO THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS BY ROAD, AND COUNCIL DIRECTIVE 95/50/EC OF 6 OCTOBER 1995 ON UNIFORM PROCEDURES FOR CHECKS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS BY ROAD, AND TO PROVIDE FOR RELATED MATTERS.
Uimhir 43 de 1998: AN tACHT UM IOMPAR EARRAÍ CONTÚIRTEACHA DE BHÓTHAR, 1998
(b) The Minister may, with the prior agreement of the Council, by order amend the Table to this section by adding a reference to any other Irish language organisation to, deleting a reference to such an organisation from, or amending an entry in respect of such an organisation in, the said Table.
(b) The Minister may, with the prior agreement of the Council, by order amend the Table to this section by adding a reference to any other Irish language organisation to, deleting a reference to such an organisation from, or amending an entry in respect of such an organisation in, the said Table.
Uimhir 1 de 1999: AN tACHT UM CHOMHAONTÚ NA BREATAINE-NA hÉIREANN, 1999
Chun eilimintí neamhriachtanacha áirithe den Rialachán seo a fhorlíonadh nó a leasú, ba cheart an chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 den Chonradh a tharmligean chuig an gCoimisiún i leith leasuithe ar an Rialachán seo a ghlacadh, más rud é go ndéantar méideanna agus coinníollacha eile na socruithe cuóta a choigeartú, go háirithe mar thoradh ar chinneadh ón gComhairle lena ndéantar comhaontú a thabhairt i gcrích le tríú tír amháin nó níos mó.
In order to supplement or amend certain non-essential elements of this Regulation, the power to adopt acts in accordance with Article 290 of the Treaty should be delegated to the Commission in respect of the adoption of amendments to this Regulation, should the volumes and other conditions of quota arrangements be adjusted, in particular as a result of a Council decision concluding an agreement with one or more third countries.
Rialachán (AE) 2015/754 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2015 lena n-osclófar taraif-chuótaí áirithe de chuid an Aontais do mhairteoil ardcháilíochta, agus do mhuiceoil, feoil éanlaithe clóis, cruithneacht agus maislín, agus brain, géaráin agus iarmhair eile agus lena ndéanfar foráil maidir lena riar
Tugtar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 23 chun Iarscríbhinn I a ghabhann leis an Treoir seo a leasú chun foráil a dhéanamh chun na heitiltí a thagann ón tríú tír lena mbaineann a eisiamh ó na gníomhaíochtaí eitlíochta a liostaítear in Iarscríbhinn I nó chun foráil a dhéanamh maidir le haon leasuithe eile ar na gníomhaíochtaí eitlíochta a liostaítear in Iarscríbhinn I a cheanglaítear le comhaontú arna thabhairt i gcrích de bhun Airteagal 218 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ach amháin iad siúd a bhaineann le raon feidhme.”.
The Commission is empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 23 to amend Annex I to this Directive to provide for flights arriving from the third country concerned to be excluded from the aviation activities listed in Annex I or to provide for any other amendments to the aviation activities listed in Annex I, except in relation to scope, which are required by an agreement concluded pursuant to Article 218 of the Treaty on the Functioning of the European Union.’.
Treoir (AE) 2018/410 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Márta 2018 lena leasaítear Treoir 2003/87/CE chun laghduithe costéifeachtacha astaíochtaí agus infheistíochtaí ísealcharbóin a fheabhsú, agus Cinneadh (AE) 2015/1814 ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE) )
Tugtar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 16, chun na sainmhínithe atá i mír 1 den Airteagal seo a leasú nó a scriosadh, nó sainmhínithe nua a chur léi, chun an mhír sin a chur in oiriúint d’fhorbairtí eolaíochta nó do dhul chun cinn teicniúil agus chun a áirithiú go mbeidh comhsheasmhacht idir na sainmhínithe sin agus aon athruithe ar na sainmhínithe ábhartha i dTreoirlínte IPCC faoi mar a glacadh iad ag Comhdháil na bPáirtithe in UNFCCC nó ag Comhdháil na bPáirtithe ag feidhmiú mar Chruinniú na bPáirtithe i gComhaontú Pháras.
The Commission is empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 16, to amend or delete the definitions contained in paragraph 1 of this Article, or add new definitions thereto, in order to adapt that paragraph to scientific developments or technical progress and to ensure consistency between those definitions and any changes to relevant definitions in the IPCC Guidelines as adopted by the Conference of the Parties to the UNFCCC or the Conference of the Parties serving as the Meeting of the Parties to the Paris Agreement.
Rialachán (AE) 2018/841 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le hastaíochtaí agus aistrithe gás ceaptha teasa ó úsáid talún, athrú ar úsáid talún agus foraoiseacht a chur san áireamh i gcreat 2030 don aeráid agus don fhuinneamh, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 agus Cinneadh Uimh. 529/2013/AE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
Tugtar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 16 chun Iarscríbhinn I a leasú chun na hathruithe i dTreoirlínte IPCC arna nglacadh ag Comhdháil na bPáirtithe in UNFCCC nó ag Comhdháil na bPáirtithe ag feidhmiú mar Chruinniú na bPáirtithe i gComhaontú Pháras a léiriú.
The Commission is empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 16 to amend Annex I in order to reflect changes in the IPCC Guidelines as adopted by the Conference of the Parties to the UNFCCC or the Conference of the Parties serving as the Meeting of the Parties to the Paris Agreement.
Rialachán (AE) 2018/841 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le hastaíochtaí agus aistrithe gás ceaptha teasa ó úsáid talún, athrú ar úsáid talún agus foraoiseacht a chur san áireamh i gcreat 2030 don aeráid agus don fhuinneamh, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 agus Cinneadh Uimh. 529/2013/AE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
Glacfaidh an Coimisiún gníomhartha tarmligthe i gcomhréir le hAirteagal 16 chun mír 1 den Airteagal seo agus chun Iarscríbhinn V a leasú trí chatagóirí nua de tháirgí adhmaid lománaithe a chur isteach a bhfuil éifeacht ceaptha carbóin acu, bunaithe ar Threoirlínte IPCC arna nglacadh ag Comhdháil na bPáirtithe in UNFCCC nó ag Comhdháil na bPáirtithe ag feidhmiú mar Chruinniú na bPáirtithe i gComhaontú Pháras, agus tríd an tsláine chomhshaoil a ráthú.
The Commission shall adopt delegated acts in accordance with Article 16 in order to amend paragraph 1 of this Article and Annex V by adding new categories of harvested wood products that have a carbon sequestration effect, based on IPCC Guidelines as adopted by the Conference of the Parties to the UNFCCC or the Conference of the Parties serving as the Meeting of the Parties to the Paris Agreement, and ensuring environmental integrity.
Rialachán (AE) 2018/841 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le hastaíochtaí agus aistrithe gás ceaptha teasa ó úsáid talún, athrú ar úsáid talún agus foraoiseacht a chur san áireamh i gcreat 2030 don aeráid agus don fhuinneamh, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 agus Cinneadh Uimh. 529/2013/AE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
Tugtar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 16 chun Iarscríbhinn VI a leasú chun athbhreithniú a dhéanamh ar an modheolaíocht agus ar na ceanglais faisnéise atá san Iarscríbhinn sin, chun na hathruithe i dTreoirlínte IPCC arna nglacadh ag Comhdháil na bPáirtithe i gCreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide nó ag Comhdháil na bPáirtithe ag feidhmiú mar Chruinniú na bPáirtithe i gComhaontú Pháras a léiriú.
The Commission is empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 16 to amend Annex VI in order to revise the methodology and information requirements in that Annex to reflect changes in the IPCC Guidelines as adopted by the Conference of the Parties to the UNFCCC or the Conference of the Parties serving as the Meeting of the Parties to the Paris Agreement.
Rialachán (AE) 2018/841 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le hastaíochtaí agus aistrithe gás ceaptha teasa ó úsáid talún, athrú ar úsáid talún agus foraoiseacht a chur san áireamh i gcreat 2030 don aeráid agus don fhuinneamh, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 agus Cinneadh Uimh. 529/2013/AE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
Rialachán (AE) 2018/842 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le laghduithe bliantúla ceangailteacha ar astaíochtaí gás ceaptha teasa ag na Ballstáit ó 2021 go 2030 lena rannchuidítear leis an ngníomhú ar son na haeráide chun gealltanais a tugadh faoi Chomhaontú Pháras a chomhlíonadh, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 (féach leathanach 26 den Iris Oifigiúil seo).
Regulation (EU) 2018/842 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on binding annual greenhouse gas emission reductions by Member States from 2021 to 2030 contributing to climate action to meet commitments under the Paris Agreement and amending Regulation (EU) No 525/2013 (see page 26 of this Official Journal).
Rialachán (AE) 2018/841 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le hastaíochtaí agus aistrithe gás ceaptha teasa ó úsáid talún, athrú ar úsáid talún agus foraoiseacht a chur san áireamh i gcreat 2030 don aeráid agus don fhuinneamh, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 agus Cinneadh Uimh. 529/2013/AE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
Rialachán (AE) 2018/842 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le laghduithe bliantúla ceangailteacha ar astaíochtaí gás ceaptha teasa ag na Ballstáit ó 2021 go 2030 lena rannchuidítear leis an ngníomhú ar son na haeráide chun na gealltanais a tugadh faoi Chomhaontú Pháras a chomhlíonadh, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 (IO L 156 an 19.6.2018. lch. 26).”;
Regulation (EU) 2018/842 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on binding annual greenhouse gas emission reductions by Member States from 2021 to 2030 contributing to climate action to meet commitments under the Paris Agreement and amending Regulation (EU) No 525/2013 (OJ L 156, 19.6.2018, p. 26).’;
Rialachán (AE) 2018/842 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le laghduithe bliantúla ceangailteacha ar astaíochtaí gás ceaptha teasa ag na Ballstáit ó 2021 go 2030 lena rannchuidítear leis an ngníomhú ar son na haeráide agus chun gealltanais a tugadh faoi Chomhaontú Pháras a chomhlíonadh, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
Rialachán (AE) 2018/842 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le laghduithe bliantúla ceangailteacha ar astaíochtaí gás ceaptha teasa ag na Ballstáit ó 2021 go 2030 lena rannchuidítear leis an ngníomhú ar son na haeráide agus chun gealltanais a tugadh faoi Chomhaontú Pháras a chomhlíonadh, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 (IO L 156, 19.6.2018, lch. 26).
Regulation (EU) 2018/842 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on binding annual greenhouse gas emission reductions by Member States from 2021 to 2030 contributing to climate action to meet commitments under the Paris Agreement and amending Regulation (EU) No 525/2013 (OJ L 156, 19.6.2018, p. 26).
Treoir (AE) 2018/2002 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 lena leasaítear Treoir 2012/27/AE maidir le héifeachtúlacht fuinnimh ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))
Ba cheart an chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 CFAE a tharmligean chuig an gCoimisiún chun an creat ginearálta maidir le pleananna comhtháite náisiúnta fuinnimh agus aeráide (teimpléad) a leasú, chun an teimpléid a oiriúnú do leasuithe ar chreat beartais Fuinnimh agus Aeráide an Aontais a bhaineann go díreach agus go sonrach le ranníocaíochtaí an Aontais faoi UNFCCC agus faoi Chomhaontú Pháras, chun na hathruithe ar phoitéinsil téimh dhomhanda (GWPanna) agus ar na treoirlínte fardal a comhaontaíodh go hidirnáisiúnta a chur san áireamh, agus chun ceanglais shubstainteacha a leagan síos maidir le córas fardail an Aontais agus na clárlanna a chur ar bun.
The power to adopt acts in accordance with Article 290 TFEU should be delegated to the Commission in order to amend the general framework for the integrated national energy and climate plans template for the purpose of adapting the template to amendments to the Union Energy and Climate policy framework that are directly and specifically related to the Union's contributions under the UNFCCC and the Paris Agreement, take account of changes in the GWPs and internationally agreed inventory guidelines, and set substantive requirements for the Union inventory system and set up the registries.
Rialachán (AE) 2018/1999 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le Rialachas an Aontais Fuinnimh agus na Gníomhaíochta Aeráide, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 663/2009 agus Rialachán (CE) Uimh. 715/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 94/22/CE, Treoir 98/70/CE, Treoir 2009/31/CE, Treoir 2009/73/CE, Treoir 2010/31/AE, Treoir 2012/27/AE, agus Treoir 2013/30/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 2009/119/CE agus Treoir (AE) 2015/652 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))
Tugtar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 43 chun pointí 2.1.1 agus 3.1.1 de Roinn A agus 4.1 agus 4.2.1 de Roinn B de Chuid 1, agus pointe 3 de Chuid 2 d'Iarscríbhinn I a leasú, chun críocha iad a oiriúnú do leasuithe ar chreat beartais Fuinnimh agus Aeráide an Aontais atá bainteach go díreach agus go sonrach le rannchuidithe an Aontais faoi UNFCCC agus faoi Chomhaontú Pháras.
The Commission is empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 43 in order to amend points 2.1.1 and 3.1.1 of Section A and points 4.1 and 4.2.1 of Section B of Part 1, and point 3 of Part 2 of Annex I, for the purpose of adapting them to amendments to the Union Energy and Climate policy framework that are directly and specifically related to the Union's contributions under the UNFCCC and the Paris Agreement.
Rialachán (AE) 2018/1999 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le Rialachas an Aontais Fuinnimh agus na Gníomhaíochta Aeráide, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 663/2009 agus Rialachán (CE) Uimh. 715/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 94/22/CE, Treoir 98/70/CE, Treoir 2009/31/CE, Treoir 2009/73/CE, Treoir 2010/31/AE, Treoir 2012/27/AE, agus Treoir 2013/30/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 2009/119/CE agus Treoir (AE) 2015/652 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))
Tugtar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 43 chun Iarscríbhinn IV a leasú chun críocha a oiriúnaithe d'fhorbairtí i straitéis fhadtéarmach an Aontais nó i gcreat beartais Fuinnimh agus Aeráide an Aontais atá bainteach go díreach agus go sonrach leis na cinntí ábhartha arna nglacadh faoi UNFCCC agus, go háirithe, faoi Chomhaontú Pháras.
The Commission is empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 43 in order to amend Annex IV for the purpose of adapting it to the developments in the Union long-term strategy or in the Union Energy and Climate policy framework that are directly and specifically related to the relevant decisions adopted under the UNFCCC and, in particular, under the Paris Agreement.
Rialachán (AE) 2018/1999 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le Rialachas an Aontais Fuinnimh agus na Gníomhaíochta Aeráide, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 663/2009 agus Rialachán (CE) Uimh. 715/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 94/22/CE, Treoir 98/70/CE, Treoir 2009/31/CE, Treoir 2009/73/CE, Treoir 2010/31/AE, Treoir 2012/27/AE, agus Treoir 2013/30/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 2009/119/CE agus Treoir (AE) 2015/652 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))
Rialachán (AE) 2018/842 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le laghduithe bliantúla ceangailteacha ar astaíochtaí gás ceaptha teasa ag na Ballstáit ó 2021 go 2030 lena rannchuidítear leis an ngníomhú ar son na haeráide chun na gealltanais a tugadh faoi Chomhaontú Pháras a chomhlíonadh, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 (IO L 156, 19.6.2018. lch. 26).
Regulation (EU) 2018/842 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on binding annual greenhouse gas emission reductions by Member States from 2021 to 2030 contributing to climate action to meet commitments under the Paris Agreement and amending Regulation (EU) No 525/2013 (OJ L 156, 19.6.2018, p. 26).
Rialachán (AE) 2018/1999 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le Rialachas an Aontais Fuinnimh agus na Gníomhaíochta Aeráide, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 663/2009 agus Rialachán (CE) Uimh. 715/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 94/22/CE, Treoir 98/70/CE, Treoir 2009/31/CE, Treoir 2009/73/CE, Treoir 2010/31/AE, Treoir 2012/27/AE, agus Treoir 2013/30/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 2009/119/CE agus Treoir (AE) 2015/652 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))
D'fhonn cinntí a ghlacadh lena gceadaítear nó lena ndiúltaítear do Bhallstáit comhaontú a leasú, a shíneadh, a oiriúnú nó a athnuachan, nó a thabhairt i gcrích le tríú tír, ba cheart cumhachtaí cur chun feidhme a thabhairt don Choimisiún.
In order to adopt decisions authorising or refusing to authorise a Member State to amend, extend, adapt, renew or conclude an agreement with a third country, implementing powers should be conferred on the Commission.
Treoir (AE) 2019/692 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 lena leasaítear Treoir 2009/73/CE maidir le comhrialacha don mhargadh inmheánach sa ghás nádúrtha ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))
Gan dochar do leithdháileadh na n-inniúlachtaí idir an tAontas agus na Ballstáit, i gcás ina mbeidh sé ar intinn ag Ballstát dul i mbun caibidlíochta le tríú tír d'fhonn comhaontú a leasú, a shíneadh, a oiriúnú, a athnuachan nó a thabhairt i gcrích, maidir le líne tharchuir a oibriú le tríú tír i dtaca le nithe a thagann, go hiomlán nó i bpáirt, laistigh de raon feidhme na Treorach seo, tabharfaidh sé fógra don Choimisiún faoina intinn i scríbhinn.
Without prejudice to the allocation of competence between the Union and the Member States, where a Member State intends to enter into negotiations with a third country in order to amend, extend, adapt, renew or conclude an agreement on the operation of a transmission line with a third country concerning matters falling, entirely or partly, within the scope of this Directive, it shall notify the Commission of its intention in writing.
Treoir (AE) 2019/692 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 lena leasaítear Treoir 2009/73/CE maidir le comhrialacha don mhargadh inmheánach sa ghás nádúrtha ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))
Laistigh de 90 lá ón tráth a bhfaighfear an fógra iarrata dá dtagraítear i mír 2, glacfaidh an Coimisiún cinneadh lena dtabharfar údarú nó lena ndiúltófar údarú do Bhallstát dul i mbun caibidlíochta d'fhonn comhaontú a leasú, a shíneadh, a oiriúnú, nó a athnuachan nó a thabhairt i gcrích le tríú tír.
Within 90 days of receipt of the notification referred to in paragraph 2, the Commission shall adopt a decision authorising or refusing to authorise a Member State to enter into negotiations in order to amend, extend, adapt, renew or conclude an agreement with a third country.
Treoir (AE) 2019/692 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 lena leasaítear Treoir 2009/73/CE maidir le comhrialacha don mhargadh inmheánach sa ghás nádúrtha ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))
I gcás go nglacfaidh an Coimisiún cinneadh lena ndiúltófar údarú a thabhairt do Bhallstát dul i mbun caibidlíochta d'fhonn comhaontú a leasú, a shíneadh, a oiriúnú, nó a athnuachan nó a thabhairt i gcrích le tríú tír de bhun mhír 5, cuirfidh sé an méid sin in iúl don Bhallstát lena mbaineann agus tabharfaidh sé na cúiseanna a bhí leis sin.
In the event that the Commission adopts a decision refusing to authorise a Member State to enter into negotiations in order to amend, extend, adapt, renew or conclude an agreement with a third country, it shall inform the Member State concerned accordingly and shall give the reasons therefor.
Treoir (AE) 2019/692 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 lena leasaítear Treoir 2009/73/CE maidir le comhrialacha don mhargadh inmheánach sa ghás nádúrtha ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))
Glacfar cinntí lena dtabharfar údarú nó lena ndiúltófar údarú do Bhallstát dul i mbun caibidlíochta d'fhonn comhaontú a leasú, a shíneadh, a oiriúnú, nó a athnuachan nó a thabhairt i gcrích le tríú tír, trí bhíthin cinntí cur chun feidhme, i gcomhréir leis an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 51(2).
Decisions authorising or refusing to authorise a Member State to enter into negotiations in order to amend, extend, adapt, renew or conclude an agreement with a third country shall be adopted, by means of implementing acts, in accordance with the procedure referred to in Article 51(2).
Treoir (AE) 2019/692 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 lena leasaítear Treoir 2009/73/CE maidir le comhrialacha don mhargadh inmheánach sa ghás nádúrtha ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))
Coinneofar an Coimisiún ar an eolas faoi dhul chun cinn agus torthaí na caibidlíochta maidir le comhaontú a leasú, a shíneadh, a oiriúnú, a athnuachan nó a thabhairt i gcrích ó chéim go céim, agus féadfaidh sé rannchuidiú sa chaibidlíocht idir an Ballstát agus an tríú tír a iarraidh i gcomhréir le Cinneadh (AE) 2017/684.
The Commission shall be kept informed of the progress and results of the negotiations to amend, extend, adapt, renew or to conclude an agreement throughout the different stages of such negotiations and may request to participate in such negotiations between the Member State and the third country in accordance with Decision (EU) 2017/684.
Treoir (AE) 2019/692 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 lena leasaítear Treoir 2009/73/CE maidir le comhrialacha don mhargadh inmheánach sa ghás nádúrtha ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))
D'fhonn an liosta d chatagóirí téamacha de thacair sonraí ardluacha a leasú, trína thuilleadh catagóirí téamacha a chur isteach ann, ba cheart an chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 den CFAE a tharmligean chuig an gCoimisiún.Tá sé tábhachtach, go háirithe, go rachadh an Coimisiún i mbun comhairliúcháin iomchuí le linn a chuid oibre ullmhúcháin, lena n-áirítear ar leibhéal na saineolaithe, agus go ndéanfar na comhairliúcháin sin i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach maidir le Reachtóireacht Níos Fearr an 13 Aibreán 2016.
In order to amend the list of thematic categories of high-value datasets by adding further thematic categories, the power to adopt acts in accordance with Article 290 TFEU should be delegated to the Commission. It is of particular importance that the Commission carry out appropriate consultations during its preparatory work, including at expert level, and that those consultations be conducted in accordance with the principles laid down in the Interinstitutional Agreement of 13 April 2016 on Better Law-Making.
Treoir (AE) 2019/1024 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le sonraí oscailte, agus maidir le faisnéis ón earnáil phoiblí a athúsáid
Rialachán (AE) 2018/842 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le laghduithe bliantúla ceangailteacha ar astaíochtaí gás ceaptha teasa ag na Ballstáit ó 2021 go 2030 lena rannchuidítear leis an ngníomhú ar son na haeráide chun na gealltanais a tugadh faoi Chomhaontú Pháras a chomhlíonadh, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 (IO L 156, 19.6.2018, lch. 26).
Regulation (EU) 2018/842 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on binding annual greenhouse gas emission reductions by Member States from 2021 to 2030 contributing to climate action to meet commitments under the Paris Agreement and amending Regulation (EU) No 525/2013 (OJ L 156, 19.6.2018, p. 26).
Rialachán (AE) 2019/631 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 lena socraítear na caighdeáin feidhmíochta maidir le hastaíochtaí CO2 do ghluaisteáin nua paisinéirí agus d'fheithiclí tráchtála éadroma nua agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 443/2009 agus Rialachán (AE) Uimh. 510/2011 ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))
Rialachán (AE) 2018/842 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le laghduithe bliantúla ceangailteacha ar astaíochtaí gás ceaptha teasa ag na Ballstáit ó 2021 go 2030 lena rannchuidítear leis an ngníomhú ar son na haeráide chun na gealltanais a tugadh faoi Chomhaontú Pháras a chomhlíonadh, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 (IO L 156, 19.6.2018, lch. 26).
Regulation (EU) 2018/842 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on binding annual greenhouse gas emission reductions by Member States from 2021 to 2030 contributing to climate action to meet commitments under the Paris Agreement and amending Regulation (EU) No 525/2013 (OJ L 156, 19.6.2018, p. 26).
Rialachán (AE) 2019/1242 Ó Pharlaimint Na hEorpa Agus Ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 lena socraítear na caighdeáin feidhmíochta maidir le hastaíochtaí CO2 d’fheithiclí nua tromshaothair agus lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 595/2009 agus (AE) 2018/956 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Treoir 96/53/CE ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
“Más rud é, laistigh den chéim idir-réitigh dá dtagraítear i mír 2, nár tháinig na húdaráis inniúla lena mbaineann ar chomhaontú, féadfaidh an tÚdarás cinneadh a dhéanamh lena gcuirfear de cheangal ar na húdaráis sin gníomhaíocht shonrach a dhéanamh nó staonadh ó ghníomhaíocht chun an t-ábhar a réiteach, agus chun a áirithiú go gcomhlíonfar dlí an Aontais. Beidh cinneadh ón Údarás ceangailteach ar na húdaráis inniúla lena mbaineann. Féadfaidh ceanglas a bheith sa chinneadh ón Údarás gur gá do na húdaráis inniúla cinneadh a ghlac siad a chúlghairm nó a leasú nó úsáid a bhaint as na cumhachtaí atá acu faoi dhlí ábhartha an Aontais.”;
‘Where the competent authorities concerned fail to reach an agreement within the conciliation phase referred to in paragraph 2, the Authority may take a decision requiring those authorities to take specific action, or to refrain from certain action, in order to settle the matter, and to ensure compliance with Union law. The decision of the Authority shall be binding on the competent authorities concerned. The Authority’s decision may require competent authorities to revoke or amend a decision that they have adopted or to make use of the powers which they have under the relevant Union law.’;
RIALACHÁN (AE) 2019/2175 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE an 18 Nollaig 2019 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Baincéireachta Eorpach); Rialachán (AE) Uimh. 1094/2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde); Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí); Rialachán (AE) Uimh. 600/2014 maidir le margaí in ionstraimí airgeadais; Rialachán (AE) 2016/1011 maidir le hinnéacsanna a úsáidtear mar thagarmharcanna in ionstraimí airgeadais agus i gconarthaí airgeadais nó chun feidhmíocht cistí infheistíochta a thomhas; agus Rialachán (AE) 2015/847 maidir le faisnéis a ghabhann le haistrithe cistí (Téacs atá ábhartha maidir le LEE) (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
Lógó gaois.ie
gaois.ie